google/freshmeat search Actions scripts should now work with any configured browser
[claws.git] / po / el.po
index 4cc122efdb7383781f40cc55fb574dfc0f71b278..b4a08acdd781ee07b17ebc1498be0e1094e38b10 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -2,10 +2,11 @@
 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>, 2001.
 #
+#: src/addrgather.c:278
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-06-20 17:53+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2001-06-20 12:33+0200\n"
 "Last-Translator: Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
@@ -13,11 +14,11 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
 
-#: src/about.c:90
+#: src/about.c:89
 msgid "About"
 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
 
-#: src/about.c:199
+#: src/about.c:209
 msgid ""
 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
@@ -31,17 +32,17 @@ msgstr ""
 "ôïõ êþäéêá\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:205
+#: src/about.c:215
 msgid ""
 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Ôï Kcc åßíáé copyright ôïõ Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, êáé ôï libkcc"
-" åßíáé copyright ôïõ takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
+"Ôï Kcc åßíáé copyright ôïõ Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, êáé ôï "
+"libkcc åßíáé copyright ôïõ takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:210
+#: src/about.c:220
 msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
@@ -49,7 +50,7 @@ msgstr ""
 "Ôï GPGME åßíáé copyright 2001 ôïõ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:214
+#: src/about.c:224
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -64,7 +65,7 @@ msgstr ""
 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:220
+#: src/about.c:230
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -78,7 +79,7 @@ msgstr ""
 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:226
+#: src/about.c:236
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -89,27 +90,37 @@ msgstr ""
 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
-#: src/compose.c:1476 src/compose.c:3132 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
-#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
-#: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
-#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
-#: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
-#: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2025
-#: src/summaryview.c:2541
+#. Button panel
+#: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
+#: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
+#: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
+#: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
+#: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
+#: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
+#: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
+#: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
+#: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
+#: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/account.c:101
+#: src/account.c:119
 msgid "Reading all config for each account...\n"
 msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü...\n"
 
-#: src/account.c:116
+#: src/account.c:134
 #, c-format
 msgid "Found label: %s\n"
 msgstr "ÂñÝèçêå ôáìðÝëá: %s\n"
 
-#: src/account.c:208
+#: src/account.c:254
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -118,327 +129,644 @@ msgstr ""
 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
 "ëïãáñéáóìïýò."
 
-#: src/account.c:214
+#: src/account.c:260
 msgid "Opening account edit window...\n"
 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
 
-#: src/account.c:361
+#: src/account.c:457
 msgid "Creating account edit window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
 
-#: src/account.c:366
+#: src/account.c:462
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
 
-#: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
-#: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:480
+msgid ""
+"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
+"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+msgstr ""
+
+#: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
+#: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
+#: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
+#: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "¼íïìá"
 
-#: src/account.c:395 src/prefs_account.c:632
+#: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
 
-#: src/account.c:396
+#: src/account.c:502
 msgid "Server"
 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
 
-#: src/account.c:415 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
-#: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
+#: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
+#: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 msgid "Add"
 msgstr "ÐñïóèÞêç"
 
-#: src/account.c:421
+#: src/account.c:537
 msgid "Edit"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
 
-#: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:247
+#: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:294
-#: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
+#: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
+#: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289
 msgid "Down"
 msgstr "ÊÜôù"
 
-#: src/account.c:439 src/prefs_customheader.c:288
-#: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
+#: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
+#: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285
 msgid "Up"
 msgstr "ÐÜíù"
 
-#: src/account.c:453
-msgid " Set as usually used account "
+#: src/account.c:569
+#, fuzzy
+msgid " Set as default account "
 msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü "
 
-#: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
+#: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
+#: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
+#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
 msgid "Close"
 msgstr "Êëåßóéìï"
 
-#: src/account.c:513
+#: src/account.c:657
 msgid "Delete account"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/account.c:514
+#: src/account.c:658
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
 
-#: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
-#: src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448 src/folderview.c:1491
-#: src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631 src/folderview.c:1730
-#: src/folderview.c:1763 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
-#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
-#: src/summaryview.c:817
+#: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
+#: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
+#: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
+#: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
+#: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
+#: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
+#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
+#: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
+#: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
+#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
+#: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
 msgid "Yes"
 msgstr "Íáé"
 
-#: src/account.c:515 src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448
-#: src/folderview.c:1491 src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631
-#: src/folderview.c:1730 src/folderview.c:1763
+#: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
+#: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
+#: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
 msgid "+No"
 msgstr "+¼÷é"
 
-#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
+#: src/account.c:671
+msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/addressadd.c:163
+#, fuzzy
+msgid "Add Address to Book"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+
+#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
+msgid "Address"
+msgstr "Äéåýèõíóç"
+
+#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
+#: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
+msgid "Remarks"
+msgstr "Ó÷üëéá"
+
+#: src/addressadd.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Select Address Book Folder"
+msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+
+#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
+#: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
+#: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
+#: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
+#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
+#: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
+#: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
+#: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
+#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
+#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
+#: src/summaryview.c:3402
+msgid "Cancel"
+msgstr "Áêýñùóç"
+
+#: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
 msgid "/_File"
 msgstr "/Áñ÷åßï"
 
-#: src/addressbook.c:230
-msgid "/_File/New _address"
+#: src/addressbook.c:349
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _Book"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
+
+#: src/addressbook.c:350
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _vCard"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
 
-#: src/addressbook.c:231
-msgid "/_File/New _group"
+#: src/addressbook.c:352
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _JPilot"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
 
-#: src/addressbook.c:232
-msgid "/_File/New _folder"
+#: src/addressbook.c:355
+#, fuzzy
+msgid "/_File/New _Server"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
-#: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
+#: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
+#: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
 
-#: src/addressbook.c:234
+#: src/addressbook.c:358
 msgid "/_File/_Edit"
 msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
 
-#: src/addressbook.c:235
+#: src/addressbook.c:359
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
+#: src/addressbook.c:361
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Save"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
 
-#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
+#: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
+#: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
+
+#: src/addressbook.c:364
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/C_ut"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
+
+#: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
+
+#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+
+#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
+#: src/mainwindow.c:516
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
+
+#: src/addressbook.c:368
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+
+#: src/addressbook.c:369
+#, fuzzy
+msgid "/_Address"
+msgstr "Äéåýèõíóç"
+
+#: src/addressbook.c:370
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
+
+#: src/addressbook.c:371
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
+
+#: src/addressbook.c:372
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/New _Folder"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+
+#: src/addressbook.c:373
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/---"
+msgstr "Äéåýèõíóç"
+
+#: src/addressbook.c:374
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/_Edit"
+msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
+
+#: src/addressbook.c:375
+#, fuzzy
+msgid "/_Address/_Delete"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+
+#: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/Åñãáëåßá"
+
+#: src/addressbook.c:377
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+
+#: src/addressbook.c:378
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+
+#: src/addressbook.c:379
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+
+#: src/addressbook.c:381
+msgid "/_Tools/Export _HTML..."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
 msgid "/_Help"
 msgstr "/ÂïÞèåéá"
 
-#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
+#: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
 
-#: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
-msgid "/New _address"
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
+#, fuzzy
+msgid "/New _Address"
 msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
 
-#: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
-msgid "/New _group"
+#: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
+#, fuzzy
+msgid "/New _Group"
 msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
 
-#: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
-msgid "/New _folder"
+#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
+#, fuzzy
+msgid "/New _Folder"
 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
-#: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
-#: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
-#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
-#: src/summaryview.c:315
+#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
+#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
+#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
+#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
+#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
-#: src/mainwindow.c:351
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
-
-#: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
+#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/addressbook.c:318
+#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+msgid "/C_ut"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
+#, fuzzy
+msgid "/_Copy"
+msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
+
+#: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
+#, fuzzy
+msgid "/_Paste"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+
+#: src/addressbook.c:413
+#, fuzzy
+msgid "/Pa_ste Address"
+msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
+
+#: src/addressbook.c:535
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
-msgid "Remarks"
-msgstr "Ó÷üëéá"
-
-#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2804
+#: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
 msgid "Address book"
 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
-#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:638
 msgid "Name:"
 msgstr "¼íïìá:"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
-#: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
-#: src/prefs_filter.c:398
+#. Buttons
+#: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
+#: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
+#: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
+#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
+#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
 msgid "Delete"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/addressbook.c:442
+#: src/addressbook.c:676
 msgid "Lookup"
 msgstr "ÁíáæÞôçóç"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
+#: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
+#: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
+#: src/summary_search.c:154
 msgid "To:"
 msgstr "Ðñïò:"
 
-#: src/addressbook.c:456
+#: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
 msgid "Cc:"
 msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
 
-#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
 msgid "Bcc:"
 msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:479
-msgid "Common address"
-msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
-
-#: src/addressbook.c:486
-msgid "Personal address"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
-
-#: src/addressbook.c:577
+#. Confirm deletion
+#: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
 
-#: src/addressbook.c:578
+#: src/addressbook.c:892
+msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:915
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
 
-#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
-#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
-#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:817
+#: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
+#: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
+#: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
+#: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
+#: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
+#: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
+#: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
+#: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
+#: src/summaryview.c:3046
 msgid "No"
 msgstr "¼÷é"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1321 src/folderview.c:1522
-msgid "New folder"
-msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+#: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
+msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1322
-msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
+#: src/addressbook.c:1428
+msgid "Cannot paste into an address group."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1323 src/folderview.c:1526
-msgid "NewFolder"
-msgstr "NewFolder"
+#: src/addressbook.c:2071
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2075
+#, fuzzy
+msgid "Folder only"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+
+#: src/addressbook.c:2075
+#, fuzzy
+msgid "Folder and Addresses"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
+
+#: src/addressbook.c:2080
+#, c-format
+msgid "Really delete `%s' ?"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
+
+#: src/addressbook.c:2858
+msgid "New user, could not save index file."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2862
+msgid "New user, could not save address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2872
+msgid "Old address book converted successfully."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2877
+msgid ""
+"Old address book converted,\n"
+"could not save new address index file"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2890
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"but created empty new address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2896
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"could not create new address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2901
+msgid ""
+"Could not convert address book\n"
+"and could not create new address book files."
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:2908
+msgid "Addressbook conversion error"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
-#: src/addressbook.c:1187
-msgid "The name already exists."
-msgstr "Ôï üíïìá õðÜñ÷åé Þäç."
+#: src/addressbook.c:2912
+#, fuzzy
+msgid "Addressbook conversion"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+
+#: src/addressbook.c:2947
+#, fuzzy
+msgid "Addressbook Error"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+
+#: src/addressbook.c:2948
+msgid "Could not read address index"
+msgstr ""
+
+#: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
+msgid "Interface"
+msgstr "ÄéåðáöÞ"
 
-#: src/addressbook.c:1045
-msgid "New group"
-msgstr "ÍÝá ïìÜäá"
+#: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
+#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
+#, fuzzy
+msgid "Address Book"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+
+#: src/addressbook.c:3456
+msgid "Person"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1046
-msgid "Input the name of new group:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôçò íÝáò ïìÜäáò:"
+#: src/addressbook.c:3472
+#, fuzzy
+msgid "EMail Address"
+msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
 
-#: src/addressbook.c:1047
-msgid "NewGroup"
+#: src/addressbook.c:3488
+#, fuzzy
+msgid "Group"
 msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
 
-#: src/addressbook.c:1122
-msgid "Edit group"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+#. special folder setting (maybe these options are redundant)
+#: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
+#: src/prefs_account.c:1733
+msgid "Folder"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:1123
-msgid "Input the new name of group:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôçò ïìÜäáò:"
+#: src/addressbook.c:3520
+#, fuzzy
+msgid "vCard"
+msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
 
-#: src/addressbook.c:1173
-msgid "Edit folder"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
+#: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
+msgid "JPilot"
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1174
-msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
+#: src/addressbook.c:3568
+#, fuzzy
+msgid "LDAP Server"
+msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
 
-#: src/addressbook.c:1223
-#, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
+#: src/addrgather.c:156
+msgid "Please specify name for address book."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1271
-msgid "Edit address"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
+#: src/addrgather.c:176
+msgid "Please select the mail headers to search."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2803 src/select-keys.c:302
-msgid "Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+#. Go fer it
+#: src/addrgather.c:182
+msgid "Busy harvesting addresses..."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1476 src/compose.c:3133
-#: src/compose.c:3703 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
-#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
-#: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
-#: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
-#: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
-#: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2025
-#: src/summaryview.c:2541
-msgid "Cancel"
-msgstr "Áêýñùóç"
+#: src/addrgather.c:220
+msgid "Addresses gathered successfully."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1524
-msgid "Reading addressbook file..."
-msgstr "ÄéáâÜæù ôï áñ÷åßï êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí..."
+#: src/addrgather.c:284
+#, fuzzy
+msgid "No folder or message was selected."
+msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
 
-#: src/addressbook.c:1528
-#, c-format
-msgid "%s doesn't exist.\n"
-msgstr "%s äåí õðÜñ÷åé.\n"
+#: src/addrgather.c:292
+msgid ""
+"Please select a folder to process from the folder\n"
+"list. Alternatively, select one or messages from\n"
+"the message list."
+msgstr ""
 
-#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:856 src/imap.c:888
-#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
-#: src/news.c:648 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:1003
-#: src/summaryview.c:1209 src/summaryview.c:1291 src/summaryview.c:1352
-#: src/summaryview.c:1809 src/summaryview.c:2287 src/summaryview.c:2310
-#: src/summaryview.c:2331 src/summaryview.c:2424
-msgid "done.\n"
-msgstr "Ýãéíå.\n"
+#: src/addrgather.c:344
+#, fuzzy
+msgid "Folder :"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:1821
-msgid "Exporting addressbook to file..."
-msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
+#: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
+#, fuzzy
+msgid "Address Book :"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+
+#: src/addrgather.c:365
+#, fuzzy
+msgid "Folder Size :"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:1839
-msgid "failed to write addressbook data.\n"
-msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôá äåäïìÝíá ôïõ êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí.\n"
+#: src/addrgather.c:380
+#, fuzzy
+msgid "Process these mail header fields"
+msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
 
-#: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3306 src/main.c:332
-msgid "Notice"
-msgstr "Óçìåßùóç"
+#: src/addrgather.c:398
+msgid "Include sub-folders"
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:421
+#, fuzzy
+msgid "Header Name"
+msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+
+#: src/addrgather.c:422
+#, fuzzy
+msgid "Address Count"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
-#: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
+#. Create notebook pages
+#: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
 msgid "Warning"
 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
 
-#: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
+#: src/addrgather.c:527
+#, fuzzy
+msgid "Header Fields"
+msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+
+#: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
+msgid "Finish"
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:587
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
+msgstr ""
+
+#: src/addrgather.c:595
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
+msgstr ""
+
+#. Old address book
+#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+msgid "Common address"
+msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
+
+#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+msgid "Personal address"
+msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
+
+#: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
+msgid "Notice"
+msgstr "Óçìåßùóç"
+
+#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
 msgid "Error"
 msgstr "ÓöÜëìá"
 
-#: src/alertpanel.c:183
+#: src/alertpanel.c:188
 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
 
-#: src/alertpanel.c:269
+#: src/alertpanel.c:276
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Íá åìöáíéóôåß áõôü ôï ìÞíõìá ôçí åðüìåíç öïñÜ"
 
@@ -446,197 +774,434 @@ msgstr "
 msgid "can't allocate memory\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
 
-#: src/compose.c:367
+#: src/colorlabel.c:45
+msgid "Orange"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:46
+msgid "Red"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:47
+#, fuzzy
+msgid "Pink"
+msgstr "Åêôýðùóç"
+
+#: src/colorlabel.c:48
+msgid "Sky blue"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:49
+#, fuzzy
+msgid "Blue"
+msgstr "ÔéìÞ"
+
+#: src/colorlabel.c:50
+msgid "Green"
+msgstr ""
+
+#: src/colorlabel.c:51
+#, fuzzy
+msgid "Brown"
+msgstr "ÊÜôù"
+
+#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
+#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
+#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
+#. * can always get back the SummaryView pointer.
+#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
+#: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
+#, fuzzy
+msgid "None"
+msgstr "ÔÝëïò"
+
+#: src/compose.c:485
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
 
-#: src/compose.c:368
+#: src/compose.c:486
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
-#: src/folderview.c:231
+#: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
 
-#: src/compose.c:376
+#: src/compose.c:494
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:377
+#: src/compose.c:495
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:378
+#: src/compose.c:496
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
 
-#: src/compose.c:383
+#: src/compose.c:501
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
 
-#: src/compose.c:384
+#: src/compose.c:502
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
 
-#: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
-
-#: src/compose.c:386
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
 
-#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
-
-#: src/compose.c:388
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
-
-#: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
+#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
 
-#: src/compose.c:391
-msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
+#: src/compose.c:508
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
 
-#: src/compose.c:392
-msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
+#: src/compose.c:509
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
-msgid "/_Message"
-msgstr "/ÌÞíõìá"
+#: src/compose.c:514
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:396
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
+#: src/compose.c:519
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:398
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
+#: src/compose.c:524
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:400
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
+#: src/compose.c:529
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
-#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
-#: src/mainwindow.c:470
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/ÌÞíõìá/---"
+#: src/compose.c:534
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:403
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
+#: src/compose.c:539
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:404
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
+#: src/compose.c:544
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:405
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
+#: src/compose.c:549
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:406
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
+#: src/compose.c:554
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:408
-msgid "/_Message/_Followup to"
+#: src/compose.c:559
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:564
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:569
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:574
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:579
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:585
+msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:587
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
+
+#: src/compose.c:589
+msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
+
+#: src/compose.c:592
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling"
+msgstr "/¶íïéãìá"
+
+#: src/compose.c:593
+msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:595
+msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:597
+msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:599
+msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:601
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling/---"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
+
+#: src/compose.c:602
+#, fuzzy
+msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
+msgstr "/Ñõèìßóåéò"
+
+#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
+msgid "/_View"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç"
+
+#: src/compose.c:607
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_To"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+
+#: src/compose.c:608
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Cc"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç"
+
+#: src/compose.c:609
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Bcc"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç"
+
+#: src/compose.c:610
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Reply to"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
+
+#: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
+#: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
+
+#: src/compose.c:612
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Followup to"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
+
+#: src/compose.c:614
+#, fuzzy
+msgid "/_View/R_uler"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+
+#: src/compose.c:616
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Attachment"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
+
+#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
+msgid "/_Message"
+msgstr "/ÌÞíõìá"
+
+#: src/compose.c:619
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
+
+#: src/compose.c:621
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
+
+#: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
+#: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
+#: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
+#: src/mainwindow.c:693
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/ÌÞíõìá/---"
+
+#: src/compose.c:624
+msgid "/_Message/Save to _draft folder"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
+
+#: src/compose.c:626
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Save and _keep editing"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
+
+#: src/compose.c:630
+msgid "/_Message/_To"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
+
+#: src/compose.c:631
+msgid "/_Message/_Cc"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
+
+#: src/compose.c:632
+msgid "/_Message/_Bcc"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
+
+#: src/compose.c:633
+msgid "/_Message/_Reply to"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
+
+#: src/compose.c:635
+msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
 
-#: src/compose.c:410
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
 
-#: src/compose.c:413
+#: src/compose.c:641
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:414
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
-msgid "/_Tool"
+#: src/compose.c:645
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
+
+#: src/compose.c:646
+msgid "/_Message/Priority/Highest"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:647
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/High"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
+
+#: src/compose.c:648
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/Normal"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+
+#: src/compose.c:649
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/Low"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+
+#: src/compose.c:650
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Priority/Lowest"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+
+#: src/compose.c:652
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+
+#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools"
 msgstr "/Åñãáëåßá"
 
-#: src/compose.c:417
-msgid "/_Tool/Show _ruler"
+#: src/compose.c:654
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
 
-#: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
-msgid "/_Tool/_Address book"
+#: src/compose.c:655
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Address book"
 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
-#: src/compose.c:494 src/compose.c:564 src/compose.c:624 src/procmsg.c:687
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Tools/_Template"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
+msgid "/_Tools/Actio_ns"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:556
+#: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
+msgid "Can't get the part of multipart message."
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
+
+#: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: src/compose.c:568
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Begin forwarded message:\n"
-"\n"
+#: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
+msgid "Can't get text part\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
+
+#: src/compose.c:1326
+#, fuzzy
+msgid "Reply-To:"
+msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
+
+#: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
+#: src/headerview.c:56
+msgid "Newsgroups:"
+msgstr "Newsgroups:"
+
+#: src/compose.c:1332
+msgid "Followup-To:"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:1610
+msgid "Quote mark format error."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:1622
+msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Áñ÷Þ ðñïùèçìÝíïõ ìçíýìáôïò:\n"
-"\n"
 
-#: src/compose.c:1240
+#: src/compose.c:1919
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: src/compose.c:1244
+#: src/compose.c:1923
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ %s\n"
 
-#: src/compose.c:1248
-#, c-format
-msgid "File %s is empty\n"
+#: src/compose.c:1927
+#, fuzzy, c-format
+msgid "File %s is empty."
 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
 
-#: src/compose.c:1269
+#: src/compose.c:1931
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't read %s."
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
+
+#: src/compose.c:1956
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
 
-#: src/compose.c:1375
+#: src/compose.c:2600
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
 
-#: src/compose.c:1377
+#: src/compose.c:2602
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:1380
+#: src/compose.c:2605
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:1402 src/compose.c:3596
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
-
-#: src/compose.c:1420
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
-
-#: src/compose.c:1438
+#: src/compose.c:2629
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -644,16 +1209,38 @@ msgstr ""
 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
 
-#: src/compose.c:1459
+#: src/compose.c:2684
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+
+#: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
+#: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
+msgid "Send"
+msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+
+#: src/compose.c:2693
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:2713
+#, fuzzy
+msgid "Could not queue message for sending"
+msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+
+#: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
+msgid "can't get recipient list."
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
+
+#: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
 
-#: src/compose.c:1473
+#: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
 msgid "Queueing"
 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
 
-#: src/compose.c:1474
+#: src/compose.c:2813
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -661,176 +1248,248 @@ msgstr ""
 "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
 
-#: src/compose.c:1480 src/compose.c:3608
+#: src/compose.c:2819
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
 
-#: src/compose.c:1483
+#: src/compose.c:2822
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
 
-#: src/compose.c:1490 src/compose.c:3615
-msgid "Can't save the message to outbox."
+#: src/compose.c:2838
+#, fuzzy
+msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôá åîåñ÷üìåíá."
 
-#: src/compose.c:1516 src/compose.c:1637 src/compose.c:1723 src/utils.c:1540
+#: src/compose.c:2867
+msgid "Writing bounce header\n"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
+#: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
+#: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
+#: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
+#: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
 
-#: src/compose.c:1542
-msgid "Can't convert the codeset of the message."
+#: src/compose.c:3106
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message.\n"
+"Send it anyway?"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
 
-#: src/compose.c:1551
+#: src/compose.c:3123
 msgid "can't write headers\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí êåöáëßäá\n"
 
-#: src/compose.c:1669
-msgid "saving sent message...\n"
-msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
-
-#: src/compose.c:1674
-msgid "can't save message\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
-
-#: src/compose.c:1680 src/compose.c:1787
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
+#: src/compose.c:3253
+#, fuzzy
+msgid "can't remove the old message\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñü÷åéñï\n"
 
-#: src/compose.c:1703
+#: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
 msgid "queueing message...\n"
 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
 
-#: src/compose.c:1778
+#: src/compose.c:3303
+msgid "No account for sending mails available!"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3313
+msgid "No account for posting news available!"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3443
+#, fuzzy
+msgid "can't find queue folder\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
+
+#: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
 
-#: src/compose.c:1816
+#: src/compose.c:3495
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
 
-#: src/compose.c:2170
+#: src/compose.c:3601
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Writing %s-header\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
+
+#: src/compose.c:3861
+#, c-format
+msgid "compose: priority unknown : %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:3929
 #, c-format
 msgid "generated Message-ID: %s\n"
 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
 
-#: src/compose.c:2244 src/compose.c:3104
+#: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
+msgid "From:"
+msgstr "Áðü:"
+
+#: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
 msgid "MIME type"
 msgstr "ôýðïò MIME"
 
-#: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
-#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
+#. S_COL_DATE
+#: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
+#: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
 msgid "Size"
 msgstr "ÌÝãåèïò"
 
-#: src/compose.c:2261
+#. Save Message to folder
+#: src/compose.c:4241
+#, fuzzy
+msgid "Save Message to "
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
+
+#: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
+#, fuzzy
+msgid "Select ..."
+msgstr "ÅðéëïãÞ... "
+
+#: src/compose.c:4347
 msgid "Creating compose window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
 
-#: src/compose.c:2307 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
-msgid "From:"
-msgstr "Áðü:"
+#. header labels and entries
+#: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
+msgid "Header"
+msgstr "Åðéêåöáëßäá"
 
-#: src/compose.c:2730 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
-#: src/prefs_common.c:636
-msgid "Send"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+#. attachment list
+#: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
+
+#. Others Tab
+#: src/compose.c:4405
+#, fuzzy
+msgid "Others"
+msgstr "¶ëëá"
+
+#: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/summary_search.c:161
+msgid "Subject:"
+msgstr "ÈÝìá:"
+
+#: src/compose.c:4667
+#, c-format
+msgid ""
+"Spell checker could not be started.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:4674
+#, c-format
+msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2731
+#: src/compose.c:4831
 msgid "Send message"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:2738
+#: src/compose.c:4837
 msgid "Send later"
 msgstr ""
 "ÁðïóôïëÞ\n"
 "áñãüôåñá"
 
-#: src/compose.c:2739
+#: src/compose.c:4838
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
 
-#: src/compose.c:2746 src/folderview.c:738
+#: src/compose.c:4845
 msgid "Draft"
 msgstr "Ðñü÷åéñá"
 
-#: src/compose.c:2747
+#: src/compose.c:4846
 msgid "Save to draft folder"
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
 
-#: src/compose.c:2756
+#: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
 msgid "Insert"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
 
-#: src/compose.c:2757
+#: src/compose.c:4856
 msgid "Insert file"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:2764
+#: src/compose.c:4863
 msgid "Attach"
 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
 
-#: src/compose.c:2765
+#: src/compose.c:4864
 msgid "Attach file"
 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:2774 src/prefs_common.c:1035
+#: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
 msgid "Signature"
 msgstr "YðïãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:2775
+#: src/compose.c:4874
 msgid "Insert signature"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
 
-#: src/compose.c:2783
+#: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
 msgid "Editor"
 msgstr "ÓõíèÝôçò"
 
-#: src/compose.c:2784
+#: src/compose.c:4883
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
 
-#: src/compose.c:2792
+#: src/compose.c:4891
 msgid "Linewrap"
 msgstr ""
 "Ôýëéîç\n"
 "ãñáììÞò"
 
-#: src/compose.c:2793
-msgid "Wrap long lines"
+#: src/compose.c:4892
+#, fuzzy
+msgid "Wrap all long lines"
 msgstr "Áíáäßðëùóç ãñáììþí"
 
-#: src/compose.c:3000
+#: src/compose.c:5255
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
 
-#: src/compose.c:3018
+#: src/compose.c:5273
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
 
-#: src/compose.c:3086
+#: src/compose.c:5342
 msgid "Property"
 msgstr "Éäéüôçôåò"
 
-#: src/compose.c:3106
+#: src/compose.c:5387
 msgid "Encoding"
 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
 
-#: src/compose.c:3129
+#: src/compose.c:5416
 msgid "Path"
 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
 
-#: src/compose.c:3130
+#: src/compose.c:5417
 msgid "File name"
 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:3277
+#: src/compose.c:5564
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:3303
+#: src/compose.c:5590
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -841,2712 +1500,5446 @@ msgstr ""
 "Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
 "process group id:  %d"
 
-#: src/compose.c:3316
+#: src/compose.c:5603
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "Ôåñìáôßóôçêå process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:3317
+#: src/compose.c:5604
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
 
-#: src/compose.c:3341
+#: src/compose.c:5628
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Óýíèåóç: åéóáãùãÞ áðü ðáñáêïëïõèïýìåíç äéåñãáóßá\n"
 
 #. failed
-#: src/compose.c:3374
+#: src/compose.c:5661
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
 
-#: src/compose.c:3378
+#: src/compose.c:5665
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
 
-#: src/compose.c:3380
+#: src/compose.c:5667
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
 
-#: src/compose.c:3637
-msgid "can't remove the old draft message\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñü÷åéñï\n"
+#: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
+msgid "Offline warning"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
+msgid "You're working offline. Override?"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3665 src/compose.c:3677
+#: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
 msgid "Select file"
 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:3701
+#: src/compose.c:6198
 msgid "Discard message"
 msgstr "Áðüññéøç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:3702
+#: src/compose.c:6199
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
 
-#: src/compose.c:3703
+#: src/compose.c:6200
 msgid "Discard"
 msgstr "Áðüññéøç"
 
-#: src/compose.c:3703
+#: src/compose.c:6200
 msgid "to Draft"
 msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
 
-#: src/export.c:122
-msgid "Export"
-msgstr "ÅîáãùãÞ"
+#: src/compose.c:6232
+#, c-format
+msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:144
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
+#: src/compose.c:6234
+msgid "Apply template"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:154
-msgid "Source dir:"
-msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
+#: src/compose.c:6235
+#, fuzzy
+msgid "Replace"
+msgstr "ÁðÜíôçóç"
 
-#: src/export.c:159
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
+#: src/editaddress.c:143
+msgid "Add New Person"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
-#: src/prefs_filter.c:349
-msgid " Select... "
-msgstr "ÅðéëïãÞ... "
+#: src/editaddress.c:144
+msgid "Edit Person Details"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:217
-msgid "Select exporting file"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
+#: src/editaddress.c:280
+#, fuzzy
+msgid "An E-Mail address must be supplied."
+msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/foldersel.c:131
-msgid "Select folder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+#: src/editaddress.c:408
+msgid "A Name and Value must be supplied."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
-msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
+#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
+#: src/editaddress.c:462
+msgid "Edit Person Data"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
-msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+#: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
+#, fuzzy
+msgid "Display Name"
+msgstr "ÅìöÜíéóç"
 
-#: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+#: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
+#, fuzzy
+msgid "Last Name"
+msgstr "¼íïìá"
 
-#: src/folderview.c:207
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
+#: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
+#, fuzzy
+msgid "First Name"
+msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
 
-#: src/folderview.c:218
-msgid "/Remove _IMAP4 server"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
+#: src/editaddress.c:571
+#, fuzzy
+msgid "Nickname"
+msgstr "¼íïìá"
 
-#: src/folderview.c:225
-msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
+#: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
+#: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
+#, fuzzy
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
 
-#: src/folderview.c:227
-msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
+#: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
+msgid "Alias"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:229
-msgid "/Remove _news server"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ news server"
+#. Buttons
+#: src/editaddress.c:692
+msgid "Move Up"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:240
-msgid "Folder"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+#: src/editaddress.c:695
+#, fuzzy
+msgid "Move Down"
+msgstr "ÊÜôù"
 
-#: src/folderview.c:240
-msgid "New"
-msgstr "ÍÝá"
+#: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
+msgid "Modify"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
-msgid "Unread"
-msgstr "ÁäéÜâáóôá"
+#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
+#: src/summary_search.c:199
+msgid "Clear"
+msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
 
-#: src/folderview.c:241
-msgid "#"
-msgstr "áñ."
+#. value
+#: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:393
+msgid "Value"
+msgstr "ÔéìÞ"
 
-#: src/folderview.c:251
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
+#: src/editaddress.c:865
+#, fuzzy
+msgid "Basic Data"
+msgstr "ÂáóéêÜ"
 
-#: src/folderview.c:395
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
+#: src/editaddress.c:867
+msgid "User Attributes"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:396
-msgid "Setting folder info..."
-msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
+#: src/editbook.c:112
+msgid "File appears to be Ok."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2092 src/setup.c:81
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
+#: src/editbook.c:115
+msgid "File does not appear to be a valid address book format."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2097 src/setup.c:86
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+#, fuzzy
+msgid "Could not read file."
+msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
 
-#: src/folderview.c:581
-msgid "Updating all folders..."
-msgstr "ÅíçìÝñùóç üëùí ôùí êáôáëüãùí..."
+#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+#, fuzzy
+msgid "Edit Addressbook"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
 
-#: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
-msgid "Inbox"
-msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
+#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+msgid " Check File "
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:721
-msgid "Outbox"
-msgstr "Åîåñ÷üìåíá"
+#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
+#, fuzzy
+msgid "File"
+msgstr "/Áñ÷åßï"
 
-#: src/folderview.c:726
-msgid "Queue"
-msgstr "ÏõñÜ"
+#: src/editbook.c:283
+#, fuzzy
+msgid "Add New Addressbook"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
-#: src/folderview.c:731
-msgid "Trash"
-msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
+#: src/editgroup.c:103
+msgid "A Group Name must be supplied."
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1213
-#, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
+#: src/editgroup.c:259
+#, fuzzy
+msgid "Edit Group Data"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
 
-#: src/folderview.c:1327 src/folderview.c:1390 src/folderview.c:1531
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
+#: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
+msgid "Group Name"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1335 src/folderview.c:1399 src/folderview.c:1539
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
+#: src/editgroup.c:306
+#, fuzzy
+msgid "Addresses in Group"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
-#: src/folderview.c:1343 src/folderview.c:1547
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+#: src/editgroup.c:308
+msgid " -> "
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1382
-#, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
+#: src/editgroup.c:335
+msgid " <- "
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1384
-msgid "Rename folder"
-msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
+#: src/editgroup.c:337
+#, fuzzy
+msgid "Available Addresses"
+msgstr "Äéåýèõíóç mail"
 
-#: src/folderview.c:1444
-#, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
+#: src/editgroup.c:401
+msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
-"¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
-"ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
 
-#: src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1589
-msgid "Delete folder"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+#: src/editgroup.c:450
+#, fuzzy
+msgid "Edit Group Details"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
 
-#: src/folderview.c:1453 src/folderview.c:1595
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+#: src/editgroup.c:453
+#, fuzzy
+msgid "Add New Group"
+msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
 
-#: src/folderview.c:1487
-#, c-format
-msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from disk)"
-msgstr ""
-"Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï mailbox `%s' ;\n"
-"(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
+#: src/editgroup.c:501
+msgid "Edit folder"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:1490
-msgid "Remove folder"
-msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
+#: src/editgroup.c:501
+msgid "Input the new name of folder:"
+msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
 
-#: src/folderview.c:1523
-msgid ""
-"Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
+#: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
+#: src/folderview.c:2126
+msgid "New folder"
+msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+
+#: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
+msgid "Input the name of new folder:"
+msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
+
+#: src/editjpilot.c:189
+msgid "File does not appear to be JPilot format."
 msgstr ""
-"Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
-"(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
-" ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
 
-#: src/folderview.c:1587
-#, c-format
-msgid "Really delete folder `%s'?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
+#: src/editjpilot.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Select JPilot File"
+msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
 
-#: src/folderview.c:1628
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
+#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+msgid "Edit JPilot Entry"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1630
-msgid "Delete IMAP4 server"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
+#: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
+#, fuzzy
+msgid " ... "
+msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
 
-#: src/folderview.c:1671
-msgid "Subscribe newsgroup"
-msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
+#: src/editjpilot.c:319
+msgid "Additional e-Mail address item(s)"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1672
-msgid "Input subscribing newsgroup:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï newsgroup óôï ïðïßï åããñÜöåóôå:"
+#: src/editjpilot.c:408
+msgid "Add New JPilot Entry"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1681
-#, c-format
-msgid "The newsgroup `%s' already exists."
-msgstr "Ôï newsgroup `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
+#: src/editldap.c:164
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1727
-#, c-format
-msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
+#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
+#, fuzzy
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
 
-#: src/folderview.c:1729
-msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
+#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+msgid "Edit LDAP Server"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1760
-#, c-format
-msgid "Really delete news server `%s'?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
+#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
+msgid "Hostname"
+msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:1762
-msgid "Delete news server"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ news server"
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
+#, fuzzy
+msgid "Port"
+msgstr "Åêôýðùóç"
 
-#: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
-msgid "Abcdef"
-msgstr "Áâãäåæ"
+#: src/editldap.c:328
+#, fuzzy
+msgid " Check Server "
+msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
 
-#: src/headerview.c:56
-msgid "Newsgroups:"
-msgstr "Newsgroups:"
+#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
+#, fuzzy
+msgid "Search Base"
+msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
 
-#: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
-msgid "Subject:"
-msgstr "ÈÝìá:"
+#: src/editldap.c:390
+#, fuzzy
+msgid "Search Criteria"
+msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
 
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
+#: src/editldap.c:397
+#, fuzzy
+msgid " Reset "
+msgstr " ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1392
-msgid "(No From)"
-msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
+#: src/editldap.c:402
+msgid "Bind DN"
+msgstr ""
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1408
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
+#: src/editldap.c:411
+#, fuzzy
+msgid "Bind Password"
+msgstr "Êùäéêüò"
 
-#: src/headerwindow.c:55
-msgid "Creating header window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êåöáëßäáò...\n"
+#: src/editldap.c:420
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr ""
 
-#: src/headerwindow.c:59
-msgid "All header"
-msgstr "¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
+#: src/editldap.c:434
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr ""
 
-#: src/headerwindow.c:113
-#, c-format
-msgid "Displaying the header of %s ...\n"
-msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò êåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
+msgid "Basic"
+msgstr "ÂáóéêÜ"
 
-#: src/headerwindow.c:115
-#, c-format
-msgid "%s - All header"
-msgstr "%s - ¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
+#: src/editldap.c:462
+msgid "Extended"
+msgstr ""
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
+#: src/editldap.c:547
+#, fuzzy
+msgid "Add New LDAP Server"
+msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
 
-#: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
+#: src/editldap_basedn.c:141
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:204
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
+#: src/editldap_basedn.c:202
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:230
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
+#: src/editldap_basedn.c:286
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:385
-#, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "ôï ìÞíõìá %d åßíáé Þäç óôç ìíÞìç.\n"
+#: src/editvcard.c:96
+msgid "File does not appear to be vCard format."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:395
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
+#: src/editvcard.c:132
+#, fuzzy
+msgid "Select vCard File"
+msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/imap.c:401 src/procmsg.c:587
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ìÞíõìá %d\n"
+#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+msgid "Edit vCard Entry"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:430
-msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï ìÞíõìá %s\n"
+#: src/editvcard.c:296
+msgid "Add New vCard Entry"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:459 src/imap.c:516 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
-#: src/mh.c:402
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "ï ðçãáßïò êáôÜëïãïò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
+#: src/exphtmldlg.c:99
+msgid "Please specify output directory and file to create."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:469 src/imap.c:521 src/mh.c:201 src/mh.c:267
-#, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
+#: src/exphtmldlg.c:102
+msgid "Select stylesheet and formatting."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:473 src/imap.c:525 src/mh.c:331 src/mh.c:405
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "ÁíôéãñÜöù ôï ìÞíõìá %s%c%d óôï %s ...\n"
+#: src/exphtmldlg.c:105
+msgid "File exported successfully."
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:593
+#: src/exphtmldlg.c:152
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
+msgid ""
+"HTML Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:600 src/imap.c:639
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
+#: src/exphtmldlg.c:155
+msgid "Create Directory"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:632
+#: src/exphtmldlg.c:164
 #, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: 1:%d\n"
+msgid ""
+"Could not create output directory for HTML file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:744
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+#: src/exphtmldlg.c:166
+msgid "Failed to Create Directory"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:781
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
+#: src/exphtmldlg.c:316
+msgid "Select HTML Output File"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:807
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
+#: src/exphtmldlg.c:385
+msgid "HTML Output File"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:813
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
+#: src/exphtmldlg.c:441
+msgid "Stylesheet"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:821
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
+#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
+#, fuzzy
+msgid "Default"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/imap.c:849
-#, c-format
-msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
-msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá ìçíýìáôá %d - %d ... "
+#: src/exphtmldlg.c:460
+#, fuzzy
+msgid "Full"
+msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
 
-#: src/imap.c:882
-msgid "Deleting all cached messages... "
-msgstr "ÄéáãñÜöù üëá ôá ìçíýìáôá áðü ôç ìíÞìç... "
+#: src/exphtmldlg.c:466
+#, fuzzy
+msgid "Custom"
+msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
 
-#: src/imap.c:896
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
+#: src/exphtmldlg.c:472
+msgid "Custom-2"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:929
-msgid "can't get namespace\n"
+#: src/exphtmldlg.c:478
+msgid "Custom-3"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1346
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
+#: src/exphtmldlg.c:484
+msgid "Custom-4"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1401
-msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí åðüìåíï êþäéêá ôïõ êáôáëüãïõ: %s\n"
+#: src/exphtmldlg.c:498
+#, fuzzy
+msgid "Full Name Format"
+msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
 
-#: src/imap.c:1423
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
+#: src/exphtmldlg.c:505
+msgid "First Name, Last Name"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1636
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
+#: src/exphtmldlg.c:511
+msgid "Last Name, First Name"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1656
-#, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
+#: src/exphtmldlg.c:525
+msgid "Color Banding"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1681
-#, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
+#: src/exphtmldlg.c:531
+msgid "Format E-Mail Links"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1695
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
+#: src/exphtmldlg.c:537
+msgid "Format User Attributes"
+msgstr ""
 
-#: src/import.c:126
-msgid "Import"
-msgstr "ÅéóáãùãÞ"
+#: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
+#, fuzzy
+msgid "File Name"
+msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
 
-#: src/import.c:148
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
+#: src/exphtmldlg.c:597
+#, fuzzy
+msgid "Open with Web Browser"
+msgstr "¶íïéãìá ìå"
 
-#: src/import.c:158
-msgid "Importing file:"
-msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
+#: src/exphtmldlg.c:626
+#, fuzzy
+msgid "Export Address Book to HTML File"
+msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
 
-#: src/import.c:163
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
+#. Button panel
+#: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
+#, fuzzy
+msgid "Prev"
+msgstr "ÅðéëïãÝò"
+
+#: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
+msgid "Next"
+msgstr "Åðüìåíï"
+
+#: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
+#, fuzzy
+msgid "File Info"
+msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+
+#: src/exphtmldlg.c:691
+#, fuzzy
+msgid "Format"
+msgstr "Ðñïþèçóç"
+
+#: src/export.c:127
+msgid "Export"
+msgstr "ÅîáãùãÞ"
+
+#: src/export.c:146
+msgid "Specify target folder and mbox file."
+msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
+
+#: src/export.c:156
+msgid "Source dir:"
+msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
+
+#: src/export.c:161
+msgid "Exporting file:"
+msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
+
+#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
+#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
+msgid " Select... "
+msgstr "ÅðéëïãÞ... "
+
+#: src/export.c:219
+msgid "Select exporting file"
+msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
+
+#: src/exporthtml.c:799
+#, fuzzy
+msgid "Full Name"
+msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+
+#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
+msgid "Attributes"
+msgstr ""
+
+#: src/exporthtml.c:1004
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Address Book"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+
+#: src/exporthtml.c:1116
+msgid "Name already exists but is not a directory."
+msgstr ""
+
+#: src/exporthtml.c:1119
+msgid "No permissions to create directory."
+msgstr ""
+
+#: src/exporthtml.c:1122
+msgid "Name is too long."
+msgstr ""
+
+#: src/exporthtml.c:1125
+#, fuzzy
+msgid "Not specified."
+msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+
+#: src/folder.c:408
+#, fuzzy
+msgid "Counting total number of messages...\n"
+msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
+
+#: src/foldersel.c:146
+msgid "Select folder"
+msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
+msgid "Inbox"
+msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
+
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
+#, fuzzy
+msgid "Sent"
+msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
+msgid "Queue"
+msgstr "ÏõñÜ"
+
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
+msgid "Trash"
+msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
+
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
+#, fuzzy
+msgid "Drafts"
+msgstr "Ðñü÷åéñá"
+
+#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
+
+#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+
+#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
+msgid "/_Delete folder"
+msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+
+#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
+msgid "/Remove _mailbox"
+msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
+
+#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:331
+#, fuzzy
+msgid "/_Processing..."
+msgstr "/Åêôýðùóç..."
+
+#: src/folderview.c:276
+#, fuzzy
+msgid "/_Scoring..."
+msgstr "/Åêôýðùóç..."
+
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
+#, fuzzy
+msgid "/Mark all _read"
+msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+
+#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
+#, fuzzy
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+
+#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
+#, fuzzy
+msgid "/R_escan folder tree"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+
+#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
+#, fuzzy
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
+#, fuzzy
+msgid "/S_coring..."
+msgstr "/Åêôýðùóç..."
+
+#: src/folderview.c:311
+#, fuzzy
+msgid "/Remove _IMAP4 account"
+msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
+
+#: src/folderview.c:323
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
+
+#: src/folderview.c:325
+msgid "/_Remove newsgroup"
+msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
+
+#: src/folderview.c:327
+#, fuzzy
+msgid "/Remove _news account"
+msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
+
+#: src/folderview.c:353
+msgid "Creating folder view...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
+
+#: src/folderview.c:357
+msgid "New"
+msgstr "ÍÝá"
+
+#. S_COL_MARK
+#: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
+msgid "Unread"
+msgstr "ÁäéÜâáóôá"
+
+#: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
+msgid "#"
+msgstr "áñ."
+
+#: src/folderview.c:576
+msgid "Setting folder info...\n"
+msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
+
+#: src/folderview.c:577
+msgid "Setting folder info..."
+msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
+
+#: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
+msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
+
+#: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s ..."
+msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+
+#: src/folderview.c:803
+#, fuzzy
+msgid "Rescanning folder tree..."
+msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+
+#: src/folderview.c:822
+#, fuzzy
+msgid "Rescanning all folder trees..."
+msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+
+#: src/folderview.c:1618
+#, c-format
+msgid "Folder %s is selected\n"
+msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
+
+#: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
+msgid "NewFolder"
+msgstr "NewFolder"
+
+#: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
+#, c-format
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
+
+#: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
+#: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
+#, c-format
+msgid "The folder `%s' already exists."
+msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
+
+#: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+
+#: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
+#, c-format
+msgid "Input new name for `%s':"
+msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
+
+#: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
+msgid "Rename folder"
+msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
+
+#: src/folderview.c:2027
+#, c-format
+msgid ""
+"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
+"ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
+
+#: src/folderview.c:2029
+msgid "Delete folder"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+
+#: src/folderview.c:2038
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+
+#: src/folderview.c:2091
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
+"Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï mailbox `%s' ;\n"
+"(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
+
+#: src/folderview.c:2093
+msgid "Remove folder"
+msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
+
+#: src/folderview.c:2127
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
+"(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
+" ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
+
+#: src/folderview.c:2197
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
+
+#: src/folderview.c:2198
+#, fuzzy
+msgid "Delete IMAP4 account"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
+
+#: src/folderview.c:2331
+#, c-format
+msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
+
+#: src/folderview.c:2332
+msgid "Delete newsgroup"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
+
+#: src/folderview.c:2367
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Really delete news account `%s'?"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
+
+#: src/folderview.c:2368
+#, fuzzy
+msgid "Delete news account"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
+
+#: src/grouplistdialog.c:173
+#, fuzzy
+msgid "Subscribe to newsgroup"
+msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
+
+#: src/grouplistdialog.c:189
+msgid "Select newsgroups to subscribe."
+msgstr ""
+
+#: src/grouplistdialog.c:195
+#, fuzzy
+msgid "Find groups:"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+
+#: src/grouplistdialog.c:203
+#, fuzzy
+msgid " Search "
+msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+
+#: src/grouplistdialog.c:215
+#, fuzzy
+msgid "Newsgroup name"
+msgstr "Newsgroups:"
+
+#: src/grouplistdialog.c:216
+#, fuzzy
+msgid "Messages"
+msgstr "ÌÞíõìá"
+
+#: src/grouplistdialog.c:217
+#, fuzzy
+msgid "Type"
+msgstr "Ôýðïò MIME"
+
+#: src/grouplistdialog.c:243
+msgid "Refresh"
+msgstr ""
+
+#: src/grouplistdialog.c:347
+msgid "moderated"
+msgstr ""
+
+#: src/grouplistdialog.c:349
+msgid "readonly"
+msgstr ""
+
+#: src/grouplistdialog.c:351
+msgid "unknown"
+msgstr ""
+
+#: src/grouplistdialog.c:398
+#, fuzzy
+msgid "Can't retrieve newsgroup list."
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
+
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
+#, fuzzy
+msgid "Done."
+msgstr "ÔÝëïò"
+
+#: src/grouplistdialog.c:477
+#, c-format
+msgid "%d newsgroups received (%s read)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:219
+#, c-format
+msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:227
+#, c-format
+msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:470
+#, fuzzy
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
+
+#: src/gtkspell.c:500
+#, c-format
+msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:508
+#, c-format
+msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:513
+msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
+#, c-format
+msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:565
+#, c-format
+msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:571
+#, c-format
+msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:594
+#, c-format
+msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:622
+msgid "Pspell: removed all paths.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:625
+#, c-format
+msgid "Pspell: added path %s.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:653
+#, c-format
+msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
+msgid "Normal Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:736
+#, c-format
+msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:767
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:986
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1313
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1323
+#, c-format
+msgid "Replace \"%s\" with: "
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1344
+msgid ""
+"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1459
+#, c-format
+msgid ""
+"Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1467
+#, c-format
+msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1484
+#, c-format
+msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1493
+#, c-format
+msgid ""
+"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
+"No dictionary found.\n"
+"(%s)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1499
+msgid ""
+"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
+"No dictionary found."
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
+msgid "Fast Mode"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1760
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1773
+msgid "Accept in this session"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1782
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1791
+#, fuzzy
+msgid "Replace with..."
+msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
+
+#: src/gtkspell.c:1801
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1819
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1830
+#, fuzzy
+msgid "Others..."
+msgstr "¶ëëá"
+
+#: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
+#, fuzzy
+msgid "More..."
+msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
+
+#: src/gtkspell.c:1893
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1905
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
+msgid "Check while typing"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:1972
+msgid "Change dictionary"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkspell.c:2126
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Áâãäåæ"
+
+#: src/headerview.c:87
+msgid "Creating header view...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
+
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
+msgid "(No From)"
+msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
+
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
+
+#: src/imageview.c:48
+msgid "Creating image view...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
+
+#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
+msgid "Can't load the image."
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
+
+#: src/imap.c:357
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
+
+#: src/imap.c:395
+#, fuzzy
+msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
+msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
+
+#: src/imap.c:402
+#, c-format
+msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
+
+#: src/imap.c:585
+#, c-format
+msgid "message %d has been already cached.\n"
+msgstr "ôï ìÞíõìá %d åßíáé Þäç óôç ìíÞìç.\n"
+
+#: src/imap.c:599
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't select mailbox %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
+
+#: src/imap.c:604
+#, c-format
+msgid "getting message %d...\n"
+msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
+
+#: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
+#, c-format
+msgid "can't fetch message %d\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ìÞíõìá %d\n"
+
+#: src/imap.c:638 src/imap.c:647
+#, c-format
+msgid "can't append message %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï ìÞíõìá %s\n"
+
+#: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
+#: src/mh.c:614
+msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
+msgstr "ï ðçãáßïò êáôÜëïãïò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
+
+#: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
+#, c-format
+msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
+msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
+
+#: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
+#, c-format
+msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
+msgstr "ÁíôéãñÜöù ôï ìÞíõìá %s%c%d óôï %s ...\n"
+
+#: src/imap.c:887
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
+
+#: src/imap.c:894 src/imap.c:934
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
+
+#: src/imap.c:927
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: 1:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1105
+#, fuzzy
+msgid "error occured while getting LIST.\n"
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+
+#: src/imap.c:1223
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create '%s'\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
+
+#: src/imap.c:1228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
+
+#: src/imap.c:1291
+#, fuzzy
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+
+#: src/imap.c:1312
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+
+#: src/imap.c:1383
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+
+#: src/imap.c:1449
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
+
+#: src/imap.c:1482
+msgid "can't get envelope\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
+
+#: src/imap.c:1490
+msgid "error occurred while getting envelope.\n"
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
+
+#: src/imap.c:1512
+#, c-format
+msgid "can't parse envelope: %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1547
+#, c-format
+msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
+msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá ìçíýìáôá %d - %d ... "
+
+#: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
+#: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
+#: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
+#: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
+#: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
+#: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
+msgid "done.\n"
+msgstr "Ýãéíå.\n"
+
+#: src/imap.c:1580
+msgid "Deleting all cached messages... "
+msgstr "ÄéáãñÜöù üëá ôá ìçíýìáôá áðü ôç ìíÞìç... "
+
+#: src/imap.c:1596
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1614
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1621
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1637
+msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1711
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:2250
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
+
+#: src/imap.c:2370
+msgid "IMAP4 login failed.\n"
+msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
+
+#: src/imap.c:2625
+#, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
+
+#: src/imap.c:2630
+#, fuzzy
+msgid "(sending file...)"
+msgstr "ÓôÝëíù DATA..."
+
+#: src/imap.c:2666
+#, c-format
+msgid "can't copy %d to %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
+
+#: src/imap.c:2691
+#, c-format
+msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
+
+#: src/imap.c:2705
+msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
+
+#: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr ""
+
+#: src/import.c:132
+msgid "Import"
+msgstr "ÅéóáãùãÞ"
+
+#: src/import.c:151
+msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
+
+#: src/import.c:161
+msgid "Importing file:"
+msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
+
+#: src/import.c:166
+msgid "Destination dir:"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
+
+#: src/import.c:224
+msgid "Select importing file"
+msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+
+#: src/importldif.c:117
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:120
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:123
+#, fuzzy
+msgid "File imported."
+msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+
+#: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#, fuzzy
+msgid "Please select a file."
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+
+#: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:317
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:341
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:426
+#, fuzzy
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+
+#: src/importldif.c:542
+msgid "S"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
+msgid "LDIF Field"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:544
+msgid "Attribute Name"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:602
+msgid "Attribute"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
+msgid "Select"
+msgstr "ÅðéëïãÞ"
+
+#: src/importldif.c:674
+#, fuzzy
+msgid "File Name :"
+msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+
+#: src/importldif.c:684
+msgid "Records :"
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:712
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/importmutt.c:143
+#, fuzzy
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+
+#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
+#: src/importpine.c:329
+#, fuzzy
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+
+#: src/importmutt.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+
+#: src/importmutt.c:239
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/importpine.c:143
+#, fuzzy
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+
+#: src/importpine.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+
+#: src/importpine.c:239
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr ""
+
+#: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
+msgid "Standby"
+msgstr "ÐåñéìÝíù"
+
+#: src/inc.c:349
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+
+#: src/inc.c:513
+msgid "Retrieving"
+msgstr "ËáìâÜíù"
+
+#: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
+msgid "Done"
+msgstr "ÔÝëïò"
+
+#: src/inc.c:523
+#, fuzzy
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Áêýñùóç"
+
+#: src/inc.c:528
+#, fuzzy
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+
+#: src/inc.c:531
+#, fuzzy
+msgid "Auth failed"
+msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
+
+#: src/inc.c:543
+#, c-format
+msgid "Authorization for %s on %s failed"
+msgstr "Ç åîáêñßâùóç ãéá %s óôï %s áðÝôõ÷å"
+
+#: src/inc.c:627
+#, fuzzy
+msgid "Some errors occured while getting mail."
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+
+#: src/inc.c:670
+#, c-format
+msgid "getting new messages of account %s...\n"
+msgstr "ëáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá ôïõ ëïãáñéáóìïý %s...\n"
+
+#: src/inc.c:678
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+
+#: src/inc.c:706
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
+msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
+
+#: src/inc.c:714
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:721
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
+
+#: src/inc.c:920 src/inc.c:986
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+
+#: src/inc.c:951
+#, fuzzy
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+
+#: src/inc.c:955
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
+
+#: src/inc.c:959
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
+
+#: src/inc.c:963
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
+
+#: src/inc.c:967
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
+
+#: src/inc.c:971
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Retrieving header (%d / %d)"
+msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+
+#: src/inc.c:1002
+msgid "Deleting message"
+msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
+
+#: src/inc.c:1006
+msgid "Quitting"
+msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
+
+#: src/inc.c:1041
+msgid "a message won't be received\n"
+msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
+
+#: src/inc.c:1072
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
+
+#: src/inc.c:1076
+msgid "No disk space left."
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
+
+#: src/inc.c:1177
+msgid "no messages in local mailbox.\n"
+msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
+
+#: src/inc.c:1193
+#, c-format
+msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
+msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
+
+#: src/inputdialog.c:151
+#, c-format
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
+
+#: src/inputdialog.c:153
+msgid "Input password"
+msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
+
+#: src/logwindow.c:50
+msgid "Creating log window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
+
+#: src/logwindow.c:54
+msgid "Protocol log"
+msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
+
+#. for gettext
+#: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
+#, c-format
+msgid ""
+"File `%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
+"Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
+
+#: src/main.c:161
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
+
+#: src/main.c:248
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
+"Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
+
+#: src/main.c:367
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
+
+#: src/main.c:370
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
+
+#: src/main.c:371
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+
+#: src/main.c:372
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
+
+#: src/main.c:373
+#, fuzzy
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+
+#: src/main.c:374
+#, fuzzy
+msgid "  --status               show the total number of messages"
+msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+
+#: src/main.c:375
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug                debug mode"
+
+#: src/main.c:376
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
+
+#: src/main.c:377
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
+
+#: src/main.c:402
+msgid "Composing message exists. Really quit?"
+msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
+
+#: src/main.c:409
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+
+#: src/main.c:410
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
+
+#. remote command mode
+#: src/main.c:493
+msgid "another Sylpheed is already running.\n"
+msgstr "Ýíá Üëëï Sylpheed ôñÝ÷åé Þäç.\n"
+
+#: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
+#, fuzzy
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+
+#: src/mainwindow.c:494
+msgid "/_File/_Add mailbox..."
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:495
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:496
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Rescan folder tree"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+
+#: src/mainwindow.c:497
+msgid "/_File/_Folder"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò"
+
+#: src/mainwindow.c:498
+msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
+
+#: src/mainwindow.c:500
+msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+
+#: src/mainwindow.c:502
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:504
+msgid "/_File/Empty _trash"
+msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+
+#: src/mainwindow.c:505
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+
+#: src/mainwindow.c:508
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
+
+#: src/mainwindow.c:510
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
+
+#: src/mainwindow.c:515
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/Select thread"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
+
+#: src/mainwindow.c:517
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:519
+#, fuzzy
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
+
+#: src/mainwindow.c:521
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:522
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+
+#: src/mainwindow.c:524
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
+
+#: src/mainwindow.c:526
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
+
+#: src/mainwindow.c:528
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
+
+#: src/mainwindow.c:530
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
+
+#: src/mainwindow.c:532
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+
+#: src/mainwindow.c:535
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
+
+#: src/mainwindow.c:536
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Separate _Message View"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+
+#: src/mainwindow.c:537
+#, fuzzy
+msgid "/_View/E_xpand Summary View"
+msgstr "Áðåéêüíéóç Ðåñßëçøçò"
+
+#: src/mainwindow.c:538
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Ex_pand Message View"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
+
+#: src/mainwindow.c:540
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+
+#: src/mainwindow.c:541
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
+
+#: src/mainwindow.c:542
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
+
+#: src/mainwindow.c:543
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _date"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
+
+#: src/mainwindow.c:544
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _from"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
+
+#: src/mainwindow.c:545
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _subject"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
+
+#: src/mainwindow.c:546
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
+
+#: src/mainwindow.c:548
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+
+#: src/mainwindow.c:549
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by _unread"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
+
+#: src/mainwindow.c:550
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
+
+#: src/mainwindow.c:552
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+
+#: src/mainwindow.c:553
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
+
+#: src/mainwindow.c:555
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
+
+#: src/mainwindow.c:556
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:558
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+
+#: src/mainwindow.c:559
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Set display _item..."
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
+
+#: src/mainwindow.c:562
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
+
+#: src/mainwindow.c:563
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
+
+#: src/mainwindow.c:564
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
+
+#: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:580
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+
+#: src/mainwindow.c:566
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
+msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+
+#: src/mainwindow.c:568
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+
+#: src/mainwindow.c:571
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+
+#: src/mainwindow.c:573
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+
+#: src/mainwindow.c:576
+msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:578
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:581
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
+
+#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
+msgid "/_View/_Code set/---"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+
+#: src/mainwindow.c:589
+msgid "/_View/_Code set"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
+
+#: src/mainwindow.c:590
+msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
+
+#: src/mainwindow.c:593
+msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:597
+msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:601
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:603
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:607
+msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:610
+msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:612
+msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:615
+msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:618
+msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:621
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:623
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:625
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:629
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:632
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
+
+#: src/mainwindow.c:635
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:637
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
+
+#: src/mainwindow.c:641
+msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
+
+#: src/mainwindow.c:643
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:645
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:647
+msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:650
+msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:652
+msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:655
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:657
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
+
+#: src/mainwindow.c:666
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
+
+#: src/mainwindow.c:667
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show all _header"
+msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
+
+#: src/mainwindow.c:669
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+
+#: src/mainwindow.c:672
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+
+#: src/mainwindow.c:673
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
+
+#: src/mainwindow.c:675
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+
+#: src/mainwindow.c:677
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
+
+#: src/mainwindow.c:679
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+
+#: src/mainwindow.c:680
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+
+#: src/mainwindow.c:681
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
+
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Message/Repl_y to sender"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+
+#: src/mainwindow.c:683
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
+
+#: src/mainwindow.c:684
+msgid "/_Message/Reply to a_ll"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+
+#: src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+
+#: src/mainwindow.c:686
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Bounce"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
+
+#: src/mainwindow.c:688
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
+
+#: src/mainwindow.c:691
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁíôéãñáöÞ..."
+
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Message/_Delete"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+
+#: src/mainwindow.c:694
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
+
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
+
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
+
+#: src/mainwindow.c:697
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
+
+#: src/mainwindow.c:698
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
+
+#: src/mainwindow.c:699
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+
+#: src/mainwindow.c:701
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+
+#: src/mainwindow.c:704
+msgid "/_Tools/_Selective download..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:706
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+
+#: src/mainwindow.c:707
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+
+#: src/mainwindow.c:709
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+
+#: src/mainwindow.c:710
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:712
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:715
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Filter messages"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
+
+#: src/mainwindow.c:716
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+
+#: src/mainwindow.c:717
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:719
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:721
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:723
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:728
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/ÅêôÝëåóç"
+
+#: src/mainwindow.c:730
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
+
+#: src/mainwindow.c:733
+#, fuzzy
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
+
+#: src/mainwindow.c:735
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/Ñõèìßóåéò"
+
+#: src/mainwindow.c:736
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
+
+#: src/mainwindow.c:738
+msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+
+#: src/mainwindow.c:740
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+
+#: src/mainwindow.c:742
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+
+#: src/mainwindow.c:744
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Template..."
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+
+#: src/mainwindow.c:745
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
+
+#: src/mainwindow.c:746
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
+
+#: src/mainwindow.c:747
+#, fuzzy
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
+
+#: src/mainwindow.c:749
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
+
+#: src/mainwindow.c:751
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
+
+#: src/mainwindow.c:753
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
+
+#: src/mainwindow.c:757
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
+
+#: src/mainwindow.c:758
+msgid "/_Help/_Manual/_English"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
+
+#: src/mainwindow.c:759
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_German"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
+
+#: src/mainwindow.c:760
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
+
+#: src/mainwindow.c:761
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_Manual/_French"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
+
+#: src/mainwindow.c:762
+msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
+
+#: src/mainwindow.c:763
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
+
+#: src/mainwindow.c:764
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_English"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
+
+#: src/mainwindow.c:765
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_German"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
+
+#: src/mainwindow.c:766
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
+
+#: src/mainwindow.c:767
+msgid "/_Help/_FAQ/_French"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:768
+#, fuzzy
+msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
+
+#: src/mainwindow.c:769
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
+
+#: src/mainwindow.c:774
+#, fuzzy
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+
+#: src/mainwindow.c:775
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:779
+#, fuzzy
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+
+#: src/mainwindow.c:780
+#, fuzzy
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+
+#: src/mainwindow.c:784
+#, fuzzy
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+
+#: src/mainwindow.c:785
+#, fuzzy
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+
+#: src/mainwindow.c:789
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:790
+#, fuzzy
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
+
+#: src/mainwindow.c:831
+msgid "Creating main window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
+
+#: src/mainwindow.c:1017
+#, c-format
+msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
+msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
+
+#: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
+msgid "Untitled"
+msgstr "×ùñßò ôßôëï"
+
+#: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
+msgid "none"
+msgstr "êáíÝíá"
+
+#: src/mainwindow.c:1290
+#, c-format
+msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1370
+#, c-format
+msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
+msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
+
+#: src/mainwindow.c:1388
+msgid "Empty trash"
+msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+
+#: src/mainwindow.c:1389
+msgid "Empty all messages in trash?"
+msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
+
+#: src/mainwindow.c:1415
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1416
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
+"Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
+"óáñùèåß áõôüìáôá."
+
+#: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
+#, c-format
+msgid "The mailbox `%s' already exists."
+msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
+
+#: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
+msgstr ""
+"Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
+"ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
+
+#: src/mainwindow.c:1453
+#, fuzzy
+msgid "Add mbox mailbox"
+msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1454
+msgid "Input the location of mailbox."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1475
+msgid "Creation of the mailbox failed."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1775
+msgid "Setting widgets..."
+msgstr "Ñõèìßóåéò widgets..."
+
+#: src/mainwindow.c:1781
+msgid "Sylpheed - Folder View"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2003
+msgid "Get"
+msgstr "ËÞøç"
+
+#: src/mainwindow.c:2004
+#, fuzzy
+msgid "Get new mail from current account"
+msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
+
+#: src/mainwindow.c:2009
+msgid "Get all"
+msgstr ""
+"ËÞøç\n"
+"üëùí"
+
+#: src/mainwindow.c:2010
+#, fuzzy
+msgid "Get new mail from all accounts"
+msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
+
+#: src/mainwindow.c:2021
+msgid "Send queued message(s)"
+msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
+
+#: src/mainwindow.c:2030
+msgid "Email"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2031
+#, fuzzy
+msgid "Compose an email message"
+msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+
+#: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
+msgid "News"
+msgstr "ÍÝá"
+
+#: src/mainwindow.c:2041
+#, fuzzy
+msgid "Compose a news message"
+msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+
+#: src/mainwindow.c:2053
+msgid "Reply"
+msgstr "ÁðÜíôçóç"
+
+#: src/mainwindow.c:2054
+msgid "Reply to the message - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2064
+msgid "All"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2065
+msgid "Reply to all - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2074
+#, fuzzy
+msgid "Sender"
+msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+
+#: src/mainwindow.c:2075
+msgid "Reply to sender - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
+msgid "Forward"
+msgstr "Ðñïþèçóç"
+
+#: src/mainwindow.c:2085
+msgid "Forward the message - Right button: more options"
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:2096
+msgid "Delete the message"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
+
+#: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Execute"
+msgstr "ÅêôÝëåóç"
+
+#: src/mainwindow.c:2105
+msgid "Execute marked process"
+msgstr "ÅêôÝëåóç óçìåéùìÝíçò åñãáóßáò"
+
+#: src/mainwindow.c:2114
+msgid "Next unread message"
+msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+
+#: src/mainwindow.c:2125
+msgid "Prefs"
+msgstr "ÅðéëïãÝò"
+
+#: src/mainwindow.c:2126
+#, fuzzy
+msgid "Common preferences"
+msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
+
+#: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "Ëïã/óìüò"
+
+#: src/mainwindow.c:2134
+msgid "Account setting"
+msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
+
+#: src/mainwindow.c:2560
+msgid "Exit"
+msgstr "¸îïäïò"
+
+#: src/mainwindow.c:2560
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
+
+#: src/mainwindow.c:2945
+#, c-format
+msgid "forced charset: %s\n"
+msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
+
+#: src/matcher.c:308
+#, c-format
+msgid "Command exit code: %i\n"
+msgstr ""
+
+#: src/matcher.c:965
+#, fuzzy
+msgid "filename is not set"
+msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+
+#: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
+#: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
+#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
+#: src/prefs_filter.c:868
+msgid "(none)"
+msgstr "(êáíÝíá)"
+
+#: src/matcher.c:1178
+#, fuzzy
+msgid "Writing matcher configuration...\n"
+msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
+
+#: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
+#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
+#: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
+#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
+#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
+#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
+#: src/procmime.c:814
+msgid "failed to write configuration to file\n"
+msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
+
+#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
+msgid "can't write to temporary file\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
+
+#: src/mbox.c:70
+#, c-format
+msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
+msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
+
+#: src/mbox.c:80
+msgid "can't read mbox file.\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
+
+#: src/mbox.c:87
+#, c-format
+msgid "invalid mbox format: %s\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç ìïñöïðïßçóç mbox: %s\n"
+
+#: src/mbox.c:94
+#, c-format
+msgid "malformed mbox: %s\n"
+msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
+
+#: src/mbox.c:113
+msgid "can't open temporary file\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
+
+#: src/mbox.c:165
+#, c-format
+msgid ""
+"unescaped From found:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/mbox.c:249
+#, c-format
+msgid "%d messages found.\n"
+msgstr "ÂñÝèçêáí %d ìçíýìáôá.\n"
+
+#: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
+#, c-format
+msgid "can't create lock file %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
+
+#: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
+msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
+msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí 'flock' áíôß ãéá ôçí 'file' áí åßíáé äõíáôüí.\n"
+
+#: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
+#, c-format
+msgid "can't create %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
+
+#: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
+msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
+msgstr "ôï mailbox ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üëëç äéåñãáóßá, ðåñéìÝíù...\n"
+
+#: src/mbox.c:314
+#, c-format
+msgid "can't lock %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá êëåéäþóù ôï %s\n"
+
+#: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
+msgid "invalid lock type\n"
+msgstr "áðáñÜäåêôïò ôýðïò êëåéäþìáôïò\n"
+
+#: src/mbox.c:354
+#, c-format
+msgid "can't unlock %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá îåêëåéäþóù ôï %s\n"
+
+#: src/mbox.c:385
+msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ìçäåíßóù ôï mailbox.\n"
+
+#: src/mbox.c:406
+#, c-format
+msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
+msgstr "ÅîáãùãÞ ìçíõìÜôùí áðü %s ðñïò %s...\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:255
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not lock read file %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:274
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not lock write file %s\n"
+msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:833
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read mbox - %s\n"
+msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:864
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read mbox from file - %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1414
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unvalid file - %s.\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1426
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid file - %s.\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+
+#: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
+#: src/utils.c:1958
+#, c-format
+msgid "writing to %s failed.\n"
+msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
 
-#: src/import.c:221
-msgid "Select importing file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+#: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
+#, c-format
+msgid "Last number in dir %s = %d\n"
+msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
 
-#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:246
-msgid "Standby"
-msgstr "ÐåñéìÝíù"
+#: src/mbox_folder.c:1960
+#, c-format
+msgid "no modification - %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:255
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+#: src/mbox_folder.c:1964
+#, c-format
+msgid "save modification - %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't rename %s to %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
 
-#: src/inc.c:384 src/news.c:129
+#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
 #, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
+msgid "%i messages written - %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/inc.c:388 src/news.c:131
-msgid "Input password"
-msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
+#: src/mbox_folder.c:2054
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no deleted messages - %s\n"
+msgstr "generated Message-ID: %s\n"
 
-#: src/inc.c:405
-msgid "Retrieving"
-msgstr "ËáìâÜíù"
+#: src/mbox_folder.c:2058
+#, fuzzy, c-format
+msgid "purge deleted messages - %s\n"
+msgstr "generated Message-ID: %s\n"
 
-#: src/inc.c:412
-msgid "Done"
-msgstr "ÔÝëïò"
+#: src/mbox_folder.c:2236
+#, fuzzy
+msgid "Cannot rename folder item"
+msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
 
-#: src/inc.c:421
+#: src/menu.c:100
 #, c-format
-msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr "Ç åîáêñßâùóç ãéá %s óôï %s áðÝôõ÷å"
+msgid "unknown menu entry %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/message_search.c:88
+#, fuzzy
+msgid "Find in current message"
+msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
+
+#: src/message_search.c:106
+msgid "Find text:"
+msgstr ""
+
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
+
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
+msgid "Backward search"
+msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
+
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
+msgid "Search"
+msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
+msgid "Search failed"
+msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
+msgid "Search string not found."
+msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
+
+#: src/message_search.c:191
+#, fuzzy
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
+
+#: src/message_search.c:194
+#, fuzzy
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
+
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
+msgid "Search finished"
+msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
+
+#: src/messageview.c:72
+msgid "Creating message view...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
+
+#: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
+msgid "can't open mark file\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
+
+#: src/messageview.c:351
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Error occurred while sending the notification.\n"
+"Put this notification into queue folder?"
+msgstr ""
+"ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
+"Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
+
+#: src/messageview.c:357
+#, fuzzy
+msgid "Can't queue the notification."
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
+
+#: src/messageview.c:360
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending the notification."
+msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+
+#: src/messageview.c:411
+msgid "Return Receipt"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:411
+msgid "Send return receipt ?"
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending notification."
+msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
 
-#: src/inc.c:487
+#: src/mh.c:242
 #, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá ôïõ ëïãáñéáóìïý %s...\n"
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
+
+#: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
+msgid "Can't open mark file.\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
 
-#: src/inc.c:495
+#: src/mh.c:967
+msgid "\tSearching uncached messages... "
+msgstr "\tÁíáæÞôçóç óôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
+
+#: src/mh.c:1022
 #, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+msgid "%d uncached message(s) found.\n"
+msgstr "%d áðñïóðÝëáóôï(á) ìÞíõìá(ôá) âñÝèçêå(áí)\n"
+
+#: src/mh.c:1028
+msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
+msgstr "\tÔáîéíïìþ áñéèìçôéêÜ ôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
+
+#: src/mimeview.c:116
+msgid "/_Open"
+msgstr "/¶íïéãìá"
+
+#: src/mimeview.c:117
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
+
+#: src/mimeview.c:118
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
+
+#: src/mimeview.c:119
+#, fuzzy
+msgid "/_Display image"
+msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
+
+#: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+
+#: src/mimeview.c:123
+msgid "/_Check signature"
+msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
+
+#: src/mimeview.c:148
+msgid "Creating MIME view...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò MIME...\n"
+
+#: src/mimeview.c:151
+msgid "MIME Type"
+msgstr "Ôýðïò MIME"
+
+#: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
+msgid "Text"
+msgstr "Êåßìåíï"
+
+#: src/mimeview.c:270
+msgid "Select \"Check signature\" to check"
+msgstr "ÅðéëÝîôå \"¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò\" ãéá Ýëåã÷ï"
+
+#: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
+
+#: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
+msgid "Save as"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
+
+#: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
+msgid "Overwrite"
+msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
+
+#: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
 
-#: src/inc.c:516
+#: src/mimeview.c:896
+msgid "Open with"
+msgstr "¶íïéãìá ìå"
+
+#: src/mimeview.c:897
 #, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ:\n"
+"(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/inc.c:527 src/inc.c:660
+#: src/mimeview.c:953
 #, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
+msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
+msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
 
-#: src/inc.c:530 src/inc.c:663
+#: src/news.c:147
 #, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
 
-#: src/inc.c:694 src/inc.c:744
+#: src/news.c:255
 #, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
+
+#: src/news.c:331
+#, c-format
+msgid "article %d has been already cached.\n"
+msgstr "ôï Üñèñï %d Ý÷åé ðñïóðåëáóôåß Þäç.\n"
 
-#: src/inc.c:719
-msgid "Authorizing..."
-msgstr "Åîáêñßâùóç..."
+#: src/news.c:344
+#, c-format
+msgid "can't select group %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôçí ïìÜäá %s\n"
 
-#: src/inc.c:724
-msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
+#: src/news.c:349
+#, c-format
+msgid "getting article %d...\n"
+msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
 
-#: src/inc.c:729
-msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
+#: src/news.c:354
+#, c-format
+msgid "can't read article %d\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
+
+#: src/news.c:379 src/news.c:693
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
+
+#: src/news.c:472
+#, fuzzy
+msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
+
+#: src/news.c:572
+msgid "can't post article.\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
+
+#: src/news.c:596
+#, c-format
+msgid "can't retrieve article %d\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
+
+#: src/news.c:699
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
+
+#: src/news.c:708
+msgid "no new articles.\n"
+msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
+
+#: src/news.c:721
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
+
+#: src/news.c:724
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xover\n"
+
+#: src/news.c:730
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xover.\n"
+
+#: src/news.c:738
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+
+#: src/news.c:756 src/news.c:781
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xhdr\n"
+
+#: src/news.c:764 src/news.c:789
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+
+#: src/news.c:921
+#, c-format
+msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
+msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá 1 - %d... "
+
+#: src/news.c:950
+msgid "\tDeleting all cached articles... "
+msgstr "\tÄéáãñÜöù üëá ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá... "
+
+#: src/nntp.c:57
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
+
+#: src/nntp.c:134 src/nntp.c:197
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
+
+#: src/nntp.c:157 src/nntp.c:203
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
+
+#: src/nntp.c:253 src/nntp.c:259
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
+
+#: src/passphrase.c:85
+msgid "Passphrase"
+msgstr "ÊùäéêÞ öñÜóç"
+
+#: src/passphrase.c:253
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[÷ùñßò user id]"
+
+#: src/passphrase.c:257
+#, c-format
+msgid ""
+"%sPlease enter the passphrase for:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
+msgstr ""
+"%sÐáñáêáëþ åéóÜãåôå ôçí êùäéêÞ öñÜóç ãéá:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
+
+#: src/passphrase.c:261
+msgid ""
+"Bad passphrase! Try again...\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"ËÜèïò êùäéêÞ öñÜóç! ÎáíáðñïóðáèÞóôå...\n"
+"\n"
 
-#: src/inc.c:734
-msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
+#: src/pop.c:50
+#, fuzzy, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "ÓôÝëíù ôï ìÞíõìá (%d / %d bytes)"
 
-#: src/inc.c:739
-msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
+#: src/pop.c:104 src/pop.c:134 src/pop.c:186
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
 
-#: src/inc.c:755
-msgid "Deleting message"
-msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
+#: src/pop.c:152
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "Ðñïáðáéôïýìåíç timestamp APOP äåí âñÝèçêå óôï ÷áéñåôéóìü\n"
 
-#: src/inc.c:759
-msgid "Quitting"
-msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
+#: src/pop.c:158
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "Óõíôáêôéêü óöÜëìá timestamp óôï ÷áéñåôéóìü\n"
 
-#: src/inc.c:787
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
+#: src/pop.c:209 src/pop.c:244
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
 
-#: src/inc.c:813
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
+#: src/pop.c:552
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on DELE\n"
+msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
 
-#: src/inc.c:816
-msgid "No disk space left."
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
+#: src/pop.c:648
+#, fuzzy, c-format
+msgid "next to delete %i\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
 
-#: src/inc.c:867
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
+#: src/prefs.c:54
+msgid "Reading configuration...\n"
+msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
 
-#: src/inc.c:881
+#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
 #, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
+msgid "Found %s\n"
+msgstr "ÂñÝèçêå %s\n"
 
-#: src/logwindow.c:50
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
+#: src/prefs.c:88
+msgid "Finished reading configuration.\n"
+msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
 
-#: src/logwindow.c:54
-msgid "Protocol log"
-msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
+#: src/prefs.c:215
+msgid "Configuration is saved.\n"
+msgstr "Ïé ñõèìßóåéò áðïèçêåýôçêáí.\n"
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:108
+#: src/prefs.c:270
 #, c-format
-msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
-"Can't create folder."
+msgid "no permission - %s\n"
 msgstr ""
-"Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
-"Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
 
-#: src/main.c:149
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
+#: src/prefs.c:477
+msgid "Apply"
+msgstr "ÅöáñìïãÞ"
 
-#: src/main.c:219
-msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
-"OpenPGP support disabled."
-msgstr ""
-"Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
-"Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
+#: src/prefs_account.c:581
+msgid "Opening account preferences window...\n"
+msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôùí ëïãáñéáóìþí...\n"
 
-#: src/main.c:300
+#: src/prefs_account.c:611
 #, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
-
-#: src/main.c:303
-msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
-
-#: src/main.c:304
-msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
-
-#: src/main.c:305
-msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
+msgid "Account%d"
+msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
 
-#: src/main.c:306
-msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                debug mode"
+#: src/prefs_account.c:630
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
 
-#: src/main.c:307
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
+#: src/prefs_account.c:635
+#, fuzzy
+msgid "Account preferences"
+msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
 
-#: src/main.c:308
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
+#: src/prefs_account.c:663
+msgid "Creating account preferences window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôïõ ëïãáñéáóìïý...\n"
 
-#: src/main.c:333
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
+#: src/prefs_account.c:683 src/prefs_account.c:1498 src/prefs_common.c:964
+#: src/selective_download.c:501
+msgid "Receive"
+msgstr "ËÞøç"
 
-#: src/main.c:340
-msgid "Queued messages"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+#: src/prefs_account.c:687 src/prefs_common.c:968
+msgid "Compose"
+msgstr "Óýíèåóç"
 
-#: src/main.c:341
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
+#: src/prefs_account.c:690 src/prefs_common.c:981
+msgid "Privacy"
+msgstr "Ìõóôéêüôçôá"
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:412
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr "Ýíá Üëëï Sylpheed ôñÝ÷åé Þäç.\n"
+#: src/prefs_account.c:694
+msgid "SSL"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:334
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
+#: src/prefs_account.c:697
+msgid "Advanced"
+msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
 
-#: src/mainwindow.c:335
-msgid "/_File/_Update folder tree"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+#: src/prefs_account.c:775
+msgid "Name of this account"
+msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/mainwindow.c:336
-msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò"
+#: src/prefs_account.c:784
+msgid "Set as default"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:337
-msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
+#: src/prefs_account.c:788
+msgid "Personal information"
+msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
 
-#: src/mainwindow.c:339
-msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+#: src/prefs_account.c:797
+msgid "Full name"
+msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
 
-#: src/mainwindow.c:340
-msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+#: src/prefs_account.c:803
+msgid "Mail address"
+msgstr "Äéåýèõíóç mail"
 
-#: src/mainwindow.c:341
-msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+#: src/prefs_account.c:809
+msgid "Organization"
+msgstr "Ïñãáíéóìüò"
 
-#: src/mainwindow.c:342
-msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
+#: src/prefs_account.c:833
+msgid "Server information"
+msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
 
-#: src/mainwindow.c:343
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+#: src/prefs_account.c:854
+msgid "POP3 (normal)"
+msgstr "POP3 (óýíçèåò)"
 
-#: src/mainwindow.c:345
-msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+#: src/prefs_account.c:856
+msgid "POP3 (APOP auth)"
+msgstr "POP3 (ðéóôïðïßçóç APOP)"
 
-#: src/mainwindow.c:346
-msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
+#: src/prefs_account.c:858 src/prefs_account.c:1709
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
 
-#: src/mainwindow.c:349
-msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
+#: src/prefs_account.c:860
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "ÍÝá (NNTP)"
 
-#: src/mainwindow.c:355
-msgid "/_Edit/_Search"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
+#: src/prefs_account.c:862
+msgid "None (local)"
+msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
 
-#: src/mainwindow.c:357
-msgid "/_View"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç"
+#: src/prefs_account.c:882
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "Áõôüò ï åîõðçñÝôçò áðáéôåß ðéóôïðïßçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:358
-msgid "/_View/_Folder tree"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄïìÞ êáôáëüãùí"
+#: src/prefs_account.c:926
+msgid "News server"
+msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
 
-#: src/mainwindow.c:359
-msgid "/_View/_Message view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
+#: src/prefs_account.c:932
+msgid "Server for receiving"
+msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
 
-#: src/mainwindow.c:360
-msgid "/_View/_Toolbar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+#: src/prefs_account.c:938
+#, fuzzy
+msgid "Local mailbox file"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:361
-msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
+#: src/prefs_account.c:945
+msgid "SMTP server (send)"
+msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
 
-#: src/mainwindow.c:362
-msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
+#: src/prefs_account.c:953
+msgid "Use mail command rather than SMTP server"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:363
-msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
+#: src/prefs_account.c:962
+msgid "command to send mails"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:364
-msgid "/_View/_Toolbar/_None"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
+#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
+#: src/prefs_account.c:969 src/prefs_account.c:1217
+msgid "User ID"
+msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
 
-#: src/mainwindow.c:365
-msgid "/_View/_Status bar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+#: src/prefs_account.c:975 src/prefs_account.c:1226
+msgid "Password"
+msgstr "Êùäéêüò"
 
-#: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
+#: src/prefs_account.c:1040
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
 
-#: src/mainwindow.c:367
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
+#: src/prefs_account.c:1053
+#, fuzzy
+msgid "Remove messages on server when received for "
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
 
-#: src/mainwindow.c:368
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+#: src/prefs_account.c:1059
+msgid " days"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:370
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
+#: src/prefs_account.c:1063
+msgid "(Setting to 0 days will delete messages immediately)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:371
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
+#: src/prefs_account.c:1068
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç"
 
-#: src/mainwindow.c:379
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+#: src/prefs_account.c:1074
+msgid "Receive size limit"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:380
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
+#: src/prefs_account.c:1088
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
 
-#: src/mainwindow.c:384
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
+#: src/prefs_account.c:1096
+#, fuzzy
+msgid "Default inbox"
+msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
 
-#: src/mainwindow.c:388
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+#: src/prefs_account.c:1119
+#, fuzzy
+msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
+msgstr ""
+"¶íïéãìá ôïõ ðñþôïõ áäéÜâáóôïõ ìçíýìáôïò êáôÜ ôç ìåôáêßíçóç óå Ýíá êáôÜëïãï"
 
-#: src/mainwindow.c:392
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
+#: src/prefs_account.c:1126
+#, fuzzy
+msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
+msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
 
-#: src/mainwindow.c:395
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
+#: src/prefs_account.c:1174
+msgid "Add Date header field"
+msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
 
-#: src/mainwindow.c:397
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
+#: src/prefs_account.c:1175
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
 
-#: src/mainwindow.c:400
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
+#: src/prefs_account.c:1182
+msgid "Add user-defined header"
+msgstr "ÐñïóèÞêç êåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
 
-#: src/mainwindow.c:403
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
+#: src/prefs_account.c:1184 src/prefs_common.c:2327 src/prefs_common.c:2352
+msgid " Edit... "
+msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
 
-#: src/mainwindow.c:406
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
+#: src/prefs_account.c:1194
+msgid "Authentication"
+msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:408
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
+#: src/prefs_account.c:1202
+msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
+msgstr "Ðéóôïðïßçóç SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/mainwindow.c:410
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+#: src/prefs_account.c:1248
+msgid ""
+"If you leave these entries empty, the same\n"
+"user ID and password as receiving will be used."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:414
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
+#: src/prefs_account.c:1257
+msgid "Authenticate with POP3 before sending"
+msgstr "Ðéóôïðïßçóç ìå POP3 ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
 
-#: src/mainwindow.c:417
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/prefs_account.c:1294
+msgid "Signature file"
+msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
 
-#: src/mainwindow.c:420
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
+#: src/prefs_account.c:1302
+#, fuzzy
+msgid "Automatically set the following addresses"
+msgstr "Áõôüìáôïò ïñéóìüò áõôþí ôùí äéåõèýíóåùí"
 
-#: src/mainwindow.c:422
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
+#. to
+#: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:47
+msgid "Cc"
+msgstr "Êïéíïðïßçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:426
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
+#: src/prefs_account.c:1324
+msgid "Bcc"
+msgstr "Bcc"
 
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
+#: src/prefs_account.c:1337
+msgid "Reply-To"
+msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
 
-#: src/mainwindow.c:430
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
+#: src/prefs_account.c:1383
+#, fuzzy
+msgid "Default Actions"
+msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
 
-#: src/mainwindow.c:432
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
+#: src/prefs_account.c:1391
+msgid "Encrypt message by default"
+msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
 
-#: src/mainwindow.c:435
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
+#: src/prefs_account.c:1394
+msgid "Plain ASCII-armored"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:437
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
+#: src/prefs_account.c:1399
+msgid "Sign message by default"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
 
-#: src/mainwindow.c:445
-msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+#: src/prefs_account.c:1401
+msgid "Sign key"
+msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
 
-#: src/mainwindow.c:446
-msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
+#: src/prefs_account.c:1409
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "×Þóç ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý GnuPG"
 
-#: src/mainwindow.c:449
-msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
+#: src/prefs_account.c:1418
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "ÅðéëïãÞ êëåéäéïý ìå âÜóç ôçí email äéåýèõíóç"
 
-#: src/mainwindow.c:452
-msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+#: src/prefs_account.c:1427
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Ïñßóôå ìå ôï ÷Ýñé ôï êëåéäß"
 
-#: src/mainwindow.c:453
-msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
+#: src/prefs_account.c:1443
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "×ñÞóôçò Þ key ID:"
 
-#: src/mainwindow.c:454
-msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+#: src/prefs_account.c:1468
+msgid "Warning - Privacy/Plain ASCII-armored"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:455
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+#: src/prefs_account.c:1469
+msgid ""
+"Its not recommend to use the old style plain ASCII-\n"
+"armored mode for encrypted messages. It doesn't comply\n"
+"with the RFC 3156 - MIME security with OpenPGP."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:456
-msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+#: src/prefs_account.c:1506
+msgid "Use SSL for POP3 connection"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:457
-msgid "/_Message/Forward as a_ttachment"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
+#: src/prefs_account.c:1508
+msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:460
-msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
+#: src/prefs_account.c:1510
+msgid "Use SSL for NNTP connection"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:461
-msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁíôéãñáöÞ..."
+#: src/prefs_account.c:1512
+msgid "Send (SMTP)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:462
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+#: src/prefs_account.c:1520
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:463
-msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
+#: src/prefs_account.c:1529
+msgid "Use SSL for SMTP connection"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:464
-msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
+#: src/prefs_account.c:1538
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:465
-msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
+#: src/prefs_account.c:1655
+msgid "Specify SMTP port"
+msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
 
-#: src/mainwindow.c:466
-msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
+#: src/prefs_account.c:1661
+msgid "Specify POP3 port"
+msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò POP3"
 
-#: src/mainwindow.c:467
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
+#: src/prefs_account.c:1667
+#, fuzzy
+msgid "Specify IMAP4 port"
+msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
 
-#: src/mainwindow.c:468
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+#: src/prefs_account.c:1673
+#, fuzzy
+msgid "Specify NNTP port"
+msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
 
-#: src/mainwindow.c:471
-msgid "/_Message/Open in new _window"
-msgstr "/ÌÞíõìá/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
+#: src/prefs_account.c:1678
+msgid "Specify domain name"
+msgstr "Ïñéóìüò ôïõ ïíüìáôïò ôïõ domain"
 
-#: src/mainwindow.c:472
-msgid "/_Message/View _source"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç ôïõ ðçãáßïõ"
+#: src/prefs_account.c:1688
+msgid "Tunnel command to open connection"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:473
-msgid "/_Message/Show all _header"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò êåöáëßäáò"
+#: src/prefs_account.c:1696
+msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:474
-msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+#: src/prefs_account.c:1720
+#, fuzzy
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/mainwindow.c:476
-msgid "/_Summary"
-msgstr "/Ðåñßëçøç"
+#: src/prefs_account.c:1774
+#, fuzzy
+msgid "Put sent messages to"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
 
-#: src/mainwindow.c:477
-msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
+#: src/prefs_account.c:1776
+#, fuzzy
+msgid "Put draft messages to"
+msgstr "Ôýëéîç ìçíõìÜôùí óôïõò"
 
-#: src/mainwindow.c:479
-msgid "/_Summary/_Filter messages"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
+#: src/prefs_account.c:1778
+#, fuzzy
+msgid "Put deleted messages to"
+msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
 
-#: src/mainwindow.c:480
-msgid "/_Summary/E_xecute"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
+#: src/prefs_account.c:1842
+#, fuzzy
+msgid "Account name is not entered."
+msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/mainwindow.c:481
-msgid "/_Summary/_Update"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅíçìÝñùóç"
+#: src/prefs_account.c:1846
+msgid "Mail address is not entered."
+msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
-msgid "/_Summary/---"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/---"
+#: src/prefs_account.c:1851
+msgid "SMTP server is not entered."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/mainwindow.c:483
-msgid "/_Summary/_Prev message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
+#: src/prefs_account.c:1856
+msgid "User ID is not entered."
+msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/mainwindow.c:484
-msgid "/_Summary/_Next message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
+#: src/prefs_account.c:1861
+msgid "POP3 server is not entered."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/mainwindow.c:485
-msgid "/_Summary/N_ext unread message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+#: src/prefs_account.c:1866
+msgid "IMAP4 server is not entered."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/mainwindow.c:487
-msgid "/_Summary/_Go to other folder"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
+#: src/prefs_account.c:1871
+msgid "NNTP server is not entered."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/mainwindow.c:489
-msgid "/_Summary/_Sort"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç"
+#: src/prefs_account.c:1877
+#, fuzzy
+msgid "local mailbox filename is not entered."
+msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/mainwindow.c:490
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
+#: src/prefs_account.c:1883
+#, fuzzy
+msgid "mail command is not entered."
+msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/mainwindow.c:491
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
+#: src/prefs_common.c:943
+msgid "Creating common preferences window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ êïéíþí åðéëïãþí...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:492
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
+#: src/prefs_common.c:947
+msgid "Common Preferences"
+msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
 
-#: src/mainwindow.c:493
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
+#: src/prefs_common.c:971
+#, fuzzy
+msgid "Spell Checker"
+msgstr "¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
+#: src/prefs_common.c:974
+#, fuzzy
+msgid "Quote"
+msgstr "ÏõñÜ"
 
-#: src/mainwindow.c:495
-msgid "/_Summary/_Sort/---"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/---"
+#: src/prefs_common.c:976
+msgid "Display"
+msgstr "ÅìöÜíéóç"
 
-#: src/mainwindow.c:496
-msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
+#: src/prefs_common.c:978
+msgid "Message"
+msgstr "ÌÞíõìá"
 
-#: src/mainwindow.c:498
-msgid "/_Summary/_Thread view"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÍçìáôéêÞ áðåéêüíéóç"
+#: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:324
+msgid "Other"
+msgstr "¶ëëá"
 
-#: src/mainwindow.c:499
-msgid "/_Summary/Unt_hread view"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Unt_hread view"
+#: src/prefs_common.c:1036 src/prefs_common.c:1256
+msgid "External program"
+msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
 
-#: src/mainwindow.c:500
-msgid "/_Summary/Set display _item..."
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
+#: src/prefs_common.c:1045
+msgid "Use external program for incorporation"
+msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/mainwindow.c:504
-msgid "/_Tool/_Log window"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
+#: src/prefs_common.c:1052 src/prefs_common.c:1271
+msgid "Command"
+msgstr "ÅíôïëÞ"
 
-#: src/mainwindow.c:506
-msgid "/_Configuration"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò"
+#: src/prefs_common.c:1066
+msgid "Local spool"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:507
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
+#: src/prefs_common.c:1077
+msgid "Incorporate from spool"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:509
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+#: src/prefs_common.c:1079
+msgid "Filter on incorporation"
+msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
 
-#: src/mainwindow.c:511
-msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
+#: src/prefs_common.c:1087
+msgid "Spool directory"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:513
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
+#: src/prefs_common.c:1105
+msgid "Auto-check new mail"
+msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
 
-#: src/mainwindow.c:514
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
+#: src/prefs_common.c:1107
+#, fuzzy
+msgid "every"
+msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
 
-#: src/mainwindow.c:516
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
+#: src/prefs_common.c:1119 src/prefs_common.c:2502
+msgid "minute(s)"
+msgstr "ëåðôÜ"
 
-#: src/mainwindow.c:518
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
+#: src/prefs_common.c:1128
+msgid "Check new mail on startup"
+msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
 
-#: src/mainwindow.c:522
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
+#: src/prefs_common.c:1131
+msgid "No error popup on receive error"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:523
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
+#: src/prefs_common.c:1133
+#, fuzzy
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/mainwindow.c:524
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
+#: src/prefs_common.c:1136
+msgid "Run command when new mail arrives"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:525
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
+#: src/prefs_common.c:1146
+msgid "after autochecking"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:554
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
+#: src/prefs_common.c:1148
+msgid "after manual checking"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:673
+#: src/prefs_common.c:1162
 #, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
-
-#: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
-msgid "Untitled"
-msgstr "×ùñßò ôßôëï"
+msgid ""
+"Command  to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:840
-msgid "none"
-msgstr "êáíÝíá"
+#: src/prefs_common.c:1188
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Maximum number of articles to download\n"
+"(unlimited if 0 is specified)"
+msgstr ""
+"ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
+"(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
 
-#: src/mainwindow.c:849
-#, c-format
-msgid "Current account: %s"
-msgstr "ÔñÝ÷ïí ëïãáñéáóìüò: %s"
+#: src/prefs_common.c:1264
+msgid "Use external program for sending"
+msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá áðïóôïëÞ"
 
-#: src/mainwindow.c:940
-#, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
+#: src/prefs_common.c:1290
+#, fuzzy
+msgid "Save sent messages to Sent"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
 
-#: src/mainwindow.c:948
-msgid "Empty trash"
-msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+#: src/prefs_common.c:1292
+#, fuzzy
+msgid "Queue messages that fail to send"
+msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ áðÝôõ÷å ç áðïóôïëÞ ôïõò"
 
-#: src/mainwindow.c:949
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
+#: src/prefs_common.c:1294
+msgid "Send return receipt on request"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:977
-msgid "Add mailbox"
-msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
+#: src/prefs_common.c:1300
+msgid "Outgoing codeset"
+msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
 
-#: src/mainwindow.c:978
-msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
+#: src/prefs_common.c:1315
+msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
-"Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
-"óáñùèåß áõôüìáôá."
 
-#: src/mainwindow.c:984
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
+#: src/prefs_common.c:1316
+msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr "Mailbox"
+#: src/prefs_common.c:1318
+msgid "Unicode (UTF-8)"
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
-msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
-msgstr ""
-"Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
-"ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
+#: src/prefs_common.c:1320
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
 
-#: src/mainwindow.c:1141
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr "Ñõèìßóåéò widgets..."
+#: src/prefs_common.c:1321
+#, fuzzy
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
+
+#: src/prefs_common.c:1322
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:1342
-msgid "Get"
-msgstr "ËÞøç"
+#: src/prefs_common.c:1323
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:1343
-msgid "Incorporate new mail"
-msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
+#: src/prefs_common.c:1324
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
 
-#: src/mainwindow.c:1348
-msgid "Get all"
-msgstr "ËÞøç\nüëùí"
+#: src/prefs_common.c:1325
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
 
-#: src/mainwindow.c:1349
-msgid "Incorporate new mail of all accounts"
-msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
+#: src/prefs_common.c:1326
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
 
-#: src/mainwindow.c:1360
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
+#: src/prefs_common.c:1328
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
 
-#: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
-msgid "Compose"
-msgstr "Óýíèåóç"
+#: src/prefs_common.c:1330
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
 
-#: src/mainwindow.c:1371
-msgid "Compose new message"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+#: src/prefs_common.c:1332
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:1378
-msgid "Reply"
-msgstr "ÁðÜíôçóç"
+#: src/prefs_common.c:1333
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
 
-#: src/mainwindow.c:1379
-msgid "Reply to the message"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óôï ìÞíõìá"
+#: src/prefs_common.c:1335
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:1386
-msgid "Reply all"
-msgstr "ÁðÜíôçóç\nüëùí"
+#: src/prefs_common.c:1337
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:1387
-msgid "Reply to all"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+#: src/prefs_common.c:1338
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:1394
-msgid "Forward"
-msgstr "Ðñïþèçóç"
+#: src/prefs_common.c:1340
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "ÁðëïðïéçìÝíç ÊéíåæéêÞ (GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:1395
-msgid "Forward the message"
-msgstr "Ðñïþèçóç ìçíýìáôïò"
+#: src/prefs_common.c:1341
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:1406
-msgid "Delete the message"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
+#: src/prefs_common.c:1343
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (EUC-TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:1414
-msgid "Execute"
-msgstr "ÅêôÝëåóç"
+#: src/prefs_common.c:1344
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "ÊéíåæéêÞ (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:1415
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "ÅêôÝëåóç óçìåéùìÝíçò åñãáóßáò"
+#: src/prefs_common.c:1346
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "ÊïñåáôéêÞ (EUC-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:1423
-msgid "Next"
-msgstr "Åðüìåíï"
+#: src/prefs_common.c:1347
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1424
-msgid "Next unread message"
-msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+#: src/prefs_common.c:1348
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1434
-msgid "Prefs"
-msgstr "ÅðéëïãÝò"
+#: src/prefs_common.c:1357
+msgid ""
+"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
+"for the current locale will be used."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1435
-msgid "Common preference"
-msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
+#: src/prefs_common.c:1485
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
-msgid "Account"
-msgstr "Ëïã/óìüò"
+#. spell checker defaults
+#: src/prefs_common.c:1548
+msgid "Global spelling checker settings"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1443
-msgid "Account setting"
-msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
+#: src/prefs_common.c:1555
+msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
-msgid "Exit"
-msgstr "¸îïäïò"
+#: src/prefs_common.c:1566
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
+#: src/prefs_common.c:1568
+msgid ""
+"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
+"with the last used dictionary faster."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1793
-msgid "Sending queued message failed."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+#: src/prefs_common.c:1579
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1924
-#, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
+#: src/prefs_common.c:1606
+#, fuzzy
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
 
-#: src/mbox.c:68
-#, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
+#. Suggestion mode
+#: src/prefs_common.c:1622
+#, fuzzy
+msgid "Default suggestion mode"
+msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
 
-#: src/mbox.c:78
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
+#. Color
+#: src/prefs_common.c:1637
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:85
-#, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ìïñöïðïßçóç mbox: %s\n"
+#: src/prefs_common.c:1747
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
 
-#: src/mbox.c:92
-#, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
+#: src/prefs_common.c:1752
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
 
-#: src/mbox.c:109
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
+#. Account autoselection
+#: src/prefs_common.c:1763
+#, fuzzy
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
 
-#: src/mbox.c:159
-#, c-format
-msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:1771
+#, fuzzy
+msgid "when replying"
+msgstr "ÐáñÜèåóç ôïõ ìçíýìáôïò üôáí áðáíôÜôå"
 
-#: src/mbox.c:194
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
+#: src/prefs_common.c:1773
+msgid "when forwarding"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:226
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "ÂñÝèçêáí %d ìçíýìáôá.\n"
+#: src/prefs_common.c:1775
+msgid "when re-editing"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:243
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
+#: src/prefs_common.c:1782
+#, fuzzy
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
 
-#: src/mbox.c:244
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí 'flock' áíôß ãéá ôçí 'file' áí åßíáé äõíáôüí.\n"
+#: src/prefs_common.c:1791 src/prefs_filtering.c:231
+#, fuzzy
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
 
-#: src/mbox.c:256
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
+#: src/prefs_common.c:1794
+msgid "Block cursor"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:262
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "ôï mailbox ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üëëç äéåñãáóßá, ðåñéìÝíù...\n"
+#: src/prefs_common.c:1797
+msgid "Keep the original 'From' header when bouncing"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:291
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá êëåéäþóù ôï %s\n"
+#: src/prefs_common.c:1803
+msgid "Undo level"
+msgstr ""
 
-#: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "áðáñÜäåêôïò ôýðïò êëåéäþìáôïò\n"
+#. line-wrapping
+#: src/prefs_common.c:1818
+#, fuzzy
+msgid "Message wrapping"
+msgstr "ÌÞíõìá"
 
-#: src/mbox.c:331
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá îåêëåéäþóù ôï %s\n"
+#: src/prefs_common.c:1832
+msgid "Wrap messages at"
+msgstr "Ôýëéîç ìçíõìÜôùí óôïõò"
 
-#: src/mbox.c:362
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ìçäåíßóù ôï mailbox.\n"
+#: src/prefs_common.c:1844
+msgid "characters"
+msgstr "÷áñáêôÞñåò"
 
-#: src/mbox.c:383
-#, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "ÅîáãùãÞ ìçíõìÜôùí áðü %s ðñïò %s...\n"
+#: src/prefs_common.c:1854
+msgid "Wrap quotation"
+msgstr "Ôýëéîç ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/messageview.c:67
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
+#: src/prefs_common.c:1856
+msgid "Wrap before sending"
+msgstr "Ôýëéîç ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
 
-#: src/mh.c:155
-#, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
+#: src/prefs_common.c:1859
+msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:329 src/mh.c:396
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
+#. reply
+#: src/prefs_common.c:1923
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr ""
 
-#: src/mh.c:340 src/mh.c:414
-#, c-format
-msgid "%s already exists."
-msgstr "ôï %s õðÜñ÷åé Þäç"
+#: src/prefs_common.c:1925
+#, fuzzy
+msgid "Reply format"
+msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
 
-#: src/mh.c:553
-#, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
+#: src/prefs_common.c:1940 src/prefs_common.c:1979
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "ÓÞìá ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/mh.c:752
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\tÁíáæÞôçóç óôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
+#. forward
+#: src/prefs_common.c:1964
+#, fuzzy
+msgid "Forward format"
+msgstr "Ðñïþèçóç"
 
-#: src/mh.c:807
-#, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "%d áðñïóðÝëáóôï(á) ìÞíõìá(ôá) âñÝèçêå(áí)\n"
+#: src/prefs_common.c:2008
+msgid " Description of symbols "
+msgstr " ÐåñéãñáöÞ óõìâüëùí"
 
-#: src/mh.c:813
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\tÔáîéíïìþ áñéèìçôéêÜ ôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
+#. quote chars
+#: src/prefs_common.c:2016
+#, fuzzy
+msgid "Quoting characters"
+msgstr "÷áñáêôÞñåò"
 
-#: src/mimeview.c:113
-msgid "/_Open"
-msgstr "/¶íïéãìá"
+#: src/prefs_common.c:2031
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:114
-msgid "/Open _with..."
-msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
+#: src/prefs_common.c:2084
+msgid "Font"
+msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
 
-#: src/mimeview.c:115
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
+#: src/prefs_common.c:2113
+msgid "Small"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+#: src/prefs_common.c:2132
+msgid "Normal"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:119
-msgid "/_Check signature"
-msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_common.c:2151
+#, fuzzy
+msgid "Bold"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò"
 
-#: src/mimeview.c:139
-msgid "MIME Type"
-msgstr "Ôýðïò MIME"
+#: src/prefs_common.c:2176
+msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
+msgstr ""
+"ÌåôÝöñáóå ôá ïíüìáôá ôùí ðåäßùí ôçò åðéêåöáëßäáò (üðùò ôï `From:' óå `Áðü')"
 
-#: src/mimeview.c:143
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò MIME...\n"
+#: src/prefs_common.c:2179
+msgid "Display unread number next to folder name"
+msgstr "ÅìöÜíéóç áñéèìïý áäéÜâáóôùí äßðëá óôï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ"
 
-#: src/mimeview.c:244
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr "ÅðéëÝîôå \"¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò\" ãéá Ýëåã÷ï"
+#: src/prefs_common.c:2182
+#, fuzzy
+msgid "Automatically display images"
+msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
 
-#: src/mimeview.c:415
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
+#: src/prefs_common.c:2191
+msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
+msgstr ""
 
-#: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
+#: src/prefs_common.c:2206
+#, fuzzy
+msgid "letters"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2018
-msgid "Save as"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
+#. ---- Summary ----
+#: src/prefs_common.c:2212
+msgid "Summary View"
+msgstr "Áðåéêüíéóç Ðåñßëçøçò"
 
-#: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2023
-msgid "Overwrite"
-msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
+#: src/prefs_common.c:2221
+msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
+msgstr ""
+"ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôç óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóôå åóåßò"
 
-#: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2024
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
+#: src/prefs_common.c:2224
+#, fuzzy
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "Ïñéóìüò åìöÜíéóçò êåöáëßäáò"
 
-#: src/mimeview.c:769
-msgid "Open with"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+#: src/prefs_common.c:2226
+msgid "Enable horizontal scroll bar"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç ïñéæüíôéáò ãñáììÞò êýëéóçò"
 
-#: src/mimeview.c:770
-msgid ""
-"Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+#: src/prefs_common.c:2228
+msgid "Expand threads"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ:\n"
-"(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
-
-#: src/mimeview.c:822
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
 
-#: src/news.c:93
-#, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
+#: src/prefs_common.c:2231
+#, fuzzy
+msgid "Display unread messages with bold font"
+msgstr "ÅìöÜíéóç áñéèìïý áäéÜâáóôùí äßðëá óôï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ"
 
-#: src/news.c:176
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
+#: src/prefs_common.c:2239 src/prefs_common.c:3107 src/prefs_common.c:3145
+msgid "Date format"
+msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
 
-#: src/news.c:245
-#, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "ôï Üñèñï %d Ý÷åé ðñïóðåëáóôåß Þäç.\n"
+#: src/prefs_common.c:2261
+msgid " Set display item of summary... "
+msgstr " Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí ðåñßëçøçò... "
 
-#: src/news.c:257
-msgid "can't select group %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôçí ïìÜäá %s\n"
+#: src/prefs_common.c:2322
+msgid "Enable coloration of message"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñùìáôéóìïý ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/news.c:262
-#, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
+#: src/prefs_common.c:2341
+msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
+msgstr "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 
-#: src/news.c:267
-#, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
+#: src/prefs_common.c:2343
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ôìÞìáôïò ìå ôçí êåöáëßäá ðÜíù áðü ôçí ðñïâïëÞ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/news.c:299
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
+#: src/prefs_common.c:2350
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò êåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/news.c:323
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
+#: src/prefs_common.c:2372
+msgid "Line space"
+msgstr "ÄéÜóôçìá ãñáììþí"
 
-#: src/news.c:393
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
+#: src/prefs_common.c:2386 src/prefs_common.c:2426
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "pixel(s)"
 
-#: src/news.c:400
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
+#: src/prefs_common.c:2391
+msgid "Leave space on head"
+msgstr "Íá ìÝíåé äéÜóôçìá óôçí êåöáëßäá"
 
-#: src/news.c:409
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
+#: src/prefs_common.c:2393
+msgid "Scroll"
+msgstr "Êýëéóç"
 
-#: src/news.c:422
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
+#: src/prefs_common.c:2400
+msgid "Half page"
+msgstr "ÌéóÞ óåëßäá"
 
-#: src/news.c:425
-msgid "can't get xover\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xover\n"
+#: src/prefs_common.c:2406
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "ÏìáëÞ êýëéóç"
 
-#: src/news.c:431
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xover.\n"
+#: src/prefs_common.c:2412
+msgid "Step"
+msgstr "ÊáôÜ âÞìáôá"
 
-#: src/news.c:439
-#, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+#: src/prefs_common.c:2479
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
 
-#: src/news.c:456 src/news.c:481
-msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xhdr\n"
+#: src/prefs_common.c:2482
+msgid "Show signature check result in a popup window"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò ôïõ åëÝã÷ïõ óå îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï"
 
-#: src/news.c:464 src/news.c:489
-msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+#: src/prefs_common.c:2488
+msgid "Store passphrase temporarily"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:613
-#, c-format
-msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
-msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá 1 - %d... "
+#: src/prefs_common.c:2490
+#, fuzzy
+msgid "- remove after"
+msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
 
-#: src/news.c:642
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tÄéáãñÜöù üëá ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá... "
+#: src/prefs_common.c:2510
+msgid ""
+"(A setting of '0' will store the passphrase\n"
+" for the whole session)"
+msgstr ""
 
-#: src/nntp.c:52
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
+#: src/prefs_common.c:2523
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr "Grab input while entering a passphrase"
 
-#: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
-#, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
+#: src/prefs_common.c:2528
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "ÅìöÜíéóç åéäïðïßçóçò êáôÜ ôçí åêêßíçóç áí ôï GnuPG äåí ëåéôïõñãåß"
 
-#: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
+#. create default signkey box
+#: src/prefs_common.c:2535
+msgid "Default Sign Key"
+msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
 
-#: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
+#: src/prefs_common.c:2657
+msgid "Open first unread message when entering a folder"
+msgstr ""
+"¶íïéãìá ôïõ ðñþôïõ áäéÜâáóôïõ ìçíýìáôïò êáôÜ ôç ìåôáêßíçóç óå Ýíá êáôÜëïãï"
 
-#: src/passphrase.c:77
-msgid "Passphrase"
-msgstr "ÊùäéêÞ öñÜóç"
+#: src/prefs_common.c:2661
+msgid "Go to inbox after receiving new mail"
+msgstr "Ìåôáêßíçóç óôïí êáôÜëïãï åéóåñ÷ïìÝíùí ìåôÜ ôç ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/passphrase.c:240
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[÷ùñßò user id]"
+#: src/prefs_common.c:2669
+msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
+msgstr "Áõôüìáôç åêôÝëåóç ãéá ôç ìåôáöïñÜ êáé äéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/passphrase.c:244
-#, c-format
+#: src/prefs_common.c:2676
+#, fuzzy
 msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+"(Messages will be marked until execution\n"
+" if this is turned off)"
 msgstr ""
-"%sÐáñáêáëþ åéóÜãåôå ôçí êùäéêÞ öñÜóç ãéá:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+"(Ôá ìçíýìáôá áðëÜ èá óçìáíèïýí ìÝ÷ñé ôçí åêôÝëåóç\n"
+"áí áõôü åßíáé áðåðéëåãìÝíï)"
 
-#: src/passphrase.c:248
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
+#: src/prefs_common.c:2688
+msgid "Show receive dialog"
 msgstr ""
-"ËÜèïò êùäéêÞ öñÜóç! ÎáíáðñïóðáèÞóôå...\n"
-"\n"
 
-#: src/pop.c:98 src/pop.c:145
-msgid "error occurred on authorization\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
+#: src/prefs_common.c:2698 src/prefs_common.c:2732
+msgid "Always"
+msgstr ""
 
-#: src/pop.c:117
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Ðñïáðáéôïýìåíç timestamp APOP äåí âñÝèçêå óôï ÷áéñåôéóìü\n"
+#: src/prefs_common.c:2699
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr ""
 
-#: src/pop.c:123
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Óõíôáêôéêü óöÜëìá timestamp óôï ÷áéñåôéóìü\n"
+#: src/prefs_common.c:2701
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
 
-#: src/pop.c:171 src/pop.c:212
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
+#: src/prefs_common.c:2714
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "ÐñïóèÞêç äéåýèõíóçò óôïí ðñïïñéóìü óå äéðëü êëéê"
 
-#: src/prefs.c:56
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
+#: src/prefs_common.c:2721
+#, fuzzy
+msgid "Show no-unread-message dialog"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
 
-#: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
-#, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "ÂñÝèçêå %s\n"
+#: src/prefs_common.c:2734
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:90
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
+#: src/prefs_common.c:2736
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
-#: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
-#: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
-#: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
-#: src/prefs_filter.c:542
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
+#: src/prefs_common.c:2767
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:216
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "Ïé ñõèìßóåéò áðïèçêåýôçêáí.\n"
+#: src/prefs_common.c:2832
+#, fuzzy, c-format
+msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
+msgstr ""
+"Åîùôåñéêü ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/prefs.c:469
-msgid "Apply"
-msgstr "ÅöáñìïãÞ"
+#: src/prefs_common.c:2841
+msgid "Web browser"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:409
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôùí ëïãáñéáóìþí...\n"
+#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3425
+msgid "Print"
+msgstr "Åêôýðùóç"
 
-#: src/prefs_account.c:436
-#, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
+#. On Exit
+#: src/prefs_common.c:2895
+msgid "On exit"
+msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
 
-#: src/prefs_account.c:449
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
+#: src/prefs_common.c:2903
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "Åðéâåâáßùóç åîüäïõ"
 
-#: src/prefs_account.c:454
-msgid "Preferences for each account"
-msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü"
+#: src/prefs_common.c:2910
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "¶äåéáóìá ôùí äéáãñáììÝíùí óôçí Ýîïäï"
 
-#: src/prefs_account.c:477
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôïõ ëïãáñéáóìïý...\n"
+#: src/prefs_common.c:2912
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "Åðéâåâáßùóç ðñéí ôï Üäåéáóìá"
 
-#: src/prefs_account.c:497
-msgid "Basic"
-msgstr "ÂáóéêÜ"
+#: src/prefs_common.c:2916
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç áí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
 
-#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
-msgid "Receive"
-msgstr "ËÞøç"
+#: src/prefs_common.c:3083
+msgid "the full abbreviated weekday name"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
-msgid "Privacy"
-msgstr "Ìõóôéêüôçôá"
+#: src/prefs_common.c:3084
+msgid "the full weekday name"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:509
-msgid "Advanced"
-msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
+#: src/prefs_common.c:3085
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:563
-msgid "Name of this account"
-msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
+#: src/prefs_common.c:3086
+msgid "the full month name"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:572
-msgid "Usually used"
-msgstr "ÓõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíïò"
+#: src/prefs_common.c:3087
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:576
-msgid "Personal information"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
+#: src/prefs_common.c:3088
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:585
-msgid "Full name"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+#: src/prefs_common.c:3089
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:591
-msgid "Mail address"
-msgstr "Äéåýèõíóç mail"
+#: src/prefs_common.c:3090
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:597
-msgid "Organization"
-msgstr "Ïñãáíéóìüò"
+#: src/prefs_common.c:3091
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:621
-msgid "Server information"
-msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
+#: src/prefs_common.c:3092
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:642
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr "POP3 (óýíçèåò)"
+#: src/prefs_common.c:3093
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:644
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (ðéóôïðïßçóç APOP)"
+#: src/prefs_common.c:3094
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:646
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
+#: src/prefs_common.c:3095
+msgid "either AM or PM"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:648
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "ÍÝá (NNTP)"
+#: src/prefs_common.c:3096
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:650
-msgid "None (local)"
-msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
+#: src/prefs_common.c:3097
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:672
-msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Áõôüò ï åîõðçñÝôçò áðáéôåß ðéóôïðïßçóç"
+#: src/prefs_common.c:3098
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:711
-msgid "News server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
+#: src/prefs_common.c:3099
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:717
-msgid "Server for receiving"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
+#: src/prefs_common.c:3100
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:723
-msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
+#: src/prefs_common.c:3101
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:730
-msgid "User ID"
-msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
+#: src/prefs_common.c:3122
+#, fuzzy
+msgid "Specifier"
+msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/prefs_account.c:736
-msgid "Password"
-msgstr "Êùäéêüò"
+#: src/prefs_common.c:3123
+#, fuzzy
+msgid "Description"
+msgstr "Ðñïïñéóìüò"
 
-#: src/prefs_account.c:786
-msgid "POP3"
-msgstr "POP3"
+#: src/prefs_common.c:3162
+msgid "Example"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:794
-msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
+#: src/prefs_common.c:3250
+msgid "Set message colors"
+msgstr "¼ñéóìïò ÷ñùìÜôùí ìçíýìáôïò"
 
-#: src/prefs_account.c:796
-msgid "Download all messages on server"
-msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç"
+#: src/prefs_common.c:3258
+msgid "Colors"
+msgstr "×ñþìáôá"
+
+#: src/prefs_common.c:3299
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ðñþôï åðßðåäï"
+
+#: src/prefs_common.c:3305
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Äåýôåñï åðßðåäï"
+
+#: src/prefs_common.c:3311
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ôñßôï åðßðåäï"
 
-#: src/prefs_account.c:799
-msgid "`Get all' checks for new mail on this account"
-msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
+#: src/prefs_common.c:3317
+msgid "URI link"
+msgstr "Óýíäåóìïò URI"
 
-#: src/prefs_account.c:801
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
+#: src/prefs_common.c:3323
+#, fuzzy
+msgid "Target folder"
+msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
 
-#: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
-msgid "Header"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+#: src/prefs_common.c:3330
+msgid "Recycle quote colors"
+msgstr "Áíáêýêëùóç ÷ñùìÜôùí ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_account.c:845
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
+#: src/prefs_common.c:3393
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ðñþôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_account.c:846
-msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
+#: src/prefs_common.c:3396
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò äåýôåñïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_account.c:853
-msgid "Add user-defined header"
-msgstr "ÐñïóèÞêç êåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
+#: src/prefs_common.c:3399
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ôñßôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
-msgid " Edit... "
-msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
+#: src/prefs_common.c:3402
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ãéá URI"
 
-#: src/prefs_account.c:865
-msgid "Automatically set following addresses"
-msgstr "Áõôüìáôïò ïñéóìüò áõôþí ôùí äéåõèýíóåùí"
+#: src/prefs_common.c:3405
+#, fuzzy
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ôñßôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_account.c:874
-msgid "Cc"
-msgstr "Êïéíïðïßçóç"
+#: src/prefs_common.c:3409
+#, fuzzy
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ãéá URI"
 
-#: src/prefs_account.c:887
-msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
+#: src/prefs_common.c:3542
+msgid "Font selection"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
 
-#: src/prefs_account.c:900
-msgid "Reply-To"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
+#: src/prefs_common.c:3616
+#, fuzzy
+msgid "Key bindings"
+msgstr "ÓôÝëíù"
 
-#: src/prefs_account.c:913
-msgid "Authentication"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+#: src/prefs_common.c:3630
+msgid ""
+"Select the preset of key bindings.\n"
+"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:921
-msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç SMTP (SMTP AUTH)"
+#: src/prefs_common.c:3645 src/prefs_common.c:3969
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:923
-msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç ìå POP3 ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
+#: src/prefs_customheader.c:145
+msgid "Creating custom header setting window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:957
-msgid "Signature file"
-msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_customheader.c:163
+msgid "Custom header setting"
+msgstr "Ñõèìßóåéò åéäéêÞò êåöáëßäáò"
 
-#: src/prefs_account.c:986
-msgid "Sign key"
-msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_customheader.c:261
+msgid "Custom headers"
+msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
 
-#: src/prefs_account.c:994
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "×Þóç ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý GnuPG"
+#: src/prefs_customheader.c:315
+msgid "Reading custom header configuration...\n"
+msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:1003
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êëåéäéïý ìå âÜóç ôçí email äéåýèõíóç"
+#: src/prefs_customheader.c:360
+msgid "Writing custom header configuration...\n"
+msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:1012
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "Ïñßóôå ìå ôï ÷Ýñé ôï êëåéäß"
+#: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
+#: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1031
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_account.c:1028
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "×ñÞóôçò Þ key ID:"
+#: src/prefs_customheader.c:539
+msgid "Delete header"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ êåöáëßäáò"
 
-#: src/prefs_account.c:1073
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
+#: src/prefs_customheader.c:540
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
 
-#: src/prefs_account.c:1085
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò POP3"
+#: src/prefs_display_header.c:178
+msgid "Creating display header setting window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åìöÜíéóçò ñõèìßóåùí åðéêåöáëßäáò...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:1097
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Ïñéóìüò ôïõ ïíüìáôïò ôïõ domain"
+#: src/prefs_display_header.c:201
+msgid "Display header setting"
+msgstr "Ïñéóìüò åìöÜíéóçò êåöáëßäáò"
 
-#: src/prefs_account.c:1144
-msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#. header name
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
+msgid "Header name"
+msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
 
-#: src/prefs_account.c:1149
-msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_display_header.c:257
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Åìöáíéóèåßóåò êåöáëßäåò"
 
-#: src/prefs_account.c:1154
-msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_display_header.c:315
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "ÊñõììÝíåò êåöáëßäåò"
 
-#: src/prefs_account.c:1159
-msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_display_header.c:345
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ìç ïñéóìÝíùí êåöáëßäùí"
 
-#: src/prefs_account.c:1164
-msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_display_header.c:370
+msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
+msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:1169
-msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_display_header.c:408
+msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
+msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:612
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ êïéíþí åðéëïãþí...\n"
+#: src/prefs_display_header.c:540
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "ÁõôÞ ç êåöáëßäá åßíáé Þäç óôç ëßóôá."
 
-#: src/prefs_common.c:616
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
+#: src/prefs_filter.c:191
+msgid "Creating filter setting window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí ößëôñùí..\n"
 
-#: src/prefs_common.c:640
-msgid "Display"
-msgstr "ÅìöÜíéóç"
+#: src/prefs_filter.c:218
+msgid "Filter setting"
+msgstr "Ñõèìßóåéò ößëôñùí"
 
-#: src/prefs_common.c:642
-msgid "Message"
-msgstr "ÌÞíõìá"
+#: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:364 src/prefs_scoring.c:219
+#, fuzzy
+msgid "Condition"
+msgstr "/Ñõèìßóåéò"
 
-#: src/prefs_common.c:648
-msgid "Interface"
-msgstr "ÄéåðáöÞ"
+#: src/prefs_filter.c:284
+msgid "Keyword"
+msgstr "ËÝîç-êëåéäß"
 
-#: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
-msgid "Other"
-msgstr "¶ëëá"
+#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
+msgid "Predicate"
+msgstr "ÊñéôÞñéï"
 
-#: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
-msgid "External program"
-msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
+#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715
+#: src/prefs_filter.c:718 src/prefs_filter.c:873 src/prefs_filter.c:876
+#: src/prefs_matcher.c:133
+msgid "contains"
+msgstr "ðåñéÝ÷åé"
 
-#: src/prefs_common.c:699
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
+#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:873
+#: src/prefs_filter.c:876
+msgid "not contain"
+msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
 
-#: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
-msgid "Program path"
-msgstr "ÄéáäñïìÞ ðñïãñÜììáôïò"
+#: src/prefs_filter.c:344 src/prefs_filtering.c:469
+msgid "Destination"
+msgstr "Ðñïïñéóìüò"
 
-#: src/prefs_common.c:718
-msgid "Local spool"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filter.c:368
+msgid "Use regex"
+msgstr "×ñÞóç regex"
 
-#: src/prefs_common.c:729
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filter.c:375
+msgid "Don't receive"
+msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
 
-#: src/prefs_common.c:731
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
+#: src/prefs_actions.c:354 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:522
+#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
+msgid "Register"
+msgstr "Êáôá÷þñçóç"
 
-#: src/prefs_common.c:739
-msgid "Spool directory"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:528
+#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
+msgid " Substitute "
+msgstr " ÁíôéêáôÜóôáóç"
 
-#: src/prefs_common.c:757
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
+#: src/prefs_filter.c:432 src/prefs_filtering.c:554
+msgid "Registered rules"
+msgstr "ÏñéóìÝíïé êáíüíåò"
 
-#: src/prefs_common.c:759
-msgid "each"
-msgstr "êÜèå"
+#: src/prefs_filter.c:497
+msgid "Reading filter configuration...\n"
+msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:771
-msgid "minute(s)"
-msgstr "ëåðôÜ"
+#: src/prefs_filter.c:533
+msgid "Writing filter configuration...\n"
+msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:780
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
+#: src/prefs_actions.c:727 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:714
+#: src/prefs_filtering.c:777 src/prefs_filtering.c:800 src/prefs_matcher.c:614
+#: src/prefs_matcher.c:688 src/prefs_scoring.c:454 src/prefs_scoring.c:485
+#: src/prefs_template.c:301
+msgid "(New)"
+msgstr "(ÍÝï)"
 
-#: src/prefs_common.c:782
-msgid "News"
-msgstr "ÍÝá"
+#: src/prefs_filter.c:684 src/prefs_filtering.c:894
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_common.c:790
-msgid ""
-"Maximum article number to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
-msgstr ""
-"ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
-"(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
+#: src/prefs_filter.c:811 src/prefs_filtering.c:970 src/prefs_scoring.c:635
+msgid "Delete rule"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ êáíüíá"
 
-#: src/prefs_common.c:858
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá áðïóôïëÞ"
+#: src/prefs_filter.c:812 src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:636
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôüò ï êáíüíáò;"
 
-#: src/prefs_common.c:882
-msgid "Save sent messages to outbox"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
+#: src/prefs_filtering.c:223
+#, fuzzy
+msgid "Move"
+msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
 
-#: src/prefs_common.c:884
-msgid "Queue messages that failed to send"
-msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ áðÝôõ÷å ç áðïóôïëÞ ôïõò"
+#: src/prefs_filtering.c:224
+#, fuzzy
+msgid "Copy"
+msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
 
-#: src/prefs_common.c:890
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
+#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "ÓÞìáíóç"
 
-#: src/prefs_common.c:905
-msgid "Automatic"
-msgstr "Áõôüìáôç"
+#: src/prefs_filtering.c:227
+#, fuzzy
+msgid "Unmark"
+msgstr "Ó÷üëéá"
 
-#: src/prefs_common.c:906
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
+#: src/prefs_filtering.c:228
+#, fuzzy
+msgid "Mark as read"
+msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
 
-#: src/prefs_common.c:908
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#: src/prefs_filtering.c:229
+#, fuzzy
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
 
-#: src/prefs_common.c:910
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_filtering.c:232
+#, fuzzy
+msgid "Bounce"
+msgstr "êáíÝíá"
 
-#: src/prefs_common.c:912
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
+#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:479
+#, fuzzy
+msgid "Color"
+msgstr "×ñþìáôá"
 
-#: src/prefs_common.c:913
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
+#: src/prefs_filtering.c:235
+#, fuzzy
+msgid "Delete on Server"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ news server"
 
-#: src/prefs_common.c:914
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
+#: src/prefs_filtering.c:329
+#, fuzzy
+msgid "Creating filtering setting window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí ößëôñùí..\n"
 
-#: src/prefs_common.c:915
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
+#: src/prefs_filtering.c:348
+#, fuzzy
+msgid "Filtering setting"
+msgstr "Ñõèìßóåéò ößëôñùí"
 
-#: src/prefs_common.c:916
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
+#: src/prefs_filtering.c:378 src/prefs_scoring.c:234
+msgid "Define ..."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:917
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
+#: src/prefs_filtering.c:390
+#, fuzzy
+msgid "Action"
+msgstr "Ëïã/óìüò"
 
-#: src/prefs_common.c:918
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
+#: src/prefs_filtering.c:500 src/prefs_matcher.c:405
+msgid "Info ..."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:919
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
+#: src/prefs_filtering.c:847 src/prefs_filtering.c:916 src/prefs_scoring.c:531
+#: src/prefs_scoring.c:568 src/prefs_scoring.c:613
+#, fuzzy
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
 
-#: src/prefs_common.c:920
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
+#: src/prefs_filtering.c:876 src/prefs_scoring.c:554 src/prefs_scoring.c:599
+#, fuzzy
+msgid "Score is not set."
+msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_common.c:922
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
+#: src/prefs_folder_item.c:299
+#, fuzzy
+msgid "Folder Property"
+msgstr "Éäéüôçôåò"
 
-#: src/prefs_common.c:924
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
+#: src/prefs_folder_item.c:316
+msgid "Folder Property for "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:925
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
+#: src/prefs_folder_item.c:325
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:928
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "ÁðëïðïéçìÝíç ÊéíåæéêÞ (GB2312)"
+#: src/prefs_folder_item.c:337
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:929
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (Big5)"
+#. Default To
+#: src/prefs_folder_item.c:347
+#, fuzzy
+msgid "Default To: "
+msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_common.c:931
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (EUC-TW)"
+#. Simplify Subject
+#: src/prefs_folder_item.c:364
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:932
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "ÊéíåæéêÞ (ISO-2022-CN)"
+#. Folder chmod
+#: src/prefs_folder_item.c:382
+#, fuzzy
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "ÊáôÜëïãïò"
 
-#: src/prefs_common.c:934
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "ÊïñåáôéêÞ (EUC-KR)"
+#. Default account
+#: src/prefs_folder_item.c:406
+#, fuzzy
+msgid "Default account: "
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/prefs_common.c:984
-msgid "Quotation"
-msgstr "ÐáñÜèåóç"
+#: src/prefs_matcher.c:124
+msgid "or"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:992
-msgid "Quote message when replying"
-msgstr "ÐáñÜèåóç ôïõ ìçíýìáôïò üôáí áðáíôÜôå"
+#: src/prefs_matcher.c:124
+#, fuzzy
+msgid "and"
+msgstr "ÅíôïëÞ"
 
-#: src/prefs_common.c:998
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "ÓÞìá ðáñÜèåóçò"
+#: src/prefs_matcher.c:133
+#, fuzzy
+msgid "does not contain"
+msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
 
-#: src/prefs_common.c:1011
-msgid "Quotation format:"
-msgstr "Ìïñöïðïßçóç ðáñÜèåóçò:"
+#: src/prefs_matcher.c:142
+#, fuzzy
+msgid "yes"
+msgstr "Íáé"
 
-#: src/prefs_common.c:1016
-msgid " Description of symbols "
-msgstr " ÐåñéãñáöÞ óõìâüëùí"
+#: src/prefs_matcher.c:142
+#, fuzzy
+msgid "no"
+msgstr "êáíÝíá"
 
-#: src/prefs_common.c:1043
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_matcher.c:146
+#, fuzzy
+msgid "All messages"
+msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
 
-#: src/prefs_common.c:1049
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
+#. S_COL_MIME
+#: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:45
+#: src/selective_download.c:465 src/summaryview.c:451
+msgid "Subject"
+msgstr "ÈÝìá"
 
-#: src/prefs_common.c:1067
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr "Ôýëéîç ìçíõìÜôùí óôïõò"
+#. S_COL_SUBJECT
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:40
+#: src/selective_download.c:458 src/summaryview.c:452
+msgid "From"
+msgstr "Áðü"
 
-#: src/prefs_common.c:1079
-msgid "characters"
-msgstr "÷áñáêôÞñåò"
+#. subject
+#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:46
+#, fuzzy
+msgid "To"
+msgstr "Ðñïò:"
 
-#: src/prefs_common.c:1087
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr "Ôýëéîç ðáñÜèåóçò"
+#: src/prefs_matcher.c:147
+msgid "To or Cc"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1089
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr "Ôýëéîç ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
+#. cc
+#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:48
+#, fuzzy
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Newsgroups:"
 
-#: src/prefs_common.c:1128
-msgid "Font"
-msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
+#: src/prefs_matcher.c:148
+#, fuzzy
+msgid "In reply to"
+msgstr "ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
 
-#: src/prefs_common.c:1137
-msgid "Text"
-msgstr "Êåßìåíï"
+#. newsgroups
+#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:49
+#, fuzzy
+msgid "References"
+msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
 
-#: src/prefs_common.c:1160
-msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Age greater than"
 msgstr ""
-"ÌåôÝöñáóå ôá ïíüìáôá ôùí ðåäßùí ôçò åðéêåöáëßäáò (üðùò ôï `From:' óå `Áðü')"
 
-#: src/prefs_common.c:1163
-msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr "ÅìöÜíéóç áñéèìïý áäéÜâáóôùí äßðëá óôï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ"
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Age lower than"
+msgstr ""
 
-#. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:1167
-msgid "Summary View"
-msgstr "Áðåéêüíéóç Ðåñßëçøçò"
+#: src/prefs_matcher.c:150
+#, fuzzy
+msgid "Headers part"
+msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
 
-#: src/prefs_common.c:1176
-msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "Body part"
 msgstr ""
-"ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôç óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóôå åóåßò"
-
-#: src/prefs_common.c:1178
-msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr "Åíåñãïðïßçóç ïñéæüíôéáò ãñáììÞò êýëéóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1184
-msgid "Date format"
-msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
+#: src/prefs_matcher.c:151
+#, fuzzy
+msgid "Whole message"
+msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/prefs_common.c:1195
-msgid ""
-"Ordinary characters placed in the format string are copied without "
-"conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
-"replaced as follows:\n"
-"%a: the abbreviated weekday name\n"
-"%A: the full weekday name\n"
-"%b: the abbreviated month name\n"
-"%B: the full month name\n"
-"%c: the preferred date and time for the current locale\n"
-"%C: the century number (year/100)\n"
-"%d: the day of the month as a decimal number\n"
-"%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
-"%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
-"%j: the day of the year as a decimal number\n"
-"%m: the month as a decimal number\n"
-"%M: the minute as a decimal number\n"
-"%p: either AM or PM\n"
-"%S: the second as a decimal number\n"
-"%w: the day of the week as a decimal number\n"
-"%x: the preferred date for the current locale\n"
-"%y: the last two digits of a year\n"
-"%Y: the year as a decimal number\n"
-"%Z: the time zone or name or abbreviation"
-msgstr ""
-"Ïé ÷áñáêôÞñåò ðïõ ôïðïèåôïýíôáé óôï êåßìåíï ìïñöïðïéÞóçò áíôéãñÜöïíôáé "
-"÷ùñßò ìåôáôñïðÞ. Ãéá íá ìåôáôñáðåß Ýíáò ÷áñáêôÞñáò ðñÝðåé íá ðñïçãåßôáé ôï "
-"óýìâïëï % , êáé ïé ìåôáôñïðÝò ãßíïíôáé ùò åîÞò:\n"
-"%a: óõíôïìïãñáößá ôçò ìÝñáò ôçò åâäïìÜäáò\n"
-"%A: ðëÞñçò ìÝñá ôçò åâäïìÜäáò\n"
-"%b: óõíôïìïãñáößá ôïõ ïíüìáôïò ôïõ ìÞíá\n"
-"%B: ðëÞñåò üíïìá ôïõ ìÞíá\n"
-"%c: ç ðñïôéìþìåíç çìåñïìçíßá êáé þñá ãéá ôï ïñéóìÝíï locale\n"
-"%C: ï áñéèìüò áéþíá (Ýôïò/100)\n"
-"%d: ç çìÝñá ôïõ ìÞíá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
-"%H: ç þñá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñïëüé 24 ùñþí\n"
-"%I: ç þñá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñïëüé 12 ùñþí\n"
-"%j: ç ìÝñá ôïõ Ýôïõò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
-"%m: ï ìÞíáò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
-"%M: ôï ëåðôü ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
-"%p: åßôå ÐÌ Þ ÌÌ\n"
-"%S: ôá äåõôåñüëåðôá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
-"%w: ç ìÝñá ôçò åâäïìÜäáò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
-"%x: ç ðñïôéìþìåíç çìåñïìçíßá ãéá ôï ïñéóìÝíï locale\n"
-"%y: ôá ôåëåõôáßá äýï øçößá ôïõ Ýôïõò\n"
-"%Y: ôï Ýôïò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
-"%Z: ç æþíç þñáò, Þ üíïìá, Þ óõíôïìïãñáößá"
-
-#: src/prefs_common.c:1224
-msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí ðåñßëçøçò... "
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#, fuzzy
+msgid "Unread flag"
+msgstr "ÁäéÜâáóôá"
 
-#: src/prefs_common.c:1278
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñùìáôéóìïý ôùí ìçíõìÜôùí"
+#: src/prefs_matcher.c:152
+#, fuzzy
+msgid "New flag"
+msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
 
-#: src/prefs_common.c:1297
-msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Marked flag"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1299
-msgid "Display header pane above message view"
-msgstr "ÅìöÜíéóç ôìÞìáôïò ìå ôçí êåöáëßäá ðÜíù áðü ôçí ðñïâïëÞ ìçíýìáôïò"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+#, fuzzy
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
 
-#: src/prefs_common.c:1306
-msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò êåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Replied flag"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1326
-msgid "Line space"
-msgstr "ÄéÜóôçìá ãñáììþí"
+#: src/prefs_matcher.c:154
+#, fuzzy
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "Ðñïþèçóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "pixel(s)"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Score greater than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1345
-msgid "Leave space on head"
-msgstr "Íá ìÝíåé äéÜóôçìá óôçí êåöáëßäá"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Score lower than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1347
-msgid "Scroll"
-msgstr "Êýëéóç"
+#: src/prefs_matcher.c:156
+msgid "Score equal to"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1354
-msgid "Half page"
-msgstr "ÌéóÞ óåëßäá"
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Size greater than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1360
-msgid "Smooth scroll"
-msgstr "ÏìáëÞ êýëéóç"
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Size smaller than"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1366
-msgid "Step"
-msgstr "ÊáôÜ âÞìáôá"
+#: src/prefs_matcher.c:160
+msgid "Size exactly"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1427
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
+#: src/prefs_matcher.c:295
+#, fuzzy
+msgid "Creating matcher setting window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí ößëôñùí..\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1430
-msgid "Sign message by default"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
+#: src/prefs_matcher.c:314
+#, fuzzy
+msgid "Condition setting"
+msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/prefs_common.c:1433
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
+#. criteria combo box
+#: src/prefs_matcher.c:339
+#, fuzzy
+msgid "Match type"
+msgstr "ôýðïò MIME"
 
-#: src/prefs_common.c:1436
-msgid "Show signature check result in a popup window"
-msgstr "ÅìöÜíéóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò ôïõ åëÝã÷ïõ óå îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï"
+#: src/prefs_matcher.c:476
+#, fuzzy
+msgid "Use regexp"
+msgstr "×ñÞóç regex"
 
-#: src/prefs_common.c:1440
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Grab input while entering a passphrase"
+#. boolean operation
+#: src/prefs_matcher.c:514
+msgid "Boolean Op"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1445
-msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "ÅìöÜíéóç åéäïðïßçóçò êáôÜ ôçí åêêßíçóç áí ôï GnuPG äåí ëåéôïõñãåß"
+#: src/prefs_matcher.c:1017
+#, fuzzy
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:1452
-msgid "Default Sign Key"
-msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_matcher.c:1442 src/quote_fmt.c:90
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
 
-#: src/prefs_common.c:1554
+#: src/prefs_matcher.c:1474
 msgid ""
-"Emulate the behavior of mouse operation of\n"
-"Emacs-based mailer"
+"%\n"
+"Subject\n"
+"From\n"
+"To\n"
+"Cc\n"
+"Date\n"
+"Message-ID\n"
+"Newsgroups\n"
+"References\n"
+"Filename - should not be modified\n"
+"new line\n"
+"escape character for quotes\n"
+"quote character\n"
+"%"
 msgstr ""
-"Ðñïóùìïßùóç ôçò óõìðåñéöïñÜò ôùí êéíÞóåùí ôïõ ðïíôéêéïý\n"
-"ôïõ Emacs-based ðñïãñÜììáôïò mail"
-
-#: src/prefs_common.c:1561
-msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "¶íïéãìá ôïõ ðñþôïõ áäéÜâáóôïõ ìçíýìáôïò êáôÜ ôç ìåôáêßíçóç óå Ýíá êáôÜëïãï"
 
-#: src/prefs_common.c:1565
-msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Ìåôáêßíçóç óôïí êáôÜëïãï åéóåñ÷ïìÝíùí ìåôÜ ôç ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+#: src/prefs_scoring.c:184
+#, fuzzy
+msgid "Creating scoring setting window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí ößëôñùí..\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1573
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Áõôüìáôç åêôÝëåóç ãéá ôç ìåôáöïñÜ êáé äéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí"
+#: src/prefs_scoring.c:203
+#, fuzzy
+msgid "Scoring setting"
+msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/prefs_common.c:1580
-msgid ""
-"(Messages will be just marked till execution\n"
-" if this is turned off)"
+#. S_COL_NUMBER
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:456
+msgid "Score"
 msgstr ""
-"(Ôá ìçíýìáôá áðëÜ èá óçìáíèïýí ìÝ÷ñé ôçí åêôÝëåóç\n"
-"áí áõôü åßíáé áðåðéëåãìÝíï)"
-
-#: src/prefs_common.c:1587
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "ÐñïóèÞêç äéåýèõíóçò óôïí ðñïïñéóìü óå äéðëü êëéê"
 
-#: src/prefs_common.c:1589
-msgid "On exit"
-msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
+#: src/prefs_scoring.c:335
+msgid "Kill score"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1597
-msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Åðéâåâáßùóç åîüäïõ"
+#: src/prefs_scoring.c:347
+#, fuzzy
+msgid "Important score"
+msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
 
-#: src/prefs_common.c:1604
-msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "¶äåéáóìá ôùí äéáãñáììÝíùí óôçí Ýîïäï"
+#: src/prefs_scoring.c:560 src/prefs_scoring.c:605
+#, fuzzy
+msgid "Match string is not set."
+msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_common.c:1606
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr "Åðéâåâáßùóç ðñéí ôï Üäåéáóìá"
+#: src/prefs_actions.c:254
+#, fuzzy
+msgid "Creating actions setting window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí ößëôñùí..\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1610
-msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç áí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+#: src/prefs_actions.c:274
+#, fuzzy
+msgid "Actions setting"
+msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/prefs_common.c:1648
-#, c-format
-msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
-msgstr "Åîùôåñéêüò Web browser (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï URI)"
+#: src/prefs_actions.c:293
+#, fuzzy
+msgid "Menu name: "
+msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
 
-#: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
-msgid "Command"
+#: src/prefs_actions.c:306
+#, fuzzy
+msgid "Command line: "
 msgstr "ÅíôïëÞ"
 
-#: src/prefs_common.c:1673
-#, c-format
-msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
-msgstr "Åêôýðùóç (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+#: src/prefs_actions.c:317
+msgid ""
+"Menu name:\n"
+" Use / in menu name to make submenus.\n"
+"Command line:\n"
+" Begin with:\n"
+"   | to send message body or selection to command\n"
+"   > to send user provided text to command\n"
+"   * to send user provided hidden text to command\n"
+" End with:\n"
+"   | to replace message body or selection with command output\n"
+"   & to run command asynchronously\n"
+" Use %f for message file name\n"
+"   %F for the list of the file names of selected messages\n"
+"   %p for the selected message part."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1689
-#, c-format
-msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
+#: src/prefs_actions.c:373
+msgid "Help on syntax"
 msgstr ""
-"Åîùôåñéêü ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1752
-msgid "Set message colors"
-msgstr "¼ñéóìïò ÷ñùìÜôùí ìçíýìáôïò"
+#: src/prefs_actions.c:392
+#, fuzzy
+msgid "Registered actions"
+msgstr "ÏñéóìÝíïé êáíüíåò"
 
-#: src/prefs_common.c:1760
-msgid "Colors"
-msgstr "×ñþìáôá"
+#: src/prefs_actions.c:449
+#, fuzzy
+msgid "Reading actions configurations...\n"
+msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1794
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ðñþôï åðßðåäï"
+#: src/prefs_actions.c:485
+#, fuzzy
+msgid "Writing actions configuration...\n"
+msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1800
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Äåýôåñï åðßðåäï"
+#: src/prefs_actions.c:661 src/prefs_actions.c:667
+#, fuzzy
+msgid "Could not get message file."
+msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
 
-#: src/prefs_common.c:1806
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ôñßôï åðßðåäï"
+#: src/prefs_actions.c:675
+msgid "Could not get message part."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1812
-msgid "URI link"
-msgstr "Óýíäåóìïò URI"
+#: src/prefs_actions.c:681
+#, fuzzy
+msgid "No message part selected."
+msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1819
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr "Áíáêýêëùóç ÷ñùìÜôùí ðáñÜèåóçò"
+#: src/prefs_actions.c:685
+msgid "No message file selected."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1881
-msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ðñþôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
+#: src/prefs_actions.c:704
+#, fuzzy
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
 
-#: src/prefs_common.c:1884
-msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò äåýôåñïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
+#: src/prefs_actions.c:776
+#, fuzzy
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_common.c:1887
-msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ôñßôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
+#: src/prefs_actions.c:781
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1890
-msgid "Pick color for URI"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ãéá URI"
+#: src/prefs_actions.c:791
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2025
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
+#: src/prefs_actions.c:800
+#, fuzzy
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+
+#: src/prefs_actions.c:805
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2052
+#: src/prefs_actions.c:810
 #, c-format
 msgid ""
-"Date\n"
-"From\n"
-"Full Name of Sender\n"
-"First Name of Sender\n"
-"Initial of Sender\n"
-"Subject\n"
-"To\n"
-"Message-ID\n"
-"%"
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
 msgstr ""
-"Çìåñïìçíßá\n"
-"Áðü\n"
-"ÐëÞñåò üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
-"Ìéêñü üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
-"Áñ÷éêÜ ôïõ áðïóôïëÝá\n"
-"ÈÝìá\n"
-"Ðñïò\n"
-"Message-ID\n"
-"%"
-
-#: src/prefs_common.c:2155
-msgid "Set display item"
-msgstr "Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí"
-
-#: src/prefs_common.c:2172
-msgid "Mark"
-msgstr "ÓÞìáíóç"
 
-#: src/prefs_common.c:2174
-msgid "MIME"
-msgstr "MIME"
-
-#: src/prefs_common.c:2175
-msgid "Number"
-msgstr "Áñéèìüò"
-
-#: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
-msgid "Date"
-msgstr "Çìåñïìçíßá"
+#: src/prefs_actions.c:870
+#, fuzzy
+msgid "Delete action"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
-msgid "From"
-msgstr "Áðü"
+#: src/prefs_actions.c:871
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
 
-#: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
-msgid "Subject"
-msgstr "ÈÝìá"
+#: src/prefs_actions.c:1071
+msgid ""
+"The selected action is not a pipe action.\n"
+" You can only use pipe actions when composing a message."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2232
-msgid "Font selection"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
+#: src/prefs_actions.c:1178
+#, fuzzy
+msgid "Action command error\n"
+msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
 
-#: src/prefs_customheader.c:148
-msgid "Custom headers"
-msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
+#: src/prefs_actions.c:1260
+#, c-format
+msgid ""
+"Command could not started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:150
-msgid "Creating custom header setting window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1265
+msgid "Forking child and grandchild.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:168
-msgid "Custom header setting"
-msgstr "Ñõèìßóåéò åéäéêÞò êåöáëßäáò"
+#: src/prefs_actions.c:1317
+msgid "Child: Waiting for grandchild\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:212
-msgid "Value"
-msgstr "ÔéìÞ"
+#: src/prefs_actions.c:1319
+msgid "Child: grandchild ended\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:320
-msgid "Reading custom header configuration...\n"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
+#. Fork error
+#: src/prefs_actions.c:1325
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:365
-msgid "Writing custom header configuration...\n"
-msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1415
+#, c-format
+msgid "Killing child group id %d\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
-#: src/prefs_filter.c:613
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_actions.c:1516
+#, c-format
+msgid "Freeing children data %x\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:541
-msgid "Delete header"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êåöáëßäáò"
+#: src/prefs_actions.c:1534
+msgid "Updating actions input/output dialog.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:542
-msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
+#: src/prefs_actions.c:1558
+#, c-format
+msgid "--- Running: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:187
-msgid "Creating display header setting window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åìöÜíéóçò ñõèìßóåùí åðéêåöáëßäáò...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1561
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:210
-msgid "Display header setting"
-msgstr "Ïñéóìüò åìöÜíéóçò êåöáëßäáò"
+#: src/prefs_actions.c:1589
+#, fuzzy
+msgid "Creating actions dialog\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ äéÜëïãï ðñïüäïõ...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:237
-msgid "Header name"
-msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+#: src/prefs_actions.c:1597
+msgid "Actions' input/output"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:269
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Åìöáíéóèåßóåò êåöáëßäåò"
+#: src/prefs_actions.c:1647
+#, fuzzy
+msgid "Abort actions"
+msgstr "ÐáñÜèåóç"
 
-#: src/prefs_display_header.c:327
-msgid "Hidden headers"
-msgstr "ÊñõììÝíåò êåöáëßäåò"
+#: src/prefs_actions.c:1653
+#, fuzzy
+msgid "Close window"
+msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_display_header.c:357
-msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ìç ïñéóìÝíùí êåöáëßäùí"
+#: src/prefs_actions.c:1685
+#, c-format
+msgid "Child returned %c\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:382
-msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1701
+msgid "Sending input to grand child.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:420
-msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
+#: src/prefs_actions.c:1718
+msgid "Input to grand child sent.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_display_header.c:552
-msgid "This header is already in the list."
-msgstr "ÁõôÞ ç êåöáëßäá åßíáé Þäç óôç ëßóôá."
+#: src/prefs_actions.c:1727
+msgid "Catching grand child's output.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:184
-msgid "Registered rules"
-msgstr "ÏñéóìÝíïé êáíüíåò"
+#. S_COL_UNREAD
+#: src/prefs_summary_column.c:69
+#, fuzzy
+msgid "Attachment"
+msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
 
-#: src/prefs_filter.c:186
-msgid "Creating filter setting window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí ößëôñùí..\n"
+#. S_COL_FROM
+#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:39 src/summaryview.c:453
+msgid "Date"
+msgstr "Çìåñïìçíßá"
 
-#: src/prefs_filter.c:205
-msgid "Filter setting"
-msgstr "Ñõèìßóåéò ößëôñùí"
+#. S_COL_SIZE
+#: src/prefs_summary_column.c:74
+msgid "Number"
+msgstr "Áñéèìüò"
 
-#: src/prefs_filter.c:228
-msgid "Operator"
-msgstr "ÔåëåóôÞò"
+#. S_COL_SCORE
+#: src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
-#: src/prefs_filter.c:777
-msgid "(none)"
-msgstr "(êáíÝíá)"
+#: src/prefs_summary_column.c:170
+#, fuzzy
+msgid "Creating summary column setting window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:272
-msgid "Keyword"
-msgstr "ËÝîç-êëåéäß"
+#: src/prefs_summary_column.c:178
+#, fuzzy
+msgid "Summary display item setting"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
 
-#: src/prefs_filter.c:293
-msgid "Predicate"
-msgstr "ÊñéôÞñéï"
+#: src/prefs_summary_column.c:195
+msgid ""
+"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
-#: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
-msgid "contains"
-msgstr "ðåñéÝ÷åé"
+#: src/prefs_summary_column.c:222
+msgid "Available items"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
-#: src/prefs_filter.c:785
-msgid "not contain"
-msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
+#: src/prefs_summary_column.c:240
+msgid "  ->  "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:332
-msgid "Destination"
-msgstr "Ðñïïñéóìüò"
+#: src/prefs_summary_column.c:244
+msgid "  <-  "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:356
-msgid "Use regex"
-msgstr "×ñÞóç regex"
+#: src/prefs_summary_column.c:265
+#, fuzzy
+msgid "Displayed items"
+msgstr "Åìöáíéóèåßóåò êåöáëßäåò"
 
-#: src/prefs_filter.c:360
-msgid "Don't receive"
-msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
+#: src/prefs_summary_column.c:306
+msgid " Revert to default "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:385
-msgid "Register"
-msgstr "Êáôá÷þñçóç"
+#: src/prefs_template.c:154
+#, fuzzy
+msgid "Template name"
+msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
 
-#: src/prefs_filter.c:391
-msgid " Substitute "
-msgstr " ÁíôéêáôÜóôáóç"
+#: src/prefs_template.c:229
+msgid " Symbols "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:478
-msgid "Reading filter configuration...\n"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
+#: src/prefs_template.c:243
+#, fuzzy
+msgid "Registered templates"
+msgstr "ÏñéóìÝíïé êáíüíåò"
 
-#: src/prefs_filter.c:514
-msgid "Writing filter configuration...\n"
-msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
+#: src/prefs_template.c:263
+msgid "Templates"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:557
-msgid "(New)"
-msgstr "(ÍÝï)"
+#: src/prefs_template.c:372
+msgid "Template"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_filter.c:608
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_template.c:437
+#, fuzzy
+msgid "Template format error."
+msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
 
-#: src/prefs_filter.c:719
-msgid "Delete rule"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êáíüíá"
+#: src/prefs_template.c:512
+#, fuzzy
+msgid "Delete template"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/prefs_filter.c:720
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôüò ï êáíüíáò;"
+#: src/prefs_template.c:513
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this template?"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
 
-#: src/procmime.c:686
-msgid "Code conversion failed.\n"
+#: src/procmime.c:925
+#, fuzzy
+msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
 msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
 
-#: src/procmsg.c:138
+#: src/procmsg.c:145 src/procmsg.c:161
 msgid "Cache data is corrupted\n"
 msgstr "Cache data is corrupted\n"
 
-#: src/procmsg.c:202
+#: src/procmsg.c:211
 msgid "\tNo cache file\n"
 msgstr "\tNo cache file\n"
 
-#: src/procmsg.c:209
-msgid "\tReading summary cache..."
+#: src/procmsg.c:218
+#, fuzzy
+msgid "\tReading summary cache...\n"
 msgstr "\tReading summary cache..."
 
-#: src/procmsg.c:214
+#: src/procmsg.c:223
 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
 msgstr "Cache version is different. Discarding it.\n"
 
-#: src/procmsg.c:279
-msgid "\tMarking the messages..."
+#: src/procmsg.c:293
+#, fuzzy
+msgid "\tMarking the messages...\n"
 msgstr "\tÓçìåéþíù ôá ìçíýìáôá..."
 
-#: src/procmsg.c:323
+#: src/procmsg.c:337
 #, c-format
 msgid "\t%d new message(s)\n"
 msgstr "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
 
-#: src/procmsg.c:457
+#: src/procmsg.c:543
 msgid "Mark file not found.\n"
 msgstr "Ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí äåí âñÝèçêå.\n"
 
-#: src/procmsg.c:459
+#: src/procmsg.c:545
 #, c-format
 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 msgstr "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 
-#: src/procmsg.c:475
+#: src/procmsg.c:561
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí ãéá ðñüóèåóç óôï ôÝëïò.\n"
 
-#: src/procmsg.c:480
+#: src/procmsg.c:566
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí ãéá åããñáöÞ.\n"
 
-#: src/procmsg.c:663
-msgid "Sending queued message failed.\n"
+#: src/procmsg.c:903
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Sending queued message %d failed.\n"
 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
 
-#: src/procmsg.c:720
+#: src/procmsg.c:932 src/procmsg.c:1318
+msgid "saving sent message...\n"
+msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
+
+#: src/procmsg.c:966
+msgid "can't save message\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
+
+#: src/procmsg.c:1025
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Ç åíôïëÞ åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
 
-#: src/progressdialog.c:51
+#: src/procmsg.c:1214
+#, fuzzy
+msgid "Sending message by mail\n"
+msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
+
+#: src/procmsg.c:1216 src/send.c:162
+msgid "Queued message header is broken.\n"
+msgstr "Ç êåöáëßäá ôïõ åí áíáìïíÞ ìçíýìáôïò äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñç.\n"
+
+#: src/procmsg.c:1229 src/send.c:173
+msgid "Account not found. Using current account...\n"
+msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå. ×ñçóéìïðïéþ ôïí ôñÝ÷ïí ëïãáñéáóìï...\n"
+
+#: src/procmsg.c:1240 src/send.c:184
+msgid "Account not found.\n"
+msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå.\n"
+
+#: src/procmsg.c:1252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
+msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+
+#: src/procmsg.c:1256
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
+msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
+
+#: src/procmsg.c:1274
+msgid "Could not create temporary file for news sending."
+msgstr ""
+
+#: src/procmsg.c:1285
+msgid "Error when writing temporary file for news sending."
+msgstr ""
+
+#: src/procmsg.c:1291
+#, fuzzy
+msgid "Sending message by news\n"
+msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
+
+#: src/progressdialog.c:53
 msgid "Status"
 msgstr "ÊáôÜóôáóç"
 
-#: src/progressdialog.c:53
+#: src/progressdialog.c:55
 msgid "Creating progress dialog...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ äéÜëïãï ðñïüäïõ...\n"
 
-#: src/recv.c:111
+#. from
+#: src/quote_fmt.c:41
+msgid "Full Name of Sender"
+msgstr ""
+
+#. full name
+#: src/quote_fmt.c:42
+msgid "First Name of Sender"
+msgstr ""
+
+#. first name
+#: src/quote_fmt.c:43
+msgid "Last Name of Sender"
+msgstr ""
+
+#. last name
+#: src/quote_fmt.c:44
+msgid "Initials of Sender"
+msgstr ""
+
+#. references
+#: src/quote_fmt.c:50
+#, fuzzy
+msgid "Message-ID"
+msgstr "ÌÞíõìá"
+
+#. message-id
+#: src/quote_fmt.c:51
+#, fuzzy
+msgid "Message body"
+msgstr "ÌÞíõìá"
+
+#. message
+#: src/quote_fmt.c:52
+#, fuzzy
+msgid "Quoted message body"
+msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+
+#. quoted message
+#: src/quote_fmt.c:53
+msgid "Message body without signature"
+msgstr ""
+
+#. message with no signature
+#: src/quote_fmt.c:54
+msgid "Quoted message body without signature"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:56
+#, c-format
+msgid ""
+"Insert expr if x is set\n"
+"x is one of the characters above after %"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:58
+#, c-format
+msgid "Literal %"
+msgstr ""
+
+#. %
+#: src/quote_fmt.c:59
+msgid "Literal backslash"
+msgstr ""
+
+#. #: src/quote_fmt.c:60
+#, fuzzy
+msgid "Literal question mark"
+msgstr "ÓÞìá ðáñÜèåóçò"
+
+#. ?
+#: src/quote_fmt.c:61
+#, fuzzy
+msgid "Literal pipe"
+msgstr ""
+"Ôýëéîç\n"
+"ãñáììÞò"
+
+#. |
+#: src/quote_fmt.c:62
+msgid "Literal opening curly brace"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:63
+msgid "Literal closing curly brace"
+msgstr ""
+
+#: src/quote_fmt.c:65
+#, fuzzy
+msgid "Insert File"
+msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+
+#. insert file
+#: src/quote_fmt.c:66
+msgid "Insert program output"
+msgstr ""
+
+#: src/recv.c:112
 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
 msgstr "ðñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí ëÞøç äåäïìÝíùí.\n"
 
-#: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
+#: src/recv.c:154 src/recv.c:193 src/recv.c:209
 msgid "Can't write to file.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
 
-#: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
+#: src/rfc2015.c:133 src/rfc2015.c:168 src/sigstatus.c:219
 msgid "Oops: Signature not verified"
 msgstr "Ïõðò. Ç õðïãñáöÞ äåí åîáêñéâþèçêå"
 
-#: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
+#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171 src/sigstatus.c:222
 msgid "No signature found"
 msgstr "Äåí âñÝèçêå õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:143
+#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225
 msgid "Good signature"
 msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:146
+#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228
 msgid "BAD signature"
 msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:180 src/sigstatus.c:231
 msgid "No public key to verify the signature"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äçìüóéï êëåéäß ãéá íá åîáêñéâþóù áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183 src/sigstatus.c:234
 msgid "Error verifying the signature"
 msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åîáêñßâùóç ôçò õðïãñáöÞò"
 
-#: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
+#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
 msgid "Different results for signatures"
 msgstr "ÄéáöïñåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôéò õðïãñáöÝò"
 
-#: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
+#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
 msgid "Error: Unknown status"
 msgstr "ÓöÜëìá: ¶ãíùóôç êáôÜóôáóç"
 
-#: src/rfc2015.c:178
+#: src/rfc2015.c:174
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:181
+#: src/rfc2015.c:177
 #, c-format
 msgid "BAD signature  from \"%s\""
 msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:213
+#: src/rfc2015.c:209
 msgid "Cannot find user ID for this key."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù user ID ãéá áõôü ôï êëåéäß"
 
-#: src/rfc2015.c:224
+#: src/rfc2015.c:220
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "åðßóçò ãíùóôüò ùò \"%s\"\n"
 
-#: src/rfc2015.c:252
+#: src/rfc2015.c:248
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:261
+#: src/rfc2015.c:257
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
 msgstr "Áðïôýðùìá êëåéäéïý: %s\n"
@@ -3573,10 +6966,6 @@ msgstr "Key ID"
 msgid "Val"
 msgstr "ÔéìÞ"
 
-#: src/select-keys.c:325
-msgid "Select"
-msgstr "ÅðéëïãÞ"
-
 #: src/select-keys.c:445
 msgid "Add key"
 msgstr "ÐñïóèÞêç êëåéäéïý"
@@ -3585,60 +6974,96 @@ msgstr "
 msgid "Enter another user or key ID\n"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ Üëëïõ ÷ñÞóôç Þ key ID\n"
 
-#: src/send.c:148
-msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr "Ç êåöáëßäá ôïõ åí áíáìïíÞ ìçíýìáôïò äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñç.\n"
+#: src/selective_download.c:297
+#, c-format
+msgid "marked to delete %i\n"
+msgstr ""
 
-#: src/send.c:157
-msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå. ×ñçóéìïðïéþ ôïí ôñÝ÷ïí ëïãáñéáóìï...\n"
+#: src/selective_download.c:383
+#, fuzzy
+msgid "Selective download"
+msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
 
-#: src/send.c:168
-msgid "Account not found.\n"
-msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå.\n"
+#: src/selective_download.c:394
+msgid "0 Mail(s)"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:413
+#, fuzzy
+msgid "current Account:"
+msgstr "ÔñÝ÷ïí ëïãáñéáóìüò: %s"
+
+#: src/selective_download.c:502
+msgid "preview E-Mail"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:515
+#, fuzzy
+msgid "Remove"
+msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/send.c:250
+#: src/selective_download.c:516
+msgid "remove selected E-Mails"
+msgstr ""
+
+#: src/selective_download.c:530
+msgid "Exit Dialog"
+msgstr ""
+
+#: src/send.c:216
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't execute external command: %s\n"
+msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
+
+#: src/send.c:241
+#, fuzzy, c-format
+msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
+msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
+
+#: src/send.c:278
+msgid "SMTP AUTH failed\n"
+msgstr ""
+
+#: src/send.c:289
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
+msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
+
+#: src/send.c:364
+#, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ..."
 
-#: src/send.c:254
+#: src/send.c:368
 msgid "Connecting"
 msgstr "ÓõíäÝïìáé"
 
-#: src/send.c:261
+#: src/send.c:383
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "ÓôÝëíù MAIL FROM..."
 
-#: src/send.c:262
+#: src/send.c:384
 msgid "Sending"
 msgstr "ÓôÝëíù"
 
-#: src/send.c:269
+#: src/send.c:391
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "ÓôÝëíù RCPT TO..."
 
-#: src/send.c:276
+#: src/send.c:398
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "ÓôÝëíù DATA..."
 
-#: src/send.c:292
-msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "ÓôÝëíù ôï ìÞíõìá (%d / %d bytes)"
-
-#: src/send.c:309
+#: src/send.c:408
 msgid "Quitting..."
 msgstr "Åãêáôáëåßðù..."
 
-#: src/send.c:330
+#: src/send.c:441 src/send.c:505
 #, c-format
-msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí åîõðçñÝôç SMTP: %s:%d\n"
-
-#: src/send.c:341
-msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "ÓôÝëíù ôï ìÞíõìá (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send.c:357
+#: src/send.c:528
 msgid "Sending message"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
 
@@ -3658,6 +7083,44 @@ msgstr ""
 "Áí Ý÷åôå Ýíá ôÝôïéï.\n"
 "Áí äåí åßóôå óßãïõñïò, áðëÜ åðéëÝîôå OK."
 
+#: src/sigstatus.c:129
+#, fuzzy
+msgid "Checking signature"
+msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
+
+#: src/smtp.c:68
+#, c-format
+msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí åîõðçñÝôç SMTP: %s:%d\n"
+
+#: src/smtp.c:75
+#, fuzzy
+msgid "SSL connection failed"
+msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+
+#: src/smtp.c:82
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
+
+#: src/smtp.c:96
+msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
+
+#: src/smtp.c:105
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
+
+#: src/smtp.c:115
+#, fuzzy
+msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
+
+#: src/smtp.c:192
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr ""
+
 #: src/sourcewindow.c:76
 msgid "Creating source window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ ðçãÞò...\n"
@@ -3666,161 +7129,254 @@ msgstr "
 msgid "Source of the message"
 msgstr "ÐçãÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/sourcewindow.c:140
+#: src/sourcewindow.c:141
+#, c-format
+msgid "Displaying the source of %s ...\n"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò ðçãÞò ôïõ %s ...\n"
+
+#: src/sourcewindow.c:143
+#, c-format
+msgid "%s - Source"
+msgstr "%s - ÐçãÞ"
+
+#: src/ssl.c:44
+msgid "SSLv23 not available\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:46
+msgid "SSLv23 available\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:51
+msgid "TLSv1 not available\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:53
+msgid "TLSv1 available\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:81 src/ssl.c:88
+msgid "SSL method not available\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:94
+msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:100
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ssl.c:106
 #, c-format
-msgid "Displaying the source of %s ...\n"
-msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò ðçãÞò ôïõ %s ...\n"
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr ""
 
-#: src/sourcewindow.c:142
+#. Get the cipher
+#: src/ssl.c:113
 #, c-format
-msgid "%s - Source"
-msgstr "%s - ÐçãÞ"
-
-#: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
-msgid "Search"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:172
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
+#: src/ssl.c:120
+msgid "Server certificate:\n"
+msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:178
-msgid "Backward search"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
+#: src/ssl.c:123
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  Subject: %s\n"
+msgstr "ÈÝìá:"
 
-#: src/summary_search.c:184
-msgid "Select all matched"
-msgstr "ÅðéëïãÞ üëùí ôùí ôáéñéáóìÝíùí"
+#: src/ssl.c:128
+#, c-format
+msgid "  Issuer: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:191
-msgid "Clear"
-msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
+#: src/summary_search.c:98
+#, fuzzy
+msgid "Search messages"
+msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/summary_search.c:286
-msgid "Search failed"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+#: src/summary_search.c:168
+msgid "Body:"
+msgstr ""
 
-#: src/summary_search.c:287
-msgid "Search string not found."
-msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
+#: src/summary_search.c:192
+msgid "Select all matched"
+msgstr "ÅðéëïãÞ üëùí ôùí ôáéñéáóìÝíùí"
 
-#: src/summary_search.c:292
+#: src/summary_search.c:305
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
 
-#: src/summary_search.c:294
+#: src/summary_search.c:307
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
 
-#: src/summary_search.c:296
-msgid "Search finished"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
+#: src/summaryview.c:396
+msgid "/_Reply"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç"
+
+#: src/summaryview.c:397
+msgid "/Repl_y to sender"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+
+#: src/summaryview.c:398
+msgid "/Follow-up and reply to"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:399
+msgid "/Reply to a_ll"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+
+#: src/summaryview.c:400
+msgid "/_Forward"
+msgstr "/Ðñïþèçóç"
+
+#: src/summaryview.c:401
+msgid "/Bounce"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:403
+msgid "/Re-_edit"
+msgstr "/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+
+#: src/summaryview.c:405
+#, fuzzy
+msgid "/Select _thread"
+msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
+
+#: src/summaryview.c:406
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
 
-#: src/summaryview.c:289
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
 
-#: src/summaryview.c:290
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
 
-#: src/summaryview.c:292
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/ÅêôÝëåóç"
 
-#: src/summaryview.c:293
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/ÓÞìáíóç"
 
-#: src/summaryview.c:294
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
 
-#: src/summaryview.c:295
+#: src/summaryview.c:415
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
 
-#: src/summaryview.c:296
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/ÓÞìáíóç/---"
 
-#: src/summaryview.c:297
+#: src/summaryview.c:417
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
 
-#: src/summaryview.c:298
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
 
-#: src/summaryview.c:301
-msgid "/_Reply"
-msgstr "/ÁðÜíôçóç"
+#: src/summaryview.c:419
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Mark all read"
+msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
 
-#: src/summaryview.c:302
-msgid "/Repl_y to sender"
-msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+#: src/summaryview.c:420
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Ignore thread"
+msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
 
-#: src/summaryview.c:303
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+#: src/summaryview.c:421
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Unignore thread"
+msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
 
-#: src/summaryview.c:304
-msgid "/_Forward"
-msgstr "/Ðñïþèçóç"
+#: src/summaryview.c:422
+msgid "/Color la_bel"
+msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:305
-msgid "/Forward as a_ttachment"
-msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
+#: src/summaryview.c:425
+#, fuzzy
+msgid "/Add sender to address boo_k"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
-#: src/summaryview.c:308
-msgid "/Open in new _window"
-msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
+#: src/summaryview.c:427
+#, fuzzy
+msgid "/Create f_ilter rule"
+msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
 
-#: src/summaryview.c:309
-msgid "/View so_urce"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
+#: src/summaryview.c:428
+msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
+msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:310
-msgid "/Show all _header"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
+#: src/summaryview.c:430
+msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
+msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:311
-msgid "/Re-_edit"
-msgstr "/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+#: src/summaryview.c:432
+msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:434
+msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:440
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Source"
+msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
+
+#: src/summaryview.c:441
+#, fuzzy
+msgid "/_View/All _header"
+msgstr "¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
 
-#: src/summaryview.c:314
+#: src/summaryview.c:444
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/Åêôýðùóç..."
 
-#: src/summaryview.c:316
-msgid "/Select _all"
-msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
-
-#: src/summaryview.c:322
+#: src/summaryview.c:448
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:322
+#. S_COL_MARK
+#: src/summaryview.c:449
 msgid "U"
 msgstr "U"
 
-#: src/summaryview.c:337
-msgid "Creating summary view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò ðåñßëçøçò...\n"
-
-#: src/summaryview.c:352
+#. S_COL_SIZE
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "No."
 msgstr "Áñ."
 
-#: src/summaryview.c:573
+#. S_COL_SCORE
+#: src/summaryview.c:457
+msgid "L"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:478
+msgid "Creating summary view...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò ðåñßëçøçò...\n"
+
+#: src/summaryview.c:731
 msgid "Process mark"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:574
+#: src/summaryview.c:732
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr "ÌåñéêÝò óçìÜíóåéò Ý÷ïõí áðïìåßíåé. Íá åðåîåñãáóôïýí;"
 
-#: src/summaryview.c:599
+#: src/summaryview.c:777
 msgid ""
 "empty folder\n"
 "\n"
@@ -3828,141 +7384,219 @@ msgstr ""
 "Üäåéïò êáôÜëïãïò\n"
 "\n"
 
-#: src/summaryview.c:611
+#: src/summaryview.c:795
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:680
-msgid "done."
-msgstr "ÔÝëïò."
+#: src/summaryview.c:1144 src/summaryview.c:1179
+#, fuzzy
+msgid "No more unread messages"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+
+#: src/summaryview.c:1145
+#, fuzzy
+msgid "No unread message found. Search from the end?"
+msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
+
+#: src/summaryview.c:1157 src/summaryview.c:1192
+msgid ""
+"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:815
-msgid "No unread message"
+#: src/summaryview.c:1164
+#, fuzzy
+msgid "No unread messages."
 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
 
-#: src/summaryview.c:816
+#: src/summaryview.c:1180
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
 
-#: src/summaryview.c:957 src/summaryview.c:959
+#: src/summaryview.c:1182
+#, fuzzy
+msgid "Search again"
+msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+
+#: src/summaryview.c:1222 src/summaryview.c:1245
+#, fuzzy
+msgid "No more marked messages"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+
+#: src/summaryview.c:1223
+#, fuzzy
+msgid "No marked message found. Search from the end?"
+msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
+
+#: src/summaryview.c:1231 src/summaryview.c:1254
+#, fuzzy
+msgid "No marked messages."
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+
+#: src/summaryview.c:1246
+#, fuzzy
+msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
+msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
+
+#: src/summaryview.c:1268 src/summaryview.c:1291
+#, fuzzy
+msgid "No more labeled messages"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+
+#: src/summaryview.c:1269
+#, fuzzy
+msgid "No labeled message found. Search from the end?"
+msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
+
+#: src/summaryview.c:1277 src/summaryview.c:1300
+#, fuzzy
+msgid "No labeled messages."
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+
+#: src/summaryview.c:1292
+msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1572
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1102
+#: src/summaryview.c:1725
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d äéáãñÜöçêáí"
 
-#: src/summaryview.c:1106
+#: src/summaryview.c:1729
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ìåôáêéíÞèçêáí"
 
-#: src/summaryview.c:1107 src/summaryview.c:1114
+#: src/summaryview.c:1730 src/summaryview.c:1737
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1112
+#: src/summaryview.c:1735
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d áíôéãñÜöçêáí"
 
-#: src/summaryview.c:1129
-msgid " item(s) selected"
+#: src/summaryview.c:1750
+#, fuzzy
+msgid " item selected"
+msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
+
+#: src/summaryview.c:1752
+#, fuzzy
+msgid " items selected"
 msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
 
-#: src/summaryview.c:1140
+#: src/summaryview.c:1769
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1146
+#: src/summaryview.c:1775
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ"
 
-#: src/summaryview.c:1187 src/summaryview.c:1188
+#: src/summaryview.c:1937 src/summaryview.c:1938
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Ðåñßëçøç ôáîéíüìçóçò..."
 
-#: src/summaryview.c:1226
+#: src/summaryview.c:2022
 msgid "\tSetting summary from message data..."
 msgstr "\tÏñéóìüò ðåñßëçøçò áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
 
-#: src/summaryview.c:1228
+#: src/summaryview.c:2024
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Ïñéóìüò ðåñßëçøçò áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
 
-#: src/summaryview.c:1337
+#: src/summaryview.c:2182
 #, c-format
 msgid "Writing summary cache (%s)..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1389
+#: src/summaryview.c:2278
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(×ùñßò çìåñïìçíßá)"
 
-#: src/summaryview.c:1654
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked\n"
+#: src/summaryview.c:2786
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %s/%d is marked\n"
+msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d äåí Ý÷åé óçìåéùèåß\n"
+
+#: src/summaryview.c:2820
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is locked\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
 
-#: src/summaryview.c:1683
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as being read\n"
-msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò äéáâáóìÝíï\n"
+#: src/summaryview.c:2853
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is marked as read\n"
+msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
 
-#: src/summaryview.c:1718
+#: src/summaryview.c:2910
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as unread\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
 
-#: src/summaryview.c:1760
+#: src/summaryview.c:2970
+msgid "You're not the author of the article\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:3021
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá äéáãñáöÞ\n"
 
-#: src/summaryview.c:1774
-msgid "Current folder is Trash."
-msgstr "Ï ôñÝ÷ïí êáôÜëïãïò åßíáé ôá ÄéáãñáììÝíá"
+#: src/summaryview.c:3044
+#, fuzzy
+msgid "Delete message(s)"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
+
+#: src/summaryview.c:3045
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
 
-#: src/summaryview.c:1796 src/summaryview.c:1798
+#: src/summaryview.c:3085 src/summaryview.c:3087
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
 
-#: src/summaryview.c:1848
+#: src/summaryview.c:3146
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d äåí Ý÷åé óçìåéùèåß\n"
 
-#: src/summaryview.c:1885
+#: src/summaryview.c:3206
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1897
+#: src/summaryview.c:3221
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
 
-#: src/summaryview.c:1946
+#: src/summaryview.c:3298
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d Ý÷åé ïñéóôåß íá áíôéãñáöåß óôï %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1959
+#: src/summaryview.c:3313
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò áíôéãñáöÞò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
 
-#: src/summaryview.c:1991
+#: src/summaryview.c:3363
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "ÅðéëÝãù üëá ôá ìçíýìáôá..."
 
-#: src/summaryview.c:2045
-msgid "Print"
-msgstr "Åêôýðùóç"
+#: src/summaryview.c:3408
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't save the file `%s'."
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:2046
+#: src/summaryview.c:3426
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -3971,7 +7605,7 @@ msgstr ""
 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/summaryview.c:2052
+#: src/summaryview.c:3432
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -3980,44 +7614,119 @@ msgstr ""
 "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:2270 src/summaryview.c:2275
+#: src/summaryview.c:3681 src/summaryview.c:3682
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôá íÞìáôá..."
 
-#: src/summaryview.c:2297 src/summaryview.c:2298
+#: src/summaryview.c:3775 src/summaryview.c:3776
 msgid "Unthreading..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2320
+#: src/summaryview.c:3813
 msgid "Unthreading for execution..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2407
+#: src/summaryview.c:3880 src/summaryview.c:5243
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:3956
+msgid "No filter rules defined."
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:3962
 msgid "filtering..."
 msgstr "öéëôñÜñù..."
 
-#: src/summaryview.c:2408
+#: src/summaryview.c:3963
 msgid "Filtering..."
 msgstr "ÖéëôñÜñù..."
 
-#: src/summaryview.c:2514
+#: src/summaryview.c:5053
+#, c-format
+msgid "nfcp: checking <%s>"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5056
+#, c-format
+msgid " <%s>"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5065
+msgid "\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5097
+#, c-format
+msgid "Cross-reference %d: Hash <%s>\n"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:5136
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d selected\n"
+msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
+
+#: src/summaryview.c:5175
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is marked as ignore thread\n"
+msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò äéáâáóìÝíï\n"
+
+#: src/summaryview.c:5207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Message %d is marked as unignore thread\n"
+msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
+
+#: src/summaryview.c:5320
+#, c-format
+msgid ""
+"Regular expression (regexp) error:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:43
+#, c-format
+msgid "%s:%d loading template from %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:118
+#, c-format
+msgid "%s:%d reading templates dir %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:136
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d found file %s\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
+
+#: src/template.c:139
+#, c-format
+msgid "%s:%d %s is not an ordinary file\n"
+msgstr ""
+
+#: src/template.c:167
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file %s already exists\n"
+msgstr "ôï %s õðÜñ÷åé Þäç"
+
+#: src/template.c:194
 #, c-format
-msgid "Go to %s\n"
-msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
+msgid "%s:%d writing template \"%s\" to %s\n"
+msgstr ""
 
-#: src/textview.c:138
+#: src/textview.c:171
 msgid "Creating text view...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç êåéìÝíïõ...\n"
 
-#: src/textview.c:366
+#: src/textview.c:540
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
 msgstr "Ãéá íá áðïèçêåýóåôå áõôü ôï ôìÞìá, åðéëÝîôå ôï ìåíïý ìå "
 
-#: src/textview.c:367
+#: src/textview.c:541
 msgid "right click and select `Save as...', "
 msgstr "äåîß êïõìðß êáé åðéëÝîôå `ÁðïèÞêåõóç ùò...', "
 
-#: src/textview.c:368
+#: src/textview.c:542
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
@@ -4025,11 +7734,11 @@ msgstr ""
 "Þ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `y'.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:370
+#: src/textview.c:544
 msgid "To display this part as a text message, select "
 msgstr "Ãéá íá åìöáíßóåôå áõôü ôï ôìÞìá ùò ìÞíõìá êåéìÝíïõ, åðéëÝîôå"
 
-#: src/textview.c:371
+#: src/textview.c:545
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
@@ -4037,48 +7746,298 @@ msgstr ""
 "`ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï', Þ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `t'.\n"
 "\n"
 
-#: src/textview.c:373
+#: src/textview.c:547
+#, fuzzy
+msgid "To display this part as an image, select "
+msgstr "Ãéá íá åìöáíßóåôå áõôü ôï ôìÞìá ùò ìÞíõìá êåéìÝíïõ, åðéëÝîôå"
+
+#: src/textview.c:548
+#, fuzzy
+msgid ""
+"`Display image', or press `i' key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"`ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï', Þ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `t'.\n"
+"\n"
+
+#: src/textview.c:550
 msgid "To open this part with external program, select "
 msgstr "Ãéá íá áíïßîåôå áõôü ôï ôìÞìá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá, åðéëÝîôå "
 
-#: src/textview.c:374
+#: src/textview.c:551
 msgid "`Open' or `Open with...', "
 msgstr "`¶íïéãìá', Þ `¶íïéãìá ìå...', "
 
-#: src/textview.c:375
+#: src/textview.c:552
 msgid "or double-click, or click the center button, "
 msgstr "Þ êÜíôå äéðëü êëéê, Þ ðáôÞóôå ôï ìåóáßï êïõìðß, "
 
-#: src/textview.c:376
+#: src/textview.c:553
 msgid "or press `l' key."
 msgstr "Þ ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï `l'."
 
-#: src/textview.c:395
+#: src/textview.c:572
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí Ý÷åé Ýëåã÷èåß áêüìá.\n"
 
-#: src/textview.c:396
+#: src/textview.c:573
 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
 msgstr "Ãéá íá ôçí åëÝãîåôå, åðéëÝîôå ôï ìåíïý ìå\n"
 
-#: src/textview.c:397
+#: src/textview.c:574
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
 msgstr "äåîß êïõìðß êáé åðéëÝîôå `¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò'.\n"
 
-#: src/utils.c:1547
+#: src/utils.c:1901
 #, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
+msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
+msgstr "Ç áíôéãñáöÞ áñ÷åßïõ áðü ôï %s óôï %s áðÝôõ÷å.\n"
 
-#: src/utils.c:1588
+#: src/utils.c:1999
+#, c-format
 msgid "move_file(): file %s already exists."
 msgstr "move_file(): ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
 
-#: src/utils.c:1729
+#: src/utils.c:2287
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
 msgstr "Ç åíôïëÞ áðåéêüíéóçò URI åßíáé Üêõñç: `%s'"
 
+#~ msgid "The name already exists."
+#~ msgstr "Ôï üíïìá õðÜñ÷åé Þäç."
+
+#~ msgid "New group"
+#~ msgstr "ÍÝá ïìÜäá"
+
+#~ msgid "Input the name of new group:"
+#~ msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôçò íÝáò ïìÜäáò:"
+
+#~ msgid "Input the new name of group:"
+#~ msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôçò ïìÜäáò:"
+
+#~ msgid "Reading addressbook file..."
+#~ msgstr "ÄéáâÜæù ôï áñ÷åßï êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí..."
+
+#~ msgid "%s doesn't exist.\n"
+#~ msgstr "%s äåí õðÜñ÷åé.\n"
+
+#~ msgid "failed to write addressbook data.\n"
+#~ msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôá äåäïìÝíá ôïõ êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Begin forwarded message:\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Áñ÷Þ ðñïùèçìÝíïõ ìçíýìáôïò:\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "/Remove _news server"
+#~ msgstr "/ÄéáãñáöÞ news server"
+
+#~ msgid "Updating all folders..."
+#~ msgstr "ÅíçìÝñùóç üëùí ôùí êáôáëüãùí..."
+
+#~ msgid "Outbox"
+#~ msgstr "Åîåñ÷üìåíá"
+
+#~ msgid "Really delete folder `%s'?"
+#~ msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
+
+#~ msgid "Delete IMAP4 server"
+#~ msgstr "ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
+
+#~ msgid "Input subscribing newsgroup:"
+#~ msgstr "ÅéóÜãåôå ôï newsgroup óôï ïðïßï åããñÜöåóôå:"
+
+#~ msgid "The newsgroup `%s' already exists."
+#~ msgstr "Ôï newsgroup `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
+
+#~ msgid "Really delete news server `%s'?"
+#~ msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
+
+#~ msgid "Creating header window...\n"
+#~ msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êåöáëßäáò...\n"
+
+#~ msgid "Displaying the header of %s ...\n"
+#~ msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò êåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
+
+#~ msgid "%s - All header"
+#~ msgstr "%s - ¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
+
+#~ msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
+#~ msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí åðüìåíï êþäéêá ôïõ êáôáëüãïõ: %s\n"
+
+#~ msgid "Authorizing..."
+#~ msgstr "Åîáêñßâùóç..."
+
+#~ msgid "/_View/_Folder tree"
+#~ msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄïìÞ êáôáëüãùí"
+
+#~ msgid "/_Message/Open in new _window"
+#~ msgstr "/ÌÞíõìá/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
+
+#~ msgid "/_Message/View _source"
+#~ msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç ôïõ ðçãáßïõ"
+
+#~ msgid "/_Message/Show all _header"
+#~ msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò êåöáëßäáò"
+
+#~ msgid "/_Summary"
+#~ msgstr "/Ðåñßëçøç"
+
+#~ msgid "/_Summary/E_xecute"
+#~ msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
+
+#~ msgid "/_Summary/_Update"
+#~ msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅíçìÝñùóç"
+
+#~ msgid "/_Summary/---"
+#~ msgstr "/Ðåñßëçøç/---"
+
+#~ msgid "/_Summary/_Sort"
+#~ msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç"
+
+#~ msgid "/_Summary/_Sort/---"
+#~ msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/---"
+
+#~ msgid "/_Summary/_Thread view"
+#~ msgstr "/Ðåñßëçøç/ÍçìáôéêÞ áðåéêüíéóç"
+
+#~ msgid "/_Summary/Unt_hread view"
+#~ msgstr "/Ðåñßëçøç/Unt_hread view"
+
+#~ msgid "Incorporate new mail"
+#~ msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
+
+#~ msgid "Reply to the message"
+#~ msgstr "ÁðÜíôçóç óôï ìÞíõìá"
+
+#~ msgid "Reply all"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÁðÜíôçóç\n"
+#~ "üëùí"
+
+#~ msgid "Preferences for each account"
+#~ msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü"
+
+#~ msgid "Usually used"
+#~ msgstr "ÓõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíïò"
+
+#~ msgid "Program path"
+#~ msgstr "ÄéáäñïìÞ ðñïãñÜììáôïò"
+
+#~ msgid "each"
+#~ msgstr "êÜèå"
+
+#~ msgid "Automatic"
+#~ msgstr "Áõôüìáôç"
+
+#~ msgid "Quotation format:"
+#~ msgstr "Ìïñöïðïßçóç ðáñÜèåóçò:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
+#~ "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and "
+#~ "are replaced as follows:\n"
+#~ "%a: the abbreviated weekday name\n"
+#~ "%A: the full weekday name\n"
+#~ "%b: the abbreviated month name\n"
+#~ "%B: the full month name\n"
+#~ "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
+#~ "%C: the century number (year/100)\n"
+#~ "%d: the day of the month as a decimal number\n"
+#~ "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
+#~ "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
+#~ "%j: the day of the year as a decimal number\n"
+#~ "%m: the month as a decimal number\n"
+#~ "%M: the minute as a decimal number\n"
+#~ "%p: either AM or PM\n"
+#~ "%S: the second as a decimal number\n"
+#~ "%w: the day of the week as a decimal number\n"
+#~ "%x: the preferred date for the current locale\n"
+#~ "%y: the last two digits of a year\n"
+#~ "%Y: the year as a decimal number\n"
+#~ "%Z: the time zone or name or abbreviation"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ïé ÷áñáêôÞñåò ðïõ ôïðïèåôïýíôáé óôï êåßìåíï ìïñöïðïéÞóçò áíôéãñÜöïíôáé "
+#~ "÷ùñßò ìåôáôñïðÞ. Ãéá íá ìåôáôñáðåß Ýíáò ÷áñáêôÞñáò ðñÝðåé íá ðñïçãåßôáé "
+#~ "ôï óýìâïëï % , êáé ïé ìåôáôñïðÝò ãßíïíôáé ùò åîÞò:\n"
+#~ "%a: óõíôïìïãñáößá ôçò ìÝñáò ôçò åâäïìÜäáò\n"
+#~ "%A: ðëÞñçò ìÝñá ôçò åâäïìÜäáò\n"
+#~ "%b: óõíôïìïãñáößá ôïõ ïíüìáôïò ôïõ ìÞíá\n"
+#~ "%B: ðëÞñåò üíïìá ôïõ ìÞíá\n"
+#~ "%c: ç ðñïôéìþìåíç çìåñïìçíßá êáé þñá ãéá ôï ïñéóìÝíï locale\n"
+#~ "%C: ï áñéèìüò áéþíá (Ýôïò/100)\n"
+#~ "%d: ç çìÝñá ôïõ ìÞíá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+#~ "%H: ç þñá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñïëüé 24 ùñþí\n"
+#~ "%I: ç þñá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñïëüé 12 ùñþí\n"
+#~ "%j: ç ìÝñá ôïõ Ýôïõò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+#~ "%m: ï ìÞíáò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+#~ "%M: ôï ëåðôü ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+#~ "%p: åßôå ÐÌ Þ ÌÌ\n"
+#~ "%S: ôá äåõôåñüëåðôá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+#~ "%w: ç ìÝñá ôçò åâäïìÜäáò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+#~ "%x: ç ðñïôéìþìåíç çìåñïìçíßá ãéá ôï ïñéóìÝíï locale\n"
+#~ "%y: ôá ôåëåõôáßá äýï øçößá ôïõ Ýôïõò\n"
+#~ "%Y: ôï Ýôïò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+#~ "%Z: ç æþíç þñáò, Þ üíïìá, Þ óõíôïìïãñáößá"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
+#~ "Emacs-based mailer"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ðñïóùìïßùóç ôçò óõìðåñéöïñÜò ôùí êéíÞóåùí ôïõ ðïíôéêéïý\n"
+#~ "ôïõ Emacs-based ðñïãñÜììáôïò mail"
+
+#~ msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
+#~ msgstr "Åîùôåñéêüò Web browser (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï URI)"
+
+#~ msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
+#~ msgstr "Åêôýðùóç (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Date\n"
+#~ "From\n"
+#~ "Full Name of Sender\n"
+#~ "First Name of Sender\n"
+#~ "Initial of Sender\n"
+#~ "Subject\n"
+#~ "To\n"
+#~ "Message-ID\n"
+#~ "%"
+#~ msgstr ""
+#~ "Çìåñïìçíßá\n"
+#~ "Áðü\n"
+#~ "ÐëÞñåò üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
+#~ "Ìéêñü üíïìá ôïõ áðïóôïëÝá\n"
+#~ "Áñ÷éêÜ ôïõ áðïóôïëÝá\n"
+#~ "ÈÝìá\n"
+#~ "Ðñïò\n"
+#~ "Message-ID\n"
+#~ "%"
+
+#~ msgid "Set display item"
+#~ msgstr "Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí"
+
+#~ msgid "MIME"
+#~ msgstr "MIME"
+
+#~ msgid "Operator"
+#~ msgstr "ÔåëåóôÞò"
+
+#~ msgid "done."
+#~ msgstr "ÔÝëïò."
+
+#~ msgid "Current folder is Trash."
+#~ msgstr "Ï ôñÝ÷ïí êáôÜëïãïò åßíáé ôá ÄéáãñáììÝíá"
+
+#~ msgid "Go to %s\n"
+#~ msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
+
 #~ msgid "deleting message %d...\n"
 #~ msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
 
@@ -4094,9 +8053,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "Show other headers"
 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Üëëùí êåöáëßäùí"
 
-#~ msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-#~ msgstr "Ç áíôéãñáöÞ áñ÷åßïõ áðü ôï %s óôï %s áðÝôõ÷å.\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
 #~ "comment of the md5.c module for license terms.\n"
@@ -4123,4 +8079,3 @@ msgstr "
 
 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME\n"
-