2005-10-03 [paul] 1.9.14cvs67
[claws.git] / doc / manual / ja / sylpheed.html
index c14c3944e338734721225701f6b25f46b65ec323..9faa5fa9d62cc79824325df54aa24d1a263bbc20 100644 (file)
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
 <HTML>
 <HEAD>
- <META NAME="GENERATOR" CONTENT="SGML-Tools 1.0.9">
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="LinuxDoc-Tools 0.9.21">
  <TITLE>Sylpheed User's Manual</TITLE>
  <LINK HREF="sylpheed-1.html" REL=next>
 
 
 </HEAD>
 <BODY>
-<A HREF="sylpheed-1.html">Next</A>
-Previous
-Contents
+<A HREF="sylpheed-1.html">¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸</A>
+Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸
+Ìܼ¡¤Ø
 <HR>
 <H1>Sylpheed User's Manual</H1>
 
     
 <H2>Yoichi Imai &lt;yoichi@silver-forest.com&gt;
     </H2>
-<P><HR>
-<EM>       Sylpheed User's Manual for Sylpheed-0.4.x version 0.2.2
+<HR>
+<EM>       Sylpheed User's Manual for Sylpheed-1.0.0 version 0.5.1
     </EM>
 <HR>
 <P>
-<H2><A NAME="toc1">1.</A> <A HREF="sylpheed-1.html">Sylpheed¤È¤Ï</A></H2>
+<H2><A NAME="toc1">1.</A> <A HREF="sylpheed-1.html">¤³¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A></H2>
+
+<UL>
+<LI><A NAME="toc1.1">1.1</A> <A HREF="sylpheed-1.html#ss1.1">¤³¤Îʸ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
+<LI><A NAME="toc1.2">1.2</A> <A HREF="sylpheed-1.html#ss1.2">ÂоݤȤ¹¤ëÀßÄê</A>
+<LI><A NAME="toc1.3">1.3</A> <A HREF="sylpheed-1.html#ss1.3">¥é¥¤¥»¥ó¥¹</A>
+<LI><A NAME="toc1.4">1.4</A> <A HREF="sylpheed-1.html#ss1.4">¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¿·ÈǤÎÆþ¼êÀè</A>
+</UL>
+<P>
+<H2><A NAME="toc2">2.</A> <A HREF="sylpheed-2.html">Sylpheed¤È¤Ï</A></H2>
+
+<UL>
+<LI><A NAME="toc2.1">2.1</A> <A HREF="sylpheed-2.html#ss2.1">Sylpheed ¤È¤Ï</A>
+<LI><A NAME="toc2.2">2.2</A> <A HREF="sylpheed-2.html#ss2.2">¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹</A>
+<LI><A NAME="toc2.3">2.3</A> <A HREF="sylpheed-2.html#ss2.3">¼ç¤Êµ¡Ç½</A>
+<LI><A NAME="toc2.4">2.4</A> <A HREF="sylpheed-2.html#ss2.4">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´ÉÍýÊý¼°</A>
+<LI><A NAME="toc2.5">2.5</A> <A HREF="sylpheed-2.html#ss2.5">¼Â¸½Í½Äê¤Îµ¡Ç½</A>
+</UL>
+<P>
+<H2><A NAME="toc3">3.</A> <A HREF="sylpheed-3.html">¤Þ¤ººÇ½é¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«</A></H2>
+
+<UL>
+<LI><A NAME="toc3.1">3.1</A> <A HREF="sylpheed-3.html#ss3.1">Sylpheed¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A>
+<LI><A NAME="toc3.2">3.2</A> <A HREF="sylpheed-3.html#ss3.2">Sylpheed¤Î»È¤¤Êý</A>
+</UL>
+<P>
+<H2><A NAME="toc4">4.</A> <A HREF="sylpheed-4.html">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-1.html#ss1.1">1.1 Sylpheed ¤È¤Ï</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-1.html#ss1.2">1.2 ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-1.html#ss1.3">1.3 ¼ç¤Êµ¡Ç½</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-1.html#ss1.4">1.4 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´ÉÍýÊý¼°</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-1.html#ss1.5">1.5 ¼Â¸½Í½Äê¤Îµ¡Ç½</A>
+<LI><A NAME="toc4.1">4.1</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.1">ɬÍפʴĶ­</A>
+<LI><A NAME="toc4.2">4.2</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.2">Æ°ºî³Îǧ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶­</A>
+<LI><A NAME="toc4.3">4.3</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.3">´ðËÜŪ¤ÊinstallÊýË¡</A>
+<LI><A NAME="toc4.4">4.4</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.4">rpm¤ò»ÈÍѤ·¤¿Linux Distribution¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A>
+<LI><A NAME="toc4.5">4.5</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.5">Debian GNU/Linux¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A>
+<LI><A NAME="toc4.6">4.6</A> <A HREF="sylpheed-4.html#ss4.6">FreeBSD¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc2">2.</A> <A HREF="sylpheed-2.html">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A></H2>
+<H2><A NAME="toc5">5.</A> <A HREF="sylpheed-5.html">µ¯Æ°¤È½ªÎ»</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-2.html#ss2.1">2.1 É¬ÍפʴĶ­</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-2.html#ss2.2">2.2 Æ°ºî³Îǧ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶­</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-2.html#ss2.3">2.3 ´ðËÜŪ¤ÊinstallÊýË¡</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-2.html#ss2.4">2.4 rpm¤ò»ÈÍѤ·¤¿Linux Distribution¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-2.html#ss2.5">2.5 Debian GNU/Linux¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-2.html#ss2.6">2.6 FreeBSD¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</A>
+<LI><A NAME="toc5.1">5.1</A> <A HREF="sylpheed-5.html#ss5.1">Sylpheed¤Îµ¯Æ°</A>
+<LI><A NAME="toc5.2">5.2</A> <A HREF="sylpheed-5.html#ss5.2">Sylpheed¤Î½ªÎ»</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc3">3.</A> <A HREF="sylpheed-3.html">µ¯Æ°¤È½ªÎ»</A></H2>
+<H2><A NAME="toc6">6.</A> <A HREF="sylpheed-6.html">Sylpheed¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Î̾¾Î</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-3.html#ss3.1">3.1 Sylpheed¤Îµ¯Æ°</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-3.html#ss3.2">3.2 Sylpheed¤Î½ªÎ»</A>
+<LI><A NAME="toc6.1">6.1</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.1">¥á¥Ë¥å¡¼</A>
+<LI><A NAME="toc6.2">6.2</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.2">¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼</A>
+<LI><A NAME="toc6.3">6.3</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.3">¥À¥¤¥¢¥í¥°</A>
+<LI><A NAME="toc6.4">6.4</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.4">¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼</A>
+<LI><A NAME="toc6.5">6.5</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.5">¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼</A>
+<LI><A NAME="toc6.6">6.6</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.6">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼</A>
+<LI><A NAME="toc6.7">6.7</A> <A HREF="sylpheed-6.html#ss6.7">¥¢¥«¥¦¥ó¥È</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc4">4.</A> <A HREF="sylpheed-4.html">Sylpheed¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Î̾¾Î</A></H2>
+<H2><A NAME="toc7">7.</A> <A HREF="sylpheed-7.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î±ÜÍ÷</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-4.html#ss4.1">4.1 ¥á¥Ë¥å¡¼</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-4.html#ss4.2">4.2 ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-4.html#ss4.3">4.3 ¥À¥¤¥¢¥í¥°</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-4.html#ss4.4">4.4 ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-4.html#ss4.5">4.5 ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-4.html#ss4.6">4.6 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-4.html#ss4.7">4.7 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È</A>
+<LI><A NAME="toc7.1">7.1</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.1">ÁªÂò</A>
+<LI><A NAME="toc7.2">7.2</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.2">¥á¡¼¥ë¤ò¸«¤ë</A>
+<LI><A NAME="toc7.3">7.3</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.3">ɽ¼¨¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ÜÆ°</A>
+<LI><A NAME="toc7.4">7.4</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.4">Æɤà¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤¹¤ë</A>
+<LI><A NAME="toc7.5">7.5</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.5">źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤ë</A>
+<LI><A NAME="toc7.6">7.6</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.6">¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¿­½Ì</A>
+<LI><A NAME="toc7.7">7.7</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.7">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Áàºî(°ÜÆ°¡¢ºï½üÅù)</A>
+<LI><A NAME="toc7.8">7.8</A> <A HREF="sylpheed-7.html#ss7.8">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æâ¤ÎURL</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc5">5.</A> <A HREF="sylpheed-5.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î±ÜÍ÷</A></H2>
+<H2><A NAME="toc8">8.</A> <A HREF="sylpheed-8.html">¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-5.html#ss5.1">5.1 ÁªÂò</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-5.html#ss5.2">5.2 ¥á¡¼¥ë¤ò¸«¤ë</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-5.html#ss5.3">5.3 Æɤà¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò¤¹¤ë</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-5.html#ss5.4">5.4 multipart MIME(źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤ò¸«¤ë</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-5.html#ss5.5">5.5 ¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¿­½Ì</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-5.html#ss5.6">5.6 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Áàºî(°ÜÆ°¡¢ºï½üÅù)</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-5.html#ss5.7">5.7 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æâ¤ÎURL</A>
+<LI><A NAME="toc8.1">8.1</A> <A HREF="sylpheed-8.html#ss8.1">¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®</A>
+<LI><A NAME="toc8.2">8.2</A> <A HREF="sylpheed-8.html#ss8.2">³Æ¹àÌܤÎÀâÌÀ</A>
+<LI><A NAME="toc8.3">8.3</A> <A HREF="sylpheed-8.html#ss8.3">¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊѹ¹</A>
+<LI><A NAME="toc8.4">8.4</A> <A HREF="sylpheed-8.html#ss8.4">¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê</A>
+<LI><A NAME="toc8.5">8.5</A> <A HREF="sylpheed-8.html#ss8.5">¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc6">6.</A> <A HREF="sylpheed-6.html">¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀßÄê(¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¼õ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷)</A></H2>
+<H2><A NAME="toc9">9.</A> <A HREF="sylpheed-9.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-6.html#ss6.1">6.1 ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-6.html#ss6.2">6.2 ³Æ¹àÌܤÎÀâÌÀ</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-6.html#ss6.3">6.3 ¸½ºß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊѹ¹</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-6.html#ss6.4">6.4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈËè¤ÎÀßÄê</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-6.html#ss6.5">6.5 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸</A>
+<LI><A NAME="toc9.1">9.1</A> <A HREF="sylpheed-9.html#ss9.1">Sylpheed¤ÎPOP¼õ¿®µ¡Ç½¤ò»È¤¦¾ì¹ç</A>
+<LI><A NAME="toc9.2">9.2</A> <A HREF="sylpheed-9.html#ss9.2">fetchmail¤Ê¤É¤Î³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc7">7.</A> <A HREF="sylpheed-7.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼õ¿®</A></H2>
+<H2><A NAME="toc10">10.</A> <A HREF="sylpheed-10.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-7.html#ss7.1">7.1 Sylpheed¤ÎPOP¼õ¿®µ¡Ç½¤ò»È¤¦¾ì¹ç</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-7.html#ss7.2">7.2 fetchmail¤Ê¤É¤Î³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç</A>
+<LI><A NAME="toc10.1">10.1</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.1">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·µ¬ºîÀ®</A>
+<LI><A NAME="toc10.2">10.2</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.2">½ð̾¤ÎÁÞÆþ</A>
+<LI><A NAME="toc10.3">10.3</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.3">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®</A>
+<LI><A NAME="toc10.4">10.4</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.4">Áð¹Æ</A>
+<LI><A NAME="toc10.5">10.5</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.5">źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë</A>
+<LI><A NAME="toc10.6">10.6</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.6">¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁÞÆþ</A>
+<LI><A NAME="toc10.7">10.7</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.7">¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÍøÍÑ</A>
+<LI><A NAME="toc10.8">10.8</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.8">³°Éô¥¨¥Ç¥£¥¿¤ÎÍøÍÑ</A>
+<LI><A NAME="toc10.9">10.9</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.9">ÀÞ¤êÊÖ¤·</A>
+<LI><A NAME="toc10.10">10.10</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.10">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë</A>
+<LI><A NAME="toc10.11">10.11</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.11">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ´°÷¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë</A>
+<LI><A NAME="toc10.12">10.12</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.12">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òº¹½Ð¿Í¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë</A>
+<LI><A NAME="toc10.13">10.13</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.13">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë</A>
+<LI><A NAME="toc10.14">10.14</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.14">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë</A>
+<LI><A NAME="toc10.15">10.15</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.15">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆžÁ÷¤¹¤ë</A>
+<LI><A NAME="toc10.16">10.16</A> <A HREF="sylpheed-10.html#ss10.16">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼ê¤ò²Ã¤¨¤º¤ËžÁ÷¤¹¤ë</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc8">8.</A> <A HREF="sylpheed-8.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºîÀ®</A></H2>
+<H2><A NAME="toc11">11.</A> <A HREF="sylpheed-11.html">¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-8.html#ss8.1">8.1 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿·µ¬ºîÀ®</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-8.html#ss8.2">8.2 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-8.html#ss8.3">8.3 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍѤ·¤ÆÊÖ¿®¤¹¤ë</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-8.html#ss8.4">8.4 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òžÁ÷¤¹¤ë</A>
+<LI><A NAME="toc11.1">11.1</A> <A HREF="sylpheed-11.html#ss11.1">¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÅÐÏ¿¡¦ºï½ü</A>
+<LI><A NAME="toc11.2">11.2</A> <A HREF="sylpheed-11.html#ss11.2">¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥°¥ë¡¼¥×</A>
+<LI><A NAME="toc11.3">11.3</A> <A HREF="sylpheed-11.html#ss11.3">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¤ÎÏ¢·È</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc9">9.</A> <A HREF="sylpheed-9.html">¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢</A></H2>
+<H2><A NAME="toc12">12.</A> <A HREF="sylpheed-12.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-9.html#ss9.1">9.1 ¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÅÐÏ¿¡¦ºï½ü</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-9.html#ss9.2">9.2 ¥Õ¥©¥ë¥À¤È¥°¥ë¡¼¥×</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-9.html#ss9.3">9.3 ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤È¤ÎÏ¢·È</A>
+<LI><A NAME="toc12.1">12.1</A> <A HREF="sylpheed-12.html#ss12.1">¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê</A>
+<LI><A NAME="toc12.2">12.2</A> <A HREF="sylpheed-12.html#ss12.2">¿¶¤êʬ¤±¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc10">10.</A> <A HREF="sylpheed-10.html">¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¶¤êʬ¤±</A></H2>
+<H2><A NAME="toc13">13.</A> <A HREF="sylpheed-13.html">¾¥á¡¼¥ë(¥á¡¼¥ëÊݸ·Á¼°)¤«¤éSylpheed(MH¥Õ¥©¥ë¥À·Á¼°)¤Ø¤Î°Ü¹Ô</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-10.html#ss10.1">10.1 ¿¶¤êʬ¤±¤ÎÀßÄê</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-10.html#ss10.2">10.2 ¿¶¤êʬ¤±¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï</A>
+<LI><A NAME="toc13.1">13.1</A> <A HREF="sylpheed-13.html#ss13.1">mbox·Á¼°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼è¤ê¹þ¤ß</A>
+<LI><A NAME="toc13.2">13.2</A> <A HREF="sylpheed-13.html#ss13.2">Windows¤Î¥á¡¼¥é(Becky!¤äAL-Mail, Outlook Express4Åù)¤«¤é¤Î°Ü¹Ô</A>
+<LI><A NAME="toc13.3">13.3</A> <A HREF="sylpheed-13.html#ss13.3">Outlook Express 5¤Îdbx·Á¼°¤«¤é¤Î°Ü¹Ô</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc11">11.</A> <A HREF="sylpheed-11.html">¾¥á¡¼¥ë(¥á¡¼¥ëÊݸ·Á¼°)¤«¤éSylpheed(MH¥Õ¥©¥ë¥À·Á¼°)¤Ø¤Î°Ü¹Ô</A></H2>
+<H2><A NAME="toc14">14.</A> <A HREF="sylpheed-14.html">NetNews¤Î¹ØÆÉ</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-11.html#ss11.1">11.1 mbox·Á¼°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼è¤ê¹þ¤ß</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-11.html#ss11.2">11.2 Windows¤Î¥á¡¼¥é(Becky!¤äAL-Mail, Outlook Express4Åù)¤«¤é¤Î°Ü¹Ô</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-11.html#ss11.3">11.3 Outlook Express 5¤Îdbx·Á¼°¤«¤é¤Î°Ü¹Ô</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-11.html#ss11.4">11.4 NMail4(NTool)¤«¤é¤Î°Ü¹Ô</A>
+<LI><A NAME="toc14.1">14.1</A> <A HREF="sylpheed-14.html#ss14.1">¥µ¡¼¥Ð¤ÎÄɲᦺï½ü</A>
+<LI><A NAME="toc14.2">14.2</A> <A HREF="sylpheed-14.html#ss14.2">¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ¡¦¹ØÆɲò½ü</A>
+<LI><A NAME="toc14.3">14.3</A> <A HREF="sylpheed-14.html#ss14.3">¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆɤà</A>
+<LI><A NAME="toc14.4">14.4</A> <A HREF="sylpheed-14.html#ss14.4">¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅê¹Æ</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc12">12.</A> <A HREF="sylpheed-12.html">NetNews¤Î¹ØÆÉ</A></H2>
+<H2><A NAME="toc15">15.</A> <A HREF="sylpheed-15.html">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º(Á´È̤ÎÀßÄê)</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-12.html#ss12.1">12.1 ¥µ¡¼¥Ð¤ÎÄɲᦺï½ü</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-12.html#ss12.2">12.2 ¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ØÆÉ¡¦¹ØÆɲò½ü</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-12.html#ss12.3">12.3 ¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆɤà</A>
+<LI><A NAME="toc15.1">15.1</A> <A HREF="sylpheed-15.html#ss15.1">Á´È̤ÎÀßÄê</A>
+<LI><A NAME="toc15.2">15.2</A> <A HREF="sylpheed-15.html#ss15.2">³Æ¹àÌܤÎÀâÌÀ</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc13">13.</A> <A HREF="sylpheed-13.html">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º(Á´È̤ÎÀßÄê)</A></H2>
+<H2><A NAME="toc16">16.</A> <A HREF="sylpheed-16.html">FAQ</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-13.html#ss13.1">13.1 Á´È̤ÎÀßÄꥦ¥£¥ó¥É¥¦</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-13.html#ss13.2">13.2 ³Æ¹àÌܤÎÀâÌÀ</A>
+<LI><A NAME="toc16.1">16.1</A> <A HREF="sylpheed-16.html#ss16.1">¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ì¤ÆɾðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
+<LI><A NAME="toc16.2">16.2</A> <A HREF="sylpheed-16.html#ss16.2">¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥ó¥ÈÊѹ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
+<LI><A NAME="toc16.3">16.3</A> <A HREF="sylpheed-16.html#ss16.3">¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÊѹ¹</A>
+<LI><A NAME="toc16.4">16.4</A> <A HREF="sylpheed-16.html#ss16.4">ÊÖ¿®¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
+<LI><A NAME="toc16.5">16.5</A> <A HREF="sylpheed-16.html#ss16.5">¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î²¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë²èÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc14">14.</A> <A HREF="sylpheed-14.html">¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹</A></H2>
+<H2><A NAME="toc17">17.</A> <A HREF="sylpheed-17.html">¾ðÊó</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-14.html#ss14.1">14.1 ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¥ê¥¹¥È</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-14.html#ss14.2">14.2 ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È</A>
+<LI><A NAME="toc17.1">17.1</A> <A HREF="sylpheed-17.html#ss17.1">Sylpheed ´ØÏ¢¥µ¥¤¥È</A>
+<LI><A NAME="toc17.2">17.2</A> <A HREF="sylpheed-17.html#ss17.2">¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</A>
+<LI><A NAME="toc17.3">17.3</A> <A HREF="sylpheed-17.html#ss17.3">Anonymous CVS</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc15">15.</A> <A HREF="sylpheed-15.html">FAQ</A></H2>
+<H2><A NAME="toc18">18.</A> <A HREF="sylpheed-18.html">GNU Free Documentation License</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-15.html#ss15.1">15.1 ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ì¤ÆɾðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-15.html#ss15.2">15.2 MSN¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î»ÈÍѤˤĤ¤¤Æ</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-15.html#ss15.3">15.3 ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥ó¥ÈÊѹ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-15.html#ss15.4">15.4 ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤Î¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤ÎÊѹ¹</A>
+<LI><A NAME="toc18.1">18.1</A> <A HREF="sylpheed-18.html#ss18.1">GNU Free Documentation License</A>
+<LI><A NAME="toc18.2">18.2</A> <A HREF="sylpheed-18.html#ss18.2">How to use this License for your documents</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc16">16.</A> <A HREF="sylpheed-16.html">¾ðÊó</A></H2>
+<H2><A NAME="toc19">19.</A> <A HREF="sylpheed-19.html">¤ª¤ï¤ê¤Ë</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-16.html#ss16.1">16.1 Sylpheed ´ØÏ¢¥µ¥¤¥È</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-16.html#ss16.2">16.2 ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-16.html#ss16.3">16.3 Anonymous CVS</A>
+<LI><A NAME="toc19.1">19.1</A> <A HREF="sylpheed-19.html#ss19.1">¤ª¤ï¤ê¤Ë</A>
 </UL>
 <P>
-<H2><A NAME="toc17">17.</A> <A HREF="sylpheed-17.html">¤³¤Îʸ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</A></H2>
+<H2><A NAME="toc20">20.</A> <A HREF="sylpheed-20.html">History</A></H2>
 
 <UL>
-<LI><A HREF="sylpheed-17.html#ss17.1">17.1 Copyright notice</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-17.html#ss17.2">17.2 GNU General Public License </A>
-<LI><A HREF="sylpheed-17.html#ss17.3">17.3 ¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¿·ÈǤÎÆþ¼êÀè</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-17.html#ss17.4">17.4 ¤ª¤ï¤ê¤Ë</A>
-<LI><A HREF="sylpheed-17.html#ss17.5">17.5 ¹¹¿·ÍúÎò</A>
+<LI><A NAME="toc20.1">20.1</A> <A HREF="sylpheed-20.html#ss20.1">¹¹¿·ÍúÎò</A>
 </UL>
 <HR>
-<A HREF="sylpheed-1.html">Next</A>
-Previous
-Contents
+<A HREF="sylpheed-1.html">¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸</A>
+Á°¤Î¥Ú¡¼¥¸
+Ìܼ¡¤Ø
 </BODY>
 </HTML>