try again
[claws.git] / manual / pl / plugins.xml
index 60d10e7db1b790d3e6e53ec978da0c24fb2609e8..dd12c41c1a369b96158769d8b6efb25f32856bc5 100644 (file)
@@ -1,13 +1,13 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 <section id="ch_plugins">
-<title>Rozszerzanie Sylpheed-Claws</title>
+<title>Rozszerzanie Claws Mail</title>
 
   <section id="plugins_default">
     <title>Udostêpnione wtyczki</title>
     <para>
-       Mo¿liwo¶ci Sylpheed-Claws s± rozszerzane poprzez wtyczki. Wtyczki dostarczane z nim s± opisane poni¿ej, wszystkie one s± kompilowane automatycznie je¶li wymagane biblioteki s± dostêpne.
+       Mo¿liwo¶ci Claws Mail s± rozszerzane poprzez wtyczki. Wtyczki dostarczane z nim s± opisane poni¿ej, wszystkie one s± kompilowane automatycznie je¶li wymagane biblioteki s± dostêpne.
     </para><para>
-       Wtyczki s± instalowane w $PREFIX/lib/sylpheed-claws/plugins/ i maj± rozszerzenie <quote>.so</quote>. Aby za³adowaæ wtyczkê wejd¼ w menu <quote>Konfiguracja/Wtyczki</quote> i kliknij na przycisk <quote>Za³aduj wtyczkê</quote>. Wybierz wtyczkê, któr± chcesz u¿yæ i naci¶nij OK.
+       Wtyczki s± instalowane w $PREFIX/lib/claws-mail/plugins/ i maj± rozszerzenie <quote>.so</quote>. Aby za³adowaæ wtyczkê wejd¼ w menu <quote>Konfiguracja/Wtyczki</quote> i kliknij na przycisk <quote>Za³aduj wtyczkê</quote>. Wybierz wtyczkê, któr± chcesz u¿yæ i naci¶nij OK.
     </para><para>
        Je¶li nie mo¿esz znale¼æ wtyczki, której poszukujesz jest ca³kiem mo¿liwe, ¿e twoja dystrybucja GNU/Linux oferuje j± jako oddzieln± paczkê. W tym przypadku poszukaj wtyczki w swoim menad¿erze paczek.
     </para>
@@ -39,7 +39,7 @@
   <section id="plugins_external">
     <title>Wiêcej wtyczek</title>
     <para>
-       Stworzono równie¿ inne wtyczki, lecz s± one dostêpne oddzielnie do pobrania. W czasie pisania tego podrêcznika u¿ytkownika dostêpne s± nastêpuj±ce wtyczki na stronie <ulink url="http://claws.sylpheed.org/plugins.php">http://claws.sylpheed.org/plugins.php</ulink>:
+       Stworzono równie¿ inne wtyczki, lecz s± one dostêpne oddzielnie do pobrania. W czasie pisania tego podrêcznika u¿ytkownika dostêpne s± nastêpuj±ce wtyczki na stronie <ulink url="http://www.claws-mail.org/plugins.php">http://www.claws-mail.org/plugins.php</ulink>:
     </para>
     <variablelist>
     <varlistentry><term>Acpi Notifier</term>
            <listitem><para>Ta wtyczka usuwa za³±czniki z twoich wiadomo¶ci.</para></listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry><term>CacheSaver</term>
-           <listitem><para>Zapisuje zawarto¶æ pamiêci podrêcznej co 60 sekund (albo co zdefiniowany przez u¿ytkownika interwa³). Pomaga unikaæ utraty metadanych wiadomo¶ci podczas awarii twojego komputera lub b³êdu (<emphasis>Sylpheed-Claws!</emphasis>).</para></listitem>
+           <listitem><para>Zapisuje zawarto¶æ pamiêci podrêcznej co 60 sekund (albo co zdefiniowany przez u¿ytkownika interwa³). Pomaga unikaæ utraty metadanych wiadomo¶ci podczas awarii twojego komputera lub b³êdu (<emphasis>Claws Mail!</emphasis>).</para></listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry><term>etpan! Privacy</term>
            <listitem><para>Obs³uguje weryfikacjê i deszyfracjê wiadomo¶ci w formatach S/MIME, OpenPGP i ascii-armored PGP. Nie obs³uguje hase³.</para></listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry><term>Fetchinfo</term>
-           <listitem><para>Dodaje mo¿liwo¶æ dodawania nag³ówków do emaili zawieraj±cych informacje dotycz±ce pobierania jak UIDL, konto Sylpheed-Claws, serwer POP, nazwê u¿ytkownika i czas pobrania.</para></listitem>
+           <listitem><para>Dodaje mo¿liwo¶æ dodawania nag³ówków do emaili zawieraj±cych informacje dotycz±ce pobierania jak UIDL, konto Claws Mail, serwer POP, nazwê u¿ytkownika i czas pobrania.</para></listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry><term>Przegl±darka GtkHtml</term>
            <listitem><para>Podobnie jak Dillo, umo¿liwia wy¶wietlanie wiadomo¶ci w formacie HTML, lecz w lepszej formie(u¿ywa antyaliasingu czcionek).</para></listitem>
            <listitem><para>Obs³uguje skrzynki pocztowe w formacie mbox. </para></listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry><term>Perl</term>
-           <listitem><para>Rozszerza mo¿liwo¶ci filtrowania poczty Sylpheed-Claws. Oferuje interfejs Perla do mechanizmu filtruj±cego Sylpheed-Claws, pozwalaj±c na u¿ycie pe³ni mo¿liwo¶ci Perla filtrach email.</para></listitem>
+           <listitem><para>Rozszerza mo¿liwo¶ci filtrowania poczty Claws Mail. Oferuje interfejs Perla do mechanizmu filtruj±cego Claws Mail, pozwalaj±c na u¿ycie pe³ni mo¿liwo¶ci Perla filtrach email.</para></listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry><term>S/MIME</term>
            <listitem><para>Obs³uguje wiadomo¶ci w formacie S/MIME, podpisane i/lub zaszyfrowane. Umo¿liwia deszyfracjê wiadomo¶ci, weryfikacjê podpisów i szyfrowanie w³asnych emaili. U¿ywa GnuPG/GPGME i GpgSM, <ulink url="ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gpgme/">ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gpgme/</ulink>.</para></listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry><term>SynCE</term>
-           <listitem><para>Pomaga w utrzymywaniu ksi±¿ki w synchronizacji adresowej urz±dzeñ Windows CE (Pocket PC/ iPAQ, Smartphone itp) z ksi±¿k± adresow± Sylpheed-Claws, je¶li chodzi o adresy email.</para></listitem>
+           <listitem><para>Pomaga w utrzymywaniu ksi±¿ki w synchronizacji adresowej urz±dzeñ Windows CE (Pocket PC/ iPAQ, Smartphone itp) z ksi±¿k± adresow± Claws Mail, je¶li chodzi o adresy email.</para></listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry><term>vCalendar</term>
            <listitem><para>Obs³uguje wiadomo¶ci formatu vCalendar tworzone przez programy takie jak  Evolution czy Outlook oraz subskrypcjê Webcal.</para></listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry><term>RSSyl</term>
-           <listitem><para>Pozwala na czytanie twoich ulubionych wiadomo¶ci RSS w Sylpheed-Claws. Obs³uguje kana³y w formacie RSS 1.0, 2.0 i Atom.</para></listitem>
+           <listitem><para>Pozwala na czytanie twoich ulubionych wiadomo¶ci RSS w Claws Mail. Obs³uguje kana³y w formacie RSS 1.0, 2.0 i Atom.</para></listitem>
     </varlistentry>
     </variablelist>
     <para>
-       Je¶li jeste¶ programist± napisanie wtyczki, ¿eby rozszerzyæ mo¿liwo¶ci Sylpheed-Claws jest chyba naj³atwiejszym rozwi±zaniem. Udostêpnimy ci miejsce na serwerze dla twojego kodu ¼ród³owego oraz bardzo chêtnie odpowiemy na twoje pytania za po¶rednictwem listy dyskusyjnej lub kana³u IRC, #sylpheed na IRCnet.
+       Je¶li jeste¶ programist± napisanie wtyczki, ¿eby rozszerzyæ mo¿liwo¶ci Claws Mail jest chyba naj³atwiejszym rozwi±zaniem. Udostêpnimy ci miejsce na serwerze dla twojego kodu ¼ród³owego oraz bardzo chêtnie odpowiemy na twoje pytania za po¶rednictwem listy dyskusyjnej lub kana³u IRC, #sylpheed na IRCnet.
     </para>
   </section>
   <section id="plugins_network">
@@ -92,7 +92,7 @@
        Niektóre z wtyczek, np. RSSyl, vCalendar i przegl±darka GtkHtml wymagaj± dostêpu do Internetu aby normlanie funkcjonowaæ (¶ci±ganie wiadomo¶ci w przypadku RSSyl czy vCalendar oraz ¶ci±ganie plików graficznych w przypadku przegl±darki GtkHtml). Te wtyczki u¿ywaj± biblioteki Curl. Dlatego te¿ je¶li twój dostêp do Internetu odbywa siê za pomoc± proxy, bêdziesz zmuszony poinstruowaæ o tym bibliotekê libCurl. Mo¿esz to zrobiæ ustawiaj±c zmienn± systemow± <emphasis>http_proxy</emphasis>. Np, <emphasis>http_proxy=http://user:passwd@myproxy.example.com:8080</emphasis> poinformuje libCurl by po³±czyæ siê z portem 8080 serwera myproxy.example.com, u¿ywaj±c nazwy u¿ytkownika <quote>user</quote> i has³a <quote>passwd</quote> aby po³±czyæ siê z sieci± Internet.
     </para>
     <para>
-       Mo¿esz ustawiæ t± zmienn± przed uruchomieniem Sylpheed-Claws, np. tak <emphasis>http_proxy=http://user:passwd@myproxy.example.com:8080 sylpheed-claws</emphasis>, albo ustwiæ w swoim pliku ~/.bashrc dodaj±c nastêpuj±c± liniê: <emphasis>export http_proxy=http://user:passwd@myproxy.example.com:8080</emphasis> (bêdziesz musia³ po³±czyæ siê ponownie, ¿eby to zadzia³a³o).
+       Mo¿esz ustawiæ t± zmienn± przed uruchomieniem Claws Mail, np. tak <emphasis>http_proxy=http://user:passwd@myproxy.example.com:8080 claws-mail</emphasis>, albo ustwiæ w swoim pliku ~/.bashrc dodaj±c nastêpuj±c± liniê: <emphasis>export http_proxy=http://user:passwd@myproxy.example.com:8080</emphasis> (bêdziesz musia³ po³±czyæ siê ponownie, ¿eby to zadzia³a³o).
     </para>
   </section>
 </section>