2007-02-26 [paul] 2.7.2cvs75
[claws.git] / po / pl.po
index e557189c8b8942b7b8c6fc242a4712bd5d041d33..f942a42890fcab8742f142818a6e2357f1e047bf 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,28 +1,28 @@
 # translation of pl.po to
+# Emil <emil5@go2.pl>, 2003, 2005. 2006.
+# Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
 # Polish translation of Sylpheed-claws
-# Copyright (C) 2000,2003, 2006 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2000,2003, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
 # Translators:
 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
-# Emil <emil5@go2.pl>, 2003, 2005. 2006
-# Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006 
+# Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed-claws-2.4.0\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-07-17 17:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-07-29 16:44+0200\n"
-"Last-Translator: Emil Nowak <emil5@go2.pl>\n"
+"Project-Id-Version: pl\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-02-19 08:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-02-24 22:26+0100\n"
+"Last-Translator: Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>\n"
 "Language-Team:  <pl@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
-"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
-#: src/account.c:377
+#: src/account.c:372
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -30,63 +30,81 @@ msgstr ""
 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
 
-#: src/account.c:424
+#: src/account.c:419
 msgid "Can't create folder."
 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
 
-#: src/account.c:681
+#: src/account.c:676
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Edycja kont"
 
-#: src/account.c:699
+#: src/account.c:694
 msgid ""
-"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
+"Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
+"given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
+"included."
 msgstr ""
-"Konta pocztowe bêd± sprawdzane w kolejno¶ci jak w tabelce poni¿ej.\n"
-"Zaznaczenie kolumny 'G' spowoduje sprawdzanie wybranego konta \n"
-"po wci¶niêciu przycisku \"Pobierz wszystkie\"."
+"U¿ycie 'Pobierz z wszystkich kont' odbierze wiadomo¶ci z twoich kont w "
+"podanej kolejno¶ci, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta "
+"zostan± uwzglêdnione."
 
-#: src/account.c:774
+#: src/account.c:767
 msgid " _Set as default account "
 msgstr " Ustaw jako domy¶lne konto "
 
-#: src/account.c:868
+#: src/account.c:861
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ skopiowane"
 
-#: src/account.c:874
+#: src/account.c:867
 #, c-format
 msgid "Copy of %s"
 msgstr "Kopia %s"
 
-#: src/account.c:1012
+#: src/account.c:1006
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
 
-#: src/account.c:1014
+#: src/account.c:1008
 msgid "(Untitled)"
 msgstr "(Bez tytu³u)"
 
-#: src/account.c:1015
+#: src/account.c:1009
 msgid "Delete account"
 msgstr "Usuñ konto"
 
-#: src/account.c:1456 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:118
-#: src/compose.c:5519 src/compose.c:5810 src/editaddress.c:953
-#: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
+#: src/account.c:1455
+msgid "Accounts List Default Column Name|D"
+msgstr "D"
+
+#: src/account.c:1461 src/prefs_folder_item.c:740
+msgid "Default account"
+msgstr "Domy¶lne konto: "
+
+#: src/account.c:1469
+msgid "Accounts List Get Column Name|G"
+msgstr "P"
+
+#: src/account.c:1475
+msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
+msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztê z zaznaczonych kont"
+
+#: src/account.c:1482 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
+#: src/compose.c:5857 src/compose.c:6148 src/editaddress.c:1043
+#: src/editaddress.c:1092 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
-#: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:203
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:338 src/prefs_filtering.c:1342
+#: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404 src/prefs_filtering.c:364
+#: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: src/account.c:1463 src/prefs_account.c:1165 src/prefs_account.c:2686
+#: src/account.c:1489 src/prefs_account.c:1232 src/prefs_account.c:2783
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokó³"
 
-#: src/account.c:1470 src/ssl_manager.c:99
+#: src/account.c:1496 src/ssl_manager.c:102
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
@@ -100,8 +118,9 @@ msgid "Could not get message part."
 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
 
 #: src/action.c:403
-msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
+#, c-format
+msgid "Can't get part of multipart message: %s"
+msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
 
 #: src/action.c:517
 #, c-format
@@ -151,7 +170,7 @@ msgstr "--- Zako
 msgid "Action's input/output"
 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
 
-#: src/action.c:1527
+#: src/action.c:1529
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -162,11 +181,11 @@ msgstr ""
 "('%%h' zostanie zast±pione przez)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1532
+#: src/action.c:1534
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
 
-#: src/action.c:1536
+#: src/action.c:1538
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
@@ -177,366 +196,375 @@ msgstr ""
 "('%%u' zostanie zast±pione przez)\n"
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1541
+#: src/action.c:1543
 msgid "Action's user argument"
 msgstr "Argument u¿ytkownika Akcji"
 
+#: src/addr_compl.c:554 src/addressbook.c:4399
+msgid "Group"
+msgstr "Grupa"
+
 #: src/addressadd.c:174
 msgid "Add to address book"
 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:339
-#: src/toolbar.c:448
+#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
+#: src/toolbar.c:459
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
-#: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:120 src/editaddress.c:761
-#: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
+#: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:851
+#: src/editaddress.c:915 src/editgroup.c:289
 msgid "Remarks"
 msgstr "Uwagi"
 
-#: src/addressadd.c:240
+#: src/addressadd.c:240 src/addressbook_foldersel.c:164
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
 
-#: src/addressbook.c:119 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
-#: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
-#: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
+#: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:849 src/editaddress.c:897
+#: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:591
+#: src/exporthtml.c:755 src/ldif.c:779
 msgid "Email Address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:402
+#: src/addressbook.c:426
 msgid "/_Book"
 msgstr "/_Ksi±¿ka"
 
-#: src/addressbook.c:403
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Book/New _Book"
 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowa _ksi±¿ka"
 
-#: src/addressbook.c:404
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Book/New _Folder"
 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowy _folder"
 
-#: src/addressbook.c:405
+#: src/addressbook.c:429
 msgid "/_Book/New _vCard"
 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowa _wizytówka"
 
-#: src/addressbook.c:407
+#: src/addressbook.c:431
 msgid "/_Book/New _JPilot"
 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowy _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:410
+#: src/addressbook.c:434
 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
 msgstr "/_Ksi±¿ka/Dodaj nowy serwer LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:415
+#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:439
 msgid "/_Book/---"
 msgstr "/_Ksi±¿ka/---"
 
-#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Book/_Edit book"
 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Edytuj ksi±¿kê"
 
-#: src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:438
 msgid "/_Book/_Delete book"
 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Usuñ ksi±¿kê"
 
-#: src/addressbook.c:416
+#: src/addressbook.c:440
 msgid "/_Book/_Save"
 msgstr "/_Ksi±zka/_Zapisz"
 
-#: src/addressbook.c:417
+#: src/addressbook.c:441
 msgid "/_Book/_Close"
 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Zamknij"
 
-#: src/addressbook.c:418
+#: src/addressbook.c:442
 msgid "/_Address"
 msgstr "/_Adres"
 
-#: src/addressbook.c:419
+#: src/addressbook.c:443
 msgid "/_Address/_Select all"
 msgstr "/_Adres/_Zaznacz wszystkie"
 
-#: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:427
-#: src/addressbook.c:430
+#: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:451
+#: src/addressbook.c:454
 msgid "/_Address/---"
 msgstr "/_Adres/---"
 
-#: src/addressbook.c:421
+#: src/addressbook.c:445
 msgid "/_Address/C_ut"
 msgstr "/_Adres/_Wytnij"
 
-#: src/addressbook.c:422
+#: src/addressbook.c:446
 msgid "/_Address/_Copy"
 msgstr "/_Adres/_Kopiuj"
 
-#: src/addressbook.c:423
+#: src/addressbook.c:447
 msgid "/_Address/_Paste"
 msgstr "/_Adres/_Wstaw"
 
-#: src/addressbook.c:425
+#: src/addressbook.c:449
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgstr "/_Adres/_Edycja"
 
-#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:450
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:428
+#: src/addressbook.c:452
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
 
-#: src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:453
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
 
-#: src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:455
 msgid "/_Address/_Mail To"
 msgstr "/_Adres/_Wiadomo¶c do"
 
-#: src/addressbook.c:432 src/compose.c:756 src/mainwindow.c:759
-#: src/messageview.c:295
+#: src/addressbook.c:456 src/compose.c:791 src/mainwindow.c:805
+#: src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Narzêdzia"
 
-#: src/addressbook.c:433
+#: src/addressbook.c:457
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:434
+#: src/addressbook.c:458
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _Mutta..."
 
-#: src/addressbook.c:435
+#: src/addressbook.c:459
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:436 src/mainwindow.c:768 src/mainwindow.c:791
-#: src/mainwindow.c:793 src/mainwindow.c:802 src/mainwindow.c:805
-#: src/mainwindow.c:809 src/messageview.c:299 src/messageview.c:320
+#: src/addressbook.c:460 src/mainwindow.c:814 src/mainwindow.c:837
+#: src/mainwindow.c:839 src/mainwindow.c:841 src/mainwindow.c:850
+#: src/mainwindow.c:853 src/mainwindow.c:857 src/messageview.c:310
+#: src/messageview.c:331 src/messageview.c:333
 msgid "/_Tools/---"
 msgstr "/_Narzêdzia/---"
 
-#: src/addressbook.c:437
+#: src/addressbook.c:461
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:438
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:439 src/compose.c:761 src/mainwindow.c:834
-#: src/messageview.c:323
+#: src/addressbook.c:463 src/compose.c:796 src/mainwindow.c:882
+#: src/messageview.c:336
 msgid "/_Help"
 msgstr "/Pomo_c"
 
-#: src/addressbook.c:440 src/compose.c:762 src/mainwindow.c:840
-#: src/messageview.c:324
+#: src/addressbook.c:464 src/compose.c:797 src/mainwindow.c:888
+#: src/messageview.c:337
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
 
-#: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:459 src/compose.c:535
-#: src/mainwindow.c:492 src/messageview.c:161
+#: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485 src/compose.c:564
+#: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:168
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/_Edycja"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:458
-#: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:468
-#: src/compose.c:514 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
-#: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
-#: src/summaryview.c:423 src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:432
-#: src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:471 src/summaryview.c:477
-msgid "/---"
-msgstr "/---"
-
-#: src/addressbook.c:448
+#: src/addressbook.c:472
+msgid "/New _Book"
+msgstr "/Nowa _ksi±¿ka"
+
+#: src/addressbook.c:473
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nowy _Folder"
 
-#: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:465
+#: src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:489
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/Nowa _grupa"
+
+#: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:491
 msgid "/C_ut"
 msgstr "/Wy_tnij"
 
-#: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
 msgid "/_Copy"
 msgstr "/_Kopiuj"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
+#: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
 msgid "/_Paste"
 msgstr "/_Wstaw"
 
-#: src/addressbook.c:457
+#: src/addressbook.c:483
 msgid "/_Select all"
 msgstr "/W_ybierz wszystko"
 
-#: src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:488
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Nowy _adres"
 
-#: src/addressbook.c:463
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/Nowa _grupa"
-
-#: src/addressbook.c:470
+#: src/addressbook.c:496
 msgid "/_Mail To"
 msgstr "/_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
 
-#: src/addressbook.c:472
+#: src/addressbook.c:498
 msgid "/_Browse Entry"
 msgstr "/_Przegl±danie wpisu"
 
-#: src/addressbook.c:485 src/crash.c:450 src/crash.c:469 src/importldif.c:119
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/prefs_themes.c:683
-#: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
+#: src/addressbook.c:511 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_themes.c:684
+#: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: src/addressbook.c:492 src/addressbook.c:511 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:518 src/addressbook.c:537 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
 msgstr "Sukces"
 
-#: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
 msgstr "Z³e argumenty"
 
-#: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
 
-#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
 
-#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
 
-#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
 msgstr "Napotkano koniec pliku"
 
-#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
 
-#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
 
-#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
 msgstr "B³±d zapisu pliku"
 
-#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
 
-#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:136
+#: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
 
-#: src/addressbook.c:512
+#: src/addressbook.c:538
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:513
+#: src/addressbook.c:539
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:514
+#: src/addressbook.c:540
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:515
+#: src/addressbook.c:541
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:516
+#: src/addressbook.c:542
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:517
+#: src/addressbook.c:543
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:518
+#: src/addressbook.c:544
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
 
-#: src/addressbook.c:519
+#: src/addressbook.c:545
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
 
-#: src/addressbook.c:520
+#: src/addressbook.c:546
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
 
-#: src/addressbook.c:835
+#: src/addressbook.c:916
 msgid "Sources"
 msgstr "¬ród³a"
 
-#: src/addressbook.c:839 src/prefs_other.c:100 src/toolbar.c:190
-#: src/toolbar.c:1730
+#: src/addressbook.c:920 src/prefs_other.c:524 src/toolbar.c:194
+#: src/toolbar.c:1787
 msgid "Address book"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/addressbook.c:962
+#: src/addressbook.c:1052
 msgid "Lookup name:"
 msgstr "Sprawd¼ nazwisko:"
 
-#: src/addressbook.c:1026 src/compose.c:1959 src/compose.c:4187
-#: src/compose.c:5381 src/compose.c:6126 src/prefs_template.c:207
-#: src/summary_search.c:264
+#: src/addressbook.c:1125 src/compose.c:2132 src/compose.c:4479
+#: src/compose.c:5703 src/compose.c:6468 src/compose.c:9548
+#: src/summary_search.c:359
 msgid "To:"
 msgstr "Do:"
 
-#: src/addressbook.c:1030 src/compose.c:1943 src/compose.c:3966
-#: src/compose.c:4186 src/prefs_template.c:209
+#: src/addressbook.c:1129 src/compose.c:2116 src/compose.c:4215
+#: src/compose.c:4478 src/compose.c:9557
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopia:"
 
-#: src/addressbook.c:1034 src/compose.c:1946 src/compose.c:3997
-#: src/prefs_template.c:211
+#: src/addressbook.c:1133 src/compose.c:2119 src/compose.c:4246
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Ukryta kopia:"
 
-#: src/addressbook.c:1269 src/addressbook.c:1292
+#: src/addressbook.c:1383 src/addressbook.c:1429
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Usuñ adres(y)"
 
-#: src/addressbook.c:1270
+#: src/addressbook.c:1384
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
 
-#: src/addressbook.c:1293
+#: src/addressbook.c:1423
+msgid "Delete group"
+msgstr "Usuñ grupê"
+
+#: src/addressbook.c:1424
+msgid ""
+"Really delete the group(s)?\n"
+"The addresses it contains will not be lost."
+msgstr ""
+"Czy chcesz usun±æ grupê(y)?\n"
+"Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
+
+#: src/addressbook.c:1430
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
 
-#: src/addressbook.c:1887
+#: src/addressbook.c:2034
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
 
-#: src/addressbook.c:1898
+#: src/addressbook.c:2045
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:2554
+#: src/addressbook.c:2728
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2557 src/addressbook.c:2583
+#: src/addressbook.c:2731 src/addressbook.c:2757 src/addressbook.c:2764
 #: src/prefs_filtering_action.c:152
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuñ"
 
-#: src/addressbook.c:2566
+#: src/addressbook.c:2740
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
@@ -545,19 +573,28 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usun±æ '%s'? Je¿eli usuniesz tylko folder, adresy  w nimzawarte "
 "zostan± przeniesione do katalogu .nadrzêdnego."
 
-#: src/addressbook.c:2569 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:179
+#: src/addressbook.c:2743 src/imap_gtk.c:301 src/mh_gtk.c:182
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Usuñ katalog"
 
-#: src/addressbook.c:2570
+#: src/addressbook.c:2744
 msgid "+Delete _folder only"
 msgstr "+Usuñ tylko _katalog"
 
-#: src/addressbook.c:2570
+#: src/addressbook.c:2744
 msgid "Delete folder and _addresses"
 msgstr "Usuñ katalog i _adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2581
+#: src/addressbook.c:2755
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will not be lost."
+msgstr ""
+"Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
+"Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
+
+#: src/addressbook.c:2762
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete '%s'?\n"
@@ -566,19 +603,19 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
 
-#: src/addressbook.c:3391
+#: src/addressbook.c:3634
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
 
-#: src/addressbook.c:3395
+#: src/addressbook.c:3638
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:3405
+#: src/addressbook.c:3648
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
 
-#: src/addressbook.c:3410
+#: src/addressbook.c:3653
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -586,7 +623,7 @@ msgstr ""
 "Stara ksi±¿ka adresowa skonwertowana,\n"
 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
 
-#: src/addressbook.c:3423
+#: src/addressbook.c:3666
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -594,7 +631,7 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:3429
+#: src/addressbook.c:3672
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not save new address index file."
@@ -602,7 +639,7 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "nie mo¿na zapisaæ nowego pliku indeksowego adresu."
 
-#: src/addressbook.c:3434
+#: src/addressbook.c:3677
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -610,69 +647,73 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
 
-#: src/addressbook.c:3441 src/addressbook.c:3447
+#: src/addressbook.c:3684 src/addressbook.c:3690
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:3485
+#: src/addressbook.c:3728
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/addressbook.c:3486
+#: src/addressbook.c:3729
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
 
-#: src/addressbook.c:3813
+#: src/addressbook.c:4056
 msgid "Busy searching..."
 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
 
-#: src/addressbook.c:3884
+#: src/addressbook.c:4110
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 msgstr "Szukaj '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:4109
+#: src/addressbook.c:4335
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
 
-#: src/addressbook.c:4125 src/exphtmldlg.c:378 src/expldifdlg.c:394
-#: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
+#: src/addressbook.c:4351 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
+#: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:973 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/addressbook.c:4141
+#: src/addressbook.c:4367
 msgid "Person"
 msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:4157
+#: src/addressbook.c:4383
 msgid "EMail Address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:4173
-msgid "Group"
-msgstr "Grupa"
-
-#: src/addressbook.c:4189 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:441
-#: src/prefs_account.c:2399 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/addressbook.c:4415 src/exporthtml.c:875 src/folderview.c:469
+#: src/prefs_account.c:2491 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgstr "Katalog"
 
-#: src/addressbook.c:4205
+#: src/addressbook.c:4431
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4221 src/addressbook.c:4237
+#: src/addressbook.c:4447 src/addressbook.c:4463
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4253
+#: src/addressbook.c:4479
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "Serwery LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:4269
+#: src/addressbook.c:4495
 msgid "LDAP Query"
 msgstr "Zapytanie LDAP"
 
+#: src/addressbook.c:4811 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:305
+#: src/matcher.c:762 src/matcher.c:895 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:215
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:67 src/prefs_matcher.c:220
+#: src/prefs_matcher.c:523 src/prefs_matcher.c:1343 src/prefs_matcher.c:1360
+#: src/prefs_matcher.c:1362 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_matcher.c:2119
+msgid "Any"
+msgstr "Wszystkie"
+
 #: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
@@ -707,7 +748,7 @@ msgstr ""
 msgid "Folder :"
 msgstr "Katalog :"
 
-#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:546 src/expldifdlg.c:626
+#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
 #: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
@@ -732,9 +773,9 @@ msgstr "Nazwa nag
 msgid "Address Count"
 msgstr "Liczba adresów"
 
-#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4518
-#: src/compose.c:8971 src/messageview.c:561 src/messageview.c:574
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:563
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4830
+#: src/compose.c:9469 src/messageview.c:586 src/messageview.c:599
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:575
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrze¿enie"
 
@@ -742,7 +783,7 @@ msgstr "Ostrze
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Pola nag³ówków"
 
-#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:666 src/expldifdlg.c:738
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
 #: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
 msgstr "Koniec"
@@ -752,60 +793,59 @@ msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
 
 #: src/addrgather.c:608
-#, fuzzy
 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
-msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
+msgstr "Zgromad¼ adresy e-mail - z katalogu"
 
-#: src/addrindex.c:115
+#: src/addrindex.c:116
 msgid "Common addresses"
 msgstr "Wspólne adresy"
 
-#: src/addrindex.c:116
+#: src/addrindex.c:117
 msgid "Personal addresses"
 msgstr "Adresy osobiste"
 
-#: src/addrindex.c:122
+#: src/addrindex.c:123
 msgid "Common address"
 msgstr "Wspólny adres"
 
-#: src/addrindex.c:123
+#: src/addrindex.c:124
 msgid "Personal address"
 msgstr "Osobisty adres"
 
-#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:7199
+#: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7618
 msgid "Notice"
 msgstr "Notatka"
 
-#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4464 src/inc.c:594
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:135 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:226
+#: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4770 src/inc.c:616
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:239
 msgid "Error"
 msgstr "B³±d"
 
-#: src/alertpanel.c:189
+#: src/alertpanel.c:191
 msgid "_View log"
 msgstr "_Poka¿ dziennik"
 
-#: src/alertpanel.c:336
+#: src/alertpanel.c:339
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
 
-#: src/browseldap.c:219
+#: src/browseldap.c:218
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
 
-#: src/browseldap.c:239
+#: src/browseldap.c:238
 msgid "Server Name :"
 msgstr "Nazwa serwera :"
 
-#: src/browseldap.c:249
+#: src/browseldap.c:248
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
 msgstr ""
 
-#: src/browseldap.c:272
+#: src/browseldap.c:271
 msgid "LDAP Name"
 msgstr "Nazwa LDAP"
 
-#: src/browseldap.c:274
+#: src/browseldap.c:273
 msgid "Attribute Value"
 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
 
@@ -814,38 +854,101 @@ msgstr "Warto
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
+#: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:841
+msgid "SSL handshake failed\n"
+msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
+
+#: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
+#: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "b³±d protoko³u\n"
 
-#: src/common/nntp.c:300
+#: src/common/nntp.c:301
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
 
-#: src/common/nntp.c:380
+#: src/common/nntp.c:381
 msgid "Error occurred while sending command\n"
 msgstr "B³±d podczas wysy³ania polecenia\n"
 
-#: src/common/plugin.c:251
+#: src/common/plugin.c:54
+msgid "Nothing"
+msgstr "Nic"
+
+#: src/common/plugin.c:55
+msgid "a viewer"
+msgstr "Przegl±darka"
+
+#: src/common/plugin.c:56
+msgid "folders"
+msgstr "Katalogi"
+
+#: src/common/plugin.c:57
+msgid "filtering"
+msgstr "Filtrowanie..."
+
+#: src/common/plugin.c:58
+msgid "a privacy interface"
+msgstr "system prywatno¶ci"
+
+#: src/common/plugin.c:59
+msgid "a notifier"
+msgstr "powiadamiacz"
+
+#: src/common/plugin.c:60
+msgid "an utility"
+msgstr "narzêdzie"
+
+#: src/common/plugin.c:61
+msgid "things"
+msgstr "rzeczy"
+
+#: src/common/plugin.c:259
+#, c-format
+msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
+msgstr "Ta wtyczka oferuje obs³ugê %s (%s) co jest juz wykonywane przez wtyczkê %s."
+
+#: src/common/plugin.c:294
 msgid "Plugin already loaded"
 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
 
-#: src/common/plugin.c:261
+#: src/common/plugin.c:304
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
 
-#: src/common/plugin.c:287
+#: src/common/plugin.c:331
 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
 msgstr "Ten modu³ nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL."
 
-#: src/common/plugin.c:294
-msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
-msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Sylpheed-Claws GTK1"
+#: src/common/plugin.c:338
+msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
+msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Claws Mail GTK1."
+
+#: src/common/plugin.c:550
+#, c-format
+msgid ""
+"Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
+"built with."
+msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której wtyczka %s zosta³a skompilowana."
+
+#: src/common/plugin.c:553
+msgid ""
+"Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
+"with."
+msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której ta wtyczka zosta³a skompilowana."
+
+#: src/common/plugin.c:562
+#, c-format
+msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
+msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ wtyczki '%s'."
+
+#: src/common/plugin.c:564
+msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
+msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ tej wtyczki."
 
 #: src/common/smtp.c:176
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
@@ -869,10 +972,10 @@ msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
 
 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
-msgid "can't start TLS session\n"
+msgid "couldn't start TLS session\n"
 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
 
-#: src/common/socket.c:1332
+#: src/common/socket.c:1393
 #, c-format
 msgid "write on fd%d: %s\n"
 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
@@ -886,16 +989,16 @@ msgstr "B
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:189 src/common/ssl_certificate.c:200
-#: src/common/ssl_certificate.c:206 src/common/ssl_certificate.c:213
-#: src/common/ssl_certificate.c:224 src/common/ssl_certificate.c:230
+#: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
+#: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
+#: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
 msgid "<not in certificate>"
 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:239
+#: src/common/ssl_certificate.c:253
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -908,486 +1011,716 @@ msgstr ""
 "  Odcisk klucza: %s\n"
 "  Stan podpisu: %s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:348
-msgid "Can't load X509 default paths"
+#: src/common/ssl_certificate.c:380
+msgid "Couldn't load X509 default paths"
 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
 
 #: src/common/string_match.c:79
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
 
-#: src/common/utils.c:342
+#: src/common/utils.c:348
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:344
+#: src/common/utils.c:349
 #, c-format
-msgid "%.1fKB"
-msgstr "%.1fKB"
+msgid "%d.%02dKB"
+msgstr "%d.%02dKB"
 
-#: src/common/utils.c:346
+#: src/common/utils.c:350
 #, c-format
-msgid "%.2fMB"
-msgstr "%.2fMB"
+msgid "%d.%02dMB"
+msgstr "%d.%02dMB"
 
-#: src/common/utils.c:348
+#: src/common/utils.c:351
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:512
+#: src/common/utils.c:4805
+msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
+msgstr "Niedziela"
+
+#: src/common/utils.c:4806
+msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
+msgstr "Poniedzia³ek"
+
+#: src/common/utils.c:4807
+msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
+msgstr "Wtorek"
+
+#: src/common/utils.c:4808
+msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
+msgstr "¦roda"
+
+#: src/common/utils.c:4809
+msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
+msgstr "Czwartek"
+
+#: src/common/utils.c:4810
+msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
+msgstr "Pi±tek"
+
+#: src/common/utils.c:4811
+msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
+msgstr "Sobota"
+
+#: src/common/utils.c:4813
+msgid "Complete month name for use by strftime|January"
+msgstr "Styczeñ"
+
+#: src/common/utils.c:4814
+msgid "Complete month name for use by strftime|February"
+msgstr "Luty"
+
+#: src/common/utils.c:4815
+msgid "Complete month name for use by strftime|March"
+msgstr "Marzec"
+
+#: src/common/utils.c:4816
+msgid "Complete month name for use by strftime|April"
+msgstr "Kwiecieñ"
+
+#: src/common/utils.c:4817
+msgid "Complete month name for use by strftime|May"
+msgstr "Maj"
+
+#: src/common/utils.c:4818
+msgid "Complete month name for use by strftime|June"
+msgstr "Czerwiec"
+
+#: src/common/utils.c:4819
+msgid "Complete month name for use by strftime|July"
+msgstr "Lipiec"
+
+#: src/common/utils.c:4820
+msgid "Complete month name for use by strftime|August"
+msgstr "Sierpieñ"
+
+#: src/common/utils.c:4821
+msgid "Complete month name for use by strftime|September"
+msgstr "Wrzesieñ"
+
+#: src/common/utils.c:4822
+msgid "Complete month name for use by strftime|October"
+msgstr "Pa¼dziernik"
+
+#: src/common/utils.c:4823
+msgid "Complete month name for use by strftime|November"
+msgstr "Listopad"
+
+#: src/common/utils.c:4824
+msgid "Complete month name for use by strftime|December"
+msgstr "Grudzieñ"
+
+#: src/common/utils.c:4826
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
+msgstr "Nie"
+
+#: src/common/utils.c:4827
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
+msgstr "Pon"
+
+#: src/common/utils.c:4828
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
+msgstr "Wt"
+
+#: src/common/utils.c:4829
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
+msgstr "¦r"
+
+#: src/common/utils.c:4830
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
+msgstr "Czw"
+
+#: src/common/utils.c:4831
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
+msgstr "Pi±"
+
+#: src/common/utils.c:4832
+msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
+msgstr "Sob"
+
+#: src/common/utils.c:4834
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
+msgstr "Sty"
+
+#: src/common/utils.c:4835
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
+msgstr "Lut"
+
+#: src/common/utils.c:4836
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
+msgstr "Mar"
+
+#: src/common/utils.c:4837
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
+msgstr "Kwi"
+
+#: src/common/utils.c:4838
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
+msgstr "Maj"
+
+#: src/common/utils.c:4839
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
+msgstr "Cze"
+
+#: src/common/utils.c:4840
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
+msgstr "Lip"
+
+#: src/common/utils.c:4841
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
+msgstr "Sie"
+
+#: src/common/utils.c:4842
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
+msgstr "Wrz"
+
+#: src/common/utils.c:4843
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
+msgstr "Pa¼"
+
+#: src/common/utils.c:4844
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
+msgstr "Lis"
+
+#: src/common/utils.c:4845
+msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
+msgstr "Gru"
+
+#: src/common/utils.c:4847
+msgid "For use by strftime (morning)|AM"
+msgstr ""
+
+#: src/common/utils.c:4848
+msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
+msgstr ""
+
+#: src/common/utils.c:4849
+msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
+msgstr ""
+
+#: src/common/utils.c:4850
+msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
+msgstr ""
+
+#: src/common/utils.c:4852
+msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
+msgstr ""
+
+#: src/common/utils.c:4853
+msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
+msgstr ""
+
+#: src/common/utils.c:4854
+msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
+msgstr ""
+
+#: src/common/utils.c:4856
+msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/Dod_aj..."
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Usuñ"
 
-#: src/compose.c:515 src/folderview.c:288
+#: src/compose.c:544 src/folderview.c:293
 msgid "/_Properties..."
 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
 
-#: src/compose.c:520 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:278
+#: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:289
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
 
-#: src/compose.c:521
-msgid "/_Message/_Send"
+#: src/compose.c:550
+msgid "/_Message/S_end"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
 
-#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:552
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
 
-#: src/compose.c:525 src/compose.c:529 src/compose.c:532 src/mainwindow.c:715
-#: src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:744
-#: src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:281 src/messageview.c:289
+#: src/compose.c:554 src/compose.c:558 src/compose.c:561 src/mainwindow.c:756
+#: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:779 src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:802 src/messageview.c:292 src/messageview.c:300
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
 
-#: src/compose.c:526
+#: src/compose.c:555
 msgid "/_Message/_Attach file"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz plik"
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Message/_Insert file"
 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
 
-#: src/compose.c:528
+#: src/compose.c:557
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Message/_Save"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Zapisz"
 
-#: src/compose.c:533
+#: src/compose.c:562
 msgid "/_Message/_Close"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zam_knij"
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:565
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
 
-#: src/compose.c:537
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
 
-#: src/compose.c:538 src/compose.c:626 src/compose.c:629 src/compose.c:635
-#: src/mainwindow.c:496 src/messageview.c:164
+#: src/compose.c:567 src/compose.c:655 src/compose.c:658 src/compose.c:664
+#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/_Edycja/---"
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:568
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
 
-#: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:493 src/messageview.c:162
+#: src/compose.c:569 src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:169
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/_Edycja/S_kopiuj"
 
-#: src/compose.c:541
+#: src/compose.c:570
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/_Edycja/_Wklej"
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/Special paste"
 msgstr "/_Edycja/Wklej jako"
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Cytat"
 
-#: src/compose.c:545
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Zawiniêty tekst"
 
-#: src/compose.c:547
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Niezawiniêty tekst"
 
-#: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:494 src/messageview.c:163
+#: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:170
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
 
-#: src/compose.c:550
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
 
-#: src/compose.c:551
+#: src/compose.c:580
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w ty³"
 
-#: src/compose.c:556
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w przód"
 
-#: src/compose.c:561
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w ty³"
 
-#: src/compose.c:566
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w przód"
 
-#: src/compose.c:571
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do pocz±tku linii"
 
-#: src/compose.c:576
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do koñca linii"
 
-#: src/compose.c:581
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ  do poprzedniej linii"
 
-#: src/compose.c:586
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do nastêpnej linii"
 
-#: src/compose.c:591
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
 
-#: src/compose.c:596
+#: src/compose.c:625
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:601
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
 
-#: src/compose.c:611
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
 
-#: src/compose.c:627
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Edit/_Find"
 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
 msgstr "/_Edycja/Aut_omatyczne zawijanie"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
 
-#: src/compose.c:639
+#: src/compose.c:668
 msgid "/_Spelling"
 msgstr "/Pi_sownia"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:669
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:671
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:673
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ b³êdnie napisane s³owo"
 
-#: src/compose.c:646
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
 
-#: src/compose.c:648
+#: src/compose.c:677
 msgid "/_Spelling/---"
 msgstr "/Pi_sownia/---"
 
-#: src/compose.c:649
+#: src/compose.c:678
 msgid "/_Spelling/Options"
 msgstr "/Pi_sownia/Opcje"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Options"
 msgstr "/_Opcje"
 
-#: src/compose.c:653
-msgid "/_Options/Privacy System"
+#: src/compose.c:682
+msgid "/_Options/Reply _mode"
+msgstr "/_Opcje/Odpowied¼"
+
+#: src/compose.c:683
+msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
+msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Normalna"
+
+#: src/compose.c:684
+msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
+msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Do wszystkich"
+
+#: src/compose.c:685
+msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
+msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Do nadawcy"
+
+#: src/compose.c:686
+msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
+msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Na Grupê Dyskusyjn±"
+
+#: src/compose.c:687 src/compose.c:692 src/compose.c:699 src/compose.c:701
+#: src/compose.c:703
+msgid "/_Options/---"
+msgstr "/_Opcje/---"
+
+#: src/compose.c:688
+msgid "/_Options/Privacy _System"
 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci"
 
-#: src/compose.c:654
-msgid "/_Options/Privacy System/None"
+#: src/compose.c:689
+msgid "/_Options/Privacy _System/None"
 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci/Brak"
 
-#: src/compose.c:655
+#: src/compose.c:690
 msgid "/_Options/Si_gn"
 msgstr "/_Opcje/_Podpisz"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:691
 msgid "/_Options/_Encrypt"
 msgstr "/_Opcje/_Szyfruj"
 
-#: src/compose.c:657 src/compose.c:664 src/compose.c:666 src/compose.c:668
-msgid "/_Options/---"
-msgstr "/_Opcje/---"
-
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:693
 msgid "/_Options/_Priority"
 msgstr "/_Opcje/Pri_orytet"
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:694
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Najwy¿szy"
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:695
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Wysoki"
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:696
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Normalny"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:697
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_iski"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:698
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_ajni¿szy"
 
-#: src/compose.c:665
+#: src/compose.c:700
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
 msgstr "/_Opcje/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:702
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
 msgstr "/_Opcje/Usuñ odniesienia"
 
-#: src/compose.c:674
+#: src/compose.c:709
 msgid "/_Options/Character _encoding"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:710
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
 msgstr "/_Opcje/Kodowani_e znaków/_Automatyczne"
 
-#: src/compose.c:677 src/compose.c:683 src/compose.c:691 src/compose.c:695
-#: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/compose.c:717
-#: src/compose.c:721 src/compose.c:731 src/compose.c:735 src/compose.c:745
-#: src/compose.c:749
+#: src/compose.c:712 src/compose.c:718 src/compose.c:726 src/compose.c:730
+#: src/compose.c:736 src/compose.c:740 src/compose.c:746 src/compose.c:752
+#: src/compose.c:756 src/compose.c:766 src/compose.c:770 src/compose.c:780
+#: src/compose.c:784
 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/---"
 
-#: src/compose.c:679
+#: src/compose.c:714
 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:681
+#: src/compose.c:716
 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:685
+#: src/compose.c:720
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/compose.c:687
+#: src/compose.c:722
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
 
-#: src/compose.c:689
+#: src/compose.c:724
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (Windows-1252)"
 
-#: src/compose.c:693
+#: src/compose.c:728
 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:697
+#: src/compose.c:732
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/compose.c:699
+#: src/compose.c:734
 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/compose.c:703
+#: src/compose.c:738
 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Grecja (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:707
+#: src/compose.c:742
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Hebrajski (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/compose.c:709
+#: src/compose.c:744
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Hebrajski (Windows-1251)"
 
-#: src/compose.c:713
+#: src/compose.c:748
 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Arabski (ISO-8859-_6)"
 
-#: src/compose.c:715
+#: src/compose.c:750
 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Arabski (Windows-1256)"
 
-#: src/compose.c:719
+#: src/compose.c:754
 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Turcja (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:723
+#: src/compose.c:758
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/compose.c:725
+#: src/compose.c:760
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_R)"
 
-#: src/compose.c:727
+#: src/compose.c:762
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_U)"
 
-#: src/compose.c:729
+#: src/compose.c:764
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (Windows-1251)"
 
-#: src/compose.c:733
+#: src/compose.c:768
 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Japonia (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/compose.c:737
+#: src/compose.c:772
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
 
-#: src/compose.c:739
+#: src/compose.c:774
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GBK)"
 
-#: src/compose.c:741
+#: src/compose.c:776
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
 
-#: src/compose.c:743
+#: src/compose.c:778
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
 
-#: src/compose.c:747
+#: src/compose.c:782
 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Korea(EUC-_KR)"
 
-#: src/compose.c:751
+#: src/compose.c:786
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tajska (TIS-620)"
 
-#: src/compose.c:753
+#: src/compose.c:788
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tajska (Windows-874)"
 
-#: src/compose.c:757
+#: src/compose.c:792
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
 
-#: src/compose.c:758 src/messageview.c:296
+#: src/compose.c:793 src/messageview.c:307
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/compose.c:759
+#: src/compose.c:794
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
 
-#: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:792 src/messageview.c:321
+#: src/compose.c:795 src/mainwindow.c:840 src/messageview.c:334
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
 
-#: src/compose.c:1554
+#: src/compose.c:1050 src/prefs_compose_writing.c:369
+msgid "New message subject format error."
+msgstr "B³êdny rodzaj tematu wiadomo¶ci."
+
+#: src/compose.c:1079 src/prefs_compose_writing.c:373
+msgid "New message body format error."
+msgstr "B³êdny rodzaj tre¶ci wiadomo¶ci."
+
+#: src/compose.c:1441 src/prefs_quote.c:281
+msgid "Message reply format error."
+msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz wiadomo¶ci."
+
+#: src/compose.c:1558 src/prefs_quote.c:286
+msgid "Message forward format error."
+msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz wiadomo¶ci."
+
+#: src/compose.c:1678
 msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr "Fw: kilka wiadomo¶ci email"
 
-#: src/compose.c:1949
+#: src/compose.c:2053
+msgid "Message redirect format error."
+msgstr "B³êdny rodzaj Cc  wiadomo¶ci."
+
+#: src/compose.c:2122
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Odpowiedz-Do:"
 
-#: src/compose.c:1952 src/compose.c:5378 src/compose.c:6128
+#: src/compose.c:2125 src/compose.c:5700 src/compose.c:6470 src/compose.c:9567
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Grupy news:"
 
-#: src/compose.c:1955
+#: src/compose.c:2128
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
 
-#: src/compose.c:2352
+#: src/compose.c:2307
+#, c-format
+msgid "The file '%s' has been attached."
+msgstr "Plik %s zosta³ do³±czony."
+
+#: src/compose.c:2311
+msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
+msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ pliku (konwersja strony kodowej nie powiod³a siê)."
+
+#: src/compose.c:2542
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "B³±d formatu cytowania"
 
-#: src/compose.c:2368
-msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
-
-#: src/compose.c:2925
+#: src/compose.c:3147
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Plik %s jest pusty."
 
-#: src/compose.c:2929
+#: src/compose.c:3151
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
 
-#: src/compose.c:2956
+#: src/compose.c:3178
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
 
-#: src/compose.c:3768
+#: src/compose.c:4001
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [Edytowany]"
 
-#: src/compose.c:3774
+#: src/compose.c:4007
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
 
-#: src/compose.c:3777
+#: src/compose.c:4010
 #, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
 
-#: src/compose.c:3802 src/messageview.c:596
+#: src/compose.c:4035 src/messageview.c:621
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1395,33 +1728,32 @@ msgstr ""
 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
 "Wybierz konto przed wys³aniem."
 
-#: src/compose.c:3979 src/compose.c:4010 src/compose.c:4041 src/toolbar.c:391
-#: src/toolbar.c:441
+#: src/compose.c:4228 src/compose.c:4259 src/compose.c:4291 src/toolbar.c:401
+#: src/toolbar.c:452
 msgid "Send"
 msgstr "Wy¶lij"
 
-#: src/compose.c:3980
+#: src/compose.c:4229
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
-msgstr ""
-"Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
+msgstr "Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
 
-#: src/compose.c:3981 src/compose.c:4012 src/compose.c:4043 src/compose.c:4464
+#: src/compose.c:4230 src/compose.c:4261 src/compose.c:4293 src/compose.c:4770
 msgid "+_Send"
 msgstr "+_Wy¶lij"
 
-#: src/compose.c:4011
+#: src/compose.c:4260
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr "Jedyny odbiorca to domy¶lny adres BCC. Wys³aæ mimo to?"
 
-#: src/compose.c:4028
+#: src/compose.c:4277
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Nie podano odbiorcy."
 
-#: src/compose.c:4042
+#: src/compose.c:4292
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
 
-#: src/compose.c:4081 src/compose.c:7549
+#: src/compose.c:4339 src/compose.c:7971
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
@@ -1431,7 +1763,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Konwersja strony kodowej nie powiod³a siê."
 
-#: src/compose.c:4085 src/compose.c:7546
+#: src/compose.c:4342 src/compose.c:7974
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Couldn't get recipient encryption key."
+msgstr ""
+"Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
+"\n"
+"Nie odnaleziono klucza szyfruj±cego odbiorcy."
+
+#: src/compose.c:4346 src/compose.c:7968
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1442,7 +1784,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "B³±d sygnatury %s"
 
-#: src/compose.c:4088
+#: src/compose.c:4349
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
@@ -1452,11 +1794,11 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do skrzynki nadawczej:\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:4090
+#: src/compose.c:4351
 msgid "Could not queue message for sending."
 msgstr "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania."
 
-#: src/compose.c:4104 src/compose.c:4144
+#: src/compose.c:4366 src/compose.c:4427
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
@@ -1464,16 +1806,18 @@ msgstr ""
 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
 
-#: src/compose.c:4138
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:4421
+#, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
+"%s\n"
 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
-"U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
+"U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by spróbowaæ "
+"ponownie."
 
-#: src/compose.c:4461
+#: src/compose.c:4767
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
@@ -1484,7 +1828,7 @@ msgstr ""
 "do do wybranej %s .\n"
 "Wys³aæ jako %s ?"
 
-#: src/compose.c:4514
+#: src/compose.c:4826
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -1497,61 +1841,62 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na pewno chcesz j± wys³aæ ? "
 
-#: src/compose.c:4699
+#: src/compose.c:5014
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
 
-#: src/compose.c:4709
+#: src/compose.c:5024
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
 
-#: src/compose.c:5395
+#: src/compose.c:5717
 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
-msgstr ""
-"Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
+msgstr "Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/compose.c:5507
+#: src/compose.c:5845
 msgid "Mime type"
 msgstr "typ MIME"
 
-#: src/compose.c:5513 src/compose.c:5809 src/mimeview.c:202
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:336 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/compose.c:5851 src/compose.c:6147 src/mimeview.c:212
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
 #: src/summaryview.c:490
 msgid "Size"
 msgstr "Wielko¶æ"
 
-#: src/compose.c:5574
+#: src/compose.c:5912
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
 
-#: src/compose.c:5596 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
+#: src/compose.c:5934 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
-#: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:147
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:210
+#: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:190
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383 src/prefs_spelling.c:207
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Przegl±daj"
 
-#: src/compose.c:5808 src/compose.c:6959
+#: src/compose.c:6146 src/compose.c:7378
 msgid "MIME type"
 msgstr "typ MIME"
 
-#: src/compose.c:5880
+#: src/compose.c:6218
 msgid "Hea_der"
 msgstr "Na_g³ówek"
 
-#: src/compose.c:5884
+#: src/compose.c:6222
 msgid "_Attachments"
 msgstr "Z_a³±czniki"
 
-#: src/compose.c:5888
+#: src/compose.c:6226
 msgid "Othe_rs"
 msgstr "In_ne"
 
-#: src/compose.c:5903 src/prefs_template.c:213 src/summary_search.c:271
+#: src/compose.c:6241 src/summary_search.c:366
 msgid "Subject:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: src/compose.c:6091
+#: src/compose.c:6432
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1560,20 +1905,20 @@ msgstr ""
 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:6202
+#: src/compose.c:6544
 #, c-format
 msgid "From: <i>%s</i>"
 msgstr "Od: <i>%s</i>"
 
-#: src/compose.c:6233
+#: src/compose.c:6575
 msgid "Account to use for this email"
-msgstr ""
+msgstr "Bie¿±ce konto dla tej wiadomo¶ci"
 
-#: src/compose.c:6235
+#: src/compose.c:6577
 msgid "Sender address to be used"
 msgstr "Adres nadawcy"
 
-#: src/compose.c:6359
+#: src/compose.c:6738
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
@@ -1582,47 +1927,51 @@ msgstr ""
 "System prywatno¶ci '%s' nie mo¿e zostaæ za³adowany. Nie bêdzie mo¿liwe "
 "podpisanie czyzaszyfrowanie tej wiadomo¶ci."
 
-#: src/compose.c:6598
-msgid "Message To format error."
-msgstr "B³êdny rodzaj Do "
+#: src/compose.c:6900 src/prefs_template.c:549
+msgid "Template body format error."
+msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci)."
 
-#: src/compose.c:6611
-msgid "Message Cc format error."
-msgstr "B³êdny rodzaj Cc "
+#: src/compose.c:7008 src/prefs_template.c:587
+msgid "Template To format error."
+msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
 
-#: src/compose.c:6624
-msgid "Message Bcc format error."
-msgstr "B³êdny rodzaj Bcc "
+#: src/compose.c:7021 src/prefs_template.c:592
+msgid "Template Cc format error."
+msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Cc)."
 
-#: src/compose.c:6638
-msgid "Message subject format error."
-msgstr "B³êdny rodzaj Tematu."
+#: src/compose.c:7034 src/prefs_template.c:597
+msgid "Template Bcc format error."
+msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Bcc)."
 
-#: src/compose.c:6853
+#: src/compose.c:7048 src/prefs_template.c:602
+msgid "Template subject format error."
+msgstr "B³±d formatu wzorca (temat)."
+
+#: src/compose.c:7272
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
 
-#: src/compose.c:6868
+#: src/compose.c:7287
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
 
-#: src/compose.c:6941
+#: src/compose.c:7360
 msgid "Properties"
 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
 
-#: src/compose.c:6992
+#: src/compose.c:7411
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodowanie"
 
-#: src/compose.c:7012
+#: src/compose.c:7431
 msgid "Path"
 msgstr "¦cie¿ka"
 
-#: src/compose.c:7013 src/prefs_toolbar.c:1060
+#: src/compose.c:7432 src/prefs_toolbar.c:1060
 msgid "File name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: src/compose.c:7196
+#: src/compose.c:7615
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1633,21 +1982,21 @@ msgstr ""
 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
 "identyfikator grupy procesów: %d"
 
-#: src/compose.c:7238
+#: src/compose.c:7657
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Komponowanie: wej¶cie z monitorowanego procesu\n"
 
-#: src/compose.c:7519 src/messageview.c:701
-msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
-msgstr "Sylpheed-Claws potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ t± wiadomo¶æ."
+#: src/compose.c:7938 src/messageview.c:726
+msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
+msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ t± wiadomo¶æ."
 
-#: src/compose.c:7541
+#: src/compose.c:7963
 msgid "Could not queue message."
 msgstr ""
 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
 " %s."
 
-#: src/compose.c:7543
+#: src/compose.c:7965
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
@@ -1657,20 +2006,20 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
 "%s."
 
-#: src/compose.c:7659
+#: src/compose.c:8138
 msgid "Could not save draft."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej."
 
-#: src/compose.c:7734 src/compose.c:7757
+#: src/compose.c:8216 src/compose.c:8239
 msgid "Select file"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: src/compose.c:7770
+#: src/compose.c:8252
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
 
-#: src/compose.c:7772
+#: src/compose.c:8254
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
@@ -1679,58 +2028,62 @@ msgstr ""
 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
 
-#: src/compose.c:7820
+#: src/compose.c:8302
 msgid "Discard message"
 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
 
-#: src/compose.c:7821
+#: src/compose.c:8303
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
 
-#: src/compose.c:7822
+#: src/compose.c:8304
 msgid "_Discard"
 msgstr "Por_zuæ"
 
-#: src/compose.c:7822
+#: src/compose.c:8304
 msgid "_Save to Drafts"
 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
 
-#: src/compose.c:7866
+#: src/compose.c:8348
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon '%s'?"
 
-#: src/compose.c:7868
+#: src/compose.c:8350
 msgid "Apply template"
 msgstr "Do³±cz szablon"
 
-#: src/compose.c:7869
+#: src/compose.c:8351
 msgid "_Replace"
 msgstr "Za_mieñ"
 
-#: src/compose.c:7869
+#: src/compose.c:8351
 msgid "_Insert"
 msgstr "Ws_taw"
 
-#: src/compose.c:8556
+#: src/compose.c:9042
 msgid "Insert or attach?"
 msgstr "Wstawiæ czy za³±czyæ?"
 
-#: src/compose.c:8557
+#: src/compose.c:9043
 msgid ""
 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
 "attach it to the email?"
 msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci? czy dodaæ go jako za³±cznik?"
 
-#: src/compose.c:8559
+#: src/compose.c:9045
 msgid "+_Insert"
 msgstr "Ws_taw"
 
-#: src/compose.c:8559
+#: src/compose.c:9045
 msgid "_Attach"
 msgstr "Z_a³±cz"
 
-#: src/compose.c:8965
+#: src/compose.c:9244
+msgid "Quote format error."
+msgstr "B³±d formatu cytowania."
+
+#: src/compose.c:9463
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
@@ -1739,16 +2092,16 @@ msgstr ""
 "Zamierzasz odopowiedzieæ na %d wiadomo¶ci. Otworzenie takiej ilo¶ci okien "
 "mo¿e zaj±æ trochê czasu. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
 
-#: src/crash.c:142
+#: src/crash.c:140
 #, c-format
-msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
-msgstr "Proces Sylpheed-Claws (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
+msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
 
-#: src/crash.c:188
-msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
-msgstr "Sylpheed-Claws zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
+#: src/crash.c:186
+msgid "Claws Mail has crashed"
+msgstr "Claws Mail zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
 
-#: src/crash.c:204
+#: src/crash.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
@@ -1757,81 +2110,89 @@ msgstr ""
 "%s.\n"
 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
 
-#: src/crash.c:209
+#: src/crash.c:207
 msgid "Debug log"
 msgstr "Dziennik debugu"
 
-#: src/crash.c:253
+#: src/crash.c:251
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: src/crash.c:258
+#: src/crash.c:256
 msgid "Save..."
 msgstr "Zapisz..."
 
-#: src/crash.c:263
+#: src/crash.c:261
 msgid "Create bug report"
 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
 
-#: src/crash.c:310
+#: src/crash.c:308
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
 
-#: src/editaddress.c:153
+#: src/editaddress.c:185
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Dodaj now± osobê"
 
-#: src/editaddress.c:154
+#: src/editaddress.c:186
 msgid "Edit Person Details"
 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
 
-#: src/editaddress.c:316
+#: src/editaddress.c:357
 msgid "An Email address must be supplied."
 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
 
-#: src/editaddress.c:490
+#: src/editaddress.c:531
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
 
-#: src/editaddress.c:560
+#: src/editaddress.c:620
+msgid "Discard"
+msgstr "Por_zuæ"
+
+#: src/editaddress.c:621
+msgid "Apply"
+msgstr "Zatwierd¼"
+
+#: src/editaddress.c:651 src/editaddress.c:700
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
 
-#: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
-#: src/ldif.c:819
+#: src/editaddress.c:761 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:752
+#: src/ldif.c:763
 msgid "Display Name"
 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
 
-#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
+#: src/editaddress.c:767 src/editaddress.c:771 src/ldif.c:771
 msgid "Last Name"
 msgstr "Nazwisko"
 
-#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
+#: src/editaddress.c:768 src/editaddress.c:770 src/ldif.c:767
 msgid "First Name"
 msgstr "Imiê"
 
-#: src/editaddress.c:683
+#: src/editaddress.c:773
 msgid "Nickname"
 msgstr "Ksywka"
 
-#: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
+#: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:906
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:222
-#: src/prefs_matcher.c:490
+#: src/editaddress.c:1044 src/editaddress.c:1101 src/prefs_customheader.c:222
+#: src/prefs_matcher.c:532
 msgid "Value"
 msgstr "Warto¶æ"
 
-#: src/editaddress.c:1070
+#: src/editaddress.c:1163
 msgid "_User Data"
 msgstr "Dane _u¿ytkownika"
 
-#: src/editaddress.c:1071
+#: src/editaddress.c:1164
 msgid "_Email Addresses"
 msgstr "Adr_esy e-mail"
 
-#: src/editaddress.c:1072
+#: src/editaddress.c:1165
 msgid "O_ther Attributes"
 msgstr "In_ne Cechy"
 
@@ -1856,7 +2217,7 @@ msgid " Check File "
 msgstr "Sprawd¼ plik "
 
 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
-#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1895
+#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1953
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
@@ -1864,52 +2225,51 @@ msgstr "Plik"
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/editgroup.c:103
+#: src/editgroup.c:100
 msgid "A Group Name must be supplied."
 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
 
-#: src/editgroup.c:286
+#: src/editgroup.c:293
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Edytuj dane grupy"
 
-#: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
+#: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:588
 msgid "Group Name"
 msgstr "Nazwa grupy"
 
-#: src/editgroup.c:333
+#: src/editgroup.c:342
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Adresy w grupie"
 
-#: src/editgroup.c:364
+#: src/editgroup.c:373
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Dostêpne adresy"
 
-#: src/editgroup.c:425
+#: src/editgroup.c:445
 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr ""
-"Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
+msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
 
-#: src/editgroup.c:473
+#: src/editgroup.c:493
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "Edytuj dane grupê"
 
-#: src/editgroup.c:476
+#: src/editgroup.c:496
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Dodaj now± grupê"
 
-#: src/editgroup.c:526
+#: src/editgroup.c:546
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Edytuj folder"
 
-#: src/editgroup.c:526
+#: src/editgroup.c:546
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
 
-#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:127
+#: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:130
 msgid "New folder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:128
+#: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
 
@@ -1941,7 +2301,7 @@ msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu
 msgid "Hostname"
 msgstr "Nazwa hosta"
 
-#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:107
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
@@ -1955,8 +2315,7 @@ msgstr "Dost
 
 #: src/editldap_basedn.c:294
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr ""
-"Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
+msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
 
 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
 msgid "Could not connect to server"
@@ -1978,7 +2337,7 @@ msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zosta
 msgid "Connected successfully to server"
 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
 
-#: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
+#: src/editldap.c:331 src/editldap.c:999
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
 
@@ -1991,12 +2350,12 @@ msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
-"computer as Sylpheed-Claws."
+"computer as Claws Mail."
 msgstr ""
 "To jest nazwa hosta serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com\" mo¿e byæ "
 "w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze mo¿na u¿yæ "
-"adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co Sylpheed-"
-"Claws nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
+"adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co "
+"Claws Mail nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
 
 #: src/editldap.c:470
 msgid "TLS"
@@ -2009,16 +2368,22 @@ msgstr "SSL"
 #: src/editldap.c:475
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
-"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
-"TLS_CACERTDIR fields)."
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
+"TLS_REQCERT fields)."
 msgstr ""
+"W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via TLS. Je¶li po³±czenie "
+"nie powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
+"TLS_REQCERT)."
 
 #: src/editldap.c:480
 msgid ""
 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
-"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
-"TLS_CACERTDIR fields)."
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
+"TLS_REQCERT fields)."
 msgstr ""
+"W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via SSL. Je¶li po³±czenie "
+"nie powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
+"TLS_REQCERT)."
 
 #: src/editldap.c:494
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
@@ -2030,19 +2395,21 @@ msgstr " Sprawd
 
 #: src/editldap.c:503
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr ""
-"Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
+msgstr "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
 
 #: src/editldap.c:518
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 "Okre¶la nazwê katalogu który bêdzie przeszukiwany na serwerze.Przyk³ad "
 "zawiera:\n"
+"  dc=claws-mail,dc=org\n"
+"  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
+"  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
 
 #: src/editldap.c:531
 msgid ""
@@ -2062,7 +2429,7 @@ msgid ""
 "find a name or address."
 msgstr ""
 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
-"odnalezienianazwy lub adresu."
+"odnalezienia nazwy lub adresu."
 
 #: src/editldap.c:603
 msgid " Defaults "
@@ -2093,6 +2460,15 @@ msgid ""
 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
 "more memory to cache results."
 msgstr ""
+"Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
+"poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwañ s± "
+"przechowywane w pamiêci podrêcznej dopóki ten okres czasu nie up³ynie. Pozwala to "
+"na polepszenie szybko¶ci odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej samej nazwy lub adresu "
+"w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw bêdzie przeszukiwana pamiêæ podrêczna a dopiero "
+"potem bêd± wykonywane zapytania do serwera. Domy¶ln± warto¶ci± jest 60 sekund "
+"(10 min) co powinno byæ najbardziej odpowiednie dla wiêkszo¶ci serwerów. Wiêksza "
+"warto¶æ przyspieszy szybko¶æ sekwencyjnych poszukiwañ. Bêdzie ona u¿yteczna dla "
+"serwerów, które maja d³ugie czasy odpowiedzi przy czym zwiêkszy siê zu¿ycie pamiêci na pamiêæ podrêczn±."
 
 #: src/editldap.c:649
 msgid "Include server in dynamic search"
@@ -2104,7 +2480,7 @@ msgid ""
 "address completion."
 msgstr ""
 "Zaznacz t± opcjê aby zawrzeæ ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
-"uzywania uzupe³niania adresu."
+"u¿ywania uzupe³niania adresu."
 
 #: src/editldap.c:662
 msgid "Match names 'containing' search term"
@@ -2118,6 +2494,11 @@ msgid ""
 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
 "searches against other address interfaces."
 msgstr ""
+"Poszukiwania nazw lub adresów mog± byæ wykonywane przy u¿yciu terminów "
+"wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz t± opcjê aby wykonaæ "
+"poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje wiêcej czasu. "
+"Ze wzglêdu na  wydajno¶æ dope³nianie adresów wykorzystuje \"begins-with\" do "
+"wszystkich poszukiwañ."
 
 #: src/editldap.c:723
 msgid "Bind DN"
@@ -2127,12 +2508,12 @@ msgstr "
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
-"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
+"as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
 "performing a search."
 msgstr ""
 "Nazwa konta u¿ytkownika LDAP u¿yta do ³±czenia z serwerem. Jest zwykle "
 "u¿ywana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
-"\"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
+"\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
 
 #: src/editldap.c:741
 msgid "Bind Password"
@@ -2140,8 +2521,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap.c:752
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
-msgstr ""
-"Has³o które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
+msgstr "Has³o które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
 
 #: src/editldap.c:758
 msgid "Timeout (secs)"
@@ -2156,8 +2536,7 @@ msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
 
 #: src/editldap.c:792
-msgid ""
-"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
 
 #: src/editldap.c:808
@@ -2168,11 +2547,11 @@ msgstr "Podstawowe"
 msgid "Search"
 msgstr "Szukaj"
 
-#: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:411
+#: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:492
 msgid "Extended"
 msgstr "Rozszerzone"
 
-#: src/editldap.c:1037
+#: src/editldap.c:1004
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
 
@@ -2192,19 +2571,19 @@ msgstr "Edytuj wpis vCard"
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
 
-#: src/exphtmldlg.c:113
+#: src/exphtmldlg.c:110
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
 
-#: src/exphtmldlg.c:116
+#: src/exphtmldlg.c:113
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
 
-#: src/exphtmldlg.c:119 src/expldifdlg.c:117
+#: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
 
-#: src/exphtmldlg.c:184
+#: src/exphtmldlg.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
@@ -2213,11 +2592,11 @@ msgstr ""
 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:187 src/expldifdlg.c:193
+#: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
 msgstr "Stwórz katalog"
 
-#: src/exphtmldlg.c:196
+#: src/exphtmldlg.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
@@ -2226,109 +2605,108 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:198 src/expldifdlg.c:204
+#: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:240
+#: src/exphtmldlg.c:237
 msgid "Error creating HTML file"
 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:326
+#: src/exphtmldlg.c:323
 msgid "Select HTML output file"
 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:390
+#: src/exphtmldlg.c:387
 msgid "HTML Output File"
 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:399 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
 #: src/importldif.c:682
 msgid "B_rowse"
 msgstr "P_rzegl±daj"
 
-#: src/exphtmldlg.c:452
+#: src/exphtmldlg.c:449
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Wzór stylów"
 
-#: src/exphtmldlg.c:460 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1632
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2299 src/mainwindow.c:964 src/prefs_account.c:661
-#: src/summaryview.c:4735
+#: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:345 src/gtk/gtkaspell.c:1661
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2394 src/mainwindow.c:1012 src/prefs_account.c:705
+#: src/summaryview.c:5039
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: src/exphtmldlg.c:461 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
+#: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:454
 msgid "Default"
 msgstr "Domy¶lne"
 
-#: src/exphtmldlg.c:462 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:131
+#: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
 msgid "Full"
 msgstr "Pe³ny"
 
-#: src/exphtmldlg.c:463
+#: src/exphtmldlg.c:460
 msgid "Custom"
 msgstr "W³asne"
 
-#: src/exphtmldlg.c:464
+#: src/exphtmldlg.c:461
 msgid "Custom-2"
 msgstr "W³asne-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:465
+#: src/exphtmldlg.c:462
 msgid "Custom-3"
 msgstr "W³asne-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:466
+#: src/exphtmldlg.c:463
 msgid "Custom-4"
 msgstr "W³asne-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:473
+#: src/exphtmldlg.c:470
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:481
+#: src/exphtmldlg.c:478
 msgid "First Name, Last Name"
 msgstr "Nazwisko, Imiê"
 
-#: src/exphtmldlg.c:482
+#: src/exphtmldlg.c:479
 msgid "Last Name, First Name"
 msgstr "Imiê, Nazwisko"
 
-#: src/exphtmldlg.c:489
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Color Banding"
 msgstr "Pasek koloru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:495
+#: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Format Email Links"
 msgstr "Formatowanie odno¶ników e-mailowych"
 
-#: src/exphtmldlg.c:501
+#: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
 
-#: src/exphtmldlg.c:556 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
+#: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
 msgstr "Nazwa pliku :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:566
+#: src/exphtmldlg.c:563
 msgid "Open with Web Browser"
 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
 
-#: src/exphtmldlg.c:598
+#: src/exphtmldlg.c:595
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
 
-#: src/exphtmldlg.c:664 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
+#: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
 msgstr "Informacje o pliku"
 
-#: src/exphtmldlg.c:665
+#: src/exphtmldlg.c:662
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
 #: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr ""
-"Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
+msgstr "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
 
 #: src/expldifdlg.c:114
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
@@ -2384,13 +2762,13 @@ msgstr "Przedrostek"
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  dc=claws-mail,dc=org\n"
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
-"Przyrostek jest u¿yty do stwo¿enia \"Wyró¿nionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
+"Przyrostek jest u¿yty do stworzenia \"Wyró¿nionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
 "LDAP. Przyk³ad zawiera:\n"
-"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  dc=claws,dc=org\n"
 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
 "  o=Nazwa organizacji,c=Pañstwo\n"
 
@@ -2406,31 +2784,31 @@ msgstr "Unikatowy identyfikator"
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
-"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
-"Unikalne ID ksi±zki adresowej jest u¿yte do stworzenia WN formatowanej "
+"Unikalne ID ksi±¿ki adresowej jest u¿yte do stworzenia WN formatowanej "
 "podobnie do:\n"
-" uid=102376,ou=ludzie,dc=sylpheed,dc=org"
+" uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
 
 #: src/expldifdlg.c:516
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
-"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
-"Wy¶wietlana Nazwa ksi±¿ki adresowej jest uzywana do stworzenia WN "
+"Wy¶wietlana Nazwa ksi±¿ki adresowej jest u¿ywana do stworzenia WN "
 "formatowanej podobnie do:\n"
-" cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=sylpheed,dc=org"
+" cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
 
 #: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
 "formatted similar to:\n"
-"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
 msgstr ""
 "Pierwszy adres Email nale¿±cy do osoby jest u¿yty do tworzenia WN który jest "
 "formatowany podobnie do:\n"
-" mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=sylpheed,dc=org"
+" mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
 
 #: src/expldifdlg.c:543
 msgid ""
@@ -2443,7 +2821,7 @@ msgstr ""
 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ³adowanych do serwera LDAP. Ka¿dy "
 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyró¿niona Nazwa"
 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyró¿nionej Nazwy"
-"\" (lub RWN) aby stworzyæ WN. Proszê wybraæ jedn± z dostepnych opcji RWN "
+"\" (lub RWN) aby stworzyæ WN. Proszê wybraæ jedn± z dostêpnych opcji RWN "
 "która zostanie u¿yta do stworzenia WN."
 
 #: src/expldifdlg.c:556
@@ -2457,9 +2835,9 @@ msgid ""
 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
 "above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
-"Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy któe zosta³y wcze¶niej zaimportowane z "
+"Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy które zosta³y wcze¶niej zaimportowane z "
 "pliku LDIF. \"Wyró¿niona Nazwa\" (WN) atrybutu u¿ytkownika, je¶li obecna w "
-"ksi±¿kce adresowej, mo¿e zostaæ u¿yta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
+"ksi±¿ce adresowej, mo¿e zostaæ u¿yta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
 "zaznaczone powy¿ej zostanie u¿yte je¿eli atrybut u¿ytkownika WN nie zostanie "
 "znaleziony."
 
@@ -2479,11 +2857,11 @@ msgstr ""
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:737
+#: src/expldifdlg.c:736
 msgid "Distguished Name"
 msgstr "Wyró¿niona Nazwa"
 
-#: src/export.c:120 src/summaryview.c:6069
+#: src/export.c:120 src/summaryview.c:6420
 msgid "Export to mbox file"
 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
 
@@ -2508,87 +2886,88 @@ msgid "Source folder can't be left empty."
 msgstr "Katalog wynikowy nie mo¿e byæ pusty."
 
 #: src/export.c:229
-msgid "Can't find the source folder."
+msgid "Couldn't find the source folder."
 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ katalogu ¼ród³owego."
 
 #: src/export.c:252
 msgid "Select exporting file"
 msgstr "Wybierz plik eksportu"
 
-#: src/exporthtml.c:805
+#: src/exporthtml.c:758
 msgid "Full Name"
 msgstr "Pe³na nazwa"
 
-#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
+#: src/exporthtml.c:762 src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atrybuty"
 
-#: src/exporthtml.c:1010
-msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
-msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheed-Claws"
+#: src/exporthtml.c:963
+msgid "Claws Mail Address Book"
+msgstr "Ksi±¿ka adresowa Claws Mail"
 
-#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
+#: src/exporthtml.c:1077 src/exportldif.c:551
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
 
-#: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
+#: src/exporthtml.c:1080 src/exportldif.c:554
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
 
-#: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
+#: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:557
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
 
-#: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
+#: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:560
 msgid "Not specified."
 msgstr "Nie okre¶lono"
 
-#: src/folder.c:1275 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:208
+#: src/folder.c:1331 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:239
 msgid "Inbox"
 msgstr "Przychodz±ca"
 
-#: src/folder.c:1279 src/foldersel.c:375
+#: src/folder.c:1335 src/foldersel.c:374
 msgid "Sent"
 msgstr "Wys³ane"
 
-#: src/folder.c:1283 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:211
+#: src/folder.c:1339 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:242
 msgid "Queue"
 msgstr "Kolejka"
 
-#: src/folder.c:1287 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:212
-#: src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:399 src/toolbar.c:490
+#: src/folder.c:1343 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:243
+#: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:410 src/toolbar.c:501
 msgid "Trash"
 msgstr "Wysypisko"
 
-#: src/folder.c:1291 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:210
+#: src/folder.c:1347 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:241
 msgid "Drafts"
 msgstr "Kopie robocze"
 
-#: src/folder.c:1562
+#: src/folder.c:1621
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1935 src/inc.c:634
-msgid "Filtering messages...\n"
-msgstr "Filtrowanie wiadomo¶ci...\n"
-
-#: src/folder.c:2477
+#: src/folder.c:2542
 #, c-format
 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
 msgstr "Pobieranie wszystkich wiadomo¶ci w %s ...\n"
 
-#: src/folder.c:2766
+#: src/folder.c:2831
+#, c-format
+msgid "Copying %s to %s...\n"
+msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
+
+#: src/folder.c:2831
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3035
+#: src/folder.c:3118
 #, c-format
 msgid "Updating cache for %s..."
 msgstr "Aktualizacja pamiêci podrêcznej dla %s ..."
 
-#: src/folder.c:3739
+#: src/folder.c:3829
 msgid "Processing messages..."
 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci..."
 
@@ -2596,186 +2975,167 @@ msgstr "Przetwarzanie wiadomo
 msgid "Select folder"
 msgstr "Wybierz katalog"
 
-#: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:129
+#: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:158 src/mh_gtk.c:132
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:135
-#: src/mh_gtk.c:238
+#: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:166 src/imap_gtk.c:172
+#: src/imap_gtk.c:224 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
 #, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
 msgstr "'%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
 
-#: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:162 src/imap_gtk.c:216 src/mh_gtk.c:145
-#: src/mh_gtk.c:245
+#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:182 src/imap_gtk.c:236 src/mh_gtk.c:148
+#: src/mh_gtk.c:248
 #, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
 
-#: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:168 src/mh_gtk.c:151
+#: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:154
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
 
-#: src/folderview.c:286
+#: src/folderview.c:290
 msgid "/Mark all re_ad"
 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
 
-#: src/folderview.c:287
+#: src/folderview.c:292
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
 
-#: src/folderview.c:289
+#: src/folderview.c:294
 msgid "/Process_ing..."
 msgstr "/_Przetwarzanie..."
 
-#: src/folderview.c:293
-#, fuzzy
-msgid "/------trashsep"
-msgstr "/------"
-
-#: src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:299
 msgid "/Empty _trash..."
 msgstr "/Opró¿nij kosz..."
 
-#: src/folderview.c:298
-#, fuzzy
-msgid "/------queuesep"
-msgstr "/------"
-
-#: src/folderview.c:299
+#: src/folderview.c:304
 msgid "/Send _queue..."
 msgstr "/Wy¶lij _oczekuj±ce wiadomo¶ci..."
 
-#: src/folderview.c:442 src/prefs_actions.c:450
-#: src/prefs_filtering_action.c:585 src/prefs_folder_column.c:80
-#: src/prefs_matcher.c:730
+#: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:80
 msgid "New"
 msgstr "Nowe"
 
-#: src/folderview.c:443 src/prefs_folder_column.c:81
+#: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
 msgstr "Nieprzeczytane"
 
+#: src/folderview.c:425 src/prefs_folder_column.c:82
+msgid "Total"
+msgstr "Wszystkie"
+
 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
-#: src/folderview.c:445 src/summaryview.c:491
+#: src/folderview.c:473 src/summaryview.c:491
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:678
+#: src/folderview.c:719
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:732 src/summaryview.c:3278
+#: src/folderview.c:781 src/summaryview.c:3491
 msgid "Mark all as read"
 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
 
-#: src/folderview.c:733 src/summaryview.c:3279
+#: src/folderview.c:782 src/summaryview.c:3492
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
 msgstr ""
 "Czy naprawdê chcesz zaznaczyæ wszystkie wiadomo¶ci w tym folderze jako "
 "przeczytane?"
 
-#: src/folderview.c:1018
-msgid ""
-"You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
-"Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
-"disabled.\n"
-"\n"
-"You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
-msgstr ""
-"Masz zdefiniowane jedno lub wiêcej kont IMAP. Jednak ta wersja Sylpheed-"
-"Claws zosta³a zbudowana bez obs³ugi IMAP; Twoje konta IMAP zosta³y "
-"zdeaktywowane.\n"
-"\n"
-"Prawdopodobnie potrzebujesz zainstalowaæ libtepan lub przekompilowaæ "
-"Sylpheed-Claws."
-
-#: src/folderview.c:1035 src/imap.c:3110 src/mainwindow.c:3696 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:999 src/imap.c:3347 src/mainwindow.c:3755 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:1039 src/imap.c:3115 src/mainwindow.c:3701 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:1003 src/imap.c:3352 src/mainwindow.c:3760 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1066
+#: src/folderview.c:1034
 msgid "Rebuild folder tree"
 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
 
-#: src/folderview.c:1067
-msgid ""
-"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+#: src/folderview.c:1035
+msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podrêczne (cache). Czy "
 "chcesz kontynuowaæ?"
 
-#: src/folderview.c:1077
+#: src/folderview.c:1045
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
 
-#: src/folderview.c:1079
+#: src/folderview.c:1047 src/folderview.c:1087
 msgid "Scanning folder tree..."
 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
 
-#: src/folderview.c:1197
+#: src/folderview.c:1172
+#, c-format
+msgid "Couldn't scan folder %s\n"
+msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s\n"
+
+#: src/folderview.c:1225
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
 
-#: src/folderview.c:2031
+#: src/folderview.c:2043
 #, c-format
 msgid "Closing Folder %s..."
 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
 
-#: src/folderview.c:2070
+#: src/folderview.c:2082
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
 
-#: src/folderview.c:2083
+#: src/folderview.c:2095
 msgid "Folder could not be opened."
 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
 
-#: src/folderview.c:2242 src/mainwindow.c:1962
+#: src/folderview.c:2256 src/mainwindow.c:2047
 msgid "Empty trash"
 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
 
-#: src/folderview.c:2243
+#: src/folderview.c:2257
 msgid "Delete all messages in trash?"
 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
 
-#: src/folderview.c:2244 src/mainwindow.c:1964
+#: src/folderview.c:2258
 msgid "+_Empty trash"
 msgstr "+Opró¿nij _kosz"
 
-#: src/folderview.c:2288 src/inc.c:1447 src/toolbar.c:2091
+#: src/folderview.c:2302 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2196
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
 
-#: src/folderview.c:2289 src/toolbar.c:2092
+#: src/folderview.c:2303 src/toolbar.c:2197
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz przej¶æ do trybu on-line?"
 
-#: src/folderview.c:2300 src/toolbar.c:2111
+#: src/folderview.c:2314 src/toolbar.c:2216
 msgid "Send queued messages"
 msgstr "Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/folderview.c:2301 src/toolbar.c:2112
+#: src/folderview.c:2315 src/toolbar.c:2217
 msgid "Send all queued messages?"
 msgstr "Wys³aæ wszystkie oczekuj±ce wiadomo¶ci?"
 
-#: src/folderview.c:2302 src/messageview.c:562 src/messageview.c:579
-#: src/prefs_account.c:1030 src/toolbar.c:2113
+#: src/folderview.c:2316 src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
+#: src/prefs_account.c:1100 src/toolbar.c:2218
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wy¶lij"
 
-#: src/folderview.c:2310 src/toolbar.c:2131
+#: src/folderview.c:2324 src/toolbar.c:2236
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
 
-#: src/folderview.c:2313 src/main.c:1263 src/toolbar.c:2134
+#: src/folderview.c:2327 src/main.c:1616 src/toolbar.c:2239
 #, c-format
 msgid ""
 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
@@ -2784,65 +3144,87 @@ msgstr ""
 "Pojawi³y siê b³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci:\n"
 "%s"
 
-#: src/folderview.c:2380
+#: src/folderview.c:2394
+#, c-format
+msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
+msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
+
+#: src/folderview.c:2395
 #, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2383
+#: src/folderview.c:2397
+msgid "Copy folder"
+msgstr "Kopiuj katalog"
+
+#: src/folderview.c:2397
 msgid "Move folder"
 msgstr "Przenie¶ katalog"
 
-#: src/folderview.c:2394
+#: src/folderview.c:2408
+#, c-format
+msgid "Copying %s to %s..."
+msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
+
+#: src/folderview.c:2408
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
 
-#: src/folderview.c:2423
+#: src/folderview.c:2439
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
 
-#: src/folderview.c:2426
+#: src/folderview.c:2442
+msgid "Can't copy a folder to one of its children."
+msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ folderu do jego w³asnego podfolderu."
+
+#: src/folderview.c:2443
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
 
-#: src/folderview.c:2429
+#: src/folderview.c:2446
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
 
-#: src/folderview.c:2432
+#: src/folderview.c:2449
+msgid "Copy failed!"
+msgstr "Skopiowanie nie powiod³o siê!"
+
+#: src/folderview.c:2449
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
 
-#: src/folderview.c:2468
+#: src/folderview.c:2485
 #, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
 
-#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1409 src/summaryview.c:3945
-#: src/toolbar.c:178
+#: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1507 src/summaryview.c:4172
+#: src/toolbar.c:182
 msgid "Print"
 msgstr "Drukuj"
 
-#: src/gedit-print.c:244
+#: src/gedit-print.c:245
 msgid "Preparing pages..."
 msgstr "Przygotowywanie stron..."
 
-#: src/gedit-print.c:271
+#: src/gedit-print.c:272
 #, c-format
 msgid "Rendering page %d of %d..."
 msgstr "Renderowanie strony %d z %d"
 
-#: src/gedit-print.c:273
+#: src/gedit-print.c:274
 #, c-format
 msgid "Printing page %d of %d..."
 msgstr "Drukowanie strony %d z %d"
 
-#: src/gedit-print.c:295
+#: src/gedit-print.c:296
 msgid "Print preview"
 msgstr "Podgl±d wydruku"
 
-#: src/gedit-print.c:451
+#: src/gedit-print.c:437
 msgid "Page %N of %Q"
 msgstr "Strona %N z %Q"
 
@@ -2890,7 +3272,7 @@ msgstr "nieznana"
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
 
-#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1168
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1324
 msgid "Done."
 msgstr "Zrobiono."
 
@@ -2899,19 +3281,48 @@ msgstr "Zrobiono."
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
 
-#: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:226
+#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
 msgid "/_Open with Web browser"
 msgstr "/_Otwórz w przegl±darce"
 
-#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:227
+#: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
 msgid "/Copy this _link"
 msgstr "/Kopiuj adres ³±cza"
 
-#: src/gtk/about.c:119
-msgid "About Sylpheed-Claws"
-msgstr "O Sylpheed-Claws."
+#: src/gtk/about.c:138
+msgid ""
+"Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Claws Mail website:\n"
+msgstr ""
+"Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem e-mail z du¿± ilo¶ci± opcji "
+"konfiguracyjnych\n"
+"\n"
+"Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Claws Mail:\n"
+
+#: src/gtk/about.c:144
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
+"donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
+"chcesz wspomóc projekt Claws Mail mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
 
-#: src/gtk/about.c:161
+#: src/gtk/about.c:159
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"System Information\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Informacje o systemie\n"
+
+#: src/gtk/about.c:165
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -2922,7 +3333,7 @@ msgstr ""
 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:170
+#: src/gtk/about.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -2933,7 +3344,7 @@ msgstr ""
 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:179
+#: src/gtk/about.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
@@ -2944,112 +3355,79 @@ msgstr ""
 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
 
-#: src/gtk/about.c:194
-#, c-format
-msgid ""
-"Compiled-in features:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji:\n"
-"%s"
+#: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:475
+msgid "The Claws Mail Team"
+msgstr "Zespó³ Claws Mail"
 
-#: src/gtk/about.c:237
-msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
-"and the Sylpheed-Claws team"
-msgstr ""
-"Prawa autorskie zastrze¿one przez Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
-"i zespó³ Sylpheed-Claws (C) 1999-2006"
+#: src/gtk/about.c:259
+msgid "Previous team members"
+msgstr "Poprzedni cz³onkowie zespo³u"
 
-#: src/gtk/about.c:280
-msgid ""
-"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
-"\n"
-"For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
-msgstr ""
-"Sylpheed-Claws jest lekkim, szybkim klientem e-mail z du¿± ilo¶ci± opcji "
-"konfiguracyjnych\n"
-"\n"
-"Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Sylpheed-"
-"Claws:\n"
+#: src/gtk/about.c:278
+msgid "The translation team"
+msgstr "Zespó³ t³umaczy"
 
-#: src/gtk/about.c:286
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
-"to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Sylpheed-Claws jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
-"chcesz wspomóc projekt Sylpheed-Claws mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
+#: src/gtk/about.c:297
+msgid "Documentation team"
+msgstr "Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±"
 
-#: src/gtk/about.c:293
-msgid "\n"
-msgstr "\n"
+#: src/gtk/about.c:316
+msgid "Logo"
+msgstr "Logo"
 
-#: src/gtk/about.c:304
-msgid "_Info"
-msgstr "_Informacja"
+#: src/gtk/about.c:335
+msgid "Icons"
+msgstr "Ikony"
 
-#: src/gtk/about.c:332
-msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
-msgstr "Zespó³ Sylpheed-Claws\n"
+#: src/gtk/about.c:354
+msgid "Contributors"
+msgstr "Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:"
 
-#: src/gtk/about.c:349
-msgid ""
-"\n"
-"Previous team members\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Poprzedni cz³onkowie zespo³u\n"
+#: src/gtk/about.c:402
+msgid "Compiled-in Features\n"
+msgstr "Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji\n"
 
-#: src/gtk/about.c:366
-msgid ""
-"\n"
-"The translation team\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Zespó³ t³umaczy\n"
+#: src/gtk/about.c:418
+msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
+msgstr "IPv6|dodaje obs³ugê adresów IPv6, nowego internetowego protoko³u adresowania\n"
 
-#: src/gtk/about.c:383
-msgid ""
-"\n"
-"Documentation team\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±\n"
+#: src/gtk/about.c:429
+msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
+msgstr "iconv|pozwala na konwersjê do lub z ró¿nych kodowañ znaków\n"
 
-#: src/gtk/about.c:400
-msgid ""
-"\n"
-"Logo\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Logo\n"
+#: src/gtk/about.c:439
+msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
+msgstr "compface|dodaje obs³ugê nag³ówka X-Face\n"
 
-#: src/gtk/about.c:417
-msgid ""
-"\n"
-"Icons\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Ikony\n"
+#: src/gtk/about.c:449
+msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
+msgstr "OpenSSL|dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
 
-#: src/gtk/about.c:434
-msgid ""
-"\n"
-"Contributors\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:\n"
+#: src/gtk/about.c:459
+msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
+msgstr "LDAP|dodaje obs³ugê wspó³dzielonych ksi±¿ek adresowych LDAP\n"
 
-#: src/gtk/about.c:453
-msgid "_Authors"
-msgstr "_Autorzy"
+#: src/gtk/about.c:469
+msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
+msgstr "JPilot|dodaje obs³ugê ksi±¿ek adresowych PalmOs\n"
 
-#: src/gtk/about.c:473
+#: src/gtk/about.c:479
+msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
+msgstr "GNU/aspell|dodaje obs³ugê sprawdzania pisowni\n"
+
+#: src/gtk/about.c:489
+msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
+msgstr "libetpan|dodaje obs³ugê serwerów IMAP\n"
+
+#: src/gtk/about.c:499
+msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
+msgstr "libgnomeprint|dodaje obs³ugê kompletnego drukowania\n"
+
+#: src/gtk/about.c:509
+msgid "libSM|adds support for session handling\n"
+msgstr "libSm|dodaje obs³ugê sesji\n"
+
+#: src/gtk/about.c:541
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -3064,7 +3442,7 @@ msgstr ""
 "z pó¼niejszych wersji. \n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:479
+#: src/gtk/about.c:547
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -3079,7 +3457,7 @@ msgstr ""
 "Licencja Publiczna GNU. \n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:485
+#: src/gtk/about.c:553
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -3092,7 +3470,7 @@ msgstr ""
 "Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:499
+#: src/gtk/about.c:571
 msgid ""
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
 "the OpenSSL Toolkit ("
@@ -3100,56 +3478,197 @@ msgstr ""
 "Ten produkt zawiera oprogramowanie dystrybuowane przez projekt OpenSSL do "
 "u¿ycia z OpenSSL Toolkit ("
 
-#: src/gtk/about.c:503
+#: src/gtk/about.c:575
 msgid ").\n"
 msgstr ").\n"
 
-#: src/gtk/about.c:515
+#: src/gtk/about.c:668
+msgid "About Claws Mail"
+msgstr "O Claws Mail"
+
+#: src/gtk/about.c:719
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2007\n"
+"Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"and the Claws Mail team"
+msgstr ""
+"Prawa autorskie (C) 1999-2007\n"
+"Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"i zespó³ Claws Mail"
+
+#: src/gtk/about.c:733
+msgid "_Info"
+msgstr "_Informacja"
+
+#: src/gtk/about.c:739
+msgid "_Authors"
+msgstr "_Autorzy"
+
+#: src/gtk/about.c:745
+msgid "_Features"
+msgstr "_Funkcje"
+
+#: src/gtk/about.c:751
 msgid "_License"
 msgstr "_Licencja"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:299
+#: src/gtk/about.c:759
+msgid "_Release Notes"
+msgstr "_Adnotacje wydania"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:313
 msgid "Orange"
 msgstr "Pomarañczowy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:303
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:317
 msgid "Red"
 msgstr "Czerwony"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:307
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:321
 msgid "Pink"
 msgstr "Ró¿owy"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:311
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:325
 msgid "Sky blue"
 msgstr "B³êkitny"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:315
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:329
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:319
+#: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:333
 msgid "Green"
 msgstr "Zielony"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:323
+#: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:337
 msgid "Brown"
 msgstr "Br±zowy"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:142
+#: src/gtk/foldersort.c:156
 msgid "Set folder order"
 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:172
+#: src/gtk/foldersort.c:190
 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
 msgstr ""
 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:196
+#: src/gtk/foldersort.c:214
 msgid "Folders"
 msgstr "Katalogi"
 
+#: src/gtk/gtkaspell.c:638
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:851 src/gtk/gtkaspell.c:1852 src/gtk/gtkaspell.c:2147
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Tryb Normalny"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:853 src/gtk/gtkaspell.c:1858 src/gtk/gtkaspell.c:2159
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "Tryb rozszerzony"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:892
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "Nieznany tryb sugestii"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1183
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1531
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1546
+#, c-format
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamieñ \"%s\" na: </span>"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1591
+msgid ""
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+"Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
+"spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1846 src/gtk/gtkaspell.c:2135
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "Tryb szybki"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1953
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1967
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "Akceptuj w tej sesji"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1977
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1987
+msgid "Replace with..."
+msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2000
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2022
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(brak sugestii)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2033 src/gtk/gtkaspell.c:2212
+msgid "More..."
+msgstr "Wiêcej..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2097
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "S³ownik: %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2110
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2121
+msgid "Use both dictionaries"
+msgstr "U¿yj obu s³owników"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2175 src/prefs_spelling.c:214
+msgid "Check while typing"
+msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2191
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "Zmieñ S³ownik"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2323
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2369
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
+"%s"
+
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
 msgid "Configuration"
 msgstr "Konfigura_cja"
@@ -3164,7 +3683,7 @@ msgstr "Bufor 
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
 msgid "GtkTextBuffer object to print"
-msgstr "Objekt GtkTextBuffer do wydrukowania"
+msgstr "Obiekt GtkTextBuffer do wydrukowania"
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
 msgid "Tabs Width"
@@ -3256,176 +3775,89 @@ msgstr "Opis czcionki nag
 
 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
-msgstr ""
-"Czcionka która zostanie u¿yta dla nag³ówków i stopek (np. \"Monospace 10\")"
+msgstr "Czcionka która zostanie u¿yta dla nag³ówków i stopek (np. \"Monospace 10\")"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:606
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1815 src/gtk/gtkaspell.c:2095
-msgid "Normal Mode"
-msgstr "Tryb Normalny"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1821 src/gtk/gtkaspell.c:2106
-msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr "Tryb rozszerzony"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:870
-msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr "Nieznany tryb sugestii"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1154
-msgid "No misspelled word found."
-msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1502
-msgid "Replace unknown word"
-msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1517
-#, c-format
-msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamieñ \"%s\" na: </span>"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1562
-msgid ""
-"Holding down Control key while pressing Enter\n"
-"will learn from mistake.\n"
-msgstr ""
-"Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
-"spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1809 src/gtk/gtkaspell.c:2084
-msgid "Fast Mode"
-msgstr "Tryb szybki"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1916
-#, c-format
-msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1930
-msgid "Accept in this session"
-msgstr "Akceptuj w tej sesji"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1940
-msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1950
-msgid "Replace with..."
-msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1963
-#, c-format
-msgid "Check with %s"
-msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1985
-msgid "(no suggestions)"
-msgstr "(brak sugestii)"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1996 src/gtk/gtkaspell.c:2158
-msgid "More..."
-msgstr "Wiêcej..."
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2060
-#, c-format
-msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "S³ownik: %s"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2073
-#, c-format
-msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2121 src/prefs_spelling.c:221
-msgid "Check while typing"
-msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2137
-msgid "Change dictionary"
-msgstr "Zmieñ S³ownik"
-
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2270
-#, c-format
-msgid ""
-"The spell checker could not change dictionary.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
-"%s"
-
-#: src/gtk/icon_legend.c:63
+#: src/gtk/icon_legend.c:67
 msgid "New message"
 msgstr "Nowa wiadomo¶æ"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:64
+#: src/gtk/icon_legend.c:68
 msgid "Unread message"
 msgstr "Nieprzeczytana wiadomo¶æ"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:65
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
 msgid "Message has been replied to"
 msgstr "Na wiadomo¶æ odpowiedziano do"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:66
+#: src/gtk/icon_legend.c:70
 msgid "Message has been forwarded"
 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a przekazana dalej"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:67
+#: src/gtk/icon_legend.c:71
+msgid "Message is in an ignored thread"
+msgstr "Wiadomo¶æ znajduje siê w ignorowanym w±tku"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:72
+msgid "Message is spam"
+msgstr "Wiadomo¶æ to spam"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:74
 msgid "Message has attachment(s)"
 msgstr "Wiadomo¶æ posiada za³±cznik(i)"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:68
+#: src/gtk/icon_legend.c:75
 msgid "Digitally signed message"
 msgstr "Wiadomo¶æ podpisana elektronicznie"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:69
+#: src/gtk/icon_legend.c:76
 msgid "Encrypted message"
 msgstr "Zaszyfrowana wiadomo¶æ"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:70
+#: src/gtk/icon_legend.c:77
 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
 msgstr "Wiadomo¶æ jest podpisana i posiada za³±cznik(i)"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:71
+#: src/gtk/icon_legend.c:78
 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
 msgstr "Wiadomo¶æ jest zaszyfrowana i posiada za³±cznik(i)"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:72
+#: src/gtk/icon_legend.c:80
 msgid "Marked message"
 msgstr "Zaznaczona wiadomo¶æ"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:73
-msgid "Locked message"
-msgstr "Zablokowana wiadomo¶æ"
+#: src/gtk/icon_legend.c:81
+msgid "Message is marked for deletion"
+msgstr "Wiadomo¶æ wyznaczona do usuniêcia"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:74
-msgid "Message is in an ignored thread"
-msgstr "Wiadomo¶æ znajduje siê w ignorowanym w±tku"
+#: src/gtk/icon_legend.c:82
+msgid "Message is marked for moving"
+msgstr "Wiadomo¶æ wyznaczona do przeniesienia"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:75
-msgid "Message is spam"
-msgstr "Wiadomo¶æ to spam"
+#: src/gtk/icon_legend.c:83
+msgid "Message is marked for copying"
+msgstr "Wiadomo¶æ wyznaczona do kopiowania"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:76
+#: src/gtk/icon_legend.c:85
+msgid "Locked message"
+msgstr "Zablokowana wiadomo¶æ"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:87
 msgid "Folder (normal, opened)"
 msgstr "Katalog (normalny, otwarty)"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:77
+#: src/gtk/icon_legend.c:88
 msgid "Folder with read messages hidden"
 msgstr "Katalog z przeczytanymi ukrytymi wiadomo¶ciami"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:78
-msgid "Folder contains marked emails"
+#: src/gtk/icon_legend.c:89
+msgid "Folder contains marked messages"
 msgstr "Katalog zawiera zaznaczone wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:110
+#: src/gtk/icon_legend.c:122
 msgid "Icon Legend"
 msgstr "Opis ikon"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:128
+#: src/gtk/icon_legend.c:140
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
 "messages and folders:</span>"
@@ -3433,24 +3865,28 @@ msgstr ""
 "<span weight=\"bold\">Nastêpuj±ce ikony s³u¿± do przedstawiania statusu "
 "wiadomo¶ci i katalogów:</span>"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:168
+#: src/gtk/inputdialog.c:189
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:170
+#: src/gtk/inputdialog.c:191
 msgid "Input password"
 msgstr "Wprowad¼ has³o"
 
+#: src/gtk/inputdialog.c:278
+msgid "Remember this"
+msgstr "Zapamiêtaj"
+
 #: src/gtk/logwindow.c:87
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Dziennik protoko³u"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:344
+#: src/gtk/logwindow.c:384
 msgid "Clear _Log"
 msgstr "Wyczy¶æ _Logi"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
+#: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:156
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3460,237 +3896,257 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wersja: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:153
+#: src/gtk/pluginwindow.c:154
 msgid "Error: "
 msgstr "B³±d: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:154
+#: src/gtk/pluginwindow.c:155
 msgid "Plugin is not functional."
 msgstr "Wtyczka nie funkcjonuje."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:185
-msgid "Select Plugin to load"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:186
+msgid "Select the Plugins to load"
 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:199
+#: src/gtk/pluginwindow.c:201
 #, c-format
 msgid ""
-"The following error occured while loading the plugin [%s] :\n"
+"The following error occured while loading %s :\n"
+"\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Nastêpuj±cy b³±d wyst±pi³ podczas ³adowania wtyczki [%s] :\n"
+"Nastêpuj±cy b³±d wyst±pi³ podczas ³adowania wtyczki %s :\n"
+"\n"
 "%s\n"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:283 src/gtk/pluginwindow.c:433
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:213
+#: src/gtk/pluginwindow.c:287 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:428
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:453
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:525
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:544
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:67
 msgid "Plugins"
 msgstr "Wtyczki"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:314 src/prefs_summaries.c:210
+#: src/gtk/pluginwindow.c:321 src/prefs_summaries.c:211
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:337 src/prefs_themes.c:866
+#: src/gtk/pluginwindow.c:338
+msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
+msgstr "Wiêcej wtyczek jest dostêpnych na stronie Claws Mail."
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:344 src/prefs_themes.c:862
 msgid "Get more..."
 msgstr "Pobierz wiêcej..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:346
+#: src/gtk/pluginwindow.c:354
 msgid "Load Plugin..."
 msgstr "£aduj Wtyczkê..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:347
+#: src/gtk/pluginwindow.c:355
 msgid "Unload Plugin"
 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
 
+#: src/gtk/pluginwindow.c:382
+msgid "Click here to load one or more plugins"
+msgstr "Kliknij tutaj aby za³adowaæ jedn± lub wiêcej wtyczek"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:386
+msgid "Unload the selected plugin"
+msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:451
+msgid "Loaded plugins"
+msgstr "Aktywne wtyczki"
+
 #: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
 msgstr "Spis Stron"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:760
-#: src/prefs_filtering_action.c:378
+#: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:820
+#: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
+#: src/prefs_filtering.c:1490
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:136
-#: src/prefs_summary_column.c:80
+#: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
+#: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2415
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:252
+#: src/gtk/quicksearch.c:333
 msgid "all messages"
 msgstr "wszystkie wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:253
+#: src/gtk/quicksearch.c:334
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr "wiadomo¶ci starsze ni¿ #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:254
+#: src/gtk/quicksearch.c:335
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr "wiadomo¶ci nowsze ni¿ #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:255
+#: src/gtk/quicksearch.c:336
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w tre¶ci wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:256
+#: src/gtk/quicksearch.c:337
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w ca³ej wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:257
+#: src/gtk/quicksearch.c:338
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr "wiadomo¶ci skopiowane do S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:258
+#: src/gtk/quicksearch.c:339
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "wiadomo¶æ jest albo do: albo kopia: do S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:259
+#: src/gtk/quicksearch.c:340
 msgid "deleted messages"
 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:260
+#: src/gtk/quicksearch.c:341
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu nadawcy"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:261
+#: src/gtk/quicksearch.c:342
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "prawdziwe je¶li \"S\" powiedzie siê"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:262
+#: src/gtk/quicksearch.c:343
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr "wiadomo¶ci od u¿ytkownika S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:263
+#: src/gtk/quicksearch.c:344
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "przekazane wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:264
+#: src/gtk/quicksearch.c:345
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± nag³ówek S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:265
+#: src/gtk/quicksearch.c:346
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu Message-ID nag³ówka"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:266
+#: src/gtk/quicksearch.c:347
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w nag³ówków w-odpowiedzi-na"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:267
+#: src/gtk/quicksearch.c:348
 msgid "messages which are marked with color #"
 msgstr "wiadomo¶ci które s± oznaczone kolorem #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:268
+#: src/gtk/quicksearch.c:349
 msgid "locked messages"
 msgstr "zablokowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:269
+#: src/gtk/quicksearch.c:350
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "wiadomo¶ci które s± w grupie S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:270
+#: src/gtk/quicksearch.c:351
 msgid "new messages"
 msgstr "nowe wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:271
+#: src/gtk/quicksearch.c:352
 msgid "old messages"
 msgstr "stare wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:272
+#: src/gtk/quicksearch.c:353
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgstr "niekompletne wiadomo¶ci (czê¶ciowo pobrane)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:273
+#: src/gtk/quicksearch.c:354
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "wiadomo¶ci na które odpowiedziano"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:274
+#: src/gtk/quicksearch.c:355
 msgid "read messages"
 msgstr "przeczytanych wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:275
+#: src/gtk/quicksearch.c:356
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w tytule"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:276
+#: src/gtk/quicksearch.c:357
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest równa #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:277
+#: src/gtk/quicksearch.c:358
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest wiêksza od #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:278
+#: src/gtk/quicksearch.c:359
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest ni¿sza od #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:279
+#: src/gtk/quicksearch.c:360
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest równa #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:280
+#: src/gtk/quicksearch.c:361
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest wiêksza od #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:281
+#: src/gtk/quicksearch.c:362
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest mniejsza od #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:282
+#: src/gtk/quicksearch.c:363
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr "wiadomosci które zosta³y wys³ane do S"
+msgstr "wiadomoci które zosta³y wys³ane do S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:283
+#: src/gtk/quicksearch.c:364
 msgid "marked messages"
 msgstr "zaznaczone wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:284
+#: src/gtk/quicksearch.c:365
 msgid "unread messages"
 msgstr "nieprzeczytane wiadomo¶ci"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:285
+#: src/gtk/quicksearch.c:366
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku Referencje"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:286
+#: src/gtk/quicksearch.c:367
 #, c-format
 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
 msgstr ""
 "wiadomo¶ci które po przetworzeniu przez polecenie zwracaj± 0 - %F jest "
 "plikiem z wiadomo¶ci±"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:287
+#: src/gtk/quicksearch.c:368
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku X-Label"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:289
+#: src/gtk/quicksearch.c:370
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "operator logiczny AND (I/Oraz)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:290
+#: src/gtk/quicksearch.c:371
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "operator logiczny LUB"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:291
+#: src/gtk/quicksearch.c:372
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "logiczny operator NIE"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:292
+#: src/gtk/quicksearch.c:373
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "szukanie z rozró¿nieniem na wielko¶æ liter"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:294
+#: src/gtk/quicksearch.c:375
 msgid "all filtering expressions are allowed"
-msgstr "wyszystkie wyra¿enia filtruj±ce s± dozwolone"
+msgstr "wszystkie wyra¿enia filtruj±ce s± dozwolone"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:302 src/summary_search.c:302
+#: src/gtk/quicksearch.c:383 src/summary_search.c:397
 msgid "Extended Search"
 msgstr "Rozszerzone wyszukiwanie"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:303
+#: src/gtk/quicksearch.c:384
 msgid ""
 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
@@ -3702,45 +4158,67 @@ msgstr ""
 "\n"
 "W tym trybie wyszukiwania mo¿na u¿ywaæ nastêpuj±cych symboli:"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:399 src/prefs_filtering_action.c:1080
-#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
+#: src/gtk/quicksearch.c:480 src/prefs_compose_writing.c:224
+#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:159
+#: src/prefs_matcher.c:1878 src/prefs_summary_column.c:82
+#: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
 msgid "Subject"
 msgstr "Temat"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:403 src/prefs_filtering_action.c:1081
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_filtering_action.c:1081
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1879
 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:407 src/prefs_filtering_action.c:1082
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:488
+#: src/gtk/quicksearch.c:488 src/prefs_filtering_action.c:1082
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1880
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:488
 msgid "To"
 msgstr "Do"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:418
+#: src/gtk/quicksearch.c:499
 msgid "Recursive"
-msgstr "Rekusywne"
+msgstr "Rekursywne"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:428
+#: src/gtk/quicksearch.c:509
 msgid "Sticky"
 msgstr "Przyklejony"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:459
+#: src/gtk/quicksearch.c:519
+msgid "Type-ahead"
+msgstr "Podpowied¼"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:550 src/gtk/quicksearch.c:643
 msgid " Clear "
 msgstr "Wyczy¶æ "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:480 src/summary_search.c:255
+#: src/gtk/quicksearch.c:558
+msgid "Clear the current search"
+msgstr "Wyczy¶æ aktualne zapytanie"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:573 src/summary_search.c:350
 msgid "Edit search criteria"
 msgstr "Edytuj kryteria szukania"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:486
+#: src/gtk/quicksearch.c:579 src/gtk/quicksearch.c:641
 msgid " Extended Symbols... "
 msgstr "Dostêpne symbole..."
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:917 src/summaryview.c:993
+#: src/gtk/quicksearch.c:587
+msgid "Information about extended symbols"
+msgstr "Informacja o rozszerzonych symbolach"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:659
+msgid "Info"
+msgstr "_Informacja"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:661
+msgid "Clear"
+msgstr "Wyczy¶æ"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:1086 src/summaryview.c:1132
 #, c-format
 msgid "Searching in %s... \n"
 msgstr "Wyszukiwanie w (%s)...\n"
@@ -3759,7 +4237,7 @@ msgid "Signer"
 msgstr "Podpisa³"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
-#: src/prefs_filtering.c:294 src/prefs_themes.c:883
+#: src/prefs_themes.c:879
 msgid "Name: "
 msgstr "Nazwa: "
 
@@ -3826,7 +4304,7 @@ msgid ""
 "Certificate for %s is expired.\n"
 "Do you want to continue?"
 msgstr ""
-"Up³yn±³ termina wa¿no¶ci certyfikatu dla %s .\n"
+"Up³yn±³ termin wa¿no¶ci certyfikatu dla %s .\n"
 "Czy chcesz kontynuowaæ ?"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
@@ -3858,31 +4336,31 @@ msgstr "Po_ka
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
 
-#: src/headerview.c:196 src/summaryview.c:2633 src/summaryview.c:2644
+#: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2823 src/summaryview.c:2834
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Brak nadawcy)"
 
-#: src/headerview.c:211 src/summaryview.c:2669 src/summaryview.c:2672
+#: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2858 src/summaryview.c:2861
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Bez tematu)"
 
-#: src/image_viewer.c:288
+#: src/image_viewer.c:284
 msgid "Filename:"
 msgstr "Nazwa pliku:"
 
-#: src/image_viewer.c:295
+#: src/image_viewer.c:291
 msgid "Filesize:"
 msgstr "Wielko¶æ pliku:"
 
-#: src/image_viewer.c:316
+#: src/image_viewer.c:312
 msgid "Load Image"
 msgstr "£aduj obraz"
 
-#: src/image_viewer.c:322
+#: src/image_viewer.c:318
 msgid "Content-Type:"
 msgstr "Content-Type:"
 
-#: src/imap.c:616
+#: src/imap.c:633
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3894,191 +4372,257 @@ msgstr ""
 "Logowanie z u¿yciem CRAM-MD5 dzia³a tylko je¿eli biblioteka libtepan zosta³a "
 "skompilowana ze wsparciem SASL i wtyczka CRAM-MD5 SASL jest zainstalowana."
 
-#: src/imap.c:625
+#: src/imap.c:640
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
 msgstr "£±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem: odmowa logowania.%s"
 
-#: src/imap.c:629
+#: src/imap.c:644
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
 msgstr "£±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem: odmowa logowania.%s\n"
 
-#: src/imap.c:646
+#: src/imap.c:661
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
 msgstr "Po³±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem"
 
-#: src/imap.c:651 src/imap.c:654
+#: src/imap.c:666 src/imap.c:669
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
 
-#: src/imap.c:692 src/imap.c:2153 src/imap.c:2653 src/imap.c:2737
-#: src/imap.c:3075 src/imap.c:3831
-msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
-msgstr ""
-"Sylpheed-Claws potrzebuje dostêpu do sieci w celu dostepu do serwera IMAP."
+#: src/imap.c:718 src/imap.c:2396 src/imap.c:2894 src/imap.c:2979
+#: src/imap.c:3313 src/imap.c:4071
+msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
+msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci w celu dostêpu do serwera IMAP."
 
-#: src/imap.c:764 src/inc.c:759 src/news.c:295 src/send_message.c:299
+#: src/imap.c:790 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
 msgid "Insecure connection"
 msgstr "Po³±czenie nie jest bezpieczne"
 
-#: src/imap.c:765 src/inc.c:760 src/news.c:296 src/send_message.c:300
+#: src/imap.c:791 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
-"available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"available in this build of Claws Mail. \n"
 "\n"
 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
 "not be secure."
 msgstr ""
 "To po³±czenie jest skonfigurowane jako bezpieczne z u¿yciem SSL, ale SSL nie "
-"jest dostepny w tej wersji Sylpheed-Claws. \n"
+"jest dostêpny w tej wersji Claws Mail. \n"
 "\n"
-"Czy chesz kontynuowaæ ³±czenie do tego serwera? Po³±czenie nie bêdzie "
+"Czy chcesz kontynuowaæ ³±czenie do tego serwera? Po³±czenie nie bêdzie "
 "bezpieczne."
 
-#: src/imap.c:771 src/inc.c:766 src/news.c:302 src/send_message.c:306
+#: src/imap.c:797 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
 msgid "Con_tinue connecting"
 msgstr "Kon_tynuuj ³±czenie"
 
-#: src/imap.c:781
+#: src/imap.c:807
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
 msgstr "£±czenie z serwerem IMAP4: %s ..."
 
-#: src/imap.c:813
+#: src/imap.c:845
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem IMAP4: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:816
+#: src/imap.c:848
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
+msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:845
+#: src/imap.c:877 src/imap.c:2702
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
 
-#: src/imap.c:882
+#: src/imap.c:914
 #, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
 msgstr "£±czenie z serwerem IMAP4: %s ...\n"
 
-#: src/imap.c:894
+#: src/imap.c:925 src/imap.c:928
 #, c-format
 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
 msgstr "£±czenie z serwerem IMAP4: %s."
 
-#: src/imap.c:1067
+#: src/imap.c:1101
 msgid "Adding messages..."
 msgstr "Dodawanie wiadomo¶ci..."
 
-#: src/imap.c:1215 src/mh.c:500
+#: src/imap.c:1253 src/mh.c:500
 msgid "Copying messages..."
 msgstr "Kopiowanie wiadomo¶ci..."
 
-#: src/imap.c:1342
+#: src/imap.c:1429
 msgid "can't set deleted flags\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany\n"
 
-#: src/imap.c:1348 src/imap.c:3583
+#: src/imap.c:1435 src/imap.c:3822
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
 
-#: src/imap.c:1792
+#: src/imap.c:1762
+#, c-format
+msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
+msgstr "Szukanie niezasubskrybowanych katalogów w %s..."
+
+#: src/imap.c:1765
+#, c-format
+msgid "Looking for subfolders of %s..."
+msgstr "Szukanie podkatalogów w %s ..."
+
+#: src/imap.c:2001
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1808
+#: src/imap.c:2017
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:1889
+#: src/imap.c:2104
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr ""
 "Nowa nazwa katalogu nie mo¿e zawieraæ odstêpów ani pól rozdzielaj±cych "
 "¶cie¿kê"
 
-#: src/imap.c:1920
+#: src/imap.c:2135
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
 
-#: src/imap.c:1984
+#: src/imap.c:2227
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
 
-#: src/imap.c:2265
+#: src/imap.c:2473
 msgid "LIST failed\n"
 msgstr "Wykonanie komenda LIST nie powiod³o siê\n"
 
-#: src/imap.c:2373
+#: src/imap.c:2590
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2658
+#: src/imap.c:2699
+msgid "Server requires TLS to log in.\n"
+msgstr "Serwer wymaga TLS.\n"
+
+#: src/imap.c:2708
+msgid "Can't refresh capabilities.\n"
+msgstr "Nie mo¿na od¶wie¿yæ w³a¶ciwo¶ci.\n"
+
+#: src/imap.c:2713
+#, c-format
+msgid ""
+"Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
+"compiled without OpenSSL support.\n"
+msgstr "Po³±czenie z %s nie powiod³o siê: serwer wymaga TLS, lecz Claws Mail skompilowane jest bez obs³ugi OpenSSL.\n"
+
+#: src/imap.c:2721
+msgid "Server logins are disabled.\n"
+msgstr "Logowanie na serwer jest wy³±czone.\n"
+
+#: src/imap.c:2899
 msgid "Fetching message..."
 msgstr "Odbieranie wiadomo¶ci..."
 
-#: src/imap.c:2824
+#: src/imap.c:3066
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr "iconv nie umozliwia konwersji UTF-7 na %s\n"
+msgstr "iconv nie umo¿liwia konwersji UTF-7 na %s\n"
 
-#: src/imap.c:2854
+#: src/imap.c:3096
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
-msgstr "iconv nie umozliwia konwersji %s na UTF-7\n"
+msgstr "iconv nie umo¿liwia konwersji %s na UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:2898
+#: src/imap.c:3140
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
-msgstr "iconv nie umozliwia konwersji UTF-8 na UTF-7\n"
+msgstr "iconv nie umo¿liwia konwersji UTF-8 na UTF-7\n"
 
-#: src/imap.c:3568
+#: src/imap.c:3807
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap.c:4532
+msgid ""
+"You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
+"Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
+"disabled.\n"
+"\n"
+"You probably need to install libetpan and recompile Claws Mail."
+msgstr ""
+"Masz zdefiniowane jedno lub wiêcej kont IMAP. Jednak ta wersja "
+"Claws  Mail zosta³a zbudowana bez obs³ugi IMAP; Twoje konta IMAP zosta³y "
+"zdezaktywowane.\n"
+"\n"
+"Prawdopodobnie potrzebujesz zainstalowaæ libtepan lub przekompilowaæ Claws Mail."
+
+#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
 
-#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
+#: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:52
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
 
-#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
+#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:53
 msgid "/M_ove folder..."
 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
 
-#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
+#: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:54
+msgid "/Cop_y folder..."
+msgstr "/_Skopiuj katalog..."
+
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:56
 msgid "/_Delete folder..."
 msgstr "/_Usuñ katalog..."
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
-msgid "/Synchronise"
+#: src/imap_gtk.c:65
+msgid "/_Synchronise"
 msgstr "/Synchronizuj"
 
-#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
+#: src/imap_gtk.c:66 src/news_gtk.c:56
 msgid "/Down_load messages"
 msgstr "/Po_bierz wiadomo¶ci"
 
-#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
+#: src/imap_gtk.c:68
+msgid "/S_ubscriptions"
+msgstr "/Subskrybcje"
+
+#: src/imap_gtk.c:69
+msgid "/Subscriptions/Show only subscribed _folders"
+msgstr "/Subskrypcje/Poka¿ tylko zasubskrybowane_katalogi"
+
+#: src/imap_gtk.c:71
+msgid "/Subscriptions/---"
+msgstr "/Subskrypcje/---"
+
+#: src/imap_gtk.c:72
+msgid "/Subscriptions/_Subscribe..."
+msgstr "/Subskrypcje/_Subskrybuj"
+
+#: src/imap_gtk.c:73
+msgid "/Subscriptions/_Unsubscribe..."
+msgstr "/Subskrypcje/_Usuñ subskrypcjê"
+
+#: src/imap_gtk.c:76 src/mh_gtk.c:58 src/news_gtk.c:58
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
 
-#: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
+#: src/imap_gtk.c:77 src/mh_gtk.c:59
 msgid "/C_heck for new folders"
 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi katalogami"
 
-#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
+#: src/imap_gtk.c:78 src/mh_gtk.c:60
 msgid "/R_ebuild folder tree"
 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
 
-#: src/imap_gtk.c:135
+#: src/imap_gtk.c:155
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
@@ -4088,21 +4632,21 @@ msgstr ""
 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
 "podkatalogi a nie przechowywaæ wiadomo¶ci, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
 
-#: src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:228
+#: src/imap_gtk.c:213 src/mh_gtk.c:231
 #, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:230
+#: src/imap_gtk.c:215 src/mh_gtk.c:233
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
 
-#: src/imap_gtk.c:204 src/imap_gtk.c:209
+#: src/imap_gtk.c:229
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
 
-#: src/imap_gtk.c:226 src/mh_gtk.c:255
+#: src/imap_gtk.c:246 src/mh_gtk.c:258
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
@@ -4110,7 +4654,7 @@ msgstr ""
 "Nie uda³o siê zmieniæ nazwy katalogu.\n"
 "Nowa nazwa katalogu nie jest dozwolona."
 
-#: src/imap_gtk.c:280 src/mh_gtk.c:176
+#: src/imap_gtk.c:298 src/mh_gtk.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
@@ -4122,16 +4666,77 @@ msgstr ""
 "Odzyskanie ich nie bêdzie mo¿liwe.\n"
 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
 
-#: src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
+#: src/imap_gtk.c:320 src/mh_gtk.c:201 src/news_gtk.c:241
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:299
+#: src/imap_gtk.c:380 src/news_gtk.c:302
 #, c-format
 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
 msgstr "B³±d podczas pobierania wiadomo¶ci w '%s'."
 
+#: src/imap_gtk.c:432
+#, c-format
+msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
+msgstr "Czy naprawdê wyszukaæ niezasubkrybowane podkatalogi w '%s'?"
+
+#: src/imap_gtk.c:435
+msgid "Search recursively"
+msgstr "Szukaj rekursywnie"
+
+#: src/imap_gtk.c:440 src/imap_gtk.c:483
+msgid "Subscriptions"
+msgstr "Subskrypcje"
+
+#: src/imap_gtk.c:441
+msgid "+_Search"
+msgstr "+_Szukaj"
+
+#: src/imap_gtk.c:450
+#, c-format
+msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
+msgstr "Wybierz podkatalog z %s do subskrypcji:"
+
+#: src/imap_gtk.c:452
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Subskrybuj"
+
+#: src/imap_gtk.c:454 src/imap_gtk.c:456
+msgid "All of them"
+msgstr "Wszystkie"
+
+#: src/imap_gtk.c:468
+msgid "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders."
+msgstr "Ten katalog jest ju¿ zasubkrybowany i nie posiada niezasubskrybowanych podkatalogów."
+
+#: src/imap_gtk.c:475
+#, c-format
+msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
+msgstr "Czy chcesz %s katalog '%s'?"
+
+#: src/imap_gtk.c:476
+msgid "subscribe"
+msgstr "subskrybuj"
+
+#: src/imap_gtk.c:476
+msgid "unsubscribe"
+msgstr "usuñ subskrypcjê"
+
+#: src/imap_gtk.c:478
+msgid "Apply to subfolders"
+msgstr ""
+"Zastosuj do\n"
+"podkatalogów"
+
+#: src/imap_gtk.c:484
+msgid "+_Subscribe"
+msgstr "+_Subskrybuj"
+
+#: src/imap_gtk.c:484
+msgid "+_Unsubscribe"
+msgstr "+_Usuñ subskrypcjê"
+
 #: src/import.c:120 src/import.c:215
 msgid "Import mbox file"
 msgstr "Import pliku mbox"
@@ -4153,6 +4758,8 @@ msgid ""
 "Destination folder is not set.\n"
 "Import mbox file to the inbox folder?"
 msgstr ""
+"Katalog docelowy nie jest ustawiony.\n"
+"Zaimportowaæ plik mbox do katalogu Przychodz±ca?"
 
 #: src/import.c:237
 msgid "Can't find the destination folder."
@@ -4164,8 +4771,7 @@ msgstr "Wybierz importowany plik"
 
 #: src/importldif.c:190
 msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr ""
-"Proszê podaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik, który chcesz importowaæ."
+msgstr "Proszê podaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik, który chcesz importowaæ."
 
 #: src/importldif.c:193
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
@@ -4199,8 +4805,7 @@ msgstr "Wybierz plik LDIF"
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
-msgstr ""
-"Wybierz nazwê dla ksi±¿ki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
+msgstr "Wybierz nazwê dla ksi±¿ki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
 
 #: src/importldif.c:668
 msgid "File Name"
@@ -4240,8 +4845,7 @@ msgstr "Atrybut"
 
 #: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
-msgstr ""
-"Mo¿na zmieniæ nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez u¿ytkownika"
+msgstr "Mo¿na zmieniæ nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez u¿ytkownika"
 
 #: src/importldif.c:811
 msgid "???"
@@ -4283,7 +4887,7 @@ msgstr "Ten przycisk zaktualizuje powy
 
 #: src/importldif.c:929
 msgid "Records Imported :"
-msgstr "Ilo¶æ poprawnie zimportowanych rekordów:"
+msgstr "Ilo¶æ poprawnie zaimportowanych rekordów:"
 
 #: src/importldif.c:960
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
@@ -4317,27 +4921,27 @@ msgstr "Wybierz plik PINE."
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
 
-#: src/inc.c:172 src/inc.c:277 src/inc.c:303
-msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to get mails."
-msgstr "Sylpheed-Claws potrzebuje dostêpu do sieci aby pobraæ wiadomo¶ci."
+#: src/inc.c:173 src/inc.c:278 src/inc.c:304
+msgid "Claws Mail needs network access in order to get mails."
+msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby pobraæ wiadomo¶ci."
 
-#: src/inc.c:373
+#: src/inc.c:384
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/inc.c:420
+#: src/inc.c:443
 msgid "Standby"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
-#: src/inc.c:550 src/inc.c:600
+#: src/inc.c:572 src/inc.c:622
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: src/inc.c:561
+#: src/inc.c:583
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Pobieranie"
 
-#: src/inc.c:570
+#: src/inc.c:592
 #, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
@@ -4345,27 +4949,27 @@ msgstr[0] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo
 msgstr[1] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo¶ci (%s))"
 msgstr[2] "Wykonano (otrzymano %d wiadomo¶ci (%s))"
 
-#: src/inc.c:576
+#: src/inc.c:598
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
 
-#: src/inc.c:581
+#: src/inc.c:603
 msgid "Connection failed"
 msgstr "B³±d po³±czenia."
 
-#: src/inc.c:584
+#: src/inc.c:606
 msgid "Auth failed"
 msgstr "B³±d autoryzacji"
 
-#: src/inc.c:587 src/prefs_summary_column.c:89
+#: src/inc.c:609 src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:2411
 msgid "Locked"
 msgstr "Zablokowana"
 
-#: src/inc.c:597 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
+#: src/inc.c:619 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:341
 msgid "Timeout"
 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
 
-#: src/inc.c:701
+#: src/inc.c:712
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
@@ -4373,65 +4977,65 @@ msgstr[0] "Sko
 msgstr[1] "Skoñczono (%d nowe wiadomo¶ci)"
 msgstr[2] "Skoñczono (%d nowe wiadomo¶ci)"
 
-#: src/inc.c:705
+#: src/inc.c:716
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
 
-#: src/inc.c:743
+#: src/inc.c:754
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/inc.c:775
+#: src/inc.c:786
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
 
-#: src/inc.c:787
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
-
-#: src/inc.c:794
+#: src/inc.c:803
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:875 src/send_message.c:472
+#: src/inc.c:807
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:887 src/send_message.c:472
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Autoryzacja..."
 
-#: src/inc.c:877
+#: src/inc.c:889
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s (%s) ..."
 
-#: src/inc.c:883
+#: src/inc.c:895
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:887
+#: src/inc.c:899
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:891
+#: src/inc.c:903
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
 
-#: src/inc.c:895
+#: src/inc.c:907
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:902 src/send_message.c:490
+#: src/inc.c:914 src/send_message.c:490
 msgid "Quitting"
 msgstr "Wychodzenie"
 
-#: src/inc.c:927
+#: src/inc.c:939
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:946
+#: src/inc.c:958
 #, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
@@ -4439,20 +5043,20 @@ msgstr[0] "Pobieranie (%d wiadomo
 msgstr[1] "Pobieranie (%d wiadomo¶ci, otrzymano %s)"
 msgstr[2] "Pobieranie (%d wiadomo¶ci, otrzymano %s)"
 
-#: src/inc.c:1102
+#: src/inc.c:1114
 msgid "Connection failed."
 msgstr "Po³±czenie nieudane"
 
-#: src/inc.c:1105
+#: src/inc.c:1118
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
 msgstr "Nie uda³o siê nawi±zaæ po³±czenia z %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1110
+#: src/inc.c:1123
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
 
-#: src/inc.c:1115
+#: src/inc.c:1129
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
@@ -4461,37 +5065,37 @@ msgstr ""
 "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1121
+#: src/inc.c:1135
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Brak miejsca na dysku."
 
-#: src/inc.c:1126
+#: src/inc.c:1140
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
 
-#: src/inc.c:1131
+#: src/inc.c:1145
 msgid "Socket error."
 msgstr "B³±d gniazda."
 
-#: src/inc.c:1134
+#: src/inc.c:1148
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 msgstr "B³±d gniazda podczas po³±czenia z %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1139 src/send_message.c:400 src/send_message.c:615
+#: src/inc.c:1153 src/send_message.c:400 src/send_message.c:637
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane przez zdalny komputer"
 
-#: src/inc.c:1142
+#: src/inc.c:1156
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 msgstr "Po³±czenie z %s:%d zosta³o przerwane przez serwer."
 
-#: src/inc.c:1147
+#: src/inc.c:1161
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Skrzynka zablokowana."
 
-#: src/inc.c:1151
+#: src/inc.c:1165
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
@@ -4500,11 +5104,11 @@ msgstr ""
 "Skrzynka zablokowana:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1157 src/send_message.c:600
+#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:622
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiod³o siê."
 
-#: src/inc.c:1162 src/send_message.c:603
+#: src/inc.c:1177 src/send_message.c:625
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
@@ -4513,30 +5117,29 @@ msgstr ""
 "Uwierzytelnienie nie powiod³o siê:\n"
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1167 src/send_message.c:619
+#: src/inc.c:1182 src/send_message.c:641
 msgid "Session timed out."
 msgstr "up³yn±³ limit czasu sesji."
 
-#: src/inc.c:1170
+#: src/inc.c:1185
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 msgstr "Up³yn±³ limit czasu oczekiwania na po³±czenie z %s:%d."
 
-#: src/inc.c:1205
+#: src/inc.c:1223
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Inkorporacja zosta³a anulowana\n"
 
-#: src/inc.c:1442
+#: src/inc.c:1460
 #, c-format
 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
-msgstr ""
-"%s%sPracujesz w trybie offline. Chcesz przej¶æ do trybu online na %d minut?"
+msgstr "%s%sPracujesz w trybie offline. Chcesz przej¶æ do trybu online na %d minut?"
 
-#: src/inc.c:1449
+#: src/inc.c:1467
 msgid "On_ly once"
 msgstr "Ty_lko raz"
 
-#: src/ldif.c:831
+#: src/ldif.c:775
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Ksywka"
 
@@ -4549,85 +5152,110 @@ msgstr ""
 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
 
-#: src/main.c:264
+#: src/main.c:271
 #, c-format
 msgid ""
-"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Configuration for %s (or previous) found.\n"
 "Do you want to migrate this configuration?"
 msgstr ""
-"Znaleziono konfoguracjê Sylpheed-Claws dla wersji %s.\n"
-"Czy chcesz przenie¶æ tej konfiguracji z t± wersja Sylpheed-Claws?"
+"Znaleziono konfiguracjê dla wersji %s (lub wcze¶niejszej).\n"
+"Czy chcesz przenie¶æ t± konfiguracjê?"
 
-#: src/main.c:267
-msgid "1.0.5 or previous"
-msgstr "1.0.5 lub wcze¶niejszej"
+#: src/main.c:279
+msgid "Keep old configuration"
+msgstr "Zachowaj star± konfiguracjê"
 
-#: src/main.c:267
-msgid "1.9.15 or previous"
-msgstr "1.9.15 lub wcze¶niejszej"
+#: src/main.c:282
+msgid ""
+"Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
+"a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
+"on your disk."
+msgstr ""
+"Wykonywanie kopi zapasowej pozwoli na przywrócenie starszej wersji, lecz "
+"mo¿e chwile potrwaæ je¶li du¿o danych IMAP lub News i zajmie trochu dodatkowego "
+"miejsca na twoim dysku."
 
-#: src/main.c:270
+#: src/main.c:291
 msgid "Migration of configuration"
 msgstr "Migracja konfiguracji"
 
-#: src/main.c:276
-msgid "Copying configuration..."
+#: src/main.c:302
+msgid "Copying configuration... This may take a while..."
 msgstr "Kopiowanie plików konfiguracyjnych..."
 
-#: src/main.c:281
+#: src/main.c:311
 msgid "Migration failed!"
 msgstr "Nie uda³o siê przenie¶æ starej konfiguracji!"
 
-#: src/main.c:348
+#: src/main.c:320
+msgid "Migrating configuration..."
+msgstr "Migracja konfiguracji..."
+
+#: src/main.c:619
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
 
-#: src/main.c:354
+#: src/main.c:625
 msgid ""
-"Sylpheed-Claws has been compiled with a more recent GTK+ library than is "
+"Claws Mail has been compiled with a more recent GTK+ library than is "
 "currently available. This will cause crashes. You need to upgrade GTK+ or "
-"recompile Sylpheed-Claws."
+"recompile Claws Mail."
 msgstr ""
+"Claws Mail zosta³ skompilowany z nowsz± wersj± biblioteki GTK+ ni¿ jest "
+"obecnie dostêpna. Mo¿e to powodowaæ nieprawid³owe dzia³anie programu. "
+"Powiniene¶ uaktualniæ GTK lub przekompilowaæ Claws Mail."
 
-#: src/main.c:363
+#: src/main.c:634
 msgid ""
-"Sylpheed-Claws has been compiled with an older GTK+ library than is "
-"currently available. This will cause crashes. You need to recompile Sylpheed-"
-"Claws."
+"Claws Mail has been compiled with an older GTK+ library than is currently "
+"available. This will cause crashes. You need to recompile Claws Mail."
 msgstr ""
+"Claws Mail zosta³ skompilowany z starsz± wersj± biblioteki GTK+ ni¿ jest "
+"obecnie dostêpna. Mo¿e to powodowaæ nieprawid³owe dzia³anie programu. "
+"Powiniene¶ uaktualniæ GTK lub przekompilowaæ Claws Mail."
 
-#: src/main.c:561
+#: src/main.c:887
 msgid ""
 "Some plugin(s) failed to load. Check the Plugins configuration for more "
 "information."
 msgstr ""
-"Niektórych wtyczek nie uda³o siê za³adowaæ. Sprawd¼ konfiguracjê wtyczek aby "
-"uzyskaæ wiêcej informacji."
+"Niektórych wtyczek nie uda³o siê za³adowaæ. Sprawd¼ konfiguracjê wtyczek aby "
+"uzyskaæ wiêcej informacji."
+
+#: src/main.c:899
+msgid ""
+"Claws Mail has detected a configured mailbox, but is it incomplete. It is "
+"possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
+"mailbox's folder to try to fix it."
+msgstr ""
+"Claws Mail wykry³o skonfigurowan± skrzynkê mailmbox, ale jest ona niekompletna. "
+"Prawdopodobnie spowodowane jest to wadliwym kontem IMAP.U¿yj \"Przebuduj "
+"drzewo katalogów\" z menu katalogu by spróbowaæ to naprawiæ."
 
-#: src/main.c:571
+#: src/main.c:905
 msgid ""
-"Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It "
-"is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
+"Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
+"probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
 "plugin and try again."
 msgstr ""
-"Sylpheed-Claws wykry³ skonfigurowany mailbox, ale nie móg³ go za³adowaæ. "
+"Claws Mail wykry³ skonfigurowany mailbox, ale nie móg³ go za³adowaæ. "
 "Prawdopodobnie jest to spowodowane przestarza³± zewnêtrzn± wtyczk±. Proszê "
 "przeinstalowaæ wtyczkê i spróbowaæ ponownie."
 
-#: src/main.c:803
+#: src/main.c:1162
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
 
-#: src/main.c:805
+#: src/main.c:1164
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:806
+#: src/main.c:1165
 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
 msgstr "  --subscribe [uri]      subskrybuje podany adres URI"
 
-#: src/main.c:807
+#: src/main.c:1166
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
@@ -4637,23 +5265,23 @@ msgstr ""
 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
 "                         plikiem"
 
-#: src/main.c:810
+#: src/main.c:1169
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:811
+#: src/main.c:1170
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
 
-#: src/main.c:812
+#: src/main.c:1171
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:813
+#: src/main.c:1172
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:814
+#: src/main.c:1173
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
@@ -4661,908 +5289,952 @@ msgstr ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:816
+#: src/main.c:1175
 msgid ""
 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
-"                         folder is a folder id like '#mh/Mailbox/inbox'"
+"                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
 msgstr ""
 "  --select katalog[/msg]  Przechodzi do wybranego katalogu/wiadomo¶ci\n"
 "                         Katalog nale¿y podaæ w formie '#mh/Mailbox/inbox'"
 
-#: src/main.c:818
+#: src/main.c:1177
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgstr "  --online               prze³±cza w tryb pracy z sieci±"
 
-#: src/main.c:819
+#: src/main.c:1178
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgstr "  --offline              prze³±cza w tryb pracy z roz³±czon± sieci±"
 
-#: src/main.c:820
-msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
-msgstr "  --exit                 wy³±cza program Sylpheed-Claws"
+#: src/main.c:1179
+msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
+msgstr "  --exit --quit -q       wy³±cza program Claws Mail"
 
-#: src/main.c:821
+#: src/main.c:1180
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug                tryb debug"
 
-#: src/main.c:822
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
+#: src/main.c:1181
+msgid "  --help -h              display this help and exit"
+msgstr "  --help -h              wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
 
-#: src/main.c:823
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
+#: src/main.c:1182
+msgid "  --version -v           output version information and exit"
+msgstr "  --version -v           wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
 
-#: src/main.c:824
+#: src/main.c:1183
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgstr "  --config-dir           wyj¶ciowy katalog konfiguracyjny"
 
-#: src/main.c:889
+#: src/main.c:1223
+msgid "Unknown option\n"
+msgstr "Nieznany opcja\n"
+
+#: src/main.c:1241
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
 
-#: src/main.c:892
+#: src/main.c:1244
 msgid "top level folder"
 msgstr "katalog górnego poziomu"
 
-#: src/main.c:953
-msgid "Really quit?"
-msgstr "Na pewno chcesz wyj¶æ"
-
-#: src/main.c:954
-msgid "Composing message exists."
-msgstr "Otwarte jest okno tworzenia wiadomo¶æ."
-
-#: src/main.c:955
-msgid "_Save to Draft"
-msgstr "Zapisz do katalogu z kopiami roboczymi"
-
-#: src/main.c:955
-msgid "_Discard them"
-msgstr "Porzuæ"
-
-#: src/main.c:955
-msgid "Do_n't quit"
-msgstr "_Nie wychod¼"
-
-#: src/main.c:969
+#: src/main.c:1313
 msgid "Queued messages"
 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
 
-#: src/main.c:970
+#: src/main.c:1314
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
 
-#: src/mainwindow.c:470 src/messageview.c:155
+#: src/mainwindow.c:500 src/messageview.c:162
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Plik"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/MH.."
 
-#: src/mainwindow.c:473 src/mainwindow.c:475 src/mainwindow.c:480
-#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:488
-#: src/messageview.c:158
+#: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:512 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
+#: src/messageview.c:165
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Plik/---"
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_File/Change folder order..."
 msgstr "/_Plik/_Zmieñ kolejno¶æ katalogów..."
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:477
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
 msgstr "/_Plik/_Eksportuj wybrane do pliku mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:481
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wszystkie kosze"
 
-#: src/mainwindow.c:483 src/messageview.c:156
+#: src/mainwindow.c:513 src/messageview.c:163
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
 
-#: src/mainwindow.c:484 src/messageview.c:157
+#: src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:164
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
 
-#: src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_File/Synchronise folders"
 msgstr "/_Plik/_Synchronizuj katalogi"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgstr "/_Edycja/Zaznacz ca³y w±tek"
 
-#: src/mainwindow.c:497 src/messageview.c:165
+#: src/mainwindow.c:526
+msgid "/_Edit/_Delete thread"
+msgstr "/_Edycja/_Usuñ w±tek"
+
+#: src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:172
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_Edit/_Quick search"
 msgstr "/_Edycja/_Szybkie wyszukiwanie"
 
-#: src/mainwindow.c:501 src/messageview.c:168 src/summaryview.c:472
+#: src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:175 src/summaryview.c:472
 msgid "/_View"
 msgstr "/_Widok"
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
 
-#: src/mainwindow.c:503
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
-
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
 
-#: src/mainwindow.c:509
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/Tekst pod ikonami"
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/Tekst obok ikon"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/Tylko _Ikony"
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/Tylko _Tekst"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ukryj"
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/Set displayed _columns"
 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane kolumny"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane kolumny/w li¶cie _katalogów..."
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane kolumny/w li¶cie _wiadomo¶ci..."
 
-#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528 src/mainwindow.c:556
-#: src/mainwindow.c:581 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:702
-#: src/messageview.c:274
+#: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:588
+#: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:735 src/mainwindow.c:743
+#: src/messageview.c:281
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/_Widok/---"
 
-#: src/mainwindow.c:526
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
+#: src/mainwindow.c:555
+msgid "/_View/La_yout"
+msgstr "/_Widok/_Uk³ad"
 
-#: src/mainwindow.c:527
-msgid "/_View/Separate _message view"
-msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
+#: src/mainwindow.c:556
+msgid "/_View/Layout/_Standard"
+msgstr "/_Widok/Uk³ad/Standardowy"
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/Layout/_Three columns"
+msgstr "/_Widok/Uk³ad/_Trzy kolumny"
+
+#: src/mainwindow.c:558
+msgid "/_View/Layout/_Wide message"
+msgstr "/_Widok/Uk³ad/_Szeroki widok wiadomo¶ci"
+
+#: src/mainwindow.c:559
+msgid "/_View/Layout/W_ide message list"
+msgstr "/_Widok/Uk³ad/Szeroki widok listy wiadomo¶ci"
+
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Sort"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:562
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:532
+#: src/mainwindow.c:564
 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:565
 msgid "/_View/_Sort/by _From"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:566
 msgid "/_View/_Sort/by _To"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _odbiorcy"
 
-#: src/mainwindow.c:535
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
 
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/mainwindow.c:568
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
 
-#: src/mainwindow.c:538
+#: src/mainwindow.c:570
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
 
-#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
 
-#: src/mainwindow.c:540
+#: src/mainwindow.c:572
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
 
-#: src/mainwindow.c:542
+#: src/mainwindow.c:574
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
 
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/mainwindow.c:575
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
 
-#: src/mainwindow.c:545 src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:580
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
 
-#: src/mainwindow.c:547
+#: src/mainwindow.c:579
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
 
-#: src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
 
-#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
 
-#: src/mainwindow.c:552
+#: src/mainwindow.c:584
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgstr "/_Widok/Ro_zwiñ wszystkie w±tki"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:585
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgstr "/_Widok/_Zwiñ wszystkie w±tki"
 
-#: src/mainwindow.c:554
+#: src/mainwindow.c:586
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:589
 msgid "/_View/_Go to"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do"
 
-#: src/mainwindow.c:558
+#: src/mainwindow.c:590
 msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzedniej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:591
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:568
-#: src/mainwindow.c:573 src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:592 src/mainwindow.c:597 src/mainwindow.c:600
+#: src/mainwindow.c:605 src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:615
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/---"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:593
 msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzedniej nieprzeczytanej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:595
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpnej ni_eprzeczytanej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzedniej nowej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpnej no_wej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzedniej zaznaczonej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/N_astêpnej oznaczonej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzedniej pokolorowanej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:608
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpnej pokolo_rowanej wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:611
+msgid "/_View/_Go to/Last read message"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpnej przeczytanej wiadomo¶ci"
+
+#: src/mainwindow.c:613
+msgid "/_View/_Go to/Parent message"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nadrzêdnej wiadomo¶ci"
+
+#: src/mainwindow.c:616
 msgid "/_View/_Go to/Next unread _folder"
-msgstr ""
-"/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpnego katalogu z ni_eprzeczytanymi wiadomo¶ciami"
+msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpnego katalogu z ni_eprzeczytanymi wiadomo¶ciami"
 
-#: src/mainwindow.c:580
+#: src/mainwindow.c:617
 msgid "/_View/_Go to/_Other folder..."
 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Innego katalo_gu..."
 
-#: src/mainwindow.c:584 src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:171
+#: src/mainwindow.c:621 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:178
 msgid "/_View/Character _encoding/---"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/---"
 
-#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:175
+#: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:182
 msgid "/_View/Character _encoding"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków"
 
-#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:176
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:183
 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/_Automatyczne"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:179
+#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:182
+#: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:185
+#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:187
+#: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:194
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:189
+#: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:196
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:192
+#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:195
+#: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:202
 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:197
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:204
 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:200
+#: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:207
 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Grecja (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:203
+#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:210
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Grecja (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:205
+#: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:212
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:208
+#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Arabski (ISO-8859-_6)"
 
-#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:210
+#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Arabski (Windows-1256)"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:213
+#: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:220
 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Turcja (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:216
+#: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:223
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:218
+#: src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:225
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:220
+#: src/mainwindow.c:677 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:222
+#: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Cyrylica (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:225
+#: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:232
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:227
+#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:234
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:229
+#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:231
+#: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Japonia (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:234
+#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:241
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:236
+#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:243
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:238
+#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:245
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:240
+#: src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:247
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:242
+#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:249
 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Chiny (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:245
+#: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:252
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Korea(EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:247
+#: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:254
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Korea (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:250
+#: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:257
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tajska (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:252
+#: src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:259
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/_Widok/_Kodowanie znaków/Tajska (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:683 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:259
-#: src/messageview.c:265
+#: src/mainwindow.c:720 src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:266
+#: src/messageview.c:272
 msgid "/_View/Decode/---"
 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/---"
 
-#: src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:262
+#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:269
 msgid "/_View/Decode"
 msgstr "/_Widok/Dekodowanie"
 
-#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:263
+#: src/mainwindow.c:724 src/messageview.c:270
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Automatyczna detekcja"
 
-#: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:266
+#: src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:273
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_8bit"
 
-#: src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:267
+#: src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:274
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Quoted printable"
 
-#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:275
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Base64"
 
-#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:269
+#: src/mainwindow.c:730 src/messageview.c:276
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
 msgstr "/_Widok/Dekodowanie/_Uuencode"
 
-#: src/mainwindow.c:699 src/summaryview.c:473
+#: src/mainwindow.c:736 src/summaryview.c:473
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/_Widok/Otwórz w _nowym oknie"
 
-#: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:275
+#: src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:282
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:701
-msgid "/_View/Show all headers"
-msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
+#: src/mainwindow.c:738
+msgid "/_View/All headers"
+msgstr "/_Widok/Wszystkie nag³ówki"
+
+#: src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:284
+msgid "/_View/Quotes"
+msgstr "/_Widok/_Cytaty"
+
+#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
+msgid "/_View/Quotes/_Fold all"
+msgstr "/_Widok/_Cytaty/_Zwiñ wszystkie"
+
+#: src/mainwindow.c:741 src/messageview.c:286
+msgid "/_View/Quotes/Fold from level _2"
+msgstr "/_Widok/Cytaty/Zwiñ 2 poziom"
 
-#: src/mainwindow.c:703
+#: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:287
+msgid "/_View/Quotes/Fold from level _3"
+msgstr "/_Widok/Cytaty/Zwiñ 3 poziom"
+
+#: src/mainwindow.c:744
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie _podsumowania"
 
-#: src/mainwindow.c:706
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Message/Recei_ve"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie"
 
-#: src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:748
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/Pobierz z _aktualnego konta"
 
-#: src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/Pobierz z _wszystkich kont"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/Anul_uj pobieranie"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:754
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Od_bieranie/---"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:755
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
 
-#: src/mainwindow.c:716
+#: src/mainwindow.c:757
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:758
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
 
-#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:282
+#: src/mainwindow.c:759 src/messageview.c:293
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
 
-#: src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:283
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:294
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
 
-#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:285
+#: src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:296
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:287
+#: src/mainwindow.c:763 src/messageview.c:298
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Listy dyskusyjnej"
 
-#: src/mainwindow.c:724
+#: src/mainwindow.c:765
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
 
-#: src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:290
+#: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:301
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
 
-#: src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:291
+#: src/mainwindow.c:768 src/messageview.c:302
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ jako za³±cznik"
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Message/Mailing-_List"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Lista _dyskusyjna"
 
-#: src/mainwindow.c:731
+#: src/mainwindow.c:772
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Post"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Lista _dyskusyjna/Nowy post"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:773
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Help"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Lista _dyskusyjna/Pomoc"
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:774
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Subscribe"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Lista _dyskusyjna/Subskrybuj"
 
-#: src/mainwindow.c:734
+#: src/mainwindow.c:775
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Unsubscribe"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Lista _dyskusyjna/Wy³±cz subskrypcjê "
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:776
 msgid "/_Message/Mailing-_List/View archive"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Lista _dyskusyjna/Przegl±danie archiwum"
 
-#: src/mainwindow.c:736
+#: src/mainwindow.c:777
 msgid "/_Message/Mailing-_List/Contact owner"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Lista _dyskusyjna/Kontakt z w³a¶cicielem"
 
-#: src/mainwindow.c:739
+#: src/mainwindow.c:780
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przenie¶..."
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:781
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
 
-#: src/mainwindow.c:741
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "/_Message/Move to _trash"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przenie¶ do kosza"
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Message/_Delete..."
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ..."
 
-#: src/mainwindow.c:743
+#: src/mainwindow.c:784
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:786
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:746
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:788
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
 
-#: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:752
+#: src/mainwindow.c:789 src/mainwindow.c:795 src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:790
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
 
-#: src/mainwindow.c:750
+#: src/mainwindow.c:791
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:792
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
 
-#: src/mainwindow.c:753
+#: src/mainwindow.c:793
+msgid "/_Message/_Mark/Ignore thread"
+msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Ignoruj w±tek"
+
+#: src/mainwindow.c:794
+msgid "/_Message/_Mark/Unignore thread"
+msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Nie ignoruj w±tku"
+
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as _spam"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako _spam"
 
-#: src/mainwindow.c:754
+#: src/mainwindow.c:797
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as _ham"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako c_hcian±"
 
-#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:799
+msgid "/_Message/_Mark/Lock"
+msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zablokuj"
+
+#: src/mainwindow.c:800
+msgid "/_Message/_Mark/Unlock"
+msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odblokuj"
+
+#: src/mainwindow.c:801
 msgid "/_Message/Color la_bel"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Kolor pod¶wiet_lenia"
 
-#: src/mainwindow.c:757
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
 
-#: src/mainwindow.c:760
+#: src/mainwindow.c:806
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
 
-#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:297
+#: src/mainwindow.c:807 src/messageview.c:308
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:809
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
 
-#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wszystkie wiadomo¶ci z tego katalogu"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wybrane wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:300
+#: src/mainwindow.c:819 src/messageview.c:311
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
+msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra"
 
-#: src/mainwindow.c:774 src/messageview.c:302
+#: src/mainwindow.c:820 src/messageview.c:313
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
 
-#: src/mainwindow.c:776 src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:822 src/messageview.c:315
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
 
-#: src/mainwindow.c:778 src/messageview.c:306
+#: src/mainwindow.c:824 src/messageview.c:317
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
 
-#: src/mainwindow.c:780 src/messageview.c:308
+#: src/mainwindow.c:826 src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
 
-#: src/mainwindow.c:782
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania"
 
-#: src/mainwindow.c:783
+#: src/mainwindow.c:829
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/_Automatycznie"
 
-#: src/mainwindow.c:785
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Od:'"
 
-#: src/mainwindow.c:787
+#: src/mainwindow.c:833
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Do:'"
 
-#: src/mainwindow.c:789
+#: src/mainwindow.c:835
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z Tematu"
 
-#: src/mainwindow.c:794
+#: src/mainwindow.c:838 src/messageview.c:332
+msgid "/_Tools/List _URLs..."
+msgstr "/_Narzêdzia/Wy¶wietl URLe..."
+
+#: src/mainwindow.c:842
 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
 msgstr "/_Narzêdzia/Szukaj nowych wiadomo¶_ci we wsz. katalogach"
 
-#: src/mainwindow.c:796
+#: src/mainwindow.c:844
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
 
-#: src/mainwindow.c:798
+#: src/mainwindow.c:846
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci/z wybranych katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:848
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci/ze wszystkich katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:851
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
 
-#: src/mainwindow.c:806
+#: src/mainwindow.c:854
 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
 
-#: src/mainwindow.c:810
+#: src/mainwindow.c:858
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
 
-#: src/mainwindow.c:812
+#: src/mainwindow.c:860
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/Konfigura_cja"
 
-#: src/mainwindow.c:813
+#: src/mainwindow.c:861
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
 
-#: src/mainwindow.c:815
+#: src/mainwindow.c:863
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
 
-#: src/mainwindow.c:817
+#: src/mainwindow.c:865
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
 
-#: src/mainwindow.c:819
+#: src/mainwindow.c:867
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
 
-#: src/mainwindow.c:821
+#: src/mainwindow.c:869
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/Konfigura_cja/---"
 
-#: src/mainwindow.c:822
+#: src/mainwindow.c:870
 msgid "/_Configuration/P_references..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia..."
 
-#: src/mainwindow.c:824
+#: src/mainwindow.c:872
 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
 msgstr "/Konfigura_cja/Wstêpne przetwarzanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:826
+#: src/mainwindow.c:874
 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
 msgstr "/Konfigura_cja/Przetwarzanie koñcowe..."
 
-#: src/mainwindow.c:828
+#: src/mainwindow.c:876
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
 
-#: src/mainwindow.c:830
+#: src/mainwindow.c:878
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
 
-#: src/mainwindow.c:831
+#: src/mainwindow.c:879
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
 
-#: src/mainwindow.c:832
+#: src/mainwindow.c:880
 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
 msgstr "/Konfigura_cja/_Wtyczki..."
 
-#: src/mainwindow.c:835
+#: src/mainwindow.c:883
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/_Pomoc/_Podrêcznik u¿ytkownika"
 
-#: src/mainwindow.c:836
+#: src/mainwindow.c:884
 msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
 msgstr "/_Pomoc/_FAQ w internecie"
 
-#: src/mainwindow.c:838
+#: src/mainwindow.c:886
 msgid "/_Help/Icon _Legend"
 msgstr "/_Pomoc/Opis _ikon"
 
-#: src/mainwindow.c:839
+#: src/mainwindow.c:887
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/_Pomoc/---"
 
-#: src/mainwindow.c:1132
+#: src/mainwindow.c:1236
+msgid "Some error(s) happened. Click here to view log."
+msgstr "Pojawi³ siê b³±d. Naci¶nij tutaj aby zobaczyæ dziennik."
+
+#: src/mainwindow.c:1250
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
 msgstr ""
-"Jeste¶ teraz w trybie po³±czenia z sieci± (online). Klikniêciê na tê ikonkê "
+"Jeste¶ teraz w trybie po³±czenia z sieci± (online). Klikniêcie na tê ikonkê "
 "spowoduje przej¶cie do trybu pracy bez po³±czenia z sieci± (offline)"
 
-#: src/mainwindow.c:1136
+#: src/mainwindow.c:1253
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
 msgstr ""
-"Pracujesz teraz w trybie bez po³±czenia z sieci± (offline). Klikniêciê na tê "
+"Pracujesz teraz w trybie bez po³±czenia z sieci± (offline). Klikniêcie na tê "
 "ikonkê spowoduje przej¶cie do trybu po³±czenia z sieci± (online)"
 
-#: src/mainwindow.c:1153
+#: src/mainwindow.c:1269
 msgid "Select account"
 msgstr "Wybierz konto"
 
-#: src/mainwindow.c:1545 src/mainwindow.c:1586 src/mainwindow.c:1622
-#: src/mainwindow.c:1658 src/mainwindow.c:1700 src/prefs_folder_item.c:668
+#: src/mainwindow.c:1676 src/mainwindow.c:1717 src/mainwindow.c:1753
+#: src/mainwindow.c:1789 src/mainwindow.c:1832
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:146 src/prefs_folder_item.c:765
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez tytu³u"
 
-#: src/mainwindow.c:1701
+#: src/mainwindow.c:1833
 msgid "none"
 msgstr "¿aden"
 
-#: src/mainwindow.c:1963
+#: src/mainwindow.c:2048
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
 
-#: src/mainwindow.c:1982
+#: src/mainwindow.c:2067
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "Dodaj skrzynkê"
 
-#: src/mainwindow.c:1983
+#: src/mainwindow.c:2068
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -5572,16 +6244,16 @@ msgstr ""
 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
 "automatycznie przeskanowana."
 
-#: src/mainwindow.c:1989
+#: src/mainwindow.c:2074
 #, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
 
-#: src/mainwindow.c:1994 src/setup.c:51
+#: src/mainwindow.c:2079 src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Skrzynka"
 
-#: src/mainwindow.c:1999 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -5590,51 +6262,43 @@ msgstr ""
 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
 
-#: src/mainwindow.c:2281
+#: src/mainwindow.c:2411
 msgid "No posting allowed"
 msgstr "Wysy³anie zabronione"
 
-#: src/mainwindow.c:2543
-msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
-msgstr "Sylpheed-Claws - Widok katalogów"
-
-#: src/mainwindow.c:2579 src/messageview.c:442 src/messageview.c:825
-msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
-msgstr "Sylpheed-Claws - Widok wiadomo¶ci"
-
-#: src/mainwindow.c:2929
+#: src/mainwindow.c:2918
 msgid "Mbox import has failed."
 msgstr "Import z mbox nie powiód³ siê."
 
-#: src/mainwindow.c:2938 src/mainwindow.c:2947
+#: src/mainwindow.c:2927 src/mainwindow.c:2936
 msgid "Export to mbox has failed."
 msgstr "Nie uda³o siê wyeksportowaæ danych do pliku mbox."
 
-#: src/mainwindow.c:2970 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
+#: src/mainwindow.c:2959 src/plugins/trayicon/trayicon.c:520
 msgid "Exit"
 msgstr "Koniec"
 
-#: src/mainwindow.c:2970
-msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
-msgstr "Zakoñczyæ pracê z Sylpheed-Claws?"
+#: src/mainwindow.c:2959 src/plugins/trayicon/trayicon.c:520
+msgid "Exit Claws Mail?"
+msgstr "Zakoñczyæ pracê z Claws Mail?"
 
-#: src/mainwindow.c:3116
+#: src/mainwindow.c:3088
 msgid "Folder synchronisation"
 msgstr "Synchronizacja katalogów"
 
-#: src/mainwindow.c:3117
+#: src/mainwindow.c:3089
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
 msgstr "Czy chcesz zsynchronizowaæ swoje katalogi?"
 
-#: src/mainwindow.c:3118
+#: src/mainwindow.c:3090
 msgid "+_Synchronise"
 msgstr "+_Synchronizuj"
 
-#: src/mainwindow.c:3392
+#: src/mainwindow.c:3430
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Kasowanie powielonych wiadomo¶ci..."
 
-#: src/mainwindow.c:3426
+#: src/mainwindow.c:3467
 #, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
@@ -5642,41 +6306,29 @@ msgstr[0] "Kasowanie %d powielonej wiadomo
 msgstr[1] "Skasowano %d duplikatów wiadomo¶ci z %d katalogów.\n"
 msgstr[2] "Kasowanie %d powielonych wiadomo¶ci z %d katalogów.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:3573 src/summaryview.c:4527
+#: src/mainwindow.c:3632 src/summaryview.c:4831
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
-msgstr ""
-"Regu³y przetwarzania, które bêd± zastosowane przed przetwarzaniem w folderach"
+msgstr "Regu³y przetwarzania, które bêd± zastosowane przed przetwarzaniem w folderach"
 
-#: src/mainwindow.c:3582
+#: src/mainwindow.c:3641
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
-msgstr ""
-"Regu³y przetwarzania, które bêd± zastosowane po przetwarzaniu w folderach"
+msgstr "Regu³y przetwarzania, które bêd± zastosowane po przetwarzaniu w folderach"
 
-#: src/mainwindow.c:3591 src/summaryview.c:4538
+#: src/mainwindow.c:3650 src/summaryview.c:4842
 msgid "Filtering configuration"
 msgstr "Konfiguracja filtrowania"
 
-#: src/mainwindow.c:3845
-#, c-format
-msgid "not initialized\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:3857 src/mainwindow.c:3868
-#, c-format
-msgid "selecting folder '%s'\n"
-msgstr "wybieranie katalogu: %s\n"
-
-#: src/mainwindow.c:3872
-#, c-format
-msgid "selecting message %d\n"
-msgstr "wybieranie wiadomo¶ci %d\n"
+#: src/matcher.c:764 src/matcher.c:897 src/prefs_matcher.c:522
+#: src/prefs_matcher.c:1340 src/prefs_matcher.c:1357 src/prefs_matcher.c:2112
+msgid "Filtering Matcher Menu|All"
+msgstr "Wszystkie"
 
-#: src/matcher.c:1347 src/matcher.c:1348 src/matcher.c:1349 src/matcher.c:1350
-#: src/matcher.c:1351 src/matcher.c:1352 src/matcher.c:1353 src/matcher.c:1354
+#: src/matcher.c:1473 src/matcher.c:1474 src/matcher.c:1475 src/matcher.c:1476
+#: src/matcher.c:1477 src/matcher.c:1478 src/matcher.c:1479 src/matcher.c:1480
 msgid "(none)"
 msgstr "(¿aden)"
 
-#: src/mbox.c:84
+#: src/mbox.c:98
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not open mbox file:\n"
@@ -5685,25 +6337,25 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na otworzyæ pliku mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:120
+#: src/mbox.c:134
 #, c-format
 msgid "Importing from mbox... (%d mails imported)"
 msgstr "Importowanie z pliku mbox... (zaimportowano %d)"
 
-#: src/mbox.c:467
+#: src/mbox.c:529
 msgid "Overwrite mbox file"
 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik mbox?"
 
-#: src/mbox.c:468
+#: src/mbox.c:530
 msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Ten plik ju¿ istnieje. Czy chcesz go nadpisaæ? "
 
-#: src/mbox.c:469 src/messageview.c:1106 src/mimeview.c:1390
-#: src/textview.c:2364
+#: src/mbox.c:531 src/messageview.c:1150 src/mimeview.c:1464
+#: src/textview.c:2660
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Nadpisz"
 
-#: src/mbox.c:478
+#: src/mbox.c:540
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create mbox file:\n"
@@ -5712,83 +6364,87 @@ msgstr ""
 "Nie mo¿na utworzyæ pliku mbox:\n"
 "%s\n"
 
-#: src/mbox.c:482
+#: src/mbox.c:548
 msgid "Exporting to mbox..."
 msgstr "Eksportowanie do pliku mbox..."
 
-#: src/message_search.c:131
+#: src/message_search.c:169
 msgid "Find in current message"
 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
 
-#: src/message_search.c:149
+#: src/message_search.c:187
 msgid "Find text:"
 msgstr "Znajd¼ tekst:"
 
-#: src/message_search.c:164 src/prefs_matcher.c:578 src/summary_search.c:297
+#: src/message_search.c:210 src/prefs_matcher.c:651 src/summary_search.c:392
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
 
-#: src/message_search.c:240 src/summary_search.c:505
+#: src/message_search.c:323 src/summary_search.c:637
 msgid "Search failed"
 msgstr "Poszukiwanie nie powiod³o siê"
 
-#: src/message_search.c:241 src/summary_search.c:506
+#: src/message_search.c:324 src/summary_search.c:638
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
 
-#: src/message_search.c:250
+#: src/message_search.c:333
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
 
-#: src/message_search.c:253
+#: src/message_search.c:336
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
 
-#: src/message_search.c:256 src/summary_search.c:517
+#: src/message_search.c:339 src/summary_search.c:649
 msgid "Search finished"
 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
 
-#: src/messageview.c:159
+#: src/messageview.c:166
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
 
-#: src/messageview.c:276
+#: src/messageview.c:283
 msgid "/_View/Show all _headers"
 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
 
-#: src/messageview.c:279
+#: src/messageview.c:290
 msgid "/_Message/Compose _new message"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
 
-#: src/messageview.c:293
+#: src/messageview.c:304
 msgid "/_Message/Redirec_t"
 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
 
-#: src/messageview.c:310
+#: src/messageview.c:321
 msgid "/_Tools/Create processing rule"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania"
 
-#: src/messageview.c:312
+#: src/messageview.c:323
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/_Automatycznie"
 
-#: src/messageview.c:314
+#: src/messageview.c:325
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Od:'"
 
-#: src/messageview.c:316
+#: src/messageview.c:327
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z pola '_Do:'"
 
-#: src/messageview.c:318
+#: src/messageview.c:329
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê przetwarzania/z Tematu"
 
-#: src/messageview.c:547
+#: src/messageview.c:455 src/messageview.c:862
+msgid "Claws Mail - Message View"
+msgstr "Claws Mail - Widok wiadomo¶ci"
+
+#: src/messageview.c:572
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki powrotnej>"
 
-#: src/messageview.c:555
+#: src/messageview.c:580
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is\n"
@@ -5798,17 +6454,17 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 "Adres na, który ma byæ wys³ane potwierdzenie odbioru nie zgadza siê\n"
-"z adresem, z którego nadano wiadom¶æ.\n"
+"z adresem, z którego nadano wiadomo¶æ.\n"
 "\n"
 "Adres któremu ma zostaæ wys³ane potwierdzenie: %s\n"
 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
 
-#: src/messageview.c:562 src/messageview.c:579
+#: src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
 msgid "_Don't Send"
 msgstr "_Nie wysy³aj"
 
-#: src/messageview.c:575
+#: src/messageview.c:600
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -5820,35 +6476,39 @@ msgstr ""
 "by³e¶ oficjalnym odbiorc± tej wiadomo¶ci.\n"
 "Zaleca siê nie potwierdzanie odbioru takich wiadomo¶ci."
 
-#: src/messageview.c:787 src/procmime.c:823
+#: src/messageview.c:814 src/procmime.c:883
 #, c-format
 msgid "Couldn't decrypt: %s"
 msgstr "Nie mo¿na odszyfrowaæ: %s"
 
-#: src/messageview.c:1101 src/mimeview.c:1528 src/summaryview.c:3871
-#: src/summaryview.c:3874 src/textview.c:2352
+#: src/messageview.c:1145 src/mimeview.c:1606 src/summaryview.c:4113
+#: src/summaryview.c:4116 src/textview.c:2648
 msgid "Save as"
 msgstr "Zapisz jako"
 
-#: src/messageview.c:1107
+#: src/messageview.c:1151
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
 
-#: src/messageview.c:1115 src/summaryview.c:3891 src/summaryview.c:3894
-#: src/summaryview.c:3909
+#: src/messageview.c:1159 src/summaryview.c:4133 src/summaryview.c:4136
+#: src/summaryview.c:4151
 #, c-format
-msgid "Can't save the file '%s'."
+msgid "Couldn't save the file '%s'."
 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1198
+#: src/messageview.c:1219
+msgid "You asked for a return receipt in this message."
+msgstr "Autor tej wiadomo¶ci prosi³ o potwierdzenie dostarczenia."
+
+#: src/messageview.c:1224
 msgid "This message asks for a return receipt."
 msgstr "Autor tej wiadomo¶ci prosi³ o potwierdzenie dostarczenia."
 
-#: src/messageview.c:1199
+#: src/messageview.c:1225
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
 
-#: src/messageview.c:1239
+#: src/messageview.c:1268
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
@@ -5856,22 +6516,22 @@ msgstr ""
 "Ta wiadomo¶æ zosta³a pobrana czê¶ciowo\n"
 "i zosta³a skasowana z serwera "
 
-#: src/messageview.c:1245
+#: src/messageview.c:1274
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s."
 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a czê¶ciowo pobrana, porzuciæ jej fragmenty - %s?"
 
-#: src/messageview.c:1249 src/messageview.c:1271
+#: src/messageview.c:1278 src/messageview.c:1300
 msgid "Mark for download"
 msgstr "Oznacz do pobrania"
 
-#: src/messageview.c:1250 src/messageview.c:1262
+#: src/messageview.c:1279 src/messageview.c:1291
 msgid "Mark for deletion"
 msgstr "Oznacz do usuniêcia"
 
-#: src/messageview.c:1255
+#: src/messageview.c:1284
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -5880,12 +6540,12 @@ msgstr ""
 "Ta wiadomo¶æ zosta³a czê¶ciowo pobrana;\n"
 "jej %s zostanie pobrane."
 
-#: src/messageview.c:1260 src/messageview.c:1273
+#: src/messageview.c:1289 src/messageview.c:1302
 #: src/prefs_filtering_action.c:154
 msgid "Unmark"
 msgstr "Odznacz"
 
-#: src/messageview.c:1266
+#: src/messageview.c:1295
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
@@ -5894,11 +6554,11 @@ msgstr ""
 "Ta wiadomo¶æ zosta³a czê¶ciowo pobrana;\n"
 "zawiera %s i zostanie usuniêta."
 
-#: src/messageview.c:1342
+#: src/messageview.c:1372
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
 
-#: src/messageview.c:1343
+#: src/messageview.c:1373
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
@@ -5908,15 +6568,19 @@ msgstr ""
 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
 "odbioru:"
 
-#: src/messageview.c:1347
+#: src/messageview.c:1377
 msgid "_Send Notification"
 msgstr "Wy¶lij _potwierdzenie odbioru"
 
-#: src/messageview.c:1347
+#: src/messageview.c:1377
 msgid "+_Cancel"
 msgstr "+_Anuluj"
 
-#: src/messageview.c:1410 src/summaryview.c:3946
+#: src/messageview.c:1444
+msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
+msgstr "Nie mo¿na wydrukowaæ: wiadomo¶æ nie zawiera tekstu."
+
+#: src/messageview.c:1508 src/summaryview.c:4173
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -5925,7 +6589,7 @@ msgstr ""
 "Podaj polecenie wydruku:\n"
 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
 
-#: src/messageview.c:1416 src/summaryview.c:3952
+#: src/messageview.c:1514 src/summaryview.c:4179
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -5934,16 +6598,12 @@ msgstr ""
 "B³êdne polecenie wydruku:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/messageview.c:1427 src/summaryview.c:3923
-msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
-msgstr "Nie mo¿na wydrukowaæ: wiadomo¶æ nie zawiera tekstu."
-
-#: src/messageview.c:1638 src/messageview.c:1644 src/summaryview.c:3342
-#: src/summaryview.c:5237
+#: src/messageview.c:1792 src/messageview.c:1798 src/summaryview.c:3560
+#: src/summaryview.c:5590
 msgid "An error happened while learning.\n"
 msgstr "B³±d podczas uczenia.\n"
 
-#: src/mh.c:427
+#: src/mh.c:423
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %s do %s\n"
@@ -5952,11 +6612,15 @@ msgstr "nie mo
 msgid "Moving messages..."
 msgstr "Przenoszenie wiadomo¶ci..."
 
-#: src/mh_gtk.c:59
+#: src/mh.c:638
+msgid "Deleting messages..."
+msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci..."
+
+#: src/mh_gtk.c:62
 msgid "/Remove _mailbox..."
 msgstr "/Usuñ _skrzynkê..."
 
-#: src/mh_gtk.c:323
+#: src/mh_gtk.c:324
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s' ?\n"
@@ -5965,92 +6629,93 @@ msgstr ""
 "Naprawdê chcesz usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
 "(Wiadomo¶ci NIE zostan± skasowane z dysku)"
 
-#: src/mh_gtk.c:325
+#: src/mh_gtk.c:326
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Usuñ skrzynkê"
 
-#: src/mh_gtk.c:326
+#: src/mh_gtk.c:327
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuñ"
 
-#: src/mimeview.c:158
+#: src/mimeview.c:168
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Otwórz"
 
-#: src/mimeview.c:159
+#: src/mimeview.c:169
 msgid "/Open _with..."
 msgstr "/Otwórz _z..."
 
-#: src/mimeview.c:160
+#: src/mimeview.c:170
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
 
-#: src/mimeview.c:161 src/summaryview.c:478
+#: src/mimeview.c:171 src/summaryview.c:478
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/Zapi_sz jako..."
 
-#: src/mimeview.c:162
+#: src/mimeview.c:172
 msgid "/Save _all..."
 msgstr "/Zapi_sz wszystko..."
 
-#: src/mimeview.c:201
+#: src/mimeview.c:211
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Typ MIME "
 
-#: src/mimeview.c:702
+#: src/mimeview.c:759
 msgid "Check signature"
 msgstr "Sprawd¼ podpis"
 
-#: src/mimeview.c:707 src/mimeview.c:712 src/mimeview.c:717
+#: src/mimeview.c:764 src/mimeview.c:769 src/mimeview.c:774
 msgid "View full information"
 msgstr "Wy¶wietl pe³ne informacje"
 
-#: src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:726
+#: src/mimeview.c:779 src/mimeview.c:783
 msgid "Check again"
 msgstr "Sprawd¼ ponownie"
 
-#: src/mimeview.c:735
+#: src/mimeview.c:792
 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
 msgstr "Kliknij na ikonkê, lub wci¶nij klawisz 'C' aby go sprawdziæ."
 
-#: src/mimeview.c:740
+#: src/mimeview.c:797
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
 msgstr ""
-"Proces weryfikacji podpisu trwa³ zbyt d³ugo i zosta³ przerwany. Klinij na "
+"Proces weryfikacji podpisu trwa³ zbyt d³ugo i zosta³ przerwany. Kliknij na "
 "ikonkê, lub wci¶nij klawisz 'C' aby ponowiæ tê operacjê."
 
-#: src/mimeview.c:950
+#: src/mimeview.c:1007
 msgid "Checking signature..."
 msgstr "Sprawdzanie podpisu..."
 
-#: src/mimeview.c:992
+#: src/mimeview.c:1049
 msgid "Go back to email"
-msgstr "Pwrót do wiadomo¶ci email"
+msgstr "Powrót do wiadomo¶ci email"
 
-#: src/mimeview.c:1317 src/mimeview.c:1398 src/mimeview.c:1574
-#: src/mimeview.c:1607
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
+#: src/mimeview.c:1388 src/mimeview.c:1472 src/mimeview.c:1653
+#: src/mimeview.c:1687
+#, c-format
+msgid "Couldn't save the part of multipart message: %s"
+msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
 
-#: src/mimeview.c:1387 src/textview.c:2362
+#: src/mimeview.c:1461 src/textview.c:2658
 #, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:1425
+#: src/mimeview.c:1502
 msgid "Select destination folder"
 msgstr "Wybierz katalog docelowy"
 
-#: src/mimeview.c:1432
+#: src/mimeview.c:1509
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
 msgstr "\"%s\" nie jest katalogiem."
 
-#: src/mimeview.c:1636
+#: src/mimeview.c:1734 src/mimeview.c:1742 src/textview.c:2589
 msgid "Open with"
 msgstr "Otwórz z"
 
-#: src/mimeview.c:1637
+#: src/mimeview.c:1735 src/mimeview.c:1743 src/textview.c:2590
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -6065,9 +6730,9 @@ msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
 
 #: src/news.c:328
-msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the News server."
+msgid "Claws Mail needs network access in order to access the News server."
 msgstr ""
-"Sylpheed-Claws potrzebuje po³±czenia z sieci± aby uzyskaæ dostêp do serwera "
+"Claws Mail potrzebuje po³±czenia z sieci± aby uzyskaæ dostêp do serwera "
 "news."
 
 #: src/news.c:345
@@ -6077,99 +6742,298 @@ msgstr "Po
 
 #: src/news.c:475
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "Nie mozna pobraæ listy grup news.\n"
+msgstr "Nie mo¿na pobraæ listy grup news.\n"
 
 #: src/news.c:588
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "nie mo¿na wys³aæ artyku³u\n"
+msgid "couldn't post article.\n"
+msgstr "nie mo¿na wys³aæ artyku³u.\n"
 
 #: src/news.c:614
 #, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
+msgid "couldn't retrieve article %d\n"
 msgstr "Nie mo¿na pobraæ artyku³u %d\n"
 
 #: src/news.c:663
 #, c-format
-msgid "can't select group: %s\n"
+msgid "couldn't select group: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na wybraæ grupy: %s\n"
 
 #: src/news.c:888
 #, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
+msgid "couldn't set group: %s\n"
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
 
-#: src/news.c:897
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
+#: src/news.c:897
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
+
+#: src/news.c:917
+#, c-format
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
+
+#: src/news.c:955
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
+
+#: src/news.c:962 src/news.c:1056
+msgid "couldn't get xover\n"
+msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
+
+#: src/news.c:972 src/news.c:1068
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
+
+#: src/news.c:979 src/news.c:1082
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
+
+#: src/news.c:997 src/news.c:1018 src/news.c:1101 src/news.c:1133
+msgid "couldn't get xhdr\n"
+msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
+
+#: src/news.c:1007 src/news.c:1028 src/news.c:1114 src/news.c:1146
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
+
+#: src/news.c:1052
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
+
+#: src/news_gtk.c:52
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
+
+#: src/news_gtk.c:53
+msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
+msgstr "/_Odsubskrybuj grupê news"
+
+#: src/news_gtk.c:55
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Synchronizuj"
+
+#: src/news_gtk.c:226
+#, c-format
+msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
+msgstr "Naprawdê chcesz zakoñczyæ subskrypcjê grupy \"%s\" ?"
+
+#: src/news_gtk.c:227
+msgid "Unsubscribe newsgroup"
+msgstr "Odsubskrybuj grupê news"
+
+#: src/news_gtk.c:228
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "_Usuñ subskrypcjê grupy news"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:77
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:429
+msgid "Bogofilter"
+msgstr "Bogofilter"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:454
+msgid "Bogofilter: fetching bodies..."
+msgstr "Bogofilter: pobiernie tre¶ci wiadomo¶ci..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:467
+msgid "Bogofilter: filtering messages..."
+msgstr "Bogofilter: filtrowanie wiadomo¶ci..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:559
+msgid ""
+"The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
+"error is that it didn't learn from any mail.\n"
+"Use \"/Mark/Mark as spam\" and \"/Mark/Mark as ham\" to train Bogofilter "
+"with a few hundred spam and ham messages."
+msgstr ""
+"Wtyczka Bogofilter nie mo¿e filtrowaæ wiadomo¶ci. Prawdopodobn± przyczyn± "
+"b³êdu jest to, ¿e rozpoznawa³ on jeszcze ¿adnych wiadomo¶ci.\n"
+"U¿yj\"/Zaznacz/Zaznacz jako spam\" i \"/Zaznacz/Zaznacz  jako dobra\" by "
+"wytrenowaæ Bogofilter kilkuset wiadomo¶ciami spam i dobrymi."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:566
+#, c-format
+msgid ""
+"The Bogofilter plugin couldn't filter a message. The command `%s %s %s` "
+"couldn't be run."
+msgstr ""
+"Wtyczka Bogofilter nie mo¿e filtrowaæ wiadomo¶ci. Komenda '%s %s %s' "
+"nie mo¿e byæ uruchomiona."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:670
+msgid "Bogofilter: learning from message..."
+msgstr "Bogofilter: rozpoznawanie wiadomo¶ci..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:683
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:732
+#, c-format
+msgid "Learning failed; `%s` returned with status %d."
+msgstr "Rozpoznawanie nie powiod³o siê, %s zwróci³ status %d."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:700
+msgid "Bogofilter: learning from messages..."
+msgstr "Bogofilter: rozpoznawanie wiadomo¶ci..."
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:788
+#, c-format
+msgid ""
+"Learning failed; `%s %s %s` returned with error:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Rozpoznawanie nie powiod³o siê, '%s %s %s' zwróci³ b³±d:\n"
+"%s"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:790 src/privacy.c:61
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Nieznany b³±d"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:914
+msgid ""
+"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
+"POP account for spam using Bogofilter. You will need Bogofilter installed "
+"locally.\n"
+"\n"
+"Before Bogofilter can recognize spam messages, you have to train it by "
+"marking a few hundred spam and ham messages with the use of \"/Mark/Mark as "
+"spam\" and \"/Mark/Mark as ham\".\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
+"specially designated folder.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Bogofilter"
+msgstr ""
+"Ta wtyczka sprawdza wszystkie wiadomo¶ci, otrzymywane z kont IMAP, LOCAL lub "
+"POP w poszukiwaniu spamu u¿ywaj±c Bogofilter. Bêdziesz potrzebowa³ "
+"zainstalowanego Bogofilter.\n"
+"\n"
+"Zanim Bogofilter bêdzie móg³ rozpoznawaæ spam, musi go wytrenowaæ poprzez "
+"zaznaczenie kilkuset wiadomo¶ci dobrych i niechcianych(spamu) u¿ywaj±c menu "
+"\"/Zaznacz/Zaznacz jako spam\" i \"/Zaznacz/Zaznacz jako dobr±\".\n"
+"\n"
+"Gdy wiadomo¶æ jest rozpoznana jako spam mo¿ê zostaæ usuniêta lub zapisana w "
+"specjalnym do tego przeznaczonym katalogu.\n"
+"\n"
+"Opcje wtyczki znajduj± siê w /Konfiguracja/Preferencje/Wtyczki/Bogofilter"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:947
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:562
+msgid "Spam detection"
+msgstr "Wykrywanie spamu"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:948
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:563
+msgid "Spam learning"
+msgstr "Rozpoznawanie spamu"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:151
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:364
+msgid "Process messages on receiving"
+msgstr "Przetwarzaj wiadomo¶ci podczas odbierania"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:159
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:321
+msgid "Maximum size"
+msgstr "Maksymalny rozmiar"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:168
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
+msgid "Messages larger than this will not be checked"
+msgstr "Wiadomo¶ci wiêksze ni¿ ta nie zostan± sprawdzone"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:171
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
+
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:179
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:372
+msgid "Save spam in"
+msgstr "Zapisz spam w"
 
-#: src/news.c:917
-#, c-format
-msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:187
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:380
+msgid "Folder for storing identified spam. Leave empty to use the trash folder."
+msgstr ""
+"Katalog do zapisywania zidentyfikowanego spamu. Zostaw puste aby u¿yæ "
+"domy¶lnego katalogu dla ¶mieci."
 
-#: src/news.c:935
-#, c-format
-msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:194
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387
+msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
+msgstr "Naci¶nij tutaj aby zaznaczyæ katalog do zapisywania spamu"
 
-#: src/news.c:942 src/news.c:1035
-msgid "can't get xover\n"
-msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:201
+msgid "When unsure, move in"
+msgstr "Je¶li niepewna, przenie¶ do"
 
-#: src/news.c:952 src/news.c:1047
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:209
+msgid ""
+"Folder for storing mail for which spam status is Unsure. Leave empty to use "
+"the inbox folder."
+msgstr ""
+"Katalog do zapisywania wiadomo¶ciokre¶lonych jako niepewne. Zostaw puste "
+"aby u¿yæ katalogu Przychodz±ca."
 
-#: src/news.c:959 src/news.c:1061
-#, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:216
+msgid "Click this button to select a folder for storing Unsure mails."
+msgstr ""
+"Kliknij na ten przycisk aby wybraæ katalog do zapisywania niepewnych"
+"wiadomo¶ci"
 
-#: src/news.c:976 src/news.c:997 src/news.c:1080 src/news.c:1112
-msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:219
+msgid "Insert X-Bogosity header"
+msgstr "Wstaw nag³ówek X-Bogosity"
 
-#: src/news.c:986 src/news.c:1007 src/news.c:1093 src/news.c:1125
-msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:223
+msgid "Only done for messages in MH folders"
+msgstr "Wykonywanw jedynie na wiadomo¶ciach w skrzynkach MH"
 
-#: src/news.c:1031
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
+msgid "Whitelist senders present in addressbook/folder"
+msgstr "Wy¶wietlaj nadawcê u¿ywaj±c ksi±¿ki adresowej"
 
-#: src/news_gtk.c:52
-msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
+msgid ""
+"Messages coming from your addressbook contacts will be received in the "
+"normal folder even if detected as spam"
+msgstr ""
+"Wiadomo¶ci od kontaktów z twojej ksi±¿ki adresowej bêd± przechowywane w "
+"normalnych katalogach nawet je¶li zostan± rozpoznane jako spam"
 
-#: src/news_gtk.c:53
-msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "/_Odsubskrybuj grupê news"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
+#: src/prefs_filtering_action.c:454 src/prefs_matcher.c:580
+msgid "Select ..."
+msgstr " Wybierz ..."
 
-#: src/news_gtk.c:223
-#, c-format
-msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
-msgstr "Naprawdê chcesz zakoñczyæ subskrypcjê grupy \"%s\" ?"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:256
+msgid "Click this button to select a book or folder in the addressbook"
+msgstr "Naci¶nij ten przycisk aby wybraæ ksi±¿kê lub katalog w ksi±¿ce adresowej"
 
-#: src/news_gtk.c:224
-msgid "Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "Odsubskrybuj grupê news"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:263
+msgid "Bogofilter call"
+msgstr "Wywo³anie Bogofilter"
 
-#: src/news_gtk.c:225
-msgid "_Unsubscribe"
-msgstr "_Usuñ subskrypcjê grupy news"
+#: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:271
+msgid "Path to bogofilter executable"
+msgstr "¦cie¿ka do programu Bogofilter"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:49
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:212
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr "Clam AntyWirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:140
 msgid "ClamAV: scanning message..."
 msgstr "ClamAV: skanowanie wiadomo¶ci..."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:251
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:214
-msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr "Clam AntyWirus"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:238
+msgid "Failed to register mail filtering hook"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:256
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:303
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
@@ -6185,7 +7049,11 @@ msgstr ""
 "Gdy za³±cznik wiadomo¶ci zawiera wirusa, mo¿e ona zostaæ skasowana lub "
 "zapisana w specjalnie wybranym dla niej katalogu.\n"
 "\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Clam AntiVirus"
+"Opcje mo¿na znale¼æ w /Konfiguracja/Preferencje/Wtyczki/Clam AntiVirus"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:330
+msgid "Virus detection"
+msgstr "Skaner antywirusowy"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:96
 msgid "Enable virus scanning"
@@ -6216,30 +7084,33 @@ msgid "Save mail that contains viruses"
 msgstr "Zapisuj wiadomo¶ci zawieraj±ce wirusy"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
-msgid ""
-"Folder for storing infected mail. Leave empty to use the default trash folder"
+msgid "Folder for storing infected mail. Leave empty to use the default trash folder"
 msgstr ""
 "Katalog do zapisywania zainfekowanych wiadomo¶ci. Zostaw puste by u¿ywaæ "
 "domy¶lnego katalogu ze ¶mieciami"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:151
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:150
 msgid "Click this button to select a folder for storing infected mail"
 msgstr ""
 "Kliknij na ten przycisk aby wybraæ katalog do zapisywania zainfekowanych "
 "wiadomo¶ci"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:74
+#: src/plugins/demo/demo.c:31 src/plugins/demo/demo.c:99
 msgid "Demo"
 msgstr "Demo"
 
-#: src/plugins/demo/demo.c:79
+#: src/plugins/demo/demo.c:52
+msgid "Failed to register log text hook"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/demo/demo.c:75
 msgid ""
-"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It "
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Claws Mail. It "
 "installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
 "\n"
-"It is not really useful"
+"It is not really useful."
 msgstr ""
-"Ta wtyczka jest tylko prezentacja jak pisaæ wtyczki dla Sylpheed. Instaluje "
+"Ta wtyczka jest tylko prezentacja jak pisaæ wtyczki dla Claws Mail. Instaluje "
 "mo¿liwo¶æ logowania informacji i wypisuje je do standardowego wyj¶cia.\n"
 "\n"
 "Nie jest do niczego przydatna"
@@ -6268,11 +7139,11 @@ msgstr "Tryb pe
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
 msgstr "Odpowiednik opcji '--fullwindow' z programu Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:39
 msgid "Dillo HTML Viewer"
 msgstr "Przegl±darka HTML Dillo"
 
-#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
 msgid ""
 "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
 "\n"
@@ -6282,17 +7153,49 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Opcje mo¿na znale¼æ w /Konfiguracja/Preferencje/Wtyczki/Przegl±darka Dillo"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:219
+msgid "text/html"
+msgstr "text/html"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:97 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Has³o"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:260
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:259
 msgid "[no user id]"
 msgstr "[brak identyfikatora]"
 
 #: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:274
 #, c-format
 msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for the "
+"new key:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sProszê podaæ has³o dla nowego klucza:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:277
+msgid "Passphrases did not match.\n"
+msgstr "Has³a nie s± identyczne.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:280
+#, c-format
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please re-enter the passphrase for the "
+"new key:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Proszê podaæ has³o dla nowego klucza:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:284
+#, c-format
+msgid ""
 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
 "span>\n"
 "\n"
@@ -6302,256 +7205,380 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:277
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:287
 msgid "Bad passphrase.\n"
 msgstr "Niew³a¶ciwe has³o.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:92
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:118
+msgid "Key import"
+msgstr "Import klucza"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:119
+msgid ""
+"This key is not in your keyring. Do you want Claws Mail to try and import it "
+"from a keyserver?"
+msgstr "Ten klucz jest nieznany. Czy chcesz aby Claws Mail spróbowa³ zaimportowaæ go z serwera kluczy?"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:126 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:193
+msgid ""
+"\n"
+"  Key ID "
+msgstr ""
+"\n"
+"  ID klucza"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:129 src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:186
+msgid "   This key is not in your keyring.\n"
+msgstr "   Ten klucz jest nieznany.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:130
+msgid "   It should be possible to import it "
+msgstr "   Powinno byæ mo¿liwe jego zaimportowanie"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:132
+msgid ""
+"when working online,\n"
+"   or "
+msgstr ""
+"pracuj±c online,\n"
+"   lub "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:133
+msgid ""
+"with the following command: \n"
+"\n"
+"     "
+msgstr ""
+"z u¿yciem nastêpuj±cej komendy: \n"
+"\n"
+"    "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:140
+msgid ""
+"\n"
+"  Importing key ID "
+msgstr ""
+"\n"
+"  Importowanie klucza o ID "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:179
+msgid "   This key has been imported to your keyring.\n"
+msgstr "   Ten klucz zosta³ pomy¶lnie zaimportowany.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:181
+msgid "   This key couldn't be imported to your keyring.\n"
+msgstr "   Ten klucz nie zosta³ pomy¶lnie zaimportowany.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:182
+msgid ""
+"   You can try to import it manually with the command:\n"
+"\n"
+"     "
+msgstr ""
+"   Mo¿esz spróbowaæ zaimportowaæ go rêcznie poleceniem:\n"
+"\n"
+"    "
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:187
+msgid "   Key import isn't implemented in Windows.\n"
+msgstr "   Importowanie kluczy nie jest obs³ugiwane w ¶rodowisku Windows.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/pgp_viewer.c:196
+msgid "   This key is in your keyring.\n"
+msgstr "   Ten klucz jest ju¿ zaimportowany.\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:35
+msgid "PGP/Core"
+msgstr "PGP/Core"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
+msgid ""
+"This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
+"PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
+"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+msgstr ""
+"Ta wtyczka zajmuje siê obs³ug± niskopoziomowych operacji PGP, jest u¿ywana "
+"przez inne wtyczki, jak np. PGP/Mime.\n"
+"Opcje znajduj± siê w /Konfiguracja/Preferencje/Wtyczki/GPG oraz /"
+"Konfiguracja/[Ustawienia konta]/Wtyczki/GPG\n"
+"\n"
+"Wtyczka u¿ywa biblioteki GPGME jako parsera dla GnuPG.\n"
+"\n"
+"Prawa autorskie dla GPGME posiada Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:93
+msgid "Core operations"
+msgstr "G³ówne operacje"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:100
 msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Automatyczne sprawdanie podpisów"
+msgstr "Automatyczne sprawdzanie podpisów"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:105
+msgid "Use gpg-agent to manage passwords"
+msgstr "U¿yj programu gpg-agent do zarz±dzania has³ami"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:110
 msgid "Store passphrase in memory"
 msgstr "Tymczasowe przechowywanie has³a w pamiêci"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:120
 msgid "Expire after"
 msgstr "Usuwanie po"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:123
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:135
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr ""
 "(Ustawienie '0' powoduje przechowywanie\n"
 "has³a przez ca³± sesjê"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128 src/prefs_receive.c:170
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:140 src/prefs_receive.c:157
 msgid "minute(s)"
 msgstr "min."
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:138
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:150
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr "Przechwytywanie wej¶cia podczas wprowadzania has³a"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "Wy¶wietlanie ostrze¿enia je¶li GnuPG nie przy starcie"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:157
+msgid "Display warning on start-up if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Wy¶wietlanie ostrze¿enia je¶li GnuPG nie dzia³a przy starcie"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:235
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:289
 msgid "Sign key"
 msgstr "Podpisz klucz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:248
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:297
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "U¿yj domy¶lnego klucza GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:259
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:308
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:270
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:319
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Okre¶l klucz rêcznie"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:280
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:329
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "U¿ytkownik lub klucz ID:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:454
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:370
+msgid "No secret key found."
+msgstr "Nie znaleziono klucza prywatnego"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:373
+msgid "Generate a new key pair"
+msgstr "Generuj now± parê kluczy"
+
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:526
 msgid "GPG"
 msgstr "GPG"
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:107
 #, c-format
-msgid "Please select key for '%s'"
-msgstr "Wybierz klucz dla \"%s\""
+msgid "No exact match for '%s'; please select the key."
+msgstr "Nie znaleziono '%s', wybierz klucz."
 
 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:110
 #, c-format
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
 msgstr "Zbieranie informacji dla \"%s\" ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:310
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376
 msgid "Select Keys"
 msgstr "Wybierz klucze"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:337
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:403
 msgid "Key ID"
 msgstr "ID klucza"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:340
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:406
 msgid "Val"
 msgstr "Wiarygodno¶æ"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:361
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:427
 msgid "Select"
 msgstr "Wybierz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:362 src/prefs_other.c:271
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:428 src/prefs_other.c:737
 msgid "Other"
 msgstr "Inne"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:363
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:429
 msgid "Don't encrypt"
 msgstr "Brak szyfrowania"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:508
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:571
 msgid "Add key"
 msgstr "Dodaj klucz"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:509
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:572
 msgid "Enter another user or key ID:"
 msgstr "Wprowad¼ innego u¿ytkownika lub ID klucza:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:525
-msgid "Trust key"
-msgstr "Zaufany klucz"
-
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:526
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:594
+#, c-format
 msgid ""
-"The selected key is not fully trusted.\n"
+"The key of '%s' is not fully trusted.\n"
 "If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
 "know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
 "Do you trust it enough to use it anyway?"
 msgstr ""
-"Zaznaczony klucz nie jest w pe³ni zaufany.\n"
+"Zaznaczony klucz '%s' nie jest w pe³ni zaufany.\n"
 "Je¶li wybierzesz szyfrowanie wiadomo¶ci tym kluczem, nie bêdziesz\n"
 "pewny czy trafi ona do osoby która mia³a byæ jej odbiorc±.\n"
 "Czy ufasz mu wystarczaj±co aby u¿yæ go mimo to?"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:125
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:599
+msgid "Trust key"
+msgstr "Zaufany klucz"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:76 src/privacy.c:211 src/privacy.c:215
+#: src/privacy.c:232 src/privacy.c:236
+msgid "No signature found"
+msgstr "Nie znaleziono podpisu"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:138
 msgid "Undefined"
 msgstr "Niezdefiniowane"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:127 src/prefs_receive.c:199
-#: src/prefs_send.c:170
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 src/prefs_receive.c:181
+#: src/prefs_send.c:175
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:129
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:142
 msgid "Marginal"
 msgstr "Marginalne"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:133
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
 msgid "Ultimate"
 msgstr "Nieograniczone"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:180
 #, c-format
 msgid "The signature can't be checked - %s"
 msgstr "Ten podpis nie mo¿e zostaæ sprawdzony - %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:175
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:222
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:184 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:188
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:235
 msgid "The signature has not been checked."
 msgstr "Ten podpis nie by³ sprawdzony."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:181 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:183
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:194 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:196
 msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
-msgstr ""
-"B³±d systemu PGP: Nie mo¿na pobraæ klucza - agent gpg nie jest uruchomiony."
+msgstr "B³±d systemu PGP: Nie mo¿na pobraæ klucza - agent gpg nie jest uruchomiony."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:196
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:209
 #, c-format
 msgid "Good signature from %s."
 msgstr "Poprawny podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:202
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:215
 #, c-format
 msgid "Good signature (untrusted) from %s."
 msgstr "Poprawny podpis (niski stopieñ zaufania) od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:220
 #, c-format
 msgid "Expired signature from %s."
 msgstr "Przedawniony podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:210
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:223
 #, c-format
 msgid "Expired key from %s."
 msgstr "Przedawniony klucz od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:213
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:226
 #, c-format
 msgid "Bad signature from %s."
 msgstr "Niew³a¶ciwy podpis od %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:217
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:230
 #, c-format
 msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
 msgstr "Klucz 0x%s nie jest dostêpny i nie mo¿na zweryfikowaæ tego podpisu."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:259
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:272
 #, c-format
 msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpis wykonano za pomoc± %s, ID klucza %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:279
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
 msgstr "Poprawny podpis od \"%s\" (Zaufanie: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:271
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:284
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
 msgstr "Przedawniony podpis od \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:276
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:289
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
 msgstr "NIEW£A¦CIWY podpis od \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:287
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:300
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                jako \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:293
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:306
 #, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Odcisk podstawowego klucza: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:298
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
 #, c-format
 msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
 msgstr "UWAGA: Adres podpisuj±cego \"%s\" nie zgadza siê z wpisem w DNS\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:304
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:317
 #, c-format
 msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
 msgstr "Potwierdzony adres podpisuj±cego, to \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:348
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:359
 #, c-format
 msgid "Couldn't get data from message, %s"
 msgstr "Nie mo¿na informacji z komunikatu, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:364
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:375
 #, c-format
 msgid "Couldn't initialize data, %s"
 msgstr "Nie mo¿na zainicjowaæ danych, %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:480
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:492
 #, c-format
-msgid "Private key not found (%s)"
+msgid "Secret key not found (%s)"
 msgstr "Klucz prywatny nie zosta³ odnaleziony (%s)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:488
-msgid "Private key specification is ambiguous"
-msgstr ""
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:500
+msgid "Secret key specification is ambiguous"
+msgstr "Specyfikacja klucza prywatnego jest nieprawid³owa"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:498
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:510
 #, c-format
-msgid "Error setting private key: %s"
+msgid "Error setting secret key: %s"
 msgstr "B³±d podczas konfiguracji klucza prywatnego: %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:534
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:546
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 "Protokó³ GPGme '%s' nie nadaje siê do u¿ytku: Silnik '%s' nie jest "
 "zainstalowany poprawnie."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:540
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:552
 #, c-format
 msgid ""
 "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
@@ -6560,12 +7587,12 @@ msgstr ""
 "Protokó³ GPGme '%s' nie nadaje siê do u¿ytku: Zainstalowany jest silnik '%s' "
 "w wersji %s ale do poprawnego dzia³ania wymagana jest wersja %s.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:548
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:560
 #, c-format
 msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr "Protokó³ Gpgme '%s' nie nadaje siê do u¿ytku (nieznany problem)"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:564
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:576
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
@@ -6573,103 +7600,153 @@ msgstr ""
 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
 "Obs³uga OpenPGP zosta³a wy³±czona."
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
-msgid "PGP/Core"
-msgstr "PGP/Core"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:610
+msgid ""
+"You have to save the account's information with \"OK\" before being able to "
+"generate a key pair.\n"
+msgstr "Musisz zapisaæ inforamcje o koncie przy u¿yciu \"OK\" zanim bêdziesz móg³ wygenerowaæ parê kluczy.\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:615
+msgid "No PGP key found"
+msgstr "Nie znaleziono klucza PGP"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:616
 msgid ""
-"This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
-"PGP/Mime.\n"
-"\n"
-"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
-"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
-"\n"
-"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
-"\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+"Claws Mail did not find a secret PGP key, which means that you won't be able "
+"to sign emails or receive encrypted emails.\n"
+"Do you want to create a new key pair now?"
 msgstr ""
-"Ta wtyczka zajmuje siê obs³ug± niskopoziomowych operacji PGP, jest u¿ywana "
-"przez inne wtyczki, jak np. PGP/Mime.\n"
-"Opcje znajduj± siê w /Konfiguracja/Preferencje/Wtyczki/GPG oraz /"
-"Konfiguracja/[Ustawienia konta]/Wtyczki/GPG\n"
+"Claws Mail nie odnalazl prywatnego klucza PGP co oznacza, ¿e nie bêdziesz móg³ podpisywaæ i otrzymywaæ zaszyfrowanych wiadomo¶ci.\n"
+"Chcesz stworzyæ teraz now± parê kluczy?"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:686 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:702
+#, c-format
+msgid "Couldn't generate a new key pair: %s"
+msgstr "Nie uda³o siê wygenerowaæ nowej pary kluczy: %s"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:693
+msgid ""
+"Generating your new key pair... Please move the mouse around to help "
+"generate entropy..."
+msgstr "Generowanie nowej pary kluczy... Poruszaj myszk± aby pomóc w generacji entropii..."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:708
+msgid "Couldn't generate a new key pair: unknown error"
+msgstr "Generacja kluczy nie powiod³a siê: nieznany b³±?"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:712
+#, c-format
+msgid ""
+"Your new key pair has been generated. Its fingerprint is:\n"
+"%s\n"
 "\n"
-"Wtyczka u¿ywa biblioteki GPGME jako parsera dla GnuPG.\n"
+"Do you want to export it to a keyserver?"
+msgstr ""
+"Nowa para kluczy zosta³a wygenerowana. Ich odcisk to:\n"
+"%s\n"
 "\n"
-"Prawa autorskie dla GPGME posiada Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+"Chcesz wyeksportowaæ j± na serwer kluczy?"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:716
+msgid "Key generated"
+msgstr "Klucz wygenerowany"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:755
+msgid "Key exported."
+msgstr "Klucz wyeksportowany."
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:757
+msgid "Couldn't export key."
+msgstr "Eksport klucza nie powiód³ siê."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:236 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:384
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:761
+msgid "Key export isn't implemented in Windows."
+msgstr "Eksport kluczy nie jest wspierany w Windows"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:249 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:402
 msgid "Couldn't get text data."
 msgstr "Nie mo¿na pobraæ tekstowej czê¶ci wiadomo¶ci."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:254
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:267
 msgid "Couldn't convert text data to any sane charset."
 msgstr ""
 "Nie mo¿na przekonwertowaæ tekstowej czê¶ci wiadomo¶ci na ¿aden znany system "
 "kodowania znaków."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:377
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:275 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:532
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:653 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:700
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:72 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:181
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:320 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:468
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:593
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
+msgstr "Nie powiod³a siê inicjalizacja kontekstu GPG, %s"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:395
 msgid "Couldn't parse mime part."
-msgstr ""
+msgstr "Nie powiod³o siê parsowanie czê¶ci mime."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:407 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:332
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:425 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:343
 #, c-format
 msgid "Couldn't open decrypted file %s"
 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ rozszyfrowanego pliku %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:437
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:455
 msgid "Couldn't scan decrypted file."
-msgstr ""
+msgstr "Nie powiod³o siê skanowanie odszyfrowanego pliku."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:445
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:463
 msgid "Couldn't scan decrypted file parts."
-msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
+msgstr "Nie powiod³o siê skanowanie czê¶ci odszyfrowanego pliku."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:499
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:517
 msgid "Couldn't create temporary file."
 msgstr "Nie mo¿na by³o stworzyæ pliku tymczasowego."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:533 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:479
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:555 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:494
 #, c-format
 msgid "Data signing failed, %s"
 msgstr "Podpisywanie danych nie powiod³o siê, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:551 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:504
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:573 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:519
 #, c-format
 msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
 msgstr ""
 "Podpisywanie danych nie powiod³o siê z powodu niew³a¶ciwego autora podpisu, %"
 "s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:513
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:582 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:528
 msgid "Data signing failed, no results."
-msgstr ""
+msgstr "Podpisywanie danych nie powiod³o siê, brak wyników."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:572 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:525
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:592 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:539
 msgid "Data signing failed, no contents."
-msgstr ""
+msgstr "Podpisywanie danych nie powiod³o siê, brak danych."
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:635 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:583
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:662 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:602
 #, c-format
 msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
-msgstr "Nie uda³o siê dodaæ klucz GPG %s, %s"
+msgstr "Nie uda³o siê dodaæ klucza GPG %s, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:656 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:611
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:683 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:630
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file, %s"
 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego, %s"
 
-#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:681 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:637
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:711 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:655
+#, c-format
 msgid "Encryption failed, %s"
-msgstr "B³±d po³±czenia."
+msgstr "B³±? przy szyfrowniu, %s"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:776
+msgid "PGP/Inline"
+msgstr "PGP/inline"
 
-#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:33
 msgid "PGP/inline"
 msgstr "PGP/inline"
 
-#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:58
 msgid ""
 "This plugin handles the deprecated Inline method of signing and/or "
 "encrypting mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and "
@@ -6683,23 +7760,44 @@ msgid ""
 "\n"
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
-"Ta wtyczka obs³uguje przestarza³± metodê \"Inline\" podisywania i "
-"szyfrowanai wiadomo¶ci. Dziêki niej mo¿na odszyfrowaæ wiadomo¶ci, "
+"Ta wtyczka obs³uguje przestarza³± metodê \"Inline\" podpisywania i "
+"szyfrowania wiadomo¶ci. Dziêki niej mo¿na odszyfrowaæ wiadomo¶ci, "
 "zweryfikowaæ podpisy, podpisaæ i zaszyfrowaæ w³asne wiadomo¶ci.\n"
 "\n"
 "Mo¿na wybraæ tê wtyczkê jako domy¶lny system ochrony prywatno¶ci wybieraj±c /"
 "Konfiguracja/Edycja Konta/..., zak³adka Prywatno¶æ opcja \"Domy¶lny System "
-"ochronyprywatno¶ci\". \n"
+"ochrony prywatno¶ci\". \n"
 "\n"
 "Wtyczka wykorzystuje bibliotekê GPGME, do uzyskania dostêpu do GnuPG.\n"
 "\n"
 "Prawa autorskie dla GPGME - Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:201
+msgid "Signature boundary not found."
+msgstr "Nie znaleziono koñca sygantury."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:362
+msgid "Couldn't parse decrypted file."
+msgstr "Nie mo¿na przetworzyæ zdeszyfrowanego pliku."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:368
+msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
+msgstr "Nie mo¿na przetworzyæ czê¶ci zdeszyfrowanego pliku."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:414 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:453
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file: %s"
+msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego: %s"
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:723
+msgid "PGP/Mime"
+msgstr "PGP/Mime"
+
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:33
 msgid "PGP/MIME"
 msgstr "PGP/MIME"
 
-#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:58
 msgid ""
 "This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
 "mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
@@ -6718,67 +7816,57 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Mo¿na wybraæ tê wtyczkê jako domy¶lny system ochrony prywatno¶ci wybieraj±c /"
 "Konfiguracja/Edycja Konta/..., zak³adka Prywatno¶æ opcja \"Domy¶lny System "
-"ochronyprywatno¶ci\". \n"
+"ochrony prywatno¶ci\". \n"
 "\n"
 "Wtyczka wykorzystuje bibliotekê GPGME, do uzyskania dostêpu do GnuPG.\n"
 "\n"
 "Prawa autorskie dla GPGME posiada Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:191
-#, fuzzy
-msgid "Signature boundary not found."
-msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:309
-#, c-format
-msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
-msgstr ""
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:351
-#, fuzzy
-msgid "Couldn't parse decrypted file."
-msgstr "Brak szyfrowania"
-
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:357
-#, fuzzy
-msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
-msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:75
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:545
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:403 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:442
-#, c-format
-msgid "Couldn't create temporary file: %s"
-msgstr "Nie mo¿na utworzyæ pliku tymczasowego: %s"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:161
+msgid "SpamAssassin plugin couldn't connect to spamd.\n"
+msgstr "Wtyczka SpamAssasin nie mo¿e po³±czyæ siê ze spamd.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:152
-msgid "Spamassassin plugin couldn't connect to spamd.\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:177
+msgid "SpamAssassin plugin filtering failed.\n"
+msgstr "Filtrowanie wiadomo¶ci przez wtyczkê SpamAssassin nie powiod³o siê.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:192
-msgid "Spamassassin plugin is disabled by its preferences.\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:203
+msgid "SpamAssassin plugin is disabled by its preferences.\n"
+msgstr "SpamAssassin jest wy³±czony w preferencjach.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:197
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:208
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
 msgstr "filtrowanie wiadomo¶ci SpamAssassin..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:303
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:284
+msgid ""
+"The SpamAssassin plugin couldn't filter a message. The probable cause of the "
+"error is an unreachable spamd daemon. Please make sure spamd is running and "
+"accessible."
+msgstr "Wtyczka SpamAssassin nie by³a w stanie filtrowaæ tej wiadomo¶ci. Prawdopodobn± tego przyczyn± jest niedostêpno¶æ demona spamd. Upewnij siê, ¿e spamd jest uruchomiony i dostêpny."
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:343
 msgid ""
-"Sylpheed-Claws needs network access in order to feed this mail(s) to the "
-"remote learner."
+"Claws Mail needs network access in order to feed this mail(s) to the remote "
+"learner."
 msgstr ""
-"Sylpheed-Claws potrzebuje dostêpu do sieci aby przekazaæ wiadomo¶ci to "
+"Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby przekazaæ wiadomo¶ci to "
 "zdalnego odbiorcy."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:464
-msgid "Spamassassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:486
+msgid "Failed to get username"
+msgstr "Nie powiod³o siê pobranie nazwy u¿ytkownika"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:492
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:549
-msgid "SpamAssassin"
-msgstr "SpamAssassin"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:498
+msgid "SpamAssassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
+msgstr "Wtyczka SpamAssassin jest za³adowana lecz zdezaktywowana w preferencjach.\n"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:497
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:531
 msgid ""
 "This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
 "POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
@@ -6822,116 +7910,118 @@ msgstr "W
 msgid "Transport"
 msgstr "Transport"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:251
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:247
 msgid "Type of transport"
 msgstr "Rodzaj transportu"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
 msgid "User"
 msgstr "U¿ytkownik"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:280
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:276
 msgid "User to use with spamd server"
 msgstr "U¿ytkownik którego u¿yæ z serwerem spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:283
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:279
 msgid "spamd"
 msgstr "spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:301
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:297
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr "Nazwa lub adres IP komputera z uruchomionym serwerem spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:312
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
 msgid "Port of spamd server"
 msgstr "Port na którym jest uruchomiony serwer spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:318
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:314
 msgid "Path of Unix socket"
 msgstr "¦cie¿ka gniazda Uniksa"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
-msgid "Maximum size"
-msgstr "Maksymalny rozmiar"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
-msgid "Messages larger than this will not be checked"
-msgstr "Wiadomo¶ci wiêksze ni¿ ta nie zostan± sprawdzone"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:337
-msgid "kB"
-msgstr "kB"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:354
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:350
 msgid ""
 "Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
 "aborted."
 msgstr ""
-"Maksymlany czas przeznaczony na sprawdzanie. Po jego up³ywie sprawdzanie "
+"Maksymalny czas przeznaczony na sprawdzanie. Po jego up³ywie sprawdzanie "
 "zostanie przerwane."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:359 src/prefs_other.c:187
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:355 src/prefs_other.c:623
+#: src/prefs_summaries.c:476
 msgid "seconds"
 msgstr "sekundy"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
-msgid "Process messages on receiving"
-msgstr "Przetwarzaj wiadomo¶ci podczas odbierania"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:376
-msgid "Save spam in"
-msgstr "Zapisz spam w"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:123
+msgid "Orientation"
+msgstr "Orientacja"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:384
-msgid ""
-"Folder for storing identified spam. Leave empty to use the default trash "
-"folder"
-msgstr ""
-"Katalog do zapisywania zidentyfikowanego spamu. Zostaw puste aby u¿yæ "
-"domy¶lnego katalogu dla ¶mieci"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:124
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr "Orientacja obszaru powiadamiania"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391
-msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
-msgstr "Naci¶nij tutaj aby zaznaczyæ katalog do zapisywania spamu"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:61 src/plugins/trayicon/trayicon.c:543
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:68
+msgid "Trayicon"
+msgstr "Ikonka"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:109
 msgid "/_Get Mail"
 msgstr "/_Pobierz pocztê"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:111
 msgid "/_Email"
 msgstr "/_Email"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:112
+msgid "/_Email from account"
+msgstr "/_Napisz email z konta"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:114
 msgid "/Open A_ddressbook"
 msgstr "/Otwórz ksi±¿kê a_dresow±"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:116
 msgid "/_Work Offline"
 msgstr "/_Pracuj w trybie off-line"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
-msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
-msgstr "/W_yj¶cie ze Sylpheed-Claws"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:118
+msgid "/E_xit Claws Mail"
+msgstr "/W_yj¶cie z Claws Mail"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:148
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
 #, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
 msgstr "%d nowych, %d nieprzeczytanych, razem %d"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:204
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:306
 msgid "/Work Offline"
 msgstr "/Pracuj w trybie off-line"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:309
 msgid "/Get Mail"
 msgstr "/Pobierz pocztê"
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:310
-msgid "Trayicon"
-msgstr "Ikonka"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:389
+msgid "Failed to register folder item update hook"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:395
+msgid "Failed to register folder update hook"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:401
+msgid "Failed to register offline switch hook"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:407
+msgid "Failed to register account list changed hook"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:413
+msgid "Failed to register close hook"
+msgstr ""
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:315
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:461
 msgid ""
 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
 "have new or unread mail.\n"
@@ -6940,28 +8030,34 @@ msgid ""
 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
 "Ta wtyczka umieszcza ikonê skrzynki pocztowej w systemowym trayu (zwanym te¿ "
-"obszarem powiadamiania), którainformuje Ciê o nowej i nieprzeczytanej "
+"obszarem powiadamiania), która informuje Ciê o nowej i nieprzeczytanej "
 "poczcie.\n"
 "\n"
 "Skrzynka jest pusta je¶li nie ma nieprzeczytanych wiadomo¶ci, w przeciwnym "
 "wypadku widoczny jest list. Opis ikony pokazuje ilo¶æ nowych, "
 "nieprzeczytanych i wszystkich wiadomo¶ci."
 
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Wyj¶æ z programu?"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:107
+msgid "Hide at start-up"
+msgstr "Przetwarzanie przy uruchamianiu"
 
-#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
-msgid "Orientation"
-msgstr "Orientacja"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:113
+msgid "Hide Claws Mail at start-up"
+msgstr "Ukryj Claws Mail podczas uruchomienia"
 
-#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
-msgid "The orientation of the tray."
-msgstr "Orientacja obszaru powiadamiania"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:117
+msgid "Close to tray"
+msgstr "Zminimalizuj do traya"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:123
+msgid ""
+"Hide Claws Mail using the tray icon instead of closing it\n"
+"when the window close button is clicked"
+msgstr "Ukryj Claws Mail w trayu zamiast go zamkn±æ\n w momencie naci¶niêcia przycisku zamykaj±cego okno"
 
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Przy powitaniu zabrak³o wymaganego znaczika czasowego APOP\n"
+msgstr "Przy powitaniu zabrak³o wymaganego znacznika czasowego APOP\n"
 
 #: src/pop.c:157
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
@@ -7006,252 +8102,260 @@ msgstr "wyst
 msgid "TOP command unsupported\n"
 msgstr "komenda TOP nie jest obs³ugiwana\n"
 
-#: src/prefs_account.c:231 src/prefs_account.c:1440 src/prefs_account.c:2127
-#: src/wizard.c:991
+#: src/prefs_account.c:240 src/prefs_account.c:1513 src/prefs_account.c:2235
+#: src/wizard.c:1137
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:234 src/prefs_account.c:1566 src/prefs_account.c:2144
+#: src/prefs_account.c:243 src/prefs_account.c:1628 src/prefs_account.c:2248
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:235
+#: src/prefs_account.c:244
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:236 src/wizard.c:1001
+#: src/prefs_account.c:245 src/wizard.c:1147
 msgid "Local mbox file"
 msgstr "Lokalny plik mbox"
 
-#: src/prefs_account.c:237
+#: src/prefs_account.c:246
 msgid "None (SMTP only)"
 msgstr "¯aden (tylko SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:716
+#: src/prefs_account.c:776
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Konto%d"
 
-#: src/prefs_account.c:989
+#: src/prefs_account.c:1059
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ustawienia nowego konta"
 
-#: src/prefs_account.c:991
+#: src/prefs_account.c:1061
 #, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
 msgstr "%s - Ustawienia konta"
 
-#: src/prefs_account.c:1026
+#: src/prefs_account.c:1096
 msgid "_Basic"
 msgstr "_Podstawowe"
 
-#: src/prefs_account.c:1028
+#: src/prefs_account.c:1098
 msgid "_Receive"
 msgstr "Odbie_ranie"
 
-#: src/prefs_account.c:1032
+#: src/prefs_account.c:1102
 msgid "Co_mpose"
 msgstr "T_worzenie"
 
-#: src/prefs_account.c:1034
+#: src/prefs_account.c:1104
 msgid "_Privacy"
 msgstr "_Prywatno¶æ"
 
-#: src/prefs_account.c:1037
+#: src/prefs_account.c:1107
 msgid "SS_L"
 msgstr "SS_L"
 
-#: src/prefs_account.c:1040
+#: src/prefs_account.c:1110
 msgid "A_dvanced"
 msgstr "Za_awansowane"
 
-#: src/prefs_account.c:1096
+#: src/prefs_account.c:1168
 msgid "Name of account"
 msgstr "Nazwa konta"
 
-#: src/prefs_account.c:1105
+#: src/prefs_account.c:1177
 msgid "Set as default"
 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
 
-#: src/prefs_account.c:1109
+#: src/prefs_account.c:1181
 msgid "Personal information"
 msgstr "Informacje osobiste"
 
-#: src/prefs_account.c:1118
+#: src/prefs_account.c:1190
 msgid "Full name"
 msgstr "Pe³na nazwa"
 
-#: src/prefs_account.c:1124
+#: src/prefs_account.c:1196
 msgid "Mail address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: src/prefs_account.c:1130
+#: src/prefs_account.c:1202
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizacja"
 
-#: src/prefs_account.c:1154
+#: src/prefs_account.c:1226
 msgid "Server information"
 msgstr "Informacje o serwerze"
 
-#: src/prefs_account.c:1213
+#: src/prefs_account.c:1261 src/wizard.c:1241
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\">Warning: this version of Claws Mail\n"
+"has been built without IMAP support.</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\">Ostrze¿enie: ta wersja Claws Mail\n"
+"nie obs³uguje IMAP.</span>"
+
+#: src/prefs_account.c:1290
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Ten serwer wymaga uwierzytelniania"
 
-#: src/prefs_account.c:1220
+#: src/prefs_account.c:1297
 msgid "Authenticate on connect"
 msgstr "Autoryzacja przy po³±czeniu"
 
-#: src/prefs_account.c:1265
+#: src/prefs_account.c:1342
 msgid "News server"
 msgstr "Serwer news"
 
-#: src/prefs_account.c:1271
+#: src/prefs_account.c:1348
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Serwer do odbierania"
 
-#: src/prefs_account.c:1277
+#: src/prefs_account.c:1354
 msgid "Local mailbox"
 msgstr "Lokalny mailbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1284
+#: src/prefs_account.c:1361
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "Serwer SMTP (do wysy³ania)"
 
-#: src/prefs_account.c:1292
+#: src/prefs_account.c:1369
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "U¿ywaj polecenia lokalnego ni¿ serwer SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1301
+#: src/prefs_account.c:1378
 msgid "command to send mails"
 msgstr "polecenia do wysy³ania poczty"
 
-#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1757
+#: src/prefs_account.c:1385 src/prefs_account.c:1812
 msgid "User ID"
 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1766
+#: src/prefs_account.c:1391 src/prefs_account.c:1821
 msgid "Password"
 msgstr "Has³o"
 
-#: src/prefs_account.c:1407
+#: src/prefs_account.c:1485
 msgid "Local"
 msgstr "Lokalny"
 
-#: src/prefs_account.c:1418 src/prefs_account.c:1513
+#: src/prefs_account.c:1491 src/prefs_account.c:1580
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Domy¶lna skrzynka poczty przychodz±cej"
 
-#: src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:1433 src/prefs_account.c:1520
-#: src/prefs_account.c:1528
+#: src/prefs_account.c:1498 src/prefs_account.c:1506 src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1595
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
 msgstr "Niefiltrowane wiadomo¶ci bêd± przetrzymywane w tym katalogu"
 
-#: src/prefs_account.c:1430 src/prefs_account.c:1525 src/prefs_account.c:1927
+#: src/prefs_account.c:1503 src/prefs_account.c:1592 src/prefs_account.c:1985
 msgid "Bro_wse"
 msgstr "Prze_gl±daj"
 
-#: src/prefs_account.c:1448
+#: src/prefs_account.c:1515
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
 msgstr "U¿ywanie bezpiecznego mechanizmu autoryzacji (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1451
+#: src/prefs_account.c:1518
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
 
-#: src/prefs_account.c:1462
+#: src/prefs_account.c:1529
 msgid "Remove after"
 msgstr "Usuñ po"
 
-#: src/prefs_account.c:1471
+#: src/prefs_account.c:1538
 msgid "0 days: remove immediately"
 msgstr "(ustawienie warto¶ci 0 dni: kasuje zaraz po odebraniu)"
 
-#: src/prefs_account.c:1475
+#: src/prefs_account.c:1542
 msgid "days"
 msgstr "dni"
 
-#: src/prefs_account.c:1482
+#: src/prefs_account.c:1549
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
 
-#: src/prefs_account.c:1488
+#: src/prefs_account.c:1555
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Limit ilo¶ci pobieranych danych"
 
-#: src/prefs_account.c:1491
+#: src/prefs_account.c:1558
 msgid ""
 "Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
 "you will be able to download them fully or delete them."
 msgstr ""
 "Wiadomo¶ci powy¿ej tego limitu bêd± pobrane czê¶ciowo. Kiedy je zaznaczysz "
-"bêdzie mo¿liwe podbranie ich w ca³o¶ci lub skasowanie."
+"bêdzie mo¿liwe pobranie ich w ca³o¶ci lub skasowanie."
 
-#: src/prefs_account.c:1501
+#: src/prefs_account.c:1568
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1535 src/prefs_account.c:2161
+#: src/prefs_account.c:1602 src/prefs_account.c:2261
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1547
+#: src/prefs_account.c:1609
 msgid "Maximum number of articles to download"
 msgstr "Maksymalna liczba artyku³ów do pobrania"
 
-#: src/prefs_account.c:1559
+#: src/prefs_account.c:1621
 msgid "unlimited if 0 is specified"
 msgstr "nieskoñczona je¶li podano 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1577 src/prefs_account.c:1727
+#: src/prefs_account.c:1634 src/prefs_account.c:1782
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Metoda uwierzytelnienia"
 
-#: src/prefs_account.c:1587 src/prefs_account.c:1737 src/prefs_send.c:273
+#: src/prefs_account.c:1644 src/prefs_account.c:1792 src/prefs_send.c:278
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: src/prefs_account.c:1598
+#: src/prefs_account.c:1656
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "Katalog serwera IMAP4."
 
-#: src/prefs_account.c:1602
+#: src/prefs_account.c:1660
 msgid "(usually empty)"
 msgstr "(zazwyczaj puste)"
 
-#: src/prefs_account.c:1612
+#: src/prefs_account.c:1674
+msgid "Show subscribed folders only"
+msgstr "Poka¿ tylko zasubskrybowane foldery"
+
+#: src/prefs_account.c:1677
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
 
-#: src/prefs_account.c:1616
+#: src/prefs_account.c:1681
 msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
 msgstr "`Pobierz wszystkie' sprawdza czy jest nowa poczta na tym koncie."
 
-#: src/prefs_account.c:1678 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:154
+#: src/prefs_account.c:1743 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:163
 msgid "Header"
 msgstr "Nag³ówek"
 
-#: src/prefs_account.c:1685
+#: src/prefs_account.c:1745
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Generowanie identyfikatora wiadomo¶ci (Message-ID)"
 
-#: src/prefs_account.c:1692
+#: src/prefs_account.c:1752
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_account.c:1694 src/prefs_account.c:1936 src/prefs_message.c:142
-msgid " Edit... "
-msgstr " Edycja... "
-
-#: src/prefs_account.c:1704
+#: src/prefs_account.c:1764
 msgid "Authentication"
 msgstr "Uwierzytelnienie"
 
-#: src/prefs_account.c:1712
+#: src/prefs_account.c:1767
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "Autoryzacja SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1788
+#: src/prefs_account.c:1843
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
@@ -7259,259 +8363,286 @@ msgstr ""
 "Je¶li pozostawisz te pola puste, to zostanie u¿yty ten sam login i has³o co "
 "przy odbieraniu."
 
-#: src/prefs_account.c:1799
+#: src/prefs_account.c:1854
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Przed wys³aniem autoryzacja POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1814
+#: src/prefs_account.c:1869
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "Limit czasu dla uwierzytelniania POP: "
 
-#: src/prefs_account.c:1823
+#: src/prefs_account.c:1878
 msgid "minutes"
 msgstr "minut"
 
-#: src/prefs_account.c:1868 src/prefs_account.c:1919
+#: src/prefs_account.c:1931 src/prefs_account.c:1977
 msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1876
+#: src/prefs_account.c:1934
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1881
+#: src/prefs_account.c:1939
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Oddzielenie podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1906
+#: src/prefs_account.c:1964
 msgid "Command output"
 msgstr "Wyj¶cie komendy"
 
-#: src/prefs_account.c:1943
+#: src/prefs_account.c:1997
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automatycznie wstaw nastêpuj±ce adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1952 src/prefs_filtering_action.c:1083
-#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:49
+#: src/prefs_account.c:2006 src/prefs_filtering_action.c:1083
+#: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1881 src/prefs_template.c:188
+#: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopia"
 
-#: src/prefs_account.c:1965
+#: src/prefs_account.c:2019 src/prefs_template.c:189
 msgid "Bcc"
 msgstr "Ukryta kopia"
 
-#: src/prefs_account.c:1978
+#: src/prefs_account.c:2032
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Adres zwrotny"
 
-#: src/prefs_account.c:2030
+#: src/prefs_account.c:2046
+msgid "Spell check dictionaries"
+msgstr "S³owniki do sprawdzania pisowni"
+
+#: src/prefs_account.c:2056 src/prefs_folder_item.c:791
+#: src/prefs_spelling.c:233
+msgid "Default dictionary"
+msgstr "Domy¶lny S³ownik"
+
+#: src/prefs_account.c:2073 src/prefs_folder_item.c:824
+#: src/prefs_spelling.c:251
+msgid "Default alternate dictionary"
+msgstr "Domy¶lny alternatywny s³ownik"
+
+#: src/prefs_account.c:2137
 msgid "Default privacy system"
-msgstr "Domy¶lny system ochorony prywatno¶ci"
+msgstr "Domy¶lny system ochrony prywatno¶ci"
 
-#: src/prefs_account.c:2039
+#: src/prefs_account.c:2146
 msgid "Always sign messages"
 msgstr "Podpisywanie ka¿dej wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_account.c:2041
+#: src/prefs_account.c:2148
 msgid "Always encrypt messages"
 msgstr "Szyfrowanie ka¿dej wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_account.c:2043
+#: src/prefs_account.c:2150
 msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
 msgstr "Szyfrowanie wiadomo¶ci przy odpowiadaniu na zaszyfrowany email."
 
-#: src/prefs_account.c:2046
+#: src/prefs_account.c:2153
 msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
-msgstr ""
+msgstr "Zaszyfruj wysy³ane wiadomo¶ci przy u¿yciu klucza w³asnego i odbiorcy"
 
-#: src/prefs_account.c:2048
+#: src/prefs_account.c:2155
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
-msgstr "Zapisywanie wys³anych, zaszyfrowanych wiadomo¶ci w czystym tekscie"
+msgstr "Zapisywanie wys³anych, zaszyfrowanych wiadomo¶ci w czystym tekcie"
 
-#: src/prefs_account.c:2135 src/prefs_account.c:2152 src/prefs_account.c:2168
+#: src/prefs_account.c:2239 src/prefs_account.c:2252 src/prefs_account.c:2264
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Nie u¿ywaj SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2138
+#: src/prefs_account.c:2242
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:2141 src/prefs_account.c:2158 src/prefs_account.c:2193
+#: src/prefs_account.c:2245 src/prefs_account.c:2258 src/prefs_account.c:2285
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "U¿yj komendy STARTTLS by nawi±zaæ sesjê SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2155
+#: src/prefs_account.c:2255
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:2177
+#: src/prefs_account.c:2273
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2179
+#: src/prefs_account.c:2275
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Wysy³aj (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2187
+#: src/prefs_account.c:2279
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
 msgstr "Nie u¿ywaj SSL (ale w razie potrzeby u¿ywaj STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2190
+#: src/prefs_account.c:2282
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2201
+#: src/prefs_account.c:2293
 msgid "Use non-blocking SSL"
 msgstr "U¿ycie nie-blokuj±cego SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2213
+#: src/prefs_account.c:2305
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
 msgstr "Wy³±cz tê opcjê je¿eli masz problemy przy nawi±zywaniu po³±czeñ SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2339
+#: src/prefs_account.c:2431
 msgid "SMTP port"
 msgstr "Port serwera SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2345
+#: src/prefs_account.c:2437
 msgid "POP3 port"
 msgstr "Port serwera POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:2351
+#: src/prefs_account.c:2443
 msgid "IMAP4 port"
 msgstr "Port serwera IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:2357
+#: src/prefs_account.c:2449
 msgid "NNTP port"
 msgstr "Port serwera NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2362
+#: src/prefs_account.c:2454
 msgid "Domain name"
 msgstr "Nazwa domeny"
 
-#: src/prefs_account.c:2372
+#: src/prefs_account.c:2464
 msgid "Use command to communicate with server"
 msgstr "U¿yj komendy do komunikacji z serwerem"
 
-#: src/prefs_account.c:2380
+#: src/prefs_account.c:2472
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Zaznacz cross-posty jako przeczytane i zakoloruj:"
 
-#: src/prefs_account.c:2427
+#: src/prefs_account.c:2514
 msgid "Browse"
 msgstr "Przegl±daj"
 
-#: src/prefs_account.c:2440
+#: src/prefs_account.c:2527
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci w"
 
-#: src/prefs_account.c:2442
+#: src/prefs_account.c:2529
 msgid "Put queued messages in"
 msgstr "Zapisywanie wiadomo¶ci do wys³ania w"
 
-#: src/prefs_account.c:2444
+#: src/prefs_account.c:2531
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Zapisywanie kopii roboczych wiadomo¶ci w"
 
-#: src/prefs_account.c:2446
+#: src/prefs_account.c:2533
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Zapisywanie skasowane wiadomo¶ci w"
 
-#: src/prefs_account.c:2489
+#: src/prefs_account.c:2576
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono nazwy konta."
 
-#: src/prefs_account.c:2493
+#: src/prefs_account.c:2580
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
 
-#: src/prefs_account.c:2500
+#: src/prefs_account.c:2587
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera SMTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2505
+#: src/prefs_account.c:2592
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono ID u¿ytkownika."
 
-#: src/prefs_account.c:2510
+#: src/prefs_account.c:2597
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera POP3."
 
-#: src/prefs_account.c:2515
+#: src/prefs_account.c:2605
+msgid "The default inbox folder doesn't exist."
+msgstr "Domy¶lny folder Przychodz±ca nie istnieje."
+
+#: src/prefs_account.c:2611
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera IMAP4."
 
-#: src/prefs_account.c:2520
+#: src/prefs_account.c:2616
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "Nie okre¶lono serwera NNTP."
 
-#: src/prefs_account.c:2526
+#: src/prefs_account.c:2622
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "nazwa lokalnej skrzynki mailbox nie zosta³a podana."
 
-#: src/prefs_account.c:2532
+#: src/prefs_account.c:2628
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "nie okre¶lono komendy do lokalnego wys³ania poczty."
 
-#: src/prefs_account.c:2597
+#: src/prefs_account.c:2694
 msgid "Select signature file"
 msgstr "Wybierz plik z podpisem"
 
-#: src/prefs_account.c:2690
+#: src/prefs_account.c:2787
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokó³:"
 
-#: src/prefs_account.c:2830
+#: src/prefs_account.c:2940
 #, c-format
-msgid "Unsupported (%s)"
-msgstr "Brak obs³ugi (%s)"
+msgid "%s (plugin not loaded)"
+msgstr "%s (wtyczka nieza³adowana)"
 
-#: src/prefs_actions.c:202
+#: src/prefs_actions.c:201
 msgid "Actions configuration"
 msgstr "Konfiguracja Akcji"
 
-#: src/prefs_actions.c:229
-msgid "Menu name:"
+#: src/prefs_actions.c:228
+msgid "Menu name"
 msgstr "Nazwa menu:"
 
-#: src/prefs_actions.c:238
-msgid "Command line:"
-msgstr "Linia komend:"
+#: src/prefs_actions.c:241
+msgid "Command line"
+msgstr "Linia komend"
 
-#: src/prefs_actions.c:267 src/prefs_filtering_action.c:493
-#: src/prefs_filtering.c:371 src/prefs_matcher.c:602 src/prefs_template.c:260
+#: src/prefs_actions.c:275 src/prefs_filtering_action.c:493
+#: src/prefs_filtering.c:455 src/prefs_matcher.c:675 src/prefs_template.c:270
 #: src/prefs_toolbar.c:788
 msgid "Replace"
 msgstr "Zamieñ"
 
-#: src/prefs_actions.c:283 src/prefs_filtering_action.c:464
-msgid "Info ..."
-msgstr "Informacje ..."
+#: src/prefs_actions.c:291 src/prefs_filtering_action.c:464
+#: src/prefs_matcher.c:571
+msgid "Info..."
+msgstr "Informacje..."
+
+#: src/prefs_actions.c:458 src/prefs_filtering_action.c:585
+#: src/prefs_filtering.c:762 src/prefs_filtering.c:764
+#: src/prefs_filtering.c:765 src/prefs_filtering.c:840 src/prefs_matcher.c:813
+#: src/prefs_template.c:367
+msgid "(New)"
+msgstr "(Nowy)"
 
-#: src/prefs_actions.c:515
+#: src/prefs_actions.c:523
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Nie okre¶lono nazwy menu."
 
-#: src/prefs_actions.c:520
+#: src/prefs_actions.c:528
 msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Uko¶nik '/' nie mo¿e wystêpowaæ na pocz±tku nazwy menu."
 
-#: src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_actions.c:533
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
 msgstr "Dwukropek ':' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie menu."
 
-#: src/prefs_actions.c:544
+#: src/prefs_actions.c:552
 msgid "Menu name is too long."
 msgstr "Nazwa menu jest za d³uga"
 
-#: src/prefs_actions.c:553
+#: src/prefs_actions.c:561
 msgid "Command line not set."
 msgstr "Nie okre¶lono linii komend."
 
-#: src/prefs_actions.c:558
+#: src/prefs_actions.c:566
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "Nazwa menu i komenda s± za d³ugie."
 
-#: src/prefs_actions.c:563
+#: src/prefs_actions.c:571
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
@@ -7522,132 +8653,134 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "ma b³±d sk³adni."
 
-#: src/prefs_actions.c:623
+#: src/prefs_actions.c:631
 msgid "Delete action"
 msgstr "Usuñ konto"
 
-#: src/prefs_actions.c:624
+#: src/prefs_actions.c:632
 msgid "Do you really want to delete this action?"
 msgstr "Czy naprawdê usun±æ t± akcjê?"
 
-#: src/prefs_actions.c:741 src/prefs_actions.c:761 src/prefs_filtering.c:1127
-#: src/prefs_filtering.c:1149 src/prefs_matcher.c:1640
-#: src/prefs_template.c:411 src/prefs_template.c:428
+#: src/prefs_actions.c:749 src/prefs_actions.c:769 src/prefs_filtering.c:1253
+#: src/prefs_filtering.c:1275 src/prefs_matcher.c:1834
+#: src/prefs_template.c:426 src/prefs_template.c:443
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Wpis niezapisany"
 
-#: src/prefs_actions.c:742 src/prefs_actions.c:762 src/prefs_filtering.c:1128
-#: src/prefs_filtering.c:1150 src/prefs_template.c:412
-#: src/prefs_template.c:429
+#: src/prefs_actions.c:750 src/prefs_actions.c:770 src/prefs_filtering.c:1254
+#: src/prefs_filtering.c:1276 src/prefs_template.c:427
+#: src/prefs_template.c:444
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
 msgstr "Wpis nie zapisany. Naprawdê zamkn±æ?"
 
-#: src/prefs_actions.c:743 src/prefs_actions.c:763 src/prefs_filtering.c:1129
-#: src/prefs_filtering.c:1151 src/prefs_matcher.c:1642
-#: src/prefs_template.c:413 src/prefs_template.c:430
+#: src/prefs_actions.c:751 src/prefs_actions.c:771 src/prefs_filtering.c:1255
+#: src/prefs_filtering.c:1277 src/prefs_matcher.c:1836
+#: src/prefs_template.c:428 src/prefs_template.c:445
 msgid "+_Continue editing"
 msgstr "+Kon_tynuuj edycjê"
 
-#: src/prefs_actions.c:798
+#: src/prefs_actions.c:806
 msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Nazwa menu:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:799
+#: src/prefs_actions.c:807
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
 msgstr "U¿ywaj / w nazwie menu by zrobiæ podmenu"
 
-#: src/prefs_actions.c:801
+#: src/prefs_actions.c:809
 msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Polecenie:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:802
+#: src/prefs_actions.c:810
 msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Rozpoczyna siê od:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:803
+#: src/prefs_actions.c:811
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr "aby wys³aæ tre¶æ wiadomo¶ci lub wybrany jej kawa³ek do stdin"
 
-#: src/prefs_actions.c:804
+#: src/prefs_actions.c:812
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr "aby wys³aæ tekst u¿ytkownika do stdin komendy"
 
-#: src/prefs_actions.c:805
+#: src/prefs_actions.c:813
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr "aby wys³aæ ukryty tekst u¿ytkownika do stdin komendy"
 
-#: src/prefs_actions.c:806
+#: src/prefs_actions.c:814
 msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Koñczy siê:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:807
+#: src/prefs_actions.c:815
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
-msgstr ""
-"aby zamieniæ tre¶æ wiadomo¶ci lub wybrany jej kawa³ek na stdout komendy"
+msgstr "aby zamieniæ tre¶æ wiadomo¶ci lub wybrany jej kawa³ek na stdout komendy"
 
-#: src/prefs_actions.c:808
+#: src/prefs_actions.c:816
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr "aby wstawiæ stdout komendy bez zamieniania starego tekstu"
 
-#: src/prefs_actions.c:809
+#: src/prefs_actions.c:817
 msgid "to run command asynchronously"
 msgstr "aby uruchomiæ komendê asynchronicznie"
 
-#: src/prefs_actions.c:810
+#: src/prefs_actions.c:818
 msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">U¿yj:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:811
+#: src/prefs_actions.c:819
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr "dla pliku lub wybranej wiadomo¶ci w formacie RFC822/2822 "
 
-#: src/prefs_actions.c:812
-msgid ""
-"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+#: src/prefs_actions.c:820
+msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr "dla listy plików wybranych wiadomo¶ci w formacie RFC822/2822"
 
-#: src/prefs_actions.c:813
+#: src/prefs_actions.c:821
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr "dla pliku wybranej zdekodowanej czê¶ci MIME danej wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_actions.c:814
+#: src/prefs_actions.c:822
 msgid "for a user provided argument"
 msgstr "dla argumentu wprowadzonego przez u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_actions.c:815
+#: src/prefs_actions.c:823
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr "dla ukrytego argumentu (np. has³o) wprowadzonego przez u¿ytkownika"
 
-#: src/prefs_actions.c:816
+#: src/prefs_actions.c:824
 msgid "for the text selection"
 msgstr "dla wybrania tekstu"
 
-#: src/prefs_actions.c:817
+#: src/prefs_actions.c:825
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr "zastosuj filtrowanie zdefiniowane pomiêdzy {} do wybranych wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_actions.c:826 src/prefs_themes.c:982
+#: src/prefs_actions.c:834 src/prefs_themes.c:978
 msgid "Actions"
 msgstr "Akcje"
 
-#: src/prefs_actions.c:827
+#: src/prefs_actions.c:835
 msgid ""
 "The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
 "process a complete message file or just one of its parts."
 msgstr ""
 "Mechanizm Akcji jest rozwi±zaniem które umo¿liwia u¿ytkownikowi uruchamianie "
-"zewnêtrzych komend do przetwrzania ca³ych plików wiadomo¶ci lub tylko "
+"zewnêtrznych komend do przetwarzania ca³ych plików wiadomo¶ci lub tylko "
 "niektórych czê¶ci wiadomo¶ci."
 
-#: src/prefs_actions.c:913
+#: src/prefs_actions.c:921
 msgid "Current actions"
 msgstr "Obecne akcje"
 
-#: src/prefs_common.c:258
+#: src/prefs_common.c:210
+msgid "Hello,\\n"
+msgstr "Witam,\\n"
+
+#: src/prefs_common.c:272
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
 msgstr "Dnia %d\\n%f napisa³(a):\\n\\n%q"
 
-#: src/prefs_common.c:264
+#: src/prefs_common.c:278
 msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
@@ -7655,85 +8788,97 @@ msgstr ""
 "\\n\\nPocz±tek przekazywanej wiadomo¶ci:\\n\\n?d{Data: %d\\n}?f{Od: %f\\n}?t"
 "{Do: %t\\n}?c{Kopia: %c\\n}?n{Lista news: %n\\n}?s{Temat: %s\\n}\\n\\n%M"
 
-#: src/prefs_common.c:349
+#: src/prefs_common.c:363
 msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 msgstr "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:106
+#: src/prefs_compose_writing.c:124
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Automatyczny wybór konta"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:114
+#: src/prefs_compose_writing.c:132
 msgid "when replying"
 msgstr "przy odpowiedzi"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:116
+#: src/prefs_compose_writing.c:134
 msgid "when forwarding"
 msgstr "przy przekazywaniu"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:118
+#: src/prefs_compose_writing.c:136
 msgid "when re-editing"
 msgstr "przy redagowaniu"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:120
+#: src/prefs_compose_writing.c:138
 msgid "Forwarding"
 msgstr "Przekazywanie"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:128 src/prefs_filtering_action.c:160
+#: src/prefs_compose_writing.c:141 src/prefs_filtering_action.c:160
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Przekazywanie (Fwd:) wiadomo¶ci jako za³±cznik"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:131
+#: src/prefs_compose_writing.c:144
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Pozostawianie oryginalnego nag³ówka 'Od' ('From') przy przekazywaniu"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:133
+#: src/prefs_compose_writing.c:146
 msgid "Editing"
 msgstr "Edycja"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:141
+#: src/prefs_compose_writing.c:149
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Automatyczne uruchamianie zewnêtrznego edytora"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:148
+#: src/prefs_compose_writing.c:156
 msgid "Autosave message text to Drafts folder every"
 msgstr "Automatyczne zapisywanie w katalogu z kopiami roboczymi co"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:158 src/prefs_wrapping.c:97
+#: src/prefs_compose_writing.c:166 src/prefs_wrapping.c:97
 msgid "characters"
 msgstr "znakach"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:166
+#: src/prefs_compose_writing.c:174
 msgid "Undo level"
 msgstr "Maksymalna ilo¶æ poziomów cofniêæ"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:179
+#: src/prefs_compose_writing.c:187
 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
 msgstr "Przycisk odpowiedzi powoduje odpowied¼ do listy dyskusyjnej"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:182
+#: src/prefs_compose_writing.c:190
 msgid "When dropping files into the Compose window"
 msgstr "Przeci±gniêcie plików na okno wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:190
-msgid "Ask whether to insert or attach"
-msgstr "Wy¶wietla pytanie o cel dzia³ania"
+#: src/prefs_compose_writing.c:198
+msgid "Ask"
+msgstr "Zapytaj"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:199 src/toolbar.c:456
+msgid "Insert"
+msgstr "Wstaw"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:200 src/toolbar.c:457
+msgid "Attach"
+msgstr "Za³±cz"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:216
+msgid "Use format when composing new messages"
+msgstr "U¿yj tego formatu podczas pisania nowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:191
-msgid "Always insert"
-msgstr "Wstawia do tre¶ci"
+#: src/prefs_compose_writing.c:218
+msgid "New message format"
+msgstr "Format nowej wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:192
-msgid "Always attach"
-msgstr "Dodaje jako za³±cznik"
+#: src/prefs_compose_writing.c:267 src/prefs_quote.c:206
+msgid " Description of symbols... "
+msgstr " Opis symboli... "
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:297 src/prefs_folder_item.c:935
-#: src/prefs_quote.c:285 src/prefs_spelling.c:404 src/prefs_wrapping.c:144
-#: src/toolbar.c:392 src/toolbar.c:1514
+#: src/prefs_compose_writing.c:387 src/prefs_folder_item.c:1173
+#: src/prefs_quote.c:311 src/prefs_spelling.c:441 src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:1560
 msgid "Compose"
 msgstr "Tworzenie"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:298
+#: src/prefs_compose_writing.c:388
 msgid "Writing"
 msgstr "Zapisywanie"
 
@@ -7745,14 +8890,14 @@ msgstr "Ustawienia nag
 msgid "From file..."
 msgstr "Z pliku..."
 
-#: src/prefs_customheader.c:505 src/prefs_display_header.c:566
-#: src/prefs_matcher.c:1224
+#: src/prefs_customheader.c:505 src/prefs_display_header.c:565
+#: src/prefs_matcher.c:1323 src/prefs_matcher.c:1333
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Brak nazwy nag³ówka."
 
 #: src/prefs_customheader.c:515
 msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
-msgstr "Ta nazwa nag³ówka nie jest dozwolona jako konfigurowalany nag³ówek."
+msgstr "Ta nazwa nag³ówka nie jest dozwolona jako konfigurowalny nag³ówek."
 
 #: src/prefs_customheader.c:562
 msgid "Choose a png file"
@@ -7772,8 +8917,7 @@ msgstr "Ten plik nie jest obrazkiem."
 
 #: src/prefs_customheader.c:584
 msgid "The chosen image isn't the correct size (48x48)."
-msgstr ""
-"Wybrany obrazek ma niew³a¶ciwe wymiary. Prawid³owy powinien mieæ (48x48)."
+msgstr "Wybrany obrazek ma niew³a¶ciwe wymiary. Prawid³owy powinien mieæ (48x48)."
 
 #: src/prefs_customheader.c:590
 msgid "The image is too big; it must be maximum 725 bytes."
@@ -7813,7 +8957,7 @@ msgstr "Obecne nag
 msgid "Displayed header configuration"
 msgstr "Ustawienia wy¶wietlania nag³ówka"
 
-#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:469
+#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:493
 msgid "Header name"
 msgstr "Nazwa nag³ówka"
 
@@ -7829,52 +8973,45 @@ msgstr "Ukryte nag
 msgid "Show all unspecified headers"
 msgstr "Poka¿ wszystkie nieokre¶lone nag³ówki"
 
-#: src/prefs_display_header.c:576
+#: src/prefs_display_header.c:575
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Taki nag³ówek ju¿ wystêpuje."
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:110
+#: src/prefs_ext_prog.c:100
 #, c-format
 msgid "%s will be replaced with file name / URI"
 msgstr "%s zostanie zast±pione nazw± pliku / URI"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:127
+#: src/prefs_ext_prog.c:117
 msgid "Web browser"
 msgstr "Przegl±darka internetowa"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:156
+#: src/prefs_ext_prog.c:146
 msgid "Text editor"
 msgstr "Edytor tekstu"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:183
-msgid "Image viewer"
-msgstr "Przegl±darka obrazów"
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:201
-#, fuzzy
+#: src/prefs_ext_prog.c:174
 msgid "Command for 'Display as text'"
-msgstr "Wy¶wietl jako tekst"
+msgstr "Komenda dla 'Wy¶wietl jako tekst'"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:213
+#: src/prefs_ext_prog.c:186
 msgid ""
 "This option enables MIME parts to be displayed in the message view via a "
 "script when using the 'Display as text' contextual menu item"
 msgstr ""
+"Ta opcja w³±cza wy¶wietlanie czê¶ci MIME w widoku wiadomo¶ci przy u¿yciu "
+"skryptu gdy u¿ywasz opcji z menu kontekstowego 'Wy¶wiel jako tekst'"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:224
-msgid "Audio player"
-msgstr "Odtwarzacz audio"
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:242
+#: src/prefs_ext_prog.c:197
 msgid "Print command"
 msgstr "Polecenie wydruku"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:304 src/prefs_image_viewer.c:128
-#: src/prefs_message.c:312
+#: src/prefs_ext_prog.c:253 src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:293
 msgid "Message View"
 msgstr "Widok wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:305
+#: src/prefs_ext_prog.c:254
 msgid "External Programs"
 msgstr "Programy zewnêtrzne"
 
@@ -7887,6 +9024,7 @@ msgid "Copy"
 msgstr "Kopiuj"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:153 src/prefs_summary_column.c:79
+#: src/summaryview.c:2405
 msgid "Mark"
 msgstr "Zaznacz"
 
@@ -7906,7 +9044,7 @@ msgstr "Zaznacz jako przeczytane"
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Zaznacz jako nieprzeczytane"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:159 src/toolbar.c:397 src/toolbar.c:488
+#: src/prefs_filtering_action.c:159 src/toolbar.c:408 src/toolbar.c:499
 msgid "Forward"
 msgstr "Przeka¿"
 
@@ -7915,7 +9053,7 @@ msgid "Redirect"
 msgstr "Przeka¿"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:429
-#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1654
+#: src/toolbar.c:178 src/toolbar.c:1711
 msgid "Execute"
 msgstr "Wykonaj"
 
@@ -7935,7 +9073,7 @@ msgstr "Ustaw punktacj
 msgid "Hide"
 msgstr "Ukryj"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:167 src/toolbar.c:177
+#: src/prefs_filtering_action.c:167 src/toolbar.c:181
 msgid "Ignore thread"
 msgstr "Ignoruj w±tek"
 
@@ -7947,7 +9085,7 @@ msgstr "Zatrzymaj filtrowanie"
 msgid "Filtering action configuration"
 msgstr "Konfiguracja akcji filtrowania"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:342
+#: src/prefs_filtering_action.c:342 src/prefs_filtering.c:413
 msgid "Action"
 msgstr "Akcja"
 
@@ -7964,10 +9102,6 @@ msgstr "Adresat"
 msgid "Score"
 msgstr "Punktowanie"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:454
-msgid "Select ..."
-msgstr " Wybierz ..."
-
 #: src/prefs_filtering_action.c:796
 msgid "Command line not set"
 msgstr "Nie okre¶lono linii komend"
@@ -7986,46 +9120,46 @@ msgstr "Punktacja nie jest ustawiona"
 
 #: src/prefs_filtering_action.c:1042
 msgid "No action was defined."
-msgstr "Nie zdefiniowano ¿adej akcji."
+msgstr "Nie zdefiniowano ¿adnej akcji."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1683
-#: src/quote_fmt.c:58
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1877
+#: src/quote_fmt.c:62
 msgid "literal %"
 msgstr "Znak %"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1688
+#: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1882
 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:489
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1689
+#: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1883
 #: src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1690 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:1884 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grupy news"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:152
-#: src/prefs_matcher.c:1691 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:1885 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "Odniesienia"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1088 src/prefs_matcher.c:1692
+#: src/prefs_filtering_action.c:1088 src/prefs_matcher.c:1886
 msgid "filename (should not be modified)"
 msgstr "Nazwa pliku (nie powinna byæ modyfikowana)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1089 src/prefs_matcher.c:1693
+#: src/prefs_filtering_action.c:1089 src/prefs_matcher.c:1887
 msgid "new line"
 msgstr "nowa linia"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1090 src/prefs_matcher.c:1694
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090 src/prefs_matcher.c:1888
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "znak 'escape' dla cytatu"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1091 src/prefs_matcher.c:1695
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091 src/prefs_matcher.c:1889
 msgid "quote character"
 msgstr "znak cytowania"
 
@@ -8045,67 +9179,59 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nastêpuj±ce symbole mog± zostaæ u¿yte:"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1404
+#: src/prefs_filtering_action.c:1408
 msgid "Current action list"
 msgstr "Lista dostêpnych akcji"
 
-#: src/prefs_filtering.c:164 src/prefs_filtering.c:270
+#: src/prefs_filtering.c:188 src/prefs_filtering.c:339
 msgid "Filtering/Processing configuration"
 msgstr "Filtrowanie/Konfiguracja przetwarzania"
 
-#: src/prefs_filtering.c:307
-msgid "Condition: "
-msgstr "Warunek:"
+#: src/prefs_filtering.c:250 src/prefs_filtering.c:781
+#: src/prefs_filtering.c:872
+msgid "Filtering Account Menu|All"
+msgstr "Wszystkie"
+
+#: src/prefs_filtering.c:391
+msgid "Condition"
+msgstr "Warunek"
 
-#: src/prefs_filtering.c:320 src/prefs_filtering.c:342
+#: src/prefs_filtering.c:404 src/prefs_filtering.c:426
 msgid " Define... "
 msgstr "Zdefiniuj ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:329
-msgid "Action: "
-msgstr "Akcja:"
-
-#: src/prefs_filtering.c:677 src/prefs_filtering.c:678
-#: src/prefs_filtering.c:740 src/prefs_template.c:361
-msgid "(New)"
-msgstr "(Nowy)"
-
-#: src/prefs_filtering.c:819 src/prefs_filtering.c:902
+#: src/prefs_filtering.c:928 src/prefs_filtering.c:1014
 msgid "Condition string is not valid."
 msgstr "Ci±g jest nieprawid³owy"
 
-#: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:910
+#: src/prefs_filtering.c:964 src/prefs_filtering.c:1022
 msgid "Action string is not valid."
 msgstr "Podane wyra¿enie dla akcji jest nieprawid³owe"
 
-#: src/prefs_filtering.c:889
+#: src/prefs_filtering.c:1001
 msgid "Condition string is empty."
 msgstr "Ustawienia warunków s± puste"
 
-#: src/prefs_filtering.c:895
+#: src/prefs_filtering.c:1007
 msgid "Action string is empty."
 msgstr "Ustawienia akcji s± puste"
 
-#: src/prefs_filtering.c:967
+#: src/prefs_filtering.c:1091
 msgid "Delete rule"
 msgstr "Usuñ regu³ê"
 
-#: src/prefs_filtering.c:968
+#: src/prefs_filtering.c:1092
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Naprawdê chcesz usun±æ tê regu³ê?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1331
+#: src/prefs_filtering.c:1469
 msgid "Enable"
 msgstr "W³±czone"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1351
+#: src/prefs_filtering.c:1501
 msgid "Rule"
 msgstr "Regu³a"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:82
-msgid "Total"
-msgstr "Wszystkie"
-
 #: src/prefs_folder_column.c:205
 msgid "Folder list columns configuration"
 msgstr "Konfiguracja kolumn w li¶cie katalogów"
@@ -8123,93 +9249,99 @@ msgstr ""
 msgid "Hidden columns"
 msgstr "Ukryte kolumny"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summary_column.c:294
+#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summaries.c:377
+#: src/prefs_summaries.c:519 src/prefs_summary_column.c:294
 msgid "Displayed columns"
 msgstr "Wy¶wietlane kolumny"
 
-#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:517
+#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:497
 #: src/prefs_summary_column.c:330 src/prefs_toolbar.c:800
 msgid " Use default "
 msgstr " U¿yj domy¶lnego "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:183 src/prefs_folder_item.c:566
+#: src/prefs_folder_item.c:202 src/prefs_folder_item.c:649
+msgid ""
+"<i>These preferences will not be saved as this folder is a top-level one. "
+"However you can use them to set them to the whole mailbox tree using \"Apply "
+"to subfolders\".</i>"
+msgstr ""
+"<i>Te preferencje nie zostan± zapisane, poniewa¿ to jest katalog nadrzêdny. "
+"Jednak¿e mo¿esz ich u¿yæ aby ustawiæ je w ca³ej skrzynce za pomoc± \"Zastosuj "
+"do podkatalogów\".<i>"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:214 src/prefs_folder_item.c:661
 msgid ""
 "Apply to\n"
 "subfolders"
 msgstr ""
 "Zastosuj do\n"
-"podkatalgów"
+"podkatalogów"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:207
+#: src/prefs_folder_item.c:238
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwyk³y"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:209
+#: src/prefs_folder_item.c:240
 msgid "Outbox"
 msgstr "Wys³ane"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:226
-msgid "Folder type:"
-msgstr "Rodzaj katalogu:"
+#: src/prefs_folder_item.c:257
+msgid "Folder type"
+msgstr "Rodzaj katalogu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:238
-msgid "Simplify Subject RegExp"
-msgstr "Uproszczenie wyra¿enia regularne tematu: "
+#: src/prefs_folder_item.c:269
+msgid "Simplify Subject RegExp"
+msgstr "Uproszczenie wyra¿enia regularnego tematu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:258
-msgid "Folder chmod: "
-msgstr "Zmiana uprawnieñ do katalogu: "
+#: src/prefs_folder_item.c:295
+msgid "Test RegExp"
+msgstr "Testowy RegExp"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:284
-msgid "Folder color: "
-msgstr "Kolor katalogu: "
+#: src/prefs_folder_item.c:327
+msgid "Folder chmod"
+msgstr "Zmiana uprawnieñ do katalogu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:298 src/prefs_folder_item.c:906
-#: src/prefs_msg_colors.c:648
+#: src/prefs_folder_item.c:353
+msgid "Folder color"
+msgstr "Kolor katalogu"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:367 src/prefs_folder_item.c:1048
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Wybierz kolor dla docelowego katalogu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:315
-msgid "Process at startup"
-msgstr "Przetwarznie przy uruchamianiu"
+#: src/prefs_folder_item.c:384
+msgid "Process at start-up"
+msgstr "Przetwarzanie przy uruchamianiu"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:329
+#: src/prefs_folder_item.c:398
 msgid "Scan for new mail"
 msgstr "Przeskanuj w poszukiwaniu nowej poczty"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:411
 msgid "Synchronise for offline use"
 msgstr "Synchronizuj do u¿ytku offline"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:575
+#: src/prefs_folder_item.c:670
 msgid "Request Return Receipt"
 msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:590
+#: src/prefs_folder_item.c:685
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr "Zapisz kopiê poczty wychodz±cej do tego folderu a ni do Wys³anych"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:603
-msgid "Default To: "
-msgstr "Domy¶lny odbiorca: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:623
-msgid "Default To for replies: "
-msgstr "Domy¶lny odbiorca przy odpowiadaniu: "
-
-#: src/prefs_folder_item.c:643
-msgid "Default account: "
-msgstr "Domy¶lne konto: "
+#: src/prefs_folder_item.c:698
+msgid "Default To:"
+msgstr "Domy¶lny odbiorca:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:694
-msgid "Default dictionary: "
-msgstr "Domy¶lny S³ownik:"
+#: src/prefs_folder_item.c:719
+msgid "Default To: for replies"
+msgstr "Domy¶lny odbiorca przy odpowiadaniu:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:918
+#: src/prefs_folder_item.c:1156
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:961
+#: src/prefs_folder_item.c:1201
 #, c-format
 msgid "Properties for folder %s"
 msgstr "Ustawienia dla katalogu %s"
@@ -8230,8 +9362,8 @@ msgstr "U
 msgid "Message Printing"
 msgstr "Drukowanie wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_fonts.c:197 src/prefs_msg_colors.c:855 src/prefs_summaries.c:1076
-#: src/prefs_themes.c:360
+#: src/prefs_fonts.c:197 src/prefs_msg_colors.c:834 src/prefs_summaries.c:648
+#: src/prefs_themes.c:361
 msgid "Display"
 msgstr "Wy¶wietlanie"
 
@@ -8239,7 +9371,7 @@ msgstr "Wy
 msgid "Fonts"
 msgstr "Czcionki"
 
-#: src/prefs_gtk.c:871
+#: src/prefs_gtk.c:908
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
@@ -8263,169 +9395,206 @@ msgstr "Wy
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Przegl±darka obrazów"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "All messages"
 msgstr "Wszystkie wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:160
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Do lub Kopia"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:161
 msgid "In reply to"
 msgstr "W odpowiedzi na"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
+#: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Age greater than"
 msgstr "Wiek wiêkszy ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
+#: src/prefs_matcher.c:162
 msgid "Age lower than"
 msgstr "Wiek mniejszy ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
+#: src/prefs_matcher.c:163
 msgid "Headers part"
 msgstr "Czê¶æ nag³ówka"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
+#: src/prefs_matcher.c:164
 msgid "Body part"
 msgstr "Czê¶æ wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
+#: src/prefs_matcher.c:164
 msgid "Whole message"
 msgstr "Ca³a wiadomo¶æ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
+#: src/prefs_matcher.c:165
 msgid "Unread flag"
 msgstr "Flaga 'nieprzeczytane'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
+#: src/prefs_matcher.c:165
 msgid "New flag"
 msgstr "Nowa flaga"
 
-#: src/prefs_matcher.c:157
+#: src/prefs_matcher.c:166
 msgid "Marked flag"
 msgstr "Flaga 'zaznaczone'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:157
+#: src/prefs_matcher.c:166
 msgid "Deleted flag"
 msgstr "Flaga 'usuniête'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
+#: src/prefs_matcher.c:167
 msgid "Replied flag"
 msgstr "Flaga 'odpowiedziane'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
+#: src/prefs_matcher.c:167
 msgid "Forwarded flag"
 msgstr "Flaga 'przekazane'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:159
+#: src/prefs_matcher.c:168
 msgid "Locked flag"
 msgstr "Flaga 'zamkniête'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:160
+#: src/prefs_matcher.c:169
+msgid "Spam flag"
+msgstr "Flaga 'spam'"
+
+#: src/prefs_matcher.c:170
 msgid "Color label"
 msgstr "Kolor tabelki"
 
-#: src/prefs_matcher.c:161
+#: src/prefs_matcher.c:171
 msgid "Ignored thread"
 msgstr "Ignorowany w±tek"
 
-#: src/prefs_matcher.c:162
+#: src/prefs_matcher.c:172
 msgid "Score greater than"
 msgstr "Punktacja wiêksza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:162
+#: src/prefs_matcher.c:172
 msgid "Score lower than"
 msgstr "Punktacji mniejsza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:163
+#: src/prefs_matcher.c:173
 msgid "Score equal to"
 msgstr "Punktacja równa"
 
-#: src/prefs_matcher.c:164
+#: src/prefs_matcher.c:174
 msgid "Test"
 msgstr "Test"
 
-#: src/prefs_matcher.c:165
+#: src/prefs_matcher.c:175
 msgid "Size greater than"
 msgstr "Wielko¶æ wiêksza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:166
+#: src/prefs_matcher.c:176
 msgid "Size smaller than"
 msgstr "Wielko¶æ mniejsza ni¿"
 
-#: src/prefs_matcher.c:167
+#: src/prefs_matcher.c:177
 msgid "Size exactly"
 msgstr "Wielko¶æ równa"
 
-#: src/prefs_matcher.c:168
+#: src/prefs_matcher.c:178
 msgid "Partially downloaded"
-msgstr "Czê¶ciowow pobrane"
+msgstr "Czê¶ciowo pobrane"
 
-#: src/prefs_matcher.c:185
+#: src/prefs_matcher.c:179
+msgid "Found in addressbook"
+msgstr "Znaleziono w  ksi±¿ce adresowej"
+
+#: src/prefs_matcher.c:196
 msgid "or"
 msgstr "lub"
 
-#: src/prefs_matcher.c:185
+#: src/prefs_matcher.c:196
 msgid "and"
 msgstr "i"
 
-#: src/prefs_matcher.c:202
+#: src/prefs_matcher.c:213
 msgid "contains"
 msgstr "zawiera"
 
-#: src/prefs_matcher.c:202
+#: src/prefs_matcher.c:213
 msgid "does not contain"
 msgstr "nie zawiera"
 
-#: src/prefs_matcher.c:219
+#: src/prefs_matcher.c:237
 msgid "yes"
 msgstr "tak"
 
-#: src/prefs_matcher.c:219
+#: src/prefs_matcher.c:237
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
-#: src/prefs_matcher.c:410
+#: src/prefs_matcher.c:434
 msgid "Condition configuration"
 msgstr "Konfiguracja warunków"
 
-#: src/prefs_matcher.c:437
+#: src/prefs_matcher.c:461
 msgid "Match type"
 msgstr "Rodzaj dopasowania"
 
-#: src/prefs_matcher.c:505
-msgid " Info... "
-msgstr "Informacja ..."
+#: src/prefs_matcher.c:514
+msgid "Address header"
+msgstr "Nag³ówek adresu"
+
+#: src/prefs_matcher.c:546
+msgid "Book/folder"
+msgstr "/_Ksi±¿ka/katalog"
 
-#: src/prefs_matcher.c:528
+#: src/prefs_matcher.c:601
 msgid "Predicate"
 msgstr "Orzecznik"
 
-#: src/prefs_matcher.c:579
+#: src/prefs_matcher.c:652
 msgid "Use regexp"
 msgstr "U¿yj wyra¿enia regularnego"
 
-#: src/prefs_matcher.c:617
+#: src/prefs_matcher.c:690
 msgid "Boolean Op"
 msgstr "Wyra¿enie (roz)³±czne"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1204
+#: src/prefs_matcher.c:1305
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Warto¶æ nie jest ustawiona."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1641
+#: src/prefs_matcher.c:1341
+msgid "all addresses in all headers"
+msgstr "wszystkie adresy we wszystkich nag³ówkach"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1344
+msgid "any address in any header"
+msgstr "jakikolwiek adres w jakimkolwiek nag³ówku"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1346
+#, c-format
+msgid "the address(es) in header '%s'"
+msgstr "adres(y) w nag³ówku '%s'"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1347
+#, c-format
+msgid ""
+"Book/folder path is not set.\n"
+"\n"
+"If you want to match %s against the whole address book, you have to select "
+"'Any' from the book/folder drop-down list."
+msgstr ""
+"Ksi±¿ka/katalog nie jest ustawiony.\n"
+"\n"
+"Je¶li jest szukaæ %s w ca³ej ksi±zce adresowej, wybierz 'Ka¿dy' z listy ksi±¿ka/katalog."
+
+#: src/prefs_matcher.c:1835
 msgid ""
 "The entry was not saved.\n"
 "Close anyway?"
 msgstr "Wpis nie zapisany. Naprawdê zamkn±æ?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1703
+#: src/prefs_matcher.c:1897
 msgid "Match Type: 'Test'"
 msgstr "Rodzaj dopasowania: 'Test'"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1704
+#: src/prefs_matcher.c:1898
 msgid ""
 "'Test' allows you to test a message or message element using an external "
 "program or script. The program will return either 0 or 1.\n"
@@ -8433,11 +9602,11 @@ msgid ""
 "The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 "'Test' umo¿liwia przetestowanie wiadomo¶ci lub elementu wiadomo¶ci u¿ywaj±c "
-"zewnêtrznego programu lub skryptu. Program zwróci wato¶æ 0 lub 1.\n"
+"zewnêtrznego programu lub skryptu. Program zwróci warto¶æ 0 lub 1.\n"
 "\n"
 "Mog± zostaæ u¿yte nastêpuj±ce symbole:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1786
+#: src/prefs_matcher.c:1992
 msgid "Current condition rules"
 msgstr "Obecne regu³y warunków"
 
@@ -8445,63 +9614,63 @@ msgstr "Obecne regu
 msgid "Headers"
 msgstr "Nag³ówki"
 
-#: src/prefs_message.c:116
+#: src/prefs_message.c:111
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Wy¶wietlanie panelu nag³ówków powy¿ej okna wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_message.c:120
+#: src/prefs_message.c:115
 msgid "Display (X-)Face in message view"
 msgstr "Wy¶wietlanie obrazków X-Face w podgl±dzie wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_message.c:123
+#: src/prefs_message.c:118
 msgid "Display Face in message view"
 msgstr "Wy¶wietlanie bu¼ki w widoku wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_message.c:137
-msgid "Display short headers on message view"
+#: src/prefs_message.c:132
+msgid "Display headers in message view"
 msgstr "Pokazywanie krótkich nag³ówków w widoku wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_message.c:153
+#: src/prefs_message.c:144
 msgid "HTML messages"
 msgstr "Wiadomo¶ci HTML"
 
-#: src/prefs_message.c:161
+#: src/prefs_message.c:147
 msgid "Render HTML messages as text"
 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci HTML do czystego tekstu"
 
-#: src/prefs_message.c:164
+#: src/prefs_message.c:150
 msgid "Render HTML-only messages with plugin if possible"
 msgstr "Przetwarzaj wiadomo¶ci HTML z u¿yciem wtyczki je¶li to mo¿liwe"
 
-#: src/prefs_message.c:174
+#: src/prefs_message.c:160
 msgid "Line space"
 msgstr "Interlinia"
 
-#: src/prefs_message.c:188 src/prefs_message.c:226
+#: src/prefs_message.c:174 src/prefs_message.c:207
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "piksel(e)"
 
-#: src/prefs_message.c:193
+#: src/prefs_message.c:179
 msgid "Scroll"
 msgstr "Przewijanie"
 
-#: src/prefs_message.c:200
+#: src/prefs_message.c:181
 msgid "Half page"
 msgstr "Pó³ strony"
 
-#: src/prefs_message.c:206
+#: src/prefs_message.c:187
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "P³ynne przewijanie"
 
-#: src/prefs_message.c:212
+#: src/prefs_message.c:193
 msgid "Step"
 msgstr "Krok"
 
-#: src/prefs_message.c:233
+#: src/prefs_message.c:214
 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
 msgstr "Pokazywanie opisów za³±czników (a nie nazwy)"
 
-#: src/prefs_message.c:313
+#: src/prefs_message.c:294
 msgid "Text Options"
 msgstr "Opcje tekstowe"
 
@@ -8509,347 +9678,378 @@ msgstr "Opcje tekstowe"
 msgid "Message view"
 msgstr "Widok wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:164
+#: src/prefs_msg_colors.c:158
 msgid "Enable coloration of message text"
 msgstr "W³±cz kolorowanie tekstu wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:166
+#: src/prefs_msg_colors.c:160
 msgid "Quote"
 msgstr "Cytowanie"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:182
+#: src/prefs_msg_colors.c:171
 msgid "Cycle quote colors"
 msgstr "Powtarzanie kolorów cytatów"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:186
+#: src/prefs_msg_colors.c:175
 msgid "If there are more than 3 quote levels, the colors will be reused"
-msgstr ""
+msgstr "Je¶li wystêpuj± wiêcej ni¿ 3 poziomy cytowania kolory zostan± u¿yte ponownie"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:193
+#: src/prefs_msg_colors.c:182
 msgid "1st Level"
 msgstr "Pierwszy poziom"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:199 src/prefs_msg_colors.c:225
-#: src/prefs_msg_colors.c:251
+#: src/prefs_msg_colors.c:188 src/prefs_msg_colors.c:214
+#: src/prefs_msg_colors.c:240
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:213
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 1st level text"
-msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
+#: src/prefs_msg_colors.c:202
+msgid "Tooltip|Pick color for 1st level text"
+msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu tekstu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:219
+#: src/prefs_msg_colors.c:208
 msgid "2nd Level"
-msgstr "pierwszy poziom"
+msgstr "drugi poziom"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:239
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 2nd level text"
-msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
+#: src/prefs_msg_colors.c:228
+msgid "Tooltip|Pick color for 2nd level text"
+msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu tekstu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:245
+#: src/prefs_msg_colors.c:234
 msgid "3rd Level"
 msgstr "trzeci poziom"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:265
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 3rd level text"
-msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu cytowania"
+#: src/prefs_msg_colors.c:254
+msgid "Tooltip|Pick color for 3rd level text"
+msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu tekstu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:272
-#, fuzzy
+#: src/prefs_msg_colors.c:261
 msgid "Enable coloration of text background"
-msgstr "W³±cz kolorowanie tekstu wiadomo¶ci"
+msgstr "W³±cz kolorowanie t³a tekstu wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:288
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 1st level text background"
-msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
+#: src/prefs_msg_colors.c:277
+msgid "Tooltip|Pick color for 1st level text background"
+msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu t³a"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:290 src/prefs_msg_colors.c:311
-#: src/prefs_msg_colors.c:332
+#: src/prefs_msg_colors.c:279 src/prefs_msg_colors.c:300
+#: src/prefs_msg_colors.c:321
 msgid "Background"
 msgstr "T³o"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:309
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 2nd level text background"
-msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
+#: src/prefs_msg_colors.c:298
+msgid "Tooltip|Pick color for 2nd level text background"
+msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu t³a"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:330
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 3rd level text background"
-msgstr "Wybierz kolor dla docelowego katalogu"
+#: src/prefs_msg_colors.c:319
+msgid "Tooltip|Pick color for 3rd level text background"
+msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu t³a"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:350
-msgid "Pick color for links"
+#: src/prefs_msg_colors.c:339
+msgid "Tooltip|Pick color for links"
 msgstr "Wybierz kolor linków"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:352
+#: src/prefs_msg_colors.c:341
 msgid "URI link"
 msgstr "£±cze URI"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:369
-msgid "Pick color for signatures"
-msgstr "Wybierz kolor dla podpisów"
+#: src/prefs_msg_colors.c:358
+msgid "Tooltip|Pick color for signatures"
+msgstr "Wybierz kolor dla sygnaturek"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:371
+#: src/prefs_msg_colors.c:360
 msgid "Signatures"
 msgstr "Podpisy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:376
+#: src/prefs_msg_colors.c:365 src/prefs_summaries.c:345
 msgid "Folder list"
 msgstr "Lista katalogów"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:394
+#: src/prefs_msg_colors.c:378
 msgid ""
 "Pick color for Target folder. Target folder is used when the option 'Execute "
 "immediately when moving or deleting messages' is turned off"
 msgstr ""
+"Wybierz kolor dla katalogu docelowego. Katalog docelowy jest u¿ywany gdy opcja "
+"'Natychmiastowe wykonywanie dzia³añ przenoszenia lub kasowania wiadomo¶ci' jest wy³±czona"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:398
+#: src/prefs_msg_colors.c:382
 msgid "Target folder"
 msgstr "Katalog docelowy"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:413
+#: src/prefs_msg_colors.c:397
 msgid "Pick color for folders containing new messages"
 msgstr "Katalog zawieraj±cy nowe wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:415
+#: src/prefs_msg_colors.c:399
 msgid "Folder containing new messages"
 msgstr "Katalog zawiera nowe wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:420
+#: src/prefs_msg_colors.c:405
 msgid "Color labels"
 msgstr "Kolorowe etykiety"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:448 src/prefs_msg_colors.c:480
+#: src/prefs_msg_colors.c:428 src/prefs_msg_colors.c:460
 #, c-format
-msgid "Pick color for 'color %d'"
+msgid "Tooltip|Pick color for 'color %d'"
 msgstr "Wybierz kolor dla 'color %d'"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:452 src/prefs_msg_colors.c:484
+#: src/prefs_msg_colors.c:432 src/prefs_msg_colors.c:464
 #, c-format
 msgid "Set label for 'color %d'"
 msgstr "Wybierz kolor dla 'color%d'"
 
 #. TRANSLATORS: 'color %d' refers to the filtering/processing
 #. rule name and should not be translated
-#: src/prefs_msg_colors.c:612
+#: src/prefs_msg_colors.c:592
 #, c-format
-msgid "Pick color for 'color %d' "
+msgid "Dialog title|Pick color for 'color %d'"
 msgstr "Wybierz kolor dla 'color %d'"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:621
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 1st level text "
-msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu cytowania"
+#: src/prefs_msg_colors.c:600
+msgid "Dialog title|Pick color for 1st level text"
+msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu tekstu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:624
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 2nd level text "
-msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu cytowania"
+#: src/prefs_msg_colors.c:603
+msgid "Dialog title|Pick color for 2nd level text"
+msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu tekstu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:627
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 3rd level text "
-msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu cytowania"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:630
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 1st level text background "
-msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:633
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 2nd level text background "
-msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
-
-#: src/prefs_msg_colors.c:636
-#, fuzzy
-msgid "Pick color for 3rd level text background "
-msgstr "Wybierz kolor dla docelowego katalogu"
+#: src/prefs_msg_colors.c:606
+msgid "Dialog title|Pick color for 3rd level text"
+msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu tekstu"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:609
+msgid "Dialog title|Pick color for 1st level text background"
+msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu t³a"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:612
+msgid "Dialog title|Pick color for 2nd level text background"
+msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu t³a"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:615
+msgid "Dialog title|Pick color for 3rd level text background"
+msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu t³a"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:639
-msgid "Pick color for links "
+#: src/prefs_msg_colors.c:618
+msgid "Dialog title|Pick color for links"
 msgstr "Wybierz kolor linków"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:642
-msgid "Pick color for target folder"
+#: src/prefs_msg_colors.c:621
+msgid "Dialog title|Pick color for target folder"
 msgstr "Wybierz kolor dla docelowego katalogu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:645
-msgid "Pick color for signatures "
-msgstr "Wybierz kolor podpisów"
+#: src/prefs_msg_colors.c:624
+msgid "Dialog title|Pick color for signatures"
+msgstr "Wybierz kolor dla sygnaturek"
+
+#: src/prefs_msg_colors.c:627
+msgid "Dialog title|Pick color for folder"
+msgstr "Wybierz kolor dla katalogu"
 
-#: src/prefs_msg_colors.c:856
+#: src/prefs_msg_colors.c:835
 msgid "Colors"
 msgstr "Kolory"
 
-#: src/prefs_other.c:109
+#: src/prefs_other.c:92
+msgid "Select key bindings"
+msgstr "Wybór skrótów klawiszowych"
+
+#: src/prefs_other.c:106
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Wybierz ustawienie:"
+
+#: src/prefs_other.c:116 src/prefs_other.c:463
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr "Stary Sylpheed"
+
+#: src/prefs_other.c:124
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when focusing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
+"Poza wyborem predefiniowanych zestawów skrótów klawiszowych mo¿na równie¿ "
+"modyfikowaæ skróty dla poszczególnych operacji dostêpnych w menu.\n"
+"Mo¿na to zrobiæ pod¶wietlaj±c wybran± pozycjê w menu (przesuwaj±c na ni± "
+"kursor myszki) i wciskaj±c wybran± kombinacjê klawiszy."
+
+#: src/prefs_other.c:528
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Dwukrotne klikniêcie dodaje adres do pola \"Do\" wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_other.c:112
+#: src/prefs_other.c:531
 msgid "Log Size"
 msgstr "Wielko¶æ dziennika"
 
-#: src/prefs_other.c:119
+#: src/prefs_other.c:534
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Skracanie d³ugo¶ci dziennika"
 
-#: src/prefs_other.c:124
+#: src/prefs_other.c:539
 msgid "Log window length"
 msgstr "D³ugo¶æ okna dziennika"
 
-#: src/prefs_other.c:141
+#: src/prefs_other.c:556
 msgid "0 to stop logging in the log window"
 msgstr "(0 by zatrzymaæ komunikaty w oknie dziennika)"
 
-#: src/prefs_other.c:147
+#: src/prefs_other.c:559
+msgid "lines"
+msgstr "linie"
+
+#: src/prefs_other.c:568
 msgid "On exit"
 msgstr "Podczas wyj¶cia"
 
-#: src/prefs_other.c:155
+#: src/prefs_other.c:571
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potwierdzanie wyj¶cia"
 
-#: src/prefs_other.c:162
+#: src/prefs_other.c:578
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Opró¿nianie wysypiska przy wyj¶ciu"
 
-#: src/prefs_other.c:164
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Potwierdzanie opró¿nienia"
-
-#: src/prefs_other.c:168
+#: src/prefs_other.c:581
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Informowanie o skolejkowanych wiadomo¶ciach"
 
-#: src/prefs_other.c:174
-msgid "Socket I/O timeout:"
+#: src/prefs_other.c:583
+msgid "Keyboard shortcuts"
+msgstr "Skróty klawiszowe"
+
+#: src/prefs_other.c:586
+msgid "Enable customisable menu shortcuts"
+msgstr "W³±cz mo¿liwo¶æ zmiany skrótów klawiszowych"
+
+#: src/prefs_other.c:590
+msgid ""
+"If checked, you can change the keyboard shortcuts of most of the menu items "
+"by focusing on the menu item and pressing a key combination.\n"
+"Uncheck this option if you want to lock all existing menu shortcuts."
+msgstr ""
+"Je¶li zaznaczone, mo¿liwe jest zmienianie skrótów klawiszowych wiêkszo¶ci "
+"komend w menu poprzez zaznaczenie ich i naci¶niêcie kombinacji klawiszy.\n"
+"Odznacz t± opcjê je¶lki chcesz zablokowaæ mo¿liwo¶æ zmiany istniej±cych skrótów."
+
+#: src/prefs_other.c:597
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr " Ustawienia skrótów klawiszowych... "
+
+#: src/prefs_other.c:610
+msgid "Socket I/O timeout"
 msgstr "Limit czasu operacji wej¶cia/wyj¶cia gniazda"
 
-#: src/prefs_other.c:192
-#, fuzzy
-msgid "Never send Return Receipts"
-msgstr "¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
+#: src/prefs_other.c:632
+msgid "Ask before emptying trash"
+msgstr "Potwierdzaj opró¿nienie katalogu Wysypisko"
 
-#: src/prefs_quote.c:90
+#: src/prefs_other.c:634
+msgid "Ask about account specific filtering rules when filtering manually"
+msgstr "Pytaj o specyficzne regu³ki filtrowania konta podczas filtrowania rêcznego"
+
+#: src/prefs_quote.c:92
 msgid "Reply will quote by default"
 msgstr "Domy¶lnie odpowiadanie z cytatem"
 
-#: src/prefs_quote.c:92
+#: src/prefs_quote.c:94
 msgid "Reply format"
 msgstr "Format odpowiedzi"
 
-#: src/prefs_quote.c:107 src/prefs_quote.c:149
+#: src/prefs_quote.c:109 src/prefs_quote.c:161
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Znak cytowania"
 
-#: src/prefs_quote.c:134
+#: src/prefs_quote.c:146
 msgid "Forward format"
 msgstr "Format przekazu"
 
-#: src/prefs_quote.c:184
-msgid " Description of symbols... "
-msgstr " Opis symboli... "
-
-#: src/prefs_quote.c:193
+#: src/prefs_quote.c:215
 msgid "Quotation characters"
 msgstr "Znaki cytowania"
 
-#: src/prefs_quote.c:208
+#: src/prefs_quote.c:230
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
 msgstr "Traktuj te znaki jako znaczniki cytatu:"
 
-#: src/prefs_quote.c:286
+#: src/prefs_quote.c:312
 msgid "Quoting"
 msgstr "Cytowanie"
 
-#: src/prefs_receive.c:122
-#, fuzzy
+#: src/prefs_receive.c:121
 msgid "External incorporation program"
-msgstr "Program zewnêtrzny"
+msgstr "Zewnêtrzny program inkorporacji"
 
-#: src/prefs_receive.c:129
+#: src/prefs_receive.c:124
 msgid "Use external program for receiving mail"
 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do odbierania wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_receive.c:136
+#: src/prefs_receive.c:131
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: src/prefs_receive.c:145
+#: src/prefs_receive.c:140
 msgid "Automatic checking"
 msgstr "Automatyczne sprawdzanie"
 
-#: src/prefs_receive.c:156
-msgid "Automatically check for new mail"
+#: src/prefs_receive.c:147
+msgid "Automatically check for new mail every"
 msgstr "Automatyczne sprawdzanie skrzynek pocztowych"
 
-#: src/prefs_receive.c:158
-msgid "every"
-msgstr "co"
-
-#: src/prefs_receive.c:179
-msgid "Check for new mail on startup"
+#: src/prefs_receive.c:165
+msgid "Check for new mail on start-up"
 msgstr "Sprawdzanie poczty przy starcie"
 
-#: src/prefs_receive.c:182
+#: src/prefs_receive.c:168
 msgid "Dialogs"
 msgstr "Okna dialogowe"
 
-#: src/prefs_receive.c:188
+#: src/prefs_receive.c:170
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy odbieraniu"
 
-#: src/prefs_receive.c:196 src/prefs_send.c:169 src/prefs_summaries.c:958
+#: src/prefs_receive.c:178 src/prefs_send.c:174 src/prefs_summaries.c:431
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: src/prefs_receive.c:197
+#: src/prefs_receive.c:179
 msgid "Only on manual receiving"
 msgstr "W przypadku rêcznego wywo³ania"
 
-#: src/prefs_receive.c:211
+#: src/prefs_receive.c:193
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Zamykanie okna pobierania po ukoñczeniu"
 
-#: src/prefs_receive.c:214
+#: src/prefs_receive.c:196
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
 
-#: src/prefs_receive.c:216
+#: src/prefs_receive.c:198
 msgid "After receiving new mail"
 msgstr "Po potrzymaniu nowych wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_receive.c:222
+#: src/prefs_receive.c:200
 msgid "Go to inbox"
 msgstr "Przejd¼ do skrzynki odbiorczej"
 
-#: src/prefs_receive.c:224
+#: src/prefs_receive.c:202
 msgid "Update all local folders"
 msgstr "Aktualizacja wszystkich lokalnych katalogów"
 
-#: src/prefs_receive.c:226
+#: src/prefs_receive.c:204
 msgid "Run command"
 msgstr "Uruchom polecenie"
 
-#: src/prefs_receive.c:235
+#: src/prefs_receive.c:209
 msgid "after automatic check"
 msgstr "po automatycznym sprawdzeniu"
 
-#: src/prefs_receive.c:237
+#: src/prefs_receive.c:211
 msgid "after manual check"
 msgstr "po rêcznym sprawdzeniu"
 
-#: src/prefs_receive.c:245
+#: src/prefs_receive.c:219
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
@@ -8858,33 +10058,37 @@ msgstr ""
 "Komenda do uruchomienia:\n"
 "(u¿yj %d jako numeru nowych wiadomo¶ci)"
 
-#: src/prefs_receive.c:371 src/prefs_send.c:337
+#: src/prefs_receive.c:345 src/prefs_send.c:347
 msgid "Mail Handling"
 msgstr "Obs³uga poczty"
 
-#: src/prefs_receive.c:372
+#: src/prefs_receive.c:346
 msgid "Receiving"
 msgstr "Odbieranie"
 
-#: src/prefs_send.c:142
+#: src/prefs_send.c:144
 msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Zapisywanie wys³anych wiadomo¶ci w folderze Wys³ane"
 
-#: src/prefs_send.c:145
+#: src/prefs_send.c:147
 msgid "Confirm before sending queued messages"
 msgstr "Potwierdzanie wys³ania oczekuj±cych wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_send.c:153
+#: src/prefs_send.c:150
+msgid "Never send Return Receipts"
+msgstr "Nigdy nie wysy³aj potwierdzeñ dostarczenia"
+
+#: src/prefs_send.c:158
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Pokazywanie okna dialogowego przy wysy³aniu"
 
-#: src/prefs_send.c:174
+#: src/prefs_send.c:179
 msgid "Outgoing encoding"
 msgstr ""
 "Kodowanie znaków \n"
 " wychodz±cych wiadomo¶ci"
 
-#: src/prefs_send.c:187
+#: src/prefs_send.c:192
 msgid ""
 "If 'Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
 "be used"
@@ -8892,127 +10096,127 @@ msgstr ""
 "Je¶li wybrana jest opcja `Automatycznie', zostanie u¿yte optymalne kodowanie "
 "na podstawie ustawieñ lokalnych"
 
-#: src/prefs_send.c:201
+#: src/prefs_send.c:206
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Automatycznie (Zalecane)"
 
-#: src/prefs_send.c:203
+#: src/prefs_send.c:208
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7 bitów ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_send.c:204
+#: src/prefs_send.c:209
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:206
+#: src/prefs_send.c:211
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_send.c:207
+#: src/prefs_send.c:212
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_send.c:209
+#: src/prefs_send.c:214
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_send.c:211
+#: src/prefs_send.c:216
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_send.c:212
+#: src/prefs_send.c:217
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_send.c:214
+#: src/prefs_send.c:219
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_send.c:216
+#: src/prefs_send.c:221
 msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
 msgstr "Hebrajski (ISO-8859-8)"
 
-#: src/prefs_send.c:217
+#: src/prefs_send.c:222
 msgid "Hebrew (Windows-1255)"
 msgstr "Hebrajski (Windows-1255)"
 
-#: src/prefs_send.c:219
+#: src/prefs_send.c:224
 msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
 msgstr "Arabski (ISO-8859-6)"
 
-#: src/prefs_send.c:220
+#: src/prefs_send.c:225
 msgid "Arabic (Windows-1256)"
 msgstr "Arabski (Windows-1256)"
 
-#: src/prefs_send.c:222
+#: src/prefs_send.c:227
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_send.c:224
+#: src/prefs_send.c:229
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Cyrylica (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_send.c:225
+#: src/prefs_send.c:230
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Cyrylica (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_send.c:226
+#: src/prefs_send.c:231
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Cyrylica (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_send.c:227
+#: src/prefs_send.c:232
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Cyrylica (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_send.c:229
+#: src/prefs_send.c:234
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonia (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:231
+#: src/prefs_send.c:236
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonia (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_send.c:232
+#: src/prefs_send.c:237
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonia (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_send.c:235
+#: src/prefs_send.c:240
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Uproszczony Chiñski (GB2312)"
 
-#: src/prefs_send.c:236
+#: src/prefs_send.c:241
 msgid "Simplified Chinese (GBK)"
 msgstr "Uproszczony Chiñski (GBK)"
 
-#: src/prefs_send.c:237
+#: src/prefs_send.c:242
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradycyjny Chiñski (Big5)"
 
-#: src/prefs_send.c:239
+#: src/prefs_send.c:244
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradycyjny Chiñski (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_send.c:240
+#: src/prefs_send.c:245
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Chiñski (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_send.c:243
+#: src/prefs_send.c:248
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korea (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_send.c:245
+#: src/prefs_send.c:250
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgstr "Tajlandzki (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_send.c:246
+#: src/prefs_send.c:251
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgstr "Tajlandzki (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_send.c:251
+#: src/prefs_send.c:256
 msgid "Transfer encoding"
 msgstr "Kodowanie transferu"
 
-#: src/prefs_send.c:264
+#: src/prefs_send.c:269
 msgid ""
 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
 "characters"
@@ -9020,315 +10224,277 @@ msgstr ""
 "Wybierz Kodowanie transferu (Content-Transfer-Encoding)\n"
 "dla wiadomo¶æ zawieraj±cych znaki odmienne od formatu ASCII"
 
-#: src/prefs_send.c:338 src/send_message.c:477 src/send_message.c:481
+#: src/prefs_send.c:348 src/send_message.c:477 src/send_message.c:481
 #: src/send_message.c:486
 msgid "Sending"
 msgstr "Wysy³anie"
 
-#: src/prefs_spelling.c:105
+#: src/prefs_spelling.c:91
 msgid "Select dictionaries location"
 msgstr "Wybierz lokacjê s³ownika"
 
-#: src/prefs_spelling.c:134
+#: src/prefs_spelling.c:126
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Wybierz kolor dla wyrazu o z³ej pisowni"
 
-#: src/prefs_spelling.c:186
+#: src/prefs_spelling.c:183
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "W³±cz sprawdzanie pisowni"
 
-#: src/prefs_spelling.c:191
+#: src/prefs_spelling.c:188
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgstr "W³±cz alternatywny s³ownik"
 
-#: src/prefs_spelling.c:197
+#: src/prefs_spelling.c:194
 msgid "Faster switching with last used dictionary"
 msgstr ""
 "Pozwala na szybsze prze³±czanie\n"
 "pomiêdzy u¿ywanymi s³ownikami."
 
-#: src/prefs_spelling.c:199
-msgid "Dictionary path"
+#: src/prefs_spelling.c:196
+msgid "Path to dictionaries"
 msgstr "¦cie¿ka do s³owników"
 
-#: src/prefs_spelling.c:214
+#: src/prefs_spelling.c:211
 msgid "Automatic spelling"
 msgstr "Automatyczne sprawdzanie pisowni"
 
-#: src/prefs_spelling.c:226
+#: src/prefs_spelling.c:219
 msgid "Re-check message when changing dictionary"
-msgstr "Sprawd¼ ponowanie wiadomo¶æ po zmienie s³ownika"
+msgstr "Sprawd¼ ponownie wiadomo¶æ po zmianie s³ownika"
 
-#: src/prefs_spelling.c:230
+#: src/prefs_spelling.c:223
 msgid "Dictionary"
 msgstr "S³ownik"
 
-#: src/prefs_spelling.c:240
-msgid "Default dictionary"
-msgstr "Domy¶lny S³ownik"
+#: src/prefs_spelling.c:270
+msgid "Check with both dictionaries"
+msgstr "Sprawd¼ w obu s³ownikach"
 
-#: src/prefs_spelling.c:263
+#: src/prefs_spelling.c:276
 msgid "Default suggestion mode"
 msgstr "Domy¶lny tryb sugestii"
 
-#: src/prefs_spelling.c:286
-msgid "Misspelled word color:"
+#: src/prefs_spelling.c:298
+msgid "Misspelled word color"
 msgstr "Kolor b³êdnie napisanego wyrazu:"
 
-#: src/prefs_spelling.c:300
-#, fuzzy
+#: src/prefs_spelling.c:312
 msgid "Pick color for misspelled word. Use black to underline"
-msgstr "Wybierz kolor dla wyrazu o z³ej pisowni"
+msgstr "Wybierz kolor dla wyrazu o z³ej pisowni. Wybierz czarny aby podkre¶laæ"
 
-#: src/prefs_spelling.c:405
+#: src/prefs_spelling.c:442
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
-#: src/prefs_summaries.c:141
+#: src/prefs_summaries.c:142
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "pe³na skrócona nazwa dnia"
 
-#: src/prefs_summaries.c:142
+#: src/prefs_summaries.c:143
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "pe³na nazwa dnia"
 
-#: src/prefs_summaries.c:143
+#: src/prefs_summaries.c:144
 msgid "the abbreviated month name"