apply patch that allows accepting a file name typed in the multi file selector (submi...
[claws.git] / TODO.jp
diff --git a/TODO.jp b/TODO.jp
index 46405dc153f169ab3f6e7ee5a4a6dcfc7fd90020..b56f7c723ae826677d15e21be8e224fc5f98b724 100644 (file)
--- a/TODO.jp
+++ b/TODO.jp
@@ -6,7 +6,6 @@ TODO
 o POP before SMTP
 o ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¥í¥´
 o ¼«Æ°Êݸµ¡Ç½
-o ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½
 o ¿¶¤êʬ¤±½èÍý¤Î¶¯²½
 o ¿¶¤êʬ¤±¤ÇÀµµ¬É½¸½¤ËÂбþ¤¹¤ë
 o MH, mbox °Ê³°¤Î·Á¼°¤Ø¤ÎÂбþ(Maildir Åù)
@@ -69,3 +68,4 @@ o 
 * SSLÂбþ
 * LDAPÂбþ
 * ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ´Ê¸¸¡º÷ (¥Ù¥¿)
+* ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½