changed sock_read() in some files to sock_gets().
[claws.git] / ChangeLog.jp
index 5c4d5b78585eb215529c6cf783da91f90d52c745..1d441d8bfd0f688768ac43fa436a2d052a8f1fc7 100644 (file)
@@ -1,3 +1,32 @@
+2001-04-30
+
+       * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
+         ¤òµ¯¤³¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2001-04-30
+
+       * src/socket.[ch]: º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ sock_read() ¤È fd_read() ¤ò
+         sock_gets() ¤È fd_read() ¤Ë̾¾ÎÊѹ¹¡£ read() ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë
+         sock_read() ¤È fd_read() ¤òÄɲá£
+       * src/recv.c: recv_bytes_write(): Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òµ¯¤³¤¹¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¡£
+         fd_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_read() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
+       * src/esmtp.c
+         src/imap.c
+         src/news.c
+         src/nntp.c
+         src/pop.c
+         src/recv.c
+         src/smtp.c: sock_read() ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë sock_gets() ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤è¤¦¤Ë
+         ¤·¤¿¡£
+       * src/imap.c: imap_session_new(): imap_open() ¤Î¥¨¥é¡¼¸¡½Ð¤ò½¤Àµ¡£
+
+2001-04-28
+
+       * src/inc.c: ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Ë¸½ºß¤ÎÆɤ߹þ¤ó¤À¥Ð¥¤¥È¿ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
+         ¤·¤¿¡£
+       * src/pop.c: recv_write(): Ê¸»úÎó¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÁ°¤Ë UI ´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë
+         ¤·¤¿¡£
+
 2001-04-27
 
        * src/progressdialog.c: progress_dialog_create(): ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î