2007-11-19 [paul] 3.0.2cvs145
[claws.git] / po / el.po
index 30f5fffd3885f15960f4fe961e332f14d254f0b8..185252c1f5e105ef4521010cc69c208dc3252b51 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
-# Hellenic translation of Sylpheed
-# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
+# Greek translations of Sylpheed-Claws
+# Copyright (C) 2001,2005,2006 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the Sylpheed-Claws package.
 # Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>, 2001.
+# Stavros Giannouris <stavrosg2002@freemail.gr>, 2005-2006.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed 0.4.52\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-12-20 18:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-06-20 12:33+0200\n"
-"Last-Translator: Michalis Kabrianis <Michalis@bigfoot.com>\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws 2.4.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-07-24 05:45+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-07-26 01:02+0300\n"
+"Last-Translator: Stavros Giannouris <stavrosg2002@freemail.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: src/account.c:376
+#: src/account.c:377
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
-"ÌåñéêÜ ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò åßíáé áíïé÷ôÜ.\n"
-"Ðáñáêáëþ êëåßóôå üëá ôá ðáñÜèõñá óýíèåóçò ìçíýìáôïò ðñéí åðåîåñãáóôåßôå ôïõò "
-"ëïãáñéáóìïýò."
+"Μερικά παράθυρα σύνθεσης μηνύματος είναι ανοιχτά.\n"
+"Παρακαλώ κλείστε όλα τα παράθυρα σύνθεσης μηνύματος πριν επεξεργαστείτε τους "
+"λογαριασμούς."
 
-#: src/account.c:423
-#, fuzzy
+#: src/account.c:424
 msgid "Can't create folder."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η δημιουργία φακέλου."
 
-#: src/account.c:648
+#: src/account.c:681
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí"
+msgstr "Επεξεργασία λογαριασμών"
 
-#: src/account.c:666
+#: src/account.c:699
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
-"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
+"on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
 msgstr ""
+"Ο έλεγχος για νέα μηνύματα θα γίνει με αυτή τη σειρά. Επιλέξτε τα κουτάκια\n"
+"στη στήλη 'G' για να ενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων με την εντολή 'Λήψη "
+"όλων'."
 
-#: src/account.c:741
-#, fuzzy
+#: src/account.c:774
 msgid " _Set as default account "
-msgstr " ÈÝóå ùò óýíçèç ëïãáñéáóìü "
+msgstr " Ορι_σμός ως προεπιλεγμένου λογαριασμού "
 
-#: src/account.c:831
+#: src/account.c:868
 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
-msgstr ""
+msgstr "Οι λογαριασμοί με απομακρυσμένους φακέλους δεν μπορούν να αντιγραφούν."
 
-#: src/account.c:837
-#, fuzzy, c-format
+#: src/account.c:874
+#, c-format
 msgid "Copy of %s"
-msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
+msgstr "Αντίγραφο του %s"
 
-#: src/account.c:976
-#, fuzzy, c-format
+#: src/account.c:1012
+#, c-format
 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
+msgstr "Θέλετε σίγουρα να διαγράψετε το λογαριασμό '%s';"
 
-#: src/account.c:978
-#, fuzzy
+#: src/account.c:1014
 msgid "(Untitled)"
-msgstr "×ùñßò ôßôëï"
+msgstr "(Χωρίς τίτλο)"
 
-#: src/account.c:979
+#: src/account.c:1015
 msgid "Delete account"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
+msgstr "Διαγραφή λογαριασμού"
 
-#: src/account.c:1420 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
-#: src/compose.c:5133 src/compose.c:5359 src/editaddress.c:953
+#: src/account.c:1456 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:118
+#: src/compose.c:5519 src/compose.c:5810 src/editaddress.c:953
 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
-#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
-#: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
+#: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
+#: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:203
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:338 src/prefs_filtering.c:1342
 msgid "Name"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "Όνομα"
 
-#: src/account.c:1427 src/prefs_account.c:1169
+#: src/account.c:1463 src/prefs_account.c:1165 src/prefs_account.c:2686
 msgid "Protocol"
-msgstr "Ðñùôüêïëëï"
+msgstr "Πρωτόκολλο"
 
-#: src/account.c:1434 src/ssl_manager.c:99
+#: src/account.c:1470 src/ssl_manager.c:99
 msgid "Server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+msgstr "Διακομιστής"
 
-#: src/action.c:352
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:355
+#, c-format
 msgid "Could not get message file %d"
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη του μηνύματος %d"
 
-#: src/action.c:383
-#, fuzzy
+#: src/action.c:386
 msgid "Could not get message part."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη μέρους του μηνύματος."
 
-#: src/action.c:400
-#, fuzzy
+#: src/action.c:403
 msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη μέρους του πολυτμηματικού μηνύματος"
 
-#: src/action.c:514
+#: src/action.c:517
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
 msgstr ""
+"Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στο\n"
+"παράθυρο σύνταξης γιατί περιέχει %%f, %%F, %%as ή %%p."
 
-#: src/action.c:794
+#: src/action.c:829
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Η εντολή δεν ήταν δυνατό να εκτελεστεί. Η δημιουργία της διασωλήνωσης "
+"απέτυχε.\n"
+"%s"
 
-#: src/action.c:889
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:924
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
 "%s\n"
 "%s"
-msgstr "Äåí ìðüñåóá íá êáëÝóù ôï åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò\n"
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η χρήση της fork για την εκτέλεση της εντολής:\n"
+"%s\n"
+"%s"
 
-#: src/action.c:1107 src/action.c:1257
-#, fuzzy
+#: src/action.c:1144 src/action.c:1294
 msgid "Completed"
-msgstr "Óýíèåóç"
+msgstr "Ολοκληρώθηκε"
 
-#: src/action.c:1143
+#: src/action.c:1180
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Εκτελείται: %s\n"
 
-#: src/action.c:1147
+#: src/action.c:1184
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Ολοκληρώθηκε: %s\n"
 
-#: src/action.c:1180
+#: src/action.c:1217
 msgid "Action's input/output"
-msgstr ""
+msgstr "Είσοδος/έξοδος ενέργειας"
 
-#: src/action.c:1447
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:1527
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
-"(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+"Εισάγετε το όρισμα για την εξής ενέργεια:\n"
+"('%%h' θα αντικατασταθεί με το όρισμα)\n"
+"  %s"
 
-#: src/action.c:1452
+#: src/action.c:1532
 msgid "Action's hidden user argument"
-msgstr ""
+msgstr "Το κρυμμένο όρισμα της ενέργειας"
 
-#: src/action.c:1456
-#, fuzzy, c-format
+#: src/action.c:1536
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the argument for the following action:\n"
 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
 "  %s"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
-"(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+"Εισάγετε το όρισμα για την εξής ενέργεια:\n"
+"(Το '%%u' θα αντικατασταθεί με το όρισμα)\n"
+"  %s"
 
-#: src/action.c:1461
+#: src/action.c:1541
 msgid "Action's user argument"
-msgstr ""
+msgstr "Παράμετρος ενέργειας χρήστη"
 
-#: src/addressadd.c:165
-#, fuzzy
+#: src/addressadd.c:174
 msgid "Add to address book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Προσθήκη στο ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
-#: src/toolbar.c:441
+#: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:339
+#: src/toolbar.c:448
 msgid "Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+msgstr "Διεύθυνση"
 
-#: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
+#: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:120 src/editaddress.c:761
 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
 msgid "Remarks"
-msgstr "Ó÷üëéá"
+msgstr "Σχόλια"
 
-#: src/addressadd.c:229
-#, fuzzy
+#: src/addressadd.c:240
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επιλογή φακέλου από το Ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:404
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:119 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
+#: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
+#: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
+msgid "Email Address"
+msgstr "Διεύθυνση αλληλογραφίας"
+
+#: src/addressbook.c:402
 msgid "/_Book"
-msgstr "/Åñãáëåßá"
+msgstr "/_Ευρετήριο"
 
-#: src/addressbook.c:405
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:403
 msgid "/_Book/New _Book"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέο _ευρετήριο"
 
-#: src/addressbook.c:406
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:404
 msgid "/_Book/New _Folder"
-msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέος _φάκελος"
 
-#: src/addressbook.c:407
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:405
 msgid "/_Book/New _vCard"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέα _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:409
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:407
 msgid "/_Book/New _JPilot"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέο _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:412
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:410
 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
+msgstr "/_Ευρετήριο/Νέος διακομι_στής LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:415
 msgid "/_Book/---"
-msgstr "/Åñãáëåßá"
+msgstr "/_Ευρετήριο/---"
 
-#: src/addressbook.c:415
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:413
 msgid "/_Book/_Edit book"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Επεξεργασία ευρετήριου"
 
-#: src/addressbook.c:416
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:414
 msgid "/_Book/_Delete book"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Διαγραφή ευρετήριου"
 
-#: src/addressbook.c:418
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:416
 msgid "/_Book/_Save"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Αποθήκευση"
 
-#: src/addressbook.c:419
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:417
 msgid "/_Book/_Close"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
+msgstr "/_Ευρετήριο/_Κλείσιμο"
 
-#: src/addressbook.c:420
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:418
 msgid "/_Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Διεύθυνση"
 
-#: src/addressbook.c:421
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:419
 msgid "/_Address/_Select all"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Επιλ_ογή όλων"
 
-#: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
-#: src/addressbook.c:432
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:427
+#: src/addressbook.c:430
 msgid "/_Address/---"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Διεύθυνση/---"
 
-#: src/addressbook.c:423
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:421
 msgid "/_Address/C_ut"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Διεύθυνση/_Αποκοπή"
 
-#: src/addressbook.c:424
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:422
 msgid "/_Address/_Copy"
-msgstr "Äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Α_ντιγραφή"
 
-#: src/addressbook.c:425
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:423
 msgid "/_Address/_Paste"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Ε_πικόλληση"
 
-#: src/addressbook.c:427
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:425
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Διεύθυνση/_Επεξεργασία"
 
-#: src/addressbook.c:428
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:426
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Διεύθυνση/_Διαγραφή"
 
-#: src/addressbook.c:430
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:428
 msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá äéåýèõíóç"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Νέα δ_ιεύθυνση"
 
-#: src/addressbook.c:431
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:429
 msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÍÝá ïìÜäá"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Νέα ο_μάδα"
 
-#: src/addressbook.c:433
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:431
 msgid "/_Address/_Mail To"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Διεύθυνση/Αποστολή _μηνύματος"
 
-#: src/addressbook.c:434 src/compose.c:737 src/mainwindow.c:721
-#: src/messageview.c:293
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:432 src/compose.c:756 src/mainwindow.c:759
+#: src/messageview.c:295
 msgid "/_Tools"
-msgstr "/Åñãáëåßá"
+msgstr "/_Εργαλεία"
 
-#: src/addressbook.c:435
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:433
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Εισαγωγή αρχείου _LDIF..."
 
-#: src/addressbook.c:436
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:434
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Εισαγωγή αρχείου M_utt..."
 
-#: src/addressbook.c:437
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:435
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Εισαγωγή αρχείου _Pine..."
 
-#: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:730 src/mainwindow.c:753
-#: src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:767
-#: src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:436 src/mainwindow.c:768 src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:793 src/mainwindow.c:802 src/mainwindow.c:805
+#: src/mainwindow.c:809 src/messageview.c:299 src/messageview.c:320
 msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/Åñãáëåßá"
+msgstr "/_Εργαλεία/---"
 
-#: src/addressbook.c:439
+#: src/addressbook.c:437
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Εξαγωγή αρχείου _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:440
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:438
 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Εξαγωγή αρχείου LDI_F..."
 
-#: src/addressbook.c:441 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:796
-#: src/messageview.c:321
+#: src/addressbook.c:439 src/compose.c:761 src/mainwindow.c:834
+#: src/messageview.c:323
 msgid "/_Help"
-msgstr "/ÂïÞèåéá"
+msgstr "/_Βοήθεια"
 
-#: src/addressbook.c:442 src/compose.c:743 src/mainwindow.c:804
-#: src/messageview.c:322
+#: src/addressbook.c:440 src/compose.c:762 src/mainwindow.c:840
+#: src/messageview.c:324
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/Ó÷åôéêÜ"
+msgstr "/_Βοήθεια/_Σχετικά"
 
-#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:528
-#: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:162
+#: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:459 src/compose.c:535
+#: src/mainwindow.c:492 src/messageview.c:161
 msgid "/_Edit"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Επεξεργασία"
 
-#: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
+#: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
 msgid "/_Delete"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Διαγραφή"
 
-#: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
-#: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
-#: src/compose.c:507 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
-#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
-#: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
+#: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:458
+#: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:468
+#: src/compose.c:514 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
+#: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+#: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
-#: src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:417
-#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:452 src/summaryview.c:458
+#: src/summaryview.c:423 src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:432
+#: src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:471 src/summaryview.c:477
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:450
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:448
 msgid "/New _Folder"
-msgstr "/ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+msgstr "/Νέος _φάκελος"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
+#: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:465
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/_Αποκοπή"
 
-#: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:466
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
+msgstr "/_Αντιγραφή"
 
-#: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+msgstr "/Ε_πικόλληση"
 
-#: src/addressbook.c:459
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:457
 msgid "/_Select all"
-msgstr "/ÅðéëïãÞ üëùí"
+msgstr "/Επιλ_ογή όλων"
 
-#: src/addressbook.c:464
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:462
 msgid "/New _Address"
-msgstr "/ÍÝá äéåýèõíóç"
+msgstr "/Νέα _διεύθυνση"
 
-#: src/addressbook.c:465
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:463
 msgid "/New _Group"
-msgstr "/ÍÝá ïìÜäá"
+msgstr "/Νέα _ομάδα"
 
-#: src/addressbook.c:472
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:470
 msgid "/_Mail To"
-msgstr "Mailbox"
+msgstr "/_Μήνυμα προς"
 
-#: src/addressbook.c:474
+#: src/addressbook.c:472
 msgid "/_Browse Entry"
-msgstr ""
+msgstr "/_Περιήγηση εγγραφής"
 
-#: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:690
-#: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
+#: src/addressbook.c:485 src/crash.c:450 src/crash.c:469 src/importldif.c:119
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/prefs_themes.c:683
+#: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Άγνωστο"
 
-#: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
+#: src/addressbook.c:492 src/addressbook.c:511 src/importldif.c:126
 msgid "Success"
-msgstr ""
+msgstr "Επιτυχία"
 
-#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
+#: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
 msgid "Bad arguments"
-msgstr ""
+msgstr "Μη έγκυρες παράμετροι"
 
-#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
 msgid "File not specified"
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν ορίστηκε αρχείο"
 
-#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
 msgid "Error opening file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου"
 
-#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
 msgid "Error reading file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά την ανάγνωση του αρχείου"
 
-#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
+#: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
 msgid "End of file encountered"
-msgstr ""
+msgstr "Εντοπίστηκε πρόωρος τερματισμός αρχείου"
 
-#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
 msgid "Error allocating memory"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá êáôáíåßìù ìíÞìç\n"
+msgstr "Σφάλμα κατά τη δέσμευση μνήμης"
 
-#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
 msgid "Bad file format"
-msgstr "Ìïñöïðïßçóç çìåñïìçíßáò"
+msgstr "Λανθασμένη μορφή αρχείου"
 
-#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
 msgid "Error writing to file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά την εγγραφή του αρχείου"
 
-#: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
+#: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
 msgid "Error opening directory"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα κατά το άνοιγμα του καταλόγου"
 
-#: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:136
 msgid "No path specified"
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν καθορίστηκε διαδρομή"
 
-#: src/addressbook.c:514
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:512
 msgid "Error connecting to LDAP server"
-msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
+msgstr "Σφάλμα κατά τη σύνδεση στο διακομιστή LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:515
+#: src/addressbook.c:513
 msgid "Error initializing LDAP"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα αρχικοποίησης LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:516
+#: src/addressbook.c:514
 msgid "Error binding to LDAP server"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα σύνδεσης στον διακομιστή LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:517
+#: src/addressbook.c:515
 msgid "Error searching LDAP database"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα στην αναζήτηση στη βάση δεδομένων LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:518
+#: src/addressbook.c:516
 msgid "Timeout performing LDAP operation"
-msgstr ""
+msgstr "Λήξη του χρονικού ορίου κατά την εκτέλεση της λειτουργίας LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:519
+#: src/addressbook.c:517
 msgid "Error in LDAP search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα στα κριτήρια αναζήτησης του LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:520
+#: src/addressbook.c:518
 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
-msgstr ""
+msgstr "Δε βρέθηκαν καταχωρήσεις LDAP για τα κριτήρια αναζήτησης"
 
-#: src/addressbook.c:521
+#: src/addressbook.c:519
 msgid "LDAP search terminated on request"
-msgstr ""
+msgstr "Η αναζήτηση LDAP τερματίστηκε από το χρήστη"
 
-#: src/addressbook.c:522
+#: src/addressbook.c:520
 msgid "Error starting TLS connection"
-msgstr ""
+msgstr "Υπήρξε σφάλμα κατά τη δημιουργία TLS σύνδεσης"
 
-#: src/addressbook.c:746
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:835
 msgid "Sources"
-msgstr "%s - ÐçãÞ"
-
-#: src/addressbook.c:748
-msgid "E-Mail address"
-msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
+msgstr "Πηγές"
 
-#: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
-#: src/toolbar.c:1624
+#: src/addressbook.c:839 src/prefs_other.c:100 src/toolbar.c:190
+#: src/toolbar.c:1730
 msgid "Address book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Κατάλογος διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:870
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:962
 msgid "Lookup name:"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgstr "Αναζήτηση ονόματος:"
 
-#: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1783 src/compose.c:3835
-#: src/compose.c:4990 src/compose.c:5669 src/headerview.c:53
-#: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
+#: src/addressbook.c:1026 src/compose.c:1959 src/compose.c:4187
+#: src/compose.c:5381 src/compose.c:6126 src/prefs_template.c:207
+#: src/summary_search.c:264
 msgid "To:"
-msgstr "Ðñïò:"
+msgstr "Προς:"
 
-#: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1767 src/compose.c:3649
-#: src/compose.c:3834 src/prefs_template.c:207
+#: src/addressbook.c:1030 src/compose.c:1943 src/compose.c:3966
+#: src/compose.c:4186 src/prefs_template.c:209
 msgid "Cc:"
-msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
+msgstr "Κοινοποίηση:"
 
-#: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1770 src/compose.c:3677
-#: src/prefs_template.c:208
+#: src/addressbook.c:1034 src/compose.c:1946 src/compose.c:3997
+#: src/prefs_template.c:211
 msgid "Bcc:"
-msgstr ""
+msgstr "Κρυφή κοινοποίηση:"
 
-#: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
+#: src/addressbook.c:1269 src/addressbook.c:1292
 msgid "Delete address(es)"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
+msgstr "Διαγραφή διεύθυνσης (διευθύνσεων)"
 
-#: src/addressbook.c:1174
+#: src/addressbook.c:1270
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr ""
+"Αυτά τα δεδομένα διεύθυνσης είναι μόνο για ανάγνωση και δεν είναι δυνατό να "
+"διαγραφούν."
 
-#: src/addressbook.c:1197
+#: src/addressbook.c:1293
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñÜøù ôçí (ôéò) äéåýèõíóç (äéåõèýíóåéò);"
+msgstr "Θέλετε σίγουρα να διαγράψετε τις διευθύνσεις;"
 
-#: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
+#: src/addressbook.c:1887
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr ""
+"Δεν είναι δυνατή η επικόλληση. Το ευρετήριο διευθύνσεων είναι μόνο για "
+"ανάγνωση."
 
-#: src/addressbook.c:1800
+#: src/addressbook.c:1898
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η επικόλληση σε μια ομάδα διευθύνσεων."
 
-#: src/addressbook.c:2527
+#: src/addressbook.c:2554
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
 msgstr ""
+"Θέλετε να σβήσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης και τις διευθύνσεις στο '%"
+"s';"
 
-#: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
-#: src/prefs_filtering_action.c:151
+#: src/addressbook.c:2557 src/addressbook.c:2583
+#: src/prefs_filtering_action.c:152
 msgid "Delete"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "Διαγραφή"
 
-#: src/addressbook.c:2539
+#: src/addressbook.c:2566
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
-"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+"Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
+"contains will be moved into the parent folder."
 msgstr ""
+"Θέλετε να διαγράψετε το '%s' ; Αν διαγράψετε μόνο το φάκελο, οι διευθύνσεις "
+"που περιέχει θα μετακινηθούν στον γονικό φάκελο."
 
-#: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
+#: src/addressbook.c:2569 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:179
 msgid "Delete folder"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Διαγραφή φακέλου"
 
-#: src/addressbook.c:2543
-#, fuzzy
-msgid "_Folder only"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+#: src/addressbook.c:2570
+msgid "+Delete _folder only"
+msgstr "+Διαγραφή μόνο του _φακέλου"
 
-#: src/addressbook.c:2543
-#, fuzzy
-msgid "Folder and _addresses"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ äéåýèõíóçò (äéåõèýíóåùí)"
+#: src/addressbook.c:2570
+msgid "Delete folder and _addresses"
+msgstr "Διαγραφή φακέλου και _διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:2555
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Really delete '%s' ?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï `%s' ;"
+#: src/addressbook.c:2581
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete '%s'?\n"
+"The addresses it contains will be lost."
+msgstr ""
+"Θέλετε να διαγράψετε το '%s' ;\n"
+"Οι διευθύνσεις που περιέχει θα χαθούν."
 
-#: src/addressbook.c:3360
+#: src/addressbook.c:3391
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr ""
+msgstr "Νέος χρήστης, δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του ευρετηρίου."
 
-#: src/addressbook.c:3364
+#: src/addressbook.c:3395
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr ""
+msgstr "Νέος χρήστης, δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του ευρετηρίου διευθύνσεων."
 
-#: src/addressbook.c:3374
+#: src/addressbook.c:3405
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Το παλιό ευρετήριο διευθύνσεων μετατράπηκε με επιτυχία."
 
-#: src/addressbook.c:3379
+#: src/addressbook.c:3410
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
-"could not save new address index file"
+"could not save new address index file."
 msgstr ""
+"Το παλιό ευρετήριο διευθύνσεων μετατράπηκε με επιτυχία,\n"
+"δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του νέου ευρετηρίου διευθύνσεων."
 
-#: src/addressbook.c:3392
+#: src/addressbook.c:3423
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ευρετηρίου διευθύνσεων.\n"
+"Δημιουργήθηκε νέο, κενό αρχείο."
 
-#: src/addressbook.c:3398
+#: src/addressbook.c:3429
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
-"could not create new address book files."
+"could not save new address index file."
 msgstr ""
+"Το παλιό βιβλίο διευθύνσεων μετατράπηκε με επιτυχία,\n"
+"δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του νέου ευρετηρίου διευθύνσεων."
 
-#: src/addressbook.c:3403
+#: src/addressbook.c:3434
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή του ευρετηρίου διευθύνσεων,\n"
+"ούτε η δημιουργία νέου."
 
-#: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
+#: src/addressbook.c:3441 src/addressbook.c:3447
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα κατά τη μετατροπή του ευρετηρίου διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:3454
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3485
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Σφάλμα ευρετηρίου διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:3455
+#: src/addressbook.c:3486
 msgid "Could not read address index"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του ευρετηρίου διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:3814
+#: src/addressbook.c:3813
 msgid "Busy searching..."
-msgstr ""
+msgstr "Αναζήτηση..."
 
-#: src/addressbook.c:3885
-#, fuzzy, c-format
+#: src/addressbook.c:3884
+#, c-format
 msgid "Search '%s'"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgstr "Αναζήτηση '%s'"
 
-#: src/addressbook.c:4110
+#: src/addressbook.c:4109
 msgid "Interface"
-msgstr "ÄéåðáöÞ"
+msgstr "Διεπαφή"
 
-#: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
+#: src/addressbook.c:4125 src/exphtmldlg.c:378 src/expldifdlg.c:394
 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
-#, fuzzy
 msgid "Address Book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/addressbook.c:4142
+#: src/addressbook.c:4141
 msgid "Person"
-msgstr ""
+msgstr "Άτομο"
 
-#: src/addressbook.c:4158
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4157
 msgid "EMail Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
+msgstr "Διεύθυνση Email"
 
-#: src/addressbook.c:4174
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4173
 msgid "Group"
-msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
+msgstr "Ομάδα"
 
-#: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:430
-#: src/prefs_account.c:2367 src/prefs_folder_column.c:79
+#: src/addressbook.c:4189 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:441
+#: src/prefs_account.c:2399 src/prefs_folder_column.c:79
 msgid "Folder"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Φάκελος"
 
-#: src/addressbook.c:4206
-#, fuzzy
+# Untrans.
+#: src/addressbook.c:4205
 msgid "vCard"
-msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
+msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
+# Untans.
+#: src/addressbook.c:4221 src/addressbook.c:4237
 msgid "JPilot"
-msgstr ""
+msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:4254
-#, fuzzy
-msgid "LDAP Server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+#: src/addressbook.c:4253
+msgid "LDAP servers"
+msgstr "Διακομιστές LDAP"
 
-#: src/addressbook.c:4270
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:4269
 msgid "LDAP Query"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+msgstr "Ερώτημα LDAP"
 
 #: src/addrgather.c:158
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr ""
+msgstr "Παρακαλώ εισάγετε όνομα για το ευρετήριο διευθύνσεων."
 
 #: src/addrgather.c:178
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr ""
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε τις κεφαλίδες που θα γίνει η αναζήτηση."
 
 #: src/addrgather.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Harvesting addresses..."
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Συλλογή διευθύνσεων..."
 
 #: src/addrgather.c:224
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Οι διευθύνσεις συλλέχθηκαν με επιτυχία."
 
 #: src/addrgather.c:294
-#, fuzzy
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò %s åßíáé åðéëåãìÝíïò\n"
+msgstr "Δεν έχει επιλεγεί μήνυμα ή φάκελος."
 
 #: src/addrgather.c:302
 msgid ""
@@ -727,210 +703,203 @@ msgid ""
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
+"Παρακαλώ επιλέξτε ένα φάκελο για επεξεργασία από τη\n"
+"λίστα φακέλων. Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα μήνυμα από\n"
+"τη λίστα μηνυμάτων."
 
 #: src/addrgather.c:354
-#, fuzzy
 msgid "Folder :"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Φάκελος :"
 
-#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
+#: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:546 src/expldifdlg.c:626
 #: src/importldif.c:909
-#, fuzzy
 msgid "Address Book :"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Ευρετήριο διευθύνσεων :"
 
 #: src/addrgather.c:375
-#, fuzzy
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Μέγεθος φακέλου :"
 
 #: src/addrgather.c:390
-#, fuzzy
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "ÐñïóèÞêç ðåäßïõ çìåñïìçíßáò óôçí êåöáëßäá"
+msgstr "Επεξεργασία αυτών των κεφαλίδων αλληλογραφίας"
 
 #: src/addrgather.c:408
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "Περίληψη υπο-φακέλων"
 
 #: src/addrgather.c:431
-#, fuzzy
 msgid "Header Name"
-msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+msgstr "Όνομα κεφαλίδας"
 
 #: src/addrgather.c:432
-#, fuzzy
 msgid "Address Count"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Μέτρηση διευθύνσεων"
 
-#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4162
-#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:448
+#: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4518
+#: src/compose.c:8971 src/messageview.c:561 src/messageview.c:574
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:563
 msgid "Warning"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
+msgstr "Προειδοποίηση"
 
 #: src/addrgather.c:538
-#, fuzzy
 msgid "Header Fields"
-msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+msgstr "Πεδία κεφαλίδων"
 
-#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
-#: src/importldif.c:1028
+#: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:666 src/expldifdlg.c:738
+#: src/importldif.c:1029
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "Τέλος"
 
 #: src/addrgather.c:600
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
-msgstr ""
+msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
+msgstr "Συλλογή διευθύνσεων - από επιλεγμένα μηνύματα"
 
 #: src/addrgather.c:608
-msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
-msgstr ""
-
-#: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
-msgid "Common address"
-msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
-
-#: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
-msgid "Personal address"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
+msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
+msgstr "Συλλογή διευθύνσεων - από φάκελο"
 
-#: src/addrindex.c:119
-#, fuzzy
+#: src/addrindex.c:115
 msgid "Common addresses"
-msgstr "ÊïéíÝò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "Κοινές διευθύνσεις"
 
-#: src/addrindex.c:120
-#, fuzzy
+#: src/addrindex.c:116
 msgid "Personal addresses"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò äéåõèýíóåéò"
+msgstr "Προσωπικές διευθύνσεις"
+
+#: src/addrindex.c:122
+msgid "Common address"
+msgstr "Κοινές διευθύνσεις"
+
+#: src/addrindex.c:123
+msgid "Personal address"
+msgstr "Προσωπικές διευθύνσεις"
 
-#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6658
+#: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:7199
 msgid "Notice"
-msgstr "Óçìåßùóç"
+msgstr "Σημείωση"
 
-#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4108 src/inc.c:584
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
+#: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4464 src/inc.c:594
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:135 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:226
 msgid "Error"
-msgstr "ÓöÜëìá"
+msgstr "Σφάλμα"
 
 #: src/alertpanel.c:189
-#, fuzzy
-msgid "View log"
-msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+msgid "_View log"
+msgstr "_Εμφάνιση του αρχείου καταγραφών"
 
-#: src/alertpanel.c:335
+#: src/alertpanel.c:336
 msgid "Show this message next time"
-msgstr "Íá åìöáíéóôåß áõôü ôï ìÞíõìá ôçí åðüìåíç öïñÜ"
+msgstr "Να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα την επόμενη φορά"
 
 #: src/browseldap.c:219
 msgid "Browse Directory Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Περιήγηση εγγραφής καταλόγου"
 
 #: src/browseldap.c:239
-#, fuzzy
 msgid "Server Name :"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα διακομιστή :"
 
 #: src/browseldap.c:249
 msgid "Distinguished Name (dn) :"
-msgstr ""
+msgstr "Διακεκριμένο όνομα (dn) :"
 
 #: src/browseldap.c:272
-#, fuzzy
 msgid "LDAP Name"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "Όνομα LDAP"
 
 #: src/browseldap.c:274
 msgid "Attribute Value"
-msgstr ""
+msgstr "Τιμή ιδιότητας"
 
 #: src/common/nntp.c:73
 #, c-format
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Δεν μπορώ να συνδεθώ στον NNTP server: %s:%d\n"
 
 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ: %s\n"
+msgstr "σφάλμα πρωτοκόλλου: %s\n"
 
 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
 msgid "protocol error\n"
-msgstr "óöÜëìá ðñùôïêüëëïõ\n"
+msgstr "σφάλμα πρωτοκόλλου\n"
 
 #: src/common/nntp.c:300
 msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ\n"
+msgstr "Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή\n"
 
 #: src/common/nntp.c:380
-#, fuzzy
 msgid "Error occurred while sending command\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ HELO\n"
+msgstr "Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή της εντολής\n"
 
-#: src/common/plugin.c:231
+#: src/common/plugin.c:251
 msgid "Plugin already loaded"
-msgstr ""
+msgstr "Το άρθρωμα έχει ήδη φορτωθεί"
 
-#: src/common/plugin.c:239
+#: src/common/plugin.c:261
 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Απέτυχε η δέσμευση μνήμης για το πρόσθετο"
 
-#: src/common/plugin.c:265
+#: src/common/plugin.c:287
 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
-msgstr ""
+msgstr "Αυτό το άρθρωμα δεν είναι διαθέσιμο με μια άδεια συμβατή με την GPL."
 
-#: src/common/plugin.c:272
+#: src/common/plugin.c:294
 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
-msgstr ""
+msgstr "Αυτό το άρθρωμα είναι για το Sylpheed-Claws GTK1."
 
-#: src/common/smtp.c:173
+#: src/common/smtp.c:176
 msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr ""
+msgstr "Το SMTP AUTH δεν είναι διαθέσιμο\n"
 
-#: src/common/smtp.c:508 src/common/smtp.c:558
+#: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
 msgid "bad SMTP response\n"
-msgstr ""
+msgstr "εσφαλμένη απάντηση SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:529 src/common/smtp.c:547 src/common/smtp.c:666
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
 msgid "error occurred on SMTP session\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
+msgstr "προέκυψε σφάλμα στη σύνοδο SMTP\n"
 
-#: src/common/smtp.c:538 src/pop.c:841
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
+msgstr "προέκυψε σφάλμα κατά την πιστοποίηση\n"
 
-#: src/common/smtp.c:593
+#: src/common/smtp.c:603
 #, c-format
 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Το μήνυμα είναι πολύ μεγάλο (Το μέγιστο μέγεθος είναι %s)\n"
 
-#: src/common/smtp.c:625 src/pop.c:834
-#, fuzzy
+#: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
 msgid "can't start TLS session\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá\n"
+msgstr "δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει συνεδρία TLS\n"
 
-#: src/common/ssl.c:144
+#: src/common/socket.c:1332
+#, c-format
+msgid "write on fd%d: %s\n"
+msgstr "εγγραφή στο fd%d: %s\n"
+
+#: src/common/ssl.c:159
+#, fuzzy
 msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα δημιουργίας signal pipe."
 
-#: src/common/ssl.c:163
+#: src/common/ssl.c:178
 #, c-format
 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr ""
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
-#: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
-#: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgstr "Η σύνδεση SSL απέτυχε (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:189 src/common/ssl_certificate.c:200
+#: src/common/ssl_certificate.c:206 src/common/ssl_certificate.c:213
+#: src/common/ssl_certificate.c:224 src/common/ssl_certificate.c:230
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
 msgid "<not in certificate>"
-msgstr ""
+msgstr "<δεν είναι στο πιστοποιητικό>"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:191
+#: src/common/ssl_certificate.c:239
 #, c-format
 msgid ""
 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
@@ -938,624 +907,594 @@ msgid ""
 "  Fingerprint: %s\n"
 "  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  Ιδιοκτήτης: %s (%s) στο %s\n"
+"  Υπογράφηκε από: %s (%s) στο %s\n"
+"  Αποτύπωμα: %s\n"
+"  Κατάσταση υπογραφής: %s"
 
-#: src/common/ssl_certificate.c:309
+#: src/common/ssl_certificate.c:348
 msgid "Can't load X509 default paths"
-msgstr ""
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:364
-#, c-format
-msgid ""
-"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"\n"
-"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
-"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
-msgstr ""
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
-#: src/prefs_receive.c:214
-msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr ""
-
-#: src/common/ssl_certificate.c:400
-#, c-format
-msgid ""
-"%s's SSL certificate changed !\n"
-"We have saved this one:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"It is now:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"This could mean the server answering is not the known one."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση των προεπιλεγμένων διαδρομών του X509"
 
 #: src/common/string_match.c:79
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
-msgstr ""
+msgstr "(Το θέμα καθαρίστηκε από κανονική έκφραση)"
 
 #: src/common/utils.c:342
 #, c-format
 msgid "%dB"
-msgstr ""
+msgstr "%dB"
 
 #: src/common/utils.c:344
 #, c-format
 msgid "%.1fKB"
-msgstr ""
+msgstr "%.1fKB"
 
 #: src/common/utils.c:346
 #, c-format
 msgid "%.2fMB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fMB"
 
 #: src/common/utils.c:348
 #, c-format
 msgid "%.2fGB"
-msgstr ""
+msgstr "%.2fGB"
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:512
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/ÐñïóèÞêç..."
+msgstr "/_Προσθήκη..."
 
-#: src/compose.c:506
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Remove"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Διαγραφή"
 
-#: src/compose.c:508 src/folderview.c:283
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:515 src/folderview.c:288
 msgid "/_Properties..."
-msgstr "/Éäéüôçôåò..."
+msgstr "/_Ιδιότητες..."
 
-#: src/compose.c:513 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:274
+#: src/compose.c:520 src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:278
 msgid "/_Message"
-msgstr "/ÌÞíõìá"
+msgstr "/_Μήνυμα"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:521
 msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "/_Μήνυμα/Α_ποστολή"
 
-#: src/compose.c:516
+#: src/compose.c:523
 msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ áñãüôåñá"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αποστο_λή αργότερα"
 
-#: src/compose.c:518 src/compose.c:522 src/compose.c:525 src/mainwindow.c:689
-#: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:709
-#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
-#: src/messageview.c:290
+#: src/compose.c:525 src/compose.c:529 src/compose.c:532 src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:281 src/messageview.c:289
 msgid "/_Message/---"
-msgstr "/ÌÞíõìá/---"
+msgstr "/_Μήνυμα/---"
 
-#: src/compose.c:519
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:526
 msgid "/_Message/_Attach file"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÐñïóÜñôçóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Επισύναψη αρχείου"
 
-#: src/compose.c:520
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Message/_Insert file"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "/_Μήνυμα/Ε_ισαγωγή αρχείου"
 
-#: src/compose.c:521
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:528
 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Εισαγωγή _υπογραφής"
 
-#: src/compose.c:523
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:530
 msgid "/_Message/_Save"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Αποθήκευση"
 
-#: src/compose.c:526
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:533
 msgid "/_Message/_Close"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Êïéíïðïßçóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Κλείσιμο"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:536
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αναίρεση"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðáíÜëçøç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επανάληψη"
 
-#: src/compose.c:531 src/compose.c:619 src/compose.c:625 src/mainwindow.c:480
-#: src/messageview.c:165
+#: src/compose.c:538 src/compose.c:626 src/compose.c:629 src/compose.c:635
+#: src/mainwindow.c:496 src/messageview.c:164
 msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/---"
+msgstr "/_Επεξεργασία/---"
 
-#: src/compose.c:532
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÊïðÞ"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αποκοπή"
 
-#: src/compose.c:533 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
+#: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:493 src/messageview.c:162
 msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αντιγραφή"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:541
 msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επικόλληση"
 
-#: src/compose.c:535
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Edit/Special paste"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση"
 
-#: src/compose.c:536
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:543
 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση/ως παράθεση"
 
-#: src/compose.c:538
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:545
 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση/_αναδιπλωμένο"
 
-#: src/compose.c:540
+#: src/compose.c:547
 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική επικόλληση/όχι αναδιπλωμένο"
 
-#: src/compose.c:542 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
+#: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:494 src/messageview.c:163
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επιλογή όλων"
 
-#: src/compose.c:543
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:550
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáßñåóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:551
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση ένα χαρακτήρα πίσω"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:556
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση ένα χαρακτήρα μπροστά"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:561
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση μια λέξη πίσω"
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:566
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση μια λέξη εμπρός"
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:571
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής"
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:576
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:581
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:586
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή"
 
-#: src/compose.c:584
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ενός χαρακτήρα πίσω"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:596
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ενός χαρακτήρα μπροστά"
 
-#: src/compose.c:594
+#: src/compose.c:601
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή μιας λέξης πίσω"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή μιας λέξης μπροστά"
 
-#: src/compose.c:604
+#: src/compose.c:611
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή γραμμής"
 
-#: src/compose.c:609
+#: src/compose.c:616
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ολόκληρης γραμμής"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Ειδική/Διαγραφή ως το τέλος της γραμμής"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:627
+msgid "/_Edit/_Find"
+msgstr "/_Επεξεργασία/_Εύρεση"
+
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αναδίπλωση τρέχουσας παραγράφου"
 
-#: src/compose.c:622
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:632
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Áíáäßðëùóç ìáêñéþí ãñáììþí"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Αναδίπλωση μακρών _γραμμών"
 
-#: src/compose.c:624
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:634
 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíôéãñáöÞ"
+msgstr "/Επεξεργασία/Αυτόματη αναδίπλωση"
 
-#: src/compose.c:626
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðåîåñãáóßá ìå åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επεξεργασία με εξωτερικό πρόγραμμα"
 
-#: src/compose.c:629
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/¶íïéãìá"
+msgstr "/_Ορθογραφία"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/Ορθογραφία/_Έλεγχος όλων ή έλεγχος επιλογής"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/_Ορθογραφία/_Επισήμανση όλων των λανθασμένων λέξεων"
 
-#: src/compose.c:634
+#: src/compose.c:644
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Ορθογραφία/Έλεγχος λανθασμένης λέξης προς τα _πίσω"
 
-#: src/compose.c:636
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Ορθογραφία/Μετακίνηση στην επόμενη λανθασμένη λέξη"
 
-#: src/compose.c:639
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:648
+msgid "/_Spelling/---"
+msgstr "/_Ορθογραφία/---"
+
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Spelling/Options"
+msgstr "/_Ορθογραφία/Επιλογές"
+
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Options"
-msgstr "/¶íïéãìá"
+msgstr "/Ε_πιλογές"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:653
 msgid "/_Options/Privacy System"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Προστασία ιδιωτικού απορρήτου"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Options/Privacy System/None"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Προστασία ιδιωτικού απορρήτου/Κανένα"
 
-#: src/compose.c:642
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Options/Si_gn"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Υπογραφή"
 
-#: src/compose.c:643
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Options/_Encrypt"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÊñõðôïãñÜöçóç"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Κρυπτογράφηση"
 
-#: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:657 src/compose.c:664 src/compose.c:666 src/compose.c:668
 msgid "/_Options/---"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
+msgstr "/Ε_πιλογές/---"
 
-#: src/compose.c:645
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:658
 msgid "/_Options/_Priority"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïò"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα"
 
-#: src/compose.c:646
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Υψηλότερη"
 
-#: src/compose.c:647
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:660
 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÕðïãñáöÞ"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Υψηλή"
 
-#: src/compose.c:648
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Κανονική"
 
-#: src/compose.c:649
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:662
 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Χαμηλή"
 
-#: src/compose.c:650
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+msgstr "/Ε_πιλογές/_Προτεραιότητα/Χαμηλότερη"
 
-#: src/compose.c:652
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:665
 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Βεβαίωση ανάγνωσης"
 
-#: src/compose.c:654
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:667
 msgid "/_Options/Remo_ve references"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
+msgstr "/Ε_πιλογές/Αφαίρεση παραπομπ_ών"
 
-#: src/compose.c:661
+#: src/compose.c:674
 msgid "/_Options/Character _encoding"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:675
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/_Αυτόματη"
 
-#: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:678 src/compose.c:682
-#: src/compose.c:688 src/compose.c:692 src/compose.c:698 src/compose.c:702
-#: src/compose.c:712 src/compose.c:716 src/compose.c:726 src/compose.c:730
+#: src/compose.c:677 src/compose.c:683 src/compose.c:691 src/compose.c:695
+#: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/compose.c:717
+#: src/compose.c:721 src/compose.c:731 src/compose.c:735 src/compose.c:745
+#: src/compose.c:749
 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/---"
 
-#: src/compose.c:666
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:679
 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/compose.c:668
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:681
 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/compose.c:672
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:685
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/compose.c:674
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:687
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-15)"
 
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:689
 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
-msgstr ""
+msgstr "/_Επιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (Windows-1252)"
 
-#: src/compose.c:680
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:693
 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κεντρικής Ευρώπης (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/compose.c:684
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:697
 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/_Βαλτικής (ISO-8859-13)"
 
-#: src/compose.c:686
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:699
 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Βαλτικής (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/compose.c:690
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:703
 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ελληνική (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/compose.c:694
+#: src/compose.c:707
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Εβραϊκά (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/compose.c:696
+#: src/compose.c:709
 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr ""
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Εβραϊκά (Windows-1255)"
 
-#: src/compose.c:700
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:713
+msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Αραβική (ISO-8859-_6)"
+
+#: src/compose.c:715
+msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Αραβική (Windows-1256)"
+
+#: src/compose.c:719
 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Τούρκικη (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/compose.c:704
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:723
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/compose.c:706
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:725
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-_R)"
 
-#: src/compose.c:708
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:727
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-U)"
 
-#: src/compose.c:710
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:729
 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κυριλλική (Windows-1251)"
 
-#: src/compose.c:714
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:733
 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/compose.c:718
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:737
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_GB2312)"
 
-#: src/compose.c:720
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:739
 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (GBK)"
 
-#: src/compose.c:722
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:741
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_Big5)"
 
-#: src/compose.c:724
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:743
 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Παραδοσιακή Κινέζικη (EUC-_TW)"
 
-#: src/compose.c:728
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:747
 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Κορεάτικη (EUC-_KR)"
 
-#: src/compose.c:732
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:751
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικα (TIS-620)"
 
-#: src/compose.c:734
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:753
 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+msgstr "/Ε_πιλογές/Κω_δικοποίηση χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικα (Windows-874)"
 
-#: src/compose.c:738
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:757
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÅìöÜíéóç ÷Üñáêá"
+msgstr "/_Εργαλεία/Προβολή _χάρακα"
 
-#: src/compose.c:739 src/messageview.c:294
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:758 src/messageview.c:296
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/_Ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/compose.c:740
+#: src/compose.c:759
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/_Πρότυπο"
 
-#: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:319
+#: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:792 src/messageview.c:321
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Ε_νέργειες"
 
-#: src/compose.c:1437
+#: src/compose.c:1554
 msgid "Fw: multiple emails"
-msgstr ""
+msgstr "Πρ: Πολλαπλά μηνύματα"
 
-#: src/compose.c:1773
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:1949
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
+msgstr "Απάντηση-Σε:"
 
-#: src/compose.c:1776 src/compose.c:4987 src/compose.c:5671
-#: src/headerview.c:54
+#: src/compose.c:1952 src/compose.c:5378 src/compose.c:6128
 msgid "Newsgroups:"
-msgstr "Newsgroups:"
+msgstr "Ομάδες συζητήσεων:"
 
-#: src/compose.c:1779
+#: src/compose.c:1955
 msgid "Followup-To:"
-msgstr ""
+msgstr "Επακόλουθο-Προς:"
 
-#: src/compose.c:2169
+#: src/compose.c:2352
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα μορφοποίησης σημείωσης παράθεσης."
 
-#: src/compose.c:2185
+#: src/compose.c:2368
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα στην απάντηση/προώθηση του μηνύματος."
 
-#: src/compose.c:2726
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2925
+#, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Ôï áñ÷åßï %s åßíáé Üäåéï\n"
+msgstr "Το αρχείο %s είναι κενό."
 
-#: src/compose.c:2730
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2929
+#, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù %s\n"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του %s."
 
-#: src/compose.c:2757
+#: src/compose.c:2956
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "ÌÞíõìá: %s"
+msgstr "Μήνυμα: %s"
 
-#: src/compose.c:3523
+#: src/compose.c:3768
 msgid " [Edited]"
-msgstr " [ÔñïðïðïéçìÝíï]"
+msgstr " [Τροποποιημένο]"
 
-#: src/compose.c:3529
+#: src/compose.c:3774
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò%s"
+msgstr "%s - Σύνθεση μηνύματος%s"
 
-#: src/compose.c:3532
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:3777
+#, c-format
 msgid "[no subject] - Compose message%s"
-msgstr "%s - Óýíèåóç ìçíýìáôïò%s"
+msgstr "[χωρίς θέμα] - Σύνθεση μηνύματος%s"
 
-#: src/compose.c:3557 src/messageview.c:594
+#: src/compose.c:3802 src/messageview.c:596
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
-"Ï ëïãáñéáóìüò ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò äåí Ý÷åé ïñéóôåß.\n"
-"Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá ëïãáñéáóìü ðñéí óôåßëåôå."
+"Ο λογαριασμός για αποστολή μηνύματος δεν έχει οριστεί.\n"
+"Παρακαλώ επιλέξτε ένα λογαριασμό πριν στείλετε."
 
-#: src/compose.c:3659 src/compose.c:3687 src/compose.c:3714
-#: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:336 src/toolbar.c:387
-#: src/toolbar.c:434
+#: src/compose.c:3979 src/compose.c:4010 src/compose.c:4041 src/toolbar.c:391
+#: src/toolbar.c:441
 msgid "Send"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "Αποστολή"
 
-#: src/compose.c:3660
+#: src/compose.c:3980
 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
 msgstr ""
+"Ο μόνος παραλήπτης είναι η προεπιλεγμένη διεύθυνση κοινοποίησης. Να γίνει η "
+"αποστολή;"
 
-#: src/compose.c:3688
+#: src/compose.c:3981 src/compose.c:4012 src/compose.c:4043 src/compose.c:4464
+msgid "+_Send"
+msgstr "+_Αποστολή"
+
+#: src/compose.c:4011
 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
 msgstr ""
+"Ο μόνος παραλήπτης είναι η προεπιλεγμένη διεύθυνση κρυφής κοινοποίησης. Να "
+"γίνει η αποστολή;"
 
-#: src/compose.c:3702
+#: src/compose.c:4028
 msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί παραλήπτης."
 
-#: src/compose.c:3715
+#: src/compose.c:4042
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Το θέμα είναι κενό. Να γίνει η αποστολή;"
 
-#: src/compose.c:3741
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4081 src/compose.c:7549
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "Charset conversion failed."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής:\n"
+"\n"
+"Απέτυχε η μετατροπή κωδικοσελίδας."
 
-#: src/compose.c:3744
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4085 src/compose.c:7546
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
-"Signature failed."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+"Signature failed: %s"
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής:\n"
+"\n"
+"Απέτυχε η υπογραφή: %s"
 
-#: src/compose.c:3747
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:4088
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message for sending:\n"
 "\n"
 "%s."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής:\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:3749
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4090
 msgid "Could not queue message for sending."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη του μηνύματος στην ουρά αποστολής."
 
-#: src/compose.c:3764 src/compose.c:3793
+#: src/compose.c:4104 src/compose.c:4144
 msgid ""
 "The message was queued but could not be sent.\n"
 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
+"Το μήνυμα μπήκε στην ουρά αλλά δεν ήταν δυνατή η αποστολή του.\n"
+"Επιλέξτε \"Αποστολή μηνυμάτων στην ουρά\" από το κύριο παράθυρο για να "
+"προσπαθήσετε ξανά."
 
-#: src/compose.c:4105
+#: src/compose.c:4138
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
+"%s\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Επιλέξτε \"Αποστολή μηνυμάτων στην ουρά\" από το κύριο παράθυρο για να "
+"προσπαθήσετε ξανά."
+
+#: src/compose.c:4461
+#, c-format
+msgid ""
 "Can't convert the character encoding of the message \n"
 "to the specified %s charset.\n"
 "Send it as %s?"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áëëÜîù ôï êùäéêïóýíïëï ôïõ ìçíýìáôïò."
+msgstr ""
+"Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του συνόλου χαρακτήρων \n"
+"του μηνύματος στο προσδιορισμένο σύνολο %s.\n"
+"Να αποσταλεί ως %s;"
 
-#: src/compose.c:4158
+#: src/compose.c:4514
 #, c-format
 msgid ""
 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
@@ -1563,204 +1502,261 @@ msgid ""
 "\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
+"Η γραμμή %d ξεπερνά το όριο μήκους γραμμής (998 bytes).\n"
+"Το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να αλλοιωθεί κατά την παράδοση.\n"
+"\n"
+"Να γίνει αποστολή;"
 
-#: src/compose.c:4335
+#: src/compose.c:4699
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν υπάρχει λογαριασμός για αποστολή μηνυμάτων!"
 
-#: src/compose.c:4345
+#: src/compose.c:4709
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν υπάρχει λογαριασμός για αποστολή μηνυμάτων νέων!"
 
-#: src/compose.c:5070 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
-msgid "From:"
-msgstr "Áðü:"
+#: src/compose.c:5395
+msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
+msgstr ""
+"Χρησιμοποιείστε το <tab> για αυτόματη συμπλήρωση από το ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/compose.c:5121
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5507
 msgid "Mime type"
-msgstr "ôýðïò MIME"
+msgstr "Τύπος MIME"
 
-#: src/compose.c:5127 src/compose.c:5358 src/mimeview.c:198
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
-#: src/summaryview.c:471
+#: src/compose.c:5513 src/compose.c:5809 src/mimeview.c:202
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:336 src/prefs_summary_column.c:86
+#: src/summaryview.c:490
 msgid "Size"
-msgstr "ÌÝãåèïò"
+msgstr "Μέγεθος"
 
-#: src/compose.c:5187
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5574
 msgid "Save Message to "
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
+msgstr "Αποθήκευση μηνύματος σε "
 
-#: src/compose.c:5209 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
-#: src/editvcard.c:202 src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243
-#: src/importpine.c:243 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1422
-#: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_spelling.c:244
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:5596 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
+#: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
+#: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:147
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:210
 msgid "_Browse"
-msgstr "ÊÜôù"
+msgstr "_Περιήγηση"
 
-#: src/compose.c:5357 src/compose.c:6412
+#: src/compose.c:5808 src/compose.c:6959
 msgid "MIME type"
-msgstr "ôýðïò MIME"
+msgstr "τύπος MIME"
 
-#: src/compose.c:5422 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_customheader.c:201
-#: src/prefs_matcher.c:154
-msgid "Header"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+#: src/compose.c:5880
+msgid "Hea_der"
+msgstr "Κεφαλί_δα"
 
-#: src/compose.c:5424
-#, fuzzy
-msgid "Attachments"
-msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
+#: src/compose.c:5884
+msgid "_Attachments"
+msgstr "_Συνημμένα"
 
-#: src/compose.c:5426
-#, fuzzy
-msgid "Others"
-msgstr "¶ëëá"
+#: src/compose.c:5888
+msgid "Othe_rs"
+msgstr "Ά_λλα"
 
-#: src/compose.c:5441 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
-#: src/summary_search.c:225
+#: src/compose.c:5903 src/prefs_template.c:213 src/summary_search.c:271
 msgid "Subject:"
-msgstr "ÈÝìá:"
-
-#: src/compose.c:5625 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1617 src/gtk/gtkaspell.c:2280 src/prefs_account.c:637
-#: src/summaryview.c:4450
-#, fuzzy
-msgid "None"
-msgstr "ÔÝëïò"
+msgstr "Θέμα:"
 
-#: src/compose.c:5635
+#: src/compose.c:6091
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει ο έλεγχος ορθογραφίας.\n"
+"%s"
+
+#: src/compose.c:6202
+#, c-format
+msgid "From: <i>%s</i>"
+msgstr "Από: <i>%s</i>"
+
+#: src/compose.c:6233
+msgid "Account to use for this email"
+msgstr "Λογαριασμός για χρήση με αυτό το μήνυμα"
 
-#: src/compose.c:5870
+#: src/compose.c:6235
+msgid "Sender address to be used"
+msgstr "Διεύθυνση αποστολέα που θα χρησιμοποιηθεί"
+
+#: src/compose.c:6359
 #, c-format
 msgid ""
 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
 "encrypt this message."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:6303
+#: src/compose.c:6598
+msgid "Message To format error."
+msgstr "Σφάλμα στη μορφή του Προς του μηνύματος."
+
+#: src/compose.c:6611
+msgid "Message Cc format error."
+msgstr "Σφάλμα στη μορφή της Κοινοποίησης του μηνύματος."
+
+#: src/compose.c:6624
+msgid "Message Bcc format error."
+msgstr "Σφάλμα στη μορφή της Κρυφής κοινοποίησης του μηνύματος."
+
+#: src/compose.c:6638
+msgid "Message subject format error."
+msgstr "Σφάλμα στη μορφή του θέματος του μηνύματος."
+
+#: src/compose.c:6853
 msgid "Invalid MIME type."
-msgstr "Ìç Ýãêõñïò ôýðïò MIME"
+msgstr "Μη έγκυρος τύπος MIME"
 
-#: src/compose.c:6321
+#: src/compose.c:6868
 msgid "File doesn't exist or is empty."
-msgstr "Ôï áñ÷åßï äåí õðÜñ÷åé, Þ åßíáé Üäåéï."
+msgstr "Το αρχείο δεν υπάρχει ή είναι άδειο."
 
-#: src/compose.c:6394
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:6941
 msgid "Properties"
-msgstr "Éäéüôçôåò"
+msgstr "Ιδιότητες"
 
-#: src/compose.c:6445
+#: src/compose.c:6992
 msgid "Encoding"
-msgstr "Êùäéêïðïßçóç"
+msgstr "Κωδικοποίηση"
 
-#: src/compose.c:6470
+#: src/compose.c:7012
 msgid "Path"
-msgstr "ÄéÜäñïìïò"
+msgstr "Διαδρομή"
 
-#: src/compose.c:6471 src/prefs_toolbar.c:1064
+#: src/compose.c:7013 src/prefs_toolbar.c:1060
 msgid "File name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα αρχείου"
 
-#: src/compose.c:6655
+#: src/compose.c:7196
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 "Force terminating the process?\n"
 "process group id: %d"
 msgstr ""
-"To åîùôåñéêü ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò ëåéôïõñãåß áêüìá.\n"
-"Íá åðéâÜëëù ôåñìáôéóìü ôçò äéåñãáóßáò;\n"
-"process group id:  %d"
+"Το εξωτερικό πρόγραμμα επεξεργασίας λειτουργεί ακόμα.\n"
+"Να επιβάλω τερματισμό της διεργασίας;\n"
+"process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:6697
+#: src/compose.c:7238
 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "Óýíèåóç: åéóáãùãÞ áðü ðáñáêïëïõèïýìåíç äéåñãáóßá\n"
+msgstr "Σύνθεση: εισαγωγή από παρακολουθούμενη διεργασία\n"
 
-#: src/compose.c:6982
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:7519 src/messageview.c:701
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
+msgstr ""
+"Το Sylpheed-Claws χρειάζεται πρόσβαση στο δίκτυο για να στείλει αυτό το "
+"μήνυμα."
+
+#: src/compose.c:7541
+#, fuzzy
+msgid "Could not queue message."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση του μηνύματος στην ουρά."
+
+#: src/compose.c:7543
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not queue message:\n"
 "\n"
 "%s."
-msgstr "Ç áðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí ïõñÜò áðÝôõ÷å."
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση του μηνύματος στην ουρά\n"
+"\n"
+"%s."
 
-#: src/compose.c:7064
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7659
 msgid "Could not save draft."
-msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του προχείρου."
 
-#: src/compose.c:7132 src/compose.c:7155
+#: src/compose.c:7734 src/compose.c:7757
 msgid "Select file"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή αρχείου"
 
-#: src/compose.c:7168
+#: src/compose.c:7770
 #, c-format
 msgid "File '%s' could not be read."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου '%s'."
 
-#: src/compose.c:7170
+#: src/compose.c:7772
 #, c-format
 msgid ""
 "File '%s' contained invalid characters\n"
 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
 msgstr ""
+"Το αρχείο '%s' περιέχει μη έγκυρους για την τρέχουσα\n"
+"κωδικοποίηση χαρακτήρες. Η εισαγωγή μπορεί να έγινε λανθασμένα."
 
-#: src/compose.c:7218
+#: src/compose.c:7820
 msgid "Discard message"
-msgstr "Áðüññéøç ìçíýìáôïò"
+msgstr "Απόρριψη μηνύματος"
 
-#: src/compose.c:7219
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7821
 msgid "This message has been modified. Discard it?"
-msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
+msgstr "Αυτό το μήνυμα έχει τροποποιηθεί. Θέλετε να το απορρίψετε;"
 
-#: src/compose.c:7220
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7822
 msgid "_Discard"
-msgstr "Áðüññéøç"
+msgstr "Α_πόρριψη"
 
-#: src/compose.c:7220
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7822
 msgid "_Save to Drafts"
-msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
+msgstr "Αποθήκευ_ση στα Πρόχειρα"
 
-#: src/compose.c:7264
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:7866
+#, c-format
 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
+msgstr "Θέλετε να εφαρμόσετε το πρότυπο '%s' ;"
 
-#: src/compose.c:7266
+#: src/compose.c:7868
 msgid "Apply template"
-msgstr ""
+msgstr "Εφαρμογή προτύπου"
 
-#: src/compose.c:7267
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7869
 msgid "_Replace"
-msgstr "ÁðÜíôçóç"
+msgstr "_Αντικατάσταση"
 
-#: src/compose.c:7267
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:7869
 msgid "_Insert"
-msgstr "ÅéóáãùãÞ"
+msgstr "_Εισαγωγή"
+
+#: src/compose.c:8556
+msgid "Insert or attach?"
+msgstr "Εισαγωγή ή επισύναψη;"
+
+#: src/compose.c:8557
+msgid ""
+"Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
+"attach it to the email?"
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:8559
+msgid "+_Insert"
+msgstr "+_Εισαγωγή"
+
+#: src/compose.c:8559
+msgid "_Attach"
+msgstr "_Επισύναψη"
+
+#: src/compose.c:8965
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
+"time. Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Πρόκειται να απαντήσετε σε %d μηνύματα. Το άνοιγμα των παραθύρων θα κρατήσει "
+"λίγο χρόνο. Θέλετε να συνεχίσετε;"
 
 #: src/crash.c:142
 #, c-format
 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
-msgstr ""
+msgstr "Το Sylpheed-Claws (διεργασία %ld) δέχτηκε σήμα %ld"
 
 #: src/crash.c:188
 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
-msgstr ""
+msgstr "Το Sylpheed-Claws τερματίστηκε απρόσμενα"
 
 #: src/crash.c:204
 #, c-format
@@ -1768,273 +1764,240 @@ msgid ""
 "%s.\n"
 "Please file a bug report and include the information below."
 msgstr ""
+"%s.\n"
+"Παρακαλώ κάντε μια αναφορά σφάλματος περιλαμβάνοντας και τις παρακάτω "
+"πληροφορίες."
 
 #: src/crash.c:209
 msgid "Debug log"
-msgstr ""
+msgstr "Αρχείο καταγραφής αποσφαλμάτωσης"
 
-#: src/crash.c:246
+#: src/crash.c:253
 msgid "Close"
-msgstr "Êëåßóéìï"
+msgstr "Κλείσιμο"
 
-#: src/crash.c:251
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:258
 msgid "Save..."
-msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+msgstr "Αποθήκευση..."
 
-#: src/crash.c:256
+#: src/crash.c:263
 msgid "Create bug report"
-msgstr ""
+msgstr "Αποστολή αναφοράς σφάλματος"
 
-#: src/crash.c:303
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:310
 msgid "Save crash information"
-msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
+msgstr "Αποθήκευση πληροφοριών σφάλματος"
 
 #: src/editaddress.c:153
 msgid "Add New Person"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη νέας επαφής"
 
 #: src/editaddress.c:154
 msgid "Edit Person Details"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία λεπτομερειών"
 
 #: src/editaddress.c:316
-#, fuzzy
-msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgid "An Email address must be supplied."
+msgstr "Πρέπει να συμπληρώσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας."
 
 #: src/editaddress.c:490
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Πρέπει να προσδιοριστεί όνομα και τιμή."
 
 #: src/editaddress.c:560
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία δεδομένων"
 
 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
-#: src/ldif.c:858
-#, fuzzy
+#: src/ldif.c:819
 msgid "Display Name"
-msgstr "ÅìöÜíéóç"
+msgstr "Εμφανιζόμενο όνομα"
 
-#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
 msgid "Last Name"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "Επώνυμο"
 
-#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
 msgid "First Name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα"
 
 #: src/editaddress.c:683
-#, fuzzy
 msgid "Nickname"
-msgstr "¼íïìá"
-
-#: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
-#: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638 src/exporthtml.c:802
-#: src/ldif.c:874
-#, fuzzy
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
+msgstr "Ψευδώνυμο"
 
 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
 msgid "Alias"
-msgstr ""
+msgstr "Ψευδώνυμο"
 
-#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
+#: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:222
 #: src/prefs_matcher.c:490
 msgid "Value"
-msgstr "ÔéìÞ"
+msgstr "Τιμή"
 
 #: src/editaddress.c:1070
-#, fuzzy
-msgid "User Data"
-msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
+msgid "_User Data"
+msgstr "_Δεδομένα χρήστη"
 
 #: src/editaddress.c:1071
-#, fuzzy
-msgid "E-Mail Addresses"
-msgstr "Äéåýèõíóç e-mail"
+msgid "_Email Addresses"
+msgstr "Διευθύνσεις _Εmail"
 
 #: src/editaddress.c:1072
-msgid "Other Attributes"
-msgstr ""
+msgid "O_ther Attributes"
+msgstr "Ά_λλα γνωρίσματα"
 
 #: src/editbook.c:113
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο φαίνεται να είναι εντάξει."
 
 #: src/editbook.c:116
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο δε φαίνεται να είναι έγκυρο ευρετήριο διευθύνσεων."
 
 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
-#, fuzzy
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Äåí ìðüñåóá íá ãñÜøù óôï áñ÷åßï\n"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου."
 
 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
-#, fuzzy
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá äéåýèõíóçò"
+msgstr "Επεξεργασία ευρετηρίου διευθύνσεων"
 
 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
 msgid " Check File "
-msgstr ""
+msgstr " Έλεγχος αρχείου "
 
 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
-#: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1879
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1895
 msgid "File"
-msgstr "/Áñ÷åßï"
+msgstr "Αρχείο"
 
 #: src/editbook.c:285
-#, fuzzy
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Νέο ευρετήριο διευθύνσεων"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Θα πρέπει να καθοριστεί όνομα ομάδας."
 
 #: src/editgroup.c:286
-#, fuzzy
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+msgstr "Επεξεργασία δεδομένων ομάδας"
 
 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
 msgid "Group Name"
-msgstr ""
+msgstr "Όνομα ομάδας"
 
 #: src/editgroup.c:333
-#, fuzzy
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
-
-#: src/editgroup.c:335
-msgid " -> "
-msgstr ""
-
-#: src/editgroup.c:362
-msgid " <- "
-msgstr ""
+msgstr "Διευθύνσεις στην ομάδα"
 
 #: src/editgroup.c:364
-#, fuzzy
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Äéåýèõíóç mail"
+msgstr "Διαθέσιμες διευθύνσεις"
 
 #: src/editgroup.c:425
-msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
-msgstr ""
+msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr "Μετακινήστε διευθύνσεις μέσα ή έξω από την ομάδα με τα βελάκια"
 
 #: src/editgroup.c:473
-#, fuzzy
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+msgstr "Επεξεργασία λεπτομερειών ομάδας"
 
 #: src/editgroup.c:476
-#, fuzzy
 msgid "Add New Group"
-msgstr "ÍÝáÏìÜäá"
+msgstr "Δημιουργία νέας ομάδας"
 
 #: src/editgroup.c:526
 msgid "Edit folder"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επεξεργασία φακέλου"
 
 #: src/editgroup.c:526
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï íÝï üíïìá ôïõ êáôáëüãïõ:"
+msgstr "Εισάγετε το νέο όνομα του φακέλου:"
 
-#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
+#: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:127
 msgid "New folder"
-msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+msgstr "Νέος φάκελος"
 
-#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
+#: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:128
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:"
+msgstr "Εισάγετε το όνομα του νέου φακέλου:"
 
 #: src/editjpilot.c:200
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο δε φαίνεται να είναι σε μορφή JPilot."
 
 #: src/editjpilot.c:212
-#, fuzzy
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Επιλογή αρχείου JPilot"
 
 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία εγγραφής JPilot"
 
 #: src/editjpilot.c:294
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Επιπλέον διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας"
 
 #: src/editjpilot.c:385
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη νέας καταχώρησης JPilot"
 
 #: src/editldap_basedn.c:143
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία LDAP - Επιλογή βάσης αναζήτησης"
 
-#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
+#: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Όνομα διακομιστή"
 
-#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
-#, fuzzy
+#: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:107
 msgid "Port"
-msgstr "Åêôýðùóç"
+msgstr "Θύρα"
 
-#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
-#, fuzzy
+#: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
 msgid "Search Base"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Βάση αναζήτησης"
 
 #: src/editldap_basedn.c:204
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Διαθέσιμες βάσεις αναζήτησης"
 
 #: src/editldap_basedn.c:294
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση των βάσεων αναζήτησης από το διακομιστή - "
+"παρακαλώ κάντε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα"
 
-#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
-#, fuzzy
+#: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή"
 
-#: src/editldap.c:148
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:153
 msgid "A Name must be supplied."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Θα πρέπει να οριστεί ένα όνομα."
 
-#: src/editldap.c:160
+#: src/editldap.c:165
 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
-msgstr ""
+msgstr "Θα πρέπει να εισάγετε ένα όνομα διακομιστή."
 
-#: src/editldap.c:173
+#: src/editldap.c:178
 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:264
+#: src/editldap.c:275
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr ""
+msgstr "Η σύνδεση με το διακομιστή πραγματοποιήθηκε επιτυχώς"
 
-#: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
+#: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία με το διακομιστή LDAP"
 
-#: src/editldap.c:408
+#: src/editldap.c:434
 msgid "A name that you wish to call the server."
-msgstr ""
+msgstr "Πως θέλετε να ονομάσετε το διακομιστή."
 
-#: src/editldap.c:423
+#: src/editldap.c:449
 msgid ""
 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
@@ -2042,20 +2005,42 @@ msgid ""
 "computer as Sylpheed-Claws."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:447
+#: src/editldap.c:470
+msgid "TLS"
+msgstr "TLS"
+
+#: src/editldap.c:471
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: src/editldap.c:475
+msgid ""
+"Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
+"TLS_CACERTDIR fields)."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:480
+msgid ""
+"Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
+"sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
+"TLS_CACERTDIR fields)."
+msgstr ""
+
+#: src/editldap.c:494
 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
 msgstr ""
+"Η θύρα που αναμένει συνδέσεις ο διακομιστής. Η προεπιλεγμένη είναι η 389."
 
-#: src/editldap.c:451
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:498
 msgid " Check Server "
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+msgstr " Έλεγχος διακομιστή "
 
-#: src/editldap.c:456
+#: src/editldap.c:503
 msgid "Press this button to test the connection to the server."
-msgstr ""
+msgstr "Πιέστε αυτό το κουμπί για να δοκιμάσετε τη σύνδεση με το διακομιστή."
 
-#: src/editldap.c:471
+#: src/editldap.c:518
 msgid ""
 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
 "Examples include:\n"
@@ -2064,39 +2049,37 @@ msgid ""
 "  o=Organization Name,c=Country\n"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:484
+#: src/editldap.c:531
 msgid ""
 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
 "server."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:535
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:589
 msgid "Search Attributes"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Γνωρίσματα αναζήτησης"
 
-#: src/editldap.c:545
+#: src/editldap.c:599
 msgid ""
 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
 "find a name or address."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:549
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:603
 msgid " Defaults "
-msgstr "ÄéáãñáöÞ"
+msgstr " Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις "
 
-#: src/editldap.c:554
+#: src/editldap.c:608
 msgid ""
 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
 "names and addresses during a name or address search process."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:561
+#: src/editldap.c:615
 msgid "Max Query Age (secs)"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:577
+#: src/editldap.c:631
 msgid ""
 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
@@ -2110,21 +2093,21 @@ msgid ""
 "more memory to cache results."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:595
+#: src/editldap.c:649
 msgid "Include server in dynamic search"
-msgstr ""
+msgstr "Συμπερίληψη διακομιστή στη δυναμική αναζήτηση"
 
-#: src/editldap.c:601
+#: src/editldap.c:655
 msgid ""
 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
 "address completion."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:608
+#: src/editldap.c:662
 msgid "Match names 'containing' search term"
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:614
+#: src/editldap.c:668
 msgid ""
 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
@@ -2133,11 +2116,12 @@ msgid ""
 "searches against other address interfaces."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:669
+#: src/editldap.c:723
+#, fuzzy
 msgid "Bind DN"
-msgstr ""
+msgstr "Προς Κάτω"
 
-#: src/editldap.c:679
+#: src/editldap.c:733
 msgid ""
 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
@@ -2145,204 +2129,199 @@ msgid ""
 "performing a search."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:687
+#: src/editldap.c:741
 #, fuzzy
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Êùäéêüò"
+msgstr "Κωδικός Nickserv:"
 
-#: src/editldap.c:698
+#: src/editldap.c:752
 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
 msgstr ""
 
-#: src/editldap.c:704
+#: src/editldap.c:758
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr ""
+msgstr "Λήξη χρονικού ορίου (δευτ)"
 
-#: src/editldap.c:719
+#: src/editldap.c:773
 msgid "The timeout period in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "Το χρονικό όριο σε δευτερόλεπτα."
 
-#: src/editldap.c:723
+#: src/editldap.c:777
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Μέγιστες εγγραφές"
 
-#: src/editldap.c:738
+#: src/editldap.c:792
 msgid ""
 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
-msgstr ""
+msgstr "Ο μέγιστος αριθμός εγγραφών του αποτελέσματος της αναζήτησης."
 
-#: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:1007
+#: src/editldap.c:808
 msgid "Basic"
-msgstr "ÂáóéêÜ"
+msgstr "Βασικά"
 
-#: src/editldap.c:755
+#: src/editldap.c:809
 msgid "Search"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgstr "Αναζήτηση"
 
-#: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
+#: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:411
 msgid "Extended"
-msgstr ""
+msgstr "Εκτεταμένο"
 
-#: src/editldap.c:972
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:1037
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
+msgstr "Προσθήκη νέου διακομιστή LDAP"
 
 #: src/editvcard.c:104
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο δε φαίνεται να είναι έγκυρη μορφή vCard."
 
 #: src/editvcard.c:116
-#, fuzzy
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή αρχείου vCard"
 
 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία εγγραφής vCard"
 
 #: src/editvcard.c:271
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη νέας εγγραφής vCard"
 
-#: src/exphtmldlg.c:112
+#: src/exphtmldlg.c:113
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+msgstr "Παρακαλώ εισάγετε τον κατάλογο και αρχείο εξόδου που θα δημιουργηθούν."
 
-#: src/exphtmldlg.c:115
+#: src/exphtmldlg.c:116
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr ""
+msgstr "Επιλέξτε φύλλο στυλ και μορφοποίησης."
 
-#: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
+#: src/exphtmldlg.c:119 src/expldifdlg.c:117
 msgid "File exported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Η εξαγωγή έγινε με επιτυχία."
 
-#: src/exphtmldlg.c:183
+#: src/exphtmldlg.c:184
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 
-#: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
+#: src/exphtmldlg.c:187 src/expldifdlg.c:193
 msgid "Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Δημιουργία καταλόγου"
 
-#: src/exphtmldlg.c:195
+#: src/exphtmldlg.c:196
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του καταλόγου προορισμού για το αρχείο HTML:\n"
+"%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
+#: src/exphtmldlg.c:198 src/expldifdlg.c:204
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Η δημιουργία του καταλόγου απέτυχε"
 
-#: src/exphtmldlg.c:244
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:240
 msgid "Error creating HTML file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά τη δημιουργία του αρχείου HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:330
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:326
 msgid "Select HTML output file"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή εξαγόμενου αρχείου HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:394
+#: src/exphtmldlg.c:390
 msgid "HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "Εξαγωγή αρχείου HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
+#: src/exphtmldlg.c:399 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
 #: src/importldif.c:682
-#, fuzzy
 msgid "B_rowse"
-msgstr "ÊÜôù"
+msgstr "Πε_ριήγηση"
 
-#: src/exphtmldlg.c:455
+#: src/exphtmldlg.c:452
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "Φύλλο στυλ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:460 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1632
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2299 src/mainwindow.c:964 src/prefs_account.c:661
+#: src/summaryview.c:4735
+msgid "None"
+msgstr "Κανένα"
+
+#: src/exphtmldlg.c:461 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
 msgid "Default"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "Προεπιλεγμένο"
 
-#: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:462 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:131
 msgid "Full"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Πλήρες"
 
-#: src/exphtmldlg.c:480
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:463
 msgid "Custom"
-msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
+msgstr "Προσαρμοσμένο"
 
-#: src/exphtmldlg.c:486
+#: src/exphtmldlg.c:464
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "Προσαρμοσμένο-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:492
+#: src/exphtmldlg.c:465
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "Προσαρμοσμένο-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:498
+#: src/exphtmldlg.c:466
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "Προσαρμοσμένο-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:512
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:473
 msgid "Full Name Format"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Πλήρης μορφή ονόματος"
 
-#: src/exphtmldlg.c:519
+#: src/exphtmldlg.c:481
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr ""
+msgstr "Όνομα, επώνυμο"
 
-#: src/exphtmldlg.c:525
+#: src/exphtmldlg.c:482
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr ""
+msgstr "Επώνυμο, όνομα"
 
-#: src/exphtmldlg.c:539
+#: src/exphtmldlg.c:489
+#, fuzzy
 msgid "Color Banding"
-msgstr ""
+msgstr "Επικόλληση Χρωμάτων"
 
-#: src/exphtmldlg.c:545
-msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr ""
+#: src/exphtmldlg.c:495
+msgid "Format Email Links"
+msgstr "Μορφοποίηση δεσμών ηλεκτρονικών διευθύνσεων αλληλογραφίας"
 
-#: src/exphtmldlg.c:551
+#: src/exphtmldlg.c:501
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Μορφοποίηση γνωρισμάτων χρήστη"
 
-#: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:556 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
 msgid "File Name :"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα αρχείου :"
 
-#: src/exphtmldlg.c:616
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:566
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+msgstr "Άνοιγμα στον περιηγητή"
 
-#: src/exphtmldlg.c:648
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:598
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
+msgstr "Εξαγωγή ευρετηρίου διευθύνσεων σε αρχείο HTML"
 
-#: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:664 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
 msgid "File Info"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Πληροφορίες αρχείου"
 
-#: src/exphtmldlg.c:715
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:665
 msgid "Format"
-msgstr "Ðñïþèçóç"
+msgstr "Μορφοποίηση"
 
 #: src/expldifdlg.c:111
 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
-msgstr ""
+msgstr "Παρακαλώ εισάγετε τον κατάλογο και αρχείο LDIF προς δημιουργία."
 
 #: src/expldifdlg.c:114
 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
@@ -2356,15 +2335,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:202
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του καταλόγου προορισμού για το αρχείο LDIF:\n"
+"%s"
 
 #: src/expldifdlg.c:247
 msgid "Suffix was not supplied"
-msgstr ""
+msgstr "Δε δόθηκε κατάληξη"
 
 #: src/expldifdlg.c:249
 msgid ""
@@ -2373,22 +2354,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:267
-#, fuzzy
 msgid "Error creating LDIF file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά τη δημιουργία αρχείου LDIF"
 
 #: src/expldifdlg.c:342
-#, fuzzy
 msgid "Select LDIF output file"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλέξτε αρχείο εξόδου LDIF"
 
 #: src/expldifdlg.c:406
 msgid "LDIF Output File"
-msgstr ""
+msgstr "Αρχείο προορισμού LDIF"
 
 #: src/expldifdlg.c:467
 msgid "Suffix"
-msgstr ""
+msgstr "Κατάληξη"
 
 #: src/expldifdlg.c:479
 msgid ""
@@ -2400,14 +2379,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:488
-#, fuzzy
 msgid "Relative DN"
-msgstr "ÁðÜíôçóç"
+msgstr "Σχετικό DN"
 
 #: src/expldifdlg.c:495
-#, fuzzy
 msgid "Unique ID"
-msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
+msgstr "Μοναδικό αναγνωριστικό"
 
 #: src/expldifdlg.c:503
 msgid ""
@@ -2425,8 +2402,8 @@ msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:529
 msgid ""
-"The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
-"is formatted similar to:\n"
+"The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
+"formatted similar to:\n"
 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
 msgstr ""
 
@@ -2452,499 +2429,594 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: src/expldifdlg.c:574
-msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
-msgstr ""
+msgid "Exclude record if no Email Address"
+msgstr "Εξαίρεση εγγραφής αν δεν υπάρχει διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας"
 
 #: src/expldifdlg.c:581
 msgid ""
-"An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
+"An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
 "option to ignore these records."
 msgstr ""
+"Το ευρετήριο διευθύνσεων μπορεί να περιέχει εγγραφές χωρίς διευθύνσεις "
+"email. Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να αγνοείτε αυτές τις εγγραφές."
 
 #: src/expldifdlg.c:669
-#, fuzzy
 msgid "Export Address Book to LDIF File"
-msgstr "ÅîÜãù ôïí êáôÜëïãï äéåõèýíóåùí óå áñ÷åßï..."
+msgstr "Εξαγωγή ευρετηρίου διευθύνσεων σε αρχείο LDIF"
 
-#: src/expldifdlg.c:736
-#, fuzzy
+#: src/expldifdlg.c:737
 msgid "Distguished Name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Διακεκριμένο όνομα"
+
+#: src/export.c:120 src/summaryview.c:6069
+msgid "Export to mbox file"
+msgstr "Εξαγωγή σε αρχείο mbox"
 
-#: src/export.c:143
-msgid "Export"
-msgstr "ÅîáãùãÞ"
+#: src/export.c:139
+msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
+msgstr ""
+"Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να εξάγετε και το αρχείο mbox προορισμού."
+
+#: src/export.c:150
+msgid "Source folder:"
+msgstr "Πηγαίος φάκελος:"
 
-#: src/export.c:162
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr "Ïñßóåôå êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý êáé áñ÷åßï mbox."
+#: src/export.c:156 src/import.c:150
+msgid "Mbox file:"
+msgstr "Αρχείο mbox:"
 
-#: src/export.c:172
-msgid "Source dir:"
-msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
+#: src/export.c:211
+msgid "Target mbox filename can't be left empty."
+msgstr "Το αρχείο mbox προορισμού δε μπορεί να μείνει κενό."
 
-#: src/export.c:177
-msgid "Exporting file:"
-msgstr "ÅîáãùãÞ áñ÷åßïõ:"
+#: src/export.c:216
+msgid "Source folder can't be left empty."
+msgstr "Ο πηγαίος φάκελος δεν μπορεί να μείνει κενός."
 
-#: src/export.c:235
+#: src/export.c:229
+msgid "Can't find the source folder."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η εύρεση του πηγαίου φακέλου."
+
+#: src/export.c:252
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîáãùãÞò"
+msgstr "Επιλογή αρχείου εξαγωγής"
 
 #: src/exporthtml.c:805
-#, fuzzy
 msgid "Full Name"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Πλήρες όνομα"
 
-#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1027
+#: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
 msgid "Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Γνωρίσματα"
 
 #: src/exporthtml.c:1010
-#, fuzzy
 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Ευρετήριο διευθύνσεων Sylpheed-Claws"
 
 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "Το όνομα υπάρχει ήδη αλλά δεν είναι κατάλογος"
 
 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν επαρκούν τα δικαιώματα για τη δημιουργία καταλόγου."
 
 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
 msgid "Name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Το όνομα είναι πολύ μακρύ."
 
 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
-#, fuzzy
 msgid "Not specified."
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν ορίστηκε."
 
-#: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:350
+#: src/folder.c:1275 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:208
 msgid "Inbox"
-msgstr "Åéóåñ÷üìåíá"
+msgstr "Εισερχόμενα"
 
-#: src/folder.c:1223 src/foldersel.c:354
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1279 src/foldersel.c:375
 msgid "Sent"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
+msgstr "Σταλμένα"
 
-#: src/folder.c:1227 src/foldersel.c:358
+#: src/folder.c:1283 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:211
 msgid "Queue"
-msgstr "ÏõñÜ"
+msgstr "Ουρά"
 
-#: src/folder.c:1231 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
-#: src/toolbar.c:483
+#: src/folder.c:1287 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:212
+#: src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:399 src/toolbar.c:490
 msgid "Trash"
-msgstr "ÄéáãñáììÝíá"
+msgstr "Διαγραμμένα"
 
-#: src/folder.c:1235 src/foldersel.c:366
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1291 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:210
 msgid "Drafts"
-msgstr "Ðñü÷åéñá"
+msgstr "Πρόχειρα"
 
-#: src/folder.c:1493
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:1562
+#, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
-msgstr "/Åêôýðùóç..."
+msgstr "Επεξεργασία (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1840 src/inc.c:624
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:1935 src/inc.c:634
 msgid "Filtering messages...\n"
-msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
+msgstr "Φιλτράρισμα μηνυμάτων...\n"
 
-#: src/folder.c:2321
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:2477
+#, c-format
 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
-msgstr "ÅðéëÝãù üëá ôá ìçíýìáôá..."
+msgstr "Λήψη όλων των μηνυμάτων στο %s...\n"
 
-#: src/folder.c:2609
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folder.c:2766
+#, c-format
 msgid "Moving %s to %s...\n"
-msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
+msgstr "Μετακίνηση %s στο %s...\n"
 
-#: src/folder.c:3512
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:3035
+#, c-format
+msgid "Updating cache for %s..."
+msgstr "Ενημέρωση προσωρινής μνήμης για το %s..."
+
+#: src/folder.c:3739
 msgid "Processing messages..."
-msgstr "/Åêôýðùóç..."
+msgstr "Επεξεργασία μηνυμάτων..."
 
-#: src/foldersel.c:218
+#: src/foldersel.c:228
 msgid "Select folder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επιλογή φακέλου"
 
-#: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
+#: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:129
 msgid "NewFolder"
-msgstr "NewFolder"
+msgstr "ΝέοςΦάκελος"
 
-#: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
-#, fuzzy, c-format
+#: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:135
+#: src/mh_gtk.c:238
+#, c-format
 msgid "'%c' can't be included in folder name."
-msgstr "ôï `%c' äåí ìðïñåß íá óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå üíïìá êáôáëüãïõ."
+msgstr "Το `%c' δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε όνομα φακέλου."
 
-#: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
+#: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:162 src/imap_gtk.c:216 src/mh_gtk.c:145
 #: src/mh_gtk.c:245
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The folder '%s' already exists."
-msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' õðÜñ÷åé Þäç."
+msgstr "Ο φάκελος '%s' υπάρχει ήδη."
 
-#: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
-#, fuzzy, c-format
+#: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:168 src/mh_gtk.c:151
+#, c-format
 msgid "Can't create the folder '%s'."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η δημιουργία φακέλου '%s'."
 
-#: src/folderview.c:281
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:286
 msgid "/Mark all re_ad"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "/Σημείωση όλων ως _αναγνωσμένα"
 
-#: src/folderview.c:282
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:287
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+msgstr "/Αναζήτηση _στο φάκελο..."
 
-#: src/folderview.c:284
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:289
 msgid "/Process_ing..."
-msgstr "/Åêôýðùóç..."
+msgstr "/Επεξεργασ_ία..."
 
-#: src/folderview.c:288
-#, fuzzy
-msgid "/------"
-msgstr "/---"
+# Untranslatable
+#: src/folderview.c:293
+msgid "/------trashsep"
+msgstr "/------trashsep"
 
-#: src/folderview.c:289
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:294
 msgid "/Empty _trash..."
-msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+msgstr "/Ά_δειασμα απορριμμάτων..."
 
-#: src/folderview.c:431 src/gtk/icon_legend.c:59 src/prefs_actions.c:440
-#: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
-#: src/prefs_matcher.c:726
+# Untranslatable
+#: src/folderview.c:298
+msgid "/------queuesep"
+msgstr "/------queuesep"
+
+#: src/folderview.c:299
+msgid "/Send _queue..."
+msgstr "/Ου_ρά αποστολής..."
+
+#: src/folderview.c:442 src/prefs_actions.c:450
+#: src/prefs_filtering_action.c:585 src/prefs_folder_column.c:80
+#: src/prefs_matcher.c:730
 msgid "New"
-msgstr "ÍÝá"
+msgstr "Νέα"
 
-#: src/folderview.c:432 src/gtk/icon_legend.c:60 src/prefs_folder_column.c:81
+#: src/folderview.c:443 src/prefs_folder_column.c:81
 msgid "Unread"
-msgstr "ÁäéÜâáóôá"
+msgstr "Αδιάβαστα"
 
-#: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:472
+#. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
+#: src/folderview.c:445 src/summaryview.c:491
 msgid "#"
-msgstr "áñ."
+msgstr "αρ."
 
-#: src/folderview.c:660
+#: src/folderview.c:678
 msgid "Setting folder info..."
-msgstr "ÈÝôù ôéò ðëçñïöïñßåò êáôáëüãùí..."
+msgstr "Θέτω τις πληροφορίες φακέλων..."
 
-#: src/folderview.c:713
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:732 src/summaryview.c:3278
 msgid "Mark all as read"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "Σημείωση όλων ως αναγνωσμένα"
 
-#: src/folderview.c:714
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:733 src/summaryview.c:3279
 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
+msgstr ""
+"Θέλετε πράγματι να σημειώσετε όλα τα μηνύματα στο φάκελο ως αναγνωσμένα;"
+
+#: src/folderview.c:1018
+msgid ""
+"You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
+"Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
+"disabled.\n"
+"\n"
+"You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
+msgstr ""
+"Έχετε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς IMAP. Όμως, αυτή η έκδοση του "
+"Sylpheed-Claws δεν ενσωματώνει υποστήριξη για IMAP και οι λογαριασμοί σας "
+"έχουν απενεργοποιηθεί.\n"
+"\n"
+"Πιθανόν να χρειάζεται να εγκαταστήσετε το libetpan και να μεταγλωττίσετε "
+"ξανά το Sylpheed-Claws."
 
-#: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3234 src/setup.c:90
+#: src/folderview.c:1035 src/imap.c:3110 src/mainwindow.c:3696 src/setup.c:90
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãùí %s%c%s ..."
+msgstr "Σάρωση φακέλων %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3239 src/setup.c:95
+#: src/folderview.c:1039 src/imap.c:3115 src/mainwindow.c:3701 src/setup.c:95
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+msgstr "Σάρωση φακέλου %s ..."
 
-#: src/folderview.c:959
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:1066
 msgid "Rebuild folder tree"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "Επαναδημιουργία διάταξης φακέλων"
 
-#: src/folderview.c:960
+#: src/folderview.c:1067
 msgid ""
 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
 msgstr ""
+"Με αυτή τη λειτουργία θα αφαιρεθούν τα τοπικά αντίγραφα. Θέλετε να "
+"συνεχίσετε;"
 
-#: src/folderview.c:970
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:1077
 msgid "Rebuilding folder tree..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+msgstr "Επαναδημιουργία διάταξης φακέλων..."
 
-#: src/folderview.c:972
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:1079
 msgid "Scanning folder tree..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+msgstr "Σάρωση φακέλων..."
 
-#: src/folderview.c:1062
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:1197
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Έλεγχος για νέα μηνύματα σε όλους τους φακέλους..."
 
-#: src/folderview.c:1885
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2031
+#, c-format
+msgid "Closing Folder %s..."
+msgstr "Κλείσιμο φακέλου %s..."
+
+#: src/folderview.c:2070
+#, c-format
 msgid "Opening Folder %s..."
-msgstr "ÓÜñùóç êáôáëüãïõ %s ..."
+msgstr "Άνοιγμα φακέλου %s..."
 
-#: src/folderview.c:1897
+#: src/folderview.c:2083
 msgid "Folder could not be opened."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του φακέλου."
 
-#: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1714
+#: src/folderview.c:2242 src/mainwindow.c:1962
 msgid "Empty trash"
-msgstr "¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+msgstr "Άδειασμα απορριμμάτων"
 
-#: src/folderview.c:2045
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2243
 msgid "Delete all messages in trash?"
-msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
+msgstr "Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα απορρίμματα;"
 
-#: src/folderview.c:2127
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2244 src/mainwindow.c:1964
+msgid "+_Empty trash"
+msgstr "+_Άδειασμα απορριμμάτων"
+
+#: src/folderview.c:2288 src/inc.c:1447 src/toolbar.c:2091
+msgid "Offline warning"
+msgstr "Προειδοποίηση εργασίας δίχως σύνδεση"
+
+#: src/folderview.c:2289 src/toolbar.c:2092
+msgid "You're working offline. Override?"
+msgstr "Εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Θέλετε να το παρακάμψετε;"
+
+#: src/folderview.c:2300 src/toolbar.c:2111
+msgid "Send queued messages"
+msgstr "Αποστολή μηνυμάτων στην ουρά"
+
+#: src/folderview.c:2301 src/toolbar.c:2112
+msgid "Send all queued messages?"
+msgstr "Αποστολή όλων των μηνυμάτων στην ουρά;"
+
+#: src/folderview.c:2302 src/messageview.c:562 src/messageview.c:579
+#: src/prefs_account.c:1030 src/toolbar.c:2113
+msgid "_Send"
+msgstr "_Αποστολή"
+
+#: src/folderview.c:2310 src/toolbar.c:2131
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Συνέβησαν σφάλματα κατά την αποστολή των μηνυμάτων στην ουρά."
+
+#: src/folderview.c:2313 src/main.c:1263 src/toolbar.c:2134
+#, c-format
+msgid ""
+"Some errors occurred while sending queued messages:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Συνέβησαν σφάλματα κατά την αποστολή των μηνυμάτων στην ουρά:\n"
+"%s"
+
+#: src/folderview.c:2380
+#, c-format
 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
+msgstr "Θέλετε πράγματι να κάνετε το φάκελο '%s' υποφάκελο του '%s';"
 
-#: src/folderview.c:2130
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2383
 msgid "Move folder"
-msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
+msgstr "Μετακίνηση φακέλου"
 
-#: src/folderview.c:2142
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2394
+#, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
-msgstr "Ìåôáêéíþ ôï ìÞíõìá  %s%c%d óôï %s ...\n"
+msgstr "Μετακίνηση του %s στο %s..."
 
-#: src/folderview.c:2171
+#: src/folderview.c:2423
 msgid "Source and destination are the same."
-msgstr ""
+msgstr "Ο προορισμός και η πηγή είναι τα ίδια."
 
-#: src/folderview.c:2174
+#: src/folderview.c:2426
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr ""
+"Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ενός φακέλου μέσα σε έναν υπο-φάκελο του."
 
-#: src/folderview.c:2177
+#: src/folderview.c:2429
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση φακέλων μεταξύ γραμματοκιβωτίων."
 
-#: src/folderview.c:2180
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2432
 msgid "Move failed!"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Η μετακίνηση απέτυχε!"
 
-#: src/folderview.c:2216
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2468
+#, c-format
 msgid "Processing configuration for folder %s"
-msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
+msgstr "Προετοιμασία ρυθμίσεων φακέλου %s"
 
-#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3689
-#: src/toolbar.c:175
+#: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1409 src/summaryview.c:3945
+#: src/toolbar.c:178
 msgid "Print"
-msgstr "Åêôýðùóç"
+msgstr "Εκτύπωση"
 
 #: src/gedit-print.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Preparing pages..."
-msgstr "Äçìéïõñãþ áðåéêüíéóç åéêüíáò...\n"
+msgstr "Προετοιμασία σελίδων..."
 
 #: src/gedit-print.c:271
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Rendering page %d of %d..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+msgstr "Μορφοποίηση σελίδας %d από %d..."
 
 #: src/gedit-print.c:273
 #, c-format
 msgid "Printing page %d of %d..."
-msgstr ""
+msgstr "Εκτύπωση σελίδας %d από %d..."
 
 #: src/gedit-print.c:295
 msgid "Print preview"
-msgstr ""
+msgstr "Προεπισκόπηση εκτύπωσης"
 
 #: src/gedit-print.c:451
 msgid "Page %N of %Q"
-msgstr ""
+msgstr "Σελίδα %N από %Q"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup subscription"
-msgstr "Newsgroups:"
+msgstr "Συνδρομές νέων"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
 msgid "Select newsgroups for subscription:"
-msgstr ""
+msgstr "Επιλέξτε ομάδες συζητήσεων/νέων που θα εγγραφείτε:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Åðåîåñãáóßá ïìÜäáò"
+msgstr "Εύρεση ομάδων:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
-#, fuzzy
 msgid " Search "
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgstr " Αναζήτηση "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Newsgroups:"
+msgstr "Όνομα ομάδας συζητήσεων"
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Messages"
-msgstr "ÌÞíõìá"
+msgstr "Μηνύματα"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Type"
-msgstr "Ôýðïò MIME"
+msgstr "Τύπος"
 
 #: src/grouplistdialog.c:346
 msgid "moderated"
-msgstr ""
+msgstr "ελεγχόμενο"
 
 #: src/grouplistdialog.c:348
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "μόνο για ανάγνωση"
 
 #: src/grouplistdialog.c:350
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "άγνωστο"
 
 #: src/grouplistdialog.c:412
-#, fuzzy
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ðÜñù ôçí ëßóôá ðáñáëçðôþí"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη της λίστας ομάδων συζητήσεων."
 
-#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1056
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1168
 msgid "Done."
-msgstr "ÔÝëïò"
+msgstr "Έγινε."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr ""
+msgstr "Λήφθηκαν %d ομάδες συζητήσεων (%s αναγνωσμένα)"
 
-#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:224
-#, fuzzy
+#: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:226
 msgid "/_Open with Web browser"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+msgstr "/_Άνοιγμα με τον περιηγητή ιστοσελίδων"
 
-#: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:225
+#: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:227
 msgid "/Copy this _link"
-msgstr ""
+msgstr "/Αντιγραφή _συνδέσμου"
 
-#: src/gtk/about.c:124
+#: src/gtk/about.c:119
 msgid "About Sylpheed-Claws"
-msgstr ""
+msgstr "Περί Sylpheed-Claws"
 
-#: src/gtk/about.c:185
+#: src/gtk/about.c:161
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Ρύθμιση τοπικότητας: %s (σύνολο χαρακτήρων: %s)\n"
+"Λειτουργικό σύστημα: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtk/about.c:192
+#: src/gtk/about.c:170
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: %s"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Ρύθμιση τοπικότητας: %s (σύνολο χαρακτήρων: %s)\n"
+"Λειτουργικό σύστημα: %s"
 
-#: src/gtk/about.c:199
+#: src/gtk/about.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Locale: %s (charset: %s)\n"
 "Operating System: unknown"
 msgstr ""
+"GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
+"Ρύθμιση τοπικότητας: %s (σύνολο χαρακτήρων: %s)\n"
+"Λειτουργικό σύστημα: άγνωστο"
 
-#: src/gtk/about.c:212
+#: src/gtk/about.c:194
 #, c-format
 msgid ""
 "Compiled-in features:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Δυνατότητες που περιλήφθηκαν:\n"
+"%s"
 
-#: src/gtk/about.c:255
+#: src/gtk/about.c:237
 msgid ""
-"Copyright (C) 1999-2005 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
 "and the Sylpheed-Claws team"
 msgstr ""
+"Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
+"και η ομάδα ανάπτυξης του Sylpheed-Claws"
 
-#: src/gtk/about.c:298
+#: src/gtk/about.c:280
 msgid ""
-"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
-"client.\n"
+"Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
 "\n"
 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
 msgstr ""
+"Το Sylpheed-Claws είναι ένα ελαφρύς, γρήγορος και παραμετροποιήσιμος πελάτης "
+"ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.\n"
+"\n"
+"Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την τοποθεσία ιστού του Sylpheed-"
+"Claws:\n"
 
-#: src/gtk/about.c:304
+#: src/gtk/about.c:286
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Το Sylpheed-Claws είναι ελεύθερο λογισμικό που διανέμεται υπό την άδεια "
+"χρήσης GPL. Εάν θέλετε να κάνετε μια δωρεά στο έργο αυτό μπορείτε να το "
+"κάνετε στο:\n"
 
-#: src/gtk/about.c:311
+#: src/gtk/about.c:293
 msgid "\n"
-msgstr ""
+msgstr "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:322
-#, fuzzy
-msgid "Info"
-msgstr "êáíÝíá"
+#: src/gtk/about.c:304
+msgid "_Info"
+msgstr "_Πληροφορίες"
 
-#: src/gtk/about.c:350
+#: src/gtk/about.c:332
 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
-msgstr ""
+msgstr "Η ομάδα του Sylpheed-Claws\n"
 
-#: src/gtk/about.c:367
+#: src/gtk/about.c:349
 msgid ""
 "\n"
 "Previous team members\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Πρώην μέλη της ομάδας\n"
 
-#: src/gtk/about.c:384
+#: src/gtk/about.c:366
 msgid ""
 "\n"
 "The translation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Η ομάδα μετάφρασης\n"
 
-#: src/gtk/about.c:401
+#: src/gtk/about.c:383
 msgid ""
 "\n"
 "Documentation team\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Η ομάδα τεκμηρίωσης\n"
 
-#: src/gtk/about.c:418
+#: src/gtk/about.c:400
 msgid ""
 "\n"
 "Logo\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Σήμα\n"
 
-#: src/gtk/about.c:435
-#, fuzzy
+#: src/gtk/about.c:417
 msgid ""
 "\n"
 "Icons\n"
-msgstr "Ëïã/óìüò"
+msgstr ""
+"\n"
+"Εικονίδια\n"
 
-#: src/gtk/about.c:452
+#: src/gtk/about.c:434
 msgid ""
 "\n"
 "Contributors\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Συντελεστές\n"
 
-#: src/gtk/about.c:471
-#, fuzzy
-msgid "Authors"
-msgstr "¶ëëá"
+#: src/gtk/about.c:453
+msgid "_Authors"
+msgstr "_Συγγραφείς"
 
-#: src/gtk/about.c:491
+#: src/gtk/about.c:473
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -2952,14 +3024,14 @@ msgid ""
 "version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Áõôü ôï ðñüãñáììá åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü ìðïñåßôå íá ôï  åðáíáäéáíåßìåôå "
-"êáé/Þ íá ôï ôñïðïðïéÞóåôå õðü ôïõò üñïõò ôçò  ÃåíéêÞò Äçìüóéáò ¶äåéáò "
-"×ñÞóåùò Ëïãéóìéêïý GNU (GNU General Public Licence) üðùò áõôÞ äçìïóéåýôçêå "
-"áðü ôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software Foundation), åßôå óôçí "
-"Ýêäïóç 2, Þ (êáôÜ åðéëïãÞ óáò) ïðïéáäÞðïôå ìåôáãåíÝóôåñç Ýêäïóç.\n"
+"Αυτό το πρόγραμμα είναι ελεύθερο λογισμικό μπορείτε να το  επαναδιανείμετε "
+"και/ή να το τροποποιήσετε υπό τους όρους της Γενικής Δημόσιας Άδειας Χρήσεως "
+"Λογισμικού GNU (GNU General Public Licence) όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το "
+"Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation), είτε στην έκδοση 2, "
+"ή (κατά επιλογή σας) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:497
+#: src/gtk/about.c:479
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -2967,771 +3039,820 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Áõôü ôï ðñüãñáììá äéáíÝìåôáé ìå ôçí åëðßäá üôé èá åßíáé ÷ñÞóéìï, áëëÜ ×ÙÑÉÓ "
-"ÊÁÌÉÁ ÅÃÃÕÇÓÇ; ÷ùñßò ïýôå Ýììåóç åããýçóç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁÓ Þ ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁÓ "
-"ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ. Áíáöåñèåßôå óôï GNU General Public License ãéá "
-"ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò.\n"
+"Αυτό το πρόγραμμα διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ "
+"ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ; χωρίς ούτε έμμεση εγγύηση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ "
+"ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Αναφερθείτε στο GNU General Public License για "
+"περισσότερες λεπτομέρειες.\n"
 "\n"
 
-#: src/gtk/about.c:503
-#, fuzzy
+#: src/gtk/about.c:485
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Èá ðñÝðåé íá Ý÷åôå ëÜâåé Ýíá áíôßôõðï ôçò Üäåéáò áõôÞò ìáæß ìå áõôü ôï "
-"ðñüãñáììá. ÅÜí ü÷é, ãñÜøôå óôï ºäñõìá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý (Free Software "
-"Foundation) óôç äéåýèõíóç Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
-"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+"Θα πρέπει να έχετε λάβει ένα αντίτυπο της άδειας αυτής μαζί με αυτό το "
+"πρόγραμμα. Εάν όχι, γράψτε στο Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software "
+"Foundation) στη διεύθυνση Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtk/about.c:517
+#: src/gtk/about.c:499
 msgid ""
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
 "the OpenSSL Toolkit ("
 msgstr ""
+"Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project "
+"για χρήση στο OpenSSL Toolkit ("
 
-#: src/gtk/about.c:521
+#: src/gtk/about.c:503
 msgid ").\n"
-msgstr ""
+msgstr ").\n"
 
-#: src/gtk/about.c:533
-msgid "License"
-msgstr ""
+#: src/gtk/about.c:515
+msgid "_License"
+msgstr "_Άδεια"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:47
+#: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:299
 msgid "Orange"
-msgstr ""
+msgstr "Πορτοκαλί"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:48
+#: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:303
 msgid "Red"
-msgstr ""
+msgstr "Κόκκινο"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:49
-#, fuzzy
+#: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:307
 msgid "Pink"
-msgstr "Åêôýðùóç"
+msgstr "Ροζ"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:50
+#: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:311
 msgid "Sky blue"
-msgstr ""
+msgstr "Μπλε ουρανού"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:51
-#, fuzzy
+#: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:315
 msgid "Blue"
-msgstr "ÔéìÞ"
+msgstr "Μπλε"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:52
+#: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:319
 msgid "Green"
-msgstr ""
+msgstr "Πράσινο"
 
-#: src/gtk/colorlabel.c:53
-#, fuzzy
+#: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:323
 msgid "Brown"
-msgstr "ÊÜôù"
+msgstr "Καφέ"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:141
-#, fuzzy
-msgid "Set folder sortorder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+#: src/gtk/foldersort.c:142
+msgid "Set folder order"
+msgstr "Ορισμός σειράς κατάταξης φακέλων"
 
-#: src/gtk/foldersort.c:153
-msgid ""
-"Move folders up or down to change\n"
-"the sort order in the folderview"
+#: src/gtk/foldersort.c:172
+msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
 msgstr ""
+"Μετακινήστε τους φακέλους πάνω ή κάτω για να αλλάξετε\n"
+"τη σειρά ταξινόμησης στην προβολή φακέλων."
 
-#: src/gtk/foldersort.c:213
-#, fuzzy
+#: src/gtk/foldersort.c:196
 msgid "Folders"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Φάκελοι"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
 msgid "Configuration"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò"
+msgstr "Ρυθμίσεις"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
 msgid "Configuration options for the print job"
-msgstr ""
+msgstr "Ρυθμίσεις εργασίας εκτύπωσης"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
 #, fuzzy
 msgid "Source Buffer"
-msgstr "Ðçãáßïò êáôÜëïãïò:"
+msgstr "Πηγαίος Buffer"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
 msgid "GtkTextBuffer object to print"
-msgstr ""
+msgstr "Αντικείμενο GtkTextBuffer για εκτύπωση"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
 msgid "Tabs Width"
-msgstr ""
+msgstr "Πλάτος καρτελών"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Πλάτος στηλών σε χαρακτήρες διαστήματος"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
 msgid "Wrap Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Λειτουργία αναδίπλωσης"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
 msgid "Word wrapping mode"
-msgstr ""
+msgstr "Αναδίπλωση κειμένου"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
 msgid "Highlight"
-msgstr ""
+msgstr "Υπογράμμιση"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
-msgstr ""
+msgstr "Αν θα γίνεται εκτύπωση του εγγράφου με επισήμανση σύνταξης"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
 msgid "Font"
-msgstr "ÃñáììáôïóåéñÜ"
+msgstr "Γραμματοσειρά"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
 msgstr ""
+"Γραμματοσειρά του Gnome που θα χρησιμοποιηθεί στο κείμενο του εγγράφου (υπό "
+"κατάργηση)"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
 msgid "Font Description"
-msgstr "Ðñïïñéóìüò"
+msgstr "Περιγραφή γραμματοσειράς"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
 msgstr ""
+"Γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί στο κείμενο του εγγράφου (π.χ. "
+"\"Monospace 10\")"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
 msgid "Numbers Font"
-msgstr "Áñéèìüò"
+msgstr "Γραμματοσειρά αριθμών"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
 msgstr ""
+"Όνομα γραμματοσειράς Gnome για χρήση στους αριθμούς γραμμής (υπό κατάργηση)"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
 msgid "Font description to use for the line numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Περιγραφή γραμματοσειράς για χρήση στους αριθμούς γραμμής"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
 msgid "Print Line Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Εκτύπωση αριθμών γραμμής"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
 msgstr ""
+"Διάστημα των εκτυπωμένων αριθμών γραμμής (με 0 δεν εκτυπώνονται αριθμοί)"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
 msgid "Print Header"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+msgstr "Επικεφαλίδα εκτύπωσης"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
 msgid "Whether to print a header in each page"
-msgstr ""
+msgstr "Εάν θα εκτυπώνεται κεφαλίδα σε κάθε σελίδα"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
 msgid "Print Footer"
-msgstr ""
+msgstr "Εκτύπωση υποσέλιδου"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
 msgid "Whether to print a footer in each page"
-msgstr ""
+msgstr "Εάν θα εκτυπώνεται υποσέλιδο σε κάθε σελίδα"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
 msgid "Header and Footer Font"
-msgstr ""
+msgstr "Γραμματοσειρά κεφαλίδας και υποσέλιδου"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
 msgstr ""
+"Όνομα γραμματοσειράς Gnome για χρήση στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα (σε "
+"αχρηστία)"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
 msgid "Header and Footer Font Description"
-msgstr ""
+msgstr "Περιγραφή κεφαλίδας και υποσέλιδου"
 
-#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
+#: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
-msgstr ""
+msgstr "Γραμματοσειρά κεφαλίδας και υποσέλιδου (π.χ. \"Monospace 10\")"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:596
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:606
 msgid "No dictionary selected."
-msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
+msgstr "Δεν επιλέχθηκε λεξικό."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1800 src/gtk/gtkaspell.c:2076
+#: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1815 src/gtk/gtkaspell.c:2095
 msgid "Normal Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Κανονική λειτουργία"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1806 src/gtk/gtkaspell.c:2087
+#: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1821 src/gtk/gtkaspell.c:2106
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Λειτουργία κακού ορθογράφου"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:858
+#: src/gtk/gtkaspell.c:870
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr ""
+msgstr "Άγνωστη κατάσταση προτάσεων."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1141
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1154
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr ""
+msgstr "Δε βρέθηκε ανορθόγραφη λέξη."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1489
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1502
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr ""
+msgstr "Αντικατάσταση άγνωστης λέξης"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1504
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1517
 #, c-format
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
 msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Αντικατάσταση του \"%s\" με: </span>"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1549
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1562
 msgid ""
 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1794 src/gtk/gtkaspell.c:2065
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1809 src/gtk/gtkaspell.c:2084
 msgid "Fast Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Γρήγορη λειτουργία"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1901
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1916
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Το \"%s\" είναι άγνωστο στο %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1915
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1930
 msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+msgstr "Μόνο για αυτή την συνεδρία"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1925
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1940
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Προσθήκη στο προσωπικό λεξικό"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1935
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1950
 msgid "Replace with..."
-msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
+msgstr "Αντικατάσταση με..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1948
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1963
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr ""
+msgstr "Έλεγχος με %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1970
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1985
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
+msgstr "(δεν υπάρχουν προτάσεις)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:1981 src/gtk/gtkaspell.c:2139
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1996 src/gtk/gtkaspell.c:2158
 msgid "More..."
-msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
+msgstr "Περισσότερα..."
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2041
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2060
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Λεξικό: %s"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2054
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2073
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση εναλλακτικού (%s)"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2102 src/prefs_spelling.c:172
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2121 src/prefs_spelling.c:221
 msgid "Check while typing"
-msgstr ""
+msgstr "Έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2118
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2137
 msgid "Change dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Αλλαγή λεξικού"
 
-#: src/gtk/gtkaspell.c:2251
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2270
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
-
-#: src/gtk/icon_legend.c:61
-#, fuzzy
-msgid "Has been replied to"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
-
-#: src/gtk/icon_legend.c:62
-msgid "Has been forwarded"
-msgstr ""
+"Ο διορθωτής ορθογραφίας δεν μπόρεσε να αλλάξει λεξικό.\n"
+"%s"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:63
-#, fuzzy
-msgid "Has attachment(s)"
-msgstr "ÐñïóÜñôçóç"
+msgid "New message"
+msgstr "Νέα μήνυμα"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:64
-msgid "Digitally signed"
-msgstr ""
+msgid "Unread message"
+msgstr "Μη αναγνωσμένο μήνυμα"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:65
-msgid "Encrypted"
-msgstr ""
+msgid "Message has been replied to"
+msgstr "Έχει απαντηθεί"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:66
-#, fuzzy
-msgid "Signed and has attachment(s)"
-msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
+msgid "Message has been forwarded"
+msgstr "Έχει προωθηθεί"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:67
-#, fuzzy
-msgid "Encrypted and has attachment(s)"
-msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
+msgid "Message has attachment(s)"
+msgstr "Έχει συνημμένα"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:68
-#, fuzzy
-msgid "Marked"
-msgstr "ÓÞìáíóç"
+msgid "Digitally signed message"
+msgstr "Ψηφιακά υπογεγραμμένο"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:69 src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
-msgid "Locked"
-msgstr ""
+#: src/gtk/icon_legend.c:69
+msgid "Encrypted message"
+msgstr "Κρυπτογραφημένο μήνυμα"
 
 #: src/gtk/icon_legend.c:70
-#, fuzzy
-msgid "In an ignored thread"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgid "Message is signed and has attachment(s)"
+msgstr "Υπογεγραμμένο και με συνημμένα"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:102
-#, fuzzy
+#: src/gtk/icon_legend.c:71
+msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
+msgstr "Κρυπτογραφημένο και με συνημμένα"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:72
+msgid "Marked message"
+msgstr "Σημειωμένο μήνυμα"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:73
+msgid "Locked message"
+msgstr "Κλειδωμένο μήνυμα"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:74
+msgid "Message is in an ignored thread"
+msgstr "Σε αγνοημένο νήμα"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:75
+msgid "Message is spam"
+msgstr "Είναι ανεπιθύμητη αλληλογραφία"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:76
+msgid "Folder (normal, opened)"
+msgstr "Φάκελος (κανονικός, ανοιχτός)"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:77
+msgid "Folder with read messages hidden"
+msgstr "Φάκελος με κρυμμένα τα αναγνωσμένα μηνύματα"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:78
+msgid "Folder contains marked emails"
+msgstr "Ο φάκελος περιέχει σημειωμένα μηνύματα"
+
+#: src/gtk/icon_legend.c:110
 msgid "Icon Legend"
-msgstr "ÊáôÜ ôçí Ýîïäï"
+msgstr "Κείμενο εικονιδίων"
 
-#: src/gtk/icon_legend.c:120
+#: src/gtk/icon_legend.c:128
 msgid ""
-"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
-"message:</span>"
+"<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
+"messages and folders:</span>"
 msgstr ""
+"<span weight=\"bold\">Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζουν την κατάσταση των "
+"μηνυμάτων και φακέλων:</span>"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:165
+#: src/gtk/inputdialog.c:168
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr "ÅéóÜãåôå êùäéêü ãéá %s óå %s:"
+msgstr "Εισάγετε κωδικό για %s σε %s:"
 
-#: src/gtk/inputdialog.c:167
+#: src/gtk/inputdialog.c:170
 msgid "Input password"
-msgstr "Äþóôå ôïí êùäéêü"
+msgstr "Δώστε τον κωδικό"
 
 #: src/gtk/logwindow.c:87
 msgid "Protocol log"
-msgstr "ÊáôáãñáöÞ ðñùôïêüëëïõ"
+msgstr "Καταγραφή πρωτοκόλλου"
 
-#: src/gtk/logwindow.c:319
-#, fuzzy
+#: src/gtk/logwindow.c:344
 msgid "Clear _Log"
-msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
+msgstr "Καθαρισμός _καταγραφής"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:129
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "Version: "
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Έκδοση: "
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:157
-#, fuzzy
+#: src/gtk/pluginwindow.c:153
+msgid "Error: "
+msgstr "Σφάλμα: "
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:154
+msgid "Plugin is not functional."
+msgstr "Το πρόσθετο δε λειτουργεί"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:185
 msgid "Select Plugin to load"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επιλογή ενός πρόσθετου για φόρτωμα"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:165
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/pluginwindow.c:199
+#, c-format
 msgid ""
-"The following error occured while loading the plugin:\n"
+"The following error occured while loading the plugin [%s] :\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Το παρακάτω σφάλμα προέκυψε κατά το φόρτωμα του πρόσθετου [%s] :\n"
 "%s\n"
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:241 src/gtk/pluginwindow.c:388
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
+#: src/gtk/pluginwindow.c:283 src/gtk/pluginwindow.c:433
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:213
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:453
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Πρόσθετα"
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:272 src/prefs_summaries.c:210
-#, fuzzy
+#: src/gtk/pluginwindow.c:314 src/prefs_summaries.c:210
 msgid "Description"
-msgstr "Ðñïïñéóìüò"
+msgstr "Περιγραφή"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:337 src/prefs_themes.c:866
+msgid "Get more..."
+msgstr "Λήψη περισσότερων..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:296
+#: src/gtk/pluginwindow.c:346
 msgid "Load Plugin..."
-msgstr ""
+msgstr "Φόρτωση πρόσθετου..."
 
-#: src/gtk/pluginwindow.c:301
+#: src/gtk/pluginwindow.c:347
 msgid "Unload Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Αποφόρτωση πρόσθετου"
 
 #: src/gtk/prefswindow.c:527
 msgid "Page Index"
-msgstr ""
+msgstr "Δείκτης σελίδας"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:742
-#: src/prefs_filtering_action.c:374
+#: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:760
+#: src/prefs_filtering_action.c:378
 msgid "Account"
-msgstr "Ëïã/óìüò"
+msgstr "Λογαριασμός"
 
-#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
+#: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:136
 #: src/prefs_summary_column.c:80
 msgid "Status"
-msgstr "ÊáôÜóôáóç"
+msgstr "Κατάσταση"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:233
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:252
 msgid "all messages"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "όλα τα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:234
+#: src/gtk/quicksearch.c:253
 msgid "messages whose age is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα παλαιότερα από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:235
+#: src/gtk/quicksearch.c:254
 msgid "messages whose age is less than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα νεότερα από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:236
+#: src/gtk/quicksearch.c:255
 msgid "messages which contain S in the message body"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στο κυρίως κείμενο του μηνύματος"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:237
+#: src/gtk/quicksearch.c:256
 msgid "messages which contain S in the whole message"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S σε ολόκληρο το μήνυμα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:238
+#: src/gtk/quicksearch.c:257
 msgid "messages carbon-copied to S"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που είναι αντίγραφα προς το S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:239
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:258
 msgid "message is either to: or cc: to S"
-msgstr "Ôï ìÞíõìá %d Ý÷åé ïñéóôåß ãéá ìåôáêßíçóç óôï %s\n"
+msgstr "μηνύματα που είναι είτε προς: είτε αντίγραφο-προς: το S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:240
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:259
 msgid "deleted messages"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
+msgstr "διαγραμμένα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:241
+#: src/gtk/quicksearch.c:260
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα αποστολέας"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:242
+#: src/gtk/quicksearch.c:261
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
-msgstr ""
+msgstr "Αληθές αν η εκτέλεση του \"S\" επιτύχει"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:243
+#: src/gtk/quicksearch.c:262
 msgid "messages originating from user S"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που προέρχονται από τον χρήστη S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:244
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:263
 msgid "forwarded messages"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+msgstr "προωθημένα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:245
+#: src/gtk/quicksearch.c:264
 msgid "messages which contain header S"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν την κεφαλίδα S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:246
+#: src/gtk/quicksearch.c:265
 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα Message-ID"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:247
+#: src/gtk/quicksearch.c:266
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα απάντηση-σε"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:248
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:267
+msgid "messages which are marked with color #"
+msgstr "μηνύματα που έχουν σημειωθεί με χρώμα #"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:268
 msgid "locked messages"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+msgstr "κλειδωμένα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:249
+#: src/gtk/quicksearch.c:269
 msgid "messages which are in newsgroup S"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που βρίσκονται στην ομάδα συζήτησης S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:250
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:270
 msgid "new messages"
-msgstr "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
+msgstr "νέα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:251
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:271
 msgid "old messages"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "Παλιά μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:252
+#: src/gtk/quicksearch.c:272
 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
-msgstr ""
+msgstr "ημιτελή μηνύματα (που δεν έχουν ληφθεί ολόκληρα)"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:253
+#: src/gtk/quicksearch.c:273
 msgid "messages which have been replied to"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που έχουν απαντηθεί"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:254
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:274
 msgid "read messages"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+msgstr "αναγνωσμένα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:255
+#: src/gtk/quicksearch.c:275
 msgid "messages which contain S in subject"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στο θέμα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:256
+#: src/gtk/quicksearch.c:276
 msgid "messages whose score is equal to #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με σκορ ίσο με #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:257
+#: src/gtk/quicksearch.c:277
 msgid "messages whose score is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με σκορ μεγαλύτερο από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:258
+#: src/gtk/quicksearch.c:278
 msgid "messages whose score is lower than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με σκορ μικρότερο από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:259
+#: src/gtk/quicksearch.c:279
 msgid "messages whose size is equal to #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με μέγεθος ίσο με #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:260
+#: src/gtk/quicksearch.c:280
 msgid "messages whose size is greater than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με μέγεθος μεγαλύτερο από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:261
+#: src/gtk/quicksearch.c:281
 msgid "messages whose size is smaller than #"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα με μέγεθος μικρότερο από #"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:262
+#: src/gtk/quicksearch.c:282
 msgid "messages which have been sent to S"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που έχουν σταλεί στο S"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:263
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:283
 msgid "marked messages"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+msgstr "σημειωμένα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:264
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:284
 msgid "unread messages"
-msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áäéÜâáóôá ìçíýìáôá"
+msgstr "μη αναγνωσμένα μηνύματα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:265
+#: src/gtk/quicksearch.c:285
 msgid "messages which contain S in References header"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα αναφορές"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:266
-msgid "messages returning 0 when passed to command"
+#: src/gtk/quicksearch.c:286
+#, c-format
+msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
 msgstr ""
+"μηνύματα που επιστρέφουν κατάσταση 0 όταν περαστούν από την εντολή - %F "
+"είναι το αρχείο του μηνύματος"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:267
+#: src/gtk/quicksearch.c:287
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
-msgstr ""
+msgstr "μηνύματα που περιέχουν S στην κεφαλίδα X-Label"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:269
+#: src/gtk/quicksearch.c:289
 msgid "logical AND operator"
-msgstr ""
+msgstr "λογικός τελεστής AND"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:270
+#: src/gtk/quicksearch.c:290
 msgid "logical OR operator"
-msgstr ""
+msgstr "λογικός τελεστής OR"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:271
+#: src/gtk/quicksearch.c:291
 msgid "logical NOT operator"
-msgstr ""
+msgstr "λογικός τελεστής NOT"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:272
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:292
 msgid "case sensitive search"
-msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
+msgstr "διάκριση πεζών/κεφαλαίων στην αναζήτηση"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:274
+#: src/gtk/quicksearch.c:294
 msgid "all filtering expressions are allowed"
-msgstr ""
+msgstr "επιτρέπονται όλες οι εκφράσεις φίλτρων"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:282
-msgid "Extended Search symbols"
+#: src/gtk/quicksearch.c:302 src/summary_search.c:302
+msgid "Extended Search"
+msgstr "Εκτεταμένη αναζήτηση"
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:303
+msgid ""
+"Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
+"in order to match and be displayed in the message list.\n"
+"\n"
+"The following symbols can be used:"
 msgstr ""
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
+#: src/gtk/quicksearch.c:399 src/prefs_filtering_action.c:1080
 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
-#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:467
+#: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
 msgid "Subject"
-msgstr "ÈÝìá"
+msgstr "Θέμα"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
+#: src/gtk/quicksearch.c:403 src/prefs_filtering_action.c:1081
 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
-#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:468
+#: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
 msgid "From"
-msgstr "Áðü"
+msgstr "Από"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
+#: src/gtk/quicksearch.c:407 src/prefs_filtering_action.c:1082
 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
-#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:469
-#, fuzzy
+#: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:488
 msgid "To"
-msgstr "Ðñïò:"
+msgstr "Προς"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:392
+#: src/gtk/quicksearch.c:418
 #, fuzzy
 msgid "Recursive"
-msgstr "ËÞøç"
+msgstr "Λήψη"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:402
+#: src/gtk/quicksearch.c:428
 msgid "Sticky"
-msgstr ""
+msgstr "Επικολλημένο"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:430
-#, fuzzy
+#: src/gtk/quicksearch.c:459
 msgid " Clear "
-msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
-
-#: src/gtk/quicksearch.c:437
-#, fuzzy
-msgid " ... "
-msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
+msgstr " Εκκαθάριση "
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:446
-msgid "Quick search: edit filtering condition"
-msgstr ""
+#: src/gtk/quicksearch.c:480 src/summary_search.c:255
+msgid "Edit search criteria"
+msgstr "Επεξεργασία κριτηρίων αναζήτησης"
 
-#: src/gtk/quicksearch.c:449
+#: src/gtk/quicksearch.c:486
 msgid " Extended Symbols... "
-msgstr ""
+msgstr " Εκτεταμένα σύμβολα... "
+
+#: src/gtk/quicksearch.c:917 src/summaryview.c:993
+#, c-format
+msgid "Searching in %s... \n"
+msgstr "Αναζήτηση στο %s...\n"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:308
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
 msgid "correct"
-msgstr ""
+msgstr "σωστό"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134
 msgid "Owner"
-msgstr "¶ëëá"
+msgstr "Ιδιοκτήτης"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:135
 msgid "Signer"
-msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
+msgstr "Υπογράφων"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
-#: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
+#: src/prefs_filtering.c:294 src/prefs_themes.c:883
 msgid "Name: "
-msgstr "¼íïìá:"
+msgstr "Όνομα: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
 msgid "Organization: "
-msgstr "Ïñãáíéóìüò"
+msgstr "Οργανισμός: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
 msgid "Location: "
-msgstr "Ëïã/óìüò"
+msgstr "Τοποθεσία: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:184
 msgid "Fingerprint: "
-msgstr "Áðïôýðùìá êëåéäéïý: %s\n"
+msgstr "Αποτύπωμα: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:190
 msgid "Signature status: "
-msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
+msgstr "Κατάσταση υπογραφής: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:196
+msgid "Expires on: "
+msgstr "Λήγει στις: "
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:257
 #, c-format
 msgid "SSL certificate for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Πιστοποιητικό SSL για %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:245
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:273
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate for %s is unknown.\n"
 "Do you want to accept it?"
 msgstr ""
+"Το πιστοποιητικό για το %s είναι άγνωστο.\n"
+"Θέλετε να το δεχτείτε;"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
-#, fuzzy, c-format
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:378
+#, c-format
 msgid "Signature status: %s"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+msgstr "Κατάσταση υπογραφής: %s"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:263
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
 msgid "_View certificate"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Προ_βολή πιστοποιητικού"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:296
 msgid "Unknown SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Άγνωστο πιστοποιητικό SSL"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:390
+msgid "_Cancel connection"
+msgstr "Άρνη_ση σύνδεσης"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
 msgid "_Accept and save"
+msgstr "_Αποδοχή και αποθήκευση"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:313
+#, c-format
+msgid ""
+"Certificate for %s is expired.\n"
+"Do you want to continue?"
 msgstr ""
+"Το πιστοποιητικό για το %s έχει λήξει.\n"
+"Θέλετε να συνεχίσετε;"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
-#, fuzzy
-msgid "_Cancel connection"
-msgstr "ÓõíäÝïìáé"
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:336
+msgid "Expired SSL Certificate"
+msgstr "Ληγμένο πιστοποιητικό SSL"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:287
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:337
+msgid "_Accept"
+msgstr "_Αποδοχή"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:355
 msgid "New certificate:"
-msgstr ""
+msgstr "Νέο πιστοποιητικό:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:292
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:360
 msgid "Known certificate:"
-msgstr ""
+msgstr "Γνωστό πιστοποιητικό:"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:299
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:367
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
-msgstr ""
+msgstr "Το πιστοποιητικό για το %s έχει αλλάξει. Θέλετε να το δεχτείτε;"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:317
-#, fuzzy
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:385
 msgid "_View certificates"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíýìáôïò"
+msgstr "_Προβολή πιστοποιητικών"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:389
 msgid "Changed SSL Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Το πιστοποιητικό SSL άλλαξε"
 
-#: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2461 src/summaryview.c:2466
+#: src/headerview.c:196 src/summaryview.c:2633 src/summaryview.c:2644
 msgid "(No From)"
-msgstr "(×ùñßò áðïóôïëÝá)"
+msgstr "(Χωρίς αποστολέα)"
 
-#: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2492 src/summaryview.c:2495
+#: src/headerview.c:211 src/summaryview.c:2669 src/summaryview.c:2672
 msgid "(No Subject)"
-msgstr "(×ùñßò ÈÝìá)"
+msgstr "(Χωρίς θέμα)"
 
 #: src/image_viewer.c:288
-#, fuzzy
 msgid "Filename:"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα αρχείου:"
 
 #: src/image_viewer.c:295
-#, fuzzy
 msgid "Filesize:"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò"
+msgstr "Μέγεθος αρχείου:"
 
 #: src/image_viewer.c:316
 msgid "Load Image"
-msgstr ""
+msgstr "Φόρτωση εικόνας"
 
 #: src/image_viewer.c:322
 msgid "Content-Type:"
-msgstr ""
+msgstr "Τύπος περιεχομένου:"
 
-#: src/imap.c:610
+#: src/imap.c:616
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -3739,32 +3860,38 @@ msgid ""
 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:619
+#: src/imap.c:625
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
-msgstr ""
+msgstr "Η σύνδεση στο %s απέτυχε: δεν επιτράπηκε η σύνδεση.%s"
 
-#: src/imap.c:623
+#: src/imap.c:629
 #, c-format
 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Η σύνδεση στο %s απέτυχε: δεν επιτράπηκε η σύνδεση.%s\n"
 
-#: src/imap.c:640
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:646
+#, c-format
 msgid "Connecting to %s failed"
-msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Η σύνδεση στο %s απέτυχε"
 
-#: src/imap.c:645 src/imap.c:648
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:651 src/imap.c:654
+#, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Ç IMAP4 óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
+msgstr "Η IMAP4 σύνδεση στο %s διακόπηκε. Επανασύνδεση...\n"
 
-#: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:271
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:692 src/imap.c:2153 src/imap.c:2653 src/imap.c:2737
+#: src/imap.c:3075 src/imap.c:3831
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
+msgstr ""
+"Το Sylpheed-Claws απαιτεί πρόσβαση στο δίκτυο προκειμένου να επικοινωνήσει "
+"με τον διακομιστή IMAP."
+
+#: src/imap.c:764 src/inc.c:759 src/news.c:295 src/send_message.c:299
 msgid "Insecure connection"
-msgstr "ÓõíäÝïìáé"
+msgstr "Μη ασφαλής σύνδεση"
 
-#: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:272
+#: src/imap.c:765 src/inc.c:760 src/news.c:296 src/send_message.c:300
 msgid ""
 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
@@ -3772,304 +3899,315 @@ msgid ""
 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
 "not be secure."
 msgstr ""
+"Αυτή η σύνδεση έχει ρυθμιστεί να γίνεται με ασφάλεια μέσω SSL, όμως δεν "
+"υπάρχει διαθέσιμο SSL σε αυτό το εκτελέσιμο του Sylpheed-Claws.\n"
+"\n"
+"Θέλετε να συνεχίσετε τη σύνδεση με αυτό το διακομιστή; Η επικοινωνία δεν θα "
+"είναι ασφαλής."
 
-#: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:278
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:771 src/inc.c:766 src/news.c:302 src/send_message.c:306
 msgid "Con_tinue connecting"
-msgstr "ÓõíäÝïìáé"
+msgstr "_Συνέχεια σύνδεσης"
 
-#: src/imap.c:768
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:781
+#, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
-msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ..."
+msgstr "Σύνδεση στον διακομιστή IMAP4 : %s..."
 
-#: src/imap.c:800
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:813
+#, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή IMAP4: %s:%d"
 
-#: src/imap.c:803
+#: src/imap.c:816
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στον διακομιστή IMAP4: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:832
+#: src/imap.c:845
 msgid "Can't start TLS session.\n"
-msgstr ""
+msgstr "δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει συνεδρία TLS\n"
 
-#: src/imap.c:865
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:882
+#, c-format
 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
-msgstr "Óýíäåóç óôçí åîõðçñÝôç SMTP: %s ..."
+msgstr "Σύνδεση με τον διακομιστή IMAP4 %s...\n"
 
-#: src/imap.c:1036
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:894
+#, c-format
+msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή IMAP4 %s."
+
+#: src/imap.c:1067
 msgid "Adding messages..."
-msgstr "âÜæù ôï ìÞíõìá óôçí ïõñÜ...\n"
+msgstr "Προσθήκη μηνυμάτων..."
 
-#: src/imap.c:1162
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1215 src/mh.c:500
 msgid "Copying messages..."
-msgstr "ÁíôéãñÜöù ôï ìÞíõìá %s%c%d óôï %s ...\n"
+msgstr "Αντιγραφή μηνυμάτων..."
 
-#: src/imap.c:1302
+#: src/imap.c:1342
 #, fuzzy
 msgid "can't set deleted flags\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
+msgstr "Αποτυχία ορίσματος του PAM_TTY=%s"
 
-#: src/imap.c:1308 src/imap.c:3551
+#: src/imap.c:1348 src/imap.c:3583
 msgid "can't expunge\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá áðáëåßøù\n"
+msgstr "δεν μπορώ να τα απαλείψω\n"
 
-#: src/imap.c:1743
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1792
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+msgstr ""
+"δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραμματοκιβωτίου: η εντολή LIST απέτυχε\n"
 
-#: src/imap.c:1759
+#: src/imap.c:1808
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+msgstr "δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραμματοκιβωτίου\n"
 
-#: src/imap.c:1840
+#: src/imap.c:1889
 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:1871
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:1920
+#, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôï mailbox\n"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η μετονομασία του γραμματοκιβωτίου: %s σε %s\n"
 
-#: src/imap.c:1935
+#: src/imap.c:1984
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôï mailbox\n"
+msgstr "δεν μπορώ να διαγράψω το mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:2191
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2265
 msgid "LIST failed\n"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Η εντολή LIST απέτυχε\n"
 
-#: src/imap.c:2299
+#: src/imap.c:2373
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôïí êáôÜëïãï: %s\n"
-
-#: src/imap.c:2474
-#, fuzzy
-msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "δεν μπορώ να επιλέξω τον κατάλογο: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2661
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2658
 msgid "Fetching message..."
-msgstr "ëáìâÜíù ôï ìÞíõìá %d...\n"
+msgstr "Λήψη μηνύματος..."
 
-#: src/imap.c:2826
+#: src/imap.c:2824
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του UTF-7 σε %s από το iconv\n"
 
-#: src/imap.c:2856
+#: src/imap.c:2854
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του %s σε UTF-7 από το iconv\n"
 
-#: src/imap.c:2900
+#: src/imap.c:2898
 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
-msgstr ""
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του UTF-8 σε UTF-7 από το iconv\n"
 
-#: src/imap.c:3536
+#: src/imap.c:3568
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ôá óçìåéþóù ùò äéåãñáììÝíá: %d\n"
+msgstr "δεν μπορώ να τα σημειώσω ως διεγραμμένα: %d\n"
 
 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr "/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
+msgstr "/Δημιουργία _νέου φακέλου..."
 
 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+msgstr "/_Μετονομασία φακέλου..."
 
 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
-#, fuzzy
 msgid "/M_ove folder..."
-msgstr "/Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ..."
+msgstr "/Μ_ετακίνηση φακέλου..."
 
 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
-#, fuzzy
 msgid "/_Delete folder..."
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "/_Διαγραφή φακέλου..."
 
-#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
+#: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
 msgid "/Synchronise"
-msgstr ""
+msgstr "/Συγχρονισμός"
 
-#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
 msgid "/Down_load messages"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "/_Λήψη μηνυμάτων"
 
-#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/Έλε_γχος για νέα μηνύματα"
 
 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
-#, fuzzy
 msgid "/C_heck for new folders"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/Έλεγχος για νέους _φακέλους"
 
 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
-#, fuzzy
 msgid "/R_ebuild folder tree"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/Ανακατασκευή _διάταξης φακέλων"
 
-#: src/imap_gtk.c:134
-#, fuzzy
+#: src/imap_gtk.c:135
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
 msgstr ""
-"Äþóôå ôï üíïìá ôïõ íÝïõ êáôáëüãïõ:\n"
-"(áí èÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá êáôÜëïãï ãéá íá âÜëåôå õðïêáôáëüãïõò\n"
-" ðñïóèÝóôå ôï `/' óôï ôÝëïò ôïõ ïíüìáôïò)"
+"Εισάγετε το όνομα του νέου φακέλου:\n"
+"(αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα φάκελο για να βάλετε υποφακέλους\n"
+" προσθέστε ένα '/' στο τέλος του ονόματος)"
 
-#: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:228
+#, c-format
 msgid "Input new name for '%s':"
-msgstr "Äþóôå íÝï üíïìá ãéá `%s':"
+msgstr "Εισάγετε ένα νέο όνομα για το '%s':"
 
-#: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
+#: src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:230
 msgid "Rename folder"
-msgstr "Ìåôïíïìáóßá êáôáëüãïõ"
+msgstr "Μετονομασία φακέλου"
+
+#: src/imap_gtk.c:204 src/imap_gtk.c:209
+#, c-format
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "Το `%c' δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε όνομα φακέλου."
 
-#: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
+#: src/imap_gtk.c:226 src/mh_gtk.c:255
 msgid ""
 "The folder could not be renamed.\n"
 "The new folder name is not allowed."
 msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η μετονομασία του φακέλου.\n"
+"Το νέο όνομα για τον φάκελο δεν είναι έγκυρο."
 
-#: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap_gtk.c:280 src/mh_gtk.c:176
+#, c-format
 msgid ""
 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
 "will not be possible.\n"
 "\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"¼ëïé ïé êáôÜëïãïé êáé ôá ìçíýìáôá êÜôù áðü ôï `%s' èá äéáãñáöïýí.\n"
-"ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöïýí;"
+"Όλοι οι φάκελοι και τα μηνύματα μέσα στο '%s' θα διαγραφούν μόνιμα, χωρίς "
+"δυνατότητα ανάκτησης.\n"
+"\n"
+"Θέλετε πράγματι να τα διαγράψετε;"
 
-#: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
+#, c-format
 msgid "Can't remove the folder '%s'."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του φακέλου '%s'."
 
-#: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:299
+#, c-format
 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+msgstr "Συνέβη σφάλμα κατά την λήψη μηνυμάτων στο '%s'."
+
+#: src/import.c:120 src/import.c:215
+msgid "Import mbox file"
+msgstr "Εισαγωγή αρχείου mbox"
+
+#: src/import.c:139
+msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
+msgstr "Ορίσετε το αρχείο mbox και κατάλογο προορισμού."
 
-#: src/import.c:149
-msgid "Import"
-msgstr "ÅéóáãùãÞ"
+#: src/import.c:156
+msgid "Destination folder:"
+msgstr "Φάκελος προορισμού:"
 
-#: src/import.c:168
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr "Ïñßóåôå mbox ðñïïñéóìïý êáé êáôÜëïãï ðñïïñéóìïý"
+#: src/import.c:210
+msgid "Source mbox filename can't be left empty."
+msgstr "Πρέπει να προσδιορίσετε πηγαίο αρχείο mbox."
 
-#: src/import.c:178
-msgid "Importing file:"
-msgstr "ÅéóÜãù áñ÷åßï:"
+#: src/import.c:215
+msgid ""
+"Destination folder is not set.\n"
+"Import mbox file to the inbox folder?"
+msgstr ""
+"Δεν έχει οριστεί φάκελος προορισμού.\n"
+"Να γίνει η εισαγωγή του αρχείου mbox στα εισερχόμενα;"
 
-#: src/import.c:183
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò ðñïïñéóìïý:"
+#: src/import.c:237
+msgid "Can't find the destination folder."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η εύρεση του φακέλου προορισμού."
 
-#: src/import.c:242
+#: src/import.c:261
 msgid "Select importing file"
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Επέλεξε αρχείο εισαγωγής"
 
 #: src/importldif.c:190
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr ""
+"Παρακαλώ προσδιορίστε όνομα ευρετηρίου διευθύνσεων και αρχείο για εισαγωγή."
 
 #: src/importldif.c:193
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr ""
+msgstr "Επιλέξτε και μετονομάστε τα πεδία LDIF που θα εισάγετε."
 
 #: src/importldif.c:196
-#, fuzzy
 msgid "File imported."
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Το αρχείο εισήχθη."
 
 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
-#, fuzzy
 msgid "Please select a file."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε ένα αρχείο."
 
 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Πρέπει να δώσετε όνομα ευρετηρίου διευθύνσεων."
 
 #: src/importldif.c:472
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα κατά την ανάγνωση των πεδίων LDIF."
 
 #: src/importldif.c:495
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Το αρχείο LDIF εισήχθη επιτυχώς."
 
 #: src/importldif.c:574
-#, fuzzy
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή Αρχείου LDIF"
 
 #: src/importldif.c:662
 msgid ""
 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
 "file data."
 msgstr ""
+"Εισάγετε το όνομα για το ευρετήριο διευθύνσεων που θα δημιουργηθεί από το "
+"αρχείο LDIF."
 
 #: src/importldif.c:668
-#, fuzzy
 msgid "File Name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα αρχείου"
 
 #: src/importldif.c:679
 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
-msgstr ""
+msgstr "Οι πλήρεις προδιαγραφές του αρχείου LDIF που θα εισαχθεί."
 
 #: src/importldif.c:688
-#, fuzzy
 msgid "Select the LDIF file to import."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+msgstr "Επιλογή αρχείου LDIF για εισαγωγή."
 
 #: src/importldif.c:725
 msgid "R"
-msgstr ""
+msgstr "Δ"
 
-#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:465
+#: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:484
 msgid "S"
-msgstr ""
+msgstr "Ε"
 
 #: src/importldif.c:727
-#, fuzzy
 msgid "LDIF Field Name"
-msgstr "¼íïìá áñ÷åßïõ"
+msgstr "Όνομα πεδίου LDIF"
 
 #: src/importldif.c:728
 msgid "Attribute Name"
-msgstr ""
+msgstr "Όνομα γνωρίσματος"
 
 #: src/importldif.c:783
 msgid "LDIF Field"
-msgstr ""
+msgstr "Πεδίο LDIF"
 
 #: src/importldif.c:795
 msgid "Attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Γνώρισμα"
 
 #: src/importldif.c:806
 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
@@ -4077,7 +4215,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:811
 msgid "???"
-msgstr ""
+msgstr ";;;"
 
 #: src/importldif.c:829
 msgid ""
@@ -4089,19 +4227,25 @@ msgid ""
 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
 "field for import."
 msgstr ""
+"Επιλέξτε το πεδίο LDIF που θα μετονομαστεί ή επιλεγεί για εισαγωγή στην πιο "
+"πάνω λίστα. Τα δεσμευμένα πεδία (που είναι σημειωμένα με ένα τικ στη στήλη "
+"\"Δ\"), εισάγονται αυτόματα και δε γίνεται να μετονομαστούν. Η επιλογή των "
+"πεδίων για εισαγωγή γίνεται με μονό κλικ στη στήλη \"Ε\". Με μονό κλικ "
+"οπουδήποτε στη γραμμή θα επιλέξει το πεδίο για μετονομασία στην περιοχή "
+"εισαγωγής κάτω από τη λίστα. Με διπλό κλικ οπουδήποτε στη γραμμή θα επιλέξει "
+"το πεδίο για εισαγωγή."
 
 #: src/importldif.c:841
-#, fuzzy
 msgid "Select for Import"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επιλογή για εισαγωγή"
 
 #: src/importldif.c:847
 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
-msgstr ""
+msgstr "Επιλέξτε το πεδίο LDIF που θα εισαχθεί στο ευρετήριο διευθύνσεων."
 
 #: src/importldif.c:850
 msgid " Modify "
-msgstr ""
+msgstr " Τροποποίηση "
 
 #: src/importldif.c:856
 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
@@ -4109,1519 +4253,1500 @@ msgstr ""
 
 #: src/importldif.c:929
 msgid "Records Imported :"
-msgstr ""
+msgstr "Εισήχθησαν εγγραφές:"
 
 #: src/importldif.c:960
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "Εισαγωγή αρχείου LDIF στο ευρετήριο διευθύνσεων"
 
 #: src/importmutt.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά την εισαγωγή του αρχείου MUTT."
 
 #: src/importmutt.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Select MUTT File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή αρχείου MUTT"
 
-#: src/importmutt.c:207
+#: src/importmutt.c:206
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "Εισαγωγή αρχείου MUTT στο ευρετήριο διευθύνσεων"
 
-#: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
 msgid "Please select a file to import."
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε ένα αρχείο για εισαγωγή."
 
 #: src/importpine.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "ÅðÝëåîå áñ÷åßï åéóáãùãÞò"
+msgstr "Σφάλμα κατά την εισαγωγή του αρχείου Pine."
 
 #: src/importpine.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Select Pine File"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Επιλογή αρχείου Pine"
 
-#: src/importpine.c:207
+#: src/importpine.c:206
 msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr "Εισαγωγή αρχείου Pine στο ευρετήριο διευθύνσεων"
+
+#: src/inc.c:172 src/inc.c:277 src/inc.c:303
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to get mails."
 msgstr ""
+"Το Sylpheed-Claws χρειάζεται σύνδεση στο δίκτυο για να παραλάβει την "
+"αλληλογραφία."
 
-#: src/inc.c:363
+#: src/inc.c:373
 msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+msgstr "Λήψη νέων μηνυμάτων"
 
-#: src/inc.c:410
+#: src/inc.c:420
 msgid "Standby"
-msgstr "ÐåñéìÝíù"
+msgstr "Σε αναμονή"
 
-#: src/inc.c:540 src/inc.c:590
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:550 src/inc.c:600
 msgid "Cancelled"
-msgstr "Áêýñùóç"
+msgstr "Ακυρώθηκε"
 
-#: src/inc.c:551
+#: src/inc.c:561
 msgid "Retrieving"
-msgstr "ËáìâÜíù"
+msgstr "Λήψη"
 
-#: src/inc.c:560
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:570
+#, c-format
 msgid "Done (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
-msgstr[0] "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
-msgstr[1] "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
+msgstr[0] "Ολοκληρώθηκε (%d μήνυμα (%s) παρελήφθη)"
+msgstr[1] "Ολοκληρώθηκε (%d μηνύματα (%s) παρελήφθησαν)"
 
-#: src/inc.c:566
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:576
 msgid "Done (no new messages)"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Ολοκληρώθηκε (δεν υπάρχουν νέα μηνύματα)"
 
-#: src/inc.c:571
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:581
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Η σύνδεση απέτυχε"
 
-#: src/inc.c:574
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:584
 msgid "Auth failed"
-msgstr "ÐñïóÜñôçóç áñ÷åßïõ"
+msgstr "Η εντολή Auth απέτυχε"
+
+#: src/inc.c:587 src/prefs_summary_column.c:89
+msgid "Locked"
+msgstr "Κλειδωμένο"
 
-#: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
+#: src/inc.c:597 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
 msgid "Timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Όριο χρόνου"
 
-#: src/inc.c:685
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:701
+#, c-format
 msgid "Finished (%d new message)"
 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
-msgstr[0] "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
-msgstr[1] "\t%d íÝï(á) ìÞíõìá(ìçíýìáôá)\n"
+msgstr[0] "Ολοκληρώθηκε (%d νέο μήνυμα)"
+msgstr[1] "Ολοκληρώθηκε (%d νέα μηνύματα)"
 
-#: src/inc.c:689
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:705
 msgid "Finished (no new messages)"
-msgstr "Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
-
-#: src/inc.c:698
-#, fuzzy
-msgid "Some errors occurred while getting mail."
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+msgstr "Ολοκληρώθηκε (δεν υπάρχουν νέα μηνύματα)"
 
-#: src/inc.c:739
+#: src/inc.c:743
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s: ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+msgstr "%s: Λήψη νέων μηνυμάτων"
 
-#: src/inc.c:772
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:775
+#, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
-msgstr "ÓõíäÝïìáé óôïí POP3 server: %s ..."
+msgstr "Σύνδεση με το διακομιστή POP3: %s..."
 
-#: src/inc.c:782
+#: src/inc.c:787
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Δεν μπορώ να συνδεθώ στον POP3 server: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:789
+#: src/inc.c:794
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá óõíäåèþ óôïí POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Δεν μπορώ να συνδεθώ στον POP3 server: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:870 src/send_message.c:435
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:875 src/send_message.c:472
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Πιστοποίηση..."
 
-#: src/inc.c:871
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:877
+#, c-format
 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôá ìçíýìáôá áðü ôï %s óôï %s...\n"
+msgstr "Λήψη μηνυμάτων από %s (%s) ..."
 
-#: src/inc.c:877
+#: src/inc.c:883
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (STAT)..."
+msgstr "Λήψη αριθμού νέων μηνυμάτων (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:881
+#: src/inc.c:887
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (LAST)..."
+msgstr "Λήψη αριθμού νέων μηνυμάτων (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:885
+#: src/inc.c:891
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôïí áñéèìü ôùí íÝùí ìçíõìÜôùí (UIDL)..."
+msgstr "Λήψη αριθμού νέων μηνυμάτων (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:889
+#: src/inc.c:895
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÝãåèïò ôùí ìçíõìÜôùí (LIST)..."
+msgstr "Λήψη μεγέθους μηνυμάτων (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:899
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleting message %d"
-msgstr "ÄéáãñÜöù ôï ìÞíõìá"
-
-#: src/inc.c:906 src/send_message.c:453
+#: src/inc.c:902 src/send_message.c:490
 msgid "Quitting"
-msgstr "Êëåßíù ôç óýíäåóç"
+msgstr "Κλείνω τη σύνδεση"
 
-#: src/inc.c:931
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:927
+#, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "ËáìâÜíù ôï ìÞíõìá (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+msgstr "Λαμβάνεται το μήνυμα (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:950
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:946
+#, c-format
 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
-msgstr[0] "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
-msgstr[1] "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+msgstr[0] "Λήψη (%d μήνυμα (%s) ελήφθη)"
+msgstr[1] "Λήψη (%d μηνύματα (%s) ελήφθησαν)"
 
-#: src/inc.c:1106
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1102
 msgid "Connection failed."
-msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Η σύνδεση απέτυχε."
 
-#: src/inc.c:1109
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1105
+#, c-format
 msgid "Connection to %s:%d failed."
-msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Η σύνδεση στο %s:%d απέτυχε."
 
-#: src/inc.c:1114
+#: src/inc.c:1110
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
+msgstr "Ένα σφάλμα συνέβη καθώς επεξεργάζομαι το μήνυμα."
 
-#: src/inc.c:1119
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1115
+#, c-format
 msgid ""
 "Error occurred while processing mail:\n"
 "%s"
-msgstr "¸íá óöÜëìá óõíÝâç êáèþò åðåîåñãÜæïìáé ôï mail."
+msgstr ""
+"Δημιουργήθηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία μηνυμάτων:\n"
+"%s"
 
-#: src/inc.c:1125
+#: src/inc.c:1121
 msgid "No disk space left."
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé Üëëïò ÷þñïò óôï äßóêï."
+msgstr "Δεν υπάρχει άλλος χώρος στο δίσκο."
 
-#: src/inc.c:1130
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1126
 msgid "Can't write file."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá ãñÜøù óå áñ÷åßï.\n"
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η εγγραφή του αρχείου."
 
-#: src/inc.c:1135
+#: src/inc.c:1131
 msgid "Socket error."
-msgstr ""
+msgstr "Σφάλμα σύνδεσης."
 
-#: src/inc.c:1138
+#: src/inc.c:1134
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
-msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
+msgstr "δημιουργώ NNTP σύνδεση στο %s:%d ...\n"
 
-#: src/inc.c:1143 src/send_message.c:366 src/send_message.c:578
+#: src/inc.c:1139 src/send_message.c:400 src/send_message.c:615
 msgid "Connection closed by the remote host."
-msgstr ""
+msgstr "Η σύνδεση έκλεισε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή."
 
-#: src/inc.c:1146
+#: src/inc.c:1142
 #, c-format
 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
-msgstr ""
+msgstr "Η σύνδεση με το %s:%d έκλεισε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή."
 
-#: src/inc.c:1151
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1147
 msgid "Mailbox is locked."
-msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
+msgstr "Το γραμματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο."
 
-#: src/inc.c:1155
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1151
+#, c-format
 msgid ""
 "Mailbox is locked:\n"
 "%s"
-msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
+msgstr ""
+"Το γραμματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο:\n"
+"%s"
 
-#: src/inc.c:1161 src/send_message.c:563
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1157 src/send_message.c:600
 msgid "Authentication failed."
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Η πιστοποίηση απέτυχε."
 
-#: src/inc.c:1166 src/send_message.c:566
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1162 src/send_message.c:603
+#, c-format
 msgid ""
 "Authentication failed:\n"
 "%s"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr ""
+"Η πιστοποίηση απέτυχε:\n"
+"%s"
 
-#: src/inc.c:1171 src/send_message.c:582
+#: src/inc.c:1167 src/send_message.c:619
 msgid "Session timed out."
-msgstr ""
+msgstr "Λήξη χρόνου σύνδεσης."
 
-#: src/inc.c:1174
-#, fuzzy, c-format
+#: src/inc.c:1170
+#, c-format
 msgid "Connection to %s:%d timed out."
-msgstr "Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ êþäéêá áðÝôõ÷å.\n"
+msgstr "Η σύνδεση στο %s:%d ξεπέρασε το καθορισμένο χρόνο."
 
-#: src/inc.c:1209
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:1205
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "ËÞøç íÝïõ mail"
+msgstr "Η ενσωμάτωση ακυρώθηκε\n"
 
-#: src/inc.c:1446
+#: src/inc.c:1442
 #, c-format
-msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
-msgstr ""
-
-#: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1968
-msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
+msgstr "%s%sΕργάζεστε χωρίς σύνδεση. Να παρακαμφθεί για %d λεπτά;"
 
-#: src/inc.c:1451
+#: src/inc.c:1449
 msgid "On_ly once"
-msgstr ""
+msgstr "Μόνο μια _φορά"
 
-#: src/ldif.c:870
-#, fuzzy
+#: src/ldif.c:831
 msgid "Nick Name"
-msgstr "¼íïìá"
+msgstr "Ψευδώνυμο"
 
-#: src/main.c:172
-#, fuzzy, c-format
+#: src/main.c:175
+#, c-format
 msgid ""
 "File '%s' already exists.\n"
 "Can't create folder."
 msgstr ""
-"Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç.\n"
-"Äåí ìðïñþ íá äçìéïõñãÞóù ôïí êáôÜëïãï."
+"Το αρχείο '%s' υπάρχει ήδη.\n"
+"Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του φακέλου."
 
-#: src/main.c:254
+#: src/main.c:264
 #, c-format
 msgid ""
 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
 "Do you want to migrate this configuration?"
 msgstr ""
+"Βρέθηκαν ρυθμίσεις για το Sylpheed-Claws %s.\n"
+"Θέλετε να εισάγετε αυτές τις ρυθμίσεις;"
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:267
 msgid "1.0.5 or previous"
-msgstr ""
+msgstr "1.0.5 ή προηγούμενο"
 
-#: src/main.c:257
+#: src/main.c:267
 msgid "1.9.15 or previous"
-msgstr ""
+msgstr "1.9.15 ή προηγούμενο"
 
-#: src/main.c:260
-#, fuzzy
+#: src/main.c:270
 msgid "Migration of configuration"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
+msgstr "Μεταφορά ρυθμίσεων"
 
-#: src/main.c:265
-#, fuzzy
+#: src/main.c:276
 msgid "Copying configuration..."
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
+msgstr "Αντιγραφή ρυθμίσεων..."
 
-#: src/main.c:270
-#, fuzzy
+#: src/main.c:281
 msgid "Migration failed!"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Η μεταφορά απέτυχε!"
 
-#: src/main.c:337
+#: src/main.c:348
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr "ôï g_thread äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí glib.\n"
+msgstr "το g_thread δεν υποστηρίζεται από την glib.\n"
+
+#: src/main.c:354
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws has been compiled with a more recent GTK+ library than is "
+"currently available. This will cause crashes. You need to upgrade GTK+ or "
+"recompile Sylpheed-Claws."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:363
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws has been compiled with an older GTK+ library than is "
+"currently available. This will cause crashes. You need to recompile Sylpheed-"
+"Claws."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:561
+msgid ""
+"Some plugin(s) failed to load. Check the Plugins configuration for more "
+"information."
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:571
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It "
+"is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
+"plugin and try again."
+msgstr ""
 
-#: src/main.c:716
+#: src/main.c:803
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr "×ñÞóç: %s [ÅÐÉËÏÃÇ]...\n"
+msgstr "Χρήση: %s [ΕΠΙΛΟΓΗ]...\n"
 
-#: src/main.c:718
+#: src/main.c:805
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr "  --compose [äéåýèõíóç]  Üíïéãìá ðáñáèýñïõ óýíèåóçò"
+msgstr "  --compose [διεύθυνση]  άνοιγμα παραθύρου σύνθεσης"
 
-#: src/main.c:719
+#: src/main.c:806
+msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:807
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
+"  --attach αρχείο1 [αρχείο2]...\n"
+"                         άνοιγμα του παραθύρου σύνθεσης μηνύματος με\n"
+"                         τα καθορισμένα αρχεία συνημμένα"
 
-#: src/main.c:722
+#: src/main.c:810
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "  --receive              λήψη νέων μηνυμάτων"
 
-#: src/main.c:723
+#: src/main.c:811
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr "  --receive-all          ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí üëùí ôùí ëïãáñéáóìþí"
+msgstr "  --receive-all          λήψη νέων μηνυμάτων όλων των λογαριασμών"
 
-#: src/main.c:724
-#, fuzzy
+#: src/main.c:812
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "  --send                 αποστολή όλων των μηνυμάτων στην ουρά"
 
-#: src/main.c:725
-#, fuzzy
+#: src/main.c:813
 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "  --status [φάκελος]...  εμφάνιση του συνολικού αριθμού μηνυμάτων"
 
-#: src/main.c:726
-#, fuzzy
+#: src/main.c:814
 msgid ""
 "  --status-full [folder]...\n"
 "                         show the status of each folder"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr ""
+"  --status-full [φάκελος]...\n"
+"                         εμφάνιση της κατάστασης του φακέλου"
 
-#: src/main.c:728
-#, fuzzy
+#: src/main.c:816
+msgid ""
+"  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
+"                         folder is a folder id like '#mh/Mailbox/inbox'"
+msgstr ""
+
+#: src/main.c:818
 msgid "  --online               switch to online mode"
-msgstr "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --online               μετάβαση σε εργασία με σύνδεση"
 
-#: src/main.c:729
-#, fuzzy
+#: src/main.c:819
 msgid "  --offline              switch to offline mode"
-msgstr "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --offline              μετάβαση σε εργασία χωρίς σύνδεση"
 
-#: src/main.c:730
-#, fuzzy
+#: src/main.c:820
 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
-msgstr "  --receive              ëÞøç íÝùí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "  --exit                 έξοδος από το Sylpheed-Claws"
 
-#: src/main.c:731
+#: src/main.c:821
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug                λειτουργία αποσφαλμάτωσης"
 
-#: src/main.c:732
+#: src/main.c:822
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr "  --help                 åìöÜíéóç áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ êáé Ýîïäïò"
+msgstr "  --help                 εμφάνιση αυτού του κειμένου και έξοδος"
 
-#: src/main.c:733
+#: src/main.c:823
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
+msgstr "  --version              εμφάνιση της έκδοσης και έξοδος"
 
-#: src/main.c:734
-#, fuzzy
+#: src/main.c:824
 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
-msgstr "  --version              åìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò êáé Ýîïäïò"
+msgstr "  --config-dir           εμφάνιση καταλόγου ρυθμίσεων"
 
-#: src/main.c:774 src/summaryview.c:5470
+#: src/main.c:889
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργασία (%s)..."
 
-#: src/main.c:777
+#: src/main.c:892
 #, fuzzy
 msgid "top level folder"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Δεν υπάρχει τέτοιος φάκελος %s"
 
-#: src/main.c:835
+#: src/main.c:953
 msgid "Really quit?"
-msgstr ""
+msgstr "Έξοδος;"
 
-#: src/main.c:836
-#, fuzzy
+#: src/main.c:954
 msgid "Composing message exists."
-msgstr "ÕðÜñ÷åé ðáñÜèõñï óýíèåóçò ìçíýìáôïò. Íá êëåßóù;"
+msgstr "Υπάρχει ήδη μήνυμα υπό σύνθεση."
 
-#: src/main.c:837
-#, fuzzy
+#: src/main.c:955
 msgid "_Save to Draft"
-msgstr "óôá ðñü÷åéñá"
+msgstr "Αποθήκευση στα _πρόχειρα"
 
-#: src/main.c:837
-#, fuzzy
+#: src/main.c:955
 msgid "_Discard them"
-msgstr "Áðüññéøç"
+msgstr "_Απόρριψη αλλαγών"
 
-#: src/main.c:837
-#, fuzzy
+#: src/main.c:955
 msgid "Do_n't quit"
-msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
+msgstr "_Να μη γίνει έξοδος"
 
-#: src/main.c:851
+#: src/main.c:969
 msgid "Queued messages"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "Μηνύματα στην ουρά"
 
-#: src/main.c:852
+#: src/main.c:970
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr "ÌåñéêÜ ìçíýìáôá äåí Ý÷ïõí óôáëåß êáé åßíáé óôçí ïõñÜ. Íá êëåßóù;"
-
-#: src/main.c:1111 src/toolbar.c:2000
-#, fuzzy
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "ÓõíÝâç óöÜëìá êáôÜ ôçí áðïóôïëÞ ôïõ ìçíýìáôïò."
+msgstr "Μερικά μηνύματα δεν έχουν σταλεί και είναι στην ουρά. Να κλείσω;"
 
-#: src/mainwindow.c:454 src/messageview.c:156
+#: src/mainwindow.c:470 src/messageview.c:155
 msgid "/_File"
-msgstr "/Áñ÷åßï"
+msgstr "/_Αρχείο"
 
-#: src/mainwindow.c:455
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_File/_Add mailbox"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
+msgstr "/_Αρχείο/_Προσθήκη γραμματοκιβωτίου"
 
-#: src/mainwindow.c:456
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:472
 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÐñïóèÞêç mailbox..."
+msgstr "/_Αρχείο/_Προσθήκη γραμματοκιβωτίου/MH..."
 
-#: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:464
-#: src/mainwindow.c:466 src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:472
-#: src/messageview.c:159
+#: src/mainwindow.c:473 src/mainwindow.c:475 src/mainwindow.c:480
+#: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:488
+#: src/messageview.c:158
 msgid "/_File/---"
-msgstr "/Áñ÷åßï/---"
+msgstr "/_Αρχείο/---"
 
-#: src/mainwindow.c:458
-#, fuzzy
-msgid "/_File/Change folder order"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_File/Change folder order..."
+msgstr "/_Αρχείο/Αλλαγή της διάταξης των φακέλων..."
 
-#: src/mainwindow.c:460
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Αρχείο/Ε_ισαγωγή αρχείου mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:461
+#: src/mainwindow.c:477
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
+msgstr "/_Αρχείο/_Εξαγωγή σε αρχείο mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:462
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅîáãùãÞ óå áñ÷åßï mbox..."
+msgstr "/_Αρχείο/Εξαγωγή επιλεγμένου σε αρχείο mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:465
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
-msgstr "/Áñ÷åßï/¶äåéáóìá äéáãñáììÝíùí"
+msgstr "/_Αρχείο/Άδειασμα όλων των φακέλων απορριμμάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:157
+#: src/mainwindow.c:483 src/messageview.c:156
 msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+msgstr "/_Αρχείο/Αποθήκευση _ως..."
 
-#: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:158
+#: src/mainwindow.c:484 src/messageview.c:157
 msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/Åêôýðùóç..."
+msgstr "/_Αρχείο/Εκτύ_πωση..."
 
-#: src/mainwindow.c:470
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "/_Αρχείο/Εργασία χωρίς σύνδεση"
 
-#: src/mainwindow.c:471
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_File/Synchronise folders"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "/_Αρχείο/Συγχρονισμός φακέλων"
 
-#: src/mainwindow.c:474
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/Áñ÷åßï/¸îïäïò"
+msgstr "/_Αρχείο/Έ_ξοδος"
 
-#: src/mainwindow.c:479
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÅðéëïãÞ üëùí"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Επιλογή _νήματος"
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:166
+#: src/mainwindow.c:497 src/messageview.c:165
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Επεξεργασία/Εύ_ρεση στο τρέχον μήνυμα..."
 
-#: src/mainwindow.c:483
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/ÁíáæÞôçóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/Εύρεση _στο φάκελο..."
 
-#: src/mainwindow.c:484
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:500
 msgid "/_Edit/_Quick search"
-msgstr "/Åðåîåñãáóßá/Åðéêüëëçóç"
+msgstr "/_Επεξεργασία/_Γρήγορη αναζήτηση"
 
-#: src/mainwindow.c:485 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:453
+#: src/mainwindow.c:501 src/messageview.c:168 src/summaryview.c:472
 msgid "/_View"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç"
+msgstr "/_Προβολή"
 
-#: src/mainwindow.c:486
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr ""
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη"
 
-#: src/mainwindow.c:487
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/Στήλη _φακέλων"
 
-#: src/mainwindow.c:489
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:505
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/Προβολή _μηνύματος"
 
-#: src/mainwindow.c:491
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη"
 
-#: src/mainwindow.c:493
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò êáé êåßìåíï"
+#: src/mainwindow.c:509
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text _below icons"
+msgstr ""
+"/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/_Κείμενο κάτω από τα εικονίδια"
 
-#: src/mainwindow.c:495
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Åéêüíåò"
+#: src/mainwindow.c:511
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Text be_side icons"
+msgstr ""
+"/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/_Κείμενο δίπλα από τα εικονίδια"
 
-#: src/mainwindow.c:497
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êåßìåíï"
+#: src/mainwindow.c:513
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icons only"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/Μόνο _εικονίδια"
 
-#: src/mainwindow.c:499
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
+#: src/mainwindow.c:515
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text only"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/Μόνο _κείμενο"
 
-#: src/mainwindow.c:501
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:517
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Hide"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Εργαλείοθήκη/_Απόκρυψη"
+
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση ή α_πόκρυψη/_Γραμμή κατάστασης"
 
-#: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:537
-#: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676
-#: src/messageview.c:270
+#: src/mainwindow.c:521
+msgid "/_View/Set displayed _columns"
+msgstr "/_Προβολή/Ορ_ισμός εμφανιζόμενων στοιχείων"
+
+#: src/mainwindow.c:522
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
+msgstr "/_Προβολή/Ορ_ισμός εμφανιζόμενων στοιχείων/στη λίστα _φακέλων..."
+
+#: src/mainwindow.c:523
+msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
+msgstr "/_Προβολή/Ορ_ισμός εμφανιζόμενων στοιχείων/στη λίστα _μηνυμάτων..."
+
+#: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528 src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:581 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:274
 msgid "/_View/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/---"
+msgstr "/_Προβολή/---"
 
-#: src/mainwindow.c:504
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:526
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Προβολή/Αποσύνδεση στήλης _φακέλων"
 
-#: src/mainwindow.c:505
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/Separate _message view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Προβολή/Αποσύνδεση προβολής _μηνύματος"
 
-#: src/mainwindow.c:507
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση"
 
-#: src/mainwindow.c:508
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:530
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áñéèìü"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _νούμερο"
 
-#: src/mainwindow.c:509
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:531
 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _μέγεθος"
 
-#: src/mainwindow.c:510
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:532
 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _χρονολογία"
 
-#: src/mainwindow.c:511
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/_Sort/by _From"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _αποστολέα"
 
-#: src/mainwindow.c:512
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:534
 msgid "/_View/_Sort/by _To"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ áðïóôïëÝá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _παραλήπτη"
 
-#: src/mainwindow.c:513
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:535
 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ èÝìá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _θέμα"
 
-#: src/mainwindow.c:514
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôü ðáñÜèõñï äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά Χρ_ωματική ταμπέλα"
 
-#: src/mainwindow.c:516
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _σημείωση"
 
-#: src/mainwindow.c:517
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:539
 msgid "/_View/_Sort/by _status"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ çìåñïìçíßá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά _κατάσταση"
 
-#: src/mainwindow.c:518
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:540
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç óáí ðñïóÜñôçóç"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά συν_ημμένο"
 
-#: src/mainwindow.c:520
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:542
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/Ôáîéíüìçóç êáôÜ ìÝãåèïò"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά βαθμολογία"
 
-#: src/mainwindow.c:521
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:543
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/κατά κλείδωμα"
 
-#: src/mainwindow.c:522
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò åñãáëåßùí/Êáìßá"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/Ατα_ξινόμητα"
 
-#: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:526
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:545 src/mainwindow.c:548
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/---"
 
-#: src/mainwindow.c:524
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:546
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/Αύξουσα"
 
-#: src/mainwindow.c:525
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:547
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/Φθίνουσα"
 
-#: src/mainwindow.c:527
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:549
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ôáîéíüìçóç/_Attract by subject"
+msgstr "/_Προβολή/_Ταξινόμηση/_Ομαδοποίηση κατά θέμα"
 
-#: src/mainwindow.c:529
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
+msgstr "/_Προβολή/Κατάταξη σε _νήματα"
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:552
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr ""
+msgstr "/_Προβολή/Ανάπτυ_ξη όλων των νημάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:553
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr ""
+msgstr "/_Προβολή/Σύμπτ_υξη όλων των νημάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:532
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:554
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
-
-#: src/mainwindow.c:533
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set displayed _columns"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
+msgstr "/_Προβολή/_Απόκρυψη αναγνωσμένων μηνυμάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:534
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
-
-#: src/mainwindow.c:535
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ïñéóìüò åìöáíéæüìåíùí óôïé÷åßùí..."
-
-#: src/mainwindow.c:538
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:557
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση"
 
-#: src/mainwindow.c:539
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
+#: src/mainwindow.c:558
+msgid "/_View/_Go to/_Previous message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/_Προηγούμενο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:540
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:559
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/_Επόμενο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:541 src/mainwindow.c:546 src/mainwindow.c:549
-#: src/mainwindow.c:554 src/mainwindow.c:559
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:560 src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:568
+#: src/mainwindow.c:573 src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/---"
 
-#: src/mainwindow.c:542
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+#: src/mainwindow.c:561
+msgid "/_View/_Go to/P_revious unread message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Π_ροηγούμενο μη αναγνωσμένο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:544
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο μη αναγνωσμένο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:547
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ðñïçãïýìåíï ìÞíõìá"
+#: src/mainwindow.c:566
+msgid "/_View/_Go to/Previous ne_w message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Προηγούμενο _νέο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:548
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Åðüìåíï ìÞíõìá"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο νέο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:550
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Îå÷ùñéóôÞ áðåéêüíéóç ìçíõìÜôùí"
+#: src/mainwindow.c:569
+msgid "/_View/_Go to/Previous _marked message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Προηγούμενο _σημειωμένο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:552
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "Åðüìåíï áäéÜâáóôï ìÞíõìá"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο σημειωμένο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:555
-msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:574
+#, fuzzy
+msgid "/_View/_Go to/Previous _labeled message"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Προηγούμενο _σημειωμένο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr ""
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο σημειωμένο μήνυμα"
 
-#: src/mainwindow.c:560
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/Ðåñßëçøç/Ìåôáêßíçóç óå Üëëï êáôÜëïãï"
+#: src/mainwindow.c:579
+msgid "/_View/_Go to/Next unread _folder"
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Επόμενο μη αναγνωσμένο _φάκελο"
 
-#: src/mainwindow.c:564 src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:172
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:580
+msgid "/_View/_Go to/_Other folder..."
+msgstr "/_Προβολή/Μετά_βαση/Ά_λλο φάκελο..."
+
+#: src/mainwindow.c:584 src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:171
 msgid "/_View/Character _encoding/---"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/---"
 
-#: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:176
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:175
 msgid "/_View/Character _encoding"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ðçãáßïõ"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων"
 
-#: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:177
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:176
 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/_Αυτόματη αναγνώριση"
 
-#: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:180
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:179
 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:183
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:182
 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:186
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:185
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:188
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:187
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:190
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÄõôéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Δυτικής Ευρώπης (Windows-1252)"
 
-#: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:193
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊåíôñéêÞò Åõñþðçò (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κεντρικής Ευρώπης (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:196
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-13)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/_Βαλτικής (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:198
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÂáëôéêÞò (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Βαλτικής (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:201
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:200
 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ελληνικά (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:204
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:203
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Åëëçíéêü (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Εβραϊκή (ISO-8859-_8)"
 
-#: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:206
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:205
 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Εβραϊκή (Windows-1255)"
 
-#: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:209
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:208
+msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Αραβική (ISO-8859-_6)"
+
+#: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:210
+msgid "/_View/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Αραβική (Windows-1256)"
+
+#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:213
 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ôïõñêéêü (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Τούρκικη (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:212
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:216
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κυριλλική (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:214
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:218
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:216
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:220
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (KOI8-_R)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κυριλλική (KOI8-U)"
 
-#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:218
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:222
 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κυριλλική (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:221
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:225
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:223
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:227
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:225
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_EUC-JP)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:227
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:231
 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÉáðùíÝæéêï (_Shift__JIS)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ιαπωνέζικη (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:230
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:234
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:232
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:236
 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÁðëïðïéçìÝíï Êéíåæéêü (_GB2312)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (GBK)"
 
-#: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:234
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (_Big5)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Απλοποιημένη Κινέζικη (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:236
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:240
 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Ðáñáäïóéáêü Êéíåæéêü (EUC-_TW)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Παραδοσιακή Κινέζικη (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:238
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:242
 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κινέζικη (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:241
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:245
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (EUC-_KR)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κορεάτικη (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:243
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:247
 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/ÊïñåÜôéêï (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Κορεάτικη (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:246
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:250
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êéíåæéêü (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικη (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:248
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:252
 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Êõñéëëéêü (Windows-1251)"
+msgstr "/_Προβολή/Κωδικοποίηση _χαρακτήρων/Ταϊλανδέζικη (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:657 src/mainwindow.c:663 src/messageview.c:255
-#: src/messageview.c:261
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:683 src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:259
+#: src/messageview.c:265
 msgid "/_View/Decode/---"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/---"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/---"
 
-#: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:258
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:262
 msgid "/_View/Decode"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση"
 
-#: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:259
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:263
 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/Αυτόματη αναγνώριση"
 
-#: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:262
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:266
 msgid "/_View/Decode/_8bit"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/_8bit"
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:263
+#: src/mainwindow.c:691 src/messageview.c:267
 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
-msgstr ""
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση//_Quoted printable"
 
-#: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:264
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:268
 msgid "/_View/Decode/_Base64"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/_Base64"
 
-#: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:265
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:693 src/messageview.c:269
 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Êùäéêïóýíïëï/Áõôüìáôç áíáãíþñéóç"
+msgstr "/_Προβολή/Αποκωδικοποίηση/_Uuencode"
 
-#: src/mainwindow.c:673 src/summaryview.c:454
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:699 src/summaryview.c:473
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/¶íïéãìá óå íÝï ðáñÜèõñï"
+msgstr "/_Προβολή/Άνοι_γμα σε νέο παράθυρο"
 
-#: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:271
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:275
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/Áðåéêüíéóç ìçíõíÜôùí"
+msgstr "/_Προβολή/Πηγαίος _κώδικας μηνύματος"
 
-#: src/mainwindow.c:675
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_View/Show all headers"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
+msgstr "/_Προβολή/Εμφάνιση όλων των κεφαλίδων"
 
-#: src/mainwindow.c:677
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:703
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/Áðåéêüíéóç/ÑÜâäïò êáôÜóôáóçò"
+msgstr "/_Προβολή/Ανανέ_ωση"
 
-#: src/mainwindow.c:680
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:706
 msgid "/_Message/Recei_ve"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη"
 
-#: src/mainwindow.c:681
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:707
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/Από τον _τρέχοντα λογαριασμό"
 
-#: src/mainwindow.c:683
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:709
 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ËÞøç áðü üëïõò ôïõò ëïãáñéáóìïýò"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/Από _όλους τους λογαριασμούς"
 
-#: src/mainwindow.c:685
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:711
 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/_Ακύρωση λήψης"
 
-#: src/mainwindow.c:687
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:713
 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
-msgstr "/ÌÞíõìá/---"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λήψη/---"
 
-#: src/mainwindow.c:688
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:714
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïóôïëÞ ìçíõìÜôùí áðü ôçí ïõñÜ"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αποστολή μηνυμάτων στην _ουρά"
 
-#: src/mainwindow.c:690
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:716
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σύνθεση μηνύματος ηλεκτρονικού _ταχυδρομείου"
 
-#: src/mainwindow.c:691
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:717
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σύνθεση μηνύματος νέων"
 
-#: src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:278
+#: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:282
 msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/Α_πάντηση"
 
-#: src/mainwindow.c:693
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:719
 msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε"
 
-#: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:279
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:720 src/messageview.c:283
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε/όλ_ους"
 
-#: src/mainwindow.c:695 src/messageview.c:281
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:285
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óôïí áðïóôïëÝá"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε/_αποστολέα"
 
-#: src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:283
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:287
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðÜíôçóç óå üëïõò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Απάντηση _σε/_λίστα αλληλογραφίας"
 
-#: src/mainwindow.c:698
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:724
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÓõíÝ÷åéá óå"
+msgstr "/_Μήνυμα/Συνέχεια-σε και απάντηση"
 
-#: src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:286
+#: src/mainwindow.c:726 src/messageview.c:290
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ðñïþèçóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Προώθηση"
 
-#: src/mainwindow.c:701 src/messageview.c:287
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:727 src/messageview.c:291
 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
-msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/Π_ροώθηση ως συνημμένο"
 
-#: src/mainwindow.c:702
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:728
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αναμετάδοση"
+
+#: src/mainwindow.c:730
+msgid "/_Message/Mailing-_List"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας"
+
+#: src/mainwindow.c:731
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Post"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Αποστολή"
+
+#: src/mainwindow.c:732
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Help"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Βοήθεια"
+
+#: src/mainwindow.c:733
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Subscribe"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Εγγραφή"
+
+#: src/mainwindow.c:734
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Unsubscribe"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Διαγραφή"
+
+#: src/mainwindow.c:735
+msgid "/_Message/Mailing-_List/View archive"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Προβολή αρχείου"
+
+#: src/mainwindow.c:736
+msgid "/_Message/Mailing-_List/Contact owner"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Λίστα αλληλογραφίας/Επικοινωνία με κάτοχο"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:739
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/ÌÞíõìá/Ìåôáêßíçóç..."
+msgstr "/_Μήνυμα/_Μετακίνηση..."
 
-#: src/mainwindow.c:705
+#: src/mainwindow.c:740
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁíôéãñáöÞ..."
+msgstr "/_Μήνυμα/_Αντιγραφή..."
 
-#: src/mainwindow.c:706
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:741
 msgid "/_Message/Move to _trash"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
+msgstr "/_Μήνυμα/Μετα_κίνηση στα απορρίμματα"
 
-#: src/mainwindow.c:707
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:742
 msgid "/_Message/_Delete..."
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Διαγραφή..."
 
-#: src/mainwindow.c:708
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:743
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Ακύρωση μηνύματος νέων"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:745
 msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/ÌÞíõìá/ÓÞìáíóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:746
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/Σ_ημείωση"
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:747
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/_Αναίρεση σημείωσης"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:752
 msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/---"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/---"
 
-#: src/mainwindow.c:714
+#: src/mainwindow.c:749
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/Ως _μη αναγνωσμένο"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:750
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/Ως _αναγνωσμένο"
 
-#: src/mainwindow.c:717
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:751
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/MÞíõìá/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/Ό_λων ως αναγνωσμένα"
+
+#: src/mainwindow.c:753
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as _spam"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/_Ανεπιθύμητη αλληλογραφία"
+
+#: src/mainwindow.c:754
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as _ham"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σ_ημείωση/_Επιθυμητή αλληλογραφία"
 
-#: src/mainwindow.c:719 src/messageview.c:291
+#: src/mainwindow.c:755
+msgid "/_Message/Color la_bel"
+msgstr "/_Μήνυμα/_Χρωματική ταμπέλα"
+
+#: src/mainwindow.c:757
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Μήνυμα/Επαν-_επεξεργασία"
 
-#: src/mainwindow.c:722
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:760
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/_Ευρετήριο διευθύνσεων..."
 
-#: src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:295
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:761 src/messageview.c:297
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Προσθήκη αποστολέα στο ευρετήριο _διευθύνσεων"
 
-#: src/mainwindow.c:725
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:763
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/_Συλλογή διευθύνσεων"
 
-#: src/mainwindow.c:726
+#: src/mainwindow.c:764
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/_Συλλογή διευθύνσεων/από _φάκελο..."
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:766
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/_Συλλογή διευθύνσεων/από _μηνύματα..."
 
-#: src/mainwindow.c:731
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:769
 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/_Φιλτράρισμα όλων των μηνυμάτων στο φάκελο"
 
-#: src/mainwindow.c:733
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:771
 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Φιλτράρισμα ε_πιλεγμένων μηνυμάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:735 src/messageview.c:298
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:773 src/messageview.c:300
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου"
 
-#: src/mainwindow.c:736 src/messageview.c:300
+#: src/mainwindow.c:774 src/messageview.c:302
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/_Αυτόματα"
 
-#: src/mainwindow.c:738 src/messageview.c:302
+#: src/mainwindow.c:776 src/messageview.c:304
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/από τον απο_στολέα"
 
-#: src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:304
+#: src/mainwindow.c:778 src/messageview.c:306
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/από τους _παραλήπτες"
 
-#: src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:306
+#: src/mainwindow.c:780 src/messageview.c:308
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δη_μιουργία Φίλτρου/από το _θέμα"
 
-#: src/mainwindow.c:744
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:782
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας"
 
-#: src/mainwindow.c:745
+#: src/mainwindow.c:783
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/_Αυτόματα"
 
-#: src/mainwindow.c:747
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:785
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/από τον απο_στολέα"
 
-#: src/mainwindow.c:749
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:787
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/από τους _παραλήπτες"
 
-#: src/mainwindow.c:751
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:789
 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία _κανόνα επεξεργασίας/από το _θέμα"
 
-#: src/mainwindow.c:756
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:794
 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÊáôÜëïãïò/Äçìéïõñãßá íÝïõ êáôáëüãïõ..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Έλεγχος για _νέα μηνύματα σε όλους τους φακέλους"
 
-#: src/mainwindow.c:758
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:796
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Διαγραφή δ_ιπλών μηνυμάτων"
 
-#: src/mainwindow.c:760
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:798
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Διαγραφή δ_ιπλών μηνυμάτων/Στον επιλεγμένο φάκελο"
 
-#: src/mainwindow.c:762
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:800
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
-msgstr "/Ðåñßëçøç/ÄéáãñáöÞ äéðëþí ìçíõìÜôùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Διαγραφή δ_ιπλών μηνυμάτων/Σε όλους τους φακέλους"
 
-#: src/mainwindow.c:765
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:803
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/ÅêôÝëåóç"
+msgstr "/_Εργαλεία/Εκτέ_λεση"
 
-#: src/mainwindow.c:768
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:806
 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ mbox..."
+msgstr "/_Εργαλεία/Πισ_τοποιητικά SSL..."
 
-#: src/mainwindow.c:772
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:810
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/Åñãáëåßá/ÐáñÜèõñï êáôáãñáöÞò"
+msgstr "/_Εργαλεία/Πα_ράθυρο καταγραφής"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:812
 msgid "/_Configuration"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò"
+msgstr "/_Ρυθμίσεις"
 
-#: src/mainwindow.c:775
+#: src/mainwindow.c:813
 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÁëëáãÞ ôñÝ÷ïíôïò ëïãáñéáóìïý"
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Α_λλαγή τρέχοντος λογαριασμού"
 
-#: src/mainwindow.c:777
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:815
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò áíÜ ëïãáñéáóìü..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Προτιμήσεις _τρέχοντος λογαριασμού..."
 
-#: src/mainwindow.c:779
+#: src/mainwindow.c:817
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Äçìéïõñãßá íÝïõ ëïãáñéáóìïý..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Δημιουργία _νέου λογαριασμού..."
 
-#: src/mainwindow.c:781
+#: src/mainwindow.c:819
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/_Επεξεργασία λογαριασμών..."
 
-#: src/mainwindow.c:783
+#: src/mainwindow.c:821
 msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/---"
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/---"
 
-#: src/mainwindow.c:784
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:822
 msgid "/_Configuration/P_references..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÊïéíÝò åðéëïãÝò..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/_Προτιμήσεις..."
 
-#: src/mainwindow.c:786
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:824
 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:788
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:826
 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:790
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:828
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/_Φίλτρα..."
 
-#: src/mainwindow.c:792
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:830
 msgid "/_Configuration/_Templates..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/ÅðéëïãÝò ößëôñùí..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Π_ρότυπα..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:831
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Ενέργε_ιες..."
 
-#: src/mainwindow.c:794
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:832
 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
-msgstr "/Ñõèìßóåéò/Åðåîåñãáóßá ëïãáñéáóìþí..."
+msgstr "/_Ρυθμίσεις/Πρόσ_θετα..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:835
 msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/_Manual"
+msgstr "/_Βοήθεια/_Τεκμηρίωση"
 
-#: src/mainwindow.c:800
+#: src/mainwindow.c:836
 msgid "/_Help/_Online User-contributed FAQ"
-msgstr ""
+msgstr "/_Βοήθεια/Συχνές Ερωτήσεις _Online"
 
-#: src/mainwindow.c:802
+#: src/mainwindow.c:838
 msgid "/_Help/Icon _Legend"
-msgstr ""
+msgstr "/_Βοήθεια/_Επεξήγηση εικονιδίων"
 
-#: src/mainwindow.c:803
+#: src/mainwindow.c:839
 msgid "/_Help/---"
-msgstr "/ÂïÞèåéá/---"
+msgstr "/_Βοήθεια/---"
 
-#: src/mainwindow.c:951
+#: src/mainwindow.c:1132
 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
-msgstr ""
+msgstr "Είστε συνδεδεμένος. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αποσυνδεθείτε"
 
-#: src/mainwindow.c:955
+#: src/mainwindow.c:1136
 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
-msgstr ""
+msgstr "Είστε αποσυνδεδεμένος. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να συνδεθείτε"
 
-#: src/mainwindow.c:972
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:1153
 msgid "Select account"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
+msgstr "Επιλογή λογαριασμού"
 
-#: src/mainwindow.c:1334 src/mainwindow.c:1375 src/mainwindow.c:1411
-#: src/mainwindow.c:1451 src/prefs_folder_item.c:592
+#: src/mainwindow.c:1545 src/mainwindow.c:1586 src/mainwindow.c:1622
+#: src/mainwindow.c:1658 src/mainwindow.c:1700 src/prefs_folder_item.c:668
 msgid "Untitled"
-msgstr "×ùñßò ôßôëï"
+msgstr "Χωρίς τίτλο"
 
-#: src/mainwindow.c:1452
+#: src/mainwindow.c:1701
 msgid "none"
-msgstr "êáíÝíá"
+msgstr "κανένα"
 
-#: src/mainwindow.c:1715
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:1963
 msgid "Delete all messages in trash folders?"
-msgstr "Íá áäåéÜóù üëá ôá äéáãñáììÝíá ìçíýìáôá"
+msgstr "Διαγραφή όλων των μηνυμάτων σε όλους τους φακέλους απορριμμάτων;"
 
-#: src/mainwindow.c:1734
+#: src/mainwindow.c:1982
 msgid "Add mailbox"
-msgstr "ÐñïóèÞêç mailbox"
+msgstr "Προσθήκη γραμματοκιβωτίου"
 
-#: src/mainwindow.c:1735
+#: src/mainwindow.c:1983
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ôïðïèåóßá ôïõ mailbox.\n"
-"Áí ïñéóôåß ôï õðÜñ÷ïí mailbox, èá\n"
-"óáñùèåß áõôüìáôá."
+"Εισάγετε την τοποθεσία του γραμματοκιβωτίου.\n"
+"Αν οριστεί το υπάρχον γραμματοκιβώτιο, θα\n"
+"σαρωθεί αυτόματα."
 
-#: src/mainwindow.c:1741
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mainwindow.c:1989
+#, c-format
 msgid "The mailbox '%s' already exists."
-msgstr "Ôï mailbox `%s' õðÜñ÷åé Þäç"
+msgstr "Το γραμματοκιβώτιο '%s' υπάρχει ήδη."
 
-#: src/mainwindow.c:1746 src/setup.c:51
+#: src/mainwindow.c:1994 src/setup.c:51
 msgid "Mailbox"
-msgstr "Mailbox"
+msgstr "Γραμματοκιβώτιο"
 
-#: src/mainwindow.c:1751 src/setup.c:54
+#: src/mainwindow.c:1999 src/setup.c:54
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
-"Ç äçìéïõñãßá ôïõ mailbox áðÝôõ÷å.\n"
-"ºóùò êÜðïéá áñ÷åßá íá õðÜñ÷ïõí Þäç, Þ äåí Ý÷åôå äéêáßùìá íá ãñÜøåôå åêåß. "
+"Η δημιουργία του γραμματοκιβωτίου απέτυχε.\n"
+"Ίσως κάποια αρχεία να υπάρχουν ήδη, ή δεν έχετε δικαίωμα να γράψετε εκεί."
+
+#: src/mainwindow.c:2281
+msgid "No posting allowed"
+msgstr "Η αποστολή δεν επιτρέπεται"
 
-#: src/mainwindow.c:2106
+#: src/mainwindow.c:2543
 msgid "Sylpheed-Claws - Folder View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws - Προβολή φακέλων"
 
-#: src/mainwindow.c:2142 src/messageview.c:780
+#: src/mainwindow.c:2579 src/messageview.c:442 src/messageview.c:825
 msgid "Sylpheed-Claws - Message View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed-Claws - Προβολή μηνύματος"
+
+#: src/mainwindow.c:2929
+msgid "Mbox import has failed."
+msgstr "Η εισαγωγή του αρχείου mbox απέτυχε."
+
+#: src/mainwindow.c:2938 src/mainwindow.c:2947
+msgid "Export to mbox has failed."
+msgstr "Η εξαγωγή σε αρχείο mbox απέτυχε."
 
-#: src/mainwindow.c:2533 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
+#: src/mainwindow.c:2970 src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
 msgid "Exit"
-msgstr "¸îïäïò"
+msgstr "Έξοδος"
 
-#: src/mainwindow.c:2533
+#: src/mainwindow.c:2970
 msgid "Exit Sylpheed-Claws?"
-msgstr ""
+msgstr "Έξοδος από το Sylpheed-Claws;"
 
-#: src/mainwindow.c:2685
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:3116
 msgid "Folder synchronisation"
-msgstr "ÖéëôñÜñéóìá êáôÜ ôç ëÞøç"
+msgstr "Συγχρονισμός φακέλων"
 
-#: src/mainwindow.c:2686
+#: src/mainwindow.c:3117
 msgid "Do you want to synchronise your folders now?"
-msgstr ""
+msgstr "Θέλετε να συγχρονίσετε τους φακέλους τώρα;"
+
+#: src/mainwindow.c:3118
+msgid "+_Synchronise"
+msgstr "+_Συγχρονισμός"
 
-#: src/mainwindow.c:2948
+#: src/mainwindow.c:3392
 msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
+msgstr "Διαγράφω τα διπλά μηνύματα..."
 
-#: src/mainwindow.c:2982
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mainwindow.c:3426
+#, c-format
 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
 msgid_plural "Deleted %d duplicate messages in %d folders.\n"
-msgstr[0] "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
-msgstr[1] "ÄéáãñÜöù ôá äéðëÜ ìçíýìáôá..."
+msgstr[0] "Διεγράφη %d διπλό μήνυμα σε %d φάκελους.\n"
+msgstr[1] "Διεγράφησαν %d διπλά μηνύματα σε %d φακέλους\n"
 
-#: src/mainwindow.c:3123 src/summaryview.c:4250
+#: src/mainwindow.c:3573 src/summaryview.c:4527
 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
-msgstr ""
+msgstr "Κανόνες επεξεργασίας για εφαρμογή πριν τους κανόνες φακέλων"
 
-#: src/mainwindow.c:3131
+#: src/mainwindow.c:3582
 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
-msgstr ""
+msgstr "Κανόνες επεξεργασίας για εφαρμογή μετά τους κανόνες φακέλων"
 
-#: src/mainwindow.c:3139 src/summaryview.c:4259
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:3591 src/summaryview.c:4538
 msgid "Filtering configuration"
-msgstr "ÄéáâÜæù ôéò ñõèìßóåéò...\n"
+msgstr "Ρυθμίσεις φίλτρων"
+
+#: src/mainwindow.c:3845
+#, c-format
+msgid "not initialized\n"
+msgstr "δεν έχει αρχικοποιηθεί\n"
+
+#: src/mainwindow.c:3857 src/mainwindow.c:3868
+#, c-format
+msgid "selecting folder '%s'\n"
+msgstr "επιλογή φακέλου '%s'\n"
+
+#: src/mainwindow.c:3872
+#, c-format
+msgid "selecting message %d\n"
+msgstr "επιλογή μηνύματος %d\n"
 
-#: src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238 src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240
-#: src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242 src/matcher.c:1243 src/matcher.c:1244
+#: src/matcher.c:1347 src/matcher.c:1348 src/matcher.c:1349 src/matcher.c:1350
+#: src/matcher.c:1351 src/matcher.c:1352 src/matcher.c:1353 src/matcher.c:1354
 msgid "(none)"
-msgstr "(êáíÝíá)"
+msgstr "(κανένα)"
+
+#: src/mbox.c:84
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not open mbox file:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του αρχείου mbox:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/mbox.c:120
+#, c-format
+msgid "Importing from mbox... (%d mails imported)"
+msgstr "Εισαγωγή από το mbox... (εισήχθηκαν %d μηνύματα)"
 
-#: src/message_search.c:108
+#: src/mbox.c:467
 #, fuzzy
+msgid "Overwrite mbox file"
+msgstr "Επιλογή αρχείου mbox"
+
+#: src/mbox.c:468
+msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Αυτό το αρχείο υπάρχει ήδη. Θέλετε να το αντικαταστήσετε;"
+
+#: src/mbox.c:469 src/messageview.c:1106 src/mimeview.c:1390
+#: src/textview.c:2364
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Εγγραφή από πάνω"
+
+#: src/mbox.c:478
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create mbox file:\n"
+"%s\n"
+msgstr ""
+"Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του αρχείου mbox:\n"
+"%s\n"
+
+#: src/mbox.c:482
+msgid "Exporting to mbox..."
+msgstr "Εξαγωγή σε αρχείο mbox..."
+
+#: src/message_search.c:131
 msgid "Find in current message"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ ìçíýìáôïò"
+msgstr "Εύρεση στο τρέχον μήνυμα"
 
-#: src/message_search.c:126
+#: src/message_search.c:149
 msgid "Find text:"
-msgstr ""
+msgstr "Εύρεση κειμένου:"
 
-#: src/message_search.c:141 src/prefs_matcher.c:574 src/summary_search.c:244
+#: src/message_search.c:164 src/prefs_matcher.c:578 src/summary_search.c:297
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "Äéá÷ùñéóìüò ðåæþí/êåöáëáßùí"
+msgstr "Διαχωρισμός πεζών/κεφαλαίων"
 
-#: src/message_search.c:200 src/summary_search.c:377
+#: src/message_search.c:240 src/summary_search.c:505
 msgid "Search failed"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Η αναζήτηση απέτυχε"
 
-#: src/message_search.c:201 src/summary_search.c:378
+#: src/message_search.c:241 src/summary_search.c:506
 msgid "Search string not found."
-msgstr "Ôï êåßìåíï áíáæÞôçóçò äåí âñÝèçêå."
+msgstr "Το κείμενο αναζήτησης δεν βρέθηκε."
 
-#: src/message_search.c:210
-#, fuzzy
+#: src/message_search.c:250
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "¸öôáóá ôçí áñ÷Þ ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôï ôÝëïò;"
+msgstr "Έφτασα την αρχή του μηνύματος. Να συνεχίσω από το τέλος;"
 
-#: src/message_search.c:213
-#, fuzzy
+#: src/message_search.c:253
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "¸öôáóá ôï ôÝëïò ôçò ëßóôáò. Íá óõíå÷ßóù áðü ôçí áñ÷Þ;"
+msgstr "Έφτασα το τέλος του μηνύματος. Να συνεχίσω από την αρχή;"
 
-#: src/message_search.c:216 src/summary_search.c:389
+#: src/message_search.c:256 src/summary_search.c:517
 msgid "Search finished"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç ôåëåßùóå"
+msgstr "Η αναζήτηση τελείωσε"
 
-#: src/messageview.c:160
+#: src/messageview.c:159
 msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/Áñ÷åßï/Êëåßóéìï"
+msgstr "/_Αρχείο/_Κλείσιμο"
 
-#: src/messageview.c:272
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:276
 msgid "/_View/Show all _headers"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñïõò êåöáëßäáò"
+msgstr "/_Προβολή/_Εμφάνιση όλων των κεφαλίδων"
 
-#: src/messageview.c:275
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:279
 msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Óýíèåóç íÝïõ ìçíýìáôïò"
+msgstr "/_Μήνυμα/Σύνθεση _νέου μηνύματος"
 
-#: src/messageview.c:289
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:293
 msgid "/_Message/Redirec_t"
-msgstr "/ÌÞíõìá/Åðáí-åðåîåñãáóßá"
+msgstr "/_Μήνυμα/Αναμε_τάδοση"
 
-#: src/messageview.c:308
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:310
 msgid "/_Tools/Create processing rule"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας"
 
-#: src/messageview.c:310
+#: src/messageview.c:312
 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/_Αυτόματα"
 
-#: src/messageview.c:312
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:314
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/από τον απο_στολέα"
 
-#: src/messageview.c:314
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:316
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/από τον _παραλήπτη"
 
-#: src/messageview.c:316
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:318
 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅíçìÝñùóç äïìÞò êáôáëüãùí"
-
-#: src/messageview.c:440
-msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr ""
+msgstr "/_Εργαλεία/Δημιουργία κανόνα επεξεργασίας/από το _θέμα"
 
-#: src/messageview.c:545
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:547
 msgid "<No Return-Path found>"
-msgstr "Äåí âñÝèçêå õðïãñáöÞ"
+msgstr "<Δε βρέθηκε διαδρομή επιστροφής>"
 
-#: src/messageview.c:553
+#: src/messageview.c:555
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is\n"
@@ -5631,355 +5756,376 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:559 src/messageview.c:577
-#, fuzzy
-msgid "_Send"
-msgstr "ÁðïóôïëÞ"
-
-#: src/messageview.c:560 src/messageview.c:577
-msgid "+_Don't Send"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:562 src/messageview.c:579
+msgid "_Don't Send"
+msgstr "Να _μην αποσταλεί"
 
-#: src/messageview.c:573
+#: src/messageview.c:575
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
 "officially addressed to you.\n"
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα ζητάει ειδοποίηση ανάγνωσης αλλά σύμφωνα με\n"
+"τις κεφαλίδες 'Προς:' και 'Αντίγραφο:' δεν έχει σταλεί σε\n"
+"εσάς επισήμως.\n"
+"Προτείνεται να μην στείλετε την ειδοποίηση ανάγνωσης."
 
-#: src/messageview.c:1040 src/mimeview.c:1459 src/summaryview.c:3617
-#: src/summaryview.c:3620 src/textview.c:2166
-msgid "Save as"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
+#: src/messageview.c:787 src/procmime.c:823
+#, c-format
+msgid "Couldn't decrypt: %s"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η αποκρυπτογράφηση: %s"
 
-#: src/messageview.c:1045 src/mimeview.c:1332 src/textview.c:2178
-msgid "Overwrite"
-msgstr "ÅããñáöÞ áðü ðÜíù"
+#: src/messageview.c:1101 src/mimeview.c:1528 src/summaryview.c:3871
+#: src/summaryview.c:3874 src/textview.c:2352
+msgid "Save as"
+msgstr "Αποθήκευση ως"
 
-#: src/messageview.c:1046
+#: src/messageview.c:1107
 msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
+msgstr "Εγγραφή πάνω από το υπάρχον αρχείο;"
 
-#: src/messageview.c:1054 src/summaryview.c:3637 src/summaryview.c:3640
-#: src/summaryview.c:3655
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:1115 src/summaryview.c:3891 src/summaryview.c:3894
+#: src/summaryview.c:3909
+#, c-format
 msgid "Can't save the file '%s'."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá äéáãñÜøù ôïí êáôÜëïãï `%s'."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του αρχείου '%s'."
 
-#: src/messageview.c:1132
+#: src/messageview.c:1198
 msgid "This message asks for a return receipt."
-msgstr ""
+msgstr "Αυτό το μήνυμα ζητάει ειδοποίηση ανάγνωσης."
 
-#: src/messageview.c:1133
+#: src/messageview.c:1199
 msgid "Send receipt"
-msgstr ""
+msgstr "Αποστολή απόδειξης"
 
-#: src/messageview.c:1173
+#: src/messageview.c:1239
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved,\n"
 "and has been deleted from the server."
 msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί μερικώς,\n"
+"και έχει διαγραφεί από τον διακομιστή."
 
-#: src/messageview.c:1179
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:1245
+#, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s."
-msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, íá áðïññéöèåß;"
+msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί μερικώς·\n"
+"είναι %s."
 
-#: src/messageview.c:1183 src/messageview.c:1205
+#: src/messageview.c:1249 src/messageview.c:1271
 msgid "Mark for download"
-msgstr ""
+msgstr "Σημείωση για λήψη"
 
-#: src/messageview.c:1184 src/messageview.c:1196
+#: src/messageview.c:1250 src/messageview.c:1262
 msgid "Mark for deletion"
-msgstr ""
+msgstr "Σημείωση για διαγραφή"
 
-#: src/messageview.c:1189
+#: src/messageview.c:1255
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be downloaded."
 msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί μερικώς·\n"
+"είναι %s και θα ληφθεί."
 
-#: src/messageview.c:1194 src/messageview.c:1207
-#: src/prefs_filtering_action.c:153
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1260 src/messageview.c:1273
+#: src/prefs_filtering_action.c:154
 msgid "Unmark"
-msgstr "Ó÷üëéá"
+msgstr "Αποσημείωση"
 
-#: src/messageview.c:1200
+#: src/messageview.c:1266
 #, c-format
 msgid ""
 "This message has been partially retrieved;\n"
 "it is %s and will be deleted."
 msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα έχει ληφθεί μερικώς·\n"
+"είναι %s και θα διαγραφεί."
 
-#: src/messageview.c:1276
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1342
 msgid "Return Receipt Notification"
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá âÜëù óôçí ïõñÜ ôï ìÞíõìá."
+msgstr "Αποστολή επιβεβαίωσης ανάγνωσης"
 
-#: src/messageview.c:1277
+#: src/messageview.c:1343
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
+"Αυτό το μήνυμα στάλθηκε σε μερικούς λογαριασμούς σας.\n"
+"Παρακαλώ επιλέξτε ποιόν λογαριασμό θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε "
+"την ειδοποίηση ανάγνωσης:"
 
-#: src/messageview.c:1281
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1347
 msgid "_Send Notification"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Απο_στολή βεβαίωσης"
 
-#: src/messageview.c:1281
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1347
 msgid "+_Cancel"
-msgstr "Áêýñùóç"
+msgstr "+_Άκυρο"
 
-#: src/messageview.c:1344 src/summaryview.c:3690
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:1410 src/summaryview.c:3946
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò:\n"
-"(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+"Εισάγετε την γραμμή εντολής για την εκτύπωση:\n"
+"(Το '%s' θα αντικατασταθεί με το όνομα αρχείου)"
 
-#: src/messageview.c:1350 src/summaryview.c:3696
-#, fuzzy, c-format
+#: src/messageview.c:1416 src/summaryview.c:3952
+#, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
 "'%s'"
 msgstr ""
-"Ç ãñáììÞ åíôïëÞò åêôýðùóçò åßíáé Üêõñç:\n"
-"`%s'"
+"Η εντολή εκτύπωσης είναι άκυρη:\n"
+"'%s'"
 
-#: src/messageview.c:1361 src/summaryview.c:3669
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:1427 src/summaryview.c:3923
 msgid "Cannot print: the message doesn't contain text."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ìÞíõìá óôá åîåñ÷üìåíá."
+msgstr "Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση: το μήνυμα δεν περιέχει κείμενο."
+
+#: src/messageview.c:1638 src/messageview.c:1644 src/summaryview.c:3342
+#: src/summaryview.c:5237
+#, fuzzy
+msgid "An error happened while learning.\n"
+msgstr "Σφάλμα κατά το άνοιγμα του ημερολογίου"
 
-#: src/mh.c:405
+#: src/mh.c:427
 #, c-format
 msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá áíôéãñÜøù ôï ìÞíõìá %s óôï %s\n"
+msgstr "δεν μπορώ να αντιγράψω το μήνυμα %s στο %s\n"
+
+#: src/mh.c:498
+msgid "Moving messages..."
+msgstr "Μετακίνηση μηνυμάτων..."
 
 #: src/mh_gtk.c:59
-#, fuzzy
 msgid "/Remove _mailbox..."
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
+msgstr "/Διαγραφή _γραμματοκιβωτίου..."
 
 #: src/mh_gtk.c:323
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox '%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
-"Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï mailbox `%s' ;\n"
-"(Ôá ìçíýìáôá ÄÅÍ óâÞíïíôáé áðü ôïí äßóêï)"
+"Σίγουρα να διαγραφεί το γραμματοκιβώτιο '%s' ;\n"
+"(Τα μηνύματα ΔΕΝ σβήνονται από τον δίσκο)"
 
 #: src/mh_gtk.c:325
-#, fuzzy
 msgid "Remove mailbox"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ mailbox"
+msgstr "Αφαίρεση γραμματοκιβωτίου"
+
+#: src/mh_gtk.c:326
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Διαγραφή"
 
-#: src/mimeview.c:154
+#: src/mimeview.c:158
 msgid "/_Open"
-msgstr "/¶íïéãìá"
+msgstr "/_Άνοιγμα"
 
-#: src/mimeview.c:155
+#: src/mimeview.c:159
 msgid "/Open _with..."
-msgstr "/¶íïéãìá ìå..."
+msgstr "/Άνοιγμα _με..."
 
-#: src/mimeview.c:156
+#: src/mimeview.c:160
 msgid "/_Display as text"
-msgstr "/ÅìöÜíéóç óáí êåßìåíï"
+msgstr "/_Εμφάνιση σαν κείμενο"
 
-#: src/mimeview.c:157 src/summaryview.c:459
+#: src/mimeview.c:161 src/summaryview.c:478
 msgid "/_Save as..."
-msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+msgstr "/_Αποθήκευση ως..."
 
-#: src/mimeview.c:158
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:162
 msgid "/Save _all..."
-msgstr "/ÁðïèÞêåõóç ùò..."
+msgstr "/Αποθήκευση _όλων..."
 
-#: src/mimeview.c:197
+#: src/mimeview.c:201
 msgid "MIME Type"
-msgstr "Ôýðïò MIME"
+msgstr "Τύπος MIME"
 
-#: src/mimeview.c:678
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:702
 msgid "Check signature"
-msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
+msgstr "Έλεγχος υπογραφής"
 
-#: src/mimeview.c:683 src/mimeview.c:688 src/mimeview.c:693
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:707 src/mimeview.c:712 src/mimeview.c:717
 msgid "View full information"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
+msgstr "Προβολή όλων των πληροφοριών"
 
-#: src/mimeview.c:698 src/mimeview.c:702
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:722 src/mimeview.c:726
 msgid "Check again"
-msgstr "Ç áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å"
+msgstr "Έλεγχος ξανά"
 
-#: src/mimeview.c:711
+#: src/mimeview.c:735
 msgid "Click the icon or hit 'C' to check it."
-msgstr ""
+msgstr "Επιλέξτε το εικονίδιο ή πατήστε 'C' για να το ελέγξετε."
 
-#: src/mimeview.c:716
+#: src/mimeview.c:740
 msgid "Timeout checking the signature. Click the icon or hit 'C' to try again."
 msgstr ""
+"Λήξη χρονικού ορίου για τον έλεγχο της υπογραφής. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ή "
+"πατήστε 'C' για να προσπαθήσετε ξανά."
 
-#: src/mimeview.c:926
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:950
 msgid "Checking signature..."
-msgstr "/¸ëåã÷ïò õðïãñáöÞò"
+msgstr "Έλεγχος υπογραφής..."
 
-#: src/mimeview.c:968
+#: src/mimeview.c:992
 msgid "Go back to email"
-msgstr ""
+msgstr "Επιστροφή στο μήνυμα"
 
-#: src/mimeview.c:1259 src/mimeview.c:1340 src/mimeview.c:1519
-#: src/mimeview.c:1552
+#: src/mimeview.c:1317 src/mimeview.c:1398 src/mimeview.c:1574
+#: src/mimeview.c:1607
 msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Äåí ìðïñþ íá áðïèçêåýóù ôï ôìÞìá ôïõ ðïëõôìçìáôéêïý ìçíýìáôïò"
+msgstr "Δεν μπορώ να αποθηκεύσω το τμήμα του πολυτμηματικού μηνύματος."
 
-#: src/mimeview.c:1329 src/textview.c:2176
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:1387 src/textview.c:2362
+#, c-format
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
-msgstr "ÅããñáöÞ ðÜíù áðü ôï õðÜñ÷ïí áñ÷åßï;"
+msgstr "Θέλετε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο '%s';"
 
-#: src/mimeview.c:1367
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:1425
 msgid "Select destination folder"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êáôáëüãïõ"
+msgstr "Επιλογή φακέλου προορισμού"
 
-#: src/mimeview.c:1374
+#: src/mimeview.c:1432
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory."
-msgstr ""
+msgstr "Το '%s' δεν είναι κατάλογος."
 
-#: src/mimeview.c:1566
+#: src/mimeview.c:1636
 msgid "Open with"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+msgstr "Άνοιγμα με"
 
-#: src/mimeview.c:1567
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:1637
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "('%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"ÅéóÜãåôå ôçí ãñáììÞ åíôïëÞò ãéá ôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ:\n"
-"(Ôï `%s' èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+"Εισάγετε την γραμμή εντολής για το άνοιγμα του αρχείου:\n"
+"(Το '%s' θα αντικατασταθεί με το όνομα αρχείου)"
 
-#: src/news.c:220
+#: src/news.c:255
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "äçìéïõñãþ NNTP óýíäåóç óôï %s:%d ...\n"
+msgstr "δημιουργώ NNTP σύνδεση στο %s:%d ...\n"
+
+#: src/news.c:328
+msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the News server."
+msgstr ""
+"Το Sylpheed-Claws απαιτεί πρόσβαση στο δίκτυο προκειμένου να επικοινωνήσει "
+"με τον διακομιστή νέων."
 
-#: src/news.c:308
+#: src/news.c:345
 #, c-format
 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Ç NNTP óýíäåóç óôï %s:%d äéáêüðçêå. Åðáíáóýíäåóç...\n"
+msgstr "Η NNTP σύνδεση στο %s:%d διακόπηκε. Επανασύνδεση...\n"
 
-#: src/news.c:438
-#, fuzzy
+#: src/news.c:475
 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
+msgstr "δεν ήταν δυνατή η λήψη της λίστας ομάδων συζητήσεων\n"
 
-#: src/news.c:551
+#: src/news.c:588
 msgid "can't post article.\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá óôåßëù ôï Üñèñï.\n"
+msgstr "δεν μπορώ να στείλω το άρθρο.\n"
 
-#: src/news.c:577
+#: src/news.c:614
 #, c-format
 msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù ôï Üñèñï %d\n"
+msgstr "δεν μπορώ να λάβω το άρθρο %d\n"
 
-#: src/news.c:626
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news.c:663
+#, c-format
 msgid "can't select group: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá åðéëÝîù ôçí ïìÜäá %s\n"
+msgstr "δεν είναι δυνατή η επιλογή της ομάδας: %s\n"
 
-#: src/news.c:854
+#: src/news.c:888
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ïñßóù ôçí ïìÜäá: %s\n"
+msgstr "δεν μπορώ να ορίσω την ομάδα: %s\n"
 
-#: src/news.c:862
+#: src/news.c:897
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç áêïëïõèßá Üñèñùí: %d - %d\n"
+msgstr "μη έγκυρη ακολουθία άρθρων: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:882
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news.c:917
+#, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+msgstr "σφάλμα κατά την λήψη του %s.\n"
 
-#: src/news.c:900
+#: src/news.c:935
 #, fuzzy, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
+msgstr "Το ψευδώνυμο είναι σε χρήση"
 
-#: src/news.c:904 src/news.c:989
+#: src/news.c:942 src/news.c:1035
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xover\n"
+msgstr "δεν μπορώ να λάβω xover\n"
 
-#: src/news.c:913 src/news.c:999
+#: src/news.c:952 src/news.c:1047
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xover.\n"
+msgstr "συνέβη σφάλμα καθώς λάμβανα xover.\n"
 
-#: src/news.c:919 src/news.c:1012
+#: src/news.c:959 src/news.c:1061
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+msgstr "μη έγκυρη γραμμή xover: %s\n"
 
-#: src/news.c:934 src/news.c:953 src/news.c:1031 src/news.c:1066
+#: src/news.c:976 src/news.c:997 src/news.c:1080 src/news.c:1112
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá ëÜâù xhdr\n"
+msgstr "δεν μπορώ να λάβω xhdr\n"
 
-#: src/news.c:943 src/news.c:962 src/news.c:1043 src/news.c:1078
+#: src/news.c:986 src/news.c:1007 src/news.c:1093 src/news.c:1125
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "óõíÝâç óöÜëìá êáèþò ëÜìâáíá xhdr.\n"
+msgstr "συνέβη σφάλμα καθώς λάμβανα xhdr.\n"
 
-#: src/news.c:985
+#: src/news.c:1031
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr "ëáìâÜíù xover %d - %d óôï %s...\n"
+msgstr "λαμβάνω xover %d - %d στο %s...\n"
 
-#: src/news_gtk.c:51
+#: src/news_gtk.c:52
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
+msgstr "/_Συνδρομή σε ομάδα συζητήσεων / νέων..."
 
-#: src/news_gtk.c:52
-#, fuzzy
+#: src/news_gtk.c:53
 msgid "/_Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "/ÓõíäñïìÞ óå newsgroup..."
+msgstr "/_Κατάργηση Συνδρομής από ομάδα συζητήσεων / νέων"
 
-#: src/news_gtk.c:201
-#, fuzzy, c-format
+#: src/news_gtk.c:223
+#, c-format
 msgid "Really unsubscribe newsgroup '%s'?"
-msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß ôï newsgroup `%s';"
+msgstr "Να γίνει ακύρωση συνδρομής από την ομάδα συζητήσεων / νέων '%s';"
 
-#: src/news_gtk.c:202
-#, fuzzy
+#: src/news_gtk.c:224
 msgid "Unsubscribe newsgroup"
-msgstr "ÓõíäñïìÞ óôï newsgroup"
+msgstr "Κατάργηση Συνδρομής από ομάδα συζητήσεων / νέων"
+
+#: src/news_gtk.c:225
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "_Κατάργηση συνδρομής"
 
 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:118
-#, fuzzy
 msgid "ClamAV: scanning message..."
-msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
+msgstr "ClamAV: έλεγχος μηνύματος..."
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:249
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:222
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:251
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:214
 msgid "Clam AntiVirus"
-msgstr ""
+msgstr "Clam AntiVirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:254
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:256
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
@@ -5987,51 +6133,60 @@ msgid ""
 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
 "saved in a specially designated folder.\n"
 "\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Clam AntiVirus"
 msgstr ""
+"Αυτό το πρόσθετο χρησιμοποιεί το Clam AntiVirus για να ελέγξει όλα τα "
+"μηνύματα που λαμβάνονται από IMAP, τοπικούς ή POP λογαριασμούς.\n"
+"\n"
+"Όταν βρεθεί κάποιο μολυσμένο από ιό συνημμένο, μπορεί είτε να διαγραφεί, "
+"είτε να αποθηκευτεί σε έναν ειδικό φάκελο.\n"
+"\n"
+"Οι επιλογές του βρίσκονται στο /Ρυθμίσεις/Προτιμήσεις/Πρόσθετα/Clam AntiVirus"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:95
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:96
 msgid "Enable virus scanning"
-msgstr ""
+msgstr "Ενεργοποίηση ελέγχου για ιούς"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:101
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:97
 msgid "Scan archive contents"
-msgstr ""
+msgstr "Έλεγχος συμπιεσμένων αρχείων"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:114
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:106
 msgid "Maximum attachment size"
-msgstr ""
+msgstr "Μέγιστο μέγεθος συνημμένου"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:124
-#, fuzzy
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:117
+msgid "Message attachments larger than this will not be scanned"
+msgstr "Συνημμένα μεγαλύτερα από αυτό δεν θα ελέγχονται"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:121
 msgid "MB"
-msgstr "M"
+msgstr "MB"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Save infected messages"
-msgstr "ËáìâÜíù ôá íÝá ìçíýìáôá"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:130
+msgid "Save infected mail in"
+msgstr "Αποθήκευση μολυσμένων μηνυμάτων στο"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:135
-msgid "Save mails that contain viruses"
-msgstr ""
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:134
+msgid "Save mail that contains viruses"
+msgstr "Αποθήκευση μηνυμάτων που περιέχουν ιούς"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:145
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:335
-#, fuzzy
-msgid "Save folder"
-msgstr "ÍÝïò êáôÜëïãïò"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
+msgid ""
+"Folder for storing infected mail. Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr ""
+"Φάκελος για την αποθήκευση μολυσμένων μηνυμάτων. Αφήστε το κενό για να "
+"χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο φάκελο απορριμμάτων"
 
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:154
-#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:161
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:344
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:351
-msgid "Leave empty to use the default trash folder"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:151
+msgid "Click this button to select a folder for storing infected mail"
 msgstr ""
+"Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το φάκελο που θα αποθηκεύεται η "
+"μολυσμένη αλληλογραφία"
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:74
-#, fuzzy
 msgid "Demo"
-msgstr "/ÄéáãñáöÞ"
+msgstr "Επίδειξη"
 
 #: src/plugins/demo/demo.c:79
 msgid ""
@@ -6043,7 +6198,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:76
 msgid "Dillo Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Περιηγητής Ιστοσελίδων Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:116
 msgid "Do not load remote links in mails"
@@ -6051,7 +6206,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:122
 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
-msgstr ""
+msgstr "Ισοδυναμεί με την επιλογή '--local' του Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
@@ -6059,150 +6214,148 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:133
 msgid "Full window mode (hide controls)"
-msgstr ""
+msgstr "Λειτουργία πλήρους παραθύρου (απόκρυψη στοιχείων ελέγχου)"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:139
 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
-msgstr ""
+msgstr "Ισοδυναμεί με την επιλογή '--fullwindow' του Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:193
 msgid "Dillo HTML Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Εφαρμογή προβολής HTML Dillo"
 
 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:198
-msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
+msgid ""
+"This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/Dillo Browser"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:99 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:94
 msgid "Passphrase"
-msgstr "ÊùäéêÞ öñÜóç"
+msgstr "Φράση πρόσβασης"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:258
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:260
 msgid "[no user id]"
-msgstr "[÷ùñßò user id]"
+msgstr "[χωρίς user id]"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:272
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:274
+#, c-format
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sPlease enter the passphrase for:</"
 "span>\n"
 "\n"
 "%.*s\n"
 msgstr ""
-"%sÐáñáêáëþ åéóÜãåôå ôçí êùäéêÞ öñÜóç ãéá:\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">%sΠαρακαλώ εισάγετε τη φράση πρόσβασης "
+"για το:</span>\n"
 "\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+"%.*s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:275
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/passphrase.c:277
 msgid "Bad passphrase.\n"
-msgstr ""
-"ËÜèïò êùäéêÞ öñÜóç! ÎáíáðñïóðáèÞóôå...\n"
-"\n"
+msgstr "Λάθος φράση πρόσβασης.\n"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:92
 msgid "Automatically check signatures"
-msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
+msgstr "Αυτόματος έλεγχος υπογραφών"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:102
 msgid "Store passphrase in memory"
-msgstr ""
+msgstr "Αποθήκευση φράσης πρόσβασης στη μνήμη"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:108
-#, fuzzy
 msgid "Expire after"
-msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
+msgstr "Λήγει μετά"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:123
 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
 msgstr ""
+"Ορίζοντας το σε '0' η φράση πρόσβασης θα αποθηκεύεται για όλη τη σύνοδο"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:128 src/prefs_receive.c:170
 msgid "minute(s)"
-msgstr "ëåðôÜ"
+msgstr "λεπτά"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:138
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:145
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr "ÅìöÜíéóç åéäïðïßçóçò êáôÜ ôçí åêêßíçóç áí ôï GnuPG äåí ëåéôïõñãåß"
+msgstr "Εμφάνιση ειδοποίησης κατά την εκκίνηση αν το GnuPG δεν λειτουργεί"
 
 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:235
 msgid "Sign key"
-msgstr "Êëåéäß õðïãñáöÞò"
+msgstr "Κλειδί υπογραφής"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:268
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:248
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr "×Þóç ðñïêáèïñéóìÝíïõ êëåéäéïý GnuPG"
+msgstr "Χρήση προεπιλεγμένου κλειδιού GnuPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:275
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:259
 msgid "Select key by your email address"
-msgstr "ÅðéëïãÞ êëåéäéïý ìå âÜóç ôçí email äéåýèõíóç"
+msgstr "Επιλογή κλειδιού με βάση την διεύθυνση αλληλογραφίας"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:282
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:270
 msgid "Specify key manually"
-msgstr "Ïñßóôå ìå ôï ÷Ýñé ôï êëåéäß"
+msgstr "Ορίστε με το χέρι το κλειδί"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:289
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:280
 msgid "User or key ID:"
-msgstr "×ñÞóôçò Þ key ID:"
+msgstr "Χρήστης ή key ID:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:464
+#: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:454
 msgid "GPG"
-msgstr ""
+msgstr "GPG"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:106
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:107
+#, c-format
 msgid "Please select key for '%s'"
-msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êëåéäß ãéá `%s'"
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε ένα κλειδί για το '%s'"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:109
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:110
+#, c-format
 msgid "Collecting info for '%s' ... %c"
-msgstr "ÓõëëÝãù ðëçñïöïñßåò ãéá `%s' ... %c"
+msgstr "Συλλογή πληροφοριών για το '%s' ... %c"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:304
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:310
 msgid "Select Keys"
-msgstr "ÅðÝëåîå êëåéäéÜ"
+msgstr "Επέλεξε κλειδιά"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:331
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:337
 msgid "Key ID"
 msgstr "Key ID"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:334
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:340
 msgid "Val"
-msgstr "ÔéìÞ"
+msgstr "Τιμή"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:355
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:361
 msgid "Select"
-msgstr "ÅðéëïãÞ"
+msgstr "Επιλογή"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:356 src/prefs_other.c:260
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:362 src/prefs_other.c:271
 msgid "Other"
-msgstr "¶ëëá"
+msgstr "Άλλα"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:357
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:363
 msgid "Don't encrypt"
-msgstr "Ìçí ðáñáëÜâåéò"
+msgstr "Όχι κρυπτογράφηση"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:502
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:508
 msgid "Add key"
-msgstr "ÐñïóèÞêç êëåéäéïý"
+msgstr "Προσθήκη κλειδιού"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:503
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:509
 msgid "Enter another user or key ID:"
-msgstr "ÅéóáãùãÞ Üëëïõ ÷ñÞóôç Þ key ID\n"
+msgstr "Εισαγωγή άλλου χρήστη ή key ID:"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:519
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:525
 msgid "Trust key"
-msgstr ""
+msgstr "Εμπιστοσύνη κλειδιού"
 
-#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:520
+#: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:526
 msgid ""
 "The selected key is not fully trusted.\n"
 "If you choose to encrypt the message with this key you don't\n"
@@ -6210,270 +6363,467 @@ msgid ""
 "Do you trust it enough to use it anyway?"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:124
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:125
 msgid "Undefined"
-msgstr ""
+msgstr "Αόριστο"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:126 src/prefs_receive.c:209
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:127 src/prefs_receive.c:199
 #: src/prefs_send.c:170
-#, fuzzy
 msgid "Never"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò"
+msgstr "Ποτέ"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:128
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:129
 msgid "Marginal"
-msgstr ""
+msgstr "Οριακό"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:132
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:133
 msgid "Ultimate"
-msgstr "×ùñßò ôßôëï"
+msgstr "Έσχατο"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
-#, fuzzy
-msgid "The signature can't be checked - GPG error."
-msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí Ý÷åé Ýëåã÷èåß áêüìá.\n"
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
+#, c-format
+msgid "The signature can't be checked - %s"
+msgstr "Η υπογραφή δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί - %s"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:212
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:175
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:222
 msgid "The signature has not been checked."
-msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí Ý÷åé Ýëåã÷èåß áêüìá.\n"
+msgstr "Η υπογραφή δεν έχει ελεγχθεί."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:186
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:181 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:183
+msgid "PGP Core: Can't get key - no gpg-agent running."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:196
+#, c-format
 msgid "Good signature from %s."
-msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Έγκυρη υπογραφή από τον/την %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:202
+#, c-format
 msgid "Good signature (untrusted) from %s."
-msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Έγκυρη υπογραφή (όχι έμπιστη) από τον/την %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:197
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
+#, c-format
 msgid "Expired signature from %s."
-msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Ληγμένη υπογραφή από τον/την %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:200
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:210
 #, c-format
 msgid "Expired key from %s."
-msgstr ""
+msgstr "Ληγμένο κλειδί από τον/την %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:203
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:213
+#, c-format
 msgid "Bad signature from %s."
-msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Εσφαλμένη υπογραφή από τον/την %s."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:207
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:217
+#, c-format
 msgid "Key 0x%s not available to verify this signature."
-msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äçìüóéï êëåéäß ãéá íá åîáêñéâþóù áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ"
+msgstr ""
+"Το κλειδί 0x%s δεν είναι διαθέσιμο για να εξακριβώσω αυτή την υπογραφή."
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:249
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:259
+#, c-format
 msgid "Signature made using %s key ID %s\n"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
+msgstr "Υπογραφή δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το %s κλειδί %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:256
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
+#, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\" (Trust: %s)\n"
-msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Έγκυρη υπογραφή από τον/την \"%s\" (Εμπιστοσύνη: %s)\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:261
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:271
+#, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\"\n"
-msgstr "ÁðïäåêôÞ õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Ληγμένη υπογραφή από τον/την \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:266
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:276
+#, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\"\n"
-msgstr "ËÜèïò õðïãñáöÞ áðü \"%s\""
+msgstr "Εσφαλμένη υπογραφή από τον/την \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:277
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:287
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr "åðßóçò ãíùóôüò ùò \"%s\"\n"
+msgstr "επίσης γνωστός ως \"%s\"\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:283
-#, fuzzy, c-format
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:293
+#, c-format
 msgid "Primary key fingerprint: %s\n"
-msgstr "Áðïôýðùìá êëåéäéïý: %s\n"
+msgstr "Αποτύπωμα πρωτεύοντος κλειδιού: %s\n"
 
-#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:449
-#, fuzzy
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:298
+#, c-format
+msgid "WARNING: Signer's address \"%s\" does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:304
+#, c-format
+msgid "Verified signer's address is \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:348
+#, c-format
+msgid "Couldn't get data from message, %s"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη δεδομένων από το μήνυμα %s"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:364
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Couldn't initialize data, %s"
+msgstr "δεν έχει αρχικοποιηθεί\n"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:480
+#, c-format
+msgid "Private key not found (%s)"
+msgstr "Δεν βρέθηκε το προσωπικό κλειδί (%s)"
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:488
+msgid "Private key specification is ambiguous"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:498
+#, c-format
+msgid "Error setting private key: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:534
+#, c-format
+msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' isn't installed properly."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:540
+#, c-format
+msgid ""
+"Gpgme protocol '%s' is unusable: Engine '%s' version %s is installed, but "
+"version %s is required.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:548
+#, c-format
+msgid "Gpgme protocol '%s' is unusable (unknown problem)"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:564
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
-"Ôï GnuPG äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óùóôÜ.\n"
-"Áðåíåñãïðïéåßôáé ç õðïóôÞñéîç OpenPGP."
+"Το GnuPG δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ή χρειάζεται αναβάθμιση.\n"
+"Απενεργοποιείται η υποστήριξη OpenPGP."
 
 #: src/plugins/pgpcore/plugin.c:59
 msgid "PGP/Core"
-msgstr ""
+msgstr "PGP/Core"
 
 #: src/plugins/pgpcore/plugin.c:64
 msgid ""
-"This plugin handles PGP core operations. It is used by other\n"
-"plugins, like PGP/Mime.\n"
+"This plugin handles PGP core operations, it is used by other plugins, like "
+"PGP/Mime.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/GPG and /"
+"Configuration/[Account Preferences]/Plugins/GPG\n"
 "\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
+"\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:236 src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:384
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't get text data."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη μέρους του μηνύματος."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:254
+msgid "Couldn't convert text data to any sane charset."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:377
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't parse mime part."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η λήψη μέρους του μηνύματος."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:407 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:332
+#, c-format
+msgid "Couldn't open decrypted file %s"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του αποκρυπτογραφημένου αρχείου %s"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:437
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't scan decrypted file."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:445
 #, fuzzy
+msgid "Couldn't scan decrypted file parts."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:499
+msgid "Couldn't create temporary file."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία προσωρινού αρχείου."
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:533 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:479
+#, c-format
+msgid "Data signing failed, %s"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:551 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:504
+#, c-format
+msgid "Data signing failed due to invalid signer: %s"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:560 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:513
+msgid "Data signing failed, no results."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:572 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:525
+msgid "Data signing failed, no contents."
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:635 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:583
+#, c-format
+msgid "Couldn't add GPG key %s, %s"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:656 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:611
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file, %s"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία προσωρινού αρχείου, %s"
+
+#: src/plugins/pgpinline/pgpinline.c:681 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:637
+#, c-format
+msgid "Encryption failed, %s"
+msgstr "Η κρυπτογράφηση απέτυχε, %s"
+
+#: src/plugins/pgpinline/plugin.c:57
 msgid "PGP/inline"
-msgstr "äåí ðåñéÝ÷åé"
+msgstr "PGP/Μέσα στο μήνυμα"
 
 #: src/plugins/pgpinline/plugin.c:62
 msgid ""
-"This plugin enables signature verification of digitally signed messages, and "
-"decryption of encrypted messages. \n"
+"This plugin handles the deprecated Inline method of signing and/or "
+"encrypting mails. You can decrypt mails, verify signatures or sign and "
+"encrypt your own mails.\n"
+"\n"
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
+"The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
 "\n"
-"It also lets you send signed and encrypted messages."
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
 msgstr ""
 
 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:56
-#, fuzzy
 msgid "PGP/MIME"
-msgstr "MIME"
+msgstr "PGP/MIME"
 
 #: src/plugins/pgpmime/plugin.c:61
 msgid ""
 "This plugin handles PGP/MIME signed and/or encrypted mails. You can decrypt "
 "mails, verify signatures or sign and encrypt your own mails.\n"
 "\n"
+"It can be selected as the Default Privacy System in /Configuration/[Account "
+"Preferences]/Privacy and when composing a message from /Options/Privacy "
+"System\n"
+"\n"
 "The plugin uses the GPGME library as a wrapper for GnuPG.\n"
 "\n"
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:191
+msgid "Signature boundary not found."
+msgstr "Δε βρέθηκε το όριο της υπογραφής."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:309
+#, c-format
+msgid "Couldn't initialize GPG context, %s"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:183
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:351
+msgid "Couldn't parse decrypted file."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αποκρυπτογραφημένου αρχείου."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:357
 #, fuzzy
+msgid "Couldn't parse decrypted file parts."
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου."
+
+#: src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:403 src/plugins/pgpmime/pgpmime.c:442
+#, c-format
+msgid "Couldn't create temporary file: %s"
+msgstr "Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του προσωρινού αρχείου: %s"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:152
+msgid "Spamassassin plugin couldn't connect to spamd.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:192
+msgid "Spamassassin plugin is disabled by its preferences.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:197
 msgid "SpamAssassin: filtering message..."
-msgstr "áðïèÞêåõóç óôáëìÝíïõ ìçíýìáôïò...\n"
+msgstr "SpamAssasin: Φιλτράρισμα μηνύματος..."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:330
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:457
-msgid "SpamAssassin"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:303
+msgid ""
+"Sylpheed-Claws needs network access in order to feed this mail(s) to the "
+"remote learner."
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:335
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:464
+msgid "Spamassassin plugin is loaded but disabled by its preferences.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:492
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:549
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:497
 msgid ""
-"This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
-"account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
-"Server (spamd) running somewhere.\n"
+"This plugin can check all messages that are received from an IMAP, LOCAL or "
+"POP account for spam using a SpamAssassin server. You will need a "
+"SpamAssassin Server (spamd) running somewhere.\n"
 "\n"
-"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
-"special folder.\n"
+"It can also be used for marking messages as Ham or Spam.\n"
 "\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved in a "
+"specially designated folder.\n"
+"\n"
+"Options can be found in /Configuration/Preferences/Plugins/SpamAssassin"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:80
-#, fuzzy
-msgid "Disabled"
-msgstr "Áðüññéøç"
-
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:81
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:85
 msgid "Localhost"
-msgstr ""
+msgstr "Localhost"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:82
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:86
 msgid "TCP"
-msgstr ""
+msgstr "TCP"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:83
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:87
 msgid "Unix Socket"
-msgstr ""
+msgstr "Unix Socket"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:210
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:235
+msgid "Enable SpamAssassin plugin"
+msgstr "Ενεργοποίηση προσθέτου SpamAssassin"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:239
 msgid "Transport"
-msgstr ""
+msgstr "Μεταφορά"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
-msgid "spamd"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:251
+msgid "Type of transport"
+msgstr "Τύπος μεταφοράς"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:248
-msgid "Port of spamd server"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
+msgid "User"
+msgstr "Χρήστης"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:252
-msgid ":"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:280
+msgid "User to use with spamd server"
+msgstr "Θύρα του εξυπηρετητή spamd"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:283
+msgid "spamd"
+msgstr "spamd"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:260
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:301
 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
 msgstr ""
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:266
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:312
+msgid "Port of spamd server"
+msgstr "Θύρα του εξυπηρετητή spamd"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:318
 msgid "Path of Unix socket"
-msgstr ""
+msgstr "Διαδρομή του unix socket"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:275
-msgid "Maximum Size"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
+msgid "Maximum size"
+msgstr "Μέγιστο μέγεθος"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:284
-msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:334
+msgid "Messages larger than this will not be checked"
+msgstr "Μηνύματα μεγαλύτερα από αυτό δεν θα ελέγχονται"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:337
 msgid "kB"
-msgstr ""
+msgstr "kB"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:309
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:354
 msgid ""
-"Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
-"be aborted and the message will be handled as not spam."
+"Maximum time allowed for checking. If the check takes longer it will be "
+"aborted."
 msgstr ""
+"Μέγιστο όριο χρόνου για τον έλεγχο. Αν ο έλεγχος κρατήσει παραπάνω θα "
+"ακυρωθεί."
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:313
-msgid "s"
-msgstr ""
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:359 src/prefs_other.c:187
+msgid "seconds"
+msgstr "δευτερόλεπτα"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:319
-#, fuzzy
-msgid "Save Spam"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç ùò"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:368
+msgid "Process messages on receiving"
+msgstr "Επεξεργασία μηνυμάτων κατά τη λήψη"
 
-#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:325
-msgid "Save mails that where identified as spam"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:376
+msgid "Save spam in"
+msgstr "Αποθήκευση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:384
+msgid ""
+"Folder for storing identified spam. Leave empty to use the default trash "
+"folder"
 msgstr ""
+"Φάκελος για την αποθήκευση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αφήστε το κενό για να "
+"χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο φάκελο απορριμμάτων"
+
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:391
+msgid "Click this button to select a folder for storing spam"
+msgstr ""
+"Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε φάκελο για την αποθήκευση της "
+"ανεπιθύμητης αλληλογραφίας"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93
 msgid "/_Get Mail"
-msgstr ""
+msgstr "/_Λήψη Αλληλογραφίας"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
-#, fuzzy
 msgid "/_Email"
-msgstr "/Áñ÷åßï"
+msgstr "/_Email"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
-#, fuzzy
 msgid "/Open A_ddressbook"
-msgstr "ÊáôÜëïãïò äéåõèýíóåùí"
+msgstr "/Άνοιγμα ευρετηρίου _διευθύνσεων"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98
-#, fuzzy
 msgid "/_Work Offline"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "/_Εργασία χωρίς σύνδεση"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
 msgid "/E_xit Sylpheed-Claws"
-msgstr ""
+msgstr "/Έ_ξοδος από το Sylpheed-Claws"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:148
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "New %d, Unread: %d, Total: %d"
-msgstr "%d íÝá, %d áäéÜâáóôá, %d óõíïëéêÜ (%s)"
+msgstr "Νέα %d, Μη αναγνωσμένα: %d, Συνολικά: %d"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:204
-#, fuzzy
 msgid "/Work Offline"
-msgstr "/Áñ÷åßï/ÅéóáãùãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "/Εργασία χωρίς σύνδεση"
+
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:207
+msgid "/Get Mail"
+msgstr "/Λήψη αλληλογραφίας"
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:310
 msgid "Trayicon"
@@ -6490,1109 +6840,1163 @@ msgstr ""
 
 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:369
 msgid "Exit this program?"
-msgstr "¸îïäïò áðü áõôü ôï ðñüãñáììá;"
+msgstr "Έξοδος από το πρόγραμμα;"
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:115
-#, fuzzy
 msgid "Orientation"
-msgstr "Ïñãáíéóìüò"
+msgstr "Προσανατολισμός"
 
 #: src/plugins/trayicon/libeggtrayicon/eggtrayicon.c:116
 msgid "The orientation of the tray."
-msgstr ""
+msgstr "Ο προσανατολισμός του συρταριού."
 
 #: src/pop.c:150
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr "Ðñïáðáéôïýìåíç timestamp APOP äåí âñÝèçêå óôï ÷áéñåôéóìü\n"
+msgstr "Προαπαιτούμενη timestamp APOP δεν βρέθηκε στο χαιρετισμό\n"
 
 #: src/pop.c:157
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr "Óõíôáêôéêü óöÜëìá timestamp óôï ÷áéñåôéóìü\n"
+msgstr "Συντακτικό σφάλμα timestamp στο χαιρετισμό\n"
 
 #: src/pop.c:183 src/pop.c:210
 msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "ÓöÜëìá ðñùôïêüëëïõ POP3\n"
+msgstr "Σφάλμα πρωτοκόλλου POP3\n"
 
 #: src/pop.c:256
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid UIDL response: %s\n"
-msgstr "ìç Ýãêõñç ãñáììÞ xover: %s\n"
+msgstr "Μη έγκυρη απάντηση UIDL: %s\n"
 
 #: src/pop.c:778
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
-msgstr "äéáãñÜöù ôï ìÞíõìá %d...\n"
+msgstr "POP3: Διαγραφή ληγμένου μηνύματος %d\n"
 
-#: src/pop.c:793
-#, fuzzy, c-format
+#: src/pop.c:794
+#, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "ÓôÝëíù ôï ìÞíõìá (%d / %d bytes)"
+msgstr "POP3: Προσπέραση μηνύματος (%d / %d bytes)\n"
 
-#: src/pop.c:825
-#, fuzzy
+#: src/pop.c:826
 msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr "Ôï ìÞíõìá %d óçìåéþèçêå\n"
+msgstr "το γραμματοκιβώτιο είναι κλειδωμένο\n"
 
-#: src/pop.c:828
+#: src/pop.c:829
 msgid "Session timeout\n"
-msgstr ""
+msgstr "Λήξη ορίου χρόνου συνεδρίας\n"
 
-#: src/pop.c:847
-#, fuzzy
+#: src/pop.c:848
 msgid "command not supported\n"
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "η εντολή δεν υποστηρίζεται\n"
 
-#: src/pop.c:852
-#, fuzzy
+#: src/pop.c:853
 msgid "error occurred on POP3 session\n"
-msgstr "ÐñïÝêõøå óöÜëìá óôçí åîáêñßâùóç\n"
+msgstr "Προέκυψε σφάλμα στη συνεδρία POP3\n"
 
-#: src/pop.c:1046
-#, fuzzy
+#: src/pop.c:1047
 msgid "TOP command unsupported\n"
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Η εντολή TOP δεν υποστηρίζεται\n"
 
-#: src/prefs_account.c:692
+#: src/prefs_account.c:231 src/prefs_account.c:1440 src/prefs_account.c:2127
+#: src/wizard.c:991
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
+
+#: src/prefs_account.c:234 src/prefs_account.c:1566 src/prefs_account.c:2144
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
+
+#: src/prefs_account.c:235
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "Νέα (NNTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:236 src/wizard.c:1001
+msgid "Local mbox file"
+msgstr "Τοπικό αρχείο mbox"
+
+#: src/prefs_account.c:237
+msgid "None (SMTP only)"
+msgstr "Κανένα (μόνο SMTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:716
 #, c-format
 msgid "Account%d"
-msgstr "Ëïãáñéáóìüò%d"
+msgstr "Λογαριασμός%d"
 
-#: src/prefs_account.c:970
+#: src/prefs_account.c:989
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr "ÅðéëïãÝò ãéá ôï íÝï ëïãáñéáóìü"
+msgstr "Επιλογές για το νέο λογαριασμό"
 
-#: src/prefs_account.c:972
-#, fuzzy, c-format
+#: src/prefs_account.c:991
+#, c-format
 msgid "%s - Account preferences"
-msgstr "ÊïéíÝò ÅðéëïãÝò"
+msgstr "%s - Προτιμήσεις λογαριασμού"
 
-#: src/prefs_account.c:1009 src/prefs_receive.c:366
-msgid "Receive"
-msgstr "ËÞøç"
+#: src/prefs_account.c:1026
+msgid "_Basic"
+msgstr "_Βασικά"
 
-#: src/prefs_account.c:1013 src/prefs_compose_writing.c:245
-#: src/prefs_folder_item.c:856 src/prefs_quote.c:281 src/prefs_spelling.c:367
-#: src/prefs_wrapping.c:152 src/toolbar.c:388 src/toolbar.c:1433
-msgid "Compose"
-msgstr "Óýíèåóç"
+#: src/prefs_account.c:1028
+msgid "_Receive"
+msgstr "_Λήψη"
 
-#: src/prefs_account.c:1015
-msgid "Privacy"
-msgstr "Ìõóôéêüôçôá"
+#: src/prefs_account.c:1032
+msgid "Co_mpose"
+msgstr "Σύ_νθεση"
 
-#: src/prefs_account.c:1018
-msgid "SSL"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1034
+msgid "_Privacy"
+msgstr "Α_πόρρητο"
 
-#: src/prefs_account.c:1021
-msgid "Advanced"
-msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíá"
+#: src/prefs_account.c:1037
+msgid "SS_L"
+msgstr "SS_L"
 
-#: src/prefs_account.c:1100
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1040
+msgid "A_dvanced"
+msgstr "_Προχωρημένα"
+
+#: src/prefs_account.c:1096
 msgid "Name of account"
-msgstr "¼íïìá ôïõ ëïãáñéáóìïý"
+msgstr "Όνομα λογαριασμού"
 
-#: src/prefs_account.c:1109
+#: src/prefs_account.c:1105
 msgid "Set as default"
-msgstr ""
+msgstr "Ορισμός ως προεπιλεγμένου"
 
-#: src/prefs_account.c:1113
+#: src/prefs_account.c:1109
 msgid "Personal information"
-msgstr "ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò"
+msgstr "Προσωπικές πληροφορίες"
 
-#: src/prefs_account.c:1122
+#: src/prefs_account.c:1118
 msgid "Full name"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Πλήρες όνομα"
 
-#: src/prefs_account.c:1128
+#: src/prefs_account.c:1124
 msgid "Mail address"
-msgstr "Äéåýèõíóç mail"
+msgstr "Διεύθυνση mail"
 
-#: src/prefs_account.c:1134
+#: src/prefs_account.c:1130
 msgid "Organization"
-msgstr "Ïñãáíéóìüò"
+msgstr "Οργανισμός"
 
-#: src/prefs_account.c:1158
+#: src/prefs_account.c:1154
 msgid "Server information"
-msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñÝôç"
-
-#: src/prefs_account.c:1179 src/prefs_account.c:1432 src/prefs_account.c:2095
-#: src/wizard.c:635
-msgid "POP3"
-msgstr "POP3"
-
-#: src/prefs_account.c:1181 src/prefs_account.c:1552 src/prefs_account.c:2112
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
-
-#: src/prefs_account.c:1183
-msgid "News (NNTP)"
-msgstr "ÍÝá (NNTP)"
-
-#: src/prefs_account.c:1185 src/wizard.c:643
-#, fuzzy
-msgid "Local mbox file"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
-
-#: src/prefs_account.c:1187
-#, fuzzy
-msgid "None (SMTP only)"
-msgstr "Ôßðïôá (ôïðéêü)"
+msgstr "Πληροφορίες διακομιστή"
 
-#: src/prefs_account.c:1207
+#: src/prefs_account.c:1213
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Áõôüò ï åîõðçñÝôçò áðáéôåß ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Αυτός ο διακομιστής απαιτεί πιστοποίηση"
 
-#: src/prefs_account.c:1214
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1220
 msgid "Authenticate on connect"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Πιστοποίηση κατά τη σύνδεση"
 
-#: src/prefs_account.c:1259
+#: src/prefs_account.c:1265
 msgid "News server"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò íÝùí"
+msgstr "Διακομιστής νέων"
 
-#: src/prefs_account.c:1265
+#: src/prefs_account.c:1271
 msgid "Server for receiving"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò ãéá ëÞøç"
+msgstr "Εξυπηρέτης για λήψη"
 
-#: src/prefs_account.c:1271
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1277
 msgid "Local mailbox"
-msgstr "äåí ìðïñþ íá äéáâÜóù ôï áñ÷åßï mbox.\n"
+msgstr "Τοπικό γραμματοκιβώτιο"
 
-#: src/prefs_account.c:1278
+#: src/prefs_account.c:1284
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "ÅîõðçñÝôçò SMTP (áðïóôïëÞ)"
+msgstr "Διακομιστής SMTP (αποστολή)"
 
-#: src/prefs_account.c:1286
+#: src/prefs_account.c:1292
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση εντολής για την αποστολή αλληλογραφίας και όχι διακομιστή SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1295
+#: src/prefs_account.c:1301
 msgid "command to send mails"
-msgstr ""
+msgstr "εντολή για την αποστολή μηνυμάτων"
 
-#: src/prefs_account.c:1302 src/prefs_account.c:1742
+#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1757
 msgid "User ID"
-msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç"
+msgstr "Όνομα χρήστη"
 
-#: src/prefs_account.c:1308 src/prefs_account.c:1751
+#: src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1766
 msgid "Password"
-msgstr "Êùäéêüò"
+msgstr "Συνθηματικό"
 
-#: src/prefs_account.c:1399
+#: src/prefs_account.c:1407
 msgid "Local"
-msgstr ""
+msgstr "Τοπικό"
 
-#: src/prefs_account.c:1410 src/prefs_account.c:1499
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1418 src/prefs_account.c:1513
 msgid "Default inbox"
-msgstr "ÐñïêáèïñéóìÝíï êëåéäß õðïãñáöÞò"
+msgstr "Προεπιλεγμένος φάκελος εισερχομένων"
 
-#: src/prefs_account.c:1417 src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:1506
-#: src/prefs_account.c:1514
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1425 src/prefs_account.c:1433 src/prefs_account.c:1520
+#: src/prefs_account.c:1528
 msgid "Unfiltered messages will be stored in this folder"
-msgstr ""
-"¶íïéãìá ôïõ ðñþôïõ áäéÜâáóôïõ ìçíýìáôïò êáôÜ ôç ìåôáêßíçóç óå Ýíá êáôÜëïãï"
+msgstr "Τα μη φιλτραρισμένα μηνύματα θα αποθηκεύονται σε αυτό τον φάκελο"
 
-#: src/prefs_account.c:1440
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1430 src/prefs_account.c:1525 src/prefs_account.c:1927
+msgid "Bro_wse"
+msgstr "Περιή_γηση"
+
+#: src/prefs_account.c:1448
 msgid "Use secure authentication (APOP)"
-msgstr "Áõôüò ï åîõðçñÝôçò áðáéôåß ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Χρήση ασφαλούς πιστοποίησης (APOP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1443
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1451
 msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç üôáí ðáñáëçöèïýí"
+msgstr "Διαγραφή μηνυμάτων από τον διακομιστή όταν παραληφθούν"
 
-#: src/prefs_account.c:1454
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1462
 msgid "Remove after"
-msgstr "Áöáßñåóç êáôáëüãïõ"
+msgstr "Διαγραφή μετά"
 
-#: src/prefs_account.c:1463
+#: src/prefs_account.c:1471
 msgid "0 days: remove immediately"
-msgstr ""
+msgstr "0 μέρες: άμεση διαγραφή"
 
-#: src/prefs_account.c:1467
+#: src/prefs_account.c:1475
 msgid "days"
-msgstr ""
+msgstr "ημέρες"
 
-#: src/prefs_account.c:1474
+#: src/prefs_account.c:1482
 msgid "Download all messages on server"
-msgstr "ËÞøç üëùí ôùí ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñÝôç"
+msgstr "Λήψη όλων των μηνυμάτων από τον διακομιστή"
 
-#: src/prefs_account.c:1480
+#: src/prefs_account.c:1488
 msgid "Receive size limit"
+msgstr "Όριο μεγέθους για λήψη"
+
+#: src/prefs_account.c:1491
+msgid ""
+"Messages over this limit will be partially retrieved. When selecting them "
+"you will be able to download them fully or delete them."
 msgstr ""
+"Μηνύματα μεγαλύτερα από αυτό το όριο δεν θα ληφθούν ολόκληρα. Όταν τα "
+"επιλέξετε θα μπορέσετε να τα κατεβάσετε πλήρως ή να τα διαγράψετε."
 
-#: src/prefs_account.c:1487
+#: src/prefs_account.c:1501
 msgid "KB"
-msgstr ""
+msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1521 src/prefs_account.c:2129
+#: src/prefs_account.c:1535 src/prefs_account.c:2161
 msgid "NNTP"
-msgstr ""
+msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1533
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1547
 msgid "Maximum number of articles to download"
-msgstr ""
-"ÌÝãéóôïò áñéèìüò Üñèñùí ðïõ èá ëçöèïýí\n"
-"(÷ùñßò üñéï áí èÝóåôå 0)"
+msgstr "Μέγιστος αριθμός άρθρων που θα ληφθούν"
 
-#: src/prefs_account.c:1545
+#: src/prefs_account.c:1559
 msgid "unlimited if 0 is specified"
-msgstr ""
+msgstr "χωρίς όριο αν θέσετε 0"
 
-#: src/prefs_account.c:1563 src/prefs_account.c:1712
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1577 src/prefs_account.c:1727
 msgid "Authentication method"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Μέθοδος πιστοποίησης"
 
-#: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_account.c:1722 src/prefs_send.c:271
+#: src/prefs_account.c:1587 src/prefs_account.c:1737 src/prefs_send.c:273
 msgid "Automatic"
-msgstr "Áõôüìáôç"
+msgstr "Αυτόματη"
 
-#: src/prefs_account.c:1583
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1598
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Κατάλογος διακομιστή IMAP"
 
-#: src/prefs_account.c:1587
+#: src/prefs_account.c:1602
 msgid "(usually empty)"
-msgstr ""
+msgstr "(συνήθως κενό)"
 
-#: src/prefs_account.c:1597
+#: src/prefs_account.c:1612
 msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ìçíõìÜôùí êáôÜ ôçí ëÞøç"
+msgstr "Φιλτράρισμα μηνυμάτων κατά την λήψη"
 
-#: src/prefs_account.c:1601
-#, fuzzy
-msgid "'Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr "`ËÞøç üëùí' åëÝã÷åé ãéá íÝá ìçíýìáôá óå áõôü ôï ëïãáñéáóìü"
+#: src/prefs_account.c:1616
+msgid "'Get Mail' checks for new messages on this account"
+msgstr "'Λήψη όλων' ελέγχει για νέα μηνύματα σε αυτό το λογαριασμό"
 
-#: src/prefs_account.c:1669
-#, fuzzy
-msgid "Add Date"
-msgstr "ÐñïóèÞêç êëåéäéïý"
+#: src/prefs_account.c:1678 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Header"
+msgstr "Επικεφαλίδα"
 
-#: src/prefs_account.c:1670
+#: src/prefs_account.c:1685
 msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Äçìéïõñãßá Message-ID"
+msgstr "Δημιουργία Message-ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1677
+#: src/prefs_account.c:1692
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "ÐñïóèÞêç êåöáëßäáò ïñéóìÝíçò áðü ôïí ÷ñÞóôç"
+msgstr "Προσθήκη κεφαλίδας ορισμένης από τον χρήστη"
 
-#: src/prefs_account.c:1679 src/prefs_message.c:135
+#: src/prefs_account.c:1694 src/prefs_account.c:1936 src/prefs_message.c:142
 msgid " Edit... "
-msgstr "Åðåîåñãáóßá..."
+msgstr " Επεξεργασία... "
 
-#: src/prefs_account.c:1689
+#: src/prefs_account.c:1704
 msgid "Authentication"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Πιστοποίηση"
 
-#: src/prefs_account.c:1697
+#: src/prefs_account.c:1712
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç SMTP (SMTP AUTH)"
+msgstr "Πιστοποίηση SMTP (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1773
+#: src/prefs_account.c:1788
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same user ID and password as receiving "
 "will be used."
 msgstr ""
+"Εάν αφήσετε αυτά τα πεδία άδεια, θα χρησιμοποιηθούν το ίδιο όνομα χρήστη και "
+"κωδικός όπως για τη λήψη."
 
-#: src/prefs_account.c:1784
+#: src/prefs_account.c:1799
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç ìå POP3 ðñéí ôçí áðïóôïëÞ"
+msgstr "Πιστοποίηση με POP3 πριν την αποστολή"
 
-#: src/prefs_account.c:1799
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1814
 msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "Ðéóôïðïßçóç"
+msgstr "Χρονικό όριο για πιστοποίηση POP: "
 
-#: src/prefs_account.c:1808
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1823
 msgid "minutes"
-msgstr "ëåðôÜ"
+msgstr "λεπτά"
 
-#: src/prefs_account.c:1852 src/prefs_account.c:1903
+#: src/prefs_account.c:1868 src/prefs_account.c:1919
 msgid "Signature"
-msgstr "YðïãñáöÞ"
+msgstr "Yπογραφή"
 
-#: src/prefs_account.c:1860
+#: src/prefs_account.c:1876
 msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Áõôüìáôç åéóáãùãÞ õðïãñáöÞò"
+msgstr "Αυτόματη εισαγωγή υπογραφής"
 
-#: src/prefs_account.c:1865
+#: src/prefs_account.c:1881
 msgid "Signature separator"
-msgstr "Äéá÷ùñéóìüò õðïãñáöÞò"
+msgstr "Διαχωρισμός υπογραφής"
 
-#: src/prefs_account.c:1890
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1906
 msgid "Command output"
-msgstr "ÅíôïëÞ"
+msgstr "Αποτέλεσμα γραμμής εντολών"
 
-#: src/prefs_account.c:1917
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1943
 msgid "Automatically set the following addresses"
-msgstr "Áõôüìáôïò ïñéóìüò áõôþí ôùí äéåõèýíóåùí"
+msgstr "Αυτόματος ορισμός αυτών των διευθύνσεων"
 
-#: src/prefs_account.c:1926 src/prefs_filtering_action.c:1072
+#: src/prefs_account.c:1952 src/prefs_filtering_action.c:1083
 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1687 src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
-msgstr "Êïéíïðïßçóç"
+msgstr "Κοινοποίηση"
 
-#: src/prefs_account.c:1939
+#: src/prefs_account.c:1965
 msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
+msgstr "Κρυφή κοινοποίηση"
 
-#: src/prefs_account.c:1952
+#: src/prefs_account.c:1978
 msgid "Reply-To"
-msgstr "ÁðÜíôçóç óå"
+msgstr "Απάντηση σε"
 
-#: src/prefs_account.c:2003
+#: src/prefs_account.c:2030
 msgid "Default privacy system"
-msgstr ""
+msgstr "Προκαθορισμένο σύστημα προστασίας απορρήτου"
 
-#: src/prefs_account.c:2012
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
+#: src/prefs_account.c:2039
+msgid "Always sign messages"
+msgstr "Υπογραφή όλων των μηνυμάτων"
 
-#: src/prefs_account.c:2014
-msgid "Encrypt message by default when replying to an encrypted message"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2041
+msgid "Always encrypt messages"
+msgstr "Κρυπτογράφηση όλων των μηνυμάτων"
 
-#: src/prefs_account.c:2017
-msgid "Sign message by default"
-msgstr "ÕðïãñáöÞ ìçíõìÜôùí åî ïñéóìïý"
+#: src/prefs_account.c:2043
+msgid "Always encrypt messages when replying to an encrypted message"
+msgstr "Κρυπτογράφηση απάντησης σε κρυπτογραφημένο μήνυμα"
 
-#: src/prefs_account.c:2019
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2046
+msgid "Encrypt sent messages with your own key in addition to recipient's"
+msgstr ""
+"Κρυπτογράφηση απεσταλμένων και με το προσωπικό κλειδί εκτός από του παραλήπτη"
+
+#: src/prefs_account.c:2048
 msgid "Save sent encrypted messages as clear text"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
+msgstr "Αποθήκευση κρυπτογραφημένων σταλμένων μηνυμάτων σαν απλό κείμενο"
 
-#: src/prefs_account.c:2103 src/prefs_account.c:2120 src/prefs_account.c:2136
+#: src/prefs_account.c:2135 src/prefs_account.c:2152 src/prefs_account.c:2168
 msgid "Don't use SSL"
-msgstr ""
+msgstr "Να μην χρησιμοποιηθεί SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2106
+#: src/prefs_account.c:2138
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:2109 src/prefs_account.c:2126 src/prefs_account.c:2161
+#: src/prefs_account.c:2141 src/prefs_account.c:2158 src/prefs_account.c:2193
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση της εντολής STARTTLS για την έναρξη της συνόδου SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2123
+#: src/prefs_account.c:2155
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:2145
+#: src/prefs_account.c:2177
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2147
+#: src/prefs_account.c:2179
 msgid "Send (SMTP)"
-msgstr ""
+msgstr "Αποστολή (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:2155
+#: src/prefs_account.c:2187
 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
-msgstr ""
+msgstr "Μη χρήση SSL (εάν είναι απαραίτητο, χρήση STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:2158
+#: src/prefs_account.c:2190
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση SSL στη σύνδεση SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2169
+#: src/prefs_account.c:2201
 msgid "Use non-blocking SSL"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση non-blocking SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2181
+#: src/prefs_account.c:2213
 msgid "Turn this off if you have SSL connection problems"
-msgstr ""
+msgstr "Απενεργοποιήστε το εάν έχετε προβλήματα σύνδεσης με το SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:2307
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
+#: src/prefs_account.c:2339
+msgid "SMTP port"
+msgstr "Θύρα SMTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2313
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò POP3"
+#: src/prefs_account.c:2345
+msgid "POP3 port"
+msgstr "Θύρα POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:2319
-#, fuzzy
-msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
+#: src/prefs_account.c:2351
+msgid "IMAP4 port"
+msgstr "Θύρα IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:2325
-#, fuzzy
-msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Ðñïóäéïñéóìüò èýñáò SMTP"
+#: src/prefs_account.c:2357
+msgid "NNTP port"
+msgstr "Θύρα NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:2330
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Ïñéóìüò ôïõ ïíüìáôïò ôïõ domain"
+#: src/prefs_account.c:2362
+msgid "Domain name"
+msgstr "Όνομα τομέα"
 
-#: src/prefs_account.c:2340
+#: src/prefs_account.c:2372
 msgid "Use command to communicate with server"
-msgstr ""
+msgstr "Χρήση προσαρμοσμένης εντολής για την σύνδεση με τον διακομιστή"
 
-#: src/prefs_account.c:2348
+#: src/prefs_account.c:2380
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr ""
+"Σημείωση πολλαπλά σταλμένων μηνυμάτων (cross posts) ως αναγνωσμένα και με "
+"χρώμα:"
 
-#: src/prefs_account.c:2395
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2427
 msgid "Browse"
-msgstr "ÊÜôù"
+msgstr "Περιήγηση"
 
-#: src/prefs_account.c:2408
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2440
 msgid "Put sent messages in"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôáëìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï outbox"
+msgstr "Αποθήκευση των σταλμένων στο"
 
-#: src/prefs_account.c:2410
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2442
 msgid "Put queued messages in"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "Αποθήκευση μηνυμάτων που βρίσκονται στην ουρά στο"
 
-#: src/prefs_account.c:2412
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2444
 msgid "Put draft messages in"
-msgstr "Ôýëéîç ìçíõìÜôùí óôïõò"
+msgstr "Αποθήκευση πρόχειρων στο"
 
-#: src/prefs_account.c:2414
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2446
 msgid "Put deleted messages in"
-msgstr "Ìçíýìáôá óôçí ïõñÜ"
+msgstr "Αποθήκευση διαγραμμένων μηνυμάτων στο"
 
-#: src/prefs_account.c:2460
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2489
 msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν έχει εισάγει όνομα λογαριασμού."
 
-#: src/prefs_account.c:2464
+#: src/prefs_account.c:2493
 msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Η διεύθυνση αλληλογραφίας δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:2471
+#: src/prefs_account.c:2500
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò SMTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Ο διακομιστής SMTP δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:2476
+#: src/prefs_account.c:2505
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "Ôï üíïìá ÷ñÞóôç äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν έχετε εισάγει όνομα χρήστη."
 
-#: src/prefs_account.c:2481
+#: src/prefs_account.c:2510
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò POP3 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Ο διακομιστής POP3 δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:2486
+#: src/prefs_account.c:2515
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò IMAP4 äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Ο διακομιστής IMAP4 δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:2491
+#: src/prefs_account.c:2520
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "Ï åîõðçñÝôçò NNTP äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Ο διακομιστής NNTP δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_account.c:2497
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2526
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "το όνομα αρχείου του τοπικού γραμματοκιβωτίου δεν προσδιορίστηκε."
 
-#: src/prefs_account.c:2503
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2532
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr "Ç äéåýèõíóç mail äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "δεν συμπληρώθηκε η εντολή αλληλογραφίας."
 
-#: src/prefs_account.c:2562
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2597
 msgid "Select signature file"
-msgstr "Áñ÷åßï õðïãñáöÞò"
+msgstr "Επιλογή ενός αρχείου υπογραφής"
+
+#: src/prefs_account.c:2690
+msgid "Protocol:"
+msgstr "Πρωτόκολλο:"
 
-#: src/prefs_account.c:2778
+#: src/prefs_account.c:2830
 #, c-format
 msgid "Unsupported (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Μη υποστηριζόμενο (%s)"
 
-#: src/prefs_actions.c:199
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:202
 msgid "Actions configuration"
-msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôùí ößëôñùí...\n"
+msgstr "Ρύθμιση ενεργειών"
 
-#: src/prefs_actions.c:223
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:229
 msgid "Menu name:"
-msgstr "ÐëÞñåò üíïìá"
+msgstr "Όνομα μενού:"
 
-#: src/prefs_actions.c:232
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:238
 msgid "Command line:"
-msgstr "ÅíôïëÞ"
+msgstr "Γραμμή εντολών:"
 
-#: src/prefs_actions.c:261
-#, fuzzy
-msgid " Replace "
-msgstr "ÁðÜíôçóç"
+#: src/prefs_actions.c:267 src/prefs_filtering_action.c:493
+#: src/prefs_filtering.c:371 src/prefs_matcher.c:602 src/prefs_template.c:260
+#: src/prefs_toolbar.c:788
+msgid "Replace"
+msgstr "Αντικατάσταση"
 
-#: src/prefs_actions.c:274
-msgid " Syntax help... "
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:283 src/prefs_filtering_action.c:464
+msgid "Info ..."
+msgstr "Πληροφορίες ..."
 
-#: src/prefs_actions.c:505
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:515
 msgid "Menu name is not set."
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί το όνομα του μενού."
 
-#: src/prefs_actions.c:510
+#: src/prefs_actions.c:520
 msgid "A leading '/' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν επιτρέπεται το '/' για πρώτο γράμμα στο όνομα του μενού."
 
-#: src/prefs_actions.c:515
+#: src/prefs_actions.c:525
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+msgstr "Δεν επιτρέπεται η άνω & κάτω τελεία ':' στο όνομα του μενού."
 
-#: src/prefs_actions.c:534
+#: src/prefs_actions.c:544
 msgid "Menu name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Το όνομα του μενού είναι πολύ μακρύ."
 
-#: src/prefs_actions.c:543
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:553
 msgid "Command line not set."
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί η εντολή."
 
-#: src/prefs_actions.c:548
+#: src/prefs_actions.c:558
 msgid "Menu name and command are too long."
-msgstr ""
+msgstr "Το όνομα μενού και η εντολή είναι πολύ μεγάλα."
 
-#: src/prefs_actions.c:553
+#: src/prefs_actions.c:563
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
 "%s\n"
 "has a syntax error."
 msgstr ""
+"Η εντολή\n"
+"%s\n"
+"έχει ένα συντακτικό σφάλμα."
 
-#: src/prefs_actions.c:613
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:623
 msgid "Delete action"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ëïãáñéáóìïý"
+msgstr "Διαγραφή ενέργειας"
 
-#: src/prefs_actions.c:614
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:624
 msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï ëïãáñéáóìü;"
+msgstr "Θέλετε σίγουρα να διαγράψετε αυτή την ενέργεια;"
 
-#: src/prefs_actions.c:731 src/prefs_actions.c:750 src/prefs_filtering.c:1081
-#: src/prefs_filtering.c:1103 src/prefs_matcher.c:1636
-#: src/prefs_template.c:398 src/prefs_template.c:414
+#: src/prefs_actions.c:741 src/prefs_actions.c:761 src/prefs_filtering.c:1127
+#: src/prefs_filtering.c:1149 src/prefs_matcher.c:1640
+#: src/prefs_template.c:411 src/prefs_template.c:428
 msgid "Entry not saved"
-msgstr ""
+msgstr "Η εγγραφή δεν αποθηκεύτηκε"
 
-#: src/prefs_actions.c:732 src/prefs_actions.c:751 src/prefs_filtering.c:1082
-#: src/prefs_filtering.c:1104 src/prefs_template.c:399
-#: src/prefs_template.c:415
+#: src/prefs_actions.c:742 src/prefs_actions.c:762 src/prefs_filtering.c:1128
+#: src/prefs_filtering.c:1150 src/prefs_template.c:412
+#: src/prefs_template.c:429
 msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Η εγγραφή δεν έχει αποθηκευτεί. Να κλείσω;"
 
-#: src/prefs_actions.c:785
-msgid "MENU NAME:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:743 src/prefs_actions.c:763 src/prefs_filtering.c:1129
+#: src/prefs_filtering.c:1151 src/prefs_matcher.c:1642
+#: src/prefs_template.c:413 src/prefs_template.c:430
+msgid "+_Continue editing"
+msgstr "+_Συνέχεια επεξεργασίας"
+
+#: src/prefs_actions.c:798
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Menu name:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Όνομα μενού:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:786
+#: src/prefs_actions.c:799
 msgid "Use / in menu name to make submenus."
-msgstr ""
+msgstr "Χρησιμοποιήστε / στο όνομα του μενού για να δημιουργήσετε υπομενού."
 
-#: src/prefs_actions.c:788
-msgid "COMMAND LINE:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:801
+msgid "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Command line:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" underline=\"single\">Εντολή:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:789
-#, fuzzy
-msgid "Begin with:"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+#: src/prefs_actions.c:802
+msgid "<span weight=\"bold\">Begin with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Ξεκινά με:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:790
+#: src/prefs_actions.c:803
 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:791
+#: src/prefs_actions.c:804
 msgid "to send user provided text to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:792
+#: src/prefs_actions.c:805
 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:793
-#, fuzzy
-msgid "End with:"
-msgstr "¶íïéãìá ìå"
+#: src/prefs_actions.c:806
+msgid "<span weight=\"bold\">End with:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Τελειώνει με:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:794
+#: src/prefs_actions.c:807
 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:795
+#: src/prefs_actions.c:808
 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:796
+#: src/prefs_actions.c:809
 msgid "to run command asynchronously"
-msgstr ""
+msgstr "για ασύγχρονη εκτέλεση εντολής"
 
-#: src/prefs_actions.c:797
-msgid "Use:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_actions.c:810
+msgid "<span weight=\"bold\">Use:</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Χρήση:</span>"
 
-#: src/prefs_actions.c:798
+#: src/prefs_actions.c:811
 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:799
+#: src/prefs_actions.c:812
 msgid ""
 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:800
+#: src/prefs_actions.c:813
 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:801
+#: src/prefs_actions.c:814
+#, fuzzy
 msgid "for a user provided argument"
-msgstr ""
+msgstr "Εισάγετε κωδικό πρόσβασης για %s (χρήστης %s)"
 
-#: src/prefs_actions.c:802
+#: src/prefs_actions.c:815
 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:803
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:816
 msgid "for the text selection"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
+msgstr "για την επιλογή κειμένου"
 
-#: src/prefs_actions.c:804
+#: src/prefs_actions.c:817
 msgid "apply filtering actions between {} to selected messages"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:813 src/prefs_filtering_action.c:1088
-#: src/quote_fmt.c:77
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "ÐåñéãñáöÞ ôùí óõìâüëùí"
+#: src/prefs_actions.c:826 src/prefs_themes.c:982
+msgid "Actions"
+msgstr "Ενέργειες"
 
-#: src/prefs_actions.c:896
-#, fuzzy
+#: src/prefs_actions.c:827
+msgid ""
+"The Actions feature is a way for the user to launch external commands to "
+"process a complete message file or just one of its parts."
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:913
 msgid "Current actions"
-msgstr "ÐáñÜèåóç"
+msgstr "Τρέχουσες ενέργειες"
 
-#: src/prefs_common.c:189
+#: src/prefs_common.c:258
 msgid "On %d\\n%f wrote:\\n\\n%q"
-msgstr ""
+msgstr "Στις %d\\nΟ/Η %f έγραψε:\\n\\n%q"
 
-#: src/prefs_common.c:195
+#: src/prefs_common.c:264
 msgid ""
 "\\n\\nBegin forwarded message:\\n\\n?d{Date: %d\\n}?f{From: %f\\n}?t{To: %t"
 "\\n}?c{Cc: %c\\n}?n{Newsgroups: %n\\n}?s{Subject: %s\\n}\\n\\n%M"
 msgstr ""
+"\\n\\nΈναρξη προωθημένου μηνύματος:\\n\\n?{Ημερομηνία: %d\\n}?f{Από: %f\\n}?t"
+"{{Προς: %t\\n}?c{Αντίγραφο: %c\\n}?n{Ομάδες νέων: %n\\n}?s{Θέμα: %s\\n}\\n\\n"
+"%M"
 
-#: src/prefs_common.c:248
+#: src/prefs_common.c:349
 msgid "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%y/%m/%d(%a) %H:%M"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:98
-#, fuzzy
+#: src/prefs_compose_writing.c:106
 msgid "Automatic account selection"
-msgstr "ÅðéëïãÞ ãñáììáôïóåéñÜò"
+msgstr "Αυτόματη επιλογή λογαριασμού"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:106
-#, fuzzy
+#: src/prefs_compose_writing.c:114
 msgid "when replying"
-msgstr "ÐáñÜèåóç ôïõ ìçíýìáôïò üôáí áðáíôÜôå"
+msgstr "στην απάντηση"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:108
+#: src/prefs_compose_writing.c:116
 msgid "when forwarding"
-msgstr ""
+msgstr "στην προώθηση"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:110
+#: src/prefs_compose_writing.c:118
 msgid "when re-editing"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_compose_writing.c:117
-msgid "Reply button invokes mailing list reply"
-msgstr ""
+msgstr "στην επανεπεξεργασία"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:120
-#, fuzzy
-msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò õðïãñáöþí"
+msgid "Forwarding"
+msgstr "Προώθηση"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:123 src/prefs_filtering_action.c:159
-#, fuzzy
+#: src/prefs_compose_writing.c:128 src/prefs_filtering_action.c:160
 msgid "Forward as attachment"
-msgstr "/Ðñïþèçóç ùò ðñïóÜñôçóç"
+msgstr "Προώθηση ως συνημμένο"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:126
+#: src/prefs_compose_writing.c:131
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
-msgstr ""
+msgstr "Διατήρηση της αρχικής κεφαλίδας 'Από:' στην αναμετάδοση"
 
 #: src/prefs_compose_writing.c:133
-#, fuzzy
-msgid "Autosave to Drafts folder every"
-msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôïí êáôÜëïãï ðñï÷åßñùí"
+msgid "Editing"
+msgstr "Επεξεργασία"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:141
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Αυτόματη εκτέλεση εξωτερικού συντάκτη κειμένου"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:148
+msgid "Autosave message text to Drafts folder every"
+msgstr "Αυτόματη αποθήκευση στον κατάλογο προχείρων κάθε"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:143 src/prefs_wrapping.c:100
+#: src/prefs_compose_writing.c:158 src/prefs_wrapping.c:97
 msgid "characters"
-msgstr "÷áñáêôÞñåò"
+msgstr "χαρακτήρες"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:151
+#: src/prefs_compose_writing.c:166
 msgid "Undo level"
-msgstr ""
+msgstr "Επίπεδο αναίρεσης"
 
-#: src/prefs_compose_writing.c:246
-#, fuzzy
+#: src/prefs_compose_writing.c:179
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "Με το κουμπί απάντηση απαντάμε στη λίστα ταχυδρομείου"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:182
+msgid "When dropping files into the Compose window"
+msgstr "Αν συρθούν αρχεία στο παράθυρο σύνθεσης"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:190
+msgid "Ask whether to insert or attach"
+msgstr "Ερώτηση για εισαγωγή ή επισύναψη"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:191
+msgid "Always insert"
+msgstr "Να γίνεται πάντα εισαγωγή"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:192
+msgid "Always attach"
+msgstr "Να γίνεται πάντα επισύναψη"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:297 src/prefs_folder_item.c:935
+#: src/prefs_quote.c:285 src/prefs_spelling.c:404 src/prefs_wrapping.c:144
+#: src/toolbar.c:392 src/toolbar.c:1514
+msgid "Compose"
+msgstr "Σύνθεση"
+
+#: src/prefs_compose_writing.c:298
 msgid "Writing"
-msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç"
+msgstr "Συγγραφή"
 
-#: src/prefs_customheader.c:176
-#, fuzzy
+#: src/prefs_customheader.c:180
 msgid "Custom header configuration"
-msgstr "ÃñÜöù ôéò ñõèìßóåéò ôçò åéäéêÞò êåöáëßäáò...\n"
+msgstr "Ρύθμιση προσαρμοσμένων κεφαλίδων"
+
+#: src/prefs_customheader.c:236
+msgid "From file..."
+msgstr "Από αρχείο..."
 
-#: src/prefs_customheader.c:492 src/prefs_display_header.c:560
-#: src/prefs_matcher.c:1220
+#: src/prefs_customheader.c:505 src/prefs_display_header.c:566
+#: src/prefs_matcher.c:1224
 msgid "Header name is not set."
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Το όνομα της κεφαλίδας δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_customheader.c:496
+#: src/prefs_customheader.c:515
 msgid "This Header name is not allowed as a custom header."
+msgstr "Αυτό το όνομα κεφαλίδας δεν επιτρέπεται σαν προσαρμοσμένη κεφαλίδα."
+
+#: src/prefs_customheader.c:562
+msgid "Choose a png file"
+msgstr "Επιλέξτε ένα αρχείο png"
+
+#: src/prefs_customheader.c:564
+msgid "Choose an xbm file"
+msgstr "Επιλέξτε ένα αρχείο xbm"
+
+#: src/prefs_customheader.c:566
+msgid "Choose a text file"
+msgstr "Επιλέξτε ένα αρχείο κειμένου"
+
+#: src/prefs_customheader.c:579
+msgid "This file isn't an image."
+msgstr "Αυτό το αρχείο δεν είναι εικόνα."
+
+#: src/prefs_customheader.c:584
+msgid "The chosen image isn't the correct size (48x48)."
+msgstr "Η επιλεγμένη εικόνα δεν είναι στο σωστό μέγεθος (48x48)."
+
+#: src/prefs_customheader.c:590
+msgid "The image is too big; it must be maximum 725 bytes."
+msgstr "Η εικόνα είναι πολύ μεγάλη· πρέπει να είναι το πολύ 725 bytes."
+
+#: src/prefs_customheader.c:595
+msgid "The image isn't in the correct format (PNG)."
+msgstr "Η επιλεγμένη εικόνα δεν είναι στη σωστή μορφή (PNG)."
+
+#: src/prefs_customheader.c:604
+msgid "The image isn't in the correct format (XBM)."
+msgstr "Η επιλεγμένη εικόνα δεν είναι στη σωστή μορφή (XBM)."
+
+#: src/prefs_customheader.c:613
+msgid "Couldn't call `compface`. Make sure it's in your $PATH."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_customheader.c:545
+#: src/prefs_customheader.c:664
+msgid "This file contains newlines."
+msgstr "Το αρχείο περιέχει αλλαγές γραμμών."
+
+#: src/prefs_customheader.c:694
 msgid "Delete header"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ êåöáëßäáò"
+msgstr "Διαγραφή κεφαλίδας"
 
-#: src/prefs_customheader.c:546
+#: src/prefs_customheader.c:695
 msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñáöåß áõôÞ ç êåöáëßäá;"
+msgstr "Θέλετε πράγματι να διαγράψετε αυτή την κεφαλίδα;"
 
-#: src/prefs_customheader.c:716
-#, fuzzy
+#: src/prefs_customheader.c:865
 msgid "Current custom headers"
-msgstr "ÅéäéêÞ êåöáëßäá"
+msgstr "Τρέχουσες προσαρμοσμένες κεφαλίδες"
 
 #: src/prefs_display_header.c:227
-#, fuzzy
 msgid "Displayed header configuration"
-msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
+msgstr "Ρύθμιση εμφανιζόμενων κεφαλίδων"
 
 #: src/prefs_display_header.c:251 src/prefs_matcher.c:469
 msgid "Header name"
-msgstr "¼íïìá êåöáëßäáò"
+msgstr "Όνομα κεφαλίδας"
 
-#: src/prefs_display_header.c:284
+#: src/prefs_display_header.c:286
 msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Åìöáíéóèåßóåò êåöáëßäåò"
+msgstr "Εμφανισθείσες κεφαλίδες"
 
-#: src/prefs_display_header.c:348
+#: src/prefs_display_header.c:352
 msgid "Hidden headers"
-msgstr "ÊñõììÝíåò êåöáëßäåò"
+msgstr "Κρυμμένες κεφαλίδες"
 
-#: src/prefs_display_header.c:372
+#: src/prefs_display_header.c:378
 msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ìç ïñéóìÝíùí êåöáëßäùí"
+msgstr "Εμφάνιση όλων των μη ορισμένων κεφαλίδων"
 
-#: src/prefs_display_header.c:570
+#: src/prefs_display_header.c:576
 msgid "This header is already in the list."
-msgstr "ÁõôÞ ç êåöáëßäá åßíáé Þäç óôç ëßóôá."
+msgstr "Αυτή η κεφαλίδα είναι ήδη στη λίστα."
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:102
-#, fuzzy, c-format
+#: src/prefs_ext_prog.c:110
+#, c-format
 msgid "%s will be replaced with file name / URI"
-msgstr ""
-"Åîùôåñéêü ðñüãñáììá óýíèåóçò (ôï %s èá áíôéêáôáóôáèåß ìå ôï üíïìá áñ÷åßïõ)"
+msgstr "το %s θα αντικατασταθεί με το όνομα αρχείου / URI"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:119
+#: src/prefs_ext_prog.c:127
 msgid "Web browser"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_ext_prog.c:148
-#, fuzzy
-msgid "Print command"
-msgstr "ÅíôïëÞ"
+msgstr "Περιηγητής ιστοσελίδων"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:164
+#: src/prefs_ext_prog.c:156
 msgid "Text editor"
-msgstr ""
+msgstr "Επεξεργαστής κειμένου"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:191
+#: src/prefs_ext_prog.c:183
 msgid "Image viewer"
+msgstr "Προβολή εικόνων"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:201
+msgid "Command for 'Display as text'"
+msgstr "Εντολή για το 'Εμφάνιση σαν κείμενο'"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:213
+msgid ""
+"This option enables MIME parts to be displayed in the message view via a "
+"script when using the 'Display as text' contextual menu item"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:209
+#: src/prefs_ext_prog.c:224
 msgid "Audio player"
-msgstr ""
+msgstr "Παίκτης μουσικής"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:266 src/prefs_image_viewer.c:128
-#: src/prefs_message.c:293 src/prefs_msg_colors.c:394
-#, fuzzy
+#: src/prefs_ext_prog.c:242
+msgid "Print command"
+msgstr "Εντολή εκτύπωσης"
+
+#: src/prefs_ext_prog.c:304 src/prefs_image_viewer.c:128
+#: src/prefs_message.c:312
 msgid "Message View"
-msgstr "ÌÞíõìá"
+msgstr "Προβολή μηνύματος"
 
-#: src/prefs_ext_prog.c:267
-#, fuzzy
+#: src/prefs_ext_prog.c:305
 msgid "External Programs"
-msgstr "Åîùôåñéêü ðñüãñáììá"
+msgstr "Προγράμματα"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:149
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:150
 msgid "Move"
-msgstr "/Ìåôáêßíçóç..."
+msgstr "Μετακίνηση"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:150
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:151
 msgid "Copy"
-msgstr "/ÁíôéãñáöÞ..."
+msgstr "Αντιγραφή"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:152 src/prefs_summary_column.c:79
+#: src/prefs_filtering_action.c:153 src/prefs_summary_column.c:79
 msgid "Mark"
-msgstr "ÓÞìáíóç"
+msgstr "Σημείωση"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:154
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:155
 msgid "Lock"
-msgstr "ÁíáæÞôçóç"
+msgstr "Κλείδωμα"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:155
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:156
 msgid "Unlock"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/Áíáßñåóç óÞìáíóçò"
+msgstr "Ξεκλείδωμα"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:156
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:157
 msgid "Mark as read"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò äéáâáóìÝíï"
+msgstr "Σημείωση ως αναγνωσμένο"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:157
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:158
 msgid "Mark as unread"
-msgstr "/ÓÞìáíóç/ÓÞìáíóç ùò áäéÜâáóôï"
+msgstr "Σημείωση ως μη αναγνωσμένο"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:158 src/toolbar.c:393 src/toolbar.c:481
+#: src/prefs_filtering_action.c:159 src/toolbar.c:397 src/toolbar.c:488
 msgid "Forward"
-msgstr "Ðñïþèçóç"
+msgstr "Προώθηση"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:160
+#: src/prefs_filtering_action.c:161
 msgid "Redirect"
-msgstr ""
+msgstr "Ανακατεύθυνση"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:161 src/prefs_filtering_action.c:425
-#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1548
+#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:429
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1654
 msgid "Execute"
-msgstr "ÅêôÝëåóç"
+msgstr "Εκτέλεση"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:162 src/prefs_filtering_action.c:430
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:163 src/prefs_filtering_action.c:434
 msgid "Color"
-msgstr "×ñþìáôá"
+msgstr "Χρώμα"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:163
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:164
 msgid "Change score"
-msgstr "ÄéÜóôçìá ãñáììþí"
+msgstr "Αλλαγή σκορ"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:164
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:165
 msgid "Set score"
-msgstr "ÄéÜóôçìá ãñáììþí"
+msgstr "Ορισμός σκορ"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:165
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:166
 msgid "Hide"
-msgstr "Åðéêåöáëßäá"
+msgstr "Απόκρυψη"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:166
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:167 src/toolbar.c:177
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Αγνόηση νήματος"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:168
 msgid "Stop filter"
-msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ"
+msgstr "Διακοπή φίλτρου"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:313
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:317
 msgid "Filtering action configuration"
-msgstr "Ôåëåßùóá ôï äéÜâáóìá ôùí ñõèìßóåùí.\n"
+msgstr "Ρύθμιση φιλτραρίσματος"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:338
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:342
 msgid "Action"
-msgstr "Ëïã/óìüò"
+msgstr "Ενέργεια"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:415
+#: src/prefs_filtering_action.c:419
 msgid "Destination"
-msgstr "Ðñïïñéóìüò"
+msgstr "Προορισμός"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:420
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:424
 msgid "Recipient"
-msgstr "ËÞøç"
+msgstr "Παραλήπτης"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:435 src/prefs_summary_column.c:88
-#: src/summaryview.c:473
+#: src/prefs_filtering_action.c:439 src/prefs_summary_column.c:88
+#: src/summaryview.c:492
 msgid "Score"
-msgstr ""
+msgstr "Βαθμολογία"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:450
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:454
 msgid "Select ..."
-msgstr "ÅðéëïãÞ... "
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:457
-msgid "Info ..."
-msgstr ""
+msgstr "Επιλογή ..."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:485 src/prefs_filtering.c:343
-#: src/prefs_matcher.c:598 src/prefs_template.c:256 src/prefs_toolbar.c:794
-#, fuzzy
-msgid "  Replace  "
-msgstr "ÁðÜíôçóç"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:786
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:796
 msgid "Command line not set"
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν ορίστηκε γραμμή εντολών"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:787
+#: src/prefs_filtering_action.c:797
 msgid "Destination is not set."
-msgstr "Ï ðñïïñéóìüò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Ο προορισμός δεν έχει οριστεί."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:798
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:808
 msgid "Recipient is not set."
-msgstr "Ï ðáñáëÞðôçò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί παραλήπτης."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:813
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:823
 msgid "Score is not set"
-msgstr "Ôï üíïìá ôçò êåöáëßäáò äåí Ý÷åé ïñéóôåß."
+msgstr "Δεν έχει οριστεί βαθμολογία"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1031
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:1042
 msgid "No action was defined."
-msgstr " ìÞíõìá(ôá) åðéëÝ÷èçêå(áí)"
+msgstr "Δεν έχει οριστεί ενέργεια."
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1073 src/prefs_matcher.c:1688
-#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:470
+#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1683
+#: src/quote_fmt.c:58
+msgid "literal %"
+msgstr "κυριολεκτικό %"
+
+#: src/prefs_filtering_action.c:1084 src/prefs_matcher.c:1688
+#: src/prefs_summary_column.c:85 src/quote_fmt.c:41 src/summaryview.c:489
 msgid "Date"
-msgstr "Çìåñïìçíßá"
+msgstr "Ημερομηνία"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1074 src/prefs_matcher.c:1689
+#: src/prefs_filtering_action.c:1085 src/prefs_matcher.c:1689
 #: src/quote_fmt.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Message-ID"
-msgstr "ÌÞíõìá"
+msgstr "Message-ID"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1075 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_filtering_action.c:1086 src/prefs_matcher.c:152
 #: src/prefs_matcher.c:1690 src/quote_fmt.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroups"
-msgstr "Newsgroups:"
+msgstr "Ομάδες νέων"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1076 src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_filtering_action.c:1087 src/prefs_matcher.c:152
 #: src/prefs_matcher.c:1691 src/quote_fmt.c:51
-#, fuzzy
 msgid "References"
-msgstr "ÊïéíÝò åðéëïãÝò"
+msgstr "Αναφορές"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1077 src/prefs_matcher.c:1692
-msgid "Filename - should not be modified"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering_action.c:1088 src/prefs_matcher.c:1692
+msgid "filename (should not be modified)"
+msgstr "όνομα αρχείου (δεν πρέπει να τροποποιηθεί)"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1078 src/prefs_matcher.c:1693
+#: src/prefs_filtering_action.c:1089 src/prefs_matcher.c:1693
 msgid "new line"
-msgstr ""
+msgstr "νέα γραμμή"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1079 src/prefs_matcher.c:1694
+#: src/prefs_filtering_action.c:1090 src/prefs_matcher.c:1694
+#, fuzzy
 msgid "escape character for quotes"
-msgstr ""
+msgstr "Offset για χαρακτήρα στοίχισης"
 
-#: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:1695
-#, fuzzy
+#: src/prefs_filtering_action.c:1091 src/prefs_matcher.c:1695
 msgid "quote character"
-msgstr "÷áñáêôÞñåò"
-
-#: src/prefs_filtering_action.c:1389
-#, fuzzy
-msgid "Current action list"
-msgstr "ÐáñÜèåóç"
+msgstr "χαρακτήρας παράθεσης"
 
-#: src/prefs_filtering.c:155 src/prefs_filtering.c:242
-#, fuzzy
-msgid "Filtering/Processing configuration"
<