google/freshmeat search Actions scripts should now work with any configured browser
[claws.git] / po / ja.po
index c673af3fbb167e71f027f2871ef2e14727fdf264..c3684eedc6d19f6bf9c89fa87f96651a6793fafc 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -2,10 +2,11 @@
 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
 #
+#: src/addrgather.c:278
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-05-03 13:29+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
@@ -13,11 +14,11 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: src/about.c:90
+#: src/about.c:89
 msgid "About"
 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
 
-#: src/about.c:200
+#: src/about.c:209
 msgid ""
 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
@@ -25,13 +26,12 @@ msgid ""
 "source.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) "
-"¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) "
-"¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
-"\n"
+"fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ"
+"¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢"
+"¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:206
+#: src/about.c:215
 msgid ""
 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr ""
 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:211
+#: src/about.c:220
 msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr ""
 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:215
+#: src/about.c:224
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -63,7 +63,7 @@ msgstr ""
 "version.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:221
+#: src/about.c:230
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr ""
 "more details.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:227
+#: src/about.c:236
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -87,25 +87,37 @@ msgstr ""
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:209
-#: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:184 src/foldersel.c:175
-#: src/import.c:188 src/inputdialog.c:155 src/main.c:314 src/main.c:322
-#: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:115
-#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1772 src/prefs_common.c:1991
-#: src/prefs_common.c:2107 src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
+#. Button panel
+#: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
+#: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
+#: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
+#: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
+#: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
+#: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
+#: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
+#: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
+#: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
+#: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/account.c:97
+#: src/account.c:119
 msgid "Reading all config for each account...\n"
 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
-#: src/account.c:112
+#: src/account.c:134
 #, c-format
 msgid "Found label: %s\n"
 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
 
-#: src/account.c:202
+#: src/account.c:254
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -113,514 +125,1079 @@ msgstr ""
 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/account.c:207
+#: src/account.c:260
 msgid "Opening account edit window...\n"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/account.c:347
+#: src/account.c:457
 msgid "Creating account edit window...\n"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/account.c:352
+#: src/account.c:462
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
 
-#: src/account.c:380 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:299
+#: src/account.c:480
+msgid ""
+"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
+"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+msgstr ""
+
+#: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
+#: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
+#: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
+#: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "̾Á°"
 
-#: src/account.c:381 src/prefs_account.c:616
+#: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
 msgid "Protocol"
 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
 
-#: src/account.c:382
+#: src/account.c:502
 msgid "Server"
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
 
-#: src/account.c:401 src/addressbook.c:439
+#: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
+#: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 msgid "Add"
 msgstr "ÄɲÃ"
 
-#: src/account.c:407
+#: src/account.c:537
 msgid "Edit"
 msgstr "ÊÔ½¸"
 
-#: src/account.c:413
+#: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr "  ºï½ü  "
 
-#: src/account.c:419 src/prefs_filter.c:432
+#: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
+#: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289
 msgid "Down"
 msgstr "  ¢­  "
 
-#: src/account.c:425 src/prefs_filter.c:426
+#: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
+#: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285
 msgid "Up"
 msgstr "  ¢¬  "
 
-#: src/account.c:439
-msgid " Set as usually used account "
+#: src/account.c:569
+#, fuzzy
+msgid " Set as default account "
 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
 
-#: src/account.c:445 src/prefs_filter.c:192 src/summary_search.c:192
+#: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
+#: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
+#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
 msgid "Close"
 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
 
-#: src/account.c:498
+#: src/account.c:657
 msgid "Delete account"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
-#: src/account.c:499
+#: src/account.c:658
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/account.c:500 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
-#: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
-#: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
-#: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:715
-#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:813
+#: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
+#: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
+#: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
+#: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
+#: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
+#: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
+#: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
+#: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
+#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
+#: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
 msgid "Yes"
 msgstr "¤Ï¤¤"
 
-#: src/account.c:500 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
-#: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
-#: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
+#: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
+#: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
+#: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
 msgid "+No"
 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
 
-#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
+#: src/account.c:671
+msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/addressadd.c:163
+#, fuzzy
+msgid "Add Address to Book"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+
+#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
+msgid "Address"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
+#: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
+msgid "Remarks"
+msgstr "È÷¹Í"
+
+#: src/addressadd.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Select Address Book Folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
+
+#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
+#: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
+#: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
+#: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
+#: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
+#: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
+#: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
+#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
+#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
+#: src/summaryview.c:3402
+msgid "Cancel"
+msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
+
+#: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
 msgid "/_File"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:230
-msgid "/_File/New _address"
+#: src/addressbook.c:349
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _Book"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
+
+#: src/addressbook.c:350
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:231
-msgid "/_File/New _group"
+#: src/addressbook.c:352
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:232
-msgid "/_File/New _folder"
+#: src/addressbook.c:355
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
-#: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
+#: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
+#: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
 
-#: src/addressbook.c:234
+#: src/addressbook.c:358
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:235
+#: src/addressbook.c:359
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
+#: src/addressbook.c:361
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Save"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
+#: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
+#: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
+
+#: src/addressbook.c:364
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/C_ut"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
+
+#: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
+
+#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
+
+#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
+#: src/mainwindow.c:516
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
+
+#: src/addressbook.c:368
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
+
+#: src/addressbook.c:369
+#, fuzzy
+msgid "/_Address"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/addressbook.c:370
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
+
+#: src/addressbook.c:371
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
+
+#: src/addressbook.c:372
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/New _Folder"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
+
+#: src/addressbook.c:373
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/---"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/addressbook.c:374
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/_Edit"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
+
+#: src/addressbook.c:375
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/_Delete"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+
+#: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
+
+#: src/addressbook.c:377
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+
+#: src/addressbook.c:378
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+
+#: src/addressbook.c:379
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+
+#: src/addressbook.c:381
+msgid "/_Tools/Export _HTML..."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Help"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
 
-#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
+#: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
-msgid "/New _address"
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
+#, fuzzy
+msgid "/New _Address"
 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
-msgid "/New _group"
+#: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
+#, fuzzy
+msgid "/New _Group"
 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
-msgid "/New _folder"
+#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
+#, fuzzy
+msgid "/New _Folder"
 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
-#: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
-#: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
-#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
-#: src/summaryview.c:314
+#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
+#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
+#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
+#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
-#: src/mainwindow.c:351
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
-
-#: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
+#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/ºï½ü(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:318
+#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+msgid "/C_ut"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
+#, fuzzy
+msgid "/_Copy"
+msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
+
+#: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
+#, fuzzy
+msgid "/_Paste"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
+
+#: src/addressbook.c:413
+#, fuzzy
+msgid "/Pa_ste Address"
+msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
+
+#: src/addressbook.c:535
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
-msgid "Remarks"
-msgstr "È÷¹Í"
-
-#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
+#: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
 msgid "Address book"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:638
 msgid "Name:"
 msgstr "̾Á°:"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
-#: src/prefs_filter.c:392
+#. Buttons
+#: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
+#: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
+#: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
+#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
+#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
 msgid "Delete"
 msgstr "ºï½ü"
 
-#: src/addressbook.c:442
+#: src/addressbook.c:676
 msgid "Lookup"
 msgstr "¸¡º÷"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
+#: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
+#: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
+#: src/summary_search.c:154
 msgid "To:"
 msgstr "°¸Àè:"
 
-#: src/addressbook.c:456
+#: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:479
-msgid "Common address"
-msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
-
-#: src/addressbook.c:486
-msgid "Personal address"
-msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
-
-#: src/addressbook.c:577
+#. Confirm deletion
+#: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
 
-#: src/addressbook.c:578
+#: src/addressbook.c:892
+msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:915
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
-#: src/prefs_filter.c:715 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573
-#: src/summaryview.c:813
+#: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
+#: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
+#: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
+#: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
+#: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
+#: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
+#: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
+#: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
+#: src/summaryview.c:3046
 msgid "No"
 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
-msgid "New folder"
-msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
+#: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
+msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
-msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/addressbook.c:1428
+msgid "Cannot paste into an address group."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
-msgid "NewFolder"
-msgstr "NewFolder"
+#: src/addressbook.c:2071
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2075
+#, fuzzy
+msgid "Folder only"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
+
+#: src/addressbook.c:2075
+#, fuzzy
+msgid "Folder and Addresses"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
+
+#: src/addressbook.c:2080
+#, c-format
+msgid "Really delete `%s' ?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/addressbook.c:2858
+msgid "New user, could not save index file."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2862
+msgid "New user, could not save address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2872
+msgid "Old address book converted successfully."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2877
+msgid ""
+"Old address book converted,\n"
+"could not save new address index file"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2890
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"but created empty new address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2896
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"could not create new address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2901
+msgid ""
+"Could not convert address book\n"
+"and could not create new address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2908
+msgid "Addressbook conversion error"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2912
+#, fuzzy
+msgid "Addressbook conversion"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+
+#: src/addressbook.c:2947
+#, fuzzy
+msgid "Addressbook Error"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+
+#: src/addressbook.c:2948
+msgid "Could not read address index"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
+msgid "Interface"
+msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
-#: src/addressbook.c:1187
-msgid "The name already exists."
-msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+#: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
+#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
+#, fuzzy
+msgid "Address Book"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/addressbook.c:1045
-msgid "New group"
-msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
+#: src/addressbook.c:3456
+msgid "Person"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1046
-msgid "Input the name of new group:"
-msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/addressbook.c:3472
+#, fuzzy
+msgid "EMail Address"
+msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:1047
-msgid "NewGroup"
+#: src/addressbook.c:3488
+#, fuzzy
+msgid "Group"
 msgstr "NewGroup"
 
-#: src/addressbook.c:1122
-msgid "Edit group"
-msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
+#. special folder setting (maybe these options are redundant)
+#: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
+#: src/prefs_account.c:1733
+msgid "Folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/addressbook.c:1123
-msgid "Input the new name of group:"
-msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/addressbook.c:3520
+#, fuzzy
+msgid "vCard"
+msgstr "¥¯¥ê¥¢"
 
-#: src/addressbook.c:1173
-msgid "Edit folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
+#: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
+msgid "JPilot"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1174
-msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/addressbook.c:3568
+#, fuzzy
+msgid "LDAP Server"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
 
-#: src/addressbook.c:1223
-#, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/addrgather.c:156
+msgid "Please specify name for address book."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1271
-msgid "Edit address"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
+#: src/addrgather.c:176
+msgid "Please select the mail headers to search."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:300
-msgid "Address"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
+#. Go fer it
+#: src/addrgather.c:182
+msgid "Busy harvesting addresses..."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
-#: src/compose.c:3641 src/export.c:185 src/foldersel.c:176 src/import.c:189
-#: src/inputdialog.c:156 src/main.c:314 src/main.c:322 src/mainwindow.c:1655
-#: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:119 src/prefs.c:468
-#: src/prefs_common.c:2108 src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:324
-#: src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
-msgid "Cancel"
-msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
+#: src/addrgather.c:220
+msgid "Addresses gathered successfully."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1524
-msgid "Reading addressbook file..."
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
+#: src/addrgather.c:284
+#, fuzzy
+msgid "No folder or message was selected."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/addressbook.c:1528
-#, c-format
-msgid "%s doesn't exist.\n"
-msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/addrgather.c:292
+msgid ""
+"Please select a folder to process from the folder\n"
+"list. Alternatively, select one or messages from\n"
+"the message list."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
-#: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
-#: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:994
-#: src/summaryview.c:1200 src/summaryview.c:1282 src/summaryview.c:1343
-#: src/summaryview.c:1800 src/summaryview.c:2275 src/summaryview.c:2298
-#: src/summaryview.c:2319 src/summaryview.c:2412
-msgid "done.\n"
-msgstr "´°Î»¡£\n"
+#: src/addrgather.c:344
+#, fuzzy
+msgid "Folder :"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/addressbook.c:1821
-msgid "Exporting addressbook to file..."
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
+#: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
+#, fuzzy
+msgid "Address Book :"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/addressbook.c:1839
-msgid "failed to write addressbook data.\n"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/addrgather.c:365
+#, fuzzy
+msgid "Folder Size :"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/alertpanel.c:98 src/compose.c:3243 src/main.c:312
-msgid "Notice"
-msgstr "Ãí°Õ"
+#: src/addrgather.c:380
+#, fuzzy
+msgid "Process these mail header fields"
+msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
 
-#: src/alertpanel.c:111
+#: src/addrgather.c:398
+msgid "Include sub-folders"
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:421
+#, fuzzy
+msgid "Header Name"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
+
+#: src/addrgather.c:422
+#, fuzzy
+msgid "Address Count"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+
+#. Create notebook pages
+#: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
 msgid "Warning"
 msgstr "·Ù¹ð"
 
-#: src/alertpanel.c:124 src/inc.c:403
+#: src/addrgather.c:527
+#, fuzzy
+msgid "Header Fields"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
+
+#: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
+msgid "Finish"
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:587
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:595
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
+msgstr ""
+
+#. Old address book
+#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+msgid "Common address"
+msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+msgid "Personal address"
+msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
+msgid "Notice"
+msgstr "Ãí°Õ"
+
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
 msgid "Error"
 msgstr "¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/alertpanel.c:160
+#: src/alertpanel.c:188
 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
+#: src/alertpanel.c:276
+msgid "Show this message next time"
+msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
+
 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
 msgid "can't allocate memory\n"
 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:365
+#: src/colorlabel.c:45
+msgid "Orange"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:46
+msgid "Red"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:47
+#, fuzzy
+msgid "Pink"
+msgstr "°õºþ"
+
+#: src/colorlabel.c:48
+msgid "Sky blue"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:49
+#, fuzzy
+msgid "Blue"
+msgstr "ÆâÍÆ"
+
+#: src/colorlabel.c:50
+msgid "Green"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:51
+#, fuzzy
+msgid "Brown"
+msgstr "  ¢­  "
+
+#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
+#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
+#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
+#. * can always get back the SummaryView pointer.
+#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
+#: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
+#, fuzzy
+msgid "None"
+msgstr "´°Î»"
+
+#: src/compose.c:485
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
 
-#: src/compose.c:366
+#: src/compose.c:486
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ºï½ü(_R)"
 
-#: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
-#: src/folderview.c:225
+#: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
 
-#: src/compose.c:374
+#: src/compose.c:494
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
 
-#: src/compose.c:375
+#: src/compose.c:495
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
 
-#: src/compose.c:376
+#: src/compose.c:496
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
 
-#: src/compose.c:381
+#: src/compose.c:501
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
 
-#: src/compose.c:382
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
 
-#: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
-
-#: src/compose.c:384
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
 
-#: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
-
-#: src/compose.c:386
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
-
-#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
+#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
 
-#: src/compose.c:389
-msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
+#: src/compose.c:508
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
 
-#: src/compose.c:390
-msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
+#: src/compose.c:509
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
-msgid "/_Message"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
+#: src/compose.c:514
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:394
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
+#: src/compose.c:519
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:396
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
+#: src/compose.c:524
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:398
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
+#: src/compose.c:529
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
-#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
-#: src/mainwindow.c:469
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
+#: src/compose.c:534
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:401
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
+#: src/compose.c:539
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:402
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
+#: src/compose.c:544
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:403
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
+#: src/compose.c:549
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:404
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
+#: src/compose.c:554
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:406
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
+#: src/compose.c:559
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:564
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:569
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:574
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:579
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:585
+msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:587
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
+
+#: src/compose.c:589
+msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
+
+#: src/compose.c:592
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling"
+msgstr "/³«¤¯(_O)"
+
+#: src/compose.c:593
+msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:595
+msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:597
+msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:599
+msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:601
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling/---"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
+
+#: src/compose.c:602
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
+msgstr "/ÀßÄê(_C)"
+
+#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
+msgid "/_View"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
+
+#: src/compose.c:607
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_To"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+
+#: src/compose.c:608
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Cc"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
+
+#: src/compose.c:609
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Bcc"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
+
+#: src/compose.c:610
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Reply to"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
+
+#: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
+#: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
+
+#: src/compose.c:612
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Followup to"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
+
+#: src/compose.c:614
+#, fuzzy
+msgid "/_View/R_uler"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+
+#: src/compose.c:616
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Attachment"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
+
+#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
+msgid "/_Message"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
+
+#: src/compose.c:619
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
+
+#: src/compose.c:621
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
+
+#: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
+#: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:693
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
+
+#: src/compose.c:624
+msgid "/_Message/Save to _draft folder"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
+
+#: src/compose.c:626
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Save and _keep editing"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
+
+#: src/compose.c:630
+msgid "/_Message/_To"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
+
+#: src/compose.c:631
+msgid "/_Message/_Cc"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
+
+#: src/compose.c:632
+msgid "/_Message/_Bcc"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
+
+#: src/compose.c:633
+msgid "/_Message/_Reply to"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
+
+#: src/compose.c:635
+msgid "/_Message/_Followup to"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
 
-#: src/compose.c:408
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
 
-#: src/compose.c:411
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
 
-#: src/compose.c:412
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
 
-#: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
-msgid "/_Tool"
+#: src/compose.c:645
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
+
+#: src/compose.c:646
+msgid "/_Message/Priority/Highest"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:647
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/High"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
+
+#: src/compose.c:648
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/Normal"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+
+#: src/compose.c:649
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/Low"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+
+#: src/compose.c:650
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/Lowest"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+
+#: src/compose.c:652
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+
+#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
 
-#: src/compose.c:415
-msgid "/_Tool/Show _ruler"
+#: src/compose.c:654
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
 
-#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
-msgid "/_Tool/_Address book"
+#: src/compose.c:655
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
 
-#: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Tools/_Template"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
+msgid "/_Tools/Actio_ns"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
+msgid "Can't get the part of multipart message."
+msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:548
+#: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:560
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Begin forwarded message:\n"
-"\n"
+#: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
+msgid "Can't get text part\n"
+msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/compose.c:1326
+#, fuzzy
+msgid "Reply-To:"
+msgstr "Reply-To"
+
+#: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
+#: src/headerview.c:56
+msgid "Newsgroups:"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
+
+#: src/compose.c:1332
+msgid "Followup-To:"
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Begin forwarded message:\n"
-"\n"
 
-#: src/compose.c:1224
+#: src/compose.c:1610
+msgid "Quote mark format error."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:1622
+msgid "Message reply/forward format error."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:1919
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1228
+#: src/compose.c:1923
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1232
-#, c-format
-msgid "File %s is empty\n"
+#: src/compose.c:1927
+#, fuzzy, c-format
+msgid "File %s is empty."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
 
-#: src/compose.c:1253
+#: src/compose.c:1931
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't read %s."
+msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/compose.c:1956
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
 
-#: src/compose.c:1359
+#: src/compose.c:2600
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [¹¹¿·]"
 
-#: src/compose.c:1361
+#: src/compose.c:2602
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
-#: src/compose.c:1364
+#: src/compose.c:2605
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
-#: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#: src/compose.c:1404
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#: src/compose.c:1422
+#: src/compose.c:2629
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -628,16 +1205,38 @@ msgstr ""
 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/compose.c:1443
+#: src/compose.c:2684
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
+#: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
+msgid "Send"
+msgstr "Á÷¿®"
+
+#: src/compose.c:2693
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:2713
+#, fuzzy
+msgid "Could not queue message for sending"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
+msgid "can't get recipient list."
+msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:1457
+#: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
 msgid "Queueing"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
 
-#: src/compose.c:1458
+#: src/compose.c:2813
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -645,172 +1244,244 @@ msgstr ""
 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
+#: src/compose.c:2819
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:1467
+#: src/compose.c:2822
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
-msgid "Can't save the message to outbox."
+#: src/compose.c:2838
+#, fuzzy
+msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1477
+#: src/compose.c:2867
+msgid "Writing bounce header\n"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
+#: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
+#: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
+#: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
+#: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1526
-msgid "Can't convert the codeset of the message."
+#: src/compose.c:3106
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message.\n"
+"Send it anyway?"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:1535
+#: src/compose.c:3123
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/compose.c:1653
-msgid "saving sent message...\n"
-msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#: src/compose.c:1658
-msgid "can't save message\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/compose.c:3253
+#, fuzzy
+msgid "can't remove the old message\n"
+msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1687
+#: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
 msgid "queueing message...\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/compose.c:1762
+#: src/compose.c:3303
+msgid "No account for sending mails available!"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3313
+msgid "No account for posting news available!"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3443
+#, fuzzy
+msgid "can't find queue folder\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1801
+#: src/compose.c:3495
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:2114
+#: src/compose.c:3601
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Writing %s-header\n"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/compose.c:3861
+#, c-format
+msgid "compose: priority unknown : %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3929
 #, c-format
 msgid "generated Message-ID: %s\n"
 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
 
-#: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
+#: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
+msgid "From:"
+msgstr "º¹½Ð¿Í:"
+
+#: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
 
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2102
-#: src/select-keys.c:297 src/summaryview.c:361
+#. S_COL_DATE
+#: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
+#: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
 msgid "Size"
 msgstr "¥µ¥¤¥º"
 
-#: src/compose.c:2205
+#. Save Message to folder
+#: src/compose.c:4241
+#, fuzzy
+msgid "Save Message to "
+msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
+
+#: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
+#, fuzzy
+msgid "Select ..."
+msgstr " ÁªÂò... "
+
+#: src/compose.c:4347
 msgid "Creating compose window...\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
-msgid "From:"
-msgstr "º¹½Ð¿Í:"
+#. header labels and entries
+#: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
+msgid "Header"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
 
-#: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:486
-#: src/prefs_common.c:611
-msgid "Send"
-msgstr "Á÷¿®"
+#. attachment list
+#: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "źÉÕ"
+
+#. Others Tab
+#: src/compose.c:4405
+#, fuzzy
+msgid "Others"
+msgstr "¤½¤Î¾"
+
+#: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/summary_search.c:161
+msgid "Subject:"
+msgstr "·ï̾:"
+
+#: src/compose.c:4667
+#, c-format
+msgid ""
+"Spell checker could not be started.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:4674
+#, c-format
+msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2672
+#: src/compose.c:4831
 msgid "Send message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2679
+#: src/compose.c:4837
 msgid "Send later"
 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2680
+#: src/compose.c:4838
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
+#: src/compose.c:4845
 msgid "Draft"
 msgstr "Áð¹Æ"
 
-#: src/compose.c:2688
+#: src/compose.c:4846
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
 
-#: src/compose.c:2697
+#: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
 msgid "Insert"
 msgstr "ÁÞÆþ"
 
-#: src/compose.c:2698
+#: src/compose.c:4856
 msgid "Insert file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
 
-#: src/compose.c:2705
+#: src/compose.c:4863
 msgid "Attach"
 msgstr "źÉÕ"
 
-#: src/compose.c:2706
+#: src/compose.c:4864
 msgid "Attach file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
 
-#: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1012
+#: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
 msgid "Signature"
 msgstr "½ð̾"
 
-#: src/compose.c:2716
+#: src/compose.c:4874
 msgid "Insert signature"
 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
 
-#: src/compose.c:2724
+#: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
 msgid "Editor"
 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
 
-#: src/compose.c:2725
+#: src/compose.c:4883
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
 
-#: src/compose.c:2733
+#: src/compose.c:4891
 msgid "Linewrap"
 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
 
-#: src/compose.c:2734
-msgid "Wrap long lines"
+#: src/compose.c:4892
+#, fuzzy
+msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
 
-#: src/compose.c:2939
+#: src/compose.c:5255
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:2957
+#: src/compose.c:5273
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:3025
+#: src/compose.c:5342
 msgid "Property"
 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
 
-#: src/compose.c:3045
+#: src/compose.c:5387
 msgid "Encoding"
 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
 
-#: src/compose.c:3068
+#: src/compose.c:5416
 msgid "Path"
 msgstr "¥Ñ¥¹"
 
-#: src/compose.c:3069
+#: src/compose.c:5417
 msgid "File name"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: src/compose.c:3214
+#: src/compose.c:5564
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:3240
+#: src/compose.c:5590
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -821,2627 +1492,5563 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
 
-#: src/compose.c:3253
+#: src/compose.c:5603
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
 
-#: src/compose.c:3254
+#: src/compose.c:5604
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
 
-#: src/compose.c:3278
+#: src/compose.c:5628
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
 
 #. failed
-#: src/compose.c:3311
+#: src/compose.c:5661
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:3315
+#: src/compose.c:5665
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:3317
+#: src/compose.c:5667
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
 
-#: src/compose.c:3574
-msgid "can't remove the old draft message\n"
-msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
+msgid "Offline warning"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
+#: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
+msgid "You're working offline. Override?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
 msgid "Select file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/compose.c:3639
+#: src/compose.c:6198
 msgid "Discard message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
 
-#: src/compose.c:3640
+#: src/compose.c:6199
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:6200
 msgid "Discard"
 msgstr "ÇË´þ"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:6200
 msgid "to Draft"
 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
 
-#: src/export.c:121
-msgid "Export"
-msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
+#: src/compose.c:6232
+#, c-format
+msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:143
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
+#: src/compose.c:6234
+msgid "Apply template"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:153
-msgid "Source dir:"
-msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
+#: src/compose.c:6235
+#, fuzzy
+msgid "Replace"
+msgstr "ÊÖ¿®"
 
-#: src/export.c:158
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
+#: src/editaddress.c:143
+msgid "Add New Person"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:171 src/export.c:177 src/import.c:175 src/import.c:181
-#: src/prefs_filter.c:343
-msgid " Select... "
-msgstr " ÁªÂò... "
+#: src/editaddress.c:144
+msgid "Edit Person Details"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:216
-msgid "Select exporting file"
-msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+#: src/editaddress.c:280
+#, fuzzy
+msgid "An E-Mail address must be supplied."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/foldersel.c:130
-msgid "Select folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
+#: src/editaddress.c:408
+msgid "A Name and Value must be supplied."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
-msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
+#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
+#: src/editaddress.c:462
+msgid "Edit Person Data"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
-msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
+#: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
+#, fuzzy
+msgid "Display Name"
+msgstr "ɽ¼¨"
 
-#: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
+#: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
+#, fuzzy
+msgid "Last Name"
+msgstr "̾Á°"
 
-#: src/folderview.c:201
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
+#: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
+#, fuzzy
+msgid "First Name"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: src/folderview.c:212
-msgid "/Remove _IMAP4 server"
-msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
+#: src/editaddress.c:571
+#, fuzzy
+msgid "Nickname"
+msgstr "̾Á°"
 
-#: src/folderview.c:219
-msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
+#: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
+#: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
+#, fuzzy
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/folderview.c:221
-msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
+#: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
+msgid "Alias"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:223
-msgid "/Remove _news server"
-msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
+#. Buttons
+#: src/editaddress.c:692
+msgid "Move Up"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:234
-msgid "Folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
+#: src/editaddress.c:695
+#, fuzzy
+msgid "Move Down"
+msgstr "  ¢­  "
 
-#: src/folderview.c:234
-msgid "New"
-msgstr "¿·Ãå"
+#: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
+msgid "Modify"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2099
-msgid "Unread"
-msgstr "̤ÆÉ"
+#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
+#: src/summary_search.c:199
+msgid "Clear"
+msgstr "¥¯¥ê¥¢"
 
-#: src/folderview.c:235
-msgid "#"
-msgstr "Áí¿ô"
-
-#: src/folderview.c:245
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#. value
+#: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:393
+msgid "Value"
+msgstr "ÆâÍÆ"
 
-#: src/folderview.c:382
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
-
-#: src/folderview.c:383
-msgid "Setting folder info..."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
+#: src/editaddress.c:865
+#, fuzzy
+msgid "Basic Data"
+msgstr "´ðËÜ"
 
-#: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
+#: src/editaddress.c:867
+msgid "User Attributes"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
+#: src/editbook.c:112
+msgid "File appears to be Ok."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:558
-msgid "Updating all folders..."
-msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
+#: src/editbook.c:115
+msgid "File does not appear to be a valid address book format."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:639
-msgid "Inbox"
-msgstr "¼õ¿®È¢"
+#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+#, fuzzy
+msgid "Could not read file."
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/folderview.c:602
-msgid "Outbox"
-msgstr "Á÷¿®¹µ"
+#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+#, fuzzy
+msgid "Edit Addressbook"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
 
-#: src/folderview.c:607
-msgid "Queue"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
+#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+msgid " Check File "
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:612
-msgid "Trash"
-msgstr "¤´¤ßÈ¢"
+#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
+#, fuzzy
+msgid "File"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
 
-#: src/folderview.c:1067
-#, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/editbook.c:283
+#, fuzzy
+msgid "Add New Addressbook"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/editgroup.c:103
+msgid "A Group Name must be supplied."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+#: src/editgroup.c:259
+#, fuzzy
+msgid "Edit Group Data"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
 
-#: src/folderview.c:1207
-#, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
+msgid "Group Name"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1209
-msgid "Rename folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
+#: src/editgroup.c:306
+#, fuzzy
+msgid "Addresses in Group"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/folderview.c:1269
-#, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
+#: src/editgroup.c:308
+msgid " -> "
 msgstr ""
-"`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
-"ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
-msgid "Delete folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
+#: src/editgroup.c:335
+msgid " <- "
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
-#, c-format
-msgid "can't remove folder `%s'\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/editgroup.c:337
+#, fuzzy
+msgid "Available Addresses"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/folderview.c:1311
-#, c-format
-msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from disk)"
+#: src/editgroup.c:401
+msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
-"ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
-"(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
 
-#: src/folderview.c:1314
-msgid "Remove folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
-
-#: src/folderview.c:1401
-#, c-format
-msgid "Really delete folder `%s'?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/editgroup.c:450
+#, fuzzy
+msgid "Edit Group Details"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
 
-#: src/folderview.c:1441
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
-msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/editgroup.c:453
+#, fuzzy
+msgid "Add New Group"
+msgstr "NewGroup"
 
-#: src/folderview.c:1443
-msgid "Delete IMAP4 server"
-msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
+#: src/editgroup.c:501
+msgid "Edit folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
 
-#: src/folderview.c:1484
-msgid "Subscribe newsgroup"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
+#: src/editgroup.c:501
+msgid "Input the new name of folder:"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/folderview.c:1485
-msgid "Input subscribing newsgroup:"
-msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
+#: src/folderview.c:2126
+msgid "New folder"
+msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/folderview.c:1494
-#, c-format
-msgid "The newsgroup `%s' already exists."
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+#: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
+msgid "Input the name of new folder:"
+msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/folderview.c:1540
-#, c-format
-msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/editjpilot.c:189
+msgid "File does not appear to be JPilot format."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1542
-msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
+#: src/editjpilot.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Select JPilot File"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
-#: src/folderview.c:1573
-#, c-format
-msgid "Really delete news server `%s'?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+msgid "Edit JPilot Entry"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1575
-msgid "Delete news server"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
+#: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
+#, fuzzy
+msgid " ... "
+msgstr " ÊÔ½¸... "
 
-#: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
-msgid "Abcdef"
-msgstr "ÆüËܸìAbc"
+#: src/editjpilot.c:319
+msgid "Additional e-Mail address item(s)"
+msgstr ""
 
-#: src/headerview.c:56
-msgid "Newsgroups:"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
+#: src/editjpilot.c:408
+msgid "Add New JPilot Entry"
+msgstr ""
 
-#: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
-msgid "Subject:"
-msgstr "·ï̾:"
+#: src/editldap.c:164
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr ""
 
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
+#, fuzzy
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1383
-msgid "(No From)"
-msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
+#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+msgid "Edit LDAP Server"
+msgstr ""
 
-#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1399
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
+#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
+msgid "Hostname"
+msgstr ""
 
-#: src/headerwindow.c:55
-msgid "Creating header window...\n"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
+#, fuzzy
+msgid "Port"
+msgstr "°õºþ"
 
-#: src/headerwindow.c:59
-msgid "All header"
-msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
+#: src/editldap.c:328
+#, fuzzy
+msgid " Check Server "
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
 
-#: src/headerwindow.c:113
-#, c-format
-msgid "Displaying the header of %s ...\n"
-msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
+#, fuzzy
+msgid "Search Base"
+msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
 
-#: src/headerwindow.c:115
-#, c-format
-msgid "%s - All header"
-msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
+#: src/editldap.c:390
+#, fuzzy
+msgid "Search Criteria"
+msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/editldap.c:397
+#, fuzzy
+msgid " Reset "
+msgstr "  ºï½ü  "
 
-#: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/editldap.c:402
+msgid "Bind DN"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:145
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
+#: src/editldap.c:411
+#, fuzzy
+msgid "Bind Password"
+msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
 
-#: src/imap.c:168
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
+#: src/editldap.c:420
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/editldap.c:434
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:309
-#, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
+msgid "Basic"
+msgstr "´ðËÜ"
 
-#: src/imap.c:318
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/editldap.c:462
+msgid "Extended"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/editldap.c:547
+#, fuzzy
+msgid "Add New LDAP Server"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
 
-#: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
-#: src/mh.c:419
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
+#: src/editldap_basedn.c:141
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
-#, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/editldap_basedn.c:202
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:431
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
+#: src/editldap_basedn.c:286
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:437 src/imap.c:473
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/editvcard.c:96
+msgid "File does not appear to be vCard format."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:467
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
+#: src/editvcard.c:132
+#, fuzzy
+msgid "Select vCard File"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/imap.c:510
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+msgid "Edit vCard Entry"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:538
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/editvcard.c:296
+msgid "Add New vCard Entry"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:564
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exphtmldlg.c:99
+msgid "Please specify output directory and file to create."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:570
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/exphtmldlg.c:102
+msgid "Select stylesheet and formatting."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:578
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
+#: src/exphtmldlg.c:105
+msgid "File exported successfully."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:608
+#: src/exphtmldlg.c:152
 #, c-format
-msgid "deleting message %d...\n"
-msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+msgid ""
+"HTML Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:643
-msgid "\tDeleting all cached messages... "
-msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+#: src/exphtmldlg.c:155
+msgid "Create Directory"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:670
+#: src/exphtmldlg.c:164
 #, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgid ""
+"Could not create output directory for HTML file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:693
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/exphtmldlg.c:166
+msgid "Failed to Create Directory"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:846
-#, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exphtmldlg.c:316
+msgid "Select HTML Output File"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1153
-#, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
+#: src/exphtmldlg.c:385
+msgid "HTML Output File"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1201
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
+#: src/exphtmldlg.c:441
+msgid "Stylesheet"
+msgstr ""
 
-#: src/import.c:125
-msgid "Import"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
+#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
+#, fuzzy
+msgid "Default"
+msgstr "ºï½ü"
 
-#: src/import.c:147
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
+#: src/exphtmldlg.c:460
+#, fuzzy
+msgid "Full"
+msgstr "̾Á°"
 
-#: src/import.c:157
-msgid "Importing file:"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
+#: src/exphtmldlg.c:466
+#, fuzzy
+msgid "Custom"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
 
-#: src/import.c:162
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
+#: src/exphtmldlg.c:472
+msgid "Custom-2"
+msgstr ""
 
-#: src/import.c:220
-msgid "Select importing file"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+#: src/exphtmldlg.c:478
+msgid "Custom-3"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:183 src/inc.c:225
-msgid "Standby"
-msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
+#: src/exphtmldlg.c:484
+msgid "Custom-4"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:243
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
+#: src/exphtmldlg.c:498
+#, fuzzy
+msgid "Full Name Format"
+msgstr "̾Á°"
 
-#: src/inc.c:372
-#, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/exphtmldlg.c:505
+msgid "First Name, Last Name"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:376
-msgid "Input password"
-msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
+#: src/exphtmldlg.c:511
+msgid "Last Name, First Name"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:393
-msgid "Retrieving"
-msgstr "¼õ¿®Ãæ"
+#: src/exphtmldlg.c:525
+msgid "Color Banding"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:400
-msgid "Done"
-msgstr "´°Î»"
+#: src/exphtmldlg.c:531
+msgid "Format E-Mail Links"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:409
-#, c-format
-msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
+#: src/exphtmldlg.c:537
+msgid "Format User Attributes"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:475
-#, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
+#, fuzzy
+msgid "File Name"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: src/inc.c:483
-#, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
+#: src/exphtmldlg.c:597
+#, fuzzy
+msgid "Open with Web Browser"
+msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
 
-#: src/inc.c:504
-#, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
+#: src/exphtmldlg.c:626
+#, fuzzy
+msgid "Export Address Book to HTML File"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/inc.c:515 src/inc.c:649
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#. Button panel
+#: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
+#, fuzzy
+msgid "Prev"
+msgstr "ÀßÄê"
 
-#: src/inc.c:518 src/inc.c:652
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
+#: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
+msgid "Next"
+msgstr "¼¡"
 
-#: src/inc.c:683 src/inc.c:733
-#, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+#: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
+#, fuzzy
+msgid "File Info"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: src/inc.c:708
-msgid "Authorizing..."
-msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
+#: src/exphtmldlg.c:691
+#, fuzzy
+msgid "Format"
+msgstr "žÁ÷"
 
-#: src/inc.c:713
-msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
+#: src/export.c:127
+msgid "Export"
+msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
 
-#: src/inc.c:718
-msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
+#: src/export.c:146
+msgid "Specify target folder and mbox file."
+msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/inc.c:723
-msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
+#: src/export.c:156
+msgid "Source dir:"
+msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
 
-#: src/inc.c:728
-msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
+#: src/export.c:161
+msgid "Exporting file:"
+msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
 
-#: src/inc.c:744
-msgid "Deleting message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
+#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
+#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
+msgid " Select... "
+msgstr " ÁªÂò... "
 
-#: src/inc.c:748
-msgid "Quitting"
-msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
+#: src/export.c:219
+msgid "Select exporting file"
+msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
-#: src/inc.c:776
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exporthtml.c:799
+#, fuzzy
+msgid "Full Name"
+msgstr "̾Á°"
 
-#: src/inc.c:803
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
+msgid "Attributes"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:806
-msgid "No disk space left."
-msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/exporthtml.c:1004
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Address Book"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/inc.c:857
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/exporthtml.c:1116
+msgid "Name already exists but is not a directory."
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:868
-#, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/exporthtml.c:1119
+msgid "No permissions to create directory."
+msgstr ""
 
-#: src/logwindow.c:50
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/exporthtml.c:1122
+msgid "Name is too long."
+msgstr ""
 
-#: src/logwindow.c:54
-msgid "Protocol log"
-msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
+#: src/exporthtml.c:1125
+#, fuzzy
+msgid "Not specified."
+msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:103
-#, c-format
-msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
-"Can't create folder."
-msgstr ""
-"¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
-"¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/folder.c:408
+#, fuzzy
+msgid "Counting total number of messages...\n"
+msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
 
-#: src/main.c:142
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/foldersel.c:146
+msgid "Select folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/main.c:206
-msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
-"OpenPGP support disabled."
-msgstr ""
-"GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-"OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
+msgid "Inbox"
+msgstr "¼õ¿®È¢"
 
-#: src/main.c:281
-#, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
+#, fuzzy
+msgid "Sent"
+msgstr "Á÷¿®"
 
-#: src/main.c:283
-msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
+msgid "Queue"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
 
-#: src/main.c:284
-msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
+msgid "Trash"
+msgstr "¤´¤ßÈ¢"
 
-#: src/main.c:285
-msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
+#, fuzzy
+msgid "Drafts"
+msgstr "Áð¹Æ"
 
-#: src/main.c:286
-msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
+#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
 
-#: src/main.c:287
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
+#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
 
-#: src/main.c:288
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
+#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
+msgid "/_Delete folder"
+msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
 
-#: src/main.c:313
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
+msgid "/Remove _mailbox"
+msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
 
-#: src/main.c:320
-msgid "Queued messages"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:331
+#, fuzzy
+msgid "/_Processing..."
+msgstr "/°õºþ(_P)..."
 
-#: src/main.c:321
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/folderview.c:276
+#, fuzzy
+msgid "/_Scoring..."
+msgstr "/°õºþ(_P)..."
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:392
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
+#, fuzzy
+msgid "/Mark all _read"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:334
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
+#, fuzzy
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
 
-#: src/mainwindow.c:335
-msgid "/_File/_Update folder tree"
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
+#, fuzzy
+msgid "/R_escan folder tree"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:336
-msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
+#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
+#, fuzzy
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
 
-#: src/mainwindow.c:337
-msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
+#, fuzzy
+msgid "/S_coring..."
+msgstr "/°õºþ(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:339
-msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
+#: src/folderview.c:311
+#, fuzzy
+msgid "/Remove _IMAP4 account"
+msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
 
-#: src/mainwindow.c:340
-msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
+#: src/folderview.c:323
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
 
-#: src/mainwindow.c:341
-msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+#: src/folderview.c:325
+msgid "/_Remove newsgroup"
+msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:342
-msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
+#: src/folderview.c:327
+#, fuzzy
+msgid "/Remove _news account"
+msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:343
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
+#: src/folderview.c:353
+msgid "Creating folder view...\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:345
-msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+#: src/folderview.c:357
+msgid "New"
+msgstr "¿·Ãå"
 
-#: src/mainwindow.c:346
-msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
+#. S_COL_MARK
+#: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
+msgid "Unread"
+msgstr "̤ÆÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:349
-msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
+#: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
+msgid "#"
+msgstr "Áí¿ô"
 
-#: src/mainwindow.c:355
-msgid "/_Edit/_Search"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
+#: src/folderview.c:576
+msgid "Setting folder info...\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:357
-msgid "/_View"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
+#: src/folderview.c:577
+msgid "Setting folder info..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/mainwindow.c:358
-msgid "/_View/_Folder tree"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
+#: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
 
-#: src/mainwindow.c:359
-msgid "/_View/_Message view"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
+#: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s ..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
-#: src/mainwindow.c:360
-msgid "/_View/_Toolbar"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+#: src/folderview.c:803
+#, fuzzy
+msgid "Rescanning folder tree..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
-#: src/mainwindow.c:361
-msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
+#: src/folderview.c:822
+#, fuzzy
+msgid "Rescanning all folder trees..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
-#: src/mainwindow.c:362
-msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
+#: src/folderview.c:1618
+#, c-format
+msgid "Folder %s is selected\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/mainwindow.c:363
-msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
+#: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
+msgid "NewFolder"
+msgstr "NewFolder"
 
-#: src/mainwindow.c:364
-msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
+#: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
+#, c-format
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:365
-msgid "/_View/_Status bar"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
+#: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
+#: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
+#, c-format
+msgid "The folder `%s' already exists."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
+#: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:367
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
+#: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
+#, c-format
+msgid "Input new name for `%s':"
+msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/mainwindow.c:368
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
+#: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
+msgid "Rename folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
 
-#: src/mainwindow.c:370
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
+#: src/folderview.c:2027
+#, c-format
+msgid ""
+"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
+"ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/mainwindow.c:371
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
+#: src/folderview.c:2029
+msgid "Delete folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
 
-#: src/mainwindow.c:379
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
+#: src/folderview.c:2038
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:380
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
+#: src/folderview.c:2091
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
+"ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
+"(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
 
-#: src/mainwindow.c:384
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
+#: src/folderview.c:2093
+msgid "Remove folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
 
-#: src/mainwindow.c:388
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
+#: src/folderview.c:2127
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
+"(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
+" Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
 
-#: src/mainwindow.c:392
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
+#: src/folderview.c:2197
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
+msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/mainwindow.c:395
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
+#: src/folderview.c:2198
+#, fuzzy
+msgid "Delete IMAP4 account"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
-#: src/mainwindow.c:397
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
+#: src/folderview.c:2331
+#, c-format
+msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/mainwindow.c:400
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
+#: src/folderview.c:2332
+msgid "Delete newsgroup"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
 
-#: src/mainwindow.c:403
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
+#: src/folderview.c:2367
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Really delete news account `%s'?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/mainwindow.c:406
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
+#: src/folderview.c:2368
+#, fuzzy
+msgid "Delete news account"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
-#: src/mainwindow.c:408
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
-
-#: src/mainwindow.c:410
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
+#: src/grouplistdialog.c:173
+#, fuzzy
+msgid "Subscribe to newsgroup"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
 
-#: src/mainwindow.c:414
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
+#: src/grouplistdialog.c:189
+msgid "Select newsgroups to subscribe."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:417
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/grouplistdialog.c:195
+#, fuzzy
+msgid "Find groups:"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
 
-#: src/mainwindow.c:420
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
+#: src/grouplistdialog.c:203
+#, fuzzy
+msgid " Search "
+msgstr "¸¡º÷"
 
-#: src/mainwindow.c:422
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
+#: src/grouplistdialog.c:215
+#, fuzzy
+msgid "Newsgroup name"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
 
-#: src/mainwindow.c:426
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
+#: src/grouplistdialog.c:216
+#, fuzzy
+msgid "Messages"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
+#: src/grouplistdialog.c:217
+#, fuzzy
+msgid "Type"
+msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
 
-#: src/mainwindow.c:430
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
+#: src/grouplistdialog.c:243
+msgid "Refresh"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:432
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
+#: src/grouplistdialog.c:347
+msgid "moderated"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:435
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
+#: src/grouplistdialog.c:349
+msgid "readonly"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:437
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
+#: src/grouplistdialog.c:351
+msgid "unknown"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:445
-msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
+#: src/grouplistdialog.c:398
+#, fuzzy
+msgid "Can't retrieve newsgroup list."
+msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:446
-msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
+#, fuzzy
+msgid "Done."
+msgstr "´°Î»"
 
-#: src/mainwindow.c:449
-msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
+#: src/grouplistdialog.c:477
+#, c-format
+msgid "%d newsgroups received (%s read)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:452
-msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
+#: src/gtkspell.c:219
+#, c-format
+msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:453
-msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
+#: src/gtkspell.c:227
+#, c-format
+msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:454
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+#: src/gtkspell.c:470
+#, fuzzy
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
 
-#: src/mainwindow.c:455
-msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+#: src/gtkspell.c:500
+#, c-format
+msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:456
-msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+#: src/gtkspell.c:508
+#, c-format
+msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:459
-msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
+#: src/gtkspell.c:513
+msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:460
-msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
+#: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
+#, c-format
+msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:461
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+#: src/gtkspell.c:565
+#, c-format
+msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:462
-msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
+#: src/gtkspell.c:571
+#, c-format
+msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:463
-msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
+#: src/gtkspell.c:594
+#, c-format
+msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:464
-msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
+#: src/gtkspell.c:622
+msgid "Pspell: removed all paths.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:465
-msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
+#: src/gtkspell.c:625
+#, c-format
+msgid "Pspell: added path %s.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:466
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
+#: src/gtkspell.c:653
+#, c-format
+msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:467
-msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
+#: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
+msgid "Normal Mode"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:470
-msgid "/_Message/Open in new _window"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
+#: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:471
-msgid "/_Message/View _source"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
+#: src/gtkspell.c:736
+#, c-format
+msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:472
-msgid "/_Message/Show all _header"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
+#: src/gtkspell.c:767
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:473
-msgid "/_Message/Re_edit"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+#: src/gtkspell.c:986
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:475
-msgid "/_Summary"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
+#: src/gtkspell.c:1313
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:476
-msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
+#: src/gtkspell.c:1323
+#, c-format
+msgid "Replace \"%s\" with: "
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:478
-msgid "/_Summary/_Filter messages"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
+#: src/gtkspell.c:1344
+msgid ""
+"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:479
-msgid "/_Summary/E_xecute"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
+#: src/gtkspell.c:1459
+#, c-format
+msgid ""
+"Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:480
-msgid "/_Summary/_Update"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
+#: src/gtkspell.c:1467
+#, c-format
+msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
-msgid "/_Summary/---"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
+#: src/gtkspell.c:1484
+#, c-format
+msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:482
-msgid "/_Summary/_Prev message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
+#: src/gtkspell.c:1493
+#, c-format
+msgid ""
+"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
+"No dictionary found.\n"
+"(%s)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:483
-msgid "/_Summary/_Next message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
+#: src/gtkspell.c:1499
+msgid ""
+"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
+"No dictionary found."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:484
-msgid "/_Summary/N_ext unread message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
+#: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
+msgid "Fast Mode"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:486
-msgid "/_Summary/_Go to other folder"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
+#: src/gtkspell.c:1760
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:488
-msgid "/_Summary/_Sort"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
+#: src/gtkspell.c:1773
+msgid "Accept in this session"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:489
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
+#: src/gtkspell.c:1782
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:490
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
+#: src/gtkspell.c:1791
+#, fuzzy
+msgid "Replace with..."
+msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
 
-#: src/mainwindow.c:491
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
+#: src/gtkspell.c:1801
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:492
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
+#: src/gtkspell.c:1819
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:493
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
+#: src/gtkspell.c:1830
+#, fuzzy
+msgid "Others..."
+msgstr "¤½¤Î¾"
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_Summary/_Sort/---"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
+#: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
+#, fuzzy
+msgid "More..."
+msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
 
-#: src/mainwindow.c:495
-msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
+#: src/gtkspell.c:1893
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:497
-msgid "/_Summary/_Thread view"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
+#: src/gtkspell.c:1905
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:498
-msgid "/_Summary/Unt_hread view"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
+#: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
+msgid "Check while typing"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:499
-msgid "/_Summary/Set display _item..."
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
+#: src/gtkspell.c:1972
+msgid "Change dictionary"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:503
-msgid "/_Tool/_Log window"
-msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
+#: src/gtkspell.c:2126
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:505
-msgid "/_Configuration"
-msgstr "/ÀßÄê(_C)"
+#: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
+msgid "Abcdef"
+msgstr "ÆüËܸìAbc"
 
-#: src/mainwindow.c:506
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
+#: src/headerview.c:87
+msgid "Creating header view...\n"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:508
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
+msgid "(No From)"
+msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
 
-#: src/mainwindow.c:510
-msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
 
-#: src/mainwindow.c:512
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
+#: src/imageview.c:48
+msgid "Creating image view...\n"
+msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:513
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
+#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
+msgid "Can't load the image."
+msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:515
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
+#: src/imap.c:357
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:517
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
+#: src/imap.c:395
+#, fuzzy
+msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
+msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:521
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
+#: src/imap.c:402
+#, c-format
+msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:522
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+#: src/imap.c:585
+#, c-format
+msgid "message %d has been already cached.\n"
+msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: src/mainwindow.c:523
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
+#: src/imap.c:599
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't select mailbox %s\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:524
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
+#: src/imap.c:604
+#, c-format
+msgid "getting message %d...\n"
+msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:553
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
+#, c-format
+msgid "can't fetch message %d\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/imap.c:638 src/imap.c:647
 #, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+msgid "can't append message %s\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
-msgid "Untitled"
-msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
+#: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
+#: src/mh.c:614
+msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
+msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
 
-#: src/mainwindow.c:834
-msgid "none"
-msgstr "¤Ê¤·"
+#: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
+#, c-format
+msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:843
+#: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
 #, c-format
-msgid "Current account: %s"
-msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
+msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:934
+#: src/imap.c:887
 #, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:942
-msgid "Empty trash"
-msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
+#: src/imap.c:894 src/imap.c:934
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:943
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/imap.c:927
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
+msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:971
-msgid "Add mailbox"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
+#: src/imap.c:1105
+#, fuzzy
+msgid "error occured while getting LIST.\n"
+msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/mainwindow.c:972
-msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
-msgstr ""
-"¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
-"¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
+#: src/imap.c:1223
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create '%s'\n"
+msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/mainwindow.c:978
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
-
-#: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
-
-#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
-msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
-msgstr ""
-"¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-"¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#: src/mainwindow.c:1134
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
-
-#: src/mainwindow.c:1335
-msgid "Get"
-msgstr "¼õ¿®"
-
-#: src/mainwindow.c:1336
-msgid "Incorporate new mail"
-msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
-
-#: src/mainwindow.c:1341
-msgid "Get all"
-msgstr "Á´¼õ¿®"
-
-#: src/mainwindow.c:1342
-msgid "Incorporate new mail of all accounts"
-msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
-
-#: src/mainwindow.c:1353
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
-
-#: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:488 src/prefs_common.c:613
-msgid "Compose"
-msgstr "ºîÀ®"
+#: src/imap.c:1228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
+msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1364
-msgid "Compose new message"
-msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+#: src/imap.c:1291
+#, fuzzy
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1371
-msgid "Reply"
-msgstr "ÊÖ¿®"
+#: src/imap.c:1312
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1372
-msgid "Reply to the message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
+#: src/imap.c:1383
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1379
-msgid "Reply all"
-msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
+#: src/imap.c:1449
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1380
-msgid "Reply to all"
-msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
+#: src/imap.c:1482
+msgid "can't get envelope\n"
+msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1387
-msgid "Forward"
-msgstr "žÁ÷"
+#: src/imap.c:1490
+msgid "error occurred while getting envelope.\n"
+msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1388
-msgid "Forward the message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
+#: src/imap.c:1512
+#, c-format
+msgid "can't parse envelope: %s\n"
+msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1399
-msgid "Delete the message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+#: src/imap.c:1547
+#, c-format
+msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
+msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
 
-#: src/mainwindow.c:1407
-msgid "Execute"
-msgstr "¼Â¹Ô"
+#: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
+#: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
+#: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
+#: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
+#: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
+#: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
+msgid "done.\n"
+msgstr "´°Î»¡£\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1408
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
+#: src/imap.c:1580
+msgid "Deleting all cached messages... "
+msgstr "Á´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
 
-#: src/mainwindow.c:1418
-msgid "Next"
-msgstr "¼¡"
+#: src/imap.c:1596
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1419
-msgid "Next unread message"
-msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+#: src/imap.c:1614
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1429
-msgid "Prefs"
-msgstr "ÀßÄê"
+#: src/imap.c:1621
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
+msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1430
-msgid "Common preference"
-msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
+#: src/imap.c:1637
+msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
-msgid "Account"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
+#: src/imap.c:1711
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1438
-msgid "Account setting"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
+#: src/imap.c:2250
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
-msgid "Exit"
-msgstr "½ªÎ»"
+#: src/imap.c:2370
+msgid "IMAP4 login failed.\n"
+msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/imap.c:2625
+#, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1788
-msgid "Sending queued message failed."
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+#: src/imap.c:2630
+#, fuzzy
+msgid "(sending file...)"
+msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/mainwindow.c:1905
+#: src/imap.c:2666
 #, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
+msgid "can't copy %d to %s\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mbox.c:68
+#: src/imap.c:2691
 #, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
+msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
+msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/mbox.c:78
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/imap.c:2705
+msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
+msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
 
-#: src/mbox.c:85
+#: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
 #, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:92
+#: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
 #, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:109
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/import.c:132
+msgid "Import"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
 
-#: src/mbox.c:159
-#, c-format
-msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
-"%s"
+#: src/import.c:151
+msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/mbox.c:194
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/import.c:161
+msgid "Importing file:"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
 
-#: src/mbox.c:226
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/import.c:166
+msgid "Destination dir:"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
 
-#: src/mbox.c:243
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/import.c:224
+msgid "Select importing file"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
-#: src/mbox.c:244
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
+#: src/importldif.c:117
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:256
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/importldif.c:120
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:262
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
+#: src/importldif.c:123
+#, fuzzy
+msgid "File imported."
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: src/mbox.c:291
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#, fuzzy
+msgid "Please select a file."
+msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
 
-#: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
+#: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:331
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/importldif.c:317
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:362
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/importldif.c:341
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:383
-#, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/importldif.c:426
+#, fuzzy
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/messageview.c:67
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/importldif.c:542
+msgid "S"
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:149
-#, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
+msgid "LDIF Field"
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/importldif.c:544
+msgid "Attribute Name"
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
-#, c-format
-msgid "%s already exists."
-msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+#: src/importldif.c:602
+msgid "Attribute"
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:348 src/mh.c:422
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
+msgid "Select"
+msgstr "ÁªÂò"
 
-#: src/mh.c:586
-#, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
+#: src/importldif.c:674
+#, fuzzy
+msgid "File Name :"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: src/mh.c:785
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
+#: src/importldif.c:684
+msgid "Records :"
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:840
-#, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/importldif.c:712
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:846
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+#: src/importmutt.c:143
+#, fuzzy
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
-#: src/mimeview.c:110
-msgid "/_Open"
-msgstr "/³«¤¯(_O)"
+#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
+#: src/importpine.c:329
+#, fuzzy
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
 
-#: src/mimeview.c:111
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
+#: src/importmutt.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:312
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+#: src/importmutt.c:239
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:115
-msgid "/_Check signature"
-msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
+#: src/importpine.c:143
+#, fuzzy
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
-#: src/mimeview.c:135
-msgid "MIME Type"
-msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
+#: src/importpine.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/mimeview.c:139
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/importpine.c:239
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:240
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
+#: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
+msgid "Standby"
+msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
 
-#: src/mimeview.c:411
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/inc.c:349
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
 
-#: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/inc.c:513
+msgid "Retrieving"
+msgstr "¼õ¿®Ãæ"
 
-#: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2009
-msgid "Save as"
-msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
+#: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
+msgid "Done"
+msgstr "´°Î»"
 
-#: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2014
-msgid "Overwrite"
-msgstr "¾å½ñ¤­"
+#: src/inc.c:523
+#, fuzzy
+msgid "Cancelled"
+msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
 
-#: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2015
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/inc.c:528
+#, fuzzy
+msgid "Connection failed"
+msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/mimeview.c:773
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
+#: src/inc.c:531
+#, fuzzy
+msgid "Auth failed"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
 
-#: src/news.c:75
+#: src/inc.c:543
 #, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
+msgid "Authorization for %s on %s failed"
+msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
 
-#: src/news.c:112
+#: src/inc.c:627
+#, fuzzy
+msgid "Some errors occured while getting mail."
+msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/inc.c:670
 #, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
+msgid "getting new messages of account %s...\n"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/news.c:183
+#: src/inc.c:678
 #, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
 
-#: src/news.c:192
+#: src/inc.c:706
 #, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
+msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
 
-#: src/news.c:197
+#: src/inc.c:714
 #, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#: src/news.c:229
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/news.c:253
+#: src/inc.c:721
 #, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/news.c:292
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/inc.c:920 src/inc.c:986
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
 
-#: src/news.c:298
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
+#: src/inc.c:951
+#, fuzzy
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "ǧ¾Ú"
 
-#: src/news.c:307
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/inc.c:955
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
 
-#: src/news.c:317
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
+#: src/inc.c:959
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
 
-#: src/news.c:320
-msgid "can't get xover\n"
-msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/inc.c:963
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
 
-#: src/news.c:326
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/inc.c:967
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
+
+#: src/inc.c:971
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Retrieving header (%d / %d)"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+
+#: src/inc.c:1002
+msgid "Deleting message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
+
+#: src/inc.c:1006
+msgid "Quitting"
+msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
+
+#: src/inc.c:1041
+msgid "a message won't be received\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/inc.c:1072
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/inc.c:1076
+msgid "No disk space left."
+msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/news.c:334
+#: src/inc.c:1177
+msgid "no messages in local mailbox.\n"
+msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/inc.c:1193
 #, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
+msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
+msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/news.c:435
+#: src/inputdialog.c:151
 #, c-format
-msgid "deleting article %d...\n"
-msgstr "%d È֤ε­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/news.c:466
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+#: src/inputdialog.c:153
+msgid "Input password"
+msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
+
+#: src/logwindow.c:50
+msgid "Creating log window...\n"
+msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/logwindow.c:54
+msgid "Protocol log"
+msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
 
-#: src/nntp.c:43
+#. for gettext
+#: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
 #, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgid ""
+"File `%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
+"¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/main.c:161
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/main.c:248
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+"OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
+#: src/main.c:367
 #, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
 
-#: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
+#: src/main.c:370
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
 
-#: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/main.c:371
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/passphrase.c:73
-msgid "Passphrase"
-msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
+#: src/main.c:372
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+
+#: src/main.c:373
+#, fuzzy
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+
+#: src/main.c:374
+#, fuzzy
+msgid "  --status               show the total number of messages"
+msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+
+#: src/main.c:375
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
+
+#: src/main.c:376
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
+
+#: src/main.c:377
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
+
+#: src/main.c:402
+msgid "Composing message exists. Really quit?"
+msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/main.c:409
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/main.c:410
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#. remote command mode
+#: src/main.c:493
+msgid "another Sylpheed is already running.\n"
+msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+
+#: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
+#, fuzzy
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/mainwindow.c:494
+msgid "/_File/_Add mailbox..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
+
+#: src/mainwindow.c:495
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
+
+#: src/mainwindow.c:496
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Rescan folder tree"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
+
+#: src/mainwindow.c:497
+msgid "/_File/_Folder"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:498
+msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
+
+#: src/mainwindow.c:500
+msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
+
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:502
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
+
+#: src/mainwindow.c:504
+msgid "/_File/Empty _trash"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:505
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
+
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+
+#: src/mainwindow.c:508
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
+
+#: src/mainwindow.c:510
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
+
+#: src/mainwindow.c:515
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Select thread"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:517
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:519
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
+
+#: src/mainwindow.c:521
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:522
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:524
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:526
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
+
+#: src/mainwindow.c:528
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:530
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:532
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
+
+#: src/mainwindow.c:535
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
+
+#: src/mainwindow.c:536
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Separate _Message View"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:537
+#, fuzzy
+msgid "/_View/E_xpand Summary View"
+msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
+
+#: src/mainwindow.c:538
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Ex_pand Message View"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:540
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:541
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:542
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
+
+#: src/mainwindow.c:543
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _date"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:544
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _from"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:545
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _subject"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
+
+#: src/mainwindow.c:546
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
+
+#: src/mainwindow.c:548
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
+
+#: src/mainwindow.c:549
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _unread"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:550
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:552
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:553
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:555
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:556
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:558
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:559
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Set display _item..."
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
+
+#: src/mainwindow.c:562
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
+
+#: src/mainwindow.c:563
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
+
+#: src/mainwindow.c:564
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:580
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:566
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
+msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/mainwindow.c:568
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:571
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:573
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/mainwindow.c:576
+msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:578
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:581
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
+
+#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
+msgid "/_View/_Code set/---"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:589
+msgid "/_View/_Code set"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
+
+#: src/mainwindow.c:590
+msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:593
+msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:597
+msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:601
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:603
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:607
+msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:610
+msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:612
+msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:615
+msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:618
+msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:621
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:623
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:625
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:629
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:632
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
+
+#: src/mainwindow.c:635
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:637
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
+
+#: src/mainwindow.c:641
+msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
+
+#: src/mainwindow.c:643
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:645
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:647
+msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:650
+msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:652
+msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:655
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:657
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
+
+#: src/mainwindow.c:666
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:667
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show all _header"
+msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
+
+#: src/mainwindow.c:669
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
+
+#: src/mainwindow.c:672
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
+
+#: src/mainwindow.c:673
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:675
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:677
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
+
+#: src/mainwindow.c:679
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:680
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:681
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Message/Repl_y to sender"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+
+#: src/mainwindow.c:683
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:684
+msgid "/_Message/Reply to a_ll"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+
+#: src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:686
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Bounce"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
+
+#: src/mainwindow.c:688
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
+
+#: src/mainwindow.c:691
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
+
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Message/_Delete"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:694
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
+
+#: src/mainwindow.c:697
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:698
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:699
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:701
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:704
+msgid "/_Tools/_Selective download..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:706
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:707
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:709
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:710
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:712
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:715
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Filter messages"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:716
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
+
+#: src/mainwindow.c:717
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:719
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:721
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:723
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:728
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
+
+#: src/mainwindow.c:730
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:733
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
+
+#: src/mainwindow.c:735
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/ÀßÄê(_C)"
+
+#: src/mainwindow.c:736
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
+
+#: src/mainwindow.c:738
+msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+
+#: src/mainwindow.c:740
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+
+#: src/mainwindow.c:742
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+
+#: src/mainwindow.c:744
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Template..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+
+#: src/mainwindow.c:745
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
+
+#: src/mainwindow.c:746
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:747
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
+
+#: src/mainwindow.c:749
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
+
+#: src/mainwindow.c:751
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
+
+#: src/mainwindow.c:753
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
+
+#: src/mainwindow.c:757
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:758
+msgid "/_Help/_Manual/_English"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:759
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_German"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
+
+#: src/mainwindow.c:760
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:761
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_French"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:762
+msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
+
+#: src/mainwindow.c:763
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:764
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_English"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:765
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_German"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:766
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:767
+msgid "/_Help/_FAQ/_French"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:768
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:769
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:774
+#, fuzzy
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+
+#: src/mainwindow.c:775
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:779
+#, fuzzy
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+
+#: src/mainwindow.c:780
+#, fuzzy
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+
+#: src/mainwindow.c:784
+#, fuzzy
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+
+#: src/mainwindow.c:785
+#, fuzzy
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+
+#: src/mainwindow.c:789
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:790
+#, fuzzy
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:831
+msgid "Creating main window...\n"
+msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/mainwindow.c:1017
+#, c-format
+msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
+msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
+msgid "Untitled"
+msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
+
+#: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
+msgid "none"
+msgstr "¤Ê¤·"
+
+#: src/mainwindow.c:1290
+#, c-format
+msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1370
+#, c-format
+msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
+msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
+
+#: src/mainwindow.c:1388
+msgid "Empty trash"
+msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
+
+#: src/mainwindow.c:1389
+msgid "Empty all messages in trash?"
+msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/mainwindow.c:1415
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
+
+#: src/mainwindow.c:1416
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
+"¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
+#, c-format
+msgid "The mailbox `%s' already exists."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
+msgid "Mailbox"
+msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
+
+#: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
+msgstr ""
+"¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+"¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/mainwindow.c:1453
+#, fuzzy
+msgid "Add mbox mailbox"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
+
+#: src/mainwindow.c:1454
+msgid "Input the location of mailbox."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1475
+msgid "Creation of the mailbox failed."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1775
+msgid "Setting widgets..."
+msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
+
+#: src/mainwindow.c:1781
+msgid "Sylpheed - Folder View"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2003
+msgid "Get"
+msgstr "¼õ¿®"
+
+#: src/mainwindow.c:2004
+#, fuzzy
+msgid "Get new mail from current account"
+msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
+
+#: src/mainwindow.c:2009
+msgid "Get all"
+msgstr "Á´¼õ¿®"
+
+#: src/mainwindow.c:2010
+#, fuzzy
+msgid "Get new mail from all accounts"
+msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
+
+#: src/mainwindow.c:2021
+msgid "Send queued message(s)"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
+
+#: src/mainwindow.c:2030
+msgid "Email"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2031
+#, fuzzy
+msgid "Compose an email message"
+msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+
+#: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
+msgid "News"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
+
+#: src/mainwindow.c:2041
+#, fuzzy
+msgid "Compose a news message"
+msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+
+#: src/mainwindow.c:2053
+msgid "Reply"
+msgstr "ÊÖ¿®"
+
+#: src/mainwindow.c:2054
+msgid "Reply to the message - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2064
+msgid "All"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2065
+msgid "Reply to all - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2074
+#, fuzzy
+msgid "Sender"
+msgstr "Á÷¿®"
+
+#: src/mainwindow.c:2075
+msgid "Reply to sender - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
+msgid "Forward"
+msgstr "žÁ÷"
+
+#: src/mainwindow.c:2085
+msgid "Forward the message - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2096
+msgid "Delete the message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+
+#: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Execute"
+msgstr "¼Â¹Ô"
+
+#: src/mainwindow.c:2105
+msgid "Execute marked process"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
+
+#: src/mainwindow.c:2114
+msgid "Next unread message"
+msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/mainwindow.c:2125
+msgid "Prefs"
+msgstr "ÀßÄê"
+
+#: src/mainwindow.c:2126
+#, fuzzy
+msgid "Common preferences"
+msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
+
+#: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
+
+#: src/mainwindow.c:2134
+msgid "Account setting"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
+
+#: src/mainwindow.c:2560
+msgid "Exit"
+msgstr "½ªÎ»"
+
+#: src/mainwindow.c:2560
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/mainwindow.c:2945
+#, c-format
+msgid "forced charset: %s\n"
+msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
+
+#: src/matcher.c:308
+#, c-format
+msgid "Command exit code: %i\n"
+msgstr ""
+
+#: src/matcher.c:965
+#, fuzzy
+msgid "filename is not set"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
+#: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
+#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
+#: src/prefs_filter.c:868
+msgid "(none)"
+msgstr "(¤Ê¤·)"
+
+#: src/matcher.c:1178
+#, fuzzy
+msgid "Writing matcher configuration...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
+
+#: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
+#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
+#: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
+#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
+#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
+#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
+#: src/procmime.c:814
+msgid "failed to write configuration to file\n"
+msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
+msgid "can't write to temporary file\n"
+msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox.c:70
+#, c-format
+msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/mbox.c:80
+msgid "can't read mbox file.\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/mbox.c:87
+#, c-format
+msgid "invalid mbox format: %s\n"
+msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
+
+#: src/mbox.c:94
+#, c-format
+msgid "malformed mbox: %s\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
+
+#: src/mbox.c:113
+msgid "can't open temporary file\n"
+msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox.c:165
+#, c-format
+msgid ""
+"unescaped From found:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
+"%s"
+
+#: src/mbox.c:249
+#, c-format
+msgid "%d messages found.\n"
+msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
+#, c-format
+msgid "can't create lock file %s\n"
+msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
+msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
+msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
+
+#: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
+#, c-format
+msgid "can't create %s\n"
+msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
+msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
+
+#: src/mbox.c:314
+#, c-format
+msgid "can't lock %s\n"
+msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
+msgid "invalid lock type\n"
+msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
+
+#: src/mbox.c:354
+#, c-format
+msgid "can't unlock %s\n"
+msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox.c:385
+msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/mbox.c:406
+#, c-format
+msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:255
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not lock read file %s\n"
+msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:274
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not lock write file %s\n"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:833
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read mbox - %s\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:864
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read mbox from file - %s\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1414
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unvalid file - %s.\n"
+msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1426
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid file - %s.\n"
+msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
+#: src/utils.c:1958
+#, c-format
+msgid "writing to %s failed.\n"
+msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
+#, c-format
+msgid "Last number in dir %s = %d\n"
+msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1960
+#, c-format
+msgid "no modification - %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mbox_folder.c:1964
+#, c-format
+msgid "save modification - %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't rename %s to %s\n"
+msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
+#, c-format
+msgid "%i messages written - %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mbox_folder.c:2054
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no deleted messages - %s\n"
+msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:2058
+#, fuzzy, c-format
+msgid "purge deleted messages - %s\n"
+msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:2236
+#, fuzzy
+msgid "Cannot rename folder item"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
+
+#: src/menu.c:100
+#, c-format
+msgid "unknown menu entry %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/message_search.c:88
+#, fuzzy
+msgid "Find in current message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
+
+#: src/message_search.c:106
+msgid "Find text:"
+msgstr ""
+
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
+
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
+msgid "Backward search"
+msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
+
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
+msgid "Search"
+msgstr "¸¡º÷"
+
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
+msgid "Search failed"
+msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
+
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
+msgid "Search string not found."
+msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/message_search.c:191
+#, fuzzy
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/message_search.c:194
+#, fuzzy
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
+msgid "Search finished"
+msgstr "¸¡º÷´°Î»"
+
+#: src/messageview.c:72
+msgid "Creating message view...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
+msgid "can't open mark file\n"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/messageview.c:351
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Error occurred while sending the notification.\n"
+"Put this notification into queue folder?"
+msgstr ""
+"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+"¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/messageview.c:357
+#, fuzzy
+msgid "Can't queue the notification."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/messageview.c:360
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending the notification."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/messageview.c:411
+msgid "Return Receipt"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:411
+msgid "Send return receipt ?"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending notification."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/mh.c:242
+#, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
+msgid "Can't open mark file.\n"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/mh.c:967
+msgid "\tSearching uncached messages... "
+msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
+
+#: src/mh.c:1022
+#, c-format
+msgid "%d uncached message(s) found.\n"
+msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/mh.c:1028
+msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
+msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+
+#: src/mimeview.c:116
+msgid "/_Open"
+msgstr "/³«¤¯(_O)"
+
+#: src/mimeview.c:117
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
+
+#: src/mimeview.c:118
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
+
+#: src/mimeview.c:119
+#, fuzzy
+msgid "/_Display image"
+msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
+
+#: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+
+#: src/mimeview.c:123
+msgid "/_Check signature"
+msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
+
+#: src/mimeview.c:148
+msgid "Creating MIME view...\n"
+msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/mimeview.c:151
+msgid "MIME Type"
+msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
+
+#: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
+msgid "Text"
+msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
+
+#: src/mimeview.c:270
+msgid "Select \"Check signature\" to check"
+msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
+
+#: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
+msgid "Save as"
+msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
+
+#: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
+msgid "Overwrite"
+msgstr "¾å½ñ¤­"
+
+#: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/mimeview.c:896
+msgid "Open with"
+msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
+
+#: src/mimeview.c:897
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
+"(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+
+#: src/mimeview.c:953
+#, c-format
+msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
+msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
+
+#: src/news.c:147
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
+
+#: src/news.c:255
+#, c-format
+msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/news.c:331
+#, c-format
+msgid "article %d has been already cached.\n"
+msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+
+#: src/news.c:344
+#, c-format
+msgid "can't select group %s\n"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥× %s ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/news.c:349
+#, c-format
+msgid "getting article %d...\n"
+msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/news.c:354
+#, c-format
+msgid "can't read article %d\n"
+msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/news.c:379 src/news.c:693
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/news.c:472
+#, fuzzy
+msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/news.c:572
+msgid "can't post article.\n"
+msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/news.c:596
+#, c-format
+msgid "can't retrieve article %d\n"
+msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/news.c:699
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
+
+#: src/news.c:708
+msgid "no new articles.\n"
+msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/news.c:721
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
+
+#: src/news.c:724
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/news.c:730
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/news.c:738
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
+
+#: src/news.c:756 src/news.c:781
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/news.c:764 src/news.c:789
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/news.c:921
+#, c-format
+msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
+msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö 1 - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+
+#: src/news.c:950
+msgid "\tDeleting all cached articles... "
+msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+
+#: src/nntp.c:57
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/nntp.c:134 src/nntp.c:197
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
+
+#: src/nntp.c:157 src/nntp.c:203
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
+
+#: src/nntp.c:253 src/nntp.c:259
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/passphrase.c:85
+msgid "Passphrase"
+msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
+
+#: src/passphrase.c:253
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
+
+#: src/passphrase.c:257
+#, c-format
+msgid ""
+"%sPlease enter the passphrase for:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
+msgstr ""
+"%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
+
+#: src/passphrase.c:261
+msgid ""
+"Bad passphrase! Try again...\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
+"\n"
+
+#: src/pop.c:50
+#, fuzzy, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
+
+#: src/pop.c:104 src/pop.c:134 src/pop.c:186
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/pop.c:152
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/pop.c:158
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
+
+#: src/pop.c:209 src/pop.c:244
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
+
+#: src/pop.c:552
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on DELE\n"
+msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/pop.c:648
+#, fuzzy, c-format
+msgid "next to delete %i\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/prefs.c:54
+msgid "Reading configuration...\n"
+msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+
+#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
+#, c-format
+msgid "Found %s\n"
+msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/prefs.c:88
+msgid "Finished reading configuration.\n"
+msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/prefs.c:215
+msgid "Configuration is saved.\n"
+msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/prefs.c:270
+#, c-format
+msgid "no permission - %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs.c:477
+msgid "Apply"
+msgstr "ŬÍÑ"
+
+#: src/prefs_account.c:581
+msgid "Opening account preferences window...\n"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/prefs_account.c:611
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "Account%d"
+
+#: src/prefs_account.c:630
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:635
+#, fuzzy
+msgid "Account preferences"
+msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:663
+msgid "Creating account preferences window...\n"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/prefs_account.c:683 src/prefs_account.c:1498 src/prefs_common.c:964
+#: src/selective_download.c:501
+msgid "Receive"
+msgstr "¼õ¿®"
+
+#: src/prefs_account.c:687 src/prefs_common.c:968
+msgid "Compose"
+msgstr "ºîÀ®"
+
+#: src/prefs_account.c:690 src/prefs_common.c:981
+msgid "Privacy"
+msgstr "µ¡Ì©"
+
+#: src/prefs_account.c:694
+msgid "SSL"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:697
+msgid "Advanced"
+msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:775
+msgid "Name of this account"
+msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
+
+#: src/prefs_account.c:784
+msgid "Set as default"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:788
+msgid "Personal information"
+msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
+
+#: src/prefs_account.c:797
+msgid "Full name"
+msgstr "̾Á°"
+
+#: src/prefs_account.c:803
+msgid "Mail address"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/prefs_account.c:809
+msgid "Organization"
+msgstr "ÁÈ¿¥"
+
+#: src/prefs_account.c:833
+msgid "Server information"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
+
+#: src/prefs_account.c:854
+msgid "POP3 (normal)"
+msgstr "POP3 (ɸ½à)"
+
+#: src/prefs_account.c:856
+msgid "POP3 (APOP auth)"
+msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
+
+#: src/prefs_account.c:858 src/prefs_account.c:1709
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
+
+#: src/prefs_account.c:860
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:862
+msgid "None (local)"
+msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
+
+#: src/prefs_account.c:882
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ïǧ¾Ú¤¬É¬Í×"
+
+#: src/prefs_account.c:926
+msgid "News server"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
+
+#: src/prefs_account.c:932
+msgid "Server for receiving"
+msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
+
+#: src/prefs_account.c:938
+#, fuzzy
+msgid "Local mailbox file"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
+#: src/prefs_account.c:945
+msgid "SMTP server (send)"
+msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
+
+#: src/prefs_account.c:953
+msgid "Use mail command rather than SMTP server"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:962
+msgid "command to send mails"
+msgstr ""
+
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
+#: src/prefs_account.c:969 src/prefs_account.c:1217
+msgid "User ID"
+msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
+
+#: src/prefs_account.c:975 src/prefs_account.c:1226
+msgid "Password"
+msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
+
+#: src/prefs_account.c:1040
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
+
+#: src/prefs_account.c:1053
+#, fuzzy
+msgid "Remove messages on server when received for "
+msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1059
+msgid " days"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1063
+msgid "(Setting to 0 days will delete messages immediately)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1068
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1074
+msgid "Receive size limit"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1088
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1096
+#, fuzzy
+msgid "Default inbox"
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
+
+#: src/prefs_account.c:1119
+#, fuzzy
+msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
+
+#: src/prefs_account.c:1126
+#, fuzzy
+msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
+msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1174
+msgid "Add Date header field"
+msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1175
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1182
+msgid "Add user-defined header"
+msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1184 src/prefs_common.c:2327 src/prefs_common.c:2352
+msgid " Edit... "
+msgstr " ÊÔ½¸... "
+
+#: src/prefs_account.c:1194
+msgid "Authentication"
+msgstr "ǧ¾Ú"
+
+#: src/prefs_account.c:1202
+msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
+
+#: src/prefs_account.c:1248
+msgid ""
+"If you leave these entries empty, the same\n"
+"user ID and password as receiving will be used."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1257
+msgid "Authenticate with POP3 before sending"
+msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
+
+#: src/prefs_account.c:1294
+msgid "Signature file"
+msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1302
+#, fuzzy
+msgid "Automatically set the following addresses"
+msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
+
+#. to
+#: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:47
+msgid "Cc"
+msgstr "Cc"
+
+#: src/prefs_account.c:1324
+msgid "Bcc"
+msgstr "Bcc"
+
+#: src/prefs_account.c:1337
+msgid "Reply-To"
+msgstr "Reply-To"
+
+#: src/prefs_account.c:1383
+#, fuzzy
+msgid "Default Actions"
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
+
+#: src/prefs_account.c:1391
+msgid "Encrypt message by default"
+msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1394
+msgid "Plain ASCII-armored"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1399
+msgid "Sign message by default"
+msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1401
+msgid "Sign key"
+msgstr "½ð̾¸°"
+
+#: src/prefs_account.c:1409
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1418
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1427
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1443
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
+
+#: src/prefs_account.c:1468
+msgid "Warning - Privacy/Plain ASCII-armored"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1469
+msgid ""
+"Its not recommend to use the old style plain ASCII-\n"
+"armored mode for encrypted messages. It doesn't comply\n"
+"with the RFC 3156 - MIME security with OpenPGP."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1506
+msgid "Use SSL for POP3 connection"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1508
+msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1510
+msgid "Use SSL for NNTP connection"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1512
+msgid "Send (SMTP)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1520
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1529
+msgid "Use SSL for SMTP connection"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1538
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1655
+msgid "Specify SMTP port"
+msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:1661
+msgid "Specify POP3 port"
+msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:1667
+#, fuzzy
+msgid "Specify IMAP4 port"
+msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:1673
+#, fuzzy
+msgid "Specify NNTP port"
+msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:1678
+msgid "Specify domain name"
+msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
+
+#: src/prefs_account.c:1688
+msgid "Tunnel command to open connection"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1696
+msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_account.c:1720
+#, fuzzy
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_account.c:1774
+#, fuzzy
+msgid "Put sent messages to"
+msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_account.c:1776
+#, fuzzy
+msgid "Put draft messages to"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
+
+#: src/prefs_account.c:1778
+#, fuzzy
+msgid "Put deleted messages to"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/prefs_account.c:1842
+#, fuzzy
+msgid "Account name is not entered."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_account.c:1846
+msgid "Mail address is not entered."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_account.c:1851
+msgid "SMTP server is not entered."
+msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_account.c:1856
+msgid "User ID is not entered."
+msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_account.c:1861
+msgid "POP3 server is not entered."
+msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_account.c:1866
+msgid "IMAP4 server is not entered."
+msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_account.c:1871
+msgid "NNTP server is not entered."
+msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_account.c:1877
+#, fuzzy
+msgid "local mailbox filename is not entered."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_account.c:1883
+#, fuzzy
+msgid "mail command is not entered."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_common.c:943
+msgid "Creating common preferences window...\n"
+msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/prefs_common.c:947
+msgid "Common Preferences"
+msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
+
+#: src/prefs_common.c:971
+#, fuzzy
+msgid "Spell Checker"
+msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
+
+#: src/prefs_common.c:974
+#, fuzzy
+msgid "Quote"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
+
+#: src/prefs_common.c:976
+msgid "Display"
+msgstr "ɽ¼¨"
+
+#: src/prefs_common.c:978
+msgid "Message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:324
+msgid "Other"
+msgstr "¤½¤Î¾"
+
+#: src/prefs_common.c:1036 src/prefs_common.c:1256
+msgid "External program"
+msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
+
+#: src/prefs_common.c:1045
+msgid "Use external program for incorporation"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1052 src/prefs_common.c:1271
+msgid "Command"
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
+
+#: src/prefs_common.c:1066
+msgid "Local spool"
+msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1077
+msgid "Incorporate from spool"
+msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
+
+#: src/prefs_common.c:1079
+msgid "Filter on incorporation"
+msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1087
+msgid "Spool directory"
+msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
+
+#: src/prefs_common.c:1105
+msgid "Auto-check new mail"
+msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1107
+#, fuzzy
+msgid "every"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
+
+#: src/prefs_common.c:1119 src/prefs_common.c:2502
+msgid "minute(s)"
+msgstr "ʬ¤´¤È"
+
+#: src/prefs_common.c:1128
+msgid "Check new mail on startup"
+msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1131
+msgid "No error popup on receive error"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1133
+#, fuzzy
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1136
+msgid "Run command when new mail arrives"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1146
+msgid "after autochecking"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1148
+msgid "after manual checking"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1162
+#, c-format
+msgid ""
+"Command  to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1188
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Maximum number of articles to download\n"
+"(unlimited if 0 is specified)"
+msgstr ""
+"¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
+"(0¤Ç̵À©¸Â)"
+
+#: src/prefs_common.c:1264
+msgid "Use external program for sending"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1290
+#, fuzzy
+msgid "Save sent messages to Sent"
+msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1292
+msgid "Queue messages that fail to send"
+msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1294
+msgid "Send return receipt on request"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1300
+msgid "Outgoing codeset"
+msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
+
+#: src/prefs_common.c:1315
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1316
+msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
+
+#: src/prefs_common.c:1318
+msgid "Unicode (UTF-8)"
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
+
+#: src/prefs_common.c:1320
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
+
+#: src/prefs_common.c:1321
+#, fuzzy
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
+
+#: src/prefs_common.c:1322
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
+
+#: src/prefs_common.c:1323
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
+
+#: src/prefs_common.c:1324
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
+
+#: src/prefs_common.c:1325
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
+
+#: src/prefs_common.c:1326
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
+
+#: src/prefs_common.c:1328
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
+
+#: src/prefs_common.c:1330
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
+
+#: src/prefs_common.c:1332
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
+
+#: src/prefs_common.c:1333
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
+
+#: src/prefs_common.c:1335
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
+
+#: src/prefs_common.c:1337
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
+
+#: src/prefs_common.c:1338
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
+
+#: src/prefs_common.c:1340
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
+
+#: src/prefs_common.c:1341
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
+
+#: src/prefs_common.c:1343
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
+
+#: src/prefs_common.c:1344
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
+
+#: src/prefs_common.c:1346
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
+
+#: src/prefs_common.c:1347
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1348
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1357
+msgid ""
+"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
+"for the current locale will be used."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1485
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr ""
+
+#. spell checker defaults
+#: src/prefs_common.c:1548
+msgid "Global spelling checker settings"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1555
+msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1566
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1568
+msgid ""
+"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
+"with the last used dictionary faster."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1579
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1606
+#, fuzzy
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
+
+#. Suggestion mode
+#: src/prefs_common.c:1622
+#, fuzzy
+msgid "Default suggestion mode"
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
+
+#. Color
+#: src/prefs_common.c:1637
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1747
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1752
+msgid "Signature separator"
+msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
+
+#. Account autoselection
+#: src/prefs_common.c:1763
+#, fuzzy
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
+
+#: src/prefs_common.c:1771
+#, fuzzy
+msgid "when replying"
+msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1773
+msgid "when forwarding"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1775
+msgid "when re-editing"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1782
+#, fuzzy
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1791 src/prefs_filtering.c:231
+#, fuzzy
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+
+#: src/prefs_common.c:1794
+msgid "Block cursor"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1797
+msgid "Keep the original 'From' header when bouncing"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1803
+msgid "Undo level"
+msgstr ""
+
+#. line-wrapping
+#: src/prefs_common.c:1818
+#, fuzzy
+msgid "Message wrapping"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/prefs_common.c:1832
+msgid "Wrap messages at"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
+
+#: src/prefs_common.c:1844
+msgid "characters"
+msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
+
+#: src/prefs_common.c:1854
+msgid "Wrap quotation"
+msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1856
+msgid "Wrap before sending"
+msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1859
+msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
+msgstr ""
+
+#. reply
+#: src/prefs_common.c:1923
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:1925
+#, fuzzy
+msgid "Reply format"
+msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
+
+#: src/prefs_common.c:1940 src/prefs_common.c:1979
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "°úÍÑÉä"
+
+#. forward
+#: src/prefs_common.c:1964
+#, fuzzy
+msgid "Forward format"
+msgstr "žÁ÷"
+
+#: src/prefs_common.c:2008
+msgid " Description of symbols "
+msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
+
+#. quote chars
+#: src/prefs_common.c:2016
+#, fuzzy
+msgid "Quoting characters"
+msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
+
+#: src/prefs_common.c:2031
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2084
+msgid "Font"
+msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
+
+#: src/prefs_common.c:2113
+msgid "Small"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2132
+msgid "Normal"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2151
+#, fuzzy
+msgid "Bold"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
+
+#: src/prefs_common.c:2176
+msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
+
+#: src/prefs_common.c:2179
+msgid "Display unread number next to folder name"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2182
+#, fuzzy
+msgid "Automatically display images"
+msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2191
+msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2206
+#, fuzzy
+msgid "letters"
+msgstr "ºï½ü"
+
+#. ---- Summary ----
+#: src/prefs_common.c:2212
+msgid "Summary View"
+msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
+
+#: src/prefs_common.c:2221
+msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
+msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2224
+#, fuzzy
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
+
+#: src/prefs_common.c:2226
+msgid "Enable horizontal scroll bar"
+msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2228
+msgid "Expand threads"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2231
+#, fuzzy
+msgid "Display unread messages with bold font"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2239 src/prefs_common.c:3107 src/prefs_common.c:3145
+msgid "Date format"
+msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
+
+#: src/prefs_common.c:2261
+msgid " Set display item of summary... "
+msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
+
+#: src/prefs_common.c:2322
+msgid "Enable coloration of message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2341
+msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
+msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2343
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2350
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2372
+msgid "Line space"
+msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2386 src/prefs_common.c:2426
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2391
+msgid "Leave space on head"
+msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2393
+msgid "Scroll"
+msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2400
+msgid "Half page"
+msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
+
+#: src/prefs_common.c:2406
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2412
+msgid "Step"
+msgstr "´Ö³Ö"
+
+#: src/prefs_common.c:2479
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2482
+msgid "Show signature check result in a popup window"
+msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2488
+msgid "Store passphrase temporarily"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2490
+#, fuzzy
+msgid "- remove after"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
+
+#: src/prefs_common.c:2510
+msgid ""
+"(A setting of '0' will store the passphrase\n"
+" for the whole session)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2523
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2528
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "GnuPG¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹çµ¯Æ°»þ¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+
+#. create default signkey box
+#: src/prefs_common.c:2535
+msgid "Default Sign Key"
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
+
+#: src/prefs_common.c:2657
+msgid "Open first unread message when entering a folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
+
+#: src/prefs_common.c:2661
+msgid "Go to inbox after receiving new mail"
+msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2669
+msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2676
+#, fuzzy
+msgid ""
+"(Messages will be marked until execution\n"
+" if this is turned off)"
+msgstr ""
+"(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
+" ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
+
+#: src/prefs_common.c:2688
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2698 src/prefs_common.c:2732
+msgid "Always"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2699
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2701
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
+
+#: src/prefs_common.c:2714
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2721
+#, fuzzy
+msgid "Show no-unread-message dialog"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+
+#: src/prefs_common.c:2734
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2736
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2767
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2832
+#, fuzzy, c-format
+msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
+msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+
+#: src/prefs_common.c:2841
+msgid "Web browser"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3425
+msgid "Print"
+msgstr "°õºþ"
+
+#. On Exit
+#: src/prefs_common.c:2895
+msgid "On exit"
+msgstr "½ªÎ»»þ"
+
+#: src/prefs_common.c:2903
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2910
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:2912
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
 
-#: src/passphrase.c:228
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
+#: src/prefs_common.c:2916
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
 
-#: src/passphrase.c:232
-#, c-format
-msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+#: src/prefs_common.c:3083
+msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr ""
-"%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
 
-#: src/passphrase.c:236
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
+#: src/prefs_common.c:3084
+msgid "the full weekday name"
 msgstr ""
-"ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
-"\n"
-
-#: src/pop.c:98 src/pop.c:145
-msgid "error occurred on authorization\n"
-msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/pop.c:117
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:3085
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr ""
 
-#: src/pop.c:123
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
+#: src/prefs_common.c:3086
+msgid "the full month name"
+msgstr ""
 
-#: src/pop.c:171 src/pop.c:212
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
+#: src/prefs_common.c:3087
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:56
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+#: src/prefs_common.c:3088
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
-#, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/prefs_common.c:3089
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:90
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:3090
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:353
-#: src/prefs_account.c:367 src/prefs_filter.c:512 src/prefs_filter.c:536
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/prefs_common.c:3091
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:216
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:3092
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:469
-msgid "Apply"
-msgstr "ŬÍÑ"
+#: src/prefs_common.c:3093
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:398
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/prefs_common.c:3094
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:423
-#, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr "Account%d"
+#: src/prefs_common.c:3095
+msgid "either AM or PM"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:436
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_common.c:3096
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:441
-msgid "Preferences for each account"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_common.c:3097
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:462
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/prefs_common.c:3098
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:482
-msgid "Basic"
-msgstr "´ðËÜ"
+#: src/prefs_common.c:3099
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:484 src/prefs_common.c:609
-msgid "Receive"
-msgstr "¼õ¿®"
+#: src/prefs_common.c:3100
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:491 src/prefs_common.c:620
-msgid "Privacy"
-msgstr "µ¡Ì©"
+#: src/prefs_common.c:3101
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:494
-msgid "Advanced"
-msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
+#: src/prefs_common.c:3122
+#, fuzzy
+msgid "Specifier"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/prefs_account.c:547
-msgid "Name of this account"
-msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
+#: src/prefs_common.c:3123
+#, fuzzy
+msgid "Description"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
 
-#: src/prefs_account.c:556
-msgid "Usually used"
-msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
+#: src/prefs_common.c:3162
+msgid "Example"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:560
-msgid "Personal information"
-msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
+#: src/prefs_common.c:3250
+msgid "Set message colors"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:569
-msgid "Full name"
-msgstr "̾Á°"
+#: src/prefs_common.c:3258
+msgid "Colors"
+msgstr "¿§"
 
-#: src/prefs_account.c:575
-msgid "Mail address"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
+#: src/prefs_common.c:3299
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
 
-#: src/prefs_account.c:581
-msgid "Organization"
-msgstr "ÁÈ¿¥"
+#: src/prefs_common.c:3305
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
 
-#: src/prefs_account.c:605
-msgid "Server information"
-msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
+#: src/prefs_common.c:3311
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
 
-#: src/prefs_account.c:626
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr "POP3 (ɸ½à)"
+#: src/prefs_common.c:3317
+msgid "URI link"
+msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
 
-#: src/prefs_account.c:628
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
+#: src/prefs_common.c:3323
+#, fuzzy
+msgid "Target folder"
+msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/prefs_account.c:630
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
+#: src/prefs_common.c:3330
+msgid "Recycle quote colors"
+msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
 
-#: src/prefs_account.c:632
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
+#: src/prefs_common.c:3393
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_account.c:634
-msgid "None (local)"
-msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
+#: src/prefs_common.c:3396
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_account.c:688
-msgid "News server"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
+#: src/prefs_common.c:3399
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_account.c:694
-msgid "Server for receiving"
-msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
+#: src/prefs_common.c:3402
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_account.c:700
-msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
+#: src/prefs_common.c:3405
+#, fuzzy
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_account.c:707
-msgid "User ID"
-msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
+#: src/prefs_common.c:3409
+#, fuzzy
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
-#: src/prefs_account.c:713
-msgid "Password"
-msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
+#: src/prefs_common.c:3542
+msgid "Font selection"
+msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/prefs_account.c:757
-msgid "POP3"
-msgstr "POP3"
+#: src/prefs_common.c:3616
+#, fuzzy
+msgid "Key bindings"
+msgstr "Á÷¿®Ãæ"
 
-#: src/prefs_account.c:765
-msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:3630
+msgid ""
+"Select the preset of key bindings.\n"
+"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:767
-msgid "Receive all messages on server"
-msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:3645 src/prefs_common.c:3969
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:769
-msgid "Receive at getting from all accounts"
-msgstr "¡ÖÁ´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®¡×¤Ç¼õ¿®¤¹¤ë"
+#: src/prefs_customheader.c:145
+msgid "Creating custom header setting window...\n"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:771
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
+#: src/prefs_customheader.c:163
+msgid "Custom header setting"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:808 src/prefs_filter.c:238
-msgid "Header"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
+#: src/prefs_customheader.c:261
+msgid "Custom headers"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
 
-#: src/prefs_account.c:815
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
+#: src/prefs_customheader.c:315
+msgid "Reading custom header configuration...\n"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:816
-msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
+#: src/prefs_customheader.c:360
+msgid "Writing custom header configuration...\n"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:825
-msgid "Add user-defined header"
-msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
+#: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
+#: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1031
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:827 src/prefs_common.c:1259
-msgid " Edit... "
-msgstr " ÊÔ½¸... "
+#: src/prefs_customheader.c:539
+msgid "Delete header"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Îºï½ü"
 
-#: src/prefs_account.c:834
-msgid "Automatically set following addresses"
-msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
+#: src/prefs_customheader.c:540
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/prefs_account.c:843
-msgid "Cc"
-msgstr "Cc"
+#: src/prefs_display_header.c:178
+msgid "Creating display header setting window...\n"
+msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:856
-msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
+#: src/prefs_display_header.c:201
+msgid "Display header setting"
+msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:869
-msgid "Reply-To"
-msgstr "Reply-To"
+#. header name
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
+msgid "Header name"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
 
-#: src/prefs_account.c:882
-msgid "Authentication"
-msgstr "ǧ¾Ú"
+#: src/prefs_display_header.c:257
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
 
-#: src/prefs_account.c:890
-msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
+#: src/prefs_display_header.c:315
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À"
 
-#: src/prefs_account.c:892
-msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
+#: src/prefs_display_header.c:345
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤òÁ´¤Æɽ¼¨"
 
-#: src/prefs_account.c:926
-msgid "Signature file"
-msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
+#: src/prefs_display_header.c:370
+msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
+msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:955
-msgid "Sign key"
-msgstr "½ð̾¸°"
+#: src/prefs_display_header.c:408
+msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
+msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:963
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+#: src/prefs_display_header.c:540
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/prefs_account.c:972
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
+#: src/prefs_filter.c:191
+msgid "Creating filter setting window...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:981
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
+#: src/prefs_filter.c:218
+msgid "Filter setting"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_account.c:997
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
+#: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:364 src/prefs_scoring.c:219
+#, fuzzy
+msgid "Condition"
+msgstr "/ÀßÄê(_C)"
 
-#: src/prefs_account.c:1042
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
+#: src/prefs_filter.c:284
+msgid "Keyword"
+msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
 
-#: src/prefs_account.c:1054
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
+#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
+msgid "Predicate"
+msgstr "½Ò¸ì"
 
-#: src/prefs_account.c:1066
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
+#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715
+#: src/prefs_filter.c:718 src/prefs_filter.c:873 src/prefs_filter.c:876
+#: src/prefs_matcher.c:133
+msgid "contains"
+msgstr "´Þ¤à"
 
-#: src/prefs_account.c:1106
-msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:873
+#: src/prefs_filter.c:876
+msgid "not contain"
+msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
 
-#: src/prefs_account.c:1111
-msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_filter.c:344 src/prefs_filtering.c:469
+msgid "Destination"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
 
-#: src/prefs_account.c:1116
-msgid "User ID is not entered."
-msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_filter.c:368
+msgid "Use regex"
+msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
 
-#: src/prefs_account.c:1121
-msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_filter.c:375
+msgid "Don't receive"
+msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
 
-#: src/prefs_account.c:1126
-msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_actions.c:354 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:522
+#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
+msgid "Register"
+msgstr "ÅÐÏ¿"
 
-#: src/prefs_account.c:1131
-msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:528
+#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
+msgid " Substitute "
+msgstr "  ÃÖ´¹  "
 
-#: src/prefs_common.c:586
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/prefs_filter.c:432 src/prefs_filtering.c:554
+msgid "Registered rules"
+msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:590
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_filter.c:497
+msgid "Reading filter configuration...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:615
-msgid "Display"
-msgstr "ɽ¼¨"
+#: src/prefs_filter.c:533
+msgid "Writing filter configuration...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:617
-msgid "Message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+#: src/prefs_actions.c:727 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:714
+#: src/prefs_filtering.c:777 src/prefs_filtering.c:800 src/prefs_matcher.c:614
+#: src/prefs_matcher.c:688 src/prefs_scoring.c:454 src/prefs_scoring.c:485
+#: src/prefs_template.c:301
+msgid "(New)"
+msgstr "(¿·µ¬)"
 
-#: src/prefs_common.c:623
-msgid "Interface"
-msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
+#: src/prefs_filter.c:684 src/prefs_filtering.c:894
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:625 src/select-keys.c:322
-msgid "Other"
-msgstr "¤½¤Î¾"
+#: src/prefs_filter.c:811 src/prefs_filtering.c:970 src/prefs_scoring.c:635
+msgid "Delete rule"
+msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
 
-#: src/prefs_common.c:665 src/prefs_common.c:825
-msgid "External program"
-msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
+#: src/prefs_filter.c:812 src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:636
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/prefs_common.c:674
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+#: src/prefs_filtering.c:223
+#, fuzzy
+msgid "Move"
+msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
 
-#: src/prefs_common.c:681 src/prefs_common.c:842
-msgid "Program path"
-msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
+#: src/prefs_filtering.c:224
+#, fuzzy
+msgid "Copy"
+msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
 
-#: src/prefs_common.c:693
-msgid "Local spool"
-msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
+#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
 
-#: src/prefs_common.c:704
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
+#: src/prefs_filtering.c:227
+#, fuzzy
+msgid "Unmark"
+msgstr "È÷¹Í"
 
-#: src/prefs_common.c:706
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
+#: src/prefs_filtering.c:228
+#, fuzzy
+msgid "Mark as read"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
-#: src/prefs_common.c:714
-msgid "Spool directory"
-msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
+#: src/prefs_filtering.c:229
+#, fuzzy
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
 
-#: src/prefs_common.c:734
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
+#: src/prefs_filtering.c:232
+#, fuzzy
+msgid "Bounce"
+msgstr "¤Ê¤·"
 
-#: src/prefs_common.c:736
-msgid "each"
-msgstr " "
+#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:479
+#, fuzzy
+msgid "Color"
+msgstr "¿§"
 
-#: src/prefs_common.c:748
-msgid "minute(s)"
-msgstr "ʬ¤´¤È"
+#: src/prefs_filtering.c:235
+#, fuzzy
+msgid "Delete on Server"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
 
-#: src/prefs_common.c:757
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
+#: src/prefs_filtering.c:329
+#, fuzzy
+msgid "Creating filtering setting window...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:759
-msgid "News"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
+#: src/prefs_filtering.c:348
+#, fuzzy
+msgid "Filtering setting"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_common.c:767
-msgid ""
-"Maximum article number to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
+#: src/prefs_filtering.c:378 src/prefs_scoring.c:234
+msgid "Define ..."
 msgstr ""
-"¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
-"(0¤Ç̵À©¸Â)"
-
-#: src/prefs_common.c:835
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:859
-msgid "Save sent message to outbox"
-msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
+#: src/prefs_filtering.c:390
+#, fuzzy
+msgid "Action"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
 
-#: src/prefs_common.c:861
-msgid "Queue message that failed to send"
-msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
+#: src/prefs_filtering.c:500 src/prefs_matcher.c:405
+msgid "Info ..."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:867
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
+#: src/prefs_filtering.c:847 src/prefs_filtering.c:916 src/prefs_scoring.c:531
+#: src/prefs_scoring.c:568 src/prefs_scoring.c:613
+#, fuzzy
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:882
-msgid "Automatic"
-msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
+#: src/prefs_filtering.c:876 src/prefs_scoring.c:554 src/prefs_scoring.c:599
+#, fuzzy
+msgid "Score is not set."
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:883
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
+#: src/prefs_folder_item.c:299
+#, fuzzy
+msgid "Folder Property"
+msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
 
-#: src/prefs_common.c:885
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#: src/prefs_folder_item.c:316
+msgid "Folder Property for "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:887
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_folder_item.c:325
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:889
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
+#: src/prefs_folder_item.c:337
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:890
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
+#. Default To
+#: src/prefs_folder_item.c:347
+#, fuzzy
+msgid "Default To: "
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
 
-#: src/prefs_common.c:891
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
+#. Simplify Subject
+#: src/prefs_folder_item.c:364
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:892
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
+#. Folder chmod
+#: src/prefs_folder_item.c:382
+#, fuzzy
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/prefs_common.c:893
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
+#. Default account
+#: src/prefs_folder_item.c:406
+#, fuzzy
+msgid "Default account: "
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
-#: src/prefs_common.c:894
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
+#: src/prefs_matcher.c:124
+msgid "or"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:895
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
+#: src/prefs_matcher.c:124
+#, fuzzy
+msgid "and"
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
 
-#: src/prefs_common.c:896
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
+#: src/prefs_matcher.c:133
+#, fuzzy
+msgid "does not contain"
+msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
 
-#: src/prefs_common.c:897
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
+#: src/prefs_matcher.c:142
+#, fuzzy
+msgid "yes"
+msgstr "¤Ï¤¤"
 
-#: src/prefs_common.c:899
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
+#: src/prefs_matcher.c:142
+#, fuzzy
+msgid "no"
+msgstr "¤Ê¤·"
 
-#: src/prefs_common.c:901
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
+#: src/prefs_matcher.c:146
+#, fuzzy
+msgid "All messages"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/prefs_common.c:902
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
+#. S_COL_MIME
+#: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:45
+#: src/selective_download.c:465 src/summaryview.c:451
+msgid "Subject"
+msgstr "·ï̾"
 
-#: src/prefs_common.c:905
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
+#. S_COL_SUBJECT
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:40
+#: src/selective_download.c:458 src/summaryview.c:452
+msgid "From"
+msgstr "º¹½Ð¿Í"
 
-#: src/prefs_common.c:906
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
+#. subject
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:46
+#, fuzzy
+msgid "To"
+msgstr "°¸Àè:"
 
-#: src/prefs_common.c:908
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
+#: src/prefs_matcher.c:147
+msgid "To or Cc"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:909
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
+#. cc
+#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:48
+#, fuzzy
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
 
-#: src/prefs_common.c:911
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
+#: src/prefs_matcher.c:148
+#, fuzzy
+msgid "In reply to"
+msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
 
-#: src/prefs_common.c:961
-msgid "Quotation"
-msgstr "°úÍÑ"
+#. newsgroups
+#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:49
+#, fuzzy
+msgid "References"
+msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_common.c:969
-msgid "Quote message when replying"
-msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Age greater than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:975
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "°úÍÑÉä"
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Age lower than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:988
-msgid "Quotation format:"
-msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
+#: src/prefs_matcher.c:150
+#, fuzzy
+msgid "Headers part"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
 
-#: src/prefs_common.c:993
-msgid " Description of symbols "
-msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "Body part"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1020
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#, fuzzy
+msgid "Whole message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
 
-#: src/prefs_common.c:1026
-msgid "Signature separator"
-msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#, fuzzy
+msgid "Unread flag"
+msgstr "̤ÆÉ"
 
-#: src/prefs_common.c:1044
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#, fuzzy
+msgid "New flag"
+msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/prefs_common.c:1056
-msgid "characters"
-msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Marked flag"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1064
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+#, fuzzy
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
 
-#: src/prefs_common.c:1066
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Replied flag"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1105
-msgid "Font"
-msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+#, fuzzy
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1114
-msgid "Text"
-msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Score greater than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1137
-msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Score lower than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1140
-msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Score equal to"
+msgstr ""
 
-#. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:1144
-msgid "Summary View"
-msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Size greater than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1153
-msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
-msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Size smaller than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1155
-msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:160
+msgid "Size exactly"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1161
-msgid "Date format"
-msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
+#: src/prefs_matcher.c:295
+#, fuzzy
+msgid "Creating matcher setting window...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1172
-msgid ""
-"Ordinary characters placed in the format string are copied without "
-"conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
-"replaced as follows:\n"
-"%a: the abbreviated weekday name\n"
-"%A: the full weekday name\n"
-"%b: the abbreviated month name\n"
-"%B: the full month name\n"
-"%c: the preferred date and time for the current locale\n"
-"%C: the century number (year/100)\n"
-"%d: the day of the month as a decimal number\n"
-"%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
-"%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
-"%j: the day of the year as a decimal number\n"
-"%m: the month as a decimal number\n"
-"%M: the minute as a decimal number\n"
-"%p: either AM or PM\n"
-"%S: the second as a decimal number\n"
-"%w: the day of the week as a decimal number\n"
-"%x: the preferred date for the current locale\n"
-"%y: the last two digits of a year\n"
-"%Y: the year as a decimal number\n"
-"%Z: the time zone or name or abbreviation"
-msgstr ""
-"½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % "
-"ʸ»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
-"%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
-"%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
-"%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
-"%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
-"%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
-"%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
-"%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-"%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
-"%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
-"%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-"%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-"%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-"%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
-"%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-"%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
-"%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
-"%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
-"%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
-"%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
-
-#: src/prefs_common.c:1201
-msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
+#: src/prefs_matcher.c:314
+#, fuzzy
+msgid "Condition setting"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_common.c:1254
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
+#. criteria combo box
+#: src/prefs_matcher.c:339
+#, fuzzy
+msgid "Match type"
+msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
 
-#: src/prefs_common.c:1273
-msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:476
+#, fuzzy
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:1275
-msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+#. boolean operation
+#: src/prefs_matcher.c:514
+msgid "Boolean Op"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1277
-msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:1017
+#, fuzzy
+msgid "Value is not set."
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:1287
-msgid "Line space"
-msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:1442 src/quote_fmt.c:90
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
 
-#: src/prefs_common.c:1301 src/prefs_common.c:1341
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
+#: src/prefs_matcher.c:1474
+msgid ""
+"%\n"
+"Subject\n"
+"From\n"
+"To\n"
+"Cc\n"
+"Date\n"
+"Message-ID\n"
+"Newsgroups\n"
+"References\n"
+"Filename - should not be modified\n"
+"new line\n"
+"escape character for quotes\n"
+"quote character\n"
+"%"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1306
-msgid "Leave space on head"
-msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
+#: src/prefs_scoring.c:184
+#, fuzzy
+msgid "Creating scoring setting window...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1308
-msgid "Scroll"
-msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
+#: src/prefs_scoring.c:203
+#, fuzzy
+msgid "Scoring setting"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_common.c:1315
-msgid "Half page"
-msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
+#. S_COL_NUMBER
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:456
+msgid "Score"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1321
-msgid "Smooth scroll"
-msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
+#: src/prefs_scoring.c:335
+msgid "Kill score"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1327
-msgid "Step"
-msgstr "´Ö³Ö"
+#: src/prefs_scoring.c:347
+#, fuzzy
+msgid "Important score"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
 
-#: src/prefs_common.c:1386
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
+#: src/prefs_scoring.c:560 src/prefs_scoring.c:605
+#, fuzzy
+msgid "Match string is not set."
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:1389
-msgid "Sign message by default"
-msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
+#: src/prefs_actions.c:254
+#, fuzzy
+msgid "Creating actions setting window...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1392
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú"
+#: src/prefs_actions.c:274
+#, fuzzy
+msgid "Actions setting"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
 
-#: src/prefs_common.c:1396
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
+#: src/prefs_actions.c:293
+#, fuzzy
+msgid "Menu name: "
+msgstr "̾Á°"
 
-#. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:1404
-msgid "Default Sign Key"
-msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
+#: src/prefs_actions.c:306
+#, fuzzy
+msgid "Command line: "
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
 
-#: src/prefs_common.c:1503
+#: src/prefs_actions.c:317
 msgid ""
-"Emulate the behavior of mouse operation of\n"
-"Emacs-based mailer"
+"Menu name:\n"
+" Use / in menu name to make submenus.\n"
+"Command line:\n"
+" Begin with:\n"
+"   | to send message body or selection to command\n"
+"   > to send user provided text to command\n"
+"   * to send user provided hidden text to command\n"
+" End with:\n"
+"   | to replace message body or selection with command output\n"
+"   & to run command asynchronously\n"
+" Use %f for message file name\n"
+"   %F for the list of the file names of selected messages\n"
+"   %p for the selected message part."
 msgstr ""
-"Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
-"¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1510
-msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
+#: src/prefs_actions.c:373
+msgid "Help on syntax"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1514
-msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
+#: src/prefs_actions.c:392
+#, fuzzy
+msgid "Registered actions"
+msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
 
-#: src/prefs_common.c:1522
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
+#: src/prefs_actions.c:449
+#, fuzzy
+msgid "Reading actions configurations...\n"
+msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1529
-msgid ""
-"(Messages will be just marked till execution\n"
-" if this is turned off)"
-msgstr ""
-"(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
-" ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
+#: src/prefs_actions.c:485
+#, fuzzy
+msgid "Writing actions configuration...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1536
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
+#: src/prefs_actions.c:661 src/prefs_actions.c:667
+#, fuzzy
+msgid "Could not get message file."
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:1538
-msgid "On exit"
-msgstr "½ªÎ»»þ"
+#: src/prefs_actions.c:675
+msgid "Could not get message part."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1546
-msgid "Confirm on exit"
-msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
+#: src/prefs_actions.c:681
+#, fuzzy
+msgid "No message part selected."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1553
-msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
+#: src/prefs_actions.c:685
+msgid "No message file selected."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1555
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
+#: src/prefs_actions.c:704
+#, fuzzy
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/prefs_actions.c:776
+#, fuzzy
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:1559
-msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
+#: src/prefs_actions.c:781
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1597
-#, c-format
-msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
-msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+#: src/prefs_actions.c:791
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1604 src/prefs_common.c:1628 src/prefs_common.c:1644
-msgid "Command"
-msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
+#: src/prefs_actions.c:800
+#, fuzzy
+msgid "Command line not set."
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/prefs_common.c:1621
-#, c-format
-msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
-msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+#: src/prefs_actions.c:805
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1637
+#: src/prefs_actions.c:810
 #, c-format
-msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
-msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1699
-msgid "Set message colors"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
+#: src/prefs_actions.c:870
+#, fuzzy
+msgid "Delete action"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
-#: src/prefs_common.c:1707
-msgid "Colors"
-msgstr "¿§"
+#: src/prefs_actions.c:871
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/prefs_common.c:1745
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
+#: src/prefs_actions.c:1071
+msgid ""
+"The selected action is not a pipe action.\n"
+" You can only use pipe actions when composing a message."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1751
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
+#: src/prefs_actions.c:1178
+#, fuzzy
+msgid "Action command error\n"
+msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1757
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
+#: src/prefs_actions.c:1260
+#, c-format
+msgid ""
+"Command could not started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1763
-msgid "URI link"
-msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
+#: src/prefs_actions.c:1265
+msgid "Forking child and grandchild.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1770
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
+#: src/prefs_actions.c:1317
+msgid "Child: Waiting for grandchild\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1818
-msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
+#: src/prefs_actions.c:1319
+msgid "Child: grandchild ended\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1821
-msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
+#. Fork error
+#: src/prefs_actions.c:1325
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1824
-msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
+#: src/prefs_actions.c:1415
+#, c-format
+msgid "Killing child group id %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1827
-msgid "Pick color for URI"
-msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
+#: src/prefs_actions.c:1516
+#, c-format
+msgid "Freeing children data %x\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1951
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
+#: src/prefs_actions.c:1534
+msgid "Updating actions input/output dialog.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1978
+#: src/prefs_actions.c:1558
 #, c-format
-msgid ""
-"Date\n"
-"From\n"
-"Full Name of Sender\n"
-"First Name of Sender\n"
-"Initial of Sender\n"
-"Subject\n"
-"To\n"
-"Message-ID\n"
-"%"
+msgid "--- Running: %s\n"
 msgstr ""
-"ÆüÉÕ\n"
-"º¹½Ð¿Í\n"
-"º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
-"º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
-"º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
-"·ï̾\n"
-"°¸Àè\n"
-"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
-"%"
 
-#: src/prefs_common.c:2081
-msgid "Set display item"
-msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
+#: src/prefs_actions.c:1561
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2098
-msgid "Mark"
-msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
+#: src/prefs_actions.c:1589
+#, fuzzy
+msgid "Creating actions dialog\n"
+msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2100
-msgid "MIME"
-msgstr "MIME"
+#: src/prefs_actions.c:1597
+msgid "Actions' input/output"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2101
-msgid "Number"
-msgstr "ÈÖ¹æ"
+#: src/prefs_actions.c:1647
+#, fuzzy
+msgid "Abort actions"
+msgstr "°úÍÑ"
 
-#: src/prefs_common.c:2103 src/summaryview.c:352
-msgid "Date"
-msgstr "ÆüÉÕ"
+#: src/prefs_actions.c:1653
+#, fuzzy
+msgid "Close window"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
 
-#: src/prefs_common.c:2104 src/summaryview.c:353
-msgid "From"
-msgstr "º¹½Ð¿Í"
+#: src/prefs_actions.c:1685
+#, c-format
+msgid "Child returned %c\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2105 src/summaryview.c:354
-msgid "Subject"
-msgstr "·ï̾"
+#: src/prefs_actions.c:1701
+msgid "Sending input to grand child.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2158
-msgid "Font selection"
-msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
+#: src/prefs_actions.c:1718
+msgid "Input to grand child sent.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:178
-msgid "Registered rules"
-msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
+#: src/prefs_actions.c:1727
+msgid "Catching grand child's output.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:180
-msgid "Creating filter setting window...\n"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#. S_COL_UNREAD
+#: src/prefs_summary_column.c:69
+#, fuzzy
+msgid "Attachment"
+msgstr "źÉÕ"
 
-#: src/prefs_filter.c:199
-msgid "Filter setting"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
+#. S_COL_FROM
+#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:39 src/summaryview.c:453
+msgid "Date"
+msgstr "ÆüÉÕ"
 
-#: src/prefs_filter.c:222
-msgid "Operator"
-msgstr "±é»»»Ò"
+#. S_COL_SIZE
+#: src/prefs_summary_column.c:74
+msgid "Number"
+msgstr "ÈÖ¹æ"
 
-#: src/prefs_filter.c:260 src/prefs_filter.c:620 src/prefs_filter.c:759
-#: src/prefs_filter.c:771
-msgid "(none)"
-msgstr "(¤Ê¤·)"
+#. S_COL_SCORE
+#: src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:266
-msgid "Keyword"
-msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
+#: src/prefs_summary_column.c:170
+#, fuzzy
+msgid "Creating summary column setting window...\n"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:287
-msgid "Predicate"
-msgstr "½Ò¸ì"
+#: src/prefs_summary_column.c:178
+#, fuzzy
+msgid "Summary display item setting"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
 
-#: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:629
-#: src/prefs_filter.c:632 src/prefs_filter.c:776 src/prefs_filter.c:779
-msgid "contains"
-msgstr "´Þ¤à"
+#: src/prefs_summary_column.c:195
+msgid ""
+"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:299 src/prefs_filter.c:310 src/prefs_filter.c:776
-#: src/prefs_filter.c:779
-msgid "not contain"
-msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
+#: src/prefs_summary_column.c:222
+msgid "Available items"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:326
-msgid "Destination"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
+#: src/prefs_summary_column.c:240
+msgid "  ->  "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:350
-msgid "Use regex"
-msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
+#: src/prefs_summary_column.c:244
+msgid "  <-  "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:354
-msgid "Don't receive"
-msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
+#: src/prefs_summary_column.c:265
+#, fuzzy
+msgid "Displayed items"
+msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
 
-#: src/prefs_filter.c:379
-msgid "Register"
-msgstr "ÅÐÏ¿"
+#: src/prefs_summary_column.c:306
+msgid " Revert to default "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:385
-msgid " Substitute "
-msgstr "  ÃÖ´¹  "
+#: src/prefs_template.c:154
+#, fuzzy
+msgid "Template name"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
 
-#: src/prefs_filter.c:472
-msgid "Reading filter configuration...\n"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+#: src/prefs_template.c:229
+msgid " Symbols "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:508
-msgid "Writing filter configuration...\n"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
+#: src/prefs_template.c:243
+#, fuzzy
+msgid "Registered templates"
+msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
 
-#: src/prefs_filter.c:551
-msgid "(New)"
-msgstr "(¿·µ¬)"
+#: src/prefs_template.c:263
+msgid "Templates"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:602
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_template.c:372
+msgid "Template"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:607
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_template.c:437
+#, fuzzy
+msgid "Template format error."
+msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
 
-#: src/prefs_filter.c:713
-msgid "Delete rule"
-msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
+#: src/prefs_template.c:512
+#, fuzzy
+msgid "Delete template"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
 
-#: src/prefs_filter.c:714
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
+#: src/prefs_template.c:513
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this template?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/procmime.c:686
-msgid "Code conversion failed.\n"
+#: src/procmime.c:925
+#, fuzzy
+msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:138
+#: src/procmsg.c:145 src/procmsg.c:161
 msgid "Cache data is corrupted\n"
 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: src/procmsg.c:202
+#: src/procmsg.c:211
 msgid "\tNo cache file\n"
 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/procmsg.c:209
-msgid "\tReading summary cache..."
+#: src/procmsg.c:218
+#, fuzzy
+msgid "\tReading summary cache...\n"
 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
 
-#: src/procmsg.c:214
+#: src/procmsg.c:223
 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:279
-msgid "\tMarking the messages..."
+#: src/procmsg.c:293
+#, fuzzy
+msgid "\tMarking the messages...\n"
 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/procmsg.c:323
+#: src/procmsg.c:337
 #, c-format
 msgid "\t%d new message(s)\n"
 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
 
-#: src/procmsg.c:445
+#: src/procmsg.c:543
 msgid "Mark file not found.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:447
+#: src/procmsg.c:545
 #, c-format
 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:463
+#: src/procmsg.c:561
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:468
+#: src/procmsg.c:566
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:651
-msgid "Sending queued message failed.\n"
+#: src/procmsg.c:903
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Sending queued message %d failed.\n"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:708
+#: src/procmsg.c:932 src/procmsg.c:1318
+msgid "saving sent message...\n"
+msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/procmsg.c:966
+msgid "can't save message\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/procmsg.c:1025
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
 
-#: src/progressdialog.c:51
+#: src/procmsg.c:1214
+#, fuzzy
+msgid "Sending message by mail\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
+
+#: src/procmsg.c:1216 src/send.c:162
+msgid "Queued message header is broken.\n"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+
+#: src/procmsg.c:1229 src/send.c:173
+msgid "Account not found. Using current account...\n"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/procmsg.c:1240 src/send.c:184
+msgid "Account not found.\n"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/procmsg.c:1252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/procmsg.c:1256
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/procmsg.c:1274
+msgid "Could not create temporary file for news sending."
+msgstr ""
+
+#: src/procmsg.c:1285
+msgid "Error when writing temporary file for news sending."
+msgstr ""
+
+#: src/procmsg.c:1291
+#, fuzzy
+msgid "Sending message by news\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
+
+#: src/progressdialog.c:53
 msgid "Status"
 msgstr "¾õÂÖ"
 
-#: src/progressdialog.c:53
+#: src/progressdialog.c:55
 msgid "Creating progress dialog...\n"
 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/recv.c:106
+#. from
+#: src/quote_fmt.c:41
+msgid "Full Name of Sender"
+msgstr ""
+
+#. full name
+#: src/quote_fmt.c:42
+msgid "First Name of Sender"
+msgstr ""
+
+#. first name
+#: src/quote_fmt.c:43
+msgid "Last Name of Sender"
+msgstr ""
+
+#. last name
+#: src/quote_fmt.c:44
+msgid "Initials of Sender"
+msgstr ""
+
+#. references
+#: src/quote_fmt.c:50
+#, fuzzy
+msgid "Message-ID"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#. message-id
+#: src/quote_fmt.c:51
+#, fuzzy
+msgid "Message body"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#. message
+#: src/quote_fmt.c:52
+#, fuzzy
+msgid "Quoted message body"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#. quoted message
+#: src/quote_fmt.c:53
+msgid "Message body without signature"
+msgstr ""
+
+#. message with no signature
+#: src/quote_fmt.c:54
+msgid "Quoted message body without signature"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:56
+#, c-format
+msgid ""
+"Insert expr if x is set\n"
+"x is one of the characters above after %"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:58
+#, c-format
+msgid "Literal %"
+msgstr ""
+
+#. %
+#: src/quote_fmt.c:59
+msgid "Literal backslash"
+msgstr ""
+
+#. #: src/quote_fmt.c:60
+#, fuzzy
+msgid "Literal question mark"
+msgstr "°úÍÑÉä"
+
+#. ?
+#: src/quote_fmt.c:61
+#, fuzzy
+msgid "Literal pipe"
+msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
+
+#. |
+#: src/quote_fmt.c:62
+msgid "Literal opening curly brace"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:63
+msgid "Literal closing curly brace"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:65
+#, fuzzy
+msgid "Insert File"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
+
+#. insert file
+#: src/quote_fmt.c:66
+msgid "Insert program output"
+msgstr ""
+
+#: src/recv.c:112
 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/recv.c:130 src/recv.c:167 src/recv.c:182
+#: src/recv.c:154 src/recv.c:193 src/recv.c:209
 msgid "Can't write to file.\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
+#: src/rfc2015.c:133 src/rfc2015.c:168 src/sigstatus.c:219
 msgid "Oops: Signature not verified"
 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
+#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171 src/sigstatus.c:222
 msgid "No signature found"
 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/rfc2015.c:142
+#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225
 msgid "Good signature"
 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:145
+#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228
 msgid "BAD signature"
 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:180 src/sigstatus.c:231
 msgid "No public key to verify the signature"
 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183 src/sigstatus.c:234
 msgid "Error verifying the signature"
 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
+#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
 msgid "Different results for signatures"
 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
 
-#: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
+#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
 msgid "Error: Unknown status"
 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
 
-#: src/rfc2015.c:177
+#: src/rfc2015.c:174
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:180
+#: src/rfc2015.c:177
 #, c-format
 msgid "BAD signature  from \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:212
+#: src/rfc2015.c:209
 msgid "Cannot find user ID for this key."
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/rfc2015.c:223
+#: src/rfc2015.c:220
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
 
-#: src/rfc2015.c:251
+#: src/rfc2015.c:248
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Signature made %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:260
+#: src/rfc2015.c:257
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
 
-#: src/select-keys.c:99
+#: src/select-keys.c:101
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
 msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
 
-#: src/select-keys.c:102
+#: src/select-keys.c:104
 #, c-format
 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
 msgstr "`%s' ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ... %c"
 
-#: src/select-keys.c:270
+#: src/select-keys.c:272
 msgid "Select Keys"
 msgstr "¸°¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/select-keys.c:298
+#: src/select-keys.c:300
 msgid "Key ID"
 msgstr "¸°ID"
 
-#: src/select-keys.c:301
-msgid "Val"
-msgstr "ÀµÅöÀ­"
+#: src/select-keys.c:303
+msgid "Val"
+msgstr "ÀµÅöÀ­"
+
+#: src/select-keys.c:445
+msgid "Add key"
+msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
+
+#: src/select-keys.c:446
+msgid "Enter another user or key ID\n"
+msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
+
+#: src/selective_download.c:297
+#, c-format
+msgid "marked to delete %i\n"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:383
+#, fuzzy
+msgid "Selective download"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
+
+#: src/selective_download.c:394
+msgid "0 Mail(s)"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:413
+#, fuzzy
+msgid "current Account:"
+msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
+
+#: src/selective_download.c:502
+msgid "preview E-Mail"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:515
+#, fuzzy
+msgid "Remove"
+msgstr "/ºï½ü(_R)"
+
+#: src/selective_download.c:516
+msgid "remove selected E-Mails"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:530
+msgid "Exit Dialog"
+msgstr ""
+
+#: src/send.c:216
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't execute external command: %s\n"
+msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/send.c:241
+#, fuzzy, c-format
+msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
+msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
+
+#: src/send.c:278
+msgid "SMTP AUTH failed\n"
+msgstr ""
+
+#: src/send.c:289
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
+msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/select-keys.c:323
-msgid "Select"
-msgstr "ÁªÂò"
+#: src/send.c:364
+#, c-format
+msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
+msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
 
-#: src/select-keys.c:431
-msgid "Add key"
-msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
+#: src/send.c:368
+msgid "Connecting"
+msgstr "ÀܳÃæ"
 
-#: src/select-keys.c:432
-msgid "Enter another user or key ID\n"
-msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
+#: src/send.c:383
+msgid "Sending MAIL FROM..."
+msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send.c:148
-msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+#: src/send.c:384
+msgid "Sending"
+msgstr "Á÷¿®Ãæ"
 
-#: src/send.c:157
-msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
+#: src/send.c:391
+msgid "Sending RCPT TO..."
+msgstr "RCPT TO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send.c:168
-msgid "Account not found.\n"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/send.c:398
+msgid "Sending DATA..."
+msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send.c:199
-#, c-format
-msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
-msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ...\n"
+#: src/send.c:408
+msgid "Quitting..."
+msgstr "ÀÚÃÇÃæ..."
 
-#: src/send.c:240
+#: src/send.c:441 src/send.c:505
 #, c-format
-msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send.c:251
-msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/send.c:528
+msgid "Sending message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
 
 #: src/setup.c:43
 msgid "Mailbox setting"
@@ -3459,6 +7066,44 @@ msgstr ""
 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
+#: src/sigstatus.c:129
+#, fuzzy
+msgid "Checking signature"
+msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
+
+#: src/smtp.c:68
+#, c-format
+msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/smtp.c:75
+#, fuzzy
+msgid "SSL connection failed"
+msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/smtp.c:82
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/smtp.c:96
+msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/smtp.c:105
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/smtp.c:115
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/smtp.c:192
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr ""
+
 #: src/sourcewindow.c:76
 msgid "Creating source window...\n"
 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
@@ -3467,157 +7112,254 @@ msgstr "
 msgid "Source of the message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
 
-#: src/sourcewindow.c:140
+#: src/sourcewindow.c:141
 #, c-format
 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/sourcewindow.c:142
+#: src/sourcewindow.c:143
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
 
-#: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
-msgid "Search"
-msgstr "¸¡º÷"
+#: src/ssl.c:44
+msgid "SSLv23 not available\n"
+msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:172
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
+#: src/ssl.c:46
+msgid "SSLv23 available\n"
+msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:178
-msgid "Backward search"
-msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
+#: src/ssl.c:51
+msgid "TLSv1 not available\n"
+msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:184
-msgid "Select all matched"
-msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
+#: src/ssl.c:53
+msgid "TLSv1 available\n"
+msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:191
-msgid "Clear"
-msgstr "¥¯¥ê¥¢"
+#: src/ssl.c:81 src/ssl.c:88
+msgid "SSL method not available\n"
+msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:286
-msgid "Search failed"
-msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
+#: src/ssl.c:94
+msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
+msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:287
-msgid "Search string not found."
-msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/ssl.c:100
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:106
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr ""
+
+#. Get the cipher
+#: src/ssl.c:113
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:120
+msgid "Server certificate:\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:123
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  Subject: %s\n"
+msgstr "·ï̾:"
+
+#: src/ssl.c:128
+#, c-format
+msgid "  Issuer: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summary_search.c:98
+#, fuzzy
+msgid "Search messages"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
+
+#: src/summary_search.c:168
+msgid "Body:"
+msgstr ""
+
+#: src/summary_search.c:192
+msgid "Select all matched"
+msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
 
-#: src/summary_search.c:292
+#: src/summary_search.c:305
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summary_search.c:294
+#: src/summary_search.c:307
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summary_search.c:296
-msgid "Search finished"
-msgstr "¸¡º÷´°Î»"
+#: src/summaryview.c:396
+msgid "/_Reply"
+msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
+
+#: src/summaryview.c:397
+msgid "/Repl_y to sender"
+msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+
+#: src/summaryview.c:398
+msgid "/Follow-up and reply to"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:399
+msgid "/Reply to a_ll"
+msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+
+#: src/summaryview.c:400
+msgid "/_Forward"
+msgstr "/žÁ÷(_F)"
+
+#: src/summaryview.c:401
+msgid "/Bounce"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:403
+msgid "/Re-_edit"
+msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+
+#: src/summaryview.c:405
+#, fuzzy
+msgid "/Select _thread"
+msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
+
+#: src/summaryview.c:406
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
 
-#: src/summaryview.c:289
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
 
-#: src/summaryview.c:290
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
 
-#: src/summaryview.c:292
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
 
-#: src/summaryview.c:293
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:294
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:295
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
 
-#: src/summaryview.c:296
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
 
-#: src/summaryview.c:297
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
 
-#: src/summaryview.c:298
-msgid "/_Mark/Make it as _being read"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
+#: src/summaryview.c:418
+msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
-#: src/summaryview.c:301
-msgid "/_Reply"
-msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
+#: src/summaryview.c:419
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Mark all read"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
-#: src/summaryview.c:302
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+#: src/summaryview.c:420
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Ignore thread"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
-#: src/summaryview.c:303
-msgid "/_Forward"
-msgstr "/žÁ÷(_F)"
+#: src/summaryview.c:421
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Unignore thread"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
-#: src/summaryview.c:304
-msgid "/Forward as an a_ttachment"
-msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+#: src/summaryview.c:422
+msgid "/Color la_bel"
+msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:307
-msgid "/Open in new _window"
-msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
+#: src/summaryview.c:425
+#, fuzzy
+msgid "/Add sender to address boo_k"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/summaryview.c:308
-msgid "/View so_urce"
-msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
+#: src/summaryview.c:427
+#, fuzzy
+msgid "/Create f_ilter rule"
+msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
 
-#: src/summaryview.c:309
-msgid "/Show all _header"
-msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
+#: src/summaryview.c:428
+msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
+msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:310
-msgid "/Re_edit"
-msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+#: src/summaryview.c:430
+msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:432
+msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:434
+msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:440
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Source"
+msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
+
+#: src/summaryview.c:441
+#, fuzzy
+msgid "/_View/All _header"
+msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
 
-#: src/summaryview.c:313
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/°õºþ(_P)..."
 
-#: src/summaryview.c:315
-msgid "/Select _all"
-msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
-
-#: src/summaryview.c:321
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:321
+#. S_COL_MARK
+#: src/summaryview.c:449
 msgid "U"
 msgstr "U"
 
-#: src/summaryview.c:336
-msgid "Creating summary view...\n"
-msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#: src/summaryview.c:351
+#. S_COL_SIZE
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "No."
 msgstr "ÈÖ¹æ"
 
-#: src/summaryview.c:571
+#. S_COL_SCORE
+#: src/summaryview.c:457
+msgid "L"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:478
+msgid "Creating summary view...\n"
+msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/summaryview.c:731
 msgid "Process mark"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
 
-#: src/summaryview.c:572
+#: src/summaryview.c:732
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:596
+#: src/summaryview.c:777
 msgid ""
 "empty folder\n"
 "\n"
@@ -3625,141 +7367,219 @@ msgstr ""
 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
 "\n"
 
-#: src/summaryview.c:608
+#: src/summaryview.c:795
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:677
-msgid "done."
-msgstr "´°Î»."
+#: src/summaryview.c:1144 src/summaryview.c:1179
+#, fuzzy
+msgid "No more unread messages"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+
+#: src/summaryview.c:1145
+#, fuzzy
+msgid "No unread message found. Search from the end?"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/summaryview.c:1157 src/summaryview.c:1192
+msgid ""
+"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:811
-msgid "No unread message"
+#: src/summaryview.c:1164
+#, fuzzy
+msgid "No unread messages."
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
-#: src/summaryview.c:812
+#: src/summaryview.c:1180
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:950
+#: src/summaryview.c:1182
+#, fuzzy
+msgid "Search again"
+msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
+
+#: src/summaryview.c:1222 src/summaryview.c:1245
+#, fuzzy
+msgid "No more marked messages"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+
+#: src/summaryview.c:1223
+#, fuzzy
+msgid "No marked message found. Search from the end?"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/summaryview.c:1231 src/summaryview.c:1254
+#, fuzzy
+msgid "No marked messages."
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+
+#: src/summaryview.c:1246
+#, fuzzy
+msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/summaryview.c:1268 src/summaryview.c:1291
+#, fuzzy
+msgid "No more labeled messages"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+
+#: src/summaryview.c:1269
+#, fuzzy
+msgid "No labeled message found. Search from the end?"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/summaryview.c:1277 src/summaryview.c:1300
+#, fuzzy
+msgid "No labeled messages."
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+
+#: src/summaryview.c:1292
+msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1572
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/summaryview.c:1093
+#: src/summaryview.c:1725
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
 
-#: src/summaryview.c:1097
+#: src/summaryview.c:1729
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
 
-#: src/summaryview.c:1098 src/summaryview.c:1105
+#: src/summaryview.c:1730 src/summaryview.c:1737
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1103
+#: src/summaryview.c:1735
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
 
-#: src/summaryview.c:1120
-msgid " item(s) selected"
+#: src/summaryview.c:1750
+#, fuzzy
+msgid " item selected"
+msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
+
+#: src/summaryview.c:1752
+#, fuzzy
+msgid " items selected"
 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
 
-#: src/summaryview.c:1131
+#: src/summaryview.c:1769
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1137
+#: src/summaryview.c:1775
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
 
-#: src/summaryview.c:1178 src/summaryview.c:1179
+#: src/summaryview.c:1937 src/summaryview.c:1938
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:1217
+#: src/summaryview.c:2022
 msgid "\tSetting summary from message data..."
 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:1219
+#: src/summaryview.c:2024
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:1328
+#: src/summaryview.c:2182
 #, c-format
 msgid "Writing summary cache (%s)..."
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1380
+#: src/summaryview.c:2278
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
 
-#: src/summaryview.c:1645
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked\n"
+#: src/summaryview.c:2786
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %s/%d is marked\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/summaryview.c:2820
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is locked\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1674
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as being read\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/summaryview.c:2853
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is marked as read\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1709
+#: src/summaryview.c:2910
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as unread\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1751
+#: src/summaryview.c:2970
+msgid "You're not the author of the article\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:3021
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1765
-msgid "Current folder is Trash."
-msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
+#: src/summaryview.c:3044
+#, fuzzy
+msgid "Delete message(s)"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+
+#: src/summaryview.c:3045
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1789
+#: src/summaryview.c:3085 src/summaryview.c:3087
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/summaryview.c:1839
+#: src/summaryview.c:3146
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1876
+#: src/summaryview.c:3206
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1888
+#: src/summaryview.c:3221
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1937
+#: src/summaryview.c:3298
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1950
+#: src/summaryview.c:3313
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1982
+#: src/summaryview.c:3363
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2036
-msgid "Print"
-msgstr "°õºþ"
+#: src/summaryview.c:3408
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't save the file `%s'."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/summaryview.c:2037
+#: src/summaryview.c:3426
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -3768,7 +7588,7 @@ msgstr ""
 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
-#: src/summaryview.c:2043
+#: src/summaryview.c:3432
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -3777,52 +7597,131 @@ msgstr ""
 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:2262 src/summaryview.c:2263
+#: src/summaryview.c:3681 src/summaryview.c:3682
 msgid "Building threads..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2285 src/summaryview.c:2286
+#: src/summaryview.c:3775 src/summaryview.c:3776
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2308
+#: src/summaryview.c:3813
 msgid "Unthreading for execution..."
 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2395
+#: src/summaryview.c:3880 src/summaryview.c:5243
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:3956
+msgid "No filter rules defined."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:3962
 msgid "filtering..."
 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2396
+#: src/summaryview.c:3963
 msgid "Filtering..."
 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2500
+#: src/summaryview.c:5053
+#, c-format
+msgid "nfcp: checking <%s>"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5056
+#, c-format
+msgid " <%s>"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5065
+msgid "\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5097
+#, c-format
+msgid "Cross-reference %d: Hash <%s>\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5136
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d selected\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/summaryview.c:5175
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is marked as ignore thread\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/summaryview.c:5207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is marked as unignore thread\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/summaryview.c:5320
+#, c-format
+msgid ""
+"Regular expression (regexp) error:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:43
+#, c-format
+msgid "%s:%d loading template from %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:118
+#, c-format
+msgid "%s:%d reading templates dir %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:136
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d found file %s\n"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/template.c:139
+#, c-format
+msgid "%s:%d %s is not an ordinary file\n"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:167
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file %s already exists\n"
+msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/template.c:194
 #, c-format
-msgid "Go to %s\n"
-msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
+msgid "%s:%d writing template \"%s\" to %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/textview.c:137
+#: src/textview.c:171
 msgid "Creating text view...\n"
 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/textview.c:372
-msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
-msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò\n"
+#: src/textview.c:540
+msgid "To save this part, pop up the context menu with "
+msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò"
 
-#: src/textview.c:375
+#: src/textview.c:541
+msgid "right click and select `Save as...', "
+msgstr "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
+
+#: src/textview.c:542
 msgid ""
-"right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
+"or press `y' key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
+"`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:379
-msgid "To display this part as a text message, select\n"
-msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢\n"
+#: src/textview.c:544
+msgid "To display this part as a text message, select "
+msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
 
-#: src/textview.c:382
+#: src/textview.c:545
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
@@ -3830,41 +7729,293 @@ msgstr ""
 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:386
-msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
-msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢\n"
+#: src/textview.c:547
+#, fuzzy
+msgid "To display this part as an image, select "
+msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
 
-#: src/textview.c:389
-msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
+#: src/textview.c:548
+#, fuzzy
+msgid ""
+"`Display image', or press `i' key.\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢\n"
-"`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
+"¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
+"\n"
+
+#: src/textview.c:550
+msgid "To open this part with external program, select "
+msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤Þ¤¿¤Ï"
 
-#: src/textview.c:410
+#: src/textview.c:551
+msgid "`Open' or `Open with...', "
+msgstr "¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
+
+#: src/textview.c:552
+msgid "or double-click, or click the center button, "
+msgstr "¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢"
+
+#: src/textview.c:553
+msgid "or press `l' key."
+msgstr "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
+
+#: src/textview.c:572
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/textview.c:413
+#: src/textview.c:573
 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
 
-#: src/textview.c:416
+#: src/textview.c:574
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
 msgstr ""
 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/utils.c:1407 src/utils.c:1484
-#, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/utils.c:1901
+#, fuzzy, c-format
+msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
+msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
 
-#: src/utils.c:1427
+#: src/utils.c:1999
 #, c-format
-msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-msgstr "%s ¤«¤é %s ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+msgid "move_file(): file %s already exists."
+msgstr "move_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/utils.c:1645
+#: src/utils.c:2287
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
+
+#~ msgid "The name already exists."
+#~ msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#~ msgid "New group"
+#~ msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
+
+#~ msgid "Input the name of new group:"
+#~ msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+
+#~ msgid "Input the new name of group:"
+#~ msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+
+#~ msgid "Reading addressbook file..."
+#~ msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
+
+#~ msgid "%s doesn't exist.\n"
+#~ msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#~ msgid "failed to write addressbook data.\n"
+#~ msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Begin forwarded message:\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Begin forwarded message:\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "/Remove _news server"
+#~ msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
+
+#~ msgid "Updating all folders..."
+#~ msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
+
+#~ msgid "Outbox"
+#~ msgstr "Á÷¿®¹µ"
+
+#~ msgid "Really delete folder `%s'?"
+#~ msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#~ msgid "Delete IMAP4 server"
+#~ msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
+
+#~ msgid "Input subscribing newsgroup:"
+#~ msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+
+#~ msgid "The newsgroup `%s' already exists."
+#~ msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#~ msgid "Really delete news server `%s'?"
+#~ msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#~ msgid "Creating header window...\n"
+#~ msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#~ msgid "Displaying the header of %s ...\n"
+#~ msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#~ msgid "%s - All header"
+#~ msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
+
+#~ msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
+#~ msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤Î ¼¡¤Î UID ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#~ msgid "Authorizing..."
+#~ msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
+
+#~ msgid "/_View/_Folder tree"
+#~ msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
+
+#~ msgid "/_Message/Open in new _window"
+#~ msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
+
+#~ msgid "/_Message/View _source"
+#~ msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
+
+#~ msgid "/_Message/Show all _header"
+#~ msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
+
+#~ msgid "/_Summary"
+#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
+
+#~ msgid "/_Summary/E_xecute"
+#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
+
+#~ msgid "/_Summary/_Update"
+#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
+
+#~ msgid "/_Summary/---"
+#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
+
+#~ msgid "/_Summary/_Sort"
+#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
+
+#~ msgid "/_Summary/_Sort/---"
+#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
+
+#~ msgid "/_Summary/_Thread view"
+#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
+
+#~ msgid "/_Summary/Unt_hread view"
+#~ msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
+
+#~ msgid "Incorporate new mail"
+#~ msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
+
+#~ msgid "Reply to the message"
+#~ msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
+
+#~ msgid "Reply all"
+#~ msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
+
+#~ msgid "Preferences for each account"
+#~ msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
+
+#~ msgid "Usually used"
+#~ msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
+
+#~ msgid "Program path"
+#~ msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
+
+#~ msgid "each"
+#~ msgstr " "
+
+#~ msgid "Automatic"
+#~ msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
+
+#~ msgid "Quotation format:"
+#~ msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
+#~ "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and "
+#~ "are replaced as follows:\n"
+#~ "%a: the abbreviated weekday name\n"
+#~ "%A: the full weekday name\n"
+#~ "%b: the abbreviated month name\n"
+#~ "%B: the full month name\n"
+#~ "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
+#~ "%C: the century number (year/100)\n"
+#~ "%d: the day of the month as a decimal number\n"
+#~ "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
+#~ "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
+#~ "%j: the day of the year as a decimal number\n"
+#~ "%m: the month as a decimal number\n"
+#~ "%M: the minute as a decimal number\n"
+#~ "%p: either AM or PM\n"
+#~ "%S: the second as a decimal number\n"
+#~ "%w: the day of the week as a decimal number\n"
+#~ "%x: the preferred date for the current locale\n"
+#~ "%y: the last two digits of a year\n"
+#~ "%Y: the year as a decimal number\n"
+#~ "%Z: the time zone or name or abbreviation"
+#~ msgstr ""
+#~ "½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % Ê¸»ú¤Ç¼¨"
+#~ "¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
+#~ "%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
+#~ "%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
+#~ "%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
+#~ "%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
+#~ "%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
+#~ "%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
+#~ "%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
+#~ "%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
+#~ "%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
+#~ "%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
+#~ "%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
+#~ "%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
+#~ "%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
+#~ "%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
+#~ "%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
+#~ "%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
+#~ "%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
+#~ "%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
+#~ "%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
+#~ "Emacs-based mailer"
+#~ msgstr ""
+#~ "Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
+#~ "¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
+
+#~ msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
+#~ msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+
+#~ msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
+#~ msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Date\n"
+#~ "From\n"
+#~ "Full Name of Sender\n"
+#~ "First Name of Sender\n"
+#~ "Initial of Sender\n"
+#~ "Subject\n"
+#~ "To\n"
+#~ "Message-ID\n"
+#~ "%"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÆüÉÕ\n"
+#~ "º¹½Ð¿Í\n"
+#~ "º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
+#~ "º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
+#~ "º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
+#~ "·ï̾\n"
+#~ "°¸Àè\n"
+#~ "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
+#~ "%"
+
+#~ msgid "Set display item"
+#~ msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
+
+#~ msgid "MIME"
+#~ msgstr "MIME"
+
+#~ msgid "Operator"
+#~ msgstr "±é»»»Ò"
+
+#~ msgid "done."
+#~ msgstr "´°Î»."
+
+#~ msgid "Current folder is Trash."
+#~ msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
+
+#~ msgid "Go to %s\n"
+#~ msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"