2005-11-30 [colin] 1.9.100cvs46
[claws.git] / po / cs.po
index 6cd636e1e3926bf7eeda5d5cbb31fede0b92ac15..39f5b75f637159d5f055fbc1e71903e94b043fd3 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
 #
-#: src/addrgather.c:278
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-05-18 18:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2000-11-01 15:39+0100\n"
-"Last-Translator: Vladimír Marek <vlmarek@volny.cz>\n"
-"Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-03-17 10:42GMT+0100\n"
+"Last-Translator: Radek Vybíral <Radek.Vybiral@vsb.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
 
-#: src/about.c:89
-msgid "About"
-msgstr "O aplikaci"
-
-#: src/about.c:209
-msgid ""
-"The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
-"Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
-"Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
-"source.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Èásti kódu z programu fetchmail jsou chránìny Copyrightem 1997 Erica S. "
-"Raymonda. Jeho dal¹í èásti jsou chránìny Copyrightem Carla Harrisa, 1993 a "
-"1995. Ponechání si práv za úèelem ochrany volné\n"
-" distribuce kódu.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:215
-msgid ""
-"Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
-"copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Kcc je chránìno Copyrightem Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, a libkcc "
-"je chránìno Copyrightem takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:220
-msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: src/about.c:224
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Tento program je volnì ¹iøitelný, mù¾ete jej redistribuovat a/nebo mìnit tak "
-"jak to popisuje GNU General Public License publikovaný volný softwarový "
-"základ a to ve verzi 2, nebo (podle va¹eho uvá¾ení) v jakékoliv pozdìj¹í "
-"verzi.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:230
-msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Tento program je ¹íøen v dobré víøe v jeho u¾iteènost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
-"ZÁRUKY. Consultez la GNU General Public License pour plus de details.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:236
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr ""
-"Vous devez avoir reçu une copie de la GNU General Public License avec ce "
-"programme. Si ce n'est pas le cas, écrivez à la Free Software Foundation, "
-"Inc.,, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#. Button panel
-#: src/about.c:243 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:505
-#: src/alertpanel.c:239 src/compose.c:2815 src/compose.c:5419
-#: src/editaddress.c:495 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:364
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
-#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkspell.c:1354 src/gtkspell.c:2345
-#: src/import.c:192 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:403 src/main.c:411 src/mainwindow.c:2561
-#: src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:267 src/prefs_common.c:3176
-#: src/prefs_common.c:3332 src/prefs_common.c:3652
-#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:341
-#: src/prefs_folder_item.c:449 src/prefs_matcher.c:307
-#: src/prefs_matcher.c:1492 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257 src/quote_fmt.c:128
-#: src/sigstatus.c:134 src/summaryview.c:3402
-msgid "OK"
-msgstr "OK"
-
-#: src/account.c:119
-msgid "Reading all config for each account...\n"
-msgstr "Naèítám nastavení pro v¹echny konta...\n"
-
-#: src/account.c:134
-#, c-format
-msgid "Found label: %s\n"
-msgstr "Nalezen popisek: %s\n"
-
-#: src/account.c:254
+#: src/account.c:305
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
+"Jsou stále otevøena nìjaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
+"Pøed úpravou tohoto úètu zavøete prosím v¹echna tato okna."
 
-#: src/account.c:260
-msgid "Opening account edit window...\n"
-msgstr "Otevírám okno pro úpravu konta...\n"
-
-#: src/account.c:457
-msgid "Creating account edit window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno pro úpravu konta...\n"
-
-#: src/account.c:462
+#: src/account.c:555
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Úprava konta"
+msgstr "Úpravy úètù"
 
-#: src/account.c:480
+#: src/account.c:573
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
 msgstr ""
+"Nové zprávy budou kontrolovány v tomto poøadí. Pokud má být úèet\n"
+"kontrolován pøi volbì 'Stáhnout v¹e, za¹krtnìte políèko ve sloupci 'G'."
 
-#: src/account.c:500 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:534
-#: src/compose.c:4178 src/compose.c:4352 src/editaddress.c:756
-#: src/editaddress.c:805 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:252
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
+#: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
-#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:153
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
 #: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:501 src/prefs_account.c:844
+#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:502
+#: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: src/account.c:531 src/addressbook.c:673 src/editaddress.c:704
-#: src/editaddress.c:838 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
+#: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
 msgstr "Pøidat"
 
-#: src/account.c:537
+#: src/account.c:630
 msgid "Edit"
-msgstr "Úpravy"
+msgstr "Upravit"
 
-#: src/account.c:543 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
-msgstr "Smazat"
+msgstr " Smazat "
 
-#: src/account.c:549 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
-#: src/prefs_filtering.c:576 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289
+#: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
+#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "Dolù"
 
-#: src/account.c:555 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
-#: src/prefs_filtering.c:570 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285
+#: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
+#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
 msgstr "Nahoru"
 
-#: src/account.c:569
-#, fuzzy
+#: src/account.c:662
 msgid " Set as default account "
-msgstr " Nastavit jako bì¾nì u¾ívané konto "
+msgstr " Nastavit úèet jako výchozí "
 
-#: src/account.c:575 src/addressbook.c:893 src/addressbook.c:2908
-#: src/addressbook.c:2912 src/addressbook.c:2949 src/exphtmldlg.c:167
-#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:200
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
+#: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
+#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Zavøít"
 
-#: src/account.c:657
+#: src/account.c:736
 msgid "Delete account"
-msgstr "Smazat konto"
+msgstr "Smazat úèet"
 
-#: src/account.c:658
+#: src/account.c:737
 msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Opravdu chcete toto konto smazat?"
-
-#: src/account.c:659 src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081
-#: src/compose.c:2694 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593 src/compose.c:6043
-#: src/exphtmldlg.c:156 src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094
-#: src/folderview.c:2199 src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
-#: src/inc.c:172 src/inc.c:262 src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770
-#: src/message_search.c:198 src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733 src/summaryview.c:1147
-#: src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225 src/summaryview.c:1248
-#: src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294 src/summaryview.c:3046
+msgstr "Opravdu chcete tento úèet smazat?"
+
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
+#: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
+#: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
+#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
+#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
+#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: src/account.c:659 src/compose.c:3107 src/compose.c:5593
-#: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2094 src/folderview.c:2199
-#: src/folderview.c:2333 src/folderview.c:2369
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
+#: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Ne"
 
-#: src/account.c:671
-msgid "Removing deleted account references for all the folders...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/addressadd.c:163
-#, fuzzy
-msgid "Add Address to Book"
-msgstr "Adresáø"
+#: src/addressadd.c:162
+msgid "Add to address book"
+msgstr "Pøidat do knihy adres"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/compose.c:4902 src/select-keys.c:302
+#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
-#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:536 src/editaddress.c:610
-#: src/editaddress.c:674 src/editgroup.c:254
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Poznámky"
 
-#: src/addressadd.c:225
-#, fuzzy
+#: src/addressadd.c:226
 msgid "Select Address Book Folder"
-msgstr "Vybrat slo¾ku"
+msgstr "Vybrat slo¾ku pro knihu adres"
+
+#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
+#: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
+#: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
+#: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
+#: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
 
-#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2075 src/addrgather.c:506
-#: src/compose.c:2815 src/compose.c:5420 src/compose.c:6200 src/compose.c:6235
-#: src/editaddress.c:496 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:365
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
-#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:662 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkspell.c:1363
-#: src/import.c:193 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:403 src/main.c:411
-#: src/mainwindow.c:2561 src/messageview.c:353 src/mimeview.c:837
-#: src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476 src/prefs_actions.c:268
-#: src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3653
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
+#: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
+#: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
+#: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
+#: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
+#: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:342
-#: src/prefs_folder_item.c:450 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:733
-#: src/summaryview.c:3402
+#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
+#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
+#: src/summaryview.c:3449
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zru¹it"
 
-#: src/addressbook.c:348 src/compose.c:493 src/mainwindow.c:493
+#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
+#: src/messageview.c:143
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Soubor"
 
-#: src/addressbook.c:349
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:354
 msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Soubor/Nová _skupina"
+msgstr "/_Soubor/Nová _kniha"
 
-#: src/addressbook.c:350
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:355
 msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/_Soubor/Nová _adresa"
+msgstr "/_Soubor/Nová _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:352
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:357
 msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/_Soubor/Nová _skupina"
+msgstr "/_Soubor/Nový _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:355
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:360
 msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Soubor/Nový a_dresáø"
+msgstr "/_Soubor/Nový _server"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/addressbook.c:360 src/compose.c:497
-#: src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:509
+#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
+#: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Soubor/---"
 
-#: src/addressbook.c:358
+#: src/addressbook.c:363
 msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Soubor/_Upravit"
+msgstr "/_Soubor/Up_ravit"
 
-#: src/addressbook.c:359
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Soubor/_Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:361
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:366
 msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Soubor/Ulo¾it jako..."
+msgstr "/_Soubor/_Ulo¾it"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:498
+#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Soubor/_Zavøít"
 
-#: src/addressbook.c:363 src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
-#: src/compose.c:500 src/mainwindow.c:512
+#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
+#: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
 msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Úpravy"
+msgstr "/Úp_ravy"
 
-#: src/addressbook.c:364
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:369
 msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/_Úpravy/_Vyjmout"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
 
-#: src/addressbook.c:365 src/compose.c:505 src/mainwindow.c:513
+#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
+#: src/messageview.c:150
 msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Úpravy/_Kopírovat"
+msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
 
-#: src/addressbook.c:366 src/compose.c:506
+#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
 msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Úpravy/V_lo¾it"
+msgstr "/Úp_ravy/V_lo¾it"
 
-#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:503 src/compose.c:584
-#: src/mainwindow.c:516
+#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
+#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
 msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Úpravy/---"
+msgstr "/Úp_ravy/---"
 
-#: src/addressbook.c:368
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:373
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/_Úpravy/V_lo¾it"
+msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it _adresu"
 
-#: src/addressbook.c:369
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:374
 msgid "/_Address"
-msgstr "Adresa"
+msgstr "/_Adresa"
 
-#: src/addressbook.c:370
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:375
 msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/_Soubor/Nová _adresa"
+msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
 
-#: src/addressbook.c:371
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:376
 msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/_Soubor/Nová _skupina"
+msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
 
-#: src/addressbook.c:372
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:377
 msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/_Soubor/Nový a_dresáø"
+msgstr "/_Adresa/Nová s_lo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:373
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:378
 msgid "/_Address/---"
-msgstr "Adresa"
+msgstr "/_Adresa/--"
 
-#: src/addressbook.c:374
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:379
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/_Soubor/_Upravit"
+msgstr "/_Adresa/U_pravit"
 
-#: src/addressbook.c:375
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:380
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
+msgstr "/_Adresa/S_mazat"
 
-#: src/addressbook.c:376 src/addressbook.c:380 src/mainwindow.c:705
-#: src/mainwindow.c:714 src/mainwindow.c:725 src/mainwindow.c:727
-#: src/mainwindow.c:729 src/mainwindow.c:732
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:276
 msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/_Nástroje"
+msgstr "/_Nástroje/---"
 
-#: src/addressbook.c:377
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:382
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
 
-#: src/addressbook.c:378
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:383
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovat M_utt soubor..."
 
-#: src/addressbook.c:379
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:384
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+msgstr "/_Nástroje/_Importovat Pine soubor..."
 
-#: src/addressbook.c:381
+#: src/addressbook.c:386
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
 
-#: src/addressbook.c:382 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:756
+#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:279
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Nápovìda"
+msgstr "/Nápo_vìda"
 
-#: src/addressbook.c:383 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:770
+#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:280
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Nápovìda/_O aplikaci"
+msgstr "/Nápo_vìda/_O aplikaci"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
 msgid "/New _Address"
 msgstr "/Nová _adresa"
 
-#: src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:403
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
 msgid "/New _Group"
 msgstr "/Nová _skupina"
 
-#: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
 msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nová s_lo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:405
-#: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:412 src/compose.c:487
-#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:273 src/folderview.c:282
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:290 src/folderview.c:292
-#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:310
-#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:322 src/folderview.c:326
-#: src/folderview.c:328 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:404
-#: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:424
-#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:442
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407 src/summaryview.c:410
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
 msgid "/C_ut"
-msgstr ""
+msgstr "/_Vyjmout"
 
-#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:410
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
 msgid "/_Copy"
-msgstr "/_Kopírovat..."
+msgstr "/_Kopírovat"
 
-#: src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
 msgid "/_Paste"
-msgstr "/_Úpravy/V_lo¾it"
+msgstr "/V_lo¾it"
 
-#: src/addressbook.c:413
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:418
 msgid "/Pa_ste Address"
-msgstr "/Nová _adresa"
+msgstr "/Vlo¾it _adresu"
+
+#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznámý"
+
+#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
+msgid "Success"
+msgstr "Úspìch"
+
+#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "©patné argumenty"
+
+#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
+msgid "File not specified"
+msgstr "Není zadán soubor"
+
+#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Chyba pøi otevírání souboru"
+
+#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Chyba pøi ètení souboru"
 
-#: src/addressbook.c:535
+#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
+msgid "End of file encountered"
+msgstr "Byl dosa¾en konec souboru"
+
+#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Chyba pøi alokaci pamìti"
+
+#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
+msgid "Bad file format"
+msgstr "©patný formát souboru"
+
+#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Chyba pøi zápisu do souboru"
+
+#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Chyba pøi otevírání adresáøe"
+
+#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
+msgid "No path specified"
+msgstr "Není zadána cesta"
+
+#: src/addressbook.c:457
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Chyba pøi pøipojování na LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:458
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Chyba pøi inicializaci LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:459
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Chyba pøi napojování na LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:460
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
+
+#: src/addressbook.c:461
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Pøi provádìní oprací s LDAP vypr¹el èas"
+
+#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Pro vyhledávací LDAP kritéria nebyly nalezeny ¾ádné polo¾ky"
+
+#: src/addressbook.c:613
 msgid "E-Mail address"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+msgstr "E-mail adresa"
 
-#: src/addressbook.c:539 src/compose.c:4903 src/prefs_common.c:2705
+#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
+#: src/toolbar.c:1753
 msgid "Address book"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:638
+#: src/addressbook.c:716
 msgid "Name:"
 msgstr "Jméno:"
 
-#. Buttons
-#: src/addressbook.c:670 src/addressbook.c:2074 src/addressbook.c:2081
-#: src/editaddress.c:698 src/editaddress.c:832 src/mainwindow.c:2095
-#: src/prefs_actions.c:367 src/prefs_display_header.c:281
-#: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filter.c:413
-#: src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:535 src/prefs_matcher.c:506
-#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
+#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
+#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:676
+#: src/addressbook.c:754
 msgid "Lookup"
 msgstr "Hledat"
 
-#: src/addressbook.c:688 src/compose.c:1336 src/compose.c:3996
-#: src/compose.c:4745 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:169
-#: src/summary_search.c:154
+#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
+#: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/addressbook.c:692 src/compose.c:1320
+#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
+#: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
-#: src/addressbook.c:696 src/compose.c:1323
+#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Slepá kopie:"
 
-#. Confirm deletion
-#: src/addressbook.c:891 src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Smazat adresu(y)"
 
-#: src/addressbook.c:892
+#: src/addressbook.c:976
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Tato data jsou pouze pro ètení a nelze je smazat."
 
-#: src/addressbook.c:915
+#: src/addressbook.c:999
 msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu?"
-
-#: src/addressbook.c:916 src/addressbook.c:2081 src/compose.c:2694
-#: src/compose.c:6043 src/exphtmldlg.c:156 src/inc.c:172 src/inc.c:262
-#: src/mainwindow.c:1390 src/mainwindow.c:2770 src/message_search.c:198
-#: src/messageview.c:412 src/prefs_actions.c:872 src/prefs_customheader.c:541
-#: src/prefs_filter.c:813 src/prefs_filtering.c:972 src/prefs_scoring.c:637
-#: src/prefs_template.c:514 src/summary_search.c:310 src/summaryview.c:733
-#: src/summaryview.c:1147 src/summaryview.c:1182 src/summaryview.c:1225
-#: src/summaryview.c:1248 src/summaryview.c:1271 src/summaryview.c:1294
-#: src/summaryview.c:3046
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu(y)?"
+
+#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
+#: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
+#: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
+#: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
+#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: src/addressbook.c:1417 src/addressbook.c:1490
+#: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
-msgstr ""
+msgstr "Nelze vlo¾it. Cílová kniha adres je pouze pro ètení."
 
-#: src/addressbook.c:1428
+#: src/addressbook.c:1523
 msgid "Cannot paste into an address group."
-msgstr ""
+msgstr "Nelze provést vlo¾ení do skupiny adres."
 
-#: src/addressbook.c:2071
+#: src/addressbook.c:2166
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
 msgstr ""
+"Chcete smazat slo¾ku '%s' A TAKÉ v¹echny adresy v ní? \n"
+"Pokud sma¾ete pouze slo¾ku, adresy budou pøesunuty do nadøazené slo¾ky."
 
-#: src/addressbook.c:2075
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder only"
-msgstr "Slo¾ka"
+msgstr "Pouze slo¾ku"
 
-#: src/addressbook.c:2075
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:2170
 msgid "Folder and Addresses"
-msgstr "Smazat adresu(y)"
+msgstr "Slo¾ku a adresy"
 
-#: src/addressbook.c:2080
+#: src/addressbook.c:2175
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2858
+#: src/addressbook.c:2925
 msgid "New user, could not save index file."
-msgstr ""
+msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it index soubor."
 
-#: src/addressbook.c:2862
+#: src/addressbook.c:2929
 msgid "New user, could not save address book files."
-msgstr ""
+msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it soubory s knihou adres."
 
-#: src/addressbook.c:2872
+#: src/addressbook.c:2939
 msgid "Old address book converted successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
 
-#: src/addressbook.c:2877
+#: src/addressbook.c:2944
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
 msgstr ""
+"Stará kniha adres pøevedena,\n"
+"nelze ulo¾it nový soubor s indexem"
 
-#: src/addressbook.c:2890
+#: src/addressbook.c:2957
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
 msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
+"ale byl vytvoøen nový soubor pro knihu adres."
 
-#: src/addressbook.c:2896
+#: src/addressbook.c:2963
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
 msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
+"nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:2901
+#: src/addressbook.c:2968
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
 msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres\n"
+"a nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:2908
+#: src/addressbook.c:2975
 msgid "Addressbook conversion error"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pøi konverzi knihy adres"
 
-#: src/addressbook.c:2912
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:2979
 msgid "Addressbook conversion"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Konverze knihy adres"
 
-#: src/addressbook.c:2947
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3014
 msgid "Addressbook Error"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Chyba v knize adres"
 
-#: src/addressbook.c:2948
+#: src/addressbook.c:3015
 msgid "Could not read address index"
-msgstr ""
+msgstr "Nelze naèíst index adres"
 
-#: src/addressbook.c:3424 src/prefs_common.c:984
+#: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhraní"
 
-#: src/addressbook.c:3440 src/exphtmldlg.c:373 src/exphtmldlg.c:577
-#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
 msgid "Address Book"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:3456
+#: src/addressbook.c:3540
 msgid "Person"
-msgstr ""
+msgstr "Osoba"
 
-#: src/addressbook.c:3472
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3556
 msgid "EMail Address"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+msgstr "Email adresa"
 
-#: src/addressbook.c:3488
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3572
 msgid "Group"
-msgstr "Nová Skupina"
+msgstr "Skupina"
 
-#. special folder setting (maybe these options are redundant)
-#: src/addressbook.c:3504 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:356
-#: src/prefs_account.c:1733
+#: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
+#: src/prefs_account.c:2043
 msgid "Folder"
 msgstr "Slo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:3520
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3604
 msgid "vCard"
-msgstr "Smazat"
+msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3536 src/addressbook.c:3552
+#: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
 msgid "JPilot"
-msgstr ""
+msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3568
-#, fuzzy
+#: src/addressbook.c:3652
 msgid "LDAP Server"
-msgstr "Server"
+msgstr "LDAP server"
 
 #: src/addrgather.c:156
 msgid "Please specify name for address book."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
 
 #: src/addrgather.c:176
 msgid "Please select the mail headers to search."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
 
-#. Go fer it
-#: src/addrgather.c:182
+#: src/addrgather.c:183
 msgid "Busy harvesting addresses..."
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:220
+#: src/addrgather.c:221
+#, fuzzy
 msgid "Addresses gathered successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
 
-#: src/addrgather.c:284
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:285
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Slo¾ka %s je vybrána\n"
+msgstr "Není vybrána ¾ádná slo¾ka nebo zpráva."
 
-#: src/addrgather.c:292
+#: src/addrgather.c:293
 msgid ""
 "Please select a folder to process from the folder\n"
 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
 "the message list."
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:344
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:345
 msgid "Folder :"
-msgstr "Slo¾ka"
+msgstr "Slo¾ka :"
 
-#: src/addrgather.c:355 src/importldif.c:664
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
 msgid "Address Book :"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Kniha adres :"
 
-#: src/addrgather.c:365
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:366
 msgid "Folder Size :"
-msgstr "Slo¾ka"
+msgstr "Velikost slo¾ky :"
 
-#: src/addrgather.c:380
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:381
 msgid "Process these mail header fields"
-msgstr "Pøidat pole s datovou hlavièkou"
+msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailù"
 
-#: src/addrgather.c:398
+#: src/addrgather.c:399
 msgid "Include sub-folders"
-msgstr ""
+msgstr "Zahrnout podslo¾ky"
 
-#: src/addrgather.c:421
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:422
 msgid "Header Name"
-msgstr "Hlavièka"
+msgstr "Název záhlaví"
 
-#: src/addrgather.c:422
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:423
 msgid "Address Count"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Poèet adres"
 
-#. Create notebook pages
-#: src/addrgather.c:526 src/alertpanel.c:133 src/main.c:247
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
+#: src/messageview.c:576
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: src/addrgather.c:527
-#, fuzzy
+#: src/addrgather.c:528
 msgid "Header Fields"
-msgstr "Hlavièka"
+msgstr "Pole záhlaví"
 
-#: src/addrgather.c:528 src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:777
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "Konec"
 
-#: src/addrgather.c:587
+#: src/addrgather.c:588
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
 msgstr ""
 
-#: src/addrgather.c:595
+#: src/addrgather.c:596
 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr ""
 
-#. Old address book
 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
 msgid "Common address"
-msgstr "Spoleèná adresa:"
+msgstr "Spoleèná adresa"
 
 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
 msgid "Personal address"
-msgstr "Osobní adresa:"
+msgstr "Osobní adresa"
 
-#: src/alertpanel.c:120 src/compose.c:5593 src/main.c:401
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
 msgid "Notice"
 msgstr "Poznámka"
 
-#: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:3105 src/inc.c:533
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: src/alertpanel.c:188
-msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "Vytváøím dialog pro varování...\n"
+#: src/alertpanel.c:190
+msgid "View log"
+msgstr "Zobrazit log"
 
-#: src/alertpanel.c:276
+#: src/alertpanel.c:308
 msgid "Show this message next time"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazovat pøí¹tì tuto zprávu"
 
-#: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
-msgid "can't allocate memory\n"
-msgstr "nemohu alokovat pamì»\n"
+#: src/common/nntp.c:68
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/colorlabel.c:45
-msgid "Orange"
-msgstr ""
+#: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
 
-#: src/colorlabel.c:46
-msgid "Red"
+#: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "Chyba protokolu\n"
+
+#: src/common/nntp.c:264
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání\n"
+
+#: src/common/smtp.c:154
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
+
+#: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
+msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr ""
 
-#: src/colorlabel.c:47
+#: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
 #, fuzzy
-msgid "Pink"
-msgstr "Tisk"
+msgid "error occurred on SMTP session\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
 
-#: src/colorlabel.c:48
-msgid "Sky blue"
+#: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
+
+#: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
+msgid "can't start TLS session\n"
+msgstr "Nelze spustit TLS relaci\n"
+
+#: src/common/ssl.c:78
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Chyba pøi vytváøení ssl kontextu\n"
+
+#: src/common/ssl.c:97
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl.c:105
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr "SSL spojení pou¾ívá %s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
+#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
+#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<not in certificate>"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
+"  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Stav podpisu: %s"
 
-#: src/colorlabel.c:49
-msgid "Blue"
+#: src/common/ssl_certificate.c:307
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:362
+#, c-format
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"%s zaslal neznámý SSL certifikát:\n"
+"%s"
 
-#: src/colorlabel.c:50
-msgid "Green"
+#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Z tohoto úètu nebude sta¾ena ¾ádná po¹ta, dokud neulo¾íte certifikát.\n"
+"(Od¹krtnìte \"%s\" v nastavení).\n"
 
-#: src/colorlabel.c:51
-#, fuzzy
-msgid "Brown"
-msgstr "Dolù"
+#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
+#: src/prefs_common.c:1229
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Pøi pøíjmu chyby nezobrazovat popup dialog"
 
-#. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
-#. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
-#. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
-#. * can always get back the SummaryView pointer.
-#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:448 src/gtkspell.c:1427
-#: src/gtkspell.c:2106 src/summaryview.c:4399
-#, fuzzy
-msgid "None"
-msgstr "¾ádný"
+#: src/common/ssl_certificate.c:398
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
+msgstr ""
+"SSL certifikát serveru %s se zmìnil !\n"
+"Byl ulo¾en tento:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"A nyní je naèten tento:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"To znamená, ¾e server nemusí být ten známý."
 
-#: src/compose.c:485
+#: src/compose.c:488
 msgid "/_Add..."
 msgstr "/_Pøidat..."
 
-#: src/compose.c:486
+#: src/compose.c:489
 msgid "/_Remove"
 msgstr "/_Odstranit"
 
-#: src/compose.c:488 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
-#: src/folderview.c:314 src/folderview.c:330
-msgid "/_Property..."
-msgstr "/_Vlastosti..."
+#: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
+msgid "/_Properties..."
+msgstr "/_Vlastnosti..."
 
-#: src/compose.c:494
+#: src/compose.c:497
 msgid "/_File/_Attach file"
 msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
 
-#: src/compose.c:495
+#: src/compose.c:498
 msgid "/_File/_Insert file"
 msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
 
-#: src/compose.c:496
+#: src/compose.c:499
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
 msgstr "/_Soubor/Vlo¾it p_odpis"
 
-#: src/compose.c:501
+#: src/compose.c:504
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Úpravy/_Zpìt"
+msgstr "/Úp_ravy/_Zpìt"
 
-#: src/compose.c:502
+#: src/compose.c:505
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Úpravy/Z_nova"
+msgstr "/Úp_ravy/Z_nova"
 
-#: src/compose.c:504
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/_Úpravy/_Vyjmout"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
 
-#: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:514
+#: src/compose.c:510
+msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
+msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it jako _citaci"
+
+#: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_Úpravy/V_ybrat v¹e"
+msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at v¹e"
 
-#: src/compose.c:508
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:513
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/_Úpravy/_Zpìt"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené"
 
-#: src/compose.c:509
+#: src/compose.c:514
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak zpìt"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:519
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak dále"
 
-#: src/compose.c:519
+#: src/compose.c:524
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slovo zpìt"
 
-#: src/compose.c:524
+#: src/compose.c:529
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slov dále"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:534
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na zaèátek øádku"
 
-#: src/compose.c:534
+#: src/compose.c:539
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na konec øádku"
 
-#: src/compose.c:539
+#: src/compose.c:544
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na pøedchozí øádek"
 
-#: src/compose.c:544
+#: src/compose.c:549
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na dal¹í øádek"
 
-#: src/compose.c:549
+#: src/compose.c:554
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak zpìt"
 
-#: src/compose.c:554
+#: src/compose.c:559
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak vpøedu"
 
-#: src/compose.c:559
+#: src/compose.c:564
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo zpìt"
 
-#: src/compose.c:564
+#: src/compose.c:569
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo vpøedu"
 
-#: src/compose.c:569
+#: src/compose.c:574
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat øádek"
 
-#: src/compose.c:574
+#: src/compose.c:579
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat celý øádek"
 
-#: src/compose.c:579
+#: src/compose.c:584
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat do konce øádku"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
 
-#: src/compose.c:587
+#: src/compose.c:592
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr ""
+msgstr "/Úp_ravy/Zarovnat _v¹echny dlouhá øádky"
 
-#: src/compose.c:589
+#: src/compose.c:594
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/_Úpravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
+msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
 
-#: src/compose.c:592
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/_Otevøít"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu"
 
-#: src/compose.c:593
+#: src/compose.c:598
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr ""
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Zkontrolovat v¹e nebo výbìr"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr ""
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Z_výraznit nesprávná slova"
 
-#: src/compose.c:597
+#: src/compose.c:602
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na pøed_chozí pravopisnou chybu"
 
-#: src/compose.c:599
+#: src/compose.c:604
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na _dal¹í pravopisnou chybu"
 
-#: src/compose.c:601
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/Nápo_vìda/---"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/---"
 
-#: src/compose.c:602
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/_Nastavení"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Nastavení pravopisu"
 
-#: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:520 src/summaryview.c:437
+#: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
+#: src/summaryview.c:449
 msgid "/_View"
 msgstr "/Z_obrazit"
 
-#: src/compose.c:607
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_View/_To"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+msgstr "/Z_obrazit/_Komu"
 
-#: src/compose.c:608
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:613
 msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/Z_obrazit"
+msgstr "/Z_obrazit/K_opie"
 
-#: src/compose.c:609
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/Z_obrazit"
+msgstr "/Z_obrazit/_Slepá kopie"
 
-#: src/compose.c:610
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:615
 msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
+msgstr "/Z_obrazit/_Odpovìï komu "
 
-#: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:534
-#: src/mainwindow.c:539 src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:582
-#: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
+#: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
 msgid "/_View/---"
 msgstr "/Z_obrazit/---"
 
-#: src/compose.c:612
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/Z_obrazit/_Strom slo¾ek "
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
 
-#: src/compose.c:614
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+msgstr "/Z_obrazit/Praví_tko"
 
-#: src/compose.c:616
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:621
 msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
+msgstr "/Z_obrazit/Pøílo_ha"
 
-#: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:671
+#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
 msgid "/_Message"
 msgstr "/_Zpráva"
 
-#: src/compose.c:619
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Message/_Send"
 msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
 
-#: src/compose.c:621
+#: src/compose.c:626
 msgid "/_Message/Send _later"
 msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
 
-#: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
-#: src/compose.c:640 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:676
-#: src/mainwindow.c:678 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:689
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
+#: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
+#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
 msgid "/_Message/---"
 msgstr "/_Zpráva/---"
 
-#: src/compose.c:624
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it jako _koncept"
 
-#: src/compose.c:626
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
+msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it a pok_raèovat v editaci"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/_To"
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/_Komu"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:636
 msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/K_opie"
 
-#: src/compose.c:632
+#: src/compose.c:637
 msgid "/_Message/_Bcc"
 msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:638
 msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:642
 msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøipojit"
+msgstr "/_Zpráva/Pøipoji_t"
 
-#: src/compose.c:641
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/Po_depsat"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/Za¹i_frovat"
 
-#: src/compose.c:645
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority"
-msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
+#: src/compose.c:648
+msgid "/_Message/Mode/MIME"
+msgstr "/_Zpráva/Re¾im/MIME"
 
-#: src/compose.c:646
-msgid "/_Message/Priority/Highest"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Message/Mode/Inline"
+msgstr "/_Zpráva/Re¾im/Inline"
 
-#: src/compose.c:647
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/High"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøipojit"
+#: src/compose.c:652
+msgid "/_Message/_Priority"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a"
 
-#: src/compose.c:648
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Normal"
-msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
+#: src/compose.c:653
+msgid "/_Message/Priority/_Highest"
+msgstr "/_Zpráva/Priorita/_Nejvy¹¹í"
 
-#: src/compose.c:649
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Low"
-msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
+#: src/compose.c:654
+msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/_Vysoká"
 
-#: src/compose.c:650
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Priority/Lowest"
-msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
+#: src/compose.c:655
+msgid "/_Message/Priority/_Normal"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Nor_mální"
 
-#: src/compose.c:652
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ní_zká"
+
+#: src/compose.c:657
+msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ne_jni¾¹í"
+
+#: src/compose.c:659
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
+msgstr "/_Zpráva/_Vy¾ádat potvrzení o doruèení"
 
-#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:703
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Nástroje"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:661
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
 
-#: src/compose.c:655
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
+msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:663
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/©a_blona"
 
-#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:726
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:1016 src/compose.c:2020 src/mimeview.c:463
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy."
-
-#: src/compose.c:1088 src/compose.c:1173
-#, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
-
-#: src/compose.c:1266 src/procmsg.c:991
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/_Akce"
 
-#: src/compose.c:1326
+#: src/compose.c:1384
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Odpovìdìt na:"
+msgstr "Odpovìdìt komu:"
 
-#: src/compose.c:1329 src/compose.c:3993 src/compose.c:4747
+#: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
 #: src/headerview.c:56
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Diskusní skupiny:"
 
-#: src/compose.c:1332
+#: src/compose.c:1390
 msgid "Followup-To:"
-msgstr ""
+msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1610
+#: src/compose.c:1685
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "Chyba v uvozovkách."
 
-#: src/compose.c:1622
+#: src/compose.c:1701
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
+msgstr "Chyba formátu odpovìdi/pøeposlání."
 
-#: src/compose.c:1919
+#: src/compose.c:2030
 #, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
-
-#: src/compose.c:1923
-#, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Nemohu zjistit délku souboru %s\n"
-
-#: src/compose.c:1927
-#, fuzzy, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Soubor %s je prázdný\n"
+msgstr "Soubor %s je prázdný."
 
-#: src/compose.c:1931
-#, fuzzy, c-format
+#: src/compose.c:2034
+#, c-format
 msgid "Can't read %s."
-msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
+msgstr "Nemohu naèíst %s."
 
-#: src/compose.c:1956
+#: src/compose.c:2062
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Zpráva: %s"
 
-#: src/compose.c:2600
+#: src/compose.c:2756
 msgid " [Edited]"
-msgstr ""
+msgstr " [Upraveno]"
 
-#: src/compose.c:2602
+#: src/compose.c:2758
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - psaní zprávy%s"
+msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:2605
+#: src/compose.c:2761
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:2629
+#: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
 msgstr ""
+"Není zadán úèet pro odesílání mailù.\n"
+"Pøed odesláním vyberte prosím nìjaký úèet."
 
-#: src/compose.c:2684
+#: src/compose.c:2932
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Není uveden pøíjemce."
 
-#: src/compose.c:2692 src/compose.c:4830 src/mainwindow.c:2020
-#: src/prefs_account.c:685 src/prefs_actions.c:1632 src/prefs_common.c:966
+#: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
+#: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/compose.c:2693
+#: src/compose.c:2941
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Pøedmìt je prázdný. Pøesto mám zprávu odeslat?"
 
-#: src/compose.c:2713
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:2962
 msgid "Could not queue message for sending"
-msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty."
+msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do fronty pro odeslání"
 
-#: src/compose.c:2757 src/compose.c:3289
-msgid "can't get recipient list."
+#: src/compose.c:2967
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
 msgstr ""
+"Zpráva byla ulo¾ena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
+"Pou¾ijte nabídku \"Odeslat pozdr¾ené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:2798 src/procmsg.c:1297
+#: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
-msgstr ""
+msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy na %s ."
 
-#: src/compose.c:2812 src/messageview.c:350
+#: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
 msgid "Queueing"
 msgstr "Zaøazuji"
 
-#: src/compose.c:2813
+#: src/compose.c:3063
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1233,242 +1259,120 @@ msgstr ""
 "Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
 "Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
 
-#: src/compose.c:2819
+#: src/compose.c:3069
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
 
-#: src/compose.c:2822
+#: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
 
-#: src/compose.c:2838
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3085
 msgid "Can't save the message to Sent."
-msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do výstupní schránky"
+msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do odeslané po¹ty."
 
-#: src/compose.c:2867
-msgid "Writing bounce header\n"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:2959 src/compose.c:3073 src/compose.c:3213 src/compose.c:3359
-#: src/mbox_folder.c:1303 src/mbox_folder.c:1405 src/mbox_folder.c:1976
-#: src/mbox_folder.c:2007 src/mbox_folder.c:2070 src/mbox_folder.c:2103
-#: src/messageview.c:204 src/messageview.c:308 src/news.c:976
-#: src/procmsg.c:1278 src/utils.c:1951
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "nelze zmìnit mód souboru\n"
+#: src/compose.c:3316
+#, c-format
+msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
+msgstr "Nemohu najít ¾ádný klíè asociovaný s aktuálnì vybraným id klíèe '%s'."
 
-#: src/compose.c:3106
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:3422
+#, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message.\n"
+"Can't convert the character encoding of the message from\n"
+"%s to %s.\n"
 "Send it anyway?"
-msgstr "Nelze zmìnit znakovou sadu nastavené zprávy"
-
-#: src/compose.c:3123
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "nelze zapsat hlavièky\n"
-
-#: src/compose.c:3253
-#, fuzzy
-msgid "can't remove the old message\n"
-msgstr "Zprávu nelze zaøadit\n"
-
-#: src/compose.c:3277 src/messageview.c:185
-msgid "queueing message...\n"
-msgstr "zaøazuji zprávu...\n"
+msgstr ""
+"Nelze pøevést znakovou sadu zprávy z\n"
+"%s na %s.\n"
+"Pøesto poslat?"
 
-#: src/compose.c:3303
+#: src/compose.c:3681
 msgid "No account for sending mails available!"
-msgstr ""
+msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání po¹ty!"
 
-#: src/compose.c:3313
+#: src/compose.c:3691
 msgid "No account for posting news available!"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3443
-msgid "can't find queue folder\n"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3450 src/messageview.c:257
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "Zprávu nelze zaøadit\n"
-
-#: src/compose.c:3495
-#, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "Nelze otevøít soubor %s\n"
-
-#: src/compose.c:3601
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Writing %s-header\n"
-msgstr "Vytváøím náhled na hlavièku...\n"
-
-#: src/compose.c:3861
-#, c-format
-msgid "compose: priority unknown : %d\n"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3929
-#, c-format
-msgid "generated Message-ID: %s\n"
-msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
+msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání pøíspìvku do diskusních skupin!"
 
-#: src/compose.c:4072 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:147
+#: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:4176 src/compose.c:4350 src/compose.c:5360
+#: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME typ"
 
-#. S_COL_DATE
-#: src/compose.c:4177 src/compose.c:4351 src/mimeview.c:152
-#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
-#: src/selective_download.c:472 src/summaryview.c:454
+#: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
 msgid "Size"
 msgstr "Délka"
 
-#. Save Message to folder
-#: src/compose.c:4241
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4668
 msgid "Save Message to "
-msgstr "Ulo¾it poslanou zprávu do Odeslaná po¹ta"
+msgstr "Ulo¾it zprávu do "
 
-#: src/compose.c:4261 src/prefs_filtering.c:493
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
 msgid "Select ..."
-msgstr " Vybrat... "
-
-#: src/compose.c:4347
-msgid "Creating compose window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno pro psaní...\n"
+msgstr "Vybrat ..."
 
-#. header labels and entries
-#: src/compose.c:4401 src/prefs_account.c:1167 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
+#: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
-msgstr "Hlavièka"
+msgstr "Záhlaví"
 
-#. attachment list
-#: src/compose.c:4403 src/mimeview.c:199
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
 msgid "Attachments"
-msgstr "Pøíloha"
+msgstr "Pøílohy"
 
-#. Others Tab
-#: src/compose.c:4405
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:4828
 msgid "Others"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/compose.c:4420 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
-#: src/summary_search.c:161
+#: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Pøedmìt:"
 
-#: src/compose.c:4667
+#: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
+msgid "None"
+msgstr "®ádná"
+
+#: src/compose.c:5086
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:4674
-#, c-format
-msgid "Pspell: could not set suggestion mode %s"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:4831
-msgid "Send message"
-msgstr "Poslat zprávu"
-
-#: src/compose.c:4837
-msgid "Send later"
-msgstr "Poslat pozdìji"
-
-#: src/compose.c:4838
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Zaøadit do výstupní fronty a odeslat pozdìji"
-
-#: src/compose.c:4845
-msgid "Draft"
-msgstr "Koncept"
-
-#: src/compose.c:4846
-msgid "Save to draft folder"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:4855 src/compose.c:6235
-msgid "Insert"
-msgstr "Vlo¾it"
-
-#: src/compose.c:4856
-msgid "Insert file"
-msgstr "Vlo¾it soubor"
-
-#: src/compose.c:4863
-msgid "Attach"
-msgstr "Pøíloha"
-
-#: src/compose.c:4864
-msgid "Attach file"
-msgstr "Pøipojit soubor"
-
-#: src/compose.c:4873 src/prefs_common.c:1739
-msgid "Signature"
-msgstr "Podpis"
-
-#: src/compose.c:4874
-msgid "Insert signature"
-msgstr "Vlo¾it podpis"
-
-#: src/compose.c:4882 src/prefs_common.c:2873
-msgid "Editor"
-msgstr "Editor"
-
-#: src/compose.c:4883
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Úprava externím editorem"
-
-#: src/compose.c:4891
-msgid "Linewrap"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:4892
-msgid "Wrap all long lines"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:5255
+#: src/compose.c:5545
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:5273
+#: src/compose.c:5563
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:5342
-msgid "Property"
+#: src/compose.c:5632
+msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:5387
+#: src/compose.c:5677
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:5416
+#: src/compose.c:5708
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:5417
+#: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
-msgstr "Jméno souboru"
-
-#: src/compose.c:5564
-#, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "©patný pøíkaz v externím editoru: '%s'\n"
+msgstr "Název souboru"
 
-#: src/compose.c:5590
+#: src/compose.c:5886
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1479,757 +1383,717 @@ msgstr ""
 "Mám pøeru¹it proces?\n"
 "èíslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:5603
-#, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "Pøeru¹en proces èíslo: %d"
-
-#: src/compose.c:5604
-#, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "Doèasný soubor: %s"
-
-#: src/compose.c:5628
-msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
-
-#. failed
-#: src/compose.c:5661
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
-
-#: src/compose.c:5665
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
-
-#: src/compose.c:5667
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr "Nelze èíst\n"
-
-#: src/compose.c:6041 src/inc.c:170 src/inc.c:260 src/mainwindow.c:2768
+#: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
 msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+msgstr "Varování offline re¾imu"
 
-#: src/compose.c:6042 src/inc.c:171 src/inc.c:261 src/mainwindow.c:2769
+#: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr ""
+msgstr "Pracujete v re¾imu offline. Pøepnout?"
 
-#: src/compose.c:6145 src/compose.c:6166
+#: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
 msgid "Select file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
-#: src/compose.c:6198
+#: src/compose.c:6372
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zru¹it zprávu"
 
-#: src/compose.c:6199
+#: src/compose.c:6373
 msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Opravdu zru¹it?"
+msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Chcete ji stornovat?"
 
-#: src/compose.c:6200
+#: src/compose.c:6374
 msgid "Discard"
-msgstr "Zru¹it"
+msgstr "Stornovat"
 
-#: src/compose.c:6200
+#: src/compose.c:6374
 msgid "to Draft"
-msgstr "udìlat koncept"
+msgstr "Ulo¾it jako koncept"
 
-#: src/compose.c:6232
+#: src/compose.c:6409
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
-msgstr ""
+msgstr "Opravdu chcete pou¾ít ¹ablonu '%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6234
+#: src/compose.c:6411
 msgid "Apply template"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat ¹ablonu"
 
-#: src/compose.c:6235
-#, fuzzy
+#: src/compose.c:6412
 msgid "Replace"
-msgstr "Odpovìdìt"
+msgstr "Nahradit"
 
-#: src/editaddress.c:143
-msgid "Add New Person"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
+msgid "Insert"
+msgstr "Vlo¾it"
 
-#: src/editaddress.c:144
-msgid "Edit Person Details"
-msgstr ""
+#: src/crash.c:144
+#, c-format
+msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed process (%ld) obdr¾el signál %ld"
 
-#: src/editaddress.c:280
-#, fuzzy
+#: src/crash.c:189
+msgid "Sylpheed has crashed"
+msgstr "Sylpheed neoèekávanì spadnul"
+
+#: src/crash.c:205
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+"%s.\n"
+"Vyplòte prosím hlá¹ení o chybì a vlo¾te vý¹e uvedené informace."
+
+#: src/crash.c:210
+msgid "Debug log"
+msgstr "Debug log"
+
+#: src/crash.c:250
+msgid "Save..."
+msgstr "Ulo¾it..."
+
+#: src/crash.c:255
+msgid "Create bug report"
+msgstr "Vytvoøit hlá¹ení o chybì"
+
+#: src/crash.c:304
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Ulo¾it informace o pádu"
+
+#: src/editaddress.c:143
+msgid "Add New Person"
+msgstr "Pøidat novou osobu"
+
+#: src/editaddress.c:144
+msgid "Edit Person Details"
+msgstr "Upravit detaily o osobì"
+
+#: src/editaddress.c:285
 msgid "An E-Mail address must be supplied."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+msgstr "Nebyla zadána e-mail adresa."
 
-#: src/editaddress.c:408
+#: src/editaddress.c:422
 msgid "A Name and Value must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
 
-#. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
-#: src/editaddress.c:462
+#: src/editaddress.c:480
 msgid "Edit Person Data"
-msgstr ""
+msgstr "Upravit data o osobì"
 
-#: src/editaddress.c:559 src/exporthtml.c:793
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
 msgid "Display Name"
-msgstr "Zobrazit"
+msgstr "Zobrazit jméno"
 
-#: src/editaddress.c:565 src/editaddress.c:569
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
 msgid "Last Name"
-msgstr "Jméno"
+msgstr "Pøíjmení"
 
-#: src/editaddress.c:566 src/editaddress.c:568
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
 msgid "First Name"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Køestní jméno"
 
-#: src/editaddress.c:571
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:589
 msgid "Nickname"
-msgstr "Jméno"
+msgstr "Pøezdívka"
 
-#: src/editaddress.c:608 src/editaddress.c:656 src/editaddress.c:866
-#: src/editgroup.c:253 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
+#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
 msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+msgstr "E-mail adresa"
 
-#: src/editaddress.c:609 src/editaddress.c:665
+#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
 msgid "Alias"
-msgstr ""
+msgstr "Alias"
 
-#. Buttons
-#: src/editaddress.c:692
+#: src/editaddress.c:710
 msgid "Move Up"
-msgstr ""
+msgstr "Posunout nahoru"
 
-#: src/editaddress.c:695
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:713
 msgid "Move Down"
-msgstr "Dolù"
+msgstr "Posunout dolù"
 
-#: src/editaddress.c:701 src/editaddress.c:835 src/importldif.c:618
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
 msgid "Modify"
-msgstr ""
+msgstr "Zmìnit"
 
-#: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:841 src/message_search.c:134
-#: src/summary_search.c:199
+#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
+#: src/summary_search.c:207
 msgid "Clear"
-msgstr "Smazat"
+msgstr "Vyèistit"
 
-#. value
-#: src/editaddress.c:757 src/editaddress.c:814 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:393
+#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:455
 msgid "Value"
-msgstr ""
+msgstr "Hodnota"
 
-#: src/editaddress.c:865
-#, fuzzy
+#: src/editaddress.c:883
 msgid "Basic Data"
-msgstr "Základní"
+msgstr "Základní data"
 
-#: src/editaddress.c:867
+#: src/editaddress.c:885
 msgid "User Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Atributy u¾ivatele"
 
 #: src/editbook.c:112
 msgid "File appears to be Ok."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor je OK."
 
 #: src/editbook.c:115
 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
 
 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Could not read file."
-msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
+msgstr "Nelze naèíst soubor."
 
 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
-#, fuzzy
 msgid "Edit Addressbook"
-msgstr "Upravit adresu"
+msgstr "Upravit knihu adres"
 
 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
 msgid " Check File "
-msgstr ""
+msgstr " Otestovat soubor "
 
 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
-#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
-#, fuzzy
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
 msgid "File"
-msgstr "/_Soubor"
+msgstr "Soubor"
 
 #: src/editbook.c:283
-#, fuzzy
 msgid "Add New Addressbook"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Pøidat novou knihu adres"
 
 #: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
 
-#: src/editgroup.c:259
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:264
 msgid "Edit Group Data"
-msgstr "Upravit skupinu"
+msgstr "Upravit data o skupinì"
 
-#: src/editgroup.c:287 src/exporthtml.c:629
+#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
-msgstr ""
+msgstr "Jméno skupiny"
 
-#: src/editgroup.c:306
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:311
 msgid "Addresses in Group"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Adresy ve skupinì"
 
-#: src/editgroup.c:308
+#: src/editgroup.c:313
 msgid " -> "
-msgstr ""
+msgstr " -> "
 
-#: src/editgroup.c:335
+#: src/editgroup.c:340
 msgid " <- "
-msgstr ""
+msgstr " <- "
 
-#: src/editgroup.c:337
-#, fuzzy
+#: src/editgroup.c:342
 msgid "Available Addresses"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+msgstr "Dostupné adresy"
 
-#: src/editgroup.c:401
+#: src/editgroup.c:402
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr ""
+"E-mail adresy lze pøesunovat do a ze skupiny pomocí tlaèítek se ¹ipkami"
 
 #: src/editgroup.c:450
-#, fuzzy
 msgid "Edit Group Details"
-msgstr "Upravit skupinu"
+msgstr "Upravit detaily o skupinì"
 
 #: src/editgroup.c:453
-#, fuzzy
 msgid "Add New Group"
-msgstr "Nová Skupina"
+msgstr "Pøidat novou skupinu"
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Upravit slo¾ku"
 
-#: src/editgroup.c:501
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
+msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
 
-#: src/editgroup.c:504 src/folderview.c:1762 src/folderview.c:1828
-#: src/folderview.c:2126
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
+#: src/folderview.c:2177
 msgid "New folder"
 msgstr "Nová slo¾ka"
 
-#: src/editgroup.c:505 src/folderview.c:1763 src/folderview.c:1829
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
 msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
+msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
 
 #: src/editjpilot.c:189
 msgid "File does not appear to be JPilot format."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
 
 #: src/editjpilot.c:225
-#, fuzzy
 msgid "Select JPilot File"
-msgstr "Vybrat importovaný soubor "
+msgstr "Vybrat JPilot soubor"
 
 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
 msgid "Edit JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Upravit JPilot soubor"
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:394 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1761
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
 msgid " ... "
-msgstr "Upravuji..."
+msgstr " ... "
 
 #: src/editjpilot.c:319
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Dal¹í polo¾ka(y) e-mail adresy"
 
 #: src/editjpilot.c:408
 msgid "Add New JPilot Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat nový JPilot záznam"
 
 #: src/editldap.c:164
 msgid "Connected successfully to server"
-msgstr ""
+msgstr "Úspì¹nì pøipojeno k serveru"
 
 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
-#, fuzzy
 msgid "Could not connect to server"
-msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
+msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
 
 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
 msgid "Edit LDAP Server"
-msgstr ""
+msgstr "Upravit LDAP server"
 
 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
 msgid "Hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Jméno poèítaèe"
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
-#, fuzzy
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
-msgstr "Tisk"
+msgstr "Port"
 
 #: src/editldap.c:328
-#, fuzzy
 msgid " Check Server "
-msgstr "Server"
+msgstr " Zjistit server "
 
 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
-#, fuzzy
 msgid "Search Base"
-msgstr "Neúspì¹né hledání"
+msgstr "Báze pro hledání"
 
 #: src/editldap.c:390
-#, fuzzy
 msgid "Search Criteria"
-msgstr "Neúspì¹né hledání"
+msgstr "Vyhledávací kritéria"
 
 #: src/editldap.c:397
-#, fuzzy
 msgid " Reset "
-msgstr "Smazat"
+msgstr " Reset "
 
 #: src/editldap.c:402
 msgid "Bind DN"
-msgstr ""
+msgstr "Bind DN"
 
 #: src/editldap.c:411
-#, fuzzy
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Heslo"
+msgstr "Bind Heslo"
 
 #: src/editldap.c:420
 msgid "Timeout (secs)"
-msgstr ""
+msgstr "Timeout (vteøin)"
 
 #: src/editldap.c:434
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Maximum polo¾ek"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:681
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
 msgid "Basic"
 msgstr "Základní"
 
-#: src/editldap.c:462
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
 msgid "Extended"
-msgstr ""
+msgstr "Roz¹íøení"
 
 #: src/editldap.c:547
-#, fuzzy
 msgid "Add New LDAP Server"
-msgstr "/Pøid_at server novinek"
+msgstr "Pøidat nový LDAP server"
 
 #: src/editldap_basedn.c:141
 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
-msgstr ""
+msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
 
 #: src/editldap_basedn.c:202
 msgid "Available Search Base(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
 
 #: src/editldap_basedn.c:286
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr ""
+msgstr "Nelze naèíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ruènì"
 
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
 
 #: src/editvcard.c:132
-#, fuzzy
 msgid "Select vCard File"
-msgstr "Vybrat soubor"
+msgstr "Vybrat vCard soubor"
 
 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
 msgid "Edit vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Upravit vCard záznam"
 
 #: src/editvcard.c:296
 msgid "Add New vCard Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat nový vCard záznam"
 
-#: src/exphtmldlg.c:99
+#: src/exphtmldlg.c:101
 msgid "Please specify output directory and file to create."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte prosím adresáø pro výstup a soubor, který se bude vytvoøen."
 
-#: src/exphtmldlg.c:102
+#: src/exphtmldlg.c:104
 msgid "Select stylesheet and formatting."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte ¹ablonu stylù a formátování."
 
-#: src/exphtmldlg.c:105
+#: src/exphtmldlg.c:107
 msgid "File exported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Export souboru byl úspì¹ný."
 
-#: src/exphtmldlg.c:152
+#: src/exphtmldlg.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "HTML Output Directory '%s'\n"
 "does not exist. OK to create new directory?"
 msgstr ""
+"Výstupní adresáø pro HTML '%s'\n"
+"neexistuje. Mám vytvoøit nový adresáø?"
 
-#: src/exphtmldlg.c:155
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:157
 msgid "Create Directory"
-msgstr "Slo¾ku nelze vytvoøit."
+msgstr "Vytvoøit adresáø"
 
-#: src/exphtmldlg.c:164
+#: src/exphtmldlg.c:166
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not create output directory for HTML file:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Nelze vytvoøit výstupní adresáø pro HTML soubor:\n"
+"%s"
 
-#: src/exphtmldlg.c:166
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:168
 msgid "Failed to Create Directory"
-msgstr "Slo¾ku nelze vytvoøit."
+msgstr "Vytvoøení adresáøe selhalo"
 
-#: src/exphtmldlg.c:316
+#: src/exphtmldlg.c:318
 msgid "Select HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
 
-#: src/exphtmldlg.c:385
+#: src/exphtmldlg.c:387
 msgid "HTML Output File"
-msgstr ""
+msgstr "Výstupní HTML soubor"
 
-#: src/exphtmldlg.c:441
+#: src/exphtmldlg.c:443
 msgid "Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "©ablona stylu"
 
-#: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_common.c:3642 src/prefs_common.c:3963
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
 msgid "Default"
-msgstr "Smazat"
+msgstr "Výchozí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:460
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:462
 msgid "Full"
-msgstr "Celé jméno"
+msgstr "Celý"
 
-#: src/exphtmldlg.c:466
+#: src/exphtmldlg.c:468
 msgid "Custom"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastní"
 
-#: src/exphtmldlg.c:472
+#: src/exphtmldlg.c:474
 msgid "Custom-2"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastní-2"
 
-#: src/exphtmldlg.c:478
+#: src/exphtmldlg.c:480
 msgid "Custom-3"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastní-3"
 
-#: src/exphtmldlg.c:484
+#: src/exphtmldlg.c:486
 msgid "Custom-4"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastní-4"
 
-#: src/exphtmldlg.c:498
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:500
 msgid "Full Name Format"
 msgstr "Celé jméno"
 
-#: src/exphtmldlg.c:505
+#: src/exphtmldlg.c:507
 msgid "First Name, Last Name"
-msgstr ""
+msgstr "Køestní jméno, pøíjmení"
 
-#: src/exphtmldlg.c:511
+#: src/exphtmldlg.c:513
 msgid "Last Name, First Name"
-msgstr ""
+msgstr "Pøíjmení, køestní jméno"
 
-#: src/exphtmldlg.c:525
+#: src/exphtmldlg.c:527
 msgid "Color Banding"
-msgstr ""
+msgstr "Barevné oznaèení"
 
-#: src/exphtmldlg.c:531
+#: src/exphtmldlg.c:533
 msgid "Format E-Mail Links"
-msgstr ""
+msgstr "Formát odkazù na e-mail"
 
-#: src/exphtmldlg.c:537
+#: src/exphtmldlg.c:539
 msgid "Format User Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Formát atributù u¾ivatele"
 
-#: src/exphtmldlg.c:587 src/importldif.c:501
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
 msgid "File Name"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Název souboru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:597
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:599
 msgid "Open with Web Browser"
-msgstr "Pøi ukonèení"
+msgstr "Otevøít ve webovém prohlí¾eèi"
 
-#: src/exphtmldlg.c:626
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:628
 msgid "Export Address Book to HTML File"
-msgstr "Exportuji adresáø do souboru..."
+msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
 
-#. Button panel
-#: src/exphtmldlg.c:660 src/importldif.c:745
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
 msgid "Prev"
-msgstr "Nastavení"
+msgstr "Pøedchozí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:661 src/importldif.c:746 src/mainwindow.c:2113
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
+#: src/toolbar.c:467
 msgid "Next"
-msgstr ""
+msgstr "Dal¹í"
 
-#: src/exphtmldlg.c:690 src/importldif.c:775
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
 msgid "File Info"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Informace o souboru"
 
-#: src/exphtmldlg.c:691
-#, fuzzy
+#: src/exphtmldlg.c:693
 msgid "Format"
-msgstr "Pøeposlat"
+msgstr "Formát"
 
-#: src/export.c:127
+#: src/export.c:128
 msgid "Export"
-msgstr ""
+msgstr "Export"
 
-#: src/export.c:146
+#: src/export.c:147
 msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte cílovou slo¾ku a soubor mbox."
 
-#: src/export.c:156
+#: src/export.c:157
 msgid "Source dir:"
-msgstr ""
+msgstr "Zdrojový adresáø:"
 
-#: src/export.c:161
+#: src/export.c:162
 msgid "Exporting file:"
-msgstr ""
+msgstr "Exportovaný soubor:"
 
-#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:179 src/import.c:185
-#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_filter.c:361
+#: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
+#: src/prefs_account.c:1205
 msgid " Select... "
 msgstr " Vybrat... "
 
-#: src/export.c:219
+#: src/export.c:220
 msgid "Select exporting file"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte soubor pro export"
 
-#: src/exporthtml.c:799
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:796
 msgid "Full Name"
-msgstr "Celé jméno"
+msgstr "Celý název"
 
-#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
 msgid "Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Atributy"
 
-#: src/exporthtml.c:1004
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1001
 msgid "Sylpheed Address Book"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/exporthtml.c:1116
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1113
 msgid "Name already exists but is not a directory."
-msgstr "Vybrané jméno není jménem adresáøe."
+msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáøe."
 
-#: src/exporthtml.c:1119
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1116
 msgid "No permissions to create directory."
-msgstr "Slo¾ku nelze vytvoøit."
+msgstr "Nemohu vytvoøit adresáø."
 
-#: src/exporthtml.c:1122
+#: src/exporthtml.c:1119
 msgid "Name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Název je pøíli¹ dlouhý."
 
-#: src/exporthtml.c:1125
-#, fuzzy
+#: src/exporthtml.c:1122
 msgid "Not specified."
-msgstr "Není uveden pøíjemce."
-
-#: src/folder.c:408
-#, fuzzy
-msgid "Counting total number of messages...\n"
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
-
-#: src/foldersel.c:146
-msgid "Select folder"
-msgstr "Vybrat slo¾ku"
+msgstr "Není uveden."
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1001
+#: src/folder.c:685
 msgid "Inbox"
 msgstr "Doruèená po¹ta"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1017
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:689
 msgid "Sent"
-msgstr "Odeslat"
+msgstr "Odeslaná po¹ta"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1033
+#: src/folder.c:693
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1049
+#: src/folder.c:697
 msgid "Trash"
-msgstr "Odpadkový ko¹"
+msgstr "Ko¹"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1063
-#, fuzzy
+#: src/folder.c:701
 msgid "Drafts"
-msgstr "Koncept"
+msgstr "Koncepty"
+
+#: src/folder.c:982
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
+
+#: src/folder.c:1693
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
+
+#: src/foldersel.c:148
+msgid "Select folder"
+msgstr "Vybrat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:268 src/folderview.c:283 src/folderview.c:303
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
 
-#: src/folderview.c:269 src/folderview.c:284 src/folderview.c:304
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/Pøej_menovat slo¾ku..."
+
+#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/Pøes_unout slo¾ku..."
 
-#: src/folderview.c:270 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Smazat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:272 src/folderview.c:291
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
 msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "/Odebrat _mailbox"
 
-#: src/folderview.c:275 src/folderview.c:295 src/folderview.c:315
-#: src/folderview.c:331
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:349
 msgid "/_Processing..."
-msgstr "/_Tisknout..."
+msgstr "/Zpra_cování..."
 
-#: src/folderview.c:276
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:289
 msgid "/_Scoring..."
-msgstr "/_Tisknout..."
+msgstr "/_Hodnocení..."
 
-#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
 msgid "/Mark all _read"
-msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
+msgstr "/Oznaèit v¹echny jako _pøeètené"
 
-#: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
 msgid "/_Check for new messages"
-msgstr "Napsat novou zprávu"
+msgstr "/_Zkontrolovat nové zprávy"
 
-#: src/folderview.c:289 src/folderview.c:309
-#, fuzzy
-msgid "/R_escan folder tree"
-msgstr "/_Soubor/Znovu naèíst slo¾ky"
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/O_bnovit strom slo¾ek"
 
-#: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313 src/folderview.c:329
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
 msgid "/_Search folder..."
-msgstr "Neúspì¹né hledání"
+msgstr "/_Vyhledat slo¾ku..."
 
-#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
 msgid "/S_coring..."
-msgstr "/_Tisknout..."
+msgstr "/_Hodnocení..."
 
-#: src/folderview.c:311
+#: src/folderview.c:326
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
-msgstr ""
+msgstr "/Odebrat _IMAP4 úèet"
 
-#: src/folderview.c:323
+#: src/folderview.c:338
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr ""
+msgstr "/Pøi_hlásit diskusní skupinu..."
 
-#: src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:340
 msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/Smazat d_iskusní skupinu"
+msgstr "/Smazat d_diskusní skupinu"
 
-#: src/folderview.c:327
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/Remove _news account"
-msgstr "/Smazat d_iskusní skupinu"
-
-#: src/folderview.c:353
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled pro slo¾ku...\n"
+msgstr "/S_mazat úèet pro diskusní skupinu"
 
-#: src/folderview.c:357
+#: src/folderview.c:375
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/folderview.c:358 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:376
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepøeètené"
 
-#: src/folderview.c:359 src/selective_download.c:451
+#: src/folderview.c:377
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:576
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce...\n"
-
-#: src/folderview.c:577
+#: src/folderview.c:621
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
 
-#: src/folderview.c:758 src/mainwindow.c:3209 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:762 src/mainwindow.c:3214 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
 
-#: src/folderview.c:803
-#, fuzzy
-msgid "Rescanning folder tree..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
+#: src/folderview.c:825
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "Provádím obnovu stromu slo¾ek..."
 
-#: src/folderview.c:822
-#, fuzzy
-msgid "Rescanning all folder trees..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
+#: src/folderview.c:907
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "Zji¹»uji nové zprávy ve v¹ech slo¾kách..."
 
-#: src/folderview.c:1618
+#: src/folderview.c:1657
 #, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "Slo¾ka %s je vybrána\n"
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "Otevírám slo¾ku %s..."
+
+#: src/folderview.c:1669
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "Slo¾ku nelze otevøít."
 
-#: src/folderview.c:1764 src/folderview.c:1830 src/folderview.c:2130
+#: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
 msgid "NewFolder"
 msgstr "Nová slo¾ka"
 
-#: src/folderview.c:1769 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:2135
+#: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
 
-#: src/folderview.c:1782 src/folderview.c:1835 src/folderview.c:1901
-#: src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
+#: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
 msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
 
-#: src/folderview.c:1789 src/folderview.c:2154
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
+#, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'\n"
+msgstr "Nemohu vytvoøit slo¾ku '%s'."
 
-#: src/folderview.c:1884 src/folderview.c:1967
+#: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
 
-#: src/folderview.c:1885 src/folderview.c:1969
+#: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:2027
+#: src/folderview.c:2085
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
@@ -2238,818 +2102,884 @@ msgstr ""
 "V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
 "Chcete je opravdu smazat ?"
 
-#: src/folderview.c:2029
+#: src/folderview.c:2087
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Smazat slo¾ku "
 
-#: src/folderview.c:2038
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2096
+#, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
-msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'\n"
+msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'."
 
-#: src/folderview.c:2091
+#: src/folderview.c:2144
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
+"Opravdu odebrat mailbox '%s'?\n"
+"(Zprávy NEBUDOU smazány z disku)"
 
-#: src/folderview.c:2093
-msgid "Remove folder"
-msgstr ""
+#: src/folderview.c:2146
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "Odstranit mailbox"
 
-#: src/folderview.c:2127
+#: src/folderview.c:2178
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
 " append `/' at the end of the name)"
 msgstr ""
+"Zadejte název pro novou slo¾ku:\n"
+"(Pokud chcete vytvoøit slo¾ku, která bude mít dal¹í\n"
+"podslo¾ky, pøidejte nakonec názvu '/')"
 
-#: src/folderview.c:2197
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2237
+#, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
-msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
+msgstr "Opravdu smazat IMAP4 úèet '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2198
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2238
 msgid "Delete IMAP4 account"
-msgstr "Smazat konto"
+msgstr "Smazat IMAP4 úèet"
 
-#: src/folderview.c:2331
+#: src/folderview.c:2372
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
 
-#: src/folderview.c:2332
+#: src/folderview.c:2373
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Smazat diskusní skupinu"
 
-#: src/folderview.c:2367
-#, fuzzy, c-format
+#: src/folderview.c:2411
+#, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
+msgstr "Opravdu smazat úèet pro diskusní skupinu '%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2368
-#, fuzzy
+#: src/folderview.c:2412
 msgid "Delete news account"
-msgstr "Smazat konto"
+msgstr "Smazat úèet pro diskuzní skupinu"
+
+#: src/folderview.c:2509
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
+
+#: src/folderview.c:2545
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Zdroj i cíl jsou toto¾né."
+
+#: src/folderview.c:2548
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Nelze pøesunout slo¾ku do své vlastní podslo¾ky."
+
+#: src/folderview.c:2551
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "Pøesun slo¾ky mezi rùznými po¹tovními schránkami nelze provést."
+
+#: src/folderview.c:2554
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Pøesun se nezdaøil!"
 
 #: src/grouplistdialog.c:173
-#, fuzzy
-msgid "Subscribe to newsgroup"
-msgstr "Podepsat diskusní skupinu"
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Pøihla¹ování diskusní skupiny"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
-msgid "Select newsgroups to subscribe."
-msgstr ""
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
+msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro pøihlá¹ení:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Find groups:"
-msgstr "Upravit skupinu"
+msgstr "Najít skupiny:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:203
-#, fuzzy
 msgid " Search "
-msgstr "Vyhladat"
+msgstr " Vyhledat "
 
 #: src/grouplistdialog.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Newsgroup name"
-msgstr "Diskusní skupiny:"
+msgstr "Název diskusní skupiny"
 
 #: src/grouplistdialog.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Messages"
-msgstr "Zpráva"
+msgstr "Zprávy"
 
 #: src/grouplistdialog.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Type"
-msgstr "MIME Typ"
+msgstr "Typ"
 
 #: src/grouplistdialog.c:243
 msgid "Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Obnovit"
 
 #: src/grouplistdialog.c:347
 msgid "moderated"
-msgstr ""
+msgstr "moderovaný"
 
 #: src/grouplistdialog.c:349
 msgid "readonly"
-msgstr ""
+msgstr "pouze pro ètení"
 
 #: src/grouplistdialog.c:351
 msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "neznámý"
 
 #: src/grouplistdialog.c:398
-#, fuzzy
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
-msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
+msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:940
-#, fuzzy
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
 msgid "Done."
 msgstr "Hotovo."
 
 #: src/grouplistdialog.c:477
 #, c-format
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:219
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of running checkers to delete %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "%d diskuzních skupin pøijato (%s èteno)"
 
-#: src/gtkspell.c:227
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of dictionaries to delete %d\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:470
-#, fuzzy
-msgid "No dictionary selected."
-msgstr " polo¾ka(y) vybrána(y)"
+#: src/gtk/about.c:89
+msgid "About"
+msgstr "O aplikaci"
 
-#: src/gtkspell.c:500
+#: src/gtk/about.c:111
 #, c-format
-msgid "Pspell: Using existing ispell checker %0x\n"
+msgid ""
+"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s %s (%s)"
 msgstr ""
+"GTK+ verze %d.%d.%d\n"
+"Operaèní systém: %s %s (%s)"
 
-#: src/gtkspell.c:508
+#: src/gtk/about.c:126
 #, c-format
-msgid "Pspell: Created a new gtkpspeller %0x\n"
-msgstr ""
+msgid "Compiled-in features:%s"
+msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
 
-#: src/gtkspell.c:513
-msgid "Pspell: Could not create spell checker.\n"
+#: src/gtk/about.c:210
+msgid ""
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Na GPGME má copyright od 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
 
-#: src/gtkspell.c:517 src/gtkspell.c:577
-#, c-format
-msgid "Pspell: number of existing checkers %d\n"
+#: src/gtk/about.c:214
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Tento program je volnì ¹iøitelný, mù¾ete jej redistribuovat a/nebo mìnit tak "
+"jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
+"Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle va¹eho uvá¾ení) v jakékoliv pozdìj¹í "
+"verzi.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtkspell.c:565
-#, c-format
-msgid "Pspell: Won't remove existing ispell checker %0x.\n"
+#: src/gtk/about.c:220
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Tento program je ¹íøen v dobré víøe v jeho u¾iteènost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
+"ZÁRUKY. Více detailù naleznete v GNU General Public License.\n"
+"\n"
 
-#: src/gtkspell.c:571
-#, c-format
-msgid "Pspell: Deleting gtkpspeller %0x.\n"
+#: src/gtk/about.c:226
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 msgstr ""
+"Kopii GNU General Public License by jste mìli obdr¾et spoleènì s tímto "
+"programem, pokud ne, napi¹te na adresu Free Software Foundation, Inc., 59 "
+"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:46
+msgid "Orange"
+msgstr "Oran¾ová"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Red"
+msgstr "Èervená"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Pink"
+msgstr "Rù¾ová"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Nebeská modø"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
+msgid "Blue"
+msgstr "Modrá"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
+msgid "Green"
+msgstr "Zelená"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Brown"
+msgstr "Hnìdá"
+
+#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Abcdef"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:114
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Vyberte zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
+msgid "Plugins"
+msgstr "Zásuvné moduly"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:214
+msgid "Load Plugin"
+msgstr "Nahrát zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:219
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Odebrat zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:194
+msgid "Page Index"
+msgstr "Index stránky"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:202
+msgid "Preferences"
+msgstr "Pøedvolby"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
+msgid "Apply"
+msgstr "Pou¾ít"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "correct"
+msgstr "správný"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Vlastník"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Podepsal"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/progressdialog.c:53
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+msgid "Name: "
+msgstr "Jméno: "
 
-#: src/gtkspell.c:594
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Organizace: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Umístìní: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Fingerprint: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Stav podpisu: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
 #, c-format
-msgid "Pspell: gtkpspeller %0x deleted.\n"
-msgstr ""
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "SSL certifikát pro: %s"
 
-#: src/gtkspell.c:622
-msgid "Pspell: removed all paths.\n"
-msgstr ""
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pro %s je neznámý. Chtete jej pøijmout?"
 
-#: src/gtkspell.c:625
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
 #, c-format
-msgid "Pspell: added path %s.\n"
-msgstr ""
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Stav podpisu: %s"
 
-#: src/gtkspell.c:653
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
+msgid "View certificate"
+msgstr "Zobrazit certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Neznámý SSL certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Accept and save"
+msgstr "Pøijmout a ulo¾it"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Cancel connection"
+msgstr "Zru¹it pøipojení"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Nový certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Známý certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
 #, c-format
-msgid "Pspell: Language: %s, spelling: %s, jargon: %s, module: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pro %s se zmìnil. Chcete jej pøjmout?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
+msgid "View certificates"
+msgstr "Zobrazit certifikáty"
 
-#: src/gtkspell.c:728 src/gtkspell.c:1587 src/gtkspell.c:1928
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Zmìnìné SSL certifikáty"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:545
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Není vybrán ¾ádný slovník."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
 msgid "Normal Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Normální re¾im"
 
-#: src/gtkspell.c:730 src/gtkspell.c:1592 src/gtkspell.c:1940
+#: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:736
-#, c-format
-msgid "Pspell: error while changing suggestion mode:%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Re¾im nesprávných slov"
 
-#: src/gtkspell.c:767
+#: src/gtk/gtkaspell.c:805
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr ""
+msgstr "Neznámý re¾im návrhu."
 
-#: src/gtkspell.c:986
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1038
 msgid "No misspelled word found."
-msgstr ""
+msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
 
-#: src/gtkspell.c:1313
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1372
 msgid "Replace unknown word"
-msgstr ""
+msgstr "Nahradit neznámé slovo"
 
-#: src/gtkspell.c:1323
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1382
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr ""
+msgstr "Nahradit \"%s\" za: "
 
-#: src/gtkspell.c:1344
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1402
 msgid ""
 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
+"Pøi souèasném stisknutí kláves MOD1 a Enter\n"
+"se spustí re¾im uèení z chyb.\n"
 
-#: src/gtkspell.c:1459
-#, c-format
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries:\n"
-"%s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1467
-#, c-format
-msgid "Pspell: checking for dictionaries in %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1484
-#, c-format
-msgid "Pspell: found dictionary %s %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1493
-#, c-format
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found.\n"
-"(%s)"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1499
-msgid ""
-"Pspell: error when searching for dictionaries.\n"
-"No dictionary found."
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1582 src/gtkspell.c:1916
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
 msgid "Fast Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Rychlý re¾im"
 
-#: src/gtkspell.c:1760
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1744
 #, c-format
 msgid "\"%s\" unknown in %s"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1773
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1757
 msgid "Accept in this session"
-msgstr ""
+msgstr "Pøijmout pro toto sezení"
 
-#: src/gtkspell.c:1782
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1767
 msgid "Add to personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat do vlastního slovníku"
 
-#: src/gtkspell.c:1791
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1777
 msgid "Replace with..."
-msgstr ""
+msgstr "Nahradit èím..."
 
-#: src/gtkspell.c:1801
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1787
 #, c-format
 msgid "Check with %s"
-msgstr ""
+msgstr "Otestovat pomocí %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1819
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkspell.c:1830
-#, fuzzy
-msgid "Others..."
-msgstr "Ostatní"
+msgstr "(nejsou návrhy)"
 
-#: src/gtkspell.c:1839 src/gtkspell.c:2010
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
 msgid "More..."
-msgstr "/_Pøesunout..."
+msgstr "Více..."
 
-#: src/gtkspell.c:1893
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1872
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Slovník: %s"
 
-#: src/gtkspell.c:1905
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1885
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít alternativní (%s)"
 
-#: src/gtkspell.c:1956 src/prefs_common.c:1563
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
 msgid "Check while typing"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrolovat bìhem psaní"
 
-#: src/gtkspell.c:1972
-#, fuzzy
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1949
 msgid "Change dictionary"
-msgstr "Slo¾ku nelze vytvoøit."
+msgstr "Zmìnit slovník"
 
-#: src/gtkspell.c:2126
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2103
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Nelze zmìnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
+"%s"
 
-#: src/gtkutils.c:57 src/gtkutils.c:73
-msgid "Abcdef"
-msgstr "Abcdef"
-
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled na hlavièku...\n"
-
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2281
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
 msgid "(No From)"
 msgstr "(není znám odesílatel)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2323 src/summaryview.c:2326
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(®ádný pøedmìt)"
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled na obrázek...\n"
-
-#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "Nemohu nahrát obrázek."
+#: src/imap.c:565
+#, c-format
+msgid "Connecting %s:%d failed"
+msgstr "Spojení %s:%d selhalo"
 
-#: src/imap.c:357
+#: src/imap.c:570
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Spojení IMAP4 s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
+msgstr "IMAP4 spojení s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
 
-#: src/imap.c:395
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:610
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
-msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
+msgstr "vytváøím tunelované IMAP4 spojení\n"
 
-#: src/imap.c:402
+#: src/imap.c:623
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
 
-#: src/imap.c:585
-#, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "Zpráva %d u¾ byla v mezipamìti.\n"
-
-#: src/imap.c:599
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't select mailbox %s\n"
-msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
-
-#: src/imap.c:604
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "Získávám zprávu %d...\n"
-
-#: src/imap.c:610 src/procmsg.c:772
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr ""
-
-#: src/imap.c:638 src/imap.c:647
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "zprávu nelze ulo¾it\n"
-
-#: src/imap.c:675 src/imap.c:730 src/mh.c:272 src/mh.c:409 src/mh.c:475
-#: src/mh.c:614
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "zdrojová slo¾ka je stejná jako cílová.\n"
-
-#: src/imap.c:682 src/imap.c:735 src/mh.c:286 src/mh.c:412
-#, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Pøesouvám zprávu %s%c%d do %s ...\n"
-
-#: src/imap.c:686 src/imap.c:739 src/mh.c:489 src/mh.c:617
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:661
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
 
-#: src/imap.c:887
+#: src/imap.c:904
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze nastavit pøíznak smazání: %d\n"
 
-#: src/imap.c:894 src/imap.c:934
+#: src/imap.c:910 src/imap.c:953
 msgid "can't expunge\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze odstranit\n"
 
-#: src/imap.c:927
+#: src/imap.c:947
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze nastavit pøíznak smazané: 1: %d\n"
 
-#: src/imap.c:1105
+#: src/imap.c:1109
 #, fuzzy
-msgid "error occured while getting LIST.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
-
-#: src/imap.c:1223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create '%s'\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
-
-#: src/imap.c:1228
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
+msgid "error occurred while getting LIST.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem pøíkazu LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1291
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1295
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
-msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
+msgstr "nelze vytvoøit mailbox: selhal pøíkaz LIST\n"
 
-#: src/imap.c:1312
+#: src/imap.c:1317
 msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze vytvoøit mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:1383
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:1386
+#, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
-msgstr "nemù¾u smazat mailbox.\n"
+msgstr "nelze pøejmenovat mailbox: %s na %s\n"
 
-#: src/imap.c:1449
+#: src/imap.c:1450
 msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze smazat mailbox\n"
 
-#: src/imap.c:1482
+#: src/imap.c:1485
 msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "Nemohu nat obálku\n"
+msgstr "Nemohu naèíst obálku\n"
 
-#: src/imap.c:1490
+#: src/imap.c:1493
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem nacházení obálky.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem naèítání obálky.\n"
 
-#: src/imap.c:1512
+#: src/imap.c:1515
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1547
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny zprávy z mezipamìti... "
-
-#: src/imap.c:1567 src/imap.c:1586 src/mainwindow.c:1020 src/mainwindow.c:1966
-#: src/mh.c:1024 src/mh.c:1031 src/news.c:956 src/procmsg.c:271
-#: src/procmsg.c:335 src/summaryview.c:1616 src/summaryview.c:1964
-#: src/summaryview.c:2105 src/summaryview.c:2205 src/summaryview.c:3098
-#: src/summaryview.c:3735 src/summaryview.c:3799 src/summaryview.c:3824
-#: src/summaryview.c:3910 src/summaryview.c:3998
-msgid "done.\n"
-msgstr "hotovo.\n"
-
-#: src/imap.c:1580
-#, fuzzy
-msgid "Deleting all cached messages... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny zprávy z mezipamìti... "
-
-#: src/imap.c:1596
+#: src/imap.c:1571
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1614
+#: src/imap.c:1593
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1621
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:1600
+#, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
+msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1637
-msgid "Can't establish IMAP4 session\n"
-msgstr ""
-
-#: src/imap.c:1711
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:1690
 msgid "can't get namespace\n"
-msgstr "Nemohu najít obálku\n"
+msgstr "nemohu najít obálku\n"
 
-#: src/imap.c:2250
+#: src/imap.c:2105
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze vybrat slo¾ku: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2370
+#: src/imap.c:2197
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
 
-#: src/imap.c:2625
-#, fuzzy, c-format
+#: src/imap.c:2618
+#, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
-msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
+msgstr "Nemohu pøidat %s do %s\n"
 
-#: src/imap.c:2630
-#, fuzzy
+#: src/imap.c:2625
 msgid "(sending file...)"
-msgstr "Naèítám slo¾ku %s ..."
+msgstr "(posílám soubor...)"
+
+#: src/imap.c:2650
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't append message to %s\n"
+msgstr "nelze pøidat zprávu %s\n"
 
-#: src/imap.c:2666
+#: src/imap.c:2687
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze kopírovat %d na %s\n"
 
-#: src/imap.c:2691
-#, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr ""
+#: src/imap.c:2745
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
+msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: STORE %d %d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2705
+#: src/imap.c:2759
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr ""
+msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:2904 src/imap.c:2941
+#: src/imap.c:3016
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/imap.c:2975 src/imap.c:3008
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
-msgstr ""
+msgstr "iconv nemù¾e konvertovat UTF-7 na %s\n"
 
-#: src/import.c:132
+#: src/import.c:130
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
-#: src/import.c:151
+#: src/import.c:149
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte cílový mbox soubor a cílovou slo¾ku."
 
-#: src/import.c:161
+#: src/import.c:159
 msgid "Importing file:"
-msgstr "Importuji soubor :"
+msgstr "Importovaný soubor :"
 
-#: src/import.c:166
+#: src/import.c:164
 msgid "Destination dir:"
 msgstr "Cílový adresáø:"
 
-#: src/import.c:224
+#: src/import.c:222
 msgid "Select importing file"
-msgstr "Vybrat importovaný soubor "
+msgstr "Vybrat soubor pro import"
 
-#: src/importldif.c:117
+#: src/importldif.c:176
 msgid "Please specify address book name and file to import."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
 
-#: src/importldif.c:120
+#: src/importldif.c:179
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte a pøejmenujte názvy LDIF polí pro import."
 
-#: src/importldif.c:123
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:182
 msgid "File imported."
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Soubor importován."
 
-#: src/importldif.c:296 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
 msgid "Please select a file."
-msgstr "Vybrat soubor"
+msgstr "Vyberte prosím soubor."
 
-#: src/importldif.c:302 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
 msgid "Address book name must be supplied."
-msgstr ""
+msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
 
-#: src/importldif.c:317
+#: src/importldif.c:388
 msgid "Error reading LDIF fields."
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pøi ètení LDIF polo¾ek."
 
-#: src/importldif.c:341
+#: src/importldif.c:411
 msgid "LDIF file imported successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Import LDIF soubor byl úspì¹ný."
 
-#: src/importldif.c:426
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:496
 msgid "Select LDIF File"
-msgstr "Vybrat soubor"
+msgstr "Výbìr LDIF souboru"
 
-#: src/importldif.c:542
+#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
 msgid "S"
-msgstr ""
+msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
+#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
 msgid "LDIF Field"
-msgstr ""
+msgstr "Polo¾ky LDIF"
 
-#: src/importldif.c:544
+#: src/importldif.c:614
 msgid "Attribute Name"
-msgstr ""
+msgstr "Název atributu"
 
-#: src/importldif.c:602
+#: src/importldif.c:674
 msgid "Attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Atribut"
 
-#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:325
+#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
 msgid "Select"
-msgstr ""
+msgstr "Vybrat"
 
-#: src/importldif.c:674
-#, fuzzy
+#: src/importldif.c:752
 msgid "File Name :"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Název souboru :"
 
-#: src/importldif.c:684
+#: src/importldif.c:762
 msgid "Records :"
-msgstr ""
+msgstr "Záznamù :"
 
-#: src/importldif.c:712
+#: src/importldif.c:790
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
 
 #: src/importmutt.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Error importing MUTT file."
-msgstr "Vybrat importovaný soubor "
+msgstr "Chyba pøi importu souborù z MUTT."
 
 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
 #: src/importpine.c:329
 msgid "Please select a file to import."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
 
 #: src/importmutt.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Select MUTT File"
-msgstr "Vybrat soubor"
+msgstr "Vyberte MUTT soubor"
 
 #: src/importmutt.c:239
 msgid "Import MUTT file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
 
 #: src/importpine.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Error importing Pine file."
-msgstr "Vybrat importovaný soubor "
+msgstr "Chyba pøi importu souborù z Pine."
 
 #: src/importpine.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Select Pine File"
-msgstr "Vybrat soubor"
+msgstr "Vyberte Pine soubor"
 
 #: src/importpine.c:239
 msgid "Import Pine file into Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
+
+#: src/inc.c:356
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Naèítám nové zprávy"
 
-#: src/inc.c:239 src/inc.c:325 src/send.c:360
+#: src/inc.c:400
 msgid "Standby"
-msgstr ""
+msgstr "V pohotovosti"
 
-#: src/inc.c:349
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Nahrazuji novými zprávami"
+#: src/inc.c:515 src/inc.c:572
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Zru¹eno"
 
-#: src/inc.c:513
+#: src/inc.c:526
 msgid "Retrieving"
-msgstr ""
+msgstr "Naèítám"
 
-#: src/inc.c:520 src/selective_download.c:529
-msgid "Done"
-msgstr ""
+#: src/inc.c:542
+#, c-format
+msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "Hotovo (%d zpráv(a) (%s) pøijato)"
 
-#: src/inc.c:523
-#, fuzzy
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Zru¹it"
+#: src/inc.c:546
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Hotovo (Nejsou ¾ádné nové zprávy)"
 
-#: src/inc.c:528
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:553
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Neúspì¹ná konverze kódu.\n"
+msgstr "Spojení selhalo"
 
-#: src/inc.c:531
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:557
 msgid "Auth failed"
-msgstr "Pøipojit soubor"
+msgstr "Autentizace selhala"
+
+#: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr "Zamknuto"
 
-#: src/inc.c:543
+#: src/inc.c:585
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr ""
-
-#: src/inc.c:627
-#, fuzzy
-msgid "Some errors occured while getting mail."
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
+msgstr "Autorizace pro %s na %s selhala"
 
-#: src/inc.c:670
+#: src/inc.c:652
 #, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "Získávám nové zprávy z konta %s ...\n"
+msgid "Finished (%d new message(s))"
+msgstr "Dokonèeno (%d nová(é) zpráva(y))"
+
+#: src/inc.c:655
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Dokonèeno (nejsou nové zprávy)"
 
-#: src/inc.c:678
+#: src/inc.c:664
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Bìhem naèítání zpráv se vyskytly chyby."
+
+#: src/inc.c:705
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s : Kontroluji stav po¹ty"
+msgstr "%s : Naèítám nové zprávy"
 
-#: src/inc.c:706
+#: src/inc.c:722
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
 
-#: src/inc.c:714
+#: src/inc.c:732
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:721
+#: src/inc.c:739
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:920 src/inc.c:986
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
-msgstr "Obnovuji zprávu (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-
-#: src/inc.c:951
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Ovìøuji"
+msgstr "Autentizuji..."
 
-#: src/inc.c:955
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:809
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:959
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:813
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:963
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:817
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:967
-#, fuzzy
+#: src/inc.c:821
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+msgstr "Zji¹»uji poèet zpráv (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:971
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Retrieving header (%d / %d)"
-msgstr "Obnovuji zprávu (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-
-#: src/inc.c:1002
-msgid "Deleting message"
-msgstr "Vymazávám zprávu"
+#: src/inc.c:832
+#, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "Vymazávám zprávu %d"
 
-#: src/inc.c:1006
+#: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
 msgid "Quitting"
-msgstr "Zaøazuji"
+msgstr "Ukonèuji"
 
-#: src/inc.c:1041
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
+#: src/inc.c:868
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Naèítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
+
+#: src/inc.c:949
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
 
-#: src/inc.c:1072
+#: src/inc.c:951
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
 
-#: src/inc.c:1076
+#: src/inc.c:954
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
 
-#: src/inc.c:1177
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "®ádné zprávy v místí po¹tovní schránce.\n"
+#: src/inc.c:957
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Nemohu zapisovat do souboru."
 
-#: src/inc.c:1193
-#, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Dostávám nové zprávy z %s do %s...\n"
+#: src/inc.c:962
+msgid "Socket error."
+msgstr "Chyba soketu."
+
+#: src/inc.c:968
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr "Mailbox je zamknut."
+
+#: src/inc.c:970
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Mailbox je zamknut."
+
+#: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr "Metoda autentizace"
+
+#: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
+#, fuzzy
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Metoda autentizace"
 
-#: src/inputdialog.c:151
+#: src/inc.c:1001
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr "Zaèleòování zru¹eno\n"
+
+#: src/inputdialog.c:152
 #, c-format
 msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
 
-#: src/inputdialog.c:153
+#: src/inputdialog.c:154
 msgid "Input password"
 msgstr "Zadejte heslo"
 
-#: src/logwindow.c:50
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "Vytváøím záznamové okno...\n"
-
-#: src/logwindow.c:54
+#: src/logwindow.c:61
 msgid "Protocol log"
 msgstr "Záznamový protokol"
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:120 src/main.c:129 src/mbox_folder.c:2125 src/mh.c:792
+#: src/main.c:139 src/main.c:148
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -3058,1493 +2988,1132 @@ msgstr ""
 "Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
 "Nemohu vytvoøit slo¾ku."
 
-#: src/main.c:161
+#: src/main.c:207
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr ""
+msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
 
-#: src/main.c:248
+#: src/main.c:257
 msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
+"GnuPG není korektnì instalováno, nebo je verze pøíli¹ stará.\n"
+"Podpora pro OpenPGP je zakázána."
 
-#: src/main.c:367
+#: src/main.c:425
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ití: %s [VOLBY]...\n"
 
-#: src/main.c:370
+#: src/main.c:428
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [adresa]     otevøe okno pro psaní nové zprávy"
+
+#: src/main.c:429
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
 msgstr ""
+"  --attach soubor1 [soubor2]...\n"
+"                           otevøe okno pro psaní zprávy s pøipojeným\n"
+"                           souborem(y)"
 
-#: src/main.c:371
+#: src/main.c:432
 msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr ""
+msgstr "  --receive             naète nové zprávy"
 
-#: src/main.c:372
+#: src/main.c:433
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr ""
+msgstr "  --receive-all          naète v¹echny nové zprávy ze v¹ech úètù"
 
-#: src/main.c:373
+#: src/main.c:434
 msgid "  --send                 send all queued messages"
-msgstr ""
+msgstr "  --send              po¹le v¹echny pozdr¾ené zprávy"
 
-#: src/main.c:374
+#: src/main.c:435
 msgid "  --status               show the total number of messages"
-msgstr ""
+msgstr "  --status             vypí¹e celkový poèet zpráv"
+
+#: src/main.c:436
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online              pøejde do online re¾imu"
 
-#: src/main.c:375
+#: src/main.c:437
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline              pøejde do offline re¾imu"
+
+#: src/main.c:438
 msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr ""
+msgstr "  --debug              re¾im trasování"
 
-#: src/main.c:376
+#: src/main.c:439
 msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr ""
+msgstr "  --help            vypí¹e tento text a skonèí"
 
-#: src/main.c:377
+#: src/main.c:440
 msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr ""
+msgstr "  --version             vypí¹e informace o verzi a skonèí"
 
-#: src/main.c:402
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr "Vytváøená zpráva existuje. Opravdu chcete skonèit ?"
+#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Zpracovávám (%s)..."
 
-#: src/main.c:409
-msgid "Queued messages"
-msgstr ""
+#: src/main.c:484
+msgid "top level folder"
+msgstr "nejvy¹¹í slo¾ka v hierarchii"
 
-#: src/main.c:410
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr ""
+#: src/main.c:549
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "Vytváøená zpráva existuje."
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:493
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr ""
+#: src/main.c:550
+msgid "Draft them"
+msgstr "Ulo¾it jako koncepty"
 
-#: src/main.c:586 src/mainwindow.c:2779
-#, fuzzy
-msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
-msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+#: src/main.c:550
+msgid "Discard them"
+msgstr "Stornovat je"
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr ""
+#: src/main.c:550
+msgid "Don't quit"
+msgstr "Neskonèit"
 
-#: src/mainwindow.c:495
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+#: src/main.c:564
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Pozdr¾ené zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:496
-#, fuzzy
-msgid "/_File/_Rescan folder tree"
-msgstr "/_Soubor/Znovu naèíst slo¾ky"
+#: src/main.c:565
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Ve frontì jsou neodeslanì zprávy. Skonèit nyní?"
+
+#: src/main.c:819
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Pøi posílání pozdr¾ených zpráv nastala stejná chyba."
 
-#: src/mainwindow.c:497
+#: src/mainwindow.c:409
 msgid "/_File/_Folder"
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
 
-#: src/mainwindow.c:498
+#: src/mainwindow.c:410
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
 
-#: src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:412
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Pøejmenovat slo¾ku..."
 
-#: src/mainwindow.c:501
+#: src/mainwindow.c:413
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Smazat slo¾ku"
+
+#: src/mainwindow.c:414
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/---"
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
+
+#: src/mainwindow.c:415
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
+msgstr "/_Soubor/_Zkontrolovat nové zprávy ve v¹ech slo¾kách"
+
+#: src/mainwindow.c:417
+msgid "/_File/_Add mailbox..."
+msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mailbox...."
+
+#: src/mainwindow.c:418
+msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
+msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mbox mailbox...."
 
-#: src/mainwindow.c:502
+#: src/mainwindow.c:419
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
 msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:503
+#: src/mainwindow.c:420
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/E_xportovat do mbox souboru..."
 
-#: src/mainwindow.c:504
+#: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr ""
+msgstr "/_Soubor/_Vyprázdnit ko¹"
 
-#: src/mainwindow.c:505
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:422
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
+msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
 
-#: src/mainwindow.c:507
+#: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
 msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Soubor/Ulo¾it jako..."
+msgstr "/_Soubor/Ulo¾it j_ako..."
 
-#: src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
 msgid "/_File/_Print..."
 msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
 
-#: src/mainwindow.c:510
+#: src/mainwindow.c:428
 msgid "/_File/E_xit"
 msgstr "/_Soubor/_Konec"
 
-#: src/mainwindow.c:515
-#, fuzzy
-msgid "/_Edit/Select thread"
-msgstr "/_Úpravy/V_ybrat v¹e"
+#: src/mainwindow.c:433
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:517
+#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr ""
+msgstr "/Ú_pravy/_Najít v aktuální zprávì..."
 
-#: src/mainwindow.c:519
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:437
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/_Upravit/_Hledat"
+msgstr "/Ú_pravy/Vy_hledat slo¾ku..."
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:439
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt"
 
-#: src/mainwindow.c:522
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:440
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Strom slo¾ek "
+
+#: src/mainwindow.c:442
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Ná_hled na zprávu"
+
+#: src/mainwindow.c:444
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta"
 
-#: src/mainwindow.c:524
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/Ikony _a text"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/Ikony _a text"
 
-#: src/mainwindow.c:526
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Ikony"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Ikony"
 
-#: src/mainwindow.c:528
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Text"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Text"
 
-#: src/mainwindow.c:530
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:452
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Ikony"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Nic"
 
-#: src/mainwindow.c:532
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/Z_obrazit/_Informaèní panel "
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Stavová _li¹ta"
 
-#: src/mainwindow.c:535
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate _Folder Tree"
+#: src/mainwindow.c:457
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
 msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
 
-#: src/mainwindow.c:536
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Separate _Message View"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostané pro_hlédnutí zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:537
-msgid "/_View/E_xpand Summary View"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:538
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Ex_pand Message View"
-msgstr "/Z_obrazit/_Zobrazit zprávu"
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_View/Separate m_essage view"
+msgstr "/Z_obrazit/Samostatné pro_hlédnutí zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:540
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it"
 
-#: src/mainwindow.c:541
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:461
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _èísla"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle èí_sla"
 
-#: src/mainwindow.c:542
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _velikosti "
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _velikosti"
 
-#: src/mainwindow.c:543
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _data "
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _data"
 
-#: src/mainwindow.c:544
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:464
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _od koho"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _od koho"
 
-#: src/mainwindow.c:545
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:465
+msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle odesí_latele"
+
+#: src/mainwindow.c:466
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle pø_edmìtu"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pø_edmìtu"
 
-#: src/mainwindow.c:546
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _barevné znaèky"
 
-#: src/mainwindow.c:548
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:469
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/Z_obrazit/_Informaèní panel "
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle o_znaèení"
 
-#: src/mainwindow.c:549
-#, fuzzy
-msgid "/_View/_Sort/by _unread"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Ikony"
+#: src/mainwindow.c:470
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _stavu"
 
-#: src/mainwindow.c:550
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/_Zpráva/Pøepo¹li jako pøílohu"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pøipo_jených souborù"
 
-#: src/mainwindow.c:552
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:473
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle ohodnocení"
+
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle zámku"
+
+#: src/mainwindow.c:475
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Netøídit"
+
+#: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/---"
 
-#: src/mainwindow.c:553
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:477
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Vzestupnì"
+
+#: src/mainwindow.c:478
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Sestupnì"
+
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
 
-#: src/mainwindow.c:555
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:482
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/Z_obrazit/_Zobrazit zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit _vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:556
+#: src/mainwindow.c:483
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit v¹e_chna vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:484
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/_Sbalit v¹echna vlákna"
 
-#: src/mainwindow.c:558
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostané pro_hlédnutí zprávy"
+msgstr "/Z_obrazit/Skrýt pøeè_tené zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:559
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Set display _item..."
-msgstr "/_Pøehled/Nastavit polo¾ku z_obrazení"
+#: src/mainwindow.c:486
+msgid "/_View/Set displayed _items..."
+msgstr "/Z_obrazit/Nastavit zobrazené po_lo¾ky..."
 
-#: src/mainwindow.c:562
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít"
 
-#: src/mainwindow.c:563
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:490
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Pøehled/Pø_edchozí zpráva"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pø_edchozí zpráva"
 
-#: src/mainwindow.c:564
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Pøehled/_Dal¹í zpráva"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Dal¹í zpráva"
 
-#: src/mainwindow.c:565 src/mainwindow.c:570 src/mainwindow.c:575
-#: src/mainwindow.c:580
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/---"
 
-#: src/mainwindow.c:566
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:493
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí nepøeètená zp_ráva"
 
-#: src/mainwindow.c:568
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Pøehled/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
 
-#: src/mainwindow.c:571
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:498
+msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Pøedchozí nová zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:499
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í n_ová zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:501
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostané pro_hlédnutí zprávy"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøed_chozí oznaèená zpráva"
 
-#: src/mainwindow.c:573
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:503
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í oz_naèená zpráva"
 
-#: src/mainwindow.c:576
+#: src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí _zpráva s návì¹tím"
 
-#: src/mainwindow.c:578
+#: src/mainwindow.c:508
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Da_l¹í zpráva s návì¹tím"
 
-#: src/mainwindow.c:581
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:511
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Pøehled/_Jít do jiné slo¾eky"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Do _jiné slo¾ky"
 
-#: src/mainwindow.c:585 src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
 msgid "/_View/_Code set/---"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
 
-#: src/mainwindow.c:589
+#: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
 msgid "/_View/_Code set"
-msgstr ""
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada"
 
-#: src/mainwindow.c:590
+#: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
 
-#: src/mainwindow.c:593
+#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:603
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støedoevropská (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støední Evropa (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:610
+#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Baltská (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:612
+#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:615
+#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Øecká (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:618
+#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:623
+#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:625
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:629
+#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:632
+#: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:637
+#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodu¹ená èínská (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:643
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:652
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:655
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:657
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:665 src/summaryview.c:438
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/Otevøít v novém _oknì"
+msgstr "/Z_obrazit/Otevøít v _novém oknì"
 
-#: src/mainwindow.c:666
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/Z_obrazit/_Zobrazit zprávu"
+msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:667
-#, fuzzy
-msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
+#: src/mainwindow.c:597
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
 
-#: src/mainwindow.c:669
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/Z_obrazit/_Informaèní panel "
+msgstr "/Z_obrazit/_Aktualizace souhrnu"
 
-#: src/mainwindow.c:672
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:602
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøíjem nové po¹ty "
+msgstr "/_Zpráva/_Pøíjem nové po¹ty"
 
-#: src/mainwindow.c:673
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech kont"
+msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech úètù"
 
-#: src/mainwindow.c:675
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:605
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
+msgstr "/_Zpráva/Pøeru¹it pøí_jem zpráv"
 
-#: src/mainwindow.c:677
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:607
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozdr¾ené zprávy"
+msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozd_r¾ené zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:679
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:609
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu "
+msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:680
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:610
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu "
+msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
 msgid "/_Message/_Reply"
 msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
 
-#: src/mainwindow.c:682
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Repl_y to sender"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
+#: src/mainwindow.c:612
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
 
-#: src/mainwindow.c:683
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
+#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_v¹em"
 
-#: src/mainwindow.c:684
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt _v¹em"
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_odesílateli"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/do _diskusního listu"
+
+#: src/mainwindow.c:617
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt a postoupit komu"
+
+#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
 msgid "/_Message/_Forward"
 msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
 
-#: src/mainwindow.c:686
-#, fuzzy
-msgid "/_Message/Bounce"
-msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
+#: src/mainwindow.c:620
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
 
-#: src/mainwindow.c:688
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
+msgstr "/_Zpráva/Znov_u editovat"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:624
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Zpráva/_Pøesunout..."
+msgstr "/_Zpráva/Pøe_sunout..."
 
-#: src/mainwindow.c:691
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
 
-#: src/mainwindow.c:692
+#: src/mainwindow.c:626
 msgid "/_Message/_Delete"
 msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
 
-#: src/mainwindow.c:694
+#: src/mainwindow.c:627
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_Zpráva/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
+
+#: src/mainwindow.c:629
 msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Oznaèit"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Oznaèit"
 
-#: src/mainwindow.c:696
+#: src/mainwindow.c:631
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Zru¹it oznaèení"
 
-#: src/mainwindow.c:697
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/---"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/---"
 
-#: src/mainwindow.c:698
+#: src/mainwindow.c:633
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit jako nepø_eètené"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _nepøeètené"
 
-#: src/mainwindow.c:699
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:634
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit jako nepø_eètené"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _pøeètenou"
 
-#: src/mainwindow.c:701
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:636
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit jako nepø_eètené"
-
-#: src/mainwindow.c:704
-msgid "/_Tools/_Selective download..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit _v¹echny jako pøeètené"
 
-#: src/mainwindow.c:706
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:639
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
+msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres..."
 
-#: src/mainwindow.c:707
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
+msgstr "/_Nástroje/Pøidat odesílatele do a_dresáøe"
 
-#: src/mainwindow.c:709
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:642
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze s_lo¾ky..."
 
-#: src/mainwindow.c:712
+#: src/mainwindow.c:645
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze _zpráv..."
 
-#: src/mainwindow.c:715
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/_Pøehled/_Filtr zpráv "
+msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
 
-#: src/mainwindow.c:716
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Soubor/Znovu naèíst slo¾ky"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/_Automaticky"
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Od"
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Komu"
 
-#: src/mainwindow.c:723
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Pøedmìtu"
 
-#: src/mainwindow.c:728
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:661
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:664
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/S_pustit"
+msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
 
-#: src/mainwindow.c:730
-#, fuzzy
-msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Pøehled/_Smazat duplikované zprávy"
+#: src/mainwindow.c:667
+msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
+msgstr "/_Soubor/_SSL certifikáty..."
 
-#: src/mainwindow.c:733
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Nástroje/Okno záznamù "
+msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamù "
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:673
 msgid "/_Configuration"
-msgstr "/_Nastavení"
-
-#: src/mainwindow.c:736
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Nastavení/_Hlavní nastavení..."
-
-#: src/mainwindow.c:738
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:740
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
-
-#: src/mainwindow.c:742
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
-
-#: src/mainwindow.c:744
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Template..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
-
-#: src/mainwindow.c:745
-#, fuzzy
-msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
+msgstr "/Nastav_ení"
 
-#: src/mainwindow.c:746
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/_Nastavení/---"
+#: src/mainwindow.c:674
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/Nastav_ení/_Zmìna aktuálního úètu"
 
-#: src/mainwindow.c:747
-#, fuzzy
+#: src/mainwindow.c:676
 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Nastavení/_Nastavení úètu..."
+msgstr "/Nastav_ení/Nas_tavení aktuálního úètu..."
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:678
 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Nastavení/Vytvoøit _nové konto..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zalo¾it _nový úèet..."
 
-#: src/mainwindow.c:751
+#: src/mainwindow.c:680
 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
-
-#: src/mainwindow.c:753
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Nastavení/_Zmìna aktuálního konta"
+msgstr "/Nastav_ení/Ú_pravy úètù..."
 
-#: src/mainwindow.c:757
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál"
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/Nastav_ení/---"
 
-#: src/mainwindow.c:758
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Spoleèná nastavení..."
 
-#: src/mainwindow.c:759
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_German"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Japonsky"
+#: src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Ohodnocení..."
 
-#: src/mainwindow.c:760
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Filtrování..."
 
-#: src/mainwindow.c:761
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_Manual/_French"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/Nastav_ení/©a_blony..."
 
-#: src/mainwindow.c:762
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Japonsky"
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Akce..."
 
-#: src/mainwindow.c:763
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ"
-msgstr "/_Nápovìda/_O aplikaci"
+#: src/mainwindow.c:691
+msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Dal¹í nastavení..."
 
-#: src/mainwindow.c:764
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_English"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Configuration/Plugins..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zasuvné moduly..."
 
-#: src/mainwindow.c:765
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_German"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál"
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Help/_Manual (Local)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (lokální)"
 
-#: src/mainwindow.c:766
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (domovská stránka Sylpheed)"
 
-#: src/mainwindow.c:767
-msgid "/_Help/_FAQ/_French"
-msgstr ""
+#: src/mainwindow.c:698
+msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (lokální)"
 
-#: src/mainwindow.c:768
-#, fuzzy
-msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
-msgstr "/_Nápovìda/_O aplikaci"
+#: src/mainwindow.c:699
+msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (domovská stránka Sylpheed)"
 
-#: src/mainwindow.c:769
+#: src/mainwindow.c:701
 msgid "/_Help/---"
 msgstr "/Nápo_vìda/---"
 
-#: src/mainwindow.c:774
-#, fuzzy
-msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/_Odpovìdìt "
+#: src/mainwindow.c:820
+msgid "Go offline"
+msgstr "Pracovat offline"
 
-#: src/mainwindow.c:775
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply without quote"
-msgstr "/_Odpovìdìt "
+#: src/mainwindow.c:824
+msgid "Go online"
+msgstr "Pracovat online"
 
-#: src/mainwindow.c:779
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to all with _quote"
-msgstr "/_Odpovìdìt "
+#: src/mainwindow.c:840
+msgid "Select account"
+msgstr "Vybrat úèet"
 
-#: src/mainwindow.c:780
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/_Odpovìdìt "
-
-#: src/mainwindow.c:784
-#, fuzzy
-msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/Odpovìdìt _v¹em"
-
-#: src/mainwindow.c:785
-#, fuzzy
-msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/Odpovìdìt _v¹em"
-
-#: src/mainwindow.c:789
-msgid "/_Forward message (inline style)"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:790
-#, fuzzy
-msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/Pøeposlat jako pøílohu"
-
-#: src/mainwindow.c:831
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavní okno...\n"
-
-#: src/mainwindow.c:1017
-#, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "Hlavní okno: barevné rozvr¾ení %d bylo neúspì¹né\n"
-
-#: src/mainwindow.c:1251 src/mainwindow.c:1268 src/prefs_folder_item.c:425
+#: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
 msgid "Untitled"
 msgstr "Neoznaèený"
 
-#: src/mainwindow.c:1269 src/selective_download.c:420
+#: src/mainwindow.c:1183
 msgid "none"
 msgstr "¾ádný"
 
-#: src/mainwindow.c:1290
-#, c-format
-msgid "Changing window separation type from %d to %d\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:1370
-#, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "pozice okna: x = %d, y = %d\n"
-
-#: src/mainwindow.c:1388
+#: src/mainwindow.c:1361
 msgid "Empty trash"
-msgstr ""
+msgstr "Vyprázdnit ko¹"
 
-#: src/mainwindow.c:1389
+#: src/mainwindow.c:1362
 msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr ""
+msgstr "Vyprázdnit v¹echny zprávy v ko¹i?"
 
-#: src/mainwindow.c:1415
+#: src/mainwindow.c:1380
 msgid "Add mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1416
+#: src/mainwindow.c:1381
 msgid ""
 "Input the location of mailbox.\n"
 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
 "scanned automatically."
 msgstr ""
+"Zadejte umístìní pro mailbox.\n"
+"Pokud je zadán existující, bude automaticky\n"
+"prohledán."
 
-#: src/mainwindow.c:1422 src/mainwindow.c:1460
+#: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
 #, c-format
 msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Mailbox '%s' ji¾ existuje."
 
-#: src/mainwindow.c:1427 src/setup.c:57
+#: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
 msgid "Mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "Mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1433 src/setup.c:63
+#: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
 msgid ""
 "Creation of the mailbox failed.\n"
 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
 "there."
 msgstr ""
+"Vytváøení mailboxu se nezdaøilo.\n"
+"Mù¾e to být tím, ¾e mailbox ji¾ existuje, nebo nemáte dostateèná práva\n"
+"pro zápis."
 
-#: src/mainwindow.c:1453
+#: src/mainwindow.c:1417
 msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "Pøidat mbox mailbox"
 
-#: src/mainwindow.c:1454
+#: src/mainwindow.c:1418
 msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte umístìní mailboxu."
 
-#: src/mainwindow.c:1475
+#: src/mainwindow.c:1434
 msgid "Creation of the mailbox failed."
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:1775
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoøení mailboxu selhalo."
 
-#: src/mainwindow.c:1781
+#: src/mainwindow.c:1748
 msgid "Sylpheed - Folder View"
-msgstr ""
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení slo¾ky"
 
-#: src/mainwindow.c:1797 src/messageview.c:120
+#: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
 msgid "Sylpheed - Message View"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2003
-msgid "Get"
-msgstr "Stahnout"
-
-#: src/mainwindow.c:2004
-#, fuzzy
-msgid "Get new mail from current account"
-msgstr "Pøeèíst novou po¹tu ze v¹ech úètù"
-
-#: src/mainwindow.c:2009
-msgid "Get all"
-msgstr "Stahnout"
-
-#: src/mainwindow.c:2010
-#, fuzzy
-msgid "Get new mail from all accounts"
-msgstr "Pøeèíst novou po¹tu ze v¹ech úètù"
-
-#: src/mainwindow.c:2021
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "Poslat pozdr¾ené zprávy"
-
-#: src/mainwindow.c:2030
-msgid "Email"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2031
-#, fuzzy
-msgid "Compose an email message"
-msgstr "Napsat novou zprávu"
-
-#: src/mainwindow.c:2040 src/prefs_common.c:1180
-msgid "News"
-msgstr "Nová"
-
-#: src/mainwindow.c:2041
-#, fuzzy
-msgid "Compose a news message"
-msgstr "Napsat novou zprávu"
-
-#: src/mainwindow.c:2053
-msgid "Reply"
-msgstr "Odpovìdìt"
-
-#: src/mainwindow.c:2054
-msgid "Reply to the message - Right button: more options"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2064
-msgid "All"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2065
-msgid "Reply to all - Right button: more options"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2074
-#, fuzzy
-msgid "Sender"
-msgstr "Odeslat"
-
-#: src/mainwindow.c:2075
-msgid "Reply to sender - Right button: more options"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2084 src/prefs_filtering.c:230
-msgid "Forward"
-msgstr "Pøeposlat"
-
-#: src/mainwindow.c:2085
-msgid "Forward the message - Right button: more options"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2096
-msgid "Delete the message"
-msgstr "Smazat zprávu"
-
-#: src/mainwindow.c:2104 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:474
-#: src/prefs_matcher.c:157
-msgid "Execute"
-msgstr "Provést"
-
-#: src/mainwindow.c:2105
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "Provést oznaèený proces "
-
-#: src/mainwindow.c:2114
-msgid "Next unread message"
-msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení zprávy"
 
 #: src/mainwindow.c:2125
-msgid "Prefs"
-msgstr "Nastavení"
-
-#: src/mainwindow.c:2126
-#, fuzzy
-msgid "Common preferences"
-msgstr "Hlavní nastavení"
-
-#: src/mainwindow.c:2133 src/prefs_filtering.c:429 src/progressdialog.c:52
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
-
-#: src/mainwindow.c:2134
-msgid "Account setting"
-msgstr "Nastavení konta"
-
-#: src/mainwindow.c:2560
 msgid "Exit"
 msgstr "Ukonèení programu"
 
-#: src/mainwindow.c:2560
+#: src/mainwindow.c:2125
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
 
-#: src/mainwindow.c:2945
-#, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "Vnucená znaková sada: %s\n"
-
-#: src/matcher.c:308
-#, c-format
-msgid "Command exit code: %i\n"
-msgstr ""
-
-#: src/matcher.c:965
-#, fuzzy
-msgid "filename is not set"
-msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
-
-#: src/matcher.c:994 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1008 src/matcher.c:1015
-#: src/matcher.c:1022 src/matcher.c:1029 src/matcher.c:1036 src/matcher.c:1043
-#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
-#: src/prefs_filter.c:868
+#: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
+#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
 msgid "(none)"
 msgstr "(¾ádný)"
 
-#: src/matcher.c:1178
-#, fuzzy
-msgid "Writing matcher configuration...\n"
-msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
-
-#: src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1195 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:533 src/prefs_account.c:547
-#: src/prefs_actions.c:489 src/prefs_actions.c:508
-#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
-#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:799
-#: src/procmime.c:814
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "Selhání zápisu konfigurace do souboru\n"
-
-#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:200
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "Nemohu zapisovat do doèasného souboru\n"
-
-#: src/mbox.c:70
-#, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
-
-#: src/mbox.c:80
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
-
-#: src/mbox.c:87
-#, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "Neplatný formát po¹tovní schránky: %s\n"
-
-#: src/mbox.c:94
-#, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
-
-#: src/mbox.c:113
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "Nemohu otevøít doèasný soubor\n"
-
-#: src/mbox.c:165
-#, c-format
-msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox.c:249
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "%d zpráv nalezeno.\n"
-
-#: src/mbox.c:266 src/mbox_folder.c:158
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit uzamèený soubor %s\n"
-
-#: src/mbox.c:267 src/mbox_folder.c:159
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox.c:279 src/mbox_folder.c:171
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
-
-#: src/mbox.c:285 src/mbox_folder.c:177
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "po¹tovní schránka je vlastnìna jiným procesem, èekejte...\n"
-
-#: src/mbox.c:314
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
-
-#: src/mbox.c:321 src/mbox.c:368
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "Neplatný typ zámku\n"
-
-#: src/mbox.c:354
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
-
-#: src/mbox.c:385
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "nemù¾u smazat mailbox.\n"
-
-#: src/mbox.c:406
-#, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox_folder.c:255
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not lock read file %s\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit uzamèený soubor %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:274
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not lock write file %s\n"
-msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:833
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read mbox - %s\n"
-msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:864
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read mbox from file - %s\n"
-msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1414
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unvalid file - %s.\n"
-msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1426
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid file - %s.\n"
-msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1444 src/mbox_folder.c:1819 src/utils.c:1881
-#: src/utils.c:1958
-#, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹ný zápis do %s.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1767 src/mh.c:750
-#, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "Poslední poèet v adresáøi %s = %d\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1960
-#, c-format
-msgid "no modification - %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox_folder.c:1964
-#, c-format
-msgid "save modification - %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox_folder.c:1997 src/mbox_folder.c:2093
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't rename %s to %s\n"
-msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2114
-#, c-format
-msgid "%i messages written - %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox_folder.c:2054
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no deleted messages - %s\n"
-msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2058
-#, fuzzy, c-format
-msgid "purge deleted messages - %s\n"
-msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2236
-#, fuzzy
-msgid "Cannot rename folder item"
-msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
-
-#: src/menu.c:100
-#, c-format
-msgid "unknown menu entry %s\n"
-msgstr ""
-
 #: src/message_search.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Find in current message"
-msgstr "Poslat zprávu"
+msgstr "Hledat v aktuální zprávì"
 
 #: src/message_search.c:106
 msgid "Find text:"
-msgstr ""
+msgstr "Najít text:"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:180
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Rozli¹ovat malá a velká písmena"
 
-#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:186
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
 msgid "Backward search"
 msgstr "Hledat nazpìt"
 
-#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:198
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
 msgid "Search"
-msgstr "Vyhladat"
+msgstr "Vyhledat"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:299
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
 msgid "Search failed"
 msgstr "Neúspì¹né hledání"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:300
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
 msgid "Search string not found."
-msgstr "Hladaný øetìzec nebyl nalezen."
+msgstr "Hledaný øetìzec nebyl nalezen."
 
 #: src/message_search.c:191
-#, fuzzy
 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
-msgstr "Zaèátek seznamu dosáhnut, pokraèovat od konce?"
+msgstr "Dosa¾en zaèátek zprávy, pokraèovat od konce?"
 
 #: src/message_search.c:194
-#, fuzzy
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
-msgstr "Konec seznamu dosáhnut, pokraèovat od zaèátku ?"
+msgstr "Dosa¾en konec zprávy, pokraèovat od zaèátku?"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:309
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
 msgid "Search finished"
 msgstr "Hledání ukonèeno"
 
-#: src/messageview.c:72
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "Vyvolávám zobrazení zprávy...\n"
+#: src/messageview.c:240
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show all _header"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
+
+#: src/messageview.c:243
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
 
-#: src/messageview.c:266 src/procmsg.c:443
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "nelze otevøít oznaèený soubor\n"
+#: src/messageview.c:255
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
 
-#: src/messageview.c:351
+#: src/messageview.c:257
 #, fuzzy
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
+
+#: src/messageview.c:561
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<Nenelazena návratová adresa>"
+
+#: src/messageview.c:569
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
+"does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
+"Adresa pro oznámení o doruèení neodpovídá návratové adrese:\n"
+"Adresa pro oznámìní: %s\n"
+"Návratová adresa: %s\n"
+"Je doporuèeno neodesílat potvrzení o doruèení."
+
+#: src/messageview.c:577
+msgid "+Don't Send"
+msgstr "+Neodesílat"
+
+#: src/messageview.c:586
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"Receipt notification cancelled."
+msgstr ""
+"Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o doruèení, ale podle záhlaví\n"
+"Komu: a Kopie: nejste oficiálním adresátem.\n"
+"Odeslání potvrzení bylo zru¹eno."
+
+#: src/messageview.c:654
 msgid ""
 "Error occurred while sending the notification.\n"
 "Put this notification into queue folder?"
 msgstr ""
-"Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
-"Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
+"Pøi posílání oznámení nastala chyba.\n"
+"Chcete oznámení zaøadit do výstupní fronty?"
 
-#: src/messageview.c:357
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:660
 msgid "Can't queue the notification."
-msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
+msgstr "Oznámení nelze zaøadit."
 
-#: src/messageview.c:360
-#, fuzzy
+#: src/messageview.c:663
 msgid "Error occurred while sending the notification."
-msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+msgstr "Pøi posílání oznámení nastala chyba."
 
-#: src/messageview.c:411
-msgid "Return Receipt"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:818
+msgid "Message already removed from folder."
+msgstr "Zpráva ji¾ byla ze slo¾ky odstranìna"
 
-#: src/messageview.c:411
-msgid "Send return receipt ?"
-msgstr ""
+#: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
+#: src/summaryview.c:3444
+msgid "Save as"
+msgstr "Ulo¾it jako"
+
+#: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
+#: src/summaryview.c:3449
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Pøepsat"
 
-#: src/messageview.c:415
+#: src/messageview.c:983
 #, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending notification."
-msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
 
-#: src/mh.c:242
+#: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
+#: src/summaryview.c:3478
 #, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
+msgid "Can't save the file `%s'."
+msgstr "Nemohu ulo¾it soubor '%s'."
+
+#: src/messageview.c:1056
+#, fuzzy
+msgid "This message asks for a return receipt"
+msgstr "Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o duruèení."
+
+#: src/messageview.c:1057
+msgid "Send receipt"
+msgstr "Odeslat potvrzení"
 
-#: src/mh.c:318 src/mh.c:367 src/mh.c:403 src/mh.c:518 src/mh.c:608
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor.\n"
+#: src/messageview.c:1110
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "Oznámení o duruèení"
 
-#: src/mh.c:967
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\tHledám zprávy mimo mezipamìt... "
+#: src/messageview.c:1111
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
+"notification:"
+msgstr ""
+"Tato zpráva byla doruèena do více va¹ich úètù.\n"
+"Vyberte si prosím úèet, ze kterého bude odesláno potvrzení o doruèení:"
+
+#: src/messageview.c:1115
+msgid "Send Notification"
+msgstr "Odeslání oznámení"
+
+#: src/messageview.c:1115
+msgid "+Cancel"
+msgstr "+Zru¹it"
 
-#: src/mh.c:1022
+#: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
+#: src/toolbar.c:168
+msgid "Print"
+msgstr "Tisk"
+
+#: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
 #, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "%d zprávy(z) mimo mezipamì» byly nalezeny.\n"
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
 
-#: src/mh.c:1028
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\tTøídím zprávy, které byly mimo mezipamì», v èíselném poøadí... "
+#: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"`%s'"
+msgstr ""
+"Pøíkazová øádka pro tisk je neplatná:\n"
+"'%s'"
 
-#: src/mimeview.c:116
+#: src/mimeview.c:115
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Otevøít"
 
-#: src/mimeview.c:117
+#: src/mimeview.c:116
 msgid "/Open _with..."
-msgstr ""
+msgstr "/Ot_evøít èím..."
 
-#: src/mimeview.c:118
+#: src/mimeview.c:117
 msgid "/_Display as text"
 msgstr "/_Zobrazit jako text"
 
-#: src/mimeview.c:119
-#, fuzzy
-msgid "/_Display image"
-msgstr "/_Zobrazit jako text"
-
-#: src/mimeview.c:120 src/summaryview.c:443
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Ulo¾it jako..."
 
-#: src/mimeview.c:123
-msgid "/_Check signature"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:119
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/Ulo¾it _v¹e..."
 
-#: src/mimeview.c:148
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "Vyvolávám zobrazení MIME...\n"
+#: src/mimeview.c:122
+msgid "/_Check signature"
+msgstr "/Z_kontrolovat podpis"
 
-#: src/mimeview.c:151
+#: src/mimeview.c:153
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Typ"
 
-#: src/mimeview.c:161 src/prefs_common.c:2094
+#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
 msgid "Text"
-msgstr ""
+msgstr "Text"
 
-#: src/mimeview.c:270
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr ""
+#: src/mimeview.c:274
+#, fuzzy
+msgid "Right-click here to verify the signature"
+msgstr "Nelze najít veøejný klíè pro podpis"
 
-#: src/mimeview.c:778 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:862 src/mimeview.c:886
+#: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
+#: src/mimeview.c:1010
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
 
-#: src/mimeview.c:830 src/summaryview.c:3395
-msgid "Save as"
-msgstr "Ulo¾it jako"
-
-#: src/mimeview.c:835 src/summaryview.c:3400
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Pøepsat"
-
-#: src/mimeview.c:836 src/summaryview.c:3401
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Pøepsat existující soubor?"
+#: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:896
-#, fuzzy
+#: src/mimeview.c:1020
 msgid "Open with"
-msgstr "Pøi ukonèení"
+msgstr "Otevøít èím"
 
-#: src/mimeview.c:897
-#, fuzzy, c-format
+#: src/mimeview.c:1021
+#, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
-"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
-"('%s' bude nahrazena se jménem souboru)"
-
-#: src/mimeview.c:953
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "Neplatná pøíkazová øádka prohlí¾eèe MIME: '%s'"
+"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro otevøení souboru:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
 
-#: src/news.c:147
+#: src/news.c:200
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:255
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
-
-#: src/news.c:331
+#: src/news.c:795
 #, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "èlánek %d u¾ byl v mezipamìti.\n"
-
-#: src/news.c:344
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't select group %s\n"
+msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
 
-#: src/news.c:349
+#: src/news.c:800
 #, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "Získávám èlánek %d...\n"
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "neplatný rozsah pøíspìvkù: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:354
+#: src/news.c:821
 #, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "Nemohu èíst èlánek %d\n"
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "vyskytla se chyba bìhem získávání %s.\n"
 
-#: src/news.c:379 src/news.c:693
+#: src/news.c:838
 #, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
-
-#: src/news.c:472
-#, fuzzy
-msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
-
-#: src/news.c:572
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/news.c:596
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "Nemohu obnovit èlánek %d\n"
-
-#: src/news.c:699
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "neplatný rozstah èlánku: %d - %d\n"
-
-#: src/news.c:708
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "®ádný nový èlánek.\n"
-
-#: src/news.c:721
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr ""
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d v %s...\n"
 
-#: src/news.c:724
+#: src/news.c:841 src/news.c:910
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr ""
+msgstr "nelze získat xover\n"
 
-#: src/news.c:730
+#: src/news.c:846 src/news.c:916
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
 
-#: src/news.c:738
+#: src/news.c:852 src/news.c:929
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
 
-#: src/news.c:756 src/news.c:781
-#, fuzzy
+#: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr "nelze zapsat hlavièky\n"
+msgstr "nelze získat xhdr\n"
 
-#: src/news.c:764 src/news.c:789
-#, fuzzy
+#: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
-
-#: src/news.c:921
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny èlánky z mezipamìti... "
-
-#: src/news.c:950
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny èlánky z mezipamìti... "
-
-#: src/nntp.c:57
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xhdr.\n"
 
-#: src/nntp.c:134 src/nntp.c:197
+#: src/news.c:907
 #, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
-
-#: src/nntp.c:157 src/nntp.c:203
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "Chyba protokolu\n"
-
-#: src/nntp.c:253 src/nntp.c:259
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr ""
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d - %d v %s...\n"
 
 #: src/passphrase.c:85
 msgid "Passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Passphrase"
 
 #: src/passphrase.c:253
 msgid "[no user id]"
-msgstr ""
+msgstr "[bez id u¾ivatele]"
 
 #: src/passphrase.c:257
 #, c-format
@@ -4554,3261 +4123,4201 @@ msgid ""
 "  %.*s  \n"
 "(%.*s)\n"
 msgstr ""
+"%s Zadejte prosím passphrase pro:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
 
 #: src/passphrase.c:261
 msgid ""
 "Bad passphrase! Try again...\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"©patná passphrase! Zkuste to znovu...\n"
+"\n"
 
-#: src/pop.c:50
-#, fuzzy, c-format
-msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
-msgstr "Obnovuji zprávu (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-
-#: src/pop.c:104 src/pop.c:134 src/pop.c:186
-#, fuzzy
-msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba v autorizaci\n"
-
-#: src/pop.c:152
+#: src/pop.c:148
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "V pozdravu nebyla nalezena APOP èasová znaèka\n"
 
-#: src/pop.c:158
+#: src/pop.c:155
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba syntaxe pro èasovou znaèku pøi pozdravu\n"
 
-#: src/pop.c:209 src/pop.c:244
+#: src/pop.c:181 src/pop.c:208
 msgid "POP3 protocol error\n"
 msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
 
-#: src/pop.c:552
-#, fuzzy
-msgid "error occurred on DELE\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba v autorizaci\n"
-
-#: src/pop.c:648
+#: src/pop.c:592
 #, c-format
-msgid "next to delete %i\n"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs.c:54
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "Naèítám konfiguraci...\n"
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr "POP3: Vymazávám starou zprávu %d\n"
 
-#: src/prefs.c:74 src/prefs.c:182
+#: src/pop.c:600
 #, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "Nalezený: %s\n"
-
-#: src/prefs.c:88
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "Ukonèené ètení konfigurace.\n"
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "POP3: Pøeskakuji zprávu %d (%d bytù)\n"
 
-#: src/prefs.c:215
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "Konfigurace je ulo¾ena.\n"
+#: src/pop.c:631
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "mailbox je zamknut\n"
 
-#: src/prefs.c:270
-#, c-format
-msgid "no permission - %s\n"
+#: src/pop.c:634
+msgid "session timeout\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:477
-msgid "Apply"
-msgstr "Pou¾ít"
+#: src/pop.c:652
+#, fuzzy
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "Pøíkaz"
 
-#: src/prefs_account.c:581
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "Otevøení okna s nastavením konta...\n"
+#: src/pop.c:656
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
 
-#: src/prefs_account.c:611
+#: src/prefs_account.c:672
 #, c-format
 msgid "Account%d"
-msgstr "Konto%d"
+msgstr "Úèet%d"
 
-#: src/prefs_account.c:630
+#: src/prefs_account.c:691
 msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Nastavení pro nové konto"
+msgstr "Nastavení pro nový úèet"
 
-#: src/prefs_account.c:635
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:696
 msgid "Account preferences"
-msgstr "Hlavní nastavení"
-
-#: src/prefs_account.c:663
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "Vyvolání okna pro nastavení konta...\n"
+msgstr "Nastavení úètu"
 
-#: src/prefs_account.c:683 src/prefs_account.c:1498 src/prefs_common.c:964
-#: src/selective_download.c:501
+#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
 msgid "Receive"
-msgstr "Pøijmout"
+msgstr "Pøíjem"
 
-#: src/prefs_account.c:687 src/prefs_common.c:968
+#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
 msgid "Compose"
 msgstr "Napsat"
 
-#: src/prefs_account.c:690 src/prefs_common.c:981
+#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
 msgid "Privacy"
-msgstr ""
+msgstr "Soukromí"
 
-#: src/prefs_account.c:694
+#: src/prefs_account.c:757
 msgid "SSL"
-msgstr ""
+msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:697
+#: src/prefs_account.c:760
 msgid "Advanced"
-msgstr "Roz¹íøený"
+msgstr "Roz¹íøení"
 
-#: src/prefs_account.c:775
-msgid "Name of this account"
-msgstr "Jméno tohoto konta"
+#: src/prefs_account.c:839
+msgid "Name of account"
+msgstr "Název úètu"
 
-#: src/prefs_account.c:784
+#: src/prefs_account.c:848
 msgid "Set as default"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit jako výchozí"
 
-#: src/prefs_account.c:788
+#: src/prefs_account.c:852
 msgid "Personal information"
 msgstr "Osobní informace"
 
-#: src/prefs_account.c:797
+#: src/prefs_account.c:861
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé jméno"
 
-#: src/prefs_account.c:803
+#: src/prefs_account.c:867
 msgid "Mail address"
 msgstr "Po¹tovní adresa"
 
-#: src/prefs_account.c:809
+#: src/prefs_account.c:873
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizace"
 
-#: src/prefs_account.c:833
+#: src/prefs_account.c:897
 msgid "Server information"
 msgstr "Informace o serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:854
+#: src/prefs_account.c:918
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (normální)"
 
-#: src/prefs_account.c:856
+#: src/prefs_account.c:920
 msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 (APOP auth)"
 
-#: src/prefs_account.c:858 src/prefs_account.c:1709
+#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:860
+#: src/prefs_account.c:924
 msgid "News (NNTP)"
-msgstr ""
+msgstr "News (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:862
+#: src/prefs_account.c:926
 msgid "None (local)"
 msgstr "®ádný (místní)"
 
-#: src/prefs_account.c:882
+#: src/prefs_account.c:946
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Tento server vy¾aduje autentizaci"
 
-#: src/prefs_account.c:926
+#: src/prefs_account.c:953
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Autentizace pøi pøipojení"
+
+#: src/prefs_account.c:998
 msgid "News server"
-msgstr ""
+msgstr "News server"
 
-#: src/prefs_account.c:932
+#: src/prefs_account.c:1004
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Server pro pøíjem"
 
-#: src/prefs_account.c:938
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1010
 msgid "Local mailbox file"
-msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
+msgstr "Lokální mailbox soubor"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:945
+#: src/prefs_account.c:1017
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP server (odesílání)"
+msgstr "SMTP server (odesílání)"
 
-#: src/prefs_account.c:953
+#: src/prefs_account.c:1025
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít místo SMTP serveru pøíkaz pro odeslání"
 
-#: src/prefs_account.c:962
+#: src/prefs_account.c:1034
 msgid "command to send mails"
-msgstr ""
+msgstr "pøíkaz pro odeslání po¹ty"
 
-#. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
-#: src/prefs_account.c:969 src/prefs_account.c:1217
+#: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
 msgid "User ID"
-msgstr "U¾ivatelské èíslo"
+msgstr "U¾ivatelské jméno"
 
-#: src/prefs_account.c:975 src/prefs_account.c:1226
+#: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: src/prefs_account.c:1040
+#: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
 msgid "POP3"
-msgstr ""
+msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1053
-#, fuzzy
-msgid "Remove messages on server when received for "
+#: src/prefs_account.c:1127
+msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich pøijmutí"
 
-#: src/prefs_account.c:1059
-msgid " days"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1138
+msgid "Remove after"
+msgstr "Odstranit po"
 
-#: src/prefs_account.c:1063
-msgid "(Setting to 0 days will delete messages immediately)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1147
+msgid "days"
+msgstr "dnech"
 
-#: src/prefs_account.c:1068
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1164
+msgid "(0 days: remove immediately)"
+msgstr "(0 dnù: odstranit ihned)"
+
+#: src/prefs_account.c:1171
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Pøijmout v¹echny zprávy ze serveru"
 
-#: src/prefs_account.c:1074
+#: src/prefs_account.c:1177
 msgid "Receive size limit"
-msgstr ""
+msgstr "Limit velikosti pro pøíjem"
 
-#: src/prefs_account.c:1088
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Filtr zpráv k pøijímání"
+#: src/prefs_account.c:1184
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
 
-#: src/prefs_account.c:1096
+#: src/prefs_account.c:1196
 msgid "Default inbox"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1119
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1219
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
-msgstr "Pøi vstupu do slo¾ky otevøít první nepøeètenou zprávu"
+msgstr "(Nefiltrované zprávy budou ulo¾eny v této slo¾ce)"
+
+#: src/prefs_account.c:1224
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Maximální poèet pøíspìvkù pro sta¾ení"
+
+#: src/prefs_account.c:1243
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr "(pokud je 0, je to neomezený poèet)"
 
-#: src/prefs_account.c:1126
+#: src/prefs_account.c:1249
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Filtr zpráv pro pøíjem"
+
+#: src/prefs_account.c:1253
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
-msgstr ""
+msgstr "Pøi volbì 'Stáhnout v¹e' zjistit nové zprávy"
 
-#: src/prefs_account.c:1174
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "Pøidat pole s datovou hlavièkou"
+#: src/prefs_account.c:1309
+msgid "Add Date"
+msgstr "Pøidat datum"
 
-#: src/prefs_account.c:1175
+#: src/prefs_account.c:1310
 msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Vytvoøit èíslo zprávy"
+msgstr "Generovat èíslo zprávy"
 
-#: src/prefs_account.c:1182
+#: src/prefs_account.c:1317
 msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definovanou hlavièku"
+msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definované záhlaví"
 
-#: src/prefs_account.c:1184 src/prefs_common.c:2327 src/prefs_common.c:2352
+#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
 msgid " Edit... "
-msgstr "Upravuji..."
+msgstr " Upravit..."
 
-#: src/prefs_account.c:1194
+#: src/prefs_account.c:1329
 msgid "Authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Autentizace"
 
-#: src/prefs_account.c:1202
+#: src/prefs_account.c:1337
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr ""
+msgstr "SMTP autentizace (SMTP AUTH)"
+
+#: src/prefs_account.c:1352
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Metoda autentizace"
+
+#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
 
-#: src/prefs_account.c:1248
+#: src/prefs_account.c:1412
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
+"Pokud necháte tyto polo¾ky prázdné, bude\n"
+"pou¾ito stejné jméno u¾ivatele a heslo."
 
-#: src/prefs_account.c:1257
+#: src/prefs_account.c:1421
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr ""
+msgstr "Autentizace s POP3 pøed posláním"
+
+#: src/prefs_account.c:1436
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "Pøi POP autentizaci vypr¹el èas: "
+
+#: src/prefs_account.c:1445
+msgid "minutes"
+msgstr "minut(y)"
+
+#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
+msgid "Signature"
+msgstr "Podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1500
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1294
-msgid "Signature file"
-msgstr "Podepsaný soubor"
+#: src/prefs_account.c:1505
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Oddìlovaè podpisu"
 
-#: src/prefs_account.c:1302
+#: src/prefs_account.c:1527
 #, fuzzy
+msgid "Command output"
+msgstr "Pøíkaz"
+
+#: src/prefs_account.c:1545
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
 
-#. to
-#: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:47
+#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:1324
+#: src/prefs_account.c:1567
 msgid "Bcc"
 msgstr "Slepá kopie"
 
-#: src/prefs_account.c:1337
+#: src/prefs_account.c:1580
 msgid "Reply-To"
-msgstr "Odpovìdìt na"
-
-#: src/prefs_account.c:1383
-msgid "Default Actions"
-msgstr ""
+msgstr "Odpovìdìt komu"
 
-#: src/prefs_account.c:1391
+#: src/prefs_account.c:1635
 msgid "Encrypt message by default"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1394
-msgid "Plain ASCII-armored"
-msgstr ""
+msgstr "V¾dy za¹ifrovat zprávu"
 
-#: src/prefs_account.c:1399
+#: src/prefs_account.c:1637
 msgid "Sign message by default"
-msgstr ""
+msgstr "V¾dy pøidat podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1401
+#: src/prefs_account.c:1639
+msgid "Default mode"
+msgstr "Výchozí re¾im"
+
+#: src/prefs_account.c:1647
+msgid "Use PGP/MIME"
+msgstr "Pou¾ít PGP/MIME"
+
+#: src/prefs_account.c:1656
+msgid "Use Inline"
+msgstr "Pou¾ít Inline"
+
+#: src/prefs_account.c:1666
 msgid "Sign key"
-msgstr ""
+msgstr "Klíè pro podpis"
 
-#: src/prefs_account.c:1409
+#: src/prefs_account.c:1674
 msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít výchozí GnuPG klíè"
 
-#: src/prefs_account.c:1418
+#: src/prefs_account.c:1683
 msgid "Select key by your email address"
-msgstr ""
+msgstr "Vybrat klíè podle email adresy"
 
-#: src/prefs_account.c:1427
+#: src/prefs_account.c:1692
 msgid "Specify key manually"
-msgstr ""
+msgstr "Zadat klíè ruènì"
 
-#: src/prefs_account.c:1443
+#: src/prefs_account.c:1708
 msgid "User or key ID:"
-msgstr ""
+msgstr "U¾ivatel nebo ID klíèe:"
 
-#: src/prefs_account.c:1468
-msgid "Warning - Privacy/Plain ASCII-armored"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1469
-msgid ""
-"Its not recommend to use the old style plain ASCII-\n"
-"armored mode for encrypted messages. It doesn't comply\n"
-"with the RFC 3156 - MIME security with OpenPGP."
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "Nepou¾ívat SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1506
+#: src/prefs_account.c:1800
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít SSL pro POP3 spojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Pou¾ít pøíkaz STARTTLS pro spu¹tìní SSL relace"
 
-#: src/prefs_account.c:1508
+#: src/prefs_account.c:1817
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít SSL pro IMAP4 spojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1823
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1510
+#: src/prefs_account.c:1838
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít SSL pro NNTP pøipojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1512
+#: src/prefs_account.c:1840
 msgid "Send (SMTP)"
-msgstr ""
+msgstr "Odesílání (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1520
-msgid "Don't use SSL"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1848
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr "Nepou¾ítvat SSL (pokud je to ale nutné, pou¾ít STARTTLS)"
 
-#: src/prefs_account.c:1529
+#: src/prefs_account.c:1851
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾ít SSL pro SMTP pøipojení"
 
-#: src/prefs_account.c:1538
-msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_account.c:1655
+#: src/prefs_account.c:1975
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Urèete SMTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:1661
+#: src/prefs_account.c:1981
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Urèete POP3 port"
 
-#: src/prefs_account.c:1667
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1987
 msgid "Specify IMAP4 port"
-msgstr "Urèete SMTP port"
+msgstr "Urèete IMAP4 port"
 
-#: src/prefs_account.c:1673
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:1993
 msgid "Specify NNTP port"
-msgstr "Urèete SMTP port"
+msgstr "Urèete NNTP port"
 
-#: src/prefs_account.c:1678
+#: src/prefs_account.c:1998
 msgid "Specify domain name"
-msgstr "Urèete jméno domény"
+msgstr "Urèete název domény"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
-msgid "Tunnel command to open connection"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:2008
+#, fuzzy
+msgid "Use command to communicate with server"
+msgstr "Pou¾ít místo SMTP serveru pøíkaz pro odeslání"
 
-#: src/prefs_account.c:1696
+#: src/prefs_account.c:2016
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
+msgstr "Oznaèit vícenásobnì poslané zprávy jako pøeètené a obarvit je:"
 
-#: src/prefs_account.c:1720
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2030
 msgid "IMAP server directory"
-msgstr "IMAP4 server nebyl zadáno."
+msgstr "adresáø pro IMAP server"
 
-#: src/prefs_account.c:1774
-#, fuzzy
-msgid "Put sent messages to"
-msgstr "Ulo¾it poslanou zprávu do Odeslaná po¹ta"
+#: src/prefs_account.c:2084
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Ukládat odeslané zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:1776
-#, fuzzy
-msgid "Put draft messages to"
-msgstr "Nemohu vlo¾it zprávu do %s\n"
+#: src/prefs_account.c:2086
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Ukládat koncepty do"
 
-#: src/prefs_account.c:1778
-#, fuzzy
-msgid "Put deleted messages to"
-msgstr "Smazat zprávu"
+#: src/prefs_account.c:2088
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
 
-#: src/prefs_account.c:1842
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2152
 msgid "Account name is not entered."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+msgstr "Nebylo zadáno jméno úètu."
 
-#: src/prefs_account.c:1846
+#: src/prefs_account.c:2156
 msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+msgstr "Nebyla zadána po¹tovní adresa."
 
-#: src/prefs_account.c:1851
+#: src/prefs_account.c:2161
 msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP server nebyl zadáno."
+msgstr "Nebyl zadán SMTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:1856
+#: src/prefs_account.c:2166
 msgid "User ID is not entered."
-msgstr "U¾ivatelsé èíslo nabylo zadáno."
+msgstr "Nebylo zadáno u¾ivatelské èíslo."
 
-#: src/prefs_account.c:1861
+#: src/prefs_account.c:2171
 msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3 server nebyl zadáno."
+msgstr "Nebyl zadán POP3 server."
 
-#: src/prefs_account.c:1866
+#: src/prefs_account.c:2176
 msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4 server nebyl zadáno."
+msgstr "Nebyl zadán IMAP4 server."
 
-#: src/prefs_account.c:1871
+#: src/prefs_account.c:2181
 msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP server nebyl zadáno."
+msgstr "Nebyl zadán NNTP server."
 
-#: src/prefs_account.c:1877
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2187
 msgid "local mailbox filename is not entered."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+msgstr "Nebyl zadán název lokálního mailbox souboru."
 
-#: src/prefs_account.c:1883
-#, fuzzy
+#: src/prefs_account.c:2193
 msgid "mail command is not entered."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+msgstr "Nebyl zadán pøíkaz pro odeslání."
+
+#: src/prefs_account.c:2277
+msgid ""
+"Its not recommended to use the old style Inline\n"
+"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
+"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
+msgstr ""
+"Není doporuèeno pou¾ívat Inline zpùsob ¹ifrování zpráv\n"
+"pøi GnuPG ¹ifrování. Nevyhovuje toti¾ specifikaci\n"
+"RFC 3156 - MIME Security s OpenPGP."
 
-#: src/prefs_common.c:943
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno hlavního nastavení...\n"
+#: src/prefs_actions.c:167
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Nastavení akcí"
 
-#: src/prefs_common.c:947
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Hlavní nastavení"
+#: src/prefs_actions.c:189
+msgid "Menu name:"
+msgstr "Název nabídky:"
 
-#: src/prefs_common.c:971
+#: src/prefs_actions.c:198
+msgid "Command line:"
+msgstr "Pøíkazová øádka:"
+
+#: src/prefs_actions.c:227
 #, fuzzy
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "Celá hlavièka"
+msgid " Replace "
+msgstr " Nahradit "
+
+#: src/prefs_actions.c:240
+msgid " Syntax help "
+msgstr "Nápovìda k syntaxi"
+
+#: src/prefs_actions.c:259
+msgid "Current actions"
+msgstr "Aktuální akce"
+
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
+#: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
+msgid "(New)"
+msgstr "(Nový)"
+
+#: src/prefs_actions.c:428
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Není nastaven název nabídky."
+
+#: src/prefs_actions.c:433
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr "V názvu nabídky není povolena dvojteèka ':'."
+
+#: src/prefs_actions.c:443
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr "Název nabídky je pøíli¹ dlouhý."
+
+#: src/prefs_actions.c:452
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Není nastavena pøíkazová øádka."
+
+#: src/prefs_actions.c:457
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr "Název nabídky a pøíkaz jsou pøíli¹ dlouhé."
+
+#: src/prefs_actions.c:462
+#, c-format
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
+msgstr ""
+"Pøíkaz\n"
+"%s\n"
+"má syntaktickou chybu."
 
-#: src/prefs_common.c:974
+#: src/prefs_actions.c:523
+msgid "Delete action"
+msgstr "Smazat akci"
+
+#: src/prefs_actions.c:524
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto akci?"
+
+#: src/prefs_actions.c:638
+msgid "MENU NAME:"
+msgstr "NÁZEV NABÍDKY:"
+
+#: src/prefs_actions.c:639
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Pou¾ijte / v názvu nabídky pro vytvoøení podnabídek."
+
+#: src/prefs_actions.c:641
+msgid "COMMAND LINE:"
+msgstr "PØÍKAZOVÁ ØÁDKA:"
+
+#: src/prefs_actions.c:642
+msgid "Begin with:"
+msgstr "Zaèíná na:"
+
+#: src/prefs_actions.c:643
+#, fuzzy
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání tìla zprávy nebo pro výbìr pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:644
+#, fuzzy
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:645
+#, fuzzy
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného skrytého textu pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:646
+msgid "End with:"
+msgstr "Konèí na:"
+
+#: src/prefs_actions.c:647
+#, fuzzy
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr "pro nahrazení tìla zprávy nebo výbìru výstupem z pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:648
+#, fuzzy
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+msgstr "pro vlo¾ení výstupù pøíkazù bez nahrazení starého textu"
+
+#: src/prefs_actions.c:649
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr "pro spu¹tìní pøíkazu asynchronnì"
+
+#: src/prefs_actions.c:650
+msgid "Use:"
+msgstr "Pou¾ít:"
+
+#: src/prefs_actions.c:651
+#, fuzzy
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr "pro seznam názvù souborù s vybranými zprávami"
+
+#: src/prefs_actions.c:652
+#, fuzzy
+msgid ""
+"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+msgstr "pro seznam názvù souborù s vybranými zprávami"
+
+#: src/prefs_actions.c:653
+#, fuzzy
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
+msgstr "pro vybranou MIME èást zprávy."
+
+#: src/prefs_actions.c:654
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:655
+#, fuzzy
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného skrytého textu pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:656
 #, fuzzy
+msgid "for the text selection"
+msgstr "Výbìr písma"
+
+#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Popis symbolù"
+
+#: src/prefs_common.c:1018
+msgid "Common Preferences"
+msgstr "Spoleèná nastavení"
+
+#: src/prefs_common.c:1042
+msgid "Spell Checker"
+msgstr "Kontrola pravopisu"
+
+#: src/prefs_common.c:1045
 msgid "Quote"
-msgstr "Fronta"
+msgstr "Citování"
 
-#: src/prefs_common.c:976
+#: src/prefs_common.c:1047
 msgid "Display"
-msgstr "Zobrazit"
+msgstr "Zobrazení"
 
-#: src/prefs_common.c:978
+#: src/prefs_common.c:1049
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: src/prefs_common.c:986 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1057 src/select-keys.c:333
 msgid "Other"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: src/prefs_common.c:1036 src/prefs_common.c:1256
+#: src/prefs_common.c:1109 src/prefs_common.c:1334
 msgid "External program"
 msgstr "Externí program"
 
-#: src/prefs_common.c:1045
+#: src/prefs_common.c:1118
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
 
-#: src/prefs_common.c:1052 src/prefs_common.c:1271
+#: src/prefs_common.c:1125 src/prefs_common.c:1349
 msgid "Command"
 msgstr "Pøíkaz"
 
-#: src/prefs_common.c:1066
+#: src/prefs_common.c:1139
 msgid "Local spool"
-msgstr "Místní Spool"
+msgstr "Místní spool"
 
-#: src/prefs_common.c:1077
+#: src/prefs_common.c:1150
 msgid "Incorporate from spool"
-msgstr ""
+msgstr "Zaèlenit ze spoolu"
 
-#: src/prefs_common.c:1079
+#: src/prefs_common.c:1152
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Filtr na zaèlenìní"
 
-#: src/prefs_common.c:1087
+#: src/prefs_common.c:1160
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Spool adresáø"
 
-#: src/prefs_common.c:1105
+#: src/prefs_common.c:1178
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Automatická kontrola nové po¹ty"
 
-#: src/prefs_common.c:1107
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1180
 msgid "every"
-msgstr "Server"
+msgstr "ka¾dých"
 
-#: src/prefs_common.c:1119 src/prefs_common.c:2502
+#: src/prefs_common.c:1192
 msgid "minute(s)"
-msgstr "minuta(y)"
+msgstr "minut(y)"
 
-#: src/prefs_common.c:1128
+#: src/prefs_common.c:1201
 msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Kontrola nové po¹ta pøi spu¹tìní"
+msgstr "Kontrola nové po¹ty pøi spu¹tìní"
 
-#: src/prefs_common.c:1131
-msgid "No error popup on receive error"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1133
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1203
 msgid "Update all local folders after incorporation"
-msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
+msgstr "Po zaèlenìní aktualizovat v¹echny lokální slo¾ky"
+
+#: src/prefs_common.c:1211
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Zobrazit dialog o pøijetí"
+
+#: src/prefs_common.c:1221 src/prefs_common.c:1385 src/prefs_common.c:2754
+msgid "Always"
+msgstr "V¾dy"
 
-#: src/prefs_common.c:1136
+#: src/prefs_common.c:1222
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr "Pouze pokud je okno aktivní"
+
+#: src/prefs_common.c:1224 src/prefs_common.c:1386
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
+
+#: src/prefs_common.c:1232
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Zavøít dialog o pøijetí po dokonèení"
+
+#: src/prefs_common.c:1234
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr ""
+msgstr "Pøi pøíchodu nové zprávy spustit pøíkaz"
 
-#: src/prefs_common.c:1146
+#: src/prefs_common.c:1244
 msgid "after autochecking"
-msgstr ""
+msgstr "po automatické kontrole"
 
-#: src/prefs_common.c:1148
+#: src/prefs_common.c:1246
 msgid "after manual checking"
-msgstr ""
+msgstr "po manuální kontrole"
 
-#: src/prefs_common.c:1162
+#: src/prefs_common.c:1260
 #, c-format
 msgid ""
-"Command  to execute:\n"
+"Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
+"Pøíkaz pro vykonání:\n"
+"(pou¾ijte %d jako poèet nových zpráv)"
 
-#: src/prefs_common.c:1188
-msgid ""
-"Maximum number of articles to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1264
+#: src/prefs_common.c:1342
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Pou¾ít externí program pro posílání"
 
-#: src/prefs_common.c:1290
-#, fuzzy
-msgid "Save sent messages to Sent"
-msgstr "Ulo¾it poslanou zprávu do Odeslaná po¹ta"
+#: src/prefs_common.c:1368
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
+msgstr "Ulo¾it odeslané zprávy do slo¾ky Odeslaná po¹ta"
 
-#: src/prefs_common.c:1292
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1370
 msgid "Queue messages that fail to send"
-msgstr "Fronta zpráv, která byla po¹kozena pøi posílání"
+msgstr "Zprávy, které se nepodaøilo odeslat, zaøadit do fronty"
 
-#: src/prefs_common.c:1294
-msgid "Send return receipt on request"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:1376
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Zobrazit dialog o odesílání"
 
-#: src/prefs_common.c:1300
+#: src/prefs_common.c:1394
 msgid "Outgoing codeset"
 msgstr "Výstupní znaková sada"
 
-#: src/prefs_common.c:1315
+#: src/prefs_common.c:1409
 msgid "Automatic (Recommended)"
-msgstr ""
+msgstr "Automatická (doporuèeno)"
 
-#: src/prefs_common.c:1316
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
 msgstr "7bitový ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1318
+#: src/prefs_common.c:1412
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1320
+#: src/prefs_common.c:1414
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Západní (ISO-8859-1)"
+msgstr "Západní Evropa (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1321
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1415
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Západní (ISO-8859-1)"
+msgstr "Západní Evropa(ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1322
+#: src/prefs_common.c:1416
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
 msgstr "Støedoevropská (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1323
+#: src/prefs_common.c:1417
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
 msgstr "Baltická (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1324
+#: src/prefs_common.c:1418
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
 msgstr "Baltická (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1325
+#: src/prefs_common.c:1419
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
 msgstr "Øecká (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1326
+#: src/prefs_common.c:1420
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
 msgstr "Turecká (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1328
+#: src/prefs_common.c:1422
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
 msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1330
+#: src/prefs_common.c:1424
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1332
+#: src/prefs_common.c:1426
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
 msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1333
+#: src/prefs_common.c:1427
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
 msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1335
+#: src/prefs_common.c:1429
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
 msgstr "Japonská (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1337
+#: src/prefs_common.c:1431
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
 msgstr "Japonská (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1338
+#: src/prefs_common.c:1432
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
 msgstr "Japonská (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1340
+#: src/prefs_common.c:1434
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
 msgstr "Zjednodu¹ená èínská (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1341
+#: src/prefs_common.c:1435
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
 msgstr "Tradièní èínská (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1343
+#: src/prefs_common.c:1437
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
 msgstr "Tradièní èínská (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1344
+#: src/prefs_common.c:1438
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
 msgstr "Èínská (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1346
+#: src/prefs_common.c:1440
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Korejská (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1347
+#: src/prefs_common.c:1441
 msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr ""
+msgstr "Thajská (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1348
+#: src/prefs_common.c:1442
 msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr ""
+msgstr "Thajská (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1357
+#: src/prefs_common.c:1452
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
 msgstr ""
+"Pokud je zvoleno 'Automatická', bude pou¾ita\n"
+"znaková sada podle locale."
 
-#: src/prefs_common.c:1485
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1464
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Kódování pøenosu"
+
+#: src/prefs_common.c:1487
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
+"message body contains non-ASCII characters."
+msgstr ""
+"Urèuje jak v jaké znakové sadì bude zpráva\n"
+"poslána kdy¾ obsahuje ne-ASCII znaky."
+
+#: src/prefs_common.c:1617
 msgid "Select dictionaries location"
-msgstr "Vybrat cílový adresáø "
+msgstr "Výbìr umístìní slovníkù"
 
-#. spell checker defaults
-#: src/prefs_common.c:1548
+#: src/prefs_common.c:1680
 msgid "Global spelling checker settings"
-msgstr ""
+msgstr "Souhrnné nastavení pravopisu"
 
-#: src/prefs_common.c:1555
-msgid "Enable spell checker (EXPERIMENTAL)"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:1687
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
 
-#: src/prefs_common.c:1566
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1698
 msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr "Povolit tématické zobrazení v souhrnu"
+msgstr "Povolit alternativní slovník"
 
-#: src/prefs_common.c:1568
+#: src/prefs_common.c:1700
 msgid ""
-"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
+"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
 msgstr ""
+"Povolením alternativního slovníku dosáhnete zrychlení\n"
+"pøi pøepnutí naposledy pou¾itého slovníku."
 
-#: src/prefs_common.c:1579
+#: src/prefs_common.c:1713
 msgid "Dictionaries path:"
-msgstr ""
+msgstr "Cesta ke slovníkùm:"
 
-#: src/prefs_common.c:1606
+#: src/prefs_common.c:1740
 msgid "Default dictionary:"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí slovník:"
 
-#. Suggestion mode
-#: src/prefs_common.c:1622
+#: src/prefs_common.c:1756
 msgid "Default suggestion mode"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí re¾im návrhù"
 
-#. Color
-#: src/prefs_common.c:1637
+#: src/prefs_common.c:1771
 msgid "Misspelled word color:"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1747
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
-
-#: src/prefs_common.c:1752
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Oddìlovaè podpisu"
+msgstr "Barva ¹patnì napsaných slov:"
 
-#. Account autoselection
-#: src/prefs_common.c:1763
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1853
 msgid "Automatic account selection"
-msgstr "Výbìr písma"
+msgstr "Automatický výbìr úètu"
 
-#: src/prefs_common.c:1771
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1861
 msgid "when replying"
-msgstr "Zaøadit zprávu, kdy¾ odpovídá"
+msgstr "pøi odpovídání"
 
-#: src/prefs_common.c:1773
+#: src/prefs_common.c:1863
 msgid "when forwarding"
-msgstr ""
+msgstr "pøi pøeposílání"
 
-#: src/prefs_common.c:1775
+#: src/prefs_common.c:1865
 msgid "when re-editing"
-msgstr ""
+msgstr "pøi opìtovné editaci"
 
-#: src/prefs_common.c:1782
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1872
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "Tlaèítko s odpovìdí zvolí odpovìï do diskusního listu"
+
+#: src/prefs_common.c:1875
 msgid "Automatically launch the external editor"
-msgstr "Úprava externím editorem"
+msgstr "Automaticky spustit externí editor"
 
-#: src/prefs_common.c:1791 src/prefs_filtering.c:231
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1882 src/prefs_filtering.c:232
 msgid "Forward as attachment"
-msgstr "/Pøeposlat jako pøílohu"
+msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
 
-#: src/prefs_common.c:1794
+#: src/prefs_common.c:1885
 msgid "Block cursor"
-msgstr ""
+msgstr "Blokovat kurzor"
 
-#: src/prefs_common.c:1797
-msgid "Keep the original 'From' header when bouncing"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:1888
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr "Pøi pøesmìrování zachovat pùvodní záhlaví 'Od'"
+
+#: src/prefs_common.c:1896
+msgid "Autosave to Drafts folder every "
+msgstr "Automaticky ulo¾it do slo¾ky s koncepty ka¾dých "
+
+#: src/prefs_common.c:1903 src/prefs_common.c:1948
+msgid "characters"
+msgstr "znakù"
 
-#: src/prefs_common.c:1803
+#: src/prefs_common.c:1911
 msgid "Undo level"
-msgstr ""
+msgstr "Úroveò zpìtných krokù"
 
-#. line-wrapping
-#: src/prefs_common.c:1818
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:1924
 msgid "Message wrapping"
-msgstr "Zpráva"
+msgstr "Zalamování zprávy"
 
-#: src/prefs_common.c:1832
+#: src/prefs_common.c:1936
 msgid "Wrap messages at"
-msgstr ""
+msgstr "Zarovnat zprávu na"
 
-#: src/prefs_common.c:1844
-msgid "characters"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1854
+#: src/prefs_common.c:1956
 msgid "Wrap quotation"
-msgstr ""
+msgstr "Zalomit citaci"
 
-#: src/prefs_common.c:1856
+#: src/prefs_common.c:1958
+msgid "Wrap on input"
+msgstr "Zalomit pøi pøijmutí"
+
+#: src/prefs_common.c:1961
 msgid "Wrap before sending"
-msgstr ""
+msgstr "Zalomit pøed odesláním"
 
-#: src/prefs_common.c:1859
+#: src/prefs_common.c:1964
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
-msgstr ""
+msgstr "Chytré zalamování (EXPERIMENTÁLNÍ)"
 
-#. reply
-#: src/prefs_common.c:1923
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2030
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr "/_Odpovìdìt "
+msgstr "Odpovìï bude v¾dy s citací"
 
-#: src/prefs_common.c:1925
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2032
 msgid "Reply format"
-msgstr "Odpov. v¹em"
+msgstr "Formát odpovìdi"
 
-#: src/prefs_common.c:1940 src/prefs_common.c:1979
+#: src/prefs_common.c:2047 src/prefs_common.c:2086
 msgid "Quotation mark"
-msgstr "Zaøazovací znaèka"
+msgstr "Znaèka pro citaci"
 
-#. forward
-#: src/prefs_common.c:1964
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2071
 msgid "Forward format"
-msgstr "Pøeposlat"
+msgstr "Formát pøeposlání"
 
-#: src/prefs_common.c:2008
+#: src/prefs_common.c:2115
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Popis symbolù "
 
-#. quote chars
-#: src/prefs_common.c:2016
-msgid "Quoting characters"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:2123
+msgid "Quotation characters"
+msgstr "Znaèky pro citaci"
 
-#: src/prefs_common.c:2031
+#: src/prefs_common.c:2138
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr ""
+msgstr "Pova¾ovat tyto znaky za znaky pro citaci: "
 
-#: src/prefs_common.c:2084
+#: src/prefs_common.c:2188
 msgid "Font"
 msgstr "Písmo"
 
-#: src/prefs_common.c:2113
+#: src/prefs_common.c:2217
 msgid "Small"
-msgstr ""
+msgstr "Malé"
 
-#: src/prefs_common.c:2132
+#: src/prefs_common.c:2236
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Normální"
 
-#: src/prefs_common.c:2151
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2255
 msgid "Bold"
-msgstr "Slo¾ka"
+msgstr "Tuèné"
 
-#: src/prefs_common.c:2176
+#: src/prefs_common.c:2280
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "Pøenést jméno hlavièky (jako napøíklad 'Od:', 'Pøedmìt:')"
+msgstr "Pøekládat názvy záhlaví (jako napøíklad 'Od:', 'Pøedmìt:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2179
+#: src/prefs_common.c:2283
 msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit poèet nepøeètených za názvem slo¾ky"
 
-#: src/prefs_common.c:2182
-#, fuzzy
-msgid "Automatically display images"
-msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
-
-#: src/prefs_common.c:2191
-msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:2292
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
+msgstr "Zkrátit názvy diskuzních skupin del¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_common.c:2206
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2307
 msgid "letters"
-msgstr "Smazat"
+msgstr "dopisy(ù)"
 
-#. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:2212
+#: src/prefs_common.c:2313
 msgid "Summary View"
-msgstr ""
+msgstr "Souhrnný pohled"
 
-#: src/prefs_common.c:2221
-msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
-msgstr "Zpbrazit pøíjemce v sloupci `Od', jetli¾e odesílatel je vy sám"
+#: src/prefs_common.c:2322
+msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
+msgstr "Zobrazit pøíjemce ve sloupci 'Od', jestli¾e odesílatel jste vy sám"
 
-#: src/prefs_common.c:2224
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2325
 msgid "Display sender using address book"
-msgstr "/_Zobrazit jako text"
-
-#: src/prefs_common.c:2226
-msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit odesílatele pomocí knihy adres"
 
-#: src/prefs_common.c:2228
-msgid "Expand threads"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:2231
-msgid "Display unread messages with bold font"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:2328
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr "Vlákno z pøedmìtu jako pøídavek ke standardních záhlavím"
 
-#: src/prefs_common.c:2239 src/prefs_common.c:3107 src/prefs_common.c:3145
+#: src/prefs_common.c:2336 src/prefs_common.c:3225 src/prefs_common.c:3263
 msgid "Date format"
-msgstr ""
+msgstr "Formát datumu"
 
-#: src/prefs_common.c:2261
-msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " Nastavení zobrazení souhrného odstavce... "
+#: src/prefs_common.c:2358
+msgid " Set displayed items in summary... "
+msgstr " Nastavení zobrazených polo¾ek v souhrnu... "
 
-#: src/prefs_common.c:2322
+#: src/prefs_common.c:2422
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Povolit zabarvení zpráv"
 
-#: src/prefs_common.c:2341
-msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr "Zobrazit 2-bytovou abecedu a èíslice s 1-bytovým znakem"
+#: src/prefs_common.c:2437
+msgid ""
+"Display multi-byte alphanumeric as\n"
+"ASCII character (Japanese only)"
+msgstr ""
+"Zobrazit více-bytovou abecedu a èíslice\n"
+"jako ASCII znaky (pouze pro Japonsko)"
 
-#: src/prefs_common.c:2343
+#: src/prefs_common.c:2443
 msgid "Display header pane above message view"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit okno se záhlavím nad zprávou"
 
-#: src/prefs_common.c:2350
+#: src/prefs_common.c:2450
 msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Zobrazit krátkou hlavièku pøi zobrazení zprávy"
+msgstr "Zobrazit krátké záhlaví pøi zobrazení zprávy"
 
-#: src/prefs_common.c:2372
+#: src/prefs_common.c:2472
 msgid "Line space"
 msgstr "Prázdná øádka"
 
-#: src/prefs_common.c:2386 src/prefs_common.c:2426
+#: src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2526
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "pixel(y)"
 
-#: src/prefs_common.c:2391
+#: src/prefs_common.c:2491
 msgid "Leave space on head"
-msgstr "Vynechat prázdné místo v hlavièce "
+msgstr "Vynechat prázdné místo v záhlaví"
 
-#: src/prefs_common.c:2393
+#: src/prefs_common.c:2493
 msgid "Scroll"
-msgstr ""
+msgstr "Posun"
 
-#: src/prefs_common.c:2400
+#: src/prefs_common.c:2500
 msgid "Half page"
-msgstr ""
+msgstr "Polovina stránky"
 
-#: src/prefs_common.c:2406
+#: src/prefs_common.c:2506
 msgid "Smooth scroll"
-msgstr ""
+msgstr "Jemný posun"
 
-#: src/prefs_common.c:2412
+#: src/prefs_common.c:2512
 msgid "Step"
-msgstr ""
+msgstr "Krok"
 
-#: src/prefs_common.c:2479
+#: src/prefs_common.c:2537
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr "Zobrazit popis pøíloh (místo jejich názvù)"
+
+#: src/prefs_common.c:2583
 msgid "Automatically check signatures"
-msgstr ""
+msgstr "Automaticky zkontrolovat podpis"
 
-#: src/prefs_common.c:2482
+#: src/prefs_common.c:2586
 msgid "Show signature check result in a popup window"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit výsledek testování podpisu v popup oknì"
 
-#: src/prefs_common.c:2488
-msgid "Store passphrase temporarily"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:2589
+msgid "Store passphrase in memory temporarily"
+msgstr "Ulo¾it passphrase doèasnì v pamìti"
 
-#: src/prefs_common.c:2490
-msgid "- remove after"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:2604
+msgid "Expire after"
+msgstr "Vypr¹elo za"
+
+#: src/prefs_common.c:2617
+msgid "minute(s) "
+msgstr "minut(y) "
 
-#: src/prefs_common.c:2510
+#: src/prefs_common.c:2630
 msgid ""
-"(A setting of '0' will store the passphrase\n"
+"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
 msgstr ""
+"(Nastavení na '0' ulo¾í passphrase\n"
+" pro celou relaci)"
 
-#: src/prefs_common.c:2523
+#: src/prefs_common.c:2640
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2528
+#: src/prefs_common.c:2645
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit varování pokud GnuPG nefunguje"
 
-#. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:2535
-msgid "Default Sign Key"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:2707
+#, fuzzy
+msgid "Always open messages in summary when selected"
+msgstr "Otevøít zprávy v souhrnu pomocí kursorových kláves"
 
-#: src/prefs_common.c:2657
+#: src/prefs_common.c:2711
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Pøi vstupu do slo¾ky otevøít první nepøeètenou zprávu"
 
-#: src/prefs_common.c:2661
+#: src/prefs_common.c:2715
+msgid "Only mark message as read when opened in new window"
+msgstr "Oznaèit zprávu za pøeètìnou pouze pøi otevøení v novém oknì"
+
+#: src/prefs_common.c:2719
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr ""
+msgstr "Po pøijetí nových zpráv pøejít na Doruèenou po¹tu"
 
-#: src/prefs_common.c:2669
+#: src/prefs_common.c:2727
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr ""
+msgstr "Vykonat ihned pøi pøesunu nebo mazání zpráv"
 
-#: src/prefs_common.c:2676
+#: src/prefs_common.c:2734
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
 msgstr ""
+"(Pokud je tato volba vypnuta,\n"
+"zprávy budou oznaèeny a¾ do vykonání)"
 
-#: src/prefs_common.c:2688
-msgid "Show receive dialog"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:2698 src/prefs_common.c:2732
-msgid "Always"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:2699
-msgid "Only if a window is active"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:2701
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "Server"
-
-#: src/prefs_common.c:2714
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:2721
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:2745
 msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "®ádná nepøeètená zpráva"
+msgstr "Zobrazit dialog o nepøeètených zprávách"
 
-#: src/prefs_common.c:2734
+#: src/prefs_common.c:2755
 msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr ""
+msgstr "Pøedpokládat 'Ano'"
 
-#: src/prefs_common.c:2736
+#: src/prefs_common.c:2757
 msgid "Assume 'No'"
-msgstr ""
+msgstr "Pøedpokládat 'Ne'"
 
-#: src/prefs_common.c:2767
+#: src/prefs_common.c:2766
 msgid " Set key bindings... "
-msgstr ""
+msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
 
-#: src/prefs_common.c:2832
-#, fuzzy, c-format
+#: src/prefs_common.c:2772
+msgid "Icon theme"
+msgstr "Téma ikon"
+
+#: src/prefs_common.c:2855
+#, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
-msgstr "Externí editor (%s bude nahrazen se jménem souboru)"
+msgstr "Externí pøíkaz (%s bude nahrazen jménem souboru / URI)"
 
-#: src/prefs_common.c:2841
+#: src/prefs_common.c:2864
 msgid "Web browser"
-msgstr ""
+msgstr "Webový prohlí¾eè"
 
-#: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3425
-msgid "Print"
-msgstr "Tisk"
+#: src/prefs_common.c:2900 src/toolbar.c:421
+msgid "Editor"
+msgstr "Editor"
+
+#: src/prefs_common.c:2930
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Pøidat adresu do cíle dvojklikem"
 
-#. On Exit
-#: src/prefs_common.c:2895
+#: src/prefs_common.c:2933
+msgid "Log Size"
+msgstr "Délka logu"
+
+#: src/prefs_common.c:2940
+msgid "Clip the log size"
+msgstr "Zkrátit délku logu"
+
+#: src/prefs_common.c:2945
+msgid "Log window length"
+msgstr "Délka okna s logy"
+
+#: src/prefs_common.c:2954
+msgid "(0 to stop logging in the log window)"
+msgstr "(0 zamezí logování do okna)"
+
+#: src/prefs_common.c:2962
+msgid "Security"
+msgstr "Bezpeènost"
+
+#: src/prefs_common.c:2969
+msgid "Ask before accepting SSL certificates"
+msgstr "Dotázat se pøed pøijetím SSL certifikátu"
+
+#: src/prefs_common.c:2977
 msgid "On exit"
 msgstr "Pøi ukonèení"
 
-#: src/prefs_common.c:2903
+#: src/prefs_common.c:2985
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Potvrdit ukonèení"
 
-#: src/prefs_common.c:2910
+#: src/prefs_common.c:2992
 msgid "Empty trash on exit"
-msgstr ""
+msgstr "Pøi ukonèení vyprázdnit ko¹"
 
-#: src/prefs_common.c:2912
+#: src/prefs_common.c:2994
 msgid "Ask before emptying"
-msgstr ""
+msgstr "Potvrdit vyprázdnìní"
 
-#: src/prefs_common.c:2916
+#: src/prefs_common.c:2998
 msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Varovat pokud jsou zprávy ve frontì"
+
+#: src/prefs_common.c:3004
+msgid "Socket I/O timeout:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3083
-msgid "the full abbreviated weekday name"
+#: src/prefs_common.c:3017
+msgid "second(s)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3084
+#: src/prefs_common.c:3201
+msgid "the full abbreviated weekday name"
+msgstr "zkratky pro jména dnù v týdnu"
+
+#: src/prefs_common.c:3202
 msgid "the full weekday name"
-msgstr ""
+msgstr "plný název dne v týdnu"
 
-#: src/prefs_common.c:3085
+#: src/prefs_common.c:3203
 msgid "the abbreviated month name"
-msgstr ""
+msgstr "zkratka pro mìsíc"
 
-#: src/prefs_common.c:3086
+#: src/prefs_common.c:3204
 msgid "the full month name"
-msgstr ""
+msgstr "plný název mìsíce"
 
-#: src/prefs_common.c:3087
+#: src/prefs_common.c:3205
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
-msgstr ""
+msgstr "preferované datum a èas podle aktuálního locale"
 
-#: src/prefs_common.c:3088
+#: src/prefs_common.c:3206
 msgid "the century number (year/100)"
-msgstr ""
+msgstr "století (rok/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3089
+#: src/prefs_common.c:3207
 msgid "the day of the month as a decimal number"
-msgstr ""
+msgstr "den v mìsíci èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:3090
+#: src/prefs_common.c:3208
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
-msgstr ""
+msgstr "hodiny èíselnì s 24 hodinových cyklem"
 
-#: src/prefs_common.c:3091
+#: src/prefs_common.c:3209
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
-msgstr ""
+msgstr "hodiny èíselnì s 12 hodinových cyklem"
 
-#: src/prefs_common.c:3092
+#: src/prefs_common.c:3210
 msgid "the day of the year as a decimal number"
-msgstr ""
+msgstr "rok èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:3093
+#: src/prefs_common.c:3211
 msgid "the month as a decimal number"
-msgstr ""
+msgstr "mìsíc èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:3094
+#: src/prefs_common.c:3212
 msgid "the minute as a decimal number"
-msgstr ""
+msgstr "minuty èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:3095
+#: src/prefs_common.c:3213
 msgid "either AM or PM"
-msgstr ""
+msgstr "AM nebo PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3096
+#: src/prefs_common.c:3214
 msgid "the second as a decimal number"
-msgstr ""
+msgstr "vteøiny èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:3097
+#: src/prefs_common.c:3215
 msgid "the day of the week as a decimal number"
-msgstr ""
+msgstr "den v týdnu èíselnì"
 
-#: src/prefs_common.c:3098
+#: src/prefs_common.c:3216
 msgid "the preferred date for the current locale"
-msgstr ""
+msgstr "preferovaný datum pro aktuální locale"
 
-#: src/prefs_common.c:3099
+#: src/prefs_common.c:3217
 msgid "the last two digits of a year"
-msgstr ""
+msgstr "poslední dvì èíslice z roku"
 
-#: src/prefs_common.c:3100
+#: src/prefs_common.c:3218
 msgid "the year as a decimal number"
-msgstr ""
+msgstr "rok jako desítkové èíslo"
 
-#: src/prefs_common.c:3101
+#: src/prefs_common.c:3219
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
-msgstr ""
+msgstr "èasová zóna, název nebo zkratka"
 
-#: src/prefs_common.c:3122
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:3240
 msgid "Specifier"
-msgstr "Vybrat soubor"
+msgstr "Specifikátor"
 
-#: src/prefs_common.c:3123
-#, fuzzy
-msgid "Description"
-msgstr "Místo urèení"
-
-#: src/prefs_common.c:3162
+#: src/prefs_common.c:3280
 msgid "Example"
-msgstr ""
+msgstr "Pøíklad"
 
-#: src/prefs_common.c:3250
+#: src/prefs_common.c:3369
 msgid "Set message colors"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení barev pro zprávy"
 
-#: src/prefs_common.c:3258
+#: src/prefs_common.c:3377
 msgid "Colors"
-msgstr ""
+msgstr "Barvy"
 
-#: src/prefs_common.c:3299
+#: src/prefs_common.c:3424
 msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr ""
+msgstr "Citovaný text - První úroveò"
 
-#: src/prefs_common.c:3305
+#: src/prefs_common.c:3430
 msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr ""
+msgstr "Citovaný text - Druhá úroveò"
 
-#: src/prefs_common.c:3311
+#: src/prefs_common.c:3436
 msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr ""
+msgstr "Citovaný text - Tøetí úroveò"
 
-#: src/prefs_common.c:3317
+#: src/prefs_common.c:3442
 msgid "URI link"
-msgstr ""
+msgstr "URI odkaz"
 
-#: src/prefs_common.c:3323
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:3448
 msgid "Target folder"
-msgstr "Nová slo¾ka"
+msgstr "Cílová slo¾ka"
+
+#: src/prefs_common.c:3454
+msgid "Signatures"
+msgstr "Podpisy"
 
-#: src/prefs_common.c:3330
+#: src/prefs_common.c:3461
 msgid "Recycle quote colors"
-msgstr ""
+msgstr "Rotovat barvy citací"
 
-#: src/prefs_common.c:3393
+#: src/prefs_common.c:3528
 msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr ""
+msgstr "Zvolte barvu pro 1 úroveò citace"
 
-#: src/prefs_common.c:3396
+#: src/prefs_common.c:3531
 msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr ""
+msgstr "Zvolte barvu pro 2 úroveò citace"
 
-#: src/prefs_common.c:3399
+#: src/prefs_common.c:3534
 msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr ""
+msgstr "Zvolte barvu pro 3 úroveò citace"
 
-#: src/prefs_common.c:3402
+#: src/prefs_common.c:3537
 msgid "Pick color for URI"
-msgstr ""
+msgstr "Získat barvu z URI"
 
-#: src/prefs_common.c:3405
+#: src/prefs_common.c:3540
 msgid "Pick color for target folder"
-msgstr ""
+msgstr "Zvolte barvu pro cílovou slo¾ku"
 
-#: src/prefs_common.c:3409
+#: src/prefs_common.c:3543
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Zvolte barvu pro podpisy"
+
+#: src/prefs_common.c:3547
 msgid "Pick color for misspelled word"
-msgstr ""
+msgstr "Zvolte barvu pro ¹patnì napsaná slova"
 
-#: src/prefs_common.c:3542
+#: src/prefs_common.c:3683
 msgid "Font selection"
 msgstr "Výbìr písma"
 
-#: src/prefs_common.c:3616
-#, fuzzy
+#: src/prefs_common.c:3757
 msgid "Key bindings"
-msgstr "Odeslat"
+msgstr "Klávesové zkratky"
 
-#: src/prefs_common.c:3630
-msgid ""
-"Select the preset of key bindings.\n"
-"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
-"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:3771
+#, fuzzy
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Vybrat klíèe"
 
-#: src/prefs_common.c:3645 src/prefs_common.c:3969
+#: src/prefs_common.c:3784 src/prefs_common.c:4069
 msgid "Old Sylpheed"
-msgstr ""
+msgstr "Starý Sylpheed"
 
-#: src/prefs_customheader.c:145
-#, fuzzy
-msgid "Creating custom header setting window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+#: src/prefs_common.c:3792
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
+"Mù¾ete také zmìnit klávesovou zkratku pro menu tak,\n"
+"¾e pøi najetí my¹í na polo¾ku stisknete odpovídající klávesu."
 
 #: src/prefs_customheader.c:163
-#, fuzzy
-msgid "Custom header setting"
-msgstr "/_Zobrazit jako text"
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Nastavení vlastního záhlaví"
 
 #: src/prefs_customheader.c:261
-msgid "Custom headers"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_customheader.c:315
-#, fuzzy
-msgid "Reading custom header configuration...\n"
-msgstr "Naèítání nastavení filtru...\n"
-
-#: src/prefs_customheader.c:360
-#, fuzzy
-msgid "Writing custom header configuration...\n"
-msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Aktuální vlastní záhlaví"
 
-#: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1031
+#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
+#: src/prefs_matcher.c:1175
 msgid "Header name is not set."
-msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
+msgstr "Není nastaven název záhlaví."
 
-#: src/prefs_customheader.c:539
-#, fuzzy
+#: src/prefs_customheader.c:541
 msgid "Delete header"
-msgstr "Smazat slo¾ku "
+msgstr "Smazat záhlaví"
 
-#: src/prefs_customheader.c:540
-#, fuzzy
+#: src/prefs_customheader.c:542
 msgid "Do you really want to delete this header?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravítko?"
-
-#: src/prefs_display_header.c:178
-#, fuzzy
-msgid "Creating display header setting window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+msgstr "Opravdu chcete smazat toto záhlaví?"
 
 #: src/prefs_display_header.c:201
-#, fuzzy
-msgid "Display header setting"
-msgstr "/_Zobrazit jako text"
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr "Zobrazené nastavení záhlaví"
 
-#. header name
-#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
-#, fuzzy
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
 msgid "Header name"
-msgstr "Hlavièka"
+msgstr "Název záhlaví"
 
 #: src/prefs_display_header.c:257
-#, fuzzy
 msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Zobrazuji hlavièku %s ...\n"
+msgstr "Zobrazené záhlaví"
 
 #: src/prefs_display_header.c:315
-#, fuzzy
 msgid "Hidden headers"
-msgstr "Hlavièka"
+msgstr "Skryté záhlaví"
 
 #: src/prefs_display_header.c:345
-#, fuzzy
 msgid "Show all unspecified headers"
-msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
-
-#: src/prefs_display_header.c:370
-#, fuzzy
-msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Naèítám konfiguraci...\n"
-
-#: src/prefs_display_header.c:408
-#, fuzzy
-msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
+msgstr "Zobrazit v¹echny nespecifikovaná záhlaví"
 
 #: src/prefs_display_header.c:540
-#, fuzzy
 msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
+msgstr "Toto záhlaví je ji¾ v seznamu."
 
-#: src/prefs_filter.c:191
-msgid "Creating filter setting window...\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:224
+msgid "Move"
+msgstr "Pøesunout"
 
-#: src/prefs_filter.c:218
-msgid "Filter setting"
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:225
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopírovat"
 
-#: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:364 src/prefs_scoring.c:219
-#, fuzzy
-msgid "Condition"
-msgstr "/_Nastavení"
+#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "Oznaèit"
 
-#: src/prefs_filter.c:284
-msgid "Keyword"
-msgstr "Klíèové slovo"
+#: src/prefs_filtering.c:228
+msgid "Unmark"
+msgstr "Odoznaèit"
 
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
-msgid "Predicate"
-msgstr "Tvrzení"
+#: src/prefs_filtering.c:229
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Oznaèit jako pøeètené"
 
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715
-#: src/prefs_filter.c:718 src/prefs_filter.c:873 src/prefs_filter.c:876
-#: src/prefs_matcher.c:133
-msgid "contains"
-msgstr "obsahuje"
+#: src/prefs_filtering.c:230
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Oznaèit jako nepøeètené"
 
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:873
-#: src/prefs_filter.c:876
-msgid "not contain"
-msgstr "neobsahuje"
+#: src/prefs_filtering.c:231 src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
+msgid "Forward"
+msgstr "Pøeposlat"
 
-#: src/prefs_filter.c:344 src/prefs_filtering.c:469
-msgid "Destination"
-msgstr "Místo urèení"
+#: src/prefs_filtering.c:233
+msgid "Redirect"
+msgstr "Pøesmìrovat"
 
-#: src/prefs_filter.c:368
-msgid "Use regex"
-msgstr "Pou¾ít regulární výraz "
+#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:480 src/prefs_matcher.c:156
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:1691
+msgid "Execute"
+msgstr "Provést"
 
-#: src/prefs_filter.c:375
-msgid "Don't receive"
-msgstr "Nepøijímat"
+#: src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:485
+msgid "Color"
+msgstr "Barva"
 
-#: src/prefs_actions.c:354 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:522
-#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
-msgid "Register"
-msgstr "Registrovat"
+#: src/prefs_filtering.c:348
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Nastavení filtrování/zpracování"
 
-#: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:528
-#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
-msgid " Substitute "
-msgstr " Nahradit "
+#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
+msgid "Condition"
+msgstr "Podmínka"
 
-#: src/prefs_filter.c:432 src/prefs_filtering.c:554
-msgid "Registered rules"
-msgstr "Doporuèené pravítka"
+#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
+msgid "Define ..."
+msgstr "Definovat ..."
 
-#: src/prefs_filter.c:497
-msgid "Reading filter configuration...\n"
-msgstr "Naèítání nastavení filtru...\n"
+#: src/prefs_filtering.c:391
+msgid "Action"
+msgstr "Akce"
 
-#: src/prefs_filter.c:533
-msgid "Writing filter configuration...\n"
-msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
-
-#: src/prefs_actions.c:727 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:714
-#: src/prefs_filtering.c:777 src/prefs_filtering.c:800 src/prefs_matcher.c:614
-#: src/prefs_matcher.c:688 src/prefs_scoring.c:454 src/prefs_scoring.c:485
-#: src/prefs_template.c:301
-msgid "(New)"
-msgstr "(Nový)"
-
-#: src/prefs_filter.c:684 src/prefs_filtering.c:894
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Místo urèení není nastavené."
-
-#: src/prefs_filter.c:811 src/prefs_filtering.c:970 src/prefs_scoring.c:635
-msgid "Delete rule"
-msgstr "Smazat pravidlo"
-
-#: src/prefs_filter.c:812 src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:636
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravítko?"
-
-#: src/prefs_filtering.c:223
-#, fuzzy
-msgid "Move"
-msgstr "/_Pøesunout..."
-
-#: src/prefs_filtering.c:224
-#, fuzzy
-msgid "Copy"
-msgstr "/_Kopírovat..."
+#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "Úèet"
 
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
-msgid "Mark"
-msgstr "Oznaèit"
+#: src/prefs_filtering.c:470
+msgid "Destination"
+msgstr "Místo urèení"
 
-#: src/prefs_filtering.c:227
+#: src/prefs_filtering.c:475
 #, fuzzy
-msgid "Unmark"
-msgstr "Poznámky"
+msgid "Recipient"
+msgstr "Pøíjem"
 
-#: src/prefs_filtering.c:228
-#, fuzzy
-msgid "Mark as read"
-msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
+#: src/prefs_filtering.c:506 src/prefs_matcher.c:467
+msgid "Info ..."
+msgstr "Informace ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:229
-#, fuzzy
-msgid "Mark as unread"
-msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
+#: src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
+#: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
+msgid "  Replace  "
+msgstr " Nahradit "
 
-#: src/prefs_filtering.c:232
-#, fuzzy
-msgid "Bounce"
-msgstr "¾ádný"
+#: src/prefs_filtering.c:560
+msgid "Current filtering/processing rules"
+msgstr "Aktuální pravidla pro filtrování/zpracování"
 
-#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:479
-#, fuzzy
-msgid "Color"
-msgstr "Smazat"
+#: src/prefs_filtering.c:943 src/prefs_filtering.c:1014
+#: src/prefs_scoring.c:555 src/prefs_scoring.c:599
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Øetìzec pro podmínku není platný."
 
-#: src/prefs_filtering.c:235
-#, fuzzy
-msgid "Delete on Server"
-msgstr "Smazat server zpráv"
+#: src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Øetìzec pro podmínku je prázdný."
 
-#: src/prefs_filtering.c:329
-#, fuzzy
-msgid "Creating filtering setting window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+#: src/prefs_filtering.c:986
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Místo urèení není nastavené."
 
-#: src/prefs_filtering.c:348
+#: src/prefs_filtering.c:995
 #, fuzzy
-msgid "Filtering setting"
-msgstr "Filtruji..."
-
-#: src/prefs_filtering.c:378 src/prefs_scoring.c:234
-msgid "Define ..."
-msgstr ""
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Není uveden pøíjemce."
 
-#: src/prefs_filtering.c:390
-#, fuzzy
-msgid "Action"
-msgstr "Konto"
+#: src/prefs_filtering.c:1068 src/prefs_scoring.c:621
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Smazat pravidlo"
 
-#: src/prefs_filtering.c:500 src/prefs_matcher.c:405
-msgid "Info ..."
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:1069 src/prefs_scoring.c:622
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravidlo?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:847 src/prefs_filtering.c:916 src/prefs_scoring.c:531
-#: src/prefs_scoring.c:568 src/prefs_scoring.c:613
-#, fuzzy
-msgid "Match string is not valid."
-msgstr "Hladaný øetìzec nebyl nalezen."
+#: src/prefs_filtering.c:1493 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Neulo¾ený záznam."
 
-#: src/prefs_filtering.c:876 src/prefs_scoring.c:554 src/prefs_scoring.c:599
-#, fuzzy
-msgid "Score is not set."
-msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
+#: src/prefs_filtering.c:1494
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "Záznam nebyl ulo¾en. Chcete pøesto okno zavøít?"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:299
-#, fuzzy
-msgid "Folder Property"
-msgstr "Vlastnosti"
+#: src/prefs_folder_item.c:307
+msgid "Folder Properties"
+msgstr "Vlastnosti slo¾ky"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:316
-msgid "Folder Property for "
-msgstr ""
+#: src/prefs_folder_item.c:324
+msgid "Folder Properties for "
+msgstr "Vlastnosti slo¾ky pro "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:325
+#: src/prefs_folder_item.c:333
 msgid "Request Return Receipt"
-msgstr ""
+msgstr "Vy¾adovat potvrzení o doruèení"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:337
+#: src/prefs_folder_item.c:345
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr ""
+msgstr "Ulo¾it odeslané zprávy do této slo¾ky místo do Odeslané po¹ty"
 
-#. Default To
-#: src/prefs_folder_item.c:347
+#: src/prefs_folder_item.c:355
 msgid "Default To: "
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí Komu: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:372
+msgid "Send replies to: "
+msgstr "Zaslat odpovìdi na: "
 
-#. Simplify Subject
-#: src/prefs_folder_item.c:364
+#: src/prefs_folder_item.c:389
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
 msgstr ""
 
-#. Folder chmod
-#: src/prefs_folder_item.c:382
-#, fuzzy
+#: src/prefs_folder_item.c:407
 msgid "Folder chmod: "
-msgstr "Slo¾ka"
+msgstr "Práva pro slu¾ku: "
 
-#. Default account
-#: src/prefs_folder_item.c:406
-#, fuzzy
+#: src/prefs_folder_item.c:431
 msgid "Default account: "
-msgstr "Smazat konto"
-
-#: src/prefs_matcher.c:124
-#, fuzzy
-msgid "or"
-msgstr "o"
-
-#: src/prefs_matcher.c:124
-#, fuzzy
-msgid "and"
-msgstr "Pøíkaz"
+msgstr "Výchozí úèet: "
 
-#: src/prefs_matcher.c:133
-#, fuzzy
-msgid "does not contain"
-msgstr "neobsahuje"
+#: src/prefs_folder_item.c:474
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Barva slo¾ky: "
 
-#: src/prefs_matcher.c:142
-#, fuzzy
-msgid "yes"
-msgstr "Ano"
+#: src/prefs_folder_item.c:660
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Zvolte barvu pro slo¾ku"
 
 #: src/prefs_matcher.c:142
-#, fuzzy
-msgid "no"
-msgstr "o"
-
-#: src/prefs_matcher.c:146
-#, fuzzy
 msgid "All messages"
-msgstr "Poslat zprávu"
+msgstr "V¹echny zprávy"
 
-#. S_COL_MIME
-#: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:45
-#: src/selective_download.c:465 src/summaryview.c:451
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
+#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
+#: src/summaryview.c:631
 msgid "Subject"
 msgstr "Pøedmìt"
 
-#. S_COL_SUBJECT
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:40
-#: src/selective_download.c:458 src/summaryview.c:452
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
+#: src/summaryview.c:635
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#. subject
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:46
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:639
 msgid "To"
-msgstr "Komu:"
+msgstr "Komu"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
+#: src/prefs_matcher.c:143
 msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+msgstr "Komu nebo Kopie"
 
-#. cc
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:48
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
-msgstr "Diskusní skupiny:"
+msgstr "Diskusní skupiny"
 
-#: src/prefs_matcher.c:148
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:144
 msgid "In reply to"
-msgstr "Odpov. v¹em"
+msgstr "Odpovìdìt komu"
 
-#. newsgroups
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:49
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
-msgstr "Hlavní nastavení"
+msgstr "Doporuèení"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
+#: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Star¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
+#: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age lower than"
-msgstr ""
+msgstr "Mlad¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Headers part"
-msgstr "Hlavièka"
+msgstr "Èást záhlaví"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Body part"
-msgstr ""
+msgstr "Èást tìla"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Whole message"
-msgstr "Poslat zprávu"
+msgstr "Celá zpráva"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "Unread flag"
-msgstr "Nepøeètené"
+msgstr "Znaèka pro nepøeètené"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "New flag"
-msgstr "Nová slo¾ka"
+msgstr "Znaèka pro nové"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
+#: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Marked flag"
-msgstr ""
+msgstr "Znaèka pro oznaèené"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Deleted flag"
-msgstr "Smazat slo¾ku "
+msgstr "Znaèka pro smazané"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
+#: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Replied flag"
-msgstr ""
+msgstr "Znaèka pro odpovìzené"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Forwarded flag"
-msgstr "Pøedat zprávu dál"
+msgstr "Znaèka pro pøeposlané"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "Locked flag"
+msgstr "Znaèka pro zamknuté"
+
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "Color label"
+msgstr "Barevné oznaèení"
+
+#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:167
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignorovat vlákno"
+
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Ohodnocení vy¹¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score lower than"
-msgstr ""
+msgstr "Ohodnocení ni¾¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
+#: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Score equal to"
-msgstr ""
+msgstr "Ohodnocení rovno"
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
+#: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Size greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost vìt¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:159
+#: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Size smaller than"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost men¹í ne¾"
 
-#: src/prefs_matcher.c:160
+#: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "Size exactly"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost pøesnì"
 
-#: src/prefs_matcher.c:295
-#, fuzzy
-msgid "Creating matcher setting window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "or"
+msgstr "nebo"
 
-#: src/prefs_matcher.c:314
-#, fuzzy
-msgid "Condition setting"
-msgstr "Nastavení konta"
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "and"
+msgstr "a"
 
-#. criteria combo box
-#: src/prefs_matcher.c:339
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "contains"
+msgstr "obsahuje"
+
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "does not contain"
+msgstr "neobsahuje"
+
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "yes"
+msgstr "ano"
+
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "no"
+msgstr "ne"
+
+#: src/prefs_matcher.c:377
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "Nastavení podmínky"
+
+#: src/prefs_matcher.c:402
 msgid "Match type"
-msgstr "MIME typ"
+msgstr "Druh shody"
 
-#: src/prefs_matcher.c:476
-#, fuzzy
+#: src/prefs_matcher.c:489
+msgid "Predicate"
+msgstr "Tvrzení"
+
+#: src/prefs_matcher.c:540
 msgid "Use regexp"
-msgstr "Pou¾ít regulární výraz "
+msgstr "Pou¾ít regulární výraz"
 
-#. boolean operation
-#: src/prefs_matcher.c:514
+#: src/prefs_matcher.c:578
 msgid "Boolean Op"
-msgstr ""
+msgstr "Boolovský operátor"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1017
-#, fuzzy
-msgid "Value is not set."
-msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
+#: src/prefs_matcher.c:617
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "Aktuální pravidla podmínek"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1442 src/quote_fmt.c:90
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Popis symbolù"
+#: src/prefs_matcher.c:1155
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Hodnota není nastavena."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1474
+#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:759
 msgid ""
-"%\n"
-"Subject\n"
-"From\n"
-"To\n"
-"Cc\n"
-"Date\n"
-"Message-ID\n"
-"Newsgroups\n"
-"References\n"
-"Filename - should not be modified\n"
-"new line\n"
-"escape character for quotes\n"
-"quote character\n"
-"%"
+"The entry was not saved\n"
+"Have you really finished?"
 msgstr ""
+"Záznam nebyl ulo¾en.\n"
+"Opravdu jste skonèili?"
 
-#: src/prefs_scoring.c:184
-#, fuzzy
-msgid "Creating scoring setting window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+#: src/prefs_matcher.c:1710 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:468
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Message-ID"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1714
+msgid "Filename - should not be modified"
+msgstr "Název soubor - mù¾e být zmìnìn"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1715
+msgid "new line"
+msgstr "nový øádek"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1716
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "uvozovky opatøit escape znakem"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1717
+msgid "quote character"
+msgstr "znak citace"
 
 #: src/prefs_scoring.c:203
-#, fuzzy
-msgid "Scoring setting"
-msgstr "Nastavení konta"
+msgid "Scoring configuration"
+msgstr "Nastavení pro ohodnocení"
 
-#. S_COL_NUMBER
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:456
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:471
 msgid "Score"
-msgstr ""
+msgstr "Ohodnocení"
+
+#: src/prefs_scoring.c:303
+msgid "Current scoring rules"
+msgstr "Aktuální pravidla pro ohodnocení"
 
 #: src/prefs_scoring.c:335
-msgid "Kill score"
-msgstr ""
+msgid "Hide score"
+msgstr "Skrýt ohodnocení"
 
 #: src/prefs_scoring.c:347
-#, fuzzy
 msgid "Important score"
-msgstr "Importuji soubor :"
+msgstr "Dùle¾ité ohodnocení"
 
-#: src/prefs_scoring.c:560 src/prefs_scoring.c:605
-#, fuzzy
-msgid "Match string is not set."
-msgstr "Místo urèení není nastavené."
+#: src/prefs_scoring.c:519
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "Hledaný øetìzec je neplatný."
 
-#: src/prefs_actions.c:254
-#, fuzzy
-msgid "Creating actions setting window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+#: src/prefs_scoring.c:547 src/prefs_scoring.c:591
+msgid "Score is not set."
+msgstr "Není nastaveno ¾ádné ohodnocení."
 
-#: src/prefs_actions.c:274
-#, fuzzy
-msgid "Actions setting"
-msgstr "Nastavení konta"
+#: src/prefs_summary_column.c:69
+msgid "Attachment"
+msgstr "Pøíloha"
 
-#: src/prefs_actions.c:293
-#, fuzzy
-msgid "Menu name: "
-msgstr "Celé jméno"
+#: src/prefs_summary_column.c:74
+msgid "Number"
+msgstr "Èíslo"
 
-#: src/prefs_actions.c:306
-#, fuzzy
-msgid "Command line: "
-msgstr "Pøíkaz"
+#: src/prefs_summary_column.c:178
+msgid "Displayed items configuration"
+msgstr "Nastavení pro zobrazené polo¾ky"
 
-#: src/prefs_actions.c:317
+#: src/prefs_summary_column.c:195
 msgid ""
-"Menu name:\n"
-" Use / in menu name to make submenus.\n"
-"Command line:\n"
-" Begin with:\n"
-"   | to send message body or selection to command\n"
-"   > to send user provided text to command\n"
-"   * to send user provided hidden text to command\n"
-" End with:\n"
-"   | to replace message body or selection with command output\n"
-"   & to run command asynchronously\n"
-" Use %f for message file name\n"
-"   %F for the list of the file names of selected messages\n"
-"   %p for the selected message part."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:373
-msgid "Help on syntax"
+"Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
+"Vyberte polo¾ky, které chcete zobrazit v celkovém pohledu. Mù¾ete zmìnit\n"
+"poøadí pomocí tlaèítek Nahoru / Dolù nebo pøeta¾ením polo¾ek."
 
-#: src/prefs_actions.c:392
-#, fuzzy
-msgid "Registered actions"
-msgstr "Doporuèené pravítka"
+#: src/prefs_summary_column.c:222
+msgid "Available items"
+msgstr "Dostupné polo¾ky"
 
-#: src/prefs_actions.c:449
-#, fuzzy
-msgid "Reading actions configurations...\n"
-msgstr "Naèítám konfiguraci...\n"
+#: src/prefs_summary_column.c:240
+msgid "  ->  "
+msgstr "  ->  "
 
-#: src/prefs_actions.c:485
-#, fuzzy
-msgid "Writing actions configuration...\n"
-msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
+#: src/prefs_summary_column.c:244
+msgid "  <-  "
+msgstr "  <-  "
 
-#: src/prefs_actions.c:661 src/prefs_actions.c:667
-#, fuzzy
-msgid "Could not get message file."
-msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty."
+#: src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Displayed items"
+msgstr "Zobrazené polo¾ky"
 
-#: src/prefs_actions.c:675
-msgid "Could not get message part."
-msgstr ""
+#: src/prefs_summary_column.c:306
+msgid " Use default "
+msgstr " Pou¾ít výchozí "
 
-#: src/prefs_actions.c:681
-#, fuzzy
-msgid "No message part selected."
-msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
+#: src/prefs_template.c:158
+msgid "Template name"
+msgstr "Název ¹ablony"
 
-#: src/prefs_actions.c:685
-msgid "No message file selected."
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:235
+msgid " Symbols "
+msgstr " Symboly "
 
-#: src/prefs_actions.c:704
-#, fuzzy
-msgid "Can't get part of multipart message"
-msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy."
+#: src/prefs_template.c:249
+msgid "Current templates"
+msgstr "Aktuální ¹ablony"
 
-#: src/prefs_actions.c:776
-#, fuzzy
-msgid "Menu name is not set."
-msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
+#: src/prefs_template.c:269
+msgid "Template configuration"
+msgstr "Nastavení ¹ablon"
 
-#: src/prefs_actions.c:781
-msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:380
+msgid "Template"
+msgstr "©ablona"
 
-#: src/prefs_actions.c:791
-msgid "Menu name is too long."
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:453
+msgid "Template format error."
+msgstr "Chyba formátu v ¹ablonì."
 
-#: src/prefs_actions.c:800
-#, fuzzy
-msgid "Command line not set."
-msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
+#: src/prefs_template.c:542
+msgid "Delete template"
+msgstr "Smazat ¹ablonu"
 
-#: src/prefs_actions.c:805
-msgid "Menu name and command are too long."
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:543
+msgid "Do you really want to delete this template?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto ¹ablonu?"
 
-#: src/prefs_actions.c:810
-#, c-format
+#: src/prefs_toolbar.c:86
 msgid ""
-"The command\n"
-"%s\n"
-"has a syntax error."
+"Selected Action already set.\n"
+"Please choose another Action from List"
 msgstr ""
+"Vybraná akce je ji¾ aktivní.\n"
+"Vyberte prosím se seznamu jinou akci"
 
-#: src/prefs_actions.c:870
-#, fuzzy
-msgid "Delete action"
-msgstr "Smazat konto"
+#: src/prefs_toolbar.c:127
+msgid "Main toolbar configuration"
+msgstr "Nastavení hlavní nástrojové li¹ty"
 
-#: src/prefs_actions.c:871
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "Opravdu chcete toto konto smazat?"
+#: src/prefs_toolbar.c:128
+msgid "Compose toolbar configuration"
+msgstr "Nastavení nástrojové li¹ty pro nové zprávy"
 
-#: src/prefs_actions.c:1071
+#: src/prefs_toolbar.c:129
+msgid "Message view toolbar configuration"
+msgstr "Nastavení li¹ty pro náhled zprávy"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:620
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Action"
+msgstr "Smazat akci"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:629
+msgid "Toolbar text"
+msgstr "Text nástrojové li¹ty"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:682
+#, fuzzy
+msgid "Available toolbar icons"
+msgstr "Dostupné polo¾ky nástrojové li¹ty"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:737
+msgid "Event executed on click"
+msgstr "Událost spu¹tìná po klepnutí"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:787
+#, fuzzy
+msgid " Default "
+msgstr "Výchozí"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:794
+msgid "Displayed toolbar items"
+msgstr "Zobrazené polo¾ky nástrojové li¹ty"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:807
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikona"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:809
+msgid "Icon text"
+msgstr "Text ikony"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:810
+msgid "Mapped event"
+msgstr "Namapované události"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:873
+msgid "Customize Toolbars/Main Window"
+msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Hlavní okno"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:882
+msgid "Customize Toolbars/Message Window"
+msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Okno se zprávou"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:891
+msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
+msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Okno s novou zprávou"
+
+#: src/procmsg.c:1076
+msgid "Could not create temporary file for news sending."
+msgstr "Nelze vytvoøit doèasný soubor pro odesílání do diskusní skupiny."
+
+#: src/procmsg.c:1087
+msgid "Error when writing temporary file for news sending."
+msgstr "Chyba pøi zápisu doèasného souboru pro odesílání do diskusní skupiny."
+
+#: src/quote_fmt.c:40
+msgid "Customize date format (see man strftime)"
+msgstr "Vlastní formát datumu (více man strftime)"
+
+#: src/quote_fmt.c:43
+msgid "Full Name of Sender"
+msgstr "Celé jméno odesílatele"
+
+#: src/quote_fmt.c:44
+msgid "First Name of Sender"
+msgstr "Køestní jméno odesílatele"
+
+#: src/quote_fmt.c:45
+msgid "Last Name of Sender"
+msgstr "Pøíjmení odesílatele"
+
+#: src/quote_fmt.c:46
+msgid "Initials of Sender"
+msgstr "Iniciály odesílatele"
+
+#: src/quote_fmt.c:53
+msgid "Message body"
+msgstr "Obsah zprávy"
+
+#: src/quote_fmt.c:54
+msgid "Quoted message body"
+msgstr "Citovaný obsah zprávy"
+
+#: src/quote_fmt.c:55
+msgid "Message body without signature"
+msgstr "Tìlo zprávy bez podpisu"
+
+#: src/quote_fmt.c:56
+msgid "Quoted message body without signature"
+msgstr "Citovaný obsah zprávy bez podpisu"
+
+#: src/quote_fmt.c:58
 msgid ""
-"The selected action is not a pipe action.\n"
-" You can only use pipe actions when composing a message."
+"Insert expr if x is set\n"
+"x is one of the characters above after %"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1178
-#, fuzzy
-msgid "Action command error\n"
-msgstr "Chyba protokolu\n"
+#: src/quote_fmt.c:60
+msgid "Literal %"
+msgstr "Znak pro %"
+
+#: src/quote_fmt.c:61
+msgid "Literal backslash"
+msgstr "Znak pro zpìtné lomítko"
+
+#: src/quote_fmt.c:62
+msgid "Literal question mark"
+msgstr "Znak pro otazník"
+
+#: src/quote_fmt.c:63
+msgid "Literal pipe"
+msgstr "Znak pro rouru"
+
+#: src/quote_fmt.c:64
+msgid "Literal opening curly brace"
+msgstr "Znak pro otevírací slo¾enou závorku"
+
+#: src/quote_fmt.c:65
+msgid "Literal closing curly brace"
+msgstr "Znak pro zavírací slo¾enou závorku"
+
+#: src/quote_fmt.c:67
+msgid "Insert File"
+msgstr "Vlo¾it soubor"
+
+#: src/quote_fmt.c:68
+msgid "Insert program output"
+msgstr "Vlo¾it výstup programu"
+
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
+msgid "Oops: Signature not verified"
+msgstr "Oops: Podpis není verifikován"
+
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
+msgid "No signature found"
+msgstr "Podpis nenalezen"
+
+#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
+msgid "Good signature"
+msgstr "Správný podpis"
+
+#: src/rfc2015.c:154 src/sigstatus.c:228
+msgid "Good signature but it has expired"
+msgstr "Správný podpis ale platnost ji¾ vypr¹ela"
+
+#: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
+msgid "Good signature but the key has expired"
+msgstr "Správný podpis ale platnost klíèe ji¾ vypr¹ela"
+
+#: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
+msgid "BAD signature"
+msgstr "©PATNÝ podpis"
+
+#: src/rfc2015.c:163 src/rfc2015.c:204 src/sigstatus.c:237
+msgid "No public key to verify the signature"
+msgstr "Nelze najít veøejný klíè pro podpis"
+
+#: src/rfc2015.c:166 src/rfc2015.c:207 src/sigstatus.c:240
+msgid "Error verifying the signature"
+msgstr "Chyba pøi verifikaci podpisu"
+
+#: src/rfc2015.c:169 src/rfc2015.c:210
+msgid "Different results for signatures"
+msgstr "Rùzné výsledky pro podpisy"
+
+#: src/rfc2015.c:172 src/rfc2015.c:213
+msgid "Error: Unknown status"
+msgstr "Chyba: Neznámý status"
+
+#: src/rfc2015.c:192
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Správný podpis od \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:195
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
+msgstr "Správný podpis od \"%s\" ale platnost ji¾ skonèila"
+
+#: src/rfc2015.c:198
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
+msgstr "Správný podpis od \"%s\" ale platnost klíèe ji¾ skonèila"
+
+#: src/rfc2015.c:201
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "©PATNÝ podpis od \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:233
+msgid "Cannot find user ID for this key."
+msgstr "Nemohu najít ID u¾ivatele pro tento klíè."
+
+#: src/rfc2015.c:245
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "                alias \"%s\"\n"
+
+#: src/rfc2015.c:266
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s"
+msgstr "Platnost podpisu vypr¹ela %s"
+
+#: src/rfc2015.c:274
+#, c-format
+msgid "Key expired %s"
+msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela %s"
+
+#: src/rfc2015.c:300
+#, c-format
+msgid "Signature made at %s\n"
+msgstr "Podpis vyrobil %s\n"
+
+#: src/rfc2015.c:309
+#, c-format
+msgid "Key fingerprint: %s\n"
+msgstr "Key fingerprint: %s\n"
+
+#: src/select-keys.c:103
+#, c-format
+msgid "Please select key for `%s'"
+msgstr "Vyberte prosím klíè pro '%s'"
+
+#: src/select-keys.c:106
+#, c-format
+msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
+msgstr "Získávám info pro '%s'... %c"
+
+#: src/select-keys.c:273
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Vybrat klíèe"
+
+#: src/select-keys.c:300
+msgid "Key ID"
+msgstr "ID klíèe"
+
+#: src/select-keys.c:303
+msgid "Val"
+msgstr "Val"
+
+#: src/select-keys.c:323
+msgid " List all keys "
+msgstr " Vypsat v¹echny klíèe "
+
+#: src/select-keys.c:453
+msgid "Add key"
+msgstr "Pøidat klíè"
+
+#: src/select-keys.c:454
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Zadejte dal¹ího u¾ivatele nebo klíèové ID:"
+
+#: src/send_message.c:377
+msgid "Connecting"
+msgstr "Pøipojení"
+
+#: src/send_message.c:384
+msgid "Doing POP before SMTP..."
+msgstr "Provádím POP pøed SMTP..."
+
+#: src/send_message.c:387
+msgid "POP before SMTP"
+msgstr "POP pøed SMTP"
+
+#: src/send_message.c:392
+#, c-format
+msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
+msgstr "Pøipojuji se na SMTP server: %s ..."
+
+#: src/send_message.c:455
+msgid "Sending HELO..."
+msgstr "Posílám HELO..."
+
+#: src/send_message.c:456 src/send_message.c:460 src/send_message.c:464
+msgid "Authenticating"
+msgstr "Autentizuji"
+
+#: src/send_message.c:459
+msgid "Sending EHLO..."
+msgstr "Posílám EHLO..."
+
+#: src/send_message.c:467
+msgid "Sending MAIL FROM..."
+msgstr "Posílám MAIL FROM..."
+
+#: src/send_message.c:468 src/send_message.c:472 src/send_message.c:477
+msgid "Sending"
+msgstr "Odesílání"
+
+#: src/send_message.c:471
+msgid "Sending RCPT TO..."
+msgstr "Posílám RCPT TO..."
+
+#: src/send_message.c:476
+msgid "Sending DATA..."
+msgstr "Posílám DATA..."
+
+#: src/send_message.c:480
+msgid "Quitting..."
+msgstr "Ukonèuji..."
+
+#: src/send_message.c:504
+#, c-format
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "Posílám zprávu (%d / %d bytù)"
+
+#: src/send_message.c:532
+msgid "Sending message"
+msgstr "Posílám zprávu"
+
+#: src/send_message.c:578
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while sending the message:\n"
+"%s"
+msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+
+#: src/setup.c:44
+msgid "Mailbox setting"
+msgstr "Nastavení mailboxu"
+
+#: src/setup.c:45
+msgid ""
+"First, you have to set the location of mailbox.\n"
+"You can use existing mailbox in MH format\n"
+"if you have the one.\n"
+"If you're not sure, just select OK."
+msgstr ""
+"Nejprve nastavte umístìní mailboxu.\n"
+"Pokud ji¾ nìjaký máte, mù¾ete pou¾ít\n"
+"mailbox v MH formátu.\n"
+"Pokud si nejste jisti, stisknìte pouze OK."
+
+#: src/sigstatus.c:129
+msgid "Checking signature"
+msgstr "Zkontrolovat podpis"
+
+#: src/sigstatus.c:196
+#, c-format
+msgid "%s%s%s from \"%s\""
+msgstr "%s%s%s od \"%s\""
+
+#: src/sourcewindow.c:66
+msgid "Source of the message"
+msgstr "Zdroj zprávy"
+
+#: src/sourcewindow.c:133
+#, c-format
+msgid "%s - Source"
+msgstr "%s - Zdroj"
+
+#: src/ssl_manager.c:82
+msgid "Saved SSL Certificates"
+msgstr "Ulo¾ené SSL certifikáty"
+
+#: src/ssl_manager.c:95
+msgid "View"
+msgstr "Zobrazit"
+
+#: src/ssl_manager.c:269
+msgid "Delete certificate"
+msgstr "Smazat certifikát"
+
+#: src/ssl_manager.c:270
+msgid "Do you really want to delete this certificate?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tento certifikát?"
+
+#: src/string_match.c:73
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "(Pøedmìt smazán reg. výrazem)"
+
+#: src/summary_search.c:100
+msgid "Search messages"
+msgstr "Vyhledat zprávy"
+
+#: src/summary_search.c:170
+msgid "Body:"
+msgstr "Tìlo:"
+
+#: src/summary_search.c:194
+msgid "Select all matched"
+msgstr "Vybrat v¹echny oznaèené"
+
+#: src/summary_search.c:200
+msgid "AND search"
+msgstr "A vyhledat"
+
+#: src/summary_search.c:319
+msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
+msgstr "Dosa¾en zaèátek seznamu, pokraèovat od konce?"
+
+#: src/summary_search.c:321
+msgid "End of list reached; continue from beginning?"
+msgstr "Dosa¾en konec seznamu, pokraèovat od zaèátku?"
+
+#: src/summaryview.c:404
+msgid "/_Reply"
+msgstr "/_Odpovìdìt"
+
+#: src/summaryview.c:405
+msgid "/Repl_y to"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu"
+
+#: src/summaryview.c:406
+msgid "/Repl_y to/_all"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu/_v¹em"
+
+#: src/summaryview.c:407
+msgid "/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu/_odesílateli"
+
+#: src/summaryview.c:408
+msgid "/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu/do _diskusního listu"
+
+#: src/summaryview.c:410
+msgid "/Follow-up and reply to"
+msgstr ""
+
+#: src/summaryview.c:412
+msgid "/_Forward"
+msgstr "/Pø_edat dál"
+
+#: src/summaryview.c:413
+msgid "/Redirect"
+msgstr "/Pøesmìrovat"
+
+#: src/summaryview.c:415
+msgid "/Re-_edit"
+msgstr "/Z_novu upravit"
+
+#: src/summaryview.c:417
+msgid "/M_ove..."
+msgstr "/_Pøesunout..."
+
+#: src/summaryview.c:418
+msgid "/_Copy..."
+msgstr "/_Kopírovat..."
+
+#: src/summaryview.c:420
+msgid "/Cancel a news message"
+msgstr "/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
+
+#: src/summaryview.c:421
+msgid "/E_xecute"
+msgstr "/S_pustit"
+
+#: src/summaryview.c:423
+msgid "/_Mark"
+msgstr "/_Oznaèit"
+
+#: src/summaryview.c:424
+msgid "/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Oznaèit/_Oznaèit"
+
+#: src/summaryview.c:425
+msgid "/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
+
+#: src/summaryview.c:426
+msgid "/_Mark/---"
+msgstr "/_Oznaèit/---"
+
+#: src/summaryview.c:427
+msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
+
+#: src/summaryview.c:428
+msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jako pø_eètené"
+
+#: src/summaryview.c:429
+msgid "/_Mark/Mark all read"
+msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit v¹echny jako pøeètené"
+
+#: src/summaryview.c:430
+msgid "/_Mark/Ignore thread"
+msgstr "/_Oznaèit/Ignorovat vlákno"
+
+#: src/summaryview.c:431
+msgid "/_Mark/Unignore thread"
+msgstr "/_Oznaèit/Neignorovat vlákno"
+
+#: src/summaryview.c:432
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Lock"
+msgstr "/_Oznaèit"
+
+#: src/summaryview.c:433
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Unlock"
+msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
+
+#: src/summaryview.c:434
+msgid "/Color la_bel"
+msgstr "/_Barevné oznaèení"
+
+#: src/summaryview.c:437
+msgid "/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/Pøidat odesílatele do kni_hy adres"
+
+#: src/summaryview.c:439
+msgid "/Create f_ilter rule"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr"
+
+#: src/summaryview.c:440
+msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/_Automaticky"
+
+#: src/summaryview.c:442
+msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Od"
+
+#: src/summaryview.c:444
+msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Komu"
+
+#: src/summaryview.c:446
+msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Pøedmìtu"
+
+#: src/summaryview.c:452
+msgid "/_View/_Source"
+msgstr "/_Zobrazit/_Zdroj"
+
+#: src/summaryview.c:453
+msgid "/_View/All _header"
+msgstr "/_Zobrazit/V¹echna zá_hlaví"
+
+#: src/summaryview.c:456
+msgid "/_Print..."
+msgstr "/_Tisk..."
+
+#: src/summaryview.c:458
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/Vybrat _v¹e"
+
+#: src/summaryview.c:459
+msgid "/Select t_hread"
+msgstr "/Vybrat _vlákno"
+
+#: src/summaryview.c:463
+msgid "M"
+msgstr "M"
+
+#: src/summaryview.c:470
+msgid "No."
+msgstr "Èís."
+
+#: src/summaryview.c:472
+msgid "L"
+msgstr "L"
+
+#: src/summaryview.c:481
+msgid "all messages"
+msgstr "v¹echny zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:482 src/summaryview.c:483
+msgid "messages whose age is greather than #"
+msgstr "zprávy, které jsou star¹í ne¾ #"
+
+#: src/summaryview.c:484
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v tìle zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:485
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v celé zprávì"
+
+#: src/summaryview.c:486
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "zprávy s kopií na S"
+
+#: src/summaryview.c:487
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "zpráva, kde je S v poli Komu: nebo Kopie:"
+
+#: src/summaryview.c:488
+msgid "deleted messages"
+msgstr "smazané zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:489
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odesílatel"
+
+#: src/summaryview.c:490
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspì¹né"
+
+#: src/summaryview.c:491
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "zprávy, které pocházejí od u¾ivatele S"
+
+#: src/summaryview.c:492
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "pøeposlané zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:493
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "zprávy, které obsahují v hlavièce S"
+
+#: src/summaryview.c:494
+msgid "messages which contain S in Message-Id header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v Message-Id hlavièce"
+
+#: src/summaryview.c:495
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví inreplayto"
+
+#: src/summaryview.c:496
+msgid "locked messages"
+msgstr "zamknuté zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:497
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupinì S"
+
+#: src/summaryview.c:498
+msgid "new messages"
+msgstr "nové zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:499
+msgid "old messages"
+msgstr "staré zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:500
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "zprávy, na které bylo odpovìzeno"
+
+#: src/summaryview.c:501
+msgid "read messages"
+msgstr "pøeètené zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:502
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Pøedmìt"
+
+#: src/summaryview.c:503
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je rovné #"
+
+#: src/summaryview.c:504
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je vìt¹í ne¾ #"
+
+#: src/summaryview.c:505
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je men¹í ne¾ #"
+
+#: src/summaryview.c:506
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je rovna #"
+
+#: src/summaryview.c:507
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je vìt¹í ne¾ #"
+
+#: src/summaryview.c:508
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je men¹í #"
+
+#: src/summaryview.c:509
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
+
+#: src/summaryview.c:510
+msgid "marked messages"
+msgstr "oznaèené zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:511
+msgid "unread messages"
+msgstr "nepøeètené zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:512
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odvolávka"
+
+#: src/summaryview.c:513
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví X-Label"
+
+#: src/summaryview.c:515
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "logický AND operátor"
+
+#: src/summaryview.c:516
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "logický OR operátor"
+
+#: src/summaryview.c:517
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "logický NOT operátor"
+
+#: src/summaryview.c:518
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "vyhledávání rozli¹uje malá a velká písmena"
+
+#: src/summaryview.c:525
+msgid "Extended Search symbols"
+msgstr "Roz¹íøené vyhledávací symboly"
+
+#: src/summaryview.c:574
+msgid "Toggle quick-search bar"
+msgstr "Pøepnout rychlé vyhledávání"
+
+#: src/summaryview.c:658
+msgid "Extended Symbols"
+msgstr "Roz¹íøené symboly"
+
+#: src/summaryview.c:911
+msgid "Process mark"
+msgstr "Zpracovat oznaèené"
+
+#: src/summaryview.c:912
+msgid "Some marks are left. Process it?"
+msgstr "Zbyly nìjaké oznaèené. Zpracovat je?"
+
+#: src/summaryview.c:956
+#, c-format
+msgid "Scanning folder (%s)..."
+msgstr "Prohledávám slo¾ku (%s)..."
+
+#: src/summaryview.c:1374 src/summaryview.c:1418
+msgid "No more unread messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné nepøeètené zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:1375
+msgid "No unread message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Hledat od konce?"
+
+#: src/summaryview.c:1387 src/summaryview.c:1431
+msgid ""
+"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+msgstr ""
+"Interní chyba: neoèekávaná hodnota pro prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
+
+#: src/summaryview.c:1395
+msgid "No unread messages."
+msgstr "®ádné nepøeètené zprávy."
+
+#: src/summaryview.c:1419
+msgid "No unread message found. Go to next folder?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Chcete jít do dal¹í slo¾ky?"
+
+#: src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1485
+msgid "No more new messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné nové zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:1462
+msgid "No new message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nová zpráva. Hledat od konce?"
+
+#: src/summaryview.c:1471
+msgid "No new messages."
+msgstr "®ádné nové zprávy."
+
+#: src/summaryview.c:1486
+msgid "No new message found. Go to next folder?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nová zpráva. Chcete jít do dal¹í slo¾ky?"
+
+#: src/summaryview.c:1488
+msgid "Search again"
+msgstr "Hledat znova"
+
+#: src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1542
+msgid "No more marked messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné oznaèené zprávy"
+
+#: src/summaryview.c:1518
+msgid "No marked message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Hledat od konce?"
+
+#: src/summaryview.c:1527 src/summaryview.c:1552
+msgid "No marked messages."
+msgstr "®ádná neoznaèená zpráva."
+
+#: src/summaryview.c:1543
+msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná neoznaèená zpráva. Hledat od zaèátku?"
+
+#: src/summaryview.c:1567 src/summaryview.c:1592
+msgid "No more labeled messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné zprávy s návì¹tím"
+
+#: src/summaryview.c:1568
+msgid "No labeled message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná zpráva s návì¹tím. Hledat od konce?"
+
+#: src/summaryview.c:1577 src/summaryview.c:1602
+msgid "No labeled messages."
+msgstr "®ádná zpráva s návì¹tím."
+
+#: src/summaryview.c:1593
+msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
+msgstr "Nenalezena ¾ádná zpráva s návì¹tím. Hledat od zaèátku?"
+
+#: src/summaryview.c:1806
+msgid "Attracting messages by subject..."
+msgstr "Získávám zprávy od osoby..."
 
-#: src/prefs_actions.c:1260
+#: src/summaryview.c:1963
 #, c-format
-msgid ""
-"Command could not started. Pipe creation failed.\n"
-"%s"
-msgstr ""
+msgid "%d deleted"
+msgstr "%d smazané"
 
-#: src/prefs_actions.c:1265
-msgid "Forking child and grandchild.\n"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1967
+#, c-format
+msgid "%s%d moved"
+msgstr "%s%d pøemístìné"
 
-#: src/prefs_actions.c:1317
-msgid "Child: Waiting for grandchild\n"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1968 src/summaryview.c:1975
+msgid ""
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1319
-msgid "Child: grandchild ended\n"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1973
+#, c-format
+msgid "%s%d copied"
+msgstr "%s %d zkopírováno"
+
+#: src/summaryview.c:1988
+msgid " item selected"
+msgstr " polo¾ka vybrána"
+
+#: src/summaryview.c:1990
+msgid " items selected"
+msgstr " polo¾ky vybrány"
+
+#: src/summaryview.c:2006
+#, c-format
+msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
+msgstr "%d nová(é), %d nepøeètená(é), celkem %d (%s)"
+
+#: src/summaryview.c:2176
+msgid "Sorting summary..."
+msgstr "Celkové setøídìní..."
+
+#: src/summaryview.c:2246
+msgid "Setting summary from message data..."
+msgstr "Nastavuji pøehled z dat zpráv..."
+
+#: src/summaryview.c:2375
+msgid "(No Date)"
+msgstr "(®ádné datum)"
+
+#: src/summaryview.c:3019
+msgid "You're not the author of the article\n"
+msgstr "Nejste autorem tohoto pøíspìvku\n"
+
+#: src/summaryview.c:3109
+msgid "Delete message(s)"
+msgstr "Smazat zprávu(y)"
+
+#: src/summaryview.c:3110
+msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto zprávu(y) z ko¹e?"
+
+#: src/summaryview.c:3152
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
+
+#: src/summaryview.c:3264
+msgid "Destination is same as current folder."
+msgstr "Cílová polo¾ka je stejná jako aktuální slo¾ka."
+
+#: src/summaryview.c:3341
+msgid "Destination to copy is same as current folder."
+msgstr "Cíl kopírování je stejný jako aktuální slo¾ka."
+
+#: src/summaryview.c:3389
+msgid "Selecting all messages..."
+msgstr "Vybírám v¹echny zprávy..."
+
+#: src/summaryview.c:3447
+msgid "Append or Overwrite"
+msgstr "Pøidat nebo pøepsat"
+
+#: src/summaryview.c:3448
+msgid "Append or overwrite existing file?"
+msgstr "Pøidat nebo pøepsat existující soubor?"
+
+#: src/summaryview.c:3449
+msgid "Append"
+msgstr "Pøidat"
+
+#: src/summaryview.c:3739
+msgid "Building threads..."
+msgstr "Vytváøím vlákna..."
+
+#: src/summaryview.c:3837
+msgid "Unthreading..."
+msgstr "Ru¹ím vlákna..."
 
-#. Fork error
-#: src/prefs_actions.c:1325
+#: src/summaryview.c:3970
+msgid "No filter rules defined."
+msgstr "Nejsou definována ¾ádná pravidla pro filtrování."
+
+#: src/summaryview.c:3979
+msgid "Filtering..."
+msgstr "Filtruji..."
+
+#: src/summaryview.c:5322
 #, c-format
 msgid ""
-"Could not fork to execute the following command:\n"
-"%s\n"
+"Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Chyba v regulárním výrazu (regexp):\n"
+"%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1415
-#, c-format
-msgid "Killing child group id %d\n"
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1545
+msgid "Receive Mail on all Accounts"
+msgstr "Naète novou po¹tu ze v¹ech úètù"
+
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1551
+msgid "Receive Mail on current Account"
+msgstr "Naète novou po¹tu z akuálního úètu"
+
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1557
+msgid "Send Queued Message(s)"
+msgstr "Ode¹le pozdr¾ené zprávy"
+
+#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1570
+msgid "Compose Email"
+msgstr "Vytváøí novou zprávu"
+
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1574
+msgid "Compose News"
+msgstr "Vytváøí diskusní pøíspìvek"
+
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1580
+msgid "Reply to Message"
+msgstr "Odpovídá na zprávu"
+
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1601
+msgid "Reply to Sender"
+msgstr "Odpovídá odesílateli"
+
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1622
+msgid "Reply to All"
+msgstr "Odpovídá v¹em"
+
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1643
+msgid "Reply to Mailing-list"
+msgstr "Odpovídá do diskusního listu"
+
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1664
+msgid "Forward Message"
+msgstr "Pøedává zprávu dál"
+
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1685
+msgid "Delete Message"
+msgstr "Sma¾e zprávu"
+
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1697
+msgid "Goto Next Message"
+msgstr "Pøejde na dal¹í zprávu"
+
+#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1705
+msgid "Send Message"
+msgstr "Ode¹le zprávu"
+
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1711
+msgid "Put into queue folder and send later"
+msgstr "Zaøadí do výstupní fronty a ode¹le pozdìji"
+
+#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1717
+msgid "Save to draft folder"
+msgstr "Ulo¾í koncept do slo¾ky"
+
+#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1723
+msgid "Insert file"
+msgstr "Vlo¾í soubor"
+
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1729
+msgid "Attach file"
+msgstr "Pøipojí soubor"
+
+#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1735
+msgid "Insert signature"
+msgstr "Vlo¾í podpis"
+
+#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1741
+msgid "Edit with external editor"
+msgstr "Úprava externím editorem"
+
+#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1747
+msgid "Wrap all long lines"
+msgstr "Zarovnání dlouhých øádkù"
+
+#: src/toolbar.c:180
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Actions Feature"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení slo¾ky"
+
+#: src/toolbar.c:200
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt s _citací"
+
+#: src/toolbar.c:201
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr "/Odpovìdìt _bez citace"
+
+#: src/toolbar.c:205
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt v¹em s ci_tací"
+
+#: src/toolbar.c:206
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/Odpovìdìt v¹em b_ez citace"
+
+#: src/toolbar.c:210
+msgid "/Reply to list with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt do d_iskusního listu s citací"
+
+#: src/toolbar.c:211
+msgid "/_Reply to list without quote"
+msgstr "/Odpovìdìt do diskusního listu bez ci_tace"
+
+#: src/toolbar.c:215
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt odesílateli s _citací"
+
+#: src/toolbar.c:216
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/_Odpovìdìt odesílateli bez citace"
+
+#: src/toolbar.c:220
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr "/_Pøeposlat zprávu (vlo¾ený styl)"
+
+#: src/toolbar.c:221
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/Pøeposlat zprávu jako pøí_lohu"
+
+#: src/toolbar.c:363
+msgid "Get"
+msgstr "Stáhnout"
+
+#: src/toolbar.c:364
+msgid "Get All"
+msgstr "Stáhnout v¹e"
+
+#: src/toolbar.c:367
+msgid "Email"
+msgstr "Email"
+
+#: src/toolbar.c:369 src/toolbar.c:461
+msgid "Reply"
+msgstr "Odpovìdìt"
+
+#: src/toolbar.c:370 src/toolbar.c:462
+msgid "All"
+msgstr "V¹echno"
+
+#: src/toolbar.c:371 src/toolbar.c:463
+msgid "Sender"
+msgstr "Odesílatel"
+
+#: src/toolbar.c:414
+msgid "Send later"
+msgstr "Poslat pozdìji"
+
+#: src/toolbar.c:415
+msgid "Draft"
+msgstr "Koncept"
+
+#: src/toolbar.c:418
+msgid "Attach"
+msgstr "Pøíloha"
+
+#: src/toolbar.c:422
+msgid "Linewrap"
+msgstr "Zarovnání"
+
+#: src/toolbar.c:1562
+msgid "News"
+msgstr "Diskuzní skupiny"
+
+#: src/plugins/demo/demo.c:59
+#, fuzzy
+msgid "Demo"
+msgstr "Odstranit"
+
+#: src/plugins/demo/demo.c:64
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
+"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1516
-#, c-format
-msgid "Freeing children data %x\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:198
+msgid "Trayicon"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1534
-msgid "Updating actions input/output dialog.\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:203
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
+"have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1558
-#, c-format
-msgid "--- Running: %s\n"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:151
+msgid "MathML Viewer"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1561
-#, c-format
-msgid "--- Ended: %s\n"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:156
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1589
-#, fuzzy
-msgid "Creating actions dialog\n"
-msgstr "Vytváøím dialog procesu...\n"
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Automaticky zobrazit pøipojené obrázky"
 
-#: src/prefs_actions.c:1597
-msgid "Actions' input/output"
-msgstr ""
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
+msgid "Resize attached images"
+msgstr "Zmìnit velikost pøipojených obrázkù"
 
-#: src/prefs_actions.c:1647
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
 #, fuzzy
-msgid "Abort actions"
-msgstr "Zaøazování"
+msgid "Filename:"
+msgstr "Název souboru"
 
-#: src/prefs_actions.c:1653
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
 #, fuzzy
-msgid "Close window"
-msgstr "/_Nástroje/Okno záznamù "
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Velikost slo¾ky :"
 
-#: src/prefs_actions.c:1685
-#, c-format
-msgid "Child returned %c\n"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
+#, fuzzy
+msgid "Load Image"
+msgstr "staré zprávy"
+
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
+msgid "Content-Type:"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1701
-msgid "Sending input to grand child.\n"
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:44
+msgid "Image Viewer"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1718
-msgid "Input to grand child sent.\n"
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:49
+msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_actions.c:1727
-msgid "Catching grand child's output.\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:183
+msgid "Dillo HTML Viewer"
 msgstr ""
 
-#. S_COL_UNREAD
-#: src/prefs_summary_column.c:69
-#, fuzzy
-msgid "Attachment"
-msgstr "Pøíloha"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:188
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
+msgstr ""
 
-#. S_COL_FROM
-#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:39 src/summaryview.c:453
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:103
+msgid "Don't Follow Links in Mails"
+msgstr ""
 
-#. S_COL_SIZE
-#: src/prefs_summary_column.c:74
-msgid "Number"
-msgstr "Èíslo"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:109
+msgid ""
+"(You can still allow following links\n"
+"by reloading the page)"
+msgstr ""
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/prefs_summary_column.c:76
-msgid "Locked"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
+msgid "Full Window Mode (Hide Controls)"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:91
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr ""
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:105
+msgid "Enable archive content scanning"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:170
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:118
 #, fuzzy
-msgid "Creating summary column setting window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "Maximum polo¾ek"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:178
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:136
 #, fuzzy
-msgid "Summary display item setting"
-msgstr "/_Pøehled/Nastavit polo¾ku z_obrazení"
+msgid "MB"
+msgstr "M"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:195
-msgid ""
-"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
-"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:140
+#, fuzzy
+msgid "Receive infected messages"
+msgstr "smazané zprávy"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:153
+#, fuzzy
+msgid "Save folder"
+msgstr "Nová slo¾ka"
+
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:173
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:175
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:222
-msgid "Available items"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:230
+msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:240
-msgid "  ->  "
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+msgid "Clam AntiVirus GTK"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:244
-msgid "  <-  "
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:255
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"Clam AntiVirus.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
+"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
+"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
+"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
+"mail will be saved.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:265
-#, fuzzy
-msgid "Displayed items"
-msgstr "Zobrazuji hlavièku %s ...\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:243
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_summary_column.c:306
-msgid " Revert to default "
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:248
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
+"received from a POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
+"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:154
-#, fuzzy
-msgid "Template name"
-msgstr "Hlavièka"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:220
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:229
-msgid " Symbols "
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:225
+msgid ""
+"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
+"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
+"(spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
+"special folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
+"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:243
-#, fuzzy
-msgid "Registered templates"
-msgstr "Doporuèené pravítka"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:103
+msgid "Enable SpamAssassin Filtering"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:263
-msgid "Templates"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:110
+msgid "SpamAssassin Server (spamd)"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:372
-msgid "Template"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:117
+msgid "Maximum Message Size"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:437
-msgid "Template format error."
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:124
+msgid "Folder for saved Spam"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_template.c:512
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:132
 #, fuzzy
-msgid "Delete template"
-msgstr "Smazat zprávu"
+msgid "Receive Spam"
+msgstr "Pøíjem"
 
-#: src/prefs_template.c:513
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this template?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravítko?"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:149
+msgid ":"
+msgstr ""
 
-#: src/procmime.c:925
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:189
 #, fuzzy
-msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹ná konverze kódu.\n"
+msgid "..."
+msgstr " ... "
 
-#: src/procmsg.c:145 src/procmsg.c:161
-msgid "Cache data is corrupted\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:195
+msgid "kB"
 msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:211
-msgid "\tNo cache file\n"
-msgstr "\t®ádný soubor v mezipamìti\n"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:302
+msgid "SpamAssassin GTK"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:218
-#, fuzzy
-msgid "\tReading summary cache...\n"
-msgstr "\tÈtení celkové mezipamìti..."
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:307
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"SpamAssassin.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
+"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
+"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
+"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
+"be saved.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/procmsg.c:223
-msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
-msgstr "Verze mezipamìti je rozdílná, Vyøazuji ji.\n"
+#~ msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+#~ msgstr "Nemohu se spojit s SMTP serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/procmsg.c:293
-#, fuzzy
-msgid "\tMarking the messages...\n"
-msgstr "\tOznaèuji zprávy..."
+#~ msgid "SSL connection failed"
+#~ msgstr "SSL spojení selhalo"
 
-#: src/procmsg.c:337
-#, c-format
-msgid "\t%d new message(s)\n"
-msgstr "\t%d nová(é) zpráva(y)\n"
+#~ msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem pøipojování k %s: %d\n"
 
-#: src/procmsg.c:543
-msgid "Mark file not found.\n"
-msgstr "Oznaèený soubor nebyl nalezen.\n"
+#~ msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání EHLO\n"
 
-#: src/procmsg.c:545
-#, c-format
-msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
-msgstr "Oznaèená verze je odli¹ná (%d != %d). Vaøazuji ji.\n"
+#~ msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání HELO\n"
 
-#: src/procmsg.c:561
-msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
-msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem pøipojení'.\n"
+#~ msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání STARTTLS\n"
 
-#: src/procmsg.c:566
-msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
-msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem zápisu.\n"
+#~ msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
+#~ msgstr "Pøesouvám %s do %s (%d%%)...\n"
 
-#: src/procmsg.c:903
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Sending queued message %d failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty.\n"
+#~ msgid "Rescanning all folder trees..."
+#~ msgstr "Provádím nové naètení celého stromu slo¾ek..."
 
-#: src/procmsg.c:932 src/procmsg.c:1318
-msgid "saving sent message...\n"
-msgstr "ukládám odeslanou zprávu...\n"
+#~ msgid "Compiled plugins:%s"
+#~ msgstr "Zakompilované zásuvné moduly: %s"
 
-#: src/procmsg.c:966
-msgid "can't save message\n"
-msgstr "zprávu nelze ulo¾it\n"
+#~ msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
+#~ msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem.\n"
 
-#: src/procmsg.c:1025
-#, c-format
-msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Neplatný pøíkazoví øádek tisku: '%s'\n"
+#~ msgid "Retrieving header (%d / %d)"
+#~ msgstr "Naèítám záhlaví (%d / %d)"
+
+#~ msgid "/_Tools/_Selective download..."
+#~ msgstr "/_Nástroje/_Selektivní stahování..."
+
+#~ msgid "/_Display image"
+#~ msgstr "/_Zobrazit obrázek"
+
+#~ msgid "Select \"Check signature\" to check"
+#~ msgstr "Vyberte \"Zkontrolovat podpis\" pro ovìøení"
+
+#~ msgid "Can't get the part of multipart message."
+#~ msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy."
+
+#~ msgid "Socket error\n"
+#~ msgstr "Chyba soketu\n"
+
+#~ msgid "Use filtering rules with Selective Download"
+#~ msgstr "Pou¾ít filtrovací pravidla se selektivním stahováním"
+
+#~ msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
+#~ msgstr "Odstranit zprávu po sta¾ení pomocí selektivního stahování"
+
+#~ msgid "Tunnel command to open connection"
+#~ msgstr "Pøíkaz pro otevøení tunelovaného spojení"
+
+#~ msgid "Could not get message file %d"
+#~ msgstr "Nelze naèíst soubor %d se zprávou"
+
+#~ msgid "Could not get message file."
+#~ msgstr "Nelze naèíst soubor se zprávou."
+
+#~ msgid "Could not get message part."
+#~ msgstr "Nelze naèíst èást zprávy."
+
+#~ msgid "No message part selected."
+#~ msgstr "Není vybrána ¾ádná èást zprávy."
+
+#~ msgid "No message file selected."
+#~ msgstr "Není vybrán ¾ádný soubor se zprávou."
+
+#~ msgid "Can't get part of multipart message"
+#~ msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The selected action cannot be used in the compose window\n"
+#~ "because it contains %%f, %%F or %%p."
+#~ msgstr ""
+#~ "V oknì pro psaní zprávy nelze vybranou akci pou¾ít\n"
+#~ "proto¾e obsahuje %%f, %%F nebo %%p."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nelze spustit pøíkaz. Selhalo vytvoøení roury.\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Could not fork to execute the following command:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nelze provést fork pro spu¹tìní následujícího pøíkazu:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "--- Running: %s\n"
+#~ msgstr "--- Spu¹tìn: %s\n"
+
+#~ msgid "--- Ended: %s\n"
+#~ msgstr "--- Ukonèen: %s\n"
 
-#: src/procmsg.c:1214
-#, fuzzy
-msgid "Sending message by mail\n"
-msgstr "Poslat zprávu"
+#~ msgid "Action's input/output"
+#~ msgstr "Vstup/výstup pro akce"
 
-#: src/procmsg.c:1216 src/send.c:162
-msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr "Fronta hlavièek zpráv je po¹kozená.\n"
+#~ msgid " Send "
+#~ msgstr " Odeslat "
 
-#: src/procmsg.c:1229 src/send.c:173
-msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Abort"
+#~ msgstr "Pøeru¹it"
 
-#: src/procmsg.c:1240 src/send.c:184
-msgid "Account not found.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "for message file name"
+#~ msgstr "pro název souboru se zprávou"
 
-#: src/procmsg.c:1252
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
-msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+#~ msgid "Dialogs"
+#~ msgstr "Dialogy"
 
-#: src/procmsg.c:1256
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
-msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+#~ msgid "Delete on Server"
+#~ msgstr "Smazat na serveru"
 
-#: src/procmsg.c:1274
-msgid "Could not create temporary file for news sending."
-msgstr ""
+#~ msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy pro '%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1285
-msgid "Error when writing temporary file for news sending."
-msgstr ""
+#~ msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy pomocí pøíkazu '%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1291
-#, fuzzy
-msgid "Sending message by news\n"
-msgstr "Poslat zprávu"
+#~ msgid "/Preview _new messages"
+#~ msgstr "/Náhled na _nové zprávy"
 
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Status"
-msgstr ""
+#~ msgid "/Preview _all messages"
+#~ msgstr "/Náhled na _v¹echny zprávy"
 
-#: src/progressdialog.c:55
-msgid "Creating progress dialog...\n"
-msgstr "Vytváøím dialog procesu...\n"
+#~ msgid "(No date)"
+#~ msgstr "(®ádné datum)"
 
-#. from
-#: src/quote_fmt.c:41
-msgid "Full Name of Sender"
-msgstr ""
+#~ msgid "(No sender)"
+#~ msgstr "(Bez odesílatele)"
 
-#. full name
-#: src/quote_fmt.c:42
-msgid "First Name of Sender"
-msgstr ""
+#~ msgid "(No subject)"
+#~ msgstr "(®ádný pøedmìt)"
 
-#. first name
-#: src/quote_fmt.c:43
-msgid "Last Name of Sender"
-msgstr ""
+#~ msgid "%i Messages"
+#~ msgstr "%i zpráv"
 
-#. last name
-#: src/quote_fmt.c:44
-msgid "Initials of Sender"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Selected account \"%s\" is not a POP mail server.\n"
+#~ "Please select a different account"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vybraný úèet \"%s\" není úèet typu POP.\n"
+#~ "Vyberte prosím jiný úèet."
 
-#. references
-#: src/quote_fmt.c:50
-#, fuzzy
-msgid "Message-ID"
-msgstr "Zpráva"
+#~ msgid "Preview mail"
+#~ msgstr "Náhled zprávy"
 
-#. message-id
-#: src/quote_fmt.c:51
-#, fuzzy
-msgid "Message body"
-msgstr "Zpráva"
+#~ msgid "Preview old/new mail on account"
+#~ msgstr "Náhled na starou/novou po¹tu pro úèet"
 
-#. message
-#: src/quote_fmt.c:52
-#, fuzzy
-msgid "Quoted message body"
-msgstr "Zaøadit zprávu, kdy¾ odpovídá"
+#~ msgid "Remove selected mail"
+#~ msgstr "Odstranit vybranou po¹tu"
 
-#. quoted message
-#: src/quote_fmt.c:53
-msgid "Message body without signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Download"
+#~ msgstr "Sta¾ení"
 
-#. message with no signature
-#: src/quote_fmt.c:54
-msgid "Quoted message body without signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Download selected mail"
+#~ msgstr "Sta¾ení vybrané po¹ty"
 
-#: src/quote_fmt.c:56
-#, c-format
-msgid ""
-"Insert expr if x is set\n"
-"x is one of the characters above after %"
-msgstr ""
+#~ msgid "Done"
+#~ msgstr "Hotovo"
 
-#: src/quote_fmt.c:58
-#, c-format
-msgid "Literal %"
-msgstr ""
+#~ msgid "Exit dialog"
+#~ msgstr "Dialog o ukonèení"
 
-#. %
-#: src/quote_fmt.c:59
-msgid "Literal backslash"
-msgstr ""
+#~ msgid "Selective download"
+#~ msgstr "Selektivní sta¾ení"
 
-#. #: src/quote_fmt.c:60
-#, fuzzy
-msgid "Literal question mark"
-msgstr "Zaøazovací znaèka"
+#~ msgid "0 messages"
+#~ msgstr "0 zpráv"
 
-#. ?
-#: src/quote_fmt.c:61
-msgid "Literal pipe"
-msgstr ""
+#~ msgid "Show only old messages"
+#~ msgstr "Zobrazit pouze staré zprávy"
 
-#. |
-#: src/quote_fmt.c:62
-msgid "Literal opening curly brace"
-msgstr ""
+#~ msgid " contains "
+#~ msgstr " obsahuje "
 
-#: src/quote_fmt.c:63
-msgid "Literal closing curly brace"
-msgstr ""
+#~ msgid "SMTP AUTH failed\n"
+#~ msgstr "SMTP AUTH selhala\n"
 
-#: src/quote_fmt.c:65
-#, fuzzy
-msgid "Insert File"
-msgstr "Vlo¾it soubor"
+#~ msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání QUIT\n"
 
-#. insert file
-#: src/quote_fmt.c:66
-msgid "Insert program output"
-msgstr ""
+#~ msgid "%d new, %d unread, %d total"
+#~ msgstr "%d nových, %d nepøeètených, %d celkem"
 
-#: src/recv.c:112
-msgid "error occurred while retrieving data.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem obnovy dat.\n"
+#~ msgid "/_View/_Sort/by _unread"
+#~ msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle ne_pøeètených"
 
-#: src/recv.c:154 src/recv.c:193 src/recv.c:209
-msgid "Can't write to file.\n"
-msgstr "Nemohu zapisovat do souboru.\n"
+#~ msgid "Signature file"
+#~ msgstr "Soubor s podpisem"
 
-#: src/rfc2015.c:133 src/rfc2015.c:168 src/sigstatus.c:219
-msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr ""
+#~ msgid "Expand threads"
+#~ msgstr "Rozbalit vlákna"
 
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171 src/sigstatus.c:222
-msgid "No signature found"
-msgstr ""
+#~ msgid "U"
+#~ msgstr "U"
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225
-msgid "Good signature"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. "
+#~ "Raymond.  Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and "
+#~ "1995.  Copyright retained for the purpose of protecting free "
+#~ "redistribution of source.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Èásti kódu z programu fetchmail jsou chránìny Copyrightem 1997 Erica S. "
+#~ "Raymonda. Jeho dal¹í èásti jsou chránìny Copyrightem Carla Harrisa, 1993 "
+#~ "a 1995. Ponechání si práv za úèelem ochrany volné\n"
+#~ " distribuce kódu.\n"
+#~ "\n"
 
-#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228
-msgid "BAD signature"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
+#~ "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kcc je chránìno Copyrightem Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, a "
+#~ "libkcc je chránìno Copyrightem takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
+#~ "\n"
 
-#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:180 src/sigstatus.c:231
-msgid "No public key to verify the signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Reading all config for each account...\n"
+#~ msgstr "Naèítám nastavení pro v¹echny úèty...\n"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183 src/sigstatus.c:234
-msgid "Error verifying the signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Found label: %s\n"
+#~ msgstr "Nalezeno návì¹tí: %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
-msgid "Different results for signatures"
-msgstr ""
+#~ msgid "Opening account edit window...\n"
+#~ msgstr "Otevírám okno pro úpravu úètu...\n"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
-msgid "Error: Unknown status"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating account edit window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro úpravu úètu...\n"
 
-#: src/rfc2015.c:174
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr ""
+#~ msgid "Add Address to Book"
+#~ msgstr "Pøidat adresu do knihy"
 
-#: src/rfc2015.c:177
-#, c-format
-msgid "BAD signature  from \"%s\""
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating alert panel dialog...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím dialog pro varování...\n"
 
-#: src/rfc2015.c:209
-msgid "Cannot find user ID for this key."
-msgstr ""
+#~ msgid "%s: file not exist\n"
+#~ msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
 
-#: src/rfc2015.c:220
-#, c-format
-msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "File %s doesn't exist\n"
+#~ msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
 
-#: src/rfc2015.c:248
-#, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Can't get file size of %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu zjistit délku souboru %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:257
-#, c-format
-msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't change file mode\n"
+#~ msgstr "nelze zmìnit mód souboru\n"
 
-#: src/select-keys.c:101
-#, c-format
-msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't write headers\n"
+#~ msgstr "nelze zapsat záhlaví\n"
 
-#: src/select-keys.c:104
-#, c-format
-msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't remove the old message\n"
+#~ msgstr "nelze smazat staré zprávy\n"
 
-#: src/select-keys.c:272
-msgid "Select Keys"
-msgstr ""
+#~ msgid "queueing message...\n"
+#~ msgstr "zaøazuji zprávu...\n"
 
-#: src/select-keys.c:300
-msgid "Key ID"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't queue the message\n"
+#~ msgstr "Zprávu nelze zaøadit\n"
 
-#: src/select-keys.c:303
-msgid "Val"
-msgstr ""
+#~ msgid "Can't open file %s\n"
+#~ msgstr "Nelze otevøít soubor %s\n"
 
-#: src/select-keys.c:445
-msgid "Add key"
-msgstr ""
+#~ msgid "Writing %s-header\n"
+#~ msgstr "Zapisuji %s-záhlaví\n"
 
-#: src/select-keys.c:446
-msgid "Enter another user or key ID\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "generated Message-ID: %s\n"
+#~ msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
 
-#: src/selective_download.c:297
-#, c-format
-msgid "marked to delete %i\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating compose window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro psaní...\n"
 
-#: src/selective_download.c:383
-#, fuzzy
-msgid "Selective download"
-msgstr "Vybrat slo¾ku"
+#~ msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
+#~ msgstr "©patný pøíkaz v externím editoru: '%s'\n"
 
-#: src/selective_download.c:394
-msgid "0 Mail(s)"
-msgstr ""
+#~ msgid "Terminated process group id: %d"
+#~ msgstr "Pøeru¹en proces èíslo: %d"
 
-#: src/selective_download.c:413
-#, fuzzy
-msgid "current Account:"
-msgstr "Souèasné konto: %s"
+#~ msgid "Temporary file: %s"
+#~ msgstr "Doèasný soubor: %s"
 
-#: src/selective_download.c:502
-msgid "preview E-Mail"
-msgstr ""
+#~ msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+#~ msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
 
-#: src/selective_download.c:515
-#, fuzzy
-msgid "Remove"
-msgstr "/_Odstranit"
+#~ msgid "Couldn't exec external editor\n"
+#~ msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
 
-#: src/selective_download.c:516
-msgid "remove selected E-Mails"
-msgstr ""
+#~ msgid "Couldn't write to file\n"
+#~ msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
 
-#: src/selective_download.c:530
-msgid "Exit Dialog"
-msgstr ""
+#~ msgid "Pipe read failed\n"
+#~ msgstr "Nelze èíst\n"
 
-#: src/send.c:216
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't execute external command: %s\n"
-msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
+#~ msgid "Counting total number of messages...\n"
+#~ msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv...\n"
 
-#: src/send.c:241
-#, fuzzy, c-format
-msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
-msgstr "©patný pøíkaz v externím editoru: '%s'\n"
+#~ msgid "Creating folder view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled pro slo¾ku...\n"
 
-#: src/send.c:278
-msgid "SMTP AUTH failed\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Folder %s is selected\n"
+#~ msgstr "Je vybrána slo¾ka %s\n"
 
-#: src/send.c:289
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání HELO\n"
+#~ msgid "Subscribe to newsgroup"
+#~ msgstr "Pøipojit diskuzní skupinu"
 
-#: src/send.c:364
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
-msgstr "Pøipojuji se na SMTP serverem: %s ...\n"
+#~ msgid "Others..."
+#~ msgstr "Ostatní..."
 
-#: src/send.c:368
-msgid "Connecting"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating header view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled na záhlaví...\n"
 
-#: src/send.c:383
-msgid "Sending MAIL FROM..."
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating image view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled na obrázek...\n"
 
-#: src/send.c:384
-#, fuzzy
-msgid "Sending"
-msgstr "Odeslat"
+#~ msgid "Can't load the image."
+#~ msgstr "Nemohu nahrát obrázek."
 
-#: src/send.c:391
-msgid "Sending RCPT TO..."
-msgstr ""
+#~ msgid "message %d has been already cached.\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d u¾ byla v mezipamìti.\n"
 
-#: src/send.c:398
-msgid "Sending DATA..."
-msgstr ""
+#~ msgid "can't select mailbox %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vybrat mailbox %s\n"
 
-#: src/send.c:408
-#, fuzzy
-msgid "Quitting..."
-msgstr "Zaøazuji"
+#~ msgid "getting message %d...\n"
+#~ msgstr "Získávám zprávu %d...\n"
 
-#: src/send.c:441 src/send.c:505
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "Obnovuji zprávu (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+#~ msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
+#~ msgstr "zdrojová slo¾ka je stejná jako cílová.\n"
 
-#: src/send.c:528
-#, fuzzy
-msgid "Sending message"
-msgstr "Poslat zprávu"
+#~ msgid "Can't create '%s'\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit '%s'\n"
 
-#: src/setup.c:43
-msgid "Mailbox setting"
-msgstr ""
+#~ msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit '%s' v Doruèené po¹tì\n"
 
-#: src/setup.c:44
-msgid ""
-"First, you have to set the location of mailbox.\n"
-"You can use existing mailbox in MH format\n"
-"if you have the one.\n"
-"If you're not sure, just select OK."
-msgstr ""
+#~ msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
+#~ msgstr "Vymazávám zprávy z mezipamìti %d - %d ... "
 
-#: src/sigstatus.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Checking signature"
-msgstr "Vlo¾it podpis"
+#~ msgid "done.\n"
+#~ msgstr "hotovo.\n"
 
-#: src/smtp.c:68
-#, c-format
-msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s SMTP serverem: %s:%d\n"
+#~ msgid "Deleting all cached messages... "
+#~ msgstr "Vymazávám v¹echny zprávy z mezipamìti... "
 
-#: src/smtp.c:75
-#, fuzzy
-msgid "SSL connection failed"
-msgstr "Neúspì¹ná konverze kódu.\n"
+#~ msgid "getting new messages of account %s...\n"
+#~ msgstr "Získávám nové zprávy z úètu %s ...\n"
 
-#: src/smtp.c:82
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
+#~ msgid "a message won't be received\n"
+#~ msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
 
-#: src/smtp.c:96
-msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání HELO\n"
+#~ msgid "no messages in local mailbox.\n"
+#~ msgstr "®ádné zprávy v místní po¹tovní schránce.\n"
 
-#: src/smtp.c:105
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání HELO\n"
+#~ msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "Naèítám nové zprávy z %s do %s...\n"
 
-#: src/smtp.c:115
-#, fuzzy
-msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání HELO\n"
+#~ msgid "Creating log window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím záznamové okno...\n"
 
-#: src/smtp.c:192
-msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_File/_Rescan folder tree"
+#~ msgstr "/_Soubor/Z_novu naèíst strom slo¾ek"
 
-#: src/sourcewindow.c:76
-msgid "Creating source window...\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_View/Ex_pand Message View"
+#~ msgstr "/Z_obrazit/Roz¹íøit po_hled na zprávu"
 
-#: src/sourcewindow.c:80
-msgid "Source of the message"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_English"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
 
-#: src/sourcewindow.c:141
-#, c-format
-msgid "Displaying the source of %s ...\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_German"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Nìmecky"
 
-#: src/sourcewindow.c:143
-#, c-format
-msgid "%s - Source"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/©_panìlsky"
 
-#: src/ssl.c:44
-msgid "SSLv23 not available\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_French"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Francouzsky"
 
-#: src/ssl.c:46
-msgid "SSLv23 available\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Japonsky"
 
-#: src/ssl.c:51
-msgid "TLSv1 not available\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_English"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/_Anglicky"
 
-#: src/ssl.c:53
-msgid "TLSv1 available\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_German"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/_Nìmecky"
 
-#: src/ssl.c:81 src/ssl.c:88
-msgid "SSL method not available\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/©_panìlsky"
 
-#: src/ssl.c:94
-msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/_Italsky"
 
-#: src/ssl.c:100
-msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating main window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím hlavní okno...\n"
 
-#: src/ssl.c:106
-#, c-format
-msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
+#~ msgstr "Hlavní okno: barevné rozvr¾ení %d bylo neúspì¹né\n"
 
-#. Get the cipher
-#: src/ssl.c:113
-#, c-format
-msgid "SSL connection using %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
+#~ msgstr "pozice okna: x = %d, y = %d\n"
 
-#: src/ssl.c:120
-msgid "Server certificate:\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Compose an email message"
+#~ msgstr "Vytváøí novou zprávu"
 
-#: src/ssl.c:123
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  Subject: %s\n"
-msgstr "Pøedmìt:"
+#~ msgid "Delete the message"
+#~ msgstr "Smazat zprávu"
 
-#: src/ssl.c:128
-#, c-format
-msgid "  Issuer: %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Execute marked process"
+#~ msgstr "Provést oznaèený proces "
 
-#: src/summary_search.c:98
-#, fuzzy
-msgid "Search messages"
-msgstr "Poslat zprávu"
+#~ msgid "Next unread message"
+#~ msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
 
-#: src/summary_search.c:168
-msgid "Body:"
-msgstr ""
+#~ msgid "Prefs"
+#~ msgstr "Nastavení"
 
-#: src/summary_search.c:192
-msgid "Select all matched"
-msgstr ""
+#~ msgid "Common preferences"
+#~ msgstr "Spoleèná nastavení"
 
-#: src/summary_search.c:305
-msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
-msgstr "Zaèátek seznamu dosáhnut, pokraèovat od konce?"
+#~ msgid "Account setting"
+#~ msgstr "Nastavení úètu"
 
-#: src/summary_search.c:307
-msgid "End of list reached; continue from beginning?"
-msgstr "Konec seznamu dosáhnut, pokraèovat od zaèátku ?"
+#~ msgid "forced charset: %s\n"
+#~ msgstr "Vnucená znaková sada: %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:396
-msgid "/_Reply"
-msgstr "/_Odpovìdìt"
+#~ msgid "filename is not set"
+#~ msgstr "není nastaven název souboru"
 
-#: src/summaryview.c:397
 #, fuzzy
-msgid "/Repl_y to sender"
-msgstr "/Odpovìdìt _v¹em"
-
-#: src/summaryview.c:398
-msgid "/Follow-up and reply to"
-msgstr ""
+#~ msgid "Writing matcher configuration...\n"
+#~ msgstr "Zápis nastavení filtru...\n"
 
-#: src/summaryview.c:399
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/Odpovìdìt _v¹em"
+#~ msgid "failed to write configuration to file\n"
+#~ msgstr "Selhání pøi zápisu konfigurace do souboru\n"
 
-#: src/summaryview.c:400
-msgid "/_Forward"
-msgstr "/Pø_edat dál"
+#~ msgid "can't write to temporary file\n"
+#~ msgstr "Nemohu zapisovat do doèasného souboru\n"
 
-#: src/summaryview.c:401
-msgid "/Bounce"
-msgstr ""
+#~ msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
 
-#: src/summaryview.c:403
-#, fuzzy
-msgid "/Re-_edit"
-msgstr "/_Úpravy"
+#~ msgid "can't read mbox file.\n"
+#~ msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
 
-#: src/summaryview.c:405
-#, fuzzy
-msgid "/Select _thread"
-msgstr "/Vybrat _v¹e"
+#~ msgid "invalid mbox format: %s\n"
+#~ msgstr "Neplatný formát po¹tovní schránky: %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:406
-msgid "/Select _all"
-msgstr "/Vybrat _v¹e"
+#~ msgid "malformed mbox: %s\n"
+#~ msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:408
-msgid "/M_ove..."
-msgstr "/_Pøesunout..."
+#~ msgid "can't open temporary file\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít doèasný soubor\n"
 
-#: src/summaryview.c:409
-msgid "/_Copy..."
-msgstr "/_Kopírovat..."
+#~ msgid "%d messages found.\n"
+#~ msgstr "%d zpráv nalezeno.\n"
 
-#: src/summaryview.c:411
-msgid "/E_xecute"
-msgstr "/S_pustit"
+#~ msgid "can't create lock file %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit uzamèený soubor %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:413
-msgid "/_Mark"
-msgstr "/_Oznaèit"
+#~ msgid "can't create %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:414
-msgid "/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Oznaèit/_Oznaèit"
+#~ msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
+#~ msgstr "po¹tovní schránka je vlastnìna jiným procesem, èekejte...\n"
 
-#: src/summaryview.c:415
-msgid "/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
+#~ msgid "can't lock %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:416
-msgid "/_Mark/---"
-msgstr "/_Oznaèit/---"
+#~ msgid "invalid lock type\n"
+#~ msgstr "Neplatný typ zámku\n"
 
-#: src/summaryview.c:417
-msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
+#~ msgid "can't unlock %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu odemknout %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:418
-#, fuzzy
-msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
+#~ msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
+#~ msgstr "nemù¾u smazat mailbox.\n"
 
-#: src/summaryview.c:419
 #, fuzzy
-msgid "/_Mark/Mark all read"
-msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
+#~ msgid "could not lock read file %s\n"
+#~ msgstr "Nelze naèíst soubor."
 
-#: src/summaryview.c:420
 #, fuzzy
-msgid "/_Mark/Ignore thread"
-msgstr "/_Oznaèit/Pøe_sunout oznaèené"
+#~ msgid "could not lock write file %s\n"
+#~ msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
 
-#: src/summaryview.c:421
 #, fuzzy
-msgid "/_Mark/Unignore thread"
-msgstr "/_Oznaèit/Pøe_sunout oznaèené"
-
-#: src/summaryview.c:422
-msgid "/Color la_bel"
-msgstr ""
+#~ msgid "read mbox - %s\n"
+#~ msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:425
 #, fuzzy
-msgid "/Add sender to address boo_k"
-msgstr "Adresáø"
+#~ msgid "read mbox from file - %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
 
-#: src/summaryview.c:427
-msgid "/Create f_ilter rule"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "unvalid file - %s.\n"
+#~ msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:428
-msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "invalid file - %s.\n"
+#~ msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:430
-msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
-msgstr ""
+#~ msgid "writing to %s failed.\n"
+#~ msgstr "Neúspì¹ný zápis do %s.\n"
 
-#: src/summaryview.c:432
-msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
-msgstr ""
+#~ msgid "Last number in dir %s = %d\n"
+#~ msgstr "Poslední poèet v adresáøi %s = %d\n"
 
-#: src/summaryview.c:434
-msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't rename %s to %s\n"
+#~ msgstr "nelze pøejmenovat %s na %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:440
 #, fuzzy
-msgid "/_View/_Source"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+#~ msgid "no deleted messages - %s\n"
+#~ msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
 
-#: src/summaryview.c:441
 #, fuzzy
-msgid "/_View/All _header"
-msgstr "Celá hlavièka"
+#~ msgid "purge deleted messages - %s\n"
+#~ msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
 
-#: src/summaryview.c:444
-msgid "/_Print..."
-msgstr "/_Tisknout..."
+#~ msgid "Cannot rename folder item"
+#~ msgstr "Nelze pøejmenovat polo¾ku slo¾ky"
 
-#: src/summaryview.c:448
-msgid "M"
-msgstr "M"
+#~ msgid "Creating message view...\n"
+#~ msgstr "Vyvolávám zobrazení zprávy...\n"
 
-#. S_COL_MARK
-#: src/summaryview.c:449
-msgid "U"
-msgstr "U"
+#~ msgid "can't open mark file\n"
+#~ msgstr "nelze otevøít oznaèený soubor\n"
 
-#. S_COL_SIZE
-#: src/summaryview.c:455
-msgid "No."
-msgstr "Èís."
+#~ msgid "Error occurred while sending notification."
+#~ msgstr "Pøi posílání potvrzení nastala chyba."
 
-#. S_COL_SCORE
-#: src/summaryview.c:457
-msgid "L"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't copy message %s to %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:478
-msgid "Creating summary view...\n"
-msgstr "Vytváøím celkový pohled...\n"
+#~ msgid "Can't open mark file.\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor.\n"
 
-#: src/summaryview.c:731
-msgid "Process mark"
-msgstr "Zpracovat oznaèené"
+#~ msgid "\tSearching uncached messages... "
+#~ msgstr "\tHledám zprávy mimo mezipamì»... "
 
-#: src/summaryview.c:732
-msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr "Zbyly nìjaké oznaèené, zpracovat je ?"
+#~ msgid "%d uncached message(s) found.\n"
+#~ msgstr "Bylo nalezeno %d zpráv(y) mimo mezipamì».\n"
 
-#: src/summaryview.c:777
-msgid ""
-"empty folder\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"prázná slo¾ka\n"
-"\n"
+#~ msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
+#~ msgstr "\tTøídím zprávy, které byly mimo mezipamì» v èíselném poøadí... "
 
-#: src/summaryview.c:795
-#, c-format
-msgid "Scanning folder (%s)..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku (%s)..."
+#~ msgid "Creating MIME view...\n"
+#~ msgstr "Vyvolávám zobrazení MIME...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1144 src/summaryview.c:1179
-#, fuzzy
-msgid "No more unread messages"
-msgstr "®ádná nepøeètená zpráva"
+#~ msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
+#~ msgstr "Neplatná pøíkazová øádka prohlí¾eèe MIME: '%s'"
 
-#: src/summaryview.c:1145
-#, fuzzy
-msgid "No unread message found. Search from the end?"
-msgstr ""
-"Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva.\n"
-"Chcete jít do dal¹í slo¾ky ?"
+#~ msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+#~ msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1157 src/summaryview.c:1192
-msgid ""
-"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "article %d has been already cached.\n"
+#~ msgstr "pøíspìvek %d u¾ byl v mezipamìti.\n"
 
-#: src/summaryview.c:1164
-#, fuzzy
-msgid "No unread messages."
-msgstr "®ádná nepøeètená zpráva"
+#~ msgid "can't select group %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vybrat skupinu: %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1180
-msgid "No unread message found. Go to next folder?"
-msgstr ""
-"Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva.\n"
-"Chcete jít do dal¹í slo¾ky ?"
+#~ msgid "getting article %d...\n"
+#~ msgstr "Získávám pøíspìvek %d...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1182
-#, fuzzy
-msgid "Search again"
-msgstr "Neúspì¹né hledání"
+#~ msgid "can't read article %d\n"
+#~ msgstr "Nemohu èíst pøíspìvek %d\n"
 
-#: src/summaryview.c:1222 src/summaryview.c:1245
-#, fuzzy
-msgid "No more marked messages"
-msgstr "®ádná nepøeètená zpráva"
+#~ msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+#~ msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin\n"
 
-#: src/summaryview.c:1223
-#, fuzzy
-msgid "No marked message found. Search from the end?"
-msgstr ""
-"Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva.\n"
-"Chcete jít do dal¹í slo¾ky ?"
+#~ msgid "can't retrieve article %d\n"
+#~ msgstr "Nemohu naèíst pøíspìvek %d\n"
 
-#: src/summaryview.c:1231 src/summaryview.c:1254
-#, fuzzy
-msgid "No marked messages."
-msgstr "®ádná nepøeètená zpráva"
+#~ msgid "no new articles.\n"
+#~ msgstr "®ádný nový pøíspìvek.\n"
 
-#: src/summaryview.c:1246
-#, fuzzy
-msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
-msgstr ""
-"Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva.\n"
-"Chcete jít do dal¹í slo¾ky ?"
+#~ msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
+#~ msgstr "Vymazávám pøíspìvky z mezipamìti. 1 - %d ... "
 
-#: src/summaryview.c:1268 src/summaryview.c:1291
-#, fuzzy
-msgid "No more labeled messages"
-msgstr "®ádná nepøeètená zpráva"
+#~ msgid "\tDeleting all cached articles... "
+#~ msgstr "\tVymazávám v¹echny pøíspìvky z mezipamìti... "
 
-#: src/summaryview.c:1269
-#, fuzzy
-msgid "No labeled message found. Search from the end?"
-msgstr ""
-"Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva.\n"
-"Chcete jít do dal¹í slo¾ky ?"
+#~ msgid "error occurred on DELE\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem DELE\n"
 
-#: src/summaryview.c:1277 src/summaryview.c:1300
-#, fuzzy
-msgid "No labeled messages."
-msgstr "®ádná nepøeètená zpráva"
+#~ msgid "Found %s\n"
+#~ msgstr "Nalezený %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1292
-msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
-msgstr ""
+#~ msgid "Configuration is saved.\n"
+#~ msgstr "Konfigurace je ulo¾ena.\n"
 
-#: src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1572
-msgid "Attracting messages by subject..."
-msgstr "Získávám zprávy od osoby..."
+#~ msgid "Opening account preferences window...\n"
+#~ msgstr "Otevøení okna s nastavením úètu...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1725
-#, c-format
-msgid "%d deleted"
-msgstr "%d zmazané"
+#~ msgid "Creating account preferences window...\n"
+#~ msgstr "Vyvolání okna pro nastavení úètu...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1729
-#, c-format
-msgid "%s%d moved"
-msgstr "%s%d pøemístìné"
+#~ msgid "Add Date header field"
+#~ msgstr "Pøidat do záhlaví pole s datumem"
 
-#: src/summaryview.c:1730 src/summaryview.c:1737
-msgid ", "
-msgstr ", "
+#~ msgid "Creating common preferences window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno hlavního nastavení...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1735
-#, c-format
-msgid "%s%d copied"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating custom header setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení vlastních záhlaví...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1750
-#, fuzzy
-msgid " item selected"
-msgstr " polo¾ka(y) vybrána(y)"
+#~ msgid "Reading custom header configuration...\n"
+#~ msgstr "Naèítání vlastního nastavení záhlaví...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1752
-#, fuzzy
-msgid " items selected"
-msgstr " polo¾ka(y) vybrána(y)"
+#~ msgid "Creating display header setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro zobrazení nastavení záhlaví...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1769
-#, c-format
-msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
-msgstr "%d nová(é), %d nepøeètená(é), celkem %d (%s)"
+#~ msgid "Display header setting"
+#~ msgstr "Zobrazit nastavení záhlaví"
 
-#: src/summaryview.c:1775
-#, c-format
-msgid "%d new, %d unread, %d total"
-msgstr "%d nových, %d nepøeètených, %d celkem"
+#~ msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
+#~ msgstr "Naèítám konfiguraci zobrazovaného záhlaví...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1937 src/summaryview.c:1938
-msgid "Sorting summary..."
-msgstr "Celkové setøídìní..."
+#~ msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
+#~ msgstr "Zapisuji konfiguraci zobrazovaného záhlaví...\n"
 
-#: src/summaryview.c:2022
-msgid "\tSetting summary from message data..."
-msgstr "\tNastavuji pøehled z dat zpráv..."
+#~ msgid "Keyword"
+#~ msgstr "Klíèové slovo"
 
-#: src/summaryview.c:2024
-msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr "Nastavuji pøehled z dat zpráv..."
+#~ msgid "not contain"
+#~ msgstr "neobsahuje"
 
-#: src/summaryview.c:2182
-#, c-format
-msgid "Writing summary cache (%s)..."
-msgstr "Zapisuji celkovou mezipamìt (%s)..."
+#~ msgid "Use regex"
+#~ msgstr "Pou¾ít regulární výraz "
 
-#: src/summaryview.c:2278
-msgid "(No Date)"
-msgstr "(®ádné datum)"
+#~ msgid "Register"
+#~ msgstr "Registrovat"
 
-#: src/summaryview.c:2786
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Message %s/%d is marked\n"
-msgstr "Zpráva %s/%d je odznaèená\n"
+#~ msgid " Substitute "
+#~ msgstr " Nahradit "
 
-#: src/summaryview.c:2820
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Message %d is locked\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena\n"
+#~ msgid "Registered rules"
+#~ msgstr "Registrovaná pravidla"
 
-#: src/summaryview.c:2853
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Message %d is marked as read\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako nepøe¹tená\n"
+#~ msgid "Writing filter configuration...\n"
+#~ msgstr "Zápis nastavení filtru...\n"
 
-#: src/summaryview.c:2910
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as unread\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako nepøe¹tená\n"
+#~ msgid "Bounce"
+#~ msgstr "Pøedat"
 
-#: src/summaryview.c:2970
-msgid "You're not the author of the article\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating filtering setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení filtru...\n"
 
-#: src/summaryview.c:3021
-#, c-format
-msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
-msgstr "Zpráva %s/%d je nastavena ke smazání\n"
+#~ msgid "Filtering setting"
+#~ msgstr "Nastavení filtru"
 
-#: src/summaryview.c:3044
 #, fuzzy
-msgid "Delete message(s)"
-msgstr "Smazat zprávu"
+#~ msgid "Creating matcher setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení filtru...\n"
+
+#~ msgid "Creating scoring setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení ohodnocení...\n"
+
+#~ msgid "Scoring setting"
+#~ msgstr "Nastavení ohodnocování"
 
-#: src/summaryview.c:3045
 #, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravítko?"
+#~ msgid "Match string is not set."
+#~ msgstr "Místo urèení není nastavené."
 
-#: src/summaryview.c:3085 src/summaryview.c:3087
-msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
+#~ msgid "Creating actions setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení akcí...\n"
 
-#: src/summaryview.c:3146
-#, c-format
-msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
-msgstr "Zpráva %s/%d je odznaèená\n"
+#~ msgid "Actions setting"
+#~ msgstr "Nastavení akcí"
 
-#: src/summaryview.c:3206
-#, c-format
-msgid "Message %d is set to move to %s\n"
-msgstr "Zpráva %d je nastavena k pøesunutí do %s\n"
+#~ msgid "Registered actions"
+#~ msgstr "Registrované akce"
 
-#: src/summaryview.c:3221
-msgid "Destination is same as current folder."
-msgstr "Cílová polo¾ka je stejná jako aktuální slo¾ka."
+#~ msgid "Reading actions configurations...\n"
+#~ msgstr "Naèítám konfiguraci akcí...\n"
 
-#: src/summaryview.c:3298
-#, c-format
-msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Action command error\n"
+#~ msgstr "Chyba v pøíkazu pro akci\n"
 
-#: src/summaryview.c:3313
-msgid "Destination to copy is same as current folder."
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating actions dialog\n"
+#~ msgstr "Vytváøím dialog pro akce\n"
 
-#: src/summaryview.c:3363
-msgid "Selecting all messages..."
-msgstr ""
+#~ msgid "Close window"
+#~ msgstr "Zavøít okno"
 
-#: src/summaryview.c:3408
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't save the file `%s'."
-msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'\n"
+#~ msgid "Creating summary column setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení sloupcù pro pøehled...\n"
 
-#: src/summaryview.c:3426
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter the print command line:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
-msgstr ""
-"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
-"('%s' bude nahrazena se jménem souboru)"
+#~ msgid "Summary display item setting"
+#~ msgstr "Nastavení polo¾ky v pøehledu"
 
-#: src/summaryview.c:3432
-#, c-format
-msgid ""
-"Print command line is invalid:\n"
-"`%s'"
-msgstr ""
-"Pøíkazová øádka pro tisk je neplatná:\n"
-"`%s'"
+#~ msgid "Registered templates"
+#~ msgstr "Registrované ¹ablony"
 
-#: src/summaryview.c:3681 src/summaryview.c:3682
-msgid "Building threads..."
-msgstr "Sestavuji témata..."
+#~ msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
+#~ msgstr "procmime_get_text_content(): Neúspì¹ná konverze kódu.\n"
 
-#: src/summaryview.c:3775 src/summaryview.c:3776
-msgid "Unthreading..."
-msgstr "Ma¾u témata"
+#~ msgid "\tNo cache file\n"
+#~ msgstr "\t®ádný soubor v mezipamìti\n"
 
-#: src/summaryview.c:3813
-msgid "Unthreading for execution..."
-msgstr ""
+#~ msgid "\tReading summary cache...\n"
+#~ msgstr "\tÈtení celkové mezipamìti...\n"
 
-#: src/summaryview.c:3880 src/summaryview.c:5243
-#, c-format
-msgid "Processing (%s)..."
-msgstr ""
+#~ msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
+#~ msgstr "Verze v mezipamìti je rozdílná, Vyøazuji ji.\n"
 
-#: src/summaryview.c:3956
-msgid "No filter rules defined."
-msgstr ""
+#~ msgid "\tMarking the messages...\n"
+#~ msgstr "\tOznaèuji zprávy...\n"
 
-#: src/summaryview.c:3962
-msgid "filtering..."
-msgstr "filtruji..."
+#~ msgid "Mark file not found.\n"
+#~ msgstr "Oznaèený soubor nebyl nalezen.\n"
 
-#: src/summaryview.c:3963
-msgid "Filtering..."
-msgstr "Filtruji..."
+#~ msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
+#~ msgstr "Oznaèená verze je odli¹ná (%d != %d). Vyøazuji ji.\n"
 
-#: src/summaryview.c:5053
-#, c-format
-msgid "nfcp: checking <%s>"
-msgstr ""
+#~ msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem pøipojení.\n"
 
-#: src/summaryview.c:5056
-#, c-format
-msgid " <%s>"
-msgstr ""
+#~ msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem zápisu.\n"
 
-#: src/summaryview.c:5065
-msgid "\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Sending queued message %d failed.\n"
+#~ msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy %d z fronty.\n"
 
-#: src/summaryview.c:5097
-#, c-format
-msgid "Cross-reference %d: Hash <%s>\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "saving sent message...\n"
+#~ msgstr "ukládám odeslanou zprávu...\n"
 
-#: src/summaryview.c:5136
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Message %d selected\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena\n"
+#~ msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
+#~ msgstr "Neplatný pøíkazový øádek tisku: '%s'\n"
 
-#: src/summaryview.c:5175
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Message %d is marked as ignore thread\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako ètená\n"
+#~ msgid "Sending message by mail\n"
+#~ msgstr "Poslat zprávu pomocí pøíkazu mail\n"
 
-#: src/summaryview.c:5207
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Message %d is marked as unignore thread\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako nepøe¹tená\n"
+#~ msgid "Queued message header is broken.\n"
+#~ msgstr "Fronta hlavièek zpráv je po¹kozená.\n"
 
-#: src/summaryview.c:5320
-#, c-format
-msgid ""
-"Regular expression (regexp) error:\n"
-"%s"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Sending message by news\n"
+#~ msgstr "Poslat zprávu"
 
-#: src/template.c:43
-#, c-format
-msgid "%s:%d loading template from %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating progress dialog...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím dialog procesu...\n"
 
-#: src/template.c:118
-#, c-format
-msgid "%s:%d reading templates dir %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "error occurred while retrieving data.\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem obnovy dat.\n"
 
-#: src/template.c:136
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d found file %s\n"
-msgstr "Nelze otevøít soubor %s\n"
+#~ msgid "current Account:"
+#~ msgstr "Aktuální úèet:"
 
-#: src/template.c:139
-#, c-format
-msgid "%s:%d %s is not an ordinary file\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Can't execute external command: %s\n"
+#~ msgstr "Nelze spustit externí pøíkaz: %s\n"
 
-#: src/template.c:167
-#, fuzzy, c-format
-msgid "file %s already exists\n"
-msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
+#~ msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
+#~ msgstr "externí pøíkaz '%s' selhal x chybou '%i'\n"
 
-#: src/template.c:194
-#, c-format
-msgid "%s:%d writing template \"%s\" to %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "  Subject: %s\n"
+#~ msgstr "  Pøedmìt: %s\n"
 
-#: src/textview.c:171
-msgid "Creating text view...\n"
-msgstr "Vytváøím zobrazení textu...\n"
+#~ msgid "Creating summary view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím celkový pohled...\n"
 
-#: src/textview.c:540
-#, fuzzy
-msgid "To save this part, pop up the context menu with "
-msgstr "Pro ulo¾ení této èásti vyvolejte menu pomocí\n"
+#~ msgid ""
+#~ "empty folder\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "prázdná slo¾ka\n"
+#~ "\n"
 
-#: src/textview.c:541
-#, fuzzy
-msgid "right click and select `Save as...', "
-msgstr ""
-"pravého tlaèítka my¹i a zvolte `Ulo¾it jako...'.\n"
-"\n"
+#~ msgid "\tSetting summary from message data..."
+#~ msgstr "\tNastavuji pøehled z dat zpráv..."
 
-#: src/textview.c:542
-#, fuzzy
-msgid ""
-"or press `y' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"'Zobrazit jako text', nebo stisknout 't'.\n"
-"\n"
+#~ msgid "Writing summary cache (%s)..."
+#~ msgstr "Zapisuji celkovou mezipamì» (%s)..."
 
-#: src/textview.c:544
-#, fuzzy
-msgid "To display this part as a text message, select "
-msgstr "K zobrazení této èásti jako textové zprávy, vyberte \n"
+#~ msgid "Message %s/%d is marked\n"
+#~ msgstr "Zpráva %s/%d je oznaèena\n"
 
-#: src/textview.c:545
-msgid ""
-"`Display as text', or press `t' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"'Zobrazit jako text', nebo stisknout 't'.\n"
-"\n"
+#~ msgid "Message %d is marked as read\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako pøeètená\n"
 
-#: src/textview.c:547
-#, fuzzy
-msgid "To display this part as an image, select "
-msgstr "K zobrazení této èásti jako textové zprávy, vyberte \n"
+#~ msgid "Message %d is marked as unread\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako nepøeètená\n"
 
-#: src/textview.c:548
-#, fuzzy
-msgid ""
-"`Display image', or press `i' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"'Zobrazit jako text', nebo stisknout 't'.\n"
-"\n"
+#~ msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
+#~ msgstr "Zpráva %s/%d je nastavena ke smazání\n"
 
-#: src/textview.c:550
-#, fuzzy
-msgid "To open this part with external program, select "
-msgstr ""
-"K otevøení této èásti s pomocí externího programem, vyberte 'Otevøít',\n"
+#~ msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
+#~ msgstr "Zpráva %s/%d je odznaèena\n"
 
-#: src/textview.c:551
-msgid "`Open' or `Open with...', "
-msgstr ""
+#~ msgid "filtering..."
+#~ msgstr "filtruji..."
 
-#: src/textview.c:552
-#, fuzzy
-msgid "or double-click, or click the center button, "
-msgstr ""
-"kliknìte dvakrát nebo kliknìte na støední tlaèítko nebo  stisknìte 'l'."
+#~ msgid "Message %d selected\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je vybrána\n"
 
-#: src/textview.c:553
-msgid "or press `l' key."
-msgstr ""
+#~ msgid "Message %d is marked as ignore thread\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako ignorované vlákno\n"
 
-#: src/textview.c:572
-msgid "This signature has not been checked yet.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Message %d is marked as unignore thread\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako neignorované vlákno\n"
 
-#: src/textview.c:573
-msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "%s:%d found file %s\n"
+#~ msgstr "%s: %d nalezl soubor %s\n"
 
-#: src/textview.c:574
-msgid "right click and select `Check signature'.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "file %s already exists\n"
+#~ msgstr "soubor '%s' u¾ existuje\n"
 
-#: src/utils.c:1901
-#, c-format
-msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating text view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím zobrazení textu...\n"
 
-#: src/utils.c:1999
-#, fuzzy, c-format
-msgid "move_file(): file %s already exists."
-msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
+#~ msgid "To save this part, pop up the context menu with "
+#~ msgstr "Pro ulo¾ení této èásti vyvolejte menu pomocí "
 
-#: src/utils.c:2287
-#, c-format
-msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
-msgstr "Neplatný otevøený URI pøíkazový øádek: '%s'"
+#~ msgid "right click and select `Save as...', "
+#~ msgstr "pravého tlaèítka my¹i a zvolte 'Ulo¾it jako...' "
+
+#~ msgid ""
+#~ "or press `y' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nebo stisknìte klávesu 'y'.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "To display this part as a text message, select "
+#~ msgstr "K zobrazení této èásti jako textové zprávy, vyberte "
+
+#~ msgid ""
+#~ "`Display as text', or press `t' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "'Zobrazit jako text', nebo stisknìte klávesu 't'.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "To display this part as an image, select "
+#~ msgstr "K zobrazení tohoto obrázku, vyberte "
+
+#~ msgid ""
+#~ "`Display image', or press `i' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "'Zobrazit obrázek', nebo stisknìte klávesu 'i'.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "To open this part with external program, select "
+#~ msgstr "K otevøení této èásti pomocí externího programu vyberte "
+
+#~ msgid "or double-click, or click the center button, "
+#~ msgstr "nebo kliknìte dvakrát èi kliknìte na støední tlaèítko, "
+
+#~ msgid "move_file(): file %s already exists."
+#~ msgstr "move_file(): soubor '%s' u¾ existuje."
+
+#~ msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
+#~ msgstr "Neplatný pøíkazový øádek URI: '%s'"
 
 #~ msgid "The name already exists."
-#~ msgstr "Jméno u¾ existuje."
+#~ msgstr "Název ji¾ existuje."
 
 #~ msgid "New group"
 #~ msgstr "Nová skupina"
 
 #~ msgid "Input the name of new group:"
-#~ msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
+#~ msgstr "Zadejte název nové skupiny:"
 
 #~ msgid "Input the new name of group:"
-#~ msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
+#~ msgstr "Zadejte nový název skupiny:"
 
 #~ msgid "Reading addressbook file..."
-#~ msgstr "Naèítám adresáø..."
+#~ msgstr "Naèítám soubor s knihou adres..."
 
 #~ msgid "%s doesn't exist.\n"
 #~ msgstr "%s neexistuje.\n"
 
 #~ msgid "failed to write addressbook data.\n"
-#~ msgstr "Neúspì¹ný zápis dat adresáøe.\n"
+#~ msgstr "Neúspì¹ný zápis dat knihy adres.\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
@@ -7818,39 +8327,38 @@ msgstr "Neplatn
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "\n"
-#~ "Zaèátek pøeposílané zprávy:\n"
+#~ "Zaèátek pøedané zprávy:\n"
 #~ "\n"
 
 #~ msgid "/Remove _news server"
-#~ msgstr "/_Odebrat server novinek"
+#~ msgstr "/Odebrat d_iskusní server"
 
 #~ msgid "Outbox"
 #~ msgstr "Odeslaná po¹ta"
 
 #~ msgid "The newsgroup `%s' already exists."
-#~ msgstr "Diskusní skupina '%s' u¾ existuje."
+#~ msgstr "Diskuzní skupina '%s' u¾ existuje."
 
 #~ msgid "Really delete news server `%s'?"
-#~ msgstr "Opravdu chcete smazat server zpráv '%s' ?"
+#~ msgstr "Opravdu chcete odebrat diskusní server '%s'?"
 
 #~ msgid "Creating header window...\n"
-#~ msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled na záhlaví...\n"
 
 #~ msgid "Displaying the header of %s ...\n"
-#~ msgstr "Zobrazuji hlavièku %s ...\n"
+#~ msgstr "Zobrazuji záhlaví pro %s ...\n"
 
 #~ msgid "%s - All header"
-#~ msgstr "%s - Celá hlavièka"
+#~ msgstr "%s - V¹echna záhlaví"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
-#~ msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
+#~ msgstr "nelze získat dal¹í uid pro slo¾ku: %s\n"
 
 #~ msgid "/_Message/Open in new _window"
-#~ msgstr "/_Zpráva/Otevøít v novém _oknì"
+#~ msgstr "/_Zpráva/Otevøít v _novém oknì"
 
 #~ msgid "/_Message/Show all _header"
-#~ msgstr "/_Zpráva/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
+#~ msgstr "/Zpráva/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
 
 #~ msgid "/_Summary"
 #~ msgstr "/_Pøehled"
@@ -7859,7 +8367,7 @@ msgstr "Neplatn
 #~ msgstr "/_Pøehled/S_pustit"
 
 #~ msgid "/_Summary/_Update"
-#~ msgstr "/_Pøehled/_Aktualizovat"
+#~ msgstr "/_Pøehled/_Aktualizace"
 
 #~ msgid "/_Summary/---"
 #~ msgstr "/_Pøehled/---"
@@ -7871,22 +8379,16 @@ msgstr "Neplatn
 #~ msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/---"
 
 #~ msgid "/_Summary/_Thread view"
-#~ msgstr "/_Pøehled/Podle tématu"
+#~ msgstr "/_Pøehled/Zobrazit _vlákna"
 
 #~ msgid "/_Summary/Unt_hread view"
-#~ msgstr "/_Pøehled/Ne podle tématu"
-
-#~ msgid "Incorporate new mail"
-#~ msgstr "Pøeèíst nové zprávy"
-
-#~ msgid "Reply to the message"
-#~ msgstr "Odpovìdìt na zprávu"
+#~ msgstr "/_Pøehled/Nezobrazit v_lákna"
 
 #~ msgid "Reply all"
 #~ msgstr "Odpov. v¹em"
 
 #~ msgid "Preferences for each account"
-#~ msgstr "Nastavení pro ka¾dé konto"
+#~ msgstr "Nastavení pro ka¾dý úèet"
 
 #~ msgid "Usually used"
 #~ msgstr "Obvykle pou¾itý"
@@ -7895,24 +8397,23 @@ msgstr "Neplatn
 #~ msgstr "Cesta k programu"
 
 #~ msgid "each"
-#~ msgstr "ka¾dý"
-
-#~ msgid "Automatic"
-#~ msgstr "Automaticky"
+#~ msgstr "ka¾dých"
 
 #~ msgid "Quotation format:"
-#~ msgstr "Formát zaøazení:"
+#~ msgstr "Formát citace:"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
 #~ "Emacs-based mailer"
-#~ msgstr "Emulovat chování my¹i z Emacsu"
+#~ msgstr ""
+#~ "Emulovat chování my¹i v mailovacím programu\n"
+#~ "zalo¾eném na Emacsu"
 
 #~ msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
-#~ msgstr "Externí Web prohlí¾eè (%s bude nahrazen s URI)"
+#~ msgstr "Externí Webový prohlí¾eè (%s bude nahrazen URI)"
 
 #~ msgid "Set display item"
-#~ msgstr "Nastavit zobrazení odstavce"
+#~ msgstr "Nastavit polo¾ku zobrazení"
 
 #~ msgid "MIME"
 #~ msgstr "MIME"
@@ -7920,30 +8421,23 @@ msgstr "Neplatn
 #~ msgid "Operator"
 #~ msgstr "Obsluha"
 
-#~ msgid "Current folder is Trash."
-#~ msgstr "Vybraná slo¾ka je odpadkový ko¹."
-
 #~ msgid "Go to %s\n"
 #~ msgstr "Pøejít na %s\n"
 
-#~ msgid "deleting message %d...\n"
-#~ msgstr "Vymazávám zprávu %d...\n"
-
 #~ msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
-#~ msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Bez zobrazení"
+#~ msgstr "/Z_obrazit/_Nástrojová li¹ta/_Nic"
 
 #~ msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
-#~ msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit je _jako ètené"
+#~ msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _pøeètené"
 
 #~ msgid "deleting article %d...\n"
-#~ msgstr "Vymazávám èlánek %d...\n"
+#~ msgstr "ma¾u pøíspìvek %d...\n"
 
 #~ msgid "/_Mark/Make it as _being read"
-#~ msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jako è_tené"
+#~ msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o pøeètené"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Show other headers"
-#~ msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
+#~ msgstr "Zobrazit v¹echna záhlaví"
 
 #~ msgid ""
 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
@@ -7958,10 +8452,10 @@ msgstr "Neplatn
 #~ msgstr "Ne Po Út St Èt Pá So"
 
 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
-#~ msgstr "/_Pøehled/_Vybrat v¹e"
+#~ msgstr "/_Pøehled/Vybrat _v¹e"
 
 #~ msgid "Clean trash"
-#~ msgstr "Vyprázdnit odpadkový ko¹"
+#~ msgstr "Vysypat ko¹"
 
 #~ msgid "/_Mark/Mark as _important"
 #~ msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jako _dùle¾ité"
@@ -7970,88 +8464,85 @@ msgstr "Neplatn
 #~ msgstr "D"
 
 #~ msgid "TextView: color allocation failed\n"
-#~ msgstr "TextView: pøiøazení barev bylo neúspì¹né\n"
+#~ msgstr "Textové okno: barevné rozvr¾ení bylo neúspì¹né\n"
 
 #~ msgid "*** Warning: code conversion failed ***\n"
 #~ msgstr "*** Varování: Neúspì¹ná konverze kódu ***\n"
 
 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
-#~ msgstr "Neplatný typ MIME\n"
+#~ msgstr "Neplatný MIME typ\n"
 
 #~ msgid "%s - Compose message [Edited]"
-#~ msgstr "%s - psaní zprávy [Edited]"
+#~ msgstr "%s - Psaní zprávy [Upraveno]"
 
 #~ msgid "deleting folder %s ...\n"
-#~ msgstr "Vymazávám slo¾ku %s ...\n"
+#~ msgstr "ma¾u slo¾ku %s ...\n"
 
 #~ msgid "deleting newsgroup %s ...\n"
-#~ msgstr "Vymazávám diskusní skupinu %s ...\n"
+#~ msgstr "vymazávám diskusní skupinu %s ...\n"
 
 #~ msgid "The news server `%s' already exists."
-#~ msgstr "Server zpráv '%s' u¾ existuje."
+#~ msgstr "Diskuzní server '%s' ji¾ existuje."
 
 #~ msgid "deleting cache folder of %s ...\n"
-#~ msgstr "Vymazávám mezipamìt slo¾ek z %s ...\n"
+#~ msgstr "Vymazávám pøíspìvky z mezipamìti %s ...\n"
 
 #~ msgid "IMAP login command is invalid.\n"
-#~ msgstr "©patný pøihla¹ovací pøíkaz k IMAP.\n"
+#~ msgstr "Pøíkaz pro IMAP pøihlá¹ení je neplatný.\n"
 
 #~ msgid "Next unread"
-#~ msgstr "Nová zpráva"
-
-#~ msgid "New directory"
-#~ msgstr "Nový slo¾ka"
+#~ msgstr "Dal¹í nepøeètenou"
 
 #~ msgid "The directory not found. Create it?"
-#~ msgstr "