2009-12-02 [mones] 3.7.3cvs26
[claws.git] / manual / pl / handling.xml
index 66e5609..8a6d0d7 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
   <section id="handling_folders">
     <title>Katalogi pocztowe</title>
     <para>
   <section id="handling_folders">
     <title>Katalogi pocztowe</title>
     <para>
-       Je¶li otrzymujesz spor± ilo¶æ wiadomo¶ci szybko przekonujesz siê, ¿e katlog z wiadomo¶ciami przychodz±cymi urós³ do rozmiaru, który uniemo¿liwia szybkie odnalezienie email nawet je¶li otrzyma³e¶ go przed kilkoma dniami. Dlatego w³a¶nie Sylpheed-Claws jak wiêkszo¶æ dobrych programów pocztowych umo¿liwia organizowanie twojej poczty na wiele sposobów.
+       Je¶li otrzymujesz spor± ilo¶æ wiadomo¶ci szybko przekonujesz siê, ¿e katlog z wiadomo¶ciami przychodz±cymi urós³ do rozmiaru, który uniemo¿liwia szybkie odnalezienie email nawet je¶li otrzyma³e¶ go przed kilkoma dniami. Dlatego w³a¶nie Claws Mail jak wiêkszo¶æ dobrych programów pocztowych umo¿liwia organizowanie twojej poczty na wiele sposobów.
     </para>
     <para>
        Mo¿esz stworzyæ tak wiele katalogów i podkatalogów ile potrzebujesz. Na przyk³ad katalog na listy od rodziny, twoich przyjació³, grupy dyskusyjne, katalogi archiwalne na stare emaile, których jeszcze potrzebujesz itd.
     </para>
     <para>
        Mo¿esz stworzyæ tak wiele katalogów i podkatalogów ile potrzebujesz. Na przyk³ad katalog na listy od rodziny, twoich przyjació³, grupy dyskusyjne, katalogi archiwalne na stare emaile, których jeszcze potrzebujesz itd.
   <section id="handling_filters">
     <title>Filtrowanie</title>
     <para>
   <section id="handling_filters">
     <title>Filtrowanie</title>
     <para>
-       Kiedy masz ju¿ ³adn±, hierarchiczn± strukturê katalogów, chcia³by¶ zapewne aby Sylpheed-Claws posortowa³ twoj± przychodz±c± pocztê automatycznie, ¿eby nie musieæ za ka¿dym razem przenosiæ rêcznie nowoodebranych wiadomo¶ci. Do tego u¿yteczna jest opcja filtrowania.
+       Kiedy masz ju¿ ³adn±, hierarchiczn± strukturê katalogów, chcia³by¶ zapewne aby Claws Mail posortowa³ twoj± przychodz±c± pocztê automatycznie, ¿eby nie musieæ za ka¿dym razem przenosiæ rêcznie nowoodebranych wiadomo¶ci. Do tego u¿yteczna jest opcja filtrowania.
     </para>
     <para>
     </para>
     <para>
-       Opcje filtrowania dostêpne s± poprzez menu <quote>Konfiguracja</quote> i opcjê menu <quote>Filtrowanie</quote>. Z poziomu tego okna dialogowego mo¿liwe jest deklarowanie nowych regu³ek filtrowania, modyfikowania lub usuwania istniej±cych i ustawiania ich w odpowiedniej kolejno¶ci. Regu³ki filtrowania definiuj± trzy rzeczy: nazwa, warunek i wykonywana akcja. Nazwa jest opcjonalna, pozwala ona na identyfikowanie twoich regu³ek. Warunek to wyra¿enie opisuj±ce czego Sylpheed-Claws powinien szukaæ sortuj±c emaile, na przyk³ad: 'to matchcase sylpheed-claws-users' wyszukuje wiadomo¶ci wys³ane na adres zawieraj±cy 'sylpheed-claws-users'. Mo¿esz ³atwo zdefiniowaæ warunek klikaj±c na przycisk  <quote>Zdefiniuj...</quote> po prawej stronie pola. Trzeci± czê¶ci± regu³ki filtruj±cej jest akcja, która instruuje Sylpheed-Claws co ma zrobiæ z wiadomo¶ci± odpowiadaj±c± wyra¿eniu w³a¶nie zdefiniowanemu. Na przyk³ad 'mark as read' zaznaczy email jako przeczytany jak tylko dotrze on do katalogu zwiadomo¶ciami przychodz±cymi, albo 'move #mh/Mailbox/Przyjaciele' przeniesie list do katalogu 'Przyjaciele'. Tutaj równie¿ dostêpny jest przycisk <quote>Zdefiniuj...</quote> aby pomóc ci w ³atwy sposób zdefiniowaæ akcjê do podjêcia.
+       Opcje filtrowania dostêpne s± poprzez menu <quote>Konfiguracja</quote> i opcjê menu <quote>Filtrowanie</quote>. Z poziomu tego okna dialogowego mo¿liwe jest deklarowanie nowych regu³ek filtrowania, modyfikowania lub usuwania istniej±cych, ustawiania ich w odpowiedniej kolejno¶ci i w³±czania/wy³±czania ich. Regu³ki filtrowania definiuj± cztery rzeczy: czy jest ona w³±czona, nazwa, warunek i wykonywana akcja. Wszystkie wy³±czone regu³ki s± ignorowane.Nazwa jest opcjonalna, pozwala ona na identyfikowanie twoich regu³ek. Warunek to wyra¿enie opisuj±ce czego Claws Mail powinien szukaæ sortuj±c emaile, na przyk³ad: 'to matchcase claws-mail-users' wyszukuje wiadomo¶ci wys³ane na adres zawieraj±cy 'claws-mail-users'. Mo¿esz ³atwo zdefiniowaæ warunek klikaj±c na przycisk  <quote>Zdefiniuj...</quote> po prawej stronie pola. Trzeci± czê¶ci± regu³ki filtruj±cej jest akcja, która instruuje Claws Mail co ma zrobiæ z wiadomo¶ci± odpowiadaj±c± wyra¿eniu w³a¶nie zdefiniowanemu. Na przyk³ad 'mark as read' zaznaczy email jako przeczytany jak tylko dotrze on do katalogu zwiadomo¶ciami przychodz±cymi, albo 'move #mh/Mailbox/Przyjaciele' przeniesie list do katalogu 'Przyjaciele'. Tutaj równie¿ dostêpny jest przycisk <quote>Zdefiniuj...</quote> aby pomóc ci w ³atwy sposób zdefiniowaæ akcjê do podjêcia.
     </para>
     <para>
     </para>
     <para>
-       Kiedy regu³ka zosta³a ju¿ zdefiniowana. jej dodanie do listy regu³ek wykonuje siê za pomoc± przycisku <quote>Dodaj</quote>. Nie zapomnij, ¿e uk³ad regu³ek jest wa¿ny: je¶li Sylpheed-Claws znajdzie wiadomo¶æ spe³niaj±c± regu³kê, która przenosi lub usuwa tê wiadomo¶æ to program przestanie sprawdzaæ pozosta³e regu³ki dla tego emaila. Dlatego w³a¶nie po prawej stronie listy regu³ek znajduj± siê cztery przyciski pozwalaj±ce na zmianê kolejno¶ci sprawdzania regu³ek. Regu³ki mo¿na poprzestawiaæ równie¿ poprzez przeci±ganie.
+       Kiedy regu³ka zosta³a ju¿ zdefiniowana. jej dodanie do listy regu³ek wykonuje siê za pomoc± przycisku <quote>Dodaj</quote>. Nie zapomnij, ¿e uk³ad regu³ek jest wa¿ny: je¶li Claws Mail znajdzie wiadomo¶æ spe³niaj±c± regu³kê, która przenosi lub usuwa tê wiadomo¶æ to program przestanie sprawdzaæ pozosta³e regu³ki dla tego emaila. Dlatego w³a¶nie po prawej stronie listy regu³ek znajduj± siê cztery przyciski pozwalaj±ce na zmianê kolejno¶ci sprawdzania regu³ek. Regu³ki mo¿na poprzestawiaæ równie¿ poprzez przeci±ganie.
     </para>
     <para>
        Istnieje równie¿ szybka metoda tworzenia nowych regu³ek filtrowania na podstawie wybranej wiadomo¶ci. Po wybraniu wiadomo¶ci, któr± chcesz sortowaæ nale¿y wybraæ <quote>Twórz regu³ê przetwarzania</quote> z menu <quote>Narzêdzia</quote> oraz wybraæ typ z podmenu: <quote>Automatycznie</quote> s³u¿y g³ównie do filtrowania listy dyskusyjnych, <quote>z 'Od:'</quote> tworzy regu³kê na bazie nadawcy emaila, <quote>z 'Do:'</quote> tworzy regu³kê na bazie nadawcy i <quote>z 'Temat:'</quote> tworzy regu³kê na podstawie tematu. Ka¿dy z tych typów ma swoje zalety, wszystko zale¿y od ciebie co uznasz za bardziej praktyczne. Najczê¶ciej <quote>z 'Temat:'</quote> jest u¿yteczne w sortowaniu regularnej korespondencji, podczas gdy <quote>z 'Do:'</quote> bardziej przydaje siê w sortowaniu wiadomo¶ci wysy³anych na ró¿ne konta.
     </para>
     <para>
        Istnieje równie¿ szybka metoda tworzenia nowych regu³ek filtrowania na podstawie wybranej wiadomo¶ci. Po wybraniu wiadomo¶ci, któr± chcesz sortowaæ nale¿y wybraæ <quote>Twórz regu³ê przetwarzania</quote> z menu <quote>Narzêdzia</quote> oraz wybraæ typ z podmenu: <quote>Automatycznie</quote> s³u¿y g³ównie do filtrowania listy dyskusyjnych, <quote>z 'Od:'</quote> tworzy regu³kê na bazie nadawcy emaila, <quote>z 'Do:'</quote> tworzy regu³kê na bazie nadawcy i <quote>z 'Temat:'</quote> tworzy regu³kê na podstawie tematu. Ka¿dy z tych typów ma swoje zalety, wszystko zale¿y od ciebie co uznasz za bardziej praktyczne. Najczê¶ciej <quote>z 'Temat:'</quote> jest u¿yteczne w sortowaniu regularnej korespondencji, podczas gdy <quote>z 'Do:'</quote> bardziej przydaje siê w sortowaniu wiadomo¶ci wysy³anych na ró¿ne konta.
@@ -48,7 +48,7 @@
        Jest kilka metod przeszukiwania twojej poczty.
     </para>
     <para>
        Jest kilka metod przeszukiwania twojej poczty.
     </para>
     <para>
-       Jedn± z nich jest w³a¶ciwie standardowa, znajduj±ca siê w menu <quote>Edycja</quote>, jest to opcja <quote>Szukaj</quote>. Opcja ta otworzy okienko. w którym mo¿esz podaæ jedno lub kilka pól, które chcesz przeszukaæ: Od, Do, Temat i tre¶æ wiadomo¶ci. Po podaniu twojego kryterium poszukiwañ, kliknij na przycisk <quote>W ty³</quote> lub <quote>Do przodu</quote> aby zobaczyæ pasuj±ce do wzorca emaile albo naci¶nij <quote>Znajd¼ wszystkie</quote> ¿eby wybraæ wszystkie za jednym razem pasuj±ce do wzorca emaile. Musisz byæ ¶wiadom tego, ¿e szukanie w tre¶ci wiadomo¶ci jest znacznie wolniejsze ni¿ szukanie w nag³ówkach, poniewa¿ tre¶ci wiadomo¶ci nie s± przechowywane w pamiêci podrêcznej Sylpheed-Claws.
+       Jedn± z nich jest w³a¶ciwie standardowa, znajduj±ca siê w menu <quote>Edycja</quote>, jest to opcja <quote>Szukaj</quote>. Opcja ta otworzy okienko. w którym mo¿esz podaæ jedno lub kilka pól, które chcesz przeszukaæ: Od, Do, Temat i tre¶æ wiadomo¶ci. Po podaniu twojego kryterium poszukiwañ, kliknij na przycisk <quote>W ty³</quote> lub <quote>Do przodu</quote> aby zobaczyæ pasuj±ce do wzorca emaile albo naci¶nij <quote>Znajd¼ wszystkie</quote> ¿eby wybraæ wszystkie za jednym razem pasuj±ce do wzorca emaile. Musisz byæ ¶wiadom tego, ¿e szukanie w tre¶ci wiadomo¶ci jest znacznie wolniejsze ni¿ szukanie w nag³ówkach, poniewa¿ tre¶ci wiadomo¶ci nie s± przechowywane w pamiêci podrêcznej Claws Mail.
     </para>
     <para>
        Je¶li ogl±dasz wielki email i chcesz znale¼æ pewn± jego czê¶æ, mo¿esz u¿yæ opcji <quote>Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci...</quote> z menu <quote>Edycja</quote>. Dzia³a to tak samo jak poszukiwanie w dokumencie tekstowym.
     </para>
     <para>
        Je¶li ogl±dasz wielki email i chcesz znale¼æ pewn± jego czê¶æ, mo¿esz u¿yæ opcji <quote>Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci...</quote> z menu <quote>Edycja</quote>. Dzia³a to tak samo jak poszukiwanie w dokumencie tekstowym.