google/freshmeat search Actions scripts should now work with any configured browser
[claws.git] / po / bg.po
index b9e9a0bfa557d4d2f2b0685a40960ed0898c09a7..9aa8c3b5f2fbebc904632786ae47a44b030b2908 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -5,10 +5,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-09-28 12:12+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-02-10 23:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-13 14:26GMT\n"
 "Last-Translator: George Danchev <danchev@spnet.net>\n"
-"Language-Team: Bulgarian <lug-bg@linux-bulgaria.org>\n"
+"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=CP1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -58,30 +58,30 @@ msgid ""
 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 msgstr ""
 "Âèå áè òðÿáâàëî äà ñòå ïîëó÷èëè êîïèå íà GNU General Public License çàåäíî "
-"ñïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
+"ñ ïðîãðàìàòà; â ñëó÷àé, ÷å íå ñòå, îáúðíåòå ñå êúì Free Software Foundation, "
 "Inc.,59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
-#: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2923 src/compose.c:5687
-#: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
-#: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
-#: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
-#: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
-#: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
-#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2217
-#: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
-#: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
-#: src/prefs_common.c:3237 src/prefs_common.c:3406 src/prefs_common.c:3736
+#: src/about.c:233 src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506
+#: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2921
+#: src/compose.c:5549 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
+#: src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243
+#: src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239 src/export.c:187
+#: src/foldersel.c:191 src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/prefswindow.c:258
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
+#: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
+#: src/inputdialog.c:202 src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075
+#: src/messageview.c:488 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899
+#: src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:294
+#: src/prefs_common.c:3339 src/prefs_common.c:3508 src/prefs_common.c:3845
 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
-#: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
-#: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
-#: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
-#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
-#: src/prefs_toolbar.c:877 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
+#: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
+#: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
+#: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
+#: src/ssl_manager.c:98
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: src/account.c:281
+#: src/account.c:304
 msgid ""
 "Some composing windows are open.\n"
 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
@@ -89,11 +89,11 @@ msgstr ""
 "Èìà îòâîðåíè ïðîçîðöè çà ñúñòàâÿíå.\n"
 "Ìîëÿ çàòâîðåòå ãè, ïðåäè äà ðåäàêòèðàòå àêàóíòèòå."
 
-#: src/account.c:489
+#: src/account.c:554
 msgid "Edit accounts"
 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà àêàóíòè"
 
-#: src/account.c:507
+#: src/account.c:572
 msgid ""
 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
@@ -101,278 +101,285 @@ msgstr ""
 "Íîâèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ïðîâåðÿâàíè â òîçè ðåä. Èçáåðåòå êóòèéêèòå\n"
 "â `G' êîëîíàòà çà äà âêëþ÷èòå ïîëó÷àâàíåòî íà ñúîáùåíèÿ ÷ðåç 'Âçåìè âñè÷êè'."
 
-#: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
-#: src/compose.c:4425 src/compose.c:4596 src/editaddress.c:774
-#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
+#: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:602
+#: src/compose.c:4454 src/compose.c:4624 src/editaddress.c:774
+#: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
 #: src/select-keys.c:299
 msgid "Name"
 msgstr "Èìå"
 
-#: src/account.c:528 src/prefs_account.c:908
+#: src/account.c:593 src/prefs_account.c:896
 msgid "Protocol"
 msgstr "Ïðîòîêîë"
 
-#: src/account.c:529
+#: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
 msgid "Server"
 msgstr "Ñúðâúð"
 
-#: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
-#: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
+#: src/account.c:623 src/addressbook.c:741 src/editaddress.c:722
+#: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
+#: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
+#: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:770
 msgid "Add"
 msgstr "Äîáàâè"
 
-#: src/account.c:564
+#: src/account.c:629
 msgid "Edit"
 msgstr "Ïðîìåíè"
 
-#: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
+#: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
 msgid " Delete "
 msgstr "Èçòðèé"
 
-#: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
-#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
-#: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
-#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:873
+#: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
+#: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
+#: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
+#: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:825
 msgid "Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
-#: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
-#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
-#: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
-#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:869
+#: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
+#: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
+#: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
+#: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:821
 msgid "Up"
 msgstr "Íàãîðå"
 
-#: src/account.c:596
+#: src/account.c:661
 msgid " Set as default account "
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå àêàóíò "
 
-#: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
-#: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
-#: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1661
-#: src/summary_search.c:208 src/crash.c:244
+#: src/account.c:667 src/addressbook.c:966 src/addressbook.c:2916
+#: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2957 src/crash.c:245
+#: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:679
+#: src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
 msgid "Close"
 msgstr "Çàòâîðè"
 
-#: src/account.c:684
+#: src/account.c:735
 msgid "Delete account"
 msgstr "Èçòðèé àêàóíòà"
 
-#: src/account.c:685
+#: src/account.c:736
 msgid "Do you really want to delete this account?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîçè àêàóíò?"
 
-#: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
-#: src/compose.c:2799 src/compose.c:3277 src/compose.c:5865 src/compose.c:6228
-#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/folderview.c:2115
-#: src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285 src/folderview.c:2419
-#: src/folderview.c:2455 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1453
-#: src/mainwindow.c:3065 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:1220
-#: src/summaryview.c:1264 src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
-#: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388 src/summaryview.c:1413
-#: src/summaryview.c:1438 src/summaryview.c:2926
+#: src/account.c:737 src/addressbook.c:989 src/addressbook.c:2162
+#: src/compose.c:2798 src/compose.c:3280 src/compose.c:5727 src/compose.c:6033
+#: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229
+#: src/folderview.c:2321 src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2495
+#: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198
+#: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
+#: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1491
+#: src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
+#: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
+#: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
+#: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
+#: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2105
 msgid "Yes"
 msgstr "Äà"
 
-#: src/account.c:686 src/compose.c:3277 src/compose.c:5865
-#: src/folderview.c:2115 src/folderview.c:2178 src/folderview.c:2285
-#: src/folderview.c:2419 src/folderview.c:2455
+#: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5727
+#: src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229 src/folderview.c:2321
+#: src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2495 src/ssl_manager.c:271
 msgid "+No"
 msgstr "+Íå"
 
 #: src/addressadd.c:163
-msgid "Add Address to Book"
-msgstr "Äîáàâè àäðåñ â êíèãàòà"
+msgid "Add to address book"
+msgstr "Äîáàâè â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:296
+#: src/addressadd.c:195 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:405
 msgid "Address"
 msgstr "Àäðåñ"
 
-#: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
-#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
+#: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:604 src/editaddress.c:628
+#: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
 msgid "Remarks"
 msgstr "Áåëåæêè"
 
-#: src/addressadd.c:225
+#: src/addressadd.c:227
 msgid "Select Address Book Folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà çà Àäðåñíèêà"
 
-#: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
-#: src/compose.c:2923 src/compose.c:5688 src/compose.c:6393 src/compose.c:6431
-#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
+#: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2156 src/addrgather.c:507
+#: src/compose.c:2921 src/compose.c:5550 src/compose.c:6204 src/compose.c:6242
+#: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
-#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
-#: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
-#: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
-#: src/mainwindow.c:2217 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:838
-#: src/mimeview.c:896 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
-#: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3238 src/prefs_common.c:3737
-#: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
-#: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
-#: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
-#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
-#: src/prefs_toolbar.c:878 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
-#: src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:3295
+#: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:259
+#: src/gtkaspell.c:1356 src/import.c:191 src/importldif.c:825
+#: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
+#: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488
+#: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:900 src/passphrase.c:134
+#: src/prefs_gtk.c:380 src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3340
+#: src/prefs_common.c:3846 src/prefs_customheader.c:158
+#: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:344
+#: src/prefs_folder_item.c:500 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
+#: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
+#: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323 src/summaryview.c:912
+#: src/summaryview.c:3404
 msgid "Cancel"
 msgstr "Îòêàç"
 
-#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:512 src/mainwindow.c:518
+#: src/addressbook.c:343 src/compose.c:489 src/mainwindow.c:405
+#: src/messageview.c:146
 msgid "/_File"
-msgstr "/_Ôàéë"
+msgstr "/Ôàéë"
 
 #: src/addressbook.c:344
 msgid "/_File/New _Book"
-msgstr "/_Ôàéë/Íîâà _Êíèãà"
+msgstr "/Ôàéë/Íîâà Êíèãà"
 
 #: src/addressbook.c:345
 msgid "/_File/New _vCard"
-msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _vCard"
+msgstr "/Ôàéë/Íîâ _vCard"
 
 #: src/addressbook.c:347
 msgid "/_File/New _JPilot"
-msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _JPilot"
+msgstr "/Ôàéë/Íîâ _JPilot"
 
 #: src/addressbook.c:350
 msgid "/_File/New _Server"
-msgstr "/_Ôàéë/Íîâ _Ñúðâúð"
+msgstr "/Ôàéë/Íîâ Ñúðâúð"
 
-#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:516
-#: src/mainwindow.c:532 src/mainwindow.c:535
+#: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:493
+#: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:147
 msgid "/_File/---"
-msgstr "/_Ôàéë/---"
+msgstr "/Ôàéë/---"
 
 #: src/addressbook.c:353
 msgid "/_File/_Edit"
-msgstr "/_Ôàéë/_Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/Ôàéë/Ðåäàêòèðàé"
 
 #: src/addressbook.c:354
 msgid "/_File/_Delete"
-msgstr "/_Ôàéë/_Èçòðèé"
+msgstr "/Ôàéë/Èçòðèé"
 
 #: src/addressbook.c:356
 msgid "/_File/_Save"
-msgstr "/_Ôàéë/_Çàïàçè"
+msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè"
 
-#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:517
+#: src/addressbook.c:357 src/compose.c:494 src/messageview.c:148
 msgid "/_File/_Close"
-msgstr "/_Ôàéë/_Çàòâîðè"
+msgstr "/Ôàéë/Çàòâîðè"
 
 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
-#: src/compose.c:519 src/mainwindow.c:539
+#: src/compose.c:496 src/mainwindow.c:426
 msgid "/_Edit"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé"
 
 #: src/addressbook.c:359
 msgid "/_Edit/C_ut"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:524 src/mainwindow.c:540
+#: src/addressbook.c:360 src/compose.c:501 src/mainwindow.c:427
 msgid "/_Edit/_Copy"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Êîïèðàé"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Êîïèðàé"
 
-#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:525
+#: src/addressbook.c:361 src/compose.c:502
 msgid "/_Edit/_Paste"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè"
 
-#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:522 src/compose.c:605
-#: src/mainwindow.c:543
+#: src/addressbook.c:362 src/compose.c:499 src/compose.c:582
+#: src/mainwindow.c:430
 msgid "/_Edit/---"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/---"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/---"
 
 #: src/addressbook.c:363
 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè Àäðåñ"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè Àäðåñ"
 
 #: src/addressbook.c:364
 msgid "/_Address"
-msgstr "/_Àäðåñ"
+msgstr "/Àäðåñ"
 
 #: src/addressbook.c:365
 msgid "/_Address/New _Address"
-msgstr "/_Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
+msgstr "/Àäðåñ/Íîâ _Àäðåñ"
 
 #: src/addressbook.c:366
 msgid "/_Address/New _Group"
-msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ãðóïà"
+msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ãðóïà"
 
 #: src/addressbook.c:367
 msgid "/_Address/New _Folder"
-msgstr "/_Àäðåñ/Íîâà _Ïàïêà"
+msgstr "/Àäðåñ/Íîâà Ïàïêà"
 
 #: src/addressbook.c:368
 msgid "/_Address/---"
-msgstr "/_Àäðåñ/---"
+msgstr "/Àäðåñ/---"
 
 #: src/addressbook.c:369
 msgid "/_Address/_Edit"
-msgstr "/_Àäðåñ/_Ðåäàêòèðàé"
+msgstr "/Àäðåñ/Ðåäàêòèðàé"
 
 #: src/addressbook.c:370
 msgid "/_Address/_Delete"
-msgstr "/_Àäðåñ/_Èçòðèé"
+msgstr "/Àäðåñ/Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:748
-#: src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:768 src/mainwindow.c:770
-#: src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:775
+#: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:636
+#: src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
+#: src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
 msgid "/_Tools/---"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/---"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/---"
 
 #: src/addressbook.c:372
 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _LDIF ôàéë"
 
 #: src/addressbook.c:373
 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè M_utt ôàéë"
 
 #: src/addressbook.c:374
 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/Âíåñè _Pine ôàéë..."
 
 #: src/addressbook.c:376
 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/Èçíåñè _HTML ôàéë..."
 
-#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:807
+#: src/addressbook.c:377 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:692
+#: src/messageview.c:164
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Ïîìîù"
+msgstr "/Ïîìîù"
 
-#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:821
+#: src/addressbook.c:378 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:700
+#: src/messageview.c:165
 msgid "/_Help/_About"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Îòíîñíî"
+msgstr "/Ïîìîù/Îòíîñíî"
 
 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
 msgid "/New _Address"
-msgstr "/Íîâ _Àäðåñ"
+msgstr "/Íîâ Àäðåñ"
 
 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
 msgid "/New _Group"
-msgstr "/Íîâà _Ãðóïà"
+msgstr "/Íîâà Ãðóïà"
 
 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
 msgid "/New _Folder"
-msgstr "/Íîâà _Ïàïêà"
+msgstr "/Íîâà Ïàïêà"
 
 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
-#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:506
-#: src/folderview.c:261 src/folderview.c:263 src/folderview.c:272
-#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:280 src/folderview.c:282
-#: src/folderview.c:292 src/folderview.c:296 src/folderview.c:300
-#: src/folderview.c:302 src/folderview.c:312 src/folderview.c:316
-#: src/folderview.c:318 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
-#: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
-#: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
+#: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:483
+#: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
+#: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
+#: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
+#: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:417 src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:453
+#: src/summaryview.c:456
 msgid "/---"
 msgstr "/---"
 
-#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
+#: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:420
 msgid "/_Delete"
 msgstr "/Èçòðèé"
 
@@ -392,80 +399,157 @@ msgstr "/
 msgid "/Pa_ste Address"
 msgstr "/Ïîñòàâè Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:530
+#: src/addressbook.c:420 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
+msgid "Unknown"
+msgstr "Íåèçâåñòåí"
+
+#: src/addressbook.c:427 src/addressbook.c:446 src/importldif.c:119
+msgid "Success"
+msgstr "Óñïåõ"
+
+#: src/addressbook.c:428 src/importldif.c:120
+msgid "Bad arguments"
+msgstr "Íåêîðåêòíè àðãóìåíòè"
+
+#: src/addressbook.c:429 src/importldif.c:121
+msgid "File not specified"
+msgstr "Íå å ïîñî÷åí ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:430 src/importldif.c:122
+msgid "Error opening file"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà ôàéë."
+
+#: src/addressbook.c:431 src/importldif.c:123
+msgid "Error reading file"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:432 src/importldif.c:124
+msgid "End of file encountered"
+msgstr "Äîñòèãíàò å êðàÿ íà ôàéëà"
+
+#: src/addressbook.c:433 src/importldif.c:125
+msgid "Error allocating memory"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè çàåìàíåòî íà ïàìåò"
+
+#: src/addressbook.c:434 src/importldif.c:126
+msgid "Bad file format"
+msgstr "Ëîø ôîðìàò íà ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:435 src/importldif.c:127
+msgid "Error writing to file"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíåòî âúâ ôàéë"
+
+#: src/addressbook.c:436 src/importldif.c:128
+msgid "Error opening directory"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíåòî íà äèðåêòîðèÿ"
+
+#: src/addressbook.c:437 src/importldif.c:129
+msgid "No path specified"
+msgstr "Íå å ïîñî÷åí ïúò"
+
+#: src/addressbook.c:447
+msgid "Error connecting to LDAP server"
+msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
+
+#: src/addressbook.c:448
+msgid "Error initializing LDAP"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèèðàíåòî íà LDAP"
+
+#: src/addressbook.c:449
+msgid "Error binding to LDAP server"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíåòî êúì LDAP ñúðâúð"
+
+#: src/addressbook.c:450
+msgid "Error searching LDAP database"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè òúðñåíåòî íà LDAP áàçàòà äàííè"
+
+#: src/addressbook.c:451
+msgid "Timeout performing LDAP operation"
+msgstr "Òàéìàóò ïðè èçïúëíåíèåòî íà LDAP îïåðàöèÿòà"
+
+#: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:453
+msgid "Error in LDAP search criteria"
+msgstr "Ãðåøêà â LDAP êðèòåðèÿ çà òúðñåíå"
+
+#: src/addressbook.c:454
+msgid "No LDAP entries found for search criteria"
+msgstr "Íÿìà íàìåðåíè LDAP äàííè ïî òúðñåíèÿ êðèòåðèé"
+
+#: src/addressbook.c:603
 msgid "E-Mail address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5136 src/prefs_common.c:2722
-#: src/toolbar.c:102
+#: src/addressbook.c:607 src/prefs_common.c:2990 src/toolbar.c:166
+#: src/toolbar.c:1813
 msgid "Address book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:633
+#: src/addressbook.c:706
 msgid "Name:"
 msgstr "Èìå:"
 
-#: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
-#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
+#: src/addressbook.c:738 src/addressbook.c:2155 src/addressbook.c:2162
+#: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
-#: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
-#: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
-#: src/prefs_toolbar.c:830 src/toolbar.c:246
+#: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
+#: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:782
+#: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:355 src/toolbar.c:447
 msgid "Delete"
 msgstr "Èçòðèé"
 
-#: src/addressbook.c:671
+#: src/addressbook.c:744
 msgid "Lookup"
 msgstr "Ïîòúðñè"
 
-#: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1340 src/compose.c:2977
-#: src/compose.c:4243 src/compose.c:4946 src/headerview.c:55
-#: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
+#: src/addressbook.c:756 src/compose.c:1305 src/compose.c:2970
+#: src/compose.c:4271 src/compose.c:4970 src/headerview.c:54
+#: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
 msgid "To:"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1324 src/compose.c:2976
+#: src/addressbook.c:760 src/compose.c:1289 src/compose.c:2969
+#: src/prefs_template.c:175
 msgid "Cc:"
 msgstr "Cc:"
 
-#: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1327
+#: src/addressbook.c:764 src/compose.c:1292 src/prefs_template.c:176
 msgid "Bcc:"
 msgstr "Bcc:"
 
-#: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
+#: src/addressbook.c:964 src/addressbook.c:987
 msgid "Delete address(es)"
 msgstr "Èçòðèé àäðåñ(è)"
 
-#: src/addressbook.c:891
+#: src/addressbook.c:965
 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
 msgstr "Òåçè àäðåñíè äàííè ñà ñàìî çà ÷åòåíå è íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè."
 
-#: src/addressbook.c:914
+#: src/addressbook.c:988
 msgid "Really delete the address(es)?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ àäðåñà/àäðåñèòå"
 
-#: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2799
-#: src/compose.c:6228 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:798 src/inc.c:170
-#: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1453 src/mainwindow.c:3065
-#: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
-#: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
-#: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
-#: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:804 src/summaryview.c:1220
-#: src/summaryview.c:1264 src/summaryview.c:1307 src/summaryview.c:1331
-#: src/summaryview.c:1363 src/summaryview.c:1388 src/summaryview.c:1413
-#: src/summaryview.c:1438 src/summaryview.c:2926
+#: src/addressbook.c:989 src/addressbook.c:2162 src/compose.c:2798
+#: src/compose.c:6033 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
+#: src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
+#: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
+#: src/prefs_filtering.c:1491 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:632
+#: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
+#: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
+#: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
+#: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
+#: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2105
 msgid "No"
 msgstr "Íå"
 
-#: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
+#: src/addressbook.c:1498 src/addressbook.c:1571
 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì. Èçáðàíèÿ àäðåñíèê å ñàìî çà ÷åòåíå."
 
-#: src/addressbook.c:1435
+#: src/addressbook.c:1509
 msgid "Cannot paste into an address group."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿì â àäðåñíàòà ãðóïà."
 
-#: src/addressbook.c:2078
+#: src/addressbook.c:2152
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
@@ -474,32 +558,32 @@ msgstr ""
 "Èñêàòå ëè äà èçòðèåòå ïàïêàòà '%s' È âñè÷êè àäðåñè â íåÿ ? \n"
 "àêî èçòðèåòå ñàìî ïàïêàòà, àäðåñèòå ùå áúäàò ïðåìåñòåíè â ïî ãîðíàòà ïàïêà."
 
-#: src/addressbook.c:2082
+#: src/addressbook.c:2156
 msgid "Folder only"
 msgstr "Ïàïêà ñàìî"
 
-#: src/addressbook.c:2082
+#: src/addressbook.c:2156
 msgid "Folder and Addresses"
 msgstr "Ïàïêà è àäðåñè"
 
-#: src/addressbook.c:2087
+#: src/addressbook.c:2161
 #, c-format
 msgid "Really delete `%s' ?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ `%s' ?"
 
-#: src/addressbook.c:2792
+#: src/addressbook.c:2866
 msgid "New user, could not save index file."
 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ èíäåêñåí ôàéë."
 
-#: src/addressbook.c:2796
+#: src/addressbook.c:2870
 msgid "New user, could not save address book files."
 msgstr "Íîâ ïîòðåáèòåë, íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëîâåòå íà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2806
+#: src/addressbook.c:2880
 msgid "Old address book converted successfully."
 msgstr "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí óñïåøíî"
 
-#: src/addressbook.c:2811
+#: src/addressbook.c:2885
 msgid ""
 "Old address book converted,\n"
 "could not save new address index file"
@@ -507,7 +591,7 @@ msgstr ""
 "Ñòàðèÿ àäðåñíèê å ïðåîáðàçóâàí,\n"
 "íå ìîãà äà çàïàçÿ íîâèÿ èíäåêñ ôàéë"
 
-#: src/addressbook.c:2824
+#: src/addressbook.c:2898
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "but created empty new address book files."
@@ -515,7 +599,7 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
 "íî ñúçäàäîõ íîâè ïðàçíè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2830
+#: src/addressbook.c:2904
 msgid ""
 "Could not convert address book,\n"
 "could not create new address book files."
@@ -523,7 +607,7 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì àäðåñíèêà,\n"
 "íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà àäðåñíèêà."
 
-#: src/addressbook.c:2835
+#: src/addressbook.c:2909
 msgid ""
 "Could not convert address book\n"
 "and could not create new address book files."
@@ -531,57 +615,57 @@ msgstr ""
 "Íå ìîãà äà êîíâåðòèðàì Àäðåñíèêà\n"
 "è íå ìîãà äà ñúçäàì íîâè ôàéëîâå çà íåãî."
 
-#: src/addressbook.c:2842
+#: src/addressbook.c:2916
 msgid "Addressbook conversion error"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà àäðåñíèêà"
 
-#: src/addressbook.c:2846
+#: src/addressbook.c:2920
 msgid "Addressbook conversion"
 msgstr "Ïðåîáðàçóâàíå íà àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:2881
+#: src/addressbook.c:2955
 msgid "Addressbook Error"
 msgstr "Àäðåñíèê Ãðåøêà"
 
-#: src/addressbook.c:2882
+#: src/addressbook.c:2956
 msgid "Could not read address index"
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà àäðåñíèÿ èíäåêñ"
 
-#: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1022
+#: src/addressbook.c:3449 src/prefs_common.c:1053
 msgid "Interface"
 msgstr "Èíòåðôåéñ"
 
-#: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
-#: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
+#: src/addressbook.c:3465 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
+#: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
 msgid "Address Book"
 msgstr "Àäðåñíèê"
 
-#: src/addressbook.c:3377
+#: src/addressbook.c:3481
 msgid "Person"
 msgstr "Ëèöå"
 
-#: src/addressbook.c:3393
+#: src/addressbook.c:3497
 msgid "EMail Address"
 msgstr "EMail Àäðåñ"
 
-#: src/addressbook.c:3409
+#: src/addressbook.c:3513
 msgid "Group"
 msgstr "Ãðóïà"
 
-#: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:346
-#: src/prefs_account.c:1942
+#: src/addressbook.c:3529 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
+#: src/prefs_account.c:1963
 msgid "Folder"
 msgstr "Ïàïêà"
 
-#: src/addressbook.c:3441
+#: src/addressbook.c:3545
 msgid "vCard"
 msgstr "vCard"
 
-#: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
+#: src/addressbook.c:3561 src/addressbook.c:3577
 msgid "JPilot"
 msgstr "JPilot"
 
-#: src/addressbook.c:3489
+#: src/addressbook.c:3593
 msgid "LDAP Server"
 msgstr "LDAP Ñúðâúð"
 
@@ -603,7 +687,7 @@ msgstr "
 
 #: src/addrgather.c:285
 msgid "No folder or message was selected."
-msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà íèòî ñúîáùåíèå."
+msgstr "Íå å èçáðàíà íèòî ïàïêà, íèòî ñúîáùåíèå."
 
 #: src/addrgather.c:293
 msgid ""
@@ -619,7 +703,7 @@ msgstr ""
 msgid "Folder :"
 msgstr "Ïàïêà :"
 
-#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
+#: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
 msgid "Address Book :"
 msgstr "Àäðåñíèê :"
 
@@ -643,8 +727,8 @@ msgstr "
 msgid "Address Count"
 msgstr "Áðîé Àäðåñè"
 
-#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
-#: src/messageview.c:331
+#: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:259
+#: src/messageview.c:408
 msgid "Warning"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäåíèå"
 
@@ -652,7 +736,7 @@ msgstr "
 msgid "Header Fields"
 msgstr "Ïîëåòà íà çàãëàâêà"
 
-#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
+#: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
 msgid "Finish"
 msgstr "Çàâúðøè"
 
@@ -672,419 +756,545 @@ msgstr "
 msgid "Personal address"
 msgstr "Ëè÷íè àäðåñè"
 
-#: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5865 src/main.c:494
+#: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5727 src/main.c:531
 msgid "Notice"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3275 src/inc.c:539
+#: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3280 src/inc.c:556
 msgid "Error"
 msgstr "Ãðåøêà"
 
-#: src/alertpanel.c:279
+#: src/alertpanel.c:190
+msgid "View log"
+msgstr "Âèæ ëîã"
+
+#: src/alertpanel.c:308
 msgid "Show this message next time"
 msgstr "Ïîêàæè òîâà ñúîáùåíèå ñëåäâàùèÿ ïúò"
 
-#: src/colorlabel.c:45
+#: src/colorlabel.c:44
 msgid "Orange"
 msgstr "Îðàíæåâ"
 
-#: src/colorlabel.c:46
+#: src/colorlabel.c:45
 msgid "Red"
 msgstr "×åðâåí"
 
-#: src/colorlabel.c:47
+#: src/colorlabel.c:46
 msgid "Pink"
 msgstr "Ðîçîâ"
 
-#: src/colorlabel.c:48
+#: src/colorlabel.c:47
 msgid "Sky blue"
 msgstr "Íåáåñíî ñèí"
 
-#: src/colorlabel.c:49
+#: src/colorlabel.c:48
 msgid "Blue"
 msgstr "Ñèí"
 
-#: src/colorlabel.c:50
+#: src/colorlabel.c:49
 msgid "Green"
 msgstr "Çåëåí"
 
-#: src/colorlabel.c:51
+#: src/colorlabel.c:50
 msgid "Brown"
 msgstr "Êàôÿâ"
 
-#: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
-#: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4280
+#: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4925 src/exphtmldlg.c:450
+#: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4376
 msgid "None"
 msgstr "Íèêîé"
 
-#: src/compose.c:504
+#: src/common/nntp.c:61
+#, c-format
+msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
+
+#: src/common/nntp.c:149 src/common/nntp.c:212
+#, c-format
+msgid "protocol error: %s\n"
+msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà: %s\n"
+
+#: src/common/nntp.c:172 src/common/nntp.c:218
+msgid "protocol error\n"
+msgstr "ãðåøêà â ïðîòîêîëà\n"
+
+#: src/common/nntp.c:268 src/common/nntp.c:274
+msgid "Error occurred while posting\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
+
+#: src/common/smtp.c:112
+#, c-format
+msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
+
+#: src/common/smtp.c:119
+msgid "SSL connection failed"
+msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
+
+#: src/common/smtp.c:126
+#, c-format
+msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
+
+#: src/common/smtp.c:143
+msgid "Error occurred while sending HELO\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
+
+#: src/common/smtp.c:151
+msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
+
+#: src/common/smtp.c:159
+msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
+msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
+
+#: src/common/smtp.c:218
+msgid "SMTP AUTH not available\n"
+msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
+
+#: src/common/ssl.c:88
+msgid "Error creating ssl context\n"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
+
+#: src/common/ssl.c:107
+#, c-format
+msgid "SSL connect failed (%s)\n"
+msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
+
+#: src/common/ssl.c:114
+#, c-format
+msgid "SSL connection using %s\n"
+msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
+#: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
+#: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
+msgid "<not in certificate>"
+msgstr "<not in certificate>"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:189
+#, c-format
+msgid ""
+"  Owner: %s (%s) in %s\n"
+"  Signed by: %s (%s) in %s\n"
+"  Fingerprint: %s\n"
+"  Signature status: %s"
+msgstr ""
+"  Ñîáñòâåíèê: %s (%s) â %s\n"
+"  Ïîäïèñàí îò: %s (%s) â %s\n"
+"  Îòïå÷àòúê: %s\n"
+"  Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:308
+msgid "Can't load X509 default paths"
+msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ X509 ïîäðàçáèðàùèòå ñå ïúòèùà"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:363
+#, c-format
+msgid ""
+"%s presented an unknown SSL certificate:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%s ïîêàçâà íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò:\n"
+"%s"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
+"(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"Íÿìà äà áúäå èçòåãëÿíà ïîùà ñ òîçè àêàóíò äîêàòî íå çàïàçèòå ñåðòèôèêàò.\n"
+"(Îòìàðêèðàéòå îïöèÿ \"%s\").\n"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
+#: src/prefs_common.c:2825
+msgid "Don't popup error dialog on receive error"
+msgstr "Íå èçêàðâàé ñêà÷àùî ñúîáùåíèå çà ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå"
+
+#: src/common/ssl_certificate.c:399
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's SSL certificate changed !\n"
+"We have saved this one:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"It is now:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"This could mean the server answering is not the known one."
+msgstr ""
+"SSL ñåðòèôèêàòà íà %s å ïðîìåíåí !\n"
+"Èìàìå çàïàçåí òîçè:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"À ñåãà å:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Òîâà ìîæå äà îçíà÷àâà, ÷å îòãîâàðÿùèÿ ñúðâúð íå å òîçè êîéòî çíàåì."
+
+#: src/compose.c:481
 msgid "/_Add..."
-msgstr "/_Äîáàâè..."
+msgstr "/Äîáàâè..."
 
-#: src/compose.c:505
+#: src/compose.c:482
 msgid "/_Remove"
-msgstr "/_Ìàõíè"
+msgstr "/Ìàõíè"
 
-#: src/compose.c:507 src/folderview.c:264 src/folderview.c:284
-#: src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
-msgid "/_Property..."
-msgstr "/Ñâîéñòâî..."
+#: src/compose.c:484 src/folderview.c:283 src/folderview.c:304
+#: src/folderview.c:325 src/folderview.c:344
+msgid "/_Properties..."
+msgstr "/Ñâîéñòâà..."
 
-#: src/compose.c:513
+#: src/compose.c:490
 msgid "/_File/_Attach file"
-msgstr "/_Ôàéë/_Ïðèêðåïè ôàéë"
+msgstr "/Ôàéë/Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:514
+#: src/compose.c:491
 msgid "/_File/_Insert file"
-msgstr "/_Ôàéë/_Âìúêíè ôàéë"
+msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:515
+#: src/compose.c:492
 msgid "/_File/Insert si_gnature"
-msgstr "/_Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
+msgstr "/Ôàéë/Âìúêíè _ïîäïèñ"
 
-#: src/compose.c:520
+#: src/compose.c:497
 msgid "/_Edit/_Undo"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Îòìÿíà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Îòìÿíà"
 
-#: src/compose.c:521
+#: src/compose.c:498
 msgid "/_Edit/_Redo"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Redo"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/_Redo"
 
-#: src/compose.c:523
+#: src/compose.c:500
 msgid "/_Edit/Cu_t"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçðåæè"
 
-#: src/compose.c:526
+#: src/compose.c:503
 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïîñòàâè êàòî öèòàò"
 
-#: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:541
+#: src/compose.c:505 src/mainwindow.c:428
 msgid "/_Edit/Select _all"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè âñè÷êî"
 
-#: src/compose.c:529
+#: src/compose.c:506
 msgid "/_Edit/A_dvanced"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/compose.c:530
+#: src/compose.c:507
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:535
+#: src/compose.c:512
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:540
+#: src/compose.c:517
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:545
+#: src/compose.c:522
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:550
+#: src/compose.c:527
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â íà÷àëîòî íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:555
+#: src/compose.c:532
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå â êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:560
+#: src/compose.c:537
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ïðåäèøíèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:565
+#: src/compose.c:542
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Ïðåìåñòè ñå íà ñëåäâàùèÿ ðåä"
 
-#: src/compose.c:570
+#: src/compose.c:547
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàçàä"
 
-#: src/compose.c:575
+#: src/compose.c:552
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäèí çíàê íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:580
+#: src/compose.c:557
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàçàä"
 
-#: src/compose.c:585
+#: src/compose.c:562
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé åäíà äóìà íàïðåä"
 
-#: src/compose.c:590
+#: src/compose.c:567
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:595
+#: src/compose.c:572
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé ðåäà"
 
-#: src/compose.c:600
+#: src/compose.c:577
 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàïðåäíè÷àâ/Èçòðèé äî êðàÿ íà ðåäà"
 
-#: src/compose.c:606
+#: src/compose.c:583
 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè òåêóùèÿ àáçàö"
 
-#: src/compose.c:608
+#: src/compose.c:585
 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/_Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ïðåíåñè âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/compose.c:610
+#: src/compose.c:587
 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/compose.c:613
+#: src/compose.c:590
 msgid "/_Spelling"
-msgstr "/_Ñïåëèíã"
+msgstr "/Ñïåëèíã"
 
-#: src/compose.c:614
+#: src/compose.c:591
 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
+msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðè âñè÷êî èëè ñàìî ïîñî÷åíîòî"
 
-#: src/compose.c:616
+#: src/compose.c:593
 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
+msgstr "/Ñïåëèíã/Ïîâäèãíè âñè÷êè íåïðàâèëíî èçïèñàíè äóìè"
 
-#: src/compose.c:618
+#: src/compose.c:595
 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
+msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðîâåðÿâè â îáðàòåí ðåä íåïðàâèëíî èçïèñàíèòå äóìè"
 
-#: src/compose.c:620
+#: src/compose.c:597
 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
+msgstr "/Ñïåëèíã/Ïðåñêî÷è êúì ñëåäâàùàòà íåïðàâèëíî èçïèñàíà äóìà"
 
-#: src/compose.c:622
+#: src/compose.c:599
 msgid "/_Spelling/---"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/---"
+msgstr "/Ñïåëèíã/---"
 
-#: src/compose.c:623
+#: src/compose.c:600
 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
-msgstr "/_Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
+msgstr "/Ñïåëèíã/Ñïåëèíã Íàñòðîéêè"
 
-#: src/compose.c:627 src/mainwindow.c:547 src/summaryview.c:432
+#: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:448
 msgid "/_View"
-msgstr "/_Èçãëåä"
+msgstr "/Èçãëåä"
 
-#: src/compose.c:628
+#: src/compose.c:605
 msgid "/_View/_To"
-msgstr "/_Èçãëåä/Äî"
+msgstr "/Èçãëåä/Äî"
 
-#: src/compose.c:629
+#: src/compose.c:606
 msgid "/_View/_Cc"
-msgstr "/_Èçãëåä/_Cc"
+msgstr "/Èçãëåä/_Cc"
 
-#: src/compose.c:630
+#: src/compose.c:607
 msgid "/_View/_Bcc"
-msgstr "/_Èçãëåä/_Bcc"
+msgstr "/Èçãëåä/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:631
+#: src/compose.c:608
 msgid "/_View/_Reply to"
-msgstr "/_Èçãëåä/_Îòãîâîðè íà"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/compose.c:636 src/mainwindow.c:565
-#: src/mainwindow.c:568 src/mainwindow.c:596 src/mainwindow.c:620
-#: src/mainwindow.c:702 src/mainwindow.c:706
+#: src/compose.c:609 src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:452
+#: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:508
+#: src/mainwindow.c:590 src/mainwindow.c:594
 msgid "/_View/---"
-msgstr "/_Èçãëåä/---"
+msgstr "/Èçãëåä/---"
 
-#: src/compose.c:633
+#: src/compose.c:610
 msgid "/_View/_Followup to"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:635
+#: src/compose.c:612
 msgid "/_View/R_uler"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ëèíèÿ"
+msgstr "/Èçãëåä/Ëèíèÿ"
 
-#: src/compose.c:637
+#: src/compose.c:614
 msgid "/_View/_Attachment"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèêðåïåíî..."
+msgstr "/Èçãëåä/Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:709
+#: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:150
 msgid "/_Message"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/compose.c:640
+#: src/compose.c:617
 msgid "/_Message/_Send"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:642
+#: src/compose.c:619
 msgid "/_Message/Send _later"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçïðàòè ïî-êúñíî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïî-êúñíî"
 
-#: src/compose.c:644 src/compose.c:650 src/compose.c:655 src/compose.c:657
-#: src/compose.c:661 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:714
-#: src/mainwindow.c:716 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:729
-#: src/mainwindow.c:731 src/mainwindow.c:736
+#: src/compose.c:621 src/compose.c:627 src/compose.c:632 src/compose.c:634
+#: src/compose.c:638 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:602
+#: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:617
+#: src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:158
+#: src/messageview.c:161
 msgid "/_Message/---"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/---"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/---"
 
-#: src/compose.c:645
+#: src/compose.c:622
 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè ïðè ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:647
+#: src/compose.c:624
 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Çàïàçè è ïðîäúëæè ðåäàêòèðàíåòî"
 
-#: src/compose.c:651
+#: src/compose.c:628
 msgid "/_Message/_To"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Äî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Äî"
 
-#: src/compose.c:652
+#: src/compose.c:629
 msgid "/_Message/_Cc"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Cc"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Cc"
 
-#: src/compose.c:653
+#: src/compose.c:630
 msgid "/_Message/_Bcc"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Bcc"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Bcc"
 
-#: src/compose.c:654
+#: src/compose.c:631
 msgid "/_Message/_Reply to"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/compose.c:656
+#: src/compose.c:633
 msgid "/_Message/_Followup to"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïðîäúëæè äî"
 
-#: src/compose.c:658
+#: src/compose.c:635
 msgid "/_Message/_Attach"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèêðåïÿíå"
 
-#: src/compose.c:662
+#: src/compose.c:639
 msgid "/_Message/Si_gn"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîäïèøè"
 
-#: src/compose.c:663
+#: src/compose.c:640
 msgid "/_Message/_Encrypt"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Êðèïòèðàé"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êðèïòèðàé"
+
+#: src/compose.c:641
+msgid "/_Message/Mode/MIME"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/MIME"
+
+#: src/compose.c:642
+msgid "/_Message/Mode/Inline"
+msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåæèì/Inline"
 
-#: src/compose.c:666
+#: src/compose.c:645
 msgid "/_Message/_Priority"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò"
 
-#: src/compose.c:667
+#: src/compose.c:646
 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-âèñîê"
 
-#: src/compose.c:668
+#: src/compose.c:647
 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Âèñîê"
 
-#: src/compose.c:669
+#: src/compose.c:648
 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íîðìàëåí"
 
-#: src/compose.c:670
+#: src/compose.c:649
 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íèñúê"
 
-#: src/compose.c:671
+#: src/compose.c:650
 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðèîðèòåò/Íàé-íèñúê"
 
-#: src/compose.c:673
+#: src/compose.c:652
 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïîèñêàé ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:746
+#: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:634
 msgid "/_Tools"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè"
 
-#: src/compose.c:675
+#: src/compose.c:654
 msgid "/_Tools/Show _ruler"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ïîêàæè ëèíèéêàòà"
 
-#: src/compose.c:676
+#: src/compose.c:655
 msgid "/_Tools/_Address book"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê"
 
-#: src/compose.c:677
+#: src/compose.c:656
 msgid "/_Tools/_Template"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:769
+#: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:657
 msgid "/_Tools/Actio_ns"
-msgstr "/_Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
-
-#: src/compose.c:1024 src/compose.c:1109
-#, c-format
-msgid "%s: file not exist\n"
-msgstr "%s: íåñúùåñòâóâàù ôàéë\n"
-
-#: src/compose.c:1205 src/procmsg.c:979
-msgid "Can't get text part\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à òåêñòîâàòà ÷àñò\n"
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/compose.c:1330
+#: src/compose.c:1295
 msgid "Reply-To:"
-msgstr "Îòãîâîðè íà:"
+msgstr "Reply-To:"
 
-#: src/compose.c:1333 src/compose.c:4240 src/compose.c:4948
-#: src/headerview.c:56
+#: src/compose.c:1298 src/compose.c:4268 src/compose.c:4972
+#: src/headerview.c:55
 msgid "Newsgroups:"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè:"
 
-#: src/compose.c:1336
+#: src/compose.c:1301
 msgid "Followup-To:"
 msgstr "Followup-To:"
 
-#: src/compose.c:1588
+#: src/compose.c:1595
 msgid "Quote mark format error."
-msgstr ""
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ôîðìàòà íà çíàêà çà öèòèðàíå."
 
-#: src/compose.c:1600
+#: src/compose.c:1607
 msgid "Message reply/forward format error."
-msgstr ""
-
-#: src/compose.c:1899
-#, c-format
-msgid "File %s doesn't exist\n"
-msgstr "Ôàéëà %s íå ñúùåñòâóâà\n"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè reply/forward ôîðìàòà."
 
-#: src/compose.c:1903
-#, c-format
-msgid "Can't get file size of %s\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ðàçìåðà íà ôàéëà %s\n"
-
-#: src/compose.c:1907
+#: src/compose.c:1906
 #, c-format
 msgid "File %s is empty."
-msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí"
+msgstr "Ôàéëà %s å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:1911
+#: src/compose.c:1910
 #, c-format
 msgid "Can't read %s."
 msgstr "Íå ìîãà äà ÷åòà %s."
 
-#: src/compose.c:1936
+#: src/compose.c:1938
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Ñúîáùåíèå: %s"
 
-#: src/compose.c:2015 src/mimeview.c:462
-msgid "Can't get the part of multipart message."
-msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
-
-#: src/compose.c:2614
+#: src/compose.c:2616
 msgid " [Edited]"
 msgstr "[Ðåäàêòèðàíî]"
 
-#: src/compose.c:2616
+#: src/compose.c:2618
 #, c-format
 msgid "%s - Compose message%s"
 msgstr "%s - Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2619
+#: src/compose.c:2621
 #, c-format
 msgid "Compose message%s"
 msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå%s"
 
-#: src/compose.c:2643
+#: src/compose.c:2645 src/compose.c:2888
 msgid ""
 "Account for sending mail is not specified.\n"
 "Please select a mail account before sending."
@@ -1092,37 +1302,39 @@ msgstr ""
 "Àêàóíòà çà èçïðàùàíå íà ïîùà íå å óòî÷íåí.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå èçáåðåòå àêàóíò ïðåäè èçïðàùàíåòî."
 
-#: src/compose.c:2789
+#: src/compose.c:2788
 msgid "Recipient is not specified."
 msgstr "Ïîëó÷àòåëÿ íå å ïîñî÷åí"
 
-#: src/compose.c:2797 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:749
-#: src/prefs_common.c:1004 src/toolbar.c:238 src/toolbar.c:285
+#: src/compose.c:2796 src/messageview.c:408 src/prefs_account.c:736
+#: src/prefs_common.c:1035 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
 msgid "Send"
-msgstr "Èçïðàùàíå"
+msgstr "Èçïðàòè"
 
-#: src/compose.c:2798
+#: src/compose.c:2797
 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
 msgstr "Íÿìà Òåìà. Äà ïðàùàì ëè áåç Òåìà?"
 
-#: src/compose.c:2819
+#: src/compose.c:2818
 msgid "Could not queue message for sending"
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîñòàâÿ ñúîáùåíèåòî â îïàøêàòà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/compose.c:2865 src/compose.c:3494
-msgid "can't get recipient list."
-msgstr "íå ìîãà äà âçåìà ñïèñúêà ñ ïîëó÷àòåëè"
+#: src/compose.c:2823
+msgid ""
+"The message was queued but could not be sent.\n"
+"Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
+msgstr ""
 
-#: src/compose.c:2906 src/procmsg.c:1329
+#: src/compose.c:2904 src/procmsg.c:1383
 #, c-format
 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî äî %s ."
 
-#: src/compose.c:2920 src/messageview.c:408
+#: src/compose.c:2918 src/messageview.c:485
 msgid "Queueing"
 msgstr "Èç÷àêâàì"
 
-#: src/compose.c:2921
+#: src/compose.c:2919
 msgid ""
 "Error occurred while sending the message.\n"
 "Put this message into queue folder?"
@@ -1130,109 +1342,83 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/compose.c:2927
+#: src/compose.c:2925
 msgid "Can't queue the message."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2930
+#: src/compose.c:2928
 msgid "Error occurred while sending the message."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/compose.c:2946
+#: src/compose.c:2941
 msgid "Can't save the message to Sent."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ñúîáùåíèåòî â ïàïêà Èçïðàòåíè."
 
-#: src/compose.c:3082 src/compose.c:3235 src/compose.c:3407 src/compose.c:3564
-#: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
-#: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
-#: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
-#: src/procmsg.c:1310 src/utils.c:2086 src/utils.c:2154
-msgid "can't change file mode\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïðîìåíÿ âèäà/òèïà íà ôàéëà\n"
-
-#: src/compose.c:3177
+#: src/compose.c:3170
 #, c-format
 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
 msgstr ""
 
 #: src/compose.c:3276
+#, c-format
 msgid ""
-"Can't convert the character encoding of the message.\n"
+"Can't convert the character encoding of the message from\n"
+"%s to %s.\n"
 "Send it anyway?"
 msgstr ""
-"Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî.\n"
-"Äà ãî èçïðàòÿ âúïðåêè òîâà?"
+"Íå ìîãà äà ïðåîáðàçóâàì êîäèðàíåòî íà ñúîáùåíèåòî\n"
+"%s êúì %s.\n"
+"Äà ãî èçïðàòÿ ëè âñå ïàê?"
 
-#: src/compose.c:3306
-msgid "can't write headers\n"
-msgstr "íå ìîãà äà çàïèøà çàãëàâêàòà\n"
-
-#: src/compose.c:3446
-msgid "can't remove the old message\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ìàõíà ñòàðîòî ñúîáùåíèå\n"
-
-#: src/compose.c:3508
+#: src/compose.c:3534
 msgid "No account for sending mails available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíÿ íà ìåéë!"
 
-#: src/compose.c:3518
+#: src/compose.c:3544
 msgid "No account for posting news available!"
 msgstr "Íÿìà àêàóíò çà èçïðàùàíå íà íîâèíè!"
 
-#: src/compose.c:3656
-msgid "can't find queue folder\n"
-msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàïêàòà îïàøêà\n"
-
-#: src/compose.c:3663 src/messageview.c:274
-msgid "can't queue the message\n"
-msgstr "íå ìîãà äà queue the message\n"
-
-#: src/compose.c:3706
-#, c-format
-msgid "Can't open file %s\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ôàéëà %s\n"
-
-#: src/compose.c:4319 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
+#: src/compose.c:4348 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
 msgid "From:"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/compose.c:4423 src/compose.c:4594 src/compose.c:5628
+#: src/compose.c:4452 src/compose.c:4622 src/compose.c:5488
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME òèï"
 
-#: src/compose.c:4424 src/compose.c:4595 src/mimeview.c:151
+#: src/compose.c:4453 src/compose.c:4623 src/mimeview.c:151
 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
-#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
+#: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:468
 msgid "Size"
 msgstr "Ðàçìåð"
 
-#: src/compose.c:4488
+#: src/compose.c:4517
 msgid "Save Message to "
 msgstr "Çàïàçè ñúîáùåíèåòî â"
 
-#: src/compose.c:4508 src/prefs_filtering.c:492
+#: src/compose.c:4537 src/prefs_filtering.c:496
 msgid "Select ..."
 msgstr " Èçáåðè ... "
 
-#: src/compose.c:4645 src/prefs_account.c:1266 src/prefs_customheader.c:188
-#: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
+#: src/compose.c:4673 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
+#: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Header"
 msgstr "Çàãëàâêà"
 
-#: src/compose.c:4647 src/mimeview.c:198
+#: src/compose.c:4675 src/mimeview.c:198
 msgid "Attachments"
 msgstr "Ïðèêðåïêè"
 
-#: src/compose.c:4649
+#: src/compose.c:4677
 msgid "Others"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/compose.c:4664 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
+#: src/compose.c:4692 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
 #: src/summary_search.c:163
 msgid "Subject:"
-msgstr "Òåìà"
+msgstr "Òåìà:"
 
-#: src/compose.c:4910
+#: src/compose.c:4933
 #, c-format
 msgid ""
 "Spell checker could not be started.\n"
@@ -1241,68 +1427,31 @@ msgstr ""
 "Ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà íå ìîæå äà áúäå ñòàðòèðàíà.\n"
 "%s"
 
-#: src/compose.c:5088 src/toolbar.c:94
-msgid "Send Message"
-msgstr "Èçïðàòè ñúîáùåíèåòî"
-
-#: src/compose.c:5094 src/toolbar.c:95
-msgid "Put into queue folder and send later"
-msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî êúñíî"
-
-#: src/compose.c:5100 src/toolbar.c:96
-msgid "Save to draft folder"
-msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
-
-#: src/compose.c:5106 src/toolbar.c:97
-msgid "Insert file"
-msgstr "Âìúêíè ôàéë"
-
-#: src/compose.c:5112 src/toolbar.c:98
-msgid "Attach file"
-msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
-
-#: src/compose.c:5118 src/toolbar.c:99
-msgid "Insert signature"
-msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
-
-#: src/compose.c:5124 src/toolbar.c:100
-msgid "Edit with external editor"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
-
-#: src/compose.c:5130 src/toolbar.c:101
-msgid "Wrap all long lines"
-msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
-
-#: src/compose.c:5523
+#: src/compose.c:5383
 msgid "Invalid MIME type."
 msgstr "Íåâàëèäåí MIME òèï."
 
-#: src/compose.c:5541
+#: src/compose.c:5401
 msgid "File doesn't exist or is empty."
 msgstr "Ôàéëà íå ñúùåñòâóâà èëè å ïðàçåí."
 
-#: src/compose.c:5610
-msgid "Property"
-msgstr "Ñâîéñòâî"
+#: src/compose.c:5470
+msgid "Properties"
+msgstr "Ñâîéñòâà"
 
-#: src/compose.c:5655
+#: src/compose.c:5515
 msgid "Encoding"
 msgstr "Åíêîäèíã"
 
-#: src/compose.c:5684
+#: src/compose.c:5546
 msgid "Path"
 msgstr "Ïúò"
 
-#: src/compose.c:5685 src/prefs_toolbar.c:851
+#: src/compose.c:5547 src/prefs_toolbar.c:803
 msgid "File name"
 msgstr "Èìå íà ôàéëà"
 
-#: src/compose.c:5836
-#, c-format
-msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "External editor command line is invalid: `%s'\n"
-
-#: src/compose.c:5862
+#: src/compose.c:5724
 #, c-format
 msgid ""
 "The external editor is still working.\n"
@@ -1310,76 +1459,88 @@ msgid ""
 "process group id: %d"
 msgstr ""
 "Âúíøíèÿ ðåäàêòîð îùå ðàáîòè.\n"
-"Íàñèëñòâåíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
+"Ïðèíóäèòåëíî äà ïðåêðàòÿ ïðîöåñà?\n"
 "process group id: %d"
 
-#: src/compose.c:5875
-#, c-format
-msgid "Terminated process group id: %d"
-msgstr "Terminated process group id: %d"
-
-#: src/compose.c:5876
-#, c-format
-msgid "Temporary file: %s"
-msgstr "Âðåìåíåí ôàéë: %s"
-
-#: src/compose.c:5933
-msgid "Couldn't exec external editor\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì âúíøíèÿ ðåäàêòîð\n"
-
-#: src/compose.c:5937
-msgid "Couldn't write to file\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà\n"
-
-#: src/compose.c:5939
-msgid "Pipe read failed\n"
-msgstr "Pipe read failed\n"
-
-#: src/compose.c:6226 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:3063
+#: src/compose.c:6031 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2103
 msgid "Offline warning"
-msgstr ""
+msgstr "Îôëàéí ïðåäóïðåæäåíèå"
 
-#: src/compose.c:6227 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:3064
+#: src/compose.c:6032 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2104
 msgid "You're working offline. Override?"
-msgstr "Ðàáîòèòå offline. Îòìÿíà?"
+msgstr "Ðàáîòèòå îôëàéí. Îòìÿíà?"
 
-#: src/compose.c:6335 src/compose.c:6356
+#: src/compose.c:6146 src/compose.c:6167
 msgid "Select file"
 msgstr "Èçáåðè ôàéë"
 
-#: src/compose.c:6391
+#: src/compose.c:6202
 msgid "Discard message"
 msgstr "Îòõâúðëè ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/compose.c:6392
+#: src/compose.c:6203
 msgid "This message has been modified. discard it?"
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå áåøå ïðîìåíåíî. Äà ãî îòõâúðëÿ?"
 
-#: src/compose.c:6393
+#: src/compose.c:6204
 msgid "Discard"
 msgstr "Îòõâúðëè"
 
-#: src/compose.c:6393
+#: src/compose.c:6204
 msgid "to Draft"
 msgstr "Ïðè ×åðíîâèòå"
 
-#: src/compose.c:6428
+#: src/compose.c:6239
 #, c-format
 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
 msgstr "Èñêàòå äà ïðèëîæèòå òîçè øàáëîíà `%s' ?"
 
-#: src/compose.c:6430
+#: src/compose.c:6241
 msgid "Apply template"
 msgstr "Ïðèëîæè øàáëîí"
 
-#: src/compose.c:6431
+#: src/compose.c:6242
 msgid "Replace"
 msgstr "Çàìåíè"
 
-#: src/compose.c:6431 src/toolbar.c:289
+#: src/compose.c:6242 src/toolbar.c:398
 msgid "Insert"
 msgstr "Âìúêíè"
 
+#: src/crash.c:144
+#, c-format
+msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
+msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
+
+#: src/crash.c:189
+msgid "Sylpheed has crashed"
+msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
+
+#: src/crash.c:205
+#, c-format
+msgid ""
+"%s.\n"
+"Please file a bug report and include the information below."
+msgstr ""
+"%s.\n"
+"Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
+
+#: src/crash.c:210
+msgid "Debug log"
+msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
+
+#: src/crash.c:250
+msgid "Save..."
+msgstr "Çàïàçè..."
+
+#: src/crash.c:255
+msgid "Create bug report"
+msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
+
+#: src/crash.c:304
+msgid "Save crash information"
+msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
+
 #: src/editaddress.c:143
 msgid "Add New Person"
 msgstr "Äîáàâè Íîâî Ëèöå"
@@ -1400,7 +1561,7 @@ msgstr "
 msgid "Edit Person Data"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííèòå çà Ëèöåòî"
 
-#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
+#: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
 msgid "Display Name"
 msgstr "Ïîêàæè Èìåòî"
 
@@ -1417,7 +1578,7 @@ msgid "Nickname"
 msgstr "Ïðÿêîð"
 
 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
-#: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
+#: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
@@ -1433,7 +1594,7 @@ msgstr "
 msgid "Move Down"
 msgstr "Íàäîëó"
 
-#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
+#: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
 msgid "Modify"
 msgstr "Ïðîìåíè"
 
@@ -1443,7 +1604,7 @@ msgid "Clear"
 msgstr "Èç÷èñòè"
 
 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
-#: src/prefs_matcher.c:393
+#: src/prefs_matcher.c:455
 msgid "Value"
 msgstr "Ñòîéíîñò"
 
@@ -1484,60 +1645,60 @@ msgstr "
 msgid "Add New Addressbook"
 msgstr "Äîáàâè íîâ Àäðåñíèê"
 
-#: src/editgroup.c:105
+#: src/editgroup.c:103
 msgid "A Group Name must be supplied."
-msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî"
+msgstr "Èìå íà Ãðóïà òðÿáâà äà å ïîïúëíåíî."
 
-#: src/editgroup.c:261
+#: src/editgroup.c:264
 msgid "Edit Group Data"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé äàííè çà Ãðóïà"
 
-#: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
+#: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
 msgid "Group Name"
 msgstr "Èìå íà Ãðóïà"
 
-#: src/editgroup.c:308
+#: src/editgroup.c:311
 msgid "Addresses in Group"
 msgstr "Àäðåñè â Ãðóïàòà"
 
-#: src/editgroup.c:310
+#: src/editgroup.c:313
 msgid " -> "
 msgstr " -> "
 
-#: src/editgroup.c:337
+#: src/editgroup.c:340
 msgid " <- "
 msgstr " <- "
 
-#: src/editgroup.c:339
+#: src/editgroup.c:342
 msgid "Available Addresses"
 msgstr "Íàëè÷íè Àäðåñè"
 
-#: src/editgroup.c:403
+#: src/editgroup.c:402
 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
 msgstr "Ïðåìåñòè E-Mail Àäðåñèòå âúâ èëè îò Ãðóïà ñúñ áóòîíèòå ñòðåëêè"
 
-#: src/editgroup.c:453
+#: src/editgroup.c:450
 msgid "Edit Group Details"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïîäðîáíîñòèòå çà Ãðóïà"
 
-#: src/editgroup.c:456
+#: src/editgroup.c:453
 msgid "Add New Group"
 msgstr "Äîáàâè Íîâà Ãðóïà"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:506
+#: src/editgroup.c:503
 msgid "Input the new name of folder:"
 msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà ïàïêàòà:"
 
-#: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1843 src/folderview.c:1911
-#: src/folderview.c:2210
+#: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1986
+#: src/folderview.c:2259
 msgid "New folder"
 msgstr "Íîâà ïàïêà"
 
-#: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
+#: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1935 src/folderview.c:1987
 msgid "Input the name of new folder:"
 msgstr "Âúâåäè èìå çà íîâàòà ïàïêà:"
 
@@ -1554,14 +1715,14 @@ msgid "Edit JPilot Entry"
 msgstr "Ðåäàêòèðàé JPilot äàííè"
 
 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
-#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
-#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1970
+#: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
+#: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1991
 msgid " ... "
 msgstr " ... "
 
 #: src/editjpilot.c:319
 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
-msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àðòèêóëè"
+msgstr "Äîïúëíèòåëíè e-Mail àäðåñ àòðèáóòè"
 
 #: src/editjpilot.c:408
 msgid "Add New JPilot Entry"
@@ -1583,7 +1744,7 @@ msgstr "
 msgid "Hostname"
 msgstr "Hostname"
 
-#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
+#: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
 msgid "Port"
 msgstr "Ïîðò"
 
@@ -1601,7 +1762,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap.c:397
 msgid " Reset "
-msgstr "Ïðîìåíè "
+msgstr " Ïðîìåíè "
 
 #: src/editldap.c:402
 msgid "Bind DN"
@@ -1609,7 +1770,7 @@ msgstr "Bind DN"
 
 #: src/editldap.c:411
 msgid "Bind Password"
-msgstr "Bind Ïàðîëà"
+msgstr "Bind Password"
 
 #: src/editldap.c:420
 msgid "Timeout (secs)"
@@ -1617,13 +1778,13 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap.c:434
 msgid "Maximum Entries"
-msgstr "Ìàêñèìàëíè Entries"
+msgstr "Ìàêñèìóì Entries"
 
-#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:745
+#: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:732
 msgid "Basic"
 msgstr "Îñíîâíè"
 
-#: src/editldap.c:462
+#: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:642
 msgid "Extended"
 msgstr "Ðàçøèðåíè"
 
@@ -1641,7 +1802,7 @@ msgstr "
 
 #: src/editldap_basedn.c:286
 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
-msgstr "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
+msgstr "Could not read Search Base(s) from server - ìîëÿ âúâåäåòå ðú÷íî"
 
 #: src/editvcard.c:96
 msgid "File does not appear to be vCard format."
@@ -1669,7 +1830,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:107
 msgid "File exported successfully."
-msgstr "Ôàéëà å èçíåñåí óñïåøíî."
+msgstr "Ôàéëà å åêñïîðòèðàí óñïåøíî."
 
 #: src/exphtmldlg.c:154
 #, c-format
@@ -1709,7 +1870,7 @@ msgstr "HTML Output 
 msgid "Stylesheet"
 msgstr "Stylesheet"
 
-#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3726 src/prefs_common.c:4052
+#: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3826 src/prefs_common.c:4161
 msgid "Default"
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
@@ -1747,7 +1908,7 @@ msgstr "
 
 #: src/exphtmldlg.c:527
 msgid "Color Banding"
-msgstr ""
+msgstr "Öâåòîâà ãàìà"
 
 #: src/exphtmldlg.c:533
 msgid "Format E-Mail Links"
@@ -1757,7 +1918,7 @@ msgstr "
 msgid "Format User Attributes"
 msgstr "Õàðàêòåðèñòèêè íà Ïîòðåáèòåëÿ"
 
-#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
+#: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
 msgid "File Name"
 msgstr "Èìå íà Ôàéëà"
 
@@ -1769,15 +1930,16 @@ msgstr "
 msgid "Export Address Book to HTML File"
 msgstr "Èçíåñè Àäðåñíèêà â HTML ôàéë"
 
-#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
+#: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
 msgid "Prev"
 msgstr "Ïðåäèøåí"
 
-#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:248
+#: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:357
+#: src/toolbar.c:448
 msgid "Next"
 msgstr "Ñëåäâàù"
 
-#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
+#: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
 msgid "File Info"
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ôàéëà"
 
@@ -1801,244 +1963,251 @@ msgstr "
 msgid "Exporting file:"
 msgstr "Èçíàñÿì ôàéë:"
 
-#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
-#: src/prefs_account.c:1198 src/prefs_filter.c:361
+#: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
+#: src/prefs_account.c:1196
 msgid " Select... "
 msgstr " Èçáåðè... "
 
 #: src/export.c:219
 msgid "Select exporting file"
-msgstr "Èçáåðè èçíàñÿí ôàéë"
+msgstr "Èçáåðè ôàéë çà åêñïîðòèðàíå"
 
-#: src/exporthtml.c:799
+#: src/exporthtml.c:796
 msgid "Full Name"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
+#: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
 msgid "Attributes"
 msgstr "Àòðèáóòè"
 
-#: src/exporthtml.c:1004
+#: src/exporthtml.c:1001
 msgid "Sylpheed Address Book"
 msgstr "Sylpheed Àäðåñíèê"
 
-#: src/exporthtml.c:1116
+#: src/exporthtml.c:1113
 msgid "Name already exists but is not a directory."
 msgstr "Èìåòî ñúùåñòâóâà, íî íå å äèðåêòîðèÿ."
 
-#: src/exporthtml.c:1119
+#: src/exporthtml.c:1116
 msgid "No permissions to create directory."
 msgstr "Íÿìàì ïðàâà äà ñúçäàì äèðåêòîðèÿ."
 
-#: src/exporthtml.c:1122
+#: src/exporthtml.c:1119
 msgid "Name is too long."
 msgstr "Èìåòî å òâúðäå äúëãî."
 
-#: src/exporthtml.c:1125
+#: src/exporthtml.c:1122
 msgid "Not specified."
 msgstr "Íå å ïîñî÷åí."
 
+# c-format
+#: src/folder.c:960
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)...\n"
+msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)...\n"
+
+#: src/folder.c:1597
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
+msgstr "Ìåñòÿ %s â %s (%d%%)...\n"
+
 #: src/foldersel.c:146
 msgid "Select folder"
 msgstr "Èçáåðè ïàïêà"
 
-#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1041
+#: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1086
 msgid "Inbox"
 msgstr "Âõîäÿùè"
 
-#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1057
+#: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1102
 msgid "Sent"
 msgstr "Èçïðàòåíè"
 
-#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1073
+#: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1118
 msgid "Queue"
 msgstr "×àêàùè"
 
-#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1089
+#: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1134
 msgid "Trash"
 msgstr "Êîø÷å"
 
-#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1103
+#: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1148
 msgid "Drafts"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: src/folderview.c:258 src/folderview.c:273 src/folderview.c:293
+#: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
 msgid "/Create _new folder..."
 msgstr "/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
+#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
 msgid "/_Rename folder..."
 msgstr "/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
+#: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
+msgid "/M_ove folder..."
+msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
+
+#: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
 msgid "/_Delete folder"
 msgstr "/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:262 src/folderview.c:281
+#: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
 msgid "/Remove _mailbox"
 msgstr "/Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:265 src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
-#: src/folderview.c:321
+#: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
+#: src/folderview.c:345
 msgid "/_Processing..."
-msgstr "/_Ðàáîòÿ..."
+msgstr "/Îáðàáîòâàì..."
 
-#: src/folderview.c:266
+#: src/folderview.c:285
 msgid "/_Scoring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:271 src/folderview.c:291 src/folderview.c:311
+#: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
 msgid "/Mark all _read"
 msgstr "/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297
+#: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
 msgid "/_Check for new messages"
 msgstr "/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/folderview.c:279 src/folderview.c:299
-msgid "/R_escan folder tree"
-msgstr "/Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
+#: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
+msgid "/R_ebuild folder tree"
+msgstr "/Ãåíåðèðàé îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/folderview.c:283 src/folderview.c:303 src/folderview.c:319
+#: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
 msgid "/_Search folder..."
 msgstr "/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:286 src/folderview.c:306 src/folderview.c:322
+#: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
 msgid "/S_coring..."
 msgstr ""
 
-#: src/folderview.c:301
+#: src/folderview.c:322
 msgid "/Remove _IMAP4 account"
 msgstr "/Ìàõíè _IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:313
+#: src/folderview.c:334
 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
 msgstr "/Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà..."
 
-#: src/folderview.c:315
+#: src/folderview.c:336
 msgid "/_Remove newsgroup"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:317
+#: src/folderview.c:341
 msgid "/Remove _news account"
 msgstr "/Ìàõíè íîâèíàðñêè àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:347
+#: src/folderview.c:371
 msgid "New"
 msgstr "Íîâè"
 
-#: src/folderview.c:348 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/folderview.c:372
 msgid "Unread"
 msgstr "Íåïðî÷åòåíè"
 
-#: src/folderview.c:349 src/selective_download.c:800
+#: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: src/folderview.c:568
+#: src/folderview.c:600
 msgid "Setting folder info..."
 msgstr "Íàñòðîéâàì èíôîðìàöèÿòà çà ïàïêà..."
 
-#: src/folderview.c:749 src/mainwindow.c:3525 src/setup.c:81
+#: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2621 src/setup.c:81
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
-msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s%c%s ..."
+msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s%c%s ..."
 
-#: src/folderview.c:753 src/mainwindow.c:3530 src/setup.c:86
+#: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2626 src/setup.c:86
 #, c-format
 msgid "Scanning folder %s ..."
-msgstr "Ïðî÷èòàì ïàïêà %s ..."
-
-#: src/folderview.c:795
-msgid "Rescan folder tree"
-msgstr "Ïðåðàçãëåäàé äúðâîòî íà ïàïêàòà"
-
-#: src/folderview.c:796
-msgid ""
-"All previous settings for each folders will be lost.\n"
-"Continue?"
-msgstr ""
-"Âñè÷êè ïðåäèøíè íàñòðîéêè çà âñÿêà ïàïêà ùå áúäàò èçãóáåíè.\n"
-"Ïðîäúëæàâàìå ëè?"
+msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:802
-msgid "Rescanning folder tree..."
-msgstr "Ïðåðàçãëåæäàì äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
+#: src/folderview.c:829
+msgid "Rebuilding folder tree..."
+msgstr "Ãåíåðèðàì îòíîâî äúðâîòî íà ïàïêàòà..."
 
-#: src/folderview.c:824
+#: src/folderview.c:850
 msgid "Rescanning all folder trees..."
 msgstr "Ïðåïðî÷èòàì âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:902
+#: src/folderview.c:947
 msgid "Checking for new messages in all folders..."
 msgstr "Ïðîâåðÿâàì çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè..."
 
-#: src/folderview.c:1696 src/main.c:472 src/summaryview.c:5157
+#: src/folderview.c:1740
 #, c-format
-msgid "Processing (%s)..."
-msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
+msgid "Opening Folder %s..."
+msgstr "Îòâàðÿì ïàïêà %s ..."
 
-#: src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913 src/folderview.c:2214
+#: src/folderview.c:1751
+msgid "Folder could not be opened."
+msgstr "Ïàïêàòà ìå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà."
+
+#: src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2263
 msgid "NewFolder"
 msgstr "ÍîâàÏàïêà"
 
-#: src/folderview.c:1850 src/folderview.c:1976 src/folderview.c:2219
+#: src/folderview.c:1941 src/folderview.c:2037 src/folderview.c:2268
 #, c-format
 msgid "`%c' can't be included in folder name."
 msgstr "`%c' íå ìîæå äà ñå ñúäúðæà â èìåòî íà ïàïêà."
 
-#: src/folderview.c:1863 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1986
-#: src/folderview.c:2062 src/folderview.c:2231
+#: src/folderview.c:1954 src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2047
+#: src/folderview.c:2117 src/folderview.c:2280
 #, c-format
 msgid "The folder `%s' already exists."
-msgstr "Ïàïêàòà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
+msgstr "Ïàïêàòà `%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/folderview.c:1870 src/folderview.c:2238
+#: src/folderview.c:1961 src/folderview.c:2287
 #, c-format
 msgid "Can't create the folder `%s'."
-msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà '%s'."
+msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:1969 src/folderview.c:2052
+#: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2107
 #, c-format
 msgid "Input new name for `%s':"
-msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà '%s':"
+msgstr "Âúâåäè íîâî èìå çà `%s':"
 
-#: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2054
+#: src/folderview.c:2031 src/folderview.c:2109
 msgid "Rename folder"
 msgstr "Ïðåèìåíóâàè ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2112
+#: src/folderview.c:2167
 #, c-format
 msgid ""
 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
 "Do you really want to delete?"
 msgstr ""
-"Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä '%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
+"Âñè÷êè ïàïêè è ñúîáùåíèÿ ïîä `%s' ùå áúäàò èçòðèòè.\n"
 "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ãè èçòðèÿ?"
 
-#: src/folderview.c:2114
+#: src/folderview.c:2169
 msgid "Delete folder"
 msgstr "Èçòðèâàì ïàïêà"
 
-#: src/folderview.c:2123
+#: src/folderview.c:2178
 #, c-format
 msgid "Can't remove the folder `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà ìàõíà ïàïêà `%s'."
 
-#: src/folderview.c:2175
+#: src/folderview.c:2226
 #, c-format
 msgid ""
 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
 msgstr ""
 "Íàèñòèíà ëè äà ìàõíà ïîùåíñêàòà êóòèÿ `%s' ?\n"
-"(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ÑÀ èçòðèòè îò äèñêà)"
+"(Ñúîáùåíèÿòà ÍÅ ñà èçòðèòè îò äèñêà)"
 
-#: src/folderview.c:2177
+#: src/folderview.c:2228
 msgid "Remove mailbox"
 msgstr "Ìàõíè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/folderview.c:2211
+#: src/folderview.c:2260
 msgid ""
 "Input the name of new folder:\n"
 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
@@ -2048,40 +2217,61 @@ msgstr ""
 "(àêî èñêàòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà êîÿòî äà ñúäúðæà ïîäïàïêè,\n"
 " äîáàâåòå `/' íà êðàÿ íà èìåòî)"
 
-#: src/folderview.c:2283
+#: src/folderview.c:2319
 #, c-format
 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ IMAP4 àêóíòà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2284
+#: src/folderview.c:2320
 msgid "Delete IMAP4 account"
 msgstr "Èçòðèé IMAP4 àêàóíò"
 
-#: src/folderview.c:2417
+#: src/folderview.c:2454
 #, c-format
 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
-msgstr "ÍÀèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêàòà ãðóïà `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2418
+#: src/folderview.c:2455
 msgid "Delete newsgroup"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêàòà ãðóïà"
 
-#: src/folderview.c:2453
+#: src/folderview.c:2493
 #, c-format
 msgid "Really delete news account `%s'?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè äà èçòðèÿ íîâèíàðñêèÿ àêàóíò `%s'?"
 
-#: src/folderview.c:2454
+#: src/folderview.c:2494
 msgid "Delete news account"
 msgstr "Èçòðèé íîâèíàðñêèÿ àêàóíò"
 
+#: src/folderview.c:2591
+#, c-format
+msgid "Moving %s to %s..."
+msgstr "Ìåñòÿ %s â %s..."
+
+#: src/folderview.c:2621
+msgid "Source and destination are the same."
+msgstr "Èçòî÷íèêà è äåñòèíàöèÿòà ñà åäíè è ñúùè."
+
+#: src/folderview.c:2624
+msgid "Can't move a folder to one of its children."
+msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ ïàïêà â íåéíà ïîä-ïàïêà."
+
+#: src/folderview.c:2627
+msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
+msgstr "Ìåñòåíåòî íà äèðåêòîðèè îò ðàçëè÷íè ïîùåíñêè êóòèè å íåâúçìîæíî."
+
+#: src/folderview.c:2630
+msgid "Move failed!"
+msgstr "Ìåñòåíåòî íå çàâúðøè ñ óñïåõ!"
+
 #: src/grouplistdialog.c:173
-msgid "Subscribe to newsgroup"
-msgstr "Çàïèøè ñå â íîâèíàðñêà ãðóïà"
+msgid "Newsgroup subscription"
+msgstr "Çàïèñâàíå â íîâèíàðñêè ãðóïè"
 
 #: src/grouplistdialog.c:189
-msgid "Select newsgroups to subscribe."
-msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå"
+msgid "Select newsgroups for subscription:"
+msgstr "Èçáåðè íîâèíàðñêè ãðóïè çà çàïèñâàíå:"
 
 #: src/grouplistdialog.c:195
 msgid "Find groups:"
@@ -2123,7 +2313,7 @@ msgstr "
 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà."
 
-#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1017
+#: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1155
 msgid "Done."
 msgstr "Ãîòîâî."
 
@@ -2132,21 +2322,143 @@ msgstr "
 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
 msgstr "%d íîâèíàðñêè ãðóïè ñà ïðèåòè (%s ïðî÷åòåíè)"
 
+#: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
+msgid "Abcdef"
+msgstr "Abcdef"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:114
+msgid "Select Plugin to load"
+msgstr "Èçáèðè ïëúãèí çà çàðåæäàíå"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
+msgid "Plugins"
+msgstr "Ïëúãèíè"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3286
+msgid "Description"
+msgstr "Îïèñàíèå"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:214
+msgid "Load Plugin"
+msgstr "Çàðåäè ïëúãèí"
+
+#: src/gtk/pluginwindow.c:219
+msgid "Unload Plugin"
+msgstr "Ðàçðåäè ïëúãèí"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:184
+msgid "Preferences"
+msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ"
+
+#: src/gtk/prefswindow.c:260 src/prefs_gtk.c:381
+msgid "Apply"
+msgstr "Ïðèëîæè"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:321
+msgid "correct"
+msgstr "êîðåêòåí"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:119
+msgid "Owner"
+msgstr "Ñîáñòâåíèê"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:120
+msgid "Signer"
+msgstr "Ïîäïèñàë êëþ÷à"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
+#: src/progressdialog.c:53
+msgid "Status"
+msgstr "Ñòàòóñ"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
+msgid "Name: "
+msgstr "Èìå: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
+msgid "Organization: "
+msgstr "Îðãàíèçàöèÿ: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
+msgid "Location: "
+msgstr "Ìåñòîíàõîæäåíèå: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:169
+msgid "Fingerprint: "
+msgstr "Îòïå÷àòúê: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:175
+msgid "Signature status: "
+msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: "
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:229
+#, c-format
+msgid "SSL certificate for %s"
+msgstr "SSL ñåðòèôèêàò çà %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:259
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
+msgstr "Íåïîçíàò ñåðòèôèêàò çà %s. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
+#, c-format
+msgid "Signature status: %s"
+msgstr "Ñòàòóñ íà ïîäïèñà: %s"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:277
+msgid "View certificate"
+msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòà"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283
+msgid "Unknown SSL Certificate"
+msgstr "Íåïîçíàò SSL ñåðòèôèêàò"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Accept and save"
+msgstr "Ïðèåìè è çàïèøè"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Cancel connection"
+msgstr "Ïðåêðàòè âðúçêàòà"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:300
+msgid "New certificate:"
+msgstr "Íîâ ñåðòèôèêàò"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:305
+msgid "Known certificate:"
+msgstr "Ïîçíàò ñåðòèôèêàò:"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:312
+#, c-format
+msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
+msgstr "Ñåðòèôèêàòà çà %s å ïðîìåíåí. Ïðèåìàòå ëè ãî?"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:330
+msgid "View certificates"
+msgstr "Ïîêàæè ñåðòèôèêàòèòå"
+
+#: src/gtk/sslcertwindow.c:335
+msgid "Changed SSL Certificate"
+msgstr "Ïðîìåíåí SSL ñåðòèôèêàò"
+
 #: src/gtkaspell.c:479
 msgid "No dictionary selected."
 msgstr "Íÿìà èçáðàí ðå÷íèê."
 
-#: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
+#: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
 msgid "Normal Mode"
 msgstr "Íîðìàëåí Ðåæèì"
 
-#: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
+#: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
 msgid "Bad Spellers Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Íåâàëèäåí ñïåë÷åêúð ðåæèì"
 
 #: src/gtkaspell.c:740
 msgid "Unknown suggestion mode."
-msgstr ""
+msgstr "Íåïîçíàò suggestion ðåæèì."
 
 #: src/gtkaspell.c:973
 msgid "No misspelled word found."
@@ -2159,7 +2471,7 @@ msgstr "
 #: src/gtkaspell.c:1317
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with: "
-msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ   : "
+msgstr "Çàìåíè \"%s\" ñ: "
 
 #: src/gtkaspell.c:1337
 msgid ""
@@ -2167,7 +2479,7 @@ msgid ""
 "will learn from mistake.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
+#: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
 msgid "Fast Mode"
 msgstr "Áúðç ðåæèì"
 
@@ -2186,7 +2498,7 @@ msgstr "
 
 #: src/gtkaspell.c:1715
 msgid "Replace with..."
-msgstr "Çàìåíè ñúñ..."
+msgstr "Çàìåíè ñ..."
 
 #: src/gtkaspell.c:1725
 #, c-format
@@ -2195,35 +2507,31 @@ msgstr "
 
 #: src/gtkaspell.c:1744
 msgid "(no suggestions)"
-msgstr ""
-
-#: src/gtkaspell.c:1755
-msgid "Others..."
-msgstr "Äðóãè..."
+msgstr "(no suggestions)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
+#: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
 msgid "More..."
 msgstr "Ïîâå÷å..."
 
-#: src/gtkaspell.c:1820
+#: src/gtkaspell.c:1810
 #, c-format
 msgid "Dictionary: %s"
-msgstr "Ðå÷íèê   : %s"
+msgstr "Ðå÷íèê: %s"
 
-#: src/gtkaspell.c:1833
+#: src/gtkaspell.c:1823
 #, c-format
 msgid "Use alternate (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Ïîëçâàé çàìåñòèòåë (%s)"
 
-#: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1592
+#: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1664
 msgid "Check while typing"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé äîêàòî ñå ïèøå"
 
-#: src/gtkaspell.c:1897
+#: src/gtkaspell.c:1887
 msgid "Change dictionary"
 msgstr "Ñìåíè ðå÷íèêà"
 
-#: src/gtkaspell.c:2052
+#: src/gtkaspell.c:2041
 #, c-format
 msgid ""
 "The spell checker could not change dictionary.\n"
@@ -2232,268 +2540,226 @@ msgstr ""
 "Òîçè ñïåë÷åêúð íå ìîæå äà ñìåíÿ ðå÷íèêà.\n"
 "%s"
 
-#: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
-msgid "Abcdef"
-msgstr "Abcdef"
-
-#: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2230
+#: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2368
 msgid "(No From)"
 msgstr "(Íÿìà ÎÒ)"
 
-#: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2276
+#: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2411 src/summaryview.c:2414
 msgid "(No Subject)"
 msgstr "(Íÿìà Òåìà)"
 
-#: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
-msgid "Can't load the image."
-msgstr "Íå ìîãà äà çàðåäÿ èçîáðàæåíèåòî."
+#: src/imap.c:465
+#, c-format
+msgid "Connecting %s:%d failed"
+msgstr "Âðúçêàòà êúì %s:%d íåóñïåøíà"
 
-#: src/imap.c:427
+#: src/imap.c:470
 #, c-format
 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
 msgstr "IMAP4 âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêðàòåíà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
 
-#: src/imap.c:469
+#: src/imap.c:511
 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
 msgstr "ñúçäàâàì òóíåëíà IMAP4 âðúçêà\n"
 
-#: src/imap.c:482
+#: src/imap.c:524
 #, c-format
 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì IMAP4 âðúçêà ñ %s:%d ... \n"
 
-#: src/imap.c:683
-#, c-format
-msgid "can't select mailbox %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
-
-#: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
-#, c-format
-msgid "can't fetch message %d\n"
-msgstr "íå ìîãà äà èçòåãëÿ ñúîáùåíèå %d\n"
-
-#: src/imap.c:722 src/imap.c:731
-#, c-format
-msgid "can't append message %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïðèêà÷à ñúîáùåíèå %s\n"
-
-#: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
-#: src/mh.c:712
-msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
-msgstr "ëîêàëíàòà ïàïêà å èäåíòè÷íà ñ îòäàëå÷åíàòà\n"
-
-#: src/imap.c:769
-msgid "can't copy message\n"
-msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå\n"
-
-#: src/imap.c:985
+#: src/imap.c:1051 src/imap.c:1098
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: %d\n"
 
-#: src/imap.c:992 src/imap.c:1038
+#: src/imap.c:1057 src/imap.c:1105 src/imap.c:1153
 msgid "can't expunge\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà çàëè÷à\n"
 
-#: src/imap.c:1031
+#: src/imap.c:1147
 #, c-format
 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà ñåòíà èçòðèòèòå ôëàãîâå: 1:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1222
+#: src/imap.c:1337
 msgid "error occured while getting LIST.\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ LIST.\n"
 
-#: src/imap.c:1340
-#, c-format
-msgid "Can't create '%s'\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s'\n"
-
-#: src/imap.c:1345
-#, c-format
-msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì '%s' â INBOX\n"
-
-#: src/imap.c:1408
+#: src/imap.c:1523
 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ: LIST ñå èçäúíè\n"
 
-#: src/imap.c:1429
+#: src/imap.c:1545
 msgid "can't create mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1500
+#: src/imap.c:1614
 #, c-format
 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïîùåíñêà êóòèÿ: %s â %s\n"
 
-#: src/imap.c:1566
+#: src/imap.c:1678
 msgid "can't delete mailbox\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçòðèÿ ïîùåíñêà êóòèÿ\n"
 
-#: src/imap.c:1599 src/imap.c:3223
+#: src/imap.c:1711
 msgid "can't get envelope\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1607 src/imap.c:3230
+#: src/imap.c:1719
 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
 msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ îáâèâêàòà.\n"
 
-#: src/imap.c:1629 src/imap.c:3258
+#: src/imap.c:1741
 #, c-format
 msgid "can't parse envelope: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ðàçáåðà îáâèâêàòà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1720
+#: src/imap.c:1832
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s\n"
 
-#: src/imap.c:1741
+#: src/imap.c:1853
 #, c-format
 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ IMAP4 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1748
+#: src/imap.c:1860
 #, c-format
 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ ñ: %s:%d\n"
 
-#: src/imap.c:1772
+#: src/imap.c:1884
 msgid "Can't start TLS session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñòàðòèðàì TLS ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1784
+#: src/imap.c:1896
 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà óñòàíîâÿ IMAP4 ñåñèÿ.\n"
 
-#: src/imap.c:1858
+#: src/imap.c:1975
 msgid "can't get namespace\n"
 msgstr "íå ìîãà äà âçåìà namespace\n"
 
-#: src/imap.c:2288
+#: src/imap.c:2438
 #, c-format
 msgid "can't select folder: %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ïàïêà: %s\n"
 
-#: src/imap.c:2411
+#: src/imap.c:2558
 msgid "IMAP4 login failed.\n"
 msgstr "IMAP4 ëîãâàíåòî ñå ïðîâàëè.\n"
 
-#: src/imap.c:2672
+#: src/imap.c:2860
 #, c-format
 msgid "can't append %s to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà ïðèêðåïà %s êúì %s\n"
 
-#: src/imap.c:2677
+#: src/imap.c:2865
 msgid "(sending file...)"
 msgstr "(èçïðàùàì ôàéëà...)"
 
-#: src/imap.c:2713
+#: src/imap.c:2942
 #, c-format
 msgid "can't copy %d to %s\n"
 msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì %d â %s\n"
 
-#: src/imap.c:2738
+#: src/imap.c:2972
 #, c-format
 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: STORE %d:%d %s\n"
 
-#: src/imap.c:2752
+#: src/imap.c:2986
 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
-msgstr ""
+msgstr "ãðåøêà ïðè imap êîìàíäà: EXPUNGE\n"
 
-#: src/imap.c:2951 src/imap.c:2988
+#: src/imap.c:3207
 #, c-format
 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: src/imap.c:3022 src/imap.c:3055
-#, c-format
-msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
-msgstr ""
-
-#: src/import.c:131
+#: src/import.c:130
 msgid "Import"
-msgstr "Âíåñè"
+msgstr "Èìïîðò"
 
-#: src/import.c:150
+#: src/import.c:149
 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
 msgstr "Îïðåäåëè mbox ôàéëà öåë è ïðåäíàçíà÷åíàòà ïàïêà"
 
-#: src/import.c:160
+#: src/import.c:159
 msgid "Importing file:"
 msgstr "Âíàñÿì ôàéë:"
 
-#: src/import.c:165
+#: src/import.c:164
 msgid "Destination dir:"
 msgstr ""
 
-#: src/import.c:223
+#: src/import.c:222
 msgid "Select importing file"
 msgstr "Èçáåðåòå ôàéë çà âíàñÿíå"
 
-#: src/importldif.c:118
+#: src/importldif.c:176
 msgid "Please specify address book name and file to import."
 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå èìå íà Àäðåñíèêà è ôàéë çà âíàñÿíå."
 
-#: src/importldif.c:121
+#: src/importldif.c:179
 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
 msgstr "Èçáåðåòå è ïðåèìåíóâàéòå LDIF ïîëåòà çà âíàñÿíå."
 
-#: src/importldif.c:124
+#: src/importldif.c:182
 msgid "File imported."
 msgstr "Ôàéëà å âíåñåí."
 
-#: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
+#: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
 msgid "Please select a file."
 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå ôàéë."
 
-#: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
+#: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
 msgid "Address book name must be supplied."
 msgstr "Èìå íà Àäðåñíèêà òðÿáâà äà áúäå ïîñî÷åíî."
 
-#: src/importldif.c:318
+#: src/importldif.c:388
 msgid "Error reading LDIF fields."
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ÷åòåíåòî íà LDIF ïîëåòà."
 
-#: src/importldif.c:341
+#: src/importldif.c:411
 msgid "LDIF file imported successfully."
 msgstr "LDIF ôàéëà å âíåñåí óñïåøíî."
 
-#: src/importldif.c:426
+#: src/importldif.c:496
 msgid "Select LDIF File"
 msgstr "Èçáåðè LDIF Ôàéë"
 
-#: src/importldif.c:542
+#: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:463
 msgid "S"
-msgstr ""
+msgstr "S"
 
-#: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
+#: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
 msgid "LDIF Field"
 msgstr "LDIF Ïîëå"
 
-#: src/importldif.c:544
+#: src/importldif.c:614
 msgid "Attribute Name"
 msgstr "Èìå íà àòðèáóòà"
 
-#: src/importldif.c:602
+#: src/importldif.c:674
 msgid "Attribute"
 msgstr "Àòðèáóò"
 
-#: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
+#: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:322
 msgid "Select"
 msgstr "Èçáåðè"
 
-#: src/importldif.c:674
+#: src/importldif.c:752
 msgid "File Name :"
 msgstr "Èìå íà Ôàéëà :"
 
-#: src/importldif.c:684
+#: src/importldif.c:762
 msgid "Records :"
 msgstr "Çàïèñè :"
 
-#: src/importldif.c:712
+#: src/importldif.c:790
 msgid "Import LDIF file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè LDIF ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
@@ -2526,135 +2792,143 @@ msgstr "
 msgid "Import Pine file into Address Book"
 msgstr "Âíåñè Pine ôàéë â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:359
+#: src/inc.c:269 src/inc.c:366 src/send.c:396
 msgid "Standby"
 msgstr "Ãîòîâíîñò"
 
-#: src/inc.c:375
+#: src/inc.c:389
 msgid "Retrieving new messages"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:506
+#: src/inc.c:521
 msgid "Retrieving"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì"
 
-#: src/inc.c:515
+#: src/inc.c:530
 #, c-format
 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/inc.c:519
+#: src/inc.c:534
 msgid "Done (no new messages)"
 msgstr "Ãîòîâî (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:526
+#: src/inc.c:541
 msgid "Connection failed"
-msgstr "Âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
+msgstr "Âðúçêàòà ñå ðàçïàäíà"
 
-#: src/inc.c:530
+#: src/inc.c:545
 msgid "Auth failed"
-msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà ñå ïðîâàëè"
+msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿòà íå áåøå óñïåøíà"
 
-#: src/inc.c:534 src/prefs_summary_column.c:76
+#: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
 msgid "Locked"
 msgstr "Çàêëþ÷åí"
 
-#: src/inc.c:543
+#: src/inc.c:560
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Îòêàçàíî"
 
-#: src/inc.c:556
+#: src/inc.c:573
 #, c-format
 msgid "Authorization for %s on %s failed"
 msgstr "Àóòîðèçàöèÿòà çà %s íà %s se ïðîâàëè"
 
-#: src/inc.c:636
+#: src/inc.c:649
 #, c-format
 msgid "Finished (%d new message(s))"
 msgstr "Çàâúðøèõ (%d íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:639
+#: src/inc.c:652
 msgid "Finished (no new messages)"
 msgstr "Çàâúðøèõ (íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ)"
 
-#: src/inc.c:647
+#: src/inc.c:660
 msgid "Some errors occurred while getting mail."
 msgstr "Íÿêîè ãðåøêè âúçíèêíàõà äîêàòî ïîëó÷àâàõ ïîùà."
 
-#: src/inc.c:711
+#: src/inc.c:724
 #, c-format
 msgid "%s: Retrieving new messages"
 msgstr "%s: Ïîëó÷àâàì íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/inc.c:739
+#: src/inc.c:753
 #, c-format
 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ POP3 ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/inc.c:747
+#: src/inc.c:765
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d\n"
 
-#: src/inc.c:754
+#: src/inc.c:772
 #, c-format
 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
 msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ POP3 ñúðâúðà: %s:%d"
 
-#: src/inc.c:864 src/inc.c:933
+#: src/inc.c:888 src/inc.c:957
 #, c-format
 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì ñúîáùåíèå (%d / %d) (%s / %s)"
 
-#: src/inc.c:897
+#: src/inc.c:921 src/send.c:630
 msgid "Authenticating..."
 msgstr "Óäîñòîâåðÿâàì..."
 
-#: src/inc.c:901
+#: src/inc.c:925
 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (STAT)..."
 
-#: src/inc.c:905
+#: src/inc.c:929
 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (LAST)..."
 
-#: src/inc.c:909
+#: src/inc.c:933
 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
 msgstr "Âçèìàì áðîéêàòà íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ (UIDL)..."
 
-#: src/inc.c:913
+#: src/inc.c:937
 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
 msgstr "Âçèìàì ðàçìåðà íà ñúîáùåíèÿòà (LIST)..."
 
-#: src/inc.c:917
+#: src/inc.c:941
 #, c-format
 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
 msgstr "Ïîëó÷àâàì çàãëàâêà (%d / %d)"
 
-#: src/inc.c:950
+#: src/inc.c:974
 #, c-format
 msgid "Deleting message %d"
 msgstr "Èçòðèâàì ñúîáùåíèå %d"
 
-#: src/inc.c:956
+#: src/inc.c:980 src/send.c:648
 msgid "Quitting"
 msgstr "Ïðåêúñâàì"
 
-#: src/inc.c:1028
+#: src/inc.c:1025
 msgid "Error occurred while processing mail."
-msgstr ""
+msgstr "Ïîëó÷è ñå ãðåøêà äîêàòî îáðàáîòâàõ ïîùàòà."
 
-#: src/inc.c:1031
+#: src/inc.c:1028
 msgid "No disk space left."
-msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî âúðõó äèñêà."
+msgstr "Íÿìà ñâîáîäíî ìÿñòî íà äèñêà."
+
+#: src/inc.c:1031
+msgid "Can't write file."
+msgstr "Íå ìîãà äà çàïèøà âúâ ôàéë."
 
-#: src/inc.c:1035
+#: src/inc.c:1034
+msgid "Socket error."
+msgstr "Socket error."
+
+#: src/inc.c:1038
 msgid "Mailbox is locked."
 msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ å çàêëþ÷åíà."
 
-#: src/inc.c:1063
+#: src/inc.c:1066
 msgid "Incorporation cancelled\n"
-msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà\n"
+msgstr "Îáåäèíÿâàíåòî å ïðåêðàòåíî\n"
 
 #: src/inputdialog.c:151
 #, c-format
@@ -2665,15 +2939,11 @@ msgstr "
 msgid "Input password"
 msgstr "Âúâåäè ïàðîëà"
 
-#: src/logwindow.c:59
+#: src/logwindow.c:61
 msgid "Protocol log"
-msgstr ""
+msgstr "Protocol ëîã"
 
-#: src/logwindow.c:216
-msgid "Error clearing log\n"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èç÷èñòâàíåòî íà ëîãà\n"
-
-#: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
+#: src/main.c:142 src/main.c:151
 #, c-format
 msgid ""
 "File `%s' already exists.\n"
@@ -2682,1035 +2952,813 @@ msgstr ""
 "Ôàéëà '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà.\n"
 "Íå ìîãà äà ñúçäàì ïàïêà."
 
-#: src/main.c:182
+#: src/main.c:205
 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
-msgstr ""
+msgstr "g_thread íå ñå ïîääúðæà îò glib.\n"
 
-#: src/main.c:268
+#: src/main.c:260
 msgid ""
 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
 "OpenPGP support disabled."
 msgstr ""
 "GnuPG íå å èíñòàëèðàí ïðàâèëíî, èëè òðÿáâà äà ñå îáíîâè.\n"
-"OpenPGP ïîäðúæêà íå å äåéñòâàùà."
+"OpenPGP ïîäðúæêàòà íå å àêòèâèðàíà."
 
-#: src/main.c:418
+#: src/main.c:425
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
 msgstr "Ïîëçâàíå: %s [Îïöèÿ]....\n"
 
-#: src/main.c:421
+#: src/main.c:428
 msgid "  --compose [address]    open composition window"
-msgstr " --compose [àäðåñ]\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà öú÷èíÿâàíå]"
+msgstr " --compose [àäðåñ]\t\tîòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå"
 
-#: src/main.c:422
+#: src/main.c:429
 msgid ""
 "  --attach file1 [file2]...\n"
 "                         open composition window with specified files\n"
 "                         attached"
 msgstr ""
+"  --attach file1 [file2]...\n"
+"                         îòâàðÿ ïðîçîðåö çà êîìïîçèðàíå ñúñ çàäàäåíèòå\n"
+"                         ïðèêà÷åíè ôàéëîâå"
 
-#: src/main.c:425
+#: src/main.c:432
 msgid "  --receive              receive new messages"
 msgstr "  --receive\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:426
+#: src/main.c:433
 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
 msgstr "  --receive-all\t\tïîëó÷àâàíå íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/main.c:427
+#: src/main.c:434
 msgid "  --send                 send all queued messages"
 msgstr "  --send\t\tèçïðàùà âñè÷êè ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/main.c:428
+#: src/main.c:435
 msgid "  --status               show the total number of messages"
 msgstr "  --status\t\tïîêàçâà îáùèÿ áðîé íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/main.c:429
+#: src/main.c:436
+msgid "  --online               switch to online mode"
+msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îíëàéí ðåæèì"
+
+#: src/main.c:437
+msgid "  --offline              switch to offline mode"
+msgstr "  --debug\t\tïðåìèíàâà â îôëàéí ðåæèì"
+
+#: src/main.c:438
 msgid "  --debug                debug mode"
 msgstr "  --debug\t\täåáúã ðåæèì"
 
-#: src/main.c:430
+#: src/main.c:439
 msgid "  --help                 display this help and exit"
 msgstr "  --help\t\tïîêàæè òàçè ïîìîù è èçëåç"
 
-#: src/main.c:431
+#: src/main.c:440
 msgid "  --version              output version information and exit"
 msgstr "  --version\t\tîòïå÷àòàé èíôîðìàöèÿ çà âåðñèÿòà è èçëåç"
 
-#: src/main.c:475
+#: src/main.c:481 src/summaryview.c:5250
+#, c-format
+msgid "Processing (%s)..."
+msgstr "Îáðàáîòâàì (%s)..."
+
+#: src/main.c:484
 msgid "top level folder"
 msgstr "Ãëàâíà ïàïêà"
 
-#: src/main.c:495
-msgid "Composing message exists. Really quit?"
-msgstr ""
+#: src/main.c:532
+msgid "Composing message exists."
+msgstr "Ñúñòàâÿíîòî ñúîáùåíèå ñúùåñòâóâà."
+
+#: src/main.c:533
+msgid "Draft them"
+msgstr "Ïîñòàâè êàòî ×åðíîâè"
+
+#: src/main.c:533
+msgid "Discard them"
+msgstr "Îòõâúðëè"
+
+#: src/main.c:533
+msgid "Don't quit"
+msgstr "Íå èçëèçàé"
 
-#: src/main.c:502
+#: src/main.c:547
 msgid "Queued messages"
-msgstr ""
+msgstr "Ñúîáùåíèÿ íà îïàøêà"
 
-#: src/main.c:503
+#: src/main.c:548
 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
 msgstr "Íÿêîè íåèçïðàòåíè ñúîáùåíèÿ çà ÷àêàùè. Äà èçëåçíà ñåãà?"
 
-#: src/main.c:743 src/mainwindow.c:3074
+#: src/main.c:791 src/toolbar.c:2114
 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
 msgstr "Ïîÿâèõà ñå íÿêîè ãðåøêè äîêàòî èçïðàùàì ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:519
+#: src/mainwindow.c:406
 msgid "/_File/_Add mailbox..."
-msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
+msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ.."
 
-#: src/mainwindow.c:520
+#: src/mainwindow.c:407
 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
-msgstr "/_Ôàéë/Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ..."
+msgstr "/Ôàéë/Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:521
+#: src/mainwindow.c:408
 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
-msgstr "/_Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
+msgstr "/Ôàéë/Ïðîâåðè çà íîâè ñúîáùåíèÿ âúâ âñè÷êè ïàïêè"
 
-#: src/mainwindow.c:523
+#: src/mainwindow.c:410
 msgid "/_File/_Folder"
-msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà"
+msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:524
+#: src/mainwindow.c:411
 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
-msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
+msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ñúçäàé íîâà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:526
+#: src/mainwindow.c:413
 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
-msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
+msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Ïðåèìåíóâàé ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:527
+#: src/mainwindow.c:414
 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
-msgstr "/_Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
+msgstr "/Ôàéë/Ïàïêà/Èçòðèé ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:528
+#: src/mainwindow.c:415
 msgid "/_File/_Import mbox file..."
-msgstr "/_Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
+msgstr "/Ôàéë/Âíåñè mbox ôàéë..."
 
-#: src/mainwindow.c:529
+#: src/mainwindow.c:416
 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
-msgstr "/_Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
+msgstr "/Ôàéë/Èçíåñè ôàéë â mbox..."
 
-#: src/mainwindow.c:530
+#: src/mainwindow.c:417
 msgid "/_File/Empty _trash"
-msgstr "/_Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
+msgstr "/Ôàéë/Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:531
+#: src/mainwindow.c:418
 msgid "/_File/_Work offline"
-msgstr "/_Ôàéë/Ðàáîòà offline"
+msgstr "/Ôàéë/Ðàáîòà îôëàéí"
 
-#: src/mainwindow.c:533
+#: src/mainwindow.c:420
 msgid "/_File/_Save as..."
-msgstr "/_Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
+msgstr "/Ôàéë/Çàïàçè êàòî..."
 
-#: src/mainwindow.c:534
+#: src/mainwindow.c:421
 msgid "/_File/_Print..."
-msgstr "/_Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
+msgstr "/Ôàéë/Îòïå÷àòàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:537
+#: src/mainwindow.c:424
 msgid "/_File/E_xit"
-msgstr "/_Ôàéë/Èçõîä"
+msgstr "/Ôàéë/Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:542
+#: src/mainwindow.c:429
 msgid "/_Edit/Select _thread"
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/mainwindow.c:544
+#: src/mainwindow.c:431
 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Íàìåðè òåêóùî ñúîáùåíèå..."
 
-#: src/mainwindow.c:546
+#: src/mainwindow.c:433
 msgid "/_Edit/_Search folder..."
-msgstr "/_Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
+msgstr "/Ðåäàêòèðàé/Òúðñè ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:548
+#: src/mainwindow.c:435
 msgid "/_View/Show or hi_de"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè"
 
-#: src/mainwindow.c:549
+#: src/mainwindow.c:436
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Äúðâî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:551
+#: src/mainwindow.c:438
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ïîêàæè ñúîáùåíèâòî"
 
-#: src/mainwindow.c:553
+#: src/mainwindow.c:440
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì"
 
-#: src/mainwindow.c:555
+#: src/mainwindow.c:442
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè è òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:557
+#: src/mainwindow.c:444
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Èêîíè"
 
-#: src/mainwindow.c:559
+#: src/mainwindow.c:446
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Òåêñò"
 
-#: src/mainwindow.c:561
+#: src/mainwindow.c:448
 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Èíñòðóìåíòàðèóì/Íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:563
+#: src/mainwindow.c:450
 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè èëè ñêðèè/Ñòàòóñ áàð"
 
-#: src/mainwindow.c:566
+#: src/mainwindow.c:453
 msgid "/_View/Separate f_older tree"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî äúðâî íà ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:567
+#: src/mainwindow.c:454
 msgid "/_View/Separate m_essage view"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñàìîñòîÿòåëíî ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:569
+#: src/mainwindow.c:456
 msgid "/_View/_Sort"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:570
+#: src/mainwindow.c:457
 msgid "/_View/_Sort/by _number"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî íîìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:571
+#: src/mainwindow.c:458
 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:572
+#: src/mainwindow.c:459
 msgid "/_View/_Sort/by _date"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî äàòà"
 
-#: src/mainwindow.c:573
+#: src/mainwindow.c:460
 msgid "/_View/_Sort/by _from"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ÎÒ"
 
-#: src/mainwindow.c:574
+#: src/mainwindow.c:461
+msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ïîëó÷àòåë"
+
+#: src/mainwindow.c:462
 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:575
+#: src/mainwindow.c:463
 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî öâÿò"
 
-#: src/mainwindow.c:577
+#: src/mainwindow.c:465
 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî áåëåã"
 
-#: src/mainwindow.c:578
-msgid "/_View/_Sort/by _unread"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî íåïðî÷åòåíè"
+#: src/mainwindow.c:466
+msgid "/_View/_Sort/by _status"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ñòàòóñ"
 
-#: src/mainwindow.c:579
+#: src/mainwindow.c:467
 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàíå ïî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:581
+#: src/mainwindow.c:469
 msgid "/_View/_Sort/by score"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ñîðòèðàé ïî ðàçìåð"
 
-#: src/mainwindow.c:582
+#: src/mainwindow.c:470
 msgid "/_View/_Sort/by locked"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/ïî çàêëþ÷åí"
 
-#: src/mainwindow.c:583
+#: src/mainwindow.c:471
 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íå ñîðòèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:584 src/mainwindow.c:587
+#: src/mainwindow.c:472 src/mainwindow.c:475
 msgid "/_View/_Sort/---"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:585
+#: src/mainwindow.c:473
 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàðàñòâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:586
+#: src/mainwindow.c:474
 msgid "/_View/_Sort/Descending"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Íàìàëÿâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:588
+#: src/mainwindow.c:476
 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñîðòèðàíå/Ïðèòåãëÿé ïî òåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:590
+#: src/mainwindow.c:478
 msgid "/_View/Th_read view"
-msgstr "/_Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
+msgstr "/Èçãëåä/Íèøêîâ èçãëåä"
 
-#: src/mainwindow.c:591
+#: src/mainwindow.c:479
 msgid "/_View/E_xpand all threads"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
+msgstr "/Èçãëåä/Ðàçøèðåíè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:592
+#: src/mainwindow.c:480
 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïðèáåðè âñè÷êè íèøêè"
 
-#: src/mainwindow.c:593
+#: src/mainwindow.c:481
 msgid "/_View/_Hide read messages"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/Èçãëåä/Ñêðèé ïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:594
-msgid "/_View/Set display _item..."
-msgstr "/_Èçãëåä/Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè"
+#: src/mainwindow.c:482
+msgid "/_View/Set displayed _items..."
+msgstr "/Èçãëåä/Èçáåðè ïîêàçâàíèòå _items..."
 
-#: src/mainwindow.c:597
+#: src/mainwindow.c:485
 msgid "/_View/_Go to"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:598
+#: src/mainwindow.c:486
 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:599
+#: src/mainwindow.c:487
 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:605 src/mainwindow.c:608
-#: src/mainwindow.c:613 src/mainwindow.c:618
+#: src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
+#: src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:506
 msgid "/_View/_Go to/---"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/---"
 
-#: src/mainwindow.c:601
+#: src/mainwindow.c:489
 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:603
+#: src/mainwindow.c:491
 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:606
+#: src/mainwindow.c:494
 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:607
+#: src/mainwindow.c:495
 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:609
+#: src/mainwindow.c:497
 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:611
+#: src/mainwindow.c:499
 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî ìàðêèðàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:614
+#: src/mainwindow.c:502
 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ïðåäèøíî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:616
+#: src/mainwindow.c:504
 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Ñëåäâàùî íàäïèñàíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:619
+#: src/mainwindow.c:507
 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
+msgstr "/Èçãëåä/Îòèäè íà/Äðóãà ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:623 src/mainwindow.c:630
+#: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:518
 msgid "/_View/_Code set/---"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:627
+#: src/mainwindow.c:515
 msgid "/_View/_Code set"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:628
+#: src/mainwindow.c:516
 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:631
+#: src/mainwindow.c:519
 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/7bit ascii (US-ASC_II)"
 
-#: src/mainwindow.c:635
+#: src/mainwindow.c:523
 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Unicode (_UTF-8)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Óíèêîä (_UTF-8)"
 
-#: src/mainwindow.c:639
+#: src/mainwindow.c:527
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-_1)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_1)"
 
-#: src/mainwindow.c:641
+#: src/mainwindow.c:529
 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
-#: src/mainwindow.c:645
+#: src/mainwindow.c:533
 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Central European (ISO-8859-_2)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-_2)"
 
-#: src/mainwindow.c:648
+#: src/mainwindow.c:536
 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/_Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
-#: src/mainwindow.c:650
+#: src/mainwindow.c:538
 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Baltic (ISO-8859-_4)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Áàëòèéñêè (ISO-8859-_4)"
 
-#: src/mainwindow.c:653
+#: src/mainwindow.c:541
 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Greek (ISO-8859-_7)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Ãðúöêè (ISO-8859-_7)"
 
-#: src/mainwindow.c:656
+#: src/mainwindow.c:544
 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Turkish (ISO-8859-_9)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òóðñêè (ISO-8859-_9)"
 
-#: src/mainwindow.c:659
+#: src/mainwindow.c:547
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (ISO-8859-_5)"
 
-#: src/mainwindow.c:661
+#: src/mainwindow.c:549
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (KOI8-_R)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (KOI8-_R)"
 
-#: src/mainwindow.c:663
+#: src/mainwindow.c:551
 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
-#: src/mainwindow.c:667
+#: src/mainwindow.c:555
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-_JP)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-_JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:670
+#: src/mainwindow.c:558
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (ISO-2022-JP-2)"
 
-#: src/mainwindow.c:673
+#: src/mainwindow.c:561
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_EUC-JP)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_EUC-JP)"
 
-#: src/mainwindow.c:675
+#: src/mainwindow.c:563
 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Japanese (_Shift__JIS)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/ßïîíñêè (_Shift__JIS)"
 
-#: src/mainwindow.c:679
+#: src/mainwindow.c:567
 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Simplified Chinese (_GB2312)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Îïðîñòåí êèòàéñêè (_GB2312)"
 
-#: src/mainwindow.c:681
+#: src/mainwindow.c:569
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (_Big5)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (_Big5)"
 
-#: src/mainwindow.c:683
+#: src/mainwindow.c:571
 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-_TW)"
 
-#: src/mainwindow.c:685
+#: src/mainwindow.c:573
 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Chinese (ISO-2022-_CN)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êèòàéñêè (ISO-2022-_CN)"
 
-#: src/mainwindow.c:688
+#: src/mainwindow.c:576
 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (EUC-_KR)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (EUC-_KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:690
+#: src/mainwindow.c:578
 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Êîðåéñêè (ISO-2022-KR)"
 
-#: src/mainwindow.c:693
+#: src/mainwindow.c:581
 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (TIS-620)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
-#: src/mainwindow.c:695
+#: src/mainwindow.c:583
 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
-msgstr "/_Èçãëåä/Êîäèðàíå/Thai (Windows-874)"
+msgstr "/Èçãëåä/Êîäèðàíå/Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/mainwindow.c:703 src/summaryview.c:433
+#: src/mainwindow.c:591 src/summaryview.c:449
 msgid "/_View/Open in new _window"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
+msgstr "/Èçãëåä/Îòâîðè â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:704
+#: src/mainwindow.c:592
 msgid "/_View/Mess_age source"
-msgstr "/_Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "/Èçãëåä/Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:705
-msgid "/_View/Show all _header"
-msgstr "/_Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
+#: src/mainwindow.c:593
+msgid "/_View/Show all _headers"
+msgstr "/Èçãëåä/Ïîêàæè âñè÷êè çàãëàâêè"
 
-#: src/mainwindow.c:707
+#: src/mainwindow.c:595
 msgid "/_View/_Update summary"
-msgstr "/_Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
+msgstr "/Èçãëåä/Îñúâðåìåíè èçâëå÷åíèåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:710
+#: src/mainwindow.c:598
 msgid "/_Message/Get new ma_il"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè íîâàòà ïîùà"
 
-#: src/mainwindow.c:711
+#: src/mainwindow.c:599
 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Âçåìè îò âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/mainwindow.c:713
+#: src/mainwindow.c:601
 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòêàæè ïîëó÷àâàíåòî"
 
-#: src/mainwindow.c:715
+#: src/mainwindow.c:603
 msgid "/_Message/_Send queued messages"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/_Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:717
+#: src/mainwindow.c:605
 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:718
+#: src/mainwindow.c:606
 msgid "/_Message/Compose a news message"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ñú÷èíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:719
+#: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:151
 msgid "/_Message/_Reply"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè"
 
-#: src/mainwindow.c:720
+#: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:152
 msgid "/_Message/Repl_y to"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/mainwindow.c:721
+#: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:153
 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:722
+#: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:154
 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà /èçïðàùà÷à"
 
-#: src/mainwindow.c:723
+#: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:155
 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:725
+#: src/mainwindow.c:613
 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-#: src/mainwindow.c:727
+#: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:159
 msgid "/_Message/_Forward"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/mainwindow.c:728
+#: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:160
 msgid "/_Message/Redirect"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/mainwindow.c:730
+#: src/mainwindow.c:618
 msgid "/_Message/Re-_edit"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/mainwindow.c:732
+#: src/mainwindow.c:620
 msgid "/_Message/M_ove..."
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/mainwindow.c:733
+#: src/mainwindow.c:621
 msgid "/_Message/_Copy..."
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Êîïèðàé..."
 
-#: src/mainwindow.c:734
+#: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:162
 msgid "/_Message/_Delete"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Èçòðèé"
 
-#: src/mainwindow.c:735
+#: src/mainwindow.c:623
 msgid "/_Message/Cancel a news message"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Îòìåíè íîâî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:737
+#: src/mainwindow.c:625
 msgid "/_Message/_Mark"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:738
+#: src/mainwindow.c:626
 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:739
+#: src/mainwindow.c:627
 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/mainwindow.c:740
+#: src/mainwindow.c:628
 msgid "/_Message/_Mark/---"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/mainwindow.c:741
+#: src/mainwindow.c:629
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:742
+#: src/mainwindow.c:630
 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/mainwindow.c:744
+#: src/mainwindow.c:632
 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
-msgstr "/_Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
+msgstr "/Ñúîáùåíèå/Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/mainwindow.c:747
+#: src/mainwindow.c:635
 msgid "/_Tools/_Selective download..."
-msgstr "Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:749
+#: src/mainwindow.c:637
 msgid "/_Tools/_Address book..."
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/_Àäðåñíèê..."
 
-#: src/mainwindow.c:750
+#: src/mainwindow.c:638
 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Äîáàâè èçïðàùà÷à â Àäðåñíèêà"
 
-#: src/mainwindow.c:752
+#: src/mainwindow.c:640
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå"
 
-#: src/mainwindow.c:753
+#: src/mainwindow.c:641
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ïàïêà..."
 
-#: src/mainwindow.c:755
+#: src/mainwindow.c:643
 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúáåðè àäðåñèòå/Îò Ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:758
+#: src/mainwindow.c:646
 msgid "/_Tools/_Filter messages"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/mainwindow.c:759
+#: src/mainwindow.c:647
 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/mainwindow.c:760
+#: src/mainwindow.c:648
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/mainwindow.c:762
+#: src/mainwindow.c:650
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/mainwindow.c:764
+#: src/mainwindow.c:652
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/mainwindow.c:766
+#: src/mainwindow.c:654
 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/mainwindow.c:771
+#: src/mainwindow.c:659
 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçòðèé ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:774
+#: src/mainwindow.c:662
 msgid "/_Tools/E_xecute"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Èçïúëíè"
 
-#: src/mainwindow.c:776
+#: src/mainwindow.c:665
+msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
+msgstr "/Èñòðóìåíòè/SSL ñåðòèôèêàòè..."
+
+#: src/mainwindow.c:669
 msgid "/_Tools/_Log window"
-msgstr "/_Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
+msgstr "/Èíñòðóìåíòè/Ëîã ïðîçîðåö"
 
-#: src/mainwindow.c:778
+#: src/mainwindow.c:671
 msgid "/_Configuration"
-msgstr "/_Íàñòðîéêè"
+msgstr "/Íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:779
-msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
+#: src/mainwindow.c:672
+msgid "/_Configuration/C_hange current account"
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
+
+#: src/mainwindow.c:674
+msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:781
-msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar"
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè"
+#: src/mainwindow.c:676
+msgid "/_Configuration/Create _new account..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
 
-#: src/mainwindow.c:783
-msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar/_Main toolbar..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâíà ëåíòà èíñòðóìåíòè..."
+#: src/mainwindow.c:678
+msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
 
-#: src/mainwindow.c:785
-msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar/_Compose toolbar..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ñúñòàâè ëåíòà ñ èíñòðóìåíòè..."
+#: src/mainwindow.c:680
+msgid "/_Configuration/---"
+msgstr "/Íàñòðîéêè/---"
 
-#: src/mainwindow.c:788
-msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêà íà ôèëòúð..."
+#: src/mainwindow.c:681
+msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Îáùè íàñòðîéêè"
 
-#: src/mainwindow.c:791
+#: src/mainwindow.c:683
 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Îòáåëÿçâàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:793
+#: src/mainwindow.c:685
 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Ôèëòðèðàíå..."
 
-#: src/mainwindow.c:795
-msgid "/_Configuration/_Template..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Øàáëîí..."
+#: src/mainwindow.c:687
+msgid "/_Configuration/_Templates..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Øàáëîíè..."
 
-#: src/mainwindow.c:796
+#: src/mainwindow.c:688
 msgid "/_Configuration/_Actions..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
-
-#: src/mainwindow.c:797
-msgid "/_Configuration/---"
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/---"
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Äåéñòâèÿ..."
 
-#: src/mainwindow.c:798
-msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Íàñòðîéêè íà òåêóùèÿ àêàóíò..."
+#: src/mainwindow.c:689
+msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Äðóãè íàñòðîéêè..."
 
-#: src/mainwindow.c:800
-msgid "/_Configuration/Create _new account..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ñúçäàé íîâ àêàóíò..."
+#: src/mainwindow.c:690
+msgid "/_Configuration/Plugins..."
+msgstr "/Íàñòðîéêè/Ïëúãèíè..."
 
-#: src/mainwindow.c:802
-msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ðåäàêòèðàé àêàóíòèòå..."
+#: src/mainwindow.c:693
+msgid "/_Help/_Manual (Local)"
+msgstr "/Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:804
-msgid "/_Configuration/C_hange current account"
-msgstr "/_Íàñòðîéêè/Ïðîìåíè òåêóùèÿ àêàóíò"
+#: src/mainwindow.c:694
+msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Ïîìîù/Íàðú÷íèê (Sylpheed Doc Homepage)"
 
-#: src/mainwindow.c:808
-msgid "/_Help/_Manual"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî"
+#: src/mainwindow.c:696
+msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
+msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Local)"
 
-#: src/mainwindow.c:809
-msgid "/_Help/_Manual/_English"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Àíãëèéñêè"
+#: src/mainwindow.c:697
+msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
+msgstr "/Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè (Sylpheed Doc Homepage)"
 
-#: src/mainwindow.c:810
-msgid "/_Help/_Manual/_German"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Íåìñêè"
+#: src/mainwindow.c:699
+msgid "/_Help/---"
+msgstr "/Ïîìîù/---"
 
-#: src/mainwindow.c:811
-msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Èñïàíñêè"
+#: src/mainwindow.c:1148 src/mainwindow.c:1165 src/prefs_folder_item.c:450
+#: src/selective_download.c:591
+msgid "Untitled"
+msgstr "Íåîçàãëàâåí"
 
-#: src/mainwindow.c:812
-msgid "/_Help/_Manual/_French"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/Ôðåíñêè"
+#: src/mainwindow.c:1166
+msgid "none"
+msgstr "íèùî"
 
-#: src/mainwindow.c:813
-msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
-msgstr "/_Ïîìîù/Ðúêîâîäñòâî/ßïîíñêè"
+#: src/mainwindow.c:1344
+msgid "Empty trash"
+msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
 
-#: src/mainwindow.c:814
-msgid "/_Help/_FAQ"
-msgstr "/_Ïîìîù/_×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè"
+#: src/mainwindow.c:1345
+msgid "Empty all messages in trash?"
+msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/mainwindow.c:815
-msgid "/_Help/_FAQ/_English"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Àíãëèéñêè"
+#: src/mainwindow.c:1363
+msgid "Add mailbox"
+msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:816
-msgid "/_Help/_FAQ/_German"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Íåìñêè"
+#: src/mainwindow.c:1364
+msgid ""
+"Input the location of mailbox.\n"
+"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
+"scanned automatically."
+msgstr ""
+"Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
+"àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ,\n"
+"òî òÿ ùå áúäå ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
 
-#: src/mainwindow.c:817
-msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èñïàíñêè"
+#: src/mainwindow.c:1370 src/mainwindow.c:1408
+#, c-format
+msgid "The mailbox `%s' already exists."
+msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
 
-#: src/mainwindow.c:818
-msgid "/_Help/_FAQ/_French"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Ôðåíñêè"
+#: src/mainwindow.c:1375 src/setup.c:57
+msgid "Mailbox"
+msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:819
-msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
-msgstr "/_Ïîìîù/_Íàé ÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè/Èòàëèàíñêè"
+#: src/mainwindow.c:1381 src/setup.c:63
+msgid ""
+"Creation of the mailbox failed.\n"
+"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
+"there."
+msgstr ""
+"Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
+"Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
 
-#: src/mainwindow.c:820
-msgid "/_Help/---"
-msgstr "/_Ïîìîù/---"
+#: src/mainwindow.c:1401
+msgid "Add mbox mailbox"
+msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-#: src/mainwindow.c:828
-msgid "/Reply with _quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
+#: src/mainwindow.c:1402
+msgid "Input the location of mailbox."
+msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
 
-#: src/mainwindow.c:829
-msgid "/_Reply without quote"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:833
-msgid "/Reply to all with _quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
-
-#: src/mainwindow.c:834
-msgid "/_Reply to all without quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
-
-#: src/mainwindow.c:838
-msgid "/Reply to list with _quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
-
-#: src/mainwindow.c:839
-msgid "/_Reply to list without quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
-
-#: src/mainwindow.c:843
-msgid "/Reply to sender with _quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
-
-#: src/mainwindow.c:844
-msgid "/_Reply to sender without quote"
-msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
-
-#: src/mainwindow.c:848
-msgid "/_Forward message (inline style)"
-msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
-
-#: src/mainwindow.c:849
-msgid "/Forward message as _attachment"
-msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
-
-#: src/mainwindow.c:1046
-#, c-format
-msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
-msgstr "ÃëàâåíÏðîçîðåö: îïðåäåëÿíåòî íà öâÿò %d ñå ïðîâàëè \n"
-
-#: src/mainwindow.c:1256 src/mainwindow.c:1273 src/prefs_folder_item.c:420
-#: src/selective_download.c:591
-msgid "Untitled"
-msgstr "Íåîçàãëàâåí"
-
-#: src/mainwindow.c:1274
-msgid "none"
-msgstr "íèùî"
-
-#: src/mainwindow.c:1451
-msgid "Empty trash"
-msgstr "Èçïðàçíè Êîø÷åòî"
-
-#: src/mainwindow.c:1452
-msgid "Empty all messages in trash?"
-msgstr "Äà èçõâúðëÿ âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò Êîø÷åòî?"
-
-#: src/mainwindow.c:1477
-msgid "Add mailbox"
-msgstr "Äîáàâè ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-#: src/mainwindow.c:1478
-msgid ""
-"Input the location of mailbox.\n"
-"If the existing mailbox is specified, it will be\n"
-"scanned automatically."
-msgstr ""
-"Âúâåäè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
-"àêî å îïðåäåëåíà ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ, òî òÿ ùå áúäå\n"
-"ñêàíèðàíà àâòîìàòè÷íî."
-
-#: src/mainwindow.c:1484 src/mainwindow.c:1522
-#, c-format
-msgid "The mailbox `%s' already exists."
-msgstr "Ïîùåíñêàòà êóòèÿ '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà."
-
-#: src/mainwindow.c:1489 src/setup.c:57
-msgid "Mailbox"
-msgstr "Ïîùåíñêà Êóòèÿ"
-
-#: src/mainwindow.c:1495 src/setup.c:63
-msgid ""
-"Creation of the mailbox failed.\n"
-"Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
-"there."
-msgstr ""
-"Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå ïðîâàëè.\n"
-"Ìîæå áè íÿêîè ôàéëîâå ñúùåñòâóâàò èëè íÿìàòà ïðàâà çà çàïèñ òàì."
-
-#: src/mainwindow.c:1515
-msgid "Add mbox mailbox"
-msgstr "Äîáàâè mbox ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-#: src/mainwindow.c:1516
-msgid "Input the location of mailbox."
-msgstr "Óêàæåòå ìÿñòîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ."
-
-#: src/mainwindow.c:1537
+#: src/mainwindow.c:1423
 msgid "Creation of the mailbox failed."
 msgstr "Ñúçäàâàíåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåóñïåøíî."
 
-#: src/mainwindow.c:1841
+#: src/mainwindow.c:1697
 msgid "Sylpheed - Folder View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ïàïêà"
 
-#: src/mainwindow.c:1857 src/messageview.c:134
+#: src/mainwindow.c:1713 src/messageview.c:207
 msgid "Sylpheed - Message View"
 msgstr "Sylpheed - Ïîêàçâàíå íà Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/mainwindow.c:2216
+#: src/mainwindow.c:2074
 msgid "Exit"
 msgstr "Èçõîä"
 
-#: src/mainwindow.c:2216
+#: src/mainwindow.c:2074
 msgid "Exit this program?"
 msgstr "Èçõîä îò ïðîãðàìàòà?"
 
-#: src/mainwindow.c:2751 src/toolbar.c:80
-msgid "Receive Mail on all Accounts"
-msgstr "Âçåìè íîâàòà ïîùà îò âñè÷êè àêàóíòè"
-
-#: src/mainwindow.c:2757 src/toolbar.c:81
-msgid "Receive Mail on current Account"
-msgstr ""
-
-#: src/mainwindow.c:2763 src/toolbar.c:82
-msgid "Send Queued Message(s)"
-msgstr "Èçïðàòè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿ"
-
-#: src/mainwindow.c:2768 src/prefs_common.c:1214
-msgid "News"
-msgstr "Íîâèíè"
-
-#: src/mainwindow.c:2776 src/toolbar.c:83
-msgid "Compose Email"
-msgstr "Ñú÷èíè ñúîáùåíèå"
-
-#: src/mainwindow.c:2780 src/toolbar.c:84
-msgid "Compose News"
-msgstr "Ñú÷èíè íîâèíè"
-
-#: src/mainwindow.c:2786 src/toolbar.c:85
-msgid "Reply to Message"
-msgstr "Îòãîâîðè íà ñúîáùåíèåòî"
-
-#: src/mainwindow.c:2803 src/toolbar.c:86
-msgid "Reply to Sender"
-msgstr "Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à"
-
-#: src/mainwindow.c:2821 src/toolbar.c:87
-msgid "Reply to All"
-msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
-
-#: src/mainwindow.c:2839 src/toolbar.c:88
-msgid "Reply to Mailing-list"
-msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
-
-#: src/mainwindow.c:2857 src/toolbar.c:89
-msgid "Forward Message"
-msgstr "Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî"
-
-#: src/mainwindow.c:2875 src/toolbar.c:90
-msgid "Delete Message"
-msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî"
-
-#: src/mainwindow.c:2881 src/prefs_filtering.c:233 src/prefs_filtering.c:473
-#: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:91 src/toolbar.c:247
-msgid "Execute"
-msgstr "Èçïúëíè"
-
-#: src/mainwindow.c:2887 src/toolbar.c:92
-msgid "Goto Next Message"
-msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî ñúîáùåíèå"
-
-#: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
-#: src/matcher.c:956 src/matcher.c:957 src/matcher.c:958 src/matcher.c:959
-#: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
-#: src/prefs_filter.c:868
+#: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
+#: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
 msgid "(none)"
 msgstr "(íÿìà)"
 
-#: src/matcher.c:998
-msgid "filename is not set"
-msgstr "Èìåòî íà ôàéëà íå å ïîñî÷åíî"
-
-#: src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1231 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
-#: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:599 src/prefs_account.c:613
-#: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
-#: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
-#: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
-#: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:802
-#: src/procmime.c:817
-msgid "failed to write configuration to file\n"
-msgstr "çàïèñâàíåòî â êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë ñå ïðîâàëè\n"
-
-#: src/mbox.c:51 src/mbox.c:201
-msgid "can't write to temporary file\n"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox.c:81
-msgid "can't read mbox file.\n"
-msgstr "ìå ìîãà äà ÷åòà mbox ôàéëà.\n"
-
-#: src/mbox.c:88
-#, c-format
-msgid "invalid mbox format: %s\n"
-msgstr "íåâàëèäåí mbox ôîðìàò: %s\n"
-
-#: src/mbox.c:95
-#, c-format
-msgid "malformed mbox: %s\n"
-msgstr "äåôîðìèðàí mbox ôîðìàò: %s\n"
-
-#: src/mbox.c:113
-msgid "can't open temporary file\n"
-msgstr "íå ìîãà äà îòâîðÿ âðåìåííèÿ ôàéë\n"
-
-#: src/mbox.c:166
-#, c-format
-msgid ""
-"unescaped From found:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: src/mbox.c:268 src/mbox_folder.c:170
-#, c-format
-msgid "can't create lock file %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì çàêëþ÷âàùèÿ ôàéë %s\n"
-
-#: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:171
-msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
-msgstr "èçïîëçâàé 'flock' âìåñòî 'file' , àêî å âúçìîæíî.\n"
-
-#: src/mbox.c:281 src/mbox_folder.c:183
-#, c-format
-msgid "can't create %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúçäàì %s\n"
-
-#: src/mbox.c:287 src/mbox_folder.c:189
-msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
-msgstr "ïîùåíñêàòà êóòèÿ ñå èçïîëçâà îò äðóã ïðîöåñ, èç÷àêâàì...\n"
-
-#: src/mbox.c:316
-#, c-format
-msgid "can't lock %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà çàêëþ÷à %s\n"
-
-#: src/mbox.c:323 src/mbox.c:370
-msgid "invalid lock type\n"
-msgstr "íåâàëèäåí çàêëþ÷âàù òèï\n"
-
-#: src/mbox.c:356
-#, c-format
-msgid "can't unlock %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà îòêëþ÷à %s\n"
-
-#: src/mbox.c:387
-msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ñúêðàòÿ ïîùåíñêàòà êóòèÿ äî íóëà.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:267
-#, c-format
-msgid "could not lock read file %s\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ÷åòåíå ôàéëa %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:286
-#, c-format
-msgid "could not lock write file %s\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà çàêëþ÷à çà ïèñàíå ôàéëa %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1425
-#, c-format
-msgid "unvalid file - %s.\n"
-msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1437
-#, c-format
-msgid "invalid file - %s.\n"
-msgstr "íåâàëèäåí ôàéë - %s.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:2025
-#: src/utils.c:2093 src/utils.c:2161 src/utils.c:2253
-#, c-format
-msgid "writing to %s failed.\n"
-msgstr "çàïèñâàíåòî â %s ñå ïðîâàëè.\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2008 src/mbox_folder.c:2104
-#, c-format
-msgid "can't rename %s to %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì %s êúì %s\n"
-
-#: src/mbox_folder.c:2247
-msgid "Cannot rename folder item"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïðåèìåíóâàì ïàïêàòà"
-
 #: src/message_search.c:88
 msgid "Find in current message"
 msgstr "Íàìåðè â òåêóùîòî ñúîáùåíèå"
@@ -3719,23 +3767,23 @@ msgstr "
 msgid "Find text:"
 msgstr "Íàìåðè òåêñò:"
 
-#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
+#: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
 msgid "Case sensitive"
-msgstr "×óâñòâèòåëåí êúì ðàçìåðà ..."
+msgstr "Îò÷èòà ðàçìåðà íà ñèìâîëèòå"
 
 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
 msgid "Backward search"
-msgstr "Òúðñåíå íàîïàêè"
+msgstr "Òúðñåíå íàçàä"
 
 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
 msgid "Search"
 msgstr "Òúðñåíå"
 
-#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
+#: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
 msgid "Search failed"
 msgstr "Òúðñåíåòî ñå ïðîâàëè"
 
-#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
+#: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
 msgid "Search string not found."
 msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå áå íàìåðåí."
 
@@ -3747,15 +3795,15 @@ msgstr "
 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ íà ñúîáùåíèåòî; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
+#: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
 msgid "Search finished"
 msgstr "Òúðñåíåòî ïðèêëþ÷è"
 
-#: src/messageview.c:316
+#: src/messageview.c:393
 msgid "<No Return-Path found>"
 msgstr "<Íÿìà íàìåðåí Return-Path>"
 
-#: src/messageview.c:324
+#: src/messageview.c:401
 #, c-format
 msgid ""
 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
@@ -3765,11 +3813,11 @@ msgid ""
 "It is advised to not to send the return receipt."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:332
+#: src/messageview.c:409
 msgid "+Don't Send"
-msgstr ""
+msgstr "+Íå èçïðàùàé"
 
-#: src/messageview.c:341
+#: src/messageview.c:418
 msgid ""
 "This message is asking for a return receipt notification\n"
 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
@@ -3777,7 +3825,7 @@ msgid ""
 "Receipt notification cancelled."
 msgstr ""
 
-#: src/messageview.c:409
+#: src/messageview.c:486
 msgid ""
 "Error occurred while sending the notification.\n"
 "Put this notification into queue folder?"
@@ -3785,54 +3833,44 @@ msgstr ""
 "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî.\n"
 "Äà ñëîæà ëè ñúîáùåíèåòî â ïàïêàòà íà ÷àêàùèòå?"
 
-#: src/messageview.c:415
+#: src/messageview.c:492
 msgid "Can't queue the notification."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàðåäÿ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/messageview.c:418
+#: src/messageview.c:495
 msgid "Error occurred while sending the notification."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
-msgid "can't get message file path.\n"
-msgstr "íå ìîãà äà íàìåðÿ ïúòÿ äî ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî.\n"
-
-#: src/messageview.c:670
+#: src/messageview.c:778
 msgid "This messages asks for a return receipt."
 msgstr "Òîâà ñúîáùåíèå ïèòà çà îáðàòíî ïîòâúæäåíèå."
 
-#: src/messageview.c:671
+#: src/messageview.c:779
 msgid "Send receipt"
 msgstr "Èçïðàòè îáðàòíî ïîòâúæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:724
+#: src/messageview.c:832
 msgid "Return Receipt Notification"
 msgstr "Îáÿâëåíèå çà îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/messageview.c:725
+#: src/messageview.c:833
 msgid ""
 "The message was sent to several of your accounts.\n"
 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
 "notification:"
 msgstr ""
+"Ñúîáùåíèåòî áåøå èçïðàòåíî äî íÿêîëêî îò âàøèòå  àêàóíòè.\n"
+"Ìîëÿ èçáåðåòå ñ êîé îò òÿõ áèõòå èñêàëè äà èçïðàùàòå ïîòâúðæäåíèå çà "
+"ïîëó÷àâàíå:"
 
-#: src/messageview.c:729
+#: src/messageview.c:837
 msgid "Send Notification"
 msgstr "Èçïðàòè îáÿâëåíèå"
 
-#: src/messageview.c:729
+#: src/messageview.c:837
 msgid "+Cancel"
 msgstr "+Îòêàç"
 
-#: src/mh.c:416
-#, c-format
-msgid "can't copy message %s to %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà êîïèðàì ñúîáùåíèå %s â %s\n"
-
-#: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1506
-msgid "Can't open mark file.\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë.\n"
-
 #: src/mimeview.c:114
 msgid "/_Open"
 msgstr "/_Îòâîðè"
@@ -3849,7 +3887,7 @@ msgstr "/_
 msgid "/_Display image"
 msgstr "/_Ïîêàæè êàðòèíêàòà"
 
-#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:438
+#: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:454
 msgid "/_Save as..."
 msgstr "/_Çàïàçè êàòî..."
 
@@ -3865,7 +3903,7 @@ msgstr "/_
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME Òèï"
 
-#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2123
+#: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2199
 msgid "Text"
 msgstr "Òåêñò"
 
@@ -3873,145 +3911,99 @@ msgstr "
 msgid "Select \"Check signature\" to check"
 msgstr "Èçáåðè \"Ïðîâåðè ïîäïèñà\" çà äà ïðîâåðèø"
 
-#: src/mimeview.c:782 src/mimeview.c:842 src/mimeview.c:902 src/mimeview.c:921
-#: src/mimeview.c:945
+#: src/mimeview.c:463
+msgid "Can't get the part of multipart message."
+msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
+
+#: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:907 src/mimeview.c:926
+#: src/mimeview.c:950
 msgid "Can't save the part of multipart message."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå."
 
-#: src/mimeview.c:807 src/mimeview.c:889 src/summaryview.c:3290
+#: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:893 src/summaryview.c:3399
 msgid "Save as"
 msgstr "Çàïàçè êàòî"
 
-#: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:894 src/summaryview.c:3295
+#: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:897
+#, c-format
+msgid "Overwrite existing file '%s'?"
+msgstr "Äà ïðåçàïèøà ëè ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë '%s'?"
+
+#: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/summaryview.c:3404
 msgid "Overwrite"
 msgstr "Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895
-msgid "Overwrite existing file?"
-msgstr "Äà ïðåçàïèøà âúðõó ñúùåñòâóâàù ôàéë?"
-
-#: src/mimeview.c:955
+#: src/mimeview.c:960
 msgid "Open with"
-msgstr "Îòâîðè ñúñ"
+msgstr "Îòâîðè ñ"
 
-#: src/mimeview.c:956
+#: src/mimeview.c:961
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the command line to open file:\n"
 "(`%s' will be replaced with file name)"
 msgstr ""
+"Âúâåäåòå êîìàíäà çà îòâðÿíå íà ôàéë:\n"
+"(`%s' ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéëà)"
 
-#: src/mimeview.c:1012
-#, c-format
-msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
-msgstr ""
-
-#: src/news.c:174
+#: src/news.c:179
 #, c-format
 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
 msgstr "ñúçäàâàì NNTP âðúçêà ñ %s:%d ...\n"
 
-#: src/news.c:276
-#, c-format
-msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
-msgstr "NNTP âðúçêàòà ñ %s:%d áåøå ïðåêúñíàòà. Ïîâòîðíî ñâúðçâàíå...\n"
-
-#: src/news.c:373
-#, c-format
-msgid "can't select group %s\n"
-msgstr "íå ìîãà äà èçáåðà ãðóïà %s\n"
-
-#: src/news.c:383
+#: src/news.c:750 src/news.c:1168
 #, c-format
-msgid "can't read article %d\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïðî÷åòà àðòèêóë %d\n"
+msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
+msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d - %d â %s...\n"
 
-#: src/news.c:405 src/news.c:713 src/news.c:1048
+#: src/news.c:1057
 #, c-format
 msgid "can't set group: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/news.c:506
-msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à ñïèñúêà íà íîâèíàðñêàòà ãðóïà\n"
+msgstr "íå ìîãà äà çàäàì ãðóïà: %s\n"
 
-#: src/news.c:606
-msgid "can't post article.\n"
-msgstr "íå ìîãà äà ïóáëèêóâàì àðòèêóëà.\n"
-
-#: src/news.c:630
+#: src/news.c:1062
 #, c-format
-msgid "can't retrieve article %d\n"
-msgstr "ìå ìîãà äà ïîëó÷à àðòèêóë %d\n"
+msgid "invalid article range: %d - %d\n"
+msgstr "Íåâàëèäåí îáõâàò íà ñòàòèè: %d - %d\n"
 
-#: src/news.c:719 src/news.c:1053
+#: src/news.c:1083
 #, c-format
-msgid "invalid article range: %d - %d\n"
-msgstr ""
+msgid "error occurred while getting %s.\n"
+msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
 
-#: src/news.c:742 src/news.c:1153
+#: src/news.c:1100
 #, c-format
-msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
-msgstr ""
+msgid "getting xover %d in %s...\n"
+msgstr "ïîëó÷àâàì xover %d â %s...\n"
 
-#: src/news.c:745 src/news.c:1088 src/news.c:1156
+#: src/news.c:1103 src/news.c:1171
 msgid "can't get xover\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xover\n"
 
-#: src/news.c:751 src/news.c:1093 src/news.c:1162
+#: src/news.c:1108 src/news.c:1177
 msgid "error occurred while getting xover.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xover.\n"
 
-#: src/news.c:759 src/news.c:1099 src/news.c:1170
+#: src/news.c:1114 src/news.c:1185
 #, c-format
 msgid "invalid xover line: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "íåâàëèäåí xover line: %s\n"
 
-#: src/news.c:777 src/news.c:802 src/news.c:1113 src/news.c:1127
-#: src/news.c:1188 src/news.c:1213
+#: src/news.c:1128 src/news.c:1142 src/news.c:1203 src/news.c:1228
 msgid "can't get xhdr\n"
-msgstr ""
+msgstr "íå ìîãà äà ïîëó÷à xhdr\n"
 
-#: src/news.c:785 src/news.c:810 src/news.c:1118 src/news.c:1132
-#: src/news.c:1196 src/news.c:1221
+#: src/news.c:1133 src/news.c:1147 src/news.c:1211 src/news.c:1236
 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/news.c:1068
-#, c-format
-msgid "error occurred while getting %s.\n"
-msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ %s.\n"
-
-#: src/news.c:1085
-#, c-format
-msgid "getting xover %d in %s...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/nntp.c:60
-#, c-format
-msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ NNTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
-
-#: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
-#, c-format
-msgid "protocol error: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
-msgid "protocol error\n"
-msgstr ""
-
-#: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
-msgid "Error occurred while posting\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïóáëèêóâàõ\n"
+msgstr "ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíåòî íà xhdr.\n"
 
 #: src/passphrase.c:85
 msgid "Passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Ïàñôðàçà"
 
 #: src/passphrase.c:253
 msgid "[no user id]"
-msgstr ""
+msgstr "[no user id]"
 
 #: src/passphrase.c:257
 #, c-format
@@ -4028,289 +4020,287 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: src/pop.c:66
+#: src/pop.c:67
 #, c-format
 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
 msgstr "POP3: Èçòðèâàì íåâàëèäíî ñúîáùåíèå %d\n"
 
-#: src/pop.c:72
+#: src/pop.c:73
 #, c-format
 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
 msgstr "POP3: Ïðîïóñêàì ñúîáùåíèå %d (%d áàéòà)\n"
 
-#: src/pop.c:138
+#: src/pop.c:139
 msgid "can't start TLS session\n"
 msgstr "íå ìîãà äà çàïî÷íà TLS ñåñèÿ\n"
 
-#: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
+#: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
 msgid "error occurred on authentication\n"
-msgstr ""
+msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè àóòåíòèôèêàöèÿòà\n"
 
-#: src/pop.c:191 src/pop.c:243
+#: src/pop.c:192 src/pop.c:244
 msgid "mailbox is locked\n"
-msgstr ""
+msgstr "mailbox çàêëþ÷åí\n"
 
-#: src/pop.c:212
+#: src/pop.c:213
 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà íåîáõîäèìèÿ APOP timestamp ïðè ïîçäðàâà\n"
 
-#: src/pop.c:219
+#: src/pop.c:220
 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
-msgstr ""
+msgstr "Timestamp ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà ïðè ïîçäðàâà\n"
 
-#: src/pop.c:269 src/pop.c:308
+#: src/pop.c:270 src/pop.c:309
 msgid "POP3 protocol error\n"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 ãðåøêà\n"
 
-#: src/pop.c:387 src/pop.c:437
+#: src/pop.c:388 src/pop.c:438
 msgid "Socket error\n"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs.c:270
-#, c-format
-msgid "no permission - %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs.c:477
-msgid "Apply"
-msgstr "Ïðèëîæè"
+msgstr "Ñîêåò ãðåøêà\n"
 
-#: src/prefs_account.c:673
+#: src/prefs_account.c:660
 #, c-format
 msgid "Account%d"
 msgstr "Àêàóíò%d"
 
-#: src/prefs_account.c:692
+#: src/prefs_account.c:679
 msgid "Preferences for new account"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà íîâ àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:697
+#: src/prefs_account.c:684
 msgid "Account preferences"
 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ çà àêàóíòà"
 
-#: src/prefs_account.c:747 src/prefs_common.c:1002
+#: src/prefs_account.c:734 src/prefs_common.c:1033
 msgid "Receive"
 msgstr "Ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:751 src/prefs_common.c:1006
+#: src/prefs_account.c:738 src/prefs_common.c:1037
 msgid "Compose"
 msgstr "Ñú÷èíè"
 
-#: src/prefs_account.c:754 src/prefs_common.c:1019
+#: src/prefs_account.c:741 src/prefs_common.c:1050
 msgid "Privacy"
 msgstr "Ïîâåðèòåëíî"
 
-#: src/prefs_account.c:758
+#: src/prefs_account.c:745
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:761
+#: src/prefs_account.c:748
 msgid "Advanced"
 msgstr "Íàïðåäíè÷àâ"
 
-#: src/prefs_account.c:839
-msgid "Name of this account"
-msgstr "Èìå çà òîçè àêàóíò"
+#: src/prefs_account.c:827
+msgid "Name of account"
+msgstr "Èìå íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:848
+#: src/prefs_account.c:836
 msgid "Set as default"
 msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
 
-#: src/prefs_account.c:852
+#: src/prefs_account.c:840
 msgid "Personal information"
 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:861
+#: src/prefs_account.c:849
 msgid "Full name"
 msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-#: src/prefs_account.c:867
+#: src/prefs_account.c:855
 msgid "Mail address"
 msgstr "E-mail àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:873
+#: src/prefs_account.c:861
 msgid "Organization"
 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:897
+#: src/prefs_account.c:885
 msgid "Server information"
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:918
+#: src/prefs_account.c:906
 msgid "POP3 (normal)"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 (íîðìàëåí)"
 
-#: src/prefs_account.c:920
+#: src/prefs_account.c:908
 msgid "POP3 (APOP auth)"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 (APOP àóòåíòèôèêàöèÿ)"
 
-#: src/prefs_account.c:922 src/prefs_account.c:1694 src/prefs_account.c:1918
+#: src/prefs_account.c:910 src/prefs_account.c:1715 src/prefs_account.c:1939
 msgid "IMAP4"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP4"
 
-#: src/prefs_account.c:924
+#: src/prefs_account.c:912
 msgid "News (NNTP)"
-msgstr ""
+msgstr "Íîâèíè (NNTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:926
+#: src/prefs_account.c:914
 msgid "None (local)"
-msgstr ""
+msgstr "Áåç (ëîêàëíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:946
+#: src/prefs_account.c:934
 msgid "This server requires authentication"
-msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà èäåíòèôèêàöèÿ"
+msgstr "Ñúðâúðà èçèñêâà àóòåíòèôèêàöèÿ"
+
+#: src/prefs_account.c:941
+msgid "Authenticate on connect"
+msgstr "Àóòåíòèôèöèðàé ïðè âðúçêà"
 
-#: src/prefs_account.c:990
+#: src/prefs_account.c:986
 msgid "News server"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:996
+#: src/prefs_account.c:992
 msgid "Server for receiving"
 msgstr "Ñúðâúð çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1002
+#: src/prefs_account.c:998
 msgid "Local mailbox file"
 msgstr "Ëîêàëåí mailbox ôàéëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1009
+#: src/prefs_account.c:1005
 msgid "SMTP server (send)"
-msgstr "SMTP ñúðâúð(èçïðàùàíå)"
+msgstr "SMTP ñúðâúð (èçïðàùàíå)"
 
-#: src/prefs_account.c:1017
+#: src/prefs_account.c:1013
 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïîùåíñêà êîìàíäà âìåñòî SMTP ñúðâúð"
 
-#: src/prefs_account.c:1026
+#: src/prefs_account.c:1022
 msgid "command to send mails"
 msgstr "êîìàíäà çà èçïðàùàíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1033 src/prefs_account.c:1345
+#: src/prefs_account.c:1029 src/prefs_account.c:1343
 msgid "User ID"
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêè ID"
 
-#: src/prefs_account.c:1039 src/prefs_account.c:1354
+#: src/prefs_account.c:1035 src/prefs_account.c:1352
 msgid "Password"
 msgstr "Ïàðîëà"
 
-#: src/prefs_account.c:1105 src/prefs_account.c:1677
+#: src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:1698
 msgid "POP3"
-msgstr ""
+msgstr "POP3"
 
-#: src/prefs_account.c:1113
+#: src/prefs_account.c:1111
 msgid "Remove messages on server when received"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà îò ñúðâúðà êîãàòî ãè ïîëó÷èø"
 
-#: src/prefs_account.c:1124
+#: src/prefs_account.c:1122
 msgid "Remove after"
 msgstr "Ìàõíè ñëåä"
 
-#: src/prefs_account.c:1133
+#: src/prefs_account.c:1131
 msgid "days"
 msgstr "äíè"
 
-#: src/prefs_account.c:1150
+#: src/prefs_account.c:1148
 msgid "(0 days: remove immediately)"
 msgstr "(0 äíè: ïðåìàõíè íåçàáàâíî)"
 
-#: src/prefs_account.c:1157
+#: src/prefs_account.c:1155
 msgid "Download all messages on server"
 msgstr "Ñâàëè âñè÷êè ñúîáùåíèÿ îò ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1159
+#: src/prefs_account.c:1157
 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
 msgstr "Èçïîëçâàé ïðàâèëàòà çà ôèëòðèðàíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1161
+#: src/prefs_account.c:1159
 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
 msgstr "Èçòðèé ñëåä èçòåãëÿíå ïðè Èçáèðàòåëíî èçòåãëÿíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1167
+#: src/prefs_account.c:1165
 msgid "Receive size limit"
 msgstr "Ïîëó÷è îãðàíè÷åíèåòî íà ðàçìåðà"
 
-#: src/prefs_account.c:1181
+#: src/prefs_account.c:1179
 msgid "Filter messages on receiving"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ñúîáùåíèÿòà ïðè ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1189
+#: src/prefs_account.c:1187
 msgid "Default inbox"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå inbox"
 
-#: src/prefs_account.c:1212
+#: src/prefs_account.c:1210
 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
 msgstr "(Íåôèëòðèðàíèòå ñúîáùåíèÿ ùå áúäàò ñúõðàíÿâàíè â òàçè ïàïêà)"
 
-#: src/prefs_account.c:1219
+#: src/prefs_account.c:1217
 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
 msgstr "'Âçåìè âñè÷êè' ïðîâåðÿâà çà íîâè ñúîáùåíèÿ â òîçè àêàóíò"
 
-#: src/prefs_account.c:1273
-msgid "Add Date header field"
-msgstr "Äîáàâè äàòà â çàãëàâíàòà ÷àñò"
+#: src/prefs_account.c:1271
+msgid "Add Date"
+msgstr "Äîáàâè äàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1274
+#: src/prefs_account.c:1272
 msgid "Generate Message-ID"
 msgstr "Ãåíåðèðàé ID íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_account.c:1281
+#: src/prefs_account.c:1279
 msgid "Add user-defined header"
 msgstr "Äîáàâè îïðåäåëåíà îò ïîòðåáèòåëÿ çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_common.c:2356 src/prefs_common.c:2381
+#: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2429 src/prefs_common.c:2454
 msgid " Edit... "
 msgstr " Ðåäàêòèðàé... "
 
-#: src/prefs_account.c:1293
+#: src/prefs_account.c:1291
 msgid "Authentication"
-msgstr "Èäåíòèôèêàöèÿ"
+msgstr "Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1301
+#: src/prefs_account.c:1299
 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
 msgstr "SMTP Àóòåíòèôèêàöèÿ (SMTP AUTH)"
 
-#: src/prefs_account.c:1316
+#: src/prefs_account.c:1314
 msgid "Authentication method"
 msgstr "Ìåòîä íà Àóòåíòèôèêàöèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1326
+#: src/prefs_account.c:1324 src/prefs_common.c:1444
 msgid "Automatic"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1376
+#: src/prefs_account.c:1374
 msgid ""
 "If you leave these entries empty, the same\n"
 "user ID and password as receiving will be used."
 msgstr ""
+"Àêî àêî îñòàâèòå òåçè ïîëåòà ïðàçíè, ùå áúäàò èçïîëçâàíè\n"
+"ñúùèòå user ID è ïàðîëà êàòî çà ïîëó÷àâàíåòî."
 
-#: src/prefs_account.c:1385
+#: src/prefs_account.c:1383
 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
 msgstr "Èäåíòèôèöèðàé ñ POP3 ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1400
+#: src/prefs_account.c:1398
 msgid "POP authentication timeout: "
-msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout:"
+msgstr "POP aóòåíòèôèêàöèÿ timeout: "
 
-#: src/prefs_account.c:1409
+#: src/prefs_account.c:1407
 msgid "minutes"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_account.c:1451
+#: src/prefs_account.c:1449
 msgid "Signature file"
 msgstr "Ôàéë ñ ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_account.c:1459
+#: src/prefs_account.c:1457
 msgid "Automatically set the following addresses"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçáåðè ñëåäíèòå àäðåñè"
 
-#: src/prefs_account.c:1468 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
+#: src/prefs_account.c:1466 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
+#: src/quote_fmt.c:49
 msgid "Cc"
 msgstr "Cc"
 
-#: src/prefs_account.c:1481
+#: src/prefs_account.c:1479
 msgid "Bcc"
 msgstr "Bcc"
 
-#: src/prefs_account.c:1494
+#: src/prefs_account.c:1492
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Reply-To"
 
@@ -4323,281 +4313,275 @@ msgid "Sign message by default"
 msgstr "Ïîäïèñâàé ñúîáùåíèåòî ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
 #: src/prefs_account.c:1548
-msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
-msgstr ""
+msgid "Default mode"
+msgstr "Ðåæèì ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_account.c:1550
-msgid "Use clear text signature"
-msgstr ""
+#: src/prefs_account.c:1556
+msgid "Use PGP/MIME"
+msgstr "Èçïîëçâàé PGP/MIME"
+
+#: src/prefs_account.c:1565
+msgid "Use Inline"
+msgstr "Èçïîëçâàé Inline"
 
-#: src/prefs_account.c:1554
+#: src/prefs_account.c:1575
 msgid "Sign key"
-msgstr "Ïîäïèñâàù êëþ÷"
+msgstr "Ïîäïèøè êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1562
+#: src/prefs_account.c:1583
 msgid "Use default GnuPG key"
 msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàù ñå GnuPG êëþ÷"
 
-#: src/prefs_account.c:1571
+#: src/prefs_account.c:1592
 msgid "Select key by your email address"
 msgstr "Èçáåðè êëþ÷ ïî òâîÿ email àäðåñ"
 
-#: src/prefs_account.c:1580
+#: src/prefs_account.c:1601
 msgid "Specify key manually"
 msgstr "Îïðåäåëè êëþ÷à ðú÷íî"
 
-#: src/prefs_account.c:1596
+#: src/prefs_account.c:1617
 msgid "User or key ID:"
 msgstr "ID íà ïîòðåáèòåëÿ èëè êëþ÷à:"
 
-#: src/prefs_account.c:1685 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1718
-#: src/prefs_account.c:1736
+#: src/prefs_account.c:1706 src/prefs_account.c:1723 src/prefs_account.c:1739
+#: src/prefs_account.c:1757
 msgid "Don't use SSL"
 msgstr "Íå ïîëçâàé SSL"
 
-#: src/prefs_account.c:1688
+#: src/prefs_account.c:1709
 msgid "Use SSL for POP3 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà POP3 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1691 src/prefs_account.c:1708 src/prefs_account.c:1742
+#: src/prefs_account.c:1712 src/prefs_account.c:1729 src/prefs_account.c:1763
 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
 msgstr "Èçïîëçâàé STARTTLS êîìàíäà çà çàïî÷âàíå íà SSL ñåñèÿ"
 
-#: src/prefs_account.c:1705
+#: src/prefs_account.c:1726
 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà IMAP4 âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1711
+#: src/prefs_account.c:1732
 msgid "NNTP"
-msgstr ""
+msgstr "NNTP"
 
-#: src/prefs_account.c:1726
+#: src/prefs_account.c:1747
 msgid "Use SSL for NNTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà NNTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1728
+#: src/prefs_account.c:1749
 msgid "Send (SMTP)"
 msgstr "Èçïðàùàíå (SMTP)"
 
-#: src/prefs_account.c:1739
+#: src/prefs_account.c:1760
 msgid "Use SSL for SMTP connection"
 msgstr "Ïîëçâàé SSL çà SMTP âðúçêàòà"
 
-#: src/prefs_account.c:1864
+#: src/prefs_account.c:1885
 msgid "Specify SMTP port"
-msgstr "Îïðåäå ëè SMTP ïîðò"
+msgstr "Îïðåäåëè SMTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1870
+#: src/prefs_account.c:1891
 msgid "Specify POP3 port"
 msgstr "Îïðåäåëè POP3 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1876
+#: src/prefs_account.c:1897
 msgid "Specify IMAP4 port"
 msgstr "Îïðåäåëè IMAP4 ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1882
+#: src/prefs_account.c:1903
 msgid "Specify NNTP port"
 msgstr "Îïðåäåëè NNTP ïîðò"
 
-#: src/prefs_account.c:1887
+#: src/prefs_account.c:1908
 msgid "Specify domain name"
 msgstr "Îïðåäåëè èìå íà äîìåéíà"
 
-#: src/prefs_account.c:1897
+#: src/prefs_account.c:1918
 msgid "Tunnel command to open connection"
-msgstr ""
+msgstr "Òóíåëèðàé êîìàíäà çà îòâàðÿíå íà âðúçêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1905
+#: src/prefs_account.c:1926
 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
-msgstr ""
+msgstr "Ìàðêèðàé cross-posted ñúîáùåíèÿòà êàòî ïðî÷åòåíè è îöâåòè:"
 
-#: src/prefs_account.c:1929
+#: src/prefs_account.c:1950
 msgid "IMAP server directory"
 msgstr "IMAP ñúðâúð ïàïêà"
 
-#: src/prefs_account.c:1983
+#: src/prefs_account.c:2004
 msgid "Put sent messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1985
+#: src/prefs_account.c:2006
 msgid "Put draft messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè ÷åðíîâèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:1987
+#: src/prefs_account.c:2008
 msgid "Put deleted messages in"
 msgstr "Ïîñòàâè èçòðèòèòå ñúîáùåíèÿ â"
 
-#: src/prefs_account.c:2051
+#: src/prefs_account.c:2072
 msgid "Account name is not entered."
 msgstr "Èìåòî íà àêàóíòà íå å âêàðàíî."
 
-#: src/prefs_account.c:2055
+#: src/prefs_account.c:2076
 msgid "Mail address is not entered."
 msgstr "E-mail àäðåñà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2060
+#: src/prefs_account.c:2081
 msgid "SMTP server is not entered."
 msgstr "SMTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2065
+#: src/prefs_account.c:2086
 msgid "User ID is not entered."
 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèÿ ID íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2070
+#: src/prefs_account.c:2091
 msgid "POP3 server is not entered."
 msgstr "POP3 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2075
+#: src/prefs_account.c:2096
 msgid "IMAP4 server is not entered."
 msgstr "IMAP4 ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2080
+#: src/prefs_account.c:2101
 msgid "NNTP server is not entered."
 msgstr "NNTP ñúðâúðà íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2086
+#: src/prefs_account.c:2107
 msgid "local mailbox filename is not entered."
 msgstr "ëîêàëíèÿ mailbox ôàéë íå å âúâåäåí."
 
-#: src/prefs_account.c:2092
+#: src/prefs_account.c:2113
 msgid "mail command is not entered."
 msgstr "êîìàíäàòà çà ìàéë íå å âúâåäåíà."
 
-#: src/prefs_account.c:2179
+#: src/prefs_account.c:2200
 msgid ""
-"It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
-"mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
+"Its not recommended to use the old style Inline\n"
+"mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 msgstr ""
+"Íå ñå ïðåïîðú÷âà ïîëçâàíåòî íà ñòàðèÿ íà÷èí Inline\n"
+"çà GnuPG ñúîáùåíèÿ. Íå å â ñúîòâåòñòâèå ñ\n"
+"RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
 
-#: src/prefs_actions.c:287
-msgid "Actions setting"
-msgstr "Íàñòðîéêè íà äåéñòâèÿòà"
+#: src/prefs_actions.c:300
+msgid "Actions configuration"
+msgstr "Íàñòðîéêà íà äåéñòâèÿòà"
 
-#: src/prefs_actions.c:309
+#: src/prefs_actions.c:322
 msgid "Menu name:"
 msgstr "Èìå íà ìåíþ:"
 
-#: src/prefs_actions.c:318
+#: src/prefs_actions.c:331
 msgid "Command line:"
 msgstr "Êîìàíäà:"
 
-#: src/prefs_actions.c:330
-#, c-format
-msgid ""
-"Menu name:\n"
-" Use / in menu name to make submenus.\n"
-"Command line:\n"
-" Begin with:\n"
-"   | to send message body or selection to command\n"
-"   > to send user provided text to command\n"
-"   * to send user provided hidden text to command\n"
-" End with:\n"
-"   | to replace message body or selection with command output\n"
-"   & to run command asynchronously\n"
-" Use %f for message file name\n"
-"   %F for the list of the file names of selected messages\n"
-"   %p for the selected message part."
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
-#: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
-#: src/prefs_toolbar.c:818
-msgid "Register"
-msgstr "Çàïèøè"
+#: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filtering.c:531 src/prefs_matcher.c:563
+#: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:776
+msgid "  Replace  "
+msgstr " Çàìåíè "
 
-#: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
-#: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
-#: src/prefs_toolbar.c:824
-msgid " Substitute "
-msgstr "Çàìåíè"
-
-#: src/prefs_actions.c:383
+#: src/prefs_actions.c:373
 msgid " Syntax help "
-msgstr ""
+msgstr " Ïîìîù çà ñèíòàêñèñà"
+
+#: src/prefs_actions.c:392
+msgid "Current actions"
+msgstr "Íàñòîÿùè äåéñòâèÿ"
 
-#: src/prefs_actions.c:402
-msgid "Registered actions"
-msgstr "Çàïèñàíè äåéñòâèÿ"
+# c-format
+#: src/prefs_actions.c:641
+#, c-format
+msgid "Could not get message file %d"
+msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî %d"
 
-#: src/prefs_actions.c:670 src/prefs_actions.c:675
+#: src/prefs_actions.c:662 src/prefs_actions.c:667
 msgid "Could not get message file."
 msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ôàéëà íà ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:683
+#: src/prefs_actions.c:675
 msgid "Could not get message part."
-msgstr ""
+msgstr "Íå ìîãà äà ïîëó÷à ÷àñòòà ñúñ ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:689
+#: src/prefs_actions.c:681
 msgid "No message part selected."
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà èçáðàíà ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:693
+#: src/prefs_actions.c:685
 msgid "No message file selected."
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà èçáðàí ôàéë íà ñúîáùåíèåòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:712
+#: src/prefs_actions.c:704
 msgid "Can't get part of multipart message"
 msgstr "Íå ìîãà äà âçåìà ÷àñò îò ðàç÷ëåíåíî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_actions.c:734 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:726
-#: src/prefs_filtering.c:788 src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614
-#: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
-#: src/prefs_template.c:301
+#: src/prefs_actions.c:726 src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:872
+#: src/prefs_filtering.c:895 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
+#: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
 msgid "(New)"
 msgstr "(Íîâ)"
 
-#: src/prefs_actions.c:780
+#: src/prefs_actions.c:772
 msgid "Menu name is not set."
 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî íå å ïîñî÷åíî."
 
-#: src/prefs_actions.c:785
+#: src/prefs_actions.c:777
 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
-msgstr ""
+msgstr "Çíàêà ':' íå å ïîçâîëåí â èìåòî íà ìåíþòî."
 
-#: src/prefs_actions.c:795
+#: src/prefs_actions.c:787
 msgid "Menu name is too long."
-msgstr ""
+msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî å òâúðäå äúëãî."
 
-#: src/prefs_actions.c:804
+#: src/prefs_actions.c:796
 msgid "Command line not set."
 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ïîñî÷åíà."
 
-#: src/prefs_actions.c:809
+#: src/prefs_actions.c:801
 msgid "Menu name and command are too long."
 msgstr "Èìåòî íà ìåíþòî è êîìàíäàòà çà òâúðäå äúëãè."
 
-#: src/prefs_actions.c:814
+#: src/prefs_actions.c:806
 #, c-format
 msgid ""
 "The command\n"
 "%s\n"
 "has a syntax error."
 msgstr ""
+"Êîìàíäàòà\n"
+"%s\n"
+"èìà ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà."
 
-#: src/prefs_actions.c:875
+#: src/prefs_actions.c:867
 msgid "Delete action"
 msgstr "Èçòðèé äåéñòâèåòî"
 
-#: src/prefs_actions.c:876
+#: src/prefs_actions.c:868
 msgid "Do you really want to delete this action?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàø äà èçòðèåø òîâà äåéñòâèå?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà äåéñòâèå?"
 
-#: src/prefs_actions.c:1079
+#: src/prefs_actions.c:1073
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
 "because it contains %%f, %%F or %%p."
 msgstr ""
+"Èçáðàíîòî äåéñòâèå íå ìîæå äà ñå ïîëçâà â compose\n"
+"ïðîçîðåöà çàùîòî ñúäúðæà %%f, %%F èëè %%p."
 
-#: src/prefs_actions.c:1252
+#: src/prefs_actions.c:1271
 #, c-format
 msgid ""
 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Êîìàíäàòà íå å èçïúëíåíà. Íå å ñúçäàäåí ïîòîê (pipe).\n"
+"%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1338
+#: src/prefs_actions.c:1356
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not fork to execute the following command:\n"
@@ -4608,240 +4592,310 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: src/prefs_actions.c:1565
+#: src/prefs_actions.c:1600
 #, c-format
 msgid "--- Running: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Ñòàðòèðàì: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1569
+#: src/prefs_actions.c:1604
 #, c-format
 msgid "--- Ended: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "--- Çàâúðøèõ: %s\n"
 
-#: src/prefs_actions.c:1603
+#: src/prefs_actions.c:1638
 msgid "Action's input/output"
-msgstr ""
+msgstr "Âõîä/Èçõîä íà äåéñòâèåòî"
 
-#: src/prefs_actions.c:1649
+#: src/prefs_actions.c:1684
 msgid " Send "
 msgstr "Èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_actions.c:1660
+#: src/prefs_actions.c:1695
 msgid "Abort"
 msgstr "Ïðåêðàòÿâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:985
+#: src/prefs_actions.c:1811
+msgid "MENU NAME:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:1812
+msgid "Use / in menu name to make submenus."
+msgstr "Èçïîëçâàéòå / â ìåíþòî çà äà ñúçäàäåòå ïîäìåíþòà."
+
+#: src/prefs_actions.c:1814
+msgid "COMMAND LINE:"
+msgstr ""
+
+#: src/prefs_actions.c:1815
+msgid "Begin with:"
+msgstr "Çàïî÷íè ñ:"
+
+#: src/prefs_actions.c:1816
+msgid "to send message body or selection to command"
+msgstr "çà ïðàùàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ êúì êîìàíäà"
+
+#: src/prefs_actions.c:1817
+msgid "to send user provided text to command"
+msgstr "çà ïðàùàíå íà ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì êîìàíäà"
+
+#: src/prefs_actions.c:1818
+msgid "to send user provided hidden text to command"
+msgstr "çà ïðàùàíå íà ñêðèò ïîòðåáèòåëñêè òåêñò êúì êîìàíäà"
+
+#: src/prefs_actions.c:1819
+msgid "End with:"
+msgstr "Çàâúðøè ñ:"
+
+#: src/prefs_actions.c:1820
+msgid "to replace message body or selection with command output"
+msgstr "çà çàìåñòâàíå òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî èëè ñåëåêöèÿ ñ èçõîäà íà êîìàíäà"
+
+#: src/prefs_actions.c:1821
+msgid "to insert command's output without replacing old text"
+msgstr "çà âìúêâàíå èçõîäà îò êîìàíäà áåç çàìåñòâàíå íà ñòàðèÿ òåêñò"
+
+#: src/prefs_actions.c:1822
+msgid "to run command asynchronously"
+msgstr "çà àñèíõðîííî èçïúëíåíèå íà êîìàíäà"
+
+#: src/prefs_actions.c:1823
+msgid "Use:"
+msgstr "Èçïîëçâàé:"
+
+#: src/prefs_actions.c:1824
+msgid "for message file name"
+msgstr "çà ôàéëîâîòî èìå íà ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/prefs_actions.c:1825
+msgid "for the list of the file names of selected messages"
+msgstr "çà ñïèñúêà ñ ôàéëîâèòå èìåíà íà èçáðàíèòå ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/prefs_actions.c:1826
+msgid "for the selected message MIME part."
+msgstr "çà èçáðàíàòà MIME ÷àñò íà ñúîáùåíèåòî. "
+
+#: src/prefs_actions.c:1834 src/prefs_matcher.c:1722 src/quote_fmt.c:75
+msgid "Description of symbols"
+msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
+
+#: src/prefs_common.c:1016
 msgid "Common Preferences"
 msgstr "Îáùè Íàñòðîéêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1009
+#: src/prefs_common.c:1040
 msgid "Spell Checker"
-msgstr ""
+msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1012
+#: src/prefs_common.c:1043
 msgid "Quote"
 msgstr "Öèòàòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1014
+#: src/prefs_common.c:1045
 msgid "Display"
 msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1016
+#: src/prefs_common.c:1047
 msgid "Message"
 msgstr "Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:1024 src/select-keys.c:324
+#: src/prefs_common.c:1055 src/select-keys.c:324
 msgid "Other"
 msgstr "Äðóãè"
 
-#: src/prefs_common.c:1073 src/prefs_common.c:1288
+#: src/prefs_common.c:1104 src/prefs_common.c:1322
 msgid "External program"
 msgstr "Âúíøíà ïðîãðàìà"
 
-#: src/prefs_common.c:1082
+#: src/prefs_common.c:1113
 msgid "Use external program for incorporation"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà âêë÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1089 src/prefs_common.c:1303
+#: src/prefs_common.c:1120 src/prefs_common.c:1337
 msgid "Command"
 msgstr "Êîìàíäà"
 
-#: src/prefs_common.c:1103
+#: src/prefs_common.c:1134
 msgid "Local spool"
 msgstr "Ëîêàëíà îïàøêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1114
+#: src/prefs_common.c:1145
 msgid "Incorporate from spool"
 msgstr "Âêëþ÷è îò îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1116
+#: src/prefs_common.c:1147
 msgid "Filter on incorporation"
 msgstr "Ôèëòðèðàé ïðè âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1124
+#: src/prefs_common.c:1155
 msgid "Spool directory"
 msgstr "Ïàïêà íà îïàøêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1142
+#: src/prefs_common.c:1173
 msgid "Auto-check new mail"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1144
+#: src/prefs_common.c:1175
 msgid "every"
 msgstr "âñåêè"
 
-#: src/prefs_common.c:1156
+#: src/prefs_common.c:1187
 msgid "minute(s)"
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:1165
+#: src/prefs_common.c:1196
 msgid "Check new mail on startup"
 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà íîâà ïîùà ïðè ñòàðòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1167
+#: src/prefs_common.c:1198
 msgid "Update all local folders after incorporation"
 msgstr "Îáíîâè âñè÷êè ëîêàëíè ïàïêè ñëåä âêëþ÷âàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1170
+#: src/prefs_common.c:1201
 msgid "Run command when new mail arrives"
-msgstr ""
+msgstr "Ñòàðòèðàé êîìàíäà êîãàòî ïðèñòèãà íîâà ïîùà"
 
-#: src/prefs_common.c:1180
+#: src/prefs_common.c:1211
 msgid "after autochecking"
-msgstr ""
+msgstr "ñëåä àâòîìàòè÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1182
+#: src/prefs_common.c:1213
 msgid "after manual checking"
-msgstr ""
+msgstr "ñëåä ðú÷íà ïðîâåðêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1196
+#: src/prefs_common.c:1227
 #, c-format
 msgid ""
 "Command to execute:\n"
 "(use %d as number of new mails)"
 msgstr ""
+"Êîìàíäà çà èçïúëíåíèå:\n"
+"(èñïîëçâàé %d çà áðîÿ íà íîâèòå ñúîáùåíèÿ)"
+
+#: src/prefs_common.c:1245 src/toolbar.c:1622
+msgid "News"
+msgstr "Íîâèíè"
 
-#: src/prefs_common.c:1222
+#: src/prefs_common.c:1253
 msgid ""
 "Maximum number of articles to download\n"
 "(unlimited if 0 is specified)"
 msgstr ""
-"Ìàêñèìàëåí áðîé àðòèêóëè çà ñâàëÿíå\n"
+"Ìàêñèìàëåí áðîé àòðèáóòè çà ñâàëÿíå\n"
 "(íåîãðàíè÷åí êîãàòî å ïîñî÷åíà 0)"
 
-#: src/prefs_common.c:1296
+#: src/prefs_common.c:1330
 msgid "Use external program for sending"
 msgstr "Ïîëçâàé âúíøíà ïðîãðàìà çà èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1322
-msgid "Save sent messages to Sent"
+#: src/prefs_common.c:1356
+msgid "Save sent messages to Sent folder"
 msgstr "Çàïàçâàé èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â ïàïêà Èçïðàòåíè"
 
-#: src/prefs_common.c:1324
+#: src/prefs_common.c:1358
 msgid "Queue messages that fail to send"
 msgstr "Íàðåæäàé ïðè ÷àêàùèòå ñúîáùåíèÿòà êîèòî íå ñà èçïðàòåíè óñïåøíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1330
+#: src/prefs_common.c:1364
 msgid "Outgoing codeset"
-msgstr "charset â õåäúðà"
+msgstr "charset â õåäúðà íà èçïðàùàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1345
+#: src/prefs_common.c:1379
 msgid "Automatic (Recommended)"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî (Ïðåïîðú÷èòåëíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:1346
+#: src/prefs_common.c:1380
 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
-msgstr ""
+msgstr "7bit ascii (US-ASCII)"
 
-#: src/prefs_common.c:1348
+#: src/prefs_common.c:1382
 msgid "Unicode (UTF-8)"
-msgstr ""
+msgstr "Óíèêîä (UTF-8)"
 
-#: src/prefs_common.c:1350
+#: src/prefs_common.c:1384
 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
-msgstr ""
+msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-1)"
 
-#: src/prefs_common.c:1351
+#: src/prefs_common.c:1385
 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
-msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
+msgstr "Çàïàäíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-15)"
 
-#: src/prefs_common.c:1352
+#: src/prefs_common.c:1386
 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
-msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
+msgstr "Öåíòðàëíî åâðîïåéñêè (ISO-8859-2)"
 
-#: src/prefs_common.c:1353
+#: src/prefs_common.c:1387
 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
-msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
+msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-13)"
 
-#: src/prefs_common.c:1354
+#: src/prefs_common.c:1388
 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
-msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
+msgstr "Áàëòèéñêè (ISO-8859-4)"
 
-#: src/prefs_common.c:1355
+#: src/prefs_common.c:1389
 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
-msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
+msgstr "Ãðúöêè (ISO-8859-7)"
 
-#: src/prefs_common.c:1356
+#: src/prefs_common.c:1390
 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
-msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
+msgstr "Òóðñêè (ISO-8859-9)"
 
-#: src/prefs_common.c:1358
+#: src/prefs_common.c:1392
 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
-msgstr "Cyrillic (ISO-8859-5)"
+msgstr "Êèðèëèöà (ISO-8859-5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1360
+#: src/prefs_common.c:1394
 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
-msgstr "Cyrillic (KOI8-R)"
+msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-R)"
 
-#: src/prefs_common.c:1362
+#: src/prefs_common.c:1396
 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
-msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Êèðèëèöà (Windows-1251)"
 
-#: src/prefs_common.c:1363
+#: src/prefs_common.c:1397
 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
-msgstr "Cyrillic (KOI8-U)"
+msgstr "Êèðèëèöà (KOI8-U)"
 
-#: src/prefs_common.c:1365
+#: src/prefs_common.c:1399
 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
-msgstr "Japanese (ISO-2022-JP)"
+msgstr "ßïîíñêè (ISO-2022-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1367
+#: src/prefs_common.c:1401
 msgid "Japanese (EUC-JP)"
-msgstr "Japanese (EUC-JP)"
+msgstr "ßïîíñêè (EUC-JP)"
 
-#: src/prefs_common.c:1368
+#: src/prefs_common.c:1402
 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
-msgstr "Japanese (Shift_JIS)"
+msgstr "ßïîíñêè (Shift_JIS)"
 
-#: src/prefs_common.c:1370
+#: src/prefs_common.c:1404
 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
-msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
+msgstr "Îïðîñòåí êèòàéñêè (GB2312)"
 
-#: src/prefs_common.c:1371
+#: src/prefs_common.c:1405
 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
-msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (Big5)"
 
-#: src/prefs_common.c:1373
+#: src/prefs_common.c:1407
 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
-msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
+msgstr "Òðàäèöèîíåí êèòàéñêè (EUC-TW)"
 
-#: src/prefs_common.c:1374
+#: src/prefs_common.c:1408
 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
-msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
+msgstr "Êèòàéñêè (ISO-2022-CN)"
 
-#: src/prefs_common.c:1376
+#: src/prefs_common.c:1410
 msgid "Korean (EUC-KR)"
-msgstr "Korean (EUC-KR)"
+msgstr "Êîðåéñêè (EUC-KR)"
 
-#: src/prefs_common.c:1377
+#: src/prefs_common.c:1411
 msgid "Thai (TIS-620)"
-msgstr "Thai (TIS-620)"
+msgstr "Òàéëàíäñêè (TIS-620)"
 
-#: src/prefs_common.c:1378
+#: src/prefs_common.c:1412
 msgid "Thai (Windows-874)"
-msgstr "Thai (Windows-874)"
+msgstr "Òàéëàíäñêè (Windows-874)"
 
-#: src/prefs_common.c:1387
+#: src/prefs_common.c:1422
 msgid ""
 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
 "for the current locale will be used."
@@ -4849,627 +4903,656 @@ msgstr ""
 "Àêî 'Àâòîìàòè÷íî' å èçáðàíî, ùå áúäå èçïîëçâàíî\n"
 "êîäèðàíåòî íà òåêóùèÿ ëîêàë."
 
-#: src/prefs_common.c:1514
-msgid "Select dictionaries location"
+#: src/prefs_common.c:1434
+msgid "Transfer encoding"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1577
-msgid "Global spelling checker settings"
+#: src/prefs_common.c:1457
+msgid ""
+"Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
+"message body contains non-ASCII characters."
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:1584
+#: src/prefs_common.c:1586
+msgid "Select dictionaries location"
+msgstr "Èçáåðè ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ðå÷íèöèòå"
+
+#: src/prefs_common.c:1649
+msgid "Global spelling checker settings"
+msgstr "Ãëîáàëíè íàñòðîéêè íà ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà"
+
+#: src/prefs_common.c:1656
 msgid "Enable spell checker"
-msgstr ""
+msgstr "Àêòèâèðàé ïðîâåðêà íà ïðåâîïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1595
+#: src/prefs_common.c:1667
 msgid "Enable alternate dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Àêòèâèðàé àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê"
 
-#: src/prefs_common.c:1597
+#: src/prefs_common.c:1669
 msgid ""
-"Enabling alternate dictionary makes switching\n"
+"Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
 "with the last used dictionary faster."
 msgstr ""
+"Àêòèâèðàíåòî íà àëòåðíàòèâåí ðå÷íèê óñêîðÿâà\n"
+"ñìÿíàòà ñ ïîñëåäíèÿ ïîëçâàí ðå÷íèê."
 
-#: src/prefs_common.c:1608
+#: src/prefs_common.c:1682
 msgid "Dictionaries path:"
-msgstr ""
+msgstr "Ïúò äî ðå÷íèöèòå:"
 
-#: src/prefs_common.c:1635
+#: src/prefs_common.c:1709
 msgid "Default dictionary:"
 msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðå÷íèê:"
 
-#: src/prefs_common.c:1651
+#: src/prefs_common.c:1725
 msgid "Default suggestion mode"
-msgstr ""
+msgstr "Ïîäðàçáèðàù ñå ðåæèì íà ïîäñêàçâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1666
+#: src/prefs_common.c:1740
 msgid "Misspelled word color:"
 msgstr "Öâÿò íà ãðåøíàòà äóìà:"
 
-#: src/prefs_common.c:1752 src/toolbar.c:291
+#: src/prefs_common.c:1828 src/toolbar.c:400
 msgid "Signature"
 msgstr "Ïîäïèñ"
 
-#: src/prefs_common.c:1760
+#: src/prefs_common.c:1836
 msgid "Insert signature automatically"
 msgstr "Âìúêíè àâòîìàòè÷íî ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1765
+#: src/prefs_common.c:1841
 msgid "Signature separator"
 msgstr "Ðàçäåëèòåë çà ïîäïèñà"
 
-#: src/prefs_common.c:1776
+#: src/prefs_common.c:1852
 msgid "Automatic account selection"
 msgstr "Àâòîìàòè÷åí èçáîð íà àêàóíò"
 
-#: src/prefs_common.c:1784
+#: src/prefs_common.c:1860
 msgid "when replying"
 msgstr "êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
-#: src/prefs_common.c:1786
+#: src/prefs_common.c:1862
 msgid "when forwarding"
 msgstr "êîãàòî ïðåïðàùàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1788
+#: src/prefs_common.c:1864
 msgid "when re-editing"
 msgstr "êîãàòî ðåäàêòèðàø ïîâòîðíî"
 
-#: src/prefs_common.c:1795
+#: src/prefs_common.c:1871
+msgid "Reply button invokes mailing list reply"
+msgstr "Reply áóòîíà äà èçïúëíÿâà îòãîâîð íà ïîùåíñêè ñïèñúê"
+
+#: src/prefs_common.c:1874
 msgid "Automatically launch the external editor"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñòàðòèðàé âúíøíèÿ ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1802 src/prefs_filtering.c:231
+#: src/prefs_common.c:1881 src/prefs_filtering.c:234
 msgid "Forward as attachment"
 msgstr "Ïðåïðàòè êàòî ïðèêðåïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1805
+#: src/prefs_common.c:1884
 msgid "Block cursor"
 msgstr "Áëîêîâ êóðñîð"
 
-#: src/prefs_common.c:1808
+#: src/prefs_common.c:1887
 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
 msgstr "Çàïàçè îðèãèíàëíèÿ 'From' êîãàòî ïðåíàñî÷âàø"
 
-#: src/prefs_common.c:1816
-msgid "Autosave to drafts every "
+#: src/prefs_common.c:1895
+msgid "Autosave to Drafts folder every "
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî çàïàçâàé â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå âñåêè "
 
-#: src/prefs_common.c:1823 src/prefs_common.c:1868
+#: src/prefs_common.c:1902 src/prefs_common.c:1947
 msgid "characters"
 msgstr "çíàêà"
 
-#: src/prefs_common.c:1831
+#: src/prefs_common.c:1910
 msgid "Undo level"
 msgstr "Íèâî íà îòìÿíà"
 
-#: src/prefs_common.c:1844
+#: src/prefs_common.c:1923
 msgid "Message wrapping"
 msgstr "ïðåíàñÿíå â ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1856
+#: src/prefs_common.c:1935
 msgid "Wrap messages at"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ñúîáùåíèÿòà íà"
 
-#: src/prefs_common.c:1876
+#: src/prefs_common.c:1955
 msgid "Wrap quotation"
 msgstr "Ïðåíàñÿé öèòèðàíèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:1878
+#: src/prefs_common.c:1957
 msgid "Wrap on input"
 msgstr "Ïðåíàñÿé ïðè âêàðâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1881
+#: src/prefs_common.c:1960
 msgid "Wrap before sending"
 msgstr "Ïðåíåñè ïðåäè èçïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1884
+#: src/prefs_common.c:1963
 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
 msgstr "'Óìíî' ïðåíàñÿíå (ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÍÎ)"
 
-#: src/prefs_common.c:1952
+#: src/prefs_common.c:2031
 msgid "Reply will quote by default"
-msgstr ""
+msgstr "Îòãîâîðúò ùå áúäå öèòèðàí ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:1954
+#: src/prefs_common.c:2033
 msgid "Reply format"
 msgstr "Ôîðìàò íà îòãîâîðà"
 
-#: src/prefs_common.c:1969 src/prefs_common.c:2008
+#: src/prefs_common.c:2048 src/prefs_common.c:2087
 msgid "Quotation mark"
 msgstr "Ìàðêèðàíå íà öèòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:1993
+#: src/prefs_common.c:2072
 msgid "Forward format"
 msgstr "Ôîðìàò íà ïðåïðàùàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2037
+#: src/prefs_common.c:2116
 msgid " Description of symbols "
 msgstr " Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå "
 
-#: src/prefs_common.c:2045
-msgid "Quoting characters"
+#: src/prefs_common.c:2124
+msgid "Quotation characters"
 msgstr "Çíàöè çà öèòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2060
+#: src/prefs_common.c:2139
 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
-msgstr ""
+msgstr "Ðàçáèðàé òåçè ñèìâîëè êàòî òàêèâà çà öèòèðàíå: "
 
-#: src/prefs_common.c:2113
+#: src/prefs_common.c:2189
 msgid "Font"
 msgstr "Øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:2142
+#: src/prefs_common.c:2218
 msgid "Small"
-msgstr ""
+msgstr "Ìÿëúê"
 
-#: src/prefs_common.c:2161
+#: src/prefs_common.c:2237
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Íîðìàëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2180
+#: src/prefs_common.c:2256
 msgid "Bold"
 msgstr "Óäåáåëåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2205
+#: src/prefs_common.c:2281
 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
 msgstr "Ïðåâåæäàé èìåòî íà çàãëàâêà (ñúùî êàòî 'Îò:', 'Òåìà:')"
 
-#: src/prefs_common.c:2208
+#: src/prefs_common.c:2284
 msgid "Display unread number next to folder name"
 msgstr "Ïîêàçâàé áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ñëåä èìåòî íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2211
-msgid "Automatically display images"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé êàðòèíêèòå"
-
-#: src/prefs_common.c:2220
-msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
-msgstr ""
+#: src/prefs_common.c:2293
+msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
+msgstr "Ñúêðàùàâàé íþç ãðóïè ïî äúëãè îò"
 
-#: src/prefs_common.c:2235
+#: src/prefs_common.c:2308
 msgid "letters"
 msgstr "áóêâè"
 
-#: src/prefs_common.c:2241
+#: src/prefs_common.c:2314
 msgid "Summary View"
-msgstr "Ñáîðåí èçãëåä"
+msgstr "Îáù èçãëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2250
-msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
-msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â 'Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
+#: src/prefs_common.c:2323
+msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
+msgstr "Ïîêàçâàé ïîëó÷àòåëÿ â `Îò' êîëîíàòà, àêî èçïðàùà÷à ñòå âèå"
 
-#: src/prefs_common.c:2253
+#: src/prefs_common.c:2326
 msgid "Display sender using address book"
 msgstr "Ïîêàæè èçïðàùà÷à ïîëçâàéêè Àäðåñíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2255
-msgid "Enable horizontal scroll bar"
-msgstr "Ïîçâîëè õîðèçîíòàëíà ïðåâúðòàùà ëåíòà"
-
-#: src/prefs_common.c:2257
-msgid "Expand threads"
-msgstr "Ðàçøèðåíè íèøêè"
-
-#: src/prefs_common.c:2260
-msgid "Display unread messages with bold font"
-msgstr "Ïîêàçâàé íåïðî÷åòåíèòå ñúîáùåíèÿ ñ óäåáåëåí øðèôò"
+#: src/prefs_common.c:2329
+msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2268 src/prefs_common.c:3168 src/prefs_common.c:3206
+#: src/prefs_common.c:2337 src/prefs_common.c:3270 src/prefs_common.c:3308
 msgid "Date format"
 msgstr "Ôîðìàò íà Äàòàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2290
-msgid " Set display item of summary... "
-msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àðòèêóëè â ñáîðíèÿ èçãëåä... "
+#: src/prefs_common.c:2359
+msgid " Set displayed items in summary... "
+msgstr " Íàñòðîé ïîêàçâàíèòå àòðèáóòè â îáùèÿ èçãëåä... "
 
-#: src/prefs_common.c:2351
+#: src/prefs_common.c:2424
 msgid "Enable coloration of message"
 msgstr "Ïîçâîëè îöâåòÿâàíå íà ñúîáùåíèÿòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2370
-msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
-msgstr "Ïîêàçâàé äâóáàéòîâè áóêâè è öèôðè ñ åäíîáàéòîâè çíàê"
+#: src/prefs_common.c:2439
+msgid ""
+"Display multi-byte alphanumeric as\n"
+"ASCII character (Japanese only)"
+msgstr ""
+"Ïîêàçâàé ìóëòèáàéòîâè áóêâè è öèôðè\n"
+"êàòî ASCII ñèìâîëè (ñàìî ßïîíñêè)"
 
-#: src/prefs_common.c:2372
+#: src/prefs_common.c:2445
 msgid "Display header pane above message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé òàáëèöà ñúñ çàãëàâêè îòãîðå â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2379
+#: src/prefs_common.c:2452
 msgid "Display short headers on message view"
 msgstr "Ïîêàçâàé êúñè çàãëàâêè â èçãëåäà íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2401
+#: src/prefs_common.c:2474
 msgid "Line space"
 msgstr "Ðàçñòîÿíèå ì/ó ðåäîâåòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2415 src/prefs_common.c:2455
+#: src/prefs_common.c:2488 src/prefs_common.c:2528
 msgid "pixel(s)"
 msgstr "ïèêñåë(à)"
 
-#: src/prefs_common.c:2420
+#: src/prefs_common.c:2493
 msgid "Leave space on head"
 msgstr "Îñòàâè ïðîñòðàíñòâî íàé-îòãîðå"
 
-#: src/prefs_common.c:2422
+#: src/prefs_common.c:2495
 msgid "Scroll"
 msgstr "Ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2429
+#: src/prefs_common.c:2502
 msgid "Half page"
 msgstr "Ïîëîâèí ñòðàíèöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2435
+#: src/prefs_common.c:2508
 msgid "Smooth scroll"
 msgstr "Ïëàâíî ïðåâúðòàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2441
+#: src/prefs_common.c:2514
 msgid "Step"
 msgstr "Ñòúïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2502
+#: src/prefs_common.c:2539
+msgid "Automatically display attached images"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïîêàçâàé ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
+
+#: src/prefs_common.c:2542
+msgid "Resize attached images"
+msgstr "Ïðîìåíè ìàùàáà íà ïðèêà÷åíèòå êàðòèíêè"
+
+#: src/prefs_common.c:2588
 msgid "Automatically check signatures"
 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðîâåðÿâàé ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:2505
+#: src/prefs_common.c:2591
 msgid "Show signature check result in a popup window"
 msgstr "Ïîêàæè ðåçóëòàòà îò ïðîâåðêàòà íà ïîäïèñà â èçêà÷àù ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2508
+#: src/prefs_common.c:2594
 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
-msgstr ""
+msgstr "Ñúõðàíÿâàé ïàñôðàçàòà âðåìåííî â ïàìåòòà"
 
-#: src/prefs_common.c:2523
+#: src/prefs_common.c:2609
 msgid "Expire after"
-msgstr ""
+msgstr "Èçòè÷à ñëåä"
 
-#: src/prefs_common.c:2536
+#: src/prefs_common.c:2622
 msgid "minute(s) "
 msgstr "ìèíóòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2549
+#: src/prefs_common.c:2635
 msgid ""
 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
 " for the whole session)"
 msgstr ""
+"(Óêàçâàíåòî íà '0' ùå ñúõðàíÿâà ïàñôðàçàòà\n"
+" ïî âðåìå íà öÿëàòà ñåñèÿ)"
 
-#: src/prefs_common.c:2559
+#: src/prefs_common.c:2645
 msgid "Grab input while entering a passphrase"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2564
+#: src/prefs_common.c:2650
 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
 msgstr "Ïîêàæè ïðåäóïðåæäåíèå ïðè ñòàðòèðàíå, àêî GnuPG íå ðàáîòè"
 
-#: src/prefs_common.c:2637
-msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
+#: src/prefs_common.c:2718
+msgid "Open messages in summary with cursor keys"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:2641
+#: src/prefs_common.c:2722
 msgid "Open first unread message when entering a folder"
 msgstr "Îòâîðè ïúðâîòî íåïðî÷åòåíî ñúîáùåíèå êîãàòî âëèçàø â ïàïêà"
 
-#: src/prefs_common.c:2645
+#: src/prefs_common.c:2726
 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
 msgstr ""
+"Ñàìî ìàðêèðàé ñúîáùåíèåòî êàòî ïðî÷åòåíî êîãàòî å îòâîðåíî â íîâ ïðîçîðåö"
 
-#: src/prefs_common.c:2649
+#: src/prefs_common.c:2730
 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
-msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàåí íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "Îòèäè â inbox ñëåä ïîëó÷àâàíå íà íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2657
+#: src/prefs_common.c:2738
 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
-msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî êîãàòî ñå ìåñòÿò èëè òðèÿò ñúîáùåíèÿ"
+msgstr "Èçïúëíÿâàé íåçàáàâíî ïðè ìåñòåíå èëè òðèåíå íà ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:2664
+#: src/prefs_common.c:2745
 msgid ""
 "(Messages will be marked until execution\n"
 " if this is turned off)"
 msgstr ""
-"(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå ìà èçïúëåíèåòî\n"
-" àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
+"(Ñúîáùåíèÿòà ùå áúäàò ìàðêèðàíè ïî âðåìå\n"
+" íà èçïúëíåíèåòî àêî òîâà å èçêëþ÷åíî)"
 
-#: src/prefs_common.c:2679
-msgid "Show send dialog"
-msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
+#: src/prefs_common.c:2751
+msgid "Dialogs"
+msgstr "Äèàëîçè"
 
-#: src/prefs_common.c:2692 src/prefs_common.c:2709 src/prefs_common.c:2749
+#: src/prefs_common.c:2765
+msgid "Show no-unread-message dialog"
+msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
+
+#: src/prefs_common.c:2779 src/prefs_common.c:2800 src/prefs_common.c:2817
 msgid "Always"
 msgstr "Âèíàãè"
 
-#: src/prefs_common.c:2693 src/prefs_common.c:2712
+#: src/prefs_common.c:2780
+msgid "Assume 'Yes'"
+msgstr "Äà"
+
+#: src/prefs_common.c:2782
+msgid "Assume 'No'"
+msgstr "Íå"
+
+#: src/prefs_common.c:2787
+msgid "Show send dialog"
+msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà èçïðàùàíå"
+
+#: src/prefs_common.c:2801 src/prefs_common.c:2820
 msgid "Never"
 msgstr "Íèêîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2697
+#: src/prefs_common.c:2805
 msgid "Show receive dialog"
 msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîã çà ïîëó÷àâàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2710
+#: src/prefs_common.c:2818
 msgid "Only if a window is active"
 msgstr "Ñàìî êîãàòî ïðîçîðåöà å àêòèâåí"
 
-#: src/prefs_common.c:2717
-msgid "Don't popup error dialog on receive error"
-msgstr ""
-
-#: src/prefs_common.c:2720
+#: src/prefs_common.c:2828
 msgid "Close receive dialog when finished"
 msgstr "Çàòâîðè äèàëîãà çà ïîëó÷àâàíå êîãàòî çàâúðøèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2731
-msgid "Add address to destination when double-clicked"
-msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
-
-#: src/prefs_common.c:2738
-msgid "Show no-unread-message dialog"
-msgstr "Ïîêàçâàé äèàëîãà 'Íÿìà íåïðî÷åòåíè'"
-
-#: src/prefs_common.c:2751
-msgid "Assume 'Yes'"
-msgstr "Äà"
-
-#: src/prefs_common.c:2753
-msgid "Assume 'No'"
-msgstr "Íå"
-
-#: src/prefs_common.c:2784
+#: src/prefs_common.c:2835
 msgid " Set key bindings... "
 msgstr "Íàñòðîé ñúêðàòåíèòå êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:2790
+#: src/prefs_common.c:2841
 msgid "Icon theme"
-msgstr ""
+msgstr "Òåìà íà èêîíà"
 
-#: src/prefs_common.c:2863
+#: src/prefs_common.c:2924
 #, c-format
 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
 msgstr "Âúíøíè êîìàíäè (%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìå íà ôàéë / URL)"
 
-#: src/prefs_common.c:2872
+#: src/prefs_common.c:2933
 msgid "Web browser"
 msgstr "Óåá áðàóçúð"
 
-#: src/prefs_common.c:2895 src/summaryview.c:3341
+#: src/prefs_common.c:2958 src/summaryview.c:3451
 msgid "Print"
 msgstr "Ïðèíòèðàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2906 src/toolbar.c:293
+#: src/prefs_common.c:2969 src/toolbar.c:402
 msgid "Editor"
 msgstr "Ðåäàêòîð"
 
-#: src/prefs_common.c:2928
+#: src/prefs_common.c:2999
+msgid "Add address to destination when double-clicked"
+msgstr "Äîáàâè àäðåñ äî ïðåäíàçíà÷åíèåòî êîãàòî ñå êëèêíå äâà ïúòè"
+
+#: src/prefs_common.c:3002
 msgid "Log Size"
 msgstr "Ðàçìåð íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2935
+#: src/prefs_common.c:3009
 msgid "Clip the log size"
-msgstr ""
+msgstr "Îãðàíè÷è ðàçìåðà íà ëîãà"
 
-#: src/prefs_common.c:2940
+#: src/prefs_common.c:3014
 msgid "Log window length"
 msgstr "Äúëæèíà íà ëîã ïðîçîðåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:2952
+#: src/prefs_common.c:3023
+msgid "(0 to stop logging in the log window)"
+msgstr "(0 çà äà ñïðà ñà ëîãâàì â ïðîçîðåöà)"
+
+#: src/prefs_common.c:3031
+msgid "Security"
+msgstr "Ñèãóðíîñò"
+
+#: src/prefs_common.c:3038
+msgid "Ask before accepting SSL certificates"
+msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ïðèåìåø SSL ñåðòèôèêàò"
+
+#: src/prefs_common.c:3046
 msgid "On exit"
-msgstr "Ïðè èçõîä"
+msgstr "Ïðè èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2960
+#: src/prefs_common.c:3054
 msgid "Confirm on exit"
 msgstr "Ïîòâúæäàâàé èçëèçàíåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:2967
+#: src/prefs_common.c:3061
 msgid "Empty trash on exit"
 msgstr "Èçïðàçâàé Êîø÷åòî íà èçëèçàíå"
 
-#: src/prefs_common.c:2969
+#: src/prefs_common.c:3063
 msgid "Ask before emptying"
 msgstr "Ïèòàé ïðåäè äà ãî èçïðàçíèø"
 
-#: src/prefs_common.c:2973
+#: src/prefs_common.c:3067
 msgid "Warn if there are queued messages"
 msgstr "Ïðåäóïðåæäàâàé àêî èìà ÷àêàùè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_common.c:3144
+#: src/prefs_common.c:3246
 msgid "the full abbreviated weekday name"
-msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî  äåëíè÷íî"
+msgstr "íàïúëíî ñúêðàòåíîòî èìå íà äåëíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3145
+#: src/prefs_common.c:3247
 msgid "the full weekday name"
-msgstr "ïúëíîòî äåëíè÷íî èìå"
+msgstr "ïúëíîòî èìå íà äåëíèêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3146
+#: src/prefs_common.c:3248
 msgid "the abbreviated month name"
-msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåö"
+msgstr "ñúêðàòåíîòî èìå íà ìåñåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:3147
+#: src/prefs_common.c:3249
 msgid "the full month name"
-msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåö"
+msgstr "ïúëíîòî èìå íà ìåñåöà"
 
-#: src/prefs_common.c:3148
+#: src/prefs_common.c:3250
 msgid "the preferred date and time for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà è ÷àñ çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3149
+#: src/prefs_common.c:3251
 msgid "the century number (year/100)"
-msgstr ""
+msgstr "áðîé âåêîâå (ãîäèíè/100)"
 
-#: src/prefs_common.c:3150
+#: src/prefs_common.c:3252
 msgid "the day of the month as a decimal number"
 msgstr "äåíÿò îò ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3151
+#: src/prefs_common.c:3253
 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 24-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3152
+#: src/prefs_common.c:3254
 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
 msgstr "÷àñà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî ïîëçâàéêè 12-÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-#: src/prefs_common.c:3153
+#: src/prefs_common.c:3255
 msgid "the day of the year as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3154
+#: src/prefs_common.c:3256
 msgid "the month as a decimal number"
 msgstr "ìåñåöà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3155
+#: src/prefs_common.c:3257
 msgid "the minute as a decimal number"
 msgstr "ìèíóòàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3156
+#: src/prefs_common.c:3258
 msgid "either AM or PM"
 msgstr "èëè AM èëè PM"
 
-#: src/prefs_common.c:3157
+#: src/prefs_common.c:3259
 msgid "the second as a decimal number"
 msgstr "âòîðîòî êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3158
+#: src/prefs_common.c:3260
 msgid "the day of the week as a decimal number"
 msgstr "äåíÿ îò ñåäìèöàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3159
+#: src/prefs_common.c:3261
 msgid "the preferred date for the current locale"
 msgstr "ïðåäïî÷èòàíàòà äàòà çà òåêóùèÿ ëîêàë"
 
-#: src/prefs_common.c:3160
+#: src/prefs_common.c:3262
 msgid "the last two digits of a year"
 msgstr "ïîñëåäíèòå äâå öèôðè îò ãîäèíàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3161
+#: src/prefs_common.c:3263
 msgid "the year as a decimal number"
 msgstr "ãîäèíàòà êàòî äåñåòè÷íî ÷èñëî"
 
-#: src/prefs_common.c:3162
+#: src/prefs_common.c:3264
 msgid "the time zone or name or abbreviation"
 msgstr "âðåìåâàòà çîíà èëè èìå èëè ñúêðàùåíèå"
 
-#: src/prefs_common.c:3183
+#: src/prefs_common.c:3285
 msgid "Specifier"
 msgstr "Îïðåäåëèòåë"
 
-#: src/prefs_common.c:3184
-msgid "Description"
-msgstr "Îïèñàíèå"
-
-#: src/prefs_common.c:3223
+#: src/prefs_common.c:3325
 msgid "Example"
 msgstr "Ïðèìåð"
 
-#: src/prefs_common.c:3312
+#: src/prefs_common.c:3414
 msgid "Set message colors"
-msgstr "íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
+msgstr "Íàñòðîé öâåòîâå íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/prefs_common.c:3320
+#: src/prefs_common.c:3422
 msgid "Colors"
 msgstr "Öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3367
+#: src/prefs_common.c:3469
 msgid "Quoted Text - First Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Ïúðâî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3373
+#: src/prefs_common.c:3475
 msgid "Quoted Text - Second Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Âòîðî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3379
+#: src/prefs_common.c:3481
 msgid "Quoted Text - Third Level"
 msgstr "Öèòèðàí Òåêñò - Òðåòî Íèâî"
 
-#: src/prefs_common.c:3385
+#: src/prefs_common.c:3487
 msgid "URI link"
 msgstr "URL âðúçêà"
 
-#: src/prefs_common.c:3391
+#: src/prefs_common.c:3493
 msgid "Target folder"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_common.c:3397
+#: src/prefs_common.c:3499
 msgid "Signatures"
 msgstr "Ïîäïèñè"
 
-#: src/prefs_common.c:3404
+#: src/prefs_common.c:3506
 msgid "Recycle quote colors"
 msgstr "Ïðåðàáîòè öèòèðàíèòå öâåòîâå"
 
-#: src/prefs_common.c:3471
+#: src/prefs_common.c:3573
 msgid "Pick color for quotation level 1"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 1"
 
-#: src/prefs_common.c:3474
+#: src/prefs_common.c:3576
 msgid "Pick color for quotation level 2"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 2"
 
-#: src/prefs_common.c:3477
+#: src/prefs_common.c:3579
 msgid "Pick color for quotation level 3"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà íèâî íà öèòèòàíå 3"
 
-#: src/prefs_common.c:3480
+#: src/prefs_common.c:3582
 msgid "Pick color for URI"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà URL"
 
-#: src/prefs_common.c:3483
+#: src/prefs_common.c:3585
 msgid "Pick color for target folder"
-msgstr ""
+msgstr "Èçáåðè öâÿò çà target ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_common.c:3486
+#: src/prefs_common.c:3588
 msgid "Pick color for signatures"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/prefs_common.c:3490
+#: src/prefs_common.c:3592
 msgid "Pick color for misspelled word"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà çãðåøåíèòå äóìè"
 
-#: src/prefs_common.c:3626
+#: src/prefs_common.c:3728
 msgid "Font selection"
 msgstr "Èçáîð íà øðèôò"
 
-#: src/prefs_common.c:3700
+#: src/prefs_common.c:3802
 msgid "Key bindings"
 msgstr "Ñúêðàòåíè êëàâèøè"
 
-#: src/prefs_common.c:3714
-msgid ""
-"Select the preset of key bindings.\n"
-"You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
-"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
-msgstr ""
-"Èçáåðè ìîäåëà íà ñúêðàòåíèòå êëàâèøè.\n"
-"Ñúùî òàêà ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî\n"
-"íàòèñíåòå êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
+#: src/prefs_common.c:3816
+msgid "Select preset:"
+msgstr "Èçáåðè preset:"
 
-#: src/prefs_common.c:3729 src/prefs_common.c:4058
+#: src/prefs_common.c:3829 src/prefs_common.c:4167
 msgid "Old Sylpheed"
 msgstr "Ñòàð Sylpheed"
 
+#: src/prefs_common.c:3837
+msgid ""
+"You can also modify each menu shortcut by pressing\n"
+"any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
+msgstr ""
+"Ìîæåòå äà ïðîìåíèòå êëàâèøèòå çà âñÿêî ìåíþ, êàòî íàòèñíåòå\n"
+"êîéòî è äà å êëàâèø, êîãàòî êóðñîðà íà ìèøêàòà å âúðõó îáåêòà."
+
 #: src/prefs_customheader.c:163
-msgid "Custom header setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà îáè÷àéíèòå çàãëàâêè"
+msgid "Custom header configuration"
+msgstr "Ñîáñòâåíà êîíôèãóðàöèÿ íà  çàãëàâêè"
 
 #: src/prefs_customheader.c:261
-msgid "Custom headers"
-msgstr "Îáè÷àéíè çàãëàâêè"
+msgid "Current custom headers"
+msgstr "Íàñòîÿùè ñîáñòâåíè çàãëàâêè"
 
-#: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
-#: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1030
+#: src/prefs_customheader.c:483 src/prefs_display_header.c:530
+#: src/prefs_matcher.c:1175
 msgid "Header name is not set."
 msgstr "Èìåòî íà çàãëàâêàòà íå å ïîäî÷åíî."
 
-#: src/prefs_customheader.c:539
+#: src/prefs_customheader.c:541
 msgid "Delete header"
 msgstr "Èçòðèâàíå íà çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_customheader.c:540
+#: src/prefs_customheader.c:542
 msgid "Do you really want to delete this header?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òàçè çàãëàâêà?"
 
 #: src/prefs_display_header.c:201
-msgid "Display header setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà ïîêàçâàíèòå çàãëàâêè"
+msgid "Displayed header configuration"
+msgstr "Ïîêàæè êîíôèãóðàöèÿòà íà çàãëàâêèòå"
 
-#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:372
+#: src/prefs_display_header.c:225 src/prefs_matcher.c:434
 msgid "Header name"
 msgstr "Èìå íà çàãëàâêà"
 
@@ -5489,344 +5572,371 @@ msgstr "
 msgid "This header is already in the list."
 msgstr "Òàçè çàãëàâêà âå÷å ñúùåñòâóâà â ñïèñúêà."
 
-#: src/prefs_filter.c:218
-msgid "Filter setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
-
-#: src/prefs_filter.c:240 src/prefs_filtering.c:363 src/prefs_scoring.c:219
-msgid "Condition"
-msgstr "Óñëîâèå"
-
-#: src/prefs_filter.c:284
-msgid "Keyword"
-msgstr "Êëþ÷îâà äóìà"
-
-#: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_matcher.c:423
-msgid "Predicate"
-msgstr "Ïðåäïîëàãàì"
-
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:715
-#: src/prefs_filter.c:718 src/prefs_filter.c:873 src/prefs_filter.c:876
-#: src/prefs_matcher.c:133
-msgid "contains"
-msgstr "ñúäúðæà"
-
-#: src/prefs_filter.c:317 src/prefs_filter.c:328 src/prefs_filter.c:873
-#: src/prefs_filter.c:876
-msgid "not contain"
-msgstr "íå ñúäúðæà"
-
-#: src/prefs_filter.c:344 src/prefs_filtering.c:468
-msgid "Destination"
-msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèå"
-
-#: src/prefs_filter.c:368
-msgid "Use regex"
-msgstr "Ïîëçâàé regex"
-
-#: src/prefs_filter.c:375
-msgid "Don't receive"
-msgstr "Íå ïîëó÷àâàé"
-
-#: src/prefs_filter.c:432 src/prefs_filtering.c:553 src/prefs_matcher.c:554
-#: src/prefs_scoring.c:303
-msgid "Registered rules"
-msgstr "Çàïèñàíè ïðàâèëà"
-
-#: src/prefs_filter.c:684 src/prefs_filtering.c:901
-msgid "Destination is not set."
-msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî"
-
-#: src/prefs_filter.c:811 src/prefs_filtering.c:977 src/prefs_scoring.c:630
-msgid "Delete rule"
-msgstr "Èçòðèâàíå íà ïðàâèëî"
-
-#: src/prefs_filter.c:812 src/prefs_filtering.c:978 src/prefs_scoring.c:631
-msgid "Do you really want to delete this rule?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
-
-#: src/prefs_filtering.c:223
+#: src/prefs_filtering.c:226
 msgid "Move"
 msgstr "Ìåñòè"
 
-#: src/prefs_filtering.c:224
+#: src/prefs_filtering.c:227
 msgid "Copy"
 msgstr "Êîïèðàé"
 
-#: src/prefs_filtering.c:226 src/prefs_summary_column.c:67
+#: src/prefs_filtering.c:229 src/prefs_summary_column.c:67
 msgid "Mark"
-msgstr "Ìðêèðàíå"
+msgstr "Ìàêèðàíå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:227
+#: src/prefs_filtering.c:230
 msgid "Unmark"
-msgstr ""
+msgstr "Îòìàðêèðàíå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:228
+#: src/prefs_filtering.c:231
 msgid "Mark as read"
 msgstr "Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:229
+#: src/prefs_filtering.c:232
 msgid "Mark as unread"
 msgstr "Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/prefs_filtering.c:230 src/toolbar.c:244
+#: src/prefs_filtering.c:233 src/toolbar.c:353 src/toolbar.c:445
 msgid "Forward"
 msgstr "Ïðåïðàòè"
 
-#: src/prefs_filtering.c:232
+#: src/prefs_filtering.c:235
 msgid "Redirect"
 msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/prefs_filtering.c:234 src/prefs_filtering.c:478
+#: src/prefs_filtering.c:236 src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:156
+#: src/toolbar.c:155 src/toolbar.c:356 src/toolbar.c:1751
+msgid "Execute"
+msgstr "Èçïúëíè"
+
+#: src/prefs_filtering.c:237 src/prefs_filtering.c:482
 msgid "Color"
 msgstr "Öâÿò"
 
-#: src/prefs_filtering.c:235
+#: src/prefs_filtering.c:238
 msgid "Delete on Server"
 msgstr "Èçòðèé íà ñúðâúðà"
 
-#: src/prefs_filtering.c:347
-msgid "Filtering setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà ôèëòúðà"
+#: src/prefs_filtering.c:350
+msgid "Filtering/Processing configuration"
+msgstr "Ôèëòðèðàíå/Êîíôèãóðàöèÿ íà ïðîöåäèðàíå"
+
+#: src/prefs_filtering.c:367 src/prefs_scoring.c:219
+msgid "Condition"
+msgstr "Óñëîâèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:377 src/prefs_scoring.c:234
+#: src/prefs_filtering.c:381 src/prefs_scoring.c:234
 msgid "Define ..."
 msgstr "Îïðåäåëè ..."
 
-#: src/prefs_filtering.c:389
+#: src/prefs_filtering.c:393
 msgid "Action"
 msgstr "Äåéñòâèå"
 
-#: src/prefs_filtering.c:428 src/progressdialog.c:52
+#: src/prefs_filtering.c:432 src/progressdialog.c:52
 msgid "Account"
 msgstr "Àêàóíò"
 
-#: src/prefs_filtering.c:499 src/prefs_matcher.c:405
+#: src/prefs_filtering.c:472
+msgid "Destination"
+msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèå"
+
+#: src/prefs_filtering.c:503 src/prefs_matcher.c:467
 msgid "Info ..."
 msgstr "Èíôîðìàöèÿ ... "
 
-#: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:923 src/prefs_scoring.c:528
+#: src/prefs_filtering.c:557
+msgid "Current filtering/processing rules"
+msgstr "Òåêóùè filtering/processing ïðàâèëà"
+
+#: src/prefs_filtering.c:939 src/prefs_filtering.c:1007
 #: src/prefs_scoring.c:564 src/prefs_scoring.c:608
-msgid "Match string is not valid."
-msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå å âàëèäåí."
+msgid "Condition string is not valid."
+msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
 
-#: src/prefs_filtering.c:883 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
-msgid "Score is not set."
-msgstr ""
+#: src/prefs_filtering.c:967 src/prefs_scoring.c:550 src/prefs_scoring.c:594
+msgid "Condition string is empty."
+msgstr "Çàäàäåíèÿ íèç íå å âàëèäåí."
+
+#: src/prefs_filtering.c:985
+msgid "Destination is not set."
+msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî íå å ïîñî÷åíî."
+
+#: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_scoring.c:630
+msgid "Delete rule"
+msgstr "Èçòðèâàíå íà ïðàâèëî"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1062 src/prefs_scoring.c:631
+msgid "Do you really want to delete this rule?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèòå òîâà ïðàâèëî?"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1489 src/prefs_matcher.c:1662 src/prefs_scoring.c:767
+msgid "Entry not saved"
+msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî"
+
+#: src/prefs_filtering.c:1490
+msgid "The entry was not saved. Close anyway?"
+msgstr "Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî. Çàòâàðÿì?"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:294
-msgid "Folder Property"
-msgstr "Ñâîéñòâî íà ïàïêàòà"
+#: src/prefs_folder_item.c:307
+msgid "Folder Properties"
+msgstr "Ñâîéñòâà íà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:311
-msgid "Folder Property for "
-msgstr "Ñâîéñòâî íà ïàïêàòà çà"
+#: src/prefs_folder_item.c:324
+msgid "Folder Properties for "
+msgstr "Ñâîéñòâà íà ïàïêàòà çà "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:320
+#: src/prefs_folder_item.c:333
 msgid "Request Return Receipt"
-msgstr "Èçèñêâàé îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
+msgstr "Ïîèñêàé îáðàòíî ïîòâúðæäåíèå"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:332
+#: src/prefs_folder_item.c:345
 msgid "Save copy of outgoing messages to this folder instead of Sent"
 msgstr ""
-"Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàùàíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
+"Çàïàçâàé êîïèå íà èçïðàòåíèòå ñúîáùåíèÿ â òàçè ïàïêà âìåñòî â 'Èçïðàòåíè'"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:342
+#: src/prefs_folder_item.c:355
 msgid "Default To: "
 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:359
+#: src/prefs_folder_item.c:372
+msgid "Send replies to: "
+msgstr "Èçïðàùàíå îòãîâîð íà: "
+
+#: src/prefs_folder_item.c:389
 msgid "Simplify Subject RegExp: "
-msgstr ""
+msgstr "Îïðîñòè Subject RegExp: "
 
-#: src/prefs_folder_item.c:377
+#: src/prefs_folder_item.c:407
 msgid "Folder chmod: "
-msgstr "chmod íà ïàïêà"
+msgstr "chmod íà ïàïêà"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:401
+#: src/prefs_folder_item.c:431
 msgid "Default account: "
 msgstr "Àêàóíò ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:444
+#: src/prefs_folder_item.c:474
 msgid "Folder color: "
 msgstr "Öâÿò íà ïàïêàòà:"
 
-#: src/prefs_folder_item.c:617
+#: src/prefs_folder_item.c:660
 msgid "Pick color for folder"
 msgstr "Èçáåðè öâÿò çà ïàïêàòà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:124
-msgid "or"
-msgstr "èëè"
-
-#: src/prefs_matcher.c:124
-msgid "and"
-msgstr "è"
-
-#: src/prefs_matcher.c:133
-msgid "does not contain"
-msgstr "íå ñúäúðæà"
-
-#: src/prefs_matcher.c:142
-msgid "yes"
-msgstr "äà"
-
 #: src/prefs_matcher.c:142
-msgid "no"
-msgstr "íå"
-
-#: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "All messages"
 msgstr "Âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:146 src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:48
-#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:553
+#: src/prefs_matcher.c:142 src/prefs_matcher.c:1704
+#: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47
+#: src/selective_download.c:806 src/summaryview.c:465 src/summaryview.c:630
 msgid "Subject"
 msgstr "Òåìà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:43
-#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:557
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1705
+#: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42
+#: src/selective_download.c:803 src/summaryview.c:466 src/summaryview.c:634
 msgid "From"
 msgstr "Îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:561
+#: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1706 src/quote_fmt.c:48
+#: src/summaryview.c:638
 msgid "To"
 msgstr "Äî:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:147
+#: src/prefs_matcher.c:143
 msgid "To or Cc"
 msgstr "Äî: èëè Cc:"
 
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:51
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1710 src/quote_fmt.c:50
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Íîâèíàðñêè ãðóïè"
 
-#: src/prefs_matcher.c:148
+#: src/prefs_matcher.c:144
 msgid "In reply to"
 msgstr " îòãîâîð íà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:148 src/quote_fmt.c:52
+#: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1711 src/quote_fmt.c:51
 msgid "References"
 msgstr "Ïðåïðàòêè"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
+#: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Âúçðàñò ïî-ãîëÿìà îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:149
+#: src/prefs_matcher.c:145
 msgid "Age lower than"
-msgstr ""
+msgstr "Âúçðàñò ïî-ìàëêà îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:150
+#: src/prefs_matcher.c:146
 msgid "Headers part"
 msgstr "×àñòòà íà çàãëàâêà"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Body part"
 msgstr "×àñòòà íà òÿëîòî"
 
-#: src/prefs_matcher.c:151
+#: src/prefs_matcher.c:147
 msgid "Whole message"
 msgstr "Öÿëîòî ñúîáùåíèå"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "Unread flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà íåïðî÷åòåí"
 
-#: src/prefs_matcher.c:152
+#: src/prefs_matcher.c:148
 msgid "New flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà íîâ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
+#: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Marked flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà ìàðêèðàí"
 
-#: src/prefs_matcher.c:153
+#: src/prefs_matcher.c:149
 msgid "Deleted flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà èçòðèò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
+#: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Replied flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà îòãîâîðåí"
 
-#: src/prefs_matcher.c:154
+#: src/prefs_matcher.c:150
 msgid "Forwarded flag"
-msgstr ""
+msgstr "Ôëàã çà ïðåïðàòåí"
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
+#: src/prefs_matcher.c:151
+msgid "Locked flag"
+msgstr "Ôëàã çà çàêëþ÷âàíå"
+
+#: src/prefs_matcher.c:152
+msgid "Color label"
+msgstr "Öâåòåí åòèêåò"
+
+#: src/prefs_matcher.c:153
+msgid "Ignore thread"
+msgstr "Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score greater than"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:155
+#: src/prefs_matcher.c:154
 msgid "Score lower than"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:156
+#: src/prefs_matcher.c:155
 msgid "Score equal to"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_matcher.c:158
+#: src/prefs_matcher.c:157
 msgid "Size greater than"
-msgstr ""
+msgstr "Ðàçìåð ïî-ãîëÿì îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:159
+#: src/prefs_matcher.c:158
 msgid "Size smaller than"
-msgstr ""
+msgstr "Ðàçìåð ïî-ìàëúê îò"
 
-#: src/prefs_matcher.c:160
+#: src/prefs_matcher.c:159
 msgid "Size exactly"
-msgstr ""
+msgstr "Ðàçìåð òî÷íî"
+
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "or"
+msgstr "èëè"
+
+#: src/prefs_matcher.c:176
+msgid "and"
+msgstr "è"
+
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "contains"
+msgstr "ñúäúðæà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:193
+msgid "does not contain"
+msgstr "íå ñúäúðæà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "yes"
+msgstr "äà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:210
+msgid "no"
+msgstr "íå"
 
-#: src/prefs_matcher.c:314
-msgid "Condition setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà Óñëîâèå"
+#: src/prefs_matcher.c:377
+msgid "Condition configuration"
+msgstr "Óñëîâíà êîíôèãóðàöèÿ"
 
-#: src/prefs_matcher.c:339
+#: src/prefs_matcher.c:402
 msgid "Match type"
-msgstr ""
+msgstr "Òèï íà ñúâïàäåíèå"
+
+#: src/prefs_matcher.c:489
+msgid "Predicate"
+msgstr "Ïðåäïîëàãàì"
 
-#: src/prefs_matcher.c:476
+#: src/prefs_matcher.c:540
 msgid "Use regexp"
 msgstr "Ïîëçâàé ðåãóëÿðåí èçðàç"
 
-#: src/prefs_matcher.c:514
+#: src/prefs_matcher.c:578
 msgid "Boolean Op"
-msgstr ""
+msgstr "Áóëåâ Op"
 
-#: src/prefs_matcher.c:1016
+#: src/prefs_matcher.c:617
+msgid "Current condition rules"
+msgstr "Òåêóùè óñëîâíè ïðàâèëà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1155
 msgid "Value is not set."
 msgstr "Ñòîéíîñòòà íå å ïîñî÷åíà."
 
-#: src/prefs_matcher.c:1440 src/quote_fmt.c:93
-msgid "Description of symbols"
-msgstr "Îïèñàíèå íà ñèìâîëèòå"
-
-#: src/prefs_matcher.c:1472
+#: src/prefs_matcher.c:1663 src/prefs_scoring.c:768
 msgid ""
-"%\n"
-"Subject\n"
-"From\n"
-"To\n"
-"Cc\n"
-"Date\n"
-"Message-ID\n"
-"Newsgroups\n"
-"References\n"
-"Filename - should not be modified\n"
-"new line\n"
-"escape character for quotes\n"
-"quote character\n"
-"%"
+"The entry was not saved\n"
+"Have you really finished?"
 msgstr ""
+"Âúâåäåíîòî íå å çàïàçåíî\n"
+"Íàèñòèíà ëè çàâúðøèõòå?"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1708 src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:41
+#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:467
+msgid "Date"
+msgstr "Äàòà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1709 src/quote_fmt.c:52
+msgid "Message-ID"
+msgstr "Message-ID"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1712
+msgid "Filename - should not be modified"
+msgstr "Filename - íå áèâà äà å ìîäèôèöèðàíà"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1713
+msgid "new line"
+msgstr "íîâ ðåä"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1714
+msgid "escape character for quotes"
+msgstr "escape ñèìâîë çà öèòèðàíå"
+
+#: src/prefs_matcher.c:1715
+msgid "quote character"
+msgstr "çíàê çà öèòèðàíå"
 
 #: src/prefs_scoring.c:203
-msgid "Scoring setting"
+msgid "Scoring configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:454
+#: src/prefs_scoring.c:246 src/prefs_summary_column.c:75 src/summaryview.c:470
 msgid "Score"
 msgstr ""
 
+#: src/prefs_scoring.c:303
+msgid "Current scoring rules"
+msgstr ""
+
 #: src/prefs_scoring.c:335
 msgid "Hide score"
 msgstr ""
@@ -5835,40 +5945,38 @@ msgstr ""
 msgid "Important score"
 msgstr ""
 
+#: src/prefs_scoring.c:528
+msgid "Match string is not valid."
+msgstr "Òúðñåíèÿò òåêñò íå å âàëèäåí."
+
 #: src/prefs_scoring.c:556 src/prefs_scoring.c:600
-msgid "Match string is not set."
-msgstr "Òúðñåíèÿ ñòðèíã íå å âúâåäåí."
+msgid "Score is not set."
+msgstr ""
 
 #: src/prefs_summary_column.c:69
 msgid "Attachment"
 msgstr "Ïðèêðåïêà"
 
-#: src/prefs_summary_column.c:72 src/quote_fmt.c:42
-#: src/selective_download.c:809 src/summaryview.c:451
-msgid "Date"
-msgstr "Äàòà"
-
 #: src/prefs_summary_column.c:74
 msgid "Number"
 msgstr "Íîìåð"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:178
-msgid "Summary display item setting"
-msgstr "Íàñòðîéêà íà àðòèêóëèòå â ñáîðíèÿ èçãëåä"
+msgid "Displayed items configuration"
+msgstr "Êîíôèãóðàöèÿ íà ïîêàçâàíèòå àòðèáóòè"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:195
 msgid ""
-"Select items to be displayed on the summary view. You can modify\n"
-"the order by using the Up / Down button, or dragging the items."
+"Select items to be displayed in the summary view. You can modify\n"
+"the order by using the Up / Down buttons or by dragging the items."
 msgstr ""
-"Èçáåðè àðòèêóëè êîèòî äà áúäàò ïîêàçâàíè â ñáîðíèÿ èçãëåä. Ìîæåø äà "
-"ïðîìåíÿø\n"
-"ïîäðåäáàòà, êàòî ïîëçâàø Íàãîðå / Íàäîëó áóòîíèòå èëè êàòî ïðîâëà÷âàø "
-"àðòèêóëèòå."
+"Èçáåðè àòðèáóòè êîèòî äà áúäàò ïîêàçâàíè â îáùèÿ èçãëåä. Ìîæå äà\n"
+" ïðîìåíÿø ïîäðåäáàòà, êàòî ïîëçâàø áóòîíèòå Up / Down èëè êàòî ïðîâëà÷âàø "
+"àòðèáóòèòå."
 
 #: src/prefs_summary_column.c:222
 msgid "Available items"
-msgstr "Íàëè÷íè àðòèêóëè"
+msgstr "Íàëè÷íè àòðèáóòè"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:240
 msgid "  ->  "
@@ -5880,304 +5988,288 @@ msgstr "  <-  "
 
 #: src/prefs_summary_column.c:265
 msgid "Displayed items"
-msgstr "Ïîêàçâàíè àðòèêóëè"
+msgstr "Ïîêàçâàíè àòðèáóòè"
 
 #: src/prefs_summary_column.c:306
-msgid " Revert to default "
-msgstr " Âúðíè ñå êúì ïîäðàçáèðàùèòå ñå "
+msgid " Use default "
+msgstr "Ïîëçâàé ïîäðàçáèðàùèÿ ñå"
 
-#: src/prefs_template.c:154
+#: src/prefs_template.c:158
 msgid "Template name"
 msgstr "Èìå íà øàáëîíà"
 
-#: src/prefs_template.c:229
+#: src/prefs_template.c:235
 msgid " Symbols "
 msgstr " Ñèìâîëè "
 
-#: src/prefs_template.c:243
-msgid "Registered templates"
-msgstr "Çàïèñàíè øàáëîíè"
+#: src/prefs_template.c:249
+msgid "Current templates"
+msgstr "Òåêóùè øàáëîíè"
 
-#: src/prefs_template.c:263
-msgid "Templates"
-msgstr "Øàáëîíè"
+#: src/prefs_template.c:269
+msgid "Template configuration"
+msgstr "Êîíôèãóðàöèÿ íà øàáëîíè"
 
-#: src/prefs_template.c:372
+#: src/prefs_template.c:380
 msgid "Template"
 msgstr "Øàáëîí"
 
-#: src/prefs_template.c:437
+#: src/prefs_template.c:453
 msgid "Template format error."
-msgstr ""
+msgstr "Ãðåøêà âúâ ôîðìàòà íà øàáëîíà."
 
-#: src/prefs_template.c:512
+#: src/prefs_template.c:542
 msgid "Delete template"
 msgstr "Èçòðèâàíå íà øàáëîíà"
 
-#: src/prefs_template.c:513
+#: src/prefs_template.c:543
 msgid "Do you really want to delete this template?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè øàáëîí?"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:81
+#: src/prefs_toolbar.c:86
 msgid ""
 "Selected Action already set.\n"
 "Please choose another Action from List"
 msgstr ""
+"Èçáðàíîòî äåéñòâèå å âå÷å íàñòðîåíî.\n"
+"Ìîëÿ èçáåðåòå äðóãî Äåéñòâèå îò Ñïèñúêà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:131
-msgid "Main Toolbar Configuration"
-msgstr ""
+#: src/prefs_toolbar.c:127
+msgid "Main toolbar configuration"
+msgstr "Îñíîâíà Toolbar êîíôèãóðàöèÿ"
+
+#: src/prefs_toolbar.c:128
+msgid "Compose toolbar configuration"
+msgstr "Ñúñòàâè Toolbar êîíôèãóðàöèÿ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:132
-msgid "Compose Toolbar Configuration"
+#: src/prefs_toolbar.c:129
+msgid "Message view toolbar configuration"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:636
+#: src/prefs_toolbar.c:622
 msgid "Sylpheed Action"
-msgstr "Äåéñòâèÿ"
+msgstr "Sylpheed Äåéñòâèÿ"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:645
+#: src/prefs_toolbar.c:631
 msgid "Toolbar text"
-msgstr "Òåêñò íà Èíñòðóìåíòàðèóìà"
+msgstr "Òåêñò íà Toolbar"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:731
+#: src/prefs_toolbar.c:683
 msgid "Available toolbar items"
-msgstr "Íàëè÷íè öâåòîâå"
+msgstr "Íàëè÷íè öâåòîâå çà Toolbar"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:786
+#: src/prefs_toolbar.c:738
 msgid "Event executed on click"
 msgstr "Ñúáèòèå èçïúëíÿâàíî ïðè êëèê"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:837
+#: src/prefs_toolbar.c:789
 msgid "Displayed toolbar items"
-msgstr ""
+msgstr "Ïîêàæè Toolbar items"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:850
+#: src/prefs_toolbar.c:802
 msgid "Icon"
 msgstr "Èêîíà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:852
+#: src/prefs_toolbar.c:804
 msgid "Icon text"
 msgstr "Òåêñò íà èêîíà"
 
-#: src/prefs_toolbar.c:853
+#: src/prefs_toolbar.c:805
 msgid "Mapped event"
 msgstr ""
 
-#: src/prefs_toolbar.c:878
-msgid "Set default"
-msgstr "Èçáåðè êàòî ïîäðàçáèðàù ñå"
-
-#: src/procmime.c:927
-msgid "procmime_get_text_content(): Code conversion failed.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/procmsg.c:139 src/procmsg.c:155
-msgid "Cache data is corrupted\n"
-msgstr "Êåøèðàíèòå äàííè ñà ïîâðåäåíè\n"
-
-#: src/procmsg.c:435
-msgid "can't open mark file\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë\n"
-
-#: src/procmsg.c:518
-msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë â ïðèëîæåíèÿ ðåæèì.\n"
-
-#: src/procmsg.c:523
-msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà îòâîðÿ ìàðêèðàíèÿ ôàéë â ðåæèìà çà ïèñàíå.\n"
-
-#: src/procmsg.c:882
-#, c-format
-msgid "Sending queued message %d failed.\n"
-msgstr "Èçïðàùàíåòî íà ÷àêàùî ñúîáùåíèå %d ñå ïðîâàëè.\n"
-
-#: src/procmsg.c:1013
-#, c-format
-msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
-msgstr "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà: '%s'\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:868
+msgid "Customize Toolbars/Main Window"
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Îñíîâåí ïðîçîðåö"
 
-#: src/procmsg.c:1247 src/send.c:161
-msgid "Queued message header is broken.\n"
-msgstr "Çàãëàâêàòà íà ÷àêàùîòî ñúîáùåíèå å íåïðàâèëíà.\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:877
+msgid "Customize Toolbars/Message Window"
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Ïðîçîðåö íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/procmsg.c:1260 src/send.c:172
-msgid "Account not found. Using current account...\n"
-msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí. Ïîëçâàì òåêóùèÿ àêàóíò...\n"
+#: src/prefs_toolbar.c:886
+msgid "Customize Toolbars/Compose Window"
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêà ëåíòà/Compose ïðîçîðåö"
 
-#: src/procmsg.c:1271 src/send.c:183
-msgid "Account not found.\n"
-msgstr "Àêàóíòà íå å íàìåðåí.\n"
-
-#: src/procmsg.c:1283
+#: src/procmsg.c:1337
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message to `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ ñúîáùåíèåòî íà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1287
+#: src/procmsg.c:1341
 #, c-format
 msgid "Error occurred while sending the message with command `%s'."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïðàùàõ ñúîáùåíèåòî ñ êîìàíäà `%s'."
 
-#: src/procmsg.c:1306
+#: src/procmsg.c:1360
 msgid "Could not create temporary file for news sending."
 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
-#: src/procmsg.c:1317
+#: src/procmsg.c:1371
 msgid "Error when writing temporary file for news sending."
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî çàïèñâàõ âðåìåíåí ôàéë çà èçïðàùàíå íà íîâèíè."
 
-#: src/progressdialog.c:53
-msgid "Status"
-msgstr "Ñúñòîÿíèå"
-
-#: src/quote_fmt.c:41
+#: src/quote_fmt.c:40
 msgid "Customize date format (see man strftime)"
-msgstr ""
+msgstr "Ïðåöèçèðàé ôîðìàòà íà äàòàòà (âèæ man strftime)"
 
-#: src/quote_fmt.c:44
+#: src/quote_fmt.c:43
 msgid "Full Name of Sender"
-msgstr ""
+msgstr "Ïúëíî èìå íà èçïðàùà÷à"
 
-#: src/quote_fmt.c:45
+#: src/quote_fmt.c:44
 msgid "First Name of Sender"
-msgstr "Ïúðâîòî Èìå íà èçïðàùà÷à"
+msgstr "Ïúðâîòî èìå íà èçïðàùà÷à"
 
-#: src/quote_fmt.c:46
+#: src/quote_fmt.c:45
 msgid "Last Name of Sender"
 msgstr "Ôàìèëèÿ íà èçïðàùà÷à"
 
-#: src/quote_fmt.c:47
+#: src/quote_fmt.c:46
 msgid "Initials of Sender"
 msgstr "Èíèöèàëè íà èçïðàùà÷à"
 
 #: src/quote_fmt.c:53
-msgid "Message-ID"
-msgstr ""
-
-#: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Message body"
 msgstr "Òÿëî íà Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/quote_fmt.c:55
+#: src/quote_fmt.c:54
 msgid "Quoted message body"
 msgstr "Öèòèðàé â òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî êîãàòî îòãîâàðÿø"
 
-#: src/quote_fmt.c:56
+#: src/quote_fmt.c:55
 msgid "Message body without signature"
 msgstr " òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî íÿìà ïîäïèñ"
 
-#: src/quote_fmt.c:57
+#: src/quote_fmt.c:56
 msgid "Quoted message body without signature"
 msgstr "Öèòèðàé â òÿëîòî íà ñúîáùåíèåòî áåç ïîäïèñ"
 
-#: src/quote_fmt.c:59
+#: src/quote_fmt.c:58
 msgid ""
 "Insert expr if x is set\n"
 "x is one of the characters above after %"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:61
+#: src/quote_fmt.c:60
 msgid "Literal %"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:62
+#: src/quote_fmt.c:61
 msgid "Literal backslash"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:63
+#: src/quote_fmt.c:62
 msgid "Literal question mark"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:64
+#: src/quote_fmt.c:63
 msgid "Literal pipe"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:65
+#: src/quote_fmt.c:64
 msgid "Literal opening curly brace"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:66
+#: src/quote_fmt.c:65
 msgid "Literal closing curly brace"
 msgstr ""
 
-#: src/quote_fmt.c:68
+#: src/quote_fmt.c:67
 msgid "Insert File"
 msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/quote_fmt.c:69
+#: src/quote_fmt.c:68
 msgid "Insert program output"
 msgstr "Âìúêíè èçõîäà íà ïðîãðàìà"
 
-#: src/recv.c:112
-msgid "error occurred while retrieving data.\n"
-msgstr "ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ïîëó÷àâàõ äàííè.\n"
-
-#: src/recv.c:154 src/recv.c:193 src/recv.c:209
-msgid "Can't write to file.\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïèøà âúâ ôàéëà.\n"
-
-#: src/rfc2015.c:133 src/rfc2015.c:168 src/sigstatus.c:219
+#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:186 src/sigstatus.c:219
 msgid "Oops: Signature not verified"
-msgstr "Îïà-à: Ïîäïèñà íå å ïîòâúðäåí"
+msgstr "Îïàà: Ïîäïèñà íå å âåðèôèöèðàí"
 
-#: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171 src/sigstatus.c:222
+#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:189 src/sigstatus.c:222
 msgid "No signature found"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåí ïîäïèñ"
 
-#: src/rfc2015.c:139 src/sigstatus.c:225
+#: src/rfc2015.c:151 src/sigstatus.c:225
 msgid "Good signature"
 msgstr "Âàëèäåí ïîäïèñ"
 
-#: src/rfc2015.c:142 src/sigstatus.c:228
+#: src/rfc2015.c:154 src/sigstatus.c:228
+msgid "Good signature but it has expired"
+msgstr ""
+
+#: src/rfc2015.c:157 src/sigstatus.c:231
+msgid "Good signature but the key has expired"
+msgstr "ÂÀËÈÄÅÍ ïîäïèñ, íî êëþ÷à å ÍÅÂÀËÈÄÅÍ âå÷å"
+
+#: src/rfc2015.c:160 src/sigstatus.c:234
 msgid "BAD signature"
 msgstr "ÍÅÂÀËÈÄÅÍ ïîäïèñ"
 
-#: src/rfc2015.c:145 src/rfc2015.c:180 src/sigstatus.c:231
+#: src/rfc2015.c:163 src/rfc2015.c:204 src/sigstatus.c:237
 msgid "No public key to verify the signature"
 msgstr "Íÿìà ïóáëè÷åí êëþ÷ çà ïîòâúðæäàâàíå íà ïîäïèñà"
 
-#: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183 src/sigstatus.c:234
+#: src/rfc2015.c:166 src/rfc2015.c:207 src/sigstatus.c:240
 msgid "Error verifying the signature"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîòâúðæäàâàíåòî íà ïîäïèñà"
 
-#: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
+#: src/rfc2015.c:169 src/rfc2015.c:210
 msgid "Different results for signatures"
 msgstr "Ðàçëè÷íè ðåçóëòàòè çà ïîäïèñèòå"
 
-#: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
+#: src/rfc2015.c:172 src/rfc2015.c:213
 msgid "Error: Unknown status"
 msgstr "Ãðåøêà: Íåèçâåñòåí ñòàòóñ"
 
-#: src/rfc2015.c:174
+#: src/rfc2015.c:192
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:177
+#: src/rfc2015.c:195
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but it has expired"
+msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\" íî ñ èçòåêúë ñðîê"
+
+#: src/rfc2015.c:198
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\" but the key has expired"
+msgstr "Ïðàâèëåí ïîäïèñ îò \"%s\" íî ñ èçòåêúë ñðîê íà êëþ÷à"
+
+#: src/rfc2015.c:201
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "ÍÅÏÐÀÂÈËÅÍ ïîäïèñ îò \"%s\""
+msgstr "ÍÅÂÀËÈÄÅÍ ïîäïèñ îò \"%s\""
 
-#: src/rfc2015.c:209
+#: src/rfc2015.c:233
 msgid "Cannot find user ID for this key."
 msgstr "Íå ìîãà äà íàìåðÿ ïîòðåáèòåëñêèÿ ID çà òîçè êëþ÷."
 
-#: src/rfc2015.c:220
+#: src/rfc2015.c:245
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\"\n"
 msgstr "                aka \"%s\"\n"
 
-#: src/rfc2015.c:248
+#: src/rfc2015.c:266
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s"
+msgstr "Ïîäïèñà å âàëèäåí äî %s"
+
+#: src/rfc2015.c:274
+#, c-format
+msgid "Key expired %s"
+msgstr "Êëþ÷à å âàëèäåí äî %s"
+
+#: src/rfc2015.c:300
 #, c-format
 msgid "Signature made at %s\n"
 msgstr "Íàïðàâåí ïîäïèñ %s\n"
 
-#: src/rfc2015.c:257
+#: src/rfc2015.c:309
 #, c-format
 msgid "Key fingerprint: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Îòïå÷àòúê íà êëþ÷à: %s\n"
 
 #: src/select-keys.c:102
 #, c-format
@@ -6240,7 +6332,7 @@ msgid ""
 "Selected account \"%s\" is not a POP mail server.\n"
 "Please select a different account"
 msgstr ""
-"Èçáðàíèÿ àêàóíò  \"%s\" íå å POP ñúðâúð.\n"
+"Èçáðàíèÿ àêàóíò  \"%s\" íå å íà POP ìåéë ñúðâúð.\n"
 "Ìîëÿ èçáåðåòå äðóã àêàóíò"
 
 #: src/selective_download.c:645
@@ -6291,70 +6383,72 @@ msgstr "
 msgid " contains "
 msgstr "ñúäúðæà"
 
-#: src/send.c:215
-#, c-format
-msgid "Can't execute external command: %s\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà èçïúëíÿ âúøíàòà êîìàíäà: %s\n"
-
-#: src/send.c:240
-#, c-format
-msgid "external command `%s' failed with code `%i'\n"
-msgstr "âúíøíàòà êîìàíäà `%s' íåóñïÿ ñ êîä  `%i'\n"
-
-#: src/send.c:277
+#: src/send.c:313
 msgid "SMTP AUTH failed\n"
-msgstr "SMTP AUTH íåóñïåøíî\n"
+msgstr "SMTP AUTH íåóñïåøåí\n"
 
-#: src/send.c:288
+#: src/send.c:325
 msgid "Error occurred while sending QUIT\n"
 msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ QUIT\n"
 
-#: src/send.c:366
+#: src/send.c:403
 msgid "Doing POP before SMTP..."
-msgstr ""
+msgstr "Ïðàâÿ POP ïðåäè SMTP..."
 
-#: src/send.c:369
+#: src/send.c:406
 msgid "POP before SMTP"
-msgstr ""
+msgstr "POP ïðåäè SMTP"
+
+#: src/send.c:449 src/send.c:450 src/send.c:647
+msgid "Quitting..."
+msgstr "Ïðèêëþ÷âàì..."
+
+#: src/send.c:483 src/send.c:547
+#, c-format
+msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
+msgstr "Èçïðàùàì ñúîáùåíèå (%d / %d áàéòà)"
+
+#: src/send.c:570
+msgid "Sending message"
+msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå"
 
-#: src/send.c:374
+#: src/send.c:616
 #, c-format
 msgid "Connecting to SMTP server: %s ..."
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå ñ SMTP ñúðâúðà: %s ..."
 
-#: src/send.c:378
+#: src/send.c:618
 msgid "Connecting"
 msgstr "Ñâúðçâàì ñå"
 
-#: src/send.c:393 src/send.c:394
+#: src/send.c:622
+msgid "Sending HELO..."
+msgstr "Ïðàùàì HELO..."
+
+#: src/send.c:623 src/send.c:627 src/send.c:631
+msgid "Authenticating"
+msgstr "Àóòåíòèôèöèðàì"
+
+#: src/send.c:626
+msgid "Sending EHLO..."
+msgstr "Ïðàùàì EHLO..."
+
+#: src/send.c:634
 msgid "Sending MAIL FROM..."
 msgstr "Ïðàùàì ÏÎÙÀ ÎÒ..."
 
-#: src/send.c:395
+#: src/send.c:635 src/send.c:639 src/send.c:644
 msgid "Sending"
 msgstr "Èçïðàùàì"
 
-#: src/send.c:403 src/send.c:404
+#: src/send.c:638
 msgid "Sending RCPT TO..."
 msgstr "Èçïðàùàì RCPT ÄÎ..."
 
-#: src/send.c:411 src/send.c:412
+#: src/send.c:643
 msgid "Sending DATA..."
 msgstr "Èçïðàùàì ÄÀÍÍÈ..."
 
-#: src/send.c:422 src/send.c:423
-msgid "Quitting..."
-msgstr "Ïðèêëþ÷âàì..."
-
-#: src/send.c:458 src/send.c:523
-#, c-format
-msgid "Sending message (%d / %d bytes)"
-msgstr "Èçïðàùàì ñúîáùåíèå (%d / %d áàéòà)"
-
-#: src/send.c:546
-msgid "Sending message"
-msgstr "Èçïðàùàì ñúîáøåíèå"
-
 #: src/setup.c:43
 msgid "Mailbox setting"
 msgstr "Íàñòðîéêè íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
@@ -6366,10 +6460,10 @@ msgid ""
 "if you have the one.\n"
 "If you're not sure, just select OK."
 msgstr ""
-"Ïúðâî òðÿáâà äà èçáåðåòå ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ.\n"
-"Ìîæå äà èçïîëçâàòå ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà êóòèÿ â MH ôîðìàò\n"
-"àêî èìàòå òàêàâà.\n"
-"àêî íå ñòå ñèãóðíè, ïðîñòî èçáåðåòå OK."
+"Ïúðâî òðÿáâà äà èçáåðåòå ïîùåíñêà êóòèÿ.\n"
+"Ìîæå äà èçïîëçâàòå ñúùåñòâóâàùà ïîùåíñêà \n"
+"êóòèÿ â MH ôîðìàò àêî èìàòå òàêàâà.\n"
+"Àêî íå ñòå ñèãóðíè, ïðîñòî èçáåðåòå OK."
 
 #: src/sigstatus.c:129
 msgid "Checking signature"
@@ -6378,82 +6472,32 @@ msgstr "
 #: src/sigstatus.c:196
 #, c-format
 msgid "%s%s%s from \"%s\""
-msgstr ""
-
-#: src/smtp.c:68
-#, c-format
-msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñå ñâúðæà ñ SMTP ñúðâúðà: %s:%d\n"
-
-#: src/smtp.c:75
-msgid "SSL connection failed"
-msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè"
-
-#: src/smtp.c:82
-#, c-format
-msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî ñå ñâúðçâàõ ñ %s:%d\n"
-
-#: src/smtp.c:96
-msgid "Error occurred while sending HELO\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ HELO\n"
-
-#: src/smtp.c:105
-msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ STARTTLS\n"
-
-#: src/smtp.c:115
-msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
-msgstr "Ïîÿâè ñå ãðåøêà äîêàòî èçïðàùàõ EHLO\n"
+msgstr "%s%s%s îò \"%s\""
 
-#: src/smtp.c:200
-msgid "SMTP AUTH not available\n"
-msgstr "SMTP AUTH íå å íà ðàçïîëîæåíèå\n"
-
-#: src/sourcewindow.c:80
+#: src/sourcewindow.c:64
 msgid "Source of the message"
 msgstr "Èçòî÷íèê íà ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/sourcewindow.c:143
+#: src/sourcewindow.c:127
 #, c-format
 msgid "%s - Source"
 msgstr ""
 
-#: src/ssl.c:81 src/ssl.c:88
-msgid "SSL method not available\n"
-msgstr "SSL ìåòîäà íå å ðàçïîëîæåíèå\n"
-
-#: src/ssl.c:94
-msgid "Unknown SSL method *PROGRAM BUG*\n"
-msgstr "Íåèçâåñòåí SSL ìåòîä *PROGRAM BUG*\n"
-
-#: src/ssl.c:100
-msgid "Error creating ssl context\n"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ssl êîíòåêñò\n"
+#: src/ssl_manager.c:82
+msgid "Saved SSL Certificates"
+msgstr "SSL ñåðòèôèêàòèòå çàïàçåíè"
 
-#: src/ssl.c:106
-#, c-format
-msgid "SSL connect failed (%s)\n"
-msgstr "SSL âðúçêàòà ñå ïðîâàëè (%s)\n"
+#: src/ssl_manager.c:95
+msgid "View"
+msgstr "Èçãëåä"
 
-#: src/ssl.c:113
-#, c-format
-msgid "SSL connection using %s\n"
-msgstr "SSL âðúçêà ïîëçâàéêè %s\n"
+#: src/ssl_manager.c:269
+msgid "Delete certificate"
+msgstr "Èçñòðèé ñåðòèôèêàòà"
 
-#: src/ssl.c:120
-msgid "Server certificate:\n"
-msgstr "Ñåðòèôèêàò íà ñúðâúðà:\n"
-
-#: src/ssl.c:123
-#, c-format
-msgid "  Subject: %s\n"
-msgstr "Òåìà: %s\n"
-
-#: src/ssl.c:128
-#, c-format
-msgid "  Issuer: %s\n"
-msgstr "  Èçäàòåë: %s\n"
+#: src/ssl_manager.c:270
+msgid "Do you really want to delete this certificate?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñåðòèôèêàò?"
 
 #: src/string_match.c:73
 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
@@ -6475,355 +6519,504 @@ msgstr "
 msgid "AND search"
 msgstr "'È' Òúðñåíå"
 
-#: src/summary_search.c:317
+#: src/summary_search.c:319
 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
 msgstr "Äîñòèãíàõ íà÷àëîòî; äà ïðîäúëæà îò êðàÿ?"
 
-#: src/summary_search.c:319
+#: src/summary_search.c:321
 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
 msgstr "Äîñòèãíàõ êðàÿ; äà ïðîäúëæà îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:389
+#: src/summaryview.c:405
 msgid "/_Reply"
 msgstr "/_Îòãîâîðè"
 
-#: src/summaryview.c:390
+#: src/summaryview.c:406
 msgid "/Repl_y to"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà"
 
-#: src/summaryview.c:391
+#: src/summaryview.c:407
 msgid "/Repl_y to/_all"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:392
+#: src/summaryview.c:408
 msgid "/Repl_y to/_sender"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/èçïðàùà÷à"
 
-#: src/summaryview.c:393
+#: src/summaryview.c:409
 msgid "/Repl_y to/mailing _list"
 msgstr "/Îòãîâîðè íà/ïîùåíñêèÿ ñïèñúê"
 
-#: src/summaryview.c:395
+#: src/summaryview.c:411
 msgid "/Follow-up and reply to"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:397
+#: src/summaryview.c:413
 msgid "/_Forward"
 msgstr "/Ïðåïðàòè"
 
-#: src/summaryview.c:398
+#: src/summaryview.c:414
 msgid "/Redirect"
-msgstr "Ïðåíàñî÷âàé"
+msgstr "Ïðåíàñî÷è"
 
-#: src/summaryview.c:400
+#: src/summaryview.c:416
 msgid "/Re-_edit"
 msgstr "/Ðåäàêòèðàé îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:402
+#: src/summaryview.c:418
 msgid "/M_ove..."
 msgstr "/Ïðåìåñòè..."
 
-#: src/summaryview.c:403
+#: src/summaryview.c:419
 msgid "/_Copy..."
-msgstr "/Êîïèðàé"
+msgstr "/Êîïèðàé..."
 
-#: src/summaryview.c:405
+#: src/summaryview.c:421
 msgid "/Cancel a news message"
 msgstr "/Îòìåíè ñúîáùåíèå çà íîâèíè"
 
-#: src/summaryview.c:406
+#: src/summaryview.c:422
 msgid "/E_xecute"
 msgstr "/Èçïúëíè"
 
-#: src/summaryview.c:408
+#: src/summaryview.c:424
 msgid "/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:409
+#: src/summaryview.c:425
 msgid "/_Mark/_Mark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:410
+#: src/summaryview.c:426
 msgid "/_Mark/_Unmark"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Îòìàðêèðàé"
 
-#: src/summaryview.c:411
+#: src/summaryview.c:427
 msgid "/_Mark/---"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/---"
 
-#: src/summaryview.c:412
+#: src/summaryview.c:428
 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî íåïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:413
+#: src/summaryview.c:429
 msgid "/_Mark/Mark as rea_d"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé êàòî ïðî÷åòåíî"
 
-#: src/summaryview.c:414
+#: src/summaryview.c:430
 msgid "/_Mark/Mark all read"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Ìàðêèðàé âñè÷êè êàòî ïðî÷åòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:415
+#: src/summaryview.c:431
 msgid "/_Mark/Ignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/Èãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:416
+#: src/summaryview.c:432
 msgid "/_Mark/Unignore thread"
 msgstr "/_Ìàðêèðàíå/ÍåÈãíîðèðàé Íèøêàòà"
 
-#: src/summaryview.c:417
+#: src/summaryview.c:433
 msgid "/Color la_bel"
 msgstr "/Öâÿò íà åòèêåòà"
 
-#: src/summaryview.c:420
+#: src/summaryview.c:436
 msgid "/Add sender to address boo_k"
 msgstr "/Äîáàâè èçïðàùà÷à â àäðåñíèêà"
 
-#: src/summaryview.c:422
+#: src/summaryview.c:438
 msgid "/Create f_ilter rule"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå"
 
-#: src/summaryview.c:423
+#: src/summaryview.c:439
 msgid "/Create f_ilter rule/_Automatically"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/Àâòîìàòè÷íî"
 
-#: src/summaryview.c:425
+#: src/summaryview.c:441
 msgid "/Create f_ilter rule/by _From"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Îò"
 
-#: src/summaryview.c:427
+#: src/summaryview.c:443
 msgid "/Create f_ilter rule/by _To"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Äî"
 
-#: src/summaryview.c:429
+#: src/summaryview.c:445
 msgid "/Create f_ilter rule/by _Subject"
 msgstr "/Ñúçäàé ïðàâèëî çà ôèëòðèðàíå/ïî Tåìà"
 
-#: src/summaryview.c:435
+#: src/summaryview.c:451
 msgid "/_View/_Source"
 msgstr "/_Èçãëåä/Èçõîäåí êîä"
 
-#: src/summaryview.c:436
+#: src/summaryview.c:452
 msgid "/_View/All _header"
 msgstr "/_Èçãëåä/Öÿëàòà çàãëàâíà ÷àñò"
 
-#: src/summaryview.c:439
+#: src/summaryview.c:455
 msgid "/_Print..."
 msgstr "/_Ïðèíòèðàé..."
 
-#: src/summaryview.c:441
+#: src/summaryview.c:457
 msgid "/Select _all"
 msgstr "/Èçáåðè âñè÷êè"
 
-#: src/summaryview.c:442
+#: src/summaryview.c:458
 msgid "/Select t_hread"
 msgstr "/Èçáåðè íèøêà"
 
-#: src/summaryview.c:446
+#: src/summaryview.c:462
 msgid "M"
-msgstr ""
+msgstr "M"
+
+#: src/summaryview.c:469
+msgid "No."
+msgstr "No."
+
+#: src/summaryview.c:471
+msgid "L"
+msgstr "L"
+
+#: src/summaryview.c:480
+msgid "all messages"
+msgstr "âñè÷êè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:481 src/summaryview.c:482
+msgid "messages whose age is greather than #"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ïî-ñòàðè îò #"
+
+#: src/summaryview.c:483
+msgid "messages which contain S in the message body"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â òÿëîòî"
+
+#: src/summaryview.c:484
+msgid "messages which contain S in the whole message"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S êúäåòî è äà å"
+
+#: src/summaryview.c:485
+msgid "messages carbon-copied to S"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ carbon-copied to S"
+
+#: src/summaryview.c:486
+msgid "message is either to: or cc: to S"
+msgstr "ñúîáùåíèåòî å èëè to: èëè cc: to S"
+
+#: src/summaryview.c:487
+msgid "deleted messages"
+msgstr "èçòðèòè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:488
+msgid "messages which contain S in the Sender field"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â Sender ïîëåòî"
+
+#: src/summaryview.c:489
+msgid "true if execute \"S\" succeeds"
+msgstr "âÿðíî ïðè óñïåøíî èçïúëíåíèå íà \"S\" "
+
+#: src/summaryview.c:490
+msgid "messages originating from user S"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ èäâàùè îò ïîòðåáèòåë S"
+
+#: src/summaryview.c:491
+msgid "forwarded messages"
+msgstr "ïðåïðàòåíè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:492
+msgid "messages which contain header S"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè çàãëàâêà S"
+
+#: src/summaryview.c:493
+msgid "messages which contain S in Message-Id header"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â Message-Id ïîëåòî îò çàãëàâêàòà"
+
+#: src/summaryview.c:494
+msgid "messages which contain S in inreplyto header"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â inreplyto õåäúðà"
+
+#: src/summaryview.c:495
+msgid "locked messages"
+msgstr "çàêëþ÷åíè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:496
+msgid "messages which are in newsgroup S"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ êîèòî ñà â íþçãðóïà S"
+
+#: src/summaryview.c:497
+msgid "new messages"
+msgstr "íîâè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:498
+msgid "old messages"
+msgstr "ñòàðè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:499
+msgid "messages which have been replied to"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ íà êîèòî å áèëî îòãîâîðåíî"
+
+#: src/summaryview.c:500
+msgid "read messages"
+msgstr "ïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:501
+msgid "messages which contain S in subject"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â subject"
 
-#: src/summaryview.c:447
-msgid "U"
+#: src/summaryview.c:502
+msgid "messages whose score is equal to #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:453
-msgid "No."
+#: src/summaryview.c:503
+msgid "messages whose score is greater than #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:455
-msgid "L"
+#: src/summaryview.c:504
+msgid "messages whose score is lower than #"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:496
+#: src/summaryview.c:505
+msgid "messages whose size is equal to #"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ðàâåí íà #"
+
+#: src/summaryview.c:506
+msgid "messages whose size is greater than #"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñ ðàçìåð ïî-ãîëÿì îò #"
+
+#: src/summaryview.c:507
+msgid "messages whose size is smaller than #"
+msgstr "ñúîáùåíèå ñ ðàçìåð ïî-ìàëúê îò #"
+
+#: src/summaryview.c:508
+msgid "messages which have been sent to S"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ èçïðàòåíè äî S"
+
+#: src/summaryview.c:509
+msgid "marked messages"
+msgstr "ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:510
+msgid "unread messages"
+msgstr "íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
+
+#: src/summaryview.c:511
+msgid "messages which contain S in References header"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â References õåäúðà"
+
+#: src/summaryview.c:512
+msgid "messages which contain S in X-Label header"
+msgstr "ñúîáùåíèÿ ñúäúðæàùè S â X-Label õåäúðà"
+
+#: src/summaryview.c:514
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "ëîãè÷åñêè AND îïåðàòîð"
+
+#: src/summaryview.c:515
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "ëîãè÷åñêè OR îïåðàòîð"
+
+#: src/summaryview.c:516
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "ëîãè÷åñêè NOT îïåðàòîð"
+
+#: src/summaryview.c:517
+msgid "case sensitive search"
+msgstr "òúðñåíå ñ îò÷èòàíå íà ãîëåìè è ìàëêè áóêâè"
+
+#: src/summaryview.c:524
+msgid "Extended Search symbols"
+msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíî òúðñåíå"
+
+#: src/summaryview.c:573
 msgid "Toggle quick-search bar"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:802
+#: src/summaryview.c:657
+msgid "Extended Symbols"
+msgstr "Ñèìâîëè çà ðàçøèðåíèå"
+
+#: src/summaryview.c:910
 msgid "Process mark"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:803
+#: src/summaryview.c:911
 msgid "Some marks are left. Process it?"
 msgstr ""
 
-#: src/summaryview.c:850
+#: src/summaryview.c:958
 #, c-format
 msgid "Scanning folder (%s)..."
 msgstr "Ñêàíèðàì ïàïêà (%s)..."
 
-#: src/summaryview.c:1217 src/summaryview.c:1261
+#: src/summaryview.c:1353 src/summaryview.c:1397
 msgid "No more unread messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1218
+#: src/summaryview.c:1354
 msgid "No unread message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1230 src/summaryview.c:1274
+#: src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1410
 msgid ""
 "Internal error: unexpected value for prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 msgstr ""
+"Âúòðåøíà ãðåøêà: íåî÷àêâàíà ñòîéíîñò çà prefs_common.next_unread_msg_dialog\n"
 
-#: src/summaryview.c:1238
+#: src/summaryview.c:1374
 msgid "No unread messages."
 msgstr "Íÿìà íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1262
+#: src/summaryview.c:1398
 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíè íåïðî÷åòåíè ñúîáùåíèÿ. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1304 src/summaryview.c:1328
+#: src/summaryview.c:1440 src/summaryview.c:1464
 msgid "No more new messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å íîâè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1305
+#: src/summaryview.c:1441
 msgid "No new message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1314
+#: src/summaryview.c:1450
 msgid "No new messages."
 msgstr "Íÿìà íîâè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1329
+#: src/summaryview.c:1465
 msgid "No new message found. Go to next folder?"
 msgstr "Íÿìà íàìðåíî íîâî ñúîáùåíèå. Äà îòèäà â ñëåäâàùàòà ïàïêà?"
 
-#: src/summaryview.c:1331
+#: src/summaryview.c:1467
 msgid "Search again"
 msgstr "Òúðñè îòíîâî"
 
-#: src/summaryview.c:1360 src/summaryview.c:1385
+#: src/summaryview.c:1496 src/summaryview.c:1521
 msgid "No more marked messages"
 msgstr "Íÿìà ïîâå÷å ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1361
+#: src/summaryview.c:1497
 msgid "No marked message found. Search from the end?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1370 src/summaryview.c:1395
+#: src/summaryview.c:1506 src/summaryview.c:1531
 msgid "No marked messages."
 msgstr "Íÿìà ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ."
 
-#: src/summaryview.c:1386
+#: src/summaryview.c:1522
 msgid "No marked message found. Search from the beginning?"
 msgstr "Íÿìà íàìåðåíè ìàðêèðàíè ñúîáùåíèÿ. Äà òúðñÿ îò íà÷àëîòî?"
 
-#: src/summaryview.c:1410 src/summaryview.c:1435
+#: src/summaryview.c:1546 src/summaryview.c:1571
 msgid "No more labeled messages"
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà ïîâå÷å åòèêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1411
+#: src/summaryview.c:1547
 msgid "No labeled message found. Search from the end?"
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà íàìåðåíî åòèêèðàíî ñúîáùåíèå. Òúðñåíå îò êðàÿ?"
 
-#: src/summaryview.c:1420 src/summaryview.c:1445
+#: src/summaryview.c:1556 src/summaryview.c:1581
 msgid "No labeled messages."
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà åòèêèðàíè ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/summaryview.c:1436
+#: src/summaryview.c:1572
 msgid "No labeled message found. Search from the beginning?"
-msgstr ""
+msgstr "Íÿìà íàìåðåíî åòèêèðàíî ñúîáùåíèå. Òúðñåíå îòíà÷àëî?"
 
-#: src/summaryview.c:1649
+#: src/summaryview.c:1785
 msgid "Attracting messages by subject..."
 msgstr "Ïðèòåãëÿì ñúîáùåíèÿòà ïî Òåìà..."
 
-#: src/summaryview.c:1802
+#: src/summaryview.c:1949
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgstr "%d èçòðèòè"
 
-#: src/summaryview.c:1806
+#: src/summaryview.c:1953
 #, c-format
 msgid "%s%d moved"
 msgstr "%s%d ïðåìåñòåíè"
 
-#: src/summaryview.c:1807 src/summaryview.c:1814
+#: src/summaryview.c:1954 src/summaryview.c:1961
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: src/summaryview.c:1812
+#: src/summaryview.c:1959
 #, c-format
 msgid "%s%d copied"
 msgstr "%s%d êîïèðàíè"
 
-#: src/summaryview.c:1827
+#: src/summaryview.c:1974
 msgid " item selected"
-msgstr ""
+msgstr "èçáðàí àòðèáóò"
 
-#: src/summaryview.c:1829
+#: src/summaryview.c:1976
 msgid " items selected"
-msgstr ""
+msgstr "èçáðàíè àòðèáóòè"
 
-#: src/summaryview.c:1846
+#: src/summaryview.c:1993
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî (%s)"
 
-#: src/summaryview.c:1852
+#: src/summaryview.c:1999
 #, c-format
 msgid "%d new, %d unread, %d total"
 msgstr "%d íîâè, %d íåïðî÷åòåíè, %d îáùî"
 
-#: src/summaryview.c:2021
+#: src/summaryview.c:2168
 msgid "Sorting summary..."
-msgstr ""
+msgstr "Ñîðòèðàíå íà èçâëå÷åíèåòî..."
 
-#: src/summaryview.c:2091
+#: src/summaryview.c:2238
 msgid "Setting summary from message data..."
-msgstr ""
+msgstr "Èçâëå÷åíèå îò äàííèòå íà ñúîáùåíèåòî..."
 
-#: src/summaryview.c:2227
+#: src/summaryview.c:2365
 msgid "(No Date)"
 msgstr "(Íÿìà Äàòà)"
 
-#: src/summaryview.c:2826
+#: src/summaryview.c:2968
 msgid "You're not the author of the article\n"
-msgstr ""
+msgstr "Íå ñòå Àâòîð íà ñòàòèÿòà\n"
 
-#: src/summaryview.c:2924
+#: src/summaryview.c:3058
 msgid "Delete message(s)"
 msgstr "Èçòðèé ñúîáùåíèåòî(òà)"
 
-#: src/summaryview.c:2925
+#: src/summaryview.c:3059
 msgid "Do you really want to delete message(s) from the trash?"
 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå ñúîáùåíèåòî(òà) îò Êîø÷åòî?"
 
-#: src/summaryview.c:2968
+#: src/summaryview.c:3107
 msgid "Deleting duplicated messages..."
 msgstr "Èçòðèâàì ïîâòàðÿùèòå ñå ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3096
+#: src/summaryview.c:3219
 msgid "Destination is same as current folder."
 msgstr "Ïðåäíàçíà÷åíèåòî å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3185
+#: src/summaryview.c:3296
 msgid "Destination to copy is same as current folder."
 msgstr "Ìÿñòîòî çà êîïèðàíå å ñúùîòî êàòî òåêóùàòà ïàïêà."
 
-#: src/summaryview.c:3235
+#: src/summaryview.c:3344
 msgid "Selecting all messages..."
 msgstr "Èçáèðàì âñè÷êè ñúîáùåíèÿ..."
 
-#: src/summaryview.c:3293
+#: src/summaryview.c:3402
 msgid "Append or Overwrite"
 msgstr "Ïðèëîæè èëè Ïðåçàïèøè"
 
-#: src/summaryview.c:3294
+#: src/summaryview.c:3403
 msgid "Append or overwrite existing file?"
-msgstr "Äà ïðèëîæà ëè èëè äà ïðåçàïèøà ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë?"
+msgstr "Äîáàâÿíå êúì ñúùåñòâóâàùèÿ ôàéë èëè ïðåçàïèñâàíå?"
 
-#: src/summaryview.c:3295
+#: src/summaryview.c:3404
 msgid "Append"
 msgstr "Ïðèëàãàíå"
 
-#: src/summaryview.c:3302 src/summaryview.c:3306 src/summaryview.c:3323
+#: src/summaryview.c:3412 src/summaryview.c:3416 src/summaryview.c:3433
 #, c-format
 msgid "Can't save the file `%s'."
 msgstr "Íå ìîãà äà çàïàçÿ ôàéëà `%s'."
 
-#: src/summaryview.c:3342
+#: src/summaryview.c:3452
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter the print command line:\n"
@@ -6832,7 +7025,7 @@ msgstr ""
 "Âúâåäè êîìàíäà çà ïðèíòèðàíå:\n"
 "(%s ùå áúäå çàìåíåíî ñ èìåòî íà ôàéë)"
 
-#: src/summaryview.c:3348
+#: src/summaryview.c:3458
 #, c-format
 msgid ""
 "Print command line is invalid:\n"
@@ -6841,194 +7034,196 @@ msgstr ""
 "Êîìàíäàòà çà ïðèíòèðàíå å íåâàëèäíà:\n"
 "'%s'"
 
-#: src/summaryview.c:3595
+#: src/summaryview.c:3697
 msgid "Building threads..."
 msgstr "Èçãðàæäàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3691
+#: src/summaryview.c:3795
 msgid "Unthreading..."
 msgstr "Ìàõàì íèøêèòå..."
 
-#: src/summaryview.c:3820
+#: src/summaryview.c:3928
 msgid "No filter rules defined."
 msgstr "Íå ñà çàäàäåíè ïðàâèëà çà ôèëòðèðàíå."
 
-#: src/summaryview.c:3827
+#: src/summaryview.c:3935
 msgid "Filtering..."
 msgstr "Ôèëòðèðàì..."
 
-#: src/summaryview.c:5281
+#: src/summaryview.c:5382
 #, c-format
 msgid ""
 "Regular expression (regexp) error:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Ãðåøêà â Ðåãóëÿðåí èçðàç (regexp):\n"
+" %s"
 
-#: src/template.c:165
-#, c-format
-msgid "file %s already exists\n"
-msgstr "ôàéëà %s âå÷å ñúùåñòâóâà\n"
+#: src/toolbar.c:144 src/toolbar.c:1605
+msgid "Receive Mail on all Accounts"
+msgstr "Âçåìè Ïîùàòà çà Âñè÷êè àêàóíòè"
 
-#: src/textview.c:513
-msgid "Check signature"
-msgstr "Ïðîâåðè ïîäïèñà"
+#: src/toolbar.c:145 src/toolbar.c:1611
+msgid "Receive Mail on current Account"
+msgstr "Èçòåãëè Ïîùàòà çà òåêóùèÿ àêàóíò"
 
-#: src/textview.c:580
-msgid "To save this part, pop up the context menu with "
-msgstr "Çà äà çàïàçèòå àçè ÷àñò, èçâèêàéòå êîíòåêñòíîòî ìåíþ ñúñ "
+#: src/toolbar.c:146 src/toolbar.c:1617
+msgid "Send Queued Message(s)"
+msgstr "Èçïðàòè ×àêàùèòå Ñúîáùåíèÿ"
 
-#: src/textview.c:581
-msgid "right click and select `Save as...', "
-msgstr "êëèêíè ñ äåñíèÿ áóòîí è èçáåðè 'Çàïàçè êàòî...', "
+#: src/toolbar.c:147 src/toolbar.c:1630
+msgid "Compose Email"
+msgstr "Ñú÷èíè Ñúîáùåíèå"
 
-#: src/textview.c:582
-msgid ""
-"or press `y' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"èëè íàòèñíè `y' êëàâèø.\n"
-"\n"
+#: src/toolbar.c:148 src/toolbar.c:1634
+msgid "Compose News"
+msgstr "Ñú÷èíè Íîâèíè"
 
-#: src/textview.c:584
-msgid "To display this part as a text message, select "
-msgstr "Çà äà ñå ïîêàæè òàçè ÷àñò êàòî òåêñòîâî ñúîáùåíèå, èçáåðè "
+#: src/toolbar.c:149 src/toolbar.c:1640
+msgid "Reply to Message"
+msgstr "Îòãîâîðè íà Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/textview.c:585
-msgid ""
-"`Display as text', or press `t' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"`Ïîêàæè êàòî òåêñò', èëè íàòèñíè `t' êëàâèø.\n"
-"\n"
+#: src/toolbar.c:150 src/toolbar.c:1661
+msgid "Reply to Sender"
+msgstr "Îòãîâîðè íà Èçïðàùà÷à"
 
-#: src/textview.c:587
-msgid "To display this part as an image, select "
-msgstr "Çà äà ñå ïîêàæå òàçè ÷àñò êàòî êàðòèíêà, èçáåðè "
+#: src/toolbar.c:151 src/toolbar.c:1682
+msgid "Reply to All"
+msgstr "Îòãîâîðè íà Âñè÷êè"
 
-#: src/textview.c:588
-msgid ""
-"`Display image', or press `i' key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"`Ïîêàæè êàòî êàðòèíêà', èëè íàòèñíè `i' êëàâèø.\n"
-"\n"
+#: src/toolbar.c:152 src/toolbar.c:1703
+msgid "Reply to Mailing-list"
+msgstr "Îòãîâîðè íà Ïîùåíñêè ñïèñúê"
+
+#: src/toolbar.c:153 src/toolbar.c:1724
+msgid "Forward Message"
+msgstr "Ïðåïðàòè Ñúîáùåíèåòî"
 
-#: src/textview.c:590
-msgid "To open this part with external program, select "
-msgstr "Çà äà îòâîðèòå òàçè ÷àñò ñ âúíøíà ïðîãðàìà, èçáåðåòå "
+#: src/toolbar.c:154 src/toolbar.c:1745
+msgid "Delete Message"
+msgstr "Èçòðèé Ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/toolbar.c:156 src/toolbar.c:1757
+msgid "Goto Next Message"
+msgstr "Îòèäè íà Ñëåäâàùî Ñúîáùåíèå"
+
+#: src/toolbar.c:158 src/toolbar.c:1765
+msgid "Send Message"
+msgstr "Èçïðàòè Ñúîáùåíèåòî"
+
+#: src/toolbar.c:159 src/toolbar.c:1771
+msgid "Put into queue folder and send later"
+msgstr "Ñëîæè ãî â ïàïêàòà ñ ÷àêàùèòå è ãî èçïðàòè ïî-êúñíî"
 
-#: src/textview.c:591
-msgid "`Open' or `Open with...', "
-msgstr "'Îòâîðè' èëè 'Îòâîðè ñúñ...', "
+#: src/toolbar.c:160 src/toolbar.c:1777
+msgid "Save to draft folder"
+msgstr "Çàïàçè â ïàïêàòà ñ ÷åðíîâèòå"
 
-#: src/textview.c:592
-msgid "or double-click, or click the center button, "
-msgstr "èëè äâîéíî êëèêâàíå, èëè êëèêâàíå ñ ñðåäíèÿ áóòîí, "
+#: src/toolbar.c:161 src/toolbar.c:1783
+msgid "Insert file"
+msgstr "Âìúêíè ôàéë"
 
-#: src/textview.c:593
-msgid "or press `l' key."
-msgstr "èëè íàòèñíè 'I' êëàâèø."
+#: src/toolbar.c:162 src/toolbar.c:1789
+msgid "Attach file"
+msgstr "Ïðèêðåïè ôàéë"
 
-#: src/textview.c:612
-msgid "This signature has not been checked yet.\n"
-msgstr "Ïîäïèñà íå å ïðîâåðåí îùå.\n"
+#: src/toolbar.c:163 src/toolbar.c:1795
+msgid "Insert signature"
+msgstr "Âìúêíè ïîäïèñ"
 
-#: src/textview.c:613
-msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
-msgstr "Çà ïðîâåðêà, àêòèâèðàéòå êîíòåêñòíîòî ìåíþ ñ\n"
+#: src/toolbar.c:164 src/toolbar.c:1801
+msgid "Edit with external editor"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé ñ âúíøåí ðåäàêòîð"
 
-#: src/textview.c:614
-msgid "right click and select `Check signature'.\n"
-msgstr "êëèêíè ñ äåñíèÿ áóòîí è èçáåðè `Ïðîâåðè ïîäïèñà'.\n"
+#: src/toolbar.c:165 src/toolbar.c:1807
+msgid "Wrap all long lines"
+msgstr "Ïðåíàñÿé âñè÷êè äúëãè ðåäîâå"
 
-#: src/toolbar.c:104
+#: src/toolbar.c:168
 msgid "Sylpheed Actions Feature"
-msgstr ""
+msgstr "Ñâîéñòâà íà Sylpheed Äåéñòâèÿ"
+
+#: src/toolbar.c:188
+msgid "/Reply with _quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè ñ öèòàò"
+
+#: src/toolbar.c:189
+msgid "/_Reply without quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè áåç öèòàò"
+
+#: src/toolbar.c:193
+msgid "/Reply to all with _quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
+
+#: src/toolbar.c:194
+msgid "/_Reply to all without quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
+
+#: src/toolbar.c:198
+msgid "/Reply to list with _quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè ñ öèòàò"
 
-#: src/toolbar.c:235
+#: src/toolbar.c:199
+msgid "/_Reply to list without quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà âñè÷êè áåç öèòàò"
+
+#: src/toolbar.c:203
+msgid "/Reply to sender with _quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à ñ öèòàò"
+
+#: src/toolbar.c:204
+msgid "/_Reply to sender without quote"
+msgstr "/Îòãîâîðè íà èçïðàùà÷à áåç öèòàò"
+
+#: src/toolbar.c:208
+msgid "/_Forward message (inline style)"
+msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî (inline style)"
+
+#: src/toolbar.c:209
+msgid "/Forward message as _attachment"
+msgstr "/Ïðåïðàòè ñúîáùåíèåòî êàòî ïðèêðåïêà"
+
+#: src/toolbar.c:344
 msgid "Get"
 msgstr "Âçåìè"
 
-#: src/toolbar.c:236
+#: src/toolbar.c:345
 msgid "Get All"
-msgstr "Âçåìè Âñè÷êè"
+msgstr "Âñè÷êè"
 
-#: src/toolbar.c:239
+#: src/toolbar.c:348
 msgid "Email"
-msgstr "Èìåéë"
+msgstr "Íàïèøè"
 
-#: src/toolbar.c:241
+#: src/toolbar.c:350 src/toolbar.c:442
 msgid "Reply"
 msgstr "Îòãîâîðè"
 
-#: src/toolbar.c:242
+#: src/toolbar.c:351 src/toolbar.c:443
 msgid "All"
-msgstr "Âñè÷êî"
+msgstr "Âñè÷êè"
 
-#: src/toolbar.c:243
+#: src/toolbar.c:352 src/toolbar.c:444
 msgid "Sender"
 msgstr "Èçïðàùà÷"
 
-#: src/toolbar.c:286
+#: src/toolbar.c:395
 msgid "Send later"
-msgstr "Èçïðàòè ïî-êúñíî"
+msgstr "Ïî-êúñíî"
 
-#: src/toolbar.c:287
+#: src/toolbar.c:396
 msgid "Draft"
 msgstr "×åðíîâè"
 
-#: src/toolbar.c:290
+#: src/toolbar.c:399
 msgid "Attach"
-msgstr "Ïðèêðåïè"
+msgstr "Ïðèêðåïêà"
 
-#: src/toolbar.c:294
+#: src/toolbar.c:403
 msgid "Linewrap"
 msgstr "Ïðåíåñè"
 
-#: src/utils.c:2045
-#, c-format
-msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
-msgstr "Êîïèðàíåòî íà ôàéë îò %s êúì %s íåóñïåøíî.\n"
-
-#: src/utils.c:2729
-#, c-format
-msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
-msgstr ""
-
-#: src/crash.c:138
-#, c-format
-msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
-msgstr "Sylpheed ïðîöåñ (%ld) ïîëó÷è ñèãíàë %ld"
+#: src/toolbar.c:2054
+msgid "Message already removed from folder."
+msgstr "Ñúîáùåíèåòî âå÷å å ïðåìàõíàòî îò ïàïêàòà."
 
-#: src/crash.c:181
-msgid "Sylpheed has crashed"
-msgstr "Sylpheed ñå ñðèíà"
-
-#: src/crash.c:204
-#, c-format
-msgid ""
-"%s.\n"
-"Please file a bug report and include the information below."
-msgstr ""
-"%s.\n"
-"Ìîëÿ äîêëàäâàéòå áúã âêëþ÷âàéêè äîëóïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ."
-
-#: src/crash.c:209
-msgid "Debug log"
-msgstr "Äíåâíèê çà äåáúã"
-
-#: src/crash.c:249
-msgid "Save..."
-msgstr "Çàïàçè..."
-
-#: src/crash.c:254
-msgid "Create bug report"
-msgstr "Ñúçäàé ðàïîðò çà áúã"
-
-#: src/crash.c:303
-msgid "Save crash information"
-msgstr "Çàïàçè Èíôîðìàöèÿ çà áúãà"
-
-#: src/crash.c:447 src/crash.c:466
-msgid "Unknown"
-msgstr "Íåèçâåñòåí"