more sync with sylpheed 0.5.0pre4
[claws.git] / po / el.po
index fe02bd81e44cdb4931ca0c860972ca3bef06a6d8..4cc122efdb7383781f40cc55fb574dfc0f71b278 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Hellenic translation of Sylpheed
 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
-# Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>, 2001.
+# Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>, 2001.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-06-16 13:11+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-06-02 11:33+0200\n"
-"Last-Translator: Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>\n"
+"POT-Creation-Date: 2001-06-20 17:53+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2001-06-20 12:33+0200\n"
+"Last-Translator: Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
@@ -37,12 +37,17 @@ msgid ""
 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Ôï Kcc åßíáé copyright ôïõ Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, êáé ôï libkcc"
+" åßíáé copyright ôïõ takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
+"\n"
 
 #: src/about.c:210
 msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Ôï GPGME åßíáé copyright 2001 ôïõ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
 
 #: src/about.c:214
 msgid ""
@@ -68,7 +73,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
-"ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÛÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
+"ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÕÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
 "\n"
@@ -85,15 +90,15 @@ msgstr ""
 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
-#: src/compose.c:1468 src/compose.c:3124 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
+#: src/compose.c:1476 src/compose.c:3132 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
 #: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
 #: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
-#: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2020
-#: src/summaryview.c:2531
+#: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2025
+#: src/summaryview.c:2541
 msgid "OK"
-msgstr "ÅíôÜîåé"
+msgstr "OK"
 
 #: src/account.c:101
 msgid "Reading all config for each account...\n"
@@ -126,7 +131,7 @@ msgid "Edit accounts"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
 
 #: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
-#: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
+#: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "¼íïìá"
 
@@ -163,7 +168,7 @@ msgstr "
 
 #: src/account.c:453
 msgid " Set as usually used account "
-msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü"
+msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü "
 
 #: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
 msgid "Close"
@@ -178,17 +183,17 @@ msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
 
 #: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
-#: src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1490
-#: src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630 src/folderview.c:1729
-#: src/folderview.c:1762 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448 src/folderview.c:1491
+#: src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631 src/folderview.c:1730
+#: src/folderview.c:1763 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
 #: src/summaryview.c:817
 msgid "Yes"
 msgstr "Íáé"
 
-#: src/account.c:515 src/compose.c:3298 src/folderview.c:1447
-#: src/folderview.c:1490 src/folderview.c:1589 src/folderview.c:1630
-#: src/folderview.c:1729 src/folderview.c:1762
+#: src/account.c:515 src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448
+#: src/folderview.c:1491 src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631
+#: src/folderview.c:1730 src/folderview.c:1763
 msgid "+No"
 msgstr "+¼÷é"
 
@@ -256,7 +261,7 @@ msgstr "/---"
 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
 #: src/mainwindow.c:351
 msgid "/_Edit"
-msgstr "/Åðåîñãáóßá"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
 
 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
 msgid "/_Delete"
@@ -270,7 +275,7 @@ msgstr "
 msgid "Remarks"
 msgstr "Ó÷üëéá"
 
-#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2796
+#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2804
 msgid "Address book"
 msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
@@ -294,7 +299,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addressbook.c:456
 msgid "Cc:"
-msgstr "Ãíùóôïðïßçóç:"
+msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
 
 #: src/addressbook.c:460
 msgid "Bcc:"
@@ -302,11 +307,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/addressbook.c:479
 msgid "Common address"
-msgstr "ÊïéíÞ äéåýèõíóç"
+msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
 
 #: src/addressbook.c:486
 msgid "Personal address"
-msgstr "ÐñïóùðéêÞ äéåýèõíóç"
+msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
 
 #: src/addressbook.c:577
 msgid "Delete address(es)"
@@ -314,7 +319,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addressbook.c:578
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
 
 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
@@ -322,17 +327,17 @@ msgstr "
 msgid "No"
 msgstr "¼÷é"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1320 src/folderview.c:1521
+#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1321 src/folderview.c:1522
 msgid "New folder"
 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1321
+#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1322
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
 
-#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1322 src/folderview.c:1525
+#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1323 src/folderview.c:1526
 msgid "NewFolder"
-msgstr ""
+msgstr "NewFolder"
 
 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
 #: src/addressbook.c:1187
@@ -353,7 +358,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addressbook.c:1122
 msgid "Edit group"
-msgstr "Åðåîñãáóßá ïìÜäáò"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
 
 #: src/addressbook.c:1123
 msgid "Input the new name of group:"
@@ -370,24 +375,24 @@ msgstr "
 #: src/addressbook.c:1223
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôï `%s' ;"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
 
 #: src/addressbook.c:1271
 msgid "Edit address"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
 
-#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2795 src/select-keys.c:302
+#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2803 src/select-keys.c:302
 msgid "Address"
 msgstr "Äéåýèõíóç"
 
-#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1468 src/compose.c:3125
-#: src/compose.c:3695 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
+#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1476 src/compose.c:3133
+#: src/compose.c:3703 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
 #: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
 #: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
 #: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
 #: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
-#: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2020
-#: src/summaryview.c:2531
+#: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2025
+#: src/summaryview.c:2541
 msgid "Cancel"
 msgstr "Áêýñùóç"
 
@@ -400,12 +405,12 @@ msgstr "
 msgid "%s doesn't exist.\n"
 msgstr "%s äåí õðÜñ÷åé.\n"
 
-#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:856
+#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:856 src/imap.c:888
 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
-#: src/news.c:661 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:998
-#: src/summaryview.c:1204 src/summaryview.c:1286 src/summaryview.c:1347
-#: src/summaryview.c:1804 src/summaryview.c:2282 src/summaryview.c:2305
-#: src/summaryview.c:2326 src/summaryview.c:2419
+#: src/news.c:648 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:1003
+#: src/summaryview.c:1209 src/summaryview.c:1291 src/summaryview.c:1352
+#: src/summaryview.c:1809 src/summaryview.c:2287 src/summaryview.c:2310
+#: src/summaryview.c:2331 src/summaryview.c:2424
 msgid "done.\n"
 msgstr "Ýãéíå.\n"
 
@@ -417,7 +422,7 @@ msgstr "
 msgid "failed to write addressbook data.\n"
 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôá äåäïìÝíá ôïõ êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí.\n"
 
-#: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3298 src/main.c:332
+#: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3306 src/main.c:332
 msgid "Notice"
 msgstr "Óçìåßùóç"
 
@@ -435,7 +440,7 @@ msgstr "
 
 #: src/alertpanel.c:269
 msgid "Show this message next time"
-msgstr ""
+msgstr "Íá åìöáíéóôåß áõôü ôï ìÞíõìá ôçí åðüìåíç öïñÜ"
 
 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
 msgid "can't allocate memory\n"
@@ -496,7 +501,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:391
 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
 
 #: src/compose.c:392
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
@@ -516,7 +521,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:400
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
 
 #: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
@@ -530,7 +535,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:404
 msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ãíùóôïðïßçóç"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
 
 #: src/compose.c:405
 msgid "/_Message/_Bcc"
@@ -568,16 +573,16 @@ msgstr "/
 msgid "/_Tool/_Address book"
 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
-#: src/compose.c:489 src/compose.c:559 src/compose.c:619 src/procmsg.c:686
+#: src/compose.c:494 src/compose.c:564 src/compose.c:624 src/procmsg.c:687
 msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
 
-#: src/compose.c:551
+#: src/compose.c:556
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: src/compose.c:563
+#: src/compose.c:568
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -589,49 +594,49 @@ msgstr ""
 "Áñ÷Þ ðñïùèçìÝíïõ ìçíýìáôïò:\n"
 "\n"
 
-#: src/compose.c:1232
+#: src/compose.c:1240
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: src/compose.c:1236
+#: src/compose.c:1244
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ  %s\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ %s\n"
 
-#: src/compose.c:1240
+#: src/compose.c:1248
 #, c-format
 msgid "File %s is empty\n"
 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
 
-#: src/compose.c:1261
+#: src/compose.c:1269
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
 
-#: src/compose.c:1367
+#: src/compose.c:1375
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
 
-#: src/compose.c:1369
+#: src/compose.c:1377
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:1372
+#: src/compose.c:1380
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:1394 src/compose.c:3588
+#: src/compose.c:1402 src/compose.c:3596
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/compose.c:1412
+#: src/compose.c:1420
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
 
-#: src/compose.c:1430
+#: src/compose.c:1438
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -639,16 +644,16 @@ msgstr ""
 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
 
-#: src/compose.c:1451
+#: src/compose.c:1459
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
+msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
 
-#: src/compose.c:1465
+#: src/compose.c:1473
 msgid "Queueing"
 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
 
-#: src/compose.c:1466
+#: src/compose.c:1474
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -656,176 +661,176 @@ msgstr ""
 "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
 
-#: src/compose.c:1472 src/compose.c:3600
+#: src/compose.c:1480 src/compose.c:3608
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
 
-#: src/compose.c:1475
+#: src/compose.c:1483
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
 
-#: src/compose.c:1482 src/compose.c:3607
+#: src/compose.c:1490 src/compose.c:3615
 msgid "Can't save the message to outbox."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôï outbox."
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôá åîåñ÷üìåíá."
 
-#: src/compose.c:1508 src/compose.c:1629 src/compose.c:1715 src/utils.c:1533
+#: src/compose.c:1516 src/compose.c:1637 src/compose.c:1723 src/utils.c:1540
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
 
-#: src/compose.c:1534
+#: src/compose.c:1542
 msgid "Can't convert the codeset of the message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
 
-#: src/compose.c:1543
+#: src/compose.c:1551
 msgid "can't write headers\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí åðéêåöáëßäá\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí êåöáëßäá\n"
 
-#: src/compose.c:1661
+#: src/compose.c:1669
 msgid "saving sent message...\n"
 msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
 
-#: src/compose.c:1666
+#: src/compose.c:1674
 msgid "can't save message\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
 
-#: src/compose.c:1672 src/compose.c:1779
+#: src/compose.c:1680 src/compose.c:1787
 msgid "can't open mark file\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
 
-#: src/compose.c:1695
+#: src/compose.c:1703
 msgid "queueing message...\n"
 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
 
-#: src/compose.c:1770
+#: src/compose.c:1778
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
 
-#: src/compose.c:1808
+#: src/compose.c:1816
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
 
-#: src/compose.c:2162
+#: src/compose.c:2170
 #, c-format
 msgid "generated Message-ID: %s\n"
 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
 
-#: src/compose.c:2236 src/compose.c:3096
+#: src/compose.c:2244 src/compose.c:3104
 msgid "MIME type"
 msgstr "ôýðïò MIME"
 
-#: src/compose.c:2236 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
+#: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
 msgid "Size"
 msgstr "ÌÝãåèïò"
 
-#: src/compose.c:2253
+#: src/compose.c:2261
 msgid "Creating compose window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
 
-#: src/compose.c:2299 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
+#: src/compose.c:2307 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
 msgid "From:"
 msgstr "Áðü:"
 
-#: src/compose.c:2722 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
+#: src/compose.c:2730 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
 #: src/prefs_common.c:636
 msgid "Send"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
 
-#: src/compose.c:2723
+#: src/compose.c:2731
 msgid "Send message"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:2730
+#: src/compose.c:2738
 msgid "Send later"
 msgstr ""
 "ÁðïóôïëÞ\n"
 "áñãüôåñá"
 
-#: src/compose.c:2731
+#: src/compose.c:2739
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
 
-#: src/compose.c:2738 src/folderview.c:738
+#: src/compose.c:2746 src/folderview.c:738
 msgid "Draft"
-msgstr "Ðñïó÷Ýäéï"
+msgstr "Ðñü÷åéñá"
 
-#: src/compose.c:2739
+#: src/compose.c:2747
 msgid "Save to draft folder"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
 
-#: src/compose.c:2748
+#: src/compose.c:2756
 msgid "Insert"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
 
-#: src/compose.c:2749
+#: src/compose.c:2757
 msgid "Insert file"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:2756
+#: src/compose.c:2764
 msgid "Attach"
 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
 
-#: src/compose.c:2757
+#: src/compose.c:2765
 msgid "Attach file"
 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:2766 src/prefs_common.c:1035
+#: src/compose.c:2774 src/prefs_common.c:1035
 msgid "Signature"
 msgstr "YðïãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:2767
+#: src/compose.c:2775
 msgid "Insert signature"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
 
-#: src/compose.c:2775
+#: src/compose.c:2783
 msgid "Editor"
 msgstr "ÓõíèÝôçò"
 
-#: src/compose.c:2776
+#: src/compose.c:2784
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
 
-#: src/compose.c:2784
+#: src/compose.c:2792
 msgid "Linewrap"
 msgstr ""
 "Ôýëéîç\n"
 "ãñáììÞò"
 
-#: src/compose.c:2785
+#: src/compose.c:2793
 msgid "Wrap long lines"
-msgstr "×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
+msgstr "Áíáäßðëùóç ãñáììþí"
 
-#: src/compose.c:2992
+#: src/compose.c:3000
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
 
-#: src/compose.c:3010
+#: src/compose.c:3018
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
 
-#: src/compose.c:3078
+#: src/compose.c:3086
 msgid "Property"
 msgstr "Éäéüôçôåò"
 
-#: src/compose.c:3098
+#: src/compose.c:3106
 msgid "Encoding"
 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
 
-#: src/compose.c:3121
+#: src/compose.c:3129
 msgid "Path"
 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
 
-#: src/compose.c:3122
+#: src/compose.c:3130
 msgid "File name"
 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:3269
+#: src/compose.c:3277
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:3295
+#: src/compose.c:3303
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -836,56 +841,56 @@ msgstr ""
 "Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
 "process group id:  %d"
 
-#: src/compose.c:3308
+#: src/compose.c:3316
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
 msgstr "Ôåñìáôßóôçêå process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:3309
+#: src/compose.c:3317
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
 
-#: src/compose.c:3333
+#: src/compose.c:3341
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
 msgstr "Óýíèåóç: åéóáãùãÞ áðü ðáñáêïëïõèïýìåíç äéåñãáóßá\n"
 
 #. failed
-#: src/compose.c:3366
+#: src/compose.c:3374
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
 
-#: src/compose.c:3370
+#: src/compose.c:3378
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
 
-#: src/compose.c:3372
+#: src/compose.c:3380
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
 
-#: src/compose.c:3629
+#: src/compose.c:3637
 msgid "can't remove the old draft message\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñïó÷Ýäéï\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñü÷åéñï\n"
 
-#: src/compose.c:3657 src/compose.c:3669
+#: src/compose.c:3665 src/compose.c:3677
 msgid "Select file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï"
+msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:3693
+#: src/compose.c:3701
 msgid "Discard message"
-msgstr "ÁðÝññéøå ôï ìÞíõìá"
+msgstr "Áðüññéøç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:3694
+#: src/compose.c:3702
 msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá ôï áðïññßøù;"
+msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
 
-#: src/compose.c:3695
+#: src/compose.c:3703
 msgid "Discard"
 msgstr "Áðüññéøç"
 
-#: src/compose.c:3695
+#: src/compose.c:3703
 msgid "to Draft"
-msgstr "óôá ðñïó÷Ýäéá"
+msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
 
 #: src/export.c:122
 msgid "Export"
@@ -893,7 +898,7 @@ msgstr "
 
 #: src/export.c:144
 msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï-óôü÷ï êáé áñ÷åßï mbox."
+msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
 
 #: src/export.c:154
 msgid "Source dir:"
@@ -906,15 +911,15 @@ msgstr "
 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
 #: src/prefs_filter.c:349
 msgid " Select... "
-msgstr "ÅðÝëåîå... "
+msgstr "ÅðéëïãÞ... "
 
 #: src/export.c:217
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "ÅðÝëåîå åîáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
 
 #: src/foldersel.c:131
 msgid "Select folder"
-msgstr "ÅðÝëåîå êáôÜëïãï"
+msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
 
 #: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
 msgid "/Create _new folder..."
@@ -958,7 +963,7 @@ msgstr "
 
 #: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
 msgid "Unread"
-msgstr "Ìç äéáâáóìÝíï"
+msgstr "ÁäéÜâáóôá"
 
 #: src/folderview.c:241
 msgid "#"
@@ -976,12 +981,12 @@ msgstr "
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
 
-#: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2084 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2092 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2089 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2097 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
@@ -1011,110 +1016,111 @@ msgstr "
 msgid "Folder %s is selected\n"
 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
 
-#: src/folderview.c:1326 src/folderview.c:1389 src/folderview.c:1530
+#: src/folderview.c:1327 src/folderview.c:1390 src/folderview.c:1531
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
 
-#: src/folderview.c:1334 src/folderview.c:1398 src/folderview.c:1538
+#: src/folderview.c:1335 src/folderview.c:1399 src/folderview.c:1539
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
 
-#: src/folderview.c:1342 src/folderview.c:1546
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:1343 src/folderview.c:1547
 msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôïí êáôÜëïãï `%s'\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
 
-#: src/folderview.c:1381
+#: src/folderview.c:1382
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1383
+#: src/folderview.c:1384
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:1443
+#: src/folderview.c:1444
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
-"ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå;"
+"ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
 
-#: src/folderview.c:1446 src/folderview.c:1588
+#: src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1589
 msgid "Delete folder"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:1452 src/folderview.c:1594
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:1453 src/folderview.c:1595
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôïí êáôÜëïãï `%s'\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
 
-#: src/folderview.c:1486
+#: src/folderview.c:1487
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from disk)"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôï mailbox `%s' ;\n"
+"Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï mailbox `%s' ;\n"
 "(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
 
-#: src/folderview.c:1489
+#: src/folderview.c:1490
 msgid "Remove folder"
 msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:1522
+#: src/folderview.c:1523
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
 " append `/' at the end of the name)"
 msgstr ""
+"Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
+"(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
+" ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
 
-#: src/folderview.c:1586
+#: src/folderview.c:1587
 #, c-format
 msgid "Really delete folder `%s'?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1627
+#: src/folderview.c:1628
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1629
+#: src/folderview.c:1630
 msgid "Delete IMAP4 server"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
 
-#: src/folderview.c:1670
+#: src/folderview.c:1671
 msgid "Subscribe newsgroup"
 msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
 
-#: src/folderview.c:1671
+#: src/folderview.c:1672
 msgid "Input subscribing newsgroup:"
 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï newsgroup óôï ïðïßï åããñÜöåóôå:"
 
-#: src/folderview.c:1680
+#: src/folderview.c:1681
 #, c-format
 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
 msgstr "Ôï newsgroup `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
 
-#: src/folderview.c:1726
+#: src/folderview.c:1727
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1728
+#: src/folderview.c:1729
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
 
-#: src/folderview.c:1759
+#: src/folderview.c:1760
 #, c-format
 msgid "Really delete news server `%s'?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1761
+#: src/folderview.c:1762
 msgid "Delete news server"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ news server"
 
@@ -1132,33 +1138,33 @@ msgstr "
 
 #: src/headerview.c:87
 msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç åðéêåöáëßäáò...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1387
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1392
 msgid "(No From)"
 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1403
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1408
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
 
 #: src/headerwindow.c:55
 msgid "Creating header window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéêåöáëßäáò...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êåöáëßäáò...\n"
 
 #: src/headerwindow.c:59
 msgid "All header"
-msgstr "¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
+msgstr "¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
 
 #: src/headerwindow.c:113
 #, c-format
 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
-msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò åðéêåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò êåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
 
 #: src/headerwindow.c:115
 #, c-format
 msgid "%s - All header"
-msgstr "%s - ¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
+msgstr "%s - ¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
 
 #: src/imageview.c:48
 msgid "Creating image view...\n"
@@ -1168,130 +1174,131 @@ msgstr "
 msgid "Can't load the image."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
 
-#: src/imap.c:193
+#: src/imap.c:204
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
 
-#: src/imap.c:219
+#: src/imap.c:230
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:360
+#: src/imap.c:385
 #, c-format
 msgid "message %d has been already cached.\n"
 msgstr "ôï ìÞíõìá %d åßíáé Þäç óôç ìíÞìç.\n"
 
-#: src/imap.c:369
+#: src/imap.c:395
 #, c-format
 msgid "getting message %d...\n"
 msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
 
-#: src/imap.c:375 src/procmsg.c:586
+#: src/imap.c:401 src/procmsg.c:587
 #, c-format
 msgid "can't fetch message %d\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ìÞíõìá %d\n"
 
-#: src/imap.c:404
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:430
 msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï ìÞíõìá %s\n"
 
-#: src/imap.c:433 src/imap.c:490 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
+#: src/imap.c:459 src/imap.c:516 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
 #: src/mh.c:402
 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
 msgstr "ï ðçãáßïò êáôÜëïãïò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
 
-#: src/imap.c:443 src/imap.c:495 src/mh.c:201 src/mh.c:267
+#: src/imap.c:469 src/imap.c:521 src/mh.c:201 src/mh.c:267
 #, c-format
 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
 
-#: src/imap.c:447 src/imap.c:499 src/mh.c:331 src/mh.c:405
+#: src/imap.c:473 src/imap.c:525 src/mh.c:331 src/mh.c:405
 #, c-format
 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÁíôéãñÜöù ôï ìÞíõìá %s%c%d óôï %s ...\n"
 
-#: src/imap.c:567
+#: src/imap.c:593
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
 
-#: src/imap.c:574 src/imap.c:613
+#: src/imap.c:600 src/imap.c:639
 msgid "can't expunge\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
 
-#: src/imap.c:606
+#: src/imap.c:632
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:718
+#: src/imap.c:744
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù mailbox\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:755
+#: src/imap.c:781
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù mailbox\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:781
+#: src/imap.c:807
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
 
-#: src/imap.c:787
+#: src/imap.c:813
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
 
-#: src/imap.c:795
+#: src/imap.c:821
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
 
-#: src/imap.c:825
+#: src/imap.c:849
 #, c-format
-msgid "deleting message %d...\n"
-msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
+msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
+msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá ìçíýìáôá %d - %d ... "
 
-#: src/imap.c:850
-msgid "\tDeleting all cached messages... "
-msgstr "\tÄéáãñÜöù üëá ôá ìçíÞìáôá áðü ôç ìíÞìç... "
+#: src/imap.c:882
+msgid "Deleting all cached messages... "
+msgstr "ÄéáãñÜöù üëá ôá ìçíýìáôá áðü ôç ìíÞìç... "
 
-#: src/imap.c:864
+#: src/imap.c:896
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:897
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:929
 msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
+msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1304
+#: src/imap.c:1346
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1320
+#: src/imap.c:1401
+msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí åðüìåíï êþäéêá ôïõ êáôáëüãïõ: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1423
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
 
-#: src/imap.c:1490
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:1636
 msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
 
-#: src/imap.c:1506
+#: src/imap.c:1656
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
 
-#: src/imap.c:1530
+#: src/imap.c:1681
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:1544
+#: src/imap.c:1695
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
 
@@ -1323,14 +1330,14 @@ msgstr "
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
 
-#: src/inc.c:384 src/news.c:128
+#: src/inc.c:384 src/news.c:129
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
 
-#: src/inc.c:388 src/news.c:130
+#: src/inc.c:388 src/news.c:131
 msgid "Input password"
-msgstr "Äþóå ôïí êùäéêü"
+msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
 
 #: src/inc.c:405
 msgid "Retrieving"
@@ -1338,7 +1345,7 @@ msgstr "
 
 #: src/inc.c:412
 msgid "Done"
-msgstr "¸ãéíå"
+msgstr "ÔÝëïò"
 
 #: src/inc.c:421
 #, c-format
@@ -1376,29 +1383,24 @@ msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
 
 #: src/inc.c:719
-#, fuzzy
 msgid "Authorizing..."
-msgstr "Åîáêñéâþíù..."
+msgstr "Åîáêñßâùóç..."
 
 #: src/inc.c:724
-#, fuzzy
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
 
 #: src/inc.c:729
-#, fuzzy
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
 
 #: src/inc.c:734
-#, fuzzy
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
 
 #: src/inc.c:739
-#, fuzzy
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
 
 #: src/inc.c:755
 msgid "Deleting message"
@@ -1406,7 +1408,7 @@ msgstr "
 
 #: src/inc.c:759
 msgid "Quitting"
-msgstr "Åãêáôáëåßðù"
+msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
 
 #: src/inc.c:787
 msgid "a message won't be received\n"
@@ -1414,7 +1416,7 @@ msgstr "
 
 #: src/inc.c:813
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé mail."
+msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
 
 #: src/inc.c:816
 msgid "No disk space left."
@@ -1431,7 +1433,7 @@ msgstr "
 
 #: src/logwindow.c:50
 msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "Êëåßíù ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
 
 #: src/logwindow.c:54
 msgid "Protocol log"
@@ -1503,7 +1505,7 @@ msgstr "
 #. remote command mode
 #: src/main.c:412
 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr "Üëëï Ýíá Sylpheed ôñÝ÷åé Þäç.\n"
+msgstr "Ýíá Üëëï Sylpheed ôñÝ÷åé Þäç.\n"
 
 #: src/mainwindow.c:334
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
@@ -1511,7 +1513,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:335
 msgid "/_File/_Update folder tree"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Update folder tree"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
 
 #: src/mainwindow.c:336
 msgid "/_File/_Folder"
@@ -1539,7 +1541,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:343
 msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéåãñáììÝíùí"
+msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
 
 #: src/mainwindow.c:345
 msgid "/_File/_Save as..."
@@ -1563,35 +1565,35 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:358
 msgid "/_View/_Folder tree"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄÝíôñï êáôáëüãùí"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄïìÞ êáôáëüãùí"
 
 #: src/mainwindow.c:359
 msgid "/_View/_Message view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõìÜôïò"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
 
 #: src/mainwindow.c:360
 msgid "/_View/_Toolbar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
 
 #: src/mainwindow.c:361
 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
 
 #: src/mainwindow.c:362
 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
 
 #: src/mainwindow.c:363
 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
 
 #: src/mainwindow.c:364
-msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Íá ìçí åìöáíßæåôáé"
+msgid "/_View/_Toolbar/_None"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
 
 #: src/mainwindow.c:365
 msgid "/_View/_Status bar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá êáôÜóôáóçò"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
 
 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
 msgid "/_View/---"
@@ -1599,11 +1601,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:367
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü äÝíôñï êáôáëüãùí"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
 
 #: src/mainwindow.c:368
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
 
 #: src/mainwindow.c:370
 msgid "/_View/_Code set"
@@ -1702,11 +1704,11 @@ msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
 
 #: src/mainwindow.c:445
-msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
 
 #: src/mainwindow.c:446
-msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
 
 #: src/mainwindow.c:449
@@ -1722,9 +1724,8 @@ msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
 
 #: src/mainwindow.c:454
-#, fuzzy
 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
 
 #: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
@@ -1735,7 +1736,7 @@ msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
 
 #: src/mainwindow.c:457
-msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
+msgid "/_Message/Forward as a_ttachment"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
 
 #: src/mainwindow.c:460
@@ -1744,7 +1745,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr ""
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁíôéãñáöÞ..."
 
 #: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_Message/_Delete"
@@ -1771,7 +1772,7 @@ msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
 
 #: src/mainwindow.c:468
-msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
 
 #: src/mainwindow.c:471
@@ -1784,10 +1785,10 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_Message/Show all _header"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò åðéêåöáëßäáò"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò êåöáëßäáò"
 
 #: src/mainwindow.c:474
-msgid "/_Message/Re_edit"
+msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
 
 #: src/mainwindow.c:476
@@ -1828,7 +1829,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÐÞãáéíå óå Üëëï êáôÜëïãï"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
 
 #: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_Summary/_Sort"
@@ -1872,7 +1873,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_Summary/Set display _item..."
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Set display _item..."
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
 
 #: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_Tool/_Log window"
@@ -1955,11 +1956,11 @@ msgstr "
 
 #: src/mainwindow.c:948
 msgid "Empty trash"
-msgstr "¶äåéáóìá äéåãñáììÝíùí"
+msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
 
 #: src/mainwindow.c:949
 msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéåãñáììÝíá ìçíýìáôá"
+msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
 
 #: src/mainwindow.c:977
 msgid "Add mailbox"
@@ -2007,7 +2008,7 @@ msgstr "
 
 #: src/mainwindow.c:1348
 msgid "Get all"
-msgstr "ËÞøç üëùí"
+msgstr "ËÞøç\nüëùí"
 
 #: src/mainwindow.c:1349
 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
@@ -2035,7 +2036,7 @@ msgstr "
 
 #: src/mainwindow.c:1386
 msgid "Reply all"
-msgstr "Áð/óç üëùí"
+msgstr "ÁðÜíôçóç\nüëùí"
 
 #: src/mainwindow.c:1387
 msgid "Reply to all"
@@ -2085,11 +2086,11 @@ msgstr "
 msgid "Account setting"
 msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
 msgid "Exit"
 msgstr "¸îïäïò"
 
-#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2530
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
 
@@ -2097,7 +2098,7 @@ msgstr "
 msgid "Sending queued message failed."
 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
 
-#: src/mainwindow.c:1916
+#: src/mainwindow.c:1924
 #, c-format
 msgid "forced charset: %s\n"
 msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
@@ -2166,7 +2167,7 @@ msgstr "
 
 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
 msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñïò ôýðïò êëåéäþìáôïò\n"
+msgstr "áðáñÜäåêôïò ôýðïò êëåéäþìáôïò\n"
 
 #: src/mbox.c:331
 #, c-format
@@ -2198,7 +2199,7 @@ msgstr "
 #: src/mh.c:340 src/mh.c:414
 #, c-format
 msgid "%s already exists."
-msgstr ""
+msgstr "ôï %s õðÜñ÷åé Þäç"
 
 #: src/mh.c:553
 #, c-format
@@ -2207,16 +2208,16 @@ msgstr "
 
 #: src/mh.c:752
 msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr ""
+msgstr "\tÁíáæÞôçóç óôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
 
 #: src/mh.c:807
 #, c-format
 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d áðñïóðÝëáóôï(á) ìÞíõìá(ôá) âñÝèçêå(áí)\n"
 
 #: src/mh.c:813
 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr ""
+msgstr "\tÔáîéíïìþ áñéèìçôéêÜ ôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
 
 #: src/mimeview.c:113
 msgid "/_Open"
@@ -2224,7 +2225,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mimeview.c:114
 msgid "/Open _with..."
-msgstr ""
+msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
 
 #: src/mimeview.c:115
 msgid "/_Display as text"
@@ -2236,7 +2237,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/mimeview.c:119
 msgid "/_Check signature"
-msgstr "/ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
+msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
 
 #: src/mimeview.c:139
 msgid "MIME Type"
@@ -2258,30 +2259,28 @@ msgstr "
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
 
-#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2013
+#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2018
 msgid "Save as"
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
 
-#: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2018
+#: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2023
 msgid "Overwrite"
 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
 
-#: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2019
+#: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2024
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
 
 #: src/mimeview.c:769
-#, fuzzy
 msgid "Open with"
-msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
+msgstr "¶íïéãìá ìå"
 
 #: src/mimeview.c:770
-#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
+"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ:\n"
 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
 #: src/mimeview.c:822
@@ -2289,95 +2288,92 @@ msgstr ""
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
 
-#: src/news.c:92
+#: src/news.c:93
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:175
+#: src/news.c:176
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
 
-#: src/news.c:244
+#: src/news.c:245
 #, c-format
 msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ôï Üñèñï %d Ý÷åé ðñïóðåëáóôåß Þäç.\n"
 
-#: src/news.c:256
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news.c:257
 msgid "can't select group %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôçí ïìÜäá %s\n"
 
-#: src/news.c:261
+#: src/news.c:262
 #, c-format
 msgid "getting article %d...\n"
 msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
 
-#: src/news.c:266
+#: src/news.c:267
 #, c-format
 msgid "can't read article %d\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
 
-#: src/news.c:298
+#: src/news.c:299
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
 
-#: src/news.c:322
+#: src/news.c:323
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
 
-#: src/news.c:392
+#: src/news.c:393
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
 
-#: src/news.c:399
+#: src/news.c:400
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:408
+#: src/news.c:409
 msgid "no new articles.\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
 
-#: src/news.c:421
+#: src/news.c:422
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
 
-#: src/news.c:424
+#: src/news.c:425
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xover\n"
 
-#: src/news.c:430
+#: src/news.c:431
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr ""
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xover.\n"
 
-#: src/news.c:438
+#: src/news.c:439
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
 
-#: src/news.c:455 src/news.c:480
-#, fuzzy
+#: src/news.c:456 src/news.c:481
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xhdr\n"
 
-#: src/news.c:463 src/news.c:488
-#, fuzzy
+#: src/news.c:464 src/news.c:489
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:612
+#: src/news.c:613
 #, c-format
-msgid "deleting article %d...\n"
-msgstr "äéáãñÜöù ôï Üñèñï %d...\n"
+msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
+msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá 1 - %d... "
 
-#: src/news.c:643
+#: src/news.c:642
 msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr ""
+msgstr "\tÄéáãñÜöù üëá ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá... "
 
 #: src/nntp.c:52
 #, c-format
@@ -2432,11 +2428,11 @@ msgstr "
 
 #: src/pop.c:117
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ðñïáðáéôïýìåíç timestamp APOP äåí âñÝèçêå óôï ÷áéñåôéóìü\n"
 
 #: src/pop.c:123
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "Óõíôáêôéêü óöÜëìá timestamp óôï ÷áéñåôéóìü\n"
 
 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
 msgid "POP3 protocol error\n"
@@ -2538,19 +2534,19 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:642
 msgid "POP3 (normal)"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 (óýíçèåò)"
 
 #: src/prefs_account.c:644
 msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 (ðéóôïðïßçóç APOP)"
 
 #: src/prefs_account.c:646
 msgid "IMAP4"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP4"
 
 #: src/prefs_account.c:648
 msgid "News (NNTP)"
-msgstr ""
+msgstr "ÍÝá (NNTP)"
 
 #: src/prefs_account.c:650
 msgid "None (local)"
@@ -2558,11 +2554,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:672
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Áõôüò ï åîõðçñÝôçò áðáéôåß ðéóôïðïßçóç"
 
 #: src/prefs_account.c:711
 msgid "News server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò news"
+msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
 
 #: src/prefs_account.c:717
 msgid "Server for receiving"
@@ -2582,18 +2578,18 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:786
 msgid "POP3"
-msgstr ""
+msgstr "POP3"
 
 #: src/prefs_account.c:794
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
 
 #: src/prefs_account.c:796
-msgid "Receive all messages on server"
-msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôïí åîõðçñÝôç"
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç"
 
 #: src/prefs_account.c:799
-msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
+msgid "`Get all' checks for new mail on this account"
 msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
 
 #: src/prefs_account.c:801
@@ -2606,7 +2602,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:845
 msgid "Add Date header field"
-msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí åðéêåöáëßäá"
+msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
 
 #: src/prefs_account.c:846
 msgid "Generate Message-ID"
@@ -2614,7 +2610,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:853
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "ÐñïóèÞêç åðéêåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
+msgstr "ÐñïóèÞêç êåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
 
 #: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
 msgid " Edit... "
@@ -2622,15 +2618,15 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:865
 msgid "Automatically set following addresses"
-msgstr "Áõôüìáôá èÝóå áõôÝò ôéò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "Áõôüìáôïò ïñéóìüò áõôþí ôùí äéåõèýíóåùí"
 
 #: src/prefs_account.c:874
 msgid "Cc"
-msgstr "Ãíùóôïðïßçóç"
+msgstr "Êïéíïðïßçóç"
 
 #: src/prefs_account.c:887
 msgid "Bcc"
-msgstr ""
+msgstr "Bcc"
 
 #: src/prefs_account.c:900
 msgid "Reply-To"
@@ -2642,11 +2638,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:921
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr ""
+msgstr "Ðéóôïðïßçóç SMTP (SMTP AUTH)"
 
 #: src/prefs_account.c:923
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóå ìå ôï POP3 ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
+msgstr "Ðéóôïðïßçóç ìå POP3 ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
 
 #: src/prefs_account.c:957
 msgid "Signature file"
@@ -2658,7 +2654,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:994
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "×ñçóéìïðïßçóå ôï ðñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß GnuPG"
+msgstr "×Þóç ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý GnuPG"
 
 #: src/prefs_account.c:1003
 msgid "Select key by your email address"
@@ -2674,39 +2670,39 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_account.c:1073
 msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí SMTP èýñá"
+msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
 
 #: src/prefs_account.c:1085
 msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí POP3 èýñá"
+msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò POP3"
 
 #: src/prefs_account.c:1097
 msgid "Specify domain name"
-msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôï üíïìá ôïõ domain"
+msgstr "Ïñéóìüò ôïõ ïíüìáôïò ôïõ domain"
 
 #: src/prefs_account.c:1144
 msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
 #: src/prefs_account.c:1149
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
 #: src/prefs_account.c:1154
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
 #: src/prefs_account.c:1159
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
 #: src/prefs_account.c:1164
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
 #: src/prefs_account.c:1169
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
 #: src/prefs_common.c:612
 msgid "Creating common preferences window...\n"
@@ -2738,7 +2734,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:699
 msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
+msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
 
 #: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
 msgid "Program path"
@@ -2790,15 +2786,15 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_common.c:858
 msgid "Use external program for sending"
-msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá áðïóôïëÞ"
+msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá áðïóôïëÞ"
 
 #: src/prefs_common.c:882
-msgid "Save sent message to outbox"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôïõ óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò óôï outbox"
+msgid "Save sent messages to outbox"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
 
 #: src/prefs_common.c:884
-msgid "Queue message that failed to send"
-msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôïõ ìçíýìáôïò ðïõ áðÝôõ÷å íá áðïóôáëåß"
+msgid "Queue messages that failed to send"
+msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ áðÝôõ÷å ç áðïóôïëÞ ôïõò"
 
 #: src/prefs_common.c:890
 msgid "Outgoing codeset"
@@ -2810,11 +2806,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:906
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr ""
+msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
 #: src/prefs_common.c:908
 msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr ""
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
 #: src/prefs_common.c:910
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
@@ -2894,7 +2890,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:992
 msgid "Quote message when replying"
-msgstr "ÐáñáèÝóôå ôï ìÞíõìá üôáí áðáíôÜôå"
+msgstr "ÐáñÜèåóç ôïõ ìçíýìáôïò üôáí áðáíôÜôå"
 
 #: src/prefs_common.c:998
 msgid "Quotation mark"
@@ -2926,11 +2922,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1087
 msgid "Wrap quotation"
-msgstr ""
+msgstr "Ôýëéîç ðáñÜèåóçò"
 
 #: src/prefs_common.c:1089
 msgid "Wrap before sending"
-msgstr ""
+msgstr "Ôýëéîç ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
 
 #: src/prefs_common.c:1128
 msgid "Font"
@@ -2952,16 +2948,16 @@ msgstr "
 #. ---- Summary ----
 #: src/prefs_common.c:1167
 msgid "Summary View"
-msgstr ""
+msgstr "Áðåéêüíéóç Ðåñßëçøçò"
 
 #: src/prefs_common.c:1176
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr ""
-"ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôçí óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóáé åóý"
+"ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôç óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóôå åóåßò"
 
 #: src/prefs_common.c:1178
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr ""
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç ïñéæüíôéáò ãñáììÞò êýëéóçò"
 
 #: src/prefs_common.c:1184
 msgid "Date format"
@@ -2992,10 +2988,32 @@ msgid ""
 "%Y: the year as a decimal number\n"
 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
 msgstr ""
+"Ïé ÷áñáêôÞñåò ðïõ ôïðïèåôïýíôáé óôï êåßìåíï ìïñöïðïéÞóçò áíôéãñÜöïíôáé "
+"÷ùñßò ìåôáôñïðÞ. Ãéá íá ìåôáôñáðåß Ýíáò ÷áñáêôÞñáò ðñÝðåé íá ðñïçãåßôáé ôï "
+"óýìâïëï % , êáé ïé ìåôáôñïðÝò ãßíïíôáé ùò åîÞò:\n"
+"%a: óõíôïìïãñáößá ôçò ìÝñáò ôçò åâäïìÜäáò\n"
+"%A: ðëÞñçò ìÝñá ôçò åâäïìÜäáò\n"
+"%b: óõíôïìïãñáößá ôïõ ïíüìáôïò ôïõ ìÞíá\n"
+"%B: ðëÞñåò üíïìá ôïõ ìÞíá\n"
+"%c: ç ðñïôéìþìåíç çìåñïìçíßá êáé þñá ãéá ôï ïñéóìÝíï locale\n"
+"%C: ï áñéèìüò áéþíá (Ýôïò/100)\n"
+"%d: ç çìÝñá ôïõ ìÞíá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%H: ç þñá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñïëüé 24 ùñþí\n"
+"%I: ç þñá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñïëüé 12 ùñþí\n"
+"%j: ç ìÝñá ôïõ Ýôïõò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%m: ï ìÞíáò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%M: ôï ëåðôü ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%p: åßôå ÐÌ Þ ÌÌ\n"
+"%S: ôá äåõôåñüëåðôá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%w: ç ìÝñá ôçò åâäïìÜäáò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%x: ç ðñïôéìþìåíç çìåñïìçíßá ãéá ôï ïñéóìÝíï locale\n"
+"%y: ôá ôåëåõôáßá äýï øçößá ôïõ Ýôïõò\n"
+"%Y: ôï Ýôïò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%Z: ç æþíç þñáò, Þ üíïìá, Þ óõíôïìïãñáößá"
 
 #: src/prefs_common.c:1224
 msgid " Set display item of summary... "
-msgstr ""
+msgstr " Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí ðåñßëçøçò... "
 
 #: src/prefs_common.c:1278
 msgid "Enable coloration of message"
@@ -3003,67 +3021,67 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1297
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr ""
+msgstr "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 
 #: src/prefs_common.c:1299
 msgid "Display header pane above message view"
-msgstr ""
+msgstr "ÅìöÜíéóç ôìÞìáôïò ìå ôçí êåöáëßäá ðÜíù áðü ôçí ðñïâïëÞ ìçíýìáôïò"
 
 #: src/prefs_common.c:1306
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò åðéêåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
+msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò êåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
 
 #: src/prefs_common.c:1326
 msgid "Line space"
-msgstr ""
+msgstr "ÄéÜóôçìá ãñáììþí"
 
 #: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
 msgid "pixel(s)"
-msgstr ""
+msgstr "pixel(s)"
 
 #: src/prefs_common.c:1345
 msgid "Leave space on head"
-msgstr ""
+msgstr "Íá ìÝíåé äéÜóôçìá óôçí êåöáëßäá"
 
 #: src/prefs_common.c:1347
 msgid "Scroll"
-msgstr ""
+msgstr "Êýëéóç"
 
 #: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Half page"
-msgstr ""
+msgstr "ÌéóÞ óåëßäá"
 
 #: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Smooth scroll"
-msgstr ""
+msgstr "ÏìáëÞ êýëéóç"
 
 #: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Step"
-msgstr ""
+msgstr "ÊáôÜ âÞìáôá"
 
 #: src/prefs_common.c:1427
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóå ôá ìçíýìáôá"
+msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
 
 #: src/prefs_common.c:1430
 msgid "Sign message by default"
-msgstr "ÕðÝãñáøå ôá ìçíýìáôá"
+msgstr "ÕðïãñáöÞ ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
 
 #: src/prefs_common.c:1433
 msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Áõôüìáôá Ýëåãîå ôéò çìåñïìçíßåò"
+msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
 
 #: src/prefs_common.c:1436
 msgid "Show signature check result in a popup window"
-msgstr ""
+msgstr "ÅìöÜíéóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò ôïõ åëÝã÷ïõ óå îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï"
 
 #: src/prefs_common.c:1440
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Grab input while entering a passphrase"
 
 #: src/prefs_common.c:1445
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr ""
+msgstr "ÅìöÜíéóç åéäïðïßçóçò êáôÜ ôçí åêêßíçóç áí ôï GnuPG äåí ëåéôïõñãåß"
 
 #. create default signkey box
 #: src/prefs_common.c:1452
@@ -3075,14 +3093,16 @@ msgid ""
 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
 "Emacs-based mailer"
 msgstr ""
+"Ðñïóùìïßùóç ôçò óõìðåñéöïñÜò ôùí êéíÞóåùí ôïõ ðïíôéêéïý\n"
+"ôïõ Emacs-based ðñïãñÜììáôïò mail"
 
 #: src/prefs_common.c:1561
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "¶íïéîå ôï ðñþôï áäéÜâáóôï ìÞíõìá üôáí ìðáßíåéò óå Ýíá êáôÜëïãï"
+msgstr "¶íïéãìá ôïõ ðñþôïõ áäéÜâáóôïõ ìçíýìáôïò êáôÜ ôç ìåôáêßíçóç óå Ýíá êáôÜëïãï"
 
 #: src/prefs_common.c:1565
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "ÐÞãáéíå óôïí êáôÜëïãï åéóåñ÷ïìÝíùí üôáí ëáìâÜíåéò íÝá ìçíýìáôá"
+msgstr "Ìåôáêßíçóç óôïí êáôÜëïãï åéóåñ÷ïìÝíùí ìåôÜ ôç ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
 
 #: src/prefs_common.c:1573
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
@@ -3098,7 +3118,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_common.c:1587
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr ""
+msgstr "ÐñïóèÞêç äéåýèõíóçò óôïí ðñïïñéóìü óå äéðëü êëéê"
 
 #: src/prefs_common.c:1589
 msgid "On exit"
@@ -3106,11 +3126,11 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1597
 msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Åðéâåâáßùóå ôçí Ýîïäï"
+msgstr "Åðéâåâáßùóç åîüäïõ"
 
 #: src/prefs_common.c:1604
 msgid "Empty trash on exit"
-msgstr "¶äåéáóìá ôùí äéåãñáììÝíùí óôçí Ýîïäï"
+msgstr "¶äåéáóìá ôùí äéáãñáììÝíùí óôçí Ýîïäï"
 
 #: src/prefs_common.c:1606
 msgid "Ask before emptying"
@@ -3118,7 +3138,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1610
 msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóå áí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç áí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
 
 #: src/prefs_common.c:1648
 #, c-format
@@ -3142,7 +3162,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_common.c:1752
 msgid "Set message colors"
-msgstr "¼ñéóå ôá ÷ñþìáôá ôïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "¼ñéóìïò ÷ñùìÜôùí ìçíýìáôïò"
 
 #: src/prefs_common.c:1760
 msgid "Colors"
@@ -3170,19 +3190,19 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_common.c:1881
 msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá ðñþôï åðßðåäï ðáñÜèåóçò"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ðñþôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
 
 #: src/prefs_common.c:1884
 msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá äåýôåñï åðßðåäï ðáñÜèåóçò"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò äåýôåñïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
 
 #: src/prefs_common.c:1887
 msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá ôñßôï åðßðåäï ðáñÜèåóçò"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ôñßôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
 
 #: src/prefs_common.c:1890
 msgid "Pick color for URI"
-msgstr "ÅðÝëåîå ÷ñþìá ãéá URI"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ãéá URI"
 
 #: src/prefs_common.c:2025
 msgid "Description of symbols"
@@ -3213,7 +3233,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/prefs_common.c:2155
 msgid "Set display item"
-msgstr ""
+msgstr "Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí"
 
 #: src/prefs_common.c:2172
 msgid "Mark"
@@ -3245,32 +3265,27 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_customheader.c:148
 msgid "Custom headers"
-msgstr ""
+msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
 
 #: src/prefs_customheader.c:150
-#, fuzzy
 msgid "Creating custom header setting window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åìöÜíéóçò ñõèìßóåùí åðéêåöáëßäáò...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
 
 #: src/prefs_customheader.c:168
-#, fuzzy
 msgid "Custom header setting"
-msgstr "Ñõèìßóåéò ößëôñùí"
+msgstr "Ñõèìßóåéò åéäéêÞò êåöáëßäáò"
 
 #: src/prefs_customheader.c:212
-#, fuzzy
 msgid "Value"
 msgstr "ÔéìÞ"
 
 #: src/prefs_customheader.c:320
-#, fuzzy
 msgid "Reading custom header configuration...\n"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
+msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
 
 #: src/prefs_customheader.c:365
-#, fuzzy
 msgid "Writing custom header configuration...\n"
-msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
+msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
 
 #: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
 #: src/prefs_filter.c:613
@@ -3278,56 +3293,46 @@ msgid "Header name is not set."
 msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
 #: src/prefs_customheader.c:541
-#, fuzzy
 msgid "Delete header"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ êåöáëßäáò"
 
 #: src/prefs_customheader.c:542
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "ÈÝëåéò ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåéò áõôü ôïí êáíüíá?"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
 
 #: src/prefs_display_header.c:187
-#, fuzzy
 msgid "Creating display header setting window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åìöÜíéóçò ñõèìßóåùí åðéêåöáëßäáò...\n"
 
 #: src/prefs_display_header.c:210
 msgid "Display header setting"
-msgstr ""
+msgstr "Ïñéóìüò åìöÜíéóçò êåöáëßäáò"
 
 #: src/prefs_display_header.c:237
-#, fuzzy
 msgid "Header name"
 msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
 
 #: src/prefs_display_header.c:269
-#, fuzzy
 msgid "Displayed Headers"
 msgstr "Åìöáíéóèåßóåò êåöáëßäåò"
 
 #: src/prefs_display_header.c:327
-#, fuzzy
 msgid "Hidden headers"
 msgstr "ÊñõììÝíåò êåöáëßäåò"
 
 #: src/prefs_display_header.c:357
-#, fuzzy
 msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
+msgstr "ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ìç ïñéóìÝíùí êåöáëßäùí"
 
 #: src/prefs_display_header.c:382
-#, fuzzy
 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "ÄéáâÜæù ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
+msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
 
 #: src/prefs_display_header.c:420
-#, fuzzy
 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
 msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
 
 #: src/prefs_display_header.c:552
-#, fuzzy
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "ÁõôÞ ç êåöáëßäá åßíáé Þäç óôç ëßóôá."
 
@@ -3358,7 +3363,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_filter.c:293
 msgid "Predicate"
-msgstr ""
+msgstr "ÊñéôÞñéï"
 
 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
@@ -3404,7 +3409,7 @@ msgstr "(
 
 #: src/prefs_filter.c:608
 msgid "Destination is not set."
-msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
 #: src/prefs_filter.c:719
 msgid "Delete rule"
@@ -3412,7 +3417,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_filter.c:720
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "ÈÝëåéò ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåéò áõôü ôïí êáíüíá?"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôüò ï êáíüíáò;"
 
 #: src/procmime.c:686
 msgid "Code conversion failed.\n"
@@ -3420,19 +3425,19 @@ msgstr "
 
 #: src/procmsg.c:138
 msgid "Cache data is corrupted\n"
-msgstr ""
+msgstr "Cache data is corrupted\n"
 
 #: src/procmsg.c:202
 msgid "\tNo cache file\n"
-msgstr ""
+msgstr "\tNo cache file\n"
 
 #: src/procmsg.c:209
 msgid "\tReading summary cache..."
-msgstr ""
+msgstr "\tReading summary cache..."
 
 #: src/procmsg.c:214
 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Cache version is different. Discarding it.\n"
 
 #: src/procmsg.c:279
 msgid "\tMarking the messages..."
@@ -3441,33 +3446,33 @@ msgstr "\t
 #: src/procmsg.c:323
 #, c-format
 msgid "\t%d new message(s)\n"
-msgstr "\t%d  íÝá ìçíýìáôá\n"
+msgstr "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
 
-#: src/procmsg.c:456
+#: src/procmsg.c:457
 msgid "Mark file not found.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí äåí âñÝèçêå.\n"
 
-#: src/procmsg.c:458
+#: src/procmsg.c:459
 #, c-format
 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 
-#: src/procmsg.c:474
+#: src/procmsg.c:475
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí ãéá ðñüóèåóç óôï ôÝëïò.\n"
 
-#: src/procmsg.c:479
+#: src/procmsg.c:480
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí ãéá åããñáöÞ.\n"
 
-#: src/procmsg.c:662
+#: src/procmsg.c:663
 msgid "Sending queued message failed.\n"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
 
-#: src/procmsg.c:719
+#: src/procmsg.c:720
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
+msgstr "Ç åíôïëÞ åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
 
 #: src/progressdialog.c:51
 msgid "Status"
@@ -3495,7 +3500,7 @@ msgstr "
 
 #: src/rfc2015.c:143
 msgid "Good signature"
-msgstr "ÏñèÞ õðïãñáöÞ"
+msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ"
 
 #: src/rfc2015.c:146
 msgid "BAD signature"
@@ -3520,7 +3525,7 @@ msgstr "
 #: src/rfc2015.c:178
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "ÏñèÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
 
 #: src/rfc2015.c:181
 #, c-format
@@ -3570,19 +3575,19 @@ msgstr "
 
 #: src/select-keys.c:325
 msgid "Select"
-msgstr "ÅðÝëåîå"
+msgstr "ÅðéëïãÞ"
 
 #: src/select-keys.c:445
 msgid "Add key"
-msgstr "Ðñüóèåóå êëåéäß"
+msgstr "ÐñïóèÞêç êëåéäéïý"
 
 #: src/select-keys.c:446
 msgid "Enter another user or key ID\n"
-msgstr "ÅéóÞãáãå Üëëï ÷ñÞóôç Þ key ID\n"
+msgstr "ÅéóáãùãÞ Üëëïõ ÷ñÞóôç Þ key ID\n"
 
 #: src/send.c:148
 msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr "Ç åðéêåöáëßäá ôïõ quede message äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñç.\n"
+msgstr "Ç êåöáëßäá ôïõ åí áíáìïíÞ ìçíýìáôïò äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñç.\n"
 
 #: src/send.c:157
 msgid "Account not found. Using current account...\n"
@@ -3593,40 +3598,36 @@ msgid "Account not found.\n"
 msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå.\n"
 
 #: src/send.c:250
-#, fuzzy, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
-msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ...\n"
+msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ..."
 
 #: src/send.c:254
 msgid "Connecting"
-msgstr ""
+msgstr "ÓõíäÝïìáé"
 
 #: src/send.c:261
 msgid "Sending MAIL FROM..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓôÝëíù MAIL FROM..."
 
 #: src/send.c:262
-#, fuzzy
 msgid "Sending"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "ÓôÝëíù"
 
 #: src/send.c:269
 msgid "Sending RCPT TO..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓôÝëíù RCPT TO..."
 
 #: src/send.c:276
 msgid "Sending DATA..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓôÝëíù DATA..."
 
 #: src/send.c:292
-#, fuzzy, c-format
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+msgstr "ÓôÝëíù ôï ìÞíõìá (%d / %d bytes)"
 
 #: src/send.c:309
-#, fuzzy
 msgid "Quitting..."
-msgstr "Åãêáôáëåßðù"
+msgstr "Åãêáôáëåßðù..."
 
 #: src/send.c:330
 #, c-format
@@ -3638,7 +3639,6 @@ msgid "Error occurred while sending HELO\n"
 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
 
 #: src/send.c:357
-#, fuzzy
 msgid "Sending message"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
 
@@ -3653,6 +3653,10 @@ msgid ""
 "if you have the one.\n"
 "If you're not sure, just select OK."
 msgstr ""
+"Áñ÷éêÜ, ðñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôç èÝóç ôïõ mailbox.\n"
+"Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Ýíá õðÜñ÷ïí mailbox óå ìïñöÞ MH\n"
+"Áí Ý÷åôå Ýíá ôÝôïéï.\n"
+"Áí äåí åßóôå óßãïõñïò, áðëÜ åðéëÝîôå OK."
 
 #: src/sourcewindow.c:76
 msgid "Creating source window...\n"
@@ -3678,7 +3682,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summary_search.c:172
 msgid "Case sensitive"
-msgstr ""
+msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
 
 #: src/summary_search.c:178
 msgid "Backward search"
@@ -3745,7 +3749,7 @@ msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
 
 #: src/summaryview.c:298
-msgid "/_Mark/Make it as _being read"
+msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
 
 #: src/summaryview.c:301
@@ -3753,9 +3757,8 @@ msgid "/_Reply"
 msgstr "/ÁðÜíôçóç"
 
 #: src/summaryview.c:302
-#, fuzzy
 msgid "/Repl_y to sender"
-msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
 
 #: src/summaryview.c:303
 msgid "/Reply to a_ll"
@@ -3766,7 +3769,7 @@ msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ðñïþèçóç"
 
 #: src/summaryview.c:305
-msgid "/Forward as an a_ttachment"
+msgid "/Forward as a_ttachment"
 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
 
 #: src/summaryview.c:308
@@ -3782,7 +3785,7 @@ msgid "/Show all _header"
 msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
 
 #: src/summaryview.c:311
-msgid "/Re_edit"
+msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
 
 #: src/summaryview.c:314
@@ -3795,11 +3798,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:322
 msgid "M"
-msgstr ""
+msgstr "M"
 
 #: src/summaryview.c:322
 msgid "U"
-msgstr ""
+msgstr "U"
 
 #: src/summaryview.c:337
 msgid "Creating summary view...\n"
@@ -3815,7 +3818,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/summaryview.c:574
 msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr ""
+msgstr "ÌåñéêÝò óçìÜíóåéò Ý÷ïõí áðïìåßíåé. Íá åðåîåñãáóôïýí;"
 
 #: src/summaryview.c:599
 msgid ""
@@ -3832,7 +3835,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summaryview.c:680
 msgid "done."
-msgstr "ôÝëïò."
+msgstr "ÔÝëïò."
 
 #: src/summaryview.c:815
 msgid "No unread message"
@@ -3842,124 +3845,124 @@ msgstr "
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
 
-#: src/summaryview.c:952 src/summaryview.c:954
+#: src/summaryview.c:957 src/summaryview.c:959
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1097
+#: src/summaryview.c:1102
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
-msgstr "äéåãñÜöçóáí %d"
+msgstr "%d äéáãñÜöçêáí"
 
-#: src/summaryview.c:1101
+#: src/summaryview.c:1106
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
-msgstr "%sìåôáêéíÞèçêáí %d"
+msgstr "%s%d ìåôáêéíÞèçêáí"
 
-#: src/summaryview.c:1102 src/summaryview.c:1109
+#: src/summaryview.c:1107 src/summaryview.c:1114
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1107
+#: src/summaryview.c:1112
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d áíôéãñÜöçêáí"
 
-#: src/summaryview.c:1124
+#: src/summaryview.c:1129
 msgid " item(s) selected"
-msgstr " êïììÜôéá åðéëÝ÷èçêáí"
+msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
 
-#: src/summaryview.c:1135
+#: src/summaryview.c:1140
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1141
+#: src/summaryview.c:1146
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ"
 
-#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1183
+#: src/summaryview.c:1187 src/summaryview.c:1188
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Ðåñßëçøç ôáîéíüìçóçò..."
 
-#: src/summaryview.c:1221
+#: src/summaryview.c:1226
 msgid "\tSetting summary from message data..."
-msgstr "\tÏñßæù ôçí ðåñßëçøç áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
+msgstr "\tÏñéóìüò ðåñßëçøçò áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
 
-#: src/summaryview.c:1223
+#: src/summaryview.c:1228
 msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr "Ïñßæù ôçí ðåñßëçøç áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
+msgstr "Ïñéóìüò ðåñßëçøçò áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
 
-#: src/summaryview.c:1332
+#: src/summaryview.c:1337
 #, c-format
 msgid "Writing summary cache (%s)..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1384
+#: src/summaryview.c:1389
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(×ùñßò çìåñïìçíßá)"
 
-#: src/summaryview.c:1649
+#: src/summaryview.c:1654
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
 
-#: src/summaryview.c:1678
+#: src/summaryview.c:1683
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as being read\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò äéáâáóìÝíï\n"
 
-#: src/summaryview.c:1713
+#: src/summaryview.c:1718
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as unread\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
 
-#: src/summaryview.c:1755
+#: src/summaryview.c:1760
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá äéáãñáöÞ\n"
 
-#: src/summaryview.c:1769
+#: src/summaryview.c:1774
 msgid "Current folder is Trash."
-msgstr "Ï ôñÝ÷ïí êáôÜëïãïò åßíáé ôá äéåãñáììÝíá"
+msgstr "Ï ôñÝ÷ïí êáôÜëïãïò åßíáé ôá ÄéáãñáììÝíá"
 
-#: src/summaryview.c:1791 src/summaryview.c:1793
+#: src/summaryview.c:1796 src/summaryview.c:1798
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
 
-#: src/summaryview.c:1843
+#: src/summaryview.c:1848
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d äåí Ý÷åé óçìåéùèåß\n"
 
-#: src/summaryview.c:1880
+#: src/summaryview.c:1885
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1892
+#: src/summaryview.c:1897
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
 
-#: src/summaryview.c:1941
+#: src/summaryview.c:1946
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d Ý÷åé ïñéóôåß íá áíôéãñáöåß óôï %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1954
+#: src/summaryview.c:1959
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò áíôéãñáöÞò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
 
-#: src/summaryview.c:1986
+#: src/summaryview.c:1991
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "ÅðéëÝãù üëá ôá ìçíýìáôá..."
 
-#: src/summaryview.c:2040
+#: src/summaryview.c:2045
 msgid "Print"
 msgstr "Åêôýðùóç"
 
-#: src/summaryview.c:2041
+#: src/summaryview.c:2046
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -3968,7 +3971,7 @@ msgstr ""
 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/summaryview.c:2047
+#: src/summaryview.c:2052
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -3977,60 +3980,54 @@ msgstr ""
 "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:2269 src/summaryview.c:2270
+#: src/summaryview.c:2270 src/summaryview.c:2275
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôá íÞìáôá..."
 
-#: src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2293
+#: src/summaryview.c:2297 src/summaryview.c:2298
 msgid "Unthreading..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2315
+#: src/summaryview.c:2320
 msgid "Unthreading for execution..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2402
+#: src/summaryview.c:2407
 msgid "filtering..."
 msgstr "öéëôñÜñù..."
 
-#: src/summaryview.c:2403
+#: src/summaryview.c:2408
 msgid "Filtering..."
 msgstr "ÖéëôñÜñù..."
 
-#: src/summaryview.c:2507
+#: src/summaryview.c:2514
 #, c-format
 msgid "Go to %s\n"
-msgstr "ÐÞãáéíå óôï %s\n"
+msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
 
 #: src/textview.c:138
 msgid "Creating text view...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç êåéìÝíïõ...\n"
 
 #: src/textview.c:366
-#, fuzzy
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
-msgstr "Ãéá íá áðïèçêåýóåôå áõôü ôï ôìÞìá, åðéëÝîôå ôï ìåíïý ìå\n"
+msgstr "Ãéá íá áðïèçêåýóåôå áõôü ôï ôìÞìá, åðéëÝîôå ôï ìåíïý ìå "
 
 #: src/textview.c:367
-#, fuzzy
 msgid "right click and select `Save as...', "
-msgstr ""
-"äåîß êëéê êáé åðéëïãÞ `ÁðïèÞêåõóç ùò...', ç ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `y'.\n"
-"\n"
+msgstr "äåîß êïõìðß êáé åðéëÝîôå `ÁðïèÞêåõóç ùò...', "
 
 #: src/textview.c:368
-#, fuzzy
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"`ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï', Þ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `t'.\n"
+"Þ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `y'.\n"
 "\n"
 
 #: src/textview.c:370
-#, fuzzy
 msgid "To display this part as a text message, select "
-msgstr "Ãéá íá åìöáíßóåôå áõôü ôï ôìÞìá ùò ìÞíõìá êåéìÝíïõ, åðéëÝîôå\n"
+msgstr "Ãéá íá åìöáíßóåôå áõôü ôï ôìÞìá ùò ìÞíõìá êåéìÝíïõ, åðéëÝîôå"
 
 #: src/textview.c:371
 msgid ""
@@ -4041,24 +4038,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: src/textview.c:373
-#, fuzzy
 msgid "To open this part with external program, select "
-msgstr ""
-"Ãéá íá áíïßîåôå áõôü ôï ôìÞìá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá, åðéëÝîôå `¶íïéãìá',\n"
+msgstr "Ãéá íá áíïßîåôå áõôü ôï ôìÞìá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá, åðéëÝîôå "
 
 #: src/textview.c:374
 msgid "`Open' or `Open with...', "
-msgstr ""
+msgstr "`¶íïéãìá', Þ `¶íïéãìá ìå...', "
 
 #: src/textview.c:375
-#, fuzzy
 msgid "or double-click, or click the center button, "
-msgstr ""
-"Þ êÜíôå äéðëü êëéê, Þ ðáôÞóôå ôï ìåóáßï êïõìðß, Þ ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï `l'."
+msgstr "Þ êÜíôå äéðëü êëéê, Þ ðáôÞóôå ôï ìåóáßï êïõìðß, "
 
 #: src/textview.c:376
 msgid "or press `l' key."
-msgstr ""
+msgstr "Þ ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï `l'."
 
 #: src/textview.c:395
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
@@ -4070,24 +4063,34 @@ msgstr "
 
 #: src/textview.c:397
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
-msgstr "äåîß êëéê êáé åðéëÝîôå `¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò'.\n"
+msgstr "äåîß êïõìðß êáé åðéëÝîôå `¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò'.\n"
 
-#: src/utils.c:1540
+#: src/utils.c:1547
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
 
-#: src/utils.c:1581
-#, fuzzy, c-format
+#: src/utils.c:1588
 msgid "move_file(): file %s already exists."
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
+msgstr "move_file(): ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
 
-#: src/utils.c:1722
+#: src/utils.c:1729
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
-msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò áðåéêüíéóçò URI åßíáé Üêõñç: `%s'"
+msgstr "Ç åíôïëÞ áðåéêüíéóçò URI åßíáé Üêõñç: `%s'"
+
+#~ msgid "deleting message %d...\n"
+#~ msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
+
+#~ msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
+#~ msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Íá ìçí åìöáíßæåôáé"
+
+#~ msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
+#~ msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+
+#~ msgid "/_Mark/Make it as _being read"
+#~ msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Show other headers"
 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Üëëùí êåöáëßäùí"
 
@@ -4104,7 +4107,7 @@ msgstr "
 #~ "\n"
 
 #~ msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
-#~ msgstr "ÊõÄåÔñÔåÐåÐáÓá"
+#~ msgstr "Êõ Äå Ôñ Ôå Ðå Ðá Óá "
 
 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
 #~ msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅðéëïãÞ üëùí"
@@ -4120,3 +4123,4 @@ msgstr "
 
 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME\n"
+