more sync with sylpheed 0.5.0pre4
[claws.git] / po / el.po
index 01cf3aa42796feb716ae2497ed966f8a858e4138..4cc122efdb7383781f40cc55fb574dfc0f71b278 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Hellenic translation of Sylpheed
 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
-# Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>, 2001.
+# Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>, 2001.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-05-10 16:18+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-01-14 11:33+0200\n"
-"Last-Translator: Michalis Kabrianis <kabrianis@hellug.gr>\n"
+"POT-Creation-Date: 2001-06-20 17:53+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2001-06-20 12:33+0200\n"
+"Last-Translator: Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 msgid "About"
 msgstr "Ó÷åôéêÜ"
 
-#: src/about.c:200
+#: src/about.c:199
 msgid ""
 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
@@ -31,20 +31,25 @@ msgstr ""
 "ôïõ êþäéêá\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:206
+#: src/about.c:205
 msgid ""
 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Ôï Kcc åßíáé copyright ôïõ Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, êáé ôï libkcc"
+" åßíáé copyright ôïõ takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
+"\n"
 
-#: src/about.c:211
+#: src/about.c:210
 msgid ""
 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Ôï GPGME åßíáé copyright 2001 ôïõ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
 
-#: src/about.c:215
+#: src/about.c:214
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -59,7 +64,7 @@ msgstr ""
 "Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:221
+#: src/about.c:220
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -68,12 +73,12 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
-"ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÛÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
+"ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÕÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
 "ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
 "ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
 "\n"
 
-#: src/about.c:227
+#: src/about.c:226
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -84,15 +89,16 @@ msgstr ""
 "Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:212
-#: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
-#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:319 src/main.c:327
-#: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:117
-#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1799 src/prefs_common.c:2043
-#: src/prefs_common.c:2159 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
+#: src/about.c:233 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:232
+#: src/compose.c:1476 src/compose.c:3132 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
+#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:160 src/main.c:334 src/main.c:342
+#: src/mainwindow.c:1660 src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:119
+#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:2065
+#: src/prefs_common.c:2181 src/prefs_customheader.c:162
+#: src/prefs_display_header.c:203 src/summaryview.c:2025
+#: src/summaryview.c:2541
 msgid "OK"
-msgstr "ÅíôÜîåé"
+msgstr "OK"
 
 #: src/account.c:101
 msgid "Reading all config for each account...\n"
@@ -110,85 +116,88 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
 "Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
-"ëïãáñéóìïýò."
+"ëïãáñéáóìïýò."
 
 #: src/account.c:214
 msgid "Opening account edit window...\n"
 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
 
-#: src/account.c:355
+#: src/account.c:361
 msgid "Creating account edit window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
 
-#: src/account.c:360
+#: src/account.c:366
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ôùí ëïãáñéáóìþí"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
 
-#: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:394 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
+#: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "¼íïìá"
 
-#: src/account.c:389 src/prefs_account.c:624
+#: src/account.c:395 src/prefs_account.c:632
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ðñùôüêïëëï"
 
-#: src/account.c:390
+#: src/account.c:396
 msgid "Server"
 msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
 
-#: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_display_header.c:275
-#: src/prefs_display_header.c:330
+#: src/account.c:415 src/addressbook.c:439 src/prefs_customheader.c:240
+#: src/prefs_display_header.c:287 src/prefs_display_header.c:342
 msgid "Add"
 msgstr "ÐñïóèÞêç"
 
-#: src/account.c:415
+#: src/account.c:421
 msgid "Edit"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá"
 
-#: src/account.c:421
+#: src/account.c:427 src/prefs_customheader.c:247
 msgid " Delete "
 msgstr " ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/account.c:427 src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:438
+#: src/account.c:433 src/prefs_customheader.c:294
+#: src/prefs_display_header.c:306 src/prefs_filter.c:438
 msgid "Down"
 msgstr "ÊÜôù"
 
-#: src/account.c:433 src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:432
+#: src/account.c:439 src/prefs_customheader.c:288
+#: src/prefs_display_header.c:300 src/prefs_filter.c:432
 msgid "Up"
 msgstr "ÐÜíù"
 
-#: src/account.c:447
+#: src/account.c:453
 msgid " Set as usually used account "
-msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü"
+msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü "
 
-#: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
+#: src/account.c:459 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
 msgid "Close"
 msgstr "Êëåßóéìï"
 
-#: src/account.c:507
+#: src/account.c:513
 msgid "Delete account"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/account.c:508
+#: src/account.c:514
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
 
-#: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
-#: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
-#: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
-#: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:721
-#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574 src/summaryview.c:814
+#: src/account.c:515 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
+#: src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448 src/folderview.c:1491
+#: src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631 src/folderview.c:1730
+#: src/folderview.c:1763 src/mainwindow.c:950 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575
+#: src/summaryview.c:817
 msgid "Yes"
 msgstr "Íáé"
 
-#: src/account.c:509 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
-#: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
-#: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
+#: src/account.c:515 src/compose.c:3306 src/folderview.c:1448
+#: src/folderview.c:1491 src/folderview.c:1590 src/folderview.c:1631
+#: src/folderview.c:1730 src/folderview.c:1763
 msgid "+No"
 msgstr "+¼÷é"
 
-#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
+#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:375 src/mainwindow.c:333
 msgid "/_File"
 msgstr "/Áñ÷åßï"
 
@@ -204,7 +213,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_File/New _folder"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
+#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:379
 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/Áñ÷åßï/---"
@@ -217,15 +226,15 @@ msgstr "/
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
+#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:380 src/mainwindow.c:348
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
 
-#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
+#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:419 src/mainwindow.c:521
 msgid "/_Help"
 msgstr "/ÂïÞèåéá"
 
-#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
+#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:420 src/mainwindow.c:526
 msgid "/_Help/_About"
 msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
 
@@ -241,15 +250,15 @@ msgstr "/
 msgid "/New _folder"
 msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
-#: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
-#: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
-#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
-#: src/summaryview.c:314
+#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:369
+#: src/folderview.c:206 src/folderview.c:208 src/folderview.c:217
+#: src/folderview.c:219 src/folderview.c:228 src/folderview.c:230
+#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:307 src/summaryview.c:312
+#: src/summaryview.c:315
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
+#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:382
 #: src/mainwindow.c:351
 msgid "/_Edit"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
@@ -266,16 +275,16 @@ msgstr "
 msgid "Remarks"
 msgstr "Ó÷üëéá"
 
-#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
+#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2804
 msgid "Address book"
-msgstr "Ôçëåöùíéêüò êáôÜëïãïò"
+msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
 #: src/addressbook.c:413
 msgid "Name:"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "¼íïìá:"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
-#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
+#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1405
+#: src/prefs_display_header.c:293 src/prefs_display_header.c:349
 #: src/prefs_filter.c:398
 msgid "Delete"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
@@ -290,7 +299,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addressbook.c:456
 msgid "Cc:"
-msgstr ""
+msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
 
 #: src/addressbook.c:460
 msgid "Bcc:"
@@ -310,25 +319,25 @@ msgstr "
 
 #: src/addressbook.c:578
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
 
-#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
-#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:574
-#: src/summaryview.c:814
+#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:950
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filter.c:721
+#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:817
 msgid "No"
 msgstr "¼÷é"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
+#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1321 src/folderview.c:1522
 msgid "New folder"
 msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
+#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1322
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ: "
+msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
 
-#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
+#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1323 src/folderview.c:1526
 msgid "NewFolder"
-msgstr "ÍÝïòÊáôÜëïãïò"
+msgstr "NewFolder"
 
 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
 #: src/addressbook.c:1187
@@ -366,23 +375,24 @@ msgstr "
 #: src/addressbook.c:1223
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñÜøù ôï `%s' ;"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
 
 #: src/addressbook.c:1271
 msgid "Edit address"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
 
-#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:302
+#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2803 src/select-keys.c:302
 msgid "Address"
 msgstr "Äéåýèõíóç"
 
-#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
-#: src/compose.c:3641 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
-#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:319 src/main.c:327 src/mainwindow.c:1655
-#: src/mimeview.c:709 src/passphrase.c:121 src/prefs.c:468
-#: src/prefs_common.c:2160 src/prefs_display_header.c:196
-#: src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:574
-#: src/summaryview.c:2017 src/summaryview.c:2528
+#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1476 src/compose.c:3133
+#: src/compose.c:3703 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
+#: src/inputdialog.c:161 src/main.c:334 src/main.c:342 src/mainwindow.c:1660
+#: src/mimeview.c:716 src/passphrase.c:123 src/prefs.c:468
+#: src/prefs_common.c:2182 src/prefs_customheader.c:163
+#: src/prefs_display_header.c:204 src/progressdialog.c:75
+#: src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:575 src/summaryview.c:2025
+#: src/summaryview.c:2541
 msgid "Cancel"
 msgstr "Áêýñùóç"
 
@@ -395,12 +405,12 @@ msgstr "
 msgid "%s doesn't exist.\n"
 msgstr "%s äåí õðÜñ÷åé.\n"
 
-#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
-#: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
-#: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:995
-#: src/summaryview.c:1201 src/summaryview.c:1283 src/summaryview.c:1344
-#: src/summaryview.c:1801 src/summaryview.c:2279 src/summaryview.c:2302
-#: src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2416
+#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:856 src/imap.c:888
+#: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:1288 src/mh.c:809 src/mh.c:816
+#: src/news.c:648 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:1003
+#: src/summaryview.c:1209 src/summaryview.c:1291 src/summaryview.c:1352
+#: src/summaryview.c:1809 src/summaryview.c:2287 src/summaryview.c:2310
+#: src/summaryview.c:2331 src/summaryview.c:2424
 msgid "done.\n"
 msgstr "Ýãéíå.\n"
 
@@ -412,163 +422,167 @@ msgstr "
 msgid "failed to write addressbook data.\n"
 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôá äåäïìÝíá ôïõ êáôáëüãïõ äéåõèýíóåùí.\n"
 
-#: src/alertpanel.c:101 src/compose.c:3243 src/main.c:317
+#: src/alertpanel.c:119 src/compose.c:3306 src/main.c:332
 msgid "Notice"
 msgstr "Óçìåßùóç"
 
-#: src/alertpanel.c:114
+#: src/alertpanel.c:132 src/main.c:218
 msgid "Warning"
 msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
 
-#: src/alertpanel.c:127 src/inc.c:415
+#: src/alertpanel.c:145 src/inc.c:415
 msgid "Error"
 msgstr "ÓöÜëìá"
 
-#: src/alertpanel.c:163
+#: src/alertpanel.c:183
 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "ÄÇìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
+
+#: src/alertpanel.c:269
+msgid "Show this message next time"
+msgstr "Íá åìöáíéóôåß áõôü ôï ìÞíõìá ôçí åðüìåíç öïñÜ"
 
 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
 msgid "can't allocate memory\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
 
-#: src/compose.c:365
+#: src/compose.c:367
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/ÐñïóèÞêç"
+msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
 
-#: src/compose.c:366
+#: src/compose.c:368
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
-#: src/folderview.c:225
+#: src/compose.c:370 src/folderview.c:209 src/folderview.c:220
+#: src/folderview.c:231
 msgid "/_Property..."
 msgstr "/Éäéüôçôåò..."
 
-#: src/compose.c:374
+#: src/compose.c:376
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:375
+#: src/compose.c:377
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:376
+#: src/compose.c:378
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
 
-#: src/compose.c:381
+#: src/compose.c:383
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
 
-#: src/compose.c:382
+#: src/compose.c:384
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
 
-#: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
+#: src/compose.c:385 src/compose.c:390 src/mainwindow.c:354
 msgid "/_Edit/---"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
 
-#: src/compose.c:384
+#: src/compose.c:386
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
 
-#: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
+#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:352
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:386
+#: src/compose.c:388
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
 
-#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
+#: src/compose.c:389 src/mainwindow.c:353
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
 
-#: src/compose.c:389
+#: src/compose.c:391
 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
+msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
 
-#: src/compose.c:390
+#: src/compose.c:392
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
 
-#: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
+#: src/compose.c:395 src/mainwindow.c:444
 msgid "/_Message"
 msgstr "/ÌÞíõìá"
 
-#: src/compose.c:394
+#: src/compose.c:396
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
 
-#: src/compose.c:396
+#: src/compose.c:398
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
 
-#: src/compose.c:398
+#: src/compose.c:400
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
 
-#: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
-#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
-#: src/mainwindow.c:469
+#: src/compose.c:402 src/compose.c:407 src/compose.c:409 src/compose.c:412
+#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/ÌÞíõìá/---"
 
-#: src/compose.c:401
+#: src/compose.c:403
 msgid "/_Message/_To"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
 
-#: src/compose.c:402
+#: src/compose.c:404
 msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Cc"
+msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
 
-#: src/compose.c:403
+#: src/compose.c:405
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
 
-#: src/compose.c:404
+#: src/compose.c:406
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
 
-#: src/compose.c:406
+#: src/compose.c:408
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
 
-#: src/compose.c:408
+#: src/compose.c:410
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
 
-#: src/compose.c:411
+#: src/compose.c:413
 msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr ""
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:412
+#: src/compose.c:414
 msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr ""
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
 
-#: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
+#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
 msgid "/_Tool"
 msgstr "/Åñãáëåßá"
 
-#: src/compose.c:415
+#: src/compose.c:417
 msgid "/_Tool/Show _ruler"
 msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
 
-#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
+#: src/compose.c:418 src/mainwindow.c:503
 msgid "/_Tool/_Address book"
 msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
 
-#: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
+#: src/compose.c:494 src/compose.c:564 src/compose.c:624 src/procmsg.c:687
 msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá äù ôï êïììÜôé êåéìÝíïõ\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
 
-#: src/compose.c:548
+#: src/compose.c:556
 #, c-format
 msgid "%s: file not exist\n"
 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: src/compose.c:560
+#: src/compose.c:568
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -580,49 +594,49 @@ msgstr ""
 "Áñ÷Þ ðñïùèçìÝíïõ ìçíýìáôïò:\n"
 "\n"
 
-#: src/compose.c:1224
+#: src/compose.c:1240
 #, c-format
 msgid "File %s doesn't exist\n"
 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
 
-#: src/compose.c:1228
+#: src/compose.c:1244
 #, c-format
 msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ  %s\n"
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ %s\n"
 
-#: src/compose.c:1232
+#: src/compose.c:1248
 #, c-format
 msgid "File %s is empty\n"
 msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
 
-#: src/compose.c:1253
+#: src/compose.c:1269
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "ÌÞíõìá: %s"
 
-#: src/compose.c:1359
+#: src/compose.c:1375
 msgid " [Edited]"
 msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
 
-#: src/compose.c:1361
+#: src/compose.c:1377
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:1364
+#: src/compose.c:1380
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
+#: src/compose.c:1402 src/compose.c:3596
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/compose.c:1404
+#: src/compose.c:1420
 msgid "can't get recipient list."
 msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
 
-#: src/compose.c:1422
+#: src/compose.c:1438
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -630,461 +644,483 @@ msgstr ""
 "Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
 "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
 
-#: src/compose.c:1443
+#: src/compose.c:1459
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
+msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
 
-#: src/compose.c:1457
+#: src/compose.c:1473
 msgid "Queueing"
 msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
 
-#: src/compose.c:1458
+#: src/compose.c:1474
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
 msgstr ""
-"ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
+"ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
 "Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
 
-#: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
+#: src/compose.c:1480 src/compose.c:3608
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
 
-#: src/compose.c:1467
+#: src/compose.c:1483
 msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "ÓöÜëìá óõíÝâç êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
 
-#: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
+#: src/compose.c:1490 src/compose.c:3615
 msgid "Can't save the message to outbox."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôï outbox."
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôá åîåñ÷üìåíá."
 
-#: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1522
+#: src/compose.c:1516 src/compose.c:1637 src/compose.c:1723 src/utils.c:1540
 msgid "can't change file mode\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
 
-#: src/compose.c:1526
+#: src/compose.c:1542
 msgid "Can't convert the codeset of the message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
 
-#: src/compose.c:1535
+#: src/compose.c:1551
 msgid "can't write headers\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí åðéêåöáëßäá\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí êåöáëßäá\n"
 
-#: src/compose.c:1653
+#: src/compose.c:1669
 msgid "saving sent message...\n"
 msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
 
-#: src/compose.c:1658
+#: src/compose.c:1674
 msgid "can't save message\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
 
-#: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
+#: src/compose.c:1680 src/compose.c:1787
 msgid "can't open mark file\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
 
-#: src/compose.c:1687
+#: src/compose.c:1703
 msgid "queueing message...\n"
 msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
 
-#: src/compose.c:1762
+#: src/compose.c:1778
 msgid "can't queue the message\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
 
-#: src/compose.c:1801
+#: src/compose.c:1816
 #, c-format
 msgid "Can't open file %s\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
 
-#: src/compose.c:2114
+#: src/compose.c:2170
 #, c-format
 msgid "generated Message-ID: %s\n"
 msgstr "generated Message-ID: %s\n"
 
-#: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
+#: src/compose.c:2244 src/compose.c:3104
 msgid "MIME type"
 msgstr "ôýðïò MIME"
 
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2154
-#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
+#: src/compose.c:2244 src/mimeview.c:139 src/prefs_common.c:2176
+#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:362
 msgid "Size"
 msgstr "ÌÝãåèïò"
 
-#: src/compose.c:2205
+#: src/compose.c:2261
 msgid "Creating compose window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
 
-#: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
+#: src/compose.c:2307 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
 msgid "From:"
 msgstr "Áðü:"
 
-#: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:494
-#: src/prefs_common.c:627
+#: src/compose.c:2730 src/mainwindow.c:1359 src/prefs_account.c:501
+#: src/prefs_common.c:636
 msgid "Send"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
 
-#: src/compose.c:2672
+#: src/compose.c:2731
 msgid "Send message"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:2679
+#: src/compose.c:2738
 msgid "Send later"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
+msgstr ""
+"ÁðïóôïëÞ\n"
+"áñãüôåñá"
 
-#: src/compose.c:2680
+#: src/compose.c:2739
 msgid "Put into queue folder and send later"
 msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
 
-#: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
+#: src/compose.c:2746 src/folderview.c:738
 msgid "Draft"
-msgstr "Ðñïó÷Ýäéï"
+msgstr "Ðñü÷åéñá"
 
-#: src/compose.c:2688
+#: src/compose.c:2747
 msgid "Save to draft folder"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñïó÷åäßùí"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
 
-#: src/compose.c:2697
+#: src/compose.c:2756
 msgid "Insert"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ"
 
-#: src/compose.c:2698
+#: src/compose.c:2757
 msgid "Insert file"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:2705
+#: src/compose.c:2764
 msgid "Attach"
 msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
 
-#: src/compose.c:2706
+#: src/compose.c:2765
 msgid "Attach file"
 msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1026
+#: src/compose.c:2774 src/prefs_common.c:1035
 msgid "Signature"
 msgstr "YðïãñáöÞ"
 
-#: src/compose.c:2716
+#: src/compose.c:2775
 msgid "Insert signature"
 msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
 
-#: src/compose.c:2724
+#: src/compose.c:2783
 msgid "Editor"
 msgstr "ÓõíèÝôçò"
 
-#: src/compose.c:2725
+#: src/compose.c:2784
 msgid "Edit with external editor"
 msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
 
-#: src/compose.c:2733
+#: src/compose.c:2792
 msgid "Linewrap"
-msgstr "Ôýëéîç ãñáììÞò"
+msgstr ""
+"Ôýëéîç\n"
+"ãñáììÞò"
 
-#: src/compose.c:2734
+#: src/compose.c:2793
 msgid "Wrap long lines"
-msgstr "×þñéóå ìáêñéÝò ãñáììÝò"
+msgstr "Áíáäßðëùóç ãñáììþí"
 
-#: src/compose.c:2939
+#: src/compose.c:3000
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
 
-#: src/compose.c:2957
+#: src/compose.c:3018
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
 
-#: src/compose.c:3025
+#: src/compose.c:3086
 msgid "Property"
 msgstr "Éäéüôçôåò"
 
-#: src/compose.c:3045
+#: src/compose.c:3106
 msgid "Encoding"
 msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
 
-#: src/compose.c:3068
+#: src/compose.c:3129
 msgid "Path"
 msgstr "ÄéÜäñïìïò"
 
-#: src/compose.c:3069
+#: src/compose.c:3130
 msgid "File name"
 msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:3214
+#: src/compose.c:3277
 #, c-format
 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
 msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
 
-#: src/compose.c:3240
+#: src/compose.c:3303
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
+"To åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò ëåéôïõñãåß áêüìá.\n"
+"Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
+"process group id:  %d"
 
-#: src/compose.c:3253
+#: src/compose.c:3316
 #, c-format
 msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Ôåñìáôßóôçêå process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:3254
+#: src/compose.c:3317
 #, c-format
 msgid "Temporary file: %s"
 msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
 
-#: src/compose.c:3278
+#: src/compose.c:3341
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr ""
+msgstr "Óýíèåóç: åéóáãùãÞ áðü ðáñáêïëïõèïýìåíç äéåñãáóßá\n"
 
 #. failed
-#: src/compose.c:3311
+#: src/compose.c:3374
 msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
 
-#: src/compose.c:3315
+#: src/compose.c:3378
 msgid "Couldn't write to file\n"
 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
 
-#: src/compose.c:3317
+#: src/compose.c:3380
 msgid "Pipe read failed\n"
 msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
 
-#: src/compose.c:3574
+#: src/compose.c:3637
 msgid "can't remove the old draft message\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñïó÷Ýäéï\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñü÷åéñï\n"
 
-#: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
+#: src/compose.c:3665 src/compose.c:3677
 msgid "Select file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï"
+msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
 
-#: src/compose.c:3639
+#: src/compose.c:3701
 msgid "Discard message"
-msgstr "ÁðÝññéøå ôï ìÞíõìá"
+msgstr "Áðüññéøç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/compose.c:3640
+#: src/compose.c:3702
 msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá ôï áðïññßøù;"
+msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:3703
 msgid "Discard"
 msgstr "Áðüññéøç"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:3703
 msgid "to Draft"
-msgstr "óôá ðñïó÷Ýäéá"
+msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
 
 #: src/export.c:122
 msgid "Export"
-msgstr ""
+msgstr "ÅîáãùãÞ"
 
 #: src/export.c:144
 msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr ""
+msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
 
 #: src/export.c:154
 msgid "Source dir:"
-msgstr ""
+msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
 
 #: src/export.c:159
 msgid "Exporting file:"
-msgstr ""
+msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
 
 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
 #: src/prefs_filter.c:349
 msgid " Select... "
-msgstr "ÅðÝëåîå... "
+msgstr "ÅðéëïãÞ... "
 
 #: src/export.c:217
 msgid "Select exporting file"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
 
 #: src/foldersel.c:131
 msgid "Select folder"
-msgstr "ÅðÝëåîå êáôÜëïãï"
+msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
+#: src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
 
-#: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
+#: src/folderview.c:204 src/folderview.c:215
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
 
-#: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
+#: src/folderview.c:205 src/folderview.c:216
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:201
+#: src/folderview.c:207
 msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
 
-#: src/folderview.c:212
+#: src/folderview.c:218
 msgid "/Remove _IMAP4 server"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
 
-#: src/folderview.c:219
+#: src/folderview.c:225
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
 
-#: src/folderview.c:221
+#: src/folderview.c:227
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
 
-#: src/folderview.c:223
+#: src/folderview.c:229
 msgid "/Remove _news server"
 msgstr "/ÄéáãñáöÞ news server"
 
-#: src/folderview.c:234
+#: src/folderview.c:240
 msgid "Folder"
 msgstr "ÊáôÜëïãïò"
 
-#: src/folderview.c:234
+#: src/folderview.c:240
 msgid "New"
-msgstr "ÍÝï"
+msgstr "ÍÝá"
 
-#: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2151
+#: src/folderview.c:241 src/prefs_common.c:2173
 msgid "Unread"
-msgstr "Ìç äéáâáóìÝíï"
+msgstr "ÁäéÜâáóôá"
 
-#: src/folderview.c:235
+#: src/folderview.c:241
 msgid "#"
 msgstr "áñ."
 
-#: src/folderview.c:245
+#: src/folderview.c:251
 msgid "Creating folder view...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
 
-#: src/folderview.c:382
+#: src/folderview.c:395
 msgid "Setting folder info...\n"
 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
 
-#: src/folderview.c:383
+#: src/folderview.c:396
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
 
-#: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:539 src/mainwindow.c:2092 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:544 src/mainwindow.c:2097 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
 
-#: src/folderview.c:558
+#: src/folderview.c:581
 msgid "Updating all folders..."
-msgstr ""
+msgstr "ÅíçìÝñùóç üëùí ôùí êáôáëüãùí..."
 
-#: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:647
+#: src/folderview.c:716 src/prefs_account.c:655
 msgid "Inbox"
-msgstr ""
+msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
 
-#: src/folderview.c:602
+#: src/folderview.c:721
 msgid "Outbox"
-msgstr ""
+msgstr "Åîåñ÷üìåíá"
 
-#: src/folderview.c:607
+#: src/folderview.c:726
 msgid "Queue"
 msgstr "ÏõñÜ"
 
-#: src/folderview.c:612
+#: src/folderview.c:731
 msgid "Trash"
-msgstr "Trash"
+msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
 
-#: src/folderview.c:1067
+#: src/folderview.c:1213
 #, c-format
 msgid "Folder %s is selected\n"
 msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
 
-#: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
+#: src/folderview.c:1327 src/folderview.c:1390 src/folderview.c:1531
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
 
-#: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
+#: src/folderview.c:1335 src/folderview.c:1399 src/folderview.c:1539
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
 
-#: src/folderview.c:1207
+#: src/folderview.c:1343 src/folderview.c:1547
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+
+#: src/folderview.c:1382
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1209
+#: src/folderview.c:1384
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:1269
+#: src/folderview.c:1444
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
 "¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
-"ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå;"
+"ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
 
-#: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
+#: src/folderview.c:1447 src/folderview.c:1589
 msgid "Delete folder"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
-#, c-format
-msgid "can't remove folder `%s'\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôïí êáôÜëïãï `%s'\n"
+#: src/folderview.c:1453 src/folderview.c:1595
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
 
-#: src/folderview.c:1311
+#: src/folderview.c:1487
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from disk)"
 msgstr ""
+"Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï mailbox `%s' ;\n"
+"(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
 
-#: src/folderview.c:1314
+#: src/folderview.c:1490
 msgid "Remove folder"
 msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
 
-#: src/folderview.c:1401
+#: src/folderview.c:1523
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
+"(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
+" ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
+
+#: src/folderview.c:1587
 #, c-format
 msgid "Really delete folder `%s'?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï êáôÜëïãïò `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1441
+#: src/folderview.c:1628
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1443
+#: src/folderview.c:1630
 msgid "Delete IMAP4 server"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
 
-#: src/folderview.c:1484
+#: src/folderview.c:1671
 msgid "Subscribe newsgroup"
 msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
 
-#: src/folderview.c:1485
+#: src/folderview.c:1672
 msgid "Input subscribing newsgroup:"
 msgstr "ÅéóÜãåôå ôï newsgroup óôï ïðïßï åããñÜöåóôå:"
 
-#: src/folderview.c:1494
+#: src/folderview.c:1681
 #, c-format
 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
 msgstr "Ôï newsgroup `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
 
-#: src/folderview.c:1540
+#: src/folderview.c:1727
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1542
+#: src/folderview.c:1729
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
 
-#: src/folderview.c:1573
+#: src/folderview.c:1760
 #, c-format
 msgid "Really delete news server `%s'?"
-msgstr "ÐñÜãìáôé íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
+msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï news server `%s';"
 
-#: src/folderview.c:1575
+#: src/folderview.c:1762
 msgid "Delete news server"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ news server"
 
@@ -1102,33 +1138,33 @@ msgstr "
 
 #: src/headerview.c:87
 msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç åðéêåöáëßäáò...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
 
-#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1384
+#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:1392
 msgid "(No From)"
 msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
 
-#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1400
+#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:1408
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
 
 #: src/headerwindow.c:55
 msgid "Creating header window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéêåöáëßäáò...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êåöáëßäáò...\n"
 
 #: src/headerwindow.c:59
 msgid "All header"
-msgstr "¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
+msgstr "¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
 
 #: src/headerwindow.c:113
 #, c-format
 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
-msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò åðéêåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò êåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
 
 #: src/headerwindow.c:115
 #, c-format
 msgid "%s - All header"
-msgstr "%s - ¼ëåò ïé åðéêåöáëßäåò"
+msgstr "%s - ¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
 
 #: src/imageview.c:48
 msgid "Creating image view...\n"
@@ -1138,112 +1174,133 @@ msgstr "
 msgid "Can't load the image."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
 
-#: src/imap.c:145
+#: src/imap.c:204
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
 
-#: src/imap.c:168
+#: src/imap.c:230
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/imap.c:309
+#: src/imap.c:385
 #, c-format
 msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ôï ìÞíõìá %d åßíáé Þäç óôç ìíÞìç.\n"
 
-#: src/imap.c:318
+#: src/imap.c:395
 #, c-format
 msgid "getting message %d...\n"
 msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
 
-#: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
+#: src/imap.c:401 src/procmsg.c:587
 #, c-format
 msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ìÞíõìá %d\n"
 
-#: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
-#: src/mh.c:419
+#: src/imap.c:430
+msgid "can't append message %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï ìÞíõìá %s\n"
+
+#: src/imap.c:459 src/imap.c:516 src/mh.c:188 src/mh.c:264 src/mh.c:318
+#: src/mh.c:402
 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "ï êáôÜëïãïò áöåôçñßáò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
+msgstr "ï ðçãáßïò êáôÜëïãïò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
 
-#: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
+#: src/imap.c:469 src/imap.c:521 src/mh.c:201 src/mh.c:267
 #, c-format
 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
 msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
 
-#: src/imap.c:431
+#: src/imap.c:473 src/imap.c:525 src/mh.c:331 src/mh.c:405
+#, c-format
+msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
+msgstr "ÁíôéãñÜöù ôï ìÞíõìá %s%c%d óôï %s ...\n"
+
+#: src/imap.c:593
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
 
-#: src/imap.c:437 src/imap.c:473
+#: src/imap.c:600 src/imap.c:639
 msgid "can't expunge\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
 
-#: src/imap.c:467
+#: src/imap.c:632
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:510
+#: src/imap.c:744
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:538
+#: src/imap.c:781
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:564
+#: src/imap.c:807
 msgid "can't get envelope\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
 
-#: src/imap.c:570
+#: src/imap.c:813
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr ""
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
 
-#: src/imap.c:578
+#: src/imap.c:821
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
 
-#: src/imap.c:608
+#: src/imap.c:849
 #, c-format
-msgid "deleting message %d...\n"
-msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
+msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
+msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá ìçíýìáôá %d - %d ... "
 
-#: src/imap.c:643
-msgid "\tDeleting all cached messages... "
-msgstr ""
+#: src/imap.c:882
+msgid "Deleting all cached messages... "
+msgstr "ÄéáãñÜöù üëá ôá ìçíýìáôá áðü ôç ìíÞìç... "
 
-#: src/imap.c:670
+#: src/imap.c:896
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:693
+#: src/imap.c:929
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1346
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1401
+msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí åðüìåíï êþäéêá ôïõ êáôáëüãïõ: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1423
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
 
-#: src/imap.c:846
+#: src/imap.c:1636
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
+
+#: src/imap.c:1656
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
 
-#: src/imap.c:1153
+#: src/imap.c:1681
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:1201
+#: src/imap.c:1695
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr ""
+msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
 
 #: src/import.c:126
 msgid "Import"
@@ -1251,7 +1308,7 @@ msgstr "
 
 #: src/import.c:148
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr ""
+msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
 
 #: src/import.c:158
 msgid "Importing file:"
@@ -1265,35 +1322,35 @@ msgstr "
 msgid "Select importing file"
 msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
 
-#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:236
+#: src/inc.c:187 src/inc.c:236 src/send.c:246
 msgid "Standby"
-msgstr ""
+msgstr "ÐåñéìÝíù"
 
 #: src/inc.c:255
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
 
-#: src/inc.c:384
+#: src/inc.c:384 src/news.c:129
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr ""
+msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
 
-#: src/inc.c:388
+#: src/inc.c:388 src/news.c:131
 msgid "Input password"
-msgstr "Äþóå ôïí êùäéêü"
+msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
 
 #: src/inc.c:405
 msgid "Retrieving"
-msgstr ""
+msgstr "ËáìâÜíù"
 
 #: src/inc.c:412
 msgid "Done"
-msgstr ""
+msgstr "ÔÝëïò"
 
 #: src/inc.c:421
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr ""
+msgstr "Ç åîáêñßâùóç ãéá %s óôï %s áðÝôõ÷å"
 
 #: src/inc.c:487
 #, c-format
@@ -1310,12 +1367,12 @@ msgstr "%s: 
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
 
-#: src/inc.c:527 src/inc.c:661
+#: src/inc.c:527 src/inc.c:660
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:530 src/inc.c:664
+#: src/inc.c:530 src/inc.c:663
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
@@ -1326,29 +1383,24 @@ msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
 msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
 
 #: src/inc.c:719
-#, fuzzy
 msgid "Authorizing..."
-msgstr "Åîáêñéâþíù"
+msgstr "Åîáêñßâùóç..."
 
 #: src/inc.c:724
-#, fuzzy
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
 
 #: src/inc.c:729
-#, fuzzy
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
 
 #: src/inc.c:734
-#, fuzzy
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
 
 #: src/inc.c:739
-#, fuzzy
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
 
 #: src/inc.c:755
 msgid "Deleting message"
@@ -1356,39 +1408,39 @@ msgstr "
 
 #: src/inc.c:759
 msgid "Quitting"
-msgstr "Åãêáôáëåßðù"
+msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
 
 #: src/inc.c:787
 msgid "a message won't be received\n"
 msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
 
-#: src/inc.c:814
+#: src/inc.c:813
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé mail."
+msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
 
-#: src/inc.c:817
+#: src/inc.c:816
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
 
-#: src/inc.c:868
+#: src/inc.c:867
 msgid "no messages in local mailbox.\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
 
-#: src/inc.c:882
+#: src/inc.c:881
 #, c-format
 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
 msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
 
 #: src/logwindow.c:50
 msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "Êëåßíù ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
 
 #: src/logwindow.c:54
 msgid "Protocol log"
 msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
 
 #. for gettext
-#: src/main.c:104
+#: src/main.c:108
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -1397,61 +1449,63 @@ msgstr ""
 "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
 "Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
 
-#: src/main.c:143
+#: src/main.c:149
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
 
-#: src/main.c:207
+#: src/main.c:219
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
+"Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
+"Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
 
-#: src/main.c:286
+#: src/main.c:300
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr ""
+msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
 
-#: src/main.c:288
+#: src/main.c:303
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr ""
+msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
 
-#: src/main.c:289
+#: src/main.c:304
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr ""
+msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/main.c:290
+#: src/main.c:305
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr ""
+msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
 
-#: src/main.c:291
+#: src/main.c:306
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr ""
+msgstr "  --debug                debug mode"
 
-#: src/main.c:292
+#: src/main.c:307
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr ""
+msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
 
-#: src/main.c:293
+#: src/main.c:308
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr ""
+msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
 
-#: src/main.c:318
+#: src/main.c:333
 msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr ""
+msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
 
-#: src/main.c:325
+#: src/main.c:340
 msgid "Queued messages"
-msgstr ""
+msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
 
-#: src/main.c:326
+#: src/main.c:341
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr ""
+msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
 
 #. remote command mode
-#: src/main.c:397
+#: src/main.c:412
 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ýíá Üëëï Sylpheed ôñÝ÷åé Þäç.\n"
 
 #: src/mainwindow.c:334
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
@@ -1459,23 +1513,23 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:335
 msgid "/_File/_Update folder tree"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Update folder tree"
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
 
 #: src/mainwindow.c:336
 msgid "/_File/_Folder"
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò"
 
 #: src/mainwindow.c:337
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
 
 #: src/mainwindow.c:339
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
 
 #: src/mainwindow.c:340
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
 
 #: src/mainwindow.c:341
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
@@ -1483,11 +1537,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:342
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
 
 #: src/mainwindow.c:343
 msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr ""
+msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
 
 #: src/mainwindow.c:345
 msgid "/_File/_Save as..."
@@ -1511,35 +1565,35 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:358
 msgid "/_View/_Folder tree"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄÝíôñï êáôáëüãùí"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÄïìÞ êáôáëüãùí"
 
 #: src/mainwindow.c:359
 msgid "/_View/_Message view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõìÜôïò"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
 
 #: src/mainwindow.c:360
 msgid "/_View/_Toolbar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
 
 #: src/mainwindow.c:361
 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
 
 #: src/mainwindow.c:362
 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
 
 #: src/mainwindow.c:363
 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
 
 #: src/mainwindow.c:364
-msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Íá ìçí åìöáíßæåôáé"
+msgid "/_View/_Toolbar/_None"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
 
 #: src/mainwindow.c:365
 msgid "/_View/_Status bar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá êáôÜóôáóçò"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
 
 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
 msgid "/_View/---"
@@ -1547,11 +1601,11 @@ msgstr "/
 
 #: src/mainwindow.c:367
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü äÝíôñï êáôáëüãùí"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
 
 #: src/mainwindow.c:368
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
+msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
 
 #: src/mainwindow.c:370
 msgid "/_View/_Code set"
@@ -1650,11 +1704,11 @@ msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
 
 #: src/mainwindow.c:445
-msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
 
 #: src/mainwindow.c:446
-msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
 
 #: src/mainwindow.c:449
@@ -1670,374 +1724,381 @@ msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
 
 #: src/mainwindow.c:454
+msgid "/_Message/Repl_y to sender"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+
+#: src/mainwindow.c:455
 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
 
-#: src/mainwindow.c:455
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:456
-msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
+#: src/mainwindow.c:457
+msgid "/_Message/Forward as a_ttachment"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:459
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr ""
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÁíôéãñáöÞ..."
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
 
-#: src/mainwindow.c:462
+#: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
 
-#: src/mainwindow.c:463
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
 
-#: src/mainwindow.c:464
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
 
-#: src/mainwindow.c:465
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
 
-#: src/mainwindow.c:466
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
 
-#: src/mainwindow.c:467
-msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
+#: src/mainwindow.c:468
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
 
-#: src/mainwindow.c:470
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_Message/Open in new _window"
 msgstr "/ÌÞíõìá/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
 
-#: src/mainwindow.c:471
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_Message/View _source"
-msgstr ""
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç ôïõ ðçãáßïõ"
 
-#: src/mainwindow.c:472
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_Message/Show all _header"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò åðéêåöáëßäáò"
+msgstr "/ÌÞíõìá/ÅìöÜíéóç üëçò ôçò êåöáëßäáò"
 
-#: src/mainwindow.c:473
-msgid "/_Message/Re_edit"
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
 
-#: src/mainwindow.c:475
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_Summary"
 msgstr "/Ðåñßëçøç"
 
-#: src/mainwindow.c:476
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/mainwindow.c:478
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_Summary/_Filter messages"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/mainwindow.c:479
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_Summary/E_xecute"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
 
-#: src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_Summary/_Update"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅíçìÝñùóç"
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
+#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:488
 msgid "/_Summary/---"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/---"
 
-#: src/mainwindow.c:482
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_Summary/_Prev message"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
 
-#: src/mainwindow.c:483
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_Summary/_Next message"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
 
-#: src/mainwindow.c:484
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÐÞãáéíå óå Üëëï êáôÜëïãï"
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
 
-#: src/mainwindow.c:488
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_Summary/_Sort"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:489
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
 
-#: src/mainwindow.c:490
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
 
-#: src/mainwindow.c:491
+#: src/mainwindow.c:492
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
 
-#: src/mainwindow.c:492
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
 
-#: src/mainwindow.c:493
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
 
-#: src/mainwindow.c:494
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_Summary/_Sort/---"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/---"
 
-#: src/mainwindow.c:495
+#: src/mainwindow.c:496
 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:498
 msgid "/_Summary/_Thread view"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/ÍçìáôéêÞ áðåéêüíéóç"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
 msgstr "/Ðåñßëçøç/Unt_hread view"
 
-#: src/mainwindow.c:499
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_Summary/Set display _item..."
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Set display _item..."
+msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_Tool/_Log window"
 msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
 
-#: src/mainwindow.c:505
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_Configuration"
 msgstr "/Ñõèìßóåéò"
 
-#: src/mainwindow.c:506
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:509
 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr ""
+msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
 
-#: src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:513
 msgid "/_Configuration/---"
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
 
-#: src/mainwindow.c:513
+#: src/mainwindow.c:514
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
 
-#: src/mainwindow.c:515
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:518
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
 msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:522
 msgid "/_Help/_Manual"
 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
 
-#: src/mainwindow.c:522
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_Help/_Manual/_English"
 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:524
 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
 msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:525
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "Creating main window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:672
+#: src/mainwindow.c:673
 #, c-format
 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
 msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
 
-#: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
+#: src/mainwindow.c:822 src/mainwindow.c:839
 msgid "Untitled"
 msgstr "×ùñßò ôßôëï"
 
-#: src/mainwindow.c:834
+#: src/mainwindow.c:840
 msgid "none"
 msgstr "êáíÝíá"
 
-#: src/mainwindow.c:843
+#: src/mainwindow.c:849
 #, c-format
 msgid "Current account: %s"
 msgstr "ÔñÝ÷ïí ëïãáñéáóìüò: %s"
 
-#: src/mainwindow.c:934
+#: src/mainwindow.c:940
 #, c-format
 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
 msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:942
+#: src/mainwindow.c:948
 msgid "Empty trash"
-msgstr ""
+msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
 
-#: src/mainwindow.c:943
+#: src/mainwindow.c:949
 msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr ""
+msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
 
-#: src/mainwindow.c:971
+#: src/mainwindow.c:977
 msgid "Add mailbox"
 msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:972
+#: src/mainwindow.c:978
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
+"ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
+"Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
+"óáñùèåß áõôüìáôá."
 
-#: src/mainwindow.c:978
+#: src/mainwindow.c:984
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
 
-#: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgstr "Mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:995 src/setup.c:63
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
 "Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
-"ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß."
+"ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
 
-#: src/mainwindow.c:1134
+#: src/mainwindow.c:1141
 msgid "Setting widgets..."
-msgstr ""
+msgstr "Ñõèìßóåéò widgets..."
 
-#: src/mainwindow.c:1335
+#: src/mainwindow.c:1342
 msgid "Get"
 msgstr "ËÞøç"
 
-#: src/mainwindow.c:1336
+#: src/mainwindow.c:1343
 msgid "Incorporate new mail"
 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
 
-#: src/mainwindow.c:1341
+#: src/mainwindow.c:1348
 msgid "Get all"
-msgstr "ËÞøç üëùí"
+msgstr "ËÞøç\nüëùí"
 
-#: src/mainwindow.c:1342
+#: src/mainwindow.c:1349
 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
 msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
 
-#: src/mainwindow.c:1353
+#: src/mainwindow.c:1360
 msgid "Send queued message(s)"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
 
-#: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:496 src/prefs_common.c:629
+#: src/mainwindow.c:1370 src/prefs_account.c:503 src/prefs_common.c:638
 msgid "Compose"
 msgstr "Óýíèåóç"
 
-#: src/mainwindow.c:1364
+#: src/mainwindow.c:1371
 msgid "Compose new message"
 msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/mainwindow.c:1371
+#: src/mainwindow.c:1378
 msgid "Reply"
 msgstr "ÁðÜíôçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:1372
+#: src/mainwindow.c:1379
 msgid "Reply to the message"
 msgstr "ÁðÜíôçóç óôï ìÞíõìá"
 
-#: src/mainwindow.c:1379
+#: src/mainwindow.c:1386
 msgid "Reply all"
-msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
+msgstr "ÁðÜíôçóç\nüëùí"
 
-#: src/mainwindow.c:1380
+#: src/mainwindow.c:1387
 msgid "Reply to all"
-msgstr "ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
+msgstr "ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
 
-#: src/mainwindow.c:1387
+#: src/mainwindow.c:1394
 msgid "Forward"
 msgstr "Ðñïþèçóç"
 
-#: src/mainwindow.c:1388
+#: src/mainwindow.c:1395
 msgid "Forward the message"
-msgstr "Ðñïþèçóç ôïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Ðñïþèçóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/mainwindow.c:1399
+#: src/mainwindow.c:1406
 msgid "Delete the message"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/mainwindow.c:1407
+#: src/mainwindow.c:1414
 msgid "Execute"
-msgstr "ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
+msgstr "ÅêôÝëåóç"
 
-#: src/mainwindow.c:1408
+#: src/mainwindow.c:1415
 msgid "Execute marked process"
-msgstr "ÅêôÝëåóç ôçò óçìåéùìÝíçò äéáäéêáóßáò"
+msgstr "ÅêôÝëåóç óçìåéùìÝíçò åñãáóßáò"
 
-#: src/mainwindow.c:1418
+#: src/mainwindow.c:1423
 msgid "Next"
 msgstr "Åðüìåíï"
 
-#: src/mainwindow.c:1419
+#: src/mainwindow.c:1424
 msgid "Next unread message"
 msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
 
-#: src/mainwindow.c:1429
+#: src/mainwindow.c:1434
 msgid "Prefs"
 msgstr "ÅðéëïãÝò"
 
-#: src/mainwindow.c:1430
+#: src/mainwindow.c:1435
 msgid "Common preference"
 msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
 
-#: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
+#: src/mainwindow.c:1442 src/progressdialog.c:50
 msgid "Account"
-msgstr "Ëïãáñéáóìüò"
+msgstr "Ëïã/óìüò"
 
-#: src/mainwindow.c:1438
+#: src/mainwindow.c:1443
 msgid "Account setting"
 msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
 msgid "Exit"
 msgstr "¸îïäïò"
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2527
+#: src/mainwindow.c:1659 src/summaryview.c:2540
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
 
-#: src/mainwindow.c:1788
+#: src/mainwindow.c:1793
 msgid "Sending queued message failed."
 msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
 
-#: src/mainwindow.c:1905
+#: src/mainwindow.c:1924
 #, c-format
 msgid "forced charset: %s\n"
 msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
@@ -2102,66 +2163,61 @@ msgstr "
 #: src/mbox.c:291
 #, c-format
 msgid "can't lock %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá êëåéäþóù ôï %s\n"
 
 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
 msgid "invalid lock type\n"
-msgstr ""
+msgstr "áðáñÜäåêôïò ôýðïò êëåéäþìáôïò\n"
 
 #: src/mbox.c:331
 #, c-format
 msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá îåêëåéäþóù ôï %s\n"
 
 #: src/mbox.c:362
 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ìçäåíßóù ôï mailbox.\n"
 
 #: src/mbox.c:383
 #, c-format
 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÅîáãùãÞ ìçíõìÜôùí áðü %s ðñïò %s...\n"
 
 #: src/messageview.c:67
 msgid "Creating message view...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
 
-#: src/mh.c:149
+#: src/mh.c:155
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
 
-#: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
+#: src/mh.c:199 src/mh.c:258 src/mh.c:329 src/mh.c:396
 msgid "Can't open mark file.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
 
-#: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
+#: src/mh.c:340 src/mh.c:414
 #, c-format
 msgid "%s already exists."
-msgstr ""
+msgstr "ôï %s õðÜñ÷åé Þäç"
 
-#: src/mh.c:348 src/mh.c:422
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mh.c:586
+#: src/mh.c:553
 #, c-format
 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
 msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
 
-#: src/mh.c:785
+#: src/mh.c:752
 msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr ""
+msgstr "\tÁíáæÞôçóç óôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
 
-#: src/mh.c:840
+#: src/mh.c:807
 #, c-format
 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d áðñïóðÝëáóôï(á) ìÞíõìá(ôá) âñÝèçêå(áí)\n"
 
-#: src/mh.c:846
+#: src/mh.c:813
 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr ""
+msgstr "\tÔáîéíïìþ áñéèìçôéêÜ ôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
 
 #: src/mimeview.c:113
 msgid "/_Open"
@@ -2169,19 +2225,19 @@ msgstr "/
 
 #: src/mimeview.c:114
 msgid "/Open _with..."
-msgstr ""
+msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
 
 #: src/mimeview.c:115
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
 
-#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:312
+#: src/mimeview.c:116 src/summaryview.c:313
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
 
 #: src/mimeview.c:119
 msgid "/_Check signature"
-msgstr ""
+msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
 
 #: src/mimeview.c:139
 msgid "MIME Type"
@@ -2193,149 +2249,159 @@ msgstr "
 
 #: src/mimeview.c:244
 msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëÝîôå \"¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò\" ãéá Ýëåã÷ï"
 
 #: src/mimeview.c:415
 msgid "Can't get the part of multipart message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
 
-#: src/mimeview.c:667 src/mimeview.c:715 src/mimeview.c:734 src/mimeview.c:757
+#: src/mimeview.c:674 src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:741 src/mimeview.c:764
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
 
-#: src/mimeview.c:701 src/summaryview.c:2010
+#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2018
 msgid "Save as"
 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
 
-#: src/mimeview.c:707 src/summaryview.c:2015
+#: src/mimeview.c:714 src/summaryview.c:2023
 msgid "Overwrite"
 msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
 
-#: src/mimeview.c:708 src/summaryview.c:2016
+#: src/mimeview.c:715 src/summaryview.c:2024
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
 
-#: src/mimeview.c:762
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:769
 msgid "Open with"
-msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
+msgstr "¶íïéãìá ìå"
 
-#: src/mimeview.c:763
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:770
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
+"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ:\n"
 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/mimeview.c:815
+#: src/mimeview.c:822
 #, c-format
 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
 msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
 
-#: src/news.c:75
+#: src/news.c:93
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:112
+#: src/news.c:176
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
 
-#: src/news.c:183
+#: src/news.c:245
 #, c-format
 msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ôï Üñèñï %d Ý÷åé ðñïóðåëáóôåß Þäç.\n"
+
+#: src/news.c:257
+msgid "can't select group %s\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôçí ïìÜäá %s\n"
 
-#: src/news.c:192
+#: src/news.c:262
 #, c-format
 msgid "getting article %d...\n"
 msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
 
-#: src/news.c:197
+#: src/news.c:267
 #, c-format
 msgid "can't read article %d\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
 
-#: src/news.c:229
+#: src/news.c:299
 msgid "can't post article.\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
 
-#: src/news.c:253
+#: src/news.c:323
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
 msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
 
-#: src/news.c:292
+#: src/news.c:393
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
 
-#: src/news.c:298
+#: src/news.c:400
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:307
+#: src/news.c:409
 msgid "no new articles.\n"
 msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
 
-#: src/news.c:317
+#: src/news.c:422
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
 
-#: src/news.c:320
+#: src/news.c:425
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xover\n"
 
-#: src/news.c:326
+#: src/news.c:431
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr ""
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xover.\n"
 
-#: src/news.c:334
+#: src/news.c:439
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+
+#: src/news.c:456 src/news.c:481
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xhdr\n"
+
+#: src/news.c:464 src/news.c:489
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:435
+#: src/news.c:613
 #, c-format
-msgid "deleting article %d...\n"
-msgstr ""
+msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
+msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá 1 - %d... "
 
-#: src/news.c:466
+#: src/news.c:642
 msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr ""
+msgstr "\tÄéáãñÜöù üëá ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá... "
 
-#: src/nntp.c:43
+#: src/nntp.c:52
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
 
-#: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
+#: src/nntp.c:106 src/nntp.c:169
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
 
-#: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
+#: src/nntp.c:129 src/nntp.c:175
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
 
-#: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
+#: src/nntp.c:225 src/nntp.c:231
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
 
-#: src/passphrase.c:75
+#: src/passphrase.c:77
 msgid "Passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "ÊùäéêÞ öñÜóç"
 
-#: src/passphrase.c:238
+#: src/passphrase.c:240
 msgid "[no user id]"
-msgstr ""
+msgstr "[÷ùñßò user id]"
 
-#: src/passphrase.c:242
+#: src/passphrase.c:244
 #, c-format
 msgid ""
 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
@@ -2343,12 +2409,18 @@ msgid ""
 "  %.*s  \n"
 "(%.*s)\n"
 msgstr ""
+"%sÐáñáêáëþ åéóÜãåôå ôçí êùäéêÞ öñÜóç ãéá:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
 
-#: src/passphrase.c:246
+#: src/passphrase.c:248
 msgid ""
 "Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"ËÜèïò êùäéêÞ öñÜóç! ÎáíáðñïóðáèÞóôå...\n"
+"\n"
 
 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
 msgid "error occurred on authorization\n"
@@ -2356,11 +2428,11 @@ msgstr "
 
 #: src/pop.c:117
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ðñïáðáéôïýìåíç timestamp APOP äåí âñÝèçêå óôï ÷áéñåôéóìü\n"
 
 #: src/pop.c:123
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "Óõíôáêôéêü óöÜëìá timestamp óôï ÷áéñåôéóìü\n"
 
 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
 msgid "POP3 protocol error\n"
@@ -2379,9 +2451,10 @@ msgstr "
 msgid "Finished reading configuration.\n"
 msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
 
-#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:357
-#: src/prefs_account.c:371 src/prefs_display_header.c:414
-#: src/prefs_display_header.c:439 src/prefs_filter.c:518
+#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:364
+#: src/prefs_account.c:378 src/prefs_customheader.c:391
+#: src/prefs_customheader.c:437 src/prefs_display_header.c:426
+#: src/prefs_display_header.c:451 src/prefs_filter.c:518
 #: src/prefs_filter.c:542
 msgid "failed to write configuration to file\n"
 msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
@@ -2394,312 +2467,316 @@ msgstr "
 msgid "Apply"
 msgstr "ÅöáñìïãÞ"
 
-#: src/prefs_account.c:402
+#: src/prefs_account.c:409
 msgid "Opening account preferences window...\n"
 msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôùí ëïãáñéáóìþí...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:429
+#: src/prefs_account.c:436
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
 
-#: src/prefs_account.c:442
+#: src/prefs_account.c:449
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
 
-#: src/prefs_account.c:447
+#: src/prefs_account.c:454
 msgid "Preferences for each account"
 msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü"
 
-#: src/prefs_account.c:470
+#: src/prefs_account.c:477
 msgid "Creating account preferences window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôïõ ëïãáñéáóìïý...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:490
+#: src/prefs_account.c:497
 msgid "Basic"
 msgstr "ÂáóéêÜ"
 
-#: src/prefs_account.c:492 src/prefs_common.c:625
+#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:634
 msgid "Receive"
 msgstr "ËÞøç"
 
-#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:636
+#: src/prefs_account.c:506 src/prefs_common.c:645
 msgid "Privacy"
-msgstr ""
+msgstr "Ìõóôéêüôçôá"
 
-#: src/prefs_account.c:502
+#: src/prefs_account.c:509
 msgid "Advanced"
 msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
 
-#: src/prefs_account.c:555
+#: src/prefs_account.c:563
 msgid "Name of this account"
 msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
 
-#: src/prefs_account.c:564
+#: src/prefs_account.c:572
 msgid "Usually used"
 msgstr "ÓõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíïò"
 
-#: src/prefs_account.c:568
+#: src/prefs_account.c:576
 msgid "Personal information"
 msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
 
-#: src/prefs_account.c:577
+#: src/prefs_account.c:585
 msgid "Full name"
 msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
 
-#: src/prefs_account.c:583
+#: src/prefs_account.c:591
 msgid "Mail address"
 msgstr "Äéåýèõíóç mail"
 
-#: src/prefs_account.c:589
+#: src/prefs_account.c:597
 msgid "Organization"
 msgstr "Ïñãáíéóìüò"
 
-#: src/prefs_account.c:613
+#: src/prefs_account.c:621
 msgid "Server information"
 msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
 
-#: src/prefs_account.c:634
+#: src/prefs_account.c:642
 msgid "POP3 (normal)"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 (óýíçèåò)"
 
-#: src/prefs_account.c:636
+#: src/prefs_account.c:644
 msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 (ðéóôïðïßçóç APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:638
+#: src/prefs_account.c:646
 msgid "IMAP4"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:640
+#: src/prefs_account.c:648
 msgid "News (NNTP)"
-msgstr ""
+msgstr "ÍÝá (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:642
+#: src/prefs_account.c:650
 msgid "None (local)"
 msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
 
-#: src/prefs_account.c:696
+#: src/prefs_account.c:672
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "Áõôüò ï åîõðçñÝôçò áðáéôåß ðéóôïðïßçóç"
+
+#: src/prefs_account.c:711
 msgid "News server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò news"
+msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
 
-#: src/prefs_account.c:702
+#: src/prefs_account.c:717
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
 
-#: src/prefs_account.c:708
+#: src/prefs_account.c:723
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
 
-#: src/prefs_account.c:715
+#: src/prefs_account.c:730
 msgid "User ID"
 msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
 
-#: src/prefs_account.c:721
+#: src/prefs_account.c:736
 msgid "Password"
 msgstr "Êùäéêüò"
 
-#: src/prefs_account.c:765
+#: src/prefs_account.c:786
 msgid "POP3"
-msgstr ""
+msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:773
+#: src/prefs_account.c:794
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
 
-#: src/prefs_account.c:775
-msgid "Receive all messages on server"
-msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí óôïí åîõðçñÝôç"
+#: src/prefs_account.c:796
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç"
 
-#: src/prefs_account.c:778
-msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:799
+msgid "`Get all' checks for new mail on this account"
+msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
 
-#: src/prefs_account.c:780
+#: src/prefs_account.c:801
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
 
-#: src/prefs_account.c:817 src/prefs_filter.c:244
+#: src/prefs_account.c:838 src/prefs_customheader.c:196 src/prefs_filter.c:244
 msgid "Header"
 msgstr "Åðéêåöáëßäá"
 
-#: src/prefs_account.c:824
+#: src/prefs_account.c:845
 msgid "Add Date header field"
-msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí åðéêåöáëßäá"
+msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
 
-#: src/prefs_account.c:825
+#: src/prefs_account.c:846
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:834
+#: src/prefs_account.c:853
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "ÐñïóèÞêç åðéêåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
+msgstr "ÐñïóèÞêç êåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
 
-#: src/prefs_account.c:836 src/prefs_common.c:1274 src/prefs_common.c:1299
+#: src/prefs_account.c:855 src/prefs_common.c:1283 src/prefs_common.c:1308
 msgid " Edit... "
 msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
 
-#: src/prefs_account.c:843
+#: src/prefs_account.c:865
 msgid "Automatically set following addresses"
-msgstr "Áõôüìáôá èÝóå áõôÝò ôéò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "Áõôüìáôïò ïñéóìüò áõôþí ôùí äéåõèýíóåùí"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:874
 msgid "Cc"
-msgstr ""
+msgstr "Êïéíïðïßçóç"
 
-#: src/prefs_account.c:865
+#: src/prefs_account.c:887
 msgid "Bcc"
-msgstr ""
+msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:878
+#: src/prefs_account.c:900
 msgid "Reply-To"
 msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
 
-#: src/prefs_account.c:891
+#: src/prefs_account.c:913
 msgid "Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
 
-#: src/prefs_account.c:899
+#: src/prefs_account.c:921
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr ""
+msgstr "Ðéóôïðïßçóç SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:901
+#: src/prefs_account.c:923
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr ""
+msgstr "Ðéóôïðïßçóç ìå POP3 ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
 
-#: src/prefs_account.c:935
+#: src/prefs_account.c:957
 msgid "Signature file"
 msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_account.c:964
+#: src/prefs_account.c:986
 msgid "Sign key"
-msgstr ""
+msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_account.c:972
+#: src/prefs_account.c:994
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr ""
+msgstr "×Þóç ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý GnuPG"
 
-#: src/prefs_account.c:981
+#: src/prefs_account.c:1003
 msgid "Select key by your email address"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ êëåéäéïý ìå âÜóç ôçí email äéåýèõíóç"
 
-#: src/prefs_account.c:990
+#: src/prefs_account.c:1012
 msgid "Specify key manually"
-msgstr ""
+msgstr "Ïñßóôå ìå ôï ÷Ýñé ôï êëåéäß"
 
-#: src/prefs_account.c:1006
+#: src/prefs_account.c:1028
 msgid "User or key ID:"
-msgstr ""
+msgstr "×ñÞóôçò Þ key ID:"
 
-#: src/prefs_account.c:1051
+#: src/prefs_account.c:1073
 msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí SMTP èýñá"
+msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1063
+#: src/prefs_account.c:1085
 msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôçí POP3 èýñá"
+msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1075
+#: src/prefs_account.c:1097
 msgid "Specify domain name"
-msgstr "Ðñïóäéüñéóå ôï üíïìá ôïõ domain"
+msgstr "Ïñéóìüò ôïõ ïíüìáôïò ôïõ domain"
 
-#: src/prefs_account.c:1122
+#: src/prefs_account.c:1144
 msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_account.c:1127
+#: src/prefs_account.c:1149
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_account.c:1132
+#: src/prefs_account.c:1154
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_account.c:1137
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_account.c:1142
+#: src/prefs_account.c:1164
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_account.c:1147
+#: src/prefs_account.c:1169
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
-#: src/prefs_common.c:603
+#: src/prefs_common.c:612
 msgid "Creating common preferences window...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ êïéíþí åðéëïãþí...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:607
+#: src/prefs_common.c:616
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
 
-#: src/prefs_common.c:631
+#: src/prefs_common.c:640
 msgid "Display"
 msgstr "ÅìöÜíéóç"
 
-#: src/prefs_common.c:633
+#: src/prefs_common.c:642
 msgid "Message"
 msgstr "ÌÞíõìá"
 
-#: src/prefs_common.c:639
+#: src/prefs_common.c:648
 msgid "Interface"
 msgstr "ÄéåðáöÞ"
 
-#: src/prefs_common.c:641 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:650 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "¶ëëá"
 
-#: src/prefs_common.c:681 src/prefs_common.c:839
+#: src/prefs_common.c:690 src/prefs_common.c:848
 msgid "External program"
 msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
 
-#: src/prefs_common.c:690
+#: src/prefs_common.c:699
 msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
+msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/prefs_common.c:697 src/prefs_common.c:856
+#: src/prefs_common.c:706 src/prefs_common.c:865
 msgid "Program path"
 msgstr "ÄéáäñïìÞ ðñïãñÜììáôïò"
 
-#: src/prefs_common.c:709
+#: src/prefs_common.c:718
 msgid "Local spool"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:720
+#: src/prefs_common.c:729
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:722
+#: src/prefs_common.c:731
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
 
-#: src/prefs_common.c:730
+#: src/prefs_common.c:739
 msgid "Spool directory"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:748
+#: src/prefs_common.c:757
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
 
-#: src/prefs_common.c:750
+#: src/prefs_common.c:759
 msgid "each"
 msgstr "êÜèå"
 
-#: src/prefs_common.c:762
+#: src/prefs_common.c:771
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ëåðôÜ"
 
-#: src/prefs_common.c:771
+#: src/prefs_common.c:780
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
 
-#: src/prefs_common.c:773
+#: src/prefs_common.c:782
 msgid "News"
 msgstr "ÍÝá"
 
-#: src/prefs_common.c:781
+#: src/prefs_common.c:790
 msgid ""
 "Maximum article number to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
@@ -2707,186 +2784,186 @@ msgstr ""
 "ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
 "(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
 
-#: src/prefs_common.c:849
+#: src/prefs_common.c:858
 msgid "Use external program for sending"
-msgstr "×ñçóéìïðïßçóå åîùôåñéêü ðñüãñáììá ãéá áðïóôïëÞ"
+msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá áðïóôïëÞ"
 
-#: src/prefs_common.c:873
-msgid "Save sent message to outbox"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôïõ óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò óôï outbox"
+#: src/prefs_common.c:882
+msgid "Save sent messages to outbox"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
 
-#: src/prefs_common.c:875
-msgid "Queue message that failed to send"
-msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôïõ ìçíýìáôïò ðïõ áðÝôõ÷å íá áðïóôáëåß"
+#: src/prefs_common.c:884
+msgid "Queue messages that failed to send"
+msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ áðÝôõ÷å ç áðïóôïëÞ ôïõò"
 
-#: src/prefs_common.c:881
+#: src/prefs_common.c:890
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
 
-#: src/prefs_common.c:896
+#: src/prefs_common.c:905
 msgid "Automatic"
 msgstr "Áõôüìáôç"
 
-#: src/prefs_common.c:897
+#: src/prefs_common.c:906
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr ""
+msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:899
+#: src/prefs_common.c:908
 msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr ""
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:901
+#: src/prefs_common.c:910
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:903
+#: src/prefs_common.c:912
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:904
+#: src/prefs_common.c:913
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:905
+#: src/prefs_common.c:914
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:906
+#: src/prefs_common.c:915
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:907
+#: src/prefs_common.c:916
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:908
+#: src/prefs_common.c:917
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:909
+#: src/prefs_common.c:918
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:910
+#: src/prefs_common.c:919
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:911
+#: src/prefs_common.c:920
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:913
+#: src/prefs_common.c:922
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:915
+#: src/prefs_common.c:924
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:916
+#: src/prefs_common.c:925
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:919
+#: src/prefs_common.c:928
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "ÁðëïðïéçìÝíç ÊéíåæéêÞ (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:920
+#: src/prefs_common.c:929
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:922
+#: src/prefs_common.c:931
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:923
+#: src/prefs_common.c:932
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "ÊéíåæéêÞ (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:925
+#: src/prefs_common.c:934
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "ÊïñåáôéêÞ (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:975
+#: src/prefs_common.c:984
 msgid "Quotation"
-msgstr ""
+msgstr "ÐáñÜèåóç"
 
-#: src/prefs_common.c:983
+#: src/prefs_common.c:992
 msgid "Quote message when replying"
-msgstr ""
+msgstr "ÐáñÜèåóç ôïõ ìçíýìáôïò üôáí áðáíôÜôå"
 
-#: src/prefs_common.c:989
+#: src/prefs_common.c:998
 msgid "Quotation mark"
-msgstr ""
+msgstr "ÓÞìá ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1002
+#: src/prefs_common.c:1011
 msgid "Quotation format:"
-msgstr ""
+msgstr "Ìïñöïðïßçóç ðáñÜèåóçò:"
 
-#: src/prefs_common.c:1007
+#: src/prefs_common.c:1016
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " ÐåñéãñáöÞ óõìâüëùí"
 
-#: src/prefs_common.c:1034
+#: src/prefs_common.c:1043
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_common.c:1040
+#: src/prefs_common.c:1049
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_common.c:1058
+#: src/prefs_common.c:1067
 msgid "Wrap messages at"
-msgstr "Ôýëéîç  ìçíõìÜôùí óôïõò"
+msgstr "Ôýëéîç ìçíõìÜôùí óôïõò"
 
-#: src/prefs_common.c:1070
+#: src/prefs_common.c:1079
 msgid "characters"
 msgstr "÷áñáêôÞñåò"
 
-#: src/prefs_common.c:1078
+#: src/prefs_common.c:1087
 msgid "Wrap quotation"
-msgstr ""
+msgstr "Ôýëéîç ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1080
+#: src/prefs_common.c:1089
 msgid "Wrap before sending"
-msgstr ""
+msgstr "Ôýëéîç ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
 
-#: src/prefs_common.c:1119
+#: src/prefs_common.c:1128
 msgid "Font"
 msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
 
-#: src/prefs_common.c:1128
+#: src/prefs_common.c:1137
 msgid "Text"
-msgstr ""
+msgstr "Êåßìåíï"
 
-#: src/prefs_common.c:1151
+#: src/prefs_common.c:1160
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr ""
 "ÌåôÝöñáóå ôá ïíüìáôá ôùí ðåäßùí ôçò åðéêåöáëßäáò (üðùò ôï `From:' óå `Áðü')"
 
-#: src/prefs_common.c:1154
+#: src/prefs_common.c:1163
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "ÅìöÜíéóç áñéèìïý áäéÜâáóôùí äßðëá óôï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ"
 
 #. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:1158
+#: src/prefs_common.c:1167
 msgid "Summary View"
-msgstr ""
+msgstr "Áðåéêüíéóç Ðåñßëçøçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1167
+#: src/prefs_common.c:1176
 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
 msgstr ""
-"ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôçí óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóáé åóý"
+"ÅìöÜíéóç ôïõ ðáñáëÞðôç óôç óôÞëç `ÁðïóôïëÝá' áí ï áðïóôïëÝáò åßóôå åóåßò"
 
-#: src/prefs_common.c:1169
+#: src/prefs_common.c:1178
 msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr ""
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç ïñéæüíôéáò ãñáììÞò êýëéóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1175
+#: src/prefs_common.c:1184
 msgid "Date format"
-msgstr ""
+msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
 
-#: src/prefs_common.c:1186
+#: src/prefs_common.c:1195
 msgid ""
 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
@@ -2911,193 +2988,227 @@ msgid ""
 "%Y: the year as a decimal number\n"
 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
 msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1215
+"Ïé ÷áñáêôÞñåò ðïõ ôïðïèåôïýíôáé óôï êåßìåíï ìïñöïðïéÞóçò áíôéãñÜöïíôáé "
+"÷ùñßò ìåôáôñïðÞ. Ãéá íá ìåôáôñáðåß Ýíáò ÷áñáêôÞñáò ðñÝðåé íá ðñïçãåßôáé ôï "
+"óýìâïëï % , êáé ïé ìåôáôñïðÝò ãßíïíôáé ùò åîÞò:\n"
+"%a: óõíôïìïãñáößá ôçò ìÝñáò ôçò åâäïìÜäáò\n"
+"%A: ðëÞñçò ìÝñá ôçò åâäïìÜäáò\n"
+"%b: óõíôïìïãñáößá ôïõ ïíüìáôïò ôïõ ìÞíá\n"
+"%B: ðëÞñåò üíïìá ôïõ ìÞíá\n"
+"%c: ç ðñïôéìþìåíç çìåñïìçíßá êáé þñá ãéá ôï ïñéóìÝíï locale\n"
+"%C: ï áñéèìüò áéþíá (Ýôïò/100)\n"
+"%d: ç çìÝñá ôïõ ìÞíá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%H: ç þñá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñïëüé 24 ùñþí\n"
+"%I: ç þñá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ñïëüé 12 ùñþí\n"
+"%j: ç ìÝñá ôïõ Ýôïõò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%m: ï ìÞíáò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%M: ôï ëåðôü ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%p: åßôå ÐÌ Þ ÌÌ\n"
+"%S: ôá äåõôåñüëåðôá ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%w: ç ìÝñá ôçò åâäïìÜäáò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%x: ç ðñïôéìþìåíç çìåñïìçíßá ãéá ôï ïñéóìÝíï locale\n"
+"%y: ôá ôåëåõôáßá äýï øçößá ôïõ Ýôïõò\n"
+"%Y: ôï Ýôïò ùò äåêáäéêüò áñéèìüò\n"
+"%Z: ç æþíç þñáò, Þ üíïìá, Þ óõíôïìïãñáößá"
+
+#: src/prefs_common.c:1224
 msgid " Set display item of summary... "
-msgstr ""
+msgstr " Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí ðåñßëçøçò... "
 
-#: src/prefs_common.c:1269
+#: src/prefs_common.c:1278
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñùìáôéóìïý ôùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/prefs_common.c:1288
+#: src/prefs_common.c:1297
 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr ""
+msgstr "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
 
-#: src/prefs_common.c:1290
+#: src/prefs_common.c:1299
 msgid "Display header pane above message view"
-msgstr ""
+msgstr "ÅìöÜíéóç ôìÞìáôïò ìå ôçí êåöáëßäá ðÜíù áðü ôçí ðñïâïëÞ ìçíýìáôïò"
 
-#: src/prefs_common.c:1297
+#: src/prefs_common.c:1306
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò åðéêåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
+msgstr "ÅìöÜíéóç âñá÷åßáò êåöáëßäáò óôçí áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò"
 
-#: src/prefs_common.c:1317
+#: src/prefs_common.c:1326
 msgid "Line space"
-msgstr ""
+msgstr "ÄéÜóôçìá ãñáììþí"
 
-#: src/prefs_common.c:1331 src/prefs_common.c:1371
+#: src/prefs_common.c:1340 src/prefs_common.c:1380
 msgid "pixel(s)"
-msgstr ""
+msgstr "pixel(s)"
 
-#: src/prefs_common.c:1336
+#: src/prefs_common.c:1345
 msgid "Leave space on head"
-msgstr ""
+msgstr "Íá ìÝíåé äéÜóôçìá óôçí êåöáëßäá"
 
-#: src/prefs_common.c:1338
+#: src/prefs_common.c:1347
 msgid "Scroll"
-msgstr ""
+msgstr "Êýëéóç"
 
-#: src/prefs_common.c:1345
+#: src/prefs_common.c:1354
 msgid "Half page"
-msgstr ""
+msgstr "ÌéóÞ óåëßäá"
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1360
 msgid "Smooth scroll"
-msgstr ""
+msgstr "ÏìáëÞ êýëéóç"
 
-#: src/prefs_common.c:1357
+#: src/prefs_common.c:1366
 msgid "Step"
-msgstr ""
+msgstr "ÊáôÜ âÞìáôá"
 
-#: src/prefs_common.c:1416
+#: src/prefs_common.c:1427
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr ""
+msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
 
-#: src/prefs_common.c:1419
+#: src/prefs_common.c:1430
 msgid "Sign message by default"
-msgstr ""
+msgstr "ÕðïãñáöÞ ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
 
-#: src/prefs_common.c:1422
+#: src/prefs_common.c:1433
 msgid "Automatically check signatures"
-msgstr ""
+msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
 
-#: src/prefs_common.c:1426
+#: src/prefs_common.c:1436
+msgid "Show signature check result in a popup window"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò ôïõ åëÝã÷ïõ óå îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï"
+
+#: src/prefs_common.c:1440
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Grab input while entering a passphrase"
+
+#: src/prefs_common.c:1445
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "ÅìöÜíéóç åéäïðïßçóçò êáôÜ ôçí åêêßíçóç áí ôï GnuPG äåí ëåéôïõñãåß"
 
 #. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:1434
+#: src/prefs_common.c:1452
 msgid "Default Sign Key"
-msgstr ""
+msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
 
-#: src/prefs_common.c:1533
+#: src/prefs_common.c:1554
 msgid ""
 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
 "Emacs-based mailer"
 msgstr ""
+"Ðñïóùìïßùóç ôçò óõìðåñéöïñÜò ôùí êéíÞóåùí ôïõ ðïíôéêéïý\n"
+"ôïõ Emacs-based ðñïãñÜììáôïò mail"
 
-#: src/prefs_common.c:1540
+#: src/prefs_common.c:1561
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "¶íïéîå ôï ðñþôï áäéÜâáóôï ìÞíõìá üôáí ìðáßíåéò óå Ýíá êáôÜëïãï"
+msgstr "¶íïéãìá ôïõ ðñþôïõ áäéÜâáóôïõ ìçíýìáôïò êáôÜ ôç ìåôáêßíçóç óå Ýíá êáôÜëïãï"
 
-#: src/prefs_common.c:1544
+#: src/prefs_common.c:1565
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr ""
+msgstr "Ìåôáêßíçóç óôïí êáôÜëïãï åéóåñ÷ïìÝíùí ìåôÜ ôç ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/prefs_common.c:1552
+#: src/prefs_common.c:1573
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr ""
+msgstr "Áõôüìáôç åêôÝëåóç ãéá ôç ìåôáöïñÜ êáé äéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí"
 
-#: src/prefs_common.c:1559
+#: src/prefs_common.c:1580
 msgid ""
 "(Messages will be just marked till execution\n"
 " if this is turned off)"
 msgstr ""
+"(Ôá ìçíýìáôá áðëÜ èá óçìáíèïýí ìÝ÷ñé ôçí åêôÝëåóç\n"
+"áí áõôü åßíáé áðåðéëåãìÝíï)"
 
-#: src/prefs_common.c:1566
+#: src/prefs_common.c:1587
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr ""
+msgstr "ÐñïóèÞêç äéåýèõíóçò óôïí ðñïïñéóìü óå äéðëü êëéê"
 
-#: src/prefs_common.c:1568
+#: src/prefs_common.c:1589
 msgid "On exit"
 msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
 
-#: src/prefs_common.c:1576
+#: src/prefs_common.c:1597
 msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Åðéâåâáßùóå ôçí Ýîïäï"
+msgstr "Åðéâåâáßùóç åîüäïõ"
 
-#: src/prefs_common.c:1583
+#: src/prefs_common.c:1604
 msgid "Empty trash on exit"
-msgstr ""
+msgstr "¶äåéáóìá ôùí äéáãñáììÝíùí óôçí Ýîïäï"
 
-#: src/prefs_common.c:1585
+#: src/prefs_common.c:1606
 msgid "Ask before emptying"
-msgstr ""
+msgstr "Åðéâåâáßùóç ðñéí ôï Üäåéáóìá"
 
-#: src/prefs_common.c:1589
+#: src/prefs_common.c:1610
 msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr ""
+msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç áí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
 
-#: src/prefs_common.c:1627
+#: src/prefs_common.c:1648
 #, c-format
 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
 msgstr "Åîùôåñéêüò Web browser (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:1634 src/prefs_common.c:1658 src/prefs_common.c:1674
+#: src/prefs_common.c:1655 src/prefs_common.c:1680 src/prefs_common.c:1696
 msgid "Command"
 msgstr "ÅíôïëÞ"
 
-#: src/prefs_common.c:1651
+#: src/prefs_common.c:1673
 #, c-format
 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
 msgstr "Åêôýðùóç (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1667
+#: src/prefs_common.c:1689
 #, c-format
 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Åîùôåñéêüò ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+"Åîùôåñéêü ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1730
+#: src/prefs_common.c:1752
 msgid "Set message colors"
-msgstr ""
+msgstr "¼ñéóìïò ÷ñùìÜôùí ìçíýìáôïò"
 
-#: src/prefs_common.c:1738
+#: src/prefs_common.c:1760
 msgid "Colors"
-msgstr ""
+msgstr "×ñþìáôá"
 
-#: src/prefs_common.c:1772
+#: src/prefs_common.c:1794
 msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr ""
+msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ðñþôï åðßðåäï"
 
-#: src/prefs_common.c:1778
+#: src/prefs_common.c:1800
 msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr ""
+msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Äåýôåñï åðßðåäï"
 
-#: src/prefs_common.c:1784
+#: src/prefs_common.c:1806
 msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr ""
+msgstr "ÐáñáôéèÝìåíï êåßìåíï - Ôñßôï åðßðåäï"
 
-#: src/prefs_common.c:1790
+#: src/prefs_common.c:1812
 msgid "URI link"
-msgstr ""
+msgstr "Óýíäåóìïò URI"
 
-#: src/prefs_common.c:1797
+#: src/prefs_common.c:1819
 msgid "Recycle quote colors"
-msgstr ""
+msgstr "Áíáêýêëùóç ÷ñùìÜôùí ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1859
+#: src/prefs_common.c:1881
 msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ðñþôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1862
+#: src/prefs_common.c:1884
 msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò äåýôåñïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1865
+#: src/prefs_common.c:1887
 msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ôñßôïõ åðéðÝäïõ ðáñÜèåóçò"
 
-#: src/prefs_common.c:1868
+#: src/prefs_common.c:1890
 msgid "Pick color for URI"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÷ñþìáôïò ãéá URI"
 
-#: src/prefs_common.c:2003
+#: src/prefs_common.c:2025
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
 
-#: src/prefs_common.c:2030
+#: src/prefs_common.c:2052
 #, c-format
 msgid ""
 "Date\n"
@@ -3120,102 +3231,126 @@ msgstr ""
 "Message-ID\n"
 "%"
 
-#: src/prefs_common.c:2133
+#: src/prefs_common.c:2155
 msgid "Set display item"
-msgstr ""
+msgstr "Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí"
 
-#: src/prefs_common.c:2150
+#: src/prefs_common.c:2172
 msgid "Mark"
 msgstr "ÓÞìáíóç"
 
-#: src/prefs_common.c:2152
+#: src/prefs_common.c:2174
 msgid "MIME"
-msgstr ""
+msgstr "MIME"
 
-#: src/prefs_common.c:2153
+#: src/prefs_common.c:2175
 msgid "Number"
 msgstr "Áñéèìüò"
 
-#: src/prefs_common.c:2155 src/summaryview.c:352
+#: src/prefs_common.c:2177 src/summaryview.c:353
 msgid "Date"
 msgstr "Çìåñïìçíßá"
 
-#: src/prefs_common.c:2156 src/summaryview.c:353
+#: src/prefs_common.c:2178 src/summaryview.c:354
 msgid "From"
 msgstr "Áðü"
 
-#: src/prefs_common.c:2157 src/summaryview.c:354
+#: src/prefs_common.c:2179 src/summaryview.c:355
 msgid "Subject"
 msgstr "ÈÝìá"
 
-#: src/prefs_common.c:2210
+#: src/prefs_common.c:2232
 msgid "Font selection"
 msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
 
-#: src/prefs_display_header.c:179
-#, fuzzy
+#: src/prefs_customheader.c:148
+msgid "Custom headers"
+msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
+
+#: src/prefs_customheader.c:150
+msgid "Creating custom header setting window...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:168
+msgid "Custom header setting"
+msgstr "Ñõèìßóåéò åéäéêÞò êåöáëßäáò"
+
+#: src/prefs_customheader.c:212
+msgid "Value"
+msgstr "ÔéìÞ"
+
+#: src/prefs_customheader.c:320
+msgid "Reading custom header configuration...\n"
+msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:365
+msgid "Writing custom header configuration...\n"
+msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
+
+#: src/prefs_customheader.c:490 src/prefs_display_header.c:542
+#: src/prefs_filter.c:613
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+
+#: src/prefs_customheader.c:541
+msgid "Delete header"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ êåöáëßäáò"
+
+#: src/prefs_customheader.c:542
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
+
+#: src/prefs_display_header.c:187
 msgid "Creating display header setting window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéêåöáëßäáò...\n"
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åìöÜíéóçò ñõèìßóåùí åðéêåöáëßäáò...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:202
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:210
 msgid "Display header setting"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
+msgstr "Ïñéóìüò åìöÜíéóçò êåöáëßäáò"
 
-#: src/prefs_display_header.c:228
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:237
 msgid "Header name"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
 
-#: src/prefs_display_header.c:260
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:269
 msgid "Displayed Headers"
-msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò åðéêåöáëßäáò ôïõ %s ...\n"
+msgstr "Åìöáíéóèåßóåò êåöáëßäåò"
 
-#: src/prefs_display_header.c:315
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:327
 msgid "Hidden headers"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+msgstr "ÊñõììÝíåò êåöáëßäåò"
 
-#: src/prefs_display_header.c:345
-#, fuzzy
-msgid "Show other headers"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò åðéêåöáëßäáò"
+#: src/prefs_display_header.c:357
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ìç ïñéóìÝíùí êåöáëßäùí"
 
-#: src/prefs_display_header.c:370
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:382
 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
+msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:408
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:420
 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
-
-#: src/prefs_display_header.c:530 src/prefs_filter.c:613
-msgid "Header name is not set."
-msgstr ""
+msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ãéá åìöÜíéóç êåöáëßäùí...\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:540
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:552
 msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
+msgstr "ÁõôÞ ç êåöáëßäá åßíáé Þäç óôç ëßóôá."
 
 #: src/prefs_filter.c:184
 msgid "Registered rules"
-msgstr ""
+msgstr "ÏñéóìÝíïé êáíüíåò"
 
 #: src/prefs_filter.c:186
 msgid "Creating filter setting window...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï ñõèìßóåùí ößëôñùí..\n"
 
 #: src/prefs_filter.c:205
 msgid "Filter setting"
-msgstr ""
+msgstr "Ñõèìßóåéò ößëôñùí"
 
 #: src/prefs_filter.c:228
 msgid "Operator"
-msgstr ""
+msgstr "ÔåëåóôÞò"
 
 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
 #: src/prefs_filter.c:777
@@ -3228,7 +3363,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_filter.c:293
 msgid "Predicate"
-msgstr ""
+msgstr "ÊñéôÞñéï"
 
 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
@@ -3254,7 +3389,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_filter.c:385
 msgid "Register"
-msgstr ""
+msgstr "Êáôá÷þñçóç"
 
 #: src/prefs_filter.c:391
 msgid " Substitute "
@@ -3274,7 +3409,7 @@ msgstr "(
 
 #: src/prefs_filter.c:608
 msgid "Destination is not set."
-msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ôåèåß."
+msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
 
 #: src/prefs_filter.c:719
 msgid "Delete rule"
@@ -3282,7 +3417,7 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_filter.c:720
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "ÈÝëåéò ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåéò áõôü ôïí êáíüíá?"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôüò ï êáíüíáò;"
 
 #: src/procmime.c:686
 msgid "Code conversion failed.\n"
@@ -3290,19 +3425,19 @@ msgstr "
 
 #: src/procmsg.c:138
 msgid "Cache data is corrupted\n"
-msgstr ""
+msgstr "Cache data is corrupted\n"
 
 #: src/procmsg.c:202
 msgid "\tNo cache file\n"
-msgstr ""
+msgstr "\tNo cache file\n"
 
 #: src/procmsg.c:209
 msgid "\tReading summary cache..."
-msgstr ""
+msgstr "\tReading summary cache..."
 
 #: src/procmsg.c:214
 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Cache version is different. Discarding it.\n"
 
 #: src/procmsg.c:279
 msgid "\tMarking the messages..."
@@ -3311,41 +3446,41 @@ msgstr "\t
 #: src/procmsg.c:323
 #, c-format
 msgid "\t%d new message(s)\n"
-msgstr "\t%d  íÝá ìçíýìáôá\n"
+msgstr "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
 
-#: src/procmsg.c:445
+#: src/procmsg.c:457
 msgid "Mark file not found.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí äåí âñÝèçêå.\n"
 
-#: src/procmsg.c:447
+#: src/procmsg.c:459
 #, c-format
 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
 
-#: src/procmsg.c:463
+#: src/procmsg.c:475
 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí ãéá ðñüóèåóç óôï ôÝëïò.\n"
 
-#: src/procmsg.c:468
+#: src/procmsg.c:480
 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï óçìÜíóåùí ãéá åããñáöÞ.\n"
 
-#: src/procmsg.c:651
+#: src/procmsg.c:663
 msgid "Sending queued message failed.\n"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å.\n"
 
-#: src/procmsg.c:708
+#: src/procmsg.c:720
 #, c-format
 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
+msgstr "Ç åíôïëÞ åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç: `%s'\n"
 
 #: src/progressdialog.c:51
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "ÊáôÜóôáóç"
 
 #: src/progressdialog.c:53
 msgid "Creating progress dialog...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äçìéïõñãþ äéÜëïãï ðñïüäïõ...\n"
 
 #: src/recv.c:111
 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
@@ -3355,166 +3490,161 @@ msgstr "
 msgid "Can't write to file.\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
 
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
+#: src/rfc2015.c:137 src/rfc2015.c:172
 msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr ""
+msgstr "Ïõðò. Ç õðïãñáöÞ äåí åîáêñéâþèçêå"
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
+#: src/rfc2015.c:140 src/rfc2015.c:175
 msgid "No signature found"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí âñÝèçêå õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:142
+#: src/rfc2015.c:143
 msgid "Good signature"
-msgstr ""
+msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:145
+#: src/rfc2015.c:146
 msgid "BAD signature"
-msgstr ""
+msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
+#: src/rfc2015.c:149 src/rfc2015.c:184
 msgid "No public key to verify the signature"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äçìüóéï êëåéäß ãéá íá åîáêñéâþóù áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
+#: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
 msgid "Error verifying the signature"
-msgstr ""
+msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åîáêñßâùóç ôçò õðïãñáöÞò"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
+#: src/rfc2015.c:155 src/rfc2015.c:190
 msgid "Different results for signatures"
-msgstr ""
+msgstr "ÄéáöïñåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôéò õðïãñáöÝò"
 
-#: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
+#: src/rfc2015.c:158 src/rfc2015.c:193
 msgid "Error: Unknown status"
-msgstr ""
+msgstr "ÓöÜëìá: ¶ãíùóôç êáôÜóôáóç"
 
-#: src/rfc2015.c:177
+#: src/rfc2015.c:178
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:180
+#: src/rfc2015.c:181
 #, c-format
 msgid "BAD signature  from \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:212
+#: src/rfc2015.c:213
 msgid "Cannot find user ID for this key."
-msgstr ""
+msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù user ID ãéá áõôü ôï êëåéäß"
 
-#: src/rfc2015.c:223
+#: src/rfc2015.c:224
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "åðßóçò ãíùóôüò ùò \"%s\"\n"
 
-#: src/rfc2015.c:251
+#: src/rfc2015.c:252
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÕðïãñáöÞ äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:260
+#: src/rfc2015.c:261
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Áðïôýðùìá êëåéäéïý: %s\n"
 
 #: src/select-keys.c:101
 #, c-format
 msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
 
 #: src/select-keys.c:104
 #, c-format
 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
-msgstr ""
+msgstr "ÓõëëÝãù ðëçñïöïñßåò ãéá `%s' ... %c"
 
 #: src/select-keys.c:272
 msgid "Select Keys"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðÝëåîå êëåéäéÜ"
 
 #: src/select-keys.c:300
 msgid "Key ID"
-msgstr ""
+msgstr "Key ID"
 
 #: src/select-keys.c:303
 msgid "Val"
-msgstr ""
+msgstr "ÔéìÞ"
 
 #: src/select-keys.c:325
 msgid "Select"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ"
 
 #: src/select-keys.c:445
 msgid "Add key"
-msgstr ""
+msgstr "ÐñïóèÞêç êëåéäéïý"
 
 #: src/select-keys.c:446
 msgid "Enter another user or key ID\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÅéóáãùãÞ Üëëïõ ÷ñÞóôç Þ key ID\n"
 
-#: src/send.c:147
+#: src/send.c:148
 msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ç êåöáëßäá ôïõ åí áíáìïíÞ ìçíýìáôïò äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñç.\n"
 
-#: src/send.c:156
+#: src/send.c:157
 msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå. ×ñçóéìïðïéþ ôïí ôñÝ÷ïí ëïãáñéáóìï...\n"
 
-#: src/send.c:167
+#: src/send.c:168
 msgid "Account not found.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ï ëïãáñéáóìüò äåí âñÝèçêå.\n"
 
-#: src/send.c:240
-#, fuzzy, c-format
+#: src/send.c:250
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
-msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ...\n"
+msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ..."
 
-#: src/send.c:244
+#: src/send.c:254
 msgid "Connecting"
-msgstr ""
+msgstr "ÓõíäÝïìáé"
 
-#: src/send.c:251
+#: src/send.c:261
 msgid "Sending MAIL FROM..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓôÝëíù MAIL FROM..."
 
-#: src/send.c:252
-#, fuzzy
+#: src/send.c:262
 msgid "Sending"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "ÓôÝëíù"
 
-#: src/send.c:259
+#: src/send.c:269
 msgid "Sending RCPT TO..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓôÝëíù RCPT TO..."
 
-#: src/send.c:266
+#: src/send.c:276
 msgid "Sending DATA..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓôÝëíù DATA..."
 
-#: src/send.c:282
-#, fuzzy, c-format
+#: src/send.c:292
 msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+msgstr "ÓôÝëíù ôï ìÞíõìá (%d / %d bytes)"
 
-#: src/send.c:299
-#, fuzzy
+#: src/send.c:309
 msgid "Quitting..."
-msgstr "Åãêáôáëåßðù"
+msgstr "Åãêáôáëåßðù..."
 
-#: src/send.c:320
+#: src/send.c:330
 #, c-format
 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí åîõðçñÝôç SMTP: %s:%d\n"
 
-#: src/send.c:331
+#: src/send.c:341
 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
 msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
 
-#: src/send.c:347
-#, fuzzy
+#: src/send.c:357
 msgid "Sending message"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
 
 #: src/setup.c:43
 msgid "Mailbox setting"
-msgstr ""
+msgstr "Ñõèìßóåéò Mailbox"
 
 #: src/setup.c:44
 msgid ""
@@ -3523,24 +3653,28 @@ msgid ""
 "if you have the one.\n"
 "If you're not sure, just select OK."
 msgstr ""
+"Áñ÷éêÜ, ðñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôç èÝóç ôïõ mailbox.\n"
+"Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Ýíá õðÜñ÷ïí mailbox óå ìïñöÞ MH\n"
+"Áí Ý÷åôå Ýíá ôÝôïéï.\n"
+"Áí äåí åßóôå óßãïõñïò, áðëÜ åðéëÝîôå OK."
 
 #: src/sourcewindow.c:76
 msgid "Creating source window...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ ðçãÞò...\n"
 
 #: src/sourcewindow.c:80
 msgid "Source of the message"
-msgstr ""
+msgstr "ÐçãÞ ôïõ ìçíýìáôïò"
 
 #: src/sourcewindow.c:140
 #, c-format
 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÅìöÜíéóç ôçò ðçãÞò ôïõ %s ...\n"
 
 #: src/sourcewindow.c:142
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
-msgstr ""
+msgstr "%s - ÐçãÞ"
 
 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
 msgid "Search"
@@ -3548,7 +3682,7 @@ msgstr "
 
 #: src/summary_search.c:172
 msgid "Case sensitive"
-msgstr ""
+msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
 
 #: src/summary_search.c:178
 msgid "Backward search"
@@ -3556,11 +3690,11 @@ msgstr "
 
 #: src/summary_search.c:184
 msgid "Select all matched"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ üëùí ôùí ôáéñéáóìÝíùí"
 
 #: src/summary_search.c:191
 msgid "Clear"
-msgstr ""
+msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
 
 #: src/summary_search.c:286
 msgid "Search failed"
@@ -3592,7 +3726,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/summaryview.c:292
 msgid "/E_xecute"
-msgstr "/ÅêôÝëåóç åñãáóéþí"
+msgstr "/ÅêôÝëåóç"
 
 #: src/summaryview.c:293
 msgid "/_Mark"
@@ -3615,7 +3749,7 @@ msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
 
 #: src/summaryview.c:298
-msgid "/_Mark/Make it as _being read"
+msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
 
 #: src/summaryview.c:301
@@ -3623,66 +3757,70 @@ msgid "/_Reply"
 msgstr "/ÁðÜíôçóç"
 
 #: src/summaryview.c:302
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/ÁðÜíôçóç ðñïò üëïõò"
+msgid "/Repl_y to sender"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
 
 #: src/summaryview.c:303
+msgid "/Reply to a_ll"
+msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+
+#: src/summaryview.c:304
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ðñïþèçóç"
 
-#: src/summaryview.c:304
-msgid "/Forward as an a_ttachment"
+#: src/summaryview.c:305
+msgid "/Forward as a_ttachment"
 msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
 
-#: src/summaryview.c:307
+#: src/summaryview.c:308
 msgid "/Open in new _window"
 msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
 
-#: src/summaryview.c:308
+#: src/summaryview.c:309
 msgid "/View so_urce"
-msgstr ""
+msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
 
-#: src/summaryview.c:309
+#: src/summaryview.c:310
 msgid "/Show all _header"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò åðéêåöáëßäáò"
+msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
 
-#: src/summaryview.c:310
-msgid "/Re_edit"
+#: src/summaryview.c:311
+msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
 
-#: src/summaryview.c:313
+#: src/summaryview.c:314
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/Åêôýðùóç..."
 
-#: src/summaryview.c:315
+#: src/summaryview.c:316
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
 
-#: src/summaryview.c:321
+#: src/summaryview.c:322
 msgid "M"
-msgstr ""
+msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:321
+#: src/summaryview.c:322
 msgid "U"
-msgstr ""
+msgstr "U"
 
-#: src/summaryview.c:336
+#: src/summaryview.c:337
 msgid "Creating summary view...\n"
 msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò ðåñßëçøçò...\n"
 
-#: src/summaryview.c:351
+#: src/summaryview.c:352
 msgid "No."
-msgstr ""
+msgstr "Áñ."
 
-#: src/summaryview.c:572
+#: src/summaryview.c:573
 msgid "Process mark"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:573
+#: src/summaryview.c:574
 msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr ""
+msgstr "ÌåñéêÝò óçìÜíóåéò Ý÷ïõí áðïìåßíåé. Íá åðåîåñãáóôïýí;"
 
-#: src/summaryview.c:597
+#: src/summaryview.c:599
 msgid ""
 "empty folder\n"
 "\n"
@@ -3690,141 +3828,141 @@ msgstr ""
 "Üäåéïò êáôÜëïãïò\n"
 "\n"
 
-#: src/summaryview.c:609
+#: src/summaryview.c:611
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
-msgstr ""
+msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:678
+#: src/summaryview.c:680
 msgid "done."
-msgstr ""
+msgstr "ÔÝëïò."
 
-#: src/summaryview.c:812
+#: src/summaryview.c:815
 msgid "No unread message"
 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
 
-#: src/summaryview.c:813
+#: src/summaryview.c:816
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Äåí âñÝèçêáí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá. Íá ðÜù óôïí åðüìåíï êáôÜëïãï;"
 
-#: src/summaryview.c:949 src/summaryview.c:951
+#: src/summaryview.c:957 src/summaryview.c:959
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1094
+#: src/summaryview.c:1102
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
-msgstr "äéåãñÜöçóáí %d"
+msgstr "%d äéáãñÜöçêáí"
 
-#: src/summaryview.c:1098
+#: src/summaryview.c:1106
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
-msgstr "%sìåôáêéíÞèçêáí %d"
+msgstr "%s%d ìåôáêéíÞèçêáí"
 
-#: src/summaryview.c:1099 src/summaryview.c:1106
+#: src/summaryview.c:1107 src/summaryview.c:1114
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1104
+#: src/summaryview.c:1112
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
-msgstr ""
+msgstr "%s%d áíôéãñÜöçêáí"
 
-#: src/summaryview.c:1121
+#: src/summaryview.c:1129
 msgid " item(s) selected"
-msgstr " êïììÜôéá åðéëÝ÷èçêáí"
+msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
 
-#: src/summaryview.c:1132
+#: src/summaryview.c:1140
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1138
+#: src/summaryview.c:1146
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ"
 
-#: src/summaryview.c:1179 src/summaryview.c:1180
+#: src/summaryview.c:1187 src/summaryview.c:1188
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Ðåñßëçøç ôáîéíüìçóçò..."
 
-#: src/summaryview.c:1218
+#: src/summaryview.c:1226
 msgid "\tSetting summary from message data..."
-msgstr ""
+msgstr "\tÏñéóìüò ðåñßëçøçò áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
 
-#: src/summaryview.c:1220
+#: src/summaryview.c:1228
 msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr ""
+msgstr "Ïñéóìüò ðåñßëçøçò áðü ôá äåäïìÝíá ôïõ ìçíýìáôïò..."
 
-#: src/summaryview.c:1329
+#: src/summaryview.c:1337
 #, c-format
 msgid "Writing summary cache (%s)..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:1381
+#: src/summaryview.c:1389
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(×ùñßò çìåñïìçíßá)"
 
-#: src/summaryview.c:1646
+#: src/summaryview.c:1654
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
 
-#: src/summaryview.c:1675
+#: src/summaryview.c:1683
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as being read\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò äéáâáóìÝíï\n"
 
-#: src/summaryview.c:1710
+#: src/summaryview.c:1718
 #, c-format
 msgid "Message %d is marked as unread\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå ùò áäéÜâáóôï\n"
 
-#: src/summaryview.c:1752
+#: src/summaryview.c:1760
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá äéáãñáöÞ\n"
 
-#: src/summaryview.c:1766
+#: src/summaryview.c:1774
 msgid "Current folder is Trash."
-msgstr ""
+msgstr "Ï ôñÝ÷ïí êáôÜëïãïò åßíáé ôá ÄéáãñáììÝíá"
 
-#: src/summaryview.c:1788 src/summaryview.c:1790
+#: src/summaryview.c:1796 src/summaryview.c:1798
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
 
-#: src/summaryview.c:1840
+#: src/summaryview.c:1848
 #, c-format
 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d äåí Ý÷åé óçìåéùèåß\n"
 
-#: src/summaryview.c:1877
+#: src/summaryview.c:1885
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
 msgstr "Ôï ìÞíõìá %s/%d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1889
+#: src/summaryview.c:1897
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ï ðñïïñéóìüò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
 
-#: src/summaryview.c:1938
+#: src/summaryview.c:1946
 #, c-format
 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ôï ìÞíõìá %d Ý÷åé ïñéóôåß íá áíôéãñáöåß óôï %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1951
+#: src/summaryview.c:1959
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
-msgstr ""
+msgstr "Ï ðñïïñéóìüò áíôéãñáöÞò åßíáé ßäéïò ìå ôïí ôñÝ÷ïíôá êáôÜëïãï."
 
-#: src/summaryview.c:1983
+#: src/summaryview.c:1991
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "ÅðéëÝãù üëá ôá ìçíýìáôá..."
 
-#: src/summaryview.c:2037
+#: src/summaryview.c:2045
 msgid "Print"
 msgstr "Åêôýðùóç"
 
-#: src/summaryview.c:2038
+#: src/summaryview.c:2046
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -3833,7 +3971,7 @@ msgstr ""
 "ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
 "(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
 
-#: src/summaryview.c:2044
+#: src/summaryview.c:2052
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -3842,30 +3980,30 @@ msgstr ""
 "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
 "`%s'"
 
-#: src/summaryview.c:2266 src/summaryview.c:2267
+#: src/summaryview.c:2270 src/summaryview.c:2275
 msgid "Building threads..."
-msgstr ""
+msgstr "Äçìéïõñãþ ôá íÞìáôá..."
 
-#: src/summaryview.c:2289 src/summaryview.c:2290
+#: src/summaryview.c:2297 src/summaryview.c:2298
 msgid "Unthreading..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2312
+#: src/summaryview.c:2320
 msgid "Unthreading for execution..."
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:2399
+#: src/summaryview.c:2407
 msgid "filtering..."
 msgstr "öéëôñÜñù..."
 
-#: src/summaryview.c:2400
+#: src/summaryview.c:2408
 msgid "Filtering..."
 msgstr "ÖéëôñÜñù..."
 
-#: src/summaryview.c:2504
+#: src/summaryview.c:2514
 #, c-format
 msgid "Go to %s\n"
-msgstr "ÐÞãáéíå óôï %s\n"
+msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
 
 #: src/textview.c:138
 msgid "Creating text view...\n"
@@ -3873,70 +4011,91 @@ msgstr "
 
 #: src/textview.c:366
 msgid "To save this part, pop up the context menu with "
-msgstr ""
+msgstr "Ãéá íá áðïèçêåýóåôå áõôü ôï ôìÞìá, åðéëÝîôå ôï ìåíïý ìå "
 
 #: src/textview.c:367
 msgid "right click and select `Save as...', "
-msgstr ""
+msgstr "äåîß êïõìðß êáé åðéëÝîôå `ÁðïèÞêåõóç ùò...', "
 
 #: src/textview.c:368
 msgid ""
 "or press `y' key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Þ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `y'.\n"
+"\n"
 
 #: src/textview.c:370
 msgid "To display this part as a text message, select "
-msgstr ""
+msgstr "Ãéá íá åìöáíßóåôå áõôü ôï ôìÞìá ùò ìÞíõìá êåéìÝíïõ, åðéëÝîôå"
 
 #: src/textview.c:371
 msgid ""
 "`Display as text', or press `t' key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"`ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï', Þ ðáôÞóôå ôï ðëÞêôñï `t'.\n"
+"\n"
 
 #: src/textview.c:373
 msgid "To open this part with external program, select "
-msgstr ""
+msgstr "Ãéá íá áíïßîåôå áõôü ôï ôìÞìá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá, åðéëÝîôå "
 
 #: src/textview.c:374
 msgid "`Open' or `Open with...', "
-msgstr ""
+msgstr "`¶íïéãìá', Þ `¶íïéãìá ìå...', "
 
 #: src/textview.c:375
 msgid "or double-click, or click the center button, "
-msgstr ""
+msgstr "Þ êÜíôå äéðëü êëéê, Þ ðáôÞóôå ôï ìåóáßï êïõìðß, "
 
 #: src/textview.c:376
 msgid "or press `l' key."
-msgstr ""
+msgstr "Þ ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï `l'."
 
 #: src/textview.c:395
 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí Ý÷åé Ýëåã÷èåß áêüìá.\n"
 
 #: src/textview.c:396
 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ãéá íá ôçí åëÝãîåôå, åðéëÝîôå ôï ìåíïý ìå\n"
 
 #: src/textview.c:397
 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
-msgstr ""
+msgstr "äåîß êïõìðß êáé åðéëÝîôå `¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò'.\n"
 
-#: src/utils.c:1452 src/utils.c:1529
+#: src/utils.c:1547
 #, c-format
 msgid "writing to %s failed.\n"
 msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
 
-#: src/utils.c:1472
-#, c-format
-msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-msgstr ""
+#: src/utils.c:1588
+msgid "move_file(): file %s already exists."
+msgstr "move_file(): ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
 
-#: src/utils.c:1690
+#: src/utils.c:1729
 #, c-format
 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
-msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò áðåéêüíéóçò URI åßíáé Üêõñç: `%s'"
+msgstr "Ç åíôïëÞ áðåéêüíéóçò URI åßíáé Üêõñç: `%s'"
+
+#~ msgid "deleting message %d...\n"
+#~ msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
+
+#~ msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
+#~ msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÌðÜñá åñãáëåßùí/Íá ìçí åìöáíßæåôáé"
+
+#~ msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
+#~ msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+
+#~ msgid "/_Mark/Make it as _being read"
+#~ msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+
+#~ msgid "Show other headers"
+#~ msgstr "ÅìöÜíéóç Üëëùí êåöáëßäùí"
+
+#~ msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
+#~ msgstr "Ç áíôéãñáöÞ áñ÷åßïõ áðü ôï %s óôï %s áðÝôõ÷å.\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
@@ -3948,7 +4107,7 @@ msgstr "
 #~ "\n"
 
 #~ msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
-#~ msgstr "ÊõÄåÔñÔåÐåÐáÓá"
+#~ msgstr "Êõ Äå Ôñ Ôå Ðå Ðá Óá "
 
 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
 #~ msgstr "/Ðåñßëçøç/ÅðéëïãÞ üëùí"
@@ -3964,3 +4123,4 @@ msgstr "
 
 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME\n"
+