changes to the reply, forward, email/news buttons (popup menu now invoked with right...
[claws.git] / INSTALL.jp
index d8dc0ed7966d76c2124f52acaec2512612b20d74..7686a7910bba91dce06c6ac0a3ceedf041fbcfee 100644 (file)
@@ -34,6 +34,7 @@ o Linux2000G (Intel / PPC)
 o HOLON Linux 2.0 (Intel / PPC)
 o Linux for PPC Japanese Edition 2.0 (glibc 2.1.x)
 o Linux for PPC Japanese Edition 3.0 (glibc 2.1.x)
+o LinuxPPC Q4 2000 (glibc 2.1.x)
 o Linux MLD4
 o Linux MLD5
 o Plamo Linux 2.0
@@ -43,6 +44,7 @@ o Linux Mandrake 7.0
 o Linux Mandrake 7.1
 o Linux Mandrake 7.2
 o Linux Mandrake 8.0
+o Linux Mandrake 8.1
 o SuSE Linux 6.3 (glibc 2.1.2)
 o SuSE Linux 6.4
 o SuSE Linux 7.0
@@ -54,6 +56,7 @@ o Caldera Workstation 3.1
 o Conectiva Linux 4.0
 o Conectiva Linux 5.0
 o Vector Linux 1.5
+o Yellow Dog Linux 2.0 (glibc 2.2.1)
 o FreeBSD 3.2-RELEASE
 o FreeBSD 3.4-RELEASE
 o FreeBSD 4.0-RELEASE
@@ -101,7 +104,7 @@ SSL 
 IPv6 Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ ./configure ¤Î¸å¤Ë
 --enable-ipv6 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
 
-GnuPG Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ GPGME 0.2.1 °Ê¹ß¤È GnuPG 1.0.4f °Ê¹ß¤¬
+GnuPG Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ GPGME 0.2.3 °Ê¹ß¤È GnuPG 1.0.6 °Ê¹ß¤¬
 É¬ÍפǤ¹¡£°Ê²¼¤Î¾ì½ê¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹:
 
   ftp://ftp.gnupg.org/pub/gcrypt/alpha/gpgme/