2005-03-04 [paul] 1.0.1cvs21
[claws.git] / ChangeLog.jp
index 096a387..d7acb64 100644 (file)
@@ -1,3 +1,35 @@
+2005-03-04
+
+       * version 1.0.3
+
+2005-03-04
+
+       * src/codeconv.[ch]: ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
+         conv_unmime_header_overwrite() ¤òºï½ü¡£
+       * src/compose.c: compose_parse_header(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤ò
+         µ¯¤³¤¹ conv_unmime_header_overwrite() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2005-03-02
+
+       * src/compose.c: compose_destroy(): paned ¤¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÉÕ°¤·¤Æ
+         ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤¬
+         ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+
+2005-02-28
+
+       * version 1.0.2
+
+2005-02-28
+
+       * src/compose.c: compose_parse_header(): ¿Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ Message-Id:
+         ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â In-Reply-To: ¤«¤é References: ¤òÀ¸À®¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(mori ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2005-02-24
+
+       * src/compose.c: compose_write_attach(): PGP ½ð̾¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔËö¤Î¶õÇò¤ò
+         Êݸ¤ë¤¿¤á¤ËžÁ÷¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
 2005-02-10
 
        * src/compose.c: compose_write_file(): PGP ½ð̾¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔËö¤Î¶õÇò¤ò