sync with 0.8.5
[claws.git] / ChangeLog.jp
index 2ab67796490398d57e4373393596ea8650f6acb3..8968b2deece4c2d1c363d560abcca6cf4fe4a8e3 100644 (file)
@@ -1,3 +1,49 @@
+2002-10-04
+
+       * configure.in: lber ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î¸¡½Ð¤Ë $LDAP_LIBS ¤òÄɲá£
+
+2002-10-03
+
+       * version 0.8.5
+
+2002-10-03
+
+       * src/procmsg.c: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò
+         ½¤Àµ¤·¡¢¥¨¥é¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
+
+2002-10-03
+
+       * src/compose.[ch]: ¥Õ¥é¥° Compose::use_newsgroups ¤òÄɲä·¡¢
+         Compose::orig_account ¤òºï½ü¡£
+         compose_check_for_valid_recipient(): Í­¸ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
+         compose_write_headers()
+         compose_redirect_write_headers(): ¥¨¥ó¥È¥ê¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
+         ¤Î¤ß Newsgroups ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
+         compose_send(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
+         ÊýË¡¤ò From ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¡£
+       * src/send.c: send_message_queue(): ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®ÂÔµ¡
+         ¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/news.[ch]: news_post_stream(): ¿·µ¬¡£
+
+2002-10-03
+
+       * configure.in: lber ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ ldap ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë
+         $LDAP_LIBS ¤ò»ÈÍÑ¡£
+
+2002-10-02
+
+       * po/*.po: ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èʸ»úÎó¤Î¥ß¥¹
+         ¤ò½¤Àµ(Sergey Vlasov ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2002-10-02
+
+       * src/procheader.c: procheader_parse_stream(): ´°Á´¥Ñ¡¼¥¹¤ÎÂоÝ
+         ¤Ë Cc ¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲá£
+       * src/procmsg.[ch]: procmsg_msginfo_get_full_info(): ¿·µ¬¡£»ØÄê
+         ¤µ¤ì¤¿¾ðÊ󤫤鴰Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÊÖ¤¹¡£
+       * src/compose.c: compose_reply(), compose_forward(): Cc ¥Ø¥Ã¥À¤Î
+         ¤¿¤á¤Ë´°Á´¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
 2002-10-02
 
        * src/inc.c: inc_account_mail(), inc_all_account_mail(): IMAP4 ¤È