2005-11-30 [colin] 1.9.100cvs46
[claws.git] / po / ko.po
index 72c6fd8f058dc78cb55263a116958931578d3161..158e1a976d188934a7ffb1e0fb61d1c750b2d41d 100644 (file)
--- a/po/ko.po
+++ b/po/ko.po
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed  0.4.63\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-03-24 13:28+0900\n"
-"Last-Translator: ChiDeok, Hwang <hwang@mizi.co.kr>\n"
-"Language-Team: Korean <ko@li.org>\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws 1.9.99\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-02 09:46+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-02 10:01+0900\n"
+"Last-Translator: SungHyun Nam <goweol@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Korean <gnome-kr-translation@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=euc-kr\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 
-#: src/account.c:305
+#: src/account.c:371
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"´Ù¸¥ ÆíÁý Ã¢ÀÌ ¿­·ÁÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
-"°èÁ¤À» ÆíÁýÇϱâÀü¿¡ ¸ðµç ÆíÁýâµéÀ» ´Ý¾ÆÁÖ¼¼¿ä."
+"다른 편집 창이 열려있습니다.\n"
+"계정을 편집하기전에 모든 편집창들을 닫아주세요."
 
 
-#: src/account.c:555
+#: src/account.c:418
+msgid "Can't create folder."
+msgstr "폴더를 만들 수가 없습니다."
+
+#: src/account.c:643
 msgid "Edit accounts"
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "°èÁ¤ ÆíÁý"
+msgstr "계정 편집"
 
 
-#: src/account.c:573
+#: src/account.c:661
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
+msgstr ""
+"새 메시지는 이 순서대로 확인될 것입니다. `모두 받기'로 메시지를\n"
+"받으려면 `G' 컬럼의 상자를 선택하세요."
+
+#: src/account.c:736
+msgid " _Set as default account "
+msgstr " 기본 계정으로 설정(_S) "
+
+#: src/account.c:826
+msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
+msgstr "원격 폴더가 있는 계정은 복사될 수 없습니다."
+
+#. copy fields
+#: src/account.c:832
+#, c-format
+msgid "Copy of %s"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
-#: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
-#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
-#: src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:971
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
+msgstr "정말로 '%s' 계정을 지우시겠습니까?"
+
+#: src/account.c:973
+msgid "(Untitled)"
+msgstr "(제목없음)"
+
+#: src/account.c:974
+msgid "Delete account"
+msgstr "계정 지우기"
+
+#: src/account.c:1415 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:737
+#: src/compose.c:5072 src/compose.c:5283 src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
 msgid "Name"
 msgid "Name"
-msgstr "À̸§"
+msgstr "이름"
 
 
-#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
+#: src/account.c:1422 src/prefs_account.c:1161
 msgid "Protocol"
 msgid "Protocol"
-msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ"
+msgstr "프로토콜"
 
 
-#: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
+#: src/account.c:1429 src/ssl_manager.c:98
 msgid "Server"
 msgid "Server"
-msgstr "¼­¹ö"
-
-#: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
-#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-#: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
-#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
-msgid "Add"
-msgstr "Ãß°¡"
-
-#: src/account.c:630
-msgid "Edit"
-msgstr "ÆíÁý"
-
-#: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
-msgid " Delete "
-msgstr "»èÁ¦"
-
-#: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
-#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
-msgid "Down"
-msgstr "¾Æ·¡·Î"
-
-#: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
-#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
-msgid "Up"
-msgstr "À§·Î"
-
-#: src/account.c:662
-#, fuzzy
-msgid " Set as default account "
-msgstr "±âº» °èÁ¤À¸·Î ¼³Á¤"
-
-#: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
-#: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
-#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
-msgid "Close"
-msgstr "´Ý±â"
+msgstr "서버"
 
 
-#: src/account.c:736
-msgid "Delete account"
-msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
-
-#: src/account.c:737
-msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ °èÁ¤À» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
-
-#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
-#: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
-#: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
-#: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
-#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
-#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
-#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
-#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
-#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
-msgid "Yes"
-msgstr "È®ÀÎ"
-
-#: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
-#: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
-#: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
-msgid "+No"
-msgstr "¾Æ´Ï¿ä"
-
-#: src/addressadd.c:162
-#, fuzzy
+#: src/action.c:348
+#, c-format
+msgid "Could not get message file %d"
+msgstr "메시지 파일 %d을(를) 가져올 수 없습니다."
+
+#: src/action.c:379
+msgid "Could not get message part."
+msgstr "메시지 부분을 가져올 수 없습니다."
+
+#: src/action.c:396
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "multipart 메시지의 부분을 얻을 수가 없습니다."
+
+#: src/action.c:510
+#, c-format
+msgid ""
+"The selected action cannot be used in the compose window\n"
+"because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
+msgstr ""
+"선택된 동작은 편지 작성 창에서 사용될 수 없습니다\n"
+"왜냐하면 %%f, %%F, %%as 혹은 %%p를 포함하고 있기 때문입니다."
+
+#: src/action.c:786
+#, c-format
+msgid ""
+"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"명령을 시작할 수 없습니다. 파이프 생성이 실패했습니다.\n"
+"%s"
+
+#. Fork error
+#: src/action.c:881
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"다음 명령을 실행할 수 없습니다:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+
+#: src/action.c:1091 src/action.c:1241
+msgid "Completed"
+msgstr "끝났습니다"
+
+#: src/action.c:1127
+#, c-format
+msgid "--- Running: %s\n"
+msgstr "--- 실행중입니다: %s\n"
+
+#: src/action.c:1131
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr "--- 끝났습니다: %s\n"
+
+#: src/action.c:1164
+msgid "Action's input/output"
+msgstr "동작 입출력"
+
+#: src/action.c:1431
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"다음 동작에 대한 인자를 입력하세요:\n"
+"('%%h'는 인자로 대체될 것입니다)\n"
+"  %s"
+
+#: src/action.c:1436
+msgid "Action's hidden user argument"
+msgstr "동작의 숨겨진 사용자 인자"
+
+#: src/action.c:1440
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"다음 동작에 대한 인자를 입력하세요:\n"
+"('%%u'는 인자로 대체될 것입니다)\n"
+"  %s"
+
+#: src/action.c:1445
+msgid "Action's user argument"
+msgstr "동작의 사용자 인자"
+
+#: src/addressadd.c:165
 msgid "Add to address book"
 msgid "Add to address book"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "주소록에 더하기"
 
 
-#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
+#: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
+#: src/toolbar.c:441
 msgid "Address"
 msgid "Address"
-msgstr "ÁÖ¼Ò"
+msgstr "주소"
 
 
-#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
-#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
+#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:739 src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
 msgid "Remarks"
-msgstr "¸Þ¸ð"
+msgstr "메모"
 
 
-#: src/addressadd.c:226
-#, fuzzy
+#: src/addressadd.c:229
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
-
-#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
-#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
-#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
-#: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
-#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
-#: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
-#: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
-#: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
-#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
-#: src/ssl_manager.c:98
-msgid "OK"
-msgstr "È®ÀÎ"
-
-#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
-#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
-#: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
-#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
-#: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
-#: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
-#: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
-#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
-#: src/summaryview.c:3449
-msgid "Cancel"
-msgstr "Ãë¼Ò"
-
-#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
-#: src/messageview.c:143
-msgid "/_File"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
-
-#: src/addressbook.c:354
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
-
-#: src/addressbook.c:355
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
-
-#: src/addressbook.c:357
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
-
-#: src/addressbook.c:360
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ Æú´õ(_f)"
-
-#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
-#: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
-msgid "/_File/---"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/---"
+msgstr "주소록 폴더 선택"
 
 
-#: src/addressbook.c:363
-msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
+#: src/addressbook.c:403
+msgid "/_Book"
+msgstr "/주소록(_B)"
 
 
-#: src/addressbook.c:364
-msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»èÁ¦(_D)"
+#: src/addressbook.c:404
+msgid "/_Book/New _Book"
+msgstr "/주소록(_B)/새 주소록(_B)"
 
 
-#: src/addressbook.c:366
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
+#: src/addressbook.c:405
+msgid "/_Book/New _Folder"
+msgstr "/주소록(_B)/새 폴더(_F)"
 
 
-#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
-msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/´Ý±â(_C)"
+#: src/addressbook.c:406
+msgid "/_Book/New _vCard"
+msgstr "/주소록(_B)/새 vCard(_V)"
 
 
-#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
-#: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)"
+#: src/addressbook.c:408
+msgid "/_Book/New _JPilot"
+msgstr "/주소록(_B)/새 JPilot(_J)"
 
 
-#: src/addressbook.c:369
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_t)"
+#: src/addressbook.c:411
+msgid "/_Book/New _Server"
+msgstr "/주소록(_B)/새 서버(_S)"
 
 
-#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
-#: src/messageview.c:150
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/º¹»ç(_C)"
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:416
+msgid "/_Book/---"
+msgstr "/주소록(_B)/---"
 
 
-#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
+#: src/addressbook.c:414
+msgid "/_Book/_Edit book"
+msgstr "/주소록(_B)/주소록 편집(_E)"
 
 
-#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
-#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/---"
+#: src/addressbook.c:415
+msgid "/_Book/_Delete book"
+msgstr "/주소록(_B)/주소록 지우기(_D)"
+
+#: src/addressbook.c:417
+msgid "/_Book/_Save"
+msgstr "/주소록(_B)/저장(_S)"
 
 
-#: src/addressbook.c:373
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
+#: src/addressbook.c:418
+msgid "/_Book/_Close"
+msgstr "/주소록(_B)/닫기(_C)"
 
 
-#: src/addressbook.c:374
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:419
 msgid "/_Address"
 msgid "/_Address"
-msgstr "ÁÖ¼Ò"
+msgstr "/주소(_A)"
 
 
-#: src/addressbook.c:375
-#, fuzzy
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
+#: src/addressbook.c:420
+msgid "/_Address/C_ut"
+msgstr "/주소(_A)/잘라내기(_U)"
 
 
-#: src/addressbook.c:376
-#, fuzzy
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ ±×·ì(_g)"
+#: src/addressbook.c:421
+msgid "/_Address/_Copy"
+msgstr "/주소(_A)/복사(_C)"
 
 
-#: src/addressbook.c:377
-#, fuzzy
-msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ Æú´õ(_f)"
+#: src/addressbook.c:422
+msgid "/_Address/_Paste"
+msgstr "/주소(_A)/붙여 넣기(_P)"
 
 
-#: src/addressbook.c:378
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
 msgid "/_Address/---"
 msgid "/_Address/---"
-msgstr "ÁÖ¼Ò"
+msgstr "/주소(_A)/---"
 
 
-#: src/addressbook.c:379
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:424
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆíÁý(_E)"
+msgstr "/주소(_A)/편집(_E)"
 
 
-#: src/addressbook.c:380
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:425
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
+msgstr "/주소(_A)/지우기(_D)"
 
 
-#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
-#: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
-#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
-#: src/messageview.c:276
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/µµ±¸(_T)"
+#: src/addressbook.c:427
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/주소(_A)/새 주소(_A)"
+
+#: src/addressbook.c:428
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/주소(_A)/새 그룹(_G)"
+
+#: src/addressbook.c:430
+msgid "/_Address/_Mail To"
+msgstr "/주소(_A)/Mail To(_M)"
 
 
-#: src/addressbook.c:382
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:431 src/compose.c:735 src/mainwindow.c:717
+#: src/messageview.c:291
+msgid "/_Tools"
+msgstr "/도구(_T)"
+
+#: src/addressbook.c:432
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
+msgstr "/도구(_T)/LDIF 파일 가져오기(_L)..."
 
 
-#: src/addressbook.c:383
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:433
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
+msgstr "/도구(_T)/Mutt 파일 가져오기(_U)..."
 
 
-#: src/addressbook.c:384
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:434
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
+msgstr "/도구(_T)/Pine 파일 가져오기(_P)..."
+
+#: src/addressbook.c:435 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:751 src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763
+#: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:295 src/messageview.c:316
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/도구(_T)/---"
 
 
-#: src/addressbook.c:386
+#: src/addressbook.c:436
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/도구(_T)/HTML 파일로 내보내기(_H)..."
+
+#: src/addressbook.c:437
+msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
+msgstr "/도구(_T)/LDIF 파일로 내보내기(_F)..."
 
 
-#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
-#: src/messageview.c:279
+#: src/addressbook.c:438 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:792
+#: src/messageview.c:319
 msgid "/_Help"
 msgid "/_Help"
-msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)"
+msgstr "/도움말(_H)"
 
 
-#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
-#: src/messageview.c:280
+#: src/addressbook.c:439 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:798
+#: src/messageview.c:320
 msgid "/_Help/_About"
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
-
-#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
-#, fuzzy
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
+msgstr "/도움말(_H)/sylpheed 정보(_A)"
 
 
-#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
-#, fuzzy
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/»õ ±×·ì(_g)"
+#: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:456 src/compose.c:525
+#: src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:162
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/편집(_E)"
 
 
-#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
-#, fuzzy
-msgid "/New _Folder"
-msgstr "/»õ Æú´õ(_f)"
-
-#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
-#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
-#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
-#: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
-#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
-#: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
-#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
-#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
-#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
-#: src/summaryview.c:457
+#: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:457
+msgid "/_Delete"
+msgstr "/지우기(_D)"
+
+#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:458
+#: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:465 src/compose.c:504
+#: src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:54
+#: src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:56
+#: src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99 src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
+#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
-msgid "/_Delete"
-msgstr "/»èÁ¦(_D)"
+#: src/addressbook.c:447
+msgid "/New _Folder"
+msgstr "/새 폴더(_F)"
 
 
-#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:462
 msgid "/C_ut"
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/잘라내기(_U)"
 
 
-#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:463
 msgid "/_Copy"
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/º¹»ç(_C)..."
+msgstr "/복사(_C)"
 
 
-#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:464
 msgid "/_Paste"
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
+msgstr "/붙여넣기(_P)"
 
 
-#: src/addressbook.c:418
-#, fuzzy
-msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/»õ ÁÖ¼Ò(_a)"
+#: src/addressbook.c:459
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/새 주소(_A)"
+
+#: src/addressbook.c:460
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/새 그룹(_G)"
+
+#. {N_("/Pa_ste Address"),     NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
+#: src/addressbook.c:467
+msgid "/_Mail To"
+msgstr "/Mail To(_M)"
 
 
-#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+#: src/addressbook.c:469
+msgid "/_Browse Entry"
+msgstr "/항목 브라우즈(_B)"
+
+#: src/addressbook.c:482 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111 src/prefs_themes.c:688
+#: src/prefs_themes.c:720 src/prefs_themes.c:721
 msgid "Unknown"
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "모름"
 
 
-#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
+#: src/addressbook.c:489 src/addressbook.c:508 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
 msgid "Success"
-msgstr ""
+msgstr "성공"
 
 
-#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
+#: src/addressbook.c:490 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
 msgid "Bad arguments"
-msgstr ""
+msgstr "잘못된 인자"
 
 
-#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:491 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
 msgid "File not specified"
-msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
+msgstr "파일이 지정되지않았습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
 msgid "Error opening file"
-msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
+msgstr "파일을 열다가 에러가 발생했습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
 msgid "Error reading file"
-msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
+msgstr "파일을 읽다가 에러가 발생했습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
+#: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
 msgid "End of file encountered"
-msgstr ""
+msgstr "파일 끝입니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "¸Þ¸ð¸®¸¦ ÇÒ´çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgstr "메모리 할당 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
 msgid "Bad file format"
-msgstr "Àü´Þ"
+msgstr "나쁜 파일 형식"
 
 
-#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
+msgstr "파일에 쓰기가 실패했습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
 msgid "Error opening directory"
-msgstr "½ºÇ® µð·ºÅ丮"
+msgstr "디렉토리 열기 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
 msgid "No path specified"
-msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
+msgstr "경로가 주어지지 않았습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:457
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:509
 msgid "Error connecting to LDAP server"
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "POP3 ¼­¹ö %s¿¡ ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù..."
+msgstr "LDAP 서버에 연결 중 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:458
+#: src/addressbook.c:510
 msgid "Error initializing LDAP"
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP 초기화 중 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:459
+#: src/addressbook.c:511
 msgid "Error binding to LDAP server"
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP 서버에 바인딩 중 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:512
 msgid "Error searching LDAP database"
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP 데이타베이스 찾는 중 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:461
+#: src/addressbook.c:513
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP 동작 수행 중 시간 초과"
 
 
-#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
+#: src/addressbook.c:514
 msgid "Error in LDAP search criteria"
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP 찾기 기준에 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:464
+#: src/addressbook.c:515
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "찾기 기준에서 LDAP 항목이 없습니다"
+
+#: src/addressbook.c:516
+msgid "LDAP search terminated on request"
+msgstr "요청에 의해 LDAP 찾기를 멈추었습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:613
+#: src/addressbook.c:517
+msgid "Error starting TLS connection"
+msgstr "TLS 연결 시작 중 에러"
+
+#: src/addressbook.c:736
+msgid "Sources"
+msgstr "소스"
+
+#: src/addressbook.c:738
 msgid "E-Mail address"
 msgid "E-Mail address"
-msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
+msgstr "이메일 주소"
 
 
-#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
-#: src/toolbar.c:1753
+#: src/addressbook.c:743 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
+#: src/toolbar.c:1615
 msgid "Address book"
 msgid "Address book"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
-
-#: src/addressbook.c:716
-msgid "Name:"
-msgstr "À̸§:"
-
-#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
-#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
-msgid "Delete"
-msgstr "»èÁ¦"
+msgstr "주소록"
 
 
-#: src/addressbook.c:754
-msgid "Lookup"
-msgstr "ã±â"
+#: src/addressbook.c:860
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "Lookup 이름:"
 
 
-#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
-#: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
-#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
+#: src/addressbook.c:923 src/compose.c:1732 src/compose.c:3781
+#: src/compose.c:4929 src/compose.c:5598 src/headerview.c:53
+#: src/prefs_template.c:204 src/summary_search.c:218
 msgid "To:"
 msgid "To:"
-msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷:"
+msgstr "받는 사람:"
 
 
-#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
-#: src/prefs_template.c:175
+#: src/addressbook.c:927 src/compose.c:1716 src/compose.c:3595
+#: src/compose.c:3780 src/prefs_template.c:206
 msgid "Cc:"
 msgid "Cc:"
-msgstr "ÂüÁ¶:"
+msgstr "참조:"
 
 
-#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:931 src/compose.c:1719 src/compose.c:3623
+#: src/prefs_template.c:207
 msgid "Bcc:"
 msgid "Bcc:"
-msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶:"
+msgstr "숨은 참조:"
 
 
-#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
+#. Confirm deletion
+#: src/addressbook.c:1163 src/addressbook.c:1186
 msgid "Delete address(es)"
 msgid "Delete address(es)"
-msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦"
+msgstr "주소를 지우기"
 
 
-#: src/addressbook.c:976
+#: src/addressbook.c:1164
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "이 주소 자료는 읽기전용이어서 지울 수 없습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:999
+#: src/addressbook.c:1187
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Á¤¸»·Î ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
-
-#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
-#: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
-#: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
-#: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
-#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
-#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
-#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
-#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
-#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
-msgid "No"
-msgstr "¾Æ´Ï¿À"
-
-#: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
+msgstr "정말로 주소를 지우시겠습니까?"
+
+#: src/addressbook.c:1763 src/addressbook.c:1837
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
+msgstr "붙여넣을 수 없습니다. 대상 주소록은 읽기전용입니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:1523
+#: src/addressbook.c:1774
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr ""
+msgstr "주소 그룹에 붙여넣을 수 없습니다."
+
+#: src/addressbook.c:2479
+#, c-format
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
+msgstr "'%s' 찾기 결과와 주소들을 지울까요?"
+
+#: src/addressbook.c:2482 src/addressbook.c:2508
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
+msgid "Delete"
+msgstr "지우기"
 
 
-#: src/addressbook.c:2166
+#: src/addressbook.c:2491
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
+"'%s'의 모든 주소와 폴더를 지울까요?\n"
+"폴더만 지울 경우 주소는 그 상위 폴더로 옮겨집니다."
+
+#: src/addressbook.c:2494 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
+msgid "Delete folder"
+msgstr "폴더 지우기"
 
 
-#: src/addressbook.c:2170
-#, fuzzy
-msgid "Folder only"
-msgstr "Æú´õ"
+#: src/addressbook.c:2495
+msgid "_Folder only"
+msgstr "폴더만(_F)"
 
 
-#: src/addressbook.c:2170
-#, fuzzy
-msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "ÁÖ¼Ò¸¦ »èÁ¦"
+#: src/addressbook.c:2495
+msgid "Folder and _addresses"
+msgstr "폴더와 주소(_A)"
 
 
-#: src/addressbook.c:2175
+#: src/addressbook.c:2507
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Á¤¸»·Î `%s'¸¦ Áö¿ì½Ã°Ú½À´Ï±î?"
+msgid "Really delete '%s' ?"
+msgstr "정말로 '%s'을(를) 지우시겠습니까?"
 
 
-#: src/addressbook.c:2925
+#: src/addressbook.c:3308
 msgid "New user, could not save index file."
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr ""
+msgstr "새 사용자, 색인 파일을 저장할 수 없습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:2929
+#: src/addressbook.c:3312
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr ""
+msgstr "새 사용자, 주소록 파일을 저장할 수 없습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:2939
+#: src/addressbook.c:3322
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr ""
+msgstr "예전 주소록을 성공적으로 변환하였습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:2944
+#: src/addressbook.c:3327
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgstr ""
+"예전 주소록이 변환되었습니다,\n"
+"새 주소록의 색인 파일을 저장할 수 없습니다"
 
 
-#: src/addressbook.c:2957
+#: src/addressbook.c:3340
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
+"주소록을 변환할 수 없습니다,\n"
+"대신에 빈 새 주소록 파일을 만들었습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:2963
+#: src/addressbook.c:3346
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgstr ""
+"주소록을 변환하지 못했습니다,\n"
+"새 주소록 파일을 만들지 못했습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:2968
+#: src/addressbook.c:3351
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
+"주소록을 변환하지 못했고\n"
+"새 주소록 파일도 만들지 못했습니다."
 
 
-#: src/addressbook.c:2975
+#: src/addressbook.c:3358 src/addressbook.c:3364
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr ""
-
-#: src/addressbook.c:2979
-#, fuzzy
-msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "주소록 변환 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:3014
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3402
 msgid "Addressbook Error"
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "주소록 에러"
 
 
-#: src/addressbook.c:3015
+#: src/addressbook.c:3403
 msgid "Could not read address index"
 msgid "Could not read address index"
-msgstr ""
+msgstr "주소 색인을 읽을 수 없습니다"
+
+#. *
+#. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
+#. * thread.
+#.
+#: src/addressbook.c:3762
+msgid "Busy searching..."
+msgstr "찾는 중..."
+
+#. *
+#. * Label (a format string) that is used to name each folder.
+#.
+#: src/addressbook.c:3833
+#, c-format
+msgid "Search '%s'"
+msgstr "'%s' 찾기"
 
 
-#: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
+#: src/addressbook.c:4058
 msgid "Interface"
 msgid "Interface"
-msgstr "ÀÎÅÍÆäÀ̽º"
+msgstr "인터페이스"
 
 
-#: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4074 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
 msgid "Address Book"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "주소록"
 
 
-#: src/addressbook.c:3540
+#: src/addressbook.c:4090
 msgid "Person"
 msgid "Person"
-msgstr ""
+msgstr "사람"
 
 
-#: src/addressbook.c:3556
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4106
 msgid "EMail Address"
 msgid "EMail Address"
-msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
+msgstr "이메일 주소"
 
 
-#: src/addressbook.c:3572
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4122
 msgid "Group"
 msgid "Group"
-msgstr "»õ ±×·ì"
+msgstr "그룹"
 
 
-#: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
-#: src/prefs_account.c:2043
+#. special folder setting (maybe these options are redundant)
+#: src/addressbook.c:4138 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:430
+#: src/prefs_account.c:2320
 msgid "Folder"
 msgid "Folder"
-msgstr "Æú´õ"
+msgstr "폴더"
 
 
-#: src/addressbook.c:3604
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4154
 msgid "vCard"
 msgid "vCard"
-msgstr "Áö¿ò"
+msgstr "vCard"
 
 
-#: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
+#: src/addressbook.c:4170 src/addressbook.c:4186
 msgid "JPilot"
 msgid "JPilot"
-msgstr ""
+msgstr "JPilot"
 
 
-#: src/addressbook.c:3652
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4202
 msgid "LDAP Server"
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "¼­¹ö"
+msgstr "LDAP 서버"
 
 
-#: src/addrgather.c:156
+#: src/addressbook.c:4218
+msgid "LDAP Query"
+msgstr "LDAP 조회"
+
+#: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr ""
+msgstr "주소록 이름을 지정하세요."
 
 
-#: src/addrgather.c:176
+#: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr ""
+msgstr "찾을 메일 헤더를 선택하세요."
 
 
-#: src/addrgather.c:183
-msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr ""
+#. Go fer it
+#: src/addrgather.c:185
+msgid "Harvesting addresses..."
+msgstr "주소를 얻는 중..."
 
 
-#: src/addrgather.c:221
+#: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr ""
+msgstr "주소를 성공적으로 채집하였습니다."
 
 
-#: src/addrgather.c:285
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "%s Æú´õ°¡ ¼±ÅõǾú½À´Ï´Ù\n"
+msgstr "선택된 폴더나 메시지가 없습니다."
 
 
-#: src/addrgather.c:293
+#: src/addrgather.c:302
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
+"폴더 목록에서 폴더를 선택하세요.\n"
+"아니면 메시지 목록에서 하나 혹은\n"
+"그 이상의 메시지를 선택하세요."
 
 
-#: src/addrgather.c:345
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
 msgid "Folder :"
-msgstr "Æú´õ"
+msgstr "폴더 :"
 
 
-#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
 msgid "Address Book :"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "주소록 :"
 
 
-#: src/addrgather.c:366
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Æú´õ"
+msgstr "폴더 크기 :"
 
 
-#: src/addrgather.c:381
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Date Çì´õ Ç׸ñÀ» Ãß°¡"
+msgstr "이 메일 헤더 항목들 처리"
 
 
-#: src/addrgather.c:399
+#: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "하위 폴더 포함"
 
 
-#: src/addrgather.c:422
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
 msgid "Header Name"
-msgstr "Çì´õ"
+msgstr "헤더 이름"
 
 
-#: src/addrgather.c:423
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
 msgid "Address Count"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "주소 갯수"
 
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
-#: src/messageview.c:576
+#. Create notebook pages
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4106
+#: src/messageview.c:557 src/messageview.c:570
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:419
 msgid "Warning"
 msgid "Warning"
-msgstr "°æ°í"
+msgstr "경고"
 
 
-#: src/addrgather.c:528
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Çì´õ"
+msgstr "헤더 항목"
 
 
-#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
+#: src/importldif.c:1028
 msgid "Finish"
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "끝냄"
 
 
-#: src/addrgather.c:588
+#: src/addrgather.c:600
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr ""
+msgstr "이메일 주소 얻기 - 선택된 메시지에서"
 
 
-#: src/addrgather.c:596
+#: src/addrgather.c:608
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr ""
+msgstr "이메일 주소 얻기 - 폴더에서"
 
 
-#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+#: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:119 src/addrindex.c:126
 msgid "Common address"
 msgid "Common address"
-msgstr "°ø¿ë ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "공통 주소록"
 
 
-#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+#: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:120 src/addrindex.c:127
 msgid "Personal address"
 msgid "Personal address"
-msgstr "°³ÀΠÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "개인 주소록"
 
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
+#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6578
 msgid "Notice"
 msgid "Notice"
-msgstr "¾Ë¸²"
+msgstr "알림"
 
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
+#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4053 src/inc.c:584
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:191
 msgid "Error"
 msgid "Error"
-msgstr "¿¡·¯"
+msgstr "에러"
 
 
-#: src/alertpanel.c:190
-#, fuzzy
+#: src/alertpanel.c:189
 msgid "View log"
 msgid "View log"
-msgstr "»õ Æú´õ"
+msgstr "로그 보기"
 
 
-#: src/alertpanel.c:308
+#: src/alertpanel.c:335
 msgid "Show this message next time"
 msgid "Show this message next time"
-msgstr ""
+msgstr "다음번에 이 메시지 보기"
+
+#: src/browseldap.c:239
+msgid "Browse Directory Entry"
+msgstr "디렉토리 항목 브라우즈"
+
+#: src/browseldap.c:259
+msgid "Server Name :"
+msgstr "서버 이름 :"
+
+#: src/browseldap.c:269
+msgid "Distinguished Name (dn) :"
+msgstr "분류 이름 (dn) :"
+
+#: src/browseldap.c:292
+msgid "LDAP Name"
+msgstr "LDAP 이름"
+
+#: src/browseldap.c:294
+msgid "Attribute Value"
+msgstr "속성 값"
 
 #: src/common/nntp.c:68
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 
 #: src/common/nntp.c:68
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "%s:%d NNTP ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgstr "%s:%d NNTP 서버에 연결할 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
+#: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯: %s\n"
+msgstr "프로토콜 에러: %s\n"
 
 
-#: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
+#: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
 msgid "protocol error\n"
 msgid "protocol error\n"
-msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯\n"
+msgstr "프로토콜 에러\n"
 
 
-#: src/common/nntp.c:264
+#: src/common/nntp.c:295
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
+msgstr "글을 올리는 도중 에러 발생\n"
+
+#: src/common/nntp.c:375
+msgid "Error occurred while sending command\n"
+msgstr "명령을 보내는 도중 에러가 발생했습니다\n"
+
+#: src/common/plugin.c:202
+msgid "Plugin already loaded"
+msgstr "플러그인이 이미 로드되었습니다"
+
+#: src/common/plugin.c:210
+msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
+msgstr "플러그인의 메모리를 할당할 수 없습니다"
 
 
-#: src/common/smtp.c:154
+#: src/common/plugin.c:232
+msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr "이 모듈은 Sylpheed-Claws GTK1용입니다."
+
+#: src/common/smtp.c:168
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr ""
+msgstr "SMTP 인증을 사용할 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
+#: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
 msgid "bad SMTP response\n"
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr ""
+msgstr "잘못된 SMTP 응답\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
+msgstr "SMTP 세션에서 에러 발생\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
 msgid "error occurred on authentication\n"
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
+msgstr "인증 도중 에러 발생\n"
+
+#: src/common/smtp.c:588
+#, c-format
+msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
+msgstr "메시지가 너무 큽니다 (최대 크기는 %s)\n"
 
 
-#: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgstr "TLS 세션을 시작할 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/common/ssl.c:78
+#: src/common/ssl.c:136
 msgid "Error creating ssl context\n"
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr ""
+msgstr "ssl 문맥 생성 에러\n"
 
 
-#: src/common/ssl.c:97
+#: src/common/ssl.c:155
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr ""
-
-#: src/common/ssl.c:105
-#, c-format
-msgid "SSL connection using %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
-#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
-#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgstr "SSL 연결이 실패했습니다(%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
+#: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
+#: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
 msgid "<not in certificate>"
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr ""
+msgstr "<증명서에 없음>"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#: src/common/ssl_certificate.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -840,19 +875,25 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  소유자: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature 상태: %s"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:307
+#: src/common/ssl_certificate.c:308
 msgid "Can't load X509 default paths"
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr ""
+msgstr "X509 기본 경로를 로드할 수 없습니다"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:362
+#: src/common/ssl_certificate.c:363
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"%s은(는) 모르는 SSL 증명입니다:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
+#: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -860,13 +901,17 @@ msgid ""
 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"증명을 저장할 때까지 이 계정의 편지는 받을 수 없습니다.\n"
+"(\"%s\" 속성 선택을 해제하세요).\n"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#: src/prefs_common.c:1229
+#: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
+#: src/prefs_receive.c:206
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr ""
+msgstr "받기 에러 발생시 에러 상자 보이지 않음"
 
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:398
+#: src/common/ssl_certificate.c:399
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's SSL certificate changed !\n"
@@ -878,1505 +923,1885 @@ msgid ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
 "\n"
 "This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
+"%s의 SSL 증명서가 바뀌었습니다 !\n"
+"원래는 다음 것이었습니다:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"지금은 다음 것입니다:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"이것은 서버의 응답을 알 수 없다는 것을 의미합니다."
+
+#: src/common/string_match.c:74
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "(제목이 RegExp에 의해 지워짐)"
+
+#: src/common/utils.c:298
+#, c-format
+msgid "%dB"
+msgstr "%dB"
+
+#: src/common/utils.c:300
+#, c-format
+msgid "%.1fKB"
+msgstr "%.1fKB"
+
+#: src/common/utils.c:302
+#, c-format
+msgid "%.2fMB"
+msgstr "%.2fMB"
+
+#: src/common/utils.c:304
+#, c-format
+msgid "%.2fGB"
+msgstr "%.2fGB"
 
 
-#: src/compose.c:488
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_Add..."
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/Ãß°¡(_A)..."
+msgstr "/더하기(_A)..."
 
 
-#: src/compose.c:489
+#: src/compose.c:503
 msgid "/_Remove"
 msgid "/_Remove"
-msgstr "/»èÁ¦(_R)"
+msgstr "/삭제(_R)"
 
 
-#: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
-#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:505 src/folderview.c:283
 msgid "/_Properties..."
 msgid "/_Properties..."
-msgstr "/Ư¼º(_P)..."
+msgstr "/특성(_P)..."
+
+#: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:272
+msgid "/_Message"
+msgstr "/메시지(_M)"
+
+#: src/compose.c:511
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/메시지(_M)/보내기(_S)"
+
+#: src/compose.c:513
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/메시지(_M)/나중에 보내기(_L)"
 
 
-#: src/compose.c:497
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/÷ºÎ ÆÄÀÏ(_A)"
+#: src/compose.c:515 src/compose.c:519 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275 src/messageview.c:283
+#: src/messageview.c:288
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/메시지(_M)/---"
+
+#: src/compose.c:516
+msgid "/_Message/_Attach file"
+msgstr "/메시지(_M)/파일 첨부(_A)"
+
+#: src/compose.c:517
+msgid "/_Message/_Insert file"
+msgstr "/메시지(_M)/파일 삽입(_I)"
+
+#: src/compose.c:518
+msgid "/_Message/Insert si_gnature"
+msgstr "/메시지(_M)/서명 삽입(_G)"
 
 
-#: src/compose.c:498
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
+#: src/compose.c:520
+msgid "/_Message/_Save"
+msgstr "/메시지(_M)/저장(_S)"
 
 
-#: src/compose.c:499
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¼­¸í »ðÀÔ(_g)"
+#: src/compose.c:523
+msgid "/_Message/_Close"
+msgstr "/메시지(_M)/닫기(_C)"
 
 
-#: src/compose.c:504
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
+msgstr "/편집(_E)/실행취소(_U)"
 
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/´Ù½Ã ½ÇÇà(_R)"
+msgstr "/편집(_E)/다시 실행(_R)"
 
 
-#: src/compose.c:507
+#: src/compose.c:528 src/compose.c:616 src/compose.c:622 src/mainwindow.c:476
+#: src/messageview.c:165
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/편집(_E)/---"
+
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/À߶󳻱â(_t)"
+msgstr "/편집(_E)/잘라내기(_T)"
+
+#: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:163
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/편집(_E)/복사(_C)"
+
+#: src/compose.c:531
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/편집(_E)/붙여 넣기(_P)"
+
+#: src/compose.c:532
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/편집(_E)/특수 붙여 넣기"
 
 
-#: src/compose.c:510
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/ºÙ¿©³Ö±â(_P)"
+#: src/compose.c:533
+msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
+msgstr "/편집(_E)/특수 붙여 넣기/quotation으로 붙여넣기(_Q)"
 
 
-#: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
+#: src/compose.c:535
+msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
+msgstr "/편집(_E)/특수 붙여 넣기/wrapped(_W)"
+
+#: src/compose.c:537
+msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
+msgstr "/편집(_E)/특수 붙여 넣기/unwrapped(_U)"
+
+#: src/compose.c:539 src/mainwindow.c:474 src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_a)"
+msgstr "/편집(_E)/모두 선택(_A)"
 
 
-#: src/compose.c:513
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:540
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/½ÇÇàÃë¼Ò(_U)"
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)"
 
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/문자를 뒤로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:546
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/문자를 앞으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/단어를 뒤로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/단어를 앞으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:561
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/라인의 처음으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/라인의 끝으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/이전 라인으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/다음 라인으로 이동"
 
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:581
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/문자를 뒤로 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:586
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/문자를 앞으로 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/단어를 뒤로 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/단어를 앞으로 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/라인 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/전체 라인 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:611
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/고급(_D)/라인 끝까지 지우기"
 
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr ""
+msgstr "/편집(_E)/현재 단락 자동 줄바꿈(_W)"
 
 
-#: src/compose.c:592
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/ÀÚµ¿ ÁٹٲÞ(_l)"
+msgstr "/편집(_E)/모든 긴 라인 자동 줄바꿈(_L)"
+
+#: src/compose.c:621
+msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
+msgstr "/편집(_E)/자동 줄바꿈(_O)"
 
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:623
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/¿ÜºÎ ÆíÁý±â·Î ÆíÁý(_x)"
+msgstr "/편집(_E)/외부 편집기로 편집(_X)"
 
 
-#: src/compose.c:597
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Spelling"
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/¿­±â(_O)"
+msgstr "/맞춤법(_S)"
 
 
-#: src/compose.c:598
+#: src/compose.c:627
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/맞춤법(_S)/모두 혹은 선택된 것 확인(_C)"
 
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/맞춤법(_S)/맞춤법이 틀린 모든 단어 강조(_H)"
 
 
-#: src/compose.c:602
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/맞춤법(_S)/맞춤법이 틀릭 단어 뒤로 검색(_B)"
 
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/맞춤법(_S)/맞춤법이 틀릭 단어 앞으로 검색(_B)"
 
 
-#: src/compose.c:606
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Spelling/---"
 msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/---"
+msgstr "/맞춤법(_S)/---"
 
 
-#: src/compose.c:607
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/¼³Á¤(_C)"
+msgstr "/맞춤법(_S)/설정(_S)"
 
 
-#: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
-#: src/summaryview.c:449
-msgid "/_View"
-msgstr "/º¸±â(_V)"
-
-#: src/compose.c:612
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_To"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
-
-#: src/compose.c:613
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/º¸±â(_V)"
-
-#: src/compose.c:614
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/º¸±â(_V)"
-
-#: src/compose.c:615
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
-
-#: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
-#: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
-#: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/º¸±â(_V)/---"
+#: src/compose.c:639
+msgid "/_Options"
+msgstr "/옵션(_O)"
 
 
-#: src/compose.c:617
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
+#: src/compose.c:640
+msgid "/_Options/Privacy System"
+msgstr "/옵션(_O)/프라이버시 시스템"
 
 
-#: src/compose.c:619
-#, fuzzy
-msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
+#: src/compose.c:641
+msgid "/_Options/Privacy System/None"
+msgstr "/옵션(_O)/프라이버시 시스템/없음"
 
 
-#: src/compose.c:621
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/÷ºÎ ÆÄÀÏ(_A)"
+#: src/compose.c:642
+msgid "/_Options/Si_gn"
+msgstr "/옵션(_O)/싸인(_G)"
 
 
-#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
-msgid "/_Message"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)"
+#: src/compose.c:643
+msgid "/_Options/_Encrypt"
+msgstr "/옵션(_O)/암호화(_E)"
 
 
-#: src/compose.c:624
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/º¸³»±â(_S)"
+#: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
+msgid "/_Options/---"
+msgstr "/옵션(_O)/---"
 
 
-#: src/compose.c:626
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_l)"
+#: src/compose.c:645
+msgid "/_Options/_Priority"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)"
 
 
-#: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
-#: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
-#: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
-#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
-#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/---"
+#: src/compose.c:646
+msgid "/_Options/Priority/_Highest"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)/가장 높게(_H)"
 
 
-#: src/compose.c:629
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î º¸³»±â(_d)"
+#: src/compose.c:647
+msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)/높게(_G)"
 
 
-#: src/compose.c:631
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/³ªÁß¿¡ º¸³»±â(_l)"
+#: src/compose.c:648
+msgid "/_Options/Priority/_Normal"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)/보통(_N)"
 
 
-#: src/compose.c:635
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)/낮게(_W)"
 
 
-#: src/compose.c:636
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ÂüÁ¶(_C)"
+#: src/compose.c:650
+msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
+msgstr "/옵션(_O)/우선순위(_P)/가장 낮게(_L)"
 
 
-#: src/compose.c:637
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼ûÀº ÂüÁ¶(_B)"
+#: src/compose.c:652
+msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
+msgstr "/옵션(_O)/수신 확인 요청(_R)"
 
 
-#: src/compose.c:638
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
+#: src/compose.c:654
+msgid "/_Options/Remo_ve references"
+msgstr "/옵션(_O)/참조 지우기(_V)"
 
 
-#: src/compose.c:640
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
+#: src/compose.c:661
+msgid "/_Options/Character _encoding"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)"
 
 
-#: src/compose.c:642
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎ(_A)"
+#: src/compose.c:662
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/자동(_A)"
 
 
-#: src/compose.c:646
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:676 src/compose.c:680
+#: src/compose.c:686 src/compose.c:690 src/compose.c:696 src/compose.c:700
+#: src/compose.c:710 src/compose.c:714 src/compose.c:724 src/compose.c:728
+msgid "/_Options/Character _encoding/---"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/---"
 
 
-#: src/compose.c:647
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¾Ïȣȭ(_E)"
+#: src/compose.c:666
+msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/7bit 아스키 (US-ASC_II)"
 
 
-#: src/compose.c:648
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Mode/MIME"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_o)..."
+#: src/compose.c:668
+msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/유니코드 (_UTF-8)"
 
 
-#: src/compose.c:649
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Mode/Inline"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¼ûÀº ÂüÁ¶(_B)"
+#: src/compose.c:672
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/서부 유럽 (ISO-8859-_1)"
 
 
-#: src/compose.c:652
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Priority"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
+#: src/compose.c:674
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/서부 유럽 (ISO-8859-15)"
 
 
-#: src/compose.c:653
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Highest"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
+#: src/compose.c:678
+msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/중앙 유럽 (ISO-8859-_2)"
 
 
-#: src/compose.c:654
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¹Þ´Â »ç¶÷(_T)"
-
-#: src/compose.c:655
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Normal"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
-
-#: src/compose.c:656
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
-
-#: src/compose.c:657
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
-
-#: src/compose.c:659
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
-
-#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools"
-msgstr "/µµ±¸(_T)"
+#: src/compose.c:682
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/_Baltic (ISO-8859-13)"
 
 
-#: src/compose.c:661
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:684
+msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Baltic (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/compose.c:688
+msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/그리스 (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/compose.c:692
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+
+#: src/compose.c:694
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Hebrew (Windows-1255)"
+
+#: src/compose.c:698
+msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/터기 (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/compose.c:702
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (ISo-8859-_5)"
+
+#: src/compose.c:704
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (KOI8-_R)"
+
+#: src/compose.c:706
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (KOI8-U)"
+
+#: src/compose.c:708
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: src/compose.c:712
+msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/일본 (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/compose.c:716
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Simplified Chinese (_GB2312)"
+
+#: src/compose.c:718
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Simplified Chinese (GBK)"
+
+#: src/compose.c:720
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Traditional Chinese (_Big5)"
+
+#: src/compose.c:722
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+
+#: src/compose.c:726
+msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/한국 (EUC-_KR)"
+
+#: src/compose.c:730
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Thai (TIS-620)"
+
+#: src/compose.c:732
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/옵션(_O)/문자 인코딩(_E)/Thai (Windows-874)"
+
+#: src/compose.c:736
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/´«±ÝÀÚ º¸À̱â(_r)"
+msgstr "/도구(_T)/눈금자 보이기(_R)"
 
 
-#: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:737 src/messageview.c:292
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
+msgstr "/도구(_T)/주소록(_A)"
 
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:738
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "/도구(_T)/템플릿(_T)"
 
 
-#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
+#: src/compose.c:739 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:317
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
+msgstr "/도구(_T)/동작(_N)"
+
+#: src/compose.c:1401
+msgid "Fw: multiple emails"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:1384
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:1722
 msgid "Reply-To:"
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "ȸ½ÅÁÖ¼Ò"
+msgstr "회신주소:"
 
 
-#: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1725 src/compose.c:4926 src/compose.c:5600
+#: src/headerview.c:54
 msgid "Newsgroups:"
 msgid "Newsgroups:"
-msgstr "´º½º±×·ì:"
+msgstr "뉴스그룹:"
 
 
-#: src/compose.c:1390
+#: src/compose.c:1728
 msgid "Followup-To:"
 msgid "Followup-To:"
-msgstr ""
+msgstr "따라올리기:"
 
 
-#: src/compose.c:1685
+#: src/compose.c:2116
 msgid "Quote mark format error."
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "인용 부호 형식 에러."
 
 
-#: src/compose.c:1701
+#: src/compose.c:2132
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
+msgstr "메시지 회신/전달 형식 에러."
 
 
-#: src/compose.c:2030
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2681
+#, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "%s ÆÄÀÏÀÌ ºó ÆÄÀÏÀÔ´Ï´Ù\n"
+msgstr "%s 파일이 빈 파일입니다."
 
 
-#: src/compose.c:2034
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2685
+#, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "%s¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgstr "%s을(를) 읽을 수가 없습니다."
 
 
-#: src/compose.c:2062
+#: src/compose.c:2712
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö: %s"
+msgstr "메시지: %s"
 
 
-#: src/compose.c:2756
+#: src/compose.c:3466
 msgid " [Edited]"
 msgid " [Edited]"
-msgstr " [¼öÁ¤µÊ]"
+msgstr " [수정됨]"
 
 
-#: src/compose.c:2758
+#: src/compose.c:3472 src/compose.c:3475
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - ¸Þ½ÃÁö ÆíÁý%s "
+msgstr "%s - 메시지 편집%s "
 
 
-#: src/compose.c:2761
+#: src/compose.c:3478
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö%s ÆíÁý"
+msgstr "메시지%s 편집"
 
 
-#: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
+#: src/compose.c:3503 src/messageview.c:592
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"¸ÞÀÏÀ» º¸³»±âÀ§ÇÑ °èÁ¤ÀÌ ÁöÁ¤µÇ¾îÀÖÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
-"º¸³»±â Àü¿¡ ¸ÞÀÏ °èÁ¤À» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä."
-
-#: src/compose.c:2932
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
+"메일을 보내기위한 계정이 지정되어있지않습니다.\n"
+"보내기 전에 메일 계정을 선택하세요."
 
 
-#: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
-#: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
+#: src/compose.c:3605 src/compose.c:3633 src/compose.c:3660
+#: src/prefs_account.c:1003 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:387
+#: src/toolbar.c:434
 msgid "Send"
 msgid "Send"
-msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
+msgstr "메일 발송"
 
 
-#: src/compose.c:2941
-msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+#: src/compose.c:3606
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2962
-#, fuzzy
-msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "º¸°üµÇ¾ú´ø ¸Þ½ÃÁö º¸³»±â°¡ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù."
-
-#: src/compose.c:2967
-msgid ""
-"The message was queued but could not be sent.\n"
-"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+#: src/compose.c:3634
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
-#, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "%s·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù."
+#: src/compose.c:3648
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "받는 사람이 지정되지않았습니다."
 
 
-#: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
-msgid "Queueing"
-msgstr "Àӽú¸°ü"
+#: src/compose.c:3661
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr "제목이 비었습니다. 그래도 보낼까요?"
+
+#: src/compose.c:3687
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
+msgstr ""
+"메시지를 보내기 큐에 저장하지 못했습니다:\n"
+"\n"
+"문자셋 변환이 실패했습니다."
 
 
-#: src/compose.c:3063
+#: src/compose.c:3690
 msgid ""
 msgid ""
-"Error occurred while sending the message.\n"
-"Put this message into queue folder?"
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Signature failed."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
-"ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»±î¿ä?"
+"메시지를 보내기 큐에 저장하지 못했습니다:\n"
+"\n"
+"서명을 할 수 없었습니다."
 
 
-#: src/compose.c:3069
-msgid "Can't queue the message."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+#: src/compose.c:3693
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"메시지를 보내기 큐에 저장하지 못했습니다:\n"
+"\n"
+"%s."
 
 
-#: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
-msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
+#: src/compose.c:3695
+msgid "Could not queue message for sending."
+msgstr "메시지를 보내기 큐에 저장하지 못했습니다."
 
 
-#: src/compose.c:3085
-#, fuzzy
-msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³½ ÆíÁöÇÔ¿¡ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
+#: src/compose.c:3710 src/compose.c:3739
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"메시지가 큐에 저장되었지만 보낼 수 없습니다.\n"
+"다시 시도하시려면 메인 창에서 \"임시 보관된 메시지 발송\"를 사용하세요."
 
 
-#: src/compose.c:3316
+#: src/compose.c:4050
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"메시지의 주어진 %s 문자셋으로 바꿀 수\n"
+"없습니다.\n"
+"%s(으)로 보낼까요?"
 
 
-#: src/compose.c:3422
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:4102
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message from\n"
-"%s to %s.\n"
+"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
+"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
+"\n"
 "Send it anyway?"
 "Send it anyway?"
-msgstr "¸Þ½ÃÁöÀÇ ¹®ÀÚ¼ÂÀ» º¯°æÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgstr ""
+"%d 줄이 한계를 벗어났습니다 (998 바이트).\n"
+"메시지 내용이 배달 중에 깨질 수도 있습니다.\n"
+"\n"
+"그래도 보낼까요?"
 
 
-#: src/compose.c:3681
+#: src/compose.c:4279
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr ""
+msgstr "편지를 보낼 수 있는 계정이 없습니다!"
 
 
-#: src/compose.c:3691
+#: src/compose.c:4289
 msgid "No account for posting news available!"
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr ""
+msgstr "뉴스를 올릴 수 있는 계정이 없습니다!"
 
 
-#: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:5009 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
 msgid "From:"
 msgid "From:"
-msgstr "º¸³½ »ç¶÷:"
+msgstr "보낸 사람:"
 
 
-#: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
-msgid "MIME type"
-msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
+#: src/compose.c:5060
+msgid "Mime type"
+msgstr "마임 형식"
 
 
-#: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
+#. S_COL_DATE
+#: src/compose.c:5066 src/compose.c:5282 src/mimeview.c:198
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:470
 msgid "Size"
 msgid "Size"
-msgstr "Å©±â"
+msgstr "크기"
 
 
-#: src/compose.c:4668
-#, fuzzy
+#. Save Message to folder
+#: src/compose.c:5126
 msgid "Save Message to "
 msgid "Save Message to "
-msgstr "º¸³½ ¸Þ½ÃÁö¸¦ 'º¸³½ ÆíÁöÇÔ'¿¡ ÀúÀå"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5148 src/prefs_filtering_action.c:450
 msgid "Select ..."
 msgid "Select ..."
-msgstr "°í¸£±â..."
+msgstr "고르기 ..."
 
 
-#: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_matcher.c:146
+#: src/compose.c:5281 src/compose.c:6338
+msgid "MIME type"
+msgstr "마임 타입"
+
+#. header labels and entries
+#: src/compose.c:5345 src/prefs_account.c:1615 src/prefs_customheader.c:201
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Header"
 msgid "Header"
-msgstr "Çì´õ"
+msgstr "헤더"
 
 
-#: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
-#, fuzzy
+#. attachment list
+#: src/compose.c:5347
 msgid "Attachments"
 msgid "Attachments"
-msgstr "÷ºÎ"
+msgstr "첨부"
 
 
-#: src/compose.c:4828
-#, fuzzy
+#. Others Tab
+#: src/compose.c:5349
 msgid "Others"
 msgid "Others"
-msgstr "±âŸ"
+msgstr "기타"
 
 
-#: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
-#: src/summary_search.c:163
+#: src/compose.c:5364 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:208
+#: src/summary_search.c:225
 msgid "Subject:"
 msgid "Subject:"
-msgstr "Á¦¸ñ:"
-
-#: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
-#, fuzzy
+msgstr "제목:"
+
+#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
+#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
+#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
+#. * can always get back the SummaryView pointer.
+#: src/compose.c:5548 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1615 src/gtk/gtkaspell.c:2363 src/prefs_account.c:629
+#: src/summaryview.c:4403
 msgid "None"
 msgid "None"
-msgstr "¾øÀ½"
+msgstr "없음"
 
 
-#: src/compose.c:5086
+#: src/compose.c:5558
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"맞춤법 확인 프로그램을 시작할 수 없습니다.\n"
+"%s"
+
+#: src/compose.c:5799
+#, c-format
+msgid ""
+"The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
+"encrypt this message."
+msgstr ""
+"프라이버시 시스템 '%s'(이)가 로드되지 않았습니다. 이 메시지를 싸인하거나 암호"
+"화할 수 없을 것입니다."
 
 
-#: src/compose.c:5545
+#: src/compose.c:6229
 msgid "Invalid MIME type."
 msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ¸¶ÀӠŸÀÔ."
+msgstr "올바르지않은 마임 타입."
 
 
-#: src/compose.c:5563
+#: src/compose.c:6247
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "ÆÄÀÏÀÌ ¾ø°Å³ª ºñ¿©ÀÖ½À´Ï´Ù."
+msgstr "파일이 없거나 비여있습니다."
 
 
-#: src/compose.c:5632
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:6320
 msgid "Properties"
 msgid "Properties"
-msgstr "Ư¼º"
+msgstr "등록 정보"
 
 
-#: src/compose.c:5677
+#: src/compose.c:6365
 msgid "Encoding"
 msgid "Encoding"
-msgstr "ÀÎÄÚµù"
+msgstr "인코딩"
 
 
-#: src/compose.c:5708
+#: src/compose.c:6390
 msgid "Path"
 msgid "Path"
-msgstr "°æ·Î"
+msgstr "경로"
 
 
-#: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
+#: src/compose.c:6391 src/prefs_toolbar.c:1062
 msgid "File name"
 msgid "File name"
-msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
+msgstr "파일 이름"
 
 
-#: src/compose.c:5886
+#: src/compose.c:6575
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
-"¿ÜºÎ ÆíÁý±â°¡ ¿©ÀüÈ÷ »ì¾ÆÀÖ½À´Ï´Ù.\n"
-"ÀÌ ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °­Á¦·Î Á¾·á½Ãų±î¿ä?\n"
-"ÇÁ·Î¼¼½º ±×·ì ¾ÆÀ̵ð: %d"
+"외부 편집기가 여전히 살아있습니다.\n"
+"이 프로세스를 강제로 종료시킬까요?\n"
+"프로세스 그룹 아이디: %d"
 
 
-#: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
-msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6617
+msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+msgstr "작성: 감시하는 프로세스로 부터의 입력\n"
 
 
-#: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
-msgid "You're working offline. Override?"
+#: src/compose.c:6902
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message:\n"
+"\n"
+"%s."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"메시지를 보내기 큐에 저장하지 못했습니다:\n"
+"\n"
+"%s."
 
 
-#: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
+#: src/compose.c:6981
+msgid "Could not save draft."
+msgstr "임시 보관함을 저장할 수 없습니다."
+
+#: src/compose.c:7049 src/compose.c:7072
 msgid "Select file"
 msgid "Select file"
-msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+msgstr "파일 선택"
+
+#: src/compose.c:7085
+#, c-format
+msgid "File '%s' could not be read."
+msgstr "'%s' 파일을 읽을 수 없습니다."
+
+#: src/compose.c:7087
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' contained invalid characters\n"
+"for the current encoding, insertion may be incorrect."
+msgstr ""
+"'%s' 파일이 잘못된 문자를 포함하고 있습니다\n"
+"현재 인코딩에 대해서는 삽입시 잘못될 수 있습니다."
 
 
-#: src/compose.c:6372
+#: src/compose.c:7135
 msgid "Discard message"
 msgid "Discard message"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö ¹ö¸®±â"
+msgstr "메시지 버리기"
 
 
-#: src/compose.c:6373
-msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "ÀÌ ¸Þ½ÃÁö´Â ¼öÁ¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. º¯°æ»çÇ×À» ¹ö¸±±î¿ä?"
+#: src/compose.c:7136
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
+msgstr "이 메시지는 수정되었습니다. 변경사항을 버릴까요?"
 
 
-#: src/compose.c:6374
-msgid "Discard"
-msgstr "¹ö¸®±â"
+#: src/compose.c:7137
+msgid "_Discard"
+msgstr "버리기(_D)"
 
 
-#: src/compose.c:6374
-msgid "to Draft"
-msgstr "Àӽຸ°üÇÔÀ¸·Î"
+#: src/compose.c:7137
+msgid "_Save to Drafts"
+msgstr "임시 보관함으로(_S)"
 
 
-#: src/compose.c:6409
+#: src/compose.c:7181
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
-msgstr ""
+msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
+msgstr "'%s' 템플릿을 적용할까요?"
 
 
-#: src/compose.c:6411
+#: src/compose.c:7183
 msgid "Apply template"
 msgid "Apply template"
-msgstr ""
+msgstr "템플릿을 적용합니다."
 
 
-#: src/compose.c:6412
-#, fuzzy
-msgid "Replace"
-msgstr "ȸ½Å"
+#: src/compose.c:7184
+msgid "_Replace"
+msgstr "대체(_R)"
 
 
-#: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
-msgid "Insert"
-msgstr "»ðÀÔ"
+#: src/compose.c:7184
+msgid "_Insert"
+msgstr "삽입(_I)"
 
 
-#: src/crash.c:144
+#: src/crash.c:142
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr ""
+msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed-Claws 프로세스(%ld)가 %ld 시그널을 받았습니다"
 
 
-#: src/crash.c:189
-msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr ""
+#: src/crash.c:188
+msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
+msgstr "Sylpheed-Claws가 죽었습니다"
 
 
-#: src/crash.c:205
+#: src/crash.c:204
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
+"%s.\n"
+"밑의 정보를 포함해서 버그 레포트를 해 주시기 바랍니다."
 
 
-#: src/crash.c:210
+#: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
 msgid "Debug log"
-msgstr ""
+msgstr "디버그 로그"
+
+#: src/crash.c:246
+msgid "Close"
+msgstr "닫기"
 
 
-#: src/crash.c:250
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:251
 msgid "Save..."
 msgid "Save..."
-msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
+msgstr "저장..."
 
 
-#: src/crash.c:255
+#: src/crash.c:256
 msgid "Create bug report"
 msgid "Create bug report"
-msgstr ""
+msgstr "버그 레포트 만들기"
 
 
-#: src/crash.c:304
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:303
 msgid "Save crash information"
 msgid "Save crash information"
-msgstr "¼­¹ö Á¤º¸"
+msgstr "크래쉬 정보 저장"
 
 
-#: src/editaddress.c:143
+#: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
 msgid "Add New Person"
-msgstr ""
+msgstr "새 인물 더하기"
 
 
-#: src/editaddress.c:144
+#: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
 msgid "Edit Person Details"
-msgstr ""
+msgstr "인물 상세내역 편집"
 
 
-#: src/editaddress.c:285
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:316
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+msgstr "메일 주소가 지정되지 않았습니다."
 
 
-#: src/editaddress.c:422
+#: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "이름과 값이 지정되지 않았습니다."
 
 
-#: src/editaddress.c:480
+#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
+#: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr ""
+msgstr "인물 자료 편집"
 
 
-#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
+#: src/ldif.c:827
 msgid "Display Name"
 msgid "Display Name"
-msgstr "º¸±â"
+msgstr "표시 명"
 
 
-#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:835
 msgid "Last Name"
 msgid "Last Name"
-msgstr "À̸§"
+msgstr "마지막 이름"
 
 
-#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:831
 msgid "First Name"
 msgid "First Name"
-msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
+msgstr "처음 이름"
 
 
-#: src/editaddress.c:589
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
 msgid "Nickname"
-msgstr "À̸§"
+msgstr "가명"
 
 
-#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
+#: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
+#: src/ldif.c:843
 msgid "E-Mail Address"
 msgid "E-Mail Address"
-msgstr "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
+msgstr "이메일 주소"
 
 
-#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
+#: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
 msgid "Alias"
-msgstr ""
-
-#: src/editaddress.c:710
-msgid "Move Up"
-msgstr ""
+msgstr "별명"
 
 
-#: src/editaddress.c:713
-#, fuzzy
-msgid "Move Down"
-msgstr "¾Æ·¡·Î"
-
-#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
-msgid "Modify"
-msgstr ""
-
-#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:207
-msgid "Clear"
-msgstr "Áö¿ò"
-
-#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:455
-#, fuzzy
+#. value
+#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
+#: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
 msgid "Value"
-msgstr "°ª"
+msgstr ""
 
 
-#: src/editaddress.c:883
-#, fuzzy
-msgid "Basic Data"
-msgstr "±âº»"
+#: src/editaddress.c:1070
+msgid "User Data"
+msgstr "사용자 데이타"
 
 
-#: src/editaddress.c:885
-msgid "User Attributes"
-msgstr ""
+#: src/editaddress.c:1071
+msgid "E-Mail Addresses"
+msgstr "이메일 주소"
 
 
-#: src/editbook.c:112
+#: src/editaddress.c:1072
+msgid "Other Attributes"
+msgstr "기타 속성"
+
+#: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr ""
+msgstr "파일이 정상적으로 보입니다."
 
 
-#: src/editbook.c:115
+#: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr ""
+msgstr "파일이 정상적인 주소록 형식이 아닙니다."
 
 
-#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
-#, fuzzy
+#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
 msgid "Could not read file."
-msgstr "ÆÄÀϷΠ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgstr "파일을 읽을 수가 없습니다."
 
 
-#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
-#, fuzzy
+#: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "ÁÖ¼Ò ÆíÁý"
+msgstr "주소록 편집"
 
 
-#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
 msgid " Check File "
-msgstr ""
+msgstr " 파일 확인 "
 
 
-#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
-#, fuzzy
+#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1832
 msgid "File"
 msgid "File"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)"
+msgstr "파일"
 
 
-#: src/editbook.c:283
-#, fuzzy
+#: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "새 주소록 더하기"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "그룹명이 지정되지 않았습니다."
 
 
-#: src/editgroup.c:264
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "±×·ì ÆíÁý"
+msgstr "그룹 자료 편집"
 
 
-#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
+#: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
 msgid "Group Name"
-msgstr ""
+msgstr "그룹명"
 
 
-#: src/editgroup.c:311
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
+msgstr "그룹의 주소"
 
 
-#: src/editgroup.c:313
+#: src/editgroup.c:335
 msgid " -> "
 msgid " -> "
-msgstr ""
+msgstr " -> "
 
 
-#: src/editgroup.c:340
+#: src/editgroup.c:362
 msgid " <- "
 msgid " <- "
-msgstr ""
+msgstr " <- "
 
 
-#: src/editgroup.c:342
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
+msgstr "사용가능한 주소"
 
 
-#: src/editgroup.c:402
+#: src/editgroup.c:425
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr ""
+msgstr "화살표 단추로 그룹에서 혹은 그룹으로 전자우편 주소 이동"
 
 
-#: src/editgroup.c:450
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "±×·ì ÆíÁý"
+msgstr "그룹 상세내용 편집"
 
 
-#: src/editgroup.c:453
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
 msgid "Add New Group"
-msgstr "»õ ±×·ì"
+msgstr "새 그룹 더하기"
 
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Æú´õ ÆíÁý"
+msgstr "폴더 편집"
 
 
-#: src/editgroup.c:503
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
+msgstr "새 폴더의 이름을 넣으세요:"
 
 
-#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
-#: src/folderview.c:2177
+#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
 msgid "New folder"
-msgstr "»õ Æú´õ"
+msgstr "새 폴더"
 
 
-#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
+#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "»õ Æú´õÀÇ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
+msgstr "새 폴더의 이름을 넣으세요:"
 
 
-#: src/editjpilot.c:189
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr ""
+msgstr "파일이 JPilot 형식이 아닙니다."
 
 
-#: src/editjpilot.c:225
-#, fuzzy
+#: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
+msgstr "JPilot 파일 선택"
 
 
-#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "JPilot 항목 편집"
 
 
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
-#, fuzzy
-msgid " ... "
-msgstr " ÆíÁý..."
+#: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
+#: src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243 src/importpine.c:243
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:174
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:336 src/prefs_account.c:1864
+#: src/prefs_spelling.c:246
+msgid "_Browse"
+msgstr "찾아보기(_B)"
 
 
-#: src/editjpilot.c:319
+#: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr ""
+msgstr "추가적인 전자우편 주소 항목(들)"
 
 
-#: src/editjpilot.c:408
+#: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "새 JPilot 항목 더하기"
 
 
-#: src/editldap.c:164
-msgid "Connected successfully to server"
+#: src/editldap_basedn.c:143
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "LDAP 편집 - 기본 찾기 선택"
+
+#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
+msgid "Hostname"
+msgstr "호스트명"
+
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
+msgid "Port"
+msgstr "포트"
+
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
+msgid "Search Base"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
-#, fuzzy
+#: src/editldap_basedn.c:204
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "가능한 기본 찾기(들)"
+
+#: src/editldap_basedn.c:294
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "서버에서 기본 찾기(들)을 읽을 수 없습니다 - 수동으로 설정하세요"
+
+#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
 msgid "Could not connect to server"
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
+msgstr "서버에 연결할 수가 없습니다"
+
+#: src/editldap.c:148
+msgid "A Name must be supplied."
+msgstr "이름이 제공되어야 합니다."
+
+#: src/editldap.c:160
+msgid "A Hostname must be supplied for the server."
+msgstr "서버에 대한 호스트명이 제공되어야 합니다."
+
+#: src/editldap.c:173
+msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
+msgstr "적어도 하나의 LDAP 찾기 속성이 주어져야 합니다."
 
 
-#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+#: src/editldap.c:264
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr "서버에 성공적으로 연결되었습니다"
+
+#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
 msgid "Edit LDAP Server"
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP 서버 편집"
 
 
-#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
-msgid "Hostname"
+#: src/editldap.c:408
+msgid "A name that you wish to call the server."
+msgstr "서버 이름."
+
+#: src/editldap.c:423
+msgid ""
+"This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
+"be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
+"be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
+"computer as Sylpheed-Claws."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"이것은 서버의 호스트명입니다. 가령, \"mydomain.com\"에 대해 \"ldap.mydomain."
+"com\"을 사용할 수 있을 것입니다. IP 주소를 사용하실 수도 있습니다. 만일 "
+"Sylpheed-Claws가 LDAP 서버가 실행중인 컴퓨터에 있다면 \"localhost\"를 "
+"사용하실 수도 있습니다."
 
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
-#, fuzzy
-msgid "Port"
-msgstr "Àμâ"
+#: src/editldap.c:447
+msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
+msgstr "서버의 포트 번호. 포트 389가 기본값입니다."
 
 
-#: src/editldap.c:328
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:451
 msgid " Check Server "
 msgid " Check Server "
-msgstr "¼­¹ö"
+msgstr " 서버 확인 "
 
 
-#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
-#, fuzzy
-msgid "Search Base"
-msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
+#: src/editldap.c:456
+msgid "Press this button to test the connection to the server."
+msgstr "서버로의 연결을 시험하려면 이 단추를 누르세요."
 
 
-#: src/editldap.c:390
-#, fuzzy
-msgid "Search Criteria"
-msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
+#: src/editldap.c:471
+msgid ""
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
+"Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
+"서버에서 찾을 디렉토리들의 이름을 적습니다. 가령:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+
+#: src/editldap.c:484
+msgid ""
+"Press this button to lookup the name of available directory names on the "
+"server."
+msgstr ""
+"서버에서 사용가능한 디렉토리들의 이름을 보고 싶으시면 이 단추를 누르세요."
 
 
-#: src/editldap.c:397
-#, fuzzy
-msgid " Reset "
-msgstr "»èÁ¦"
+#: src/editldap.c:535
+msgid "Search Attributes"
+msgstr "속성 찾기"
 
 
-#: src/editldap.c:402
-msgid "Bind DN"
+#: src/editldap.c:545
+msgid ""
+"A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
+"find a name or address."
+msgstr "이름이나 주소를 찾으려고 할 때 찾아야 되는 LDAP 속성 이름 목록."
+
+#: src/editldap.c:549
+msgid " Defaults "
+msgstr " 기본 "
+
+#: src/editldap.c:554
+msgid ""
+"This resets the attribute names to a default value that should find most "
+"names and addresses during a name or address search process."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:411
-#, fuzzy
-msgid "Bind Password"
-msgstr "¾ÏÈ£"
+#: src/editldap.c:561
+msgid "Max Query Age (secs)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/editldap.c:420
-msgid "Timeout (secs)"
+#: src/editldap.c:577
+msgid ""
+"This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
+"result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
+"in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
+"improve the response time when attempting to search for the same name or "
+"address on subsequent address completion requests. The cache will be "
+"searched in preference to performing a new server search request. The "
+"default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
+"servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
+"This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
+"more memory to cache results."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:434
-msgid "Maximum Entries"
+#: src/editldap.c:595
+msgid "Include server in dynamic search"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
-msgid "Basic"
-msgstr "±âº»"
+#: src/editldap.c:601
+msgid ""
+"Check this option to include this server for dynamic searches when using "
+"address completion."
+msgstr ""
 
 
-#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
-msgid "Extended"
+#: src/editldap.c:608
+msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:547
-#, fuzzy
-msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "´º½º ¼­¹ö"
+#: src/editldap.c:614
+msgid ""
+"Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
+"\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
+"search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
+"performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
+"searches against other address interfaces."
+msgstr ""
 
 
-#: src/editldap_basedn.c:141
-msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+#: src/editldap.c:669
+msgid "Bind DN"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editldap_basedn.c:202
-msgid "Available Search Base(s)"
+#: src/editldap.c:679
+msgid ""
+"The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
+"usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
+"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
+"performing a search."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editldap_basedn.c:286
-msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+#: src/editldap.c:687
+msgid "Bind Password"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editvcard.c:96
-msgid "File does not appear to be vCard format."
+#: src/editldap.c:698
+msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/editvcard.c:132
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:704
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr "타임아웃 (초)"
+
+#: src/editldap.c:719
+msgid "The timeout period in seconds."
+msgstr "초 단위의 타임아웃 시간."
+
+#: src/editldap.c:723
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr "최대 항목"
+
+#: src/editldap.c:738
+msgid ""
+"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr "찾기 결과로서 되돌려져야 하는 최대 항목 갯수."
+
+#: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:999
+msgid "Basic"
+msgstr "기본"
+
+#: src/editldap.c:755
+msgid "Search"
+msgstr "찾기"
+
+#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:324
+msgid "Extended"
+msgstr "확장"
+
+#: src/editldap.c:972
+msgid "Add New LDAP Server"
+msgstr "새 LDAP 서버 더하기"
+
+#: src/editvcard.c:104
+msgid "File does not appear to be vCard format."
+msgstr "파일이 vCard 형식이 아닙니다."
+
+#: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+msgstr "vCard 파일 선택"
 
 
-#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "vCard 항목 편집"
 
 
-#: src/editvcard.c:296
+#: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "새 vCard 항목 더하기"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:101
+#: src/exphtmldlg.c:112
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+msgstr "만들 출력 디렉토리와 파일을 지정하세요."
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:104
+#: src/exphtmldlg.c:115
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr ""
 
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:107
+#: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
 msgid "File exported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "파일을 성공적으로 내보냈습니다."
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:154
+#: src/exphtmldlg.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"HTML 출력 디렉토리 '%s'이(가) 없습니다.\n"
+"새 디렉토리를 만들까요?"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:157
+#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
 msgid "Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "디렉토리 만들기"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:166
+#: src/exphtmldlg.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"HTML 파일의 출력 디렉토리를 만들 수 없습니다:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:168
+#: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "디렉토리 만들기가 실패했습니다"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:318
-msgid "Select HTML Output File"
-msgstr ""
+#: src/exphtmldlg.c:244
+msgid "Error creating HTML file"
+msgstr "HTML 파일을 만드는 중 에러"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:387
+#: src/exphtmldlg.c:330
+msgid "Select HTML output file"
+msgstr "HTML 출력 파일 선택"
+
+#: src/exphtmldlg.c:394
 msgid "HTML Output File"
 msgid "HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "HTML 출력 파일"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:443
+#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
+msgstr "찾아보기(_R)"
+
+#: src/exphtmldlg.c:455
 msgid "Stylesheet"
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "스타일쉬트"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:353 src/prefs_summaries.c:663
 msgid "Default"
 msgid "Default"
-msgstr "»èÁ¦"
+msgstr "기본"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:462
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:119
 msgid "Full"
 msgid "Full"
-msgstr "Á¤½Ä À̸§"
+msgstr ""
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:468
+#: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom"
 msgid "Custom"
-msgstr ""
+msgstr "사용자"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:474
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-2"
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "사용자-2"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:480
+#: src/exphtmldlg.c:492
 msgid "Custom-3"
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "사용자-3"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:486
+#: src/exphtmldlg.c:498
 msgid "Custom-4"
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "사용자-4"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:500
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:512
 msgid "Full Name Format"
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "Á¤½Ä À̸§"
+msgstr "전체 이름 형식"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:507
+#: src/exphtmldlg.c:519
 msgid "First Name, Last Name"
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr ""
+msgstr "처음 이름, 마지막 이름"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:513
+#: src/exphtmldlg.c:525
 msgid "Last Name, First Name"
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr ""
+msgstr "마지막 이름, 처음 이름"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:527
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Color Banding"
 msgstr ""
 
 msgid "Color Banding"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:533
+#: src/exphtmldlg.c:545
 msgid "Format E-Mail Links"
 msgstr ""
 
 msgid "Format E-Mail Links"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:551
 msgid "Format User Attributes"
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "사용자 속성 형식"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
-#, fuzzy
-msgid "File Name"
-msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
+#: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
+msgid "File Name :"
+msgstr "파일 이름 :"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:599
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:616
 msgid "Open with Web Browser"
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "³¡³¾¶§"
+msgstr "웹 탐색기로 열기"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:628
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:648
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·ÏÀ» ÆÄÀϷΠ¾¹´Ï´Ù..."
+msgstr "주소록를 HTML 형식으로 저장"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
-#, fuzzy
-msgid "Prev"
-msgstr "¼³Á¤"
-
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
-#: src/toolbar.c:467
-msgid "Next"
-msgstr "´ÙÀ½"
-
-#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
 msgid "File Info"
 msgid "File Info"
-msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
+msgstr "파일 정보"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:693
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:715
 msgid "Format"
 msgid "Format"
-msgstr "Àü´Þ"
+msgstr "형식"
 
 
-#: src/export.c:128
-msgid "Export"
-msgstr ""
+#: src/expldifdlg.c:111
+msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
+msgstr "만들 출력 디렉토리와 LDIF 파일명을 입력하세요."
 
 
-#: src/export.c:147
-msgid "Specify target folder and mbox file."
+#: src/expldifdlg.c:114
+msgid "Specify parameters to format distinguished name."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/export.c:157
-msgid "Source dir:"
+#: src/expldifdlg.c:190
+#, c-format
+msgid ""
+"LDIF Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"LDIF 출력 디렉토리 '%s'이(가) 없습니다.\n"
+"새 디렉토리들 만들까요?"
 
 
-#: src/export.c:162
-msgid "Exporting file:"
+#: src/expldifdlg.c:202
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for LDIF file:\n"
+"%s"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"LDIF 파일을 저장할 디렉토리를 만들 수 없습니다:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1205
-msgid " Select... "
-msgstr "°í¸£±â..."
+#: src/expldifdlg.c:247
+msgid "Suffix was not supplied"
+msgstr ""
 
 
-#: src/export.c:220
-msgid "Select exporting file"
+#: src/expldifdlg.c:249
+msgid ""
+"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
+"you wish to proceed without a suffix?"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:796
-#, fuzzy
-msgid "Full Name"
-msgstr "Á¤½Ä À̸§"
+#: src/expldifdlg.c:267
+msgid "Error creating LDIF file"
+msgstr "LDIF 파일을 만드는 중 에러"
 
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
-msgid "Attributes"
-msgstr ""
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
+msgstr "LDIF 출력 파일 선택"
 
 
-#: src/exporthtml.c:1001
-#, fuzzy
-msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "ÁÖ¼Ò·Ï"
+#: src/expldifdlg.c:406
+msgid "LDIF Output File"
+msgstr "LDIF 출력 파일"
 
 
-#: src/exporthtml.c:1113
-msgid "Name already exists but is not a directory."
+#: src/expldifdlg.c:467
+msgid "Suffix"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1116
-msgid "No permissions to create directory."
+#: src/expldifdlg.c:479
+msgid ""
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
+"entry. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1119
-msgid "Name is too long."
-msgstr ""
-
-#: src/exporthtml.c:1122
-#, fuzzy
-msgid "Not specified."
-msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
+#: src/expldifdlg.c:488
+msgid "Relative DN"
+msgstr "상대적인 DN"
 
 
-#: src/folder.c:685
-msgid "Inbox"
-msgstr "¹ÞÀº ÆíÁöÇÔ"
+#: src/expldifdlg.c:495
+msgid "Unique ID"
+msgstr "유일한 ID"
 
 
-#: src/folder.c:689
-#, fuzzy
-msgid "Sent"
-msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
+#: src/expldifdlg.c:503
+msgid ""
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
+"to:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folder.c:693
-msgid "Queue"
-msgstr "º¸³¾ ÆíÁöÇÔ"
+#: src/expldifdlg.c:516
+msgid ""
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
+"similar to:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folder.c:697
-msgid "Trash"
-msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ"
+#: src/expldifdlg.c:529
+msgid ""
+"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
+"is formatted similar to:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folder.c:701
-#, fuzzy
-msgid "Drafts"
-msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
+#: src/expldifdlg.c:543
+msgid ""
+"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
+"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
+"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
+"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
+"available RDN options that will be used to create the DN."
+msgstr ""
 
 
-#: src/folder.c:982
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "/Àμâ(_)..."
+#: src/expldifdlg.c:556
+msgid "Use DN attribute if present in data"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folder.c:1693
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö %s%c%d¸¦ %s·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù...\n"
+#: src/expldifdlg.c:563
+msgid ""
+"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
+"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
+"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
+"above will be used if the DN user attribute is not found."
+msgstr ""
 
 
-#: src/foldersel.c:148
-msgid "Select folder"
-msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
+#: src/expldifdlg.c:574
+msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
+msgstr "이메일 주소가 없는 경우 기록에서 제외"
 
 
-#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
-msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/»õ Æú´õ ¸¸µé±â(_n)..."
+#: src/expldifdlg.c:581
+msgid ""
+"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
+"option to ignore these records."
+msgstr ""
+"주소록이 이메일 주소가 없는 항목을 포함할 수 있습니다. 그러한 기록들을 무시하"
+"려면 이 옵션을 선택하세요."
 
 
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
-msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
+#: src/expldifdlg.c:669
+msgid "Export Address Book to LDIF File"
+msgstr "주소록을 LDIF 파일로 저장"
 
 
-#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
-#, fuzzy
-msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
+#: src/expldifdlg.c:736
+msgid "Distguished Name"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/Æú´õ Áö¿ì±â(_D)"
+#: src/export.c:143
+msgid "Export"
+msgstr "내보내기"
 
 
-#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/¸ÞÀϹڽº¸¦ Áö¿ì±â(_m)"
+#: src/export.c:162
+msgid "Specify target folder and mbox file."
+msgstr "대상 폴더와 mbox 파일을 지정하세요."
 
 
-#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
-#: src/folderview.c:349
-#, fuzzy
-msgid "/_Processing..."
-msgstr "/Àμâ(_)..."
+#: src/export.c:172
+msgid "Source dir:"
+msgstr "원본 디렉토리:"
 
 
-#: src/folderview.c:289
-#, fuzzy
-msgid "/_Scoring..."
-msgstr "/Àμâ(_)..."
+#: src/export.c:177
+msgid "Exporting file:"
+msgstr "내보낼 파일:"
 
 
-#: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
-#, fuzzy
-msgid "/Mark all _read"
-msgstr "Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
+#: src/export.c:235
+msgid "Select exporting file"
+msgstr "내보낼 파일을 선택"
 
 
-#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
-#, fuzzy
-msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
+#: src/exporthtml.c:796
+msgid "Full Name"
+msgstr "전체 이름"
 
 
-#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
-#, fuzzy
-msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
+msgid "Attributes"
+msgstr "속성"
 
 
-#: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
-#, fuzzy
-msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/Æú´õ À̸§ ¹Ù²Ù±â(_R)..."
+#: src/exporthtml.c:1001
+msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
+msgstr "Sylpheed-Claws 주소록"
 
 
-#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
-#, fuzzy
-msgid "/S_coring..."
-msgstr "/Àμâ(_)..."
+#: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
+msgid "Name already exists but is not a directory."
+msgstr "이름이 이미 있는 데 디렉토리가 아닙니다."
 
 
-#: src/folderview.c:326
-#, fuzzy
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/IMAP4 ¼­¹ö Áö¿ì±â(_I)"
+#: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
+msgid "No permissions to create directory."
+msgstr "디렉토리를 만들 수 있는 권한이 없습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:338
-msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/´º½º±×·ì ±¸µ¶(_S)..."
+#: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
+msgid "Name is too long."
+msgstr "이름이 너무 깁니다."
 
 
-#: src/folderview.c:340
-msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/´º½º±×·ì »èÁ¦(_R)"
+#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
+msgid "Not specified."
+msgstr "지정되지않았습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:345
-#, fuzzy
-msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/´º½º±×·ì »èÁ¦(_R)"
+#: src/folder.c:1204 src/foldersel.c:350
+msgid "Inbox"
+msgstr "받은 편지함"
 
 
-#: src/folderview.c:375
-msgid "New"
-msgstr "»õ°Í"
+#: src/folder.c:1208 src/foldersel.c:354
+msgid "Sent"
+msgstr "발송 편지함"
 
 
-#: src/folderview.c:376
-msgid "Unread"
-msgstr "¾ÈÀÐÀ½"
+#: src/folder.c:1212 src/foldersel.c:358
+msgid "Queue"
+msgstr "보낼 편지함"
 
 
-#: src/folderview.c:377
-msgid "#"
-msgstr "Àüü"
+#: src/folder.c:1216 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
+#: src/toolbar.c:483
+msgid "Trash"
+msgstr "지운 편지함"
 
 
-#: src/folderview.c:621
-msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Æú´õ Á¤º¸¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù..."
+#: src/folder.c:1220 src/foldersel.c:366
+msgid "Drafts"
+msgstr "임시 보관함"
 
 
-#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
+#. Processing
+#: src/folder.c:1478
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "%s%c%s¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "처리중 (%s)...\n"
 
 
-#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
+#: src/folder.c:1825 src/inc.c:624
+msgid "Filtering messages...\n"
+msgstr "메시지을 필터링하는 중...\n"
 
 
-#: src/folderview.c:825
-#, fuzzy
-msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
+#: src/folder.c:2306
+#, c-format
+msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
+msgstr "%s의 모든 메시지를 가져오는 중...\n"
 
 
-#: src/folderview.c:907
-#, fuzzy
-msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
+#. move messages
+#: src/folder.c:2590
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "%s을(를) %s(으)로 옮기는 중...\n"
 
 
-#: src/folderview.c:1657
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "%s Æú´õ¸¦ ½ºÄµÇÕ´Ï´Ù..."
+#: src/folder.c:3481
+msgid "Processing messages..."
+msgstr "메시지 처리 중..."
 
 
-#: src/folderview.c:1669
-msgid "Folder could not be opened."
-msgstr ""
+#: src/foldersel.c:218
+msgid "Select folder"
+msgstr "폴더 선택"
 
 
-#: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
+#: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
 msgid "NewFolder"
 msgid "NewFolder"
-msgstr "»õ Æú´õ"
+msgstr "새 폴더"
 
 
-#: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
+#: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "`%c'´Â Æú´õ À̸§¿¡ Æ÷ÇԵɠ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
+msgid "'%c' can't be included in folder name."
+msgstr "'%c'은(는) 폴더 이름에 포함될 수 없습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
-#: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
+#: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
+#: src/mh_gtk.c:245
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "`%s' Æú´õ°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
-
-#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgid "The folder '%s' already exists."
+msgstr "'%s' 폴더가 이미 존재합니다."
 
 
-#: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
+#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "`%s'¿¡´ëÇÑ »õ À̸§À» ³ÖÀ¸¼¼¿ä:"
+msgid "Can't create the folder '%s'."
+msgstr "'%s' 폴더를 만들 수가 없습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
-msgid "Rename folder"
-msgstr "Æú´õ À̸§ º¯°æ"
+#: src/folderview.c:281
+msgid "/Mark all re_ad"
+msgstr "/모두 읽은 것으로 표시(_A)"
 
 
-#: src/folderview.c:2085
-#, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
-msgstr ""
-"`%s'¾Æ·¡¿¡ Àִ ¸ðµç Æú´õ¿Í ¸Þ½ÃÁö°¡ »èÁ¦µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.\n"
-"Á¤¸»·Î »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
+#: src/folderview.c:282
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/폴더 찾기(_S)..."
 
 
-#: src/folderview.c:2087
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Æú´õ »èÁ¦"
+#: src/folderview.c:284
+msgid "/Process_ing..."
+msgstr "/처리(_I)..."
 
 
-#: src/folderview.c:2096
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/folderview.c:288
+msgid "/------"
+msgstr "/------"
 
 
-#: src/folderview.c:2144
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from the disk)"
-msgstr ""
-"¸ÞÀϹڽº `%s'¸¦ Á¤¸»·Î »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?\n"
-"(¸Þ½ÃÁö°¡ µð½ºÅ©·ÎºÎÅÍ »èÁ¦µÇ´Â°ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù)"
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/Empty _trash..."
+msgstr "/지운 편지함 비우기(_T)..."
 
 
-#: src/folderview.c:2146
-#, fuzzy
-msgid "Remove mailbox"
-msgstr "/¸ÞÀϹڽº¸¦ Áö¿ì±â(_m)"
+#: src/folderview.c:431 src/prefs_actions.c:440
+#: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_matcher.c:726
+msgid "New"
+msgstr "새것"
+
+#: src/folderview.c:432
+msgid "Unread"
+msgstr "안읽음"
+
+#. S_COL_SIZE
+#: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:471
+msgid "#"
+msgstr "전체"
+
+#: src/folderview.c:660
+msgid "Setting folder info..."
+msgstr "폴더 정보를 설정합니다..."
+
+#: src/folderview.c:713
+msgid "Mark all as read"
+msgstr "모두 읽은 것으로 표시"
+
+#: src/folderview.c:714
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr "정말로 이 폴더의 모든 편지를 읽은 것으로 표시하시겠습니까?"
+
+#: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3174 src/setup.c:90
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
+msgstr "%s%c%s을(를) 스캔합니다..."
 
 
-#: src/folderview.c:2178
+#: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3179 src/setup.c:95
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s ..."
+msgstr "%s 폴더를 스캔합니다..."
+
+#: src/folderview.c:959
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr "폴더 트리 갱신"
+
+#: src/folderview.c:960
 msgid ""
 msgid ""
-"Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
-msgstr ""
+"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr "폴더 트리를 갱신하면 로컬 캐쉬가 지워집니다. 계속할까요?"
+
+#: src/folderview.c:970
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "폴더 트리를 갱신합니다..."
 
 
-#: src/folderview.c:2237
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Á¤¸»·Î `%s' IMAP4 ¼­¹ö¸¦ »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
+#: src/folderview.c:972
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr "폴더 트리를 스캔합니다..."
 
 
-#: src/folderview.c:2238
-#, fuzzy
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
+#: src/folderview.c:1062
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "모든 폴더의 새로운 메시지를 확인합니다..."
 
 
-#: src/folderview.c:2372
+#. Open Folder
+#: src/folderview.c:1885
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ìÀ» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "%s 폴더를 엽니다..."
+
+#: src/folderview.c:1897
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "폴더를 열 수 없습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:2373
-msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "´º½º±×·ì »èÁ¦"
+#: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1659
+msgid "Empty trash"
+msgstr "지운 편지함 비우기"
+
+#: src/folderview.c:2045
+msgid "Delete all messages in trash?"
+msgstr "지운 편지함을 비울까요?"
 
 
-#: src/folderview.c:2411
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Á¤¸»·Î `%s' ´º½º±×·ìÀ» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
+#: src/folderview.c:2127
+#, c-format
+msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
+msgstr "정말로 '%s' 폴더를 '%s'의 하위 폴더로 옮기시겠습니까?"
 
 
-#: src/folderview.c:2412
-#, fuzzy
-msgid "Delete news account"
-msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
+#: src/folderview.c:2130
+msgid "Move folder"
+msgstr "폴더 옮기기"
 
 
-#: src/folderview.c:2509
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2142
+#, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö %s%c%d¸¦ %s·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù...\n"
+msgstr "%s을(를) %s(으)로 옮기는 중..."
 
 
-#: src/folderview.c:2545
+#: src/folderview.c:2171
 msgid "Source and destination are the same."
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr ""
+msgstr "원본과 대상이 같습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:2548
+#: src/folderview.c:2174
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
-msgstr ""
+msgstr "폴더를 그 폴더의 자식 폴더로 옮길 수는 없습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:2551
+#: src/folderview.c:2177
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr ""
+msgstr "다른 우편함 간에는 폴더를 옮길 수 없습니다."
 
 
-#: src/folderview.c:2554
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2180
 msgid "Move failed!"
 msgid "Move failed!"
-msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
+msgstr "옮기기 실패!"
+
+#: src/folderview.c:2216
+#, c-format
+msgid "Processing configuration for folder %s"
+msgstr "%s 폴더에 대한 설정 작업중"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup subscription"
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "´º½º±×·ì:"
+msgstr "뉴스그룹 구독"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr ""
+msgstr "구독할 뉴스그룹 선택:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Find groups:"
 msgid "Find groups:"
-msgstr "±×·ì ÆíÁý"
+msgstr "그룹 찾기:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
-#, fuzzy
 msgid " Search "
 msgid " Search "
-msgstr "ã±â"
+msgstr " 찾기 "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup name"
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "´º½º±×·ì:"
+msgstr "뉴스그룹 이름"
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Messages"
 msgid "Messages"
-msgstr "º»¹®"
+msgstr "메시지"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Type"
 msgid "Type"
-msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
-
-#: src/grouplistdialog.c:243
-msgid "Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "형식"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
 msgstr ""
 
 msgid "moderated"
 msgstr ""
 
-#: src/grouplistdialog.c:349
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "읽기전용"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:351
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "모름"
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:398
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "¹Þ´Â »ç¶÷ ¸ñ·ÏÀ» ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
+msgstr "뉴스그룹 목록을 얻을 수가 없습니다."
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1055
 msgid "Done."
 msgid "Done."
-msgstr "¿Ï·á."
+msgstr "완료."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr ""
+msgstr "%d개의 뉴스그룹이 받아졌습니다 (%s 읽음)"
 
 
-#: src/gtk/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "sylpheed¶õ"
+#: src/gtk/about.c:96
+msgid "About Sylpheed-Claws"
+msgstr "Sylpheed-Claws는"
 
 
-#: src/gtk/about.c:111
+#: src/gtk/about.c:157
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"운영 체계: %s %s (%s)"
 
 
-#: src/gtk/about.c:126
+#: src/gtk/about.c:164
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Compiled-in features:%s"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"운영 체계: %s"
 
 
-#: src/gtk/about.c:210
+#: src/gtk/about.c:171
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Operating System: unknown"
+msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"운영 체계: 모름"
+
+#: src/gtk/about.c:184
+#, c-format
+msgid ""
+"Compiled-in features:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"컴파일된 기능:\n"
+"%s"
+
+#: src/gtk/about.c:263
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
+"client.\n"
 "\n"
 "\n"
+"For further information visit the Sylpheed-Claws website, "
 msgstr ""
 msgstr ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+
+#: src/gtk/about.c:271
+msgid ""
+".\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
+"to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at "
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:280
+msgid ""
+".\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:284
+msgid "Info"
+msgstr "정보"
+
+#: src/gtk/about.c:312
+msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
+msgstr "Sylpheed-Claws 팀\n"
+
+#: src/gtk/about.c:332
+msgid ""
+"\n"
+"Previous team members\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"이전 팀 멤버\n"
+
+#: src/gtk/about.c:352
+msgid ""
+"\n"
+"The translation team\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"번역 팀\n"
+
+#: src/gtk/about.c:372
+msgid ""
+"\n"
+"Documentation team\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"문서작업 팀\n"
+
+#: src/gtk/about.c:392
+msgid ""
+"\n"
+"Logo\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"로고\n"
+
+#: src/gtk/about.c:412
+msgid ""
+"\n"
+"Icons\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"아이콘\n"
+
+#: src/gtk/about.c:432
+msgid ""
 "\n"
 "\n"
+"Contributors\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/about.c:455
+msgid "Authors"
+msgstr "저자"
 
 
-#: src/gtk/about.c:214
+#: src/gtk/about.c:475
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -2384,8 +2809,13 @@ msgid ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
 
 
-#: src/gtk/about.c:220
+#: src/gtk/about.c:481
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -2393,6507 +2823,6477 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
 
 
-#: src/gtk/about.c:226
+#: src/gtk/about.c:487
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:46
-msgid "Orange"
+#: src/gtk/about.c:497
+msgid ""
+"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
+"the OpenSSL Toolkit ("
 msgstr ""
 msgstr ""
+"이 프로젝트는 OpenSSL 툴킷을 사용하기 위해 OpenSSL "
+"프로젝트에 의해 개발된 소프트웨어를 포함하고 있습니다 ("
 
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47
-msgid "Red"
+#: src/gtk/about.c:500
+msgid "http://www.openssl.org/"
+msgstr "http://www.openssl.org/"
+
+#: src/gtk/about.c:503
+msgid ""
+").\n"
+"\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+").\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:508
+msgid "License"
+msgstr ""
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Orange"
+msgstr "오렌지색"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:48
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:48
-#, fuzzy
-msgid "Pink"
-msgstr "Àμâ"
+msgid "Red"
+msgstr "적색"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:49
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:49
-msgid "Sky blue"
-msgstr ""
+msgid "Pink"
+msgstr "분홍색"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:50
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:50
-#, fuzzy
-msgid "Blue"
-msgstr "°ª"
+msgid "Sky blue"
+msgstr "하늘색"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:51
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:51
-msgid "Green"
-msgstr ""
+msgid "Blue"
+msgstr "청색"
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:52
 
 #: src/gtk/colorlabel.c:52
-#, fuzzy
-msgid "Brown"
-msgstr "¾Æ·¡·Î"
+msgid "Green"
+msgstr "녹색"
 
 
-#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
-msgid "Abcdef"
-msgstr "ÇѱÛ"
+#: src/gtk/colorlabel.c:53
+msgid "Brown"
+msgstr "갈색"
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:114
-#, fuzzy
-msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "Æú´õ ¼±ÅÃ"
+#: src/gtk/foldersort.c:141
+msgid "Set folder sortorder"
+msgstr "폴더 정렬 순서 설정"
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
-msgid "Plugins"
+#: src/gtk/foldersort.c:153
+msgid ""
+"Move folders up or down to change\n"
+"the sort order in the folderview"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"폴더뷰에서의 순서를 바꾸려면\n"
+"폴더를 위 혹은 아래로 옮기세요"
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
-#, fuzzy
-msgid "Description"
-msgstr "ÀúÀå Æú´õ"
+#: src/gtk/foldersort.c:213
+msgid "Folders"
+msgstr "폴더"
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:214
-msgid "Load Plugin"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:607
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "선택된 사전이 없습니다."
 
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:219
-msgid "Unload Plugin"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1796 src/gtk/gtkaspell.c:2126
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "보통 모드"
 
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:194
-msgid "Page Index"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:833 src/gtk/gtkaspell.c:1802 src/gtk/gtkaspell.c:2137
+msgid "Bad Spellers Mode"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/prefswindow.c:202
-#, fuzzy
-msgid "Preferences"
-msgstr "ÀϹݠ¼³Á¤"
-
-#: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
-msgid "Apply"
-msgstr "Àû¿ë"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:872
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "모르는 제안 모드."
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
-msgid "correct"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1144
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "맞춤법이 틀린 단어가 없습니다."
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
-#, fuzzy
-msgid "Owner"
-msgstr "±âŸ"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1484
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "모르는 단어 교체"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
-#, fuzzy
-msgid "Signer"
-msgstr "¸ÞÀÏ ¹ß¼Û"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1499
+#, c-format
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Status"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1544
+msgid ""
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#, fuzzy
-msgid "Name: "
-msgstr "À̸§:"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1790 src/gtk/gtkaspell.c:2115
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "고속 모드"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
-#, fuzzy
-msgid "Organization: "
-msgstr "±â°ü"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1946
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr ""
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
-#, fuzzy
-msgid "Location: "
-msgstr "°èÁ¤"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1960
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "이 세션에서 허용"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
-msgid "Fingerprint: "
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1970
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "개인 사전에 더하기"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
-#, fuzzy
-msgid "Signature status: "
-msgstr "¼­¸í ºÐ¸®ÀÚ"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1980
+msgid "Replace with..."
+msgstr "바꾸기..."
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1993
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr ""
-
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
-#, c-format
-msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
-msgstr ""
-
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature status: %s"
-msgstr "¼­¸í ºÐ¸®ÀÚ"
+msgid "Check with %s"
+msgstr "%s(으)로 확인"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
-msgid "View certificate"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2015
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(제안 없음)"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
-msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2026 src/gtk/gtkaspell.c:2189
+msgid "More..."
+msgstr "더..."
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Accept and save"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2091
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "사전: %s"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Cancel connection"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2104
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr "다른 것 사용 (%s)"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
-msgid "New certificate:"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2152 src/prefs_spelling.c:174
+msgid "Check while typing"
+msgstr "입력하는 동안 검사"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
-msgid "Known certificate:"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2168
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "사전 바꾸기"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2331
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"맞춤법 검사기가 사전을 바꾸지 못했습니다.\n"
+"%s"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
-msgid "View certificates"
-msgstr ""
+#: src/gtk/inputdialog.c:155
+#, c-format
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "%s의 %s에서의 열쇠글 입력:"
 
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
-msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr ""
+#: src/gtk/inputdialog.c:157
+msgid "Input password"
+msgstr "열쇠글 입력"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:545
-#, fuzzy
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr " ¾ÆÀÌÅÛ ¼±ÅÃ"
+#: src/gtk/logwindow.c:87
+msgid "Protocol log"
+msgstr "프로토콜 로그"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
-msgid "Normal Mode"
-msgstr ""
+#: src/gtk/logwindow.c:319
+msgid "Clear _Log"
+msgstr "로그 지움(_L)"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
-msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr ""
+#: src/gtk/pluginwindow.c:156
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "로드할 플러그인 선택"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:805
-msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr ""
+#: src/gtk/pluginwindow.c:240 src/gtk/pluginwindow.c:387
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:486
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:464
+msgid "Plugins"
+msgstr "플러그인"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1038
-msgid "No misspelled word found."
-msgstr ""
+#: src/gtk/pluginwindow.c:271 src/prefs_summaries.c:211
+msgid "Description"
+msgstr "설명"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1372
-msgid "Replace unknown word"
-msgstr ""
+#: src/gtk/pluginwindow.c:295
+msgid "Load Plugin"
+msgstr "플러그인 로드"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1382
-#, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr ""
+#: src/gtk/pluginwindow.c:300
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "플러그인 언로드"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1402
-msgid ""
-"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
-"will learn from mistake.\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
+msgid "Page Index"
+msgstr "페이지 색인"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
-msgid "Fast Mode"
-msgstr ""
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:734
+#: src/prefs_filtering_action.c:374
+msgid "Account"
+msgstr "계정"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1744
-#, c-format
-msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr ""
+#. S_COL_MARK
+#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:120
+#: src/prefs_summary_column.c:80
+msgid "Status"
+msgstr "상태"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1757
-msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:107
+msgid "Extended symbols"
+msgstr "확장 심볼"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1767
-msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:222
+msgid "all messages"
+msgstr "모든 메시지"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1777
-msgid "Replace with..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:223
+msgid "messages whose age is greater than #"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1787
-#, c-format
-msgid "Check with %s"
+#: src/gtk/quicksearch.c:224
+msgid "messages whose age is less than #"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
-msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:225
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "메시지 본문에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
-#, fuzzy
-msgid "More..."
-msgstr "À̵¿(_o)..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:226
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "전체 메시지에서 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1872
-#, c-format
-msgid "Dictionary: %s"
+#: src/gtk/quicksearch.c:227
+msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1885
-#, c-format
-msgid "Use alternate (%s)"
+#: src/gtk/quicksearch.c:228
+msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
-msgid "Check while typing"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:229
+msgid "deleted messages"
+msgstr "지워진 메시지"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1949
-msgid "Change dictionary"
-msgstr ""
+#. * how I can filter deleted messages *
+#: src/gtk/quicksearch.c:230
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "Sender 항목에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2103
-#, c-format
-msgid ""
-"The spell checker could not change dictionary.\n"
-"%s"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:231
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "\"S\" 실행이 성공한 경우 참"
 
 
-#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
-msgid "(No From)"
-msgstr "(???)"
+#: src/gtk/quicksearch.c:232
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "사용자 S가 보낸 메시지"
 
 
-#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Á¦¸ñ ¾øÀ½)"
+#: src/gtk/quicksearch.c:233
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "배달한 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:565
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connecting %s:%d failed"
-msgstr "Äڵ堺¯È¯ÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:234
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "헤더 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:570
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀÌ ²÷¾îÁ³½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã Á¢¼Ó...\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:235
+msgid "messages which contain S in Message-ID header"
+msgstr "Message-ID 헤더에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:610
-#, fuzzy
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:236
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "inreplyto 헤더에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:623
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "%s:%d¿¡´ëÇÑ IMAP4 Á¢¼ÓÀ» ¸¸µì´Ï´Ù ...\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:237
+msgid "locked messages"
+msgstr "잠긴 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:661
-msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:238
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "뉴스그룹 S에 위치한 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:904
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "»èÁ¦ Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %d\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:239
+msgid "new messages"
+msgstr "새 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:910 src/imap.c:953
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "Áö¿ï ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:240
+msgid "old messages"
+msgstr "오래된 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:947
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "»èÁ¦ Ç÷¡±×¸¦ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: 1:%d\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:241
+msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
+msgstr "불완전한 메시지 (부분적으로 다운로드됨)"
 
 
-#: src/imap.c:1109
-#, fuzzy
-msgid "error occurred while getting LIST.\n"
-msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:242
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "응답을 보냈던 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:1295
-#, fuzzy
-msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "mbox ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:243
+msgid "read messages"
+msgstr "읽은 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:1317
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:244
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "제목에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:1386
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "¸ÞÀϹڽºÀÇ Å©±â¸¦ 0À¸·Î ¸¸µé¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:245
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "점수가 #과 같은 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:1450
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:246
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "점수가 #보다 큰 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:1485
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:247
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "점수가 #보다 작은 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:1493
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "envelope¸¦ ¾ò´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:248
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "크기가 #과 같은 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:1515
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "envelope¸¦ ÆĽÌÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:249
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "크기가 #보다 큰 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:1571
-#, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:250
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "크기가 #보다 작은 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:1593
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:251
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "S에게 보내진 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:1600
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "%s:%d IMAP4 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
+msgid "marked messages"
+msgstr "표시된 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:1690
-#, fuzzy
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "envelope¸¦ ¾òÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
+msgid "unread messages"
+msgstr "안 읽은 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:2105
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "Æú´õ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù: %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "References 헤더에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:2197
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4 ·Î±×ÀÎÀ» ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
+msgid "messages returning 0 when passed to command"
+msgstr "명령 실행 결과가 0인 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:2618
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "%d¸¦ %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "X-Label 헤더에 S를 포함한 메시지"
 
 
-#: src/imap.c:2625
-msgid "(sending file...)"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "논리 AND 연산자"
 
 
-#: src/imap.c:2650
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't append message to %s\n"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "논리 OR 연산자"
 
 
-#: src/imap.c:2687
-#, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "%d¸¦ %s·Î º¹»çÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "논리 NOT 연산자"
 
 
-#: src/imap.c:2745
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
-msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: STORE %d:%d %s\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "대소 문자 구별하여 찾기"
 
 
-#: src/imap.c:2759
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "imap ¸í·É¾î ½ÇÇàÁß ¿¡·¯: EXPUNGE\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
+msgid "all filtering expressions are allowed"
+msgstr "모든 필터 표현식을 사용할 수 있습니다"
 
 
-#: src/imap.c:3016
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:271
+msgid "Extended Search symbols"
+msgstr "찾기 심볼 확장"
+
+#. S_COL_MIME
+#. initial of sender
+#. S_COL_STATUS
+#. S_COL_MIME
+#: src/gtk/quicksearch.c:312 src/prefs_filtering_action.c:1069
+#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
+msgid "Subject"
+msgstr "제목"
+
+#. S_COL_SUBJECT
+#. date
+#. S_COL_SUBJECT
+#: src/gtk/quicksearch.c:316 src/prefs_filtering_action.c:1070
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
+msgid "From"
+msgstr "보낸 사람"
+
+#. S_COL_FROM
+#. subject
+#. S_COL_FROM
+#: src/gtk/quicksearch.c:320 src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:468
+msgid "To"
+msgstr "받는 사람"
 
 
-#: src/import.c:130
-msgid "Import"
-msgstr "°¡Á®¿À±â"
+#: src/gtk/quicksearch.c:331
+msgid "Recursive"
+msgstr "재귀"
 
 
-#: src/import.c:149
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+#: src/gtk/quicksearch.c:341
+msgid "Sticky"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/import.c:159
-msgid "Importing file:"
-msgstr "°¡Á®¿Ã ÆÄÀÏ:"
-
-#: src/import.c:164
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "ÀúÀåÇÒ Æú´õ:"
+#: src/gtk/quicksearch.c:373
+msgid "Clear"
+msgstr "지움"
 
 
-#: src/import.c:222
-msgid "Select importing file"
-msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
+#: src/gtk/quicksearch.c:381
+msgid "Extended Symbols"
+msgstr "확장 심볼"
 
 
-#: src/importldif.c:176
-msgid "Please specify address book name and file to import."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:307
+msgid "correct"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/importldif.c:179
-msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:118
+msgid "Owner"
+msgstr "소유자"
 
 
-#: src/importldif.c:182
-#, fuzzy
-msgid "File imported."
-msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Signer"
+msgstr "서명자"
 
 
-#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
-#, fuzzy
-msgid "Please select a file."
-msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
+#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:915
+msgid "Name: "
+msgstr "이름: "
 
 
-#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
-msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
+msgid "Organization: "
+msgstr "기관: "
 
 
-#: src/importldif.c:388
-msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
+msgid "Location: "
+msgstr "위치: "
 
 
-#: src/importldif.c:411
-msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:168
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "지문: "
 
 
-#: src/importldif.c:496
-#, fuzzy
-msgid "Select LDIF File"
-msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:174
+msgid "Signature status: "
+msgstr "서명 상태: "
 
 
-#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
-msgid "S"
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:228
+#, c-format
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "%s에 대한 SSL 인증"
 
 
-#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
-msgid "LDIF Field"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:244
+#, c-format
+msgid ""
+"Certificate for %s is unknown.\n"
+"Do you want to accept it?"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"%s에 대한 인증이 모르는 것입니다.\n"
+"허용하시겠습니까?"
 
 
-#: src/importldif.c:614
-msgid "Attribute Name"
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "서명 상태: %s"
 
 
-#: src/importldif.c:674
-msgid "Attribute"
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:262
+msgid "_View certificate"
+msgstr "인증 보기(_V)"
 
 
-#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
-msgid "Select"
-msgstr "¼±ÅÃ"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:267
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "모르는 SSL 인증"
 
 
-#: src/importldif.c:752
-#, fuzzy
-msgid "File Name :"
-msgstr "ÆÄÀÏ À̸§"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "_Accept and save"
+msgstr "허용하고 저장(_A)"
 
 
-#: src/importldif.c:762
-msgid "Records :"
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr "연결을 취소합니다(_C)"
 
 
-#: src/importldif.c:790
-msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:286
+msgid "New certificate:"
+msgstr "새 인증:"
 
 
-#: src/importmutt.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:291
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "알려진 인증:"
 
 
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:329
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:298
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "%s에 대한 증명서가 바뀌었습니다. 허용할까요?"
 
 
-#: src/importmutt.c:185
-#, fuzzy
-msgid "Select MUTT File"
-msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:316
+msgid "_View certificates"
+msgstr "인증 보기(_V)"
 
 
-#: src/importmutt.c:239
-msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:320
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "SSL 인증이 바뀌었습니다"
 
 
-#: src/importpine.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "ºÒ·¯¿Ã ÆÄÀÏÀ» ¼±ÅÃ"
+#: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2419 src/summaryview.c:2424
+msgid "(No From)"
+msgstr "(From 없음)"
 
 
-#: src/importpine.c:185
-#, fuzzy
-msgid "Select Pine File"
-msgstr "ÆÄÀÏ ¼±ÅÃ"
+#: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2447 src/summaryview.c:2450
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(제목 없음)"
 
 
-#: src/importpine.c:239
-msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr ""
+#: src/image_viewer.c:288
+msgid "Filename:"
+msgstr "파일이름:"
 
 
-#: src/inc.c:356
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
+#: src/image_viewer.c:295
+msgid "Filesize:"
+msgstr "파일크기:"
 
 
-#: src/inc.c:400
-msgid "Standby"
-msgstr ""
+#: src/image_viewer.c:316
+msgid "Load Image"
+msgstr "이미지 로드"
 
 
-#: src/inc.c:515 src/inc.c:572
-#, fuzzy
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Ãë¼Ò"
+#: src/image_viewer.c:322
+msgid "Content-Type:"
+msgstr "Content-Type:"
 
 
-#: src/inc.c:526
-msgid "Retrieving"
+#: src/imap.c:610
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
+"and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:542
+#: src/imap.c:619
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
-msgstr ""
-
-#: src/inc.c:546
-#, fuzzy
-msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
-
-#: src/inc.c:553
-#, fuzzy
-msgid "Connection failed"
-msgstr "Äڵ堺¯È¯ÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
+msgstr "%s로의 연결이 실패했습니다: 로그인이 금지되었습니다.%s"
 
 
-#: src/inc.c:557
-#, fuzzy
-msgid "Auth failed"
-msgstr "ÆÄÀϠ÷ºÎ"
+#: src/imap.c:623
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr "%s로의 연결이 실패했습니다: 로그인이 금지되었습니다.%s\n"
 
 
-#: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
-msgid "Locked"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:640
+#, c-format
+msgid "Connecting to %s failed"
+msgstr "%s로의 연결이 실패했습니다"
 
 
-#: src/inc.c:585
+#: src/imap.c:645 src/imap.c:648
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr ""
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "%s에 대한 IMAP4 접속이 끊어졌습니다. 다시 접속...\n"
 
 
-#: src/inc.c:652
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Finished (%d new message(s))"
-msgstr "\t%d »õ ¸Þ½ÃÁö\n"
+#: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:259
+msgid "Insecure connection"
+msgstr "안전하지 않은 연결"
 
 
-#: src/inc.c:655
-#, fuzzy
-msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù"
+#: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:260
+msgid ""
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
+"available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
+"not be secure."
+msgstr ""
+"이 연결은 SSL을 사용하도록 설정되었습니다만 SSL은 이 Sylpheed-Claws에서 사용"
+"할 수 없습니다.\n"
+"\n"
+"이 서버에 연결할까요? 통신이 안전하지 않을 수 있습니다."
 
 
-#: src/inc.c:664
-#, fuzzy
-msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
+#: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:266
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr "연결을 계속합니다(_T)"
 
 
-#: src/inc.c:705
+#: src/imap.c:768
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ °¡Á®¿È"
+msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
+msgstr "IMAP4 서버에 연결하고 있습니다: %s..."
 
 
-#: src/inc.c:722
+#: src/imap.c:800
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "POP3 ¼­¹ö %s¿¡ ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù..."
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
+msgstr "IMAP4 서버에 연결할 수가 없습니다: %s:%d"
 
 
-#: src/inc.c:732
+#: src/imap.c:803
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "%s:%d IMAP4 서버에 연결할 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/inc.c:739
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "%s:%d POP3 ¼­¹ö¿¡ ¿¬°áÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
-
-#: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
-#, fuzzy
-msgid "Authenticating..."
-msgstr "ÀÎÁõ"
-
-#: src/inc.c:809
-#, fuzzy
-msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
-
-#: src/inc.c:813
-#, fuzzy
-msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
-
-#: src/inc.c:817
-#, fuzzy
-msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
+#: src/imap.c:832
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "TLS 세션을 시작할 수 없습니다.\n"
 
 
-#: src/inc.c:821
-#, fuzzy
-msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "»õ ¸Þ½ÃÁöÀÇ °¹¼ö¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß"
+#: src/imap.c:865
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
+msgstr "IMAP4 서버 %s에 연결하는 중...\n"
 
 
-#: src/inc.c:832
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleting message %d"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ »èÁ¦Çϴ Áß"
+#: src/imap.c:1036
+msgid "Adding messages..."
+msgstr "메시지를 더하는 중..."
 
 
-#: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
-msgid "Quitting"
-msgstr "³¡¸¶Ä¡´Â Áß"
+#: src/imap.c:1160
+msgid "Copying messages..."
+msgstr "메시지를 복사 중..."
 
 
-#: src/inc.c:868
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d) ¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß (%d / %d bytes)"
+#: src/imap.c:1300
+msgid "can't set deleted flags\n"
+msgstr "지워진 플래그를 설정할 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/inc.c:949
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Error occurred while processing mail:\n"
-"%s"
-msgstr "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯"
+#: src/imap.c:1306 src/imap.c:3535
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "지울 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/inc.c:951
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "¸ÞÀÏÀ» Ã³¸®Çϴ µµÁß ¿¡·¯"
+#: src/imap.c:1741
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "우편함을 만들 수 없습니다: LIST 실패\n"
 
 
-#: src/inc.c:954
-msgid "No disk space left."
-msgstr "µð½ºÅ©¿¡ ³²Àº °ø°£ÀÌ ¾ø½¿."
+#: src/imap.c:1757
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "우편함을 만들 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/inc.c:957
-#, fuzzy
-msgid "Can't write file."
-msgstr "ÆÄÀÏ¿¡ ¾µ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+#: src/imap.c:1838
+msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
+msgstr "새 폴더 이름은 경로 구분자를 포함할 수 없습니다"
 
 
-#: src/inc.c:962
-msgid "Socket error."
-msgstr ""
+#: src/imap.c:1869
+#, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "우편함명을 바꿀 수 없습니다: %s에서 %s(으)로\n"
 
 
-#: src/inc.c:968
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Mailbox is locked:\n"
-"%s"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
+#: src/imap.c:1933
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "우편함을 지울 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/inc.c:970
-#, fuzzy
-msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
+#: src/imap.c:2182
+msgid "LIST failed\n"
+msgstr "LIST가 실패했습니다\n"
 
 
-#: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Authentication failed:\n"
-"%s"
-msgstr "ÀÎÁõ"
+#: src/imap.c:2290
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "폴더를 선택할 수가 없습니다: %s\n"
 
 
-#: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
-#, fuzzy
-msgid "Authentication failed."
-msgstr "ÀÎÁõ"
+#: src/imap.c:2465
+msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
+msgstr "IMAP4 인증이 실패했습니다.\n"
 
 
-#: src/inc.c:1001
-#, fuzzy
-msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "»õ ¸ÞÀÏÀ» °¡Á®¿É´Ï´Ù"
+#: src/imap.c:2652
+msgid "Fetching message..."
+msgstr "메시지를 받는 중..."
 
 
-#: src/inputdialog.c:152
+#: src/imap.c:2815
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr ""
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr "iconv가 UTF-7을 %s(으)로 변환할 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/inputdialog.c:154
-msgid "Input password"
-msgstr "¾ÏÈ£ ÀÔ·Â"
+#: src/imap.c:2845
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr "iconv가 %s을(를) UTF-7로 변환할 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/logwindow.c:61
-msgid "Protocol log"
-msgstr "ÇÁ·ÎÅäÄÝ ·Î±×"
+#: src/imap.c:2889
+msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
+msgstr "iconv가 UTF-8을 UTF-7로 변환할 수 없습니다\n"
 
 
-#: src/main.c:139 src/main.c:148
+#: src/imap.c:3520
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
-"Can't create folder."
-msgstr ""
-"ÆÄÀÏ `%s'°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.\n"
-"Æú´õ¸¦ »ý¼ºÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
-
-#: src/main.c:207
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread°¡ glib¿¡ÀÇÇØ Áö¿øµÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.\n"
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "지워진 플래그를 설정할 수가 없습니다: %d\n"
 
 
-#: src/main.c:257
-msgid ""
-"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
-"OpenPGP support disabled."
-msgstr ""
+#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/새 폴더 만들기(_N)..."
 
 
-#: src/main.c:425
-#, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "»ç¿ë¹ý: %s [¿É¼Ç]...\n"
+#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/폴더 이름 바꾸기(_R)..."
 
 
-#: src/main.c:428
-msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [ÁÖ¼Ò]       ÆíÁý Ã¢À» ¿±´Ï´Ù"
+#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/폴더 옮기기(_O)..."
 
 
-#: src/main.c:429
-msgid ""
-"  --attach file1 [file2]...\n"
-"                         open composition window with specified files\n"
-"                         attached"
-msgstr ""
+#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/폴더 지우기(_D)..."
 
 
-#: src/main.c:432
-msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
+#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/동기 맞추가"
 
 
-#: src/main.c:433
-msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
+#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
+msgid "/Down_load messages"
+msgstr "/메시지 내려받기(_L)"
 
 
-#: src/main.c:434
-#, fuzzy
-msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "/새 메시지 확인(_C)"
 
 
-#: src/main.c:435
-#, fuzzy
-msgid "  --status               show the total number of messages"
-msgstr "  --receive              »õ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù"
+#: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/새 폴더 확인(_H)"
 
 
-#: src/main.c:436
-#, fuzzy
-msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
+#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/폴더 트리 갱신(_E)"
 
 
-#: src/main.c:437
-#, fuzzy
-msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
+#: src/imap_gtk.c:134
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"새 폴더의 이름 입력:\n"
+"(만일 하위폴더를 저장하기 위한 편지가 없는 폴더를 만들려면,\n"
+" 이름의 마지막에 '/'를 추가하세요)"
 
 
-#: src/main.c:438
-msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                µð¹ö±ë ¸ðµå"
+#: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
+#, c-format
+msgid "Input new name for '%s':"
+msgstr "'%s'에 대한 새 이름을 넣으세요:"
 
 
-#: src/main.c:439
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 ÀÌ µµ¿ò¸»À» Ç¥½ÃÇÏ°í ³¡¸¶Ä§´Ï´Ù"
+#: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
+msgid "Rename folder"
+msgstr "폴더 이름 변경"
 
 
-#: src/main.c:440
-msgid "  --version              output version information and exit"
+#: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
+msgid ""
+"The folder could not be renamed.\n"
+"The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"폴더 이름을 바꿀 수 없습니다.\n"
+"새로운 폴더 이름은 허용되지 않습니다."
 
 
-#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
+#: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Processing (%s)..."
+msgid ""
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
+"will not be possible.\n"
+"\n"
+"Do you really want to delete?"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"'%s' 아래에 있는 모든 폴더와 메시지가 영원히 지워질 것입니다.\n"
+"복구는 불가능합니다.\n"
+"\n"
+"정말로 지우시겠습니까?"
 
 
-#: src/main.c:484
-#, fuzzy
-msgid "top level folder"
-msgstr "Æú´õ »èÁ¦"
+#: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder '%s'."
+msgstr "'%s' 폴더를 지울 수가 없습니다."
 
 
-#: src/main.c:549
-#, fuzzy
-msgid "Composing message exists."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ ÆíÁýÇϴ âÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¤¸» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
+#: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
+#, c-format
+msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
+msgstr "'%s'에 있는 메시지를 내려받는 중 에러가 발생했습니다."
 
 
-#: src/main.c:550
-#, fuzzy
-msgid "Draft them"
-msgstr "Àӽຸ°üÇÔ"
+#: src/import.c:149
+msgid "Import"
+msgstr "가져오기"
 
 
-#: src/main.c:550
-#, fuzzy
-msgid "Discard them"
-msgstr "¹ö¸®±â"
+#: src/import.c:168
+msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+msgstr "대상 mbox 파일과 대상 폴더를 지정하세요."
 
 
-#: src/main.c:550
-#, fuzzy
-msgid "Don't quit"
-msgstr "¹ÞÁö ¾ÊÀ½"
+#: src/import.c:178
+msgid "Importing file:"
+msgstr "가져올 파일:"
 
 
-#: src/main.c:564
-msgid "Queued messages"
-msgstr ""
+#: src/import.c:183
+msgid "Destination dir:"
+msgstr "저장할 폴더:"
 
 
-#: src/main.c:565
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr ""
+#: src/import.c:242
+msgid "Select importing file"
+msgstr "불러올 파일을 선택"
 
 
-#: src/main.c:819
-#, fuzzy
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
+#: src/importldif.c:190
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr "가져올 주소록 이름과 파일을 지정하세요."
 
 
-#: src/mainwindow.c:409
-msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)"
+#: src/importldif.c:193
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr "가져올 LDIF 항목을 선택하고 바꾸세요."
 
 
-#: src/mainwindow.c:410
-msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/»õ Æú´õ(_n)"
+#: src/importldif.c:196
+msgid "File imported."
+msgstr "파일을 가져왔습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:412
-msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/Æú´õ À̸§ º¯°æ(_R)..."
+#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
+msgid "Please select a file."
+msgstr "파일을 선택하세요."
 
 
-#: src/mainwindow.c:413
-msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/Æú´õ »èÁ¦(_D)"
+#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr "주소록 이름이 지정되지않았습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:414
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Folder/---"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)"
+#: src/importldif.c:472
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr "LDIF field를 읽다가 에러가 발생했습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:415
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ(_F)/»õ Æú´õ(_n)"
+#: src/importldif.c:495
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr "LDIF 파일을 성공적으로 가져왔습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:417
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀÏ ¹Ú½º Ãß°¡(_A)..."
+#: src/importldif.c:574
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "LDIF 파일 선택"
 
 
-#: src/mainwindow.c:418
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/¸ÞÀÏ ¹Ú½º Ãß°¡(_A)..."
+#: src/importldif.c:662
+msgid ""
+"Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
+"file data."
+msgstr "LDIF 파일 데이타로부터 만들어질 주소록 이름을 적으세요."
 
 
-#: src/mainwindow.c:419
-msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
+#: src/importldif.c:668
+msgid "File Name"
+msgstr "파일 이름"
 
 
-#: src/mainwindow.c:420
-msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+#: src/importldif.c:679
+msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:421
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â(_t)"
+#: src/importldif.c:688
+msgid "Select the LDIF file to import."
+msgstr "가져올 LDIF 파일을 선택하세요."
 
 
-#: src/mainwindow.c:422
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
+#: src/importldif.c:725
+msgid "R"
+msgstr "R"
 
 
-#: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
-msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
+#. S_COL_MARK
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:464
+msgid "S"
+msgstr "S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
-msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Àμâ(_P)..."
+#: src/importldif.c:727
+msgid "LDIF Field Name"
+msgstr "LDIF 필드 이름"
 
 
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/³¡³»±â(_x)"
+#: src/importldif.c:728
+msgid "Attribute Name"
+msgstr "속성 이름"
 
 
-#: src/mainwindow.c:433
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/¸ðµÎ ¼±ÅÃ(_a)"
+#: src/importldif.c:783
+msgid "LDIF Field"
+msgstr "LDIF Field"
 
 
-#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
-msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+#: src/importldif.c:795
+msgid "Attribute"
+msgstr "속성"
+
+#: src/importldif.c:806
+msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:437
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/ÆíÁý(_E)/ã±â(_S)"
+#: src/importldif.c:811
+msgid "???"
+msgstr "???"
 
 
-#: src/mainwindow.c:439
-msgid "/_View/Show or hi_de"
+#: src/importldif.c:829
+msgid ""
+"Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
+"list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
+"automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
+"(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
+"anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
+"below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
+"field for import."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:440
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
-
-#: src/mainwindow.c:442
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
+#: src/importldif.c:841
+msgid "Select for Import"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:444
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
+#: src/importldif.c:847
+msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:446
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ°ú ÅؽºÆ®(_a)"
+#: src/importldif.c:850
+msgid " Modify "
+msgstr " 수정 "
 
 
-#: src/mainwindow.c:448
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
+#: src/importldif.c:856
+msgid "This button will update the list above with the data supplied."
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:450
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/ÅؽºÆ®(_T)"
+#: src/importldif.c:929
+msgid "Records Imported :"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:452
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
+#: src/importldif.c:960
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr "LDIF 파일을 주소록으로 가져오기"
 
 
-#: src/mainwindow.c:454
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
+#: src/importmutt.c:144
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "MUTT 파일을 가져오는 중 에러."
 
 
-#: src/mainwindow.c:457
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_o)"
+#: src/importmutt.c:159
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "MUTT 파일 선택"
 
 
-#: src/mainwindow.c:458
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
+#: src/importmutt.c:207
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr "MUTT 파일을 주소록으로 가져오기"
 
 
-#: src/mainwindow.c:460
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)"
+#: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "가져올 파일을 선택하세요."
 
 
-#: src/mainwindow.c:461
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/¹øÈ£(_n)"
+#: src/importpine.c:144
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "Pine 파일을 가져오는 중 에러."
 
 
-#: src/mainwindow.c:462
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_i)"
+#: src/importpine.c:159
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "Pine 파일 선택"
 
 
-#: src/mainwindow.c:463
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_d)"
+#: src/importpine.c:207
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr "Pine 파일을 주소록으로 가져오기"
 
 
-#: src/mainwindow.c:464
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/º¸³½ »ç¶÷(_f)"
+#: src/inc.c:363
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "새 메시지를 가져옴"
 
 
-#: src/mainwindow.c:465
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
-msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_i)"
+#: src/inc.c:410
+msgid "Standby"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:466
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Á¦¸ñ(_s)"
+#: src/inc.c:540 src/inc.c:590
+msgid "Cancelled"
+msgstr "취소되었습니다"
 
 
-#: src/mainwindow.c:467
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ Æú´õ Æ®¸® Ã¢(_o)"
+#: src/inc.c:551
+msgid "Retrieving"
+msgstr "받는 중"
 
 
-#: src/mainwindow.c:469
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
+#: src/inc.c:560
+#, c-format
+msgid "Done (%d message (%s) received)"
+msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
+msgstr[0] "완료 (%d 메시지 (%s)가 받아짐)"
+msgstr[1] "완료 (%d 메시지 (%s)가 받아짐)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:470
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/³¯Â¥(_d)"
+#: src/inc.c:566
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "완료 (새 메시지 없음)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:471
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/÷ºÎÆÄÀϷΠÀü´Þ(_t)"
+#: src/inc.c:571
+msgid "Connection failed"
+msgstr "연결이 실패했습니다"
 
 
-#: src/mainwindow.c:473
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/Å©±â(_i)"
+#: src/inc.c:574
+msgid "Auth failed"
+msgstr "인증이 실패했습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:474
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
+#. S_COL_SCORE
+#: src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
+msgid "Locked"
+msgstr "잠김"
 
 
-#: src/mainwindow.c:475
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/º¸±â(_V)/Åø¹Ù(_T)/¾ÆÀÌÄÜ(_I)"
+#: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:246
+msgid "Timeout"
+msgstr "시간초과"
 
 
-#: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
+#: src/inc.c:685
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message)"
+msgid_plural "Finished (%d new messages)"
+msgstr[0] "끝났습니다 (%d개의 새로운 메시지)"
+msgstr[1] "끝났습니다 (%d개의 새로운 메시지)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:477
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/¼Ò½º º¸±â(_u)"
+#: src/inc.c:689
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "끝났습니다 (새 메시지 없음)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:478
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/¼Ò½º º¸±â(_u)"
+#: src/inc.c:698
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "편지를 받다가 에러가 발생했습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:480
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/¸í·É(_S)/Á¤·Ä(_S)/_Attract by subject"
+#: src/inc.c:739
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s: 새 메시지를 가져옴"
 
 
-#: src/mainwindow.c:482
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ºä(_M)"
+#: src/inc.c:772
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
+msgstr "POP3 서버에 연결합니다: %s..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:483
-msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr ""
+#: src/inc.c:782
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "%s:%d POP3 서버에 연결할 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:484
-msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr ""
+#: src/inc.c:789
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "POP3 서버에 연결할 수가 없습니다: %s:%d"
 
 
-#: src/mainwindow.c:485
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
+#: src/inc.c:870 src/send_message.c:422
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "인증 중입니다..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:486
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set displayed _items..."
-msgstr "/¸í·É(_S)/Ç¥½Ã Ç׸ñ ¼³Á¤(_i)..."
+#: src/inc.c:871
+#, c-format
+msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
+msgstr "%s (%s)에서 메시지를 가져옵니다 ..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:489
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
+#: src/inc.c:877
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "새 메시지의 갯수를 얻는 중 (STAT)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:490
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/¸í·É(_S)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
+#: src/inc.c:881
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "새 메시지의 갯수를 얻는 중 (LAST)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:491
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/¸í·É(_S)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
+#: src/inc.c:885
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "새 메시지의 갯수를 얻는 중 (UIDL)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
-#: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
+#: src/inc.c:889
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "메시지의 크기를 얻는 중 (LIST)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:493
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "´ÙÀ½ ¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù"
+#: src/inc.c:899
+#, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "%d 메시지를 삭제하는 중"
 
 
-#: src/mainwindow.c:495
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/¸í·É(_S)/¾ÈÀÐÀº ´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_e)"
+#: src/inc.c:906 src/send_message.c:440
+msgid "Quitting"
+msgstr "끝마치는 중"
 
 
-#: src/mainwindow.c:498
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/¸í·É(_S)/ÀÌÀü ¸Þ½ÃÁö(_P)"
+#: src/inc.c:931
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "메시지 (%d / %d)을(를) 가져오는 중 (%s / %s)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:499
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/¸í·É(_S)/´ÙÀ½ ¸Þ½ÃÁö(_N)"
+#: src/inc.c:950
+#, c-format
+msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
+msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
+msgstr[0] "수신 (%d 메시지 (%s)가 받아짐)"
+msgstr[1] "수신 (%d 메시지 (%s)가 받아짐)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:501
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/º¸±â(_V)/º°µµÀÇ ¸Þ½ÃÁö Ã¢(_e)"
+#: src/inc.c:1106
+msgid "Connection failed."
+msgstr "연결이 실패했습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:503
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "´ÙÀ½ ¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù"
+#: src/inc.c:1109
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d failed."
+msgstr "%s:%d로의 연결이 실패했습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:506
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr ""
+#: src/inc.c:1114
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "메일을 처리하는 도중 에러."
 
 
-#: src/mainwindow.c:508
-msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+#: src/inc.c:1119
+#, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"메일을 처리하는 도중 에러 발생:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/mainwindow.c:511
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/¸í·É(_S)/´Ù¸¥ Æú´õ·Î À̵¿(_G)"
-
-#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/---"
-
-#: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)"
-
-#: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀÚµ¿(_A)"
+#: src/inc.c:1125
+msgid "No disk space left."
+msgstr "디스크에 남은 공간이 없음."
 
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASC_II)"
+#: src/inc.c:1130
+msgid "Can't write file."
+msgstr "파일에 쓸 수가 없습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/À¯´ÏÄÚµå(_UTF-8)"
+#: src/inc.c:1135
+msgid "Socket error."
+msgstr "소켓 에러."
 
 
-#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
+#: src/inc.c:1138
+#, c-format
+msgid "Socket error on connection to %s:%d."
+msgstr "%s:%d(으)로 연결하는 중 소켓 에러."
 
 
-#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-_1)"
+#. consider EOF right after QUIT successful
+#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:353 src/send_message.c:565
+msgid "Connection closed by the remote host."
+msgstr "원격 호스트에 의해 연결이 끊겼습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Áß¾Ó À¯·´(ISO-8859-_2)"
+#: src/inc.c:1146
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
+msgstr "원격 호스트에 의해 %s:%d에 대한 연결이 끊겼습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/_Baltic (ISO-8859-13)"
+#: src/inc.c:1151
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "우편함가 잠겨있습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Baltic (ISO-8859-_4)"
+#: src/inc.c:1155
+#, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"우편함가 잠겨있습니다:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/±×¸®½º(ISO-8859-_7)"
+#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:550
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "인증이 실패했습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Åͱâ (ISO-8859-_9)"
+#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:553
+#, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"인증이 실패했습니다:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (ISo-8859-_5)"
+#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:569
+msgid "Session timed out."
+msgstr "세션 시간 초과."
 
 
-#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (KOI8-_R)"
+#: src/inc.c:1174
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d timed out."
+msgstr "%s:%d에 대한 연결이 시간이 초과되었습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
+#: src/inc.c:1209
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr "병합이 취소되었습니다.\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-_JP)"
+#: src/inc.c:1446
+#, c-format
+msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr "현재 오프라인 상태입니다. %d분동안 온라인 상태로 바꿀까요?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1953
+msgid "Offline warning"
+msgstr "오프라인 경고"
 
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_EUC-JP)"
+#: src/inc.c:1451
+msgid "On_ly once"
+msgstr "한번만(_L)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/ÀϺ» (_Shift__JIS)"
+#: src/ldif.c:839
+msgid "Nick Name"
+msgstr "가명"
 
 
-#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Simplified Chinese (_GB2312)"
+#: src/main.c:171
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"파일 '%s'이(가) 이미 존재합니다.\n"
+"폴더를 만들 수가 없습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (_Big5)"
+#: src/main.c:253
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+#: src/main.c:256
+msgid "1.0.5 or previous"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+#: src/main.c:256
+msgid "1.9.15 or previous"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (EUC-KR)"
+#: src/main.c:259
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr "설정 변환"
 
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Çѱ¹ (ISO-2022-KR)"
-
-#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-
-#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¹®ÀÚ¼Â(_C)/Cyrillic (Windows-1251)"
+#: src/main.c:264
+msgid "Copying configuration..."
+msgstr "설정 복사..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/»õ Ã¢À¸·Î ¿­±â(_w)"
+#: src/main.c:269
+msgid "Migration failed!"
+msgstr "변환 실패!"
 
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/º¸±â(_V)/¸Þ½ÃÁö ºä(_M)"
+#: src/main.c:333
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "g_thread가 glib에의해 지원되지않습니다.\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:597
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/¸ðµç Çì´õº¸±â(_h)"
+#: src/main.c:711
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "사용법: %s [옵션]...\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:599
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/º¸±â(_V)/»óŹÙ(_S)"
+#: src/main.c:713
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [주소]       편집 창을 엽니다"
 
 
-#: src/mainwindow.c:602
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ ¸ÞÀÏ ¹Þ±â(_i)"
+#: src/main.c:714
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         지정된 파일을 첨부해서 편지 작성 창\n"
+"                         attached"
 
 
-#: src/mainwindow.c:603
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/¸ðµç °èÁ¤¿¡¼­ ¹Þ±â(_a)"
+#: src/main.c:717
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive              새 메시지를 받습니다"
 
 
-#: src/mainwindow.c:605
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
+#: src/main.c:718
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          모든 계정에서 새 메시지를 받습니다"
 
 
-#: src/mainwindow.c:607
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àӽຸ°üµÈ ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û(_g)"
+#: src/main.c:719
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --send                 큐에 있는 모든 메시지를 보냅니다"
 
 
-#: src/mainwindow.c:609
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
+#: src/main.c:720
+msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
+msgstr "  --status [폴더]...     총 메시지 갯수를 알려줍니다"
 
 
-#: src/mainwindow.c:610
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
+#: src/main.c:721
+msgid ""
+"  --status-full [folder]...\n"
+"                         show the status of each folder"
+msgstr ""
+"  --status-full [폴더]...\n"
+"                         각 폴더의 상태를 알려줍니다"
 
 
-#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
-msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
+#: src/main.c:723
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online               온라인 모드"
 
 
-#: src/mainwindow.c:612
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
+#: src/main.c:724
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline              오프라인 모드"
 
 
-#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àüü È¸½Å(_l)"
+#: src/main.c:725
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug                디버깅 모드"
 
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/ȸ½Å(_R)"
+#: src/main.c:726
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help                 이 도움말을 표시하고 끝마침니다"
 
 
-#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àüü È¸½Å(_l)"
+#: src/main.c:727
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version              버젼 정보 출력하고 끝내기"
 
 
-#: src/mainwindow.c:617
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/_Followup to"
+#: src/main.c:728
+msgid "  --config-dir           output configuration directory"
+msgstr "  --config-dir           설정 디렉토리 출력"
 
 
-#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
-msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Àü´Þ(_F)"
+#: src/main.c:766 src/summaryview.c:5423
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "처리중 (%s)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:620
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
+#: src/main.c:769
+msgid "top level folder"
+msgstr "최상위 폴더"
 
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
+#: src/main.c:827
+msgid "Really quit?"
+msgstr "정말로 끝마칠까요?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:624
-msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/À̵¿(_o)..."
+#: src/main.c:828
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "편집하던 메시지가 있습니다."
 
 
-#: src/mainwindow.c:625
-msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr ""
+#: src/main.c:829
+msgid "_Save to Draft"
+msgstr "임시 보관함으로(_S)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:626
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»èÁ¦(_D)"
+#: src/main.c:829
+msgid "_Discard them"
+msgstr "버리기(_D)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:627
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
+#: src/main.c:829
+msgid "Do_n't quit"
+msgstr "끝내지 않음(_N)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:629
-msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
+#: src/main.c:843
+msgid "Queued messages"
+msgstr "보관"
 
 
-#: src/mainwindow.c:630
-msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã(_M)"
+#: src/main.c:844
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "보내지지 않은 메시지가 큐에 있습니다. 지금 마칠까요?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:631
-msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/Ç¥½Ã Áö¿ò(_U)"
+#: src/main.c:1099 src/toolbar.c:1985
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "보관된 메시지를 보내는데 에러 발생."
 
 
-#: src/mainwindow.c:632
-msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/---"
+#: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:156
+msgid "/_File"
+msgstr "/파일(_F)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:633
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
+#: src/mainwindow.c:451
+msgid "/_File/_Add mailbox"
+msgstr "/파일(_F)/우편함 더하기(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:634
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
+#: src/mainwindow.c:452
+msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
+msgstr "/파일(_F)/우편함 더하기(_A)/MH..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:636
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/Ç¥½Ã(_M)/ÀÐÁö¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î Ç¥½Ã(_e)"
+#: src/mainwindow.c:453 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:468
+#: src/messageview.c:159
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/파일(_F)/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:639
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
+#: src/mainwindow.c:454
+msgid "/_File/Change folder order"
+msgstr "/파일(_F)/폴더 순서 바꾸기"
 
 
-#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
+#: src/mainwindow.c:456
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/파일(_F)/mbox 파일 가져오기(_I)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:642
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/ÁÖ¼Ò·Ï(_A)"
+#: src/mainwindow.c:457
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/파일(_F)/mbox 파일로 저장(_E)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:643
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
+msgstr "/파일(_F)/선택된 메시지를 mbox 파일로 저장(_O)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:645
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
+msgstr "/파일(_F)/모든 지운 편지함 비우기(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:648
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/¸í·É(_S)/¸Þ½ÃÁö ÇÊÅÍ(_F)"
+#: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:157
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/파일(_F)/새 이름으로(_S)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/Æú´õ Æ®¸® °»½Å(_U)"
+#: src/mainwindow.c:464 src/messageview.c:158
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/파일(_F)/인쇄(_P)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:466
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/파일(_F)/오프라인으로 작업(_W)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:467
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/파일(_F)/폴더 동기 맞추가"
 
 
-#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr ""
+#. {N_("/_File/_Close"),               "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
+#: src/mainwindow.c:470
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/파일(_F)/끝내기(_X)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:475
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/편집(_E)/쓰레드 선택(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:661
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/¸í·É(_S)/Áߺ¹µÈ ¸Þ½ÃÁö Áö¿ì±â(_D)"
+#: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:166
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr "/편집(_E)/현재 메시지 찾기(_F)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:664
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/½ÇÇà(_x)"
+#: src/mainwindow.c:479
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/편집(_E)/폴더 찾기(_S)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:667
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/mbox ÆÄÀÏ °¡Á®¿À±â(_I)..."
+#: src/mainwindow.c:480
+msgid "/_Edit/_Quick search"
+msgstr "/편집(_E)/빠른 찾기(_Q)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:671
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/µµ±¸(_T)/·Î±× Ã¢(_L)"
+#: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:452
+msgid "/_View"
+msgstr "/보기(_V)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:673
-msgid "/_Configuration"
-msgstr "/¼³Á¤(_C)"
+#: src/mainwindow.c:482
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:674
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/ÇöÀç °èÁ¤À» º¯°æ(_h)"
+#: src/mainwindow.c:483
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(d)/폴더 트리(_F)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:676
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤¿¡µû¸¥ ¼³Á¤(_P)..."
+#: src/mainwindow.c:485
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/메시지 보기(_M)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:678
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/»õ °èÁ¤ ¸¸µé±â(_n)..."
+#: src/mainwindow.c:487
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/툴바(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:680
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
+#: src/mainwindow.c:489
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/툴바(_T)/아이콘과 텍스트(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:682
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/---"
+#: src/mainwindow.c:491
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/툴바(_T)/아이콘(_I)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:683
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âº»ÀûÀΠ¼³Á¤(_C)..."
+#: src/mainwindow.c:493
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/툴바(_T)/텍스트(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:685
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
+#: src/mainwindow.c:495
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/툴바(_T)/없음(_N)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:687
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
+#: src/mainwindow.c:497
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/보기(_V)/보이거나 감추기(_D)/상태바(_B)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:689
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
+#: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:557 src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:672
+#: src/messageview.c:268
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/보기(_V)/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:690
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
+#: src/mainwindow.c:500
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/보기(_V)/별도의 폴더 트리 창(_O)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:691
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/±âº»ÀûÀΠ¼³Á¤(_C)..."
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/Separate _message view"
+msgstr "/보기(_V)/별도의 메시지 창(_M)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:692
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/Plugins..."
-msgstr "/¼³Á¤(_C)/°èÁ¤ ÆíÁý(_E)..."
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:695
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual (Local)"
-msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/¼³¸í¼­(_M)"
+#: src/mainwindow.c:504
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/번호(_N)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:696
-msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:505
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/크기(_I)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:698
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
-msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/sylpheed Á¤º¸(_A)"
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/날짜(_D)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:699
-msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/보낸 사람(_F)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:701
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/µµ¿ò¸»(_H)/---"
+#: src/mainwindow.c:508
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/받는 사람(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:820
-#, fuzzy
-msgid "Go offline"
-msgstr "/ÆÄÀÏ(_F)/ÆÄÀÏ »ðÀÔ(_I)"
+#: src/mainwindow.c:509
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/제목(_U)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:824
-#, fuzzy
-msgid "Go online"
-msgstr "Æ÷ÇÔ ¾ÈµÊ"
+#: src/mainwindow.c:510
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/색 라벨(_C)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:840
-#, fuzzy
-msgid "Select account"
-msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
+#: src/mainwindow.c:512
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/표시(_M)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
-msgid "Untitled"
-msgstr "Á¦¸ñ ¾ø½¿"
+#: src/mainwindow.c:513
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/상태(_S)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1183
-msgid "none"
-msgstr "¾øÀ½"
+#: src/mainwindow.c:514
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/첨부(_T)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1361
-msgid "Empty trash"
-msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ ºñ¿ì±â"
+#: src/mainwindow.c:516
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/점수(_I)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1362
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Áö¿î ÆíÁöÇÔ¿¡Àִ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ºñ¿ï±î¿ä?"
+#: src/mainwindow.c:517
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/잠금"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1380
-msgid "Add mailbox"
-msgstr "¸ÞÀϹڽº Ãß°¡"
+#: src/mainwindow.c:518
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/정렬 안함(_O)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1381
-msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
-msgstr ""
-"¸ÞÀÏ ¹Ú½ºÀÇ À§Ä¡¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä.\n"
-"±âÁ¸ÀÇ ¸ÞÀÏ ¹Ú½º°¡ ÁöÁ¤µÇ¸é ÀÚµ¿À¸·Î\n"
-"½ºÄµµÉ°ÍÀÔ´Ï´Ù."
+#: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "¸ÞÀÏ ¹Ú½º `%s'°¡ À̹̠Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù."
+#: src/mainwindow.c:520
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/오름차순"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr "¸ÞÀϹڽº"
+#: src/mainwindow.c:521
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/보기(_V)/정렬(_S)/내림차순"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
-msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
-msgstr ""
-"¸ÞÀϹڽº »ý¼ºÀÌ ½ÇÆÐÇß½À´Ï´Ù.\n"
-"¾Æ¸¶ ¾î¶² ÆÄÀÏÀÌ À̹̠Á¸ÀçÇϰųª ±× °÷¿¡ ¾²±â ±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù."
+#: src/mainwindow.c:523
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/명령(_S)/정렬(_S)/제목(_A)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1417
-#, fuzzy
-msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr "¸ÞÀϹڽº Ãß°¡"
+#: src/mainwindow.c:525
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/보기(_V)/쓰레드 보기(_R)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1418
-msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:526
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr "/보기(_V)/모든 쓰레드 펴기(_X)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1434
-msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:527
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr "/보기(_V)/모든 쓰레드 접기(_L)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1748
-msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:528
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/보기(_V)/읽은 메시지 숨기기(_H)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
-msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:529
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/보기(_V)/표시할 컬럼 설정(_C)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:2125
-msgid "Exit"
-msgstr "³¡³»±â"
+#: src/mainwindow.c:530
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/보기(_V)/표시할 컬럼 설정(_C)/폴러 목록(_F)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:2125
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥À» ³¡³»½Ã°Ú½À´Ï±î?"
+#: src/mainwindow.c:531
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/보기(_V)/표시할 컬럼 설정(_C)/메시지 목록(_M)..."
 
 
-#: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
-#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
-msgid "(none)"
-msgstr "(¼³Á¤¾ÈµÊ)"
+#: src/mainwindow.c:534
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)"
 
 
-#: src/message_search.c:88
-#, fuzzy
-msgid "Find in current message"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö º¸³»±â"
+#: src/mainwindow.c:535
+msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
+msgstr "/명령(_S)/가기(_G)/이전 메시지(_P)"
 
 
-#: src/message_search.c:106
-msgid "Find text:"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:536
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/다음 메시지(_N)"
 
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "´ë¼Ò ¹®ÀÚ ±¸º°"
+#: src/mainwindow.c:537 src/mainwindow.c:542 src/mainwindow.c:545
+#: src/mainwindow.c:550 src/mainwindow.c:555
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/---"
 
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
-msgid "Backward search"
-msgstr "µÚ·Î Ã£±â"
+#: src/mainwindow.c:538
+msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/안읽은 다음 메시지(_E)"
 
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
-msgid "Search"
-msgstr "ã±â"
+#: src/mainwindow.c:540
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/안읽은 다음 메시지(_E)"
 
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
-msgid "Search failed"
-msgstr "ã±â ½ÇÆÐ"
+#: src/mainwindow.c:543
+msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/이전 새 메시지(_W)"
 
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
-msgid "Search string not found."
-msgstr "ã´Â ¹®ÀÚ¿­ÀÌ ¹ß°ßµÇÀھʾҽÀ´Ï´Ù."
+#: src/mainwindow.c:544
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/다음 새 메시지(_X)"
 
 
-#: src/message_search.c:191
-#, fuzzy
-msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ¸Ç¾Õ¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ³¡¿¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
+#: src/mainwindow.c:546
+msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/표시된 이전 메시지(_M)"
 
 
-#: src/message_search.c:194
-#, fuzzy
-msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "¸®½ºÆ®ÀÇ ³¡¿¡ µµ´ÞÇß½À´Ï´Ù; ½ÃÀۺκп¡¼­ °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
+#: src/mainwindow.c:548
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/표시된 다음 메시지(_A)"
 
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
-msgid "Search finished"
-msgstr "ã±â°¡ ¿Ï·á"
+#: src/mainwindow.c:551
+msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/꼬리표있는 이전 메시지(_L)"
 
 
-#: src/messageview.c:240
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/¸ðµç Çì´õº¸±â(_h)"
+#: src/mainwindow.c:553
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/꼬리표있는 다음 메시지(_B)"
 
 
-#: src/messageview.c:243
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/»õ·Î ¸¸µé±â(_n)"
+#: src/mainwindow.c:556
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/보기(_V)/가기(_G)/다른 폴더로(_F)..."
 
 
-#: src/messageview.c:255
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/÷ºÎ·Î Àü´Þ(_t)"
+#: src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:172
+msgid "/_View/Character _encoding/---"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/---"
 
 
-#: src/messageview.c:257
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/¸Þ½ÃÁö(_M)/´Ù½Ã ÆíÁý(_e)"
+#: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:176
+msgid "/_View/Character _encoding"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)"
 
 
-#: src/messageview.c:561
-#, fuzzy
-msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr "¼­¸íÀÌ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀ½"
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:177
+msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/자동 인식(_A)"
 
 
-#: src/messageview.c:569
-#, c-format
-msgid ""
-"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
-"does not correspond to the return path:\n"
-"Notification address: %s\n"
-"Return path: %s\n"
-"It is advised to not to send the return receipt."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:180
+msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/7bit 아스키 (US-ASC_II)"
 
 
-#: src/messageview.c:577
-msgid "+Don't Send"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:183
+msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/유니코드 (_UTF-8)"
 
 
-#: src/messageview.c:586
-msgid ""
-"This message is asking for a return receipt notification\n"
-"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
-"officially addressed to you.\n"
-"Receipt notification cancelled."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:186
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/서부 유럽 (ISO-8859-_1)"
 
 
-#: src/messageview.c:654
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Error occurred while sending the notification.\n"
-"Put this notification into queue folder?"
-msgstr ""
-"¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Â Áß ¿¡·¯ ¹ß»ý.\n"
-"ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»±î¿ä?"
+#: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:188
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/서부 유럽 (ISO-8859-15)"
 
 
-#: src/messageview.c:660
-#, fuzzy
-msgid "Can't queue the notification."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+#: src/mainwindow.c:578
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/서부 유럽 (Windows-1252)"
 
 
-#: src/messageview.c:663
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending the notification."
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³»´Âµ¥ ¿¡·¯ ¹ß»ý"
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:191
+msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/중앙 유럽 (ISO-8859-_2)"
 
 
-#: src/messageview.c:818
-msgid "Message already removed from folder."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:194
+msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/_Baltic (ISO-8859-13)"
 
 
-#: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
-#: src/summaryview.c:3444
-msgid "Save as"
-msgstr "»õ À̸§À¸·Î"
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:196
+msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Baltic (ISO-8859-_4)"
 
 
-#: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
-#: src/summaryview.c:3449
-msgid "Overwrite"
-msgstr "µ¤¾î¾²±â"
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:199
+msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/그리스 (ISO-8859-_7)"
 
 
-#: src/messageview.c:983
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "±âÁ¸ ÆÄÀÏÀ» µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:202
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Hebrew (ISO-8859-_8)"
 
 
-#: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
-#: src/summaryview.c:3478
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't save the file `%s'."
-msgstr "`%s'Æú´õ¸¦ Á¦°ÅÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:204
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Hebrew (Windows-1255)"
 
 
-#: src/messageview.c:1056
-msgid "This message asks for a return receipt"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:207
+msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/터기 (ISO-8859-_9)"
 
 
-#: src/messageview.c:1057
-msgid "Send receipt"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:210
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 
 
-#: src/messageview.c:1110
-#, fuzzy
-msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Àӽຸ°üÇÔ¿¡ ³ÖÀ»¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:212
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (KOI8-_R)"
 
 
-#: src/messageview.c:1111
-msgid ""
-"The message was sent to several of your accounts.\n"
-"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
-"notification:"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:214
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (KOI8-U)"
 
 
-#: src/messageview.c:1115
-#, fuzzy
-msgid "Send Notification"
-msgstr "ÀÎÁõ"
+#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:216
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Cyrillic (Windows-1251)"
 
 
-#: src/messageview.c:1115
-#, fuzzy
-msgid "+Cancel"
-msgstr "Ãë¼Ò"
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:219
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/일본 (ISO-2022-_JP)"
 
 
-#: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
-#: src/toolbar.c:168
-msgid "Print"
-msgstr "Àμâ"
+#: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:221
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/일본 (ISO-2022-JP-2)"
 
 
-#: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter the print command line:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
-msgstr ""
-"Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
-"(`%s'´Â ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
+#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:223
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/일본 (_EUC-JP)"
 
 
-#: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
-#, c-format
-msgid ""
-"Print command line is invalid:\n"
-"`%s'"
-msgstr ""
-"Àμ⠸í·É¾î°¡ ¿Ã¹Ù¸£Áö¾Ê½À´Ï´Ù:\n"
-"`%s'"
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:225
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/일본 (_Shift__JIS)"
 
 
-#: src/mimeview.c:115
-msgid "/_Open"
-msgstr "/¿­±â(_O)"
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:228
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Simplified Chinese (_GB2312)"
 
 
-#: src/mimeview.c:116
-msgid "/Open _with..."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:230
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Simplified Chinese (GBK)"
 
 
-#: src/mimeview.c:117
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/ÅؽºÆ®·Î º¸±â(_D)"
+#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:232
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Traditional Chinese (_Big5)"
 
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:234
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 
 
-#: src/mimeview.c:119
-#, fuzzy
-msgid "/Save _all..."
-msgstr "/»õ À̸§À¸·Î(_S)..."
+#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:236
+msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 
 
-#: src/mimeview.c:122
-msgid "/_Check signature"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:239
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/한국 (EUC-_KR)"
 
 
-#: src/mimeview.c:153
-msgid "MIME Type"
-msgstr "¸¶ÀӠŸÀÔ"
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:241
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/한국 (ISO-2022-KR)"
 
 
-#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
-msgid "Text"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:244
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Thai (TIS-620)"
 
 
-#: src/mimeview.c:274
-#, fuzzy
-msgid "Right-click here to verify the signature"
-msgstr "¼­¸íÀ» °ËÁõÇÒ °ø°³Å°°¡ ¾ø½À´Ï´Ù"
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:246
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/보기(_V)/문자 인코딩(_E)/Thai (Windows-874)"
 
 
-#: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
-#: src/mimeview.c:1010
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "multipart ¸Þ½ÃÁöÀÇ ºÎºÐÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù."
+#: src/mainwindow.c:653 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:253
+#: src/messageview.c:259
+msgid "/_View/Decode/---"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/---"
 
 
-#: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr "±âÁ¸ ÆÄÀÏÀ» µ¤¾î¾²½Ã°Ú½À´Ï±î?"
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:256
+msgid "/_View/Decode"
+msgstr "/보기(_V)/디코드"
 
 
-#: src/mimeview.c:1020
-#, fuzzy
-msgid "Open with"
-msgstr "³¡³¾¶§"
+#: src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:257
+msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/자동(_A)"
 
 
-#: src/mimeview.c:1021
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
-msgstr ""
-"Àμ⠸í·É¾î¼­ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
-"(`%s'´Â ÆÄÀÏÀ̸§À¸·Î ´ëüµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù)"
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:260
+msgid "/_View/Decode/_8bit"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/8bit(_8)"
 
 
-#: src/news.c:200
-#, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "%s:%d·Î NNTP Á¢¼ÓÀ» »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù...\n"
+#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:261
+msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/Quoted printable(_Q)"
 
 
-#: src/news.c:795
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "%s ±×·ìÀ» Á¤ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:262
+msgid "/_View/Decode/_Base64"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/Base64(_B)"
 
 
-#: src/news.c:800
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº ±â»ç ¹üÀ§: %d - %d\n"
+#: src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:263
+msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
+msgstr "/보기(_V)/디코드/Uuencode(_U)"
 
 
-#: src/news.c:821
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
+#: src/mainwindow.c:669 src/summaryview.c:453
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/보기(_V)/새 창으로 열기(_W)"
 
 
-#: src/news.c:838
-#, fuzzy, c-format
-msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "%3$s¿¡¼­ %1$d - %2$d xover¸¦ °¡Á®¿È...\n"
+#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:269
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/보기(_V)/메시지 소스(_A)"
 
 
-#: src/news.c:841 src/news.c:910
-msgid "can't get xover\n"
-msgstr "xover¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/mainwindow.c:671
+msgid "/_View/Show all headers"
+msgstr "/보기(_V)/모든 헤더보기"
 
 
-#: src/news.c:846 src/news.c:916
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
+#: src/mainwindow.c:673
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/보기(_V)/요약 갱신(_U)"
 
 
-#: src/news.c:852 src/news.c:929
-#, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "¿Ã¹Ù¸£Áö¾ÊÀº xover line: %s\n"
+#: src/mainwindow.c:676
+msgid "/_Message/Recei_ve"
+msgstr "/메시지(_M)/받기(_V)"
 
 
-#: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
-#, fuzzy
-msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "xover¸¦ °¡Á®¿Ã ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù\n"
+#: src/mainwindow.c:677
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
+msgstr "/메시지(_M)/받기(_V)/현재 계정에서 받기(_C)"
 
 
-#: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
-#, fuzzy
-msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "xover¸¦ ¾ò´Â µµÁß ¿¡·¯°¡ ¹ß»ý.\n"
+#: src/mainwindow.c:679
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
+msgstr "/메시지(_M)/받기(_V)/모든 계정에서 받기(_A)"
 
 
-#: src/news.c:907
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "%3$s¿¡¼­ %1$d - %2$d xover¸¦ °¡Á®¿È...\n"
+#: src/mainwindow.c:681
+msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
+msgstr "/메시지(_M)/받기(_V)/받기 취소(_G)"
 
 
-#: src/passphrase.c:85
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Passphrase"
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Message/Recei_ve/---"
+msgstr "/메시지(_M)/받기(_V)/---"
 
 
-#: src/passphrase.c:253
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[»ç¿ëÀÚ ¾ÆÀ̵ð ¾øÀ½]"
+#: src/mainwindow.c:684
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/메시지(_M)/임시 보관된 메시지 발송(_S)"
 
 
-#: src/passphrase.c:257
-#, c-format
-msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-msgstr ""
-"%s passphrase¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+#: src/mainwindow.c:686
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/메시지(_M)/편지 새로 만들기(_N)"
 
 
-#: src/passphrase.c:261
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Bad passphrase! ´Ù½Ã ½ÃµµÇϼ¼¿ä...\n"
-"\n"
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/메시지(_M)/뉴스 새로 만들기"
 
 
-#: src/pop.c:148
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "greeting¿¡¼­ ¹ß°ßµÇÁö¾ÊÀº APOP Å¸ÀÓ ½ºÅÆÇÁ°¡ ¿ä±¸µÊ\n"
+#: src/mainwindow.c:688 src/messageview.c:276
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/메시지(_M)/회신(_R)"
 
 
-#: src/pop.c:155
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "greeting¿¡¼­ Å¸ÀÓ ½ºÅÆÇÁ¿¡ ¹®¹ý ¿À·ù\n"
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/메시지(_M)/회신(_Y)"
 
 
-#: src/pop.c:181 src/pop.c:208
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "POP3 ÇÁ·ÎÅäÄÝ ¿¡·¯\n"
+#: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:277
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/메시지(_M)/회신(_Y)/전체(_A)"
 
 
-#: src/pop.c:592
-#, fuzzy, c-format
-msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö %d¸¦ »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù...\n"
+#: src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:279
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/메시지(_M)/회신(_Y)/보낸이(_S)"
 
 
-#: src/pop.c:600
-#, fuzzy, c-format
-msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö (%d / %d) ¸¦ °¡Á®¿À´Â Áß (%d / %d bytes)"
+#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:281
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/메시지(_M)/회신(_Y)/메일링리스트(_L)"
 
 
-#: src/pop.c:631
-#, fuzzy
-msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö %d°¡ Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù\n"
+#: src/mainwindow.c:694
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/메시지(_M)/따라올리고 회신"
 
 
-#: src/pop.c:634
-msgid "session timeout\n"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:284
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/메시지(_M)/전달(_F)"
 
 
-#: src/pop.c:652
-#, fuzzy
-msgid "command not supported\n"
-msgstr "Çì´õ À̸§ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾ÊÀ½"
+#: src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:285
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/메시지(_M)/첨부파일로 전달(_W)"
 
 
-#: src/pop.c:656
-#, fuzzy
-msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "ÀÎÁõ µµÁß ¿¡·¯ ¹ß»ý\n"
+#: src/mainwindow.c:698
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/메시지(_M)/Redirect"
 
 
-#: src/prefs_account.c:672
-#, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr "°èÁ¤%d"
+#: src/mainwindow.c:700
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/메시지(_M)/이동(_O)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:691
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "»õ °èÁ¤¿¡´ëÇÑ ¼³Á¤"
+#: src/mainwindow.c:701
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/메시지(_M)/복사(_C)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:696
-#, fuzzy
-msgid "Account preferences"
-msgstr "±âº»ÀûÀΠȯ°æ ¼³Á¤À» ÇÕ´Ï´Ù"
+#: src/mainwindow.c:702
+msgid "/_Message/Move to _trash"
+msgstr "/메시지(_M)/지운 편지함으로 이동(_T)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
-msgid "Receive"
-msgstr "¹Þ±â"
+#: src/mainwindow.c:703
+msgid "/_Message/_Delete..."
+msgstr "/메시지(_M)/지우기(_D)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
-msgid "Compose"
-msgstr "ÀÛ¼º"
+#: src/mainwindow.c:704
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/메시지(_M)/뉴스 메시지 취소"
 
 
-#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
-msgid "Privacy"
-msgstr "ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã"
+#: src/mainwindow.c:706
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:757
-msgid "SSL"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:707
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/표시(_M)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:760
-msgid "Advanced"
-msgstr "°í±Þ"
+#: src/mainwindow.c:708
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/표시 지움(_U)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:839
-#, fuzzy
-msgid "Name of account"
-msgstr "ÀÌ °èÁ¤ÀÇ À̸§"
+#: src/mainwindow.c:709
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/---"
 
 
-#: src/prefs_account.c:848
-msgid "Set as default"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:710
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/읽지않은 것으로 표시(_E)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:852
-msgid "Personal information"
-msgstr "½Å»ó Á¤º¸"
+#: src/mainwindow.c:711
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/읽은 것으로 표시(_D)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:861
-msgid "Full name"
-msgstr "Á¤½Ä À̸§"
+#: src/mainwindow.c:713
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/메시지(_M)/표시(_M)/모두 읽은 것으로 표시(_R)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:867
-msgid "Mail address"
-msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò"
+#: src/mainwindow.c:715 src/messageview.c:289
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/메시지(_M)/다시 편집(_E)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:873
-msgid "Organization"
-msgstr "±â°ü"
+#: src/mainwindow.c:718
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/도구(_T)/주소록(_A)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:897
-msgid "Server information"
-msgstr "¼­¹ö Á¤º¸"
+#: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:293
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/도구(_T)/주소록에 보낸이 더하기(_K)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:918
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr "POP3 (º¸Åë)"
+#: src/mainwindow.c:721
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/도구(_T)/주소 얻기(_H)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:920
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (APOP ÀÎÁõ)"
+#: src/mainwindow.c:722
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr "/도구(_T)/주소 얻기(_H)/폴더에서(_F)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
+#: src/mainwindow.c:724
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr "/도구(_T)/주소 얻기(_H)/메시지에서(_M)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:924
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "´º½º(NNTP)"
+#: src/mainwindow.c:727
+msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
+msgstr "/도구(_T)/폴더의 모든 메시지 필터(_F)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:926
-msgid "None (local)"
-msgstr "·ÎÄÃ"
+#: src/mainwindow.c:729
+msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
+msgstr "/도구(_T)/선택된 메시지 필터(_S)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:946
-msgid "This server requires authentication"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:731 src/messageview.c:296
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/도구(_T)/필터 규칙 만들기(_C)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:953
-#, fuzzy
-msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "ÀÎÁõ"
+#: src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:298
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr "/도구(_T)/필터 규칙 만들기(_C)/자동(_A)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:998
-msgid "News server"
-msgstr "´º½º ¼­¹ö"
+#: src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:300
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr "/도구(_T)/필터 규칙 만들기(_C)/보낸이로(_F)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1004
-msgid "Server for receiving"
-msgstr "¹Þ´Â ¼­¹ö"
+#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:302
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr "/도구(_T)/필터 규칙 만들기(_C)/받는이로(_T)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1010
-#, fuzzy
-msgid "Local mailbox file"
-msgstr "mbox ÆÄÀÏÀ» ÀÐÀ» ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.\n"
+#: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:304
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr "/도구(_T)/필터 규칙 만들기(_C)/제목으로(_S)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1017
-msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP ¼­¹ö(¹ß¼Û¿ë)"
+#: src/mainwindow.c:740
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
+msgstr "/도구(_T)/처리 규칙 만들기(_R)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1025
-msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:741
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
+msgstr "/도구(_T)/처리 규칙 만들기(_R)/자동(_A)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1034
-msgid "command to send mails"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:743
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
+msgstr "/도구(_T)/처리 규칙 만들기(_R)/보낸이로(_F)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
-msgid "User ID"
-msgstr "»ç¿ëÀÚ °èÁ¤"
+#: src/mainwindow.c:745
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
+msgstr "/도구(_T)/처리 규칙 만들기(_R)/받는이로(_T)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
-msgid "Password"
-msgstr "¾ÏÈ£"
+#: src/mainwindow.c:747
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
+msgstr "/도구(_T)/처리 규칙 만들기(_R)/제목으로(_S)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
-msgid "POP3"
-msgstr "POP3"
+#: src/mainwindow.c:752
+msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
+msgstr "/도구(_T)/모든 폴더의 새 메시지 확인(_E)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1127
-#, fuzzy
-msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "¹ÞÀº ÈÄ ¼­¹ö¿¡¼­ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ò"
+#: src/mainwindow.c:754
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/도구(_T)/중복된 메시지 지우기(_P)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1138
-#, fuzzy
-msgid "Remove after"
-msgstr "Æú´õ¸¦ »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù"
+#: src/mainwindow.c:756
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
+msgstr "/도구(_T)/중복된 메시지 지우기(_P)/선택된 폴더에서"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1147
-msgid "days"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:758
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
+msgstr "/도구(_T)/중복된 메시지 지우기(_P)/모든 폴더에서"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1164
-msgid "(0 days: remove immediately)"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:761
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/도구(_T)/실행(_X)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1171
-#, fuzzy
-msgid "Download all messages on server"
-msgstr "¼­¹ö¿¡¼­ ¸ðµç ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹ÞÀ½"
+#: src/mainwindow.c:764
+msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
+msgstr "/도구(_T)/SSL 증명서(_T)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1177
-msgid "Receive size limit"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:768
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/도구(_T)/로그 창(_L)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1184
-msgid "KB"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:770
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/설정(_C)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1196
-msgid "Default inbox"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:771
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/설정(_C)/현재 계정을 바꾸기(_H)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1219
-#, fuzzy
-msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "Æú´õ¿¡ µé¾î°¡¸é Ã¹¹ø° ¾ÈÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö ¿­±â"
+#: src/mainwindow.c:773
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/설정(_C)/계정에 따른 설정(_P)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1224
-#, fuzzy
-msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr ""
-"³»·Á¹ÞÀ» ÃÖ´ë ±â»ç ¼ö\n"
-"(0ÀΠ°æ¿ì Á¦ÇÑ ¾øÀ½)"
+#: src/mainwindow.c:775
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/설정(_C)/새 계정 만들기(_N)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1243
-msgid "unlimited if 0 is specified"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:777
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/설정(_C)/계정 편집(_E)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1249
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "¹ÞÀ»¶§ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÇÊÅ͸µ"
+#: src/mainwindow.c:779
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/설정(_C)/---"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1253
-msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:780
+msgid "/_Configuration/P_references..."
+msgstr "/설정(_C)/속성(_R)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1309
-#, fuzzy
-msgid "Add Date"
-msgstr "³¯Â¥"
+#: src/mainwindow.c:782
+msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
+msgstr "/설정(_C)/전처리(_O)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1310
-msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Message-ID »ý¼º"
+#: src/mainwindow.c:784
+msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
+msgstr "/설정(_C)/후처리(_C)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1317
-msgid "Add user-defined header"
-msgstr "»ç¿ëÀÚ Á¤ÀǵȠÇì´õ Ãß°¡"
+#: src/mainwindow.c:786
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/설정(_C)/필터(_F)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
-msgid " Edit... "
-msgstr " ÆíÁý..."
+#: src/mainwindow.c:788
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/설정(_C)/템플릿(_T)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1329
-msgid "Authentication"
-msgstr "ÀÎÁõ"
+#: src/mainwindow.c:789
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/설정(_C)/동작(_A)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1337
-msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "SMTP ÀÎÁõ(SMTP AUTH)"
+#: src/mainwindow.c:790
+msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
+msgstr "/설정(_C)/플러그인(_G)..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1352
-#, fuzzy
-msgid "Authentication method"
-msgstr "ÀÎÁõ"
+#: src/mainwindow.c:793
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/도움말(_H)/설명서(_M)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
-msgid "Automatic"
-msgstr "ÀÚµ¿"
+#: src/mainwindow.c:794
+msgid "/_Help/_FAQ"
+msgstr "/도움말(_H)/FAQ(_F)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1412
-msgid ""
-"If you leave these entries empty, the same\n"
-"user ID and password as receiving will be used."
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:795
+msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
+msgstr "/도움말(_H)/온라인 사용자 FAQ"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1421
-msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "º¸³»±âÀü POP3¿Í ÀÎÁõ"
+#: src/mainwindow.c:797
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/도움말(_H)/---"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1436
-#, fuzzy
-msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "ÀÎÁõ"
+#: src/mainwindow.c:944
+msgid "You are online. Click the icon to go offline"
+msgstr "현재 온라인 상태입니다. 오프라인으로 바꾸려면 아이콘을 클릭하세요."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1445
-#, fuzzy
-msgid "minutes"
-msgstr "ºÐ"
+#: src/mainwindow.c:948
+msgid "You are offline. Click the icon to go online"
+msgstr "현재 오프라인 상태입니다. 온라인으로 바꾸려면 아이콘을 클릭하세요."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
-msgid "Signature"
-msgstr "¼­¸í"
+#: src/mainwindow.c:965
+msgid "Select account"
+msgstr "계정 선택"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1500
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "¼­¸íÀ» Áöµ¿À¸·Î »ðÀÔ"
+#: src/mainwindow.c:1327 src/mainwindow.c:1368 src/mainwindow.c:1396
+#: src/prefs_folder_item.c:592
+msgid "Untitled"
+msgstr "제목 없음"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1505
-msgid "Signature separator"
-msgstr "¼­¸í ºÐ¸®ÀÚ"
+#: src/mainwindow.c:1397
+msgid "none"
+msgstr "없음"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1527
-#, fuzzy
-msgid "Command output"
-msgstr "¸í·É¾î"
+#: src/mainwindow.c:1660
+msgid "Delete all messages in trash folders?"
+msgstr "지운 편지함을 비울까요?"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1545
-#, fuzzy
-msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "´ÙÀ½ ÁÖ¼Ò¸¦ ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î Á¤ÇÔ"
+#: src/mainwindow.c:1679
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "우편함 더하기"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
-#: src/quote_fmt.c:49
-msgid "Cc"
-msgstr "ÂüÁ¶"
+#: src/mainwindow.c:1680
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"메일 박스의 위치를 입력하세요.\n"
+"기존의 메일 박스가 지정되면 자동으로\n"
+"스캔될것입니다."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1567
-msgid "Bcc"
-msgstr "¼ûÀº ÂüÁ¶"
+#: src/mainwindow.c:1686
+#, c-format
+msgid "The mailbox '%s' already exists."
+msgstr "우편함 '%s'이(가) 이미 존재합니다."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1580
-msgid "Reply-To"
-msgstr "ȸ½ÅÁÖ¼Ò"
+#: src/mainwindow.c:1691 src/setup.c:51
+msgid "Mailbox"
+msgstr "우편함"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1635
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "±âº»À¸·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¾Ïȣȭ"
+#: src/mainwindow.c:1696 src/setup.c:54
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
+msgstr ""
+"우편함 생성이 실패했습니다.\n"
+"아마 어떤 파일이 이미 존재하거나 그 곳에 쓰기 권한이 없습니다."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1637
-msgid "Sign message by default"
-msgstr "±âº»À¸·Î ¸Þ½ÃÁö¿¡ »çÀÎÀ» ÇÔ"
+#: src/mainwindow.c:2051
+msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - 폴더 보기"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1639
-#, fuzzy
-msgid "Default mode"
-msgstr "»èÁ¦"
+#: src/mainwindow.c:2087 src/messageview.c:778
+msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - 메시지 보기"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1647
-msgid "Use PGP/MIME"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:2478 src/plugins/trayicon/trayicon.c:366
+msgid "Exit"
+msgstr "끝내기"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1656
-msgid "Use Inline"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:2478
+msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
+msgstr "Sylpheed-Claws를 끝낼까요?"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1666
-msgid "Sign key"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:2630
+msgid "Folder synchronisation"
+msgstr "폴더 동기 맞추가"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1674
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:2631
+msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
+msgstr "모든 폴더의 동기를 맞추시겠습니까?"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1683
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:2893
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "중복된 메시지를 지웁니다..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1692
-msgid "Specify key manually"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:2927
+#, c-format
+msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
+msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
+msgstr[0] "중복된 %d 메시지를 %d 폴더에서 지웁니다.\n"
+msgstr[1] "중복된 %d 메시지들을 %d 폴더에서 지웁니다.\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1708
-msgid "User or key ID:"
+#: src/mainwindow.c:3068 src/summaryview.c:4203
+msgid "Processing rules to apply before folder rules"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
-msgid "Don't use SSL"
+#: src/mainwindow.c:3076
+msgid "Processing rules to apply after folder rules"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1800
-msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:3084 src/summaryview.c:4212
+msgid "Filtering configuration"
+msgstr "필터 설정"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
-msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr ""
+#: src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240 src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242
+#: src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244 src/matcher.c:1245 src/matcher.c:1246
+msgid "(none)"
+msgstr "(없음)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1817
-msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:108
+msgid "Find in current message"
+msgstr "현재 메시지에서 찾기"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1823
-msgid "NNTP"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:126
+msgid "Find text:"
+msgstr "찾을 문자열:"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1838
-msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:141 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:244
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "대소 문자 구별"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1840
-msgid "Send (SMTP)"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:377
+msgid "Search failed"
+msgstr "찾기가 실패했습니다"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1848
-msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:201 src/summary_search.c:378
+msgid "Search string not found."
+msgstr "찾는 문자열이 발견되자않았습니다."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1851
-msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr ""
+#: src/message_search.c:210
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "메시지의 맨앞에 도달했습니다; 끝에서 계속할까요?"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1975
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "SMTP Æ÷Æ® ¹øÈ£"
+#: src/message_search.c:213
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "메시지의 끝에 도달했습니다; 시작부분에서 계속할까요?"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1981
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "POP3 Æ÷Æ® ¹øÈ£"
-
-#: src/prefs_account.c:1987
-#, fuzzy
-msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "SMTP Æ÷Æ® ¹øÈ£"
-
-#: src/prefs_account.c:1993
-#, fuzzy
-msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "SMTP Æ÷Æ® ¹øÈ£"
-
-#: src/prefs_account.c:1998
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "µµ¸ÞÀΠÀ̸§ ÁöÁ¤"
-
-#: src/prefs_account.c:2008
-msgid "Use command to communicate with server"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:2016
-msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:2030
-#, fuzzy
-msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP4 ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
-
-#: src/prefs_account.c:2084
-#, fuzzy
-msgid "Put sent messages in"
-msgstr "º¸³½ ¸Þ½ÃÁö¸¦ 'º¸³½ ÆíÁöÇÔ'¿¡ ÀúÀå"
+#: src/message_search.c:216 src/summary_search.c:389
+msgid "Search finished"
+msgstr "찾기가 완료"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2086
-#, fuzzy
-msgid "Put draft messages in"
-msgstr "ÁÙ ¹Ù²Þ at"
+#: src/messageview.c:160
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/파일(_F)/닫기(_C)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2088
-#, fuzzy
-msgid "Put deleted messages in"
-msgstr "¸Þ½ÃÁö¸¦ Áö¿ó´Ï´Ù"
+#: src/messageview.c:270
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/보기(_V)/모든 헤더보기(_H)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2152
-#, fuzzy
-msgid "Account name is not entered."
-msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+#: src/messageview.c:273
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/메시지(_M)/새로 만들기(_N)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2156
-msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+#: src/messageview.c:287
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/메시지(_M)/Redirect(_T)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2161
-msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+#: src/messageview.c:306
+msgid "/_Tools/Create processing rule"
+msgstr "/도구(_T)/처리 규칙 만들기"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2166
-msgid "User ID is not entered."
-msgstr "»ç¿ëÀÚ ¾ÆÀ̵𰡠ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+#: src/messageview.c:308
+msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/도구(_T)/처리 규칙 만들기/자동(_A)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2171
-msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3 ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+#: src/messageview.c:310
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
+msgstr "/도구(_T)/처리 규칙 만들기/보낸이로(_F)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2176
-msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4 ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+#: src/messageview.c:312
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
+msgstr "/도구(_T)/처리 규칙 만들기/받는이로(_T)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2181
-msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP ¼­¹ö°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+#: src/messageview.c:314
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/도구(_T)/처리 규칙 만들기/제목으로(_S)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2187
-#, fuzzy
-msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+#: src/messageview.c:438
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr "Sylpheed - 메시지 보기"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2193
-#, fuzzy
-msgid "mail command is not entered."
-msgstr "¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ÁöÁ¤µÇÁö¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù."
+#: src/messageview.c:543
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<Return-Path 발견되지않음>"
 
 
-#: src/prefs_account.c:2277
+#: src/messageview.c:551
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Its not recommended to use the old style Inline\n"
-"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
-"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
+"The notification address to which the return receipt is\n"
+"to be sent does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:167
-#, fuzzy
-msgid "Actions configuration"
-msgstr "ÇÊÅÍ ¼³Á¤À» ¾¹´Ï´Ù...\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:189
-#, fuzzy
-msgid "Menu name:"
-msgstr "Á¤½Ä À̸§"
-
-#: src/prefs_actions.c:198
-#, fuzzy
-msgid "Command line:"
-msgstr "¸í·É¾î"
+#: src/messageview.c:557 src/messageview.c:575
+msgid "_Send"
+msgstr "보내기(_S)"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:227
-#, fuzzy
-msgid " Replace "
-msgstr "ȸ½Å"
+#: src/messageview.c:558 src/messageview.c:575
+msgid "+_Don't Send"
+msgstr "+보내지 않기(_D)"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:240
-msgid " Syntax help "
+#: src/messageview.c:571
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:259
-#, fuzzy
-msgid "Current actions"
-msgstr "Àοë"
+#: src/messageview.c:1038 src/mimeview.c:1457 src/summaryview.c:3570
+#: src/summaryview.c:3573 src/textview.c:2176
+msgid "Save as"
+msgstr "다른 이름으로 저장"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
-#: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
-#: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
-msgid "(New)"
-msgstr "(»õ ±ÔÄ¢)"
+#: src/messageview.c:1043 src/mimeview.c:1330 src/textview.c:2188
+msgid "Overwrite"
+msgstr "덮어쓰기"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:428
-#, fuzzy
-msgid "Menu name is not set."
-msgstr "Çì´õ À̸§ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾ÊÀ½"
+#: src/messageview.c:1044
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "기존 파일을 덮어쓰시겠습니까?"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:433
-msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:1052 src/summaryview.c:3590 src/summaryview.c:3593
+#: src/summaryview.c:3608
+#, c-format
+msgid "Can't save the file '%s'."
+msgstr "'%s' 파일을 저장할 수가 없습니다."
 
 
-#: src/prefs_actions.c:443
-msgid "Menu name is too long."
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:1126
+msgid "This message asks for a return receipt."
+msgstr "수신 확인을 요청한 메시지입니다."
 
 
-#: src/prefs_actions.c:452
-#, fuzzy
-msgid "Command line not set."
-msgstr "Çì´õ À̸§ÀÌ ÁöÁ¤µÇÁö¾ÊÀ½"
+#: src/messageview.c:1127
+msgid "Send receipt"
+msgstr "수신확인 보내기"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:457
-msgid "Menu name and command are too long."
+#: src/messageview.c:1167
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved,\n"
+"and has been deleted from the server."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"이 메시지는 부분적으로 받아졌고,\n"
+"서버에서는 지워졌습니다."
 
 
-#: src/prefs_actions.c:462
+#: src/messageview.c:1173
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"The command\n"
-"%s\n"
-"has a syntax error."
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"이 메시지는 부분적으로 받아졌습니다;\n"
+"이것은 %s입니다."
 
 
-#: src/prefs_actions.c:523
-#, fuzzy
-msgid "Delete action"
-msgstr "°èÁ¤ »èÁ¦"
+#: src/messageview.c:1177 src/messageview.c:1199
+msgid "Mark for download"
+msgstr "내려받기 표시"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:524
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "Á¤¸»·Î ÀÌ °èÁ¤À» »èÁ¦ÇϽðڽÀ´Ï±î?"
+#: src/messageview.c:1178 src/messageview.c:1190
+msgid "Mark for deletion"
+msgstr "지우기 표시"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:638
-msgid "MENU NAME:"
+#: src/messageview.c:1183
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be downloaded."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"이 메시지는 부분적으로 받아졌습니다;\n"
+"이것은 %s이고 다운로드될 것입니다."
 
 
-#: src/prefs_actions.c:639
-msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:1188 src/messageview.c:1201
+#: src/prefs_filtering_action.c:153
+msgid "Unmark"
+msgstr "표시취소"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:641
-msgid "COMMAND LINE:"
+#: src/messageview.c:1194
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be deleted."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"이 메시지는 부분적으로 받아졌습니다;\n"
+"이것은 %s이고 지워질 것입니다."
 
 
-#: src/prefs_actions.c:642
-#, fuzzy
-msgid "Begin with:"
-msgstr "³¡³¾¶§"
+#: src/messageview.c:1270
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "수신 확인 응답"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:643
-msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+#: src/messageview.c:1271
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
+"notification:"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"메시지가 당신의 여러 계정으로 보내졌습니다.\n"
+"수신 확인을 보낼 계정을 선택하세요:"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:644
-msgid "to send user provided text to command's standard input"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:1275
+msgid "_Send Notification"
+msgstr "확인 보내기(_S)"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:645
-msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:1275
+msgid "+_Cancel"
+msgstr "+취소(_C)"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:646
-#, fuzzy
-msgid "End with:"
-msgstr "³¡³¾¶§"
+#: src/messageview.c:1337 src/summaryview.c:3642 src/toolbar.c:175
+msgid "Print"
+msgstr "인쇄"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:647
-msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+#: src/messageview.c:1338 src/summaryview.c:3643
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"인쇄 명령어를 입력하세요:\n"
+"('%s'은(는) 파일이름으로 대체될 것입니다)"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:648
-msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+#: src/messageview.c:1344 src/summaryview.c:3649
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"'%s'"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"인쇄 명령어가 올바르지 않습니다:\n"
+"'%s'"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:649
-msgid "to run command asynchronously"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:1355 src/summaryview.c:3622
+msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
+msgstr "인쇄할 수 없습니다: 메시지가 비어있습니다."
 
 
-#: src/prefs_actions.c:650
-msgid "Use:"
-msgstr ""
+#: src/mh.c:392
+#, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "메시지 %s을(를) %s(으)로 복사할 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:651
-msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
-msgstr ""
+#: src/mh_gtk.c:59
+msgid "/Remove _mailbox"
+msgstr "/우편함를 지우기(_M)"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:652
+#: src/mh_gtk.c:323
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+"Really remove the mailbox '%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"'%s' 우편함을 정말로 지우시겠습니까?\n"
+"(메시지가 디스크로부터 지워지는 것은 아닙니다)"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:653
-msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
-msgstr ""
+#: src/mh_gtk.c:325
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "우편함를 지웁니다"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:654
-msgid "for a user provided argument"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:154
+msgid "/_Open"
+msgstr "/열기(_O)"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:655
-msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:155
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/열기(_W)..."
 
 
-#: src/prefs_actions.c:656
-#, fuzzy
-msgid "for the text selection"
-msgstr "±Û²Ã ¼±ÅÃ"
+#: src/mimeview.c:156
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/텍스트로 보기(_D)"
 
 
-#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "ºÎÈ£ ¼³¸í"
+#: src/mimeview.c:157 src/summaryview.c:458
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/새 이름으로(_S)..."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1018
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "ÀϹݠ¼³Á¤"
+#: src/mimeview.c:158
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/모두 저장(_A)..."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1042
-#, fuzzy
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "¸ðµç Çì¼­"
+#: src/mimeview.c:197
+msgid "MIME Type"
+msgstr "마임 타입"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1045
-#, fuzzy
-msgid "Quote"
-msgstr "º¸³¾ ÆíÁöÇÔ"
+#: src/mimeview.c:678
+msgid "Check signature"
+msgstr "서명 검사"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1047
-msgid "Display"
-msgstr "º¸±â"
+#: src/mimeview.c:683 src/mimeview.c:688 src/mimeview.c:693
+msgid "View full information"
+msgstr "전체 정보 보기"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1049
-msgid "Message"
-msgstr "º»¹®"
+#: src/mimeview.c:698 src/mimeview.c:702
+msgid "Check again"
+msgstr "다시 확인"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1057 src/select-keys.c:333
-msgid "Other"
-msgstr "±âŸ"
+#: src/mimeview.c:711
+msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
+msgstr "확인하려면 아이콘을 클릭하거나 'C'를 누느세요."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1109 src/prefs_common.c:1334
-msgid "External program"
-msgstr "¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥"
+#: src/mimeview.c:716
+msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
+msgstr "서명 검사 시간초과. 다시 시도하려면 아이콘을 클릭하거나 'C'를 누르세요."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1118
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "ÇÕüÀ» À§ÇØ ¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥À» »ç¿ë"
+#: src/mimeview.c:924
+msgid "Checking signature..."
+msgstr "서명 확인중..."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1125 src/prefs_common.c:1349
-msgid "Command"
-msgstr "¸í·É¾î"
+#: src/mimeview.c:966
+msgid "Go back to email"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1139
-msgid "Local spool"
-msgstr "Local spool"
+#: src/mimeview.c:1257 src/mimeview.c:1338 src/mimeview.c:1517
+#: src/mimeview.c:1550
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "multipart 메시지의 부분을 저장할 수가 없습니다."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1150
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr "spool·ÎºÎÅÍ ÇÕü"
+#: src/mimeview.c:1327 src/textview.c:2186
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "파일 '%s'을(를) 덮어쓰시겠습니까?"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1152
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "ÇÕü½Ã ÇÊÅ͸µ"
+#: src/mimeview.c:1365
+msgid "Select destination folder"
+msgstr "대상 폴더 선택"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1160
-msgid "Spool directory"
-msgstr "½ºÇ® µð·ºÅ丮"
+#: src/mimeview.c:1372
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a directory."
+msgstr "'%s'은(는) 디렉토리가 아닙니다."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1178
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "»õ ÆíÁö¸¦ ÀÚµ¿ °Ë»ç"
+#: src/mimeview.c:1564
+msgid "Open with"
+msgstr "...로 열기"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1180
-#, fuzzy
-msgid "every"
-msgstr "¼­¹ö"
+#: src/mimeview.c:1565
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"파일을 열 명령을 입력하세요:\n"
+"('%s'은(는) 파일이름으로 대체될 것입니다)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1192
-msgid "minute(s)"
-msgstr "ºÐ"
+#: src/news.c:220
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "%s:%d(으)로 NNTP 접속을 생성합니다...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1201
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "½ÃÀÛÇÒ ¶§ »õ ÆíÁö¸¦ °Ë»ç"
+#: src/news.c:308
+#, c-format
+msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "%s:%d로의 NNTP 연결이 끊어졌습니다. 다시 연결합니다...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1203
-#, fuzzy
-msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "ÇÕüÀ» À§ÇØ ¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥À» »ç¿ë"
+#: src/news.c:438
+msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+msgstr "뉴스그룹 목록을 받을 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1211
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr ""
+#: src/news.c:551
+msgid "can't post article.\n"
+msgstr "기사를 올릴 수가 없습니다.\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1221 src/prefs_common.c:1385 src/prefs_common.c:2754
-msgid "Always"
-msgstr ""
+#: src/news.c:577
+#, c-format
+msgid "can't retrieve article %d\n"
+msgstr "기사 %d을(를) 가져올 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1222
-msgid "Only if a window is active"
-msgstr ""
+#: src/news.c:626
+#, c-format
+msgid "can't select group: %s\n"
+msgstr "그룹을 선택할 수 없습니다: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1224 src/prefs_common.c:1386
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "¼­¹ö"
+#: src/news.c:854
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "그룹을 설정할 수 없습니다: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1232
-msgid "Close receive dialog when finished"
-msgstr ""
+#: src/news.c:862
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "올바르지않은 기사 범위: %d - %d\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1234
-msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr ""
+#: src/news.c:882
+#, c-format
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "%s을(를) 얻는 도중 에러가 발생.\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1244
-msgid "after autochecking"
+#: src/news.c:900
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1246
-msgid "after manual checking"
-msgstr ""
+#: src/news.c:904 src/news.c:989
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "xover를 가져올 수가 없습니다\n"
+
+#: src/news.c:913 src/news.c:999
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "xover를 얻는 도중 에러가 발생.\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1260
+#: src/news.c:919 src/news.c:1012
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"Command to execute:\n"
-"(use %d as number of new mails)"
-msgstr ""
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "올바르지않은 xover line: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1342
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "¹ß¼ÛÀ» À§ÇØ ¿ÜºÎ ÇÁ·Î±×·¥À» »ç¿ë"
+#: src/news.c:934 src/news.c:953 src/news.c:1031 src/news.c:1066
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "xhdr을 가져올 수가 없습니다\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1368
-#, fuzzy
-msgid "Save sent messages to Sent folder"
-msgstr "º¸³½ ¸Þ½ÃÁö¸¦ 'º¸³½ ÆíÁöÇÔ'¿¡ ÀúÀå"
+#: src/news.c:943 src/news.c:962 src/news.c:1043 src/news.c:1078
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "xhdr을 얻는 도중 에러가 발생.\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1370
-#, fuzzy
-msgid "Queue messages that fail to send"
-msgstr "º¸³»±â¸¦ ½ÇÆÐÇßÀ»¶§ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³¾ ÆíÁöÇÔÀ¸·Î º¸³¿"
+#: src/news.c:985
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "%3$s에서 %1$d - %2$d xover를 가져옴...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1376
-#, fuzzy
-msgid "Show send dialog"
-msgstr "¾È ÀÐÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ ¾ø½¿ "
+#: src/news_gtk.c:51
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/뉴스그룹 구독(_S)..."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1394
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "º¸³»´Â ¸ÞÀÏÀÇ ¹®ÀÚ¼Â"
+#: src/news_gtk.c:52
+msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
+msgstr "/뉴스그룹 구독안함(_U)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1409
-msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr ""
+#: src/news_gtk.c:201
+#, c-format
+msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
+msgstr "정말로 '%s' 뉴스그룹을 구독하지 않겠습니까?"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1410
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7bit ¾Æ½ºÅ° (US-ASCII)"
+#: src/news_gtk.c:202
+msgid "Unsubscribe newsgroup"
+msgstr "뉴스그룹 구독안함"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1412
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "À¯´ÏÄÚµå (UTF-8)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
+msgid "ClamAV: scanning message..."
+msgstr "ClamAV: 메시지 검사중..."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1414
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-1)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:238
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:251
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr "Clam AntiVirus"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1415
-#, fuzzy
-msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "¼­ºÎ À¯·´(ISO-8859-1)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:243
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
+"an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
+"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1416
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "ÁߺΠÀ¯·´(ISO-8859-2)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr "바이러스 검사 수행"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1417
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:109
+msgid "Scan archive contents"
+msgstr "압축파일 검사"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1418
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:122
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "최대 첨부 파일 크기"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1419
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "