2011-11-29 [wwp] 3.7.10cvs107
[claws.git] / ChangeLog.jp
index 60e7d0b..2f2aedd 100644 (file)
+2005-04-05
+
+       * src/send_messages.c: send_message_smtp(): QUIT Ä¾¸å¤Î EOF ¤òÀ®¸ù¤È
+         ¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Gmail ¤Î SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÂнè)¡£
+       * src/socket.c: ssl_read(), ssl_peek(): SSL ¥×¥í¥È¥³¥ë°ãÈ¿¤Î EOF ¤ò
+         ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
+
+2005-03-25
+
+       * src/about.c: Ãøºî¸¢¤Îǯ¤ò¹¹¿·¡£
+
+2005-03-24
+
+       * version 1.0.4
+
+2005-03-24
+
+       * src/procmime.c:
+         procmime_scan_content_type()
+         procmime_scan_content_disposition(): ¥¹¥¿¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
+         ¥Õ¥í¡¼¤òµ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+       * src/codeconv.c: conv_unmime_header()
+         src/unmime.[ch]: unmime_header(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥µ¥¤¥º¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢
+         ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤¿Ê¸»úÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤Î
+         ²ÄǽÀ­¤ò̵¤¯¤·¤¿¡£
+
+2005-03-18
+
+       * src/smtp.c: smtp_ehlo_recv(): AUTH Ê¸»úÎó¤ò¸·Ì©¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
+
+2005-03-18
+
+       * src/textview.c: textview_show_html(): ¶¯À©Åª¤Ë²þ¹Ô¤ò½ÐÎÏ¡£
+
+2005-03-18
+
+       * src/account.c: account_find_from_message_file(): HeaderEntry ÇÛÎó
+         ¤Î NULL ½ªÃ¼¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÄɲÃ(ºÆÊÔ½¸»þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤·¤Æ
+         ¤¤¤¿) (Michael Schwendt ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2005-03-04
+
+       * version 1.0.3
+
+2005-03-04
+
+       * src/codeconv.[ch]: ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
+         conv_unmime_header_overwrite() ¤òºï½ü¡£
+       * src/compose.c: compose_parse_header(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤ò
+         µ¯¤³¤¹ conv_unmime_header_overwrite() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2005-03-02
+
+       * src/compose.c: compose_destroy(): paned ¤¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÉÕ°¤·¤Æ
+         ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤¬
+         ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+
+2005-02-28
+
+       * version 1.0.2
+
+2005-02-28
+
+       * src/compose.c: compose_parse_header(): ¿Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ Message-Id:
+         ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â In-Reply-To: ¤«¤é References: ¤òÀ¸À®¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(mori ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2005-02-24
+
+       * src/compose.c: compose_write_attach(): PGP ½ð̾¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔËö¤Î¶õÇò¤ò
+         Êݸ¤ë¤¿¤á¤ËžÁ÷¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2005-02-10
+
+       * src/compose.c: compose_write_file(): PGP ½ð̾¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔËö¤Î¶õÇò¤ò
+         Êݸ¤ë¤¿¤á¤ËžÁ÷¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(gnupg 1.2
+         ¤È 1.4 ´Ö¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2005-02-02
+
+       * INSTALL, INSTALL.jp: gpgme ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­½Ò¤ò½¤Àµ¡£
+
+2005-02-01
+
+       * version 1.0.1
+
+2005-01-28
+
+       * src/select-keys.c: use_untrusted(): alertpanel() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
+         ½¤Àµ¡£
+
+2005-01-28
+
+       * gpgme-1.0 ¤ËÂбþ(Êѹ¹ÅÀ¤Ï ChangeLog ¤ò»²¾È) (Toshio Kuratomi ¤µ¤ó
+         thanks)¡£
+
+2005-01-25
+
+       * src/template.c: template_write_config(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
+
+2005-01-25
+
+       * src/inc.c: inc_finished(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ë
+         ¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹¹¿·¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
+
+2005-01-19
+
+       * src/mh.c
+         src/utils.c
+         src/procmsg.c: 0È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         stdio.h ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë 'fileno' ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/messageview.c: messageview_show():
+         procmsg_msginfo_get_full_info() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
+         ¤·¤¿(0È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)
+         (¼ãµï¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2005-01-11
+
+       * src/template.c: template_write_config(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°
+         ¤ò½¤Àµ¡£
+
+2005-01-06
+
+       * src/pop.[ch]: Pop3State ¤Ë POP3_DONE ¤òÄɲÃ(¥í¥°¥¢¥¦¥È¤¬´°Î»¤·¤¿
+         ¤È¤­¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë)¡£
+         pop3_write_uidl_list(): POP3 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÃæÃǤµ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ïºï½ü
+         ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UIDL ¤ò¶¯À©Åª¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
+         (¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2005-01-06
+
+       * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤È YFLAGS ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë AM_CPPFLAGS ¤È
+         AM_YFLAGS ¤ò»ÈÍÑ(¥æ¡¼¥¶ÍѤËͽÌ󤵤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
+
+2004-12-24
+
+       * version 1.0.0
+
+2004-12-22
+
+       * src/account.c: account_delete(): Âбþ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
+         ¤È¤­¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤¿»þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ
+         (Debian BTS #284483)¡£
+
+2004-12-21
+
+       * NEWS, TODO, TODO.jp: ¹¹¿·¡£
+       * manual/ja/sylpheed.sgml: ¹¹¿·¡£
+
+2004-12-17
+
+       * src/action.c: parse_append_filename(): Á´¤Æ¤ÎÆüìʸ»ú¤ò°úÍÑÉä¤Ê¤·¤Ë
+         ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(IWAMOTO Kouichi ¤µ¤ó¤È Yoichi Imai ¤µ¤ó
+         thanks)¡£
+       * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
+
+2004-12-16
+
+       * INSTALL
+         INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
+
+2004-12-15
+
+       * version 1.0.0rc
+
+2004-12-15
+
+       * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¶õÇòÁÞÆþ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò
+         ½¤Àµ¡£
+
+2004-12-15
+
+       * manual/ja/sylpheed.sgml: ¹¹¿·¡£
+
+2004-12-15
+
+       * src/addrbook.c
+         src/addressbook.c
+         src/addrindex.c
+         src/jpilot.c
+         src/ldif.c
+         src/syldap.c
+         src/vcard.c: '... defined but not used' ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
+
+2004-12-13
+
+       * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¼¡¤Î¹Ô¤ÎºÇ½é¤Îʸ»ú¤¬
+         ¶õÇò¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¶­³¦¤Î¾ì¹ç
+         ¤Î¤ß¹Ô·ë¹ç»þ¤Ë¶õÇò¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-12-13
+
+       * src/action.c: parse_append_filename(): ÆÃÊÌʸ»ú¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(IWAMOTO Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
+       * src/utils.c: subst_for_filename(): ¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤âÃÖ´¹¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-12-10
+
+       * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¼¡¤Î¹Ô¤ÎºÇ½é¤Îʸ»ú¤¬
+         ±Ñ¿ô»ú¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¹Ô¤Î·ë¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-12-09
+
+       * src/main.c: send_queue()
+         src/mainwindow.c: send_queue_cb()
+         src/compose.c: compose_send(), compose_send_later_cb(): Á÷¿®»þ¡¢
+         ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï ¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë
+         Â¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-12-08
+
+       * src/imap.c: bitlength_clean_up.imap.c.patch ¤òŬÍÑ(64-bit ´Ä¶­¤Ç¤Î
+         À°¿ôŤÎÌäÂê¤ò½¤Àµ) (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2004-12-03
+
+       * version 1.0.0beta4
+
+2004-12-03
+
+       * src/pixmaps/regular.xpm: Ì¤»ÈÍѤΥ¢¥¤¥³¥ó¤òºï½ü¡£
+       * README
+         README.jp: ¹¹¿·¡£
+
+2004-12-02
+
+       * src/pop.c: pop3_write_msg_to_file(): Ã±ÂΤΠCR ¤ò LF ¤ËÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
+       * src/utils.[ch]: my_memmem(): my_memmem() ¤òÆȼ«¼ÂÁõ¡£
+
+2004-12-01
+
+       * manual/ja/sylpheed.sgml: ºÇ¿·ÈǤËÄɽ¾¡£
+
+2004-12-01
+
+       * src/pixmaps/unread.xpm: ¿§¹ç¤¤¤òÄ´À°¡£
+
+2004-12-01
+
+       * src/filter.c: C99 '//' ¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¡£
+
+2004-11-30
+
+       * src/pixmaps/dir-close.cpm
+         src/pixmaps/dir-open.xpm
+         src/pixmaps/dir-noselect.xpm
+         src/pixmaps/group.xpm: ¿§¹ç¤¤¤òÄ´À°¡£
+
+2004-11-29
+
+       * src/pixmaps/dir-close.cpm
+         src/pixmaps/dir-open.xpm
+         src/pixmaps/dir-noselect.xpm
+         src/pixmaps/group.xpm: ¿·¤·¤¤²èÁü¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤¿¡£
+
+2004-11-29
+
+       * src/pixmaps/folder.xpm: ºï½ü¡£
+
+2004-11-26
+
+       * src/summaryview.c: 1ʸ»ú¤Î¥«¥é¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÊѹ¹¡£
+       * src/pixmaps/mail.xpm: ¿·µ¬¡£
+
+2004-11-26
+
+       * src/summaryview.c: summary_execute(): ¥µ¥Þ¥ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼
+         ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-11-26
+
+       * src/prefs_common.c: Web ¥Ö¥é¥¦¥¶¥³¥Þ¥ó¥É¤òÄɲá£
+
+2004-11-26
+
+       * manual/ja/sylpheed.sgml: ºÇ¿·ÈǤËÄɽ¾¡£
+       * manual/ja/Makefile.am: ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È 'update-html' ¤òÄɲá£
+
+2004-11-22
+
+       * INSTALL
+         INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
+
+2004-11-19
+
+       * src/jpilot.c: ¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅý°ì¡£
+       * src/mainwindow.c: ½ÅÊ£¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-11-18
+
+       * src/procmsg.c: write_mark_func(): sizeof(gpointer) != guint ¤È¤Ê¤ë
+         ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¸í¤Ã¤¿¥­¥ã¥¹¥È¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-11-18
+
+       * src/mainwindow.c: ±Ñ¸ì¤ò½¤Àµ(trashes -> trash)¡£
+       * src/prefs_common.c: prefs_keybind_apply_clicked(): ¥á¥Ë¥å¡¼Ê¸»úÎó
+         ¤ò¹¹¿·¡£
+
+2004-11-18
+
+       * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¡Ö¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î
+         ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ËÊѹ¹¡£
+
+2004-11-16
+
+       * version 1.0.0beta3
+
+2004-11-16
+
+       * src/pixmaps/error.xpm: CList ¤Î¹Ô¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-11-16
+
+       * src/jpilot.c: JPilot ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÆüËܸìÂбþ¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍÑ
+         (IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2004-11-15
+
+       * src/compose.c
+         src/procmime.[ch]: ÅºÉÕ¤¹¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Î 8bit Ê¸»ú¤Î³ä¹ç¤¬
+         20% ¤è¤ê¹â¤±¤ì¤Ð BASE64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»ÈÍѤ·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð
+         quoted-printable ¤ò»ÈÍÑ(Á´¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï 7bit)¡£
+
+2004-11-12
+
+       * src/compose.c: compose_write_attach()
+         src/procmime.c: procmime_decode_content():
+         ¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò BASE64 ¤Ë¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤ËÀµµ¬²½¤·¡¢¥Ç¥³¡¼¥É
+         ¤·¤¿¸å¤ËÀµµ¬²½¤ò²ò½ü¤·¤Æ RFC 2045 ¤Ë½àµò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
+         (Nicolas Degory ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2004-11-11
+
+       * src/pixmaps/complete.xpm
+         src/pixmaps/continue.xpm: CList ¤Î¹Ô¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º
+         ¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-11-11
+
+       * src/statusbar.c: statusbar_create(): ¼«Æ°Åª¤Ë¿­Ä¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
+         ¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÉý¤ò1¤Ë»ØÄê¡£
+       * src/utils.[ch]: trim_string_before(): »ØÄꤷ¤¿Ä¹¤µ¤òĶ¤¨¤ëÀèƬ¤Î
+         Ê¸»ú¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ "..." ¤òÄɲá£
+       * src/folderview.c
+         src/summaryview.c: trim_string_before() ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥ë¥À̾¤òɽ¼¨
+         ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-11-10
+
+       * src/defs.h
+         src/prefs_common.c: mozilla-firefox ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-11-09
+
+       * src/summaryview.c: summary_key_pressed()
+         src/textview.c: textview_key_pressed(): Shift ¤Þ¤¿¤Ï Alt ¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹
+         ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ Shift ¤È Enter
+         ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-11-09
+
+       * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): ¿·µ¬¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤ò
+         ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-11-08
+
+       * version 1.0.0beta2
+
+2004-11-08
+
+       * src/account.c
+         src/imap.c
+         src/inc.c
+         src/pop.c
+         src/prefs_account.[ch]: RecvProtocol::A_APOP ¤òÇѻߤ·¡¢ APOP ¤Î
+         ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲá£
+         prefs_account_protocol_set_optmenu(): ¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡£
+
+2004-11-07
+
+       * src/folderview.c: folderview_empty_trash_cb(): Ì¤»ÈÍѤÎÊÑ¿ô¤òºï½ü¡£
+
+2004-11-05
+
+       * src/summary_search.c: ¥ï¥¤¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿Ê¸»úÎó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë C Ê¸»úÎó
+         ¤ò»ÈÍÑ¡£ AND/OR ¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-11-05
+
+       * src/folderview.[ch]
+         src/mainwindow.c: ÁªÂò¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Õ¥©¥ë¥À ¤È
+         ¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÊѹ¹¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Õ¥©¥ë¥À/¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î
+         ¹ØÆɤ¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-11-04
+
+       * src/folderview.[ch]
+         src/mainwindow.c: ¥Õ¥©¥ë¥À/¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
+         ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡Ö¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¡×¡¢¡Ö¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
+         ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥Ä¥ê¡¼¤òºÆ¹½ÃۡפòÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
+         ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºï½ü¡×¤ò
+         ºï½ü¡£
+
+2004-11-04
+
+       * src/folderview.c
+         src/mainwindow.c
+         src/procmsg.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡Ö¤´¤ßÈ¢¤ò
+         ¶õ¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÄɲá£
+
+2004-11-01
+
+       * src/filter.[ch]
+         src/summaryview.c: immediate_execution ¤¬ off ¤Î¾ì¹ç¤Ï¨ºÂ¤Ë°ÜÆ°
+         ¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-10-29
+
+       * version 1.0.0beta1
+
+2004-10-29
+
+       * gettext-0.14.1 ¤Ë¹¹¿·¡£
+
+2004-10-28
+
+       * src/compose.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÆ¹½À®¡£
+       * src/mh.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°ÍѤΠg_print() ¤òºï½ü¡£
+
+2004-10-27
+
+       * src/compose.c
+         src/prefs_template.c
+         src/template.[ch]: ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë Cc: ¤òÄɲá£
+
+2004-10-26
+
+       * src/prefs_filter_edit.c: ´û¸¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÔ½¸Ãæ¤Î¾ò·ï¥á¥Ë¥å¡¼ÀÚÂؤ¨
+         ¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-10-25
+
+       * src/filter.c: filter_action_exec(): ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°»þ
+         FolderItem ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Î
+         ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)¡£
+
+2004-10-25
+
+       * src/mbox.c: proc_mbox(): folder_table ¤¬ NULL ¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
+         (·Ù¹ð¤ò½¤Àµ)¡£
+
+2004-10-21
+
+       * src/pixmaps/stock_add_16.xpm
+         src/pixmaps/stock_remove_16.xpm: gtk-2.4 ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤éÊÑ´¹¡£
+       * src/prefs_filter_edit.c: ÄɲÃ/ºï½ü¥Ü¥¿¥ó¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£
+       * src/stock_pixmap.[ch]: ÄɲÃ/ºï½ü¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
+
+2004-10-21
+
+       * src/pixmaps/stock_dialog_error_48.xpm
+         src/pixmaps/stock_dialog_info_48.xpm
+         src/pixmaps/stock_dialog_question_48.xpm
+         src/pixmaps/stock_dialog_warning_48.xpm: gtk-2.4 ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥¢¥¤¥³¥ó
+         ¤«¤é¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÑ´¹¡£
+       * src/alertpanel.[ch]: ·Ù¹ð¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
+         alertpanel_message(): AlertType ¤òÄɲá£
+       * src/stock_pixmaps.[ch]: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¥¢¥¤¥³¥ó¤òÄɲá£
+
+2004-10-08
+
+       * src/procmsg.c: ¾éĹ¤Ê¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
+
+2004-10-07
+
+       * version 0.9.99
+
+2004-10-07
+
+       * src/procmsg.c: procmsg_send_queue()
+         src/send_message.c: send_queue_info_free(): ÉÔÀµ¤Ê¥­¥å¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
+         ¤òÁ÷¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë segmentation fault ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-10-06
+
+       * src/mainwindow.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òÄɲá£
+       * src/prefs_filter_edit.c: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°½ÐÎϤòºï½ü¡£
+
+2004-10-05
+
+       * src/inputdialog.c: input_dialog_open(): ÆþÎÏ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë
+         ´Ö¤Ï¥á¡¼¥ë¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³«»Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-10-04
+
+       * src/mh.c: mh_remove_all_msg()
+         src/procmsg.c: procmsg_empty_trash(): ¤´¤ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤·¤¿¸å¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
+         ¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-10-01
+
+       * src/prefs_filter.c: ¼«Æ°ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÄɲäǤ­¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+       * src/prefs_filter_edit.c: prefs_filter_edit_dialog_to_rule(): ¥ë¡¼¥ë
+         Ì¾¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
+
+2004-09-30
+
+       * src/filter.c: filter_apply_msginfo(): FilterRule::enabled == FALSE
+         ¤Î¾ì¹ç¥Õ¥£¥ë¥¿¤òŬÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/prefs_filter.c: ¡ÖÍ­¸ú¡×¥«¥é¥à¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/account.c: account_selected(): ¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÎµóÆ°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-09-30
+
+       * src/colorlabel.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥Ù¥ë¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¡£¥«¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é
+         ¡Ö¤Ê¤·¡×¤òºï½ü¡£
+       * src/filter.[ch]
+         src/prefs_filter_edit.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/summaryview.c: summary_filter_func(): ¥Õ¥é¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¹Ô
+         ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¥µ¥Þ¥ê¤Î¥Õ¥é¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-09-29
+
+       * src/prefs_filter_edit.c: ¥«¥é¡¼¥é¥Ù¥ë¤òÄɲá£
+       * src/colorlabel.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥é¥Ù¥ë¤Î¥µ¥¤¥º¤ÈÎسÔÀþ¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-09-28
+
+       * src/filter.[ch]
+         src/prefs_filter_edit.c: ¥ë¡¼¥ëºîÀ®»þ¤Î¥¨¥é¡¼½èÍý¤ò²þÎÉ¡£
+
+2004-09-28
+
+       * src/prefs_common.c: ¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¡£
+
+2004-09-27
+
+       * src/filter.c
+         src/prefs_filter_edit.c: ¥µ¥¤¥º/·Ð²áÆü¿ô¾ò·ï¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/menu.[ch]: menu_get_option_menu_active_user_data(): ¿·µ¬¡£
+
+2004-09-22
+
+       * src/prefs_filter_edit.c: ¥Ø¥Ã¥À¤ÎÊÔ½¸¤¬´°Î»¤·¤¿¤é°ÊÁ°¤Î¹àÌܤò
+         ÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-09-22
+
+       * src/prefs_filter.[ch]
+         src/prefs_filter_edit.c
+         src/procheader.[ch]: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥Ø¥Ã¥À¤Î¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
+
+2004-09-17
+
+       * src/filter.c:
+         filter_action_exec(): ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò½¤Àµ¡£
+         strmatch_regex(): Â羮ʸ»ú̵»ë¤ÎÀµµ¬É½¸½¤ò»ÈÍÑ¡£
+       * src/summaryview.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿·ë²Ì¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ëɽ¼¨¡£
+
+2004-09-14
+
+       * src/filter.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ëŬÍÑ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/prefs_fil_er_edit.c: prefs_filter_edit_action_hbox_set():
+         PF_ACTION_EXEC ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-09-10
+
+       * src/prefs_filter.c: prefs_filter_write_user_header_list(): fopen()
+         ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë prefs_file_open() ¤ò»ÈÍÑ¡£
+
+2004-09-10
+
+       * src/defs.h
+         src/prefs_filter.c: ¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ¥Ø¥Ã¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥í¡¼¥É/¥»¡¼¥Ö¤ò
+         ¼ÂÁõ¡£
+
+2004-09-09
+
+       * src/inc.c: inc_spool()
+         src/prefs_common.c: ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎξÊý¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë
+         ¥¹¥×¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ÎÀßÄê¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-09-09
+
+       * src/prefs_filter.[ch]
+         src/prefs_filter_edit.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¥ë¡¼¥ë¤ÎºîÀ®
+         ¤ò¼ÂÁõ¡£
+
+2004-09-07
+
+       * src/mimeview.c: mimeview_drag_data_get()
+         src/summaryview.c: summary_drag_data_get(): DnD ¤ÎÉÔÀµ¤Ê URI
+         ¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-09-06
+
+       * src/filter.[ch]
+         src/summaryview.c: ¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¤ò½¤Àµ¡£
+       * src/mh.c: mh_copy_msgs(): 'else' ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-09-06
+
+       * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¤ò½¤Àµ
+         ¤·¡¢Äɲøå¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/summaryview.c: summary_show(): ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤òÆɤ߹þ¤ó¤À
+         ¸å¤Ë FolderItem::opened ¥Õ¥é¥°¤òΩ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-09-03
+
+       * src/filter.c
+         src/inc.c
+         src/mbox.c
+         src/mh.c
+         src/procmsg.[ch]
+         src/summaryview.c: FolderItem::mark_queue ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¿·Ãå¥Õ¥é¥°¤ò
+         Àµ¤·¤¯°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-08-31
+
+       * src/filter.c
+         src/inc.c: ¿·Ãå¥Õ¥é¥°´ÉÍý¤Î½¤Àµ¡£
+
+2004-08-31
+
+       * src/prefs_filter.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¤¤¿»þ¤ËºÇ¸å¤Î¹Ô¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ÊĤ¸¤ë»þ¤Ë CList ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-08-27
+
+       * src/filter.c
+         src/inc.c
+         src/pop.[ch]
+         src/prefs_filter_edit.c
+         src/summaryview.c: FLT_ACTION_EXEC ¤È FLT_ACTION_DELETE ¤ò¼ÂÁõ¡£
+
+2004-08-27
+
+       * src/prefs_filter.c: ¿·µ¬¥ë¡¼¥ë¤¬Äɲ䵤줿¤é¼«Æ°¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         ¥ë¡¼¥ë¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤éÊÔ½¸¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         prefs_filter_copy_cb(): ¼ÂÁõ¡£
+       * src/prefs_filter_edit.c: ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Îɾ²Á¤òÄä»ß¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
+
+2004-08-26
+
+       * src/filter.[ch]
+         src/inc.c
+         src/mbox.c
+         src/prefs_filter_edit.c
+         src/summaryview.c: FilterResult ¤ò FilterInfo ¤Ë²þ̾¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¤Ë
+         account ¤òÄɲá£
+         command test, size, age, account, on-receive ¾ò·ï¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/mh.c
+         src/procheader.c: procheader_parse_file(): ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤È
+         ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤âÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/utils.c:
+         execute_async()
+         execute_sync()
+         execute_command_line(): ½ªÎ»¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-08-26
+
+       * src/filter.[ch]
+         src/inc.c: ¼Â¹Ô¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤òÊݸ¡£
+         filter_rule_rename_dest_path(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
+         filter_rule_delete_action_by_dest_path(): ¥Ñ¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë
+         ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
+       * src/mbox.c: proc_mbox(): FLT_ACTION_NOT_RECEIVE ¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
+         ¤·¤¿¡£
+       * src/prefs_filter.c: prefs_filter_delete_path(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë
+         ¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
+       * src/summaryview.c:
+         summary_filter()
+         summary_filter_func(): ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
+
+2004-08-25
+
+       * src/filter.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜʸ¤Ø¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/procmime.[ch]:
+         procmime_find_string_part()
+         procmime_find_string(): ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°´Ø¿ô¥Ý¥¤¥ó¥¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/procmsg.[ch]: file_path (°ì»þ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ)¤ò MsgInfo
+         ¤ËÄɲá£
+         procmsg_msginfo_copy()
+         procmsg_msginfo_free(): »Ä¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¤ò°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/summary_search.c: procmime_find_string() ¤Î¤¿¤á¤Î½¤Àµ¡£
+       * src/summaryview.c: filter_apply_local() -> filter_apply_msginfo().
+       * src/utils.[ch]: Ê¸»úÎó¥Þ¥Ã¥ÁÍÑ´Ø¿ô¤òÄɲá£
+       * src/compose.c
+         src/undo.c: Í¾Ê¬¤Ê¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¡£
+
+2004-08-24
+
+       * ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂÁõ(¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ)¡£
+       * src/defs.h
+         src/filter.[ch]: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î XML ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߽ñ¤­¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/prefs_filter.[ch]
+         src/prefs_filter_edit.[ch]: ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î UI ¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/inc.c
+         src/main.c
+         src/mbox.c
+         src/pop.c
+         src/summaryview.c: ¿·¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¤Àµ¡£
+       * src/menu.h: MENUITEM_ADD(): label ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¥»¥Ñ¥ì¡¼¥¿¤òºîÀ®
+         ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/procheader.[ch]: ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£´Ø¿ô¤òÄɲá£
+       * src/utils.c: open_uri(): ·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-08-09
+
+       * src/main.c: "./gtkrc" ¤ò¥Ñ¡¼¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-08-04
+
+       * src/socket.c:
+         ssl_read()
+         ssl_peek(): ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ë SSL ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
+         (¥½¥±¥Ã¥È¤¬Ç˲õ¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¤ò½¤Àµ)¡£
+       * src/session.[ch]: session_set_access_time(): ¿·µ¬¡£
+       * src/imap.c
+         src/news.c
+         src/nntp.c: ¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú¤Î¼õ¿®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤­¤Î¤ß last_access_time
+         ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * ¾åµ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Cedric Pradalier ¤µ¤ó thanks¡£
+
+2004-07-23
+
+       * src/xml.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ø¿ô¤ÎÄɲá£
+
+2004-07-16
+
+       * src/pop.[ch]: pop3_getrange_uidl_recv(): Ìµ¸ú¤Ê UIDL ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
+         ´Ë¤á¤¿¡£
+
+2004-07-16
+
+       * src/account.[ch]
+         src/main.c
+         src/prefs.[ch]
+         src/prefs_account.[ch]
+         src/prefs_common.[ch]: *_{save,write}_config() ¤ò *_write_config()
+         ¤ËÅý°ì¡£
+
+2004-06-30
+
+       * src/procheader.c:
+         procheader_get_one_field()
+         procheader_get_unfolded_line(): ¥·¡¼¥±¥ó¥¹ 'SP CR LF' ¤¬½Ð¸½
+         ¤·¤¿¤È¤­¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·²ò½ü½èÍý¤¬Àµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¥Ð¥°¤ò½¤Àµ
+         (NOGUCHI, Takuya ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2004-06-23
+
+       * src/prefs_common.c: confirm_on_exit ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-06-23
+
+       * src/menu.[ch]: menu_set_active() ¤òÄɲá£
+       * src/compose.c: ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¡Öɽ¼¨/¼«Æ°À°·Á¡×¥â¡¼¥É¤ò
+         ÀÚ¤êÂؤ¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-06-23
+
+       * src/compose.[ch]: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤é¼«Æ°À°·Á¤òÀÚ¤êÂؤ¨
+         ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-06-17
+
+       * version 0.9.12
+
+2004-06-17
+
+       * src/session.c: session_set_timeout(): interval ¤¬ 0 ¤Î¤È¤­
+         timeout_tag ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-06-16
+
+       * src/gtkstext.c: gtk_stext_update_text(): cache ¤Î null ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò
+         ÄɲÃ(Jim Hranicky ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2004-06-15
+
+       * src/defs.h: ÆÃÄê¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à(Îã: FreeBSD)¤Ë¤ª¤±¤ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å
+         ¤ÎÈó¸ß´¹À­ÌäÂê¤ËÂн褹¤ë¤¿¤á¤Ë CACHE_VERSION ¤òÁý²Ã¡£
+       * src/procmsg.c: procmsg_read_cache(): ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤éÆɤ߹þ¤ó¤À
+         ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤ÆÇË´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-06-10
+
+       * src/summaryview.[ch]: »ÈÍÑÉÔ²Äǽ¤Ê¤È¤­¤Ï¡ÖºÆÊÔ½¸¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò±£¤¹
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-06-08
+
+       * src/inc.[ch]
+         src/send_message.c
+         src/session.[ch]: ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/pop.h: Pop3ErrorValue ¤«¤é̤»ÈÍѤÎÃͤòºï½ü¡£
+
+2004-06-07
+
+       * src/inc.c: inc_all_account_mail(): ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+
+2004-06-03
+
+       * src/procmsg.c: procmsg_read_cache_data_str(): ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´Ä¶­¤Î¤¿¤á
+         ¤Ë gint32 ¤ò guint32 ¤ËÊѹ¹¡£
+       * src/summaryview.c: ¡Ö°õºþ¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉü³è¤·¡¢¡Ö¿¶¤êʬ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò
+         ºîÀ®¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òºï½ü¡£
+
+2004-06-01
+
+       * src/about.c: Ãøºî¸¢¤Îǯ¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-05-28
+
+       * version 0.9.11
+
+2004-05-21
+
+       * src/smtp.c: RFC 2821 ¤Ë½àµò(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2004-05-20
+
+       * src/folderview.[ch]: ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥Ç¥Ã¥É¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¼ÂÁõ¡£
+
+2004-05-20
+
+       * src/folderview.c: folderview_button_pressed(): ³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥À
+         ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Î¤ß¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸¡º÷...¡×¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌܤòÍ­¸ú¤Ë
+         ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-05-19
+
+       * src/compose.c
+         src/prefs_common.[ch]: ¡ÖÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®ÂÔ¤Á¤Ë
+         Æþ¤ì¤ë¡×¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¡£
+
+2004-05-18
+
+       * src/summaryview.c: ¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ°Íý¡£
+       * src/mainwindow.c: ¥á¥Ë¥å¡¼¹àÌÜ '/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸/ºÆÊÔ½¸' ¤Î°ÌÃÖ¤òÊѹ¹¡£
+
+2004-05-12
+
+       * src/procmsg.[ch]: ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°¿ôÃͤη¿¤ò g(u)int32 ¤Ë
+         ¸ÇÄê¡£
+
+2004-05-11
+
+       * src/nntp.c: nntp_get_article(): broken ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ð¤Î¤¿¤á¤Ë
+         ±þÅú¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¥¨¥é¡¼¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Davide Scola ¤µ¤ó
+         thanks)¡£
+
+2004-05-11
+
+       * src/gtkutils.[ch]: gtkut_editable_disable_im() ¤òÄɲá£
+       * src/passphrase.c: ¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÆþÎÏ»þ¤Ë XIM ¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-05-11
+
+       * src/compose.c
+         src/folderview.c
+         src/inc.c
+         src/prefs_display_header.c
+         src/procmsg.h: AMD64 (¤È¤½¤Î¾64-bit¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à)¡¡¤Î¤¿¤á¤Î
+         ½¤Àµ(Hiroyuki Ikezoe ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2004-05-10
+
+       * src/inc.[ch]: gtk_timeout_add() ¤ò»ÈÍѤ»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë
+         gettimeofday() ¤ò»ÈÍÑ(µ©¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤òËɤ°¤¿¤á)¡£
+
+2004-03-19
+
+       * src/defs.h
+         src/inc.[ch]: ¿ÊĽ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î¹¹¿·ÊýË¡¤òÊѹ¹¤·¡¢¹â®¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
+         ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò·Ú¸º¡£
+
+2004-03-16
+
+       * src/nntp.c: nntp_session_new(): ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«»Ï»þ¤Ëǧ¾Ú¤ò»î¤ß¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Shiino Yuki ¤µ¤ó¡¢ IWAMOTO, Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
+       * src/news.c
+         src/nntp.c: ¥½¥±¥Ã¥È¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤­¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇË´þ¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-03-12
+
+       * src/mainwindow.c
+         src/summaryview.[ch]: ÁªÂòÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿¶¤êʬ¤±¤ëµ¡Ç½¤òÄɲá£
+
+2004-03-12
+
+       * src/filter.[ch]
+         src/prefs_filter.c: ¥Õ¥£¥ë¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆ¼ÂÁõ(UI ¤Ï̤¼ÂÁõ)¡£
+
+2004-03-09
+
+       * src/filter.c: ¡Ö´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¥Õ¥é¥°¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò½¤Àµ
+         (¥Ø¥Ã¥À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎƱ°ì¥Ø¥Ã¥À¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿)¡£
+       * src/imageview.c: get_resized_size(): ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
+         typo ¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-03-02
+
+       * src/folder.c
+         src/mh.c: MH ¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÖ¹æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤­
+         FolderItem::last_num ¤Î¤ß¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤½¤Î¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Ê¤¤
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(°ÜÆ°»þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î·×»»¤ò¸í¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ)¡£
+
+2004-03-02
+
+       * src/folderview.c
+         src/summaryview.c: DnD »ÈÍÑ»þ¤Ï¾ï¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(¥Ë¥å¡¼¥¹¥Õ¥©¥ë¥À¤ò½ü¤¯)¡£ Ctrl ¥­¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï
+         ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/mainwindow.c: main_window_empty_trash()
+         src/summaryview.c: summary_execute(): ÉÔ­¤·¤Æ¤¤¤¿
+         statusbar_pop_all() ¤òÄɲá£
+
+2004-02-29
+
+       * version 0.9.10
+
+2004-02-26
+
+       * src/prefs_common.c: "inc_local" ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò FALSE ¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-02-26
+
+       * src/account.c
+         src/folderview.c: IMAP4 ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
+         ¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò pop ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
+         ¤·¤¿¡£
+       * src/inc.c: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+       * src/mainwindow.[ch]: main_window_get() ¤È
+         main_window_toggle_online_if_offline() ¤òÄɲá£
+       * src/prefs_common.c: prefs_common_read_config(): ½é²óµ¯Æ°»þ¤Ë
+         ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-02-25
+
+       * src/imageview.c: ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ê¥µ¥¤¥º»þ¤Ë¼«Æ°¥ê¥µ¥¤¥º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òËɤ°¤¿¤á¤ËºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤ò16¥Ô¥¯¥»¥ë¤ËÀ©¸Â¡£
+         imageview_init(): imlib »ÈÍÑ»þ¤Ï²èÁü¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         imageview_show_image(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
+       * src/mimeview.c: mimeview_init(): imageview_init() ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-02-24
+
+       * src/codeconv.[ch]: ISO-2022-JP-3 ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
+
+2004-02-24
+
+       * src/codeconv.c
+         src/mainwindow.c
+         src/messageview.c: KOI8-U ¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄɲá£
+       * src/prefs_common.c: prefs_message_create(): ²èÁü¥ê¥µ¥¤¥º¥ª¥×¥·¥ç¥ó
+         ¤Îʸ»úÎó¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-02-19
+
+       * src/addressbook.c: addressbook_list_selected(): °ú¿ô¤ò½¤Àµ¡£
+       * src/imageview.[ch]: ¸µ¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò ImageView ¤ËÊÝ»ý¤·¡¢
+         ¥ê¥µ¥¤¥º¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/messageview.[ch]
+         src/mimeview.[ch]: MessageView ¤Ç¤Ê¤¯ MimeView ¤Ç ImageView ¤ò
+         °·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-02-16
+
+       * src/imap.c
+         src/news.c
+         src/summaryview.c: imap.c ¤È news.c ¤«¤é statusbar_pop_all() ¤ò
+         ½üµî(summaryview.c Æâ¤Ç¼Â¹Ô)¡£
+
+2004-02-12
+
+       * src/inc.[ch]
+         src/pop.[ch]: inc_drop_message() ¤ò Pop3Session ¤Î²¾ÁÛ´Ø¿ô¤Ë¤·¡¢
+         pop3.c ¤Î inc.h ¤Ø¤Î°Í¸¤ò½üµî¡£
+
+2004-02-12
+
+       * src/mainwindow.c
+         src/messageview.[ch]
+         src/textview.c: ¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò
+         Äɲá£
+
+2004-02-10
+
+       * src/inc.[ch]: Ã༡¹¹¿·¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£
+         ¹¹¿·´Ö³Ö¤ò2ÉäËÊѹ¹¡£
+       * src/folder.[ch]
+         src/mh.c
+         src/procmsg.c
+         src/summaryview.c: ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¿ô¤Î½¸·×¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
+         FolderItem::unmarked_num ¤òÄɲá£
+
+2004-02-09
+
+       * src/inc.[ch]: ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤òÃ༡¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/foldersel.c: ÁªÂò¹àÌܤδ°Á´¤Ê ID ¤òɽ¼¨¡£
+
+2004-02-06
+
+       * src/folderview.[ch]: ¥³¡¼¥É¤ÎÀ°Íý¡£
+         folderview_append_item(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤ËÄɲ乤롣
+       * src/foldersel.c: foldersel_new_folder(): folderview_append_item()
+         ¤ò»ÈÍÑ¡£
+
+2004-02-06
+
+       * src/foldersel.c: ¡Ö¿·µ¬¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/folder.[ch]: folder_find_child_item_by_name(): ¿·µ¬¡£
+       * src/utils.h: AUTORELEASE_STR(): malloc Ê¸»úÎó¤ò¼«Æ°³«Êü(alloca)
+         Ê¸»úÎó¤ËÊÑ´¹¡£
+
+2004-02-05
+
+       * src/folderview.c: folderview_new_imap_folder_cb() ¤ò
+         folderview_new_folder_cb() ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
+
+2004-02-04
+
+       * src/compose.c: compose_write_to_file(): ÌµÂ̤ʠstrlen() ¤ò½üµî
+         (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
+       * src/textview.c: textview_button_pressed(): ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿
+         ¤È¤­Àµ¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-01-29
+
+       * version 0.9.9
+
+2004-01-29
+
+       * src/folder.c: folder_item_fetch_all_msg()
+         src/folderview.c: folderview_download_cb(): ¿ÊĽ¤ò¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ç
+         É½¼¨¡£
+       * src/mainwindow.[ch]: ¿·¤¿¤Ë¥×¥í¥°¥ì¥¹¥Ð¡¼ÍѤδؿô¤òÄɲá£
+
+2004-01-29
+
+       * src/summaryview.c: summary_key_pressed(): ¥µ¥Þ¥ê¥Ó¥å¡¼¤Î¿åÊ¿
+         ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ð¡¼¤¬º¸Ã¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤­¤Î¤ß GDK_Left ¤Ç¥Õ¥©¥ë¥À¥Ó¥å¡¼¤Ë
+         ÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2004-01-29
+
+       * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥ÊÊÑ´¹¤òÀßÄê²Äǽ¤Ë
+         ¤·¤¿¡£
+       * src/prefs_common.[ch]: PrefsCommon::allow_jisx0201_kana (±£¤·ÀßÄê)
+         ¤òÄɲá£
+
+2004-01-28
+
+       * src/codeconv.c: conv_euctojis(): JIS X 0201 ¥«¥Ê¤«¤é JIS X 0208
+         ¤Ø¶¯À©Åª¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-01-28
+
+       * src/imap.c: imap_get_msginfo(): ´Ö°ã¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò
+         ½¤Àµ¡£
+
+2004-01-28
+
+        * src/base64.c
+         src/codeconv.c
+         src/compose.c
+         src/html.c
+         src/imap.c
+         src/pop.c
+         src/prefs_account.c
+         src/procmime.c
+         src/procmsg.c
+         src/quote_fmt_parse.y
+         src/quoted-printable.c
+         src/textview.c
+         src/unmime.c
+         src/utils.c
+         src/utils.h
+         src/xml.c: ctype ´Ø¿ô¤ËÂФ·¤Æ°ú¿ô¤Î·¿¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ(unsigned
+         char ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ char ¤òÅϤ·¤Æ¤¤¤¿)¡£
+
+2004-01-27
+
+       * src/mainwindow.[ch]: MainWindow::messageview_cid ¤òÄɲá£
+         ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ó¥å¡¼¤¬±£¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/textview.c: ¥ê¥ó¥¯¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤é URL ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë
+         É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         textview_uri_security_check(): ¼ÂºÝ¤Î URL ¤Èɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë URL ¤ò
+         Èæ³Ó¤·¡¢µ¶¤Î URL ¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ì¤Ð·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/utils.[ch]:
+         is_uri_string(): Ê¸»úÎ󤬠URL ¤Ç¤¢¤ì¤Ð TRUE ¤òÊÖ¤¹¡£
+         get_uri_path(): URL ¤Î¥¹¥­¡¼¥àÉô°Ê³°¤ÎÉôʬ¤òÊÖ¤¹¡£
+
+2004-01-23
+
+       * src/folder.[ch]: folder_item_fetch_all_msg(): ¿·µ¬¡£¥Õ¥©¥ë¥ÀÃæ¤Î
+         Á´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
+       * src/folderview.c: ¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¡£
+
+2004-01-23
+
+       * src/gtkutils.[ch]: Ìð°õ¥á¥Ë¥å¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Ü¥¿¥ó¤ËÉղ乤ë ComboButton
+         ¤ò¼ÂÁõ¡£
+       * src/mainwindow.[ch]: main_window_toolbar_create(): ÊÖ¿®¡¢Å¾Á÷¥Ü¥¿¥ó
+         ¤Ë¥³¥ó¥Ü¥Ü¥¿¥ó¤òÄɲá£
+
+2004-01-22
+
+       * src/mainwindow.c: ¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤¬¼«Æ°Åª¤Ë
+         ¿­Ä¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-01-21
+
+       * src/addr_compl.[ch]
+         src/gtkshruler.[ch]: Ãøºî¸¢É½¼¨¤òÊѹ¹¡£
+
+2004-01-20
+
+       * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È
+         Ê¸»ú¤Î´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-01-20
+
+       * src/gtkstext.c: find_line_params(): ¥ï¡¼¥É¥é¥Ã¥×¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­
+         ¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥Èʸ»ú´Ö¤Ç¤â²þ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-01-05
+
+       * src/codeconv.c: conv_iconv_strdup(): LP64 ´Ä¶­¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ò½¤Àµ
+         (James Noyes ¤µ¤ó thanks)¡£
+       * src/compose.c: compose_select_account(): ¼«Æ°Åª¤Ë½ð̾/°Å¹æ²½
+         ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
 2003-12-17
 
        * src/inc.[ch]: inc_account_mail() ¤ò public ¤Ë¤·¤¿¡£