sync with main 0.9.11cvs1
[claws.git] / ChangeLog.jp
index 99cdb64..65da38d 100644 (file)
@@ -1,3 +1,536 @@
+2004-06-03
+
+       * src/procmsg.c: procmsg_read_cache_data_str(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ä¶­¤Î¤¿¤á
+         ¤Ë gint32 ¤ò guint32 ¤ËÊѹ¹¡£
+       * src/summaryview.c: ¡Ö°õºþ¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉü³è¤·¡¢¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò
+         ºîÀ®¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
+
+2004-06-01
+
+       * src/about.c: Ãøºî¸¢¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-05-28
+
+       * version 0.9.11
+
+2004-05-21
+
+       * src/smtp.c: RFC 2821 ¤Ë½àµò(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2004-05-20
+
+       * src/folderview.[ch]: ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥Ç¥Ã¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼ÂÁõ¡£
+
+2004-05-20
+
+       * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À
+         ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¤ß¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÍ­¸ú¤Ë
+         ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-05-19
+
+       * src/compose.c
+         src/prefs_common.[ch]: ¡ÖÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Ë
+         Æþ¤ì¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
+
+2004-05-18
+
+       * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ°Íý¡£
+       * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ '/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/ºÆÊÔ½¸' ¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
+
+2004-05-12
+
+       * src/procmsg.[ch]: ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°¿ôÃͤη¿¤ò g(u)int32 ¤Ë
+         ¸ÇÄê¡£
+
+2004-05-11
+
+       * src/nntp.c: nntp_get_article(): broken ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Ë
+         ±þÅú¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Davide Scola ¤µ¤ó
+         thanks)¡£
+
+2004-05-11
+
+       * src/gtkutils.[ch]: gtkut_editable_disable_im() ¤òÄɲá£
+       * src/passphrase.c: ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤Ë XIM ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-05-11
+
+       * src/compose.c
+         src/folderview.c
+         src/inc.c
+         src/prefs_display_header.c
+         src/procmsg.h: AMD64 (¤È¤½¤Î¾64-bit¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à)¡¡¤Î¤¿¤á¤Î
+         ½¤Àµ(Hiroyuki Ikezoe ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2004-05-10
+
+       * src/inc.[ch]: gtk_timeout_add() ¤ò»ÈÍѤ»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë
+         gettimeofday() ¤ò»ÈÍÑ(µ©¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
+
+2004-03-19
+
+       * src/defs.h
+         src/inc.[ch]: ¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¹¹¿·ÊýË¡¤òÊѹ¹¤·¡¢¹â®¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
+         ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò·Ú¸º¡£
+
+2004-03-16
+
+       * src/nntp.c: nntp_session_new(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«»Ï»þ¤Ëǧ¾Ú¤ò»î¤ß¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shiino Yuki ¤µ¤ó¡¢ IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
+       * src/news.c
+         src/nntp.c: ¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇË´þ¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-03-12
+
+       * src/mainwindow.c
+         src/summaryview.[ch]: ÁªÂòÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ëµ¡Ç½¤òÄɲá£
+
+2004-03-12
+
+       * src/filter.[ch]
+         src/prefs_filter.c: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¼ÂÁõ(UI ¤Ï̤¼ÂÁõ)¡£
+
+2004-03-09
+
+       * src/filter.c: ¡Ö´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¥Õ¥é¥°¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò½¤Àµ
+         (¥Ø¥Ã¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎƱ°ì¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿)¡£
+       * src/imageview.c: get_resized_size(): ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
+         typo ¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-03-02
+
+       * src/folder.c
+         src/mh.c: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­
+         FolderItem::last_num ¤Î¤ß¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤½¤Î¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ÜÆ°»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î·×»»¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
+
+2004-03-02
+
+       * src/folderview.c
+         src/summaryview.c: DnD »ÈÍÑ»þ¤Ï¾ï¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤ò½ü¤¯)¡£ Ctrl ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï
+         ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/mainwindow.c: main_window_empty_trash()
+         src/summaryview.c: summary_execute(): ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤¿
+         statusbar_pop_all() ¤òÄɲá£
+
+2004-02-29
+
+       * version 0.9.10
+
+2004-02-26
+
+       * src/prefs_common.c: "inc_local" ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-02-26
+
+       * src/account.c
+         src/folderview.c: IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
+         ¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
+         ¤·¤¿¡£
+       * src/inc.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+       * src/mainwindow.[ch]: main_window_get() ¤È
+         main_window_toggle_online_if_offline() ¤òÄɲá£
+       * src/prefs_common.c: prefs_common_read_config(): ½é²óµ¯Æ°»þ¤Ë
+         ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-02-25
+
+       * src/imageview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ê¥µ¥¤¥º»þ¤Ë¼«Æ°¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤ËºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤ò16¥Ô¥¯¥»¥ë¤ËÀ©¸Â¡£
+         imageview_init(): imlib »ÈÍÑ»þ¤Ï²èÁü¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         imageview_show_image(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
+       * src/mimeview.c: mimeview_init(): imageview_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-02-24
+
+       * src/codeconv.[ch]: ISO-2022-JP-3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
+
+2004-02-24
+
+       * src/codeconv.c
+         src/mainwindow.c
+         src/messageview.c: KOI8-U ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
+       * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): ²èÁü¥ê¥µ¥¤¥º¥ª¥×¥·¥ç¥ó
+         ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-02-19
+
+       * src/addressbook.c: addressbook_list_selected(): °ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
+       * src/imageview.[ch]: ¸µ¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò ImageView ¤ËÊÝ»ý¤·¡¢
+         ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/messageview.[ch]
+         src/mimeview.[ch]: MessageView ¤Ç¤Ê¤¯ MimeView ¤Ç ImageView ¤ò
+         °·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-02-16
+
+       * src/imap.c
+         src/news.c
+         src/summaryview.c: imap.c ¤È news.c ¤«¤é statusbar_pop_all() ¤ò
+         ½üµî(summaryview.c Æâ¤Ç¼Â¹Ô)¡£
+
+2004-02-12
+
+       * src/inc.[ch]
+         src/pop.[ch]: inc_drop_message() ¤ò Pop3Session ¤Î²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë¤·¡¢
+         pop3.c ¤Î inc.h ¤Ø¤Î°Í¸¤ò½üµî¡£
+
+2004-02-12
+
+       * src/mainwindow.c
+         src/messageview.[ch]
+         src/textview.c: ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò
+         Äɲá£
+
+2004-02-10
+
+       * src/inc.[ch]: Ã༡¹¹¿·¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
+         ¹¹¿·´Ö³Ö¤ò2ÉäËÊѹ¹¡£
+       * src/folder.[ch]
+         src/mh.c
+         src/procmsg.c
+         src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î½¸·×¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
+         FolderItem::unmarked_num ¤òÄɲá£
+
+2004-02-09
+
+       * src/inc.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òÃ༡¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/foldersel.c: ÁªÂò¹àÌܤδ°Á´¤Ê ID ¤òɽ¼¨¡£
+
+2004-02-06
+
+       * src/folderview.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+         folderview_append_item(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÄɲ乤롣
+       * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): folderview_append_item()
+         ¤ò»ÈÍÑ¡£
+
+2004-02-06
+
+       * src/foldersel.c: ¡Ö¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/folder.[ch]: folder_find_child_item_by_name(): ¿·µ¬¡£
+       * src/utils.h: AUTORELEASE_STR(): malloc Ê¸»úÎó¤ò¼«Æ°³«Êü(alloca)
+         Ê¸»úÎó¤ËÊÑ´¹¡£
+
+2004-02-05
+
+       * src/folderview.c: folderview_new_imap_folder_cb() ¤ò
+         folderview_new_folder_cb() ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
+
+2004-02-04
+
+       * src/compose.c: compose_write_to_file(): ÌµÂ̤ʠstrlen() ¤ò½üµî
+         (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
+       * src/textview.c: textview_button_pressed(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
+         ¤È¤­Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-01-29
+
+       * version 0.9.9
+
+2004-01-29
+
+       * src/folder.c: folder_item_fetch_all_msg()
+         src/folderview.c: folderview_download_cb(): ¿ÊĽ¤ò¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ç
+         É½¼¨¡£
+       * src/mainwindow.[ch]: ¿·¤¿¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼ÍѤδؿô¤òÄɲá£
+
+2004-01-29
+
+       * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿
+         ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤¬º¸Ã¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤Î¤ß GDK_Left ¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë
+         ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2004-01-29
+
+       * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥ÊÊÑ´¹¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë
+         ¤·¤¿¡£
+       * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::allow_jisx0201_kana (±£¤·ÀßÄê)
+         ¤òÄɲá£
+
+2004-01-28
+
+       * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥Ê¤«¤é JIS X 0208
+         ¤Ø¶¯À©Åª¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-01-28
+
+       * src/imap.c: imap_get_msginfo(): ´Ö°ã¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò
+         ½¤Àµ¡£
+
+2004-01-28
+
+        * src/base64.c
+         src/codeconv.c
+         src/compose.c
+         src/html.c
+         src/imap.c
+         src/pop.c
+         src/prefs_account.c
+         src/procmime.c
+         src/procmsg.c
+         src/quote_fmt_parse.y
+         src/quoted-printable.c
+         src/textview.c
+         src/unmime.c
+         src/utils.c
+         src/utils.h
+         src/xml.c: ctype ´Ø¿ô¤ËÂФ·¤Æ°ú¿ô¤Î·¿¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(unsigned
+         char ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ char ¤òÅϤ·¤Æ¤¤¤¿)¡£
+
+2004-01-27
+
+       * src/mainwindow.[ch]: MainWindow::messageview_cid ¤òÄɲá£
+         ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/textview.c: ¥ê¥ó¥¯¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é URL ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
+         É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         textview_uri_security_check(): ¼ÂºÝ¤Î URL ¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë URL ¤ò
+         Èæ³Ó¤·¡¢µ¶¤Î URL ¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/utils.[ch]:
+         is_uri_string(): Ê¸»úÎ󤬠URL ¤Ç¤¢¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
+         get_uri_path(): URL ¤Î¥¹¥­¡¼¥àÉô°Ê³°¤ÎÉôʬ¤òÊÖ¤¹¡£
+
+2004-01-23
+
+       * src/folder.[ch]: folder_item_fetch_all_msg(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î
+         Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
+       * src/folderview.c: ¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
+
+2004-01-23
+
+       * src/gtkutils.[ch]: Ìð°õ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ü¥¿¥ó¤ËÉղ乤ë ComboButton
+         ¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/mainwindow.[ch]: main_window_toolbar_create(): ÊÖ¿®¡¢Å¾Á÷¥Ü¥¿¥ó
+         ¤Ë¥³¥ó¥Ü¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
+
+2004-01-22
+
+       * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤¬¼«Æ°Åª¤Ë
+         ¿­Ä¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-01-21
+
+       * src/addr_compl.[ch]
+         src/gtkshruler.[ch]: Ãøºî¸¢É½¼¨¤òÊѹ¹¡£
+
+2004-01-20
+
+       * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È
+         Ê¸»ú¤Î´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-01-20
+
+       * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥ï¡¼¥É¥é¥Ã¥×¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­
+         ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-01-05
+
+       * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): LP64 ´Ä¶­¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ
+         (James Noyes ¤µ¤ó thanks)¡£
+       * src/compose.c: compose_select_account(): ¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾/°Å¹æ²½
+         ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2003-12-17
+
+       * src/inc.[ch]: inc_account_mail() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/mainwindow.c: ¼õ¿®¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤·¡¢³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é
+         ¤Î¼õ¿®¤Î¤¿¤á¤ÎưŪ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲá£
+
+2003-12-15
+
+       * version 0.9.8a
+
+2003-12-15
+
+       * src/procmsg.c: procmsg_open_data_file(): DATA_READ ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ
+         ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         procmsg_open_cache_file_with_buffer(): ¿·µ¬¡£
+         procmsg_read_cache(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë I/O ¤Î¸å¤Ë setvbuf() ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿
+         (¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Æɤ߹þ¤ß¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿)¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2003-12-12
+
+       * version 0.9.8
+
+2003-12-12
+
+       * configure.in: IPv6 ¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2003-12-11
+
+       * src/inc.c: inc_mail(), inc_all_account_mail(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î
+         ¤È¤­¤Ï¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/mainwindow.h: main_window_toggle_online() ¤òÄɲá£
+
+2003-12-11
+
+       * src/foldersel.c
+         src/folderview.[ch]
+         src/mainwindow.c
+         src/stock_pixmap.[ch]
+         src/pixmap/dir-noselect.xpm: no-select ¥Õ¥©¥ë¥À¤òÇö¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤È
+         Ê¸»úÎó¤Çɽ¼¨¡£
+       * src/Makefile.am: offline.xpm, online.xpm, dir-noselect.xpm ¤ò
+         EXTRA_DIST ¤ËÄɲá£
+
+2003-12-11
+
+       * src/folder.h: ¥Þ¥¯¥í FOLDER_ITEM_CAN_ADD() ¤òÄɲá£
+       * src/folderview.c: folderview_drag_motion_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+         folderview_drag_received_cb(): no_select ¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
+         ¤½¤ì¼«¿È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/foldersel.c: no_select ¥Õ¥é¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò
+         ÉԲĤˤ·¤¿¡£
+
+2003-12-10
+
+       * src/imap.c: imap_do_copy_msgs(), imap_remove_msgs(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+         ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
+       * src/mh.c: mh_do_move_msgs(), mh_remove_msg(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿
+         ¤È¤­¤Ë MSG_INVALID ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
+       * src/procmsg.[ch]:
+         procmsg_move_messages()
+         procmsg_copy_messages(): ¥¨¥é¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         MsgTmpFlags ¤Ë MSG_INVALID ¤òÄɲá£
+       * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥¨¥é¡¼¤ò¸¡½Ð¤·¡¢Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
+         ¥Î¡¼¥É¤Î¤ß¤òºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         summary_unthread_for_exec(): ÊĤ¸¤¿¥Ä¥ê¡¼Ãæ¤Î¥Î¡¼¥É¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤
+         ¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2003-12-06
+
+       * src/mainwindow.[ch]: ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥¿¥ó¤ò
+         Äɲä·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö/¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
+       * src/pixmaps/offline.xpm
+         src/pixmaps/online.xpm: ¿·µ¬(Mozilla ¤Î
+         themes/classic/communicator/icons/ ¤«¤éÇÒ¼Ú)¡£
+       * src/stock_pixmap.[ch]: online.xpm ¤È offline.xpm ¤òÄɲá£
+       * src/textview.[ch]: textview_show_error(): ¿·µ¬¡£
+       * src/summaryview.c: summary_display_msg_full(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨
+         ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¥Þ¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¡£
+       * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::online_mode ¤òÄɲá£
+       * src/news.c: news_session_get()
+         src/imap.c: imap_session_get(): ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï NULL ¤ò
+         ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/messageview.[ch]: messageview_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤Ç¤­¤¿
+         ¤«¤É¤¦¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥¨¥é¡¼
+         ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ó¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/procmsg.c:
+         procmsg_get_message_file()
+         procmsg_open_message(): ¼èÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ë·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
+         ¤·¤¿¡£
+
+2003-12-04
+
+       * src/html.c: html_get_tag(): Ãͤò»ý¤¿¤Ê¤¤Â°À­¤ËÂбþ¡£
+
+2003-12-04
+
+       * src/codeconv.c: conv_get_code_conv_func(): src_charset ¤È¸½ºß¤Î
+         Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤¬Æ±°ì¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤Ç
+         ¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß conv_latintodisp ¤òÊÖ¤¹(KOI8-R locale ¾å¤Ç¤Î
+         ISO-8859-5 ¤Îɽ¼¨¤ò½¤Àµ)¡£
+
+2003-11-25
+
+       * autogen.sh: aclocal ¤Ç m4 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * intl/libgnuintl.h: cvs ¤«¤éºï½ü¡£
+       * po/.cvsignore: stamp-po ¤È remove-potcdate.sed ¤òÄɲá£
+
+2003-11-24
+
+       * gettext-0.12.1 ¤Ë°Ü¹Ô¡£
+
+2003-11-21
+
+       * configure.in: struct dirent Ãæ¤Î d_type ¥á¥ó¥Ð¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄɲá£
+       * src/mh.c: mh_scan_folder(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
+         mh_get_uncached_msgs(): Í¾Ê¬¤Ê stat() ¤òºï½ü¡£
+         mh_parse_msg(): Ä̾ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï NULL ¤òÊÖ¤¹¡£
+         mh_scan_tree_recursive(): ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
+       * src/utils.[ch]:
+         dirent_is_regular_file()
+         dirent_is_directory(): ¿·µ¬¡£ÍøÍѲÄǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò
+         È½Ê̤¹¤ë¤Î¤Ë d->d_type ¤ò»ÈÍÑ¡£
+         remove_dir_recursive(): dirent_is_directory() ¤ò»ÈÍÑ¡£
+
+2003-11-14
+
+       * src/folder.h: FolderItem ¤Ë 'updated' ¥Õ¥é¥°¤òÄɲá£
+       * src/folderview.[ch]: folderview_update_all_updated(): ¿·µ¬¡£Á´¤Æ¤Î
+         ¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
+       * src/imap.c: ÆâÍƤÎÊѹ¹»þ¤Ë FolderView::update ¥Õ¥é¥°¤ò¥»¥Ã¥È¡£
+       * src/main.c: send_queue()
+         src/mainwindow.c: send_queue_cb(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+       * src/mh.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+         mh_scan_folder(): ¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀµ¤·¤¯¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/procmsg.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+         procmsg_open_cache_file(): ¿·µ¬¡£
+         procmsg_open_mark_file(): Æɤ߹þ¤ß/½ñ¤­¹þ¤ß/Äɲýñ¤­¹þ¤ß¤¬¤Ç¤­¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         procmsg_send_queue(): ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂбþ¤¹¤ëÁ÷¿®¹µ¤òÀµ¤·¤¯ÁªÂò¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/send_message.[ch]: send_get_queue_info(): Á÷¿®ÂÔ¤Á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
+         ¤«¤é¥­¥å¡¼¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¡£
+         send_queue_info_free(): QueueInfo ¤ò³«Êü¡£
+         send_message_queue(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë QueueInfo ¤ò°ú¿ô¤Ë¤È¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/summaryview.c: summary_write_cache(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+
+2003-11-10
+
+       * src/compose.c: compose_redirect_write_headers(): Resent-Cc: ¥Ø¥Ã¥À
+         ¤òÀµ¤·¤¯Éղ乤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2003-11-05
+
+       * src/imap.c: imap_get_msg_list(): ¥Õ¥é¥°¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É
+         ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë fallback ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         imap_search_flags(): SEARCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
+         ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
+         imap_fetch_flags(): FETCH ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍѤ·¤Æ UID ¤ÎÇÛÎó¤È¥Õ¥é¥°¤Î
+         ¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÖ¤¹¡£
+
+2003-10-28
+
+       * src/summary_search.c: summary_search_execute(): ¸åÊý¸¡º÷¤¬Í­¸ú¤Ê
+         ¤È¤­¤Î¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤ò½¤Àµ¡£
+         ¡Ö°ì³ç¸¡º÷¡×¤¬Í­¸ú¤Ê¤È¤­¤Ï¸åÊý¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2003-10-15
+
+       * version 0.9.7
+
+2003-10-15
+
+       * src/imap.c: imap_scan_tree(): ¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¸ºß¤ò STATUS
+         ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ LIST ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2003-10-07
+
+       * src/send_message.c: alertpanel_error() ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È
+         Ê¸»úÎó¤Î¥Ð¥°(°­°Õ¤Î¤¢¤ë SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â²Äǽ)¤ò½¤Àµ
+         (Georgi Guninski ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2003-10-03
+
+       * src/folder.[ch]
+         src/imap.[ch
+         src/mh.[ch]
+         src/news.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°(claws ¤Î¼ÂÁõ¤Ë
+         ´ð¤Å¤¯)¡£
+       * src/account.c
+         src/foldersel.c
+         src/folderview.c
+         src/mainwindow.c
+         src/messageview.c
+         src/procmsg.c
+         src/setup.c
+         src/summaryview.c: Á´¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç FOLDER_TYPE() ¥Þ¥¯¥í¤ò»ÈÍÑ¡£
+
 2003-09-17
 
        * version 0.9.6
 2003-09-17
 
        * version 0.9.6