update Polish translation, add Simplified Chinese translation
[claws.git] / po / zh_CN.po
1 # Taiwanese translation of sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
5
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
9 "POT-Creation-Date: 2003-09-10 17:22+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-05-22 14:05+0000\n"
11 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
12 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: glyoung@users.sourceforge.net\n"
17
18 #: src/account.c:305
19 msgid ""
20 "Some composing windows are open.\n"
21 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
22 msgstr ""
23 "ÄúÕýÔÚ׫дÓʼþ£¬\n"
24 "Çë¹ØµôËùÓÐ׫дÖеÄÓʼþÔÙ½øÐÐÕʺÅÉèÖá£"
25
26 #: src/account.c:555
27 msgid "Edit accounts"
28 msgstr "±à¼­ÕʺÅÉèÖÃ"
29
30 #: src/account.c:573
31 msgid ""
32 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
33 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
34 msgstr ""
35 "¼ì²éÐÂÓʼþʱ½«»áÒÀÕÕÏÂÃæµÄ˳Ðò¡£Äú¿ÉÒÔ¹´Ñ¡ G À¸Î»Öеķ½¿é£¬\n"
36 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
37
38 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
39 #: src/compose.c:4662 src/compose.c:4832 src/editaddress.c:774
40 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
41 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
42 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
43 #: src/select-keys.c:301
44 msgid "Name"
45 msgstr "Ãû³Æ"
46
47 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
48 msgid "Protocol"
49 msgstr "ͨѶЭÒé"
50
51 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
52 msgid "Server"
53 msgstr "·þÎñÆ÷"
54
55 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
56 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
57 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
58 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
59 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
60 msgid "Add"
61 msgstr "ÐÂÔö"
62
63 #: src/account.c:630
64 msgid "Edit"
65 msgstr "±à¼­"
66
67 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
68 msgid " Delete "
69 msgstr "ɾ³ý"
70
71 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
72 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
73 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
74 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
75 msgid "Down"
76 msgstr "ÏÂÒÆ"
77
78 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
79 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
80 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
81 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
82 msgid "Up"
83 msgstr "ÉÏÒÆ"
84
85 #: src/account.c:662
86 msgid " Set as default account "
87 msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
88
89 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3013
90 #: src/addressbook.c:3017 src/addressbook.c:3055 src/crash.c:242
91 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
92 #: src/inc.c:691 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
93 msgid "Close"
94 msgstr "¹Ø±Õ"
95
96 #: src/account.c:736
97 msgid "Delete account"
98 msgstr "ɾ³ýÕʺÅ"
99
100 #: src/account.c:737
101 msgid "Do you really want to delete this account?"
102 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
103
104 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
105 #: src/compose.c:2982 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947 src/compose.c:6255
106 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
107 #: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
108 #: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/inc.c:168 src/inc.c:270
109 #: src/mainwindow.c:1436 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
110 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
111 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
112 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
113 #: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380
114 #: src/summaryview.c:1424 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
115 #: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573
116 #: src/summaryview.c:1598 src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
117 msgid "Yes"
118 msgstr "ÊǵÄ"
119
120 #: src/account.c:738 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947
121 #: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
122 #: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/ssl_manager.c:271
123 msgid "+No"
124 msgstr "+²»Òª"
125
126 #: src/addressadd.c:162
127 msgid "Add to address book"
128 msgstr "½«µØÖ·¼ÓÈëµØÖ·²¾"
129
130 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
131 msgid "Address"
132 msgstr "µØÖ·"
133
134 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
135 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
136 msgid "Remarks"
137 msgstr "±¸×¢"
138
139 #: src/addressadd.c:226
140 msgid "Select Address Book Folder"
141 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
142
143 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
144 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3107 src/compose.c:5769
145 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
146 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
147 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
148 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
149 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1425
150 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
151 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:613
152 #: src/mainwindow.c:2218 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
153 #: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
154 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2991 src/prefs_common.c:3160
155 #: src/prefs_common.c:3487 src/prefs_customheader.c:157
156 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:212
157 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
158 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
159 #: src/ssl_manager.c:98
160 msgid "OK"
161 msgstr "È·¶¨"
162
163 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
164 #: src/compose.c:3107 src/compose.c:5770 src/compose.c:6438 src/compose.c:6476
165 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
166 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
167 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
168 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
169 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/import.c:191
170 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
171 #: src/inputdialog.c:204 src/main.c:613 src/mainwindow.c:2218
172 #: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
173 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
174 #: src/prefs_common.c:2992 src/prefs_common.c:3488
175 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
176 #: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
177 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
178 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:917
179 #: src/summaryview.c:3425
180 msgid "Cancel"
181 msgstr "È¡Ïû"
182
183 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
184 #: src/messageview.c:141
185 msgid "/_File"
186 msgstr "/Îļþ(_F)"
187
188 #: src/addressbook.c:358
189 msgid "/_File/New _Book"
190 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöµØÖ·²¾(_B)"
191
192 #: src/addressbook.c:359
193 msgid "/_File/New _vCard"
194 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔövCard(_v)"
195
196 #: src/addressbook.c:361
197 msgid "/_File/New _JPilot"
198 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöJ-Pilot(_J)"
199
200 #: src/addressbook.c:364
201 msgid "/_File/New _Server"
202 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
203
204 #: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
205 #: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
206 msgid "/_File/---"
207 msgstr "/Îļþ(_F)/---"
208
209 #: src/addressbook.c:367
210 msgid "/_File/_Edit"
211 msgstr "/Îļþ(_F)/±à¼­(_E)"
212
213 #: src/addressbook.c:368
214 msgid "/_File/_Delete"
215 msgstr "/Îļþ(_F)/ɾ³ý(_D)"
216
217 #: src/addressbook.c:370
218 msgid "/_File/_Save"
219 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
220
221 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
222 msgid "/_File/_Close"
223 msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
224
225 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
226 #: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
227 msgid "/_Edit"
228 msgstr "/±à¼­(_E)"
229
230 #: src/addressbook.c:373
231 msgid "/_Edit/C_ut"
232 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
233
234 #: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
235 #: src/messageview.c:148
236 msgid "/_Edit/_Copy"
237 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
238
239 #: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
240 msgid "/_Edit/_Paste"
241 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
242
243 #: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
244 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
245 msgid "/_Edit/---"
246 msgstr "/±à¼­(_E)/---"
247
248 #: src/addressbook.c:377
249 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
250 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
251
252 #: src/addressbook.c:378
253 msgid "/_Address"
254 msgstr "/µØÖ·(_A)"
255
256 #: src/addressbook.c:379
257 msgid "/_Address/New _Address"
258 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöµØÖ·(_A)"
259
260 #: src/addressbook.c:380
261 msgid "/_Address/New _Group"
262 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöȺ×é(_G)"
263
264 #: src/addressbook.c:381
265 msgid "/_Address/New _Folder"
266 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔö×ÊÁϼÐ(_F)"
267
268 #: src/addressbook.c:382
269 msgid "/_Address/---"
270 msgstr "/µØÖ·(_A)/---"
271
272 #: src/addressbook.c:383
273 msgid "/_Address/_Edit"
274 msgstr "/µØÖ·(_A)/±à¼­(_E)"
275
276 #: src/addressbook.c:384
277 msgid "/_Address/_Delete"
278 msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
279
280 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
281 #: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
282 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
283 #: src/messageview.c:274
284 msgid "/_Tools/---"
285 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
286
287 #: src/addressbook.c:386
288 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
289 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë LDIF Îļþ(_L)..."
290
291 #: src/addressbook.c:387
292 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
293 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Mutt Îļþ(_u)..."
294
295 #: src/addressbook.c:388
296 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
297 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Pine Îļþ(_P)..."
298
299 #: src/addressbook.c:390
300 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
301 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö HTML(_H)..."
302
303 #: src/addressbook.c:391
304 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
305 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö LDI_F..."
306
307 #: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
308 #: src/messageview.c:277
309 msgid "/_Help"
310 msgstr "/°ïÖú(_H)"
311
312 #: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
313 #: src/messageview.c:278
314 msgid "/_Help/_About"
315 msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
316
317 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
318 msgid "/New _Address"
319 msgstr "/еØÖ·(_A)"
320
321 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
322 msgid "/New _Group"
323 msgstr "/ÐÂȺ×é(_G)"
324
325 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
326 msgid "/New _Folder"
327 msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
328
329 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
330 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
331 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
332 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
333 #: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
334 #: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
335 #: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
336 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
337 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
338 #: src/summaryview.c:457
339 msgid "/---"
340 msgstr "/---"
341
342 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:419
343 msgid "/_Delete"
344 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
345
346 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
347 msgid "/C_ut"
348 msgstr "/¼ôÇÐ(_u)"
349
350 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
351 msgid "/_Copy"
352 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)"
353
354 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
355 msgid "/_Paste"
356 msgstr "/Õ³Ìù(_P)"
357
358 #: src/addressbook.c:423
359 msgid "/Pa_ste Address"
360 msgstr "/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
361
362 #: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
363 msgid "Unknown"
364 msgstr "δ֪"
365
366 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
367 msgid "Success"
368 msgstr "³É¹¦"
369
370 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
371 msgid "Bad arguments"
372 msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
373
374 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
375 msgid "File not specified"
376 msgstr "δָ¶¨Îļþ"
377
378 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
379 msgid "Error opening file"
380 msgstr "´ò¿ªÎļþ´íÎó"
381
382 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
383 msgid "Error reading file"
384 msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
385
386 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
387 msgid "End of file encountered"
388 msgstr "Óöµ½Îļþĩβ"
389
390 #: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
391 msgid "Error allocating memory"
392 msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅä´íÎó"
393
394 #: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
395 msgid "Bad file format"
396 msgstr "Îļþ¸ñʽ´íÎó"
397
398 #: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
399 msgid "Error writing to file"
400 msgstr "ÎļþдÈë´íÎó"
401
402 #: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
403 msgid "Error opening directory"
404 msgstr "´ò¿ªÄ¿Â¼´íÎó"
405
406 #: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
407 msgid "No path specified"
408 msgstr "δָ¶¨Îļþ·¾¶"
409
410 #: src/addressbook.c:462
411 msgid "Error connecting to LDAP server"
412 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷Á¬½Ó´íÎó"
413
414 #: src/addressbook.c:463
415 msgid "Error initializing LDAP"
416 msgstr "LDAP Æðʼ´íÎó"
417
418 #: src/addressbook.c:464
419 msgid "Error binding to LDAP server"
420 msgstr ""
421
422 #: src/addressbook.c:465
423 msgid "Error searching LDAP database"
424 msgstr "ËÑÑ°LDAP×ÊÁÏ¿âʱ³ö´í"
425
426 #: src/addressbook.c:466
427 msgid "Timeout performing LDAP operation"
428 msgstr "½øÐÐLDAP²Ù×÷ʱ³¬Ê±"
429
430 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
431 msgid "Error in LDAP search criteria"
432 msgstr "LDAPËÑÑ°±ê×¼´íÎó"
433
434 #: src/addressbook.c:469
435 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
436 msgstr "LDAPËÑѰûÓнá¹û"
437
438 #: src/addressbook.c:619
439 msgid "E-Mail address"
440 msgstr "E-Mail µØÖ·"
441
442 #: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
443 #: src/toolbar.c:1751
444 msgid "Address book"
445 msgstr "ͨѶ¼"
446
447 #: src/addressbook.c:722
448 msgid "Name:"
449 msgstr "ÐÕÃû"
450
451 #: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
452 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
453 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
454 #: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
455 #: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
456 #: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
457 msgid "Delete"
458 msgstr "ɾ³ý"
459
460 #: src/addressbook.c:760
461 msgid "Lookup"
462 msgstr "²éÕÒ"
463
464 #: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1424 src/compose.c:3157
465 #: src/compose.c:4479 src/compose.c:5186 src/headerview.c:55
466 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
467 msgid "To:"
468 msgstr "µ½£º"
469
470 #: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1408 src/compose.c:3156
471 #: src/prefs_template.c:175
472 msgid "Cc:"
473 msgstr "Cc:"
474
475 #: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1411 src/prefs_template.c:176
476 msgid "Bcc:"
477 msgstr "Bcc:"
478
479 #: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
480 msgid "Delete address(es)"
481 msgstr "ɾ³ýÓʼþµØÖ·"
482
483 #: src/addressbook.c:983
484 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
485 msgstr "Õâ·ÖÓʼþµØÖ·ÊÇÖ»¶Á£¬²»¿Éɾ³ý¡£"
486
487 #: src/addressbook.c:1006
488 msgid "Really delete the address(es)?"
489 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
490
491 #: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2982
492 #: src/compose.c:6255 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
493 #: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:168 src/inc.c:270 src/mainwindow.c:1436
494 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
495 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
496 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
497 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
498 #: src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
499 #: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
500 #: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
501 #: src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
502 msgid "No"
503 msgstr "²»"
504
505 #: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
506 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
507 msgstr "ÎÞ·¨Õ³Ìù£¬¸ÃͨѶ¼ÒÑÉèΪֻ¶Á¡£"
508
509 #: src/addressbook.c:1545
510 msgid "Cannot paste into an address group."
511 msgstr "ÎÞ·¨ÌùÈëÖ¸¶¨µÄͨѶȺ×é¡£"
512
513 #: src/addressbook.c:2195
514 #, c-format
515 msgid ""
516 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
517 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
518 msgstr ""
519 "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾È¥Õâ¸öĿ¼¼°ÔÚ '%s' Ö®ÖеÃͨѶ¼Â𣿠\n"
520 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
521
522 #: src/addressbook.c:2199
523 msgid "Folder only"
524 msgstr "Ö»ÓÐĿ¼"
525
526 #: src/addressbook.c:2199
527 msgid "Folder and Addresses"
528 msgstr "Ŀ¼¼°Í¨Ñ¶Â¼"
529
530 #: src/addressbook.c:2204
531 #, c-format
532 msgid "Really delete `%s' ?"
533 msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾È¥ '%s' ?"
534
535 #: src/addressbook.c:2963
536 msgid "New user, could not save index file."
537 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
538
539 #: src/addressbook.c:2967
540 msgid "New user, could not save address book files."
541 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
542
543 #: src/addressbook.c:2977
544 msgid "Old address book converted successfully."
545 msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
546
547 #: src/addressbook.c:2982
548 msgid ""
549 "Old address book converted,\n"
550 "could not save new address index file"
551 msgstr ""
552 "¾ÉͨѶ¼¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
553 "µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
554
555 #: src/addressbook.c:2995
556 msgid ""
557 "Could not convert address book,\n"
558 "but created empty new address book files."
559 msgstr ""
560 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
561 "µ«ÒѲúÉú¿ÕµÄеØÖ·²¾¡£"
562
563 #: src/addressbook.c:3001
564 msgid ""
565 "Could not convert address book,\n"
566 "could not create new address book files."
567 msgstr ""
568 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
569 "ÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
570
571 #: src/addressbook.c:3006
572 msgid ""
573 "Could not convert address book\n"
574 "and could not create new address book files."
575 msgstr ""
576 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
577 "ÒàÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
578
579 #: src/addressbook.c:3013
580 msgid "Addressbook conversion error"
581 msgstr "ת»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
582
583 #: src/addressbook.c:3017
584 msgid "Addressbook conversion"
585 msgstr "ͨѶ¼¸ñʽת»»"
586
587 #: src/addressbook.c:3053
588 msgid "Addressbook Error"
589 msgstr "ͨѶ¼·¢Éú´íÎó"
590
591 #: src/addressbook.c:3054
592 msgid "Could not read address index"
593 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁȡͨѶ¼Ë÷Òý"
594
595 #: src/addressbook.c:3405
596 msgid "Busy searching..."
597 msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
598
599 #: src/addressbook.c:3606 src/prefs_common.c:1037
600 msgid "Interface"
601 msgstr "½çÃæ"
602
603 #: src/addressbook.c:3622 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
604 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
605 msgid "Address Book"
606 msgstr "ͨѶ¼"
607
608 #: src/addressbook.c:3638
609 msgid "Person"
610 msgstr "ÈËÃû"
611
612 #: src/addressbook.c:3654
613 msgid "EMail Address"
614 msgstr "µç×ÓÓʼþÐÅÏä"
615
616 #: src/addressbook.c:3670
617 msgid "Group"
618 msgstr "Ⱥ×é"
619
620 #: src/addressbook.c:3686 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
621 #: src/prefs_account.c:2125
622 msgid "Folder"
623 msgstr "×ÊÁϼÐ"
624
625 #: src/addressbook.c:3702
626 msgid "vCard"
627 msgstr "vCard"
628
629 #: src/addressbook.c:3718 src/addressbook.c:3734
630 msgid "JPilot"
631 msgstr "JPilot"
632
633 #: src/addressbook.c:3750
634 msgid "LDAP Server"
635 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
636
637 #: src/addressbook.c:3766
638 msgid "LDAP Query"
639 msgstr "LDAP ²éѯ"
640
641 #: src/addrgather.c:156
642 msgid "Please specify name for address book."
643 msgstr "ÇëÖ¸¶¨Í¨Ñ¶Â¼µÄÃû³Æ¡£"
644
645 #: src/addrgather.c:176
646 msgid "Please select the mail headers to search."
647 msgstr "ÇëÖ¸¶¨ÒªËÑÑ°µÄ"
648
649 #: src/addrgather.c:183
650 msgid "Busy harvesting addresses..."
651 msgstr "»ñÈ¡E-MailµØÖ·µ±ÖÐ..."
652
653 #: src/addrgather.c:221
654 msgid "Addresses gathered successfully."
655 msgstr "³É¹¦µÃE-MailµØÖ·"
656
657 #: src/addrgather.c:285
658 msgid "No folder or message was selected."
659 msgstr "δѡȡÎļþ¼Ð»òѶϢ¡£"
660
661 #: src/addrgather.c:293
662 msgid ""
663 "Please select a folder to process from the folder\n"
664 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
665 "the message list."
666 msgstr "ÇëÑ¡È¡Ò»¸öĿ¼»òÒ»ÏîѶϢÒÔ±ãÖ´ÐС£"
667
668 #: src/addrgather.c:345
669 msgid "Folder :"
670 msgstr "Ŀ¼ :"
671
672 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
673 #: src/importldif.c:948
674 msgid "Address Book :"
675 msgstr "ͨѶ¼ :"
676
677 #: src/addrgather.c:366
678 msgid "Folder Size :"
679 msgstr "Îļþ¼Ð´óС :"
680
681 #: src/addrgather.c:381
682 msgid "Process these mail header fields"
683 msgstr "¼ìË÷ÈçÏÂÓʼþÍ·×Ö¶Î"
684
685 #: src/addrgather.c:399
686 msgid "Include sub-folders"
687 msgstr "°üÀ¨×ÓĿ¼"
688
689 #: src/addrgather.c:422
690 msgid "Header Name"
691 msgstr ""
692
693 #: src/addrgather.c:423
694 msgid "Address Count"
695 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
696
697 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
698 #: src/messageview.c:492
699 msgid "Warning"
700 msgstr "¾¯¸æ"
701
702 #: src/addrgather.c:528
703 msgid "Header Fields"
704 msgstr ""
705
706 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
707 #: src/importldif.c:1067
708 msgid "Finish"
709 msgstr "Íê³É"
710
711 #: src/addrgather.c:588
712 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
713 msgstr "ÓÉÑ¡È¡µÄÓʼþÖлñÈ¡E-MailµØÖ·"
714
715 #: src/addrgather.c:596
716 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
717 msgstr "ÓÉÎļþ¼ÐÖлñÈ¡E-MailµØÖ·"
718
719 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
720 msgid "Common address"
721 msgstr "¹²Í¨ÓʼþµØÖ·"
722
723 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
724 msgid "Personal address"
725 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
726
727 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5947 src/main.c:595
728 msgid "Notice"
729 msgstr "×¢Òâ"
730
731 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3468 src/inc.c:573
732 msgid "Error"
733 msgstr "´íÎó"
734
735 #: src/alertpanel.c:190
736 msgid "View log"
737 msgstr "²é¿´ÈÕÖ¾Îļþ"
738
739 #: src/alertpanel.c:308
740 msgid "Show this message next time"
741 msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
742
743 #: src/common/nntp.c:68
744 #, c-format
745 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
746 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓNNTP·þÎñÆ÷: %s:%d\n"
747
748 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
749 #, c-format
750 msgid "protocol error: %s\n"
751 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó: %s\n"
752
753 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
754 msgid "protocol error\n"
755 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó\n"
756
757 #: src/common/nntp.c:267
758 msgid "Error occurred while posting\n"
759 msgstr "·¢±íÎÄÕÂʱ·¢Éú´íÎó\n"
760
761 #: src/common/smtp.c:152
762 msgid "SMTP AUTH not available\n"
763 msgstr "SMTP ÈÏ֤ʧ°Ü\n"
764
765 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
766 msgid "bad SMTP response\n"
767 msgstr "´íÎóµÄSMTP»ØÓ¦\n"
768
769 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
770 msgid "error occurred on SMTP session\n"
771 msgstr "Á¬½ÓSMTP´íÎó\n"
772
773 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
774 msgid "error occurred on authentication\n"
775 msgstr "ÈÏ֤ʱ·¢Éú´íÎó\n"
776
777 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
778 msgid "can't start TLS session\n"
779 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS\n"
780
781 #: src/common/ssl.c:78
782 msgid "Error creating ssl context\n"
783 msgstr ""
784
785 #: src/common/ssl.c:97
786 #, c-format
787 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
788 msgstr "SSLÁ¬½Óʧ°Ü (%s)\n"
789
790 #: src/common/ssl.c:105
791 #, c-format
792 msgid "SSL connection using %s\n"
793 msgstr "ʹÓà%s ×÷ΪSSLÁ¬½Ó\n"
794
795 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
796 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
797 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
798 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
799 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
800 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
801 msgid "<not in certificate>"
802 msgstr "<²»ÔÚÈÏÖ¤Ö®ÄÚ>"
803
804 #: src/common/ssl_certificate.c:189
805 #, c-format
806 msgid ""
807 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
808 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
809 "  Fingerprint: %s\n"
810 "  Signature status: %s"
811 msgstr ""
812 "  ËùÓÐÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
813 "  Ç©ÊÕÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
814 "  Ö¸ÎÆ£º %s\n"
815 "  Ç©Ãûµµ×´Ì¬£º %s"
816
817 #: src/common/ssl_certificate.c:307
818 msgid "Can't load X509 default paths"
819 msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃX509Ô¤ÉèµÄ·¾¶"
820
821 #: src/common/ssl_certificate.c:362
822 #, c-format
823 msgid ""
824 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
825 "%s"
826 msgstr ""
827 "%s ÓÐÒ»¸öδ֪µÄSSLÁ¬½Ó£º\n"
828 "%s"
829
830 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
831 #, c-format
832 msgid ""
833 "%s\n"
834 "\n"
835 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
836 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
837 msgstr ""
838 "%s\n"
839 "\n"
840 "³ý·ÇÄú½«ÈÏÖ¤´¦´æÏÂÀ´£¬·ñÔòÎÞ·¨½«ÐżþÈ¡»Ø¡£\n"
841 "(È¡Ïû\"%s\"µÄÆ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
842
843 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
844 #: src/prefs_common.c:1211
845 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
846 msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
847
848 #: src/common/ssl_certificate.c:398
849 #, c-format
850 msgid ""
851 "%s's SSL certificate changed !\n"
852 "We have saved this one:\n"
853 "%s\n"
854 "\n"
855 "It is now:\n"
856 "%s\n"
857 "\n"
858 "This could mean the server answering is not the known one."
859 msgstr ""
860 "%s µÄSSLÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä£¡\n"
861 "Ä¿Ç°Òѱ£´æµÄÈÏÖ¤ÐÅÏ¢ÊÇ£º\n"
862 "%s\n"
863 "\n"
864 "еÄÈÏ֤Ϊ£º\n"
865 "%s\n"
866 "\n"
867 "Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
868
869 #: src/compose.c:491
870 msgid "/_Add..."
871 msgstr "/ÐÂÔö...(_A)"
872
873 #: src/compose.c:492
874 msgid "/_Remove"
875 msgstr "ÒƳý(_R)"
876
877 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
878 #: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
879 msgid "/_Properties..."
880 msgstr "/ÊôÐÔ...(_P)"
881
882 #: src/compose.c:500
883 msgid "/_File/_Attach file"
884 msgstr "/Îļþ(_F)/¸½¼ÓÎļþ(_A)"
885
886 #: src/compose.c:501
887 msgid "/_File/_Insert file"
888 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÎļþ(_I)"
889
890 #: src/compose.c:502
891 msgid "/_File/Insert si_gnature"
892 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
893
894 #: src/compose.c:507
895 msgid "/_Edit/_Undo"
896 msgstr "/±à¼­(_E)/¸´Ô­(_U)"
897
898 #: src/compose.c:508
899 msgid "/_Edit/_Redo"
900 msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
901
902 #: src/compose.c:510
903 msgid "/_Edit/Cu_t"
904 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
905
906 #: src/compose.c:513
907 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
908 msgstr "/±à¼­(_E)/Ìù½øÒýÑÔ(_q)"
909
910 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
911 msgid "/_Edit/Select _all"
912 msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
913
914 #: src/compose.c:516
915 msgid "/_Edit/A_dvanced"
916 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)"
917
918 #: src/compose.c:517
919 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
920 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
921
922 #: src/compose.c:522
923 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
924 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
925
926 #: src/compose.c:527
927 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
928 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
929
930 #: src/compose.c:532
931 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
932 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
933
934 #: src/compose.c:537
935 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
936 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
937
938 #: src/compose.c:542
939 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
940 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
941
942 #: src/compose.c:547
943 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
944 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
945
946 #: src/compose.c:552
947 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
948 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
949
950 #: src/compose.c:557
951 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
952 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
953
954 #: src/compose.c:562
955 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
956 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
957
958 #: src/compose.c:567
959 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
960 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
961
962 #: src/compose.c:572
963 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
964 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
965
966 #: src/compose.c:577
967 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
968 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
969
970 #: src/compose.c:582
971 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
972 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
973
974 #: src/compose.c:587
975 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
976 msgstr "/±à¼­(_E)/½ø½×(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
977
978 #: src/compose.c:593
979 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
980 msgstr "/±à¼­(_E)/½«Ä¿Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
981
982 #: src/compose.c:595
983 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
984 msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
985
986 #: src/compose.c:597
987 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
988 msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÆäËûµÄ±à¼­Æ÷(_x)"
989
990 #: src/compose.c:600
991 msgid "/_Spelling"
992 msgstr "/ƴд(_S)"
993
994 #: src/compose.c:601
995 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
996 msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éËùÓлòÊÇÑ¡ÔñÇøÓòµÄƴд(_C)"
997
998 #: src/compose.c:603
999 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1000 msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄ×Ö(_H)"
1001
1002 #: src/compose.c:605
1003 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1004 msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄ×Ö(_b)"
1005
1006 #: src/compose.c:607
1007 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1008 msgstr "Æ´×Ö(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄ×Ö(_F)"
1009
1010 #: src/compose.c:609
1011 msgid "/_Spelling/---"
1012 msgstr "Æ´×Ö(_S)/---"
1013
1014 #: src/compose.c:610
1015 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1016 msgstr "Æ´×Ö(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
1017
1018 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
1019 #: src/summaryview.c:449
1020 msgid "/_View"
1021 msgstr "/²é¿´(_V)"
1022
1023 #: src/compose.c:615
1024 msgid "/_View/_To"
1025 msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
1026
1027 #: src/compose.c:616
1028 msgid "/_View/_Cc"
1029 msgstr "/²é¿´(_V)/³­ËÍ(_C)"
1030
1031 #: src/compose.c:617
1032 msgid "/_View/_Bcc"
1033 msgstr "/²é¿´(_V)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1034
1035 #: src/compose.c:618
1036 msgid "/_View/_Reply to"
1037 msgstr "/²é¿´(_V)/»Ø¸´(_R)"
1038
1039 #: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
1040 #: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
1041 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
1042 msgid "/_View/---"
1043 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
1044
1045 #: src/compose.c:620
1046 msgid "/_View/_Followup to"
1047 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
1048
1049 #: src/compose.c:622
1050 msgid "/_View/R_uler"
1051 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/±ê³ß(_u)"
1052
1053 #: src/compose.c:624
1054 msgid "/_View/_Attachment"
1055 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/¸½¼Ó(_A)"
1056
1057 #: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
1058 msgid "/_Message"
1059 msgstr "/Óʼþ(_M)"
1060
1061 #: src/compose.c:627
1062 msgid "/_Message/_Send"
1063 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö(_S)"
1064
1065 #: src/compose.c:629
1066 msgid "/_Message/Send _later"
1067 msgstr "/Óʼþ(_M)/´ý»áËͳö(_l)"
1068
1069 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
1070 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
1071 #: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
1072 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
1073 #: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
1074 msgid "/_Message/---"
1075 msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
1076
1077 #: src/compose.c:632
1078 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1079 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æÖÁ²Ý¸å×ÊÁϼÐ(_d)"
1080
1081 #: src/compose.c:634
1082 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1083 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æ²¢¼ÌÐø±à¼­(_k)"
1084
1085 #: src/compose.c:638
1086 msgid "/_Message/_To"
1087 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
1088
1089 #: src/compose.c:639
1090 msgid "/_Message/_Cc"
1091 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸±±¾³­ËÍ(_C)"
1092
1093 #: src/compose.c:640
1094 msgid "/_Message/_Bcc"
1095 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1096
1097 #: src/compose.c:641
1098 msgid "/_Message/_Reply to"
1099 msgstr "/Óʼþ(_M)/»Ø¸´¸ø(_y)"
1100
1101 #: src/compose.c:643
1102 msgid "/_Message/_Followup to"
1103 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
1104
1105 #: src/compose.c:645
1106 msgid "/_Message/_Attach"
1107 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
1108
1109 #: src/compose.c:649
1110 msgid "/_Message/Si_gn"
1111 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ç©Ãû(_g)"
1112
1113 #: src/compose.c:650
1114 msgid "/_Message/_Encrypt"
1115 msgstr "/Óʼþ(_M)/¼ÓÃÜ(_E)"
1116
1117 #: src/compose.c:651
1118 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1119 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/MIME"
1120
1121 #: src/compose.c:652
1122 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1123 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/Inline"
1124
1125 #: src/compose.c:655
1126 msgid "/_Message/_Priority"
1127 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò(_P)"
1128
1129 #: src/compose.c:656
1130 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1131 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
1132
1133 #: src/compose.c:657
1134 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1135 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
1136
1137 #: src/compose.c:658
1138 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1139 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
1140
1141 #: src/compose.c:659
1142 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1143 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/»º¼þ(_w)"
1144
1145 #: src/compose.c:660
1146 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1147 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×¼þ(_L)"
1148
1149 #: src/compose.c:662
1150 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1151 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤(_R)"
1152
1153 #: src/compose.c:663
1154 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1155 msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÑÔ(_V)"
1156
1157 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
1158 msgid "/_Tools"
1159 msgstr "¹¤¾ß(_T)"
1160
1161 #: src/compose.c:665
1162 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1163 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
1164
1165 #: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
1166 msgid "/_Tools/_Address book"
1167 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ¼(_A)"
1168
1169 #: src/compose.c:667
1170 msgid "/_Tools/_Template"
1171 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÐżþÄ£°å(_T)"
1172
1173 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
1174 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1175 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
1176
1177 #: src/compose.c:1414
1178 msgid "Reply-To:"
1179 msgstr "»Ø¸´£º"
1180
1181 #: src/compose.c:1417 src/compose.c:4476 src/compose.c:5188
1182 #: src/headerview.c:56
1183 msgid "Newsgroups:"
1184 msgstr "ÐÂÎÅȺ×飺"
1185
1186 #: src/compose.c:1420
1187 msgid "Followup-To:"
1188 msgstr "»ØÓ¦ÎÄÕ£º"
1189
1190 #: src/compose.c:1715
1191 msgid "Quote mark format error."
1192 msgstr "ÒýÑÔ¸ñʽ´íÎó¡£"
1193
1194 #: src/compose.c:1731
1195 msgid "Message reply/forward format error."
1196 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Ðżþ¸ñʽ´íÎó¡£"
1197
1198 #: src/compose.c:2059
1199 #, c-format
1200 msgid "File %s is empty."
1201 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
1202
1203 #: src/compose.c:2063
1204 #, c-format
1205 msgid "Can't read %s."
1206 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
1207
1208 #: src/compose.c:2101
1209 #, c-format
1210 msgid "Message: %s"
1211 msgstr "Ðżþ£º%s"
1212
1213 #: src/compose.c:2796
1214 msgid " [Edited]"
1215 msgstr "[ÒÑÐÞ¸Ä]"
1216
1217 #: src/compose.c:2798
1218 #, c-format
1219 msgid "%s - Compose message%s"
1220 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
1221
1222 #: src/compose.c:2801
1223 #, c-format
1224 msgid "Compose message%s"
1225 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
1226
1227 #: src/compose.c:2825 src/compose.c:3074
1228 msgid ""
1229 "Account for sending mail is not specified.\n"
1230 "Please select a mail account before sending."
1231 msgstr ""
1232 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅȺ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
1233 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡Ôñµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1234
1235 #: src/compose.c:2972
1236 msgid "Recipient is not specified."
1237 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
1238
1239 #: src/compose.c:2980 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
1240 #: src/prefs_common.c:1023 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1241 msgid "Send"
1242 msgstr "·¢ËÍ"
1243
1244 #: src/compose.c:2981
1245 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1246 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
1247
1248 #: src/compose.c:3002
1249 msgid "Could not queue message for sending"
1250 msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
1251
1252 #: src/compose.c:3007
1253 msgid ""
1254 "The message was queued but could not be sent.\n"
1255 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1256 msgstr ""
1257 "ÐżþÕýÔÚÔÝ´æ×ÊÁϼÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
1258 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"¼ÆËÍÔÝ´æÐżþ\" ÊÔÒ»´Î¡£"
1259
1260 #: src/compose.c:3090 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
1261 #, c-format
1262 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1263 msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
1264
1265 #: src/compose.c:3104
1266 msgid "Queueing"
1267 msgstr "ËͽøÔÝ´æ×ÊÁϼÐ"
1268
1269 #: src/compose.c:3105
1270 msgid ""
1271 "Error occurred while sending the message.\n"
1272 "Put this message into queue folder?"
1273 msgstr ""
1274 "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
1275 "Òª°ÑÐżþ·Å½øÔÝ´æ×ÊÁϼÐÖÐÂð£¿"
1276
1277 #: src/compose.c:3111
1278 msgid "Can't queue the message."
1279 msgstr "ÎÞ·¨·Å½øÔÝ´æ×ÊÁϼС£"
1280
1281 #: src/compose.c:3114 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
1282 msgid "Error occurred while sending the message."
1283 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
1284
1285 #: src/compose.c:3127
1286 msgid "Can't save the message to Sent."
1287 msgstr "ÎÞ·¨½«ÐżþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
1288
1289 #: src/compose.c:3358
1290 #, c-format
1291 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1292 msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
1293
1294 #: src/compose.c:3464
1295 #, c-format
1296 msgid ""
1297 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1298 "%s to %s.\n"
1299 "Send it anyway?"
1300 msgstr ""
1301 "ÎÞ·¨×ª»»ÐżþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
1302 "ÈÔ¾ÉÒª´«ËÍÂð£¿"
1303
1304 #: src/compose.c:3728
1305 msgid "No account for sending mails available!"
1306 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
1307
1308 #: src/compose.c:3738
1309 msgid "No account for posting news available!"
1310 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
1311
1312 #: src/compose.c:4556 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1313 msgid "From:"
1314 msgstr "·¢ÐÅÕß¡Ã"
1315
1316 #: src/compose.c:4660 src/compose.c:4830 src/compose.c:5708
1317 msgid "MIME type"
1318 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
1319
1320 #: src/compose.c:4661 src/compose.c:4831 src/mimeview.c:198
1321 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1322 msgid "Size"
1323 msgstr "Îļþ´óС"
1324
1325 #: src/compose.c:4725
1326 msgid "Save Message to "
1327 msgstr "½«Ðżþ±£´æÖÁ"
1328
1329 #: src/compose.c:4745
1330 msgid "Select ..."
1331 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
1332
1333 #: src/compose.c:4881 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1334 #: src/prefs_matcher.c:146
1335 msgid "Header"
1336 msgstr "ÓʼþÍ·"
1337
1338 #: src/compose.c:4883
1339 msgid "Attachments"
1340 msgstr "¸½¼þ"
1341
1342 #: src/compose.c:4885
1343 msgid "Others"
1344 msgstr "ÆäËû"
1345
1346 #: src/compose.c:4900 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1347 #: src/summary_search.c:163
1348 msgid "Subject:"
1349 msgstr "Ö÷Ì⣺"
1350
1351 #: src/compose.c:5135 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1352 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4194
1353 msgid "None"
1354 msgstr "ûÓÐÄÚÈÝ"
1355
1356 #: src/compose.c:5144
1357 #, c-format
1358 msgid ""
1359 "Spell checker could not be started.\n"
1360 "%s"
1361 msgstr ""
1362 "ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷\n"
1363 "%s"
1364
1365 #: src/compose.c:5603
1366 msgid "Invalid MIME type."
1367 msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
1368
1369 #: src/compose.c:5621
1370 msgid "File doesn't exist or is empty."
1371 msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
1372
1373 #: src/compose.c:5690
1374 msgid "Properties"
1375 msgstr "ÊôÐÔ"
1376
1377 #: src/compose.c:5735
1378 msgid "Encoding"
1379 msgstr "±àÂë"
1380
1381 #: src/compose.c:5766
1382 msgid "Path"
1383 msgstr "·¾¶"
1384
1385 #: src/compose.c:5767 src/prefs_toolbar.c:808
1386 msgid "File name"
1387 msgstr "ÎļþÃû"
1388
1389 #: src/compose.c:5944
1390 #, c-format
1391 msgid ""
1392 "The external editor is still working.\n"
1393 "Force terminating the process?\n"
1394 "process group id: %d"
1395 msgstr ""
1396 "ÍⲿµÄ±à¼­Æ÷ÈÔÔÚÔË×÷¡£\n"
1397 "Ç¿ÖƹرճÌÐòÂð£¿\n"
1398 "³ÌÐò×æid¡Ã %d"
1399
1400 #: src/compose.c:6253 src/inc.c:166 src/inc.c:268 src/toolbar.c:2046
1401 msgid "Offline warning"
1402 msgstr "ÀëÏß¾¯¸æ"
1403
1404 #: src/compose.c:6254 src/inc.c:167 src/inc.c:269 src/toolbar.c:2047
1405 msgid "You're working offline. Override?"
1406 msgstr "ÄúÕýÀëÏß¹¤×÷ÖС£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
1407
1408 #: src/compose.c:6372 src/compose.c:6393
1409 msgid "Select file"
1410 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
1411
1412 #: src/compose.c:6436
1413 msgid "Discard message"
1414 msgstr "ɾµôѶϢ"
1415
1416 #: src/compose.c:6437
1417 msgid "This message has been modified. discard it?"
1418 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
1419
1420 #: src/compose.c:6438
1421 msgid "Discard"
1422 msgstr "ɾ³ý"
1423
1424 #: src/compose.c:6438
1425 msgid "to Draft"
1426 msgstr "µ½´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
1427
1428 #: src/compose.c:6473
1429 #, c-format
1430 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1431 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
1432
1433 #: src/compose.c:6475
1434 msgid "Apply template"
1435 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
1436
1437 #: src/compose.c:6476
1438 msgid "Replace"
1439 msgstr "Ìæ»»"
1440
1441 #: src/compose.c:6476 src/toolbar.c:417
1442 msgid "Insert"
1443 msgstr "²åÈë"
1444
1445 #: src/crash.c:141
1446 #, c-format
1447 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1448 msgstr "Sylpheed ³ÌÐò(%ld)½ÓÊÕµ½%ldѶºÅ"
1449
1450 #: src/crash.c:186
1451 msgid "Sylpheed has crashed"
1452 msgstr "SylpheedÒѾ­±ÀÀ£"
1453
1454 #: src/crash.c:202
1455 #, c-format
1456 msgid ""
1457 "%s.\n"
1458 "Please file a bug report and include the information below."
1459 msgstr ""
1460 "%s\n"
1461 "ÇëÌîд³ý´í±¨¸æ²¢¸½ÉÏÒÔÏÂѶϢ¡£"
1462
1463 #: src/crash.c:207
1464 msgid "Debug log"
1465 msgstr "³ý´í¼Ç¼"
1466
1467 #: src/crash.c:247
1468 msgid "Save..."
1469 msgstr "±£´æ"
1470
1471 #: src/crash.c:252
1472 msgid "Create bug report"
1473 msgstr "²úÉú³ý´í±¨¸æ"
1474
1475 #: src/crash.c:301
1476 msgid "Save crash information"
1477 msgstr "±£´æ±ÀÀ£µÄÐÅÏ¢"
1478
1479 #: src/editaddress.c:143
1480 msgid "Add New Person"
1481 msgstr "¼ÓÈëеÄÓû§"
1482
1483 #: src/editaddress.c:144
1484 msgid "Edit Person Details"
1485 msgstr "±à¼­¸öÈ˵ÄÏêϸ×ÊÁÏ"
1486
1487 #: src/editaddress.c:285
1488 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1489 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1490
1491 #: src/editaddress.c:422
1492 msgid "A Name and Value must be supplied."
1493 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÓû§Ãû³Æ¡£"
1494
1495 #: src/editaddress.c:480
1496 msgid "Edit Person Data"
1497 msgstr "±à¼­¸öÈË×ÊÁÏ"
1498
1499 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1500 #: src/ldif.c:826
1501 msgid "Display Name"
1502 msgstr "ÏÔʾÓû§Ãû³Æ"
1503
1504 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1505 msgid "Last Name"
1506 msgstr "ÐÕ"
1507
1508 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1509 msgid "First Name"
1510 msgstr "Ãû"
1511
1512 #: src/editaddress.c:589
1513 msgid "Nickname"
1514 msgstr "´ÂºÅ"
1515
1516 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1517 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1518 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1519 msgid "E-Mail Address"
1520 msgstr "µç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1521
1522 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1523 msgid "Alias"
1524 msgstr "±ðÃû"
1525
1526 #: src/editaddress.c:710
1527 msgid "Move Up"
1528 msgstr "ÍùÉÏÒƶ¯"
1529
1530 #: src/editaddress.c:713
1531 msgid "Move Down"
1532 msgstr "ÍùÏÂÒƶ¯"
1533
1534 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1535 msgid "Modify"
1536 msgstr "ÐÞ¸Ä"
1537
1538 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1539 #: src/summary_search.c:207
1540 msgid "Clear"
1541 msgstr "Çå³ý"
1542
1543 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1544 #: src/prefs_matcher.c:455
1545 msgid "Value"
1546 msgstr "ֵ"
1547
1548 #: src/editaddress.c:883
1549 msgid "Basic Data"
1550 msgstr "»ù±¾×ÊÁÏ"
1551
1552 #: src/editaddress.c:885
1553 msgid "User Attributes"
1554 msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
1555
1556 #: src/editbook.c:112
1557 msgid "File appears to be Ok."
1558 msgstr "ÎļþËƺõÕý³£¡£"
1559
1560 #: src/editbook.c:115
1561 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1562 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶ÕýÈ·µÄͨѶ¼¸ñʽ"
1563
1564 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1565 msgid "Could not read file."
1566 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ¡£"
1567
1568 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1569 msgid "Edit Addressbook"
1570 msgstr "±à¼­Í¨Ñ¶Â¼"
1571
1572 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1573 msgid " Check File "
1574 msgstr "¼ì²éÎļþ"
1575
1576 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1577 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1578 msgid "File"
1579 msgstr "Îļþ"
1580
1581 #: src/editbook.c:283
1582 msgid "Add New Addressbook"
1583 msgstr "Ôö¼ÓеÄͨѶ¼"
1584
1585 #: src/editgroup.c:103
1586 msgid "A Group Name must be supplied."
1587 msgstr "ÇëÌṩһ¸öȺ×éÃû³Æ¡£"
1588
1589 #: src/editgroup.c:264
1590 msgid "Edit Group Data"
1591 msgstr "±à¼­Èº×é×ÊÁÏ"
1592
1593 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1594 msgid "Group Name"
1595 msgstr "Ⱥ×éÃû³Æ"
1596
1597 #: src/editgroup.c:311
1598 msgid "Addresses in Group"
1599 msgstr "Ⱥ×éÖеÄͨѶµØÖ·"
1600
1601 #: src/editgroup.c:313
1602 msgid " -> "
1603 msgstr ""
1604
1605 #: src/editgroup.c:340
1606 msgid " <- "
1607 msgstr ""
1608
1609 #: src/editgroup.c:342
1610 msgid "Available Addresses"
1611 msgstr "¿ÉʹÓõÄͨѶÕʺÅ"
1612
1613 #: src/editgroup.c:402
1614 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1615 msgstr "ʹÓüýÍ··ûºÅÒƶ¯Èº×éÖеĵç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1616
1617 #: src/editgroup.c:450
1618 msgid "Edit Group Details"
1619 msgstr "±à¼­Èº×éÏêϸ×ÊÁÏ"
1620
1621 #: src/editgroup.c:453
1622 msgid "Add New Group"
1623 msgstr "Ôö¼ÓеÄȺ×é"
1624
1625 #: src/editgroup.c:503
1626 msgid "Edit folder"
1627 msgstr "Ôö¼ÓеÄÎļþ¼Ð"
1628
1629 #: src/editgroup.c:503
1630 msgid "Input the new name of folder:"
1631 msgstr "ÇëÊäÈëÎļþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1632
1633 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1940
1634 #: src/folderview.c:2208
1635 msgid "New folder"
1636 msgstr "ÐÂÎļþ¼Ð"
1637
1638 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:1941
1639 msgid "Input the name of new folder:"
1640 msgstr " Çëµ¼ÈëÎļþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1641
1642 #: src/editjpilot.c:189
1643 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1644 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶JPilot¸ñʽ¡£"
1645
1646 #: src/editjpilot.c:225
1647 msgid "Select JPilot File"
1648 msgstr "Ñ¡ÔñJPilotÎļþ"
1649
1650 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1651 msgid "Edit JPilot Entry"
1652 msgstr "±à¼­JPilotÌõÄ¿"
1653
1654 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1655 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1656 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1657 #: src/prefs_spelling.c:244
1658 msgid " ... "
1659 msgstr "..."
1660
1661 #: src/editjpilot.c:319
1662 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1663 msgstr "Æäâŵĵç×ÓÓʼþÏîÄ¿"
1664
1665 #: src/editjpilot.c:408
1666 msgid "Add New JPilot Entry"
1667 msgstr "Ôö¼ÓеÄJPilotÏîÄ¿"
1668
1669 #: src/editldap.c:147
1670 msgid "A Name must be supplied."
1671 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
1672
1673 #: src/editldap.c:159
1674 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1675 msgstr "ÇëÌṩ·þÎñÆ÷µÄÍøÓòÃû³Æ¡£"
1676
1677 #: src/editldap.c:172
1678 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1679 msgstr "ÇëÌṩÆðÂëÒ»ÏîLDAPËÑÑ°ÌõÄ¿¡£"
1680
1681 #: src/editldap.c:262
1682 msgid "Connected successfully to server"
1683 msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1684
1685 #: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
1686 msgid "Could not connect to server"
1687 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1688
1689 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1690 msgid "Edit LDAP Server"
1691 msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
1692
1693 #: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
1694 msgid "Hostname"
1695 msgstr "Ö÷»úÃû"
1696
1697 #: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1698 msgid "Port"
1699 msgstr "¶Ë¿Ú"
1700
1701 #: src/editldap.c:427
1702 msgid " Check Server "
1703 msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
1704
1705 #: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
1706 msgid "Search Base"
1707 msgstr "ËÑÑ°Base"
1708
1709 #: src/editldap.c:488
1710 #, fuzzy
1711 msgid "Search Attributes"
1712 msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
1713
1714 #: src/editldap.c:496
1715 msgid " Defaults "
1716 msgstr "Ô¤ÉèÖµ"
1717
1718 #: src/editldap.c:501
1719 msgid "Max Query Age (secs)"
1720 msgstr "ѯÎÊʱ¼äÉÏÏÞ(Ãë)"
1721
1722 #: src/editldap.c:518
1723 msgid "Include server in dynamic search"
1724 msgstr "½«·þÎñÆ÷°üº¬ÔÚ¶¯Ì¬ËÑÑ°ÖÐ"
1725
1726 #: src/editldap.c:565
1727 msgid "Bind DN"
1728 msgstr "½áºÏÍøÓòÃû³Æ"
1729
1730 #: src/editldap.c:575
1731 msgid "Bind Password"
1732 msgstr "½áºÏÃÜÂë"
1733
1734 #: src/editldap.c:585
1735 msgid "Timeout (secs)"
1736 msgstr "ʱ¼äµ½(Ãë)"
1737
1738 #: src/editldap.c:600
1739 msgid "Maximum Entries"
1740 msgstr "ÌõÄ¿ÉÏÏÞ"
1741
1742 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
1743 msgid "Basic"
1744 msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
1745
1746 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1747 msgid "Search"
1748 msgstr "ËÑÑ°"
1749
1750 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
1751 msgid "Extended"
1752 msgstr "À©Õ¹"
1753
1754 #: src/editldap.c:829
1755 msgid "Add New LDAP Server"
1756 msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
1757
1758 #: src/editldap_basedn.c:141
1759 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1760 msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1761
1762 #: src/editldap_basedn.c:202
1763 msgid "Available Search Base(s)"
1764 msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1765
1766 #: src/editldap_basedn.c:291
1767 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1768 msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
1769
1770 #: src/editvcard.c:96
1771 msgid "File does not appear to be vCard format."
1772 msgstr "Îļþ²»ÊÇvCard¸ñʽ¡£"
1773
1774 #: src/editvcard.c:132
1775 msgid "Select vCard File"
1776 msgstr "Ñ¡ÔñvCardÎļþ"
1777
1778 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1779 msgid "Edit vCard Entry"
1780 msgstr "±à¼­vCardÌõÄ¿"
1781
1782 #: src/editvcard.c:296
1783 msgid "Add New vCard Entry"
1784 msgstr "Ôö¼ÓеÄvCardÌõÄ¿"
1785
1786 #: src/exphtmldlg.c:111
1787 msgid "Please specify output directory and file to create."
1788 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÎļþ¼Ð»÷Îļþ¡£"
1789
1790 #: src/exphtmldlg.c:114
1791 msgid "Select stylesheet and formatting."
1792 msgstr "Ñ¡ÔñÐÎʽ¼°¸ñʽ¡£"
1793
1794 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1795 msgid "File exported successfully."
1796 msgstr "ÎļþÊä³ö³É¹¦"
1797
1798 #: src/exphtmldlg.c:181
1799 #, c-format
1800 msgid ""
1801 "HTML Output Directory '%s'\n"
1802 "does not exist. OK to create new directory?"
1803 msgstr ""
1804 "HTMLÊä³öĿ¼'%s'\n"
1805 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ²úÉúеÄĿ¼£¿"
1806
1807 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1808 msgid "Create Directory"
1809 msgstr "²úÉúĿ¼"
1810
1811 #: src/exphtmldlg.c:193
1812 #, c-format
1813 msgid ""
1814 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1815 "%s"
1816 msgstr ""
1817 "ÎÞ·¨ÎªHTMLÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
1818 "%s"
1819
1820 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1821 msgid "Failed to Create Directory"
1822 msgstr "²úÉúĿ¼ʧ°Ü"
1823
1824 #: src/exphtmldlg.c:241
1825 msgid "Error creating HTML file"
1826 msgstr "´´½¨HTMLÎļþʱ·¢Éú´íÎó"
1827
1828 #: src/exphtmldlg.c:361
1829 msgid "Select HTML Output File"
1830 msgstr "Ñ¡ÔñHTMLÊä³öÎļþ"
1831
1832 #: src/exphtmldlg.c:435
1833 msgid "HTML Output File"
1834 msgstr "HTMLÊä³öÎÊÎļþ"
1835
1836 #: src/exphtmldlg.c:496
1837 msgid "Stylesheet"
1838 msgstr "ÐÎʽ±í"
1839
1840 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3468 src/prefs_common.c:3750
1841 msgid "Default"
1842 msgstr "Ô¤ÉèÖµ"
1843
1844 #: src/exphtmldlg.c:515
1845 msgid "Full"
1846 msgstr "ÍêÕûÉèÖÃ"
1847
1848 #: src/exphtmldlg.c:521
1849 msgid "Custom"
1850 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃ"
1851
1852 #: src/exphtmldlg.c:527
1853 msgid "Custom-2"
1854 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®¶þ"
1855
1856 #: src/exphtmldlg.c:533
1857 msgid "Custom-3"
1858 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®Èþ"
1859
1860 #: src/exphtmldlg.c:539
1861 msgid "Custom-4"
1862 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®ËÄ"
1863
1864 #: src/exphtmldlg.c:553
1865 msgid "Full Name Format"
1866 msgstr "ÍêÕûÃû³Æ"
1867
1868 #: src/exphtmldlg.c:560
1869 msgid "First Name, Last Name"
1870 msgstr "Ãû£¬ÐÕ"
1871
1872 #: src/exphtmldlg.c:566
1873 msgid "Last Name, First Name"
1874 msgstr "ÐÕ£¬Ãû"
1875
1876 #: src/exphtmldlg.c:580
1877 msgid "Color Banding"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: src/exphtmldlg.c:586
1881 msgid "Format E-Mail Links"
1882 msgstr "Êä³öµç×ÓÓʼþÁ¬½á"
1883
1884 #: src/exphtmldlg.c:592
1885 msgid "Format User Attributes"
1886 msgstr "½«Óû§ÐÔÖʸñʽ»¯"
1887
1888 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
1889 msgid "File Name :"
1890 msgstr "ÎļþÃû£º"
1891
1892 #: src/exphtmldlg.c:657
1893 msgid "Open with Web Browser"
1894 msgstr "ÓÃÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷´ò¿ª"
1895
1896 #: src/exphtmldlg.c:689
1897 msgid "Export Address Book to HTML File"
1898 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉHTMLÎļþ"
1899
1900 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
1901 msgid "Prev"
1902 msgstr "Ç°Ò»¸ö"
1903
1904 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
1905 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
1906 msgid "Next"
1907 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
1908
1909 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
1910 msgid "File Info"
1911 msgstr "ÎļþÄÚÈÝ"
1912
1913 #: src/exphtmldlg.c:756
1914 msgid "Format"
1915 msgstr "¸ñʽ"
1916
1917 #: src/expldifdlg.c:110
1918 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
1919 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÎļþ¼ÐºÍLDIFÎļþÃû¡£"
1920
1921 #: src/expldifdlg.c:113
1922 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
1923 msgstr ""
1924
1925 #: src/expldifdlg.c:188
1926 #, c-format
1927 msgid ""
1928 "LDIF Output Directory '%s'\n"
1929 "does not exist. OK to create new directory?"
1930 msgstr ""
1931 "LDIFÊä³öĿ¼ '%s'\n"
1932 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ´´½¨ÐµÄĿ¼£¿"
1933
1934 #: src/expldifdlg.c:200
1935 #, c-format
1936 msgid ""
1937 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
1938 "%s"
1939 msgstr ""
1940 "ÎÞ·¨ÎªLDIFÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
1941 "%s"
1942
1943 #: src/expldifdlg.c:244
1944 msgid "Suffix was not supplied"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: src/expldifdlg.c:246
1948 msgid ""
1949 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
1950 "you wish to proceed without a suffix?"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: src/expldifdlg.c:264
1954 #, fuzzy
1955 msgid "Error creating LDIF file"
1956 msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
1957
1958 #: src/expldifdlg.c:373
1959 msgid "Select LDIF Output File"
1960 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÊä³öÎļþ"
1961
1962 #: src/expldifdlg.c:447
1963 #, fuzzy
1964 msgid "LDIF Output File"
1965 msgstr "HTMLÊä³öÎÊÎļþ"
1966
1967 #: src/expldifdlg.c:508
1968 msgid "Suffix"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: src/expldifdlg.c:520
1972 msgid ""
1973 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
1974 "entry. Examples include:\n"
1975 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1976 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1977 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: src/expldifdlg.c:529
1981 #, fuzzy
1982 msgid "Relative DN"
1983 msgstr "Ìæ»»"
1984
1985 #: src/expldifdlg.c:536
1986 msgid "Unique ID"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: src/expldifdlg.c:544
1990 msgid ""
1991 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
1992 "to:\n"
1993 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: src/expldifdlg.c:557
1997 msgid ""
1998 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
1999 "similar to:\n"
2000 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: src/expldifdlg.c:570
2004 msgid ""
2005 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2006 "is formatted similar to:\n"
2007 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2008 msgstr ""
2009
2010 #: src/expldifdlg.c:584
2011 msgid ""
2012 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2013 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2014 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2015 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2016 "available RDN options that will be used to create the DN."
2017 msgstr ""
2018
2019 #: src/expldifdlg.c:597
2020 msgid "Use DN attribute if present in data"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: src/expldifdlg.c:604
2024 msgid ""
2025 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2026 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2027 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2028 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2029 msgstr ""
2030
2031 #: src/expldifdlg.c:615
2032 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2033 msgstr ""
2034
2035 #: src/expldifdlg.c:622
2036 msgid ""
2037 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2038 "option to ignore these records."
2039 msgstr ""
2040
2041 #: src/expldifdlg.c:710
2042 #, fuzzy
2043 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2044 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉHTMLÎļþ"
2045
2046 #: src/expldifdlg.c:777
2047 #, fuzzy
2048 msgid "Distguished Name"
2049 msgstr "Ãû"
2050
2051 #: src/export.c:128
2052 msgid "Export"
2053 msgstr "Êä³ö"
2054
2055 #: src/export.c:147
2056 msgid "Specify target folder and mbox file."
2057 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷Îļþ¼Ð¼°mboxÎļþ¡£"
2058
2059 #: src/export.c:157
2060 msgid "Source dir:"
2061 msgstr "ԭʼĿ¼£º"
2062
2063 #: src/export.c:162
2064 msgid "Exporting file:"
2065 msgstr "Êä³öÎļþ£º"
2066
2067 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2068 #: src/prefs_account.c:1228
2069 msgid " Select... "
2070 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
2071
2072 #: src/export.c:220
2073 msgid "Select exporting file"
2074 msgstr "Ñ¡ÔñÊä³öÎļþ"
2075
2076 #: src/exporthtml.c:796
2077 msgid "Full Name"
2078 msgstr "È«Ãû"
2079
2080 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2081 msgid "Attributes"
2082 msgstr "ÐÔÖÊ"
2083
2084 #: src/exporthtml.c:1001
2085 msgid "Sylpheed Address Book"
2086 msgstr "Sylpheed ͨѶ¼"
2087
2088 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2089 msgid "Name already exists but is not a directory."
2090 msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­ÓÐÁ˵«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
2091
2092 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2093 msgid "No permissions to create directory."
2094 msgstr "ÄúûÓÐÖÆÔìĿ¼µÄȨÏÞ¡£"
2095
2096 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2097 msgid "Name is too long."
2098 msgstr "Ãû×ÖÌ«³¤¡£"
2099
2100 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2101 msgid "Not specified."
2102 msgstr "²»È·¶¨¡£"
2103
2104 #: src/folder.c:854
2105 msgid "Inbox"
2106 msgstr "ÊÕÐżÐ"
2107
2108 #: src/folder.c:858
2109 msgid "Sent"
2110 msgstr "ÒÑ·¢ËÍ"
2111
2112 #: src/folder.c:862
2113 msgid "Queue"
2114 msgstr "´ý·¢ËÍ"
2115
2116 #: src/folder.c:866
2117 msgid "Trash"
2118 msgstr "À¬»øÍ°"
2119
2120 #: src/folder.c:870
2121 msgid "Drafts"
2122 msgstr "²Ý¸å"
2123
2124 #: src/folder.c:1083
2125 #, c-format
2126 msgid "Processing (%s)...\n"
2127 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
2128
2129 #: src/folder.c:1870
2130 #, c-format
2131 msgid "Moving %s to %s...\n"
2132 msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
2133
2134 #: src/foldersel.c:148
2135 msgid "Select folder"
2136 msgstr "Ñ¡ÔñĿ¼"
2137
2138 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2139 msgid "/Create _new folder..."
2140 msgstr "/´´½¨ÐÂÎļþ¼Ð(_n)..."
2141
2142 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
2143 msgid "/_Rename folder..."
2144 msgstr "/ÖØÐÂÃüÃû..."
2145
2146 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2147 msgid "/M_ove folder..."
2148 msgstr "Òƶ¯Ä¿Â¼..."
2149
2150 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2151 msgid "/_Delete folder"
2152 msgstr "/ɾ³ýĿ¼(_D)"
2153
2154 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
2155 msgid "/Remove _mailbox"
2156 msgstr "Çå³ýÊÕÐżÐ(_m)"
2157
2158 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
2159 #: src/folderview.c:354
2160 msgid "/_Processing..."
2161 msgstr "/´¦ÀíÖÐ(_P)..."
2162
2163 #: src/folderview.c:294
2164 msgid "/_Scoring..."
2165 msgstr "/¼ÇµãÖÐ(_S)..."
2166
2167 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
2168 msgid "/Mark all _read"
2169 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
2170
2171 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
2172 msgid "/_Check for new messages"
2173 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
2174
2175 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
2176 msgid "/R_ebuild folder tree"
2177 msgstr "/ÖØн¨Á¢Îļþ¼ÐÊ÷(_e)"
2178
2179 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2180 msgid "/_Search folder..."
2181 msgstr "/ÔÚÎļþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
2182
2183 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
2184 msgid "/S_coring..."
2185 msgstr "/¼ÇµãÖÐ(_c)..."
2186
2187 #: src/folderview.c:331
2188 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2189 msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
2190
2191 #: src/folderview.c:343
2192 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2193 msgstr "/¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é (_S)..."
2194
2195 #: src/folderview.c:345
2196 msgid "/_Remove newsgroup"
2197 msgstr "/Çå³ýÐÂÎÅȺ×é(_R)"
2198
2199 #: src/folderview.c:350
2200 msgid "/Remove _news account"
2201 msgstr "/Çå³ýÕʺÅ(_n)"
2202
2203 #: src/folderview.c:384
2204 msgid "New"
2205 msgstr "ÐÂÓʼþ"
2206
2207 #: src/folderview.c:385
2208 msgid "Unread"
2209 msgstr "δ¶Á"
2210
2211 #: src/folderview.c:386
2212 msgid "#"
2213 msgstr "££"
2214
2215 #: src/folderview.c:636
2216 msgid "Setting folder info..."
2217 msgstr "ÉèÖÃÎļþ¼Ð×ÊÁÏ..."
2218
2219 #: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2777 src/setup.c:79
2220 #, c-format
2221 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2222 msgstr "ɨÃèÎļþ¼Ð%s%c%s..."
2223
2224 #: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:84
2225 #, c-format
2226 msgid "Scanning folder %s ..."
2227 msgstr " É¨ÃèÎļþ¼Ð %s ..."
2228
2229 #: src/folderview.c:841
2230 msgid "Rebuilding folder tree..."
2231 msgstr " ÖØн¨Á¢Îļþ¼ÐÊ÷ ..."
2232
2233 #: src/folderview.c:923
2234 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2235 msgstr "¼ì²éËùÓÐÎļþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
2236
2237 #: src/folderview.c:1693
2238 #, c-format
2239 msgid "Opening Folder %s..."
2240 msgstr "´ò¿ªÎļþ¼Ð%s..."
2241
2242 #: src/folderview.c:1705
2243 msgid "Folder could not be opened."
2244 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÎļþ¼Ð¡£"
2245
2246 #: src/folderview.c:1892 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2212
2247 msgid "NewFolder"
2248 msgstr "ÐÂÎļþ¼Ð"
2249
2250 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2217
2251 #, c-format
2252 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2253 msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ'%c'×÷ΪÎļþ¼ÐÃû³Æ¡£"
2254
2255 #: src/folderview.c:1910 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:1999
2256 #: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2229
2257 #, c-format
2258 msgid "The folder `%s' already exists."
2259 msgstr "'%s'Îļþ¼ÐÒÑ´æÔÚ¡£"
2260
2261 #: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:2236
2262 #, c-format
2263 msgid "Can't create the folder `%s'."
2264 msgstr "ÎÞ·¨ÖÆÔìĿ¼'%s'¡£"
2265
2266 #: src/folderview.c:1982 src/folderview.c:2059
2267 #, c-format
2268 msgid "Input new name for `%s':"
2269 msgstr "µ¼Èë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
2270
2271 #: src/folderview.c:1983 src/folderview.c:2061
2272 msgid "Rename folder"
2273 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÎļþ¼Ð"
2274
2275 #: src/folderview.c:2119
2276 #, c-format
2277 msgid ""
2278 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2279 "Do you really want to delete?"
2280 msgstr ""
2281 "ÔÚ'%s'֮ϵÄÎļþ¼Ð»÷Ðżþ½«±»É¾³ý¡£\n"
2282 "È·¶¨É¾³ý£¿"
2283
2284 #: src/folderview.c:2121
2285 msgid "Delete folder"
2286 msgstr "ɾ³ýÎļþ¼Ð"
2287
2288 #: src/folderview.c:2138
2289 #, c-format
2290 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2291 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÎļþ¼Ð'%s'"
2292
2293 #: src/folderview.c:2174
2294 #, c-format
2295 msgid ""
2296 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2297 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2298 msgstr ""
2299 "È·¶¨É¾³ýÊÕ¼þ¼Ð'%s'£¿\n"
2300 "(ÆäÖеÄÐżþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
2301
2302 #: src/folderview.c:2176
2303 msgid "Remove mailbox"
2304 msgstr "Çå³ýÊÕ¼þ¼Ð"
2305
2306 #: src/folderview.c:2209
2307 msgid ""
2308 "Input the name of new folder:\n"
2309 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2310 " append `/' at the end of the name)"
2311 msgstr ""
2312 "µ¼ÈëÐÂÎļþ¼ÐµÄÃû×Ö£º\n"
2313 "(ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/',\n"
2314 "Èç¹ûÏëÒ»²¢ÖÆÔìÏÂÒ»²ãÎļþ¼Ð)"
2315
2316 #: src/folderview.c:2266
2317 #, c-format
2318 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2319 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
2320
2321 #: src/folderview.c:2267
2322 msgid "Delete IMAP4 account"
2323 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
2324
2325 #: src/folderview.c:2401
2326 #, c-format
2327 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2328 msgstr "È·¶¨Çå³ýÐÂÎÅȺ×é'%s'£¿"
2329
2330 #: src/folderview.c:2402
2331 msgid "Delete newsgroup"
2332 msgstr "Çå³ýÐÂÎÅȺ×é"
2333
2334 #: src/folderview.c:2440
2335 #, c-format
2336 msgid "Really delete news account `%s'?"
2337 msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÂÎÅȺ×éÕʺÅ'%s'£¿"
2338
2339 #: src/folderview.c:2441
2340 msgid "Delete news account"
2341 msgstr "ɾ³ýÐÂÎÅȺÕʺÅ"
2342
2343 #: src/folderview.c:2549
2344 #, c-format
2345 msgid "Moving %s to %s..."
2346 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
2347
2348 #: src/folderview.c:2578
2349 msgid "Source and destination are the same."
2350 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
2351
2352 #: src/folderview.c:2581
2353 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2354 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÎļþ¼ÐÒ»µ½Æ丽ÊôÎļþ¼ÐÖС£"
2355
2356 #: src/folderview.c:2584
2357 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2358 msgstr "²»Äܽ«²»Í¬ÊÕ¼þ¼ÐµÄÎļþ¼ÐÏ໥Òƶ¯¡£"
2359
2360 #: src/folderview.c:2587
2361 msgid "Move failed!"
2362 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
2363
2364 #: src/grouplistdialog.c:173
2365 msgid "Newsgroup subscription"
2366 msgstr "¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é"
2367
2368 #: src/grouplistdialog.c:189
2369 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2370 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¶©ÔĵÄÐÂÎÅȺ×飺"
2371
2372 #: src/grouplistdialog.c:195
2373 msgid "Find groups:"
2374 msgstr "Ñ°ÕÒÐÂÎÅȺ×飺"
2375
2376 #: src/grouplistdialog.c:203
2377 msgid " Search "
2378 msgstr "Ñ°ÕÒ"
2379
2380 #: src/grouplistdialog.c:215
2381 msgid "Newsgroup name"
2382 msgstr "ÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ"
2383
2384 #: src/grouplistdialog.c:216
2385 msgid "Messages"
2386 msgstr "Ðżþ"
2387
2388 #: src/grouplistdialog.c:217
2389 msgid "Type"
2390 msgstr "ÀàÐÍ"
2391
2392 #: src/grouplistdialog.c:243
2393 msgid "Refresh"
2394 msgstr "Ë¢ÐÂ"
2395
2396 #: src/grouplistdialog.c:347
2397 msgid "moderated"
2398 msgstr "ÓйÜÀíµÄ"
2399
2400 #: src/grouplistdialog.c:349
2401 msgid "readonly"
2402 msgstr "Ö»¶Á"
2403
2404 #: src/grouplistdialog.c:351
2405 msgid "unknown"
2406 msgstr "δ֪"
2407
2408 #: src/grouplistdialog.c:398
2409 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2410 msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÂÎÅȺ×éĿ¼ȡ»Ø¡£"
2411
2412 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
2413 msgid "Done."
2414 msgstr "Íê³É¡£"
2415
2416 #: src/grouplistdialog.c:477
2417 #, c-format
2418 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2419 msgstr "ÒѽÓÊÕ%dÐÂÎÅȺ×é(ÒѶÁ%s)"
2420
2421 #: src/gtk/about.c:89
2422 msgid "About"
2423 msgstr "¹ØÓÚ"
2424
2425 #: src/gtk/about.c:111
2426 #, c-format
2427 msgid ""
2428 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2429 "Operating System: %s %s (%s)"
2430 msgstr ""
2431 "GTK+°æ±¾: %d.%d.%d\n"
2432 "²Ù×÷ϵͳ£º%s %s (%s)"
2433
2434 #: src/gtk/about.c:126
2435 #, c-format
2436 msgid "Compiled-in features:%s"
2437 msgstr "±àÒë½øÈ¥µÄ¹¦ÄÜ£º%s"
2438
2439 #: src/gtk/about.c:210
2440 msgid ""
2441 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2442 "\n"
2443 msgstr ""
2444 "GPGMEµÄ°æȨΪWerner Koch <mailto:dd9jn@gnu.org>ËùÓР2001\n"
2445 "\n"
2446
2447 #: src/gtk/about.c:214
2448 msgid ""
2449 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2450 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2451 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2452 "version.\n"
2453 "\n"
2454 msgstr ""
2455 #"±¾³ÌÐòΪÃâ·ÑÈíÌ壻Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
2456 #"ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
2457 #"\n"
2458
2459 #: src/gtk/about.c:220
2460 msgid ""
2461 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2462 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2463 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2464 "more details.\n"
2465 "\n"
2466 msgstr ""
2467
2468 #: src/gtk/about.c:226
2469 msgid ""
2470 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2471 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2472 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2473 msgstr ""
2474
2475 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2476 msgid "Orange"
2477 msgstr "³È"
2478
2479 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2480 msgid "Red"
2481 msgstr "ºì"
2482
2483 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2484 msgid "Pink"
2485 msgstr "·Ûºì"
2486
2487 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2488 msgid "Sky blue"
2489 msgstr "ÌìÀ¶"
2490
2491 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2492 msgid "Blue"
2493 msgstr "À¶"
2494
2495 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2496 msgid "Green"
2497 msgstr "ÂÌ"
2498
2499 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2500 msgid "Brown"
2501 msgstr "×Ø"
2502
2503 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2504 msgid "Abcdef"
2505 msgstr ""
2506
2507 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2508 msgid "Select Plugin to load"
2509 msgstr "Ñ¡ÔñÔØÈëµÄPlugin"
2510
2511 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2512 msgid "Plugins"
2513 msgstr "²å¼þ"
2514
2515 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2938
2516 msgid "Description"
2517 msgstr "ÃèÊö"
2518
2519 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2520 msgid "Load Plugin"
2521 msgstr "¼ÓÔØPlugin"
2522
2523 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2524 msgid "Unload Plugin"
2525 msgstr "жÔØPlugin"
2526
2527 #: src/gtk/prefswindow.c:215
2528 msgid "Page Index"
2529 msgstr "Ò³ÃæĿ¼"
2530
2531 #: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
2532 msgid "Apply"
2533 msgstr "Ó¦ÓÃ"
2534
2535 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2536 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2537 msgid "correct"
2538 msgstr "ÕýÈ·"
2539
2540 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2541 msgid "Owner"
2542 msgstr "ËùÓÐÕß"
2543
2544 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2545 msgid "Signer"
2546 msgstr "¸èÕß"
2547
2548 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2549 #: src/progressdialog.c:53
2550 msgid "Status"
2551 msgstr "״̬"
2552
2553 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2554 msgid "Name: "
2555 msgstr "Ãû×Ö"
2556
2557 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2558 msgid "Organization: "
2559 msgstr "×éÖ¯"
2560
2561 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2562 msgid "Location: "
2563 msgstr "λÖÃ"
2564
2565 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2566 msgid "Fingerprint: "
2567 msgstr "Ö¸ÎÆ"
2568
2569 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2570 msgid "Signature status: "
2571 msgstr "Ç©Ãû×´¿ö£º"
2572
2573 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2574 #, c-format
2575 msgid "SSL certificate for %s"
2576 msgstr "%sµÄSSLÈÏÖ¤"
2577
2578 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2579 #, c-format
2580 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2581 msgstr "ÓÐÒ»¸ö%sδ֪µÄÈÏÖ¤¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
2582
2583 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2584 #, c-format
2585 msgid "Signature status: %s"
2586 msgstr "Ç©Ãû״̬£º%s"
2587
2588 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2589 msgid "View certificate"
2590 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
2591
2592 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2593 msgid "Unknown SSL Certificate"
2594 msgstr "²»Ã÷µÄSSLÈÏÖ¤"
2595
2596 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2597 msgid "Accept and save"
2598 msgstr "½ÓÊܲ¢´¦´æ"
2599
2600 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2601 msgid "Cancel connection"
2602 msgstr "È¡ÏûÁ¬½Ó"
2603
2604 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2605 msgid "New certificate:"
2606 msgstr "еÄÈÏÖ¤£º"
2607
2608 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2609 msgid "Known certificate:"
2610 msgstr "ÒÑÖªµÄÈÏÖ¤£º"
2611
2612 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2613 #, c-format
2614 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2615 msgstr "%sµÄÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
2616
2617 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2618 msgid "View certificates"
2619 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
2620
2621 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2622 msgid "Changed SSL Certificate"
2623 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
2624
2625 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2626 msgid "No dictionary selected."
2627 msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
2628
2629 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2630 msgid "Normal Mode"
2631 msgstr "Ò»°ãģʽ"
2632
2633 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2634 msgid "Bad Spellers Mode"
2635 msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
2636
2637 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2638 msgid "Unknown suggestion mode."
2639 msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
2640
2641 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2642 msgid "No misspelled word found."
2643 msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
2644
2645 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2646 msgid "Replace unknown word"
2647 msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
2648
2649 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2650 #, c-format
2651 msgid "Replace \"%s\" with: "
2652 msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
2653
2654 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2655 msgid ""
2656 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2657 "will learn from mistake.\n"
2658 msgstr ""
2659
2660 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2661 msgid "Fast Mode"
2662 msgstr "¿ìËÙģʽ"
2663
2664 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2665 #, c-format
2666 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2667 msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
2668
2669 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2670 msgid "Accept in this session"
2671 msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
2672
2673 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2674 msgid "Add to personal dictionary"
2675 msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
2676
2677 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2678 msgid "Replace with..."
2679 msgstr "¸ü»»³É..."
2680
2681 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2682 #, c-format
2683 msgid "Check with %s"
2684 msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
2685
2686 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2687 msgid "(no suggestions)"
2688 msgstr "(ûÓн¨Òé)"
2689
2690 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2691 msgid "More..."
2692 msgstr "¸ü¶à..."
2693
2694 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2695 #, c-format
2696 msgid "Dictionary: %s"
2697 msgstr "×ֵ䣺%s"
2698
2699 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2700 #, c-format
2701 msgid "Use alternate (%s)"
2702 msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
2703
2704 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2705 msgid "Check while typing"
2706 msgstr "±ßµ¼Èë±ß¼ì²é"
2707
2708 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2709 msgid "Change dictionary"
2710 msgstr "»»×Öµä"
2711
2712 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2713 #, c-format
2714 msgid ""
2715 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2716 "%s"
2717 msgstr ""
2718 "ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
2719 "%s"
2720
2721 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
2722 msgid "(No From)"
2723 msgstr "(ûÓмƼþÕß)"
2724
2725 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
2726 msgid "(No Subject)"
2727 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
2728
2729 #: src/imap.c:643
2730 #, c-format
2731 msgid "Connecting %s failed"
2732 msgstr "Á¬½Ó %s Ê§°Ü"
2733
2734 #: src/imap.c:648
2735 #, c-format
2736 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2737 msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
2738
2739 #: src/imap.c:688
2740 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2741 msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
2742
2743 #: src/imap.c:701
2744 #, c-format
2745 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2746 msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
2747
2748 #: src/imap.c:740
2749 msgid "Can't start TLS session.\n"
2750 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
2751
2752 #: src/imap.c:1070
2753 #, c-format
2754 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2755 msgstr ""
2756
2757 #: src/imap.c:1076 src/imap.c:1114
2758 msgid "can't expunge\n"
2759 msgstr ""
2760
2761 #: src/imap.c:1108
2762 #, fuzzy
2763 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2764 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÎļþ¼Ð£º%s\n"
2765
2766 #: src/imap.c:1150
2767 msgid "can't close folder\n"
2768 msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÎļþ¼Ð£º%s\n"
2769
2770 #: src/imap.c:1349
2771 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2772 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
2773
2774 #: src/imap.c:1581
2775 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2776 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
2777
2778 #: src/imap.c:1603
2779 msgid "can't create mailbox\n"
2780 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
2781
2782 #: src/imap.c:1671
2783 #, c-format
2784 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2785 msgstr "ÎÞ·¨½«ÊÕÐżÐÖØÐÂÃüÃû£º´Ó%sµ½%s\n"
2786
2787 #: src/imap.c:1733
2788 msgid "can't delete mailbox\n"
2789 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
2790
2791 #: src/imap.c:1771
2792 msgid "can't get envelope\n"
2793 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
2794
2795 #: src/imap.c:1779
2796 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2797 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
2798
2799 #: src/imap.c:1801
2800 #, c-format
2801 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2802 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
2803
2804 #: src/imap.c:1857
2805 #, c-format
2806 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2807 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
2808
2809 #: src/imap.c:1879
2810 #, c-format
2811 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2812 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
2813
2814 #: src/imap.c:1886
2815 #, c-format
2816 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2817 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
2818
2819 #: src/imap.c:1976
2820 msgid "can't get namespace\n"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: src/imap.c:2408
2824 #, c-format
2825 msgid "can't select folder: %s\n"
2826 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÎļþ¼Ð£º%s\n"
2827
2828 #: src/imap.c:2548
2829 #, fuzzy
2830 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2831 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
2832
2833 #: src/imap.c:2565
2834 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2835 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
2836
2837 #: src/imap.c:2877
2838 #, c-format
2839 msgid "can't append %s to %s\n"
2840 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
2841
2842 #: src/imap.c:2884
2843 msgid "(sending file...)"
2844 msgstr "(ËÍÐÅÖÐ...)"
2845
2846 #: src/imap.c:2912
2847 #, c-format
2848 msgid "can't append message to %s\n"
2849 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
2850
2851 #: src/imap.c:2949
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "can't copy %s to %s\n"
2854 msgstr "ÎÞ·¨½«%d¿½±´³É%s\n"
2855
2856 #: src/imap.c:3012
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2859 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
2860
2861 #: src/imap.c:3026
2862 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2863 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
2864
2865 #: src/imap.c:3039
2866 #, fuzzy
2867 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2868 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
2869
2870 #: src/imap.c:3294
2871 #, c-format
2872 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2873 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
2874
2875 #: src/import.c:130
2876 msgid "Import"
2877 msgstr "µ¼Èë"
2878
2879 #: src/import.c:149
2880 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2881 msgstr ""
2882
2883 #: src/import.c:159
2884 msgid "Importing file:"
2885 msgstr "µ¼ÈëÎļþ£º"
2886
2887 #: src/import.c:164
2888 msgid "Destination dir:"
2889 msgstr "×îÖÕĿ¼£º"
2890
2891 #: src/import.c:222
2892 msgid "Select importing file"
2893 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÎļþ"
2894
2895 #: src/importldif.c:189
2896 msgid "Please specify address book name and file to import."
2897 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÓûµ¼ÈëµÄͨѶ¼¼°ÎļþÃû¡£"
2898
2899 #: src/importldif.c:192
2900 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2901 msgstr ""
2902
2903 #: src/importldif.c:195
2904 msgid "File imported."
2905 msgstr "Îļþµ¼ÈëÍê³É¡£"
2906
2907 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2908 msgid "Please select a file."
2909 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒ»¸öÎļþ¡£"
2910
2911 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2912 msgid "Address book name must be supplied."
2913 msgstr "±ØÐëÌṩͨѶ¼Ãû³Æ¡£"
2914
2915 #: src/importldif.c:470
2916 msgid "Error reading LDIF fields."
2917 msgstr ""
2918
2919 #: src/importldif.c:493
2920 msgid "LDIF file imported successfully."
2921 msgstr "LDIFÎļþµ¼Èë³É¹¦¡£"
2922
2923 #: src/importldif.c:605
2924 msgid "Select LDIF File"
2925 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÎļþ"
2926
2927 #: src/importldif.c:701
2928 msgid ""
2929 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
2930 "file data."
2931 msgstr ""
2932
2933 #: src/importldif.c:707
2934 msgid "File Name"
2935 msgstr "ÎļþÃû³Æ"
2936
2937 #: src/importldif.c:718
2938 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
2939 msgstr ""
2940
2941 #: src/importldif.c:727
2942 #, fuzzy
2943 msgid "Select the LDIF file to import."
2944 msgstr "ÇëÑ¡Ôñµ¼ÈëµÄÎļþ¡£"
2945
2946 #: src/importldif.c:764
2947 msgid "R"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
2951 msgid "S"
2952 msgstr "S"
2953
2954 #: src/importldif.c:766
2955 #, fuzzy
2956 msgid "LDIF Field Name"
2957 msgstr "ÎļþÃû³Æ"
2958
2959 #: src/importldif.c:767
2960 msgid "Attribute Name"
2961 msgstr "ÌõÄ¿Ãû³Æ"
2962
2963 #: src/importldif.c:822
2964 msgid "LDIF Field"
2965 msgstr ""
2966
2967 #: src/importldif.c:834
2968 msgid "Attribute"
2969 msgstr "ÌõÄ¿"
2970
2971 #: src/importldif.c:845
2972 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
2973 msgstr ""
2974
2975 #: src/importldif.c:850
2976 msgid "???"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: src/importldif.c:868
2980 msgid ""
2981 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
2982 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
2983 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
2984 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
2985 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
2986 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
2987 "field for import."
2988 msgstr ""
2989
2990 #: src/importldif.c:880
2991 #, fuzzy
2992 msgid "Select for Import"
2993 msgstr "Ñ¡ÔñĿ¼"
2994
2995 #: src/importldif.c:886
2996 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
2997 msgstr ""
2998
2999 #: src/importldif.c:889
3000 #, fuzzy
3001 msgid " Modify "
3002 msgstr "ÐÞ¸Ä"
3003
3004 #: src/importldif.c:895
3005 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3006 msgstr ""
3007
3008 #: src/importldif.c:968
3009 #, fuzzy
3010 msgid "Records Imported :"
3011 msgstr "¼Ç¼£º"
3012
3013 #: src/importldif.c:999
3014 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3015 msgstr "½«LDIFÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3016
3017 #: src/importmutt.c:143
3018 msgid "Error importing MUTT file."
3019 msgstr "µ¼ÈëMUTTÎļþʧ°Ü¡£"
3020
3021 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3022 #: src/importpine.c:329
3023 msgid "Please select a file to import."
3024 msgstr "ÇëÑ¡Ôñµ¼ÈëµÄÎļþ¡£"
3025
3026 #: src/importmutt.c:185
3027 msgid "Select MUTT File"
3028 msgstr "Ñ¡ÔñMUTTÎļþ"
3029
3030 #: src/importmutt.c:239
3031 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3032 msgstr "½«MUTTÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3033
3034 #: src/importpine.c:143
3035 msgid "Error importing Pine file."
3036 msgstr "µ¼ÈëPineÎļþʧ°Ü¡£"
3037
3038 #: src/importpine.c:185
3039 msgid "Select Pine File"
3040 msgstr "Ñ¡ÔñPineÎļþ"
3041
3042 #: src/importpine.c:239
3043 msgid "Import Pine file into Address Book"
3044 msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼ÖÐ"
3045
3046 #: src/inc.c:351
3047 msgid "Retrieving new messages"
3048 msgstr "È¡»ØÐÂÐżþ"
3049
3050 #: src/inc.c:396
3051 msgid "Standby"
3052 msgstr "´ýÃü"
3053
3054 #: src/inc.c:521 src/inc.c:576
3055 msgid "Cancelled"
3056 msgstr "È¡Ïû"
3057
3058 #: src/inc.c:532
3059 msgid "Retrieving"
3060 msgstr "È¡»ØÖÐ"
3061
3062 #: src/inc.c:548
3063 #, c-format
3064 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3065 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÐżþ(%s))"
3066
3067 #: src/inc.c:552
3068 msgid "Done (no new messages)"
3069 msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÐżþ)"
3070
3071 #: src/inc.c:558
3072 msgid "Connection failed"
3073 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3074
3075 #: src/inc.c:562
3076 msgid "Auth failed"
3077 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
3078
3079 #: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
3080 msgid "Locked"
3081 msgstr "ËøËÀ"
3082
3083 #: src/inc.c:589
3084 #, c-format
3085 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3086 msgstr "ÔÚ%sÉϵÄ%sÊÚȨʧ°Ü"
3087
3088 #: src/inc.c:659
3089 #, c-format
3090 msgid "Finished (%d new message(s))"
3091 msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÐżþ)"
3092
3093 #: src/inc.c:662
3094 msgid "Finished (no new messages)"
3095 msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÐżþ)"
3096
3097 #: src/inc.c:671
3098 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3099 msgstr "È¡Ðżþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3100
3101 #: src/inc.c:712
3102 #, c-format
3103 msgid "%s: Retrieving new messages"
3104 msgstr "%s:ÕýÔÚÈ¡»ØÐżþ"
3105
3106 #: src/inc.c:731
3107 #, fuzzy, c-format
3108 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3109 msgstr "Á¬½áµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s..."
3110
3111 #: src/inc.c:738
3112 #, c-format
3113 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3114 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3115
3116 #: src/inc.c:745
3117 #, c-format
3118 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3119 msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
3120
3121 #: src/inc.c:811 src/send_message.c:467
3122 msgid "Authenticating..."
3123 msgstr "ÊÚȨÖÐ..."
3124
3125 #: src/inc.c:812
3126 #, fuzzy, c-format
3127 msgid "Retrieving messages from %s..."
3128 msgstr "È¡»ØÐÂÐżþ"
3129
3130 #: src/inc.c:817
3131 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3132 msgstr "»ñÈ¡ÐÂÐżþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
3133
3134 #: src/inc.c:821
3135 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3136 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÐżþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
3137
3138 #: src/inc.c:825
3139 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3140 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÐżþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
3141
3142 #: src/inc.c:829
3143 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3144 msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
3145
3146 #: src/inc.c:846
3147 #, c-format
3148 msgid "Deleting message %d"
3149 msgstr "ɾ³ýÐżþ%d"
3150
3151 #: src/inc.c:852 src/send_message.c:485
3152 msgid "Quitting"
3153 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
3154
3155 #: src/inc.c:889
3156 #, c-format
3157 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3158 msgstr "È¡»ØÐżþ(%d/%d)(%s/%s)"
3159
3160 #: src/inc.c:918
3161 #, fuzzy, c-format
3162 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3163 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÐżþ(%s))"
3164
3165 #: src/inc.c:980
3166 msgid "Connection failed."
3167 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3168
3169 #: src/inc.c:986
3170 msgid "Error occurred while processing mail."
3171 msgstr " ´¦ÀíÐżþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3172
3173 #: src/inc.c:991
3174 #, c-format
3175 msgid ""
3176 "Error occurred while processing mail:\n"
3177 "%s"
3178 msgstr ""
3179 "´¦ÀíÐżþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
3180 "%s"
3181
3182 #: src/inc.c:997
3183 msgid "No disk space left."
3184 msgstr "Ó²µúÎ޿ռ䡣"
3185
3186 #: src/inc.c:1002
3187 msgid "Can't write file."
3188 msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
3189
3190 #: src/inc.c:1007
3191 msgid "Socket error."
3192 msgstr "Socket´íÎó¡£"
3193
3194 #: src/inc.c:1013 src/send_message.c:608
3195 msgid "Connection closed by the remote host."
3196 msgstr ""
3197
3198 #: src/inc.c:1019
3199 msgid "Mailbox is locked."
3200 msgstr " ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
3201
3202 #: src/inc.c:1023
3203 #, c-format
3204 msgid ""
3205 "Mailbox is locked:\n"
3206 "%s"
3207 msgstr ""
3208 "ÓÊÏäÎÞ·¨´ò¿ª£º\n"
3209 "%s"
3210
3211 #: src/inc.c:1029 src/send_message.c:595
3212 msgid "Authentication failed."
3213 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
3214
3215 #: src/inc.c:1034 src/send_message.c:598
3216 #, c-format
3217 msgid ""
3218 "Authentication failed:\n"
3219 "%s"
3220 msgstr ""
3221 "ÊÚȨʧ°Ü£º\n"
3222 "%s"
3223
3224 #: src/inc.c:1069
3225 msgid "Incorporation cancelled\n"
3226 msgstr "°üÈëʧ°Ü\n"
3227
3228 #: src/inputdialog.c:152
3229 #, c-format
3230 msgid "Input password for %s on %s:"
3231 msgstr "µ¼Èë%sÔÚ%sÉϵÄÃÜÂ룺"
3232
3233 #: src/inputdialog.c:154
3234 msgid "Input password"
3235 msgstr "µ¼ÈëÃÜÂë"
3236
3237 #: src/logwindow.c:61
3238 msgid "Protocol log"
3239 msgstr "Э¶¨¼Ç¼"
3240
3241 #: src/ldif.c:838
3242 #, fuzzy
3243 msgid "Nick Name"
3244 msgstr "´ÂºÅ"
3245
3246 #: src/main.c:145 src/main.c:154
3247 #, c-format
3248 msgid ""
3249 "File `%s' already exists.\n"
3250 "Can't create folder."
3251 msgstr ""
3252 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
3253 "ÎÞ·¨ÖÆÔìĿ¼¼Ð¡£"
3254
3255 #: src/main.c:214
3256 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3257 msgstr "glib²»Ö§Ô®g_thread¡£\n"
3258
3259 #: src/main.c:264
3260 msgid ""
3261 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3262 "OpenPGP support disabled."
3263 msgstr ""
3264 "GnuPGµÄ°²×°²»Õý³££¬»òÐèÒªÉý¼¶¡£\n"
3265 "OpenPGP֧ԮȡÏû¡£"
3266
3267 #: src/main.c:465
3268 #, c-format
3269 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3270 msgstr "Ó÷¨£º%s[Ñ¡Ïî]...\n"
3271
3272 #: src/main.c:468
3273 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3274 msgstr " --compose [µç×ÓÓʼþµØÖ·] ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
3275
3276 #: src/main.c:469
3277 msgid ""
3278 "  --attach file1 [file2]...\n"
3279 "                         open composition window with specified files\n"
3280 "                         attached"
3281 msgstr ""
3282 " --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
3283 "              ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
3284
3285 #: src/main.c:472
3286 msgid "  --receive              receive new messages"
3287 msgstr " --receive ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
3288
3289 #: src/main.c:473
3290 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3291 msgstr " --receive-all  ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
3292
3293 #: src/main.c:474
3294 msgid "  --send                 send all queued messages"
3295 msgstr " --send ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
3296
3297 #: src/main.c:475
3298 #, fuzzy
3299 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3300 msgstr " --status ÏÔʾËùÓÐÐżþµÄÊýÄ¿"
3301
3302 #: src/main.c:476
3303 #, fuzzy
3304 msgid ""
3305 "  --status-full [folder]...\n"
3306 "                         show the status of each folder"
3307 msgstr " --status ÏÔʾËùÓÐÐżþµÄÊýÄ¿"
3308
3309 #: src/main.c:478
3310 msgid "  --online               switch to online mode"
3311 msgstr " --online Çл»ÖÃÉÏÏß״̬"
3312
3313 #: src/main.c:479
3314 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3315 msgstr " --offline Çл»ÖÃÏÂÏß״̬"
3316
3317 #: src/main.c:480
3318 msgid "  --debug                debug mode"
3319 msgstr " --debug ³ý´í״̬"
3320
3321 #: src/main.c:481
3322 msgid "  --help                 display this help and exit"
3323 msgstr " --help  ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
3324
3325 #: src/main.c:482
3326 msgid "  --version              output version information and exit"
3327 msgstr " --version ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
3328
3329 #: src/main.c:483
3330 #, fuzzy
3331 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3332 msgstr " --version ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
3333
3334 #: src/main.c:527 src/summaryview.c:5148
3335 #, c-format
3336 msgid "Processing (%s)..."
3337 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)..."
3338
3339 #: src/main.c:530
3340 msgid "top level folder"
3341 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÎļþ¼Ð"
3342
3343 #: src/main.c:596
3344 msgid "Composing message exists."
3345 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
3346
3347 #: src/main.c:597
3348 msgid "Draft them"
3349 msgstr "д²Ý¸å"
3350
3351 #: src/main.c:597
3352 msgid "Discard them"
3353 msgstr "¶ªÆú"
3354
3355 #: src/main.c:597
3356 msgid "Don't quit"
3357 msgstr "²»Í˳ö"
3358
3359 #: src/main.c:611
3360 msgid "Queued messages"
3361 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÐżþ"
3362
3363 #: src/main.c:612
3364 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3365 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÐżþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
3366
3367 #: src/main.c:917
3368 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3369 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3370
3371 #: src/mainwindow.c:418
3372 msgid "/_File/_Folder"
3373 msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)"
3374
3375 #: src/mainwindow.c:419
3376 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3377 msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)/н¨Îļþ¼Ð(_n)..."
3378
3379 #: src/mainwindow.c:421
3380 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3381 msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)/ÖØÐÂÃüÃûÎļþ¼Ð(_R)..."
3382
3383 #: src/mainwindow.c:422
3384 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3385 msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)/ɾ³ýÎļþ¼Ð(_D)"
3386
3387 #: src/mainwindow.c:423
3388 msgid "/_File/_Folder/---"
3389 msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)/---"
3390
3391 #: src/mainwindow.c:424
3392 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3393 msgstr "/Îļþ(_F)/Îļþ¼Ð(_F)/¼ì²éËùÓÐÎļþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_C)"
3394
3395 #: src/mainwindow.c:426
3396 msgid "/_File/_Add mailbox"
3397 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
3398
3399 #: src/mainwindow.c:427
3400 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3401 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
3402
3403 #: src/mainwindow.c:428
3404 msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
3405 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/mbox¸ñʽ..."
3406
3407 #: src/mainwindow.c:429
3408 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3409 msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼ÈëmboxµÄÎļþ(_I)... "
3410
3411 #: src/mainwindow.c:430
3412 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3413 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÎļþ¼Ð..."
3414
3415 #: src/mainwindow.c:431
3416 msgid "/_File/Empty _trash"
3417 msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕÀ¬»øÍ°(_t)"
3418
3419 #: src/mainwindow.c:432
3420 msgid "/_File/_Work offline"
3421 msgstr "/Îļþ(_F)/ÀëÏß¹¤×÷(_W)"
3422
3423 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
3424 msgid "/_File/_Save as..."
3425 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
3426
3427 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
3428 msgid "/_File/_Print..."
3429 msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
3430
3431 #: src/mainwindow.c:438
3432 msgid "/_File/E_xit"
3433 msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
3434
3435 #: src/mainwindow.c:443
3436 msgid "/_Edit/Select _thread"
3437 msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÏßË÷(_T)"
3438
3439 #: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
3440 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3441 msgstr " ±à¼­(_E)/ÔÚÐżþÖÐËÑÑ°(_F)..."
3442
3443 #: src/mainwindow.c:447
3444 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3445 msgstr "±à¼­(_E)/ÔÚÎļþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
3446
3447 #: src/mainwindow.c:449
3448 msgid "/_View/Show or hi_de"
3449 msgstr "²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
3450
3451 #: src/mainwindow.c:450
3452 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3453 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Îļþ¼ÐÊ÷(_F)"
3454
3455 #: src/mainwindow.c:452
3456 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3457 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÔĶÁÓʼþ(_M)"
3458
3459 #: src/mainwindow.c:454
3460 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3461 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
3462
3463 #: src/mainwindow.c:456
3464 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3465 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ»òÎÄ×Ö(_a)"
3466
3467 #: src/mainwindow.c:458
3468 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3469 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
3470
3471 #: src/mainwindow.c:460
3472 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3473 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
3474
3475 #: src/mainwindow.c:462
3476 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3477 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ûÓÐ(_N)"
3478
3479 #: src/mainwindow.c:464
3480 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3481 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸(_b)"
3482
3483 #: src/mainwindow.c:467
3484 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3485 msgstr "/²é¿´(_V)/·Ö¿ªÎļþÊ÷(_o)"
3486
3487 #: src/mainwindow.c:468
3488 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3489 msgstr "/ ²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖжÁÐżþ(_e)"
3490
3491 #: src/mainwindow.c:470
3492 msgid "/_View/_Sort"
3493 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
3494
3495 #: src/mainwindow.c:471
3496 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3497 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
3498
3499 #: src/mainwindow.c:472
3500 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3501 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
3502
3503 #: src/mainwindow.c:473
3504 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3505 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
3506
3507 #: src/mainwindow.c:474
3508 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3509 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¼ÄÐÅÕß(_f)"
3510
3511 #: src/mainwindow.c:475
3512 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3513 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÕß(_r)"
3514
3515 #: src/mainwindow.c:476
3516 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3517 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
3518
3519 #: src/mainwindow.c:477
3520 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3521 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
3522
3523 #: src/mainwindow.c:479
3524 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3525 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
3526
3527 #: src/mainwindow.c:480
3528 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3529 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
3530
3531 #: src/mainwindow.c:481
3532 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3533 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
3534
3535 #: src/mainwindow.c:483
3536 msgid "/_View/_Sort/by score"
3537 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
3538
3539 #: src/mainwindow.c:484
3540 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3541 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëøס״̬"
3542
3543 #: src/mainwindow.c:485
3544 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3545 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
3546
3547 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
3548 msgid "/_View/_Sort/---"
3549 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/---"
3550
3551 #: src/mainwindow.c:487
3552 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3553 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
3554
3555 #: src/mainwindow.c:488
3556 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3557 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
3558
3559 #: src/mainwindow.c:490
3560 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3561 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÎüÒý(_A)"
3562
3563 #: src/mainwindow.c:492
3564 msgid "/_View/Th_read view"
3565 msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÏßË÷²é¿´(_R)"
3566
3567 #: src/mainwindow.c:493
3568 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3569 msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÏßË÷(_X)"
3570
3571 #: src/mainwindow.c:494
3572 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3573 msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÏßË÷(_L)"
3574
3575 #: src/mainwindow.c:495
3576 msgid "/_View/_Hide read messages"
3577 msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÐżþ(_H) "
3578
3579 #: src/mainwindow.c:496
3580 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3581 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÏîÄ¿(_i)..."
3582
3583 #: src/mainwindow.c:499
3584 msgid "/_View/_Go to"
3585 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
3586
3587 #: src/mainwindow.c:500
3588 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3589 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
3590
3591 #: src/mainwindow.c:501
3592 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3593 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
3594
3595 #: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
3596 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
3597 msgid "/_View/_Go to/---"
3598 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
3599
3600 #: src/mainwindow.c:503
3601 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3602 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_r)"
3603
3604 #: src/mainwindow.c:505
3605 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3606 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_e)"
3607
3608 #: src/mainwindow.c:508
3609 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3610 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÐżþ(_w)"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:509
3613 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3614 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÐÅ(_x)"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:511
3617 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3618 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
3619
3620 #: src/mainwindow.c:513
3621 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3622 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÐżþ(_a)"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:516
3625 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3626 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Ðżþ(_l)"
3627
3628 #: src/mainwindow.c:518
3629 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3630 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Ðżþ(_b)"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:521
3633 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3634 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÎļþ¼Ð(_f)"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
3637 msgid "/_View/_Code set/---"
3638 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
3639
3640 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
3641 msgid "/_View/_Code set"
3642 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
3643
3644 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
3645 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3646 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
3647
3648 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
3649 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3650 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
3651
3652 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
3653 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3654 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (UTF-8)(_U)"
3655
3656 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
3657 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3658 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-1)(_1)"
3659
3660 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
3661 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3662 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-15)"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
3665 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3666 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-2)(_2) "
3667
3668 #: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
3669 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3670 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
3671
3672 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
3673 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3674 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)(_4) "
3675
3676 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
3677 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3678 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-7)(_7)"
3679
3680 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
3681 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3682 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)(_9)"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
3685 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3686 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(ISO-8859-5)(_5)"
3687
3688 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
3689 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3690 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-R) (_R)"
3691
3692 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
3693 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3694 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(Windows-1251)"
3695
3696 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
3697 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3698 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022-JP)(_J)"
3699
3700 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
3701 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3702 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022- JP-2)"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
3705 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3706 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (EUC-JP)(_E)"
3707
3708 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
3709 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3710 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (Shift__JIS)(_S)"
3711
3712 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
3713 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3714 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ(GB2312)(_G)"
3715
3716 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
3717 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3718 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(Big5)(_B) "
3719
3720 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
3721 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3722 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(EUC-TW)(_T)"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
3725 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3726 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ(ISO-2022-CN)(_C) "
3727
3728 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
3729 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3730 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ(EUC-KR)(_K) "
3731
3732 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
3733 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3734 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
3735
3736 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
3737 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3738 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(TIS-620)"
3739
3740 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
3741 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3742 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
3743
3744 #: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:450
3745 msgid "/_View/Open in new _window"
3746 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
3747
3748 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
3749 msgid "/_View/Mess_age source"
3750 msgstr "/²é¿´(_V)/ÐżþÔ´Îļþ(_a)"
3751
3752 #: src/mainwindow.c:607
3753 msgid "/_View/Show all _headers"
3754 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓбêÌâÍ·(_H)"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:609
3757 msgid "/_View/_Update summary"
3758 msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂͳ¼ÆÊý¾Ý(_U)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:612
3761 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3762 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÂÓʼþ(_i)"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:613
3765 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3766 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕËùÓÐÕʺŵÄÓʼþ(_a)"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:615
3769 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3770 msgstr "/Óʼþ(_M)/È¡ÏûÊÕÐÅ(_g)"
3771
3772 #: src/mainwindow.c:617
3773 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3774 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÐżþ(_S)"
3775
3776 #: src/mainwindow.c:619
3777 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3778 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
3779
3780 #: src/mainwindow.c:620
3781 msgid "/_Message/Compose a news message"
3782 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
3783
3784 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
3785 msgid "/_Message/_Reply"
3786 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
3787
3788 #: src/mainwindow.c:622
3789 msgid "/_Message/Repl_y to"
3790 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
3791
3792 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
3793 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3794 msgstr "/Óʼþ(_M)/ »ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
3797 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3798 msgstr "/Óʼþ(_M)/ »ØПø(_y)/¼ÄÐÅÈË(_s)"
3799
3800 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
3801 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3802 msgstr "/Óʼþ(_M)/ »ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
3803
3804 #: src/mainwindow.c:627
3805 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3806 msgstr ""
3807
3808 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
3809 msgid "/_Message/_Forward"
3810 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ×ª·¢(_F)"
3811
3812 #: src/mainwindow.c:630
3813 msgid "/_Message/Redirect"
3814 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Redirect"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
3817 msgid "/_Message/Re-_edit"
3818 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ÖØб༭(_e)"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:634
3821 msgid "/_Message/M_ove..."
3822 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Òƶ¯(_o)"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:635
3825 msgid "/_Message/_Copy..."
3826 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ¸´ÖÆ(_C)"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:636
3829 msgid "/_Message/_Delete"
3830 msgstr "/Óʼþ(_M)/ É¾³ý(_D) "
3831
3832 #: src/mainwindow.c:637
3833 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3834 msgstr "/Óʼþ(_M)/ È¡ÏûÐÂÓʼþ"
3835
3836 #: src/mainwindow.c:639
3837 msgid "/_Message/_Mark"
3838 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)"
3839
3840 #: src/mainwindow.c:640
3841 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3842 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
3843
3844 #: src/mainwindow.c:641
3845 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3846 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
3847
3848 #: src/mainwindow.c:642
3849 msgid "/_Message/_Mark/---"
3850 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/---"
3851
3852 #: src/mainwindow.c:643
3853 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3854 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
3855
3856 #: src/mainwindow.c:644
3857 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3858 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
3859
3860 #: src/mainwindow.c:646
3861 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3862 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
3863
3864 #: src/mainwindow.c:649
3865 msgid "/_Tools/_Address book..."
3866 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ²¾(_A)..."
3867
3868 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
3869 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3870 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
3871
3872 #: src/mainwindow.c:652
3873 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3874 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
3875
3876 #: src/mainwindow.c:653
3877 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3878 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÎļþ¼Ð(_F)"
3879
3880 #: src/mainwindow.c:655
3881 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3882 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
3883
3884 #: src/mainwindow.c:658
3885 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3886 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÐżþ(_F)"
3887
3888 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
3889 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3890 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
3891
3892 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
3893 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3894 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
3895
3896 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
3897 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3898 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
3899
3900 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
3901 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3902 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
3903
3904 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
3905 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3906 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
3907
3908 #: src/mainwindow.c:671
3909 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3910 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Ðżþ(_p)"
3911
3912 #: src/mainwindow.c:674
3913 msgid "/_Tools/E_xecute"
3914 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´ÐÐ(_x)"
3915
3916 #: src/mainwindow.c:677
3917 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3918 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/SSLÈÏÖ¤(_f)"
3919
3920 #: src/mainwindow.c:681
3921 msgid "/_Tools/_Log window"
3922 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÈÕÖ¾´°¿Ú(_L)"
3923
3924 #: src/mainwindow.c:683
3925 msgid "/_Configuration"
3926 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)"
3927
3928 #: src/mainwindow.c:684
3929 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3930 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
3931
3932 #: src/mainwindow.c:686
3933 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3934 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)"
3935
3936 #: src/mainwindow.c:688
3937 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3938 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/²úÉúÐÂÕʺÅ(_n)"
3939
3940 #: src/mainwindow.c:690
3941 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3942 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)"
3943
3944 #: src/mainwindow.c:692
3945 msgid "/_Configuration/---"
3946 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/---"
3947
3948 #: src/mainwindow.c:693
3949 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3950 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)"
3951
3952 #: src/mainwindow.c:695
3953 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3954 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¼Æ·Ö(_S)"
3955
3956 #: src/mainwindow.c:697
3957 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3958 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)"
3959
3960 #: src/mainwindow.c:699
3961 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3962 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)"
3963
3964 #: src/mainwindow.c:700
3965 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3966 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)"
3967
3968 #: src/mainwindow.c:701
3969 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3970 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)"
3971
3972 #: src/mainwindow.c:702
3973 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3974 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
3975
3976 #: src/mainwindow.c:705
3977 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3978 msgstr "/ÇóÖú(_H)/ÏßÉÏÊÖ²á(_M)(Local)"
3979
3980 #: src/mainwindow.c:706
3981 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3982 msgstr "/ÇóÖú(_H)/ÏßÉÏÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
3983
3984 #: src/mainwindow.c:708
3985 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3986 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(Local)"
3987
3988 #: src/mainwindow.c:709
3989 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3990 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F) (SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
3991
3992 #: src/mainwindow.c:711
3993 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
3994 msgstr "/_Help/_Claws °æ±¾³£¼ûÎÊÌâ"
3995
3996 #: src/mainwindow.c:713
3997 msgid "/_Help/---"
3998 msgstr "/ÇóÖú(_H)/---"
3999
4000 #: src/mainwindow.c:832
4001 msgid "Go offline"
4002 msgstr "ÀëÏß"
4003
4004 #: src/mainwindow.c:836
4005 msgid "Go online"
4006 msgstr "ÉÏÏß"
4007
4008 #: src/mainwindow.c:852
4009 msgid "Select account"
4010 msgstr "Ñ¡ÔñÕʺÅ"
4011
4012 #: src/mainwindow.c:1176 src/mainwindow.c:1193 src/prefs_folder_item.c:378
4013 msgid "Untitled"
4014 msgstr "δÃüÃû"
4015
4016 #: src/mainwindow.c:1194
4017 msgid "none"
4018 msgstr ""
4019
4020 #: src/mainwindow.c:1434
4021 msgid "Empty trash"
4022 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏä"
4023
4024 #: src/mainwindow.c:1435
4025 msgid "Empty all messages in trash?"
4026 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏäÄÚËùÓÐÓʼþ£¿"
4027
4028 #: src/mainwindow.c:1453
4029 msgid "Add mailbox"
4030 msgstr "Ìí¼ÓÓÊÏä"
4031
4032 #: src/mainwindow.c:1454
4033 msgid ""
4034 "Input the location of mailbox.\n"
4035 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4036 "scanned automatically."
4037 msgstr ""
4038
4039 #: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:1497
4040 #, c-format
4041 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4042 msgstr ""
4043
4044 #: src/mainwindow.c:1465 src/setup.c:57
4045 msgid "Mailbox"
4046 msgstr ""
4047
4048 #: src/mainwindow.c:1470 src/setup.c:61
4049 msgid ""
4050 "Creation of the mailbox failed.\n"
4051 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4052 "there."
4053 msgstr ""
4054
4055 #: src/mainwindow.c:1490
4056 msgid "Add mbox mailbox"
4057 msgstr "Ìí¼Ómbox¸ñʽÓʼþ"
4058
4059 #: src/mainwindow.c:1491
4060 msgid "Input the location of mailbox."
4061 msgstr ""
4062
4063 #: src/mainwindow.c:1507
4064 msgid "Creation of the mailbox failed."
4065 msgstr ""
4066
4067 #: src/mainwindow.c:1823
4068 msgid "Sylpheed - Folder View"
4069 msgstr ""
4070
4071 #: src/mainwindow.c:1844 src/messageview.c:380
4072 msgid "Sylpheed - Message View"
4073 msgstr ""
4074
4075 #: src/mainwindow.c:2217
4076 msgid "Exit"
4077 msgstr "Í˳ö"
4078
4079 #: src/mainwindow.c:2217
4080 msgid "Exit this program?"
4081 msgstr "Í˳ö±¾³ÌÐò"
4082
4083 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
4084 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
4085 msgid "(none)"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: src/message_search.c:88
4089 msgid "Find in current message"
4090 msgstr ""
4091
4092 #: src/message_search.c:106
4093 msgid "Find text:"
4094 msgstr ""
4095
4096 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4097 msgid "Case sensitive"
4098 msgstr ""
4099
4100 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4101 msgid "Backward search"
4102 msgstr ""
4103
4104 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4105 msgid "Search failed"
4106 msgstr ""
4107
4108 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4109 msgid "Search string not found."
4110 msgstr ""
4111
4112 #: src/message_search.c:191
4113 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4114 msgstr ""
4115
4116 #: src/message_search.c:194
4117 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4118 msgstr ""
4119
4120 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4121 msgid "Search finished"
4122 msgstr ""
4123
4124 #: src/messageview.c:238
4125 #, fuzzy
4126 msgid "/_View/Show all _header"
4127 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓбêÌâÍ·(_H)"
4128
4129 #: src/messageview.c:241
4130 msgid "/_Message/Compose _new message"
4131 msgstr "/Óʼþ(_M)/׫дÐÂÓʼþ(_N)"
4132
4133 #: src/messageview.c:253
4134 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4135 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_A)"
4136
4137 #: src/messageview.c:255
4138 #, fuzzy
4139 msgid "/_Message/Redirec_t"
4140 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Redirect"
4141
4142 #: src/messageview.c:477
4143 msgid "<No Return-Path found>"
4144 msgstr ""
4145
4146 #: src/messageview.c:485
4147 #, c-format
4148 msgid ""
4149 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4150 "does not correspond to the return path:\n"
4151 "Notification address: %s\n"
4152 "Return path: %s\n"
4153 "It is advised to not to send the return receipt."
4154 msgstr ""
4155
4156 #: src/messageview.c:493
4157 msgid "+Don't Send"
4158 msgstr ""
4159
4160 #: src/messageview.c:503
4161 msgid ""
4162 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4163 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4164 "officially addressed to you.\n"
4165 "Receipt notification cancelled."
4166 msgstr ""
4167
4168 #: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
4169 #: src/summaryview.c:3420
4170 msgid "Save as"
4171 msgstr ""
4172
4173 #: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4174 #: src/summaryview.c:3425
4175 msgid "Overwrite"
4176 msgstr ""
4177
4178 #: src/messageview.c:899
4179 #, fuzzy
4180 msgid "Overwrite existing file?"
4181 msgstr "¸½¼Ó»ò¸²¸ÇÎļþ£¿"
4182
4183 #: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3433 src/summaryview.c:3437
4184 #: src/summaryview.c:3454
4185 #, c-format
4186 msgid "Can't save the file `%s'."
4187 msgstr ""
4188
4189 #: src/messageview.c:972
4190 msgid "This message asks for a return receipt"
4191 msgstr ""
4192
4193 #: src/messageview.c:973
4194 msgid "Send receipt"
4195 msgstr ""
4196
4197 #: src/messageview.c:1026
4198 msgid "Return Receipt Notification"
4199 msgstr ""
4200
4201 #: src/messageview.c:1027
4202 msgid ""
4203 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4204 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4205 "notification:"
4206 msgstr ""
4207
4208 #: src/messageview.c:1031
4209 msgid "Send Notification"
4210 msgstr ""
4211
4212 #: src/messageview.c:1031
4213 msgid "+Cancel"
4214 msgstr "+È¡Ïû"
4215
4216 #: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3472
4217 #: src/toolbar.c:168
4218 msgid "Print"
4219 msgstr "´òÓ¡"
4220
4221 #: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3473
4222 #, c-format
4223 msgid ""
4224 "Enter the print command line:\n"
4225 "(`%s' will be replaced with file name)"
4226 msgstr ""
4227
4228 #: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3479
4229 #, c-format
4230 msgid ""
4231 "Print command line is invalid:\n"
4232 "`%s'"
4233 msgstr ""
4234
4235 #: src/mimeview.c:150
4236 msgid "/_Open"
4237 msgstr ""
4238
4239 #: src/mimeview.c:151
4240 msgid "/Open _with..."
4241 msgstr ""
4242
4243 #: src/mimeview.c:152
4244 msgid "/_Display as text"
4245 msgstr ""
4246
4247 #: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
4248 msgid "/_Save as..."
4249 msgstr ""
4250
4251 #: src/mimeview.c:154
4252 msgid "/Save _all..."
4253 msgstr ""
4254
4255 #: src/mimeview.c:157
4256 msgid "/_Check signature"
4257 msgstr ""
4258
4259 #: src/mimeview.c:197
4260 msgid "MIME Type"
4261 msgstr ""
4262
4263 #: src/mimeview.c:365
4264 #, fuzzy
4265 msgid "Right-click here to verify the signature"
4266 msgstr "ûÓй«¹²ÃÜÔ¿¹©¼ì²éÇ©Ãû"
4267
4268 #: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
4269 #: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
4270 msgid "Can't save the part of multipart message."
4271 msgstr ""
4272
4273 #: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
4274 #, c-format
4275 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4276 msgstr ""
4277
4278 #: src/mimeview.c:1153
4279 msgid "Open with"
4280 msgstr ""
4281
4282 #: src/mimeview.c:1154
4283 #, c-format
4284 msgid ""
4285 "Enter the command line to open file:\n"
4286 "(`%s' will be replaced with file name)"
4287 msgstr ""
4288
4289 #: src/news.c:205
4290 #, c-format
4291 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4292 msgstr ""
4293
4294 #: src/news.c:783
4295 #, c-format
4296 msgid "can't set group: %s\n"
4297 msgstr ""
4298
4299 #: src/news.c:793
4300 #, c-format
4301 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4302 msgstr ""
4303
4304 #: src/news.c:814
4305 #, c-format
4306 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4307 msgstr ""
4308
4309 #: src/news.c:831
4310 #, c-format
4311 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4312 msgstr ""
4313
4314 #: src/news.c:834 src/news.c:903
4315 msgid "can't get xover\n"
4316 msgstr ""
4317
4318 #: src/news.c:839 src/news.c:909
4319 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4320 msgstr ""
4321
4322 #: src/news.c:845 src/news.c:922
4323 #, c-format
4324 msgid "invalid xover line: %s\n"
4325 msgstr ""
4326
4327 #: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
4328 msgid "can't get xhdr\n"
4329 msgstr ""
4330
4331 #: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
4332 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4333 msgstr ""
4334
4335 #: src/news.c:900
4336 #, c-format
4337 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4338 msgstr ""
4339
4340 #: src/passphrase.c:85
4341 msgid "Passphrase"
4342 msgstr ""
4343
4344 #: src/passphrase.c:253
4345 msgid "[no user id]"
4346 msgstr ""
4347
4348 #: src/passphrase.c:257
4349 #, c-format
4350 msgid ""
4351 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4352 "\n"
4353 "  %.*s  \n"
4354 "(%.*s)\n"
4355 msgstr ""
4356
4357 #: src/passphrase.c:261
4358 msgid ""
4359 "Bad passphrase! Try again...\n"
4360 "\n"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: src/pop.c:151
4364 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4365 msgstr ""
4366
4367 #: src/pop.c:158
4368 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4369 msgstr ""
4370
4371 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4372 msgid "POP3 protocol error\n"
4373 msgstr ""
4374
4375 #: src/pop.c:628
4376 #, c-format
4377 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4378 msgstr ""
4379
4380 #: src/pop.c:636
4381 #, c-format
4382 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4383 msgstr ""
4384
4385 #: src/pop.c:667
4386 msgid "mailbox is locked\n"
4387 msgstr ""
4388
4389 #: src/pop.c:670
4390 msgid "session timeout\n"
4391 msgstr ""
4392
4393 #: src/pop.c:688
4394 msgid "command not supported\n"
4395 msgstr ""
4396
4397 #: src/pop.c:692
4398 #, fuzzy
4399 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4400 msgstr "Á¬½ÓSMTP´íÎó\n"
4401
4402 #: src/prefs_gtk.c:775
4403 msgid "Preferences"
4404 msgstr "Æ«ºÃÉèÖÃ"
4405
4406 #: src/prefs_account.c:691
4407 #, c-format
4408 msgid "Account%d"
4409 msgstr ""
4410
4411 #: src/prefs_account.c:710
4412 msgid "Preferences for new account"
4413 msgstr ""
4414
4415 #: src/prefs_account.c:715
4416 msgid "Account preferences"
4417 msgstr ""
4418
4419 #: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1021
4420 msgid "Receive"
4421 msgstr "½ÓÊÕ"
4422
4423 #: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1025 src/prefs_folder_item.c:546
4424 msgid "Compose"
4425 msgstr "׫д"
4426
4427 #: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1034
4428 msgid "Privacy"
4429 msgstr ""
4430
4431 #: src/prefs_account.c:776
4432 msgid "SSL"
4433 msgstr ""
4434
4435 #: src/prefs_account.c:779
4436 msgid "Advanced"
4437 msgstr "¸ß¼¶"
4438
4439 #: src/prefs_account.c:858
4440 msgid "Name of account"
4441 msgstr "ÕʺÅÃû³Æ"
4442
4443 #: src/prefs_account.c:867
4444 msgid "Set as default"
4445 msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
4446
4447 #: src/prefs_account.c:871
4448 msgid "Personal information"
4449 msgstr "¸öÈË×ÊÁÏ"
4450
4451 #: src/prefs_account.c:880
4452 msgid "Full name"
4453 msgstr "È«Ãû"
4454
4455 #: src/prefs_account.c:886
4456 msgid "Mail address"
4457 msgstr "ÓʼþµØÖ·"
4458
4459 #: src/prefs_account.c:892
4460 msgid "Organization"
4461 msgstr "×éÖ¯"
4462
4463 #: src/prefs_account.c:916
4464 msgid "Server information"
4465 msgstr "·þÎñÆ÷ÐÅÏ¢"
4466
4467 #: src/prefs_account.c:937
4468 msgid "POP3 (normal)"
4469 msgstr "POP3 (ÆÕͨ)"
4470
4471 #: src/prefs_account.c:939
4472 msgid "POP3 (APOP auth)"
4473 msgstr "POP3 (APOP¼øȨ)"
4474
4475 #: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
4476 msgid "IMAP4"
4477 msgstr ""
4478
4479 #: src/prefs_account.c:943
4480 msgid "News (NNTP)"
4481 msgstr ""
4482
4483 #: src/prefs_account.c:945
4484 msgid "None (local)"
4485 msgstr "ÎÞ (±¾µØ)"
4486
4487 #: src/prefs_account.c:965
4488 msgid "This server requires authentication"
4489 msgstr "·þÎñÆ÷ÐèÒª¼øȨ"
4490
4491 #: src/prefs_account.c:972
4492 msgid "Authenticate on connect"
4493 msgstr "Á¬½Óʱ¼øȨ"
4494
4495 #: src/prefs_account.c:1017
4496 msgid "News server"
4497 msgstr "ÐÂÎÅ·þÎñÆ÷"
4498
4499 #: src/prefs_account.c:1023
4500 msgid "Server for receiving"
4501 msgstr "½ÓÊÕ·þÎñÆ÷"
4502
4503 #: src/prefs_account.c:1029
4504 msgid "Local mailbox file"
4505 msgstr "±¾µØÓÊÏäÎļþ"
4506
4507 #: src/prefs_account.c:1036
4508 msgid "SMTP server (send)"
4509 msgstr "SMTP ·þÎñÆ÷(·¢ËÍ)"
4510
4511 #: src/prefs_account.c:1044
4512 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4513 msgstr ""
4514
4515 #: src/prefs_account.c:1053
4516 msgid "command to send mails"
4517 msgstr ""
4518
4519 #: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
4520 msgid "User ID"
4521 msgstr "Óû§ID"
4522
4523 #: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
4524 msgid "Password"
4525 msgstr "ÃÜÂë"
4526
4527 #: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
4528 msgid "POP3"
4529 msgstr ""
4530
4531 #: src/prefs_account.c:1150
4532 msgid "Remove messages on server when received"
4533 msgstr "ÊÕµ½Óʼþºó´Ó·þÎñÆ÷ÉÏɾ³ý"
4534
4535 #: src/prefs_account.c:1161
4536 msgid "Remove after"
4537 msgstr "ÔÚ"
4538
4539 #: src/prefs_account.c:1170
4540 msgid "days"
4541 msgstr "ÈÕºóɾ³ý"
4542
4543 #: src/prefs_account.c:1187
4544 msgid "(0 days: remove immediately)"
4545 msgstr "(0 ÈÕ: Á¢¼´É¾³ý)"
4546
4547 #: src/prefs_account.c:1194
4548 msgid "Download all messages on server"
4549 msgstr "ÏÂÔØ·þÎñÆ÷ÉÏËùÓÐÓʼþ"
4550
4551 #: src/prefs_account.c:1200
4552 msgid "Receive size limit"
4553 msgstr "Óʼþ´óСÏÞÖÆ"
4554
4555 #: src/prefs_account.c:1207
4556 msgid "KB"
4557 msgstr ""
4558
4559 #: src/prefs_account.c:1219
4560 msgid "Default inbox"
4561 msgstr "ȱʡÓʼþÏä"
4562
4563 #: src/prefs_account.c:1242
4564 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4565 msgstr "δ±»¹ýÂ˵ÄÓʼþ½«·ÅÈë¸ÃÎļþ¼Ð"
4566
4567 #: src/prefs_account.c:1247
4568 msgid "Maximum number of articles to download"
4569 msgstr "ÓʼþÏÂÔØ×î´óÊýÁ¿"
4570
4571 #: src/prefs_account.c:1266
4572 msgid "unlimited if 0 is specified"
4573 msgstr "Èç¹ûÉèΪ0Ϊ²»×÷ÏÞÖÆ"
4574
4575 #: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
4576 msgid "Authentication method"
4577 msgstr "¼øȨ·½Ê½"
4578
4579 #: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1459
4580 msgid "Automatic"
4581 msgstr "×Ô¶¯"
4582
4583 #: src/prefs_account.c:1299
4584 msgid "Filter messages on receiving"
4585 msgstr "½ÓÊÕÓʼþʱ½øÐйýÂË"
4586
4587 #: src/prefs_account.c:1303
4588 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4589 msgstr "`È¡»ØËùÓÐÓʼþ'°üº¬±¾ÕÊ»§µÄÐÂÓʼþ"
4590
4591 #: src/prefs_account.c:1362
4592 msgid "Add Date"
4593 msgstr "Ìí¼ÓÈÕÆÚ"
4594
4595 #: src/prefs_account.c:1363
4596 msgid "Generate Message-ID"
4597 msgstr "Éú³ÉMessage-ID"
4598
4599 #: src/prefs_account.c:1370
4600 msgid "Add user-defined header"
4601 msgstr "Ìí¼Ó×Ô¶¨ÒåÏûϢͷ"
4602
4603 #: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:2117 src/prefs_common.c:2142
4604 msgid " Edit... "
4605 msgstr " ±à¼­... "
4606
4607 #: src/prefs_account.c:1382
4608 msgid "Authentication"
4609 msgstr "¼øȨ"
4610
4611 #: src/prefs_account.c:1390
4612 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4613 msgstr "SMTP¼øȨ (SMTP AUTH)"
4614
4615 #: src/prefs_account.c:1465
4616 msgid ""
4617 "If you leave these entries empty, the same\n"
4618 "user ID and password as receiving will be used."
4619 msgstr "Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî"
4620
4621 #: src/prefs_account.c:1474
4622 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4623 msgstr "·¢ËÍ֮ǰ²ÉÓÃPOP3½øÐмøȨ"
4624
4625 #: src/prefs_account.c:1489
4626 msgid "POP authentication timeout: "
4627 msgstr "POP¼øȨ³¬Ê±ÏÞÖÆ"
4628
4629 #: src/prefs_account.c:1498
4630 msgid "minutes"
4631 msgstr "·ÖÖÓ"
4632
4633 #: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
4634 msgid "Signature"
4635 msgstr "Ç©Ãû"
4636
4637 #: src/prefs_account.c:1553
4638 msgid "Insert signature automatically"
4639 msgstr "×Ô¶¯²åÈëÇ©Ãû"
4640
4641 #: src/prefs_account.c:1558
4642 msgid "Signature separator"
4643 msgstr "Ç©Ãû·Ö¸ô·û"
4644
4645 #: src/prefs_account.c:1580
4646 msgid "Command output"
4647 msgstr "ÃüÁîÊä³ö"
4648
4649 #: src/prefs_account.c:1598
4650 msgid "Automatically set the following addresses"
4651 msgstr "×Ô¶¯ÉèÖÃÈçϵØÖ·"
4652
4653 #: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
4654 #: src/quote_fmt.c:49
4655 msgid "Cc"
4656 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
4657
4658 #: src/prefs_account.c:1620
4659 msgid "Bcc"
4660 msgstr "³­Ë͵ØÖ·"
4661
4662 #: src/prefs_account.c:1633
4663 msgid "Reply-To"
4664 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
4665
4666 #: src/prefs_account.c:1688
4667 msgid "Encrypt message by default"
4668 msgstr "ȱʡÇé¿ö϶ÔÏûÏ¢½øÐмÓÃÜ"
4669
4670 #: src/prefs_account.c:1690
4671 msgid "Sign message by default"
4672 msgstr "ȱʡÇé¿öÏÂÌí¼ÓÇ©Ãû"
4673
4674 #: src/prefs_account.c:1692
4675 msgid "Default mode"
4676 msgstr "ȱʡģʽ"
4677
4678 #: src/prefs_account.c:1700
4679 msgid "Use PGP/MIME"
4680 msgstr ""
4681
4682 #: src/prefs_account.c:1709
4683 msgid "Use Inline"
4684 msgstr ""
4685
4686 #: src/prefs_account.c:1719
4687 msgid "Sign key"
4688 msgstr ""
4689
4690 #: src/prefs_account.c:1727
4691 msgid "Use default GnuPG key"
4692 msgstr ""
4693
4694 #: src/prefs_account.c:1736
4695 msgid "Select key by your email address"
4696 msgstr ""
4697
4698 #: src/prefs_account.c:1745
4699 msgid "Specify key manually"
4700 msgstr ""
4701
4702 #: src/prefs_account.c:1761
4703 msgid "User or key ID:"
4704 msgstr ""
4705
4706 #: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
4707 msgid "Don't use SSL"
4708 msgstr "²»²ÉÓÃSSL"
4709
4710 #: src/prefs_account.c:1859
4711 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4712 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐPOP3Á¬½Ó"
4713
4714 #: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
4715 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4716 msgstr "ÓÃSTARTTLSÃüÁʼSSL»á»°"
4717
4718 #: src/prefs_account.c:1876
4719 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4720 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐIMAPÁ¬½Ó"
4721
4722 #: src/prefs_account.c:1882
4723 msgid "NNTP"
4724 msgstr ""
4725
4726 #: src/prefs_account.c:1897
4727 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4728 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐNNTPÁ¬½Ó"
4729
4730 #: src/prefs_account.c:1899
4731 msgid "Send (SMTP)"
4732 msgstr "·¢ËÍ (SMTP)"
4733
4734 #: src/prefs_account.c:1907
4735 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
4736 msgstr "²»²ÉÓÃSSL (Èç¹û±ØÒªµÄ»°½«Æô¶¯STARTTLS)"
4737
4738 #: src/prefs_account.c:1910
4739 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4740 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐSMTPÁ¬½Ó"
4741
4742 #: src/prefs_account.c:1921
4743 msgid "Use non-blocking SSL"
4744 msgstr "²ÉÓ÷Ç×èÈûʽSSL"
4745
4746 #: src/prefs_account.c:1933
4747 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
4748 msgstr "(Èç¹ûÄãÔÚSSLÁ¬½ÓÉÏÅöµ½ÎÊÌâÇë´ò¿ª±¾Ïî)"
4749
4750 #: src/prefs_account.c:2057
4751 msgid "Specify SMTP port"
4752 msgstr "Ö¸¶¨SMTP¶Ë¿Ú"
4753
4754 #: src/prefs_account.c:2063
4755 msgid "Specify POP3 port"
4756 msgstr "Ö¸¶¨POP3¶Ë¿Ú"
4757
4758 #: src/prefs_account.c:2069
4759 msgid "Specify IMAP4 port"
4760 msgstr "Ö¸¶¨IMAP4¶Ë¿Ú"
4761
4762 #: src/prefs_account.c:2075
4763 msgid "Specify NNTP port"
4764 msgstr "Ö¸¶¨NNTP¶Ë¿Ú"
4765
4766 #: src/prefs_account.c:2080
4767 msgid "Specify domain name"
4768 msgstr "Ö¸¶¨ÓòÃû"
4769
4770 #: src/prefs_account.c:2090
4771 msgid "Use command to communicate with server"
4772 msgstr "ÓÃÈçÏÂÃüÁîÓë·þÎñÆ÷ͨѶ"
4773
4774 #: src/prefs_account.c:2098
4775 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4776 msgstr ""
4777
4778 #: src/prefs_account.c:2112
4779 msgid "IMAP server directory"
4780 msgstr ""
4781
4782 #: src/prefs_account.c:2166
4783 msgid "Put sent messages in"
4784 msgstr "½«ÒÑ·¢ËÍÓʼþ´æ·Åµ½"
4785
4786 #: src/prefs_account.c:2168
4787 msgid "Put draft messages in"
4788 msgstr "½«Óʼþ²Ý¸å´æ·Åµ½"
4789
4790 #: src/prefs_account.c:2170
4791 msgid "Put deleted messages in"
4792 msgstr "½«ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ´æ·Åµ½"
4793
4794 #: src/prefs_account.c:2234
4795 msgid "Account name is not entered."
4796 msgstr "δÊäÈëÕÊ»§Ãû³Æ"
4797
4798 #: src/prefs_account.c:2238
4799 msgid "Mail address is not entered."
4800 msgstr "δÊäÈëÓʼþµØÖ·"
4801
4802 #: src/prefs_account.c:2243
4803 msgid "SMTP server is not entered."
4804 msgstr "δÊäÈëSMTP·þÎñÆ÷"
4805
4806 #: src/prefs_account.c:2248
4807 msgid "User ID is not entered."
4808 msgstr "δÊäÈëÓû§ID"
4809
4810 #: src/prefs_account.c:2253
4811 msgid "POP3 server is not entered."
4812 msgstr "δÊäÈëPOP3·þÎñÆ÷"
4813
4814 #: src/prefs_account.c:2258
4815 msgid "IMAP4 server is not entered."
4816 msgstr "δÊäÈëIMAP4·þÎñÆ÷"
4817
4818 #: src/prefs_account.c:2263
4819 msgid "NNTP server is not entered."
4820 msgstr ""
4821
4822 #: src/prefs_account.c:2269
4823 msgid "local mailbox filename is not entered."
4824 msgstr "δÊäÈë±¾µØÓÊÏäÃû³Æ"
4825
4826 #: src/prefs_account.c:2275
4827 msgid "mail command is not entered."
4828 msgstr ""
4829
4830 #: src/prefs_account.c:2359
4831 msgid ""
4832 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4833 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4834 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4835 msgstr ""
4836
4837 #: src/prefs_actions.c:167
4838 msgid "Actions configuration"
4839 msgstr ""
4840
4841 #: src/prefs_actions.c:189
4842 msgid "Menu name:"
4843 msgstr ""
4844
4845 #: src/prefs_actions.c:198
4846 msgid "Command line:"
4847 msgstr ""
4848
4849 #: src/prefs_actions.c:227
4850 #, fuzzy
4851 msgid " Replace "
4852 msgstr "Ìæ»»"
4853
4854 #: src/prefs_actions.c:240
4855 msgid " Syntax help "
4856 msgstr ""
4857
4858 #: src/prefs_actions.c:259
4859 msgid "Current actions"
4860 msgstr ""
4861
4862 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:591 src/prefs_filtering.c:651
4863 #: src/prefs_filtering.c:673 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
4864 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
4865 msgid "(New)"
4866 msgstr ""
4867
4868 #: src/prefs_actions.c:428
4869 msgid "Menu name is not set."
4870 msgstr ""
4871
4872 #: src/prefs_actions.c:433
4873 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4874 msgstr ""
4875
4876 #: src/prefs_actions.c:443
4877 msgid "Menu name is too long."
4878 msgstr ""
4879
4880 #: src/prefs_actions.c:452
4881 msgid "Command line not set."
4882 msgstr ""
4883
4884 #: src/prefs_actions.c:457
4885 msgid "Menu name and command are too long."
4886 msgstr ""
4887
4888 #: src/prefs_actions.c:462
4889 #, c-format
4890 msgid ""
4891 "The command\n"
4892 "%s\n"
4893 "has a syntax error."
4894 msgstr ""
4895
4896 #: src/prefs_actions.c:523
4897 msgid "Delete action"
4898 msgstr ""
4899
4900 #: src/prefs_actions.c:524
4901 msgid "Do you really want to delete this action?"
4902 msgstr ""
4903
4904 #: src/prefs_actions.c:638
4905 msgid "MENU NAME:"
4906 msgstr ""
4907
4908 #: src/prefs_actions.c:639
4909 msgid "Use / in menu name to make submenus."
4910 msgstr ""
4911
4912 #: src/prefs_actions.c:641
4913 msgid "COMMAND LINE:"
4914 msgstr ""
4915
4916 #: src/prefs_actions.c:642
4917 msgid "Begin with:"
4918 msgstr ""
4919
4920 #: src/prefs_actions.c:643
4921 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
4922 msgstr ""
4923
4924 #: src/prefs_actions.c:644
4925 msgid "to send user provided text to command's standard input"
4926 msgstr ""
4927
4928 #: src/prefs_actions.c:645
4929 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
4930 msgstr ""
4931
4932 #: src/prefs_actions.c:646
4933 msgid "End with:"
4934 msgstr ""
4935
4936 #: src/prefs_actions.c:647
4937 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
4938 msgstr ""
4939
4940 #: src/prefs_actions.c:648
4941 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
4942 msgstr ""
4943
4944 #: src/prefs_actions.c:649
4945 msgid "to run command asynchronously"
4946 msgstr ""
4947
4948 #: src/prefs_actions.c:650
4949 msgid "Use:"
4950 msgstr ""
4951
4952 #: src/prefs_actions.c:651
4953 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
4954 msgstr ""
4955
4956 #: src/prefs_actions.c:652
4957 msgid ""
4958 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
4959 msgstr ""
4960
4961 #: src/prefs_actions.c:653
4962 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
4963 msgstr ""
4964
4965 #: src/prefs_actions.c:654
4966 msgid "for a user provided argument"
4967 msgstr ""
4968
4969 #: src/prefs_actions.c:655
4970 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
4971 msgstr ""
4972
4973 #: src/prefs_actions.c:656
4974 #, fuzzy
4975 msgid "for the text selection"
4976 msgstr "Ñ¡×Ö"
4977
4978 #: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
4979 msgid "Description of symbols"
4980 msgstr ""
4981
4982 #: src/prefs_common.c:1004
4983 msgid "Common Preferences"
4984 msgstr ""
4985
4986 #: src/prefs_common.c:1027
4987 msgid "Quote"
4988 msgstr "ÒýÓÃ"
4989
4990 #: src/prefs_common.c:1029
4991 msgid "Display"
4992 msgstr "ÏÔʾ"
4993
4994 #: src/prefs_common.c:1031
4995 msgid "Message"
4996 msgstr "Óʼþ"
4997
4998 #: src/prefs_common.c:1039 src/select-keys.c:333
4999 msgid "Other"
5000 msgstr "ÆäËü"
5001
5002 #: src/prefs_common.c:1091 src/prefs_common.c:1316
5003 msgid "External program"
5004 msgstr "Íⲿ³ÌÐò"
5005
5006 #: src/prefs_common.c:1100
5007 msgid "Use external program for incorporation"
5008 msgstr ""
5009
5010 #: src/prefs_common.c:1107 src/prefs_common.c:1331
5011 msgid "Command"
5012 msgstr "ÃüÁî"
5013
5014 #: src/prefs_common.c:1121
5015 msgid "Local spool"
5016 msgstr "±¾µØ»º³åÇø"
5017
5018 #: src/prefs_common.c:1132
5019 msgid "Incorporate from spool"
5020 msgstr ""
5021
5022 #: src/prefs_common.c:1134
5023 msgid "Filter on incorporation"
5024 msgstr ""
5025
5026 #: src/prefs_common.c:1142
5027 msgid "Spool directory"
5028 msgstr ""
5029
5030 #: src/prefs_common.c:1160
5031 msgid "Auto-check new mail"
5032 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÐÂÓʼþ"
5033
5034 #: src/prefs_common.c:1162
5035 msgid "every"
5036 msgstr "ÿ"
5037
5038 #: src/prefs_common.c:1174
5039 msgid "minute(s)"
5040 msgstr "·ÖÖÓ"
5041
5042 #: src/prefs_common.c:1183
5043 msgid "Check new mail on startup"
5044 msgstr "Æô¶¯Ê±¼ì²éÐÂÓʼþ"
5045
5046 #: src/prefs_common.c:1185
5047 msgid "Update all local folders after incorporation"
5048 msgstr ""
5049
5050 #: src/prefs_common.c:1193
5051 msgid "Show receive dialog"
5052 msgstr "ÏÔʾÊÕÓʼþ½ø¶È¶Ô»°¿ò"
5053
5054 #: src/prefs_common.c:1203 src/prefs_common.c:1367 src/prefs_common.c:2445
5055 msgid "Always"
5056 msgstr "×ÜÏÔʾ"
5057
5058 #: src/prefs_common.c:1204
5059 msgid "Only on manual receiving"
5060 msgstr "½öÊÖ¹¤ÊÕȡʱÏÔʾ"
5061
5062 #: src/prefs_common.c:1206 src/prefs_common.c:1368
5063 msgid "Never"
5064 msgstr "´Ó²»ÏÔʾ"
5065
5066 #: src/prefs_common.c:1214
5067 msgid "Close receive dialog when finished"
5068 msgstr "ÊÕ¼þÍê³Éºó¹Ø±ÕÊÕ¼þ¶Ô»°¿ò"
5069
5070 #: src/prefs_common.c:1216
5071 msgid "Run command when new mail arrives"
5072 msgstr "ÐÂÓʼþµ½´ïʱÔËÐÐÃüÁî"
5073
5074 #: src/prefs_common.c:1226
5075 msgid "after autochecking"
5076 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éºó"
5077
5078 #: src/prefs_common.c:1228
5079 msgid "after manual checking"
5080 msgstr "ÊÖ¹¤¼ì²éºó"
5081
5082 #: src/prefs_common.c:1242
5083 #, c-format
5084 msgid ""
5085 "Command to execute:\n"
5086 "(use %d as number of new mails)"
5087 msgstr ""
5088 "ÒªÖ´ÐеÄÃüÁî:\n"
5089 "(Óà%d ±íʾÐÂÓʼþÊýÁ¿)"
5090
5091 #: src/prefs_common.c:1324
5092 msgid "Use external program for sending"
5093 msgstr "ÓÃÍⲿ³ÌÐò·¢ËÍ"
5094
5095 #: src/prefs_common.c:1350
5096 msgid "Save sent messages to Sent folder"
5097 msgstr "½«ÒѾ­·¢Ë͵ÄÓʼþ±£´æµ½ÒÑ·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
5098
5099 #: src/prefs_common.c:1352
5100 msgid "Queue messages that fail to send"
5101 msgstr "ÔÝ´æ·¢ËÍʧ°ÜµÄÓʼþµ½´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
5102
5103 #: src/prefs_common.c:1358
5104 msgid "Show send dialog"
5105 msgstr "ÏÔʾ·¢ËͶԻ°¿ò"
5106
5107 #: src/prefs_common.c:1376
5108 msgid "Outgoing codeset"
5109 msgstr "·¢ËÍÓʼþ×Ö·û¼¯"
5110
5111 #: src/prefs_common.c:1385
5112 msgid ""
5113 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
5114 "be used"
5115 msgstr "Èç¹ûÑ¡ÔñÁË`×Ô¶¯'£¬µ±Ç°localeÉèÖý«±»ÓÅÏÈÑ¡ÓÃ"
5116
5117 #: src/prefs_common.c:1397
5118 msgid "Automatic (Recommended)"
5119 msgstr "×Ô¶¯ (ÍƼö)"
5120
5121 #: src/prefs_common.c:1398
5122 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5123 msgstr ""
5124
5125 #: src/prefs_common.c:1400
5126 msgid "Unicode (UTF-8)"
5127 msgstr ""
5128
5129 #: src/prefs_common.c:1402
5130 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5131 msgstr ""
5132
5133 #: src/prefs_common.c:1403
5134 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5135 msgstr ""
5136
5137 #: src/prefs_common.c:1404
5138 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5139 msgstr ""
5140
5141 #: src/prefs_common.c:1405
5142 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5143 msgstr ""
5144
5145 #: src/prefs_common.c:1406
5146 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5147 msgstr ""
5148
5149 #: src/prefs_common.c:1407
5150 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5151 msgstr ""
5152
5153 #: src/prefs_common.c:1408
5154 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5155 msgstr ""
5156
5157 #: src/prefs_common.c:1410
5158 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5159 msgstr ""
5160
5161 #: src/prefs_common.c:1412
5162 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5163 msgstr ""
5164
5165 #: src/prefs_common.c:1414
5166 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5167 msgstr ""
5168
5169 #: src/prefs_common.c:1415
5170 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5171 msgstr ""
5172
5173 #: src/prefs_common.c:1417
5174 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5175 msgstr ""
5176
5177 #: src/prefs_common.c:1419
5178 msgid "Japanese (EUC-JP)"
5179 msgstr ""
5180
5181 #: src/prefs_common.c:1420
5182 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5183 msgstr ""
5184
5185 #: src/prefs_common.c:1422
5186 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5187 msgstr ""
5188
5189 #: src/prefs_common.c:1423
5190 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
5191 msgstr ""
5192
5193 #: src/prefs_common.c:1425
5194 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
5195 msgstr ""
5196
5197 #: src/prefs_common.c:1426
5198 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
5199 msgstr ""
5200
5201 #: src/prefs_common.c:1428
5202 msgid "Korean (EUC-KR)"
5203 msgstr ""
5204
5205 #: src/prefs_common.c:1429
5206 msgid "Thai (TIS-620)"
5207 msgstr ""
5208
5209 #: src/prefs_common.c:1430
5210 msgid "Thai (Windows-874)"
5211 msgstr ""
5212
5213 #: src/prefs_common.c:1443
5214 msgid "Transfer encoding"
5215 msgstr ""
5216
5217 #: src/prefs_common.c:1452
5218 msgid ""
5219 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
5220 "characters"
5221 msgstr ""
5222
5223 #: src/prefs_common.c:1543
5224 msgid "Automatic account selection"
5225 msgstr "×Ô¶¯Ñ¡ÔñÕÊ»§"
5226
5227 #: src/prefs_common.c:1551
5228 msgid "when replying"
5229 msgstr "»ØÐÅʱ"
5230
5231 #: src/prefs_common.c:1553
5232 msgid "when forwarding"
5233 msgstr "ת·¢Ê±"
5234
5235 #: src/prefs_common.c:1555
5236 msgid "when re-editing"
5237 msgstr "ÖØб༭ʱ"
5238
5239 #: src/prefs_common.c:1562
5240 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
5241 msgstr "µã»÷»ØÐÅ°´Å¥Ê±»Ø¸´¸øÓʼþÁбí"
5242
5243 #: src/prefs_common.c:1565
5244 msgid "Automatically launch the external editor"
5245 msgstr "×Ô¶¯Æô¶¯Íⲿ±à¼­Æ÷"
5246
5247 #: src/prefs_common.c:1572
5248 msgid "Forward as attachment"
5249 msgstr "ÒÔ¸½¼þÐÎʽת·¢"
5250
5251 #: src/prefs_common.c:1575
5252 msgid "Block cursor"
5253 msgstr "¿é×´Óαê"
5254
5255 #: src/prefs_common.c:1578
5256 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5257 msgstr ""
5258
5259 #: src/prefs_common.c:1586
5260 msgid "Autosave to Drafts folder every "
5261 msgstr "×Ô¶¯±£´æ²Ý¸å:  Ã¿"
5262
5263 #: src/prefs_common.c:1593 src/prefs_common.c:1638
5264 msgid "characters"
5265 msgstr "¸ö×Ö·û"
5266
5267 #: src/prefs_common.c:1601
5268 msgid "Undo level"
5269 msgstr "¸´Ô­¼Í¼"
5270
5271 #: src/prefs_common.c:1614
5272 msgid "Message wrapping"
5273 msgstr "×Ô¶¯»»ÐÐ"
5274
5275 #: src/prefs_common.c:1626
5276 msgid "Wrap messages at"
5277 msgstr "ÿÐÐ×î¶à"
5278
5279 #: src/prefs_common.c:1646
5280 msgid "Wrap quotation"
5281 msgstr "ÕÛÐÐʱÏÔʾ·ûºÅ"
5282
5283 #: src/prefs_common.c:1648
5284 msgid "Wrap on input"
5285 msgstr "ÇиÈë¹ý³¤µÄÎÄ×ÖÐÐ"
5286
5287 #: src/prefs_common.c:1651
5288 msgid "Wrap before sending"
5289 msgstr "¼ÄËÍ֮ǰ×Ô¶¯ÕÛÐÐ"
5290
5291 #: src/prefs_common.c:1654
5292 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5293 msgstr ""
5294
5295 #: src/prefs_common.c:1720
5296 msgid "Reply will quote by default"
5297 msgstr "»ØÐÅʱÒýÓÃÔ­ÎÄ"
5298
5299 #: src/prefs_common.c:1722
5300 msgid "Reply format"
5301 msgstr "»Ø¸´¸ñʽ"
5302
5303 #: src/prefs_common.c:1737 src/prefs_common.c:1776
5304 msgid "Quotation mark"
5305 msgstr "ÒýÑÔ·ûºÅ"
5306
5307 #: src/prefs_common.c:1761
5308 msgid "Forward format"
5309 msgstr "ת·¢¸ñʽ"
5310
5311 #: src/prefs_common.c:1805
5312 msgid " Description of symbols "
5313 msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ´ú±íµÄÒâÒå"
5314
5315 #: src/prefs_common.c:1813
5316 msgid "Quotation characters"
5317 msgstr "ÒýÎıêʶ"
5318
5319 #: src/prefs_common.c:1828
5320 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5321 msgstr "½«ÕâЩ×Ö·û×÷ΪÒýÎıêʶ"
5322
5323 #: src/prefs_common.c:1878
5324 msgid "Font"
5325 msgstr "×ÖÌå"
5326
5327 #: src/prefs_common.c:1888
5328 msgid "Text"
5329 msgstr ""
5330
5331 #: src/prefs_common.c:1907
5332 msgid "Small"
5333 msgstr "С"
5334
5335 #: src/prefs_common.c:1926
5336 msgid "Normal"
5337 msgstr "Ò»°ã"
5338
5339 #: src/prefs_common.c:1945
5340 msgid "Bold"
5341 msgstr "´ÖÌå"
5342
5343 #: src/prefs_common.c:1970
5344 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5345 msgstr "½«±êÍ·Ãû³Æ·­Òë³öÀ´"
5346
5347 #: src/prefs_common.c:1973
5348 msgid "Display unread number next to folder name"
5349 msgstr "ÈôÓÐδ¶ÁÐżþ£¬¾ÍÏÔʾÔÚ×ÊÁϼÐÃû³ÆºóÃæ"
5350
5351 #: src/prefs_common.c:1982
5352 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
5353 msgstr "ÐÂÎÅȺ×éËõд³¤¶È´óì¶"
5354
5355 #: src/prefs_common.c:1997
5356 msgid "letters"
5357 msgstr "¸ö×Öĸ"
5358
5359 #: src/prefs_common.c:2003
5360 msgid "Summary View"
5361 msgstr "ÐżþÁбí"
5362
5363 #: src/prefs_common.c:2012
5364 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
5365 msgstr "Èô·¢ÐÅÈËÊÇÄã×Ô¼º£¬¾ÍÔÚÐżþÁбíµÄÀ´Ô´ÖÐÏÔʾÊÕÐÅÈË"
5366
5367 #: src/prefs_common.c:2015
5368 msgid "Display sender using address book"
5369 msgstr "ÒÔͨѶ¼ÖеÄÃû×ÖÏÔʾ·¢¼þÈË"
5370
5371 #: src/prefs_common.c:2018
5372 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
5373 msgstr ""
5374
5375 #: src/prefs_common.c:2026 src/prefs_common.c:2922 src/prefs_common.c:2960
5376 msgid "Date format"
5377 msgstr "ÈÕÆÚ¸ñʽ"
5378
5379 #: src/prefs_common.c:2048
5380 msgid " Set displayed items in summary... "
5381 msgstr "ÉèÖÃÐżþÁбíÑ¡Ïî..."
5382
5383 #: src/prefs_common.c:2112
5384 msgid "Enable coloration of message"
5385 msgstr "ÐżþÖеÄÒýÑÔÓ볬Á¬½áÏÔʾ±äÉ«"
5386
5387 #: src/prefs_common.c:2127
5388 msgid ""
5389 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
5390 "ASCII character (Japanese only)"
5391 msgstr "½«È«ÐÎÓ¢ÎÄÓëÊý×ÖÒÔ°ëÐÎÀ´ÏÔʾ (Ö»ÊÊÓÃÈÕÎÄ)"
5392
5393 #: src/prefs_common.c:2133
5394 msgid "Display header pane above message view"
5395 msgstr "ÔÚÏÔʾÐżþÀ¸ÉÏ·½¼ÓÈë±êÍ·ÐÅÏ¢"
5396
5397 #: src/prefs_common.c:2140
5398 msgid "Display short headers on message view"
5399 msgstr "ÔÚÐżþÔ¤ÀÀÖÐÏÔʾÐżþ±êÍ·"
5400
5401 #: src/prefs_common.c:2162
5402 msgid "Line space"
5403 msgstr "Ðмä¾à"
5404
5405 #: src/prefs_common.c:2176 src/prefs_common.c:2216
5406 msgid "pixel(s)"
5407 msgstr "ÏñËØ (pixels)"
5408
5409 #: src/prefs_common.c:2181
5410 msgid "Leave space on head"
5411 msgstr "ÿÐÐ×îÇ°Ãæ¿ÕÒ»¸ñ"
5412
5413 #: src/prefs_common.c:2183
5414 msgid "Scroll"
5415 msgstr "¾íÖá"
5416
5417 #: src/prefs_common.c:2190
5418 msgid "Half page"
5419 msgstr "Ò»´Î°ëÒ³"
5420
5421 #: src/prefs_common.c:2196
5422 msgid "Smooth scroll"
5423 msgstr "ƽ»¬¾í¶¯"
5424
5425 #: src/prefs_common.c:2202
5426 msgid "Step"
5427 msgstr "ÿ´Î¾í¶¯"
5428
5429 #: src/prefs_common.c:2227
5430 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
5431 msgstr "ÏÔʾ¸½¼þµÄÃèÊöÐÅÏ¢(¶ø²»ÊǸ½¼þÃû³Æ)"
5432
5433 #: src/prefs_common.c:2274
5434 msgid "Automatically check signatures"
5435 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÊýλǩÃû"
5436
5437 #: src/prefs_common.c:2277
5438 msgid "Show signature check result in a popup window"
5439 msgstr "½«ÊýλǩÃû¼ì²é½á¹ûÏÔʾÔÚÁíÒ»´°¿Ú"
5440
5441 #: src/prefs_common.c:2280
5442 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5443 msgstr "½«ÃÜÂëƬÓïÔÝʱ´æÔÚÄÚ´æÖÐ"
5444
5445 #: src/prefs_common.c:2295
5446 msgid "Expire after"
5447 msgstr "ÆÚÏÞ£º"
5448
5449 #: src/prefs_common.c:2306
5450 #, fuzzy
5451 msgid "Setting to '0' will store the passphrase for the whole session"
5452 msgstr "£¨ÈôÉèÖÃΪ '0' Ôò±íʾûÓÐÆÚÏÞ£©"
5453
5454 #: src/prefs_common.c:2314
5455 msgid "minute(s) "
5456 msgstr "·ÖÖÓ"
5457
5458 #: src/prefs_common.c:2331
5459 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5460 msgstr "µ¼Èë passphrase Ê±×¥È¡µ¼Èë"
5461
5462 #: src/prefs_common.c:2336
5463 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5464 msgstr "Èô GnuPG ÎÞ·¨ÔË