changes to the reply, forward, email/news buttons (popup menu now invoked with right...
[claws.git] / INSTALL.jp
index 34040aaac3e73c1f257c05a1ca28f6b0fb34424e..7686a7910bba91dce06c6ac0a3ceedf041fbcfee 100644 (file)
@@ -3,12 +3,14 @@
 
 ¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï GTK+ 1.2.6 °Ê¹ß¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
 
 
 ¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï GTK+ 1.2.6 °Ê¹ß¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
 
-¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï Debian GNU/Linux (woody) (Linux 2.2.x + glibc 2.2)
+¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï Debian GNU/Linux (woody/sid) (Linux 2.4.x + glibc 2.2.x)
 ¾å¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î´Ä¶­¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 
 °Ê²¼¤Î´Ä¶­¤ÇÆ°ºî¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:
 
 ¾å¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î´Ä¶­¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 
 °Ê²¼¤Î´Ä¶­¤ÇÆ°ºî¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:
 
-o Debian GNU/Linux (woody/sid) (glibc 2.2)
+o Debian GNU/Linux unstable (sid) (glibc 2.2.x)
+o Debian GNU/Linux testing (woody) (glibc 2.2.x)
+o Debian GNU/Linux 2.2 (potato) (glibc 2.1.3)
 o Kondara MNU/Linux (glibc 2.1.x)
 o Vine Linux 1.1 (glibc 2.0.x + libwcsmbs)
 o Vine Linux 2.0 (glibc 2.1.x) (Intel, PPC)
 o Kondara MNU/Linux (glibc 2.1.x)
 o Vine Linux 1.1 (glibc 2.0.x + libwcsmbs)
 o Vine Linux 2.0 (glibc 2.1.x) (Intel, PPC)
@@ -32,37 +34,45 @@ o Linux2000G (Intel / PPC)
 o HOLON Linux 2.0 (Intel / PPC)
 o Linux for PPC Japanese Edition 2.0 (glibc 2.1.x)
 o Linux for PPC Japanese Edition 3.0 (glibc 2.1.x)
 o HOLON Linux 2.0 (Intel / PPC)
 o Linux for PPC Japanese Edition 2.0 (glibc 2.1.x)
 o Linux for PPC Japanese Edition 3.0 (glibc 2.1.x)
+o LinuxPPC Q4 2000 (glibc 2.1.x)
 o Linux MLD4
 o Linux MLD5
 o Plamo Linux 2.0
 o Slackware 7.1
 o Linux MLD4
 o Linux MLD5
 o Plamo Linux 2.0
 o Slackware 7.1
+o Slackware 8.0
 o Linux Mandrake 7.0
 o Linux Mandrake 7.1
 o Linux Mandrake 7.2
 o Linux Mandrake 8.0
 o Linux Mandrake 7.0
 o Linux Mandrake 7.1
 o Linux Mandrake 7.2
 o Linux Mandrake 8.0
+o Linux Mandrake 8.1
 o SuSE Linux 6.3 (glibc 2.1.2)
 o SuSE Linux 6.4
 o SuSE Linux 7.0
 o SuSE Linux 7.1
 o SuSE Linux 6.3 (glibc 2.1.2)
 o SuSE Linux 6.4
 o SuSE Linux 7.0
 o SuSE Linux 7.1
+o SuSE Linux 7.2
 o OpenLinux 2.3 (glibc 2.1.1 -> 2.1.3)
 o Caldera OpenDesktop 2.4
 o OpenLinux 2.3 (glibc 2.1.1 -> 2.1.3)
 o Caldera OpenDesktop 2.4
+o Caldera Workstation 3.1
 o Conectiva Linux 4.0
 o Conectiva Linux 5.0
 o Vector Linux 1.5
 o Conectiva Linux 4.0
 o Conectiva Linux 5.0
 o Vector Linux 1.5
+o Yellow Dog Linux 2.0 (glibc 2.2.1)
 o FreeBSD 3.2-RELEASE
 o FreeBSD 3.4-RELEASE
 o FreeBSD 4.0-RELEASE
 o FreeBSD 4.1-RELEASE
 o FreeBSD 4.2-RELEASE
 o FreeBSD 3.2-RELEASE
 o FreeBSD 3.4-RELEASE
 o FreeBSD 4.0-RELEASE
 o FreeBSD 4.1-RELEASE
 o FreeBSD 4.2-RELEASE
+o FreeBSD 4.3-RELEASE
 o FreeBSD 5.0-CURRENT
 o NetBSD 1.4.2
 o NetBSD 1.5 + XPG4DL
 o FreeBSD 5.0-CURRENT
 o NetBSD 1.4.2
 o NetBSD 1.5 + XPG4DL
+o NetBSD 1.5.1
 o OpenBSD 2.7
 o OpenBSD 2.8 (i386)
 o OpenBSD 2.9
 o BSD/OS 4.0.1
 o Solaris 2.5
 o OpenBSD 2.7
 o OpenBSD 2.8 (i386)
 o OpenBSD 2.9
 o BSD/OS 4.0.1
 o Solaris 2.5
-o Solaris 2.5.2
+o Solaris 2.5.1
 o Solaris 2.6
 o Solaris 7
 o Solaris 8
 o Solaris 2.6
 o Solaris 7
 o Solaris 8
@@ -70,9 +80,11 @@ o IRIX 6.3
 o IRIX 6.5 6.5.8m
 o HP-UX 10.20
 o Tru64 Unix 5.0 (OSF1 V5.0)
 o IRIX 6.5 6.5.8m
 o HP-UX 10.20
 o Tru64 Unix 5.0 (OSF1 V5.0)
+o SCO UnixWare 7
 o Mac OS X (Darwin 1.3) + Xtools (locale ¤ËÌäÂꤢ¤ê)
 o Windows (cygwin + GTK+ for win32) (unstable)
 
 o Mac OS X (Darwin 1.3) + Xtools (locale ¤ËÌäÂꤢ¤ê)
 o Windows (cygwin + GTK+ for win32) (unstable)
 
+
 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:
 
 % ./configure
 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:
 
 % ./configure
@@ -86,16 +98,13 @@ Password: [
 ¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
 
 
 ¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
 
 
-¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ ./configure ¤Î¸å¤Ë
---enable-threads ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
-
-·Ù¹ð: ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥ì¥Ã¥ÉÂбþ¤Ï¤Þ¤À¼Â¸³Ãʳ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¡£
-      hack ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+SSL Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ ./configure ¤Î¸å¤Ë
+--enable-ssl ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤(OpenSSL ¤¬É¬ÍפǤ¹)¡£
 
 IPv6 Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ ./configure ¤Î¸å¤Ë
 --enable-ipv6 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 
 IPv6 Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ ./configure ¤Î¸å¤Ë
 --enable-ipv6 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
 
-GnuPG Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ GPGME 0.2.1 °Ê¹ß¤È GnuPG 1.0.4f °Ê¹ß¤¬
+GnuPG Âбþ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ GPGME 0.2.3 °Ê¹ß¤È GnuPG 1.0.6 °Ê¹ß¤¬
 É¬ÍפǤ¹¡£°Ê²¼¤Î¾ì½ê¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹:
 
   ftp://ftp.gnupg.org/pub/gcrypt/alpha/gpgme/
 É¬ÍפǤ¹¡£°Ê²¼¤Î¾ì½ê¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹:
 
   ftp://ftp.gnupg.org/pub/gcrypt/alpha/gpgme/
@@ -107,6 +116,8 @@ GnuPG 
       ·è¤·¤ÆËÜÅö¤Î¸°¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¸°¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À
       ¤µ¤¤¡£
 
       ·è¤·¤ÆËÜÅö¤Î¸°¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¸°¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À
       ¤µ¤¤¡£
 
+¤½¤Î¾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï ./configure --help ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+
 
 ¤â¤· Sylpheed ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢É¬Íפʥ饤¥Ö¥é¥ê¤¬Àµ¤·¤¯
 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÌÌܤʾì¹ç¡¢
 
 ¤â¤· Sylpheed ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢É¬Íפʥ饤¥Ö¥é¥ê¤¬Àµ¤·¤¯
 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÌÌܤʾì¹ç¡¢