more sync with sylpheed 0.5.1cvs6
[claws.git] / po / ja.po
index b6bb6343fbc5d67dbdef6ac04ac7f0470e399f07..703da4dc8b6e2319a7fbfcf8449485bf57327bc6 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-05-27 13:41+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2001-06-20 17:53+0900\n"
 "PO-Revision-Date: 1999-10-12\n"
 "Last-Translator: Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
@@ -88,13 +88,13 @@ msgstr ""
 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
-#: src/compose.c:1465 src/compose.c:3121 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
+#: src/compose.c:1476 src/compose.c:3132 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
-#: src/mainwindow.c:1658 src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:119
+#: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
 #: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
-#: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2017
-#: src/summaryview.c:2528
+#: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2025
+#: src/summaryview.c:2541
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -119,82 +119,82 @@ msgstr ""
 msgid "Opening account edit window...\n"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/account.c:355
+#: src/account.c:361
 msgid "Creating account edit window...\n"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÔ½¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/account.c:360
+#: src/account.c:366
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸"
 
-#: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
-#: src/compose.c:2233 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
+#: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "̾Á°"
 
-#: src/account.c:389 src/prefs_account.c:632
+#: src/account.c:395 src/prefs_account.c:632
 msgid "Protocol"
 msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
 
-#: src/account.c:390
+#: src/account.c:396
 msgid "Server"
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð"
 
-#: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
+#: src/account.c:415 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
 #: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
 msgid "Add"
 msgstr "ÄɲÃ"
 
-#: src/account.c:415
+#: src/account.c:421
 msgid "Edit"
 msgstr "ÊÔ½¸"
 
-#: src/account.c:421 src/prefs_customheader.c:247
+#: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:247
 msgid " Delete "
 msgstr "  ºï½ü  "
 
-#: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:294
+#: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:294
 #: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
 msgid "Down"
 msgstr "  ¢­  "
 
-#: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:288
+#: src/account.c:439 src/prefs_customheader.c:288
 #: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
 msgid "Up"
 msgstr "  ¢¬  "
 
-#: src/account.c:447
+#: src/account.c:453
 msgid " Set as usually used account "
 msgstr " Ä̾ï»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ØÄê "
 
-#: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
+#: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
 msgid "Close"
 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
 
-#: src/account.c:507
+#: src/account.c:513
 msgid "Delete account"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½ü"
 
-#: src/account.c:508
+#: src/account.c:514
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
-#: src/compose.c:3295 src/folderview.c:1427 src/folderview.c:1469
-#: src/folderview.c:1558 src/folderview.c:1598 src/folderview.c:1697
-#: src/folderview.c:1730 src/mainwindow.c:949 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574
-#: src/summaryview.c:814
+#: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
+#: src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448 src/folderview.c:1491
+#: src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631 src/folderview.c:1730
+#: src/folderview.c:1763 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
+#: src/summaryview.c:817
 msgid "Yes"
 msgstr "¤Ï¤¤"
 
-#: src/account.c:509 src/compose.c:3295 src/folderview.c:1427
-#: src/folderview.c:1469 src/folderview.c:1558 src/folderview.c:1598
-#: src/folderview.c:1697 src/folderview.c:1730
+#: src/account.c:515 src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448
+#: src/folderview.c:1491 src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631
+#: src/folderview.c:1730 src/folderview.c:1763
 msgid "+No"
 msgstr "+¤¤¤¤¤¨"
 
-#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:374 src/mainwindow.c:333
+#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
 msgid "/_File"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
 
@@ -210,7 +210,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_File/New _folder"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:378
+#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/---"
@@ -223,15 +223,15 @@ msgstr "/
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ºï½ü(_D)"
 
-#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:379 src/mainwindow.c:348
+#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/ÊĤ¸¤ë(_C)"
 
-#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:520
+#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
 msgid "/_Help"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)"
 
-#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:525
+#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)"
 
@@ -247,15 +247,15 @@ msgstr "/
 msgid "/New _folder"
 msgstr "/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À(_F)"
 
-#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:368
+#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
 #: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
 #: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
-#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
-#: src/summaryview.c:314
+#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
+#: src/summaryview.c:315
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:381
+#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
 #: src/mainwindow.c:351
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)"
@@ -272,7 +272,7 @@ msgstr "
 msgid "Remarks"
 msgstr "È÷¹Í"
 
-#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2793
+#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2804
 msgid "Address book"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
 
@@ -280,7 +280,7 @@ msgstr "
 msgid "Name:"
 msgstr "̾Á°:"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1403
+#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
 #: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
 #: src/prefs_filter.c:398
 msgid "Delete"
@@ -318,21 +318,21 @@ msgstr "
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:949
+#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
-#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:814
+#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:817
 msgid "No"
 msgstr "¤¤¤¤¤¨"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1305 src/folderview.c:1498
+#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1321 src/folderview.c:1522
 msgid "New folder"
 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À"
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1306 src/folderview.c:1499
+#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1322
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1307 src/folderview.c:1500
+#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1323 src/folderview.c:1526
 msgid "NewFolder"
 msgstr "NewFolder"
 
@@ -378,18 +378,18 @@ msgstr "
 msgid "Edit address"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÔ½¸"
 
-#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2792 src/select-keys.c:302
+#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2803 src/select-keys.c:302
 msgid "Address"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1465 src/compose.c:3122
-#: src/compose.c:3692 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
-#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1658
-#: src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
+#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1476 src/compose.c:3133
+#: src/compose.c:3703 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
+#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
+#: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
 #: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
 #: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
-#: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:2017
-#: src/summaryview.c:2528
+#: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2025
+#: src/summaryview.c:2541
 msgid "Cancel"
 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
 
@@ -402,12 +402,12 @@ msgstr "
 msgid "%s doesn't exist.\n"
 msgstr "%s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:664
-#: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1286 src/mh.c:860 src/mh.c:867
-#: src/news.c:657 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:995
-#: src/summaryview.c:1201 src/summaryview.c:1283 src/summaryview.c:1344
-#: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:2279 src/summaryview.c:2302
-#: src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2416
+#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:869 src/imap.c:888
+#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
+#: src/news.c:648 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:1003
+#: src/summaryview.c:1209 src/summaryview.c:1291 src/summaryview.c:1352
+#: src/summaryview.c:1809 src/summaryview.c:2287 src/summaryview.c:2310
+#: src/summaryview.c:2331 src/summaryview.c:2424
 msgid "done.\n"
 msgstr "´°Î»¡£\n"
 
@@ -419,7 +419,7 @@ msgstr "
 msgid "failed to write addressbook data.\n"
 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3295 src/main.c:332
+#: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3306 src/main.c:332
 msgid "Notice"
 msgstr "Ãí°Õ"
 
@@ -437,149 +437,149 @@ msgstr "
 
 #: src/alertpanel.c:269
 msgid "Show this message next time"
-msgstr ""
+msgstr "¼¡²ó¤â¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
 
 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
 msgid "can't allocate memory\n"
 msgstr "¥á¥â¥ê¤ò³ÎÊݤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:366
+#: src/compose.c:367
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/ÄɲÃ(_A)..."
 
-#: src/compose.c:367
+#: src/compose.c:368
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ºï½ü(_R)"
 
-#: src/compose.c:369 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
+#: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
 #: src/folderview.c:231
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£(_P)..."
 
-#: src/compose.c:375
+#: src/compose.c:376
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ(_A)"
 
-#: src/compose.c:376
+#: src/compose.c:377
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ(_I)"
 
-#: src/compose.c:377
+#: src/compose.c:378
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)/½ð̾¤òÁÞÆþ(_G)"
 
-#: src/compose.c:382
+#: src/compose.c:383
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¸µ¤ËÌ᤹(_U)"
 
-#: src/compose.c:383
+#: src/compose.c:384
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¤ä¤êľ¤·(_R)"
 
-#: src/compose.c:384 src/compose.c:389 src/mainwindow.c:354
+#: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/---"
 
-#: src/compose.c:385
+#: src/compose.c:386
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥«¥Ã¥È(_T)"
 
-#: src/compose.c:386 src/mainwindow.c:352
+#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥³¥Ô¡¼(_C)"
 
-#: src/compose.c:387
+#: src/compose.c:388
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/¥Ú¡¼¥¹¥È(_E)"
 
-#: src/compose.c:388 src/mainwindow.c:353
+#: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
 
-#: src/compose.c:390
+#: src/compose.c:391
 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹(_L)"
 
-#: src/compose.c:391
+#: src/compose.c:392
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/ÊÔ½¸(_E)/³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸(_X)"
 
-#: src/compose.c:394 src/mainwindow.c:444
+#: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
 msgid "/_Message"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)"
 
-#: src/compose.c:395
+#: src/compose.c:396
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á÷¿®(_S)"
 
-#: src/compose.c:397
+#: src/compose.c:398
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¸å¤ÇÁ÷¿®(_L)"
 
-#: src/compose.c:399
+#: src/compose.c:400
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ(_D)"
 
-#: src/compose.c:401 src/compose.c:406 src/compose.c:408 src/compose.c:411
-#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
+#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/---"
 
-#: src/compose.c:402
+#: src/compose.c:403
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°¸Àè(_T)"
 
-#: src/compose.c:403
+#: src/compose.c:404
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Cc"
 
-#: src/compose.c:404
+#: src/compose.c:405
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:405
+#: src/compose.c:406
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®Àè¤ò»ØÄê(_R)"
 
-#: src/compose.c:407
+#: src/compose.c:408
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Õ¥©¥í¡¼Àè¤ò»ØÄê(_F)"
 
-#: src/compose.c:409
+#: src/compose.c:410
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉÕ(_A)"
 
-#: src/compose.c:412
+#: src/compose.c:413
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/½ð̾(_G)"
 
-#: src/compose.c:413
+#: src/compose.c:414
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°Å¹æ²½(_E)"
 
-#: src/compose.c:415 src/mainwindow.c:501
+#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
 msgid "/_Tool"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)"
 
-#: src/compose.c:416
+#: src/compose.c:417
 msgid "/_Tool/Show _ruler"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥ë¡¼¥é¤òɽ¼¨(_R)"
 
-#: src/compose.c:417 src/mainwindow.c:502
+#: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
 msgid "/_Tool/_Address book"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢(_A)"
 
-#: src/compose.c:487 src/compose.c:557 src/compose.c:617 src/procmsg.c:675
+#: src/compose.c:494 src/compose.c:564 src/compose.c:624 src/procmsg.c:687
 msgid "Can't get text part\n"
 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:556
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:561
+#: src/compose.c:568
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -591,49 +591,49 @@ msgstr ""
 "Begin forwarded message:\n"
 "\n"
 
-#: src/compose.c:1229
+#: src/compose.c:1240
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1233
+#: src/compose.c:1244
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1237
+#: src/compose.c:1248
 #, c-format
 msgid "File %s is empty\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¶õ¤Ç¤¹\n"
 
-#: src/compose.c:1258
+#: src/compose.c:1269
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: %s"
 
-#: src/compose.c:1364
+#: src/compose.c:1375
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [¹¹¿·]"
 
-#: src/compose.c:1366
+#: src/compose.c:1377
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
-#: src/compose.c:1369
+#: src/compose.c:1380
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®%s"
 
-#: src/compose.c:1391 src/compose.c:3585
+#: src/compose.c:1402 src/compose.c:3596
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "°¸À褬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:1409
+#: src/compose.c:1420
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:1427
+#: src/compose.c:1438
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -641,16 +641,16 @@ msgstr ""
 "¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 "Á÷¿®¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/compose.c:1448
+#: src/compose.c:1459
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò %s ¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:1462
+#: src/compose.c:1473
 msgid "Queueing"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡"
 
-#: src/compose.c:1463
+#: src/compose.c:1474
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -658,172 +658,172 @@ msgstr ""
 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:1469 src/compose.c:3597
+#: src/compose.c:1480 src/compose.c:3608
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:1472
+#: src/compose.c:1483
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/compose.c:1479 src/compose.c:3604
+#: src/compose.c:1490 src/compose.c:3615
 msgid "Can't save the message to outbox."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:1505 src/compose.c:1626 src/compose.c:1712 src/utils.c:1444
+#: src/compose.c:1516 src/compose.c:1637 src/compose.c:1723 src/utils.c:1540
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¥â¡¼¥É¤òÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1531
+#: src/compose.c:1542
 msgid "Can't convert the codeset of the message."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/compose.c:1540
+#: src/compose.c:1551
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ò½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/compose.c:1658
+#: src/compose.c:1669
 msgid "saving sent message...\n"
 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/compose.c:1663
+#: src/compose.c:1674
 msgid "can't save message\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1669 src/compose.c:1776
+#: src/compose.c:1680 src/compose.c:1787
 msgid "can't open mark file\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1692
+#: src/compose.c:1703
 msgid "queueing message...\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/compose.c:1767
+#: src/compose.c:1778
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔµ¡¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:1805
+#: src/compose.c:1816
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:2159
+#: src/compose.c:2170
 #, c-format
 msgid "generated Message-ID: %s\n"
 msgstr "À¸À®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ID: %s\n"
 
-#: src/compose.c:2233 src/compose.c:3093
+#: src/compose.c:2244 src/compose.c:3104
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME ¥¿¥¤¥×"
 
-#: src/compose.c:2233 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
-#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
+#: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
+#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
 msgid "Size"
 msgstr "¥µ¥¤¥º"
 
-#: src/compose.c:2250
+#: src/compose.c:2261
 msgid "Creating compose window...\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/compose.c:2296 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
+#: src/compose.c:2307 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
 msgid "From:"
 msgstr "º¹½Ð¿Í:"
 
-#: src/compose.c:2719 src/mainwindow.c:1357 src/prefs_account.c:501
+#: src/compose.c:2730 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
 #: src/prefs_common.c:636
 msgid "Send"
 msgstr "Á÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2720
+#: src/compose.c:2731
 msgid "Send message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2727
+#: src/compose.c:2738
 msgid "Send later"
 msgstr "¸å¤ÇÁ÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2728
+#: src/compose.c:2739
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔ¤Á¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÆþ¤ì¤Æ¸å¤ÇÁ÷¿®"
 
-#: src/compose.c:2735 src/folderview.c:738
+#: src/compose.c:2746 src/folderview.c:738
 msgid "Draft"
 msgstr "Áð¹Æ"
 
-#: src/compose.c:2736
+#: src/compose.c:2747
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "Áð¹Æ¥Õ¥©¥ë¥À¤ËÊݸ"
 
-#: src/compose.c:2745
+#: src/compose.c:2756
 msgid "Insert"
 msgstr "ÁÞÆþ"
 
-#: src/compose.c:2746
+#: src/compose.c:2757
 msgid "Insert file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁÞÆþ"
 
-#: src/compose.c:2753
+#: src/compose.c:2764
 msgid "Attach"
 msgstr "źÉÕ"
 
-#: src/compose.c:2754
+#: src/compose.c:2765
 msgid "Attach file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òźÉÕ"
 
-#: src/compose.c:2763 src/prefs_common.c:1035
+#: src/compose.c:2774 src/prefs_common.c:1035
 msgid "Signature"
 msgstr "½ð̾"
 
-#: src/compose.c:2764
+#: src/compose.c:2775
 msgid "Insert signature"
 msgstr "½ð̾¤òÁÞÆþ"
 
-#: src/compose.c:2772
+#: src/compose.c:2783
 msgid "Editor"
 msgstr "¥¨¥Ç¥£¥¿"
 
-#: src/compose.c:2773
+#: src/compose.c:2784
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÇÊÔ½¸"
 
-#: src/compose.c:2781
+#: src/compose.c:2792
 msgid "Linewrap"
 msgstr "¼«Æ°²þ¹Ô"
 
-#: src/compose.c:2782
+#: src/compose.c:2793
 msgid "Wrap long lines"
 msgstr "Ť¤¹Ô¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹"
 
-#: src/compose.c:2989
+#: src/compose.c:3000
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "̵¸ú¤Ê MIME ¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:3007
+#: src/compose.c:3018
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Þ¤¿¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/compose.c:3075
+#: src/compose.c:3086
 msgid "Property"
 msgstr "¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£"
 
-#: src/compose.c:3095
+#: src/compose.c:3106
 msgid "Encoding"
 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°"
 
-#: src/compose.c:3118
+#: src/compose.c:3129
 msgid "Path"
 msgstr "¥Ñ¥¹"
 
-#: src/compose.c:3119
+#: src/compose.c:3130
 msgid "File name"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: src/compose.c:3266
+#: src/compose.c:3277
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:3292
+#: src/compose.c:3303
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -834,54 +834,54 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
 "¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
 
-#: src/compose.c:3305
+#: src/compose.c:3316
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "½ªÎ»¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×ID: %d"
 
-#: src/compose.c:3306
+#: src/compose.c:3317
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë: %s"
 
-#: src/compose.c:3330
+#: src/compose.c:3341
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Compose: ´Æ»ë¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÆþÎÏ\n"
 
 #. failed
-#: src/compose.c:3363
+#: src/compose.c:3374
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:3367
+#: src/compose.c:3378
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:3369
+#: src/compose.c:3380
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "¥Ñ¥¤¥×¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ\n"
 
-#: src/compose.c:3626
+#: src/compose.c:3637
 msgid "can't remove the old draft message\n"
 msgstr "¸Å¤¤Áð¹Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/compose.c:3654 src/compose.c:3666
+#: src/compose.c:3665 src/compose.c:3677
 msgid "Select file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/compose.c:3690
+#: src/compose.c:3701
 msgid "Discard message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÇË´þ"
 
-#: src/compose.c:3691
+#: src/compose.c:3702
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/compose.c:3692
+#: src/compose.c:3703
 msgid "Discard"
 msgstr "ÇË´þ"
 
-#: src/compose.c:3692
+#: src/compose.c:3703
 msgid "to Draft"
 msgstr "Áð¹Æ¤Ø"
 
@@ -974,12 +974,12 @@ msgstr "
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¾ðÊó¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2076 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2092 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s%c%s) ..."
 
-#: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2081 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2097 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
@@ -1004,31 +1004,36 @@ msgstr "
 msgid "Trash"
 msgstr "¤´¤ßÈ¢"
 
-#: src/folderview.c:1209
+#: src/folderview.c:1213
 #, c-format
 msgid "Folder %s is selected\n"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/folderview.c:1311 src/folderview.c:1369 src/folderview.c:1504
+#: src/folderview.c:1327 src/folderview.c:1390 src/folderview.c:1531
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ë `%c' ¤ò´Þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:1319 src/folderview.c:1378 src/folderview.c:1512
+#: src/folderview.c:1335 src/folderview.c:1399 src/folderview.c:1539
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/folderview.c:1361
+#: src/folderview.c:1343 src/folderview.c:1547
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
+
+#: src/folderview.c:1382
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "`%s' ¤Î¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/folderview.c:1363
+#: src/folderview.c:1384
 msgid "Rename folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À̾¤ÎÊѹ¹"
 
-#: src/folderview.c:1423
+#: src/folderview.c:1444
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -1037,16 +1042,16 @@ msgstr ""
 "`%s' °Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁ´¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
 "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:1426 src/folderview.c:1557
+#: src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1589
 msgid "Delete folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:1432 src/folderview.c:1563
+#: src/folderview.c:1453 src/folderview.c:1595
 #, c-format
-msgid "can't remove folder `%s'\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/folderview.c:1465
+#: src/folderview.c:1487
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
@@ -1055,52 +1060,62 @@ msgstr ""
 "ËÜÅö¤Ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?\n"
 "(¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)"
 
-#: src/folderview.c:1468
+#: src/folderview.c:1490
 msgid "Remove folder"
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:1555
+#: src/folderview.c:1523
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
+"(¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³ÊǼ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢\n"
+" Ì¾Á°¤ÎºÇ¸å¤Ë `/' ¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤)"
+
+#: src/folderview.c:1587
 #, c-format
 msgid "Really delete folder `%s'?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:1595
+#: src/folderview.c:1628
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
 msgstr "ËÜÅö¤ËIMAP4¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:1597
+#: src/folderview.c:1630
 msgid "Delete IMAP4 server"
 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:1638
+#: src/folderview.c:1671
 msgid "Subscribe newsgroup"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ"
 
-#: src/folderview.c:1639
+#: src/folderview.c:1672
 msgid "Input subscribing newsgroup:"
 msgstr "¹ØÆɤ¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/folderview.c:1648
+#: src/folderview.c:1681
 #, c-format
 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/folderview.c:1694
+#: src/folderview.c:1727
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥× `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:1696
+#: src/folderview.c:1729
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îºï½ü"
 
-#: src/folderview.c:1727
+#: src/folderview.c:1760
 #, c-format
 msgid "Really delete news server `%s'?"
 msgstr "ËÜÅö¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð `%s' ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/folderview.c:1729
+#: src/folderview.c:1762
 msgid "Delete news server"
 msgstr "¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü"
 
@@ -1120,11 +1135,11 @@ msgstr "
 msgid "Creating header view...\n"
 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1384
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1392
 msgid "(No From)"
 msgstr "(º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1400
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1408
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(·ï̾¤Ê¤·)"
 
@@ -1154,110 +1169,134 @@ msgstr "
 msgid "Can't load the image."
 msgstr "²èÁü¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/imap.c:145
+#: src/imap.c:204
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/imap.c:168
+#: src/imap.c:230
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "%s:%d ¤Ø¤ÎIMAP4¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
 
-#: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
-
-#: src/imap.c:309
+#: src/imap.c:385
 #, c-format
 msgid "message %d has been already cached.\n"
 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: src/imap.c:318
+#: src/imap.c:395
 #, c-format
 msgid "getting message %d...\n"
 msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
+#: src/imap.c:401 src/procmsg.c:587
 #, c-format
 msgid "can't fetch message %d\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:188 src/mh.c:282 src/mh.c:353
-#: src/mh.c:437
+#: src/imap.c:430
+#, c-format
+msgid "can't append message %s\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:459 src/imap.c:516 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
+#: src/mh.c:402
 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
 msgstr "°ÜÆ°¸µ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬°ÜÆ°Àè¤ÈƱ°ì¤Ç¤¹¡£\n"
 
-#: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:201 src/mh.c:285
+#: src/imap.c:469 src/imap.c:521 src/mh.c:201 src/mh.c:267
 #, c-format
 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/imap.c:431
+#: src/imap.c:473 src/imap.c:525 src/mh.c:331 src/mh.c:405
+#, c-format
+msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
+msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+
+#: src/imap.c:593
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %d\n"
 
-#: src/imap.c:437 src/imap.c:473
+#: src/imap.c:600 src/imap.c:639
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "expunge ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:467
+#: src/imap.c:632
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr "deleted ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:512
+#: src/imap.c:744
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:541
+#: src/imap.c:781
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:567
+#: src/imap.c:807
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:573
+#: src/imap.c:813
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/imap.c:581
+#: src/imap.c:821
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "¥¨¥ó¥Ù¥í¡¼¥×¤ò²òÀϤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
 
-#: src/imap.c:611
+#: src/imap.c:849
 #, c-format
-msgid "deleting message %d...\n"
-msgstr "%d È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
+msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
 
-#: src/imap.c:646
-msgid "\tDeleting all cached messages... "
-msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
+#: src/imap.c:882
+msgid "Deleting all cached messages... "
+msgstr "Á´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
 
-#: src/imap.c:673
+#: src/imap.c:896
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "IMAP4¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:696
+#: src/imap.c:929
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr "namespace ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1346
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1401
+#, c-format
+msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
+msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À %s ¤Î ¼¡¤Î UID ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1423
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/imap.c:849
+#: src/imap.c:1636
+#, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "%s ¤ò %s ¤ËÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
+
+#: src/imap.c:1656
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/imap.c:1156
+#: src/imap.c:1681
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:1204
+#: src/imap.c:1695
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "imap ¥³¥Þ¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¨¥é¡¼: EXPUNGE\n"
 
@@ -1281,7 +1320,7 @@ msgstr "
 msgid "Select importing file"
 msgstr "¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò"
 
-#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:236
+#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:246
 msgid "Standby"
 msgstr "ÂÔµ¡Ãæ"
 
@@ -1289,12 +1328,12 @@ msgstr "
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®Ãæ"
 
-#: src/inc.c:384 src/news.c:126
+#: src/inc.c:384 src/news.c:129
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 msgstr "%s (%s) ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
 
-#: src/inc.c:388 src/news.c:128
+#: src/inc.c:388 src/news.c:131
 msgid "Input password"
 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ"
 
@@ -1547,7 +1586,7 @@ msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/ʸ»ú(_T)"
 
 #: src/mainwindow.c:364
-msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
+msgid "/_View/_Toolbar/_None"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(_T)/Èóɽ¼¨(_N)"
 
 #: src/mainwindow.c:365
@@ -1663,11 +1702,11 @@ msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/ɽ¼¨(_V)/ʸ»ú¥³¡¼¥É¥»¥Ã¥È(_C)/´Ú¹ñ¸ì (ISO-2022-KR)"
 
 #: src/mainwindow.c:445
-msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®(_I)"
 
 #: src/mainwindow.c:446
-msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¿®(_A)"
 
 #: src/mainwindow.c:449
@@ -1683,245 +1722,249 @@ msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ÊÖ¿®(_R)"
 
 #: src/mainwindow.c:454
+msgid "/_Message/Repl_y to sender"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+
+#: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:455
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/žÁ÷(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:456
-msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
+#: src/mainwindow.c:457
+msgid "/_Message/Forward as a_ttachment"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/°ÜÆ°(_O)..."
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥³¥Ô¡¼(_C)..."
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºï½ü(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/¥Þ¡¼¥¯²ò½ü(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:467
-msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
-msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
+#: src/mainwindow.c:468
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_Message/Open in new _window"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_Message/View _source"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_Message/Show all _header"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:473
-msgid "/_Message/Re_edit"
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_M)/ºÆÊÔ½¸(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_Summary"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_Summary/_Filter messages"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ë(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_Summary/E_xecute"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼Â¹Ô(_X)"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_Summary/_Update"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ºÇ¿·¤Î¾õÂ֤˹¹¿·(_U)"
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
 msgid "/_Summary/---"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_Summary/_Prev message"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Á°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_P)"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_Summary/_Next message"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/Ê̤Υե©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°(_G)"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_Summary/_Sort"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÈÖ¹æ¤Ç¥½¡¼¥È(_N)"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/¥µ¥¤¥º¤Ç¥½¡¼¥È(_I)"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/ÆüÉդǥ½¡¼¥È(_D)"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/º¹½Ð¿Í¤Ç¥½¡¼¥È(_F)"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç¥½¡¼¥È(_S)"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_Summary/_Sort/---"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥½¡¼¥È(_S)/·ï̾¤Ç´ó¤»¤ë(_A)"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_Summary/_Thread view"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨(_T)"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/¥¹¥ì¥Ã¥É²ò½ü(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_Summary/Set display _item..."
 msgstr "/¥µ¥Þ¥ê(_S)/ɽ¼¨¹àÌܤÎÀßÄê(_I)..."
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_Tool/_Log window"
 msgstr "/¥Ä¡¼¥ë(_T)/¥í¥°¥¦¥£¥ó¥É¥¦(_L)"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/ÀßÄê(_C)"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/Á´È̤ÎÀßÄê(_C)..."
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê(_F)..."
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê(_P)..."
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®(_N)..."
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸(_E)..."
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/ÀßÄê(_C)/¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊѹ¹(_H)"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_Help/_Manual/_English"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/±Ñ¸ì(_E)"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(_M)/ÆüËܸì(_J)"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/¥Ø¥ë¥×(_H)/---"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "Creating main window...\n"
 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:673
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "MainWindow: ¿§¤Î³ä¤êÅö¤Æ %d ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/mainwindow.c:821 src/mainwindow.c:838
+#: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
 msgid "Untitled"
 msgstr "̾¾Î̤ÀßÄê"
 
-#: src/mainwindow.c:839
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "none"
 msgstr "¤Ê¤·"
 
-#: src/mainwindow.c:848
+#: src/mainwindow.c:849
 #, c-format
 msgid "Current account: %s"
 msgstr "¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È: %s"
 
-#: src/mainwindow.c:939
+#: src/mainwindow.c:940
 #, c-format
 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ÌÃÖ: x = %d, y = %d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:947
+#: src/mainwindow.c:948
 msgid "Empty trash"
 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/mainwindow.c:948
+#: src/mainwindow.c:949
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgstr "¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/mainwindow.c:976
+#: src/mainwindow.c:977
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄɲÃ"
 
-#: src/mainwindow.c:977
+#: src/mainwindow.c:978
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
@@ -1930,16 +1973,16 @@ msgstr ""
 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "¸ºß¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:983
+#: src/mainwindow.c:984
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ `%s' ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:988 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "¥á¡¼¥ëÈ¢"
 
-#: src/mainwindow.c:994 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
@@ -1948,111 +1991,111 @@ msgstr ""
 "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1139
+#: src/mainwindow.c:1141
 msgid "Setting widgets..."
 msgstr "¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/mainwindow.c:1340
+#: src/mainwindow.c:1342
 msgid "Get"
 msgstr "¼õ¿®"
 
-#: src/mainwindow.c:1341
+#: src/mainwindow.c:1343
 msgid "Incorporate new mail"
 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
 
-#: src/mainwindow.c:1346
+#: src/mainwindow.c:1348
 msgid "Get all"
 msgstr "Á´¼õ¿®"
 
-#: src/mainwindow.c:1347
+#: src/mainwindow.c:1349
 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
 msgstr "Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤Î¼è¹þ"
 
-#: src/mainwindow.c:1358
+#: src/mainwindow.c:1360
 msgid "Send queued message(s)"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/mainwindow.c:1368 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
+#: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
 msgid "Compose"
 msgstr "ºîÀ®"
 
-#: src/mainwindow.c:1369
+#: src/mainwindow.c:1371
 msgid "Compose new message"
 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®"
 
-#: src/mainwindow.c:1376
+#: src/mainwindow.c:1378
 msgid "Reply"
 msgstr "ÊÖ¿®"
 
-#: src/mainwindow.c:1377
+#: src/mainwindow.c:1379
 msgid "Reply to the message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë"
 
-#: src/mainwindow.c:1384
+#: src/mainwindow.c:1386
 msgid "Reply all"
 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
 
-#: src/mainwindow.c:1385
+#: src/mainwindow.c:1387
 msgid "Reply to all"
 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
 
-#: src/mainwindow.c:1392
+#: src/mainwindow.c:1394
 msgid "Forward"
 msgstr "žÁ÷"
 
-#: src/mainwindow.c:1393
+#: src/mainwindow.c:1395
 msgid "Forward the message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë"
 
-#: src/mainwindow.c:1404
+#: src/mainwindow.c:1406
 msgid "Delete the message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
 
-#: src/mainwindow.c:1412
+#: src/mainwindow.c:1414
 msgid "Execute"
 msgstr "¼Â¹Ô"
 
-#: src/mainwindow.c:1413
+#: src/mainwindow.c:1415
 msgid "Execute marked process"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿½èÍý¤ò¼Â¹Ô"
 
-#: src/mainwindow.c:1421
+#: src/mainwindow.c:1423
 msgid "Next"
 msgstr "¼¡"
 
-#: src/mainwindow.c:1422
+#: src/mainwindow.c:1424
 msgid "Next unread message"
 msgstr "¼¡¤Î̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/mainwindow.c:1432
+#: src/mainwindow.c:1434
 msgid "Prefs"
 msgstr "ÀßÄê"
 
-#: src/mainwindow.c:1433
+#: src/mainwindow.c:1435
 msgid "Common preference"
 msgstr "Á´È̤ÎÀßÄê"
 
-#: src/mainwindow.c:1440 src/progressdialog.c:50
+#: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
 msgid "Account"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È"
 
-#: src/mainwindow.c:1441
+#: src/mainwindow.c:1443
 msgid "Account setting"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê"
 
-#: src/mainwindow.c:1657 src/summaryview.c:2527
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
 msgid "Exit"
 msgstr "½ªÎ»"
 
-#: src/mainwindow.c:1657 src/summaryview.c:2527
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/mainwindow.c:1791
+#: src/mainwindow.c:1793
 msgid "Sending queued message failed."
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
 
-#: src/mainwindow.c:1908
+#: src/mainwindow.c:1924
 #, c-format
 msgid "forced charset: %s\n"
 msgstr "¶¯À©»ØÄꥭ¥ã¥é¥¯¥¿¥»¥Ã¥È: %s\n"
@@ -2148,35 +2191,30 @@ msgstr "
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/mh.c:199 src/mh.c:276 src/mh.c:364 src/mh.c:431
+#: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:329 src/mh.c:396
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/mh.c:210 src/mh.c:294 src/mh.c:375 src/mh.c:449
+#: src/mh.c:340 src/mh.c:414
 #, c-format
 msgid "%s already exists."
 msgstr "%s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/mh.c:366 src/mh.c:440
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s%c%d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
-
-#: src/mh.c:604
+#: src/mh.c:553
 #, c-format
 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê %s Æâ¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ = %d\n"
 
-#: src/mh.c:803
+#: src/mh.c:752
 msgid "\tSearching uncached messages... "
 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷Ãæ... "
 
-#: src/mh.c:858
+#: src/mh.c:807
 #, c-format
 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
 msgstr "%d Ä̤Υ­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/mh.c:864
+#: src/mh.c:813
 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
 msgstr "\t¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈÖ¹æ½ç¤Ë¥½¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
 
@@ -2186,13 +2224,13 @@ msgstr "/
 
 #: src/mimeview.c:114
 msgid "/Open _with..."
-msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(W)..."
+msgstr "/¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯(_W)..."
 
 #: src/mimeview.c:115
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æɽ¼¨(_D)"
 
-#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:312
+#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ(_S)..."
 
@@ -2216,27 +2254,27 @@ msgstr "
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/mimeview.c:667 src/mimeview.c:715 src/mimeview.c:734 src/mimeview.c:757
+#: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊݸ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/mimeview.c:701 src/summaryview.c:2010
+#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2018
 msgid "Save as"
 msgstr "̾Á°¤òÉÕ¤±¤ÆÊݸ"
 
-#: src/mimeview.c:707 src/summaryview.c:2015
+#: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2023
 msgid "Overwrite"
 msgstr "¾å½ñ¤­"
 
-#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2016
+#: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2024
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "´û¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/mimeview.c:762
+#: src/mimeview.c:769
 msgid "Open with"
 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³«¤¯"
 
-#: src/mimeview.c:763
+#: src/mimeview.c:770
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
@@ -2245,96 +2283,96 @@ msgstr ""
 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
-#: src/mimeview.c:815
+#: src/mimeview.c:822
 #, c-format
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr "MIME ¥Ó¥å¡¼¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"
 
-#: src/news.c:90
+#: src/news.c:93
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤ò³ÎΩÃæ...\n"
 
-#: src/news.c:170
+#: src/news.c:176
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "%s:%d ¤Ø¤Î NNTP ¤ÎÀܳ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀܳ¤·¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/news.c:240
+#: src/news.c:245
 #, c-format
 msgid "article %d has been already cached.\n"
 msgstr "%d È֤ε­»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: src/news.c:252
+#: src/news.c:257
 #, c-format
 msgid "can't select group %s\n"
 msgstr "¥°¥ë¡¼¥× %s ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/news.c:257
+#: src/news.c:262
 #, c-format
 msgid "getting article %d...\n"
 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/news.c:262
+#: src/news.c:267
 #, c-format
 msgid "can't read article %d\n"
 msgstr "%d È֤ε­»ö¤òÆɤá¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/news.c:294
+#: src/news.c:299
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr "µ­»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/news.c:318
+#: src/news.c:323
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "%d È֤ε­»ö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/news.c:388
+#: src/news.c:393
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×¤ò %s ¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/news.c:395
+#: src/news.c:400
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "̵¸ú¤Êµ­»ö¤ÎÈϰϤǤ¹: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:404
+#: src/news.c:409
 msgid "no new articles.\n"
 msgstr "¿·Ãåµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/news.c:417
+#: src/news.c:422
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "xover %d - %d ¤ò¼èÆÀÃæ (%s)...\n"
 
-#: src/news.c:420
+#: src/news.c:425
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/news.c:426
+#: src/news.c:431
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "xover ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/news.c:434
+#: src/news.c:439
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "̵¸ú¤Ê xover ¹Ô¤Ç¤¹: %s\n"
 
-#: src/news.c:451 src/news.c:476
+#: src/news.c:456 src/news.c:481
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/news.c:459 src/news.c:484
+#: src/news.c:464 src/news.c:489
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "xhdr ¾ðÊó¤ò¼èÆÀÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/news.c:608
+#: src/news.c:613
 #, c-format
-msgid "deleting article %d...\n"
-msgstr "%d È֤ε­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹...\n"
+msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
+msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö 1 - %d ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
 
-#: src/news.c:639
+#: src/news.c:642
 msgid "\tDeleting all cached articles... "
 msgstr "\tÁ´¤Æ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹... "
 
@@ -2548,11 +2586,11 @@ msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "¼õ¿®»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤¹¤ë"
 
 #: src/prefs_account.c:796
-msgid "Receive all messages on server"
+msgid "Download all messages on server"
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¾å¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤¹¤ë"
 
 #: src/prefs_account.c:799
-msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
+msgid "`Get all' checks for new mail on this account"
 msgstr "¡ÖÁ´¼õ¿®¡×¤Ç¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
 
 #: src/prefs_account.c:801
@@ -2752,11 +2790,11 @@ msgid "Use external program for sending"
 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷¿®¤Ë³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
 
 #: src/prefs_common.c:882
-msgid "Save sent message to outbox"
+msgid "Save sent messages to outbox"
 msgstr "Á÷¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¹µ¤ËÊݸ¤¹¤ë"
 
 #: src/prefs_common.c:884
-msgid "Queue message that failed to send"
+msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Á÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤ËÆþ¤ì¤ë"
 
 #: src/prefs_common.c:890
@@ -3206,15 +3244,15 @@ msgstr "MIME"
 msgid "Number"
 msgstr "ÈÖ¹æ"
 
-#: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:352
+#: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
 msgid "Date"
 msgstr "ÆüÉÕ"
 
-#: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:353
+#: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
 msgid "From"
 msgstr "º¹½Ð¿Í"
 
-#: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:354
+#: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
 msgid "Subject"
 msgstr "·ï̾"
 
@@ -3407,28 +3445,28 @@ msgstr "\t
 msgid "\t%d new message(s)\n"
 msgstr "\t%d Ä̤ο·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸\n"
 
-#: src/procmsg.c:445
+#: src/procmsg.c:457
 msgid "Mark file not found.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:447
+#: src/procmsg.c:459
 #, c-format
 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹ (%d != %d)¡£ÇË´þ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:463
+#: src/procmsg.c:475
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲå⡼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:468
+#: src/procmsg.c:480
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç³«¤±¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:651
+#: src/procmsg.c:663
 msgid "Sending queued message failed.\n"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/procmsg.c:708
+#: src/procmsg.c:720
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'\n"
@@ -3544,62 +3582,62 @@ msgstr "
 msgid "Enter another user or key ID\n"
 msgstr "Ê̤Υ桼¥¶¤Þ¤¿¤Ï¸°ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
 
-#: src/send.c:147
+#: src/send.c:148
 msgid "Queued message header is broken.\n"
 msgstr "Á÷¿®ÂÔµ¡Ãæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥À¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
 
-#: src/send.c:156
+#: src/send.c:157
 msgid "Account not found. Using current account...\n"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹...\n"
 
-#: src/send.c:167
+#: src/send.c:168
 msgid "Account not found.\n"
 msgstr "¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 
-#: src/send.c:240
+#: src/send.c:250
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s ¤ËÀܳÃæ..."
 
-#: src/send.c:244
+#: src/send.c:254
 msgid "Connecting"
 msgstr "ÀܳÃæ"
 
-#: src/send.c:251
+#: src/send.c:261
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "MAIL FROM ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send.c:252
+#: src/send.c:262
 msgid "Sending"
 msgstr "Á÷¿®Ãæ"
 
-#: src/send.c:259
+#: src/send.c:269
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "RCPT TO ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send.c:266
+#: src/send.c:276
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "DATA ¤òÁ÷¿®Ãæ..."
 
-#: src/send.c:282
+#: src/send.c:292
 #, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send.c:299
+#: src/send.c:309
 msgid "Quitting..."
 msgstr "ÀÚÃÇÃæ..."
 
-#: src/send.c:320
+#: src/send.c:330
 #, c-format
 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð: %s:%d ¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
 
-#: src/send.c:331
+#: src/send.c:341
 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
 msgstr "HELO ¤òÁ÷¿®Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/send.c:347
+#: src/send.c:357
 msgid "Sending message"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®Ãæ"
 
@@ -3710,74 +3748,78 @@ msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯(_E)"
 
 #: src/summaryview.c:298
-msgid "/_Mark/Make it as _being read"
-msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_B)"
+msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/¥Þ¡¼¥¯(_M)/Æɤó¤À¤³¤È¤Ë¤¹¤ë(_D)"
 
 #: src/summaryview.c:301
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/ÊÖ¿®(_R)"
 
 #: src/summaryview.c:302
+msgid "/Repl_y to sender"
+msgstr "/º¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®(_Y)"
+
+#: src/summaryview.c:303
 msgid "/Reply to a_ll"
 msgstr "/Á´°÷¤ËÊÖ¿®(_L)"
 
-#: src/summaryview.c:303
+#: src/summaryview.c:304
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/žÁ÷(_F)"
 
-#: src/summaryview.c:304
-msgid "/Forward as an a_ttachment"
+#: src/summaryview.c:305
+msgid "/Forward as a_ttachment"
 msgstr "/źÉդȤ·¤ÆžÁ÷(_T)"
 
-#: src/summaryview.c:307
+#: src/summaryview.c:308
 msgid "/Open in new _window"
 msgstr "/¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç³«¤¯(_W)"
 
-#: src/summaryview.c:308
+#: src/summaryview.c:309
 msgid "/View so_urce"
 msgstr "/¥½¡¼¥¹¤òɽ¼¨(_U)"
 
-#: src/summaryview.c:309
+#: src/summaryview.c:310
 msgid "/Show all _header"
 msgstr "/Á´¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥À¤òɽ¼¨(_H)"
 
-#: src/summaryview.c:310
-msgid "/Re_edit"
+#: src/summaryview.c:311
+msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/ºÆÊÔ½¸(_E)"
 
-#: src/summaryview.c:313
+#: src/summaryview.c:314
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/°õºþ(_P)..."
 
-#: src/summaryview.c:315
+#: src/summaryview.c:316
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Á´¤ÆÁªÂò(_A)"
 
-#: src/summaryview.c:321
+#: src/summaryview.c:322
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:321
+#: src/summaryview.c:322
 msgid "U"
 msgstr "U"
 
-#: src/summaryview.c:336
+#: src/summaryview.c:337
 msgid "Creating summary view...\n"
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤òºîÀ®Ãæ...\n"
 
-#: src/summaryview.c:351
+#: src/summaryview.c:352
 msgid "No."
 msgstr "ÈÖ¹æ"
 
-#: src/summaryview.c:572
+#: src/summaryview.c:573
 msgid "Process mark"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤Î½èÍý"
 
-#: src/summaryview.c:573
+#: src/summaryview.c:574
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "¥Þ¡¼¥¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍý¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:597
+#: src/summaryview.c:599
 msgid ""
 "empty folder\n"
 "\n"
@@ -3785,141 +3827,141 @@ msgstr ""
 "¶õ¥Õ¥©¥ë¥À\n"
 "\n"
 
-#: src/summaryview.c:609
+#: src/summaryview.c:611
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥¹¥­¥ã¥óÃæ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:678
+#: src/summaryview.c:680
 msgid "done."
 msgstr "´°Î»."
 
-#: src/summaryview.c:812
+#: src/summaryview.c:815
 msgid "No unread message"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤·"
 
-#: src/summaryview.c:813
+#: src/summaryview.c:816
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?"
 
-#: src/summaryview.c:949 src/summaryview.c:951
+#: src/summaryview.c:957 src/summaryview.c:959
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ï̾¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/summaryview.c:1094
+#: src/summaryview.c:1102
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d Ä̺ï½ü"
 
-#: src/summaryview.c:1098
+#: src/summaryview.c:1106
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ÄÌ°ÜÆ°"
 
-#: src/summaryview.c:1099 src/summaryview.c:1106
+#: src/summaryview.c:1107 src/summaryview.c:1114
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1104
+#: src/summaryview.c:1112
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d ÄÌ¥³¥Ô¡¼"
 
-#: src/summaryview.c:1121
+#: src/summaryview.c:1129
 msgid " item(s) selected"
 msgstr " Ä̤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò"
 
-#: src/summaryview.c:1132
+#: src/summaryview.c:1140
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1138
+#: src/summaryview.c:1146
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "¿·Ãå %d ÄÌ, Ì¤ÆÉ %d ÄÌ, Áí¿ô %d ÄÌ"
 
-#: src/summaryview.c:1179 src/summaryview.c:1180
+#: src/summaryview.c:1187 src/summaryview.c:1188
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¤ò¥½¡¼¥ÈÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:1218
+#: src/summaryview.c:1226
 msgid "\tSetting summary from message data..."
 msgstr "\t¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:1220
+#: src/summaryview.c:1228
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Þ¥ê¤òÀßÄêÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:1329
+#: src/summaryview.c:1337
 #, c-format
 msgid "Writing summary cache (%s)..."
 msgstr "¥µ¥Þ¥ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤­¹þ¤ßÃæ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1381
+#: src/summaryview.c:1389
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(ÆüÉդʤ·)"
 
-#: src/summaryview.c:1646
+#: src/summaryview.c:1654
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1675
+#: src/summaryview.c:1683
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as being read\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò´ûÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1710
+#: src/summaryview.c:1718
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as unread\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò̤ÆɤȤ·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1752
+#: src/summaryview.c:1760
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1766
+#: src/summaryview.c:1774
 msgid "Current folder is Trash."
 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¤´¤ßÈ¢¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1788 src/summaryview.c:1790
+#: src/summaryview.c:1796 src/summaryview.c:1798
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "½ÅÊ£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
 
-#: src/summaryview.c:1840
+#: src/summaryview.c:1848
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s/%d ¤ò¥Þ¡¼¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1877
+#: src/summaryview.c:1885
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1889
+#: src/summaryview.c:1897
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "°ÜÆ°À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1938
+#: src/summaryview.c:1946
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %d ¤ò %s ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿\n"
 
-#: src/summaryview.c:1951
+#: src/summaryview.c:1959
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "¥³¥Ô¡¼À褬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/summaryview.c:1983
+#: src/summaryview.c:1991
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂòÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2037
+#: src/summaryview.c:2045
 msgid "Print"
 msgstr "°õºþ"
 
-#: src/summaryview.c:2038
+#: src/summaryview.c:2046
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -3928,7 +3970,7 @@ msgstr ""
 "°õºþ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
 "(`%s' ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹)"
 
-#: src/summaryview.c:2044
+#: src/summaryview.c:2052
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -3937,27 +3979,27 @@ msgstr ""
 "°õºþ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:2266 src/summaryview.c:2267
+#: src/summaryview.c:2274 src/summaryview.c:2275
 msgid "Building threads..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2289 src/summaryview.c:2290
+#: src/summaryview.c:2297 src/summaryview.c:2298
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2312
+#: src/summaryview.c:2320
 msgid "Unthreading for execution..."
 msgstr "¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò²ò½üÃæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2399
+#: src/summaryview.c:2407
 msgid "filtering..."
 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2400
+#: src/summaryview.c:2408
 msgid "Filtering..."
 msgstr "¿¶¤êʬ¤±Ãæ..."
 
-#: src/summaryview.c:2504
+#: src/summaryview.c:2514
 #, c-format
 msgid "Go to %s\n"
 msgstr "%s ¤Ë°ÜÆ°\n"
@@ -4024,12 +4066,17 @@ msgstr ""
 "¡Ö½ð̾¤ò¸¡¾Ú¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "\n"
 
-#: src/utils.c:1451
+#: src/utils.c:1547
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "%s ¤Ø¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
 
-#: src/utils.c:1612
+#: src/utils.c:1588
+#, c-format
+msgid "move_file(): file %s already exists."
+msgstr "move_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£"
+
+#: src/utils.c:1729
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr "URI ¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: `%s'"