2006-08-15 [colin] 2.4.0cvs51
[claws.git] / po / ko.po
index 911518e65b8200b5c0fdfed6b1d582418b37541b..645bfd7f518682b62df2b8e21365accaad3bb03b 100644 (file)
--- a/po/ko.po
+++ b/po/ko.po
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed-claws 0.9.13\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws 1.9.99\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-18 09:52+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-18 21:22+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-12-20 18:32+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-02 10:01+0900\n"
 "Last-Translator: SungHyun Nam <goweol@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Korean <gnome-kr-translation@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Last-Translator: SungHyun Nam <goweol@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Korean <gnome-kr-translation@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=euc-kr\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 
-#: src/account.c:309
+#: src/account.c:376
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"´Ù¸¥ ÆíÁý Ã¢ÀÌ ¿­·ÁÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
-"°èÁ¤À» ÆíÁýÇϱâÀü¿¡ ¸ðµç ÆíÁýâµéÀ» ´Ý¾ÆÁÖ¼¼¿ä."
+"다른 편집 창이 열려있습니다.\n"
+"계정을 편집하기전에 모든 편집창들을 닫아주세요."
 
 
-#: src/account.c:561
+#: src/account.c:423
+msgid "Can't create folder."
+msgstr "폴더를 만들 수가 없습니다."
+
+#: src/account.c:648
 msgid "Edit accounts"
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "°èÁ¤ ÆíÁý"
+msgstr "계정 편집"
 
 
-#: src/account.c:579
+#: src/account.c:666
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"»õ ¸Þ½ÃÁö´Â ÀÌ ¼ø¼­´ë·Î È®Àεɠ°ÍÀÔ´Ï´Ù. `¸ðµÎ ¹Þ±â'·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦\n"
-"¹ÞÀ¸·Á¸é `G' Ä÷³ »óÀÚ¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
-
-#: src/account.c:599 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:675
-#: src/compose.c:4388 src/compose.c:4558 src/editaddress.c:774
-#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:400 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:198
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:301
-msgid "Name"
-msgstr "À̸§"
+"새 메시지는 이 순서대로 확인될 것입니다. `모두 받기'로 메시지를\n"
+"받으려면 `G' 컬럼의 상자를 선택하세요."
 
 
-#: src/account.c:600 src/prefs_account.c:1093
-msgid "Protocol"
-msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ"
+#: src/account.c:741
+msgid " _Set as default account "
+msgstr " 기본 계정으로 설정(_S) "
 
 
-#: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
-msgid "Server"
-msgstr "¼­¹ö"
+#: src/account.c:831
+msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
+msgstr "원격 폴더가 있는 계정은 복사될 수 없습니다."
 
 
-#: src/account.c:630 src/addressbook.c:832 src/editaddress.c:722
-#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
-#: src/prefs_matcher.c:560 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:773
-msgid "Add"
-msgstr "´õÇϱâ"
+#: src/account.c:837
+#, c-format
+msgid "Copy of %s"
+msgstr ""
 
 
-#: src/account.c:636
-msgid "Edit"
-msgstr "ÆíÁý"
+#: src/account.c:976
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
+msgstr "정말로 '%s' 계정을 지우시겠습니까?"
 
 
-#: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
-msgid " Delete "
-msgstr " Áö¿ì±â "
+#: src/account.c:978
+msgid "(Untitled)"
+msgstr "(제목없음)"
 
 
-#: src/account.c:648
-msgid " Clone "
-msgstr " Å¬·Ð "
-
-#: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:642
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:834
-msgid "Down"
-msgstr "¾Æ·¡·Î"
-
-#: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
-#: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:636
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:830
-msgid "Up"
-msgstr "À§·Î"
-
-#: src/account.c:674
-msgid " Set as default account "
-msgstr " ±âº» °èÁ¤À¸·Î ¼³Á¤ "
-
-#: src/account.c:680 src/action.c:1224 src/addressbook.c:1068
-#: src/addressbook.c:3231 src/addressbook.c:3236 src/addressbook.c:3275
-#: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
-#: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:261 src/inc.c:715
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:224
-msgid "Close"
-msgstr "´Ý±â"
+#: src/account.c:979
+msgid "Delete account"
+msgstr "계정 지우기"
+
+#: src/account.c:1420 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
+#: src/compose.c:5133 src/compose.c:5359 src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
+msgid "Name"
+msgstr "이름"
 
 
-#: src/account.c:756
-msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
-msgstr ""
+#: src/account.c:1427 src/prefs_account.c:1169
+msgid "Protocol"
+msgstr "프로토콜"
 
 
-#: src/account.c:762
-#, c-format
-msgid "Cloned %s"
-msgstr "%sÀ»(¸¦) º¹Á¦Çß½À´Ï´Ù"
+#: src/account.c:1434 src/ssl_manager.c:99
+msgid "Server"
+msgstr "서버"
 
 
-#: src/account.c:899
-msgid "Delete account"
-msgstr "°èÁ¤ Áö¿ì±â"
-
-#: src/account.c:900
-msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ °èÁ¤À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
-
-#: src/account.c:901 src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359
-#: src/addressbook.c:2387 src/compose.c:2289 src/compose.c:3111
-#: src/compose.c:3441 src/compose.c:5737 src/compose.c:6056
-#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/folderview.c:1702 src/imap_gtk.c:266 src/imap_gtk.c:313
-#: src/imap_gtk.c:376 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
-#: src/mainwindow.c:1591 src/message_search.c:197 src/mh_gtk.c:170
-#: src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206 src/news_gtk.c:255 src/news_gtk.c:310
-#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
-#: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422
-#: src/prefs_themes.c:471 src/prefs_themes.c:478 src/ssl_manager.c:271
-#: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:814 src/summaryview.c:1261
-#: src/summaryview.c:1312 src/summaryview.c:1355 src/summaryview.c:1379
-#: src/summaryview.c:1411 src/summaryview.c:1436 src/summaryview.c:1461
-#: src/summaryview.c:1486 src/summaryview.c:3017 src/textview.c:1940
-#: src/toolbar.c:1868
-msgid "Yes"
-msgstr "È®ÀÎ"
-
-#: src/account.c:901 src/compose.c:3441 src/compose.c:5737 src/imap_gtk.c:266
-#: src/imap_gtk.c:313 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206
-#: src/news_gtk.c:255 src/ssl_manager.c:271
-msgid "+No"
-msgstr "¾Æ´Ï¿ä"
-
-#: src/action.c:345
+#: src/action.c:352
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
 #, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö ÆÄÀÏ %dÀ»(¸¦) °¡Á®¿Ã ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "메시지 파일 %d을(를) 가져올 수 없습니다."
 
 
-#: src/action.c:376
+#: src/action.c:383
 msgid "Could not get message part."
 msgid "Could not get message part."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö ºÎºÐÀ» °¡Á®¿Ã ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "메시지 부분을 가져올 수 없습니다."
 
 
-#: src/action.c:393
+#: src/action.c:400
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "multipart 메시지의 부분을 얻을 수가 없습니다."
 
 
-#: src/action.c:506
+#: src/action.c:514
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
-"¼±ÅõȠµ¿ÀÛÀº ÆíÁö ÀÛ¼º Ã¢¿¡¼­ »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
-"¿Ö³ÄÇϸé %%f, %%F, %%as È¤Àº %%p¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ°í Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù."
+"선택된 동작은 편지 작성 창에서 사용될 수 없습니다\n"
+"왜냐하면 %%f, %%F, %%as 혹은 %%p를 포함하고 있기 때문입니다."
 
 #: src/action.c:794
 #, c-format
 
 #: src/action.c:794
 #, c-format
@@ -168,821 +110,776 @@ msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"¸í·ÉÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ÆÄÀÌÇÁ »ý¼ºÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
+"명령을 시작할 수 없습니다. 파이프 생성이 실패했습니다.\n"
 "%s"
 
 "%s"
 
-#: src/action.c:880
+#: src/action.c:889
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
 "%s\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
 "%s\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"´ÙÀ½ ¸í·ÉÀ» ½ÇÇàÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù:\n"
+"다음 명령을 실행할 수 없습니다:\n"
 "%s\n"
 "%s"
 
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/action.c:1107
+#: src/action.c:1107 src/action.c:1257
+msgid "Completed"
+msgstr "끝났습니다"
+
+#: src/action.c:1143
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr "--- ½ÇÇàÁßÀÔ´Ï´Ù: %s\n"
+msgstr "--- 실행중입니다: %s\n"
 
 
-#: src/action.c:1111
+#: src/action.c:1147
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr "--- ³¡³µ½À´Ï´Ù: %s\n"
+msgstr "--- 끝났습니다: %s\n"
 
 
-#: src/action.c:1147
+#: src/action.c:1180
 msgid "Action's input/output"
 msgid "Action's input/output"
-msgstr "µ¿ÀÛ ÀÔÃâ·Â"
-
-#: src/action.c:1193
-msgid " Send "
-msgstr " ¹ß¼Û "
-
-#: src/action.c:1213
-msgid "Completed %v/%u"
-msgstr "³¡³µ½À´Ï´Ù %v/%u"
-
-#: src/action.c:1223
-msgid "Abort"
-msgstr "ÁßÁöµÊ"
+msgstr "동작 입출력"
 
 
-#: src/action.c:1372
+#: src/action.c:1447
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
 "  %s"
 msgstr ""
-"´ÙÀ½ µ¿ÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎÀÚ¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
-"(`%%h'´Â ÀÎÀڷΠ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)  %s"
+"다음 동작에 대한 인자를 입력하세요:\n"
+"('%%h'는 인자로 대체될 것입니다)\n"
+"  %s"
 
 
-#: src/action.c:1377
+#: src/action.c:1452
 msgid "Action's hidden user argument"
 msgid "Action's hidden user argument"
-msgstr "µ¿ÀÛÀÇ ¼û°ÜÁø »ç¿ëÀÚ ÀÎÀÚ"
+msgstr "동작의 숨겨진 사용자 인자"
 
 
-#: src/action.c:1381
+#: src/action.c:1456
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
-"(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
 "  %s"
 msgstr ""
-"´ÙÀ½ µ¿ÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ÀÎÀÚ¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
-"(`%%u'´Â ÀÎÀڷΠ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)\n"
+"다음 동작에 대한 인자를 입력하세요:\n"
+"('%%u'는 인자로 대체될 것입니다)\n"
 "  %s"
 
 "  %s"
 
-#: src/action.c:1386
+#: src/action.c:1461
 msgid "Action's user argument"
 msgid "Action's user argument"
-msgstr "µ¿ÀÛÀÇ »ç¿ëÀÚ ÀÎÀÚ"
+msgstr "동작의 사용자 인자"
 
 
-#: src/addressadd.c:162
+#: src/addressadd.c:165
 msgid "Add to address book"
 msgid "Add to address book"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï¿¡ ´õÇϱâ"
+msgstr "주소록에 더하기"
 
 
-#: src/addressadd.c:194 src/plugins/pgpmime/select-keys.c:302
-#: src/toolbar.c:434
+#: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/toolbar.c:441
 msgid "Address"
 msgid "Address"
-msgstr "ÁÖ¼Ò"
+msgstr "주소"
 
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:677 src/editaddress.c:628
-#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
+#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
 msgid "Remarks"
-msgstr "¸Þ¸ð"
+msgstr "메모"
 
 
-#: src/addressadd.c:226
+#: src/addressadd.c:229
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï Æú´õ ¼±ÅÃ"
-
-#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:203
-#: src/alertpanel.c:339 src/compose.c:5559 src/editaddress.c:513
-#: src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344
-#: src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:239
-#: src/export.c:188 src/foldersel.c:199 src/grouplistdialog.c:244
-#: src/gtk/about.c:224 src/gtk/description_window.c:120
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1425 src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/inputdialog.c:202
-#: src/gtk/prefswindow.c:356 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190
-#: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/main.c:721
-#: src/mainwindow.c:2373 src/messageview.c:974 src/mimeview.c:1019
-#: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:131 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
-#: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2406 src/prefs_common.c:2505
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
-#: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:313
-#: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
-msgid "OK"
-msgstr "È®ÀÎ"
-
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2375 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:5560 src/compose.c:6289 src/compose.c:6327
-#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:343
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
-#: src/export.c:189 src/foldersel.c:200 src/grouplistdialog.c:245
-#: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/inputdialog.c:203
-#: src/gtk/prefswindow.c:357 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:191
-#: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
-#: src/main.c:721 src/mainwindow.c:2373 src/messageview.c:974
-#: src/mimeview.c:1020 src/plugins/pgpmime/passphrase.c:135
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:332 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
-#: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2407 src/prefs_common.c:2506
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
-#: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:374 src/prefs_summary_column.c:314
-#: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:471
-#: src/prefs_themes.c:478 src/summaryview.c:814 src/summaryview.c:3315
-msgid "Cancel"
-msgstr "Ãë¼Ò"
-
-#: src/addressbook.c:400 src/mainwindow.c:439 src/messageview.c:154
-msgid "/_File"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
-
-#: src/addressbook.c:401
-msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò·Ï(_B)"
-
-#: src/addressbook.c:402
-msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ vCard(_V)"
+msgstr "주소록 폴더 선택"
 
 #: src/addressbook.c:404
 
 #: src/addressbook.c:404
-msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ JPilot(_J)"
+msgid "/_Book"
+msgstr "/주소록(_B)"
 
 
-#: src/addressbook.c:407
-msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ¼­¹ö(_S)"
+#: src/addressbook.c:405
+msgid "/_Book/New _Book"
+msgstr "/주소록(_B)/새 주소록(_B)"
 
 
-#: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:412 src/mainwindow.c:442
-#: src/mainwindow.c:444 src/mainwindow.c:447 src/mainwindow.c:449
-#: src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454 src/messageview.c:157
-msgid "/_File/---"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/---"
+#: src/addressbook.c:406
+msgid "/_Book/New _Folder"
+msgstr "/주소록(_B)/새 폴더(_F)"
 
 
-#: src/addressbook.c:410
-msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
+#: src/addressbook.c:407
+msgid "/_Book/New _vCard"
+msgstr "/주소록(_B)/새 vCard(_V)"
 
 
-#: src/addressbook.c:411
-msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Áö¿ì±â(_D)"
+#: src/addressbook.c:409
+msgid "/_Book/New _JPilot"
+msgstr "/주소록(_B)/새 JPilot(_J)"
 
 
-#: src/addressbook.c:413
-msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÀúÀå(_S)"
+#: src/addressbook.c:412
+#, fuzzy
+msgid "/_Book/New LDAP _Server"
+msgstr "/주소록(_B)/새 서버(_S)"
 
 
-#: src/addressbook.c:414 src/messageview.c:158
-msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/´Ý±â(_C)"
+#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
+msgid "/_Book/---"
+msgstr "/주소록(_B)/---"
 
 
-#: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:457
-#: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:458 src/messageview.c:160
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)"
+#: src/addressbook.c:415
+msgid "/_Book/_Edit book"
+msgstr "/주소록(_B)/주소록 편집(_E)"
 
 #: src/addressbook.c:416
 
 #: src/addressbook.c:416
-msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_U)"
-
-#: src/addressbook.c:417 src/compose.c:546 src/mainwindow.c:459
-#: src/messageview.c:161
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/º¹»ç(_C)"
+msgid "/_Book/_Delete book"
+msgstr "/주소록(_B)/주소록 지우기(_D)"
 
 
-#: src/addressbook.c:418 src/compose.c:547
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
+#: src/addressbook.c:418
+msgid "/_Book/_Save"
+msgstr "/주소록(_B)/저장(_S)"
 
 
-#: src/addressbook.c:419 src/compose.c:544 src/compose.c:627 src/compose.c:633
-#: src/mainwindow.c:462 src/messageview.c:163
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/---"
+#: src/addressbook.c:419
+msgid "/_Book/_Close"
+msgstr "/주소록(_B)/닫기(_C)"
 
 #: src/addressbook.c:420
 
 #: src/addressbook.c:420
-msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÁÖ¼Ò ºÙ¿©³Ö±â(_S)"
+msgid "/_Address"
+msgstr "/주소(_A)"
 
 #: src/addressbook.c:421
 
 #: src/addressbook.c:421
-msgid "/_Address"
-msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)"
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/_Select all"
+msgstr "/주소(_A)/지우기(_D)"
 
 
-#: src/addressbook.c:422
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ ÁÖ¼Ò(_A)"
+#: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:432
+msgid "/_Address/---"
+msgstr "/주소(_A)/---"
 
 #: src/addressbook.c:423
 
 #: src/addressbook.c:423
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ ±×·ì(_G)"
+msgid "/_Address/C_ut"
+msgstr "/주소(_A)/잘라내기(_U)"
 
 #: src/addressbook.c:424
 
 #: src/addressbook.c:424
-msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/»õ Æú´õ(_F)"
+msgid "/_Address/_Copy"
+msgstr "/주소(_A)/복사(_C)"
 
 
-#: src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
-msgid "/_Address/---"
-msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/---"
+#: src/addressbook.c:425
+msgid "/_Address/_Paste"
+msgstr "/주소(_A)/붙여 넣기(_P)"
 
 
-#: src/addressbook.c:426
+#: src/addressbook.c:427
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/ÆíÁý(_E)"
+msgstr "/주소(_A)/편집(_E)"
 
 
-#: src/addressbook.c:427
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/Áö¿ì±â(_D)"
+msgstr "/주소(_A)/지우기(_D)"
+
+#: src/addressbook.c:430
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/주소(_A)/새 주소(_A)"
+
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/주소(_A)/새 그룹(_G)"
 
 
-#: src/addressbook.c:429
+#: src/addressbook.c:433
 msgid "/_Address/_Mail To"
 msgid "/_Address/_Mail To"
-msgstr "/ÁÖ¼Ò(_A)/Mail To(_M)"
+msgstr "/주소(_A)/Mail To(_M)"
 
 
-#: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:696
-#: src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:721 src/mainwindow.c:730
-#: src/mainwindow.c:733 src/mainwindow.c:737 src/messageview.c:294
-#: src/messageview.c:315
-msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/---"
+#: src/addressbook.c:434 src/compose.c:737 src/mainwindow.c:721
+#: src/messageview.c:293
+msgid "/_Tools"
+msgstr "/도구(_T)"
 
 
-#: src/addressbook.c:431
+#: src/addressbook.c:435
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/µµ±¸(_T)/LDIF ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_L)..."
+msgstr "/도구(_T)/LDIF 파일 가져오기(_L)..."
 
 
-#: src/addressbook.c:432
+#: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/µµ±¸(_T)/Mutt ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_U)..."
+msgstr "/도구(_T)/Mutt 파일 가져오기(_U)..."
 
 
-#: src/addressbook.c:433
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/µµ±¸(_T)/Pine ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_P)..."
+msgstr "/도구(_T)/Pine 파일 가져오기(_P)..."
 
 
-#: src/addressbook.c:435
+#: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:730 src/mainwindow.c:753
+#: src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:767
+#: src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/도구(_T)/---"
+
+#: src/addressbook.c:439
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr "/µµ±¸(_T)/HTML ÆÄÀϷΠ³»º¸³»±â(_H)..."
+msgstr "/도구(_T)/HTML 파일로 내보내기(_H)..."
 
 
-#: src/addressbook.c:436
+#: src/addressbook.c:440
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
-msgstr "/µµ±¸(_T)/LDIF ÆÄÀϷΠ³»º¸³»±â(_F)..."
+msgstr "/도구(_T)/LDIF 파일로 내보내기(_F)..."
 
 
-#: src/addressbook.c:437 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:762
-#: src/messageview.c:318
+#: src/addressbook.c:441 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:796
+#: src/messageview.c:321
 msgid "/_Help"
 msgid "/_Help"
-msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)"
+msgstr "/도움말(_H)"
 
 
-#: src/addressbook.c:438 src/compose.c:671 src/mainwindow.c:772
-#: src/messageview.c:319
+#: src/addressbook.c:442 src/compose.c:743 src/mainwindow.c:804
+#: src/messageview.c:322
 msgid "/_Help/_About"
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
+msgstr "/도움말(_H)/sylpheed 정보(_A)"
 
 
-#: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/summaryview.c:403
+#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:528
+#: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:162
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/편집(_E)"
+
+#: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
 msgid "/_Delete"
 msgid "/_Delete"
-msgstr "/Áö¿ì±â(_D)"
-
-#: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:459
-#: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467 src/compose.c:520
-#: src/imap_gtk.c:57 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:52
-#: src/news_gtk.c:54 src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:59
-#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:88 src/plugins/trayicon/trayicon.c:91
-#: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
-#: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
+msgstr "/지우기(_D)"
+
+#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
+#: src/compose.c:507 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
+#: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
+#: src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:452 src/summaryview.c:458
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_A)"
-
-#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/»õ ±×·ì(_G)"
-
-#: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:450
 msgid "/New _Folder"
 msgid "/New _Folder"
-msgstr "/»õ Æú´õ(_F)"
+msgstr "/새 폴더(_F)"
 
 
-#: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
 msgid "/C_ut"
 msgid "/C_ut"
-msgstr "/À߶󳻱â(_U)"
+msgstr "/잘라내기(_U)"
 
 
-#: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:465
+#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
 msgid "/_Copy"
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/º¹»ç(_C)"
+msgstr "/복사(_C)"
 
 
-#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
+#: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
 msgid "/_Paste"
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
+msgstr "/붙여넣기(_P)"
 
 
-#: src/addressbook.c:468
-msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/ÁÖ¼Ò ºÙ¿©³Ö±â(_S)"
+#: src/addressbook.c:459
+#, fuzzy
+msgid "/_Select all"
+msgstr "/편집(_E)/모두 선택(_A)"
 
 
-#: src/addressbook.c:469
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/새 주소(_A)"
+
+#: src/addressbook.c:465
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/새 그룹(_G)"
+
+#: src/addressbook.c:472
 msgid "/_Mail To"
 msgstr "/Mail To(_M)"
 
 msgid "/_Mail To"
 msgstr "/Mail To(_M)"
 
-#: src/addressbook.c:471
+#: src/addressbook.c:474
 msgid "/_Browse Entry"
 msgid "/_Browse Entry"
-msgstr "/Ç׸ñ ºê¶ó¿ìÁî(_B)"
+msgstr "/항목 브라우즈(_B)"
 
 
-#: src/addressbook.c:484 src/crash.c:440 src/crash.c:459 src/importldif.c:118
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97 src/prefs_themes.c:623
-#: src/prefs_themes.c:655 src/prefs_themes.c:656
+#: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:690
+#: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
 msgid "Unknown"
 msgid "Unknown"
-msgstr "¸ð¸§"
+msgstr "모름"
 
 
-#: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:125
+#: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
 msgid "Success"
-msgstr "¼º°ø"
+msgstr "성공"
 
 
-#: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
 msgid "Bad arguments"
-msgstr "À߸øµÈ ÀÎÀÚ"
+msgstr "잘못된 인자"
 
 
-#: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
 msgid "File not specified"
-msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
+msgstr "파일이 지정되지않았습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
+#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
 msgid "Error opening file"
-msgstr "ÆÄÀÏÀ» ¿­´Ù°¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
+msgstr "파일을 열다가 에러가 발생했습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
+#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
 msgid "Error reading file"
-msgstr "ÆÄÀÏÀ» Àдٰ¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
+msgstr "파일을 읽다가 에러가 발생했습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
+#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
 msgid "End of file encountered"
-msgstr "ÆÄÀÏ ³¡ÀÔ´Ï´Ù"
+msgstr "파일 끝입니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "¸Þ¸ð¸® ÇÒ´ç ¿¡·¯"
+msgstr "메모리 할당 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
+#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
 msgid "Bad file format"
-msgstr "³ª»Û ÆÄÀÏ Çü½Ä"
+msgstr "나쁜 파일 형식"
 
 
-#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
+#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¾²±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
+msgstr "파일에 쓰기가 실패했습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
+#: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "µð·ºÅ丮 ¿­±â ¿¡·¯"
+msgstr "디렉토리 열기 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
 msgid "No path specified"
-msgstr "°æ·Î°¡ ÁÖ¾îÁöÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
+msgstr "경로가 주어지지 않았습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:511
+#: src/addressbook.c:514
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "LDAP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°á Áß ¿¡·¯"
+msgstr "LDAP 서버에 연결 중 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:512
+#: src/addressbook.c:515
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr "LDAP ÃʱâÈ­ Áß ¿¡·¯"
+msgstr "LDAP 초기화 중 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:513
+#: src/addressbook.c:516
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr "LDAP ¼­¹ö¿¡ ¹ÙÀεù Áß ¿¡·¯"
+msgstr "LDAP 서버에 바인딩 중 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:514
+#: src/addressbook.c:517
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr "LDAP µ¥ÀÌŸº£À̽º Ã£´Â Áß ¿¡·¯"
+msgstr "LDAP 데이타베이스 찾는 중 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:515
+#: src/addressbook.c:518
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr "LDAP µ¿ÀÛ ¼öÇà Áß ½Ã°£ ÃÊ°ú"
+msgstr "LDAP 동작 수행 중 시간 초과"
 
 
-#: src/addressbook.c:516
+#: src/addressbook.c:519
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr "LDAP Ã£±â ±âÁØ¿¡ ¿¡·¯"
+msgstr "LDAP 찾기 기준에 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:517
+#: src/addressbook.c:520
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr "ã±â ±âÁØ¿¡¼­ LDAP Ç׸ñÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù"
+msgstr "찾기 기준에서 LDAP 항목이 없습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:518
+#: src/addressbook.c:521
 msgid "LDAP search terminated on request"
 msgid "LDAP search terminated on request"
-msgstr "¿äû¿¡ ÀÇÇØ LDAP Ã£±â¸¦ ¸ØÃß¾ú½À´Ï´Ù"
+msgstr "요청에 의해 LDAP 찾기를 멈추었습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:519
+#: src/addressbook.c:522
 msgid "Error starting TLS connection"
 msgid "Error starting TLS connection"
-msgstr "TLS ¿¬°á ½ÃÀÛ Áß ¿¡·¯"
+msgstr "TLS 연결 시작 중 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:676
+#: src/addressbook.c:746
+msgid "Sources"
+msgstr "소스"
+
+#: src/addressbook.c:748
 msgid "E-Mail address"
 msgid "E-Mail address"
-msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
+msgstr "이메일 주소"
 
 
-#: src/addressbook.c:681 src/prefs_common.c:2037 src/toolbar.c:180
-#: src/toolbar.c:1529
+#: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
+#: src/toolbar.c:1624
 msgid "Address book"
 msgid "Address book"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
-
-#: src/addressbook.c:797
-msgid "Name:"
-msgstr "À̸§:"
-
-#: src/addressbook.c:829 src/addressbook.c:2358 src/addressbook.c:2372
-#: src/addressbook.c:2387 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
-#: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
-#: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
-#: src/prefs_matcher.c:573 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:785
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
-msgid "Delete"
-msgstr "Áö¿ì±â"
+msgstr "주소록"
 
 
-#: src/addressbook.c:835
-msgid "Lookup"
-msgstr "ã±â"
+#: src/addressbook.c:870
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "Lookup 이름:"
 
 
-#: src/addressbook.c:847 src/compose.c:1472 src/compose.c:3217
-#: src/compose.c:4202 src/compose.c:4877 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:176
+#: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1783 src/compose.c:3835
+#: src/compose.c:4990 src/compose.c:5669 src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
 msgid "To:"
-msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷:"
+msgstr "받는 사람:"
 
 
-#: src/addressbook.c:851 src/compose.c:1456 src/compose.c:3216
-#: src/prefs_template.c:175
+#: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1767 src/compose.c:3649
+#: src/compose.c:3834 src/prefs_template.c:207
 msgid "Cc:"
 msgid "Cc:"
-msgstr "ÂüÁ¶:"
+msgstr "참조:"
 
 
-#: src/addressbook.c:855 src/compose.c:1459 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1770 src/compose.c:3677
+#: src/prefs_template.c:208
 msgid "Bcc:"
 msgid "Bcc:"
-msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶:"
+msgstr "숨은 참조:"
 
 
-#: src/addressbook.c:1066 src/addressbook.c:1089
+#: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
 msgid "Delete address(es)"
 msgid "Delete address(es)"
-msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ Áö¿ì±â"
+msgstr "주소를 지우기"
 
 
-#: src/addressbook.c:1067
+#: src/addressbook.c:1174
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr "ÀÌ ÁÖ¼Ò ÀÚ·á´Â ÀбâÀü¿ëÀ̾ Áö¿ï ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "이 주소 자료는 읽기전용이어서 지울 수 없습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:1090
+#: src/addressbook.c:1197
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Á¤¸»·Î ÁÖ¼Ò¸¦ Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
-
-#: src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359 src/addressbook.c:2387
-#: src/compose.c:2289 src/compose.c:3111 src/compose.c:6056
-#: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
-#: src/folderview.c:1702 src/imap_gtk.c:376 src/inc.c:182 src/inc.c:287
-#: src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1591 src/message_search.c:197
-#: src/news_gtk.c:310 src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
-#: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
-#: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422
-#: src/prefs_themes.c:471 src/prefs_themes.c:478 src/summary_search.c:328
-#: src/summaryview.c:814 src/summaryview.c:1261 src/summaryview.c:1312
-#: src/summaryview.c:1355 src/summaryview.c:1379 src/summaryview.c:1411
-#: src/summaryview.c:1436 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1486
-#: src/summaryview.c:3017 src/textview.c:1941 src/toolbar.c:1868
-msgid "No"
-msgstr "¾Æ´Ï¿À"
-
-#: src/addressbook.c:1630 src/addressbook.c:1703
+msgstr "정말로 주소를 지우시겠습니까?"
+
+#: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr "ºÙ¿©³ÖÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ´ë»ó ÁÖ¼Ò·ÏÀº ÀбâÀü¿ëÀÔ´Ï´Ù."
+msgstr "붙여넣을 수 없습니다. 대상 주소록은 읽기전용입니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:1641
+#: src/addressbook.c:1800
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr "ÁÖ¼Ò ±×·ì¿¡ ºÙ¿©³ÖÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "주소 그룹에 붙여넣을 수 없습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:2355
+#: src/addressbook.c:2527
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
-msgstr ""
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
+msgstr "'%s' 찾기 결과와 주소들을 지울까요?"
 
 
-#: src/addressbook.c:2367
+#: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
+msgid "Delete"
+msgstr "지우기"
+
+#: src/addressbook.c:2539
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
-"`%s'ÀÇ ¸ðµç ÁÖ¼Ò¿Í Æú´õ¸¦ Áö¿ï±î¿ä ? \n"
-"Æú´õ¸¸ Áö¿ï °æ¿ì ÁּҴ ±× »óÀ§ Æú´õ·Î ¿Å°ÜÁý´Ï´Ù."
+"'%s'의 모든 주소와 폴더를 지울까요?\n"
+"폴더만 지울 경우 주소는 그 상위 폴더로 옮겨집니다."
+
+#: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
+msgid "Delete folder"
+msgstr "폴더 지우기"
 
 
-#: src/addressbook.c:2373
-msgid "Folder only"
-msgstr "Æú´õ¸¸"
+#: src/addressbook.c:2543
+msgid "_Folder only"
+msgstr "폴더만(_F)"
 
 
-#: src/addressbook.c:2374
-msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Æú´õ¿Í ÁÖ¼Ò"
+#: src/addressbook.c:2543
+msgid "Folder and _addresses"
+msgstr "폴더와 주소(_A)"
 
 
-#: src/addressbook.c:2386
+#: src/addressbook.c:2555
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Á¤¸»·Î `%s'À»(¸¦) Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
+msgid "Really delete '%s' ?"
+msgstr "정말로 '%s'을(를) 지우시겠습니까?"
 
 
-#: src/addressbook.c:3181
+#: src/addressbook.c:3360
 msgid "New user, could not save index file."
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr "»õ »ç¿ëÀÚ, »öÀΠÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "새 사용자, 색인 파일을 저장할 수 없습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:3185
+#: src/addressbook.c:3364
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr "»õ »ç¿ëÀÚ, ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "새 사용자, 주소록 파일을 저장할 수 없습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:3195
+#: src/addressbook.c:3374
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr "¿¹Àü ÁÖ¼Ò·ÏÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î º¯È¯ÇÏ¿´½À´Ï´Ù."
+msgstr "예전 주소록을 성공적으로 변환하였습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:3200
+#: src/addressbook.c:3379
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgstr ""
-"¿¹Àü ÁÖ¼Ò·ÏÀÌ º¯È¯µÇ¾ú½À´Ï´Ù,\n"
-"»õ ÁÖ¼Ò·ÏÀÇ »öÀΠÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
+"예전 주소록이 변환되었습니다,\n"
+"새 주소록의 색인 파일을 저장할 수 없습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:3213
+#: src/addressbook.c:3392
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
-"ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù,\n"
-"´ë½Å¿¡ ºó »õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ¸¸µé¾ú½À´Ï´Ù."
+"주소록을 변환할 수 없습니다,\n"
+"대신에 빈 새 주소록 파일을 만들었습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:3219
+#: src/addressbook.c:3398
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgstr ""
-"ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù,\n"
-"»õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀÏÀ» ¸¸µéÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù."
+"주소록을 변환하지 못했습니다,\n"
+"새 주소록 파일을 만들지 못했습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:3224
+#: src/addressbook.c:3403
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
-"ÁÖ¼Ò·ÏÀ» º¯È¯ÇÏÁö ¸øÇß°í\n"
-"»õ ÁÖ¼Ò·Ï ÆÄÀϵµ ¸¸µéÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù."
+"주소록을 변환하지 못했고\n"
+"새 주소록 파일도 만들지 못했습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:3231
+#: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï º¯È¯ ¿¡·¯"
+msgstr "주소록 변환 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:3236
-msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï º¯È¯"
-
-#: src/addressbook.c:3273
+#: src/addressbook.c:3454
 msgid "Addressbook Error"
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï ¿¡·¯"
+msgstr "주소록 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:3274
+#: src/addressbook.c:3455
 msgid "Could not read address index"
 msgid "Could not read address index"
-msgstr "ÁÖ¼Ò »öÀÎÀ» ÀÐÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
+msgstr "주소 색인을 읽을 수 없습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:3632
+#: src/addressbook.c:3814
 msgid "Busy searching..."
 msgid "Busy searching..."
-msgstr "ã´Â Áß..."
+msgstr "찾는 중..."
 
 
-#: src/addressbook.c:3703
+#: src/addressbook.c:3885
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
 #, c-format
 msgid "Search '%s'"
-msgstr "'%s' Ã£±â"
+msgstr "'%s' 찾기"
 
 
-#: src/addressbook.c:3923 src/prefs_common.c:938
+#: src/addressbook.c:4110
 msgid "Interface"
 msgid "Interface"
-msgstr "ÀÎÅÍÆäÀ̽º"
+msgstr "인터페이스"
 
 
-#: src/addressbook.c:3939 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
+#: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgid "Address Book"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "주소록"
 
 
-#: src/addressbook.c:3955
+#: src/addressbook.c:4142
 msgid "Person"
 msgid "Person"
-msgstr "»ç¶÷"
+msgstr "사람"
 
 
-#: src/addressbook.c:3971
+#: src/addressbook.c:4158
 msgid "EMail Address"
 msgid "EMail Address"
-msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
+msgstr "이메일 주소"
 
 
-#: src/addressbook.c:3987
+#: src/addressbook.c:4174
 msgid "Group"
 msgid "Group"
-msgstr "±×·ì"
+msgstr "그룹"
 
 
-#: src/addressbook.c:4003 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:326
-#: src/prefs_account.c:2218
+#: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2367 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
 msgid "Folder"
-msgstr "Æú´õ"
+msgstr "폴더"
 
 
-#: src/addressbook.c:4019
+#: src/addressbook.c:4206
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4035 src/addressbook.c:4051
+#: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4067
+#: src/addressbook.c:4254
 msgid "LDAP Server"
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "LDAP ¼­¹ö"
+msgstr "LDAP 서버"
 
 
-#: src/addressbook.c:4083
+#: src/addressbook.c:4270
 msgid "LDAP Query"
 msgid "LDAP Query"
-msgstr "LDAP Á¶È¸"
+msgstr "LDAP 조회"
 
 
-#: src/addrgather.c:156
+#: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï À̸§À» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
+msgstr "주소록 이름을 지정하세요."
 
 
-#: src/addrgather.c:176
+#: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr "ãÀ» ¸ÞÀÏ Çì´õ¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
+msgstr "찾을 메일 헤더를 선택하세요."
 
 
-#: src/addrgather.c:183
-msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ ¾ò´Â Áß..."
+#: src/addrgather.c:185
+msgid "Harvesting addresses..."
+msgstr "주소를 얻는 중..."
 
 
-#: src/addrgather.c:221
+#: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î Ã¤ÁýÇÏ¿´½À´Ï´Ù."
+msgstr "주소를 성공적으로 채집하였습니다."
 
 
-#: src/addrgather.c:285
+#: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "¼±ÅõȠÆú´õ³ª ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "선택된 폴더나 메시지가 없습니다."
 
 
-#: src/addrgather.c:293
+#: src/addrgather.c:302
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
-"Æú´õ ¸ñ·Ï¿¡¼­ Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä.\n"
-"¾Æ´Ï¸é ¸Þ½ÃÁö ¸ñ·Ï¿¡¼­ Çϳª È¤Àº\n"
-"±× ÀÌ»óÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
+"폴더 목록에서 폴더를 선택하세요.\n"
+"아니면 메시지 목록에서 하나 혹은\n"
+"그 이상의 메시지를 선택하세요."
 
 
-#: src/addrgather.c:345
+#: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
 msgid "Folder :"
-msgstr "Æú´õ :"
+msgstr "폴더 :"
 
 
-#: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
-#: src/importldif.c:948
+#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
 msgid "Address Book :"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï :"
+msgstr "주소록 :"
 
 
-#: src/addrgather.c:366
+#: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Æú´õ Å©±â :"
+msgstr "폴더 크기 :"
 
 
-#: src/addrgather.c:381
+#: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "ÀÌ ¸ÞÀÏ Çì´õ Ç׸ñµé Ã³¸®"
+msgstr "이 메일 헤더 항목들 처리"
 
 
-#: src/addrgather.c:399
+#: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr "ÇÏÀ§ Æú´õ Æ÷ÇÔ"
+msgstr "하위 폴더 포함"
 
 
-#: src/addrgather.c:422
+#: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
 msgid "Header Name"
-msgstr "Çì´õ À̸§"
+msgstr "헤더 이름"
 
 
-#: src/addrgather.c:423
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
 msgid "Address Count"
-msgstr "ÁÖ¼Ò °¹¼ö"
+msgstr "주소 갯수"
 
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:168 src/messageview.c:544
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:352 src/textview.c:1940
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4162
+#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:448
 msgid "Warning"
 msgid "Warning"
-msgstr "°æ°í"
+msgstr "경고"
 
 
-#: src/addrgather.c:528
+#: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Çì´õ Ç׸ñ"
+msgstr "헤더 항목"
 
 
-#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
-#: src/importldif.c:1067
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
+#: src/importldif.c:1028
 msgid "Finish"
 msgid "Finish"
-msgstr "³¡³¿"
+msgstr "끝냄"
 
 
-#: src/addrgather.c:588
+#: src/addrgather.c:600
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò ¾ò±â - ¼±ÅõȠ¸Þ½ÃÁö¿¡¼­"
+msgstr "이메일 주소 얻기 - 선택된 메시지에서"
 
 
-#: src/addrgather.c:596
+#: src/addrgather.c:608
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò ¾ò±â - Æú´õ¿¡¼­"
+msgstr "이메일 주소 얻기 - 폴더에서"
 
 
-#: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
+#: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
 msgid "Common address"
 msgid "Common address"
-msgstr "°øÅë ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "공통 주소록"
 
 
-#: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
+#: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
 msgid "Personal address"
 msgid "Personal address"
-msgstr "°³ÀΠÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "개인 주소록"
+
+#: src/addrindex.c:119
+#, fuzzy
+msgid "Common addresses"
+msgstr "공통 주소록"
 
 
-#: src/alertpanel.c:155 src/compose.c:5737
+#: src/addrindex.c:120
+#, fuzzy
+msgid "Personal addresses"
+msgstr "개인 주소록"
+
+#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6658
 msgid "Notice"
 msgid "Notice"
-msgstr "¾Ë¸²"
+msgstr "알림"
 
 
-#: src/alertpanel.c:181 src/alertpanel.c:203 src/compose.c:3441 src/inc.c:601
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:109 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:122
-#: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:148
+#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4108 src/inc.c:584
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
 msgid "Error"
 msgid "Error"
-msgstr "¿¡·¯"
+msgstr "에러"
 
 
-#: src/alertpanel.c:203
+#: src/alertpanel.c:189
 msgid "View log"
 msgid "View log"
-msgstr "·Î±× º¸±â"
+msgstr "로그 보기"
 
 
-#: src/alertpanel.c:327
+#: src/alertpanel.c:335
 msgid "Show this message next time"
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "´ÙÀ½¹ø¿¡ ÀÌ ¸Þ½ÃÁö º¸±â"
+msgstr "다음번에 이 메시지 보기"
 
 
-#: src/browseldap.c:238
+#: src/browseldap.c:219
 msgid "Browse Directory Entry"
 msgid "Browse Directory Entry"
-msgstr "µð·ºÅ丮 Ç׸ñ ºê¶ó¿ìÁî"
+msgstr "디렉토리 항목 브라우즈"
 
 
-#: src/browseldap.c:258
+#: src/browseldap.c:239
 msgid "Server Name :"
 msgid "Server Name :"
-msgstr "¼­¹ö À̸§ :"
+msgstr "서버 이름 :"
 
 
-#: src/browseldap.c:268
+#: src/browseldap.c:249
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr "ºÐ·ù À̸§ (dn) :"
+msgstr "분류 이름 (dn) :"
 
 
-#: src/browseldap.c:291
+#: src/browseldap.c:272
 msgid "LDAP Name"
 msgid "LDAP Name"
-msgstr "LDAP À̸§"
+msgstr "LDAP 이름"
 
 
-#: src/browseldap.c:293
+#: src/browseldap.c:274
 msgid "Attribute Value"
 msgid "Attribute Value"
-msgstr "¼Ó¼º °ª"
+msgstr "속성 값"
 
 
-#: src/common/nntp.c:68
+#: src/common/nntp.c:73
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "%s:%d NNTP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgstr "%s:%d NNTP 서버에 연결할 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
+#: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯: %s\n"
+msgstr "프로토콜 에러: %s\n"
 
 
-#: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
+#: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
 msgid "protocol error\n"
 msgid "protocol error\n"
-msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯\n"
+msgstr "프로토콜 에러\n"
 
 
-#: src/common/nntp.c:293
+#: src/common/nntp.c:300
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
+msgstr "글을 올리는 도중 에러 발생\n"
 
 
-#: src/common/nntp.c:373
+#: src/common/nntp.c:380
 msgid "Error occurred while sending command\n"
 msgid "Error occurred while sending command\n"
-msgstr "¸í·ÉÀ» º¸³»´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù\n"
+msgstr "명령을 보내는 도중 에러가 발생했습니다\n"
+
+#: src/common/plugin.c:231
+msgid "Plugin already loaded"
+msgstr "플러그인이 이미 로드되었습니다"
 
 
-#: src/common/plugin.c:103
+#: src/common/plugin.c:239
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
-msgstr "Ç÷¯±×ÀÎÀÇ ¸Þ¸ð¸®¸¦ ÇÒ´çÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
+msgstr "플러그인의 메모리를 할당할 수 없습니다"
 
 
-#: src/common/smtp.c:170
+#: src/common/plugin.c:265
+msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
+msgstr ""
+
+#: src/common/plugin.c:272
+msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr "이 모듈은 Sylpheed-Claws GTK1용입니다."
+
+#: src/common/smtp.c:173
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "SMTP ÀÎÁõÀ» »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgstr "SMTP 인증을 사용할 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:493 src/common/smtp.c:543
+#: src/common/smtp.c:508 src/common/smtp.c:558
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr "À߸øµÈ SMTP ÀÀ´ä\n"
+msgstr "잘못된 SMTP 응답\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:514 src/common/smtp.c:532 src/common/smtp.c:643
+#: src/common/smtp.c:529 src/common/smtp.c:547 src/common/smtp.c:666
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "SMTP ¼¼¼Ç¿¡¼­ ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
+msgstr "SMTP 세션에서 에러 발생\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:523 src/pop.c:828
+#: src/common/smtp.c:538 src/pop.c:841
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
+msgstr "인증 도중 에러 발생\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:577
+#: src/common/smtp.c:593
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö°¡ ³Ê¹« Å®´Ï´Ù (ÃÖ´ë Å©±â´Â %s)\n"
+msgstr "메시지가 너무 큽니다 (최대 크기는 %s)\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:602 src/pop.c:821
+#: src/common/smtp.c:625 src/pop.c:834
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "TLS ¼¼¼ÇÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgstr "TLS 세션을 시작할 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/common/ssl.c:136
+#: src/common/ssl.c:144
 msgid "Error creating ssl context\n"
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "ssl ¹®¸Æ »ý¼º ¿¡·¯\n"
+msgstr "ssl 문맥 생성 에러\n"
 
 
-#: src/common/ssl.c:155
+#: src/common/ssl.c:163
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr "SSL ¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù(%s)\n"
+msgstr "SSL 연결이 실패했습니다(%s)\n"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
-#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
-#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
+#: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
+#: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
 msgid "<not in certificate>"
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr "<Áõ¸í¼­¿¡ ¾øÀ½>"
+msgstr "<증명서에 없음>"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#: src/common/ssl_certificate.c:191
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -990,25 +887,25 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
-"  ¼ÒÀ¯ÀÚ: %s (%s) in %s\n"
+"  소유자: %s (%s) in %s\n"
 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
 "  Fingerprint: %s\n"
-"  Signature »óÅÂ: %s"
+"  Signature 상태: %s"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:307
+#: src/common/ssl_certificate.c:309
 msgid "Can't load X509 default paths"
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr "X509 ±âº» °æ·Î¸¦ ·ÎµåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
+msgstr "X509 기본 경로를 로드할 수 없습니다"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:362
+#: src/common/ssl_certificate.c:364
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"%sÀº(´Â) ¸ð¸£´Â SSL Áõ¸íÀÔ´Ï´Ù:\n"
+"%s은(는) 모르는 SSL 증명입니다:\n"
 "%s"
 
 "%s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
+#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1018,15 +915,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
-"Áõ¸íÀ» ÀúÀåÇÒ ¶§±îÁö ÀÌ °èÁ¤ÀÇ ÆíÁö´Â ¹ÞÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
-"(\"%s\" ¼Ó¼º ¼±ÅÃÀ» ÇØÁ¦Çϼ¼¿ä).\n"
+"증명을 저장할 때까지 이 계정의 편지는 받을 수 없습니다.\n"
+"(\"%s\" 속성 선택을 해제하세요).\n"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1077
+#: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
+#: src/prefs_receive.c:214
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr "¹Þ±â ¿¡·¯ ¹ß»ý½Ã ¿¡·¯ »óÀÚ º¸ÀÌÁö ¾ÊÀ½"
+msgstr "받기 에러 발생시 에러 상자 보이지 않음"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:398
+#: src/common/ssl_certificate.c:400
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
@@ -1038,855 +935,1038 @@ msgid ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
-"%sÀÇ SSL Áõ¸í¼­°¡ ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù !\n"
-"¿ø·¡´Â ´ÙÀ½ °ÍÀ̾ú½À´Ï´Ù:\n"
+"%s의 SSL 증명서가 바뀌었습니다 !\n"
+"원래는 다음 것이었습니다:\n"
 "%s\n"
 "\n"
 "%s\n"
 "\n"
-"Áö±ÝÀº ´ÙÀ½ °ÍÀÔ´Ï´Ù:\n"
+"지금은 다음 것입니다:\n"
 "%s\n"
 "\n"
 "%s\n"
 "\n"
-"ÀÌ°ÍÀº ¼­¹öÀÇ ÀÀ´äÀ» ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù´Â °ÍÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù."
+"이것은 서버의 응답을 알 수 없다는 것을 의미합니다."
 
 
-#: src/common/string_match.c:73
+#: src/common/string_match.c:79
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr "(Á¦¸ñÀÌ RegExp¿¡ ÀÇÇØ Áö¿öÁü)"
+msgstr "(제목이 RegExp에 의해 지워짐)"
 
 
-#: src/common/utils.c:199
+#: src/common/utils.c:342
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%dB"
 
 #, c-format
 msgid "%dB"
 msgstr "%dB"
 
-#: src/common/utils.c:201
+#: src/common/utils.c:344
 #, c-format
 msgid "%.1fKB"
 msgstr "%.1fKB"
 
 #, c-format
 msgid "%.1fKB"
 msgstr "%.1fKB"
 
-#: src/common/utils.c:203
+#: src/common/utils.c:346
 #, c-format
 msgid "%.2fMB"
 msgstr "%.2fMB"
 
 #, c-format
 msgid "%.2fMB"
 msgstr "%.2fMB"
 
-#: src/common/utils.c:205
+#: src/common/utils.c:348
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
 msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:518
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_Add..."
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/´õÇϱâ(_A)..."
+msgstr "/더하기(_A)..."
 
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:506
 msgid "/_Remove"
 msgid "/_Remove"
-msgstr "/»èÁ¦(_R)"
+msgstr "/삭제(_R)"
 
 
-#: src/compose.c:521 src/folderview.c:241
+#: src/compose.c:508 src/folderview.c:283
 msgid "/_Properties..."
 msgid "/_Properties..."
-msgstr "/Ư¼º(_P)..."
+msgstr "/특성(_P)..."
 
 
-#: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:271
+#: src/compose.c:513 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:274
 msgid "/_Message"
 msgid "/_Message"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)"
+msgstr "/메시지(_M)"
 
 
-#: src/compose.c:527
+#: src/compose.c:514
 msgid "/_Message/_Send"
 msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¸³»±â(_S)"
+msgstr "/메시지(_M)/보내기(_S)"
 
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:516
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_L)"
+msgstr "/메시지(_M)/나중에 보내기(_L)"
 
 
-#: src/compose.c:531 src/compose.c:535 src/compose.c:538 src/mainwindow.c:657
-#: src/mainwindow.c:667 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:675
-#: src/mainwindow.c:684 src/messageview.c:274 src/messageview.c:282
-#: src/messageview.c:287
+#: src/compose.c:518 src/compose.c:522 src/compose.c:525 src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:709
+#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
+#: src/messageview.c:290
 msgid "/_Message/---"
 msgid "/_Message/---"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/---"
+msgstr "/메시지(_M)/---"
 
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Message/_Attach file"
 msgid "/_Message/_Attach file"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÆÄÀϠ÷ºÎ(_A)"
+msgstr "/메시지(_M)/파일 첨부(_A)"
 
 
-#: src/compose.c:533
+#: src/compose.c:520
 msgid "/_Message/_Insert file"
 msgid "/_Message/_Insert file"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
+msgstr "/메시지(_M)/파일 삽입(_I)"
 
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼­¸í »ðÀÔ(_G)"
+msgstr "/메시지(_M)/서명 삽입(_G)"
 
 
-#: src/compose.c:536
+#: src/compose.c:523
 msgid "/_Message/_Save"
 msgid "/_Message/_Save"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÀúÀå(_S)"
+msgstr "/메시지(_M)/저장(_S)"
 
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Message/_Close"
 msgid "/_Message/_Close"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ý±â(_C)"
+msgstr "/메시지(_M)/닫기(_C)"
 
 
-#: src/compose.c:542
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
+msgstr "/편집(_E)/실행취소(_U)"
 
 
-#: src/compose.c:543
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/´Ù½Ã ½ÇÇà(_R)"
+msgstr "/편집(_E)/다시 실행(_R)"
+
+#: src/compose.c:531 src/compose.c:619 src/compose.c:625 src/mainwindow.c:480
+#: src/messageview.c:165
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/편집(_E)/---"
 
 
-#: src/compose.c:545
+#: src/compose.c:532
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_T)"
+msgstr "/편집(_E)/잘라내기(_T)"
+
+#: src/compose.c:533 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/편집(_E)/복사(_C)"
+
+#: src/compose.c:534
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/편집(_E)/붙여 넣기(_P)"
+
+#: src/compose.c:535
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/편집(_E)/특수 붙여 넣기"
+
+#: src/compose.c:536
+msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
+msgstr "/편집(_E)/특수 붙여 넣기/quotation으로 붙여넣기(_Q)"
 
 
-#: src/compose.c:548
-msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/quotationÀ¸·Î ºÙ¿©³Ö±â(_Q)"
+#: src/compose.c:538
+msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
+msgstr "/편집(_E)/특수 붙여 넣기/wrapped(_W)"
 
 
-#: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:460 src/messageview.c:162
+#: src/compose.c:540
+msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
+msgstr "/편집(_E)/특수 붙여 넣기/unwrapped(_U)"
+
+#: src/compose.c:542 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_A)"
+msgstr "/편집(_E)/모두 선택(_A)"
 
 
-#: src/compose.c:551
+#: src/compose.c:543
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)"
 
 
-#: src/compose.c:552
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ µÚ·Î À̵¿"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/문자를 뒤로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:557
+#: src/compose.c:549
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ ¾ÕÀ¸·Î À̵¿"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/문자를 앞으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:562
+#: src/compose.c:554
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ µÚ·Î À̵¿"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/단어를 뒤로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:567
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ ¾ÕÀ¸·Î À̵¿"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/단어를 앞으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:572
+#: src/compose.c:564
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀÎÀǠóÀ½À¸·Î À̵¿"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/라인의 처음으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:577
+#: src/compose.c:569
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀÎÀÇ ³¡À¸·Î À̵¿"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/라인의 끝으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:582
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/ÀÌÀü ¶óÀÎÀ¸·Î À̵¿"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/이전 라인으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´ÙÀ½ ¶óÀÎÀ¸·Î À̵¿"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/다음 라인으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:592
+#: src/compose.c:584
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ µÚ·Î Áö¿ì±â"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/문자를 뒤로 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:589
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¹®ÀÚ¸¦ ¾ÕÀ¸·Î Áö¿ì±â"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/문자를 앞으로 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:594
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ µÚ·Î Áö¿ì±â"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/단어를 뒤로 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:607
+#: src/compose.c:599
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/´Ü¾î¸¦ ¾ÕÀ¸·Î Áö¿ì±â"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/단어를 앞으로 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:612
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀΠÁö¿ì±â"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/라인 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:617
+#: src/compose.c:609
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/Àüü ¶óÀΠÁö¿ì±â"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/전체 라인 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/°í±Þ(_D)/¶óÀΠ³¡±îÁö Áö¿ì±â"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/라인 끝까지 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:620
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÇöÀ破ܶô ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_W)"
+msgstr "/편집(_E)/현재 단락 자동 줄바꿈(_W)"
 
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµç ±ä ¶óÀΠÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_L)"
+msgstr "/편집(_E)/모든 긴 라인 자동 줄바꿈(_L)"
 
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_O)"
+msgstr "/편집(_E)/자동 줄바꿈(_O)"
 
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/¿ÜºÎ ÆíÁý±â·Î ÆíÁý(_X)"
+msgstr "/편집(_E)/외부 편집기로 편집(_X)"
 
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Spelling"
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)"
+msgstr "/맞춤법(_S)"
 
 
-#: src/compose.c:638
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ðµÎ È¤Àº ¼±ÅõȠ°Í È®ÀÎ(_C)"
+msgstr "/맞춤법(_S)/모두 혹은 선택된 것 확인(_C)"
 
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸° ¸ðµç ´Ü¾î °­Á¶(_H)"
+msgstr "/맞춤법(_S)/맞춤법이 틀린 모든 단어 강조(_H)"
 
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸¯ ´Ü¾î µÚ·Î °Ë»ö(_B)"
+msgstr "/맞춤법(_S)/맞춤법이 틀릭 단어 뒤로 검색(_B)"
 
 
-#: src/compose.c:644
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸¯ ´Ü¾î ¾ÕÀ¸·Î °Ë»ö(_B)"
+msgstr "/맞춤법(_S)/맞춤법이 틀릭 단어 앞으로 검색(_B)"
 
 
-#: src/compose.c:646
-msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/---"
-
-#: src/compose.c:647
-msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/¸ÂÃã¹ý(_S)/¼³Á¤(_S)"
-
-#: src/compose.c:650
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_Options"
 msgid "/_Options"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)"
+msgstr "/옵션(_O)"
 
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Options/Privacy System"
 msgid "/_Options/Privacy System"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã ½Ã½ºÅÛ"
+msgstr "/옵션(_O)/프라이버시 시스템"
 
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Options/Privacy System/None"
 msgid "/_Options/Privacy System/None"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã ½Ã½ºÅÛ/¾øÀ½"
+msgstr "/옵션(_O)/프라이버시 시스템/없음"
 
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Options/Si_gn"
 msgid "/_Options/Si_gn"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/½ÎÀÎ(_G)"
+msgstr "/옵션(_O)/싸인(_G)"
 
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:643
 msgid "/_Options/_Encrypt"
 msgid "/_Options/_Encrypt"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¾Ïȣȭ(_E)"
+msgstr "/옵션(_O)/암호화(_E)"
 
 
-#: src/compose.c:655 src/compose.c:662
+#: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
 msgid "/_Options/---"
 msgid "/_Options/---"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/---"
+msgstr "/옵션(_O)/---"
 
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Options/_Priority"
 msgid "/_Options/_Priority"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)"
 
 
-#: src/compose.c:657
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/°¡Àå ³ô°Ô(_H)"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)/가장 높게(_H)"
 
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/³ô°Ô(_G)"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)/높게(_G)"
 
 
-#: src/compose.c:659
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/º¸Åë(_N)"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)/보통(_N)"
 
 
-#: src/compose.c:660
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/³·°Ô(_W)"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)/낮게(_W)"
 
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¿ì¼±¼øÀ§(_P)/°¡Àå ³·°Ô(_L)"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)/가장 낮게(_L)"
 
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/¼ö½Å È®ÀΠ¿äû(_R)"
+msgstr "/옵션(_O)/수신 확인 요청(_R)"
 
 
-#: src/compose.c:664
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
-msgstr "/¿É¼Ç(_O)/ÂüÁ¶ Áö¿ì±â(_V)"
+msgstr "/옵션(_O)/참조 지우기(_V)"
 
 
-#: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:290
-msgid "/_Tools"
-msgstr "/µµ±¸(_T)"
+#: src/compose.c:661
+msgid "/_Options/Character _encoding"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)"
+
+#: src/compose.c:662
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/자동(_A)"
+
+#: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:678 src/compose.c:682
+#: src/compose.c:688 src/compose.c:692 src/compose.c:698 src/compose.c:702
+#: src/compose.c:712 src/compose.c:716 src/compose.c:726 src/compose.c:730
+msgid "/_Options/Character _encoding/---"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/---"
 
 #: src/compose.c:666
 
 #: src/compose.c:666
+msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/7bit 아스키 (US-ASC_II)"
+
+#: src/compose.c:668
+msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/유니코드 (_UTF-8)"
+
+#: src/compose.c:672
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/서부 유럽 (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/compose.c:674
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/서부 유럽 (ISO-8859-15)"
+
+#: src/compose.c:676
+#, fuzzy
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/서부 유럽 (Windows-1252)"
+
+#: src/compose.c:680
+msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/중앙 유럽 (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/compose.c:684
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/_Baltic (ISO-8859-13)"
+
+#: src/compose.c:686
+msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Baltic (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/compose.c:690
+msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/그리스 (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/compose.c:694
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+
+#: src/compose.c:696
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Hebrew (Windows-1255)"
+
+#: src/compose.c:700
+msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/터기 (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/compose.c:704
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (ISo-8859-_5)"
+
+#: src/compose.c:706
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (KOI8-_R)"
+
+#: src/compose.c:708
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (KOI8-U)"
+
+#: src/compose.c:710
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: src/compose.c:714
+msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/일본 (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/compose.c:718
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Simplified Chinese (_GB2312)"
+
+#: src/compose.c:720
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Simplified Chinese (GBK)"
+
+#: src/compose.c:722
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Traditional Chinese (_Big5)"
+
+#: src/compose.c:724
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+
+#: src/compose.c:728
+msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/한국 (EUC-_KR)"
+
+#: src/compose.c:732
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Thai (TIS-620)"
+
+#: src/compose.c:734
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Thai (Windows-874)"
+
+#: src/compose.c:738
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/´«±ÝÀÚ º¸À̱â(_R)"
+msgstr "/도구(_T)/눈금자 보이기(_R)"
 
 
-#: src/compose.c:667 src/messageview.c:291
+#: src/compose.c:739 src/messageview.c:294
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
+msgstr "/도구(_T)/주소록(_A)"
 
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:740
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/ÅÛÇø´(_T)"
+msgstr "/도구(_T)/템플릿(_T)"
 
 
-#: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:316
+#: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:319
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/µ¿ÀÛ(_N)"
+msgstr "/도구(_T)/동작(_N)"
+
+#: src/compose.c:1437
+msgid "Fw: multiple emails"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:1462
+#: src/compose.c:1773
 msgid "Reply-To:"
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "ȸ½ÅÁÖ¼Ò:"
+msgstr "회신주소:"
 
 
-#: src/compose.c:1465 src/compose.c:4199 src/compose.c:4879
+#: src/compose.c:1776 src/compose.c:4987 src/compose.c:5671
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 #: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
-msgstr "´º½º±×·ì:"
+msgstr "뉴스그룹:"
 
 
-#: src/compose.c:1468
+#: src/compose.c:1779
 msgid "Followup-To:"
 msgid "Followup-To:"
-msgstr "µû¶ó¿Ã¸®±â:"
+msgstr "따라올리기:"
 
 
-#: src/compose.c:1787
+#: src/compose.c:2169
 msgid "Quote mark format error."
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr "Àο렺ÎÈ£ Çü½Ä ¿¡·¯."
+msgstr "인용 부호 형식 에러."
 
 
-#: src/compose.c:1803
+#: src/compose.c:2185
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö È¸½Å/Àü´Þ Çü½Ä ¿¡·¯."
+msgstr "메시지 회신/전달 형식 에러."
 
 
-#: src/compose.c:2143
+#: src/compose.c:2726
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "%s ÆÄÀÏÀÌ ºó ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù."
+msgstr "%s 파일이 빈 파일입니다."
 
 
-#: src/compose.c:2147
+#: src/compose.c:2730
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "%sÀ»(¸¦) ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "%s을(를) 읽을 수가 없습니다."
 
 
-#: src/compose.c:2181
+#: src/compose.c:2757
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö: %s"
-
-#: src/compose.c:2286
-msgid "Encrypted message"
-msgstr "¾ÏȣȭµÈ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "메시지: %s"
 
 
-#: src/compose.c:2287
-msgid ""
-"Cannot re-edit an encrypted message. \n"
-"Discard encrypted part?"
-msgstr ""
-"¾ÏȣȭµÈ ¸Þ½ÃÁö´Â ´Ù½Ã ÆíÁýÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
-"¾ÏȣȭµÈ ºÎºÐÀ» ¹ö¸±±î¿ä?"
-
-#: src/compose.c:2941
+#: src/compose.c:3523
 msgid " [Edited]"
 msgid " [Edited]"
-msgstr " [¼öÁ¤µÊ]"
+msgstr " [수정됨]"
 
 
-#: src/compose.c:2943
+#: src/compose.c:3529
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - ¸Þ½ÃÁö ÆíÁý%s "
+msgstr "%s - 메시지 편집%s "
 
 
-#: src/compose.c:2946
-#, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö%s ÆíÁý"
+#: src/compose.c:3532
+#, fuzzy, c-format
+msgid "[no subject] - Compose message%s"
+msgstr "%s - 메시지 편집%s "
 
 
-#: src/compose.c:2970
+#: src/compose.c:3557 src/messageview.c:594
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"¸ÞÀÏÀ» º¸³»±âÀ§ÇÑ °èÁ¤ÀÌ ÁöÁ¤µÇ¾îÀÖÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
-"º¸³»±â Àü¿¡ ¸ÞÀÏ °èÁ¤À» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
+"메일을 보내기위한 계정이 지정되어있지않습니다.\n"
+"보내기 전에 메일 계정을 선택하세요."
 
 
-#: src/compose.c:3101
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
-
-#: src/compose.c:3109 src/messageview.c:544 src/prefs_account.c:935
-#: src/prefs_common.c:928 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
+#: src/compose.c:3659 src/compose.c:3687 src/compose.c:3714
+#: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:336 src/toolbar.c:387
+#: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
 msgid "Send"
-msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
+msgstr "메일 발송"
+
+#: src/compose.c:3660
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3688
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3702
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "받는 사람이 지정되지않았습니다."
 
 
-#: src/compose.c:3110
+#: src/compose.c:3715
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr "Á¦¸ñÀÌ ºñ¾ú½À´Ï´Ù. ±×·¡µµ º¸³¾±î¿ä?"
+msgstr "제목이 비었습니다. 그래도 보낼까요?"
+
+#: src/compose.c:3741
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
+msgstr ""
+"메시지를 보내기 큐에 저장하지 못했습니다:\n"
+"\n"
+"문자셋 변환이 실패했습니다."
+
+#: src/compose.c:3744
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Signature failed."
+msgstr ""
+"메시지를 보내기 큐에 저장하지 못했습니다:\n"
+"\n"
+"서명을 할 수 없었습니다."
+
+#: src/compose.c:3747
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"메시지를 보내기 큐에 저장하지 못했습니다:\n"
+"\n"
+"%s."
 
 
-#: src/compose.c:3135
-msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»±â Å¥¿¡ ÀúÀåÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù"
+#: src/compose.c:3749
+msgid "Could not queue message for sending."
+msgstr "메시지를 보내기 큐에 저장하지 못했습니다."
 
 
-#: src/compose.c:3148 src/compose.c:3177
+#: src/compose.c:3764 src/compose.c:3793
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
-"¸Þ½ÃÁö°¡ Å¥¿¡ ÀúÀåµÇ¾úÁö¸¸ º¸³¾ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
-"´Ù½Ã ½ÃµµÇϽ÷Á¸é ¸ÞÀΠâ¿¡¼­ \"Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û\"¸¦ »ç¿ëÇϼ¼¿ä."
+"메시지가 큐에 저장되었지만 보낼 수 없습니다.\n"
+"다시 시도하시려면 메인 창에서 \"임시 보관된 메시지 발송\"를 사용하세요."
+
+#: src/compose.c:4105
+#, c-format
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
+msgstr ""
+"메시지의 주어진 %s 문자셋으로 바꿀 수\n"
+"없습니다.\n"
+"%s(으)로 보낼까요?"
 
 
-#: src/compose.c:3437
+#: src/compose.c:4158
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message from\n"
-"%s to %s.\n"
+"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
+"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
+"\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
-"¸Þ½ÃÁöÀÇ ¹®ÀÚ¼ÂÀ» %s¿¡¼­ %s(À¸)·Î ¹Ù²Ü ¼ö\n"
-"¾ø½À´Ï´Ù.\n"
-"±×·¡µµ º¸³¾±î¿ä?"
+"%d 줄이 한계를 벗어났습니다 (998 바이트).\n"
+"메시지 내용이 배달 중에 깨질 수도 있습니다.\n"
+"\n"
+"그래도 보낼까요?"
 
 
-#: src/compose.c:3617
+#: src/compose.c:4335
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr "ÆíÁö¸¦ º¸³¾ ¼ö Àִ °èÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù!"
+msgstr "편지를 보낼 수 있는 계정이 없습니다!"
 
 
-#: src/compose.c:3627
+#: src/compose.c:4345
 msgid "No account for posting news available!"
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr "´º½º¸¦ ¿Ã¸± ¼ö Àִ °èÁ¤ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù!"
+msgstr "뉴스를 올릴 수 있는 계정이 없습니다!"
 
 
-#: src/compose.c:4282 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:169
+#: src/compose.c:5070 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
 msgid "From:"
 msgid "From:"
-msgstr "º¸³½ »ç¶÷:"
+msgstr "보낸 사람:"
 
 
-#: src/compose.c:4386 src/compose.c:4556 src/compose.c:5498
-msgid "MIME type"
-msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
+#: src/compose.c:5121
+msgid "Mime type"
+msgstr "마임 형식"
 
 
-#: src/compose.c:4387 src/compose.c:4557 src/mimeview.c:197
-#: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:299 src/prefs_summary_column.c:73
-#: src/summaryview.c:457
+#: src/compose.c:5127 src/compose.c:5358 src/mimeview.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:471
 msgid "Size"
 msgid "Size"
-msgstr "Å©±â"
+msgstr "크기"
 
 
-#: src/compose.c:4451
+#: src/compose.c:5187
 msgid "Save Message to "
 msgstr ""
 
 msgid "Save Message to "
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4471 src/prefs_filtering_action.c:420
-msgid "Select ..."
-msgstr "°í¸£±â ..."
+#: src/compose.c:5209 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
+#: src/editvcard.c:202 src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243
+#: src/importpine.c:243 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1422
+#: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_spelling.c:244
+msgid "_Browse"
+msgstr "찾아보기(_B)"
+
+#: src/compose.c:5357 src/compose.c:6412
+msgid "MIME type"
+msgstr "마임 타입"
 
 
-#: src/compose.c:4608 src/prefs_account.c:1526 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_matcher.c:148
+#: src/compose.c:5422 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_customheader.c:201
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
 msgid "Header"
-msgstr "Çì´õ"
+msgstr "헤더"
 
 
-#: src/compose.c:4610
+#: src/compose.c:5424
 msgid "Attachments"
 msgid "Attachments"
-msgstr "÷ºÎ"
+msgstr "첨부"
 
 
-#: src/compose.c:4612
+#: src/compose.c:5426
 msgid "Others"
 msgid "Others"
-msgstr "±âŸ"
+msgstr "기타"
 
 
-#: src/compose.c:4627 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
-#: src/summary_search.c:183
+#: src/compose.c:5441 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
+#: src/summary_search.c:225
 msgid "Subject:"
 msgid "Subject:"
-msgstr "Á¦¸ñ:"
+msgstr "제목:"
 
 
-#: src/compose.c:4828 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:283
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/prefs_account.c:581
-#: src/summaryview.c:4116
+#: src/compose.c:5625 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1617 src/gtk/gtkaspell.c:2280 src/prefs_account.c:637
+#: src/summaryview.c:4450
 msgid "None"
 msgid "None"
-msgstr "¾øÀ½"
+msgstr "없음"
 
 
-#: src/compose.c:4837
+#: src/compose.c:5635
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"¸ÂÃã¹ý È®ÀΠÇÁ·Î±×·¥À» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+"맞춤법 확인 프로그램을 시작할 수 없습니다.\n"
 "%s"
 
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5393
+#: src/compose.c:5870
+#, c-format
+msgid ""
+"The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
+"encrypt this message."
+msgstr ""
+"프라이버시 시스템 '%s'(이)가 로드되지 않았습니다. 이 메시지를 싸인하거나 암호"
+"화할 수 없을 것입니다."
+
+#: src/compose.c:6303
 msgid "Invalid MIME type."
 msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ¸¶ÀӠŸÀÔ."
+msgstr "올바르지않은 마임 타입."
 
 
-#: src/compose.c:5411
+#: src/compose.c:6321
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ¾ø°Å³ª ºñ¿©ÀÖ½À´Ï´Ù."
+msgstr "파일이 없거나 비여있습니다."
 
 
-#: src/compose.c:5480
+#: src/compose.c:6394
 msgid "Properties"
 msgid "Properties"
-msgstr "µî·Ï Á¤º¸"
+msgstr "등록 정보"
 
 
-#: src/compose.c:5525
+#: src/compose.c:6445
 msgid "Encoding"
 msgid "Encoding"
-msgstr "ÀÎÄÚµù"
+msgstr "인코딩"
 
 
-#: src/compose.c:5556
+#: src/compose.c:6470
 msgid "Path"
 msgid "Path"
-msgstr "°æ·Î"
+msgstr "경로"
 
 
-#: src/compose.c:5557 src/prefs_toolbar.c:812
+#: src/compose.c:6471 src/prefs_toolbar.c:1064
 msgid "File name"
 msgid "File name"
-msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
+msgstr "파일 이름"
 
 
-#: src/compose.c:5734
+#: src/compose.c:6655
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
-"¿ÜºÎ ÆíÁý±â°¡ ¿©ÀüÈ÷ »ì¾ÆÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
-"ÀÌ ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °­Á¦·Î Á¾·á½Ãų±î¿ä?\n"
-"ÇÁ·Î¼¼½º ±×·ì ¾ÆÀ̵ð: %d"
+"외부 편집기가 여전히 살아있습니다.\n"
+"이 프로세스를 강제로 종료시킬까요?\n"
+"프로세스 그룹 아이디: %d"
 
 
-#: src/compose.c:6054 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
-#: src/toolbar.c:1866
-msgid "Offline warning"
-msgstr "¿ÀÇÁ¶óÀΠ°æ°í"
+#: src/compose.c:6697
+msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+msgstr "작성: 감시하는 프로세스로 부터의 입력\n"
 
 
-#: src/compose.c:6055 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
-#: src/toolbar.c:1867
-msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr "ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿Â¶óÀΠ»óÅ·Π¹Ù²Ü±î¿ä?"
+#: src/compose.c:6982
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"메시지를 보내기 큐에 저장하지 못했습니다:\n"
+"\n"
+"%s."
 
 
-#: src/compose.c:6205 src/compose.c:6226
+#: src/compose.c:7064
+msgid "Could not save draft."
+msgstr "임시 보관함을 저장할 수 없습니다."
+
+#: src/compose.c:7132 src/compose.c:7155
 msgid "Select file"
 msgid "Select file"
-msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+msgstr "파일 선택"
 
 
-#: src/compose.c:6240
+#: src/compose.c:7168
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr "'%s' ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "'%s' 파일을 읽을 수 없습니다."
 
 
-#: src/compose.c:6242
+#: src/compose.c:7170
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
-"'%s' ÆÄÀÏÀÌ À߸øµÈ ¹®ÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù\n"
-"ÇöÀç ÀÎÄÚµù¿¡ ´ëÇؼ­´Â »ðÀԽàÀ߸øµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù."
+"'%s' 파일이 잘못된 문자를 포함하고 있습니다\n"
+"현재 인코딩에 대해서는 삽입시 잘못될 수 있습니다."
 
 
-#: src/compose.c:6287
+#: src/compose.c:7218
 msgid "Discard message"
 msgid "Discard message"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö ¹ö¸®±â"
+msgstr "메시지 버리기"
 
 
-#: src/compose.c:6288
-msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. º¯°æ»çÇ×À» ¹ö¸±±î¿ä?"
+#: src/compose.c:7219
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
+msgstr "이 메시지는 수정되었습니다. 변경사항을 버릴까요?"
 
 
-#: src/compose.c:6289
-msgid "Discard"
-msgstr "¹ö¸®±â"
+#: src/compose.c:7220
+msgid "_Discard"
+msgstr "버리기(_D)"
 
 
-#: src/compose.c:6289
-msgid "to Draft"
-msgstr "Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î"
+#: src/compose.c:7220
+msgid "_Save to Drafts"
+msgstr "임시 보관함으로(_S)"
 
 
-#: src/compose.c:6324
+#: src/compose.c:7264
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
-msgstr "`%s' ÅÛÇø´À» Àû¿ëÇÒ±î¿ä?"
+msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
+msgstr "'%s' 템플릿을 적용할까요?"
 
 
-#: src/compose.c:6326
+#: src/compose.c:7266
 msgid "Apply template"
 msgid "Apply template"
-msgstr "ÅÛÇø´À» Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù."
+msgstr "템플릿을 적용합니다."
 
 
-#: src/compose.c:6327
-msgid "Replace"
-msgstr "´ëü"
+#: src/compose.c:7267
+msgid "_Replace"
+msgstr "대체(_R)"
 
 
-#: src/compose.c:6327 src/toolbar.c:426
-msgid "Insert"
-msgstr "»ðÀÔ"
+#: src/compose.c:7267
+msgid "_Insert"
+msgstr "삽입(_I)"
 
 
-#: src/crash.c:141
+#: src/crash.c:142
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr "Sylpheed ÇÁ·Î¼¼½º(%ld)°¡ %ld ½Ã±×³ÎÀ» ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù"
+msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed-Claws 프로세스(%ld)가 %ld 시그널을 받았습니다"
 
 
-#: src/crash.c:186
-msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr "Sylpheed°¡ Á×¾ú½À´Ï´Ù"
+#: src/crash.c:188
+msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
+msgstr "Sylpheed-Claws가 죽었습니다"
 
 
-#: src/crash.c:202
+#: src/crash.c:204
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
 "%s.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
 "%s.\n"
-"¹ØÀÇ Á¤º¸¸¦ Æ÷ÇÔÇؼ­ ¹ö±× ·¹Æ÷Æ®¸¦ ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù."
+"밑의 정보를 포함해서 버그 레포트를 해 주시기 바랍니다."
 
 
-#: src/crash.c:207
+#: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
 msgid "Debug log"
-msgstr "µð¹ö±× ·Î±×"
+msgstr "디버그 로그"
+
+#: src/crash.c:246
+msgid "Close"
+msgstr "닫기"
 
 
-#: src/crash.c:247
+#: src/crash.c:251
 msgid "Save..."
 msgid "Save..."
-msgstr "ÀúÀå..."
+msgstr "저장..."
 
 
-#: src/crash.c:252
+#: src/crash.c:256
 msgid "Create bug report"
 msgid "Create bug report"
-msgstr "¹ö±× ·¹Æ÷Æ® ¸¸µé±â"
+msgstr "버그 레포트 만들기"
 
 
-#: src/crash.c:301
+#: src/crash.c:303
 msgid "Save crash information"
 msgid "Save crash information"
-msgstr "Å©·¡½¬ Á¤º¸ ÀúÀå"
+msgstr "크래쉬 정보 저장"
 
 
-#: src/editaddress.c:143
+#: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
 msgid "Add New Person"
-msgstr "»õ Àι° ´õÇϱâ"
+msgstr "새 인물 더하기"
 
 
-#: src/editaddress.c:144
+#: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
 msgid "Edit Person Details"
-msgstr "Àι° »ó¼¼³»¿ª ÆíÁý"
+msgstr "인물 상세내역 편집"
 
 
-#: src/editaddress.c:285
+#: src/editaddress.c:316
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+msgstr "메일 주소가 지정되지 않았습니다."
 
 
-#: src/editaddress.c:422
+#: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr "À̸§°ú °ªÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+msgstr "이름과 값이 지정되지 않았습니다."
 
 
-#: src/editaddress.c:480
+#: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr "Àι° ÀÚ·á ÆíÁý"
+msgstr "인물 자료 편집"
 
 
-#: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
-#: src/ldif.c:826
+#: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
+#: src/ldif.c:858
 msgid "Display Name"
 msgid "Display Name"
-msgstr "Ç¥½Ã ¸í"
+msgstr "표시 명"
 
 
-#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
+#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
 msgid "Last Name"
 msgid "Last Name"
-msgstr "¸¶Áö¸· À̸§"
+msgstr "마지막 이름"
 
 
-#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
+#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
 msgid "First Name"
 msgid "First Name"
-msgstr "óÀ½ À̸§"
+msgstr "처음 이름"
 
 
-#: src/editaddress.c:589
+#: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
 msgid "Nickname"
-msgstr "°¡¸í"
+msgstr "가명"
 
 
-#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
-#: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
+#: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
+#: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638 src/exporthtml.c:802
+#: src/ldif.c:874
 msgid "E-Mail Address"
 msgid "E-Mail Address"
-msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
+msgstr "이메일 주소"
 
 
-#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
+#: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
 msgid "Alias"
-msgstr "º°¸í"
+msgstr "별명"
 
 
-#: src/editaddress.c:710
-msgid "Move Up"
-msgstr "À§·Î À̵¿"
-
-#: src/editaddress.c:713
-msgid "Move Down"
-msgstr "¾Æ·¡·Î À̵¿"
-
-#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
-msgid "Modify"
-msgstr "¼öÁ¤"
-
-#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/gtk/quicksearch.c:298
-#: src/message_search.c:134 src/summary_search.c:223
-msgid "Clear"
-msgstr "Áö¿ò"
-
-#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:458
+#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
+#: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
 msgid "Value"
-msgstr "°ª"
+msgstr ""
 
 
-#: src/editaddress.c:883
-msgid "Basic Data"
-msgstr "±âº» ÀÚ·á"
+#: src/editaddress.c:1070
+msgid "User Data"
+msgstr "사용자 데이타"
 
 
-#: src/editaddress.c:885
-msgid "User Attributes"
-msgstr "»ç¿ëÀÚ ¼Ó¼º"
+#: src/editaddress.c:1071
+msgid "E-Mail Addresses"
+msgstr "이메일 주소"
 
 
-#: src/editbook.c:112
+#: src/editaddress.c:1072
+msgid "Other Attributes"
+msgstr "기타 속성"
+
+#: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr "ÆÄÀÏÀÌ Á¤»óÀûÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù."
+msgstr "파일이 정상적으로 보입니다."
 
 
-#: src/editbook.c:115
+#: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr "ÆÄÀÏÀÌ Á¤»óÀûÀΠÁÖ¼Ò·Ï Çü½ÄÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
+msgstr "파일이 정상적인 주소록 형식이 아닙니다."
 
 
-#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
 msgid "Could not read file."
-msgstr "ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "파일을 읽을 수가 없습니다."
 
 
-#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+#: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï ÆíÁý"
+msgstr "주소록 편집"
 
 
-#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
 msgid " Check File "
-msgstr " ÆÄÀÏ È®ÀΠ"
+msgstr " 파일 확인 "
 
 
-#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1744
+#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1879
 msgid "File"
 msgid "File"
-msgstr "ÆÄÀÏ"
+msgstr "파일"
 
 
-#: src/editbook.c:283
+#: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "»õ ÁÖ¼Ò·Ï ´õÇϱâ"
+msgstr "새 주소록 더하기"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "±×·ì¸íÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+msgstr "그룹명이 지정되지 않았습니다."
 
 
-#: src/editgroup.c:264
+#: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "±×·ì ÀÚ·á ÆíÁý"
+msgstr "그룹 자료 편집"
 
 
-#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
+#: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
 msgid "Group Name"
-msgstr "±×·ì¸í"
+msgstr "그룹명"
 
 
-#: src/editgroup.c:311
+#: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "±×·ìÀÇ ÁÖ¼Ò"
+msgstr "그룹의 주소"
 
 
-#: src/editgroup.c:313
+#: src/editgroup.c:335
 msgid " -> "
 msgstr " -> "
 
 msgid " -> "
 msgstr " -> "
 
-#: src/editgroup.c:340
+#: src/editgroup.c:362
 msgid " <- "
 msgstr " <- "
 
 msgid " <- "
 msgstr " <- "
 
-#: src/editgroup.c:342
+#: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "»ç¿ë°¡´ÉÇÑ ÁÖ¼Ò"
+msgstr "사용가능한 주소"
 
 
-#: src/editgroup.c:402
+#: src/editgroup.c:425
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr "È­»ìÇ¥ ´ÜÃ߷Π±×·ì¿¡¼­ È¤Àº ±×·ìÀ¸·Î ÀüÀÚ¿ìÆí ÁÖ¼Ò À̵¿"
+msgstr "화살표 단추로 그룹에서 혹은 그룹으로 전자우편 주소 이동"
 
 
-#: src/editgroup.c:450
+#: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "±×·ì »ó¼¼³»¿ë ÆíÁý"
+msgstr "그룹 상세내용 편집"
 
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
 msgid "Add New Group"
-msgstr "»õ ±×·ì ´õÇϱâ"
+msgstr "새 그룹 더하기"
 
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Æú´õ ÆíÁý"
+msgstr "폴더 편집"
 
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
+msgstr "새 폴더의 이름을 넣으세요:"
 
 
-#: src/editgroup.c:506 src/imap_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:118
+#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
 msgid "New folder"
-msgstr "»õ Æú´õ"
+msgstr "새 폴더"
 
 
-#: src/editgroup.c:507 src/mh_gtk.c:119
+#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
+msgstr "새 폴더의 이름을 넣으세요:"
 
 
-#: src/editjpilot.c:189
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr "ÆÄÀÏÀÌ JPilot Çü½ÄÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
+msgstr "파일이 JPilot 형식이 아닙니다."
 
 
-#: src/editjpilot.c:225
+#: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "JPilot ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+msgstr "JPilot 파일 선택"
 
 
-#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr "JPilot Ç׸ñ ÆíÁý"
-
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:481 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
-#: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2246
-#: src/prefs_spelling.c:244
-msgid " ... "
-msgstr " ... "
+msgstr "JPilot 항목 편집"
 
 
-#: src/editjpilot.c:319
+#: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Ãß°¡ÀûÀΠÀüÀÚ¿ìÆí ÁÖ¼Ò Ç׸ñ(µé)"
+msgstr "추가적인 전자우편 주소 항목(들)"
 
 
-#: src/editjpilot.c:408
+#: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr "»õ JPilot Ç׸ñ ´õÇϱâ"
+msgstr "새 JPilot 항목 더하기"
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:141
+#: src/editldap_basedn.c:143
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr "LDAP ÆíÁý - ±âº» Ã£±â ¼±ÅÃ"
+msgstr "LDAP 편집 - 기본 찾기 선택"
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:415
+#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
 msgid "Hostname"
 msgid "Hostname"
-msgstr "È£½ºÆ®¸í"
+msgstr "호스트명"
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:434 src/ssl_manager.c:106
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
 msgid "Port"
 msgid "Port"
-msgstr "Æ÷Æ®"
+msgstr "포트"
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:463
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
 msgid "Search Base"
 msgstr ""
 
 msgid "Search Base"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap_basedn.c:202
+#: src/editldap_basedn.c:204
 msgid "Available Search Base(s)"
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr "°¡´ÉÇÑ ±âº» Ã£±â(µé)"
+msgstr "가능한 기본 찾기(들)"
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:291
+#: src/editldap_basedn.c:294
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "¼­¹ö¿¡¼­ ±âº» Ã£±â(µé)À» ÀÐÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù - ¼öµ¿À¸·Î ¼³Á¤Çϼ¼¿ä"
+msgstr "서버에서 기본 찾기(들)을 읽을 수 없습니다 - 수동으로 설정하세요"
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:267
+#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
+msgstr "서버에 연결할 수가 없습니다"
 
 
-#: src/editldap.c:149
+#: src/editldap.c:148
 msgid "A Name must be supplied."
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "À̸§ÀÌ Á¦°øµÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù."
+msgstr "이름이 제공되어야 합니다."
 
 
-#: src/editldap.c:161
+#: src/editldap.c:160
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr "¼­¹ö¿¡ ´ëÇѠȣ½ºÆ®¸íÀÌ Á¦°øµÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù."
+msgstr "서버에 대한 호스트명이 제공되어야 합니다."
 
 
-#: src/editldap.c:174
+#: src/editldap.c:173
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
-msgstr "Àû¾îµµ ÇϳªÀÇ LDAP Ã£±â ¼Ó¼ºÀÌ ÁÖ¾îÁ®¾ß ÇÕ´Ï´Ù."
+msgstr "적어도 하나의 LDAP 찾기 속성이 주어져야 합니다."
 
 #: src/editldap.c:264
 msgid "Connected successfully to server"
 
 #: src/editldap.c:264
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr "¼­¹ö¿¡ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¿¬°áµÇ¾ú½À´Ï´Ù"
+msgstr "서버에 성공적으로 연결되었습니다"
 
 
-#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:990
+#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr "LDAP ¼­¹ö ÆíÁý"
+msgstr "LDAP 서버 편집"
 
 
-#: src/editldap.c:410
+#: src/editldap.c:408
 msgid "A name that you wish to call the server."
 msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr "¼­¹ö À̸§."
+msgstr "서버 이름."
 
 
-#: src/editldap.c:425
+#: src/editldap.c:423
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
-"computer as Sylpheed."
+"computer as Sylpheed-Claws."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"이것은 서버의 호스트명입니다. 가령, \"mydomain.com\"에 대해 \"ldap.mydomain."
+"com\"을 사용할 수 있을 것입니다. IP 주소를 사용하실 수도 있습니다. 만일 "
+"Sylpheed-Claws가 LDAP 서버가 실행중인 컴퓨터에 있다면 \"localhost\"를 사용하"
+"실 수도 있습니다."
 
 
-#: src/editldap.c:449
+#: src/editldap.c:447
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
-msgstr "¼­¹öÀÇ Æ÷Æ® ¹øÈ£. Æ÷Æ® 389°¡ ±âº»°ªÀÔ´Ï´Ù."
+msgstr "서버의 포트 번호. 포트 389가 기본값입니다."
 
 
-#: src/editldap.c:453
+#: src/editldap.c:451
 msgid " Check Server "
 msgid " Check Server "
-msgstr " ¼­¹ö È®ÀΠ"
+msgstr " 서버 확인 "
 
 
-#: src/editldap.c:458
+#: src/editldap.c:456
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr "¼­¹ö·ÎÀÇ ¿¬°áÀ» ½ÃÇèÇÏ·Á¸é ÀÌ ´ÜÃ߸¦ ´©¸£¼¼¿ä."
+msgstr "서버로의 연결을 시험하려면 이 단추를 누르세요."
 
 
-#: src/editldap.c:473
+#: src/editldap.c:471
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -1894,46 +1974,43 @@ msgid ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
+"서버에서 찾을 디렉토리들의 이름을 적습니다. 가령:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
 
 
-#: src/editldap.c:486
+#: src/editldap.c:484
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
 msgstr ""
+"서버에서 사용가능한 디렉토리들의 이름을 보고 싶으시면 이 단추를 누르세요."
 
 
-#: src/editldap.c:493
-msgid "Enable TLS"
-msgstr "TLS »ç¿ë"
-
-#: src/editldap.c:499
-msgid "Connect to the server using TLS encrypted connection."
-msgstr "TLS ¾ÏÈ£ ¿¬°áÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ¼­¹ö¿¡ ¿¬°á."
-
-#: src/editldap.c:551
+#: src/editldap.c:535
 msgid "Search Attributes"
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "¼Ó¼º Ã£±â"
+msgstr "속성 찾기"
 
 
-#: src/editldap.c:561
+#: src/editldap.c:545
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
-msgstr ""
+msgstr "이름이나 주소를 찾으려고 할 때 찾아야 되는 LDAP 속성 이름 목록."
 
 
-#: src/editldap.c:565
+#: src/editldap.c:549
 msgid " Defaults "
 msgid " Defaults "
-msgstr " ±âº» "
+msgstr " 기본 "
 
 
-#: src/editldap.c:570
+#: src/editldap.c:554
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:577
+#: src/editldap.c:561
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr ""
 
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:593
+#: src/editldap.c:577
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -1947,21 +2024,21 @@ msgid ""
 "more memory to cache results."
 msgstr ""
 
 "more memory to cache results."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:611
+#: src/editldap.c:595
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr ""
 
 msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:617
+#: src/editldap.c:601
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:624
+#: src/editldap.c:608
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr ""
 
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:630
+#: src/editldap.c:614
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -1970,11 +2047,11 @@ msgid ""
 "searches against other address interfaces."
 msgstr ""
 
 "searches against other address interfaces."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:685
+#: src/editldap.c:669
 msgid "Bind DN"
 msgstr ""
 
 msgid "Bind DN"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:695
+#: src/editldap.c:679
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -1982,247 +2059,243 @@ msgid ""
 "performing a search."
 msgstr ""
 
 "performing a search."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:703
+#: src/editldap.c:687
 msgid "Bind Password"
 msgstr ""
 
 msgid "Bind Password"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:713
+#: src/editldap.c:698
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
 
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:719
+#: src/editldap.c:704
 msgid "Timeout (secs)"
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr ""
+msgstr "타임아웃 (초)"
 
 
-#: src/editldap.c:734
+#: src/editldap.c:719
 msgid "The timeout period in seconds."
 msgid "The timeout period in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "초 단위의 타임아웃 시간."
 
 
-#: src/editldap.c:738
+#: src/editldap.c:723
 msgid "Maximum Entries"
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr ""
+msgstr "최대 항목"
 
 
-#: src/editldap.c:753
+#: src/editldap.c:738
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
-msgstr ""
+msgstr "찾기 결과로서 되돌려져야 하는 최대 항목 갯수."
 
 
-#: src/editldap.c:769 src/prefs_account.c:931
+#: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:1007
 msgid "Basic"
 msgid "Basic"
-msgstr "±âº»"
+msgstr "기본"
 
 
-#: src/editldap.c:770 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:222
+#: src/editldap.c:755
 msgid "Search"
 msgid "Search"
-msgstr "ã±â"
+msgstr "찾기"
 
 
-#: src/editldap.c:771 src/gtk/quicksearch.c:270
+#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
 msgid "Extended"
 msgid "Extended"
-msgstr "È®Àå"
+msgstr "확장"
 
 
-#: src/editldap.c:995
+#: src/editldap.c:972
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "»õ LDAP ¼­¹ö ´õÇϱâ"
+msgstr "새 LDAP 서버 더하기"
 
 
-#: src/editvcard.c:96
+#: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr "ÆÄÀÏÀÌ vCard Çü½ÄÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
+msgstr "파일이 vCard 형식이 아닙니다."
 
 
-#: src/editvcard.c:132
+#: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "vCard ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+msgstr "vCard 파일 선택"
 
 
-#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr "vCard Ç׸ñ ÆíÁý"
+msgstr "vCard 항목 편집"
 
 
-#: src/editvcard.c:296
+#: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr "»õ vCard Ç׸ñ ´õÇϱâ"
+msgstr "새 vCard 항목 더하기"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:111
+#: src/exphtmldlg.c:112
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr "¸¸µé Ãâ·Â µð·ºÅ丮¿Í ÆÄÀÏÀ» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
+msgstr "만들 출력 디렉토리와 파일을 지정하세요."
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:114
+#: src/exphtmldlg.c:115
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr ""
 
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
+#: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "ÆÄÀÏÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ³»º¸³Â½À´Ï´Ù."
+msgstr "파일을 성공적으로 내보냈습니다."
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:181
+#: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
-"HTML Ãâ·Â µð·ºÅ丮 '%s'ÀÌ(°¡) ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
-"»õ µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé±î¿ä?"
+"HTML 출력 디렉토리 '%s'이(가) 없습니다.\n"
+"새 디렉토리를 만들까요?"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
+#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
 msgid "Create Directory"
-msgstr "µð·ºÅ丮 ¸¸µé±â"
+msgstr "디렉토리 만들기"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:193
+#: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"HTML ÆÄÀÏÀÇ Ãâ·Â µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù:\n"
+"HTML 파일의 출력 디렉토리를 만들 수 없습니다:\n"
 "%s"
 
 "%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
+#: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr "µð·ºÅ丮 ¸¸µé±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
+msgstr "디렉토리 만들기가 실패했습니다"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:241
+#: src/exphtmldlg.c:244
 msgid "Error creating HTML file"
 msgid "Error creating HTML file"
-msgstr "HTML ÆÄÀÏÀ» ¸¸µå´Â Áß ¿¡·¯"
+msgstr "HTML 파일을 만드는 중 에러"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:361
-msgid "Select HTML Output File"
-msgstr "HTML Ãâ·Â ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+#: src/exphtmldlg.c:330
+msgid "Select HTML output file"
+msgstr "HTML 출력 파일 선택"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:435
+#: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
 msgid "HTML Output File"
-msgstr "HTML Ãâ·Â ÆÄÀÏ"
+msgstr "HTML 출력 파일"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:496
+#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
+msgstr "찾아보기(_R)"
+
+#: src/exphtmldlg.c:455
 msgid "Stylesheet"
 msgid "Stylesheet"
-msgstr "½ºÅ¸ÀϽ¬Æ®"
+msgstr "스타일쉬트"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2765
+#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
 msgid "Default"
 msgid "Default"
-msgstr "±âº»"
+msgstr "기본"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:515 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
+#: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
 msgid "Full"
 msgstr ""
 
 msgid "Full"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:521
+#: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom"
 msgid "Custom"
-msgstr "»ç¿ëÀÚ"
+msgstr "사용자"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:527
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-2"
 msgid "Custom-2"
-msgstr "»ç¿ëÀÚ-2"
+msgstr "사용자-2"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:533
+#: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Custom-3"
 msgid "Custom-3"
-msgstr "»ç¿ëÀÚ-3"
+msgstr "사용자-3"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Custom-4"
 msgid "Custom-4"
-msgstr "»ç¿ëÀÚ-4"
+msgstr "사용자-4"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:553
+#: src/exphtmldlg.c:512
 msgid "Full Name Format"
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "Àüü À̸§ Çü½Ä"
+msgstr "전체 이름 형식"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:560
+#: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr "óÀ½ À̸§, ¸¶Áö¸· À̸§"
+msgstr "처음 이름, 마지막 이름"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:566
+#: src/exphtmldlg.c:525
 msgid "Last Name, First Name"
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr "¸¶Áö¸· À̸§, Ã³À½ À̸§"
+msgstr "마지막 이름, 처음 이름"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:580
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
 msgstr ""
 
 msgid "Color Banding"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:586
+#: src/exphtmldlg.c:545
 msgid "Format E-Mail Links"
 msgstr ""
 
 msgid "Format E-Mail Links"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:592
+#: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr "»ç¿ëÀÚ ¼Ó¼º Çü½Ä"
+msgstr "사용자 속성 형식"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
+#: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
 msgid "File Name :"
-msgstr "ÆÄÀÏ À̸§ :"
+msgstr "파일 이름 :"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:657
+#: src/exphtmldlg.c:616
 msgid "Open with Web Browser"
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "À¥ Å½»ö±â·Î ¿­±â"
+msgstr "웹 탐색기로 열기"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:689
+#: src/exphtmldlg.c:648
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Áּҷϸ¦ HTML Çü½ÄÀ¸·Î ÀúÀå"
-
-#: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
-msgid "Prev"
-msgstr "ÀÌÀü"
-
-#: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
-#: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
-msgid "Next"
-msgstr "´ÙÀ½"
+msgstr "주소록를 HTML 형식으로 저장"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
+#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
 msgid "File Info"
 msgid "File Info"
-msgstr "ÆÄÀÏ Á¤º¸"
+msgstr "파일 정보"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:756
+#: src/exphtmldlg.c:715
 msgid "Format"
 msgid "Format"
-msgstr "Çü½Ä"
+msgstr "형식"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:110
+#: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr "¸¸µé Ãâ·Â µð·ºÅ丮¿Í LDIF ÆÄÀϸíÀ» ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä."
+msgstr "만들 출력 디렉토리와 LDIF 파일명을 입력하세요."
 
 
-#: src/expldifdlg.c:113
+#: src/expldifdlg.c:114
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
 msgstr ""
 
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:188
+#: src/expldifdlg.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "LDIF Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
-"LDIF Ãâ·Â µð·ºÅ丮 '%s'ÀÌ(°¡) ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
-"»õ µð·ºÅ丮µé ¸¸µé±î¿ä?"
+"LDIF 출력 디렉토리 '%s'이(가) 없습니다.\n"
+"새 디렉토리들 만들까요?"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:200
+#: src/expldifdlg.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"LDIF ÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù:\n"
+"LDIF 파일을 저장할 디렉토리를 만들 수 없습니다:\n"
 "%s"
 
 "%s"
 
-#: src/expldifdlg.c:244
+#: src/expldifdlg.c:247
 msgid "Suffix was not supplied"
 msgstr ""
 
 msgid "Suffix was not supplied"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:246
+#: src/expldifdlg.c:249
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
 "you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:264
+#: src/expldifdlg.c:267
 msgid "Error creating LDIF file"
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr "LDIF ÆÄÀÏÀ» ¸¸µå´Â Áß ¿¡·¯"
+msgstr "LDIF 파일을 만드는 중 에러"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:373
-msgid "Select LDIF Output File"
-msgstr "LDIF Ãâ·Â ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
+msgstr "LDIF 출력 파일 선택"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:447
+#: src/expldifdlg.c:406
 msgid "LDIF Output File"
 msgid "LDIF Output File"
-msgstr "LDIF Ãâ·Â ÆÄÀÏ"
+msgstr "LDIF 출력 파일"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:508
+#: src/expldifdlg.c:467
 msgid "Suffix"
 msgstr ""
 
 msgid "Suffix"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:520
+#: src/expldifdlg.c:479
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
 msgid ""
 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
 "entry. Examples include:\n"
@@ -2231,36 +2304,36 @@ msgid ""
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:529
+#: src/expldifdlg.c:488
 msgid "Relative DN"
 msgid "Relative DN"
-msgstr "»ó´ëÀûÀΠDN"
+msgstr "상대적인 DN"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:536
+#: src/expldifdlg.c:495
 msgid "Unique ID"
 msgid "Unique ID"
-msgstr "À¯ÀÏÇÑ ID"
+msgstr "유일한 ID"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:544
+#: src/expldifdlg.c:503
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
 "to:\n"
 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:557
+#: src/expldifdlg.c:516
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
 "similar to:\n"
 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:570
+#: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
 "is formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
 "is formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:584
+#: src/expldifdlg.c:543
 msgid ""
 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
 msgid ""
 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
@@ -2269,11 +2342,11 @@ msgid ""
 "available RDN options that will be used to create the DN."
 msgstr ""
 
 "available RDN options that will be used to create the DN."
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:597
+#: src/expldifdlg.c:556
 msgid "Use DN attribute if present in data"
 msgstr ""
 
 msgid "Use DN attribute if present in data"
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:604
+#: src/expldifdlg.c:563
 msgid ""
 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
 msgid ""
 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
@@ -2281,285 +2354,486 @@ msgid ""
 "above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
 
 "above will be used if the DN user attribute is not found."
 msgstr ""
 
-#: src/expldifdlg.c:615
+#: src/expldifdlg.c:574
 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
-msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ¾ø´Â °æ¿ì ±â·Ï¿¡¼­ Á¦¿Ü"
+msgstr "이메일 주소가 없는 경우 기록에서 제외"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:622
+#: src/expldifdlg.c:581
 msgid ""
 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
 msgstr ""
 msgid ""
 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
 msgstr ""
-"ÁÖ¼Ò·ÏÀÌ À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ¾ø´Â Ç׸ñÀ» Æ÷ÇÔÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯ÇÑ ±â·ÏµéÀ» "
-"¹«½ÃÇÏ·Á¸é ÀÌ ¿É¼ÇÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
+"주소록이 이메일 주소가 없는 항목을 포함할 수 있습니다. 그러한 기록들을 무시하"
+"려면 이 옵션을 선택하세요."
 
 
-#: src/expldifdlg.c:710
+#: src/expldifdlg.c:669
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» LDIF ÆÄÀϷΠÀúÀå"
+msgstr "주소록을 LDIF 파일로 저장"
 
 
-#: src/expldifdlg.c:777
+#: src/expldifdlg.c:736
 msgid "Distguished Name"
 msgstr ""
 
 msgid "Distguished Name"
 msgstr ""
 
-#: src/export.c:128
+#: src/export.c:143
 msgid "Export"
 msgid "Export"
-msgstr "³»º¸³»±â"
+msgstr "내보내기"
 
 
-#: src/export.c:147
+#: src/export.c:162
 msgid "Specify target folder and mbox file."
 msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "´ë»ó Æú´õ¿Í mbox ÆÄÀÏÀ» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
+msgstr "대상 폴더와 mbox 파일을 지정하세요."
 
 
-#: src/export.c:157
+#: src/export.c:172
 msgid "Source dir:"
 msgid "Source dir:"
-msgstr "¿øº» µð·ºÅ丮:"
+msgstr "원본 디렉토리:"
 
 
-#: src/export.c:162
+#: src/export.c:177
 msgid "Exporting file:"
 msgid "Exporting file:"
-msgstr "³»º¸³¾ ÆÄÀÏ:"
+msgstr "내보낼 파일:"
 
 
-#: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1398
-msgid " Select... "
-msgstr "°í¸£±â..."
-
-#: src/export.c:220
+#: src/export.c:235
 msgid "Select exporting file"
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "³»º¸³¾ ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
+msgstr "내보낼 파일을 선택"
 
 
-#: src/exporthtml.c:796
+#: src/exporthtml.c:805
 msgid "Full Name"
 msgid "Full Name"
-msgstr "Àüü À̸§"
+msgstr "전체 이름"
 
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
+#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1027
 msgid "Attributes"
 msgid "Attributes"
-msgstr "¼Ó¼º"
+msgstr "속성"
 
 
-#: src/exporthtml.c:1001
-msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Sylpheed ÁÖ¼Ò·Ï"
+#: src/exporthtml.c:1010
+msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
+msgstr "Sylpheed-Claws 주소록"
 
 
-#: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
+#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr "À̸§ÀÌ À̹̠Àִ µ¥ µð·ºÅ丮°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù."
+msgstr "이름이 이미 있는 데 디렉토리가 아닙니다."
 
 
-#: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
+#: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
 msgid "No permissions to create directory."
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr "µð·ºÅ丮¸¦ ¸¸µé ¼ö Àִ ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "디렉토리를 만들 수 있는 권한이 없습니다."
 
 
-#: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
+#: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
 msgid "Name is too long."
 msgid "Name is too long."
-msgstr "À̸§ÀÌ ³Ê¹« ±é´Ï´Ù."
+msgstr "이름이 너무 깁니다."
 
 
-#: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
+#: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
 msgid "Not specified."
 msgid "Not specified."
-msgstr "ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+msgstr "지정되지않았습니다."
 
 
-#: src/folder.c:1173
+#: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:350
 msgid "Inbox"
 msgid "Inbox"
-msgstr "¹ÞÀº ÆíÁöÇÔ"
+msgstr "받은 편지함"
 
 
-#: src/folder.c:1177
+#: src/folder.c:1223 src/foldersel.c:354
 msgid "Sent"
 msgid "Sent"
-msgstr "¹ß¼Û ÆíÁöÇÔ"
+msgstr "발송 편지함"
 
 
-#: src/folder.c:1181
+#: src/folder.c:1227 src/foldersel.c:358
 msgid "Queue"
 msgid "Queue"
-msgstr "º¸³¾ ÆíÁöÇÔ"
+msgstr "보낼 편지함"
 
 
-#: src/folder.c:1185
+#: src/folder.c:1231 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
+#: src/toolbar.c:483
 msgid "Trash"
 msgid "Trash"
-msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ"
+msgstr "지운 편지함"
 
 
-#: src/folder.c:1189
+#: src/folder.c:1235 src/foldersel.c:366
 msgid "Drafts"
 msgid "Drafts"
-msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
+msgstr "임시 보관함"
 
 
-#: src/folder.c:1440
+#: src/folder.c:1493
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "ó¸®Áß (%s)...\n"
+msgstr "처리중 (%s)...\n"
+
+#: src/folder.c:1840 src/inc.c:624
+msgid "Filtering messages...\n"
+msgstr "메시지을 필터링하는 중...\n"
+
+#: src/folder.c:2321
+#, c-format
+msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
+msgstr "%s의 모든 메시지를 가져오는 중...\n"
 
 
-#: src/folder.c:2449
+#: src/folder.c:2609
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î ¿Å±â´Â Áß...\n"
+msgstr "%s을(를) %s(으)로 옮기는 중...\n"
 
 
-#: src/foldersel.c:153
+#: src/folder.c:3512
+msgid "Processing messages..."
+msgstr "메시지 처리 중..."
+
+#: src/foldersel.c:218
 msgid "Select folder"
 msgid "Select folder"
-msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
+msgstr "폴더 선택"
+
+#: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
+msgid "NewFolder"
+msgstr "새 폴더"
+
+#: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
+#, c-format
+msgid "'%c' can't be included in folder name."
+msgstr "'%c'은(는) 폴더 이름에 포함될 수 없습니다."
+
+#: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
+#: src/mh_gtk.c:245
+#, c-format
+msgid "The folder '%s' already exists."
+msgstr "'%s' 폴더가 이미 존재합니다."
+
+#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder '%s'."
+msgstr "'%s' 폴더를 만들 수가 없습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:239
-msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/¸ðµÎ ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_R)"
+#: src/folderview.c:281
+msgid "/Mark all re_ad"
+msgstr "/모두 읽은 것으로 표시(_A)"
 
 
-#: src/folderview.c:240
+#: src/folderview.c:282
 msgid "/_Search folder..."
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/Æú´õ Ã£±â(_S)..."
+msgstr "/폴더 찾기(_S)..."
 
 
-#: src/folderview.c:242
-msgid "/Pr_ocessing..."
-msgstr "/ó¸®(_O)..."
+#: src/folderview.c:284
+msgid "/Process_ing..."
+msgstr "/처리(_I)..."
 
 
-#: src/folderview.c:246
+#: src/folderview.c:288
 msgid "/------"
 msgstr "/------"
 
 msgid "/------"
 msgstr "/------"
 
-#: src/folderview.c:247
-msgid "/Empty trash..."
-msgstr "/Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â..."
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/Empty _trash..."
+msgstr "/지운 편지함 비우기(_T)..."
 
 
-#: src/folderview.c:327
+#: src/folderview.c:431 src/gtk/icon_legend.c:59 src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:726
 msgid "New"
 msgid "New"
-msgstr "»õ°Í"
+msgstr "새것"
 
 
-#: src/folderview.c:328
+#: src/folderview.c:432 src/gtk/icon_legend.c:60 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
 msgid "Unread"
-msgstr "¾ÈÀÐÀ½"
+msgstr "안읽음"
 
 
-#: src/folderview.c:329
+#: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:472
 msgid "#"
 msgid "#"
-msgstr "Àüü"
+msgstr "전체"
 
 
-#: src/folderview.c:535
+#: src/folderview.c:660
 msgid "Setting folder info..."
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Æú´õ Á¤º¸¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù..."
+msgstr "폴더 정보를 설정합니다..."
+
+#: src/folderview.c:713
+msgid "Mark all as read"
+msgstr "모두 읽은 것으로 표시"
 
 
-#: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:3011 src/setup.c:80
+#: src/folderview.c:714
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr "정말로 이 폴더의 모든 편지를 읽은 것으로 표시하시겠습니까?"
+
+#: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3234 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "%s%c%sÀ»(¸¦) ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
+msgstr "%s%c%s을(를) 스캔합니다..."
 
 
-#: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:3016 src/setup.c:85
+#: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3239 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
+msgstr "%s 폴더를 스캔합니다..."
+
+#: src/folderview.c:959
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr "폴더 트리 갱신"
 
 
-#: src/folderview.c:795
+#: src/folderview.c:960
+msgid ""
+"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr "폴더 트리를 갱신하면 로컬 캐쉬가 지워집니다. 계속할까요?"
+
+#: src/folderview.c:970
 msgid "Rebuilding folder tree..."
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "Æú´õ Æ®¸®¸¦ °»½ÅÇÕ´Ï´Ù..."
+msgstr "폴더 트리를 갱신합니다..."
 
 
-#: src/folderview.c:878
+#: src/folderview.c:972
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr "폴더 트리를 스캔합니다..."
+
+#: src/folderview.c:1062
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "¸ðµç Æú´õÀÇ »õ·Î¿î ¸Þ½ÃÁö¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù..."
+msgstr "모든 폴더의 새로운 메시지를 확인합니다..."
 
 
-#: src/folderview.c:1543
+#: src/folderview.c:1885
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
 #, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "%s Æú´õ¸¦ ¿±´Ï´Ù..."
+msgstr "%s 폴더를 엽니다..."
 
 
-#: src/folderview.c:1555
+#: src/folderview.c:1897
 msgid "Folder could not be opened."
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr "Æú´õ¸¦ ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "폴더를 열 수 없습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:1700 src/mainwindow.c:1589
+#: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1714
 msgid "Empty trash"
 msgid "Empty trash"
-msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â"
+msgstr "지운 편지함 비우기"
+
+#: src/folderview.c:2045
+msgid "Delete all messages in trash?"
+msgstr "지운 편지함을 비울까요?"
 
 
-#: src/folderview.c:1701 src/mainwindow.c:1590
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ¿¡Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ºñ¿ï±î¿ä?"
+#: src/folderview.c:2127
+#, c-format
+msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
+msgstr "정말로 '%s' 폴더를 '%s'의 하위 폴더로 옮기시겠습니까?"
+
+#: src/folderview.c:2130
+msgid "Move folder"
+msgstr "폴더 옮기기"
 
 
-#: src/folderview.c:1776
+#: src/folderview.c:2142
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î ¿Å±â´Â Áß..."
+msgstr "%s을(를) %s(으)로 옮기는 중..."
 
 
-#: src/folderview.c:1805
+#: src/folderview.c:2171
 msgid "Source and destination are the same."
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr "¿øº»°ú ´ë»óÀÌ °°½À´Ï´Ù."
+msgstr "원본과 대상이 같습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:1808
+#: src/folderview.c:2174
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr "Æú´õ¸¦ ±× Æú´õÀÇ ÀڽĠÆú´õ·Î ¿Å±æ ¼ö´Â ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "폴더를 그 폴더의 자식 폴더로 옮길 수는 없습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:1811
+#: src/folderview.c:2177
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr "´Ù¸¥ ¿ìÆíÇÔ °£¿¡´Â Æú´õ¸¦ ¿Å±æ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "다른 우편함 간에는 폴더를 옮길 수 없습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:1814
+#: src/folderview.c:2180
 msgid "Move failed!"
 msgid "Move failed!"
-msgstr "¿Å±â±â ½ÇÆÐ!"
+msgstr "옮기기 실패!"
 
 
-#: src/folderview.c:1849 src/summaryview.c:3919
-msgid "Processing configuration"
-msgstr "¼³Á¤ ÀÛ¾÷Áß"
+#: src/folderview.c:2216
+#, c-format
+msgid "Processing configuration for folder %s"
+msgstr "%s 폴더에 대한 설정 작업중"
+
+#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3689
+#: src/toolbar.c:175
+msgid "Print"
+msgstr "인쇄"
+
+#: src/gedit-print.c:244
+#, fuzzy
+msgid "Preparing pages..."
+msgstr "메시지 처리 중..."
+
+#: src/gedit-print.c:271
+#, c-format
+msgid "Rendering page %d of %d..."
+msgstr ""
+
+#: src/gedit-print.c:273
+#, c-format
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr ""
+
+#: src/gedit-print.c:295
+#, fuzzy
+msgid "Print preview"
+msgstr "미리보기"
+
+#: src/gedit-print.c:451
+msgid "Page %N of %Q"
+msgstr ""
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:176
+#: src/grouplistdialog.c:173
 msgid "Newsgroup subscription"
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "´º½º±×·ì ±¸µ¶"
+msgstr "뉴스그룹 구독"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:192
+#: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr "±¸µ¶ÇÒ ´º½º±×·ì ¼±ÅÃ:"
+msgstr "구독할 뉴스그룹 선택:"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:198
+#: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
 msgid "Find groups:"
-msgstr "±×·ì Ã£±â:"
+msgstr "그룹 찾기:"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:206
+#: src/grouplistdialog.c:203
 msgid " Search "
 msgid " Search "
-msgstr " Ã£±â "
+msgstr " 찾기 "
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:218
+#: src/grouplistdialog.c:215
 msgid "Newsgroup name"
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "´º½º±×·ì À̸§"
+msgstr "뉴스그룹 이름"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:219
+#: src/grouplistdialog.c:216
 msgid "Messages"
 msgid "Messages"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "메시지"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:220
+#: src/grouplistdialog.c:217
 msgid "Type"
 msgid "Type"
-msgstr "Çü½Ä"
+msgstr "형식"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:246
-msgid "Refresh"
-msgstr "°»½Å"
-
-#: src/grouplistdialog.c:350
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
 msgstr ""
 
 msgid "moderated"
 msgstr ""
 
-#: src/grouplistdialog.c:352
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
 msgid "readonly"
-msgstr "ÀбâÀü¿ë"
+msgstr "읽기전용"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:354
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
 msgid "unknown"
-msgstr "¸ð¸§"
+msgstr "모름"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:401
+#: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "´º½º±×·ì ¸ñ·ÏÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "뉴스그룹 목록을 얻을 수가 없습니다."
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1014
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1056
 msgid "Done."
 msgid "Done."
-msgstr "¿Ï·á."
+msgstr "완료."
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:480
+#: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr "%d°³ÀÇ ´º½º±×·ìÀÌ ¹Þ¾ÆÁ³½À´Ï´Ù (%s ÀÐÀ½)"
+msgstr "%d개의 뉴스그룹이 받아졌습니다 (%s 읽음)"
+
+#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:224
+msgid "/_Open with Web browser"
+msgstr "/웹 탐색기로 열기(_O)"
 
 
-#: src/gtk/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "Á¤º¸"
+#: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:225
+msgid "/Copy this _link"
+msgstr "/이 링크 복사(_L)"
 
 
-#: src/gtk/about.c:110
+#: src/gtk/about.c:124
+msgid "About Sylpheed-Claws"
+msgstr "Sylpheed-Claws는"
+
+#: src/gtk/about.c:185
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
-"GTK+ ¹öÀü %d.%d.%d\n"
-"¿î¿µ Ã¼°è: %s %s (%s)"
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"운영 체계: %s %s (%s)"
+
+#: src/gtk/about.c:192
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s"
+msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"운영 체계: %s"
+
+#: src/gtk/about.c:199
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: unknown"
+msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"운영 체계: 모름"
 
 
-#: src/gtk/about.c:125
+#: src/gtk/about.c:212
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Compiled-in features:%s"
-msgstr "ÄÄÆÄÀϵȠ±â´É:%s"
+msgid ""
+"Compiled-in features:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"컴파일된 기능:\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/about.c:255
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2005 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"and the Sylpheed-Claws team"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:298
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
+"client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:304
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
+"to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:311
+msgid "\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:322
+msgid "Info"
+msgstr "정보"
+
+#: src/gtk/about.c:350
+msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
+msgstr "Sylpheed-Claws 팀\n"
+
+#: src/gtk/about.c:367
+msgid ""
+"\n"
+"Previous team members\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"이전 팀 멤버\n"
+
+#: src/gtk/about.c:384
+msgid ""
+"\n"
+"The translation team\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"번역 팀\n"
+
+#: src/gtk/about.c:401
+msgid ""
+"\n"
+"Documentation team\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"문서작업 팀\n"
+
+#: src/gtk/about.c:418
+msgid ""
+"\n"
+"Logo\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"로고\n"
+
+#: src/gtk/about.c:435
+msgid ""
+"\n"
+"Icons\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"아이콘\n"
+
+#: src/gtk/about.c:452
+msgid ""
+"\n"
+"Contributors\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/gtk/about.c:205
+#: src/gtk/about.c:471
+msgid "Authors"
+msgstr "저자"
+
+#: src/gtk/about.c:491
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -2573,7 +2847,7 @@ msgstr ""
 "version.\n"
 "\n"
 
 "version.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:211
+#: src/gtk/about.c:497
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -2587,868 +2861,1082 @@ msgstr ""
 "more details.\n"
 "\n"
 
 "more details.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:217
+#: src/gtk/about.c:503
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 msgstr ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 msgstr ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46
-msgid "Orange"
-msgstr "¿À·»Áö»ö"
+#: src/gtk/about.c:517
+msgid ""
+"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
+"the OpenSSL Toolkit ("
+msgstr ""
+"이 프로젝트는 OpenSSL 툴킷을 사용하기 위해 OpenSSL 프로젝트에 의해 개발된 소"
+"프트웨어를 포함하고 있습니다 ("
+
+#: src/gtk/about.c:521
+#, fuzzy
+msgid ").\n"
+msgstr ""
+").\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:533
+msgid "License"
+msgstr ""
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:47
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:47
-msgid "Red"
-msgstr "Àû»ö"
+msgid "Orange"
+msgstr "오렌지색"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:48
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:48
-msgid "Pink"
-msgstr "ºÐÈ«»ö"
+msgid "Red"
+msgstr "적색"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:49
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:49
-msgid "Sky blue"
-msgstr "Çϴûö"
+msgid "Pink"
+msgstr "분홍색"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:50
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:50
-msgid "Blue"
-msgstr "û»ö"
+msgid "Sky blue"
+msgstr "하늘색"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:51
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:51
-msgid "Green"
-msgstr "³ì»ö"
+msgid "Blue"
+msgstr "청색"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:52
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Green"
+msgstr "녹색"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:53
 msgid "Brown"
 msgid "Brown"
-msgstr "°¥»ö"
+msgstr "갈색"
 
 
-#: src/gtk/foldersort.c:139
+#: src/gtk/foldersort.c:141
 msgid "Set folder sortorder"
 msgid "Set folder sortorder"
-msgstr "Æú´õ Á¤·Ä ¼ø¼­ ¼³Á¤"
+msgstr "폴더 정렬 순서 설정"
 
 
-#: src/gtk/foldersort.c:151
+#: src/gtk/foldersort.c:153
 msgid ""
 "Move folders up or down to change\n"
 "the sort order in the folderview"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Move folders up or down to change\n"
 "the sort order in the folderview"
 msgstr ""
-"Æú´õºä¿¡¼­ÀÇ ¼ø¼­¸¦ ¹Ù²Ù·Á¸é\n"
-"Æú´õ¸¦ À§ È¤Àº ¾Æ·¡·Î ¿Å±â¼¼¿ä"
-
-#: src/gtk/foldersort.c:171
-msgid "Ok"
-msgstr "È®ÀÎ"
+"폴더뷰에서의 순서를 바꾸려면\n"
+"폴더를 위 혹은 아래로 옮기세요"
 
 
-#: src/gtk/foldersort.c:219
+#: src/gtk/foldersort.c:213
 msgid "Folders"
 msgid "Folders"
-msgstr "Æú´õ"
+msgstr "폴더"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
+#, fuzzy
+msgid "Configuration"
+msgstr "/설정(_C)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
+#, fuzzy
+msgid "Configuration options for the print job"
+msgstr "설정이 끝났습니다"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
+#, fuzzy
+msgid "Source Buffer"
+msgstr "원본 디렉토리:"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
+msgid "GtkTextBuffer object to print"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
+msgid "Tabs Width"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
+msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
+#, fuzzy
+msgid "Wrap Mode"
+msgstr "보통 모드"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
+#, fuzzy
+msgid "Word wrapping mode"
+msgstr "줄바꿈"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
+msgid "Highlight"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
+msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
+#, fuzzy
+msgid "Font"
+msgstr "글꼴"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
+msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:558
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
+#, fuzzy
+msgid "Font Description"
+msgstr "설명"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
+msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
+#, fuzzy
+msgid "Numbers Font"
+msgstr "숫자"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
+msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
+#, fuzzy
+msgid "Font description to use for the line numbers"
+msgstr "첨부 설명 보기 (이름대신)"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
+msgid "Print Line Numbers"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
+msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
+#, fuzzy
+msgid "Print Header"
+msgstr "헤더"
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
+msgid "Whether to print a header in each page"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
+msgid "Print Footer"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
+msgid "Whether to print a footer in each page"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
+msgid "Header and Footer Font"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
+msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
+msgid "Header and Footer Font Description"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
+msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:596
 msgid "No dictionary selected."
 msgid "No dictionary selected."
-msgstr "¼±ÅõȠ»çÀüÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "선택된 사전이 없습니다."
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
+#: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1800 src/gtk/gtkaspell.c:2076
 msgid "Normal Mode"
 msgid "Normal Mode"
-msgstr "º¸Åë ¸ðµå"
+msgstr "보통 모드"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
+#: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1806 src/gtk/gtkaspell.c:2087
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr ""
 
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:818
+#: src/gtk/gtkaspell.c:858
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr ""
+msgstr "모르는 제안 모드."
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1051
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1141
 msgid "No misspelled word found."
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr "¸ÂÃã¹ýÀ̠Ʋ¸° ´Ü¾î°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "맞춤법이 틀린 단어가 없습니다."
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1385
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1489
 msgid "Replace unknown word"
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr ""
+msgstr "모르는 단어 교체"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1395
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1504
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr ""
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1415
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1549
 msgid ""
 msgid ""
-"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1794 src/gtk/gtkaspell.c:2065
 msgid "Fast Mode"
 msgid "Fast Mode"
-msgstr ""
+msgstr "고속 모드"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1786
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1901
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1799
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1915
 msgid "Accept in this session"
 msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+msgstr "이 세션에서 허용"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1809
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1925
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr "°³ÀΠ»çÀü¿¡ ´õÇϱâ"
+msgstr "개인 사전에 더하기"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1819
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1935
 msgid "Replace with..."
 msgid "Replace with..."
-msgstr "¹Ù²Ù±â..."
+msgstr "바꾸기..."
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1829
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1948
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr "%s(À¸)·Î È®ÀÎ"
+msgstr "%s(으)로 확인"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1848
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1970
 msgid "(no suggestions)"
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
+msgstr "(제안 없음)"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1981 src/gtk/gtkaspell.c:2139
 msgid "More..."
 msgid "More..."
-msgstr "´õ..."
+msgstr "..."
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1914
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2041
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "»çÀü: %s"
+msgstr "사전: %s"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1927
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2054
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "다른 것 사용 (%s)"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2102 src/prefs_spelling.c:172
 msgid "Check while typing"
 msgid "Check while typing"
-msgstr "ÀÔ·ÂÇϴ µ¿¾È °Ë»ç"
+msgstr "입력하는 동안 검사"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1991
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2118
 msgid "Change dictionary"
 msgid "Change dictionary"
-msgstr "»çÀü ¹Ù²Ù±â"
+msgstr "사전 바꾸기"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2141
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2251
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"¸ÂÃã¹ý °Ë»ç±â°¡ »çÀüÀ» ¹Ù²ÙÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù.\n"
+"맞춤법 검사기가 사전을 바꾸지 못했습니다.\n"
 "%s"
 
 "%s"
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
-msgid "Abcdef"
-msgstr "ÇѱÛ"
+#: src/gtk/icon_legend.c:61
+#, fuzzy
+msgid "Has been replied to"
+msgstr "응답을 보냈던 메시지"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:62
+#, fuzzy
+msgid "Has been forwarded"
+msgstr "전달할 때"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:63
+#, fuzzy
+msgid "Has attachment(s)"
+msgstr "첨부"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:64
+msgid "Digitally signed"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:65
+msgid "Encrypted"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:66
+#, fuzzy
+msgid "Signed and has attachment(s)"
+msgstr "첨부로 전달"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:67
+#, fuzzy
+msgid "Encrypted and has attachment(s)"
+msgstr "첨부로 전달"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:68
+#, fuzzy
+msgid "Marked"
+msgstr "표시"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:69 src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
+msgid "Locked"
+msgstr "잠김"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:70
+#, fuzzy
+msgid "In an ignored thread"
+msgstr "쓰레드 무시"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:102
+#, fuzzy
+msgid "Icon Legend"
+msgstr "아이콘 문자열"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:120
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a "
+"message:</span>"
+msgstr ""
 
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:152
+#: src/gtk/inputdialog.c:165
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "%sÀÇ %s¿¡¼­ÀÇ ¿­¼è±Û ÀÔ·Â:"
+msgstr "%s의 %s에서의 열쇠글 입력:"
 
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:154
+#: src/gtk/inputdialog.c:167
 msgid "Input password"
 msgid "Input password"
-msgstr "¿­¼è±Û ÀÔ·Â"
+msgstr "열쇠글 입력"
 
 
-#: src/gtk/logwindow.c:61
+#: src/gtk/logwindow.c:87
 msgid "Protocol log"
 msgid "Protocol log"
-msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ·Î±×"
+msgstr "프로토콜 로그"
+
+#: src/gtk/logwindow.c:319
+msgid "Clear _Log"
+msgstr "로그 지움(_L)"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:129
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
+msgstr ""
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:122
+#: src/gtk/pluginwindow.c:157
 msgid "Select Plugin to load"
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "·ÎµåÇÒ Ç÷¯±×ÀΠ¼±ÅÃ"
+msgstr "로드할 플러그인 선택"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:165
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"The following error occured while loading the plugin:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"메시지를 보내는 데 에러 발생:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:187 src/gtk/pluginwindow.c:213
+#: src/gtk/pluginwindow.c:241 src/gtk/pluginwindow.c:388
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
 msgid "Plugins"
 msgid "Plugins"
-msgstr "Ç÷¯±×ÀÎ"
+msgstr "플러그인"
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:227 src/prefs_common.c:2353
+#: src/gtk/pluginwindow.c:272 src/prefs_summaries.c:210
 msgid "Description"
 msgid "Description"
-msgstr "¼³¸í"
+msgstr "설명"
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:251
-msgid "Load Plugin"
-msgstr "Ç÷¯±×ÀΠ·Îµå"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:296
+#, fuzzy
+msgid "Load Plugin..."
+msgstr "플러그인 로드"
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:256
+#: src/gtk/pluginwindow.c:301
 msgid "Unload Plugin"
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr "Ç÷¯±×ÀΠ¾ð·Îµå"
+msgstr "플러그인 언로드"
 
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:243
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
 msgid "Page Index"
-msgstr "ÆäÀÌÁö »öÀÎ"
+msgstr "페이지 색인"
 
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:358 src/prefs_gtk.c:453
-msgid "Apply"
-msgstr "Àû¿ë"
-
-#: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_account.c:671
-#: src/prefs_filtering_action.c:344
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:742
+#: src/prefs_filtering_action.c:374
 msgid "Account"
 msgid "Account"
-msgstr "°èÁ¤"
+msgstr "계정"
 
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
-#: src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/prefs_summary_column.c:80
 msgid "Status"
 msgid "Status"
-msgstr "»óÅÂ"
+msgstr "상태"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:156
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
 msgid "all messages"
 msgid "all messages"
-msgstr "¸ðµç ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "모든 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:157
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr ""
 
 msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:158
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr ""
 
 msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:159
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö º»¹®¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "메시지 본문에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:160
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr "Àüü ¸Þ½ÃÁö¿¡¼­ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "전체 메시지에서 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:161
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr ""
 
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:162
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr ""
 
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:163
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
 msgid "deleted messages"
 msgid "deleted messages"
-msgstr "Áö¿öÁø ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "지워진 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:164
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr "Sender Ç׸ñ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "Sender 항목에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:165
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr ""
+msgstr "\"S\" 실행이 성공한 경우 참"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:166
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
 msgid "messages originating from user S"
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr "»ç¿ëÀÚ S°¡ º¸³½ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "사용자 S가 보낸 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:167
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
 msgid "forwarded messages"
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "¹è´ÞÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "배달한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:168
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
 msgid "messages which contain header S"
 msgid "messages which contain header S"
-msgstr "Çì´õ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "헤더 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:169
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
-msgstr "Message-ID Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "Message-ID 헤더에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:170
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr "inreplyto Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "inreplyto 헤더에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:171
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
 msgid "locked messages"
 msgid "locked messages"
-msgstr "Àá±ä ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "잠긴 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:172
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr "´º½º±×·ì S¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "뉴스그룹 S에 위치한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:173
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
 msgid "new messages"
 msgid "new messages"
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "새 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:174
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
 msgid "old messages"
 msgid "old messages"
-msgstr "¿À·¡µÈ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "오래된 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:175
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
-msgstr "ºÒ¿ÏÀüÇÑ ¸Þ½ÃÁö (ºÎºÐÀûÀ¸·Î ´Ù¿î·ÎµåµÊ)"
+msgstr "불완전한 메시지 (부분적으로 다운로드됨)"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:176
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
 msgid "messages which have been replied to"
 msgid "messages which have been replied to"
-msgstr "ÀÀ´äÀ» º¸³Â´ø ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "응답을 보냈던 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:177
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
 msgid "read messages"
 msgid "read messages"
-msgstr "ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "읽은 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:178
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr "Á¦¸ñ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "제목에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:179
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr "Á¡¼ö°¡ #°ú °°Àº ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "점수가 #과 같은 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:180
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr "Á¡¼ö°¡ #º¸´Ù Å« ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "점수가 #보다 큰 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:181
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr "Á¡¼ö°¡ #º¸´Ù ÀÛÀº ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "점수가 #보다 작은 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:182
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr "Å©±â°¡ #°ú °°Àº ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "크기가 #과 같은 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:183
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr "Å©±â°¡ #º¸´Ù Å« ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "크기가 #보다 큰 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:184
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr "Å©±â°¡ #º¸´Ù ÀÛÀº ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "크기가 #보다 작은 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:185
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr "S¿¡°Ô º¸³»Áø ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "S에게 보내진 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:186
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
 msgid "marked messages"
 msgid "marked messages"
-msgstr "Ç¥½ÃµÈ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "표시된 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:187
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
 msgid "unread messages"
 msgid "unread messages"
-msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "안 읽은 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:188
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr "References Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "References 헤더에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:189
+#: src/gtk/quicksearch.c:266
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
 msgid "messages returning 0 when passed to command"
-msgstr "¸í·É ½ÇÇà °á°ú°¡ 0ÀΠ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "명령 실행 결과가 0인 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:190
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr "X-Label Çì´õ¿¡ S¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸Þ½ÃÁö"
+msgstr "X-Label 헤더에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:192
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
 msgid "logical AND operator"
 msgid "logical AND operator"
-msgstr "³í¸® AND ¿¬»êÀÚ"
+msgstr "논리 AND 연산자"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:193
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
 msgid "logical OR operator"
 msgid "logical OR operator"
-msgstr "³í¸® OR ¿¬»êÀÚ"
+msgstr "논리 OR 연산자"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:194
+#: src/gtk/quicksearch.c:271
 msgid "logical NOT operator"
 msgid "logical NOT operator"
-msgstr "³í¸® NOT ¿¬»êÀÚ"
+msgstr "논리 NOT 연산자"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:195
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
 msgid "case sensitive search"
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°ÇÏ¿© Ã£±â"
+msgstr "대소 문자 구별하여 찾기"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:197
+#: src/gtk/quicksearch.c:274
 msgid "all filtering expressions are allowed"
 msgid "all filtering expressions are allowed"
-msgstr ""
+msgstr "모든 필터 표현식을 사용할 수 있습니다"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:204
+#: src/gtk/quicksearch.c:282
 msgid "Extended Search symbols"
 msgid "Extended Search symbols"
-msgstr ""
+msgstr "찾기 심볼 확장"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:258 src/prefs_filtering_action.c:1114
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
-#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
+#: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
+#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:467
 msgid "Subject"
 msgid "Subject"
-msgstr "Á¦¸ñ"
+msgstr "제목"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:262 src/prefs_filtering_action.c:1115
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
-#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
+#: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:468
 msgid "From"
 msgid "From"
-msgstr "º¸³½ »ç¶÷"
+msgstr "보낸 사람"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:266 src/prefs_filtering_action.c:1116
-#: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
+#: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:469
 msgid "To"
 msgid "To"
-msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷"
+msgstr "받는 사람"
 
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:307
-msgid "Extended Symbols"
-msgstr "È®À堽ɺ¼"
+#: src/gtk/quicksearch.c:392
+msgid "Recursive"
+msgstr "재귀"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+#: src/gtk/quicksearch.c:402
+msgid "Sticky"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:430
+#, fuzzy
+msgid " Clear "
+msgstr "지움"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:437
+msgid " ... "
+msgstr " ... "
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:446
+msgid "Quick search: edit filtering condition"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:449
+#, fuzzy
+msgid " Extended Symbols... "
+msgstr "확장 심볼"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:308
 msgid "correct"
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
 msgid "Owner"
 msgid "correct"
 msgstr ""
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
 msgid "Owner"
-msgstr "¼ÒÀ¯ÀÚ"
+msgstr "소유자"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
 msgid "Signer"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
 msgid "Signer"
-msgstr "¼­¸íÀÚ"
+msgstr "서명자"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_themes.c:849
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
 msgid "Name: "
 msgid "Name: "
-msgstr "À̸§: "
+msgstr "이름: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
 msgid "Organization: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
 msgid "Organization: "
-msgstr "±â°ü: "
+msgstr "기관: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Location: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
 msgid "Location: "
-msgstr "À§Ä¡: "
+msgstr "위치: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
 msgid "Fingerprint: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
 msgid "Fingerprint: "
-msgstr ""
+msgstr "지문: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
 msgid "Signature status: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
 msgid "Signature status: "
-msgstr "¼­¸í »óÅÂ: "
+msgstr "서명 상태: "
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
 
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ SSL ÀÎÁõ"
+msgstr "%s에 대한 SSL 인증"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:245
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
-msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ Áõ¸íÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. Çã¿ëÇϽðڽÀ´Ï±î?"
+msgid ""
+"Certificate for %s is unknown.\n"
+"Do you want to accept it?"
+msgstr ""
+"%s에 대한 인증이 모르는 것입니다.\n"
+"허용하시겠습니까?"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
 #, c-format
 msgid "Signature status: %s"
-msgstr "¼­¸í »óÅÂ: %s"
+msgstr "서명 상태: %s"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
-msgid "View certificate"
-msgstr "ÀÎÁõ º¸±â"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:263
+msgid "_View certificate"
+msgstr "인증 보기(_V)"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268
 msgid "Unknown SSL Certificate"
 msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr "¸ð¸£´Â SSL Áõ¸í"
+msgstr "모르는 SSL 인증"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Accept and save"
-msgstr "Çã¿ëÇÏ°í ÀúÀå"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Accept and save"
+msgstr "허용하고 저장(_A)"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Cancel connection"
-msgstr "¿¬°áÀ» Ãë¼ÒÇÕ´Ï´Ù"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr "연결을 취소합니다(_C)"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:287
 msgid "New certificate:"
 msgid "New certificate:"
-msgstr "»õ ÀÎÁõ:"
+msgstr "새 인증:"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:292
 msgid "Known certificate:"
 msgid "Known certificate:"
-msgstr "¾Ë·ÁÁø ÀÎÁõ:"
+msgstr "알려진 인증:"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:299
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ Áõ¸í¼­°¡ ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù. Çã¿ëÇÒ±î¿ä?"
+msgstr "%s에 대한 증명서가 바뀌었습니다. 허용할까요?"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
-msgid "View certificates"
-msgstr "ÀÎÁõ º¸±â"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:317
+msgid "_View certificates"
+msgstr "인증 보기(_V)"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "Changed SSL Certificate"
 msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr "SSL Áõ¸íÀÌ ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù"
+msgstr "SSL 인증이 바뀌었습니다"
 
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2264
+#: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2461 src/summaryview.c:2466
 msgid "(No From)"
 msgid "(No From)"
-msgstr "(From ¾øÀ½)"
+msgstr "(From 없음)"
 
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2309 src/summaryview.c:2312
+#: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2492 src/summaryview.c:2495
 msgid "(No Subject)"
 msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Á¦¸ñ ¾øÀ½)"
+msgstr "(제목 없음)"
 
 
-#: src/imap.c:669
-#, c-format
-msgid "Connecting to %s failed"
-msgstr "%s·ÎÀÇ ¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
+#: src/image_viewer.c:288
+msgid "Filename:"
+msgstr "파일이름:"
 
 
-#: src/imap.c:674
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "%s¿¡ ´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã Á¢¼Ó...\n"
+#: src/image_viewer.c:295
+msgid "Filesize:"
+msgstr "파일크기:"
+
+#: src/image_viewer.c:316
+msgid "Load Image"
+msgstr "이미지 로드"
+
+#: src/image_viewer.c:322
+msgid "Content-Type:"
+msgstr "Content-Type:"
 
 
-#: src/imap.c:712
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
+#: src/imap.c:610
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
+"and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:725
+#: src/imap.c:619
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
+msgstr "%s로의 연결이 실패했습니다: 로그인이 금지되었습니다.%s"
 
 
-#: src/imap.c:764
-msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr "TLS ¼¼¼ÇÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+#: src/imap.c:623
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr "%s로의 연결이 실패했습니다: 로그인이 금지되었습니다.%s\n"
 
 
-#: src/imap.c:1098
+#: src/imap.c:640
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "Áö¿öÁø Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %d\n"
+msgid "Connecting to %s failed"
+msgstr "%s로의 연결이 실패했습니다"
 
 
-#: src/imap.c:1112 src/imap.c:1152
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/imap.c:645 src/imap.c:648
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "%s에 대한 IMAP4 접속이 끊어졌습니다. 다시 접속...\n"
 
 
-#: src/imap.c:1146
-msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
-msgstr "Áö¿öÁø Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: 1:*\n"
+#: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:271
+msgid "Insecure connection"
+msgstr "안전하지 않은 연결"
 
 
-#: src/imap.c:1188
-msgid "can't close folder\n"
-msgstr "Æú´õ¸¦ ´ÝÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:272
+msgid ""
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
+"available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
+"not be secure."
+msgstr ""
+"이 연결은 SSL을 사용하도록 설정되었습니다만 SSL은 이 Sylpheed-Claws에서 사용"
+"할 수 없습니다.\n"
+"\n"
+"이 서버에 연결할까요? 통신이 안전하지 않을 수 있습니다."
 
 
-#: src/imap.c:1240
-#, c-format
-msgid "root folder %s does not exist\n"
-msgstr "·çÆ® Æú´õ %sÀÌ(°¡) ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:278
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr "연결을 계속합니다(_T)"
 
 
-#: src/imap.c:1419 src/imap.c:1427
-msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "LIST¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
+#: src/imap.c:768
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
+msgstr "IMAP4 서버에 연결하고 있습니다: %s..."
 
 
-#: src/imap.c:1655
-msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: LIST ½ÇÆÐ\n"
+#: src/imap.c:800
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
+msgstr "IMAP4 서버에 연결할 수가 없습니다: %s:%d"
 
 
-#: src/imap.c:1677
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/imap.c:803
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "%s:%d IMAP4 서버에 연결할 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/imap.c:1720
-msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:832
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "TLS 세션을 시작할 수 없습니다.\n"
 
 
-#: src/imap.c:1752
+#: src/imap.c:865
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "¿ìÆíÇÔ¸íÀ» ¹Ù²Ü ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s¿¡¼­ %s(À¸)·Î\n"
+msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
+msgstr "IMAP4 서버 %s에 연결하는 중...\n"
 
 
-#: src/imap.c:1814
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "¿ìÆíÇÔÀ» Áö¿ï ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/imap.c:1036
+msgid "Adding messages..."
+msgstr "메시지를 더하는 중..."
 
 
-#: src/imap.c:1852
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/imap.c:1162
+msgid "Copying messages..."
+msgstr "메시지를 복사 중..."
 
 
-#: src/imap.c:1860
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "envelope¸¦ ¾ò´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
+#: src/imap.c:1302
+msgid "can't set deleted flags\n"
+msgstr "지워진 플래그를 설정할 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/imap.c:1882
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "envelope¸¦ ÆĽÌÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
+#: src/imap.c:1308 src/imap.c:3551
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "지울 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/imap.c:1940
-#, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
-msgstr "IMAP4 ¼¼¼ÇÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
+#: src/imap.c:1743
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "우편함을 만들 수 없습니다: LIST 실패\n"
 
 
-#: src/imap.c:1962
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/imap.c:1759
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "우편함을 만들 수 없습니다\n"
+
+#: src/imap.c:1840
+msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
+msgstr "새 폴더 이름은 경로 구분자를 포함할 수 없습니다"
 
 
-#: src/imap.c:1969
+#: src/imap.c:1871
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "IMAP4 ¼¼¼ÇÀ» ¸¸µé ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù: %s: %d\n"
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "우편함명을 바꿀 수 없습니다: %s에서 %s(으)로\n"
+
+#: src/imap.c:1935
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "우편함을 지울 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/imap.c:2059
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "namespace¸¦ ¾òÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/imap.c:2191
+msgid "LIST failed\n"
+msgstr "LIST가 실패했습니다\n"
 
 
-#: src/imap.c:2493
+#: src/imap.c:2299
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
+msgstr "폴더를 선택할 수가 없습니다: %s\n"
 
 
-#: src/imap.c:2633
+#: src/imap.c:2474
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "IMAP4 ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
-
-#: src/imap.c:2650
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4 ·Î±×ÀÎÀ» ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
+msgstr "IMAP4 인증이 실패했습니다.\n"
 
 
-#: src/imap.c:2970
-#, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "%sÀ»(¸¦) %s¿¡ ºÙÀÏ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
-
-#: src/imap.c:3019
-#, c-format
-msgid "can't append message to %s\n"
-msgstr "%s¿¡ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Ãß°¡ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/imap.c:2661
+msgid "Fetching message..."
+msgstr "메시지를 받는 중..."
 
 
-#: src/imap.c:3101
+#: src/imap.c:2826
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't copy %s to %s\n"
-msgstr "%sÀ»(¸¦) %s(À¸)·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr "iconv가 UTF-7을 %s(으)로 변환할 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/imap.c:3151
+#: src/imap.c:2856
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
-msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: STORE %s %s\n"
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr "iconv가 %s을(를) UTF-7로 변환할 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/imap.c:3168
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: EXPUNGE\n"
+#: src/imap.c:2900
+msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
+msgstr "iconv가 UTF-8을 UTF-7로 변환할 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/imap.c:3181
-msgid "error while imap command: CLOSE\n"
-msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: CLOSE\n"
-
-#: src/imap.c:3438
+#: src/imap.c:3536
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr "iconv°¡ UTF-7¸¦ %s(À¸)·Î º¯È¯ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "지워진 플래그를 설정할 수가 없습니다: %d\n"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:50
+#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/»õ Æú´õ ¸¸µé±â(_N)..."
+msgstr "/새 폴더 만들기(_N)..."
 
 
-#: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:51
+#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
 msgid "/_Rename folder..."
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
+msgstr "/폴더 이름 바꾸기(_R)..."
 
 
-#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:52
+#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
 msgid "/M_ove folder..."
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "/Æú´õ ¿Å±â±â(_O)..."
+msgstr "/폴더 옮기기(_O)..."
+
+#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/폴더 지우기(_D)..."
 
 
-#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:53
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/Æú´õ Áö¿ì±â(_D)"
+#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/동기 맞추가"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:58
+#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
 msgid "/Down_load messages"
 msgid "/Down_load messages"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö ³»·Á¹Þ±â(_L)"
+msgstr "/메시지 내려받기(_L)"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:55
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
 msgid "/_Check for new messages"
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "/»õ ¸Þ½ÃÁö È®ÀÎ(_C)"
+msgstr "/새 메시지 확인(_C)"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:56
-msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_E)"
-
-#: src/imap_gtk.c:63
-msgid "/IMAP4 _account settings"
-msgstr "/IMAP4 °èÁ¤ ¼³Á¤(_A)"
+#: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/새 폴더 확인(_H)"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:64
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/IMAP4 °èÁ¤ »èÁ¦(_I)"
+#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/폴더 트리 갱신(_E)"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:127
+#: src/imap_gtk.c:134
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"»õ Æú´õÀÇ À̸§ ÀÔ·Â:\n"
-"(¸¸ÀÏ ÇÏÀ§Æú´õ¸¦ ÀúÀåÇϱâ À§ÇÑ Æú´õ¸¦ ¸¸µé·Á¸é,\n"
-"À̸§ÀÇ ¸¶Áö¸·¿¡ `/'¸¦ Ãß°¡Çϼ¼¿ä)"
-
-#: src/imap_gtk.c:130 src/mh_gtk.c:120
-msgid "NewFolder"
-msgstr "»õ Æú´õ"
-
-#: src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "`%c'Àº(´Â) Æú´õ À̸§¿¡ Æ÷ÇԵɠ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
-
-#: src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "`%s' Æú´õ°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
-
-#: src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:142
-#, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "`%s' Æú´õ¸¦ ¸¸µé ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+"새 폴더의 이름 입력:\n"
+"(만일 하위폴더를 저장하기 위한 편지가 없는 폴더를 만들려면,\n"
+" 이름의 마지막에 '/'를 추가하세요)"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:175 src/mh_gtk.c:216
+#: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "`%s'¿¡´ëÇÑ »õ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
+msgid "Input new name for '%s':"
+msgstr "'%s'에 대한 새 이름을 넣으세요:"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:176 src/mh_gtk.c:217
+#: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
 msgid "Rename folder"
 msgid "Rename folder"
-msgstr "Æú´õ À̸§ º¯°æ"
+msgstr "폴더 이름 변경"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:203 src/mh_gtk.c:242
+#: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
-"Æú´õ À̸§À» ¹Ù²Ü ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
-"»õ·Î¿î Æú´õ À̸§Àº Çã¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù."
-
-#: src/imap_gtk.c:264
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Á¤¸»·Î `%s' IMAP4 °èÁ¤À» Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
-
-#: src/imap_gtk.c:265
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "IMAP4 °èÁ¤ Áö¿ì±â"
+"폴더 이름을 바꿀 수 없습니다.\n"
+"새로운 폴더 이름은 허용되지 않습니다."
 
 
-#: src/imap_gtk.c:310 src/mh_gtk.c:167
+#: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
+"will not be possible.\n"
+"\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"`%s'¾Æ·¡¿¡ Àִ ¸ðµç Æú´õ¿Í ¸Þ½ÃÁö°¡ Áö¿öÁú °ÍÀÔ´Ï´Ù.\n"
-"Á¤¸»·Î Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
-
-#: src/imap_gtk.c:312 src/mh_gtk.c:169
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Æú´õ Áö¿ì±â"
+"'%s' 아래에 있는 모든 폴더와 메시지가 영원히 지워질 것입니다.\n"
+"복구는 불가능합니다.\n"
+"\n"
+"정말로 지우시겠습니까?"
 
 
-#: src/imap_gtk.c:330 src/mh_gtk.c:187
+#: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "`%s' Æú´õ¸¦ Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
-
-#: src/imap_gtk.c:374 src/news_gtk.c:308
-msgid "Offline"
-msgstr "¿ÀÇÁ¶óÀÎ"
-
-#: src/imap_gtk.c:375 src/news_gtk.c:309
-msgid "You are offline. Go online?"
-msgstr "ÇöÀç ¿ÀÇÁ¶óÀΠ»óÅÂÀÔ´Ï´Ù. ¿Â¶óÀΠ»óÅ·Π¹Ù²Ü±î¿ä?"
+msgid "Can't remove the folder '%s'."
+msgstr "'%s' 폴더를 지울 수가 없습니다."
 
 
-#: src/imap_gtk.c:392 src/news_gtk.c:326
+#: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
-msgstr "%s¿¡ Àִ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ³»·Á¹Þ´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
+msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
+msgstr "'%s'에 있는 메시지를 내려받는 중 에러가 발생했습니다."
 
 
-#: src/import.c:130
+#: src/import.c:149
 msgid "Import"
 msgid "Import"
-msgstr "°¡Á®¿À±â"
+msgstr "가져오기"
 
 
-#: src/import.c:149
+#: src/import.c:168
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "´ë»ó mbox ÆÄÀÏ°ú ´ë»ó Æú´õ¸¦ ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
+msgstr "대상 mbox 파일과 대상 폴더를 지정하세요."
 
 
-#: src/import.c:159
+#: src/import.c:178
 msgid "Importing file:"
 msgid "Importing file:"
-msgstr "°¡Á®¿Ã ÆÄÀÏ:"
+msgstr "가져올 파일:"
 
 
-#: src/import.c:164
+#: src/import.c:183
 msgid "Destination dir:"
 msgid "Destination dir:"
-msgstr "ÀúÀåÇÒ Æú´õ:"
+msgstr "저장할 폴더:"
 
 
-#: src/import.c:222
+#: src/import.c:242
 msgid "Select importing file"
 msgid "Select importing file"
-msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
+msgstr "불러올 파일을 선택"
 
 
-#: src/importldif.c:189
+#: src/importldif.c:190
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr "°¡Á®¿Ã ÁÖ¼Ò·Ï À̸§°ú ÆÄÀÏÀ» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä."
+msgstr "가져올 주소록 이름과 파일을 지정하세요."
 
 
-#: src/importldif.c:192
+#: src/importldif.c:193
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr "°¡Á®¿Ã LDIF Ç׸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ°í ¹Ù²Ù¼¼¿ä."
+msgstr "가져올 LDIF 항목을 선택하고 바꾸세요."
 
 
-#: src/importldif.c:195
+#: src/importldif.c:196
 msgid "File imported."
 msgid "File imported."
-msgstr "ÆÄÀÏÀ» °¡Á®¿Ô½À´Ï´Ù."
+msgstr "파일을 가져왔습니다."
 
 
-#: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
 msgid "Please select a file."
 msgid "Please select a file."
-msgstr "ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
+msgstr "파일을 선택하세요."
 
 
-#: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï À̸§ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+msgstr "주소록 이름이 지정되지않았습니다."
 
 
-#: src/importldif.c:470
+#: src/importldif.c:472
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr "LDIF field¸¦ Àдٰ¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
+msgstr "LDIF field를 읽다가 에러가 발생했습니다."
 
 
-#: src/importldif.c:493
+#: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr "LDIF ÆÄÀÏÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î °¡Á®¿Ô½À´Ï´Ù."
+msgstr "LDIF 파일을 성공적으로 가져왔습니다."
 
 
-#: src/importldif.c:605
+#: src/importldif.c:574
 msgid "Select LDIF File"
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "LDIF ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+msgstr "LDIF 파일 선택"
 
 
-#: src/importldif.c:701
+#: src/importldif.c:662
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
-msgstr ""
-"LDIF ÆÄÀÏ µ¥ÀÌŸ·ÎºÎÅÍ ¸¸µé¾îÁú ÁÖ¼Ò·Ï À̸§À» ÀûÀ¸¼¼¿ä."
+msgstr "LDIF 파일 데이타로부터 만들어질 주소록 이름을 적으세요."
 
 
-#: src/importldif.c:707
+#: src/importldif.c:668
 msgid "File Name"
 msgid "File Name"
-msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
+msgstr "파일 이름"
 
 
-#: src/importldif.c:718
+#: src/importldif.c:679
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr ""
 
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:727
+#: src/importldif.c:688
 msgid "Select the LDIF file to import."
 msgid "Select the LDIF file to import."
-msgstr "°¡Á®¿Ã LDIF ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
+msgstr "가져올 LDIF 파일을 선택하세요."
 
 
-#: src/importldif.c:764
+#: src/importldif.c:725
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
-#: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:452
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:465
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:766
+#: src/importldif.c:727
 msgid "LDIF Field Name"
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "LDIF Çʵå À̸§"
+msgstr "LDIF 필드 이름"
 
 
-#: src/importldif.c:767
+#: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
 msgid "Attribute Name"
-msgstr "¼Ó¼º À̸§"
+msgstr "속성 이름"
 
 
-#: src/importldif.c:822
+#: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "LDIF Field"
 
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "LDIF Field"
 
-#: src/importldif.c:834
+#: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
 msgid "Attribute"
-msgstr "¼Ó¼º"
+msgstr "속성"
 
 
-#: src/importldif.c:845
+#: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr ""
 
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:850
+#: src/importldif.c:811
 msgid "???"
 msgstr "???"
 
 msgid "???"
 msgstr "???"
 
-#: src/importldif.c:868
+#: src/importldif.c:829
 msgid ""
 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
 msgid ""
 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
@@ -3459,1589 +3947,1711 @@ msgid ""
 "field for import."
 msgstr ""
 
 "field for import."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:880
+#: src/importldif.c:841
 msgid "Select for Import"
 msgstr ""
 
 msgid "Select for Import"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:886
+#: src/importldif.c:847
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr ""
 
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:889
+#: src/importldif.c:850
 msgid " Modify "
 msgid " Modify "
-msgstr " ¼öÁ¤ "
+msgstr " 수정 "
 
 
-#: src/importldif.c:895
+#: src/importldif.c:856
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr ""
 
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:968
+#: src/importldif.c:929
 msgid "Records Imported :"
 msgstr ""
 
 msgid "Records Imported :"
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:999
+#: src/importldif.c:960
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr "LDIF ÆÄÀÏÀ» ÁÖ¼Ò·ÏÀ¸·Î °¡Á®¿À±â"
+msgstr "LDIF 파일을 주소록으로 가져오기"
 
 
-#: src/importmutt.c:143
+#: src/importmutt.c:144
 msgid "Error importing MUTT file."
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "MUTT ÆÄÀÏÀ» °¡Á®¿À´Â Áß ¿¡·¯."
-
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:329
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr "°¡Á®¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
+msgstr "MUTT 파일을 가져오는 중 에러."
 
 
-#: src/importmutt.c:185
+#: src/importmutt.c:159
 msgid "Select MUTT File"
 msgid "Select MUTT File"
-msgstr "MUTT ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+msgstr "MUTT 파일 선택"
 
 
-#: src/importmutt.c:239
+#: src/importmutt.c:207
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr "MUTT ÆÄÀÏÀ» ÁÖ¼Ò·ÏÀ¸·Î °¡Á®¿À±â"
+msgstr "MUTT 파일을 주소록으로 가져오기"
+
+#: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "가져올 파일을 선택하세요."
 
 
-#: src/importpine.c:143
+#: src/importpine.c:144
 msgid "Error importing Pine file."
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Pine ÆÄÀÏÀ» °¡Á®¿À´Â Áß ¿¡·¯."
+msgstr "Pine 파일을 가져오는 중 에러."
 
 
-#: src/importpine.c:185
+#: src/importpine.c:159
 msgid "Select Pine File"
 msgid "Select Pine File"
-msgstr "Pine ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+msgstr "Pine 파일 선택"
 
 
-#: src/importpine.c:239
+#: src/importpine.c:207
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr "Pine ÆÄÀÏÀ» ÁÖ¼Ò·ÏÀ¸·Î °¡Á®¿À±â"
+msgstr "Pine 파일을 주소록으로 가져오기"
 
 
-#: src/inc.c:382
+#: src/inc.c:363
 msgid "Retrieving new messages"
 msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
+msgstr "새 메시지를 가져옴"
 
 
-#: src/inc.c:429
+#: src/inc.c:410
 msgid "Standby"
 msgstr ""
 
 msgid "Standby"
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:556 src/inc.c:607
+#: src/inc.c:540 src/inc.c:590
 msgid "Cancelled"
 msgid "Cancelled"
-msgstr "Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù"
+msgstr "취소되었습니다"
 
 
-#: src/inc.c:567
+#: src/inc.c:551
 msgid "Retrieving"
 msgid "Retrieving"
-msgstr "¹Þ´Â Áß"
+msgstr "받는 중"
 
 
-#: src/inc.c:576
+#: src/inc.c:560
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "¿Ï·á (%d ¸Þ½ÃÁö (%s)°¡ ¹Þ¾ÆÁü)"
+msgid "Done (%d message (%s) received)"
+msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
+msgstr[0] "완료 (%d 메시지 (%s)가 받아짐)"
+msgstr[1] "완료 (%d 메시지 (%s)가 받아짐)"
 
 
-#: src/inc.c:580
+#: src/inc.c:566
 msgid "Done (no new messages)"
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "¿Ï·á (»õ ¸Þ½ÃÁö ¾øÀ½)"
+msgstr "완료 (새 메시지 없음)"
 
 
-#: src/inc.c:586
+#: src/inc.c:571
 msgid "Connection failed"
 msgid "Connection failed"
-msgstr "¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù"
+msgstr "연결이 실패했습니다"
 
 
-#: src/inc.c:590
+#: src/inc.c:574
 msgid "Auth failed"
 msgid "Auth failed"
-msgstr "ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
-
-#: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
-msgid "Locked"
-msgstr "Àá±è"
+msgstr "인증이 실패했습니다."
 
 
-#: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
+#: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
 msgid "Timeout"
 msgid "Timeout"
-msgstr "½Ã°£ÃÊ°ú"
+msgstr "시간초과"
 
 
-#: src/inc.c:683
+#: src/inc.c:685
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Finished (%d new message(s))"
-msgstr "³¡³µ½À´Ï´Ù (%d°³ÀÇ »õ·Î¿î ¸Þ½ÃÁö)"
+msgid "Finished (%d new message)"
+msgid_plural "Finished (%d new messages)"
+msgstr[0] "끝났습니다 (%d개의 새로운 메시지)"
+msgstr[1] "끝났습니다 (%d개의 새로운 메시지)"
 
 
-#: src/inc.c:686
+#: src/inc.c:689
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "³¡³µ½À´Ï´Ù (»õ ¸Þ½ÃÁö ¾øÀ½)"
+msgstr "끝났습니다 (새 메시지 없음)"
 
 
-#: src/inc.c:695
+#: src/inc.c:698
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "ÆíÁö¸¦ ¹Þ´Ù°¡ ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
+msgstr "편지를 받다가 에러가 발생했습니다."
 
 
-#: src/inc.c:736
+#: src/inc.c:739
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
+msgstr "%s: 새 메시지를 가져옴"
 
 
-#: src/inc.c:755
+#: src/inc.c:772
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù: %s..."
+msgstr "POP3 서버에 연결합니다: %s..."
 
 
-#: src/inc.c:765
+#: src/inc.c:782
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgstr "%s:%d POP3 서버에 연결할 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/inc.c:772
+#: src/inc.c:789
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s:%d"
+msgstr "POP3 서버에 연결할 수가 없습니다: %s:%d"
 
 
-#: src/inc.c:853 src/send_message.c:462
+#: src/inc.c:870 src/send_message.c:435
 msgid "Authenticating..."
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "ÀÎÁõ ÁßÀÔ´Ï´Ù..."
+msgstr "인증 중입니다..."
 
 
-#: src/inc.c:854
+#: src/inc.c:871
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
 #, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
-msgstr "%s (%s)¿¡¼­ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿É´Ï´Ù ..."
+msgstr "%s (%s)에서 메시지를 가져옵니다 ..."
 
 
-#: src/inc.c:860
+#: src/inc.c:877
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ ¾ò´Â Áß (STAT)..."
+msgstr "새 메시지의 갯수를 얻는 중 (STAT)..."
 
 
-#: src/inc.c:864
+#: src/inc.c:881
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ ¾ò´Â Áß (LAST)..."
+msgstr "새 메시지의 갯수를 얻는 중 (LAST)..."
 
 
-#: src/inc.c:868
+#: src/inc.c:885
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ ¾ò´Â Áß (UIDL)..."
+msgstr "새 메시지의 갯수를 얻는 중 (UIDL)..."
 
 
-#: src/inc.c:872
+#: src/inc.c:889
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ Å©±â¸¦ ¾ò´Â Áß (LIST)..."
+msgstr "메시지의 크기를 얻는 중 (LIST)..."
 
 
-#: src/inc.c:882
+#: src/inc.c:899
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
-msgstr "%d ¸Þ½ÃÁö¸¦ »èÁ¦Çϴ Áß"
+msgstr "%d 메시지를 삭제하는 중"
 
 
-#: src/inc.c:889 src/send_message.c:480
+#: src/inc.c:906 src/send_message.c:453
 msgid "Quitting"
 msgid "Quitting"
-msgstr "³¡¸¶Ä¡´Â Áß"
+msgstr "끝마치는 중"
 
 
-#: src/inc.c:914
+#: src/inc.c:931
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d)À»(¸¦) °¡Á®¿À´Â Áß (%s / %s)"
+msgstr "메시지 (%d / %d)을(를) 가져오는 중 (%s / %s)"
 
 
-#: src/inc.c:935
+#: src/inc.c:950
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr "¼ö½Å (%d ¸Þ½ÃÁö (%s)°¡ ¹Þ¾ÆÁü)"
+msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
+msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
+msgstr[0] "수신 (%d 메시지 (%s)가 받아짐)"
+msgstr[1] "수신 (%d 메시지 (%s)가 받아짐)"
 
 
-#: src/inc.c:1088
+#: src/inc.c:1106
 msgid "Connection failed."
 msgid "Connection failed."
-msgstr "¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
+msgstr "연결이 실패했습니다."
 
 
-#: src/inc.c:1091
+#: src/inc.c:1109
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
-msgstr "%s:%d·ÎÀÇ ¿¬°áÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
+msgstr "%s:%d로의 연결이 실패했습니다."
 
 
-#: src/inc.c:1096
+#: src/inc.c:1114
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯."
+msgstr "메일을 처리하는 도중 에러."
 
 
-#: src/inc.c:1101
+#: src/inc.c:1119
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý:\n"
+"메일을 처리하는 도중 에러 발생:\n"
 "%s"
 
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1107
+#: src/inc.c:1125
 msgid "No disk space left."
 msgid "No disk space left."
-msgstr "µð½ºÅ©¿¡ ³²Àº °ø°£ÀÌ ¾øÀ½."
+msgstr "디스크에 남은 공간이 없음."
 
 
-#: src/inc.c:1112
+#: src/inc.c:1130
 msgid "Can't write file."
 msgid "Can't write file."
-msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr "파일에 쓸 수가 없습니다."
 
 
-#: src/inc.c:1117
+#: src/inc.c:1135
 msgid "Socket error."
 msgid "Socket error."
-msgstr "¼ÒÄÏ ¿¡·¯."
+msgstr "소켓 에러."
 
 
-#: src/inc.c:1120
+#: src/inc.c:1138
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
 #, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
-msgstr "%s:%d(À¸)·Î ¿¬°áÇϴ Áß ¼ÒÄÏ ¿¡·¯."
+msgstr "%s:%d(으)로 연결하는 중 소켓 에러."
 
 
-#: src/inc.c:1125 src/send_message.c:605
+#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:366 src/send_message.c:578
 msgid "Connection closed by the remote host."
 msgid "Connection closed by the remote host."
-msgstr "¿ø°Ý È£½ºÆ®¿¡ ÀÇÇØ ¿¬°áÀÌ ²÷°å½À´Ï´Ù."
+msgstr "원격 호스트에 의해 연결이 끊겼습니다."
 
 
-#: src/inc.c:1128
+#: src/inc.c:1146
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
-msgstr "¿ø°Ý È£½ºÆ®¿¡ ÀÇÇØ %s:%d¿¡ ´ëÇÑ ¿¬°áÀÌ ²÷°å½À´Ï´Ù."
+msgstr "원격 호스트에 의해 %s:%d에 대한 연결이 끊겼습니다."
 
 
-#: src/inc.c:1133
+#: src/inc.c:1151
 msgid "Mailbox is locked."
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "¸ÞÀϹڽº°¡ Àá°ÜÀÖ½À´Ï´Ù."
+msgstr "우편함가 잠겨있습니다."
 
 
-#: src/inc.c:1137
+#: src/inc.c:1155
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"¸ÞÀϹڽº°¡ Àá°ÜÀÖ½À´Ï´Ù:\n"
+"우편함가 잠겨있습니다:\n"
 "%s"
 
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:590
+#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:563
 msgid "Authentication failed."
 msgid "Authentication failed."
-msgstr "ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
+msgstr "인증이 실패했습니다."
 
 
-#: src/inc.c:1148 src/send_message.c:593
+#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:566
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"ÀÎÁõÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù:\n"
+"인증이 실패했습니다:\n"
 "%s"
 
 "%s"
 
-#: src/inc.c:1153 src/send_message.c:609
+#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:582
 msgid "Session timed out."
 msgid "Session timed out."
-msgstr "¼¼¼Ç ½Ã°£ ÃÊ°ú."
+msgstr "세션 시간 초과."
 
 
-#: src/inc.c:1156
+#: src/inc.c:1174
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
-msgstr "%s:%d¿¡ ´ëÇÑ ¿¬°áÀÌ ½Ã°£ÀÌ ÃÊ°úµÇ¾ú½À´Ï´Ù."
+msgstr "%s:%d에 대한 연결이 시간이 초과되었습니다."
 
 
-#: src/inc.c:1191
+#: src/inc.c:1209
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "º´ÇÕÀÌ Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù.\n"
+msgstr "병합이 취소되었습니다.\n"
+
+#: src/inc.c:1446
+#, c-format
+msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr "현재 오프라인 상태입니다. %d분동안 온라인 상태로 바꿀까요?"
+
+#: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1968
+msgid "Offline warning"
+msgstr "오프라인 경고"
+
+#: src/inc.c:1451
+msgid "On_ly once"
+msgstr "한번만(_L)"
 
 
-#: src/ldif.c:838
+#: src/ldif.c:870
 msgid "Nick Name"
 msgid "Nick Name"
-msgstr "°¡¸í"
+msgstr "가명"
 
 
-#: src/main.c:153 src/main.c:162
+#: src/main.c:172
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
+"File '%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
 "Can't create folder."
 msgstr ""
-"ÆÄÀÏ `%s'ÀÌ(°¡) À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.\n"
-"Æú´õ¸¦ ¸¸µé ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+"파일 '%s'이(가) 이미 존재합니다.\n"
+"폴더를 만들 수가 없습니다."
 
 
-#: src/main.c:277
+#: src/main.c:254
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:257
+msgid "1.0.5 or previous"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:257
+msgid "1.9.15 or previous"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:260
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr "설정 변환"
+
+#: src/main.c:265
+msgid "Copying configuration..."
+msgstr "설정 복사..."
+
+#: src/main.c:270
+msgid "Migration failed!"
+msgstr "변환 실패!"
+
+#: src/main.c:337
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread°¡ glib¿¡ÀÇÇØ Áö¿øµÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
+msgstr "g_thread가 glib에의해 지원되지않습니다.\n"
 
 
-#: src/main.c:584
+#: src/main.c:716
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "»ç¿ë¹ý: %s [¿É¼Ç]...\n"
+msgstr "사용법: %s [옵션]...\n"
 
 
-#: src/main.c:587
+#: src/main.c:718
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [ÁÖ¼Ò]       ÆíÁý Ã¢À» ¿±´Ï´Ù"
+msgstr "  --compose [주소]       편집 창을 엽니다"
 
 
-#: src/main.c:588
+#: src/main.c:719
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
-"                         ÁöÁ¤µÈ ÆÄÀÏÀ» Ã·ºÎÇؼ­ ÆíÁö ÀÛ¼º Ã¢\n"
+"                         지정된 파일을 첨부해서 편지 작성 창\n"
 "                         attached"
 
 "                         attached"
 
-#: src/main.c:591
+#: src/main.c:722
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
+msgstr "  --receive              새 메시지를 받습니다"
 
 
-#: src/main.c:592
+#: src/main.c:723
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
+msgstr "  --receive-all          모든 계정에서 새 메시지를 받습니다"
 
 
-#: src/main.c:593
+#: src/main.c:724
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --send                 Å¥¿¡ Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³À´Ï´Ù"
+msgstr "  --send                 큐에 있는 모든 메시지를 보냅니다"
 
 
-#: src/main.c:594
+#: src/main.c:725
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --status [Æú´õ]...     ÃÑ ¸Þ½ÃÁö °¹¼ö¸¦ ¾Ë·ÁÁÝ´Ï´Ù"
+msgstr "  --status [폴더]...     총 메시지 갯수를 알려줍니다"
 
 
-#: src/main.c:595
+#: src/main.c:726
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
 msgstr ""
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
 msgstr ""
-"  --status-full [Æú´õ]...\n"
-"                         °¢ Æú´õÀÇ »óŸ¦ ¾Ë·ÁÁÝ´Ï´Ù"
+"  --status-full [폴더]...\n"
+"                         각 폴더의 상태를 알려줍니다"
 
 
-#: src/main.c:597
+#: src/main.c:728
 msgid "  --online               switch to online mode"
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --online               ¿Â¶óÀΠ¸ðµå"
+msgstr "  --online               온라인 모드"
 
 
-#: src/main.c:598
+#: src/main.c:729
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --offline              ¿ÀÇÁ¶óÀΠ¸ðµå"
+msgstr "  --offline              오프라인 모드"
 
 
-#: src/main.c:599
+#: src/main.c:730
+#, fuzzy
+msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
+msgstr "  --send                 큐에 있는 모든 메시지를 보냅니다"
+
+#: src/main.c:731
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
+msgstr "  --debug                디버깅 모드"
 
 
-#: src/main.c:600
+#: src/main.c:732
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 ÀÌ µµ¿ò¸»À» Ç¥½ÃÇÏ°í ³¡¸¶Ä§´Ï´Ù"
+msgstr "  --help                 이 도움말을 표시하고 끝마침니다"
 
 
-#: src/main.c:601
+#: src/main.c:733
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version              ¹öÁ¯ Á¤º¸ Ãâ·ÂÇÏ°í ³¡³»±â"
+msgstr "  --version              버젼 정보 출력하고 끝내기"
 
 
-#: src/main.c:602
+#: src/main.c:734
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr "  --config-dir           ¼³Á¤ µð·ºÅ丮 Ãâ·Â"
+msgstr "  --config-dir           설정 디렉토리 출력"
 
 
-#: src/main.c:639 src/summaryview.c:5044
+#: src/main.c:774 src/summaryview.c:5470
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "ó¸®Áß (%s)..."
+msgstr "처리중 (%s)..."
 
 
-#: src/main.c:642
+#: src/main.c:777
 msgid "top level folder"
 msgid "top level folder"
-msgstr "ÃÖ»óÀ§ Æú´õ"
+msgstr "최상위 폴더"
 
 
-#: src/main.c:703
+#: src/main.c:835
 msgid "Really quit?"
 msgid "Really quit?"
-msgstr "Á¤¸»·Î ³¡¸¶Ä¥±î¿ä?"
+msgstr "정말로 끝마칠까요?"
 
 
-#: src/main.c:704
+#: src/main.c:836
 msgid "Composing message exists."
 msgid "Composing message exists."
-msgstr "ÆíÁýÇÏ´ø ¸Þ½ÃÁö°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù."
+msgstr "편집하던 메시지가 있습니다."
 
 
-#: src/main.c:705
-msgid "Draft them"
-msgstr "Àӽຸ°ü"
+#: src/main.c:837
+msgid "_Save to Draft"
+msgstr "임시 보관함으로(_S)"
 
 
-#: src/main.c:705
-msgid "Discard them"
-msgstr "¹ö¸®±â"
+#: src/main.c:837
+msgid "_Discard them"
+msgstr "버리기(_D)"
 
 
-#: src/main.c:705
-msgid "Don't quit"
-msgstr "³¡³»Áö ¾ÊÀ½"
+#: src/main.c:837
+msgid "Do_n't quit"
+msgstr "끝내지 않음(_N)"
 
 
-#: src/main.c:719
+#: src/main.c:851
 msgid "Queued messages"
 msgid "Queued messages"
-msgstr "º¸°ü"
+msgstr "보관"
 
 
-#: src/main.c:720
+#: src/main.c:852
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "º¸³»ÁöÁö ¾ÊÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ Å¥¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. Áö±Ý ¸¶Ä¥±î¿ä?"
+msgstr "보내지지 않은 메시지가 큐에 있습니다. 지금 마칠까요?"
 
 
-#: src/main.c:965 src/toolbar.c:1877
+#: src/main.c:1111 src/toolbar.c:2000
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "º¸°üµÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý."
+msgstr "보관된 메시지를 보내는데 에러 발생."
+
+#: src/mainwindow.c:454 src/messageview.c:156
+msgid "/_File"
+msgstr "/파일(_F)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:440
+#: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_File/_Add mailbox"
 msgid "/_File/_Add mailbox"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀϹڽº ´õÇϱâ(_A)"
+msgstr "/파일(_F)/우편함 더하기(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:441
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀϹڽº ´õÇϱâ(_A)/MH..."
+msgstr "/파일(_F)/우편함 더하기(_A)/MH..."
+
+#: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:466 src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:472
+#: src/messageview.c:159
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/파일(_F)/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:443
+#: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_File/Change folder order"
 msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ ¼ø¼­ ¹Ù²Ù±â"
+msgstr "/파일(_F)/폴더 순서 바꾸기"
 
 
-#: src/mainwindow.c:445
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
+msgstr "/파일(_F)/mbox 파일 가져오기(_I)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:446
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀϷΠÀúÀå(_E)..."
+msgstr "/파일(_F)/mbox 파일로 저장(_E)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:448
+#: src/mainwindow.c:462
+msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
+msgstr "/파일(_F)/선택된 메시지를 mbox 파일로 저장(_O)..."
+
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ðµç Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â(_T)"
+msgstr "/파일(_F)/모든 지운 편지함 비우기(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:155
+#: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:157
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
+msgstr "/파일(_F)/새 이름으로(_S)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:156
+#: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:158
 msgid "/_File/_Print..."
 msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Àμâ(_P)..."
+msgstr "/파일(_F)/인쇄(_P)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:453
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÀÛ¾÷(_W)"
+msgstr "/파일(_F)/오프라인으로 작업(_W)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:471
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/파일(_F)/폴더 동기 맞추가"
+
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_File/E_xit"
 msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/³¡³»±â(_X)"
+msgstr "/파일(_F)/끝내기(_X)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_Edit/Select _thread"
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/¾²·¹µå ¼±ÅÃ(_T)"
+msgstr "/편집(_E)/쓰레드 선택(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:164
+#: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:166
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÇöÀç ¸Þ½ÃÁö Ã£±â(_F)..."
+msgstr "/편집(_E)/현재 메시지 찾기(_F)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/Æú´õ Ã£±â(_S)..."
+msgstr "/편집(_E)/폴더 찾기(_S)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:466 src/messageview.c:167 src/summaryview.c:443
+#: src/mainwindow.c:484
+msgid "/_Edit/_Quick search"
+msgstr "/편집(_E)/빠른 찾기(_Q)"
+
+#: src/mainwindow.c:485 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:453
 msgid "/_View"
 msgid "/_View"
-msgstr "/º¸±â(_V)"
+msgstr "/보기(_V)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:467
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:468
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(d)/Æú´õ Æ®¸®(_F)"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(d)/폴더 트리(_F)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/¸Þ½ÃÁö º¸±â(_M)"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/메시지 보기(_M)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/툴바(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ°ú ÅؽºÆ®(_A)"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/툴바(_T)/아이콘과 텍스트(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/툴바(_T)/아이콘(_I)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:497
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/ÅؽºÆ®(_T)"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/툴바(_T)/텍스트(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/Åø¹Ù(_T)/¾øÀ½(_N)"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/툴바(_T)/없음(_N)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º¸À̰ųª °¨Ãß±â(_D)/»óŹÙ(_B)"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/상태바(_B)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:516
-#: src/mainwindow.c:540 src/mainwindow.c:640 src/mainwindow.c:644
-#: src/messageview.c:267
+#: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676
+#: src/messageview.c:270
 msgid "/_View/---"
 msgid "/_View/---"
-msgstr "/º¸±â(_V)/---"
+msgstr "/보기(_V)/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:485
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_O)"
+msgstr "/보기(_V)/별도의 폴더 트리 창(_O)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:486
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_E)"
+#: src/mainwindow.c:505
+msgid "/_View/Separate _message view"
+msgstr "/보기(_V)/별도의 메시지 창(_M)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/_Sort"
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¹øÈ£(_N)"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/번호(_N)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:490
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_I)"
+#: src/mainwindow.c:509
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/크기(_I)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:491
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_D)"
+#: src/mainwindow.c:510
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/날짜(_D)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:492
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/º¸³½ »ç¶÷(_F)"
+#: src/mainwindow.c:511
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/보낸 사람(_F)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:493
-msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¼ö½ÅÀÚ(_R)"
+#: src/mainwindow.c:512
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/받는 사람(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_S)"
+#: src/mainwindow.c:513
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/제목(_U)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/»ö ¶óº§(_C)"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/색 라벨(_C)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Ç¥½Ã(_M)"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/표시(_M)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:517
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/»óÅÂ(_S)"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/상태(_S)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/÷ºÎ(_T)"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/첨부(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:520
 msgid "/_View/_Sort/by score"
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¡¼ö(_I)"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/점수(_I)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:521
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Àá±Ý"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/잠금"
 
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/Á¤·Ä ¾ÈÇÔ(_O)"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/정렬 안함(_O)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:504 src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/---"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/¿À¸§Â÷¼ø"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/오름차순"
 
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Á¤·Ä(_S)/³»¸²Â÷¼ø"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/내림차순"
 
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_A)"
+msgstr "/명령(_S)/정렬(_S)/제목(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¾²·¹µå º¸±â(_R)"
+msgstr "/보기(_V)/쓰레드 보기(_R)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:511
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç ¾²·¹µå Æì±â(_X)"
+msgstr "/보기(_V)/모든 쓰레드 펴기(_X)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç ¾²·¹µå Á¢±â(_L)"
+msgstr "/보기(_V)/모든 쓰레드 접기(_L)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/º¸±â(_V)/ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö ¼û±â±â(_H)"
+msgstr "/보기(_V)/읽은 메시지 숨기기(_H)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:514
-msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/º¸±â(_V)/Ç¥½Ã Ç׸ñ ¼³Á¤(_I)..."
+#: src/mainwindow.c:533
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/보기(_V)/표시할 컬럼 설정(_C)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:534
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/보기(_V)/표시할 컬럼 설정(_C)/폴러 목록(_F)..."
+
+#: src/mainwindow.c:535
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/보기(_V)/표시할 컬럼 설정(_C)/메시지 목록(_M)..."
+
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/_Go to"
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:518
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/¸í·É(_S)/°¡±â(_G)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
+msgstr "/명령(_S)/가기(_G)/이전 메시지(_P)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/다음 메시지(_N)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:520 src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
-#: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:538
+#: src/mainwindow.c:541 src/mainwindow.c:546 src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/---"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_E)"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/안읽은 다음 메시지(_E)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_E)"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/안읽은 다음 메시지(_E)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:547
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/ÀÌÀü »õ ¸Þ½ÃÁö(_W)"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/이전 새 메시지(_W)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´ÙÀ½ »õ ¸Þ½ÃÁö(_X)"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/다음 새 메시지(_X)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:550
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/Ç¥½ÃµÈ ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_M)"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/표시된 이전 메시지(_M)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/Ç¥½ÃµÈ ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_A)"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/표시된 다음 메시지(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:555
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/²¿¸®Ç¥Àִ ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_L)"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/꼬리표있는 이전 메시지(_L)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:536
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/²¿¸®Ç¥Àִ ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_B)"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/꼬리표있는 다음 메시지(_B)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:539
+#: src/mainwindow.c:560
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/º¸±â(_V)/°¡±â(_G)/´Ù¸¥ Æú´õ·Î(_F)..."
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/다른 폴더로(_F)..."
+
+#: src/mainwindow.c:564 src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:172
+msgid "/_View/Character _encoding/---"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:543 src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:170
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
+#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:176
+msgid "/_View/Character _encoding"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:174
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
+#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:177
+msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/자동 인식(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:175
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
+#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:180
+msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/7bit 아스키 (US-ASC_II)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:178
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASC_II)"
+#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:183
+msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/유니코드 (_UTF-8)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:182
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/À¯´ÏÄÚµå(_UTF-8)"
+#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:186
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/서부 유럽 (ISO-8859-_1)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:186
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:188
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/서부 유럽 (ISO-8859-15)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:188
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-15)"
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:190
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/서부 유럽 (Windows-1252)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:192
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Áß¾Ó À¯·´(ISO-8859-_2)"
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:193
+msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/중앙 유럽 (ISO-8859-_2)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:195
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/_Baltic (ISO-8859-13)"
+#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:196
+msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/_Baltic (ISO-8859-13)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:197
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Baltic (ISO-8859-_4)"
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:198
+msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Baltic (ISO-8859-_4)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:200
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/±×¸®½º(ISO-8859-_7)"
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:201
+msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/그리스 (ISO-8859-_7)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:203
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Åͱâ (ISO-8859-_9)"
+#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:204
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:206
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (ISo-8859-_5)"
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:206
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Hebrew (Windows-1255)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:208
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-_R)"
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:209
+msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/터기 (ISO-8859-_9)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:210
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-U)"
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:212
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:212
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
+#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:214
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (KOI8-_R)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:216
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-_JP)"
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:216
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (KOI8-U)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:219
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:218
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (Windows-1251)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:222
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_EUC-JP)"
+#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:221
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/일본 (ISO-2022-_JP)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:224
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_Shift__JIS)"
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:223
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/일본 (ISO-2022-JP-2)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:228
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Simplified Chinese (_GB2312)"
+#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:225
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/일본 (_EUC-JP)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:230
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (_Big5)"
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:227
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/일본 (_Shift__JIS)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:232
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:230
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Simplified Chinese (_GB2312)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:234
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:232
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Simplified Chinese (GBK)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:237
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (EUC-KR)"
+#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:234
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Traditional Chinese (_Big5)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:239
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (ISO-2022-KR)"
+#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:236
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:242
-msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Thai (TIS-620)"
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:238
+msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:244
-msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Thai (Windows-874)"
+#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:241
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/한국 (EUC-_KR)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:625 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:252
-#: src/messageview.c:258
+#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:243
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/한국 (ISO-2022-KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:246
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Thai (TIS-620)"
+
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:248
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Thai (Windows-874)"
+
+#: src/mainwindow.c:657 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:255
+#: src/messageview.c:261
 msgid "/_View/Decode/---"
 msgid "/_View/Decode/---"
-msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/---"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:255
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:258
 msgid "/_View/Decode"
 msgid "/_View/Decode"
-msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå"
+msgstr "/보기(_V)/디코드"
 
 
-#: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:256
+#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:259
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
-msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/ÀÚµ¿(_A)"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/자동(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:259
+#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:262
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
-msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/8bit(_8)"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/8bit(_8)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:260
+#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:263
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
-msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/Quoted printable(_Q)"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/Quoted printable(_Q)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:261
+#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:264
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
-msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/Base64(_B)"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/Base64(_B)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:635 src/messageview.c:262
+#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:265
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
-msgstr "/º¸±â(_V)/µðÄÚµå/Uuencode(_U)"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/Uuencode(_U)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:641 src/summaryview.c:444
+#: src/mainwindow.c:673 src/summaryview.c:454
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/º¸±â(_V)/»õ Ã¢À¸·Î ¿­±â(_W)"
+msgstr "/보기(_V)/새 창으로 열기(_W)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:268
+#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:271
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ¼Ò½º(_A)"
+msgstr "/보기(_V)/메시지 소스(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:643 src/messageview.c:269
-msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¸ðµç Çì´õº¸±â(_H)"
+#: src/mainwindow.c:675
+msgid "/_View/Show all headers"
+msgstr "/보기(_V)/모든 헤더보기"
 
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:677
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¿ä¾à °»½Å(_U)"
+msgstr "/보기(_V)/요약 갱신(_U)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_Message/Recei_ve"
 msgid "/_Message/Recei_ve"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)"
+msgstr "/메시지(_M)/받기(_V)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:649
+#: src/mainwindow.c:681
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/ÇöÀç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_C)"
+msgstr "/메시지(_M)/받기(_V)/현재 계정에서 받기(_C)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:651
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_A)"
+msgstr "/메시지(_M)/받기(_V)/모든 계정에서 받기(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/¹Þ±â Ãë¼Ò(_G)"
+msgstr "/메시지(_M)/받기(_V)/받기 취소(_G)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:655
+#: src/mainwindow.c:687
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ±â(_V)/---"
+msgstr "/메시지(_M)/받기(_V)/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û(_S)"
+msgstr "/메시지(_M)/임시 보관된 메시지 발송(_S)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:690
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÆíÁö »õ·Î ¸¸µé±â(_N)"
+msgstr "/메시지(_M)/편지 새로 만들기(_N)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:691
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´º½º »õ·Î ¸¸µé±â"
+msgstr "/메시지(_M)/뉴스 새로 만들기"
 
 
-#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:275
+#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:278
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
+msgstr "/메시지(_M)/회신(_R)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:693
 msgid "/_Message/Repl_y to"
 msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)"
+msgstr "/메시지(_M)/회신(_Y)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:276
+#: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:279
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/Àüü(_A)"
+msgstr "/메시지(_M)/회신(_Y)/전체(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:281
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/º¸³½ÀÌ(_S)"
+msgstr "/메시지(_M)/회신(_Y)/보낸이(_S)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:280
+#: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:283
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_Y)/¸ÞÀϸµ¸®½ºÆ®(_L)"
+msgstr "/메시지(_M)/회신(_Y)/메일링리스트(_L)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:666
+#: src/mainwindow.c:698
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/µû¶ó¿Ã¸®°í È¸½Å"
+msgstr "/메시지(_M)/따라올리고 회신"
 
 
-#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:283
+#: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:286
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
+msgstr "/메시지(_M)/전달(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:287
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/메시지(_M)/첨부파일로 전달(_W)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:669
+#: src/mainwindow.c:702
 msgid "/_Message/Redirect"
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Redirect"
+msgstr "/메시지(_M)/Redirect"
 
 
-#: src/mainwindow.c:671
+#: src/mainwindow.c:704
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_O)..."
+msgstr "/메시지(_M)/이동(_O)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:705
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¹»ç(_C)..."
+msgstr "/메시지(_M)/복사(_C)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:673
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Áö¿ì±â(_D)"
+#: src/mainwindow.c:706
+msgid "/_Message/Move to _trash"
+msgstr "/메시지(_M)/지운 편지함으로 이동(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:674
+#: src/mainwindow.c:707
+msgid "/_Message/_Delete..."
+msgstr "/메시지(_M)/지우기(_D)..."
+
+#: src/mainwindow.c:708
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´º½º ¸Þ½ÃÁö Ãë¼Ò"
+msgstr "/메시지(_M)/뉴스 메시지 취소"
 
 
-#: src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:710
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:677
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/표시(_M)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:678
+#: src/mainwindow.c:712
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã Áö¿ò(_U)"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/표시 지움(_U)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:679
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/---"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:680
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_E)"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/읽지않은 것으로 표시(_E)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:715
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_D)"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/읽은 것으로 표시(_D)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/¸ðµÎ ÀÐÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_R)"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/모두 읽은 것으로 표시(_R)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:288
+#: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:291
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_E)"
+msgstr "/메시지(_M)/다시 편집(_E)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:722
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)..."
+msgstr "/도구(_T)/주소록(_A)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:292
+#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:295
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï¿¡ º¸³½ÀÌ ´õÇϱâ(_K)"
+msgstr "/도구(_T)/주소록에 보낸이 더하기(_K)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:725
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò ¾ò±â(_H)"
+msgstr "/도구(_T)/주소 얻기(_H)"