2007-11-19 [paul] 3.0.2cvs145
[claws.git] / po / el.po
index b4a08acdd781ee07b17ebc1498be0e1094e38b10..185252c1f5e105ef4521010cc69c208dc3252b51 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
-# Hellenic translation of Sylpheed
-# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
+# Greek translations of Sylpheed-Claws
+# Copyright (C) 2001,2005,2006 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
 # Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>, 2001.
+# Stavros Giannouris <stavrosg2002@freemail.gr>, 2005-2006.
 #
-#: src/addrgather.c:278
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-06-20 12:33+0200\n"
-"Last-Translator: Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws 2.4.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-07-24 05:45+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-07-26 01:02+0300\n"
+"Last-Translator: Stavros Giannouris <stavrosg2002@freemail.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: src/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "Ó÷åôéêÜ"
-
-#: src/about.c:209
+#: src/account.c:377
 msgid ""
-"The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
-"Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
-"Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
-"source.\n"
-"\n"
+"Some composing windows are open.\n"
+"Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"Ôá ôìÞìáôá êþäéêá ðïõ åöáñìüóèçêáí áðü ôï fetchmail åßíáé Copyright 1997 by "
-"Eric S. Raymond. ÔìÞìáôá áõôïý åßíáé åðßóçò copyrighted by Carl Harris, 1993 "
-"and 1995.  Ôï Copyright ôçñåßôáé ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åëåýèåñçò áíáäéáíïìÞò "
-"ôïõ êþäéêá\n"
-"\n"
+"Μερικά παράθυρα σύνθεσης μηνύματος είναι ανοιχτά.\n"
+"Παρακαλώ κλείστε όλα τα παράθυρα σύνθεσης μηνύματος πριν επεξεργαστείτε τους "
+"λογαριασμούς."
 
-#: src/about.c:215
-msgid ""
-"Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
-"copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Ôï Kcc åßíáé copyright ôïõ Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, êáé ôï "
-"libkcc åßíáé copyright ôïõ takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
+#: src/account.c:424
+msgid "Can't create folder."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η δημιουργία φακέλου."
+
+#: src/account.c:681
+msgid "Edit accounts"
+msgstr "Επεξεργασία λογαριασμών"
 
-#: src/about.c:220
+#: src/account.c:699
 msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
+"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
-"Ôï GPGME åßíáé copyright 2001 ôïõ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
+"Ο έλεγχος για νέα μηνύματα θα γίνει με αυτή τη σειρά. Επιλέξτε τα κουτάκια\n"
+"στη στήλη 'G' για να ενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων με την εντολή 'Λήψη "
+"όλων'."
+
+#: src/account.c:774
+msgid " _Set as default account "
+msgstr " Ορι_σμός ως προεπιλεγμένου λογαριασμού "
+
+#: src/account.c:868
+msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
+msgstr "Οι λογαριασμοί με απομακρυσμένους φακέλους δεν μπορούν να αντιγραφούν."
+
+#: src/account.c:874
+#, c-format
+msgid "Copy of %s"
+msgstr "Αντίγραφο του %s"
+
+#: src/account.c:1012
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
+msgstr "Θέλετε σίγουρα να διαγράψετε το λογαριασμό '%s';"
+
+#: src/account.c:1014
+msgid "(Untitled)"
+msgstr "(Χωρίς τίτλο)"
+
+#: src/account.c:1015
+msgid "Delete account"
+msgstr "Διαγραφή λογαριασμού"
+
+#: src/account.c:1456 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:118
+#: src/compose.c:5519 src/compose.c:5810 src/editaddress.c:953
+#: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
+#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:203
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:338 src/prefs_filtering.c:1342
+msgid "Name"
+msgstr "Όνομα"
+
+#: src/account.c:1463 src/prefs_account.c:1165 src/prefs_account.c:2686
+msgid "Protocol"
+msgstr "Πρωτόκολλο"
+
+#: src/account.c:1470 src/ssl_manager.c:99
+msgid "Server"
+msgstr "Διακομιστής"
+
+#: src/action.c:355
+#, c-format
+msgid "Could not get message file %d"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη του μηνύματος %d"
+
+#: src/action.c:386
+msgid "Could not get message part."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη μέρους του μηνύματος."
 
-#: src/about.c:224
+#: src/action.c:403
+msgid "Can't get part of multipart message"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη μέρους του πολυτμηματικού μηνύματος"
+
+#: src/action.c:517
+#, c-format
 msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-"\n"
+"The selected action cannot be used in the compose window\n"
+"because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
-"Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
-"êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
-"×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
-"áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
-"Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
-"\n"
+"Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στο\n"
+"παράθυρο σύνταξης γιατί περιέχει %%f, %%F, %%as ή %%p."
 
-#: src/about.c:230
+#: src/action.c:829
+#, c-format
 msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
-"\n"
+"Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
-"ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÕÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
-"ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
-"ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
-"\n"
+"Η εντολή δεν ήταν δυνατό να εκτελεστεί. Η δημιουργία της διασωλήνωσης "
+"απέτυχε.\n"
+"%s"
 
-#: src/about.c:236
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr ""
-"Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
-"ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
-"Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
-"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#. Button panel
-#: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
-#: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
-#: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
-#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
-#: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
-#: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
-#: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
-#: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
-#: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
-#: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
-msgid "OK"
-msgstr "OK"
-
-#: src/account.c:119
-msgid "Reading all config for each account...\n"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò ãéá êÜèå ëïãáñéáóìü...\n"
-
-#: src/account.c:134
-#, c-format
-msgid "Found label: %s\n"
-msgstr "ÂñÝèçêå ôáìðÝëá: %s\n"
-
-#: src/account.c:254
+#: src/action.c:924
+#, c-format
 msgid ""
-"Some composing windows are open.\n"
-"Please close all the composing windows before editing the accounts."
+"Could not fork to execute the following command:\n"
+"%s\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
-"Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
-"ëïãáñéáóìïýò."
+"Δεν ήταν δυνατή η χρήση της fork για την εκτέλεση της εντολής:\n"
+"%s\n"
+"%s"
 
-#: src/account.c:260
-msgid "Opening account edit window...\n"
-msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
+#: src/action.c:1144 src/action.c:1294
+msgid "Completed"
+msgstr "Ολοκληρώθηκε"
 
-#: src/account.c:457
-msgid "Creating account edit window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðåîåñãáóßáò ëïãáñéáóìïý...\n"
+#: src/action.c:1180
+#, c-format
+msgid "--- Running: %s\n"
+msgstr "--- Εκτελείται: %s\n"
 
-#: src/account.c:462
-msgid "Edit accounts"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
+#: src/action.c:1184
+#, c-format
+msgid "--- Ended: %s\n"
+msgstr "--- Ολοκληρώθηκε: %s\n"
+
+#: src/action.c:1217
+msgid "Action's input/output"
+msgstr "Είσοδος/έξοδος ενέργειας"
 
-#: src/account.c:480
+#: src/action.c:1527
+#, c-format
 msgid ""
-"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%h' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
 msgstr ""
+"Εισάγετε το όρισμα για την εξής ενέργεια:\n"
+"('%%h' θα αντικατασταθεί με το όρισμα)\n"
+"  %s"
 
-#: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
-#: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
-#: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
-#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
-#: src/select-keys.c:301
-msgid "Name"
-msgstr "¼íïìá"
-
-#: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
-msgid "Protocol"
-msgstr "Ðñùôüêïëëï"
+#: src/action.c:1532
+msgid "Action's hidden user argument"
+msgstr "Το κρυμμένο όρισμα της ενέργειας"
 
-#: src/account.c:502
-msgid "Server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
-
-#: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
-#: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
-#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
-msgid "Add"
-msgstr "ÐñïóèÞêç"
-
-#: src/account.c:537
-msgid "Edit"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá"
-
-#: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
-msgid " Delete "
-msgstr " ÄéáãñáöÞ"
-
-#: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
-#: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289
-msgid "Down"
-msgstr "ÊÜôù"
-
-#: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
-#: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285
-msgid "Up"
-msgstr "ÐÜíù"
-
-#: src/account.c:569
-#, fuzzy
-msgid " Set as default account "
-msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü "
+#: src/action.c:1536
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the argument for the following action:\n"
+"('%%u' will be replaced with the argument)\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"Εισάγετε το όρισμα για την εξής ενέργεια:\n"
+"(Το '%%u' θα αντικατασταθεί με το όρισμα)\n"
+"  %s"
 
-#: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
-#: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
-msgid "Close"
-msgstr "Êëåßóéìï"
+#: src/action.c:1541
+msgid "Action's user argument"
+msgstr "Παράμετρος ενέργειας χρήστη"
 
-#: src/account.c:657
-msgid "Delete account"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
-
-#: src/account.c:658
-msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
-
-#: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
-#: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
-#: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
-#: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
-#: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
-#: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
-#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
-#: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
-msgid "Yes"
-msgstr "Íáé"
-
-#: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
-#: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
-#: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
-msgid "+No"
-msgstr "+¼÷é"
-
-#: src/account.c:671
-msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/addressadd.c:163
-#, fuzzy
-msgid "Add Address to Book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+#: src/addressadd.c:174
+msgid "Add to address book"
+msgstr "Προσθήκη στο ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
+#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:339
+#: src/toolbar.c:448
 msgid "Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+msgstr "Διεύθυνση"
 
-#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
-#: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
+#: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:120 src/editaddress.c:761
+#: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
-msgstr "Ó÷üëéá"
+msgstr "Σχόλια"
 
-#: src/addressadd.c:225
-#, fuzzy
+#: src/addressadd.c:240
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
-
-#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
-#: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
-#: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
-#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
-#: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
-#: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
-#: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
-#: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
-#: src/summaryview.c:3402
-msgid "Cancel"
-msgstr "Áêýñùóç"
-
-#: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
-msgid "/_File"
-msgstr "/Áñ÷åßï"
-
-#: src/addressbook.c:349
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
-
-#: src/addressbook.c:350
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
-
-#: src/addressbook.c:352
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
+msgstr "Επιλογή φακέλου από το Ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:355
-#, fuzzy
-msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+#: src/addressbook.c:119 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
+#: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
+#: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
+msgid "Email Address"
+msgstr "Διεύθυνση αλληλογραφίας"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
-#: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
-msgid "/_File/---"
-msgstr "/Áñ÷åßï/---"
+#: src/addressbook.c:402
+msgid "/_Book"
+msgstr "/_Ευρετήριο"
 
-#: src/addressbook.c:358
-msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
+#: src/addressbook.c:403
+msgid "/_Book/New _Book"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέο _ευρετήριο"
 
-#: src/addressbook.c:359
-msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
+#: src/addressbook.c:404
+msgid "/_Book/New _Folder"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέος _φάκελος"
 
-#: src/addressbook.c:361
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+#: src/addressbook.c:405
+msgid "/_Book/New _vCard"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέα _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
-msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
+#: src/addressbook.c:407
+msgid "/_Book/New _JPilot"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέο _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
-#: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
+#: src/addressbook.c:410
+msgid "/_Book/New LDAP _Server"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέος διακομι_στής LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:364
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
+#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:415
+msgid "/_Book/---"
+msgstr "/_Ευρετήριο/---"
 
-#: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
+#: src/addressbook.c:413
+msgid "/_Book/_Edit book"
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Επεξεργασία ευρετήριου"
 
-#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+#: src/addressbook.c:414
+msgid "/_Book/_Delete book"
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Διαγραφή ευρετήριου"
 
-#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
-#: src/mainwindow.c:516
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
+#: src/addressbook.c:416
+msgid "/_Book/_Save"
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Αποθήκευση"
 
-#: src/addressbook.c:368
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+#: src/addressbook.c:417
+msgid "/_Book/_Close"
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Κλείσιμο"
 
-#: src/addressbook.c:369
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:418
 msgid "/_Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Διεύθυνση"
 
-#: src/addressbook.c:370
-#, fuzzy
-msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
+#: src/addressbook.c:419
+msgid "/_Address/_Select all"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Επιλ_ογή όλων"
 
-#: src/addressbook.c:371
-#, fuzzy
-msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
+#: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:427
+#: src/addressbook.c:430
+msgid "/_Address/---"
+msgstr "/_Διεύθυνση/---"
 
-#: src/addressbook.c:372
-#, fuzzy
-msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+#: src/addressbook.c:421
+msgid "/_Address/C_ut"
+msgstr "/_Διεύθυνση/_Αποκοπή"
 
-#: src/addressbook.c:373
-#, fuzzy
-msgid "/_Address/---"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+#: src/addressbook.c:422
+msgid "/_Address/_Copy"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Α_ντιγραφή"
 
-#: src/addressbook.c:374
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:423
+msgid "/_Address/_Paste"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Ε_πικόλληση"
+
+#: src/addressbook.c:425
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Διεύθυνση/_Επεξεργασία"
 
-#: src/addressbook.c:375
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:426
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Διεύθυνση/_Διαγραφή"
 
-#: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
-#: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
-#: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/Åñãáëåßá"
+#: src/addressbook.c:428
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Νέα δ_ιεύθυνση"
 
-#: src/addressbook.c:377
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:429
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Νέα ο_μάδα"
+
+#: src/addressbook.c:431
+msgid "/_Address/_Mail To"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Αποστολή _μηνύματος"
+
+#: src/addressbook.c:432 src/compose.c:756 src/mainwindow.c:759
+#: src/messageview.c:295
+msgid "/_Tools"
+msgstr "/_Εργαλεία"
+
+#: src/addressbook.c:433
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Εισαγωγή αρχείου _LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:378
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:434
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Εισαγωγή αρχείου M_utt..."
 
-#: src/addressbook.c:379
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:435
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Εισαγωγή αρχείου _Pine..."
+
+#: src/addressbook.c:436 src/mainwindow.c:768 src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:793 src/mainwindow.c:802 src/mainwindow.c:805
+#: src/mainwindow.c:809 src/messageview.c:299 src/messageview.c:320
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/_Εργαλεία/---"
 
-#: src/addressbook.c:381
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Εξαγωγή αρχείου _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
+#: src/addressbook.c:438
+msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Εξαγωγή αρχείου LDI_F..."
+
+#: src/addressbook.c:439 src/compose.c:761 src/mainwindow.c:834
+#: src/messageview.c:323
 msgid "/_Help"
-msgstr "/ÂïÞèåéá"
+msgstr "/_Βοήθεια"
 
-#: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
+#: src/addressbook.c:440 src/compose.c:762 src/mainwindow.c:840
+#: src/messageview.c:324
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
-
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
-#, fuzzy
-msgid "/New _Address"
-msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Βοήθεια/_Σχετικά"
 
-#: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
-#, fuzzy
-msgid "/New _Group"
-msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
+#: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:459 src/compose.c:535
+#: src/mainwindow.c:492 src/messageview.c:161
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/_Επεξεργασία"
 
-#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
-#, fuzzy
-msgid "/New _Folder"
-msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
-
-#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
-#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
-#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
-#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
-#: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
-#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
-#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
+#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
+msgid "/_Delete"
+msgstr "/_Διαγραφή"
+
+#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:458
+#: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:468
+#: src/compose.c:514 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+#: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
+#: src/summaryview.c:423 src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:471 src/summaryview.c:477
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
-msgid "/_Delete"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
+#: src/addressbook.c:448
+msgid "/New _Folder"
+msgstr "/Νέος _φάκελος"
 
-#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+#: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:465
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/_Αποκοπή"
 
-#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:466
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
+msgstr "/_Αντιγραφή"
 
-#: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+msgstr "/Ε_πικόλληση"
 
-#: src/addressbook.c:413
-#, fuzzy
-msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
+#: src/addressbook.c:457
+msgid "/_Select all"
+msgstr "/Επιλ_ογή όλων"
+
+#: src/addressbook.c:462
+msgid "/New _Address"
+msgstr "/Νέα _διεύθυνση"
+
+#: src/addressbook.c:463
+msgid "/New _Group"
+msgstr "/Νέα _ομάδα"
+
+#: src/addressbook.c:470
+msgid "/_Mail To"
+msgstr "/_Μήνυμα προς"
+
+#: src/addressbook.c:472
+msgid "/_Browse Entry"
+msgstr "/_Περιήγηση εγγραφής"
+
+#: src/addressbook.c:485 src/crash.c:450 src/crash.c:469 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/prefs_themes.c:683
+#: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
+msgid "Unknown"
+msgstr "Άγνωστο"
+
+#: src/addressbook.c:492 src/addressbook.c:511 src/importldif.c:126
+msgid "Success"
+msgstr "Επιτυχία"
+
+#: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "Μη έγκυρες παράμετροι"
+
+#: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
+msgid "File not specified"
+msgstr "Δεν ορίστηκε αρχείο"
+
+#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου"
+
+#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Σφάλμα κατά την ανάγνωση του αρχείου"
+
+#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
+msgid "End of file encountered"
+msgstr "Εντοπίστηκε πρόωρος τερματισμός αρχείου"
+
+#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Σφάλμα κατά τη δέσμευση μνήμης"
+
+#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
+msgid "Bad file format"
+msgstr "Λανθασμένη μορφή αρχείου"
+
+#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Σφάλμα κατά την εγγραφή του αρχείου"
+
+#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Σφάλμα κατά το άνοιγμα του καταλόγου"
+
+#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:136
+msgid "No path specified"
+msgstr "Δεν καθορίστηκε διαδρομή"
+
+#: src/addressbook.c:512
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Σφάλμα κατά τη σύνδεση στο διακομιστή LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:535
-msgid "E-Mail address"
-msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
+#: src/addressbook.c:513
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Σφάλμα αρχικοποίησης LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
+#: src/addressbook.c:514
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Σφάλμα σύνδεσης στον διακομιστή LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:515
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Σφάλμα στην αναζήτηση στη βάση δεδομένων LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:516
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Λήξη του χρονικού ορίου κατά την εκτέλεση της λειτουργίας LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:517
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Σφάλμα στα κριτήρια αναζήτησης του LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:518
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Δε βρέθηκαν καταχωρήσεις LDAP για τα κριτήρια αναζήτησης"
+
+#: src/addressbook.c:519
+msgid "LDAP search terminated on request"
+msgstr "Η αναζήτηση LDAP τερματίστηκε από το χρήστη"
+
+#: src/addressbook.c:520
+msgid "Error starting TLS connection"
+msgstr "Υπήρξε σφάλμα κατά τη δημιουργία TLS σύνδεσης"
+
+#: src/addressbook.c:835
+msgid "Sources"
+msgstr "Πηγές"
+
+#: src/addressbook.c:839 src/prefs_other.c:100 src/toolbar.c:190
+#: src/toolbar.c:1730
 msgid "Address book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
-
-#: src/addressbook.c:638
-msgid "Name:"
-msgstr "¼íïìá:"
-
-#. Buttons
-#: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
-#: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
-#: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
-#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
-msgid "Delete"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "Κατάλογος διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:676
-msgid "Lookup"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+#: src/addressbook.c:962
+msgid "Lookup name:"
+msgstr "Αναζήτηση ονόματος:"
 
-#: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
-#: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
-#: src/summary_search.c:154
+#: src/addressbook.c:1026 src/compose.c:1959 src/compose.c:4187
+#: src/compose.c:5381 src/compose.c:6126 src/prefs_template.c:207
+#: src/summary_search.c:264
 msgid "To:"
-msgstr "Ðñïò:"
+msgstr "Προς:"
 
-#: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
+#: src/addressbook.c:1030 src/compose.c:1943 src/compose.c:3966
+#: src/compose.c:4186 src/prefs_template.c:209
 msgid "Cc:"
-msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
+msgstr "Κοινοποίηση:"
 
-#: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
+#: src/addressbook.c:1034 src/compose.c:1946 src/compose.c:3997
+#: src/prefs_template.c:211
 msgid "Bcc:"
-msgstr ""
+msgstr "Κρυφή κοινοποίηση:"
 
-#. Confirm deletion
-#: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:1269 src/addressbook.c:1292
 msgid "Delete address(es)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
+msgstr "Διαγραφή διεύθυνσης (διευθύνσεων)"
 
-#: src/addressbook.c:892
+#: src/addressbook.c:1270
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr ""
+"Αυτά τα δεδομένα διεύθυνσης είναι μόνο για ανάγνωση και δεν είναι δυνατό να "
+"διαγραφούν."
 
-#: src/addressbook.c:915
+#: src/addressbook.c:1293
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
-
-#: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
-#: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
-#: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
-#: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
-#: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
-#: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
-#: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
-#: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
-#: src/summaryview.c:3046
-msgid "No"
-msgstr "¼÷é"
-
-#: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
+msgstr "Θέλετε σίγουρα να διαγράψετε τις διευθύνσεις;"
+
+#: src/addressbook.c:1887
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr ""
+"Δεν είναι δυνατή η επικόλληση. Το ευρετήριο διευθύνσεων είναι μόνο για "
+"ανάγνωση."
 
-#: src/addressbook.c:1428
+#: src/addressbook.c:1898
 msgid "Cannot paste into an address group."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η επικόλληση σε μια ομάδα διευθύνσεων."
+
+#: src/addressbook.c:2554
+#, c-format
+msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
 msgstr ""
+"Θέλετε να σβήσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης και τις διευθύνσεις στο '%"
+"s';"
+
+#: src/addressbook.c:2557 src/addressbook.c:2583
+#: src/prefs_filtering_action.c:152
+msgid "Delete"
+msgstr "Διαγραφή"
 
-#: src/addressbook.c:2071
+#: src/addressbook.c:2566
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+"Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
+"contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
+"Θέλετε να διαγράψετε το '%s' ; Αν διαγράψετε μόνο το φάκελο, οι διευθύνσεις "
+"που περιέχει θα μετακινηθούν στον γονικό φάκελο."
 
-#: src/addressbook.c:2075
-#, fuzzy
-msgid "Folder only"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+#: src/addressbook.c:2569 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:179
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Διαγραφή φακέλου"
 
-#: src/addressbook.c:2075
-#, fuzzy
-msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
+#: src/addressbook.c:2570
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "+Διαγραφή μόνο του _φακέλου"
 
-#: src/addressbook.c:2080
+#: src/addressbook.c:2570
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Διαγραφή φακέλου και _διευθύνσεων"
+
+#: src/addressbook.c:2581
 #, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
+"Θέλετε να διαγράψετε το '%s' ;\n"
+"Οι διευθύνσεις που περιέχει θα χαθούν."
 
-#: src/addressbook.c:2858
+#: src/addressbook.c:3391
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr ""
+msgstr "Νέος χρήστης, δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του ευρετηρίου."
 
-#: src/addressbook.c:2862
+#: src/addressbook.c:3395
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr ""
+msgstr "Νέος χρήστης, δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του ευρετηρίου διευθύνσεων."
 
-#: src/addressbook.c:2872
+#: src/addressbook.c:3405
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Το παλιό ευρετήριο διευθύνσεων μετατράπηκε με επιτυχία."
 
-#: src/addressbook.c:2877
+#: src/addressbook.c:3410
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
-"could not save new address index file"
+"could not save new address index file."
 msgstr ""
+"Το παλιό ευρετήριο διευθύνσεων μετατράπηκε με επιτυχία,\n"
+"δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του νέου ευρετηρίου διευθύνσεων."
 
-#: src/addressbook.c:2890
+#: src/addressbook.c:3423
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ευρετηρίου διευθύνσεων.\n"
+"Δημιουργήθηκε νέο, κενό αρχείο."
 
-#: src/addressbook.c:2896
+#: src/addressbook.c:3429
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
-"could not create new address book files."
+"could not save new address index file."
 msgstr ""
+"Το παλιό βιβλίο διευθύνσεων μετατράπηκε με επιτυχία,\n"
+"δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του νέου ευρετηρίου διευθύνσεων."
 
-#: src/addressbook.c:2901
+#: src/addressbook.c:3434
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ευρετηρίου διευθύνσεων,\n"
+"ούτε η δημιουργία νέου."
 
-#: src/addressbook.c:2908
+#: src/addressbook.c:3441 src/addressbook.c:3447
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr ""
-
-#: src/addressbook.c:2912
-#, fuzzy
-msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Σφάλμα κατά τη μετατροπή του ευρετηρίου διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:2947
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3485
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Σφάλμα ευρετηρίου διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:2948
+#: src/addressbook.c:3486
 msgid "Could not read address index"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του ευρετηρίου διευθύνσεων"
+
+#: src/addressbook.c:3813
+msgid "Busy searching..."
+msgstr "Αναζήτηση..."
+
+#: src/addressbook.c:3884
+#, c-format
+msgid "Search '%s'"
+msgstr "Αναζήτηση '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
+#: src/addressbook.c:4109
 msgid "Interface"
-msgstr "ÄéåðáöÞ"
+msgstr "Διεπαφή"
 
-#: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
-#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4125 src/exphtmldlg.c:378 src/expldifdlg.c:394
+#: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
 msgid "Address Book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:3456
+#: src/addressbook.c:4141
 msgid "Person"
-msgstr ""
+msgstr "Άτομο"
 
-#: src/addressbook.c:3472
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4157
 msgid "EMail Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
+msgstr "Διεύθυνση Email"
 
-#: src/addressbook.c:3488
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4173
 msgid "Group"
-msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
+msgstr "Ομάδα"
 
-#. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
-#: src/prefs_account.c:1733
+#: src/addressbook.c:4189 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:441
+#: src/prefs_account.c:2399 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Φάκελος"
 
-#: src/addressbook.c:3520
-#, fuzzy
+# Untrans.
+#: src/addressbook.c:4205
 msgid "vCard"
-msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
+msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
+# Untans.
+#: src/addressbook.c:4221 src/addressbook.c:4237
 msgid "JPilot"
-msgstr ""
+msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3568
-#, fuzzy
-msgid "LDAP Server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+#: src/addressbook.c:4253
+msgid "LDAP servers"
+msgstr "Διακομιστές LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:4269
+msgid "LDAP Query"
+msgstr "Ερώτημα LDAP"
 
-#: src/addrgather.c:156
+#: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr ""
+msgstr "Παρακαλώ εισάγετε όνομα για το ευρετήριο διευθύνσεων."
 
-#: src/addrgather.c:176
+#: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr ""
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τις κεφαλίδες που θα γίνει η αναζήτηση."
 
-#. Go fer it
-#: src/addrgather.c:182
-msgid "Busy harvesting addresses..."
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:185
+msgid "Harvesting addresses..."
+msgstr "Συλλογή διευθύνσεων..."
 
-#: src/addrgather.c:220
+#: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Οι διευθύνσεις συλλέχθηκαν με επιτυχία."
 
-#: src/addrgather.c:284
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:294
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
+msgstr "Δεν έχει επιλεγεί μήνυμα ή φάκελος."
 
-#: src/addrgather.c:292
+#: src/addrgather.c:302
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
+"Παρακαλώ επιλέξτε ένα φάκελο για επεξεργασία από τη\n"
+"λίστα φακέλων. Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα μήνυμα από\n"
+"τη λίστα μηνυμάτων."
 
-#: src/addrgather.c:344
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:354
 msgid "Folder :"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Φάκελος :"
 
-#: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:546 src/expldifdlg.c:626
+#: src/importldif.c:909
 msgid "Address Book :"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Ευρετήριο διευθύνσεων :"
 
-#: src/addrgather.c:365
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:375
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Μέγεθος φακέλου :"
 
-#: src/addrgather.c:380
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:390
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
+msgstr "Επεξεργασία αυτών των κεφαλίδων αλληλογραφίας"
 
-#: src/addrgather.c:398
+#: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "Περίληψη υπο-φακέλων"
 
-#: src/addrgather.c:421
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:431
 msgid "Header Name"
-msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+msgstr "Όνομα κεφαλίδας"
 
-#: src/addrgather.c:422
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:432
 msgid "Address Count"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Μέτρηση διευθύνσεων"
 
-#. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4518
+#: src/compose.c:8971 src/messageview.c:561 src/messageview.c:574
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:563
 msgid "Warning"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
+msgstr "Προειδοποίηση"
 
-#: src/addrgather.c:527
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:538
 msgid "Header Fields"
-msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+msgstr "Πεδία κεφαλίδων"
 
-#: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:666 src/expldifdlg.c:738
+#: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "Τέλος"
 
-#: src/addrgather.c:587
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:600
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
+msgstr "Συλλογή διευθύνσεων - από επιλεγμένα μηνύματα"
 
-#: src/addrgather.c:595
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:608
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
+msgstr "Συλλογή διευθύνσεων - από φάκελο"
 
-#. Old address book
-#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+#: src/addrindex.c:115
+msgid "Common addresses"
+msgstr "Κοινές διευθύνσεις"
+
+#: src/addrindex.c:116
+msgid "Personal addresses"
+msgstr "Προσωπικές διευθύνσεις"
+
+#: src/addrindex.c:122
 msgid "Common address"
-msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "Κοινές διευθύνσεις"
 
-#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+#: src/addrindex.c:123
 msgid "Personal address"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "Προσωπικές διευθύνσεις"
 
-#: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
+#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:7199
 msgid "Notice"
-msgstr "Óçìåßùóç"
+msgstr "Σημείωση"
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
+#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4464 src/inc.c:594
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:135 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:226
 msgid "Error"
-msgstr "ÓöÜëìá"
+msgstr "Σφάλμα"
 
-#: src/alertpanel.c:188
-msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï äéÜëïãï alert panel...\n"
+#: src/alertpanel.c:189
+msgid "_View log"
+msgstr "_Εμφάνιση του αρχείου καταγραφών"
 
-#: src/alertpanel.c:276
+#: src/alertpanel.c:336
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Íá åìöáíéóôåß áõôü ôï ìÞíõìá ôçí åðüìåíç öïñÜ"
+msgstr "Να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα την επόμενη φορά"
 
-#: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
-msgid "can't allocate memory\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
+#: src/browseldap.c:219
+msgid "Browse Directory Entry"
+msgstr "Περιήγηση εγγραφής καταλόγου"
 
-#: src/colorlabel.c:45
-msgid "Orange"
-msgstr ""
+#: src/browseldap.c:239
+msgid "Server Name :"
+msgstr "Όνομα διακομιστή :"
 
-#: src/colorlabel.c:46
-msgid "Red"
-msgstr ""
+#: src/browseldap.c:249
+msgid "Distinguished Name (dn) :"
+msgstr "Διακεκριμένο όνομα (dn) :"
 
-#: src/colorlabel.c:47
-#, fuzzy
-msgid "Pink"
-msgstr "Åêôýðùóç"
+#: src/browseldap.c:272
+msgid "LDAP Name"
+msgstr "Όνομα LDAP"
 
-#: src/colorlabel.c:48
-msgid "Sky blue"
-msgstr ""
+#: src/browseldap.c:274
+msgid "Attribute Value"
+msgstr "Τιμή ιδιότητας"
 
-#: src/colorlabel.c:49
-#, fuzzy
-msgid "Blue"
-msgstr "ÔéìÞ"
+#: src/common/nntp.c:73
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Δεν μπορώ να συνδεθώ στον NNTP server: %s:%d\n"
 
-#: src/colorlabel.c:50
-msgid "Green"
-msgstr ""
+#: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "σφάλμα πρωτοκόλλου: %s\n"
 
-#: src/colorlabel.c:51
-#, fuzzy
-msgid "Brown"
-msgstr "ÊÜôù"
-
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
-#: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
-#, fuzzy
-msgid "None"
-msgstr "ÔÝëïò"
+#: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "σφάλμα πρωτοκόλλου\n"
 
-#: src/compose.c:485
-msgid "/_Add..."
-msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
+#: src/common/nntp.c:300
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή\n"
 
-#: src/compose.c:486
-msgid "/_Remove"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
+#: src/common/nntp.c:380
+msgid "Error occurred while sending command\n"
+msgstr "Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή της εντολής\n"
 
-#: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
-#: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
-msgid "/_Property..."
-msgstr "/Éäéüôçôåò..."
+#: src/common/plugin.c:251
+msgid "Plugin already loaded"
+msgstr "Το άρθρωμα έχει ήδη φορτωθεί"
 
-#: src/compose.c:494
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
+#: src/common/plugin.c:261
+msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
+msgstr "Απέτυχε η δέσμευση μνήμης για το πρόσθετο"
 
-#: src/compose.c:495
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+#: src/common/plugin.c:287
+msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
+msgstr "Αυτό το άρθρωμα δεν είναι διαθέσιμο με μια άδεια συμβατή με την GPL."
 
-#: src/compose.c:496
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
+#: src/common/plugin.c:294
+msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
+msgstr "Αυτό το άρθρωμα είναι για το Sylpheed-Claws GTK1."
 
-#: src/compose.c:501
-msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
+#: src/common/smtp.c:176
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "Το SMTP AUTH δεν είναι διαθέσιμο\n"
 
-#: src/compose.c:502
-msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
+#: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
+msgid "bad SMTP response\n"
+msgstr "εσφαλμένη απάντηση SMTP\n"
 
-#: src/compose.c:504
-msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
+#: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
+msgid "error occurred on SMTP session\n"
+msgstr "προέκυψε σφάλμα στη σύνοδο SMTP\n"
 
-#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
-msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
+#: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "προέκυψε σφάλμα κατά την πιστοποίηση\n"
 
-#: src/compose.c:508
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
+#: src/common/smtp.c:603
+#, c-format
+msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
+msgstr "Το μήνυμα είναι πολύ μεγάλο (Το μέγιστο μέγεθος είναι %s)\n"
 
-#: src/compose.c:509
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+#: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
+msgid "can't start TLS session\n"
+msgstr "δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει συνεδρία TLS\n"
 
-#: src/compose.c:514
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr ""
+#: src/common/socket.c:1332
+#, c-format
+msgid "write on fd%d: %s\n"
+msgstr "εγγραφή στο fd%d: %s\n"
 
-#: src/compose.c:519
-msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
+#: src/common/ssl.c:159
+#, fuzzy
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Σφάλμα δημιουργίας signal pipe."
+
+#: src/common/ssl.c:178
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "Η σύνδεση SSL απέτυχε (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:189 src/common/ssl_certificate.c:200
+#: src/common/ssl_certificate.c:206 src/common/ssl_certificate.c:213
+#: src/common/ssl_certificate.c:224 src/common/ssl_certificate.c:230
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<δεν είναι στο πιστοποιητικό>"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:239
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  Ιδιοκτήτης: %s (%s) στο %s\n"
+"  Υπογράφηκε από: %s (%s) στο %s\n"
+"  Αποτύπωμα: %s\n"
+"  Κατάσταση υπογραφής: %s"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:348
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση των προεπιλεγμένων διαδρομών του X509"
+
+#: src/common/string_match.c:79
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "(Το θέμα καθαρίστηκε από κανονική έκφραση)"
+
+#: src/common/utils.c:342
+#, c-format
+msgid "%dB"
+msgstr "%dB"
+
+#: src/common/utils.c:344
+#, c-format
+msgid "%.1fKB"
+msgstr "%.1fKB"
+
+#: src/common/utils.c:346
+#, c-format
+msgid "%.2fMB"
+msgstr "%.2fMB"
+
+#: src/common/utils.c:348
+#, c-format
+msgid "%.2fGB"
+msgstr "%.2fGB"
+
+#: src/compose.c:512
+msgid "/_Add..."
+msgstr "/_Προσθήκη..."
+
+#: src/compose.c:513
+msgid "/_Remove"
+msgstr "/_Διαγραφή"
+
+#: src/compose.c:515 src/folderview.c:288
+msgid "/_Properties..."
+msgstr "/_Ιδιότητες..."
+
+#: src/compose.c:520 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:278
+msgid "/_Message"
+msgstr "/_Μήνυμα"
+
+#: src/compose.c:521
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/_Μήνυμα/Α_ποστολή"
+
+#: src/compose.c:523
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αποστο_λή αργότερα"
+
+#: src/compose.c:525 src/compose.c:529 src/compose.c:532 src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:281 src/messageview.c:289
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/_Μήνυμα/---"
+
+#: src/compose.c:526
+msgid "/_Message/_Attach file"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Επισύναψη αρχείου"
+
+#: src/compose.c:527
+msgid "/_Message/_Insert file"
+msgstr "/_Μήνυμα/Ε_ισαγωγή αρχείου"
+
+#: src/compose.c:528
+msgid "/_Message/Insert si_gnature"
+msgstr "/_Μήνυμα/Εισαγωγή _υπογραφής"
+
+#: src/compose.c:530
+msgid "/_Message/_Save"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Αποθήκευση"
+
+#: src/compose.c:533
+msgid "/_Message/_Close"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Κλείσιμο"
+
+#: src/compose.c:536
+msgid "/_Edit/_Undo"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αναίρεση"
+
+#: src/compose.c:537
+msgid "/_Edit/_Redo"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επανάληψη"
+
+#: src/compose.c:538 src/compose.c:626 src/compose.c:629 src/compose.c:635
+#: src/mainwindow.c:496 src/messageview.c:164
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/_Επεξεργασία/---"
+
+#: src/compose.c:539
+msgid "/_Edit/Cu_t"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αποκοπή"
+
+#: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:493 src/messageview.c:162
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αντιγραφή"
+
+#: src/compose.c:541
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επικόλληση"
+
+#: src/compose.c:542
+msgid "/_Edit/Special paste"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση"
+
+#: src/compose.c:543
+msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση/ως παράθεση"
+
+#: src/compose.c:545
+msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση/_αναδιπλωμένο"
+
+#: src/compose.c:547
+msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση/όχι αναδιπλωμένο"
+
+#: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:494 src/messageview.c:163
+msgid "/_Edit/Select _all"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επιλογή όλων"
+
+#: src/compose.c:550
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική"
+
+#: src/compose.c:551
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση ένα χαρακτήρα πίσω"
+
+#: src/compose.c:556
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση ένα χαρακτήρα μπροστά"
+
+#: src/compose.c:561
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση μια λέξη πίσω"
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση μια λέξη εμπρός"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής"
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:581
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:586
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ενός χαρακτήρα πίσω"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ενός χαρακτήρα μπροστά"
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή μιας λέξης πίσω"
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή μιας λέξης μπροστά"
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:611
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή γραμμής"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ολόκληρης γραμμής"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ως το τέλος της γραμμής"
+
+#: src/compose.c:627
+msgid "/_Edit/_Find"
+msgstr "/_Επεξεργασία/_Εύρεση"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αναδίπλωση τρέχουσας παραγράφου"
 
-#: src/compose.c:587
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αναδίπλωση μακρών _γραμμών"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:634
+msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
+msgstr "/Επεξεργασία/Αυτόματη αναδίπλωση"
+
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επεξεργασία με εξωτερικό πρόγραμμα"
 
-#: src/compose.c:592
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/¶íïéãìá"
+msgstr "/_Ορθογραφία"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/Ορθογραφία/_Έλεγχος όλων ή έλεγχος επιλογής"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/_Ορθογραφία/_Επισήμανση όλων των λανθασμένων λέξεων"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Ορθογραφία/Έλεγχος λανθασμένης λέξης προς τα _πίσω"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Ορθογραφία/Μετακίνηση στην επόμενη λανθασμένη λέξη"
 
-#: src/compose.c:601
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
+msgstr "/_Ορθογραφία/---"
 
-#: src/compose.c:602
-#, fuzzy
-msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò"
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Spelling/Options"
+msgstr "/_Ορθογραφία/Επιλογές"
 
-#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
-msgid "/_View"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç"
+#: src/compose.c:652
+msgid "/_Options"
+msgstr "/Ε_πιλογές"
 
-#: src/compose.c:607
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_To"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+#: src/compose.c:653
+msgid "/_Options/Privacy System"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Προστασία ιδιωτικού απορρήτου"
 
-#: src/compose.c:608
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç"
+#: src/compose.c:654
+msgid "/_Options/Privacy System/None"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Προστασία ιδιωτικού απορρήτου/Κανένα"
 
-#: src/compose.c:609
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç"
+#: src/compose.c:655
+msgid "/_Options/Si_gn"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Υπογραφή"
 
-#: src/compose.c:610
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Options/_Encrypt"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Κρυπτογράφηση"
 
-#: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
-#: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
-#: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
+#: src/compose.c:657 src/compose.c:664 src/compose.c:666 src/compose.c:668
+msgid "/_Options/---"
+msgstr "/Ε_πιλογές/---"
 
-#: src/compose.c:612
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
+#: src/compose.c:658
+msgid "/_Options/_Priority"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα"
 
-#: src/compose.c:614
-#, fuzzy
-msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+#: src/compose.c:659
+msgid "/_Options/Priority/_Highest"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Υψηλότερη"
 
-#: src/compose.c:616
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
+#: src/compose.c:660
+msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Υψηλή"
 
-#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
-msgid "/_Message"
-msgstr "/ÌÞíõìá"
+#: src/compose.c:661
+msgid "/_Options/Priority/_Normal"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Κανονική"
 
-#: src/compose.c:619
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
+#: src/compose.c:662
+msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Χαμηλή"
 
-#: src/compose.c:621
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Χαμηλότερη"
 
-#: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
-#: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
-#: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
-#: src/mainwindow.c:693
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/ÌÞíõìá/---"
+#: src/compose.c:665
+msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Βεβαίωση ανάγνωσης"
 
-#: src/compose.c:624
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
+#: src/compose.c:667
+msgid "/_Options/Remo_ve references"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Αφαίρεση παραπομπ_ών"
 
-#: src/compose.c:626
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
+#: src/compose.c:674
+msgid "/_Options/Character _encoding"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων"
 
-#: src/compose.c:630
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
+#: src/compose.c:675
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/_Αυτόματη"
 
-#: src/compose.c:631
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
+#: src/compose.c:677 src/compose.c:683 src/compose.c:691 src/compose.c:695
+#: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/compose.c:717
+#: src/compose.c:721 src/compose.c:731 src/compose.c:735 src/compose.c:745
+#: src/compose.c:749
+msgid "/_Options/Character _encoding/---"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/---"
 
-#: src/compose.c:632
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
+#: src/compose.c:679
+msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:633
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
+#: src/compose.c:681
+msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:635
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
+#: src/compose.c:685
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/compose.c:637
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
+#: src/compose.c:687
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-15)"
 
-#: src/compose.c:641
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
+#: src/compose.c:689
+msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Επιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (Windows-1252)"
 
-#: src/compose.c:642
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
+#: src/compose.c:693
+msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κεντρικής Ευρώπης (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:645
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
+#: src/compose.c:697
+msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/_Βαλτικής (ISO-8859-13)"
 
-#: src/compose.c:646
-msgid "/_Message/Priority/Highest"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:699
+msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Βαλτικής (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/compose.c:647
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/High"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
+#: src/compose.c:703
+msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ελληνική (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:648
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Normal"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+#: src/compose.c:707
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Εβραϊκά (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/compose.c:649
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Low"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+#: src/compose.c:709
+msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Εβραϊκά (Windows-1255)"
 
-#: src/compose.c:650
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Lowest"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+#: src/compose.c:713
+msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Αραβική (ISO-8859-_6)"
 
-#: src/compose.c:652
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+#: src/compose.c:715
+msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Αραβική (Windows-1256)"
 
-#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools"
-msgstr "/Åñãáëåßá"
+#: src/compose.c:719
+msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Τούρκικη (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:654
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:723
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/compose.c:725
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-_R)"
+
+#: src/compose.c:727
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-U)"
+
+#: src/compose.c:729
+msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (Windows-1251)"
+
+#: src/compose.c:733
+msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/compose.c:737
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_GB2312)"
+
+#: src/compose.c:739
+msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (GBK)"
+
+#: src/compose.c:741
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_Big5)"
+
+#: src/compose.c:743
+msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Παραδοσιακή Κινέζικη (EUC-_TW)"
+
+#: src/compose.c:747
+msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κορεάτικη (EUC-_KR)"
+
+#: src/compose.c:751
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικα (TIS-620)"
+
+#: src/compose.c:753
+msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικα (Windows-874)"
+
+#: src/compose.c:757
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
+msgstr "/_Εργαλεία/Προβολή _χάρακα"
 
-#: src/compose.c:655
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:758 src/messageview.c:296
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/_Ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:759
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/_Πρότυπο"
 
-#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
+#: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:792 src/messageview.c:321
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
-
-#: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
-#, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé\n"
+msgstr "/_Εργαλεία/Ε_νέργειες"
 
-#: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá êåéìÝíïõ\n"
+#: src/compose.c:1554
+msgid "Fw: multiple emails"
+msgstr "Πρ: Πολλαπλά μηνύματα"
 
-#: src/compose.c:1326
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:1949
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
+msgstr "Απάντηση-Σε:"
 
-#: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1952 src/compose.c:5378 src/compose.c:6128
 msgid "Newsgroups:"
-msgstr "Newsgroups:"
+msgstr "Ομάδες συζητήσεων:"
 
-#: src/compose.c:1332
+#: src/compose.c:1955
 msgid "Followup-To:"
-msgstr ""
+msgstr "Επακόλουθο-Προς:"
 
-#: src/compose.c:1610
+#: src/compose.c:2352
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα μορφοποίησης σημείωσης παράθεσης."
 
-#: src/compose.c:1622
+#: src/compose.c:2368
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:1919
-#, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "Ôï áñ÷åßï %s äåí õðÜñ÷åé\n"
+msgstr "Σφάλμα στην απάντηση/προώθηση του μηνύματος."
 
-#: src/compose.c:1923
+#: src/compose.c:2925
 #, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá âñù ôï ìÝãåèïò ôïõ áñ÷åßïõ %s\n"
-
-#: src/compose.c:1927
-#, fuzzy, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
+msgstr "Το αρχείο %s είναι κενό."
 
-#: src/compose.c:1931
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2929
+#, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του %s."
 
-#: src/compose.c:1956
+#: src/compose.c:2956
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "ÌÞíõìá: %s"
+msgstr "Μήνυμα: %s"
 
-#: src/compose.c:2600
+#: src/compose.c:3768
 msgid " [Edited]"
-msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
+msgstr " [Τροποποιημένο]"
 
-#: src/compose.c:2602
+#: src/compose.c:3774
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
+msgstr "%s - Σύνθεση μηνύματος%s"
 
-#: src/compose.c:2605
+#: src/compose.c:3777
 #, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "Óýíèåóç ìçíýìáôïò"
+msgid "[no subject] - Compose message%s"
+msgstr "[χωρίς θέμα] - Σύνθεση μηνύματος%s"
 
-#: src/compose.c:2629
+#: src/compose.c:3802 src/messageview.c:596
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
-"Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
-
-#: src/compose.c:2684
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+"Ο λογαριασμός για αποστολή μηνύματος δεν έχει οριστεί.\n"
+"Παρακαλώ επιλέξτε ένα λογαριασμό πριν στείλετε."
 
-#: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
-#: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
+#: src/compose.c:3979 src/compose.c:4010 src/compose.c:4041 src/toolbar.c:391
+#: src/toolbar.c:441
 msgid "Send"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "Αποστολή"
 
-#: src/compose.c:2693
-msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+#: src/compose.c:3980
+msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
+"Ο μόνος παραλήπτης είναι η προεπιλεγμένη διεύθυνση κοινοποίησης. Να γίνει η "
+"αποστολή;"
 
-#: src/compose.c:2713
-#, fuzzy
-msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+#: src/compose.c:3981 src/compose.c:4012 src/compose.c:4043 src/compose.c:4464
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Αποστολή"
 
-#: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
+#: src/compose.c:4011
+msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
+msgstr ""
+"Ο μόνος παραλήπτης είναι η προεπιλεγμένη διεύθυνση κρυφής κοινοποίησης. Να "
+"γίνει η αποστολή;"
 
-#: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
-#, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò óå %s ."
+#: src/compose.c:4028
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί παραλήπτης."
 
-#: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
-msgid "Queueing"
-msgstr "ÂÜæù óôçí ïõñÜ"
+#: src/compose.c:4042
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr "Το θέμα είναι κενό. Να γίνει η αποστολή;"
 
-#: src/compose.c:2813
+#: src/compose.c:4081 src/compose.c:7549
 msgid ""
-"Error occurred while sending the message.\n"
-"Put this message into queue folder?"
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Charset conversion failed."
 msgstr ""
-"ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
-"Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
-
-#: src/compose.c:2819
-msgid "Can't queue the message."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
-
-#: src/compose.c:2822
-msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
-
-#: src/compose.c:2838
-#, fuzzy
-msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôá åîåñ÷üìåíá."
+"Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής:\n"
+"\n"
+"Απέτυχε η μετατροπή κωδικοσελίδας."
 
-#: src/compose.c:2867
-msgid "Writing bounce header\n"
+#: src/compose.c:4085 src/compose.c:7546
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"Signature failed: %s"
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής:\n"
+"\n"
+"Απέτυχε η υπογραφή: %s"
 
-#: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
-#: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
-#: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
-#: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
-#: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï mode ôïõ áñ÷åßïõ\n"
-
-#: src/compose.c:3106
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4088
+#, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message.\n"
-"Send it anyway?"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
-
-#: src/compose.c:3123
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù ôçí êåöáëßäá\n"
-
-#: src/compose.c:3253
-#, fuzzy
-msgid "can't remove the old message\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áöáéñÝóù ôï ðáëéü ðñü÷åéñï\n"
+"Could not queue message for sending:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής:\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
-msgid "queueing message...\n"
-msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
+#: src/compose.c:4090
+msgid "Could not queue message for sending."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής."
 
-#: src/compose.c:3303
-msgid "No account for sending mails available!"
+#: src/compose.c:4104 src/compose.c:4144
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
+"Το μήνυμα μπήκε στην ουρά αλλά δεν ήταν δυνατή η αποστολή του.\n"
+"Επιλέξτε \"Αποστολή μηνυμάτων στην ουρά\" από το κύριο παράθυρο για να "
+"προσπαθήσετε ξανά."
 
-#: src/compose.c:3313
-msgid "No account for posting news available!"
+#: src/compose.c:4138
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
+"%s\n"
+"Επιλέξτε \"Αποστολή μηνυμάτων στην ουρά\" από το κύριο παράθυρο για να "
+"προσπαθήσετε ξανά."
 
-#: src/compose.c:3443
-#, fuzzy
-msgid "can't find queue folder\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
-
-#: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ\n"
-
-#: src/compose.c:3495
+#: src/compose.c:4461
 #, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s\n"
-
-#: src/compose.c:3601
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Writing %s-header\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message \n"
+"to the specified %s charset.\n"
+"Send it as %s?"
+msgstr ""
+"Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του συνόλου χαρακτήρων \n"
+"του μηνύματος στο προσδιορισμένο σύνολο %s.\n"
+"Να αποσταλεί ως %s;"
 
-#: src/compose.c:3861
+#: src/compose.c:4514
 #, c-format
-msgid "compose: priority unknown : %d\n"
+msgid ""
+"Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
+"The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
+"\n"
+"Send it anyway?"
 msgstr ""
+"Η γραμμή %d ξεπερνά το όριο μήκους γραμμής (998 bytes).\n"
+"Το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να αλλοιωθεί κατά την παράδοση.\n"
+"\n"
+"Να γίνει αποστολή;"
 
-#: src/compose.c:3929
-#, c-format
-msgid "generated Message-ID: %s\n"
-msgstr "generated Message-ID: %s\n"
+#: src/compose.c:4699
+msgid "No account for sending mails available!"
+msgstr "Δεν υπάρχει λογαριασμός για αποστολή μηνυμάτων!"
 
-#: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
-msgid "From:"
-msgstr "Áðü:"
+#: src/compose.c:4709
+msgid "No account for posting news available!"
+msgstr "Δεν υπάρχει λογαριασμός για αποστολή μηνυμάτων νέων!"
 
-#: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
-msgid "MIME type"
-msgstr "ôýðïò MIME"
+#: src/compose.c:5395
+msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
+msgstr ""
+"Χρησιμοποιείστε το <tab> για αυτόματη συμπλήρωση από το ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
-#: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
+#: src/compose.c:5507
+msgid "Mime type"
+msgstr "Τύπος MIME"
+
+#: src/compose.c:5513 src/compose.c:5809 src/mimeview.c:202
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:336 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:490
 msgid "Size"
-msgstr "ÌÝãåèïò"
+msgstr "Μέγεθος"
 
-#. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4241
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5574
 msgid "Save Message to "
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
+msgstr "Αποθήκευση μηνύματος σε "
 
-#: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
-#, fuzzy
-msgid "Select ..."
-msgstr "ÅðéëïãÞ... "
+#: src/compose.c:5596 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
+#: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:147
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:210
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Περιήγηση"
 
-#: src/compose.c:4347
-msgid "Creating compose window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï óýíèåóçò...\n"
+#: src/compose.c:5808 src/compose.c:6959
+msgid "MIME type"
+msgstr "τύπος MIME"
 
-#. header labels and entries
-#: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
-msgid "Header"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+#: src/compose.c:5880
+msgid "Hea_der"
+msgstr "Κεφαλί_δα"
 
-#. attachment list
-#: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
-#, fuzzy
-msgid "Attachments"
-msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
+#: src/compose.c:5884
+msgid "_Attachments"
+msgstr "_Συνημμένα"
 
-#. Others Tab
-#: src/compose.c:4405
-#, fuzzy
-msgid "Others"
-msgstr "¶ëëá"
+#: src/compose.c:5888
+msgid "Othe_rs"
+msgstr "Ά_λλα"
 
-#: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
-#: src/summary_search.c:161
+#: src/compose.c:5903 src/prefs_template.c:213 src/summary_search.c:271
 msgid "Subject:"
-msgstr "ÈÝìá:"
+msgstr "Θέμα:"
 
-#: src/compose.c:4667
+#: src/compose.c:6091
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει ο έλεγχος ορθογραφίας.\n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:4674
+#: src/compose.c:6202
 #, c-format
-msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
-msgstr ""
+msgid "From: <i>%s</i>"
+msgstr "Από: <i>%s</i>"
 
-#: src/compose.c:4831
-msgid "Send message"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
+#: src/compose.c:6233
+msgid "Account to use for this email"
+msgstr "Λογαριασμός για χρήση με αυτό το μήνυμα"
 
-#: src/compose.c:4837
-msgid "Send later"
-msgstr ""
-"ÁðïóôïëÞ\n"
-"áñãüôåñá"
+#: src/compose.c:6235
+msgid "Sender address to be used"
+msgstr "Διεύθυνση αποστολέα που θα χρησιμοποιηθεί"
 
-#: src/compose.c:4838
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò êáé áðïóôïëÞ áñãüôåñá"
+#: src/compose.c:6359
+#, c-format
+msgid ""
+"The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
+"encrypt this message."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:4845
-msgid "Draft"
-msgstr "Ðñü÷åéñá"
+#: src/compose.c:6598
+msgid "Message To format error."
+msgstr "Σφάλμα στη μορφή του Προς του μηνύματος."
 
-#: src/compose.c:4846
-msgid "Save to draft folder"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
+#: src/compose.c:6611
+msgid "Message Cc format error."
+msgstr "Σφάλμα στη μορφή της Κοινοποίησης του μηνύματος."
 
-#: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
-msgid "Insert"
-msgstr "ÅéóáãùãÞ"
+#: src/compose.c:6624
+msgid "Message Bcc format error."
+msgstr "Σφάλμα στη μορφή της Κρυφής κοινοποίησης του μηνύματος."
 
-#: src/compose.c:4856
-msgid "Insert file"
-msgstr "ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+#: src/compose.c:6638
+msgid "Message subject format error."
+msgstr "Σφάλμα στη μορφή του θέματος του μηνύματος."
 
-#: src/compose.c:4863
-msgid "Attach"
-msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
+#: src/compose.c:6853
+msgid "Invalid MIME type."
+msgstr "Μη έγκυρος τύπος MIME"
 
-#: src/compose.c:4864
-msgid "Attach file"
-msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
+#: src/compose.c:6868
+msgid "File doesn't exist or is empty."
+msgstr "Το αρχείο δεν υπάρχει ή είναι άδειο."
 
-#: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
-msgid "Signature"
-msgstr "YðïãñáöÞ"
+#: src/compose.c:6941
+msgid "Properties"
+msgstr "Ιδιότητες"
 
-#: src/compose.c:4874
-msgid "Insert signature"
-msgstr "ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
+#: src/compose.c:6992
+msgid "Encoding"
+msgstr "Κωδικοποίηση"
 
-#: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
-msgid "Editor"
-msgstr "ÓõíèÝôçò"
+#: src/compose.c:7012
+msgid "Path"
+msgstr "Διαδρομή"
 
-#: src/compose.c:4883
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
+#: src/compose.c:7013 src/prefs_toolbar.c:1060
+msgid "File name"
+msgstr "Όνομα αρχείου"
 
-#: src/compose.c:4891
-msgid "Linewrap"
+#: src/compose.c:7196
+#, c-format
+msgid ""
+"The external editor is still working.\n"
+"Force terminating the process?\n"
+"process group id: %d"
 msgstr ""
-"Ôýëéîç\n"
-"ãñáììÞò"
-
-#: src/compose.c:4892
-#, fuzzy
-msgid "Wrap all long lines"
-msgstr "Áíáäßðëùóç ãñáììþí"
+"Το εξωτερικό πρόγραμμα επεξεργασίας λειτουργεί ακόμα.\n"
+"Να επιβάλω τερματισμό της διεργασίας;\n"
+"process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5255
-msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
+#: src/compose.c:7238
+msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+msgstr "Σύνθεση: εισαγωγή από παρακολουθούμενη διεργασία\n"
 
-#: src/compose.c:5273
-msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
+#: src/compose.c:7519 src/messageview.c:701
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
+msgstr ""
+"Το Sylpheed-Claws χρειάζεται πρόσβαση στο δίκτυο για να στείλει αυτό το "
+"μήνυμα."
 
-#: src/compose.c:5342
-msgid "Property"
-msgstr "Éäéüôçôåò"
+#: src/compose.c:7541
+#, fuzzy
+msgid "Could not queue message."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση του μηνύματος στην ουρά."
 
-#: src/compose.c:5387
-msgid "Encoding"
-msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
+#: src/compose.c:7543
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not queue message:\n"
+"\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση του μηνύματος στην ουρά\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:5416
-msgid "Path"
-msgstr "ÄéÜäñïìïò"
+#: src/compose.c:7659
+msgid "Could not save draft."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του προχείρου."
 
-#: src/compose.c:5417
-msgid "File name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+#: src/compose.c:7734 src/compose.c:7757
+msgid "Select file"
+msgstr "Επιλογή αρχείου"
 
-#: src/compose.c:5564
+#: src/compose.c:7770
 #, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Ç åíôïëÞ ãéá ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'\n"
+msgid "File '%s' could not be read."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου '%s'."
 
-#: src/compose.c:5590
+#: src/compose.c:7772
 #, c-format
 msgid ""
-"The external editor is still working.\n"
-"Force terminating the process?\n"
-"process group id: %d"
+"File '%s' contained invalid characters\n"
+"for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
-"To åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò ëåéôïõñãåß áêüìá.\n"
-"Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
-"process group id:  %d"
+"Το αρχείο '%s' περιέχει μη έγκυρους για την τρέχουσα\n"
+"κωδικοποίηση χαρακτήρες. Η εισαγωγή μπορεί να έγινε λανθασμένα."
 
-#: src/compose.c:5603
-#, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "Ôåñìáôßóôçêå process group id: %d"
+#: src/compose.c:7820
+msgid "Discard message"
+msgstr "Απόρριψη μηνύματος"
 
-#: src/compose.c:5604
-#, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "Ðñïóùñéíü áñ÷åßï: %s"
+#: src/compose.c:7821
+msgid "This message has been modified. Discard it?"
+msgstr "Αυτό το μήνυμα έχει τροποποιηθεί. Θέλετε να το απορρίψετε;"
 
-#: src/compose.c:5628
-msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "Óýíèåóç: åéóáãùãÞ áðü ðáñáêïëïõèïýìåíç äéåñãáóßá\n"
+#: src/compose.c:7822
+msgid "_Discard"
+msgstr "Α_πόρριψη"
 
-#. failed
-#: src/compose.c:5661
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
+#: src/compose.c:7822
+msgid "_Save to Drafts"
+msgstr "Αποθήκευ_ση στα Πρόχειρα"
 
-#: src/compose.c:5665
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
+#: src/compose.c:7866
+#, c-format
+msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
+msgstr "Θέλετε να εφαρμόσετε το πρότυπο '%s' ;"
 
-#: src/compose.c:5667
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr "Áðïôõ÷ßá áíÜãíùóçò áðü ôï pipe\n"
+#: src/compose.c:7868
+msgid "Apply template"
+msgstr "Εφαρμογή προτύπου"
 
-#: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
-msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:7869
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Αντικατάσταση"
 
-#: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
-msgid "You're working offline. Override?"
+#: src/compose.c:7869
+msgid "_Insert"
+msgstr "_Εισαγωγή"
+
+#: src/compose.c:8556
+msgid "Insert or attach?"
+msgstr "Εισαγωγή ή επισύναψη;"
+
+#: src/compose.c:8557
+msgid ""
+"Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
+"attach it to the email?"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
-msgid "Select file"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+#: src/compose.c:8559
+msgid "+_Insert"
+msgstr "+_Εισαγωγή"
 
-#: src/compose.c:6198
-msgid "Discard message"
-msgstr "Áðüññéøç ìçíýìáôïò"
+#: src/compose.c:8559
+msgid "_Attach"
+msgstr "_Επισύναψη"
 
-#: src/compose.c:6199
-msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
+#: src/compose.c:8965
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
+"time. Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Πρόκειται να απαντήσετε σε %d μηνύματα. Το άνοιγμα των παραθύρων θα κρατήσει "
+"λίγο χρόνο. Θέλετε να συνεχίσετε;"
 
-#: src/compose.c:6200
-msgid "Discard"
-msgstr "Áðüññéøç"
+#: src/crash.c:142
+#, c-format
+msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Το Sylpheed-Claws (διεργασία %ld) δέχτηκε σήμα %ld"
 
-#: src/compose.c:6200
-msgid "to Draft"
-msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
+#: src/crash.c:188
+msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
+msgstr "Το Sylpheed-Claws τερματίστηκε απρόσμενα"
 
-#: src/compose.c:6232
+#: src/crash.c:204
 #, c-format
-msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
+"%s.\n"
+"Παρακαλώ κάντε μια αναφορά σφάλματος περιλαμβάνοντας και τις παρακάτω "
+"πληροφορίες."
 
-#: src/compose.c:6234
-msgid "Apply template"
-msgstr ""
+#: src/crash.c:209
+msgid "Debug log"
+msgstr "Αρχείο καταγραφής αποσφαλμάτωσης"
 
-#: src/compose.c:6235
-#, fuzzy
-msgid "Replace"
-msgstr "ÁðÜíôçóç"
+#: src/crash.c:253
+msgid "Close"
+msgstr "Κλείσιμο"
+
+#: src/crash.c:258
+msgid "Save..."
+msgstr "Αποθήκευση..."
+
+#: src/crash.c:263
+msgid "Create bug report"
+msgstr "Αποστολή αναφοράς σφάλματος"
 
-#: src/editaddress.c:143
+#: src/crash.c:310
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Αποθήκευση πληροφοριών σφάλματος"
+
+#: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη νέας επαφής"
 
-#: src/editaddress.c:144
+#: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία λεπτομερειών"
 
-#: src/editaddress.c:280
-#, fuzzy
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/editaddress.c:316
+msgid "An Email address must be supplied."
+msgstr "Πρέπει να συμπληρώσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας."
 
-#: src/editaddress.c:408
+#: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Πρέπει να προσδιοριστεί όνομα και τιμή."
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
-#: src/editaddress.c:462
+#: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία δεδομένων"
 
-#: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
+#: src/ldif.c:819
 msgid "Display Name"
-msgstr "ÅìöÜíéóç"
+msgstr "Εμφανιζόμενο όνομα"
 
-#: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
 msgid "Last Name"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "Επώνυμο"
 
-#: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
 msgid "First Name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα"
 
-#: src/editaddress.c:571
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:683
 msgid "Nickname"
-msgstr "¼íïìá"
-
-#: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
-#: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
-#, fuzzy
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
+msgstr "Ψευδώνυμο"
 
-#: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
+#: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
-msgstr ""
-
-#. Buttons
-#: src/editaddress.c:692
-msgid "Move Up"
-msgstr ""
-
-#: src/editaddress.c:695
-#, fuzzy
-msgid "Move Down"
-msgstr "ÊÜôù"
-
-#: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
-msgid "Modify"
-msgstr ""
-
-#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:199
-msgid "Clear"
-msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
+msgstr "Ψευδώνυμο"
 
-#. value
-#: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:393
+#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:222
+#: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
-msgstr "ÔéìÞ"
+msgstr "Τιμή"
 
-#: src/editaddress.c:865
-#, fuzzy
-msgid "Basic Data"
-msgstr "ÂáóéêÜ"
+#: src/editaddress.c:1070
+msgid "_User Data"
+msgstr "_Δεδομένα χρήστη"
 
-#: src/editaddress.c:867
-msgid "User Attributes"
-msgstr ""
+#: src/editaddress.c:1071
+msgid "_Email Addresses"
+msgstr "Διευθύνσεις _Εmail"
 
-#: src/editbook.c:112
+#: src/editaddress.c:1072
+msgid "O_ther Attributes"
+msgstr "Ά_λλα γνωρίσματα"
+
+#: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο φαίνεται να είναι εντάξει."
 
-#: src/editbook.c:115
+#: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο δε φαίνεται να είναι έγκυρο ευρετήριο διευθύνσεων."
 
-#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
-#, fuzzy
+#: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου."
 
-#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
-#, fuzzy
+#: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
+msgstr "Επεξεργασία ευρετηρίου διευθύνσεων"
 
-#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+#: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
-msgstr ""
+msgstr " Έλεγχος αρχείου "
 
-#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
-#, fuzzy
+#: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
+#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1895
 msgid "File"
-msgstr "/Áñ÷åßï"
+msgstr "Αρχείο"
 
-#: src/editbook.c:283
-#, fuzzy
+#: src/editbook.c:285
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Νέο ευρετήριο διευθύνσεων"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Θα πρέπει να καθοριστεί όνομα ομάδας."
 
-#: src/editgroup.c:259
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:286
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+msgstr "Επεξεργασία δεδομένων ομάδας"
 
-#: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
+#: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
-msgstr ""
+msgstr "Όνομα ομάδας"
 
-#: src/editgroup.c:306
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:333
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
-
-#: src/editgroup.c:308
-msgid " -> "
-msgstr ""
+msgstr "Διευθύνσεις στην ομάδα"
 
-#: src/editgroup.c:335
-msgid " <- "
-msgstr ""
-
-#: src/editgroup.c:337
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:364
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Äéåýèõíóç mail"
+msgstr "Διαθέσιμες διευθύνσεις"
 
-#: src/editgroup.c:401
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr ""
+#: src/editgroup.c:425
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "Μετακινήστε διευθύνσεις μέσα ή έξω από την ομάδα με τα βελάκια"
 
-#: src/editgroup.c:450
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:473
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+msgstr "Επεξεργασία λεπτομερειών ομάδας"
 
-#: src/editgroup.c:453
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:476
 msgid "Add New Group"
-msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
+msgstr "Δημιουργία νέας ομάδας"
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επεξεργασία φακέλου"
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
+msgstr "Εισάγετε το νέο όνομα του φακέλου:"
 
-#: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
-#: src/folderview.c:2126
+#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
-msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+msgstr "Νέος φάκελος"
 
-#: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
+#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
+msgstr "Εισάγετε το όνομα του νέου φακέλου:"
 
-#: src/editjpilot.c:189
+#: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο δε φαίνεται να είναι σε μορφή JPilot."
 
-#: src/editjpilot.c:225
-#, fuzzy
+#: src/editjpilot.c:212
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Επιλογή αρχείου JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+#: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr ""
-
-#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
-#, fuzzy
-msgid " ... "
-msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
+msgstr "Επεξεργασία εγγραφής JPilot"
 
-#: src/editjpilot.c:319
+#: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Επιπλέον διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας"
 
-#: src/editjpilot.c:408
+#: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη νέας καταχώρησης JPilot"
 
-#: src/editldap.c:164
-msgid "Connected successfully to server"
+#: src/editldap_basedn.c:143
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "Επεξεργασία LDAP - Επιλογή βάσης αναζήτησης"
+
+#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
+msgid "Hostname"
+msgstr "Όνομα διακομιστή"
+
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:107
+msgid "Port"
+msgstr "Θύρα"
+
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
+msgid "Search Base"
+msgstr "Βάση αναζήτησης"
+
+#: src/editldap_basedn.c:204
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "Διαθέσιμες βάσεις αναζήτησης"
+
+#: src/editldap_basedn.c:294
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση των βάσεων αναζήτησης από το διακομιστή - "
+"παρακαλώ κάντε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα"
 
-#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
-#, fuzzy
+#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή"
+
+#: src/editldap.c:153
+msgid "A Name must be supplied."
+msgstr "Θα πρέπει να οριστεί ένα όνομα."
+
+#: src/editldap.c:165
+msgid "A Hostname must be supplied for the server."
+msgstr "Θα πρέπει να εισάγετε ένα όνομα διακομιστή."
 
-#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+#: src/editldap.c:178
+msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:275
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr "Η σύνδεση με το διακομιστή πραγματοποιήθηκε επιτυχώς"
+
+#: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
 msgid "Edit LDAP Server"
+msgstr "Επεξεργασία με το διακομιστή LDAP"
+
+#: src/editldap.c:434
+msgid "A name that you wish to call the server."
+msgstr "Πως θέλετε να ονομάσετε το διακομιστή."
+
+#: src/editldap.c:449
+msgid ""
+"This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
+"be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
+"be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
+"computer as Sylpheed-Claws."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
-msgid "Hostname"
+#: src/editldap.c:470
+msgid "TLS"
+msgstr "TLS"
+
+#: src/editldap.c:471
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: src/editldap.c:475
+msgid ""
+"Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
+"TLS_CACERTDIR fields)."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
-#, fuzzy
-msgid "Port"
-msgstr "Åêôýðùóç"
+#: src/editldap.c:480
+msgid ""
+"Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
+"TLS_CACERTDIR fields)."
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:328
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:494
+msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
+msgstr ""
+"Η θύρα που αναμένει συνδέσεις ο διακομιστής. Η προεπιλεγμένη είναι η 389."
+
+#: src/editldap.c:498
 msgid " Check Server "
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+msgstr " Έλεγχος διακομιστή "
 
-#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
-#, fuzzy
-msgid "Search Base"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+#: src/editldap.c:503
+msgid "Press this button to test the connection to the server."
+msgstr "Πιέστε αυτό το κουμπί για να δοκιμάσετε τη σύνδεση με το διακομιστή."
 
-#: src/editldap.c:390
-#, fuzzy
-msgid "Search Criteria"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+#: src/editldap.c:518
+msgid ""
+"This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
+"Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:397
-#, fuzzy
-msgid " Reset "
-msgstr " ÄéáãñáöÞ"
+#: src/editldap.c:531
+msgid ""
+"Press this button to lookup the name of available directory names on the "
+"server."
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:402
-msgid "Bind DN"
+#: src/editldap.c:589
+msgid "Search Attributes"
+msgstr "Γνωρίσματα αναζήτησης"
+
+#: src/editldap.c:599
+msgid ""
+"A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
+"find a name or address."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:411
-#, fuzzy
-msgid "Bind Password"
-msgstr "Êùäéêüò"
+#: src/editldap.c:603
+msgid " Defaults "
+msgstr " Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις "
 
-#: src/editldap.c:420
-msgid "Timeout (secs)"
+#: src/editldap.c:608
+msgid ""
+"This resets the attribute names to a default value that should find most "
+"names and addresses during a name or address search process."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:434
-msgid "Maximum Entries"
+#: src/editldap.c:615
+msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
-msgid "Basic"
-msgstr "ÂáóéêÜ"
+#: src/editldap.c:631
+msgid ""
+"This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
+"result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
+"in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
+"improve the response time when attempting to search for the same name or "
+"address on subsequent address completion requests. The cache will be "
+"searched in preference to performing a new server search request. The "
+"default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
+"servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
+"This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
+"more memory to cache results."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:649
+msgid "Include server in dynamic search"
+msgstr "Συμπερίληψη διακομιστή στη δυναμική αναζήτηση"
+
+#: src/editldap.c:655
+msgid ""
+"Check this option to include this server for dynamic searches when using "
+"address completion."
+msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:462
-msgid "Extended"
+#: src/editldap.c:662
+msgid "Match names 'containing' search term"
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:668
+msgid ""
+"Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
+"\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
+"search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
+"performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
+"searches against other address interfaces."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:547
+#: src/editldap.c:723
 #, fuzzy
-msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
+msgid "Bind DN"
+msgstr "Προς Κάτω"
 
-#: src/editldap_basedn.c:141
-msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+#: src/editldap.c:733
+msgid ""
+"The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
+"usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
+"as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
+"performing a search."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap_basedn.c:202
-msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr ""
+#: src/editldap.c:741
+#, fuzzy
+msgid "Bind Password"
+msgstr "Κωδικός Nickserv:"
 
-#: src/editldap_basedn.c:286
-msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+#: src/editldap.c:752
+msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
 
-#: src/editvcard.c:96
+#: src/editldap.c:758
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr "Λήξη χρονικού ορίου (δευτ)"
+
+#: src/editldap.c:773
+msgid "The timeout period in seconds."
+msgstr "Το χρονικό όριο σε δευτερόλεπτα."
+
+#: src/editldap.c:777
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr "Μέγιστες εγγραφές"
+
+#: src/editldap.c:792
+msgid ""
+"The maximum number of entries that should be returned in the search result."
+msgstr "Ο μέγιστος αριθμός εγγραφών του αποτελέσματος της αναζήτησης."
+
+#: src/editldap.c:808
+msgid "Basic"
+msgstr "Βασικά"
+
+#: src/editldap.c:809
+msgid "Search"
+msgstr "Αναζήτηση"
+
+#: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:411
+msgid "Extended"
+msgstr "Εκτεταμένο"
+
+#: src/editldap.c:1037
+msgid "Add New LDAP Server"
+msgstr "Προσθήκη νέου διακομιστή LDAP"
+
+#: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο δε φαίνεται να είναι έγκυρη μορφή vCard."
 
-#: src/editvcard.c:132
-#, fuzzy
+#: src/editvcard.c:116
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή αρχείου vCard"
 
-#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+#: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία εγγραφής vCard"
 
-#: src/editvcard.c:296
+#: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη νέας εγγραφής vCard"
 
-#: src/exphtmldlg.c:99
+#: src/exphtmldlg.c:113
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+msgstr "Παρακαλώ εισάγετε τον κατάλογο και αρχείο εξόδου που θα δημιουργηθούν."
 
-#: src/exphtmldlg.c:102
+#: src/exphtmldlg.c:116
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr ""
+msgstr "Επιλέξτε φύλλο στυλ και μορφοποίησης."
 
-#: src/exphtmldlg.c:105
+#: src/exphtmldlg.c:119 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Η εξαγωγή έγινε με επιτυχία."
 
-#: src/exphtmldlg.c:152
+#: src/exphtmldlg.c:184
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:155
+#: src/exphtmldlg.c:187 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Δημιουργία καταλόγου"
 
-#: src/exphtmldlg.c:164
+#: src/exphtmldlg.c:196
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του καταλόγου προορισμού για το αρχείο HTML:\n"
+"%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:166
+#: src/exphtmldlg.c:198 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Η δημιουργία του καταλόγου απέτυχε"
 
-#: src/exphtmldlg.c:316
-msgid "Select HTML Output File"
-msgstr ""
+#: src/exphtmldlg.c:240
+msgid "Error creating HTML file"
+msgstr "Σφάλμα κατά τη δημιουργία του αρχείου HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:385
+#: src/exphtmldlg.c:326
+msgid "Select HTML output file"
+msgstr "Επιλογή εξαγόμενου αρχείου HTML"
+
+#: src/exphtmldlg.c:390
 msgid "HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "Εξαγωγή αρχείου HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:441
+#: src/exphtmldlg.c:399 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
+#: src/importldif.c:682
+msgid "B_rowse"
+msgstr "Πε_ριήγηση"
+
+#: src/exphtmldlg.c:452
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "Φύλλο στυλ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:460 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1632
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2299 src/mainwindow.c:964 src/prefs_account.c:661
+#: src/summaryview.c:4735
+msgid "None"
+msgstr "Κανένα"
+
+#: src/exphtmldlg.c:461 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
 msgid "Default"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "Προεπιλεγμένο"
 
-#: src/exphtmldlg.c:460
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:462 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:131
 msgid "Full"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Πλήρες"
 
-#: src/exphtmldlg.c:466
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:463
 msgid "Custom"
-msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
+msgstr "Προσαρμοσμένο"
 
-#: src/exphtmldlg.c:472
+#: src/exphtmldlg.c:464
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "Προσαρμοσμένο-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:478
+#: src/exphtmldlg.c:465
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "Προσαρμοσμένο-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:484
+#: src/exphtmldlg.c:466
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "Προσαρμοσμένο-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:498
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:473
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Πλήρης μορφή ονόματος"
 
-#: src/exphtmldlg.c:505
+#: src/exphtmldlg.c:481
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr ""
+msgstr "Όνομα, επώνυμο"
 
-#: src/exphtmldlg.c:511
+#: src/exphtmldlg.c:482
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr ""
+msgstr "Επώνυμο, όνομα"
 
-#: src/exphtmldlg.c:525
+#: src/exphtmldlg.c:489
+#, fuzzy
 msgid "Color Banding"
-msgstr ""
+msgstr "Επικόλληση Χρωμάτων"
 
-#: src/exphtmldlg.c:531
-msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr ""
+#: src/exphtmldlg.c:495
+msgid "Format Email Links"
+msgstr "Μορφοποίηση δεσμών ηλεκτρονικών διευθύνσεων αλληλογραφίας"
 
-#: src/exphtmldlg.c:537
+#: src/exphtmldlg.c:501
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Μορφοποίηση γνωρισμάτων χρήστη"
 
-#: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
-#, fuzzy
-msgid "File Name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+#: src/exphtmldlg.c:556 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
+msgid "File Name :"
+msgstr "Όνομα αρχείου :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:597
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:566
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+msgstr "Άνοιγμα στον περιηγητή"
 
-#: src/exphtmldlg.c:626
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:598
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
-
-#. Button panel
-#: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
-#, fuzzy
-msgid "Prev"
-msgstr "ÅðéëïãÝò"
+msgstr "Εξαγωγή ευρετηρίου διευθύνσεων σε αρχείο HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
-msgid "Next"
-msgstr "Åðüìåíï"
-
-#: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:664 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Πληροφορίες αρχείου"
 
-#: src/exphtmldlg.c:691
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:665
 msgid "Format"
-msgstr "Ðñïþèçóç"
+msgstr "Μορφοποίηση"
 
-#: src/export.c:127
-msgid "Export"
-msgstr "ÅîáãùãÞ"
+#: src/expldifdlg.c:111
+msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
+msgstr "Παρακαλώ εισάγετε τον κατάλογο και αρχείο LDIF προς δημιουργία."
 
-#: src/export.c:146
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
+#: src/expldifdlg.c:114
+msgid "Specify parameters to format distinguished name."
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:156
-msgid "Source dir:"
-msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
+#: src/expldifdlg.c:190
+#, c-format
+msgid ""
+"LDIF Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
 
-#: src/export.c:161
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
+#: src/expldifdlg.c:202
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for LDIF file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του καταλόγου προορισμού για το αρχείο LDIF:\n"
+"%s"
 
-#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
-#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
-msgid " Select... "
-msgstr "ÅðéëïãÞ... "
+#: src/expldifdlg.c:247
+msgid "Suffix was not supplied"
+msgstr "Δε δόθηκε κατάληξη"
 
-#: src/export.c:219
-msgid "Select exporting file"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
+#: src/expldifdlg.c:249
+msgid ""
+"A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
+"you wish to proceed without a suffix?"
+msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:799
-#, fuzzy
-msgid "Full Name"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+#: src/expldifdlg.c:267
+msgid "Error creating LDIF file"
+msgstr "Σφάλμα κατά τη δημιουργία αρχείου LDIF"
 
-#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
-msgid "Attributes"
+#: src/expldifdlg.c:342
+msgid "Select LDIF output file"
+msgstr "Επιλέξτε αρχείο εξόδου LDIF"
+
+#: src/expldifdlg.c:406
+msgid "LDIF Output File"
+msgstr "Αρχείο προορισμού LDIF"
+
+#: src/expldifdlg.c:467
+msgid "Suffix"
+msgstr "Κατάληξη"
+
+#: src/expldifdlg.c:479
+msgid ""
+"The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
+"entry. Examples include:\n"
+"  dc=sylpheed,dc=org\n"
+"  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
+"  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1004
-#, fuzzy
-msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+#: src/expldifdlg.c:488
+msgid "Relative DN"
+msgstr "Σχετικό DN"
 
-#: src/exporthtml.c:1116
-msgid "Name already exists but is not a directory."
+#: src/expldifdlg.c:495
+msgid "Unique ID"
+msgstr "Μοναδικό αναγνωριστικό"
+
+#: src/expldifdlg.c:503
+msgid ""
+"The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
+"to:\n"
+"  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1119
-msgid "No permissions to create directory."
+#: src/expldifdlg.c:516
+msgid ""
+"The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
+"similar to:\n"
+"  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1122
-msgid "Name is too long."
+#: src/expldifdlg.c:529
+msgid ""
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
+"formatted similar to:\n"
+"  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
-#: src/exporthtml.c:1125
-#, fuzzy
-msgid "Not specified."
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/expldifdlg.c:543
+msgid ""
+"The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
+"LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
+"\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
+"Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
+"available RDN options that will be used to create the DN."
+msgstr ""
 
-#: src/folder.c:408
-#, fuzzy
-msgid "Counting total number of messages...\n"
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
+#: src/expldifdlg.c:556
+msgid "Use DN attribute if present in data"
+msgstr ""
 
-#: src/foldersel.c:146
-msgid "Select folder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+#: src/expldifdlg.c:563
+msgid ""
+"The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
+"LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
+"address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
+"above will be used if the DN user attribute is not found."
+msgstr ""
+
+#: src/expldifdlg.c:574
+msgid "Exclude record if no Email Address"
+msgstr "Εξαίρεση εγγραφής αν δεν υπάρχει διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας"
+
+#: src/expldifdlg.c:581
+msgid ""
+"An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
+"option to ignore these records."
+msgstr ""
+"Το ευρετήριο διευθύνσεων μπορεί να περιέχει εγγραφές χωρίς διευθύνσεις "
+"email. Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να αγνοείτε αυτές τις εγγραφές."
+
+#: src/expldifdlg.c:669
+msgid "Export Address Book to LDIF File"
+msgstr "Εξαγωγή ευρετηρίου διευθύνσεων σε αρχείο LDIF"
+
+#: src/expldifdlg.c:737
+msgid "Distguished Name"
+msgstr "Διακεκριμένο όνομα"
+
+#: src/export.c:120 src/summaryview.c:6069
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Εξαγωγή σε αρχείο mbox"
+
+#: src/export.c:139
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr ""
+"Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να εξάγετε και το αρχείο mbox προορισμού."
+
+#: src/export.c:150
+msgid "Source folder:"
+msgstr "Πηγαίος φάκελος:"
+
+#: src/export.c:156 src/import.c:150
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Αρχείο mbox:"
+
+#: src/export.c:211
+msgid "Target mbox filename can't be left empty."
+msgstr "Το αρχείο mbox προορισμού δε μπορεί να μείνει κενό."
+
+#: src/export.c:216
+msgid "Source folder can't be left empty."
+msgstr "Ο πηγαίος φάκελος δεν μπορεί να μείνει κενός."
+
+#: src/export.c:229
+msgid "Can't find the source folder."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η εύρεση του πηγαίου φακέλου."
+
+#: src/export.c:252
+msgid "Select exporting file"
+msgstr "Επιλογή αρχείου εξαγωγής"
+
+#: src/exporthtml.c:805
+msgid "Full Name"
+msgstr "Πλήρες όνομα"
+
+#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
+msgid "Attributes"
+msgstr "Γνωρίσματα"
+
+#: src/exporthtml.c:1010
+msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
+msgstr "Ευρετήριο διευθύνσεων Sylpheed-Claws"
+
+#: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
+msgid "Name already exists but is not a directory."
+msgstr "Το όνομα υπάρχει ήδη αλλά δεν είναι κατάλογος"
+
+#: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
+msgid "No permissions to create directory."
+msgstr "Δεν επαρκούν τα δικαιώματα για τη δημιουργία καταλόγου."
+
+#: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
+msgid "Name is too long."
+msgstr "Το όνομα είναι πολύ μακρύ."
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
+#: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
+msgid "Not specified."
+msgstr "Δεν ορίστηκε."
+
+#: src/folder.c:1275 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:208
 msgid "Inbox"
-msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
+msgstr "Εισερχόμενα"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1279 src/foldersel.c:375
 msgid "Sent"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "Σταλμένα"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
+#: src/folder.c:1283 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:211
 msgid "Queue"
-msgstr "ÏõñÜ"
+msgstr "Ουρά"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
+#: src/folder.c:1287 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:212
+#: src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:399 src/toolbar.c:490
 msgid "Trash"
-msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
+msgstr "Διαγραμμένα"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1291 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:210
 msgid "Drafts"
-msgstr "Ðñü÷åéñá"
+msgstr "Πρόχειρα"
 
-#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
-msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
+#: src/folder.c:1562
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Επεξεργασία (%s)...\n"
 
-#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
-msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+#: src/folder.c:1935 src/inc.c:634
+msgid "Filtering messages...\n"
+msgstr "Φιλτράρισμα μηνυμάτων...\n"
 
-#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
-msgid "/_Delete folder"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+#: src/folder.c:2477
+#, c-format
+msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
+msgstr "Λήψη όλων των μηνυμάτων στο %s...\n"
 
-#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
-msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
+#: src/folder.c:2766
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "Μετακίνηση %s στο %s...\n"
 
-#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
-#: src/folderview.c:331
-#, fuzzy
-msgid "/_Processing..."
-msgstr "/Åêôýðùóç..."
+#: src/folder.c:3035
+#, c-format
+msgid "Updating cache for %s..."
+msgstr "Ενημέρωση προσωρινής μνήμης για το %s..."
 
-#: src/folderview.c:276
-#, fuzzy
-msgid "/_Scoring..."
-msgstr "/Åêôýðùóç..."
+#: src/folder.c:3739
+msgid "Processing messages..."
+msgstr "Επεξεργασία μηνυμάτων..."
 
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
-#, fuzzy
-msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+#: src/foldersel.c:228
+msgid "Select folder"
+msgstr "Επιλογή φακέλου"
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
-#, fuzzy
-msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+#: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:129
+msgid "NewFolder"
+msgstr "ΝέοςΦάκελος"
 
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
-#, fuzzy
-msgid "/R_escan folder tree"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+#: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:135
+#: src/mh_gtk.c:238
+#, c-format
+msgid "'%c' can't be included in folder name."
+msgstr "Το `%c' δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε όνομα φακέλου."
 
-#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
-#, fuzzy
-msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+#: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:162 src/imap_gtk.c:216 src/mh_gtk.c:145
+#: src/mh_gtk.c:245
+#, c-format
+msgid "The folder '%s' already exists."
+msgstr "Ο φάκελος '%s' υπάρχει ήδη."
 
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
-#, fuzzy
-msgid "/S_coring..."
-msgstr "/Åêôýðùóç..."
+#: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:168 src/mh_gtk.c:151
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder '%s'."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η δημιουργία φακέλου '%s'."
 
-#: src/folderview.c:311
-#, fuzzy
-msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ IMAP4 server"
+#: src/folderview.c:286
+msgid "/Mark all re_ad"
+msgstr "/Σημείωση όλων ως _αναγνωσμένα"
 
-#: src/folderview.c:323
-msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
+#: src/folderview.c:287
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/Αναζήτηση _στο φάκελο..."
 
-#: src/folderview.c:325
-msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/Process_ing..."
+msgstr "/Επεξεργασ_ία..."
 
-#: src/folderview.c:327
-#, fuzzy
-msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ newsgroup"
+# Untranslatable
+#: src/folderview.c:293
+msgid "/------trashsep"
+msgstr "/------trashsep"
 
-#: src/folderview.c:353
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êáôáëüãùí...\n"
+#: src/folderview.c:294
+msgid "/Empty _trash..."
+msgstr "/Ά_δειασμα απορριμμάτων..."
 
-#: src/folderview.c:357
+# Untranslatable
+#: src/folderview.c:298
+msgid "/------queuesep"
+msgstr "/------queuesep"
+
+#: src/folderview.c:299
+msgid "/Send _queue..."
+msgstr "/Ου_ρά αποστολής..."
+
+#: src/folderview.c:442 src/prefs_actions.c:450
+#: src/prefs_filtering_action.c:585 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:730
 msgid "New"
-msgstr "ÍÝá"
+msgstr "Νέα"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:443 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
-msgstr "ÁäéÜâáóôá"
+msgstr "Αδιάβαστα"
 
-#: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
+#. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
+#: src/folderview.c:445 src/summaryview.c:491
 msgid "#"
-msgstr "áñ."
+msgstr "αρ."
 
-#: src/folderview.c:576
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí...\n"
-
-#: src/folderview.c:577
+#: src/folderview.c:678
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
+msgstr "Θέτω τις πληροφορίες φακέλων..."
+
+#: src/folderview.c:732 src/summaryview.c:3278
+msgid "Mark all as read"
+msgstr "Σημείωση όλων ως αναγνωσμένα"
 
-#: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:733 src/summaryview.c:3279
+msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
+msgstr ""
+"Θέλετε πράγματι να σημειώσετε όλα τα μηνύματα στο φάκελο ως αναγνωσμένα;"
+
+#: src/folderview.c:1018
+msgid ""
+"You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
+"Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
+"disabled.\n"
+"\n"
+"You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
+msgstr ""
+"Έχετε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς IMAP. Όμως, αυτή η έκδοση του "
+"Sylpheed-Claws δεν ενσωματώνει υποστήριξη για IMAP και οι λογαριασμοί σας "
+"έχουν απενεργοποιηθεί.\n"
+"\n"
+"Πιθανόν να χρειάζεται να εγκαταστήσετε το libetpan και να μεταγλωττίσετε "
+"ξανά το Sylpheed-Claws."
+
+#: src/folderview.c:1035 src/imap.c:3110 src/mainwindow.c:3696 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
+msgstr "Σάρωση φακέλων %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:1039 src/imap.c:3115 src/mainwindow.c:3701 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+msgstr "Σάρωση φακέλου %s ..."
 
-#: src/folderview.c:803
-#, fuzzy
-msgid "Rescanning folder tree..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+#: src/folderview.c:1066
+msgid "Rebuild folder tree"
+msgstr "Επαναδημιουργία διάταξης φακέλων"
 
-#: src/folderview.c:822
-#, fuzzy
-msgid "Rescanning all folder trees..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+#: src/folderview.c:1067
+msgid ""
+"Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Με αυτή τη λειτουργία θα αφαιρεθούν τα τοπικά αντίγραφα. Θέλετε να "
+"συνεχίσετε;"
 
-#: src/folderview.c:1618
-#, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
+#: src/folderview.c:1077
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "Επαναδημιουργία διάταξης φακέλων..."
 
-#: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
-msgid "NewFolder"
-msgstr "NewFolder"
+#: src/folderview.c:1079
+msgid "Scanning folder tree..."
+msgstr "Σάρωση φακέλων..."
 
-#: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
+#: src/folderview.c:1197
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "Έλεγχος για νέα μηνύματα σε όλους τους φακέλους..."
 
-#: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
-#: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:2031
 #, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
+msgid "Closing Folder %s..."
+msgstr "Κλείσιμο φακέλου %s..."
 
-#: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
+#: src/folderview.c:2070
 #, c-format
-msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "Άνοιγμα φακέλου %s..."
 
-#: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
-#, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
+#: src/folderview.c:2083
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του φακέλου."
 
-#: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
-msgid "Rename folder"
-msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
+#: src/folderview.c:2242 src/mainwindow.c:1962
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Άδειασμα απορριμμάτων"
+
+#: src/folderview.c:2243
+msgid "Delete all messages in trash?"
+msgstr "Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα απορρίμματα;"
+
+#: src/folderview.c:2244 src/mainwindow.c:1964
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr "+_Άδειασμα απορριμμάτων"
+
+#: src/folderview.c:2288 src/inc.c:1447 src/toolbar.c:2091
+msgid "Offline warning"
+msgstr "Προειδοποίηση εργασίας δίχως σύνδεση"
+
+#: src/folderview.c:2289 src/toolbar.c:2092
+msgid "You're working offline. Override?"
+msgstr "Εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Θέλετε να το παρακάμψετε;"
 
-#: src/folderview.c:2027
+#: src/folderview.c:2300 src/toolbar.c:2111
+msgid "Send queued messages"
+msgstr "Αποστολή μηνυμάτων στην ουρά"
+
+#: src/folderview.c:2301 src/toolbar.c:2112
+msgid "Send all queued messages?"
+msgstr "Αποστολή όλων των μηνυμάτων στην ουρά;"
+
+#: src/folderview.c:2302 src/messageview.c:562 src/messageview.c:579
+#: src/prefs_account.c:1030 src/toolbar.c:2113
+msgid "_Send"
+msgstr "_Αποστολή"
+
+#: src/folderview.c:2310 src/toolbar.c:2131
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Συνέβησαν σφάλματα κατά την αποστολή των μηνυμάτων στην ουρά."
+
+#: src/folderview.c:2313 src/main.c:1263 src/toolbar.c:2134
 #, c-format
 msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
+"Some errors occurred while sending queued messages:\n"
+"%s"
 msgstr ""
-"¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
-"ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
+"Συνέβησαν σφάλματα κατά την αποστολή των μηνυμάτων στην ουρά:\n"
+"%s"
 
-#: src/folderview.c:2029
-msgid "Delete folder"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+#: src/folderview.c:2380
+#, c-format
+msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
+msgstr "Θέλετε πράγματι να κάνετε το φάκελο '%s' υποφάκελο του '%s';"
 
-#: src/folderview.c:2038
+#: src/folderview.c:2383
+msgid "Move folder"
+msgstr "Μετακίνηση φακέλου"
+
+#: src/folderview.c:2394
 #, c-format
-msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Μετακίνηση του %s στο %s..."
 
-#: src/folderview.c:2091
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+#: src/folderview.c:2423
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Ο προορισμός και η πηγή είναι τα ίδια."
+
+#: src/folderview.c:2426
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr ""
-"Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï mailbox `%s' ;\n"
-"(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
+"Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ενός φακέλου μέσα σε έναν υπο-φάκελο του."
 
-#: src/folderview.c:2093
-msgid "Remove folder"
-msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
+#: src/folderview.c:2429
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση φακέλων μεταξύ γραμματοκιβωτίων."
 
-#: src/folderview.c:2127
-msgid ""
-"Input the name of new folder:\n"
-"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
-" append `/' at the end of the name)"
-msgstr ""
-"Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
-"(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
-" ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
+#: src/folderview.c:2432
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Η μετακίνηση απέτυχε!"
 
-#: src/folderview.c:2197
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ï IMAP4 server `%s';"
+#: src/folderview.c:2468
+#, c-format
+msgid "Processing configuration for folder %s"
+msgstr "Προετοιμασία ρυθμίσεων φακέλου %s"
 
-#: src/folderview.c:2198
-#, fuzzy
-msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
+#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1409 src/summaryview.c:3945
+#: src/toolbar.c:178
+msgid "Print"
+msgstr "Εκτύπωση"
 
-#: src/folderview.c:2331
+#: src/gedit-print.c:244
+msgid "Preparing pages..."
+msgstr "Προετοιμασία σελίδων..."
+
+#: src/gedit-print.c:271
 #, c-format
-msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
+msgid "Rendering page %d of %d..."
+msgstr "Μορφοποίηση σελίδας %d από %d..."
 
-#: src/folderview.c:2332
-msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ newsgroup"
+#: src/gedit-print.c:273
+#, c-format
+msgid "Printing page %d of %d..."
+msgstr "Εκτύπωση σελίδας %d από %d..."
 
-#: src/folderview.c:2367
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
+#: src/gedit-print.c:295
+msgid "Print preview"
+msgstr "Προεπισκόπηση εκτύπωσης"
 
-#: src/folderview.c:2368
-#, fuzzy
-msgid "Delete news account"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
+#: src/gedit-print.c:451
+msgid "Page %N of %Q"
+msgstr "Σελίδα %N από %Q"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-#, fuzzy
-msgid "Subscribe to newsgroup"
-msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Συνδρομές νέων"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
-msgid "Select newsgroups to subscribe."
-msgstr ""
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
+msgstr "Επιλέξτε ομάδες συζητήσεων/νέων που θα εγγραφείτε:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+msgstr "Εύρεση ομάδων:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
-#, fuzzy
 msgid " Search "
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgstr " Αναζήτηση "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Newsgroups:"
+msgstr "Όνομα ομάδας συζητήσεων"
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Messages"
-msgstr "ÌÞíõìá"
+msgstr "Μηνύματα"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Type"
-msgstr "Ôýðïò MIME"
-
-#: src/grouplistdialog.c:243
-msgid "Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Τύπος"
 
-#: src/grouplistdialog.c:347
+#: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
-msgstr ""
+msgstr "ελεγχόμενο"
 
-#: src/grouplistdialog.c:349
+#: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "μόνο για ανάγνωση"
 
-#: src/grouplistdialog.c:351
+#: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "άγνωστο"
 
-#: src/grouplistdialog.c:398
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:412
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη της λίστας ομάδων συζητήσεων."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1168
 msgid "Done."
-msgstr "ÔÝëïò"
+msgstr "Έγινε."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:219
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:227
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:470
-#, fuzzy
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
+msgstr "Λήφθηκαν %d ομάδες συζητήσεων (%s αναγνωσμένα)"
 
-#: src/gtkspell.c:500
-#, c-format
-msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:226
+msgid "/_Open with Web browser"
+msgstr "/_Άνοιγμα με τον περιηγητή ιστοσελίδων"
 
-#: src/gtkspell.c:508
-#, c-format
-msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:227
+msgid "/Copy this _link"
+msgstr "/Αντιγραφή _συνδέσμου"
 
-#: src/gtkspell.c:513
-msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:119
+msgid "About Sylpheed-Claws"
+msgstr "Περί Sylpheed-Claws"
 
-#: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
+#: src/gtk/about.c:161
 #, c-format
-msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
+"Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Ρύθμιση τοπικότητας: %s (σύνολο χαρακτήρων: %s)\n"
+"Λειτουργικό σύστημα: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtkspell.c:565
+#: src/gtk/about.c:170
 #, c-format
-msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
+"Operating System: %s"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Ρύθμιση τοπικότητας: %s (σύνολο χαρακτήρων: %s)\n"
+"Λειτουργικό σύστημα: %s"
 
-#: src/gtkspell.c:571
+#: src/gtk/about.c:179
 #, c-format
-msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
+msgid ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
+"Operating System: unknown"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Ρύθμιση τοπικότητας: %s (σύνολο χαρακτήρων: %s)\n"
+"Λειτουργικό σύστημα: άγνωστο"
 
-#: src/gtkspell.c:594
+#: src/gtk/about.c:194
 #, c-format
-msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
+msgid ""
+"Compiled-in features:\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"Δυνατότητες που περιλήφθηκαν:\n"
+"%s"
 
-#: src/gtkspell.c:622
-msgid "Pspell: removed all paths.\n"
+#: src/gtk/about.c:237
+msgid ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"and the Sylpheed-Claws team"
 msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"και η ομάδα ανάπτυξης του Sylpheed-Claws"
 
-#: src/gtkspell.c:625
-#, c-format
-msgid "Pspell: added path %s.\n"
+#: src/gtk/about.c:280
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
+"\n"
+"For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
 msgstr ""
+"Το Sylpheed-Claws είναι ένα ελαφρύς, γρήγορος και παραμετροποιήσιμος πελάτης "
+"ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.\n"
+"\n"
+"Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την τοποθεσία ιστού του Sylpheed-"
+"Claws:\n"
 
-#: src/gtkspell.c:653
-#, c-format
-msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
+#: src/gtk/about.c:286
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
+"to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Το Sylpheed-Claws είναι ελεύθερο λογισμικό που διανέμεται υπό την άδεια "
+"χρήσης GPL. Εάν θέλετε να κάνετε μια δωρεά στο έργο αυτό μπορείτε να το "
+"κάνετε στο:\n"
 
-#: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
-msgid "Normal Mode"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:293
+msgid "\n"
+msgstr "\n"
 
-#: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
-msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:304
+msgid "_Info"
+msgstr "_Πληροφορίες"
 
-#: src/gtkspell.c:736
-#, c-format
-msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:332
+msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
+msgstr "Η ομάδα του Sylpheed-Claws\n"
 
-#: src/gtkspell.c:767
-msgid "Unknown suggestion mode."
+#: src/gtk/about.c:349
+msgid ""
+"\n"
+"Previous team members\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Πρώην μέλη της ομάδας\n"
 
-#: src/gtkspell.c:986
-msgid "No misspelled word found."
+#: src/gtk/about.c:366
+msgid ""
+"\n"
+"The translation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Η ομάδα μετάφρασης\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1313
-msgid "Replace unknown word"
+#: src/gtk/about.c:383
+msgid ""
+"\n"
+"Documentation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Η ομάδα τεκμηρίωσης\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1323
-#, c-format
-msgid "Replace \"%s\" with: "
+#: src/gtk/about.c:400
+msgid ""
+"\n"
+"Logo\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Σήμα\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1344
+#: src/gtk/about.c:417
 msgid ""
-"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
-"will learn from mistake.\n"
+"\n"
+"Icons\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Εικονίδια\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1459
-#, c-format
+#: src/gtk/about.c:434
 msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
-"%s\n"
+"\n"
+"Contributors\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Συντελεστές\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1467
-#, c-format
-msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:453
+msgid "_Authors"
+msgstr "_Συγγραφείς"
 
-#: src/gtkspell.c:1484
-#, c-format
-msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
+#: src/gtk/about.c:473
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Αυτό το πρόγραμμα είναι ελεύθερο λογισμικό μπορείτε να το  επαναδιανείμετε "
+"και/ή να το τροποποιήσετε υπό τους όρους της Γενικής Δημόσιας Άδειας Χρήσεως "
+"Λογισμικού GNU (GNU General Public Licence) όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το "
+"Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), είτε στην έκδοση 2, "
+"ή (κατά επιλογή σας) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1493
-#, c-format
+#: src/gtk/about.c:479
 msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found.\n"
-"(%s)"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Αυτό το πρόγραμμα διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ "
+"ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ; χωρίς ούτε έμμεση εγγύηση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ "
+"ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Αναφερθείτε στο GNU General Public License για "
+"περισσότερες λεπτομέρειες.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1499
+#: src/gtk/about.c:485
 msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found."
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Θα πρέπει να έχετε λάβει ένα αντίτυπο της άδειας αυτής μαζί με αυτό το "
+"πρόγραμμα. Εάν όχι, γράψτε στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software "
+"Foundation) στη διεύθυνση Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
-msgid "Fast Mode"
+#: src/gtk/about.c:499
+msgid ""
+"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
+"the OpenSSL Toolkit ("
 msgstr ""
+"Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project "
+"για χρήση στο OpenSSL Toolkit ("
 
-#: src/gtkspell.c:1760
-#, c-format
-msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:503
+msgid ").\n"
+msgstr ").\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1773
-msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:515
+msgid "_License"
+msgstr "_Άδεια"
 
-#: src/gtkspell.c:1782
-msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:299
+msgid "Orange"
+msgstr "Πορτοκαλί"
 
-#: src/gtkspell.c:1791
-#, fuzzy
-msgid "Replace with..."
-msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:303
+msgid "Red"
+msgstr "Κόκκινο"
 
-#: src/gtkspell.c:1801
-#, c-format
-msgid "Check with %s"
-msgstr ""
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:307
+msgid "Pink"
+msgstr "Ροζ"
 
-#: src/gtkspell.c:1819
-msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:311
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Μπλε ουρανού"
 
-#: src/gtkspell.c:1830
-#, fuzzy
-msgid "Others..."
-msgstr "¶ëëá"
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:315
+msgid "Blue"
+msgstr "Μπλε"
 
-#: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
-#, fuzzy
-msgid "More..."
-msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
+#: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:319
+msgid "Green"
+msgstr "Πράσινο"
 
-#: src/gtkspell.c:1893
-#, c-format
-msgid "Dictionary: %s"
-msgstr ""
+#: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:323
+msgid "Brown"
+msgstr "Καφέ"
 
-#: src/gtkspell.c:1905
-#, c-format
-msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr ""
+#: src/gtk/foldersort.c:142
+msgid "Set folder order"
+msgstr "Ορισμός σειράς κατάταξης φακέλων"
 
-#: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
-msgid "Check while typing"
+#: src/gtk/foldersort.c:172
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
 msgstr ""
+"Μετακινήστε τους φακέλους πάνω ή κάτω για να αλλάξετε\n"
+"τη σειρά ταξινόμησης στην προβολή φακέλων."
 
-#: src/gtkspell.c:1972
-msgid "Change dictionary"
-msgstr ""
+#: src/gtk/foldersort.c:196
+msgid "Folders"
+msgstr "Φάκελοι"
 
-#: src/gtkspell.c:2126
-#, c-format
-msgid ""
-"The spell checker could not change dictionary.\n"
-"%s"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
+msgid "Configuration"
+msgstr "Ρυθμίσεις"
 
-#: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
-msgid "Abcdef"
-msgstr "Áâãäåæ"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
+msgid "Configuration options for the print job"
+msgstr "Ρυθμίσεις εργασίας εκτύπωσης"
 
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôçí áðåéêüíéóç êåöáëßäáò...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
+#, fuzzy
+msgid "Source Buffer"
+msgstr "Πηγαίος Buffer"
 
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
-msgid "(No From)"
-msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
+msgid "GtkTextBuffer object to print"
+msgstr "Αντικείμενο GtkTextBuffer για εκτύπωση"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
+msgid "Tabs Width"
+msgstr "Πλάτος καρτελών"
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
+msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
+msgstr "Πλάτος στηλών σε χαρακτήρες διαστήματος"
 
-#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá öïñôþóù ôçí åéêüíá."
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
+msgid "Wrap Mode"
+msgstr "Λειτουργία αναδίπλωσης"
 
-#: src/imap.c:357
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
+msgid "Word wrapping mode"
+msgstr "Αναδίπλωση κειμένου"
 
-#: src/imap.c:395
-#, fuzzy
-msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
+msgid "Highlight"
+msgstr "Υπογράμμιση"
 
-#: src/imap.c:402
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "äçìéïõñãßá IMAP4 óýíäåóçò óôï %s:%d ...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
+msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
+msgstr "Αν θα γίνεται εκτύπωση του εγγράφου με επισήμανση σύνταξης"
 
-#: src/imap.c:585
-#, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "ôï ìÞíõìá %d åßíáé Þäç óôç ìíÞìç.\n"
-
-#: src/imap.c:599
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't select mailbox %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
+msgid "Font"
+msgstr "Γραμματοσειρά"
 
-#: src/imap.c:604
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
+msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
+msgstr ""
+"Γραμματοσειρά του Gnome που θα χρησιμοποιηθεί στο κείμενο του εγγράφου (υπό "
+"κατάργηση)"
 
-#: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ìÞíõìá %d\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
+msgid "Font Description"
+msgstr "Περιγραφή γραμματοσειράς"
 
-#: src/imap.c:638 src/imap.c:647
-#, c-format
-msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï ìÞíõìá %s\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
+msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr ""
+"Γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί στο κείμενο του εγγράφου (π.χ. "
+"\"Monospace 10\")"
 
-#: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
-#: src/mh.c:614
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "ï ðçãáßïò êáôÜëïãïò åßíáé ßäéïò ìå ôïí êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý.\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
+msgid "Numbers Font"
+msgstr "Γραμματοσειρά αριθμών"
 
-#: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
-#, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
+msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
+msgstr ""
+"Όνομα γραμματοσειράς Gnome για χρήση στους αριθμούς γραμμής (υπό κατάργηση)"
 
-#: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "ÁíôéãñÜöù ôï ìÞíõìá %s%c%d óôï %s ...\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
+msgid "Font description to use for the line numbers"
+msgstr "Περιγραφή γραμματοσειράς για χρήση στους αριθμούς γραμμής"
 
-#: src/imap.c:887
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
+msgid "Print Line Numbers"
+msgstr "Εκτύπωση αριθμών γραμμής"
 
-#: src/imap.c:894 src/imap.c:934
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
+msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
+msgstr ""
+"Διάστημα των εκτυπωμένων αριθμών γραμμής (με 0 δεν εκτυπώνονται αριθμοί)"
 
-#: src/imap.c:927
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: 1:%d\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
+msgid "Print Header"
+msgstr "Επικεφαλίδα εκτύπωσης"
 
-#: src/imap.c:1105
-#, fuzzy
-msgid "error occured while getting LIST.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
+msgid "Whether to print a header in each page"
+msgstr "Εάν θα εκτυπώνεται κεφαλίδα σε κάθε σελίδα"
 
-#: src/imap.c:1223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create '%s'\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
+msgid "Print Footer"
+msgstr "Εκτύπωση υποσέλιδου"
 
-#: src/imap.c:1228
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
+msgid "Whether to print a footer in each page"
+msgstr "Εάν θα εκτυπώνεται υποσέλιδο σε κάθε σελίδα"
 
-#: src/imap.c:1291
-#, fuzzy
-msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
+msgid "Header and Footer Font"
+msgstr "Γραμματοσειρά κεφαλίδας και υποσέλιδου"
 
-#: src/imap.c:1312
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
+msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
+msgstr ""
+"Όνομα γραμματοσειράς Gnome για χρήση στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα (σε "
+"αχρηστία)"
 
-#: src/imap.c:1383
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
+msgid "Header and Footer Font Description"
+msgstr "Περιγραφή κεφαλίδας και υποσέλιδου"
 
-#: src/imap.c:1449
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
+msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
+msgstr "Γραμματοσειρά κεφαλίδας και υποσέλιδου (π.χ. \"Monospace 10\")"
 
-#: src/imap.c:1482
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôïí öÜêåëï\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:606
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Δεν επιλέχθηκε λεξικό."
 
-#: src/imap.c:1490
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá ôïí öÜêåëï.\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1815 src/gtk/gtkaspell.c:2095
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Κανονική λειτουργία"
 
-#: src/imap.c:1512
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôïí öÜêåëï: %s\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1821 src/gtk/gtkaspell.c:2106
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "Λειτουργία κακού ορθογράφου"
 
-#: src/imap.c:1547
-#, c-format
-msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
-msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá ìçíýìáôá %d - %d ... "
+#: src/gtk/gtkaspell.c:870
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "Άγνωστη κατάσταση προτάσεων."
 
-#: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
-#: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
-#: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
-#: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
-#: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
-#: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
-msgid "done.\n"
-msgstr "Ýãéíå.\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1154
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "Δε βρέθηκε ανορθόγραφη λέξη."
 
-#: src/imap.c:1580
-msgid "Deleting all cached messages... "
-msgstr "ÄéáãñÜöù üëá ôá ìçíýìáôá áðü ôç ìíÞìç... "
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1502
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "Αντικατάσταση άγνωστης λέξης"
 
-#: src/imap.c:1596
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1517
 #, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
 msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Αντικατάσταση του \"%s\" με: </span>"
 
-#: src/imap.c:1614
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
-
-#: src/imap.c:1621
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
-
-#: src/imap.c:1637
-msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1562
+msgid ""
+"Holding down Control key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1711
-msgid "can't get namespace\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1809 src/gtk/gtkaspell.c:2084
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "Γρήγορη λειτουργία"
 
-#: src/imap.c:2250
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1916
 #, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr "Το \"%s\" είναι άγνωστο στο %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1930
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "Μόνο για αυτή την συνεδρία"
 
-#: src/imap.c:2370
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "Ç åßóïäïò óôï IMAP4 áðÝôõ÷å.\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1940
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "Προσθήκη στο προσωπικό λεξικό"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1950
+msgid "Replace with..."
+msgstr "Αντικατάσταση με..."
 
-#: src/imap.c:2625
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1963
 #, c-format
-msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
+msgid "Check with %s"
+msgstr "Έλεγχος με %s"
 
-#: src/imap.c:2630
-#, fuzzy
-msgid "(sending file...)"
-msgstr "ÓôÝëíù DATA..."
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1985
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(δεν υπάρχουν προτάσεις)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1996 src/gtk/gtkaspell.c:2158
+msgid "More..."
+msgstr "Περισσότερα..."
 
-#: src/imap.c:2666
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2060
 #, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï %d óôï %s\n"
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "Λεξικό: %s"
 
-#: src/imap.c:2691
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2073
 #, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: STORE %d:%d %s\n"
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr "Χρήση εναλλακτικού (%s)"
 
-#: src/imap.c:2705
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí åíôïëÞ imap: EXPUNGE\n"
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2121 src/prefs_spelling.c:221
+msgid "Check while typing"
+msgstr "Έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση"
 
-#: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2137
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "Αλλαγή λεξικού"
 
-#: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2270
 #, c-format
-msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"Ο διορθωτής ορθογραφίας δεν μπόρεσε να αλλάξει λεξικό.\n"
+"%s"
 
-#: src/import.c:132
-msgid "Import"
-msgstr "ÅéóáãùãÞ"
+#: src/gtk/icon_legend.c:63
+msgid "New message"
+msgstr "Νέα μήνυμα"
 
-#: src/import.c:151
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
+#: src/gtk/icon_legend.c:64
+msgid "Unread message"
+msgstr "Μη αναγνωσμένο μήνυμα"
 
-#: src/import.c:161
-msgid "Importing file:"
-msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
+#: src/gtk/icon_legend.c:65
+msgid "Message has been replied to"
+msgstr "Έχει απαντηθεί"
 
-#: src/import.c:166
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
+#: src/gtk/icon_legend.c:66
+msgid "Message has been forwarded"
+msgstr "Έχει προωθηθεί"
 
-#: src/import.c:224
-msgid "Select importing file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+#: src/gtk/icon_legend.c:67
+msgid "Message has attachment(s)"
+msgstr "Έχει συνημμένα"
 
-#: src/importldif.c:117
-msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr ""
+#: src/gtk/icon_legend.c:68
+msgid "Digitally signed message"
+msgstr "Ψηφιακά υπογεγραμμένο"
 
-#: src/importldif.c:120
-msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr ""
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
+msgid "Encrypted message"
+msgstr "Κρυπτογραφημένο μήνυμα"
 
-#: src/importldif.c:123
-#, fuzzy
-msgid "File imported."
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+#: src/gtk/icon_legend.c:70
+msgid "Message is signed and has attachment(s)"
+msgstr "Υπογεγραμμένο και με συνημμένα"
 
-#: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
-#, fuzzy
-msgid "Please select a file."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+#: src/gtk/icon_legend.c:71
+msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
+msgstr "Κρυπτογραφημένο και με συνημμένα"
 
-#: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
-msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr ""
+#: src/gtk/icon_legend.c:72
+msgid "Marked message"
+msgstr "Σημειωμένο μήνυμα"
 
-#: src/importldif.c:317
-msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr ""
+#: src/gtk/icon_legend.c:73
+msgid "Locked message"
+msgstr "Κλειδωμένο μήνυμα"
 
-#: src/importldif.c:341
-msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr ""
+#: src/gtk/icon_legend.c:74
+msgid "Message is in an ignored thread"
+msgstr "Σε αγνοημένο νήμα"
 
-#: src/importldif.c:426
-#, fuzzy
-msgid "Select LDIF File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+#: src/gtk/icon_legend.c:75
+msgid "Message is spam"
+msgstr "Είναι ανεπιθύμητη αλληλογραφία"
 
-#: src/importldif.c:542
-msgid "S"
-msgstr ""
+#: src/gtk/icon_legend.c:76
+msgid "Folder (normal, opened)"
+msgstr "Φάκελος (κανονικός, ανοιχτός)"
 
-#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
-msgid "LDIF Field"
-msgstr ""
+#: src/gtk/icon_legend.c:77
+msgid "Folder with read messages hidden"
+msgstr "Φάκελος με κρυμμένα τα αναγνωσμένα μηνύματα"
 
-#: src/importldif.c:544
-msgid "Attribute Name"
-msgstr ""
+#: src/gtk/icon_legend.c:78
+msgid "Folder contains marked emails"
+msgstr "Ο φάκελος περιέχει σημειωμένα μηνύματα"
 
-#: src/importldif.c:602
-msgid "Attribute"
+#: src/gtk/icon_legend.c:110
+msgid "Icon Legend"
+msgstr "Κείμενο εικονιδίων"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:128
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
+"messages and folders:</span>"
 msgstr ""
+"<span weight=\"bold\">Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζουν την κατάσταση των "
+"μηνυμάτων και φακέλων:</span>"
 
-#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
-msgid "Select"
-msgstr "ÅðéëïãÞ"
+#: src/gtk/inputdialog.c:168
+#, c-format
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "Εισάγετε κωδικό για %s σε %s:"
 
-#: src/importldif.c:674
-#, fuzzy
-msgid "File Name :"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+#: src/gtk/inputdialog.c:170
+msgid "Input password"
+msgstr "Δώστε τον κωδικό"
 
-#: src/importldif.c:684
-msgid "Records :"
-msgstr ""
+#: src/gtk/logwindow.c:87
+msgid "Protocol log"
+msgstr "Καταγραφή πρωτοκόλλου"
 
-#: src/importldif.c:712
-msgid "Import LDIF file into Address Book"
+#: src/gtk/logwindow.c:344
+msgid "Clear _Log"
+msgstr "Καθαρισμός _καταγραφής"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Version: "
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Έκδοση: "
 
-#: src/importmutt.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:153
+msgid "Error: "
+msgstr "Σφάλμα: "
 
-#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
-#: src/importpine.c:329
-#, fuzzy
-msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:154
+msgid "Plugin is not functional."
+msgstr "Το πρόσθετο δε λειτουργεί"
 
-#: src/importmutt.c:185
-#, fuzzy
-msgid "Select MUTT File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:185
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Επιλογή ενός πρόσθετου για φόρτωμα"
 
-#: src/importmutt.c:239
-msgid "Import MUTT file into Address Book"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:199
+#, c-format
+msgid ""
+"The following error occured while loading the plugin [%s] :\n"
+"%s\n"
 msgstr ""
+"Το παρακάτω σφάλμα προέκυψε κατά το φόρτωμα του πρόσθετου [%s] :\n"
+"%s\n"
 
-#: src/importpine.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:283 src/gtk/pluginwindow.c:433
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:213
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:453
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
+msgid "Plugins"
+msgstr "Πρόσθετα"
 
-#: src/importpine.c:185
-#, fuzzy
-msgid "Select Pine File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:314 src/prefs_summaries.c:210
+msgid "Description"
+msgstr "Περιγραφή"
 
-#: src/importpine.c:239
-msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr ""
+#: src/gtk/pluginwindow.c:337 src/prefs_themes.c:866
+msgid "Get more..."
+msgstr "Λήψη περισσότερων..."
 
-#: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
-msgid "Standby"
-msgstr "ÐåñéìÝíù"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:346
+msgid "Load Plugin..."
+msgstr "Φόρτωση πρόσθετου..."
 
-#: src/inc.c:349
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+#: src/gtk/pluginwindow.c:347
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Αποφόρτωση πρόσθετου"
 
-#: src/inc.c:513
-msgid "Retrieving"
-msgstr "ËáìâÜíù"
+#: src/gtk/prefswindow.c:527
+msgid "Page Index"
+msgstr "Δείκτης σελίδας"
 
-#: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
-msgid "Done"
-msgstr "ÔÝëïò"
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:760
+#: src/prefs_filtering_action.c:378
+msgid "Account"
+msgstr "Λογαριασμός"
 
-#: src/inc.c:523
-#, fuzzy
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Áêýñùóç"
+#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:136
+#: src/prefs_summary_column.c:80
+msgid "Status"
+msgstr "Κατάσταση"
 
-#: src/inc.c:528
-#, fuzzy
-msgid "Connection failed"
-msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
+msgid "all messages"
+msgstr "όλα τα μηνύματα"
 
-#: src/inc.c:531
-#, fuzzy
-msgid "Auth failed"
-msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
+msgid "messages whose age is greater than #"
+msgstr "μηνύματα παλαιότερα από #"
 
-#: src/inc.c:543
-#, c-format
-msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr "Ç åîáêñßâùóç ãéá %s óôï %s áðÝôõ÷å"
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
+msgid "messages whose age is less than #"
+msgstr "μηνύματα νεότερα από #"
 
-#: src/inc.c:627
-#, fuzzy
-msgid "Some errors occured while getting mail."
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στο κυρίως κείμενο του μηνύματος"
 
-#: src/inc.c:670
-#, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá ôïõ ëïãáñéáóìïý %s...\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S σε ολόκληρο το μήνυμα"
 
-#: src/inc.c:678
-#, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "μηνύματα που είναι αντίγραφα προς το S"
 
-#: src/inc.c:706
-#, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "μηνύματα που είναι είτε προς: είτε αντίγραφο-προς: το S"
 
-#: src/inc.c:714
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
+msgid "deleted messages"
+msgstr "διαγραμμένα μηνύματα"
 
-#: src/inc.c:721
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα αποστολέας"
 
-#: src/inc.c:920 src/inc.c:986
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "Αληθές αν η εκτέλεση του \"S\" επιτύχει"
 
-#: src/inc.c:951
-#, fuzzy
-msgid "Authenticating..."
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "μηνύματα που προέρχονται από τον χρήστη S"
 
-#: src/inc.c:955
-msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "προωθημένα μηνύματα"
 
-#: src/inc.c:959
-msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν την κεφαλίδα S"
 
-#: src/inc.c:963
-msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
+msgid "messages which contain S in Message-ID header"
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα Message-ID"
 
-#: src/inc.c:967
-msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:266
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα απάντηση-σε"
 
-#: src/inc.c:971
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving header (%d / %d)"
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
+msgid "messages which are marked with color #"
+msgstr "μηνύματα που έχουν σημειωθεί με χρώμα #"
 
-#: src/inc.c:1002
-msgid "Deleting message"
-msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
+msgid "locked messages"
+msgstr "κλειδωμένα μηνύματα"
 
-#: src/inc.c:1006
-msgid "Quitting"
-msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "μηνύματα που βρίσκονται στην ομάδα συζήτησης S"
 
-#: src/inc.c:1041
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "Ýíá ìÞíõìá äåí èá ðáñáëçöèåß\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
+msgid "new messages"
+msgstr "νέα μηνύματα"
 
-#: src/inc.c:1072
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
+#: src/gtk/quicksearch.c:271
+msgid "old messages"
+msgstr "Παλιά μηνύματα"
 
-#: src/inc.c:1076
-msgid "No disk space left."
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
+msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
+msgstr "ημιτελή μηνύματα (που δεν έχουν ληφθεί ολόκληρα)"
 
-#: src/inc.c:1177
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ôïðéêü mailbox.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:273
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "μηνύματα που έχουν απαντηθεί"
 
-#: src/inc.c:1193
-#, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "ËáìâÜíù íÝá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:274
+msgid "read messages"
+msgstr "αναγνωσμένα μηνύματα"
 
-#: src/inputdialog.c:151
-#, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
+#: src/gtk/quicksearch.c:275
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στο θέμα"
 
-#: src/inputdialog.c:153
-msgid "Input password"
-msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
+#: src/gtk/quicksearch.c:276
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "μηνύματα με σκορ ίσο με #"
 
-#: src/logwindow.c:50
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï êáôáãñáöÞò...\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:277
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "μηνύματα με σκορ μεγαλύτερο από #"
 
-#: src/logwindow.c:54
-msgid "Protocol log"
-msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
+#: src/gtk/quicksearch.c:278
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "μηνύματα με σκορ μικρότερο από #"
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
-#, c-format
-msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
-"Can't create folder."
-msgstr ""
-"Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
-"Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
+#: src/gtk/quicksearch.c:279
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "μηνύματα με μέγεθος ίσο με #"
 
-#: src/main.c:161
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "μηνύματα με μέγεθος μεγαλύτερο από #"
 
-#: src/main.c:248
-msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
-"OpenPGP support disabled."
-msgstr ""
-"Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
-"Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "μηνύματα με μέγεθος μικρότερο από #"
 
-#: src/main.c:367
-#, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:282
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "μηνύματα που έχουν σταλεί στο S"
 
-#: src/main.c:370
-msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
+#: src/gtk/quicksearch.c:283
+msgid "marked messages"
+msgstr "σημειωμένα μηνύματα"
 
-#: src/main.c:371
-msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+#: src/gtk/quicksearch.c:284
+msgid "unread messages"
+msgstr "μη αναγνωσμένα μηνύματα"
 
-#: src/main.c:372
-msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
+#: src/gtk/quicksearch.c:285
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα αναφορές"
 
-#: src/main.c:373
-#, fuzzy
-msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+#: src/gtk/quicksearch.c:286
+#, c-format
+msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
+msgstr ""
+"μηνύματα που επιστρέφουν κατάσταση 0 όταν περαστούν από την εντολή - %F "
+"είναι το αρχείο του μηνύματος"
 
-#: src/main.c:374
-#, fuzzy
-msgid "  --status               show the total number of messages"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+#: src/gtk/quicksearch.c:287
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα X-Label"
 
-#: src/main.c:375
-msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                debug mode"
+#: src/gtk/quicksearch.c:289
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "λογικός τελεστής AND"
 
-#: src/main.c:376
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
+#: src/gtk/quicksearch.c:290
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "λογικός τελεστής OR"
 
-#: src/main.c:377
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
+#: src/gtk/quicksearch.c:291
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "λογικός τελεστής NOT"
 
-#: src/main.c:402
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
+#: src/gtk/quicksearch.c:292
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "διάκριση πεζών/κεφαλαίων στην αναζήτηση"
 
-#: src/main.c:409
-msgid "Queued messages"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+#: src/gtk/quicksearch.c:294
+msgid "all filtering expressions are allowed"
+msgstr "επιτρέπονται όλες οι εκφράσεις φίλτρων"
 
-#: src/main.c:410
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
+#: src/gtk/quicksearch.c:302 src/summary_search.c:302
+msgid "Extended Search"
+msgstr "Εκτεταμένη αναζήτηση"
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:493
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr "Ýíá Üëëï Sylpheed ôñÝ÷åé Þäç.\n"
+#: src/gtk/quicksearch.c:303
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
+"in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
-#, fuzzy
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+#: src/gtk/quicksearch.c:399 src/prefs_filtering_action.c:1080
+#: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
+msgid "Subject"
+msgstr "Θέμα"
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:403 src/prefs_filtering_action.c:1081
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
+msgid "From"
+msgstr "Από"
 
-#: src/mainwindow.c:495
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:407 src/prefs_filtering_action.c:1082
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:488
+msgid "To"
+msgstr "Προς"
 
-#: src/mainwindow.c:496
+#: src/gtk/quicksearch.c:418
 #, fuzzy
-msgid "/_File/_Rescan folder tree"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgid "Recursive"
+msgstr "Λήψη"
 
-#: src/mainwindow.c:497
-msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò"
+#: src/gtk/quicksearch.c:428
+msgid "Sticky"
+msgstr "Επικολλημένο"
 
-#: src/mainwindow.c:498
-msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:459
+msgid " Clear "
+msgstr " Εκκαθάριση "
 
-#: src/mainwindow.c:500
-msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:480 src/summary_search.c:255
+msgid "Edit search criteria"
+msgstr "Επεξεργασία κριτηρίων αναζήτησης"
 
-#: src/mainwindow.c:501
-msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+#: src/gtk/quicksearch.c:486
+msgid " Extended Symbols... "
+msgstr " Εκτεταμένα σύμβολα... "
 
-#: src/mainwindow.c:502
-msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+#: src/gtk/quicksearch.c:917 src/summaryview.c:993
+#, c-format
+msgid "Searching in %s... \n"
+msgstr "Αναζήτηση στο %s...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:503
-msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
+msgid "correct"
+msgstr "σωστό"
 
-#: src/mainwindow.c:504
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
+msgid "Owner"
+msgstr "Ιδιοκτήτης"
 
-#: src/mainwindow.c:505
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:135
+msgid "Signer"
+msgstr "Υπογράφων"
 
-#: src/mainwindow.c:507
-msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
+#: src/prefs_filtering.c:294 src/prefs_themes.c:883
+msgid "Name: "
+msgstr "Όνομα: "
 
-#: src/mainwindow.c:508
-msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
+msgid "Organization: "
+msgstr "Οργανισμός: "
 
-#: src/mainwindow.c:510
-msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
+msgid "Location: "
+msgstr "Τοποθεσία: "
 
-#: src/mainwindow.c:515
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Select thread"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:184
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Αποτύπωμα: "
 
-#: src/mainwindow.c:517
-msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Κατάσταση υπογραφής: "
 
-#: src/mainwindow.c:519
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:196
+msgid "Expires on: "
+msgstr "Λήγει στις: "
 
-#: src/mainwindow.c:521
-msgid "/_View/Show or hi_de"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:257
+#, c-format
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "Πιστοποιητικό SSL για %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:273
+#, c-format
+msgid ""
+"Certificate for %s is unknown.\n"
+"Do you want to accept it?"
 msgstr ""
+"Το πιστοποιητικό για το %s είναι άγνωστο.\n"
+"Θέλετε να το δεχτείτε;"
 
-#: src/mainwindow.c:522
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:378
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Κατάσταση υπογραφής: %s"
 
-#: src/mainwindow.c:524
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
+msgid "_View certificate"
+msgstr "Προ_βολή πιστοποιητικού"
 
-#: src/mainwindow.c:526
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:296
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Άγνωστο πιστοποιητικό SSL"
 
-#: src/mainwindow.c:528
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:390
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr "Άρνη_ση σύνδεσης"
 
-#: src/mainwindow.c:530
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
+msgid "_Accept and save"
+msgstr "_Αποδοχή και αποθήκευση"
 
-#: src/mainwindow.c:532
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:313
+#, c-format
+msgid ""
+"Certificate for %s is expired.\n"
+"Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Το πιστοποιητικό για το %s έχει λήξει.\n"
+"Θέλετε να συνεχίσετε;"
 
-#: src/mainwindow.c:535
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:336
+msgid "Expired SSL Certificate"
+msgstr "Ληγμένο πιστοποιητικό SSL"
 
-#: src/mainwindow.c:536
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate _Message View"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:337
+msgid "_Accept"
+msgstr "_Αποδοχή"
 
-#: src/mainwindow.c:537
-#, fuzzy
-msgid "/_View/E_xpand Summary View"
-msgstr "Áðåéêüíéóç Ðåñßëçøçò"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:355
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Νέο πιστοποιητικό:"
 
-#: src/mainwindow.c:538
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Ex_pand Message View"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:360
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Γνωστό πιστοποιητικό:"
 
-#: src/mainwindow.c:540
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:367
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Το πιστοποιητικό για το %s έχει αλλάξει. Θέλετε να το δεχτείτε;"
 
-#: src/mainwindow.c:541
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:385
+msgid "_View certificates"
+msgstr "_Προβολή πιστοποιητικών"
 
-#: src/mainwindow.c:542
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:389
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Το πιστοποιητικό SSL άλλαξε"
+
+#: src/headerview.c:196 src/summaryview.c:2633 src/summaryview.c:2644
+msgid "(No From)"
+msgstr "(Χωρίς αποστολέα)"
+
+#: src/headerview.c:211 src/summaryview.c:2669 src/summaryview.c:2672
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(Χωρίς θέμα)"
+
+#: src/image_viewer.c:288
+msgid "Filename:"
+msgstr "Όνομα αρχείου:"
+
+#: src/image_viewer.c:295
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Μέγεθος αρχείου:"
+
+#: src/image_viewer.c:316
+msgid "Load Image"
+msgstr "Φόρτωση εικόνας"
+
+#: src/image_viewer.c:322
+msgid "Content-Type:"
+msgstr "Τύπος περιεχομένου:"
+
+#: src/imap.c:616
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
+"and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:625
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
+msgstr "Η σύνδεση στο %s απέτυχε: δεν επιτράπηκε η σύνδεση.%s"
+
+#: src/imap.c:629
+#, c-format
+msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
+msgstr "Η σύνδεση στο %s απέτυχε: δεν επιτράπηκε η σύνδεση.%s\n"
+
+#: src/imap.c:646
+#, c-format
+msgid "Connecting to %s failed"
+msgstr "Η σύνδεση στο %s απέτυχε"
+
+#: src/imap.c:651 src/imap.c:654
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "Η IMAP4 σύνδεση στο %s διακόπηκε. Επανασύνδεση...\n"
+
+#: src/imap.c:692 src/imap.c:2153 src/imap.c:2653 src/imap.c:2737
+#: src/imap.c:3075 src/imap.c:3831
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
+msgstr ""
+"Το Sylpheed-Claws απαιτεί πρόσβαση στο δίκτυο προκειμένου να επικοινωνήσει "
+"με τον διακομιστή IMAP."
+
+#: src/imap.c:764 src/inc.c:759 src/news.c:295 src/send_message.c:299
+msgid "Insecure connection"
+msgstr "Μη ασφαλής σύνδεση"
+
+#: src/imap.c:765 src/inc.c:760 src/news.c:296 src/send_message.c:300
+msgid ""
+"This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
+"available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
+"\n"
+"Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
+"not be secure."
+msgstr ""
+"Αυτή η σύνδεση έχει ρυθμιστεί να γίνεται με ασφάλεια μέσω SSL, όμως δεν "
+"υπάρχει διαθέσιμο SSL σε αυτό το εκτελέσιμο του Sylpheed-Claws.\n"
+"\n"
+"Θέλετε να συνεχίσετε τη σύνδεση με αυτό το διακομιστή; Η επικοινωνία δεν θα "
+"είναι ασφαλής."
+
+#: src/imap.c:771 src/inc.c:766 src/news.c:302 src/send_message.c:306
+msgid "Con_tinue connecting"
+msgstr "_Συνέχεια σύνδεσης"
+
+#: src/imap.c:781
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
+msgstr "Σύνδεση στον διακομιστή IMAP4 : %s..."
+
+#: src/imap.c:813
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή IMAP4: %s:%d"
+
+#: src/imap.c:816
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στον διακομιστή IMAP4: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:845
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει συνεδρία TLS\n"
+
+#: src/imap.c:882
+#, c-format
+msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
+msgstr "Σύνδεση με τον διακομιστή IMAP4 %s...\n"
+
+#: src/imap.c:894
+#, c-format
+msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή IMAP4 %s."
+
+#: src/imap.c:1067
+msgid "Adding messages..."
+msgstr "Προσθήκη μηνυμάτων..."
+
+#: src/imap.c:1215 src/mh.c:500
+msgid "Copying messages..."
+msgstr "Αντιγραφή μηνυμάτων..."
+
+#: src/imap.c:1342
+#, fuzzy
+msgid "can't set deleted flags\n"
+msgstr "Αποτυχία ορίσματος του PAM_TTY=%s"
+
+#: src/imap.c:1348 src/imap.c:3583
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "δεν μπορώ να τα απαλείψω\n"
+
+#: src/imap.c:1792
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr ""
+"δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραμματοκιβωτίου: η εντολή LIST απέτυχε\n"
+
+#: src/imap.c:1808
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραμματοκιβωτίου\n"
+
+#: src/imap.c:1889
+msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
+msgstr ""
+
+#: src/imap.c:1920
+#, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η μετονομασία του γραμματοκιβωτίου: %s σε %s\n"
+
+#: src/imap.c:1984
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "δεν μπορώ να διαγράψω το mailbox\n"
+
+#: src/imap.c:2265
+msgid "LIST failed\n"
+msgstr "Η εντολή LIST απέτυχε\n"
+
+#: src/imap.c:2373
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "δεν μπορώ να επιλέξω τον κατάλογο: %s\n"
+
+#: src/imap.c:2658
+msgid "Fetching message..."
+msgstr "Λήψη μηνύματος..."
+
+#: src/imap.c:2824
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του UTF-7 σε %s από το iconv\n"
+
+#: src/imap.c:2854
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του %s σε UTF-7 από το iconv\n"
+
+#: src/imap.c:2898
+msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του UTF-8 σε UTF-7 από το iconv\n"
+
+#: src/imap.c:3568
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "δεν μπορώ να τα σημειώσω ως διεγραμμένα: %d\n"
+
+#: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
+msgid "/Create _new folder..."
+msgstr "/Δημιουργία _νέου φακέλου..."
+
+#: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
+msgid "/_Rename folder..."
+msgstr "/_Μετονομασία φακέλου..."
+
+#: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/Μ_ετακίνηση φακέλου..."
+
+#: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
+msgid "/_Delete folder..."
+msgstr "/_Διαγραφή φακέλου..."
+
+#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
+msgid "/Synchronise"
+msgstr "/Συγχρονισμός"
+
+#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
+msgid "/Down_load messages"
+msgstr "/_Λήψη μηνυμάτων"
+
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "/Έλε_γχος για νέα μηνύματα"
+
+#: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
+msgid "/C_heck for new folders"
+msgstr "/Έλεγχος για νέους _φακέλους"
+
+#: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/Ανακατασκευή _διάταξης φακέλων"
+
+#: src/imap_gtk.c:135
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders\n"
+"and no mails, append '/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"Εισάγετε το όνομα του νέου φακέλου:\n"
+"(αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα φάκελο για να βάλετε υποφακέλους\n"
+" προσθέστε ένα '/' στο τέλος του ονόματος)"
+
+#: src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:228
+#, c-format
+msgid "Input new name for '%s':"
+msgstr "Εισάγετε ένα νέο όνομα για το '%s':"
+
+#: src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:230
+msgid "Rename folder"
+msgstr "Μετονομασία φακέλου"
+
+#: src/imap_gtk.c:204 src/imap_gtk.c:209
+#, c-format
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "Το `%c' δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε όνομα φακέλου."
+
+#: src/imap_gtk.c:226 src/mh_gtk.c:255
+msgid ""
+"The folder could not be renamed.\n"
+"The new folder name is not allowed."
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η μετονομασία του φακέλου.\n"
+"Το νέο όνομα για τον φάκελο δεν είναι έγκυρο."
+
+#: src/imap_gtk.c:280 src/mh_gtk.c:176
+#, c-format
+msgid ""
+"All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
+"will not be possible.\n"
+"\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"Όλοι οι φάκελοι και τα μηνύματα μέσα στο '%s' θα διαγραφούν μόνιμα, χωρίς "
+"δυνατότητα ανάκτησης.\n"
+"\n"
+"Θέλετε πράγματι να τα διαγράψετε;"
+
+#: src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder '%s'."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του φακέλου '%s'."
+
+#: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:299
+#, c-format
+msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
+msgstr "Συνέβη σφάλμα κατά την λήψη μηνυμάτων στο '%s'."
+
+#: src/import.c:120 src/import.c:215
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Εισαγωγή αρχείου mbox"
+
+#: src/import.c:139
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
+msgstr "Ορίσετε το αρχείο mbox και κατάλογο προορισμού."
+
+#: src/import.c:156
+msgid "Destination folder:"
+msgstr "Φάκελος προορισμού:"
+
+#: src/import.c:210
+msgid "Source mbox filename can't be left empty."
+msgstr "Πρέπει να προσδιορίσετε πηγαίο αρχείο mbox."
+
+#: src/import.c:215
+msgid ""
+"Destination folder is not set.\n"
+"Import mbox file to the inbox folder?"
+msgstr ""
+"Δεν έχει οριστεί φάκελος προορισμού.\n"
+"Να γίνει η εισαγωγή του αρχείου mbox στα εισερχόμενα;"
+
+#: src/import.c:237
+msgid "Can't find the destination folder."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η εύρεση του φακέλου προορισμού."
+
+#: src/import.c:261
+msgid "Select importing file"
+msgstr "Επέλεξε αρχείο εισαγωγής"
+
+#: src/importldif.c:190
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr ""
+"Παρακαλώ προσδιορίστε όνομα ευρετηρίου διευθύνσεων και αρχείο για εισαγωγή."
+
+#: src/importldif.c:193
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr "Επιλέξτε και μετονομάστε τα πεδία LDIF που θα εισάγετε."
+
+#: src/importldif.c:196
+msgid "File imported."
+msgstr "Το αρχείο εισήχθη."
+
+#: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
+msgid "Please select a file."
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε ένα αρχείο."
+
+#: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr "Πρέπει να δώσετε όνομα ευρετηρίου διευθύνσεων."
+
+#: src/importldif.c:472
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr "Σφάλμα κατά την ανάγνωση των πεδίων LDIF."
+
+#: src/importldif.c:495
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr "Το αρχείο LDIF εισήχθη επιτυχώς."
+
+#: src/importldif.c:574
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "Επιλογή Αρχείου LDIF"
+
+#: src/importldif.c:662
+msgid ""
+"Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
+"file data."
+msgstr ""
+"Εισάγετε το όνομα για το ευρετήριο διευθύνσεων που θα δημιουργηθεί από το "
+"αρχείο LDIF."
+
+#: src/importldif.c:668
+msgid "File Name"
+msgstr "Όνομα αρχείου"
+
+#: src/importldif.c:679
+msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
+msgstr "Οι πλήρεις προδιαγραφές του αρχείου LDIF που θα εισαχθεί."
+
+#: src/importldif.c:688
+msgid "Select the LDIF file to import."
+msgstr "Επιλογή αρχείου LDIF για εισαγωγή."
+
+#: src/importldif.c:725
+msgid "R"
+msgstr "Δ"
+
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:484
+msgid "S"
+msgstr "Ε"
+
+#: src/importldif.c:727
+msgid "LDIF Field Name"
+msgstr "Όνομα πεδίου LDIF"
+
+#: src/importldif.c:728
+msgid "Attribute Name"
+msgstr "Όνομα γνωρίσματος"
+
+#: src/importldif.c:783
+msgid "LDIF Field"
+msgstr "Πεδίο LDIF"
+
+#: src/importldif.c:795
+msgid "Attribute"
+msgstr "Γνώρισμα"
+
+#: src/importldif.c:806
+msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:811
+msgid "???"
+msgstr ";;;"
+
+#: src/importldif.c:829
+msgid ""
+"Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
+"list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
+"automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
+"(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
+"anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
+"below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
+"field for import."
+msgstr ""
+"Επιλέξτε το πεδίο LDIF που θα μετονομαστεί ή επιλεγεί για εισαγωγή στην πιο "
+"πάνω λίστα. Τα δεσμευμένα πεδία (που είναι σημειωμένα με ένα τικ στη στήλη "
+"\"Δ\"), εισάγονται αυτόματα και δε γίνεται να μετονομαστούν. Η επιλογή των "
+"πεδίων για εισαγωγή γίνεται με μονό κλικ στη στήλη \"Ε\". Με μονό κλικ "
+"οπουδήποτε στη γραμμή θα επιλέξει το πεδίο για μετονομασία στην περιοχή "
+"εισαγωγής κάτω από τη λίστα. Με διπλό κλικ οπουδήποτε στη γραμμή θα επιλέξει "
+"το πεδίο για εισαγωγή."
+
+#: src/importldif.c:841
+msgid "Select for Import"
+msgstr "Επιλογή για εισαγωγή"
+
+#: src/importldif.c:847
+msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
+msgstr "Επιλέξτε το πεδίο LDIF που θα εισαχθεί στο ευρετήριο διευθύνσεων."
+
+#: src/importldif.c:850
+msgid " Modify "
+msgstr " Τροποποίηση "
+
+#: src/importldif.c:856
+msgid "This button will update the list above with the data supplied."
+msgstr ""
+
+#: src/importldif.c:929
+msgid "Records Imported :"
+msgstr "Εισήχθησαν εγγραφές:"
+
+#: src/importldif.c:960
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr "Εισαγωγή αρχείου LDIF στο ευρετήριο διευθύνσεων"
+
+#: src/importmutt.c:144
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "Σφάλμα κατά την εισαγωγή του αρχείου MUTT."
+
+#: src/importmutt.c:159
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "Επιλογή αρχείου MUTT"
+
+#: src/importmutt.c:206
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr "Εισαγωγή αρχείου MUTT στο ευρετήριο διευθύνσεων"
+
+#: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε ένα αρχείο για εισαγωγή."
+
+#: src/importpine.c:144
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "Σφάλμα κατά την εισαγωγή του αρχείου Pine."
+
+#: src/importpine.c:159
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "Επιλογή αρχείου Pine"
+
+#: src/importpine.c:206
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr "Εισαγωγή αρχείου Pine στο ευρετήριο διευθύνσεων"
+
+#: src/inc.c:172 src/inc.c:277 src/inc.c:303
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to get mails."
+msgstr ""
+"Το Sylpheed-Claws χρειάζεται σύνδεση στο δίκτυο για να παραλάβει την "
+"αλληλογραφία."
+
+#: src/inc.c:373
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Λήψη νέων μηνυμάτων"
+
+#: src/inc.c:420
+msgid "Standby"
+msgstr "Σε αναμονή"
+
+#: src/inc.c:550 src/inc.c:600
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Ακυρώθηκε"
+
+#: src/inc.c:561
+msgid "Retrieving"
+msgstr "Λήψη"
+
+#: src/inc.c:570
+#, c-format
+msgid "Done (%d message (%s) received)"
+msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
+msgstr[0] "Ολοκληρώθηκε (%d μήνυμα (%s) παρελήφθη)"
+msgstr[1] "Ολοκληρώθηκε (%d μηνύματα (%s) παρελήφθησαν)"
+
+#: src/inc.c:576
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Ολοκληρώθηκε (δεν υπάρχουν νέα μηνύματα)"
+
+#: src/inc.c:581
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Η σύνδεση απέτυχε"
+
+#: src/inc.c:584
+msgid "Auth failed"
+msgstr "Η εντολή Auth απέτυχε"
+
+#: src/inc.c:587 src/prefs_summary_column.c:89
+msgid "Locked"
+msgstr "Κλειδωμένο"
+
+#: src/inc.c:597 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
+msgid "Timeout"
+msgstr "Όριο χρόνου"
+
+#: src/inc.c:701
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message)"
+msgid_plural "Finished (%d new messages)"
+msgstr[0] "Ολοκληρώθηκε (%d νέο μήνυμα)"
+msgstr[1] "Ολοκληρώθηκε (%d νέα μηνύματα)"
+
+#: src/inc.c:705
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Ολοκληρώθηκε (δεν υπάρχουν νέα μηνύματα)"
+
+#: src/inc.c:743
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s: Λήψη νέων μηνυμάτων"
+
+#: src/inc.c:775
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
+msgstr "Σύνδεση με το διακομιστή POP3: %s..."
+
+#: src/inc.c:787
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Δεν μπορώ να συνδεθώ στον POP3 server: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:794
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Δεν μπορώ να συνδεθώ στον POP3 server: %s:%d"
+
+#: src/inc.c:875 src/send_message.c:472
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "Πιστοποίηση..."
+
+#: src/inc.c:877
+#, c-format
+msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
+msgstr "Λήψη μηνυμάτων από %s (%s) ..."
+
+#: src/inc.c:883
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "Λήψη αριθμού νέων μηνυμάτων (STAT)..."
+
+#: src/inc.c:887
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "Λήψη αριθμού νέων μηνυμάτων (LAST)..."
+
+#: src/inc.c:891
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "Λήψη αριθμού νέων μηνυμάτων (UIDL)..."
+
+#: src/inc.c:895
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "Λήψη μεγέθους μηνυμάτων (LIST)..."
+
+#: src/inc.c:902 src/send_message.c:490
+msgid "Quitting"
+msgstr "Κλείνω τη σύνδεση"
+
+#: src/inc.c:927
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Λαμβάνεται το μήνυμα (%d / %d) (%s / %s)"
+
+#: src/inc.c:946
+#, c-format
+msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
+msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
+msgstr[0] "Λήψη (%d μήνυμα (%s) ελήφθη)"
+msgstr[1] "Λήψη (%d μηνύματα (%s) ελήφθησαν)"
+
+#: src/inc.c:1102
+msgid "Connection failed."
+msgstr "Η σύνδεση απέτυχε."
+
+#: src/inc.c:1105
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d failed."
+msgstr "Η σύνδεση στο %s:%d απέτυχε."
+
+#: src/inc.c:1110
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "Ένα σφάλμα συνέβη καθώς επεξεργάζομαι το μήνυμα."
+
+#: src/inc.c:1115
+#, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Δημιουργήθηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία μηνυμάτων:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1121
+msgid "No disk space left."
+msgstr "Δεν υπάρχει άλλος χώρος στο δίσκο."
+
+#: src/inc.c:1126
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η εγγραφή του αρχείου."
+
+#: src/inc.c:1131
+msgid "Socket error."
+msgstr "Σφάλμα σύνδεσης."
+
+#: src/inc.c:1134
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Socket error on connection to %s:%d."
+msgstr "δημιουργώ NNTP σύνδεση στο %s:%d ...\n"
+
+#: src/inc.c:1139 src/send_message.c:400 src/send_message.c:615
+msgid "Connection closed by the remote host."
+msgstr "Η σύνδεση έκλεισε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή."
+
+#: src/inc.c:1142
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
+msgstr "Η σύνδεση με το %s:%d έκλεισε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή."
+
+#: src/inc.c:1147
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Το γραμματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο."
+
+#: src/inc.c:1151
+#, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Το γραμματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1157 src/send_message.c:600
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Η πιστοποίηση απέτυχε."
+
+#: src/inc.c:1162 src/send_message.c:603
+#, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Η πιστοποίηση απέτυχε:\n"
+"%s"
+
+#: src/inc.c:1167 src/send_message.c:619
+msgid "Session timed out."
+msgstr "Λήξη χρόνου σύνδεσης."
+
+#: src/inc.c:1170
+#, c-format
+msgid "Connection to %s:%d timed out."
+msgstr "Η σύνδεση στο %s:%d ξεπέρασε το καθορισμένο χρόνο."
+
+#: src/inc.c:1205
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr "Η ενσωμάτωση ακυρώθηκε\n"
+
+#: src/inc.c:1442
+#, c-format
+msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr "%s%sΕργάζεστε χωρίς σύνδεση. Να παρακαμφθεί για %d λεπτά;"
+
+#: src/inc.c:1449
+msgid "On_ly once"
+msgstr "Μόνο μια _φορά"
+
+#: src/ldif.c:831
+msgid "Nick Name"
+msgstr "Ψευδώνυμο"
+
+#: src/main.c:175
+#, c-format
+msgid ""
+"File '%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"Το αρχείο '%s' υπάρχει ήδη.\n"
+"Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του φακέλου."
+
+#: src/main.c:264
+#, c-format
+msgid ""
+"Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
+"Do you want to migrate this configuration?"
+msgstr ""
+"Βρέθηκαν ρυθμίσεις για το Sylpheed-Claws %s.\n"
+"Θέλετε να εισάγετε αυτές τις ρυθμίσεις;"
+
+#: src/main.c:267
+msgid "1.0.5 or previous"
+msgstr "1.0.5 ή προηγούμενο"
+
+#: src/main.c:267
+msgid "1.9.15 or previous"
+msgstr "1.9.15 ή προηγούμενο"
+
+#: src/main.c:270
+msgid "Migration of configuration"
+msgstr "Μεταφορά ρυθμίσεων"
+
+#: src/main.c:276
+msgid "Copying configuration..."
+msgstr "Αντιγραφή ρυθμίσεων..."
+
+#: src/main.c:281
+msgid "Migration failed!"
+msgstr "Η μεταφορά απέτυχε!"
+
+#: src/main.c:348
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "το g_thread δεν υποστηρίζεται από την glib.\n"
+
+#: src/main.c:354
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws has been compiled with a more recent GTK+ library than is "
+"currently available. This will cause crashes. You need to upgrade GTK+ or "
+"recompile Sylpheed-Claws."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:363
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws has been compiled with an older GTK+ library than is "
+"currently available. This will cause crashes. You need to recompile Sylpheed-"
+"Claws."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:561
+msgid ""
+"Some plugin(s) failed to load. Check the Plugins configuration for more "
+"information."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:571
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It "
+"is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
+"plugin and try again."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:803
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "Χρήση: %s [ΕΠΙΛΟΓΗ]...\n"
+
+#: src/main.c:805
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [διεύθυνση]  άνοιγμα παραθύρου σύνθεσης"
+
+#: src/main.c:806
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:807
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
+"  --attach αρχείο1 [αρχείο2]...\n"
+"                         άνοιγμα του παραθύρου σύνθεσης μηνύματος με\n"
+"                         τα καθορισμένα αρχεία συνημμένα"
+
+#: src/main.c:810
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive              λήψη νέων μηνυμάτων"
+
+#: src/main.c:811
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          λήψη νέων μηνυμάτων όλων των λογαριασμών"
+
+#: src/main.c:812
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --send                 αποστολή όλων των μηνυμάτων στην ουρά"
+
+#: src/main.c:813
+msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
+msgstr "  --status [φάκελος]...  εμφάνιση του συνολικού αριθμού μηνυμάτων"
+
+#: src/main.c:814
+msgid ""
+"  --status-full [folder]...\n"
+"                         show the status of each folder"
+msgstr ""
+"  --status-full [φάκελος]...\n"
+"                         εμφάνιση της κατάστασης του φακέλου"
+
+#: src/main.c:816
+msgid ""
+"  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
+"                         folder is a folder id like '#mh/Mailbox/inbox'"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:818
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online               μετάβαση σε εργασία με σύνδεση"
+
+#: src/main.c:819
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline              μετάβαση σε εργασία χωρίς σύνδεση"
+
+#: src/main.c:820
+msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
+msgstr "  --exit                 έξοδος από το Sylpheed-Claws"
+
+#: src/main.c:821
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug                λειτουργία αποσφαλμάτωσης"
+
+#: src/main.c:822
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help                 εμφάνιση αυτού του κειμένου και έξοδος"
+
+#: src/main.c:823
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version              εμφάνιση της έκδοσης και έξοδος"
+
+#: src/main.c:824
+msgid "  --config-dir           output configuration directory"
+msgstr "  --config-dir           εμφάνιση καταλόγου ρυθμίσεων"
+
+#: src/main.c:889
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Επεξεργασία (%s)..."
+
+#: src/main.c:892
+#, fuzzy
+msgid "top level folder"
+msgstr "Δεν υπάρχει τέτοιος φάκελος %s"
+
+#: src/main.c:953
+msgid "Really quit?"
+msgstr "Έξοδος;"
+
+#: src/main.c:954
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "Υπάρχει ήδη μήνυμα υπό σύνθεση."
+
+#: src/main.c:955
+msgid "_Save to Draft"
+msgstr "Αποθήκευση στα _πρόχειρα"
+
+#: src/main.c:955
+msgid "_Discard them"
+msgstr "_Απόρριψη αλλαγών"
+
+#: src/main.c:955
+msgid "Do_n't quit"
+msgstr "_Να μη γίνει έξοδος"
+
+#: src/main.c:969
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Μηνύματα στην ουρά"
+
+#: src/main.c:970
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Μερικά μηνύματα δεν έχουν σταλεί και είναι στην ουρά. Να κλείσω;"
+
+#: src/mainwindow.c:470 src/messageview.c:155
+msgid "/_File"
+msgstr "/_Αρχείο"
+
+#: src/mainwindow.c:471
+msgid "/_File/_Add mailbox"
+msgstr "/_Αρχείο/_Προσθήκη γραμματοκιβωτίου"
+
+#: src/mainwindow.c:472
+msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
+msgstr "/_Αρχείο/_Προσθήκη γραμματοκιβωτίου/MH..."
+
+#: src/mainwindow.c:473 src/mainwindow.c:475 src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:488
+#: src/messageview.c:158
+msgid "/_File/---"
+msgstr "/_Αρχείο/---"
+
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Αρχείο/Αλλαγή της διάταξης των φακέλων..."
+
+#: src/mainwindow.c:476
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/_Αρχείο/Ε_ισαγωγή αρχείου mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:477
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/_Αρχείο/_Εξαγωγή σε αρχείο mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:478
+msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
+msgstr "/_Αρχείο/Εξαγωγή επιλεγμένου σε αρχείο mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:481
+msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
+msgstr "/_Αρχείο/Άδειασμα όλων των φακέλων απορριμμάτων"
+
+#: src/mainwindow.c:483 src/messageview.c:156
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/_Αρχείο/Αποθήκευση _ως..."
+
+#: src/mainwindow.c:484 src/messageview.c:157
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/_Αρχείο/Εκτύ_πωση..."
+
+#: src/mainwindow.c:486
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/_Αρχείο/Εργασία χωρίς σύνδεση"
+
+#: src/mainwindow.c:487
+msgid "/_File/Synchronise folders"
+msgstr "/_Αρχείο/Συγχρονισμός φακέλων"
+
+#: src/mainwindow.c:490
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/_Αρχείο/Έ_ξοδος"
+
+#: src/mainwindow.c:495
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επιλογή _νήματος"
+
+#: src/mainwindow.c:497 src/messageview.c:165
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr "/_Επεξεργασία/Εύ_ρεση στο τρέχον μήνυμα..."
+
+#: src/mainwindow.c:499
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/_Επεξεργασία/Εύρεση _στο φάκελο..."
+
+#: src/mainwindow.c:500
+msgid "/_Edit/_Quick search"
+msgstr "/_Επεξεργασία/_Γρήγορη αναζήτηση"
+
+#: src/mainwindow.c:501 src/messageview.c:168 src/summaryview.c:472
+msgid "/_View"
+msgstr "/_Προβολή"
+
+#: src/mainwindow.c:502
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη"
+
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/Στήλη _φακέλων"
+
+#: src/mainwindow.c:505
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/Προβολή _μηνύματος"
+
+#: src/mainwindow.c:507
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη"
+
+#: src/mainwindow.c:509
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr ""
+"/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/_Κείμενο κάτω από τα εικονίδια"
+
+#: src/mainwindow.c:511
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr ""
+"/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/_Κείμενο δίπλα από τα εικονίδια"
+
+#: src/mainwindow.c:513
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/Μόνο _εικονίδια"
+
+#: src/mainwindow.c:515
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/Μόνο _κείμενο"
+
+#: src/mainwindow.c:517
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/_Απόκρυψη"
+
+#: src/mainwindow.c:519
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Γραμμή κατάστασης"
+
+#: src/mainwindow.c:521
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/_Προβολή/Ορ_ισμός εμφανιζόμενων στοιχείων"
+
+#: src/mainwindow.c:522
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/_Προβολή/Ορ_ισμός εμφανιζόμενων στοιχείων/στη λίστα _φακέλων..."
+
+#: src/mainwindow.c:523
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/_Προβολή/Ορ_ισμός εμφανιζόμενων στοιχείων/στη λίστα _μηνυμάτων..."
+
+#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528 src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:581 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:274
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/_Προβολή/---"
+
+#: src/mainwindow.c:526
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/_Προβολή/Αποσύνδεση στήλης _φακέλων"
+
+#: src/mainwindow.c:527
+msgid "/_View/Separate _message view"
+msgstr "/_Προβολή/Αποσύνδεση προβολής _μηνύματος"
+
+#: src/mainwindow.c:529
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση"
+
+#: src/mainwindow.c:530
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _νούμερο"
+
+#: src/mainwindow.c:531
+msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _μέγεθος"
+
+#: src/mainwindow.c:532
+msgid "/_View/_Sort/by _Date"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _χρονολογία"
+
+#: src/mainwindow.c:533
+msgid "/_View/_Sort/by _From"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _αποστολέα"
+
+#: src/mainwindow.c:534
+msgid "/_View/_Sort/by _To"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _παραλήπτη"
+
+#: src/mainwindow.c:535
+msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _θέμα"
+
+#: src/mainwindow.c:536
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά Χρ_ωματική ταμπέλα"
+
+#: src/mainwindow.c:538
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _σημείωση"
+
+#: src/mainwindow.c:539
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _κατάσταση"
+
+#: src/mainwindow.c:540
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά συν_ημμένο"
+
+#: src/mainwindow.c:542
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά βαθμολογία"
 
 #: src/mainwindow.c:543
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά κλείδωμα"
+
+#: src/mainwindow.c:544
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/Ατα_ξινόμητα"
+
+#: src/mainwindow.c:545 src/mainwindow.c:548
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/---"
+
+#: src/mainwindow.c:546
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/Αύξουσα"
+
+#: src/mainwindow.c:547
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/Φθίνουσα"
+
+#: src/mainwindow.c:549
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/_Ομαδοποίηση κατά θέμα"
+
+#: src/mainwindow.c:551
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/_Προβολή/Κατάταξη σε _νήματα"
+
+#: src/mainwindow.c:552
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr "/_Προβολή/Ανάπτυ_ξη όλων των νημάτων"
+
+#: src/mainwindow.c:553
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr "/_Προβολή/Σύμπτ_υξη όλων των νημάτων"
+
+#: src/mainwindow.c:554
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/_Προβολή/_Απόκρυψη αναγνωσμένων μηνυμάτων"
+
+#: src/mainwindow.c:557
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση"
+
+#: src/mainwindow.c:558
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/_Προηγούμενο μήνυμα"
+
+#: src/mainwindow.c:559
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/_Επόμενο μήνυμα"
+
+#: src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:573 src/mainwindow.c:578
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/---"
+
+#: src/mainwindow.c:561
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Π_ροηγούμενο μη αναγνωσμένο μήνυμα"
+
+#: src/mainwindow.c:563
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο μη αναγνωσμένο μήνυμα"
+
+#: src/mainwindow.c:566
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Προηγούμενο _νέο μήνυμα"
+
+#: src/mainwindow.c:567
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο νέο μήνυμα"
+
+#: src/mainwindow.c:569
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Προηγούμενο _σημειωμένο μήνυμα"
+
+#: src/mainwindow.c:571
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο σημειωμένο μήνυμα"
+
+#: src/mainwindow.c:574
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Προηγούμενο _σημειωμένο μήνυμα"
+
+#: src/mainwindow.c:576
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο σημειωμένο μήνυμα"
+
+#: src/mainwindow.c:579
+msgid "/_View/_Go to/Next unread _folder"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο μη αναγνωσμένο _φάκελο"
+
+#: src/mainwindow.c:580
+msgid "/_View/_Go to/_Other folder..."
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Ά_λλο φάκελο..."
+
+#: src/mainwindow.c:584 src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:171
+msgid "/_View/Character _encoding/---"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/---"
+
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:175
+msgid "/_View/Character _encoding"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων"
+
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:176
+msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/_Αυτόματη αναγνώριση"
+
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:179
+msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/7bit ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:182
+msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:185
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:187
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-15)"
+
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:189
+msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (Windows-1252)"
+
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:192
+msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κεντρικής Ευρώπης (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:195
+msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/_Βαλτικής (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:197
+msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Βαλτικής (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:200
+msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ελληνικά (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:203
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Εβραϊκή (ISO-8859-_8)"
+
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:205
+msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Εβραϊκή (Windows-1255)"
+
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:208
+msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Αραβική (ISO-8859-_6)"
+
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:210
+msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Αραβική (Windows-1256)"
+
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:213
+msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Τούρκικη (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:216
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κυριλλική (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:218
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:220
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-U)"
+
+#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:222
+msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κυριλλική (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:225
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:227
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (ISO-2022-JP-2)"
+
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:229
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (_EUC-JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:231
+msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (_Shift__JIS)"
+
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:234
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_GB2312)"
+
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:236
+msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (GBK)"
+
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:238
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:240
+msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Παραδοσιακή Κινέζικη (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:242
+msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κινέζικη (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:245
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κορεάτικη (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:247
+msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κορεάτικη (ISO-2022-KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:250
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικη (TIS-620)"
+
+#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:252
+msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικη (Windows-874)"
+
+#: src/mainwindow.c:683 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:259
+#: src/messageview.c:265
+msgid "/_View/Decode/---"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/---"
+
+#: src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:262
+msgid "/_View/Decode"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση"
+
+#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:263
+msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/Αυτόματη αναγνώριση"
+
+#: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:266
+msgid "/_View/Decode/_8bit"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/_8bit"
+
+#: src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:267
+msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση//_Quoted printable"
+
+#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:268
+msgid "/_View/Decode/_Base64"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/_Base64"
+
+#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:269
+msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/_Uuencode"
+
+#: src/mainwindow.c:699 src/summaryview.c:473
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/_Προβολή/Άνοι_γμα σε νέο παράθυρο"
+
+#: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:275
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/_Προβολή/Πηγαίος _κώδικας μηνύματος"
+
+#: src/mainwindow.c:701
+msgid "/_View/Show all headers"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση όλων των κεφαλίδων"
+
+#: src/mainwindow.c:703
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/_Προβολή/Ανανέ_ωση"
+
+#: src/mainwindow.c:706
+msgid "/_Message/Recei_ve"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη"
+
+#: src/mainwindow.c:707
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/Από τον _τρέχοντα λογαριασμό"
+
+#: src/mainwindow.c:709
+msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/Από _όλους τους λογαριασμούς"
+
+#: src/mainwindow.c:711
+msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/_Ακύρωση λήψης"
+
+#: src/mainwindow.c:713
+msgid "/_Message/Recei_ve/---"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/---"
+
+#: src/mainwindow.c:714
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αποστολή μηνυμάτων στην _ουρά"
+
+#: src/mainwindow.c:716
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σύνθεση μηνύματος ηλεκτρονικού _ταχυδρομείου"
+
+#: src/mainwindow.c:717
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σύνθεση μηνύματος νέων"
+
+#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:282
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/_Μήνυμα/Α_πάντηση"
+
+#: src/mainwindow.c:719
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε"
+
+#: src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:283
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε/όλ_ους"
+
+#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:285
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε/_αποστολέα"
+
+#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:287
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε/_λίστα αλληλογραφίας"
+
+#: src/mainwindow.c:724
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/_Μήνυμα/Συνέχεια-σε και απάντηση"
+
+#: src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:290
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Προώθηση"
+
+#: src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:291
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "/_Μήνυμα/Π_ροώθηση ως συνημμένο"
+
+#: src/mainwindow.c:728
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αναμετάδοση"
+
+#: src/mainwindow.c:730
+msgid "/_Message/Mailing-_List"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας"
+
+#: src/mainwindow.c:731
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Post"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Αποστολή"
+
+#: src/mainwindow.c:732
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Help"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Βοήθεια"
+
+#: src/mainwindow.c:733
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Subscribe"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Εγγραφή"
+
+#: src/mainwindow.c:734
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Unsubscribe"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Διαγραφή"
+
+#: src/mainwindow.c:735
+msgid "/_Message/Mailing-_List/View archive"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Προβολή αρχείου"
+
+#: src/mainwindow.c:736
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Contact owner"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Επικοινωνία με κάτοχο"
+
+#: src/mainwindow.c:739
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/_Μήνυμα/_Μετακίνηση..."
+
+#: src/mainwindow.c:740
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/_Μήνυμα/_Αντιγραφή..."
+
+#: src/mainwindow.c:741
+msgid "/_Message/Move to _trash"
+msgstr "/_Μήνυμα/Μετα_κίνηση στα απορρίμματα"
+
+#: src/mainwindow.c:742
+msgid "/_Message/_Delete..."
+msgstr "/_Μήνυμα/_Διαγραφή..."
+
+#: src/mainwindow.c:743
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_Μήνυμα/Ακύρωση μηνύματος νέων"
+
+#: src/mainwindow.c:745
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση"
+
+#: src/mainwindow.c:746
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/Σ_ημείωση"
+
+#: src/mainwindow.c:747
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/_Αναίρεση σημείωσης"
+
+#: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:752
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/---"
+
+#: src/mainwindow.c:749
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/Ως _μη αναγνωσμένο"
+
+#: src/mainwindow.c:750
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/Ως _αναγνωσμένο"
+
+#: src/mainwindow.c:751
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/Ό_λων ως αναγνωσμένα"
+
+#: src/mainwindow.c:753
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as _spam"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/_Ανεπιθύμητη αλληλογραφία"
+
+#: src/mainwindow.c:754
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as _ham"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/_Επιθυμητή αλληλογραφία"
+
+#: src/mainwindow.c:755
+msgid "/_Message/Color la_bel"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Χρωματική ταμπέλα"
+
+#: src/mainwindow.c:757
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/_Μήνυμα/Επαν-_επεξεργασία"
+
+#: src/mainwindow.c:760
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/_Εργαλεία/_Ευρετήριο διευθύνσεων..."
+
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:297
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/_Εργαλεία/Προσθήκη αποστολέα στο ευρετήριο _διευθύνσεων"
+
+#: src/mainwindow.c:763
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/_Εργαλεία/_Συλλογή διευθύνσεων"
+
+#: src/mainwindow.c:764
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr "/_Εργαλεία/_Συλλογή διευθύνσεων/από _φάκελο..."
+
+#: src/mainwindow.c:766
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr "/_Εργαλεία/_Συλλογή διευθύνσεων/από _μηνύματα..."
+
+#: src/mainwindow.c:769
+msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
+msgstr "/_Εργαλεία/_Φιλτράρισμα όλων των μηνυμάτων στο φάκελο"
+
+#: src/mainwindow.c:771
+msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
+msgstr "/_Εργαλεία/Φιλτράρισμα ε_πιλεγμένων μηνυμάτων"
+
+#: src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:300
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου"
+
+#: src/mainwindow.c:774 src/messageview.c:302
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/_Αυτόματα"
+
+#: src/mainwindow.c:776 src/messageview.c:304
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/από τον απο_στολέα"
+
+#: src/mainwindow.c:778 src/messageview.c:306
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/από τους _παραλήπτες"
+
+#: src/mainwindow.c:780 src/messageview.c:308
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/από το _θέμα"
+
+#: src/mainwindow.c:782
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας"
+
+#: src/mainwindow.c:783
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/_Αυτόματα"
+
+#: src/mainwindow.c:785
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/από τον απο_στολέα"
+
+#: src/mainwindow.c:787
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/από τους _παραλήπτες"
+
+#: src/mainwindow.c:789
+msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/από το _θέμα"
+
+#: src/mainwindow.c:794
+msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
+msgstr "/_Εργαλεία/Έλεγχος για _νέα μηνύματα σε όλους τους φακέλους"
+
+#: src/mainwindow.c:796
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/_Εργαλεία/Διαγραφή δ_ιπλών μηνυμάτων"
+
+#: src/mainwindow.c:798
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
+msgstr "/_Εργαλεία/Διαγραφή δ_ιπλών μηνυμάτων/Στον επιλεγμένο φάκελο"
+
+#: src/mainwindow.c:800
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
+msgstr "/_Εργαλεία/Διαγραφή δ_ιπλών μηνυμάτων/Σε όλους τους φακέλους"
+
+#: src/mainwindow.c:803
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/_Εργαλεία/Εκτέ_λεση"
+
+#: src/mainwindow.c:806
+msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Πισ_τοποιητικά SSL..."
+
+#: src/mainwindow.c:810
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/_Εργαλεία/Πα_ράθυρο καταγραφής"
+
+#: src/mainwindow.c:812
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/_Ρυθμίσεις"
+
+#: src/mainwindow.c:813
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Α_λλαγή τρέχοντος λογαριασμού"
+
+#: src/mainwindow.c:815
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Προτιμήσεις _τρέχοντος λογαριασμού..."
+
+#: src/mainwindow.c:817
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Δημιουργία _νέου λογαριασμού..."
+
+#: src/mainwindow.c:819
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/_Επεξεργασία λογαριασμών..."
+
+#: src/mainwindow.c:821
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/---"
+
+#: src/mainwindow.c:822
+msgid "/_Configuration/P_references..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/_Προτιμήσεις..."
+
+#: src/mainwindow.c:824
+msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:826
+msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
+msgstr ""
+
+#: src/mainwindow.c:828
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/_Φίλτρα..."
+
+#: src/mainwindow.c:830
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Π_ρότυπα..."
+
+#: src/mainwindow.c:831
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Ενέργε_ιες..."
+
+#: src/mainwindow.c:832
+msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Πρόσ_θετα..."
+
+#: src/mainwindow.c:835
+msgid "/_Help/_Manual"
+msgstr "/_Βοήθεια/_Τεκμηρίωση"
+
+#: src/mainwindow.c:836
+msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
+msgstr "/_Βοήθεια/Συχνές Ερωτήσεις _Online"
+
+#: src/mainwindow.c:838
+msgid "/_Help/Icon _Legend"
+msgstr "/_Βοήθεια/_Επεξήγηση εικονιδίων"
+
+#: src/mainwindow.c:839
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/_Βοήθεια/---"
+
+#: src/mainwindow.c:1132
+msgid "You are online. Click the icon to go offline"
+msgstr "Είστε συνδεδεμένος. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αποσυνδεθείτε"
+
+#: src/mainwindow.c:1136
+msgid "You are offline. Click the icon to go online"
+msgstr "Είστε αποσυνδεδεμένος. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να συνδεθείτε"
+
+#: src/mainwindow.c:1153
+msgid "Select account"
+msgstr "Επιλογή λογαριασμού"
+
+#: src/mainwindow.c:1545 src/mainwindow.c:1586 src/mainwindow.c:1622
+#: src/mainwindow.c:1658 src/mainwindow.c:1700 src/prefs_folder_item.c:668
+msgid "Untitled"
+msgstr "Χωρίς τίτλο"
+
+#: src/mainwindow.c:1701
+msgid "none"
+msgstr "κανένα"
+
+#: src/mainwindow.c:1963
+msgid "Delete all messages in trash folders?"
+msgstr "Διαγραφή όλων των μηνυμάτων σε όλους τους φακέλους απορριμμάτων;"
+
+#: src/mainwindow.c:1982
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "Προσθήκη γραμματοκιβωτίου"
+
+#: src/mainwindow.c:1983
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"Εισάγετε την τοποθεσία του γραμματοκιβωτίου.\n"
+"Αν οριστεί το υπάρχον γραμματοκιβώτιο, θα\n"
+"σαρωθεί αυτόματα."
+
+#: src/mainwindow.c:1989
+#, c-format
+msgid "The mailbox '%s' already exists."
+msgstr "Το γραμματοκιβώτιο '%s' υπάρχει ήδη."
+
+#: src/mainwindow.c:1994 src/setup.c:51
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Γραμματοκιβώτιο"
+
+#: src/mainwindow.c:1999 src/setup.c:54
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
+msgstr ""
+"Η δημιουργία του γραμματοκιβωτίου απέτυχε.\n"
+"Ίσως κάποια αρχεία να υπάρχουν ήδη, ή δεν έχετε δικαίωμα να γράψετε εκεί."
+
+#: src/mainwindow.c:2281
+msgid "No posting allowed"
+msgstr "Η αποστολή δεν επιτρέπεται"
+
+#: src/mainwindow.c:2543
+msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Προβολή φακέλων"
+
+#: src/mainwindow.c:2579 src/messageview.c:442 src/messageview.c:825
+msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
+msgstr "Sylpheed-Claws - Προβολή μηνύματος"
+
+#: src/mainwindow.c:2929
+msgid "Mbox import has failed."
+msgstr "Η εισαγωγή του αρχείου mbox απέτυχε."
+
+#: src/mainwindow.c:2938 src/mainwindow.c:2947
+msgid "Export to mbox has failed."
+msgstr "Η εξαγωγή σε αρχείο mbox απέτυχε."
+
+#: src/mainwindow.c:2970 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
+msgid "Exit"
+msgstr "Έξοδος"
+
+#: src/mainwindow.c:2970
+msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
+msgstr "Έξοδος από το Sylpheed-Claws;"
+
+#: src/mainwindow.c:3116
+msgid "Folder synchronisation"
+msgstr "Συγχρονισμός φακέλων"
+
+#: src/mainwindow.c:3117
+msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
+msgstr "Θέλετε να συγχρονίσετε τους φακέλους τώρα;"
+
+#: src/mainwindow.c:3118
+msgid "+_Synchronise"
+msgstr "+_Συγχρονισμός"
+
+#: src/mainwindow.c:3392
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "Διαγράφω τα διπλά μηνύματα..."
+
+#: src/mainwindow.c:3426
+#, c-format
+msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
+msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
+msgstr[0] "Διεγράφη %d διπλό μήνυμα σε %d φάκελους.\n"
+msgstr[1] "Διεγράφησαν %d διπλά μηνύματα σε %d φακέλους\n"
+
+#: src/mainwindow.c:3573 src/summaryview.c:4527
+msgid "Processing rules to apply before folder rules"
+msgstr "Κανόνες επεξεργασίας για εφαρμογή πριν τους κανόνες φακέλων"
+
+#: src/mainwindow.c:3582
+msgid "Processing rules to apply after folder rules"
+msgstr "Κανόνες επεξεργασίας για εφαρμογή μετά τους κανόνες φακέλων"
+
+#: src/mainwindow.c:3591 src/summaryview.c:4538
+msgid "Filtering configuration"
+msgstr "Ρυθμίσεις φίλτρων"
+
+#: src/mainwindow.c:3845
+#, c-format
+msgid "not initialized\n"
+msgstr "δεν έχει αρχικοποιηθεί\n"
+
+#: src/mainwindow.c:3857 src/mainwindow.c:3868
+#, c-format
+msgid "selecting folder '%s'\n"
+msgstr "επιλογή φακέλου '%s'\n"
+
+#: src/mainwindow.c:3872
+#, c-format
+msgid "selecting message %d\n"
+msgstr "επιλογή μηνύματος %d\n"
+
+#: src/matcher.c:1347 src/matcher.c:1348 src/matcher.c:1349 src/matcher.c:1350
+#: src/matcher.c:1351 src/matcher.c:1352 src/matcher.c:1353 src/matcher.c:1354
+msgid "(none)"
+msgstr "(κανένα)"
+
+#: src/mbox.c:84
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not open mbox file:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του αρχείου mbox:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/mbox.c:120
+#, c-format
+msgid "Importing from mbox... (%d mails imported)"
+msgstr "Εισαγωγή από το mbox... (εισήχθηκαν %d μηνύματα)"
+
+#: src/mbox.c:467
 #, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
+msgid "Overwrite mbox file"
+msgstr "Επιλογή αρχείου mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mbox.c:468
+msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Αυτό το αρχείο υπάρχει ήδη. Θέλετε να το αντικαταστήσετε;"
+
+#: src/mbox.c:469 src/messageview.c:1106 src/mimeview.c:1390
+#: src/textview.c:2364
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Εγγραφή από πάνω"
+
+#: src/mbox.c:478
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create mbox file:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του αρχείου mbox:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/mbox.c:482
+msgid "Exporting to mbox..."
+msgstr "Εξαγωγή σε αρχείο mbox..."
+
+#: src/message_search.c:131
+msgid "Find in current message"
+msgstr "Εύρεση στο τρέχον μήνυμα"
+
+#: src/message_search.c:149
+msgid "Find text:"
+msgstr "Εύρεση κειμένου:"
+
+#: src/message_search.c:164 src/prefs_matcher.c:578 src/summary_search.c:297
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Διαχωρισμός πεζών/κεφαλαίων"
+
+#: src/message_search.c:240 src/summary_search.c:505
+msgid "Search failed"
+msgstr "Η αναζήτηση απέτυχε"
+
+#: src/message_search.c:241 src/summary_search.c:506
+msgid "Search string not found."
+msgstr "Το κείμενο αναζήτησης δεν βρέθηκε."
+
+#: src/message_search.c:250
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "Έφτασα την αρχή του μηνύματος. Να συνεχίσω από το τέλος;"
+
+#: src/message_search.c:253
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "Έφτασα το τέλος του μηνύματος. Να συνεχίσω από την αρχή;"
+
+#: src/message_search.c:256 src/summary_search.c:517
+msgid "Search finished"
+msgstr "Η αναζήτηση τελείωσε"
+
+#: src/messageview.c:159
+msgid "/_File/_Close"
+msgstr "/_Αρχείο/_Κλείσιμο"
+
+#: src/messageview.c:276
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/_Προβολή/_Εμφάνιση όλων των κεφαλίδων"
+
+#: src/messageview.c:279
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σύνθεση _νέου μηνύματος"
+
+#: src/messageview.c:293
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αναμε_τάδοση"
+
+#: src/messageview.c:310
+msgid "/_Tools/Create processing rule"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας"
+
+#: src/messageview.c:312
+msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/_Αυτόματα"
+
+#: src/messageview.c:314
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/από τον απο_στολέα"
+
+#: src/messageview.c:316
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/από τον _παραλήπτη"
+
+#: src/messageview.c:318
+msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/από το _θέμα"
+
+#: src/messageview.c:547
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<Δε βρέθηκε διαδρομή επιστροφής>"
+
+#: src/messageview.c:555
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is\n"
+"to be sent does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
+
+#: src/messageview.c:562 src/messageview.c:579
+msgid "_Don't Send"
+msgstr "Να _μην αποσταλεί"
+
+#: src/messageview.c:575
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα ζητάει ειδοποίηση ανάγνωσης αλλά σύμφωνα με\n"
+"τις κεφαλίδες 'Προς:' και 'Αντίγραφο:' δεν έχει σταλεί σε\n"
+"εσάς επισήμως.\n"
+"Προτείνεται να μην στείλετε την ειδοποίηση ανάγνωσης."
+
+#: src/messageview.c:787 src/procmime.c:823
+#, c-format
+msgid "Couldn't decrypt: %s"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η αποκρυπτογράφηση: %s"
+
+#: src/messageview.c:1101 src/mimeview.c:1528 src/summaryview.c:3871
+#: src/summaryview.c:3874 src/textview.c:2352
+msgid "Save as"
+msgstr "Αποθήκευση ως"
+
+#: src/messageview.c:1107
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Εγγραφή πάνω από το υπάρχον αρχείο;"
+
+#: src/messageview.c:1115 src/summaryview.c:3891 src/summaryview.c:3894
+#: src/summaryview.c:3909
+#, c-format
+msgid "Can't save the file '%s'."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του αρχείου '%s'."
+
+#: src/messageview.c:1198
+msgid "This message asks for a return receipt."
+msgstr "Αυτό το μήνυμα ζητάει ειδοποίηση ανάγνωσης."
+
+#: src/messageview.c:1199
+msgid "Send receipt"
+msgstr "Αποστολή απόδειξης"
+
+#: src/messageview.c:1239
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved,\n"
+"and has been deleted from the server."
+msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί μερικώς,\n"
+"και έχει διαγραφεί από τον διακομιστή."
+
+#: src/messageview.c:1245
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s."
+msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί μερικώς·\n"
+"είναι %s."
+
+#: src/messageview.c:1249 src/messageview.c:1271
+msgid "Mark for download"
+msgstr "Σημείωση για λήψη"
+
+#: src/messageview.c:1250 src/messageview.c:1262
+msgid "Mark for deletion"
+msgstr "Σημείωση για διαγραφή"
+
+#: src/messageview.c:1255
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be downloaded."
+msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί μερικώς·\n"
+"είναι %s και θα ληφθεί."
+
+#: src/messageview.c:1260 src/messageview.c:1273
+#: src/prefs_filtering_action.c:154
+msgid "Unmark"
+msgstr "Αποσημείωση"
+
+#: src/messageview.c:1266
+#, c-format
+msgid ""
+"This message has been partially retrieved;\n"
+"it is %s and will be deleted."
+msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί μερικώς·\n"
+"είναι %s και θα διαγραφεί."
+
+#: src/messageview.c:1342
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "Αποστολή επιβεβαίωσης ανάγνωσης"
+
+#: src/messageview.c:1343
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
+"notification:"
+msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα στάλθηκε σε μερικούς λογαριασμούς σας.\n"
+"Παρακαλώ επιλέξτε ποιόν λογαριασμό θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε "
+"την ειδοποίηση ανάγνωσης:"
+
+#: src/messageview.c:1347
+msgid "_Send Notification"
+msgstr "Απο_στολή βεβαίωσης"
+
+#: src/messageview.c:1347
+msgid "+_Cancel"
+msgstr "+_Άκυρο"
+
+#: src/messageview.c:1410 src/summaryview.c:3946
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Εισάγετε την γραμμή εντολής για την εκτύπωση:\n"
+"(Το '%s' θα αντικατασταθεί με το όνομα αρχείου)"
+
+#: src/messageview.c:1416 src/summaryview.c:3952
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"'%s'"
+msgstr ""
+"Η εντολή εκτύπωσης είναι άκυρη:\n"
+"'%s'"
+
+#: src/messageview.c:1427 src/summaryview.c:3923
+msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση: το μήνυμα δεν περιέχει κείμενο."
+
+#: src/messageview.c:1638 src/messageview.c:1644 src/summaryview.c:3342
+#: src/summaryview.c:5237
 #, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
+msgid "An error happened while learning.\n"
+msgstr "Σφάλμα κατά το άνοιγμα του ημερολογίου"
+
+#: src/mh.c:427
+#, c-format
+msgid "can't copy message %s to %s\n"
+msgstr "δεν μπορώ να αντιγράψω το μήνυμα %s στο %s\n"
+
+#: src/mh.c:498
+msgid "Moving messages..."
+msgstr "Μετακίνηση μηνυμάτων..."
+
+#: src/mh_gtk.c:59
+msgid "/Remove _mailbox..."
+msgstr "/Διαγραφή _γραμματοκιβωτίου..."
+
+#: src/mh_gtk.c:323
+#, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox '%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
+"Σίγουρα να διαγραφεί το γραμματοκιβώτιο '%s' ;\n"
+"(Τα μηνύματα ΔΕΝ σβήνονται από τον δίσκο)"
+
+#: src/mh_gtk.c:325
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "Αφαίρεση γραμματοκιβωτίου"
+
+#: src/mh_gtk.c:326
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Διαγραφή"
+
+#: src/mimeview.c:158
+msgid "/_Open"
+msgstr "/_Άνοιγμα"
+
+#: src/mimeview.c:159
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/Άνοιγμα _με..."
+
+#: src/mimeview.c:160
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/_Εμφάνιση σαν κείμενο"
+
+#: src/mimeview.c:161 src/summaryview.c:478
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/_Αποθήκευση ως..."
+
+#: src/mimeview.c:162
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/Αποθήκευση _όλων..."
+
+#: src/mimeview.c:201
+msgid "MIME Type"
+msgstr "Τύπος MIME"
+
+#: src/mimeview.c:702
+msgid "Check signature"
+msgstr "Έλεγχος υπογραφής"
+
+#: src/mimeview.c:707 src/mimeview.c:712 src/mimeview.c:717
+msgid "View full information"
+msgstr "Προβολή όλων των πληροφοριών"
+
+#: src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:726
+msgid "Check again"
+msgstr "Έλεγχος ξανά"
+
+#: src/mimeview.c:735
+msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
+msgstr "Επιλέξτε το εικονίδιο ή πατήστε 'C' για να το ελέγξετε."
+
+#: src/mimeview.c:740
+msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
+msgstr ""
+"Λήξη χρονικού ορίου για τον έλεγχο της υπογραφής. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ή "
+"πατήστε 'C' για να προσπαθήσετε ξανά."
+
+#: src/mimeview.c:950
+msgid "Checking signature..."
+msgstr "Έλεγχος υπογραφής..."
+
+#: src/mimeview.c:992
+msgid "Go back to email"
+msgstr "Επιστροφή στο μήνυμα"
+
+#: src/mimeview.c:1317 src/mimeview.c:1398 src/mimeview.c:1574
+#: src/mimeview.c:1607
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Δεν μπορώ να αποθηκεύσω το τμήμα του πολυτμηματικού μηνύματος."
+
+#: src/mimeview.c:1387 src/textview.c:2362
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Θέλετε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο '%s';"
+
+#: src/mimeview.c:1425
+msgid "Select destination folder"
+msgstr "Επιλογή φακέλου προορισμού"
+
+#: src/mimeview.c:1432
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a directory."
+msgstr "Το '%s' δεν είναι κατάλογος."
+
+#: src/mimeview.c:1636
+msgid "Open with"
+msgstr "Άνοιγμα με"
+
+#: src/mimeview.c:1637
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"('%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Εισάγετε την γραμμή εντολής για το άνοιγμα του αρχείου:\n"
+"(Το '%s' θα αντικατασταθεί με το όνομα αρχείου)"
+
+#: src/news.c:255
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "δημιουργώ NNTP σύνδεση στο %s:%d ...\n"
+
+#: src/news.c:328
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the News server."
+msgstr ""
+"Το Sylpheed-Claws απαιτεί πρόσβαση στο δίκτυο προκειμένου να επικοινωνήσει "
+"με τον διακομιστή νέων."
+
+#: src/news.c:345
+#, c-format
+msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "Η NNTP σύνδεση στο %s:%d διακόπηκε. Επανασύνδεση...\n"
+
+#: src/news.c:475
+msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+msgstr "δεν ήταν δυνατή η λήψη της λίστας ομάδων συζητήσεων\n"
+
+#: src/news.c:588
+msgid "can't post article.\n"
+msgstr "δεν μπορώ να στείλω το άρθρο.\n"
+
+#: src/news.c:614
+#, c-format
+msgid "can't retrieve article %d\n"
+msgstr "δεν μπορώ να λάβω το άρθρο %d\n"
+
+#: src/news.c:663
+#, c-format
+msgid "can't select group: %s\n"
+msgstr "δεν είναι δυνατή η επιλογή της ομάδας: %s\n"
+
+#: src/news.c:888
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "δεν μπορώ να ορίσω την ομάδα: %s\n"
+
+#: src/news.c:897
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "μη έγκυρη ακολουθία άρθρων: %d - %d\n"
+
+#: src/news.c:917
+#, c-format
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την λήψη του %s.\n"
+
+#: src/news.c:935
+#, fuzzy, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "Το ψευδώνυμο είναι σε χρήση"
+
+#: src/news.c:942 src/news.c:1035
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "δεν μπορώ να λάβω xover\n"
+
+#: src/news.c:952 src/news.c:1047
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "συνέβη σφάλμα καθώς λάμβανα xover.\n"
+
+#: src/news.c:959 src/news.c:1061
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "μη έγκυρη γραμμή xover: %s\n"
+
+#: src/news.c:976 src/news.c:997 src/news.c:1080 src/news.c:1112
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "δεν μπορώ να λάβω xhdr\n"
 
-#: src/mainwindow.c:545
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
+#: src/news.c:986 src/news.c:1007 src/news.c:1093 src/news.c:1125
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "συνέβη σφάλμα καθώς λάμβανα xhdr.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:546
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
+#: src/news.c:1031
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "λαμβάνω xover %d - %d στο %s...\n"
 
-#: src/mainwindow.c:548
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+#: src/news_gtk.c:52
+msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
+msgstr "/_Συνδρομή σε ομάδα συζητήσεων / νέων..."
 
-#: src/mainwindow.c:549
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _unread"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
+#: src/news_gtk.c:53
+msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
+msgstr "/_Κατάργηση Συνδρομής από ομάδα συζητήσεων / νέων"
 
-#: src/mainwindow.c:550
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
+#: src/news_gtk.c:223
+#, c-format
+msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
+msgstr "Να γίνει ακύρωση συνδρομής από την ομάδα συζητήσεων / νέων '%s';"
 
-#: src/mainwindow.c:552
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+#: src/news_gtk.c:224
+msgid "Unsubscribe newsgroup"
+msgstr "Κατάργηση Συνδρομής από ομάδα συζητήσεων / νέων"
 
-#: src/mainwindow.c:553
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
+#: src/news_gtk.c:225
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "_Κατάργηση συνδρομής"
 
-#: src/mainwindow.c:555
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
+msgid "ClamAV: scanning message..."
+msgstr "ClamAV: έλεγχος μηνύματος..."
 
-#: src/mainwindow.c:556
-msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:251
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:214
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr "Clam AntiVirus"
 
-#: src/mainwindow.c:557
-msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:256
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
+"an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Clam AntiVirus"
 msgstr ""
+"Αυτό το πρόσθετο χρησιμοποιεί το Clam AntiVirus για να ελέγξει όλα τα "
+"μηνύματα που λαμβάνονται από IMAP, τοπικούς ή POP λογαριασμούς.\n"
+"\n"
+"Όταν βρεθεί κάποιο μολυσμένο από ιό συνημμένο, μπορεί είτε να διαγραφεί, "
+"είτε να αποθηκευτεί σε έναν ειδικό φάκελο.\n"
+"\n"
+"Οι επιλογές του βρίσκονται στο /Ρυθμίσεις/Προτιμήσεις/Πρόσθετα/Clam AntiVirus"
 
-#: src/mainwindow.c:558
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:96
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr "Ενεργοποίηση ελέγχου για ιούς"
 
-#: src/mainwindow.c:559
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set display _item..."
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:97
+msgid "Scan archive contents"
+msgstr "Έλεγχος συμπιεσμένων αρχείων"
 
-#: src/mainwindow.c:562
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:106
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "Μέγιστο μέγεθος συνημμένου"
 
-#: src/mainwindow.c:563
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:117
+msgid "Message attachments larger than this will not be scanned"
+msgstr "Συνημμένα μεγαλύτερα από αυτό δεν θα ελέγχονται"
 
-#: src/mainwindow.c:564
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:121
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
-#: src/mainwindow.c:580
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:130
+msgid "Save infected mail in"
+msgstr "Αποθήκευση μολυσμένων μηνυμάτων στο"
 
-#: src/mainwindow.c:566
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:134
+msgid "Save mail that contains viruses"
+msgstr "Αποθήκευση μηνυμάτων που περιέχουν ιούς"
 
-#: src/mainwindow.c:568
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
+msgid ""
+"Folder for storing infected mail. Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr ""
+"Φάκελος για την αποθήκευση μολυσμένων μηνυμάτων. Αφήστε το κενό για να "
+"χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο φάκελο απορριμμάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:571
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:151
+msgid "Click this button to select a folder for storing infected mail"
+msgstr ""
+"Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το φάκελο που θα αποθηκεύεται η "
+"μολυσμένη αλληλογραφία"
 
-#: src/mainwindow.c:573
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+#: src/plugins/demo/demo.c:74
+msgid "Demo"
+msgstr "Επίδειξη"
 
-#: src/mainwindow.c:576
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+#: src/plugins/demo/demo.c:79
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed-Claws. It "
+"installs a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:578
-msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
+msgid "Dillo Browser"
+msgstr "Περιηγητής Ιστοσελίδων Dillo"
+
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
+msgid "Do not load remote links in mails"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:581
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
+msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
+msgstr "Ισοδυναμεί με την επιλογή '--local' του Dillo"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
+msgid "You can still load remote links by reloading the page"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:589
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
+msgid "Full window mode (hide controls)"
+msgstr "Λειτουργία πλήρους παραθύρου (απόκρυψη στοιχείων ελέγχου)"
 
-#: src/mainwindow.c:590
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:139
+msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
+msgstr "Ισοδυναμεί με την επιλογή '--fullwindow' του Dillo"
 
-#: src/mainwindow.c:593
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
+msgid "Dillo HTML Viewer"
+msgstr "Εφαρμογή προβολής HTML Dillo"
 
-#: src/mainwindow.c:597
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
+msgid ""
+"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:601
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Φράση πρόσβασης"
 
-#: src/mainwindow.c:603
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:260
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[χωρίς user id]"
 
-#: src/mainwindow.c:607
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:274
+#, c-format
+msgid ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
+"span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sΠαρακαλώ εισάγετε τη φράση πρόσβασης "
+"για το:</span>\n"
+"\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/mainwindow.c:610
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:277
+msgid "Bad passphrase.\n"
+msgstr "Λάθος φράση πρόσβασης.\n"
 
-#: src/mainwindow.c:612
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:92
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Αυτόματος έλεγχος υπογραφών"
 
-#: src/mainwindow.c:615
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
+msgid "Store passphrase in memory"
+msgstr "Αποθήκευση φράσης πρόσβασης στη μνήμη"
 
-#: src/mainwindow.c:618
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
+msgid "Expire after"
+msgstr "Λήγει μετά"
 
-#: src/mainwindow.c:621
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:123
+msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
+msgstr ""
+"Ορίζοντας το σε '0' η φράση πρόσβασης θα αποθηκεύεται για όλη τη σύνοδο"
 
-#: src/mainwindow.c:623
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128 src/prefs_receive.c:170
+msgid "minute(s)"
+msgstr "λεπτά"
 
-#: src/mainwindow.c:625
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:138
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:629
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Εμφάνιση ειδοποίησης κατά την εκκίνηση αν το GnuPG δεν λειτουργεί"
 
-#: src/mainwindow.c:632
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:235
+msgid "Sign key"
+msgstr "Κλειδί υπογραφής"
 
-#: src/mainwindow.c:635
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:248
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "Χρήση προεπιλεγμένου κλειδιού GnuPG"
 
-#: src/mainwindow.c:637
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:259
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "Επιλογή κλειδιού με βάση την διεύθυνση αλληλογραφίας"
 
-#: src/mainwindow.c:641
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:270
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Ορίστε με το χέρι το κλειδί"
 
-#: src/mainwindow.c:643
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:280
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "Χρήστης ή key ID:"
 
-#: src/mainwindow.c:645
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:454
+msgid "GPG"
+msgstr "GPG"
 
-#: src/mainwindow.c:647
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:107
+#, c-format
+msgid "Please select key for '%s'"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε ένα κλειδί για το '%s'"
 
-#: src/mainwindow.c:650
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:110
+#, c-format
+msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
+msgstr "Συλλογή πληροφοριών για το '%s' ... %c"
 
-#: src/mainwindow.c:652
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:310
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Επέλεξε κλειδιά"
 
-#: src/mainwindow.c:655
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:337
+msgid "Key ID"
+msgstr "Key ID"
 
-#: src/mainwindow.c:657
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:340
+msgid "Val"
+msgstr "Τιμή"
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:361
+msgid "Select"
+msgstr "Επιλογή"
 
-#: src/mainwindow.c:666
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:362 src/prefs_other.c:271
+msgid "Other"
+msgstr "Άλλα"
 
-#: src/mainwindow.c:667
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:363
+msgid "Don't encrypt"
+msgstr "Όχι κρυπτογράφηση"
 
-#: src/mainwindow.c:669
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:508
+msgid "Add key"
+msgstr "Προσθήκη κλειδιού"
 
-#: src/mainwindow.c:672
-msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:509
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Εισαγωγή άλλου χρήστη ή key ID:"
 
-#: src/mainwindow.c:673
-msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:525
+msgid "Trust key"
+msgstr "Εμπιστοσύνη κλειδιού"
 
-#: src/mainwindow.c:675
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:526
+msgid ""
+"The selected key is not fully trusted.\n"
+"If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
+"know for sure that it will go to the person you mean it to.\n"
+"Do you trust it enough to use it anyway?"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:677
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:125
+msgid "Undefined"
+msgstr "Αόριστο"
 
-#: src/mainwindow.c:679
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:127 src/prefs_receive.c:199
+#: src/prefs_send.c:170
+msgid "Never"
+msgstr "Ποτέ"
 
-#: src/mainwindow.c:680
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:129
+msgid "Marginal"
+msgstr "Οριακό"
 
-#: src/mainwindow.c:681
-msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:133
+msgid "Ultimate"
+msgstr "Έσχατο"
 
-#: src/mainwindow.c:682
-msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
+#, c-format
+msgid "The signature can't be checked - %s"
+msgstr "Η υπογραφή δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί - %s"
 
-#: src/mainwindow.c:683
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:175
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:222
+msgid "The signature has not been checked."
+msgstr "Η υπογραφή δεν έχει ελεγχθεί."
 
-#: src/mainwindow.c:684
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:181 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:183
+msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:685
-msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:196
+#, c-format
+msgid "Good signature from %s."
+msgstr "Έγκυρη υπογραφή από τον/την %s."
 
-#: src/mainwindow.c:686
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Bounce"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Bcc"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:202
+#, c-format
+msgid "Good signature (untrusted) from %s."
+msgstr "Έγκυρη υπογραφή (όχι έμπιστη) από τον/την %s."
 
-#: src/mainwindow.c:688
-msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
+#, c-format
+msgid "Expired signature from %s."
+msgstr "Ληγμένη υπογραφή από τον/την %s."
 
-#: src/mainwindow.c:690
-msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:210
+#, c-format
+msgid "Expired key from %s."
+msgstr "Ληγμένο κλειδί από τον/την %s."
 
-#: src/mainwindow.c:691
-msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁíôéãñáöÞ..."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:213
+#, c-format
+msgid "Bad signature from %s."
+msgstr "Εσφαλμένη υπογραφή από τον/την %s."
 
-#: src/mainwindow.c:692
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:217
+#, c-format
+msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
+msgstr ""
+"Το κλειδί 0x%s δεν είναι διαθέσιμο για να εξακριβώσω αυτή την υπογραφή."
 
-#: src/mainwindow.c:694
-msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:259
+#, c-format
+msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
+msgstr "Υπογραφή δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το %s κλειδί %s\n"
 
-#: src/mainwindow.c:695
-msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
+msgstr "Έγκυρη υπογραφή από τον/την \"%s\" (Εμπιστοσύνη: %s)\n"
 
-#: src/mainwindow.c:696
-msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:271
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
+msgstr "Ληγμένη υπογραφή από τον/την \"%s\"\n"
 
-#: src/mainwindow.c:697
-msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:276
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
+msgstr "Εσφαλμένη υπογραφή από τον/την \"%s\"\n"
 
-#: src/mainwindow.c:698
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:287
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "επίσης γνωστός ως \"%s\"\n"
 
-#: src/mainwindow.c:699
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:293
+#, c-format
+msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
+msgstr "Αποτύπωμα πρωτεύοντος κλειδιού: %s\n"
 
-#: src/mainwindow.c:701
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:298
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:704
-msgid "/_Tools/_Selective download..."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:304
+#, c-format
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:706
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:348
+#, c-format
+msgid "Couldn't get data from message, %s"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη δεδομένων από το μήνυμα %s"
 
-#: src/mainwindow.c:707
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:364
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't initialize data, %s"
+msgstr "δεν έχει αρχικοποιηθεί\n"
 
-#: src/mainwindow.c:709
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:480
+#, c-format
+msgid "Private key not found (%s)"
+msgstr "Δεν βρέθηκε το προσωπικό κλειδί (%s)"
 
-#: src/mainwindow.c:710
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:488
+msgid "Private key specification is ambiguous"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:712
-msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:498
+#, c-format
+msgid "Error setting private key: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:715
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
-
-#: src/mainwindow.c:716
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
-
-#: src/mainwindow.c:717
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:534
+#, c-format
+msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:719
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:540
+#, c-format
+msgid ""
+"Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
+"version %s is required.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:721
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:548
+#, c-format
+msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:723
-msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:564
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
+"Το GnuPG δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ή χρειάζεται αναβάθμιση.\n"
+"Απενεργοποιείται η υποστήριξη OpenPGP."
 
-#: src/mainwindow.c:728
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/ÅêôÝëåóç"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
+msgid "PGP/Core"
+msgstr "PGP/Core"
 
-#: src/mainwindow.c:730
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
+#: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
+msgid ""
+"This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
+"PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
+"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:236 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:384
 #, fuzzy
-msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
-
-#: src/mainwindow.c:735
-msgid "/_Configuration"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò"
+msgid "Couldn't get text data."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη μέρους του μηνύματος."
 
-#: src/mainwindow.c:736
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
-
-#: src/mainwindow.c:738
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:254
+msgid "Couldn't convert text data to any sane charset."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:377
 #, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+msgid "Couldn't parse mime part."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη μέρους του μηνύματος."
 
-#: src/mainwindow.c:742
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:407 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:332
+#, c-format
+msgid "Couldn't open decrypted file %s"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του αποκρυπτογραφημένου αρχείου %s"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:437
 #, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Template..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+msgid "Couldn't scan decrypted file."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου."
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:445
 #, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
+msgid "Couldn't scan decrypted file parts."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου."
 
-#: src/mainwindow.c:746
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:499
+msgid "Couldn't create temporary file."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία προσωρινού αρχείου."
 
-#: src/mainwindow.c:747
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:533 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:479
+#, c-format
+msgid "Data signing failed, %s"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:749
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:551 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:504
+#, c-format
+msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:751
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:513
+msgid "Data signing failed, no results."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:753
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:572 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:525
+msgid "Data signing failed, no contents."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:757
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:635 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:583
+#, c-format
+msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:758
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:656 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:611
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file, %s"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία προσωρινού αρχείου, %s"
 
-#: src/mainwindow.c:759
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_German"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:681 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:637
+#, c-format
+msgid "Encryption failed, %s"
+msgstr "Η κρυπτογράφηση απέτυχε, %s"
 
-#: src/mainwindow.c:760
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
+msgid "PGP/inline"
+msgstr "PGP/Μέσα στο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:761
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_French"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
+msgid ""
+"This plugin handles the deprecated Inline method of signing and/or "
+"encrypting mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and "
+"encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:762
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/ÉáðùíÝæéêï"
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
+msgid "PGP/MIME"
+msgstr "PGP/MIME"
 
-#: src/mainwindow.c:763
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
+#: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
+msgid ""
+"This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
+"mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:764
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_English"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:191
+msgid "Signature boundary not found."
+msgstr "Δε βρέθηκε το όριο της υπογραφής."
 
-#: src/mainwindow.c:765
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_German"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:309
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:351
+msgid "Couldn't parse decrypted file."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αποκρυπτογραφημένου αρχείου."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:357
 #, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual/Áããëéêü"
+msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου."
 
-#: src/mainwindow.c:767
-msgid "/_Help/_FAQ/_French"
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:403 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:442
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file: %s"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του προσωρινού αρχείου: %s"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:152
+msgid "Spamassassin plugin couldn't connect to spamd.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:768
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:192
+msgid "Spamassassin plugin is disabled by its preferences.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:769
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:197
+msgid "SpamAssassin: filtering message..."
+msgstr "SpamAssasin: Φιλτράρισμα μηνύματος..."
 
-#: src/mainwindow.c:774
-#, fuzzy
-msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:303
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws needs network access in order to feed this mail(s) to the "
+"remote learner."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:775
-msgid "/_Reply without quote"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:464
+msgid "Spamassassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:779
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to all with _quote"
-msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:492
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:549
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
 
-#: src/mainwindow.c:780
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:497
+msgid ""
+"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
+"POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
+"SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"It can also be used for marking messages as Ham or Spam.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
+"specially designated folder.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/SpamAssassin"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:784
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:85
+msgid "Localhost"
+msgstr "Localhost"
 
-#: src/mainwindow.c:785
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:86
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
 
-#: src/mainwindow.c:789
-msgid "/_Forward message (inline style)"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:87
+msgid "Unix Socket"
+msgstr "Unix Socket"
 
-#: src/mainwindow.c:790
-#, fuzzy
-msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:235
+msgid "Enable SpamAssassin plugin"
+msgstr "Ενεργοποίηση προσθέτου SpamAssassin"
 
-#: src/mainwindow.c:831
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï êõñßùò ðáñÜèõñï...\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:239
+msgid "Transport"
+msgstr "Μεταφορά"
 
-#: src/mainwindow.c:1017
-#, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "MainWindow: ç êáôáíïìÞ ÷ñùìÜôùí %d áðÝôõ÷å\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:251
+msgid "Type of transport"
+msgstr "Τύπος μεταφοράς"
 
-#: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
-msgid "Untitled"
-msgstr "×ùñßò ôßôëï"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+msgid "User"
+msgstr "Χρήστης"
 
-#: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
-msgid "none"
-msgstr "êáíÝíá"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:280
+msgid "User to use with spamd server"
+msgstr "Θύρα του εξυπηρετητή spamd"
 
-#: src/mainwindow.c:1290
-#, c-format
-msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:283
+msgid "spamd"
+msgstr "spamd"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:301
+msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1370
-#, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "ÈÝóç ðáñáèýñïõ: x = %d, y = %d\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:312
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "Θύρα του εξυπηρετητή spamd"
 
-#: src/mainwindow.c:1388
-msgid "Empty trash"
-msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:318
+msgid "Path of Unix socket"
+msgstr "Διαδρομή του unix socket"
 
-#: src/mainwindow.c:1389
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
+msgid "Maximum size"
+msgstr "Μέγιστο μέγεθος"
 
-#: src/mainwindow.c:1415
-msgid "Add mailbox"
-msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
+msgid "Messages larger than this will not be checked"
+msgstr "Μηνύματα μεγαλύτερα από αυτό δεν θα ελέγχονται"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:337
+msgid "kB"
+msgstr "kB"
 
-#: src/mainwindow.c:1416
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:354
 msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
+"Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
+"aborted."
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
-"Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
-"óáñùèåß áõôüìáôá."
+"Μέγιστο όριο χρόνου για τον έλεγχο. Αν ο έλεγχος κρατήσει παραπάνω θα "
+"ακυρωθεί."
 
-#: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:359 src/prefs_other.c:187
+msgid "seconds"
+msgstr "δευτερόλεπτα"
 
-#: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr "Mailbox"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
+msgid "Process messages on receiving"
+msgstr "Επεξεργασία μηνυμάτων κατά τη λήψη"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:376
+msgid "Save spam in"
+msgstr "Αποθήκευση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο"
 
-#: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:384
 msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
+"Folder for storing identified spam. Leave empty to use the default trash "
+"folder"
 msgstr ""
-"Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
-"ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
-
-#: src/mainwindow.c:1453
-#, fuzzy
-msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
+"Φάκελος για την αποθήκευση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αφήστε το κενό για να "
+"χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο φάκελο απορριμμάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:1454
-msgid "Input the location of mailbox."
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391
+msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
 msgstr ""
+"Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε φάκελο για την αποθήκευση της "
+"ανεπιθύμητης αλληλογραφίας"
 
-#: src/mainwindow.c:1475
-msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr ""
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
+msgid "/_Get Mail"
+msgstr "/_Λήψη Αλληλογραφίας"
 
-#: src/mainwindow.c:1775
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr "Ñõèìßóåéò widgets..."
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
+msgid "/_Email"
+msgstr "/_Email"
 
-#: src/mainwindow.c:1781
-msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr ""
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
+msgid "/Open A_ddressbook"
+msgstr "/Άνοιγμα ευρετηρίου _διευθύνσεων"
 
-#: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
-msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr ""
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
+msgid "/_Work Offline"
+msgstr "/_Εργασία χωρίς σύνδεση"
 
-#: src/mainwindow.c:2003
-msgid "Get"
-msgstr "ËÞøç"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
+msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
+msgstr "/Έ_ξοδος από το Sylpheed-Claws"
 
-#: src/mainwindow.c:2004
-#, fuzzy
-msgid "Get new mail from current account"
-msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:148
+#, c-format
+msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
+msgstr "Νέα %d, Μη αναγνωσμένα: %d, Συνολικά: %d"
 
-#: src/mainwindow.c:2009
-msgid "Get all"
-msgstr ""
-"ËÞøç\n"
-"üëùí"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:204
+msgid "/Work Offline"
+msgstr "/Εργασία χωρίς σύνδεση"
 
-#: src/mainwindow.c:2010
-#, fuzzy
-msgid "Get new mail from all accounts"
-msgstr "ËÞøç íÝïõ mail áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+msgid "/Get Mail"
+msgstr "/Λήψη αλληλογραφίας"
 
-#: src/mainwindow.c:2021
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:310
+msgid "Trayicon"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2030
-msgid "Email"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:315
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
+"have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:2031
-#, fuzzy
-msgid "Compose an email message"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Έξοδος από το πρόγραμμα;"
 
-#: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
-msgid "News"
-msgstr "ÍÝá"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
+msgid "Orientation"
+msgstr "Προσανατολισμός"
 
-#: src/mainwindow.c:2041
-#, fuzzy
-msgid "Compose a news message"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+#: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
+msgid "The orientation of the tray."
+msgstr "Ο προσανατολισμός του συρταριού."
 
-#: src/mainwindow.c:2053
-msgid "Reply"
-msgstr "ÁðÜíôçóç"
+#: src/pop.c:150
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "Προαπαιτούμενη timestamp APOP δεν βρέθηκε στο χαιρετισμό\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2054
-msgid "Reply to the message - Right button: more options"
-msgstr ""
+#: src/pop.c:157
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "Συντακτικό σφάλμα timestamp στο χαιρετισμό\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2064
-msgid "All"
-msgstr ""
+#: src/pop.c:183 src/pop.c:210
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "Σφάλμα πρωτοκόλλου POP3\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2065
-msgid "Reply to all - Right button: more options"
-msgstr ""
+#: src/pop.c:256
+#, c-format
+msgid "invalid UIDL response: %s\n"
+msgstr "Μη έγκυρη απάντηση UIDL: %s\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2074
-#, fuzzy
-msgid "Sender"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+#: src/pop.c:778
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr "POP3: Διαγραφή ληγμένου μηνύματος %d\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2075
-msgid "Reply to sender - Right button: more options"
-msgstr ""
+#: src/pop.c:794
+#, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "POP3: Προσπέραση μηνύματος (%d / %d bytes)\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
-msgid "Forward"
-msgstr "Ðñïþèçóç"
+#: src/pop.c:826
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "το γραμματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2085
-msgid "Forward the message - Right button: more options"
-msgstr ""
+#: src/pop.c:829
+msgid "Session timeout\n"
+msgstr "Λήξη ορίου χρόνου συνεδρίας\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2096
-msgid "Delete the message"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
+#: src/pop.c:848
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "η εντολή δεν υποστηρίζεται\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
-#: src/prefs_matcher.c:157
-msgid "Execute"
-msgstr "ÅêôÝëåóç"
+#: src/pop.c:853
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "Προέκυψε σφάλμα στη συνεδρία POP3\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2105
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "ÅêôÝëåóç óçìåéùìÝíçò åñãáóßáò"
+#: src/pop.c:1047
+msgid "TOP command unsupported\n"
+msgstr "Η εντολή TOP δεν υποστηρίζεται\n"
 
-#: src/mainwindow.c:2114
-msgid "Next unread message"
-msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+#: src/prefs_account.c:231 src/prefs_account.c:1440 src/prefs_account.c:2127
+#: src/wizard.c:991
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
 
-#: src/mainwindow.c:2125
-msgid "Prefs"
-msgstr "ÅðéëïãÝò"
+#: src/prefs_account.c:234 src/prefs_account.c:1566 src/prefs_account.c:2144
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
 
-#: src/mainwindow.c:2126
-#, fuzzy
-msgid "Common preferences"
-msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
+#: src/prefs_account.c:235
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "Νέα (NNTP)"
 
-#: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "Ëïã/óìüò"
+#: src/prefs_account.c:236 src/wizard.c:1001
+msgid "Local mbox file"
+msgstr "Τοπικό αρχείο mbox"
 
-#: src/mainwindow.c:2134
-msgid "Account setting"
-msgstr "Ñõèìßóåéò ëïãáñéáóìïý"
+#: src/prefs_account.c:237
+msgid "None (SMTP only)"
+msgstr "Κανένα (μόνο SMTP)"
 
-#: src/mainwindow.c:2560
-msgid "Exit"
-msgstr "¸îïäïò"
+#: src/prefs_account.c:716
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "Λογαριασμός%d"
 
-#: src/mainwindow.c:2560
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
+#: src/prefs_account.c:989
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "Επιλογές για το νέο λογαριασμό"
 
-#: src/mainwindow.c:2945
+#: src/prefs_account.c:991
 #, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "åðéâëçèåßóá êùäéêïóåëßäá: %s\n"
+msgid "%s - Account preferences"
+msgstr "%s - Προτιμήσεις λογαριασμού"
 
-#: src/matcher.c:308
-#, c-format
-msgid "Command exit code: %i\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1026
+msgid "_Basic"
+msgstr "_Βασικά"
 
-#: src/matcher.c:965
-#, fuzzy
-msgid "filename is not set"
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_account.c:1028
+msgid "_Receive"
+msgstr "_Λήψη"
 
-#: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
-#: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
-#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
-#: src/prefs_filter.c:868
-msgid "(none)"
-msgstr "(êáíÝíá)"
+#: src/prefs_account.c:1032
+msgid "Co_mpose"
+msgstr "Σύ_νθεση"
 
-#: src/matcher.c:1178
-#, fuzzy
-msgid "Writing matcher configuration...\n"
-msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
+#: src/prefs_account.c:1034
+msgid "_Privacy"
+msgstr "Α_πόρρητο"
 
-#: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
-#: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
-#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
-#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
-#: src/procmime.c:814
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "áðÝôõ÷á íá ãñÜøù ôéò ñõèìßóåéò óôï áñ÷åßï\n"
+#: src/prefs_account.c:1037
+msgid "SS_L"
+msgstr "SS_L"
 
-#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
+#: src/prefs_account.c:1040
+msgid "A_dvanced"
+msgstr "_Προχωρημένα"
 
-#: src/mbox.c:70
-#, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
+#: src/prefs_account.c:1096
+msgid "Name of account"
+msgstr "Όνομα λογαριασμού"
 
-#: src/mbox.c:80
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
+#: src/prefs_account.c:1105
+msgid "Set as default"
+msgstr "Ορισμός ως προεπιλεγμένου"
 
-#: src/mbox.c:87
-#, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ìïñöïðïßçóç mbox: %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1109
+msgid "Personal information"
+msgstr "Προσωπικές πληροφορίες"
 
-#: src/mbox.c:94
-#, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1118
+msgid "Full name"
+msgstr "Πλήρες όνομα"
 
-#: src/mbox.c:113
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï\n"
+#: src/prefs_account.c:1124
+msgid "Mail address"
+msgstr "Διεύθυνση mail"
 
-#: src/mbox.c:165
-#, c-format
-msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1130
+msgid "Organization"
+msgstr "Οργανισμός"
 
-#: src/mbox.c:249
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "ÂñÝèçêáí %d ìçíýìáôá.\n"
+#: src/prefs_account.c:1154
+msgid "Server information"
+msgstr "Πληροφορίες διακομιστή"
 
-#: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1213
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "Αυτός ο διακομιστής απαιτεί πιστοποίηση"
 
-#: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr "÷ñçóéìïðïéÞóôå ôçí 'flock' áíôß ãéá ôçí 'file' áí åßíáé äõíáôüí.\n"
+#: src/prefs_account.c:1220
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Πιστοποίηση κατά τη σύνδεση"
 
-#: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1265
+msgid "News server"
+msgstr "Διακομιστής νέων"
 
-#: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "ôï mailbox ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üëëç äéåñãáóßá, ðåñéìÝíù...\n"
+#: src/prefs_account.c:1271
+msgid "Server for receiving"
+msgstr "Εξυπηρέτης για λήψη"
 
-#: src/mbox.c:314
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá êëåéäþóù ôï %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1277
+msgid "Local mailbox"
+msgstr "Τοπικό γραμματοκιβώτιο"
 
-#: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "áðáñÜäåêôïò ôýðïò êëåéäþìáôïò\n"
+#: src/prefs_account.c:1284
+msgid "SMTP server (send)"
+msgstr "Διακομιστής SMTP (αποστολή)"
 
-#: src/mbox.c:354
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá îåêëåéäþóù ôï %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1292
+msgid "Use mail command rather than SMTP server"
+msgstr "Χρήση εντολής για την αποστολή αλληλογραφίας και όχι διακομιστή SMTP"
 
-#: src/mbox.c:385
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ìçäåíßóù ôï mailbox.\n"
+#: src/prefs_account.c:1301
+msgid "command to send mails"
+msgstr "εντολή για την αποστολή μηνυμάτων"
 
-#: src/mbox.c:406
-#, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "ÅîáãùãÞ ìçíõìÜôùí áðü %s ðñïò %s...\n"
+#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1757
+msgid "User ID"
+msgstr "Όνομα χρήστη"
 
-#: src/mbox_folder.c:255
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not lock read file %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï áñ÷åßï lock %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1766
+msgid "Password"
+msgstr "Συνθηματικό"
 
-#: src/mbox_folder.c:274
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not lock write file %s\n"
-msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
+#: src/prefs_account.c:1407
+msgid "Local"
+msgstr "Τοπικό"
 
-#: src/mbox_folder.c:833
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read mbox - %s\n"
-msgstr "êáêþò ìïñöïðïéçìÝíï mbox: %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1418 src/prefs_account.c:1513
+msgid "Default inbox"
+msgstr "Προεπιλεγμένος φάκελος εισερχομένων"
 
-#: src/mbox_folder.c:864
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read mbox from file - %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
+#: src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:1433 src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1528
+msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
+msgstr "Τα μη φιλτραρισμένα μηνύματα θα αποθηκεύονται σε αυτό τον φάκελο"
 
-#: src/mbox_folder.c:1414
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unvalid file - %s.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1430 src/prefs_account.c:1525 src/prefs_account.c:1927
+msgid "Bro_wse"
+msgstr "Περιή_γηση"
 
-#: src/mbox_folder.c:1426
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid file - %s.\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1448
+msgid "Use secure authentication (APOP)"
+msgstr "Χρήση ασφαλούς πιστοποίησης (APOP)"
 
-#: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
-#: src/utils.c:1958
-#, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "áðÝôõ÷å ôï ãñÜøéìï óôï %s.\n"
+#: src/prefs_account.c:1451
+msgid "Remove messages on server when received"
+msgstr "Διαγραφή μηνυμάτων από τον διακομιστή όταν παραληφθούν"
 
-#: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
-#, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "Ôåëåõôáßïò áñéèìüò óôïí êáôÜëïãï %s = %d\n"
+#: src/prefs_account.c:1462
+msgid "Remove after"
+msgstr "Διαγραφή μετά"
 
-#: src/mbox_folder.c:1960
-#, c-format
-msgid "no modification - %s\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1471
+msgid "0 days: remove immediately"
+msgstr "0 μέρες: άμεση διαγραφή"
 
-#: src/mbox_folder.c:1964
-#, c-format
-msgid "save modification - %s\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1475
+msgid "days"
+msgstr "ημέρες"
 
-#: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't rename %s to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ðñïóèÝóù ôï %s óôï %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1482
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "Λήψη όλων των μηνυμάτων από τον διακομιστή"
 
-#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
-#, c-format
-msgid "%i messages written - %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1488
+msgid "Receive size limit"
+msgstr "Όριο μεγέθους για λήψη"
+
+#: src/prefs_account.c:1491
+msgid ""
+"Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
+"you will be able to download them fully or delete them."
 msgstr ""
+"Μηνύματα μεγαλύτερα από αυτό το όριο δεν θα ληφθούν ολόκληρα. Όταν τα "
+"επιλέξετε θα μπορέσετε να τα κατεβάσετε πλήρως ή να τα διαγράψετε."
 
-#: src/mbox_folder.c:2054
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no deleted messages - %s\n"
-msgstr "generated Message-ID: %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1501
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
 
-#: src/mbox_folder.c:2058
-#, fuzzy, c-format
-msgid "purge deleted messages - %s\n"
-msgstr "generated Message-ID: %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1535 src/prefs_account.c:2161
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
 
-#: src/mbox_folder.c:2236
-#, fuzzy
-msgid "Cannot rename folder item"
-msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
+#: src/prefs_account.c:1547
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Μέγιστος αριθμός άρθρων που θα ληφθούν"
 
-#: src/menu.c:100
-#, c-format
-msgid "unknown menu entry %s\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1559
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr "χωρίς όριο αν θέσετε 0"
 
-#: src/message_search.c:88
-#, fuzzy
-msgid "Find in current message"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
+#: src/prefs_account.c:1577 src/prefs_account.c:1727
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Μέθοδος πιστοποίησης"
 
-#: src/message_search.c:106
-msgid "Find text:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1587 src/prefs_account.c:1737 src/prefs_send.c:273
+msgid "Automatic"
+msgstr "Αυτόματη"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
+#: src/prefs_account.c:1598
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "Κατάλογος διακομιστή IMAP"
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
-msgid "Backward search"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç ðñïò ôá ðßóù"
+#: src/prefs_account.c:1602
+msgid "(usually empty)"
+msgstr "(συνήθως κενό)"
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
-msgid "Search"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+#: src/prefs_account.c:1612
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Φιλτράρισμα μηνυμάτων κατά την λήψη"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
-msgid "Search failed"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+#: src/prefs_account.c:1616
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr "'Λήψη όλων' ελέγχει για νέα μηνύματα σε αυτό το λογαριασμό"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
-msgid "Search string not found."
-msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
+#: src/prefs_account.c:1678 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Header"
+msgstr "Επικεφαλίδα"
 
-#: src/message_search.c:191
-#, fuzzy
-msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
+#: src/prefs_account.c:1685
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "Δημιουργία Message-ID"
 
-#: src/message_search.c:194
-#, fuzzy
-msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
+#: src/prefs_account.c:1692
+msgid "Add user-defined header"
+msgstr "Προσθήκη κεφαλίδας ορισμένης από τον χρήστη"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
-msgid "Search finished"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
+#: src/prefs_account.c:1694 src/prefs_account.c:1936 src/prefs_message.c:142
+msgid " Edit... "
+msgstr " Επεξεργασία... "
 
-#: src/messageview.c:72
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç ìçíýìáôïò...\n"
+#: src/prefs_account.c:1704
+msgid "Authentication"
+msgstr "Πιστοποίηση"
 
-#: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áíïßîù ôï áñ÷åßï mark\n"
+#: src/prefs_account.c:1712
+msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
+msgstr "Πιστοποίηση SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/messageview.c:351
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1788
 msgid ""
-"Error occurred while sending the notification.\n"
-"Put this notification into queue folder?"
+"If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
+"will be used."
 msgstr ""
-"ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò.\n"
-"Íá âÜëù ôï ìÞíõìá óôïí êáôÜëïãï ïõñÜò;"
+"Εάν αφήσετε αυτά τα πεδία άδεια, θα χρησιμοποιηθούν το ίδιο όνομα χρήστη και "
+"κωδικός όπως για τη λήψη."
 
-#: src/messageview.c:357
-#, fuzzy
-msgid "Can't queue the notification."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
+#: src/prefs_account.c:1799
+msgid "Authenticate with POP3 before sending"
+msgstr "Πιστοποίηση με POP3 πριν την αποστολή"
 
-#: src/messageview.c:360
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending the notification."
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+#: src/prefs_account.c:1814
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "Χρονικό όριο για πιστοποίηση POP: "
 
-#: src/messageview.c:411
-msgid "Return Receipt"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1823
+msgid "minutes"
+msgstr "λεπτά"
 
-#: src/messageview.c:411
-msgid "Send return receipt ?"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1868 src/prefs_account.c:1919
+msgid "Signature"
+msgstr "Yπογραφή"
 
-#: src/messageview.c:415
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending notification."
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+#: src/prefs_account.c:1876
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Αυτόματη εισαγωγή υπογραφής"
 
-#: src/mh.c:242
-#, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
+#: src/prefs_account.c:1881
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Διαχωρισμός υπογραφής"
 
-#: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áíïßîù óçìåéùìÝíï áñ÷åßï.\n"
+#: src/prefs_account.c:1906
+msgid "Command output"
+msgstr "Αποτέλεσμα γραμμής εντολών"
 
-#: src/mh.c:967
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\tÁíáæÞôçóç óôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
+#: src/prefs_account.c:1943
+msgid "Automatically set the following addresses"
+msgstr "Αυτόματος ορισμός αυτών των διευθύνσεων"
 
-#: src/mh.c:1022
-#, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "%d áðñïóðÝëáóôï(á) ìÞíõìá(ôá) âñÝèçêå(áí)\n"
+#: src/prefs_account.c:1952 src/prefs_filtering_action.c:1083
+#: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:49
+msgid "Cc"
+msgstr "Κοινοποίηση"
 
-#: src/mh.c:1028
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\tÔáîéíïìþ áñéèìçôéêÜ ôá áðñïóðÝëáóôá ìçíýìáôá... "
+#: src/prefs_account.c:1965
+msgid "Bcc"
+msgstr "Κρυφή κοινοποίηση"
 
-#: src/mimeview.c:116
-msgid "/_Open"
-msgstr "/¶íïéãìá"
+#: src/prefs_account.c:1978
+msgid "Reply-To"
+msgstr "Απάντηση σε"
 
-#: src/mimeview.c:117
-msgid "/Open _with..."
-msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
+#: src/prefs_account.c:2030
+msgid "Default privacy system"
+msgstr "Προκαθορισμένο σύστημα προστασίας απορρήτου"
 
-#: src/mimeview.c:118
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
+#: src/prefs_account.c:2039
+msgid "Always sign messages"
+msgstr "Υπογραφή όλων των μηνυμάτων"
 
-#: src/mimeview.c:119
-#, fuzzy
-msgid "/_Display image"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
+#: src/prefs_account.c:2041
+msgid "Always encrypt messages"
+msgstr "Κρυπτογράφηση όλων των μηνυμάτων"
 
-#: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+#: src/prefs_account.c:2043
+msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
+msgstr "Κρυπτογράφηση απάντησης σε κρυπτογραφημένο μήνυμα"
 
-#: src/mimeview.c:123
-msgid "/_Check signature"
-msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_account.c:2046
+msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
+msgstr ""
+"Κρυπτογράφηση απεσταλμένων και με το προσωπικό κλειδί εκτός από του παραλήπτη"
 
-#: src/mimeview.c:148
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãßá áðåéêüíéóçò MIME...\n"
+#: src/prefs_account.c:2048
+msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
+msgstr "Αποθήκευση κρυπτογραφημένων σταλμένων μηνυμάτων σαν απλό κείμενο"
 
-#: src/mimeview.c:151
-msgid "MIME Type"
-msgstr "Ôýðïò MIME"
+#: src/prefs_account.c:2135 src/prefs_account.c:2152 src/prefs_account.c:2168
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "Να μην χρησιμοποιηθεί SSL"
 
-#: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
-msgid "Text"
-msgstr "Êåßìåíï"
+#: src/prefs_account.c:2138
+msgid "Use SSL for POP3 connection"
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση POP3"
 
-#: src/mimeview.c:270
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr "ÅðéëÝîôå \"¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò\" ãéá Ýëåã÷ï"
+#: src/prefs_account.c:2141 src/prefs_account.c:2158 src/prefs_account.c:2193
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Χρήση της εντολής STARTTLS για την έναρξη της συνόδου SSL"
 
-#: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
+#: src/prefs_account.c:2155
+msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση IMAP4"
 
-#: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
-msgid "Save as"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
+#: src/prefs_account.c:2177
+msgid "Use SSL for NNTP connection"
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση NNTP"
 
-#: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
-msgid "Overwrite"
-msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
+#: src/prefs_account.c:2179
+msgid "Send (SMTP)"
+msgstr "Αποστολή (SMTP)"
 
-#: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
+#: src/prefs_account.c:2187
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr "Μη χρήση SSL (εάν είναι απαραίτητο, χρήση STARTTLS)"
 
-#: src/mimeview.c:896
-msgid "Open with"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+#: src/prefs_account.c:2190
+msgid "Use SSL for SMTP connection"
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση SMTP"
 
-#: src/mimeview.c:897
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter the command line to open file:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
+#: src/prefs_account.c:2201
+msgid "Use non-blocking SSL"
+msgstr "Χρήση non-blocking SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:2213
+msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
+msgstr "Απενεργοποιήστε το εάν έχετε προβλήματα σύνδεσης με το SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:2339
+msgid "SMTP port"
+msgstr "Θύρα SMTP"
+
+#: src/prefs_account.c:2345
+msgid "POP3 port"
+msgstr "Θύρα POP3"
+
+#: src/prefs_account.c:2351
+msgid "IMAP4 port"
+msgstr "Θύρα IMAP4"
+
+#: src/prefs_account.c:2357
+msgid "NNTP port"
+msgstr "Θύρα NNTP"
+
+#: src/prefs_account.c:2362
+msgid "Domain name"
+msgstr "Όνομα τομέα"
+
+#: src/prefs_account.c:2372
+msgid "Use command to communicate with server"
+msgstr "Χρήση προσαρμοσμένης εντολής για την σύνδεση με τον διακομιστή"
+
+#: src/prefs_account.c:2380
+msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ:\n"
-"(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+"Σημείωση πολλαπλά σταλμένων μηνυμάτων (cross posts) ως αναγνωσμένα και με "
+"χρώμα:"
 
-#: src/mimeview.c:953
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "Ç ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá áðåéêüíéóç MIME åßíáé ìç Ýãêõñç: `%s'"
+#: src/prefs_account.c:2427
+msgid "Browse"
+msgstr "Περιήγηση"
 
-#: src/news.c:147
-#, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
+#: src/prefs_account.c:2440
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Αποθήκευση των σταλμένων στο"
 
-#: src/news.c:255
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
+#: src/prefs_account.c:2442
+msgid "Put queued messages in"
+msgstr "Αποθήκευση μηνυμάτων που βρίσκονται στην ουρά στο"
 
-#: src/news.c:331
-#, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "ôï Üñèñï %d Ý÷åé ðñïóðåëáóôåß Þäç.\n"
+#: src/prefs_account.c:2444
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Αποθήκευση πρόχειρων στο"
 
-#: src/news.c:344
-#, c-format
-msgid "can't select group %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôçí ïìÜäá %s\n"
+#: src/prefs_account.c:2446
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Αποθήκευση διαγραμμένων μηνυμάτων στο"
 
-#: src/news.c:349
-#, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù ôï Üñèñï %d...\n"
+#: src/prefs_account.c:2489
+msgid "Account name is not entered."
+msgstr "Δεν έχει εισάγει όνομα λογαριασμού."
 
-#: src/news.c:354
-#, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï Üñèñï %d\n"
+#: src/prefs_account.c:2493
+msgid "Mail address is not entered."
+msgstr "Η διεύθυνση αλληλογραφίας δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/news.c:379 src/news.c:693
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
+#: src/prefs_account.c:2500
+msgid "SMTP server is not entered."
+msgstr "Ο διακομιστής SMTP δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/news.c:472
-#, fuzzy
-msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
+#: src/prefs_account.c:2505
+msgid "User ID is not entered."
+msgstr "Δεν έχετε εισάγει όνομα χρήστη."
 
-#: src/news.c:572
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
+#: src/prefs_account.c:2510
+msgid "POP3 server is not entered."
+msgstr "Ο διακομιστής POP3 δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/news.c:596
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
+#: src/prefs_account.c:2515
+msgid "IMAP4 server is not entered."
+msgstr "Ο διακομιστής IMAP4 δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/news.c:699
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
+#: src/prefs_account.c:2520
+msgid "NNTP server is not entered."
+msgstr "Ο διακομιστής NNTP δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/news.c:708
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí íÝá Üñèñá.\n"
+#: src/prefs_account.c:2526
+msgid "local mailbox filename is not entered."
+msgstr "το όνομα αρχείου του τοπικού γραμματοκιβωτίου δεν προσδιορίστηκε."
 
-#: src/news.c:721
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
+#: src/prefs_account.c:2532
+msgid "mail command is not entered."
+msgstr "δεν συμπληρώθηκε η εντολή αλληλογραφίας."
 
-#: src/news.c:724
-msgid "can't get xover\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xover\n"
+#: src/prefs_account.c:2597
+msgid "Select signature file"
+msgstr "Επιλογή ενός αρχείου υπογραφής"
 
-#: src/news.c:730
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xover.\n"
+#: src/prefs_account.c:2690
+msgid "Protocol:"
+msgstr "Πρωτόκολλο:"
 
-#: src/news.c:738
+#: src/prefs_account.c:2830
 #, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+msgid "Unsupported (%s)"
+msgstr "Μη υποστηριζόμενο (%s)"
+
+#: src/prefs_actions.c:202
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Ρύθμιση ενεργειών"
 
-#: src/news.c:756 src/news.c:781
-msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xhdr\n"
+#: src/prefs_actions.c:229
+msgid "Menu name:"
+msgstr "Όνομα μενού:"
 
-#: src/news.c:764 src/news.c:789
-msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+#: src/prefs_actions.c:238
+msgid "Command line:"
+msgstr "Γραμμή εντολών:"
 
-#: src/news.c:921
-#, c-format
-msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
-msgstr "ÄéáãñÜöù ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá 1 - %d... "
+#: src/prefs_actions.c:267 src/prefs_filtering_action.c:493
+#: src/prefs_filtering.c:371 src/prefs_matcher.c:602 src/prefs_template.c:260
+#: src/prefs_toolbar.c:788
+msgid "Replace"
+msgstr "Αντικατάσταση"
 
-#: src/news.c:950
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tÄéáãñÜöù üëá ôá ðñïóðåëáóìÝíá Üñèñá... "
+#: src/prefs_actions.c:283 src/prefs_filtering_action.c:464
+msgid "Info ..."
+msgstr "Πληροφορίες ..."
 
-#: src/nntp.c:57
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
+#: src/prefs_actions.c:515
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί το όνομα του μενού."
 
-#: src/nntp.c:134 src/nntp.c:197
-#, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
+#: src/prefs_actions.c:520
+msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
+msgstr "Δεν επιτρέπεται το '/' για πρώτο γράμμα στο όνομα του μενού."
 
-#: src/nntp.c:157 src/nntp.c:203
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
+#: src/prefs_actions.c:525
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr "Δεν επιτρέπεται η άνω & κάτω τελεία ':' στο όνομα του μενού."
 
-#: src/nntp.c:253 src/nntp.c:259
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
+#: src/prefs_actions.c:544
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr "Το όνομα του μενού είναι πολύ μακρύ."
 
-#: src/passphrase.c:85
-msgid "Passphrase"
-msgstr "ÊùäéêÞ öñÜóç"
+#: src/prefs_actions.c:553
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί η εντολή."
 
-#: src/passphrase.c:253
-msgid "[no user id]"
-msgstr "[÷ùñßò user id]"
+#: src/prefs_actions.c:558
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr "Το όνομα μενού και η εντολή είναι πολύ μεγάλα."
 
-#: src/passphrase.c:257
+#: src/prefs_actions.c:563
 #, c-format
 msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-msgstr ""
-"%sÐáñáêáëþ åéóÜãåôå ôçí êùäéêÞ öñÜóç ãéá:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
-
-#: src/passphrase.c:261
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
 msgstr ""
-"ËÜèïò êùäéêÞ öñÜóç! ÎáíáðñïóðáèÞóôå...\n"
-"\n"
+"Η εντολή\n"
+"%s\n"
+"έχει ένα συντακτικό σφάλμα."
 
-#: src/pop.c:50
-#, fuzzy, c-format
-msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "ÓôÝëíù ôï ìÞíõìá (%d / %d bytes)"
+#: src/prefs_actions.c:623
+msgid "Delete action"
+msgstr "Διαγραφή ενέργειας"
 
-#: src/pop.c:104 src/pop.c:134 src/pop.c:186
-#, fuzzy
-msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
+#: src/prefs_actions.c:624
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Θέλετε σίγουρα να διαγράψετε αυτή την ενέργεια;"
 
-#: src/pop.c:152
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Ðñïáðáéôïýìåíç timestamp APOP äåí âñÝèçêå óôï ÷áéñåôéóìü\n"
+#: src/prefs_actions.c:741 src/prefs_actions.c:761 src/prefs_filtering.c:1127
+#: src/prefs_filtering.c:1149 src/prefs_matcher.c:1640
+#: src/prefs_template.c:411 src/prefs_template.c:428
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Η εγγραφή δεν αποθηκεύτηκε"
 
-#: src/pop.c:158
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Óõíôáêôéêü óöÜëìá timestamp óôï ÷áéñåôéóìü\n"
+#: src/prefs_actions.c:742 src/prefs_actions.c:762 src/prefs_filtering.c:1128
+#: src/prefs_filtering.c:1150 src/prefs_template.c:412
+#: src/prefs_template.c:429
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "Η εγγραφή δεν έχει αποθηκευτεί. Να κλείσω;"
 
-#: src/pop.c:209 src/pop.c:244
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
+#: src/prefs_actions.c:743 src/prefs_actions.c:763 src/prefs_filtering.c:1129
+#: src/prefs_filtering.c:1151 src/prefs_matcher.c:1642
+#: src/prefs_template.c:413 src/prefs_template.c:430
+msgid "+_Continue editing"
+msgstr "+_Συνέχεια επεξεργασίας"
 
-#: src/pop.c:552
-#, fuzzy
-msgid "error occurred on DELE\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
+#: src/prefs_actions.c:798
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Όνομα μενού:</span>"
 
-#: src/pop.c:648
-#, fuzzy, c-format
-msgid "next to delete %i\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
+#: src/prefs_actions.c:799
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Χρησιμοποιήστε / στο όνομα του μενού για να δημιουργήσετε υπομενού."
 
-#: src/prefs.c:54
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
+#: src/prefs_actions.c:801
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Εντολή:</span>"
 
-#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
-#, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "ÂñÝèçêå %s\n"
+#: src/prefs_actions.c:802
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Ξεκινά με:</span>"
 
-#: src/prefs.c:88
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
+#: src/prefs_actions.c:803
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:215
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "Ïé ñõèìßóåéò áðïèçêåýôçêáí.\n"
+#: src/prefs_actions.c:804
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:270
-#, c-format
-msgid "no permission - %s\n"
+#: src/prefs_actions.c:805
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:477
-msgid "Apply"
-msgstr "ÅöáñìïãÞ"
+#: src/prefs_actions.c:806
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Τελειώνει με:</span>"
 
-#: src/prefs_account.c:581
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "Áíïßãù ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôùí ëïãáñéáóìþí...\n"
+#: src/prefs_actions.c:807
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:611
-#, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
+#: src/prefs_actions.c:808
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:630
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
+#: src/prefs_actions.c:809
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr "για ασύγχρονη εκτέλεση εντολής"
 
-#: src/prefs_account.c:635
-#, fuzzy
-msgid "Account preferences"
-msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
+#: src/prefs_actions.c:810
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Χρήση:</span>"
 
-#: src/prefs_account.c:663
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãþ ôï ðáñÜèõñï åðéëïãþí ôïõ ëïãáñéáóìïý...\n"
+#: src/prefs_actions.c:811
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:683 src/prefs_account.c:1498 src/prefs_common.c:964
-#: src/selective_download.c:501
-msgid "Receive"
-msgstr "ËÞøç"
+#: src/prefs_actions.c:812
+msgid ""
+"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:687 src/prefs_common.c:968
-msgid "Compose"
-msgstr "Óýíèåóç"
+#: src/prefs_actions.c:813
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:690 src/prefs_common.c:981
-msgid "Privacy"
-msgstr "Ìõóôéêüôçôá"
+#: src/prefs_actions.c:814
+#, fuzzy
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr "Εισάγετε κωδικό πρόσβασης για %s (χρήστης %s)"
 
-#: src/prefs_account.c:694
-msgid "SSL"
+#: src/prefs_actions.c:815
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:697
-msgid "Advanced"
-msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
+#: src/prefs_actions.c:816
+msgid "for the text selection"
+msgstr "για την επιλογή κειμένου"
+
+#: src/prefs_actions.c:817
+msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:775
-msgid "Name of this account"
-msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
+#: src/prefs_actions.c:826 src/prefs_themes.c:982
+msgid "Actions"
+msgstr "Ενέργειες"
 
-#: src/prefs_account.c:784
-msgid "Set as default"
+#: src/prefs_actions.c:827
+msgid ""
+"The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
+"process a complete message file or just one of its parts."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:788
-msgid "Personal information"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
+#: src/prefs_actions.c:913
+msgid "Current actions"
+msgstr "Τρέχουσες ενέργειες"
 
-#: src/prefs_account.c:797
-msgid "Full name"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+#: src/prefs_common.c:258
+msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
+msgstr "Στις %d\\nΟ/Η %f έγραψε:\\n\\n%q"
 
-#: src/prefs_account.c:803
-msgid "Mail address"
-msgstr "Äéåýèõíóç mail"
+#: src/prefs_common.c:264
+msgid ""
+"\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
+"\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
+msgstr ""
+"\\n\\nΈναρξη προωθημένου μηνύματος:\\n\\n?{Ημερομηνία: %d\\n}?f{Από: %f\\n}?t"
+"{{Προς: %t\\n}?c{Αντίγραφο: %c\\n}?n{Ομάδες νέων: %n\\n}?s{Θέμα: %s\\n}\\n\\n"
+"%M"
 
-#: src/prefs_account.c:809
-msgid "Organization"
-msgstr "Ïñãáíéóìüò"
+#: src/prefs_common.c:349
+msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
+msgstr "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 
-#: src/prefs_account.c:833
-msgid "Server information"
-msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
+#: src/prefs_compose_writing.c:106
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Αυτόματη επιλογή λογαριασμού"
 
-#: src/prefs_account.c:854
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr "POP3 (óýíçèåò)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:114
+msgid "when replying"
+msgstr "στην απάντηση"
 
-#: src/prefs_account.c:856
-msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr "POP3 (ðéóôïðïßçóç APOP)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:116
+msgid "when forwarding"
+msgstr "στην προώθηση"
 
-#: src/prefs_account.c:858 src/prefs_account.c:1709
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
+#: src/prefs_compose_writing.c:118
+msgid "when re-editing"
+msgstr "στην επανεπεξεργασία"
 
-#: src/prefs_account.c:860
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "ÍÝá (NNTP)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:120
+msgid "Forwarding"
+msgstr "Προώθηση"
 
-#: src/prefs_account.c:862
-msgid "None (local)"
-msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:128 src/prefs_filtering_action.c:160
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "Προώθηση ως συνημμένο"
 
-#: src/prefs_account.c:882
-msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Áõôüò ï åîõðçñÝôçò áðáéôåß ðéóôïðïßçóç"
+#: src/prefs_compose_writing.c:131
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr "Διατήρηση της αρχικής κεφαλίδας 'Από:' στην αναμετάδοση"
 
-#: src/prefs_account.c:926
-msgid "News server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
+#: src/prefs_compose_writing.c:133
+msgid "Editing"
+msgstr "Επεξεργασία"
 
-#: src/prefs_account.c:932
-msgid "Server for receiving"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
+#: src/prefs_compose_writing.c:141
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Αυτόματη εκτέλεση εξωτερικού συντάκτη κειμένου"
 
-#: src/prefs_account.c:938
-#, fuzzy
-msgid "Local mailbox file"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
+#: src/prefs_compose_writing.c:148
+msgid "Autosave message text to Drafts folder every"
+msgstr "Αυτόματη αποθήκευση στον κατάλογο προχείρων κάθε"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:945
-msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
+#: src/prefs_compose_writing.c:158 src/prefs_wrapping.c:97
+msgid "characters"
+msgstr "χαρακτήρες"
 
-#: src/prefs_account.c:953
-msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr ""
+#: src/prefs_compose_writing.c:166
+msgid "Undo level"
+msgstr "Επίπεδο αναίρεσης"
 
-#: src/prefs_account.c:962
-msgid "command to send mails"
-msgstr ""
+#: src/prefs_compose_writing.c:179
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "Με το κουμπί απάντηση απαντάμε στη λίστα ταχυδρομείου"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:969 src/prefs_account.c:1217
-msgid "User ID"
-msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
+#: src/prefs_compose_writing.c:182
+msgid "When dropping files into the Compose window"
+msgstr "Αν συρθούν αρχεία στο παράθυρο σύνθεσης"
 
-#: src/prefs_account.c:975 src/prefs_account.c:1226
-msgid "Password"
-msgstr "Êùäéêüò"
+#: src/prefs_compose_writing.c:190
+msgid "Ask whether to insert or attach"
+msgstr "Ερώτηση για εισαγωγή ή επισύναψη"
 
-#: src/prefs_account.c:1040
-msgid "POP3"
-msgstr "POP3"
+#: src/prefs_compose_writing.c:191
+msgid "Always insert"
+msgstr "Να γίνεται πάντα εισαγωγή"
 
-#: src/prefs_account.c:1053
-#, fuzzy
-msgid "Remove messages on server when received for "
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
+#: src/prefs_compose_writing.c:192
+msgid "Always attach"
+msgstr "Να γίνεται πάντα επισύναψη"
 
-#: src/prefs_account.c:1059
-msgid " days"
-msgstr ""
+#: src/prefs_compose_writing.c:297 src/prefs_folder_item.c:935
+#: src/prefs_quote.c:285 src/prefs_spelling.c:404 src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:392 src/toolbar.c:1514
+msgid "Compose"
+msgstr "Σύνθεση"
 
-#: src/prefs_account.c:1063
-msgid "(Setting to 0 days will delete messages immediately)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_compose_writing.c:298
+msgid "Writing"
+msgstr "Συγγραφή"
 
-#: src/prefs_account.c:1068
-msgid "Download all messages on server"
-msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç"
+#: src/prefs_customheader.c:180
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Ρύθμιση προσαρμοσμένων κεφαλίδων"
 
-#: src/prefs_account.c:1074
-msgid "Receive size limit"
-msgstr ""
+#: src/prefs_customheader.c:236
+msgid "From file..."
+msgstr "Από αρχείο..."
 
-#: src/prefs_account.c:1088
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
+#: src/prefs_customheader.c:505 src/prefs_display_header.c:566
+#: src/prefs_matcher.c:1224
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Το όνομα της κεφαλίδας δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:1096
-#, fuzzy
-msgid "Default inbox"
-msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_customheader.c:515
+msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
+msgstr "Αυτό το όνομα κεφαλίδας δεν επιτρέπεται σαν προσαρμοσμένη κεφαλίδα."
 
-#: src/prefs_account.c:1119
-#, fuzzy
-msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr ""
-"¶íïéãìá ôïõ ðñþôïõ áäéÜâáóôïõ ìçíýìáôïò êáôÜ ôç ìåôáêßíçóç óå Ýíá êáôÜëïãï"
+#: src/prefs_customheader.c:562
+msgid "Choose a png file"
+msgstr "Επιλέξτε ένα αρχείο png"
 
-#: src/prefs_account.c:1126
-#, fuzzy
-msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
+#: src/prefs_customheader.c:564
+msgid "Choose an xbm file"
+msgstr "Επιλέξτε ένα αρχείο xbm"
 
-#: src/prefs_account.c:1174
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
+#: src/prefs_customheader.c:566
+msgid "Choose a text file"
+msgstr "Επιλέξτε ένα αρχείο κειμένου"
 
-#: src/prefs_account.c:1175
-msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
+#: src/prefs_customheader.c:579
+msgid "This file isn't an image."
+msgstr "Αυτό το αρχείο δεν είναι εικόνα."
 
-#: src/prefs_account.c:1182
-msgid "Add user-defined header"
-msgstr "ÐñïóèÞêç êåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
+#: src/prefs_customheader.c:584
+msgid "The chosen image isn't the correct size (48x48)."
+msgstr "Η επιλεγμένη εικόνα δεν είναι στο σωστό μέγεθος (48x48)."
 
-#: src/prefs_account.c:1184 src/prefs_common.c:2327 src/prefs_common.c:2352
-msgid " Edit... "
-msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
+#: src/prefs_customheader.c:590
+msgid "The image is too big; it must be maximum 725 bytes."
+msgstr "Η εικόνα είναι πολύ μεγάλη· πρέπει να είναι το πολύ 725 bytes."
 
-#: src/prefs_account.c:1194
-msgid "Authentication"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+#: src/prefs_customheader.c:595
+msgid "The image isn't in the correct format (PNG)."
+msgstr "Η επιλεγμένη εικόνα δεν είναι στη σωστή μορφή (PNG)."
 
-#: src/prefs_account.c:1202
-msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç SMTP (SMTP AUTH)"
+#: src/prefs_customheader.c:604
+msgid "The image isn't in the correct format (XBM)."
+msgstr "Η επιλεγμένη εικόνα δεν είναι στη σωστή μορφή (XBM)."
 
-#: src/prefs_account.c:1248
-msgid ""
-"If you leave these entries empty, the same\n"
-"user ID and password as receiving will be used."
+#: src/prefs_customheader.c:613
+msgid "Couldn't call `compface`. Make sure it's in your $PATH."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1257
-msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç ìå POP3 ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
-
-#: src/prefs_account.c:1294
-msgid "Signature file"
-msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_customheader.c:664
+msgid "This file contains newlines."
+msgstr "Το αρχείο περιέχει αλλαγές γραμμών."
 
-#: src/prefs_account.c:1302
-#, fuzzy
-msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "Áõôüìáôïò ïñéóìüò áõôþí ôùí äéåõèýíóåùí"
+#: src/prefs_customheader.c:694
+msgid "Delete header"
+msgstr "Διαγραφή κεφαλίδας"
 
-#. to
-#: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:47
-msgid "Cc"
-msgstr "Êïéíïðïßçóç"
+#: src/prefs_customheader.c:695
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Θέλετε πράγματι να διαγράψετε αυτή την κεφαλίδα;"
 
-#: src/prefs_account.c:1324
-msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
+#: src/prefs_customheader.c:865
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Τρέχουσες προσαρμοσμένες κεφαλίδες"
 
-#: src/prefs_account.c:1337
-msgid "Reply-To"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
+#: src/prefs_display_header.c:227
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr "Ρύθμιση εμφανιζόμενων κεφαλίδων"
 
-#: src/prefs_account.c:1383
-#, fuzzy
-msgid "Default Actions"
-msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:469
+msgid "Header name"
+msgstr "Όνομα κεφαλίδας"
 
-#: src/prefs_account.c:1391
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
+#: src/prefs_display_header.c:286
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Εμφανισθείσες κεφαλίδες"
 
-#: src/prefs_account.c:1394
-msgid "Plain ASCII-armored"
-msgstr ""
+#: src/prefs_display_header.c:352
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Κρυμμένες κεφαλίδες"
 
-#: src/prefs_account.c:1399
-msgid "Sign message by default"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
+#: src/prefs_display_header.c:378
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Εμφάνιση όλων των μη ορισμένων κεφαλίδων"
 
-#: src/prefs_account.c:1401
-msgid "Sign key"
-msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_display_header.c:576
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Αυτή η κεφαλίδα είναι ήδη στη λίστα."
 
-#: src/prefs_account.c:1409
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "×Þóç ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý GnuPG"
+#: src/prefs_ext_prog.c:110
+#, c-format
+msgid "%s will be replaced with file name / URI"
+msgstr "το %s θα αντικατασταθεί με το όνομα αρχείου / URI"
 
-#: src/prefs_account.c:1418
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êëåéäéïý ìå âÜóç ôçí email äéåýèõíóç"
+#: src/prefs_ext_prog.c:127
+msgid "Web browser"
+msgstr "Περιηγητής ιστοσελίδων"
 
-#: src/prefs_account.c:1427
-msgid "Specify key manually"
-msgstr "Ïñßóôå ìå ôï ÷Ýñé ôï êëåéäß"
+#: src/prefs_ext_prog.c:156
+msgid "Text editor"
+msgstr "Επεξεργαστής κειμένου"
 
-#: src/prefs_account.c:1443
-msgid "User or key ID:"
-msgstr "×ñÞóôçò Þ key ID:"
+#: src/prefs_ext_prog.c:183
+msgid "Image viewer"
+msgstr "Προβολή εικόνων"
 
-#: src/prefs_account.c:1468
-msgid "Warning - Privacy/Plain ASCII-armored"
-msgstr ""
+#: src/prefs_ext_prog.c:201
+msgid "Command for 'Display as text'"
+msgstr "Εντολή για το 'Εμφάνιση σαν κείμενο'"
 
-#: src/prefs_account.c:1469
+#: src/prefs_ext_prog.c:213
 msgid ""
-"Its not recommend to use the old style plain ASCII-\n"
-"armored mode for encrypted messages. It doesn't comply\n"
-"with the RFC 3156 - MIME security with OpenPGP."
+"This option enables MIME parts to be displayed in the message view via a "
+"script when using the 'Display as text' contextual menu item"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:1506
-msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr ""
+#: src/prefs_ext_prog.c:224
+msgid "Audio player"
+msgstr "Παίκτης μουσικής"
 
-#: src/prefs_account.c:1508
-msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr ""
+#: src/prefs_ext_prog.c:242
+msgid "Print command"
+msgstr "Εντολή εκτύπωσης"
 
-#: src/prefs_account.c:1510
-msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr ""
+#: src/prefs_ext_prog.c:304 src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:312
+msgid "Message View"
+msgstr "Προβολή μηνύματος"
 
-#: src/prefs_account.c:1512
-msgid "Send (SMTP)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_ext_prog.c:305
+msgid "External Programs"
+msgstr "Προγράμματα"
 
-#: src/prefs_account.c:1520
-msgid "Don't use SSL"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
+msgid "Move"
+msgstr "Μετακίνηση"
 
-#: src/prefs_account.c:1529
-msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
+msgid "Copy"
+msgstr "Αντιγραφή"
 
-#: src/prefs_account.c:1538
-msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:153 src/prefs_summary_column.c:79
+msgid "Mark"
+msgstr "Σημείωση"
 
-#: src/prefs_account.c:1655
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
+#: src/prefs_filtering_action.c:155
+msgid "Lock"
+msgstr "Κλείδωμα"
 
-#: src/prefs_account.c:1661
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò POP3"
+#: src/prefs_filtering_action.c:156
+msgid "Unlock"
+msgstr "Ξεκλείδωμα"
 
-#: src/prefs_account.c:1667
-#, fuzzy
-msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
+#: src/prefs_filtering_action.c:157
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Σημείωση ως αναγνωσμένο"
 
-#: src/prefs_account.c:1673
-#, fuzzy
-msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
+#: src/prefs_filtering_action.c:158
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Σημείωση ως μη αναγνωσμένο"
 
-#: src/prefs_account.c:1678
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Ïñéóìüò ôïõ ïíüìáôïò ôïõ domain"
+#: src/prefs_filtering_action.c:159 src/toolbar.c:397 src/toolbar.c:488
+msgid "Forward"
+msgstr "Προώθηση"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
-msgid "Tunnel command to open connection"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:161
+msgid "Redirect"
+msgstr "Ανακατεύθυνση"
 
-#: src/prefs_account.c:1696
-msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:429
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1654
+msgid "Execute"
+msgstr "Εκτέλεση"
 
-#: src/prefs_account.c:1720
-#, fuzzy
-msgid "IMAP server directory"
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_filtering_action.c:163 src/prefs_filtering_action.c:434
+msgid "Color"
+msgstr "Χρώμα"
 
-#: src/prefs_account.c:1774
-#, fuzzy
-msgid "Put sent messages to"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
+#: src/prefs_filtering_action.c:164
+msgid "Change score"
+msgstr "Αλλαγή σκορ"
 
-#: src/prefs_account.c:1776
-#, fuzzy
-msgid "Put draft messages to"
-msgstr "Ôýëéîç ìçíõìÜôùí óôïõò"
+#: src/prefs_filtering_action.c:165
+msgid "Set score"
+msgstr "Ορισμός σκορ"
 
-#: src/prefs_account.c:1778
-#, fuzzy
-msgid "Put deleted messages to"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+#: src/prefs_filtering_action.c:166
+msgid "Hide"
+msgstr "Απόκρυψη"
 
-#: src/prefs_account.c:1842
-#, fuzzy
-msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_filtering_action.c:167 src/toolbar.c:177
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Αγνόηση νήματος"
 
-#: src/prefs_account.c:1846
-msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_filtering_action.c:168
+msgid "Stop filter"
+msgstr "Διακοπή φίλτρου"
 
-#: src/prefs_account.c:1851
-msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_filtering_action.c:317
+msgid "Filtering action configuration"
+msgstr "Ρύθμιση φιλτραρίσματος"
 
-#: src/prefs_account.c:1856
-msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_filtering_action.c:342
+msgid "Action"
+msgstr "Ενέργεια"
 
-#: src/prefs_account.c:1861
-msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_filtering_action.c:419
+msgid "Destination"
+msgstr "Προορισμός"
 
-#: src/prefs_account.c:1866
-msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_filtering_action.c:424
+msgid "Recipient"
+msgstr "Παραλήπτης"
 
-#: src/prefs_account.c:1871
-msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_filtering_action.c:439 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:492
+msgid "Score"
+msgstr "Βαθμολογία"
 
-#: src/prefs_account.c:1877
-#, fuzzy
-msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_filtering_action.c:454
+msgid "Select ..."
+msgstr "Επιλογή ..."
 
-#: src/prefs_account.c:1883
-#, fuzzy
-msgid "mail command is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+#: src/prefs_filtering_action.c:796
+msgid "Command line not set"
+msgstr "Δεν ορίστηκε γραμμή εντολών"
 
-#: src/prefs_common.c:943
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "Äçìéïõñãßá ðáñáèýñïõ êïéíþí åðéëïãþí...\n"
+#: src/prefs_filtering_action.c:797
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Ο προορισμός δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_common.c:947
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
+#: src/prefs_filtering_action.c:808
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί παραλήπτης."
 
-#: src/prefs_common.c:971
-#, fuzzy
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "¼ëåò ïé êåöáëßäåò"
+#: src/prefs_filtering_action.c:823
+msgid "Score is not set"
+msgstr "Δεν έχει οριστεί βαθμολογία"
 
-#: src/prefs_common.c:974
-#, fuzzy
-msgid "Quote"
-msgstr "ÏõñÜ"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1042
+msgid "No action was defined."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί ενέργεια."
 
-#: src/prefs_common.c:976
-msgid "Display"
-msgstr "ÅìöÜíéóç"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1683
+#: src/quote_fmt.c:58
+msgid "literal %"
+msgstr "κυριολεκτικό %"
 
-#: src/prefs_common.c:978
-msgid "Message"
-msgstr "ÌÞíõìá"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1688
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:489
+msgid "Date"
+msgstr "Ημερομηνία"
 
-#: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:324
-msgid "Other"
-msgstr "¶ëëá"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1689
+#: src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Message-ID"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1690 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Ομάδες νέων"
 
-#: src/prefs_common.c:1036 src/prefs_common.c:1256
-msgid "External program"
-msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:1691 src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Αναφορές"
 
-#: src/prefs_common.c:1045
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1088 src/prefs_matcher.c:1692
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "όνομα αρχείου (δεν πρέπει να τροποποιηθεί)"
 
-#: src/prefs_common.c:1052 src/prefs_common.c:1271
-msgid "Command"
-msgstr "ÅíôïëÞ"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1089 src/prefs_matcher.c:1693
+msgid "new line"
+msgstr "νέα γραμμή"
 
-#: src/prefs_common.c:1066
-msgid "Local spool"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090 src/prefs_matcher.c:1694
+#, fuzzy
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "Offset για χαρακτήρα στοίχισης"
 
-#: src/prefs_common.c:1077
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091 src/prefs_matcher.c:1695
+msgid "quote character"
+msgstr "χαρακτήρας παράθεσης"
 
-#: src/prefs_common.c:1079
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1099
+msgid "Filtering Action: 'Execute'"
+msgstr "Ενέργεια φιλτραρίσματος: 'Εκτέλεση'"
 
-#: src/prefs_common.c:1087
-msgid "Spool directory"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1100
+msgid ""
+"'Execute' allows you to send a message or message element to an external "
+"program or script.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1105
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ãéá íÝá mail"
+#: src/prefs_filtering_action.c:1404
+msgid "Current action list"
+msgstr "Τρέχουσα λίστα ενεργειών"
 
-#: src/prefs_common.c:1107
-#, fuzzy
-msgid "every"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+#: src/prefs_filtering.c:164 src/prefs_filtering.c:270
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Ρύθμιση φίλτρων/επεξεργασίας"
 
-#: src/prefs_common.c:1119 src/prefs_common.c:2502
-msgid "minute(s)"
-msgstr "ëåðôÜ"
+#: src/prefs_filtering.c:307
+msgid "Condition: "
+msgstr "Κατάσταση: "
 
-#: src/prefs_common.c:1128
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "¸ëåã÷ïò ãéá íÝï mail óôçí áñ÷Þ"
+#: src/prefs_filtering.c:320 src/prefs_filtering.c:342
+msgid " Define... "
+msgstr " Ορισμός... "
 
-#: src/prefs_common.c:1131
-msgid "No error popup on receive error"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:329
+msgid "Action: "
+msgstr "Ενέργεια: "
+
+#: src/prefs_filtering.c:677 src/prefs_filtering.c:678
+#: src/prefs_filtering.c:740 src/prefs_template.c:361
+msgid "(New)"
+msgstr "(Νέο)"
 
-#: src/prefs_common.c:1133
+#: src/prefs_filtering.c:819 src/prefs_filtering.c:902
 #, fuzzy
-msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá ëÞøç ìçíõìÜôùí"
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Το συνημμένο ημερολόγιο δεν είναι έγκυρο"
 
-#: src/prefs_common.c:1136
-msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:910
+msgid "Action string is not valid."
+msgstr "Η εντολή της ενέργειας δεν είναι έγκυρη."
 
-#: src/prefs_common.c:1146
-msgid "after autochecking"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:889
+#, fuzzy
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr " Η λίστα αγνοημένων είναι άδεια."
 
-#: src/prefs_common.c:1148
-msgid "after manual checking"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:895
+#, fuzzy
+msgid "Action string is empty."
+msgstr " Η λίστα αγνοημένων είναι άδεια."
 
-#: src/prefs_common.c:1162
-#, c-format
-msgid ""
-"Command  to execute:\n"
-"(use %d as number of new mails)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:967
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Διαγραφή κανόνα"
 
-#: src/prefs_common.c:1188
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Maximum number of articles to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
-msgstr ""
-"ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
-"(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
+#: src/prefs_filtering.c:968
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Θέλετε πράγματι να διαγράψετε αυτό τον κανόνα;"
 
-#: src/prefs_common.c:1264
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "×ñÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò ãéá áðïóôïëÞ"
+#: src/prefs_filtering.c:1331
+msgid "Enable"
+msgstr "Ενεργοποίηση"
 
-#: src/prefs_common.c:1290
-#, fuzzy
-msgid "Save sent messages to Sent"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
+#: src/prefs_filtering.c:1351
+msgid "Rule"
+msgstr "Κανόνας"
 
-#: src/prefs_common.c:1292
-#, fuzzy
-msgid "Queue messages that fail to send"
-msgstr "ÔïðïèÝôçóç óôçí ïõñÜ ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ áðÝôõ÷å ç áðïóôïëÞ ôïõò"
+#: src/prefs_folder_column.c:82
+msgid "Total"
+msgstr "Σύνολο"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:205
+msgid "Folder list columns configuration"
+msgstr "Ρυθμίσεις στηλών της λίστας φακέλων"
 
-#: src/prefs_common.c:1294
-msgid "Send return receipt on request"
+#: src/prefs_folder_column.c:222
+msgid ""
+"Select columns to be displayed in the folder list. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1300
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Êùäéêïóåëßäá åîåñ÷ïìÝíùí"
+#: src/prefs_folder_column.c:251 src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Hidden columns"
+msgstr "Κρυμμένες στήλες"
 
-#: src/prefs_common.c:1315
-msgid "Automatic (Recommended)"
+#: src/prefs_folder_column.c:280 src/prefs_summary_column.c:294
+msgid "Displayed columns"
+msgstr "Εμφανιζόμενες στήλες"
+
+#: src/prefs_folder_column.c:316 src/prefs_msg_colors.c:517
+#: src/prefs_summary_column.c:330 src/prefs_toolbar.c:800
+msgid " Use default "
+msgstr " Χρήση προεπιλεγμένου "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:183 src/prefs_folder_item.c:566
+msgid ""
+"Apply to\n"
+"subfolders"
 msgstr ""
+"Εφαρμογή σε\n"
+"υποφάκελους"
 
-#: src/prefs_common.c:1316
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
+#: src/prefs_folder_item.c:207
+#, fuzzy
+msgid "Normal"
+msgstr "Κανονική λειτουργία"
 
-#: src/prefs_common.c:1318
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#: src/prefs_folder_item.c:209
+msgid "Outbox"
+msgstr "Εξερχόμενα"
 
-#: src/prefs_common.c:1320
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
+#: src/prefs_folder_item.c:226
+msgid "Folder type:"
+msgstr "Τύπος φακέλου:"
 
-#: src/prefs_common.c:1321
+#: src/prefs_folder_item.c:238
 #, fuzzy
-msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-1)"
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr "κανονική έκφραση ονόματος καταγραφής"
 
-#: src/prefs_common.c:1322
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "ÊåíôñéêÞs Åõñþðçò (ISO-8859-2)"
+#: src/prefs_folder_item.c:258
+#, fuzzy
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Φάκελος προορισμού:"
 
-#: src/prefs_common.c:1323
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
+#: src/prefs_folder_item.c:284
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Χρώμα φακέλου: "
 
-#: src/prefs_common.c:1324
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "ÂáëôéêÞò (ISO-8859-4)"
+#: src/prefs_folder_item.c:298 src/prefs_folder_item.c:906
+#: src/prefs_msg_colors.c:648
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Επιλογή ενός χρώματος για τον φάκελο"
 
-#: src/prefs_common.c:1325
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "ÅëëçíéêÞ (ISO-8859-7)"
+#: src/prefs_folder_item.c:315
+msgid "Process at startup"
+msgstr "Επεξεργασία κατά την εκκίνηση"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:329
+msgid "Scan for new mail"
+msgstr "Έλεγχος για νέα μηνύματα"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:342
+msgid "Synchronise for offline use"
+msgstr "Συγχρονισμός για εργασία χωρίς σύνδεση"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:575
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr "Αίτηση βεβαίωσης ανάγνωσης"
 
-#: src/prefs_common.c:1326
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "ÔïõñêéêÞ (ISO-8859-9)"
+#: src/prefs_folder_item.c:590
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr ""
+"Αποθήκευση αντίγραφου των εξερχομένων μηνυμάτων σε αυτό το φάκελο αντί για "
+"τα Σταλμένα"
 
-#: src/prefs_common.c:1328
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (ISO-8859-5)"
+#: src/prefs_folder_item.c:603
+msgid "Default To: "
+msgstr "Προεπιλεγμένο προς: "
 
-#: src/prefs_common.c:1330
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-R)"
+#: src/prefs_folder_item.c:623
+msgid "Default To for replies: "
+msgstr "Προεπιλεγμένο προς: στις απαντήσεις: "
 
-#: src/prefs_common.c:1332
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (Windows-1251)"
+#: src/prefs_folder_item.c:643
+msgid "Default account: "
+msgstr "Προεπιλεγμένος λογαριασμός: "
 
-#: src/prefs_common.c:1333
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "ÊõñéëëéêÞ (KOI8-U)"
+#: src/prefs_folder_item.c:694
+msgid "Default dictionary: "
+msgstr "Προεπιλεγμένο λεξικό: "
 
-#: src/prefs_common.c:1335
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "ÉáðùíÝæéêç (ISO-2022-JP)"
+#: src/prefs_folder_item.c:918
+msgid "General"
+msgstr "Γενικές"
 
-#: src/prefs_common.c:1337
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "ÉáðùíÝæéêç (EUC-JP)"
+#: src/prefs_folder_item.c:961
+#, c-format
+msgid "Properties for folder %s"
+msgstr "Επιλογές φακέλου %s"
 
-#: src/prefs_common.c:1338
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "ÉáðùíÝæéêç (Shift_JIS)"
+#: src/prefs_fonts.c:74
+msgid "Folder and Message Lists"
+msgstr "Κατάλογοι φακέλων και μηνυμάτων"
 
-#: src/prefs_common.c:1340
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "ÁðëïðïéçìÝíç ÊéíåæéêÞ (GB2312)"
+#: src/prefs_fonts.c:91
+msgid "Message"
+msgstr "Μήνυμα"
 
-#: src/prefs_common.c:1341
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (Big5)"
+#: src/prefs_fonts.c:110
+msgid "Use different font for printing"
+msgstr "Χρήση διαφορετικής γραμματοσειράς για εκτύπωση"
 
-#: src/prefs_common.c:1343
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "ÐáñáäïóéáêÞ ÊéíåæéêÞ (EUC-TW)"
+#: src/prefs_fonts.c:119
+msgid "Message Printing"
+msgstr "Εκτύπωση μηνύματος"
 
-#: src/prefs_common.c:1344
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "ÊéíåæéêÞ (ISO-2022-CN)"
+#: src/prefs_fonts.c:197 src/prefs_msg_colors.c:855 src/prefs_summaries.c:1076
+#: src/prefs_themes.c:360
+msgid "Display"
+msgstr "Εμφάνιση"
 
-#: src/prefs_common.c:1346
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "ÊïñåáôéêÞ (EUC-KR)"
+#: src/prefs_fonts.c:198
+msgid "Fonts"
+msgstr "Γραμματοσειρές"
 
-#: src/prefs_common.c:1347
-msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_gtk.c:871
+msgid "Preferences"
+msgstr "Προτιμήσεις"
 
-#: src/prefs_common.c:1348
-msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_image_viewer.c:67
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Αυτόματη εμφάνιση συνημμένων εικόνων"
 
-#: src/prefs_common.c:1357
-msgid ""
-"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
-"for the current locale will be used."
-msgstr ""
+#: src/prefs_image_viewer.c:75
+msgid "Resize attached images by default"
+msgstr "Αυτόματη προσαρμογή των συνημμένων εικόνων"
 
-#: src/prefs_common.c:1485
-msgid "Select dictionaries location"
+#: src/prefs_image_viewer.c:78
+msgid "Clicking image toggles scaling"
 msgstr ""
 
-#. spell checker defaults
-#: src/prefs_common.c:1548
-msgid "Global spelling checker settings"
-msgstr ""
+#: src/prefs_image_viewer.c:84
+msgid "Display images inline"
+msgstr "Προβολή εικόνων μέσα στο μήνυμα"
 
-#: src/prefs_common.c:1555
-msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_image_viewer.c:129
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "Προβολή εικόνων"
 
-#: src/prefs_common.c:1566
-msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "All messages"
+msgstr "Όλα τα μηνύματα"
 
-#: src/prefs_common.c:1568
-msgid ""
-"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
-"with the last used dictionary faster."
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "To or Cc"
+msgstr "Προς ή Κοινοποίηση"
 
-#: src/prefs_common.c:1579
-msgid "Dictionaries path:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "In reply to"
+msgstr "Απάντηση στο"
 
-#: src/prefs_common.c:1606
-#, fuzzy
-msgid "Default dictionary:"
-msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age greater than"
+msgstr "Είναι παλαιότερο από"
 
-#. Suggestion mode
-#: src/prefs_common.c:1622
-#, fuzzy
-msgid "Default suggestion mode"
-msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Age lower than"
+msgstr "Είναι νεότερο από"
 
-#. Color
-#: src/prefs_common.c:1637
-msgid "Misspelled word color:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Headers part"
+msgstr "Μέρος των κεφαλίδων"
 
-#: src/prefs_common.c:1747
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞ