2005-07-19 [colin] 1.9.12cvs85
[claws.git] / README.jp
index aee7dddd6a770f10eb09dd304b9bcde1d7aab560..9ccdeb1657a9f422be298effcf9af7e4faaa16b3 100644 (file)
--- a/README.jp
+++ b/README.jp
@@ -83,10 +83,10 @@ Wanderlust 
 
 µ¡Ç½
 
-       o ÌµÀ©¸Â¤ÎÊ£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý
+       o Ê£¿ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È
        o ¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨
-       o ¿¶¤êʬ¤±µ¡Ç½
-       o MIME (źÉÕ)
+       o ¶¯ÎϤʥե£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°
+       o MIME (¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎźÉÕ)
        o Åý¹ç ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¡¼¥À¡¼
        o SMTP AUTH Âбþ
        o CRAM-MD5 Ç§¾Ú (SMTP AUTH / IMAP4rev1)
@@ -113,10 +113,7 @@ Wanderlust 
        o ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî
        o ¥Õ¥©¥ë¥ÀËè¤ÎÀßÄê
        o LDAP, vCard, JPilot Âбþ
-       o ¥É¥é¥Ã¥° & ¥É¥í¥Ã¥× (°ìÉô¼ÂÁõ)
-
-¤½¤Î¾
-
+       o ¥É¥é¥Ã¥° & ¥É¥í¥Ã¥×
        o autoconf, automake Âбþ
        o gettext ¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¹ñºÝ²½Âбþ
        o UTF-8 (Unicode) ¤ò´Þ¤à¿¿ô¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤ËÂбþ