2005-11-30 [colin] 1.9.100cvs46
[claws.git] / po / cs.po
index 579a4100fe1afbcb01501a91009261721461a110..39f5b75f637159d5f055fbc1e71903e94b043fd3 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-05-08 14:03+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2000-11-01 15:39+0100\n"
-"Last-Translator: Vladimír Marek <vlmarek@volny.cz>\n"
-"Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
+"Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2003-06-21 16:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-03-17 10:42GMT+0100\n"
+"Last-Translator: Radek Vybíral <Radek.Vybiral@vsb.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
 
-#: src/about.c:90
-msgid "About"
-msgstr "O aplikaci"
-
-#: src/about.c:200
-msgid ""
-"The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
-"Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
-"Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
-"source.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Èásti kódu z programu fetchmail jsou chránìny Copyrightem 1997 Erica S. "
-"Raymonda. Jeho dal¹í èásti jsou chránìny Copyrightem Carla Harrisa, 1993 a "
-"1995. Ponechání si práv za úèelem ochrany volné\n"
-" distribuce kódu.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:206
-msgid ""
-"Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
-"copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Kcc je chránìno Copyrightem Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, a libkcc "
-"je chránìno Copyrightem takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:211
-msgid ""
-"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: src/about.c:215
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Tento program je volnì ¹iøitelný, mù¾ete jej redistribuovat a/nebo mìnit tak "
-"jak to popisuje GNU General Public License publikovaný volný softwarový "
-"základ a to ve verzi 2, nebo (podle va¹eho uvá¾ení) v jakékoliv pozdìj¹í "
-"verzi.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:221
-msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Tento program je ¹íøen v dobré víøe v jeho u¾iteènost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
-"ZÁRUKY. Consultez la GNU General Public License pour plus de details.\n"
-"\n"
-
-#: src/about.c:227
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr ""
-"Vous devez avoir reçu une copie de la GNU General Public License avec ce "
-"programme. Si ce n'est pas le cas, écrivez à la Free Software Foundation, "
-"Inc.,, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:212
-#: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
-#: src/import.c:189 src/inputdialog.c:158 src/main.c:319 src/main.c:327
-#: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:117
-#: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1796 src/prefs_common.c:2015
-#: src/prefs_common.c:2131 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
-msgid "OK"
-msgstr "OK"
-
-#: src/account.c:101
-msgid "Reading all config for each account...\n"
-msgstr "Naèítám nastavení pro v¹echny konta...\n"
-
-#: src/account.c:116
-#, c-format
-msgid "Found label: %s\n"
-msgstr "Nalezen popisek: %s\n"
-
-#: src/account.c:208
+#: src/account.c:305
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
 msgstr ""
+"Jsou stále otevøena nìjaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
+"Pøed úpravou tohoto úètu zavøete prosím v¹echna tato okna."
 
-#: src/account.c:214
-msgid "Opening account edit window...\n"
-msgstr "Otevírám okno pro úpravu konta...\n"
-
-#: src/account.c:355
-msgid "Creating account edit window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno pro úpravu konta...\n"
-
-#: src/account.c:360
+#: src/account.c:555
 msgid "Edit accounts"
-msgstr "Úprava konta"
+msgstr "Úpravy úètù"
 
-#: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:301
+#: src/account.c:573
+msgid ""
+"New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
+"on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
+msgstr ""
+"Nové zprávy budou kontrolovány v tomto poøadí. Pokud má být úèet\n"
+"kontrolován pøi volbì 'Stáhnout v¹e, za¹krtnìte políèko ve sloupci 'G'."
+
+#: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
+#: src/compose.c:4605 src/compose.c:4775 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
+#: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
+#: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
+#: src/select-keys.c:301
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: src/account.c:389 src/prefs_account.c:624
+#: src/account.c:594 src/prefs_account.c:908
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: src/account.c:390
+#: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_display_header.c:275
-#: src/prefs_display_header.c:330
+#: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
+#: src/prefs_filtering.c:528 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
 msgid "Add"
 msgstr "Pøidat"
 
-#: src/account.c:415
+#: src/account.c:630
 msgid "Edit"
-msgstr "Úpravy"
+msgstr "Upravit"
 
-#: src/account.c:421
+#: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
-msgstr "Smazat"
+msgstr " Smazat "
 
-#: src/account.c:427 src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:438
+#: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:582
+#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
 msgid "Down"
 msgstr "Dolù"
 
-#: src/account.c:433 src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:432
+#: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:576
+#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
 msgid "Up"
 msgstr "Nahoru"
 
-#: src/account.c:447
-msgid " Set as usually used account "
-msgstr " Nastavit jako bì¾nì u¾ívané konto "
+#: src/account.c:662
+msgid " Set as default account "
+msgstr " Nastavit úèet jako výchozí "
 
-#: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
+#: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
+#: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:684
+#: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Zavøít"
 
-#: src/account.c:507
+#: src/account.c:736
 msgid "Delete account"
-msgstr "Smazat konto"
+msgstr "Smazat úèet"
 
-#: src/account.c:508
+#: src/account.c:737
 msgid "Do you really want to delete this account?"
-msgstr "Opravdu chcete toto konto smazat?"
-
-#: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
-#: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
-#: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
-#: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:721
-#: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:813
+msgstr "Opravdu chcete tento úèet smazat?"
+
+#: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
+#: src/compose.c:2942 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889 src/compose.c:6195
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147
+#: src/folderview.c:2239 src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413
+#: src/inc.c:175 src/inc.c:275 src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:1070 src/prefs_filtering.c:1495
+#: src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
+#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
+#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: src/account.c:509 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
-#: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
-#: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
+#: src/account.c:738 src/compose.c:3426 src/compose.c:5889
+#: src/folderview.c:2088 src/folderview.c:2147 src/folderview.c:2239
+#: src/folderview.c:2374 src/folderview.c:2413 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Ne"
 
-#: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
+#: src/addressadd.c:162
+msgid "Add to address book"
+msgstr "Pøidat do knihy adres"
+
+#: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
+msgid "Address"
+msgstr "Adresa"
+
+#: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
+msgid "Remarks"
+msgstr "Poznámky"
+
+#: src/addressadd.c:226
+msgid "Select Address Book Folder"
+msgstr "Vybrat slo¾ku pro knihu adres"
+
+#: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
+#: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3065 src/compose.c:5711
+#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
+#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
+#: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
+#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:276
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1412
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2325 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
+#: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:566
+#: src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656 src/messageview.c:984
+#: src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961 src/passphrase.c:130
+#: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:3294
+#: src/prefs_common.c:3463 src/prefs_common.c:3800
+#: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
+#: src/prefs_filtering.c:341 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:3065 src/compose.c:5712 src/compose.c:6374 src/compose.c:6412
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
+#: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
+#: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:189
+#: src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:277
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1421 src/import.c:191 src/importldif.c:825
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
+#: src/main.c:566 src/mainwindow.c:2126 src/messageview.c:656
+#: src/messageview.c:984 src/mimeview.c:913 src/mimeview.c:962
+#: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
+#: src/prefs_common.c:3295 src/prefs_common.c:3801
+#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
+#: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:500
+#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:913
+#: src/summaryview.c:3449
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zru¹it"
+
+#: src/addressbook.c:353 src/compose.c:496 src/mainwindow.c:408
+#: src/messageview.c:143
 msgid "/_File"
 msgstr "/_Soubor"
 
-#: src/addressbook.c:230
-msgid "/_File/New _address"
-msgstr "/_Soubor/Nová _adresa"
+#: src/addressbook.c:354
+msgid "/_File/New _Book"
+msgstr "/_Soubor/Nová _kniha"
 
-#: src/addressbook.c:231
-msgid "/_File/New _group"
-msgstr "/_Soubor/Nová _skupina"
+#: src/addressbook.c:355
+msgid "/_File/New _vCard"
+msgstr "/_Soubor/Nová _vCard"
 
-#: src/addressbook.c:232
-msgid "/_File/New _folder"
-msgstr "/_Soubor/Nový a_dresáø"
+#: src/addressbook.c:357
+msgid "/_File/New _JPilot"
+msgstr "/_Soubor/Nový _JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
-#: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
+#: src/addressbook.c:360
+msgid "/_File/New _Server"
+msgstr "/_Soubor/Nový _server"
+
+#: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:500
+#: src/mainwindow.c:423 src/mainwindow.c:426 src/messageview.c:146
 msgid "/_File/---"
 msgstr "/_Soubor/---"
 
-#: src/addressbook.c:234
+#: src/addressbook.c:363
 msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Soubor/_Upravit"
+msgstr "/_Soubor/Up_ravit"
 
-#: src/addressbook.c:235
+#: src/addressbook.c:364
 msgid "/_File/_Delete"
 msgstr "/_Soubor/_Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
+#: src/addressbook.c:366
+msgid "/_File/_Save"
+msgstr "/_Soubor/_Ulo¾it"
+
+#: src/addressbook.c:367 src/compose.c:501 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/_Close"
 msgstr "/_Soubor/_Zavøít"
 
-#: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
+#: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
+#: src/compose.c:503 src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:149
+msgid "/_Edit"
+msgstr "/Úp_ravy"
+
+#: src/addressbook.c:369
+msgid "/_Edit/C_ut"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
+
+#: src/addressbook.c:370 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:431
+#: src/messageview.c:150
+msgid "/_Edit/_Copy"
+msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
+
+#: src/addressbook.c:371 src/compose.c:509
+msgid "/_Edit/_Paste"
+msgstr "/Úp_ravy/V_lo¾it"
+
+#: src/addressbook.c:372 src/compose.c:506 src/compose.c:589
+#: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:152
+msgid "/_Edit/---"
+msgstr "/Úp_ravy/---"
+
+#: src/addressbook.c:373
+msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
+msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it _adresu"
+
+#: src/addressbook.c:374
+msgid "/_Address"
+msgstr "/_Adresa"
+
+#: src/addressbook.c:375
+msgid "/_Address/New _Address"
+msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
+
+#: src/addressbook.c:376
+msgid "/_Address/New _Group"
+msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
+
+#: src/addressbook.c:377
+msgid "/_Address/New _Folder"
+msgstr "/_Adresa/Nová s_lo¾ka"
+
+#: src/addressbook.c:378
+msgid "/_Address/---"
+msgstr "/_Adresa/--"
+
+#: src/addressbook.c:379
+msgid "/_Address/_Edit"
+msgstr "/_Adresa/U_pravit"
+
+#: src/addressbook.c:380
+msgid "/_Address/_Delete"
+msgstr "/_Adresa/S_mazat"
+
+#: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:647
+#: src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:265
+#: src/messageview.c:276
+msgid "/_Tools/---"
+msgstr "/_Nástroje/---"
+
+#: src/addressbook.c:382
+msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
+
+#: src/addressbook.c:383
+msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
+msgstr "/_Nástroje/Importovat M_utt soubor..."
+
+#: src/addressbook.c:384
+msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
+msgstr "/_Nástroje/_Importovat Pine soubor..."
+
+#: src/addressbook.c:386
+msgid "/_Tools/Export _HTML..."
+msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
+
+#: src/addressbook.c:387 src/compose.c:665 src/mainwindow.c:694
+#: src/messageview.c:279
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Nápovìda"
+msgstr "/Nápo_vìda"
 
-#: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
+#: src/addressbook.c:388 src/compose.c:666 src/mainwindow.c:702
+#: src/messageview.c:280
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Nápovìda/_O aplikaci"
+msgstr "/Nápo_vìda/_O aplikaci"
 
-#: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
-msgid "/New _address"
+#: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
+msgid "/New _Address"
 msgstr "/Nová _adresa"
 
-#: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
-msgid "/New _group"
+#: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
+msgid "/New _Group"
 msgstr "/Nová _skupina"
 
-#: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
-msgid "/New _folder"
+#: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
+msgid "/New _Folder"
 msgstr "/Nová s_lo¾ka"
 
-#: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
-#: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
-#: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
-#: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
-#: src/summaryview.c:314
+#: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
+#: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:490
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
+#: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
+#: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
+#: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
-#: src/mainwindow.c:351
-msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Úpravy"
-
-#: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
+#: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:419
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/_Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:318
-msgid "E-Mail address"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+#: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
+msgid "/C_ut"
+msgstr "/_Vyjmout"
 
-#: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
-msgid "Remarks"
-msgstr "Poznámky"
+#: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
+msgid "/_Copy"
+msgstr "/_Kopírovat"
+
+#: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
+msgid "/_Paste"
+msgstr "/V_lo¾it"
+
+#: src/addressbook.c:418
+msgid "/Pa_ste Address"
+msgstr "/Vlo¾it _adresu"
+
+#: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznámý"
+
+#: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
+msgid "Success"
+msgstr "Úspìch"
+
+#: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "©patné argumenty"
+
+#: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
+msgid "File not specified"
+msgstr "Není zadán soubor"
+
+#: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Chyba pøi otevírání souboru"
+
+#: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Chyba pøi ètení souboru"
+
+#: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
+msgid "End of file encountered"
+msgstr "Byl dosa¾en konec souboru"
+
+#: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Chyba pøi alokaci pamìti"
+
+#: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
+msgid "Bad file format"
+msgstr "©patný formát souboru"
+
+#: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Chyba pøi zápisu do souboru"
+
+#: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Chyba pøi otevírání adresáøe"
+
+#: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
+msgid "No path specified"
+msgstr "Není zadána cesta"
 
-#: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
+#: src/addressbook.c:457
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Chyba pøi pøipojování na LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:458
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Chyba pøi inicializaci LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:459
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Chyba pøi napojování na LDAP server"
+
+#: src/addressbook.c:460
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
+
+#: src/addressbook.c:461
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Pøi provádìní oprací s LDAP vypr¹el èas"
+
+#: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:464
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Pro vyhledávací LDAP kritéria nebyly nalezeny ¾ádné polo¾ky"
+
+#: src/addressbook.c:613
+msgid "E-Mail address"
+msgstr "E-mail adresa"
+
+#: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2921 src/toolbar.c:178
+#: src/toolbar.c:1753
 msgid "Address book"
-msgstr "Adresáø"
+msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:413
+#: src/addressbook.c:716
 msgid "Name:"
 msgstr "Jméno:"
 
-#: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
+#: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filter.c:398
+#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_filtering.c:541 src/prefs_matcher.c:570
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
-#: src/addressbook.c:442
+#: src/addressbook.c:754
 msgid "Lookup"
 msgstr "Hledat"
 
-#: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
+#: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1394 src/compose.c:3115
+#: src/compose.c:4422 src/compose.c:5128 src/headerview.c:55
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Komu:"
 
-#: src/addressbook.c:456
+#: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1378 src/compose.c:3114
+#: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Kopie:"
 
-#: src/addressbook.c:460
+#: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1381 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Slepá kopie:"
 
-#: src/addressbook.c:479
-msgid "Common address"
-msgstr "Spoleèná adresa:"
-
-#: src/addressbook.c:486
-msgid "Personal address"
-msgstr "Osobní adresa:"
-
-#: src/addressbook.c:577
+#: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Smazat adresu(y)"
 
-#: src/addressbook.c:578
-msgid "Really delete the address(es)?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu?"
+#: src/addressbook.c:976
+msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
+msgstr "Tato data jsou pouze pro ètení a nelze je smazat."
 
-#: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
-#: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573
-#: src/summaryview.c:813
+#: src/addressbook.c:999
+msgid "Really delete the address(es)?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu(y)?"
+
+#: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2942
+#: src/compose.c:6195 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:175 src/inc.c:275
+#: src/mainwindow.c:1363 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1070
+#: src/prefs_filtering.c:1495 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
+#: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:913 src/summaryview.c:1377 src/summaryview.c:1421
+#: src/summaryview.c:1464 src/summaryview.c:1488 src/summaryview.c:1520
+#: src/summaryview.c:1545 src/summaryview.c:1570 src/summaryview.c:1595
+#: src/summaryview.c:3111 src/toolbar.c:2050
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
-msgid "New folder"
-msgstr "Nová slo¾ka"
+#: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
+msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
+msgstr "Nelze vlo¾it. Cílová kniha adres je pouze pro ètení."
 
-#: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
-msgid "Input the name of new folder:"
-msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
+#: src/addressbook.c:1523
+msgid "Cannot paste into an address group."
+msgstr "Nelze provést vlo¾ení do skupiny adres."
 
-#: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
-msgid "NewFolder"
-msgstr "Nová slo¾ka"
+#: src/addressbook.c:2166
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
+"If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
+msgstr ""
+"Chcete smazat slo¾ku '%s' A TAKÉ v¹echny adresy v ní? \n"
+"Pokud sma¾ete pouze slo¾ku, adresy budou pøesunuty do nadøazené slo¾ky."
 
-#: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
-#: src/addressbook.c:1187
-msgid "The name already exists."
-msgstr "Jméno u¾ existuje."
+#: src/addressbook.c:2170
+msgid "Folder only"
+msgstr "Pouze slo¾ku"
 
-#: src/addressbook.c:1045
-msgid "New group"
-msgstr "Nová skupina"
+#: src/addressbook.c:2170
+msgid "Folder and Addresses"
+msgstr "Slo¾ku a adresy"
 
-#: src/addressbook.c:1046
-msgid "Input the name of new group:"
-msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
+#: src/addressbook.c:2175
+#, c-format
+msgid "Really delete `%s' ?"
+msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:1047
-msgid "NewGroup"
-msgstr "Nová Skupina"
+#: src/addressbook.c:2925
+msgid "New user, could not save index file."
+msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it index soubor."
 
-#: src/addressbook.c:1122
-msgid "Edit group"
-msgstr "Upravit skupinu"
+#: src/addressbook.c:2929
+msgid "New user, could not save address book files."
+msgstr "Nový u¾ivatel, nelze ulo¾it soubory s knihou adres."
 
-#: src/addressbook.c:1123
-msgid "Input the new name of group:"
-msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
+#: src/addressbook.c:2939
+msgid "Old address book converted successfully."
+msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
 
-#: src/addressbook.c:1173
-msgid "Edit folder"
-msgstr "Upravit slo¾ku"
+#: src/addressbook.c:2944
+msgid ""
+"Old address book converted,\n"
+"could not save new address index file"
+msgstr ""
+"Stará kniha adres pøevedena,\n"
+"nelze ulo¾it nový soubor s indexem"
 
-#: src/addressbook.c:1174
-msgid "Input the new name of folder:"
-msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
+#: src/addressbook.c:2957
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"but created empty new address book files."
+msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
+"ale byl vytvoøen nový soubor pro knihu adres."
 
-#: src/addressbook.c:1223
-#, c-format
-msgid "Really delete `%s' ?"
-msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
+#: src/addressbook.c:2963
+msgid ""
+"Could not convert address book,\n"
+"could not create new address book files."
+msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres,\n"
+"nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:1271
-msgid "Edit address"
-msgstr "Upravit adresu"
+#: src/addressbook.c:2968
+msgid ""
+"Could not convert address book\n"
+"and could not create new address book files."
+msgstr ""
+"Nelze provést konverzi knihy adres\n"
+"a nelze ani vytvoøit nové soubory knihy adres."
 
-#: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:302
-msgid "Address"
-msgstr "Adresa"
+#: src/addressbook.c:2975
+msgid "Addressbook conversion error"
+msgstr "Chyba pøi konverzi knihy adres"
 
-#: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
-#: src/compose.c:3641 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
-#: src/inputdialog.c:159 src/main.c:319 src/main.c:327 src/mainwindow.c:1655
-#: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:121 src/prefs.c:468
-#: src/prefs_common.c:2132 src/prefs_display_header.c:196
-#: src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:573
-#: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
-msgid "Cancel"
-msgstr "Zru¹it"
+#: src/addressbook.c:2979
+msgid "Addressbook conversion"
+msgstr "Konverze knihy adres"
 
-#: src/addressbook.c:1524
-msgid "Reading addressbook file..."
-msgstr "Naèítám adresáø..."
+#: src/addressbook.c:3014
+msgid "Addressbook Error"
+msgstr "Chyba v knize adres"
 
-#: src/addressbook.c:1528
-#, c-format
-msgid "%s doesn't exist.\n"
-msgstr "%s neexistuje.\n"
+#: src/addressbook.c:3015
+msgid "Could not read address index"
+msgstr "Nelze naèíst index adres"
 
-#: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
-#: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
-#: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:994
-#: src/summaryview.c:1200 src/summaryview.c:1282 src/summaryview.c:1343
-#: src/summaryview.c:1800 src/summaryview.c:2275 src/summaryview.c:2298
-#: src/summaryview.c:2319 src/summaryview.c:2412
-msgid "done.\n"
-msgstr "hotovo.\n"
+#: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1055
+msgid "Interface"
+msgstr "Rozhraní"
 
-#: src/addressbook.c:1821
-msgid "Exporting addressbook to file..."
-msgstr "Exportuji adresáø do souboru..."
+#: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
+msgid "Address Book"
+msgstr "Kniha adres"
 
-#: src/addressbook.c:1839
-msgid "failed to write addressbook data.\n"
-msgstr "Neúspì¹ný zápis dat adresáøe.\n"
+#: src/addressbook.c:3540
+msgid "Person"
+msgstr "Osoba"
 
-#: src/alertpanel.c:101 src/compose.c:3243 src/main.c:317
-msgid "Notice"
-msgstr "Poznámka"
+#: src/addressbook.c:3556
+msgid "EMail Address"
+msgstr "Email adresa"
 
-#: src/alertpanel.c:114
-msgid "Warning"
-msgstr "Varování"
+#: src/addressbook.c:3572
+msgid "Group"
+msgstr "Skupina"
 
-#: src/alertpanel.c:127 src/inc.c:415
-msgid "Error"
-msgstr "Chyba"
+#: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
+#: src/prefs_account.c:2043
+msgid "Folder"
+msgstr "Slo¾ka"
 
-#: src/alertpanel.c:163
-msgid "Creating alert panel dialog...\n"
-msgstr "Vytváøím dialog pro varování...\n"
+#: src/addressbook.c:3604
+msgid "vCard"
+msgstr "vCard"
 
-#: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
-msgid "can't allocate memory\n"
-msgstr "nemohu alokovat pamì»\n"
+#: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
+msgid "JPilot"
+msgstr "JPilot"
 
-#: src/compose.c:365
-msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Pøidat..."
+#: src/addressbook.c:3652
+msgid "LDAP Server"
+msgstr "LDAP server"
 
-#: src/compose.c:366
-msgid "/_Remove"
-msgstr "/_Odstranit"
+#: src/addrgather.c:156
+msgid "Please specify name for address book."
+msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
 
-#: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
-#: src/folderview.c:225
-msgid "/_Property..."
-msgstr "/_Vlastosti..."
+#: src/addrgather.c:176
+msgid "Please select the mail headers to search."
+msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
 
-#: src/compose.c:374
-msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
+#: src/addrgather.c:183
+msgid "Busy harvesting addresses..."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:375
-msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
+#: src/addrgather.c:221
+#, fuzzy
+msgid "Addresses gathered successfully."
+msgstr "Konverze staré knihy adres probìhla úspì¹nì."
 
-#: src/compose.c:376
-msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Soubor/Vlo¾it p_odpis"
+#: src/addrgather.c:285
+msgid "No folder or message was selected."
+msgstr "Není vybrána ¾ádná slo¾ka nebo zpráva."
 
-#: src/compose.c:381
-msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Úpravy/_Zpìt"
+#: src/addrgather.c:293
+msgid ""
+"Please select a folder to process from the folder\n"
+"list. Alternatively, select one or messages from\n"
+"the message list."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:382
-msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Úpravy/Z_nova"
+#: src/addrgather.c:345
+msgid "Folder :"
+msgstr "Slo¾ka :"
 
-#: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
-msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Úpravy/---"
+#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
+msgid "Address Book :"
+msgstr "Kniha adres :"
 
-#: src/compose.c:384
-msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/_Úpravy/_Vyjmout"
+#: src/addrgather.c:366
+msgid "Folder Size :"
+msgstr "Velikost slo¾ky :"
 
-#: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
-msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Úpravy/_Kopírovat"
+#: src/addrgather.c:381
+msgid "Process these mail header fields"
+msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailù"
 
-#: src/compose.c:386
-msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Úpravy/V_lo¾it"
+#: src/addrgather.c:399
+msgid "Include sub-folders"
+msgstr "Zahrnout podslo¾ky"
 
-#: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
-msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_Úpravy/V_ybrat v¹e"
+#: src/addrgather.c:422
+msgid "Header Name"
+msgstr "Název záhlaví"
 
-#: src/compose.c:389
-msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
-msgstr ""
+#: src/addrgather.c:423
+msgid "Address Count"
+msgstr "Poèet adres"
 
-#: src/compose.c:390
-msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/_Úpravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:256
+#: src/messageview.c:576
+msgid "Warning"
+msgstr "Varování"
 
-#: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
-msgid "/_Message"
-msgstr "/_Zpráva"
+#: src/addrgather.c:528
+msgid "Header Fields"
+msgstr "Pole záhlaví"
 
-#: src/compose.c:394
-msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
+msgid "Finish"
+msgstr "Konec"
 
-#: src/compose.c:396
-msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
+#: src/addrgather.c:588
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:398
-msgid "/_Message/Save to _draft folder"
+#: src/addrgather.c:596
+msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
-#: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
-#: src/mainwindow.c:469
-msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_Zpráva/---"
+#: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
+msgid "Common address"
+msgstr "Spoleèná adresa"
 
-#: src/compose.c:401
-msgid "/_Message/_To"
-msgstr ""
+#: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
+msgid "Personal address"
+msgstr "Osobní adresa"
 
-#: src/compose.c:402
-msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr ""
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5889 src/main.c:548
+msgid "Notice"
+msgstr "Poznámka"
 
-#: src/compose.c:403
-msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3426 src/inc.c:568
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
 
-#: src/compose.c:404
-msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
+#: src/alertpanel.c:190
+msgid "View log"
+msgstr "Zobrazit log"
 
-#: src/compose.c:406
-msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr ""
+#: src/alertpanel.c:308
+msgid "Show this message next time"
+msgstr "Zobrazovat pøí¹tì tuto zprávu"
 
-#: src/compose.c:408
-msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøipojit"
+#: src/common/nntp.c:68
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/compose.c:411
-msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr ""
+#: src/common/nntp.c:145 src/common/nntp.c:208
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
 
-#: src/compose.c:412
-msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr ""
+#: src/common/nntp.c:168 src/common/nntp.c:214
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "Chyba protokolu\n"
 
-#: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
-msgid "/_Tool"
-msgstr "/_Nástroje"
+#: src/common/nntp.c:264
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání\n"
+
+#: src/common/smtp.c:154
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
 
-#: src/compose.c:415
-msgid "/_Tool/Show _ruler"
+#: src/common/smtp.c:419 src/common/smtp.c:468
+msgid "bad SMTP response\n"
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
-msgid "/_Tool/_Address book"
-msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
+#: src/common/smtp.c:439 src/common/smtp.c:457 src/common/smtp.c:553
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on SMTP session\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
 
-#: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr ""
+#: src/common/smtp.c:448 src/pop.c:647
+msgid "error occurred on authentication\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
 
-#: src/compose.c:548
-#, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
+#: src/common/smtp.c:513 src/pop.c:640
+msgid "can't start TLS session\n"
+msgstr "Nelze spustit TLS relaci\n"
 
-#: src/compose.c:560
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Begin forwarded message:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Zaèátek pøeposílané zprávy:\n"
-"\n"
+#: src/common/ssl.c:78
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Chyba pøi vytváøení ssl kontextu\n"
 
-#: src/compose.c:1224
+#: src/common/ssl.c:97
 #, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
 
-#: src/compose.c:1228
+#: src/common/ssl.c:105
 #, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Nemohu zjistit délku souboru %s\n"
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr "SSL spojení pou¾ívá %s\n"
 
-#: src/compose.c:1232
-#, c-format
-msgid "File %s is empty\n"
-msgstr "Soubor %s je prázdný\n"
+#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
+#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
+#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<not in certificate>"
 
-#: src/compose.c:1253
+#: src/common/ssl_certificate.c:189
 #, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "Zpráva: %s"
-
-#: src/compose.c:1359
-msgid " [Edited]"
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
 msgstr ""
+"  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
+"  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Stav podpisu: %s"
 
-#: src/compose.c:1361
-#, c-format
-msgid "%s - Compose message%s"
-msgstr "%s - psaní zprávy%s"
+#: src/common/ssl_certificate.c:307
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
 
-#: src/compose.c:1364
+#: src/common/ssl_certificate.c:362
 #, c-format
-msgid "Compose message%s"
-msgstr "Psaní zprávy%s"
-
-#: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
-msgid "Recipient is not specified."
-msgstr "Není uveden pøíjemce."
-
-#: src/compose.c:1404
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:1422
 msgid ""
-"Account for sending mail is not specified.\n"
-"Please select a mail account before sending."
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"%s zaslal neznámý SSL certifikát:\n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:1443
+#: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
 #, c-format
-msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Z tohoto úètu nebude sta¾ena ¾ádná po¹ta, dokud neulo¾íte certifikát.\n"
+"(Od¹krtnìte \"%s\" v nastavení).\n"
 
-#: src/compose.c:1457
-msgid "Queueing"
-msgstr "Zaøazuji"
+#: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
+#: src/prefs_common.c:1229
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Pøi pøíjmu chyby nezobrazovat popup dialog"
 
-#: src/compose.c:1458
+#: src/common/ssl_certificate.c:398
+#, c-format
 msgid ""
-"Error occurred while sending the message.\n"
-"Put this message into queue folder?"
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
 msgstr ""
-"Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
-"Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
+"SSL certifikát serveru %s se zmìnil !\n"
+"Byl ulo¾en tento:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"A nyní je naèten tento:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"To znamená, ¾e server nemusí být ten známý."
 
-#: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
-msgid "Can't queue the message."
-msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
+#: src/compose.c:488
+msgid "/_Add..."
+msgstr "/_Pøidat..."
 
-#: src/compose.c:1467
-msgid "Error occurred while sending the message."
-msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
+#: src/compose.c:489
+msgid "/_Remove"
+msgstr "/_Odstranit"
+
+#: src/compose.c:491 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
+#: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
+msgid "/_Properties..."
+msgstr "/_Vlastnosti..."
+
+#: src/compose.c:497
+msgid "/_File/_Attach file"
+msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
+
+#: src/compose.c:498
+msgid "/_File/_Insert file"
+msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
+
+#: src/compose.c:499
+msgid "/_File/Insert si_gnature"
+msgstr "/_Soubor/Vlo¾it p_odpis"
+
+#: src/compose.c:504
+msgid "/_Edit/_Undo"
+msgstr "/Úp_ravy/_Zpìt"
+
+#: src/compose.c:505
+msgid "/_Edit/_Redo"
+msgstr "/Úp_ravy/Z_nova"
+
+#: src/compose.c:507
+msgid "/_Edit/Cu_t"
+msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
+
+#: src/compose.c:510
+msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
+msgstr "/Úp_ravy/Vlo¾it jako _citaci"
+
+#: src/compose.c:512 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:151
+msgid "/_Edit/Select _all"
+msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at v¹e"
+
+#: src/compose.c:513
+msgid "/_Edit/A_dvanced"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené"
+
+#: src/compose.c:514
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak zpìt"
+
+#: src/compose.c:519
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o znak dále"
+
+#: src/compose.c:524
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slovo zpìt"
+
+#: src/compose.c:529
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun o slov dále"
+
+#: src/compose.c:534
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na zaèátek øádku"
+
+#: src/compose.c:539
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na konec øádku"
+
+#: src/compose.c:544
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na pøedchozí øádek"
+
+#: src/compose.c:549
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Pøesun na dal¹í øádek"
+
+#: src/compose.c:554
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak zpìt"
+
+#: src/compose.c:559
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat znak vpøedu"
+
+#: src/compose.c:564
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo zpìt"
+
+#: src/compose.c:569
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat slovo vpøedu"
+
+#: src/compose.c:574
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat øádek"
+
+#: src/compose.c:579
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat celý øádek"
+
+#: src/compose.c:584
+msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
+msgstr "/Úp_ravy/_Roz¹íøené/Smazat do konce øádku"
+
+#: src/compose.c:590
+msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
+msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
+
+#: src/compose.c:592
+msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
+msgstr "/Úp_ravy/Zarovnat _v¹echny dlouhá øádky"
+
+#: src/compose.c:594
+msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
+msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
+
+#: src/compose.c:597
+msgid "/_Spelling"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu"
+
+#: src/compose.c:598
+msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Zkontrolovat v¹e nebo výbìr"
+
+#: src/compose.c:600
+msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Z_výraznit nesprávná slova"
+
+#: src/compose.c:602
+msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na pøed_chozí pravopisnou chybu"
+
+#: src/compose.c:604
+msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/Pøejít na _dal¹í pravopisnou chybu"
+
+#: src/compose.c:606
+msgid "/_Spelling/---"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/---"
+
+#: src/compose.c:607
+msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
+msgstr "/_Kontrola pravopisu/_Nastavení pravopisu"
+
+#: src/compose.c:611 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:156
+#: src/summaryview.c:449
+msgid "/_View"
+msgstr "/Z_obrazit"
+
+#: src/compose.c:612
+msgid "/_View/_To"
+msgstr "/Z_obrazit/_Komu"
+
+#: src/compose.c:613
+msgid "/_View/_Cc"
+msgstr "/Z_obrazit/K_opie"
+
+#: src/compose.c:614
+msgid "/_View/_Bcc"
+msgstr "/Z_obrazit/_Slepá kopie"
+
+#: src/compose.c:615
+msgid "/_View/_Reply to"
+msgstr "/Z_obrazit/_Odpovìï komu "
+
+#: src/compose.c:616 src/compose.c:618 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:456
+#: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:512
+#: src/mainwindow.c:594 src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:238
+msgid "/_View/---"
+msgstr "/Z_obrazit/---"
+
+#: src/compose.c:617
+msgid "/_View/_Followup to"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
+
+#: src/compose.c:619
+msgid "/_View/R_uler"
+msgstr "/Z_obrazit/Praví_tko"
+
+#: src/compose.c:621
+msgid "/_View/_Attachment"
+msgstr "/Z_obrazit/Pøílo_ha"
+
+#: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:242
+msgid "/_Message"
+msgstr "/_Zpráva"
+
+#: src/compose.c:624
+msgid "/_Message/_Send"
+msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
+
+#: src/compose.c:626
+msgid "/_Message/Send _later"
+msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
+
+#: src/compose.c:628 src/compose.c:634 src/compose.c:639 src/compose.c:641
+#: src/compose.c:645 src/compose.c:651 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:608 src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:621
+#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:245
+#: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
+msgid "/_Message/---"
+msgstr "/_Zpráva/---"
+
+#: src/compose.c:629
+msgid "/_Message/Save to _draft folder"
+msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it jako _koncept"
+
+#: src/compose.c:631
+msgid "/_Message/Save and _keep editing"
+msgstr "/_Zpráva/Ulo¾it a pok_raèovat v editaci"
+
+#: src/compose.c:635
+msgid "/_Message/_To"
+msgstr "/_Zpráva/_Komu"
+
+#: src/compose.c:636
+msgid "/_Message/_Cc"
+msgstr "/_Zpráva/K_opie"
+
+#: src/compose.c:637
+msgid "/_Message/_Bcc"
+msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
+
+#: src/compose.c:638
+msgid "/_Message/_Reply to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
+
+#: src/compose.c:640
+msgid "/_Message/_Followup to"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøedat"
+
+#: src/compose.c:642
+msgid "/_Message/_Attach"
+msgstr "/_Zpráva/Pøipoji_t"
+
+#: src/compose.c:646
+msgid "/_Message/Si_gn"
+msgstr "/_Zpráva/Po_depsat"
+
+#: src/compose.c:647
+msgid "/_Message/_Encrypt"
+msgstr "/_Zpráva/Za¹i_frovat"
+
+#: src/compose.c:648
+msgid "/_Message/Mode/MIME"
+msgstr "/_Zpráva/Re¾im/MIME"
+
+#: src/compose.c:649
+msgid "/_Message/Mode/Inline"
+msgstr "/_Zpráva/Re¾im/Inline"
+
+#: src/compose.c:652
+msgid "/_Message/_Priority"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a"
 
-#: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
-msgid "Can't save the message to outbox."
-msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do výstupní schránky"
+#: src/compose.c:653
+msgid "/_Message/Priority/_Highest"
+msgstr "/_Zpráva/Priorita/_Nejvy¹¹í"
 
-#: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1495
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "nelze zmìnit mód souboru\n"
+#: src/compose.c:654
+msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/_Vysoká"
 
-#: src/compose.c:1526
-msgid "Can't convert the codeset of the message."
-msgstr "Nelze zmìnit znakovou sadu nastavené zprávy"
+#: src/compose.c:655
+msgid "/_Message/Priority/_Normal"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Nor_mální"
 
-#: src/compose.c:1535
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "nelze zapsat hlavièky\n"
+#: src/compose.c:656
+msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ní_zká"
 
-#: src/compose.c:1653
-msgid "saving sent message...\n"
-msgstr "ukládám odeslanou zprávu...\n"
+#: src/compose.c:657
+msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
+msgstr "/_Zpráva/Priorit_a/Ne_jni¾¹í"
 
-#: src/compose.c:1658
-msgid "can't save message\n"
-msgstr "zprávu nelze ulo¾it\n"
+#: src/compose.c:659
+msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
+msgstr "/_Zpráva/_Vy¾ádat potvrzení o doruèení"
 
-#: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "nelze otevøít oznaèený soubor\n"
+#: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:261
+msgid "/_Tools"
+msgstr "/_Nástroje"
+
+#: src/compose.c:661
+msgid "/_Tools/Show _ruler"
+msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
+
+#: src/compose.c:662 src/messageview.c:262
+msgid "/_Tools/_Address book"
+msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
+
+#: src/compose.c:663
+msgid "/_Tools/_Template"
+msgstr "/_Nástroje/©a_blona"
+
+#: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:277
+msgid "/_Tools/Actio_ns"
+msgstr "/_Nástroje/_Akce"
+
+#: src/compose.c:1384
+msgid "Reply-To:"
+msgstr "Odpovìdìt komu:"
+
+#: src/compose.c:1387 src/compose.c:4419 src/compose.c:5130
+#: src/headerview.c:56
+msgid "Newsgroups:"
+msgstr "Diskusní skupiny:"
 
-#: src/compose.c:1687
-msgid "queueing message...\n"
-msgstr "zaøazuji zprávu...\n"
+#: src/compose.c:1390
+msgid "Followup-To:"
+msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1762
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "Zprávu nelze zaøadit\n"
+#: src/compose.c:1685
+msgid "Quote mark format error."
+msgstr "Chyba v uvozovkách."
 
-#: src/compose.c:1801
+#: src/compose.c:1701
+msgid "Message reply/forward format error."
+msgstr "Chyba formátu odpovìdi/pøeposlání."
+
+#: src/compose.c:2030
 #, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "Nelze otevøít soubor %s\n"
+msgid "File %s is empty."
+msgstr "Soubor %s je prázdný."
 
-#: src/compose.c:2114
+#: src/compose.c:2034
 #, c-format
-msgid "generated Message-ID: %s\n"
-msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
+msgid "Can't read %s."
+msgstr "Nemohu naèíst %s."
 
-#: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
-msgid "MIME type"
-msgstr "MIME typ"
+#: src/compose.c:2062
+#, c-format
+msgid "Message: %s"
+msgstr "Zpráva: %s"
 
-#: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2126
-#: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
-msgid "Size"
-msgstr "Délka"
+#: src/compose.c:2756
+msgid " [Edited]"
+msgstr " [Upraveno]"
 
-#: src/compose.c:2205
-msgid "Creating compose window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno pro psaní...\n"
+#: src/compose.c:2758
+#, c-format
+msgid "%s - Compose message%s"
+msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
 
-#: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
-msgid "From:"
-msgstr "Od:"
+#: src/compose.c:2761
+#, c-format
+msgid "Compose message%s"
+msgstr "Psaní zprávy%s"
+
+#: src/compose.c:2785 src/compose.c:3032
+msgid ""
+"Account for sending mail is not specified.\n"
+"Please select a mail account before sending."
+msgstr ""
+"Není zadán úèet pro odesílání mailù.\n"
+"Pøed odesláním vyberte prosím nìjaký úèet."
+
+#: src/compose.c:2932
+msgid "Recipient is not specified."
+msgstr "Není uveden pøíjemce."
 
-#: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:494
-#: src/prefs_common.c:621
+#: src/compose.c:2940 src/messageview.c:576 src/prefs_account.c:748
+#: src/prefs_common.c:1037 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
 msgid "Send"
 msgstr "Odeslat"
 
-#: src/compose.c:2672
-msgid "Send message"
-msgstr "Poslat zprávu"
+#: src/compose.c:2941
+msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
+msgstr "Pøedmìt je prázdný. Pøesto mám zprávu odeslat?"
 
-#: src/compose.c:2679
-msgid "Send later"
-msgstr "Poslat pozdìji"
+#: src/compose.c:2962
+msgid "Could not queue message for sending"
+msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do fronty pro odeslání"
 
-#: src/compose.c:2680
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Zaøadit do výstupní fronty a odeslat pozdìji"
+#: src/compose.c:2967
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+"Zpráva byla ulo¾ena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
+"Pou¾ijte nabídku \"Odeslat pozdr¾ené zprávy \" z hlavního okna."
 
-#: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
-msgid "Draft"
-msgstr "Koncept"
+#: src/compose.c:3048 src/procmsg.c:1099 src/send_message.c:235
+#, c-format
+msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
+msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy na %s ."
 
-#: src/compose.c:2688
-msgid "Save to draft folder"
+#: src/compose.c:3062 src/messageview.c:653
+msgid "Queueing"
+msgstr "Zaøazuji"
+
+#: src/compose.c:3063
+msgid ""
+"Error occurred while sending the message.\n"
+"Put this message into queue folder?"
 msgstr ""
+"Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
+"Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
 
-#: src/compose.c:2697
-msgid "Insert"
-msgstr "Vlo¾it"
+#: src/compose.c:3069
+msgid "Can't queue the message."
+msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
 
-#: src/compose.c:2698
-msgid "Insert file"
-msgstr "Vlo¾it soubor"
+#: src/compose.c:3072 src/send_message.c:582 src/send_message.c:594
+msgid "Error occurred while sending the message."
+msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
 
-#: src/compose.c:2705
-msgid "Attach"
-msgstr "Pøíloha"
+#: src/compose.c:3085
+msgid "Can't save the message to Sent."
+msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do odeslané po¹ty."
 
-#: src/compose.c:2706
-msgid "Attach file"
-msgstr "Pøipojit soubor"
+#: src/compose.c:3316
+#, c-format
+msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
+msgstr "Nemohu najít ¾ádný klíè asociovaný s aktuálnì vybraným id klíèe '%s'."
 
-#: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1020
-msgid "Signature"
-msgstr "Podpis"
+#: src/compose.c:3422
+#, c-format
+msgid ""
+"Can't convert the character encoding of the message from\n"
+"%s to %s.\n"
+"Send it anyway?"
+msgstr ""
+"Nelze pøevést znakovou sadu zprávy z\n"
+"%s na %s.\n"
+"Pøesto poslat?"
 
-#: src/compose.c:2716
-msgid "Insert signature"
-msgstr "Vlo¾it podpis"
+#: src/compose.c:3681
+msgid "No account for sending mails available!"
+msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání po¹ty!"
 
-#: src/compose.c:2724
-msgid "Editor"
-msgstr "Editor"
+#: src/compose.c:3691
+msgid "No account for posting news available!"
+msgstr "Není dostupný ¾ádný úèet pro odeslání pøíspìvku do diskusních skupin!"
 
-#: src/compose.c:2725
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Úprava externím editorem"
+#: src/compose.c:4499 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+msgid "From:"
+msgstr "Od:"
 
-#: src/compose.c:2733
-msgid "Linewrap"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:4603 src/compose.c:4773 src/compose.c:5650
+msgid "MIME type"
+msgstr "MIME typ"
+
+#: src/compose.c:4604 src/compose.c:4774 src/mimeview.c:154
+#: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
+msgid "Size"
+msgstr "Délka"
+
+#: src/compose.c:4668
+msgid "Save Message to "
+msgstr "Ulo¾it zprávu do "
+
+#: src/compose.c:4688 src/prefs_filtering.c:499
+msgid "Select ..."
+msgstr "Vybrat ..."
+
+#: src/compose.c:4824 src/prefs_account.c:1302 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_matcher.c:146
+msgid "Header"
+msgstr "Záhlaví"
 
-#: src/compose.c:2734
-msgid "Wrap long lines"
+#: src/compose.c:4826 src/mimeview.c:201
+msgid "Attachments"
+msgstr "Pøílohy"
+
+#: src/compose.c:4828
+msgid "Others"
+msgstr "Ostatní"
+
+#: src/compose.c:4843 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
+#: src/summary_search.c:163
+msgid "Subject:"
+msgstr "Pøedmìt:"
+
+#: src/compose.c:5077 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1486 src/gtk/gtkaspell.c:2083 src/summaryview.c:4217
+msgid "None"
+msgstr "®ádná"
+
+#: src/compose.c:5086
+#, c-format
+msgid ""
+"Spell checker could not be started.\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
+"%s"
 
-#: src/compose.c:2939
+#: src/compose.c:5545
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Neplatný MIME typ."
 
-#: src/compose.c:2957
+#: src/compose.c:5563
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
 
-#: src/compose.c:3025
-msgid "Property"
+#: src/compose.c:5632
+msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: src/compose.c:3045
+#: src/compose.c:5677
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: src/compose.c:3068
+#: src/compose.c:5708
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta k souboru"
 
-#: src/compose.c:3069
+#: src/compose.c:5709 src/prefs_toolbar.c:808
 msgid "File name"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Název souboru"
 
-#: src/compose.c:3214
-#, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "©patný pøíkaz v externím editoru: '%s'\n"
-
-#: src/compose.c:3240
+#: src/compose.c:5886
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -817,3067 +1383,7079 @@ msgstr ""
 "Mám pøeru¹it proces?\n"
 "èíslo procesu: %d"
 
-#: src/compose.c:3253
-#, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "Pøeru¹en proces èíslo: %d"
-
-#: src/compose.c:3254
-#, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "Doèasný soubor: %s"
-
-#: src/compose.c:3278
-msgid "Compose: input from monitoring process\n"
-msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
-
-#. failed
-#: src/compose.c:3311
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
-
-#: src/compose.c:3315
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
+#: src/compose.c:6193 src/inc.c:173 src/inc.c:273 src/toolbar.c:2048
+msgid "Offline warning"
+msgstr "Varování offline re¾imu"
 
-#: src/compose.c:3317
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr "Nelze èíst\n"
+#: src/compose.c:6194 src/inc.c:174 src/inc.c:274 src/toolbar.c:2049
+msgid "You're working offline. Override?"
+msgstr "Pracujete v re¾imu offline. Pøepnout?"
 
-#: src/compose.c:3574
-msgid "can't remove the old draft message\n"
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
+#: src/compose.c:6308 src/compose.c:6329
 msgid "Select file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
-#: src/compose.c:3639
+#: src/compose.c:6372
 msgid "Discard message"
 msgstr "Zru¹it zprávu"
 
-#: src/compose.c:3640
+#: src/compose.c:6373
 msgid "This message has been modified. discard it?"
-msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Opravdu zru¹it?"
+msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Chcete ji stornovat?"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:6374
 msgid "Discard"
-msgstr "Zru¹it"
+msgstr "Stornovat"
 
-#: src/compose.c:3641
+#: src/compose.c:6374
 msgid "to Draft"
-msgstr "udìlat koncept"
+msgstr "Ulo¾it jako koncept"
 
-#: src/export.c:122
-msgid "Export"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6409
+#, c-format
+msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
+msgstr "Opravdu chcete pou¾ít ¹ablonu '%s' ?"
 
-#: src/export.c:144
-msgid "Specify target folder and mbox file."
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6411
+msgid "Apply template"
+msgstr "Pøidat ¹ablonu"
 
-#: src/export.c:154
-msgid "Source dir:"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6412
+msgid "Replace"
+msgstr "Nahradit"
 
-#: src/export.c:159
-msgid "Exporting file:"
-msgstr ""
+#: src/compose.c:6412 src/toolbar.c:417
+msgid "Insert"
+msgstr "Vlo¾it"
 
-#: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
-#: src/prefs_filter.c:349
-msgid " Select... "
-msgstr " Vybrat... "
+#: src/crash.c:144
+#, c-format
+msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed process (%ld) obdr¾el signál %ld"
 
-#: src/export.c:217
-msgid "Select exporting file"
-msgstr ""
+#: src/crash.c:189
+msgid "Sylpheed has crashed"
+msgstr "Sylpheed neoèekávanì spadnul"
 
-#: src/foldersel.c:131
-msgid "Select folder"
+#: src/crash.c:205
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+"%s.\n"
+"Vyplòte prosím hlá¹ení o chybì a vlo¾te vý¹e uvedené informace."
+
+#: src/crash.c:210
+msgid "Debug log"
+msgstr "Debug log"
+
+#: src/crash.c:250
+msgid "Save..."
+msgstr "Ulo¾it..."
+
+#: src/crash.c:255
+msgid "Create bug report"
+msgstr "Vytvoøit hlá¹ení o chybì"
+
+#: src/crash.c:304
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Ulo¾it informace o pádu"
+
+#: src/editaddress.c:143
+msgid "Add New Person"
+msgstr "Pøidat novou osobu"
+
+#: src/editaddress.c:144
+msgid "Edit Person Details"
+msgstr "Upravit detaily o osobì"
+
+#: src/editaddress.c:285
+msgid "An E-Mail address must be supplied."
+msgstr "Nebyla zadána e-mail adresa."
+
+#: src/editaddress.c:422
+msgid "A Name and Value must be supplied."
+msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
+
+#: src/editaddress.c:480
+msgid "Edit Person Data"
+msgstr "Upravit data o osobì"
+
+#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
+msgid "Display Name"
+msgstr "Zobrazit jméno"
+
+#: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
+msgid "Last Name"
+msgstr "Pøíjmení"
+
+#: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
+msgid "First Name"
+msgstr "Køestní jméno"
+
+#: src/editaddress.c:589
+msgid "Nickname"
+msgstr "Pøezdívka"
+
+#: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
+#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "E-mail adresa"
+
+#: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
+msgid "Alias"
+msgstr "Alias"
+
+#: src/editaddress.c:710
+msgid "Move Up"
+msgstr "Posunout nahoru"
+
+#: src/editaddress.c:713
+msgid "Move Down"
+msgstr "Posunout dolù"
+
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
+msgid "Modify"
+msgstr "Zmìnit"
+
+#: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
+#: src/summary_search.c:207
+msgid "Clear"
+msgstr "Vyèistit"
+
+#: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
+#: src/prefs_matcher.c:455
+msgid "Value"
+msgstr "Hodnota"
+
+#: src/editaddress.c:883
+msgid "Basic Data"
+msgstr "Základní data"
+
+#: src/editaddress.c:885
+msgid "User Attributes"
+msgstr "Atributy u¾ivatele"
+
+#: src/editbook.c:112
+msgid "File appears to be Ok."
+msgstr "Soubor je OK."
+
+#: src/editbook.c:115
+msgid "File does not appear to be a valid address book format."
+msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
+
+#: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
+msgid "Could not read file."
+msgstr "Nelze naèíst soubor."
+
+#: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
+msgid "Edit Addressbook"
+msgstr "Upravit knihu adres"
+
+#: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
+msgid " Check File "
+msgstr " Otestovat soubor "
+
+#: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
+#: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1519
+msgid "File"
+msgstr "Soubor"
+
+#: src/editbook.c:283
+msgid "Add New Addressbook"
+msgstr "Pøidat novou knihu adres"
+
+#: src/editgroup.c:103
+msgid "A Group Name must be supplied."
+msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
+
+#: src/editgroup.c:264
+msgid "Edit Group Data"
+msgstr "Upravit data o skupinì"
+
+#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
+msgid "Group Name"
+msgstr "Jméno skupiny"
+
+#: src/editgroup.c:311
+msgid "Addresses in Group"
+msgstr "Adresy ve skupinì"
+
+#: src/editgroup.c:313
+msgid " -> "
+msgstr " -> "
+
+#: src/editgroup.c:340
+msgid " <- "
+msgstr " <- "
+
+#: src/editgroup.c:342
+msgid "Available Addresses"
+msgstr "Dostupné adresy"
+
+#: src/editgroup.c:402
+msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
+msgstr ""
+"E-mail adresy lze pøesunovat do a ze skupiny pomocí tlaèítek se ¹ipkami"
+
+#: src/editgroup.c:450
+msgid "Edit Group Details"
+msgstr "Upravit detaily o skupinì"
+
+#: src/editgroup.c:453
+msgid "Add New Group"
+msgstr "Pøidat novou skupinu"
+
+#: src/editgroup.c:503
+msgid "Edit folder"
+msgstr "Upravit slo¾ku"
+
+#: src/editgroup.c:503
+msgid "Input the new name of folder:"
+msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
+
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1852 src/folderview.c:1904
+#: src/folderview.c:2177
+msgid "New folder"
+msgstr "Nová slo¾ka"
+
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1853 src/folderview.c:1905
+msgid "Input the name of new folder:"
+msgstr "Zadejte název slo¾ky:"
+
+#: src/editjpilot.c:189
+msgid "File does not appear to be JPilot format."
+msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
+
+#: src/editjpilot.c:225
+msgid "Select JPilot File"
+msgstr "Vybrat JPilot soubor"
+
+#: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
+msgid "Edit JPilot Entry"
+msgstr "Upravit JPilot soubor"
+
+#: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2071
+msgid " ... "
+msgstr " ... "
+
+#: src/editjpilot.c:319
+msgid "Additional e-Mail address item(s)"
+msgstr "Dal¹í polo¾ka(y) e-mail adresy"
+
+#: src/editjpilot.c:408
+msgid "Add New JPilot Entry"
+msgstr "Pøidat nový JPilot záznam"
+
+#: src/editldap.c:164
+msgid "Connected successfully to server"
+msgstr "Úspì¹nì pøipojeno k serveru"
+
+#: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
+msgid "Could not connect to server"
+msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
+
+#: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
+msgid "Edit LDAP Server"
+msgstr "Upravit LDAP server"
+
+#: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
+msgid "Hostname"
+msgstr "Jméno poèítaèe"
+
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+#: src/editldap.c:328
+msgid " Check Server "
+msgstr " Zjistit server "
+
+#: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
+msgid "Search Base"
+msgstr "Báze pro hledání"
+
+#: src/editldap.c:390
+msgid "Search Criteria"
+msgstr "Vyhledávací kritéria"
+
+#: src/editldap.c:397
+msgid " Reset "
+msgstr " Reset "
+
+#: src/editldap.c:402
+msgid "Bind DN"
+msgstr "Bind DN"
+
+#: src/editldap.c:411
+msgid "Bind Password"
+msgstr "Bind Heslo"
+
+#: src/editldap.c:420
+msgid "Timeout (secs)"
+msgstr "Timeout (vteøin)"
+
+#: src/editldap.c:434
+msgid "Maximum Entries"
+msgstr "Maximum polo¾ek"
+
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:744
+msgid "Basic"
+msgstr "Základní"
+
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:643
+msgid "Extended"
+msgstr "Roz¹íøení"
+
+#: src/editldap.c:547
+msgid "Add New LDAP Server"
+msgstr "Pøidat nový LDAP server"
+
+#: src/editldap_basedn.c:141
+msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
+msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
+
+#: src/editldap_basedn.c:202
+msgid "Available Search Base(s)"
+msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
+
+#: src/editldap_basedn.c:286
+msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "Nelze naèíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ruènì"
+
+#: src/editvcard.c:96
+msgid "File does not appear to be vCard format."
+msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
+
+#: src/editvcard.c:132
+msgid "Select vCard File"
+msgstr "Vybrat vCard soubor"
+
+#: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
+msgid "Edit vCard Entry"
+msgstr "Upravit vCard záznam"
+
+#: src/editvcard.c:296
+msgid "Add New vCard Entry"
+msgstr "Pøidat nový vCard záznam"
+
+#: src/exphtmldlg.c:101
+msgid "Please specify output directory and file to create."
+msgstr "Zadejte prosím adresáø pro výstup a soubor, který se bude vytvoøen."
+
+#: src/exphtmldlg.c:104
+msgid "Select stylesheet and formatting."
+msgstr "Vyberte ¹ablonu stylù a formátování."
+
+#: src/exphtmldlg.c:107
+msgid "File exported successfully."
+msgstr "Export souboru byl úspì¹ný."
+
+#: src/exphtmldlg.c:154
+#, c-format
+msgid ""
+"HTML Output Directory '%s'\n"
+"does not exist. OK to create new directory?"
+msgstr ""
+"Výstupní adresáø pro HTML '%s'\n"
+"neexistuje. Mám vytvoøit nový adresáø?"
+
+#: src/exphtmldlg.c:157
+msgid "Create Directory"
+msgstr "Vytvoøit adresáø"
+
+#: src/exphtmldlg.c:166
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not create output directory for HTML file:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nelze vytvoøit výstupní adresáø pro HTML soubor:\n"
+"%s"
+
+#: src/exphtmldlg.c:168
+msgid "Failed to Create Directory"
+msgstr "Vytvoøení adresáøe selhalo"
+
+#: src/exphtmldlg.c:318
+msgid "Select HTML Output File"
+msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
+
+#: src/exphtmldlg.c:387
+msgid "HTML Output File"
+msgstr "Výstupní HTML soubor"
+
+#: src/exphtmldlg.c:443
+msgid "Stylesheet"
+msgstr "©ablona stylu"
+
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3781 src/prefs_common.c:4063
+msgid "Default"
+msgstr "Výchozí"
+
+#: src/exphtmldlg.c:462
+msgid "Full"
+msgstr "Celý"
+
+#: src/exphtmldlg.c:468
+msgid "Custom"
+msgstr "Vlastní"
+
+#: src/exphtmldlg.c:474
+msgid "Custom-2"
+msgstr "Vlastní-2"
+
+#: src/exphtmldlg.c:480
+msgid "Custom-3"
+msgstr "Vlastní-3"
+
+#: src/exphtmldlg.c:486
+msgid "Custom-4"
+msgstr "Vlastní-4"
+
+#: src/exphtmldlg.c:500
+msgid "Full Name Format"
+msgstr "Celé jméno"
+
+#: src/exphtmldlg.c:507
+msgid "First Name, Last Name"
+msgstr "Køestní jméno, pøíjmení"
+
+#: src/exphtmldlg.c:513
+msgid "Last Name, First Name"
+msgstr "Pøíjmení, køestní jméno"
+
+#: src/exphtmldlg.c:527
+msgid "Color Banding"
+msgstr "Barevné oznaèení"
+
+#: src/exphtmldlg.c:533
+msgid "Format E-Mail Links"
+msgstr "Formát odkazù na e-mail"
+
+#: src/exphtmldlg.c:539
+msgid "Format User Attributes"
+msgstr "Formát atributù u¾ivatele"
+
+#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
+msgid "File Name"
+msgstr "Název souboru"
+
+#: src/exphtmldlg.c:599
+msgid "Open with Web Browser"
+msgstr "Otevøít ve webovém prohlí¾eèi"
+
+#: src/exphtmldlg.c:628
+msgid "Export Address Book to HTML File"
+msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
+
+#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
+msgid "Prev"
+msgstr "Pøedchozí"
+
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:376
+#: src/toolbar.c:467
+msgid "Next"
+msgstr "Dal¹í"
+
+#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
+msgid "File Info"
+msgstr "Informace o souboru"
+
+#: src/exphtmldlg.c:693
+msgid "Format"
+msgstr "Formát"
+
+#: src/export.c:128
+msgid "Export"
+msgstr "Export"
+
+#: src/export.c:147
+msgid "Specify target folder and mbox file."
+msgstr "Zadejte cílovou slo¾ku a soubor mbox."
+
+#: src/export.c:157
+msgid "Source dir:"
+msgstr "Zdrojový adresáø:"
+
+#: src/export.c:162
+msgid "Exporting file:"
+msgstr "Exportovaný soubor:"
+
+#: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
+#: src/prefs_account.c:1205
+msgid " Select... "
+msgstr " Vybrat... "
+
+#: src/export.c:220
+msgid "Select exporting file"
+msgstr "Vyberte soubor pro export"
+
+#: src/exporthtml.c:796
+msgid "Full Name"
+msgstr "Celý název"
+
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
+msgid "Attributes"
+msgstr "Atributy"
+
+#: src/exporthtml.c:1001
+msgid "Sylpheed Address Book"
+msgstr "Kniha adres"
+
+#: src/exporthtml.c:1113
+msgid "Name already exists but is not a directory."
+msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáøe."
+
+#: src/exporthtml.c:1116
+msgid "No permissions to create directory."
+msgstr "Nemohu vytvoøit adresáø."
+
+#: src/exporthtml.c:1119
+msgid "Name is too long."
+msgstr "Název je pøíli¹ dlouhý."
+
+#: src/exporthtml.c:1122
+msgid "Not specified."
+msgstr "Není uveden."
+
+#: src/folder.c:685
+msgid "Inbox"
+msgstr "Doruèená po¹ta"
+
+#: src/folder.c:689
+msgid "Sent"
+msgstr "Odeslaná po¹ta"
+
+#: src/folder.c:693
+msgid "Queue"
+msgstr "Fronta"
+
+#: src/folder.c:697
+msgid "Trash"
+msgstr "Ko¹"
+
+#: src/folder.c:701
+msgid "Drafts"
+msgstr "Koncepty"
+
+#: src/folder.c:982
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
+
+#: src/folder.c:1693
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Moving %s to %s...\n"
+msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
+
+#: src/foldersel.c:148
+msgid "Select folder"
 msgstr "Vybrat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
 msgid "/Create _new folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
 
-#: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
 msgid "/_Rename folder..."
-msgstr ""
+msgstr "/Pøej_menovat slo¾ku..."
 
-#: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
+#: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/Pøes_unout slo¾ku..."
+
+#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/_Smazat slo¾ku"
 
-#: src/folderview.c:201
+#: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
 msgid "/Remove _mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "/Odebrat _mailbox"
 
-#: src/folderview.c:212
-msgid "/Remove _IMAP4 server"
-msgstr ""
+#: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
+#: src/folderview.c:349
+msgid "/_Processing..."
+msgstr "/Zpra_cování..."
+
+#: src/folderview.c:289
+msgid "/_Scoring..."
+msgstr "/_Hodnocení..."
+
+#: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
+msgid "/Mark all _read"
+msgstr "/Oznaèit v¹echny jako _pøeètené"
+
+#: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
+msgid "/_Check for new messages"
+msgstr "/_Zkontrolovat nové zprávy"
 
-#: src/folderview.c:219
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/O_bnovit strom slo¾ek"
+
+#: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
+msgid "/_Search folder..."
+msgstr "/_Vyhledat slo¾ku..."
+
+#: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
+msgid "/S_coring..."
+msgstr "/_Hodnocení..."
+
+#: src/folderview.c:326
+msgid "/Remove _IMAP4 account"
+msgstr "/Odebrat _IMAP4 úèet"
+
+#: src/folderview.c:338
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
-msgstr ""
+msgstr "/Pøi_hlásit diskusní skupinu..."
 
-#: src/folderview.c:221
+#: src/folderview.c:340
 msgid "/_Remove newsgroup"
-msgstr "/Smazat d_iskusní skupinu"
-
-#: src/folderview.c:223
-msgid "/Remove _news server"
-msgstr "/_Odebrat server novinek"
+msgstr "/Smazat d_diskusní skupinu"
 
-#: src/folderview.c:234
-msgid "Folder"
-msgstr "Slo¾ka"
+#: src/folderview.c:345
+msgid "/Remove _news account"
+msgstr "/S_mazat úèet pro diskusní skupinu"
 
-#: src/folderview.c:234
+#: src/folderview.c:375
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
 
-#: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2123
+#: src/folderview.c:376
 msgid "Unread"
 msgstr "Nepøeètené"
 
-#: src/folderview.c:235
+#: src/folderview.c:377
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:245
-msgid "Creating folder view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled pro slo¾ku...\n"
+#: src/folderview.c:621
+msgid "Setting folder info..."
+msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
+
+#: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2683 src/setup.c:79
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
+msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
+
+#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2688 src/setup.c:84
+#, c-format
+msgid "Scanning folder %s ..."
+msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
+
+#: src/folderview.c:825
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "Provádím obnovu stromu slo¾ek..."
+
+#: src/folderview.c:907
+msgid "Checking for new messages in all folders..."
+msgstr "Zji¹»uji nové zprávy ve v¹ech slo¾kách..."
+
+#: src/folderview.c:1657
+#, c-format
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "Otevírám slo¾ku %s..."
+
+#: src/folderview.c:1669
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "Slo¾ku nelze otevøít."
+
+#: src/folderview.c:1854 src/folderview.c:1906 src/folderview.c:2181
+msgid "NewFolder"
+msgstr "Nová slo¾ka"
+
+#: src/folderview.c:1859 src/folderview.c:1955 src/folderview.c:2186
+#, c-format
+msgid "`%c' can't be included in folder name."
+msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
+
+#: src/folderview.c:1872 src/folderview.c:1911 src/folderview.c:1965
+#: src/folderview.c:2035 src/folderview.c:2198
+#, c-format
+msgid "The folder `%s' already exists."
+msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
+
+#: src/folderview.c:1879 src/folderview.c:2205
+#, c-format
+msgid "Can't create the folder `%s'."
+msgstr "Nemohu vytvoøit slo¾ku '%s'."
+
+#: src/folderview.c:1948 src/folderview.c:2025
+#, c-format
+msgid "Input new name for `%s':"
+msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
+
+#: src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2027
+msgid "Rename folder"
+msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
+
+#: src/folderview.c:2085
+#, c-format
+msgid ""
+"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
+"Do you really want to delete?"
+msgstr ""
+"V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
+"Chcete je opravdu smazat ?"
+
+#: src/folderview.c:2087
+msgid "Delete folder"
+msgstr "Smazat slo¾ku "
+
+#: src/folderview.c:2096
+#, c-format
+msgid "Can't remove the folder `%s'."
+msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'."
+
+#: src/folderview.c:2144
+#, c-format
+msgid ""
+"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
+"(The messages are NOT deleted from the disk)"
+msgstr ""
+"Opravdu odebrat mailbox '%s'?\n"
+"(Zprávy NEBUDOU smazány z disku)"
+
+#: src/folderview.c:2146
+msgid "Remove mailbox"
+msgstr "Odstranit mailbox"
+
+#: src/folderview.c:2178
+msgid ""
+"Input the name of new folder:\n"
+"(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
+" append `/' at the end of the name)"
+msgstr ""
+"Zadejte název pro novou slo¾ku:\n"
+"(Pokud chcete vytvoøit slo¾ku, která bude mít dal¹í\n"
+"podslo¾ky, pøidejte nakonec názvu '/')"
+
+#: src/folderview.c:2237
+#, c-format
+msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
+msgstr "Opravdu smazat IMAP4 úèet '%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2238
+msgid "Delete IMAP4 account"
+msgstr "Smazat IMAP4 úèet"
+
+#: src/folderview.c:2372
+#, c-format
+msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
+
+#: src/folderview.c:2373
+msgid "Delete newsgroup"
+msgstr "Smazat diskusní skupinu"
+
+#: src/folderview.c:2411
+#, c-format
+msgid "Really delete news account `%s'?"
+msgstr "Opravdu smazat úèet pro diskusní skupinu '%s'?"
+
+#: src/folderview.c:2412
+msgid "Delete news account"
+msgstr "Smazat úèet pro diskuzní skupinu"
+
+#: src/folderview.c:2509
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Pøesouvám %s do %s..."
+
+#: src/folderview.c:2545
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Zdroj i cíl jsou toto¾né."
+
+#: src/folderview.c:2548
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Nelze pøesunout slo¾ku do své vlastní podslo¾ky."
+
+#: src/folderview.c:2551
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "Pøesun slo¾ky mezi rùznými po¹tovními schránkami nelze provést."
+
+#: src/folderview.c:2554
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Pøesun se nezdaøil!"
+
+#: src/grouplistdialog.c:173
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Pøihla¹ování diskusní skupiny"
+
+#: src/grouplistdialog.c:189
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
+msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro pøihlá¹ení:"
+
+#: src/grouplistdialog.c:195
+msgid "Find groups:"
+msgstr "Najít skupiny:"
+
+#: src/grouplistdialog.c:203
+msgid " Search "
+msgstr " Vyhledat "
+
+#: src/grouplistdialog.c:215
+msgid "Newsgroup name"
+msgstr "Název diskusní skupiny"
+
+#: src/grouplistdialog.c:216
+msgid "Messages"
+msgstr "Zprávy"
+
+#: src/grouplistdialog.c:217
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: src/grouplistdialog.c:243
+msgid "Refresh"
+msgstr "Obnovit"
+
+#: src/grouplistdialog.c:347
+msgid "moderated"
+msgstr "moderovaný"
+
+#: src/grouplistdialog.c:349
+msgid "readonly"
+msgstr "pouze pro ètení"
+
+#: src/grouplistdialog.c:351
+msgid "unknown"
+msgstr "neznámý"
+
+#: src/grouplistdialog.c:398
+msgid "Can't retrieve newsgroup list."
+msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin."
+
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1154
+msgid "Done."
+msgstr "Hotovo."
+
+#: src/grouplistdialog.c:477
+#, c-format
+msgid "%d newsgroups received (%s read)"
+msgstr "%d diskuzních skupin pøijato (%s èteno)"
+
+#: src/gtk/about.c:89
+msgid "About"
+msgstr "O aplikaci"
+
+#: src/gtk/about.c:111
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ version %d.%d.%d\n"
+"Operating System: %s %s (%s)"
+msgstr ""
+"GTK+ verze %d.%d.%d\n"
+"Operaèní systém: %s %s (%s)"
+
+#: src/gtk/about.c:126
+#, c-format
+msgid "Compiled-in features:%s"
+msgstr "Zakompilované vlastnosti: %s"
+
+#: src/gtk/about.c:210
+msgid ""
+"GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Na GPGME má copyright od 2001 Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:214
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Tento program je volnì ¹iøitelný, mù¾ete jej redistribuovat a/nebo mìnit tak "
+"jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
+"Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle va¹eho uvá¾ení) v jakékoliv pozdìj¹í "
+"verzi.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:220
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Tento program je ¹íøen v dobré víøe v jeho u¾iteènost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
+"ZÁRUKY. Více detailù naleznete v GNU General Public License.\n"
+"\n"
+
+#: src/gtk/about.c:226
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgstr ""
+"Kopii GNU General Public License by jste mìli obdr¾et spoleènì s tímto "
+"programem, pokud ne, napi¹te na adresu Free Software Foundation, Inc., 59 "
+"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:46
+msgid "Orange"
+msgstr "Oran¾ová"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:47
+msgid "Red"
+msgstr "Èervená"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:48
+msgid "Pink"
+msgstr "Rù¾ová"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:49
+msgid "Sky blue"
+msgstr "Nebeská modø"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:50
+msgid "Blue"
+msgstr "Modrá"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:51
+msgid "Green"
+msgstr "Zelená"
+
+#: src/gtk/colorlabel.c:52
+msgid "Brown"
+msgstr "Hnìdá"
+
+#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Abcdef"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:114
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Vyberte zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
+msgid "Plugins"
+msgstr "Zásuvné moduly"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3241
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:214
+msgid "Load Plugin"
+msgstr "Nahrát zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:219
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Odebrat zásuvný modul"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:194
+msgid "Page Index"
+msgstr "Index stránky"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:202
+msgid "Preferences"
+msgstr "Pøedvolby"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:278 src/prefs_gtk.c:451
+msgid "Apply"
+msgstr "Pou¾ít"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "correct"
+msgstr "správný"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Vlastník"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Podepsal"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/progressdialog.c:53
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+msgid "Name: "
+msgstr "Jméno: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Organizace: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Umístìní: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Fingerprint: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Stav podpisu: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#, c-format
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "SSL certifikát pro: %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pro %s je neznámý. Chtete jej pøijmout?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Stav podpisu: %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
+msgid "View certificate"
+msgstr "Zobrazit certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Neznámý SSL certifikát"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Accept and save"
+msgstr "Pøijmout a ulo¾it"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Cancel connection"
+msgstr "Zru¹it pøipojení"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Nový certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Známý certifikát:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Certifikát pro %s se zmìnil. Chcete jej pøjmout?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
+msgid "View certificates"
+msgstr "Zobrazit certifikáty"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Zmìnìné SSL certifikáty"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:545
+msgid "No dictionary selected."
+msgstr "Není vybrán ¾ádný slovník."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:764 src/gtk/gtkaspell.c:1637 src/gtk/gtkaspell.c:1907
+msgid "Normal Mode"
+msgstr "Normální re¾im"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:766 src/gtk/gtkaspell.c:1642 src/gtk/gtkaspell.c:1918
+msgid "Bad Spellers Mode"
+msgstr "Re¾im nesprávných slov"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:805
+msgid "Unknown suggestion mode."
+msgstr "Neznámý re¾im návrhu."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1038
+msgid "No misspelled word found."
+msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1372
+msgid "Replace unknown word"
+msgstr "Nahradit neznámé slovo"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1382
+#, c-format
+msgid "Replace \"%s\" with: "
+msgstr "Nahradit \"%s\" za: "
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1402
+msgid ""
+"Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
+"will learn from mistake.\n"
+msgstr ""
+"Pøi souèasném stisknutí kláves MOD1 a Enter\n"
+"se spustí re¾im uèení z chyb.\n"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1632 src/gtk/gtkaspell.c:1896
+msgid "Fast Mode"
+msgstr "Rychlý re¾im"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1744
+#, c-format
+msgid "\"%s\" unknown in %s"
+msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1757
+msgid "Accept in this session"
+msgstr "Pøijmout pro toto sezení"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1767
+msgid "Add to personal dictionary"
+msgstr "Pøidat do vlastního slovníku"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1777
+msgid "Replace with..."
+msgstr "Nahradit èím..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1787
+#, c-format
+msgid "Check with %s"
+msgstr "Otestovat pomocí %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1806
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(nejsou návrhy)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1817 src/gtk/gtkaspell.c:1970
+msgid "More..."
+msgstr "Více..."
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1872
+#, c-format
+msgid "Dictionary: %s"
+msgstr "Slovník: %s"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1885
+#, c-format
+msgid "Use alternate (%s)"
+msgstr "Pou¾ít alternativní (%s)"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1933 src/prefs_common.c:1695
+msgid "Check while typing"
+msgstr "Kontrolovat bìhem psaní"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:1949
+msgid "Change dictionary"
+msgstr "Zmìnit slovník"
+
+#: src/gtk/gtkaspell.c:2103
+#, c-format
+msgid ""
+"The spell checker could not change dictionary.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nelze zmìnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
+"%s"
+
+#: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2378
+msgid "(No From)"
+msgstr "(není znám odesílatel)"
+
+#: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2420 src/summaryview.c:2423
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(®ádný pøedmìt)"
+
+#: src/imap.c:565
+#, c-format
+msgid "Connecting %s:%d failed"
+msgstr "Spojení %s:%d selhalo"
+
+#: src/imap.c:570
+#, c-format
+msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+msgstr "IMAP4 spojení s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
+
+#: src/imap.c:610
+msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
+msgstr "vytváøím tunelované IMAP4 spojení\n"
+
+#: src/imap.c:623
+#, c-format
+msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
+
+#: src/imap.c:661
+msgid "Can't start TLS session.\n"
+msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
+
+#: src/imap.c:904
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: %d\n"
+msgstr "nelze nastavit pøíznak smazání: %d\n"
+
+#: src/imap.c:910 src/imap.c:953
+msgid "can't expunge\n"
+msgstr "nelze odstranit\n"
+
+#: src/imap.c:947
+#, c-format
+msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
+msgstr "nelze nastavit pøíznak smazané: 1: %d\n"
+
+#: src/imap.c:1109
+#, fuzzy
+msgid "error occurred while getting LIST.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem pøíkazu LIST.\n"
+
+#: src/imap.c:1295
+msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
+msgstr "nelze vytvoøit mailbox: selhal pøíkaz LIST\n"
+
+#: src/imap.c:1317
+msgid "can't create mailbox\n"
+msgstr "nelze vytvoøit mailbox\n"
+
+#: src/imap.c:1386
+#, c-format
+msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
+msgstr "nelze pøejmenovat mailbox: %s na %s\n"
+
+#: src/imap.c:1450
+msgid "can't delete mailbox\n"
+msgstr "nelze smazat mailbox\n"
+
+#: src/imap.c:1485
+msgid "can't get envelope\n"
+msgstr "Nemohu naèíst obálku\n"
+
+#: src/imap.c:1493
+msgid "error occurred while getting envelope.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem naèítání obálky.\n"
+
+#: src/imap.c:1515
+#, c-format
+msgid "can't parse envelope: %s\n"
+msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1571
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
+msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s\n"
+
+#: src/imap.c:1593
+#, c-format
+msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
+msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1600
+#, c-format
+msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
+msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
+
+#: src/imap.c:1690
+msgid "can't get namespace\n"
+msgstr "nemohu najít obálku\n"
+
+#: src/imap.c:2105
+#, c-format
+msgid "can't select folder: %s\n"
+msgstr "nelze vybrat slo¾ku: %s\n"
+
+#: src/imap.c:2197
+msgid "IMAP4 login failed.\n"
+msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
+
+#: src/imap.c:2618
+#, c-format
+msgid "can't append %s to %s\n"
+msgstr "Nemohu pøidat %s do %s\n"
+
+#: src/imap.c:2625
+msgid "(sending file...)"
+msgstr "(posílám soubor...)"
+
+#: src/imap.c:2650
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't append message to %s\n"
+msgstr "nelze pøidat zprávu %s\n"
+
+#: src/imap.c:2687
+#, c-format
+msgid "can't copy %d to %s\n"
+msgstr "nelze kopírovat %d na %s\n"
+
+#: src/imap.c:2745
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
+msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: STORE %d %d %s\n"
+
+#: src/imap.c:2759
+msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
+msgstr "chyba pøíkazu slu¾by imap: EXPUNGE\n"
+
+#: src/imap.c:3016
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr "iconv nemù¾e konvertovat UTF-7 na %s\n"
+
+#: src/import.c:130
+msgid "Import"
+msgstr "Import"
+
+#: src/import.c:149
+msgid "Specify target mbox file and destination folder."
+msgstr "Zadejte cílový mbox soubor a cílovou slo¾ku."
+
+#: src/import.c:159
+msgid "Importing file:"
+msgstr "Importovaný soubor :"
+
+#: src/import.c:164
+msgid "Destination dir:"
+msgstr "Cílový adresáø:"
+
+#: src/import.c:222
+msgid "Select importing file"
+msgstr "Vybrat soubor pro import"
+
+#: src/importldif.c:176
+msgid "Please specify address book name and file to import."
+msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
+
+#: src/importldif.c:179
+msgid "Select and rename LDIF field names to import."
+msgstr "Vyberte a pøejmenujte názvy LDIF polí pro import."
+
+#: src/importldif.c:182
+msgid "File imported."
+msgstr "Soubor importován."
+
+#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+msgid "Please select a file."
+msgstr "Vyberte prosím soubor."
+
+#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+msgid "Address book name must be supplied."
+msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
+
+#: src/importldif.c:388
+msgid "Error reading LDIF fields."
+msgstr "Chyba pøi ètení LDIF polo¾ek."
+
+#: src/importldif.c:411
+msgid "LDIF file imported successfully."
+msgstr "Import LDIF soubor byl úspì¹ný."
+
+#: src/importldif.c:496
+msgid "Select LDIF File"
+msgstr "Výbìr LDIF souboru"
+
+#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:464
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
+msgid "LDIF Field"
+msgstr "Polo¾ky LDIF"
+
+#: src/importldif.c:614
+msgid "Attribute Name"
+msgstr "Název atributu"
+
+#: src/importldif.c:674
+msgid "Attribute"
+msgstr "Atribut"
+
+#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
+msgid "Select"
+msgstr "Vybrat"
+
+#: src/importldif.c:752
+msgid "File Name :"
+msgstr "Název souboru :"
+
+#: src/importldif.c:762
+msgid "Records :"
+msgstr "Záznamù :"
+
+#: src/importldif.c:790
+msgid "Import LDIF file into Address Book"
+msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
+
+#: src/importmutt.c:143
+msgid "Error importing MUTT file."
+msgstr "Chyba pøi importu souborù z MUTT."
+
+#: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
+#: src/importpine.c:329
+msgid "Please select a file to import."
+msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
+
+#: src/importmutt.c:185
+msgid "Select MUTT File"
+msgstr "Vyberte MUTT soubor"
+
+#: src/importmutt.c:239
+msgid "Import MUTT file into Address Book"
+msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
+
+#: src/importpine.c:143
+msgid "Error importing Pine file."
+msgstr "Chyba pøi importu souborù z Pine."
+
+#: src/importpine.c:185
+msgid "Select Pine File"
+msgstr "Vyberte Pine soubor"
+
+#: src/importpine.c:239
+msgid "Import Pine file into Address Book"
+msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
+
+#: src/inc.c:356
+msgid "Retrieving new messages"
+msgstr "Naèítám nové zprávy"
+
+#: src/inc.c:400
+msgid "Standby"
+msgstr "V pohotovosti"
+
+#: src/inc.c:515 src/inc.c:572
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Zru¹eno"
+
+#: src/inc.c:526
+msgid "Retrieving"
+msgstr "Naèítám"
+
+#: src/inc.c:542
+#, c-format
+msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
+msgstr "Hotovo (%d zpráv(a) (%s) pøijato)"
+
+#: src/inc.c:546
+msgid "Done (no new messages)"
+msgstr "Hotovo (Nejsou ¾ádné nové zprávy)"
+
+#: src/inc.c:553
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Spojení selhalo"
+
+#: src/inc.c:557
+msgid "Auth failed"
+msgstr "Autentizace selhala"
+
+#: src/inc.c:561 src/prefs_summary_column.c:76
+msgid "Locked"
+msgstr "Zamknuto"
+
+#: src/inc.c:585
+#, c-format
+msgid "Authorization for %s on %s failed"
+msgstr "Autorizace pro %s na %s selhala"
+
+#: src/inc.c:652
+#, c-format
+msgid "Finished (%d new message(s))"
+msgstr "Dokonèeno (%d nová(é) zpráva(y))"
+
+#: src/inc.c:655
+msgid "Finished (no new messages)"
+msgstr "Dokonèeno (nejsou nové zprávy)"
+
+#: src/inc.c:664
+msgid "Some errors occurred while getting mail."
+msgstr "Bìhem naèítání zpráv se vyskytly chyby."
+
+#: src/inc.c:705
+#, c-format
+msgid "%s: Retrieving new messages"
+msgstr "%s : Naèítám nové zprávy"
+
+#: src/inc.c:722
+#, c-format
+msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
+msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
+
+#: src/inc.c:732
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
+msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
+
+#: src/inc.c:739
+#, c-format
+msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
+msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
+
+#: src/inc.c:805 src/send_message.c:463
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "Autentizuji..."
+
+#: src/inc.c:809
+msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (STAT)..."
+
+#: src/inc.c:813
+msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (LAST)..."
+
+#: src/inc.c:817
+msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv (UIDL)..."
+
+#: src/inc.c:821
+msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
+msgstr "Zji¹»uji poèet zpráv (LIST)..."
+
+#: src/inc.c:832
+#, c-format
+msgid "Deleting message %d"
+msgstr "Vymazávám zprávu %d"
+
+#: src/inc.c:838 src/send_message.c:481
+msgid "Quitting"
+msgstr "Ukonèuji"
+
+#: src/inc.c:868
+#, c-format
+msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
+msgstr "Naèítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
+
+#: src/inc.c:949
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while processing mail:\n"
+"%s"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
+
+#: src/inc.c:951
+msgid "Error occurred while processing mail."
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
+
+#: src/inc.c:954
+msgid "No disk space left."
+msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
+
+#: src/inc.c:957
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Nemohu zapisovat do souboru."
+
+#: src/inc.c:962
+msgid "Socket error."
+msgstr "Chyba soketu."
+
+#: src/inc.c:968
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Mailbox is locked:\n"
+"%s"
+msgstr "Mailbox je zamknut."
+
+#: src/inc.c:970
+msgid "Mailbox is locked."
+msgstr "Mailbox je zamknut."
+
+#: src/inc.c:976 src/send_message.c:587
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Authentication failed:\n"
+"%s"
+msgstr "Metoda autentizace"
+
+#: src/inc.c:979 src/send_message.c:590
+#, fuzzy
+msgid "Authentication failed."
+msgstr "Metoda autentizace"
+
+#: src/inc.c:1001
+msgid "Incorporation cancelled\n"
+msgstr "Zaèleòování zru¹eno\n"
+
+#: src/inputdialog.c:152
+#, c-format
+msgid "Input password for %s on %s:"
+msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
+
+#: src/inputdialog.c:154
+msgid "Input password"
+msgstr "Zadejte heslo"
+
+#: src/logwindow.c:61
+msgid "Protocol log"
+msgstr "Záznamový protokol"
+
+#: src/main.c:139 src/main.c:148
+#, c-format
+msgid ""
+"File `%s' already exists.\n"
+"Can't create folder."
+msgstr ""
+"Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
+"Nemohu vytvoøit slo¾ku."
+
+#: src/main.c:207
+msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
+msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
+
+#: src/main.c:257
+msgid ""
+"GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
+"OpenPGP support disabled."
+msgstr ""
+"GnuPG není korektnì instalováno, nebo je verze pøíli¹ stará.\n"
+"Podpora pro OpenPGP je zakázána."
+
+#: src/main.c:425
+#, c-format
+msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
+msgstr "Pou¾ití: %s [VOLBY]...\n"
+
+#: src/main.c:428
+msgid "  --compose [address]    open composition window"
+msgstr "  --compose [adresa]     otevøe okno pro psaní nové zprávy"
+
+#: src/main.c:429
+msgid ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         open composition window with specified files\n"
+"                         attached"
+msgstr ""
+"  --attach soubor1 [soubor2]...\n"
+"                           otevøe okno pro psaní zprávy s pøipojeným\n"
+"                           souborem(y)"
+
+#: src/main.c:432
+msgid "  --receive              receive new messages"
+msgstr "  --receive             naète nové zprávy"
+
+#: src/main.c:433
+msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
+msgstr "  --receive-all          naète v¹echny nové zprávy ze v¹ech úètù"
+
+#: src/main.c:434
+msgid "  --send                 send all queued messages"
+msgstr "  --send              po¹le v¹echny pozdr¾ené zprávy"
+
+#: src/main.c:435
+msgid "  --status               show the total number of messages"
+msgstr "  --status             vypí¹e celkový poèet zpráv"
+
+#: src/main.c:436
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --online              pøejde do online re¾imu"
+
+#: src/main.c:437
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --offline              pøejde do offline re¾imu"
+
+#: src/main.c:438
+msgid "  --debug                debug mode"
+msgstr "  --debug              re¾im trasování"
+
+#: src/main.c:439
+msgid "  --help                 display this help and exit"
+msgstr "  --help            vypí¹e tento text a skonèí"
+
+#: src/main.c:440
+msgid "  --version              output version information and exit"
+msgstr "  --version             vypí¹e informace o verzi a skonèí"
+
+#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5190
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Zpracovávám (%s)..."
+
+#: src/main.c:484
+msgid "top level folder"
+msgstr "nejvy¹¹í slo¾ka v hierarchii"
+
+#: src/main.c:549
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "Vytváøená zpráva existuje."
+
+#: src/main.c:550
+msgid "Draft them"
+msgstr "Ulo¾it jako koncepty"
+
+#: src/main.c:550
+msgid "Discard them"
+msgstr "Stornovat je"
+
+#: src/main.c:550
+msgid "Don't quit"
+msgstr "Neskonèit"
+
+#: src/main.c:564
+msgid "Queued messages"
+msgstr "Pozdr¾ené zprávy"
+
+#: src/main.c:565
+msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
+msgstr "Ve frontì jsou neodeslanì zprávy. Skonèit nyní?"
+
+#: src/main.c:819
+msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
+msgstr "Pøi posílání pozdr¾ených zpráv nastala stejná chyba."
+
+#: src/mainwindow.c:409
+msgid "/_File/_Folder"
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
+
+#: src/mainwindow.c:410
+msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Vytvoøit novou slo¾ku..."
+
+#: src/mainwindow.c:412
+msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Pøejmenovat slo¾ku..."
+
+#: src/mainwindow.c:413
+msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka/_Smazat slo¾ku"
+
+#: src/mainwindow.c:414
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/---"
+msgstr "/_Soubor/_Slo¾ka"
+
+#: src/mainwindow.c:415
+#, fuzzy
+msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
+msgstr "/_Soubor/_Zkontrolovat nové zprávy ve v¹ech slo¾kách"
+
+#: src/mainwindow.c:417
+msgid "/_File/_Add mailbox..."
+msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mailbox...."
+
+#: src/mainwindow.c:418
+msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
+msgstr "/_Soubor/Pøi_dat mbox mailbox...."
+
+#: src/mainwindow.c:419
+msgid "/_File/_Import mbox file..."
+msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+
+#: src/mainwindow.c:420
+msgid "/_File/_Export to mbox file..."
+msgstr "/_Soubor/E_xportovat do mbox souboru..."
+
+#: src/mainwindow.c:421
+msgid "/_File/Empty _trash"
+msgstr "/_Soubor/_Vyprázdnit ko¹"
+
+#: src/mainwindow.c:422
+msgid "/_File/_Work offline"
+msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
+
+#: src/mainwindow.c:424 src/messageview.c:144
+msgid "/_File/_Save as..."
+msgstr "/_Soubor/Ulo¾it j_ako..."
+
+#: src/mainwindow.c:425 src/messageview.c:145
+msgid "/_File/_Print..."
+msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
+
+#: src/mainwindow.c:428
+msgid "/_File/E_xit"
+msgstr "/_Soubor/_Konec"
+
+#: src/mainwindow.c:433
+msgid "/_Edit/Select _thread"
+msgstr "/Úp_ravy/Vybrat _vlákno"
+
+#: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:153
+msgid "/_Edit/_Find in current message..."
+msgstr "/Ú_pravy/_Najít v aktuální zprávì..."
+
+#: src/mainwindow.c:437
+msgid "/_Edit/_Search folder..."
+msgstr "/Ú_pravy/Vy_hledat slo¾ku..."
+
+#: src/mainwindow.c:439
+msgid "/_View/Show or hi_de"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt"
+
+#: src/mainwindow.c:440
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Strom slo¾ek "
+
+#: src/mainwindow.c:442
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Ná_hled na zprávu"
+
+#: src/mainwindow.c:444
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta"
+
+#: src/mainwindow.c:446
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/Ikony _a text"
+
+#: src/mainwindow.c:448
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Ikony"
+
+#: src/mainwindow.c:450
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Text"
+
+#: src/mainwindow.c:452
+msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/_Nástrojová li¹ta/_Nic"
+
+#: src/mainwindow.c:454
+msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit nebo s_krýt/Stavová _li¹ta"
+
+#: src/mainwindow.c:457
+msgid "/_View/Separate f_older tree"
+msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
+
+#: src/mainwindow.c:458
+msgid "/_View/Separate m_essage view"
+msgstr "/Z_obrazit/Samostatné pro_hlédnutí zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:460
+msgid "/_View/_Sort"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it"
+
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_View/_Sort/by _number"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle èí_sla"
+
+#: src/mainwindow.c:462
+msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _velikosti"
+
+#: src/mainwindow.c:463
+msgid "/_View/_Sort/by _date"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _data"
+
+#: src/mainwindow.c:464
+msgid "/_View/_Sort/by _from"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _od koho"
+
+#: src/mainwindow.c:465
+msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle odesí_latele"
+
+#: src/mainwindow.c:466
+msgid "/_View/_Sort/by _subject"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pø_edmìtu"
+
+#: src/mainwindow.c:467
+msgid "/_View/_Sort/by _color label"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _barevné znaèky"
+
+#: src/mainwindow.c:469
+msgid "/_View/_Sort/by _mark"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle o_znaèení"
+
+#: src/mainwindow.c:470
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle _stavu"
+
+#: src/mainwindow.c:471
+msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle pøipo_jených souborù"
+
+#: src/mainwindow.c:473
+msgid "/_View/_Sort/by score"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle ohodnocení"
+
+#: src/mainwindow.c:474
+msgid "/_View/_Sort/by locked"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle zámku"
+
+#: src/mainwindow.c:475
+msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Netøídit"
+
+#: src/mainwindow.c:476 src/mainwindow.c:479
+msgid "/_View/_Sort/---"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/---"
+
+#: src/mainwindow.c:477
+msgid "/_View/_Sort/Ascending"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Vzestupnì"
+
+#: src/mainwindow.c:478
+msgid "/_View/_Sort/Descending"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/Sestupnì"
+
+#: src/mainwindow.c:480
+msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
+msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
+
+#: src/mainwindow.c:482
+msgid "/_View/Th_read view"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit _vlákna"
+
+#: src/mainwindow.c:483
+msgid "/_View/E_xpand all threads"
+msgstr "/Z_obrazit/Rozbalit v¹e_chna vlákna"
+
+#: src/mainwindow.c:484
+msgid "/_View/Co_llapse all threads"
+msgstr "/Z_obrazit/_Sbalit v¹echna vlákna"
+
+#: src/mainwindow.c:485
+msgid "/_View/_Hide read messages"
+msgstr "/Z_obrazit/Skrýt pøeè_tené zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:486
+msgid "/_View/Set displayed _items..."
+msgstr "/Z_obrazit/Nastavit zobrazené po_lo¾ky..."
+
+#: src/mainwindow.c:489
+msgid "/_View/_Go to"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít"
+
+#: src/mainwindow.c:490
+msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pø_edchozí zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:491
+msgid "/_View/_Go to/_Next message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Dal¹í zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
+#: src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
+msgid "/_View/_Go to/---"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/---"
+
+#: src/mainwindow.c:493
+msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí nepøeètená zp_ráva"
+
+#: src/mainwindow.c:495
+msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:498
+msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/_Pøedchozí nová zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:499
+msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í n_ová zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:501
+msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøed_chozí oznaèená zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:503
+msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Dal¹í oz_naèená zpráva"
+
+#: src/mainwindow.c:506
+msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Pøedchozí _zpráva s návì¹tím"
+
+#: src/mainwindow.c:508
+msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Da_l¹í zpráva s návì¹tím"
+
+#: src/mainwindow.c:511
+msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
+msgstr "/Z_obrazit/_Pøejít/Do _jiné slo¾ky"
+
+#: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:159
+msgid "/_View/_Code set/---"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
+
+#: src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:163
+msgid "/_View/_Code set"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada"
+
+#: src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:164
+msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
+
+#: src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:167
+msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
+
+#: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
+msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
+
+#: src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:175
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
+
+#: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:177
+msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
+
+#: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:181
+msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støední Evropa (ISO-8859-_2)"
+
+#: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:184
+msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Baltská (ISO-8859-13)"
+
+#: src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:186
+msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
+
+#: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:189
+msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Øecká (ISO-8859-_7)"
+
+#: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:192
+msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
+
+#: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:195
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
+
+#: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:197
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
+
+#: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:199
+msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
+
+#: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:203
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:206
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
+
+#: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:209
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
+
+#: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:211
+msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
+
+#: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:215
+msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodu¹ená èínská (_GB2312)"
+
+#: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:217
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (_Big5)"
+
+#: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:219
+msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (EUC-_TW)"
+
+#: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:221
+msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
+
+#: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:224
+msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:226
+msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
+
+#: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:229
+msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (TIS-620)"
+
+#: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:231
+msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Thajská (Windows-874)"
+
+#: src/mainwindow.c:595 src/summaryview.c:450
+msgid "/_View/Open in new _window"
+msgstr "/Z_obrazit/Otevøít v _novém oknì"
+
+#: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:239
+msgid "/_View/Mess_age source"
+msgstr "/Z_obrazit/Zd_roj zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:597
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
+
+#: src/mainwindow.c:599
+msgid "/_View/_Update summary"
+msgstr "/Z_obrazit/_Aktualizace souhrnu"
+
+#: src/mainwindow.c:602
+msgid "/_Message/Get new ma_il"
+msgstr "/_Zpráva/_Pøíjem nové po¹ty"
+
+#: src/mainwindow.c:603
+msgid "/_Message/Get from _all accounts"
+msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech úètù"
+
+#: src/mainwindow.c:605
+msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
+msgstr "/_Zpráva/Pøeru¹it pøí_jem zpráv"
+
+#: src/mainwindow.c:607
+msgid "/_Message/_Send queued messages"
+msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozd_r¾ené zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:609
+msgid "/_Message/Compose a_n email message"
+msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu"
+
+#: src/mainwindow.c:610
+msgid "/_Message/Compose a news message"
+msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
+
+#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:246
+msgid "/_Message/_Reply"
+msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
+
+#: src/mainwindow.c:612
+msgid "/_Message/Repl_y to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu"
+
+#: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:247
+msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_v¹em"
+
+#: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:249
+msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/_odesílateli"
+
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:251
+msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/_Zpráva/Odpo_vìdìt komu/do _diskusního listu"
+
+#: src/mainwindow.c:617
+msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
+msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt a postoupit komu"
+
+#: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:254
+msgid "/_Message/_Forward"
+msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
+
+#: src/mainwindow.c:620
+msgid "/_Message/Redirect"
+msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
+
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:259
+msgid "/_Message/Re-_edit"
+msgstr "/_Zpráva/Znov_u editovat"
+
+#: src/mainwindow.c:624
+msgid "/_Message/M_ove..."
+msgstr "/_Zpráva/Pøe_sunout..."
+
+#: src/mainwindow.c:625
+msgid "/_Message/_Copy..."
+msgstr "/_Zpráva/_Kopírovat..."
+
+#: src/mainwindow.c:626
+msgid "/_Message/_Delete"
+msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
+
+#: src/mainwindow.c:627
+msgid "/_Message/Cancel a news message"
+msgstr "/_Zpráva/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
+
+#: src/mainwindow.c:629
+msgid "/_Message/_Mark"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it"
+
+#: src/mainwindow.c:630
+msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Oznaèit"
+
+#: src/mainwindow.c:631
+msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/_Zru¹it oznaèení"
+
+#: src/mainwindow.c:632
+msgid "/_Message/_Mark/---"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/---"
+
+#: src/mainwindow.c:633
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _nepøeètené"
+
+#: src/mainwindow.c:634
+msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _pøeètenou"
+
+#: src/mainwindow.c:636
+msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
+msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit _v¹echny jako pøeètené"
+
+#: src/mainwindow.c:639
+msgid "/_Tools/_Address book..."
+msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres..."
+
+#: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:263
+msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/_Nástroje/Pøidat odesílatele do a_dresáøe"
+
+#: src/mainwindow.c:642
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres"
+
+#: src/mainwindow.c:643
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze s_lo¾ky..."
+
+#: src/mainwindow.c:645
+msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
+msgstr "/_Nástroje/Získání a_dres/ze _zpráv..."
+
+#: src/mainwindow.c:648
+msgid "/_Tools/_Filter messages"
+msgstr "/_Nástroje/_Filtr zpráv "
+
+#: src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:266
+msgid "/_Tools/_Create filter rule"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru"
+
+#: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:268
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/_Automaticky"
+
+#: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:270
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Od"
+
+#: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:272
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Komu"
+
+#: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:274
+msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
+msgstr "/_Nástroje/_Vytvoøení filtru/podle _Pøedmìtu"
+
+#: src/mainwindow.c:661
+msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
+msgstr "/_Nástroje/_Smazat duplikované zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:664
+msgid "/_Tools/E_xecute"
+msgstr "/_Nástroje/S_pustit"
+
+#: src/mainwindow.c:667
+msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
+msgstr "/_Soubor/_SSL certifikáty..."
+
+#: src/mainwindow.c:671
+msgid "/_Tools/_Log window"
+msgstr "/_Nástroje/Okno _záznamù "
+
+#: src/mainwindow.c:673
+msgid "/_Configuration"
+msgstr "/Nastav_ení"
+
+#: src/mainwindow.c:674
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/Nastav_ení/_Zmìna aktuálního úètu"
+
+#: src/mainwindow.c:676
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/Nastav_ení/Nas_tavení aktuálního úètu..."
+
+#: src/mainwindow.c:678
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zalo¾it _nový úèet..."
+
+#: src/mainwindow.c:680
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/Nastav_ení/Ú_pravy úètù..."
+
+#: src/mainwindow.c:682
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/Nastav_ení/---"
+
+#: src/mainwindow.c:683
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Spoleèná nastavení..."
+
+#: src/mainwindow.c:685
+msgid "/_Configuration/_Scoring..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Ohodnocení..."
+
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Configuration/_Filtering..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Filtrování..."
+
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/Nastav_ení/©a_blony..."
+
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Configuration/_Actions..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Akce..."
+
+#: src/mainwindow.c:691
+msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
+msgstr "/Nastav_ení/_Dal¹í nastavení..."
+
+#: src/mainwindow.c:692
+msgid "/_Configuration/Plugins..."
+msgstr "/Nastav_ení/Zasuvné moduly..."
+
+#: src/mainwindow.c:695
+msgid "/_Help/_Manual (Local)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (lokální)"
+
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál (domovská stránka Sylpheed)"
+
+#: src/mainwindow.c:698
+msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (lokální)"
+
+#: src/mainwindow.c:699
+msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ (domovská stránka Sylpheed)"
+
+#: src/mainwindow.c:701
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/Nápo_vìda/---"
+
+#: src/mainwindow.c:820
+msgid "Go offline"
+msgstr "Pracovat offline"
+
+#: src/mainwindow.c:824
+msgid "Go online"
+msgstr "Pracovat online"
+
+#: src/mainwindow.c:840
+msgid "Select account"
+msgstr "Vybrat úèet"
+
+#: src/mainwindow.c:1165 src/mainwindow.c:1182 src/prefs_folder_item.c:450
+msgid "Untitled"
+msgstr "Neoznaèený"
+
+#: src/mainwindow.c:1183
+msgid "none"
+msgstr "¾ádný"
+
+#: src/mainwindow.c:1361
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Vyprázdnit ko¹"
+
+#: src/mainwindow.c:1362
+msgid "Empty all messages in trash?"
+msgstr "Vyprázdnit v¹echny zprávy v ko¹i?"
+
+#: src/mainwindow.c:1380
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "Pøidat mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1381
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"Zadejte umístìní pro mailbox.\n"
+"Pokud je zadán existující, bude automaticky\n"
+"prohledán."
+
+#: src/mainwindow.c:1387 src/mainwindow.c:1424
+#, c-format
+msgid "The mailbox `%s' already exists."
+msgstr "Mailbox '%s' ji¾ existuje."
+
+#: src/mainwindow.c:1392 src/setup.c:57
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1397 src/setup.c:61
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
+msgstr ""
+"Vytváøení mailboxu se nezdaøilo.\n"
+"Mù¾e to být tím, ¾e mailbox ji¾ existuje, nebo nemáte dostateèná práva\n"
+"pro zápis."
+
+#: src/mainwindow.c:1417
+msgid "Add mbox mailbox"
+msgstr "Pøidat mbox mailbox"
+
+#: src/mainwindow.c:1418
+msgid "Input the location of mailbox."
+msgstr "Zadejte umístìní mailboxu."
+
+#: src/mainwindow.c:1434
+msgid "Creation of the mailbox failed."
+msgstr "Vytvoøení mailboxu selhalo."
+
+#: src/mainwindow.c:1748
+msgid "Sylpheed - Folder View"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení slo¾ky"
+
+#: src/mainwindow.c:1764 src/messageview.c:379
+msgid "Sylpheed - Message View"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení zprávy"
+
+#: src/mainwindow.c:2125
+msgid "Exit"
+msgstr "Ukonèení programu"
+
+#: src/mainwindow.c:2125
+msgid "Exit this program?"
+msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
+
+#: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
+#: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
+msgid "(none)"
+msgstr "(¾ádný)"
+
+#: src/message_search.c:88
+msgid "Find in current message"
+msgstr "Hledat v aktuální zprávì"
+
+#: src/message_search.c:106
+msgid "Find text:"
+msgstr "Najít text:"
+
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Rozli¹ovat malá a velká písmena"
+
+#: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
+msgid "Backward search"
+msgstr "Hledat nazpìt"
+
+#: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
+msgid "Search"
+msgstr "Vyhledat"
+
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
+msgid "Search failed"
+msgstr "Neúspì¹né hledání"
+
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
+msgid "Search string not found."
+msgstr "Hledaný øetìzec nebyl nalezen."
+
+#: src/message_search.c:191
+msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
+msgstr "Dosa¾en zaèátek zprávy, pokraèovat od konce?"
+
+#: src/message_search.c:194
+msgid "End of message reached; continue from beginning?"
+msgstr "Dosa¾en konec zprávy, pokraèovat od zaèátku?"
+
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
+msgid "Search finished"
+msgstr "Hledání ukonèeno"
+
+#: src/messageview.c:240
+#, fuzzy
+msgid "/_View/Show all _header"
+msgstr "/Z_obrazit/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
+
+#: src/messageview.c:243
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Compose _new message"
+msgstr "/_Zpráva/Napsat diskusní pøíspìvek"
+
+#: src/messageview.c:255
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/For_ward as attachment"
+msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
+
+#: src/messageview.c:257
+#, fuzzy
+msgid "/_Message/Redirec_t"
+msgstr "/_Zpráva/Pøesmìrov_at"
+
+#: src/messageview.c:561
+msgid "<No Return-Path found>"
+msgstr "<Nenelazena návratová adresa>"
+
+#: src/messageview.c:569
+#, c-format
+msgid ""
+"The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
+"does not correspond to the return path:\n"
+"Notification address: %s\n"
+"Return path: %s\n"
+"It is advised to not to send the return receipt."
+msgstr ""
+"Adresa pro oznámení o doruèení neodpovídá návratové adrese:\n"
+"Adresa pro oznámìní: %s\n"
+"Návratová adresa: %s\n"
+"Je doporuèeno neodesílat potvrzení o doruèení."
+
+#: src/messageview.c:577
+msgid "+Don't Send"
+msgstr "+Neodesílat"
+
+#: src/messageview.c:586
+msgid ""
+"This message is asking for a return receipt notification\n"
+"but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
+"officially addressed to you.\n"
+"Receipt notification cancelled."
+msgstr ""
+"Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o doruèení, ale podle záhlaví\n"
+"Komu: a Kopie: nejste oficiálním adresátem.\n"
+"Odeslání potvrzení bylo zru¹eno."
+
+#: src/messageview.c:654
+msgid ""
+"Error occurred while sending the notification.\n"
+"Put this notification into queue folder?"
+msgstr ""
+"Pøi posílání oznámení nastala chyba.\n"
+"Chcete oznámení zaøadit do výstupní fronty?"
+
+#: src/messageview.c:660
+msgid "Can't queue the notification."
+msgstr "Oznámení nelze zaøadit."
+
+#: src/messageview.c:663
+msgid "Error occurred while sending the notification."
+msgstr "Pøi posílání oznámení nastala chyba."
+
+#: src/messageview.c:818
+msgid "Message already removed from folder."
+msgstr "Zpráva ji¾ byla ze slo¾ky odstranìna"
+
+#: src/messageview.c:977 src/mimeview.c:882 src/mimeview.c:955
+#: src/summaryview.c:3444
+msgid "Save as"
+msgstr "Ulo¾it jako"
+
+#: src/messageview.c:982 src/mimeview.c:912 src/mimeview.c:961
+#: src/summaryview.c:3449
+msgid "Overwrite"
+msgstr "Pøepsat"
+
+#: src/messageview.c:983
+#, fuzzy
+msgid "Overwrite existing file?"
+msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
+
+#: src/messageview.c:990 src/summaryview.c:3457 src/summaryview.c:3461
+#: src/summaryview.c:3478
+#, c-format
+msgid "Can't save the file `%s'."
+msgstr "Nemohu ulo¾it soubor '%s'."
+
+#: src/messageview.c:1056
+#, fuzzy
+msgid "This message asks for a return receipt"
+msgstr "Tato zpráva vy¾aduje potvrzení o duruèení."
+
+#: src/messageview.c:1057
+msgid "Send receipt"
+msgstr "Odeslat potvrzení"
+
+#: src/messageview.c:1110
+msgid "Return Receipt Notification"
+msgstr "Oznámení o duruèení"
+
+#: src/messageview.c:1111
+msgid ""
+"The message was sent to several of your accounts.\n"
+"Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
+"notification:"
+msgstr ""
+"Tato zpráva byla doruèena do více va¹ich úètù.\n"
+"Vyberte si prosím úèet, ze kterého bude odesláno potvrzení o doruèení:"
+
+#: src/messageview.c:1115
+msgid "Send Notification"
+msgstr "Odeslání oznámení"
+
+#: src/messageview.c:1115
+msgid "+Cancel"
+msgstr "+Zru¹it"
+
+#: src/messageview.c:1199 src/prefs_common.c:2889 src/summaryview.c:3496
+#: src/toolbar.c:168
+msgid "Print"
+msgstr "Tisk"
+
+#: src/messageview.c:1200 src/summaryview.c:3497
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the print command line:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
+
+#: src/messageview.c:1206 src/summaryview.c:3503
+#, c-format
+msgid ""
+"Print command line is invalid:\n"
+"`%s'"
+msgstr ""
+"Pøíkazová øádka pro tisk je neplatná:\n"
+"'%s'"
+
+#: src/mimeview.c:115
+msgid "/_Open"
+msgstr "/_Otevøít"
+
+#: src/mimeview.c:116
+msgid "/Open _with..."
+msgstr "/Ot_evøít èím..."
+
+#: src/mimeview.c:117
+msgid "/_Display as text"
+msgstr "/_Zobrazit jako text"
+
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:455
+msgid "/_Save as..."
+msgstr "/_Ulo¾it jako..."
+
+#: src/mimeview.c:119
+msgid "/Save _all..."
+msgstr "/Ulo¾it _v¹e..."
+
+#: src/mimeview.c:122
+msgid "/_Check signature"
+msgstr "/Z_kontrolovat podpis"
+
+#: src/mimeview.c:153
+msgid "MIME Type"
+msgstr "MIME Typ"
+
+#: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2198
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
+
+#: src/mimeview.c:274
+#, fuzzy
+msgid "Right-click here to verify the signature"
+msgstr "Nelze najít veøejný klíè pro podpis"
+
+#: src/mimeview.c:858 src/mimeview.c:919 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:987
+#: src/mimeview.c:1010
+msgid "Can't save the part of multipart message."
+msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
+
+#: src/mimeview.c:910 src/mimeview.c:959
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Pøepsat existující soubor '%s'?"
+
+#: src/mimeview.c:1020
+msgid "Open with"
+msgstr "Otevøít èím"
+
+#: src/mimeview.c:1021
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter the command line to open file:\n"
+"(`%s' will be replaced with file name)"
+msgstr ""
+"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro otevøení souboru:\n"
+"('%s' bude nahrazeno jménem souboru)"
+
+#: src/news.c:200
+#, c-format
+msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
+msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
+
+#: src/news.c:795
+#, c-format
+msgid "can't set group: %s\n"
+msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
+
+#: src/news.c:800
+#, c-format
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "neplatný rozsah pøíspìvkù: %d - %d\n"
+
+#: src/news.c:821
+#, c-format
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "vyskytla se chyba bìhem získávání %s.\n"
+
+#: src/news.c:838
+#, c-format
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d v %s...\n"
+
+#: src/news.c:841 src/news.c:910
+msgid "can't get xover\n"
+msgstr "nelze získat xover\n"
+
+#: src/news.c:846 src/news.c:916
+msgid "error occurred while getting xover.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
+
+#: src/news.c:852 src/news.c:929
+#, c-format
+msgid "invalid xover line: %s\n"
+msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
+
+#: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
+msgid "can't get xhdr\n"
+msgstr "nelze získat xhdr\n"
+
+#: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
+msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xhdr.\n"
+
+#: src/news.c:907
+#, c-format
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "získávám xover %d - %d v %s...\n"
+
+#: src/passphrase.c:85
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Passphrase"
+
+#: src/passphrase.c:253
+msgid "[no user id]"
+msgstr "[bez id u¾ivatele]"
+
+#: src/passphrase.c:257
+#, c-format
+msgid ""
+"%sPlease enter the passphrase for:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
+msgstr ""
+"%s Zadejte prosím passphrase pro:\n"
+"\n"
+"  %.*s  \n"
+"(%.*s)\n"
+
+#: src/passphrase.c:261
+msgid ""
+"Bad passphrase! Try again...\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"©patná passphrase! Zkuste to znovu...\n"
+"\n"
+
+#: src/pop.c:148
+msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+msgstr "V pozdravu nebyla nalezena APOP èasová znaèka\n"
+
+#: src/pop.c:155
+msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+msgstr "Chyba syntaxe pro èasovou znaèku pøi pozdravu\n"
+
+#: src/pop.c:181 src/pop.c:208
+msgid "POP3 protocol error\n"
+msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
+
+#: src/pop.c:592
+#, c-format
+msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
+msgstr "POP3: Vymazávám starou zprávu %d\n"
+
+#: src/pop.c:600
+#, c-format
+msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
+msgstr "POP3: Pøeskakuji zprávu %d (%d bytù)\n"
+
+#: src/pop.c:631
+msgid "mailbox is locked\n"
+msgstr "mailbox je zamknut\n"
+
+#: src/pop.c:634
+msgid "session timeout\n"
+msgstr ""
+
+#: src/pop.c:652
+#, fuzzy
+msgid "command not supported\n"
+msgstr "Pøíkaz"
+
+#: src/pop.c:656
+#, fuzzy
+msgid "error occurred on POP3 session\n"
+msgstr "Vyskytla se chyba v autentizaci\n"
+
+#: src/prefs_account.c:672
+#, c-format
+msgid "Account%d"
+msgstr "Úèet%d"
+
+#: src/prefs_account.c:691
+msgid "Preferences for new account"
+msgstr "Nastavení pro nový úèet"
+
+#: src/prefs_account.c:696
+msgid "Account preferences"
+msgstr "Nastavení úètu"
+
+#: src/prefs_account.c:746 src/prefs_common.c:1035
+msgid "Receive"
+msgstr "Pøíjem"
+
+#: src/prefs_account.c:750 src/prefs_common.c:1039
+msgid "Compose"
+msgstr "Napsat"
+
+#: src/prefs_account.c:753 src/prefs_common.c:1052
+msgid "Privacy"
+msgstr "Soukromí"
+
+#: src/prefs_account.c:757
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:760
+msgid "Advanced"
+msgstr "Roz¹íøení"
+
+#: src/prefs_account.c:839
+msgid "Name of account"
+msgstr "Název úètu"
+
+#: src/prefs_account.c:848
+msgid "Set as default"
+msgstr "Nastavit jako výchozí"
+
+#: src/prefs_account.c:852
+msgid "Personal information"
+msgstr "Osobní informace"
+
+#: src/prefs_account.c:861
+msgid "Full name"
+msgstr "Celé jméno"
+
+#: src/prefs_account.c:867
+msgid "Mail address"
+msgstr "Po¹tovní adresa"
+
+#: src/prefs_account.c:873
+msgid "Organization"
+msgstr "Organizace"
+
+#: src/prefs_account.c:897
+msgid "Server information"
+msgstr "Informace o serveru"
+
+#: src/prefs_account.c:918
+msgid "POP3 (normal)"
+msgstr "POP3 (normální)"
+
+#: src/prefs_account.c:920
+msgid "POP3 (APOP auth)"
+msgstr "POP3 (APOP auth)"
+
+#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1806
+msgid "IMAP4"
+msgstr "IMAP4"
+
+#: src/prefs_account.c:924
+msgid "News (NNTP)"
+msgstr "News (NNTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:926
+msgid "None (local)"
+msgstr "®ádný (místní)"
+
+#: src/prefs_account.c:946
+msgid "This server requires authentication"
+msgstr "Tento server vy¾aduje autentizaci"
+
+#: src/prefs_account.c:953
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Autentizace pøi pøipojení"
+
+#: src/prefs_account.c:998
+msgid "News server"
+msgstr "News server"
+
+#: src/prefs_account.c:1004
+msgid "Server for receiving"
+msgstr "Server pro pøíjem"
+
+#: src/prefs_account.c:1010
+msgid "Local mailbox file"
+msgstr "Lokální mailbox soubor"
+
+#: src/prefs_account.c:1017
+msgid "SMTP server (send)"
+msgstr "SMTP server (odesílání)"
+
+#: src/prefs_account.c:1025
+msgid "Use mail command rather than SMTP server"
+msgstr "Pou¾ít místo SMTP serveru pøíkaz pro odeslání"
+
+#: src/prefs_account.c:1034
+msgid "command to send mails"
+msgstr "pøíkaz pro odeslání po¹ty"
+
+#: src/prefs_account.c:1041 src/prefs_account.c:1381
+msgid "User ID"
+msgstr "U¾ivatelské jméno"
+
+#: src/prefs_account.c:1047 src/prefs_account.c:1390
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
+
+#: src/prefs_account.c:1119 src/prefs_account.c:1789
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
+
+#: src/prefs_account.c:1127
+msgid "Remove messages on server when received"
+msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich pøijmutí"
+
+#: src/prefs_account.c:1138
+msgid "Remove after"
+msgstr "Odstranit po"
+
+#: src/prefs_account.c:1147
+msgid "days"
+msgstr "dnech"
+
+#: src/prefs_account.c:1164
+msgid "(0 days: remove immediately)"
+msgstr "(0 dnù: odstranit ihned)"
+
+#: src/prefs_account.c:1171
+msgid "Download all messages on server"
+msgstr "Pøijmout v¹echny zprávy ze serveru"
+
+#: src/prefs_account.c:1177
+msgid "Receive size limit"
+msgstr "Limit velikosti pro pøíjem"
+
+#: src/prefs_account.c:1184
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
+
+#: src/prefs_account.c:1196
+msgid "Default inbox"
+msgstr "Výchozí inbox"
+
+#: src/prefs_account.c:1219
+msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
+msgstr "(Nefiltrované zprávy budou ulo¾eny v této slo¾ce)"
+
+#: src/prefs_account.c:1224
+msgid "Maximum number of articles to download"
+msgstr "Maximální poèet pøíspìvkù pro sta¾ení"
+
+#: src/prefs_account.c:1243
+msgid "unlimited if 0 is specified"
+msgstr "(pokud je 0, je to neomezený poèet)"
+
+#: src/prefs_account.c:1249
+msgid "Filter messages on receiving"
+msgstr "Filtr zpráv pro pøíjem"
+
+#: src/prefs_account.c:1253
+msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
+msgstr "Pøi volbì 'Stáhnout v¹e' zjistit nové zprávy"
+
+#: src/prefs_account.c:1309
+msgid "Add Date"
+msgstr "Pøidat datum"
+
+#: src/prefs_account.c:1310
+msgid "Generate Message-ID"
+msgstr "Generovat èíslo zprávy"
+
+#: src/prefs_account.c:1317
+msgid "Add user-defined header"
+msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definované záhlaví"
+
+#: src/prefs_account.c:1319 src/prefs_common.c:2427 src/prefs_common.c:2452
+msgid " Edit... "
+msgstr " Upravit..."
+
+#: src/prefs_account.c:1329
+msgid "Authentication"
+msgstr "Autentizace"
+
+#: src/prefs_account.c:1337
+msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
+msgstr "SMTP autentizace (SMTP AUTH)"
+
+#: src/prefs_account.c:1352
+msgid "Authentication method"
+msgstr "Metoda autentizace"
+
+#: src/prefs_account.c:1362 src/prefs_common.c:1474
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automaticky"
+
+#: src/prefs_account.c:1412
+msgid ""
+"If you leave these entries empty, the same\n"
+"user ID and password as receiving will be used."
+msgstr ""
+"Pokud necháte tyto polo¾ky prázdné, bude\n"
+"pou¾ito stejné jméno u¾ivatele a heslo."
+
+#: src/prefs_account.c:1421
+msgid "Authenticate with POP3 before sending"
+msgstr "Autentizace s POP3 pøed posláním"
+
+#: src/prefs_account.c:1436
+msgid "POP authentication timeout: "
+msgstr "Pøi POP autentizaci vypr¹el èas: "
+
+#: src/prefs_account.c:1445
+msgid "minutes"
+msgstr "minut(y)"
+
+#: src/prefs_account.c:1492 src/prefs_account.c:1537 src/toolbar.c:419
+msgid "Signature"
+msgstr "Podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1500
+msgid "Insert signature automatically"
+msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1505
+msgid "Signature separator"
+msgstr "Oddìlovaè podpisu"
+
+#: src/prefs_account.c:1527
+#, fuzzy
+msgid "Command output"
+msgstr "Pøíkaz"
+
+#: src/prefs_account.c:1545
+msgid "Automatically set the following addresses"
+msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
+
+#: src/prefs_account.c:1554 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
+#: src/quote_fmt.c:49
+msgid "Cc"
+msgstr "Kopie"
+
+#: src/prefs_account.c:1567
+msgid "Bcc"
+msgstr "Slepá kopie"
+
+#: src/prefs_account.c:1580
+msgid "Reply-To"
+msgstr "Odpovìdìt komu"
+
+#: src/prefs_account.c:1635
+msgid "Encrypt message by default"
+msgstr "V¾dy za¹ifrovat zprávu"
+
+#: src/prefs_account.c:1637
+msgid "Sign message by default"
+msgstr "V¾dy pøidat podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1639
+msgid "Default mode"
+msgstr "Výchozí re¾im"
+
+#: src/prefs_account.c:1647
+msgid "Use PGP/MIME"
+msgstr "Pou¾ít PGP/MIME"
+
+#: src/prefs_account.c:1656
+msgid "Use Inline"
+msgstr "Pou¾ít Inline"
+
+#: src/prefs_account.c:1666
+msgid "Sign key"
+msgstr "Klíè pro podpis"
+
+#: src/prefs_account.c:1674
+msgid "Use default GnuPG key"
+msgstr "Pou¾ít výchozí GnuPG klíè"
+
+#: src/prefs_account.c:1683
+msgid "Select key by your email address"
+msgstr "Vybrat klíè podle email adresy"
+
+#: src/prefs_account.c:1692
+msgid "Specify key manually"
+msgstr "Zadat klíè ruènì"
+
+#: src/prefs_account.c:1708
+msgid "User or key ID:"
+msgstr "U¾ivatel nebo ID klíèe:"
+
+#: src/prefs_account.c:1797 src/prefs_account.c:1814 src/prefs_account.c:1830
+msgid "Don't use SSL"
+msgstr "Nepou¾ívat SSL"
+
+#: src/prefs_account.c:1800
+msgid "Use SSL for POP3 connection"
+msgstr "Pou¾ít SSL pro POP3 spojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1803 src/prefs_account.c:1820 src/prefs_account.c:1854
+msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
+msgstr "Pou¾ít pøíkaz STARTTLS pro spu¹tìní SSL relace"
+
+#: src/prefs_account.c:1817
+msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
+msgstr "Pou¾ít SSL pro IMAP4 spojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1823
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
+
+#: src/prefs_account.c:1838
+msgid "Use SSL for NNTP connection"
+msgstr "Pou¾ít SSL pro NNTP pøipojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1840
+msgid "Send (SMTP)"
+msgstr "Odesílání (SMTP)"
+
+#: src/prefs_account.c:1848
+msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
+msgstr "Nepou¾ítvat SSL (pokud je to ale nutné, pou¾ít STARTTLS)"
+
+#: src/prefs_account.c:1851
+msgid "Use SSL for SMTP connection"
+msgstr "Pou¾ít SSL pro SMTP pøipojení"
+
+#: src/prefs_account.c:1975
+msgid "Specify SMTP port"
+msgstr "Urèete SMTP port"
+
+#: src/prefs_account.c:1981
+msgid "Specify POP3 port"
+msgstr "Urèete POP3 port"
+
+#: src/prefs_account.c:1987
+msgid "Specify IMAP4 port"
+msgstr "Urèete IMAP4 port"
+
+#: src/prefs_account.c:1993
+msgid "Specify NNTP port"
+msgstr "Urèete NNTP port"
+
+#: src/prefs_account.c:1998
+msgid "Specify domain name"
+msgstr "Urèete název domény"
+
+#: src/prefs_account.c:2008
+#, fuzzy
+msgid "Use command to communicate with server"
+msgstr "Pou¾ít místo SMTP serveru pøíkaz pro odeslání"
+
+#: src/prefs_account.c:2016
+msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
+msgstr "Oznaèit vícenásobnì poslané zprávy jako pøeètené a obarvit je:"
+
+#: src/prefs_account.c:2030
+msgid "IMAP server directory"
+msgstr "adresáø pro IMAP server"
+
+#: src/prefs_account.c:2084
+msgid "Put sent messages in"
+msgstr "Ukládat odeslané zprávy do"
+
+#: src/prefs_account.c:2086
+msgid "Put draft messages in"
+msgstr "Ukládat koncepty do"
+
+#: src/prefs_account.c:2088
+msgid "Put deleted messages in"
+msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
+
+#: src/prefs_account.c:2152
+msgid "Account name is not entered."
+msgstr "Nebylo zadáno jméno úètu."
+
+#: src/prefs_account.c:2156
+msgid "Mail address is not entered."
+msgstr "Nebyla zadána po¹tovní adresa."
+
+#: src/prefs_account.c:2161
+msgid "SMTP server is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán SMTP server."
+
+#: src/prefs_account.c:2166
+msgid "User ID is not entered."
+msgstr "Nebylo zadáno u¾ivatelské èíslo."
+
+#: src/prefs_account.c:2171
+msgid "POP3 server is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán POP3 server."
+
+#: src/prefs_account.c:2176
+msgid "IMAP4 server is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán IMAP4 server."
+
+#: src/prefs_account.c:2181
+msgid "NNTP server is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán NNTP server."
+
+#: src/prefs_account.c:2187
+msgid "local mailbox filename is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán název lokálního mailbox souboru."
+
+#: src/prefs_account.c:2193
+msgid "mail command is not entered."
+msgstr "Nebyl zadán pøíkaz pro odeslání."
+
+#: src/prefs_account.c:2277
+msgid ""
+"Its not recommended to use the old style Inline\n"
+"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
+"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
+msgstr ""
+"Není doporuèeno pou¾ívat Inline zpùsob ¹ifrování zpráv\n"
+"pøi GnuPG ¹ifrování. Nevyhovuje toti¾ specifikaci\n"
+"RFC 3156 - MIME Security s OpenPGP."
+
+#: src/prefs_actions.c:167
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Nastavení akcí"
+
+#: src/prefs_actions.c:189
+msgid "Menu name:"
+msgstr "Název nabídky:"
+
+#: src/prefs_actions.c:198
+msgid "Command line:"
+msgstr "Pøíkazová øádka:"
+
+#: src/prefs_actions.c:227
+#, fuzzy
+msgid " Replace "
+msgstr " Nahradit "
+
+#: src/prefs_actions.c:240
+msgid " Syntax help "
+msgstr "Nápovìda k syntaxi"
+
+#: src/prefs_actions.c:259
+msgid "Current actions"
+msgstr "Aktuální akce"
+
+#: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:814 src/prefs_filtering.c:876
+#: src/prefs_filtering.c:899 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
+msgid "(New)"
+msgstr "(Nový)"
+
+#: src/prefs_actions.c:428
+msgid "Menu name is not set."
+msgstr "Není nastaven název nabídky."
+
+#: src/prefs_actions.c:433
+msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
+msgstr "V názvu nabídky není povolena dvojteèka ':'."
+
+#: src/prefs_actions.c:443
+msgid "Menu name is too long."
+msgstr "Název nabídky je pøíli¹ dlouhý."
+
+#: src/prefs_actions.c:452
+msgid "Command line not set."
+msgstr "Není nastavena pøíkazová øádka."
+
+#: src/prefs_actions.c:457
+msgid "Menu name and command are too long."
+msgstr "Název nabídky a pøíkaz jsou pøíli¹ dlouhé."
+
+#: src/prefs_actions.c:462
+#, c-format
+msgid ""
+"The command\n"
+"%s\n"
+"has a syntax error."
+msgstr ""
+"Pøíkaz\n"
+"%s\n"
+"má syntaktickou chybu."
+
+#: src/prefs_actions.c:523
+msgid "Delete action"
+msgstr "Smazat akci"
+
+#: src/prefs_actions.c:524
+msgid "Do you really want to delete this action?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto akci?"
+
+#: src/prefs_actions.c:638
+msgid "MENU NAME:"
+msgstr "NÁZEV NABÍDKY:"
+
+#: src/prefs_actions.c:639
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Pou¾ijte / v názvu nabídky pro vytvoøení podnabídek."
+
+#: src/prefs_actions.c:641
+msgid "COMMAND LINE:"
+msgstr "PØÍKAZOVÁ ØÁDKA:"
+
+#: src/prefs_actions.c:642
+msgid "Begin with:"
+msgstr "Zaèíná na:"
+
+#: src/prefs_actions.c:643
+#, fuzzy
+msgid "to send message body or selection to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání tìla zprávy nebo pro výbìr pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:644
+#, fuzzy
+msgid "to send user provided text to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:645
+#, fuzzy
+msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného skrytého textu pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:646
+msgid "End with:"
+msgstr "Konèí na:"
+
+#: src/prefs_actions.c:647
+#, fuzzy
+msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
+msgstr "pro nahrazení tìla zprávy nebo výbìru výstupem z pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:648
+#, fuzzy
+msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
+msgstr "pro vlo¾ení výstupù pøíkazù bez nahrazení starého textu"
+
+#: src/prefs_actions.c:649
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr "pro spu¹tìní pøíkazu asynchronnì"
+
+#: src/prefs_actions.c:650
+msgid "Use:"
+msgstr "Pou¾ít:"
+
+#: src/prefs_actions.c:651
+#, fuzzy
+msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
+msgstr "pro seznam názvù souborù s vybranými zprávami"
+
+#: src/prefs_actions.c:652
+#, fuzzy
+msgid ""
+"for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
+msgstr "pro seznam názvù souborù s vybranými zprávami"
+
+#: src/prefs_actions.c:653
+#, fuzzy
+msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
+msgstr "pro vybranou MIME èást zprávy."
+
+#: src/prefs_actions.c:654
+msgid "for a user provided argument"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:655
+#, fuzzy
+msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
+msgstr "pro odeslání u¾ivatelem definovaného skrytého textu pøíkazu"
+
+#: src/prefs_actions.c:656
+#, fuzzy
+msgid "for the text selection"
+msgstr "Výbìr písma"
+
+#: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Popis symbolù"
+
+#: src/prefs_common.c:1018
+msgid "Common Preferences"
+msgstr "Spoleèná nastavení"
+
+#: src/prefs_common.c:1042
+msgid "Spell Checker"
+msgstr "Kontrola pravopisu"
+
+#: src/prefs_common.c:1045
+msgid "Quote"
+msgstr "Citování"
+
+#: src/prefs_common.c:1047
+msgid "Display"
+msgstr "Zobrazení"
+
+#: src/prefs_common.c:1049
+msgid "Message"
+msgstr "Zpráva"
+
+#: src/prefs_common.c:1057 src/select-keys.c:333
+msgid "Other"
+msgstr "Ostatní"
+
+#: src/prefs_common.c:1109 src/prefs_common.c:1334
+msgid "External program"
+msgstr "Externí program"
+
+#: src/prefs_common.c:1118
+msgid "Use external program for incorporation"
+msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
+
+#: src/prefs_common.c:1125 src/prefs_common.c:1349
+msgid "Command"
+msgstr "Pøíkaz"
+
+#: src/prefs_common.c:1139
+msgid "Local spool"
+msgstr "Místní spool"
+
+#: src/prefs_common.c:1150
+msgid "Incorporate from spool"
+msgstr "Zaèlenit ze spoolu"
+
+#: src/prefs_common.c:1152
+msgid "Filter on incorporation"
+msgstr "Filtr na zaèlenìní"
+
+#: src/prefs_common.c:1160
+msgid "Spool directory"
+msgstr "Spool adresáø"
+
+#: src/prefs_common.c:1178
+msgid "Auto-check new mail"
+msgstr "Automatická kontrola nové po¹ty"
+
+#: src/prefs_common.c:1180
+msgid "every"
+msgstr "ka¾dých"
+
+#: src/prefs_common.c:1192
+msgid "minute(s)"
+msgstr "minut(y)"
+
+#: src/prefs_common.c:1201
+msgid "Check new mail on startup"
+msgstr "Kontrola nové po¹ty pøi spu¹tìní"
+
+#: src/prefs_common.c:1203
+msgid "Update all local folders after incorporation"
+msgstr "Po zaèlenìní aktualizovat v¹echny lokální slo¾ky"
+
+#: src/prefs_common.c:1211
+msgid "Show receive dialog"
+msgstr "Zobrazit dialog o pøijetí"
+
+#: src/prefs_common.c:1221 src/prefs_common.c:1385 src/prefs_common.c:2754
+msgid "Always"
+msgstr "V¾dy"
+
+#: src/prefs_common.c:1222
+msgid "Only if a window is active"
+msgstr "Pouze pokud je okno aktivní"
+
+#: src/prefs_common.c:1224 src/prefs_common.c:1386
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
+
+#: src/prefs_common.c:1232
+msgid "Close receive dialog when finished"
+msgstr "Zavøít dialog o pøijetí po dokonèení"
+
+#: src/prefs_common.c:1234
+msgid "Run command when new mail arrives"
+msgstr "Pøi pøíchodu nové zprávy spustit pøíkaz"
+
+#: src/prefs_common.c:1244
+msgid "after autochecking"
+msgstr "po automatické kontrole"
+
+#: src/prefs_common.c:1246
+msgid "after manual checking"
+msgstr "po manuální kontrole"
+
+#: src/prefs_common.c:1260
+#, c-format
+msgid ""
+"Command to execute:\n"
+"(use %d as number of new mails)"
+msgstr ""
+"Pøíkaz pro vykonání:\n"
+"(pou¾ijte %d jako poèet nových zpráv)"
+
+#: src/prefs_common.c:1342
+msgid "Use external program for sending"
+msgstr "Pou¾ít externí program pro posílání"
+
+#: src/prefs_common.c:1368
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
+msgstr "Ulo¾it odeslané zprávy do slo¾ky Odeslaná po¹ta"
+
+#: src/prefs_common.c:1370
+msgid "Queue messages that fail to send"
+msgstr "Zprávy, které se nepodaøilo odeslat, zaøadit do fronty"
+
+#: src/prefs_common.c:1376
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Zobrazit dialog o odesílání"
+
+#: src/prefs_common.c:1394
+msgid "Outgoing codeset"
+msgstr "Výstupní znaková sada"
+
+#: src/prefs_common.c:1409
+msgid "Automatic (Recommended)"
+msgstr "Automatická (doporuèeno)"
+
+#: src/prefs_common.c:1410
+msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
+msgstr "7bitový ascii (US-ASCII)"
+
+#: src/prefs_common.c:1412
+msgid "Unicode (UTF-8)"
+msgstr "Unicode (UTF-8)"
+
+#: src/prefs_common.c:1414
+msgid "Western European (ISO-8859-1)"
+msgstr "Západní Evropa (ISO-8859-1)"
+
+#: src/prefs_common.c:1415
+msgid "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "Západní Evropa(ISO-8859-15)"
+
+#: src/prefs_common.c:1416
+msgid "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Støedoevropská (ISO-8859-2)"
+
+#: src/prefs_common.c:1417
+msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "Baltická (ISO-8859-13)"
+
+#: src/prefs_common.c:1418
+msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "Baltická (ISO-8859-4)"
+
+#: src/prefs_common.c:1419
+msgid "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "Øecká (ISO-8859-7)"
+
+#: src/prefs_common.c:1420
+msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "Turecká (ISO-8859-9)"
+
+#: src/prefs_common.c:1422
+msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
+
+#: src/prefs_common.c:1424
+msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
+
+#: src/prefs_common.c:1426
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
+
+#: src/prefs_common.c:1427
+msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
+
+#: src/prefs_common.c:1429
+msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "Japonská (ISO-2022-JP)"
+
+#: src/prefs_common.c:1431
+msgid "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "Japonská (EUC-JP)"
+
+#: src/prefs_common.c:1432
+msgid "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "Japonská (Shift_JIS)"
+
+#: src/prefs_common.c:1434
+msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "Zjednodu¹ená èínská (GB2312)"
+
+#: src/prefs_common.c:1435
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "Tradièní èínská (Big5)"
+
+#: src/prefs_common.c:1437
+msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "Tradièní èínská (EUC-TW)"
+
+#: src/prefs_common.c:1438
+msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Èínská (ISO-2022-CN)"
+
+#: src/prefs_common.c:1440
+msgid "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "Korejská (EUC-KR)"
+
+#: src/prefs_common.c:1441
+msgid "Thai (TIS-620)"
+msgstr "Thajská (TIS-620)"
+
+#: src/prefs_common.c:1442
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr "Thajská (Windows-874)"
+
+#: src/prefs_common.c:1452
+msgid ""
+"If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
+"for the current locale will be used."
+msgstr ""
+"Pokud je zvoleno 'Automatická', bude pou¾ita\n"
+"znaková sada podle locale."
+
+#: src/prefs_common.c:1464
+msgid "Transfer encoding"
+msgstr "Kódování pøenosu"
+
+#: src/prefs_common.c:1487
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
+"message body contains non-ASCII characters."
+msgstr ""
+"Urèuje jak v jaké znakové sadì bude zpráva\n"
+"poslána kdy¾ obsahuje ne-ASCII znaky."
+
+#: src/prefs_common.c:1617
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr "Výbìr umístìní slovníkù"
+
+#: src/prefs_common.c:1680
+msgid "Global spelling checker settings"
+msgstr "Souhrnné nastavení pravopisu"
+
+#: src/prefs_common.c:1687
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
+
+#: src/prefs_common.c:1698
+msgid "Enable alternate dictionary"
+msgstr "Povolit alternativní slovník"
+
+#: src/prefs_common.c:1700
+msgid ""
+"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
+"with the last used dictionary faster."
+msgstr ""
+"Povolením alternativního slovníku dosáhnete zrychlení\n"
+"pøi pøepnutí naposledy pou¾itého slovníku."
+
+#: src/prefs_common.c:1713
+msgid "Dictionaries path:"
+msgstr "Cesta ke slovníkùm:"
+
+#: src/prefs_common.c:1740
+msgid "Default dictionary:"
+msgstr "Výchozí slovník:"
+
+#: src/prefs_common.c:1756
+msgid "Default suggestion mode"
+msgstr "Výchozí re¾im návrhù"
+
+#: src/prefs_common.c:1771
+msgid "Misspelled word color:"
+msgstr "Barva ¹patnì napsaných slov:"
+
+#: src/prefs_common.c:1853
+msgid "Automatic account selection"
+msgstr "Automatický výbìr úètu"
+
+#: src/prefs_common.c:1861
+msgid "when replying"
+msgstr "pøi odpovídání"
+
+#: src/prefs_common.c:1863
+msgid "when forwarding"
+msgstr "pøi pøeposílání"
+
+#: src/prefs_common.c:1865
+msgid "when re-editing"
+msgstr "pøi opìtovné editaci"
+
+#: src/prefs_common.c:1872
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "Tlaèítko s odpovìdí zvolí odpovìï do diskusního listu"
+
+#: src/prefs_common.c:1875
+msgid "Automatically launch the external editor"
+msgstr "Automaticky spustit externí editor"
+
+#: src/prefs_common.c:1882 src/prefs_filtering.c:232
+msgid "Forward as attachment"
+msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
+
+#: src/prefs_common.c:1885
+msgid "Block cursor"
+msgstr "Blokovat kurzor"
+
+#: src/prefs_common.c:1888
+msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
+msgstr "Pøi pøesmìrování zachovat pùvodní záhlaví 'Od'"
+
+#: src/prefs_common.c:1896
+msgid "Autosave to Drafts folder every "
+msgstr "Automaticky ulo¾it do slo¾ky s koncepty ka¾dých "
+
+#: src/prefs_common.c:1903 src/prefs_common.c:1948
+msgid "characters"
+msgstr "znakù"
+
+#: src/prefs_common.c:1911
+msgid "Undo level"
+msgstr "Úroveò zpìtných krokù"
+
+#: src/prefs_common.c:1924
+msgid "Message wrapping"
+msgstr "Zalamování zprávy"
+
+#: src/prefs_common.c:1936
+msgid "Wrap messages at"
+msgstr "Zarovnat zprávu na"
+
+#: src/prefs_common.c:1956
+msgid "Wrap quotation"
+msgstr "Zalomit citaci"
+
+#: src/prefs_common.c:1958
+msgid "Wrap on input"
+msgstr "Zalomit pøi pøijmutí"
+
+#: src/prefs_common.c:1961
+msgid "Wrap before sending"
+msgstr "Zalomit pøed odesláním"
+
+#: src/prefs_common.c:1964
+msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
+msgstr "Chytré zalamování (EXPERIMENTÁLNÍ)"
+
+#: src/prefs_common.c:2030
+msgid "Reply will quote by default"
+msgstr "Odpovìï bude v¾dy s citací"
+
+#: src/prefs_common.c:2032
+msgid "Reply format"
+msgstr "Formát odpovìdi"
+
+#: src/prefs_common.c:2047 src/prefs_common.c:2086
+msgid "Quotation mark"
+msgstr "Znaèka pro citaci"
+
+#: src/prefs_common.c:2071
+msgid "Forward format"
+msgstr "Formát pøeposlání"
+
+#: src/prefs_common.c:2115
+msgid " Description of symbols "
+msgstr " Popis symbolù "
+
+#: src/prefs_common.c:2123
+msgid "Quotation characters"
+msgstr "Znaèky pro citaci"
+
+#: src/prefs_common.c:2138
+msgid "Treat these characters as quotation marks: "
+msgstr "Pova¾ovat tyto znaky za znaky pro citaci: "
+
+#: src/prefs_common.c:2188
+msgid "Font"
+msgstr "Písmo"
+
+#: src/prefs_common.c:2217
+msgid "Small"
+msgstr "Malé"
+
+#: src/prefs_common.c:2236
+msgid "Normal"
+msgstr "Normální"
+
+#: src/prefs_common.c:2255
+msgid "Bold"
+msgstr "Tuèné"
+
+#: src/prefs_common.c:2280
+msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
+msgstr "Pøekládat názvy záhlaví (jako napøíklad 'Od:', 'Pøedmìt:')"
+
+#: src/prefs_common.c:2283
+msgid "Display unread number next to folder name"
+msgstr "Zobrazit poèet nepøeètených za názvem slo¾ky"
+
+#: src/prefs_common.c:2292
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
+msgstr "Zkrátit názvy diskuzních skupin del¹í ne¾"
+
+#: src/prefs_common.c:2307
+msgid "letters"
+msgstr "dopisy(ù)"
+
+#: src/prefs_common.c:2313
+msgid "Summary View"
+msgstr "Souhrnný pohled"
+
+#: src/prefs_common.c:2322
+msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
+msgstr "Zobrazit pøíjemce ve sloupci 'Od', jestli¾e odesílatel jste vy sám"
+
+#: src/prefs_common.c:2325
+msgid "Display sender using address book"
+msgstr "Zobrazit odesílatele pomocí knihy adres"
+
+#: src/prefs_common.c:2328
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr "Vlákno z pøedmìtu jako pøídavek ke standardních záhlavím"
+
+#: src/prefs_common.c:2336 src/prefs_common.c:3225 src/prefs_common.c:3263
+msgid "Date format"
+msgstr "Formát datumu"
+
+#: src/prefs_common.c:2358
+msgid " Set displayed items in summary... "
+msgstr " Nastavení zobrazených polo¾ek v souhrnu... "
+
+#: src/prefs_common.c:2422
+msgid "Enable coloration of message"
+msgstr "Povolit zabarvení zpráv"
+
+#: src/prefs_common.c:2437
+msgid ""
+"Display multi-byte alphanumeric as\n"
+"ASCII character (Japanese only)"
+msgstr ""
+"Zobrazit více-bytovou abecedu a èíslice\n"
+"jako ASCII znaky (pouze pro Japonsko)"
+
+#: src/prefs_common.c:2443
+msgid "Display header pane above message view"
+msgstr "Zobrazit okno se záhlavím nad zprávou"
+
+#: src/prefs_common.c:2450
+msgid "Display short headers on message view"
+msgstr "Zobrazit krátké záhlaví pøi zobrazení zprávy"
+
+#: src/prefs_common.c:2472
+msgid "Line space"
+msgstr "Prázdná øádka"
+
+#: src/prefs_common.c:2486 src/prefs_common.c:2526
+msgid "pixel(s)"
+msgstr "pixel(y)"
+
+#: src/prefs_common.c:2491
+msgid "Leave space on head"
+msgstr "Vynechat prázdné místo v záhlaví"
+
+#: src/prefs_common.c:2493
+msgid "Scroll"
+msgstr "Posun"
+
+#: src/prefs_common.c:2500
+msgid "Half page"
+msgstr "Polovina stránky"
+
+#: src/prefs_common.c:2506
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "Jemný posun"
+
+#: src/prefs_common.c:2512
+msgid "Step"
+msgstr "Krok"
+
+#: src/prefs_common.c:2537
+msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
+msgstr "Zobrazit popis pøíloh (místo jejich názvù)"
+
+#: src/prefs_common.c:2583
+msgid "Automatically check signatures"
+msgstr "Automaticky zkontrolovat podpis"
+
+#: src/prefs_common.c:2586
+msgid "Show signature check result in a popup window"
+msgstr "Zobrazit výsledek testování podpisu v popup oknì"
+
+#: src/prefs_common.c:2589
+msgid "Store passphrase in memory temporarily"
+msgstr "Ulo¾it passphrase doèasnì v pamìti"
+
+#: src/prefs_common.c:2604
+msgid "Expire after"
+msgstr "Vypr¹elo za"
+
+#: src/prefs_common.c:2617
+msgid "minute(s) "
+msgstr "minut(y) "
+
+#: src/prefs_common.c:2630
+msgid ""
+"(Setting to '0' will store the passphrase\n"
+" for the whole session)"
+msgstr ""
+"(Nastavení na '0' ulo¾í passphrase\n"
+" pro celou relaci)"
+
+#: src/prefs_common.c:2640
+msgid "Grab input while entering a passphrase"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:2645
+msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
+msgstr "Zobrazit varování pokud GnuPG nefunguje"
+
+#: src/prefs_common.c:2707
+#, fuzzy
+msgid "Always open messages in summary when selected"
+msgstr "Otevøít zprávy v souhrnu pomocí kursorových kláves"
+
+#: src/prefs_common.c:2711
+msgid "Open first unread message when entering a folder"
+msgstr "Pøi vstupu do slo¾ky otevøít první nepøeètenou zprávu"
+
+#: src/prefs_common.c:2715
+msgid "Only mark message as read when opened in new window"
+msgstr "Oznaèit zprávu za pøeètìnou pouze pøi otevøení v novém oknì"
+
+#: src/prefs_common.c:2719
+msgid "Go to inbox after receiving new mail"
+msgstr "Po pøijetí nových zpráv pøejít na Doruèenou po¹tu"
+
+#: src/prefs_common.c:2727
+msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
+msgstr "Vykonat ihned pøi pøesunu nebo mazání zpráv"
+
+#: src/prefs_common.c:2734
+msgid ""
+"(Messages will be marked until execution\n"
+" if this is turned off)"
+msgstr ""
+"(Pokud je tato volba vypnuta,\n"
+"zprávy budou oznaèeny a¾ do vykonání)"
+
+#: src/prefs_common.c:2745
+msgid "Show no-unread-message dialog"
+msgstr "Zobrazit dialog o nepøeètených zprávách"
+
+#: src/prefs_common.c:2755
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr "Pøedpokládat 'Ano'"
+
+#: src/prefs_common.c:2757
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr "Pøedpokládat 'Ne'"
+
+#: src/prefs_common.c:2766
+msgid " Set key bindings... "
+msgstr " Nastavit klávesové zkratky... "
+
+#: src/prefs_common.c:2772
+msgid "Icon theme"
+msgstr "Téma ikon"
+
+#: src/prefs_common.c:2855
+#, c-format
+msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
+msgstr "Externí pøíkaz (%s bude nahrazen jménem souboru / URI)"
+
+#: src/prefs_common.c:2864
+msgid "Web browser"
+msgstr "Webový prohlí¾eè"
+
+#: src/prefs_common.c:2900 src/toolbar.c:421
+msgid "Editor"
+msgstr "Editor"
+
+#: src/prefs_common.c:2930
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Pøidat adresu do cíle dvojklikem"
+
+#: src/prefs_common.c:2933
+msgid "Log Size"
+msgstr "Délka logu"
+
+#: src/prefs_common.c:2940
+msgid "Clip the log size"
+msgstr "Zkrátit délku logu"
+
+#: src/prefs_common.c:2945
+msgid "Log window length"
+msgstr "Délka okna s logy"
+
+#: src/prefs_common.c:2954
+msgid "(0 to stop logging in the log window)"
+msgstr "(0 zamezí logování do okna)"
+
+#: src/prefs_common.c:2962
+msgid "Security"
+msgstr "Bezpeènost"
+
+#: src/prefs_common.c:2969
+msgid "Ask before accepting SSL certificates"
+msgstr "Dotázat se pøed pøijetím SSL certifikátu"
+
+#: src/prefs_common.c:2977
+msgid "On exit"
+msgstr "Pøi ukonèení"
+
+#: src/prefs_common.c:2985
+msgid "Confirm on exit"
+msgstr "Potvrdit ukonèení"
+
+#: src/prefs_common.c:2992
+msgid "Empty trash on exit"
+msgstr "Pøi ukonèení vyprázdnit ko¹"
+
+#: src/prefs_common.c:2994
+msgid "Ask before emptying"
+msgstr "Potvrdit vyprázdnìní"
+
+#: src/prefs_common.c:2998
+msgid "Warn if there are queued messages"
+msgstr "Varovat pokud jsou zprávy ve frontì"
+
+#: src/prefs_common.c:3004
+msgid "Socket I/O timeout:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:3017
+msgid "second(s)"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_common.c:3201
+msgid "the full abbreviated weekday name"
+msgstr "zkratky pro jména dnù v týdnu"
+
+#: src/prefs_common.c:3202
+msgid "the full weekday name"
+msgstr "plný název dne v týdnu"
+
+#: src/prefs_common.c:3203
+msgid "the abbreviated month name"
+msgstr "zkratka pro mìsíc"
+
+#: src/prefs_common.c:3204
+msgid "the full month name"
+msgstr "plný název mìsíce"
+
+#: src/prefs_common.c:3205
+msgid "the preferred date and time for the current locale"
+msgstr "preferované datum a èas podle aktuálního locale"
+
+#: src/prefs_common.c:3206
+msgid "the century number (year/100)"
+msgstr "století (rok/100)"
+
+#: src/prefs_common.c:3207
+msgid "the day of the month as a decimal number"
+msgstr "den v mìsíci èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3208
+msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
+msgstr "hodiny èíselnì s 24 hodinových cyklem"
+
+#: src/prefs_common.c:3209
+msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
+msgstr "hodiny èíselnì s 12 hodinových cyklem"
+
+#: src/prefs_common.c:3210
+msgid "the day of the year as a decimal number"
+msgstr "rok èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3211
+msgid "the month as a decimal number"
+msgstr "mìsíc èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3212
+msgid "the minute as a decimal number"
+msgstr "minuty èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3213
+msgid "either AM or PM"
+msgstr "AM nebo PM"
+
+#: src/prefs_common.c:3214
+msgid "the second as a decimal number"
+msgstr "vteøiny èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3215
+msgid "the day of the week as a decimal number"
+msgstr "den v týdnu èíselnì"
+
+#: src/prefs_common.c:3216
+msgid "the preferred date for the current locale"
+msgstr "preferovaný datum pro aktuální locale"
+
+#: src/prefs_common.c:3217
+msgid "the last two digits of a year"
+msgstr "poslední dvì èíslice z roku"
+
+#: src/prefs_common.c:3218
+msgid "the year as a decimal number"
+msgstr "rok jako desítkové èíslo"
+
+#: src/prefs_common.c:3219
+msgid "the time zone or name or abbreviation"
+msgstr "èasová zóna, název nebo zkratka"
+
+#: src/prefs_common.c:3240
+msgid "Specifier"
+msgstr "Specifikátor"
+
+#: src/prefs_common.c:3280
+msgid "Example"
+msgstr "Pøíklad"
+
+#: src/prefs_common.c:3369
+msgid "Set message colors"
+msgstr "Nastavení barev pro zprávy"
+
+#: src/prefs_common.c:3377
+msgid "Colors"
+msgstr "Barvy"
+
+#: src/prefs_common.c:3424
+msgid "Quoted Text - First Level"
+msgstr "Citovaný text - První úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3430
+msgid "Quoted Text - Second Level"
+msgstr "Citovaný text - Druhá úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3436
+msgid "Quoted Text - Third Level"
+msgstr "Citovaný text - Tøetí úroveò"
+
+#: src/prefs_common.c:3442
+msgid "URI link"
+msgstr "URI odkaz"
+
+#: src/prefs_common.c:3448
+msgid "Target folder"
+msgstr "Cílová slo¾ka"
+
+#: src/prefs_common.c:3454
+msgid "Signatures"
+msgstr "Podpisy"
+
+#: src/prefs_common.c:3461
+msgid "Recycle quote colors"
+msgstr "Rotovat barvy citací"
+
+#: src/prefs_common.c:3528
+msgid "Pick color for quotation level 1"
+msgstr "Zvolte barvu pro 1 úroveò citace"
+
+#: src/prefs_common.c:3531
+msgid "Pick color for quotation level 2"
+msgstr "Zvolte barvu pro 2 úroveò citace"
+
+#: src/prefs_common.c:3534
+msgid "Pick color for quotation level 3"
+msgstr "Zvolte barvu pro 3 úroveò citace"
+
+#: src/prefs_common.c:3537
+msgid "Pick color for URI"
+msgstr "Získat barvu z URI"
+
+#: src/prefs_common.c:3540
+msgid "Pick color for target folder"
+msgstr "Zvolte barvu pro cílovou slo¾ku"
+
+#: src/prefs_common.c:3543
+msgid "Pick color for signatures"
+msgstr "Zvolte barvu pro podpisy"
+
+#: src/prefs_common.c:3547
+msgid "Pick color for misspelled word"
+msgstr "Zvolte barvu pro ¹patnì napsaná slova"
+
+#: src/prefs_common.c:3683
+msgid "Font selection"
+msgstr "Výbìr písma"
+
+#: src/prefs_common.c:3757
+msgid "Key bindings"
+msgstr "Klávesové zkratky"
+
+#: src/prefs_common.c:3771
+#, fuzzy
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Vybrat klíèe"
+
+#: src/prefs_common.c:3784 src/prefs_common.c:4069
+msgid "Old Sylpheed"
+msgstr "Starý Sylpheed"
+
+#: src/prefs_common.c:3792
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
+"Mù¾ete také zmìnit klávesovou zkratku pro menu tak,\n"
+"¾e pøi najetí my¹í na polo¾ku stisknete odpovídající klávesu."
+
+#: src/prefs_customheader.c:163
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Nastavení vlastního záhlaví"
+
+#: src/prefs_customheader.c:261
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Aktuální vlastní záhlaví"
+
+#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
+#: src/prefs_matcher.c:1175
+msgid "Header name is not set."
+msgstr "Není nastaven název záhlaví."
+
+#: src/prefs_customheader.c:541
+msgid "Delete header"
+msgstr "Smazat záhlaví"
+
+#: src/prefs_customheader.c:542
+msgid "Do you really want to delete this header?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat toto záhlaví?"
+
+#: src/prefs_display_header.c:201
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr "Zobrazené nastavení záhlaví"
+
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
+msgid "Header name"
+msgstr "Název záhlaví"
+
+#: src/prefs_display_header.c:257
+msgid "Displayed Headers"
+msgstr "Zobrazené záhlaví"
+
+#: src/prefs_display_header.c:315
+msgid "Hidden headers"
+msgstr "Skryté záhlaví"
+
+#: src/prefs_display_header.c:345
+msgid "Show all unspecified headers"
+msgstr "Zobrazit v¹echny nespecifikovaná záhlaví"
+
+#: src/prefs_display_header.c:540
+msgid "This header is already in the list."
+msgstr "Toto záhlaví je ji¾ v seznamu."
+
+#: src/prefs_filtering.c:224
+msgid "Move"
+msgstr "Pøesunout"
+
+#: src/prefs_filtering.c:225
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopírovat"
+
+#: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_summary_column.c:67
+msgid "Mark"
+msgstr "Oznaèit"
+
+#: src/prefs_filtering.c:228
+msgid "Unmark"
+msgstr "Odoznaèit"
+
+#: src/prefs_filtering.c:229
+msgid "Mark as read"
+msgstr "Oznaèit jako pøeètené"
+
+#: src/prefs_filtering.c:230
+msgid "Mark as unread"
+msgstr "Oznaèit jako nepøeètené"
+
+#: src/prefs_filtering.c:231 src/toolbar.c:372 src/toolbar.c:464
+msgid "Forward"
+msgstr "Pøeposlat"
+
+#: src/prefs_filtering.c:233
+msgid "Redirect"
+msgstr "Pøesmìrovat"
+
+#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:480 src/prefs_matcher.c:156
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:1691
+msgid "Execute"
+msgstr "Provést"
+
+#: src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:485
+msgid "Color"
+msgstr "Barva"
+
+#: src/prefs_filtering.c:348
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Nastavení filtrování/zpracování"
+
+#: src/prefs_filtering.c:365 src/prefs_scoring.c:219
+msgid "Condition"
+msgstr "Podmínka"
+
+#: src/prefs_filtering.c:379 src/prefs_scoring.c:234
+msgid "Define ..."
+msgstr "Definovat ..."
+
+#: src/prefs_filtering.c:391
+msgid "Action"
+msgstr "Akce"
+
+#: src/prefs_filtering.c:430 src/progressdialog.c:52
+msgid "Account"
+msgstr "Úèet"
+
+#: src/prefs_filtering.c:470
+msgid "Destination"
+msgstr "Místo urèení"
+
+#: src/prefs_filtering.c:475
+#, fuzzy
+msgid "Recipient"
+msgstr "Pøíjem"
+
+#: src/prefs_filtering.c:506 src/prefs_matcher.c:467
+msgid "Info ..."
+msgstr "Informace ..."
+
+#: src/prefs_filtering.c:534 src/prefs_matcher.c:563 src/prefs_scoring.c:277
+#: src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:775
+msgid "  Replace  "
+msgstr " Nahradit "
+
+#: src/prefs_filtering.c:560
+msgid "Current filtering/processing rules"
+msgstr "Aktuální pravidla pro filtrování/zpracování"
+
+#: src/prefs_filtering.c:943 src/prefs_filtering.c:1014
+#: src/prefs_scoring.c:555 src/prefs_scoring.c:599
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Øetìzec pro podmínku není platný."
+
+#: src/prefs_filtering.c:971 src/prefs_scoring.c:541 src/prefs_scoring.c:585
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Øetìzec pro podmínku je prázdný."
+
+#: src/prefs_filtering.c:986
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Místo urèení není nastavené."
+
+#: src/prefs_filtering.c:995
+#, fuzzy
+msgid "Recipient is not set."
+msgstr "Není uveden pøíjemce."
+
+#: src/prefs_filtering.c:1068 src/prefs_scoring.c:621
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Smazat pravidlo"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1069 src/prefs_scoring.c:622
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravidlo?"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1493 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:758
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Neulo¾ený záznam."
+
+#: src/prefs_filtering.c:1494
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "Záznam nebyl ulo¾en. Chcete pøesto okno zavøít?"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:307
+msgid "Folder Properties"
+msgstr "Vlastnosti slo¾ky"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:324
+msgid "Folder Properties for "
+msgstr "Vlastnosti slo¾ky pro "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:333
+msgid "Request Return Receipt"
+msgstr "Vy¾adovat potvrzení o doruèení"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:345
+msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
+msgstr "Ulo¾it odeslané zprávy do této slo¾ky místo do Odeslané po¹ty"
+
+#: src/prefs_folder_item.c:355
+msgid "Default To: "
+msgstr "Výchozí Komu: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:372
+msgid "Send replies to: "
+msgstr "Zaslat odpovìdi na: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:389
+msgid "Simplify Subject RegExp: "
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_folder_item.c:407
+msgid "Folder chmod: "
+msgstr "Práva pro slu¾ku: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:431
+msgid "Default account: "
+msgstr "Výchozí úèet: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:474
+msgid "Folder color: "
+msgstr "Barva slo¾ky: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:660
+msgid "Pick color for folder"
+msgstr "Zvolte barvu pro slo¾ku"
+
+#: src/prefs_matcher.c:142
+msgid "All messages"
+msgstr "V¹echny zprávy"
+
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1706
+#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
+#: src/summaryview.c:631
+msgid "Subject"
+msgstr "Pøedmìt"
+
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
+#: src/summaryview.c:635
+msgid "From"
+msgstr "Od"
+
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:639
+msgid "To"
+msgstr "Komu"
+
+#: src/prefs_matcher.c:143
+msgid "To or Cc"
+msgstr "Komu nebo Kopie"
+
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1712 src/quote_fmt.c:50
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Diskusní skupiny"
+
+#: src/prefs_matcher.c:144
+msgid "In reply to"
+msgstr "Odpovìdìt komu"
+
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1713 src/quote_fmt.c:51
+msgid "References"
+msgstr "Doporuèení"
+
+#: src/prefs_matcher.c:145
+msgid "Age greater than"
+msgstr "Star¹í ne¾"
+
+#: src/prefs_matcher.c:145
+msgid "Age lower than"
+msgstr "Mlad¹í ne¾"
+
+#: src/prefs_matcher.c:146
+msgid "Headers part"
+msgstr "Èást záhlaví"
+
+#: src/prefs_matcher.c:147
+msgid "Body part"
+msgstr "Èást tìla"
+
+#: src/prefs_matcher.c:147
+msgid "Whole message"
+msgstr "Celá zpráva"
+
+#: src/prefs_matcher.c:148
+msgid "Unread flag"
+msgstr "Znaèka pro nepøeètené"
+
+#: src/prefs_matcher.c:148
+msgid "New flag"
+msgstr "Znaèka pro nové"
+
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Marked flag"
+msgstr "Znaèka pro oznaèené"
+
+#: src/prefs_matcher.c:149
+msgid "Deleted flag"
+msgstr "Znaèka pro smazané"
+
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "Replied flag"
+msgstr "Znaèka pro odpovìzené"
+
+#: src/prefs_matcher.c:150
+msgid "Forwarded flag"
+msgstr "Znaèka pro pøeposlané"
+
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "Locked flag"
+msgstr "Znaèka pro zamknuté"
+
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "Color label"
+msgstr "Barevné oznaèení"
+
+#: src/prefs_matcher.c:153 src/toolbar.c:167
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Ignorovat vlákno"
+
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Score greater than"
+msgstr "Ohodnocení vy¹¹í ne¾"
+
+#: src/prefs_matcher.c:154
+msgid "Score lower than"
+msgstr "Ohodnocení ni¾¹í ne¾"
 
-#: src/folderview.c:382
-msgid "Setting folder info...\n"
-msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce...\n"
+#: src/prefs_matcher.c:155
+msgid "Score equal to"
+msgstr "Ohodnocení rovno"
 
-#: src/folderview.c:383
-msgid "Setting folder info..."
-msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
+#: src/prefs_matcher.c:157
+msgid "Size greater than"
+msgstr "Velikost vìt¹í ne¾"
 
-#: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
+#: src/prefs_matcher.c:158
+msgid "Size smaller than"
+msgstr "Velikost men¹í ne¾"
 
-#: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
-#, c-format
-msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
+#: src/prefs_matcher.c:159
+msgid "Size exactly"
+msgstr "Velikost pøesnì"
 
-#: src/folderview.c:558
-msgid "Updating all folders..."
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "or"
+msgstr "nebo"
 
-#: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:647
-msgid "Inbox"
-msgstr "Doruèená po¹ta"
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "and"
+msgstr "a"
 
-#: src/folderview.c:602
-msgid "Outbox"
-msgstr "Odeslaná po¹ta"
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "contains"
+msgstr "obsahuje"
 
-#: src/folderview.c:607
-msgid "Queue"
-msgstr "Fronta"
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "does not contain"
+msgstr "neobsahuje"
 
-#: src/folderview.c:612
-msgid "Trash"
-msgstr "Odpadkový ko¹"
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "yes"
+msgstr "ano"
 
-#: src/folderview.c:1067
-#, c-format
-msgid "Folder %s is selected\n"
-msgstr "Slo¾ka %s je vybrána\n"
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "no"
+msgstr "ne"
 
-#: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
-#, c-format
-msgid "`%c' can't be included in folder name."
-msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
+#: src/prefs_matcher.c:377
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "Nastavení podmínky"
 
-#: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
-#, c-format
-msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
+#: src/prefs_matcher.c:402
+msgid "Match type"
+msgstr "Druh shody"
 
-#: src/folderview.c:1207
-#, c-format
-msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
+#: src/prefs_matcher.c:489
+msgid "Predicate"
+msgstr "Tvrzení"
 
-#: src/folderview.c:1209
-msgid "Rename folder"
-msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
+#: src/prefs_matcher.c:540
+msgid "Use regexp"
+msgstr "Pou¾ít regulární výraz"
 
-#: src/folderview.c:1269
-#, c-format
-msgid ""
-"All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
-"Do you really want to delete?"
-msgstr ""
-"V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
-"Chcete je opravdu smazat ?"
+#: src/prefs_matcher.c:578
+msgid "Boolean Op"
+msgstr "Boolovský operátor"
 
-#: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
-msgid "Delete folder"
-msgstr "Smazat slo¾ku "
+#: src/prefs_matcher.c:617
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "Aktuální pravidla podmínek"
 
-#: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
-#, c-format
-msgid "can't remove folder `%s'\n"
-msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'\n"
+#: src/prefs_matcher.c:1155
+msgid "Value is not set."
+msgstr "Hodnota není nastavena."
 
-#: src/folderview.c:1311
-#, c-format
+#: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:759
 msgid ""
-"Really remove the mailbox `%s' ?\n"
-"(The messages are NOT deleted from disk)"
+"The entry was not saved\n"
+"Have you really finished?"
 msgstr ""
+"Záznam nebyl ulo¾en.\n"
+"Opravdu jste skonèili?"
 
-#: src/folderview.c:1314
-msgid "Remove folder"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1710 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/summaryview.c:468
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
 
-#: src/folderview.c:1401
-#, c-format
-msgid "Really delete folder `%s'?"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Message-ID"
 
-#: src/folderview.c:1441
-#, c-format
-msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1714
+msgid "Filename - should not be modified"
+msgstr "Název soubor - mù¾e být zmìnìn"
 
-#: src/folderview.c:1443
-msgid "Delete IMAP4 server"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1715
+msgid "new line"
+msgstr "nový øádek"
 
-#: src/folderview.c:1484
-msgid "Subscribe newsgroup"
-msgstr "Podepsat diskusní skupinu"
+#: src/prefs_matcher.c:1716
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "uvozovky opatøit escape znakem"
 
-#: src/folderview.c:1485
-msgid "Input subscribing newsgroup:"
-msgstr ""
+#: src/prefs_matcher.c:1717
+msgid "quote character"
+msgstr "znak citace"
 
-#: src/folderview.c:1494
-#, c-format
-msgid "The newsgroup `%s' already exists."
-msgstr "Diskusní skupina '%s' u¾ existuje."
+#: src/prefs_scoring.c:203
+msgid "Scoring configuration"
+msgstr "Nastavení pro ohodnocení"
 
-#: src/folderview.c:1540
-#, c-format
-msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:471
+msgid "Score"
+msgstr "Ohodnocení"
 
-#: src/folderview.c:1542
-msgid "Delete newsgroup"
-msgstr "Smazat diskusní skupinu"
+#: src/prefs_scoring.c:303
+msgid "Current scoring rules"
+msgstr "Aktuální pravidla pro ohodnocení"
 
-#: src/folderview.c:1573
-#, c-format
-msgid "Really delete news server `%s'?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat server zpráv '%s' ?"
+#: src/prefs_scoring.c:335
+msgid "Hide score"
+msgstr "Skrýt ohodnocení"
 
-#: src/folderview.c:1575
-msgid "Delete news server"
-msgstr "Smazat server zpráv"
+#: src/prefs_scoring.c:347
+msgid "Important score"
+msgstr "Dùle¾ité ohodnocení"
 
-#: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
-msgid "Abcdef"
-msgstr "Abcdef"
+#: src/prefs_scoring.c:519
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "Hledaný øetìzec je neplatný."
 
-#: src/headerview.c:56
-msgid "Newsgroups:"
-msgstr "Diskusní skupiny:"
+#: src/prefs_scoring.c:547 src/prefs_scoring.c:591
+msgid "Score is not set."
+msgstr "Není nastaveno ¾ádné ohodnocení."
 
-#: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
-msgid "Subject:"
-msgstr "Pøedmìt:"
+#: src/prefs_summary_column.c:69
+msgid "Attachment"
+msgstr "Pøíloha"
 
-#: src/headerview.c:87
-msgid "Creating header view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled na hlavièku...\n"
+#: src/prefs_summary_column.c:74
+msgid "Number"
+msgstr "Èíslo"
 
-#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1383
-msgid "(No From)"
-msgstr "(není znám odesílatel)"
+#: src/prefs_summary_column.c:178
+msgid "Displayed items configuration"
+msgstr "Nastavení pro zobrazené polo¾ky"
 
-#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1399
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(®ádný pøedmìt)"
+#: src/prefs_summary_column.c:195
+msgid ""
+"Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
+msgstr ""
+"Vyberte polo¾ky, které chcete zobrazit v celkovém pohledu. Mù¾ete zmìnit\n"
+"poøadí pomocí tlaèítek Nahoru / Dolù nebo pøeta¾ením polo¾ek."
 
-#: src/headerwindow.c:55
-msgid "Creating header window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+#: src/prefs_summary_column.c:222
+msgid "Available items"
+msgstr "Dostupné polo¾ky"
 
-#: src/headerwindow.c:59
-msgid "All header"
-msgstr "Celá hlavièka"
+#: src/prefs_summary_column.c:240
+msgid "  ->  "
+msgstr "  ->  "
 
-#: src/headerwindow.c:113
-#, c-format
-msgid "Displaying the header of %s ...\n"
-msgstr "Zobrazuji hlavièku %s ...\n"
+#: src/prefs_summary_column.c:244
+msgid "  <-  "
+msgstr "  <-  "
 
-#: src/headerwindow.c:115
-#, c-format
-msgid "%s - All header"
-msgstr "%s - Celá hlavièka"
+#: src/prefs_summary_column.c:265
+msgid "Displayed items"
+msgstr "Zobrazené polo¾ky"
 
-#: src/imageview.c:48
-msgid "Creating image view...\n"
-msgstr "Vytváøím náhled na obrázek...\n"
+#: src/prefs_summary_column.c:306
+msgid " Use default "
+msgstr " Pou¾ít výchozí "
 
-#: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "Nemohu nahrát obrázek."
+#: src/prefs_template.c:158
+msgid "Template name"
+msgstr "Název ¹ablony"
 
-#: src/imap.c:145
-#, c-format
-msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "Spojení IMAP4 s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
+#: src/prefs_template.c:235
+msgid " Symbols "
+msgstr " Symboly "
 
-#: src/imap.c:168
-#, c-format
-msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
+#: src/prefs_template.c:249
+msgid "Current templates"
+msgstr "Aktuální ¹ablony"
 
-#: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
-#, c-format
-msgid "can't select folder: %s\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_template.c:269
+msgid "Template configuration"
+msgstr "Nastavení ¹ablon"
 
-#: src/imap.c:309
-#, c-format
-msgid "message %d has been already cached.\n"
-msgstr "Zpráva %d u¾ byla v mezipamìti.\n"
+#: src/prefs_template.c:380
+msgid "Template"
+msgstr "©ablona"
 
-#: src/imap.c:318
-#, c-format
-msgid "getting message %d...\n"
-msgstr "Získávám zprávu %d...\n"
+#: src/prefs_template.c:453
+msgid "Template format error."
+msgstr "Chyba formátu v ¹ablonì."
 
-#: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
+#: src/prefs_template.c:542
+msgid "Delete template"
+msgstr "Smazat ¹ablonu"
+
+#: src/prefs_template.c:543
+msgid "Do you really want to delete this template?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto ¹ablonu?"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:86
+msgid ""
+"Selected Action already set.\n"
+"Please choose another Action from List"
 msgstr ""
+"Vybraná akce je ji¾ aktivní.\n"
+"Vyberte prosím se seznamu jinou akci"
 
-#: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
-#: src/mh.c:419
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "zdrojová slo¾ka je stejná jako cílová.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:127
+msgid "Main toolbar configuration"
+msgstr "Nastavení hlavní nástrojové li¹ty"
 
-#: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
-#, c-format
-msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr "Pøesouvám zprávu %s%c%d do %s ...\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:128
+msgid "Compose toolbar configuration"
+msgstr "Nastavení nástrojové li¹ty pro nové zprávy"
 
-#: src/imap.c:431
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:129
+msgid "Message view toolbar configuration"
+msgstr "Nastavení li¹ty pro náhled zprávy"
 
-#: src/imap.c:437 src/imap.c:473
-msgid "can't expunge\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:620
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Action"
+msgstr "Smazat akci"
 
-#: src/imap.c:467
-#, c-format
-msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:629
+msgid "Toolbar text"
+msgstr "Text nástrojové li¹ty"
 
-#: src/imap.c:510
-msgid "can't create mailbox\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:682
+#, fuzzy
+msgid "Available toolbar icons"
+msgstr "Dostupné polo¾ky nástrojové li¹ty"
 
-#: src/imap.c:538
-msgid "can't delete mailbox\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:737
+msgid "Event executed on click"
+msgstr "Událost spu¹tìná po klepnutí"
 
-#: src/imap.c:564
-msgid "can't get envelope\n"
-msgstr "Nemohu najít obálku\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:787
+#, fuzzy
+msgid " Default "
+msgstr "Výchozí"
 
-#: src/imap.c:570
-msgid "error occurred while getting envelope.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem nacházení obálky.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:794
+msgid "Displayed toolbar items"
+msgstr "Zobrazené polo¾ky nástrojové li¹ty"
 
-#: src/imap.c:578
-#, c-format
-msgid "can't parse envelope: %s\n"
-msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:807
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikona"
 
-#: src/imap.c:608
-#, c-format
-msgid "deleting message %d...\n"
-msgstr "Vymazávám zprávu %d...\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:809
+msgid "Icon text"
+msgstr "Text ikony"
 
-#: src/imap.c:643
-msgid "\tDeleting all cached messages... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny zprávy z mezipamìti... "
+#: src/prefs_toolbar.c:810
+msgid "Mapped event"
+msgstr "Namapované události"
 
-#: src/imap.c:670
-#, c-format
-msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:873
+msgid "Customize Toolbars/Main Window"
+msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Hlavní okno"
 
-#: src/imap.c:693
-msgid "IMAP4 login failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:882
+msgid "Customize Toolbars/Message Window"
+msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Okno se zprávou"
 
-#: src/imap.c:846
-#, c-format
-msgid "can't copy %d to %s\n"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:891
+msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
+msgstr "Pøizpùsobení nástrojové li¹ty/Okno s novou zprávou"
 
-#: src/imap.c:1153
-#, c-format
-msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr ""
+#: src/procmsg.c:1076
+msgid "Could not create temporary file for news sending."
+msgstr "Nelze vytvoøit doèasný soubor pro odesílání do diskusní skupiny."
 
-#: src/imap.c:1201
-msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr ""
+#: src/procmsg.c:1087
+msgid "Error when writing temporary file for news sending."
+msgstr "Chyba pøi zápisu doèasného souboru pro odesílání do diskusní skupiny."
 
-#: src/import.c:126
-msgid "Import"
-msgstr "Import"
+#: src/quote_fmt.c:40
+msgid "Customize date format (see man strftime)"
+msgstr "Vlastní formát datumu (více man strftime)"
 
-#: src/import.c:148
-msgid "Specify target mbox file and destination folder."
-msgstr ""
+#: src/quote_fmt.c:43
+msgid "Full Name of Sender"
+msgstr "Celé jméno odesílatele"
 
-#: src/import.c:158
-msgid "Importing file:"
-msgstr "Importuji soubor :"
+#: src/quote_fmt.c:44
+msgid "First Name of Sender"
+msgstr "Køestní jméno odesílatele"
 
-#: src/import.c:163
-msgid "Destination dir:"
-msgstr "Cílový adresáø:"
+#: src/quote_fmt.c:45
+msgid "Last Name of Sender"
+msgstr "Pøíjmení odesílatele"
 
-#: src/import.c:221
-msgid "Select importing file"
-msgstr "Vybrat importovaný soubor "
+#: src/quote_fmt.c:46
+msgid "Initials of Sender"
+msgstr "Iniciály odesílatele"
 
-#: src/inc.c:187 src/inc.c:236
-msgid "Standby"
-msgstr ""
+#: src/quote_fmt.c:53
+msgid "Message body"
+msgstr "Obsah zprávy"
 
-#: src/inc.c:255
-msgid "Retrieving new messages"
-msgstr "Nahrazuji novými zprávami"
+#: src/quote_fmt.c:54
+msgid "Quoted message body"
+msgstr "Citovaný obsah zprávy"
 
-#: src/inc.c:384
-#, c-format
-msgid "Input password for %s on %s:"
-msgstr ""
+#: src/quote_fmt.c:55
+msgid "Message body without signature"
+msgstr "Tìlo zprávy bez podpisu"
 
-#: src/inc.c:388
-msgid "Input password"
-msgstr "Zadejte heslo"
+#: src/quote_fmt.c:56
+msgid "Quoted message body without signature"
+msgstr "Citovaný obsah zprávy bez podpisu"
 
-#: src/inc.c:405
-msgid "Retrieving"
+#: src/quote_fmt.c:58
+msgid ""
+"Insert expr if x is set\n"
+"x is one of the characters above after %"
 msgstr ""
 
-#: src/inc.c:412
-msgid "Done"
-msgstr ""
+#: src/quote_fmt.c:60
+msgid "Literal %"
+msgstr "Znak pro %"
 
-#: src/inc.c:421
-#, c-format
-msgid "Authorization for %s on %s failed"
-msgstr ""
+#: src/quote_fmt.c:61
+msgid "Literal backslash"
+msgstr "Znak pro zpìtné lomítko"
 
-#: src/inc.c:487
-#, c-format
-msgid "getting new messages of account %s...\n"
-msgstr "Získávám nové zprávy z konta %s ...\n"
+#: src/quote_fmt.c:62
+msgid "Literal question mark"
+msgstr "Znak pro otazník"
 
-#: src/inc.c:495
-#, c-format
-msgid "%s: Retrieving new messages"
-msgstr "%s : Kontroluji stav po¹ty"
+#: src/quote_fmt.c:63
+msgid "Literal pipe"
+msgstr "Znak pro rouru"
 
-#: src/inc.c:516
-#, c-format
-msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
-msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
+#: src/quote_fmt.c:64
+msgid "Literal opening curly brace"
+msgstr "Znak pro otevírací slo¾enou závorku"
 
-#: src/inc.c:527 src/inc.c:661
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
+#: src/quote_fmt.c:65
+msgid "Literal closing curly brace"
+msgstr "Znak pro zavírací slo¾enou závorku"
 
-#: src/inc.c:530 src/inc.c:664
-#, c-format
-msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
-msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
+#: src/quote_fmt.c:67
+msgid "Insert File"
+msgstr "Vlo¾it soubor"
 
-#: src/inc.c:694 src/inc.c:744
-#, c-format
-msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
-msgstr "Obnovuji zprávu (%d / %d) (%d / %d bytes)"
+#: src/quote_fmt.c:68
+msgid "Insert program output"
+msgstr "Vlo¾it výstup programu"
 
-#: src/inc.c:719
-#, fuzzy
-msgid "Authorizing..."
-msgstr "Ovìøuji"
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
+msgid "Oops: Signature not verified"
+msgstr "Oops: Podpis není verifikován"
 
-#: src/inc.c:724
-#, fuzzy
-msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
+msgid "No signature found"
+msgstr "Podpis nenalezen"
 
-#: src/inc.c:729
-#, fuzzy
-msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
+msgid "Good signature"
+msgstr "Správný podpis"
 
-#: src/inc.c:734
-#, fuzzy
-msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+#: src/rfc2015.c:154 src/sigstatus.c:228
+msgid "Good signature but it has expired"
+msgstr "Správný podpis ale platnost ji¾ vypr¹ela"
 
-#: src/inc.c:739
-#, fuzzy
-msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
-msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
+#: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
+msgid "Good signature but the key has expired"
+msgstr "Správný podpis ale platnost klíèe ji¾ vypr¹ela"
 
-#: src/inc.c:755
-msgid "Deleting message"
-msgstr "Vymazávám zprávu"
+#: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
+msgid "BAD signature"
+msgstr "©PATNÝ podpis"
 
-#: src/inc.c:759
-msgid "Quitting"
-msgstr "Zaøazuji"
+#: src/rfc2015.c:163 src/rfc2015.c:204 src/sigstatus.c:237
+msgid "No public key to verify the signature"
+msgstr "Nelze najít veøejný klíè pro podpis"
 
-#: src/inc.c:787
-msgid "a message won't be received\n"
-msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
+#: src/rfc2015.c:166 src/rfc2015.c:207 src/sigstatus.c:240
+msgid "Error verifying the signature"
+msgstr "Chyba pøi verifikaci podpisu"
 
-#: src/inc.c:814
-msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
+#: src/rfc2015.c:169 src/rfc2015.c:210
+msgid "Different results for signatures"
+msgstr "Rùzné výsledky pro podpisy"
 
-#: src/inc.c:817
-msgid "No disk space left."
-msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
+#: src/rfc2015.c:172 src/rfc2015.c:213
+msgid "Error: Unknown status"
+msgstr "Chyba: Neznámý status"
 
-#: src/inc.c:868
-msgid "no messages in local mailbox.\n"
-msgstr "®ádné zprávy v místí po¹tovní schránce.\n"
+#: src/rfc2015.c:192
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Správný podpis od \"%s\""
+
+#: src/rfc2015.c:195
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
+msgstr "Správný podpis od \"%s\" ale platnost ji¾ skonèila"
 
-#: src/inc.c:882
+#: src/rfc2015.c:198
 #, c-format
-msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Dostávám nové zprávy z %s do %s...\n"
+msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
+msgstr "Správný podpis od \"%s\" ale platnost klíèe ji¾ skonèila"
 
-#: src/logwindow.c:50
-msgid "Creating log window...\n"
-msgstr "Vytváøím záznamové okno...\n"
+#: src/rfc2015.c:201
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "©PATNÝ podpis od \"%s\""
 
-#: src/logwindow.c:54
-msgid "Protocol log"
-msgstr "Záznamový protokol"
+#: src/rfc2015.c:233
+msgid "Cannot find user ID for this key."
+msgstr "Nemohu najít ID u¾ivatele pro tento klíè."
 
-#. for gettext
-#: src/main.c:104
+#: src/rfc2015.c:245
 #, c-format
-msgid ""
-"File `%s' already exists.\n"
-"Can't create folder."
-msgstr ""
-"Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
-"Nemohu vytvoøit slo¾ku."
+msgid "                aka \"%s\"\n"
+msgstr "                alias \"%s\"\n"
 
-#: src/main.c:143
-msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr ""
+#: src/rfc2015.c:266
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s"
+msgstr "Platnost podpisu vypr¹ela %s"
 
-#: src/main.c:207
-msgid ""
-"GnuPG is not installed properly.\n"
-"OpenPGP support disabled."
-msgstr ""
+#: src/rfc2015.c:274
+#, c-format
+msgid "Key expired %s"
+msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela %s"
 
-#: src/main.c:286
+#: src/rfc2015.c:300
 #, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
-msgstr ""
+msgid "Signature made at %s\n"
+msgstr "Podpis vyrobil %s\n"
 
-#: src/main.c:288
-msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr ""
+#: src/rfc2015.c:309
+#, c-format
+msgid "Key fingerprint: %s\n"
+msgstr "Key fingerprint: %s\n"
 
-#: src/main.c:289
-msgid "  --receive              receive new messages"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:103
+#, c-format
+msgid "Please select key for `%s'"
+msgstr "Vyberte prosím klíè pro '%s'"
 
-#: src/main.c:290
-msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:106
+#, c-format
+msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
+msgstr "Získávám info pro '%s'... %c"
 
-#: src/main.c:291
-msgid "  --debug                debug mode"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:273
+msgid "Select Keys"
+msgstr "Vybrat klíèe"
 
-#: src/main.c:292
-msgid "  --help                 display this help and exit"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:300
+msgid "Key ID"
+msgstr "ID klíèe"
 
-#: src/main.c:293
-msgid "  --version              output version information and exit"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:303
+msgid "Val"
+msgstr "Val"
 
-#: src/main.c:318
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr "Vytváøená zpráva existuje. Opravdu chcete skonèit ?"
+#: src/select-keys.c:323
+msgid " List all keys "
+msgstr " Vypsat v¹echny klíèe "
 
-#: src/main.c:325
-msgid "Queued messages"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:453
+msgid "Add key"
+msgstr "Pøidat klíè"
 
-#: src/main.c:326
-msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
-msgstr ""
+#: src/select-keys.c:454
+msgid "Enter another user or key ID:"
+msgstr "Zadejte dal¹ího u¾ivatele nebo klíèové ID:"
 
-#. remote command mode
-#: src/main.c:397
-msgid "another Sylpheed is already running.\n"
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:377
+msgid "Connecting"
+msgstr "Pøipojení"
 
-#: src/mainwindow.c:334
-msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:384
+msgid "Doing POP before SMTP..."
+msgstr "Provádím POP pøed SMTP..."
 
-#: src/mainwindow.c:335
-msgid "/_File/_Update folder tree"
-msgstr "/_Soubor/Znovu naèíst slo¾ky"
+#: src/send_message.c:387
+msgid "POP before SMTP"
+msgstr "POP pøed SMTP"
 
-#: src/mainwindow.c:336
-msgid "/_File/_Folder"
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:392
+#, c-format
+msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
+msgstr "Pøipojuji se na SMTP server: %s ..."
 
-#: src/mainwindow.c:337
-msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:455
+msgid "Sending HELO..."
+msgstr "Posílám HELO..."
 
-#: src/mainwindow.c:339
-msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:456 src/send_message.c:460 src/send_message.c:464
+msgid "Authenticating"
+msgstr "Autentizuji"
 
-#: src/mainwindow.c:340
-msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:459
+msgid "Sending EHLO..."
+msgstr "Posílám EHLO..."
+
+#: src/send_message.c:467
+msgid "Sending MAIL FROM..."
+msgstr "Posílám MAIL FROM..."
+
+#: src/send_message.c:468 src/send_message.c:472 src/send_message.c:477
+msgid "Sending"
+msgstr "Odesílání"
 
-#: src/mainwindow.c:341
-msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
+#: src/send_message.c:471
+msgid "Sending RCPT TO..."
+msgstr "Posílám RCPT TO..."
 
-#: src/mainwindow.c:342
-msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:476
+msgid "Sending DATA..."
+msgstr "Posílám DATA..."
 
-#: src/mainwindow.c:343
-msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr ""
+#: src/send_message.c:480
+msgid "Quitting..."
+msgstr "Ukonèuji..."
 
-#: src/mainwindow.c:345
-msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Soubor/Ulo¾it jako..."
+#: src/send_message.c:504
+#, c-format
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "Posílám zprávu (%d / %d bytù)"
 
-#: src/mainwindow.c:346
-msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
+#: src/send_message.c:532
+msgid "Sending message"
+msgstr "Posílám zprávu"
 
-#: src/mainwindow.c:349
-msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/_Soubor/_Konec"
+#: src/send_message.c:578
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Error occurred while sending the message:\n"
+"%s"
+msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
 
-#: src/mainwindow.c:355
-msgid "/_Edit/_Search"
-msgstr "/_Upravit/_Hledat"
+#: src/setup.c:44
+msgid "Mailbox setting"
+msgstr "Nastavení mailboxu"
 
-#: src/mainwindow.c:357
-msgid "/_View"
-msgstr "/Z_obrazit"
+#: src/setup.c:45
+msgid ""
+"First, you have to set the location of mailbox.\n"
+"You can use existing mailbox in MH format\n"
+"if you have the one.\n"
+"If you're not sure, just select OK."
+msgstr ""
+"Nejprve nastavte umístìní mailboxu.\n"
+"Pokud ji¾ nìjaký máte, mù¾ete pou¾ít\n"
+"mailbox v MH formátu.\n"
+"Pokud si nejste jisti, stisknìte pouze OK."
 
-#: src/mainwindow.c:358
-msgid "/_View/_Folder tree"
-msgstr "/Z_obrazit/_Strom slo¾ek "
+#: src/sigstatus.c:129
+msgid "Checking signature"
+msgstr "Zkontrolovat podpis"
 
-#: src/mainwindow.c:359
-msgid "/_View/_Message view"
-msgstr "/Z_obrazit/_Zobrazit zprávu"
+#: src/sigstatus.c:196
+#, c-format
+msgid "%s%s%s from \"%s\""
+msgstr "%s%s%s od \"%s\""
 
-#: src/mainwindow.c:360
-msgid "/_View/_Toolbar"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
+#: src/sourcewindow.c:66
+msgid "Source of the message"
+msgstr "Zdroj zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:361
-msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/Ikony _a text"
+#: src/sourcewindow.c:133
+#, c-format
+msgid "%s - Source"
+msgstr "%s - Zdroj"
 
-#: src/mainwindow.c:362
-msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Ikony"
+#: src/ssl_manager.c:82
+msgid "Saved SSL Certificates"
+msgstr "Ulo¾ené SSL certifikáty"
 
-#: src/mainwindow.c:363
-msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Text"
+#: src/ssl_manager.c:95
+msgid "View"
+msgstr "Zobrazit"
 
-#: src/mainwindow.c:364
-msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
-msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Bez zobrazení"
+#: src/ssl_manager.c:269
+msgid "Delete certificate"
+msgstr "Smazat certifikát"
 
-#: src/mainwindow.c:365
-msgid "/_View/_Status bar"
-msgstr "/Z_obrazit/_Informaèní panel "
+#: src/ssl_manager.c:270
+msgid "Do you really want to delete this certificate?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tento certifikát?"
 
-#: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
-msgid "/_View/---"
-msgstr "/Z_obrazit/---"
+#: src/string_match.c:73
+msgid "(Subject cleared by RegExp)"
+msgstr "(Pøedmìt smazán reg. výrazem)"
 
-#: src/mainwindow.c:367
-msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
+#: src/summary_search.c:100
+msgid "Search messages"
+msgstr "Vyhledat zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:368
-msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/Z_obrazit/Samostané pro_hlédnutí zprávy"
+#: src/summary_search.c:170
+msgid "Body:"
+msgstr "Tìlo:"
 
-#: src/mainwindow.c:370
-msgid "/_View/_Code set"
-msgstr ""
+#: src/summary_search.c:194
+msgid "Select all matched"
+msgstr "Vybrat v¹echny oznaèené"
 
-#: src/mainwindow.c:371
-msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
+#: src/summary_search.c:200
+msgid "AND search"
+msgstr "A vyhledat"
 
-#: src/mainwindow.c:379
-msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
+#: src/summary_search.c:319
+msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
+msgstr "Dosa¾en zaèátek seznamu, pokraèovat od konce?"
 
-#: src/mainwindow.c:380
-msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
+#: src/summary_search.c:321
+msgid "End of list reached; continue from beginning?"
+msgstr "Dosa¾en konec seznamu, pokraèovat od zaèátku?"
 
-#: src/mainwindow.c:384
-msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
+#: src/summaryview.c:404
+msgid "/_Reply"
+msgstr "/_Odpovìdìt"
 
-#: src/mainwindow.c:388
-msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní (ISO-8859-_1)"
+#: src/summaryview.c:405
+msgid "/Repl_y to"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu"
 
-#: src/mainwindow.c:392
-msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støedoevropská (ISO-8859-_2)"
+#: src/summaryview.c:406
+msgid "/Repl_y to/_all"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu/_v¹em"
 
-#: src/mainwindow.c:395
-msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-13)"
+#: src/summaryview.c:407
+msgid "/Repl_y to/_sender"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu/_odesílateli"
 
-#: src/mainwindow.c:397
-msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
+#: src/summaryview.c:408
+msgid "/Repl_y to/mailing _list"
+msgstr "/Odpovìdìt _komu/do _diskusního listu"
 
-#: src/mainwindow.c:400
-msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Øecká (ISO-8859-_7)"
+#: src/summaryview.c:410
+msgid "/Follow-up and reply to"
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:403
-msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
+#: src/summaryview.c:412
+msgid "/_Forward"
+msgstr "/Pø_edat dál"
 
-#: src/mainwindow.c:406
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
+#: src/summaryview.c:413
+msgid "/Redirect"
+msgstr "/Pøesmìrovat"
 
-#: src/mainwindow.c:408
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
+#: src/summaryview.c:415
+msgid "/Re-_edit"
+msgstr "/Z_novu upravit"
 
-#: src/mainwindow.c:410
-msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
+#: src/summaryview.c:417
+msgid "/M_ove..."
+msgstr "/_Pøesunout..."
 
-#: src/mainwindow.c:414
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
+#: src/summaryview.c:418
+msgid "/_Copy..."
+msgstr "/_Kopírovat..."
 
-#: src/mainwindow.c:417
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
+#: src/summaryview.c:420
+msgid "/Cancel a news message"
+msgstr "/Stornovat zprávu do diskusní skupiny"
 
-#: src/mainwindow.c:420
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
+#: src/summaryview.c:421
+msgid "/E_xecute"
+msgstr "/S_pustit"
 
-#: src/mainwindow.c:422
-msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
+#: src/summaryview.c:423
+msgid "/_Mark"
+msgstr "/_Oznaèit"
 
-#: src/mainwindow.c:426
-msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodu¹ená èínská (_GB2312)"
+#: src/summaryview.c:424
+msgid "/_Mark/_Mark"
+msgstr "/_Oznaèit/_Oznaèit"
 
-#: src/mainwindow.c:428
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (_Big5)"
+#: src/summaryview.c:425
+msgid "/_Mark/_Unmark"
+msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
 
-#: src/mainwindow.c:430
-msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (EUC-_TW)"
+#: src/summaryview.c:426
+msgid "/_Mark/---"
+msgstr "/_Oznaèit/---"
 
-#: src/mainwindow.c:432
-msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
+#: src/summaryview.c:427
+msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
+msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
 
-#: src/mainwindow.c:435
-msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
+#: src/summaryview.c:428
+msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
+msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jako pø_eètené"
 
-#: src/mainwindow.c:437
-msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
+#: src/summaryview.c:429
+msgid "/_Mark/Mark all read"
+msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit v¹echny jako pøeètené"
 
-#: src/mainwindow.c:445
-msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
-msgstr "/_Zpráva/_Pøíjem nové po¹ty "
+#: src/summaryview.c:430
+msgid "/_Mark/Ignore thread"
+msgstr "/_Oznaèit/Ignorovat vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:446
-msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
-msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech kont"
+#: src/summaryview.c:431
+msgid "/_Mark/Unignore thread"
+msgstr "/_Oznaèit/Neignorovat vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:449
-msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
-msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozdr¾ené zprávy"
+#: src/summaryview.c:432
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Lock"
+msgstr "/_Oznaèit"
 
-#: src/mainwindow.c:452
-msgid "/_Message/Compose _new message"
-msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu "
+#: src/summaryview.c:433
+#, fuzzy
+msgid "/_Mark/Unlock"
+msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
 
-#: src/mainwindow.c:453
-msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
+#: src/summaryview.c:434
+msgid "/Color la_bel"
+msgstr "/_Barevné oznaèení"
 
-#: src/mainwindow.c:454
-msgid "/_Message/Reply to a_ll"
-msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt _v¹em"
+#: src/summaryview.c:437
+msgid "/Add sender to address boo_k"
+msgstr "/Pøidat odesílatele do kni_hy adres"
 
-#: src/mainwindow.c:455
-msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
+#: src/summaryview.c:439
+msgid "/Create f_ilter rule"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr"
 
-#: src/mainwindow.c:456
-msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
-msgstr "/_Zpráva/Pøepo¹li jako pøílohu"
+#: src/summaryview.c:440
+msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/_Automaticky"
 
-#: src/mainwindow.c:459
-msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Zpráva/_Pøesunout..."
+#: src/summaryview.c:442
+msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Od"
 
-#: src/mainwindow.c:460
-msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:444
+msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Komu"
 
-#: src/mainwindow.c:461
-msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
+#: src/summaryview.c:446
+msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
+msgstr "/_Vytvoøit filtr/podle _Pøedmìtu"
 
-#: src/mainwindow.c:462
-msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit"
+#: src/summaryview.c:452
+msgid "/_View/_Source"
+msgstr "/_Zobrazit/_Zdroj"
 
-#: src/mainwindow.c:463
-msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Oznaèit"
+#: src/summaryview.c:453
+msgid "/_View/All _header"
+msgstr "/_Zobrazit/V¹echna zá_hlaví"
 
-#: src/mainwindow.c:464
-msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
+#: src/summaryview.c:456
+msgid "/_Print..."
+msgstr "/_Tisk..."
 
-#: src/mainwindow.c:465
-msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/---"
+#: src/summaryview.c:458
+msgid "/Select _all"
+msgstr "/Vybrat _v¹e"
 
-#: src/mainwindow.c:466
-msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit jako nepø_eètené"
+#: src/summaryview.c:459
+msgid "/Select t_hread"
+msgstr "/Vybrat _vlákno"
 
-#: src/mainwindow.c:467
-msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
-msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit je _jako ètené"
+#: src/summaryview.c:463
+msgid "M"
+msgstr "M"
 
-#: src/mainwindow.c:470
-msgid "/_Message/Open in new _window"
-msgstr "/_Zpráva/Otevøít v novém _oknì"
+#: src/summaryview.c:470
+msgid "No."
+msgstr "Èís."
 
-#: src/mainwindow.c:471
-msgid "/_Message/View _source"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:472
+msgid "L"
+msgstr "L"
 
-#: src/mainwindow.c:472
-msgid "/_Message/Show all _header"
-msgstr "/_Zpráva/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
+#: src/summaryview.c:481
+msgid "all messages"
+msgstr "v¹echny zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:473
-msgid "/_Message/Re_edit"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:482 src/summaryview.c:483
+msgid "messages whose age is greather than #"
+msgstr "zprávy, které jsou star¹í ne¾ #"
 
-#: src/mainwindow.c:475
-msgid "/_Summary"
-msgstr "/_Pøehled"
+#: src/summaryview.c:484
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v tìle zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:476
-msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
-msgstr "/_Pøehled/_Smazat duplikované zprávy"
+#: src/summaryview.c:485
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v celé zprávì"
 
-#: src/mainwindow.c:478
-msgid "/_Summary/_Filter messages"
-msgstr "/_Pøehled/_Filtr zpráv "
+#: src/summaryview.c:486
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "zprávy s kopií na S"
 
-#: src/mainwindow.c:479
-msgid "/_Summary/E_xecute"
-msgstr "/_Pøehled/S_pustit"
+#: src/summaryview.c:487
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "zpráva, kde je S v poli Komu: nebo Kopie:"
 
-#: src/mainwindow.c:480
-msgid "/_Summary/_Update"
-msgstr "/_Pøehled/_Aktualizovat"
+#: src/summaryview.c:488
+msgid "deleted messages"
+msgstr "smazané zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
-msgid "/_Summary/---"
-msgstr "/_Pøehled/---"
+#: src/summaryview.c:489
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odesílatel"
 
-#: src/mainwindow.c:482
-msgid "/_Summary/_Prev message"
-msgstr "/_Pøehled/Pø_edchozí zpráva"
+#: src/summaryview.c:490
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspì¹né"
 
-#: src/mainwindow.c:483
-msgid "/_Summary/_Next message"
-msgstr "/_Pøehled/_Dal¹í zpráva"
+#: src/summaryview.c:491
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "zprávy, které pocházejí od u¾ivatele S"
 
-#: src/mainwindow.c:484
-msgid "/_Summary/N_ext unread message"
-msgstr "/_Pøehled/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
+#: src/summaryview.c:492
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "pøeposlané zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:486
-msgid "/_Summary/_Go to other folder"
-msgstr "/_Pøehled/_Jít do jiné slo¾eky"
+#: src/summaryview.c:493
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "zprávy, které obsahují v hlavièce S"
 
-#: src/mainwindow.c:488
-msgid "/_Summary/_Sort"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it"
+#: src/summaryview.c:494
+msgid "messages which contain S in Message-Id header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v Message-Id hlavièce"
 
-#: src/mainwindow.c:489
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _èísla"
+#: src/summaryview.c:495
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví inreplayto"
 
-#: src/mainwindow.c:490
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _velikosti "
+#: src/summaryview.c:496
+msgid "locked messages"
+msgstr "zamknuté zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:491
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _data "
+#: src/summaryview.c:497
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupinì S"
 
-#: src/mainwindow.c:492
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _od koho"
+#: src/summaryview.c:498
+msgid "new messages"
+msgstr "nové zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:493
-msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle pø_edmìtu"
+#: src/summaryview.c:499
+msgid "old messages"
+msgstr "staré zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:494
-msgid "/_Summary/_Sort/---"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/---"
+#: src/summaryview.c:500
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "zprávy, na které bylo odpovìzeno"
 
-#: src/mainwindow.c:495
-msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
+#: src/summaryview.c:501
+msgid "read messages"
+msgstr "pøeètené zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:497
-msgid "/_Summary/_Thread view"
-msgstr "/_Pøehled/Podle tématu"
+#: src/summaryview.c:502
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Pøedmìt"
 
-#: src/mainwindow.c:498
-msgid "/_Summary/Unt_hread view"
-msgstr "/_Pøehled/Ne podle tématu"
+#: src/summaryview.c:503
+msgid "messages whose score is equal to #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je rovné #"
 
-#: src/mainwindow.c:499
-msgid "/_Summary/Set display _item..."
-msgstr "/_Pøehled/Nastavit polo¾ku z_obrazení"
+#: src/summaryview.c:504
+msgid "messages whose score is greater than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je vìt¹í ne¾ #"
 
-#: src/mainwindow.c:503
-msgid "/_Tool/_Log window"
-msgstr "/_Nástroje/Okno záznamù "
+#: src/summaryview.c:505
+msgid "messages whose score is lower than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ ohodnocení je men¹í ne¾ #"
 
-#: src/mainwindow.c:505
-msgid "/_Configuration"
-msgstr "/_Nastavení"
+#: src/summaryview.c:506
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je rovna #"
 
-#: src/mainwindow.c:506
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Nastavení/_Hlavní nastavení..."
+#: src/summaryview.c:507
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je vìt¹í ne¾ #"
 
-#: src/mainwindow.c:508
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:508
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "zprávy, jejich¾ velikost je men¹í #"
 
-#: src/mainwindow.c:510
-msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
-msgstr "/_Nastavení/_Nastavení úètu..."
+#: src/summaryview.c:509
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
 
-#: src/mainwindow.c:512
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/_Nastavení/---"
+#: src/summaryview.c:510
+msgid "marked messages"
+msgstr "oznaèené zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:513
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Nastavení/Vytvoøit _nové konto..."
+#: src/summaryview.c:511
+msgid "unread messages"
+msgstr "nepøeètené zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:515
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
+#: src/summaryview.c:512
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v poli Odvolávka"
 
-#: src/mainwindow.c:517
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Nastavení/_Zmìna aktuálního konta"
+#: src/summaryview.c:513
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "zprávy, které obsahují S v záhlaví X-Label"
 
-#: src/mainwindow.c:521
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál"
+#: src/summaryview.c:515
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "logický AND operátor"
 
-#: src/mainwindow.c:522
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
+#: src/summaryview.c:516
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "logický OR operátor"
 
-#: src/mainwindow.c:523
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Japonsky"
+#: src/summaryview.c:517
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "logický NOT operátor"
 
-#: src/mainwindow.c:524
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/Nápo_vìda/---"
+#: src/summaryview.c:518
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "vyhledávání rozli¹uje malá a velká písmena"
 
-#: src/mainwindow.c:553
-msgid "Creating main window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavní okno...\n"
+#: src/summaryview.c:525
+msgid "Extended Search symbols"
+msgstr "Roz¹íøené vyhledávací symboly"
 
-#: src/mainwindow.c:672
-#, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "Hlavní okno: barevné rozvr¾ení %d bylo neúspì¹né\n"
+#: src/summaryview.c:574
+msgid "Toggle quick-search bar"
+msgstr "Pøepnout rychlé vyhledávání"
 
-#: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
-msgid "Untitled"
-msgstr "Neoznaèený"
+#: src/summaryview.c:658
+msgid "Extended Symbols"
+msgstr "Roz¹íøené symboly"
 
-#: src/mainwindow.c:834
-msgid "none"
-msgstr "¾ádný"
+#: src/summaryview.c:911
+msgid "Process mark"
+msgstr "Zpracovat oznaèené"
 
-#: src/mainwindow.c:843
-#, c-format
-msgid "Current account: %s"
-msgstr "Souèasné konto: %s"
+#: src/summaryview.c:912
+msgid "Some marks are left. Process it?"
+msgstr "Zbyly nìjaké oznaèené. Zpracovat je?"
 
-#: src/mainwindow.c:934
+#: src/summaryview.c:956
 #, c-format
-msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
-msgstr "pozice okna: x = %d, y = %d\n"
-
-#: src/mainwindow.c:942
-msgid "Empty trash"
-msgstr ""
+msgid "Scanning folder (%s)..."
+msgstr "Prohledávám slo¾ku (%s)..."
 
-#: src/mainwindow.c:943
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1374 src/summaryview.c:1418
+msgid "No more unread messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné nepøeètené zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:971
-msgid "Add mailbox"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1375
+msgid "No unread message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/mainwindow.c:972
+#: src/summaryview.c:1387 src/summaryview.c:1431
 msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
+"Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
+"Interní chyba: neoèekávaná hodnota pro prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/mainwindow.c:978
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1395
+msgid "No unread messages."
+msgstr "®ádné nepøeètené zprávy."
 
-#: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1419
+msgid "No unread message found. Go to next folder?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Chcete jít do dal¹í slo¾ky?"
 
-#: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
-msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1485
+msgid "No more new messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné nové zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:1134
-msgid "Setting widgets..."
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1462
+msgid "No new message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nová zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/mainwindow.c:1335
-msgid "Get"
-msgstr "Stahnout"
+#: src/summaryview.c:1471
+msgid "No new messages."
+msgstr "®ádné nové zprávy."
 
-#: src/mainwindow.c:1336
-msgid "Incorporate new mail"
-msgstr "Pøeèíst nové zprávy"
+#: src/summaryview.c:1486
+msgid "No new message found. Go to next folder?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nová zpráva. Chcete jít do dal¹í slo¾ky?"
 
-#: src/mainwindow.c:1341
-msgid "Get all"
-msgstr "Stahnout"
+#: src/summaryview.c:1488
+msgid "Search again"
+msgstr "Hledat znova"
 
-#: src/mainwindow.c:1342
-msgid "Incorporate new mail of all accounts"
-msgstr "Pøeèíst novou po¹tu ze v¹ech úètù"
+#: src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1542
+msgid "No more marked messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné oznaèené zprávy"
 
-#: src/mainwindow.c:1353
-msgid "Send queued message(s)"
-msgstr "Poslat pozdr¾ené zprávy"
+#: src/summaryview.c:1518
+msgid "No marked message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva. Hledat od konce?"
 
-#: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:496 src/prefs_common.c:623
-msgid "Compose"
-msgstr "Napsat"
+#: src/summaryview.c:1527 src/summaryview.c:1552
+msgid "No marked messages."
+msgstr "®ádná neoznaèená zpráva."
 
-#: src/mainwindow.c:1364
-msgid "Compose new message"
-msgstr "Napsat novou zprávu"
+#: src/summaryview.c:1543
+msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná neoznaèená zpráva. Hledat od zaèátku?"
 
-#: src/mainwindow.c:1371
-msgid "Reply"
-msgstr "Odpovìdìt"
+#: src/summaryview.c:1567 src/summaryview.c:1592
+msgid "No more labeled messages"
+msgstr "Nejsou ji¾ ¾ádné zprávy s návì¹tím"
 
-#: src/mainwindow.c:1372
-msgid "Reply to the message"
-msgstr "Odpovìdìt na zprávu"
+#: src/summaryview.c:1568
+msgid "No labeled message found. Search from the end?"
+msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná zpráva s návì¹tím. Hledat od konce?"
 
-#: src/mainwindow.c:1379
-msgid "Reply all"
-msgstr "Odpov. v¹em"
+#: src/summaryview.c:1577 src/summaryview.c:1602
+msgid "No labeled messages."
+msgstr "®ádná zpráva s návì¹tím."
 
-#: src/mainwindow.c:1380
-msgid "Reply to all"
-msgstr "Odpov. v¹em"
+#: src/summaryview.c:1593
+msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
+msgstr "Nenalezena ¾ádná zpráva s návì¹tím. Hledat od zaèátku?"
 
-#: src/mainwindow.c:1387
-msgid "Forward"
-msgstr "Pøeposlat"
+#: src/summaryview.c:1806
+msgid "Attracting messages by subject..."
+msgstr "Získávám zprávy od osoby..."
+
+#: src/summaryview.c:1963
+#, c-format
+msgid "%d deleted"
+msgstr "%d smazané"
 
-#: src/mainwindow.c:1388
-msgid "Forward the message"
-msgstr "Pøedat zprávu dál"
+#: src/summaryview.c:1967
+#, c-format
+msgid "%s%d moved"
+msgstr "%s%d pøemístìné"
 
-#: src/mainwindow.c:1399
-msgid "Delete the message"
-msgstr "Smazat zprávu"
+#: src/summaryview.c:1968 src/summaryview.c:1975
+msgid ""
+msgstr ""
 
-#: src/mainwindow.c:1407
-msgid "Execute"
-msgstr "Provést"
+#: src/summaryview.c:1973
+#, c-format
+msgid "%s%d copied"
+msgstr "%s %d zkopírováno"
 
-#: src/mainwindow.c:1408
-msgid "Execute marked process"
-msgstr "Provést oznaèený proces "
+#: src/summaryview.c:1988
+msgid " item selected"
+msgstr " polo¾ka vybrána"
 
-#: src/mainwindow.c:1418
-msgid "Next"
-msgstr ""
+#: src/summaryview.c:1990
+msgid " items selected"
+msgstr " polo¾ky vybrány"
+
+#: src/summaryview.c:2006
+#, c-format
+msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
+msgstr "%d nová(é), %d nepøeètená(é), celkem %d (%s)"
 
-#: src/mainwindow.c:1419
-msgid "Next unread message"
-msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
+#: src/summaryview.c:2176
+msgid "Sorting summary..."
+msgstr "Celkové setøídìní..."
 
-#: src/mainwindow.c:1429
-msgid "Prefs"
-msgstr "Nastavení"
+#: src/summaryview.c:2246
+msgid "Setting summary from message data..."
+msgstr "Nastavuji pøehled z dat zpráv..."
 
-#: src/mainwindow.c:1430
-msgid "Common preference"
-msgstr "Hlavní nastavení"
+#: src/summaryview.c:2375
+msgid "(No Date)"
+msgstr "(®ádné datum)"
 
-#: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
+#: src/summaryview.c:3019
+msgid "You're not the author of the article\n"
+msgstr "Nejste autorem tohoto pøíspìvku\n"
 
-#: src/mainwindow.c:1438
-msgid "Account setting"
-msgstr "Nastavení konta"
+#: src/summaryview.c:3109
+msgid "Delete message(s)"
+msgstr "Smazat zprávu(y)"
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
-msgid "Exit"
-msgstr "Ukonèení programu"
+#: src/summaryview.c:3110
+msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
+msgstr "Opravdu chcete smazat tuto zprávu(y) z ko¹e?"
+
+#: src/summaryview.c:3152
+msgid "Deleting duplicated messages..."
+msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
+
+#: src/summaryview.c:3264
+msgid "Destination is same as current folder."
+msgstr "Cílová polo¾ka je stejná jako aktuální slo¾ka."
 
-#: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
-msgid "Exit this program?"
-msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
+#: src/summaryview.c:3341
+msgid "Destination to copy is same as current folder."
+msgstr "Cíl kopírování je stejný jako aktuální slo¾ka."
 
-#: src/mainwindow.c:1788
-msgid "Sending queued message failed."
-msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty."
+#: src/summaryview.c:3389
+msgid "Selecting all messages..."
+msgstr "Vybírám v¹echny zprávy..."
 
-#: src/mainwindow.c:1905
-#, c-format
-msgid "forced charset: %s\n"
-msgstr "Vnucená znaková sada: %s\n"
+#: src/summaryview.c:3447
+msgid "Append or Overwrite"
+msgstr "Pøidat nebo pøepsat"
 
-#: src/mbox.c:68
-#, c-format
-msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
-msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
+#: src/summaryview.c:3448
+msgid "Append or overwrite existing file?"
+msgstr "Pøidat nebo pøepsat existující soubor?"
 
-#: src/mbox.c:78
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
+#: src/summaryview.c:3449
+msgid "Append"
+msgstr "Pøidat"
 
-#: src/mbox.c:85
-#, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "Neplatný formát po¹tovní schránky: %s\n"
+#: src/summaryview.c:3739
+msgid "Building threads..."
+msgstr "Vytváøím vlákna..."
 
-#: src/mbox.c:92
-#, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
+#: src/summaryview.c:3837
+msgid "Unthreading..."
+msgstr "Ru¹ím vlákna..."
+
+#: src/summaryview.c:3970
+msgid "No filter rules defined."
+msgstr "Nejsou definována ¾ádná pravidla pro filtrování."
 
-#: src/mbox.c:109
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "Nemohu otevøít doèasný soubor\n"
+#: src/summaryview.c:3979
+msgid "Filtering..."
+msgstr "Filtruji..."
 
-#: src/mbox.c:159
+#: src/summaryview.c:5322
 #, c-format
 msgid ""
-"unescaped From found:\n"
+"Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Chyba v regulárním výrazu (regexp):\n"
+"%s"
 
-#: src/mbox.c:194
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr "Nemohu zapisovat do doèasného souboru\n"
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1545
+msgid "Receive Mail on all Accounts"
+msgstr "Naète novou po¹tu ze v¹ech úètù"
 
-#: src/mbox.c:226
-#, c-format
-msgid "%d messages found.\n"
-msgstr "%d zpráv nalezeno.\n"
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:1551
+msgid "Receive Mail on current Account"
+msgstr "Naète novou po¹tu z akuálního úètu"
 
-#: src/mbox.c:243
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit uzamèený soubor %s\n"
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1557
+msgid "Send Queued Message(s)"
+msgstr "Ode¹le pozdr¾ené zprávy"
 
-#: src/mbox.c:244
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:157 src/toolbar.c:1570
+msgid "Compose Email"
+msgstr "Vytváøí novou zprávu"
 
-#: src/mbox.c:256
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1574
+msgid "Compose News"
+msgstr "Vytváøí diskusní pøíspìvek"
 
-#: src/mbox.c:262
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "po¹tovní schránka je vlastnìna jiným procesem, èekejte...\n"
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1580
+msgid "Reply to Message"
+msgstr "Odpovídá na zprávu"
 
-#: src/mbox.c:291
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1601
+msgid "Reply to Sender"
+msgstr "Odpovídá odesílateli"
 
-#: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "Neplatný typ zámku\n"
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1622
+msgid "Reply to All"
+msgstr "Odpovídá v¹em"
 
-#: src/mbox.c:331
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1643
+msgid "Reply to Mailing-list"
+msgstr "Odpovídá do diskusního listu"
 
-#: src/mbox.c:362
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "nemù¾u smazat mailbox.\n"
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1664
+msgid "Forward Message"
+msgstr "Pøedává zprávu dál"
 
-#: src/mbox.c:383
-#, c-format
-msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1685
+msgid "Delete Message"
+msgstr "Sma¾e zprávu"
 
-#: src/messageview.c:67
-msgid "Creating message view...\n"
-msgstr "Vyvolávám zobrazení zprávy...\n"
+#: src/toolbar.c:166 src/toolbar.c:1697
+msgid "Goto Next Message"
+msgstr "Pøejde na dal¹í zprávu"
 
-#: src/mh.c:149
-#, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
+#: src/toolbar.c:170 src/toolbar.c:1705
+msgid "Send Message"
+msgstr "Ode¹le zprávu"
 
-#: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor.\n"
+#: src/toolbar.c:171 src/toolbar.c:1711
+msgid "Put into queue folder and send later"
+msgstr "Zaøadí do výstupní fronty a ode¹le pozdìji"
 
-#: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
-#, c-format
-msgid "%s already exists."
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:172 src/toolbar.c:1717
+msgid "Save to draft folder"
+msgstr "Ulo¾í koncept do slo¾ky"
 
-#: src/mh.c:348 src/mh.c:422
-#, c-format
-msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:173 src/toolbar.c:1723
+msgid "Insert file"
+msgstr "Vlo¾í soubor"
 
-#: src/mh.c:586
-#, c-format
-msgid "Last number in dir %s = %d\n"
-msgstr "Poslední poèet v adresáøi %s = %d\n"
+#: src/toolbar.c:174 src/toolbar.c:1729
+msgid "Attach file"
+msgstr "Pøipojí soubor"
 
-#: src/mh.c:785
-msgid "\tSearching uncached messages... "
-msgstr "\tHledám zprávy mimo mezipamìt... "
+#: src/toolbar.c:175 src/toolbar.c:1735
+msgid "Insert signature"
+msgstr "Vlo¾í podpis"
 
-#: src/mh.c:840
-#, c-format
-msgid "%d uncached message(s) found.\n"
-msgstr "%d zprávy(z) mimo mezipamì» byly nalezeny.\n"
+#: src/toolbar.c:176 src/toolbar.c:1741
+msgid "Edit with external editor"
+msgstr "Úprava externím editorem"
 
-#: src/mh.c:846
-msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
-msgstr "\tTøídím zprávy, které byly mimo mezipamì», v èíselném poøadí... "
+#: src/toolbar.c:177 src/toolbar.c:1747
+msgid "Wrap all long lines"
+msgstr "Zarovnání dlouhých øádkù"
 
-#: src/mimeview.c:110
-msgid "/_Open"
-msgstr "/_Otevøít"
+#: src/toolbar.c:180
+#, fuzzy
+msgid "Sylpheed Actions Feature"
+msgstr "Sylpheed - Zobrazení slo¾ky"
 
-#: src/mimeview.c:111
-msgid "/_Display as text"
-msgstr "/_Zobrazit jako text"
+#: src/toolbar.c:200
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt s _citací"
 
-#: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:312
-msgid "/_Save as..."
-msgstr "/_Ulo¾it jako..."
+#: src/toolbar.c:201
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr "/Odpovìdìt _bez citace"
 
-#: src/mimeview.c:115
-msgid "/_Check signature"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:205
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt v¹em s ci_tací"
 
-#: src/mimeview.c:135
-msgid "MIME Type"
-msgstr "MIME Typ"
+#: src/toolbar.c:206
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/Odpovìdìt v¹em b_ez citace"
 
-#: src/mimeview.c:139
-msgid "Creating MIME view...\n"
-msgstr "Vyvolávám zobrazení MIME...\n"
+#: src/toolbar.c:210
+msgid "/Reply to list with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt do d_iskusního listu s citací"
 
-#: src/mimeview.c:240
-msgid "Select \"Check signature\" to check"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:211
+msgid "/_Reply to list without quote"
+msgstr "/Odpovìdìt do diskusního listu bez ci_tace"
 
-#: src/mimeview.c:411
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy."
+#: src/toolbar.c:215
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/Odpovìdìt odesílateli s _citací"
 
-#: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
-msgid "Can't save the part of multipart message."
-msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
+#: src/toolbar.c:216
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/_Odpovìdìt odesílateli bez citace"
 
-#: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2009
-msgid "Save as"
-msgstr "Ulo¾it jako"
+#: src/toolbar.c:220
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr "/_Pøeposlat zprávu (vlo¾ený styl)"
 
-#: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2014
-msgid "Overwrite"
-msgstr "Pøepsat"
+#: src/toolbar.c:221
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/Pøeposlat zprávu jako pøí_lohu"
 
-#: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2015
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Pøepsat existující soubor?"
+#: src/toolbar.c:363
+msgid "Get"
+msgstr "Stáhnout"
 
-#: src/mimeview.c:773
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr "Neplatná pøíkazová øádka prohlí¾eèe MIME: '%s'"
+#: src/toolbar.c:364
+msgid "Get All"
+msgstr "Stáhnout v¹e"
 
-#: src/news.c:75
-#, c-format
-msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
-msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
+#: src/toolbar.c:367
+msgid "Email"
+msgstr "Email"
 
-#: src/news.c:112
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
+#: src/toolbar.c:369 src/toolbar.c:461
+msgid "Reply"
+msgstr "Odpovìdìt"
 
-#: src/news.c:183
-#, c-format
-msgid "article %d has been already cached.\n"
-msgstr "èlánek %d u¾ byl v mezipamìti.\n"
+#: src/toolbar.c:370 src/toolbar.c:462
+msgid "All"
+msgstr "V¹echno"
 
-#: src/news.c:192
-#, c-format
-msgid "getting article %d...\n"
-msgstr "Získávám èlánek %d...\n"
+#: src/toolbar.c:371 src/toolbar.c:463
+msgid "Sender"
+msgstr "Odesílatel"
 
-#: src/news.c:197
-#, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "Nemohu èíst èlánek %d\n"
+#: src/toolbar.c:414
+msgid "Send later"
+msgstr "Poslat pozdìji"
 
-#: src/news.c:229
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr ""
+#: src/toolbar.c:415
+msgid "Draft"
+msgstr "Koncept"
 
-#: src/news.c:253
-#, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "Nemohu obnovit èlánek %d\n"
+#: src/toolbar.c:418
+msgid "Attach"
+msgstr "Pøíloha"
 
-#: src/news.c:292
-#, c-format
-msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
+#: src/toolbar.c:422
+msgid "Linewrap"
+msgstr "Zarovnání"
 
-#: src/news.c:298
-#, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr "neplatný rozstah èlánku: %d - %d\n"
+#: src/toolbar.c:1562
+msgid "News"
+msgstr "Diskuzní skupiny"
 
-#: src/news.c:307
-msgid "no new articles.\n"
-msgstr "®ádný nový èlánek.\n"
+#: src/plugins/demo/demo.c:59
+#, fuzzy
+msgid "Demo"
+msgstr "Odstranit"
 
-#: src/news.c:317
-#, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+#: src/plugins/demo/demo.c:64
+msgid ""
+"This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
+"a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
+"\n"
+"It is not really useful"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:320
-msgid "can't get xover\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:198
+msgid "Trayicon"
 msgstr ""
 
-#: src/news.c:326
-msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
+#: src/plugins/trayicon/trayicon.c:203
+msgid ""
+"This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
+"have new or unread mail.\n"
+"\n"
+"The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
+"letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:334
-#, c-format
-msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:151
+msgid "MathML Viewer"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:435
-#, c-format
-msgid "deleting article %d...\n"
-msgstr "Vymazávám èlánek %d...\n"
+#: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:156
+msgid ""
+"This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
+"(Content-Type: text/mathml)"
+msgstr ""
 
-#: src/news.c:466
-msgid "\tDeleting all cached articles... "
-msgstr "\tVymazávám v¹echny èlánky z mezipamìti... "
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Automaticky zobrazit pøipojené obrázky"
 
-#: src/nntp.c:43
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
+#: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
+msgid "Resize attached images"
+msgstr "Zmìnit velikost pøipojených obrázkù"
 
-#: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
-#, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:316
+#, fuzzy
+msgid "Filename:"
+msgstr "Název souboru"
 
-#: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
-msgid "protocol error\n"
-msgstr "Chyba protokolu\n"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:323
+#, fuzzy
+msgid "Filesize:"
+msgstr "Velikost slo¾ky :"
 
-#: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr ""
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
+#, fuzzy
+msgid "Load Image"
+msgstr "staré zprávy"
 
-#: src/passphrase.c:75
-msgid "Passphrase"
+#: src/plugins/image_viewer/viewer.c:350
+msgid "Content-Type:"
 msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:238
-msgid "[no user id]"
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:44
+msgid "Image Viewer"
 msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:242
-#, c-format
-msgid ""
-"%sPlease enter the passphrase for:\n"
-"\n"
-"  %.*s  \n"
-"(%.*s)\n"
+#: src/plugins/image_viewer/plugin.c:49
+msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
 msgstr ""
 
-#: src/passphrase.c:246
-msgid ""
-"Bad passphrase! Try again...\n"
-"\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:183
+msgid "Dillo HTML Viewer"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:98 src/pop.c:145
-msgid "error occurred on authorization\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba v autorizaci\n"
-
-#: src/pop.c:117
-msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:188
+msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:123
-msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:103
+msgid "Don't Follow Links in Mails"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:171 src/pop.c:212
-msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
-
-#: src/prefs.c:56
-msgid "Reading configuration...\n"
-msgstr "Naèítám konfiguraci...\n"
-
-#: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
-#, c-format
-msgid "Found %s\n"
-msgstr "Nalezený: %s\n"
-
-#: src/prefs.c:90
-msgid "Finished reading configuration.\n"
-msgstr "Ukonèené ètení konfigurace.\n"
-
-#: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:357
-#: src/prefs_account.c:371 src/prefs_display_header.c:414
-#: src/prefs_display_header.c:439 src/prefs_filter.c:518
-#: src/prefs_filter.c:542
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "Selhání zápisu konfigurace do souboru\n"
-
-#: src/prefs.c:216
-msgid "Configuration is saved.\n"
-msgstr "Konfigurace je ulo¾ena.\n"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:109
+msgid ""
+"(You can still allow following links\n"
+"by reloading the page)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs.c:469
-msgid "Apply"
-msgstr "Pou¾ít"
+#: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:115
+msgid "Full Window Mode (Hide Controls)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:402
-msgid "Opening account preferences window...\n"
-msgstr "Otevøení okna s nastavením konta...\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:91
+msgid "Enable virus scanning"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:429
-#, c-format
-msgid "Account%d"
-msgstr "Konto%d"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:105
+msgid "Enable archive content scanning"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:442
-msgid "Preferences for new account"
-msgstr "Nastavení pro nové konto"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:118
+#, fuzzy
+msgid "Maximum attachment size"
+msgstr "Maximum polo¾ek"
 
-#: src/prefs_account.c:447
-msgid "Preferences for each account"
-msgstr "Nastavení pro ka¾dé konto"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:136
+#, fuzzy
+msgid "MB"
+msgstr "M"
 
-#: src/prefs_account.c:470
-msgid "Creating account preferences window...\n"
-msgstr "Vyvolání okna pro nastavení konta...\n"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:140
+#, fuzzy
+msgid "Receive infected messages"
+msgstr "smazané zprávy"
 
-#: src/prefs_account.c:490
-msgid "Basic"
-msgstr "Základní"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:153
+#, fuzzy
+msgid "Save folder"
+msgstr "Nová slo¾ka"
 
-#: src/prefs_account.c:492 src/prefs_common.c:619
-msgid "Receive"
-msgstr "Pøijmout"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:173
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:175
+msgid "Leave empty to use the default trash folder"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:630
-msgid "Privacy"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:230
+msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:502
-msgid "Advanced"
-msgstr "Roz¹íøený"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
+msgid "Clam AntiVirus GTK"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:555
-msgid "Name of this account"
-msgstr "Jméno tohoto konta"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:255
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"Clam AntiVirus.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
+"scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
+"attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
+"mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
+"mail will be saved.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:564
-msgid "Usually used"
-msgstr "Obvykle pou¾itý"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:243
+msgid "Clam AntiVirus"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:568
-msgid "Personal information"
-msgstr "Osobní informace"
+#: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:248
+msgid ""
+"This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
+"received from a POP account.\n"
+"\n"
+"When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
+"saved in a specially designated folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
+"too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:577
-msgid "Full name"
-msgstr "Celé jméno"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:220
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:583
-msgid "Mail address"
-msgstr "Po¹tovní adresa"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:225
+msgid ""
+"This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
+"spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
+"(spamd) running somewhere.\n"
+"\n"
+"When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
+"special folder.\n"
+"\n"
+"This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
+"moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
+"otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:589
-msgid "Organization"
-msgstr "Organizace"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:103
+msgid "Enable SpamAssassin Filtering"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:613
-msgid "Server information"
-msgstr "Informace o serveru"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:110
+msgid "SpamAssassin Server (spamd)"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:634
-msgid "POP3 (normal)"
-msgstr "POP3 (normální)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:117
+msgid "Maximum Message Size"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:636
-msgid "POP3 (APOP auth)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:124
+msgid "Folder for saved Spam"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:638
-msgid "IMAP4"
-msgstr "IMAP4"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:132
+#, fuzzy
+msgid "Receive Spam"
+msgstr "Pøíjem"
 
-#: src/prefs_account.c:640
-msgid "News (NNTP)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:149
+msgid ":"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:642
-msgid "None (local)"
-msgstr "®ádný (místní)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:189
+#, fuzzy
+msgid "..."
+msgstr " ... "
 
-#: src/prefs_account.c:696
-msgid "News server"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:195
+msgid "kB"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:702
-msgid "Server for receiving"
-msgstr "Server pro pøíjem"
-
-#: src/prefs_account.c:708
-msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP server (k odesílání)"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:302
+msgid "SpamAssassin GTK"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:715
-msgid "User ID"
-msgstr "U¾ivatelské èíslo"
+#: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:307
+msgid ""
+"This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
+"\n"
+"You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
+"SpamAssassin.\n"
+"\n"
+"With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
+"server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
+"the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
+"should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
+"be saved.\n"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_account.c:721
-msgid "Password"
-msgstr "Heslo"
+#~ msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+#~ msgstr "Nemohu se spojit s SMTP serverem: %s:%d\n"
 
-#: src/prefs_account.c:765
-msgid "POP3"
-msgstr ""
+#~ msgid "SSL connection failed"
+#~ msgstr "SSL spojení selhalo"
 
-#: src/prefs_account.c:773
-msgid "Remove messages on server when received"
-msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich pøijmutí"
+#~ msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem pøipojování k %s: %d\n"
 
-#: src/prefs_account.c:775
-msgid "Receive all messages on server"
-msgstr "Pøijmout v¹echny zprávy ze serveru"
+#~ msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání EHLO\n"
 
-#: src/prefs_account.c:778
-msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
-msgstr ""
+#~ msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání HELO\n"
 
-#: src/prefs_account.c:780
-msgid "Filter messages on receiving"
-msgstr "Filtr zpráv k pøijímání"
+#~ msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání STARTTLS\n"
 
-#: src/prefs_account.c:817 src/prefs_filter.c:244
-msgid "Header"
-msgstr "Hlavièka"
+#~ msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
+#~ msgstr "Pøesouvám %s do %s (%d%%)...\n"
 
-#: src/prefs_account.c:824
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "Pøidat pole s datovou hlavièkou"
+#~ msgid "Rescanning all folder trees..."
+#~ msgstr "Provádím nové naètení celého stromu slo¾ek..."
 
-#: src/prefs_account.c:825
-msgid "Generate Message-ID"
-msgstr "Vytvoøit èíslo zprávy"
+#~ msgid "Compiled plugins:%s"
+#~ msgstr "Zakompilované zásuvné moduly: %s"
 
-#: src/prefs_account.c:834
-msgid "Add user-defined header"
-msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definovanou hlavièku"
+#~ msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
+#~ msgstr "Nelze navázat relaci s IMAP4 serverem.\n"
 
-#: src/prefs_account.c:836 src/prefs_common.c:1268 src/prefs_common.c:1293
-msgid " Edit... "
-msgstr "Upravuji..."
+#~ msgid "Retrieving header (%d / %d)"
+#~ msgstr "Naèítám záhlaví (%d / %d)"
 
-#: src/prefs_account.c:843
-msgid "Automatically set following addresses"
-msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
+#~ msgid "/_Tools/_Selective download..."
+#~ msgstr "/_Nástroje/_Selektivní stahování..."
 
-#: src/prefs_account.c:852
-msgid "Cc"
-msgstr "Kopie"
+#~ msgid "/_Display image"
+#~ msgstr "/_Zobrazit obrázek"
 
-#: src/prefs_account.c:865
-msgid "Bcc"
-msgstr "Slepá kopie"
+#~ msgid "Select \"Check signature\" to check"
+#~ msgstr "Vyberte \"Zkontrolovat podpis\" pro ovìøení"
 
-#: src/prefs_account.c:878
-msgid "Reply-To"
-msgstr "Odpovìdìt na"
+#~ msgid "Can't get the part of multipart message."
+#~ msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy."
 
-#: src/prefs_account.c:891
-msgid "Authentication"
-msgstr ""
+#~ msgid "Socket error\n"
+#~ msgstr "Chyba soketu\n"
 
-#: src/prefs_account.c:899
-msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
-msgstr ""
+#~ msgid "Use filtering rules with Selective Download"
+#~ msgstr "Pou¾ít filtrovací pravidla se selektivním stahováním"
 
-#: src/prefs_account.c:901
-msgid "Authenticate with POP3 before sending"
-msgstr ""
+#~ msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
+#~ msgstr "Odstranit zprávu po sta¾ení pomocí selektivního stahování"
 
-#: src/prefs_account.c:935
-msgid "Signature file"
-msgstr "Podepsaný soubor"
+#~ msgid "Tunnel command to open connection"
+#~ msgstr "Pøíkaz pro otevøení tunelovaného spojení"
 
-#: src/prefs_account.c:964
-msgid "Sign key"
-msgstr ""
+#~ msgid "Could not get message file %d"
+#~ msgstr "Nelze naèíst soubor %d se zprávou"
 
-#: src/prefs_account.c:972
-msgid "Use default GnuPG key"
-msgstr ""
+#~ msgid "Could not get message file."
+#~ msgstr "Nelze naèíst soubor se zprávou."
 
-#: src/prefs_account.c:981
-msgid "Select key by your email address"
-msgstr ""
+#~ msgid "Could not get message part."
+#~ msgstr "Nelze naèíst èást zprávy."
 
-#: src/prefs_account.c:990
-msgid "Specify key manually"
-msgstr ""
+#~ msgid "No message part selected."
+#~ msgstr "Není vybrána ¾ádná èást zprávy."
 
-#: src/prefs_account.c:1006
-msgid "User or key ID:"
-msgstr ""
+#~ msgid "No message file selected."
+#~ msgstr "Není vybrán ¾ádný soubor se zprávou."
 
-#: src/prefs_account.c:1051
-msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Urèete SMTP port"
+#~ msgid "Can't get part of multipart message"
+#~ msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy"
 
-#: src/prefs_account.c:1063
-msgid "Specify POP3 port"
-msgstr "Urèete POP3 port"
+#~ msgid ""
+#~ "The selected action cannot be used in the compose window\n"
+#~ "because it contains %%f, %%F or %%p."
+#~ msgstr ""
+#~ "V oknì pro psaní zprávy nelze vybranou akci pou¾ít\n"
+#~ "proto¾e obsahuje %%f, %%F nebo %%p."
 
-#: src/prefs_account.c:1075
-msgid "Specify domain name"
-msgstr "Urèete jméno domény"
+#~ msgid ""
+#~ "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nelze spustit pøíkaz. Selhalo vytvoøení roury.\n"
+#~ "%s"
 
-#: src/prefs_account.c:1122
-msgid "Mail address is not entered."
-msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
+#~ msgid ""
+#~ "Could not fork to execute the following command:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nelze provést fork pro spu¹tìní následujícího pøíkazu:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
 
-#: src/prefs_account.c:1127
-msgid "SMTP server is not entered."
-msgstr "SMTP server nebyl zadáno."
+#~ msgid "--- Running: %s\n"
+#~ msgstr "--- Spu¹tìn: %s\n"
 
-#: src/prefs_account.c:1132
-msgid "User ID is not entered."
-msgstr "U¾ivatelsé èíslo nabylo zadáno."
+#~ msgid "--- Ended: %s\n"
+#~ msgstr "--- Ukonèen: %s\n"
 
-#: src/prefs_account.c:1137
-msgid "POP3 server is not entered."
-msgstr "POP3 server nebyl zadáno."
+#~ msgid "Action's input/output"
+#~ msgstr "Vstup/výstup pro akce"
 
-#: src/prefs_account.c:1142
-msgid "IMAP4 server is not entered."
-msgstr "IMAP4 server nebyl zadáno."
+#~ msgid " Send "
+#~ msgstr " Odeslat "
 
-#: src/prefs_account.c:1147
-msgid "NNTP server is not entered."
-msgstr "NNTP server nebyl zadáno."
+#~ msgid "Abort"
+#~ msgstr "Pøeru¹it"
 
-#: src/prefs_common.c:597
-msgid "Creating common preferences window...\n"
-msgstr "Vytváøím okno hlavního nastavení...\n"
+#~ msgid "for message file name"
+#~ msgstr "pro název souboru se zprávou"
 
-#: src/prefs_common.c:601
-msgid "Common Preferences"
-msgstr "Hlavní nastavení"
+#~ msgid "Dialogs"
+#~ msgstr "Dialogy"
 
-#: src/prefs_common.c:625
-msgid "Display"
-msgstr "Zobrazit"
+#~ msgid "Delete on Server"
+#~ msgstr "Smazat na serveru"
 
-#: src/prefs_common.c:627
-msgid "Message"
-msgstr "Zpráva"
+#~ msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy pro '%s'."
 
-#: src/prefs_common.c:633
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
+#~ msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba pøi posílání zprávy pomocí pøíkazu '%s'."
 
-#: src/prefs_common.c:635 src/select-keys.c:324
-msgid "Other"
-msgstr "Ostatní"
+#~ msgid "/Preview _new messages"
+#~ msgstr "/Náhled na _nové zprávy"
 
-#: src/prefs_common.c:675 src/prefs_common.c:833
-msgid "External program"
-msgstr "Externí program"
+#~ msgid "/Preview _all messages"
+#~ msgstr "/Náhled na _v¹echny zprávy"
 
-#: src/prefs_common.c:684
-msgid "Use external program for incorporation"
-msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
+#~ msgid "(No date)"
+#~ msgstr "(®ádné datum)"
 
-#: src/prefs_common.c:691 src/prefs_common.c:850
-msgid "Program path"
-msgstr "Cesta k programu"
+#~ msgid "(No sender)"
+#~ msgstr "(Bez odesílatele)"
 
-#: src/prefs_common.c:703
-msgid "Local spool"
-msgstr "Místní Spool"
+#~ msgid "(No subject)"
+#~ msgstr "(®ádný pøedmìt)"
 
-#: src/prefs_common.c:714
-msgid "Incorporate from spool"
-msgstr ""
+#~ msgid "%i Messages"
+#~ msgstr "%i zpráv"
 
-#: src/prefs_common.c:716
-msgid "Filter on incorporation"
-msgstr "Filtr na zaèlenìní"
+#~ msgid ""
+#~ "Selected account \"%s\" is not a POP mail server.\n"
+#~ "Please select a different account"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vybraný úèet \"%s\" není úèet typu POP.\n"
+#~ "Vyberte prosím jiný úèet."
 
-#: src/prefs_common.c:724
-msgid "Spool directory"
-msgstr "Spool adresáø"
+#~ msgid "Preview mail"
+#~ msgstr "Náhled zprávy"
 
-#: src/prefs_common.c:742
-msgid "Auto-check new mail"
-msgstr "Automatická kontrola nové po¹ty"
+#~ msgid "Preview old/new mail on account"
+#~ msgstr "Náhled na starou/novou po¹tu pro úèet"
 
-#: src/prefs_common.c:744
-msgid "each"
-msgstr "ka¾dý"
+#~ msgid "Remove selected mail"
+#~ msgstr "Odstranit vybranou po¹tu"
 
-#: src/prefs_common.c:756
-msgid "minute(s)"
-msgstr "minuta(y)"
+#~ msgid "Download"
+#~ msgstr "Sta¾ení"
 
-#: src/prefs_common.c:765
-msgid "Check new mail on startup"
-msgstr "Kontrola nové po¹ta pøi spu¹tìní"
+#~ msgid "Download selected mail"
+#~ msgstr "Sta¾ení vybrané po¹ty"
 
-#: src/prefs_common.c:767
-msgid "News"
-msgstr "Nová"
+#~ msgid "Done"
+#~ msgstr "Hotovo"
 
-#: src/prefs_common.c:775
-msgid ""
-"Maximum article number to download\n"
-"(unlimited if 0 is specified)"
-msgstr ""
+#~ msgid "Exit dialog"
+#~ msgstr "Dialog o ukonèení"
 
-#: src/prefs_common.c:843
-msgid "Use external program for sending"
-msgstr "Pou¾ít externí program pro posílání"
+#~ msgid "Selective download"
+#~ msgstr "Selektivní sta¾ení"
 
-#: src/prefs_common.c:867
-msgid "Save sent message to outbox"
-msgstr "Ulo¾it poslanou zprávu do Odeslaná po¹ta"
+#~ msgid "0 messages"
+#~ msgstr "0 zpráv"
 
-#: src/prefs_common.c:869
-msgid "Queue message that failed to send"
-msgstr "Fronta zpráv, která byla po¹kozena pøi posílání"
+#~ msgid "Show only old messages"
+#~ msgstr "Zobrazit pouze staré zprávy"
 
-#: src/prefs_common.c:875
-msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "Výstupní znaková sada"
+#~ msgid " contains "
+#~ msgstr " obsahuje "
 
-#: src/prefs_common.c:890
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automaticky"
+#~ msgid "SMTP AUTH failed\n"
+#~ msgstr "SMTP AUTH selhala\n"
 
-#: src/prefs_common.c:891
-msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr "7bitový ascii (US-ASCII)"
+#~ msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání QUIT\n"
 
-#: src/prefs_common.c:893
-msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr "Unicode (UTF-8)"
+#~ msgid "%d new, %d unread, %d total"
+#~ msgstr "%d nových, %d nepøeètených, %d celkem"
 
-#: src/prefs_common.c:895
-msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr "Západní (ISO-8859-1)"
+#~ msgid "/_View/_Sort/by _unread"
+#~ msgstr "/Z_obrazit/Setøíd_it/podle ne_pøeètených"
 
-#: src/prefs_common.c:897
-msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Støedoevropská (ISO-8859-2)"
+#~ msgid "Signature file"
+#~ msgstr "Soubor s podpisem"
 
-#: src/prefs_common.c:898
-msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Baltická (ISO-8859-13)"
+#~ msgid "Expand threads"
+#~ msgstr "Rozbalit vlákna"
 
-#: src/prefs_common.c:899
-msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Baltická (ISO-8859-4)"
+#~ msgid "U"
+#~ msgstr "U"
 
-#: src/prefs_common.c:900
-msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Øecká (ISO-8859-7)"
+#~ msgid ""
+#~ "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. "
+#~ "Raymond.  Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and "
+#~ "1995.  Copyright retained for the purpose of protecting free "
+#~ "redistribution of source.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Èásti kódu z programu fetchmail jsou chránìny Copyrightem 1997 Erica S. "
+#~ "Raymonda. Jeho dal¹í èásti jsou chránìny Copyrightem Carla Harrisa, 1993 "
+#~ "a 1995. Ponechání si práv za úèelem ochrany volné\n"
+#~ " distribuce kódu.\n"
+#~ "\n"
 
-#: src/prefs_common.c:901
-msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Turecká (ISO-8859-9)"
+#~ msgid ""
+#~ "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
+#~ "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kcc je chránìno Copyrightem Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, a "
+#~ "libkcc je chránìno Copyrightem takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
+#~ "\n"
 
-#: src/prefs_common.c:902
-msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
+#~ msgid "Reading all config for each account...\n"
+#~ msgstr "Naèítám nastavení pro v¹echny úèty...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:903
-msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
+#~ msgid "Found label: %s\n"
+#~ msgstr "Nalezeno návì¹tí: %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:904
-msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
+#~ msgid "Opening account edit window...\n"
+#~ msgstr "Otevírám okno pro úpravu úètu...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:905
-msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
+#~ msgid "Creating account edit window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro úpravu úètu...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:907
-msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "Japonská (ISO-2022-JP)"
+#~ msgid "Add Address to Book"
+#~ msgstr "Pøidat adresu do knihy"
 
-#: src/prefs_common.c:909
-msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "Japonská (EUC-JP)"
+#~ msgid "Creating alert panel dialog...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím dialog pro varování...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:910
-msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "Japonská (Shift_JIS)"
+#~ msgid "%s: file not exist\n"
+#~ msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
 
-#: src/prefs_common.c:913
-msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Zjednodu¹ená èínská (GB2312)"
+#~ msgid "File %s doesn't exist\n"
+#~ msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
 
-#: src/prefs_common.c:914
-msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Tradièní èínská (Big5)"
+#~ msgid "Can't get file size of %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu zjistit délku souboru %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:916
-msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Tradièní èínská (EUC-TW)"
+#~ msgid "can't change file mode\n"
+#~ msgstr "nelze zmìnit mód souboru\n"
 
-#: src/prefs_common.c:917
-msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Èínská (ISO-2022-CN)"
+#~ msgid "can't write headers\n"
+#~ msgstr "nelze zapsat záhlaví\n"
 
-#: src/prefs_common.c:919
-msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Korejská (EUC-KR)"
+#~ msgid "can't remove the old message\n"
+#~ msgstr "nelze smazat staré zprávy\n"
 
-#: src/prefs_common.c:969
-msgid "Quotation"
-msgstr "Zaøazování"
+#~ msgid "queueing message...\n"
+#~ msgstr "zaøazuji zprávu...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:977
-msgid "Quote message when replying"
-msgstr "Zaøadit zprávu, kdy¾ odpovídá"
+#~ msgid "can't queue the message\n"
+#~ msgstr "Zprávu nelze zaøadit\n"
 
-#: src/prefs_common.c:983
-msgid "Quotation mark"
-msgstr "Zaøazovací znaèka"
+#~ msgid "Can't open file %s\n"
+#~ msgstr "Nelze otevøít soubor %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:996
-msgid "Quotation format:"
-msgstr "Formát zaøazení:"
+#~ msgid "Writing %s-header\n"
+#~ msgstr "Zapisuji %s-záhlaví\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1001
-msgid " Description of symbols "
-msgstr " Popis symbolù "
+#~ msgid "generated Message-ID: %s\n"
+#~ msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1028
-msgid "Insert signature automatically"
-msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
+#~ msgid "Creating compose window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro psaní...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1034
-msgid "Signature separator"
-msgstr "Oddìlovaè podpisu"
+#~ msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
+#~ msgstr "©patný pøíkaz v externím editoru: '%s'\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1052
-msgid "Wrap messages at"
-msgstr ""
+#~ msgid "Terminated process group id: %d"
+#~ msgstr "Pøeru¹en proces èíslo: %d"
 
-#: src/prefs_common.c:1064
-msgid "characters"
-msgstr ""
+#~ msgid "Temporary file: %s"
+#~ msgstr "Doèasný soubor: %s"
 
-#: src/prefs_common.c:1072
-msgid "Wrap quotation"
-msgstr ""
+#~ msgid "Compose: input from monitoring process\n"
+#~ msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1074
-msgid "Wrap before sending"
-msgstr ""
+#~ msgid "Couldn't exec external editor\n"
+#~ msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1113
-msgid "Font"
-msgstr "Písmo"
+#~ msgid "Couldn't write to file\n"
+#~ msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1122
-msgid "Text"
-msgstr ""
+#~ msgid "Pipe read failed\n"
+#~ msgstr "Nelze èíst\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1145
-msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
-msgstr "Pøenést jméno hlavièky (jako napøíklad 'Od:', 'Pøedmìt:')"
+#~ msgid "Counting total number of messages...\n"
+#~ msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1148
-msgid "Display unread number next to folder name"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating folder view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled pro slo¾ku...\n"
 
-#. ---- Summary ----
-#: src/prefs_common.c:1152
-msgid "Summary View"
-msgstr ""
+#~ msgid "Folder %s is selected\n"
+#~ msgstr "Je vybrána slo¾ka %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1161
-msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
-msgstr "Zpbrazit pøíjemce v sloupci `Od', jetli¾e odesílatel je vy sám"
+#~ msgid "Subscribe to newsgroup"
+#~ msgstr "Pøipojit diskuzní skupinu"
 
-#: src/prefs_common.c:1163
-msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr ""
+#~ msgid "Others..."
+#~ msgstr "Ostatní..."
 
-#: src/prefs_common.c:1169
-msgid "Date format"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating header view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled na záhlaví...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1180
-msgid ""
-"Ordinary characters placed in the format string are copied without "
-"conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
-"replaced as follows:\n"
-"%a: the abbreviated weekday name\n"
-"%A: the full weekday name\n"
-"%b: the abbreviated month name\n"
-"%B: the full month name\n"
-"%c: the preferred date and time for the current locale\n"
-"%C: the century number (year/100)\n"
-"%d: the day of the month as a decimal number\n"
-"%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
-"%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
-"%j: the day of the year as a decimal number\n"
-"%m: the month as a decimal number\n"
-"%M: the minute as a decimal number\n"
-"%p: either AM or PM\n"
-"%S: the second as a decimal number\n"
-"%w: the day of the week as a decimal number\n"
-"%x: the preferred date for the current locale\n"
-"%y: the last two digits of a year\n"
-"%Y: the year as a decimal number\n"
-"%Z: the time zone or name or abbreviation"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:1209
-msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " Nastavení zobrazení souhrného odstavce... "
-
-#: src/prefs_common.c:1263
-msgid "Enable coloration of message"
-msgstr "Povolit zabarvení zpráv"
+#~ msgid "Creating image view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled na obrázek...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1282
-msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr "Zobrazit 2-bytovou abecedu a èíslice s 1-bytovým znakem"
+#~ msgid "Can't load the image."
+#~ msgstr "Nemohu nahrát obrázek."
 
-#: src/prefs_common.c:1284
-msgid "Display header pane above message view"
-msgstr ""
+#~ msgid "message %d has been already cached.\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d u¾ byla v mezipamìti.\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1291
-msgid "Display short headers on message view"
-msgstr "Zobrazit krátkou hlavièku pøi zobrazení zprávy"
+#~ msgid "can't select mailbox %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vybrat mailbox %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1311
-msgid "Line space"
-msgstr "Prázdná øádka"
+#~ msgid "getting message %d...\n"
+#~ msgstr "Získávám zprávu %d...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1325 src/prefs_common.c:1365
-msgid "pixel(s)"
-msgstr "pixel(y)"
+#~ msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
+#~ msgstr "zdrojová slo¾ka je stejná jako cílová.\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1330
-msgid "Leave space on head"
-msgstr "Vynechat prázdné místo v hlavièce "
+#~ msgid "Can't create '%s'\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit '%s'\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1332
-msgid "Scroll"
-msgstr ""
+#~ msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit '%s' v Doruèené po¹tì\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1339
-msgid "Half page"
-msgstr ""
+#~ msgid "Deleting cached messages %d - %d ... "
+#~ msgstr "Vymazávám zprávy z mezipamìti %d - %d ... "
 
-#: src/prefs_common.c:1345
-msgid "Smooth scroll"
-msgstr ""
+#~ msgid "done.\n"
+#~ msgstr "hotovo.\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1351
-msgid "Step"
-msgstr ""
+#~ msgid "Deleting all cached messages... "
+#~ msgstr "Vymazávám v¹echny zprávy z mezipamìti... "
 
-#: src/prefs_common.c:1410
-msgid "Encrypt message by default"
-msgstr ""
+#~ msgid "getting new messages of account %s...\n"
+#~ msgstr "Získávám nové zprávy z úètu %s ...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1413
-msgid "Sign message by default"
-msgstr ""
+#~ msgid "a message won't be received\n"
+#~ msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1416
-msgid "Automatically check signatures"
-msgstr ""
+#~ msgid "no messages in local mailbox.\n"
+#~ msgstr "®ádné zprávy v místní po¹tovní schránce.\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1420
-msgid "Grab input while entering a passphrase"
-msgstr ""
+#~ msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "Naèítám nové zprávy z %s do %s...\n"
 
-#. create default signkey box
-#: src/prefs_common.c:1428
-msgid "Default Sign Key"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating log window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím záznamové okno...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1527
-msgid ""
-"Emulate the behavior of mouse operation of\n"
-"Emacs-based mailer"
-msgstr "Emulovat chování my¹i z Emacsu"
+#~ msgid "/_File/_Rescan folder tree"
+#~ msgstr "/_Soubor/Z_novu naèíst strom slo¾ek"
 
-#: src/prefs_common.c:1534
-msgid "Open first unread message when entering a folder"
-msgstr "Pøi vstupu do slo¾ky otevøít první nepøeètenou zprávu"
+#~ msgid "/_View/Ex_pand Message View"
+#~ msgstr "/Z_obrazit/Roz¹íøit po_hled na zprávu"
 
-#: src/prefs_common.c:1538
-msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_English"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
 
-#: src/prefs_common.c:1546
-msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_German"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Nìmecky"
 
-#: src/prefs_common.c:1553
-msgid ""
-"(Messages will be just marked till execution\n"
-" if this is turned off)"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/©_panìlsky"
 
-#: src/prefs_common.c:1560
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_French"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Francouzsky"
 
-#: src/prefs_common.c:1562
-msgid "On exit"
-msgstr "Pøi ukonèení"
+#~ msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Japonsky"
 
-#: src/prefs_common.c:1570
-msgid "Confirm on exit"
-msgstr "Potvrdit ukonèení"
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_English"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/_Anglicky"
 
-#: src/prefs_common.c:1577
-msgid "Empty trash on exit"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_German"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/_Nìmecky"
 
-#: src/prefs_common.c:1579
-msgid "Ask before emptying"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/©_panìlsky"
 
-#: src/prefs_common.c:1583
-msgid "Warn if there are queued messages"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
+#~ msgstr "/Nápo_vìda/_FAQ/_Italsky"
 
-#: src/prefs_common.c:1621
-#, c-format
-msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
-msgstr "Externí Web prohlí¾eè (%s bude nahrazen s URI)"
+#~ msgid "Creating main window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím hlavní okno...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1628 src/prefs_common.c:1652 src/prefs_common.c:1668
-msgid "Command"
-msgstr "Pøíkaz"
+#~ msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
+#~ msgstr "Hlavní okno: barevné rozvr¾ení %d bylo neúspì¹né\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1645
-#, c-format
-msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
-msgstr ""
+#~ msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
+#~ msgstr "pozice okna: x = %d, y = %d\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1661
-#, c-format
-msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
-msgstr "Externí editor (%s bude nahrazen se jménem souboru)"
+#~ msgid "Compose an email message"
+#~ msgstr "Vytváøí novou zprávu"
 
-#: src/prefs_common.c:1723
-msgid "Set message colors"
-msgstr ""
+#~ msgid "Delete the message"
+#~ msgstr "Smazat zprávu"
 
-#: src/prefs_common.c:1731
-msgid "Colors"
-msgstr ""
+#~ msgid "Execute marked process"
+#~ msgstr "Provést oznaèený proces "
 
-#: src/prefs_common.c:1769
-msgid "Quoted Text - First Level"
-msgstr ""
+#~ msgid "Next unread message"
+#~ msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
 
-#: src/prefs_common.c:1775
-msgid "Quoted Text - Second Level"
-msgstr ""
+#~ msgid "Prefs"
+#~ msgstr "Nastavení"
 
-#: src/prefs_common.c:1781
-msgid "Quoted Text - Third Level"
-msgstr ""
+#~ msgid "Common preferences"
+#~ msgstr "Spoleèná nastavení"
 
-#: src/prefs_common.c:1787
-msgid "URI link"
-msgstr ""
+#~ msgid "Account setting"
+#~ msgstr "Nastavení úètu"
 
-#: src/prefs_common.c:1794
-msgid "Recycle quote colors"
-msgstr ""
+#~ msgid "forced charset: %s\n"
+#~ msgstr "Vnucená znaková sada: %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1842
-msgid "Pick color for quotation level 1"
-msgstr ""
+#~ msgid "filename is not set"
+#~ msgstr "není nastaven název souboru"
 
-#: src/prefs_common.c:1845
-msgid "Pick color for quotation level 2"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Writing matcher configuration...\n"
+#~ msgstr "Zápis nastavení filtru...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1848
-msgid "Pick color for quotation level 3"
-msgstr ""
+#~ msgid "failed to write configuration to file\n"
+#~ msgstr "Selhání pøi zápisu konfigurace do souboru\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1851
-msgid "Pick color for URI"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't write to temporary file\n"
+#~ msgstr "Nemohu zapisovat do doèasného souboru\n"
 
-#: src/prefs_common.c:1975
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Popis symbolù"
+#~ msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
+#~ msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2002
-#, c-format
-msgid ""
-"Date\n"
-"From\n"
-"Full Name of Sender\n"
-"First Name of Sender\n"
-"Initial of Sender\n"
-"Subject\n"
-"To\n"
-"Message-ID\n"
-"%"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't read mbox file.\n"
+#~ msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2105
-msgid "Set display item"
-msgstr "Nastavit zobrazení odstavce"
+#~ msgid "invalid mbox format: %s\n"
+#~ msgstr "Neplatný formát po¹tovní schránky: %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2122
-msgid "Mark"
-msgstr "Oznaèit"
+#~ msgid "malformed mbox: %s\n"
+#~ msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2124
-msgid "MIME"
-msgstr "MIME"
+#~ msgid "can't open temporary file\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít doèasný soubor\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2125
-msgid "Number"
-msgstr "Èíslo"
+#~ msgid "%d messages found.\n"
+#~ msgstr "%d zpráv nalezeno.\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2127 src/summaryview.c:352
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
+#~ msgid "can't create lock file %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit uzamèený soubor %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2128 src/summaryview.c:353
-msgid "From"
-msgstr "Od"
+#~ msgid "can't create %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2129 src/summaryview.c:354
-msgid "Subject"
-msgstr "Pøedmìt"
+#~ msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
+#~ msgstr "po¹tovní schránka je vlastnìna jiným procesem, èekejte...\n"
 
-#: src/prefs_common.c:2182
-msgid "Font selection"
-msgstr "Výbìr písma"
+#~ msgid "can't lock %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:179
-#, fuzzy
-msgid "Creating display header setting window...\n"
-msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
+#~ msgid "invalid lock type\n"
+#~ msgstr "Neplatný typ zámku\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:202
-#, fuzzy
-msgid "Display header setting"
-msgstr "/_Zobrazit jako text"
+#~ msgid "can't unlock %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu odemknout %s\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:228
-#, fuzzy
-msgid "Header name"
-msgstr "Hlavièka"
+#~ msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
+#~ msgstr "nemù¾u smazat mailbox.\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:260
 #, fuzzy
-msgid "Displayed Headers"
-msgstr "Zobrazuji hlavièku %s ...\n"
+#~ msgid "could not lock read file %s\n"
+#~ msgstr "Nelze naèíst soubor."
 
-#: src/prefs_display_header.c:315
 #, fuzzy
-msgid "Hidden headers"
-msgstr "Hlavièka"
+#~ msgid "could not lock write file %s\n"
+#~ msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:345
 #, fuzzy
-msgid "Show other headers"
-msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
+#~ msgid "read mbox - %s\n"
+#~ msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:370
 #, fuzzy
-msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Naèítám konfiguraci...\n"
+#~ msgid "read mbox from file - %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:408
 #, fuzzy
-msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
-msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
-
-#: src/prefs_display_header.c:530 src/prefs_filter.c:613
-msgid "Header name is not set."
-msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
+#~ msgid "unvalid file - %s.\n"
+#~ msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
 
-#: src/prefs_display_header.c:540
 #, fuzzy
-msgid "This header is already in the list."
-msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
+#~ msgid "invalid file - %s.\n"
+#~ msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:184
-msgid "Registered rules"
-msgstr "Doporuèené pravítka"
-
-#: src/prefs_filter.c:186
-msgid "Creating filter setting window...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_filter.c:205
-msgid "Filter setting"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_filter.c:228
-msgid "Operator"
-msgstr "Obsluha"
-
-#: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
-#: src/prefs_filter.c:777
-msgid "(none)"
-msgstr "(¾ádný)"
+#~ msgid "writing to %s failed.\n"
+#~ msgstr "Neúspì¹ný zápis do %s.\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:272
-msgid "Keyword"
-msgstr "Klíèové slovo"
+#~ msgid "Last number in dir %s = %d\n"
+#~ msgstr "Poslední poèet v adresáøi %s = %d\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:293
-msgid "Predicate"
-msgstr "Tvrzení"
+#~ msgid "can't rename %s to %s\n"
+#~ msgstr "nelze pøejmenovat %s na %s\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
-#: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
-msgid "contains"
-msgstr "obsahuje"
+#, fuzzy
+#~ msgid "no deleted messages - %s\n"
+#~ msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
 
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
-#: src/prefs_filter.c:785
-msgid "not contain"
-msgstr "neobsahuje"
+#, fuzzy
+#~ msgid "purge deleted messages - %s\n"
+#~ msgstr "Ukládat smazané zprávy do"
 
-#: src/prefs_filter.c:332
-msgid "Destination"
-msgstr "Místo urèení"
+#~ msgid "Cannot rename folder item"
+#~ msgstr "Nelze pøejmenovat polo¾ku slo¾ky"
 
-#: src/prefs_filter.c:356
-msgid "Use regex"
-msgstr "Pou¾ít regulární výraz "
+#~ msgid "Creating message view...\n"
+#~ msgstr "Vyvolávám zobrazení zprávy...\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:360
-msgid "Don't receive"
-msgstr "Nepøijímat"
+#~ msgid "can't open mark file\n"
+#~ msgstr "nelze otevøít oznaèený soubor\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:385
-msgid "Register"
-msgstr "Registrovat"
+#~ msgid "Error occurred while sending notification."
+#~ msgstr "Pøi posílání potvrzení nastala chyba."
 
-#: src/prefs_filter.c:391
-msgid " Substitute "
-msgstr " Nahradit "
+#~ msgid "can't copy message %s to %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:478
-msgid "Reading filter configuration...\n"
-msgstr "Naèítání nastavení filtru...\n"
+#~ msgid "Can't open mark file.\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor.\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:514
-msgid "Writing filter configuration...\n"
-msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
+#~ msgid "\tSearching uncached messages... "
+#~ msgstr "\tHledám zprávy mimo mezipamì»... "
 
-#: src/prefs_filter.c:557
-msgid "(New)"
-msgstr "(Nový)"
+#~ msgid "%d uncached message(s) found.\n"
+#~ msgstr "Bylo nalezeno %d zpráv(y) mimo mezipamì».\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:608
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Místo urèení není nastavené."
+#~ msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
+#~ msgstr "\tTøídím zprávy, které byly mimo mezipamì» v èíselném poøadí... "
 
-#: src/prefs_filter.c:719
-msgid "Delete rule"
-msgstr "Smazat pravidlo"
+#~ msgid "Creating MIME view...\n"
+#~ msgstr "Vyvolávám zobrazení MIME...\n"
 
-#: src/prefs_filter.c:720
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravítko?"
+#~ msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
+#~ msgstr "Neplatná pøíkazová øádka prohlí¾eèe MIME: '%s'"
 
-#: src/procmime.c:686
-msgid "Code conversion failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹ná konverze kódu.\n"
+#~ msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
+#~ msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
 
-#: src/procmsg.c:138
-msgid "Cache data is corrupted\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "article %d has been already cached.\n"
+#~ msgstr "pøíspìvek %d u¾ byl v mezipamìti.\n"
 
-#: src/procmsg.c:202
-msgid "\tNo cache file\n"
-msgstr "\t®ádný soubor v mezipamìti\n"
+#~ msgid "can't select group %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu vybrat skupinu: %s\n"
 
-#: src/procmsg.c:209
-msgid "\tReading summary cache..."
-msgstr "\tÈtení celkové mezipamìti..."
+#~ msgid "getting article %d...\n"
+#~ msgstr "Získávám pøíspìvek %d...\n"
 
-#: src/procmsg.c:214
-msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
-msgstr "Verze mezipamìti je rozdílná, Vyøazuji ji.\n"
+#~ msgid "can't read article %d\n"
+#~ msgstr "Nemohu èíst pøíspìvek %d\n"
 
-#: src/procmsg.c:279
-msgid "\tMarking the messages..."
-msgstr "\tOznaèuji zprávy..."
+#~ msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
+#~ msgstr "Nemohu naèíst seznam diskuzních skupin\n"
 
-#: src/procmsg.c:323
-#, c-format
-msgid "\t%d new message(s)\n"
-msgstr "\t%d nová(é) zpráva(y)\n"
+#~ msgid "can't retrieve article %d\n"
+#~ msgstr "Nemohu naèíst pøíspìvek %d\n"
 
-#: src/procmsg.c:445
-msgid "Mark file not found.\n"
-msgstr "Oznaèený soubor nebyl nalezen.\n"
+#~ msgid "no new articles.\n"
+#~ msgstr "®ádný nový pøíspìvek.\n"
 
-#: src/procmsg.c:447
-#, c-format
-msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
-msgstr "Oznaèená verze je odli¹ná (%d != %d). Vaøazuji ji.\n"
+#~ msgid "Deleting cached articles 1 - %d ... "
+#~ msgstr "Vymazávám pøíspìvky z mezipamìti. 1 - %d ... "
 
-#: src/procmsg.c:463
-msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
-msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem pøipojení'.\n"
+#~ msgid "\tDeleting all cached articles... "
+#~ msgstr "\tVymazávám v¹echny pøíspìvky z mezipamìti... "
 
-#: src/procmsg.c:468
-msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
-msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem zápisu.\n"
+#~ msgid "error occurred on DELE\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem DELE\n"
 
-#: src/procmsg.c:651
-msgid "Sending queued message failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty.\n"
+#~ msgid "Found %s\n"
+#~ msgstr "Nalezený %s\n"
 
-#: src/procmsg.c:708
-#, c-format
-msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Neplatný pøíkazoví øádek tisku: '%s'\n"
+#~ msgid "Configuration is saved.\n"
+#~ msgstr "Konfigurace je ulo¾ena.\n"
 
-#: src/progressdialog.c:51
-msgid "Status"
-msgstr ""
+#~ msgid "Opening account preferences window...\n"
+#~ msgstr "Otevøení okna s nastavením úètu...\n"
 
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Creating progress dialog...\n"
-msgstr "Vytváøím dialog procesu...\n"
+#~ msgid "Creating account preferences window...\n"
+#~ msgstr "Vyvolání okna pro nastavení úètu...\n"
 
-#: src/recv.c:111
-msgid "error occurred while retrieving data.\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem obnovy dat.\n"
+#~ msgid "Add Date header field"
+#~ msgstr "Pøidat do záhlaví pole s datumem"
 
-#: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
-msgid "Can't write to file.\n"
-msgstr "Nemohu zapisovat do souboru.\n"
+#~ msgid "Creating common preferences window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno hlavního nastavení...\n"
 
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
-msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating custom header setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení vlastních záhlaví...\n"
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
-msgid "No signature found"
-msgstr ""
+#~ msgid "Reading custom header configuration...\n"
+#~ msgstr "Naèítání vlastního nastavení záhlaví...\n"
 
-#: src/rfc2015.c:142
-msgid "Good signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating display header setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro zobrazení nastavení záhlaví...\n"
 
-#: src/rfc2015.c:145
-msgid "BAD signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Display header setting"
+#~ msgstr "Zobrazit nastavení záhlaví"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
-msgid "No public key to verify the signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
+#~ msgstr "Naèítám konfiguraci zobrazovaného záhlaví...\n"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
-msgid "Error verifying the signature"
-msgstr ""
+#~ msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
+#~ msgstr "Zapisuji konfiguraci zobrazovaného záhlaví...\n"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
-msgid "Different results for signatures"
-msgstr ""
+#~ msgid "Keyword"
+#~ msgstr "Klíèové slovo"
 
-#: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
-msgid "Error: Unknown status"
-msgstr ""
+#~ msgid "not contain"
+#~ msgstr "neobsahuje"
 
-#: src/rfc2015.c:177
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr ""
+#~ msgid "Use regex"
+#~ msgstr "Pou¾ít regulární výraz "
 
-#: src/rfc2015.c:180
-#, c-format
-msgid "BAD signature  from \"%s\""
-msgstr ""
+#~ msgid "Register"
+#~ msgstr "Registrovat"
 
-#: src/rfc2015.c:212
-msgid "Cannot find user ID for this key."
-msgstr ""
+#~ msgid " Substitute "
+#~ msgstr " Nahradit "
 
-#: src/rfc2015.c:223
-#, c-format
-msgid "                aka \"%s\"\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Registered rules"
+#~ msgstr "Registrovaná pravidla"
 
-#: src/rfc2015.c:251
-#, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Writing filter configuration...\n"
+#~ msgstr "Zápis nastavení filtru...\n"
 
-#: src/rfc2015.c:260
-#, c-format
-msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Bounce"
+#~ msgstr "Pøedat"
 
-#: src/select-keys.c:101
-#, c-format
-msgid "Please select key for `%s'"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating filtering setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení filtru...\n"
 
-#: src/select-keys.c:104
-#, c-format
-msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
-msgstr ""
+#~ msgid "Filtering setting"
+#~ msgstr "Nastavení filtru"
 
-#: src/select-keys.c:272
-msgid "Select Keys"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Creating matcher setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení filtru...\n"
 
-#: src/select-keys.c:300
-msgid "Key ID"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating scoring setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení ohodnocení...\n"
 
-#: src/select-keys.c:303
-msgid "Val"
-msgstr ""
+#~ msgid "Scoring setting"
+#~ msgstr "Nastavení ohodnocování"
 
-#: src/select-keys.c:325
-msgid "Select"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Match string is not set."
+#~ msgstr "Místo urèení není nastavené."
 
-#: src/select-keys.c:445
-msgid "Add key"
-msgstr ""
+#~ msgid "Creating actions setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení akcí...\n"
 
-#: src/select-keys.c:446
-msgid "Enter another user or key ID\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Actions setting"
+#~ msgstr "Nastavení akcí"
 
-#: src/send.c:148
-msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr "Fronta hlavièek zpráv je po¹kozená.\n"
+#~ msgid "Registered actions"
+#~ msgstr "Registrované akce"
 
-#: src/send.c:157
-msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Reading actions configurations...\n"
+#~ msgstr "Naèítám konfiguraci akcí...\n"
 
-#: src/send.c:168
-msgid "Account not found.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Action command error\n"
+#~ msgstr "Chyba v pøíkazu pro akci\n"
 
-#: src/send.c:199
-#, c-format
-msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
-msgstr "Pøipojuji se na SMTP serverem: %s ...\n"
+#~ msgid "Creating actions dialog\n"
+#~ msgstr "Vytváøím dialog pro akce\n"
 
-#: src/send.c:240
-#, c-format
-msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Nemohu se spojit s SMTP serverem: %s:%d\n"
+#~ msgid "Close window"
+#~ msgstr "Zavøít okno"
 
-#: src/send.c:251
-msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání HELO\n"
+#~ msgid "Creating summary column setting window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím okno pro nastavení sloupcù pro pøehled...\n"
 
-#: src/setup.c:43
-msgid "Mailbox setting"
-msgstr ""
+#~ msgid "Summary display item setting"
+#~ msgstr "Nastavení polo¾ky v pøehledu"
 
-#: src/setup.c:44
-msgid ""
-"First, you have to set the location of mailbox.\n"
-"You can use existing mailbox in MH format\n"
-"if you have the one.\n"
-"If you're not sure, just select OK."
-msgstr ""
+#~ msgid "Registered templates"
+#~ msgstr "Registrované ¹ablony"
 
-#: src/sourcewindow.c:76
-msgid "Creating source window...\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
+#~ msgstr "procmime_get_text_content(): Neúspì¹ná konverze kódu.\n"
 
-#: src/sourcewindow.c:80
-msgid "Source of the message"
-msgstr ""
+#~ msgid "\tNo cache file\n"
+#~ msgstr "\t®ádný soubor v mezipamìti\n"
 
-#: src/sourcewindow.c:140
-#, c-format
-msgid "Displaying the source of %s ...\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "\tReading summary cache...\n"
+#~ msgstr "\tÈtení celkové mezipamìti...\n"
 
-#: src/sourcewindow.c:142
-#, c-format
-msgid "%s - Source"
-msgstr ""
+#~ msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
+#~ msgstr "Verze v mezipamìti je rozdílná, Vyøazuji ji.\n"
 
-#: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
-msgid "Search"
-msgstr "Vyhladat"
+#~ msgid "\tMarking the messages...\n"
+#~ msgstr "\tOznaèuji zprávy...\n"
 
-#: src/summary_search.c:172
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Rozli¹ovat malá a velká písmena"
+#~ msgid "Mark file not found.\n"
+#~ msgstr "Oznaèený soubor nebyl nalezen.\n"
 
-#: src/summary_search.c:178
-msgid "Backward search"
-msgstr "Hledat nazpìt"
+#~ msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
+#~ msgstr "Oznaèená verze je odli¹ná (%d != %d). Vyøazuji ji.\n"
 
-#: src/summary_search.c:184
-msgid "Select all matched"
-msgstr ""
+#~ msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem pøipojení.\n"
 
-#: src/summary_search.c:191
-msgid "Clear"
-msgstr "Smazat"
+#~ msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
+#~ msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem zápisu.\n"
 
-#: src/summary_search.c:286
-msgid "Search failed"
-msgstr "Neúspì¹né hledání"
+#~ msgid "Sending queued message %d failed.\n"
+#~ msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy %d z fronty.\n"
 
-#: src/summary_search.c:287
-msgid "Search string not found."
-msgstr "Hladaný øetìzec nebyl nalezen."
+#~ msgid "saving sent message...\n"
+#~ msgstr "ukládám odeslanou zprávu...\n"
 
-#: src/summary_search.c:292
-msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
-msgstr "Zaèátek seznamu dosáhnut, pokraèovat od konce?"
+#~ msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
+#~ msgstr "Neplatný pøíkazový øádek tisku: '%s'\n"
 
-#: src/summary_search.c:294
-msgid "End of list reached; continue from beginning?"
-msgstr "Konec seznamu dosáhnut, pokraèovat od zaèátku ?"
+#~ msgid "Sending message by mail\n"
+#~ msgstr "Poslat zprávu pomocí pøíkazu mail\n"
 
-#: src/summary_search.c:296
-msgid "Search finished"
-msgstr "Hledání ukonèeno"
+#~ msgid "Queued message header is broken.\n"
+#~ msgstr "Fronta hlavièek zpráv je po¹kozená.\n"
 
-#: src/summaryview.c:289
-msgid "/M_ove..."
-msgstr "/_Pøesunout..."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Sending message by news\n"
+#~ msgstr "Poslat zprávu"
 
-#: src/summaryview.c:290
-msgid "/_Copy..."
-msgstr "/_Kopírovat..."
+#~ msgid "Creating progress dialog...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím dialog procesu...\n"
 
-#: src/summaryview.c:292
-msgid "/E_xecute"
-msgstr "/S_pustit"
+#~ msgid "error occurred while retrieving data.\n"
+#~ msgstr "Vyskytla se chyba bìhem obnovy dat.\n"
 
-#: src/summaryview.c:293
-msgid "/_Mark"
-msgstr "/_Oznaèit"
+#~ msgid "current Account:"
+#~ msgstr "Aktuální úèet:"
 
-#: src/summaryview.c:294
-msgid "/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Oznaèit/_Oznaèit"
+#~ msgid "Can't execute external command: %s\n"
+#~ msgstr "Nelze spustit externí pøíkaz: %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:295
-msgid "/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
+#~ msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
+#~ msgstr "externí pøíkaz '%s' selhal x chybou '%i'\n"
 
-#: src/summaryview.c:296
-msgid "/_Mark/---"
-msgstr "/_Oznaèit/---"
+#~ msgid "  Subject: %s\n"
+#~ msgstr "  Pøedmìt: %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:297
-msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
+#~ msgid "Creating summary view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím celkový pohled...\n"
 
-#: src/summaryview.c:298
-msgid "/_Mark/Make it as _being read"
-msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jako è_tené"
+#~ msgid ""
+#~ "empty folder\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "prázdná slo¾ka\n"
+#~ "\n"
 
-#: src/summaryview.c:301
-msgid "/_Reply"
-msgstr "/_Odpovìdìt"
+#~ msgid "\tSetting summary from message data..."
+#~ msgstr "\tNastavuji pøehled z dat zpráv..."
 
-#: src/summaryview.c:302
-msgid "/Reply to a_ll"
-msgstr "/Odpovìdìt _v¹em"
+#~ msgid "Writing summary cache (%s)..."
+#~ msgstr "Zapisuji celkovou mezipamì» (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:303
-msgid "/_Forward"
-msgstr "/Pø_edat dál"
+#~ msgid "Message %s/%d is marked\n"
+#~ msgstr "Zpráva %s/%d je oznaèena\n"
 
-#: src/summaryview.c:304
-msgid "/Forward as an a_ttachment"
-msgstr "/Pøeposlat jako pøílohu"
+#~ msgid "Message %d is marked as read\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako pøeètená\n"
 
-#: src/summaryview.c:307
-msgid "/Open in new _window"
-msgstr "/Otevøít v novém _oknì"
+#~ msgid "Message %d is marked as unread\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako nepøeètená\n"
 
-#: src/summaryview.c:308
-msgid "/View so_urce"
-msgstr ""
+#~ msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
+#~ msgstr "Zpráva %s/%d je nastavena ke smazání\n"
 
-#: src/summaryview.c:309
-msgid "/Show all _header"
-msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
+#~ msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
+#~ msgstr "Zpráva %s/%d je odznaèena\n"
 
-#: src/summaryview.c:310
-msgid "/Re_edit"
-msgstr ""
+#~ msgid "filtering..."
+#~ msgstr "filtruji..."
 
-#: src/summaryview.c:313
-msgid "/_Print..."
-msgstr "/_Tisknout..."
+#~ msgid "Message %d selected\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je vybrána\n"
 
-#: src/summaryview.c:315
-msgid "/Select _all"
-msgstr "/Vybrat _v¹e"
+#~ msgid "Message %d is marked as ignore thread\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako ignorované vlákno\n"
 
-#: src/summaryview.c:321
-msgid "M"
-msgstr "M"
+#~ msgid "Message %d is marked as unignore thread\n"
+#~ msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako neignorované vlákno\n"
 
-#: src/summaryview.c:321
-msgid "U"
-msgstr "U"
+#~ msgid "%s:%d found file %s\n"
+#~ msgstr "%s: %d nalezl soubor %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:336
-msgid "Creating summary view...\n"
-msgstr "Vytváøím celkový pohled...\n"
+#~ msgid "file %s already exists\n"
+#~ msgstr "soubor '%s' u¾ existuje\n"
 
-#: src/summaryview.c:351
-msgid "No."
-msgstr "Èís."
+#~ msgid "Creating text view...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím zobrazení textu...\n"
 
-#: src/summaryview.c:571
-msgid "Process mark"
-msgstr "Zpracovat oznaèené"
+#~ msgid "To save this part, pop up the context menu with "
+#~ msgstr "Pro ulo¾ení této èásti vyvolejte menu pomocí "
 
-#: src/summaryview.c:572
-msgid "Some marks are left. Process it?"
-msgstr "Zbyly nìjaké oznaèené, zpracovat je ?"
+#~ msgid "right click and select `Save as...', "
+#~ msgstr "pravého tlaèítka my¹i a zvolte 'Ulo¾it jako...' "
 
-#: src/summaryview.c:596
-msgid ""
-"empty folder\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"prázná slo¾ka\n"
-"\n"
+#~ msgid ""
+#~ "or press `y' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nebo stisknìte klávesu 'y'.\n"
+#~ "\n"
 
-#: src/summaryview.c:608
-#, c-format
-msgid "Scanning folder (%s)..."
-msgstr "Prohledávám slo¾ku (%s)..."
+#~ msgid "To display this part as a text message, select "
+#~ msgstr "K zobrazení této èásti jako textové zprávy, vyberte "
 
-#: src/summaryview.c:677
-msgid "done."
-msgstr "Hotovo."
+#~ msgid ""
+#~ "`Display as text', or press `t' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "'Zobrazit jako text', nebo stisknìte klávesu 't'.\n"
+#~ "\n"
 
-#: src/summaryview.c:811
-msgid "No unread message"
-msgstr "®ádná nepøeètená zpráva"
+#~ msgid "To display this part as an image, select "
+#~ msgstr "K zobrazení tohoto obrázku, vyberte "
 
-#: src/summaryview.c:812
-msgid "No unread message found. Go to next folder?"
-msgstr ""
-"Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva.\n"
-"Chcete jít do dal¹í slo¾ky ?"
+#~ msgid ""
+#~ "`Display image', or press `i' key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "'Zobrazit obrázek', nebo stisknìte klávesu 'i'.\n"
+#~ "\n"
 
-#: src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:950
-msgid "Attracting messages by subject..."
-msgstr "Získávám zprávy od osoby..."
+#~ msgid "To open this part with external program, select "
+#~ msgstr "K otevøení této èásti pomocí externího programu vyberte "
 
-#: src/summaryview.c:1093
-#, c-format
-msgid "%d deleted"
-msgstr "%d zmazané"
+#~ msgid "or double-click, or click the center button, "
+#~ msgstr "nebo kliknìte dvakrát èi kliknìte na støední tlaèítko, "
 
-#: src/summaryview.c:1097
-#, c-format
-msgid "%s%d moved"
-msgstr "%s%d pøemístìné"
+#~ msgid "move_file(): file %s already exists."
+#~ msgstr "move_file(): soubor '%s' u¾ existuje."
 
-#: src/summaryview.c:1098 src/summaryview.c:1105
-msgid ", "
-msgstr ", "
+#~ msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
+#~ msgstr "Neplatný pøíkazový øádek URI: '%s'"
 
-#: src/summaryview.c:1103
-#, c-format
-msgid "%s%d copied"
-msgstr ""
+#~ msgid "The name already exists."
+#~ msgstr "Název ji¾ existuje."
 
-#: src/summaryview.c:1120
-msgid " item(s) selected"
-msgstr " polo¾ka(y) vybrána(y)"
+#~ msgid "New group"
+#~ msgstr "Nová skupina"
 
-#: src/summaryview.c:1131
-#, c-format
-msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
-msgstr "%d nová(é), %d nepøeètená(é), celkem %d (%s)"
+#~ msgid "Input the name of new group:"
+#~ msgstr "Zadejte název nové skupiny:"
 
-#: src/summaryview.c:1137
-#, c-format
-msgid "%d new, %d unread, %d total"
-msgstr "%d nových, %d nepøeètených, %d celkem"
+#~ msgid "Input the new name of group:"
+#~ msgstr "Zadejte nový název skupiny:"
 
-#: src/summaryview.c:1178 src/summaryview.c:1179
-msgid "Sorting summary..."
-msgstr "Celkové setøídìní..."
+#~ msgid "Reading addressbook file..."
+#~ msgstr "Naèítám soubor s knihou adres..."
 
-#: src/summaryview.c:1217
-msgid "\tSetting summary from message data..."
-msgstr "\tNastavuji pøehled z dat zpráv..."
+#~ msgid "%s doesn't exist.\n"
+#~ msgstr "%s neexistuje.\n"
 
-#: src/summaryview.c:1219
-msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr "Nastavuji pøehled z dat zpráv..."
+#~ msgid "failed to write addressbook data.\n"
+#~ msgstr "Neúspì¹ný zápis dat knihy adres.\n"
 
-#: src/summaryview.c:1328
-#, c-format
-msgid "Writing summary cache (%s)..."
-msgstr "Zapisuji celkovou mezipamìt (%s)..."
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Begin forwarded message:\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Zaèátek pøedané zprávy:\n"
+#~ "\n"
 
-#: src/summaryview.c:1380
-msgid "(No Date)"
-msgstr "(®ádné datum)"
+#~ msgid "/Remove _news server"
+#~ msgstr "/Odebrat d_iskusní server"
 
-#: src/summaryview.c:1645
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena\n"
+#~ msgid "Outbox"
+#~ msgstr "Odeslaná po¹ta"
 
-#: src/summaryview.c:1674
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as being read\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako ètená\n"
+#~ msgid "The newsgroup `%s' already exists."
+#~ msgstr "Diskuzní skupina '%s' u¾ existuje."
 
-#: src/summaryview.c:1709
-#, c-format
-msgid "Message %d is marked as unread\n"
-msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako nepøe¹tená\n"
+#~ msgid "Really delete news server `%s'?"
+#~ msgstr "Opravdu chcete odebrat diskusní server '%s'?"
 
-#: src/summaryview.c:1751
-#, c-format
-msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
-msgstr "Zpráva %s/%d je nastavena ke smazání\n"
+#~ msgid "Creating header window...\n"
+#~ msgstr "Vytváøím náhled na záhlaví...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1765
-msgid "Current folder is Trash."
-msgstr "Vybraná slo¾ka je odpadkový ko¹."
+#~ msgid "Displaying the header of %s ...\n"
+#~ msgstr "Zobrazuji záhlaví pro %s ...\n"
 
-#: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1789
-msgid "Deleting duplicated messages..."
-msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
+#~ msgid "%s - All header"
+#~ msgstr "%s - V¹echna záhlaví"
 
-#: src/summaryview.c:1839
-#, c-format
-msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
-msgstr "Zpráva %s/%d je odznaèená\n"
+#~ msgid "can't get the next uid of folder: %s\n"
+#~ msgstr "nelze získat dal¹í uid pro slo¾ku: %s\n"
 
-#: src/summaryview.c:1876
-#, c-format
-msgid "Message %d is set to move to %s\n"
-msgstr "Zpráva %d je nastavena k pøesunutí do %s\n"
+#~ msgid "/_Message/Open in new _window"
+#~ msgstr "/_Zpráva/Otevøít v _novém oknì"
 
-#: src/summaryview.c:1888
-msgid "Destination is same as current folder."
-msgstr "Cílová polo¾ka je stejná jako aktuální slo¾ka."
+#~ msgid "/_Message/Show all _header"
+#~ msgstr "/Zpráva/Zobrazit v¹echna zá_hlaví"
 
-#: src/summaryview.c:1937
-#, c-format
-msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Summary"
+#~ msgstr "/_Pøehled"
 
-#: src/summaryview.c:1950
-msgid "Destination to copy is same as current folder."
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Summary/E_xecute"
+#~ msgstr "/_Pøehled/S_pustit"
 
-#: src/summaryview.c:1982
-msgid "Selecting all messages..."
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Summary/_Update"
+#~ msgstr "/_Pøehled/_Aktualizace"
 
-#: src/summaryview.c:2036
-msgid "Print"
-msgstr "Tisk"
+#~ msgid "/_Summary/---"
+#~ msgstr "/_Pøehled/---"
 
-#: src/summaryview.c:2037
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter the print command line:\n"
-"(`%s' will be replaced with file name)"
-msgstr ""
-"Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
-"('%s' bude nahrazena se jménem souboru)"
+#~ msgid "/_Summary/_Sort"
+#~ msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it"
 
-#: src/summaryview.c:2043
-#, c-format
-msgid ""
-"Print command line is invalid:\n"
-"`%s'"
-msgstr ""
-"Pøíkazová øádka pro tisk je neplatná:\n"
-"`%s'"
+#~ msgid "/_Summary/_Sort/---"
+#~ msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/---"
 
-#: src/summaryview.c:2262 src/summaryview.c:2263
-msgid "Building threads..."
-msgstr "Sestavuji témata..."
+#~ msgid "/_Summary/_Thread view"
+#~ msgstr "/_Pøehled/Zobrazit _vlákna"
 
-#: src/summaryview.c:2285 src/summaryview.c:2286
-msgid "Unthreading..."
-msgstr "Ma¾u témata"
+#~ msgid "/_Summary/Unt_hread view"
+#~ msgstr "/_Pøehled/Nezobrazit v_lákna"
 
-#: src/summaryview.c:2308
-msgid "Unthreading for execution..."
-msgstr ""
+#~ msgid "Reply all"
+#~ msgstr "Odpov. v¹em"
 
-#: src/summaryview.c:2395
-msgid "filtering..."
-msgstr "filtruji..."
+#~ msgid "Preferences for each account"
+#~ msgstr "Nastavení pro ka¾dý úèet"
 
-#: src/summaryview.c:2396
-msgid "Filtering..."
-msgstr "Filtruji..."
+#~ msgid "Usually used"
+#~ msgstr "Obvykle pou¾itý"
 
-#: src/summaryview.c:2500
-#, c-format
-msgid "Go to %s\n"
-msgstr "Pøejít na %s\n"
+#~ msgid "Program path"
+#~ msgstr "Cesta k programu"
 
-#: src/textview.c:138
-msgid "Creating text view...\n"
-msgstr "Vytváøím zobrazení textu...\n"
+#~ msgid "each"
+#~ msgstr "ka¾dých"
 
-#: src/textview.c:365
-msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
-msgstr "Pro ulo¾ení této èásti vyvolejte menu pomocí\n"
+#~ msgid "Quotation format:"
+#~ msgstr "Formát citace:"
 
-#: src/textview.c:368
-msgid ""
-"right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"pravého tlaèítka my¹i a zvolte `Ulo¾it jako...'.\n"
-"\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
+#~ "Emacs-based mailer"
+#~ msgstr ""
+#~ "Emulovat chování my¹i v mailovacím programu\n"
+#~ "zalo¾eném na Emacsu"
 
-#: src/textview.c:372
-msgid "To display this part as a text message, select\n"
-msgstr "K zobrazení této èásti jako textové zprávy, vyberte \n"
+#~ msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
+#~ msgstr "Externí Webový prohlí¾eè (%s bude nahrazen URI)"
 
-#: src/textview.c:375
-msgid ""
-"`Display as text', or press `t' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"'Zobrazit jako text', nebo stisknout 't'.\n"
-"\n"
+#~ msgid "Set display item"
+#~ msgstr "Nastavit polo¾ku zobrazení"
 
-#: src/textview.c:379
-msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
-msgstr ""
-"K otevøení této èásti s pomocí externího programem, vyberte 'Otevøít',\n"
+#~ msgid "MIME"
+#~ msgstr "MIME"
 
-#: src/textview.c:382
-msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
-msgstr ""
-"kliknìte dvakrát nebo kliknìte na støední tlaèítko nebo  stisknìte 'l'."
+#~ msgid "Operator"
+#~ msgstr "Obsluha"
 
-#: src/textview.c:403
-msgid "This signature has not been checked yet.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "Go to %s\n"
+#~ msgstr "Pøejít na %s\n"
 
-#: src/textview.c:406
-msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
+#~ msgstr "/Z_obrazit/_Nástrojová li¹ta/_Nic"
 
-#: src/textview.c:409
-msgid "right click and select `Check signature'.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
+#~ msgstr "/_Zpráva/Oznaè_it/Oznaèit jako _pøeètené"
 
-#: src/utils.c:1425 src/utils.c:1502
-#, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "Neúspì¹ný zápis do %s.\n"
+#~ msgid "deleting article %d...\n"
+#~ msgstr "ma¾u pøíspìvek %d...\n"
 
-#: src/utils.c:1445
-#, c-format
-msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-msgstr ""
+#~ msgid "/_Mark/Make it as _being read"
+#~ msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o pøeètené"
 
-#: src/utils.c:1663
-#, c-format
-msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
-msgstr "Neplatný otevøený URI pøíkazový øádek: '%s'"
+#~ msgid "Show other headers"
+#~ msgstr "Zobrazit v¹echna záhlaví"
 
 #~ msgid ""
 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
 #~ "comment of the md5.c module for license terms.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Podpora MD5 je chránìna Copyrightem RSA Data Security, Inc. Pro podrobnosti "
-#~ "viz komentáø ve hlavièce modulu md5.c.\n"
+#~ "Podpora MD5 je chránìna Copyrightem RSA Data Security, Inc. Pro "
+#~ "podrobnosti viz komentáø ve hlavièce modulu md5.c.\n"
 #~ "\n"
 
 #~ msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
 #~ msgstr "Ne Po Út St Èt Pá So"
 
 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
-#~ msgstr "/_Pøehled/_Vybrat v¹e"
+#~ msgstr "/_Pøehled/Vybrat _v¹e"
 
 #~ msgid "Clean trash"
-#~ msgstr "Vyprázdnit odpadkový ko¹"
+#~ msgstr "Vysypat ko¹"
 
 #~ msgid "/_Mark/Mark as _important"
 #~ msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jako _dùle¾ité"
@@ -3885,116 +8463,86 @@ msgstr "Neplatn
 #~ msgid "D"
 #~ msgstr "D"
 
-#~ msgid "o"
-#~ msgstr "o"
-
 #~ msgid "TextView: color allocation failed\n"
-#~ msgstr "TextView: pøiøazení barev bylo neúspì¹né\n"
+#~ msgstr "Textové okno: barevné rozvr¾ení bylo neúspì¹né\n"
 
 #~ msgid "*** Warning: code conversion failed ***\n"
 #~ msgstr "*** Varování: Neúspì¹ná konverze kódu ***\n"
 
 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
-#~ msgstr "Neplatný typ MIME\n"
-
-#~ msgid "Reply-To:"
-#~ msgstr "Odpovìdìt na:"
+#~ msgstr "Neplatný MIME typ\n"
 
 #~ msgid "%s - Compose message [Edited]"
-#~ msgstr "%s - psaní zprávy [Edited]"
-
-#~ msgid "/_Add news server"
-#~ msgstr "/Pøid_at server novinek"
+#~ msgstr "%s - Psaní zprávy [Upraveno]"
 
 #~ msgid "deleting folder %s ...\n"
-#~ msgstr "Vymazávám slo¾ku %s ...\n"
+#~ msgstr "ma¾u slo¾ku %s ...\n"
 
 #~ msgid "deleting newsgroup %s ...\n"
-#~ msgstr "Vymazávám diskusní skupinu %s ...\n"
+#~ msgstr "vymazávám diskusní skupinu %s ...\n"
 
 #~ msgid "The news server `%s' already exists."
-#~ msgstr "Server zpráv '%s' u¾ existuje."
+#~ msgstr "Diskuzní server '%s' ji¾ existuje."
 
 #~ msgid "deleting cache folder of %s ...\n"
-#~ msgstr "Vymazávám mezipamìt slo¾ek z %s ...\n"
+#~ msgstr "Vymazávám pøíspìvky z mezipamìti %s ...\n"
 
 #~ msgid "IMAP login command is invalid.\n"
-#~ msgstr "©patný pøihla¹ovací pøíkaz k IMAP.\n"
+#~ msgstr "Pøíkaz pro IMAP pøihlá¹ení je neplatný.\n"
 
 #~ msgid "Next unread"
-#~ msgstr "Nová zpráva"
-
-#~ msgid "New directory"
-#~ msgstr "Nový slo¾ka"
+#~ msgstr "Dal¹í nepøeètenou"
 
 #~ msgid "The directory not found. Create it?"
-#~ msgstr "Slo¾ka nenalezena. Vytvoøit ji?"
-
-#~ msgid "Can't create directory."
-#~ msgstr "Slo¾ku nelze vytvoøit."
-
-#~ msgid "Selected name isn't a directory."
-#~ msgstr "Vybrané jméno není jménem adresáøe."
+#~ msgstr "Adresáø nenalezen. Chcete jej vytvoøit?"
 
 #~ msgid "Writing mail folder list..."
-#~ msgstr "Zapisuji seznam s po¹tou..."
+#~ msgstr "Zapisuji seznam slo¾ek..."
 
 #~ msgid "Writing imap folder list..."
-#~ msgstr "Zapisuji seznam pro imap..."
+#~ msgstr "Zapisuji seznam imap slo¾ek..."
 
 #~ msgid "Writing news folder list..."
-#~ msgstr "Zapisuji seznam s novinkami..."
-
-#~ msgid "Reading folder %s ..."
-#~ msgstr "Naèítám slo¾ku %s ..."
+#~ msgstr "Zapisuji seznam slo¾ek diskuzních skupin..."
 
 #~ msgid "Mail Server (IMAP4)"
 #~ msgstr "Po¹tovní server (IMAP4)"
 
 #~ msgid "NetNews"
-#~ msgstr "Sí»ové zprávy"
+#~ msgstr "Diskuzní skupiny"
 
 #~ msgid "reading folder list %s ..."
-#~ msgstr "Naèítám seznam slo¾ek %s ..."
+#~ msgstr "naèítám seznam slo¾ek %s ..."
 
 #~ msgid "Broken folder list cache.\n"
-#~ msgstr "Po¹kozený seznam slo¾ek v mezipamìti.\n"
-
-#~ msgid "Select destination directory"
-#~ msgstr "Vybrat cílový adresáø "
-
-#~ msgid "can't drop message into %s\n"
-#~ msgstr "Nemohu vlo¾it zprávu do %s\n"
+#~ msgstr "Poru¹ený seznam slo¾ek.\n"
 
 #~ msgid "%s exists\n"
 #~ msgstr "%s existuje\n"
 
 #~ msgid "can't move tmpmsg to %s\n"
-#~ msgstr "Nemohu pøesunout tmpmsg do %s\n"
+#~ msgstr "Nemohu pøemístit tmpmsg do %s\n"
 
 #~ msgid "IMAP session is not established\n"
-#~ msgstr "IMAP relace není pevnì stanovena\n"
+#~ msgstr "Není vytvoøena IMAP4 relace\n"
 
 #~ msgid "news session is not established\n"
 #~ msgstr "nová relace není pevnì stanovena\n"
 
 #~ msgid "Unlinking message %s in trash...\n"
-#~ msgstr "Ma¾u zprávu %s z odpadkového ko¹e...\n"
+#~ msgstr "Odebírám zprávu %s v odpadkovém ko¹i...\n"
 
 #~ msgid "Not yet implemented."
 #~ msgstr "Nenaimplementováno."
 
 #~ msgid "/_Summary/Unsele_ct all"
-#~ msgstr "/_Pøehled/_Zru¹it vybrat v¹e"
+#~ msgstr "/_Pøehled/Zru¹it _celý výbìr"
 
 #~ msgid "Korean (ISO-2022-KR)"
 #~ msgstr "Korejská (ISO-2022-KR)"
 
-#~ msgid "Enable thread view on summary"
-#~ msgstr "Povolit tématické zobrazení v souhrnu"
-
 #~ msgid "Printing"
-#~ msgstr "Tisknutí"
+#~ msgstr "Tisk"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Date\n"
@@ -4005,43 +8553,35 @@ msgstr "Neplatn
 #~ "%"
 #~ msgstr ""
 #~ "Datum\n"
-#~ "od\n"
+#~ "Od\n"
 #~ "Pøedmìt\n"
 #~ "Komu\n"
 #~ "Identifikaèní èíslo zprávy\n"
 #~ "%"
 
 #~ msgid "Invalid month\n"
-#~ msgstr "Neplatný mìsíc\n"
+#~ msgstr "Nesprávný mìsíc\n"
 
 #~ msgid "/_Mark/Mark _all"
-#~ msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit _v¹e "
+#~ msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit _v¹echny"
 
 #~ msgid "/_Mark/U_nmark all"
-#~ msgstr "/_Oznaèit/Zru¹it Oznaèit v¹_e"
-
-#~ msgid "/_Mark/M_ove marked"
-#~ msgstr "/_Oznaèit/Pøe_sunout oznaèené"
+#~ msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it v¹echna oznaèení"
 
 #~ msgid "/_Mark/_Delete marked"
-#~ msgstr "/_Oznaèit/_Smazat oznaèené"
+#~ msgstr "/_Oznaèit/S_mazat oznaèené"
 
 #~ msgid "/U_nselect all"
-#~ msgstr "/Zru¹it Oznaèit v¹_e"
+#~ msgstr "/Zru¹it _celý výbìr"
 
 #~ msgid "/_Message/Reply with _quotation"
-#~ msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt s "
-
-#~ msgid "/Reply with _quotation"
-#~ msgstr "/_Odpovìdìt "
+#~ msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt s _citací"
 
 #~ msgid "queueing message that failed to send...\n"
-#~ msgstr "Mise en file d'attente des messages non envoyés...\n"
+#~ msgstr "zaøazuji neodeslané zprávy do fronty...\n"
 
 #~ msgid "allocated mainview size: width = %d, height = %d\n"
 #~ msgstr "Velikost rozvr¾ení hlavního pohledu: ¹íøka = %d, vý¹ka = %d\n"
 
 #~ msgid "allocated mainwin size: width = %d, height = %d\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Velikost rozvr¾ení hlavního okna: ¹íøka = %d, vý¹ka = %d\n"
-#~ " "
+#~ msgstr "Velikost rozvr¾ení hlavního okna: ¹íøka = %d, vý¹ka = %d\n"