dropped PSPELL_PATH macro
[claws.git] / README.jp
index 83f19f40b5ab25a2f62a4271b907310315c0d885..dcd9861c9fc32665bca3da1948b4a992d435c2ad 100644 (file)
--- a/README.jp
+++ b/README.jp
@@ -1,6 +1,6 @@
        Sylpheed - GTK+ ¥Ù¡¼¥¹¤Î·ÚÎ̤ǹ⮤ÊÅŻҥ᡼¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È
 
-   Copyright(C) 1999,2000 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>
+   Copyright(C) 1999-2001 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>
 
    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
@@ -42,10 +42,10 @@ What's Sylpheed
 
 Sylpheed¤ÏGTK+¤ò»ÈÍѤ·¤¿¡¢X Window System¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë
 
- * ·Ú²÷¤ÊÆ°ºî
- * Èþ¤·¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹
- * ÍưפÊÀßÄꡦľ´ÑŪ¤ÊÁàºî
- * Ë­É٤ʵ¡Ç½
 * ·Ú²÷¤ÊÆ°ºî
 * Èþ¤·¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹
 * ÍưפÊÀßÄꡦľ´ÑŪ¤ÊÁàºî
 * Ë­É٤ʵ¡Ç½
 
 ¤òÌܻؤ·¤¿ÅŻҥ᡼¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È(& ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¡¼¥À¡¼)¤Ç¤¹¡£
 
@@ -64,6 +64,7 @@ Sylpheed
        o ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¤ß¤Ë¤è¤ëÁàºî¤¬²Äǽ
        o Mew/Wanderlust ¥é¥¤¥¯¤Ê¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É (Ä̾ï»È¤ï¤ì¤ë¥­¡¼¤ÎÂçÉôʬ¤Ï
          ¼ÂÁõºÑ)
+       o IMAP4rev1 Âбþ
        o ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¡¼¥È MIME
        o ²èÁüɽ¼¨µ¡Ç½¤òÆâ¢
        o X-Face Âбþ
@@ -81,14 +82,13 @@ Sylpheed
        o IPv6 Âбþ
        o GnuPG Âбþ (¸½ºß¼ÂÁõÃæ)
        o ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ (¼Â¸³Åª)
-       o mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È
+       o mbox ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È / ¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È
        o ¥É¥é¥Ã¥° & ¥É¥í¥Ã¥× (°ìÉô¼ÂÁõ)
        o ¹â®¤Ê¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨
        o ¹â®¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½èÍý
        o Äã¾ÃÈñ¥ê¥½¡¼¥¹
        o Íưפ˥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤­¤ëÀßÄê
        o automake + autoconf ¤È gettext ¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¹ñºÝ²½¤ËÂбþ
-       o IMAP4 Âбþ (¸½ºß¼ÂÁõÃæ)
 
 Windows ¾å¤Î¥á¡¼¥é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï Mew ¤ä Wanderlust ¤ò»ÈÍѤ·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é
 ¤¹¤°¤Ë»È¤¤Êý¤Ïʬ¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£