changes to the reply, forward, email/news buttons (popup menu now invoked with right...
[claws.git] / INSTALL.jp
index b12c5b98164acc1b5b67d1522bc54f87e8f82787..7686a7910bba91dce06c6ac0a3ceedf041fbcfee 100644 (file)
@@ -8,7 +8,9 @@
 
 °Ê²¼¤Î´Ä¶­¤ÇÆ°ºî¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:
 
-o Debian GNU/Linux (woody/sid) (glibc 2.2.x)
+o Debian GNU/Linux unstable (sid) (glibc 2.2.x)
+o Debian GNU/Linux testing (woody) (glibc 2.2.x)
+o Debian GNU/Linux 2.2 (potato) (glibc 2.1.3)
 o Kondara MNU/Linux (glibc 2.1.x)
 o Vine Linux 1.1 (glibc 2.0.x + libwcsmbs)
 o Vine Linux 2.0 (glibc 2.1.x) (Intel, PPC)
@@ -32,14 +34,17 @@ o Linux2000G (Intel / PPC)
 o HOLON Linux 2.0 (Intel / PPC)
 o Linux for PPC Japanese Edition 2.0 (glibc 2.1.x)
 o Linux for PPC Japanese Edition 3.0 (glibc 2.1.x)
+o LinuxPPC Q4 2000 (glibc 2.1.x)
 o Linux MLD4
 o Linux MLD5
 o Plamo Linux 2.0
 o Slackware 7.1
+o Slackware 8.0
 o Linux Mandrake 7.0
 o Linux Mandrake 7.1
 o Linux Mandrake 7.2
 o Linux Mandrake 8.0
+o Linux Mandrake 8.1
 o SuSE Linux 6.3 (glibc 2.1.2)
 o SuSE Linux 6.4
 o SuSE Linux 7.0
@@ -47,14 +52,17 @@ o SuSE Linux 7.1
 o SuSE Linux 7.2
 o OpenLinux 2.3 (glibc 2.1.1 -> 2.1.3)
 o Caldera OpenDesktop 2.4
+o Caldera Workstation 3.1
 o Conectiva Linux 4.0
 o Conectiva Linux 5.0
 o Vector Linux 1.5
+o Yellow Dog Linux 2.0 (glibc 2.2.1)
 o FreeBSD 3.2-RELEASE
 o FreeBSD 3.4-RELEASE
 o FreeBSD 4.0-RELEASE
 o FreeBSD 4.1-RELEASE
 o FreeBSD 4.2-RELEASE
+o FreeBSD 4.3-RELEASE
 o FreeBSD 5.0-CURRENT
 o NetBSD 1.4.2
 o NetBSD 1.5 + XPG4DL
@@ -76,6 +84,7 @@ o SCO UnixWare 7
 o Mac OS X (Darwin 1.3) + Xtools (locale ¤ËÌäÂꤢ¤ê)
 o Windows (cygwin + GTK+ for win32) (unstable)
 
+
 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:
 
 % ./configure
@@ -95,7 +104,7 @@ SSL 
 IPv6 Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ ./configure ¤Î¸å¤Ë
 --enable-ipv6 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
 
-GnuPG Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ GPGME 0.2.1 °Ê¹ß¤È GnuPG 1.0.4f °Ê¹ß¤¬
+GnuPG Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ GPGME 0.2.3 °Ê¹ß¤È GnuPG 1.0.6 °Ê¹ß¤¬
 É¬ÍפǤ¹¡£°Ê²¼¤Î¾ì½ê¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹:
 
   ftp://ftp.gnupg.org/pub/gcrypt/alpha/gpgme/