google/freshmeat search Actions scripts should now work with any configured browser
[claws.git] / po / ja.po
index a202d01394b1dc68365e3b3667b901bffef5ba5e..c3684eedc6d19f6bf9c89fa87f96651a6793fafc 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -2,10 +2,11 @@
 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
 #
 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
 # Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>, 1999,2000,2001.
 #
+#: src/addrgather.c:278
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-06-18 01:42+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
@@ -13,11 +14,11 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: src/about.c:90
+#: src/about.c:89
 msgid "About"
 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
 
 msgid "About"
 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
 
-#: src/about.c:199
+#: src/about.c:209
 msgid ""
 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
 msgid ""
 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
@@ -25,13 +26,12 @@ msgid ""
 "source.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "source.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) "
-"¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) "
-"¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
-"\n"
+"fetchmail ¤«¤éŬÍѤµ¤ì¤¿Éôʬ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Eric S. Raymond »á (1997) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ"
+"¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Carl Harris »á (1993, 1995) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Ãøºî¸¢"
+"¤Ï¥½¡¼¥¹¤Î¼«Í³¤ÊºÆÇÛÉÛ¤òÊݸ¤ëÌÜŪ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: src/about.c:205
+#: src/about.c:215
 msgid ""
 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
 msgid ""
 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr ""
 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 "\n"
 
 "libkcc ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï takeshi@SoftAgency.co.jp »á¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:210
+#: src/about.c:220
 msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr ""
 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 "\n"
 
 "GPGME ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï Werner Koch <dd9jn@gnu.org> »á (2001) ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:214
+#: src/about.c:224
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -63,7 +63,7 @@ msgstr ""
 "version.\n"
 "\n"
 
 "version.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:220
+#: src/about.c:230
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr ""
 "more details.\n"
 "\n"
 
 "more details.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:226
+#: src/about.c:236
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -87,27 +87,37 @@ msgstr ""
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
-#: src/compose.c:1468 src/compose.c:3124 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
-#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
-#: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
-#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
-#: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
-#: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2020
-#: src/summaryview.c:2531
+#. Button panel
+#: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
+#: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
+#: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
+#: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
+#: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
+#: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
+#: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
+#: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
+#: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
+#: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/account.c:101
+#: src/account.c:119
 msgid "Reading all config for each account...\n"
 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
 msgid "Reading all config for each account...\n"
 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
-#: src/account.c:116
+#: src/account.c:134
 #, c-format
 msgid "Found label: %s\n"
 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Found label: %s\n"
 msgstr "¥é¥Ù¥ëȯ¸«: %s\n"
 
-#: src/account.c:208
+#: src/account.c:254
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -115,327 +125,644 @@ msgstr ""
 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤ËÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/account.c:214
+#: src/account.c:260
 msgid "Opening account edit window...\n"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
 msgid "Opening account edit window...\n"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/account.c:361
+#: src/account.c:457
 msgid "Creating account edit window...\n"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 msgid "Creating account edit window...\n"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/account.c:366
+#: src/account.c:462
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
 
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
 
-#: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
-#: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:480
+msgid ""
+"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
+"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+msgstr ""
+
+#: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
+#: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
+#: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
+#: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "̾Á°"
 
 msgid "Name"
 msgstr "̾Á°"
 
-#: src/account.c:395 src/prefs_account.c:632
+#: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
 msgid "Protocol"
 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
 
 msgid "Protocol"
 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
 
-#: src/account.c:396
+#: src/account.c:502
 msgid "Server"
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
 
 msgid "Server"
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
 
-#: src/account.c:415 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
-#: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
+#: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
+#: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 msgid "Add"
 msgstr "ÄɲÃ"
 
 msgid "Add"
 msgstr "ÄɲÃ"
 
-#: src/account.c:421
+#: src/account.c:537
 msgid "Edit"
 msgstr "ÊÔ½¸"
 
 msgid "Edit"
 msgstr "ÊÔ½¸"
 
-#: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:247
+#: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr "  ºï½ü  "
 
 msgid " Delete "
 msgstr "  ºï½ü  "
 
-#: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:294
-#: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
+#: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
+#: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289
 msgid "Down"
 msgstr "  ¢­  "
 
 msgid "Down"
 msgstr "  ¢­  "
 
-#: src/account.c:439 src/prefs_customheader.c:288
-#: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
+#: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
+#: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285
 msgid "Up"
 msgstr "  ¢¬  "
 
 msgid "Up"
 msgstr "  ¢¬  "
 
-#: src/account.c:453
-msgid " Set as usually used account "
+#: src/account.c:569
+#, fuzzy
+msgid " Set as default account "
 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
 
 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
 
-#: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
+#: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
+#: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
+#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
 msgid "Close"
 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
 
 msgid "Close"
 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
 
-#: src/account.c:513
+#: src/account.c:657
 msgid "Delete account"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
 msgid "Delete account"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
-#: src/account.c:514
+#: src/account.c:658
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
-#: src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1490
-#: src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630 src/folderview.c:1729
-#: src/folderview.c:1762 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
-#: src/summaryview.c:817
+#: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
+#: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
+#: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
+#: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
+#: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
+#: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
+#: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
+#: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
+#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
+#: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
 msgid "Yes"
 msgstr "¤Ï¤¤"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "¤Ï¤¤"
 
-#: src/account.c:515 src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447
-#: src/folderview.c:1490 src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630
-#: src/folderview.c:1729 src/folderview.c:1762
+#: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
+#: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
+#: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
 msgid "+No"
 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
 
 msgid "+No"
 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
 
-#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
+#: src/account.c:671
+msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/addressadd.c:163
+#, fuzzy
+msgid "Add Address to Book"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+
+#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
+msgid "Address"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
+#: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
+msgid "Remarks"
+msgstr "È÷¹Í"
+
+#: src/addressadd.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Select Address Book Folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
+
+#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
+#: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
+#: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
+#: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
+#: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
+#: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
+#: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
+#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
+#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
+#: src/summaryview.c:3402
+msgid "Cancel"
+msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
+
+#: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
 msgid "/_File"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
 
 msgid "/_File"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:230
-msgid "/_File/New _address"
+#: src/addressbook.c:349
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _Book"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
+
+#: src/addressbook.c:350
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
 
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:231
-msgid "/_File/New _group"
+#: src/addressbook.c:352
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
 
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:232
-msgid "/_File/New _folder"
+#: src/addressbook.c:355
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
 
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
-#: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
+#: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
+#: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
 
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
 
-#: src/addressbook.c:234
+#: src/addressbook.c:358
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
 
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
 
-#: src/addressbook.c:235
+#: src/addressbook.c:359
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
 
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
+#: src/addressbook.c:361
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Save"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
 
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
+#: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
+#: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
+
+#: src/addressbook.c:364
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/C_ut"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
+
+#: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
+
+#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
+
+#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
+#: src/mainwindow.c:516
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
+
+#: src/addressbook.c:368
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
+
+#: src/addressbook.c:369
+#, fuzzy
+msgid "/_Address"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/addressbook.c:370
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
+
+#: src/addressbook.c:371
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
+
+#: src/addressbook.c:372
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/New _Folder"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
+
+#: src/addressbook.c:373
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/---"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/addressbook.c:374
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/_Edit"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊÔ½¸(_E)"
+
+#: src/addressbook.c:375
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/_Delete"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+
+#: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
+
+#: src/addressbook.c:377
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+
+#: src/addressbook.c:378
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+
+#: src/addressbook.c:379
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+
+#: src/addressbook.c:381
+msgid "/_Tools/Export _HTML..."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Help"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
 
 msgid "/_Help"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
 
-#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
+#: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
 
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
-msgid "/New _address"
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
+#, fuzzy
+msgid "/New _Address"
 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
 
 msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
 
-#: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
-msgid "/New _group"
+#: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
+#, fuzzy
+msgid "/New _Group"
 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
 
 msgstr "/¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×(_G)"
 
-#: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
-msgid "/New _folder"
+#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
+#, fuzzy
+msgid "/New _Folder"
 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
 
 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
-#: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
-#: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
-#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
-#: src/summaryview.c:315
+#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
+#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
+#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
+#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
-#: src/mainwindow.c:351
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
-
-#: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
+#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/ºï½ü(_D)"
 
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/ºï½ü(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:318
+#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+msgid "/C_ut"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
+#, fuzzy
+msgid "/_Copy"
+msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
+
+#: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
+#, fuzzy
+msgid "/_Paste"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
+
+#: src/addressbook.c:413
+#, fuzzy
+msgid "/Pa_ste Address"
+msgstr "/¿·µ¬¥¢¥É¥ì¥¹(_A)"
+
+#: src/addressbook.c:535
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
-msgid "Remarks"
-msgstr "È÷¹Í"
-
-#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2796
+#: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
 msgid "Address book"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
 msgid "Address book"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
-#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:638
 msgid "Name:"
 msgstr "̾Á°:"
 
 msgid "Name:"
 msgstr "̾Á°:"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
-#: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
-#: src/prefs_filter.c:398
+#. Buttons
+#: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
+#: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
+#: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
+#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
+#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
 msgid "Delete"
 msgstr "ºï½ü"
 
 msgid "Delete"
 msgstr "ºï½ü"
 
-#: src/addressbook.c:442
+#: src/addressbook.c:676
 msgid "Lookup"
 msgstr "¸¡º÷"
 
 msgid "Lookup"
 msgstr "¸¡º÷"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
+#: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
+#: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
+#: src/summary_search.c:154
 msgid "To:"
 msgstr "°¸Àè:"
 
 msgid "To:"
 msgstr "°¸Àè:"
 
-#: src/addressbook.c:456
+#: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:479
-msgid "Common address"
-msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
-
-#: src/addressbook.c:486
-msgid "Personal address"
-msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
-
-#: src/addressbook.c:577
+#. Confirm deletion
+#: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
 
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
 
-#: src/addressbook.c:578
+#: src/addressbook.c:892
+msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:915
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
-#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:817
+#: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
+#: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
+#: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
+#: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
+#: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
+#: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
+#: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
+#: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
+#: src/summaryview.c:3046
 msgid "No"
 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
 
 msgid "No"
 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1320 src/folderview.c:1521
-msgid "New folder"
-msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
+#: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
+msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
+msgstr ""
 
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1321
-msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/addressbook.c:1428
+msgid "Cannot paste into an address group."
+msgstr ""
 
 
-#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1322 src/folderview.c:1525
-msgid "NewFolder"
-msgstr "NewFolder"
+#: src/addressbook.c:2071
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2075
+#, fuzzy
+msgid "Folder only"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
+
+#: src/addressbook.c:2075
+#, fuzzy
+msgid "Folder and Addresses"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºï½ü"
+
+#: src/addressbook.c:2080
+#, c-format
+msgid "Really delete `%s' ?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/addressbook.c:2858
+msgid "New user, could not save index file."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2862
+msgid "New user, could not save address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2872
+msgid "Old address book converted successfully."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2877
+msgid ""
+"Old address book converted,\n"
+"could not save new address index file"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2890
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"but created empty new address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2896
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"could not create new address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2901
+msgid ""
+"Could not convert address book\n"
+"and could not create new address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2908
+msgid "Addressbook conversion error"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2912
+#, fuzzy
+msgid "Addressbook conversion"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+
+#: src/addressbook.c:2947
+#, fuzzy
+msgid "Addressbook Error"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+
+#: src/addressbook.c:2948
+msgid "Could not read address index"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
+msgid "Interface"
+msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
 
 
-#: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
-#: src/addressbook.c:1187
-msgid "The name already exists."
-msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+#: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
+#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
+#, fuzzy
+msgid "Address Book"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
 
-#: src/addressbook.c:1045
-msgid "New group"
-msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
+#: src/addressbook.c:3456
+msgid "Person"
+msgstr ""
 
 
-#: src/addressbook.c:1046
-msgid "Input the name of new group:"
-msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/addressbook.c:3472
+#, fuzzy
+msgid "EMail Address"
+msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
 
-#: src/addressbook.c:1047
-msgid "NewGroup"
+#: src/addressbook.c:3488
+#, fuzzy
+msgid "Group"
 msgstr "NewGroup"
 
 msgstr "NewGroup"
 
-#: src/addressbook.c:1122
-msgid "Edit group"
-msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
+#. special folder setting (maybe these options are redundant)
+#: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
+#: src/prefs_account.c:1733
+msgid "Folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
 
 
-#: src/addressbook.c:1123
-msgid "Input the new name of group:"
-msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/addressbook.c:3520
+#, fuzzy
+msgid "vCard"
+msgstr "¥¯¥ê¥¢"
 
 
-#: src/addressbook.c:1173
-msgid "Edit folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
+#: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
+msgid "JPilot"
+msgstr ""
 
 
-#: src/addressbook.c:1174
-msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/addressbook.c:3568
+#, fuzzy
+msgid "LDAP Server"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
 
 
-#: src/addressbook.c:1223
-#, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/addrgather.c:156
+msgid "Please specify name for address book."
+msgstr ""
 
 
-#: src/addressbook.c:1271
-msgid "Edit address"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
+#: src/addrgather.c:176
+msgid "Please select the mail headers to search."
+msgstr ""
 
 
-#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2795 src/select-keys.c:302
-msgid "Address"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
+#. Go fer it
+#: src/addrgather.c:182
+msgid "Busy harvesting addresses..."
+msgstr ""
 
 
-#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1468 src/compose.c:3125
-#: src/compose.c:3695 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
-#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
-#: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
-#: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
-#: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
-#: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2020
-#: src/summaryview.c:2531
-msgid "Cancel"
-msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
+#: src/addrgather.c:220
+msgid "Addresses gathered successfully."
+msgstr ""
 
 
-#: src/addressbook.c:1524
-msgid "Reading addressbook file..."
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
+#: src/addrgather.c:284
+#, fuzzy
+msgid "No folder or message was selected."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
 
 
-#: src/addressbook.c:1528
-#, c-format
-msgid "%s doesn't exist.\n"
-msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/addrgather.c:292
+msgid ""
+"Please select a folder to process from the folder\n"
+"list. Alternatively, select one or messages from\n"
+"the message list."
+msgstr ""
 
 
-#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:856
-#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
-#: src/news.c:661 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:998
-#: src/summaryview.c:1204 src/summaryview.c:1286 src/summaryview.c:1347
-#: src/summaryview.c:1804 src/summaryview.c:2282 src/summaryview.c:2305
-#: src/summaryview.c:2326 src/summaryview.c:2419
-msgid "done.\n"
-msgstr "´°Î»¡£\n"
+#: src/addrgather.c:344
+#, fuzzy
+msgid "Folder :"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
 
 
-#: src/addressbook.c:1821
-msgid "Exporting addressbook to file..."
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
+#: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
+#, fuzzy
+msgid "Address Book :"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
 
-#: src/addressbook.c:1839
-msgid "failed to write addressbook data.\n"
-msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/addrgather.c:365
+#, fuzzy
+msgid "Folder Size :"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
 
 
-#: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3298 src/main.c:332
-msgid "Notice"
-msgstr "Ãí°Õ"
+#: src/addrgather.c:380
+#, fuzzy
+msgid "Process these mail header fields"
+msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
 
 
-#: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
+#: src/addrgather.c:398
+msgid "Include sub-folders"
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:421
+#, fuzzy
+msgid "Header Name"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
+
+#: src/addrgather.c:422
+#, fuzzy
+msgid "Address Count"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+
+#. Create notebook pages
+#: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
 msgid "Warning"
 msgstr "·Ù¹ð"
 
 msgid "Warning"
 msgstr "·Ù¹ð"
 
-#: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
+#: src/addrgather.c:527
+#, fuzzy
+msgid "Header Fields"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
+
+#: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
+msgid "Finish"
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:587
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:595
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
+msgstr ""
+
+#. Old address book
+#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+msgid "Common address"
+msgstr "¶¦Í­¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+msgid "Personal address"
+msgstr "¸Ä¿ÍÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹"
+
+#: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
+msgid "Notice"
+msgstr "Ãí°Õ"
+
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
 msgid "Error"
 msgstr "¥¨¥é¡¼"
 
 msgid "Error"
 msgstr "¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/alertpanel.c:183
+#: src/alertpanel.c:188
 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
 msgstr "·Ù¹ð¥Ñ¥Í¥ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/alertpanel.c:269
+#: src/alertpanel.c:276
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
 
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
 
@@ -443,197 +770,434 @@ msgstr "
 msgid "can't allocate memory\n"
 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 msgid "can't allocate memory\n"
 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:367
+#: src/colorlabel.c:45
+msgid "Orange"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:46
+msgid "Red"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:47
+#, fuzzy
+msgid "Pink"
+msgstr "°õºþ"
+
+#: src/colorlabel.c:48
+msgid "Sky blue"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:49
+#, fuzzy
+msgid "Blue"
+msgstr "ÆâÍÆ"
+
+#: src/colorlabel.c:50
+msgid "Green"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:51
+#, fuzzy
+msgid "Brown"
+msgstr "  ¢­  "
+
+#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
+#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
+#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
+#. * can always get back the SummaryView pointer.
+#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
+#: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
+#, fuzzy
+msgid "None"
+msgstr "´°Î»"
+
+#: src/compose.c:485
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
 
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
 
-#: src/compose.c:368
+#: src/compose.c:486
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ºï½ü(_R)"
 
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ºï½ü(_R)"
 
-#: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
-#: src/folderview.c:231
+#: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
 
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
 
-#: src/compose.c:376
+#: src/compose.c:494
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
 
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
 
-#: src/compose.c:377
+#: src/compose.c:495
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
 
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
 
-#: src/compose.c:378
+#: src/compose.c:496
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
 
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
 
-#: src/compose.c:383
+#: src/compose.c:501
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
 
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
 
-#: src/compose.c:384
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
 
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
 
-#: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
-
-#: src/compose.c:386
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
 
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
 
-#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
-
-#: src/compose.c:388
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
-
-#: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
+#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
 
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
 
-#: src/compose.c:391
-msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
+#: src/compose.c:508
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
 
 
-#: src/compose.c:392
-msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
+#: src/compose.c:509
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
-msgid "/_Message"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
+#: src/compose.c:514
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:396
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
+#: src/compose.c:519
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:398
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
+#: src/compose.c:524
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:400
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
+#: src/compose.c:529
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
-#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
-#: src/mainwindow.c:470
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
+#: src/compose.c:534
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:403
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
+#: src/compose.c:539
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:404
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
+#: src/compose.c:544
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:405
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
+#: src/compose.c:549
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:406
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
+#: src/compose.c:554
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:408
+#: src/compose.c:559
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:564
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:569
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:574
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:579
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:585
+msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:587
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
+
+#: src/compose.c:589
+msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
+
+#: src/compose.c:592
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling"
+msgstr "/³«¤¯(_O)"
+
+#: src/compose.c:593
+msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:595
+msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:597
+msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:599
+msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:601
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling/---"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
+
+#: src/compose.c:602
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
+msgstr "/ÀßÄê(_C)"
+
+#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
+msgid "/_View"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
+
+#: src/compose.c:607
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_To"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+
+#: src/compose.c:608
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Cc"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
+
+#: src/compose.c:609
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Bcc"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
+
+#: src/compose.c:610
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Reply to"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
+
+#: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
+#: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
+
+#: src/compose.c:612
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Followup to"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
+
+#: src/compose.c:614
+#, fuzzy
+msgid "/_View/R_uler"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+
+#: src/compose.c:616
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Attachment"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
+
+#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
+msgid "/_Message"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
+
+#: src/compose.c:619
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
+
+#: src/compose.c:621
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
+
+#: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
+#: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:693
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
+
+#: src/compose.c:624
+msgid "/_Message/Save to _draft folder"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
+
+#: src/compose.c:626
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Save and _keep editing"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
+
+#: src/compose.c:630
+msgid "/_Message/_To"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
+
+#: src/compose.c:631
+msgid "/_Message/_Cc"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
+
+#: src/compose.c:632
+msgid "/_Message/_Bcc"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
+
+#: src/compose.c:633
+msgid "/_Message/_Reply to"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
+
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
 
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
 
-#: src/compose.c:410
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
 
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
 
-#: src/compose.c:413
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
 
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
 
-#: src/compose.c:414
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
 
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
 
-#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
-msgid "/_Tool"
+#: src/compose.c:645
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
+
+#: src/compose.c:646
+msgid "/_Message/Priority/Highest"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:647
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/High"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
+
+#: src/compose.c:648
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/Normal"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+
+#: src/compose.c:649
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/Low"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+
+#: src/compose.c:650
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/Lowest"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+
+#: src/compose.c:652
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+
+#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
 
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
 
-#: src/compose.c:417
-msgid "/_Tool/Show _ruler"
+#: src/compose.c:654
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
 
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
 
-#: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
-msgid "/_Tool/_Address book"
+#: src/compose.c:655
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
 
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
 
-#: src/compose.c:489 src/compose.c:559 src/compose.c:619 src/procmsg.c:687
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Tools/_Template"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
+msgid "/_Tools/Actio_ns"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
+msgid "Can't get the part of multipart message."
+msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/compose.c:551
+#: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:563
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Begin forwarded message:\n"
-"\n"
+#: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
+msgid "Can't get text part\n"
+msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/compose.c:1326
+#, fuzzy
+msgid "Reply-To:"
+msgstr "Reply-To"
+
+#: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
+#: src/headerview.c:56
+msgid "Newsgroups:"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
+
+#: src/compose.c:1332
+msgid "Followup-To:"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:1610
+msgid "Quote mark format error."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Begin forwarded message:\n"
-"\n"
 
 
-#: src/compose.c:1232
+#: src/compose.c:1622
+msgid "Message reply/forward format error."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:1919
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1236
+#: src/compose.c:1923
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1240
-#, c-format
-msgid "File %s is empty\n"
+#: src/compose.c:1927
+#, fuzzy, c-format
+msgid "File %s is empty."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
 
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
 
-#: src/compose.c:1261
+#: src/compose.c:1931
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't read %s."
+msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/compose.c:1956
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
 
-#: src/compose.c:1367
+#: src/compose.c:2600
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [¹¹¿·]"
 
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [¹¹¿·]"
 
-#: src/compose.c:1369
+#: src/compose.c:2602
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
-#: src/compose.c:1372
+#: src/compose.c:2605
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
-#: src/compose.c:1394 src/compose.c:3588
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#: src/compose.c:1412
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#: src/compose.c:1430
+#: src/compose.c:2629
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -641,16 +1205,38 @@ msgstr ""
 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/compose.c:1451
+#: src/compose.c:2684
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
+#: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
+msgid "Send"
+msgstr "Á÷¿®"
+
+#: src/compose.c:2693
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:2713
+#, fuzzy
+msgid "Could not queue message for sending"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
+msgid "can't get recipient list."
+msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:1465
+#: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
 msgid "Queueing"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
 
 msgid "Queueing"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
 
-#: src/compose.c:1466
+#: src/compose.c:2813
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -658,172 +1244,244 @@ msgstr ""
 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
 
 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:1472 src/compose.c:3600
+#: src/compose.c:2819
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:1475
+#: src/compose.c:2822
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:1482 src/compose.c:3607
-msgid "Can't save the message to outbox."
+#: src/compose.c:2838
+#, fuzzy
+msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:1508 src/compose.c:1629 src/compose.c:1715 src/utils.c:1533
+#: src/compose.c:2867
+msgid "Writing bounce header\n"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
+#: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
+#: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
+#: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
+#: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1534
-msgid "Can't convert the codeset of the message."
+#: src/compose.c:3106
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message.\n"
+"Send it anyway?"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:1543
+#: src/compose.c:3123
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/compose.c:1661
-msgid "saving sent message...\n"
-msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#: src/compose.c:1666
-msgid "can't save message\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#: src/compose.c:1672 src/compose.c:1779
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/compose.c:3253
+#, fuzzy
+msgid "can't remove the old message\n"
+msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 
-#: src/compose.c:1695
+#: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
 msgid "queueing message...\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
 msgid "queueing message...\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/compose.c:1770
+#: src/compose.c:3303
+msgid "No account for sending mails available!"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3313
+msgid "No account for posting news available!"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3443
+#, fuzzy
+msgid "can't find queue folder\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1808
+#: src/compose.c:3495
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:2162
+#: src/compose.c:3601
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Writing %s-header\n"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/compose.c:3861
+#, c-format
+msgid "compose: priority unknown : %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3929
 #, c-format
 msgid "generated Message-ID: %s\n"
 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "generated Message-ID: %s\n"
 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
 
-#: src/compose.c:2236 src/compose.c:3096
+#: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
+msgid "From:"
+msgstr "º¹½Ð¿Í:"
+
+#: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
 
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
 
-#: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
-#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
+#. S_COL_DATE
+#: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
+#: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
 msgid "Size"
 msgstr "¥µ¥¤¥º"
 
 msgid "Size"
 msgstr "¥µ¥¤¥º"
 
-#: src/compose.c:2253
+#. Save Message to folder
+#: src/compose.c:4241
+#, fuzzy
+msgid "Save Message to "
+msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
+
+#: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
+#, fuzzy
+msgid "Select ..."
+msgstr " ÁªÂò... "
+
+#: src/compose.c:4347
 msgid "Creating compose window...\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 msgid "Creating compose window...\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/compose.c:2299 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
-msgid "From:"
-msgstr "º¹½Ð¿Í:"
+#. header labels and entries
+#: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
+msgid "Header"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
 
 
-#: src/compose.c:2722 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
-#: src/prefs_common.c:636
-msgid "Send"
-msgstr "Á÷¿®"
+#. attachment list
+#: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "źÉÕ"
+
+#. Others Tab
+#: src/compose.c:4405
+#, fuzzy
+msgid "Others"
+msgstr "¤½¤Î¾"
+
+#: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/summary_search.c:161
+msgid "Subject:"
+msgstr "·ï̾:"
+
+#: src/compose.c:4667
+#, c-format
+msgid ""
+"Spell checker could not be started.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:4674
+#, c-format
+msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:2723
+#: src/compose.c:4831
 msgid "Send message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
 
 msgid "Send message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2730
+#: src/compose.c:4837
 msgid "Send later"
 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
 
 msgid "Send later"
 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2731
+#: src/compose.c:4838
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
 
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2738 src/folderview.c:738
+#: src/compose.c:4845
 msgid "Draft"
 msgstr "Áð¹Æ"
 
 msgid "Draft"
 msgstr "Áð¹Æ"
 
-#: src/compose.c:2739
+#: src/compose.c:4846
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
 
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
 
-#: src/compose.c:2748
+#: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
 msgid "Insert"
 msgstr "ÁÞÆþ"
 
 msgid "Insert"
 msgstr "ÁÞÆþ"
 
-#: src/compose.c:2749
+#: src/compose.c:4856
 msgid "Insert file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
 
 msgid "Insert file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
 
-#: src/compose.c:2756
+#: src/compose.c:4863
 msgid "Attach"
 msgstr "źÉÕ"
 
 msgid "Attach"
 msgstr "źÉÕ"
 
-#: src/compose.c:2757
+#: src/compose.c:4864
 msgid "Attach file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
 
 msgid "Attach file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
 
-#: src/compose.c:2766 src/prefs_common.c:1035
+#: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
 msgid "Signature"
 msgstr "½ð̾"
 
 msgid "Signature"
 msgstr "½ð̾"
 
-#: src/compose.c:2767
+#: src/compose.c:4874
 msgid "Insert signature"
 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
 
 msgid "Insert signature"
 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
 
-#: src/compose.c:2775
+#: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
 msgid "Editor"
 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
 
 msgid "Editor"
 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
 
-#: src/compose.c:2776
+#: src/compose.c:4883
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
 
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
 
-#: src/compose.c:2784
+#: src/compose.c:4891
 msgid "Linewrap"
 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
 
 msgid "Linewrap"
 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
 
-#: src/compose.c:2785
-msgid "Wrap long lines"
+#: src/compose.c:4892
+#, fuzzy
+msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
 
 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
 
-#: src/compose.c:2992
+#: src/compose.c:5255
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
 
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:3010
+#: src/compose.c:5273
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
 
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:3078
+#: src/compose.c:5342
 msgid "Property"
 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
 
 msgid "Property"
 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
 
-#: src/compose.c:3098
+#: src/compose.c:5387
 msgid "Encoding"
 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
 
 msgid "Encoding"
 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
 
-#: src/compose.c:3121
+#: src/compose.c:5416
 msgid "Path"
 msgstr "¥Ñ¥¹"
 
 msgid "Path"
 msgstr "¥Ñ¥¹"
 
-#: src/compose.c:3122
+#: src/compose.c:5417
 msgid "File name"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
 msgid "File name"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: src/compose.c:3269
+#: src/compose.c:5564
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:3295
+#: src/compose.c:5590
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -834,2711 +1492,5437 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
 
 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
 
-#: src/compose.c:3308
+#: src/compose.c:5603
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
 
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
 
-#: src/compose.c:3309
+#: src/compose.c:5604
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
 
-#: src/compose.c:3333
+#: src/compose.c:5628
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
 
 #. failed
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
 
 #. failed
-#: src/compose.c:3366
+#: src/compose.c:5661
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:3370
+#: src/compose.c:5665
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
 
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:3372
+#: src/compose.c:5667
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
 
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
 
-#: src/compose.c:3629
-msgid "can't remove the old draft message\n"
-msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
+msgid "Offline warning"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:3657 src/compose.c:3669
+#: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
+msgid "You're working offline. Override?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
 msgid "Select file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
 msgid "Select file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/compose.c:3693
+#: src/compose.c:6198
 msgid "Discard message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
 
 msgid "Discard message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
 
-#: src/compose.c:3694
+#: src/compose.c:6199
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:3695
+#: src/compose.c:6200
 msgid "Discard"
 msgstr "ÇË´þ"
 
 msgid "Discard"
 msgstr "ÇË´þ"
 
-#: src/compose.c:3695
+#: src/compose.c:6200
 msgid "to Draft"
 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
 
 msgid "to Draft"
 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
 
-#: src/export.c:122
-msgid "Export"
-msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
+#: src/compose.c:6232
+#, c-format
+msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
+msgstr ""
 
 
-#: src/export.c:144
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
+#: src/compose.c:6234
+msgid "Apply template"
+msgstr ""
 
 
-#: src/export.c:154
-msgid "Source dir:"
-msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
+#: src/compose.c:6235
+#, fuzzy
+msgid "Replace"
+msgstr "ÊÖ¿®"
 
 
-#: src/export.c:159
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
+#: src/editaddress.c:143
+msgid "Add New Person"
+msgstr ""
 
 
-#: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
-#: src/prefs_filter.c:349
-msgid " Select... "
-msgstr " ÁªÂò... "
+#: src/editaddress.c:144
+msgid "Edit Person Details"
+msgstr ""
 
 
-#: src/export.c:217
-msgid "Select exporting file"
-msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+#: src/editaddress.c:280
+#, fuzzy
+msgid "An E-Mail address must be supplied."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/foldersel.c:131
-msgid "Select folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
+#: src/editaddress.c:408
+msgid "A Name and Value must be supplied."
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
-msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
+#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
+#: src/editaddress.c:462
+msgid "Edit Person Data"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
-msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
+#: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
+#, fuzzy
+msgid "Display Name"
+msgstr "ɽ¼¨"
 
 
-#: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
+#: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
+#, fuzzy
+msgid "Last Name"
+msgstr "̾Á°"
 
 
-#: src/folderview.c:207
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
+#: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
+#, fuzzy
+msgid "First Name"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
 
-#: src/folderview.c:218
-msgid "/Remove _IMAP4 server"
-msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
+#: src/editaddress.c:571
+#, fuzzy
+msgid "Nickname"
+msgstr "̾Á°"
 
 
-#: src/folderview.c:225
-msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
+#: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
+#: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
+#, fuzzy
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë ¥¢¥É¥ì¥¹"
 
 
-#: src/folderview.c:227
-msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
+#: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
+msgid "Alias"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:229
-msgid "/Remove _news server"
-msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
+#. Buttons
+#: src/editaddress.c:692
+msgid "Move Up"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:240
-msgid "Folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
+#: src/editaddress.c:695
+#, fuzzy
+msgid "Move Down"
+msgstr "  ¢­  "
 
 
-#: src/folderview.c:240
-msgid "New"
-msgstr "¿·Ãå"
+#: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
+msgid "Modify"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
-msgid "Unread"
-msgstr "̤ÆÉ"
+#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
+#: src/summary_search.c:199
+msgid "Clear"
+msgstr "¥¯¥ê¥¢"
 
 
-#: src/folderview.c:241
-msgid "#"
-msgstr "Áí¿ô"
+#. value
+#: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:393
+msgid "Value"
+msgstr "ÆâÍÆ"
 
 
-#: src/folderview.c:251
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/editaddress.c:865
+#, fuzzy
+msgid "Basic Data"
+msgstr "´ðËÜ"
 
 
-#: src/folderview.c:395
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
+#: src/editaddress.c:867
+msgid "User Attributes"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:396
-msgid "Setting folder info..."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
+#: src/editbook.c:112
+msgid "File appears to be Ok."
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:81
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
+#: src/editbook.c:115
+msgid "File does not appear to be a valid address book format."
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2089 src/setup.c:86
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
+#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+#, fuzzy
+msgid "Could not read file."
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
 
 
-#: src/folderview.c:581
-msgid "Updating all folders..."
-msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·Ãæ..."
+#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+#, fuzzy
+msgid "Edit Addressbook"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
 
 
-#: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
-msgid "Inbox"
-msgstr "¼õ¿®È¢"
+#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+msgid " Check File "
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:721
-msgid "Outbox"
-msgstr "Á÷¿®¹µ"
+#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
+#, fuzzy
+msgid "File"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
 
 
-#: src/folderview.c:726
-msgid "Queue"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
+#: src/editbook.c:283
+#, fuzzy
+msgid "Add New Addressbook"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
 
-#: src/folderview.c:731
-msgid "Trash"
-msgstr "¤´¤ßÈ¢"
+#: src/editgroup.c:103
+msgid "A Group Name must be supplied."
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:1213
-#, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/editgroup.c:259
+#, fuzzy
+msgid "Edit Group Data"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
 
 
-#: src/folderview.c:1326 src/folderview.c:1389 src/folderview.c:1530
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
+msgid "Group Name"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:1334 src/folderview.c:1398 src/folderview.c:1538
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+#: src/editgroup.c:306
+#, fuzzy
+msgid "Addresses in Group"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
 
-#: src/folderview.c:1342 src/folderview.c:1546
-#, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/editgroup.c:308
+msgid " -> "
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:1381
-#, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/editgroup.c:335
+msgid " <- "
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:1383
-msgid "Rename folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
+#: src/editgroup.c:337
+#, fuzzy
+msgid "Available Addresses"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
 
 
-#: src/folderview.c:1443
-#, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
+#: src/editgroup.c:401
+msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
-"ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 
-#: src/folderview.c:1446 src/folderview.c:1588
-msgid "Delete folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
+#: src/editgroup.c:450
+#, fuzzy
+msgid "Edit Group Details"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
 
 
-#: src/folderview.c:1452 src/folderview.c:1594
-#, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/editgroup.c:453
+#, fuzzy
+msgid "Add New Group"
+msgstr "NewGroup"
 
 
-#: src/folderview.c:1486
-#, c-format
-msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from disk)"
-msgstr ""
-"ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
-"(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
+#: src/editgroup.c:501
+msgid "Edit folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÊÔ½¸"
 
 
-#: src/folderview.c:1489
-msgid "Remove folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
+#: src/editgroup.c:501
+msgid "Input the new name of folder:"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
 
-#: src/folderview.c:1522
-msgid ""
-"Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
+#: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
+#: src/folderview.c:2126
+msgid "New folder"
+msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
+
+#: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
+msgid "Input the name of new folder:"
+msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+
+#: src/editjpilot.c:189
+msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
-"(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
-" Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
 
 
-#: src/folderview.c:1586
-#, c-format
-msgid "Really delete folder `%s'?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/editjpilot.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Select JPilot File"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
 
-#: src/folderview.c:1627
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
-msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+msgid "Edit JPilot Entry"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:1629
-msgid "Delete IMAP4 server"
-msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
+#: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
+#, fuzzy
+msgid " ... "
+msgstr " ÊÔ½¸... "
 
 
-#: src/folderview.c:1670
-msgid "Subscribe newsgroup"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
+#: src/editjpilot.c:319
+msgid "Additional e-Mail address item(s)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:1671
-msgid "Input subscribing newsgroup:"
-msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+#: src/editjpilot.c:408
+msgid "Add New JPilot Entry"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:1680
-#, c-format
-msgid "The newsgroup `%s' already exists."
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+#: src/editldap.c:164
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:1726
-#, c-format
-msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
+#, fuzzy
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
 
 
-#: src/folderview.c:1728
-msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
+#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+msgid "Edit LDAP Server"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:1759
-#, c-format
-msgid "Really delete news server `%s'?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
+msgid "Hostname"
+msgstr ""
 
 
-#: src/folderview.c:1761
-msgid "Delete news server"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
+#, fuzzy
+msgid "Port"
+msgstr "°õºþ"
 
 
-#: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
-msgid "Abcdef"
-msgstr "ÆüËܸìAbc"
+#: src/editldap.c:328
+#, fuzzy
+msgid " Check Server "
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
 
 
-#: src/headerview.c:56
-msgid "Newsgroups:"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
+#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
+#, fuzzy
+msgid "Search Base"
+msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
 
 
-#: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
-msgid "Subject:"
-msgstr "·ï̾:"
+#: src/editldap.c:390
+#, fuzzy
+msgid "Search Criteria"
+msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
 
 
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/editldap.c:397
+#, fuzzy
+msgid " Reset "
+msgstr "  ºï½ü  "
 
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1387
-msgid "(No From)"
-msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
+#: src/editldap.c:402
+msgid "Bind DN"
+msgstr ""
 
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1403
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
+#: src/editldap.c:411
+#, fuzzy
+msgid "Bind Password"
+msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
 
 
-#: src/headerwindow.c:55
-msgid "Creating header window...\n"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/editldap.c:420
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/headerwindow.c:59
-msgid "All header"
-msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
+#: src/editldap.c:434
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr ""
 
 
-#: src/headerwindow.c:113
-#, c-format
-msgid "Displaying the header of %s ...\n"
-msgstr "%s ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
+msgid "Basic"
+msgstr "´ðËÜ"
 
 
-#: src/headerwindow.c:115
-#, c-format
-msgid "%s - All header"
-msgstr "%s - Á´¥Ø¥Ã¥À"
+#: src/editldap.c:462
+msgid "Extended"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/editldap.c:547
+#, fuzzy
+msgid "Add New LDAP Server"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
 
 
-#: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/editldap_basedn.c:141
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:193
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
+#: src/editldap_basedn.c:202
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:219
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
+#: src/editldap_basedn.c:286
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:360
-#, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+#: src/editvcard.c:96
+msgid "File does not appear to be vCard format."
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:369
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/editvcard.c:132
+#, fuzzy
+msgid "Select vCard File"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
 
-#: src/imap.c:375 src/procmsg.c:587
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+msgid "Edit vCard Entry"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:404
-#, c-format
-msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/editvcard.c:296
+msgid "Add New vCard Entry"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:433 src/imap.c:490 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
-#: src/mh.c:402
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
+#: src/exphtmldlg.c:99
+msgid "Please specify output directory and file to create."
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:443 src/imap.c:495 src/mh.c:201 src/mh.c:267
-#, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/exphtmldlg.c:102
+msgid "Select stylesheet and formatting."
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:447 src/imap.c:499 src/mh.c:331 src/mh.c:405
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/exphtmldlg.c:105
+msgid "File exported successfully."
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:567
+#: src/exphtmldlg.c:152
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
+msgid ""
+"HTML Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:574 src/imap.c:613
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exphtmldlg.c:155
+msgid "Create Directory"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:606
+#: src/exphtmldlg.c:164
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
+msgid ""
+"Could not create output directory for HTML file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:718
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exphtmldlg.c:166
+msgid "Failed to Create Directory"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:755
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exphtmldlg.c:316
+msgid "Select HTML Output File"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:781
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exphtmldlg.c:385
+msgid "HTML Output File"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:787
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/exphtmldlg.c:441
+msgid "Stylesheet"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:795
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
+#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
+#, fuzzy
+msgid "Default"
+msgstr "ºï½ü"
 
 
-#: src/imap.c:825
-#, c-format
-msgid "deleting message %d...\n"
-msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/exphtmldlg.c:460
+#, fuzzy
+msgid "Full"
+msgstr "̾Á°"
 
 
-#: src/imap.c:850
-msgid "\tDeleting all cached messages... "
-msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+#: src/exphtmldlg.c:466
+#, fuzzy
+msgid "Custom"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
 
 
-#: src/imap.c:864
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exphtmldlg.c:472
+msgid "Custom-2"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:897
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exphtmldlg.c:478
+msgid "Custom-3"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:1304
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exphtmldlg.c:484
+msgid "Custom-4"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:1320
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/exphtmldlg.c:498
+#, fuzzy
+msgid "Full Name Format"
+msgstr "̾Á°"
 
 
-#: src/imap.c:1490
-#, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exphtmldlg.c:505
+msgid "First Name, Last Name"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:1506
-#, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/exphtmldlg.c:511
+msgid "Last Name, First Name"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:1530
-#, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
+#: src/exphtmldlg.c:525
+msgid "Color Banding"
+msgstr ""
 
 
-#: src/imap.c:1544
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
+#: src/exphtmldlg.c:531
+msgid "Format E-Mail Links"
+msgstr ""
 
 
-#: src/import.c:126
-msgid "Import"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
+#: src/exphtmldlg.c:537
+msgid "Format User Attributes"
+msgstr ""
 
 
-#: src/import.c:148
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
+#: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
+#, fuzzy
+msgid "File Name"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
 
-#: src/import.c:158
-msgid "Importing file:"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
+#: src/exphtmldlg.c:597
+#, fuzzy
+msgid "Open with Web Browser"
+msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
 
 
-#: src/import.c:163
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
+#: src/exphtmldlg.c:626
+#, fuzzy
+msgid "Export Address Book to HTML File"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
 
-#: src/import.c:221
-msgid "Select importing file"
-msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+#. Button panel
+#: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
+#, fuzzy
+msgid "Prev"
+msgstr "ÀßÄê"
 
 
-#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:246
-msgid "Standby"
-msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
+#: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
+msgid "Next"
+msgstr "¼¡"
 
 
-#: src/inc.c:255
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
+#: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
+#, fuzzy
+msgid "File Info"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
+
+#: src/exphtmldlg.c:691
+#, fuzzy
+msgid "Format"
+msgstr "žÁ÷"
+
+#: src/export.c:127
+msgid "Export"
+msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È"
+
+#: src/export.c:146
+msgid "Specify target folder and mbox file."
+msgstr "ÂоݤȤʤë¥Õ¥©¥ë¥À¤Èmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
+
+#: src/export.c:156
+msgid "Source dir:"
+msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¸µ"
+
+#: src/export.c:161
+msgid "Exporting file:"
+msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
+
+#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
+#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
+msgid " Select... "
+msgstr " ÁªÂò... "
+
+#: src/export.c:219
+msgid "Select exporting file"
+msgstr "¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+
+#: src/exporthtml.c:799
+#, fuzzy
+msgid "Full Name"
+msgstr "̾Á°"
+
+#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
+msgid "Attributes"
+msgstr ""
+
+#: src/exporthtml.c:1004
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Address Book"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
+
+#: src/exporthtml.c:1116
+msgid "Name already exists but is not a directory."
+msgstr ""
+
+#: src/exporthtml.c:1119
+msgid "No permissions to create directory."
+msgstr ""
+
+#: src/exporthtml.c:1122
+msgid "Name is too long."
+msgstr ""
+
+#: src/exporthtml.c:1125
+#, fuzzy
+msgid "Not specified."
+msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/folder.c:408
+#, fuzzy
+msgid "Counting total number of messages...\n"
+msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
+
+#: src/foldersel.c:146
+msgid "Select folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
+
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
+msgid "Inbox"
+msgstr "¼õ¿®È¢"
+
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
+#, fuzzy
+msgid "Sent"
+msgstr "Á÷¿®"
+
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
+msgid "Queue"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
+
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
+msgid "Trash"
+msgstr "¤´¤ßÈ¢"
+
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
+#, fuzzy
+msgid "Drafts"
+msgstr "Áð¹Æ"
+
+#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
+
+#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
+
+#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
+msgid "/_Delete folder"
+msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
+
+#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
+msgid "/Remove _mailbox"
+msgstr "/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü(_M)"
+
+#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:331
+#, fuzzy
+msgid "/_Processing..."
+msgstr "/°õºþ(_P)..."
+
+#: src/folderview.c:276
+#, fuzzy
+msgid "/_Scoring..."
+msgstr "/°õºþ(_P)..."
+
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
+#, fuzzy
+msgid "/Mark all _read"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
+#, fuzzy
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
+#, fuzzy
+msgid "/R_escan folder tree"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
+
+#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
+#, fuzzy
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
+
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
+#, fuzzy
+msgid "/S_coring..."
+msgstr "/°õºþ(_P)..."
+
+#: src/folderview.c:311
+#, fuzzy
+msgid "/Remove _IMAP4 account"
+msgstr "/IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_I)"
+
+#: src/folderview.c:323
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ØÆÉ(_S)..."
+
+#: src/folderview.c:325
+msgid "/_Remove newsgroup"
+msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
+
+#: src/folderview.c:327
+#, fuzzy
+msgid "/Remove _news account"
+msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òºï½ü(_R)"
+
+#: src/folderview.c:353
+msgid "Creating folder view...\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/folderview.c:357
+msgid "New"
+msgstr "¿·Ãå"
+
+#. S_COL_MARK
+#: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
+msgid "Unread"
+msgstr "̤ÆÉ"
+
+#: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
+msgid "#"
+msgstr "Áí¿ô"
+
+#: src/folderview.c:576
+msgid "Setting folder info...\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ...\n"
+
+#: src/folderview.c:577
+msgid "Setting folder info..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
 
 
-#: src/inc.c:384 src/news.c:128
+#: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
 
 
-#: src/inc.c:388 src/news.c:130
-msgid "Input password"
-msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
+#: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s ..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
 
-#: src/inc.c:405
-msgid "Retrieving"
-msgstr "¼õ¿®Ãæ"
+#: src/folderview.c:803
+#, fuzzy
+msgid "Rescanning folder tree..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
 
-#: src/inc.c:412
-msgid "Done"
+#: src/folderview.c:822
+#, fuzzy
+msgid "Rescanning all folder trees..."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
+
+#: src/folderview.c:1618
+#, c-format
+msgid "Folder %s is selected\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
+msgid "NewFolder"
+msgstr "NewFolder"
+
+#: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
+#, c-format
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
+#: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
+#, c-format
+msgid "The folder `%s' already exists."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
+#, c-format
+msgid "Input new name for `%s':"
+msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+
+#: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
+msgid "Rename folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
+
+#: src/folderview.c:2027
+#, c-format
+msgid ""
+"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
+"ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
+
+#: src/folderview.c:2029
+msgid "Delete folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
+
+#: src/folderview.c:2038
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/folderview.c:2091
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
+"ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
+"(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
+
+#: src/folderview.c:2093
+msgid "Remove folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
+
+#: src/folderview.c:2127
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
+"(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
+" Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
+
+#: src/folderview.c:2197
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
+msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/folderview.c:2198
+#, fuzzy
+msgid "Delete IMAP4 account"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
+
+#: src/folderview.c:2331
+#, c-format
+msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/folderview.c:2332
+msgid "Delete newsgroup"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
+
+#: src/folderview.c:2367
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Really delete news account `%s'?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/folderview.c:2368
+#, fuzzy
+msgid "Delete news account"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
+
+#: src/grouplistdialog.c:173
+#, fuzzy
+msgid "Subscribe to newsgroup"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
+
+#: src/grouplistdialog.c:189
+msgid "Select newsgroups to subscribe."
+msgstr ""
+
+#: src/grouplistdialog.c:195
+#, fuzzy
+msgid "Find groups:"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÔ½¸"
+
+#: src/grouplistdialog.c:203
+#, fuzzy
+msgid " Search "
+msgstr "¸¡º÷"
+
+#: src/grouplistdialog.c:215
+#, fuzzy
+msgid "Newsgroup name"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
+
+#: src/grouplistdialog.c:216
+#, fuzzy
+msgid "Messages"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/grouplistdialog.c:217
+#, fuzzy
+msgid "Type"
+msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
+
+#: src/grouplistdialog.c:243
+msgid "Refresh"
+msgstr ""
+
+#: src/grouplistdialog.c:347
+msgid "moderated"
+msgstr ""
+
+#: src/grouplistdialog.c:349
+msgid "readonly"
+msgstr ""
+
+#: src/grouplistdialog.c:351
+msgid "unknown"
+msgstr ""
+
+#: src/grouplistdialog.c:398
+#, fuzzy
+msgid "Can't retrieve newsgroup list."
+msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
+#, fuzzy
+msgid "Done."
 msgstr "´°Î»"
 
 msgstr "´°Î»"
 
-#: src/inc.c:421
+#: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
+msgid "%d newsgroups received (%s read)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/inc.c:487
+#: src/gtkspell.c:219
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
+msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/inc.c:495
+#: src/gtkspell.c:227
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
+msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:470
+#, fuzzy
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
 
 
-#: src/inc.c:516
+#: src/gtkspell.c:500
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
+msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/inc.c:527 src/inc.c:660
+#: src/gtkspell.c:508
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:513
+msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/inc.c:530 src/inc.c:663
+#: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
+msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:565
+#, c-format
+msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:571
+#, c-format
+msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:594
+#, c-format
+msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:622
+msgid "Pspell: removed all paths.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:625
+#, c-format
+msgid "Pspell: added path %s.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:653
+#, c-format
+msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
+msgid "Normal Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:736
+#, c-format
+msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:767
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:986
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1313
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1323
+#, c-format
+msgid "Replace \"%s\" with: "
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1344
+msgid ""
+"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1459
+#, c-format
+msgid ""
+"Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1467
+#, c-format
+msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1484
+#, c-format
+msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1493
+#, c-format
+msgid ""
+"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
+"No dictionary found.\n"
+"(%s)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1499
+msgid ""
+"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
+"No dictionary found."
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
+msgid "Fast Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1760
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1773
+msgid "Accept in this session"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1782
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1791
+#, fuzzy
+msgid "Replace with..."
+msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
+
+#: src/gtkspell.c:1801
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1819
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1830
+#, fuzzy
+msgid "Others..."
+msgstr "¤½¤Î¾"
+
+#: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
+#, fuzzy
+msgid "More..."
+msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
+
+#: src/gtkspell.c:1893
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1905
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
+msgid "Check while typing"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1972
+msgid "Change dictionary"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:2126
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
+msgid "Abcdef"
+msgstr "ÆüËܸìAbc"
+
+#: src/headerview.c:87
+msgid "Creating header view...\n"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
+msgid "(No From)"
+msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
+
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
+
+#: src/imageview.c:48
+msgid "Creating image view...\n"
+msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
+msgid "Can't load the image."
+msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/imap.c:357
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/imap.c:395
+#, fuzzy
+msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
+msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
+
+#: src/imap.c:402
+#, c-format
+msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
+
+#: src/imap.c:585
+#, c-format
+msgid "message %d has been already cached.\n"
+msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+
+#: src/imap.c:599
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't select mailbox %s\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:604
+#, c-format
+msgid "getting message %d...\n"
+msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
+#, c-format
+msgid "can't fetch message %d\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:638 src/imap.c:647
+#, c-format
+msgid "can't append message %s\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
+#: src/mh.c:614
+msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
+msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
+
+#: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
+#, c-format
+msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
+#, c-format
+msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/imap.c:887
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
+
+#: src/imap.c:894 src/imap.c:934
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:927
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
+msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1105
+#, fuzzy
+msgid "error occured while getting LIST.\n"
+msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/imap.c:1223
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create '%s'\n"
+msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/imap.c:1228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
+msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/imap.c:1291
+#, fuzzy
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1312
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1383
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1449
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1482
+msgid "can't get envelope\n"
+msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1490
+msgid "error occurred while getting envelope.\n"
+msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/imap.c:1512
+#, c-format
+msgid "can't parse envelope: %s\n"
+msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1547
+#, c-format
+msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
+msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+
+#: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
+#: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
+#: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
+#: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
+#: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
+#: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
+msgid "done.\n"
+msgstr "´°Î»¡£\n"
+
+#: src/imap.c:1580
+msgid "Deleting all cached messages... "
+msgstr "Á´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+
+#: src/imap.c:1596
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1614
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1621
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
+msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1637
+msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1711
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:2250
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:2370
+msgid "IMAP4 login failed.\n"
+msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/imap.c:2625
+#, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:2630
+#, fuzzy
+msgid "(sending file...)"
+msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
+
+#: src/imap.c:2666
+#, c-format
+msgid "can't copy %d to %s\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:2691
+#, c-format
+msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
+msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
+
+#: src/imap.c:2705
+msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
+msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
+
+#: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr ""
+
+#: src/import.c:132
+msgid "Import"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È"
+
+#: src/import.c:151
+msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+msgstr "ÂоݤȤʤëmbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
+
+#: src/import.c:161
+msgid "Importing file:"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
+
+#: src/import.c:166
+msgid "Destination dir:"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥ÈÀè:"
+
+#: src/import.c:224
+msgid "Select importing file"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+
+#: src/importldif.c:117
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:120
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:123
+#, fuzzy
+msgid "File imported."
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
+
+#: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#, fuzzy
+msgid "Please select a file."
+msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
+
+#: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:317
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:341
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:426
+#, fuzzy
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
+
+#: src/importldif.c:542
+msgid "S"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
+msgid "LDIF Field"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:544
+msgid "Attribute Name"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:602
+msgid "Attribute"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
+msgid "Select"
+msgstr "ÁªÂò"
+
+#: src/importldif.c:674
+#, fuzzy
+msgid "File Name :"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
+
+#: src/importldif.c:684
+msgid "Records :"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:712
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/importmutt.c:143
+#, fuzzy
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+
+#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
+#: src/importpine.c:329
+#, fuzzy
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "`%s' ¤Î¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
+
+#: src/importmutt.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
+
+#: src/importmutt.c:239
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/importpine.c:143
+#, fuzzy
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
+
+#: src/importpine.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
+
+#: src/importpine.c:239
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
+msgid "Standby"
+msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
+
+#: src/inc.c:349
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
+
+#: src/inc.c:513
+msgid "Retrieving"
+msgstr "¼õ¿®Ãæ"
+
+#: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
+msgid "Done"
+msgstr "´°Î»"
+
+#: src/inc.c:523
+#, fuzzy
+msgid "Cancelled"
+msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
+
+#: src/inc.c:528
+#, fuzzy
+msgid "Connection failed"
+msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/inc.c:531
+#, fuzzy
+msgid "Auth failed"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
+
+#: src/inc.c:543
+#, c-format
+msgid "Authorization for %s on %s failed"
+msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
+
+#: src/inc.c:627
+#, fuzzy
+msgid "Some errors occured while getting mail."
+msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/inc.c:670
+#, c-format
+msgid "getting new messages of account %s...\n"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È %s ¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/inc.c:678
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s: ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
+
+#: src/inc.c:706
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
+msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
+
+#: src/inc.c:714
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/inc.c:721
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
+
+#: src/inc.c:920 src/inc.c:986
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+
+#: src/inc.c:951
+#, fuzzy
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "ǧ¾Ú"
+
+#: src/inc.c:955
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
+
+#: src/inc.c:959
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
+
+#: src/inc.c:963
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
+
+#: src/inc.c:967
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
+
+#: src/inc.c:971
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Retrieving header (%d / %d)"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+
+#: src/inc.c:1002
+msgid "Deleting message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
+
+#: src/inc.c:1006
+msgid "Quitting"
+msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
+
+#: src/inc.c:1041
+msgid "a message won't be received\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/inc.c:1072
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/inc.c:1076
+msgid "No disk space left."
+msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/inc.c:1177
+msgid "no messages in local mailbox.\n"
+msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/inc.c:1193
+#, c-format
+msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
+msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/inputdialog.c:151
+#, c-format
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+
+#: src/inputdialog.c:153
+msgid "Input password"
+msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
+
+#: src/logwindow.c:50
+msgid "Creating log window...\n"
+msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/logwindow.c:54
+msgid "Protocol log"
+msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
+
+#. for gettext
+#: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
+#, c-format
+msgid ""
+"File `%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
+"¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/main.c:161
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/main.c:248
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+"OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
+
+#: src/main.c:367
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
+
+#: src/main.c:370
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
+
+#: src/main.c:371
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+
+#: src/main.c:372
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+
+#: src/main.c:373
+#, fuzzy
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+
+#: src/main.c:374
+#, fuzzy
+msgid "  --status               show the total number of messages"
+msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+
+#: src/main.c:375
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
+
+#: src/main.c:376
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
+
+#: src/main.c:377
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
+
+#: src/main.c:402
+msgid "Composing message exists. Really quit?"
+msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/main.c:409
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/main.c:410
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#. remote command mode
+#: src/main.c:493
+msgid "another Sylpheed is already running.\n"
+msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+
+#: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
+#, fuzzy
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/mainwindow.c:494
+msgid "/_File/_Add mailbox..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
+
+#: src/mainwindow.c:495
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
+
+#: src/mainwindow.c:496
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Rescan folder tree"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
+
+#: src/mainwindow.c:497
+msgid "/_File/_Folder"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:498
+msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
+
+#: src/mainwindow.c:500
+msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
+
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:502
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
+
+#: src/mainwindow.c:504
+msgid "/_File/Empty _trash"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:505
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
+
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+
+#: src/mainwindow.c:508
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
+
+#: src/mainwindow.c:510
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
+
+#: src/mainwindow.c:515
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Select thread"
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:517
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:519
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
+
+#: src/mainwindow.c:521
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:522
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:524
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:526
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
+
+#: src/mainwindow.c:528
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:530
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:532
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
+
+#: src/mainwindow.c:535
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
+
+#: src/mainwindow.c:536
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Separate _Message View"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:537
+#, fuzzy
+msgid "/_View/E_xpand Summary View"
+msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
+
+#: src/mainwindow.c:538
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Ex_pand Message View"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:540
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:541
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:542
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
+
+#: src/mainwindow.c:543
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _date"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:544
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _from"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:545
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _subject"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
+
+#: src/mainwindow.c:546
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
+
+#: src/mainwindow.c:548
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
+
+#: src/mainwindow.c:549
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _unread"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:550
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:552
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:553
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:555
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:556
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:558
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:559
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Set display _item..."
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
+
+#: src/mainwindow.c:562
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
+
+#: src/mainwindow.c:563
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
+
+#: src/mainwindow.c:564
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:580
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:566
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
+msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/mainwindow.c:568
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:571
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:573
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/mainwindow.c:576
+msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:578
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:581
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
+
+#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
+msgid "/_View/_Code set/---"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:589
+msgid "/_View/_Code set"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
+
+#: src/mainwindow.c:590
+msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:593
+msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:597
+msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:601
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:603
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:607
+msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:610
+msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:612
+msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:615
+msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:618
+msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:621
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:623
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:625
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:629
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:632
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
+
+#: src/mainwindow.c:635
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:637
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
+
+#: src/mainwindow.c:641
+msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
+
+#: src/mainwindow.c:643
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:645
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:647
+msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:650
+msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:652
+msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:655
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:657
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
+
+#: src/mainwindow.c:666
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:667
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show all _header"
+msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
+
+#: src/mainwindow.c:669
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
+
+#: src/mainwindow.c:672
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
+
+#: src/mainwindow.c:673
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:675
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:677
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
+
+#: src/mainwindow.c:679
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:680
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
+
+#: src/mainwindow.c:681
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Message/Repl_y to sender"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+
+#: src/mainwindow.c:683
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:684
+msgid "/_Message/Reply to a_ll"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+
+#: src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:686
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Bounce"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
+
+#: src/mainwindow.c:688
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
+
+#: src/mainwindow.c:691
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
+
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Message/_Delete"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:694
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
+
+#: src/mainwindow.c:697
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:698
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:699
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:701
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:704
+msgid "/_Tools/_Selective download..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:706
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:707
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:709
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:710
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:712
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:715
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Filter messages"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
+
+#: src/mainwindow.c:716
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
+
+#: src/mainwindow.c:717
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:719
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:721
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:723
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:728
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
+
+#: src/mainwindow.c:730
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
+
+#: src/mainwindow.c:733
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
+
+#: src/mainwindow.c:735
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/ÀßÄê(_C)"
+
+#: src/mainwindow.c:736
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
+
+#: src/mainwindow.c:738
+msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+
+#: src/mainwindow.c:740
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+
+#: src/mainwindow.c:742
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+
+#: src/mainwindow.c:744
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Template..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+
+#: src/mainwindow.c:745
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
+
+#: src/mainwindow.c:746
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:747
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
+
+#: src/mainwindow.c:749
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
+
+#: src/mainwindow.c:751
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
+
+#: src/mainwindow.c:753
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
+
+#: src/mainwindow.c:757
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:758
+msgid "/_Help/_Manual/_English"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:759
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_German"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
+
+#: src/mainwindow.c:760
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:761
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_French"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:762
+msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
+
+#: src/mainwindow.c:763
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:764
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_English"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:765
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_German"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
+
+#: src/mainwindow.c:766
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+
+#: src/mainwindow.c:767
+msgid "/_Help/_FAQ/_French"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:768
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
+
+#: src/mainwindow.c:769
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
+
+#: src/mainwindow.c:774
+#, fuzzy
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+
+#: src/mainwindow.c:775
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:779
+#, fuzzy
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+
+#: src/mainwindow.c:780
+#, fuzzy
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+
+#: src/mainwindow.c:784
+#, fuzzy
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+
+#: src/mainwindow.c:785
+#, fuzzy
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+
+#: src/mainwindow.c:789
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:790
+#, fuzzy
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+
+#: src/mainwindow.c:831
+msgid "Creating main window...\n"
+msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/mainwindow.c:1017
+#, c-format
+msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
+msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
+msgid "Untitled"
+msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
+
+#: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
+msgid "none"
+msgstr "¤Ê¤·"
+
+#: src/mainwindow.c:1290
+#, c-format
+msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1370
+#, c-format
+msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
+msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
+
+#: src/mainwindow.c:1388
+msgid "Empty trash"
+msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
+
+#: src/mainwindow.c:1389
+msgid "Empty all messages in trash?"
+msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/mainwindow.c:1415
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
+
+#: src/mainwindow.c:1416
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
+"¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
+#, c-format
+msgid "The mailbox `%s' already exists."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
+msgid "Mailbox"
+msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
+
+#: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
+msgstr ""
+"¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+"¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/mainwindow.c:1453
+#, fuzzy
+msgid "Add mbox mailbox"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
+
+#: src/mainwindow.c:1454
+msgid "Input the location of mailbox."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1475
+msgid "Creation of the mailbox failed."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1775
+msgid "Setting widgets..."
+msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
+
+#: src/mainwindow.c:1781
+msgid "Sylpheed - Folder View"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2003
+msgid "Get"
+msgstr "¼õ¿®"
+
+#: src/mainwindow.c:2004
+#, fuzzy
+msgid "Get new mail from current account"
+msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
+
+#: src/mainwindow.c:2009
+msgid "Get all"
+msgstr "Á´¼õ¿®"
+
+#: src/mainwindow.c:2010
+#, fuzzy
+msgid "Get new mail from all accounts"
+msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
+
+#: src/mainwindow.c:2021
+msgid "Send queued message(s)"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
+
+#: src/mainwindow.c:2030
+msgid "Email"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2031
+#, fuzzy
+msgid "Compose an email message"
+msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+
+#: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
+msgid "News"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
+
+#: src/mainwindow.c:2041
+#, fuzzy
+msgid "Compose a news message"
+msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+
+#: src/mainwindow.c:2053
+msgid "Reply"
+msgstr "ÊÖ¿®"
+
+#: src/mainwindow.c:2054
+msgid "Reply to the message - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2064
+msgid "All"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2065
+msgid "Reply to all - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2074
+#, fuzzy
+msgid "Sender"
+msgstr "Á÷¿®"
+
+#: src/mainwindow.c:2075
+msgid "Reply to sender - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
+msgid "Forward"
+msgstr "žÁ÷"
+
+#: src/mainwindow.c:2085
+msgid "Forward the message - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2096
+msgid "Delete the message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+
+#: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Execute"
+msgstr "¼Â¹Ô"
+
+#: src/mainwindow.c:2105
+msgid "Execute marked process"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
+
+#: src/mainwindow.c:2114
+msgid "Next unread message"
+msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#: src/mainwindow.c:2125
+msgid "Prefs"
+msgstr "ÀßÄê"
+
+#: src/mainwindow.c:2126
+#, fuzzy
+msgid "Common preferences"
+msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
+
+#: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
+
+#: src/mainwindow.c:2134
+msgid "Account setting"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
+
+#: src/mainwindow.c:2560
+msgid "Exit"
+msgstr "½ªÎ»"
+
+#: src/mainwindow.c:2560
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/mainwindow.c:2945
+#, c-format
+msgid "forced charset: %s\n"
+msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
+
+#: src/matcher.c:308
+#, c-format
+msgid "Command exit code: %i\n"
+msgstr ""
+
+#: src/matcher.c:965
+#, fuzzy
+msgid "filename is not set"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
+#: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
+#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
+#: src/prefs_filter.c:868
+msgid "(none)"
+msgstr "(¤Ê¤·)"
+
+#: src/matcher.c:1178
+#, fuzzy
+msgid "Writing matcher configuration...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
+
+#: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
+#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
+#: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
+#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
+#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
+#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
+#: src/procmime.c:814
+msgid "failed to write configuration to file\n"
+msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
+msgid "can't write to temporary file\n"
+msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox.c:70
+#, c-format
+msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/mbox.c:80
+msgid "can't read mbox file.\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/mbox.c:87
+#, c-format
+msgid "invalid mbox format: %s\n"
+msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
+
+#: src/mbox.c:94
+#, c-format
+msgid "malformed mbox: %s\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
+
+#: src/mbox.c:113
+msgid "can't open temporary file\n"
+msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox.c:165
+#, c-format
+msgid ""
+"unescaped From found:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
+"%s"
+
+#: src/mbox.c:249
+#, c-format
+msgid "%d messages found.\n"
+msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
+#, c-format
+msgid "can't create lock file %s\n"
+msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
+msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
+msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
+
+#: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
+#, c-format
+msgid "can't create %s\n"
+msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
+msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
+
+#: src/mbox.c:314
+#, c-format
+msgid "can't lock %s\n"
+msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
+msgid "invalid lock type\n"
+msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
+
+#: src/mbox.c:354
+#, c-format
+msgid "can't unlock %s\n"
+msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox.c:385
+msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/mbox.c:406
+#, c-format
+msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:255
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not lock read file %s\n"
+msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:274
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not lock write file %s\n"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:833
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read mbox - %s\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:864
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read mbox from file - %s\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1414
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unvalid file - %s.\n"
+msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1426
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid file - %s.\n"
+msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
+#: src/utils.c:1958
+#, c-format
+msgid "writing to %s failed.\n"
+msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
+#, c-format
+msgid "Last number in dir %s = %d\n"
+msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1960
+#, c-format
+msgid "no modification - %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mbox_folder.c:1964
+#, c-format
+msgid "save modification - %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't rename %s to %s\n"
+msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
+#, c-format
+msgid "%i messages written - %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mbox_folder.c:2054
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no deleted messages - %s\n"
+msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:2058
+#, fuzzy, c-format
+msgid "purge deleted messages - %s\n"
+msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:2236
+#, fuzzy
+msgid "Cannot rename folder item"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
+
+#: src/menu.c:100
+#, c-format
+msgid "unknown menu entry %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/message_search.c:88
+#, fuzzy
+msgid "Find in current message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
+
+#: src/message_search.c:106
+msgid "Find text:"
+msgstr ""
+
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
+
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
+msgid "Backward search"
+msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
+
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
+msgid "Search"
+msgstr "¸¡º÷"
+
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
+msgid "Search failed"
+msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
+
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
+msgid "Search string not found."
+msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/message_search.c:191
+#, fuzzy
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/message_search.c:194
+#, fuzzy
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
+msgid "Search finished"
+msgstr "¸¡º÷´°Î»"
+
+#: src/messageview.c:72
+msgid "Creating message view...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
+msgid "can't open mark file\n"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/messageview.c:351
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Error occurred while sending the notification.\n"
+"Put this notification into queue folder?"
+msgstr ""
+"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+"¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/messageview.c:357
+#, fuzzy
+msgid "Can't queue the notification."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/messageview.c:360
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending the notification."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/messageview.c:411
+msgid "Return Receipt"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:411
+msgid "Send return receipt ?"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending notification."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/mh.c:242
+#, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
+msgid "Can't open mark file.\n"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/mh.c:967
+msgid "\tSearching uncached messages... "
+msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
+
+#: src/mh.c:1022
+#, c-format
+msgid "%d uncached message(s) found.\n"
+msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/mh.c:1028
+msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
+msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+
+#: src/mimeview.c:116
+msgid "/_Open"
+msgstr "/³«¤¯(_O)"
+
+#: src/mimeview.c:117
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
+
+#: src/mimeview.c:118
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
+
+#: src/mimeview.c:119
+#, fuzzy
+msgid "/_Display image"
+msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
+
+#: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+
+#: src/mimeview.c:123
+msgid "/_Check signature"
+msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
+
+#: src/mimeview.c:148
+msgid "Creating MIME view...\n"
+msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/mimeview.c:151
+msgid "MIME Type"
+msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
+
+#: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
+msgid "Text"
+msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
+
+#: src/mimeview.c:270
+msgid "Select \"Check signature\" to check"
+msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
+
+#: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
+msgid "Save as"
+msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
+
+#: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
+msgid "Overwrite"
+msgstr "¾å½ñ¤­"
+
+#: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/mimeview.c:896
+msgid "Open with"
+msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
+
+#: src/mimeview.c:897
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
+"(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+
+#: src/mimeview.c:953
+#, c-format
+msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
+msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
+
+#: src/news.c:147
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
+
+#: src/news.c:255
+#, c-format
+msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/news.c:331
+#, c-format
+msgid "article %d has been already cached.\n"
+msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+
+#: src/news.c:344
+#, c-format
+msgid "can't select group %s\n"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥× %s ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/news.c:349
+#, c-format
+msgid "getting article %d...\n"
+msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/news.c:354
+#, c-format
+msgid "can't read article %d\n"
+msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/news.c:379 src/news.c:693
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/news.c:472
+#, fuzzy
+msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/news.c:572
+msgid "can't post article.\n"
+msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/news.c:596
+#, c-format
+msgid "can't retrieve article %d\n"
+msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 
-#: src/inc.c:694 src/inc.c:744
+#: src/news.c:699
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-
-#: src/inc.c:719
-msgid "Authorizing..."
-msgstr "ǧ¾ÚÃæ..."
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
 
 
-#: src/inc.c:724
-msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (STAT)..."
+#: src/news.c:708
+msgid "no new articles.\n"
+msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
 
-#: src/inc.c:729
-msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (LAST)..."
+#: src/news.c:721
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
 
 
-#: src/inc.c:734
-msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤ò¼èÆÀÃæ (UIDL)..."
+#: src/news.c:724
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 
-#: src/inc.c:739
-msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀÃæ (LIST)..."
+#: src/news.c:730
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
 
-#: src/inc.c:755
-msgid "Deleting message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½üÃæ"
+#: src/news.c:738
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
 
 
-#: src/inc.c:759
-msgid "Quitting"
-msgstr "ÀÚÃÇÃæ"
+#: src/news.c:756 src/news.c:781
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 
-#: src/inc.c:787
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/news.c:764 src/news.c:789
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
 
-#: src/inc.c:813
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î½èÍýÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+#: src/news.c:921
+#, c-format
+msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
+msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö 1 - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
 
 
-#: src/inc.c:816
-msgid "No disk space left."
-msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/news.c:950
+msgid "\tDeleting all cached articles... "
+msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
 
 
-#: src/inc.c:867
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/nntp.c:57
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 
-#: src/inc.c:881
+#: src/nntp.c:134 src/nntp.c:197
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
 
 
-#: src/logwindow.c:50
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/nntp.c:157 src/nntp.c:203
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
 
 
-#: src/logwindow.c:54
-msgid "Protocol log"
-msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥í¥°"
+#: src/nntp.c:253 src/nntp.c:259
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:108
+#: src/passphrase.c:85
+msgid "Passphrase"
+msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
+
+#: src/passphrase.c:253
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
+
+#: src/passphrase.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
-"Can't create folder."
+"%sPlease enter the passphrase for:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"¥Õ¥¡¥¤¥ë `%s' ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
-"¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
-
-#: src/main.c:149
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "g_thread ¤Ï glib ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+"%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
 
 
-#: src/main.c:219
+#: src/passphrase.c:261
 msgid ""
 msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
-"OpenPGP support disabled."
+"Bad passphrase! Try again...\n"
+"\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"GnuPG ¤¬Àµ¤·¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
-"OpenPGP ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹¡£"
-
-#: src/main.c:300
-#, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "»ÈÍÑË¡: %s [¥ª¥×¥·¥ç¥ó]...\n"
+"ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
+"\n"
 
 
-#: src/main.c:303
-msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [address]    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
+#: src/pop.c:50
+#, fuzzy, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
 
 
-#: src/main.c:304
-msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+#: src/pop.c:104 src/pop.c:134 src/pop.c:186
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
 
-#: src/main.c:305
-msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+#: src/pop.c:152
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
 
 
-#: src/main.c:306
-msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É"
+#: src/pop.c:158
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
 
 
-#: src/main.c:307
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 ¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
+#: src/pop.c:209 src/pop.c:244
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
 
 
-#: src/main.c:308
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version              ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤ò½ÐÎϤ·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë"
+#: src/pop.c:552
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on DELE\n"
+msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
 
-#: src/main.c:333
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr "ºîÀ®Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/pop.c:648
+#, fuzzy, c-format
+msgid "next to delete %i\n"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
 
-#: src/main.c:340
-msgid "Queued messages"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+#: src/prefs.c:54
+msgid "Reading configuration...\n"
+msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
 
-#: src/main.c:341
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î̤Á÷¿®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
+#, c-format
+msgid "Found %s\n"
+msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
 
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:412
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr "Ê̤ΠSylpheed ¤¬¤¹¤Ç¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+#: src/prefs.c:88
+msgid "Finished reading configuration.\n"
+msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:334
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ(_A)..."
+#: src/prefs.c:215
+msgid "Configuration is saved.\n"
+msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:335
-msgid "/_File/_Update folder tree"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤ò¹¹¿·(_U)"
+#: src/prefs.c:270
+#, c-format
+msgid "no permission - %s\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:336
-msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
+#: src/prefs.c:477
+msgid "Apply"
+msgstr "ŬÍÑ"
 
 
-#: src/mainwindow.c:337
-msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
+#: src/prefs_account.c:581
+msgid "Opening account preferences window...\n"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:339
-msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òÊѹ¹(_R)..."
+#: src/prefs_account.c:611
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "Account%d"
 
 
-#: src/mainwindow.c:340
-msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À(_F)/¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü(_D)"
+#: src/prefs_account.c:630
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/mainwindow.c:341
-msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È(_I)..."
+#: src/prefs_account.c:635
+#, fuzzy
+msgid "Account preferences"
+msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/mainwindow.c:342
-msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/mbox¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È(_E)..."
+#: src/prefs_account.c:663
+msgid "Creating account preferences window...\n"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:343
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë(_T)"
+#: src/prefs_account.c:683 src/prefs_account.c:1498 src/prefs_common.c:964
+#: src/selective_download.c:501
+msgid "Receive"
+msgstr "¼õ¿®"
 
 
-#: src/mainwindow.c:345
-msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+#: src/prefs_account.c:687 src/prefs_common.c:968
+msgid "Compose"
+msgstr "ºîÀ®"
 
 
-#: src/mainwindow.c:346
-msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/°õºþ(_P)..."
+#: src/prefs_account.c:690 src/prefs_common.c:981
+msgid "Privacy"
+msgstr "µ¡Ì©"
 
 
-#: src/mainwindow.c:349
-msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ªÎ»(_X)"
+#: src/prefs_account.c:694
+msgid "SSL"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:355
-msgid "/_Edit/_Search"
-msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸¡º÷(_S)"
+#: src/prefs_account.c:697
+msgid "Advanced"
+msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
 
 
-#: src/mainwindow.c:357
-msgid "/_View"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)"
+#: src/prefs_account.c:775
+msgid "Name of this account"
+msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
 
 
-#: src/mainwindow.c:358
-msgid "/_View/_Folder tree"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼(_F)"
+#: src/prefs_account.c:784
+msgid "Set as default"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:359
-msgid "/_View/_Message view"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼(_M)"
+#: src/prefs_account.c:788
+msgid "Personal information"
+msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
 
 
-#: src/mainwindow.c:360
-msgid "/_View/_Toolbar"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)"
+#: src/prefs_account.c:797
+msgid "Full name"
+msgstr "̾Á°"
 
 
-#: src/mainwindow.c:361
-msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó¤Èʸ»ú(_A)"
+#: src/prefs_account.c:803
+msgid "Mail address"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
 
 
-#: src/mainwindow.c:362
-msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/¥¢¥¤¥³¥ó(_I)"
+#: src/prefs_account.c:809
+msgid "Organization"
+msgstr "ÁÈ¿¥"
 
 
-#: src/mainwindow.c:363
-msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
+#: src/prefs_account.c:833
+msgid "Server information"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
 
 
-#: src/mainwindow.c:364
-msgid "/_View/_Toolbar/_None"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
+#: src/prefs_account.c:854
+msgid "POP3 (normal)"
+msgstr "POP3 (ɸ½à)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:365
-msgid "/_View/_Status bar"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼(_S)"
+#: src/prefs_account.c:856
+msgid "POP3 (APOP auth)"
+msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/---"
+#: src/prefs_account.c:858 src/prefs_account.c:1709
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
 
 
-#: src/mainwindow.c:367
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òʬΥ(_O)"
+#: src/prefs_account.c:860
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:368
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òʬΥ(_E)"
+#: src/prefs_account.c:862
+msgid "None (local)"
+msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:370
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)"
+#: src/prefs_account.c:882
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ïǧ¾Ú¤¬É¬Í×"
 
 
-#: src/mainwindow.c:371
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¼«Æ°¸¡½Ð(_A)"
+#: src/prefs_account.c:926
+msgid "News server"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
 
 
-#: src/mainwindow.c:379
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/---"
+#: src/prefs_account.c:932
+msgid "Server for receiving"
+msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
 
 
-#: src/mainwindow.c:380
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
+#: src/prefs_account.c:938
+#, fuzzy
+msgid "Local mailbox file"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:384
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Unicode (_UTF-8)"
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
+#: src/prefs_account.c:945
+msgid "SMTP server (send)"
+msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:388
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/²¤ÊÆ (ISO-8859-_1)"
+#: src/prefs_account.c:953
+msgid "Use mail command rather than SMTP server"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:392
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ã沤 (ISO-8859-_2)"
+#: src/prefs_account.c:962
+msgid "command to send mails"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:395
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
+#: src/prefs_account.c:969 src/prefs_account.c:1217
+msgid "User ID"
+msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
 
 
-#: src/mainwindow.c:397
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-_4)"
+#: src/prefs_account.c:975 src/prefs_account.c:1226
+msgid "Password"
+msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
 
 
-#: src/mainwindow.c:400
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-_7)"
+#: src/prefs_account.c:1040
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
 
 
-#: src/mainwindow.c:403
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-_9)"
+#: src/prefs_account.c:1053
+#, fuzzy
+msgid "Remove messages on server when received for "
+msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:406
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-_5)"
+#: src/prefs_account.c:1059
+msgid " days"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:408
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-_R)"
+#: src/prefs_account.c:1063
+msgid "(Setting to 0 days will delete messages immediately)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:410
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
+#: src/prefs_account.c:1068
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:414
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-_JP)"
+#: src/prefs_account.c:1074
+msgid "Receive size limit"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:417
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/prefs_account.c:1088
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:420
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_EUC-JP)"
+#: src/prefs_account.c:1096
+#, fuzzy
+msgid "Default inbox"
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
 
 
-#: src/mainwindow.c:422
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÆüËܸì (_Shift__JIS)"
+#: src/prefs_account.c:1119
+#, fuzzy
+msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
 
 
-#: src/mainwindow.c:426
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (_GB2312)"
+#: src/prefs_account.c:1126
+#, fuzzy
+msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
+msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (_Big5)"
+#: src/prefs_account.c:1174
+msgid "Add Date header field"
+msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:430
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-_TW)"
+#: src/prefs_account.c:1175
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:432
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-_CN)"
+#: src/prefs_account.c:1182
+msgid "Add user-defined header"
+msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:435
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (EUC-_KR)"
+#: src/prefs_account.c:1184 src/prefs_common.c:2327 src/prefs_common.c:2352
+msgid " Edit... "
+msgstr " ÊÔ½¸... "
 
 
-#: src/mainwindow.c:437
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
+#: src/prefs_account.c:1194
+msgid "Authentication"
+msgstr "ǧ¾Ú"
 
 
-#: src/mainwindow.c:445
-msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
+#: src/prefs_account.c:1202
+msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:446
-msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
+#: src/prefs_account.c:1248
+msgid ""
+"If you leave these entries empty, the same\n"
+"user ID and password as receiving will be used."
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:449
-msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®(_G)"
+#: src/prefs_account.c:1257
+msgid "Authenticate with POP3 before sending"
+msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
 
 
-#: src/mainwindow.c:452
-msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºîÀ®(_N)"
+#: src/prefs_account.c:1294
+msgid "Signature file"
+msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:453
-msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
+#: src/prefs_account.c:1302
+#, fuzzy
+msgid "Automatically set the following addresses"
+msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
 
 
-#: src/mainwindow.c:454
-msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+#. to
+#: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:47
+msgid "Cc"
+msgstr "Cc"
 
 
-#: src/mainwindow.c:455
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+#: src/prefs_account.c:1324
+msgid "Bcc"
+msgstr "Bcc"
 
 
-#: src/mainwindow.c:456
-msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
+#: src/prefs_account.c:1337
+msgid "Reply-To"
+msgstr "Reply-To"
 
 
-#: src/mainwindow.c:457
-msgid "/_Message/Forward as a_ttachment"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+#: src/prefs_account.c:1383
+#, fuzzy
+msgid "Default Actions"
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
 
 
-#: src/mainwindow.c:460
-msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
+#: src/prefs_account.c:1391
+msgid "Encrypt message by default"
+msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:461
-msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
+#: src/prefs_account.c:1394
+msgid "Plain ASCII-armored"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:462
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
+#: src/prefs_account.c:1399
+msgid "Sign message by default"
+msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:463
-msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
+#: src/prefs_account.c:1401
+msgid "Sign key"
+msgstr "½ð̾¸°"
 
 
-#: src/mainwindow.c:464
-msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
+#: src/prefs_account.c:1409
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:465
-msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
+#: src/prefs_account.c:1418
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:466
-msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
+#: src/prefs_account.c:1427
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:467
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
+#: src/prefs_account.c:1443
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
 
 
-#: src/mainwindow.c:468
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
+#: src/prefs_account.c:1468
+msgid "Warning - Privacy/Plain ASCII-armored"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:471
-msgid "/_Message/Open in new _window"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
+#: src/prefs_account.c:1469
+msgid ""
+"Its not recommend to use the old style plain ASCII-\n"
+"armored mode for encrypted messages. It doesn't comply\n"
+"with the RFC 3156 - MIME security with OpenPGP."
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:472
-msgid "/_Message/View _source"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
+#: src/prefs_account.c:1506
+msgid "Use SSL for POP3 connection"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:473
-msgid "/_Message/Show all _header"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
+#: src/prefs_account.c:1508
+msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:474
-msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+#: src/prefs_account.c:1510
+msgid "Use SSL for NNTP connection"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:476
-msgid "/_Summary"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
+#: src/prefs_account.c:1512
+msgid "Send (SMTP)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:477
-msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
+#: src/prefs_account.c:1520
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:479
-msgid "/_Summary/_Filter messages"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
+#: src/prefs_account.c:1529
+msgid "Use SSL for SMTP connection"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:480
-msgid "/_Summary/E_xecute"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
+#: src/prefs_account.c:1538
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:481
-msgid "/_Summary/_Update"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
+#: src/prefs_account.c:1655
+msgid "Specify SMTP port"
+msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
 
 
-#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
-msgid "/_Summary/---"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
+#: src/prefs_account.c:1661
+msgid "Specify POP3 port"
+msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
 
 
-#: src/mainwindow.c:483
-msgid "/_Summary/_Prev message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
+#: src/prefs_account.c:1667
+#, fuzzy
+msgid "Specify IMAP4 port"
+msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
 
 
-#: src/mainwindow.c:484
-msgid "/_Summary/_Next message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
+#: src/prefs_account.c:1673
+#, fuzzy
+msgid "Specify NNTP port"
+msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
 
 
-#: src/mainwindow.c:485
-msgid "/_Summary/N_ext unread message"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
+#: src/prefs_account.c:1678
+msgid "Specify domain name"
+msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
 
 
-#: src/mainwindow.c:487
-msgid "/_Summary/_Go to other folder"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
+#: src/prefs_account.c:1688
+msgid "Tunnel command to open connection"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:489
-msgid "/_Summary/_Sort"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
+#: src/prefs_account.c:1696
+msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:490
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
+#: src/prefs_account.c:1720
+#, fuzzy
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:491
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
+#: src/prefs_account.c:1774
+#, fuzzy
+msgid "Put sent messages to"
+msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:492
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
+#: src/prefs_account.c:1776
+#, fuzzy
+msgid "Put draft messages to"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
 
 
-#: src/mainwindow.c:493
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
+#: src/prefs_account.c:1778
+#, fuzzy
+msgid "Put deleted messages to"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
+#: src/prefs_account.c:1842
+#, fuzzy
+msgid "Account name is not entered."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:495
-msgid "/_Summary/_Sort/---"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
+#: src/prefs_account.c:1846
+msgid "Mail address is not entered."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:496
-msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
+#: src/prefs_account.c:1851
+msgid "SMTP server is not entered."
+msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:498
-msgid "/_Summary/_Thread view"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
+#: src/prefs_account.c:1856
+msgid "User ID is not entered."
+msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:499
-msgid "/_Summary/Unt_hread view"
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
+#: src/prefs_account.c:1861
+msgid "POP3 server is not entered."
+msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:500
-msgid "/_Summary/Set display _item..."
-msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
+#: src/prefs_account.c:1866
+msgid "IMAP4 server is not entered."
+msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:504
-msgid "/_Tool/_Log window"
-msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
+#: src/prefs_account.c:1871
+msgid "NNTP server is not entered."
+msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:506
-msgid "/_Configuration"
-msgstr "/ÀßÄê(_C)"
+#: src/prefs_account.c:1877
+#, fuzzy
+msgid "local mailbox filename is not entered."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:507
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
+#: src/prefs_account.c:1883
+#, fuzzy
+msgid "mail command is not entered."
+msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:509
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
+#: src/prefs_common.c:943
+msgid "Creating common preferences window...\n"
+msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:511
-msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
+#: src/prefs_common.c:947
+msgid "Common Preferences"
+msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/mainwindow.c:513
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
+#: src/prefs_common.c:971
+#, fuzzy
+msgid "Spell Checker"
+msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
 
 
-#: src/mainwindow.c:514
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
+#: src/prefs_common.c:974
+#, fuzzy
+msgid "Quote"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á"
 
 
-#: src/mainwindow.c:516
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
+#: src/prefs_common.c:976
+msgid "Display"
+msgstr "ɽ¼¨"
 
 
-#: src/mainwindow.c:518
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
+#: src/prefs_common.c:978
+msgid "Message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 
-#: src/mainwindow.c:522
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
+#: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:324
+msgid "Other"
+msgstr "¤½¤Î¾"
 
 
-#: src/mainwindow.c:523
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
+#: src/prefs_common.c:1036 src/prefs_common.c:1256
+msgid "External program"
+msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
 
 
-#: src/mainwindow.c:524
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
+#: src/prefs_common.c:1045
+msgid "Use external program for incorporation"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:525
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
+#: src/prefs_common.c:1052 src/prefs_common.c:1271
+msgid "Command"
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
 
 
-#: src/mainwindow.c:554
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/prefs_common.c:1066
+msgid "Local spool"
+msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:673
-#, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/prefs_common.c:1077
+msgid "Incorporate from spool"
+msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
 
 
-#: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
-msgid "Untitled"
-msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
+#: src/prefs_common.c:1079
+msgid "Filter on incorporation"
+msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:840
-msgid "none"
-msgstr "¤Ê¤·"
+#: src/prefs_common.c:1087
+msgid "Spool directory"
+msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
 
 
-#: src/mainwindow.c:849
-#, c-format
-msgid "Current account: %s"
-msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
+#: src/prefs_common.c:1105
+msgid "Auto-check new mail"
+msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:940
-#, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
+#: src/prefs_common.c:1107
+#, fuzzy
+msgid "every"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
 
 
-#: src/mainwindow.c:948
-msgid "Empty trash"
-msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:1119 src/prefs_common.c:2502
+msgid "minute(s)"
+msgstr "ʬ¤´¤È"
 
 
-#: src/mainwindow.c:949
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/prefs_common.c:1128
+msgid "Check new mail on startup"
+msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:977
-msgid "Add mailbox"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
+#: src/prefs_common.c:1131
+msgid "No error popup on receive error"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:978
-msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
+#: src/prefs_common.c:1133
+#, fuzzy
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+
+#: src/prefs_common.c:1136
+msgid "Run command when new mail arrives"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
-"¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:984
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+#: src/prefs_common.c:1146
+msgid "after autochecking"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
+#: src/prefs_common.c:1148
+msgid "after manual checking"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
+#: src/prefs_common.c:1162
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
+"Command  to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
-"¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1141
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
+#: src/prefs_common.c:1188
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Maximum number of articles to download\n"
+"(unlimited if 0 is specified)"
+msgstr ""
+"¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
+"(0¤Ç̵À©¸Â)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1342
-msgid "Get"
-msgstr "¼õ¿®"
+#: src/prefs_common.c:1264
+msgid "Use external program for sending"
+msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1343
-msgid "Incorporate new mail"
-msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
+#: src/prefs_common.c:1290
+#, fuzzy
+msgid "Save sent messages to Sent"
+msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1348
-msgid "Get all"
-msgstr "Á´¼õ¿®"
+#: src/prefs_common.c:1292
+msgid "Queue messages that fail to send"
+msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1349
-msgid "Incorporate new mail of all accounts"
-msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
+#: src/prefs_common.c:1294
+msgid "Send return receipt on request"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:1360
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:1300
+msgid "Outgoing codeset"
+msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
-msgid "Compose"
-msgstr "ºîÀ®"
+#: src/prefs_common.c:1315
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:1371
-msgid "Compose new message"
-msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
+#: src/prefs_common.c:1316
+msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1378
-msgid "Reply"
-msgstr "ÊÖ¿®"
+#: src/prefs_common.c:1318
+msgid "Unicode (UTF-8)"
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1379
-msgid "Reply to the message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:1320
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1386
-msgid "Reply all"
-msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
+#: src/prefs_common.c:1321
+#, fuzzy
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1387
-msgid "Reply to all"
-msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
+#: src/prefs_common.c:1322
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1394
-msgid "Forward"
-msgstr "žÁ÷"
+#: src/prefs_common.c:1323
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1395
-msgid "Forward the message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:1324
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1406
-msgid "Delete the message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:1325
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1414
-msgid "Execute"
-msgstr "¼Â¹Ô"
+#: src/prefs_common.c:1326
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1415
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
+#: src/prefs_common.c:1328
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1423
-msgid "Next"
-msgstr "¼¡"
+#: src/prefs_common.c:1330
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1424
-msgid "Next unread message"
-msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+#: src/prefs_common.c:1332
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1434
-msgid "Prefs"
-msgstr "ÀßÄê"
+#: src/prefs_common.c:1333
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1435
-msgid "Common preference"
-msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_common.c:1335
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
-msgid "Account"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
+#: src/prefs_common.c:1337
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1443
-msgid "Account setting"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_common.c:1338
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
-msgid "Exit"
-msgstr "½ªÎ»"
+#: src/prefs_common.c:1340
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/prefs_common.c:1341
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1793
-msgid "Sending queued message failed."
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+#: src/prefs_common.c:1343
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1916
-#, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
+#: src/prefs_common.c:1344
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
 
 
-#: src/mbox.c:68
-#, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/prefs_common.c:1346
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
 
 
-#: src/mbox.c:78
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:1347
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mbox.c:85
-#, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "̵¸ú¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î·Á¼°: %s\n"
+#: src/prefs_common.c:1348
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mbox.c:92
-#, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹: %s\n"
+#: src/prefs_common.c:1357
+msgid ""
+"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
+"for the current locale will be used."
+msgstr ""
 
 
-#: src/mbox.c:109
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:1485
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mbox.c:159
-#, c-format
-msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
+#. spell checker defaults
+#: src/prefs_common.c:1548
+msgid "Global spelling checker settings"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ From ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿:\n"
-"%s"
 
 
-#: src/mbox.c:194
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:1555
+msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mbox.c:226
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "%d Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:1566
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mbox.c:243
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:1568
+msgid ""
+"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
+"with the last used dictionary faster."
+msgstr ""
 
 
-#: src/mbox.c:244
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr "²Äǽ¤Ç¤¢¤ì¤Ð 'file' ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë 'flock' ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:1579
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mbox.c:256
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "%s ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:1606
+#, fuzzy
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
 
 
-#: src/mbox.c:262
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÍ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ...\n"
+#. Suggestion mode
+#: src/prefs_common.c:1622
+#, fuzzy
+msgid "Default suggestion mode"
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
 
 
-#: src/mbox.c:291
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#. Color
+#: src/prefs_common.c:1637
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "̵¸ú¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹\n"
+#: src/prefs_common.c:1747
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mbox.c:331
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "%s ¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:1752
+msgid "Signature separator"
+msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
 
 
-#: src/mbox.c:362
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¼¥í¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#. Account autoselection
+#: src/prefs_common.c:1763
+#, fuzzy
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
 
 
-#: src/mbox.c:383
-#, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤«¤é %s ¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/prefs_common.c:1771
+#, fuzzy
+msgid "when replying"
+msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
 
 
-#: src/messageview.c:67
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/prefs_common.c:1773
+msgid "when forwarding"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mh.c:155
-#, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:1775
+msgid "when re-editing"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:329 src/mh.c:396
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:1782
+#, fuzzy
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mh.c:340 src/mh.c:414
-#, c-format
-msgid "%s already exists."
-msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+#: src/prefs_common.c:1791 src/prefs_filtering.c:231
+#, fuzzy
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
 
 
-#: src/mh.c:553
-#, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
+#: src/prefs_common.c:1794
+msgid "Block cursor"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mh.c:752
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
+#: src/prefs_common.c:1797
+msgid "Keep the original 'From' header when bouncing"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mh.c:807
-#, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:1803
+msgid "Undo level"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mh.c:813
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+#. line-wrapping
+#: src/prefs_common.c:1818
+#, fuzzy
+msgid "Message wrapping"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 
-#: src/mimeview.c:113
-msgid "/_Open"
-msgstr "/³«¤¯(_O)"
+#: src/prefs_common.c:1832
+msgid "Wrap messages at"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
 
 
-#: src/mimeview.c:114
-msgid "/Open _with..."
-msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
+#: src/prefs_common.c:1844
+msgid "characters"
+msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
 
 
-#: src/mimeview.c:115
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
+#: src/prefs_common.c:1854
+msgid "Wrap quotation"
+msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
+#: src/prefs_common.c:1856
+msgid "Wrap before sending"
+msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
 
 
-#: src/mimeview.c:119
-msgid "/_Check signature"
-msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
+#: src/prefs_common.c:1859
+msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mimeview.c:139
-msgid "MIME Type"
-msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
+#. reply
+#: src/prefs_common.c:1923
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mimeview.c:143
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/prefs_common.c:1925
+#, fuzzy
+msgid "Reply format"
+msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
 
 
-#: src/mimeview.c:244
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ \"½ð̾¤ò¸¡¾Ú\" ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
+#: src/prefs_common.c:1940 src/prefs_common.c:1979
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "°úÍÑÉä"
 
 
-#: src/mimeview.c:415
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+#. forward
+#: src/prefs_common.c:1964
+#, fuzzy
+msgid "Forward format"
+msgstr "žÁ÷"
 
 
-#: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_common.c:2008
+msgid " Description of symbols "
+msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
 
 
-#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2013
-msgid "Save as"
-msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
+#. quote chars
+#: src/prefs_common.c:2016
+#, fuzzy
+msgid "Quoting characters"
+msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
 
 
-#: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2018
-msgid "Overwrite"
-msgstr "¾å½ñ¤­"
+#: src/prefs_common.c:2031
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr ""
 
 
-#: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2019
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
+#: src/prefs_common.c:2084
+msgid "Font"
+msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
 
 
-#: src/mimeview.c:769
-msgid "Open with"
-msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
+#: src/prefs_common.c:2113
+msgid "Small"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mimeview.c:770
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+#: src/prefs_common.c:2132
+msgid "Normal"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
-"(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
 
-#: src/mimeview.c:822
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
+#: src/prefs_common.c:2151
+#, fuzzy
+msgid "Bold"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
 
 
-#: src/news.c:92
-#, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
+#: src/prefs_common.c:2176
+msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
 
 
-#: src/news.c:175
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
+#: src/prefs_common.c:2179
+msgid "Display unread number next to folder name"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
 
-#: src/news.c:244
-#, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:2182
+#, fuzzy
+msgid "Automatically display images"
+msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
 
 
-#: src/news.c:256
-#, c-format
-msgid "can't select group %s\n"
-msgstr "¥°¥ë¡¼¥× %s ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:2191
+msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
+msgstr ""
 
 
-#: src/news.c:261
-#, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/prefs_common.c:2206
+#, fuzzy
+msgid "letters"
+msgstr "ºï½ü"
 
 
-#: src/news.c:266
-#, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
+#. ---- Summary ----
+#: src/prefs_common.c:2212
+msgid "Summary View"
+msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
 
 
-#: src/news.c:298
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:2221
+msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
+msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
 
-#: src/news.c:322
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:2224
+#, fuzzy
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/news.c:392
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:2226
+msgid "Enable horizontal scroll bar"
+msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
 
-#: src/news.c:399
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
+#: src/prefs_common.c:2228
+msgid "Expand threads"
+msgstr ""
 
 
-#: src/news.c:408
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:2231
+#, fuzzy
+msgid "Display unread messages with bold font"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
 
-#: src/news.c:421
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
+#: src/prefs_common.c:2239 src/prefs_common.c:3107 src/prefs_common.c:3145
+msgid "Date format"
+msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
 
 
-#: src/news.c:424
-msgid "can't get xover\n"
-msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:2261
+msgid " Set display item of summary... "
+msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
 
 
-#: src/news.c:430
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:2322
+msgid "Enable coloration of message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
 
-#: src/news.c:438
-#, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
+#: src/prefs_common.c:2341
+msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
+msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
 
 
-#: src/news.c:455 src/news.c:480
-msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:2343
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
 
-#: src/news.c:463 src/news.c:488
-msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:2350
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
 
-#: src/news.c:612
-#, c-format
-msgid "deleting article %d...\n"
-msgstr "%d È֤ε­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/prefs_common.c:2372
+msgid "Line space"
+msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
 
 
-#: src/news.c:643
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+#: src/prefs_common.c:2386 src/prefs_common.c:2426
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
 
 
-#: src/nntp.c:52
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:2391
+msgid "Leave space on head"
+msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
 
 
-#: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
-#, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼: %s\n"
+#: src/prefs_common.c:2393
+msgid "Scroll"
+msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
 
 
-#: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
+#: src/prefs_common.c:2400
+msgid "Half page"
+msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
 
 
-#: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/prefs_common.c:2406
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
 
 
-#: src/passphrase.c:77
-msgid "Passphrase"
-msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º"
+#: src/prefs_common.c:2412
+msgid "Step"
+msgstr "´Ö³Ö"
 
 
-#: src/passphrase.c:240
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[¥æ¡¼¥¶ID¤Ê¤·]"
+#: src/prefs_common.c:2479
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
 
 
-#: src/passphrase.c:244
-#, c-format
-msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-msgstr ""
-"%s¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+#: src/prefs_common.c:2482
+msgid "Show signature check result in a popup window"
+msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
 
 
-#: src/passphrase.c:248
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
+#: src/prefs_common.c:2488
+msgid "Store passphrase temporarily"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÉÔÀµ¤Ê¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹! ºÆÆþÎϤ·¤Æ²¼¤µ¤¤...\n"
-"\n"
 
 
-#: src/pop.c:98 src/pop.c:145
-msgid "error occurred on authorization\n"
-msgstr "ǧ¾ÚÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/prefs_common.c:2490
+#, fuzzy
+msgid "- remove after"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
 
 
-#: src/pop.c:117
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "ɬÍפÊAPOP¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤¬±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
+#: src/prefs_common.c:2510
+msgid ""
+"(A setting of '0' will store the passphrase\n"
+" for the whole session)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/pop.c:123
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "±þÅú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Îʸˡ¥¨¥é¡¼\n"
+#: src/prefs_common.c:2523
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
 
 
-#: src/pop.c:171 src/pop.c:212
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "POP3 ¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
+#: src/prefs_common.c:2528
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "GnuPG¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹çµ¯Æ°»þ¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
 
 
-#: src/prefs.c:56
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+#. create default signkey box
+#: src/prefs_common.c:2535
+msgid "Default Sign Key"
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
 
 
-#: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
-#, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "%s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/prefs_common.c:2657
+msgid "Open first unread message when entering a folder"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
 
 
-#: src/prefs.c:90
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "ÀßÄê¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:2661
+msgid "Go to inbox after receiving new mail"
+msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
 
 
-#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
-#: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
-#: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
-#: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
-#: src/prefs_filter.c:542
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "ÀßÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/prefs_common.c:2669
+msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
 
 
-#: src/prefs.c:216
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "ÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/prefs_common.c:2676
+#, fuzzy
+msgid ""
+"(Messages will be marked until execution\n"
+" if this is turned off)"
+msgstr ""
+"(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
+" ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
 
 
-#: src/prefs.c:469
-msgid "Apply"
-msgstr "ŬÍÑ"
+#: src/prefs_common.c:2688
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:409
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+#: src/prefs_common.c:2698 src/prefs_common.c:2732
+msgid "Always"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:436
-#, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr "Account%d"
+#: src/prefs_common.c:2699
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:449
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_common.c:2701
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
 
 
-#: src/prefs_account.c:454
-msgid "Preferences for each account"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_common.c:2714
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
 
 
-#: src/prefs_account.c:477
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/prefs_common.c:2721
+#, fuzzy
+msgid "Show no-unread-message dialog"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
 
-#: src/prefs_account.c:497
-msgid "Basic"
-msgstr "´ðËÜ"
+#: src/prefs_common.c:2734
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
-msgid "Receive"
-msgstr "¼õ¿®"
+#: src/prefs_common.c:2736
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
-msgid "Privacy"
-msgstr "µ¡Ì©"
+#: src/prefs_common.c:2767
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:509
-msgid "Advanced"
-msgstr "¹âÅÙ¤ÊÀßÄê"
+#: src/prefs_common.c:2832
+#, fuzzy, c-format
+msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
+msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:563
-msgid "Name of this account"
-msgstr "¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î̾¾Î"
+#: src/prefs_common.c:2841
+msgid "Web browser"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:572
-msgid "Usually used"
-msgstr "Ä̾ï»ÈÍÑ"
+#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3425
+msgid "Print"
+msgstr "°õºþ"
 
 
-#: src/prefs_account.c:576
-msgid "Personal information"
-msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
+#. On Exit
+#: src/prefs_common.c:2895
+msgid "On exit"
+msgstr "½ªÎ»»þ"
 
 
-#: src/prefs_account.c:585
-msgid "Full name"
-msgstr "̾Á°"
+#: src/prefs_common.c:2903
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
 
 
-#: src/prefs_account.c:591
-msgid "Mail address"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
+#: src/prefs_common.c:2910
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
 
 
-#: src/prefs_account.c:597
-msgid "Organization"
-msgstr "ÁÈ¿¥"
+#: src/prefs_common.c:2912
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
 
 
-#: src/prefs_account.c:621
-msgid "Server information"
-msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾ðÊó"
+#: src/prefs_common.c:2916
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
 
 
-#: src/prefs_account.c:642
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr "POP3 (ɸ½à)"
+#: src/prefs_common.c:3083
+msgid "the full abbreviated weekday name"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:644
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (APOPǧ¾Ú)"
+#: src/prefs_common.c:3084
+msgid "the full weekday name"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:646
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
+#: src/prefs_common.c:3085
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:648
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹ (NNTP)"
+#: src/prefs_common.c:3086
+msgid "the full month name"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:650
-msgid "None (local)"
-msgstr "¤Ê¤· (¥í¡¼¥«¥ë)"
+#: src/prefs_common.c:3087
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:672
-msgid "This server requires authentication"
-msgstr "¤³¤Î¥µ¡¼¥Ð¤Ïǧ¾Ú¤¬É¬Í×"
+#: src/prefs_common.c:3088
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:711
-msgid "News server"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð"
+#: src/prefs_common.c:3089
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:717
-msgid "Server for receiving"
-msgstr "¼õ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð"
+#: src/prefs_common.c:3090
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:723
-msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð (Á÷¿®)"
+#: src/prefs_common.c:3091
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:730
-msgid "User ID"
-msgstr "¥æ¡¼¥¶ID"
+#: src/prefs_common.c:3092
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:736
-msgid "Password"
-msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
+#: src/prefs_common.c:3093
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:786
-msgid "POP3"
-msgstr "POP3"
+#: src/prefs_common.c:3094
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:794
-msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:3095
+msgid "either AM or PM"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:796
-msgid "Receive all messages on server"
-msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:3096
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:799
-msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
-msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:3097
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:801
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë"
+#: src/prefs_common.c:3098
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
-msgid "Header"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
+#: src/prefs_common.c:3099
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:845
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "Date¥Ø¥Ã¥À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÉÕ¤±¤ë"
+#: src/prefs_common.c:3100
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:846
-msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID¤òÀ¸À®¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:3101
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:853
-msgid "Add user-defined header"
-msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲ乤ë"
+#: src/prefs_common.c:3122
+#, fuzzy
+msgid "Specifier"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
 
-#: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
-msgid " Edit... "
-msgstr " ÊÔ½¸... "
+#: src/prefs_common.c:3123
+#, fuzzy
+msgid "Description"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
 
 
-#: src/prefs_account.c:865
-msgid "Automatically set following addresses"
-msgstr "°Ê²¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼«Æ°»ØÄê"
+#: src/prefs_common.c:3162
+msgid "Example"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:874
-msgid "Cc"
-msgstr "Cc"
+#: src/prefs_common.c:3250
+msgid "Set message colors"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
 
 
-#: src/prefs_account.c:887
-msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
+#: src/prefs_common.c:3258
+msgid "Colors"
+msgstr "¿§"
 
 
-#: src/prefs_account.c:900
-msgid "Reply-To"
-msgstr "Reply-To"
+#: src/prefs_common.c:3299
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
 
 
-#: src/prefs_account.c:913
-msgid "Authentication"
-msgstr "ǧ¾Ú"
+#: src/prefs_common.c:3305
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
 
 
-#: src/prefs_account.c:921
-msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "SMTPǧ¾Ú (SMTP AUTH)"
+#: src/prefs_common.c:3311
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
 
 
-#: src/prefs_account.c:923
-msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Á÷¿®Á°¤ËPOP3ǧ¾Ú¤ò¹Ô¤¦"
+#: src/prefs_common.c:3317
+msgid "URI link"
+msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
 
 
-#: src/prefs_account.c:957
-msgid "Signature file"
-msgstr "½ð̾¥Õ¥¡¥¤¥ë"
+#: src/prefs_common.c:3323
+#, fuzzy
+msgid "Target folder"
+msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
 
 
-#: src/prefs_account.c:986
-msgid "Sign key"
-msgstr "½ð̾¸°"
+#: src/prefs_common.c:3330
+msgid "Recycle quote colors"
+msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
 
 
-#: src/prefs_account.c:994
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "ɸ½à¤ÎGnuPG¸°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:3393
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1003
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "¼«Ê¬¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸°¤òÁªÂò¤¹¤ë"
+#: src/prefs_common.c:3396
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1012
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "¸°¤ò¼êÆ°¤Ç»ØÄꤹ¤ë"
+#: src/prefs_common.c:3399
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1028
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "¥æ¡¼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID:"
+#: src/prefs_common.c:3402
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1073
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "SMTP¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
+#: src/prefs_common.c:3405
+#, fuzzy
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1085
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "POP3¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄê"
+#: src/prefs_common.c:3409
+#, fuzzy
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1097
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾¤ò»ØÄê"
+#: src/prefs_common.c:3542
+msgid "Font selection"
+msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1144
-msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_common.c:3616
+#, fuzzy
+msgid "Key bindings"
+msgstr "Á÷¿®Ãæ"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1149
-msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_common.c:3630
+msgid ""
+"Select the preset of key bindings.\n"
+"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:1154
-msgid "User ID is not entered."
-msgstr "¥æ¡¼¥¶ID¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_common.c:3645 src/prefs_common.c:3969
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:1159
-msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_customheader.c:145
+msgid "Creating custom header setting window...\n"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1164
-msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_customheader.c:163
+msgid "Custom header setting"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1169
-msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP¥µ¡¼¥Ð¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_customheader.c:261
+msgid "Custom headers"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
 
 
-#: src/prefs_common.c:612
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "Á´ÈÌ¥×¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/prefs_customheader.c:315
+msgid "Reading custom header configuration...\n"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:616
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_customheader.c:360
+msgid "Writing custom header configuration...\n"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:640
-msgid "Display"
-msgstr "ɽ¼¨"
+#: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
+#: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1031
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/prefs_common.c:642
-msgid "Message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+#: src/prefs_customheader.c:539
+msgid "Delete header"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Îºï½ü"
 
 
-#: src/prefs_common.c:648
-msgid "Interface"
-msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
+#: src/prefs_customheader.c:540
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 
-#: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
-msgid "Other"
-msgstr "¤½¤Î¾"
+#: src/prefs_display_header.c:178
+msgid "Creating display header setting window...\n"
+msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
-msgid "External program"
-msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à"
+#: src/prefs_display_header.c:201
+msgid "Display header setting"
+msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/prefs_common.c:699
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+#. header name
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
+msgid "Header name"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
 
 
-#: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
-msgid "Program path"
-msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥¹"
+#: src/prefs_display_header.c:257
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
 
 
-#: src/prefs_common.c:718
-msgid "Local spool"
-msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥×¡¼¥ë"
+#: src/prefs_display_header.c:315
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À"
 
 
-#: src/prefs_common.c:729
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¹þ¤à"
+#: src/prefs_display_header.c:345
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤òÁ´¤Æɽ¼¨"
 
 
-#: src/prefs_common.c:731
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "¼è¹þ»þ¤Ë¿¶¤êʬ¤±¤ë"
+#: src/prefs_display_header.c:370
+msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
+msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:739
-msgid "Spool directory"
-msgstr "¥¹¥×¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
+#: src/prefs_display_header.c:408
+msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
+msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:757
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
+#: src/prefs_display_header.c:540
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
 
-#: src/prefs_common.c:759
-msgid "each"
-msgstr " "
+#: src/prefs_filter.c:191
+msgid "Creating filter setting window...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:771
-msgid "minute(s)"
-msgstr "ʬ¤´¤È"
+#: src/prefs_filter.c:218
+msgid "Filter setting"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/prefs_common.c:780
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
+#: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:364 src/prefs_scoring.c:219
+#, fuzzy
+msgid "Condition"
+msgstr "/ÀßÄê(_C)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:782
-msgid "News"
-msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹"
+#: src/prefs_filter.c:284
+msgid "Keyword"
+msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
 
 
-#: src/prefs_common.c:790
-msgid ""
-"Maximum article number to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
-msgstr ""
-"¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ­»ö¿ô¤Î¾å¸Â\n"
-"(0¤Ç̵À©¸Â)"
+#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
+msgid "Predicate"
+msgstr "½Ò¸ì"
 
 
-#: src/prefs_common.c:858
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
+#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715
+#: src/prefs_filter.c:718 src/prefs_filter.c:873 src/prefs_filter.c:876
+#: src/prefs_matcher.c:133
+msgid "contains"
+msgstr "´Þ¤à"
 
 
-#: src/prefs_common.c:882
-msgid "Save sent messages to outbox"
-msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
+#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:873
+#: src/prefs_filter.c:876
+msgid "not contain"
+msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
 
 
-#: src/prefs_common.c:884
-msgid "Queue messages that fail to send"
-msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
+#: src/prefs_filter.c:344 src/prefs_filtering.c:469
+msgid "Destination"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
 
 
-#: src/prefs_common.c:890
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Á÷¿®¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È"
+#: src/prefs_filter.c:368
+msgid "Use regex"
+msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
 
 
-#: src/prefs_common.c:905
-msgid "Automatic"
-msgstr "¼«Æ°ÀßÄê"
+#: src/prefs_filter.c:375
+msgid "Don't receive"
+msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
 
 
-#: src/prefs_common.c:906
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
+#: src/prefs_actions.c:354 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:522
+#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
+msgid "Register"
+msgstr "ÅÐÏ¿"
 
 
-#: src/prefs_common.c:908
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:528
+#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
+msgid " Substitute "
+msgstr "  ÃÖ´¹  "
 
 
-#: src/prefs_common.c:910
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "²¤ÊÆ (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_filter.c:432 src/prefs_filtering.c:554
+msgid "Registered rules"
+msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
 
 
-#: src/prefs_common.c:912
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Ã沤 (ISO-8859-2)"
+#: src/prefs_filter.c:497
+msgid "Reading filter configuration...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:913
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-13)"
+#: src/prefs_filter.c:533
+msgid "Writing filter configuration...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:914
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "¥Ð¥ë¥È½ô¹ñ (ISO-8859-4)"
+#: src/prefs_actions.c:727 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:714
+#: src/prefs_filtering.c:777 src/prefs_filtering.c:800 src/prefs_matcher.c:614
+#: src/prefs_matcher.c:688 src/prefs_scoring.c:454 src/prefs_scoring.c:485
+#: src/prefs_template.c:301
+msgid "(New)"
+msgstr "(¿·µ¬)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:915
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì (ISO-8859-7)"
+#: src/prefs_filter.c:684 src/prefs_filtering.c:894
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/prefs_common.c:916
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "¥È¥ë¥³¸ì (ISO-8859-9)"
+#: src/prefs_filter.c:811 src/prefs_filtering.c:970 src/prefs_scoring.c:635
+msgid "Delete rule"
+msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
 
 
-#: src/prefs_common.c:917
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (ISO-8859-5)"
+#: src/prefs_filter.c:812 src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:636
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 
-#: src/prefs_common.c:918
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-R)"
+#: src/prefs_filtering.c:223
+#, fuzzy
+msgid "Move"
+msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
 
 
-#: src/prefs_common.c:919
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (Windows-1251)"
+#: src/prefs_filtering.c:224
+#, fuzzy
+msgid "Copy"
+msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
 
 
-#: src/prefs_common.c:920
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "¥­¥ê¥ëʸ»ú (KOI8-U)"
+#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
 
 
-#: src/prefs_common.c:922
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "ÆüËܸì (ISO-2022-JP)"
+#: src/prefs_filtering.c:227
+#, fuzzy
+msgid "Unmark"
+msgstr "È÷¹Í"
 
 
-#: src/prefs_common.c:924
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "ÆüËܸì (EUC-JP)"
+#: src/prefs_filtering.c:228
+#, fuzzy
+msgid "Mark as read"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:925
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "ÆüËܸì (Shift_JIS)"
+#: src/prefs_filtering.c:229
+#, fuzzy
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:928
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì (GB2312)"
+#: src/prefs_filtering.c:232
+#, fuzzy
+msgid "Bounce"
+msgstr "¤Ê¤·"
 
 
-#: src/prefs_common.c:929
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (Big5)"
+#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:479
+#, fuzzy
+msgid "Color"
+msgstr "¿§"
 
 
-#: src/prefs_common.c:931
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì (EUC-TW)"
+#: src/prefs_filtering.c:235
+#, fuzzy
+msgid "Delete on Server"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
 
 
-#: src/prefs_common.c:932
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Ãæ¹ñ¸ì (ISO-2022-CN)"
+#: src/prefs_filtering.c:329
+#, fuzzy
+msgid "Creating filtering setting window...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:934
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "´Ú¹ñ¸ì (EUC-KR)"
+#: src/prefs_filtering.c:348
+#, fuzzy
+msgid "Filtering setting"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/prefs_common.c:984
-msgid "Quotation"
-msgstr "°úÍÑ"
+#: src/prefs_filtering.c:378 src/prefs_scoring.c:234
+msgid "Define ..."
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:992
-msgid "Quote message when replying"
-msgstr "ÊÖ¿®»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ¹¤ë"
+#: src/prefs_filtering.c:390
+#, fuzzy
+msgid "Action"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
 
 
-#: src/prefs_common.c:998
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "°úÍÑÉä"
+#: src/prefs_filtering.c:500 src/prefs_matcher.c:405
+msgid "Info ..."
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1011
-msgid "Quotation format:"
-msgstr "°úÍѤηÁ¼°:"
+#: src/prefs_filtering.c:847 src/prefs_filtering.c:916 src/prefs_scoring.c:531
+#: src/prefs_scoring.c:568 src/prefs_scoring.c:613
+#, fuzzy
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1016
-msgid " Description of symbols "
-msgstr " µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ "
+#: src/prefs_filtering.c:876 src/prefs_scoring.c:554 src/prefs_scoring.c:599
+#, fuzzy
+msgid "Score is not set."
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1043
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾¤òÁÞÆþ¤¹¤ë"
+#: src/prefs_folder_item.c:299
+#, fuzzy
+msgid "Folder Property"
+msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1049
-msgid "Signature separator"
-msgstr "½ð̾¤Î¶èÀÚ¤ê"
+#: src/prefs_folder_item.c:316
+msgid "Folder Property for "
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1067
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȾ³Ñ"
+#: src/prefs_folder_item.c:325
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1079
-msgid "characters"
-msgstr "ʸ»ú¤Ç²þ¹Ô"
+#: src/prefs_folder_item.c:337
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1087
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr "°úÍÑÉô¤ò¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
+#. Default To
+#: src/prefs_folder_item.c:347
+#, fuzzy
+msgid "Default To: "
+msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1089
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Á÷¿®»þ¤Ë¼«Æ°²þ¹Ô¤¹¤ë"
+#. Simplify Subject
+#: src/prefs_folder_item.c:364
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1128
-msgid "Font"
-msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
+#. Folder chmod
+#: src/prefs_folder_item.c:382
+#, fuzzy
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1137
-msgid "Text"
-msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È"
+#. Default account
+#: src/prefs_folder_item.c:406
+#, fuzzy
+msgid "Default account: "
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1160
-msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Î¹àÌܤòËÝÌõ¤¹¤ë (Î㤨¤Ð `From:', `Subject:' Åù)"
+#: src/prefs_matcher.c:124
+msgid "or"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1163
-msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Î²£¤Ë̤ÆÉ¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:124
+#, fuzzy
+msgid "and"
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
 
 
-#. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:1167
-msgid "Summary View"
-msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼"
+#: src/prefs_matcher.c:133
+#, fuzzy
+msgid "does not contain"
+msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1176
-msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
-msgstr "º¹½Ð¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï `º¹½Ð¿Í' ¥«¥é¥à¤Ë°¸Àè¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:142
+#, fuzzy
+msgid "yes"
+msgstr "¤Ï¤¤"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1178
-msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr "¿åÊ¿¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:142
+#, fuzzy
+msgid "no"
+msgstr "¤Ê¤·"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1184
-msgid "Date format"
-msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
+#: src/prefs_matcher.c:146
+#, fuzzy
+msgid "All messages"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1195
-msgid ""
-"Ordinary characters placed in the format string are copied without "
-"conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
-"replaced as follows:\n"
-"%a: the abbreviated weekday name\n"
-"%A: the full weekday name\n"
-"%b: the abbreviated month name\n"
-"%B: the full month name\n"
-"%c: the preferred date and time for the current locale\n"
-"%C: the century number (year/100)\n"
-"%d: the day of the month as a decimal number\n"
-"%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
-"%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
-"%j: the day of the year as a decimal number\n"
-"%m: the month as a decimal number\n"
-"%M: the minute as a decimal number\n"
-"%p: either AM or PM\n"
-"%S: the second as a decimal number\n"
-"%w: the day of the week as a decimal number\n"
-"%x: the preferred date for the current locale\n"
-"%y: the last two digits of a year\n"
-"%Y: the year as a decimal number\n"
-"%Z: the time zone or name or abbreviation"
-msgstr ""
-"½ñ¼°Ãæ¤ÎÄ̾ï¤Îʸ»ú¤ÏÊÑ´¹¤µ¤ì¤º¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹½ñ¼°»ØÄê¤Ï % "
-"ʸ»ú¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÖ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹:\n"
-"%a: ÍËÆü¤Î¾Êά̾\n"
-"%A: ÍËÆü¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
-"%b: ·î¤Î¾Êά̾\n"
-"%B: ·î¤Î´°Á´¤Ê̾Á°\n"
-"%c: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉդȻþ¹ï¤Îɽµ­\n"
-"%C: À¤µª(À¾Îñǯ¤Î¾å2·å)\n"
-"%d: Æü(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-"%H: 24»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
-"%I: 12»þ´Ö»þ·×¤Ç¤Î»þ\n"
-"%j: Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÄÌ»»¤ÎÆü¿ô (10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-"%m: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-"%M: ·î(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-"%p: ¸áÁ°¤Þ¤¿¤Ï¸á¸å\n"
-"%S: ÉÃ(10¿Ê¿ôɽµ­)\n"
-"%w: ½µ¤Î²¿ÈÖÌܤÎÆü(10¿Ê¿ôɽµ­)¤«\n"
-"%x: ¸½ºß¤Î¥í¥«¡¼¥ë¤Ç°ìÈÌŪ¤ÊÆüÉÕɽµ­\n"
-"%y: À¾Îñ¤Î²¼2·å(À¤µªÉôʬ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤Ç¯)\n"
-"%Y: (4·å¤Î)À¾Îñǯ\n"
-"%Z: ¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¾¡¼¥ó̾¤Þ¤¿¤Ï¾Êά̾"
-
-#: src/prefs_common.c:1224
-msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " ¥µ¥Þ¥ê¤Îɽ¼¨¹àÌܤòÀßÄê... "
+#. S_COL_MIME
+#: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:45
+#: src/selective_download.c:465 src/summaryview.c:451
+msgid "Subject"
+msgstr "·ï̾"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1278
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
+#. S_COL_SUBJECT
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:40
+#: src/selective_download.c:458 src/summaryview.c:452
+msgid "From"
+msgstr "º¹½Ð¿Í"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1297
-msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr "2¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ô»ú¤ò1¥Ð¥¤¥Èʸ»ú¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
+#. subject
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:46
+#, fuzzy
+msgid "To"
+msgstr "°¸Àè:"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1299
-msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Î¾åÉô¤Ë¥Ø¥Ã¥À¥Ú¥¤¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:147
+msgid "To or Cc"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1306
-msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë´Êά¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+#. cc
+#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:48
+#, fuzzy
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×:"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1326
-msgid "Line space"
-msgstr "¹Ô´Ö¤ò¶õ¤±¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:148
+#, fuzzy
+msgid "In reply to"
+msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
+#. newsgroups
+#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:49
+#, fuzzy
+msgid "References"
+msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1345
-msgid "Leave space on head"
-msgstr "¹ÔƬ¤ò¶õ¤±¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Age greater than"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1347
-msgid "Scroll"
-msgstr "¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Age lower than"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1354
-msgid "Half page"
-msgstr "Ⱦ¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì"
+#: src/prefs_matcher.c:150
+#, fuzzy
+msgid "Headers part"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1360
-msgid "Smooth scroll"
-msgstr "¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥¯¥í¡¼¥ë"
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "Body part"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1366
-msgid "Step"
-msgstr "´Ö³Ö"
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#, fuzzy
+msgid "Whole message"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1427
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#, fuzzy
+msgid "Unread flag"
+msgstr "̤ÆÉ"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1430
-msgid "Sign message by default"
-msgstr "ɸ½à¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë½ð̾¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#, fuzzy
+msgid "New flag"
+msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1433
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "½ð̾¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Marked flag"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1436
-msgid "Show signature check result in a popup window"
-msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Çɽ¼¨¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+#, fuzzy
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1440
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤ËÆþÎϤòÊ᪤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Replied flag"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1445
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "GnuPG¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹çµ¯Æ°»þ¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+#, fuzzy
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
 
 
-#. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:1452
-msgid "Default Sign Key"
-msgstr "ɸ½à¤Î½ð̾¸°"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Score greater than"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1554
-msgid ""
-"Emulate the behavior of mouse operation of\n"
-"Emacs-based mailer"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Score lower than"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Emacs¾å¤Î¥á¡¼¥é¤Î¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ÎµóÆ°¤ò\n"
-"¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1561
-msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤­¤ËºÇ½é¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Score equal to"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1565
-msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¸å¼õ¿®È¢¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Size greater than"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1573
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤¿¤é¨ºÂ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Size smaller than"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1580
-msgid ""
-"(Messages will be just marked till execution\n"
-" if this is turned off)"
+#: src/prefs_matcher.c:160
+msgid "Size exactly"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"(¤³¤ì¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç\n"
-" ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂ֤ˤʤê¤Þ¤¹)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1587
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°¸Àè¤ËÄɲ乤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:295
+#, fuzzy
+msgid "Creating matcher setting window...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1589
-msgid "On exit"
-msgstr "½ªÎ»»þ"
+#: src/prefs_matcher.c:314
+#, fuzzy
+msgid "Condition setting"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1597
-msgid "Confirm on exit"
-msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë³Îǧ¤¹¤ë"
+#. criteria combo box
+#: src/prefs_matcher.c:339
+#, fuzzy
+msgid "Match type"
+msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1604
-msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "½ªÎ»»þ¤Ë¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:476
+#, fuzzy
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1606
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr "¶õ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¿Ò¤Í¤ë"
+#. boolean operation
+#: src/prefs_matcher.c:514
+msgid "Boolean Op"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1610
-msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤¹¤ë"
+#: src/prefs_matcher.c:1017
+#, fuzzy
+msgid "Value is not set."
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1648
-#, c-format
-msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
-msgstr "³°ÉôWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ (%s ¤ÏURI¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+#: src/prefs_matcher.c:1442 src/quote_fmt.c:90
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
-msgid "Command"
-msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
+#: src/prefs_matcher.c:1474
+msgid ""
+"%\n"
+"Subject\n"
+"From\n"
+"To\n"
+"Cc\n"
+"Date\n"
+"Message-ID\n"
+"Newsgroups\n"
+"References\n"
+"Filename - should not be modified\n"
+"new line\n"
+"escape character for quotes\n"
+"quote character\n"
+"%"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1673
-#, c-format
-msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
-msgstr "°õºþ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+#: src/prefs_scoring.c:184
+#, fuzzy
+msgid "Creating scoring setting window...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1689
-#, c-format
-msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
-msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿ (%s ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
+#: src/prefs_scoring.c:203
+#, fuzzy
+msgid "Scoring setting"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1752
-msgid "Set message colors"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿§¤ò»ØÄê"
+#. S_COL_NUMBER
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:456
+msgid "Score"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1760
-msgid "Colors"
-msgstr "¿§"
+#: src/prefs_scoring.c:335
+msgid "Kill score"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1794
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "°úÍÑʸ - 1Ãʳ¬"
+#: src/prefs_scoring.c:347
+#, fuzzy
+msgid "Important score"
+msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1800
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "°úÍÑʸ - 2Ãʳ¬"
+#: src/prefs_scoring.c:560 src/prefs_scoring.c:605
+#, fuzzy
+msgid "Match string is not set."
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1806
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "°úÍÑʸ - 3Ãʳ¬"
+#: src/prefs_actions.c:254
+#, fuzzy
+msgid "Creating actions setting window...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1812
-msgid "URI link"
-msgstr "URI ¥ê¥ó¥¯"
+#: src/prefs_actions.c:274
+#, fuzzy
+msgid "Actions setting"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1819
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "°úÍÑ¿§¤ò½Û´Ä"
+#: src/prefs_actions.c:293
+#, fuzzy
+msgid "Menu name: "
+msgstr "̾Á°"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1881
-msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿§¤òÁªÂò"
+#: src/prefs_actions.c:306
+#, fuzzy
+msgid "Command line: "
+msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1884
-msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë2¤Î¿§¤òÁªÂò"
+#: src/prefs_actions.c:317
+msgid ""
+"Menu name:\n"
+" Use / in menu name to make submenus.\n"
+"Command line:\n"
+" Begin with:\n"
+"   | to send message body or selection to command\n"
+"   > to send user provided text to command\n"
+"   * to send user provided hidden text to command\n"
+" End with:\n"
+"   | to replace message body or selection with command output\n"
+"   & to run command asynchronously\n"
+" Use %f for message file name\n"
+"   %F for the list of the file names of selected messages\n"
+"   %p for the selected message part."
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1887
-msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "°úÍÑ¥ì¥Ù¥ë3¤Î¿§¤òÁªÂò"
+#: src/prefs_actions.c:373
+msgid "Help on syntax"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:1890
-msgid "Pick color for URI"
-msgstr "URI ¤Î¿§¤òÁªÂò"
+#: src/prefs_actions.c:392
+#, fuzzy
+msgid "Registered actions"
+msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2025
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "µ­¹æ¤ÎÀâÌÀ"
+#: src/prefs_actions.c:449
+#, fuzzy
+msgid "Reading actions configurations...\n"
+msgstr "ÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2052
-#, c-format
-msgid ""
-"Date\n"
-"From\n"
-"Full Name of Sender\n"
-"First Name of Sender\n"
-"Initial of Sender\n"
-"Subject\n"
-"To\n"
-"Message-ID\n"
-"%"
+#: src/prefs_actions.c:485
+#, fuzzy
+msgid "Writing actions configuration...\n"
+msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
+
+#: src/prefs_actions.c:661 src/prefs_actions.c:667
+#, fuzzy
+msgid "Could not get message file."
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/prefs_actions.c:675
+msgid "Could not get message part."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:681
+#, fuzzy
+msgid "No message part selected."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼õ¿®¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/prefs_actions.c:685
+msgid "No message file selected."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"ÆüÉÕ\n"
-"º¹½Ð¿Í\n"
-"º¹½Ð¿Í¤Î»á̾\n"
-"º¹½Ð¿Í¤Î̾Á°\n"
-"º¹½Ð¿Í¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë\n"
-"·ï̾\n"
-"°¸Àè\n"
-"¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID\n"
-"%"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2155
-msgid "Set display item"
-msgstr "ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê"
+#: src/prefs_actions.c:704
+#, fuzzy
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2172
-msgid "Mark"
-msgstr "¥Þ¡¼¥¯"
+#: src/prefs_actions.c:776
+#, fuzzy
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2174
-msgid "MIME"
-msgstr "MIME"
+#: src/prefs_actions.c:781
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:2175
-msgid "Number"
-msgstr "ÈÖ¹æ"
+#: src/prefs_actions.c:791
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
-msgid "Date"
-msgstr "ÆüÉÕ"
+#: src/prefs_actions.c:800
+#, fuzzy
+msgid "Command line not set."
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
-msgid "From"
-msgstr "º¹½Ð¿Í"
+#: src/prefs_actions.c:805
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
-msgid "Subject"
-msgstr "·ï̾"
+#: src/prefs_actions.c:810
+#, c-format
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_common.c:2232
-msgid "Font selection"
-msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÁªÂò"
+#: src/prefs_actions.c:870
+#, fuzzy
+msgid "Delete action"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
 
-#: src/prefs_customheader.c:148
-msgid "Custom headers"
-msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À"
+#: src/prefs_actions.c:871
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 
-#: src/prefs_customheader.c:150
-msgid "Creating custom header setting window...\n"
-msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1071
+msgid ""
+"The selected action is not a pipe action.\n"
+" You can only use pipe actions when composing a message."
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_customheader.c:168
-msgid "Custom header setting"
-msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_actions.c:1178
+#, fuzzy
+msgid "Action command error\n"
+msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼\n"
 
 
-#: src/prefs_customheader.c:212
-msgid "Value"
-msgstr "ÆâÍÆ"
+#: src/prefs_actions.c:1260
+#, c-format
+msgid ""
+"Command could not started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_customheader.c:320
-msgid "Reading custom header configuration...\n"
-msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1265
+msgid "Forking child and grandchild.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_customheader.c:365
-msgid "Writing custom header configuration...\n"
-msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1317
+msgid "Child: Waiting for grandchild\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
-#: src/prefs_filter.c:613
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_actions.c:1319
+msgid "Child: grandchild ended\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_customheader.c:541
-msgid "Delete header"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Îºï½ü"
+#. Fork error
+#: src/prefs_actions.c:1325
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_customheader.c:542
-msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
+#: src/prefs_actions.c:1415
+#, c-format
+msgid "Killing child group id %d\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:187
-msgid "Creating display header setting window...\n"
-msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1516
+#, c-format
+msgid "Freeing children data %x\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:210
-msgid "Display header setting"
-msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_actions.c:1534
+msgid "Updating actions input/output dialog.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:237
-msgid "Header name"
-msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
+#: src/prefs_actions.c:1558
+#, c-format
+msgid "--- Running: %s\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:269
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
+#: src/prefs_actions.c:1561
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:327
-msgid "Hidden headers"
-msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À"
+#: src/prefs_actions.c:1589
+#, fuzzy
+msgid "Creating actions dialog\n"
+msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:357
-msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ã¥À¤òÁ´¤Æɽ¼¨"
+#: src/prefs_actions.c:1597
+msgid "Actions' input/output"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:382
-msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1647
+#, fuzzy
+msgid "Abort actions"
+msgstr "°úÍÑ"
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:420
-msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "ɽ¼¨¥Ø¥Ã¥À¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1653
+#, fuzzy
+msgid "Close window"
+msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:552
-msgid "This header is already in the list."
-msgstr "¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¹¥ÈÃæ¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+#: src/prefs_actions.c:1685
+#, c-format
+msgid "Child returned %c\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:184
-msgid "Registered rules"
-msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
+#: src/prefs_actions.c:1701
+msgid "Sending input to grand child.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:186
-msgid "Creating filter setting window...\n"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±ÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1718
+msgid "Input to grand child sent.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:205
-msgid "Filter setting"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê"
+#: src/prefs_actions.c:1727
+msgid "Catching grand child's output.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:228
-msgid "Operator"
-msgstr "±é»»»Ò"
+#. S_COL_UNREAD
+#: src/prefs_summary_column.c:69
+#, fuzzy
+msgid "Attachment"
+msgstr "źÉÕ"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
-#: src/prefs_filter.c:777
-msgid "(none)"
-msgstr "(¤Ê¤·)"
+#. S_COL_FROM
+#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:39 src/summaryview.c:453
+msgid "Date"
+msgstr "ÆüÉÕ"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:272
-msgid "Keyword"
-msgstr "¥­¡¼¥ï¡¼¥É"
+#. S_COL_SIZE
+#: src/prefs_summary_column.c:74
+msgid "Number"
+msgstr "ÈÖ¹æ"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:293
-msgid "Predicate"
-msgstr "½Ò¸ì"
+#. S_COL_SCORE
+#: src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
-#: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
-msgid "contains"
-msgstr "´Þ¤à"
+#: src/prefs_summary_column.c:170
+#, fuzzy
+msgid "Creating summary column setting window...\n"
+msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥Ø¥Ã¥ÀÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
-#: src/prefs_filter.c:785
-msgid "not contain"
-msgstr "´Þ¤Þ¤Ê¤¤"
+#: src/prefs_summary_column.c:178
+#, fuzzy
+msgid "Summary display item setting"
+msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
 
 
-#: src/prefs_filter.c:332
-msgid "Destination"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±Àè"
+#: src/prefs_summary_column.c:195
+msgid ""
+"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:356
-msgid "Use regex"
-msgstr "Àµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ"
+#: src/prefs_summary_column.c:222
+msgid "Available items"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:360
-msgid "Don't receive"
-msgstr "¼õ¿®¤·¤Ê¤¤"
+#: src/prefs_summary_column.c:240
+msgid "  ->  "
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:385
-msgid "Register"
-msgstr "ÅÐÏ¿"
+#: src/prefs_summary_column.c:244
+msgid "  <-  "
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:391
-msgid " Substitute "
-msgstr "  ÃÖ´¹  "
+#: src/prefs_summary_column.c:265
+#, fuzzy
+msgid "Displayed items"
+msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥À"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:478
-msgid "Reading filter configuration...\n"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ...\n"
+#: src/prefs_summary_column.c:306
+msgid " Revert to default "
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:514
-msgid "Writing filter configuration...\n"
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê¤ò½ñ¤­½Ð¤·Ãæ...\n"
+#: src/prefs_template.c:154
+#, fuzzy
+msgid "Template name"
+msgstr "¥Ø¥Ã¥À̾"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:557
-msgid "(New)"
-msgstr "(¿·µ¬)"
+#: src/prefs_template.c:229
+msgid " Symbols "
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:608
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "¿¶¤êʬ¤±À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/prefs_template.c:243
+#, fuzzy
+msgid "Registered templates"
+msgstr "ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥ë¡¼¥ë"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:719
-msgid "Delete rule"
-msgstr "¥ë¡¼¥ë¤Îºï½ü"
+#: src/prefs_template.c:263
+msgid "Templates"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_filter.c:720
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
+#: src/prefs_template.c:372
+msgid "Template"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_template.c:437
+#, fuzzy
+msgid "Template format error."
+msgstr "ÆüÉդνñ¼°"
+
+#: src/prefs_template.c:512
+#, fuzzy
+msgid "Delete template"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+
+#: src/prefs_template.c:513
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this template?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 
-#: src/procmime.c:686
-msgid "Code conversion failed.\n"
+#: src/procmime.c:925
+#, fuzzy
+msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
 msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:138
+#: src/procmsg.c:145 src/procmsg.c:161
 msgid "Cache data is corrupted\n"
 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
 msgid "Cache data is corrupted\n"
 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
 
-#: src/procmsg.c:202
+#: src/procmsg.c:211
 msgid "\tNo cache file\n"
 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
 msgid "\tNo cache file\n"
 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/procmsg.c:209
-msgid "\tReading summary cache..."
+#: src/procmsg.c:218
+#, fuzzy
+msgid "\tReading summary cache...\n"
 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
 
 msgstr "\t¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
 
-#: src/procmsg.c:214
+#: src/procmsg.c:223
 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:279
-msgid "\tMarking the messages..."
+#: src/procmsg.c:293
+#, fuzzy
+msgid "\tMarking the messages...\n"
 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/procmsg.c:323
+#: src/procmsg.c:337
 #, c-format
 msgid "\t%d new message(s)\n"
 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
 
 #, c-format
 msgid "\t%d new message(s)\n"
 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
 
-#: src/procmsg.c:457
+#: src/procmsg.c:543
 msgid "Mark file not found.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
 msgid "Mark file not found.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:459
+#: src/procmsg.c:545
 #, c-format
 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
 #, c-format
 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:475
+#: src/procmsg.c:561
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:480
+#: src/procmsg.c:566
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:663
-msgid "Sending queued message failed.\n"
+#: src/procmsg.c:903
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Sending queued message %d failed.\n"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:720
+#: src/procmsg.c:932 src/procmsg.c:1318
+msgid "saving sent message...\n"
+msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/procmsg.c:966
+msgid "can't save message\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/procmsg.c:1025
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
 
-#: src/progressdialog.c:51
+#: src/procmsg.c:1214
+#, fuzzy
+msgid "Sending message by mail\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
+
+#: src/procmsg.c:1216 src/send.c:162
+msgid "Queued message header is broken.\n"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+
+#: src/procmsg.c:1229 src/send.c:173
+msgid "Account not found. Using current account...\n"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/procmsg.c:1240 src/send.c:184
+msgid "Account not found.\n"
+msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#: src/procmsg.c:1252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/procmsg.c:1256
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
+
+#: src/procmsg.c:1274
+msgid "Could not create temporary file for news sending."
+msgstr ""
+
+#: src/procmsg.c:1285
+msgid "Error when writing temporary file for news sending."
+msgstr ""
+
+#: src/procmsg.c:1291
+#, fuzzy
+msgid "Sending message by news\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
+
+#: src/progressdialog.c:53
 msgid "Status"
 msgstr "¾õÂÖ"
 
 msgid "Status"
 msgstr "¾õÂÖ"
 
-#: src/progressdialog.c:53
+#: src/progressdialog.c:55
 msgid "Creating progress dialog...\n"
 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 msgid "Creating progress dialog...\n"
 msgstr "¿Ê¹Ô¾õ¶·¥À¥¤¥¢¥í¥°¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/recv.c:111
+#. from
+#: src/quote_fmt.c:41
+msgid "Full Name of Sender"
+msgstr ""
+
+#. full name
+#: src/quote_fmt.c:42
+msgid "First Name of Sender"
+msgstr ""
+
+#. first name
+#: src/quote_fmt.c:43
+msgid "Last Name of Sender"
+msgstr ""
+
+#. last name
+#: src/quote_fmt.c:44
+msgid "Initials of Sender"
+msgstr ""
+
+#. references
+#: src/quote_fmt.c:50
+#, fuzzy
+msgid "Message-ID"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#. message-id
+#: src/quote_fmt.c:51
+#, fuzzy
+msgid "Message body"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#. message
+#: src/quote_fmt.c:52
+#, fuzzy
+msgid "Quoted message body"
+msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
+
+#. quoted message
+#: src/quote_fmt.c:53
+msgid "Message body without signature"
+msgstr ""
+
+#. message with no signature
+#: src/quote_fmt.c:54
+msgid "Quoted message body without signature"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:56
+#, c-format
+msgid ""
+"Insert expr if x is set\n"
+"x is one of the characters above after %"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:58
+#, c-format
+msgid "Literal %"
+msgstr ""
+
+#. %
+#: src/quote_fmt.c:59
+msgid "Literal backslash"
+msgstr ""
+
+#. #: src/quote_fmt.c:60
+#, fuzzy
+msgid "Literal question mark"
+msgstr "°úÍÑÉä"
+
+#. ?
+#: src/quote_fmt.c:61
+#, fuzzy
+msgid "Literal pipe"
+msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
+
+#. |
+#: src/quote_fmt.c:62
+msgid "Literal opening curly brace"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:63
+msgid "Literal closing curly brace"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:65
+#, fuzzy
+msgid "Insert File"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
+
+#. insert file
+#: src/quote_fmt.c:66
+msgid "Insert program output"
+msgstr ""
+
+#: src/recv.c:112
 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
+#: src/recv.c:154 src/recv.c:193 src/recv.c:209
 msgid "Can't write to file.\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
 msgid "Can't write to file.\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
+#: src/rfc2015.c:133 src/rfc2015.c:168 src/sigstatus.c:219
 msgid "Oops: Signature not verified"
 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
 
 msgid "Oops: Signature not verified"
 msgstr "Oops: ½ð̾¤Ï¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
+#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171 src/sigstatus.c:222
 msgid "No signature found"
 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
 msgid "No signature found"
 msgstr "½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/rfc2015.c:143
+#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225
 msgid "Good signature"
 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
 
 msgid "Good signature"
 msgstr "ÀµÅö¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:146
+#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228
 msgid "BAD signature"
 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
 
 msgid "BAD signature"
 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:180 src/sigstatus.c:231
 msgid "No public key to verify the signature"
 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
 msgid "No public key to verify the signature"
 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
-#: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183 src/sigstatus.c:234
 msgid "Error verifying the signature"
 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
 
 msgid "Error verifying the signature"
 msgstr "½ð̾¸¡¾Ú¥¨¥é¡¼"
 
-#: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
+#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
 msgid "Different results for signatures"
 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
 
 msgid "Different results for signatures"
 msgstr "½ð̾¤ËÂФ·¤ÆÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì"
 
-#: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
+#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
 msgid "Error: Unknown status"
 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
 
 msgid "Error: Unknown status"
 msgstr "¥¨¥é¡¼: ÉÔÌÀ¤Ê¾õÂÖ"
 
-#: src/rfc2015.c:178
+#: src/rfc2015.c:174
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
 
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÀµÅö¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:181
+#: src/rfc2015.c:177
 #, c-format
 msgid "BAD signature  from \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
 
 #, c-format
 msgid "BAD signature  from \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê½ð̾"
 
-#: src/rfc2015.c:213
+#: src/rfc2015.c:209
 msgid "Cannot find user ID for this key."
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 msgid "Cannot find user ID for this key."
 msgstr "¤³¤Î¸°¤Î¤¿¤á¤Î¥æ¡¼¥¶ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/rfc2015.c:224
+#: src/rfc2015.c:220
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                ¤Þ¤¿¤Ï \"%s\"\n"
 
-#: src/rfc2015.c:252
+#: src/rfc2015.c:248
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Signature made %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Signature made %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:261
+#: src/rfc2015.c:257
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Key fingerprint: %s\n"
@@ -3565,10 +6949,6 @@ msgstr "
 msgid "Val"
 msgstr "ÀµÅöÀ­"
 
 msgid "Val"
 msgstr "ÀµÅöÀ­"
 
-#: src/select-keys.c:325
-msgid "Select"
-msgstr "ÁªÂò"
-
 #: src/select-keys.c:445
 msgid "Add key"
 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
 #: src/select-keys.c:445
 msgid "Add key"
 msgstr "¸°¤ÎÄɲÃ"
@@ -3577,62 +6957,96 @@ msgstr "
 msgid "Enter another user or key ID\n"
 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
 
 msgid "Enter another user or key ID\n"
 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
 
-#: src/send.c:148
-msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
+#: src/selective_download.c:297
+#, c-format
+msgid "marked to delete %i\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/send.c:157
-msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
+#: src/selective_download.c:383
+#, fuzzy
+msgid "Selective download"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÁªÂò"
 
 
-#: src/send.c:168
-msgid "Account not found.\n"
-msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+#: src/selective_download.c:394
+msgid "0 Mail(s)"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:413
+#, fuzzy
+msgid "current Account:"
+msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
+
+#: src/selective_download.c:502
+msgid "preview E-Mail"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:515
+#, fuzzy
+msgid "Remove"
+msgstr "/ºï½ü(_R)"
+
+#: src/selective_download.c:516
+msgid "remove selected E-Mails"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:530
+msgid "Exit Dialog"
+msgstr ""
+
+#: src/send.c:216
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't execute external command: %s\n"
+msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/send.c:241
+#, fuzzy, c-format
+msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
+msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
+
+#: src/send.c:278
+msgid "SMTP AUTH failed\n"
+msgstr ""
+
+#: src/send.c:289
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
+msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
 
-#: src/send.c:250
+#: src/send.c:364
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
 
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
 
-#: src/send.c:254
+#: src/send.c:368
 msgid "Connecting"
 msgstr "ÀܳÃæ"
 
 msgid "Connecting"
 msgstr "ÀܳÃæ"
 
-#: src/send.c:261
+#: src/send.c:383
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send.c:262
+#: src/send.c:384
 msgid "Sending"
 msgstr "Á÷¿®Ãæ"
 
 msgid "Sending"
 msgstr "Á÷¿®Ãæ"
 
-#: src/send.c:269
+#: src/send.c:391
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "RCPT TO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "RCPT TO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send.c:276
+#: src/send.c:398
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send.c:292
-#, c-format
-msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
-
-#: src/send.c:309
+#: src/send.c:408
 msgid "Quitting..."
 msgstr "ÀÚÃÇÃæ..."
 
 msgid "Quitting..."
 msgstr "ÀÚÃÇÃæ..."
 
-#: src/send.c:330
+#: src/send.c:441 src/send.c:505
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#: src/send.c:341
-msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
 
 
-#: src/send.c:357
+#: src/send.c:528
 msgid "Sending message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
 
 msgid "Sending message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
 
@@ -3652,6 +7066,44 @@ msgstr ""
 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
 "¤½¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£\n"
 "¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞOK¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
+#: src/sigstatus.c:129
+#, fuzzy
+msgid "Checking signature"
+msgstr "/½ð̾¤ò¸¡¾Ú(_C)"
+
+#: src/smtp.c:68
+#, c-format
+msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/smtp.c:75
+#, fuzzy
+msgid "SSL connection failed"
+msgstr "¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#: src/smtp.c:82
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+msgstr "¥Ý¥¹¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/smtp.c:96
+msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/smtp.c:105
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/smtp.c:115
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/smtp.c:192
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr ""
+
 #: src/sourcewindow.c:76
 msgid "Creating source window...\n"
 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 #: src/sourcewindow.c:76
 msgid "Creating source window...\n"
 msgstr "¥½¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
@@ -3660,161 +7112,254 @@ msgstr "
 msgid "Source of the message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
 
 msgid "Source of the message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥½¡¼¥¹"
 
-#: src/sourcewindow.c:140
+#: src/sourcewindow.c:141
 #, c-format
 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
 #, c-format
 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
 msgstr "%s ¤Î¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/sourcewindow.c:142
+#: src/sourcewindow.c:143
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
 
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr "%s - ¥½¡¼¥¹"
 
-#: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
-msgid "Search"
-msgstr "¸¡º÷"
+#: src/ssl.c:44
+msgid "SSLv23 not available\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/summary_search.c:172
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Âçʸ»ú/¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ"
+#: src/ssl.c:46
+msgid "SSLv23 available\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/summary_search.c:178
-msgid "Backward search"
-msgstr "¸åÊý¸¡º÷"
+#: src/ssl.c:51
+msgid "TLSv1 not available\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/summary_search.c:184
-msgid "Select all matched"
-msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
+#: src/ssl.c:53
+msgid "TLSv1 available\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/summary_search.c:191
-msgid "Clear"
-msgstr "¥¯¥ê¥¢"
+#: src/ssl.c:81 src/ssl.c:88
+msgid "SSL method not available\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/summary_search.c:286
-msgid "Search failed"
-msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
+#: src/ssl.c:94
+msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/summary_search.c:287
-msgid "Search string not found."
-msgstr "¸¡º÷ʸ»úÎ󤬸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
+#: src/ssl.c:100
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:106
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr ""
+
+#. Get the cipher
+#: src/ssl.c:113
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:120
+msgid "Server certificate:\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:123
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  Subject: %s\n"
+msgstr "·ï̾:"
+
+#: src/ssl.c:128
+#, c-format
+msgid "  Issuer: %s\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/summary_search.c:292
+#: src/summary_search.c:98
+#, fuzzy
+msgid "Search messages"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
+
+#: src/summary_search.c:168
+msgid "Body:"
+msgstr ""
+
+#: src/summary_search.c:192
+msgid "Select all matched"
+msgstr "°ì³ç¸¡º÷"
+
+#: src/summary_search.c:305
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "¥ê¥¹¥È¤ÎÀèƬ¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summary_search.c:294
+#: src/summary_search.c:307
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "¥ê¥¹¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤«¤é¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summary_search.c:296
-msgid "Search finished"
-msgstr "¸¡º÷´°Î»"
+#: src/summaryview.c:396
+msgid "/_Reply"
+msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
+
+#: src/summaryview.c:397
+msgid "/Repl_y to sender"
+msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+
+#: src/summaryview.c:398
+msgid "/Follow-up and reply to"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:399
+msgid "/Reply to a_ll"
+msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+
+#: src/summaryview.c:400
+msgid "/_Forward"
+msgstr "/žÁ÷(_F)"
+
+#: src/summaryview.c:401
+msgid "/Bounce"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:403
+msgid "/Re-_edit"
+msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+
+#: src/summaryview.c:405
+#, fuzzy
+msgid "/Select _thread"
+msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
+
+#: src/summaryview.c:406
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
 
 
-#: src/summaryview.c:289
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
 
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/°ÜÆ°(_O)..."
 
-#: src/summaryview.c:290
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
 
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
 
-#: src/summaryview.c:292
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
 
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/¼Â¹Ô(_X)"
 
-#: src/summaryview.c:293
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:294
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
-#: src/summaryview.c:295
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
 
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
 
-#: src/summaryview.c:296
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
 
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
 
-#: src/summaryview.c:297
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
 
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
 
-#: src/summaryview.c:298
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
-#: src/summaryview.c:301
-msgid "/_Reply"
-msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
+#: src/summaryview.c:419
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Mark all read"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
 
-#: src/summaryview.c:302
-msgid "/Repl_y to sender"
-msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+#: src/summaryview.c:420
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Ignore thread"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
 
-#: src/summaryview.c:303
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
+#: src/summaryview.c:421
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Unignore thread"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
 
-#: src/summaryview.c:304
-msgid "/_Forward"
-msgstr "/žÁ÷(_F)"
+#: src/summaryview.c:422
+msgid "/Color la_bel"
+msgstr ""
 
 
-#: src/summaryview.c:305
-msgid "/Forward as a_ttachment"
-msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
+#: src/summaryview.c:425
+#, fuzzy
+msgid "/Add sender to address boo_k"
+msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
 
-#: src/summaryview.c:308
-msgid "/Open in new _window"
-msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
+#: src/summaryview.c:427
+#, fuzzy
+msgid "/Create f_ilter rule"
+msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®(_N)..."
 
 
-#: src/summaryview.c:309
-msgid "/View so_urce"
-msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
+#: src/summaryview.c:428
+msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
+msgstr ""
 
 
-#: src/summaryview.c:310
-msgid "/Show all _header"
-msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
+#: src/summaryview.c:430
+msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
+msgstr ""
 
 
-#: src/summaryview.c:311
-msgid "/Re-_edit"
-msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
+#: src/summaryview.c:432
+msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:434
+msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:440
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Source"
+msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
+
+#: src/summaryview.c:441
+#, fuzzy
+msgid "/_View/All _header"
+msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥À"
 
 
-#: src/summaryview.c:314
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/°õºþ(_P)..."
 
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/°õºþ(_P)..."
 
-#: src/summaryview.c:316
-msgid "/Select _all"
-msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
-
-#: src/summaryview.c:322
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:322
+#. S_COL_MARK
+#: src/summaryview.c:449
 msgid "U"
 msgstr "U"
 
 msgid "U"
 msgstr "U"
 
-#: src/summaryview.c:337
-msgid "Creating summary view...\n"
-msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
-
-#: src/summaryview.c:352
+#. S_COL_SIZE
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "No."
 msgstr "ÈÖ¹æ"
 
 msgid "No."
 msgstr "ÈÖ¹æ"
 
-#: src/summaryview.c:573
+#. S_COL_SCORE
+#: src/summaryview.c:457
+msgid "L"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:478
+msgid "Creating summary view...\n"
+msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
+
+#: src/summaryview.c:731
 msgid "Process mark"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
 
 msgid "Process mark"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
 
-#: src/summaryview.c:574
+#: src/summaryview.c:732
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:599
+#: src/summaryview.c:777
 msgid ""
 "empty folder\n"
 "\n"
 msgid ""
 "empty folder\n"
 "\n"
@@ -3822,141 +7367,219 @@ msgstr ""
 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
 "\n"
 
 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
 "\n"
 
-#: src/summaryview.c:611
+#: src/summaryview.c:795
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:680
-msgid "done."
-msgstr "´°Î»."
+#: src/summaryview.c:1144 src/summaryview.c:1179
+#, fuzzy
+msgid "No more unread messages"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+
+#: src/summaryview.c:1145
+#, fuzzy
+msgid "No unread message found. Search from the end?"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/summaryview.c:1157 src/summaryview.c:1192
+msgid ""
+"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/summaryview.c:815
-msgid "No unread message"
+#: src/summaryview.c:1164
+#, fuzzy
+msgid "No unread messages."
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
-#: src/summaryview.c:816
+#: src/summaryview.c:1180
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:952 src/summaryview.c:954
+#: src/summaryview.c:1182
+#, fuzzy
+msgid "Search again"
+msgstr "¸¡º÷¼ºÇÔ"
+
+#: src/summaryview.c:1222 src/summaryview.c:1245
+#, fuzzy
+msgid "No more marked messages"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+
+#: src/summaryview.c:1223
+#, fuzzy
+msgid "No marked message found. Search from the end?"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/summaryview.c:1231 src/summaryview.c:1254
+#, fuzzy
+msgid "No marked messages."
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+
+#: src/summaryview.c:1246
+#, fuzzy
+msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/summaryview.c:1268 src/summaryview.c:1291
+#, fuzzy
+msgid "No more labeled messages"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+
+#: src/summaryview.c:1269
+#, fuzzy
+msgid "No labeled message found. Search from the end?"
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
+
+#: src/summaryview.c:1277 src/summaryview.c:1300
+#, fuzzy
+msgid "No labeled messages."
+msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
+
+#: src/summaryview.c:1292
+msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1572
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/summaryview.c:1097
+#: src/summaryview.c:1725
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
 
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
 
-#: src/summaryview.c:1101
+#: src/summaryview.c:1729
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
 
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
 
-#: src/summaryview.c:1102 src/summaryview.c:1109
+#: src/summaryview.c:1730 src/summaryview.c:1737
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1107
+#: src/summaryview.c:1735
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
 
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
 
-#: src/summaryview.c:1124
-msgid " item(s) selected"
+#: src/summaryview.c:1750
+#, fuzzy
+msgid " item selected"
+msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
+
+#: src/summaryview.c:1752
+#, fuzzy
+msgid " items selected"
 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
 
 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
 
-#: src/summaryview.c:1135
+#: src/summaryview.c:1769
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
 
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1141
+#: src/summaryview.c:1775
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
 
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
 
-#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1183
+#: src/summaryview.c:1937 src/summaryview.c:1938
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
 
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:1221
+#: src/summaryview.c:2022
 msgid "\tSetting summary from message data..."
 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
 
 msgid "\tSetting summary from message data..."
 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:1223
+#: src/summaryview.c:2024
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
 
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:1332
+#: src/summaryview.c:2182
 #, c-format
 msgid "Writing summary cache (%s)..."
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
 
 #, c-format
 msgid "Writing summary cache (%s)..."
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1384
+#: src/summaryview.c:2278
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
 
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
 
-#: src/summaryview.c:1649
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked\n"
+#: src/summaryview.c:2786
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %s/%d is marked\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/summaryview.c:2820
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is locked\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1678
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as being read\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+#: src/summaryview.c:2853
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is marked as read\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:1713
+#: src/summaryview.c:2910
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as unread\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as unread\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1755
+#: src/summaryview.c:2970
+msgid "You're not the author of the article\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:3021
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1769
-msgid "Current folder is Trash."
-msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
+#: src/summaryview.c:3044
+#, fuzzy
+msgid "Delete message(s)"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
+
+#: src/summaryview.c:3045
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
+msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
 
-#: src/summaryview.c:1791 src/summaryview.c:1793
+#: src/summaryview.c:3085 src/summaryview.c:3087
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/summaryview.c:1843
+#: src/summaryview.c:3146
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1880
+#: src/summaryview.c:3206
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1892
+#: src/summaryview.c:3221
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1941
+#: src/summaryview.c:3298
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1954
+#: src/summaryview.c:3313
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1986
+#: src/summaryview.c:3363
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
 
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2040
-msgid "Print"
-msgstr "°õºþ"
+#: src/summaryview.c:3408
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't save the file `%s'."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
 
-#: src/summaryview.c:2041
+#: src/summaryview.c:3426
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -3965,7 +7588,7 @@ msgstr ""
 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
-#: src/summaryview.c:2047
+#: src/summaryview.c:3432
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -3974,44 +7597,119 @@ msgstr ""
 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
 "`%s'"
 
 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:2269 src/summaryview.c:2270
+#: src/summaryview.c:3681 src/summaryview.c:3682
 msgid "Building threads..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
 
 msgid "Building threads..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2293
+#: src/summaryview.c:3775 src/summaryview.c:3776
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
 
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2315
+#: src/summaryview.c:3813
 msgid "Unthreading for execution..."
 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
 
 msgid "Unthreading for execution..."
 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2402
+#: src/summaryview.c:3880 src/summaryview.c:5243
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:3956
+msgid "No filter rules defined."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:3962
 msgid "filtering..."
 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
 
 msgid "filtering..."
 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2403
+#: src/summaryview.c:3963
 msgid "Filtering..."
 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
 
 msgid "Filtering..."
 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2507
+#: src/summaryview.c:5053
+#, c-format
+msgid "nfcp: checking <%s>"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5056
+#, c-format
+msgid " <%s>"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5065
+msgid "\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5097
+#, c-format
+msgid "Cross-reference %d: Hash <%s>\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5136
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d selected\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/summaryview.c:5175
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is marked as ignore thread\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/summaryview.c:5207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is marked as unignore thread\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
+
+#: src/summaryview.c:5320
+#, c-format
+msgid ""
+"Regular expression (regexp) error:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:43
+#, c-format
+msgid "%s:%d loading template from %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:118
+#, c-format
+msgid "%s:%d reading templates dir %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:136
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d found file %s\n"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/template.c:139
+#, c-format
+msgid "%s:%d %s is not an ordinary file\n"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:167
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file %s already exists\n"
+msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/template.c:194
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Go to %s\n"
-msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
+msgid "%s:%d writing template \"%s\" to %s\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/textview.c:138
+#: src/textview.c:171
 msgid "Creating text view...\n"
 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
 msgid "Creating text view...\n"
 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/textview.c:366
+#: src/textview.c:540
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò"
 
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò"
 
-#: src/textview.c:367
+#: src/textview.c:541
 msgid "right click and select `Save as...', "
 msgstr "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
 
 msgid "right click and select `Save as...', "
 msgstr "ɽ¼¨¤·¡¢¡Ö̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ...¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
 
-#: src/textview.c:368
+#: src/textview.c:542
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
@@ -4019,11 +7717,11 @@ msgstr ""
 "`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "\n"
 
 "`y' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:370
+#: src/textview.c:544
 msgid "To display this part as a text message, select "
 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
 
 msgid "To display this part as a text message, select "
 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
 
-#: src/textview.c:371
+#: src/textview.c:545
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
@@ -4031,47 +7729,293 @@ msgstr ""
 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "\n"
 
 "¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:373
+#: src/textview.c:547
+#, fuzzy
+msgid "To display this part as an image, select "
+msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢"
+
+#: src/textview.c:548
+#, fuzzy
+msgid ""
+"`Display image', or press `i' key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"¡Ö¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢`t' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
+"\n"
+
+#: src/textview.c:550
 msgid "To open this part with external program, select "
 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤Þ¤¿¤Ï"
 
 msgid "To open this part with external program, select "
 msgstr "¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³«¤¯¡×¤Þ¤¿¤Ï"
 
-#: src/textview.c:374
+#: src/textview.c:551
 msgid "`Open' or `Open with...', "
 msgstr "¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
 
 msgid "`Open' or `Open with...', "
 msgstr "¡Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢"
 
-#: src/textview.c:375
+#: src/textview.c:552
 msgid "or double-click, or click the center button, "
 msgstr "¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢"
 
 msgid "or double-click, or click the center button, "
 msgstr "¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ±û¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¡¢"
 
-#: src/textview.c:376
+#: src/textview.c:553
 msgid "or press `l' key."
 msgstr "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
 msgid "or press `l' key."
 msgstr "`l' ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/textview.c:395
+#: src/textview.c:572
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï¤Þ¤À¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/textview.c:396
+#: src/textview.c:573
 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
 
 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
 msgstr "¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¡¢\n"
 
-#: src/textview.c:397
+#: src/textview.c:574
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
 msgstr ""
 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "\n"
 
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
 msgstr ""
 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/utils.c:1540
-#, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+#: src/utils.c:1901
+#, fuzzy, c-format
+msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
+msgstr "%s (%s) ¤Îǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
 
 
-#: src/utils.c:1581
+#: src/utils.c:1999
 #, c-format
 msgid "move_file(): file %s already exists."
 msgstr "move_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
 #, c-format
 msgid "move_file(): file %s already exists."
 msgstr "move_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/utils.c:1722
+#: src/utils.c:2287
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
+
+#~ msgid "The name already exists."
+#~ msgstr "¤½¤Î̾Á°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#~ msgid "New group"
+#~ msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×"
+
+#~ msgid "Input the name of new group:"
+#~ msgstr "¿·µ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+
+#~ msgid "Input the new name of group:"
+#~ msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
+
+#~ msgid "Reading addressbook file..."
+#~ msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ßÃæ..."
+
+#~ msgid "%s doesn't exist.\n"
+#~ msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
+
+#~ msgid "failed to write addressbook data.\n"
+#~ msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Begin forwarded message:\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Begin forwarded message:\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "/Remove _news server"
+#~ msgstr "/¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü(_N)"
+