2009-12-02 [mones] 3.7.3cvs26
[claws.git] / manual / pl / starting.xml
index 4ba2816..9bc978a 100644 (file)
@@ -1,11 +1,11 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 <section id="ch_starting">
-<title>Pierwsze uruchomienia Sylpheed-Claws</title>
+<title>Pierwsze uruchomienia Claws Mail</title>
 
   <section id="start_wizard">
     <title>Pocz±tkowy kreator</title>
     <para>
-       Gdy uruchomisz Sylpheed-Claws po raz pierwszy zostanie zadanie ci kilka pytañ w celu za³o¿enia konta. Te pytania s± stosunkowo proste i pogrupowane na kilku krótkich stronach.
+       Gdy uruchomisz Claws Mail po raz pierwszy zostanie zadanie ci kilka pytañ w celu za³o¿enia konta. Te pytania s± stosunkowo proste i pogrupowane na kilku krótkich stronach.
     </para><para>
            Po pierwsze zostaniesz zapytany o twoje imiê i nazwisko (<emphasis>najczê¶ciej uzyskiwane z systemu operacyjnego</emphasis>), twój adres email. nazwê twojej organizacji (<emphasis>opcjonalne</emphasis>).
     </para><para>Nastêpna strona wymaga wpisanie szczegó³ów opisuj±cych sposób pobierania poczty. Wygl±d strony uzale¿niony jest od <quote>typu serwera</quote>:
@@ -27,9 +27,9 @@
     <para>
            Na nastêpnej stronie potrzebne jest podanie adresu twojego serwera SMTP (<emphasis>czasami nazywanego <quote>serwerem wychodz±cym</quote></emphasis>). Zostaniesz równie¿ zapytany czy serwer wymaga autentykacji przy wysy³aniu poczty; jest to czêsto nieu¿ywane gdy ³±czysz siê z internetem za pomoc± dostawcy internetu, czêsto jest to u¿ywane w konfiguracji profesjonalnych kont.
      </para><para>Je¶li wybra³e¶ POP3 albo lokaln± skrzynkê na nastêpnej stronie znajdziesz pytanie o miejsce zapisywania odebranej poczty na dysku twardym. Domy¶lnie jest to <quote>Mail</quote> i najczê¶ciej to ustawienie jest dobre, zapisuje ono pocztê w podkatalogu <quote>Mail</quote> w twoim katalogu domowym.
-    </para><para>Je¶li Sylpheed-Claws zosta³ skompilowany z obs³ug± OpenSSL, zobaczysz stronê <quote>Bezpieczeñstwo</quote>, tutaj bêdziesz móg³ zadecydowaæ o u¿ywaniu szyfrowania SSL przy wysy³aniu i odbieraniu poczty. Wiêkszo¶æ dostawców internetu nie zezwala na to, lecz wiele firm tego wymaga, je¶li nie jeste¶ pewien mo¿esz zostawiæ te opcje wy³±czone.
+    </para><para>Je¶li Claws Mail zosta³ skompilowany z obs³ug± OpenSSL, zobaczysz stronê <quote>Bezpieczeñstwo</quote>, tutaj bêdziesz móg³ zadecydowaæ o u¿ywaniu szyfrowania SSL przy wysy³aniu i odbieraniu poczty. Wiêkszo¶æ dostawców internetu nie zezwala na to, lecz wiele firm tego wymaga, je¶li nie jeste¶ pewien mo¿esz zostawiæ te opcje wy³±czone.
     </para><para>
-       Teraz mo¿esz nacisn±æ przycisk Zapisz i zacz±æ cieszyæ siê z u¿ywania Sylpheed-Claws.
+       Teraz mo¿esz nacisn±æ przycisk Zapisz i zacz±æ cieszyæ siê z u¿ywania Claws Mail.
     </para>
   </section>
 
@@ -38,7 +38,7 @@
     <para>
        Odbieraæ pocztê mo¿na za pomoc± przycisku <quote>Get mail</quote> na pasku narzêdziowym lub z opcji <quote>Odbieranie</quote> w menu <quote>Wiadomo¶æ</quote>.
     </para><para>
-       Je¶li chcesz aby Sylpheed-Claws pobiera³ twoj± pocztê automatycznie w regularnych odstêpach czasu mo¿esz to ustawiæ na stronie <quote>Obs³uga poczty: Odbieranie</quote>, któr± znajdziesz za pomoc± menu <quote>Konfiguracja/Ustawienia</quote>. Wybierz opcjê <quote>Automatyczne sprawdzanie skrzynek pocztowych co</quote> i ustaw interwa³ czasu pomiêdzy kolejnymi sprawdzeniami.
+       Je¶li chcesz aby Claws Mail pobiera³ twoj± pocztê automatycznie w regularnych odstêpach czasu mo¿esz to ustawiæ na stronie <quote>Obs³uga poczty: Odbieranie</quote>, któr± znajdziesz za pomoc± menu <quote>Konfiguracja/Ustawienia</quote>. Wybierz opcjê <quote>Automatyczne sprawdzanie skrzynek pocztowych co</quote> i ustaw interwa³ czasu pomiêdzy kolejnymi sprawdzeniami.
     </para>
   </section>
 
@@ -54,7 +54,7 @@
     <para>
        Naciskaj±c przycisk <quote>Tworzenie</quote> na pasku narzêdziowym uruchomisz okno tworzenia nowej wiadomo¶ci. To okno zawiera kilka ró¿nych pól, które powinny byæ proste do rozpoznania: je¶li masz wiele kont, pole Od daje mo¿liwo¶æ wybrania konta do napisania danej wiadomo¶ci; pole Do oznacza odbiorcê wiadomo¶ci. Gdy je ju¿ wype³nisz pojawi siê drugie pole Do na wypadek gdyby¶ chcia³ wys³aæ wiadomo¶æ do kilku osób jednocze¶nie. Pole Do mo¿na zmieniæ na pole Kopia lub inny typ za pomoc± rozwijanego menu lub wpisuj±c nazwê pola, które potrzebujesz dodaæ. Nastêpnie zostaje wpisaæ temat twojej wiadomo¶ci, potem jej tre¶æ.
     </para><para>
-       Jeszcze jedna ma³a uwaga dotycz±ca pola tematu: Sylpheed-Claws poprosi ciê o potwierdzenie je¶li spróbujesz wys³aæ wiadomo¶æ z pustym tematem. Dzia³anie to spowodowane jest tym, ¿e otrzymywanie wiadomo¶ci bez tematu mo¿e byæ czasami denerwuj±ce no i na pewno nie u³atwia zarz±dzania nimi.
+       Jeszcze jedna ma³a uwaga dotycz±ca pola tematu: Claws Mail poprosi ciê o potwierdzenie je¶li spróbujesz wys³aæ wiadomo¶æ z pustym tematem. Dzia³anie to spowodowane jest tym, ¿e otrzymywanie wiadomo¶ci bez tematu mo¿e byæ czasami denerwuj±ce no i na pewno nie u³atwia zarz±dzania nimi.
     </para>
   </section>