more label colouring rewrite
[claws.git] / INSTALL.jp
index 6ef52edfd4882f5168e857cf7d98517008d96684..a8104e7c758569a4b2e5f13ef5d06717d9d6787b 100644 (file)
@@ -26,6 +26,7 @@ o RedHat Linux 6.0
 o RedHat Linux 6.1 + Helix GNOME (glibc 2.1.x)
 o RedHat Linux 6.2 / 6.2J (glibc 2.1.x)
 o RedHat Linux 7.0 / 7.0J
 o RedHat Linux 6.1 + Helix GNOME (glibc 2.1.x)
 o RedHat Linux 6.2 / 6.2J (glibc 2.1.x)
 o RedHat Linux 7.0 / 7.0J
+o RedHat Linux 7.1
 o LinuxPPC2000 + ÀãÉ÷(ÆüËܸ첽 kit)
 o Linux2000G (Intel / PPC)
 o HOLON Linux 2.0 (Intel / PPC)
 o LinuxPPC2000 + ÀãÉ÷(ÆüËܸ첽 kit)
 o Linux2000G (Intel / PPC)
 o HOLON Linux 2.0 (Intel / PPC)
@@ -38,7 +39,7 @@ o Slackware 7.1
 o Linux Mandrake 7.0
 o Linux Mandrake 7.1
 o Linux Mandrake 7.2
 o Linux Mandrake 7.0
 o Linux Mandrake 7.1
 o Linux Mandrake 7.2
-o Linux Mandrake 8.0 beta
+o Linux Mandrake 8.0
 o SuSE Linux 6.3 (glibc 2.1.2)
 o SuSE Linux 6.4
 o SuSE Linux 7.0
 o SuSE Linux 6.3 (glibc 2.1.2)
 o SuSE Linux 6.4
 o SuSE Linux 7.0
@@ -58,6 +59,7 @@ o NetBSD 1.4.2
 o NetBSD 1.5 + XPG4DL
 o OpenBSD 2.7
 o OpenBSD 2.8 (i386)
 o NetBSD 1.5 + XPG4DL
 o OpenBSD 2.7
 o OpenBSD 2.8 (i386)
+o OpenBSD 2.9
 o BSD/OS 4.0.1
 o Solaris 2.5
 o Solaris 2.5.2
 o BSD/OS 4.0.1
 o Solaris 2.5
 o Solaris 2.5.2
@@ -67,6 +69,7 @@ o Solaris 8
 o IRIX 6.3
 o IRIX 6.5 6.5.8m
 o HP-UX 10.20
 o IRIX 6.3
 o IRIX 6.5 6.5.8m
 o HP-UX 10.20
+o Tru64 Unix 5.0 (OSF1 V5.0)
 o Mac OS X (Darwin 1.3) + Xtools (locale ¤ËÌäÂꤢ¤ê)
 o Windows (cygwin + GTK+ for win32) (unstable)
 
 o Mac OS X (Darwin 1.3) + Xtools (locale ¤ËÌäÂꤢ¤ê)
 o Windows (cygwin + GTK+ for win32) (unstable)
 
@@ -83,11 +86,6 @@ Password: [
 ¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
 
 
 ¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
 
 
-¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ ./configure ¤Î¸å¤Ë
---enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
-
-Ãí°Õ: ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¤Ï¤Þ¤À¼Â¸³Ãʳ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¡£
-
 IPv6 Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ ./configure ¤Î¸å¤Ë
 --enable-ipv6 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 IPv6 Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ ./configure ¤Î¸å¤Ë
 --enable-ipv6 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£