2005-11-30 [colin] 1.9.100cvs46
[claws.git] / po / cs.po
index 6cd636e1e3926bf7eeda5d5cbb31fede0b92ac15..39f5b75f637159d5f055fbc1e71903e94b043fd3 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
 #
 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
 #
-#: src/addrgather.c:278
 msgid ""
 msgstr ""
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2000-11-01 15:39+0100\n"
-"Last-Translator: Vladimír Marek <vlmarek@volny.cz>\n"
-"Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-03-17 10:42GMT+0100\n"
+"Last-Translator: Radek Vybíral <Radek.Vybiral@vsb.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
 
 
-#: src/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "O aplikaci"
-
-#: src/about.c:209
-msgid ""
-"The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
-"Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
-"Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
-"source.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Èásti kódu z programu fetchmail jsou chránìny Copyrightem 1997 Erica S. "
-"Raymonda. Jeho dal¹í èásti jsou chránìny Copyrightem Carla Harrisa, 1993 a "
-"1995. Ponechání si práv za úèelem ochrany volné\n"
-" distribuce kódu.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:215
-msgid ""
-"Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
-"copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Kcc je chránìno Copyrightem Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, a libkcc "
-"je chránìno Copyrightem takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:220
-msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: src/about.c:224
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Tento program je volnì ¹iøitelný, mù¾ete jej redistribuovat a/nebo mìnit tak "
-"jak to popisuje GNU General Public License publikovaný volný softwarový "
-"základ a to ve verzi 2, nebo (podle va¹eho uvá¾ení) v jakékoliv pozdìj¹í "
-"verzi.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:230
-msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Tento program je ¹íøen v dobré víøe v jeho u¾iteènost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
-"ZÁRUKY. Consultez la GNU General Public License pour plus de details.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:236
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr ""
-"Vous devez avoir reçu une copie de la GNU General Public License avec ce "
-"programme. Si ce n'est pas le cas, écrivez à la Free Software Foundation, "
-"Inc.,, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#. Button panel
-#: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
-#: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
-#: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
-#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
-#: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
-#: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
-#: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
-#: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
-#: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
-#: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
-msgid "OK"
-msgstr "OK"
-
-#: src/account.c:119
-msgid "Reading all config for each account...\n"
-msgstr "Naèítám nastavení pro v¹echny konta...\n"
-
-#: src/account.c:134
-#, c-format
-msgid "Found label: %s\n"
-msgstr "Nalezen popisek: %s\n"
-
-#: src/account.c:254
+#: src/account.c:305
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
+"Jsou stále otevøena nìjaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
+"Pøed úpravou tohoto úètu zavøete prosím v¹echna tato okna."
 
 
-#: src/account.c:260
-msgid "Opening account edit window...\n"
-msgstr "Otevírám okno pro úpravu konta...\n"
-
-#: src/account.c:457
-msgid "Creating account edit window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno pro úpravu konta...\n"
-
-#: src/account.c:462
+#: src/account.c:555
 msgid "Edit accounts"
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Úprava konta"
+msgstr "Úpravy úètù"
 
 
-#: src/account.c:480
+#: src/account.c:573
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
 msgstr ""
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
 msgstr ""
+"Nové zprávy budou kontrolovány v tomto poøadí. Pokud má být úèet\n"
+"kontrolován pøi volbì 'Stáhnout v¹e, za¹krtnìte políèko ve sloupci 'G'."
 
 
-#: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
-#: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
-#: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
+#: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
 #: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
 #: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
+#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:502
+#: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
-#: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
+#: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
 msgstr "Pøidat"
 
 msgid "Add"
 msgstr "Pøidat"
 
-#: src/account.c:537
+#: src/account.c:630
 msgid "Edit"
 msgid "Edit"
-msgstr "Úpravy"
+msgstr "Upravit"
 
 
-#: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgid " Delete "
-msgstr "Smazat"
+msgstr " Smazat "
 
 
-#: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
-#: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289
+#: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
+#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "Dolù"
 
 msgid "Down"
 msgstr "Dolù"
 
-#: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
-#: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285
+#: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
+#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
 msgstr "Nahoru"
 
 msgid "Up"
 msgstr "Nahoru"
 
-#: src/account.c:569
-#, fuzzy
+#: src/account.c:662
 msgid " Set as default account "
 msgid " Set as default account "
-msgstr " Nastavit jako bì¾nì u¾ívané konto "
+msgstr " Nastavit úèet jako výchozí "
 
 
-#: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
-#: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
+#: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
+#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Zavøít"
 
 msgid "Close"
 msgstr "Zavøít"
 
-#: src/account.c:657
+#: src/account.c:736
 msgid "Delete account"
 msgid "Delete account"
-msgstr "Smazat konto"
+msgstr "Smazat úèet"
 
 
-#: src/account.c:658
+#: src/account.c:737
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Opravdu chcete toto konto smazat?"
-
-#: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
-#: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
-#: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
-#: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
-#: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
-#: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
-#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
-#: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
+msgstr "Opravdu chcete tento úèet smazat?"
+
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
+#: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
+#: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
+#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
+#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
+#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
-#: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
-#: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
+#: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Ne"
 
 msgid "+No"
 msgstr "+Ne"
 
-#: src/account.c:671
-msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/addressadd.c:163
-#, fuzzy
-msgid "Add Address to Book"
-msgstr "Adresáø"
+#: src/addressadd.c:162
+msgid "Add to address book"
+msgstr "Pøidat do knihy adres"
 
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
+#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
-#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
-#: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Poznámky"
 
 msgid "Remarks"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: src/addressadd.c:225
-#, fuzzy
+#: src/addressadd.c:226
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Vybrat slo¾ku"
+msgstr "Vybrat slo¾ku pro knihu adres"
+
+#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
+#: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
+#: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
+#: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
+#: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
 
 
-#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
-#: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
-#: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
-#: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
-#: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
-#: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
+#: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
+#: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
+#: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
+#: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
+#: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
-#: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
-#: src/summaryview.c:3402
+#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
+#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
+#: src/summaryview.c:3449
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zru¹it"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zru¹it"
 
-#: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
+#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
+#: src/messageview.c:143
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Soubor"
 
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Soubor"
 
-#: src/addressbook.c:349
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:354
 msgid "/_File/New _Book"
 msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Soubor/Nová _skupina"
+msgstr "/_Soubor/Nová _kniha"
 
 
-#: src/addressbook.c:350
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:355
 msgid "/_File/New _vCard"
 msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/_Soubor/Nová _adresa"
+msgstr "/_Soubor/Nová _vCard"
 
 
-#: src/addressbook.c:352
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:357
 msgid "/_File/New _JPilot"
 msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/_Soubor/Nová _skupina"
+msgstr "/_Soubor/Nový _JPilot"
 
 
-#: src/addressbook.c:355
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:360
 msgid "/_File/New _Server"
 msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Soubor/Nový a_dresáø"
+msgstr "/_Soubor/Nový _server"
 
 
-#: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
-#: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
+#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
+#: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Soubor/---"
 
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Soubor/---"
 
-#: src/addressbook.c:358
+#: src/addressbook.c:363
 msgid "/_File/_Edit"
 msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Soubor/_Upravit"
+msgstr "/_Soubor/Up_ravit"
 
 
-#: src/addressbook.c:359
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Soubor/_Smazat"
 
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Soubor/_Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:361
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:366
 msgid "/_File/_Save"
 msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Soubor/Ulo¾it jako..."
+msgstr "/_Soubor/_Ulo¾it"
 
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
+#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Soubor/_Zavøít"
 
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Soubor/_Zavøít"
 
-#: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
-#: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
+#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
+#: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit"
 msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Úpravy"
+msgstr "/Úp_ravy"
 
 
-#: src/addressbook.c:364
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:369
 msgid "/_Edit/C_ut"
 msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/_Úpravy/_Vyjmout"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
 
 
-#: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
+#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
+#: src/messageview.c:150
 msgid "/_Edit/_Copy"
 msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Úpravy/_Kopírovat"
+msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
 
 
-#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
+#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
 msgid "/_Edit/_Paste"
 msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Úpravy/V_lo¾it"
+msgstr "/Úp_ravy/V_lo¾it"
 
 
-#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
+#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
 msgid "/_Edit/---"
 msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Úpravy/---"
+msgstr "/Úp_ravy/---"
 
 
-#: src/addressbook.c:368
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:373
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/_Úpravy/V_lo¾it"
+msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it _adresu"
 
 
-#: src/addressbook.c:369
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:374
 msgid "/_Address"
 msgid "/_Address"
-msgstr "Adresa"
+msgstr "/_Adresa"
 
 
-#: src/addressbook.c:370
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:375
 msgid "/_Address/New _Address"
 msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/_Soubor/Nová _adresa"
+msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
 
 
-#: src/addressbook.c:371
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:376
 msgid "/_Address/New _Group"
 msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/_Soubor/Nová _skupina"
+msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
 
 
-#: src/addressbook.c:372
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:377
 msgid "/_Address/New _Folder"
 msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/_Soubor/Nový a_dresáø"
+msgstr "/_Adresa/Nová s_lo¾ka"
 
 
-#: src/addressbook.c:373
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:378
 msgid "/_Address/---"
 msgid "/_Address/---"
-msgstr "Adresa"
+msgstr "/_Adresa/--"
 
 
-#: src/addressbook.c:374
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Address/_Edit"
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/_Soubor/_Upravit"
+msgstr "/_Adresa/U_pravit"
 
 
-#: src/addressbook.c:375
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:380
 msgid "/_Address/_Delete"
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
+msgstr "/_Adresa/S_mazat"
 
 
-#: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
-#: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
-#: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:276
 msgid "/_Tools/---"
 msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/_Nástroje"
+msgstr "/_Nástroje/---"
 
 
-#: src/addressbook.c:377
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:382
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
 
 
-#: src/addressbook.c:378
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:383
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovat M_utt soubor..."
 
 
-#: src/addressbook.c:379
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+msgstr "/_Nástroje/_Importovat Pine soubor..."
 
 
-#: src/addressbook.c:381
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
 
 
-#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
+#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:279
 msgid "/_Help"
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Nápovìda"
+msgstr "/Nápo_vìda"
 
 
-#: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
+#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:280
 msgid "/_Help/_About"
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Nápovìda/_O aplikaci"
+msgstr "/Nápo_vìda/_O aplikaci"
 
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Nová _adresa"
 
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Nová _adresa"
 
-#: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Nová _skupina"
 
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Nová _skupina"
 
-#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nová s_lo¾ka"
 
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nová s_lo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
-#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
-#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
-#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
-#: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
-#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
-#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Smazat"
 
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
 msgid "/C_ut"
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/_Vyjmout"
 
 
-#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
 msgid "/_Copy"
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/_Kopírovat..."
+msgstr "/_Kopírovat"
 
 
-#: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
 msgid "/_Paste"
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/_Úpravy/V_lo¾it"
+msgstr "/V_lo¾it"
 
 
-#: src/addressbook.c:413
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:418
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/Nová _adresa"
+msgstr "/Vlo¾it _adresu"
+
+#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznámý"
+
+#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
+msgid "Success"
+msgstr "Úspìch"
+
+#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "©patné argumenty"
+
+#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
+msgid "File not specified"
+msgstr "Není zadán soubor"
+
+#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Chyba pøi otevírání souboru"
+
+#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Chyba pøi ètení souboru"
 
 
-#: src/addressbook.c:535
+#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
+msgid "End of file encountered"
+msgstr "Byl dosa¾en konec souboru"
+
+#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Chyba pøi alokaci pamìti"
+
+#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
+msgid "Bad file format"
+msgstr "©patný formát souboru"
+
+#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Chyba pøi zápisu do souboru"
+
+#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Chyba pøi otevírání adresáøe"
+
+#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
+msgid "No path specified"
+msgstr "Není zadána cesta"
+
+#: src/addressbook.c:457
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Chyba pøi pøipojování na LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:458
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Chyba pøi inicializaci LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:459
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Chyba pøi napojování na LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:460
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
+
+#: src/addressbook.c:461
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Pøi provádìní oprací s LDAP vypr¹el èas"
+
+#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Pro vyhledávací LDAP kritéria nebyly nalezeny ¾ádné polo¾ky"
+
+#: src/addressbook.c:613
 msgid "E-Mail address"
 msgid "E-Mail address"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+msgstr "E-mail adresa"
 
 
-#: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
+#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
+#: src/toolbar.c:1753
 msgid "Address book"
 msgid "Address book"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Kniha adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:638
+#: src/addressbook.c:716
 msgid "Name:"
 msgstr "Jméno:"
 
 msgid "Name:"
 msgstr "Jméno:"
 
-#. Buttons
-#: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
-#: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
-#: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
-#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
+#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
+#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:676
+#: src/addressbook.c:754
 msgid "Lookup"
 msgstr "Hledat"
 
 msgid "Lookup"
 msgstr "Hledat"
 
-#: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
-#: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
-#: src/summary_search.c:154
+#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
+#: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
+#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
+#: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
-#: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
+#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Slepá kopie:"
 
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Slepá kopie:"
 
-#. Confirm deletion
-#: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Smazat adresu(y)"
 
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Smazat adresu(y)"
 
-#: src/addressbook.c:892
+#: src/addressbook.c:976
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Tato data jsou pouze pro ètení a nelze je smazat."
 
 
-#: src/addressbook.c:915
+#: src/addressbook.c:999
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu?"
-
-#: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
-#: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
-#: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
-#: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
-#: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
-#: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
-#: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
-#: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
-#: src/summaryview.c:3046
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu(y)?"
+
+#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
+#: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
+#: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
+#: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
+#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
+#: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
+msgstr "Nelze vlo¾it. Cílová kniha adres je pouze pro ètení."
 
 
-#: src/addressbook.c:1428
+#: src/addressbook.c:1523
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr ""
+msgstr "Nelze provést vlo¾ení do skupiny adres."
 
 
-#: src/addressbook.c:2071
+#: src/addressbook.c:2166
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
+"Chcete smazat slo¾ku '%s' A TAKÉ v¹echny adresy v ní? \n"
+"Pokud sma¾ete pouze slo¾ku, adresy budou pøesunuty do nadøazené slo¾ky."
 
 
-#: src/addressbook.c:2075
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder only"
 msgid "Folder only"
-msgstr "Slo¾ka"
+msgstr "Pouze slo¾ku"
 
 
-#: src/addressbook.c:2075
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder and Addresses"
 msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Smazat adresu(y)"
+msgstr "Slo¾ku a adresy"
 
 
-#: src/addressbook.c:2080
+#: src/addressbook.c:2175
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
 
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2858
+#: src/addressbook.c:2925
 msgid "New user, could not save index file."
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr ""
+msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it index soubor."
 
 
-#: src/addressbook.c:2862
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr ""
+msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it soubory s knihou adres."
 
 
-#: src/addressbook.c:2872
+#: src/addressbook.c:2939
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
 
 
-#: src/addressbook.c:2877
+#: src/addressbook.c:2944
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgstr ""
+"Stará kniha adres pøevedena,\n"
+"nelze ulo¾it nový soubor s indexem"
 
 
-#: src/addressbook.c:2890
+#: src/addressbook.c:2957
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
+"ale byl vytvoøen nový soubor pro knihu adres."
 
 
-#: src/addressbook.c:2896
+#: src/addressbook.c:2963
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
+"nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
 
 
-#: src/addressbook.c:2901
+#: src/addressbook.c:2968
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres\n"
+"a nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
 
 
-#: src/addressbook.c:2908
+#: src/addressbook.c:2975
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pøi konverzi knihy adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:2912
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:2979
 msgid "Addressbook conversion"
 msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Konverze knihy adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:2947
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3014
 msgid "Addressbook Error"
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Chyba v knize adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:2948
+#: src/addressbook.c:3015
 msgid "Could not read address index"
 msgid "Could not read address index"
-msgstr ""
+msgstr "Nelze naèíst index adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
+#: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhraní"
 
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhraní"
 
-#: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
-#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
 msgid "Address Book"
 msgid "Address Book"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Kniha adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:3456
+#: src/addressbook.c:3540
 msgid "Person"
 msgid "Person"
-msgstr ""
+msgstr "Osoba"
 
 
-#: src/addressbook.c:3472
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3556
 msgid "EMail Address"
 msgid "EMail Address"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+msgstr "Email adresa"
 
 
-#: src/addressbook.c:3488
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3572
 msgid "Group"
 msgid "Group"
-msgstr "Nová Skupina"
+msgstr "Skupina"
 
 
-#. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
-#: src/prefs_account.c:1733
+#: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
+#: src/prefs_account.c:2043
 msgid "Folder"
 msgstr "Slo¾ka"
 
 msgid "Folder"
 msgstr "Slo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:3520
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3604
 msgid "vCard"
 msgid "vCard"
-msgstr "Smazat"
+msgstr "vCard"
 
 
-#: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
+#: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
 msgid "JPilot"
 msgid "JPilot"
-msgstr ""
+msgstr "JPilot"
 
 
-#: src/addressbook.c:3568
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3652
 msgid "LDAP Server"
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "Server"
+msgstr "LDAP server"
 
 #: src/addrgather.c:156
 msgid "Please specify name for address book."
 
 #: src/addrgather.c:156
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
 
 #: src/addrgather.c:176
 msgid "Please select the mail headers to search."
 
 #: src/addrgather.c:176
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
 
 
-#. Go fer it
-#: src/addrgather.c:182
+#: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
 msgstr ""
 
 msgid "Busy harvesting addresses..."
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:220
+#: src/addrgather.c:221
+#, fuzzy
 msgid "Addresses gathered successfully."
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
 
 
-#: src/addrgather.c:284
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:285
 msgid "No folder or message was selected."
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Slo¾ka %s je vybrána\n"
+msgstr "Není vybrána ¾ádná slo¾ka nebo zpráva."
 
 
-#: src/addrgather.c:292
+#: src/addrgather.c:293
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:344
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:345
 msgid "Folder :"
 msgid "Folder :"
-msgstr "Slo¾ka"
+msgstr "Slo¾ka :"
 
 
-#: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
 msgid "Address Book :"
 msgid "Address Book :"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Kniha adres :"
 
 
-#: src/addrgather.c:365
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:366
 msgid "Folder Size :"
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Slo¾ka"
+msgstr "Velikost slo¾ky :"
 
 
-#: src/addrgather.c:380
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:381
 msgid "Process these mail header fields"
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Pøidat pole s datovou hlavièkou"
+msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailù"
 
 
-#: src/addrgather.c:398
+#: src/addrgather.c:399
 msgid "Include sub-folders"
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "Zahrnout podslo¾ky"
 
 
-#: src/addrgather.c:421
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:422
 msgid "Header Name"
 msgid "Header Name"
-msgstr "Hlavièka"
+msgstr "Název záhlaví"
 
 
-#: src/addrgather.c:422
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:423
 msgid "Address Count"
 msgid "Address Count"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Poèet adres"
 
 
-#. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
+#: src/messageview.c:576
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: src/addrgather.c:527
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:528
 msgid "Header Fields"
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Hlavièka"
+msgstr "Pole záhlaví"
 
 
-#: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
 msgid "Finish"
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "Konec"
 
 
-#: src/addrgather.c:587
+#: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
 msgstr ""
 
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:595
+#: src/addrgather.c:596
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr ""
 
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr ""
 
-#. Old address book
 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
 msgid "Common address"
 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
 msgid "Common address"
-msgstr "Spoleèná adresa:"
+msgstr "Spoleèná adresa"
 
 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
 msgid "Personal address"
 
 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
 msgid "Personal address"
-msgstr "Osobní adresa:"
+msgstr "Osobní adresa"
 
 
-#: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
 msgid "Notice"
 msgstr "Poznámka"
 
 msgid "Notice"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: src/alertpanel.c:188
-msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "Vytváøím dialog pro varování...\n"
+#: src/alertpanel.c:190
+msgid "View log"
+msgstr "Zobrazit log"
 
 
-#: src/alertpanel.c:276
+#: src/alertpanel.c:308
 msgid "Show this message next time"
 msgid "Show this message next time"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazovat pøí¹tì tuto zprávu"
 
 
-#: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
-msgid "can't allocate memory\n"
-msgstr "nemohu alokovat pamì»\n"
+#: src/common/nntp.c:68
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
 
 
-#: src/colorlabel.c:45
-msgid "Orange"
-msgstr ""
+#: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
 
 
-#: src/colorlabel.c:46
-msgid "Red"
+#: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "Chyba protokolu\n"
+
+#: src/common/nntp.c:264
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání\n"
+
+#: src/common/smtp.c:154
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
+
+#: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
+msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/colorlabel.c:47
+#: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Pink"
-msgstr "Tisk"
+msgid "error occurred on SMTP session\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
 
 
-#: src/colorlabel.c:48
-msgid "Sky blue"
+#: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
+
+#: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
+msgid "can't start TLS session\n"
+msgstr "Nelze spustit TLS relaci\n"
+
+#: src/common/ssl.c:78
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Chyba pøi vytváøení ssl kontextu\n"
+
+#: src/common/ssl.c:97
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl.c:105
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr "SSL spojení pou¾ívá %s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
+#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
+#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<not in certificate>"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
+"  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Stav podpisu: %s"
 
 
-#: src/colorlabel.c:49
-msgid "Blue"
+#: src/common/ssl_certificate.c:307
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:362
+#, c-format
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"%s zaslal neznámý SSL certifikát:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/colorlabel.c:50
-msgid "Green"
+#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Z tohoto úètu nebude sta¾ena ¾ádná po¹ta, dokud neulo¾íte certifikát.\n"
+"(Od¹krtnìte \"%s\" v nastavení).\n"
 
 
-#: src/colorlabel.c:51
-#, fuzzy
-msgid "Brown"
-msgstr "Dolù"
+#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
+#: src/prefs_common.c:1229
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Pøi pøíjmu chyby nezobrazovat popup dialog"
 
 
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
-#: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
-#, fuzzy
-msgid "None"
-msgstr "¾ádný"
+#: src/common/ssl_certificate.c:398
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
+msgstr ""
+"SSL certifikát serveru %s se zmìnil !\n"
+"Byl ulo¾en tento:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"A nyní je naèten tento:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"To znamená, ¾e server nemusí být ten známý."
 
 
-#: src/compose.c:485
+#: src/compose.c:488
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Pøidat..."
 
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Pøidat..."
 
-#: src/compose.c:486
+#: src/compose.c:489
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Odstranit"
 
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Odstranit"
 
-#: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
-#: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
-msgid "/_Property..."
-msgstr "/_Vlastosti..."
+#: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
+msgid "/_Properties..."
+msgstr "/_Vlastnosti..."
 
 
-#: src/compose.c:494
+#: src/compose.c:497
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
 
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
 
-#: src/compose.c:495
+#: src/compose.c:498
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
 
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
 
-#: src/compose.c:496
+#: src/compose.c:499
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Soubor/Vlo¾it p_odpis"
 
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Soubor/Vlo¾it p_odpis"
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_Edit/_Undo"
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Úpravy/_Zpìt"
+msgstr "/Úp_ravy/_Zpìt"
 
 
-#: src/compose.c:502
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_Edit/_Redo"
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Úpravy/Z_nova"
+msgstr "/Úp_ravy/Z_nova"
 
 
-#: src/compose.c:504
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Edit/Cu_t"
 msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/_Úpravy/_Vyjmout"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
 
 
-#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
+#: src/compose.c:510
+msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
+msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it jako _citaci"
+
+#: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
 msgid "/_Edit/Select _all"
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_Úpravy/V_ybrat v¹e"
+msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at v¹e"
 
 
-#: src/compose.c:508
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/_Úpravy/_Zpìt"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené"
 
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:514
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak zpìt"
 
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak dále"
 
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slovo zpìt"
 
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slov dále"
 
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:534
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na zaèátek øádku"
 
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na konec øádku"
 
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na pøedchozí øádek"
 
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:549
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na dal¹í øádek"
 
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:554
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak zpìt"
 
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak vpøedu"
 
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:564
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo zpìt"
 
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:569
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo vpøedu"
 
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat øádek"
 
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat celý øádek"
 
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:584
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat do konce øádku"
 
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
 
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:592
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/Zarovnat _v¹echny dlouhá øádky"
 
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:594
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/_Úpravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
+msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
 
 
-#: src/compose.c:592
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Spelling"
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/_Otevøít"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu"
 
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:598
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Zkontrolovat v¹e nebo výbìr"
 
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Z_výraznit nesprávná slova"
 
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:602
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na pøed_chozí pravopisnou chybu"
 
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na _dal¹í pravopisnou chybu"
 
 
-#: src/compose.c:601
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Spelling/---"
 msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/Nápo_vìda/---"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/---"
 
 
-#: src/compose.c:602
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/_Nastavení"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Nastavení pravopisu"
 
 
-#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
+#: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
+#: src/summaryview.c:449
 msgid "/_View"
 msgstr "/Z_obrazit"
 
 msgid "/_View"
 msgstr "/Z_obrazit"
 
-#: src/compose.c:607
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_View/_To"
 msgid "/_View/_To"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+msgstr "/Z_obrazit/_Komu"
 
 
-#: src/compose.c:608
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:613
 msgid "/_View/_Cc"
 msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/Z_obrazit"
+msgstr "/Z_obrazit/K_opie"
 
 
-#: src/compose.c:609
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_View/_Bcc"
 msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/Z_obrazit"
+msgstr "/Z_obrazit/_Slepá kopie"
 
 
-#: src/compose.c:610
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_View/_Reply to"
 msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
+msgstr "/Z_obrazit/_Odpovìï komu "
 
 
-#: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
-#: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
-#: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
+#: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/Z_obrazit/---"
 
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/Z_obrazit/---"
 
-#: src/compose.c:612
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_View/_Followup to"
 msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/Z_obrazit/_Strom slo¾ek "
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
 
 
-#: src/compose.c:614
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_View/R_uler"
 msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+msgstr "/Z_obrazit/Praví_tko"
 
 
-#: src/compose.c:616
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_View/_Attachment"
 msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
+msgstr "/Z_obrazit/Pøílo_ha"
 
 
-#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
+#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Zpráva"
 
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Zpráva"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
 
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
 
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
 
-#: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
-#: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
-#: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
+#: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
+#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Zpráva/---"
 
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Zpráva/---"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it jako _koncept"
 
 
-#: src/compose.c:626
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
+msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it a pok_raèovat v editaci"
 
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/_To"
 msgid "/_Message/_To"
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/_Komu"
 
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_Message/_Cc"
 msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/K_opie"
 
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
 
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:638
 msgid "/_Message/_Reply to"
 msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
 
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Followup to"
 msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
 
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/_Attach"
 msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøipojit"
+msgstr "/_Zpráva/Pøipoji_t"
 
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/Si_gn"
 msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/Po_depsat"
 
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/_Encrypt"
 msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/Za¹i_frovat"
 
 
-#: src/compose.c:645
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority"
-msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
+#: src/compose.c:648
+msgid "/_Message/Mode/MIME"
+msgstr "/_Zpráva/Re¾im/MIME"
 
 
-#: src/compose.c:646
-msgid "/_Message/Priority/Highest"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Message/Mode/Inline"
+msgstr "/_Zpráva/Re¾im/Inline"
 
 
-#: src/compose.c:647
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/High"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøipojit"
+#: src/compose.c:652
+msgid "/_Message/_Priority"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a"
 
 
-#: src/compose.c:648
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Normal"
-msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
+#: src/compose.c:653
+msgid "/_Message/Priority/_Highest"
+msgstr "/_Zpráva/Priorita/_Nejvy¹¹í"
 
 
-#: src/compose.c:649
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Low"
-msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
+#: src/compose.c:654
+msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/_Vysoká"
 
 
-#: src/compose.c:650
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Lowest"
-msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
+#: src/compose.c:655
+msgid "/_Message/Priority/_Normal"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Nor_mální"
 
 
-#: src/compose.c:652
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ní_zká"
+
+#: src/compose.c:657
+msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ne_jni¾¹í"
+
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
+msgstr "/_Zpráva/_Vy¾ádat potvrzení o doruèení"
 
 
-#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Nástroje"
 
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Nástroje"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
 
 
-#: src/compose.c:655
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
 msgid "/_Tools/_Address book"
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
+msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
 
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Tools/_Template"
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/©a_blona"
 
 
-#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy."
-
-#: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
-#, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
-
-#: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/_Akce"
 
 
-#: src/compose.c:1326
+#: src/compose.c:1384
 msgid "Reply-To:"
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Odpovìdìt na:"
+msgstr "Odpovìdìt komu:"
 
 
-#: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
+#: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusní skupiny:"
 
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusní skupiny:"
 
-#: src/compose.c:1332
+#: src/compose.c:1390
 msgid "Followup-To:"
 msgid "Followup-To:"
-msgstr ""
+msgstr "Followup-To:"
 
 
-#: src/compose.c:1610
+#: src/compose.c:1685
 msgid "Quote mark format error."
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "Chyba v uvozovkách."
 
 
-#: src/compose.c:1622
+#: src/compose.c:1701
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
+msgstr "Chyba formátu odpovìdi/pøeposlání."
 
 
-#: src/compose.c:1919
+#: src/compose.c:2030
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
-
-#: src/compose.c:1923
-#, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Nemohu zjistit délku souboru %s\n"
-
-#: src/compose.c:1927
-#, fuzzy, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Soubor %s je prázdný\n"
+msgstr "Soubor %s je prázdný."
 
 
-#: src/compose.c:1931
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2034
+#, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
+msgstr "Nemohu naèíst %s."
 
 
-#: src/compose.c:1956
+#: src/compose.c:2062
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Zpráva: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Zpráva: %s"
 
-#: src/compose.c:2600
+#: src/compose.c:2756
 msgid " [Edited]"
 msgid " [Edited]"
-msgstr ""
+msgstr " [Upraveno]"
 
 
-#: src/compose.c:2602
+#: src/compose.c:2758
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - psaní zprávy%s"
+msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
 
 
-#: src/compose.c:2605
+#: src/compose.c:2761
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Psaní zprávy%s"
 
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:2629
+#: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
+"Není zadán úèet pro odesílání mailù.\n"
+"Pøed odesláním vyberte prosím nìjaký úèet."
 
 
-#: src/compose.c:2684
+#: src/compose.c:2932
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Není uveden pøíjemce."
 
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Není uveden pøíjemce."
 
-#: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
-#: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
+#: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
+#: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/compose.c:2693
+#: src/compose.c:2941
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Pøedmìt je prázdný. Pøesto mám zprávu odeslat?"
 
 
-#: src/compose.c:2713
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:2962
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty."
+msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do fronty pro odeslání"
 
 
-#: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
-msgid "can't get recipient list."
+#: src/compose.c:2967
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Zpráva byla ulo¾ena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
+"Pou¾ijte nabídku \"Odeslat pozdr¾ené zprávy \" z hlavního okna."
 
 
-#: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
+#: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr ""
+msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy na %s ."
 
 
-#: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
+#: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
 msgid "Queueing"
 msgstr "Zaøazuji"
 
 msgid "Queueing"
 msgstr "Zaøazuji"
 
-#: src/compose.c:2813
+#: src/compose.c:3063
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1233,242 +1259,120 @@ msgstr ""
 "Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
 "Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
 
 "Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
 "Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
 
-#: src/compose.c:2819
+#: src/compose.c:3069
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
 
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
 
-#: src/compose.c:2822
+#: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
 
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
 
-#: src/compose.c:2838
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3085
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do výstupní schránky"
+msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do odeslané po¹ty."
 
 
-#: src/compose.c:2867
-msgid "Writing bounce header\n"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
-#: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
-#: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
-#: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
-#: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "nelze zmìnit mód souboru\n"
+#: src/compose.c:3316
+#, c-format
+msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
+msgstr "Nemohu najít ¾ádný klíè asociovaný s aktuálnì vybraným id klíèe '%s'."
 
 
-#: src/compose.c:3106
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3422
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message.\n"
+"Can't convert the character encoding of the message from\n"
+"%s to %s.\n"
 "Send it anyway?"
 "Send it anyway?"
-msgstr "Nelze zmìnit znakovou sadu nastavené zprávy"
-
-#: src/compose.c:3123
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "nelze zapsat hlavièky\n"
-
-#: src/compose.c:3253
-#, fuzzy
-msgid "can't remove the old message\n"
-msgstr "Zprávu nelze zaøadit\n"
-
-#: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
-msgid "queueing message...\n"
-msgstr "zaøazuji zprávu...\n"
+msgstr ""
+"Nelze pøevést znakovou sadu zprávy z\n"
+"%s na %s.\n"
+"Pøesto poslat?"
 
 
-#: src/compose.c:3303
+#: src/compose.c:3681
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr ""
+msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání po¹ty!"
 
 
-#: src/compose.c:3313
+#: src/compose.c:3691
 msgid "No account for posting news available!"
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3443
-msgid "can't find queue folder\n"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "Zprávu nelze zaøadit\n"
-
-#: src/compose.c:3495
-#, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "Nelze otevøít soubor %s\n"
-
-#: src/compose.c:3601
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Writing %s-header\n"
-msgstr "Vytváøím náhled na hlavièku...\n"
-
-#: src/compose.c:3861
-#, c-format
-msgid "compose: priority unknown : %d\n"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3929
-#, c-format
-msgid "generated Message-ID: %s\n"
-msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
+msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání pøíspìvku do diskusních skupin!"
 
 
-#: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
+#: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
+#: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
-#: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
+#: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
 msgid "Size"
 msgstr "Délka"
 
 msgid "Size"
 msgstr "Délka"
 
-#. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4241
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4668
 msgid "Save Message to "
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Ulo¾it poslanou zprávu do Odeslaná po¹ta"
+msgstr "Ulo¾it zprávu do "
 
 
-#: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
 msgid "Select ..."
 msgid "Select ..."
-msgstr " Vybrat... "
-
-#: src/compose.c:4347
-msgid "Creating compose window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno pro psaní...\n"
+msgstr "Vybrat ..."
 
 
-#. header labels and entries
-#: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
+#: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgid "Header"
-msgstr "Hlavièka"
+msgstr "Záhlaví"
 
 
-#. attachment list
-#: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
 msgid "Attachments"
 msgid "Attachments"
-msgstr "Pøíloha"
+msgstr "Pøílohy"
 
 
-#. Others Tab
-#: src/compose.c:4405
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4828
 msgid "Others"
 msgstr "Ostatní"
 
 msgid "Others"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
-#: src/summary_search.c:161
+#: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Pøedmìt:"
 
 msgid "Subject:"
 msgstr "Pøedmìt:"
 
-#: src/compose.c:4667
+#: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
+msgid "None"
+msgstr "®ádná"
+
+#: src/compose.c:5086
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
+"%s"
 
 
-#: src/compose.c:4674
-#, c-format
-msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:4831
-msgid "Send message"
-msgstr "Poslat zprávu"
-
-#: src/compose.c:4837
-msgid "Send later"
-msgstr "Poslat pozdìji"
-
-#: src/compose.c:4838
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Zaøadit do výstupní fronty a odeslat pozdìji"
-
-#: src/compose.c:4845
-msgid "Draft"
-msgstr "Koncept"
-
-#: src/compose.c:4846
-msgid "Save to draft folder"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
-msgid "Insert"
-msgstr "Vlo¾it"
-
-#: src/compose.c:4856
-msgid "Insert file"
-msgstr "Vlo¾it soubor"
-
-#: src/compose.c:4863
-msgid "Attach"
-msgstr "Pøíloha"
-
-#: src/compose.c:4864
-msgid "Attach file"
-msgstr "Pøipojit soubor"
-
-#: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
-msgid "Signature"
-msgstr "Podpis"
-
-#: src/compose.c:4874
-msgid "Insert signature"
-msgstr "Vlo¾it podpis"
-
-#: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
-msgid "Editor"
-msgstr "Editor"
-
-#: src/compose.c:4883
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Úprava externím editorem"
-
-#: src/compose.c:4891
-msgid "Linewrap"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:4892
-msgid "Wrap all long lines"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:5255
+#: src/compose.c:5545
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:5273
+#: src/compose.c:5563
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:5342
-msgid "Property"
+#: src/compose.c:5632
+msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:5387
+#: src/compose.c:5677
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:5416
+#: src/compose.c:5708
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:5417
+#: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgid "File name"
-msgstr "Jméno souboru"
-
-#: src/compose.c:5564
-#, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "©patný pøíkaz v externím editoru: '%s'\n"
+msgstr "Název souboru"
 
 
-#: src/compose.c:5590
+#: src/compose.c:5886
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1479,757 +1383,717 @@ msgstr ""
 "Mám pøeru¹it proces?\n"
 "èíslo procesu: %d"
 
 "Mám pøeru¹it proces?\n"
 "èíslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:5603
-#, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "Pøeru¹en proces èíslo: %d"
-
-#: src/compose.c:5604
-#, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "Doèasný soubor: %s"
-
-#: src/compose.c:5628
-msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
-
-#. failed
-#: src/compose.c:5661
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
-
-#: src/compose.c:5665
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
-
-#: src/compose.c:5667
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr "Nelze èíst\n"
-
-#: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
+#: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
 msgid "Offline warning"
 msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+msgstr "Varování offline re¾imu"
 
 
-#: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
+#: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr ""
+msgstr "Pracujete v re¾imu offline. Pøepnout?"
 
 
-#: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
+#: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
 msgid "Select file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
 msgid "Select file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
-#: src/compose.c:6198
+#: src/compose.c:6372
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zru¹it zprávu"
 
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zru¹it zprávu"
 
-#: src/compose.c:6199
+#: src/compose.c:6373
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Opravdu zru¹it?"
+msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Chcete ji stornovat?"
 
 
-#: src/compose.c:6200
+#: src/compose.c:6374
 msgid "Discard"
 msgid "Discard"
-msgstr "Zru¹it"
+msgstr "Stornovat"
 
 
-#: src/compose.c:6200
+#: src/compose.c:6374
 msgid "to Draft"
 msgid "to Draft"
-msgstr "udìlat koncept"
+msgstr "Ulo¾it jako koncept"
 
 
-#: src/compose.c:6232
+#: src/compose.c:6409
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
-msgstr ""
+msgstr "Opravdu chcete pou¾ít ¹ablonu '%s' ?"
 
 
-#: src/compose.c:6234
+#: src/compose.c:6411
 msgid "Apply template"
 msgid "Apply template"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat ¹ablonu"
 
 
-#: src/compose.c:6235
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:6412
 msgid "Replace"
 msgid "Replace"
-msgstr "Odpovìdìt"
+msgstr "Nahradit"
 
 
-#: src/editaddress.c:143
-msgid "Add New Person"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
+msgid "Insert"
+msgstr "Vlo¾it"
 
 
-#: src/editaddress.c:144
-msgid "Edit Person Details"
-msgstr ""
+#: src/crash.c:144
+#, c-format
+msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed process (%ld) obdr¾el signál %ld"
 
 
-#: src/editaddress.c:280
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:189
+msgid "Sylpheed has crashed"
+msgstr "Sylpheed neoèekávanì spadnul"
+
+#: src/crash.c:205
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+"%s.\n"
+"Vyplòte prosím hlá¹ení o chybì a vlo¾te vý¹e uvedené informace."
+
+#: src/crash.c:210
+msgid "Debug log"
+msgstr "Debug log"
+
+#: src/crash.c:250
+msgid "Save..."
+msgstr "Ulo¾it..."
+
+#: src/crash.c:255
+msgid "Create bug report"
+msgstr "Vytvoøit hlá¹ení o chybì"
+
+#: src/crash.c:304
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Ulo¾it informace o pádu"
+
+#: src/editaddress.c:143
+msgid "Add New Person"
+msgstr "Pøidat novou osobu"
+
+#: src/editaddress.c:144
+msgid "Edit Person Details"
+msgstr "Upravit detaily o osobì"
+
+#: src/editaddress.c:285
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+msgstr "Nebyla zadána e-mail adresa."
 
 
-#: src/editaddress.c:408
+#: src/editaddress.c:422
 msgid "A Name and Value must be supplied."
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
 
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
-#: src/editaddress.c:462
+#: src/editaddress.c:480
 msgid "Edit Person Data"
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr ""
+msgstr "Upravit data o osobì"
 
 
-#: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
 msgid "Display Name"
 msgid "Display Name"
-msgstr "Zobrazit"
+msgstr "Zobrazit jméno"
 
 
-#: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
 msgid "Last Name"
 msgid "Last Name"
-msgstr "Jméno"
+msgstr "Pøíjmení"
 
 
-#: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
 msgid "First Name"
 msgid "First Name"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Køestní jméno"
 
 
-#: src/editaddress.c:571
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:589
 msgid "Nickname"
 msgid "Nickname"
-msgstr "Jméno"
+msgstr "Pøezdívka"
 
 
-#: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
-#: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
+#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
 msgid "E-Mail Address"
 msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+msgstr "E-mail adresa"
 
 
-#: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
+#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
 msgid "Alias"
 msgid "Alias"
-msgstr ""
+msgstr "Alias"
 
 
-#. Buttons
-#: src/editaddress.c:692
+#: src/editaddress.c:710
 msgid "Move Up"
 msgid "Move Up"
-msgstr ""
+msgstr "Posunout nahoru"
 
 
-#: src/editaddress.c:695
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:713
 msgid "Move Down"
 msgid "Move Down"
-msgstr "Dolù"
+msgstr "Posunout dolù"
 
 
-#: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
 msgid "Modify"
 msgid "Modify"
-msgstr ""
+msgstr "Zmìnit"
 
 
-#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:199
+#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
+#: src/summary_search.c:207
 msgid "Clear"
 msgid "Clear"
-msgstr "Smazat"
+msgstr "Vyèistit"
 
 
-#. value
-#: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:393
+#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:455
 msgid "Value"
 msgid "Value"
-msgstr ""
+msgstr "Hodnota"
 
 
-#: src/editaddress.c:865
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:883
 msgid "Basic Data"
 msgid "Basic Data"
-msgstr "Základní"
+msgstr "Základní data"
 
 
-#: src/editaddress.c:867
+#: src/editaddress.c:885
 msgid "User Attributes"
 msgid "User Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Atributy u¾ivatele"
 
 #: src/editbook.c:112
 msgid "File appears to be Ok."
 
 #: src/editbook.c:112
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor je OK."
 
 #: src/editbook.c:115
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
 
 #: src/editbook.c:115
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
 
 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
 
 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Could not read file."
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
+msgstr "Nelze naèíst soubor."
 
 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
 
 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
-#, fuzzy
 msgid "Edit Addressbook"
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "Upravit adresu"
+msgstr "Upravit knihu adres"
 
 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
 msgid " Check File "
 
 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
 msgid " Check File "
-msgstr ""
+msgstr " Otestovat soubor "
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
 msgid "File"
 msgid "File"
-msgstr "/_Soubor"
+msgstr "Soubor"
 
 #: src/editbook.c:283
 
 #: src/editbook.c:283
-#, fuzzy
 msgid "Add New Addressbook"
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Pøidat novou knihu adres"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
 
 
-#: src/editgroup.c:259
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:264
 msgid "Edit Group Data"
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "Upravit skupinu"
+msgstr "Upravit data o skupinì"
 
 
-#: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
+#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
 msgid "Group Name"
-msgstr ""
+msgstr "Jméno skupiny"
 
 
-#: src/editgroup.c:306
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:311
 msgid "Addresses in Group"
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Adresy ve skupinì"
 
 
-#: src/editgroup.c:308
+#: src/editgroup.c:313
 msgid " -> "
 msgid " -> "
-msgstr ""
+msgstr " -> "
 
 
-#: src/editgroup.c:335
+#: src/editgroup.c:340
 msgid " <- "
 msgid " <- "
-msgstr ""
+msgstr " <- "
 
 
-#: src/editgroup.c:337
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:342
 msgid "Available Addresses"
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+msgstr "Dostupné adresy"
 
 
-#: src/editgroup.c:401
+#: src/editgroup.c:402
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
+"E-mail adresy lze pøesunovat do a ze skupiny pomocí tlaèítek se ¹ipkami"
 
 #: src/editgroup.c:450
 
 #: src/editgroup.c:450
-#, fuzzy
 msgid "Edit Group Details"
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Upravit skupinu"
+msgstr "Upravit detaily o skupinì"
 
 #: src/editgroup.c:453
 
 #: src/editgroup.c:453
-#, fuzzy
 msgid "Add New Group"
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Nová Skupina"
+msgstr "Pøidat novou skupinu"
 
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Upravit slo¾ku"
 
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Upravit slo¾ku"
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
+msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
 
 
-#: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
-#: src/folderview.c:2126
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
+#: src/folderview.c:2177
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová slo¾ka"
 
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová slo¾ka"
 
-#: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
+msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
 
 #: src/editjpilot.c:189
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
 
 #: src/editjpilot.c:189
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
 
 #: src/editjpilot.c:225
 
 #: src/editjpilot.c:225
-#, fuzzy
 msgid "Select JPilot File"
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Vybrat importovaný soubor "
+msgstr "Vybrat JPilot soubor"
 
 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
 msgid "Edit JPilot Entry"
 
 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Upravit JPilot soubor"
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
 msgid " ... "
 msgid " ... "
-msgstr "Upravuji..."
+msgstr " ... "
 
 #: src/editjpilot.c:319
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
 
 #: src/editjpilot.c:319
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Dal¹í polo¾ka(y) e-mail adresy"
 
 #: src/editjpilot.c:408
 msgid "Add New JPilot Entry"
 
 #: src/editjpilot.c:408
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat nový JPilot záznam"
 
 #: src/editldap.c:164
 msgid "Connected successfully to server"
 
 #: src/editldap.c:164
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr ""
+msgstr "Úspì¹nì pøipojeno k serveru"
 
 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
 
 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
-#, fuzzy
 msgid "Could not connect to server"
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
+msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
 
 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
 msgid "Edit LDAP Server"
 
 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr ""
+msgstr "Upravit LDAP server"
 
 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
 msgid "Hostname"
 
 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Jméno poèítaèe"
 
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
 msgid "Port"
-msgstr "Tisk"
+msgstr "Port"
 
 #: src/editldap.c:328
 
 #: src/editldap.c:328
-#, fuzzy
 msgid " Check Server "
 msgid " Check Server "
-msgstr "Server"
+msgstr " Zjistit server "
 
 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
 
 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
-#, fuzzy
 msgid "Search Base"
 msgid "Search Base"
-msgstr "Neúspì¹né hledání"
+msgstr "Báze pro hledání"
 
 #: src/editldap.c:390
 
 #: src/editldap.c:390
-#, fuzzy
 msgid "Search Criteria"
 msgid "Search Criteria"
-msgstr "Neúspì¹né hledání"
+msgstr "Vyhledávací kritéria"
 
 #: src/editldap.c:397
 
 #: src/editldap.c:397
-#, fuzzy
 msgid " Reset "
 msgid " Reset "
-msgstr "Smazat"
+msgstr " Reset "
 
 #: src/editldap.c:402
 msgid "Bind DN"
 
 #: src/editldap.c:402
 msgid "Bind DN"
-msgstr ""
+msgstr "Bind DN"
 
 #: src/editldap.c:411
 
 #: src/editldap.c:411
-#, fuzzy
 msgid "Bind Password"
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Heslo"
+msgstr "Bind Heslo"
 
 #: src/editldap.c:420
 msgid "Timeout (secs)"
 
 #: src/editldap.c:420
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr ""
+msgstr "Timeout (vteøin)"
 
 #: src/editldap.c:434
 msgid "Maximum Entries"
 
 #: src/editldap.c:434
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Maximum polo¾ek"
 
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
 msgid "Basic"
 msgstr "Základní"
 
 msgid "Basic"
 msgstr "Základní"
 
-#: src/editldap.c:462
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
 msgid "Extended"
 msgid "Extended"
-msgstr ""
+msgstr "Roz¹íøení"
 
 #: src/editldap.c:547
 
 #: src/editldap.c:547
-#, fuzzy
 msgid "Add New LDAP Server"
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "/Pøid_at server novinek"
+msgstr "Pøidat nový LDAP server"
 
 #: src/editldap_basedn.c:141
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
 
 #: src/editldap_basedn.c:141
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr ""
+msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
 
 #: src/editldap_basedn.c:202
 msgid "Available Search Base(s)"
 
 #: src/editldap_basedn.c:202
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
 
 #: src/editldap_basedn.c:286
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
 
 #: src/editldap_basedn.c:286
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr ""
+msgstr "Nelze naèíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ruènì"
 
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
 
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
 
 #: src/editvcard.c:132
 
 #: src/editvcard.c:132
-#, fuzzy
 msgid "Select vCard File"
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "Vybrat soubor"
+msgstr "Vybrat vCard soubor"
 
 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
 msgid "Edit vCard Entry"
 
 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Upravit vCard záznam"
 
 #: src/editvcard.c:296
 msgid "Add New vCard Entry"
 
 #: src/editvcard.c:296
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat nový vCard záznam"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:99
+#: src/exphtmldlg.c:101
 msgid "Please specify output directory and file to create."
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte prosím adresáø pro výstup a soubor, který se bude vytvoøen."
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:102
+#: src/exphtmldlg.c:104
 msgid "Select stylesheet and formatting."
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte ¹ablonu stylù a formátování."
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:105
+#: src/exphtmldlg.c:107
 msgid "File exported successfully."
 msgid "File exported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Export souboru byl úspì¹ný."
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:152
+#: src/exphtmldlg.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"Výstupní adresáø pro HTML '%s'\n"
+"neexistuje. Mám vytvoøit nový adresáø?"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:155
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:157
 msgid "Create Directory"
 msgid "Create Directory"
-msgstr "Slo¾ku nelze vytvoøit."
+msgstr "Vytvoøit adresáø"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:164
+#: src/exphtmldlg.c:166
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Nelze vytvoøit výstupní adresáø pro HTML soubor:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:166
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:168
 msgid "Failed to Create Directory"
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr "Slo¾ku nelze vytvoøit."
+msgstr "Vytvoøení adresáøe selhalo"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:316
+#: src/exphtmldlg.c:318
 msgid "Select HTML Output File"
 msgid "Select HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:385
+#: src/exphtmldlg.c:387
 msgid "HTML Output File"
 msgid "HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "Výstupní HTML soubor"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:441
+#: src/exphtmldlg.c:443
 msgid "Stylesheet"
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "©ablona stylu"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
 msgid "Default"
 msgid "Default"
-msgstr "Smazat"
+msgstr "Výchozí"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:460
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:462
 msgid "Full"
 msgid "Full"
-msgstr "Celé jméno"
+msgstr "Celý"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:466
+#: src/exphtmldlg.c:468
 msgid "Custom"
 msgid "Custom"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastní"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:472
+#: src/exphtmldlg.c:474
 msgid "Custom-2"
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastní-2"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:478
+#: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom-3"
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastní-3"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:484
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-4"
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastní-4"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:498
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:500
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Celé jméno"
 
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Celé jméno"
 
-#: src/exphtmldlg.c:505
+#: src/exphtmldlg.c:507
 msgid "First Name, Last Name"
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr ""
+msgstr "Køestní jméno, pøíjmení"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:511
+#: src/exphtmldlg.c:513
 msgid "Last Name, First Name"
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr ""
+msgstr "Pøíjmení, køestní jméno"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:525
+#: src/exphtmldlg.c:527
 msgid "Color Banding"
 msgid "Color Banding"
-msgstr ""
+msgstr "Barevné oznaèení"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:531
+#: src/exphtmldlg.c:533
 msgid "Format E-Mail Links"
 msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr ""
+msgstr "Formát odkazù na e-mail"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:537
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Format User Attributes"
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Formát atributù u¾ivatele"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
 msgid "File Name"
 msgid "File Name"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Název souboru"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:597
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:599
 msgid "Open with Web Browser"
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "Pøi ukonèení"
+msgstr "Otevøít ve webovém prohlí¾eèi"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:626
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:628
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Exportuji adresáø do souboru..."
+msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
 
 
-#. Button panel
-#: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
 msgid "Prev"
 msgid "Prev"
-msgstr "Nastavení"
+msgstr "Pøedchozí"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
+#: src/toolbar.c:467
 msgid "Next"
 msgid "Next"
-msgstr ""
+msgstr "Dal¹í"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
 msgid "File Info"
 msgid "File Info"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Informace o souboru"
 
 
-#: src/exphtmldlg.c:691
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:693
 msgid "Format"
 msgid "Format"
-msgstr "Pøeposlat"
+msgstr "Formát"
 
 
-#: src/export.c:127
+#: src/export.c:128
 msgid "Export"
 msgid "Export"
-msgstr ""
+msgstr "Export"
 
 
-#: src/export.c:146
+#: src/export.c:147
 msgid "Specify target folder and mbox file."
 msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte cílovou slo¾ku a soubor mbox."
 
 
-#: src/export.c:156
+#: src/export.c:157
 msgid "Source dir:"
 msgid "Source dir:"
-msgstr ""
+msgstr "Zdrojový adresáø:"
 
 
-#: src/export.c:161
+#: src/export.c:162
 msgid "Exporting file:"
 msgid "Exporting file:"
-msgstr ""
+msgstr "Exportovaný soubor:"
 
 
-#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
-#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
+#: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
+#: src/prefs_account.c:1205
 msgid " Select... "
 msgstr " Vybrat... "
 
 msgid " Select... "
 msgstr " Vybrat... "
 
-#: src/export.c:219
+#: src/export.c:220
 msgid "Select exporting file"
 msgid "Select exporting file"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte soubor pro export"
 
 
-#: src/exporthtml.c:799
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:796
 msgid "Full Name"
 msgid "Full Name"
-msgstr "Celé jméno"
+msgstr "Celý název"
 
 
-#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
 msgid "Attributes"
 msgid "Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Atributy"
 
 
-#: src/exporthtml.c:1004
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1001
 msgid "Sylpheed Address Book"
 msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Kniha adres"
 
 
-#: src/exporthtml.c:1116
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1113
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr "Vybrané jméno není jménem adresáøe."
+msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáøe."
 
 
-#: src/exporthtml.c:1119
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1116
 msgid "No permissions to create directory."
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr "Slo¾ku nelze vytvoøit."
+msgstr "Nemohu vytvoøit adresáø."
 
 
-#: src/exporthtml.c:1122
+#: src/exporthtml.c:1119
 msgid "Name is too long."
 msgid "Name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Název je pøíli¹ dlouhý."
 
 
-#: src/exporthtml.c:1125
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1122
 msgid "Not specified."
 msgid "Not specified."
-msgstr "Není uveden pøíjemce."
-
-#: src/folder.c:408
-#, fuzzy
-msgid "Counting total number of messages...\n"
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
-
-#: src/foldersel.c:146
-msgid "Select folder"
-msgstr "Vybrat slo¾ku"
+msgstr "Není uveden."
 
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
+#: src/folder.c:685
 msgid "Inbox"
 msgstr "Doruèená po¹ta"
 
 msgid "Inbox"
 msgstr "Doruèená po¹ta"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:689
 msgid "Sent"
 msgid "Sent"
-msgstr "Odeslat"
+msgstr "Odeslaná po¹ta"
 
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
+#: src/folder.c:693
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
+#: src/folder.c:697
 msgid "Trash"
 msgid "Trash"
-msgstr "Odpadkový ko¹"
+msgstr "Ko¹"
 
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:701
 msgid "Drafts"
 msgid "Drafts"
-msgstr "Koncept"
+msgstr "Koncepty"
+
+#: src/folder.c:982
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
+
+#: src/folder.c:1693
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
+
+#: src/foldersel.c:148
+msgid "Select folder"
+msgstr "Vybrat slo¾ku"
 
 
-#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
 msgid "/Create _new folder..."
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
 
 
-#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
 msgid "/_Rename folder..."
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/Pøej_menovat slo¾ku..."
+
+#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/Pøes_unout slo¾ku..."
 
 
-#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Smazat slo¾ku"
 
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Smazat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "/Odebrat _mailbox"
 
 
-#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
-#: src/folderview.c:331
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:349
 msgid "/_Processing..."
 msgid "/_Processing..."
-msgstr "/_Tisknout..."
+msgstr "/Zpra_cování..."
 
 
-#: src/folderview.c:276
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:289
 msgid "/_Scoring..."
 msgid "/_Scoring..."
-msgstr "/_Tisknout..."
+msgstr "/_Hodnocení..."
 
 
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
 msgid "/Mark all _read"
 msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
+msgstr "/Oznaèit v¹echny jako _pøeètené"
 
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
 msgid "/_Check for new messages"
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "Napsat novou zprávu"
+msgstr "/_Zkontrolovat nové zprávy"
 
 
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
-#, fuzzy
-msgid "/R_escan folder tree"
-msgstr "/_Soubor/Znovu naèíst slo¾ky"
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/O_bnovit strom slo¾ek"
 
 
-#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
 msgid "/_Search folder..."
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "Neúspì¹né hledání"
+msgstr "/_Vyhledat slo¾ku..."
 
 
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
 msgid "/S_coring..."
 msgid "/S_coring..."
-msgstr "/_Tisknout..."
+msgstr "/_Hodnocení..."
 
 
-#: src/folderview.c:311
+#: src/folderview.c:326
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr ""
+msgstr "/Odebrat _IMAP4 úèet"
 
 
-#: src/folderview.c:323
+#: src/folderview.c:338
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr ""
+msgstr "/Pøi_hlásit diskusní skupinu..."
 
 
-#: src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:340
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/Smazat d_iskusní skupinu"
+msgstr "/Smazat d_diskusní skupinu"
 
 
-#: src/folderview.c:327
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/Remove _news account"
 msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/Smazat d_iskusní skupinu"
-
-#: src/folderview.c:353
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled pro slo¾ku...\n"
+msgstr "/S_mazat úèet pro diskusní skupinu"
 
 
-#: src/folderview.c:357
+#: src/folderview.c:375
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
 
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:376
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepøeètené"
 
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepøeètené"
 
-#: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
+#: src/folderview.c:377
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:576
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce...\n"
-
-#: src/folderview.c:577
+#: src/folderview.c:621
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
 
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
 
-#: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
 
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
 
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
 
-#: src/folderview.c:803
-#, fuzzy
-msgid "Rescanning folder tree..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
+#: src/folderview.c:825
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "Provádím obnovu stromu slo¾ek..."
 
 
-#: src/folderview.c:822
-#, fuzzy
-msgid "Rescanning all folder trees..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
+#: src/folderview.c:907
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "Zji¹»uji nové zprávy ve v¹ech slo¾kách..."
 
 
-#: src/folderview.c:1618
+#: src/folderview.c:1657
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "Slo¾ka %s je vybrána\n"
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "Otevírám slo¾ku %s..."
+
+#: src/folderview.c:1669
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "Slo¾ku nelze otevøít."
 
 
-#: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
+#: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová slo¾ka"
 
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová slo¾ka"
 
-#: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
+#: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
 
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
 
-#: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
-#: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
+#: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
 
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
 
-#: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
+#, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
 msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'\n"
+msgstr "Nemohu vytvoøit slo¾ku '%s'."
 
 
-#: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
+#: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
 
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
 
-#: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
+#: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
 
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:2027
+#: src/folderview.c:2085
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2238,818 +2102,884 @@ msgstr ""
 "V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
 "Chcete je opravdu smazat ?"
 
 "V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
 "Chcete je opravdu smazat ?"
 
-#: src/folderview.c:2029
+#: src/folderview.c:2087
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Smazat slo¾ku "
 
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Smazat slo¾ku "
 
-#: src/folderview.c:2038
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2096
+#, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'\n"
+msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'."
 
 
-#: src/folderview.c:2091
+#: src/folderview.c:2144
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
+"Opravdu odebrat mailbox '%s'?\n"
+"(Zprávy NEBUDOU smazány z disku)"
 
 
-#: src/folderview.c:2093
-msgid "Remove folder"
-msgstr ""
+#: src/folderview.c:2146
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "Odstranit mailbox"
 
 
-#: src/folderview.c:2127
+#: src/folderview.c:2178
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
 " append `/' at the end of the name)"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
 " append `/' at the end of the name)"
 msgstr ""
+"Zadejte název pro novou slo¾ku:\n"
+"(Pokud chcete vytvoøit slo¾ku, která bude mít dal¹í\n"
+"podslo¾ky, pøidejte nakonec názvu '/')"
 
 
-#: src/folderview.c:2197
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2237
+#, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
+msgstr "Opravdu smazat IMAP4 úèet '%s'?"
 
 
-#: src/folderview.c:2198
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2238
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Smazat konto"
+msgstr "Smazat IMAP4 úèet"
 
 
-#: src/folderview.c:2331
+#: src/folderview.c:2372
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
 
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2332
+#: src/folderview.c:2373
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Smazat diskusní skupinu"
 
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Smazat diskusní skupinu"
 
-#: src/folderview.c:2367
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2411
+#, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
+msgstr "Opravdu smazat úèet pro diskusní skupinu '%s'?"
 
 
-#: src/folderview.c:2368
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2412
 msgid "Delete news account"
 msgid "Delete news account"
-msgstr "Smazat konto"
+msgstr "Smazat úèet pro diskuzní skupinu"
+
+#: src/folderview.c:2509
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
+
+#: src/folderview.c:2545
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Zdroj i cíl jsou toto¾né."
+
+#: src/folderview.c:2548
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Nelze pøesunout slo¾ku do své vlastní podslo¾ky."
+
+#: src/folderview.c:2551
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "Pøesun slo¾ky mezi rùznými po¹tovními schránkami nelze provést."
+
+#: src/folderview.c:2554
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Pøesun se nezdaøil!"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-#, fuzzy
-msgid "Subscribe to newsgroup"
-msgstr "Podepsat diskusní skupinu"
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Pøihla¹ování diskusní skupiny"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
-msgid "Select newsgroups to subscribe."
-msgstr ""
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
+msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro pøihlá¹ení:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Find groups:"
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Upravit skupinu"
+msgstr "Najít skupiny:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
-#, fuzzy
 msgid " Search "
 msgid " Search "
-msgstr "Vyhladat"
+msgstr " Vyhledat "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup name"
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Diskusní skupiny:"
+msgstr "Název diskusní skupiny"
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Messages"
 msgid "Messages"
-msgstr "Zpráva"
+msgstr "Zprávy"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Type"
 msgid "Type"
-msgstr "MIME Typ"
+msgstr "Typ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:243
 msgid "Refresh"
 
 #: src/grouplistdialog.c:243
 msgid "Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Obnovit"
 
 #: src/grouplistdialog.c:347
 msgid "moderated"
 
 #: src/grouplistdialog.c:347
 msgid "moderated"
-msgstr ""
+msgstr "moderovaný"
 
 #: src/grouplistdialog.c:349
 msgid "readonly"
 
 #: src/grouplistdialog.c:349
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "pouze pro ètení"
 
 #: src/grouplistdialog.c:351
 msgid "unknown"
 
 #: src/grouplistdialog.c:351
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "neznámý"
 
 #: src/grouplistdialog.c:398
 
 #: src/grouplistdialog.c:398
-#, fuzzy
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
+msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin."
 
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:219
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d diskuzních skupin pøijato (%s èteno)"
 
 
-#: src/gtkspell.c:227
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:470
-#, fuzzy
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr " polo¾ka(y) vybrána(y)"
+#: src/gtk/about.c:89
+msgid "About"
+msgstr "O aplikaci"
 
 
-#: src/gtkspell.c:500
+#: src/gtk/about.c:111
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
+msgid ""
+"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"GTK+ verze %d.%d.%d\n"
+"Operaèní systém: %s %s (%s)"
 
 
-#: src/gtkspell.c:508
+#: src/gtk/about.c:126
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
-msgstr ""
+msgid "Compiled-in features:%s"
+msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
 
 
-#: src/gtkspell.c:513
-msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
+#: src/gtk/about.c:210
+msgid ""
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Na GPGME má copyright od 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
 
 
-#: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
+#: src/gtk/about.c:214
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Tento program je volnì ¹iøitelný, mù¾ete jej redistribuovat a/nebo mìnit tak "
+"jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
+"Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle va¹eho uvá¾ení) v jakékoliv pozdìj¹í "
+"verzi.\n"
+"\n"
 
 
-#: src/gtkspell.c:565
-#, c-format
-msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
+#: src/gtk/about.c:220
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Tento program je ¹íøen v dobré víøe v jeho u¾iteènost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
+"ZÁRUKY. Více detailù naleznete v GNU General Public License.\n"
+"\n"
 
 
-#: src/gtkspell.c:571
-#, c-format
-msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
+#: src/gtk/about.c:226
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Kopii GNU General Public License by jste mìli obdr¾et spoleènì s tímto "
+"programem, pokud ne, napi¹te na adresu Free Software Foundation, Inc., 59 "
+"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:46
+msgid "Orange"
+msgstr "Oran¾ová"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Red"
+msgstr "Èervená"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Pink"
+msgstr "Rù¾ová"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Nebeská modø"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
+msgid "Blue"
+msgstr "Modrá"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
+msgid "Green"
+msgstr "Zelená"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Brown"
+msgstr "Hnìdá"
+
+#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Abcdef"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:114
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Vyberte zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
+msgid "Plugins"
+msgstr "Zásuvné moduly"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:214
+msgid "Load Plugin"
+msgstr "Nahrát zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:219
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Odebrat zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:194
+msgid "Page Index"
+msgstr "Index stránky"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:202
+msgid "Preferences"
+msgstr "Pøedvolby"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
+msgid "Apply"
+msgstr "Pou¾ít"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "correct"
+msgstr "správný"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Vlastník"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Podepsal"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/progressdialog.c:53
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+msgid "Name: "
+msgstr "Jméno: "
 
 
-#: src/gtkspell.c:594
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Organizace: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Umístìní: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Fingerprint: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Stav podpisu: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
-msgstr ""
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "SSL certifikát pro: %s"
 
 
-#: src/gtkspell.c:622
-msgid "Pspell: removed all paths.\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pro %s je neznámý. Chtete jej pøijmout?"
 
 
-#: src/gtkspell.c:625
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Pspell: added path %s.\n"
-msgstr ""
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Stav podpisu: %s"
 
 
-#: src/gtkspell.c:653
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
+msgid "View certificate"
+msgstr "Zobrazit certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Neznámý SSL certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Accept and save"
+msgstr "Pøijmout a ulo¾it"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Cancel connection"
+msgstr "Zru¹it pøipojení"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Nový certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Známý certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pro %s se zmìnil. Chcete jej pøjmout?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
+msgid "View certificates"
+msgstr "Zobrazit certifikáty"
 
 
-#: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Zmìnìné SSL certifikáty"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:545
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Není vybrán ¾ádný slovník."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
 msgid "Normal Mode"
 msgid "Normal Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Normální re¾im"
 
 
-#: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
+#: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
 msgid "Bad Spellers Mode"
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:736
-#, c-format
-msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Re¾im nesprávných slov"
 
 
-#: src/gtkspell.c:767
+#: src/gtk/gtkaspell.c:805
 msgid "Unknown suggestion mode."
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr ""
+msgstr "Neznámý re¾im návrhu."
 
 
-#: src/gtkspell.c:986
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1038
 msgid "No misspelled word found."
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr ""
+msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
 
 
-#: src/gtkspell.c:1313
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1372
 msgid "Replace unknown word"
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr ""
+msgstr "Nahradit neznámé slovo"
 
 
-#: src/gtkspell.c:1323
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1382
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr ""
+msgstr "Nahradit \"%s\" za: "
 
 
-#: src/gtkspell.c:1344
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1402
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
+"Pøi souèasném stisknutí kláves MOD1 a Enter\n"
+"se spustí re¾im uèení z chyb.\n"
 
 
-#: src/gtkspell.c:1459
-#, c-format
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
-"%s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1467
-#, c-format
-msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1484
-#, c-format
-msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1493
-#, c-format
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found.\n"
-"(%s)"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1499
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found."
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
 msgid "Fast Mode"
 msgid "Fast Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Rychlý re¾im"
 
 
-#: src/gtkspell.c:1760
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1744
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
 
 
-#: src/gtkspell.c:1773
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1757
 msgid "Accept in this session"
 msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+msgstr "Pøijmout pro toto sezení"
 
 
-#: src/gtkspell.c:1782
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1767
 msgid "Add to personal dictionary"
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat do vlastního slovníku"
 
 
-#: src/gtkspell.c:1791
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1777
 msgid "Replace with..."
 msgid "Replace with..."
-msgstr ""
+msgstr "Nahradit èím..."
 
 
-#: src/gtkspell.c:1801
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1787
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr ""
+msgstr "Otestovat pomocí %s"
 
 
-#: src/gtkspell.c:1819
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
 msgid "(no suggestions)"
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1830
-#, fuzzy
-msgid "Others..."
-msgstr "Ostatní"
+msgstr "(nejsou návrhy)"
 
 
-#: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
 msgid "More..."
 msgid "More..."
-msgstr "/_Pøesunout..."
+msgstr "Více..."
 
 
-#: src/gtkspell.c:1893
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1872
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Slovník: %s"
 
 
-#: src/gtkspell.c:1905
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1885
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít alternativní (%s)"
 
 
-#: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
 msgid "Check while typing"
 msgid "Check while typing"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrolovat bìhem psaní"
 
 
-#: src/gtkspell.c:1972
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "Change dictionary"
 msgid "Change dictionary"
-msgstr "Slo¾ku nelze vytvoøit."
+msgstr "Zmìnit slovník"
 
 
-#: src/gtkspell.c:2126
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2103
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Nelze zmìnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
+"%s"
 
 
-#: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
-msgid "Abcdef"
-msgstr "Abcdef"
-
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled na hlavièku...\n"
-
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
 msgid "(No From)"
 msgstr "(není znám odesílatel)"
 
 msgid "(No From)"
 msgstr "(není znám odesílatel)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(®ádný pøedmìt)"
 
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(®ádný pøedmìt)"
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled na obrázek...\n"
-
-#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "Nemohu nahrát obrázek."
+#: src/imap.c:565
+#, c-format
+msgid "Connecting %s:%d failed"
+msgstr "Spojení %s:%d selhalo"
 
 
-#: src/imap.c:357
+#: src/imap.c:570
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Spojení IMAP4 s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
+msgstr "IMAP4 spojení s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
 
 
-#: src/imap.c:395
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:610
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
+msgstr "vytváøím tunelované IMAP4 spojení\n"
 
 
-#: src/imap.c:402
+#: src/imap.c:623
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
 
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:585
-#, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "Zpráva %d u¾ byla v mezipamìti.\n"
-
-#: src/imap.c:599
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't select mailbox %s\n"
-msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
-
-#: src/imap.c:604
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "Získávám zprávu %d...\n"
-
-#: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr ""
-
-#: src/imap.c:638 src/imap.c:647
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "zprávu nelze ulo¾it\n"
-
-#: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
-#: src/mh.c:614
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "zdrojová slo¾ka je stejná jako cílová.\n"
-
-#: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
-#, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Pøesouvám zprávu %s%c%d do %s ...\n"
-
-#: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:661
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
 
 
-#: src/imap.c:887
+#: src/imap.c:904
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze nastavit pøíznak smazání: %d\n"
 
 
-#: src/imap.c:894 src/imap.c:934
+#: src/imap.c:910 src/imap.c:953
 msgid "can't expunge\n"
 msgid "can't expunge\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze odstranit\n"
 
 
-#: src/imap.c:927
+#: src/imap.c:947
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze nastavit pøíznak smazané: 1: %d\n"
 
 
-#: src/imap.c:1105
+#: src/imap.c:1109
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "error occured while getting LIST.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
-
-#: src/imap.c:1223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create '%s'\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
-
-#: src/imap.c:1228
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
+msgid "error occurred while getting LIST.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem pøíkazu LIST.\n"
 
 
-#: src/imap.c:1291
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1295
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
+msgstr "nelze vytvoøit mailbox: selhal pøíkaz LIST\n"
 
 
-#: src/imap.c:1312
+#: src/imap.c:1317
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze vytvoøit mailbox\n"
 
 
-#: src/imap.c:1383
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:1386
+#, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "nemù¾u smazat mailbox.\n"
+msgstr "nelze pøejmenovat mailbox: %s na %s\n"
 
 
-#: src/imap.c:1449
+#: src/imap.c:1450
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze smazat mailbox\n"
 
 
-#: src/imap.c:1482
+#: src/imap.c:1485
 msgid "can't get envelope\n"
 msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "Nemohu nat obálku\n"
+msgstr "Nemohu naèíst obálku\n"
 
 
-#: src/imap.c:1490
+#: src/imap.c:1493
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem nacházení obálky.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem naèítání obálky.\n"
 
 
-#: src/imap.c:1512
+#: src/imap.c:1515
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1547
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny zprávy z mezipamìti... "
-
-#: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
-#: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
-#: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
-#: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
-#: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
-#: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
-msgid "done.\n"
-msgstr "hotovo.\n"
-
-#: src/imap.c:1580
-#, fuzzy
-msgid "Deleting all cached messages... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny zprávy z mezipamìti... "
-
-#: src/imap.c:1596
+#: src/imap.c:1571
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s\n"
 
 
-#: src/imap.c:1614
+#: src/imap.c:1593
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1621
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:1600
+#, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
+msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
 
 
-#: src/imap.c:1637
-msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
-msgstr ""
-
-#: src/imap.c:1711
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1690
 msgid "can't get namespace\n"
 msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "Nemohu najít obálku\n"
+msgstr "nemohu najít obálku\n"
 
 
-#: src/imap.c:2250
+#: src/imap.c:2105
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze vybrat slo¾ku: %s\n"
 
 
-#: src/imap.c:2370
+#: src/imap.c:2197
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
 
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
 
-#: src/imap.c:2625
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:2618
+#, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
+msgstr "Nemohu pøidat %s do %s\n"
 
 
-#: src/imap.c:2630
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2625
 msgid "(sending file...)"
 msgid "(sending file...)"
-msgstr "Naèítám slo¾ku %s ..."
+msgstr "(posílám soubor...)"
+
+#: src/imap.c:2650
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't append message to %s\n"
+msgstr "nelze pøidat zprávu %s\n"
 
 
-#: src/imap.c:2666
+#: src/imap.c:2687
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze kopírovat %d na %s\n"
 
 
-#: src/imap.c:2691
-#, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:2745
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
+msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: STORE %d %d %s\n"
 
 
-#: src/imap.c:2705
+#: src/imap.c:2759
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr ""
+msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: EXPUNGE\n"
 
 
-#: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
+#: src/imap.c:3016
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
-msgstr ""
+msgstr "iconv nemù¾e konvertovat UTF-7 na %s\n"
 
 
-#: src/import.c:132
+#: src/import.c:130
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
-#: src/import.c:151
+#: src/import.c:149
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte cílový mbox soubor a cílovou slo¾ku."
 
 
-#: src/import.c:161
+#: src/import.c:159
 msgid "Importing file:"
 msgid "Importing file:"
-msgstr "Importuji soubor :"
+msgstr "Importovaný soubor :"
 
 
-#: src/import.c:166
+#: src/import.c:164
 msgid "Destination dir:"
 msgstr "Cílový adresáø:"
 
 msgid "Destination dir:"
 msgstr "Cílový adresáø:"
 
-#: src/import.c:224
+#: src/import.c:222
 msgid "Select importing file"
 msgid "Select importing file"
-msgstr "Vybrat importovaný soubor "
+msgstr "Vybrat soubor pro import"
 
 
-#: src/importldif.c:117
+#: src/importldif.c:176
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
 
 
-#: src/importldif.c:120
+#: src/importldif.c:179
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte a pøejmenujte názvy LDIF polí pro import."
 
 
-#: src/importldif.c:123
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:182
 msgid "File imported."
 msgid "File imported."
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Soubor importován."
 
 
-#: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
 msgid "Please select a file."
 msgid "Please select a file."
-msgstr "Vybrat soubor"
+msgstr "Vyberte prosím soubor."
 
 
-#: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
 
 
-#: src/importldif.c:317
+#: src/importldif.c:388
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pøi ètení LDIF polo¾ek."
 
 
-#: src/importldif.c:341
+#: src/importldif.c:411
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Import LDIF soubor byl úspì¹ný."
 
 
-#: src/importldif.c:426
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:496
 msgid "Select LDIF File"
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Vybrat soubor"
+msgstr "Výbìr LDIF souboru"
 
 
-#: src/importldif.c:542
+#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
 msgid "S"
 msgid "S"
-msgstr ""
+msgstr "S"
 
 
-#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
+#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
 msgid "LDIF Field"
 msgid "LDIF Field"
-msgstr ""
+msgstr "Polo¾ky LDIF"
 
 
-#: src/importldif.c:544
+#: src/importldif.c:614
 msgid "Attribute Name"
 msgid "Attribute Name"
-msgstr ""
+msgstr "Název atributu"
 
 
-#: src/importldif.c:602
+#: src/importldif.c:674
 msgid "Attribute"
 msgid "Attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Atribut"
 
 
-#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
+#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
 msgid "Select"
 msgid "Select"
-msgstr ""
+msgstr "Vybrat"
 
 
-#: src/importldif.c:674
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:752
 msgid "File Name :"
 msgid "File Name :"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Název souboru :"
 
 
-#: src/importldif.c:684
+#: src/importldif.c:762
 msgid "Records :"
 msgid "Records :"
-msgstr ""
+msgstr "Záznamù :"
 
 
-#: src/importldif.c:712
+#: src/importldif.c:790
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
 
 #: src/importmutt.c:143
 
 #: src/importmutt.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Error importing MUTT file."
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "Vybrat importovaný soubor "
+msgstr "Chyba pøi importu souborù z MUTT."
 
 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
 #: src/importpine.c:329
 msgid "Please select a file to import."
 
 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
 #: src/importpine.c:329
 msgid "Please select a file to import."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
 
 #: src/importmutt.c:185
 
 #: src/importmutt.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Select MUTT File"
 msgid "Select MUTT File"
-msgstr "Vybrat soubor"
+msgstr "Vyberte MUTT soubor"
 
 #: src/importmutt.c:239
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
 
 #: src/importmutt.c:239
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
 
 #: src/importpine.c:143
 
 #: src/importpine.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Error importing Pine file."
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Vybrat importovaný soubor "
+msgstr "Chyba pøi importu souborù z Pine."
 
 #: src/importpine.c:185
 
 #: src/importpine.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Select Pine File"
 msgid "Select Pine File"
-msgstr "Vybrat soubor"
+msgstr "Vyberte Pine soubor"
 
 #: src/importpine.c:239
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 
 #: src/importpine.c:239
 msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
+
+#: src/inc.c:356
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Naèítám nové zprávy"
 
 
-#: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
+#: src/inc.c:400
 msgid "Standby"
 msgid "Standby"
-msgstr ""
+msgstr "V pohotovosti"
 
 
-#: src/inc.c:349
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Nahrazuji novými zprávami"
+#: src/inc.c:515 src/inc.c:572
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Zru¹eno"
 
 
-#: src/inc.c:513
+#: src/inc.c:526
 msgid "Retrieving"
 msgid "Retrieving"
-msgstr ""
+msgstr "Naèítám"
 
 
-#: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
-msgid "Done"
-msgstr ""
+#: src/inc.c:542
+#, c-format
+msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "Hotovo (%d zpráv(a) (%s) pøijato)"
 
 
-#: src/inc.c:523
-#, fuzzy
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Zru¹it"
+#: src/inc.c:546
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Hotovo (Nejsou ¾ádné nové zprávy)"
 
 
-#: src/inc.c:528
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:553
 msgid "Connection failed"
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Neúspì¹ná konverze kódu.\n"
+msgstr "Spojení selhalo"
 
 
-#: src/inc.c:531
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:557
 msgid "Auth failed"
 msgid "Auth failed"
-msgstr "Pøipojit soubor"
+msgstr "Autentizace selhala"
+
+#: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr "Zamknuto"
 
 
-#: src/inc.c:543
+#: src/inc.c:585
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr ""
-
-#: src/inc.c:627
-#, fuzzy
-msgid "Some errors occured while getting mail."
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
+msgstr "Autorizace pro %s na %s selhala"
 
 
-#: src/inc.c:670
+#: src/inc.c:652
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "Získávám nové zprávy z konta %s ...\n"
+msgid "Finished (%d new message(s))"
+msgstr "Dokonèeno (%d nová(é) zpráva(y))"
+
+#: src/inc.c:655
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Dokonèeno (nejsou nové zprávy)"
 
 
-#: src/inc.c:678
+#: src/inc.c:664
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Bìhem naèítání zpráv se vyskytly chyby."
+
+#: src/inc.c:705
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s : Kontroluji stav po¹ty"
+msgstr "%s : Naèítám nové zprávy"
 
 
-#: src/inc.c:706
+#: src/inc.c:722
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
 
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
 
-#: src/inc.c:714
+#: src/inc.c:732
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:721
+#: src/inc.c:739
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
 
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:920 src/inc.c:986
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "Obnovuji zprávu (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-
-#: src/inc.c:951
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
 msgid "Authenticating..."
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Ovìøuji"
+msgstr "Autentizuji..."
 
 
-#: src/inc.c:955
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:809
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (STAT)..."
 
 
-#: src/inc.c:959
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:813
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (LAST)..."
 
 
-#: src/inc.c:963
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:817
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (UIDL)..."
 
 
-#: src/inc.c:967
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:821
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+msgstr "Zji¹»uji poèet zpráv (LIST)..."
 
 
-#: src/inc.c:971
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving header (%d / %d)"
-msgstr "Obnovuji zprávu (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-
-#: src/inc.c:1002
-msgid "Deleting message"
-msgstr "Vymazávám zprávu"
+#: src/inc.c:832
+#, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "Vymazávám zprávu %d"
 
 
-#: src/inc.c:1006
+#: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
 msgid "Quitting"
 msgid "Quitting"
-msgstr "Zaøazuji"
+msgstr "Ukonèuji"
 
 
-#: src/inc.c:1041
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
+#: src/inc.c:868
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Naèítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
+
+#: src/inc.c:949
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
 
 
-#: src/inc.c:1072
+#: src/inc.c:951
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
 
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
 
-#: src/inc.c:1076
+#: src/inc.c:954
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
 
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
 
-#: src/inc.c:1177
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "®ádné zprávy v místí po¹tovní schránce.\n"
+#: src/inc.c:957
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Nemohu zapisovat do souboru."
 
 
-#: src/inc.c:1193
-#, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Dostávám nové zprávy z %s do %s...\n"
+#: src/inc.c:962
+msgid "Socket error."
+msgstr "Chyba soketu."
+
+#: src/inc.c:968
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr "Mailbox je zamknut."
+
+#: src/inc.c:970
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Mailbox je zamknut."
+
+#: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr "Metoda autentizace"
+
+#: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
+#, fuzzy
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Metoda autentizace"
 
 
-#: src/inputdialog.c:151
+#: src/inc.c:1001
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr "Zaèleòování zru¹eno\n"
+
+#: src/inputdialog.c:152
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
 
 
-#: src/inputdialog.c:153
+#: src/inputdialog.c:154
 msgid "Input password"
 msgstr "Zadejte heslo"
 
 msgid "Input password"
 msgstr "Zadejte heslo"
 
-#: src/logwindow.c:50
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "Vytváøím záznamové okno...\n"
-
-#: src/logwindow.c:54
+#: src/logwindow.c:61
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Záznamový protokol"
 
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Záznamový protokol"
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
+#: src/main.c:139 src/main.c:148
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -3058,1493 +2988,1132 @@ msgstr ""
 "Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
 "Nemohu vytvoøit slo¾ku."
 
 "Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
 "Nemohu vytvoøit slo¾ku."
 
-#: src/main.c:161
+#: src/main.c:207
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr ""
+msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
 
 
-#: src/main.c:248
+#: src/main.c:257
 msgid ""
 msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
+"GnuPG není korektnì instalováno, nebo je verze pøíli¹ stará.\n"
+"Podpora pro OpenPGP je zakázána."
 
 
-#: src/main.c:367
+#: src/main.c:425
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ití: %s [VOLBY]...\n"
 
 
-#: src/main.c:370
+#: src/main.c:428
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [adresa]     otevøe okno pro psaní nové zprávy"
+
+#: src/main.c:429
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"  --attach soubor1 [soubor2]...\n"
+"                           otevøe okno pro psaní zprávy s pøipojeným\n"
+"                           souborem(y)"
 
 
-#: src/main.c:371
+#: src/main.c:432
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr ""
+msgstr "  --receive             naète nové zprávy"
 
 
-#: src/main.c:372
+#: src/main.c:433
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr ""
+msgstr "  --receive-all          naète v¹echny nové zprávy ze v¹ech úètù"
 
 
-#: src/main.c:373
+#: src/main.c:434
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr ""
+msgstr "  --send              po¹le v¹echny pozdr¾ené zprávy"
 
 
-#: src/main.c:374
+#: src/main.c:435
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgid "  --status               show the total number of messages"
-msgstr ""
+msgstr "  --status             vypí¹e celkový poèet zpráv"
+
+#: src/main.c:436
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online              pøejde do online re¾imu"
 
 
-#: src/main.c:375
+#: src/main.c:437
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline              pøejde do offline re¾imu"
+
+#: src/main.c:438
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr ""
+msgstr "  --debug              re¾im trasování"
 
 
-#: src/main.c:376
+#: src/main.c:439
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr ""
+msgstr "  --help            vypí¹e tento text a skonèí"
 
 
-#: src/main.c:377
+#: src/main.c:440
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr ""
+msgstr "  --version             vypí¹e informace o verzi a skonèí"
 
 
-#: src/main.c:402
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr "Vytváøená zpráva existuje. Opravdu chcete skonèit ?"
+#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Zpracovávám (%s)..."
 
 
-#: src/main.c:409
-msgid "Queued messages"
-msgstr ""
+#: src/main.c:484
+msgid "top level folder"
+msgstr "nejvy¹¹í slo¾ka v hierarchii"
 
 
-#: src/main.c:410
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr ""
+#: src/main.c:549
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "Vytváøená zpráva existuje."
 
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:493
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr ""
+#: src/main.c:550
+msgid "Draft them"
+msgstr "Ulo¾it jako koncepty"
 
 
-#: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
-#, fuzzy
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+#: src/main.c:550
+msgid "Discard them"
+msgstr "Stornovat je"
 
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr ""
+#: src/main.c:550
+msgid "Don't quit"
+msgstr "Neskonèit"
 
 
-#: src/mainwindow.c:495
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+#: src/main.c:564
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Pozdr¾ené zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:496
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Rescan folder tree"
-msgstr "/_Soubor/Znovu naèíst slo¾ky"
+#: src/main.c:565
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Ve frontì jsou neodeslanì zprávy. Skonèit nyní?"
+
+#: src/main.c:819
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Pøi posílání pozdr¾ených zpráv nastala stejná chyba."
 
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:409
 msgid "/_File/_Folder"
 msgid "/_File/_Folder"
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
 
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:410
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:412
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Pøejmenovat slo¾ku..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:413
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Smazat slo¾ku"
+
+#: src/mainwindow.c:414
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/---"
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
+
+#: src/mainwindow.c:415
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
+msgstr "/_Soubor/_Zkontrolovat nové zprávy ve v¹ech slo¾kách"
+
+#: src/mainwindow.c:417
+msgid "/_File/_Add mailbox..."
+msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mailbox...."
+
+#: src/mainwindow.c:418
+msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
+msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mbox mailbox...."
 
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:419
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
 
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:420
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/E_xportovat do mbox souboru..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/Empty _trash"
 msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/_Vyprázdnit ko¹"
 
 
-#: src/mainwindow.c:505
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:422
 msgid "/_File/_Work offline"
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
+msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
 
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
 msgid "/_File/_Save as..."
 msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Soubor/Ulo¾it jako..."
+msgstr "/_Soubor/Ulo¾it j_ako..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
 
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:428
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Soubor/_Konec"
 
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Soubor/_Konec"
 
-#: src/mainwindow.c:515
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Select thread"
-msgstr "/_Úpravy/V_ybrat v¹e"
+#: src/mainwindow.c:433
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
 
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr ""
+msgstr "/Ú_pravy/_Najít v aktuální zprávì..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:519
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:437
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/_Upravit/_Hledat"
+msgstr "/Ú_pravy/Vy_hledat slo¾ku..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:439
 msgid "/_View/Show or hi_de"
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt"
 
 
-#: src/mainwindow.c:522
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:440
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Strom slo¾ek "
+
+#: src/mainwindow.c:442
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Ná_hled na zprávu"
+
+#: src/mainwindow.c:444
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta"
 
 
-#: src/mainwindow.c:524
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/Ikony _a text"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/Ikony _a text"
 
 
-#: src/mainwindow.c:526
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Ikony"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Ikony"
 
 
-#: src/mainwindow.c:528
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Text"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Text"
 
 
-#: src/mainwindow.c:530
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:452
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Ikony"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Nic"
 
 
-#: src/mainwindow.c:532
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/Z_obrazit/_Informaèní panel "
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Stavová _li¹ta"
 
 
-#: src/mainwindow.c:535
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
+#: src/mainwindow.c:457
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
 
 msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
 
-#: src/mainwindow.c:536
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate _Message View"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostané pro_hlédnutí zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:537
-msgid "/_View/E_xpand Summary View"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:538
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Ex_pand Message View"
-msgstr "/Z_obrazit/_Zobrazit zprávu"
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_View/Separate m_essage view"
+msgstr "/Z_obrazit/Samostatné pro_hlédnutí zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:540
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/_Sort"
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it"
 
 
-#: src/mainwindow.c:541
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _èísla"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle èí_sla"
 
 
-#: src/mainwindow.c:542
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _velikosti "
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _velikosti"
 
 
-#: src/mainwindow.c:543
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _data "
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _data"
 
 
-#: src/mainwindow.c:544
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _od koho"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _od koho"
 
 
-#: src/mainwindow.c:545
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:465
+msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle odesí_latele"
+
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle pø_edmìtu"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pø_edmìtu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:546
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _barevné znaèky"
 
 
-#: src/mainwindow.c:548
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:469
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/Z_obrazit/_Informaèní panel "
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle o_znaèení"
 
 
-#: src/mainwindow.c:549
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _unread"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Ikony"
+#: src/mainwindow.c:470
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _stavu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:550
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/_Zpráva/Pøepo¹li jako pøílohu"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pøipo_jených souborù"
 
 
-#: src/mainwindow.c:552
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:473
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle ohodnocení"
+
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle zámku"
+
+#: src/mainwindow.c:475
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Netøídit"
+
+#: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/_Sort/---"
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:553
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:477
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Vzestupnì"
+
+#: src/mainwindow.c:478
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Sestupnì"
+
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:555
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/Th_read view"
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/Z_obrazit/_Zobrazit zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit _vlákna"
 
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit v¹e_chna vlákna"
 
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/_Sbalit v¹echna vlákna"
 
 
-#: src/mainwindow.c:558
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Hide read messages"
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostané pro_hlédnutí zprávy"
+msgstr "/Z_obrazit/Skrýt pøeè_tené zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:559
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set display _item..."
-msgstr "/_Pøehled/Nastavit polo¾ku z_obrazení"
+#: src/mainwindow.c:486
+msgid "/_View/Set displayed _items..."
+msgstr "/Z_obrazit/Nastavit zobrazené po_lo¾ky..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:562
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Go to"
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít"
 
 
-#: src/mainwindow.c:563
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Pøehled/Pø_edchozí zpráva"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pø_edchozí zpráva"
 
 
-#: src/mainwindow.c:564
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Pøehled/_Dal¹í zpráva"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Dal¹í zpráva"
 
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
-#: src/mainwindow.c:580
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/_Go to/---"
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:566
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí nepøeètená zp_ráva"
 
 
-#: src/mainwindow.c:568
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Pøehled/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
 
 
-#: src/mainwindow.c:571
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:498
+msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Pøedchozí nová zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:499
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í n_ová zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostané pro_hlédnutí zprávy"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøed_chozí oznaèená zpráva"
 
 
-#: src/mainwindow.c:573
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í oz_naèená zpráva"
 
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí _zpráva s návì¹tím"
 
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Da_l¹í zpráva s návì¹tím"
 
 
-#: src/mainwindow.c:581
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Pøehled/_Jít do jiné slo¾eky"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Do _jiné slo¾ky"
 
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
 
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
 
-#: src/mainwindow.c:589
+#: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
 msgid "/_View/_Code set"
 msgid "/_View/_Code set"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada"
 
 
-#: src/mainwindow.c:590
+#: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
 
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
 
-#: src/mainwindow.c:593
+#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
 
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:603
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støedoevropská (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støední Evropa (ISO-8859-_2)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Baltská (ISO-8859-13)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Øecká (ISO-8859-_7)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Øecká (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:618
+#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:629
+#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:637
+#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodu¹ená èínská (_GB2312)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodu¹ená èínská (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (_Big5)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (EUC-_TW)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
 
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:655
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (TIS-620)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:657
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (Windows-874)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/Otevøít v novém _oknì"
+msgstr "/Z_obrazit/Otevøít v _novém oknì"
 
 
-#: src/mainwindow.c:666
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
 msgid "/_View/Mess_age source"
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/Z_obrazit/_Zobrazit zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:667
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
+#: src/mainwindow.c:597
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
 
 
-#: src/mainwindow.c:669
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Update summary"
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/Z_obrazit/_Informaèní panel "
+msgstr "/Z_obrazit/_Aktualizace souhrnu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:672
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:602
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøíjem nové po¹ty "
+msgstr "/_Zpráva/_Pøíjem nové po¹ty"
 
 
-#: src/mainwindow.c:673
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech kont"
+msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech úètù"
 
 
-#: src/mainwindow.c:675
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:605
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
+msgstr "/_Zpráva/Pøeru¹it pøí_jem zpráv"
 
 
-#: src/mainwindow.c:677
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozdr¾ené zprávy"
+msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozd_r¾ené zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:679
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu "
+msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:680
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:610
 msgid "/_Message/Compose a news message"
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu "
+msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
 
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
 
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
 
-#: src/mainwindow.c:682
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
+#: src/mainwindow.c:612
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:683
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
+#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_v¹em"
 
 
-#: src/mainwindow.c:684
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt _v¹em"
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_odesílateli"
 
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/do _diskusního listu"
+
+#: src/mainwindow.c:617
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt a postoupit komu"
+
+#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
 
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
 
-#: src/mainwindow.c:686
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Bounce"
-msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
+#: src/mainwindow.c:620
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
 
 
-#: src/mainwindow.c:688
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
 msgid "/_Message/Re-_edit"
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
+msgstr "/_Zpráva/Znov_u editovat"
 
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:624
 msgid "/_Message/M_ove..."
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Zpráva/_Pøesunout..."
+msgstr "/_Zpráva/Pøe_sunout..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_Message/_Copy..."
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:626
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
 
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:627
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_Zpráva/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
+
+#: src/mainwindow.c:629
 msgid "/_Message/_Mark"
 msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it"
 
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Oznaèit"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Oznaèit"
 
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:631
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Zru¹it oznaèení"
 
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_Message/_Mark/---"
 msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/---"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit jako nepø_eètené"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _nepøeètené"
 
 
-#: src/mainwindow.c:699
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:634
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit jako nepø_eètené"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _pøeètenou"
 
 
-#: src/mainwindow.c:701
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit jako nepø_eètené"
-
-#: src/mainwindow.c:704
-msgid "/_Tools/_Selective download..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit _v¹echny jako pøeètené"
 
 
-#: src/mainwindow.c:706
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:639
 msgid "/_Tools/_Address book..."
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
+msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:707
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
+msgstr "/_Nástroje/Pøidat odesílatele do a_dresáøe"
 
 
-#: src/mainwindow.c:709
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres"
 
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze s_lo¾ky..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze _zpráv..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:715
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/_Pøehled/_Filtr zpráv "
+msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
 
 
-#: src/mainwindow.c:716
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Soubor/Znovu naèíst slo¾ky"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru"
 
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/_Automaticky"
 
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Od"
 
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Komu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:723
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Pøedmìtu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:728
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:661
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:664
 msgid "/_Tools/E_xecute"
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/S_pustit"
+msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
 
 
-#: src/mainwindow.c:730
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Pøehled/_Smazat duplikované zprávy"
+#: src/mainwindow.c:667
+msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
+msgstr "/_Soubor/_SSL certifikáty..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:733
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_Tools/_Log window"
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Nástroje/Okno záznamù "
+msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamù "
 
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_Configuration"
 msgid "/_Configuration"
-msgstr "/_Nastavení"
-
-#: src/mainwindow.c:736
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Nastavení/_Hlavní nastavení..."
-
-#: src/mainwindow.c:738
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:740
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
-
-#: src/mainwindow.c:742
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
-
-#: src/mainwindow.c:744
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Template..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
-
-#: src/mainwindow.c:745
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
+msgstr "/Nastav_ení"
 
 
-#: src/mainwindow.c:746
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/_Nastavení/---"
+#: src/mainwindow.c:674
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/Nastav_ení/_Zmìna aktuálního úètu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:747
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Nastavení/_Nastavení úètu..."
+msgstr "/Nastav_ení/Nas_tavení aktuálního úètu..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:678
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Nastavení/Vytvoøit _nové konto..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zalo¾it _nový úèet..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
-
-#: src/mainwindow.c:753
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Nastavení/_Zmìna aktuálního konta"
+msgstr "/Nastav_ení/Ú_pravy úètù..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:757
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál"
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/Nastav_ení/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:758
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Spoleèná nastavení..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:759
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_German"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Japonsky"
+#: src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Ohodnocení..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:760
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Filtrování..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:761
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_French"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/Nastav_ení/©a_blony..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:762
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Japonsky"
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Akce..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:763
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ"
-msgstr "/_Nápovìda/_O aplikaci"
+#: src/mainwindow.c:691
+msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Dal¹í nastavení..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:764
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_English"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Configuration/Plugins..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zasuvné moduly..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:765
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_German"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál"
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Help/_Manual (Local)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (lokální)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:766
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (domovská stránka Sylpheed)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:767
-msgid "/_Help/_FAQ/_French"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:698
+msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (lokální)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:768
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
-msgstr "/_Nápovìda/_O aplikaci"
+#: src/mainwindow.c:699
+msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (domovská stránka Sylpheed)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/Nápo_vìda/---"
 
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/Nápo_vìda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:774
-#, fuzzy
-msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/_Odpovìdìt "
+#: src/mainwindow.c:820
+msgid "Go offline"
+msgstr "Pracovat offline"
 
 
-#: src/mainwindow.c:775
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply without quote"
-msgstr "/_Odpovìdìt "
+#: src/mainwindow.c:824
+msgid "Go online"
+msgstr "Pracovat online"
 
 
-#: src/mainwindow.c:779
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to all with _quote"
-msgstr "/_Odpovìdìt "
+#: src/mainwindow.c:840
+msgid "Select account"
+msgstr "Vybrat úèet"
 
 
-#: src/mainwindow.c:780
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/_Odpovìdìt "
-
-#: src/mainwindow.c:784
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/Odpovìdìt _v¹em"
-
-#: src/mainwindow.c:785
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/Odpovìdìt _v¹em"
-
-#: src/mainwindow.c:789
-msgid "/_Forward message (inline style)"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:790
-#, fuzzy
-msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/Pøeposlat jako pøílohu"
-
-#: src/mainwindow.c:831
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavní okno...\n"
-
-#: src/mainwindow.c:1017
-#, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "Hlavní okno: barevné rozvr¾ení %d bylo neúspì¹né\n"
-
-#: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
+#: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
 msgid "Untitled"
 msgstr "Neoznaèený"
 
 msgid "Untitled"
 msgstr "Neoznaèený"
 
-#: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
+#: src/mainwindow.c:1183
 msgid "none"
 msgstr "¾ádný"
 
 msgid "none"
 msgstr "¾ádný"
 
-#: src/mainwindow.c:1290
-#, c-format
-msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:1370
-#, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "pozice okna: x = %d, y = %d\n"
-
-#: src/mainwindow.c:1388
+#: src/mainwindow.c:1361
 msgid "Empty trash"
 msgid "Empty trash"
-msgstr ""
+msgstr "Vyprázdnit ko¹"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1389
+#: src/mainwindow.c:1362
 msgid "Empty all messages in trash?"
 msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr ""
+msgstr "Vyprázdnit v¹echny zprávy v ko¹i?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1415
+#: src/mainwindow.c:1380
 msgid "Add mailbox"
 msgid "Add mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat mailbox"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1416
+#: src/mainwindow.c:1381
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
+"Zadejte umístìní pro mailbox.\n"
+"Pokud je zadán existující, bude automaticky\n"
+"prohledán."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
+#: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Mailbox '%s' ji¾ existuje."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
 msgid "Mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "Mailbox"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
+"Vytváøení mailboxu se nezdaøilo.\n"
+"Mù¾e to být tím, ¾e mailbox ji¾ existuje, nebo nemáte dostateèná práva\n"
+"pro zápis."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1453
+#: src/mainwindow.c:1417
 msgid "Add mbox mailbox"
 msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat mbox mailbox"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1454
+#: src/mainwindow.c:1418
 msgid "Input the location of mailbox."
 msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte umístìní mailboxu."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1475
+#: src/mainwindow.c:1434
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:1775
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoøení mailboxu selhalo."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1781
+#: src/mainwindow.c:1748
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení slo¾ky"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
+#: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2003
-msgid "Get"
-msgstr "Stahnout"
-
-#: src/mainwindow.c:2004
-#, fuzzy
-msgid "Get new mail from current account"
-msgstr "Pøeèíst novou po¹tu ze v¹ech úètù"
-
-#: src/mainwindow.c:2009
-msgid "Get all"
-msgstr "Stahnout"
-
-#: src/mainwindow.c:2010
-#, fuzzy
-msgid "Get new mail from all accounts"
-msgstr "Pøeèíst novou po¹tu ze v¹ech úètù"
-
-#: src/mainwindow.c:2021
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "Poslat pozdr¾ené zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:2030
-msgid "Email"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2031
-#, fuzzy
-msgid "Compose an email message"
-msgstr "Napsat novou zprávu"
-
-#: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
-msgid "News"
-msgstr "Nová"
-
-#: src/mainwindow.c:2041
-#, fuzzy
-msgid "Compose a news message"
-msgstr "Napsat novou zprávu"
-
-#: src/mainwindow.c:2053
-msgid "Reply"
-msgstr "Odpovìdìt"
-
-#: src/mainwindow.c:2054
-msgid "Reply to the message - Right button: more options"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2064
-msgid "All"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2065
-msgid "Reply to all - Right button: more options"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2074
-#, fuzzy
-msgid "Sender"
-msgstr "Odeslat"
-
-#: src/mainwindow.c:2075
-msgid "Reply to sender - Right button: more options"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
-msgid "Forward"
-msgstr "Pøeposlat"
-
-#: src/mainwindow.c:2085
-msgid "Forward the message - Right button: more options"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2096
-msgid "Delete the message"
-msgstr "Smazat zprávu"
-
-#: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
-#: src/prefs_matcher.c:157
-msgid "Execute"
-msgstr "Provést"
-
-#: src/mainwindow.c:2105
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "Provést oznaèený proces "
-
-#: src/mainwindow.c:2114
-msgid "Next unread message"
-msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení zprávy"
 
 #: src/mainwindow.c:2125
 
 #: src/mainwindow.c:2125
-msgid "Prefs"
-msgstr "Nastavení"
-
-#: src/mainwindow.c:2126
-#, fuzzy
-msgid "Common preferences"
-msgstr "Hlavní nastavení"
-
-#: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
-
-#: src/mainwindow.c:2134
-msgid "Account setting"
-msgstr "Nastavení konta"
-
-#: src/mainwindow.c:2560
 msgid "Exit"
 msgstr "Ukonèení programu"
 
 msgid "Exit"
 msgstr "Ukonèení programu"
 
-#: src/mainwindow.c:2560
+#: src/mainwindow.c:2125
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
 
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
 
-#: src/mainwindow.c:2945
-#, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "Vnucená znaková sada: %s\n"
-
-#: src/matcher.c:308
-#, c-format
-msgid "Command exit code: %i\n"
-msgstr ""
-
-#: src/matcher.c:965
-#, fuzzy
-msgid "filename is not set"
-msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
-
-#: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
-#: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
-#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
-#: src/prefs_filter.c:868
+#: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
+#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
 msgid "(none)"
 msgstr "(¾ádný)"
 
 msgid "(none)"
 msgstr "(¾ádný)"
 
-#: src/matcher.c:1178
-#, fuzzy
-msgid "Writing matcher configuration...\n"
-msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
-
-#: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
-#: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
-#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
-#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
-#: src/procmime.c:814
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "Selhání zápisu konfigurace do souboru\n"
-
-#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "Nemohu zapisovat do doèasného souboru\n"
-
-#: src/mbox.c:70
-#, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
-
-#: src/mbox.c:80
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
-
-#: src/mbox.c:87
-#, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "Neplatný formát po¹tovní schránky: %s\n"
-
-#: src/mbox.c:94
-#, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
-
-#: src/mbox.c:113
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "Nemohu otevøít doèasný soubor\n"
-
-#: src/mbox.c:165
-#, c-format
-msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox.c:249
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "%d zpráv nalezeno.\n"
-
-#: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit uzamèený soubor %s\n"
-
-#: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
-
-#: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "po¹tovní schránka je vlastnìna jiným procesem, èekejte...\n"
-
-#: src/mbox.c:314
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
-
-#: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "Neplatný typ zámku\n"
-
-#: src/mbox.c:354
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
-
-#: src/mbox.c:385
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "nemù¾u smazat mailbox.\n"
-
-#: src/mbox.c:406
-#, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox_folder.c:255
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not lock read file %s\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit uzamèený soubor %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:274
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not lock write file %s\n"
-msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:833
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read mbox - %s\n"
-msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:864
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read mbox from file - %s\n"
-msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1414
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unvalid file - %s.\n"
-msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1426
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid file - %s.\n"
-msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
-#: src/utils.c:1958
-#, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹ný zápis do %s.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
-#, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "Poslední poèet v adresáøi %s = %d\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1960
-#, c-format
-msgid "no modification - %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox_folder.c:1964
-#, c-format
-msgid "save modification - %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't rename %s to %s\n"
-msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
-#, c-format
-msgid "%i messages written - %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox_folder.c:2054
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no deleted messages - %s\n"
-msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2058
-#, fuzzy, c-format
-msgid "purge deleted messages - %s\n"
-msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2236
-#, fuzzy
-msgid "Cannot rename folder item"
-msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
-
-#: src/menu.c:100
-#, c-format
-msgid "unknown menu entry %s\n"
-msgstr ""
-
 #: src/message_search.c:88
 #: src/message_search.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Find in current message"
 msgid "Find in current message"
-msgstr "Poslat zprávu"
+msgstr "Hledat v aktuální zprávì"
 
 #: src/message_search.c:106
 msgid "Find text:"
 
 #: src/message_search.c:106
 msgid "Find text:"
-msgstr ""
+msgstr "Najít text:"
 
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Rozli¹ovat malá a velká písmena"
 
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Rozli¹ovat malá a velká písmena"
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
 msgid "Backward search"
 msgstr "Hledat nazpìt"
 
 msgid "Backward search"
 msgstr "Hledat nazpìt"
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
 msgid "Search"
 msgid "Search"
-msgstr "Vyhladat"
+msgstr "Vyhledat"
 
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
 msgid "Search failed"
 msgstr "Neúspì¹né hledání"
 
 msgid "Search failed"
 msgstr "Neúspì¹né hledání"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
 msgid "Search string not found."
 msgid "Search string not found."
-msgstr "Hladaný øetìzec nebyl nalezen."
+msgstr "Hledaný øetìzec nebyl nalezen."
 
 #: src/message_search.c:191
 
 #: src/message_search.c:191
-#, fuzzy
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Zaèátek seznamu dosáhnut, pokraèovat od konce?"
+msgstr "Dosa¾en zaèátek zprávy, pokraèovat od konce?"
 
 #: src/message_search.c:194
 
 #: src/message_search.c:194
-#, fuzzy
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Konec seznamu dosáhnut, pokraèovat od zaèátku ?"
+msgstr "Dosa¾en konec zprávy, pokraèovat od zaèátku?"
 
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
 msgid "Search finished"
 msgstr "Hledání ukonèeno"
 
 msgid "Search finished"
 msgstr "Hledání ukonèeno"
 
-#: src/messageview.c:72
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "Vyvolávám zobrazení zprávy...\n"
+#: src/messageview.c:240
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show all _header"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
+
+#: src/messageview.c:243
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
 
 
-#: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "nelze otevøít oznaèený soubor\n"
+#: src/messageview.c:255
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
 
 
-#: src/messageview.c:351
+#: src/messageview.c:257
 #, fuzzy
 #, fuzzy
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
+
+#: src/messageview.c:561
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<Nenelazena návratová adresa>"
+
+#: src/messageview.c:569
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
+"does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
+"Adresa pro oznámení o doruèení neodpovídá návratové adrese:\n"
+"Adresa pro oznámìní: %s\n"
+"Návratová adresa: %s\n"
+"Je doporuèeno neodesílat potvrzení o doruèení."
+
+#: src/messageview.c:577
+msgid "+Don't Send"
+msgstr "+Neodesílat"
+
+#: src/messageview.c:586
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"Receipt notification cancelled."
+msgstr ""
+"Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o doruèení, ale podle záhlaví\n"
+"Komu: a Kopie: nejste oficiálním adresátem.\n"
+"Odeslání potvrzení bylo zru¹eno."
+
+#: src/messageview.c:654
 msgid ""
 "Error occurred while sending the notification.\n"
 "Put this notification into queue folder?"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Error occurred while sending the notification.\n"
 "Put this notification into queue folder?"
 msgstr ""
-"Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
-"Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
+"Pøi posílání oznámení nastala chyba.\n"
+"Chcete oznámení zaøadit do výstupní fronty?"
 
 
-#: src/messageview.c:357
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:660
 msgid "Can't queue the notification."
 msgid "Can't queue the notification."
-msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
+msgstr "Oznámení nelze zaøadit."
 
 
-#: src/messageview.c:360
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:663
 msgid "Error occurred while sending the notification."
 msgid "Error occurred while sending the notification."
-msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+msgstr "Pøi posílání oznámení nastala chyba."
 
 
-#: src/messageview.c:411
-msgid "Return Receipt"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:818
+msgid "Message already removed from folder."
+msgstr "Zpráva ji¾ byla ze slo¾ky odstranìna"
 
 
-#: src/messageview.c:411
-msgid "Send return receipt ?"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
+#: src/summaryview.c:3444
+msgid "Save as"
+msgstr "Ulo¾it jako"
+
+#: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
+#: src/summaryview.c:3449
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Pøepsat"
 
 
-#: src/messageview.c:415
+#: src/messageview.c:983
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending notification."
-msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
 
 
-#: src/mh.c:242
+#: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
+#: src/summaryview.c:3478
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
+msgid "Can't save the file `%s'."
+msgstr "Nemohu ulo¾it soubor '%s'."
+
+#: src/messageview.c:1056
+#, fuzzy
+msgid "This message asks for a return receipt"
+msgstr "Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o duruèení."
+
+#: src/messageview.c:1057
+msgid "Send receipt"
+msgstr "Odeslat potvrzení"
 
 
-#: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor.\n"
+#: src/messageview.c:1110
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "Oznámení o duruèení"
 
 
-#: src/mh.c:967
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\tHledám zprávy mimo mezipamìt... "
+#: src/messageview.c:1111
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
+"notification:"
+msgstr ""
+"Tato zpráva byla doruèena do více va¹ich úètù.\n"
+"Vyberte si prosím úèet, ze kterého bude odesláno potvrzení o doruèení:"
+
+#: src/messageview.c:1115
+msgid "Send Notification"
+msgstr "Odeslání oznámení"
+
+#: src/messageview.c:1115
+msgid "+Cancel"
+msgstr "+Zru¹it"
 
 
-#: src/mh.c:1022
+#: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
+#: src/toolbar.c:168
+msgid "Print"
+msgstr "Tisk"
+
+#: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "%d zprávy(z) mimo mezipamì» byly nalezeny.\n"
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
 
 
-#: src/mh.c:1028
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\tTøídím zprávy, které byly mimo mezipamì», v èíselném poøadí... "
+#: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"`%s'"
+msgstr ""
+"Pøíkazová øádka pro tisk je neplatná:\n"
+"'%s'"
 
 
-#: src/mimeview.c:116
+#: src/mimeview.c:115
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Otevøít"
 
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Otevøít"
 
-#: src/mimeview.c:117
+#: src/mimeview.c:116
 msgid "/Open _with..."
 msgid "/Open _with..."
-msgstr ""
+msgstr "/Ot_evøít èím..."
 
 
-#: src/mimeview.c:118
+#: src/mimeview.c:117
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_Zobrazit jako text"
 
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_Zobrazit jako text"
 
-#: src/mimeview.c:119
-#, fuzzy
-msgid "/_Display image"
-msgstr "/_Zobrazit jako text"
-
-#: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Ulo¾it jako..."
 
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Ulo¾it jako..."
 
-#: src/mimeview.c:123
-msgid "/_Check signature"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:119
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/Ulo¾it _v¹e..."
 
 
-#: src/mimeview.c:148
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "Vyvolávám zobrazení MIME...\n"
+#: src/mimeview.c:122
+msgid "/_Check signature"
+msgstr "/Z_kontrolovat podpis"
 
 
-#: src/mimeview.c:151
+#: src/mimeview.c:153
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Typ"
 
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Typ"
 
-#: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
+#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
 msgid "Text"
 msgid "Text"
-msgstr ""
+msgstr "Text"
 
 
-#: src/mimeview.c:270
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:274
+#, fuzzy
+msgid "Right-click here to verify the signature"
+msgstr "Nelze najít veøejný klíè pro podpis"
 
 
-#: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
+#: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
+#: src/mimeview.c:1010
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
 
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
 
-#: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
-msgid "Save as"
-msgstr "Ulo¾it jako"
-
-#: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Pøepsat"
-
-#: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Pøepsat existující soubor?"
+#: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
 
 
-#: src/mimeview.c:896
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:1020
 msgid "Open with"
 msgid "Open with"
-msgstr "Pøi ukonèení"
+msgstr "Otevøít èím"
 
 
-#: src/mimeview.c:897
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:1021
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
-"('%s' bude nahrazena se jménem souboru)"
-
-#: src/mimeview.c:953
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "Neplatná pøíkazová øádka prohlí¾eèe MIME: '%s'"
+"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro otevøení souboru:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
 
 
-#: src/news.c:147
+#: src/news.c:200
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
 
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:255
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
-
-#: src/news.c:331
+#: src/news.c:795
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "èlánek %d u¾ byl v mezipamìti.\n"
-
-#: src/news.c:344
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't select group %s\n"
+msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
 
 msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
 
-#: src/news.c:349
+#: src/news.c:800
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "Získávám èlánek %d...\n"
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "neplatný rozsah pøíspìvkù: %d - %d\n"
 
 
-#: src/news.c:354
+#: src/news.c:821
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "Nemohu èíst èlánek %d\n"
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "vyskytla se chyba bìhem získávání %s.\n"
 
 
-#: src/news.c:379 src/news.c:693
+#: src/news.c:838
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
-
-#: src/news.c:472
-#, fuzzy
-msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
-
-#: src/news.c:572
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/news.c:596
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "Nemohu obnovit èlánek %d\n"
-
-#: src/news.c:699
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "neplatný rozstah èlánku: %d - %d\n"
-
-#: src/news.c:708
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "®ádný nový èlánek.\n"
-
-#: src/news.c:721
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr ""
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d v %s...\n"
 
 
-#: src/news.c:724
+#: src/news.c:841 src/news.c:910
 msgid "can't get xover\n"
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze získat xover\n"
 
 
-#: src/news.c:730
+#: src/news.c:846 src/news.c:916
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
 
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
 
-#: src/news.c:738
+#: src/news.c:852 src/news.c:929
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
 
-#: src/news.c:756 src/news.c:781
-#, fuzzy
+#: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "nelze zapsat hlavièky\n"
+msgstr "nelze získat xhdr\n"
 
 
-#: src/news.c:764 src/news.c:789
-#, fuzzy
+#: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
-
-#: src/news.c:921
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny èlánky z mezipamìti... "
-
-#: src/news.c:950
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny èlánky z mezipamìti... "
-
-#: src/nntp.c:57
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xhdr.\n"
 
 
-#: src/nntp.c:134 src/nntp.c:197
+#: src/news.c:907
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
-
-#: src/nntp.c:157 src/nntp.c:203
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "Chyba protokolu\n"
-
-#: src/nntp.c:253 src/nntp.c:259
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr ""
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d - %d v %s...\n"
 
 #: src/passphrase.c:85
 msgid "Passphrase"
 
 #: src/passphrase.c:85
 msgid "Passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Passphrase"
 
 #: src/passphrase.c:253
 msgid "[no user id]"
 
 #: src/passphrase.c:253
 msgid "[no user id]"
-msgstr ""
+msgstr "[bez id u¾ivatele]"
 
 #: src/passphrase.c:257
 #, c-format
 
 #: src/passphrase.c:257
 #, c-format
@@ -4554,3261 +4123,4201 @@ msgid ""
 "  %.*s  \n"
 "(%.*s)\n"
 msgstr ""
 "  %.*s  \n"
 "(%.*s)\n"
 msgstr ""
+"%s Zadejte prosím passphrase pro:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
 
 #: src/passphrase.c:261
 msgid ""
 "Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
 #: src/passphrase.c:261
 msgid ""
 "Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"©patná passphrase! Zkuste to znovu...\n"
+"\n"
 
 
-#: src/pop.c:50
-#, fuzzy, c-format
-msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "Obnovuji zprávu (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-
-#: src/pop.c:104 src/pop.c:134 src/pop.c:186
-#, fuzzy
-msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba v autorizaci\n"
-
-#: src/pop.c:152
+#: src/pop.c:148
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "V pozdravu nebyla nalezena APOP èasová znaèka\n"
 
 
-#: src/pop.c:158
+#: src/pop.c:155
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba syntaxe pro èasovou znaèku pøi pozdravu\n"
 
 
-#: src/pop.c:209 src/pop.c:244
+#: src/pop.c:181 src/pop.c:208
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
 
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
 
-#: src/pop.c:552
-#, fuzzy
-msgid "error occurred on DELE\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba v autorizaci\n"
-
-#: src/pop.c:648
+#: src/pop.c:592
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "next to delete %i\n"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs.c:54
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "Naèítám konfiguraci...\n"
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr "POP3: Vymazávám starou zprávu %d\n"
 
 
-#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
+#: src/pop.c:600
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "Nalezený: %s\n"
-
-#: src/prefs.c:88
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "Ukonèené ètení konfigurace.\n"
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "POP3: Pøeskakuji zprávu %d (%d bytù)\n"
 
 
-#: src/prefs.c:215
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "Konfigurace je ulo¾ena.\n"
+#: src/pop.c:631
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "mailbox je zamknut\n"
 
 
-#: src/prefs.c:270
-#, c-format
-msgid "no permission - %s\n"
+#: src/pop.c:634
+msgid "session timeout\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:477
-msgid "Apply"
-msgstr "Pou¾ít"
+#: src/pop.c:652
+#, fuzzy
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "Pøíkaz"
 
 
-#: src/prefs_account.c:581
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "Otevøení okna s nastavením konta...\n"
+#: src/pop.c:656
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:611
+#: src/prefs_account.c:672
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 #, c-format
 msgid "Account%d"
-msgstr "Konto%d"
+msgstr "Úèet%d"
 
 
-#: src/prefs_account.c:630
+#: src/prefs_account.c:691
 msgid "Preferences for new account"
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Nastavení pro nové konto"
+msgstr "Nastavení pro nový úèet"
 
 
-#: src/prefs_account.c:635
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:696
 msgid "Account preferences"
 msgid "Account preferences"
-msgstr "Hlavní nastavení"
-
-#: src/prefs_account.c:663
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "Vyvolání okna pro nastavení konta...\n"
+msgstr "Nastavení úètu"
 
 
-#: src/prefs_account.c:683 src/prefs_account.c:1498 src/prefs_common.c:964
-#: src/selective_download.c:501
+#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
 msgid "Receive"
 msgid "Receive"
-msgstr "Pøijmout"
+msgstr "Pøíjem"
 
 
-#: src/prefs_account.c:687 src/prefs_common.c:968
+#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
 msgid "Compose"
 msgstr "Napsat"
 
 msgid "Compose"
 msgstr "Napsat"
 
-#: src/prefs_account.c:690 src/prefs_common.c:981
+#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
 msgid "Privacy"
 msgid "Privacy"
-msgstr ""
+msgstr "Soukromí"
 
 
-#: src/prefs_account.c:694
+#: src/prefs_account.c:757
 msgid "SSL"
 msgid "SSL"
-msgstr ""
+msgstr "SSL"
 
 
-#: src/prefs_account.c:697
+#: src/prefs_account.c:760
 msgid "Advanced"
 msgid "Advanced"
-msgstr "Roz¹íøený"
+msgstr "Roz¹íøení"
 
 
-#: src/prefs_account.c:775
-msgid "Name of this account"
-msgstr "Jméno tohoto konta"
+#: src/prefs_account.c:839
+msgid "Name of account"
+msgstr "Název úètu"
 
 
-#: src/prefs_account.c:784
+#: src/prefs_account.c:848
 msgid "Set as default"
 msgid "Set as default"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit jako výchozí"
 
 
-#: src/prefs_account.c:788
+#: src/prefs_account.c:852
 msgid "Personal information"
 msgstr "Osobní informace"
 
 msgid "Personal information"
 msgstr "Osobní informace"
 
-#: src/prefs_account.c:797
+#: src/prefs_account.c:861
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé jméno"
 
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé jméno"
 
-#: src/prefs_account.c:803
+#: src/prefs_account.c:867
 msgid "Mail address"
 msgstr "Po¹tovní adresa"
 
 msgid "Mail address"
 msgstr "Po¹tovní adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:809
+#: src/prefs_account.c:873
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizace"
 
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizace"
 
-#: src/prefs_account.c:833
+#: src/prefs_account.c:897
 msgid "Server information"
 msgstr "Informace o serveru"
 
 msgid "Server information"
 msgstr "Informace o serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:854
+#: src/prefs_account.c:918
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (normální)"
 
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (normální)"
 
-#: src/prefs_account.c:856
+#: src/prefs_account.c:920
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 (APOP auth)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:858 src/prefs_account.c:1709
+#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:860
+#: src/prefs_account.c:924
 msgid "News (NNTP)"
 msgid "News (NNTP)"
-msgstr ""
+msgstr "News (NNTP)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:862
+#: src/prefs_account.c:926
 msgid "None (local)"
 msgstr "®ádný (místní)"
 
 msgid "None (local)"
 msgstr "®ádný (místní)"
 
-#: src/prefs_account.c:882
+#: src/prefs_account.c:946
 msgid "This server requires authentication"
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Tento server vy¾aduje autentizaci"
 
 
-#: src/prefs_account.c:926
+#: src/prefs_account.c:953
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Autentizace pøi pøipojení"
+
+#: src/prefs_account.c:998
 msgid "News server"
 msgid "News server"
-msgstr ""
+msgstr "News server"
 
 
-#: src/prefs_account.c:932
+#: src/prefs_account.c:1004
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server pro pøíjem"
 
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server pro pøíjem"
 
-#: src/prefs_account.c:938
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1010
 msgid "Local mailbox file"
 msgid "Local mailbox file"
-msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
+msgstr "Lokální mailbox soubor"
 
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:945
+#: src/prefs_account.c:1017
 msgid "SMTP server (send)"
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP server (odesílání)"
+msgstr "SMTP server (odesílání)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:953
+#: src/prefs_account.c:1025
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít místo SMTP serveru pøíkaz pro odeslání"
 
 
-#: src/prefs_account.c:962
+#: src/prefs_account.c:1034
 msgid "command to send mails"
 msgid "command to send mails"
-msgstr ""
+msgstr "pøíkaz pro odeslání po¹ty"
 
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:969 src/prefs_account.c:1217
+#: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
 msgid "User ID"
 msgid "User ID"
-msgstr "U¾ivatelské èíslo"
+msgstr "U¾ivatelské jméno"
 
 
-#: src/prefs_account.c:975 src/prefs_account.c:1226
+#: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/prefs_account.c:1040
+#: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
 msgid "POP3"
 msgid "POP3"
-msgstr ""
+msgstr "POP3"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1053
-#, fuzzy
-msgid "Remove messages on server when received for "
+#: src/prefs_account.c:1127
+msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich pøijmutí"
 
 msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich pøijmutí"
 
-#: src/prefs_account.c:1059
-msgid " days"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1138
+msgid "Remove after"
+msgstr "Odstranit po"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1063
-msgid "(Setting to 0 days will delete messages immediately)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1147
+msgid "days"
+msgstr "dnech"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1068
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1164
+msgid "(0 days: remove immediately)"
+msgstr "(0 dnù: odstranit ihned)"
+
+#: src/prefs_account.c:1171
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Pøijmout v¹echny zprávy ze serveru"
 
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Pøijmout v¹echny zprávy ze serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1074
+#: src/prefs_account.c:1177
 msgid "Receive size limit"
 msgid "Receive size limit"
-msgstr ""
+msgstr "Limit velikosti pro pøíjem"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1088
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Filtr zpráv k pøijímání"
+#: src/prefs_account.c:1184
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1096
+#: src/prefs_account.c:1196
 msgid "Default inbox"
 msgid "Default inbox"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí inbox"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1119
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1219
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "Pøi vstupu do slo¾ky otevøít první nepøeètenou zprávu"
+msgstr "(Nefiltrované zprávy budou ulo¾eny v této slo¾ce)"
+
+#: src/prefs_account.c:1224
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Maximální poèet pøíspìvkù pro sta¾ení"
+
+#: src/prefs_account.c:1243
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr "(pokud je 0, je to neomezený poèet)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1126
+#: src/prefs_account.c:1249
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Filtr zpráv pro pøíjem"
+
+#: src/prefs_account.c:1253
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr ""
+msgstr "Pøi volbì 'Stáhnout v¹e' zjistit nové zprávy"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1174
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "Pøidat pole s datovou hlavièkou"
+#: src/prefs_account.c:1309
+msgid "Add Date"
+msgstr "Pøidat datum"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1175
+#: src/prefs_account.c:1310
 msgid "Generate Message-ID"
 msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Vytvoøit èíslo zprávy"
+msgstr "Generovat èíslo zprávy"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1182
+#: src/prefs_account.c:1317
 msgid "Add user-defined header"
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definovanou hlavièku"
+msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definované záhlaví"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1184 src/prefs_common.c:2327 src/prefs_common.c:2352
+#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
 msgid " Edit... "
 msgid " Edit... "
-msgstr "Upravuji..."
+msgstr " Upravit..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1194
+#: src/prefs_account.c:1329
 msgid "Authentication"
 msgid "Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Autentizace"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1202
+#: src/prefs_account.c:1337
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr ""
+msgstr "SMTP autentizace (SMTP AUTH)"
+
+#: src/prefs_account.c:1352
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Metoda autentizace"
+
+#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1248
+#: src/prefs_account.c:1412
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
+"Pokud necháte tyto polo¾ky prázdné, bude\n"
+"pou¾ito stejné jméno u¾ivatele a heslo."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1257
+#: src/prefs_account.c:1421
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr ""
+msgstr "Autentizace s POP3 pøed posláním"
+
+#: src/prefs_account.c:1436
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "Pøi POP autentizaci vypr¹el èas: "
+
+#: src/prefs_account.c:1445
+msgid "minutes"
+msgstr "minut(y)"
+
+#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
+msgid "Signature"
+msgstr "Podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1500
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1294
-msgid "Signature file"
-msgstr "Podepsaný soubor"
+#: src/prefs_account.c:1505
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Oddìlovaè podpisu"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1302
+#: src/prefs_account.c:1527
 #, fuzzy
 #, fuzzy
+msgid "Command output"
+msgstr "Pøíkaz"
+
+#: src/prefs_account.c:1545
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
 
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
 
-#. to
-#: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:47
+#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopie"
 
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:1324
+#: src/prefs_account.c:1567
 msgid "Bcc"
 msgstr "Slepá kopie"
 
 msgid "Bcc"
 msgstr "Slepá kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:1337
+#: src/prefs_account.c:1580
 msgid "Reply-To"
 msgid "Reply-To"
-msgstr "Odpovìdìt na"
-
-#: src/prefs_account.c:1383
-msgid "Default Actions"
-msgstr ""
+msgstr "Odpovìdìt komu"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1391
+#: src/prefs_account.c:1635
 msgid "Encrypt message by default"
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1394
-msgid "Plain ASCII-armored"
-msgstr ""
+msgstr "V¾dy za¹ifrovat zprávu"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1399
+#: src/prefs_account.c:1637
 msgid "Sign message by default"
 msgid "Sign message by default"
-msgstr ""
+msgstr "V¾dy pøidat podpis"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1401
+#: src/prefs_account.c:1639
+msgid "Default mode"
+msgstr "Výchozí re¾im"
+
+#: src/prefs_account.c:1647
+msgid "Use PGP/MIME"
+msgstr "Pou¾ít PGP/MIME"
+
+#: src/prefs_account.c:1656
+msgid "Use Inline"
+msgstr "Pou¾ít Inline"
+
+#: src/prefs_account.c:1666
 msgid "Sign key"
 msgid "Sign key"
-msgstr ""
+msgstr "Klíè pro podpis"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1409
+#: src/prefs_account.c:1674
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít výchozí GnuPG klíè"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1418
+#: src/prefs_account.c:1683
 msgid "Select key by your email address"
 msgid "Select key by your email address"
-msgstr ""
+msgstr "Vybrat klíè podle email adresy"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1427
+#: src/prefs_account.c:1692
 msgid "Specify key manually"
 msgid "Specify key manually"
-msgstr ""
+msgstr "Zadat klíè ruènì"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1443
+#: src/prefs_account.c:1708
 msgid "User or key ID:"
 msgid "User or key ID:"
-msgstr ""
+msgstr "U¾ivatel nebo ID klíèe:"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1468
-msgid "Warning - Privacy/Plain ASCII-armored"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1469
-msgid ""
-"Its not recommend to use the old style plain ASCII-\n"
-"armored mode for encrypted messages. It doesn't comply\n"
-"with the RFC 3156 - MIME security with OpenPGP."
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "Nepou¾ívat SSL"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1506
+#: src/prefs_account.c:1800
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít SSL pro POP3 spojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Pou¾ít pøíkaz STARTTLS pro spu¹tìní SSL relace"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1508
+#: src/prefs_account.c:1817
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít SSL pro IMAP4 spojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1823
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1510
+#: src/prefs_account.c:1838
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít SSL pro NNTP pøipojení"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1512
+#: src/prefs_account.c:1840
 msgid "Send (SMTP)"
 msgid "Send (SMTP)"
-msgstr ""
+msgstr "Odesílání (SMTP)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1520
-msgid "Don't use SSL"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1848
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr "Nepou¾ítvat SSL (pokud je to ale nutné, pou¾ít STARTTLS)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:1851
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít SSL pro SMTP pøipojení"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1538
-msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1655
+#: src/prefs_account.c:1975
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Urèete SMTP port"
 
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Urèete SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:1661
+#: src/prefs_account.c:1981
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Urèete POP3 port"
 
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Urèete POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:1667
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1987
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Urèete SMTP port"
+msgstr "Urèete IMAP4 port"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1673
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1993
 msgid "Specify NNTP port"
 msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Urèete SMTP port"
+msgstr "Urèete NNTP port"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1678
+#: src/prefs_account.c:1998
 msgid "Specify domain name"
 msgid "Specify domain name"
-msgstr "Urèete jméno domény"
+msgstr "Urèete název domény"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1688
-msgid "Tunnel command to open connection"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2008
+#, fuzzy
+msgid "Use command to communicate with server"
+msgstr "Pou¾ít místo SMTP serveru pøíkaz pro odeslání"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1696
+#: src/prefs_account.c:2016
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
+msgstr "Oznaèit vícenásobnì poslané zprávy jako pøeètené a obarvit je:"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1720
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2030
 msgid "IMAP server directory"
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP4 server nebyl zadáno."
+msgstr "adresáø pro IMAP server"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1774
-#, fuzzy
-msgid "Put sent messages to"
-msgstr "Ulo¾it poslanou zprávu do Odeslaná po¹ta"
+#: src/prefs_account.c:2084
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Ukládat odeslané zprávy do"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1776
-#, fuzzy
-msgid "Put draft messages to"
-msgstr "Nemohu vlo¾it zprávu do %s\n"
+#: src/prefs_account.c:2086
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Ukládat koncepty do"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1778
-#, fuzzy
-msgid "Put deleted messages to"
-msgstr "Smazat zprávu"
+#: src/prefs_account.c:2088
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1842
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2152
 msgid "Account name is not entered."
 msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+msgstr "Nebylo zadáno jméno úètu."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1846
+#: src/prefs_account.c:2156
 msgid "Mail address is not entered."
 msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+msgstr "Nebyla zadána po¹tovní adresa."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1851
+#: src/prefs_account.c:2161
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP server nebyl zadáno."
+msgstr "Nebyl zadán SMTP server."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1856
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "User ID is not entered."
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "U¾ivatelsé èíslo nabylo zadáno."
+msgstr "Nebylo zadáno u¾ivatelské èíslo."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1861
+#: src/prefs_account.c:2171
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3 server nebyl zadáno."
+msgstr "Nebyl zadán POP3 server."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1866
+#: src/prefs_account.c:2176
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4 server nebyl zadáno."
+msgstr "Nebyl zadán IMAP4 server."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1871
+#: src/prefs_account.c:2181
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP server nebyl zadáno."
+msgstr "Nebyl zadán NNTP server."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1877
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2187
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+msgstr "Nebyl zadán název lokálního mailbox souboru."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1883
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2193
 msgid "mail command is not entered."
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+msgstr "Nebyl zadán pøíkaz pro odeslání."
+
+#: src/prefs_account.c:2277
+msgid ""
+"Its not recommended to use the old style Inline\n"
+"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
+"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
+msgstr ""
+"Není doporuèeno pou¾ívat Inline zpùsob ¹ifrování zpráv\n"
+"pøi GnuPG ¹ifrování. Nevyhovuje toti¾ specifikaci\n"
+"RFC 3156 - MIME Security s OpenPGP."
 
 
-#: src/prefs_common.c:943
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno hlavního nastavení...\n"
+#: src/prefs_actions.c:167
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Nastavení akcí"
 
 
-#: src/prefs_common.c:947
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Hlavní nastavení"
+#: src/prefs_actions.c:189
+msgid "Menu name:"
+msgstr "Název nabídky:"
 
 
-#: src/prefs_common.c:971
+#: src/prefs_actions.c:198
+msgid "Command line:"
+msgstr "Pøíkazová øádka:"
+
+#: src/prefs_actions.c:227
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "Celá hlavièka"
+msgid " Replace "
+msgstr " Nahradit "
+
+#: src/prefs_actions.c:240
+msgid " Syntax help "
+msgstr "Nápovìda k syntaxi"
+
+#: src/prefs_actions.c:259
+msgid "Current actions"
+msgstr "Aktuální akce"
+
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
+#: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
+msgid "(New)"
+msgstr "(Nový)"
+
+#: src/prefs_actions.c:428
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Není nastaven název nabídky."
+
+#: src/prefs_actions.c:433
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr "V názvu nabídky není povolena dvojteèka ':'."
+
+#: src/prefs_actions.c:443
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr "Název nabídky je pøíli¹ dlouhý."
+
+#: src/prefs_actions.c:452
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Není nastavena pøíkazová øádka."
+
+#: src/prefs_actions.c:457
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr "Název nabídky a pøíkaz jsou pøíli¹ dlouhé."
+
+#: src/prefs_actions.c:462
+#, c-format
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
+msgstr ""
+"Pøíkaz\n"
+"%s\n"
+"má syntaktickou chybu."
 
 
-#: src/prefs_common.c:974
+#: src/prefs_actions.c:523
+msgid "Delete action"
+msgstr "Smazat akci"
+
+#: src/prefs_actions.c:524
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto akci?"
+
+#: src/prefs_actions.c:638
+msgid "MENU NAME:"
+msgstr "NÁZEV NABÍDKY:"
+
+#: src/prefs_actions.c:639
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Pou¾ijte / v názvu nabídky pro vytvoøení podnabídek."
+
+#: src/prefs_actions.c:641
+msgid "COMMAND LINE:"
+msgstr "PØÍKAZOVÁ ØÁDKA:"
+
+#: src/prefs_actions.c:642
+msgid "Begin with:"
+msgstr "Zaèíná na:"
+
+#: src/prefs_actions.c:643
+#, fuzzy
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání tìla zprávy nebo pro výbìr pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:644
+#, fuzzy
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:645
+#, fuzzy
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného skrytého textu pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:646
+msgid "End with:"
+msgstr "Konèí na:"
+
+#: src/prefs_actions.c:647
+#, fuzzy
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr "pro nahrazení tìla zprávy nebo výbìru výstupem z pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:648
+#, fuzzy
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+msgstr "pro vlo¾ení výstupù pøíkazù bez nahrazení starého textu"
+
+#: src/prefs_actions.c:649
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr "pro spu¹tìní pøíkazu asynchronnì"
+
+#: src/prefs_actions.c:650
+msgid "Use:"
+msgstr "Pou¾ít:"
+
+#: src/prefs_actions.c:651
+#, fuzzy
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr "pro seznam názvù souborù s vybranými zprávami"
+
+#: src/prefs_actions.c:652
+#, fuzzy
+msgid ""
+"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+msgstr "pro seznam názvù souborù s vybranými zprávami"
+
+#: src/prefs_actions.c:653
+#, fuzzy
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
+msgstr "pro vybranou MIME èást zprávy."
+
+#: src/prefs_actions.c:654
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:655
+#, fuzzy
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného skrytého textu pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:656
 #, fuzzy
 #, fuzzy
+msgid "for the text selection"
+msgstr "Výbìr písma"
+
+#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Popis symbolù"
+
+#: src/prefs_common.c:1018
+msgid "Common Preferences"
+msgstr "Spoleèná nastavení"
+
+#: src/prefs_common.c:1042
+msgid "Spell Checker"
+msgstr "Kontrola pravopisu"
+
+#: src/prefs_common.c:1045
 msgid "Quote"
 msgid "Quote"
-msgstr "Fronta"
+msgstr "Citování"
 
 
-#: src/prefs_common.c:976
+#: src/prefs_common.c:1047
 msgid "Display"
 msgid "Display"
-msgstr "Zobrazit"
+msgstr "Zobrazení"
 
 
-#: src/prefs_common.c:978
+#: src/prefs_common.c:1049
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1057 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatní"
 
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/prefs_common.c:1036 src/prefs_common.c:1256
+#: src/prefs_common.c:1109 src/prefs_common.c:1334
 msgid "External program"
 msgstr "Externí program"
 
 msgid "External program"
 msgstr "Externí program"
 
-#: src/prefs_common.c:1045
+#: src/prefs_common.c:1118
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
 
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
 
-#: src/prefs_common.c:1052 src/prefs_common.c:1271
+#: src/prefs_common.c:1125 src/prefs_common.c:1349
 msgid "Command"
 msgstr "Pøíkaz"
 
 msgid "Command"
 msgstr "Pøíkaz"
 
-#: src/prefs_common.c:1066
+#: src/prefs_common.c:1139
 msgid "Local spool"
 msgid "Local spool"
-msgstr "Místní Spool"
+msgstr "Místní spool"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1077
+#: src/prefs_common.c:1150
 msgid "Incorporate from spool"
 msgid "Incorporate from spool"
-msgstr ""
+msgstr "Zaèlenit ze spoolu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1079
+#: src/prefs_common.c:1152
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Filtr na zaèlenìní"
 
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Filtr na zaèlenìní"
 
-#: src/prefs_common.c:1087
+#: src/prefs_common.c:1160
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Spool adresáø"
 
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Spool adresáø"
 
-#: src/prefs_common.c:1105
+#: src/prefs_common.c:1178
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Automatická kontrola nové po¹ty"
 
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Automatická kontrola nové po¹ty"
 
-#: src/prefs_common.c:1107
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1180
 msgid "every"
 msgid "every"
-msgstr "Server"
+msgstr "ka¾dých"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1119 src/prefs_common.c:2502
+#: src/prefs_common.c:1192
 msgid "minute(s)"
 msgid "minute(s)"
-msgstr "minuta(y)"
+msgstr "minut(y)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1128
+#: src/prefs_common.c:1201
 msgid "Check new mail on startup"
 msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Kontrola nové po¹ta pøi spu¹tìní"
+msgstr "Kontrola nové po¹ty pøi spu¹tìní"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1131
-msgid "No error popup on receive error"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1133
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1203
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
+msgstr "Po zaèlenìní aktualizovat v¹echny lokální slo¾ky"
+
+#: src/prefs_common.c:1211
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Zobrazit dialog o pøijetí"
+
+#: src/prefs_common.c:1221 src/prefs_common.c:1385 src/prefs_common.c:2754
+msgid "Always"
+msgstr "V¾dy"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1136
+#: src/prefs_common.c:1222
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr "Pouze pokud je okno aktivní"
+
+#: src/prefs_common.c:1224 src/prefs_common.c:1386
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
+
+#: src/prefs_common.c:1232
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Zavøít dialog o pøijetí po dokonèení"
+
+#: src/prefs_common.c:1234
 msgid "Run command when new mail arrives"
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr ""
+msgstr "Pøi pøíchodu nové zprávy spustit pøíkaz"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1146
+#: src/prefs_common.c:1244
 msgid "after autochecking"
 msgid "after autochecking"
-msgstr ""
+msgstr "po automatické kontrole"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1148
+#: src/prefs_common.c:1246
 msgid "after manual checking"
 msgid "after manual checking"
-msgstr ""
+msgstr "po manuální kontrole"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1162
+#: src/prefs_common.c:1260
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"Command  to execute:\n"
+"Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
+"Pøíkaz pro vykonání:\n"
+"(pou¾ijte %d jako poèet nových zpráv)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1188
-msgid ""
-"Maximum number of articles to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1264
+#: src/prefs_common.c:1342
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Pou¾ít externí program pro posílání"
 
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Pou¾ít externí program pro posílání"
 
-#: src/prefs_common.c:1290
-#, fuzzy
-msgid "Save sent messages to Sent"
-msgstr "Ulo¾it poslanou zprávu do Odeslaná po¹ta"
+#: src/prefs_common.c:1368
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
+msgstr "Ulo¾it odeslané zprávy do slo¾ky Odeslaná po¹ta"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1292
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1370
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgid "Queue messages that fail to send"
-msgstr "Fronta zpráv, která byla po¹kozena pøi posílání"
+msgstr "Zprávy, které se nepodaøilo odeslat, zaøadit do fronty"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1294
-msgid "Send return receipt on request"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:1376
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Zobrazit dialog o odesílání"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1300
+#: src/prefs_common.c:1394
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Výstupní znaková sada"
 
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Výstupní znaková sada"
 
-#: src/prefs_common.c:1315
+#: src/prefs_common.c:1409
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr ""
+msgstr "Automatická (doporuèeno)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1316
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bitový ascii (US-ASCII)"
 
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bitový ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1318
+#: src/prefs_common.c:1412
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1320
+#: src/prefs_common.c:1414
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Západní (ISO-8859-1)"
+msgstr "Západní Evropa (ISO-8859-1)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1321
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1415
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Západní (ISO-8859-1)"
+msgstr "Západní Evropa(ISO-8859-15)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1322
+#: src/prefs_common.c:1416
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Støedoevropská (ISO-8859-2)"
 
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Støedoevropská (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1323
+#: src/prefs_common.c:1417
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltická (ISO-8859-13)"
 
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltická (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1324
+#: src/prefs_common.c:1418
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltická (ISO-8859-4)"
 
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltická (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1325
+#: src/prefs_common.c:1419
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Øecká (ISO-8859-7)"
 
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Øecká (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1326
+#: src/prefs_common.c:1420
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turecká (ISO-8859-9)"
 
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turecká (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1328
+#: src/prefs_common.c:1422
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
 
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1330
+#: src/prefs_common.c:1424
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
 
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1332
+#: src/prefs_common.c:1426
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
 
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1333
+#: src/prefs_common.c:1427
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
 
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1335
+#: src/prefs_common.c:1429
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonská (ISO-2022-JP)"
 
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonská (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1337
+#: src/prefs_common.c:1431
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonská (EUC-JP)"
 
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonská (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1338
+#: src/prefs_common.c:1432
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonská (Shift_JIS)"
 
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonská (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1340
+#: src/prefs_common.c:1434
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Zjednodu¹ená èínská (GB2312)"
 
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Zjednodu¹ená èínská (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1341
+#: src/prefs_common.c:1435
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradièní èínská (Big5)"
 
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradièní èínská (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1343
+#: src/prefs_common.c:1437
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradièní èínská (EUC-TW)"
 
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradièní èínská (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1344
+#: src/prefs_common.c:1438
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Èínská (ISO-2022-CN)"
 
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Èínská (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1346
+#: src/prefs_common.c:1440
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korejská (EUC-KR)"
 
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korejská (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1347
+#: src/prefs_common.c:1441
 msgid "Thai (TIS-620)"
 msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr ""
+msgstr "Thajská (TIS-620)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1348
+#: src/prefs_common.c:1442
 msgid "Thai (Windows-874)"
 msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr ""
+msgstr "Thajská (Windows-874)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1357
+#: src/prefs_common.c:1452
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
 msgstr ""
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
 msgstr ""
+"Pokud je zvoleno 'Automatická', bude pou¾ita\n"
+"znaková sada podle locale."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1485
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1464
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Kódování pøenosu"
+
+#: src/prefs_common.c:1487
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
+"message body contains non-ASCII characters."
+msgstr ""
+"Urèuje jak v jaké znakové sadì bude zpráva\n"
+"poslána kdy¾ obsahuje ne-ASCII znaky."
+
+#: src/prefs_common.c:1617
 msgid "Select dictionaries location"
 msgid "Select dictionaries location"
-msgstr "Vybrat cílový adresáø "
+msgstr "Výbìr umístìní slovníkù"
 
 
-#. spell checker defaults
-#: src/prefs_common.c:1548
+#: src/prefs_common.c:1680
 msgid "Global spelling checker settings"
 msgid "Global spelling checker settings"
-msgstr ""
+msgstr "Souhrnné nastavení pravopisu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1555
-msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:1687
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1566
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1698
 msgid "Enable alternate dictionary"
 msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr "Povolit tématické zobrazení v souhrnu"
+msgstr "Povolit alternativní slovník"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1568
+#: src/prefs_common.c:1700
 msgid ""
 msgid ""
-"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
+"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
 msgstr ""
 "with the last used dictionary faster."
 msgstr ""
+"Povolením alternativního slovníku dosáhnete zrychlení\n"
+"pøi pøepnutí naposledy pou¾itého slovníku."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1579
+#: src/prefs_common.c:1713
 msgid "Dictionaries path:"
 msgid "Dictionaries path:"
-msgstr ""
+msgstr "Cesta ke slovníkùm:"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1606
+#: src/prefs_common.c:1740
 msgid "Default dictionary:"
 msgid "Default dictionary:"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí slovník:"
 
 
-#. Suggestion mode
-#: src/prefs_common.c:1622
+#: src/prefs_common.c:1756
 msgid "Default suggestion mode"
 msgid "Default suggestion mode"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí re¾im návrhù"
 
 
-#. Color
-#: src/prefs_common.c:1637
+#: src/prefs_common.c:1771
 msgid "Misspelled word color:"
 msgid "Misspelled word color:"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1747
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
-
-#: src/prefs_common.c:1752
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Oddìlovaè podpisu"
+msgstr "Barva ¹patnì napsaných slov:"
 
 
-#. Account autoselection
-#: src/prefs_common.c:1763
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1853
 msgid "Automatic account selection"
 msgid "Automatic account selection"
-msgstr "Výbìr písma"
+msgstr "Automatický výbìr úètu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1771
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1861
 msgid "when replying"
 msgid "when replying"
-msgstr "Zaøadit zprávu, kdy¾ odpovídá"
+msgstr "pøi odpovídání"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1773
+#: src/prefs_common.c:1863
 msgid "when forwarding"
 msgid "when forwarding"
-msgstr ""
+msgstr "pøi pøeposílání"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1775
+#: src/prefs_common.c:1865
 msgid "when re-editing"
 msgid "when re-editing"
-msgstr ""
+msgstr "pøi opìtovné editaci"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1782
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1872
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "Tlaèítko s odpovìdí zvolí odpovìï do diskusního listu"
+
+#: src/prefs_common.c:1875
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Úprava externím editorem"
+msgstr "Automaticky spustit externí editor"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1791 src/prefs_filtering.c:231
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1882 src/prefs_filtering.c:232
 msgid "Forward as attachment"
 msgid "Forward as attachment"
-msgstr "/Pøeposlat jako pøílohu"
+msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1794
+#: src/prefs_common.c:1885
 msgid "Block cursor"
 msgid "Block cursor"
-msgstr ""
+msgstr "Blokovat kurzor"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1797
-msgid "Keep the original 'From' header when bouncing"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:1888
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr "Pøi pøesmìrování zachovat pùvodní záhlaví 'Od'"
+
+#: src/prefs_common.c:1896
+msgid "Autosave to Drafts folder every "
+msgstr "Automaticky ulo¾it do slo¾ky s koncepty ka¾dých "
+
+#: src/prefs_common.c:1903 src/prefs_common.c:1948
+msgid "characters"
+msgstr "znakù"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1803
+#: src/prefs_common.c:1911
 msgid "Undo level"
 msgid "Undo level"
-msgstr ""
+msgstr "Úroveò zpìtných krokù"
 
 
-#. line-wrapping
-#: src/prefs_common.c:1818
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1924
 msgid "Message wrapping"
 msgid "Message wrapping"
-msgstr "Zpráva"
+msgstr "Zalamování zprávy"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1832
+#: src/prefs_common.c:1936
 msgid "Wrap messages at"
 msgid "Wrap messages at"
-msgstr ""
+msgstr "Zarovnat zprávu na"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1844
-msgid "characters"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1854
+#: src/prefs_common.c:1956
 msgid "Wrap quotation"
 msgid "Wrap quotation"
-msgstr ""
+msgstr "Zalomit citaci"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1856
+#: src/prefs_common.c:1958
+msgid "Wrap on input"
+msgstr "Zalomit pøi pøijmutí"
+
+#: src/prefs_common.c:1961
 msgid "Wrap before sending"
 msgid "Wrap before sending"
-msgstr ""
+msgstr "Zalomit pøed odesláním"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1859
+#: src/prefs_common.c:1964
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
-msgstr ""
+msgstr "Chytré zalamování (EXPERIMENTÁLNÍ)"
 
 
-#. reply
-#: src/prefs_common.c:1923
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2030
 msgid "Reply will quote by default"
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr "/_Odpovìdìt "
+msgstr "Odpovìï bude v¾dy s citací"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1925
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2032
 msgid "Reply format"
 msgid "Reply format"
-msgstr "Odpov. v¹em"
+msgstr "Formát odpovìdi"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1940 src/prefs_common.c:1979
+#: src/prefs_common.c:2047 src/prefs_common.c:2086
 msgid "Quotation mark"
 msgid "Quotation mark"
-msgstr "Zaøazovací znaèka"
+msgstr "Znaèka pro citaci"
 
 
-#. forward
-#: src/prefs_common.c:1964
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2071
 msgid "Forward format"
 msgid "Forward format"
-msgstr "Pøep