google/freshmeat search Actions scripts should now work with any configured browser
[claws.git] / po / bg.po
index c8df6c92cae7cfc225a1c12dcc52284256902227..9aa8c3b5f2fbebc904632786ae47a44b030b2908 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-22 11:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-02-10 23:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
@@ -58,21 +58,21 @@ msgid ""
 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 msgstr ""
 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
-"ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
+"ñ ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2913
-#: src/compose.c:5537 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
+#: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2921
+#: src/compose.c:5549 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
 #: src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243
 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239 src/export.c:187
-#: src/foldersel.c:191 src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230
-#: src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:190
-#: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202
-#: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488
-#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:130
-#: src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:294 src/prefs_common.c:3338
-#: src/prefs_common.c:3507 src/prefs_common.c:3844
+#: src/foldersel.c:191 src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/prefswindow.c:258
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
+#: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075
+#: src/messageview.c:488 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899
+#: src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:294
+#: src/prefs_common.c:3339 src/prefs_common.c:3508 src/prefs_common.c:3845
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
@@ -101,8 +101,8 @@ msgstr ""
 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
-#: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4442 src/compose.c:4612 src/editaddress.c:774
+#: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:602
+#: src/compose.c:4454 src/compose.c:4624 src/editaddress.c:774
 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
@@ -110,7 +110,7 @@ msgstr ""
 msgid "Name"
 msgstr "Èìå"
 
-#: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
+#: src/account.c:593 src/prefs_account.c:896
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ïðîòîêîë"
 
@@ -118,7 +118,7 @@ msgstr "
 msgid "Server"
 msgstr "Ñúðâúð"
 
-#: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
+#: src/account.c:623 src/addressbook.c:741 src/editaddress.c:722
 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
 #: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
@@ -152,10 +152,10 @@ msgstr "
 msgid " Set as default account "
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
 
-#: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
-#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:245
-#: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:680 src/message_search.c:135
-#: src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
+#: src/account.c:667 src/addressbook.c:966 src/addressbook.c:2916
+#: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2957 src/crash.c:245
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:679
+#: src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Çàòâîðè"
 
@@ -167,25 +167,25 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
-#: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2795 src/compose.c:3270 src/compose.c:5715 src/compose.c:6021
+#: src/account.c:737 src/addressbook.c:989 src/addressbook.c:2162
+#: src/compose.c:2798 src/compose.c:3280 src/compose.c:5727 src/compose.c:6033
 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229
-#: src/folderview.c:2321 src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2493
+#: src/folderview.c:2321 src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2495
 #: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198
 #: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
 #: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1491
-#: src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
-#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:322
-#: src/summaryview.c:907 src/summaryview.c:1350 src/summaryview.c:1394
-#: src/summaryview.c:1437 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1493
-#: src/summaryview.c:1518 src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
-#: src/summaryview.c:3042 src/toolbar.c:2105
+#: src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
+#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
+#: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
+#: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
+#: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2105
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:737 src/compose.c:3270 src/compose.c:5715
+#: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5727
 #: src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229 src/folderview.c:2321
-#: src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2493 src/ssl_manager.c:271
+#: src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2495 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Íå"
 
@@ -197,7 +197,7 @@ msgstr "
 msgid "Address"
 msgstr "Àäðåñ"
 
-#: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
+#: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:604 src/editaddress.c:628
 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Áåëåæêè"
@@ -206,23 +206,23 @@ msgstr "
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
-#: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2913 src/compose.c:5538 src/compose.c:6192 src/compose.c:6230
+#: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2156 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:2921 src/compose.c:5550 src/compose.c:6204 src/compose.c:6242
 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
-#: src/import.c:191 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:549
-#: src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488 src/mimeview.c:839
-#: src/mimeview.c:900 src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:380
-#: src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3339 src/prefs_common.c:3845
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filtering.c:344 src/prefs_folder_item.c:500
-#: src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:259
+#: src/gtkaspell.c:1356 src/import.c:191 src/importldif.c:825
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
+#: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488
+#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:900 src/passphrase.c:134
+#: src/prefs_gtk.c:380 src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3340
+#: src/prefs_common.c:3846 src/prefs_customheader.c:158
+#: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:344
+#: src/prefs_folder_item.c:500 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
-#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323 src/summaryview.c:907
-#: src/summaryview.c:3382
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323 src/summaryview.c:912
+#: src/summaryview.c:3404
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
@@ -372,14 +372,14 @@ msgstr "/
 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
-#: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:409
-#: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
-#: src/summaryview.c:432 src/summaryview.c:444 src/summaryview.c:450
-#: src/summaryview.c:453
+#: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:417 src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:453
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:417
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:420
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Èçòðèé"
 
@@ -399,20 +399,96 @@ msgstr "/
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:530
+#: src/addressbook.c:420 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+msgid "Unknown"
+msgstr "Íåèçâåñòåí"
+
+#: src/addressbook.c:427 src/addressbook.c:446 src/importldif.c:119
+msgid "Success"
+msgstr "Óñïåõ"
+
+#: src/addressbook.c:428 src/importldif.c:120
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
+
+#: src/addressbook.c:429 src/importldif.c:121
+msgid "File not specified"
+msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:430 src/importldif.c:122
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
+
+#: src/addressbook.c:431 src/importldif.c:123
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:432 src/importldif.c:124
+msgid "End of file encountered"
+msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
+
+#: src/addressbook.c:433 src/importldif.c:125
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
+
+#: src/addressbook.c:434 src/importldif.c:126
+msgid "Bad file format"
+msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:435 src/importldif.c:127
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:436 src/importldif.c:128
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
+
+#: src/addressbook.c:437 src/importldif.c:129
+msgid "No path specified"
+msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
+
+#: src/addressbook.c:447
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
+
+#: src/addressbook.c:448
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:449
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
+
+#: src/addressbook.c:450
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
+
+#: src/addressbook.c:451
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
+
+#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:453
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
+
+#: src/addressbook.c:454
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
+
+#: src/addressbook.c:603
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/prefs_common.c:2989 src/toolbar.c:166
+#: src/addressbook.c:607 src/prefs_common.c:2990 src/toolbar.c:166
 #: src/toolbar.c:1813
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:633
+#: src/addressbook.c:706
 msgid "Name:"
 msgstr "Èìå:"
 
-#: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
+#: src/addressbook.c:738 src/addressbook.c:2155 src/addressbook.c:2162
 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
@@ -421,59 +497,59 @@ msgstr "
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:671
+#: src/addressbook.c:744
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1305 src/compose.c:2962
-#: src/compose.c:4259 src/compose.c:4958 src/headerview.c:54
+#: src/addressbook.c:756 src/compose.c:1305 src/compose.c:2970
+#: src/compose.c:4271 src/compose.c:4970 src/headerview.c:54
 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1289 src/compose.c:2961
+#: src/addressbook.c:760 src/compose.c:1289 src/compose.c:2969
 #: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1292 src/prefs_template.c:176
+#: src/addressbook.c:764 src/compose.c:1292 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
+#: src/addressbook.c:964 src/addressbook.c:987
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
 
-#: src/addressbook.c:891
+#: src/addressbook.c:965
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
 
-#: src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:988
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2795
-#: src/compose.c:6021 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
+#: src/addressbook.c:989 src/addressbook.c:2162 src/compose.c:2798
+#: src/compose.c:6033 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
 #: src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
-#: src/prefs_filtering.c:1491 src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:632
-#: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
-#: src/summaryview.c:907 src/summaryview.c:1350 src/summaryview.c:1394
-#: src/summaryview.c:1437 src/summaryview.c:1461 src/summaryview.c:1493
-#: src/summaryview.c:1518 src/summaryview.c:1543 src/summaryview.c:1568
-#: src/summaryview.c:3042 src/toolbar.c:2105
+#: src/prefs_filtering.c:1491 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:632
+#: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
+#: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
+#: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
+#: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2105
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
+#: src/addressbook.c:1498 src/addressbook.c:1571
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
 
-#: src/addressbook.c:1435
+#: src/addressbook.c:1509
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
 
-#: src/addressbook.c:2078
+#: src/addressbook.c:2152
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
@@ -482,32 +558,32 @@ msgstr ""
 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
 
-#: src/addressbook.c:2082
+#: src/addressbook.c:2156
 msgid "Folder only"
 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
 
-#: src/addressbook.c:2082
+#: src/addressbook.c:2156
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
 
-#: src/addressbook.c:2087
+#: src/addressbook.c:2161
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2792
+#: src/addressbook.c:2866
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
 
-#: src/addressbook.c:2796
+#: src/addressbook.c:2870
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2806
+#: src/addressbook.c:2880
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
 
-#: src/addressbook.c:2811
+#: src/addressbook.c:2885
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -515,7 +591,7 @@ msgstr ""
 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:2824
+#: src/addressbook.c:2898
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -523,7 +599,7 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2830
+#: src/addressbook.c:2904
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -531,7 +607,7 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2835
+#: src/addressbook.c:2909
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -539,57 +615,57 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
 
-#: src/addressbook.c:2842
+#: src/addressbook.c:2916
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
 
-#: src/addressbook.c:2846
+#: src/addressbook.c:2920
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:2881
+#: src/addressbook.c:2955
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
 
-#: src/addressbook.c:2882
+#: src/addressbook.c:2956
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
 
-#: src/addressbook.c:3373 src/prefs_common.c:1053
+#: src/addressbook.c:3449 src/prefs_common.c:1053
 msgid "Interface"
 msgstr "Èíòåðôåéñ"
 
-#: src/addressbook.c:3389 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
+#: src/addressbook.c:3465 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
 msgid "Address Book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:3405
+#: src/addressbook.c:3481
 msgid "Person"
 msgstr "Ëèöå"
 
-#: src/addressbook.c:3421
+#: src/addressbook.c:3497
 msgid "EMail Address"
 msgstr "EMail Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:3437
+#: src/addressbook.c:3513
 msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:3453 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
-#: src/prefs_account.c:1950
+#: src/addressbook.c:3529 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
+#: src/prefs_account.c:1963
 msgid "Folder"
 msgstr "Ïàïêà"
 
-#: src/addressbook.c:3469
+#: src/addressbook.c:3545
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3485 src/addressbook.c:3501
+#: src/addressbook.c:3561 src/addressbook.c:3577
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3517
+#: src/addressbook.c:3593
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
 
@@ -627,7 +703,7 @@ msgstr ""
 msgid "Folder :"
 msgstr "Ïàïêà :"
 
-#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
+#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Àäðåñíèê :"
 
@@ -660,7 +736,7 @@ msgstr "
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
 
-#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
 msgid "Finish"
 msgstr "Çàâúðøè"
 
@@ -680,11 +756,11 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5715 src/main.c:531
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5727 src/main.c:531
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3268 src/inc.c:558
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3280 src/inc.c:556
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
@@ -724,8 +800,8 @@ msgstr "
 msgid "Brown"
 msgstr "Êàôÿâ"
 
-#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4913 src/exphtmldlg.c:450
-#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4332
+#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4925 src/exphtmldlg.c:450
+#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4376
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
@@ -734,16 +810,16 @@ msgstr "
 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
+#: src/common/nntp.c:149 src/common/nntp.c:212
 #, c-format
 msgid "protocol error: %s\n"
 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
 
-#: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
+#: src/common/nntp.c:172 src/common/nntp.c:218
 msgid "protocol error\n"
 msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
 
-#: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
+#: src/common/nntp.c:268 src/common/nntp.c:274
 msgid "Error occurred while posting\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
 
@@ -840,7 +916,7 @@ msgstr ""
 "(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
 
 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
-#: src/prefs_common.c:2824
+#: src/prefs_common.c:2825
 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
 msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
@@ -1014,7 +1090,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
 msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
-#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:445
+#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:448
 msgid "/_View"
 msgstr "/Èçãëåä"
 
@@ -1062,7 +1138,7 @@ msgstr "/
 
 #: src/compose.c:619
 msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
 
 #: src/compose.c:621 src/compose.c:627 src/compose.c:632 src/compose.c:634
 #: src/compose.c:638 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:602
@@ -1172,7 +1248,7 @@ msgstr "/
 msgid "Reply-To:"
 msgstr "Reply-To:"
 
-#: src/compose.c:1298 src/compose.c:4256 src/compose.c:4960
+#: src/compose.c:1298 src/compose.c:4268 src/compose.c:4972
 #: src/headerview.c:55
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
@@ -1181,44 +1257,44 @@ msgstr "
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1594
+#: src/compose.c:1595
 msgid "Quote mark format error."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
 
-#: src/compose.c:1606
+#: src/compose.c:1607
 msgid "Message reply/forward format error."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
 
-#: src/compose.c:1903
+#: src/compose.c:1906
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
 msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:1907
+#: src/compose.c:1910
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
 
-#: src/compose.c:1935
+#: src/compose.c:1938
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
 
-#: src/compose.c:2613
+#: src/compose.c:2616
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
 
-#: src/compose.c:2615
+#: src/compose.c:2618
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2618
+#: src/compose.c:2621
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2642 src/compose.c:2880
+#: src/compose.c:2645 src/compose.c:2888
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1226,33 +1302,39 @@ msgstr ""
 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:2785
+#: src/compose.c:2788
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2793 src/messageview.c:408 src/prefs_account.c:734
+#: src/compose.c:2796 src/messageview.c:408 src/prefs_account.c:736
 #: src/prefs_common.c:1035 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
 msgid "Send"
 msgstr "Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:2794
+#: src/compose.c:2797
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2815
+#: src/compose.c:2818
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2896 src/procmsg.c:1379
+#: src/compose.c:2823
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
+
+#: src/compose.c:2904 src/procmsg.c:1383
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:2910 src/messageview.c:485
+#: src/compose.c:2918 src/messageview.c:485
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:2911
+#: src/compose.c:2919
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1260,80 +1342,83 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:2917
+#: src/compose.c:2925
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2920
+#: src/compose.c:2928
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2933
+#: src/compose.c:2941
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3162
+#: src/compose.c:3170
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
-#: src/compose.c:3269
+#: src/compose.c:3276
+#, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message.\n"
+"Can't convert the character encoding of the message from\n"
+"%s to %s.\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
-"Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
-"Äà ãî èçïðàòÿ ëè âúïðåêè òîâà?"
+"Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî\n"
+"%s êúì %s.\n"
+"Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
 
-#: src/compose.c:3522
+#: src/compose.c:3534
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3532
+#: src/compose.c:3544
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:4336 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4348 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4440 src/compose.c:4610 src/compose.c:5476
+#: src/compose.c:4452 src/compose.c:4622 src/compose.c:5488
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4441 src/compose.c:4611 src/mimeview.c:151
+#: src/compose.c:4453 src/compose.c:4623 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:465
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:468
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4505
+#: src/compose.c:4517
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4525 src/prefs_filtering.c:496
+#: src/compose.c:4537 src/prefs_filtering.c:496
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4661 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/compose.c:4673 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
 #: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4663 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4675 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4665
+#: src/compose.c:4677
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4680 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
+#: src/compose.c:4692 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
 msgstr "Òåìà:"
 
-#: src/compose.c:4921
+#: src/compose.c:4933
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1342,31 +1427,31 @@ msgstr ""
 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5371
+#: src/compose.c:5383
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5389
+#: src/compose.c:5401
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5458
+#: src/compose.c:5470
 msgid "Properties"
 msgstr "Ñâîéñòâà"
 
-#: src/compose.c:5503
+#: src/compose.c:5515
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5534
+#: src/compose.c:5546
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5535 src/prefs_toolbar.c:803
+#: src/compose.c:5547 src/prefs_toolbar.c:803
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5712
+#: src/compose.c:5724
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1377,48 +1462,48 @@ msgstr ""
 "Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:6019 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2103
+#: src/compose.c:6031 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2103
 msgid "Offline warning"
 msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:6020 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2104
+#: src/compose.c:6032 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2104
 msgid "You're working offline. Override?"
 msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
 
-#: src/compose.c:6134 src/compose.c:6155
+#: src/compose.c:6146 src/compose.c:6167
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6190
+#: src/compose.c:6202
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6191
+#: src/compose.c:6203
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6192
+#: src/compose.c:6204
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6192
+#: src/compose.c:6204
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6227
+#: src/compose.c:6239
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6229
+#: src/compose.c:6241
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6230
+#: src/compose.c:6242
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
-#: src/compose.c:6230 src/toolbar.c:398
+#: src/compose.c:6242 src/toolbar.c:398
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
@@ -1456,10 +1541,6 @@ msgstr "
 msgid "Save crash information"
 msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
 
-#: src/crash.c:448 src/crash.c:467
-msgid "Unknown"
-msgstr "Íåèçâåñòåí"
-
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
@@ -1513,7 +1594,7 @@ msgstr "
 msgid "Move Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
-#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
 msgid "Modify"
 msgstr "Ïðîìåíè"
 
@@ -1634,8 +1715,8 @@ msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1991
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
@@ -1699,11 +1780,11 @@ msgstr "
 msgid "Maximum Entries"
 msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:732
 msgid "Basic"
 msgstr "Îñíîâíè"
 
-#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:639
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:642
 msgid "Extended"
 msgstr "Ðàçøèðåíè"
 
@@ -1789,7 +1870,7 @@ msgstr "HTML Output 
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3825 src/prefs_common.c:4160
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3826 src/prefs_common.c:4161
 msgid "Default"
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
@@ -1837,7 +1918,7 @@ msgstr "
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
+#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
 msgid "File Name"
 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
 
@@ -1849,16 +1930,16 @@ msgstr "
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
 
-#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
+#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
 msgid "Prev"
 msgstr "Ïðåäèøåí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:357
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:357
 #: src/toolbar.c:448
 msgid "Next"
 msgstr "Ñëåäâàù"
 
-#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
+#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
 msgid "File Info"
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
 
@@ -1883,7 +1964,7 @@ msgid "Exporting file:"
 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
 
 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
-#: src/prefs_account.c:1183
+#: src/prefs_account.c:1196
 msgid " Select... "
 msgstr " Èçáåðè... "
 
@@ -1895,7 +1976,7 @@ msgstr "
 msgid "Full Name"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
 msgid "Attributes"
 msgstr "Àòðèáóòè"
 
@@ -1920,12 +2001,12 @@ msgid "Not specified."
 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
 
 # c-format
-#: src/folder.c:967
+#: src/folder.c:960
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)...\n"
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
 
-#: src/folder.c:1561
+#: src/folder.c:1597
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
@@ -2023,7 +2104,7 @@ msgstr "/
 msgid "New"
 msgstr "Íîâè"
 
-#: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:372
 msgid "Unread"
 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
 
@@ -2154,33 +2235,33 @@ msgstr "
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:2491
+#: src/folderview.c:2493
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2492
+#: src/folderview.c:2494
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2587
+#: src/folderview.c:2591
 #, c-format
 msgid "Moving %s to %s..."
 msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
 
-#: src/folderview.c:2617
+#: src/folderview.c:2621
 msgid "Source and destination are the same."
 msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
 
-#: src/folderview.c:2620
+#: src/folderview.c:2624
 msgid "Can't move a folder to one of its children."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:2623
+#: src/folderview.c:2627
 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
 msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
 
-#: src/folderview.c:2626
+#: src/folderview.c:2630
 msgid "Move failed!"
 msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
 
@@ -2232,7 +2313,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1149
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1155
 msgid "Done."
 msgstr "Ãîòîâî."
 
@@ -2241,6 +2322,38 @@ msgstr "
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
 
+#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Abcdef"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:114
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Èçáèðè ïëúãèí çà çàðåæäàíå"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
+msgid "Plugins"
+msgstr "Ïëúãèíè"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3286
+msgid "Description"
+msgstr "Îïèñàíèå"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:214
+msgid "Load Plugin"
+msgstr "Çàðåäè ïëúãèí"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:219
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:184
+msgid "Preferences"
+msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:260 src/prefs_gtk.c:381
+msgid "Apply"
+msgstr "Ïðèëîæè"
+
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
 msgid "correct"
@@ -2254,7 +2367,8 @@ msgstr "
 msgid "Signer"
 msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
 
-#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/progressdialog.c:53
 msgid "Status"
 msgstr "Ñòàòóñ"
 
@@ -2426,15 +2540,11 @@ msgstr ""
 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
-msgid "Abcdef"
-msgstr "Abcdef"
-
-#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2359
+#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2368
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
 
-#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2402 src/summaryview.c:2405
+#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2411 src/summaryview.c:2414
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
 
@@ -2457,113 +2567,118 @@ msgstr "
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
 
-#: src/imap.c:1060 src/imap.c:1107
+#: src/imap.c:1051 src/imap.c:1098
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
 
-#: src/imap.c:1066 src/imap.c:1114 src/imap.c:1162
+#: src/imap.c:1057 src/imap.c:1105 src/imap.c:1153
 msgid "can't expunge\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
 
-#: src/imap.c:1156
+#: src/imap.c:1147
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1346
+#: src/imap.c:1337
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1532
+#: src/imap.c:1523
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
 
-#: src/imap.c:1554
+#: src/imap.c:1545
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1623
+#: src/imap.c:1614
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
 
-#: src/imap.c:1687
+#: src/imap.c:1678
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1720
+#: src/imap.c:1711
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1728
+#: src/imap.c:1719
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1750
+#: src/imap.c:1741
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1841
+#: src/imap.c:1832
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1862
+#: src/imap.c:1853
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1869
+#: src/imap.c:1860
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1893
+#: src/imap.c:1884
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1905
+#: src/imap.c:1896
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1984
+#: src/imap.c:1975
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
 
-#: src/imap.c:2447
+#: src/imap.c:2438
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2567
+#: src/imap.c:2558
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/imap.c:2869
+#: src/imap.c:2860
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
 
-#: src/imap.c:2874
+#: src/imap.c:2865
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
 
-#: src/imap.c:2951
+#: src/imap.c:2942
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
 
-#: src/imap.c:2981
+#: src/imap.c:2972
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2995
+#: src/imap.c:2986
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
 
+#: src/imap.c:3207
+#, c-format
+msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
+msgstr ""
+
 #: src/import.c:130
 msgid "Import"
 msgstr "Èìïîðò"
@@ -2584,67 +2699,67 @@ msgstr ""
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
 
-#: src/importldif.c:118
+#: src/importldif.c:176
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
 
-#: src/importldif.c:121
+#: src/importldif.c:179
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
 
-#: src/importldif.c:124
+#: src/importldif.c:182
 msgid "File imported."
 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
 
-#: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
 
-#: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
 
-#: src/importldif.c:318
+#: src/importldif.c:388
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
 
-#: src/importldif.c:341
+#: src/importldif.c:411
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
 
-#: src/importldif.c:426
+#: src/importldif.c:496
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
 
-#: src/importldif.c:542
+#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:463
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
+#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "LDIF Ïîëå"
 
-#: src/importldif.c:544
+#: src/importldif.c:614
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
 
-#: src/importldif.c:602
+#: src/importldif.c:674
 msgid "Attribute"
 msgstr "Àòðèáóò"
 
-#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
+#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:322
 msgid "Select"
 msgstr "Èçáåðè"
 
-#: src/importldif.c:674
+#: src/importldif.c:752
 msgid "File Name :"
 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
 
-#: src/importldif.c:684
+#: src/importldif.c:762
 msgid "Records :"
 msgstr "Çàïèñè :"
 
-#: src/importldif.c:712
+#: src/importldif.c:790
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
@@ -2677,62 +2792,62 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/inc.c:269 src/inc.c:368 src/send.c:396
+#: src/inc.c:269 src/inc.c:366 src/send.c:396
 msgid "Standby"
 msgstr "Ãîòîâíîñò"
 
-#: src/inc.c:391
+#: src/inc.c:389
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:523
+#: src/inc.c:521
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
 
-#: src/inc.c:532
+#: src/inc.c:530
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/inc.c:536
+#: src/inc.c:534
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:543
+#: src/inc.c:541
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
 
-#: src/inc.c:547
+#: src/inc.c:545
 msgid "Auth failed"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
 
-#: src/inc.c:551 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Çàêëþ÷åí"
 
-#: src/inc.c:562
+#: src/inc.c:560
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Îòêàçàíî"
 
-#: src/inc.c:575
+#: src/inc.c:573
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:650
+#: src/inc.c:649
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:653
+#: src/inc.c:652
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:661
+#: src/inc.c:660
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
 
-#: src/inc.c:725
+#: src/inc.c:724
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
@@ -2742,76 +2857,76 @@ msgstr "%s: 
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/inc.c:760
+#: src/inc.c:765
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:767
+#: src/inc.c:772
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:883 src/inc.c:952
+#: src/inc.c:888 src/inc.c:957
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:916 src/send.c:630
+#: src/inc.c:921 src/send.c:630
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
-#: src/inc.c:920
+#: src/inc.c:925
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:924
+#: src/inc.c:929
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:928
+#: src/inc.c:933
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:932
+#: src/inc.c:937
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:936
+#: src/inc.c:941
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:969
+#: src/inc.c:974
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:975 src/send.c:648
+#: src/inc.c:980 src/send.c:648
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
-#: src/inc.c:1020
+#: src/inc.c:1025
 msgid "Error occurred while processing mail."
 msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
 
-#: src/inc.c:1023
+#: src/inc.c:1028
 msgid "No disk space left."
 msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
 
-#: src/inc.c:1026
+#: src/inc.c:1031
 msgid "Can't write file."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
 
-#: src/inc.c:1029
+#: src/inc.c:1034
 msgid "Socket error."
 msgstr "Socket error."
 
-#: src/inc.c:1033
+#: src/inc.c:1038
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
 
-#: src/inc.c:1061
+#: src/inc.c:1066
 msgid "Incorporation cancelled\n"
 msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
 
@@ -2904,7 +3019,7 @@ msgstr "  --help\t\t
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
 
-#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5205
+#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5250
 #, c-format
 msgid "Processing (%s)..."
 msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
@@ -3090,8 +3205,8 @@ msgid "/_View/_Sort/by _mark"
 msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
 
 #: src/mainwindow.c:466
-msgid "/_View/_Sort/by _unread"
-msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
 
 #: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
@@ -3306,7 +3421,7 @@ msgstr "/
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
 msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:591 src/summaryview.c:446
+#: src/mainwindow.c:591 src/summaryview.c:449
 msgid "/_View/Open in new _window"
 msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
 
@@ -3664,11 +3779,11 @@ msgstr "
 msgid "Search"
 msgstr "Òúðñåíå"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
 msgid "Search failed"
 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
 
@@ -3680,7 +3795,7 @@ msgstr "
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
 msgid "Search finished"
 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
 
@@ -3745,8 +3860,8 @@ msgid ""
 "notification:"
 msgstr ""
 "Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
-"Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå "
-"ïîòâúðæäåíèå çà ïîëó÷àâàíå:"
+"Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
+"ïîëó÷àâàíå:"
 
 #: src/messageview.c:837
 msgid "Send Notification"
@@ -3772,7 +3887,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:451
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:454
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
 
@@ -3805,7 +3920,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:893 src/summaryview.c:3377
+#: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:893 src/summaryview.c:3399
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
@@ -3814,7 +3929,7 @@ msgstr "
 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
 msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
 
-#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/summaryview.c:3382
+#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/summaryview.c:3404
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
@@ -3836,49 +3951,49 @@ msgstr ""
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:747 src/news.c:1165
+#: src/news.c:750 src/news.c:1168
 #, c-format
 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
 
-#: src/news.c:1054
+#: src/news.c:1057
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
 
-#: src/news.c:1059
+#: src/news.c:1062
 #, c-format
 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
 msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:1080
+#: src/news.c:1083
 #, c-format
 msgid "error occurred while getting %s.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
 
-#: src/news.c:1097
+#: src/news.c:1100
 #, c-format
 msgid "getting xover %d in %s...\n"
 msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
 
-#: src/news.c:1100 src/news.c:1168
+#: src/news.c:1103 src/news.c:1171
 msgid "can't get xover\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
 
-#: src/news.c:1105 src/news.c:1174
+#: src/news.c:1108 src/news.c:1177
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
 
-#: src/news.c:1111 src/news.c:1182
+#: src/news.c:1114 src/news.c:1185
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
 msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
 
-#: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
+#: src/news.c:1128 src/news.c:1142 src/news.c:1203 src/news.c:1228
 msgid "can't get xhdr\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
 
-#: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
+#: src/news.c:1133 src/news.c:1147 src/news.c:1211 src/news.c:1236
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
 msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
 
@@ -3943,212 +4058,212 @@ msgstr "POP3 
 msgid "Socket error\n"
 msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
 
-#: src/prefs_gtk.c:381
-msgid "Apply"
-msgstr "Ïðèëîæè"
-
-#: src/prefs_account.c:658
+#: src/prefs_account.c:660
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Àêàóíò%d"
 
-#: src/prefs_account.c:677
+#: src/prefs_account.c:679
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:682
+#: src/prefs_account.c:684
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
 
-#: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1033
+#: src/prefs_account.c:734 src/prefs_common.c:1033
 msgid "Receive"
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1037
+#: src/prefs_account.c:738 src/prefs_common.c:1037
 msgid "Compose"
 msgstr "Ñú÷èíè"
 
-#: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1050
+#: src/prefs_account.c:741 src/prefs_common.c:1050
 msgid "Privacy"
 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
 
-#: src/prefs_account.c:743
+#: src/prefs_account.c:745
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:746
+#: src/prefs_account.c:748
 msgid "Advanced"
 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/prefs_account.c:824
+#: src/prefs_account.c:827
 msgid "Name of account"
 msgstr "Èìå íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:833
+#: src/prefs_account.c:836
 msgid "Set as default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
-#: src/prefs_account.c:837
+#: src/prefs_account.c:840
 msgid "Personal information"
 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:846
+#: src/prefs_account.c:849
 msgid "Full name"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:855
 msgid "Mail address"
 msgstr "E-mail àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:858
+#: src/prefs_account.c:861
 msgid "Organization"
 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:882
+#: src/prefs_account.c:885
 msgid "Server information"
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:903
+#: src/prefs_account.c:906
 msgid "POP3 (normal)"
 msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
 
-#: src/prefs_account.c:905
+#: src/prefs_account.c:908
 msgid "POP3 (APOP auth)"
 msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
 
-#: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
+#: src/prefs_account.c:910 src/prefs_account.c:1715 src/prefs_account.c:1939
 msgid "IMAP4"
 msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:909
+#: src/prefs_account.c:912
 msgid "News (NNTP)"
 msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:911
+#: src/prefs_account.c:914
 msgid "None (local)"
 msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:931
+#: src/prefs_account.c:934
 msgid "This server requires authentication"
 msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:975
+#: src/prefs_account.c:941
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Àóòåíòèôèöèðàé ïðè âðúçêà"
+
+#: src/prefs_account.c:986
 msgid "News server"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:981
+#: src/prefs_account.c:992
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:987
+#: src/prefs_account.c:998
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
 
-#: src/prefs_account.c:994
+#: src/prefs_account.c:1005
 msgid "SMTP server (send)"
 msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
 
-#: src/prefs_account.c:1002
+#: src/prefs_account.c:1013
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:1011
+#: src/prefs_account.c:1022
 msgid "command to send mails"
 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
+#: src/prefs_account.c:1029 src/prefs_account.c:1343
 msgid "User ID"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
+#: src/prefs_account.c:1035 src/prefs_account.c:1352
 msgid "Password"
 msgstr "Ïàðîëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
+#: src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:1698
 msgid "POP3"
 msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1098
+#: src/prefs_account.c:1111
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/prefs_account.c:1109
+#: src/prefs_account.c:1122
 msgid "Remove after"
 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
 
-#: src/prefs_account.c:1118
+#: src/prefs_account.c:1131
 msgid "days"
 msgstr "äíè"
 
-#: src/prefs_account.c:1135
+#: src/prefs_account.c:1148
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:1142
+#: src/prefs_account.c:1155
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1144
+#: src/prefs_account.c:1157
 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1146
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1152
+#: src/prefs_account.c:1165
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1166
+#: src/prefs_account.c:1179
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1174
+#: src/prefs_account.c:1187
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1197
+#: src/prefs_account.c:1210
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
 
-#: src/prefs_account.c:1204
+#: src/prefs_account.c:1217
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:1258
+#: src/prefs_account.c:1271
 msgid "Add Date"
 msgstr "Äîáàâè äàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1259
+#: src/prefs_account.c:1272
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_account.c:1266
+#: src/prefs_account.c:1279
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2428 src/prefs_common.c:2453
+#: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2429 src/prefs_common.c:2454
 msgid " Edit... "
 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
 
-#: src/prefs_account.c:1278
+#: src/prefs_account.c:1291
 msgid "Authentication"
 msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1286
+#: src/prefs_account.c:1299
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1301
+#: src/prefs_account.c:1314
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1311 src/prefs_common.c:1444
+#: src/prefs_account.c:1324 src/prefs_common.c:1444
 msgid "Automatic"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1361
+#: src/prefs_account.c:1374
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
@@ -4156,211 +4271,211 @@ msgstr ""
 "Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
 "ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
 
-#: src/prefs_account.c:1370
+#: src/prefs_account.c:1383
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1385
+#: src/prefs_account.c:1398
 msgid "POP authentication timeout: "
 msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
 
-#: src/prefs_account.c:1394
+#: src/prefs_account.c:1407
 msgid "minutes"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_account.c:1436
+#: src/prefs_account.c:1449
 msgid "Signature file"
 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_account.c:1444
+#: src/prefs_account.c:1457
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
 
-#: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1706
+#: src/prefs_account.c:1466 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
 #: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1466
+#: src/prefs_account.c:1479
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1479
+#: src/prefs_account.c:1492
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Reply-To"
 
-#: src/prefs_account.c:1531
+#: src/prefs_account.c:1544
 msgid "Encrypt message by default"
 msgstr "Êðèïòèðàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1533
+#: src/prefs_account.c:1546
 msgid "Sign message by default"
 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1535
+#: src/prefs_account.c:1548
 msgid "Default mode"
 msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1543
+#: src/prefs_account.c:1556
 msgid "Use PGP/MIME"
 msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
 
-#: src/prefs_account.c:1552
+#: src/prefs_account.c:1565
 msgid "Use Inline"
 msgstr "Èçïîëçâàé Inline"
 
-#: src/prefs_account.c:1562
+#: src/prefs_account.c:1575
 msgid "Sign key"
 msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1570
+#: src/prefs_account.c:1583
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1579
+#: src/prefs_account.c:1592
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:1588
+#: src/prefs_account.c:1601
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1604
+#: src/prefs_account.c:1617
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
 
-#: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
-#: src/prefs_account.c:1744
+#: src/prefs_account.c:1706 src/prefs_account.c:1723 src/prefs_account.c:1739
+#: src/prefs_account.c:1757
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1696
+#: src/prefs_account.c:1709
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
+#: src/prefs_account.c:1712 src/prefs_account.c:1729 src/prefs_account.c:1763
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1713
+#: src/prefs_account.c:1726
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1719
+#: src/prefs_account.c:1732
 msgid "NNTP"
 msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1734
+#: src/prefs_account.c:1747
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1736
+#: src/prefs_account.c:1749
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1747
+#: src/prefs_account.c:1760
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1872
+#: src/prefs_account.c:1885
 msgid "Specify SMTP port"
 msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1878
+#: src/prefs_account.c:1891
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1884
+#: src/prefs_account.c:1897
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1890
+#: src/prefs_account.c:1903
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1895
+#: src/prefs_account.c:1908
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
 
-#: src/prefs_account.c:1905
+#: src/prefs_account.c:1918
 msgid "Tunnel command to open connection"
 msgstr "Òóíåëèðàé êîìàíäà çà îòâàðÿíå íà âðúçêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1913
+#: src/prefs_account.c:1926
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
 msgstr "Ìàðêèðàé cross-posted ñúîáùåíèÿòà êàòî ïðî÷åòåíè è îöâåòè:"
 
-#: src/prefs_account.c:1937
+#: src/prefs_account.c:1950
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1991
+#: src/prefs_account.c:2004
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1993
+#: src/prefs_account.c:2006
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1995
+#: src/prefs_account.c:2008
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:2059
+#: src/prefs_account.c:2072
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
 
-#: src/prefs_account.c:2063
+#: src/prefs_account.c:2076
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2068
+#: src/prefs_account.c:2081
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2073
+#: src/prefs_account.c:2086
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2078
+#: src/prefs_account.c:2091
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2083
+#: src/prefs_account.c:2096
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2088
+#: src/prefs_account.c:2101
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2094
+#: src/prefs_account.c:2107
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2100
+#: src/prefs_account.c:2113
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
 
-#: src/prefs_account.c:2187
+#: src/prefs_account.c:2200
 msgid ""
 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 msgstr ""
 "Íå ñå ïðåïîðú÷âà ïîëçâàíåòî íà ñòàðèÿ íà÷èí Inline\n"
-"çà GnuPG ñúîáùåíèÿ. Íå å â ñúîòâåòñòâèå ñ\n" 
+"çà GnuPG ñúîáùåíèÿ. Íå å â ñúîòâåòñòâèå ñ\n"
 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 
 #: src/prefs_actions.c:300
 msgid "Actions configuration"
 msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
 
-#: src/prefs_actions.c:322 src/prefs_actions.c:1811
+#: src/prefs_actions.c:322
 msgid "Menu name:"
 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:331 src/prefs_actions.c:1814
+#: src/prefs_actions.c:331
 msgid "Command line:"
 msgstr "Êîìàíäà:"
 
@@ -4454,10 +4569,9 @@ msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F or %%p."
 msgstr ""
-"Èçáðàíîòî äåéñòâèå íå ìîæå äà ñå ïîëçâà â compose\n" 
+"Èçáðàíîòî äåéñòâèå íå ìîæå äà ñå ïîëçâà â compose\n"
 "ïðîçîðåöà çàùîòî ñúäúðæà %%f, %%F èëè %%p."
 
-
 #: src/prefs_actions.c:1271
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4500,62 +4614,67 @@ msgstr "
 msgid "Abort"
 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
 
+#: src/prefs_actions.c:1811
+msgid "MENU NAME:"
+msgstr ""
+
 #: src/prefs_actions.c:1812
-msgid "   Use / in menu name to make submenus."
-msgstr "   Èçïîëçâàéòå / â ìåíþòî çà äà ñúçäàäåòå ïîäìåíþòà."
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Èçïîëçâàéòå / â ìåíþòî çà äà ñúçäàäåòå ïîäìåíþòà."
+
+#: src/prefs_actions.c:1814
+msgid "COMMAND LINE:"
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_actions.c:1815
-msgid "Begin with:"
-msgstr "Çàïî÷íè ñ:"
+msgid "Begin with:"
+msgstr "Çàïî÷íè ñ:"
 
 #: src/prefs_actions.c:1816
-msgid "     | to send message body or selection to command"
-msgstr "     | çà ïðàùàíå íà òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ íà êîìàíäà"
+msgid "to send message body or selection to command"
+msgstr "çà ïðàùàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ êúì êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:1817
-msgid "     > to send user provided text to command"
-msgstr "     > çà ïðàùàíå íà ïîòðåáèòåëñêè òåêñò íà êîìàíäà"
+msgid "to send user provided text to command"
+msgstr "çà ïðàùàíå íà ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:1818
-msgid "     * to send user provided hidden text to command"
-msgstr "     * çà ïðàùàíå íà ñêðèò ïîòðåáèòåëñêè òåêñò íà êîìàíäà"
+msgid "to send user provided hidden text to command"
+msgstr "çà ïðàùàíå íà ñêðèò ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:1819
-msgid "End with:"
-msgstr "Çàâúðøè ñ:"
+msgid "End with:"
+msgstr "Çàâúðøè ñ:"
 
 #: src/prefs_actions.c:1820
-msgid "     | to replace message body or selection with command output"
-msgstr "     | çà çàìåñòâàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî ñ èçõîäà íà êîìàíäà"
+msgid "to replace message body or selection with command output"
+msgstr "çà çàìåñòâàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ ñ èçõîäà íà êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:1821
-msgid "     > to insert command's output without replacing old text"
-msgstr "     > çà âìúêâàíå èçõîäà îò êîìàíäà áåç çàïàçâàíå íà ñòàðèÿ òåêñò"
+msgid "to insert command's output without replacing old text"
+msgstr "çà âìúêâàíå èçõîäà îò êîìàíäà áåç çàìåñòâàíå íà ñòàðèÿ òåêñò"
 
 #: src/prefs_actions.c:1822
-msgid "     & to run command asynchronously"
-msgstr "     & çà àñèíõðîííî èçïúëíåíèå íà êîìàíäà"
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr "çà àñèíõðîííî èçïúëíåíèå íà êîìàíäà"
 
 #: src/prefs_actions.c:1823
-msgid "Use:"
-msgstr "Èçïîëçâàé:"
+msgid "Use:"
+msgstr "Èçïîëçâàé:"
 
 #: src/prefs_actions.c:1824
-#, c-format
-msgid "     %f for message file name"
-msgstr "     %f çà ôàéëîâîòî èìå íà ñúîáùåíèåòî"
+msgid "for message file name"
+msgstr "çà ôàéëîâîòî èìå íà ñúîáùåíèåòî"
 
 #: src/prefs_actions.c:1825
-#, c-format
-msgid "     %F for the list of the file names of selected messages"
-msgstr "     %F çà ñïèñúêà ñ ôàéëîâèòå èìåíà íà èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
+msgid "for the list of the file names of selected messages"
+msgstr "çà ñïèñúêà ñ ôàéëîâèòå èìåíà íà èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
 #: src/prefs_actions.c:1826
-#, c-format
-msgid "     %p for the selected message MIME part."
-msgstr "     %p çà èçáðàíàòà MIME ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî. "
+msgid "for the selected message MIME part."
+msgstr "çà èçáðàíàòà MIME ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî. "
 
-#: src/prefs_actions.c:1834 src/prefs_matcher.c:1721 src/quote_fmt.c:75
+#: src/prefs_actions.c:1834 src/prefs_matcher.c:1722 src/quote_fmt.c:75
 msgid "Description of symbols"
 msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
 
@@ -4990,23 +5109,23 @@ msgstr "
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2328
-msgid "Expand threads"
-msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
+#: src/prefs_common.c:2329
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2336 src/prefs_common.c:3269 src/prefs_common.c:3307
+#: src/prefs_common.c:2337 src/prefs_common.c:3270 src/prefs_common.c:3308
 msgid "Date format"
 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2358
+#: src/prefs_common.c:2359
 msgid " Set displayed items in summary... "
 msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àòðèáóòè â îáùèÿ èçãëåä... "
 
-#: src/prefs_common.c:2423
+#: src/prefs_common.c:2424
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2438
+#: src/prefs_common.c:2439
 msgid ""
 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
 "ASCII character (Japanese only)"
@@ -5014,71 +5133,71 @@ msgstr ""
 "Ïîêàçâàé ìóëòèáàéòîâè áóêâè è öèôðè\n"
 "êàòî ASCII ñèìâîëè (ñàìî ßïîíñêè)"
 
-#: src/prefs_common.c:2444
+#: src/prefs_common.c:2445
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2451
+#: src/prefs_common.c:2452
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2473
+#: src/prefs_common.c:2474
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2487 src/prefs_common.c:2527
+#: src/prefs_common.c:2488 src/prefs_common.c:2528
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ïèêñåë(à)"
 
-#: src/prefs_common.c:2492
+#: src/prefs_common.c:2493
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
 
-#: src/prefs_common.c:2494
+#: src/prefs_common.c:2495
 msgid "Scroll"
 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2501
+#: src/prefs_common.c:2502
 msgid "Half page"
 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2507
+#: src/prefs_common.c:2508
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2513
+#: src/prefs_common.c:2514
 msgid "Step"
 msgstr "Ñòúïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2538
+#: src/prefs_common.c:2539
 msgid "Automatically display attached images"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
 
-#: src/prefs_common.c:2541
+#: src/prefs_common.c:2542
 msgid "Resize attached images"
 msgstr "Ïðîìåíè ìàùàáà íà ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
 
-#: src/prefs_common.c:2587
+#: src/prefs_common.c:2588
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2590
+#: src/prefs_common.c:2591
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2593
+#: src/prefs_common.c:2594
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
 msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2608
+#: src/prefs_common.c:2609
 msgid "Expire after"
 msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2621
+#: src/prefs_common.c:2622
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2634
+#: src/prefs_common.c:2635
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
@@ -5086,35 +5205,36 @@ msgstr ""
 "(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
 " ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2644
+#: src/prefs_common.c:2645
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2649
+#: src/prefs_common.c:2650
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2717
+#: src/prefs_common.c:2718
 msgid "Open messages in summary with cursor keys"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2721
+#: src/prefs_common.c:2722
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2725
+#: src/prefs_common.c:2726
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
-msgstr "Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
+msgstr ""
+"Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2729
+#: src/prefs_common.c:2730
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
 msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2737
+#: src/prefs_common.c:2738
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
 msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî ïðè ìåñòåíå èëè òðèåíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2744
+#: src/prefs_common.c:2745
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
@@ -5122,288 +5242,284 @@ msgstr ""
 "(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå\n"
 " íà èçïúëíåíèåòî àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:2750
+#: src/prefs_common.c:2751
 msgid "Dialogs"
 msgstr "Äèàëîçè"
 
-#: src/prefs_common.c:2764
+#: src/prefs_common.c:2765
 msgid "Show no-unread-message dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
 
-#: src/prefs_common.c:2778 src/prefs_common.c:2799 src/prefs_common.c:2816
+#: src/prefs_common.c:2779 src/prefs_common.c:2800 src/prefs_common.c:2817
 msgid "Always"
 msgstr "Âèíàãè"
 
-#: src/prefs_common.c:2779
+#: src/prefs_common.c:2780
 msgid "Assume 'Yes'"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/prefs_common.c:2781
+#: src/prefs_common.c:2782
 msgid "Assume 'No'"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/prefs_common.c:2786
+#: src/prefs_common.c:2787
 msgid "Show send dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2800 src/prefs_common.c:2819
+#: src/prefs_common.c:2801 src/prefs_common.c:2820
 msgid "Never"
 msgstr "Íèêîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2804
+#: src/prefs_common.c:2805
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2817
+#: src/prefs_common.c:2818
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2827
+#: src/prefs_common.c:2828
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2834
+#: src/prefs_common.c:2835
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:2840
+#: src/prefs_common.c:2841
 msgid "Icon theme"
 msgstr "Òåìà íà èêîíà"
 
-#: src/prefs_common.c:2923
+#: src/prefs_common.c:2924
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
 
-#: src/prefs_common.c:2932
+#: src/prefs_common.c:2933
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2957 src/summaryview.c:3429
+#: src/prefs_common.c:2958 src/summaryview.c:3451
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2968 src/toolbar.c:402
+#: src/prefs_common.c:2969 src/toolbar.c:402
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:2998
+#: src/prefs_common.c:2999
 msgid "Add address to destination when double-clicked"
 msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
 
-#: src/prefs_common.c:3001
+#: src/prefs_common.c:3002
 msgid "Log Size"
 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:3008
+#: src/prefs_common.c:3009
 msgid "Clip the log size"
 msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:3013
+#: src/prefs_common.c:3014
 msgid "Log window length"
 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:3022
+#: src/prefs_common.c:3023
 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
 msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"
 
-#: src/prefs_common.c:3030
+#: src/prefs_common.c:3031
 msgid "Security"
 msgstr "Ñèãóðíîñò"
 
-#: src/prefs_common.c:3037
+#: src/prefs_common.c:3038
 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ïðèåìåø SSL ñåðòèôèêàò"
 
-#: src/prefs_common.c:3045
+#: src/prefs_common.c:3046
 msgid "On exit"
 msgstr "Ïðè èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:3053
+#: src/prefs_common.c:3054
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3060
+#: src/prefs_common.c:3061
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:3062
+#: src/prefs_common.c:3063
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
 
-#: src/prefs_common.c:3066
+#: src/prefs_common.c:3067
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:3245
+#: src/prefs_common.c:3246
 msgid "the full abbreviated weekday name"
 msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî èìå íà äåëíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3246
+#: src/prefs_common.c:3247
 msgid "the full weekday name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà äåëíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3247
+#: src/prefs_common.c:3248
 msgid "the abbreviated month name"
 msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:3248
+#: src/prefs_common.c:3249
 msgid "the full month name"
 msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:3249
+#: src/prefs_common.c:3250
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3250
+#: src/prefs_common.c:3251
 msgid "the century number (year/100)"
 msgstr "áðîé âåêîâå (ãîäèíè/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3251
+#: src/prefs_common.c:3252
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3252
+#: src/prefs_common.c:3253
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3253
+#: src/prefs_common.c:3254
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3254
+#: src/prefs_common.c:3255
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3255
+#: src/prefs_common.c:3256
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3256
+#: src/prefs_common.c:3257
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3257
+#: src/prefs_common.c:3258
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "èëè AM èëè PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3258
+#: src/prefs_common.c:3259
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3259
+#: src/prefs_common.c:3260
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3260
+#: src/prefs_common.c:3261
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3261
+#: src/prefs_common.c:3262
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3262
+#: src/prefs_common.c:3263
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3263
+#: src/prefs_common.c:3264
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3284
+#: src/prefs_common.c:3285
 msgid "Specifier"
 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
 
-#: src/prefs_common.c:3285
-msgid "Description"
-msgstr "Îïèñàíèå"
-
-#: src/prefs_common.c:3324
+#: src/prefs_common.c:3325
 msgid "Example"
 msgstr "Ïðèìåð"
 
-#: src/prefs_common.c:3413
+#: src/prefs_common.c:3414
 msgid "Set message colors"
 msgstr "Íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3421
+#: src/prefs_common.c:3422
 msgid "Colors"
 msgstr "Öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3468
+#: src/prefs_common.c:3469
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3474
+#: src/prefs_common.c:3475
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3480
+#: src/prefs_common.c:3481
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3486
+#: src/prefs_common.c:3487
 msgid "URI link"
 msgstr "URL âðúçêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3492
+#: src/prefs_common.c:3493
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3498
+#: src/prefs_common.c:3499
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ïîäïèñè"
 
-#: src/prefs_common.c:3505
+#: src/prefs_common.c:3506
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3572
+#: src/prefs_common.c:3573
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3575
+#: src/prefs_common.c:3576
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3578
+#: src/prefs_common.c:3579
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3581
+#: src/prefs_common.c:3582
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
 
-#: src/prefs_common.c:3584
+#: src/prefs_common.c:3585
 msgid "Pick color for target folder"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà target ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3587
+#: src/prefs_common.c:3588
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:3591
+#: src/prefs_common.c:3592
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
 
-#: src/prefs_common.c:3727
+#: src/prefs_common.c:3728
 msgid "Font selection"
 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:3801
+#: src/prefs_common.c:3802
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:3815
+#: src/prefs_common.c:3816
 msgid "Select preset:"
 msgstr "Èçáåðè preset:"
 
-#: src/prefs_common.c:3828 src/prefs_common.c:4166
+#: src/prefs_common.c:3829 src/prefs_common.c:4167
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
 
-#: src/prefs_common.c:3836
+#: src/prefs_common.c:3837
 msgid ""
 "You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
@@ -5554,7 +5670,7 @@ msgstr "
 msgid "Do you really want to delete this rule?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
 
-#: src/prefs_filtering.c:1489 src/prefs_matcher.c:1661 src/prefs_scoring.c:767
+#: src/prefs_filtering.c:1489 src/prefs_matcher.c:1662 src/prefs_scoring.c:767
 msgid "Entry not saved"
 msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî"
 
@@ -5576,7 +5692,8 @@ msgstr "
 
 #: src/prefs_folder_item.c:345
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
-msgstr "Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
+msgstr ""
+"Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
 
 #: src/prefs_folder_item.c:355
 msgid "Default To: "
@@ -5610,20 +5727,20 @@ msgstr "
 msgid "All messages"
 msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1703
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1704
 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:462 src/summaryview.c:627
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:465 src/summaryview.c:630
 msgid "Subject"
 msgstr "Òåìà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1704
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1705
 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:631
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:466 src/summaryview.c:634
 msgid "From"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1705 src/quote_fmt.c:48
-#: src/summaryview.c:635
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1706 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:638
 msgid "To"
 msgstr "Äî:"
 
@@ -5631,7 +5748,7 @@ msgstr "
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Äî: èëè Cc:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1709 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1710 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè"
 
@@ -5639,7 +5756,7 @@ msgstr "
 msgid "In reply to"
 msgstr " îòãîâîð íà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1710 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "Ïðåïðàòêè"
 
@@ -5775,7 +5892,7 @@ msgstr "
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Ñòîéíîñòòà íå å ïîñî÷åíà."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1662 src/prefs_scoring.c:768
+#: src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:768
 msgid ""
 "The entry was not saved\n"
 "Have you really finished?"
@@ -5783,28 +5900,28 @@ msgstr ""
 "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî\n"
 "Íàèñòèíà ëè çàâúðøèõòå?"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1707 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:464
+#: src/prefs_matcher.c:1708 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:467
 msgid "Date"
 msgstr "Äàòà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1708 src/quote_fmt.c:52
+#: src/prefs_matcher.c:1709 src/quote_fmt.c:52
 msgid "Message-ID"
 msgstr "Message-ID"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1711
+#: src/prefs_matcher.c:1712
 msgid "Filename - should not be modified"
 msgstr "Filename - íå áèâà äà å ìîäèôèöèðàíà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1712
+#: src/prefs_matcher.c:1713
 msgid "new line"
 msgstr "íîâ ðåä"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1713
+#: src/prefs_matcher.c:1714
 msgid "escape character for quotes"
 msgstr "escape ñèìâîë çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1714
+#: src/prefs_matcher.c:1715
 msgid "quote character"
 msgstr "çíàê çà öèòèðàíå"
 
@@ -5812,7 +5929,7 @@ msgstr "
 msgid "Scoring configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:467
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:470
 msgid "Score"
 msgstr ""
 
@@ -5973,21 +6090,21 @@ msgstr "
 msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Compose ïðîçîðåö"
 
-#: src/procmsg.c:1333
+#: src/procmsg.c:1337
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî íà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1337
+#: src/procmsg.c:1341
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî ñ êîìàíäà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1356
+#: src/procmsg.c:1360
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
-#: src/procmsg.c:1367
+#: src/procmsg.c:1371
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî çàïèñâàõ âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
@@ -6402,508 +6519,504 @@ msgstr "
 msgid "AND search"
 msgstr "'È' Òúðñåíå"
 
-#: src/summary_search.c:317
+#: src/summary_search.c:319
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
 
-#: src/summary_search.c:319
+#: src/summary_search.c:321
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Îòãîâîðè"
 
-#: src/summaryview.c:403
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/summaryview.c:404
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/èçïðàùà÷à"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/ïîùåíñêèÿ ñïèñúê"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/_Copy..."
 msgstr "/Êîïèðàé..."
 
-#: src/summaryview.c:418
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Îòìåíè ñúîáùåíèå çà íîâèíè"
 
-#: src/summaryview.c:419
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/Èçïúëíè"
 
-#: src/summaryview.c:421
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:424
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:426
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:428
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/ÍåÈãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:430
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/Öâÿò íà åòèêåòà"
 
-#: src/summaryview.c:433
+#: src/summaryview.c:436
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:438
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/summaryview.c:438
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/summaryview.c:440
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:445
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/summaryview.c:448
+#: src/summaryview.c:451
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
 
-#: src/summaryview.c:449
+#: src/summaryview.c:452
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Èçãëåä/Öÿëàòà çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: src/summaryview.c:452
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
 
-#: src/summaryview.c:454
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:455
+#: src/summaryview.c:458
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/summaryview.c:459
+#: src/summaryview.c:462
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
-#: src/summaryview.c:460
-msgid "U"
-msgstr "U"
-
-#: src/summaryview.c:466
+#: src/summaryview.c:469
 msgid "No."
 msgstr "No."
 
-#: src/summaryview.c:468
+#: src/summaryview.c:471
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
-#: src/summaryview.c:477
+#: src/summaryview.c:480
 msgid "all messages"
 msgstr "âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:478 src/summaryview.c:479
+#: src/summaryview.c:481 src/summaryview.c:482
 msgid "messages whose age is greather than #"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ïî-ñòàðè îò #"
 
-#: src/summaryview.c:480
+#: src/summaryview.c:483
 msgid "messages which contain S in the message body"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â òÿëîòî"
 
-#: src/summaryview.c:481
+#: src/summaryview.c:484
 msgid "messages which contain S in the whole message"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S êúäåòî è äà å"
 
-#: src/summaryview.c:482
+#: src/summaryview.c:485
 msgid "messages carbon-copied to S"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ carbon-copied to S"
 
-#: src/summaryview.c:483
+#: src/summaryview.c:486
 msgid "message is either to: or cc: to S"
 msgstr "ñúîáùåíèåòî å èëè to: èëè cc: to S"
 
-#: src/summaryview.c:484
+#: src/summaryview.c:487
 msgid "deleted messages"
 msgstr "èçòðèòè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:485
+#: src/summaryview.c:488
 msgid "messages which contain S in the Sender field"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â Sender ïîëåòî"
 
-#: src/summaryview.c:486
+#: src/summaryview.c:489
 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
 msgstr "âÿðíî ïðè óñïåøíî èçïúëíåíèå íà \"S\" "
 
-#: src/summaryview.c:487
+#: src/summaryview.c:490
 msgid "messages originating from user S"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ èäâàùè îò ïîòðåáèòåë S"
 
-#: src/summaryview.c:488
+#: src/summaryview.c:491
 msgid "forwarded messages"
 msgstr "ïðåïðàòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:489
+#: src/summaryview.c:492
 msgid "messages which contain header S"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè çàãëàâêà S"
 
-#: src/summaryview.c:490
+#: src/summaryview.c:493
 msgid "messages which contain S in Message-Id header"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â Message-Id ïîëåòî îò çàãëàâêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:491
+#: src/summaryview.c:494
 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â inreplyto õåäúðà"
 
-#: src/summaryview.c:492
+#: src/summaryview.c:495
 msgid "locked messages"
 msgstr "çàêëþ÷åíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:493
+#: src/summaryview.c:496
 msgid "messages which are in newsgroup S"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ êîèòî ñà â íþçãðóïà S"
 
-#: src/summaryview.c:494
+#: src/summaryview.c:497
 msgid "new messages"
 msgstr "íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:495
+#: src/summaryview.c:498
 msgid "old messages"
 msgstr "ñòàðè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:496
+#: src/summaryview.c:499
 msgid "messages which have been replied to"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ íà êîèòî å áèëî îòãîâîðåíî"
 
-#: src/summaryview.c:497
+#: src/summaryview.c:500
 msgid "read messages"
 msgstr "ïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:498
+#: src/summaryview.c:501
 msgid "messages which contain S in subject"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â subject"
 
-#: src/summaryview.c:499
+#: src/summaryview.c:502
 msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:500
+#: src/summaryview.c:503
 msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:501
+#: src/summaryview.c:504
 msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:502
+#: src/summaryview.c:505
 msgid "messages whose size is equal to #"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ðàâåí íà #"
 
-#: src/summaryview.c:503
+#: src/summaryview.c:506
 msgid "messages whose size is greater than #"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ïî-ãîëÿì îò #"
 
-#: src/summaryview.c:504
+#: src/summaryview.c:507
 msgid "messages whose size is smaller than #"
 msgstr "ñúîáùåíèå ñ ðàçìåð ïî-ìàëúê îò #"
 
-#: src/summaryview.c:505
+#: src/summaryview.c:508
 msgid "messages which have been sent to S"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ èçïðàòåíè äî S"
 
-#: src/summaryview.c:506
+#: src/summaryview.c:509
 msgid "marked messages"
 msgstr "ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:507
+#: src/summaryview.c:510
 msgid "unread messages"
 msgstr "íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:508
+#: src/summaryview.c:511
 msgid "messages which contain S in References header"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â References õåäúðà"
 
-#: src/summaryview.c:509
+#: src/summaryview.c:512
 msgid "messages which contain S in X-Label header"
 msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â X-Label õåäúðà"
 
-#: src/summaryview.c:511
+#: src/summaryview.c:514
 msgid "logical AND operator"
 msgstr "ëîãè÷åñêè AND îïåðàòîð"
 
-#: src/summaryview.c:512
+#: src/summaryview.c:515
 msgid "logical OR operator"
 msgstr "ëîãè÷åñêè OR îïåðàòîð"
 
-#: src/summaryview.c:513
+#: src/summaryview.c:516
 msgid "logical NOT operator"
 msgstr "ëîãè÷åñêè NOT îïåðàòîð"
 
-#: src/summaryview.c:514
+#: src/summaryview.c:517
 msgid "case sensitive search"
 msgstr "òúðñåíå ñ îò÷èòàíå íà ãîëåìè è ìàëêè áóêâè"
 
-#: src/summaryview.c:521
+#: src/summaryview.c:524
 msgid "Extended Search symbols"
 msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíî òúðñåíå"
 
-#: src/summaryview.c:570
+#: src/summaryview.c:573
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:654
+#: src/summaryview.c:657
 msgid "Extended Symbols"
 msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíèå"
 
-#: src/summaryview.c:905
+#: src/summaryview.c:910
 msgid "Process mark"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:906
+#: src/summaryview.c:911
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:953
+#: src/summaryview.c:958
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1347 src/summaryview.c:1391
+#: src/summaryview.c:1353 src/summaryview.c:1397
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1348
+#: src/summaryview.c:1354
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1360 src/summaryview.c:1404
+#: src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1410
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
 "Âúòðåøíà ãðåøêà: íåî÷àêâàíà ñòîéíîñò çà prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1368
+#: src/summaryview.c:1374
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1392
+#: src/summaryview.c:1398
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1434 src/summaryview.c:1458
+#: src/summaryview.c:1440 src/summaryview.c:1464
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1435
+#: src/summaryview.c:1441
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1444
+#: src/summaryview.c:1450
 msgid "No new messages."
 msgstr "Íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1459
+#: src/summaryview.c:1465
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1461
+#: src/summaryview.c:1467
 msgid "Search again"
 msgstr "Òúðñè îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1515
+#: src/summaryview.c:1496 src/summaryview.c:1521
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1491
+#: src/summaryview.c:1497
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1500 src/summaryview.c:1525
+#: src/summaryview.c:1506 src/summaryview.c:1531
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1516
+#: src/summaryview.c:1522
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:1540 src/summaryview.c:1565
+#: src/summaryview.c:1546 src/summaryview.c:1571
 msgid "No more labeled messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å åòèêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1541
+#: src/summaryview.c:1547
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíî åòèêèðàíî ñúîáùåíèå. Òúðñåíå îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1550 src/summaryview.c:1575
+#: src/summaryview.c:1556 src/summaryview.c:1581
 msgid "No labeled messages."
 msgstr "Íÿìà åòèêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1566
+#: src/summaryview.c:1572
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíî åòèêèðàíî ñúîáùåíèå. Òúðñåíå îòíà÷àëî?"
 
-#: src/summaryview.c:1779
+#: src/summaryview.c:1785
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Ïðèòåãëÿì ñúîáùåíèÿòà ïî Òåìà..."
 
-#: src/summaryview.c:1939
+#: src/summaryview.c:1949
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d èçòðèòè"
 
-#: src/summaryview.c:1943
+#: src/summaryview.c:1953
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ïðåìåñòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:1944 src/summaryview.c:1951
+#: src/summaryview.c:1954 src/summaryview.c:1961
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1949
+#: src/summaryview.c:1959
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d êîïèðàíè"
 
-#: src/summaryview.c:1964
+#: src/summaryview.c:1974
 msgid " item selected"
 msgstr "èçáðàí àòðèáóò"
 
-#: src/summaryview.c:1966
+#: src/summaryview.c:1976
 msgid " items selected"
 msgstr "èçáðàíè àòðèáóòè"
 
-#: src/summaryview.c:1983
+#: src/summaryview.c:1993
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1989
+#: src/summaryview.c:1999
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî"
 
-#: src/summaryview.c:2158
+#: src/summaryview.c:2168
 msgid "Sorting summary..."
 msgstr "Ñîðòèðàíå íà èçâëå÷åíèåòî..."
 
-#: src/summaryview.c:2228
+#: src/summaryview.c:2238
 msgid "Setting summary from message data..."
 msgstr "Èçâëå÷åíèå îò äàííèòå íà ñúîáùåíèåòî..."
 
-#: src/summaryview.c:2356
+#: src/summaryview.c:2365
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
 
-#: src/summaryview.c:2950
+#: src/summaryview.c:2968
 msgid "You're not the author of the article\n"
 msgstr "Íå ñòå Àâòîð íà ñòàòèÿòà\n"
 
-#: src/summaryview.c:3040
+#: src/summaryview.c:3058
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
 
-#: src/summaryview.c:3041
+#: src/summaryview.c:3059
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:3089
+#: src/summaryview.c:3107
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3197
+#: src/summaryview.c:3219
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3274
+#: src/summaryview.c:3296
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3322
+#: src/summaryview.c:3344
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3380
+#: src/summaryview.c:3402
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Ïðèëîæè èëè Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/summaryview.c:3381
+#: src/summaryview.c:3403
 msgid "Append or overwrite existing file?"
 msgstr "Äîáàâÿíå êúì ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë èëè ïðåçàïèñâàíå?"
 
-#: src/summaryview.c:3382
+#: src/summaryview.c:3404
 msgid "Append"
 msgstr "Ïðèëàãàíå"
 
-#: src/summaryview.c:3390 src/summaryview.c:3394 src/summaryview.c:3411
+#: src/summaryview.c:3412 src/summaryview.c:3416 src/summaryview.c:3433
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3430
+#: src/summaryview.c:3452
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6912,7 +7025,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/summaryview.c:3436
+#: src/summaryview.c:3458
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6921,30 +7034,30 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3657
+#: src/summaryview.c:3697
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3755
+#: src/summaryview.c:3795
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3884
+#: src/summaryview.c:3928
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
 
-#: src/summaryview.c:3891
+#: src/summaryview.c:3935
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5336
+#: src/summaryview.c:5382
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Ãðåøêà â Ðåãóëÿðåí èçðàç (regexp):\n "
-"%s"
+"Ãðåøêà â Ðåãóëÿðåí èçðàç (regexp):\n"
+" %s"
 
 #: src/toolbar.c:144 src/toolbar.c:1605
 msgid "Receive Mail on all Accounts"
@@ -7000,7 +7113,7 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1771
 msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
+msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
 #: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1777
 msgid "Save to draft folder"
@@ -7076,7 +7189,7 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:345
 msgid "Get All"
-msgstr "Âçåìè âñè÷êè"
+msgstr "Âñè÷êè"
 
 #: src/toolbar.c:348
 msgid "Email"
@@ -7096,7 +7209,7 @@ msgstr "
 
 #: src/toolbar.c:395
 msgid "Send later"
-msgstr "Èçïðàòè ïî-êúñíî"
+msgstr "Ïî-êúñíî"
 
 #: src/toolbar.c:396
 msgid "Draft"
@@ -7113,3 +7226,4 @@ msgstr "
 #: src/toolbar.c:2054
 msgid "Message already removed from folder."
 msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
+