sync with 0.8.1cvs17
[claws.git] / ChangeLog.jp
index 94337c22170bcd020201ebca6e282aa8a5d74afe..02c3b2b5331c97b956b3a4b8309b7d12151c8606 100644 (file)
@@ -1,3 +1,15 @@
+2002-08-07
+
+       * src/socket.[ch]: IPv6 ¤¬Í­¸ú¤Ê¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò½¤Àµ¡£
+       * src/select-keys.c: ¥­¡¼ÁªÂò¥À¥¤¥¢¥í¥°¤ò½¤Àµ¡£
+
+2002-08-07
+
+       * src/socket.[ch]: my_gethostbyname(): ¿·µ¬¡£
+       * src/utils.c: get_domain_name(): Ã»¤¤¥Û¥¹¥È̾¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë FQDN ¤ò
+         ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿(Bob Woodside ¤µ¤ó thanks)¡£
+       * src/template.c: ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¾éĹÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¡£
+
 2002-08-06
 
        * src/prefs_common.[ch]: obsolete ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È½ð̾¸°¤ÎÀßÄê¤òºï½ü¡£