2005-11-30 [colin] 1.9.100cvs46
[claws.git] / po / cs.po
index 579a4100fe1afbcb01501a91009261721461a110..39f5b75f637159d5f055fbc1e71903e94b043fd3 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-05-08 14:03+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2000-11-01 15:39+0100\n"
-"Last-Translator: Vladimír Marek <vlmarek@volny.cz>\n"
-"Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-03-17 10:42GMT+0100\n"
+"Last-Translator: Radek Vybíral <Radek.Vybiral@vsb.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
 
 
-#: src/about.c:90
-msgid "About"
-msgstr "O aplikaci"
-
-#: src/about.c:200
-msgid ""
-"The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
-"Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
-"Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
-"source.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Èásti kódu z programu fetchmail jsou chránìny Copyrightem 1997 Erica S. "
-"Raymonda. Jeho dal¹í èásti jsou chránìny Copyrightem Carla Harrisa, 1993 a "
-"1995. Ponechání si práv za úèelem ochrany volné\n"
-" distribuce kódu.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:206
-msgid ""
-"Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
-"copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Kcc je chránìno Copyrightem Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, a libkcc "
-"je chránìno Copyrightem takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:211
-msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: src/about.c:215
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Tento program je volnì ¹iøitelný, mù¾ete jej redistribuovat a/nebo mìnit tak "
-"jak to popisuje GNU General Public License publikovaný volný softwarový "
-"základ a to ve verzi 2, nebo (podle va¹eho uvá¾ení) v jakékoliv pozdìj¹í "
-"verzi.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:221
-msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Tento program je ¹íøen v dobré víøe v jeho u¾iteènost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
-"ZÁRUKY. Consultez la GNU General Public License pour plus de details.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:227
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr ""
-"Vous devez avoir reçu une copie de la GNU General Public License avec ce "
-"programme. Si ce n'est pas le cas, écrivez à la Free Software Foundation, "
-"Inc.,, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:212
-#: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
-#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:158 src/main.c:319 src/main.c:327
-#: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:117
-#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1796 src/prefs_common.c:2015
-#: src/prefs_common.c:2131 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
-msgid "OK"
-msgstr "OK"
-
-#: src/account.c:101
-msgid "Reading all config for each account...\n"
-msgstr "Naèítám nastavení pro v¹echny konta...\n"
-
-#: src/account.c:116
-#, c-format
-msgid "Found label: %s\n"
-msgstr "Nalezen popisek: %s\n"
-
-#: src/account.c:208
+#: src/account.c:305
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
+"Jsou stále otevøena nìjaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
+"Pøed úpravou tohoto úètu zavøete prosím v¹echna tato okna."
 
 
-#: src/account.c:214
-msgid "Opening account edit window...\n"
-msgstr "Otevírám okno pro úpravu konta...\n"
-
-#: src/account.c:355
-msgid "Creating account edit window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno pro úpravu konta...\n"
-
-#: src/account.c:360
+#: src/account.c:555
 msgid "Edit accounts"
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Úprava konta"
+msgstr "Úpravy úètù"
 
 
-#: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:573
+msgid ""
+"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
+"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+msgstr ""
+"Nové zprávy budou kontrolovány v tomto poøadí. Pokud má být úèet\n"
+"kontrolován pøi volbì 'Stáhnout v¹e, za¹krtnìte políèko ve sloupci 'G'."
+
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
+#: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
+#: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:389 src/prefs_account.c:624
+#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:390
+#: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_display_header.c:275
-#: src/prefs_display_header.c:330
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
+#: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
 msgstr "Pøidat"
 
 msgid "Add"
 msgstr "Pøidat"
 
-#: src/account.c:415
+#: src/account.c:630
 msgid "Edit"
 msgid "Edit"
-msgstr "Úpravy"
+msgstr "Upravit"
 
 
-#: src/account.c:421
+#: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgid " Delete "
-msgstr "Smazat"
+msgstr " Smazat "
 
 
-#: src/account.c:427 src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:438
+#: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
+#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "Dolù"
 
 msgid "Down"
 msgstr "Dolù"
 
-#: src/account.c:433 src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:432
+#: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
+#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
 msgstr "Nahoru"
 
 msgid "Up"
 msgstr "Nahoru"
 
-#: src/account.c:447
-msgid " Set as usually used account "
-msgstr " Nastavit jako bì¾nì u¾ívané konto "
+#: src/account.c:662
+msgid " Set as default account "
+msgstr " Nastavit úèet jako výchozí "
 
 
-#: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
+#: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
+#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Zavøít"
 
 msgid "Close"
 msgstr "Zavøít"
 
-#: src/account.c:507
+#: src/account.c:736
 msgid "Delete account"
 msgid "Delete account"
-msgstr "Smazat konto"
+msgstr "Smazat úèet"
 
 
-#: src/account.c:508
+#: src/account.c:737
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Opravdu chcete toto konto smazat?"
-
-#: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
-#: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
-#: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
-#: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:721
-#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:813
+msgstr "Opravdu chcete tento úèet smazat?"
+
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
+#: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
+#: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
+#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
+#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
+#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: src/account.c:509 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
-#: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
-#: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
+#: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Ne"
 
 msgid "+No"
 msgstr "+Ne"
 
-#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
+#: src/addressadd.c:162
+msgid "Add to address book"
+msgstr "Pøidat do knihy adres"
+
+#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
+msgid "Address"
+msgstr "Adresa"
+
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
+msgid "Remarks"
+msgstr "Poznámky"
+
+#: src/addressadd.c:226
+msgid "Select Address Book Folder"
+msgstr "Vybrat slo¾ku pro knihu adres"
+
+#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
+#: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
+#: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
+#: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
+#: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
+#: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
+#: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
+#: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
+#: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
+#: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
+#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
+#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
+#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
+#: src/summaryview.c:3449
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zru¹it"
+
+#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
+#: src/messageview.c:143
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Soubor"
 
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Soubor"
 
-#: src/addressbook.c:230
-msgid "/_File/New _address"
-msgstr "/_Soubor/Nová _adresa"
+#: src/addressbook.c:354
+msgid "/_File/New _Book"
+msgstr "/_Soubor/Nová _kniha"
 
 
-#: src/addressbook.c:231
-msgid "/_File/New _group"
-msgstr "/_Soubor/Nová _skupina"
+#: src/addressbook.c:355
+msgid "/_File/New _vCard"
+msgstr "/_Soubor/Nová _vCard"
 
 
-#: src/addressbook.c:232
-msgid "/_File/New _folder"
-msgstr "/_Soubor/Nový a_dresáø"
+#: src/addressbook.c:357
+msgid "/_File/New _JPilot"
+msgstr "/_Soubor/Nový _JPilot"
 
 
-#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
-#: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
+#: src/addressbook.c:360
+msgid "/_File/New _Server"
+msgstr "/_Soubor/Nový _server"
+
+#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
+#: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Soubor/---"
 
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Soubor/---"
 
-#: src/addressbook.c:234
+#: src/addressbook.c:363
 msgid "/_File/_Edit"
 msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Soubor/_Upravit"
+msgstr "/_Soubor/Up_ravit"
 
 
-#: src/addressbook.c:235
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Soubor/_Smazat"
 
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Soubor/_Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
+#: src/addressbook.c:366
+msgid "/_File/_Save"
+msgstr "/_Soubor/_Ulo¾it"
+
+#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Soubor/_Zavøít"
 
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Soubor/_Zavøít"
 
-#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
+#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
+#: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/Úp_ravy"
+
+#: src/addressbook.c:369
+msgid "/_Edit/C_ut"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
+
+#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
+#: src/messageview.c:150
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
+
+#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/Úp_ravy/V_lo¾it"
+
+#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
+#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/Úp_ravy/---"
+
+#: src/addressbook.c:373
+msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
+msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it _adresu"
+
+#: src/addressbook.c:374
+msgid "/_Address"
+msgstr "/_Adresa"
+
+#: src/addressbook.c:375
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
+
+#: src/addressbook.c:376
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
+
+#: src/addressbook.c:377
+msgid "/_Address/New _Folder"
+msgstr "/_Adresa/Nová s_lo¾ka"
+
+#: src/addressbook.c:378
+msgid "/_Address/---"
+msgstr "/_Adresa/--"
+
+#: src/addressbook.c:379
+msgid "/_Address/_Edit"
+msgstr "/_Adresa/U_pravit"
+
+#: src/addressbook.c:380
+msgid "/_Address/_Delete"
+msgstr "/_Adresa/S_mazat"
+
+#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:276
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/_Nástroje/---"
+
+#: src/addressbook.c:382
+msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
+
+#: src/addressbook.c:383
+msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovat M_utt soubor..."
+
+#: src/addressbook.c:384
+msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
+msgstr "/_Nástroje/_Importovat Pine soubor..."
+
+#: src/addressbook.c:386
+msgid "/_Tools/Export _HTML..."
+msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
+
+#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:279
 msgid "/_Help"
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Nápovìda"
+msgstr "/Nápo_vìda"
 
 
-#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
+#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:280
 msgid "/_Help/_About"
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Nápovìda/_O aplikaci"
+msgstr "/Nápo_vìda/_O aplikaci"
 
 
-#: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
-msgid "/New _address"
+#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
+msgid "/New _Address"
 msgstr "/Nová _adresa"
 
 msgstr "/Nová _adresa"
 
-#: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
-msgid "/New _group"
+#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
+msgid "/New _Group"
 msgstr "/Nová _skupina"
 
 msgstr "/Nová _skupina"
 
-#: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
-msgid "/New _folder"
+#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nová s_lo¾ka"
 
 msgstr "/Nová s_lo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
-#: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
-#: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
-#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
-#: src/summaryview.c:314
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
-#: src/mainwindow.c:351
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Úpravy"
-
-#: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Smazat"
 
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:318
-msgid "E-Mail address"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+msgid "/C_ut"
+msgstr "/_Vyjmout"
 
 
-#: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
-msgid "Remarks"
-msgstr "Poznámky"
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
+msgid "/_Copy"
+msgstr "/_Kopírovat"
+
+#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
+msgid "/_Paste"
+msgstr "/V_lo¾it"
+
+#: src/addressbook.c:418
+msgid "/Pa_ste Address"
+msgstr "/Vlo¾it _adresu"
+
+#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznámý"
+
+#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
+msgid "Success"
+msgstr "Úspìch"
+
+#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "©patné argumenty"
+
+#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
+msgid "File not specified"
+msgstr "Není zadán soubor"
+
+#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Chyba pøi otevírání souboru"
+
+#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Chyba pøi ètení souboru"
+
+#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
+msgid "End of file encountered"
+msgstr "Byl dosa¾en konec souboru"
+
+#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Chyba pøi alokaci pamìti"
+
+#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
+msgid "Bad file format"
+msgstr "©patný formát souboru"
+
+#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Chyba pøi zápisu do souboru"
+
+#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Chyba pøi otevírání adresáøe"
+
+#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
+msgid "No path specified"
+msgstr "Není zadána cesta"
 
 
-#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
+#: src/addressbook.c:457
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Chyba pøi pøipojování na LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:458
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Chyba pøi inicializaci LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:459
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Chyba pøi napojování na LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:460
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
+
+#: src/addressbook.c:461
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Pøi provádìní oprací s LDAP vypr¹el èas"
+
+#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Pro vyhledávací LDAP kritéria nebyly nalezeny ¾ádné polo¾ky"
+
+#: src/addressbook.c:613
+msgid "E-Mail address"
+msgstr "E-mail adresa"
+
+#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
+#: src/toolbar.c:1753
 msgid "Address book"
 msgid "Address book"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Kniha adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:716
 msgid "Name:"
 msgstr "Jméno:"
 
 msgid "Name:"
 msgstr "Jméno:"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
+#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filter.c:398
+#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:442
+#: src/addressbook.c:754
 msgid "Lookup"
 msgstr "Hledat"
 
 msgid "Lookup"
 msgstr "Hledat"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
+#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
+#: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/addressbook.c:456
+#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
+#: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
-#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Slepá kopie:"
 
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Slepá kopie:"
 
-#: src/addressbook.c:479
-msgid "Common address"
-msgstr "Spoleèná adresa:"
-
-#: src/addressbook.c:486
-msgid "Personal address"
-msgstr "Osobní adresa:"
-
-#: src/addressbook.c:577
+#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Smazat adresu(y)"
 
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Smazat adresu(y)"
 
-#: src/addressbook.c:578
-msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu?"
+#: src/addressbook.c:976
+msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
+msgstr "Tato data jsou pouze pro ètení a nelze je smazat."
 
 
-#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
-#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573
-#: src/summaryview.c:813
+#: src/addressbook.c:999
+msgid "Really delete the address(es)?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu(y)?"
+
+#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
+#: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
+#: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
+#: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
+#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
-msgid "New folder"
-msgstr "Nová slo¾ka"
+#: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
+msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
+msgstr "Nelze vlo¾it. Cílová kniha adres je pouze pro ètení."
 
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
-msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
+#: src/addressbook.c:1523
+msgid "Cannot paste into an address group."
+msgstr "Nelze provést vlo¾ení do skupiny adres."
 
 
-#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
-msgid "NewFolder"
-msgstr "Nová slo¾ka"
+#: src/addressbook.c:2166
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgstr ""
+"Chcete smazat slo¾ku '%s' A TAKÉ v¹echny adresy v ní? \n"
+"Pokud sma¾ete pouze slo¾ku, adresy budou pøesunuty do nadøazené slo¾ky."
 
 
-#: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
-#: src/addressbook.c:1187
-msgid "The name already exists."
-msgstr "Jméno u¾ existuje."
+#: src/addressbook.c:2170
+msgid "Folder only"
+msgstr "Pouze slo¾ku"
 
 
-#: src/addressbook.c:1045
-msgid "New group"
-msgstr "Nová skupina"
+#: src/addressbook.c:2170
+msgid "Folder and Addresses"
+msgstr "Slo¾ku a adresy"
 
 
-#: src/addressbook.c:1046
-msgid "Input the name of new group:"
-msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
+#: src/addressbook.c:2175
+#, c-format
+msgid "Really delete `%s' ?"
+msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
 
 
-#: src/addressbook.c:1047
-msgid "NewGroup"
-msgstr "Nová Skupina"
+#: src/addressbook.c:2925
+msgid "New user, could not save index file."
+msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it index soubor."
 
 
-#: src/addressbook.c:1122
-msgid "Edit group"
-msgstr "Upravit skupinu"
+#: src/addressbook.c:2929
+msgid "New user, could not save address book files."
+msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it soubory s knihou adres."
 
 
-#: src/addressbook.c:1123
-msgid "Input the new name of group:"
-msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
+#: src/addressbook.c:2939
+msgid "Old address book converted successfully."
+msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
 
 
-#: src/addressbook.c:1173
-msgid "Edit folder"
-msgstr "Upravit slo¾ku"
+#: src/addressbook.c:2944
+msgid ""
+"Old address book converted,\n"
+"could not save new address index file"
+msgstr ""
+"Stará kniha adres pøevedena,\n"
+"nelze ulo¾it nový soubor s indexem"
 
 
-#: src/addressbook.c:1174
-msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
+#: src/addressbook.c:2957
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"but created empty new address book files."
+msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
+"ale byl vytvoøen nový soubor pro knihu adres."
 
 
-#: src/addressbook.c:1223
-#, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
+#: src/addressbook.c:2963
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"could not create new address book files."
+msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
+"nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
 
 
-#: src/addressbook.c:1271
-msgid "Edit address"
-msgstr "Upravit adresu"
+#: src/addressbook.c:2968
+msgid ""
+"Could not convert address book\n"
+"and could not create new address book files."
+msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres\n"
+"a nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
 
 
-#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:302
-msgid "Address"
-msgstr "Adresa"
+#: src/addressbook.c:2975
+msgid "Addressbook conversion error"
+msgstr "Chyba pøi konverzi knihy adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
-#: src/compose.c:3641 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
-#: src/inputdialog.c:159 src/main.c:319 src/main.c:327 src/mainwindow.c:1655
-#: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:121 src/prefs.c:468
-#: src/prefs_common.c:2132 src/prefs_display_header.c:196
-#: src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:573
-#: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
-msgid "Cancel"
-msgstr "Zru¹it"
+#: src/addressbook.c:2979
+msgid "Addressbook conversion"
+msgstr "Konverze knihy adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:1524
-msgid "Reading addressbook file..."
-msgstr "Naèítám adresáø..."
+#: src/addressbook.c:3014
+msgid "Addressbook Error"
+msgstr "Chyba v knize adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:1528
-#, c-format
-msgid "%s doesn't exist.\n"
-msgstr "%s neexistuje.\n"
+#: src/addressbook.c:3015
+msgid "Could not read address index"
+msgstr "Nelze naèíst index adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
-#: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
-#: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:994
-#: src/summaryview.c:1200 src/summaryview.c:1282 src/summaryview.c:1343
-#: src/summaryview.c:1800 src/summaryview.c:2275 src/summaryview.c:2298
-#: src/summaryview.c:2319 src/summaryview.c:2412
-msgid "done.\n"
-msgstr "hotovo.\n"
+#: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
+msgid "Interface"
+msgstr "Rozhraní"
 
 
-#: src/addressbook.c:1821
-msgid "Exporting addressbook to file..."
-msgstr "Exportuji adresáø do souboru..."
+#: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
+msgid "Address Book"
+msgstr "Kniha adres"
 
 
-#: src/addressbook.c:1839
-msgid "failed to write addressbook data.\n"
-msgstr "Neúspì¹ný zápis dat adresáøe.\n"
+#: src/addressbook.c:3540
+msgid "Person"
+msgstr "Osoba"
 
 
-#: src/alertpanel.c:101 src/compose.c:3243 src/main.c:317
-msgid "Notice"
-msgstr "Poznámka"
+#: src/addressbook.c:3556
+msgid "EMail Address"
+msgstr "Email adresa"
 
 
-#: src/alertpanel.c:114
-msgid "Warning"
-msgstr "Varování"
+#: src/addressbook.c:3572
+msgid "Group"
+msgstr "Skupina"
 
 
-#: src/alertpanel.c:127 src/inc.c:415
-msgid "Error"
-msgstr "Chyba"
+#: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
+#: src/prefs_account.c:2043
+msgid "Folder"
+msgstr "Slo¾ka"
 
 
-#: src/alertpanel.c:163
-msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "Vytváøím dialog pro varování...\n"
+#: src/addressbook.c:3604
+msgid "vCard"
+msgstr "vCard"
 
 
-#: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
-msgid "can't allocate memory\n"
-msgstr "nemohu alokovat pamì»\n"
+#: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
+msgid "JPilot"
+msgstr "JPilot"
 
 
-#: src/compose.c:365
-msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Pøidat..."
+#: src/addressbook.c:3652
+msgid "LDAP Server"
+msgstr "LDAP server"
 
 
-#: src/compose.c:366
-msgid "/_Remove"
-msgstr "/_Odstranit"
+#: src/addrgather.c:156
+msgid "Please specify name for address book."
+msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
 
 
-#: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
-#: src/folderview.c:225
-msgid "/_Property..."
-msgstr "/_Vlastosti..."
+#: src/addrgather.c:176
+msgid "Please select the mail headers to search."
+msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
 
 
-#: src/compose.c:374
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
+#: src/addrgather.c:183
+msgid "Busy harvesting addresses..."
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:375
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
+#: src/addrgather.c:221
+#, fuzzy
+msgid "Addresses gathered successfully."
+msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
 
 
-#: src/compose.c:376
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Soubor/Vlo¾it p_odpis"
+#: src/addrgather.c:285
+msgid "No folder or message was selected."
+msgstr "Není vybrána ¾ádná slo¾ka nebo zpráva."
 
 
-#: src/compose.c:381
-msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Úpravy/_Zpìt"
+#: src/addrgather.c:293
+msgid ""
+"Please select a folder to process from the folder\n"
+"list. Alternatively, select one or messages from\n"
+"the message list."
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:382
-msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Úpravy/Z_nova"
+#: src/addrgather.c:345
+msgid "Folder :"
+msgstr "Slo¾ka :"
 
 
-#: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Úpravy/---"
+#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
+msgid "Address Book :"
+msgstr "Kniha adres :"
 
 
-#: src/compose.c:384
-msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/_Úpravy/_Vyjmout"
+#: src/addrgather.c:366
+msgid "Folder Size :"
+msgstr "Velikost slo¾ky :"
 
 
-#: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Úpravy/_Kopírovat"
+#: src/addrgather.c:381
+msgid "Process these mail header fields"
+msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailù"
 
 
-#: src/compose.c:386
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Úpravy/V_lo¾it"
+#: src/addrgather.c:399
+msgid "Include sub-folders"
+msgstr "Zahrnout podslo¾ky"
 
 
-#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
-msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_Úpravy/V_ybrat v¹e"
+#: src/addrgather.c:422
+msgid "Header Name"
+msgstr "Název záhlaví"
 
 
-#: src/compose.c:389
-msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:423
+msgid "Address Count"
+msgstr "Poèet adres"
 
 
-#: src/compose.c:390
-msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/_Úpravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
+#: src/messageview.c:576
+msgid "Warning"
+msgstr "Varování"
 
 
-#: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
-msgid "/_Message"
-msgstr "/_Zpráva"
+#: src/addrgather.c:528
+msgid "Header Fields"
+msgstr "Pole záhlaví"
 
 
-#: src/compose.c:394
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
+msgid "Finish"
+msgstr "Konec"
 
 
-#: src/compose.c:396
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
+#: src/addrgather.c:588
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
+msgstr ""
 
 
-#: src/compose.c:398
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
+#: src/addrgather.c:596
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
-#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
-#: src/mainwindow.c:469
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_Zpráva/---"
+#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+msgid "Common address"
+msgstr "Spoleèná adresa"
 
 
-#: src/compose.c:401
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr ""
+#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+msgid "Personal address"
+msgstr "Osobní adresa"
 
 
-#: src/compose.c:402
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr ""
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
+msgid "Notice"
+msgstr "Poznámka"
 
 
-#: src/compose.c:403
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
 
 
-#: src/compose.c:404
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
+#: src/alertpanel.c:190
+msgid "View log"
+msgstr "Zobrazit log"
 
 
-#: src/compose.c:406
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr ""
+#: src/alertpanel.c:308
+msgid "Show this message next time"
+msgstr "Zobrazovat pøí¹tì tuto zprávu"
 
 
-#: src/compose.c:408
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøipojit"
+#: src/common/nntp.c:68
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
 
 
-#: src/compose.c:411
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr ""
+#: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
 
 
-#: src/compose.c:412
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr ""
+#: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "Chyba protokolu\n"
 
 
-#: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
-msgid "/_Tool"
-msgstr "/_Nástroje"
+#: src/common/nntp.c:264
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání\n"
+
+#: src/common/smtp.c:154
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
 
 
-#: src/compose.c:415
-msgid "/_Tool/Show _ruler"
+#: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
+msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
-msgid "/_Tool/_Address book"
-msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
+#: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on SMTP session\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
 
 
-#: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr ""
+#: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
 
 
-#: src/compose.c:548
-#, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
+#: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
+msgid "can't start TLS session\n"
+msgstr "Nelze spustit TLS relaci\n"
 
 
-#: src/compose.c:560
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Begin forwarded message:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Zaèátek pøeposílané zprávy:\n"
-"\n"
+#: src/common/ssl.c:78
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Chyba pøi vytváøení ssl kontextu\n"
 
 
-#: src/compose.c:1224
+#: src/common/ssl.c:97
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
 
 
-#: src/compose.c:1228
+#: src/common/ssl.c:105
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Nemohu zjistit délku souboru %s\n"
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr "SSL spojení pou¾ívá %s\n"
 
 
-#: src/compose.c:1232
-#, c-format
-msgid "File %s is empty\n"
-msgstr "Soubor %s je prázdný\n"
+#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
+#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
+#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<not in certificate>"
 
 
-#: src/compose.c:1253
+#: src/common/ssl_certificate.c:189
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "Zpráva: %s"
-
-#: src/compose.c:1359
-msgid " [Edited]"
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
+"  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Stav podpisu: %s"
 
 
-#: src/compose.c:1361
-#, c-format
-msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - psaní zprávy%s"
+#: src/common/ssl_certificate.c:307
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
 
 
-#: src/compose.c:1364
+#: src/common/ssl_certificate.c:362
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "Psaní zprávy%s"
-
-#: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Není uveden pøíjemce."
-
-#: src/compose.c:1404
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:1422
 msgid ""
 msgid ""
-"Account for sending mail is not specified.\n"
-"Please select a mail account before sending."
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"%s zaslal neznámý SSL certifikát:\n"
+"%s"
 
 
-#: src/compose.c:1443
+#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Z tohoto úètu nebude sta¾ena ¾ádná po¹ta, dokud neulo¾íte certifikát.\n"
+"(Od¹krtnìte \"%s\" v nastavení).\n"
 
 
-#: src/compose.c:1457
-msgid "Queueing"
-msgstr "Zaøazuji"
+#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
+#: src/prefs_common.c:1229
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Pøi pøíjmu chyby nezobrazovat popup dialog"
 
 
-#: src/compose.c:1458
+#: src/common/ssl_certificate.c:398
+#, c-format
 msgid ""
 msgid ""
-"Error occurred while sending the message.\n"
-"Put this message into queue folder?"
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
-"Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
+"SSL certifikát serveru %s se zmìnil !\n"
+"Byl ulo¾en tento:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"A nyní je naèten tento:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"To znamená, ¾e server nemusí být ten známý."
 
 
-#: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
-msgid "Can't queue the message."
-msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
+#: src/compose.c:488
+msgid "/_Add..."
+msgstr "/_Pøidat..."
 
 
-#: src/compose.c:1467
-msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+#: src/compose.c:489
+msgid "/_Remove"
+msgstr "/_Odstranit"
+
+#: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
+msgid "/_Properties..."
+msgstr "/_Vlastnosti..."
+
+#: src/compose.c:497
+msgid "/_File/_Attach file"
+msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
+
+#: src/compose.c:498
+msgid "/_File/_Insert file"
+msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
+
+#: src/compose.c:499
+msgid "/_File/Insert si_gnature"
+msgstr "/_Soubor/Vlo¾it p_odpis"
+
+#: src/compose.c:504
+msgid "/_Edit/_Undo"
+msgstr "/Úp_ravy/_Zpìt"
+
+#: src/compose.c:505
+msgid "/_Edit/_Redo"
+msgstr "/Úp_ravy/Z_nova"
+
+#: src/compose.c:507
+msgid "/_Edit/Cu_t"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
+
+#: src/compose.c:510
+msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
+msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it jako _citaci"
+
+#: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
+msgid "/_Edit/Select _all"
+msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at v¹e"
+
+#: src/compose.c:513
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené"
+
+#: src/compose.c:514
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak zpìt"
+
+#: src/compose.c:519
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak dále"
+
+#: src/compose.c:524
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slovo zpìt"
+
+#: src/compose.c:529
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slov dále"
+
+#: src/compose.c:534
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na zaèátek øádku"
+
+#: src/compose.c:539
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na konec øádku"
+
+#: src/compose.c:544
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na pøedchozí øádek"
+
+#: src/compose.c:549
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na dal¹í øádek"
+
+#: src/compose.c:554
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak zpìt"
+
+#: src/compose.c:559
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak vpøedu"
+
+#: src/compose.c:564
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo zpìt"
+
+#: src/compose.c:569
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo vpøedu"
+
+#: src/compose.c:574
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat øádek"
+
+#: src/compose.c:579
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat celý øádek"
+
+#: src/compose.c:584
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat do konce øádku"
+
+#: src/compose.c:590
+msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
+msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
+
+#: src/compose.c:592
+msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
+msgstr "/Úp_ravy/Zarovnat _v¹echny dlouhá øádky"
+
+#: src/compose.c:594
+msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
+msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
+
+#: src/compose.c:597
+msgid "/_Spelling"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu"
+
+#: src/compose.c:598
+msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Zkontrolovat v¹e nebo výbìr"
+
+#: src/compose.c:600
+msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Z_výraznit nesprávná slova"
+
+#: src/compose.c:602
+msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na pøed_chozí pravopisnou chybu"
+
+#: src/compose.c:604
+msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na _dal¹í pravopisnou chybu"
+
+#: src/compose.c:606
+msgid "/_Spelling/---"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/---"
+
+#: src/compose.c:607
+msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Nastavení pravopisu"
+
+#: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
+#: src/summaryview.c:449
+msgid "/_View"
+msgstr "/Z_obrazit"
+
+#: src/compose.c:612
+msgid "/_View/_To"
+msgstr "/Z_obrazit/_Komu"
+
+#: src/compose.c:613
+msgid "/_View/_Cc"
+msgstr "/Z_obrazit/K_opie"
+
+#: src/compose.c:614
+msgid "/_View/_Bcc"
+msgstr "/Z_obrazit/_Slepá kopie"
+
+#: src/compose.c:615
+msgid "/_View/_Reply to"
+msgstr "/Z_obrazit/_Odpovìï komu "
+
+#: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/Z_obrazit/---"
+
+#: src/compose.c:617
+msgid "/_View/_Followup to"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
+
+#: src/compose.c:619
+msgid "/_View/R_uler"
+msgstr "/Z_obrazit/Praví_tko"
+
+#: src/compose.c:621
+msgid "/_View/_Attachment"
+msgstr "/Z_obrazit/Pøílo_ha"
+
+#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
+msgid "/_Message"
+msgstr "/_Zpráva"
+
+#: src/compose.c:624
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
+
+#: src/compose.c:626
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
+
+#: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
+#: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
+#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/_Zpráva/---"
+
+#: src/compose.c:629
+msgid "/_Message/Save to _draft folder"
+msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it jako _koncept"
+
+#: src/compose.c:631
+msgid "/_Message/Save and _keep editing"
+msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it a pok_raèovat v editaci"
+
+#: src/compose.c:635
+msgid "/_Message/_To"
+msgstr "/_Zpráva/_Komu"
+
+#: src/compose.c:636
+msgid "/_Message/_Cc"
+msgstr "/_Zpráva/K_opie"
+
+#: src/compose.c:637
+msgid "/_Message/_Bcc"
+msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
+
+#: src/compose.c:638
+msgid "/_Message/_Reply to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
+
+#: src/compose.c:640
+msgid "/_Message/_Followup to"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
+
+#: src/compose.c:642
+msgid "/_Message/_Attach"
+msgstr "/_Zpráva/Pøipoji_t"
+
+#: src/compose.c:646
+msgid "/_Message/Si_gn"
+msgstr "/_Zpráva/Po_depsat"
+
+#: src/compose.c:647
+msgid "/_Message/_Encrypt"
+msgstr "/_Zpráva/Za¹i_frovat"
+
+#: src/compose.c:648
+msgid "/_Message/Mode/MIME"
+msgstr "/_Zpráva/Re¾im/MIME"
+
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Message/Mode/Inline"
+msgstr "/_Zpráva/Re¾im/Inline"
+
+#: src/compose.c:652
+msgid "/_Message/_Priority"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a"
 
 
-#: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
-msgid "Can't save the message to outbox."
-msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do výstupní schránky"
+#: src/compose.c:653
+msgid "/_Message/Priority/_Highest"
+msgstr "/_Zpráva/Priorita/_Nejvy¹¹í"
 
 
-#: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1495
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "nelze zmìnit mód souboru\n"
+#: src/compose.c:654
+msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/_Vysoká"
 
 
-#: src/compose.c:1526
-msgid "Can't convert the codeset of the message."
-msgstr "Nelze zmìnit znakovou sadu nastavené zprávy"
+#: src/compose.c:655
+msgid "/_Message/Priority/_Normal"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Nor_mální"
 
 
-#: src/compose.c:1535
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "nelze zapsat hlavièky\n"
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ní_zká"
 
 
-#: src/compose.c:1653
-msgid "saving sent message...\n"
-msgstr "ukládám odeslanou zprávu...\n"
+#: src/compose.c:657
+msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ne_jni¾¹í"
 
 
-#: src/compose.c:1658
-msgid "can't save message\n"
-msgstr "zprávu nelze ulo¾it\n"
+#: src/compose.c:659
+msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
+msgstr "/_Zpráva/_Vy¾ádat potvrzení o doruèení"
 
 
-#: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "nelze otevøít oznaèený soubor\n"
+#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
+msgid "/_Tools"
+msgstr "/_Nástroje"
+
+#: src/compose.c:661
+msgid "/_Tools/Show _ruler"
+msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
+
+#: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
+msgid "/_Tools/_Address book"
+msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
+
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Tools/_Template"
+msgstr "/_Nástroje/©a_blona"
+
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
+msgid "/_Tools/Actio_ns"
+msgstr "/_Nástroje/_Akce"
+
+#: src/compose.c:1384
+msgid "Reply-To:"
+msgstr "Odpovìdìt komu:"
+
+#: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
+#: src/headerview.c:56
+msgid "Newsgroups:"
+msgstr "Diskusní skupiny:"
 
 
-#: src/compose.c:1687
-msgid "queueing message...\n"
-msgstr "zaøazuji zprávu...\n"
+#: src/compose.c:1390
+msgid "Followup-To:"
+msgstr "Followup-To:"
 
 
-#: src/compose.c:1762
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "Zprávu nelze zaøadit\n"
+#: src/compose.c:1685
+msgid "Quote mark format error."
+msgstr "Chyba v uvozovkách."
 
 
-#: src/compose.c:1801
+#: src/compose.c:1701
+msgid "Message reply/forward format error."
+msgstr "Chyba formátu odpovìdi/pøeposlání."
+
+#: src/compose.c:2030
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "Nelze otevøít soubor %s\n"
+msgid "File %s is empty."
+msgstr "Soubor %s je prázdný."
 
 
-#: src/compose.c:2114
+#: src/compose.c:2034
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "generated Message-ID: %s\n"
-msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
+msgid "Can't read %s."
+msgstr "Nemohu naèíst %s."
 
 
-#: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
-msgid "MIME type"
-msgstr "MIME typ"
+#: src/compose.c:2062
+#, c-format
+msgid "Message: %s"
+msgstr "Zpráva: %s"
 
 
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2126
-#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
-msgid "Size"
-msgstr "Délka"
+#: src/compose.c:2756
+msgid " [Edited]"
+msgstr " [Upraveno]"
 
 
-#: src/compose.c:2205
-msgid "Creating compose window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno pro psaní...\n"
+#: src/compose.c:2758
+#, c-format
+msgid "%s - Compose message%s"
+msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
 
 
-#: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
-msgid "From:"
-msgstr "Od:"
+#: src/compose.c:2761
+#, c-format
+msgid "Compose message%s"
+msgstr "Psaní zprávy%s"
+
+#: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
+msgid ""
+"Account for sending mail is not specified.\n"
+"Please select a mail account before sending."
+msgstr ""
+"Není zadán úèet pro odesílání mailù.\n"
+"Pøed odesláním vyberte prosím nìjaký úèet."
+
+#: src/compose.c:2932
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Není uveden pøíjemce."
 
 
-#: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:494
-#: src/prefs_common.c:621
+#: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
+#: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/compose.c:2672
-msgid "Send message"
-msgstr "Poslat zprávu"
+#: src/compose.c:2941
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr "Pøedmìt je prázdný. Pøesto mám zprávu odeslat?"
 
 
-#: src/compose.c:2679
-msgid "Send later"
-msgstr "Poslat pozdìji"
+#: src/compose.c:2962
+msgid "Could not queue message for sending"
+msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do fronty pro odeslání"
 
 
-#: src/compose.c:2680
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Zaøadit do výstupní fronty a odeslat pozdìji"
+#: src/compose.c:2967
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"Zpráva byla ulo¾ena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
+"Pou¾ijte nabídku \"Odeslat pozdr¾ené zprávy \" z hlavního okna."
 
 
-#: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
-msgid "Draft"
-msgstr "Koncept"
+#: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
+#, c-format
+msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
+msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy na %s ."
 
 
-#: src/compose.c:2688
-msgid "Save to draft folder"
+#: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
+msgid "Queueing"
+msgstr "Zaøazuji"
+
+#: src/compose.c:3063
+msgid ""
+"Error occurred while sending the message.\n"
+"Put this message into queue folder?"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
+"Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
 
 
-#: src/compose.c:2697
-msgid "Insert"
-msgstr "Vlo¾it"
+#: src/compose.c:3069
+msgid "Can't queue the message."
+msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
 
 
-#: src/compose.c:2698
-msgid "Insert file"
-msgstr "Vlo¾it soubor"
+#: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
+msgid "Error occurred while sending the message."
+msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
 
 
-#: src/compose.c:2705
-msgid "Attach"
-msgstr "Pøíloha"
+#: src/compose.c:3085
+msgid "Can't save the message to Sent."
+msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do odeslané po¹ty."
 
 
-#: src/compose.c:2706
-msgid "Attach file"
-msgstr "Pøipojit soubor"
+#: src/compose.c:3316
+#, c-format
+msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
+msgstr "Nemohu najít ¾ádný klíè asociovaný s aktuálnì vybraným id klíèe '%s'."
 
 
-#: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1020
-msgid "Signature"
-msgstr "Podpis"
+#: src/compose.c:3422
+#, c-format
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message from\n"
+"%s to %s.\n"
+"Send it anyway?"
+msgstr ""
+"Nelze pøevést znakovou sadu zprávy z\n"
+"%s na %s.\n"
+"Pøesto poslat?"
 
 
-#: src/compose.c:2716
-msgid "Insert signature"
-msgstr "Vlo¾it podpis"
+#: src/compose.c:3681
+msgid "No account for sending mails available!"
+msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání po¹ty!"
 
 
-#: src/compose.c:2724
-msgid "Editor"
-msgstr "Editor"
+#: src/compose.c:3691
+msgid "No account for posting news available!"
+msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání pøíspìvku do diskusních skupin!"
 
 
-#: src/compose.c:2725
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Úprava externím editorem"
+#: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+msgid "From:"
+msgstr "Od:"
 
 
-#: src/compose.c:2733
-msgid "Linewrap"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
+msgid "MIME type"
+msgstr "MIME typ"
+
+#: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
+msgid "Size"
+msgstr "Délka"
+
+#: src/compose.c:4668
+msgid "Save Message to "
+msgstr "Ulo¾it zprávu do "
+
+#: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
+msgid "Select ..."
+msgstr "Vybrat ..."
+
+#: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_matcher.c:146
+msgid "Header"
+msgstr "Záhlaví"
 
 
-#: src/compose.c:2734
-msgid "Wrap long lines"
+#: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
+msgid "Attachments"
+msgstr "Pøílohy"
+
+#: src/compose.c:4828
+msgid "Others"
+msgstr "Ostatní"
+
+#: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/summary_search.c:163
+msgid "Subject:"
+msgstr "Pøedmìt:"
+
+#: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
+msgid "None"
+msgstr "®ádná"
+
+#: src/compose.c:5086
+#, c-format
+msgid ""
+"Spell checker could not be started.\n"
+"%s"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
+"%s"
 
 
-#: src/compose.c:2939
+#: src/compose.c:5545
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:2957
+#: src/compose.c:5563
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:3025
-msgid "Property"
+#: src/compose.c:5632
+msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:3045
+#: src/compose.c:5677
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:3068
+#: src/compose.c:5708
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:3069
+#: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
 msgid "File name"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Název souboru"
 
 
-#: src/compose.c:3214
-#, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "©patný pøíkaz v externím editoru: '%s'\n"
-
-#: src/compose.c:3240
+#: src/compose.c:5886
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -817,3067 +1383,7079 @@ msgstr ""
 "Mám pøeru¹it proces?\n"
 "èíslo procesu: %d"
 
 "Mám pøeru¹it proces?\n"
 "èíslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:3253
-#, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "Pøeru¹en proces èíslo: %d"
-
-#: src/compose.c:3254
-#, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "Doèasný soubor: %s"
-
-#: src/compose.c:3278
-msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
-
-#. failed
-#: src/compose.c:3311
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
-
-#: src/compose.c:3315
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
+#: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
+msgid "Offline warning"
+msgstr "Varování offline re¾imu"
 
 
-#: src/compose.c:3317
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr "Nelze èíst\n"
+#: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
+msgid "You're working offline. Override?"
+msgstr "Pracujete v re¾imu offline. Pøepnout?"
 
 
-#: src/compose.c:3574
-msgid "can't remove the old draft message\n"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
+#: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
 msgid "Select file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
 msgid "Select file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
-#: src/compose.c:3639
+#: src/compose.c:6372
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zru¹it zprávu"
 
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zru¹it zprávu"
 
-#: src/compose.c:3640
+#: src/compose.c:6373
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Opravdu zru¹it?"
+msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Chcete ji stornovat?"
 
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:6374
 msgid "Discard"
 msgid "Discard"
-msgstr "Zru¹it"
+msgstr "Stornovat"
 
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:6374
 msgid "to Draft"
 msgid "to Draft"
-msgstr "udìlat koncept"
+msgstr "Ulo¾it jako koncept"
 
 
-#: src/export.c:122
-msgid "Export"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6409
+#, c-format
+msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
+msgstr "Opravdu chcete pou¾ít ¹ablonu '%s' ?"
 
 
-#: src/export.c:144
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6411
+msgid "Apply template"
+msgstr "Pøidat ¹ablonu"
 
 
-#: src/export.c:154
-msgid "Source dir:"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6412
+msgid "Replace"
+msgstr "Nahradit"
 
 
-#: src/export.c:159
-msgid "Exporting file:"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
+msgid "Insert"
+msgstr "Vlo¾it"
 
 
-#: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
-#: src/prefs_filter.c:349
-msgid " Select... "
-msgstr " Vybrat... "
+#: src/crash.c:144
+#, c-format
+msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed process (%ld) obdr¾el signál %ld"
 
 
-#: src/export.c:217
-msgid "Select exporting file"
-msgstr ""
+#: src/crash.c:189
+msgid "Sylpheed has crashed"
+msgstr "Sylpheed neoèekávanì spadnul"
 
 
-#: src/foldersel.c:131
-msgid "Select folder"
+#: src/crash.c:205
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+"%s.\n"
+"Vyplòte prosím hlá¹ení o chybì a vlo¾te vý¹e uvedené informace."
+
+#: src/crash.c:210
+msgid "Debug log"
+msgstr "Debug log"
+
+#: src/crash.c:250
+msgid "Save..."
+msgstr "Ulo¾it..."
+
+#: src/crash.c:255
+msgid "Create bug report"
+msgstr "Vytvoøit hlá¹ení o chybì"
+
+#: src/crash.c:304
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Ulo¾it informace o pádu"
+
+#: src/editaddress.c:143
+msgid "Add New Person"
+msgstr "Pøidat novou osobu"
+
+#: src/editaddress.c:144
+msgid "Edit Person Details"
+msgstr "Upravit detaily o osobì"
+
+#: src/editaddress.c:285
+msgid "An E-Mail address must be supplied."
+msgstr "Nebyla zadána e-mail adresa."
+
+#: src/editaddress.c:422
+msgid "A Name and Value must be supplied."
+msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
+
+#: src/editaddress.c:480
+msgid "Edit Person Data"
+msgstr "Upravit data o osobì"
+
+#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
+msgid "Display Name"
+msgstr "Zobrazit jméno"
+
+#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
+msgid "Last Name"
+msgstr "Pøíjmení"
+
+#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
+msgid "First Name"
+msgstr "Køestní jméno"
+
+#: src/editaddress.c:589
+msgid "Nickname"
+msgstr "Pøezdívka"
+
+#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
+#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "E-mail adresa"
+
+#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
+msgid "Alias"
+msgstr "Alias"
+
+#: src/editaddress.c:710
+msgid "Move Up"
+msgstr "Posunout nahoru"
+
+#: src/editaddress.c:713
+msgid "Move Down"
+msgstr "Posunout dolù"
+
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
+msgid "Modify"
+msgstr "Zmìnit"
+
+#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
+#: src/summary_search.c:207
+msgid "Clear"
+msgstr "Vyèistit"
+
+#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:455
+msgid "Value"
+msgstr "Hodnota"
+
+#: src/editaddress.c:883
+msgid "Basic Data"
+msgstr "Základní data"
+
+#: src/editaddress.c:885
+msgid "User Attributes"
+msgstr "Atributy u¾ivatele"
+
+#: src/editbook.c:112
+msgid "File appears to be Ok."
+msgstr "Soubor je OK."
+
+#: src/editbook.c:115
+msgid "File does not appear to be a valid address book format."
+msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
+
+#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+msgid "Could not read file."
+msgstr "Nelze naèíst soubor."
+
+#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+msgid "Edit Addressbook"
+msgstr "Upravit knihu adres"
+
+#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+msgid " Check File "
+msgstr " Otestovat soubor "
+
+#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
+msgid "File"
+msgstr "Soubor"
+
+#: src/editbook.c:283
+msgid "Add New Addressbook"
+msgstr "Pøidat novou knihu adres"
+
+#: src/editgroup.c:103
+msgid "A Group Name must be supplied."
+msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
+
+#: src/editgroup.c:264
+msgid "Edit Group Data"
+msgstr "Upravit data o skupinì"
+
+#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
+msgid "Group Name"
+msgstr "Jméno skupiny"
+
+#: src/editgroup.c:311
+msgid "Addresses in Group"
+msgstr "Adresy ve skupinì"
+
+#: src/editgroup.c:313
+msgid " -> "
+msgstr " -> "
+
+#: src/editgroup.c:340
+msgid " <- "
+msgstr " <- "
+
+#: src/editgroup.c:342
+msgid "Available Addresses"
+msgstr "Dostupné adresy"
+
+#: src/editgroup.c:402
+msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr ""
+"E-mail adresy lze pøesunovat do a ze skupiny pomocí tlaèítek se ¹ipkami"
+
+#: src/editgroup.c:450
+msgid "Edit Group Details"
+msgstr "Upravit detaily o skupinì"
+
+#: src/editgroup.c:453
+msgid "Add New Group"
+msgstr "Pøidat novou skupinu"
+
+#: src/editgroup.c:503
+msgid "Edit folder"
+msgstr "Upravit slo¾ku"
+
+#: src/editgroup.c:503
+msgid "Input the new name of folder:"
+msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
+
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
+#: src/folderview.c:2177
+msgid "New folder"
+msgstr "Nová slo¾ka"
+
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
+msgid "Input the name of new folder:"
+msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
+
+#: src/editjpilot.c:189
+msgid "File does not appear to be JPilot format."
+msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
+
+#: src/editjpilot.c:225
+msgid "Select JPilot File"
+msgstr "Vybrat JPilot soubor"
+
+#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+msgid "Edit JPilot Entry"
+msgstr "Upravit JPilot soubor"
+
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
+msgid " ... "
+msgstr " ... "
+
+#: src/editjpilot.c:319
+msgid "Additional e-Mail address item(s)"
+msgstr "Dal¹í polo¾ka(y) e-mail adresy"
+
+#: src/editjpilot.c:408
+msgid "Add New JPilot Entry"
+msgstr "Pøidat nový JPilot záznam"
+
+#: src/editldap.c:164
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr "Úspì¹nì pøipojeno k serveru"
+
+#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
+
+#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+msgid "Edit LDAP Server"
+msgstr "Upravit LDAP server"
+
+#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
+msgid "Hostname"
+msgstr "Jméno poèítaèe"
+
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+#: src/editldap.c:328
+msgid " Check Server "
+msgstr " Zjistit server "
+
+#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
+msgid "Search Base"
+msgstr "Báze pro hledání"
+
+#: src/editldap.c:390
+msgid "Search Criteria"
+msgstr "Vyhledávací kritéria"
+
+#: src/editldap.c:397
+msgid " Reset "
+msgstr " Reset "
+
+#: src/editldap.c:402
+msgid "Bind DN"
+msgstr "Bind DN"
+
+#: src/editldap.c:411
+msgid "Bind Password"
+msgstr "Bind Heslo"
+
+#: src/editldap.c:420
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr "Timeout (vteøin)"
+
+#: src/editldap.c:434
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr "Maximum polo¾ek"
+
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
+msgid "Basic"
+msgstr "Základní"
+
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
+msgid "Extended"
+msgstr "Roz¹íøení"
+
+#: src/editldap.c:547
+msgid "Add New LDAP Server"
+msgstr "Pøidat nový LDAP server"
+
+#: src/editldap_basedn.c:141
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
+
+#: src/editldap_basedn.c:202
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
+
+#: src/editldap_basedn.c:286
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "Nelze naèíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ruènì"
+
+#: src/editvcard.c:96
+msgid "File does not appear to be vCard format."
+msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
+
+#: src/editvcard.c:132
+msgid "Select vCard File"
+msgstr "Vybrat vCard soubor"
+
+#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+msgid "Edit vCard Entry"
+msgstr "Upravit vCard záznam"
+
+#: src/editvcard.c:296
+msgid "Add New vCard Entry"
+msgstr "Pøidat nový vCard záznam"
+
+#: src/exphtmldlg.c:101
+msgid "Please specify output directory and file to create."
+msgstr "Zadejte prosím adresáø pro výstup a soubor, který se bude vytvoøen."
+
+#: src/exphtmldlg.c:104
+msgid "Select stylesheet and formatting."
+msgstr "Vyberte ¹ablonu stylù a formátování."
+
+#: src/exphtmldlg.c:107
+msgid "File exported successfully."
+msgstr "Export souboru byl úspì¹ný."
+
+#: src/exphtmldlg.c:154
+#, c-format
+msgid ""
+"HTML Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+"Výstupní adresáø pro HTML '%s'\n"
+"neexistuje. Mám vytvoøit nový adresáø?"
+
+#: src/exphtmldlg.c:157
+msgid "Create Directory"
+msgstr "Vytvoøit adresáø"
+
+#: src/exphtmldlg.c:166
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for HTML file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nelze vytvoøit výstupní adresáø pro HTML soubor:\n"
+"%s"
+
+#: src/exphtmldlg.c:168
+msgid "Failed to Create Directory"
+msgstr "Vytvoøení adresáøe selhalo"
+
+#: src/exphtmldlg.c:318
+msgid "Select HTML Output File"
+msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
+
+#: src/exphtmldlg.c:387
+msgid "HTML Output File"
+msgstr "Výstupní HTML soubor"
+
+#: src/exphtmldlg.c:443
+msgid "Stylesheet"
+msgstr "©ablona stylu"
+
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
+msgid "Default"
+msgstr "Výchozí"
+
+#: src/exphtmldlg.c:462
+msgid "Full"
+msgstr "Celý"
+
+#: src/exphtmldlg.c:468
+msgid "Custom"
+msgstr "Vlastní"
+
+#: src/exphtmldlg.c:474
+msgid "Custom-2"
+msgstr "Vlastní-2"
+
+#: src/exphtmldlg.c:480
+msgid "Custom-3"
+msgstr "Vlastní-3"
+
+#: src/exphtmldlg.c:486
+msgid "Custom-4"
+msgstr "Vlastní-4"
+
+#: src/exphtmldlg.c:500
+msgid "Full Name Format"
+msgstr "Celé jméno"
+
+#: src/exphtmldlg.c:507
+msgid "First Name, Last Name"
+msgstr "Køestní jméno, pøíjmení"
+
+#: src/exphtmldlg.c:513
+msgid "Last Name, First Name"
+msgstr "Pøíjmení, køestní jméno"
+
+#: src/exphtmldlg.c:527
+msgid "Color Banding"
+msgstr "Barevné oznaèení"
+
+#: src/exphtmldlg.c:533
+msgid "Format E-Mail Links"
+msgstr "Formát odkazù na e-mail"
+
+#: src/exphtmldlg.c:539
+msgid "Format User Attributes"
+msgstr "Formát atributù u¾ivatele"
+
+#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
+msgid "File Name"
+msgstr "Název souboru"
+
+#: src/exphtmldlg.c:599
+msgid "Open with Web Browser"
+msgstr "Otevøít ve webovém prohlí¾eèi"
+
+#: src/exphtmldlg.c:628
+msgid "Export Address Book to HTML File"
+msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
+
+#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
+msgid "Prev"
+msgstr "Pøedchozí"
+
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
+#: src/toolbar.c:467
+msgid "Next"
+msgstr "Dal¹í"
+
+#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
+msgid "File Info"
+msgstr "Informace o souboru"
+
+#: src/exphtmldlg.c:693
+msgid "Format"
+msgstr "Formát"
+
+#: src/export.c:128
+msgid "Export"
+msgstr "Export"
+
+#: src/export.c:147
+msgid "Specify target folder and mbox file."
+msgstr "Zadejte cílovou slo¾ku a soubor mbox."
+
+#: src/export.c:157
+msgid "Source dir:"
+msgstr "Zdrojový adresáø:"
+
+#: src/export.c:162
+msgid "Exporting file:"
+msgstr "Exportovaný soubor:"
+
+#: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
+#: src/prefs_account.c:1205
+msgid " Select... "
+msgstr " Vybrat... "
+
+#: src/export.c:220
+msgid "Select exporting file"
+msgstr "Vyberte soubor pro export"
+
+#: src/exporthtml.c:796
+msgid "Full Name"
+msgstr "Celý název"
+
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
+msgid "Attributes"
+msgstr "Atributy"
+
+#: src/exporthtml.c:1001
+msgid "Sylpheed Address Book"
+msgstr "Kniha adres"
+
+#: src/exporthtml.c:1113
+msgid "Name already exists but is not a directory."
+msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáøe."
+
+#: src/exporthtml.c:1116
+msgid "No permissions to create directory."
+msgstr "Nemohu vytvoøit adresáø."
+
+#: src/exporthtml.c:1119
+msgid "Name is too long."
+msgstr "Název je pøíli¹ dlouhý."
+
+#: src/exporthtml.c:1122
+msgid "Not specified."
+msgstr "Není uveden."
+
+#: src/folder.c:685
+msgid "Inbox"
+msgstr "Doruèená po¹ta"
+
+#: src/folder.c:689
+msgid "Sent"
+msgstr "Odeslaná po¹ta"
+
+#: src/folder.c:693
+msgid "Queue"
+msgstr "Fronta"
+
+#: src/folder.c:697
+msgid "Trash"
+msgstr "Ko¹"
+
+#: src/folder.c:701
+msgid "Drafts"
+msgstr "Koncepty"
+
+#: src/folder.c:982
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
+
+#: src/folder.c:1693
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
+
+#: src/foldersel.c:148
+msgid "Select folder"
 msgstr "Vybrat slo¾ku"
 
 msgstr "Vybrat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
 msgid "/Create _new folder..."
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
 
 
-#: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
 msgid "/_Rename folder..."
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/Pøej_menovat slo¾ku..."
 
 
-#: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
+#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/Pøes_unout slo¾ku..."
+
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Smazat slo¾ku"
 
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Smazat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:201
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "/Odebrat _mailbox"
 
 
-#: src/folderview.c:212
-msgid "/Remove _IMAP4 server"
-msgstr ""
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:349
+msgid "/_Processing..."
+msgstr "/Zpra_cování..."
+
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/_Scoring..."
+msgstr "/_Hodnocení..."
+
+#: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
+msgid "/Mark all _read"
+msgstr "/Oznaèit v¹echny jako _pøeètené"
+
+#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "/_Zkontrolovat nové zprávy"
 
 
-#: src/folderview.c:219
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/O_bnovit strom slo¾ek"
+
+#: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/_Vyhledat slo¾ku..."
+
+#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
+msgid "/S_coring..."
+msgstr "/_Hodnocení..."
+
+#: src/folderview.c:326
+msgid "/Remove _IMAP4 account"
+msgstr "/Odebrat _IMAP4 úèet"
+
+#: src/folderview.c:338
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr ""
+msgstr "/Pøi_hlásit diskusní skupinu..."
 
 
-#: src/folderview.c:221
+#: src/folderview.c:340
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/Smazat d_iskusní skupinu"
-
-#: src/folderview.c:223
-msgid "/Remove _news server"
-msgstr "/_Odebrat server novinek"
+msgstr "/Smazat d_diskusní skupinu"
 
 
-#: src/folderview.c:234
-msgid "Folder"
-msgstr "Slo¾ka"
+#: src/folderview.c:345
+msgid "/Remove _news account"
+msgstr "/S_mazat úèet pro diskusní skupinu"
 
 
-#: src/folderview.c:234
+#: src/folderview.c:375
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
 
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
 
-#: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2123
+#: src/folderview.c:376
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepøeètené"
 
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepøeètené"
 
-#: src/folderview.c:235
+#: src/folderview.c:377
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:245
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled pro slo¾ku...\n"
+#: src/folderview.c:621
+msgid "Setting folder info..."
+msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
+
+#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
+msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
+
+#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s ..."
+msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
+
+#: src/folderview.c:825
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "Provádím obnovu stromu slo¾ek..."
+
+#: src/folderview.c:907
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "Zji¹»uji nové zprávy ve v¹ech slo¾kách..."
+
+#: src/folderview.c:1657
+#, c-format
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "Otevírám slo¾ku %s..."
+
+#: src/folderview.c:1669
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "Slo¾ku nelze otevøít."
+
+#: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
+msgid "NewFolder"
+msgstr "Nová slo¾ka"
+
+#: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
+#, c-format
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
+
+#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
+#: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
+#, c-format
+msgid "The folder `%s' already exists."
+msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
+
+#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "Nemohu vytvoøit slo¾ku '%s'."
+
+#: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
+#, c-format
+msgid "Input new name for `%s':"
+msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
+
+#: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
+msgid "Rename folder"
+msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
+
+#: src/folderview.c:2085
+#, c-format
+msgid ""
+"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
+"Chcete je opravdu smazat ?"
+
+#: src/folderview.c:2087
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Smazat slo¾ku "
+
+#: src/folderview.c:2096
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
+msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'."
+
+#: src/folderview.c:2144
+#, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
+"Opravdu odebrat mailbox '%s'?\n"
+"(Zprávy NEBUDOU smazány z disku)"
+
+#: src/folderview.c:2146
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "Odstranit mailbox"
+
+#: src/folderview.c:2178
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"Zadejte název pro novou slo¾ku:\n"
+"(Pokud chcete vytvoøit slo¾ku, která bude mít dal¹í\n"
+"podslo¾ky, pøidejte nakonec názvu '/')"
+
+#: src/folderview.c:2237
+#, c-format
+msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
+msgstr "Opravdu smazat IMAP4 úèet '%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2238
+msgid "Delete IMAP4 account"
+msgstr "Smazat IMAP4 úèet"
+
+#: src/folderview.c:2372
+#, c-format
+msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
+
+#: src/folderview.c:2373
+msgid "Delete newsgroup"
+msgstr "Smazat diskusní skupinu"
+
+#: src/folderview.c:2411
+#, c-format
+msgid "Really delete news account `%s'?"
+msgstr "Opravdu smazat úèet pro diskusní skupinu '%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2412
+msgid "Delete news account"
+msgstr "Smazat úèet pro diskuzní skupinu"
+
+#: src/folderview.c:2509
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
+
+#: src/folderview.c:2545
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Zdroj i cíl jsou toto¾né."
+
+#: src/folderview.c:2548
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Nelze pøesunout slo¾ku do své vlastní podslo¾ky."
+
+#: src/folderview.c:2551
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "Pøesun slo¾ky mezi rùznými po¹tovními schránkami nelze provést."
+
+#: src/folderview.c:2554
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Pøesun se nezdaøil!"
+
+#: src/grouplistdialog.c:173
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Pøihla¹ování diskusní skupiny"
+
+#: src/grouplistdialog.c:189
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
+msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro pøihlá¹ení:"
+
+#: src/grouplistdialog.c:195
+msgid "Find groups:"
+msgstr "Najít skupiny:"
+
+#: src/grouplistdialog.c:203
+msgid " Search "
+msgstr " Vyhledat "
+
+#: src/grouplistdialog.c:215
+msgid "Newsgroup name"
+msgstr "Název diskusní skupiny"
+
+#: src/grouplistdialog.c:216
+msgid "Messages"
+msgstr "Zprávy"
+
+#: src/grouplistdialog.c:217
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: src/grouplistdialog.c:243
+msgid "Refresh"
+msgstr "Obnovit"
+
+#: src/grouplistdialog.c:347
+msgid "moderated"
+msgstr "moderovaný"
+
+#: src/grouplistdialog.c:349
+msgid "readonly"
+msgstr "pouze pro ètení"
+
+#: src/grouplistdialog.c:351
+msgid "unknown"
+msgstr "neznámý"
+
+#: src/grouplistdialog.c:398
+msgid "Can't retrieve newsgroup list."
+msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin."
+
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
+msgid "Done."
+msgstr "Hotovo."
+
+#: src/grouplistdialog.c:477
+#, c-format
+msgid "%d newsgroups received (%s read)"
+msgstr "%d diskuzních skupin pøijato (%s èteno)"
+
+#: src/gtk/about.c:89
+msgid "About"
+msgstr "O aplikaci"
+
+#: src/gtk/about.c:111
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s %s (%s)"
+msgstr ""
+"GTK+ verze %d.%d.%d\n"
+"Operaèní systém: %s %s (%s)"
+
+#: src/gtk/about.c:126
+#, c-format
+msgid "Compiled-in features:%s"
+msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
+
+#: src/gtk/about.c:210
+msgid ""
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Na GPGME má copyright od 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:214
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Tento program je volnì ¹iøitelný, mù¾ete jej redistribuovat a/nebo mìnit tak "
+"jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
+"Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle va¹eho uvá¾ení) v jakékoliv pozdìj¹í "
+"verzi.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:220
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Tento program je ¹íøen v dobré víøe v jeho u¾iteènost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
+"ZÁRUKY. Více detailù naleznete v GNU General Public License.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:226
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgstr ""
+"Kopii GNU General Public License by jste mìli obdr¾et spoleènì s tímto "
+"programem, pokud ne, napi¹te na adresu Free Software Foundation, Inc., 59 "
+"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:46
+msgid "Orange"
+msgstr "Oran¾ová"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Red"
+msgstr "Èervená"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Pink"
+msgstr "Rù¾ová"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Nebeská modø"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
+msgid "Blue"
+msgstr "Modrá"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
+msgid "Green"
+msgstr "Zelená"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Brown"
+msgstr "Hnìdá"
+
+#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Abcdef"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:114
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Vyberte zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
+msgid "Plugins"
+msgstr "Zásuvné moduly"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:214
+msgid "Load Plugin"
+msgstr "Nahrát zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:219
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Odebrat zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:194
+msgid "Page Index"
+msgstr "Index stránky"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:202
+msgid "Preferences"
+msgstr "Pøedvolby"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
+msgid "Apply"
+msgstr "Pou¾ít"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "correct"
+msgstr "správný"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Vlastník"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Podepsal"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/progressdialog.c:53
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+msgid "Name: "
+msgstr "Jméno: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Organizace: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Umístìní: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Fingerprint: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Stav podpisu: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#, c-format
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "SSL certifikát pro: %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pro %s je neznámý. Chtete jej pøijmout?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Stav podpisu: %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
+msgid "View certificate"
+msgstr "Zobrazit certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Neznámý SSL certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Accept and save"
+msgstr "Pøijmout a ulo¾it"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Cancel connection"
+msgstr "Zru¹it pøipojení"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Nový certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Známý certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pro %s se zmìnil. Chcete jej pøjmout?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
+msgid "View certificates"
+msgstr "Zobrazit certifikáty"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Zmìnìné SSL certifikáty"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:545
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Není vybrán ¾ádný slovník."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Normální re¾im"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "Re¾im nesprávných slov"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:805
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "Neznámý re¾im návrhu."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1038
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1372
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "Nahradit neznámé slovo"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1382
+#, c-format
+msgid "Replace \"%s\" with: "
+msgstr "Nahradit \"%s\" za: "
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1402
+msgid ""
+"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+"Pøi souèasném stisknutí kláves MOD1 a Enter\n"
+"se spustí re¾im uèení z chyb.\n"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "Rychlý re¾im"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1744
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1757
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "Pøijmout pro toto sezení"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1767
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "Pøidat do vlastního slovníku"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1777
+msgid "Replace with..."
+msgstr "Nahradit èím..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1787
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "Otestovat pomocí %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(nejsou návrhy)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
+msgid "More..."
+msgstr "Více..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1872
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "Slovník: %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1885
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr "Pou¾ít alternativní (%s)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
+msgid "Check while typing"
+msgstr "Kontrolovat bìhem psaní"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1949
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "Zmìnit slovník"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2103
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nelze zmìnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
+"%s"
+
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
+msgid "(No From)"
+msgstr "(není znám odesílatel)"
+
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(®ádný pøedmìt)"
+
+#: src/imap.c:565
+#, c-format
+msgid "Connecting %s:%d failed"
+msgstr "Spojení %s:%d selhalo"
+
+#: src/imap.c:570
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "IMAP4 spojení s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
+
+#: src/imap.c:610
+msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
+msgstr "vytváøím tunelované IMAP4 spojení\n"
+
+#: src/imap.c:623
+#, c-format
+msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
+
+#: src/imap.c:661
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
+
+#: src/imap.c:904
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "nelze nastavit pøíznak smazání: %d\n"
+
+#: src/imap.c:910 src/imap.c:953
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "nelze odstranit\n"
+
+#: src/imap.c:947
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
+msgstr "nelze nastavit pøíznak smazané: 1: %d\n"
+
+#: src/imap.c:1109
+#, fuzzy
+msgid "error occurred while getting LIST.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem pøíkazu LIST.\n"
+
+#: src/imap.c:1295
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "nelze vytvoøit mailbox: selhal pøíkaz LIST\n"
+
+#: src/imap.c:1317
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "nelze vytvoøit mailbox\n"
+
+#: src/imap.c:1386
+#, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "nelze pøejmenovat mailbox: %s na %s\n"
+
+#: src/imap.c:1450
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "nelze smazat mailbox\n"
+
+#: src/imap.c:1485
+msgid "can't get envelope\n"
+msgstr "Nemohu naèíst obálku\n"
+
+#: src/imap.c:1493
+msgid "error occurred while getting envelope.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem naèítání obálky.\n"
+
+#: src/imap.c:1515
+#, c-format
+msgid "can't parse envelope: %s\n"
+msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1571
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1593
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1600
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
+msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1690
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr "nemohu najít obálku\n"
+
+#: src/imap.c:2105
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "nelze vybrat slo¾ku: %s\n"
+
+#: src/imap.c:2197
+msgid "IMAP4 login failed.\n"
+msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
+
+#: src/imap.c:2618
+#, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "Nemohu pøidat %s do %s\n"
+
+#: src/imap.c:2625
+msgid "(sending file...)"
+msgstr "(posílám soubor...)"
+
+#: src/imap.c:2650
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't append message to %s\n"
+msgstr "nelze pøidat zprávu %s\n"
+
+#: src/imap.c:2687
+#, c-format
+msgid "can't copy %d to %s\n"
+msgstr "nelze kopírovat %d na %s\n"
+
+#: src/imap.c:2745
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
+msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: STORE %d %d %s\n"
+
+#: src/imap.c:2759
+msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
+msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: EXPUNGE\n"
+
+#: src/imap.c:3016
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr "iconv nemù¾e konvertovat UTF-7 na %s\n"
+
+#: src/import.c:130
+msgid "Import"
+msgstr "Import"
+
+#: src/import.c:149
+msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+msgstr "Zadejte cílový mbox soubor a cílovou slo¾ku."
+
+#: src/import.c:159
+msgid "Importing file:"
+msgstr "Importovaný soubor :"
+
+#: src/import.c:164
+msgid "Destination dir:"
+msgstr "Cílový adresáø:"
+
+#: src/import.c:222
+msgid "Select importing file"
+msgstr "Vybrat soubor pro import"
+
+#: src/importldif.c:176
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
+
+#: src/importldif.c:179
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr "Vyberte a pøejmenujte názvy LDIF polí pro import."
+
+#: src/importldif.c:182
+msgid "File imported."
+msgstr "Soubor importován."
+
+#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+msgid "Please select a file."
+msgstr "Vyberte prosím soubor."
+
+#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
+
+#: src/importldif.c:388
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr "Chyba pøi ètení LDIF polo¾ek."
+
+#: src/importldif.c:411
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr "Import LDIF soubor byl úspì¹ný."
+
+#: src/importldif.c:496
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "Výbìr LDIF souboru"
+
+#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
+msgid "LDIF Field"
+msgstr "Polo¾ky LDIF"
+
+#: src/importldif.c:614
+msgid "Attribute Name"
+msgstr "Název atributu"
+
+#: src/importldif.c:674
+msgid "Attribute"
+msgstr "Atribut"
+
+#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
+msgid "Select"
+msgstr "Vybrat"
+
+#: src/importldif.c:752
+msgid "File Name :"
+msgstr "Název souboru :"
+
+#: src/importldif.c:762
+msgid "Records :"
+msgstr "Záznamù :"
+
+#: src/importldif.c:790
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
+
+#: src/importmutt.c:143
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "Chyba pøi importu souborù z MUTT."
+
+#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
+#: src/importpine.c:329
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
+
+#: src/importmutt.c:185
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "Vyberte MUTT soubor"
+
+#: src/importmutt.c:239
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
+
+#: src/importpine.c:143
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "Chyba pøi importu souborù z Pine."
+
+#: src/importpine.c:185
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "Vyberte Pine soubor"
+
+#: src/importpine.c:239
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
+
+#: src/inc.c:356
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Naèítám nové zprávy"
+
+#: src/inc.c:400
+msgid "Standby"
+msgstr "V pohotovosti"
+
+#: src/inc.c:515 src/inc.c:572
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Zru¹eno"
+
+#: src/inc.c:526
+msgid "Retrieving"
+msgstr "Naèítám"
+
+#: src/inc.c:542
+#, c-format
+msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "Hotovo (%d zpráv(a) (%s) pøijato)"
+
+#: src/inc.c:546
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Hotovo (Nejsou ¾ádné nové zprávy)"
+
+#: src/inc.c:553
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Spojení selhalo"
+
+#: src/inc.c:557
+msgid "Auth failed"
+msgstr "Autentizace selhala"
+
+#: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr "Zamknuto"
+
+#: src/inc.c:585
+#, c-format
+msgid "Authorization for %s on %s failed"
+msgstr "Autorizace pro %s na %s selhala"
+
+#: src/inc.c:652
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message(s))"
+msgstr "Dokonèeno (%d nová(é) zpráva(y))"
+
+#: src/inc.c:655
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Dokonèeno (nejsou nové zprávy)"
+
+#: src/inc.c:664
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Bìhem naèítání zpráv se vyskytly chyby."
+
+#: src/inc.c:705
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s : Naèítám nové zprávy"
+
+#: src/inc.c:722
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
+msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
+
+#: src/inc.c:732
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:739
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
+
+#: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "Autentizuji..."
+
+#: src/inc.c:809
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (STAT)..."
+
+#: src/inc.c:813
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (LAST)..."
+
+#: src/inc.c:817
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (UIDL)..."
+
+#: src/inc.c:821
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet zpráv (LIST)..."
+
+#: src/inc.c:832
+#, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "Vymazávám zprávu %d"
+
+#: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
+msgid "Quitting"
+msgstr "Ukonèuji"
+
+#: src/inc.c:868
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Naèítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
+
+#: src/inc.c:949
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
+
+#: src/inc.c:951
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
+
+#: src/inc.c:954
+msgid "No disk space left."
+msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
+
+#: src/inc.c:957
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Nemohu zapisovat do souboru."
+
+#: src/inc.c:962
+msgid "Socket error."
+msgstr "Chyba soketu."
+
+#: src/inc.c:968
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr "Mailbox je zamknut."
+
+#: src/inc.c:970
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Mailbox je zamknut."
+
+#: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr "Metoda autentizace"
+
+#: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
+#, fuzzy
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Metoda autentizace"
+
+#: src/inc.c:1001
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr "Zaèleòování zru¹eno\n"
+
+#: src/inputdialog.c:152
+#, c-format
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
+
+#: src/inputdialog.c:154
+msgid "Input password"
+msgstr "Zadejte heslo"
+
+#: src/logwindow.c:61
+msgid "Protocol log"
+msgstr "Záznamový protokol"
+
+#: src/main.c:139 src/main.c:148
+#, c-format
+msgid ""
+"File `%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
+"Nemohu vytvoøit slo¾ku."
+
+#: src/main.c:207
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
+
+#: src/main.c:257
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG není korektnì instalováno, nebo je verze pøíli¹ stará.\n"
+"Podpora pro OpenPGP je zakázána."
+
+#: src/main.c:425
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "Pou¾ití: %s [VOLBY]...\n"
+
+#: src/main.c:428
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [adresa]     otevøe okno pro psaní nové zprávy"
+
+#: src/main.c:429
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
+"  --attach soubor1 [soubor2]...\n"
+"                           otevøe okno pro psaní zprávy s pøipojeným\n"
+"                           souborem(y)"
+
+#: src/main.c:432
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive             naète nové zprávy"
+
+#: src/main.c:433
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          naète v¹echny nové zprávy ze v¹ech úètù"
+
+#: src/main.c:434
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --send              po¹le v¹echny pozdr¾ené zprávy"
+
+#: src/main.c:435
+msgid "  --status               show the total number of messages"
+msgstr "  --status             vypí¹e celkový poèet zpráv"
+
+#: src/main.c:436
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online              pøejde do online re¾imu"
+
+#: src/main.c:437
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline              pøejde do offline re¾imu"
+
+#: src/main.c:438
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug              re¾im trasování"
+
+#: src/main.c:439
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help            vypí¹e tento text a skonèí"
+
+#: src/main.c:440
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version             vypí¹e informace o verzi a skonèí"
+
+#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Zpracovávám (%s)..."
+
+#: src/main.c:484
+msgid "top level folder"
+msgstr "nejvy¹¹í slo¾ka v hierarchii"
+
+#: src/main.c:549
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "Vytváøená zpráva existuje."
+
+#: src/main.c:550
+msgid "Draft them"
+msgstr "Ulo¾it jako koncepty"
+
+#: src/main.c:550
+msgid "Discard them"
+msgstr "Stornovat je"
+
+#: src/main.c:550
+msgid "Don't quit"
+msgstr "Neskonèit"
+
+#: src/main.c:564
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Pozdr¾ené zprávy"
+
+#: src/main.c:565
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Ve frontì jsou neodeslanì zprávy. Skonèit nyní?"
+
+#: src/main.c:819
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Pøi posílání pozdr¾ených zpráv nastala stejná chyba."
+
+#: src/mainwindow.c:409
+msgid "/_File/_Folder"
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
+
+#: src/mainwindow.c:410
+msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
+
+#: src/mainwindow.c:412
+msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Pøejmenovat slo¾ku..."
+
+#: src/mainwindow.c:413
+msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Smazat slo¾ku"
+
+#: src/mainwindow.c:414
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/---"
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
+
+#: src/mainwindow.c:415
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
+msgstr "/_Soubor/_Zkontrolovat nové zprávy ve v¹ech slo¾kách"
+
+#: src/mainwindow.c:417
+msgid "/_File/_Add mailbox..."
+msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mailbox...."
+
+#: src/mainwindow.c:418
+msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
+msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mbox mailbox...."
+
+#: src/mainwindow.c:419
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:420
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/_Soubor/E_xportovat do mbox souboru..."
+
+#: src/mainwindow.c:421
+msgid "/_File/Empty _trash"
+msgstr "/_Soubor/_Vyprázdnit ko¹"
+
+#: src/mainwindow.c:422
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
+
+#: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/_Soubor/Ulo¾it j_ako..."
+
+#: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
+
+#: src/mainwindow.c:428
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/_Soubor/_Konec"
+
+#: src/mainwindow.c:433
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
+
+#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr "/Ú_pravy/_Najít v aktuální zprávì..."
+
+#: src/mainwindow.c:437
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/Ú_pravy/Vy_hledat slo¾ku..."
+
+#: src/mainwindow.c:439
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt"
+
+#: src/mainwindow.c:440
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Strom slo¾ek "
+
+#: src/mainwindow.c:442
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Ná_hled na zprávu"
+
+#: src/mainwindow.c:444
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta"
+
+#: src/mainwindow.c:446
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/Ikony _a text"
+
+#: src/mainwindow.c:448
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Ikony"
+
+#: src/mainwindow.c:450
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Text"
+
+#: src/mainwindow.c:452
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Nic"
+
+#: src/mainwindow.c:454
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Stavová _li¹ta"
+
+#: src/mainwindow.c:457
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
+
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_View/Separate m_essage view"
+msgstr "/Z_obrazit/Samostatné pro_hlédnutí zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:460
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it"
+
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle èí_sla"
+
+#: src/mainwindow.c:462
+msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _velikosti"
+
+#: src/mainwindow.c:463
+msgid "/_View/_Sort/by _date"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _data"
+
+#: src/mainwindow.c:464
+msgid "/_View/_Sort/by _from"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _od koho"
+
+#: src/mainwindow.c:465
+msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle odesí_latele"
+
+#: src/mainwindow.c:466
+msgid "/_View/_Sort/by _subject"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pø_edmìtu"
+
+#: src/mainwindow.c:467
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _barevné znaèky"
+
+#: src/mainwindow.c:469
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle o_znaèení"
+
+#: src/mainwindow.c:470
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _stavu"
+
+#: src/mainwindow.c:471
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pøipo_jených souborù"
+
+#: src/mainwindow.c:473
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle ohodnocení"
+
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle zámku"
+
+#: src/mainwindow.c:475
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Netøídit"
+
+#: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/---"
+
+#: src/mainwindow.c:477
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Vzestupnì"
+
+#: src/mainwindow.c:478
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Sestupnì"
+
+#: src/mainwindow.c:480
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
+
+#: src/mainwindow.c:482
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit _vlákna"
+
+#: src/mainwindow.c:483
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit v¹e_chna vlákna"
+
+#: src/mainwindow.c:484
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr "/Z_obrazit/_Sbalit v¹echna vlákna"
+
+#: src/mainwindow.c:485
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/Z_obrazit/Skrýt pøeè_tené zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:486
+msgid "/_View/Set displayed _items..."
+msgstr "/Z_obrazit/Nastavit zobrazené po_lo¾ky..."
+
+#: src/mainwindow.c:489
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít"
+
+#: src/mainwindow.c:490
+msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pø_edchozí zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:491
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Dal¹í zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/---"
+
+#: src/mainwindow.c:493
+msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí nepøeètená zp_ráva"
+
+#: src/mainwindow.c:495
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:498
+msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Pøedchozí nová zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:499
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í n_ová zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøed_chozí oznaèená zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í oz_naèená zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí _zpráva s návì¹tím"
+
+#: src/mainwindow.c:508
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Da_l¹í zpráva s návì¹tím"
+
+#: src/mainwindow.c:511
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Do _jiné slo¾ky"
+
+#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
+msgid "/_View/_Code set/---"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
+
+#: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
+msgid "/_View/_Code set"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada"
+
+#: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
+msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
+
+#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
+msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
+msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
+
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
+msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støední Evropa (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
+msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Baltská (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
+msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
+msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Øecká (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
+msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
+
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
+
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
+msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodu¹ená èínská (_GB2312)"
+
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
+msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
+msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
+msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
+msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (TIS-620)"
+
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
+msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (Windows-874)"
+
+#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/Z_obrazit/Otevøít v _novém oknì"
+
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:597
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
+
+#: src/mainwindow.c:599
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/Z_obrazit/_Aktualizace souhrnu"
+
+#: src/mainwindow.c:602
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
+msgstr "/_Zpráva/_Pøíjem nové po¹ty"
+
+#: src/mainwindow.c:603
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
+msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech úètù"
+
+#: src/mainwindow.c:605
+msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
+msgstr "/_Zpráva/Pøeru¹it pøí_jem zpráv"
+
+#: src/mainwindow.c:607
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozd_r¾ené zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:609
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu"
+
+#: src/mainwindow.c:610
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
+
+#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
+
+#: src/mainwindow.c:612
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
+
+#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_v¹em"
+
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_odesílateli"
+
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/do _diskusního listu"
+
+#: src/mainwindow.c:617
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt a postoupit komu"
+
+#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
+
+#: src/mainwindow.c:620
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
+
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/_Zpráva/Znov_u editovat"
+
+#: src/mainwindow.c:624
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/_Zpráva/Pøe_sunout..."
+
+#: src/mainwindow.c:625
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
+
+#: src/mainwindow.c:626
+msgid "/_Message/_Delete"
+msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
+
+#: src/mainwindow.c:627
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_Zpráva/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
+
+#: src/mainwindow.c:629
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it"
+
+#: src/mainwindow.c:630
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Oznaèit"
+
+#: src/mainwindow.c:631
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Zru¹it oznaèení"
+
+#: src/mainwindow.c:632
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/---"
+
+#: src/mainwindow.c:633
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _nepøeètené"
+
+#: src/mainwindow.c:634
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _pøeètenou"
+
+#: src/mainwindow.c:636
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit _v¹echny jako pøeètené"
+
+#: src/mainwindow.c:639
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres..."
+
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/_Nástroje/Pøidat odesílatele do a_dresáøe"
+
+#: src/mainwindow.c:642
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres"
+
+#: src/mainwindow.c:643
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze s_lo¾ky..."
+
+#: src/mainwindow.c:645
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze _zpráv..."
+
+#: src/mainwindow.c:648
+msgid "/_Tools/_Filter messages"
+msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
+
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru"
+
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/_Automaticky"
+
+#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Od"
+
+#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Komu"
+
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Pøedmìtu"
+
+#: src/mainwindow.c:661
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:664
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
+
+#: src/mainwindow.c:667
+msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
+msgstr "/_Soubor/_SSL certifikáty..."
+
+#: src/mainwindow.c:671
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamù "
+
+#: src/mainwindow.c:673
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/Nastav_ení"
+
+#: src/mainwindow.c:674
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/Nastav_ení/_Zmìna aktuálního úètu"
+
+#: src/mainwindow.c:676
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/Nastav_ení/Nas_tavení aktuálního úètu..."
+
+#: src/mainwindow.c:678
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zalo¾it _nový úèet..."
+
+#: src/mainwindow.c:680
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/Nastav_ení/Ú_pravy úètù..."
+
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/Nastav_ení/---"
+
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Spoleèná nastavení..."
+
+#: src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Ohodnocení..."
+
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Filtrování..."
+
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/Nastav_ení/©a_blony..."
+
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Akce..."
+
+#: src/mainwindow.c:691
+msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Dal¹í nastavení..."
+
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Configuration/Plugins..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zasuvné moduly..."
+
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Help/_Manual (Local)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (lokální)"
+
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (domovská stránka Sylpheed)"
+
+#: src/mainwindow.c:698
+msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (lokální)"
+
+#: src/mainwindow.c:699
+msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (domovská stránka Sylpheed)"
+
+#: src/mainwindow.c:701
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/Nápo_vìda/---"
+
+#: src/mainwindow.c:820
+msgid "Go offline"
+msgstr "Pracovat offline"
+
+#: src/mainwindow.c:824
+msgid "Go online"
+msgstr "Pracovat online"
+
+#: src/mainwindow.c:840
+msgid "Select account"
+msgstr "Vybrat úèet"
+
+#: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
+msgid "Untitled"
+msgstr "Neoznaèený"
+
+#: src/mainwindow.c:1183
+msgid "none"
+msgstr "¾ádný"
+
+#: src/mainwindow.c:1361
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Vyprázdnit ko¹"
+
+#: src/mainwindow.c:1362
+msgid "Empty all messages in trash?"
+msgstr "Vyprázdnit v¹echny zprávy v ko¹i?"
+
+#: src/mainwindow.c:1380
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "Pøidat mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1381
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"Zadejte umístìní pro mailbox.\n"
+"Pokud je zadán existující, bude automaticky\n"
+"prohledán."
+
+#: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
+#, c-format
+msgid "The mailbox `%s' already exists."
+msgstr "Mailbox '%s' ji¾ existuje."
+
+#: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
+msgstr ""
+"Vytváøení mailboxu se nezdaøilo.\n"
+"Mù¾e to být tím, ¾e mailbox ji¾ existuje, nebo nemáte dostateèná práva\n"
+"pro zápis."
+
+#: src/mainwindow.c:1417
+msgid "Add mbox mailbox"
+msgstr "Pøidat mbox mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1418
+msgid "Input the location of mailbox."
+msgstr "Zadejte umístìní mailboxu."
+
+#: src/mainwindow.c:1434
+msgid "Creation of the mailbox failed."
+msgstr "Vytvoøení mailboxu selhalo."
+
+#: src/mainwindow.c:1748
+msgid "Sylpheed - Folder View"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení slo¾ky"
+
+#: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:2125
+msgid "Exit"
+msgstr "Ukonèení programu"
+
+#: src/mainwindow.c:2125
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
+
+#: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
+#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
+msgid "(none)"
+msgstr "(¾ádný)"
+
+#: src/message_search.c:88
+msgid "Find in current message"
+msgstr "Hledat v aktuální zprávì"
+
+#: src/message_search.c:106
+msgid "Find text:"
+msgstr "Najít text:"
+
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Rozli¹ovat malá a velká písmena"
+
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
+msgid "Backward search"
+msgstr "Hledat nazpìt"
+
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+msgid "Search"
+msgstr "Vyhledat"
+
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
+msgid "Search failed"
+msgstr "Neúspì¹né hledání"
+
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
+msgid "Search string not found."
+msgstr "Hledaný øetìzec nebyl nalezen."
+
+#: src/message_search.c:191
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "Dosa¾en zaèátek zprávy, pokraèovat od konce?"
+
+#: src/message_search.c:194
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "Dosa¾en konec zprávy, pokraèovat od zaèátku?"
+
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
+msgid "Search finished"
+msgstr "Hledání ukonèeno"
+
+#: src/messageview.c:240
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show all _header"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
+
+#: src/messageview.c:243
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
+
+#: src/messageview.c:255
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
+
+#: src/messageview.c:257
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
+
+#: src/messageview.c:561
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<Nenelazena návratová adresa>"
+
+#: src/messageview.c:569
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
+"does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
+"Adresa pro oznámení o doruèení neodpovídá návratové adrese:\n"
+"Adresa pro oznámìní: %s\n"
+"Návratová adresa: %s\n"
+"Je doporuèeno neodesílat potvrzení o doruèení."
+
+#: src/messageview.c:577
+msgid "+Don't Send"
+msgstr "+Neodesílat"
+
+#: src/messageview.c:586
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"Receipt notification cancelled."
+msgstr ""
+"Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o doruèení, ale podle záhlaví\n"
+"Komu: a Kopie: nejste oficiálním adresátem.\n"
+"Odeslání potvrzení bylo zru¹eno."
+
+#: src/messageview.c:654
+msgid ""
+"Error occurred while sending the notification.\n"
+"Put this notification into queue folder?"
+msgstr ""
+"Pøi posílání oznámení nastala chyba.\n"
+"Chcete oznámení zaøadit do výstupní fronty?"
+
+#: src/messageview.c:660
+msgid "Can't queue the notification."
+msgstr "Oznámení nelze zaøadit."
+
+#: src/messageview.c:663
+msgid "Error occurred while sending the notification."
+msgstr "Pøi posílání oznámení nastala chyba."
+
+#: src/messageview.c:818
+msgid "Message already removed from folder."
+msgstr "Zpráva ji¾ byla ze slo¾ky odstranìna"
+
+#: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
+#: src/summaryview.c:3444
+msgid "Save as"
+msgstr "Ulo¾it jako"
+
+#: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
+#: src/summaryview.c:3449
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Pøepsat"
+
+#: src/messageview.c:983
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
+
+#: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
+#: src/summaryview.c:3478
+#, c-format
+msgid "Can't save the file `%s'."
+msgstr "Nemohu ulo¾it soubor '%s'."
+
+#: src/messageview.c:1056
+#, fuzzy
+msgid "This message asks for a return receipt"
+msgstr "Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o duruèení."
+
+#: src/messageview.c:1057
+msgid "Send receipt"
+msgstr "Odeslat potvrzení"
+
+#: src/messageview.c:1110
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "Oznámení o duruèení"
+
+#: src/messageview.c:1111
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
+"notification:"
+msgstr ""
+"Tato zpráva byla doruèena do více va¹ich úètù.\n"
+"Vyberte si prosím úèet, ze kterého bude odesláno potvrzení o doruèení:"
+
+#: src/messageview.c:1115
+msgid "Send Notification"
+msgstr "Odeslání oznámení"
+
+#: src/messageview.c:1115
+msgid "+Cancel"
+msgstr "+Zru¹it"
+
+#: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
+#: src/toolbar.c:168
+msgid "Print"
+msgstr "Tisk"
+
+#: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
+
+#: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"`%s'"
+msgstr ""
+"Pøíkazová øádka pro tisk je neplatná:\n"
+"'%s'"
+
+#: src/mimeview.c:115
+msgid "/_Open"
+msgstr "/_Otevøít"
+
+#: src/mimeview.c:116
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/Ot_evøít èím..."
+
+#: src/mimeview.c:117
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/_Zobrazit jako text"
+
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/_Ulo¾it jako..."
+
+#: src/mimeview.c:119
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/Ulo¾it _v¹e..."
+
+#: src/mimeview.c:122
+msgid "/_Check signature"
+msgstr "/Z_kontrolovat podpis"
+
+#: src/mimeview.c:153
+msgid "MIME Type"
+msgstr "MIME Typ"
+
+#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
+
+#: src/mimeview.c:274
+#, fuzzy
+msgid "Right-click here to verify the signature"
+msgstr "Nelze najít veøejný klíè pro podpis"
+
+#: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
+#: src/mimeview.c:1010
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
+
+#: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
+
+#: src/mimeview.c:1020
+msgid "Open with"
+msgstr "Otevøít èím"
+
+#: src/mimeview.c:1021
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro otevøení souboru:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
+
+#: src/news.c:200
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
+
+#: src/news.c:795
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
+
+#: src/news.c:800
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "neplatný rozsah pøíspìvkù: %d - %d\n"
+
+#: src/news.c:821
+#, c-format
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "vyskytla se chyba bìhem získávání %s.\n"
+
+#: src/news.c:838
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d v %s...\n"
+
+#: src/news.c:841 src/news.c:910
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "nelze získat xover\n"
+
+#: src/news.c:846 src/news.c:916
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
+
+#: src/news.c:852 src/news.c:929
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
+
+#: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "nelze získat xhdr\n"
+
+#: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xhdr.\n"
+
+#: src/news.c:907
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d - %d v %s...\n"
+
+#: src/passphrase.c:85
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Passphrase"
+
+#: src/passphrase.c:253
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[bez id u¾ivatele]"
+
+#: src/passphrase.c:257
+#, c-format
+msgid ""
+"%sPlease enter the passphrase for:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
+msgstr ""
+"%s Zadejte prosím passphrase pro:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
+
+#: src/passphrase.c:261
+msgid ""
+"Bad passphrase! Try again...\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"©patná passphrase! Zkuste to znovu...\n"
+"\n"
+
+#: src/pop.c:148
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "V pozdravu nebyla nalezena APOP èasová znaèka\n"
+
+#: src/pop.c:155
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "Chyba syntaxe pro èasovou znaèku pøi pozdravu\n"
+
+#: src/pop.c:181 src/pop.c:208
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
+
+#: src/pop.c:592
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr "POP3: Vymazávám starou zprávu %d\n"
+
+#: src/pop.c:600
+#, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "POP3: Pøeskakuji zprávu %d (%d bytù)\n"
+
+#: src/pop.c:631
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "mailbox je zamknut\n"
+
+#: src/pop.c:634
+msgid "session timeout\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:652
+#, fuzzy
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "Pøíkaz"
+
+#: src/pop.c:656
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
+
+#: src/prefs_account.c:672
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "Úèet%d"
+
+#: src/prefs_account.c:691
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "Nastavení pro nový úèet"
+
+#: src/prefs_account.c:696
+msgid "Account preferences"
+msgstr "Nastavení úètu"
+
+#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
+msgid "Receive"
+msgstr "Pøíjem"
+
+#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
+msgid "Compose"
+msgstr "Napsat"
+
+#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
+msgid "Privacy"
+msgstr "Soukromí"
+
+#: src/prefs_account.c:757
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:760
+msgid "Advanced"
+msgstr "Roz¹íøení"
+
+#: src/prefs_account.c:839
+msgid "Name of account"
+msgstr "Název úètu"
+
+#: src/prefs_account.c:848
+msgid "Set as default"
+msgstr "Nastavit jako výchozí"
+
+#: src/prefs_account.c:852
+msgid "Personal information"
+msgstr "Osobní informace"
+
+#: src/prefs_account.c:861
+msgid "Full name"
+msgstr "Celé jméno"
+
+#: src/prefs_account.c:867
+msgid "Mail address"
+msgstr "Po¹tovní adresa"
+
+#: src/prefs_account.c:873
+msgid "Organization"
+msgstr "Organizace"
+
+#: src/prefs_account.c:897
+msgid "Server information"
+msgstr "Informace o serveru"
+
+#: src/prefs_account.c:918
+msgid "POP3 (normal)"
+msgstr "POP3 (normální)"
+
+#: src/prefs_account.c:920
+msgid "POP3 (APOP auth)"
+msgstr "POP3 (APOP auth)"
+
+#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
+
+#: src/prefs_account.c:924
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "News (NNTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:926
+msgid "None (local)"
+msgstr "®ádný (místní)"
+
+#: src/prefs_account.c:946
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "Tento server vy¾aduje autentizaci"
+
+#: src/prefs_account.c:953
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Autentizace pøi pøipojení"
+
+#: src/prefs_account.c:998
+msgid "News server"
+msgstr "News server"
+
+#: src/prefs_account.c:1004
+msgid "Server for receiving"
+msgstr "Server pro pøíjem"
+
+#: src/prefs_account.c:1010
+msgid "Local mailbox file"
+msgstr "Lokální mailbox soubor"
+
+#: src/prefs_account.c:1017
+msgid "SMTP server (send)"
+msgstr "SMTP server (odesílání)"
+
+#: src/prefs_account.c:1025
+msgid "Use mail command rather than SMTP server"
+msgstr "Pou¾ít místo SMTP serveru pøíkaz pro odeslání"
+
+#: src/prefs_account.c:1034
+msgid "command to send mails"
+msgstr "pøíkaz pro odeslání po¹ty"
+
+#: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
+msgid "User ID"
+msgstr "U¾ivatelské jméno"
+
+#: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
+
+#: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
+
+#: src/prefs_account.c:1127
+msgid "Remove messages on server when received"
+msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich pøijmutí"
+
+#: src/prefs_account.c:1138
+msgid "Remove after"
+msgstr "Odstranit po"
+
+#: src/prefs_account.c:1147
+msgid "days"
+msgstr "dnech"
+
+#: src/prefs_account.c:1164
+msgid "(0 days: remove immediately)"
+msgstr "(0 dnù: odstranit ihned)"
+
+#: src/prefs_account.c:1171
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "Pøijmout v¹echny zprávy ze serveru"
+
+#: src/prefs_account.c:1177
+msgid "Receive size limit"
+msgstr "Limit velikosti pro pøíjem"
+
+#: src/prefs_account.c:1184
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
+
+#: src/prefs_account.c:1196
+msgid "Default inbox"
+msgstr "Výchozí inbox"
+
+#: src/prefs_account.c:1219
+msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
+msgstr "(Nefiltrované zprávy budou ulo¾eny v této slo¾ce)"
+
+#: src/prefs_account.c:1224
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Maximální poèet pøíspìvkù pro sta¾ení"
+
+#: src/prefs_account.c:1243
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr "(pokud je 0, je to neomezený poèet)"
+
+#: src/prefs_account.c:1249
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Filtr zpráv pro pøíjem"
+
+#: src/prefs_account.c:1253
+msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
+msgstr "Pøi volbì 'Stáhnout v¹e' zjistit nové zprávy"
+
+#: src/prefs_account.c:1309
+msgid "Add Date"
+msgstr "Pøidat datum"
+
+#: src/prefs_account.c:1310
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "Generovat èíslo zprávy"
+
+#: src/prefs_account.c:1317
+msgid "Add user-defined header"
+msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definované záhlaví"
+
+#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
+msgid " Edit... "
+msgstr " Upravit..."
+
+#: src/prefs_account.c:1329
+msgid "Authentication"
+msgstr "Autentizace"
+
+#: src/prefs_account.c:1337
+msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTP autentizace (SMTP AUTH)"
+
+#: src/prefs_account.c:1352
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Metoda autentizace"
+
+#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
+
+#: src/prefs_account.c:1412
+msgid ""
+"If you leave these entries empty, the same\n"
+"user ID and password as receiving will be used."
+msgstr ""
+"Pokud necháte tyto polo¾ky prázdné, bude\n"
+"pou¾ito stejné jméno u¾ivatele a heslo."
+
+#: src/prefs_account.c:1421
+msgid "Authenticate with POP3 before sending"
+msgstr "Autentizace s POP3 pøed posláním"
+
+#: src/prefs_account.c:1436
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "Pøi POP autentizaci vypr¹el èas: "
+
+#: src/prefs_account.c:1445
+msgid "minutes"
+msgstr "minut(y)"
+
+#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
+msgid "Signature"
+msgstr "Podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1500
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1505
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Oddìlovaè podpisu"
+
+#: src/prefs_account.c:1527
+#, fuzzy
+msgid "Command output"
+msgstr "Pøíkaz"
+
+#: src/prefs_account.c:1545
+msgid "Automatically set the following addresses"
+msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
+
+#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/quote_fmt.c:49
+msgid "Cc"
+msgstr "Kopie"
+
+#: src/prefs_account.c:1567
+msgid "Bcc"
+msgstr "Slepá kopie"
+
+#: src/prefs_account.c:1580
+msgid "Reply-To"
+msgstr "Odpovìdìt komu"
+
+#: src/prefs_account.c:1635
+msgid "Encrypt message by default"
+msgstr "V¾dy za¹ifrovat zprávu"
+
+#: src/prefs_account.c:1637
+msgid "Sign message by default"
+msgstr "V¾dy pøidat podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1639
+msgid "Default mode"
+msgstr "Výchozí re¾im"
+
+#: src/prefs_account.c:1647
+msgid "Use PGP/MIME"
+msgstr "Pou¾ít PGP/MIME"
+
+#: src/prefs_account.c:1656
+msgid "Use Inline"
+msgstr "Pou¾ít Inline"
+
+#: src/prefs_account.c:1666
+msgid "Sign key"
+msgstr "Klíè pro podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1674
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "Pou¾ít výchozí GnuPG klíè"
+
+#: src/prefs_account.c:1683
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "Vybrat klíè podle email adresy"
+
+#: src/prefs_account.c:1692
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Zadat klíè ruènì"
+
+#: src/prefs_account.c:1708
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "U¾ivatel nebo ID klíèe:"
+
+#: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "Nepou¾ívat SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:1800
+msgid "Use SSL for POP3 connection"
+msgstr "Pou¾ít SSL pro POP3 spojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Pou¾ít pøíkaz STARTTLS pro spu¹tìní SSL relace"
+
+#: src/prefs_account.c:1817
+msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
+msgstr "Pou¾ít SSL pro IMAP4 spojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1823
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
+
+#: src/prefs_account.c:1838
+msgid "Use SSL for NNTP connection"
+msgstr "Pou¾ít SSL pro NNTP pøipojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1840
+msgid "Send (SMTP)"
+msgstr "Odesílání (SMTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:1848
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr "Nepou¾ítvat SSL (pokud je to ale nutné, pou¾ít STARTTLS)"
+
+#: src/prefs_account.c:1851
+msgid "Use SSL for SMTP connection"
+msgstr "Pou¾ít SSL pro SMTP pøipojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1975
+msgid "Specify SMTP port"
+msgstr "Urèete SMTP port"
+
+#: src/prefs_account.c:1981
+msgid "Specify POP3 port"
+msgstr "Urèete POP3 port"
+
+#: src/prefs_account.c:1987
+msgid "Specify IMAP4 port"
+msgstr "Urèete IMAP4 port"
+
+#: src/prefs_account.c:1993
+msgid "Specify NNTP port"
+msgstr "Urèete NNTP port"
+
+#: src/prefs_account.c:1998
+msgid "Specify domain name"
+msgstr "Urèete název domény"
+
+#: src/prefs_account.c:2008
+#, fuzzy
+msgid "Use command to communicate with server"
+msgstr "Pou¾ít místo SMTP serveru pøíkaz pro odeslání"
+
+#: src/prefs_account.c:2016
+msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
+msgstr "Oznaèit vícenásobnì poslané zprávy jako pøeètené a obarvit je:"
+
+#: src/prefs_account.c:2030
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "adresáø pro IMAP server"
+
+#: src/prefs_account.c:2084
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Ukládat odeslané zprávy do"
+
+#: src/prefs_account.c:2086
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Ukládat koncepty do"
+
+#: src/prefs_account.c:2088
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
+
+#: src/prefs_account.c:2152
+msgid "Account name is not entered."
+msgstr "Nebylo zadáno jméno úètu."
+
+#: src/prefs_account.c:2156
+msgid "Mail address is not entered."
+msgstr "Nebyla zadána po¹tovní adresa."
+
+#: src/prefs_account.c:2161
+msgid "SMTP server is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán SMTP server."
+
+#: src/prefs_account.c:2166
+msgid "User ID is not entered."
+msgstr "Nebylo zadáno u¾ivatelské èíslo."
+
+#: src/prefs_account.c:2171
+msgid "POP3 server is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán POP3 server."
+
+#: src/prefs_account.c:2176
+msgid "IMAP4 server is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán IMAP4 server."
+
+#: src/prefs_account.c:2181
+msgid "NNTP server is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán NNTP server."
+
+#: src/prefs_account.c:2187
+msgid "local mailbox filename is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán název lokálního mailbox souboru."
+
+#: src/prefs_account.c:2193
+msgid "mail command is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán pøíkaz pro odeslání."
+
+#: src/prefs_account.c:2277
+msgid ""
+"Its not recommended to use the old style Inline\n"
+"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
+"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
+msgstr ""
+"Není doporuèeno pou¾ívat Inline zpùsob ¹ifrování zpráv\n"
+"pøi GnuPG ¹ifrování. Nevyhovuje toti¾ specifikaci\n"
+"RFC 3156 - MIME Security s OpenPGP."
+
+#: src/prefs_actions.c:167
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Nastavení akcí"
+
+#: src/prefs_actions.c:189
+msgid "Menu name:"
+msgstr "Název nabídky:"
+
+#: src/prefs_actions.c:198
+msgid "Command line:"
+msgstr "Pøíkazová øádka:"
+
+#: src/prefs_actions.c:227
+#, fuzzy
+msgid " Replace "
+msgstr " Nahradit "
+
+#: src/prefs_actions.c:240
+msgid " Syntax help "
+msgstr "Nápovìda k syntaxi"
+
+#: src/prefs_actions.c:259
+msgid "Current actions"
+msgstr "Aktuální akce"
+
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
+#: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
+msgid "(New)"
+msgstr "(Nový)"
+
+#: src/prefs_actions.c:428
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Není nastaven název nabídky."
+
+#: src/prefs_actions.c:433
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr "V názvu nabídky není povolena dvojteèka ':'."
+
+#: src/prefs_actions.c:443
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr "Název nabídky je pøíli¹ dlouhý."
+
+#: src/prefs_actions.c:452
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Není nastavena pøíkazová øádka."
+
+#: src/prefs_actions.c:457
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr "Název nabídky a pøíkaz jsou pøíli¹ dlouhé."
+
+#: src/prefs_actions.c:462
+#, c-format
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
+msgstr ""
+"Pøíkaz\n"
+"%s\n"
+"má syntaktickou chybu."
+
+#: src/prefs_actions.c:523
+msgid "Delete action"
+msgstr "Smazat akci"
+
+#: src/prefs_actions.c:524
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto akci?"
+
+#: src/prefs_actions.c:638
+msgid "MENU NAME:"
+msgstr "NÁZEV NABÍDKY:"
+
+#: src/prefs_actions.c:639
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Pou¾ijte / v názvu nabídky pro vytvoøení podnabídek."
+
+#: src/prefs_actions.c:641
+msgid "COMMAND LINE:"
+msgstr "PØÍKAZOVÁ ØÁDKA:"
+
+#: src/prefs_actions.c:642
+msgid "Begin with:"
+msgstr "Zaèíná na:"
+
+#: src/prefs_actions.c:643
+#, fuzzy
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání tìla zprávy nebo pro výbìr pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:644
+#, fuzzy
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:645
+#, fuzzy
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného skrytého textu pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:646
+msgid "End with:"
+msgstr "Konèí na:"
+
+#: src/prefs_actions.c:647
+#, fuzzy
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr "pro nahrazení tìla zprávy nebo výbìru výstupem z pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:648
+#, fuzzy
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+msgstr "pro vlo¾ení výstupù pøíkazù bez nahrazení starého textu"
+
+#: src/prefs_actions.c:649
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr "pro spu¹tìní pøíkazu asynchronnì"
+
+#: src/prefs_actions.c:650
+msgid "Use:"
+msgstr "Pou¾ít:"
+
+#: src/prefs_actions.c:651
+#, fuzzy
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr "pro seznam názvù souborù s vybranými zprávami"
+
+#: src/prefs_actions.c:652
+#, fuzzy
+msgid ""
+"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+msgstr "pro seznam názvù souborù s vybranými zprávami"
+
+#: src/prefs_actions.c:653
+#, fuzzy
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
+msgstr "pro vybranou MIME èást zprávy."
+
+#: src/prefs_actions.c:654
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:655
+#, fuzzy
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného skrytého textu pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:656
+#, fuzzy
+msgid "for the text selection"
+msgstr "Výbìr písma"
+
+#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Popis symbolù"
+
+#: src/prefs_common.c:1018
+msgid "Common Preferences"
+msgstr "Spoleèná nastavení"
+
+#: src/prefs_common.c:1042
+msgid "Spell Checker"
+msgstr "Kontrola pravopisu"
+
+#: src/prefs_common.c:1045
+msgid "Quote"
+msgstr "Citování"
+
+#: src/prefs_common.c:1047
+msgid "Display"
+msgstr "Zobrazení"
+
+#: src/prefs_common.c:1049
+msgid "Message"
+msgstr "Zpráva"
+
+#: src/prefs_common.c:1057 src/select-keys.c:333
+msgid "Other"
+msgstr "Ostatní"
+
+#: src/prefs_common.c:1109 src/prefs_common.c:1334
+msgid "External program"
+msgstr "Externí program"
+
+#: src/prefs_common.c:1118
+msgid "Use external program for incorporation"
+msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
+
+#: src/prefs_common.c:1125 src/prefs_common.c:1349
+msgid "Command"
+msgstr "Pøíkaz"
+
+#: src/prefs_common.c:1139
+msgid "Local spool"
+msgstr "Místní spool"
+
+#: src/prefs_common.c:1150
+msgid "Incorporate from spool"
+msgstr "Zaèlenit ze spoolu"
+
+#: src/prefs_common.c:1152
+msgid "Filter on incorporation"
+msgstr "Filtr na zaèlenìní"
+
+#: src/prefs_common.c:1160
+msgid "Spool directory"
+msgstr "Spool adresáø"
+
+#: src/prefs_common.c:1178
+msgid "Auto-check new mail"
+msgstr "Automatická kontrola nové po¹ty"
+
+#: src/prefs_common.c:1180
+msgid "every"
+msgstr "ka¾dých"
+
+#: src/prefs_common.c:1192
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minut(y)"
+
+#: src/prefs_common.c:1201
+msgid "Check new mail on startup"
+msgstr "Kontrola nové po¹ty pøi spu¹tìní"
+
+#: src/prefs_common.c:1203
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "Po zaèlenìní aktualizovat v¹echny lokální slo¾ky"
+
+#: src/prefs_common.c:1211
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Zobrazit dialog o pøijetí"
+
+#: src/prefs_common.c:1221 src/prefs_common.c:1385 src/prefs_common.c:2754
+msgid "Always"
+msgstr "V¾dy"
+
+#: src/prefs_common.c:1222
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr "Pouze pokud je okno aktivní"
+
+#: src/prefs_common.c:1224 src/prefs_common.c:1386
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
+
+#: src/prefs_common.c:1232
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Zavøít dialog o pøijetí po dokonèení"
+
+#: src/prefs_common.c:1234
+msgid "Run command when new mail arrives"
+msgstr "Pøi pøíchodu nové zprávy spustit pøíkaz"
+
+#: src/prefs_common.c:1244
+msgid "after autochecking"
+msgstr "po automatické kontrole"
+
+#: src/prefs_common.c:1246
+msgid "after manual checking"
+msgstr "po manuální kontrole"
+
+#: src/prefs_common.c:1260
+#, c-format
+msgid ""
+"Command to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
+msgstr ""
+"Pøíkaz pro vykonání:\n"
+"(pou¾ijte %d jako poèet nových zpráv)"
+
+#: src/prefs_common.c:1342
+msgid "Use external program for sending"
+msgstr "Pou¾ít externí program pro posílání"
+
+#: src/prefs_common.c:1368
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
+msgstr "Ulo¾it odeslané zprávy do slo¾ky Odeslaná po¹ta"
+
+#: src/prefs_common.c:1370
+msgid "Queue messages that fail to send"
+msgstr "Zprávy, které se nepodaøilo odeslat, zaøadit do fronty"
+
+#: src/prefs_common.c:1376
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Zobrazit dialog o odesílání"
+
+#: src/prefs_common.c:1394
+msgid "Outgoing codeset"
+msgstr "Výstupní znaková sada"
+
+#: src/prefs_common.c:1409
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr "Automatická (doporuèeno)"
+
+#: src/prefs_common.c:1410
+msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7bitový ascii (US-ASCII)"
+
+#: src/prefs_common.c:1412
+msgid "Unicode (UTF-8)"
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
+
+#: src/prefs_common.c:1414
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr "Západní Evropa (ISO-8859-1)"
+
+#: src/prefs_common.c:1415
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "Západní Evropa(ISO-8859-15)"
+
+#: src/prefs_common.c:1416
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Støedoevropská (ISO-8859-2)"
+
+#: src/prefs_common.c:1417
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "Baltická (ISO-8859-13)"
+
+#: src/prefs_common.c:1418
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "Baltická (ISO-8859-4)"
+
+#: src/prefs_common.c:1419
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "Øecká (ISO-8859-7)"
+
+#: src/prefs_common.c:1420
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "Turecká (ISO-8859-9)"
+
+#: src/prefs_common.c:1422
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
+
+#: src/prefs_common.c:1424
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
+
+#: src/prefs_common.c:1426
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
+
+#: src/prefs_common.c:1427
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
+
+#: src/prefs_common.c:1429
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "Japonská (ISO-2022-JP)"
+
+#: src/prefs_common.c:1431
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "Japonská (EUC-JP)"
+
+#: src/prefs_common.c:1432
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "Japonská (Shift_JIS)"
+
+#: src/prefs_common.c:1434
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "Zjednodu¹ená èínská (GB2312)"
+
+#: src/prefs_common.c:1435
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "Tradièní èínská (Big5)"
+
+#: src/prefs_common.c:1437
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "Tradièní èínská (EUC-TW)"
+
+#: src/prefs_common.c:1438
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Èínská (ISO-2022-CN)"
+
+#: src/prefs_common.c:1440
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "Korejská (EUC-KR)"
+
+#: src/prefs_common.c:1441
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr "Thajská (TIS-620)"
+
+#: src/prefs_common.c:1442
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr "Thajská (Windows-874)"
+
+#: src/prefs_common.c:1452
+msgid ""
+"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
+"for the current locale will be used."
+msgstr ""
+"Pokud je zvoleno 'Automatická', bude pou¾ita\n"
+"znaková sada podle locale."
+
+#: src/prefs_common.c:1464
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Kódování pøenosu"
+
+#: src/prefs_common.c:1487
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
+"message body contains non-ASCII characters."
+msgstr ""
+"Urèuje jak v jaké znakové sadì bude zpráva\n"
+"poslána kdy¾ obsahuje ne-ASCII znaky."
+
+#: src/prefs_common.c:1617
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr "Výbìr umístìní slovníkù"
+
+#: src/prefs_common.c:1680
+msgid "Global spelling checker settings"
+msgstr "Souhrnné nastavení pravopisu"
+
+#: src/prefs_common.c:1687
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
+
+#: src/prefs_common.c:1698
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr "Povolit alternativní slovník"
+
+#: src/prefs_common.c:1700
+msgid ""
+"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
+"with the last used dictionary faster."
+msgstr ""
+"Povolením alternativního slovníku dosáhnete zrychlení\n"
+"pøi pøepnutí naposledy pou¾itého slovníku."
+
+#: src/prefs_common.c:1713
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr "Cesta ke slovníkùm:"
+
+#: src/prefs_common.c:1740
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "Výchozí slovník:"
+
+#: src/prefs_common.c:1756
+msgid "Default suggestion mode"
+msgstr "Výchozí re¾im návrhù"
+
+#: src/prefs_common.c:1771
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr "Barva ¹patnì napsaných slov:"
+
+#: src/prefs_common.c:1853
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Automatický výbìr úètu"
+
+#: src/prefs_common.c:1861
+msgid "when replying"
+msgstr "pøi odpovídání"
+
+#: src/prefs_common.c:1863
+msgid "when forwarding"
+msgstr "pøi pøeposílání"
+
+#: src/prefs_common.c:1865
+msgid "when re-editing"
+msgstr "pøi opìtovné editaci"
+
+#: src/prefs_common.c:1872
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "Tlaèítko s odpovìdí zvolí odpovìï do diskusního listu"
+
+#: src/prefs_common.c:1875
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Automaticky spustit externí editor"
+
+#: src/prefs_common.c:1882 src/prefs_filtering.c:232
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
+
+#: src/prefs_common.c:1885
+msgid "Block cursor"
+msgstr "Blokovat kurzor"
+
+#: src/prefs_common.c:1888
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr "Pøi pøesmìrování zachovat pùvodní záhlaví 'Od'"
+
+#: src/prefs_common.c:1896
+msgid "Autosave to Drafts folder every "
+msgstr "Automaticky ulo¾it do slo¾ky s koncepty ka¾dých "
+
+#: src/prefs_common.c:1903 src/prefs_common.c:1948
+msgid "characters"
+msgstr "znakù"
+
+#: src/prefs_common.c:1911
+msgid "Undo level"
+msgstr "Úroveò zpìtných krokù"
+
+#: src/prefs_common.c:1924
+msgid "Message wrapping"
+msgstr "Zalamování zprávy"
+
+#: src/prefs_common.c:1936
+msgid "Wrap messages at"
+msgstr "Zarovnat zprávu na"
+
+#: src/prefs_common.c:1956
+msgid "Wrap quotation"
+msgstr "Zalomit citaci"
+
+#: src/prefs_common.c:1958
+msgid "Wrap on input"
+msgstr "Zalomit pøi pøijmutí"
+
+#: src/prefs_common.c:1961
+msgid "Wrap before sending"
+msgstr "Zalomit pøed odesláním"
+
+#: src/prefs_common.c:1964
+msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
+msgstr "Chytré zalamování (EXPERIMENTÁLNÍ)"
+
+#: src/prefs_common.c:2030
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr "Odpovìï bude v¾dy s citací"
+
+#: src/prefs_common.c:2032
+msgid "Reply format"
+msgstr "Formát odpovìdi"
+
+#: src/prefs_common.c:2047 src/prefs_common.c:2086
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "Znaèka pro citaci"
+
+#: src/prefs_common.c:2071
+msgid "Forward format"
+msgstr "Formát pøeposlání"
+
+#: src/prefs_common.c:2115
+msgid " Description of symbols "
+msgstr " Popis symbolù "
+
+#: src/prefs_common.c:2123
+msgid "Quotation characters"
+msgstr "Znaèky pro citaci"
+
+#: src/prefs_common.c:2138
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr "Pova¾ovat tyto znaky za znaky pro citaci: "
+
+#: src/prefs_common.c:2188
+msgid "Font"
+msgstr "Písmo"
+
+#: src/prefs_common.c:2217
+msgid "Small"
+msgstr "Malé"
+
+#: src/prefs_common.c:2236
+msgid "Normal"
+msgstr "Normální"
+
+#: src/prefs_common.c:2255
+msgid "Bold"
+msgstr "Tuèné"
+
+#: src/prefs_common.c:2280
+msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
+msgstr "Pøekládat názvy záhlaví (jako napøíklad 'Od:', 'Pøedmìt:')"
+
+#: src/prefs_common.c:2283
+msgid "Display unread number next to folder name"
+msgstr "Zobrazit poèet nepøeètených za názvem slo¾ky"
+
+#: src/prefs_common.c:2292
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
+msgstr "Zkrátit názvy diskuzních skupin del¹í ne¾"
+
+#: src/prefs_common.c:2307
+msgid "letters"
+msgstr "dopisy(ù)"
+
+#: src/prefs_common.c:2313
+msgid "Summary View"
+msgstr "Souhrnný pohled"
+
+#: src/prefs_common.c:2322
+msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
+msgstr "Zobrazit pøíjemce ve sloupci 'Od', jestli¾e odesílatel jste vy sám"
+
+#: src/prefs_common.c:2325
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "Zobrazit odesílatele pomocí knihy adres"
+
+#: src/prefs_common.c:2328
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr "Vlákno z pøedmìtu jako pøídavek ke standardních záhlavím"
+
+#: src/prefs_common.c:2336 src/prefs_common.c:3225 src/prefs_common.c:3263
+msgid "Date format"
+msgstr "Formát datumu"
+
+#: src/prefs_common.c:2358
+msgid " Set displayed items in summary... "
+msgstr " Nastavení zobrazených polo¾ek v souhrnu... "
+
+#: src/prefs_common.c:2422
+msgid "Enable coloration of message"
+msgstr "Povolit zabarvení zpráv"
+
+#: src/prefs_common.c:2437
+msgid ""
+"Display multi-byte alphanumeric as\n"
+"ASCII character (Japanese only)"
+msgstr ""
+"Zobrazit více-bytovou abecedu a èíslice\n"
+"jako ASCII znaky (pouze pro Japonsko)"
+
+#: src/prefs_common.c:2443
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "Zobrazit okno se záhlavím nad zprávou"
+
+#: src/prefs_common.c:2450
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "Zobrazit krátké záhlaví pøi zobrazení zprávy"
+
+#: src/prefs_common.c:2472
+msgid "Line space"
+msgstr "Prázdná øádka"
+
+#: src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2526
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "pixel(y)"
+
+#: src/prefs_common.c:2491
+msgid "Leave space on head"
+msgstr "Vynechat prázdné místo v záhlaví"
+
+#: src/prefs_common.c:2493
+msgid "Scroll"
+msgstr "Posun"
+
+#: src/prefs_common.c:2500
+msgid "Half page"
+msgstr "Polovina stránky"
+
+#: src/prefs_common.c:2506
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "Jemný posun"
+
+#: src/prefs_common.c:2512
+msgid "Step"
+msgstr "Krok"
+
+#: src/prefs_common.c:2537
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr "Zobrazit popis pøíloh (místo jejich názvù)"
+
+#: src/prefs_common.c:2583
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Automaticky zkontrolovat podpis"
+
+#: src/prefs_common.c:2586
+msgid "Show signature check result in a popup window"
+msgstr "Zobrazit výsledek testování podpisu v popup oknì"
+
+#: src/prefs_common.c:2589
+msgid "Store passphrase in memory temporarily"
+msgstr "Ulo¾it passphrase doèasnì v pamìti"
+
+#: src/prefs_common.c:2604
+msgid "Expire after"
+msgstr "Vypr¹elo za"
+
+#: src/prefs_common.c:2617
+msgid "minute(s) "
+msgstr "minut(y) "
+
+#: src/prefs_common.c:2630
+msgid ""
+"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
+" for the whole session)"
+msgstr ""
+"(Nastavení na '0' ulo¾í passphrase\n"
+" pro celou relaci)"
+
+#: src/prefs_common.c:2640
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2645
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Zobrazit varování pokud GnuPG nefunguje"
+
+#: src/prefs_common.c:2707
+#, fuzzy
+msgid "Always open messages in summary when selected"
+msgstr "Otevøít zprávy v souhrnu pomocí kursorových kláves"
+
+#: src/prefs_common.c:2711
+msgid "Open first unread message when entering a folder"
+msgstr "Pøi vstupu do slo¾ky otevøít první nepøeètenou zprávu"
+
+#: src/prefs_common.c:2715
+msgid "Only mark message as read when opened in new window"
+msgstr "Oznaèit zprávu za pøeètìnou pouze pøi otevøení v novém oknì"
+
+#: src/prefs_common.c:2719
+msgid "Go to inbox after receiving new mail"
+msgstr "Po pøijetí nových zpráv pøejít na Doruèenou po¹tu"
+
+#: src/prefs_common.c:2727
+msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
+msgstr "Vykonat ihned pøi pøesunu nebo mazání zpráv"
+
+#: src/prefs_common.c:2734
+msgid ""
+"(Messages will be marked until execution\n"
+" if this is turned off)"
+msgstr ""
+"(Pokud je tato volba vypnuta,\n"
+"zprávy budou oznaèeny a¾ do vykonání)"
+
+#: src/prefs_common.c:2745
+msgid "Show no-unread-message dialog"
+msgstr "Zobrazit dialog o nepøeètených zprávách"
+
+#: src/prefs_common.c:2755
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr "Pøedpokládat 'Ano'"
+
+#: src/prefs_common.c:2757
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr "Pøedpokládat 'Ne'"
+
+#: src/prefs_common.c:2766
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
+
+#: src/prefs_common.c:2772
+msgid "Icon theme"
+msgstr "Téma ikon"
+
+#: src/prefs_common.c:2855
+#, c-format
+msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
+msgstr "Externí pøíkaz (%s bude nahrazen jménem souboru / URI)"
+
+#: src/prefs_common.c:2864
+msgid "Web browser"
+msgstr "Webový prohlí¾eè"
+
+#: src/prefs_common.c:2900 src/toolbar.c:421
+msgid "Editor"
+msgstr "Editor"
+
+#: src/prefs_common.c:2930
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Pøidat adresu do cíle dvojklikem"
+
+#: src/prefs_common.c:2933
+msgid "Log Size"
+msgstr "Délka logu"
+
+#: src/prefs_common.c:2940
+msgid "Clip the log size"
+msgstr "Zkrátit délku logu"
+
+#: src/prefs_common.c:2945
+msgid "Log window length"
+msgstr "Délka okna s logy"
+
+#: src/prefs_common.c:2954
+msgid "(0 to stop logging in the log window)"
+msgstr "(0 zamezí logování do okna)"
+
+#: src/prefs_common.c:2962
+msgid "Security"
+msgstr "Bezpeènost"
+
+#: src/prefs_common.c:2969
+msgid "Ask before accepting SSL certificates"
+msgstr "Dotázat se pøed pøijetím SSL certifikátu"
+
+#: src/prefs_common.c:2977
+msgid "On exit"
+msgstr "Pøi ukonèení"
+
+#: src/prefs_common.c:2985
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "Potvrdit ukonèení"
+
+#: src/prefs_common.c:2992
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "Pøi ukonèení vyprázdnit ko¹"
+
+#: src/prefs_common.c:2994
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "Potvrdit vyprázdnìní"
+
+#: src/prefs_common.c:2998
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Varovat pokud jsou zprávy ve frontì"
+
+#: src/prefs_common.c:3004
+msgid "Socket I/O timeout:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:3017
+msgid "second(s)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:3201
+msgid "the full abbreviated weekday name"
+msgstr "zkratky pro jména dnù v týdnu"
+
+#: src/prefs_common.c:3202
+msgid "the full weekday name"
+msgstr "plný název dne v týdnu"
+
+#: src/prefs_common.c:3203
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr "zkratka pro mìsíc"
+
+#: src/prefs_common.c:3204
+msgid "the full month name"
+msgstr "plný název mìsíce"
+
+#: src/prefs_common.c:3205
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr "preferované datum a èas podle aktuálního locale"
+
+#: src/prefs_common.c:3206
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr "století (rok/100)"
+
+#: src/prefs_common.c:3207
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr "den v mìsíci èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3208
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr "hodiny èíselnì s 24 hodinových cyklem"
+
+#: src/prefs_common.c:3209
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr "hodiny èíselnì s 12 hodinových cyklem"
+
+#: src/prefs_common.c:3210
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr "rok èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3211
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr "mìsíc èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3212
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr "minuty èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3213
+msgid "either AM or PM"
+msgstr "AM nebo PM"
+
+#: src/prefs_common.c:3214
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr "vteøiny èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3215
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr "den v týdnu èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3216
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr "preferovaný datum pro aktuální locale"
+
+#: src/prefs_common.c:3217
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr "poslední dvì èíslice z roku"
+
+#: src/prefs_common.c:3218
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr "rok jako desítkové èíslo"
+
+#: src/prefs_common.c:3219
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr "èasová zóna, název nebo zkratka"
+
+#: src/prefs_common.c:3240
+msgid "Specifier"
+msgstr "Specifikátor"
+
+#: src/prefs_common.c:3280
+msgid "Example"
+msgstr "Pøíklad"
+
+#: src/prefs_common.c:3369
+msgid "Set message colors"
+msgstr "Nastavení barev pro zprávy"
+
+#: src/prefs_common.c:3377
+msgid "Colors"
+msgstr "Barvy"
+
+#: src/prefs_common.c:3424
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "Citovaný text - První úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3430
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "Citovaný text - Druhá úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3436
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "Citovaný text - Tøetí úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3442
+msgid "URI link"
+msgstr "URI odkaz"
+
+#: src/prefs_common.c:3448
+msgid "Target folder"
+msgstr "Cílová slo¾ka"
+
+#: src/prefs_common.c:3454
+msgid "Signatures"
+msgstr "Podpisy"
+
+#: src/prefs_common.c:3461
+msgid "Recycle quote colors"
+msgstr "Rotovat barvy citací"
+
+#: src/prefs_common.c:3528
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "Zvolte barvu pro 1 úroveò citace"
+
+#: src/prefs_common.c:3531
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "Zvolte barvu pro 2 úroveò citace"
+
+#: src/prefs_common.c:3534
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "Zvolte barvu pro 3 úroveò citace"
+
+#: src/prefs_common.c:3537
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "Získat barvu z URI"
+
+#: src/prefs_common.c:3540
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "Zvolte barvu pro cílovou slo¾ku"
+
+#: src/prefs_common.c:3543
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Zvolte barvu pro podpisy"
+
+#: src/prefs_common.c:3547
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "Zvolte barvu pro ¹patnì napsaná slova"
+
+#: src/prefs_common.c:3683
+msgid "Font selection"
+msgstr "Výbìr písma"
+
+#: src/prefs_common.c:3757
+msgid "Key bindings"
+msgstr "Klávesové zkratky"
+
+#: src/prefs_common.c:3771
+#, fuzzy
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Vybrat klíèe"
+
+#: src/prefs_common.c:3784 src/prefs_common.c:4069
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr "Starý Sylpheed"
+
+#: src/prefs_common.c:3792
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
+"Mù¾ete také zmìnit klávesovou zkratku pro menu tak,\n"
+"¾e pøi najetí my¹í na polo¾ku stisknete odpovídající klávesu."
+
+#: src/prefs_customheader.c:163
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Nastavení vlastního záhlaví"
+
+#: src/prefs_customheader.c:261
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Aktuální vlastní záhlaví"
+
+#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
+#: src/prefs_matcher.c:1175
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Není nastaven název záhlaví."
+
+#: src/prefs_customheader.c:541
+msgid "Delete header"
+msgstr "Smazat záhlaví"
+
+#: src/prefs_customheader.c:542
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat toto záhlaví?"
+
+#: src/prefs_display_header.c:201
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr "Zobrazené nastavení záhlaví"
+
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
+msgid "Header name"
+msgstr "Název záhlaví"
+
+#: src/prefs_display_header.c:257
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Zobrazené záhlaví"
+
+#: src/prefs_display_header.c:315
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Skryté záhlaví"
+
+#: src/prefs_display_header.c:345
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Zobrazit v¹echny nespecifikovaná záhlaví"
+
+#: src/prefs_display_header.c:540
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Toto záhlaví je ji¾ v seznamu."
+
+#: src/prefs_filtering.c:224
+msgid "Move"
+msgstr "Pøesunout"
+
+#: src/prefs_filtering.c:225
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopírovat"
+
+#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "Oznaèit"
+
+#: src/prefs_filtering.c:228
+msgid "Unmark"
+msgstr "Odoznaèit"
+
+#: src/prefs_filtering.c:229
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Oznaèit jako pøeètené"
+
+#: src/prefs_filtering.c:230
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Oznaèit jako nepøeètené"
+
+#: src/prefs_filtering.c:231 src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
+msgid "Forward"
+msgstr "Pøeposlat"
+
+#: src/prefs_filtering.c:233
+msgid "Redirect"
+msgstr "Pøesmìrovat"
+
+#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:480 src/prefs_matcher.c:156
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:1691
+msgid "Execute"
+msgstr "Provést"
+
+#: src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:485
+msgid "Color"
+msgstr "Barva"
+
+#: src/prefs_filtering.c:348
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Nastavení filtrování/zpracování"
+
+#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
+msgid "Condition"
+msgstr "Podmínka"
+
+#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
+msgid "Define ..."
+msgstr "Definovat ..."
+
+#: src/prefs_filtering.c:391
+msgid "Action"
+msgstr "Akce"
+
+#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "Úèet"
+
+#: src/prefs_filtering.c:470
+msgid "Destination"
+msgstr "Místo urèení"
+
+#: src/prefs_filtering.c:475
+#, fuzzy
+msgid "Recipient"
+msgstr "Pøíjem"
+
+#: src/prefs_filtering.c:506 src/prefs_matcher.c:467
+msgid "Info ..."
+msgstr "Informace ..."
+
+#: src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
+#: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
+msgid "  Replace  "
+msgstr " Nahradit "
+
+#: src/prefs_filtering.c:560
+msgid "Current filtering/processing rules"
+msgstr "Aktuální pravidla pro filtrování/zpracování"
+
+#: src/prefs_filtering.c:943 src/prefs_filtering.c:1014
+#: src/prefs_scoring.c:555 src/prefs_scoring.c:599
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Øetìzec pro podmínku není platný."
+
+#: src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Øetìzec pro podmínku je prázdný."
+
+#: src/prefs_filtering.c:986
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Místo urèení není nastavené."
+
+#: src/prefs_filtering.c:995
+#, fuzzy
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Není uveden pøíjemce."
+
+#: src/prefs_filtering.c:1068 src/prefs_scoring.c:621
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Smazat pravidlo"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1069 src/prefs_scoring.c:622
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravidlo?"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1493 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Neulo¾ený záznam."
+
+#: src/prefs_filtering.c:1494
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "Záznam nebyl ulo¾en. Chcete pøesto okno zavøít?"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:307
+msgid "Folder Properties"
+msgstr "Vlastnosti slo¾ky"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:324
+msgid "Folder Properties for "
+msgstr "Vlastnosti slo¾ky pro "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:333
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr "Vy¾adovat potvrzení o doruèení"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:345
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr "Ulo¾it odeslané zprávy do této slo¾ky místo do Odeslané po¹ty"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:355
+msgid "Default To: "
+msgstr "Výchozí Komu: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:372
+msgid "Send replies to: "
+msgstr "Zaslat odpovìdi na: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:389
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_folder_item.c:407
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Práva pro slu¾ku: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:431
+msgid "Default account: "
+msgstr "Výchozí úèet: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:474
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Barva slo¾ky: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:660
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Zvolte barvu pro slo¾ku"
+
+#: src/prefs_matcher.c:142
+msgid "All messages"
+msgstr "V¹echny zprávy"
+
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
+#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
+#: src/summaryview.c:631
+msgid "Subject"
+msgstr "Pøedmìt"
+
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
+#: src/summaryview.c:635
+msgid "From"
+msgstr "Od"
+
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:639
+msgid "To"
+msgstr "Komu"
+
+#: src/prefs_matcher.c:143
+msgid "To or Cc"
+msgstr "Komu nebo Kopie"
+
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Diskusní skupiny"
+
+#: src/prefs_matcher.c:144
+msgid "In reply to"
+msgstr "Odpovìdìt komu"
+
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Doporuèení"
+
+#: src/prefs_matcher.c:145
+msgid "Age greater than"
+msgstr "Star¹í ne¾"
+
+#: src/prefs_matcher.c:145
+msgid "Age lower than"
+msgstr "Mlad¹í ne¾"
+
+#: src/prefs_matcher.c:146
+msgid "Headers part"
+msgstr "Èást záhlaví"
+
+#: src/prefs_matcher.c:147
+msgid "Body part"
+msgstr "Èást tìla"
+
+#: src/prefs_matcher.c:147
+msgid "Whole message"
+msgstr "Celá zpráva"
+
+#: src/prefs_matcher.c:148
+msgid "Unread flag"
+msgstr "Znaèka pro nepøeètené"
+
+#: src/prefs_matcher.c:148
+msgid "New flag"
+msgstr "Znaèka pro nové"
+
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Marked flag"
+msgstr "Znaèka pro oznaèené"
+
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "Znaèka pro smazané"
+
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "Replied flag"
+msgstr "Znaèka pro odpovìzené"
+
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "Znaèka pro pøeposlané"
+
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "Locked flag"
+msgstr "Znaèka pro zamknuté"
+
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "Color label"
+msgstr "Barevné oznaèení"
+
+#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:167
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignorovat vlákno"
+
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Score greater than"
+msgstr "Ohodnocení vy¹¹í ne¾"
+
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Score lower than"
+msgstr "Ohodnocení ni¾¹í ne¾"
 
 
-#: src/folderview.c:382
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce...\n"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Score equal to"
+msgstr "Ohodnocení rovno"
 
 
-#: src/folderview.c:383
-msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Size greater than"
+msgstr "Velikost vìt¹í ne¾"
 
 
-#: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Size smaller than"
+msgstr "Velikost men¹í ne¾"
 
 
-#: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Size exactly"
+msgstr "Velikost pøesnì"
 
 
-#: src/folderview.c:558
-msgid "Updating all folders..."
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "or"
+msgstr "nebo"
 
 
-#: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:647
-msgid "Inbox"
-msgstr "Doruèená po¹ta"
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "and"
+msgstr "a"
 
 
-#: src/folderview.c:602
-msgid "Outbox"
-msgstr "Odeslaná po¹ta"
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "contains"
+msgstr "obsahuje"
 
 
-#: src/folderview.c:607
-msgid "Queue"
-msgstr "Fronta"
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "does not contain"
+msgstr "neobsahuje"
 
 
-#: src/folderview.c:612
-msgid "Trash"
-msgstr "Odpadkový ko¹"
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "yes"
+msgstr "ano"
 
 
-#: src/folderview.c:1067
-#, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "Slo¾ka %s je vybrána\n"
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "no"
+msgstr "ne"
 
 
-#: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
+#: src/prefs_matcher.c:377
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "Nastavení podmínky"
 
 
-#: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
+#: src/prefs_matcher.c:402
+msgid "Match type"
+msgstr "Druh shody"
 
 
-#: src/folderview.c:1207
-#, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
+#: src/prefs_matcher.c:489
+msgid "Predicate"
+msgstr "Tvrzení"
 
 
-#: src/folderview.c:1209
-msgid "Rename folder"
-msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
+#: src/prefs_matcher.c:540
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Pou¾ít regulární výraz"
 
 
-#: src/folderview.c:1269
-#, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
-msgstr ""
-"V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
-"Chcete je opravdu smazat ?"
+#: src/prefs_matcher.c:578
+msgid "Boolean Op"
+msgstr "Boolovský operátor"
 
 
-#: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Smazat slo¾ku "
+#: src/prefs_matcher.c:617
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "Aktuální pravidla podmínek"
 
 
-#: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
-#, c-format
-msgid "can't remove folder `%s'\n"
-msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'\n"
+#: src/prefs_matcher.c:1155
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Hodnota není nastavena."
 
 
-#: src/folderview.c:1311
-#, c-format
+#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:759
 msgid ""
 msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from disk)"
+"The entry was not saved\n"
+"Have you really finished?"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Záznam nebyl ulo¾en.\n"
+"Opravdu jste skonèili?"
 
 
-#: src/folderview.c:1314
-msgid "Remove folder"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1710 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:468
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
 
 
-#: src/folderview.c:1401
-#, c-format
-msgid "Really delete folder `%s'?"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Message-ID"
 
 
-#: src/folderview.c:1441
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1714
+msgid "Filename - should not be modified"
+msgstr "Název soubor - mù¾e být zmìnìn"
 
 
-#: src/folderview.c:1443
-msgid "Delete IMAP4 server"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1715
+msgid "new line"
+msgstr "nový øádek"
 
 
-#: src/folderview.c:1484
-msgid "Subscribe newsgroup"
-msgstr "Podepsat diskusní skupinu"
+#: src/prefs_matcher.c:1716
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "uvozovky opatøit escape znakem"
 
 
-#: src/folderview.c:1485
-msgid "Input subscribing newsgroup:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1717
+msgid "quote character"
+msgstr "znak citace"
 
 
-#: src/folderview.c:1494
-#, c-format
-msgid "The newsgroup `%s' already exists."
-msgstr "Diskusní skupina '%s' u¾ existuje."
+#: src/prefs_scoring.c:203
+msgid "Scoring configuration"
+msgstr "Nastavení pro ohodnocení"
 
 
-#: src/folderview.c:1540
-#, c-format
-msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:471
+msgid "Score"
+msgstr "Ohodnocení"
 
 
-#: src/folderview.c:1542
-msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "Smazat diskusní skupinu"
+#: src/prefs_scoring.c:303
+msgid "Current scoring rules"
+msgstr "Aktuální pravidla pro ohodnocení"
 
 
-#: src/folderview.c:1573
-#, c-format
-msgid "Really delete news server `%s'?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat server zpráv '%s' ?"
+#: src/prefs_scoring.c:335
+msgid "Hide score"
+msgstr "Skrýt ohodnocení"
 
 
-#: src/folderview.c:1575
-msgid "Delete news server"
-msgstr "Smazat server zpráv"
+#: src/prefs_scoring.c:347
+msgid "Important score"
+msgstr "Dùle¾ité ohodnocení"
 
 
-#: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
-msgid "Abcdef"
-msgstr "Abcdef"
+#: src/prefs_scoring.c:519
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "Hledaný øetìzec je neplatný."
 
 
-#: src/headerview.c:56
-msgid "Newsgroups:"
-msgstr "Diskusní skupiny:"
+#: src/prefs_scoring.c:547 src/prefs_scoring.c:591
+msgid "Score is not set."
+msgstr "Není nastaveno ¾ádné ohodnocení."
 
 
-#: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
-msgid "Subject:"
-msgstr "Pøedmìt:"
+#: src/prefs_summary_column.c:69
+msgid "Attachment"
+msgstr "Pøíloha"
 
 
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled na hlavièku...\n"
+#: src/prefs_summary_column.c:74
+msgid "Number"
+msgstr "Èíslo"
 
 
-#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1383
-msgid "(No From)"
-msgstr "(není znám odesílatel)"
+#: src/prefs_summary_column.c:178
+msgid "Displayed items configuration"
+msgstr "Nastavení pro zobrazené polo¾ky"
 
 
-#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1399
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(®ádný pøedmìt)"
+#: src/prefs_summary_column.c:195
+msgid ""
+"Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
+msgstr ""
+"Vyberte polo¾ky, které chcete zobrazit v celkovém pohledu. Mù¾ete zmìnit\n"
+"poøadí pomocí tlaèítek Nahoru / Dolù nebo pøeta¾ením polo¾ek."
 
 
-#: src/headerwindow.c:55
-msgid "Creating header window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+#: src/prefs_summary_column.c:222
+msgid "Available items"
+msgstr "Dostupné polo¾ky"
 
 
-#: src/headerwindow.c:59
-msgid "All header"
-msgstr "Celá hlavièka"
+#: src/prefs_summary_column.c:240
+msgid "  ->  "
+msgstr "  ->  "
 
 
-#: src/headerwindow.c:113
-#, c-format
-msgid "Displaying the header of %s ...\n"
-msgstr "Zobrazuji hlavièku %s ...\n"
+#: src/prefs_summary_column.c:244
+msgid "  <-  "
+msgstr "  <-  "
 
 
-#: src/headerwindow.c:115
-#, c-format
-msgid "%s - All header"
-msgstr "%s - Celá hlavièka"
+#: src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Displayed items"
+msgstr "Zobrazené polo¾ky"
 
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled na obrázek...\n"
+#: src/prefs_summary_column.c:306
+msgid " Use default "
+msgstr " Pou¾ít výchozí "
 
 
-#: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "Nemohu nahrát obrázek."
+#: src/prefs_template.c:158
+msgid "Template name"
+msgstr "Název ¹ablony"
 
 
-#: src/imap.c:145
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Spojení IMAP4 s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
+#: src/prefs_template.c:235
+msgid " Symbols "
+msgstr " Symboly "
 
 
-#: src/imap.c:168
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
+#: src/prefs_template.c:249
+msgid "Current templates"
+msgstr "Aktuální ¹ablony"
 
 
-#: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:269
+msgid "Template configuration"
+msgstr "Nastavení ¹ablon"
 
 
-#: src/imap.c:309
-#, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "Zpráva %d u¾ byla v mezipamìti.\n"
+#: src/prefs_template.c:380
+msgid "Template"
+msgstr "©ablona"
 
 
-#: src/imap.c:318
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "Získávám zprávu %d...\n"
+#: src/prefs_template.c:453
+msgid "Template format error."
+msgstr "Chyba formátu v ¹ablonì."
 
 
-#: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
+#: src/prefs_template.c:542
+msgid "Delete template"
+msgstr "Smazat ¹ablonu"
+
+#: src/prefs_template.c:543
+msgid "Do you really want to delete this template?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto ¹ablonu?"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:86
+msgid ""
+"Selected Action already set.\n"
+"Please choose another Action from List"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Vybraná akce je ji¾ aktivní.\n"
+"Vyberte prosím se seznamu jinou akci"
 
 
-#: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
-#: src/mh.c:419
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "zdrojová slo¾ka je stejná jako cílová.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:127
+msgid "Main toolbar configuration"
+msgstr "Nastavení hlavní nástrojové li¹ty"
 
 
-#: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
-#, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Pøesouvám zprávu %s%c%d do %s ...\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:128
+msgid "Compose toolbar configuration"
+msgstr "Nastavení nástrojové li¹ty pro nové zprávy"
 
 
-#: src/imap.c:431
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:129
+msgid "Message view toolbar configuration"
+msgstr "Nastavení li¹ty pro náhled zprávy"
 
 
-#: src/imap.c:437 src/imap.c:473
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:620
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Action"
+msgstr "Smazat akci"
 
 
-#: src/imap.c:467
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:629
+msgid "Toolbar text"
+msgstr "Text nástrojové li¹ty"
 
 
-#: src/imap.c:510
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:682
+#, fuzzy
+msgid "Available toolbar icons"
+msgstr "Dostupné polo¾ky nástrojové li¹ty"
 
 
-#: src/imap.c:538
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:737
+msgid "Event executed on click"
+msgstr "Událost spu¹tìná po klepnutí"
 
 
-#: src/imap.c:564
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "Nemohu najít obálku\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:787
+#, fuzzy
+msgid " Default "
+msgstr "Výchozí"
 
 
-#: src/imap.c:570
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem nacházení obálky.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:794
+msgid "Displayed toolbar items"
+msgstr "Zobrazené polo¾ky nástrojové li¹ty"
 
 
-#: src/imap.c:578
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:807
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikona"
 
 
-#: src/imap.c:608
-#, c-format
-msgid "deleting message %d...\n"
-msgstr "Vymazávám zprávu %d...\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:809
+msgid "Icon text"
+msgstr "Text ikony"
 
 
-#: src/imap.c:643
-msgid "\tDeleting all cached messages... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny zprávy z mezipamìti... "
+#: src/prefs_toolbar.c:810
+msgid "Mapped event"
+msgstr "Namapované události"
 
 
-#: src/imap.c:670
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:873
+msgid "Customize Toolbars/Main Window"
+msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Hlavní okno"
 
 
-#: src/imap.c:693
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:882
+msgid "Customize Toolbars/Message Window"
+msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Okno se zprávou"
 
 
-#: src/imap.c:846
-#, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:891
+msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
+msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Okno s novou zprávou"
 
 
-#: src/imap.c:1153
-#, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr ""
+#: src/procmsg.c:1076
+msgid "Could not create temporary file for news sending."
+msgstr "Nelze vytvoøit doèasný soubor pro odesílání do diskusní skupiny."
 
 
-#: src/imap.c:1201
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr ""
+#: src/procmsg.c:1087
+msgid "Error when writing temporary file for news sending."
+msgstr "Chyba pøi zápisu doèasného souboru pro odesílání do diskusní skupiny."
 
 
-#: src/import.c:126
-msgid "Import"
-msgstr "Import"
+#: src/quote_fmt.c:40
+msgid "Customize date format (see man strftime)"
+msgstr "Vlastní formát datumu (více man strftime)"
 
 
-#: src/import.c:148
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr ""
+#: src/quote_fmt.c:43
+msgid "Full Name of Sender"
+msgstr "Celé jméno odesílatele"
 
 
-#: src/import.c:158
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Importuji soubor :"
+#: src/quote_fmt.c:44
+msgid "First Name of Sender"
+msgstr "Køestní jméno odesílatele"
 
 
-#: src/import.c:163
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "Cílový adresáø:"
+#: src/quote_fmt.c:45
+msgid "Last Name of Sender"
+msgstr "Pøíjmení odesílatele"
 
 
-#: src/import.c:221
-msgid "Select importing file"
-msgstr "Vybrat importovaný soubor "
+#: src/quote_fmt.c:46
+msgid "Initials of Sender"
+msgstr "Iniciály odesílatele"
 
 
-#: src/inc.c:187 src/inc.c:236
-msgid "Standby"
-msgstr ""
+#: src/quote_fmt.c:53
+msgid "Message body"
+msgstr "Obsah zprávy"
 
 
-#: src/inc.c:255
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Nahrazuji novými zprávami"
+#: src/quote_fmt.c:54
+msgid "Quoted message body"
+msgstr "Citovaný obsah zprávy"
 
 
-#: src/inc.c:384
-#, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr ""
+#: src/quote_fmt.c:55
+msgid "Message body without signature"
+msgstr "Tìlo zprávy bez podpisu"
 
 
-#: src/inc.c:388
-msgid "Input password"
-msgstr "Zadejte heslo"
+#: src/quote_fmt.c:56
+msgid "Quoted message body without signature"
+msgstr "Citovaný obsah zprávy bez podpisu"
 
 
-#: src/inc.c:405
-msgid "Retrieving"
+#: src/quote_fmt.c:58
+msgid ""
+"Insert expr if x is set\n"
+"x is one of the characters above after %"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:412
-msgid "Done"
-msgstr ""
+#: src/quote_fmt.c:60
+msgid "Literal %"
+msgstr "Znak pro %"
 
 
-#: src/inc.c:421
-#, c-format
-msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr ""
+#: src/quote_fmt.c:61
+msgid "Literal backslash"
+msgstr "Znak pro zpìtné lomítko"
 
 
-#: src/inc.c:487
-#, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "Získávám nové zprávy z konta %s ...\n"
+#: src/quote_fmt.c:62
+msgid "Literal question mark"
+msgstr "Znak pro otazník"
 
 
-#: src/inc.c:495
-#, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s : Kontroluji stav po¹ty"
+#: src/quote_fmt.c:63
+msgid "Literal pipe"
+msgstr "Znak pro rouru"
 
 
-#: src/inc.c:516
-#, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
+#: src/quote_fmt.c:64
+msgid "Literal opening curly brace"
+msgstr "Znak pro otevírací slo¾enou závorku"
 
 
-#: src/inc.c:527 src/inc.c:661
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
+#: src/quote_fmt.c:65
+msgid "Literal closing curly brace"
+msgstr "Znak pro zavírací slo¾enou závorku"
 
 
-#: src/inc.c:530 src/inc.c:664
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
+#: src/quote_fmt.c:67
+msgid "Insert File"
+msgstr "Vlo¾it soubor"
 
 
-#: src/inc.c:694 src/inc.c:744
-#, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-msgstr "Obnovuji zprávu (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+#: src/quote_fmt.c:68
+msgid "Insert program output"
+msgstr "Vlo¾it výstup programu"
 
 
-#: src/inc.c:719
-#, fuzzy
-msgid "Authorizing..."
-msgstr "Ovìøuji"
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
+msgid "Oops: Signature not verified"
+msgstr "Oops: Podpis není verifikován"
 
 
-#: src/inc.c:724
-#, fuzzy
-msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
+msgid "No signature found"
+msgstr "Podpis nenalezen"
 
 
-#: src/inc.c:729
-#, fuzzy
-msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
+msgid "Good signature"
+msgstr "Správný podpis"
 
 
-#: src/inc.c:734
-#, fuzzy
-msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+#: src/rfc2015.c:154 src/sigstatus.c:228
+msgid "Good signature but it has expired"
+msgstr "Správný podpis ale platnost ji¾ vypr¹ela"
 
 
-#: src/inc.c:739
-#, fuzzy
-msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+#: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
+msgid "Good signature but the key has expired"
+msgstr "Správný podpis ale platnost klíèe ji¾ vypr¹ela"
 
 
-#: src/inc.c:755
-msgid "Deleting message"
-msgstr "Vymazávám zprávu"
+#: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
+msgid "BAD signature"
+msgstr "©PATNÝ podpis"
 
 
-#: src/inc.c:759
-msgid "Quitting"
-msgstr "Zaøazuji"
+#: src/rfc2015.c:163 src/rfc2015.c:204 src/sigstatus.c:237
+msgid "No public key to verify the signature"
+msgstr "Nelze najít veøejný klíè pro podpis"
 
 
-#: src/inc.c:787
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
+#: src/rfc2015.c:166 src/rfc2015.c:207 src/sigstatus.c:240
+msgid "Error verifying the signature"
+msgstr "Chyba pøi verifikaci podpisu"
 
 
-#: src/inc.c:814
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
+#: src/rfc2015.c:169 src/rfc2015.c:210
+msgid "Different results for signatures"
+msgstr "Rùzné výsledky pro podpisy"
 
 
-#: src/inc.c:817
-msgid "No disk space left."
-msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
+#: src/rfc2015.c:172 src/rfc2015.c:213
+msgid "Error: Unknown status"
+msgstr "Chyba: Neznámý status"
 
 
-#: src/inc.c:868
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "®ádné zprávy v místí po¹tovní schránce.\n"
+#: src/rfc2015.c:192
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Správný podpis od \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:195
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
+msgstr "Správný podpis od \"%s\" ale platnost ji¾ skonèila"
 
 
-#: src/inc.c:882
+#: src/rfc2015.c:198
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Dostávám nové zprávy z %s do %s...\n"
+msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
+msgstr "Správný podpis od \"%s\" ale platnost klíèe ji¾ skonèila"
 
 
-#: src/logwindow.c:50
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "Vytváøím záznamové okno...\n"
+#: src/rfc2015.c:201
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "©PATNÝ podpis od \"%s\""
 
 
-#: src/logwindow.c:54
-msgid "Protocol log"
-msgstr "Záznamový protokol"
+#: src/rfc2015.c:233
+msgid "Cannot find user ID for this key."
+msgstr "Nemohu najít ID u¾ivatele pro tento klíè."
 
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:104
+#: src/rfc2015.c:245
 #, c-format
 #, c-format
-msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
-"Can't create folder."
-msgstr ""
-"Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
-"Nemohu vytvoøit slo¾ku."
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "                alias \"%s\"\n"
 
 
-#: src/main.c:143
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr ""
+#: src/rfc2015.c:266
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s"
+msgstr "Platnost podpisu vypr¹ela %s"
 
 
-#: src/main.c:207
-msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
-"OpenPGP support disabled."
-msgstr ""
+#: src/rfc2015.c:274
+#, c-format
+msgid "Key expired %s"
+msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela %s"
 
 
-#: src/main.c:286
+#: src/rfc2015.c:300
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr ""
+msgid "Signature made at %s\n"
+msgstr "Podpis vyrobil %s\n"
 
 
-#: src/main.c:288
-msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr ""
+#: src/rfc2015.c:309
+#, c-format
+msgid "Key fingerprint: %s\n"
+msgstr "Key fingerprint: %s\n"
 
 
-#: src/main.c:289
-msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:103
+#, c-format
+msgid "Please select key for `%s'"
+msgstr "Vyberte prosím klíè pro '%s'"
 
 
-#: src/main.c:290
-msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:106
+#, c-format
+msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
+msgstr "Získávám info pro '%s'... %c"
 
 
-#: src/main.c:291
-msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:273
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Vybrat klíèe"
 
 
-#: src/main.c:292
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:300
+msgid "Key ID"
+msgstr "ID klíèe"
 
 
-#: src/main.c:293
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:303
+msgid "Val"
+msgstr "Val"
 
 
-#: src/main.c:318
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr "Vytváøená zpráva existuje. Opravdu chcete skonèit ?"
+#: src/select-keys.c:323
+msgid " List all keys "
+msgstr " Vypsat v¹echny klíèe "
 
 
-#: src/main.c:325
-msgid "Queued messages"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:453
+msgid "Add key"
+msgstr "Pøidat klíè"
 
 
-#: src/main.c:326
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:454
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Zadejte dal¹ího u¾ivatele nebo klíèové ID:"
 
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:397
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:377
+msgid "Connecting"
+msgstr "Pøipojení"
 
 
-#: src/mainwindow.c:334
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:384
+msgid "Doing POP before SMTP..."
+msgstr "Provádím POP pøed SMTP..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:335
-msgid "/_File/_Update folder tree"
-msgstr "/_Soubor/Znovu naèíst slo¾ky"
+#: src/send_message.c:387
+msgid "POP before SMTP"
+msgstr "POP pøed SMTP"
 
 
-#: src/mainwindow.c:336
-msgid "/_File/_Folder"
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:392
+#, c-format
+msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
+msgstr "Pøipojuji se na SMTP server: %s ..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:337
-msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:455
+msgid "Sending HELO..."
+msgstr "Posílám HELO..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:339
-msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:456 src/send_message.c:460 src/send_message.c:464
+msgid "Authenticating"
+msgstr "Autentizuji"
 
 
-#: src/mainwindow.c:340
-msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:459
+msgid "Sending EHLO..."
+msgstr "Posílám EHLO..."
+
+#: src/send_message.c:467
+msgid "Sending MAIL FROM..."
+msgstr "Posílám MAIL FROM..."
+
+#: src/send_message.c:468 src/send_message.c:472 src/send_message.c:477
+msgid "Sending"
+msgstr "Odesílání"
 
 
-#: src/mainwindow.c:341
-msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+#: src/send_message.c:471
+msgid "Sending RCPT TO..."
+msgstr "Posílám RCPT TO..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:342
-msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:476
+msgid "Sending DATA..."
+msgstr "Posílám DATA..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:343
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:480
+msgid "Quitting..."
+msgstr "Ukonèuji..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:345
-msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Soubor/Ulo¾it jako..."
+#: src/send_message.c:504
+#, c-format
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "Posílám zprávu (%d / %d bytù)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:346
-msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
+#: src/send_message.c:532
+msgid "Sending message"
+msgstr "Posílám zprávu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:349
-msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/_Soubor/_Konec"
+#: src/send_message.c:578
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while sending the message:\n"
+"%s"
+msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
 
 
-#: src/mainwindow.c:355
-msgid "/_Edit/_Search"
-msgstr "/_Upravit/_Hledat"
+#: src/setup.c:44
+msgid "Mailbox setting"
+msgstr "Nastavení mailboxu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:357
-msgid "/_View"
-msgstr "/Z_obrazit"
+#: src/setup.c:45
+msgid ""
+"First, you have to set the location of mailbox.\n"
+"You can use existing mailbox in MH format\n"
+"if you have the one.\n"
+"If you're not sure, just select OK."
+msgstr ""
+"Nejprve nastavte umístìní mailboxu.\n"
+"Pokud ji¾ nìjaký máte, mù¾ete pou¾ít\n"
+"mailbox v MH formátu.\n"
+"Pokud si nejste jisti, stisknìte pouze OK."
 
 
-#: src/mainwindow.c:358
-msgid "/_View/_Folder tree"
-msgstr "/Z_obrazit/_Strom slo¾ek "
+#: src/sigstatus.c:129
+msgid "Checking signature"
+msgstr "Zkontrolovat podpis"
 
 
-#: src/mainwindow.c:359
-msgid "/_View/_Message view"
-msgstr "/Z_obrazit/_Zobrazit zprávu"
+#: src/sigstatus.c:196
+#, c-format
+msgid "%s%s%s from \"%s\""
+msgstr "%s%s%s od \"%s\""
 
 
-#: src/mainwindow.c:360
-msgid "/_View/_Toolbar"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+#: src/sourcewindow.c:66
+msgid "Source of the message"
+msgstr "Zdroj zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:361
-msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/Ikony _a text"
+#: src/sourcewindow.c:133
+#, c-format
+msgid "%s - Source"
+msgstr "%s - Zdroj"
 
 
-#: src/mainwindow.c:362
-msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Ikony"
+#: src/ssl_manager.c:82
+msgid "Saved SSL Certificates"
+msgstr "Ulo¾ené SSL certifikáty"
 
 
-#: src/mainwindow.c:363
-msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Text"
+#: src/ssl_manager.c:95
+msgid "View"
+msgstr "Zobrazit"
 
 
-#: src/mainwindow.c:364
-msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Bez zobrazení"
+#: src/ssl_manager.c:269
+msgid "Delete certificate"
+msgstr "Smazat certifikát"
 
 
-#: src/mainwindow.c:365
-msgid "/_View/_Status bar"
-msgstr "/Z_obrazit/_Informaèní panel "
+#: src/ssl_manager.c:270
+msgid "Do you really want to delete this certificate?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tento certifikát?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/Z_obrazit/---"
+#: src/string_match.c:73
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "(Pøedmìt smazán reg. výrazem)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:367
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
+#: src/summary_search.c:100
+msgid "Search messages"
+msgstr "Vyhledat zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:368
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostané pro_hlédnutí zprávy"
+#: src/summary_search.c:170
+msgid "Body:"
+msgstr "Tìlo:"
 
 
-#: src/mainwindow.c:370
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr ""
+#: src/summary_search.c:194
+msgid "Select all matched"
+msgstr "Vybrat v¹echny oznaèené"
 
 
-#: src/mainwindow.c:371
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
+#: src/summary_search.c:200
+msgid "AND search"
+msgstr "A vyhledat"
 
 
-#: src/mainwindow.c:379
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
+#: src/summary_search.c:319
+msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
+msgstr "Dosa¾en zaèátek seznamu, pokraèovat od konce?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:380
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
+#: src/summary_search.c:321
+msgid "End of list reached; continue from beginning?"
+msgstr "Dosa¾en konec seznamu, pokraèovat od zaèátku?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:384
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
+#: src/summaryview.c:404
+msgid "/_Reply"
+msgstr "/_Odpovìdìt"
 
 
-#: src/mainwindow.c:388
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní (ISO-8859-_1)"
+#: src/summaryview.c:405
+msgid "/Repl_y to"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:392
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støedoevropská (ISO-8859-_2)"
+#: src/summaryview.c:406
+msgid "/Repl_y to/_all"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu/_v¹em"
 
 
-#: src/mainwindow.c:395
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-13)"
+#: src/summaryview.c:407
+msgid "/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu/_odesílateli"
 
 
-#: src/mainwindow.c:397
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
+#: src/summaryview.c:408
+msgid "/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu/do _diskusního listu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:400
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Øecká (ISO-8859-_7)"
+#: src/summaryview.c:410
+msgid "/Follow-up and reply to"
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:403
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
+#: src/summaryview.c:412
+msgid "/_Forward"
+msgstr "/Pø_edat dál"
 
 
-#: src/mainwindow.c:406
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
+#: src/summaryview.c:413
+msgid "/Redirect"
+msgstr "/Pøesmìrovat"
 
 
-#: src/mainwindow.c:408
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
+#: src/summaryview.c:415
+msgid "/Re-_edit"
+msgstr "/Z_novu upravit"
 
 
-#: src/mainwindow.c:410
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
+#: src/summaryview.c:417
+msgid "/M_ove..."
+msgstr "/_Pøesunout..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:414
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
+#: src/summaryview.c:418
+msgid "/_Copy..."
+msgstr "/_Kopírovat..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:417
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/summaryview.c:420
+msgid "/Cancel a news message"
+msgstr "/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
 
 
-#: src/mainwindow.c:420
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
+#: src/summaryview.c:421
+msgid "/E_xecute"
+msgstr "/S_pustit"
 
 
-#: src/mainwindow.c:422
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
+#: src/summaryview.c:423
+msgid "/_Mark"
+msgstr "/_Oznaèit"
 
 
-#: src/mainwindow.c:426
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodu¹ená èínská (_GB2312)"
+#: src/summaryview.c:424
+msgid "/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Oznaèit/_Oznaèit"
 
 
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (_Big5)"
+#: src/summaryview.c:425
+msgid "/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
 
 
-#: src/mainwindow.c:430
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (EUC-_TW)"
+#: src/summaryview.c:426
+msgid "/_Mark/---"
+msgstr "/_Oznaèit/---"
 
 
-#: src/mainwindow.c:432
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
+#: src/summaryview.c:427
+msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
 
 
-#: src/mainwindow.c:435
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
+#: src/summaryview.c:428
+msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jako pø_eètené"
 
 
-#: src/mainwindow.c:437
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
+#: src/summaryview.c:429
+msgid "/_Mark/Mark all read"
+msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit v¹echny jako pøeètené"
 
 
-#: src/mainwindow.c:445
-msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøíjem nové po¹ty "
+#: src/summaryview.c:430
+msgid "/_Mark/Ignore thread"
+msgstr "/_Oznaèit/Ignorovat vlákno"
 
 
-#: src/mainwindow.c:446
-msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
-msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech kont"
+#: src/summaryview.c:431
+msgid "/_Mark/Unignore thread"
+msgstr "/_Oznaèit/Neignorovat vlákno"
 
 
-#: src/mainwindow.c:449
-msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
-msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozdr¾ené zprávy"
+#: src/summaryview.c:432
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Lock"
+msgstr "/_Oznaèit"
 
 
-#: src/mainwindow.c:452
-msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu "
+#: src/summaryview.c:433
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Unlock"
+msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
 
 
-#: src/mainwindow.c:453
-msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
+#: src/summaryview.c:434
+msgid "/Color la_bel"
+msgstr "/_Barevné oznaèení"
 
 
-#: src/mainwindow.c:454
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt _v¹em"
+#: src/summaryview.c:437
+msgid "/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/Pøidat odesílatele do kni_hy adres"
 
 
-#: src/mainwindow.c:455
-msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
+#: src/summaryview.c:439
+msgid "/Create f_ilter rule"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr"
 
 
-#: src/mainwindow.c:456
-msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
-msgstr "/_Zpráva/Pøepo¹li jako pøílohu"
+#: src/summaryview.c:440
+msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/_Automaticky"
 
 
-#: src/mainwindow.c:459
-msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Zpráva/_Pøesunout..."
+#: src/summaryview.c:442
+msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Od"
 
 
-#: src/mainwindow.c:460
-msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:444
+msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Komu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:461
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
+#: src/summaryview.c:446
+msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Pøedmìtu"
 
 
-#: src/mainwindow.c:462
-msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit"
+#: src/summaryview.c:452
+msgid "/_View/_Source"
+msgstr "/_Zobrazit/_Zdroj"
 
 
-#: src/mainwindow.c:463
-msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Oznaèit"
+#: src/summaryview.c:453
+msgid "/_View/All _header"
+msgstr "/_Zobrazit/V¹echna zá_hlaví"
 
 
-#: src/mainwindow.c:464
-msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
+#: src/summaryview.c:456
+msgid "/_Print..."
+msgstr "/_Tisk..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:465
-msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/---"
+#: src/summaryview.c:458
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/Vybrat _v¹e"
 
 
-#: src/mainwindow.c:466
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit jako nepø_eètené"
+#: src/summaryview.c:459
+msgid "/Select t_hread"
+msgstr "/Vybrat _vlákno"
 
 
-#: src/mainwindow.c:467
-msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit je _jako ètené"
+#: src/summaryview.c:463
+msgid "M"
+msgstr "M"
 
 
-#: src/mainwindow.c:470
-msgid "/_Message/Open in new _window"
-msgstr "/_Zpráva/Otevøít v novém _oknì"
+#: src/summaryview.c:470
+msgid "No."
+msgstr "Èís."
 
 
-#: src/mainwindow.c:471
-msgid "/_Message/View _source"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:472
+msgid "L"
+msgstr "L"
 
 
-#: src/mainwindow.c:472
-msgid "/_Message/Show all _header"
-msgstr "/_Zpráva/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
+#: src/summaryview.c:481
+msgid "all messages"
+msgstr "v¹echny zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:473
-msgid "/_Message/Re_edit"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:482 src/summaryview.c:483
+msgid "messages whose age is greather than #"
+msgstr "zprávy, které jsou star¹í ne¾ #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:475
-msgid "/_Summary"
-msgstr "/_Pøehled"
+#: src/summaryview.c:484
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v tìle zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:476
-msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
-msgstr "/_Pøehled/_Smazat duplikované zprávy"
+#: src/summaryview.c:485
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v celé zprávì"
 
 
-#: src/mainwindow.c:478
-msgid "/_Summary/_Filter messages"
-msgstr "/_Pøehled/_Filtr zpráv "
+#: src/summaryview.c:486
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "zprávy s kopií na S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:479
-msgid "/_Summary/E_xecute"
-msgstr "/_Pøehled/S_pustit"
+#: src/summaryview.c:487
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "zpráva, kde je S v poli Komu: nebo Kopie:"
 
 
-#: src/mainwindow.c:480
-msgid "/_Summary/_Update"
-msgstr "/_Pøehled/_Aktualizovat"
+#: src/summaryview.c:488
+msgid "deleted messages"
+msgstr "smazané zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
-msgid "/_Summary/---"
-msgstr "/_Pøehled/---"
+#: src/summaryview.c:489
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odesílatel"
 
 
-#: src/mainwindow.c:482
-msgid "/_Summary/_Prev message"
-msgstr "/_Pøehled/Pø_edchozí zpráva"
+#: src/summaryview.c:490
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspì¹né"
 
 
-#: src/mainwindow.c:483
-msgid "/_Summary/_Next message"
-msgstr "/_Pøehled/_Dal¹í zpráva"
+#: src/summaryview.c:491
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "zprávy, které pocházejí od u¾ivatele S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:484
-msgid "/_Summary/N_ext unread message"
-msgstr "/_Pøehled/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
+#: src/summaryview.c:492
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "pøeposlané zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:486
-msgid "/_Summary/_Go to other folder"
-msgstr "/_Pøehled/_Jít do jiné slo¾eky"
+#: src/summaryview.c:493
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "zprávy, které obsahují v hlavièce S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:488
-msgid "/_Summary/_Sort"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it"
+#: src/summaryview.c:494
+msgid "messages which contain S in Message-Id header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v Message-Id hlavièce"
 
 
-#: src/mainwindow.c:489
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _èísla"
+#: src/summaryview.c:495
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví inreplayto"
 
 
-#: src/mainwindow.c:490
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _velikosti "
+#: src/summaryview.c:496
+msgid "locked messages"
+msgstr "zamknuté zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:491
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _data "
+#: src/summaryview.c:497
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupinì S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:492
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _od koho"
+#: src/summaryview.c:498
+msgid "new messages"
+msgstr "nové zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:493
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle pø_edmìtu"
+#: src/summaryview.c:499
+msgid "old messages"
+msgstr "staré zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_Summary/_Sort/---"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/---"
+#: src/summaryview.c:500
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "zprávy, na které bylo odpovìzeno"
 
 
-#: src/mainwindow.c:495
-msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
+#: src/summaryview.c:501
+msgid "read messages"
+msgstr "pøeètené zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:497
-msgid "/_Summary/_Thread view"
-msgstr "/_Pøehled/Podle tématu"
+#: src/summaryview.c:502
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Pøedmìt"
 
 
-#: src/mainwindow.c:498
-msgid "/_Summary/Unt_hread view"
-msgstr "/_Pøehled/Ne podle tématu"
+#: src/summaryview.c:503
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je rovné #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:499
-msgid "/_Summary/Set display _item..."
-msgstr "/_Pøehled/Nastavit polo¾ku z_obrazení"
+#: src/summaryview.c:504
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je vìt¹í ne¾ #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:503
-msgid "/_Tool/_Log window"
-msgstr "/_Nástroje/Okno záznamù "
+#: src/summaryview.c:505
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je men¹í ne¾ #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:505
-msgid "/_Configuration"
-msgstr "/_Nastavení"
+#: src/summaryview.c:506
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je rovna #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:506
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Nastavení/_Hlavní nastavení..."
+#: src/summaryview.c:507
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je vìt¹í ne¾ #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:508
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:508
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je men¹í #"
 
 
-#: src/mainwindow.c:510
-msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
-msgstr "/_Nastavení/_Nastavení úètu..."
+#: src/summaryview.c:509
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
 
 
-#: src/mainwindow.c:512
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/_Nastavení/---"
+#: src/summaryview.c:510
+msgid "marked messages"
+msgstr "oznaèené zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:513
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Nastavení/Vytvoøit _nové konto..."
+#: src/summaryview.c:511
+msgid "unread messages"
+msgstr "nepøeètené zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:515
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
+#: src/summaryview.c:512
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odvolávka"
 
 
-#: src/mainwindow.c:517
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Nastavení/_Zmìna aktuálního konta"
+#: src/summaryview.c:513
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví X-Label"
 
 
-#: src/mainwindow.c:521
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál"
+#: src/summaryview.c:515
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "logický AND operátor"
 
 
-#: src/mainwindow.c:522
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/summaryview.c:516
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "logický OR operátor"
 
 
-#: src/mainwindow.c:523
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Japonsky"
+#: src/summaryview.c:517
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "logický NOT operátor"
 
 
-#: src/mainwindow.c:524
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/Nápo_vìda/---"
+#: src/summaryview.c:518
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "vyhledávání rozli¹uje malá a velká písmena"
 
 
-#: src/mainwindow.c:553
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavní okno...\n"
+#: src/summaryview.c:525
+msgid "Extended Search symbols"
+msgstr "Roz¹íøené vyhledávací symboly"
 
 
-#: src/mainwindow.c:672
-#, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "Hlavní okno: barevné rozvr¾ení %d bylo neúspì¹né\n"
+#: src/summaryview.c:574
+msgid "Toggle quick-search bar"
+msgstr "Pøepnout rychlé vyhledávání"
 
 
-#: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
-msgid "Untitled"
-msgstr "Neoznaèený"
+#: src/summaryview.c:658
+msgid "Extended Symbols"
+msgstr "Roz¹íøené symboly"
 
 
-#: src/mainwindow.c:834
-msgid "none"
-msgstr "¾ádný"
+#: src/summaryview.c:911
+msgid "Process mark"
+msgstr "Zpracovat oznaèené"
 
 
-#: src/mainwindow.c:843
-#, c-format
-msgid "Current account: %s"
-msgstr "Souèasné konto: %s"
+#: src/summaryview.c:912
+msgid "Some marks are left. Process it?"
+msgstr "Zbyly nìjaké oznaèené. Zpracovat je?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:934
+#: src/summaryview.c:956
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "pozice okna: x = %d, y = %d\n"
-
-#: src/mainwindow.c:942
-msgid "Empty trash"
-msgstr ""
+msgid "Scanning folder (%s)..."
+msgstr "Prohledávám slo¾ku (%s)..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:943
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1374 src/summaryview.c:1418
+msgid "No more unread messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné nepøeètené zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:971
-msgid "Add mailbox"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1375
+msgid "No unread message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Hledat od konce?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:972
+#: src/summaryview.c:1387 src/summaryview.c:1431
 msgid ""
 msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
+"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Interní chyba: neoèekávaná hodnota pro prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:978
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1395
+msgid "No unread messages."
+msgstr "®ádné nepøeètené zprávy."
 
 
-#: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1419
+msgid "No unread message found. Go to next folder?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Chcete jít do dal¹í slo¾ky?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
-msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1485
+msgid "No more new messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné nové zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1134
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1462
+msgid "No new message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nová zpráva. Hledat od konce?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1335
-msgid "Get"
-msgstr "Stahnout"
+#: src/summaryview.c:1471
+msgid "No new messages."
+msgstr "®ádné nové zprávy."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1336
-msgid "Incorporate new mail"
-msgstr "Pøeèíst nové zprávy"
+#: src/summaryview.c:1486
+msgid "No new message found. Go to next folder?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nová zpráva. Chcete jít do dal¹í slo¾ky?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1341
-msgid "Get all"
-msgstr "Stahnout"
+#: src/summaryview.c:1488
+msgid "Search again"
+msgstr "Hledat znova"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1342
-msgid "Incorporate new mail of all accounts"
-msgstr "Pøeèíst novou po¹tu ze v¹ech úètù"
+#: src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1542
+msgid "No more marked messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné oznaèené zprávy"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1353
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "Poslat pozdr¾ené zprávy"
+#: src/summaryview.c:1518
+msgid "No marked message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Hledat od konce?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:496 src/prefs_common.c:623
-msgid "Compose"
-msgstr "Napsat"
+#: src/summaryview.c:1527 src/summaryview.c:1552
+msgid "No marked messages."
+msgstr "®ádná neoznaèená zpráva."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1364
-msgid "Compose new message"
-msgstr "Napsat novou zprávu"
+#: src/summaryview.c:1543
+msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná neoznaèená zpráva. Hledat od zaèátku?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1371
-msgid "Reply"
-msgstr "Odpovìdìt"
+#: src/summaryview.c:1567 src/summaryview.c:1592
+msgid "No more labeled messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné zprávy s návì¹tím"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1372
-msgid "Reply to the message"
-msgstr "Odpovìdìt na zprávu"
+#: src/summaryview.c:1568
+msgid "No labeled message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná zpráva s návì¹tím. Hledat od konce?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1379
-msgid "Reply all"
-msgstr "Odpov. v¹em"
+#: src/summaryview.c:1577 src/summaryview.c:1602
+msgid "No labeled messages."
+msgstr "®ádná zpráva s návì¹tím."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1380
-msgid "Reply to all"
-msgstr "Odpov. v¹em"
+#: src/summaryview.c:1593
+msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
+msgstr "Nenalezena ¾ádná zpráva s návì¹tím. Hledat od zaèátku?"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1387
-msgid "Forward"
-msgstr "Pøeposlat"
+#: src/summaryview.c:1806
+msgid "Attracting messages by subject..."
+msgstr "Získávám zprávy od osoby..."
+
+#: src/summaryview.c:1963
+#, c-format
+msgid "%d deleted"
+msgstr "%d smazané"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1388
-msgid "Forward the message"
-msgstr "Pøedat zprávu dál"
+#: src/summaryview.c:1967
+#, c-format
+msgid "%s%d moved"
+msgstr "%s%d pøemístìné"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1399
-msgid "Delete the message"
-msgstr "Smazat zprávu"
+#: src/summaryview.c:1968 src/summaryview.c:1975
+msgid ""
+msgstr ""
 
 
-#: src/mainwindow.c:1407
-msgid "Execute"
-msgstr "Provést"
+#: src/summaryview.c:1973
+#, c-format
+msgid "%s%d copied"
+msgstr "%s %d zkopírováno"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1408
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "Provést oznaèený proces "
+#: src/summaryview.c:1988
+msgid " item selected"
+msgstr " polo¾ka vybrána"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1418
-msgid "Next"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1990
+msgid " items selected"
+msgstr " polo¾ky vybrány"
+
+#: src/summaryview.c:2006
+#, c-format
+msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
+msgstr "%d nová(é), %d nepøeètená(é), celkem %d (%s)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1419
-msgid "Next unread message"
-msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
+#: src/summaryview.c:2176
+msgid "Sorting summary..."
+msgstr "Celkové setøídìní..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1429
-msgid "Prefs"
-msgstr "Nastavení"
+#: src/summaryview.c:2246
+msgid "Setting summary from message data..."
+msgstr "Nastavuji pøehled z dat zpráv..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1430
-msgid "Common preference"
-msgstr "Hlavní nastavení"
+#: src/summaryview.c:2375
+msgid "(No Date)"
+msgstr "(®ádné datum)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
+#: src/summaryview.c:3019
+msgid "You're not the author of the article\n"
+msgstr "Nejste autorem tohoto pøíspìvku\n"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1438
-msgid "Account setting"
-msgstr "Nastavení konta"
+#: src/summaryview.c:3109
+msgid "Delete message(s)"
+msgstr "Smazat zprávu(y)"
 
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
-msgid "Exit"
-msgstr "Ukonèení programu"
+#: src/summaryview.c:3110
+msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto zprávu(y) z ko¹e?"
+
+#: src/summaryview.c:3152
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
+
+#: src/summaryview.c:3264
+msgid "Destination is same as current folder."
+msgstr "Cílová polo¾ka je stejná jako aktuální slo¾ka."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
+#: src/summaryview.c:3341
+msgid "Destination to copy is same as current folder."
+msgstr "Cíl kopírování je stejný jako aktuální slo¾ka."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1788
-msgid "Sending queued message failed."
-msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty."
+#: src/summaryview.c:3389
+msgid "Selecting all messages..."
+msgstr "Vybírám v¹echny zprávy..."
 
 
-#: src/mainwindow.c:1905
-#, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "Vnucená znaková sada: %s\n"
+#: src/summaryview.c:3447
+msgid "Append or Overwrite"
+msgstr "Pøidat nebo pøepsat"
 
 
-#: src/mbox.c:68
-#, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
+#: src/summaryview.c:3448
+msgid "Append or overwrite existing file?"
+msgstr "Pøidat nebo pøepsat existující soubor?"
 
 
-#: src/mbox.c:78
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
+#: src/summaryview.c:3449
+msgid "Append"
+msgstr "Pøidat"
 
 
-#: src/mbox.c:85
-#, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "Neplatný formát po¹tovní schránky: %s\n"
+#: src/summaryview.c:3739
+msgid "Building threads..."
+msgstr "Vytváøím vlákna..."
 
 
-#: src/mbox.c:92
-#, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
+#: src/summaryview.c:3837
+msgid "Unthreading..."
+msgstr "Ru¹ím vlákna..."
+
+#: src/summaryview.c:3970
+msgid "No filter rules defined."
+msgstr "Nejsou definována ¾ádná pravidla pro filtrování."
 
 
-#: src/mbox.c:109
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "Nemohu otevøít doèasný soubor\n"
+#: src/summaryview.c:3979
+msgid "Filtering..."
+msgstr "Filtruji..."
 
 
-#: src/mbox.c:159
+#: src/summaryview.c:5322
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"unescaped From found:\n"
+"Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
 "%s"
 msgstr ""
+"Chyba v regulárním výrazu (regexp):\n"
+"%s"
 
 
-#: src/mbox.c:194
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "Nemohu zapisovat do doèasného souboru\n"
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1545
+msgid "Receive Mail on all Accounts"
+msgstr "Naète novou po¹tu ze v¹ech úètù"
 
 
-#: src/mbox.c:226
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "%d zpráv nalezeno.\n"
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1551
+msgid "Receive Mail on current Account"
+msgstr "Naète novou po¹tu z akuálního úètu"
 
 
-#: src/mbox.c:243
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit uzamèený soubor %s\n"
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1557
+msgid "Send Queued Message(s)"
+msgstr "Ode¹le pozdr¾ené zprávy"
 
 
-#: src/mbox.c:244
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1570
+msgid "Compose Email"
+msgstr "Vytváøí novou zprávu"
 
 
-#: src/mbox.c:256
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1574
+msgid "Compose News"
+msgstr "Vytváøí diskusní pøíspìvek"
 
 
-#: src/mbox.c:262
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "po¹tovní schránka je vlastnìna jiným procesem, èekejte...\n"
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1580
+msgid "Reply to Message"
+msgstr "Odpovídá na zprávu"
 
 
-#: src/mbox.c:291
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1601
+msgid "Reply to Sender"
+msgstr "Odpovídá odesílateli"
 
 
-#: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "Neplatný typ zámku\n"
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1622
+msgid "Reply to All"
+msgstr "Odpovídá v¹em"
 
 
-#: src/mbox.c:331
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1643
+msgid "Reply to Mailing-list"
+msgstr "Odpovídá do diskusního listu"
 
 
-#: src/mbox.c:362
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "nemù¾u smazat mailbox.\n"
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1664
+msgid "Forward Message"
+msgstr "Pøedává zprávu dál"
 
 
-#: src/mbox.c:383
-#, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1685
+msgid "Delete Message"
+msgstr "Sma¾e zprávu"
 
 
-#: src/messageview.c:67
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "Vyvolávám zobrazení zprávy...\n"
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1697
+msgid "Goto Next Message"
+msgstr "Pøejde na dal¹í zprávu"
 
 
-#: src/mh.c:149
-#, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
+#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1705
+msgid "Send Message"
+msgstr "Ode¹le zprávu"
 
 
-#: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor.\n"
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1711
+msgid "Put into queue folder and send later"
+msgstr "Zaøadí do výstupní fronty a ode¹le pozdìji"
 
 
-#: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
-#, c-format
-msgid "%s already exists."
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1717
+msgid "Save to draft folder"
+msgstr "Ulo¾í koncept do slo¾ky"
 
 
-#: src/mh.c:348 src/mh.c:422
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1723
+msgid "Insert file"
+msgstr "Vlo¾í soubor"
 
 
-#: src/mh.c:586
-#, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "Poslední poèet v adresáøi %s = %d\n"
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1729
+msgid "Attach file"
+msgstr "Pøipojí soubor"
 
 
-#: src/mh.c:785
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\tHledám zprávy mimo mezipamìt... "
+#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1735
+msgid "Insert signature"
+msgstr "Vlo¾í podpis"
 
 
-#: src/mh.c:840
-#, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "%d zprávy(z) mimo mezipamì» byly nalezeny.\n"
+#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1741
+msgid "Edit with external editor"
+msgstr "Úprava externím editorem"
 
 
-#: src/mh.c:846
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\tTøídím zprávy, které byly mimo mezipamì», v èíselném poøadí... "
+#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1747
+msgid "Wrap all long lines"
+msgstr "Zarovnání dlouhých øádkù"
 
 
-#: src/mimeview.c:110
-msgid "/_Open"
-msgstr "/_Otevøít"
+#: src/toolbar.c:180
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Actions Feature"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení slo¾ky"
 
 
-#: src/mimeview.c:111
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/_Zobrazit jako text"
+#: src/toolbar.c:200
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt s _citací"
 
 
-#: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:312
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/_Ulo¾it jako..."
+#: src/toolbar.c:201
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr "/Odpovìdìt _bez citace"
 
 
-#: src/mimeview.c:115
-msgid "/_Check signature"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:205
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt v¹em s ci_tací"
 
 
-#: src/mimeview.c:135
-msgid "MIME Type"
-msgstr "MIME Typ"
+#: src/toolbar.c:206
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/Odpovìdìt v¹em b_ez citace"
 
 
-#: src/mimeview.c:139
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "Vyvolávám zobrazení MIME...\n"
+#: src/toolbar.c:210
+msgid "/Reply to list with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt do d_iskusního listu s citací"
 
 
-#: src/mimeview.c:240
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:211
+msgid "/_Reply to list without quote"
+msgstr "/Odpovìdìt do diskusního listu bez ci_tace"
 
 
-#: src/mimeview.c:411
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy."
+#: src/toolbar.c:215
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt odesílateli s _citací"
 
 
-#: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
+#: src/toolbar.c:216
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/_Odpovìdìt odesílateli bez citace"
 
 
-#: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2009
-msgid "Save as"
-msgstr "Ulo¾it jako"
+#: src/toolbar.c:220
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr "/_Pøeposlat zprávu (vlo¾ený styl)"
 
 
-#: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2014
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Pøepsat"
+#: src/toolbar.c:221
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/Pøeposlat zprávu jako pøí_lohu"
 
 
-#: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2015
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Pøepsat existující soubor?"
+#: src/toolbar.c:363
+msgid "Get"
+msgstr "Stáhnout"
 
 
-#: src/mimeview.c:773
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "Neplatná pøíkazová øádka prohlí¾eèe MIME: '%s'"
+#: src/toolbar.c:364
+msgid "Get All"
+msgstr "Stáhnout v¹e"
 
 
-#: src/news.c:75
-#, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
+#: src/toolbar.c:367
+msgid "Email"
+msgstr "Email"
 
 
-#: src/news.c:112
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
+#: src/toolbar.c:369 src/toolbar.c:461
+msgid "Reply"
+msgstr "Odpovìdìt"
 
 
-#: src/news.c:183
-#, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "èlánek %d u¾ byl v mezipamìti.\n"
+#: src/toolbar.c:370 src/toolbar.c:462
+msgid "All"
+msgstr "V¹echno"
 
 
-#: src/news.c:192
-#, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "Získávám èlánek %d...\n"
+#: src/toolbar.c:371 src/toolbar.c:463
+msgid "Sender"
+msgstr "Odesílatel"
 
 
-#: src/news.c:197
-#, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "Nemohu èíst èlánek %d\n"
+#: src/toolbar.c:414
+msgid "Send later"
+msgstr "Poslat pozdìji"
 
 
-#: src/news.c:229
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:415
+msgid "Draft"
+msgstr "Koncept"
 
 
-#: src/news.c:253
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "Nemohu obnovit èlánek %d\n"
+#: src/toolbar.c:418
+msgid "Attach"
+msgstr "Pøíloha"
 
 
-#: src/news.c:292
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
+#: src/toolbar.c:422
+msgid "Linewrap"
+msgstr "Zarovnání"
 
 
-#: src/news.c:298
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "neplatný rozstah èlánku: %d - %d\n"
+#: src/toolbar.c:1562
+msgid "News"
+msgstr "Diskuzní skupiny"
 
 
-#: src/news.c:307
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "®ádný nový èlánek.\n"
+#: src/plugins/demo/demo.c:59
+#, fuzzy
+msgid "Demo"
+msgstr "Odstranit"
 
 
-#: src/news.c:317
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+#: src/plugins/demo/demo.c:64
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
+"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:320
-msgid "can't get xover\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:198
+msgid "Trayicon"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:326
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:203
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
+"have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+msgstr ""
 
 
-#: src/news.c:334
-#, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:151
+msgid "MathML Viewer"
+msgstr ""
 
 
-#: src/news.c:435
-#, c-format
-msgid "deleting article %d...\n"
-msgstr "Vymazávám èlánek %d...\n"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:156
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/news.c:466
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny èlánky z mezipamìti... "
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Automaticky zobrazit pøipojené obrázky"
 
 
-#: src/nntp.c:43
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
+msgid "Resize attached images"
+msgstr "Zmìnit velikost pøipojených obrázkù"
 
 
-#: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
-#, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
+#, fuzzy
+msgid "Filename:"
+msgstr "Název souboru"
 
 
-#: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "Chyba protokolu\n"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
+#, fuzzy
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Velikost slo¾ky :"
 
 
-#: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
+#, fuzzy
+msgid "Load Image"
+msgstr "staré zprávy"
 
 
-#: src/passphrase.c:75
-msgid "Passphrase"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
+msgid "Content-Type:"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:238
-msgid "[no user id]"
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:44
+msgid "Image Viewer"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:242
-#, c-format
-msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:49
+msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:246
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:183
+msgid "Dillo HTML Viewer"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:98 src/pop.c:145
-msgid "error occurred on authorization\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba v autorizaci\n"
-
-#: src/pop.c:117
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:188
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:123
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:103
+msgid "Don't Follow Links in Mails"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:171 src/pop.c:212
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
-
-#: src/prefs.c:56
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "Naèítám konfiguraci...\n"
-
-#: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
-#, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "Nalezený: %s\n"
-
-#: src/prefs.c:90
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "Ukonèené ètení konfigurace.\n"
-
-#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:357
-#: src/prefs_account.c:371 src/prefs_display_header.c:414
-#: src/prefs_display_header.c:439 src/prefs_filter.c:518
-#: src/prefs_filter.c:542
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "Selhání zápisu konfigurace do souboru\n"
-
-#: src/prefs.c:216
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "Konfigurace je ulo¾ena.\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:109
+msgid ""
+"(You can still allow following links\n"
+"by reloading the page)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs.c:469
-msgid "Apply"
-msgstr "Pou¾ít"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
+msgid "Full Window Mode (Hide Controls)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:402
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "Otevøení okna s nastavením konta...\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:91
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:429
-#, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr "Konto%d"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:105
+msgid "Enable archive content scanning"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:442
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Nastavení pro nové konto"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:118
+#, fuzzy
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "Maximum polo¾ek"
 
 
-#: src/prefs_account.c:447
-msgid "Preferences for each account"
-msgstr "Nastavení pro ka¾dé konto"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:136
+#, fuzzy
+msgid "MB"
+msgstr "M"
 
 
-#: src/prefs_account.c:470
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "Vyvolání okna pro nastavení konta...\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:140
+#, fuzzy
+msgid "Receive infected messages"
+msgstr "smazané zprávy"
 
 
-#: src/prefs_account.c:490
-msgid "Basic"
-msgstr "Základní"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:153
+#, fuzzy
+msgid "Save folder"
+msgstr "Nová slo¾ka"
 
 
-#: src/prefs_account.c:492 src/prefs_common.c:619
-msgid "Receive"
-msgstr "Pøijmout"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:173
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:175
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:630
-msgid "Privacy"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:230
+msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:502
-msgid "Advanced"
-msgstr "Roz¹íøený"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+msgid "Clam AntiVirus GTK"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:555
-msgid "Name of this account"
-msgstr "Jméno tohoto konta"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:255
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"Clam AntiVirus.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
+"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
+"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
+"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
+"mail will be saved.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:564
-msgid "Usually used"
-msgstr "Obvykle pou¾itý"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:243
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:568
-msgid "Personal information"
-msgstr "Osobní informace"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:248
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
+"received from a POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
+"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:577
-msgid "Full name"
-msgstr "Celé jméno"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:220
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:583
-msgid "Mail address"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:225
+msgid ""
+"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
+"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
+"(spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
+"special folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
+"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:589
-msgid "Organization"
-msgstr "Organizace"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:103
+msgid "Enable SpamAssassin Filtering"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:613
-msgid "Server information"
-msgstr "Informace o serveru"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:110
+msgid "SpamAssassin Server (spamd)"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:634
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr "POP3 (normální)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:117
+msgid "Maximum Message Size"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:636
-msgid "POP3 (APOP auth)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:124
+msgid "Folder for saved Spam"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:638
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:132
+#, fuzzy
+msgid "Receive Spam"
+msgstr "Pøíjem"
 
 
-#: src/prefs_account.c:640
-msgid "News (NNTP)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:149
+msgid ":"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:642
-msgid "None (local)"
-msgstr "®ádný (místní)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:189
+#, fuzzy
+msgid "..."
+msgstr " ... "
 
 
-#: src/prefs_account.c:696
-msgid "News server"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:195
+msgid "kB"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:702
-msgid "Server for receiving"
-msgstr "Server pro pøíjem"
-
-#: src/prefs_account.c:708
-msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP server (k odesílání)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:302
+msgid "SpamAssassin GTK"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:715
-msgid "User ID"
-msgstr "U¾ivatelské èíslo"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:307
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"SpamAssassin.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
+"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
+"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
+"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
+"be saved.\n"
+msgstr ""
 
 
-#: src/prefs_account.c:721
-msgid "Password"
-msgstr "Heslo"
+#~ msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+#~ msgstr "Nemohu se spojit s SMTP serverem: %s:%d\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:765
-msgid "POP3"
-msgstr ""
+#~ msgid "SSL connection failed"
+#~ msgstr "SSL spojení selhalo"
 
 
-#: src/prefs_account.c:773
-msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich pøijmutí"
+#~ msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem pøipojování k %s: %d\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:775
-msgid "Receive all messages on server"
-msgstr "Pøijmout v¹echny zprávy ze serveru"
+#~ msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání EHLO\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:778
-msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
-msgstr ""
+#~ msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání HELO\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:780
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Filtr zpráv k pøijímání"
+#~ msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání STARTTLS\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:817 src/prefs_filter.c:244
-msgid "Header"
-msgstr "Hlavièka"
+#~ msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
+#~ msgstr "Pøesouvám %s do %s (%d%%)...\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:824
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "Pøidat pole s datovou hlavièkou"
+#~ msgid "Rescanning all folder trees..."
+#~ msgstr "Provádím nové naètení celého stromu slo¾ek..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:825
-msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Vytvoøit èíslo zprávy"
+#~ msgid "Compiled plugins:%s"
+#~ msgstr "Zakompilované zásuvné moduly: %s"
 
 
-#: src/prefs_account.c:834
-msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definovanou hlavièku"
+#~ msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
+#~ msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem.\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:836 src/prefs_common.c:1268 src/prefs_common.c:1293
-msgid " Edit... "
-msgstr "Upravuji..."
+#~ msgid "Retrieving header (%d / %d)"
+#~ msgstr "Naèítám záhlaví (%d / %d)"
 
 
-#: src/prefs_account.c:843
-msgid "Automatically set following addresses"
-msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
+#~ msgid "/_Tools/_Selective download..."
+#~ msgstr "/_Nástroje/_Selektivní stahování..."
 
 
-#: src/prefs_account.c:852
-msgid "Cc"
-msgstr "Kopie"
+#~ msgid "/_Display image"
+#~ msgstr "/_Zobrazit obrázek"
 
 
-#: src/prefs_account.c:865
-msgid "Bcc"
-msgstr "Slepá kopie"
+#~ msgid "Select \"Check signature\" to check"
+#~ msgstr "Vyberte \"Zkontrolovat podpis\" pro ovìøení"
 
 
-#: src/prefs_account.c:878
-msgid "Reply-To"
-msgstr "Odpovìdìt na"
+#~ msgid "Can't get the part of multipart message."
+#~ msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy."
 
 
-#: src/prefs_account.c:891
-msgid "Authentication"
-msgstr ""
+#~ msgid "Socket error\n"
+#~ msgstr "Chyba soketu\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:899
-msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr ""
+#~ msgid "Use filtering rules with Selective Download"
+#~ msgstr "Pou¾ít filtrovací pravidla se selektivním stahováním"
 
 
-#: src/prefs_account.c:901
-msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr ""
+#~ msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
+#~ msgstr "Odstranit zprávu po sta¾ení pomocí selektivního stahování"
 
 
-#: src/prefs_account.c:935
-msgid "Signature file"
-msgstr "Podepsaný soubor"
+#~ msgid "Tunnel command to open connection"
+#~ msgstr "Pøíkaz pro otevøení tunelovaného spojení"
 
 
-#: src/prefs_account.c:964
-msgid "Sign key"
-msgstr ""
+#~ msgid "Could not get message file %d"
+#~ msgstr "Nelze naèíst soubor %d se zprávou"
 
 
-#: src/prefs_account.c:972
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr ""
+#~ msgid "Could not get message file."
+#~ msgstr "Nelze naèíst soubor se zprávou."
 
 
-#: src/prefs_account.c:981
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr ""
+#~ msgid "Could not get message part."
+#~ msgstr "Nelze naèíst èást zprávy."
 
 
-#: src/prefs_account.c:990
-msgid "Specify key manually"
-msgstr ""
+#~ msgid "No message part selected."
+#~ msgstr "Není vybrána ¾ádná èást zprávy."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1006
-msgid "User or key ID:"
-msgstr ""
+#~ msgid "No message file selected."
+#~ msgstr "Není vybrán ¾ádný soubor se zprávou."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1051
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Urèete SMTP port"
+#~ msgid "Can't get part of multipart message"
+#~ msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1063
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Urèete POP3 port"
+#~ msgid ""
+#~ "The selected action cannot be used in the compose window\n"
+#~ "because it contains %%f, %%F or %%p."
+#~ msgstr ""
+#~ "V oknì pro psaní zprávy nelze vybranou akci pou¾ít\n"
+#~ "proto¾e obsahuje %%f, %%F nebo %%p."
 
 
-#: src/prefs_account.c:1075
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Urèete jméno domény"
+#~ msgid ""
+#~ "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nelze spustit pøíkaz. Selhalo vytvoøení roury.\n"
+#~ "%s"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1122
-msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+#~ msgid ""
+#~ "Could not fork to execute the following command:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nelze provést fork pro spu¹tìní následujícího pøíkazu:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1127
-msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP server nebyl zadáno."
+#~ msgid "--- Running: %s\n"
+#~ msgstr "--- Spu¹tìn: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1132
-msgid "User ID is not entered."
-msgstr "U¾ivatelsé èíslo nabylo zadáno."
+#~ msgid "--- Ended: %s\n"
+#~ msgstr "--- Ukonèen: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1137
-msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3 server nebyl zadáno."
+#~ msgid "Action's input/output"
+#~ msgstr "Vstup/výstup pro akce"
 
 
-#: src/prefs_account.c:1142
-msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4 server nebyl zadáno."
+#~ msgid " Send "
+#~ msgstr " Odeslat "
 
 
-#: src/prefs_account.c:1147
-msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP server nebyl zadáno."
+#~ msgid "Abort"
+#~ msgstr "Pøeru¹it"
 
 
-#: src/prefs_common.c:597
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno hlavního nastavení...\n"
+#~ msgid "for message file name"
+#~ msgstr "pro název souboru se zprávou"
 
 
-#: src/prefs_common.c:601
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Hlavní nastavení"
+#~ msgid "Dialogs"
+#~ msgstr "Dialogy"
 
 
-#: src/prefs_common.c:625
-msgid "Display"
-msgstr "Zobrazit"
+#~ msgid "Delete on Server"
+#~ msgstr "Smazat na serveru"
 
 
-#: src/prefs_common.c:627
-msgid "Message"
-msgstr "Zpráva"
+#~ msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy pro '%s'."
 
 
-#: src/prefs_common.c:633
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
+#~ msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy pomocí pøíkazu '%s'."
 
 
-#: src/prefs_common.c:635 src/select-keys.c:324
-msgid "Other"
-msgstr "Ostatní"
+#~ msgid "/Preview _new messages"
+#~ msgstr "/Náhled na _nové zprávy"
 
 
-#: src/prefs_common.c:675 src/prefs_common.c:833
-msgid "External program"
-msgstr "Externí program"
+#~ msgid "/Preview _all messages"
+#~ msgstr "/Náhled na _v¹echny zprávy"
 
 
-#: src/prefs_common.c:684
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
+#~ msgid "(No date)"
+#~ msgstr "(®ádné datum)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:691 src/prefs_common.c:850
-msgid "Program path"
-msgstr "Cesta k programu"
+#~ msgid "(No sender)"
+#~ msgstr "(Bez odesílatele)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:703
-msgid "Local spool"
-msgstr "Místní Spool"
+#~ msgid "(No subject)"
+#~ msgstr "(®ádný pøedmìt)"
 
 
-#: src/prefs_common.c:714
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr ""
+#~ msgid "%i Messages"
+#~ msgstr "%i zpráv"
 
 
-#: src/prefs_common.c:716
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "Filtr na zaèlenìní"
+#~ msgid ""
+#~ "Selected account \"%s\" is not a POP mail server.\n"
+#~ "Please select a different account"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vybraný úèet \"%s\" není úèet typu POP.\n"
+#~ "Vyberte prosím jiný úèet."
 
 
-#: src/prefs_common.c:724
-msgid "Spool directory"
-msgstr "Spool adresáø"
+#~ msgid "Preview mail"
+#~ msgstr "Náhled zprávy"
 
 
-#: src/prefs_common.c:742
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Automatická kontrola nové po¹ty"
+#~ msgid "Preview old/new mail on account"
+#~ msgstr "Náhled na starou/novou po¹tu pro úèet"
 
 
-#: src/prefs_common.c:744
-msgid "each"
-msgstr "ka¾dý"
+#~ msgid "Remove selected mail"
+#~ msgstr "Odstranit vybranou po¹tu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:756
-msgid "minute(s)"
-msgstr "minuta(y)"
+#~ msgid "Download"
+#~ msgstr "Sta¾ení"
 
 
-#: src/prefs_common.c:765
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Kontrola nové po¹ta pøi spu¹tìní"
+#~ msgid "Download selected mail"
+#~ msgstr "Sta¾ení vybrané po¹ty"
 
 
-#: src/prefs_common.c:767
-msgid "News"
-msgstr "Nová"
+#~ msgid "Done"
+#~ msgstr "Hotovo"
 
 
-#: src/prefs_common.c:775
-msgid ""
-"Maximum article number to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
-msgstr ""
+#~ msgid "Exit dialog"
+#~ msgstr "Dialog o ukonèení"
 
 
-#: src/prefs_common.c:843
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "Pou¾ít externí program pro posílání"
+#~ msgid "Selective download"
+#~ msgstr "Selektivní sta¾ení"
 
 
-#: src/prefs_common.c:867
-msgid "Save sent message to outbox"
-msgstr "Ulo¾it poslanou zprávu do Odeslaná po¹ta"
+#~ msgid "0 messages"
+#~ msgstr "0 zpráv"
 
 
-#: src/prefs_common.c:869
-msgid "Queue message that failed to send"
-msgstr "Fronta zpráv, která byla po¹kozena pøi posílání"
+#~ msgid "Show only old messages"
+#~ msgstr "Zobrazit pouze staré zprávy"
 
 
-#: src/prefs_common.c:875
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Výstupní znaková sada"
+#~ msgid " contains "
+#~ msgstr " obsahuje "
 
 
-#: src/prefs_common.c:890
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automaticky"
+#~ msgid "SMTP AUTH failed\n"
+#~ msgstr "SMTP AUTH selhala\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:891
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7bitový ascii (US-ASCII)"
+#~ msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání QUIT\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:893
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#~ msgid "%d new, %d unread, %d total"
+#~ msgstr "%d nových, %d nepøeètených, %d celkem"
 
 
-#: src/prefs_common.c:895
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Západní (ISO-8859-1)"
+#~ msgid "/_View/_Sort/by _unread"
+#~ msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle ne_pøeètených"
 
 
-#: src/prefs_common.c:897
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Støedoevropská (ISO-8859-2)"
+#~ msgid "Signature file"
+#~ msgstr "Soubor s podpisem"
 
 
-#: src/prefs_common.c:898
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Baltická (ISO-8859-13)"
+#~ msgid "Expand threads"
+#~ msgstr "Rozbalit vlákna"
 
 
-#: src/prefs_common.c:899
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Baltická (ISO-8859-4)"
+#~ msgid "U"
+#~ msgstr "U"
 
 
-#: src/prefs_common.c:900
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Øecká (ISO-8859-7)"
+#~ msgid ""
+#~ "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. "
+#~ "Raymond.  Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and "
+#~ "1995.  Copyright retained for the purpose of protecting free "
+#~ "redistribution of source.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Èásti kódu z programu fetchmail jsou chránìny Copyrightem 1997 Erica S. "
+#~ "Raymonda. Jeho dal¹í èásti jsou chránìny Copyrightem Carla Harrisa, 1993 "
+#~ "a 1995. Ponechání si práv za úèelem ochrany volné\n"
+#~ " distribuce kódu.\n"
+#~ "\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:901
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Turecká (ISO-8859-9)"
+#~ msgid ""
+#~ "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
+#~ "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kcc je chránìno Copyrightem Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, a "
+#~ "libkcc je chránìno Copyrightem takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
+#~ "\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:902
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
+#~ msgid "Reading all config for each account...\n"
+#~ msgstr "Naèítám nastavení pro v¹echny úèty...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:903
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
+#~ msgid "Found label: %s\n"
+#~ msgstr "Nalezeno návì¹tí: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:904
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
+#~ msgid "Opening account edit window...\n"
+#~ msgstr "Otevírám okno pro úpravu úètu...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:905
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
+#~ msgid "Creating account edit window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro úpravu úètu...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:907
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "Japonská (ISO-2022-JP)"
+#~ msgid "Add Address to Book"
+#~ msgstr "Pøidat adresu do knihy"
 
 
-#: src/prefs_common.c:909
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "Japonská (EUC-JP)"
+#~ msgid "Creating alert panel dialog...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím dialog pro varování...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:910
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "Japonská (Shift_JIS)"
+#~ msgid "%s: file not exist\n"
+#~ msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:913
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Zjednodu¹ená èínská (GB2312)"
+#~ msgid "File %s doesn't exist\n"
+#~ msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:914
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Tradièní èínská (Big5)"
+#~ msgid "Can't get file size of %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu zjistit délku souboru %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:916
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Tradièní èínská (EUC-TW)"
+#~ msgid "can't change file mode\n"
+#~ msgstr "nelze zmìnit mód souboru\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:917
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Èínská (ISO-2022-CN)"
+#~ msgid "can't write headers\n"
+#~ msgstr "nelze zapsat záhlaví\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:919
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Korejská (EUC-KR)"
+#~ msgid "can't remove the old message\n"
+#~ msgstr "nelze smazat staré zprávy\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:969
-msgid "Quotation"
-msgstr "Zaøazování"
+#~ msgid "queueing message...\n"
+#~ msgstr "zaøazuji zprávu...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:977
-msgid "Quote message when replying"
-msgstr "Zaøadit zprávu, kdy¾ odpovídá"
+#~ msgid "can't queue the message\n"
+#~ msgstr "Zprávu nelze zaøadit\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:983
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "Zaøazovací znaèka"
+#~ msgid "Can't open file %s\n"
+#~ msgstr "Nelze otevøít soubor %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:996
-msgid "Quotation format:"
-msgstr "Formát zaøazení:"
+#~ msgid "Writing %s-header\n"
+#~ msgstr "Zapisuji %s-záhlaví\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1001
-msgid " Description of symbols "
-msgstr " Popis symbolù "
+#~ msgid "generated Message-ID: %s\n"
+#~ msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1028
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
+#~ msgid "Creating compose window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro psaní...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1034
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Oddìlovaè podpisu"
+#~ msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
+#~ msgstr "©patný pøíkaz v externím editoru: '%s'\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1052
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr ""
+#~ msgid "Terminated process group id: %d"
+#~ msgstr "Pøeru¹en proces èíslo: %d"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1064
-msgid "characters"
-msgstr ""
+#~ msgid "Temporary file: %s"
+#~ msgstr "Doèasný soubor: %s"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1072
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr ""
+#~ msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+#~ msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1074
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr ""
+#~ msgid "Couldn't exec external editor\n"
+#~ msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1113
-msgid "Font"
-msgstr "Písmo"
+#~ msgid "Couldn't write to file\n"
+#~ msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1122
-msgid "Text"
-msgstr ""
+#~ msgid "Pipe read failed\n"
+#~ msgstr "Nelze èíst\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1145
-msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "Pøenést jméno hlavièky (jako napøíklad 'Od:', 'Pøedmìt:')"
+#~ msgid "Counting total number of messages...\n"
+#~ msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1148
-msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating folder view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled pro slo¾ku...\n"
 
 
-#. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:1152
-msgid "Summary View"
-msgstr ""
+#~ msgid "Folder %s is selected\n"
+#~ msgstr "Je vybrána slo¾ka %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1161
-msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
-msgstr "Zpbrazit pøíjemce v sloupci `Od', jetli¾e odesílatel je vy sám"
+#~ msgid "Subscribe to newsgroup"
+#~ msgstr "Pøipojit diskuzní skupinu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1163
-msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr ""
+#~ msgid "Others..."
+#~ msgstr "Ostatní..."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1169
-msgid "Date format"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating header view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled na záhlaví...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1180
-msgid ""
-"Ordinary characters placed in the format string are copied without "
-"conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
-"replaced as follows:\n"
-"%a: the abbreviated weekday name\n"
-"%A: the full weekday name\n"
-"%b: the abbreviated month name\n"
-"%B: the full month name\n"
-"%c: the preferred date and time for the current locale\n"
-"%C: the century number (year/100)\n"
-"%d: the day of the month as a decimal number\n"
-"%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
-"%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
-"%j: the day of the year as a decimal number\n"
-"%m: the month as a decimal number\n"
-"%M: the minute as a decimal number\n"
-"%p: either AM or PM\n"
-"%S: the second as a decimal number\n"
-"%w: the day of the week as a decimal number\n"
-"%x: the preferred date for the current locale\n"
-"%y: the last two digits of a year\n"
-"%Y: the year as a decimal number\n"
-"%Z: the time zone or name or abbreviation"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1209
-msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " Nastavení zobrazení souhrného odstavce... "
-
-#: src/prefs_common.c:1263
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Povolit zabarvení zpráv"
+#~ msgid "Creating image view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled na obrázek...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1282
-msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr "Zobrazit 2-bytovou abecedu a èíslice s 1-bytovým znakem"
+#~ msgid "Can't load the image."
+#~ msgstr "Nemohu nahrát obrázek."
 
 
-#: src/prefs_common.c:1284
-msgid "Display header pane above message view"
-msgstr ""
+#~ msgid "message %d has been already cached.\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d u¾ byla v mezipamìti.\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1291
-msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Zobrazit krátkou hlavièku pøi zobrazení zprávy"
+#~ msgid "can't select mailbox %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vybrat mailbox %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1311
-msgid "Line space"
-msgstr "Prázdná øádka"
+#~ msgid "getting message %d...\n"
+#~ msgstr "Získávám zprávu %d...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1325 src/prefs_common.c:1365
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "pixel(y)"
+#~ msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
+#~ msgstr "zdrojová slo¾ka je stejná jako cílová.\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1330
-msgid "Leave space on head"
-msgstr "Vynechat prázdné místo v hlavièce "
+#~ msgid "Can't create '%s'\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit '%s'\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1332
-msgid "Scroll"
-msgstr ""
+#~ msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit '%s' v Doruèené po¹tì\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1339
-msgid "Half page"
-msgstr ""
+#~ msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
+#~ msgstr "Vymazávám zprávy z mezipamìti %d - %d ... "
 
 
-#: src/prefs_common.c:1345
-msgid "Smooth scroll"
-msgstr ""
+#~ msgid "done.\n"
+#~ msgstr "hotovo.\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1351
-msgid "Step"
-msgstr ""
+#~ msgid "Deleting all cached messages... "
+#~ msgstr "Vymazávám v¹echny zprávy z mezipamìti... "
 
 
-#: src/prefs_common.c:1410
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr ""
+#~ msgid "getting new messages of account %s...\n"
+#~ msgstr "Získávám nové zprávy z úètu %s ...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1413
-msgid "Sign message by default"
-msgstr ""
+#~ msgid "a message won't be received\n"
+#~ msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1416
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr ""
+#~ msgid "no messages in local mailbox.\n"
+#~ msgstr "®ádné zprávy v místní po¹tovní schránce.\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1420
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr ""
+#~ msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "Naèítám nové zprávy z %s do %s...\n"
 
 
-#. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:1428
-msgid "Default Sign Key"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating log window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím záznamové okno...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1527
-msgid ""
-"Emulate the behavior of mouse operation of\n"
-"Emacs-based mailer"
-msgstr "Emulovat chování my¹i z Emacsu"
+#~ msgid "/_File/_Rescan folder tree"
+#~ msgstr "/_Soubor/Z_novu naèíst strom slo¾ek"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1534
-msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "Pøi vstupu do slo¾ky otevøít první nepøeètenou zprávu"
+#~ msgid "/_View/Ex_pand Message View"
+#~ msgstr "/Z_obrazit/Roz¹íøit po_hled na zprávu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1538
-msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_English"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1546
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_German"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Nìmecky"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1553
-msgid ""
-"(Messages will be just marked till execution\n"
-" if this is turned off)"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/©_panìlsky"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1560
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_French"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Francouzsky"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1562
-msgid "On exit"
-msgstr "Pøi ukonèení"
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Japonsky"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1570
-msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Potvrdit ukonèení"
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_English"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/_Anglicky"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1577
-msgid "Empty trash on exit"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_German"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/_Nìmecky"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1579
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/©_panìlsky"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1583
-msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/_Italsky"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1621
-#, c-format
-msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
-msgstr "Externí Web prohlí¾eè (%s bude nahrazen s URI)"
+#~ msgid "Creating main window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím hlavní okno...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1628 src/prefs_common.c:1652 src/prefs_common.c:1668
-msgid "Command"
-msgstr "Pøíkaz"
+#~ msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
+#~ msgstr "Hlavní okno: barevné rozvr¾ení %d bylo neúspì¹né\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1645
-#, c-format
-msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
-msgstr ""
+#~ msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
+#~ msgstr "pozice okna: x = %d, y = %d\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1661
-#, c-format
-msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
-msgstr "Externí editor (%s bude nahrazen se jménem souboru)"
+#~ msgid "Compose an email message"
+#~ msgstr "Vytváøí novou zprávu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1723
-msgid "Set message colors"
-msgstr ""
+#~ msgid "Delete the message"
+#~ msgstr "Smazat zprávu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1731
-msgid "Colors"
-msgstr ""
+#~ msgid "Execute marked process"
+#~ msgstr "Provést oznaèený proces "
 
 
-#: src/prefs_common.c:1769
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr ""
+#~ msgid "Next unread message"
+#~ msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1775
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr ""
+#~ msgid "Prefs"
+#~ msgstr "Nastavení"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1781
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr ""
+#~ msgid "Common preferences"
+#~ msgstr "Spoleèná nastavení"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1787
-msgid "URI link"
-msgstr ""
+#~ msgid "Account setting"
+#~ msgstr "Nastavení úètu"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1794
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr ""
+#~ msgid "forced charset: %s\n"
+#~ msgstr "Vnucená znaková sada: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1842
-msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr ""
+#~ msgid "filename is not set"
+#~ msgstr "není nastaven název souboru"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1845
-msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Writing matcher configuration...\n"
+#~ msgstr "Zápis nastavení filtru...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1848
-msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr ""
+#~ msgid "failed to write configuration to file\n"
+#~ msgstr "Selhání pøi zápisu konfigurace do souboru\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1851
-msgid "Pick color for URI"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't write to temporary file\n"
+#~ msgstr "Nemohu zapisovat do doèasného souboru\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:1975
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Popis symbolù"
+#~ msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2002
-#, c-format
-msgid ""
-"Date\n"
-"From\n"
-"Full Name of Sender\n"
-"First Name of Sender\n"
-"Initial of Sender\n"
-"Subject\n"
-"To\n"
-"Message-ID\n"
-"%"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't read mbox file.\n"
+#~ msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2105
-msgid "Set display item"
-msgstr "Nastavit zobrazení odstavce"
+#~ msgid "invalid mbox format: %s\n"
+#~ msgstr "Neplatný formát po¹tovní schránky: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2122
-msgid "Mark"
-msgstr "Oznaèit"
+#~ msgid "malformed mbox: %s\n"
+#~ msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2124
-msgid "MIME"
-msgstr "MIME"
+#~ msgid "can't open temporary file\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít doèasný soubor\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2125
-msgid "Number"
-msgstr "Èíslo"
+#~ msgid "%d messages found.\n"
+#~ msgstr "%d zpráv nalezeno.\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2127 src/summaryview.c:352
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
+#~ msgid "can't create lock file %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit uzamèený soubor %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2128 src/summaryview.c:353
-msgid "From"
-msgstr "Od"
+#~ msgid "can't create %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2129 src/summaryview.c:354
-msgid "Subject"
-msgstr "Pøedmìt"
+#~ msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
+#~ msgstr "po¹tovní schránka je vlastnìna jiným procesem, èekejte...\n"
 
 
-#: src/prefs_common.c:2182
-msgid "Font selection"
-msgstr "Výbìr písma"
+#~ msgid "can't lock %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:179
-#, fuzzy
-msgid "Creating display header setting window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+#~ msgid "invalid lock type\n"
+#~ msgstr "Neplatný typ zámku\n"
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:202
-#, fuzzy
-msgid "Display header setting"
-msgstr "/_Zobrazit jako text"
+#~ msgid "can't unlock %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu odemknout %s\n"
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:228
-#, fuzzy
-msgid "Header name"
-msgstr "Hlavièka"
+#~ msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
+#~ msgstr "nemù¾u smazat mailbox.\n"
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:260
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Zobrazuji hlavièku %s ...\n"
+#~ msgid "could not lock read file %s\n"
+#~ msgstr "Nelze naèíst soubor."
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:315
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Hidden headers"
-msgstr "Hlavièka"
+#~ msgid "could not lock write file %s\n"
+#~ msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:345
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Show other headers"
-msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
+#~ msgid "read mbox - %s\n"
+#~ msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:370
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Naèítám konfiguraci...\n"
+#~ msgid "read mbox from file - %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:408
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
-
-#: src/prefs_display_header.c:530 src/prefs_filter.c:613
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
+#~ msgid "unvalid file - %s.\n"
+#~ msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_display_header.c:540
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
+#~ msgid "invalid file - %s.\n"
+#~ msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:184
-msgid "Registered rules"
-msgstr "Doporuèené pravítka"
-
-#: src/prefs_filter.c:186
-msgid "Creating filter setting window...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_filter.c:205
-msgid "Filter setting"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_filter.c:228
-msgid "Operator"
-msgstr "Obsluha"
-
-#: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
-#: src/prefs_filter.c:777
-msgid "(none)"
-msgstr "(¾ádný)"
+#~ msgid "writing to %s failed.\n"
+#~ msgstr "Neúspì¹ný zápis do %s.\n"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:272
-msgid "Keyword"
-msgstr "Klíèové slovo"
+#~ msgid "Last number in dir %s = %d\n"
+#~ msgstr "Poslední poèet v adresáøi %s = %d\n"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:293
-msgid "Predicate"
-msgstr "Tvrzení"
+#~ msgid "can't rename %s to %s\n"
+#~ msgstr "nelze pøejmenovat %s na %s\n"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
-#: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
-msgid "contains"
-msgstr "obsahuje"
+#, fuzzy
+#~ msgid "no deleted messages - %s\n"
+#~ msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
-#: src/prefs_filter.c:785
-msgid "not contain"
-msgstr "neobsahuje"
+#, fuzzy
+#~ msgid "purge deleted messages - %s\n"
+#~ msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:332
-msgid "Destination"
-msgstr "Místo urèení"
+#~ msgid "Cannot rename folder item"
+#~ msgstr "Nelze pøejmenovat polo¾ku slo¾ky"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:356
-msgid "Use regex"
-msgstr "Pou¾ít regulární výraz "
+#~ msgid "Creating message view...\n"
+#~ msgstr "Vyvolávám zobrazení zprávy...\n"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:360
-msgid "Don't receive"
-msgstr "Nepøijímat"
+#~ msgid "can't open mark file\n"
+#~ msgstr "nelze otevøít oznaèený soubor\n"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:385
-msgid "Register"
-msgstr "Registrovat"
+#~ msgid "Error occurred while sending notification."
+#~ msgstr "Pøi posílání potvrzení nastala chyba."
 
 
-#: src/prefs_filter.c:391
-msgid " Substitute "
-msgstr " Nahradit "
+#~ msgid "can't copy message %s to %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:478
-msgid "Reading filter configuration...\n"
-msgstr "Naèítání nastavení filtru...\n"
+#~ msgid "Can't open mark file.\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor.\n"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:514
-msgid "Writing filter configuration...\n"
-msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
+#~ msgid "\tSearching uncached messages... "
+#~ msgstr "\tHledám zprávy mimo mezipamì»... "
 
 
-#: src/prefs_filter.c:557
-msgid "(New)"
-msgstr "(Nový)"
+#~ msgid "%d uncached message(s) found.\n"
+#~ msgstr "Bylo nalezeno %d zpráv(y) mimo mezipamì».\n"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:608
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Místo urèení není nastavené."
+#~ msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
+#~ msgstr "\tTøídím zprávy, které byly mimo mezipamì» v èíselném poøadí... "
 
 
-#: src/prefs_filter.c:719
-msgid "Delete rule"
-msgstr "Smazat pravidlo"
+#~ msgid "Creating MIME view...\n"
+#~ msgstr "Vyvolávám zobrazení MIME...\n"
 
 
-#: src/prefs_filter.c:720
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravítko?"
+#~ msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
+#~ msgstr "Neplatná pøíkazová øádka prohlí¾eèe MIME: '%s'"
 
 
-#: src/procmime.c:686
-msgid "Code conversion failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹ná konverze kódu.\n"
+#~ msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+#~ msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
 
 
-#: src/procmsg.c:138
-msgid "Cache data is corrupted\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "article %d has been already cached.\n"
+#~ msgstr "pøíspìvek %d u¾ byl v mezipamìti.\n"
 
 
-#: src/procmsg.c:202
-msgid "\tNo cache file\n"
-msgstr "\t®ádný soubor v mezipamìti\n"
+#~ msgid "can't select group %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vybrat skupinu: %s\n"
 
 
-#: src/procmsg.c:209
-msgid "\tReading summary cache..."
-msgstr "\tÈtení celkové mezipamìti..."
+#~ msgid "getting article %d...\n"
+#~ msgstr "Získávám pøíspìvek %d...\n"
 
 
-#: src/procmsg.c:214
-msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
-msgstr "Verze mezipamìti je rozdílná, Vyøazuji ji.\n"
+#~ msgid "can't read article %d\n"
+#~ msgstr "Nemohu èíst pøíspìvek %d\n"
 
 
-#: src/procmsg.c:279
-msgid "\tMarking the messages..."
-msgstr "\tOznaèuji zprávy..."
+#~ msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+#~ msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin\n"
 
 
-#: src/procmsg.c:323
-#, c-format
-msgid "\t%d new message(s)\n"
-msgstr "\t%d nová(é) zpráva(y)\n"
+#~ msgid "can't retrieve article %d\n"
+#~ msgstr "Nemohu naèíst pøíspìvek %d\n"
 
 
-#: src/procmsg.c:445
-msgid "Mark file not found.\n"
-msgstr "Oznaèený soubor nebyl nalezen.\n"
+#~ msgid "no new articles.\n"
+#~ msgstr "®ádný nový pøíspìvek.\n"
 
 
-#: src/procmsg.c:447
-#, c-format
-msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
-msgstr "Oznaèená verze je odli¹ná (%d != %d). Vaøazuji ji.\n"
+#~ msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
+#~ msgstr "Vymazávám pøíspìvky z mezipamìti. 1 - %d ... "
 
 
-#: src/procmsg.c:463
-msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
-msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem pøipojení'.\n"
+#~ msgid "\tDeleting all cached articles... "
+#~ msgstr "\tVymazávám v¹echny pøíspìvky z mezipamìti... "
 
 
-#: src/procmsg.c:468
-msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
-msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem zápisu.\n"
+#~ msgid "error occurred on DELE\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem DELE\n"
 
 
-#: src/procmsg.c:651
-msgid "Sending queued message failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty.\n"
+#~ msgid "Found %s\n"
+#~ msgstr "Nalezený %s\n"
 
 
-#: src/procmsg.c:708
-#, c-format
-msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Neplatný pøíkazoví øádek tisku: '%s'\n"
+#~ msgid "Configuration is saved.\n"
+#~ msgstr "Konfigurace je ulo¾ena.\n"
 
 
-#: src/progressdialog.c:51
-msgid "Status"
-msgstr ""
+#~ msgid "Opening account preferences window...\n"
+#~ msgstr "Otevøení okna s nastavením úètu...\n"
 
 
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Creating progress dialog...\n"
-msgstr "Vytváøím dialog procesu...\n"
+#~ msgid "Creating account preferences window...\n"
+#~ msgstr "Vyvolání okna pro nastavení úètu...\n"
 
 
-#: src/recv.c:111
-msgid "error occurred while retrieving data.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem obnovy dat.\n"
+#~ msgid "Add Date header field"
+#~ msgstr "Pøidat do záhlaví pole s datumem"
 
 
-#: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
-msgid "Can't write to file.\n"
-msgstr "Nemohu zapisovat do souboru.\n"
+#~ msgid "Creating common preferences window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno hlavního nastavení...\n"
 
 
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
-msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating custom header setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení vlastních záhlaví...\n"
 
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
-msgid "No signature found"
-msgstr ""
+#~ msgid "Reading custom header configuration...\n"
+#~ msgstr "Naèítání vlastního nastavení záhlaví...\n"
 
 
-#: src/rfc2015.c:142
-msgid "Good signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating display header setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro zobrazení nastavení záhlaví...\n"
 
 
-#: src/rfc2015.c:145
-msgid "BAD signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Display header setting"
+#~ msgstr "Zobrazit nastavení záhlaví"
 
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
-msgid "No public key to verify the signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
+#~ msgstr "Naèítám konfiguraci zobrazovaného záhlaví...\n"
 
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
-msgid "Error verifying the signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
+#~ msgstr "Zapisuji konfiguraci zobrazovaného záhlaví...\n"
 
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
-msgid "Different results for signatures"
-msgstr ""
+#~ msgid "Keyword"
+#~ msgstr "Klíèové slovo"
 
 
-#: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
-msgid "Error: Unknown status"
-msgstr ""
+#~ msgid "not contain"
+#~ msgstr "neobsahuje"
 
 
-#: src/rfc2015.c:177
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr ""
+#~ msgid "Use regex"
+#~ msgstr "Pou¾ít regulární výraz "
 
 
-#: src/rfc2015.c:180
-#, c-format
-msgid "BAD signature  from \"%s\""
-msgstr ""
+#~ msgid "Register"
+#~ msgstr "Registrovat"
 
 
-#: src/rfc2015.c:212
-msgid "Cannot find user ID for this key."
-msgstr ""
+#~ msgid " Substitute "
+#~ msgstr " Nahradit "
 
 
-#: src/rfc2015.c:223
-#, c-format
-msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Registered rules"
+#~ msgstr "Registrovaná pravidla"
 
 
-#: src/rfc2015.c:251
-#, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Writing filter configuration...\n"
+#~ msgstr "Zápis nastavení filtru...\n"
 
 
-#: src/rfc2015.c:260
-#, c-format
-msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Bounce"
+#~ msgstr "Pøedat"
 
 
-#: src/select-keys.c:101
-#, c-format
-msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating filtering setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení filtru...\n"
 
 
-#: src/select-keys.c:104
-#, c-format
-msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
-msgstr ""
+#~ msgid "Filtering setting"
+#~ msgstr "Nastavení filtru"
 
 
-#: src/select-keys.c:272
-msgid "Select Keys"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Creating matcher setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení filtru...\n"
 
 
-#: src/select-keys.c:300
-msgid "Key ID"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating scoring setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení ohodnocení...\n"
 
 
-#: src/select-keys.c:303
-msgid "Val"
-msgstr ""
+#~ msgid "Scoring setting"
+#~ msgstr "Nastavení ohodnocování"
 
 
-#: src/select-keys.c:325
-msgid "Select"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Match string is not set."
+#~ msgstr "Místo urèení není nastavené."
 
 
-#: src/select-keys.c:445
-msgid "Add key"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating actions setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení akcí...\n"
 
 
-#: src/select-keys.c:446
-msgid "Enter another user or key ID\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Actions setting"
+#~ msgstr "Nastavení akcí"
 
 
-#: src/send.c:148
-msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr "Fronta hlavièek zpráv je po¹kozená.\n"
+#~ msgid "Registered actions"
+#~ msgstr "Registrované akce"
 
 
-#: src/send.c:157
-msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Reading actions configurations...\n"
+#~ msgstr "Naèítám konfiguraci akcí...\n"
 
 
-#: src/send.c:168
-msgid "Account not found.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Action command error\n"
+#~ msgstr "Chyba v pøíkazu pro akci\n"
 
 
-#: src/send.c:199
-#, c-format
-msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
-msgstr "Pøipojuji se na SMTP serverem: %s ...\n"
+#~ msgid "Creating actions dialog\n"
+#~ msgstr "Vytváøím dialog pro akce\n"
 
 
-#: src/send.c:240
-#, c-format
-msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s SMTP serverem: %s:%d\n"
+#~ msgid "Close window"
+#~ msgstr "Zavøít okno"
 
 
-#: src/send.c:251
-msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání HELO\n"
+#~ msgid "Creating summary column setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení sloupcù pro pøehled...\n"
 
 
-#: src/setup.c:43
-msgid "Mailbox setting"
-msgstr ""
+#~ msgid "Summary display item setting"
+#~ msgstr "Nastavení polo¾ky v pøehledu"
 
 
-#: src/setup.c:44
-msgid ""
-"First, you have to set the location of mailbox.\n"
-"You can use existing mailbox in MH format\n"
-"if you have the one.\n"
-"If you're not sure, just select OK."
-msgstr ""
+#~ msgid "Registered templates"
+#~ msgstr "Registrované ¹ablony"
 
 
-#: src/sourcewindow.c:76
-msgid "Creating source window...\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
+#~ msgstr "procmime_get_text_content(): Neúspì¹ná konverze kódu.\n"
 
 
-#: src/sourcewindow.c:80
-msgid "Source of the message"
-msgstr ""
+#~ msgid "\tNo cache file\n"
+#~ msgstr "\t®ádný soubor v mezipamìti\n"
 
 
-#: src/sourcewindow.c:140
-#, c-format
-msgid "Displaying the source of %s ...\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "\tReading summary cache...\n"
+#~ msgstr "\tÈtení celkové mezipamìti...\n"
 
 
-#: src/sourcewindow.c:142
-#, c-format
-msgid "%s - Source"
-msgstr ""
+#~ msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
+#~ msgstr "Verze v mezipamìti je rozdílná, Vyøazuji ji.\n"
 
 
-#: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
-msgid "Search"
-msgstr "Vyhladat"
+#~ msgid "\tMarking the messages...\n"
+#~ msgstr "\tOznaèuji zprávy...\n"
 
 
-#: src/summary_search.c:172
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Rozli¹ovat malá a velká písmena"
+#~ msgid "Mark file not found.\n"
+#~ msgstr "Oznaèený soubor nebyl nalezen.\n"
 
 
-#: src/summary_search.c:178
-msgid "Backward search"
-msgstr "Hledat nazpìt"
+#~ msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
+#~ msgstr "Oznaèená verze je odli¹ná (%d != %d). Vyøazuji ji.\n"
 
 
-#: src/summary_search.c:184
-msgid "Select all matched"
-msgstr ""
+#~ msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem pøipojení.\n"
 
 
-#: src/summary_search.c:191
-msgid "Clear"
-msgstr "Smazat"
+#~ msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem zápisu.\n"
 
 
-#: src/summary_search.c:286
-msgid "Search failed"
-msgstr "Neúspì¹né hledání"
+#~ msgid "Sending queued message %d failed.\n"
+#~ msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy %d z fronty.\n"
 
 
-#: src/summary_search.c:287
-msgid "Search string not found."
-msgstr "Hladaný øetìzec nebyl nalezen."
+#~ msgid "saving sent message...\n"
+#~ msgstr "ukládám odeslanou zprávu...\n"
 
 
-#: src/summary_search.c:292
-msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
-msgstr "Zaèátek seznamu dosáhnut, pokraèovat od konce?"
+#~ msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
+#~ msgstr "Neplatný pøíkazový øádek tisku: '%s'\n"
 
 
-#: src/summary_search.c:294
-msgid "End of list reached; continue from beginning?"
-msgstr "Konec seznamu dosáhnut, pokraèovat od zaèátku ?"
+#~ msgid "Sending message by mail\n"
+#~ msgstr "Poslat zprávu pomocí pøíkazu mail\n"
 
 
-#: src/summary_search.c:296
-msgid "Search finished"
-msgstr "Hledání ukonèeno"
+#~ msgid "Queued message header is broken.\n"
+#~ msgstr "Fronta hlavièek zpráv je po¹kozená.\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:289
-msgid "/M_ove..."
-msgstr "/_Pøesunout..."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Sending message by news\n"
+#~ msgstr "Poslat zprávu"
 
 
-#: src/summaryview.c:290
-msgid "/_Copy..."
-msgstr "/_Kopírovat..."
+#~ msgid "Creating progress dialog...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím dialog procesu...\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:292
-msgid "/E_xecute"
-msgstr "/S_pustit"
+#~ msgid "error occurred while retrieving data.\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem obnovy dat.\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:293
-msgid "/_Mark"
-msgstr "/_Oznaèit"
+#~ msgid "current Account:"
+#~ msgstr "Aktuální úèet:"
 
 
-#: src/summaryview.c:294
-msgid "/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Oznaèit/_Oznaèit"
+#~ msgid "Can't execute external command: %s\n"
+#~ msgstr "Nelze spustit externí pøíkaz: %s\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:295
-msgid "/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
+#~ msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
+#~ msgstr "externí pøíkaz '%s' selhal x chybou '%i'\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:296
-msgid "/_Mark/---"
-msgstr "/_Oznaèit/---"
+#~ msgid "  Subject: %s\n"
+#~ msgstr "  Pøedmìt: %s\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:297
-msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
+#~ msgid "Creating summary view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím celkový pohled...\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:298
-msgid "/_Mark/Make it as _being read"
-msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jako è_tené"
+#~ msgid ""
+#~ "empty folder\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "prázdná slo¾ka\n"
+#~ "\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:301
-msgid "/_Reply"
-msgstr "/_Odpovìdìt"
+#~ msgid "\tSetting summary from message data..."
+#~ msgstr "\tNastavuji pøehled z dat zpráv..."
 
 
-#: src/summaryview.c:302
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/Odpovìdìt _v¹em"
+#~ msgid "Writing summary cache (%s)..."
+#~ msgstr "Zapisuji celkovou mezipamì» (%s)..."
 
 
-#: src/summaryview.c:303
-msgid "/_Forward"
-msgstr "/Pø_edat dál"
+#~ msgid "Message %s/%d is marked\n"
+#~ msgstr "Zpráva %s/%d je oznaèena\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:304
-msgid "/Forward as an a_ttachment"
-msgstr "/Pøeposlat jako pøílohu"
+#~ msgid "Message %d is marked as read\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako pøeètená\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:307
-msgid "/Open in new _window"
-msgstr "/Otevøít v novém _oknì"
+#~ msgid "Message %d is marked as unread\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako nepøeètená\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:308
-msgid "/View so_urce"
-msgstr ""
+#~ msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
+#~ msgstr "Zpráva %s/%d je nastavena ke smazání\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:309
-msgid "/Show all _header"
-msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
+#~ msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
+#~ msgstr "Zpráva %s/%d je odznaèena\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:310
-msgid "/Re_edit"
-msgstr ""
+#~ msgid "filtering..."
+#~ msgstr "filtruji..."
 
 
-#: src/summaryview.c:313
-msgid "/_Print..."
-msgstr "/_Tisknout..."
+#~ msgid "Message %d selected\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je vybrána\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:315
-msgid "/Select _all"
-msgstr "/Vybrat _v¹e"
+#~ msgid "Message %d is marked as ignore thread\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako ignorované vlákno\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:321
-msgid "M"
-msgstr "M"
+#~ msgid "Message %d is marked as unignore thread\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako neignorované vlákno\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:321
-msgid "U"
-msgstr "U"
+#~ msgid "%s:%d found file %s\n"
+#~ msgstr "%s: %d nalezl soubor %s\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:336
-msgid "Creating summary view...\n"
-msgstr "Vytváøím celkový pohled...\n"
+#~ msgid "file %s already exists\n"
+#~ msgstr "soubor '%s' u¾ existuje\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:351
-msgid "No."
-msgstr "Èís."
+#~ msgid "Creating text view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím zobrazení textu...\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:571
-msgid "Process mark"
-msgstr "Zpracovat oznaèené"
+#~ msgid "To save this part, pop up the context menu with "
+#~ msgstr "Pro ulo¾ení této èásti vyvolejte menu pomocí "
 
 
-#: src/summaryview.c:572
-msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr "Zbyly nìjaké oznaèené, zpracovat je ?"
+#~ msgid "right click and select `Save as...', "
+#~ msgstr "pravého tlaèítka my¹i a zvolte 'Ulo¾it jako...' "
 
 
-#: src/summaryview.c:596
-msgid ""
-"empty folder\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"prázná slo¾ka\n"
-"\n"
+#~ msgid ""
+#~ "or press `y' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nebo stisknìte klávesu 'y'.\n"
+#~ "\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:608
-#, c-format
-msgid "Scanning folder (%s)..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku (%s)..."
+#~ msgid "To display this part as a text message, select "
+#~ msgstr "K zobrazení této èásti jako textové zprávy, vyberte "
 
 
-#: src/summaryview.c:677
-msgid "done."
-msgstr "Hotovo."
+#~ msgid ""
+#~ "`Display as text', or press `t' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "'Zobrazit jako text', nebo stisknìte klávesu 't'.\n"
+#~ "\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:811
-msgid "No unread message"
-msgstr "®ádná nepøeètená zpráva"
+#~ msgid "To display this part as an image, select "
+#~ msgstr "K zobrazení tohoto obrázku, vyberte "
 
 
-#: src/summaryview.c:812
-msgid "No unread message found. Go to next folder?"
-msgstr ""
-"Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva.\n"
-"Chcete jít do dal¹í slo¾ky ?"
+#~ msgid ""
+#~ "`Display image', or press `i' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "'Zobrazit obrázek', nebo stisknìte klávesu 'i'.\n"
+#~ "\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:950
-msgid "Attracting messages by subject..."
-msgstr "Získávám zprávy od osoby..."
+#~ msgid "To open this part with external program, select "
+#~ msgstr "K otevøení této èásti pomocí externího programu vyberte "
 
 
-#: src/summaryview.c:1093
-#, c-format
-msgid "%d deleted"
-msgstr "%d zmazané"
+#~ msgid "or double-click, or click the center button, "
+#~ msgstr "nebo kliknìte dvakrát èi kliknìte na støední tlaèítko, "
 
 
-#: src/summaryview.c:1097
-#, c-format
-msgid "%s%d moved"
-msgstr "%s%d pøemístìné"
+#~ msgid "move_file(): file %s already exists."
+#~ msgstr "move_file(): soubor '%s' u¾ existuje."
 
 
-#: src/summaryview.c:1098 src/summaryview.c:1105
-msgid ", "
-msgstr ", "
+#~ msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
+#~ msgstr "Neplatný pøíkazový øádek URI: '%s'"
 
 
-#: src/summaryview.c:1103
-#, c-format
-msgid "%s%d copied"
-msgstr ""
+#~ msgid "The name already exists."
+#~ msgstr "Název ji¾ existuje."
 
 
-#: src/summaryview.c:1120
-msgid " item(s) selected"
-msgstr " polo¾ka(y) vybrána(y)"
+#~ msgid "New group"
+#~ msgstr "Nová skupina"
 
 
-#: src/summaryview.c:1131
-#, c-format
-msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
-msgstr "%d nová(é), %d nepøeètená(é), celkem %d (%s)"
+#~ msgid "Input the name of new group:"
+#~ msgstr "Zadejte název nové skupiny:"
 
 
-#: src/summaryview.c:1137
-#, c-format
-msgid "%d new, %d unread, %d total"
-msgstr "%d nových, %d nepøeètených, %d celkem"
+#~ msgid "Input the new name of group:"
+#~ msgstr "Zadejte nový název skupiny:"
 
 
-#: src/summaryview.c:1178 src/summaryview.c:1179
-msgid "Sorting summary..."
-msgstr "Celkové setøídìní..."
+#~ msgid "Reading addressbook file..."
+#~ msgstr "Naèítám soubor s knihou adres..."
 
 
-#: src/summaryview.c:1217
-msgid "\tSetting summary from message data..."
-msgstr "\tNastavuji pøehled z dat zpráv..."
+#~ msgid "%s doesn't exist.\n"
+#~ msgstr "%s neexistuje.\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:1219
-msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr "Nastavuji pøehled z dat zpráv..."
+#~ msgid "failed to write addressbook data.\n"
+#~ msgstr "Neúspì¹ný zápis dat knihy adres.\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:1328
-#, c-format
-msgid "Writing summary cache (%s)..."
-msgstr "Zapisuji celkovou mezipamìt (%s)..."
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Begin forwarded message:\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Zaèátek pøedané zprávy:\n"
+#~ "\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:1380
-msgid "(No Date)"
-msgstr "(®ádné datum)"
+#~ msgid "/Remove _news server"
+#~ msgstr "/Odebrat d_iskusní server"
 
 
-#: src/summaryview.c:1645
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena\n"
+#~ msgid "Outbox"
+#~ msgstr "Odeslaná po¹ta"
 
 
-#: src/summaryview.c:1674
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as being read\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako ètená\n"
+#~ msgid "The newsgroup `%s' already exists."
+#~ msgstr "Diskuzní skupina '%s' u¾ existuje."
 
 
-#: src/summaryview.c:1709
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as unread\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako nepøe¹tená\n"
+#~ msgid "Really delete news server `%s'?"
+#~ msgstr "Opravdu chcete odebrat diskusní server '%s'?"
 
 
-#: src/summaryview.c:1751
-#, c-format
-msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
-msgstr "Zpráva %s/%d je nastavena ke smazání\n"
+#~ msgid "Creating header window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled na záhlaví...\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:1765
-msgid "Current folder is Trash."
-msgstr "Vybraná slo¾ka je odpadkový ko¹."
+#~ msgid "Displaying the header of %s ...\n"
+#~ msgstr "Zobrazuji záhlaví pro %s ...\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1789
-msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
+#~ msgid "%s - All header"
+#~ msgstr "%s - V¹echna záhlaví"
 
 
-#: src/summaryview.c:1839
-#, c-format
-msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
-msgstr "Zpráva %s/%d je odznaèená\n"
+#~ msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
+#~ msgstr "nelze získat dal¹í uid pro slo¾ku: %s\n"
 
 
-#: src/summaryview.c:1876
-#, c-format
-msgid "Message %d is set to move to %s\n"
-msgstr "Zpráva %d je nastavena k pøesunutí do %s\n"
+#~ msgid "/_Message/Open in new _window"
+#~ msgstr "/_Zpráva/Otevøít v _novém oknì"
 
 
-#: src/summaryview.c:1888
-msgid "Destination is same as current folder."
-msgstr "Cílová polo¾ka je stejná jako aktuální slo¾ka."
+#~ msgid "/_Message/Show all _header"
+#~ msgstr "/Zpráva/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
 
 
-#: src/summaryview.c:1937
-#, c-format
-msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Summary"
+#~ msgstr "/_Pøehled"
 
 
-#: src/summaryview.c:1950
-msgid "Destination to copy is same as current folder."
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Summary/E_xecute"
+#~ msgstr "/_Pøehled/S_pustit"
 
 
-#: src/summaryview.c:1982
-msgid "Selecting all messages..."
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Summary/_Update"
+#~ msgstr "/_Pøehled/_Aktualizace"
 
 
-#: src/summaryview.c:2036
-msgid "Print"
-msgstr "Tisk"
+#~ msgid "/_Summary/---"
+#~ msgstr "/_Pøehled/---"
 
 
-#: src/summaryview.c:2037
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter the print command line:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
-msgstr ""
-"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
-"('%s' bude nahrazena se jménem souboru)"
+#~ msgid "/_Summary/_Sort"
+#~ msgstr "/_P