update Simplified Chinese translation
[claws.git] / po / zh_CN.po
1 # Taiwanese translation of sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
5 # Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> 2003
6
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
10 "POT-Creation-Date: 2003-09-10 17:22+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
12 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
13 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: glyoung@users.sourceforge.net\n"
18
19 #: src/account.c:305
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "ÄúÕýÔÚ׫дÓʼþ£¬\n"
25 "Çë¹ØµôËùÓÐ׫дÖеÄÓʼþÔÙ½øÐÐÕʺÅÉèÖá£"
26
27 #: src/account.c:555
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "±à¼­ÕʺÅÉèÖÃ"
30
31 #: src/account.c:573
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "¼ì²éÐÂÓʼþʱ½«»áÒÀÕÕÏÂÃæµÄ˳Ðò¡£Äú¿ÉÒÔ¹´Ñ¡ G À¸Î»Öеķ½¿é£¬\n"
37 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
38
39 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
40 #: src/compose.c:4662 src/compose.c:4832 src/editaddress.c:774
41 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
42 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
43 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
44 #: src/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Ãû³Æ"
47
48 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "ͨѶЭÒé"
51
52 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "·þÎñÆ÷"
55
56 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
57 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
60 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
61 msgid "Add"
62 msgstr "ÐÂÔö"
63
64 #: src/account.c:630
65 msgid "Edit"
66 msgstr "±à¼­"
67
68 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "ɾ³ý"
71
72 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
73 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
74 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
75 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
76 msgid "Down"
77 msgstr "ÏÂÒÆ"
78
79 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
80 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
81 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
82 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
83 msgid "Up"
84 msgstr "ÉÏÒÆ"
85
86 #: src/account.c:662
87 msgid " Set as default account "
88 msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
89
90 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3013
91 #: src/addressbook.c:3017 src/addressbook.c:3055 src/crash.c:242
92 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
93 #: src/inc.c:691 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
94 msgid "Close"
95 msgstr "¹Ø±Õ"
96
97 #: src/account.c:736
98 msgid "Delete account"
99 msgstr "ɾ³ýÕʺÅ"
100
101 #: src/account.c:737
102 msgid "Do you really want to delete this account?"
103 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
104
105 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
106 #: src/compose.c:2982 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947 src/compose.c:6255
107 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
108 #: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
109 #: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/inc.c:168 src/inc.c:270
110 #: src/mainwindow.c:1436 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
111 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
112 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
113 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
114 #: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380
115 #: src/summaryview.c:1424 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
116 #: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573
117 #: src/summaryview.c:1598 src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
118 msgid "Yes"
119 msgstr "ÊÇ"
120
121 #: src/account.c:738 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947
122 #: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
123 #: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/ssl_manager.c:271
124 msgid "+No"
125 msgstr "+·ñ"
126
127 #: src/addressadd.c:162
128 msgid "Add to address book"
129 msgstr "½«µØÖ·¼ÓÈëµØÖ·²¾"
130
131 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
132 msgid "Address"
133 msgstr "µØÖ·"
134
135 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
136 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
137 msgid "Remarks"
138 msgstr "±¸×¢"
139
140 #: src/addressadd.c:226
141 msgid "Select Address Book Folder"
142 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
143
144 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
145 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3107 src/compose.c:5769
146 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
147 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
148 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
149 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
150 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1425
151 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
152 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:613
153 #: src/mainwindow.c:2218 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
154 #: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
155 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2991 src/prefs_common.c:3160
156 #: src/prefs_common.c:3487 src/prefs_customheader.c:157
157 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:212
158 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
159 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
160 #: src/ssl_manager.c:98
161 msgid "OK"
162 msgstr "È·¶¨"
163
164 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
165 #: src/compose.c:3107 src/compose.c:5770 src/compose.c:6438 src/compose.c:6476
166 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
167 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
168 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
169 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
170 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/import.c:191
171 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
172 #: src/inputdialog.c:204 src/main.c:613 src/mainwindow.c:2218
173 #: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
174 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
175 #: src/prefs_common.c:2992 src/prefs_common.c:3488
176 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
177 #: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
178 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
179 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:917
180 #: src/summaryview.c:3425
181 msgid "Cancel"
182 msgstr "È¡Ïû"
183
184 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
185 #: src/messageview.c:141
186 msgid "/_File"
187 msgstr "/Îļþ(_F)"
188
189 #: src/addressbook.c:358
190 msgid "/_File/New _Book"
191 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöµØÖ·²¾(_B)"
192
193 #: src/addressbook.c:359
194 msgid "/_File/New _vCard"
195 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔövCard(_v)"
196
197 #: src/addressbook.c:361
198 msgid "/_File/New _JPilot"
199 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöJ-Pilot(_J)"
200
201 #: src/addressbook.c:364
202 msgid "/_File/New _Server"
203 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
204
205 #: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
206 #: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
207 msgid "/_File/---"
208 msgstr "/Îļþ(_F)/---"
209
210 #: src/addressbook.c:367
211 msgid "/_File/_Edit"
212 msgstr "/Îļþ(_F)/±à¼­(_E)"
213
214 #: src/addressbook.c:368
215 msgid "/_File/_Delete"
216 msgstr "/Îļþ(_F)/ɾ³ý(_D)"
217
218 #: src/addressbook.c:370
219 msgid "/_File/_Save"
220 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
221
222 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
223 msgid "/_File/_Close"
224 msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
225
226 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
227 #: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
228 msgid "/_Edit"
229 msgstr "/±à¼­(_E)"
230
231 #: src/addressbook.c:373
232 msgid "/_Edit/C_ut"
233 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
234
235 #: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
236 #: src/messageview.c:148
237 msgid "/_Edit/_Copy"
238 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
239
240 #: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
241 msgid "/_Edit/_Paste"
242 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
243
244 #: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
245 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
246 msgid "/_Edit/---"
247 msgstr "/±à¼­(_E)/---"
248
249 #: src/addressbook.c:377
250 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
251 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
252
253 #: src/addressbook.c:378
254 msgid "/_Address"
255 msgstr "/µØÖ·(_A)"
256
257 #: src/addressbook.c:379
258 msgid "/_Address/New _Address"
259 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöµØÖ·(_A)"
260
261 #: src/addressbook.c:380
262 msgid "/_Address/New _Group"
263 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöȺ×é(_G)"
264
265 #: src/addressbook.c:381
266 msgid "/_Address/New _Folder"
267 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔö×ÊÁϼÐ(_F)"
268
269 #: src/addressbook.c:382
270 msgid "/_Address/---"
271 msgstr "/µØÖ·(_A)/---"
272
273 #: src/addressbook.c:383
274 msgid "/_Address/_Edit"
275 msgstr "/µØÖ·(_A)/±à¼­(_E)"
276
277 #: src/addressbook.c:384
278 msgid "/_Address/_Delete"
279 msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
280
281 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
282 #: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
283 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
284 #: src/messageview.c:274
285 msgid "/_Tools/---"
286 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
287
288 #: src/addressbook.c:386
289 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
290 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë LDIF Îļþ(_L)..."
291
292 #: src/addressbook.c:387
293 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
294 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Mutt Îļþ(_u)..."
295
296 #: src/addressbook.c:388
297 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
298 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Pine Îļþ(_P)..."
299
300 #: src/addressbook.c:390
301 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
302 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö HTML(_H)..."
303
304 #: src/addressbook.c:391
305 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
306 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö LDI_F..."
307
308 #: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
309 #: src/messageview.c:277
310 msgid "/_Help"
311 msgstr "/°ïÖú(_H)"
312
313 #: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
314 #: src/messageview.c:278
315 msgid "/_Help/_About"
316 msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
317
318 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
319 msgid "/New _Address"
320 msgstr "/еØÖ·(_A)"
321
322 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
323 msgid "/New _Group"
324 msgstr "/ÐÂȺ×é(_G)"
325
326 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
327 msgid "/New _Folder"
328 msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
329
330 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
331 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
332 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
333 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
334 #: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
335 #: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
336 #: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
337 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
338 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
339 #: src/summaryview.c:457
340 msgid "/---"
341 msgstr "/---"
342
343 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:419
344 msgid "/_Delete"
345 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
346
347 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
348 msgid "/C_ut"
349 msgstr "/¼ôÇÐ(_u)"
350
351 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
352 msgid "/_Copy"
353 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)"
354
355 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
356 msgid "/_Paste"
357 msgstr "/Õ³Ìù(_P)"
358
359 #: src/addressbook.c:423
360 msgid "/Pa_ste Address"
361 msgstr "/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
362
363 #: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
364 msgid "Unknown"
365 msgstr "δ֪"
366
367 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
368 msgid "Success"
369 msgstr "³É¹¦"
370
371 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
372 msgid "Bad arguments"
373 msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
374
375 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
376 msgid "File not specified"
377 msgstr "δָ¶¨Îļþ"
378
379 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
380 msgid "Error opening file"
381 msgstr "´ò¿ªÎļþ´íÎó"
382
383 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
384 msgid "Error reading file"
385 msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
386
387 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
388 msgid "End of file encountered"
389 msgstr "Óöµ½Îļþĩβ"
390
391 #: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
392 msgid "Error allocating memory"
393 msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅä´íÎó"
394
395 #: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
396 msgid "Bad file format"
397 msgstr "Îļþ¸ñʽ´íÎó"
398
399 #: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
400 msgid "Error writing to file"
401 msgstr "ÎļþдÈë´íÎó"
402
403 #: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
404 msgid "Error opening directory"
405 msgstr "´ò¿ªÄ¿Â¼´íÎó"
406
407 #: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
408 msgid "No path specified"
409 msgstr "δָ¶¨Îļþ·¾¶"
410
411 #: src/addressbook.c:462
412 msgid "Error connecting to LDAP server"
413 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷Á¬½Ó´íÎó"
414
415 #: src/addressbook.c:463
416 msgid "Error initializing LDAP"
417 msgstr "LDAP Æðʼ´íÎó"
418
419 #: src/addressbook.c:464
420 msgid "Error binding to LDAP server"
421 msgstr ""
422
423 #: src/addressbook.c:465
424 msgid "Error searching LDAP database"
425 msgstr "ËÑÑ°LDAP×ÊÁÏ¿âʱ³ö´í"
426
427 #: src/addressbook.c:466
428 msgid "Timeout performing LDAP operation"
429 msgstr "½øÐÐLDAP²Ù×÷ʱ³¬Ê±"
430
431 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
432 msgid "Error in LDAP search criteria"
433 msgstr "LDAPËÑÑ°±ê×¼´íÎó"
434
435 #: src/addressbook.c:469
436 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
437 msgstr "LDAPËÑѰûÓнá¹û"
438
439 #: src/addressbook.c:619
440 msgid "E-Mail address"
441 msgstr "E-Mail µØÖ·"
442
443 #: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
444 #: src/toolbar.c:1751
445 msgid "Address book"
446 msgstr "ͨѶ¼"
447
448 #: src/addressbook.c:722
449 msgid "Name:"
450 msgstr "ÐÕÃû"
451
452 #: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
453 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
454 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
455 #: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
456 #: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
457 #: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
458 msgid "Delete"
459 msgstr "ɾ³ý"
460
461 #: src/addressbook.c:760
462 msgid "Lookup"
463 msgstr "²éÕÒ"
464
465 #: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1424 src/compose.c:3157
466 #: src/compose.c:4479 src/compose.c:5186 src/headerview.c:55
467 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
468 msgid "To:"
469 msgstr "To:"
470
471 #: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1408 src/compose.c:3156
472 #: src/prefs_template.c:175
473 msgid "Cc:"
474 msgstr "Cc:"
475
476 #: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1411 src/prefs_template.c:176
477 msgid "Bcc:"
478 msgstr "Bcc:"
479
480 #: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
481 msgid "Delete address(es)"
482 msgstr "ɾ³ýÓʼþµØÖ·"
483
484 #: src/addressbook.c:983
485 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
486 msgstr "´ËÓʼþµØÖ·Êý¾ÝÊÇÖ»¶ÁµÄ£¬²»ÄÜɾ³ý¡£"
487
488 #: src/addressbook.c:1006
489 msgid "Really delete the address(es)?"
490 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
491
492 #: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2982
493 #: src/compose.c:6255 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
494 #: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:168 src/inc.c:270 src/mainwindow.c:1436
495 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
496 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
497 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
498 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
499 #: src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
500 #: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
501 #: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
502 #: src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
503 msgid "No"
504 msgstr "²»"
505
506 #: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
507 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
508 msgstr "ÎÞ·¨Õ³Ìù£¬¸ÃͨѶ¼ÒÑÉèΪֻ¶Á¡£"
509
510 #: src/addressbook.c:1545
511 msgid "Cannot paste into an address group."
512 msgstr "ÎÞ·¨ÌùÈëÖ¸¶¨µÄͨѶȺ×é¡£"
513
514 #: src/addressbook.c:2195
515 #, c-format
516 msgid ""
517 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
518 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
519 msgstr ""
520 "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾È¥'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
521 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
522
523 #: src/addressbook.c:2199
524 msgid "Folder only"
525 msgstr "Ö»ÓÐĿ¼"
526
527 #: src/addressbook.c:2199
528 msgid "Folder and Addresses"
529 msgstr "Ŀ¼¼°Í¨Ñ¶Â¼"
530
531 #: src/addressbook.c:2204
532 #, c-format
533 msgid "Really delete `%s' ?"
534 msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾È¥ '%s' ?"
535
536 #: src/addressbook.c:2963
537 msgid "New user, could not save index file."
538 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
539
540 #: src/addressbook.c:2967
541 msgid "New user, could not save address book files."
542 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
543
544 #: src/addressbook.c:2977
545 msgid "Old address book converted successfully."
546 msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
547
548 #: src/addressbook.c:2982
549 msgid ""
550 "Old address book converted,\n"
551 "could not save new address index file"
552 msgstr ""
553 "¾ÉͨѶ¼¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
554 "µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
555
556 #: src/addressbook.c:2995
557 msgid ""
558 "Could not convert address book,\n"
559 "but created empty new address book files."
560 msgstr ""
561 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
562 "µ«ÒѲúÉú¿ÕµÄеØÖ·²¾¡£"
563
564 #: src/addressbook.c:3001
565 msgid ""
566 "Could not convert address book,\n"
567 "could not create new address book files."
568 msgstr ""
569 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
570 "ÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
571
572 #: src/addressbook.c:3006
573 msgid ""
574 "Could not convert address book\n"
575 "and could not create new address book files."
576 msgstr ""
577 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
578 "ÒàÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
579
580 #: src/addressbook.c:3013
581 msgid "Addressbook conversion error"
582 msgstr "ת»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
583
584 #: src/addressbook.c:3017
585 msgid "Addressbook conversion"
586 msgstr "ͨѶ¼¸ñʽת»»"
587
588 #: src/addressbook.c:3053
589 msgid "Addressbook Error"
590 msgstr "ͨѶ¼·¢Éú´íÎó"
591
592 #: src/addressbook.c:3054
593 msgid "Could not read address index"
594 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁȡͨѶ¼Ë÷Òý"
595
596 #: src/addressbook.c:3405
597 msgid "Busy searching..."
598 msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
599
600 #: src/addressbook.c:3606 src/prefs_common.c:1037
601 msgid "Interface"
602 msgstr "½çÃæ"
603
604 #: src/addressbook.c:3622 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
605 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
606 msgid "Address Book"
607 msgstr "ͨѶ¼"
608
609 #: src/addressbook.c:3638
610 msgid "Person"
611 msgstr "ÈËÃû"
612
613 #: src/addressbook.c:3654
614 msgid "EMail Address"
615 msgstr "µç×ÓÓʼþÐÅÏä"
616
617 #: src/addressbook.c:3670
618 msgid "Group"
619 msgstr "Ⱥ×é"
620
621 #: src/addressbook.c:3686 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
622 #: src/prefs_account.c:2125
623 msgid "Folder"
624 msgstr "Óʼþ¼Ð"
625
626 #: src/addressbook.c:3702
627 msgid "vCard"
628 msgstr "vCard"
629
630 #: src/addressbook.c:3718 src/addressbook.c:3734
631 msgid "JPilot"
632 msgstr "JPilot"
633
634 #: src/addressbook.c:3750
635 msgid "LDAP Server"
636 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
637
638 #: src/addressbook.c:3766
639 msgid "LDAP Query"
640 msgstr "LDAP ²éѯ"
641
642 #: src/addrgather.c:156
643 msgid "Please specify name for address book."
644 msgstr "ÇëÖ¸¶¨Í¨Ñ¶Â¼µÄÃû³Æ¡£"
645
646 #: src/addrgather.c:176
647 msgid "Please select the mail headers to search."
648 msgstr "ÇëÖ¸¶¨ÒªËÑÑ°µÄ"
649
650 #: src/addrgather.c:183
651 msgid "Busy harvesting addresses..."
652 msgstr "ÕýÔÚÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·..."
653
654 #: src/addrgather.c:221
655 msgid "Addresses gathered successfully."
656 msgstr "³É¹¦µÃE-MailµØÖ·"
657
658 #: src/addrgather.c:285
659 msgid "No folder or message was selected."
660 msgstr "δѡȡÓʼþ¼Ð»òѶϢ¡£"
661
662 #: src/addrgather.c:293
663 msgid ""
664 "Please select a folder to process from the folder\n"
665 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
666 "the message list."
667 msgstr "ÇëÑ¡È¡Ò»¸öÓʼþ¼Ð»òÒ»ÏîѶϢÒÔ±ãÖ´ÐС£"
668
669 #: src/addrgather.c:345
670 msgid "Folder :"
671 msgstr "Óʼþ¼Ð :"
672
673 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
674 #: src/importldif.c:948
675 msgid "Address Book :"
676 msgstr "ͨѶ¼ :"
677
678 #: src/addrgather.c:366
679 msgid "Folder Size :"
680 msgstr "Óʼþ¼Ð´óС :"
681
682 #: src/addrgather.c:381
683 msgid "Process these mail header fields"
684 msgstr "¼ìË÷ÈçÏÂÐÅÍ·×Ö¶Î"
685
686 #: src/addrgather.c:399
687 msgid "Include sub-folders"
688 msgstr "°üÀ¨×ÓĿ¼"
689
690 #: src/addrgather.c:422
691 msgid "Header Name"
692 msgstr ""
693
694 #: src/addrgather.c:423
695 msgid "Address Count"
696 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
697
698 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
699 #: src/messageview.c:492
700 msgid "Warning"
701 msgstr "¾¯¸æ"
702
703 #: src/addrgather.c:528
704 msgid "Header Fields"
705 msgstr ""
706
707 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
708 #: src/importldif.c:1067
709 msgid "Finish"
710 msgstr "Íê³É"
711
712 #: src/addrgather.c:588
713 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
714 msgstr "ÓÉÑ¡È¡µÄÓʼþÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
715
716 #: src/addrgather.c:596
717 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
718 msgstr "ÓÉÓʼþ¼ÐÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
719
720 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
721 msgid "Common address"
722 msgstr "¹«ÓÃÓʼþµØÖ·"
723
724 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
725 msgid "Personal address"
726 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
727
728 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5947 src/main.c:595
729 msgid "Notice"
730 msgstr "×¢Òâ"
731
732 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3468 src/inc.c:573
733 msgid "Error"
734 msgstr "´íÎó"
735
736 #: src/alertpanel.c:190
737 msgid "View log"
738 msgstr "²é¿´ÈÕÖ¾Îļþ"
739
740 #: src/alertpanel.c:308
741 msgid "Show this message next time"
742 msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
743
744 #: src/common/nntp.c:68
745 #, c-format
746 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
747 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓNNTP·þÎñÆ÷: %s:%d\n"
748
749 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
750 #, c-format
751 msgid "protocol error: %s\n"
752 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó: %s\n"
753
754 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
755 msgid "protocol error\n"
756 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó\n"
757
758 #: src/common/nntp.c:267
759 msgid "Error occurred while posting\n"
760 msgstr "·¢±íÎÄÕÂʱ·¢Éú´íÎó\n"
761
762 #: src/common/smtp.c:152
763 msgid "SMTP AUTH not available\n"
764 msgstr "SMTP ÈÏ֤ʧ°Ü\n"
765
766 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
767 msgid "bad SMTP response\n"
768 msgstr "´íÎóµÄSMTP»ØÓ¦\n"
769
770 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
771 msgid "error occurred on SMTP session\n"
772 msgstr "Á¬½ÓSMTP´íÎó\n"
773
774 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
775 msgid "error occurred on authentication\n"
776 msgstr "ÈÏ֤ʱ·¢Éú´íÎó\n"
777
778 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
779 msgid "can't start TLS session\n"
780 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS\n"
781
782 #: src/common/ssl.c:78
783 msgid "Error creating ssl context\n"
784 msgstr ""
785
786 #: src/common/ssl.c:97
787 #, c-format
788 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
789 msgstr "SSLÁ¬½Óʧ°Ü (%s)\n"
790
791 #: src/common/ssl.c:105
792 #, c-format
793 msgid "SSL connection using %s\n"
794 msgstr "ʹÓà%s ×÷ΪSSLÁ¬½Ó\n"
795
796 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
797 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
798 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
799 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
800 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
801 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
802 msgid "<not in certificate>"
803 msgstr "<²»ÔÚÈÏÖ¤Ö®ÄÚ>"
804
805 #: src/common/ssl_certificate.c:189
806 #, c-format
807 msgid ""
808 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
809 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
810 "  Fingerprint: %s\n"
811 "  Signature status: %s"
812 msgstr ""
813 "  ËùÓÐÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
814 "  Ç©ÊÕÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
815 "  Ö¸ÎÆ£º %s\n"
816 "  Ç©Ãûµµ×´Ì¬£º %s"
817
818 #: src/common/ssl_certificate.c:307
819 msgid "Can't load X509 default paths"
820 msgstr "ÎÞ·¨¼ÓÔØX509ȱʡ·¾¶"
821
822 #: src/common/ssl_certificate.c:362
823 #, c-format
824 msgid ""
825 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
826 "%s"
827 msgstr ""
828 "%s ÓÐÒ»¸öδ֪µÄSSLÁ¬½Ó£º\n"
829 "%s"
830
831 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
832 #, c-format
833 msgid ""
834 "%s\n"
835 "\n"
836 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
837 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
838 msgstr ""
839 "%s\n"
840 "\n"
841 "³ý·ÇÄú½«ÈÏÖ¤´¦´æÏÂÀ´£¬·ñÔòÎÞ·¨½«ÓʼþÈ¡»Ø¡£\n"
842 "(È¡Ïû\"%s\"µÄÆ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
843
844 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
845 #: src/prefs_common.c:1211
846 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
847 msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
848
849 #: src/common/ssl_certificate.c:398
850 #, c-format
851 msgid ""
852 "%s's SSL certificate changed !\n"
853 "We have saved this one:\n"
854 "%s\n"
855 "\n"
856 "It is now:\n"
857 "%s\n"
858 "\n"
859 "This could mean the server answering is not the known one."
860 msgstr ""
861 "%s µÄSSLÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä£¡\n"
862 "Ä¿Ç°Òѱ£´æµÄÈÏÖ¤ÐÅÏ¢ÊÇ£º\n"
863 "%s\n"
864 "\n"
865 "еÄÈÏ֤Ϊ£º\n"
866 "%s\n"
867 "\n"
868 "Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
869
870 #: src/compose.c:491
871 msgid "/_Add..."
872 msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
873
874 #: src/compose.c:492
875 msgid "/_Remove"
876 msgstr "/ɾ³ý(_R)"
877
878 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
879 #: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
880 msgid "/_Properties..."
881 msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
882
883 #: src/compose.c:500
884 msgid "/_File/_Attach file"
885 msgstr "/Îļþ(_F)/¸½¼ÓÎļþ(_A)"
886
887 #: src/compose.c:501
888 msgid "/_File/_Insert file"
889 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÎļþ(_I)"
890
891 #: src/compose.c:502
892 msgid "/_File/Insert si_gnature"
893 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
894
895 #: src/compose.c:507
896 msgid "/_Edit/_Undo"
897 msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
898
899 #: src/compose.c:508
900 msgid "/_Edit/_Redo"
901 msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
902
903 #: src/compose.c:510
904 msgid "/_Edit/Cu_t"
905 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
906
907 #: src/compose.c:513
908 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
909 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÑÔ(_q)"
910
911 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
912 msgid "/_Edit/Select _all"
913 msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
914
915 #: src/compose.c:516
916 msgid "/_Edit/A_dvanced"
917 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
918
919 #: src/compose.c:517
920 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
921 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
922
923 #: src/compose.c:522
924 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
925 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
926
927 #: src/compose.c:527
928 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
929 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
930
931 #: src/compose.c:532
932 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
933 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
934
935 #: src/compose.c:537
936 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
937 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
938
939 #: src/compose.c:542
940 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
941 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
942
943 #: src/compose.c:547
944 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
945 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
946
947 #: src/compose.c:552
948 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
949 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
950
951 #: src/compose.c:557
952 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
953 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
954
955 #: src/compose.c:562
956 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
957 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
958
959 #: src/compose.c:567
960 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
961 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
962
963 #: src/compose.c:572
964 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
965 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
966
967 #: src/compose.c:577
968 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
969 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
970
971 #: src/compose.c:582
972 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
973 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
974
975 #: src/compose.c:587
976 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
977 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
978
979 #: src/compose.c:593
980 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
981 msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
982
983 #: src/compose.c:595
984 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
985 msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
986
987 #: src/compose.c:597
988 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
989 msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
990
991 #: src/compose.c:600
992 msgid "/_Spelling"
993 msgstr "/ƴд(_S)"
994
995 #: src/compose.c:601
996 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
997 msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
998
999 #: src/compose.c:603
1000 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1001 msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
1002
1003 #: src/compose.c:605
1004 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1005 msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
1006
1007 #: src/compose.c:607
1008 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1009 msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
1010
1011 #: src/compose.c:609
1012 msgid "/_Spelling/---"
1013 msgstr "/ƴд(_S)/---"
1014
1015 #: src/compose.c:610
1016 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1017 msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
1018
1019 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
1020 #: src/summaryview.c:449
1021 msgid "/_View"
1022 msgstr "/²é¿´(_V)"
1023
1024 #: src/compose.c:615
1025 msgid "/_View/_To"
1026 msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
1027
1028 #: src/compose.c:616
1029 msgid "/_View/_Cc"
1030 msgstr "/²é¿´(_V)/³­ËÍ(_C)"
1031
1032 #: src/compose.c:617
1033 msgid "/_View/_Bcc"
1034 msgstr "/²é¿´(_V)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1035
1036 #: src/compose.c:618
1037 msgid "/_View/_Reply to"
1038 msgstr "/²é¿´(_V)/»Ø¸´(_R)"
1039
1040 #: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
1041 #: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
1042 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
1043 msgid "/_View/---"
1044 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
1045
1046 #: src/compose.c:620
1047 msgid "/_View/_Followup to"
1048 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
1049
1050 #: src/compose.c:622
1051 msgid "/_View/R_uler"
1052 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/±ê³ß(_u)"
1053
1054 #: src/compose.c:624
1055 msgid "/_View/_Attachment"
1056 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/¸½¼Ó(_A)"
1057
1058 #: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
1059 msgid "/_Message"
1060 msgstr "/Óʼþ(_M)"
1061
1062 #: src/compose.c:627
1063 msgid "/_Message/_Send"
1064 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö(_S)"
1065
1066 #: src/compose.c:629
1067 msgid "/_Message/Send _later"
1068 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºóËͳö(_l)"
1069
1070 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
1071 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
1072 #: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
1073 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
1074 #: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
1075 msgid "/_Message/---"
1076 msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
1077
1078 #: src/compose.c:632
1079 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1080 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æÖÁ²Ý¸å¼Ð(_d)"
1081
1082 #: src/compose.c:634
1083 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1084 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æ²¢¼ÌÐø±à¼­(_k)"
1085
1086 #: src/compose.c:638
1087 msgid "/_Message/_To"
1088 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
1089
1090 #: src/compose.c:639
1091 msgid "/_Message/_Cc"
1092 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸±±¾³­ËÍ(_C)"
1093
1094 #: src/compose.c:640
1095 msgid "/_Message/_Bcc"
1096 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1097
1098 #: src/compose.c:641
1099 msgid "/_Message/_Reply to"
1100 msgstr "/Óʼþ(_M)/»Ø¸´¸ø(_y)"
1101
1102 #: src/compose.c:643
1103 msgid "/_Message/_Followup to"
1104 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
1105
1106 #: src/compose.c:645
1107 msgid "/_Message/_Attach"
1108 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
1109
1110 #: src/compose.c:649
1111 msgid "/_Message/Si_gn"
1112 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ç©Ãû(_g)"
1113
1114 #: src/compose.c:650
1115 msgid "/_Message/_Encrypt"
1116 msgstr "/Óʼþ(_M)/¼ÓÃÜ(_E)"
1117
1118 #: src/compose.c:651
1119 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1120 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/MIME"
1121
1122 #: src/compose.c:652
1123 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1124 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/Inline"
1125
1126 #: src/compose.c:655
1127 msgid "/_Message/_Priority"
1128 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò(_P)"
1129
1130 #: src/compose.c:656
1131 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1132 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
1133
1134 #: src/compose.c:657
1135 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1136 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
1137
1138 #: src/compose.c:658
1139 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1140 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
1141
1142 #: src/compose.c:659
1143 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1144 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
1145
1146 #: src/compose.c:660
1147 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1148 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
1149
1150 #: src/compose.c:662
1151 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1152 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤(_R)"
1153
1154 #: src/compose.c:663
1155 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1156 msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÑÔ(_V)"
1157
1158 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
1159 msgid "/_Tools"
1160 msgstr "¹¤¾ß(_T)"
1161
1162 #: src/compose.c:665
1163 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1164 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
1165
1166 #: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
1167 msgid "/_Tools/_Address book"
1168 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ¼(_A)"
1169
1170 #: src/compose.c:667
1171 msgid "/_Tools/_Template"
1172 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
1173
1174 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
1175 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1176 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
1177
1178 #: src/compose.c:1414
1179 msgid "Reply-To:"
1180 msgstr "»Ø¸´£º"
1181
1182 #: src/compose.c:1417 src/compose.c:4476 src/compose.c:5188
1183 #: src/headerview.c:56
1184 msgid "Newsgroups:"
1185 msgstr "ÐÂÎÅȺ×飺"
1186
1187 #: src/compose.c:1420
1188 msgid "Followup-To:"
1189 msgstr "»ØÓ¦ÎÄÕ£º"
1190
1191 #: src/compose.c:1715
1192 msgid "Quote mark format error."
1193 msgstr "ÒýÑÔ¸ñʽ´íÎó¡£"
1194
1195 #: src/compose.c:1731
1196 msgid "Message reply/forward format error."
1197 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
1198
1199 #: src/compose.c:2059
1200 #, c-format
1201 msgid "File %s is empty."
1202 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
1203
1204 #: src/compose.c:2063
1205 #, c-format
1206 msgid "Can't read %s."
1207 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
1208
1209 #: src/compose.c:2101
1210 #, c-format
1211 msgid "Message: %s"
1212 msgstr "Óʼþ£º%s"
1213
1214 #: src/compose.c:2796
1215 msgid " [Edited]"
1216 msgstr "[ÒÑÐÞ¸Ä]"
1217
1218 #: src/compose.c:2798
1219 #, c-format
1220 msgid "%s - Compose message%s"
1221 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
1222
1223 #: src/compose.c:2801
1224 #, c-format
1225 msgid "Compose message%s"
1226 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
1227
1228 #: src/compose.c:2825 src/compose.c:3074
1229 msgid ""
1230 "Account for sending mail is not specified.\n"
1231 "Please select a mail account before sending."
1232 msgstr ""
1233 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅȺ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
1234 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡Ôñµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1235
1236 #: src/compose.c:2972
1237 msgid "Recipient is not specified."
1238 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
1239
1240 #: src/compose.c:2980 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
1241 #: src/prefs_common.c:1023 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1242 msgid "Send"
1243 msgstr "·¢ËÍ"
1244
1245 #: src/compose.c:2981
1246 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1247 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
1248
1249 #: src/compose.c:3002
1250 msgid "Could not queue message for sending"
1251 msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
1252
1253 #: src/compose.c:3007
1254 msgid ""
1255 "The message was queued but could not be sent.\n"
1256 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1257 msgstr ""
1258 "ÓʼþÕýÔÚ´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
1259 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
1260
1261 #: src/compose.c:3090 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
1262 #, c-format
1263 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1264 msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
1265
1266 #: src/compose.c:3104
1267 msgid "Queueing"
1268 msgstr "´æÈë´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
1269
1270 #: src/compose.c:3105
1271 msgid ""
1272 "Error occurred while sending the message.\n"
1273 "Put this message into queue folder?"
1274 msgstr ""
1275 "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
1276 "Òª°ÑÓʼþ·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖÐÂð£¿"
1277
1278 #: src/compose.c:3111
1279 msgid "Can't queue the message."
1280 msgstr "ÎÞ·¨·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð¡£"
1281
1282 #: src/compose.c:3114 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
1283 msgid "Error occurred while sending the message."
1284 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
1285
1286 #: src/compose.c:3127
1287 msgid "Can't save the message to Sent."
1288 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
1289
1290 #: src/compose.c:3358
1291 #, c-format
1292 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1293 msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
1294
1295 #: src/compose.c:3464
1296 #, c-format
1297 msgid ""
1298 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1299 "%s to %s.\n"
1300 "Send it anyway?"
1301 msgstr ""
1302 "ÎÞ·¨×ª»»ÓʼþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
1303 "ÈÔ¾ÉÒª´«ËÍÂð£¿"
1304
1305 #: src/compose.c:3728
1306 msgid "No account for sending mails available!"
1307 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
1308
1309 #: src/compose.c:3738
1310 msgid "No account for posting news available!"
1311 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
1312
1313 #: src/compose.c:4556 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1314 msgid "From:"
1315 msgstr "·¢ÐÅÕß¡Ã"
1316
1317 #: src/compose.c:4660 src/compose.c:4830 src/compose.c:5708
1318 msgid "MIME type"
1319 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
1320
1321 #: src/compose.c:4661 src/compose.c:4831 src/mimeview.c:198
1322 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1323 msgid "Size"
1324 msgstr "´óС"
1325
1326 #: src/compose.c:4725
1327 msgid "Save Message to "
1328 msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
1329
1330 #: src/compose.c:4745
1331 msgid "Select ..."
1332 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
1333
1334 #: src/compose.c:4881 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1335 #: src/prefs_matcher.c:146
1336 msgid "Header"
1337 msgstr "ÓʼþÍ·"
1338
1339 #: src/compose.c:4883
1340 msgid "Attachments"
1341 msgstr "¸½¼þ"
1342
1343 #: src/compose.c:4885
1344 msgid "Others"
1345 msgstr "ÆäËû"
1346
1347 #: src/compose.c:4900 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1348 #: src/summary_search.c:163
1349 msgid "Subject:"
1350 msgstr "Ö÷Ì⣺"
1351
1352 #: src/compose.c:5135 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1353 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4194
1354 msgid "None"
1355 msgstr "ûÓÐÄÚÈÝ"
1356
1357 #: src/compose.c:5144
1358 #, c-format
1359 msgid ""
1360 "Spell checker could not be started.\n"
1361 "%s"
1362 msgstr ""
1363 "ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷\n"
1364 "%s"
1365
1366 #: src/compose.c:5603
1367 msgid "Invalid MIME type."
1368 msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
1369
1370 #: src/compose.c:5621
1371 msgid "File doesn't exist or is empty."
1372 msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
1373
1374 #: src/compose.c:5690
1375 msgid "Properties"
1376 msgstr "ÊôÐÔ"
1377
1378 #: src/compose.c:5735
1379 msgid "Encoding"
1380 msgstr "±àÂë"
1381
1382 #: src/compose.c:5766
1383 msgid "Path"
1384 msgstr "·¾¶"
1385
1386 #: src/compose.c:5767 src/prefs_toolbar.c:808
1387 msgid "File name"
1388 msgstr "ÎļþÃû"
1389
1390 #: src/compose.c:5944
1391 #, c-format
1392 msgid ""
1393 "The external editor is still working.\n"
1394 "Force terminating the process?\n"
1395 "process group id: %d"
1396 msgstr ""
1397 "ÍⲿµÄ±à¼­Æ÷ÈÔÔÚÔË×÷¡£\n"
1398 "Ç¿ÖƹرճÌÐòÂð£¿\n"
1399 "³ÌÐò×æid¡Ã %d"
1400
1401 #: src/compose.c:6253 src/inc.c:166 src/inc.c:268 src/toolbar.c:2046
1402 msgid "Offline warning"
1403 msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
1404
1405 #: src/compose.c:6254 src/inc.c:167 src/inc.c:269 src/toolbar.c:2047
1406 msgid "You're working offline. Override?"
1407 msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
1408
1409 #: src/compose.c:6372 src/compose.c:6393
1410 msgid "Select file"
1411 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
1412
1413 #: src/compose.c:6436
1414 msgid "Discard message"
1415 msgstr "ɾµôѶϢ"
1416
1417 #: src/compose.c:6437
1418 msgid "This message has been modified. discard it?"
1419 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
1420
1421 #: src/compose.c:6438
1422 msgid "Discard"
1423 msgstr "ɾ³ý"
1424
1425 #: src/compose.c:6438
1426 msgid "to Draft"
1427 msgstr "´æΪ²Ý¸å"
1428
1429 #: src/compose.c:6473
1430 #, c-format
1431 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1432 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
1433
1434 #: src/compose.c:6475
1435 msgid "Apply template"
1436 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
1437
1438 #: src/compose.c:6476
1439 msgid "Replace"
1440 msgstr "Ìæ»»"
1441
1442 #: src/compose.c:6476 src/toolbar.c:417
1443 msgid "Insert"
1444 msgstr "²åÈë"
1445
1446 #: src/crash.c:141
1447 #, c-format
1448 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1449 msgstr "Sylpheed ³ÌÐò(%ld)½ÓÊÕµ½%ldѶºÅ"
1450
1451 #: src/crash.c:186
1452 msgid "Sylpheed has crashed"
1453 msgstr "SylpheedÒѾ­±ÀÀ£"
1454
1455 #: src/crash.c:202
1456 #, c-format
1457 msgid ""
1458 "%s.\n"
1459 "Please file a bug report and include the information below."
1460 msgstr ""
1461 "%s\n"
1462 "ÇëÌîдBUG·´À¡±¨¸æ²¢¸½ÉÏÒÔÏÂѶϢ¡£"
1463
1464 #: src/crash.c:207
1465 msgid "Debug log"
1466 msgstr "³ý´í¼Ç¼"
1467
1468 #: src/crash.c:247
1469 msgid "Save..."
1470 msgstr "±£´æ"
1471
1472 #: src/crash.c:252
1473 msgid "Create bug report"
1474 msgstr "´´½¨BUG±¨¸æ"
1475
1476 #: src/crash.c:301
1477 msgid "Save crash information"
1478 msgstr "±£´æ±ÀÀ£µÄÐÅÏ¢"
1479
1480 #: src/editaddress.c:143
1481 msgid "Add New Person"
1482 msgstr "¼ÓÈëеÄÓû§"
1483
1484 #: src/editaddress.c:144
1485 msgid "Edit Person Details"
1486 msgstr "±à¼­¸öÈ˵ÄÏêϸ×ÊÁÏ"
1487
1488 #: src/editaddress.c:285
1489 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1490 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1491
1492 #: src/editaddress.c:422
1493 msgid "A Name and Value must be supplied."
1494 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÓû§Ãû³Æ¡£"
1495
1496 #: src/editaddress.c:480
1497 msgid "Edit Person Data"
1498 msgstr "±à¼­¸öÈË×ÊÁÏ"
1499
1500 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1501 #: src/ldif.c:826
1502 msgid "Display Name"
1503 msgstr "ÏÔʾÓû§Ãû³Æ"
1504
1505 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1506 msgid "Last Name"
1507 msgstr "ÐÕ"
1508
1509 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1510 msgid "First Name"
1511 msgstr "Ãû"
1512
1513 #: src/editaddress.c:589
1514 msgid "Nickname"
1515 msgstr "´ÂºÅ"
1516
1517 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1518 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1519 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1520 msgid "E-Mail Address"
1521 msgstr "µç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1522
1523 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1524 msgid "Alias"
1525 msgstr "±ðÃû"
1526
1527 #: src/editaddress.c:710
1528 msgid "Move Up"
1529 msgstr "ÍùÉÏÒƶ¯"
1530
1531 #: src/editaddress.c:713
1532 msgid "Move Down"
1533 msgstr "ÍùÏÂÒƶ¯"
1534
1535 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1536 msgid "Modify"
1537 msgstr "ÐÞ¸Ä"
1538
1539 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1540 #: src/summary_search.c:207
1541 msgid "Clear"
1542 msgstr "Çå³ý"
1543
1544 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1545 #: src/prefs_matcher.c:455
1546 msgid "Value"
1547 msgstr "ֵ"
1548
1549 #: src/editaddress.c:883
1550 msgid "Basic Data"
1551 msgstr "»ù±¾×ÊÁÏ"
1552
1553 #: src/editaddress.c:885
1554 msgid "User Attributes"
1555 msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
1556
1557 #: src/editbook.c:112
1558 msgid "File appears to be Ok."
1559 msgstr "ÎļþËƺõÕý³£¡£"
1560
1561 #: src/editbook.c:115
1562 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1563 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶ÕýÈ·µÄͨѶ¼¸ñʽ"
1564
1565 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1566 msgid "Could not read file."
1567 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ¡£"
1568
1569 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1570 msgid "Edit Addressbook"
1571 msgstr "±à¼­Í¨Ñ¶Â¼"
1572
1573 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1574 msgid " Check File "
1575 msgstr "¼ì²éÎļþ"
1576
1577 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1578 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1579 msgid "File"
1580 msgstr "Îļþ"
1581
1582 #: src/editbook.c:283
1583 msgid "Add New Addressbook"
1584 msgstr "Ôö¼ÓеÄͨѶ¼"
1585
1586 #: src/editgroup.c:103
1587 msgid "A Group Name must be supplied."
1588 msgstr "ÇëÌṩһ¸öȺ×éÃû³Æ¡£"
1589
1590 #: src/editgroup.c:264
1591 msgid "Edit Group Data"
1592 msgstr "±à¼­Èº×é×ÊÁÏ"
1593
1594 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1595 msgid "Group Name"
1596 msgstr "Ⱥ×éÃû³Æ"
1597
1598 #: src/editgroup.c:311
1599 msgid "Addresses in Group"
1600 msgstr "Ⱥ×éÖеÄͨѶµØÖ·"
1601
1602 #: src/editgroup.c:313
1603 msgid " -> "
1604 msgstr ""
1605
1606 #: src/editgroup.c:340
1607 msgid " <- "
1608 msgstr ""
1609
1610 #: src/editgroup.c:342
1611 msgid "Available Addresses"
1612 msgstr "¿ÉʹÓõÄͨѶÕʺÅ"
1613
1614 #: src/editgroup.c:402
1615 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1616 msgstr "ʹÓüýÍ··ûºÅÒƶ¯Èº×éÖеĵç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1617
1618 #: src/editgroup.c:450
1619 msgid "Edit Group Details"
1620 msgstr "±à¼­Èº×éÏêϸ×ÊÁÏ"
1621
1622 #: src/editgroup.c:453
1623 msgid "Add New Group"
1624 msgstr "Ôö¼ÓеÄȺ×é"
1625
1626 #: src/editgroup.c:503
1627 msgid "Edit folder"
1628 msgstr "Ôö¼ÓеÄÓʼþ¼Ð"
1629
1630 #: src/editgroup.c:503
1631 msgid "Input the new name of folder:"
1632 msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1633
1634 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1940
1635 #: src/folderview.c:2208
1636 msgid "New folder"
1637 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
1638
1639 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:1941
1640 msgid "Input the name of new folder:"
1641 msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1642
1643 #: src/editjpilot.c:189
1644 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1645 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶JPilot¸ñʽ¡£"
1646
1647 #: src/editjpilot.c:225
1648 msgid "Select JPilot File"
1649 msgstr "Ñ¡ÔñJPilotÎļþ"
1650
1651 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1652 msgid "Edit JPilot Entry"
1653 msgstr "±à¼­JPilotÌõÄ¿"
1654
1655 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1656 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1657 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1658 #: src/prefs_spelling.c:244
1659 msgid " ... "
1660 msgstr "..."
1661
1662 #: src/editjpilot.c:319
1663 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1664 msgstr "Æäâŵĵç×ÓÓʼþÏîÄ¿"
1665
1666 #: src/editjpilot.c:408
1667 msgid "Add New JPilot Entry"
1668 msgstr "Ôö¼ÓеÄJPilotÏîÄ¿"
1669
1670 #: src/editldap.c:147
1671 msgid "A Name must be supplied."
1672 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
1673
1674 #: src/editldap.c:159
1675 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1676 msgstr "ÇëÌṩ·þÎñÆ÷µÄÍøÓòÃû³Æ¡£"
1677
1678 #: src/editldap.c:172
1679 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1680 msgstr "ÇëÌṩÆðÂëÒ»ÏîLDAPËÑÑ°ÌõÄ¿¡£"
1681
1682 #: src/editldap.c:262
1683 msgid "Connected successfully to server"
1684 msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1685
1686 #: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
1687 msgid "Could not connect to server"
1688 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1689
1690 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1691 msgid "Edit LDAP Server"
1692 msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
1693
1694 #: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
1695 msgid "Hostname"
1696 msgstr "Ö÷»úÃû"
1697
1698 #: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1699 msgid "Port"
1700 msgstr "¶Ë¿Ú"
1701
1702 #: src/editldap.c:427
1703 msgid " Check Server "
1704 msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
1705
1706 #: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
1707 msgid "Search Base"
1708 msgstr "ËÑÑ°Base"
1709
1710 #: src/editldap.c:488
1711 #, fuzzy
1712 msgid "Search Attributes"
1713 msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
1714
1715 #: src/editldap.c:496
1716 msgid " Defaults "
1717 msgstr "ȱʡֵ"
1718
1719 #: src/editldap.c:501
1720 msgid "Max Query Age (secs)"
1721 msgstr "ѯÎÊʱ¼äÉÏÏÞ(Ãë)"
1722
1723 #: src/editldap.c:518
1724 msgid "Include server in dynamic search"
1725 msgstr "½«·þÎñÆ÷°üº¬ÔÚ¶¯Ì¬ËÑÑ°ÖÐ"
1726
1727 #: src/editldap.c:565
1728 msgid "Bind DN"
1729 msgstr "½áºÏÍøÓòÃû³Æ"
1730
1731 #: src/editldap.c:575
1732 msgid "Bind Password"
1733 msgstr "½áºÏÃÜÂë"
1734
1735 #: src/editldap.c:585
1736 msgid "Timeout (secs)"
1737 msgstr "ʱ¼äµ½(Ãë)"
1738
1739 #: src/editldap.c:600
1740 msgid "Maximum Entries"
1741 msgstr "ÌõÄ¿ÉÏÏÞ"
1742
1743 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
1744 msgid "Basic"
1745 msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
1746
1747 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1748 msgid "Search"
1749 msgstr "ËÑÑ°"
1750
1751 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
1752 msgid "Extended"
1753 msgstr "À©Õ¹"
1754
1755 #: src/editldap.c:829
1756 msgid "Add New LDAP Server"
1757 msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
1758
1759 #: src/editldap_basedn.c:141
1760 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1761 msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1762
1763 #: src/editldap_basedn.c:202
1764 msgid "Available Search Base(s)"
1765 msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1766
1767 #: src/editldap_basedn.c:291
1768 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1769 msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
1770
1771 #: src/editvcard.c:96
1772 msgid "File does not appear to be vCard format."
1773 msgstr "Îļþ²»ÊÇvCard¸ñʽ¡£"
1774
1775 #: src/editvcard.c:132
1776 msgid "Select vCard File"
1777 msgstr "Ñ¡ÔñvCardÎļþ"
1778
1779 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1780 msgid "Edit vCard Entry"
1781 msgstr "±à¼­vCardÌõÄ¿"
1782
1783 #: src/editvcard.c:296
1784 msgid "Add New vCard Entry"
1785 msgstr "Ôö¼ÓеÄvCardÌõÄ¿"
1786
1787 #: src/exphtmldlg.c:111
1788 msgid "Please specify output directory and file to create."
1789 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÓʼþ¼Ð»÷Îļþ¡£"
1790
1791 #: src/exphtmldlg.c:114
1792 msgid "Select stylesheet and formatting."
1793 msgstr "Ñ¡ÔñÐÎʽ¼°¸ñʽ¡£"
1794
1795 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1796 msgid "File exported successfully."
1797 msgstr "ÎļþÊä³ö³É¹¦"
1798
1799 #: src/exphtmldlg.c:181
1800 #, c-format
1801 msgid ""
1802 "HTML Output Directory '%s'\n"
1803 "does not exist. OK to create new directory?"
1804 msgstr ""
1805 "HTMLÊä³öĿ¼'%s'\n"
1806 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ²úÉúеÄĿ¼£¿"
1807
1808 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1809 msgid "Create Directory"
1810 msgstr "²úÉúĿ¼"
1811
1812 #: src/exphtmldlg.c:193
1813 #, c-format
1814 msgid ""
1815 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1816 "%s"
1817 msgstr ""
1818 "ÎÞ·¨ÎªHTMLÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
1819 "%s"
1820
1821 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1822 msgid "Failed to Create Directory"
1823 msgstr "²úÉúĿ¼ʧ°Ü"
1824
1825 #: src/exphtmldlg.c:241
1826 msgid "Error creating HTML file"
1827 msgstr "´´½¨HTMLÎļþʱ·¢Éú´íÎó"
1828
1829 #: src/exphtmldlg.c:361
1830 msgid "Select HTML Output File"
1831 msgstr "Ñ¡ÔñHTMLÊä³öÎļþ"
1832
1833 #: src/exphtmldlg.c:435
1834 msgid "HTML Output File"
1835 msgstr "HTMLÊä³öÎÊÎļþ"
1836
1837 #: src/exphtmldlg.c:496
1838 msgid "Stylesheet"
1839 msgstr "ÐÎʽ±í"
1840
1841 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3468 src/prefs_common.c:3750
1842 msgid "Default"
1843 msgstr "ȱʡֵ"
1844
1845 #: src/exphtmldlg.c:515
1846 msgid "Full"
1847 msgstr "ÍêÕûÉèÖÃ"
1848
1849 #: src/exphtmldlg.c:521
1850 msgid "Custom"
1851 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃ"
1852
1853 #: src/exphtmldlg.c:527
1854 msgid "Custom-2"
1855 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®¶þ"
1856
1857 #: src/exphtmldlg.c:533
1858 msgid "Custom-3"
1859 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®Èþ"
1860
1861 #: src/exphtmldlg.c:539
1862 msgid "Custom-4"
1863 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®ËÄ"
1864
1865 #: src/exphtmldlg.c:553
1866 msgid "Full Name Format"
1867 msgstr "ÍêÕûÃû³Æ"
1868
1869 #: src/exphtmldlg.c:560
1870 msgid "First Name, Last Name"
1871 msgstr "Ãû£¬ÐÕ"
1872
1873 #: src/exphtmldlg.c:566
1874 msgid "Last Name, First Name"
1875 msgstr "ÐÕ£¬Ãû"
1876
1877 #: src/exphtmldlg.c:580
1878 msgid "Color Banding"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: src/exphtmldlg.c:586
1882 msgid "Format E-Mail Links"
1883 msgstr "Êä³öµç×ÓÓʼþÁ¬½á"
1884
1885 #: src/exphtmldlg.c:592
1886 msgid "Format User Attributes"
1887 msgstr "½«Óû§ÐÔÖʸñʽ»¯"
1888
1889 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
1890 msgid "File Name :"
1891 msgstr "ÎļþÃû£º"
1892
1893 #: src/exphtmldlg.c:657
1894 msgid "Open with Web Browser"
1895 msgstr "ÓÃÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷´ò¿ª"
1896
1897 #: src/exphtmldlg.c:689
1898 msgid "Export Address Book to HTML File"
1899 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉHTMLÎļþ"
1900
1901 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
1902 msgid "Prev"
1903 msgstr "Ç°Ò»¸ö"
1904
1905 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
1906 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
1907 msgid "Next"
1908 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
1909
1910 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
1911 msgid "File Info"
1912 msgstr "ÎļþÄÚÈÝ"
1913
1914 #: src/exphtmldlg.c:756
1915 msgid "Format"
1916 msgstr "¸ñʽ"
1917
1918 #: src/expldifdlg.c:110
1919 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
1920 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÓʼþ¼ÐºÍLDIFÎļþÃû¡£"
1921
1922 #: src/expldifdlg.c:113
1923 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
1924 msgstr ""
1925
1926 #: src/expldifdlg.c:188
1927 #, c-format
1928 msgid ""
1929 "LDIF Output Directory '%s'\n"
1930 "does not exist. OK to create new directory?"
1931 msgstr ""
1932 "LDIFÊä³öĿ¼ '%s'\n"
1933 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ´´½¨ÐµÄĿ¼£¿"
1934
1935 #: src/expldifdlg.c:200
1936 #, c-format
1937 msgid ""
1938 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
1939 "%s"
1940 msgstr ""
1941 "ÎÞ·¨ÎªLDIFÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
1942 "%s"
1943
1944 #: src/expldifdlg.c:244
1945 msgid "Suffix was not supplied"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: src/expldifdlg.c:246
1949 msgid ""
1950 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
1951 "you wish to proceed without a suffix?"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: src/expldifdlg.c:264
1955 msgid "Error creating LDIF file"
1956 msgstr "´´½¨LDIFÎļþ³ö´í"
1957
1958 #: src/expldifdlg.c:373
1959 msgid "Select LDIF Output File"
1960 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÊä³öÎļþ"
1961
1962 #: src/expldifdlg.c:447
1963 msgid "LDIF Output File"
1964 msgstr "LDIFÊä³öÎļþ"
1965
1966 #: src/expldifdlg.c:508
1967 msgid "Suffix"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: src/expldifdlg.c:520
1971 msgid ""
1972 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
1973 "entry. Examples include:\n"
1974 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1975 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1976 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: src/expldifdlg.c:529
1980 #, fuzzy
1981 msgid "Relative DN"
1982 msgstr "Ìæ»»"
1983
1984 #: src/expldifdlg.c:536
1985 msgid "Unique ID"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: src/expldifdlg.c:544
1989 msgid ""
1990 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
1991 "to:\n"
1992 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: src/expldifdlg.c:557
1996 msgid ""
1997 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
1998 "similar to:\n"
1999 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: src/expldifdlg.c:570
2003 msgid ""
2004 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2005 "is formatted similar to:\n"
2006 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: src/expldifdlg.c:584
2010 msgid ""
2011 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2012 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2013 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2014 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2015 "available RDN options that will be used to create the DN."
2016 msgstr ""
2017
2018 #: src/expldifdlg.c:597
2019 msgid "Use DN attribute if present in data"
2020 msgstr ""
2021
2022 #: src/expldifdlg.c:604
2023 msgid ""
2024 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2025 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2026 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2027 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2028 msgstr ""
2029
2030 #: src/expldifdlg.c:615
2031 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2032 msgstr ""
2033
2034 #: src/expldifdlg.c:622
2035 msgid ""
2036 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2037 "option to ignore these records."
2038 msgstr ""
2039
2040 #: src/expldifdlg.c:710
2041 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2042 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉLDIFÎļþ"
2043
2044 #: src/expldifdlg.c:777
2045 #, fuzzy
2046 msgid "Distguished Name"
2047 msgstr "Ãû"
2048
2049 #: src/export.c:128
2050 msgid "Export"
2051 msgstr "Êä³ö"
2052
2053 #: src/export.c:147
2054 msgid "Specify target folder and mbox file."
2055 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷Óʼþ¼Ð¼°mboxÎļþ¡£"
2056
2057 #: src/export.c:157
2058 msgid "Source dir:"
2059 msgstr "ԭʼĿ¼£º"
2060
2061 #: src/export.c:162
2062 msgid "Exporting file:"
2063 msgstr "Êä³öÎļþ£º"
2064
2065 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2066 #: src/prefs_account.c:1228
2067 msgid " Select... "
2068 msgstr " Ñ¡Ôñ... "
2069
2070 #: src/export.c:220
2071 msgid "Select exporting file"
2072 msgstr "Ñ¡ÔñÊä³öÎļþ"
2073
2074 #: src/exporthtml.c:796
2075 msgid "Full Name"
2076 msgstr "È«Ãû"
2077
2078 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2079 msgid "Attributes"
2080 msgstr "ÐÔÖÊ"
2081
2082 #: src/exporthtml.c:1001
2083 msgid "Sylpheed Address Book"
2084 msgstr "Sylpheed ͨѶ¼"
2085
2086 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2087 msgid "Name already exists but is not a directory."
2088 msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­´æÔÚµ«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
2089
2090 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2091 msgid "No permissions to create directory."
2092 msgstr "ÄúûÓд´½¨Ä¿Â¼µÄȨÏÞ¡£"
2093
2094 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2095 msgid "Name is too long."
2096 msgstr "Ãû×ÖÌ«³¤¡£"
2097
2098 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2099 msgid "Not specified."
2100 msgstr "²»È·¶¨¡£"
2101
2102 #: src/folder.c:854
2103 msgid "Inbox"
2104 msgstr "ÊÕÐżÐ"
2105
2106 #: src/folder.c:858
2107 msgid "Sent"
2108 msgstr "ÒÑ·¢ËÍ"
2109
2110 #: src/folder.c:862
2111 msgid "Queue"
2112 msgstr "´ý·¢ËÍ"
2113
2114 #: src/folder.c:866
2115 msgid "Trash"
2116 msgstr "À¬»øÍ°"
2117
2118 #: src/folder.c:870
2119 msgid "Drafts"
2120 msgstr "²Ý¸å"
2121
2122 #: src/folder.c:1083
2123 #, c-format
2124 msgid "Processing (%s)...\n"
2125 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
2126
2127 #: src/folder.c:1870
2128 #, c-format
2129 msgid "Moving %s to %s...\n"
2130 msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
2131
2132 #: src/foldersel.c:148
2133 msgid "Select folder"
2134 msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
2135
2136 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2137 msgid "/Create _new folder..."
2138 msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
2139
2140 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
2141 msgid "/_Rename folder..."
2142 msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
2143
2144 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2145 msgid "/M_ove folder..."
2146 msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
2147
2148 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2149 msgid "/_Delete folder"
2150 msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
2151
2152 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
2153 msgid "/Remove _mailbox"
2154 msgstr "Çå³ýÐÅÏä(_m)"
2155
2156 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
2157 #: src/folderview.c:354
2158 msgid "/_Processing..."
2159 msgstr "/´¦Àí(_P)..."
2160
2161 #: src/folderview.c:294
2162 msgid "/_Scoring..."
2163 msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_S)..."
2164
2165 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
2166 msgid "/Mark all _read"
2167 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
2168
2169 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
2170 msgid "/_Check for new messages"
2171 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
2172
2173 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
2174 msgid "/R_ebuild folder tree"
2175 msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
2176
2177 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2178 msgid "/_Search folder..."
2179 msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
2180
2181 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
2182 msgid "/S_coring..."
2183 msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_c)..."
2184
2185 #: src/folderview.c:331
2186 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2187 msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
2188
2189 #: src/folderview.c:343
2190 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2191 msgstr "/¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é (_S)..."
2192
2193 #: src/folderview.c:345
2194 msgid "/_Remove newsgroup"
2195 msgstr "/Çå³ýÐÂÎÅȺ×é(_R)"
2196
2197 #: src/folderview.c:350
2198 msgid "/Remove _news account"
2199 msgstr "/Çå³ýÕʺÅ(_n)"
2200
2201 #: src/folderview.c:384
2202 msgid "New"
2203 msgstr "ÐÂÓʼþ"
2204
2205 #: src/folderview.c:385
2206 msgid "Unread"
2207 msgstr "δ¶Á"
2208
2209 #: src/folderview.c:386
2210 msgid "#"
2211 msgstr "££"
2212
2213 #: src/folderview.c:636
2214 msgid "Setting folder info..."
2215 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
2216
2217 #: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2777 src/setup.c:79
2218 #, c-format
2219 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2220 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
2221
2222 #: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:84
2223 #, c-format
2224 msgid "Scanning folder %s ..."
2225 msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
2226
2227 #: src/folderview.c:841
2228 msgid "Rebuilding folder tree..."
2229 msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
2230
2231 #: src/folderview.c:923
2232 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2233 msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
2234
2235 #: src/folderview.c:1693
2236 #, c-format
2237 msgid "Opening Folder %s..."
2238 msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
2239
2240 #: src/folderview.c:1705
2241 msgid "Folder could not be opened."
2242 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
2243
2244 #: src/folderview.c:1892 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2212
2245 msgid "NewFolder"
2246 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
2247
2248 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2217
2249 #, c-format
2250 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2251 msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ'%c'×÷ΪÓʼþ¼ÐÃû³Æ¡£"
2252
2253 #: src/folderview.c:1910 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:1999
2254 #: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2229
2255 #, c-format
2256 msgid "The folder `%s' already exists."
2257 msgstr "'%s'Óʼþ¼ÐÒÑ´æÔÚ¡£"
2258
2259 #: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:2236
2260 #, c-format
2261 msgid "Can't create the folder `%s'."
2262 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
2263
2264 #: src/folderview.c:1982 src/folderview.c:2059
2265 #, c-format
2266 msgid "Input new name for `%s':"
2267 msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
2268
2269 #: src/folderview.c:1983 src/folderview.c:2061
2270 msgid "Rename folder"
2271 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
2272
2273 #: src/folderview.c:2119
2274 #, c-format
2275 msgid ""
2276 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2277 "Do you really want to delete?"
2278 msgstr ""
2279 "ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼Ð»÷Óʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
2280 "È·¶¨É¾³ý£¿"
2281
2282 #: src/folderview.c:2121
2283 msgid "Delete folder"
2284 msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
2285
2286 #: src/folderview.c:2138
2287 #, c-format
2288 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2289 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
2290
2291 #: src/folderview.c:2174
2292 #, c-format
2293 msgid ""
2294 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2295 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2296 msgstr ""
2297 "È·¶¨É¾³ýÓÊÏä'%s'£¿\n"
2298 "(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
2299
2300 #: src/folderview.c:2176
2301 msgid "Remove mailbox"
2302 msgstr "ɾ³ýÓÊÏä"
2303
2304 #: src/folderview.c:2209
2305 msgid ""
2306 "Input the name of new folder:\n"
2307 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2308 " append `/' at the end of the name)"
2309 msgstr ""
2310 "µ¼ÈëÐÂÓʼþ¼ÐµÄÃû×Ö£º\n"
2311 "(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
2312 "ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
2313
2314 #: src/folderview.c:2266
2315 #, c-format
2316 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2317 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
2318
2319 #: src/folderview.c:2267
2320 msgid "Delete IMAP4 account"
2321 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
2322
2323 #: src/folderview.c:2401
2324 #, c-format
2325 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2326 msgstr "È·¶¨Çå³ýÐÂÎÅȺ×é'%s'£¿"
2327
2328 #: src/folderview.c:2402
2329 msgid "Delete newsgroup"
2330 msgstr "Çå³ýÐÂÎÅȺ×é"
2331
2332 #: src/folderview.c:2440
2333 #, c-format
2334 msgid "Really delete news account `%s'?"
2335 msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÂÎÅȺ×éÕʺÅ'%s'£¿"
2336
2337 #: src/folderview.c:2441
2338 msgid "Delete news account"
2339 msgstr "ɾ³ýÐÂÎÅȺÕʺÅ"
2340
2341 #: src/folderview.c:2549
2342 #, c-format
2343 msgid "Moving %s to %s..."
2344 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
2345
2346 #: src/folderview.c:2578
2347 msgid "Source and destination are the same."
2348 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
2349
2350 #: src/folderview.c:2581
2351 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2352 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
2353
2354 #: src/folderview.c:2584
2355 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2356 msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
2357
2358 #: src/folderview.c:2587
2359 msgid "Move failed!"
2360 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
2361
2362 #: src/grouplistdialog.c:173
2363 msgid "Newsgroup subscription"
2364 msgstr "¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é"
2365
2366 #: src/grouplistdialog.c:189
2367 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2368 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¶©ÔĵÄÐÂÎÅȺ×飺"
2369
2370 #: src/grouplistdialog.c:195
2371 msgid "Find groups:"
2372 msgstr "²éÕÒÐÂÎÅȺ×飺"
2373
2374 #: src/grouplistdialog.c:203
2375 msgid " Search "
2376 msgstr " ËÑË÷ "
2377
2378 #: src/grouplistdialog.c:215
2379 msgid "Newsgroup name"
2380 msgstr "ÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ"
2381
2382 #: src/grouplistdialog.c:216
2383 msgid "Messages"
2384 msgstr "Óʼþ"
2385
2386 #: src/grouplistdialog.c:217
2387 msgid "Type"
2388 msgstr "ÀàÐÍ"
2389
2390 #: src/grouplistdialog.c:243
2391 msgid "Refresh"
2392 msgstr "Ë¢ÐÂ"
2393
2394 #: src/grouplistdialog.c:347
2395 msgid "moderated"
2396 msgstr "ÓйÜÀíµÄ"
2397
2398 #: src/grouplistdialog.c:349
2399 msgid "readonly"
2400 msgstr "Ö»¶Á"
2401
2402 #: src/grouplistdialog.c:351
2403 msgid "unknown"
2404 msgstr "δ֪"
2405
2406 #: src/grouplistdialog.c:398
2407 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2408 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅȺ×éÁÐ±í¡£"
2409
2410 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
2411 msgid "Done."
2412 msgstr "Íê³É¡£"
2413
2414 #: src/grouplistdialog.c:477
2415 #, c-format
2416 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2417 msgstr "ÒѽÓÊÕ%dÐÂÎÅȺ×é(ÒѶÁ%s)"
2418
2419 #: src/gtk/about.c:89
2420 msgid "About"
2421 msgstr "¹ØÓÚ"
2422
2423 #: src/gtk/about.c:111
2424 #, c-format
2425 msgid ""
2426 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2427 "Operating System: %s %s (%s)"
2428 msgstr ""
2429 "GTK+°æ±¾: %d.%d.%d\n"
2430 "²Ù×÷ϵͳ£º%s %s (%s)"
2431
2432 #: src/gtk/about.c:126
2433 #, c-format
2434 msgid "Compiled-in features:%s"
2435 msgstr "±àÒë½øÈ¥µÄ¹¦ÄÜ£º%s"
2436
2437 #: src/gtk/about.c:210
2438 msgid ""
2439 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2440 "\n"
2441 msgstr ""
2442 "GPGMEµÄ°æȨΪWerner Koch <mailto:dd9jn@gnu.org>ËùÓР2001\n"
2443 "\n"
2444
2445 #: src/gtk/about.c:214
2446 msgid ""
2447 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2448 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2449 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2450 "version.\n"
2451 "\n"
2452 msgstr ""
2453
2454 # "±¾³ÌÐòΪÃâ·ÑÈíÌ壻Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
2455 # "ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
2456 # "\n"
2457 #: src/gtk/about.c:220
2458 msgid ""
2459 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2460 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2461 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2462 "more details.\n"
2463 "\n"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: src/gtk/about.c:226
2467 msgid ""
2468 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2469 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2470 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2471 msgstr ""
2472
2473 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2474 msgid "Orange"
2475 msgstr "³ÈÉ«"
2476
2477 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2478 msgid "Red"
2479 msgstr "ºìÉ«"
2480
2481 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2482 msgid "Pink"
2483 msgstr "·Ûºì"
2484
2485 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2486 msgid "Sky blue"
2487 msgstr "ÌìÀ¶"
2488
2489 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2490 msgid "Blue"
2491 msgstr "À¶É«"
2492
2493 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2494 msgid "Green"
2495 msgstr "ÂÌÉ«"
2496
2497 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2498 msgid "Brown"
2499 msgstr "×ØÉ«"
2500
2501 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2502 msgid "Abcdef"
2503 msgstr ""
2504
2505 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2506 msgid "Select Plugin to load"
2507 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¼ÓÔصIJå¼þ"
2508
2509 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2510 msgid "Plugins"
2511 msgstr "²å¼þ"
2512
2513 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2938
2514 msgid "Description"
2515 msgstr "ÃèÊö"
2516
2517 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2518 msgid "Load Plugin"
2519 msgstr "¼ÓÔØPlugin"
2520
2521 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2522 msgid "Unload Plugin"
2523 msgstr "жÔØPlugin"
2524
2525 #: src/gtk/prefswindow.c:215
2526 msgid "Page Index"
2527 msgstr "Ò³Ãæ"
2528
2529 #: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
2530 msgid "Apply"
2531 msgstr "Ó¦ÓÃ"
2532
2533 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2534 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2535 msgid "correct"
2536 msgstr "ÕýÈ·"
2537
2538 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2539 msgid "Owner"
2540 msgstr "ËùÓÐÕß"
2541
2542 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2543 msgid "Signer"
2544 msgstr "¸èÕß"
2545
2546 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2547 #: src/progressdialog.c:53
2548 msgid "Status"
2549 msgstr "״̬"
2550
2551 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2552 msgid "Name: "
2553 msgstr "Ãû×Ö"
2554
2555 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2556 msgid "Organization: "
2557 msgstr "×éÖ¯"
2558
2559 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2560 msgid "Location: "
2561 msgstr "λÖÃ"
2562
2563 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2564 msgid "Fingerprint: "
2565 msgstr "Ö¸ÎÆ"
2566
2567 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2568 msgid "Signature status: "
2569 msgstr "Ç©Ãû×´¿ö£º"
2570
2571 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2572 #, c-format
2573 msgid "SSL certificate for %s"
2574 msgstr "%sµÄSSLÈÏÖ¤"
2575
2576 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2577 #, c-format
2578 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2579 msgstr "ÓÐÒ»¸ö%sδ֪µÄÈÏÖ¤¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
2580
2581 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2582 #, c-format
2583 msgid "Signature status: %s"
2584 msgstr "Ç©Ãû״̬£º%s"
2585
2586 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2587 msgid "View certificate"
2588 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
2589
2590 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2591 msgid "Unknown SSL Certificate"
2592 msgstr "²»Ã÷µÄSSLÈÏÖ¤"
2593
2594 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2595 msgid "Accept and save"
2596 msgstr "½ÓÊܲ¢´¦´æ"
2597
2598 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2599 msgid "Cancel connection"
2600 msgstr "È¡ÏûÁ¬½Ó"
2601
2602 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2603 msgid "New certificate:"
2604 msgstr "еÄÈÏÖ¤£º"
2605
2606 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2607 msgid "Known certificate:"
2608 msgstr "ÒÑÖªµÄÈÏÖ¤£º"
2609
2610 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2611 #, c-format
2612 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2613 msgstr "%sµÄÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
2614
2615 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2616 msgid "View certificates"
2617 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
2618
2619 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2620 msgid "Changed SSL Certificate"
2621 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
2622
2623 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2624 msgid "No dictionary selected."
2625 msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
2626
2627 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2628 msgid "Normal Mode"
2629 msgstr "Ò»°ãģʽ"
2630
2631 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2632 msgid "Bad Spellers Mode"
2633 msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
2634
2635 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2636 msgid "Unknown suggestion mode."
2637 msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
2638
2639 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2640 msgid "No misspelled word found."
2641 msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
2642
2643 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2644 msgid "Replace unknown word"
2645 msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
2646
2647 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2648 #, c-format
2649 msgid "Replace \"%s\" with: "
2650 msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
2651
2652 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2653 msgid ""
2654 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2655 "will learn from mistake.\n"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2659 msgid "Fast Mode"
2660 msgstr "¿ìËÙģʽ"
2661
2662 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2663 #, c-format
2664 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2665 msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
2666
2667 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2668 msgid "Accept in this session"
2669 msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
2670
2671 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2672 msgid "Add to personal dictionary"
2673 msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
2674
2675 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2676 msgid "Replace with..."
2677 msgstr "¸ü»»³É..."
2678
2679 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2680 #, c-format
2681 msgid "Check with %s"
2682 msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
2683
2684 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2685 msgid "(no suggestions)"
2686 msgstr "(ûÓн¨Òé)"
2687
2688 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2689 msgid "More..."
2690 msgstr "¸ü¶à..."
2691
2692 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2693 #, c-format
2694 msgid "Dictionary: %s"
2695 msgstr "×ֵ䣺%s"
2696
2697 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2698 #, c-format
2699 msgid "Use alternate (%s)"
2700 msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
2701
2702 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2703 msgid "Check while typing"
2704 msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
2705
2706 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2707 msgid "Change dictionary"
2708 msgstr "Çл»×Öµä"
2709
2710 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2711 #, c-format
2712 msgid ""
2713 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2714 "%s"
2715 msgstr ""
2716 "ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
2717 "%s"
2718
2719 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
2720 msgid "(No From)"
2721 msgstr "(ûÓмļþÕß)"
2722
2723 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
2724 msgid "(No Subject)"
2725 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
2726
2727 #: src/imap.c:643
2728 #, c-format
2729 msgid "Connecting %s failed"
2730 msgstr "Á¬½Ó %s Ê§°Ü"
2731
2732 #: src/imap.c:648
2733 #, c-format
2734 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2735 msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
2736
2737 #: src/imap.c:688
2738 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2739 msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
2740
2741 #: src/imap.c:701
2742 #, c-format
2743 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2744 msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
2745
2746 #: src/imap.c:740
2747 msgid "Can't start TLS session.\n"
2748 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
2749
2750 #: src/imap.c:1070
2751 #, c-format
2752 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: src/imap.c:1076 src/imap.c:1114
2756 msgid "can't expunge\n"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: src/imap.c:1108
2760 #, fuzzy
2761 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2762 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
2763
2764 #: src/imap.c:1150
2765 msgid "can't close folder\n"
2766 msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
2767
2768 #: src/imap.c:1349
2769 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2770 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
2771
2772 #: src/imap.c:1581
2773 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2774 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
2775
2776 #: src/imap.c:1603
2777 msgid "can't create mailbox\n"
2778 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
2779
2780 #: src/imap.c:1671
2781 #, c-format
2782 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2783 msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÅÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
2784
2785 #: src/imap.c:1733
2786 msgid "can't delete mailbox\n"
2787 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
2788
2789 #: src/imap.c:1771
2790 msgid "can't get envelope\n"
2791 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
2792
2793 #: src/imap.c:1779
2794 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2795 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
2796
2797 #: src/imap.c:1801
2798 #, c-format
2799 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2800 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
2801
2802 #: src/imap.c:1857
2803 #, c-format
2804 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2805 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
2806
2807 #: src/imap.c:1879
2808 #, c-format
2809 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2810 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
2811
2812 #: src/imap.c:1886
2813 #, c-format
2814 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2815 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
2816
2817 #: src/imap.c:1976
2818 msgid "can't get namespace\n"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: src/imap.c:2408
2822 #, c-format
2823 msgid "can't select folder: %s\n"
2824 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
2825
2826 #: src/imap.c:2548
2827 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2828 msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
2829
2830 #: src/imap.c:2565
2831 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2832 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
2833
2834 #: src/imap.c:2877
2835 #, c-format
2836 msgid "can't append %s to %s\n"
2837 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
2838
2839 #: src/imap.c:2884
2840 msgid "(sending file...)"
2841 msgstr "(ÕýÔÚ·¢ËÍ...)"
2842
2843 #: src/imap.c:2912
2844 #, c-format
2845 msgid "can't append message to %s\n"
2846 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
2847
2848 #: src/imap.c:2949
2849 #, c-format
2850 msgid "can't copy %s to %s\n"
2851 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
2852
2853 #: src/imap.c:3012
2854 #, c-format
2855 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2856 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
2857
2858 #: src/imap.c:3026
2859 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2860 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
2861
2862 #: src/imap.c:3039
2863 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2864 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
2865
2866 #: src/imap.c:3294
2867 #, c-format
2868 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2869 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
2870
2871 #: src/import.c:130
2872 msgid "Import"
2873 msgstr "µ¼Èë"
2874
2875 #: src/import.c:149
2876 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2877 msgstr "ÇëÖ¸¶¨mboxÎļþºÍÄ¿±êÓʼþ¼Ð"
2878
2879 #: src/import.c:159
2880 msgid "Importing file:"
2881 msgstr "µ¼ÈëÎļþ£º"
2882
2883 #: src/import.c:164
2884 msgid "Destination dir:"
2885 msgstr "Ä¿±êĿ¼£º"
2886
2887 #: src/import.c:222
2888 msgid "Select importing file"
2889 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÎļþ"
2890
2891 #: src/importldif.c:189
2892 msgid "Please specify address book name and file to import."
2893 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÓûµ¼ÈëµÄͨѶ¼¼°ÎļþÃû¡£"
2894
2895 #: src/importldif.c:192
2896 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2897 msgstr ""
2898
2899 #: src/importldif.c:195
2900 msgid "File imported."
2901 msgstr "Îļþµ¼ÈëÍê³É¡£"
2902
2903 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2904 msgid "Please select a file."
2905 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒ»¸öÎļþ¡£"
2906
2907 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2908 msgid "Address book name must be supplied."
2909 msgstr "±ØÐëÌṩͨѶ¼Ãû³Æ¡£"
2910
2911 #: src/importldif.c:470
2912 msgid "Error reading LDIF fields."
2913 msgstr ""
2914
2915 #: src/importldif.c:493
2916 msgid "LDIF file imported successfully."
2917 msgstr "LDIFÎļþµ¼Èë³É¹¦¡£"
2918
2919 #: src/importldif.c:605
2920 msgid "Select LDIF File"
2921 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÎļþ"
2922
2923 #: src/importldif.c:701
2924 msgid ""
2925 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
2926 "file data."
2927 msgstr ""
2928
2929 #: src/importldif.c:707
2930 msgid "File Name"
2931 msgstr "ÎļþÃû³Æ"
2932
2933 #: src/importldif.c:718
2934 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
2935 msgstr ""
2936
2937 #: src/importldif.c:727
2938 msgid "Select the LDIF file to import."
2939 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþ¡£"
2940
2941 #: src/importldif.c:764
2942 msgid "R"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
2946 msgid "S"
2947 msgstr "S"
2948
2949 #: src/importldif.c:766
2950 #, fuzzy
2951 msgid "LDIF Field Name"
2952 msgstr "ÎļþÃû³Æ"
2953
2954 #: src/importldif.c:767
2955 msgid "Attribute Name"
2956 msgstr "ÌõÄ¿Ãû³Æ"
2957
2958 #: src/importldif.c:822
2959 msgid "LDIF Field"
2960 msgstr ""
2961
2962 #: src/importldif.c:834
2963 msgid "Attribute"
2964 msgstr "ÌõÄ¿"
2965
2966 #: src/importldif.c:845
2967 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
2968 msgstr ""
2969
2970 #: src/importldif.c:850
2971 msgid "???"
2972 msgstr ""
2973
2974 #: src/importldif.c:868
2975 msgid ""
2976 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
2977 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
2978 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
2979 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
2980 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
2981 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
2982 "field for import."
2983 msgstr ""
2984
2985 #: src/importldif.c:880
2986 msgid "Select for Import"
2987 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÏî"
2988
2989 #: src/importldif.c:886
2990 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
2991 msgstr ""
2992
2993 #: src/importldif.c:889
2994 msgid " Modify "
2995 msgstr " Ð޸Ġ"
2996
2997 #: src/importldif.c:895
2998 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
2999 msgstr ""
3000
3001 #: src/importldif.c:968
3002 msgid "Records Imported :"
3003 msgstr "Òѵ¼ÈëµÄ¼Ç¼£º"
3004
3005 #: src/importldif.c:999
3006 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3007 msgstr "½«LDIFÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3008
3009 #: src/importmutt.c:143
3010 msgid "Error importing MUTT file."
3011 msgstr "µ¼ÈëMUTTÎļþʧ°Ü¡£"
3012
3013 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3014 #: src/importpine.c:329
3015 msgid "Please select a file to import."
3016 msgstr "ÇëÑ¡Ôñµ¼ÈëµÄÎļþ¡£"
3017
3018 #: src/importmutt.c:185
3019 msgid "Select MUTT File"
3020 msgstr "Ñ¡ÔñMUTTÎļþ"
3021
3022 #: src/importmutt.c:239
3023 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3024 msgstr "½«MUTTÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3025
3026 #: src/importpine.c:143
3027 msgid "Error importing Pine file."
3028 msgstr "µ¼ÈëPineÎļþʧ°Ü¡£"
3029
3030 #: src/importpine.c:185
3031 msgid "Select Pine File"
3032 msgstr "Ñ¡ÔñPineÎļþ"
3033
3034 #: src/importpine.c:239
3035 msgid "Import Pine file into Address Book"
3036 msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼ÖÐ"
3037
3038 #: src/inc.c:351
3039 msgid "Retrieving new messages"
3040 msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
3041
3042 #: src/inc.c:396
3043 msgid "Standby"
3044 msgstr "´ýÃü"
3045
3046 #: src/inc.c:521 src/inc.c:576
3047 msgid "Cancelled"
3048 msgstr "È¡Ïû"
3049
3050 #: src/inc.c:532
3051 msgid "Retrieving"
3052 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
3053
3054 #: src/inc.c:548
3055 #, c-format
3056 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3057 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
3058
3059 #: src/inc.c:552
3060 msgid "Done (no new messages)"
3061 msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3062
3063 #: src/inc.c:558
3064 msgid "Connection failed"
3065 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3066
3067 #: src/inc.c:562
3068 msgid "Auth failed"
3069 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
3070
3071 #: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
3072 msgid "Locked"
3073 msgstr "ÒÑËø¶¨"
3074
3075 #: src/inc.c:589
3076 #, c-format
3077 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3078 msgstr "ÔÚ%sÉϵÄ%sÊÚȨʧ°Ü"
3079
3080 #: src/inc.c:659
3081 #, c-format
3082 msgid "Finished (%d new message(s))"
3083 msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
3084
3085 #: src/inc.c:662
3086 msgid "Finished (no new messages)"
3087 msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3088
3089 #: src/inc.c:671
3090 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3091 msgstr "È¡Óʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3092
3093 #: src/inc.c:712
3094 #, c-format
3095 msgid "%s: Retrieving new messages"
3096 msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
3097
3098 #: src/inc.c:731
3099 #, c-format
3100 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3101 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
3102
3103 #: src/inc.c:738
3104 #, c-format
3105 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3106 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3107
3108 #: src/inc.c:745
3109 #, c-format
3110 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3111 msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
3112
3113 #: src/inc.c:811 src/send_message.c:467
3114 msgid "Authenticating..."
3115 msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
3116
3117 #: src/inc.c:812
3118 #, c-format
3119 msgid "Retrieving messages from %s..."
3120 msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ..."
3121
3122 #: src/inc.c:817
3123 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3124 msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
3125
3126 #: src/inc.c:821
3127 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3128 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
3129
3130 #: src/inc.c:825
3131 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3132 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
3133
3134 #: src/inc.c:829
3135 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3136 msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
3137
3138 #: src/inc.c:846
3139 #, c-format
3140 msgid "Deleting message %d"
3141 msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
3142
3143 #: src/inc.c:852 src/send_message.c:485
3144 msgid "Quitting"
3145 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
3146
3147 #: src/inc.c:889
3148 #, c-format
3149 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3150 msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
3151
3152 #: src/inc.c:918
3153 #, c-format
3154 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3155 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
3156
3157 #: src/inc.c:980
3158 msgid "Connection failed."
3159 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3160
3161 #: src/inc.c:986
3162 msgid "Error occurred while processing mail."
3163 msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3164
3165 #: src/inc.c:991
3166 #, c-format
3167 msgid ""
3168 "Error occurred while processing mail:\n"
3169 "%s"
3170 msgstr ""
3171 "´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
3172 "%s"
3173
3174 #: src/inc.c:997
3175 msgid "No disk space left."
3176 msgstr "Ó²µúÎ޿ռ䡣"
3177
3178 #: src/inc.c:1002
3179 msgid "Can't write file."
3180 msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
3181
3182 #: src/inc.c:1007
3183 msgid "Socket error."
3184 msgstr "Socket´íÎó¡£"
3185
3186 #: src/inc.c:1013 src/send_message.c:608
3187 msgid "Connection closed by the remote host."
3188 msgstr ""
3189
3190 #: src/inc.c:1019
3191 msgid "Mailbox is locked."
3192 msgstr " ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
3193
3194 #: src/inc.c:1023
3195 #, c-format
3196 msgid ""
3197 "Mailbox is locked:\n"
3198 "%s"
3199 msgstr ""
3200 "ÓÊÏäÎÞ·¨´ò¿ª£º\n"
3201 "%s"
3202
3203 #: src/inc.c:1029 src/send_message.c:595
3204 msgid "Authentication failed."
3205 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
3206
3207 #: src/inc.c:1034 src/send_message.c:598
3208 #, c-format
3209 msgid ""
3210 "Authentication failed:\n"
3211 "%s"
3212 msgstr ""
3213 "ÊÚȨʧ°Ü£º\n"
3214 "%s"
3215
3216 #: src/inc.c:1069
3217 msgid "Incorporation cancelled\n"
3218 msgstr "°üÈëʧ°Ü\n"
3219
3220 #: src/inputdialog.c:152
3221 #, c-format
3222 msgid "Input password for %s on %s:"
3223 msgstr "ÇëÊäÈë%sÔÚ%sÉϵÄÃÜÂ룺"
3224
3225 #: src/inputdialog.c:154
3226 msgid "Input password"
3227 msgstr "ÊäÈëÃÜÂë"
3228
3229 #: src/logwindow.c:61
3230 msgid "Protocol log"
3231 msgstr "Э¶¨¼Ç¼"
3232
3233 #: src/ldif.c:838
3234 msgid "Nick Name"
3235 msgstr "´ÂºÅ"
3236
3237 #: src/main.c:145 src/main.c:154
3238 #, c-format
3239 msgid ""
3240 "File `%s' already exists.\n"
3241 "Can't create folder."
3242 msgstr ""
3243 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
3244 "ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
3245
3246 #: src/main.c:214
3247 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3248 msgstr "glib²»Ö§Ô®g_thread¡£\n"
3249
3250 #: src/main.c:264
3251 msgid ""
3252 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3253 "OpenPGP support disabled."
3254 msgstr ""
3255 "GnuPGµÄ°²×°²»Õý³££¬»òÐèÒªÉý¼¶¡£\n"
3256 "OpenPGP֧ԮȡÏû¡£"
3257
3258 #: src/main.c:465
3259 #, c-format
3260 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3261 msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
3262
3263 #: src/main.c:468
3264 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3265 msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
3266
3267 #: src/main.c:469
3268 msgid ""
3269 "  --attach file1 [file2]...\n"
3270 "                         open composition window with specified files\n"
3271 "                         attached"
3272 msgstr ""
3273 " --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
3274 "                         ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
3275
3276 #: src/main.c:472
3277 msgid "  --receive              receive new messages"
3278 msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
3279
3280 #: src/main.c:473
3281 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3282 msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
3283
3284 #: src/main.c:474
3285 msgid "  --send                 send all queued messages"
3286 msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
3287
3288 #: src/main.c:475
3289 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3290 msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
3291
3292 #: src/main.c:476
3293 msgid ""
3294 "  --status-full [folder]...\n"
3295 "                         show the status of each folder"
3296 msgstr ""
3297 "  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
3298 "                         ÏÔʾËùÓÐÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
3299
3300 #: src/main.c:478
3301 msgid "  --online               switch to online mode"
3302 msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
3303
3304 #: src/main.c:479
3305 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3306 msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»ú״̬"
3307
3308 #: src/main.c:480
3309 msgid "  --debug                debug mode"
3310 msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
3311
3312 #: src/main.c:481
3313 msgid "  --help                 display this help and exit"
3314 msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
3315
3316 #: src/main.c:482
3317 msgid "  --version              output version information and exit"
3318 msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
3319
3320 #: src/main.c:483
3321 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3322 msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
3323
3324 #: src/main.c:527 src/summaryview.c:5148
3325 #, c-format
3326 msgid "Processing (%s)..."
3327 msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
3328
3329 #: src/main.c:530
3330 msgid "top level folder"
3331 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
3332
3333 #: src/main.c:596
3334 msgid "Composing message exists."
3335 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
3336
3337 #: src/main.c:597
3338 msgid "Draft them"
3339 msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
3340
3341 #: src/main.c:597
3342 msgid "Discard them"
3343 msgstr "¶ªÆú"
3344
3345 #: src/main.c:597
3346 msgid "Don't quit"
3347 msgstr "²»Í˳ö"
3348
3349 #: src/main.c:611
3350 msgid "Queued messages"
3351 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
3352
3353 #: src/main.c:612
3354 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3355 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
3356
3357 #: src/main.c:917
3358 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3359 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3360
3361 #: src/mainwindow.c:418
3362 msgid "/_File/_Folder"
3363 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)"
3364
3365 #: src/mainwindow.c:419
3366 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3367 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/н¨Óʼþ¼Ð(_n)..."
3368
3369 #: src/mainwindow.c:421
3370 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3371 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
3372
3373 #: src/mainwindow.c:422
3374 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3375 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
3376
3377 #: src/mainwindow.c:423
3378 msgid "/_File/_Folder/---"
3379 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/---"
3380
3381 #: src/mainwindow.c:424
3382 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3383 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_C)"
3384
3385 #: src/mainwindow.c:426
3386 msgid "/_File/_Add mailbox"
3387 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
3388
3389 #: src/mainwindow.c:427
3390 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3391 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
3392
3393 #: src/mainwindow.c:428
3394 msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
3395 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/mbox¸ñʽ..."
3396
3397 #: src/mainwindow.c:429
3398 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3399 msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼ÈëmboxµÄÎļþ(_I)... "
3400
3401 #: src/mainwindow.c:430
3402 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3403 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð..."
3404
3405 #: src/mainwindow.c:431
3406 msgid "/_File/Empty _trash"
3407 msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕÀ¬»øÍ°(_t)"
3408
3409 #: src/mainwindow.c:432
3410 msgid "/_File/_Work offline"
3411 msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
3412
3413 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
3414 msgid "/_File/_Save as..."
3415 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
3416
3417 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
3418 msgid "/_File/_Print..."
3419 msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
3420
3421 #: src/mainwindow.c:438
3422 msgid "/_File/E_xit"
3423 msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
3424
3425 #: src/mainwindow.c:443
3426 msgid "/_Edit/Select _thread"
3427 msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÏßË÷(_T)"
3428
3429 #: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
3430 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3431 msgstr " ±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖÐËÑÑ°(_F)..."
3432
3433 #: src/mainwindow.c:447
3434 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3435 msgstr "±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
3436
3437 #: src/mainwindow.c:449
3438 msgid "/_View/Show or hi_de"
3439 msgstr "²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
3440
3441 #: src/mainwindow.c:450
3442 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3443 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
3444
3445 #: src/mainwindow.c:452
3446 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3447 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÔĶÁÓʼþ(_M)"
3448
3449 #: src/mainwindow.c:454
3450 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3451 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
3452
3453 #: src/mainwindow.c:456
3454 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3455 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ»òÎÄ×Ö(_a)"
3456
3457 #: src/mainwindow.c:458
3458 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3459 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
3460
3461 #: src/mainwindow.c:460
3462 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3463 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
3464
3465 #: src/mainwindow.c:462
3466 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3467 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ûÓÐ(_N)"
3468
3469 #: src/mainwindow.c:464
3470 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3471 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸(_b)"
3472
3473 #: src/mainwindow.c:467
3474 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3475 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
3476
3477 #: src/mainwindow.c:468
3478 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3479 msgstr "/ ²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
3480
3481 #: src/mainwindow.c:470
3482 msgid "/_View/_Sort"
3483 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
3484
3485 #: src/mainwindow.c:471
3486 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3487 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
3488
3489 #: src/mainwindow.c:472
3490 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3491 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
3492
3493 #: src/mainwindow.c:473
3494 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3495 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
3496
3497 #: src/mainwindow.c:474
3498 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3499 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¼ÄÐÅÕß(_f)"
3500
3501 #: src/mainwindow.c:475
3502 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3503 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÕß(_r)"
3504
3505 #: src/mainwindow.c:476
3506 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3507 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
3508
3509 #: src/mainwindow.c:477
3510 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3511 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
3512
3513 #: src/mainwindow.c:479
3514 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3515 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
3516
3517 #: src/mainwindow.c:480
3518 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3519 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
3520
3521 #: src/mainwindow.c:481
3522 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3523 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
3524
3525 #: src/mainwindow.c:483
3526 msgid "/_View/_Sort/by score"
3527 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
3528
3529 #: src/mainwindow.c:484
3530 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3531 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëøס״̬"
3532
3533 #: src/mainwindow.c:485
3534 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3535 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
3536
3537 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
3538 msgid "/_View/_Sort/---"
3539 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/---"
3540
3541 #: src/mainwindow.c:487
3542 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3543 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
3544
3545 #: src/mainwindow.c:488
3546 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3547 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
3548
3549 #: src/mainwindow.c:490
3550 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3551 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
3552
3553 #: src/mainwindow.c:492
3554 msgid "/_View/Th_read view"
3555 msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÏßË÷²é¿´(_R)"
3556
3557 #: src/mainwindow.c:493
3558 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3559 msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÏßË÷(_X)"
3560
3561 #: src/mainwindow.c:494
3562 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3563 msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÏßË÷(_L)"
3564
3565 #: src/mainwindow.c:495
3566 msgid "/_View/_Hide read messages"
3567 msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
3568
3569 #: src/mainwindow.c:496
3570 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3571 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
3572
3573 #: src/mainwindow.c:499
3574 msgid "/_View/_Go to"
3575 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
3576
3577 #: src/mainwindow.c:500
3578 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3579 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
3580
3581 #: src/mainwindow.c:501
3582 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3583 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
3584
3585 #: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
3586 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
3587 msgid "/_View/_Go to/---"
3588 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
3589
3590 #: src/mainwindow.c:503
3591 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3592 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_r)"
3593
3594 #: src/mainwindow.c:505
3595 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3596 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_e)"
3597
3598 #: src/mainwindow.c:508
3599 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3600 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
3601
3602 #: src/mainwindow.c:509
3603 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3604 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÐÅ(_x)"
3605
3606 #: src/mainwindow.c:511
3607 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3608 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
3609
3610 #: src/mainwindow.c:513
3611 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3612 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
3613
3614 #: src/mainwindow.c:516
3615 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3616 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
3617
3618 #: src/mainwindow.c:518
3619 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3620 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
3621
3622 #: src/mainwindow.c:521
3623 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3624 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
3625
3626 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
3627 msgid "/_View/_Code set/---"
3628 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
3629
3630 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
3631 msgid "/_View/_Code set"
3632 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
3633
3634 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
3635 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3636 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
3637
3638 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
3639 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3640 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
3641
3642 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
3643 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3644 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (UTF-8)(_U)"
3645
3646 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
3647 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3648 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-1)(_1)"
3649
3650 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
3651 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3652 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-15)"
3653
3654 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
3655 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3656 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-2)(_2) "
3657
3658 #: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
3659 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3660 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
3661
3662 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
3663 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3664 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)(_4) "
3665
3666 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
3667 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3668 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-7)(_7)"
3669
3670 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
3671 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3672 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)(_9)"
3673
3674 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
3675 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3676 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(ISO-8859-5)(_5)"
3677
3678 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
3679 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3680 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-R) (_R)"
3681
3682 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
3683 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3684 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(Windows-1251)"
3685
3686 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
3687 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3688 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022-JP)(_J)"
3689
3690 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
3691 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3692 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022- JP-2)"
3693
3694 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
3695 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3696 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (EUC-JP)(_E)"
3697
3698 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
3699 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3700 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (Shift__JIS)(_S)"
3701
3702 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
3703 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3704 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ(GB2312)(_G)"
3705
3706 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
3707 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3708 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(Big5)(_B) "
3709
3710 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
3711 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3712 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(EUC-TW)(_T)"
3713
3714 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
3715 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3716 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ(ISO-2022-CN)(_C) "
3717
3718 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
3719 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3720 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ(EUC-KR)(_K) "
3721
3722 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
3723 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3724 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
3725
3726 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
3727 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3728 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(TIS-620)"
3729
3730 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
3731 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3732 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
3733
3734 #: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:450
3735 msgid "/_View/Open in new _window"
3736 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
3737
3738 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
3739 msgid "/_View/Mess_age source"
3740 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
3741
3742 #: src/mainwindow.c:607
3743 msgid "/_View/Show all _headers"
3744 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
3745
3746 #: src/mainwindow.c:609
3747 msgid "/_View/_Update summary"
3748 msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒª(_U)"
3749
3750 #: src/mainwindow.c:612
3751 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3752 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÂÓʼþ(_i)"
3753
3754 #: src/mainwindow.c:613
3755 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3756 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕËùÓÐÕʺŵÄÓʼþ(_a)"
3757
3758 #: src/mainwindow.c:615
3759 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3760 msgstr "/Óʼþ(_M)/È¡ÏûÊÕÐÅ(_g)"
3761
3762 #: src/mainwindow.c:617
3763 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3764 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
3765
3766 #: src/mainwindow.c:619
3767 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3768 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
3769
3770 #: src/mainwindow.c:620
3771 msgid "/_Message/Compose a news message"
3772 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
3773
3774 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
3775 msgid "/_Message/_Reply"
3776 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
3777
3778 #: src/mainwindow.c:622
3779 msgid "/_Message/Repl_y to"
3780 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
3781
3782 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
3783 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3784 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
3785
3786 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
3787 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3788 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/¼ÄÐÅÈË(_s)"
3789
3790 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
3791 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3792 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
3793
3794 #: src/mainwindow.c:627
3795 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3796 msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
3797
3798 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
3799 msgid "/_Message/_Forward"
3800 msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
3801
3802 #: src/mainwindow.c:630
3803 msgid "/_Message/Redirect"
3804 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
3805
3806 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
3807 msgid "/_Message/Re-_edit"
3808 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
3809
3810 #: src/mainwindow.c:634
3811 msgid "/_Message/M_ove..."
3812 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Òƶ¯(_o)"
3813
3814 #: src/mainwindow.c:635
3815 msgid "/_Message/_Copy..."
3816 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ¸´ÖÆ(_C)"
3817
3818 #: src/mainwindow.c:636
3819 msgid "/_Message/_Delete"
3820 msgstr "/Óʼþ(_M)/ É¾³ý(_D) "
3821
3822 #: src/mainwindow.c:637
3823 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3824 msgstr "/Óʼþ(_M)/ È¡ÏûÐÂÓʼþ"
3825
3826 #: src/mainwindow.c:639
3827 msgid "/_Message/_Mark"
3828 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)"
3829
3830 #: src/mainwindow.c:640
3831 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3832 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
3833
3834 #: src/mainwindow.c:641
3835 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3836 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
3837
3838 #: src/mainwindow.c:642
3839 msgid "/_Message/_Mark/---"
3840 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/---"
3841
3842 #: src/mainwindow.c:643
3843 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3844 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
3845
3846 #: src/mainwindow.c:644
3847 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3848 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
3849
3850 #: src/mainwindow.c:646
3851 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3852 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
3853
3854 #: src/mainwindow.c:649
3855 msgid "/_Tools/_Address book..."
3856 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ²¾(_A)..."
3857
3858 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
3859 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3860 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
3861
3862 #: src/mainwindow.c:652
3863 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3864 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
3865
3866 #: src/mainwindow.c:653
3867 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3868 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
3869
3870 #: src/mainwindow.c:655
3871 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3872 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
3873
3874 #: src/mainwindow.c:658
3875 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3876 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ(_F)"
3877
3878 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
3879 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3880 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
3881
3882 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
3883 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3884 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
3885
3886 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
3887 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3888 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
3889
3890 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
3891 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3892 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
3893
3894 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
3895 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3896 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
3897
3898 #: src/mainwindow.c:671
3899 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3900 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)"
3901
3902 #: src/mainwindow.c:674
3903 msgid "/_Tools/E_xecute"
3904 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´ÐÐ(_x)"
3905
3906 #: src/mainwindow.c:677
3907 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3908 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/SSLÈÏÖ¤(_f)"
3909
3910 #: src/mainwindow.c:681
3911 msgid "/_Tools/_Log window"
3912 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÈÕÖ¾´°¿Ú(_L)"
3913
3914 #: src/mainwindow.c:683
3915 msgid "/_Configuration"
3916 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)"
3917
3918 #: src/mainwindow.c:684
3919 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3920 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
3921
3922 #: src/mainwindow.c:686
3923 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3924 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
3925
3926 #: src/mainwindow.c:688
3927 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3928 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
3929
3930 #: src/mainwindow.c:690
3931 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3932 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
3933
3934 #: src/mainwindow.c:692
3935 msgid "/_Configuration/---"
3936 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/---"
3937
3938 #: src/mainwindow.c:693
3939 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3940 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
3941
3942 #: src/mainwindow.c:695
3943 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3944 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/»ý·Ö(_S)..."
3945
3946 #: src/mainwindow.c:697
3947 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3948 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
3949
3950 #: src/mainwindow.c:699
3951 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3952 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
3953
3954 #: src/mainwindow.c:700
3955 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3956 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
3957
3958 #: src/mainwindow.c:701
3959 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3960 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
3961
3962 #: src/mainwindow.c:702
3963 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3964 msgstr "/ϵͳÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
3965
3966 #: src/mainwindow.c:705
3967 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3968 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(±¾µØ)"
3969
3970 #: src/mainwindow.c:706
3971 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3972 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
3973
3974 #: src/mainwindow.c:708
3975 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3976 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(±¾µØ)"
3977
3978 #: src/mainwindow.c:709
3979 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3980 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F) (SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
3981
3982 #: src/mainwindow.c:711
3983 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
3984 msgstr "/_Help/_Claws °æ±¾³£¼ûÎÊÌâ"
3985
3986 #: src/mainwindow.c:713
3987 msgid "/_Help/---"
3988 msgstr "/ÇóÖú(_H)/---"
3989
3990 #: src/mainwindow.c:832
3991 msgid "Go offline"
3992 msgstr "ÍÑ»ú"
3993
3994 #: src/mainwindow.c:836
3995 msgid "Go online"
3996 msgstr "Áª»ú"
3997
3998 #: src/mainwindow.c:852
3999 msgid "Select account"
4000 msgstr "Ñ¡ÔñÕʺÅ"
4001
4002 #: src/mainwindow.c:1176 src/mainwindow.c:1193 src/prefs_folder_item.c:378
4003 msgid "Untitled"
4004 msgstr "δÃüÃû"
4005
4006 #: src/mainwindow.c:1194
4007 msgid "none"
4008 msgstr ""
4009
4010 #: src/mainwindow.c:1434
4011 msgid "Empty trash"
4012 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏä"
4013
4014 #: src/mainwindow.c:1435
4015 msgid "Empty all messages in trash?"
4016 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏäÄÚËùÓÐÓʼþ£¿"
4017
4018 #: src/mainwindow.c:1453
4019 msgid "Add mailbox"
4020 msgstr "Ìí¼ÓÓÊÏä"
4021
4022 #: src/mainwindow.c:1454
4023 msgid ""
4024 "Input the location of mailbox.\n"
4025 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4026 "scanned automatically."
4027 msgstr ""
4028 "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖá£\n"
4029 "Èç¹ûÖ¸¶¨ÒÑ´æÔÚµÄÓÊÏ䣬Ëü½«»á×Ô¶¯±»É¨Ãè¡£"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:1497
4032 #, c-format
4033 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4034 msgstr "ÓÊÏä `%s' ÒѾ­´æÔÚ¡£"
4035
4036 #: src/mainwindow.c:1465 src/setup.c:57
4037 msgid "Mailbox"
4038 msgstr "ÓÊÏä"
4039
4040 #: src/mainwindow.c:1470 src/setup.c:61
4041 msgid ""
4042 "Creation of the mailbox failed.\n"
4043 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4044 "there."
4045 msgstr ""
4046 "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü¡£\n"
4047 "Ò²ÐíijЩÎļþÒѾ­´æÔÚ£¬»òÕßÄãûÓÐ×ã¹»µÄдȨÏÞ¡£"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:1490
4050 msgid "Add mbox mailbox"
4051 msgstr "Ìí¼Ómbox¸ñʽÓʼþ"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:1491
4054 msgid "Input the location of mailbox."
4055 msgstr "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖÃ"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:1507
4058 msgid "Creation of the mailbox failed."
4059 msgstr "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:1823
4062 msgid "Sylpheed - Folder View"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: src/mainwindow.c:1844 src/messageview.c:380
4066 msgid "Sylpheed - Message View"
4067 msgstr ""
4068
4069 #: src/mainwindow.c:2217
4070 msgid "Exit"
4071 msgstr "Í˳ö"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:2217
4074 msgid "Exit this program?"
4075 msgstr "Í˳ö±¾³ÌÐò"
4076
4077 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
4078 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
4079 msgid "(none)"
4080 msgstr ""
4081
4082 #: src/message_search.c:88
4083 msgid "Find in current message"
4084 msgstr "ÔÚµ±Ç°ÓʼþÖвéÕÒ"
4085
4086 #: src/message_search.c:106
4087 msgid "Find text:"
4088 msgstr "²éÕÒÎÄ×Ö"
4089
4090 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4091 msgid "Case sensitive"
4092 msgstr "´óСдÃô¸Ð"
4093
4094 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4095 msgid "Backward search"
4096 msgstr "·´ÏòËÑË÷"
4097
4098 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4099 msgid "Search failed"
4100 msgstr "²éÕÒʧ°Ü"
4101
4102 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4103 msgid "Search string not found."
4104 msgstr "δÕÒµ½Ö¸¶¨×Ö·û´®"
4105
4106 #: src/message_search.c:191
4107 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4108 msgstr "Òѵ½´ïÓʼþ¶¥²¿£¬ÊÇ·ñÈƵ½Î²²¿¼ÌÐø²éÕÒ£¿"
4109
4110 #: src/message_search.c:194
4111 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4112 msgstr "Òѵ½´ïÓʼþĩ⣬ÊÇ·ñÖØпªÊ¼²éÕÒ£¿"
4113
4114 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4115 msgid "Search finished"
4116 msgstr "²éÕÒÍê³É"
4117
4118 #: src/messageview.c:238
4119 msgid "/_View/Show all _header"
4120 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
4121
4122 #: src/messageview.c:241
4123 msgid "/_Message/Compose _new message"
4124 msgstr "/Óʼþ(_M)/׫дÐÂÓʼþ(_N)"
4125
4126 #: src/messageview.c:253
4127 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4128 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_A)"
4129
4130 #: src/messageview.c:255
4131 msgid "/_Message/Redirec_t"
4132 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò(_t)"
4133
4134 #: src/messageview.c:477
4135 msgid "<No Return-Path found>"
4136 msgstr ""
4137
4138 #: src/messageview.c:485
4139 #, c-format
4140 msgid ""
4141 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4142 "does not correspond to the return path:\n"
4143 "Notification address: %s\n"
4144 "Return path: %s\n"
4145 "It is advised to not to send the return receipt."
4146 msgstr ""
4147
4148 #: src/messageview.c:493
4149 msgid "+Don't Send"
4150 msgstr "+²»Ëͳö"
4151
4152 #: src/messageview.c:503
4153 msgid ""
4154 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4155 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4156 "officially addressed to you.\n"
4157 "Receipt notification cancelled."
4158 msgstr ""
4159
4160 #: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
4161 #: src/summaryview.c:3420
4162 msgid "Save as"
4163 msgstr "±£´æΪ"
4164
4165 #: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4166 #: src/summaryview.c:3425
4167 msgid "Overwrite"
4168 msgstr "¸²¸Ç"
4169
4170 #: src/messageview.c:899
4171 msgid "Overwrite existing file?"
4172 msgstr "¸½¼ÓÒÑÓÐÎļþ£¿"
4173
4174 #: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3433 src/summaryview.c:3437
4175 #: src/summaryview.c:3454
4176 #, c-format
4177 msgid "Can't save the file `%s'."
4178 msgstr "ÎÞ·¨±£´æ´ËÎļþ '%s'¡£"
4179
4180 #: src/messageview.c:972
4181 msgid "This message asks for a return receipt"
4182 msgstr "¸ÃÓʼþÒªÇ󷵻ػØÖ´"
4183
4184 #: src/messageview.c:973
4185 msgid "Send receipt"
4186 msgstr "·¢ËÍ»ØÖ´"
4187
4188 #: src/messageview.c:1026
4189 msgid "Return Receipt Notification"
4190 msgstr ""
4191
4192 #: src/messageview.c:1027
4193 msgid ""
4194 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4195 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4196 "notification:"
4197 msgstr ""
4198 "¸ÃÓʼþ·¢Ë͵½ÁËÄúµÄ¶à¸öÕʺÅÖС£\n"
4199 "ÇëÑ¡ÔñÓÃÒÔ·¢ËÍ»ØÖ´µÄÕʺÅ: "
4200
4201 #: src/messageview.c:1031
4202 msgid "Send Notification"
4203 msgstr ""
4204
4205 #: src/messageview.c:1031
4206 msgid "+Cancel"
4207 msgstr "+È¡Ïû"
4208
4209 #: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3472
4210 #: src/toolbar.c:168
4211 msgid "Print"
4212 msgstr "´òÓ¡"
4213
4214 #: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3473
4215 #, c-format
4216 msgid ""
4217 "Enter the print command line:\n"
4218 "(`%s' will be replaced with file name)"
4219 msgstr ""
4220 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
4221 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
4222
4223 #: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3479
4224 #, c-format
4225 msgid ""
4226 "Print command line is invalid:\n"
4227 "`%s'"
4228 msgstr ""
4229 "´òÓ¡ÃüÁîÐÐÎÞЧ:\n"
4230 "`%s'"
4231
4232 #: src/mimeview.c:150
4233 msgid "/_Open"
4234 msgstr "/´ò¿ª(_O)"
4235
4236 #: src/mimeview.c:151
4237 msgid "/Open _with..."
4238 msgstr "/´ò¿ª·½Ê½(_w)..."
4239
4240 #: src/mimeview.c:152
4241 msgid "/_Display as text"
4242 msgstr "/ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ(_D)"
4243
4244 #: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
4245 msgid "/_Save as..."
4246 msgstr "/Áí´æΪ(_S)..."
4247
4248 #: src/mimeview.c:154
4249 msgid "/Save _all..."
4250 msgstr "/È«²¿±£´æ(_a)..."
4251
4252 #: src/mimeview.c:157
4253 msgid "/_Check signature"
4254 msgstr "/¼ì²éÇ©Ãû(_C)"
4255
4256 #: src/mimeview.c:197
4257 msgid "MIME Type"
4258 msgstr "MIMEÀàÐÍ"
4259
4260 #: src/mimeview.c:365
4261 msgid "Right-click here to verify the signature"
4262 msgstr "ÓÒ»÷´Ë´¦¼ì²éÇ©Ãû"
4263
4264 #: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
4265 #: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
4266 msgid "Can't save the part of multipart message."
4267 msgstr ""
4268
4269 #: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
4270 #, c-format
4271 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4272 msgstr "¸²¸ÇÒÑÓÐÎļþ '%s' Âð£¿"
4273
4274 #: src/mimeview.c:1153
4275 msgid "Open with"
4276 msgstr "´ò¿ª·½Ê½"
4277
4278 #: src/mimeview.c:1154
4279 #, c-format
4280 msgid ""
4281 "Enter the command line to open file:\n"
4282 "(`%s' will be replaced with file name)"
4283 msgstr ""
4284 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´ò¿ªÎļþµÄÃüÁîÐÐ:\n"
4285 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
4286
4287 #: src/news.c:205
4288 #, c-format
4289 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4290 msgstr "ÕýÔÚÓë %s ½¨Á¢NNTPÁ¬½Ó:%d ...\n"
4291
4292 #: src/news.c:783
4293 #, c-format
4294 msgid "can't set group: %s\n"
4295 msgstr ""
4296
4297 #: src/news.c:793
4298 #, c-format
4299 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4300 msgstr ""
4301
4302 #: src/news.c:814
4303 #, c-format
4304 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4305 msgstr ""
4306
4307 #: src/news.c:831
4308 #, c-format
4309 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: src/news.c:834 src/news.c:903
4313 msgid "can't get xover\n"
4314 msgstr ""
4315
4316 #: src/news.c:839 src/news.c:909
4317 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4318 msgstr ""
4319
4320 #: src/news.c:845 src/news.c:922
4321 #, c-format
4322 msgid "invalid xover line: %s\n"
4323 msgstr ""
4324
4325 #: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
4326 msgid "can't get xhdr\n"
4327 msgstr ""
4328
4329 #: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
4330 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4331 msgstr ""
4332
4333 #: src/news.c:900
4334 #, c-format
4335 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4336 msgstr ""
4337
4338 #: src/passphrase.c:85
4339 msgid "Passphrase"
4340 msgstr ""
4341
4342 #: src/passphrase.c:253
4343 msgid "[no user id]"
4344 msgstr ""
4345
4346 #: src/passphrase.c:257
4347 #, c-format
4348 msgid ""
4349 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4350 "\n"
4351 "  %.*s  \n"
4352 "(%.*s)\n"
4353 msgstr ""
4354
4355 #: src/passphrase.c:261
4356 msgid ""
4357 "Bad passphrase! Try again...\n"
4358 "\n"
4359 msgstr ""
4360
4361 #: src/pop.c:151
4362 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4363 msgstr ""
4364
4365 #: src/pop.c:158
4366 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4367 msgstr ""
4368
4369 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4370 msgid "POP3 protocol error\n"
4371 msgstr ""
4372
4373 #: src/pop.c:628
4374 #, c-format
4375 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4376 msgstr ""
4377
4378 #: src/pop.c:636
4379 #, c-format
4380 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4381 msgstr ""
4382
4383 #: src/pop.c:667
4384 msgid "mailbox is locked\n"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: src/pop.c:670
4388 msgid "session timeout\n"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: src/pop.c:688
4392 msgid "command not supported\n"
4393 msgstr ""
4394
4395 #: src/pop.c:692
4396 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4397 msgstr "POP3»á»°ÖгöÏÖ´íÎó\n"
4398
4399 #: src/prefs_gtk.c:775
4400 msgid "Preferences"
4401 msgstr "Æ«ºÃÉèÖÃ"
4402
4403 #: src/prefs_account.c:691
4404 #, c-format
4405 msgid "Account%d"
4406 msgstr ""
4407
4408 #: src/prefs_account.c:710
4409 msgid "Preferences for new account"
4410 msgstr "ÉèÖÃÐÂÕʺÅ"
4411
4412 #: src/prefs_account.c:715
4413 msgid "Account preferences"
4414 msgstr "ÕʺÅÉèÖÃ"
4415
4416 #: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1021
4417 msgid "Receive"
4418 msgstr "½ÓÊÕ"
4419
4420 #: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1025 src/prefs_folder_item.c:546
4421 msgid "Compose"
4422 msgstr "׫д"
4423
4424 #: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1034
4425 msgid "Privacy"
4426 msgstr "Òþ˽"
4427
4428 #: src/prefs_account.c:776
4429 msgid "SSL"
4430 msgstr "SSL"
4431
4432 #: src/prefs_account.c:779
4433 msgid "Advanced"
4434 msgstr "¸ß¼¶"
4435
4436 #: src/prefs_account.c:858
4437 msgid "Name of account"
4438 msgstr "ÕʺÅÃû³Æ"
4439
4440 #: src/prefs_account.c:867
4441 msgid "Set as default"
4442 msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
4443
4444 #: src/prefs_account.c:871
4445 msgid "Personal information"
4446 msgstr "¸öÈË×ÊÁÏ"
4447
4448 #: src/prefs_account.c:880
4449 msgid "Full name"
4450 msgstr "È«Ãû"
4451
4452 #: src/prefs_account.c:886
4453 msgid "Mail address"
4454 msgstr "ÓʼþµØÖ·"
4455
4456 #: src/prefs_account.c:892
4457 msgid "Organization"
4458 msgstr "×éÖ¯"
4459
4460 #: src/prefs_account.c:916
4461 msgid "Server information"
4462 msgstr "·þÎñÆ÷ÐÅÏ¢"
4463
4464 #: src/prefs_account.c:937
4465 msgid "POP3 (normal)"
4466 msgstr "POP3 (ÆÕͨ)"
4467
4468 #: src/prefs_account.c:939
4469 msgid "POP3 (APOP auth)"
4470 msgstr "POP3 (APOP¼øȨ)"
4471
4472 #: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
4473 msgid "IMAP4"
4474 msgstr "IMAP4"
4475
4476 #: src/prefs_account.c:943
4477 msgid "News (NNTP)"
4478 msgstr "News (NNTP)"
4479
4480 #: src/prefs_account.c:945
4481 msgid "None (local)"
4482 msgstr "ÎÞ (±¾µØ)"
4483
4484 #: src/prefs_account.c:965
4485 msgid "This server requires authentication"
4486 msgstr "·þÎñÆ÷ÐèÒª¼øȨ"
4487
4488 #: src/prefs_account.c:972
4489 msgid "Authenticate on connect"
4490 msgstr "Á¬½Óʱ¼øȨ"
4491
4492 #: src/prefs_account.c:1017
4493 msgid "News server"
4494 msgstr "ÐÂÎÅ·þÎñÆ÷"
4495
4496 #: src/prefs_account.c:1023
4497 msgid "Server for receiving"
4498 msgstr "½ÓÊÕ·þÎñÆ÷"
4499
4500 #: src/prefs_account.c:1029
4501 msgid "Local mailbox file"
4502 msgstr "±¾µØÓÊÏäÎļþ"
4503
4504 #: src/prefs_account.c:1036
4505 msgid "SMTP server (send)"
4506 msgstr "SMTP ·þÎñÆ÷(·¢ËÍ)"
4507
4508 #: src/prefs_account.c:1044
4509 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4510 msgstr "ʹÓÃmailÃüÁî¶ø²»ÊÇSMTP·þÎñÆ÷"
4511
4512 #: src/prefs_account.c:1053
4513 msgid "command to send mails"
4514 msgstr "·¢ËÍÓʼþµÄÃüÁî"
4515
4516 #: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
4517 msgid "User ID"
4518 msgstr "Óû§ID"
4519
4520 #: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
4521 msgid "Password"
4522 msgstr "ÃÜÂë"
4523
4524 #: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
4525 msgid "POP3"
4526 msgstr "POP3"
4527
4528 #: src/prefs_account.c:1150
4529 msgid "Remove messages on server when received"
4530 msgstr "ÊÕµ½Óʼþºó´Ó·þÎñÆ÷ÉÏɾ³ý"
4531
4532 #: src/prefs_account.c:1161
4533 msgid "Remove after"
4534 msgstr "ɾ³ýÓÚ"
4535
4536 #: src/prefs_account.c:1170
4537 msgid "days"
4538 msgstr "Ììºó"
4539
4540 #: src/prefs_account.c:1187
4541 msgid "(0 days: remove immediately)"
4542 msgstr "(0 Ìì: Á¢¼´É¾³ý)"
4543
4544 #: src/prefs_account.c:1194
4545 msgid "Download all messages on server"
4546 msgstr "ÏÂÔØ·þÎñÆ÷ÉÏËùÓÐÓʼþ"
4547
4548 #: src/prefs_account.c:1200
4549 msgid "Receive size limit"
4550 msgstr "Óʼþ´óСÏÞÖÆ"
4551
4552 #: src/prefs_account.c:1207
4553 msgid "KB"
4554 msgstr "KB"
4555
4556 #: src/prefs_account.c:1219
4557 msgid "Default inbox"
4558 msgstr "ȱʡÓʼþÏä"
4559
4560 #: src/prefs_account.c:1242
4561 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4562 msgstr "(δ±»¹ýÂ˵ÄÓʼþ½«·ÅÈë¸ÃÓʼþ¼Ð)"
4563
4564 #: src/prefs_account.c:1247
4565 msgid "Maximum number of articles to download"
4566 msgstr "ÓʼþÏÂÔØ×î´óÊýÁ¿"
4567
4568 #: src/prefs_account.c:1266
4569 msgid "unlimited if 0 is specified"
4570 msgstr "Èç¹ûÉèΪ0Ϊ²»×÷ÏÞÖÆ"
4571
4572 #: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
4573 msgid "Authentication method"
4574 msgstr "¼øȨ·½Ê½"
4575
4576 #: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1459
4577 msgid "Automatic"
4578 msgstr "×Ô¶¯"
4579
4580 #: src/prefs_account.c:1299
4581 msgid "Filter messages on receiving"
4582 msgstr "½ÓÊÕÓʼþʱ½øÐйýÂË"
4583
4584 #: src/prefs_account.c:1303
4585 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4586 msgstr "`È¡»ØËùÓÐÓʼþ'°üº¬±¾ÕÊ»§µÄÐÂÓʼþ"
4587
4588 #: src/prefs_account.c:1362
4589 msgid "Add Date"
4590 msgstr "Ìí¼ÓÈÕÆÚ"
4591
4592 #: src/prefs_account.c:1363
4593 msgid "Generate Message-ID"
4594 msgstr "Éú³ÉMessage-ID"
4595
4596 #: src/prefs_account.c:1370
4597 msgid "Add user-defined header"
4598 msgstr "Ìí¼Ó×Ô¶¨ÒåÏûϢͷ"
4599
4600 #: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:2117 src/prefs_common.c:2142
4601 msgid " Edit... "
4602 msgstr " ±à¼­... "
4603
4604 #: src/prefs_account.c:1382
4605 msgid "Authentication"
4606 msgstr "¼øȨ"
4607
4608 #: src/prefs_account.c:1390
4609 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4610 msgstr "SMTP¼øȨ (SMTP AUTH)"
4611
4612 #: src/prefs_account.c:1465
4613 msgid ""
4614 "If you leave these entries empty, the same\n"
4615 "user ID and password as receiving will be used."
4616 msgstr ""
4617 "Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî¡£"
4618
4619 #: src/prefs_account.c:1474
4620 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4621 msgstr "·¢ËÍ֮ǰ²ÉÓÃPOP3½øÐмøȨ"
4622
4623 #: src/prefs_account.c:1489
4624 msgid "POP authentication timeout: "
4625 msgstr "POP¼øȨ³¬Ê±ÏÞÖÆ"
4626
4627 #: src/prefs_account.c:1498
4628 msgid "minutes"
4629 msgstr "·ÖÖÓ"
4630
4631 #: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
4632 msgid "Signature"
4633 msgstr "Ç©Ãû"
4634
4635 #: src/prefs_account.c:1553
4636 msgid "Insert signature automatically"
4637 msgstr "×Ô¶¯²åÈëÇ©Ãû"
4638
4639 #: src/prefs_account.c:1558
4640 msgid "Signature separator"
4641 msgstr "Ç©Ãû·Ö¸ô·û"
4642
4643 #: src/prefs_account.c:1580
4644 msgid "Command output"
4645 msgstr "ÃüÁîÊä³ö"
4646
4647 #: src/prefs_account.c:1598
4648 msgid "Automatically set the following addresses"
4649 msgstr "×Ô¶¯ÉèÖÃÈçϵØÖ·"
4650
4651 #: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
4652 #: src/quote_fmt.c:49
4653 msgid "Cc"
4654 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
4655
4656 #: src/prefs_account.c:1620
4657 msgid "Bcc"
4658 msgstr "³­Ë͵ØÖ·"
4659
4660 #: src/prefs_account.c:1633
4661 msgid "Reply-To"
4662 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
4663
4664 #: src/prefs_account.c:1688
4665 msgid "Encrypt message by default"
4666 msgstr "ȱʡÇé¿ö϶ÔÏûÏ¢½øÐмÓÃÜ"
4667
4668 #: src/prefs_account.c:1690
4669 msgid "Sign message by default"
4670 msgstr "ȱʡÇé¿öÏÂÌí¼ÓÇ©Ãû"
4671
4672 #: src/prefs_account.c:1692
4673 msgid "Default mode"
4674 msgstr "ȱʡģʽ"
4675
4676 #: src/prefs_account.c:1700
4677 msgid "Use PGP/MIME"
4678 msgstr ""
4679
4680 #: src/prefs_account.c:1709
4681 msgid "Use Inline"
4682 msgstr ""
4683
4684 #: src/prefs_account.c:1719
4685 msgid "Sign key"
4686 msgstr ""
4687
4688 #: src/prefs_account.c:1727
4689 msgid "Use default GnuPG key"
4690 msgstr ""
4691
4692 #: src/prefs_account.c:1736
4693 msgid "Select key by your email address"
4694 msgstr "°´ÓʼþµØÖ·Ñ¡ÔñÃÜÔ¿"
4695
4696 #: src/prefs_account.c:1745
4697 msgid "Specify key manually"
4698 msgstr "ÊÖ¹¤Ö¸¶¨ÃÜÔ¿"
4699
4700 #: src/prefs_account.c:1761
4701 msgid "User or key ID:"
4702 msgstr ""
4703
4704 #: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
4705 msgid "Don't use SSL"
4706 msgstr "²»²ÉÓÃSSL"
4707
4708 #: src/prefs_account.c:1859
4709 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4710 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐPOP3Á¬½Ó"
4711
4712 #: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
4713 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4714 msgstr "ÓÃSTARTTLSÃüÁʼSSL»á»°"
4715
4716 #: src/prefs_account.c:1876
4717 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4718 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐIMAPÁ¬½Ó"
4719
4720 #: src/prefs_account.c:1882
4721 msgid "NNTP"
4722 msgstr ""
4723
4724 #: src/prefs_account.c:1897
4725 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4726 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐNNTPÁ¬½Ó"
4727
4728 #: src/prefs_account.c:1899
4729 msgid "Send (SMTP)"
4730 msgstr "·¢ËÍ (SMTP)"
4731
4732 #: src/prefs_account.c:1907
4733 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
4734 msgstr "²»²ÉÓÃSSL (Èç¹û±ØÒªµÄ»°½«Æô¶¯STARTTLS)"
4735
4736 #: src/prefs_account.c:1910
4737 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4738 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐSMTPÁ¬½Ó"
4739
4740 #: src/prefs_account.c:1921
4741 msgid "Use non-blocking SSL"
4742 msgstr "²ÉÓ÷Ç×èÈûʽSSL"
4743
4744 #: src/prefs_account.c:1933
4745 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
4746 msgstr "(Èç¹ûÄãÔÚSSLÁ¬½ÓÉÏÅöµ½ÎÊÌâÇë´ò¿ª±¾Ïî)"
4747
4748 #: src/prefs_account.c:2057
4749 msgid "Specify SMTP port"
4750 msgstr "Ö¸¶¨SMTP¶Ë¿Ú"
4751
4752 #: src/prefs_account.c:2063
4753 msgid "Specify POP3 port"
4754 msgstr "Ö¸¶¨POP3¶Ë¿Ú"
4755
4756 #: src/prefs_account.c:2069
4757 msgid "Specify IMAP4 port"
4758 msgstr "Ö¸¶¨IMAP4¶Ë¿Ú"
4759
4760 #: src/prefs_account.c:2075
4761 msgid "Specify NNTP port"
4762 msgstr "Ö¸¶¨NNTP¶Ë¿Ú"
4763
4764 #: src/prefs_account.c:2080
4765 msgid "Specify domain name"
4766 msgstr "Ö¸¶¨ÓòÃû"
4767
4768 #: src/prefs_account.c:2090
4769 msgid "Use command to communicate with server"
4770 msgstr "ÓÃÈçÏÂÃüÁîÓë·þÎñÆ÷ͨѶ"
4771
4772 #: src/prefs_account.c:2098
4773 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4774 msgstr ""
4775
4776 #: src/prefs_account.c:2112
4777 msgid "IMAP server directory"
4778 msgstr ""
4779
4780 #: src/prefs_account.c:2166
4781 msgid "Put sent messages in"
4782 msgstr "½«ÒÑ·¢ËÍÓʼþ´æ·Åµ½"
4783
4784 #: src/prefs_account.c:2168
4785 msgid "Put draft messages in"
4786 msgstr "½«Óʼþ²Ý¸å´æ·Åµ½"
4787
4788 #: src/prefs_account.c:2170
4789 msgid "Put deleted messages in"
4790 msgstr "½«ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ´æ·Åµ½"
4791
4792 #: src/prefs_account.c:2234
4793 msgid "Account name is not entered."
4794 msgstr "δÊäÈëÕÊ»§Ãû³Æ"
4795
4796 #: src/prefs_account.c:2238
4797 msgid "Mail address is not entered."
4798 msgstr "δÊäÈëÓʼþµØÖ·"
4799
4800 #: src/prefs_account.c:2243
4801 msgid "SMTP server is not entered."
4802 msgstr "δÊäÈëSMTP·þÎñÆ÷"
4803
4804 #: src/prefs_account.c:2248
4805 msgid "User ID is not entered."
4806 msgstr "δÊäÈëÓû§ID"
4807
4808 #: src/prefs_account.c:2253
4809 msgid "POP3 server is not entered."
4810 msgstr "δÊäÈëPOP3·þÎñÆ÷"
4811
4812 #: src/prefs_account.c:2258
4813 msgid "IMAP4 server is not entered."
4814 msgstr "δÊäÈëIMAP4·þÎñÆ÷"
4815
4816 #: src/prefs_account.c:2263
4817 msgid "NNTP server is not entered."
4818 msgstr ""
4819
4820 #: src/prefs_account.c:2269
4821 msgid "local mailbox filename is not entered."
4822 msgstr "δÊäÈë±¾µØÓÊÏäÃû³Æ"
4823
4824 #: src/prefs_account.c:2275
4825 msgid "mail command is not entered."
4826 msgstr ""
4827
4828 #: src/prefs_account.c:2359
4829 msgid ""
4830 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4831 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4832 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4833 msgstr ""
4834
4835 #: src/prefs_actions.c:167
4836 msgid "Actions configuration"
4837 msgstr "¶¯×÷ÅäÖÃ"
4838
4839 #: src/prefs_actions.c:189
4840 msgid "Menu name:"
4841 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ:"
4842
4843 #: src/prefs_actions.c:198
4844 msgid "Command line:"
4845 msgstr "ÃüÁîÐÐ:"
4846
4847 #: src/prefs_actions.c:227
4848 msgid " Replace "
4849 msgstr " Ìæ»» "
4850
4851 #: src/prefs_actions.c:240
4852 msgid " Syntax help "
4853 msgstr " Óï·¨°ïÖú "
4854
4855 #: src/prefs_actions.c:259
4856 msgid "Current actions"
4857 msgstr "µ±Ç°¶¯×÷"
4858
4859 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:591 src/prefs_filtering.c:651
4860 #: src/prefs_filtering.c:673 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
4861 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
4862 msgid "(New)"
4863 msgstr "(н¨)"
4864
4865 #: src/prefs_actions.c:428
4866 msgid "Menu name is not set."
4867 msgstr "δָ¶¨²Ëµ¥ÏîÃû³Æ"
4868
4869 #: src/prefs_actions.c:433
4870 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4871 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ²»ÔÊÐí°üº¬Ã°ºÅ':'"
4872
4873 #: src/prefs_actions.c:443
4874 msgid "Menu name is too long."
4875 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³ÆÌ«³¤"
4876
4877 #: src/prefs_actions.c:452
4878 msgid "Command line not set."
4879 msgstr "δָ¶¨ÃüÁîÐÐ"
4880
4881 #: src/prefs_actions.c:457
4882 msgid "Menu name and command are too long."
4883 msgstr "²Ëµ¥Ïî»òÕßÃüÁîÌ«³¤"
4884
4885 #: src/prefs_actions.c:462
4886 #, c-format
4887 msgid ""
4888 "The command\n"
4889 "%s\n"
4890 "has a syntax error."
4891 msgstr ""
4892 "ÃüÁî\n"
4893 "%s\n"
4894 "´æÔÚÓï·¨´íÎó¡£"
4895
4896 #: src/prefs_actions.c:523
4897 msgid "Delete action"
4898 msgstr "ɾ³ý¶¯×÷"
4899
4900 #: src/prefs_actions.c:524
4901 msgid "Do you really want to delete this action?"
4902 msgstr "ÄãÕæµÄҪɾ³ý´Ë¶¯×÷Âë? "
4903
4904 #: src/prefs_actions.c:638
4905 msgid "MENU NAME:"
4906 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ:"
4907
4908 #: src/prefs_actions.c:639
4909 msgid "Use / in menu name to make submenus."
4910 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³ÆÖпÉÒÔÓÃбÏß(/)±êʶ×Ӳ˵¥Ïî"
4911
4912 #: src/prefs_actions.c:641
4913 msgid "COMMAND LINE:"
4914 msgstr "ÃüÁîÐÐ"
4915
4916 #: src/prefs_actions.c:642
4917 msgid "Begin with:"
4918 msgstr "ÒÔÏÂÁÐ×Ö·û¿ªÊ¼:"
4919
4920 #: src/prefs_actions.c:643
4921 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
4922 msgstr "½«ÓʼþÄÚÈÝ»òÕßÑ¡Öв¿·Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë"
4923
4924 #: src/prefs_actions.c:644
4925 msgid "to send user provided text to command's standard input"
4926 msgstr "½«Óû§ÊäÈëµÄÎÄ×Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë"
4927
4928 #: src/prefs_actions.c:645
4929 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
4930 msgstr "½«Óû§ÊäÈëµÄÎÄ×Ö´«µÝ¸øÃüÁîµÄ±ê×¼ÊäÈë(ÊäÈëʱ²»ÏÔʾÃ÷ÎÄ)"
4931
4932 #: src/prefs_actions.c:646
4933 msgid "End with:"
4934 msgstr "ÒÔÏÂÁÐÃüÁî½áÊø:"
4935
4936 #: src/prefs_actions.c:647
4937 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
4938 msgstr "ÒÔÃüÁîµÄ±ê×¼Êä³öÌæ»»µ±Ç°ÓʼþÄÚÈÝ»òÕßÑ¡Öв¿·Ö"
4939
4940 #: src/prefs_actions.c:648
4941 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
4942 msgstr "²åÈëÃüÁîµÄ±ê×¼Êä³öÄÚÈÝ"
4943
4944 #: src/prefs_actions.c:649
4945 msgid "to run command asynchronously"
4946 msgstr "Òì²½ÔËÐÐÃüÁî"
4947
4948 #: src/prefs_actions.c:650
4949 msgid "Use:"
4950 msgstr ""
4951
4952 #: src/prefs_actions.c:651
4953 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
4954 msgstr ""
4955
4956 #: src/prefs_actions.c:652
4957 msgid ""
4958 "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
4959 msgstr ""
4960
4961 #: src/prefs_actions.c:653
4962 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
4963 msgstr ""
4964
4965 #: src/prefs_actions.c:654
4966 msgid "for a user provided argument"
4967 msgstr ""
4968
4969 #: src/prefs_actions.c:655
4970 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
4971 msgstr ""
4972
4973 #: src/prefs_actions.c:656
4974 msgid "for the text selection"
4975 msgstr ""
4976
4977 #: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
4978 msgid "Description of symbols"
4979 msgstr "·ûºÅÃèÊö"
4980
4981 #: src/prefs_common.c:1004
4982 msgid "Common Preferences"
4983 msgstr "Ò»°ãÆ«ºÃ"
4984
4985 #: src/prefs_common.c:1027
4986 msgid "Quote"
4987 msgstr "ÒýÓÃ"
4988
4989 #: src/prefs_common.c:1029
4990 msgid "Display"
4991 msgstr "ÏÔʾ"
4992
4993 #: src/prefs_common.c:1031
4994 msgid "Message"
4995 msgstr "Óʼþ"
4996
4997 #: src/prefs_common.c:1039 src/select-keys.c:333
4998 msgid "Other"
4999 msgstr "ÆäËü"
5000
5001 #: src/prefs_common.c:1091 src/prefs_common.c:1316
5002 msgid "External program"
5003 msgstr "Íⲿ³ÌÐò"
5004
5005 #: src/prefs_common.c:1100
5006 msgid "Use external program for incorporation"
5007 msgstr ""
5008
5009 #: src/prefs_common.c:1107 src/prefs_common.c:1331
5010 msgid "Command"
5011 msgstr "ÃüÁî"
5012
5013 #: src/prefs_common.c:1121
5014 msgid "Local spool"
5015 msgstr "±¾µØ»º³åÇø"
5016
5017 #: src/prefs_common.c:1132
5018 msgid "Incorporate from spool"
5019 msgstr ""
5020
5021 #: src/prefs_common.c:1134
5022 msgid "Filter on incorporation"
5023 msgstr ""
5024
5025 #: src/prefs_common.c:1142
5026 msgid "Spool directory"
5027 msgstr ""
5028
5029 #: src/prefs_common.c:1160
5030 msgid "Auto-check new mail"
5031 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÐÂÓʼþ"
5032
5033 #: src/prefs_common.c:1162
5034 msgid "every"
5035 msgstr "ÿ"
5036
5037 #: src/prefs_common.c:1174
5038 msgid "minute(s)"
5039 msgstr "·ÖÖÓ"
5040
5041 #: src/prefs_common.c:1183
5042 msgid "Check new mail on startup"
5043 msgstr "Æô¶¯Ê±¼ì²éÐÂÓʼþ"
5044
5045 #: src/prefs_common.c:1185
5046 msgid "Update all local folders after incorporation"
5047 msgstr ""
5048
5049 #: src/prefs_common.c:1193
5050 msgid "Show receive dialog"
5051 msgstr "ÏÔʾÊÕÓʼþ½ø¶È¶Ô»°¿ò"
5052
5053 #: src/prefs_common.c:1203 src/prefs_common.c:1367 src/prefs_common.c:2445
5054 msgid "Always"
5055 msgstr "×ÜÏÔʾ"
5056
5057 #: src/prefs_common.c:1204
5058 msgid "Only on manual receiving"
5059 msgstr "½öÊÖ¹¤ÊÕȡʱÏÔʾ"
5060
5061 #: src/prefs_common.c:1206 src/prefs_common.c:1368
5062 msgid "Never"
5063 msgstr "´Ó²»ÏÔʾ"
5064
5065 #: src/prefs_common.c:1214
5066 msgid "Close receive dialog when finished"
5067 msgstr "ÊÕ¼þÍê³Éºó¹Ø±ÕÊÕ¼þ¶Ô»°¿ò"
5068
5069 #: src/prefs_common.c:1216
5070 msgid "Run command when new mail arrives"
5071 msgstr "ÐÂÓʼþµ½´ïʱÔËÐÐÃüÁî"
5072
5073 #: src/prefs_common.c:1226
5074 msgid "after autochecking"
5075 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éºó"
5076
5077 #: src/prefs_common.c:1228
5078 msgid "after manual checking"
5079 msgstr "ÊÖ¹¤¼ì²éºó"
5080
5081 #: src/prefs_common.c:1242
5082 #, c-format
5083 msgid ""
5084 "Command to execute:\n"
5085 "(use %d as number of new mails)"
5086 msgstr ""
5087 "ÒªÖ´ÐеÄÃüÁî:\n"
5088 "(Óà%d ±íʾÐÂÓʼþÊýÁ¿)"
5089
5090 #: src/prefs_common.c:1324
5091 msgid "Use external program for sending"
5092 msgstr "ÓÃÍⲿ³ÌÐò·¢ËÍ"
5093
5094 #: src/prefs_common.c:1350
5095 msgid "Save sent messages to Sent folder"
5096 msgstr "½«ÒѾ­·¢Ë͵ÄÓʼþ±£´æµ½ÒÑ·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
5097
5098 #: src/prefs_common.c:1352
5099 msgid "Queue messages that fail to send"
5100 msgstr "ÔÝ´æ·¢ËÍʧ°ÜµÄÓʼþµ½´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
5101
5102 #: src/prefs_common.c:1358
5103 msgid "Show send dialog"
5104 msgstr "ÏÔʾ·¢ËͶԻ°¿ò"
5105
5106 #: src/prefs_common.c:1376
5107 msgid "Outgoing codeset"
5108 msgstr "·¢ËÍÓʼþ×Ö·û¼¯"
5109
5110 #: src/prefs_common.c:1385
5111 msgid ""
5112 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
5113 "be used"
5114 msgstr "Èç¹ûÑ¡ÔñÁË`×Ô¶¯'£¬µ±Ç°localeÉèÖý«±»ÓÅÏÈÑ¡ÓÃ"
5115
5116 #: src/prefs_common.c:1397
5117 msgid "Automatic (Recommended)"
5118 msgstr "×Ô¶¯ (ÍƼö)"
5119
5120 #: src/prefs_common.c:1398
5121 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5122 msgstr ""
5123
5124 #: src/prefs_common.c:1400
5125 msgid "Unicode (UTF-8)"
5126 msgstr ""
5127
5128 #: src/prefs_common.c:1402
5129 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5130 msgstr ""
5131
5132 #: src/prefs_common.c:1403
5133 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5134 msgstr ""
5135
5136 #: src/prefs_common.c:1404
5137 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5138 msgstr ""
5139
5140 #: src/prefs_common.c:1405
5141 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5142 msgstr ""
5143
5144 #: src/prefs_common.c:1406
5145 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5146 msgstr ""
5147
5148 #: src/prefs_common.c:1407
5149 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5150 msgstr ""
5151
5152 #: src/prefs_common.c:1408
5153 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5154 msgstr ""
5155
5156 #: src/prefs_common.c:1410
5157 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5158 msgstr ""
5159
5160 #: src/prefs_common.c:1412
5161 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5162 msgstr ""
5163
5164 #: src/prefs_common.c:1414
5165 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5166 msgstr ""
5167
5168 #: src/prefs_common.c:1415
5169 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5170 msgstr ""
5171
5172 #: src/prefs_common.c:1417
5173 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5174 msgstr ""
5175
5176 #: src/prefs_common.c:1419
5177 msgid "Japanese (EUC-JP)"
5178 msgstr ""
5179
5180 #: src/prefs_common.c:1420
5181 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5182 msgstr ""
5183
5184 #: src/prefs_common.c:1422
5185 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5186 msgstr ""
5187
5188 #: src/prefs_common.c:1423
5189 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
5190 msgstr ""
5191
5192 #: src/prefs_common.c:1425
5193 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
5194 msgstr ""
5195
5196 #: src/prefs_common.c:1426
5197 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
5198 msgstr ""
5199
5200 #: src/prefs_common.c:1428
5201 msgid "Korean (EUC-KR)"
5202 msgstr ""
5203
5204 #: src/prefs_common.c:1429
5205 msgid "Thai (TIS-620)"
5206 msgstr ""
5207
5208 #: src/prefs_common.c:1430
5209 msgid "Thai (Windows-874)"
5210 msgstr ""
5211
5212 #: src/prefs_common.c:1443
5213 msgid "Transfer encoding"
5214 msgstr ""
5215
5216 #: src/prefs_common.c:1452
5217 msgid ""
5218 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
5219 "characters"
5220 msgstr ""
5221
5222 #: src/prefs_common.c:1543
5223 msgid "Automatic account selection"
5224 msgstr "×Ô¶¯Ñ¡ÔñÕÊ»§"
5225
5226 #: src/prefs_common.c:1551
5227 msgid "when replying"
5228 msgstr "»ØÐÅʱ"
5229
5230 #: src/prefs_common.c:1553
5231 msgid "when forwarding"
5232 msgstr "ת·¢Ê±"
5233
5234 #: src/prefs_common.c:1555
5235 msgid "when re-editing"
5236 msgstr "ÖØб༭ʱ"
5237
5238 #: src/prefs_common.c:1562
5239 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
5240 msgstr "µã»÷»ØÐÅ°´Å¥Ê±»Ø¸´¸øÓʼþÁбí"
5241
5242 #: src/prefs_common.c:1565
5243 msgid "Automatically launch the external editor"
5244 msgstr "×Ô¶¯Æô¶¯Íⲿ±à¼­Æ÷"
5245
5246 #: src/prefs_common.c:1572
5247 msgid "Forward as attachment"
5248 msgstr "ÒÔ¸½¼þÐÎʽת·¢"
5249
5250 #: src/prefs_common.c:1575
5251 msgid "Block cursor"
5252 msgstr "¿é×´Óαê"
5253
5254 #: src/prefs_common.c:1578
5255 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5256 msgstr "Öض¨Ïòʱ±£³ÖÔ­À´µÄ·¢¼þÈË"
5257
5258 #: src/prefs_common.c:1586
5259 msgid "Autosave to Drafts folder every "
5260 msgstr "×Ô¶¯±£´æ²Ý¸å:  Ã¿"
5261
5262 #: src/prefs_common.c:1593 src/prefs_common.c:1638
5263 msgid "characters"
5264 msgstr "¸ö×Ö·û"
5265
5266 #: src/prefs_common.c:1601
5267 msgid "Undo level"
5268 msgstr "¸´Ô­¼Í¼"
5269
5270 #: src/prefs_common.c:1614
5271 msgid "Message wrapping"
5272 msgstr "×Ô¶¯»»ÐÐ"
5273
5274 #: src/prefs_common.c:1626
5275 msgid "Wrap messages at"
5276 msgstr "ÿÐÐ×î¶à"
5277
5278 #: src/prefs_common.c:1646
5279 msgid "Wrap quotation"
5280 msgstr "ÕÛÐÐʱÏÔʾ·ûºÅ"
5281
5282 #: src/prefs_common.c:1648
5283 msgid "Wrap on input"
5284 msgstr "ÇиÈë¹ý³¤µÄÎÄ×ÖÐÐ"
5285
5286 #: src/prefs_common.c:1651
5287 msgid "Wrap before sending"
5288 msgstr "¼ÄËÍ֮ǰ×Ô¶¯ÕÛÐÐ"
5289
5290 #: src/prefs_common.c:1654
5291 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5292 msgstr ""
5293
5294 #: src/prefs_common.c:1720
5295 msgid "Reply will quote by default"
5296 msgstr "»ØÐÅʱÒýÓÃÔ­ÎÄ"
5297
5298 #: src/prefs_common.c:1722
5299 msgid "Reply format"
5300 msgstr "»Ø¸´¸ñʽ"
5301
5302 #: src/prefs_common.c:1737 src/prefs_common.c:1776
5303 msgid "Quotation mark"
5304 msgstr "ÒýÑÔ·ûºÅ"
5305
5306 #: src/prefs_common.c:1761
5307 msgid "Forward format"
5308 msgstr "ת·¢¸ñʽ"
5309
5310 #: src/prefs_common.c:1805
5311 msgid " Description of symbols "
5312 msgstr "ÌØÊâ·ûºÅ´ú±íµÄÒâÒå"
5313
5314 #: src/prefs_common.c:1813
5315 msgid "Quotation characters"
5316 msgstr "ÒýÎıêʶ"
5317
5318 #: src/prefs_common.c:1828
5319 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5320 msgstr "½«ÕâЩ×Ö·û×÷ΪÒýÎıêʶ"
5321
5322 #: src/prefs_common.c:1878
5323 msgid "Font"
5324 msgstr "×ÖÌå"
5325
5326 #: src/prefs_common.c:1888
5327 msgid "Text"
5328 msgstr "Îı¾"
5329
5330 #: src/prefs_common.c:1907
5331 msgid "Small"
5332 msgstr "С×Ö"
5333
5334 #: src/prefs_common.c:1926
5335 msgid "Normal"
5336 msgstr "Ò»°ã"
5337
5338 #: src/prefs_common.c:1945
5339 msgid "Bold"
5340 msgstr "´ÖÌå"
5341
5342 #: src/prefs_common.c:1970
5343 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5344 msgstr "½«ÐÅÍ·Ãû³Æ·­Òë³öÀ´"
5345
5346 #: src/prefs_common.c:1973
5347 msgid "Display unread number next to folder name"
5348 msgstr "ÔÚÓʼþ¼ÐÃû³ÆºóÏÔʾδ¶ÁÓʼþÊý"
5349
5350 #: src/prefs_common.c:1982
5351 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
5352 msgstr "ËõдÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ£¬Èç¹ûÆ䳤¶È´óÓÚ"
5353
5354 #: src/prefs_common.c:1997
5355 msgid "letters"
5356 msgstr "¸ö×Öĸ"
5357
5358 #: src/prefs_common.c:2003
5359 msgid "Summary View"
5360 msgstr "ÓʼþÁбí"
5361
5362 #: src/prefs_common.c:2012
5363 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
5364 msgstr "Èô·¢ÐÅÈËÊÇÄã×Ô¼º£¬¾ÍÔÚÓʼþÁбíµÄÀ´Ô´ÖÐÏÔʾÊÕÐÅÈË"
5365
5366 #: src/prefs_common.c:2015
5367 msgid "Display sender using address book"
5368 msgstr "ÒÔͨѶ¼ÖеÄÃû×ÖÏÔʾ·¢¼þÈË"
5369
5370 #: src/prefs_common.c:2018
5371 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
5372 msgstr "½¨Á¢ÏßË÷ʱҲ²ÉÓÃÓʼþÖ÷Ì⣨³ýÁ˱ê×¼ÐÅÍ·ÖеÄÐÅÏ¢£©"
5373
5374 #: src/prefs_common.c:2026 src/prefs_common.c:2922 src/prefs_common.c:2960
5375 msgid "Date format"
5376 msgstr "ÈÕÆÚ¸ñʽ"
5377
5378 #: src/prefs_common.c:2048
5379 msgid " Set displayed items in summary... "
5380 msgstr " ÉèÖÃÓʼþÁбíÖÐÒªÏÔʾµÄÁÐ..."
5381
5382 #: src/prefs_common.c:2112
5383 msgid "Enable coloration of message"
5384 msgstr "ÓʼþÖеÄÒýÑÔÓ볬Á´½Ó²ÊÉ«ÏÔʾ"
5385
5386 #: src/prefs_common.c:2127
5387 msgid ""
5388 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
5389 "ASCII character (Japanese only)"
5390 msgstr "½«È«½ÇÓ¢ÎÄÓëÊý×ÖÒÔ°ë½ÇÀ´ÏÔʾ (Ö»ÊÊÓÃÈÕÎÄ)"
5391
5392 #: src/prefs_common.c:2133
5393 msgid "Display header pane above message view"
5394 msgstr "ÔÚÓʼþÔĶÁÆ÷ÉÏ·½ÏÔʾÐÅÍ·ÐÅÏ¢Ãæ°å"
5395
5396 #: src/prefs_common.c:2140
5397 msgid "Display short headers on message view"
5398 msgstr "ÔÚÓʼþÖÐÏÔʾÓʼþµÄ¼òÐÅÍ·"
5399
5400 #: src/prefs_common.c:2162
5401 msgid "Line space"
5402 msgstr "Ðмä¾à"
5403
5404 #: src/prefs_common.c:2176 src/prefs_common.c:2216
5405 msgid "pixel(s)"
5406 msgstr "ÏñËØ (pixels)"
5407
5408 #: src/prefs_common.c:2181
5409 msgid "Leave space on head"
5410 msgstr "ÿÐÐ×îÇ°Ãæ¿ÕÒ»¸ñ"
5411
5412 #: src/prefs_common.c:2183
5413 msgid "Scroll"
5414 msgstr "¾íÖá"
5415
5416 #: src/prefs_common.c:2190
5417 msgid "Half page"
5418 msgstr "Ò»´Î°ëÒ³"
5419
5420 #: src/prefs_common.c:2196
5421 msgid "Smooth scroll"
5422 msgstr "ƽ»¬¾í¶¯"
5423
5424 #: src/prefs_common.c:2202
5425 msgid "Step"
5426 msgstr "ÿ´Î¾í¶¯"
5427
5428 #: src/prefs_common.c:2227
5429 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
5430 msgstr "ÏÔʾ¸½¼þµÄÃèÊöÐÅÏ¢(¶ø²»ÊǸ½¼þÃû³Æ)"
5431
5432 #: src/prefs_common.c:2274
5433 msgid "Automatically check signatures"
5434 msgstr "×Ô¶¯¼ì²éÊý×ÖÇ©Ãû"
5435
5436 #: src/prefs_common.c:2277
5437 msgid "Show signature check result in a popup window"
5438 msgstr "½«Êý×ÖÇ©Ãû¼ì²é½á¹ûÏÔʾÔÚÁíÒ»´°¿Ú"
5439
5440 #: src/prefs_common.c:2280
5441 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5442 msgstr "½«ÃÜÂëƬÓïÔÝʱ´æÔÚÄÚ´æÖÐ"