2011-11-29 [wwp] 3.7.10cvs107
[claws.git] / ChangeLog.jp
index 28300ec..2f2aedd 100644 (file)
@@ -1,3 +1,218 @@
+2005-04-05
+
+       * src/send_messages.c: send_message_smtp(): QUIT Ä¾¸å¤Î EOF ¤òÀ®¸ù¤È
+         ¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Gmail ¤Î SMTP ¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÂнè)¡£
+       * src/socket.c: ssl_read(), ssl_peek(): SSL ¥×¥í¥È¥³¥ë°ãÈ¿¤Î EOF ¤ò
+         ¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
+
+2005-03-25
+
+       * src/about.c: Ãøºî¸¢¤Îǯ¤ò¹¹¿·¡£
+
+2005-03-24
+
+       * version 1.0.4
+
+2005-03-24
+
+       * src/procmime.c:
+         procmime_scan_content_type()
+         procmime_scan_content_disposition(): ¥¹¥¿¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼
+         ¥Õ¥í¡¼¤òµ¯¤³¤¹²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+       * src/codeconv.c: conv_unmime_header()
+         src/unmime.[ch]: unmime_header(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥µ¥¤¥º¤Î°ú¿ô¤òÄɲä·¡¢
+         ¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤¿Ê¸»úÎó¤Î¥µ¥¤¥º¤òÀ©¸Â¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤Î
+         ²ÄǽÀ­¤ò̵¤¯¤·¤¿¡£
+
+2005-03-18
+
+       * src/smtp.c: smtp_ehlo_recv(): AUTH Ê¸»úÎó¤ò¸·Ì©¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
+
+2005-03-18
+
+       * src/textview.c: textview_show_html(): ¶¯À©Åª¤Ë²þ¹Ô¤ò½ÐÎÏ¡£
+
+2005-03-18
+
+       * src/account.c: account_find_from_message_file(): HeaderEntry ÇÛÎó
+         ¤Î NULL ½ªÃ¼¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÄɲÃ(ºÆÊÔ½¸»þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµ¯¤³¤·¤Æ
+         ¤¤¤¿) (Michael Schwendt ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2005-03-04
+
+       * version 1.0.3
+
+2005-03-04
+
+       * src/codeconv.[ch]: ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿
+         conv_unmime_header_overwrite() ¤òºï½ü¡£
+       * src/compose.c: compose_parse_header(): ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¤ò
+         µ¯¤³¤¹ conv_unmime_header_overwrite() ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2005-03-02
+
+       * src/compose.c: compose_destroy(): paned ¤¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÉÕ°¤·¤Æ
+         ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß destroy ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤¬
+         ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+
+2005-02-28
+
+       * version 1.0.2
+
+2005-02-28
+
+       * src/compose.c: compose_parse_header(): ¿Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ Message-Id:
+         ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â In-Reply-To: ¤«¤é References: ¤òÀ¸À®¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(mori ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2005-02-24
+
+       * src/compose.c: compose_write_attach(): PGP ½ð̾¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔËö¤Î¶õÇò¤ò
+         Êݸ¤ë¤¿¤á¤ËžÁ÷¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2005-02-10
+
+       * src/compose.c: compose_write_file(): PGP ½ð̾¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔËö¤Î¶õÇò¤ò
+         Êݸ¤ë¤¿¤á¤ËžÁ÷¥¨¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(gnupg 1.2
+         ¤È 1.4 ´Ö¤ÎÈó¸ß´¹À­¤ò½¤Àµ) (Thorsten Maerz ¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2005-02-02
+
+       * INSTALL, INSTALL.jp: gpgme ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­½Ò¤ò½¤Àµ¡£
+
+2005-02-01
+
+       * version 1.0.1
+
+2005-01-28
+
+       * src/select-keys.c: use_untrusted(): alertpanel() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
+         ½¤Àµ¡£
+
+2005-01-28
+
+       * gpgme-1.0 ¤ËÂбþ(Êѹ¹ÅÀ¤Ï ChangeLog ¤ò»²¾È) (Toshio Kuratomi ¤µ¤ó
+         thanks)¡£
+
+2005-01-25
+
+       * src/template.c: template_write_config(): ¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¡£
+
+2005-01-25
+
+       * src/inc.c: inc_finished(): ¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤­¤Ë
+         ¥Õ¥©¥ë¥À¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹¹¿·¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
+
+2005-01-19
+
+       * src/mh.c
+         src/utils.c
+         src/procmsg.c: 0È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò̵»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+         stdio.h ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë 'fileno' ¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/messageview.c: messageview_show():
+         procmsg_msginfo_get_full_info() ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
+         ¤·¤¿(0È֤Υá¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ)
+         (¼ãµï¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2005-01-11
+
+       * src/template.c: template_write_config(): ÀøºßŪ¤Ê¥á¥â¥êÇ˲õ¥Ð¥°
+         ¤ò½¤Àµ¡£
+
+2005-01-06
+
+       * src/pop.[ch]: Pop3State ¤Ë POP3_DONE ¤òÄɲÃ(¥í¥°¥¢¥¦¥È¤¬´°Î»¤·¤¿
+         ¤È¤­¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë)¡£
+         pop3_write_uidl_list(): POP3 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÃæÃǤµ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ïºï½ü
+         ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î UIDL ¤ò¶¯À©Åª¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
+         (¤È¤ß¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¤µ¤ó thanks)¡£
+
+2005-01-06
+
+       * src/Makefile.am: CPPFLAGS ¤È YFLAGS ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë AM_CPPFLAGS ¤È
+         AM_YFLAGS ¤ò»ÈÍÑ(¥æ¡¼¥¶ÍѤËͽÌ󤵤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á)¡£
+
+2004-12-24
+
+       * version 1.0.0
+
+2004-12-22
+
+       * src/account.c: account_delete(): Âбþ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
+         ¤È¤­¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤¿»þ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ
+         (Debian BTS #284483)¡£
+
+2004-12-21
+
+       * NEWS, TODO, TODO.jp: ¹¹¿·¡£
+       * manual/ja/sylpheed.sgml: ¹¹¿·¡£
+
+2004-12-17
+
+       * src/action.c: parse_append_filename(): Á´¤Æ¤ÎÆüìʸ»ú¤ò°úÍÑÉä¤Ê¤·¤Ë
+         ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(IWAMOTO Kouichi ¤µ¤ó¤È Yoichi Imai ¤µ¤ó
+         thanks)¡£
+       * AUTHORS: ¹¹¿·¡£
+
+2004-12-16
+
+       * INSTALL
+         INSTALL.jp: Æ°ºî³Îǧ¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£
+
+2004-12-15
+
+       * version 1.0.0rc
+
+2004-12-15
+
+       * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¶õÇòÁÞÆþ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò
+         ½¤Àµ¡£
+
+2004-12-15
+
+       * manual/ja/sylpheed.sgml: ¹¹¿·¡£
+
+2004-12-15
+
+       * src/addrbook.c
+         src/addressbook.c
+         src/addrindex.c
+         src/jpilot.c
+         src/ldif.c
+         src/syldap.c
+         src/vcard.c: '... defined but not used' ¤Î·Ù¹ð¤ò½üµî¡£
+
+2004-12-13
+
+       * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¼¡¤Î¹Ô¤ÎºÇ½é¤Îʸ»ú¤¬
+         ¶õÇò¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¶­³¦¤Î¾ì¹ç
+         ¤Î¤ß¹Ô·ë¹ç»þ¤Ë¶õÇò¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-12-13
+
+       * src/action.c: parse_append_filename(): ÆÃÊÌʸ»ú¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(IWAMOTO Kouichi ¤µ¤ó thanks)¡£
+       * src/utils.c: subst_for_filename(): ¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥©¡¼¥È¤âÃÖ´¹¤¹¤ë
+         ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-12-10
+
+       * src/compose.c: compose_wrap_line_all_full(): ¼¡¤Î¹Ô¤ÎºÇ½é¤Îʸ»ú¤¬
+         ±Ñ¿ô»ú¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¹Ô¤Î·ë¹ç¤ÎÌäÂê¤ò½¤Àµ¡£
+
+2004-12-09
+
+       * src/main.c: send_queue()
+         src/mainwindow.c: send_queue_cb()
+         src/compose.c: compose_send(), compose_send_later_cb(): Á÷¿®»þ¡¢
+         ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥É¤Î¤È¤­¤Ï ¥æ¡¼¥¶¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤è¤¦¤Ë
+         Â¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+
+2004-12-08
+
+       * src/imap.c: bitlength_clean_up.imap.c.patch ¤òŬÍÑ(64-bit ´Ä¶­¤Ç¤Î
+         À°¿ôŤÎÌäÂê¤ò½¤Àµ) (Alfons ¤µ¤ó thanks)¡£
+
 2004-12-03
 
        * version 1.0.0beta4