update translations
[claws.git] / po / zh_CN.po
1 # Chinese translation of sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
5 # Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> 2003
6
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
10 "POT-Creation-Date: 2003-12-18 05:54+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
12 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
13 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
18
19 #: src/account.c:312
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "ÄúÕýÔÚ׫дÓʼþ£¬\n"
25 "Çë¹ØµôËùÓÐ׫дÖеÄÓʼþÔÙ½øÐÐÕʺÅÉèÖá£"
26
27 #: src/account.c:563
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "±à¼­ÕʺÅÉèÖÃ"
30
31 #: src/account.c:581
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "¼ì²éÐÂÓʼþʱ½«»áÒÀÕÕÏÂÃæµÄ˳Ðò¡£Äú¿ÉÒÔ¹´Ñ¡ G À¸Î»Öеķ½¿é£¬\n"
37 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
38
39 #: src/account.c:601 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
40 #: src/compose.c:4765 src/compose.c:4935 src/editaddress.c:774
41 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
42 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
43 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
44 #: src/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Ãû³Æ"
47
48 #: src/account.c:602 src/prefs_account.c:928
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "ͨѶЭÒé"
51
52 #: src/account.c:603 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "·þÎñÆ÷"
55
56 #: src/account.c:632 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
57 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
60 #: src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
61 msgid "Add"
62 msgstr "ÐÂÔö"
63
64 #: src/account.c:638
65 msgid "Edit"
66 msgstr "±à¼­"
67
68 #: src/account.c:644 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "ɾ³ý"
71
72 #: src/account.c:650
73 msgid " Clone "
74 msgstr " ¿Ë¡ "
75
76 #: src/account.c:656 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
77 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
78 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:639
79 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
80 msgid "Down"
81 msgstr "ÏÂÒÆ"
82
83 #: src/account.c:662 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
84 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
85 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:633
86 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
87 msgid "Up"
88 msgstr "ÉÏÒÆ"
89
90 #: src/account.c:676
91 msgid " Set as default account "
92 msgstr " ÉèΪȱʡÕʺŠ"
93
94 #: src/account.c:682 src/action.c:1205 src/addressbook.c:1008
95 #: src/addressbook.c:3120 src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162
96 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
97 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674
98 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
99 msgid "Close"
100 msgstr "¹Ø±Õ"
101
102 #: src/account.c:758
103 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
104 msgstr "²»ÄÜ¿Ë¡ÓÐÔ¶³ÌÓʼþ¼ÐµÄÕÊ»§"
105
106 #: src/account.c:764
107 #, c-format
108 msgid "Cloned %s"
109 msgstr "ÒÑ¿Ë¡ %s"
110
111 #: src/account.c:906
112 msgid "Delete account"
113 msgstr "ɾ³ýÕʺÅ"
114
115 #: src/account.c:907
116 msgid "Do you really want to delete this account?"
117 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
118
119 #: src/account.c:908 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
120 #: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2232 src/compose.c:3077
121 #: src/compose.c:3577 src/compose.c:6050 src/compose.c:6358
122 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
123 #: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
124 #: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/inc.c:169 src/inc.c:259
125 #: src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
126 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:855
127 #: src/prefs_filtering.c:1003 src/prefs_matcher.c:1667
128 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328
129 #: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
130 #: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
131 #: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
132 #: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1865 src/toolbar.c:2079
133 msgid "Yes"
134 msgstr "ÊÇ"
135
136 #: src/account.c:908 src/compose.c:3577 src/compose.c:6050
137 #: src/folderview.c:2129 src/folderview.c:2184 src/folderview.c:2275
138 #: src/folderview.c:2410 src/folderview.c:2448 src/ssl_manager.c:271
139 msgid "+No"
140 msgstr "+·ñ"
141
142 #: src/action.c:346
143 #, c-format
144 msgid "Could not get message file %d"
145 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÓʼþÎļþ %d"
146
147 #: src/action.c:365
148 msgid "Could not get message part."
149 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ÓʼþÄÚÈÝ"
150
151 #: src/action.c:382
152 msgid "Can't get part of multipart message"
153 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡·ûºÏÓʼþµÄÒ»²¿·Ö¡£"
154
155 #: src/action.c:488
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
159 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
160 msgstr "±»Ñ¡ÔñµÄ¶¯×÷²»ÄÜÓÃÓÚÓʼþ׫д´°¿Ú\n"
161 "ÒòÆä°üº¬ %%f, %%F, %%as»òÕß%%p¡£"
162
163 #: src/action.c:776
164 #, c-format
165 msgid ""
166 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
167 "%s"
168 msgstr ""
169 "ÎÞ·¨Æô¶¯ÃüÁî¡£´´½¨¹ÜµÀʧ°Ü¡£\n"
170 "%s"
171
172 #: src/action.c:861
173 #, c-format
174 msgid ""
175 "Could not fork to execute the following command:\n"
176 "%s\n"
177 "%s"
178 msgstr ""
179 "ÎÞ·¨Éú³É×Ó½ø³ÌÒÔÖ´ÐÐÏÂÊöÃüÁî:\n"
180 "%s\n"
181 "%s"
182
183 #: src/action.c:1088
184 #, c-format
185 msgid "--- Running: %s\n"
186 msgstr ""
187
188 #: src/action.c:1092
189 #, c-format
190 msgid "--- Ended: %s\n"
191 msgstr ""
192
193 #: src/action.c:1128
194 msgid "Action's input/output"
195 msgstr "¶¯×÷ÊäÈë/Êä³ö"
196
197 #: src/action.c:1174
198 msgid " Send "
199 msgstr " ·¢ËÍ "
200
201 #: src/action.c:1194
202 msgid "Completed %v/%u"
203 msgstr "ÒÑÍê³É %v/%u"
204
205 #: src/action.c:1204
206 msgid "Abort"
207 msgstr "ÖÐÖ¹"
208
209 #: src/action.c:1353
210 #, fuzzy, c-format
211 msgid ""
212 "Enter the argument for the following action:\n"
213 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
214 "  %s"
215 msgstr ""
216 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
217 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
218
219 #: src/action.c:1358
220 msgid "Action's hidden user argument"
221 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý(ÊäÈëʱ²»»ØÏÔ)"
222
223 #: src/action.c:1362
224 #,  c-format
225 msgid ""
226 "Enter the argument for the following action:\n"
227 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
228 "  %s"
229 msgstr ""
230 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
231 "(`%%u' ½«±»ÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
232 "  %s"
233
234 #: src/action.c:1367
235 msgid "Action's user argument"
236 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
237
238 #: src/addressadd.c:162
239 msgid "Add to address book"
240 msgstr "½«µØÖ·¼ÓÈëµØÖ·²¾"
241
242 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:432
243 msgid "Address"
244 msgstr "µØÖ·"
245
246 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
247 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
248 msgid "Remarks"
249 msgstr "±¸×¢"
250
251 #: src/addressadd.c:226
252 msgid "Select Address Book Folder"
253 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
254
255 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
256 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3202 src/compose.c:5872
257 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
258 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
259 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
260 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233
261 #: src/gtk/description_window.c:121 src/gtk/gtkaspell.c:1425
262 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
263 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
264 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:654
265 #: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908 src/mimeview.c:1018
266 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
267 #: src/prefs_common.c:2758 src/prefs_common.c:2927 src/prefs_common.c:3185
268 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
269 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
270 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_summary_column.c:313
271 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
272 msgid "OK"
273 msgstr "È·¶¨"
274
275 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
276 #: src/compose.c:3202 src/compose.c:5873 src/compose.c:6553 src/compose.c:6591
277 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
278 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
279 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
280 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
281 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
282 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
283 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
284 #: src/main.c:654 src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:908
285 #: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
286 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2759 src/prefs_common.c:3186
287 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
288 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
289 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_summary_column.c:314
290 #: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:935
291 #: src/summaryview.c:3453
292 msgid "Cancel"
293 msgstr "È¡Ïû"
294
295 #: src/addressbook.c:363 src/compose.c:507 src/mainwindow.c:425
296 #: src/messageview.c:143
297 msgid "/_File"
298 msgstr "/Îļþ(_F)"
299
300 #: src/addressbook.c:364
301 msgid "/_File/New _Book"
302 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöµØÖ·²¾(_B)"
303
304 #: src/addressbook.c:365
305 msgid "/_File/New _vCard"
306 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔövCard(_v)"
307
308 #: src/addressbook.c:367
309 msgid "/_File/New _JPilot"
310 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöJ-Pilot(_J)"
311
312 #: src/addressbook.c:370
313 msgid "/_File/New _Server"
314 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
315
316 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:511
317 #: src/mainwindow.c:439 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:444
318 #: src/messageview.c:146
319 msgid "/_File/---"
320 msgstr "/Îļþ(_F)/---"
321
322 #: src/addressbook.c:373
323 msgid "/_File/_Edit"
324 msgstr "/Îļþ(_F)/±à¼­(_E)"
325
326 #: src/addressbook.c:374
327 msgid "/_File/_Delete"
328 msgstr "/Îļþ(_F)/ɾ³ý(_D)"
329
330 #: src/addressbook.c:376
331 msgid "/_File/_Save"
332 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
333
334 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:512 src/messageview.c:147
335 msgid "/_File/_Close"
336 msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
337
338 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
339 #: src/compose.c:514 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:149
340 msgid "/_Edit"
341 msgstr "/±à¼­(_E)"
342
343 #: src/addressbook.c:379
344 msgid "/_Edit/C_ut"
345 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
346
347 #: src/addressbook.c:380 src/compose.c:519 src/mainwindow.c:449
348 #: src/messageview.c:150
349 msgid "/_Edit/_Copy"
350 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
351
352 #: src/addressbook.c:381 src/compose.c:520
353 msgid "/_Edit/_Paste"
354 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
355
356 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517 src/compose.c:600
357 #: src/mainwindow.c:452 src/messageview.c:152
358 msgid "/_Edit/---"
359 msgstr "/±à¼­(_E)/---"
360
361 #: src/addressbook.c:383
362 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
363 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
364
365 #: src/addressbook.c:384
366 msgid "/_Address"
367 msgstr "/µØÖ·(_A)"
368
369 #: src/addressbook.c:385
370 msgid "/_Address/New _Address"
371 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöµØÖ·(_A)"
372
373 #: src/addressbook.c:386
374 msgid "/_Address/New _Group"
375 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöȺ×é(_G)"
376
377 #: src/addressbook.c:387
378 msgid "/_Address/New _Folder"
379 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔö×ÊÁϼÐ(_F)"
380
381 #: src/addressbook.c:388
382 msgid "/_Address/---"
383 msgstr "/µØÖ·(_A)/---"
384
385 #: src/addressbook.c:389
386 msgid "/_Address/_Edit"
387 msgstr "/µØÖ·(_A)/±à¼­(_E)"
388
389 #: src/addressbook.c:390
390 msgid "/_Address/_Delete"
391 msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
392
393 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:665
394 #: src/mainwindow.c:685 src/mainwindow.c:687 src/mainwindow.c:690
395 #: src/mainwindow.c:693 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:265
396 #: src/messageview.c:284
397 msgid "/_Tools/---"
398 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
399
400 #: src/addressbook.c:392
401 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
402 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë LDIF Îļþ(_L)..."
403
404 #: src/addressbook.c:393
405 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
406 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Mutt Îļþ(_u)..."
407
408 #: src/addressbook.c:394
409 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
410 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Pine Îļþ(_P)..."
411
412 #: src/addressbook.c:396
413 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
414 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö HTML(_H)..."
415
416 #: src/addressbook.c:397
417 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
418 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö LDI_F..."
419
420 #: src/addressbook.c:398 src/compose.c:677 src/mainwindow.c:723
421 #: src/messageview.c:287
422 msgid "/_Help"
423 msgstr "/°ïÖú(_H)"
424
425 #: src/addressbook.c:399 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:733
426 #: src/messageview.c:288
427 msgid "/_Help/_About"
428 msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
429
430 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
431 msgid "/New _Address"
432 msgstr "/еØÖ·(_A)"
433
434 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
435 msgid "/New _Group"
436 msgstr "/ÐÂȺ×é(_G)"
437
438 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
439 msgid "/New _Folder"
440 msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
441
442 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
443 #: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:501
444 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:290 src/folderview.c:300
445 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
446 #: src/folderview.c:320 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
447 #: src/folderview.c:331 src/folderview.c:340 src/folderview.c:344
448 #: src/folderview.c:347 src/folderview.c:349 src/summaryview.c:410
449 #: src/summaryview.c:413 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:421
450 #: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:456 src/summaryview.c:462
451 #: src/summaryview.c:465
452 msgid "/---"
453 msgstr "/---"
454
455 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:418
456 msgid "/_Delete"
457 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
458
459 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
460 msgid "/C_ut"
461 msgstr "/¼ôÇÐ(_u)"
462
463 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
464 msgid "/_Copy"
465 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)"
466
467 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
468 msgid "/_Paste"
469 msgstr "/Õ³Ìù(_P)"
470
471 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
472 msgid "/Pa_ste Address"
473 msgstr "/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
474
475 #: src/addressbook.c:431
476 msgid "/_Browse Entry"
477 msgstr "/²é¿´ÏîÄ¿(_B)"
478
479 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
480 #: src/sgpgme.c:86
481 msgid "Unknown"
482 msgstr "δ֪"
483
484 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
485 msgid "Success"
486 msgstr "³É¹¦"
487
488 #: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
489 msgid "Bad arguments"
490 msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
491
492 #: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
493 msgid "File not specified"
494 msgstr "δָ¶¨Îļþ"
495
496 #: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
497 msgid "Error opening file"
498 msgstr "´ò¿ªÎļþ´íÎó"
499
500 #: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
501 msgid "Error reading file"
502 msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
503
504 #: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
505 msgid "End of file encountered"
506 msgstr "Óöµ½Îļþĩβ"
507
508 #: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
509 msgid "Error allocating memory"
510 msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅä´íÎó"
511
512 #: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
513 msgid "Bad file format"
514 msgstr "Îļþ¸ñʽ´íÎó"
515
516 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
517 msgid "Error writing to file"
518 msgstr "ÎļþдÈë´íÎó"
519
520 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
521 msgid "Error opening directory"
522 msgstr "´ò¿ªÄ¿Â¼´íÎó"
523
524 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
525 msgid "No path specified"
526 msgstr "δָ¶¨Îļþ·¾¶"
527
528 #: src/addressbook.c:473
529 msgid "Error connecting to LDAP server"
530 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷Á¬½Ó´íÎó"
531
532 #: src/addressbook.c:474
533 msgid "Error initializing LDAP"
534 msgstr "LDAP Æðʼ´íÎó"
535
536 #: src/addressbook.c:475
537 msgid "Error binding to LDAP server"
538 msgstr ""
539
540 #: src/addressbook.c:476
541 msgid "Error searching LDAP database"
542 msgstr "ËÑÑ°LDAP×ÊÁÏ¿âʱ³ö´í"
543
544 #: src/addressbook.c:477
545 msgid "Timeout performing LDAP operation"
546 msgstr "½øÐÐLDAP²Ù×÷ʱ³¬Ê±"
547
548 #: src/addressbook.c:478
549 msgid "Error in LDAP search criteria"
550 msgstr "LDAPËÑÑ°±ê×¼´íÎó"
551
552 #: src/addressbook.c:479
553 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
554 msgstr "LDAPËÑѰûÓнá¹û"
555
556 #: src/addressbook.c:480
557 msgid "LDAP search terminated on request"
558 msgstr "LDAPÒÑ°´ÇëÇóÖÕÖ¹"
559
560 #: src/addressbook.c:636
561 msgid "E-Mail address"
562 msgstr "E-Mail µØÖ·"
563
564 #: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2380 src/toolbar.c:181
565 #: src/toolbar.c:1767
566 msgid "Address book"
567 msgstr "ͨѶ¼"
568
569 #: src/addressbook.c:739
570 msgid "Name:"
571 msgstr "ÐÕÃû"
572
573 #: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
574 #: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
575 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
576 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
577 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
578 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
579 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:382 src/toolbar.c:474
580 msgid "Delete"
581 msgstr "ɾ³ý"
582
583 #: src/addressbook.c:777
584 msgid "Lookup"
585 msgstr "²éÕÒ"
586
587 #: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1445 src/compose.c:3253
588 #: src/compose.c:4582 src/compose.c:5289 src/headerview.c:53
589 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
590 msgid "To:"
591 msgstr "To:"
592
593 #: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1429 src/compose.c:3252
594 #: src/prefs_template.c:175
595 msgid "Cc:"
596 msgstr "Cc:"
597
598 #: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1432 src/prefs_template.c:176
599 msgid "Bcc:"
600 msgstr "Bcc:"
601
602 #: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
603 msgid "Delete address(es)"
604 msgstr "ɾ³ýÓʼþµØÖ·"
605
606 #: src/addressbook.c:1007
607 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
608 msgstr "´ËÓʼþµØÖ·Êý¾ÝÊÇÖ»¶ÁµÄ£¬²»ÄÜɾ³ý¡£"
609
610 #: src/addressbook.c:1030
611 msgid "Really delete the address(es)?"
612 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
613
614 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
615 #: src/compose.c:2232 src/compose.c:3077 src/compose.c:6358
616 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
617 #: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1464 src/message_search.c:198
618 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
619 #: src/prefs_filtering.c:855 src/prefs_filtering.c:1003
620 #: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328
621 #: src/summaryview.c:935 src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1447
622 #: src/summaryview.c:1490 src/summaryview.c:1514 src/summaryview.c:1546
623 #: src/summaryview.c:1571 src/summaryview.c:1596 src/summaryview.c:1621
624 #: src/summaryview.c:3111 src/textview.c:1866 src/toolbar.c:2079
625 msgid "No"
626 msgstr "²»"
627
628 #: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
629 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
630 msgstr "ÎÞ·¨Õ³Ìù£¬¸ÃͨѶ¼ÒÑÉèΪֻ¶Á¡£"
631
632 #: src/addressbook.c:1580
633 msgid "Cannot paste into an address group."
634 msgstr "ÎÞ·¨ÌùÈëÖ¸¶¨µÄͨѶȺ×é¡£"
635
636 # c-format
637 #: src/addressbook.c:2261
638 #, c-format
639 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
640 msgstr "ÄúÏëҪɾ³ý'%s'ÀïÃæµÄ²éѯ½á¹ûºÍµØÖ·ÐÅÏ¢Âð?"
641
642 #: src/addressbook.c:2273
643 #, c-format
644 msgid ""
645 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
646 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
647 msgstr ""
648 "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
649 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
650
651 #: src/addressbook.c:2279
652 msgid "Folder only"
653 msgstr "Ö»ÓÐĿ¼"
654
655 #: src/addressbook.c:2280
656 msgid "Folder and Addresses"
657 msgstr "Ŀ¼¼°Í¨Ñ¶Â¼"
658
659 #: src/addressbook.c:2292
660 #, c-format
661 msgid "Really delete `%s' ?"
662 msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾³ý '%s' ?"
663
664 #: src/addressbook.c:3070
665 msgid "New user, could not save index file."
666 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
667
668 #: src/addressbook.c:3074
669 msgid "New user, could not save address book files."
670 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
671
672 #: src/addressbook.c:3084
673 msgid "Old address book converted successfully."
674 msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
675
676 #: src/addressbook.c:3089
677 msgid ""
678 "Old address book converted,\n"
679 "could not save new address index file"
680 msgstr ""
681 "¾ÉͨѶ¼¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
682 "µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
683
684 #: src/addressbook.c:3102
685 msgid ""
686 "Could not convert address book,\n"
687 "but created empty new address book files."
688 msgstr ""
689 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
690 "µ«ÒѲúÉú¿ÕµÄеØÖ·²¾¡£"
691
692 #: src/addressbook.c:3108
693 msgid ""
694 "Could not convert address book,\n"
695 "could not create new address book files."
696 msgstr ""
697 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
698 "ÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
699
700 #: src/addressbook.c:3113
701 msgid ""
702 "Could not convert address book\n"
703 "and could not create new address book files."
704 msgstr ""
705 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
706 "ÒàÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
707
708 #: src/addressbook.c:3120
709 msgid "Addressbook conversion error"
710 msgstr "ת»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
711
712 #: src/addressbook.c:3124
713 msgid "Addressbook conversion"
714 msgstr "ͨѶ¼¸ñʽת»»"
715
716 #: src/addressbook.c:3160
717 msgid "Addressbook Error"
718 msgstr "ͨѶ¼·¢Éú´íÎó"
719
720 #: src/addressbook.c:3161
721 msgid "Could not read address index"
722 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁȡͨѶ¼Ë÷Òý"
723
724 #: src/addressbook.c:3518
725 msgid "Busy searching..."
726 msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
727
728 # c-format
729 #: src/addressbook.c:3572
730 #, c-format
731 msgid "Search '%s'"
732 msgstr "ËÑË÷ '%s'"
733
734 #: src/addressbook.c:3794 src/prefs_common.c:984
735 msgid "Interface"
736 msgstr "½çÃæ"
737
738 #: src/addressbook.c:3810 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
739 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
740 msgid "Address Book"
741 msgstr "ͨѶ¼"
742
743 #: src/addressbook.c:3826
744 msgid "Person"
745 msgstr "ÈËÃû"
746
747 #: src/addressbook.c:3842
748 msgid "EMail Address"
749 msgstr "µç×ÓÓʼþÐÅÏä"
750
751 #: src/addressbook.c:3858
752 msgid "Group"
753 msgstr "Ⱥ×é"
754
755 #: src/addressbook.c:3874 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:384
756 #: src/prefs_account.c:2126
757 msgid "Folder"
758 msgstr "Óʼþ¼Ð"
759
760 #: src/addressbook.c:3890
761 msgid "vCard"
762 msgstr "vCard"
763
764 #: src/addressbook.c:3906 src/addressbook.c:3922
765 msgid "JPilot"
766 msgstr "JPilot"
767
768 #: src/addressbook.c:3938
769 msgid "LDAP Server"
770 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
771
772 #: src/addressbook.c:3954
773 msgid "LDAP Query"
774 msgstr "LDAP ²éѯ"
775
776 #: src/addrgather.c:156
777 msgid "Please specify name for address book."
778 msgstr "ÇëÖ¸¶¨Í¨Ñ¶Â¼µÄÃû³Æ¡£"
779
780 #: src/addrgather.c:176
781 msgid "Please select the mail headers to search."
782 msgstr "ÇëÖ¸¶¨ÒªËÑÑ°µÄ"
783
784 #: src/addrgather.c:183
785 msgid "Busy harvesting addresses..."
786 msgstr "ÕýÔÚÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·..."
787
788 #: src/addrgather.c:221
789 msgid "Addresses gathered successfully."
790 msgstr "³É¹¦µÃE-MailµØÖ·"
791
792 #: src/addrgather.c:285
793 msgid "No folder or message was selected."
794 msgstr "δѡȡÓʼþ¼Ð»òѶϢ¡£"
795
796 #: src/addrgather.c:293
797 msgid ""
798 "Please select a folder to process from the folder\n"
799 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
800 "the message list."
801 msgstr "ÇëÑ¡È¡Ò»¸öÓʼþ¼Ð»òÒ»ÏîѶϢÒÔ±ãÖ´ÐС£"
802
803 #: src/addrgather.c:345
804 msgid "Folder :"
805 msgstr "Óʼþ¼Ð :"
806
807 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
808 #: src/importldif.c:948
809 msgid "Address Book :"
810 msgstr "ͨѶ¼ :"
811
812 #: src/addrgather.c:366
813 msgid "Folder Size :"
814 msgstr "Óʼþ¼Ð´óС :"
815
816 #: src/addrgather.c:381
817 msgid "Process these mail header fields"
818 msgstr "¼ìË÷ÈçÏÂÐÅÍ·×Ö¶Î"
819
820 #: src/addrgather.c:399
821 msgid "Include sub-folders"
822 msgstr "°üÀ¨×ÓĿ¼"
823
824 #: src/addrgather.c:422
825 msgid "Header Name"
826 msgstr ""
827
828 #: src/addrgather.c:423
829 msgid "Address Count"
830 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
831
832 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:491
833 #: src/sgpgme.c:279 src/textview.c:1863
834 msgid "Warning"
835 msgstr "¾¯¸æ"
836
837 #: src/addrgather.c:528
838 msgid "Header Fields"
839 msgstr ""
840
841 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
842 #: src/importldif.c:1067
843 msgid "Finish"
844 msgstr "Íê³É"
845
846 #: src/addrgather.c:588
847 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
848 msgstr "ÓÉÑ¡È¡µÄÓʼþÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
849
850 #: src/addrgather.c:596
851 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
852 msgstr "ÓÉÓʼþ¼ÐÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
853
854 #: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
855 msgid "Common address"
856 msgstr "¹«ÓÃÓʼþµØÖ·"
857
858 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
859 msgid "Personal address"
860 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
861
862 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6050 src/main.c:636
863 msgid "Notice"
864 msgstr "×¢Òâ"
865
866 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3577 src/inc.c:556
867 #: src/sgpgme.c:98 src/sgpgme.c:111 src/sgpgme.c:137
868 msgid "Error"
869 msgstr "´íÎó"
870
871 #: src/alertpanel.c:190
872 msgid "View log"
873 msgstr "²é¿´ÈÕÖ¾Îļþ"
874
875 #: src/alertpanel.c:308
876 msgid "Show this message next time"
877 msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
878
879 #: src/browseldap.c:238
880 msgid "Browse Directory Entry"
881 msgstr "ä¯ÀÀĿ¼Ïî"
882
883 #: src/browseldap.c:258
884 msgid "Server Name :"
885 msgstr "·þÎñÆ÷Ãû£º"
886
887 #: src/browseldap.c:268
888 msgid "Distinguished Name (dn) :"
889 msgstr "Ãû"
890
891 #: src/browseldap.c:291
892 msgid "LDAP Name"
893 msgstr "LDAPÃû³Æ"
894
895 #: src/browseldap.c:293
896 msgid "Attribute Value"
897 msgstr "ÊôÐÔÖµ"
898
899 #: src/common/nntp.c:68
900 #, c-format
901 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
902 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓNNTP·þÎñÆ÷: %s:%d\n"
903
904 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
905 #, c-format
906 msgid "protocol error: %s\n"
907 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó: %s\n"
908
909 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
910 msgid "protocol error\n"
911 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó\n"
912
913 #: src/common/nntp.c:267
914 msgid "Error occurred while posting\n"
915 msgstr "·¢±íÎÄÕÂʱ·¢Éú´íÎó\n"
916
917 #: src/common/plugin.c:103
918 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
919 msgstr "Ϊ²å¼þ·ÖÅäÄÚ´æʧ°Ü"
920
921 #: src/common/smtp.c:152
922 msgid "SMTP AUTH not available\n"
923 msgstr "SMTP ÈÏ֤ʧ°Ü\n"
924
925 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
926 msgid "bad SMTP response\n"
927 msgstr "´íÎóµÄSMTP»ØÓ¦\n"
928
929 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
930 msgid "error occurred on SMTP session\n"
931 msgstr "Á¬½ÓSMTP´íÎó\n"
932
933 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
934 msgid "error occurred on authentication\n"
935 msgstr "ÈÏ֤ʱ·¢Éú´íÎó\n"
936
937 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
938 msgid "can't start TLS session\n"
939 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS\n"
940
941 #: src/common/ssl.c:77
942 msgid "Error creating ssl context\n"
943 msgstr ""
944
945 #: src/common/ssl.c:96
946 #, c-format
947 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
948 msgstr "SSLÁ¬½Óʧ°Ü (%s)\n"
949
950 #: src/common/ssl.c:104
951 #, c-format
952 msgid "SSL connection using %s\n"
953 msgstr "ʹÓà%s ×÷ΪSSLÁ¬½Ó\n"
954
955 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
956 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
957 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
958 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
959 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
960 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
961 msgid "<not in certificate>"
962 msgstr "<²»ÔÚÈÏÖ¤Ö®ÄÚ>"
963
964 #: src/common/ssl_certificate.c:189
965 #, c-format
966 msgid ""
967 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
968 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
969 "  Fingerprint: %s\n"
970 "  Signature status: %s"
971 msgstr ""
972 "  ËùÓÐÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
973 "  Ç©ÊÕÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
974 "  Ö¸ÎÆ£º %s\n"
975 "  Ç©Ãûµµ×´Ì¬£º %s"
976
977 #: src/common/ssl_certificate.c:307
978 msgid "Can't load X509 default paths"
979 msgstr "ÎÞ·¨¼ÓÔØX509ȱʡ·¾¶"
980
981 #: src/common/ssl_certificate.c:362
982 #, c-format
983 msgid ""
984 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
985 "%s"
986 msgstr ""
987 "%s ÓÐÒ»¸öδ֪µÄSSLÈÏÖ¤£º\n"
988 "%s"
989
990 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
991 #, c-format
992 msgid ""
993 "%s\n"
994 "\n"
995 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
996 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
997 msgstr ""
998 "%s\n"
999 "\n"
1000 "ÔÚÄú±£´æÈÏÖ¤ÐÅϢ֮ǰ£¬ÓʼþÎÞ·¨È¡»Ø¡£\n"
1001 "(È¡Ïû\"%s\"Æ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
1002
1003 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1004 #: src/prefs_common.c:1123
1005 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1006 msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
1007
1008 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1009 #, c-format
1010 msgid ""
1011 "%s's SSL certificate changed !\n"
1012 "We have saved this one:\n"
1013 "%s\n"
1014 "\n"
1015 "It is now:\n"
1016 "%s\n"
1017 "\n"
1018 "This could mean the server answering is not the known one."
1019 msgstr ""
1020 "%s µÄSSLÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä£¡\n"
1021 "Ä¿Ç°Òѱ£´æµÄÈÏÖ¤ÐÅÏ¢ÊÇ£º\n"
1022 "%s\n"
1023 "\n"
1024 "еÄÈÏ֤Ϊ£º\n"
1025 "%s\n"
1026 "\n"
1027 "Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
1028
1029 #: src/common/utils.c:178
1030 #, c-format
1031 msgid "%dB"
1032 msgstr ""
1033
1034 #: src/common/utils.c:180
1035 #, c-format
1036 msgid "%.1fKB"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: src/common/utils.c:182
1040 #, c-format
1041 msgid "%.2fMB"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: src/common/utils.c:184
1045 #, c-format
1046 msgid "%.2fGB"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: src/compose.c:499
1050 msgid "/_Add..."
1051 msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
1052
1053 #: src/compose.c:500
1054 msgid "/_Remove"
1055 msgstr "/ɾ³ý(_R)"
1056
1057 #: src/compose.c:502 src/folderview.c:291 src/folderview.c:313
1058 #: src/folderview.c:333 src/folderview.c:351
1059 msgid "/_Properties..."
1060 msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
1061
1062 #: src/compose.c:508
1063 msgid "/_File/_Attach file"
1064 msgstr "/Îļþ(_F)/¸½¼ÓÎļþ(_A)"
1065
1066 #: src/compose.c:509
1067 msgid "/_File/_Insert file"
1068 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÎļþ(_I)"
1069
1070 #: src/compose.c:510
1071 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1072 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
1073
1074 #: src/compose.c:515
1075 msgid "/_Edit/_Undo"
1076 msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
1077
1078 #: src/compose.c:516
1079 msgid "/_Edit/_Redo"
1080 msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
1081
1082 #: src/compose.c:518
1083 msgid "/_Edit/Cu_t"
1084 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
1085
1086 #: src/compose.c:521
1087 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1088 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÎÄ(_q)"
1089
1090 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:151
1091 msgid "/_Edit/Select _all"
1092 msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
1093
1094 #: src/compose.c:524
1095 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1096 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
1097
1098 #: src/compose.c:525
1099 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1100 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
1101
1102 #: src/compose.c:530
1103 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1104 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
1105
1106 #: src/compose.c:535
1107 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1108 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
1109
1110 #: src/compose.c:540
1111 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1112 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
1113
1114 #: src/compose.c:545
1115 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1116 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
1117
1118 #: src/compose.c:550
1119 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1120 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
1121
1122 #: src/compose.c:555
1123 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1124 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
1125
1126 #: src/compose.c:560
1127 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1128 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
1129
1130 #: src/compose.c:565
1131 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1132 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
1133
1134 #: src/compose.c:570
1135 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1136 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
1137
1138 #: src/compose.c:575
1139 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1140 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
1141
1142 #: src/compose.c:580
1143 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1144 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
1145
1146 #: src/compose.c:585
1147 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1148 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1149
1150 #: src/compose.c:590
1151 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1152 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1153
1154 #: src/compose.c:595
1155 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1156 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
1157
1158 #: src/compose.c:601
1159 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1160 msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
1161
1162 #: src/compose.c:603
1163 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1164 msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
1165
1166 #: src/compose.c:605
1167 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1168 msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
1169
1170 #: src/compose.c:608
1171 msgid "/_Spelling"
1172 msgstr "/ƴд(_S)"
1173
1174 #: src/compose.c:609
1175 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1176 msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
1177
1178 #: src/compose.c:611
1179 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1180 msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
1181
1182 #: src/compose.c:613
1183 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1184 msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
1185
1186 #: src/compose.c:615
1187 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1188 msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
1189
1190 #: src/compose.c:617
1191 msgid "/_Spelling/---"
1192 msgstr "/ƴд(_S)/---"
1193
1194 #: src/compose.c:618
1195 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1196 msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
1197
1198 #: src/compose.c:622 src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:156
1199 #: src/summaryview.c:457
1200 msgid "/_View"
1201 msgstr "/²é¿´(_V)"
1202
1203 #: src/compose.c:623
1204 msgid "/_View/_To"
1205 msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
1206
1207 #: src/compose.c:624
1208 msgid "/_View/_Cc"
1209 msgstr "/²é¿´(_V)/³­ËÍ(_C)"
1210
1211 #: src/compose.c:625
1212 msgid "/_View/_Bcc"
1213 msgstr "/²é¿´(_V)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1214
1215 #: src/compose.c:626
1216 msgid "/_View/_Reply to"
1217 msgstr "/²é¿´(_V)/»Ø¸´(_R)"
1218
1219 #: src/compose.c:627 src/compose.c:629 src/compose.c:631 src/mainwindow.c:474
1220 #: src/mainwindow.c:477 src/mainwindow.c:506 src/mainwindow.c:530
1221 #: src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:238
1222 msgid "/_View/---"
1223 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
1224
1225 #: src/compose.c:628
1226 msgid "/_View/_Followup to"
1227 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
1228
1229 #: src/compose.c:630
1230 msgid "/_View/R_uler"
1231 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/±ê³ß(_u)"
1232
1233 #: src/compose.c:632
1234 msgid "/_View/_Attachment"
1235 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/¸½¼Ó(_A)"
1236
1237 #: src/compose.c:634 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:242
1238 msgid "/_Message"
1239 msgstr "/Óʼþ(_M)"
1240
1241 #: src/compose.c:635
1242 msgid "/_Message/_Send"
1243 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö(_S)"
1244
1245 #: src/compose.c:637
1246 msgid "/_Message/Send _later"
1247 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºóËͳö(_l)"
1248
1249 #: src/compose.c:639 src/compose.c:645 src/compose.c:650 src/compose.c:652
1250 #: src/compose.c:656 src/compose.c:662 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:624
1251 #: src/mainwindow.c:626 src/mainwindow.c:636 src/mainwindow.c:639
1252 #: src/mainwindow.c:641 src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:245
1253 #: src/messageview.c:253 src/messageview.c:258
1254 msgid "/_Message/---"
1255 msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
1256
1257 #: src/compose.c:640
1258 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1259 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æÖÁ²Ý¸å¼Ð(_d)"
1260
1261 #: src/compose.c:642
1262 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1263 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æ²¢¼ÌÐø±à¼­(_k)"
1264
1265 #: src/compose.c:646
1266 msgid "/_Message/_To"
1267 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
1268
1269 #: src/compose.c:647
1270 msgid "/_Message/_Cc"
1271 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸±±¾³­ËÍ(_C)"
1272
1273 #: src/compose.c:648
1274 msgid "/_Message/_Bcc"
1275 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1276
1277 #: src/compose.c:649
1278 msgid "/_Message/_Reply to"
1279 msgstr "/Óʼþ(_M)/»Ø¸´¸ø(_y)"
1280
1281 #: src/compose.c:651
1282 msgid "/_Message/_Followup to"
1283 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
1284
1285 #: src/compose.c:653
1286 msgid "/_Message/_Attach"
1287 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
1288
1289 #: src/compose.c:657
1290 msgid "/_Message/Si_gn"
1291 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ç©Ãû(_g)"
1292
1293 #: src/compose.c:658
1294 msgid "/_Message/_Encrypt"
1295 msgstr "/Óʼþ(_M)/¼ÓÃÜ(_E)"
1296
1297 #: src/compose.c:659
1298 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1299 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/MIME"
1300
1301 #: src/compose.c:660
1302 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1303 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/Inline"
1304
1305 #: src/compose.c:663
1306 msgid "/_Message/_Priority"
1307 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò(_P)"
1308
1309 #: src/compose.c:664
1310 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1311 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
1312
1313 #: src/compose.c:665
1314 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1315 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
1316
1317 #: src/compose.c:666
1318 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1319 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
1320
1321 #: src/compose.c:667
1322 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1323 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
1324
1325 #: src/compose.c:668
1326 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1327 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
1328
1329 #: src/compose.c:670
1330 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1331 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤(_R)"
1332
1333 #: src/compose.c:671
1334 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1335 msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÎÄ(_V)"
1336
1337 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:261
1338 msgid "/_Tools"
1339 msgstr "¹¤¾ß(_T)"
1340
1341 #: src/compose.c:673
1342 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1343 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
1344
1345 #: src/compose.c:674 src/messageview.c:262
1346 msgid "/_Tools/_Address book"
1347 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ¼(_A)"
1348
1349 #: src/compose.c:675
1350 msgid "/_Tools/_Template"
1351 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
1352
1353 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:686 src/messageview.c:285
1354 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1355 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
1356
1357 #: src/compose.c:1435
1358 msgid "Reply-To:"
1359 msgstr "»Ø¸´£º"
1360
1361 #: src/compose.c:1438 src/compose.c:4579 src/compose.c:5291
1362 #: src/headerview.c:54
1363 msgid "Newsgroups:"
1364 msgstr "ÐÂÎÅȺ×飺"
1365
1366 #: src/compose.c:1441
1367 msgid "Followup-To:"
1368 msgstr "»ØÓ¦ÎÄÕ£º"
1369
1370 #: src/compose.c:1741
1371 msgid "Quote mark format error."
1372 msgstr "ÒýÎĸñʽ´íÎó¡£"
1373
1374 #: src/compose.c:1757
1375 msgid "Message reply/forward format error."
1376 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
1377
1378 #: src/compose.c:2099
1379 #, c-format
1380 msgid "File %s is empty."
1381 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
1382
1383 #: src/compose.c:2103
1384 #, c-format
1385 msgid "Can't read %s."
1386 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
1387
1388 #: src/compose.c:2141
1389 #, c-format
1390 msgid "Message: %s"
1391 msgstr "Óʼþ£º%s"
1392
1393 #: src/compose.c:2229
1394 msgid "Encrypted message"
1395 msgstr "¼ÓÃÜÓʼþ"
1396
1397 #: src/compose.c:2230
1398 msgid ""
1399 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1400 "Discard encrypted part?"
1401 msgstr ""
1402 "²»ÄÜÖØб༭¼ÓÃÜÓʼþ.\n"
1403 "¶ªÆú¼ÓÃܲ¿·ÖÂð?"
1404
1405 #: src/compose.c:2891
1406 msgid " [Edited]"
1407 msgstr " [ÒÑÐÞ¸Ä] "
1408
1409 #: src/compose.c:2893
1410 #, c-format
1411 msgid "%s - Compose message%s"
1412 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
1413
1414 #: src/compose.c:2896
1415 #, c-format
1416 msgid "Compose message%s"
1417 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
1418
1419 #: src/compose.c:2920 src/compose.c:3169
1420 msgid ""
1421 "Account for sending mail is not specified.\n"
1422 "Please select a mail account before sending."
1423 msgstr ""
1424 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅȺ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
1425 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡Ôñµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1426
1427 #: src/compose.c:3067
1428 msgid "Recipient is not specified."
1429 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
1430
1431 #: src/compose.c:3075 src/messageview.c:491 src/prefs_account.c:768
1432 #: src/prefs_common.c:970 src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:421
1433 msgid "Send"
1434 msgstr "·¢ËÍ"
1435
1436 #: src/compose.c:3076
1437 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1438 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
1439
1440 #: src/compose.c:3097
1441 msgid "Could not queue message for sending"
1442 msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
1443
1444 #: src/compose.c:3102
1445 msgid ""
1446 "The message was queued but could not be sent.\n"
1447 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1448 msgstr ""
1449 "ÓʼþÕýÔÚ´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
1450 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
1451
1452 #: src/compose.c:3185 src/procmsg.c:1149 src/send_message.c:229
1453 #, c-format
1454 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1455 msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
1456
1457 #: src/compose.c:3199
1458 msgid "Queueing"
1459 msgstr "´æÈë´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
1460
1461 #: src/compose.c:3200
1462 msgid ""
1463 "Error occurred while sending the message.\n"
1464 "Put this message into queue folder?"
1465 msgstr ""
1466 "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
1467 "Òª°ÑÓʼþ·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖÐÂð£¿"
1468
1469 #: src/compose.c:3206
1470 msgid "Can't queue the message."
1471 msgstr "ÎÞ·¨·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð¡£"
1472
1473 #: src/compose.c:3209 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1474 msgid "Error occurred while sending the message."
1475 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
1476
1477 #: src/compose.c:3222
1478 msgid "Can't save the message to Sent."
1479 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
1480
1481 #: src/compose.c:3467
1482 #, c-format
1483 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1484 msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
1485
1486 #: src/compose.c:3573
1487 #, c-format
1488 msgid ""
1489 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1490 "%s to %s.\n"
1491 "Send it anyway?"
1492 msgstr ""
1493 "ÎÞ·¨×ª»»ÓʼþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
1494 "ÈÔ¾ÉÒª´«ËÍÂð£¿"
1495
1496 #: src/compose.c:3836
1497 msgid "No account for sending mails available!"
1498 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
1499
1500 #: src/compose.c:3846
1501 msgid "No account for posting news available!"
1502 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
1503
1504 #: src/compose.c:4659 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1505 msgid "From:"
1506 msgstr "·¢ÐÅÕß:"
1507
1508 #: src/compose.c:4763 src/compose.c:4933 src/compose.c:5811
1509 msgid "MIME type"
1510 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
1511
1512 #: src/compose.c:4764 src/compose.c:4934 src/mimeview.c:193
1513 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:477
1514 msgid "Size"
1515 msgstr "´óС"
1516
1517 #: src/compose.c:4828
1518 msgid "Save Message to "
1519 msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
1520
1521 #: src/compose.c:4848 src/prefs_filtering_action.c:420
1522 msgid "Select ..."
1523 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
1524
1525 #: src/compose.c:4984 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1526 #: src/prefs_matcher.c:146
1527 msgid "Header"
1528 msgstr "ÓʼþÍ·"
1529
1530 #: src/compose.c:4986
1531 msgid "Attachments"
1532 msgstr "¸½¼þ"
1533
1534 #: src/compose.c:4988
1535 msgid "Others"
1536 msgstr "ÆäËû"
1537
1538 #: src/compose.c:5003 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1539 #: src/summary_search.c:164
1540 msgid "Subject:"
1541 msgstr "Ö÷Ì⣺"
1542
1543 #: src/compose.c:5238 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1544 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4247
1545 msgid "None"
1546 msgstr "ûÓÐÄÚÈÝ"
1547
1548 #: src/compose.c:5247
1549 #, c-format
1550 msgid ""
1551 "Spell checker could not be started.\n"
1552 "%s"
1553 msgstr ""
1554 "ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷\n"
1555 "%s"
1556
1557 #: src/compose.c:5706
1558 msgid "Invalid MIME type."
1559 msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
1560
1561 #: src/compose.c:5724
1562 msgid "File doesn't exist or is empty."
1563 msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
1564
1565 #: src/compose.c:5793
1566 msgid "Properties"
1567 msgstr "ÊôÐÔ"
1568
1569 #: src/compose.c:5838
1570 msgid "Encoding"
1571 msgstr "±àÂë"
1572
1573 #: src/compose.c:5869
1574 msgid "Path"
1575 msgstr "·¾¶"
1576
1577 #: src/compose.c:5870 src/prefs_toolbar.c:808
1578 msgid "File name"
1579 msgstr "ÎļþÃû"
1580
1581 #: src/compose.c:6047
1582 #, c-format
1583 msgid ""
1584 "The external editor is still working.\n"
1585 "Force terminating the process?\n"
1586 "process group id: %d"
1587 msgstr ""
1588 "ÍⲿµÄ±à¼­Æ÷ÈÔÔÚÔË×÷¡£\n"
1589 "Ç¿ÖƹرճÌÐòÂð£¿\n"
1590 "³ÌÐò×æid: %d"
1591
1592 #: src/compose.c:6356 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2077
1593 msgid "Offline warning"
1594 msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
1595
1596 #: src/compose.c:6357 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2078
1597 msgid "You're working offline. Override?"
1598 msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
1599
1600 #: src/compose.c:6475 src/compose.c:6496
1601 msgid "Select file"
1602 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
1603
1604 #: src/compose.c:6510
1605 #, c-format
1606 msgid "File '%s' could not be read."
1607 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ '%s'¡£"
1608
1609 #: src/compose.c:6512
1610 #, c-format
1611 msgid ""
1612 "File '%s' contained invalid characters\n"
1613 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1614 msgstr ""
1615 "Îļþ '%s' °üº¬²»ÊôÓÚµ±Ç°±àÂ뼯µÄÎÞЧ×Ö·û\n"
1616 "²åÈ벿·Ö¿ÉÄܲ»ÕýÈ·."
1617
1618 #: src/compose.c:6551
1619 msgid "Discard message"
1620 msgstr "ɾµôѶϢ"
1621
1622 #: src/compose.c:6552
1623 msgid "This message has been modified. discard it?"
1624 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
1625
1626 #: src/compose.c:6553
1627 msgid "Discard"
1628 msgstr "ɾ³ý"
1629
1630 #: src/compose.c:6553
1631 msgid "to Draft"
1632 msgstr "´æΪ²Ý¸å"
1633
1634 #: src/compose.c:6588
1635 #, c-format
1636 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1637 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
1638
1639 #: src/compose.c:6590
1640 msgid "Apply template"
1641 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
1642
1643 #: src/compose.c:6591
1644 msgid "Replace"
1645 msgstr "Ìæ»»"
1646
1647 #: src/compose.c:6591 src/toolbar.c:425
1648 msgid "Insert"
1649 msgstr "²åÈë"
1650
1651 #: src/crash.c:141
1652 #, c-format
1653 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1654 msgstr "Sylpheed ³ÌÐò(%ld)½ÓÊÕµ½%ldѶºÅ"
1655
1656 #: src/crash.c:186
1657 msgid "Sylpheed has crashed"
1658 msgstr "SylpheedÒѾ­±ÀÀ£"
1659
1660 #: src/crash.c:202
1661 #, c-format
1662 msgid ""
1663 "%s.\n"
1664 "Please file a bug report and include the information below."
1665 msgstr ""
1666 "%s\n"
1667 "ÇëÌîдBUG·´À¡±¨¸æ²¢¸½ÉÏÒÔÏÂѶϢ¡£"
1668
1669 #: src/crash.c:207
1670 msgid "Debug log"
1671 msgstr "³ý´í¼Ç¼"
1672
1673 #: src/crash.c:247
1674 msgid "Save..."
1675 msgstr "±£´æ"
1676
1677 #: src/crash.c:252
1678 msgid "Create bug report"
1679 msgstr "´´½¨BUG±¨¸æ"
1680
1681 #: src/crash.c:301
1682 msgid "Save crash information"
1683 msgstr "±£´æ±ÀÀ£µÄÐÅÏ¢"
1684
1685 #: src/editaddress.c:143
1686 msgid "Add New Person"
1687 msgstr "¼ÓÈëеÄÓû§"
1688
1689 #: src/editaddress.c:144
1690 msgid "Edit Person Details"
1691 msgstr "±à¼­¸öÈ˵ÄÏêϸ×ÊÁÏ"
1692
1693 #: src/editaddress.c:285
1694 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1695 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1696
1697 #: src/editaddress.c:422
1698 msgid "A Name and Value must be supplied."
1699 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÓû§Ãû³Æ¡£"
1700
1701 #: src/editaddress.c:480
1702 msgid "Edit Person Data"
1703 msgstr "±à¼­¸öÈË×ÊÁÏ"
1704
1705 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1706 #: src/ldif.c:826
1707 msgid "Display Name"
1708 msgstr "ÏÔʾÓû§Ãû³Æ"
1709
1710 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1711 msgid "Last Name"
1712 msgstr "ÐÕ"
1713
1714 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1715 msgid "First Name"
1716 msgstr "Ãû"
1717
1718 #: src/editaddress.c:589
1719 msgid "Nickname"
1720 msgstr "´ÂºÅ"
1721
1722 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1723 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1724 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1725 msgid "E-Mail Address"
1726 msgstr "µç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1727
1728 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1729 msgid "Alias"
1730 msgstr "±ðÃû"
1731
1732 #: src/editaddress.c:710
1733 msgid "Move Up"
1734 msgstr "ÍùÉÏÒƶ¯"
1735
1736 #: src/editaddress.c:713
1737 msgid "Move Down"
1738 msgstr "ÍùÏÂÒƶ¯"
1739
1740 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1741 msgid "Modify"
1742 msgstr "ÐÞ¸Ä"
1743
1744 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1745 #: src/summary_search.c:210
1746 msgid "Clear"
1747 msgstr "Çå³ý"
1748
1749 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1750 #: src/prefs_matcher.c:455
1751 msgid "Value"
1752 msgstr "ֵ"
1753
1754 #: src/editaddress.c:883
1755 msgid "Basic Data"
1756 msgstr "»ù±¾×ÊÁÏ"
1757
1758 #: src/editaddress.c:885
1759 msgid "User Attributes"
1760 msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
1761
1762 #: src/editbook.c:112
1763 msgid "File appears to be Ok."
1764 msgstr "ÎļþËƺõÕý³£¡£"
1765
1766 #: src/editbook.c:115
1767 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1768 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶ÕýÈ·µÄͨѶ¼¸ñʽ"
1769
1770 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1771 msgid "Could not read file."
1772 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ¡£"
1773
1774 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1775 msgid "Edit Addressbook"
1776 msgstr "±à¼­Í¨Ñ¶Â¼"
1777
1778 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1779 msgid " Check File "
1780 msgstr "¼ì²éÎļþ"
1781
1782 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1783 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1573
1784 msgid "File"
1785 msgstr "Îļþ"
1786
1787 #: src/editbook.c:283
1788 msgid "Add New Addressbook"
1789 msgstr "Ôö¼ÓеÄͨѶ¼"
1790
1791 #: src/editgroup.c:103
1792 msgid "A Group Name must be supplied."
1793 msgstr "ÇëÌṩһ¸öȺ×éÃû³Æ¡£"
1794
1795 #: src/editgroup.c:264
1796 msgid "Edit Group Data"
1797 msgstr "±à¼­Èº×é×ÊÁÏ"
1798
1799 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1800 msgid "Group Name"
1801 msgstr "Ⱥ×éÃû³Æ"
1802
1803 #: src/editgroup.c:311
1804 msgid "Addresses in Group"
1805 msgstr "Ⱥ×éÖеÄͨѶµØÖ·"
1806
1807 #: src/editgroup.c:313
1808 msgid " -> "
1809 msgstr ""
1810
1811 #: src/editgroup.c:340
1812 msgid " <- "
1813 msgstr ""
1814
1815 #: src/editgroup.c:342
1816 msgid "Available Addresses"
1817 msgstr "¿ÉʹÓõÄͨѶÕʺÅ"
1818
1819 #: src/editgroup.c:402
1820 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1821 msgstr "ʹÓüýÍ··ûºÅÒƶ¯Èº×éÖеĵç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1822
1823 #: src/editgroup.c:450
1824 msgid "Edit Group Details"
1825 msgstr "±à¼­Èº×éÏêϸ×ÊÁÏ"
1826
1827 #: src/editgroup.c:453
1828 msgid "Add New Group"
1829 msgstr "Ôö¼ÓеÄȺ×é"
1830
1831 #: src/editgroup.c:503
1832 msgid "Edit folder"
1833 msgstr "Ôö¼ÓеÄÓʼþ¼Ð"
1834
1835 #: src/editgroup.c:503
1836 msgid "Input the new name of folder:"
1837 msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1838
1839 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1893 src/folderview.c:1944
1840 #: src/folderview.c:2215
1841 msgid "New folder"
1842 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
1843
1844 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1945
1845 msgid "Input the name of new folder:"
1846 msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1847
1848 #: src/editjpilot.c:189
1849 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1850 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶JPilot¸ñʽ¡£"
1851
1852 #: src/editjpilot.c:225
1853 msgid "Select JPilot File"
1854 msgstr "Ñ¡ÔñJPilotÎļþ"
1855
1856 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1857 msgid "Edit JPilot Entry"
1858 msgstr "±à¼­JPilotÌõÄ¿"
1859
1860 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
1861 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1862 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2154
1863 #: src/prefs_spelling.c:244
1864 msgid " ... "
1865 msgstr "..."
1866
1867 #: src/editjpilot.c:319
1868 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1869 msgstr "Æäâŵĵç×ÓÓʼþÏîÄ¿"
1870
1871 #: src/editjpilot.c:408
1872 msgid "Add New JPilot Entry"
1873 msgstr "Ôö¼ÓеÄJPilotÏîÄ¿"
1874
1875 #: src/editldap_basedn.c:141
1876 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1877 msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1878
1879 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
1880 msgid "Hostname"
1881 msgstr "Ö÷»úÃû"
1882
1883 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
1884 msgid "Port"
1885 msgstr "¶Ë¿Ú"
1886
1887 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
1888 msgid "Search Base"
1889 msgstr "ËÑÑ°Base"
1890
1891 #: src/editldap_basedn.c:202
1892 msgid "Available Search Base(s)"
1893 msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1894
1895 #: src/editldap_basedn.c:291
1896 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1897 msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
1898
1899 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
1900 msgid "Could not connect to server"
1901 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1902
1903 #: src/editldap.c:148
1904 msgid "A Name must be supplied."
1905 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
1906
1907 #: src/editldap.c:160
1908 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1909 msgstr "ÇëÌṩ·þÎñÆ÷µÄÍøÓòÃû³Æ¡£"
1910
1911 #: src/editldap.c:173
1912 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1913 msgstr "ÇëÌṩÆðÂëÒ»ÏîLDAPËÑÑ°ÌõÄ¿¡£"
1914
1915 #: src/editldap.c:263
1916 msgid "Connected successfully to server"
1917 msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1918
1919 #: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
1920 msgid "Edit LDAP Server"
1921 msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
1922
1923 #: src/editldap.c:406
1924 msgid "A name that you wish to call the server."
1925 msgstr "Äú¶Ô·þÎñÆ÷Ïë¸øµÄ³Æºô¡£"
1926
1927 #: src/editldap.c:421
1928 msgid ""
1929 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1930 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1931 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1932 "computer as Sylpheed."
1933 msgstr ""
1934 "LDAP·þÎñÆ÷µÄ»úÆ÷Ãû¡£ÀýÈç\"ldap.mydomain.com\"ºÜ¿ÉÄܾÍÊÇ»ú¹¹\"mydomain.com\"µÄ"
1935 "LDAP·þÎñÆ÷Ãû³Æ¡£Ò²¿ÉÒÔÌîÈëIPµØÖ·¡£Èç¹ûLDAP·þÎñÓëSylpheedÔÚͬһ̨»úÆ÷ÉÏÔËÐУ¬"
1936 "Ôò¿ÉÒÔÌîÈë\"localhost\"¡£"
1937
1938 #: src/editldap.c:445
1939 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1940 msgstr "·þÎñÆ÷¼àÌýµÄ¶Ë¿ÚºÅ¡£È±Ê¡¶Ë¿ÚºÅΪ389"
1941
1942 #: src/editldap.c:449
1943 msgid " Check Server "
1944 msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
1945
1946 #: src/editldap.c:454
1947 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1948 msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥²âÊÔµ½·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó¡£"
1949
1950 #: src/editldap.c:469
1951 msgid ""
1952 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1953 "Examples include:\n"
1954 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1955 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1956 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1957 msgstr ""
1958 "Ö¸¶¨ÒªÔÚ·þÎñÆ÷ÉÏËÑË÷µÄĿ¼Ãû³Æ¡£ÀýÈç:  dc=sylpheed,dc=org\n"
1959 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1960 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1961
1962 #: src/editldap.c:482
1963 msgid ""
1964 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1965 "server."
1966 msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥¼ìË÷·þÎñÆ÷ÉÏ¿É·ÃÎʵÄĿ¼Ãû³Æ¡£"
1967
1968 #: src/editldap.c:533
1969 msgid "Search Attributes"
1970 msgstr "ËÑË÷ÊôÐÔ"
1971
1972 #: src/editldap.c:543
1973 msgid ""
1974 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1975 "find a name or address."
1976 msgstr "Ϊ²éÕÒÃû³ÆºÍµØÖ·ÐèÒªËÑË÷µÄLDAPÊôÐÔÃû³ÆÁÐ±í¡£"
1977
1978 #: src/editldap.c:547
1979 msgid " Defaults "
1980 msgstr " ȱʡֵ "
1981
1982 #: src/editldap.c:552
1983 msgid ""
1984 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1985 "names and addresses during a name or address search process."
1986 msgstr "ÖØÖÃÊôÐÔÃû³Æ¡£È±Ê¡ÖµÄܹ»ÔÚËÑË÷Öз¢ÏÖ¾ø´ó¶àÊýÃû³ÆºÍµØÖ·¡£"
1987
1988 #: src/editldap.c:559
1989 msgid "Max Query Age (secs)"
1990 msgstr "ѯÎÊʱ¼äÉÏÏÞ(Ãë)"
1991
1992 #: src/editldap.c:575
1993 msgid ""
1994 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1995 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1996 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1997 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1998 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1999 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2000 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2001 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2002 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2003 "more memory to cache results."
2004 msgstr ""
2005
2006 #: src/editldap.c:593
2007 msgid "Include server in dynamic search"
2008 msgstr "½«·þÎñÆ÷°üº¬ÔÚ¶¯Ì¬ËÑÑ°ÖÐ"
2009
2010 #: src/editldap.c:599
2011 msgid ""
2012 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2013 "address completion."
2014 msgstr "ÒªÔÚ×Ô¶¯Íê³ÉµØַʱ¶¯Ì¬ËÑË÷·þÎñÆ÷£¬ÇëÑ¡ÖдËÑ¡Ïî¡£"
2015
2016 #: src/editldap.c:606
2017 msgid "Match names 'containing' search term"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: src/editldap.c:612
2021 msgid ""
2022 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2023 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2024 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2025 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2026 "searches against other address interfaces."
2027 msgstr ""
2028
2029 #: src/editldap.c:667
2030 msgid "Bind DN"
2031 msgstr "Bind DN"
2032
2033 #: src/editldap.c:677
2034 msgid ""
2035 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2036 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2037 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2038 "performing a search."
2039 msgstr ""
2040
2041 #: src/editldap.c:685
2042 msgid "Bind Password"
2043 msgstr "°ó¶¨ÃÜÂë"
2044
2045 #: src/editldap.c:695
2046 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2047 msgstr "ÓÃ\"Bind DN\"Óû§Á¬½ÓʱµÄÃÜÂë"
2048
2049 #: src/editldap.c:701
2050 msgid "Timeout (secs)"
2051 msgstr "ʱ¼äµ½(Ãë)"
2052
2053 #: src/editldap.c:716
2054 msgid "The timeout period in seconds."
2055 msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä£¬µ¥Î»ÎªÃë¡£"
2056
2057 #: src/editldap.c:720
2058 msgid "Maximum Entries"
2059 msgstr "ÌõÄ¿ÉÏÏÞ"
2060
2061 #: src/editldap.c:735
2062 msgid ""
2063 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2064 msgstr ""
2065
2066 #: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:764
2067 msgid "Basic"
2068 msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
2069
2070 #: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
2071 msgid "Search"
2072 msgstr "ËÑÑ°"
2073
2074 #: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:653
2075 msgid "Extended"
2076 msgstr "À©Õ¹"
2077
2078 #: src/editldap.c:969
2079 msgid "Add New LDAP Server"
2080 msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
2081
2082 #: src/editvcard.c:96
2083 msgid "File does not appear to be vCard format."
2084 msgstr "Îļþ²»ÊÇvCard¸ñʽ¡£"
2085
2086 #: src/editvcard.c:132
2087 msgid "Select vCard File"
2088 msgstr "Ñ¡ÔñvCardÎļþ"
2089
2090 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2091 msgid "Edit vCard Entry"
2092 msgstr "±à¼­vCardÌõÄ¿"
2093
2094 #: src/editvcard.c:296
2095 msgid "Add New vCard Entry"
2096 msgstr "Ôö¼ÓеÄvCardÌõÄ¿"
2097
2098 #: src/exphtmldlg.c:111
2099 msgid "Please specify output directory and file to create."
2100 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄĿ¼ÒÔ¼°Îļþ¡£"
2101
2102 #: src/exphtmldlg.c:114
2103 msgid "Select stylesheet and formatting."
2104 msgstr "Ñ¡ÔñÐÎʽ¼°¸ñʽ¡£"
2105
2106 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2107 msgid "File exported successfully."
2108 msgstr "ÎļþÊä³ö³É¹¦"
2109
2110 #: src/exphtmldlg.c:181
2111 #, c-format
2112 msgid ""
2113 "HTML Output Directory '%s'\n"
2114 "does not exist. OK to create new directory?"
2115 msgstr ""
2116 "HTMLÊä³öĿ¼'%s'\n"
2117 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ²úÉúеÄĿ¼£¿"
2118
2119 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2120 msgid "Create Directory"
2121 msgstr "²úÉúĿ¼"
2122
2123 #: src/exphtmldlg.c:193
2124 #, c-format
2125 msgid ""
2126 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2127 "%s"
2128 msgstr ""
2129 "ÎÞ·¨ÎªHTMLÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
2130 "%s"
2131
2132 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2133 msgid "Failed to Create Directory"
2134 msgstr "²úÉúĿ¼ʧ°Ü"
2135
2136 #: src/exphtmldlg.c:241
2137 msgid "Error creating HTML file"
2138 msgstr "´´½¨HTMLÎļþʱ·¢Éú´íÎó"
2139
2140 #: src/exphtmldlg.c:361
2141 msgid "Select HTML Output File"
2142 msgstr "Ñ¡ÔñHTMLÊä³öÎļþ"
2143
2144 #: src/exphtmldlg.c:435
2145 msgid "HTML Output File"
2146 msgstr "HTMLÊä³öÎÊÎļþ"
2147
2148 #: src/exphtmldlg.c:496
2149 msgid "Stylesheet"
2150 msgstr "ÐÎʽ±í"
2151
2152 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3166 src/prefs_common.c:3448
2153 msgid "Default"
2154 msgstr "ȱʡֵ"
2155
2156 #: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:94
2157 msgid "Full"
2158 msgstr "ÍêÕûÉèÖÃ"
2159
2160 #: src/exphtmldlg.c:521
2161 msgid "Custom"
2162 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃ"
2163
2164 #: src/exphtmldlg.c:527
2165 msgid "Custom-2"
2166 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®¶þ"
2167
2168 #: src/exphtmldlg.c:533
2169 msgid "Custom-3"
2170 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®Èþ"
2171
2172 #: src/exphtmldlg.c:539
2173 msgid "Custom-4"
2174 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®ËÄ"
2175
2176 #: src/exphtmldlg.c:553
2177 msgid "Full Name Format"
2178 msgstr "ÍêÕûÃû³Æ"
2179
2180 #: src/exphtmldlg.c:560
2181 msgid "First Name, Last Name"
2182 msgstr "Ãû£¬ÐÕ"
2183
2184 #: src/exphtmldlg.c:566
2185 msgid "Last Name, First Name"
2186 msgstr "ÐÕ£¬Ãû"
2187
2188 #: src/exphtmldlg.c:580
2189 msgid "Color Banding"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: src/exphtmldlg.c:586
2193 msgid "Format E-Mail Links"
2194 msgstr "Êä³öµç×ÓÓʼþÁ¬½á"
2195
2196 #: src/exphtmldlg.c:592
2197 msgid "Format User Attributes"
2198 msgstr "½«Óû§ÐÔÖʸñʽ»¯"
2199
2200 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2201 msgid "File Name :"
2202 msgstr "ÎļþÃû£º"
2203
2204 #: src/exphtmldlg.c:657
2205 msgid "Open with Web Browser"
2206 msgstr "ÓÃÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷´ò¿ª"
2207
2208 #: src/exphtmldlg.c:689
2209 msgid "Export Address Book to HTML File"
2210 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉHTMLÎļþ"
2211
2212 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2213 msgid "Prev"
2214 msgstr "Ç°Ò»¸ö"
2215
2216 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2217 #: src/toolbar.c:384 src/toolbar.c:475
2218 msgid "Next"
2219 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
2220
2221 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2222 msgid "File Info"
2223 msgstr "ÎļþÄÚÈÝ"
2224
2225 #: src/exphtmldlg.c:756
2226 msgid "Format"
2227 msgstr "¸ñʽ"
2228
2229 #: src/expldifdlg.c:110
2230 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2231 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÓʼþ¼ÐºÍLDIFÎļþÃû¡£"
2232
2233 #: src/expldifdlg.c:113
2234 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2235 msgstr ""
2236
2237 #: src/expldifdlg.c:188
2238 #, c-format
2239 msgid ""
2240 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2241 "does not exist. OK to create new directory?"
2242 msgstr ""
2243 "LDIFÊä³öĿ¼ '%s'\n"
2244 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ´´½¨ÐµÄĿ¼£¿"
2245
2246 #: src/expldifdlg.c:200
2247 #, c-format
2248 msgid ""
2249 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2250 "%s"
2251 msgstr ""
2252 "ÎÞ·¨ÎªLDIFÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
2253 "%s"
2254
2255 #: src/expldifdlg.c:244
2256 msgid "Suffix was not supplied"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: src/expldifdlg.c:246
2260 msgid ""
2261 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2262 "you wish to proceed without a suffix?"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: src/expldifdlg.c:264
2266 msgid "Error creating LDIF file"
2267 msgstr "´´½¨LDIFÎļþ³ö´í"
2268
2269 #: src/expldifdlg.c:373
2270 msgid "Select LDIF Output File"
2271 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÊä³öÎļþ"
2272
2273 #: src/expldifdlg.c:447
2274 msgid "LDIF Output File"
2275 msgstr "LDIFÊä³öÎļþ"
2276
2277 #: src/expldifdlg.c:508
2278 msgid "Suffix"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: src/expldifdlg.c:520
2282 msgid ""
2283 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2284 "entry. Examples include:\n"
2285 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2286 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2287 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: src/expldifdlg.c:529
2291 #, fuzzy
2292 msgid "Relative DN"
2293 msgstr "Ìæ»»"
2294
2295 #: src/expldifdlg.c:536
2296 msgid "Unique ID"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: src/expldifdlg.c:544
2300 msgid ""
2301 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2302 "to:\n"
2303 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: src/expldifdlg.c:557
2307 msgid ""
2308 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2309 "similar to:\n"
2310 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2311 msgstr ""
2312
2313 #: src/expldifdlg.c:570
2314 msgid ""
2315 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2316 "is formatted similar to:\n"
2317 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: src/expldifdlg.c:584
2321 msgid ""
2322 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2323 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2324 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2325 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2326 "available RDN options that will be used to create the DN."
2327 msgstr ""
2328
2329 #: src/expldifdlg.c:597
2330 msgid "Use DN attribute if present in data"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: src/expldifdlg.c:604
2334 msgid ""
2335 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2336 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2337 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2338 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2339 msgstr ""
2340
2341 #: src/expldifdlg.c:615
2342 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: src/expldifdlg.c:622
2346 msgid ""
2347 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2348 "option to ignore these records."
2349 msgstr ""
2350
2351 #: src/expldifdlg.c:710
2352 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2353 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉLDIFÎļþ"
2354
2355 #: src/expldifdlg.c:777
2356 #, fuzzy
2357 msgid "Distguished Name"
2358 msgstr "Ãû"
2359
2360 #: src/export.c:128
2361 msgid "Export"
2362 msgstr "Êä³ö"
2363
2364 #: src/export.c:147
2365 msgid "Specify target folder and mbox file."
2366 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷Óʼþ¼Ð¼°mboxÎļþ¡£"
2367
2368 #: src/export.c:157
2369 msgid "Source dir:"
2370 msgstr "ԭʼĿ¼£º"
2371
2372 #: src/export.c:162
2373 msgid "Exporting file:"
2374 msgstr "Êä³öÎļþ£º"
2375
2376 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2377 #: src/prefs_account.c:1229
2378 msgid " Select... "
2379 msgstr " Ñ¡Ôñ... "
2380
2381 #: src/export.c:220
2382 msgid "Select exporting file"
2383 msgstr "Ñ¡ÔñÊä³öÎļþ"
2384
2385 #: src/exporthtml.c:796
2386 msgid "Full Name"
2387 msgstr "È«Ãû"
2388
2389 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2390 msgid "Attributes"
2391 msgstr "ÐÔÖÊ"
2392
2393 #: src/exporthtml.c:1001
2394 msgid "Sylpheed Address Book"
2395 msgstr "Sylpheed ͨѶ¼"
2396
2397 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2398 msgid "Name already exists but is not a directory."
2399 msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­´æÔÚµ«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
2400
2401 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2402 msgid "No permissions to create directory."
2403 msgstr "ÄúûÓд´½¨Ä¿Â¼µÄȨÏÞ¡£"
2404
2405 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2406 msgid "Name is too long."
2407 msgstr "Ãû×ÖÌ«³¤¡£"
2408
2409 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2410 msgid "Not specified."
2411 msgstr "²»È·¶¨¡£"
2412
2413 #: src/folder.c:1011
2414 msgid "Inbox"
2415 msgstr "ÊÕÐżÐ"
2416
2417 #: src/folder.c:1015
2418 msgid "Sent"
2419 msgstr "ÒÑ·¢ËÍ"
2420
2421 #: src/folder.c:1019
2422 msgid "Queue"
2423 msgstr "´ý·¢ËÍ"
2424
2425 #: src/folder.c:1023
2426 msgid "Trash"
2427 msgstr "À¬»øÍ°"
2428
2429 #: src/folder.c:1027
2430 msgid "Drafts"
2431 msgstr "²Ý¸å"
2432
2433 #: src/folder.c:1240
2434 #, c-format
2435 msgid "Processing (%s)...\n"
2436 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
2437
2438 #: src/folder.c:2028
2439 #, c-format
2440 msgid "Moving %s to %s...\n"
2441 msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
2442
2443 #: src/foldersel.c:148
2444 msgid "Select folder"
2445 msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
2446
2447 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:301 src/folderview.c:321
2448 msgid "/Create _new folder..."
2449 msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
2450
2451 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:302 src/folderview.c:322
2452 msgid "/_Rename folder..."
2453 msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
2454
2455 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:303 src/folderview.c:323
2456 msgid "/M_ove folder..."
2457 msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
2458
2459 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
2460 msgid "/_Delete folder"
2461 msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
2462
2463 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
2464 msgid "/Remove _mailbox"
2465 msgstr "Çå³ýÐÅÏä(_m)"
2466
2467 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:314 src/folderview.c:334
2468 #: src/folderview.c:352
2469 msgid "/_Processing..."
2470 msgstr "/´¦Àí(_P)..."
2471
2472 #: src/folderview.c:293
2473 msgid "/_Scoring..."
2474 msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_S)..."
2475
2476 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:339
2477 msgid "/Mark all _read"
2478 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
2479
2480 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:326 src/folderview.c:345
2481 msgid "/_Check for new messages"
2482 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
2483
2484 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:328
2485 msgid "/R_ebuild folder tree"
2486 msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
2487
2488 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:332 src/folderview.c:350
2489 msgid "/_Search folder..."
2490 msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
2491
2492 #: src/folderview.c:330
2493 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2494 msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
2495
2496 #: src/folderview.c:341
2497 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2498 msgstr "/¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é (_S)..."
2499
2500 #: src/folderview.c:343
2501 msgid "/_Remove newsgroup"
2502 msgstr "/Çå³ýÐÂÎÅȺ×é(_R)"
2503
2504 #: src/folderview.c:348
2505 msgid "/Remove _news account"
2506 msgstr "/Çå³ýÕʺÅ(_n)"
2507
2508 #: src/folderview.c:385
2509 msgid "New"
2510 msgstr "ÐÂÓʼþ"
2511
2512 #: src/folderview.c:386
2513 msgid "Unread"
2514 msgstr "δ¶Á"
2515
2516 #: src/folderview.c:387
2517 msgid "#"
2518 msgstr "££"
2519
2520 #: src/folderview.c:630
2521 msgid "Setting folder info..."
2522 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
2523
2524 #: src/folderview.c:790 src/mainwindow.c:2799 src/setup.c:80
2525 #, c-format
2526 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2527 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
2528
2529 #: src/folderview.c:794 src/mainwindow.c:2804 src/setup.c:85
2530 #, c-format
2531 msgid "Scanning folder %s ..."
2532 msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
2533
2534 #: src/folderview.c:835
2535 msgid "Rebuilding folder tree..."
2536 msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
2537
2538 #: src/folderview.c:918
2539 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2540 msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
2541
2542 #: src/folderview.c:1696
2543 #, c-format
2544 msgid "Opening Folder %s..."
2545 msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
2546
2547 #: src/folderview.c:1708
2548 msgid "Folder could not be opened."
2549 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
2550
2551 #: src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1946 src/folderview.c:2219
2552 msgid "NewFolder"
2553 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
2554
2555 #: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2224
2556 #, c-format
2557 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2558 msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ'%c'×÷ΪÓʼþ¼ÐÃû³Æ¡£"
2559
2560 #: src/folderview.c:1913 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2004
2561 #: src/folderview.c:2075 src/folderview.c:2236
2562 #, c-format
2563 msgid "The folder `%s' already exists."
2564 msgstr "'%s'Óʼþ¼ÐÒÑ´æÔÚ¡£"
2565
2566 #: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:2243
2567 #, c-format
2568 msgid "Can't create the folder `%s'."
2569 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
2570
2571 #: src/folderview.c:1987 src/folderview.c:2065
2572 #, c-format
2573 msgid "Input new name for `%s':"
2574 msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
2575
2576 #: src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2067
2577 msgid "Rename folder"
2578 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
2579
2580 #: src/folderview.c:2126
2581 #, c-format
2582 msgid ""
2583 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2584 "Do you really want to delete?"
2585 msgstr ""
2586 "ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼ÐÒÔ¼°ÆäÖÐËùÓеÄÓʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
2587 "È·¶¨É¾³ý£¿"
2588
2589 #: src/folderview.c:2128
2590 msgid "Delete folder"
2591 msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
2592
2593 #: src/folderview.c:2145
2594 #, c-format
2595 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2596 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
2597
2598 #: src/folderview.c:2181
2599 #, c-format
2600 msgid ""
2601 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2602 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2603 msgstr ""
2604 "È·¶¨É¾³ýÓÊÏä'%s'£¿\n"
2605 "(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
2606
2607 #: src/folderview.c:2183
2608 msgid "Remove mailbox"
2609 msgstr "ɾ³ýÓÊÏä"
2610
2611 #: src/folderview.c:2216
2612 msgid ""
2613 "Input the name of new folder:\n"
2614 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2615 " append `/' at the end of the name)"
2616 msgstr ""
2617 "µ¼ÈëÐÂÓʼþ¼ÐµÄÃû×Ö£º\n"
2618 "(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
2619 "ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
2620
2621 #: src/folderview.c:2273
2622 #, c-format
2623 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2624 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
2625
2626 #: src/folderview.c:2274
2627 msgid "Delete IMAP4 account"
2628 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
2629
2630 #: src/folderview.c:2408
2631 #, c-format
2632 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2633 msgstr "È·¶¨Çå³ýÐÂÎÅȺ×é'%s'£¿"
2634
2635 #: src/folderview.c:2409
2636 msgid "Delete newsgroup"
2637 msgstr "Çå³ýÐÂÎÅȺ×é"
2638
2639 #: src/folderview.c:2446
2640 #, c-format
2641 msgid "Really delete news account `%s'?"
2642 msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÂÎÅȺ×éÕʺÅ'%s'£¿"
2643
2644 #: src/folderview.c:2447
2645 msgid "Delete news account"
2646 msgstr "ɾ³ýÐÂÎÅȺÕʺÅ"
2647
2648 #: src/folderview.c:2543
2649 #, c-format
2650 msgid "Moving %s to %s..."
2651 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
2652
2653 #: src/folderview.c:2572
2654 msgid "Source and destination are the same."
2655 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
2656
2657 #: src/folderview.c:2575
2658 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2659 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
2660
2661 #: src/folderview.c:2578
2662 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2663 msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
2664
2665 #: src/folderview.c:2581
2666 msgid "Move failed!"
2667 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
2668
2669 #: src/folderview.c:2625 src/summaryview.c:4050
2670 #, fuzzy
2671 msgid "Processing configuration"
2672 msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
2673
2674 #: src/grouplistdialog.c:176
2675 msgid "Newsgroup subscription"
2676 msgstr "¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é"
2677
2678 #: src/grouplistdialog.c:192
2679 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2680 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¶©ÔĵÄÐÂÎÅȺ×飺"
2681
2682 #: src/grouplistdialog.c:198
2683 msgid "Find groups:"
2684 msgstr "²éÕÒÐÂÎÅȺ×飺"
2685
2686 #: src/grouplistdialog.c:206
2687 msgid " Search "
2688 msgstr " ËÑË÷ "
2689
2690 #: src/grouplistdialog.c:218
2691 msgid "Newsgroup name"
2692 msgstr "ÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ"
2693
2694 #: src/grouplistdialog.c:219
2695 msgid "Messages"
2696 msgstr "Óʼþ"
2697
2698 #: src/grouplistdialog.c:220
2699 msgid "Type"
2700 msgstr "ÀàÐÍ"
2701
2702 #: src/grouplistdialog.c:246
2703 msgid "Refresh"
2704 msgstr "Ë¢ÐÂ"
2705
2706 #: src/grouplistdialog.c:350
2707 msgid "moderated"
2708 msgstr "ÓйÜÀíµÄ"
2709
2710 #: src/grouplistdialog.c:352
2711 msgid "readonly"
2712 msgstr "Ö»¶Á"
2713
2714 #: src/grouplistdialog.c:354
2715 msgid "unknown"
2716 msgstr "δ֪"
2717
2718 #: src/grouplistdialog.c:401
2719 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2720 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅȺ×éÁÐ±í¡£"
2721
2722 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1178
2723 msgid "Done."
2724 msgstr "Íê³É¡£"
2725
2726 #: src/grouplistdialog.c:480
2727 #, c-format
2728 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2729 msgstr "ÒѽÓÊÕ%dÐÂÎÅȺ×é(ÒѶÁ%s)"
2730
2731 #: src/gtk/about.c:89
2732 msgid "About"
2733 msgstr "¹ØÓÚ"
2734
2735 #: src/gtk/about.c:111
2736 #, c-format
2737 msgid ""
2738 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2739 "Operating System: %s %s (%s)"
2740 msgstr ""
2741 "GTK+°æ±¾: %d.%d.%d\n"
2742 "²Ù×÷ϵͳ£º%s %s (%s)"
2743
2744 #: src/gtk/about.c:126
2745 #, c-format
2746 msgid "Compiled-in features:%s"
2747 msgstr "±àÒë½øÈ¥µÄ¹¦ÄÜ£º%s"
2748
2749 #: src/gtk/about.c:210
2750 msgid ""
2751 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2752 "\n"
2753 msgstr ""
2754 "GPGMEµÄ°æȨΪWerner Koch <mailto:dd9jn@gnu.org>ËùÓР2001\n"
2755 "\n"
2756
2757 #: src/gtk/about.c:214
2758 msgid ""
2759 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2760 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2761 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2762 "version.\n"
2763 "\n"
2764 msgstr ""
2765
2766 # "±¾³ÌÐòΪÃâ·ÑÈíÌ壻Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
2767 # "ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
2768 # "\n"
2769 #: src/gtk/about.c:220
2770 msgid ""
2771 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2772 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2773 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2774 "more details.\n"
2775 "\n"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: src/gtk/about.c:226
2779 msgid ""
2780 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2781 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2782 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2783 msgstr ""
2784
2785 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2786 msgid "Orange"
2787 msgstr "³ÈÉ«"
2788
2789 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2790 msgid "Red"
2791 msgstr "ºìÉ«"
2792
2793 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2794 msgid "Pink"
2795 msgstr "·Ûºì"
2796
2797 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2798 msgid "Sky blue"
2799 msgstr "ÌìÀ¶"
2800
2801 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2802 msgid "Blue"
2803 msgstr "À¶É«"
2804
2805 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2806 msgid "Green"
2807 msgstr "ÂÌÉ«"
2808
2809 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2810 msgid "Brown"
2811 msgstr "×ØÉ«"
2812
2813 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2814 msgid "No dictionary selected."
2815 msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
2816
2817 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2818 msgid "Normal Mode"
2819 msgstr "Ò»°ãģʽ"
2820
2821 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2822 msgid "Bad Spellers Mode"
2823 msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
2824
2825 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2826 msgid "Unknown suggestion mode."
2827 msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
2828
2829 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2830 msgid "No misspelled word found."
2831 msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
2832
2833 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2834 msgid "Replace unknown word"
2835 msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
2836
2837 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2838 #, c-format
2839 msgid "Replace \"%s\" with: "
2840 msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
2841
2842 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2843 msgid ""
2844 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2845 "will learn from mistake.\n"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2849 msgid "Fast Mode"
2850 msgstr "¿ìËÙģʽ"
2851
2852 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2853 #, c-format
2854 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2855 msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
2856
2857 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2858 msgid "Accept in this session"
2859 msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
2860
2861 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2862 msgid "Add to personal dictionary"
2863 msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
2864
2865 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2866 msgid "Replace with..."
2867 msgstr "¸ü»»³É..."
2868
2869 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2870 #, c-format
2871 msgid "Check with %s"
2872 msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
2873
2874 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2875 msgid "(no suggestions)"
2876 msgstr "(ûÓн¨Òé)"
2877
2878 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2879 msgid "More..."
2880 msgstr "¸ü¶à..."
2881
2882 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2883 #, c-format
2884 msgid "Dictionary: %s"
2885 msgstr "×ֵ䣺%s"
2886
2887 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2888 #, c-format
2889 msgid "Use alternate (%s)"
2890 msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
2891
2892 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2893 msgid "Check while typing"
2894 msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
2895
2896 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2897 msgid "Change dictionary"
2898 msgstr "Çл»×Öµä"
2899
2900 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2901 #, c-format
2902 msgid ""
2903 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2904 "%s"
2905 msgstr ""
2906 "ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
2907 "%s"
2908
2909 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2910 msgid "Abcdef"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: src/gtk/logwindow.c:61
2914 msgid "Protocol log"
2915 msgstr "ЭÒéÈÕÖ¾"
2916
2917 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2918 msgid "Select Plugin to load"
2919 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¼ÓÔصIJå¼þ"
2920
2921 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2922 msgid "Plugins"
2923 msgstr "²å¼þ"
2924
2925 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2705
2926 msgid "Description"
2927 msgstr "ÃèÊö"
2928
2929 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2930 msgid "Load Plugin"
2931 msgstr "¼ÓÔزå¼þ"
2932
2933 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2934 msgid "Unload Plugin"
2935 msgstr "жÔزå¼þ"
2936
2937 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2938 msgid "Page Index"
2939 msgstr "Ò³Ãæ"
2940
2941 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
2942 msgid "Apply"
2943 msgstr "Ó¦ÓÃ"
2944
2945 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2946 msgid "Account"
2947 msgstr "ÕʺÅ"
2948
2949 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2950 #: src/prefs_summary_column.c:68
2951 msgid "Status"
2952 msgstr "״̬"
2953
2954 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2955 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2956 msgid "correct"
2957 msgstr "ÕýÈ·"
2958
2959 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2960 msgid "Owner"
2961 msgstr "ËùÓÐÕß"
2962
2963 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2964 msgid "Signer"
2965 msgstr "¸èÕß"
2966
2967 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2968 msgid "Name: "
2969 msgstr "Ãû×Ö"
2970
2971 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2972 msgid "Organization: "
2973 msgstr "×éÖ¯"
2974
2975 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2976 msgid "Location: "
2977 msgstr "λÖÃ"
2978
2979 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2980 msgid "Fingerprint: "
2981 msgstr "Ö¸ÎÆ"
2982
2983 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2984 msgid "Signature status: "
2985 msgstr "Ç©Ãû×´¿ö£º"
2986
2987 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2988 #, c-format
2989 msgid "SSL certificate for %s"
2990 msgstr "%sµÄSSLÈÏÖ¤"
2991
2992 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2993 #, c-format
2994 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2995 msgstr "ÓÐÒ»¸ö%sδ֪µÄÈÏÖ¤¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
2996
2997 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2998 #, c-format
2999 msgid "Signature status: %s"
3000 msgstr "Ç©Ãû״̬£º%s"
3001
3002 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3003 msgid "View certificate"
3004 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
3005
3006 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3007 msgid "Unknown SSL Certificate"
3008 msgstr "²»Ã÷µÄSSLÈÏÖ¤"
3009
3010 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3011 msgid "Accept and save"
3012 msgstr "½ÓÊܲ¢´¦´æ"
3013
3014 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3015 msgid "Cancel connection"
3016 msgstr "È¡ÏûÁ¬½Ó"
3017
3018 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3019 msgid "New certificate:"
3020 msgstr "еÄÈÏÖ¤£º"
3021
3022 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3023 msgid "Known certificate:"
3024 msgstr "ÒÑÖªµÄÈÏÖ¤£º"
3025
3026 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3027 #, c-format
3028 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3029 msgstr "%sµÄÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
3030
3031 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3032 msgid "View certificates"
3033 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
3034
3035 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3036 msgid "Changed SSL Certificate"
3037 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
3038
3039 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2398
3040 msgid "(No From)"
3041 msgstr "(ûÓмļþÕß)"
3042
3043 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2440 src/summaryview.c:2443
3044 msgid "(No Subject)"
3045 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
3046
3047 #: src/imap.c:669
3048 #, c-format
3049 msgid "Connecting %s failed"
3050 msgstr "Á¬½Ó %s Ê§°Ü"
3051
3052 #: src/imap.c:674
3053 #, c-format
3054 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3055 msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
3056
3057 #: src/imap.c:714
3058 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3059 msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
3060
3061 #: src/imap.c:727
3062 #, c-format
3063 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3064 msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
3065
3066 #: src/imap.c:766
3067 msgid "Can't start TLS session.\n"
3068 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
3069
3070 #: src/imap.c:1100
3071 #, c-format
3072 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: src/imap.c:1114 src/imap.c:1154
3076 msgid "can't expunge\n"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: src/imap.c:1148
3080 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3081 msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃÒÑɾ³ý±ê¼Ç£º1:*\n"
3082
3083 #: src/imap.c:1190
3084 msgid "can't close folder\n"
3085 msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
3086
3087 #: src/imap.c:1242
3088 #, c-format
3089 msgid "root folder %s does not exist\n"
3090 msgstr "¸ùĿ¼ %s ²»´æÔÚ\n"
3091
3092 #: src/imap.c:1415 src/imap.c:1423
3093 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3094 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
3095
3096 #: src/imap.c:1651
3097 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3098 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
3099
3100 #: src/imap.c:1673
3101 msgid "can't create mailbox\n"
3102 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
3103
3104 #: src/imap.c:1742
3105 #, c-format
3106 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3107 msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÅÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
3108
3109 #: src/imap.c:1804
3110 msgid "can't delete mailbox\n"
3111 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
3112
3113 #: src/imap.c:1842
3114 msgid "can't get envelope\n"
3115 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
3116
3117 #: src/imap.c:1850
3118 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3119 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
3120
3121 #: src/imap.c:1872
3122 #, c-format
3123 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3124 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
3125
3126 #: src/imap.c:1928
3127 #, c-format
3128 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3129 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
3130
3131 #: src/imap.c:1950
3132 #, c-format
3133 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3134 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3135
3136 #: src/imap.c:1957
3137 #, c-format
3138 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3139 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
3140
3141 #: src/imap.c:2047
3142 msgid "can't get namespace\n"
3143 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÃüÃû¿Õ¼ä\n"
3144
3145 #: src/imap.c:2480
3146 #, c-format
3147 msgid "can't select folder: %s\n"
3148 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
3149
3150 #: src/imap.c:2620
3151 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3152 msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
3153
3154 #: src/imap.c:2637
3155 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3156 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
3157
3158 #: src/imap.c:2953
3159 #, c-format
3160 msgid "can't append %s to %s\n"
3161 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3162
3163 #: src/imap.c:2960
3164 msgid "(sending file...)"
3165 msgstr "(ÕýÔÚ·¢ËÍ...)"
3166
3167 #: src/imap.c:3002
3168 #, c-format
3169 msgid "can't append message to %s\n"
3170 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3171
3172 #: src/imap.c:3084
3173 #, c-format
3174 msgid "can't copy %s to %s\n"
3175 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
3176
3177 #: src/imap.c:3134
3178 #, c-format
3179 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3180 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
3181
3182 #: src/imap.c:3151
3183 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3184 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
3185
3186 #: src/imap.c:3164
3187 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3188 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
3189
3190 #: src/imap.c:3419
3191 #, c-format
3192 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3193 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
3194
3195 #: src/import.c:130
3196 msgid "Import"
3197 msgstr "µ¼Èë"
3198
3199 #: src/import.c:149
3200 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3201 msgstr "ÇëÖ¸¶¨mboxÎļþºÍÄ¿±êÓʼþ¼Ð"
3202
3203 #: src/import.c:159
3204 msgid "Importing file:"
3205 msgstr "µ¼ÈëÎļþ£º"
3206
3207 #: src/import.c:164
3208 msgid "Destination dir:"
3209 msgstr "Ä¿±êĿ¼£º"
3210
3211 #: src/import.c:222
3212 msgid "Select importing file"
3213 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÎļþ"
3214
3215 #: src/importldif.c:189
3216 msgid "Please specify address book name and file to import."
3217 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÓûµ¼ÈëµÄͨѶ¼¼°ÎļþÃû¡£"
3218
3219 #: src/importldif.c:192
3220 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3221 msgstr "Ñ¡Ôñ²¢ÖØÃüÃûÒªµ¼ÈëµÄLDIF×Ö¶ÎÃû¡£"
3222
3223 #: src/importldif.c:195
3224 msgid "File imported."
3225 msgstr "Îļþµ¼ÈëÍê³É¡£"
3226
3227 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3228 msgid "Please select a file."
3229 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒ»¸öÎļþ¡£"
3230
3231 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3232 msgid "Address book name must be supplied."
3233 msgstr "±ØÐëÌṩͨѶ¼Ãû³Æ¡£"
3234
3235 #: src/importldif.c:470
3236 msgid "Error reading LDIF fields."
3237 msgstr "¶ÁÈ¡LDIF×Ö¶Îʧ°Ü"
3238
3239 #: src/importldif.c:493
3240 msgid "LDIF file imported successfully."
3241 msgstr "LDIFÎļþµ¼Èë³É¹¦¡£"
3242
3243 #: src/importldif.c:605
3244 msgid "Select LDIF File"
3245 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÎļþ"
3246
3247 #: src/importldif.c:701
3248 msgid ""
3249 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3250 "file data."
3251 msgstr "Ö¸¶¨µØÖ·²¾µÄÃû³Æ, ¸ÃµØÖ·²¾ÓÃÓë´æ·Å´ÓLDIFÎļþÖе¼ÈëµÄÊý¾Ý¡£"
3252
3253 #: src/importldif.c:707
3254 msgid "File Name"
3255 msgstr "ÎļþÃû³Æ"
3256
3257 #: src/importldif.c:718
3258 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3259 msgstr "½«Òªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþµÄλÖÃ"
3260
3261 #: src/importldif.c:727
3262 msgid "Select the LDIF file to import."
3263 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþ¡£"
3264
3265 #: src/importldif.c:764
3266 msgid "R"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:472
3270 msgid "S"
3271 msgstr "S"
3272
3273 #: src/importldif.c:766
3274 msgid "LDIF Field Name"
3275 msgstr "LDIF×Ö¶ÎÃû"
3276
3277 #: src/importldif.c:767
3278 msgid "Attribute Name"
3279 msgstr "ÌõÄ¿Ãû³Æ"
3280
3281 #: src/importldif.c:822
3282 msgid "LDIF Field"
3283 msgstr ""
3284
3285 #: src/importldif.c:834
3286 msgid "Attribute"
3287 msgstr "ÌõÄ¿"
3288
3289 #: src/importldif.c:845
3290 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3291 msgstr ""
3292
3293 #: src/importldif.c:850
3294 msgid "???"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: src/importldif.c:868
3298 msgid ""
3299 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3300 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3301 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3302 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3303 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3304 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3305 "field for import."
3306 msgstr ""
3307
3308 #: src/importldif.c:880
3309 msgid "Select for Import"
3310 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÏî"
3311
3312 #: src/importldif.c:886
3313 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3314 msgstr "Ñ¡ÔñÒªµ¼Èëµ½µØÖ·²¾µÄLDIF×Ö¶Î"
3315
3316 #: src/importldif.c:889
3317 msgid " Modify "
3318 msgstr " Ð޸Ġ"
3319
3320 #: src/importldif.c:895
3321 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3322 msgstr ""
3323
3324 #: src/importldif.c:968
3325 msgid "Records Imported :"
3326 msgstr "Òѵ¼ÈëµÄ¼Ç¼£º"
3327
3328 #: src/importldif.c:999
3329 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3330 msgstr "½«LDIFÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3331
3332 #: src/importmutt.c:143
3333 msgid "Error importing MUTT file."
3334 msgstr "µ¼ÈëMUTTÎļþʧ°Ü¡£"
3335
3336 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3337 #: src/importpine.c:329
3338 msgid "Please select a file to import."
3339 msgstr "ÇëÑ¡Ôñµ¼ÈëµÄÎļþ¡£"
3340
3341 #: src/importmutt.c:185
3342 msgid "Select MUTT File"
3343 msgstr "Ñ¡ÔñMUTTÎļþ"
3344
3345 #: src/importmutt.c:239
3346 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3347 msgstr "½«MUTTÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3348
3349 #: src/importpine.c:143
3350 msgid "Error importing Pine file."
3351 msgstr "µ¼ÈëPineÎļþʧ°Ü¡£"
3352
3353 #: src/importpine.c:185
3354 msgid "Select Pine File"
3355 msgstr "Ñ¡ÔñPineÎļþ"
3356
3357 #: src/importpine.c:239
3358 msgid "Import Pine file into Address Book"
3359 msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼ÖÐ"
3360
3361 #: src/inc.c:334
3362 msgid "Retrieving new messages"
3363 msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
3364
3365 #: src/inc.c:379
3366 msgid "Standby"
3367 msgstr "´ýÃü"
3368
3369 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3370 msgid "Cancelled"
3371 msgstr "È¡Ïû"
3372
3373 #: src/inc.c:515
3374 msgid "Retrieving"
3375 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
3376
3377 #: src/inc.c:531
3378 #, c-format
3379 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3380 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
3381
3382 #: src/inc.c:535
3383 msgid "Done (no new messages)"
3384 msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3385
3386 #: src/inc.c:541
3387 msgid "Connection failed"
3388 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3389
3390 #: src/inc.c:545
3391 msgid "Auth failed"
3392 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
3393
3394 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3395 msgid "Locked"
3396 msgstr "ÒÑËø¶¨"
3397
3398 #: src/inc.c:572
3399 #, c-format
3400 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3401 msgstr "ÔÚ%sÉϵÄ%sÊÚȨʧ°Ü"
3402
3403 #: src/inc.c:642
3404 #, c-format
3405 msgid "Finished (%d new message(s))"
3406 msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
3407
3408 #: src/inc.c:645
3409 msgid "Finished (no new messages)"
3410 msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3411
3412 #: src/inc.c:654
3413 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3414 msgstr "È¡Óʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3415
3416 #: src/inc.c:695
3417 #, c-format
3418 msgid "%s: Retrieving new messages"
3419 msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
3420
3421 #: src/inc.c:714
3422 #, c-format
3423 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3424 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
3425
3426 #: src/inc.c:721
3427 #, c-format
3428 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3429 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3430
3431 #: src/inc.c:728
3432 #, c-format
3433 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3434 msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
3435
3436 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3437 msgid "Authenticating..."
3438 msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
3439
3440 #: src/inc.c:795
3441 #, c-format
3442 msgid "Retrieving messages from %s..."
3443 msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ..."
3444
3445 #: src/inc.c:800
3446 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3447 msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
3448
3449 #: src/inc.c:804
3450 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3451 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
3452
3453 #: src/inc.c:808
3454 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3455 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
3456
3457 #: src/inc.c:812
3458 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3459 msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
3460
3461 #: src/inc.c:829
3462 #, c-format
3463 msgid "Deleting message %d"
3464 msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
3465
3466 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3467 msgid "Quitting"
3468 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
3469
3470 #: src/inc.c:872
3471 #, c-format
3472 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3473 msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
3474
3475 #: src/inc.c:901
3476 #, c-format
3477 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3478 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
3479
3480 #: src/inc.c:963
3481 msgid "Connection failed."
3482 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3483
3484 #: src/inc.c:969
3485 msgid "Error occurred while processing mail."
3486 msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3487
3488 #: src/inc.c:974
3489 #, c-format
3490 msgid ""
3491 "Error occurred while processing mail:\n"
3492 "%s"
3493 msgstr ""
3494 "´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
3495 "%s"
3496
3497 #: src/inc.c:980
3498 msgid "No disk space left."
3499 msgstr "Ó²µúÎ޿ռ䡣"
3500
3501 #: src/inc.c:985
3502 msgid "Can't write file."
3503 msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
3504
3505 #: src/inc.c:990
3506 msgid "Socket error."
3507 msgstr "Socket´íÎó¡£"
3508
3509 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3510 msgid "Connection closed by the remote host."
3511 msgstr "Á¬½Ó±»Ô¶³ÌÖ÷»ú¹Ø±Õ¡£"
3512
3513 #: src/inc.c:1002
3514 msgid "Mailbox is locked."
3515 msgstr "ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
3516
3517 #: src/inc.c:1006
3518 #, c-format
3519 msgid ""
3520 "Mailbox is locked:\n"
3521 "%s"
3522 msgstr ""
3523 "ÓÊÏäÎÞ·¨´ò¿ª£º\n"
3524 "%s"
3525
3526 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3527 msgid "Authentication failed."
3528 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
3529
3530 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3531 #, c-format
3532 msgid ""
3533 "Authentication failed:\n"
3534 "%s"
3535 msgstr ""
3536 "ÊÚȨʧ°Ü£º\n"
3537 "%s"
3538
3539 #: src/inc.c:1052
3540 msgid "Incorporation cancelled\n"
3541 msgstr "ºÏ²¢²Ù×÷±»È¡Ïû\n"
3542
3543 #: src/inputdialog.c:152
3544 #, c-format
3545 msgid "Input password for %s on %s:"
3546 msgstr "ÇëÊäÈë%sÔÚ%sÉϵÄÃÜÂ룺"
3547
3548 #: src/inputdialog.c:154
3549 msgid "Input password"
3550 msgstr "ÊäÈëÃÜÂë"
3551
3552 #: src/ldif.c:838
3553 msgid "Nick Name"
3554 msgstr "´ÂºÅ"
3555
3556 #: src/main.c:143 src/main.c:152
3557 #, c-format
3558 msgid ""
3559 "File `%s' already exists.\n"
3560 "Can't create folder."
3561 msgstr ""
3562 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
3563 "ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
3564
3565 #: src/main.c:212
3566 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3567 msgstr "glib²»Ö§³Ög_thread¡£\n"
3568
3569 #: src/main.c:514
3570 #, c-format
3571 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3572 msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
3573
3574 #: src/main.c:517
3575 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3576 msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
3577
3578 #: src/main.c:518
3579 msgid ""
3580 "  --attach file1 [file2]...\n"
3581 "                         open composition window with specified files\n"
3582 "                         attached"
3583 msgstr ""
3584 " --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
3585 "                         ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
3586
3587 #: src/main.c:521
3588 msgid "  --receive              receive new messages"
3589 msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
3590
3591 #: src/main.c:522
3592 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3593 msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
3594
3595 #: src/main.c:523
3596 msgid "  --send                 send all queued messages"
3597 msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
3598
3599 #: src/main.c:524
3600 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3601 msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
3602
3603 #: src/main.c:525
3604 msgid ""
3605 "  --status-full [folder]...\n"
3606 "                         show the status of each folder"
3607 msgstr ""
3608 "  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
3609 "                         ÏÔʾËùÓÐÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
3610
3611 #: src/main.c:527
3612 msgid "  --online               switch to online mode"
3613 msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
3614
3615 #: src/main.c:528
3616 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3617 msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»ú״̬"
3618
3619 #: src/main.c:529
3620 msgid "  --debug                debug mode"
3621 msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
3622
3623 #: src/main.c:530
3624 msgid "  --help                 display this help and exit"
3625 msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
3626
3627 #: src/main.c:531
3628 msgid "  --version              output version information and exit"
3629 msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
3630
3631 #: src/main.c:532
3632 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3633 msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
3634
3635 #: src/main.c:569 src/summaryview.c:5198
3636 #, c-format
3637 msgid "Processing (%s)..."
3638 msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
3639
3640 #: src/main.c:572
3641 msgid "top level folder"
3642 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
3643
3644 #: src/main.c:637
3645 msgid "Composing message exists."
3646 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
3647
3648 #: src/main.c:638
3649 msgid "Draft them"
3650 msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
3651
3652 #: src/main.c:638
3653 msgid "Discard them"
3654 msgstr "¶ªÆú"
3655
3656 #: src/main.c:638
3657 msgid "Don't quit"
3658 msgstr "²»Í˳ö"
3659
3660 #: src/main.c:652
3661 msgid "Queued messages"
3662 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
3663
3664 #: src/main.c:653
3665 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3666 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
3667
3668 #: src/main.c:898
3669 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3670 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3671
3672 #: src/mainwindow.c:426
3673 msgid "/_File/_Folder"
3674 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)"
3675
3676 #: src/mainwindow.c:427
3677 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3678 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/н¨Óʼþ¼Ð(_n)..."
3679
3680 #: src/mainwindow.c:429
3681 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3682 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
3683
3684 #: src/mainwindow.c:430
3685 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3686 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
3687
3688 #: src/mainwindow.c:431
3689 msgid "/_File/_Folder/---"
3690 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/---"
3691
3692 #: src/mainwindow.c:432
3693 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3694 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_C)"
3695
3696 #: src/mainwindow.c:434
3697 msgid "/_File/_Add mailbox"
3698 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
3699
3700 #: src/mainwindow.c:435
3701 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3702 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
3703
3704 #: src/mainwindow.c:436
3705 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3706 msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼ÈëmboxµÄÎļþ(_I)... "
3707
3708 #: src/mainwindow.c:437
3709 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3710 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð..."
3711
3712 #: src/mainwindow.c:438
3713 msgid "/_File/Empty _trash"
3714 msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕÀ¬»øÍ°(_t)"
3715
3716 #: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:144
3717 msgid "/_File/_Save as..."
3718 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
3719
3720 #: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:145
3721 msgid "/_File/_Print..."
3722 msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
3723
3724 #: src/mainwindow.c:443
3725 msgid "/_File/_Work offline"
3726 msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:446
3729 msgid "/_File/E_xit"
3730 msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
3731
3732 #: src/mainwindow.c:451
3733 msgid "/_Edit/Select _thread"
3734 msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÏßË÷(_T)"
3735
3736 #: src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:153
3737 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3738 msgstr " ±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖÐËÑÑ°(_F)..."
3739
3740 #: src/mainwindow.c:455
3741 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3742 msgstr "±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
3743
3744 #: src/mainwindow.c:457
3745 msgid "/_View/Show or hi_de"
3746 msgstr "²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
3747
3748 #: src/mainwindow.c:458
3749 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3750 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
3751
3752 #: src/mainwindow.c:460
3753 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3754 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÔĶÁÓʼþ(_M)"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:462
3757 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3758 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:464
3761 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3762 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ»òÎÄ×Ö(_a)"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:466
3765 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3766 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:468
3769 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3770 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
3771
3772 #: src/mainwindow.c:470
3773 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3774 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ûÓÐ(_N)"
3775
3776 #: src/mainwindow.c:472
3777 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3778 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸(_b)"
3779
3780 #: src/mainwindow.c:475
3781 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3782 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
3783
3784 #: src/mainwindow.c:476
3785 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3786 msgstr "/ ²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
3787
3788 #: src/mainwindow.c:478
3789 msgid "/_View/_Sort"
3790 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
3791
3792 #: src/mainwindow.c:479
3793 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3794 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:480
3797 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3798 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
3799
3800 #: src/mainwindow.c:481
3801 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3802 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
3803
3804 #: src/mainwindow.c:482
3805 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3806 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¼ÄÐÅÕß(_f)"
3807
3808 #: src/mainwindow.c:483
3809 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3810 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÕß(_r)"
3811
3812 #: src/mainwindow.c:484
3813 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3814 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:485
3817 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3818 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:487
3821 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3822 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:488
3825 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3826 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:489
3829 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3830 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
3831
3832 #: src/mainwindow.c:491
3833 msgid "/_View/_Sort/by score"
3834 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
3835
3836 #: src/mainwindow.c:492
3837 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3838 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëøס״̬"
3839
3840 #: src/mainwindow.c:493
3841 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3842 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
3843
3844 #: src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:497
3845 msgid "/_View/_Sort/---"
3846 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/---"
3847
3848 #: src/mainwindow.c:495
3849 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3850 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
3851
3852 #: src/mainwindow.c:496
3853 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3854 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
3855
3856 #: src/mainwindow.c:498
3857 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3858 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
3859
3860 #: src/mainwindow.c:500
3861 msgid "/_View/Th_read view"
3862 msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÏßË÷²é¿´(_R)"
3863
3864 #: src/mainwindow.c:501
3865 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3866 msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÏßË÷(_X)"
3867
3868 #: src/mainwindow.c:502
3869 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3870 msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÏßË÷(_L)"
3871
3872 #: src/mainwindow.c:503
3873 msgid "/_View/_Hide read messages"
3874 msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
3875
3876 #: src/mainwindow.c:504
3877 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3878 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
3879
3880 #: src/mainwindow.c:507
3881 msgid "/_View/_Go to"
3882 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
3883
3884 #: src/mainwindow.c:508
3885 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3886 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
3887
3888 #: src/mainwindow.c:509
3889 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3890 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
3891
3892 #: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
3893 #: src/mainwindow.c:523 src/mainwindow.c:528
3894 msgid "/_View/_Go to/---"
3895 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:511
3898 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3899 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_r)"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:513
3902 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3903 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_e)"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:516
3906 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3907 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:517
3910 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3911 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÐÅ(_x)"
3912
3913 #: src/mainwindow.c:519
3914 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3915 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:521
3918 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3919 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
3920
3921 #: src/mainwindow.c:524
3922 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3923 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
3924
3925 #: src/mainwindow.c:526
3926 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3927 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
3928
3929 #: src/mainwindow.c:529
3930 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3931 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:159
3934 msgid "/_View/_Code set/---"
3935 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:163
3938 msgid "/_View/_Code set"
3939 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:164
3942 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3943 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
3944
3945 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:167
3946 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3947 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
3948
3949 #: src/mainwindow.c:545 src/messageview.c:171
3950 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3951 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (UTF-8)(_U)"
3952
3953 #: src/mainwindow.c:549 src/messageview.c:175
3954 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3955 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-1)(_1)"
3956
3957 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:177
3958 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3959 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-15)"
3960
3961 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:181
3962 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3963 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-2)(_2) "
3964
3965 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:184
3966 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3967 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:186
3970 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3971 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)(_4) "
3972
3973 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:189
3974 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3975 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-7)(_7)"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:192
3978 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3979 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)(_9)"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:195
3982 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3983 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(ISO-8859-5)(_5)"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:197
3986 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3987 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-R) (_R)"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:199
3990 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3991 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(Windows-1251)"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:203
3994 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3995 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022-JP)(_J)"
3996
3997 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:206
3998 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3999 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022- JP-2)"
4000
4001 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:209
4002 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4003 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (EUC-JP)(_E)"
4004
4005 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:211
4006 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4007 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (Shift__JIS)(_S)"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:215
4010 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4011 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ(GB2312)(_G)"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:217
4014 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4015 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(Big5)(_B) "
4016
4017 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:219
4018 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4019 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(EUC-TW)(_T)"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:221
4022 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4023 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ(ISO-2022-CN)(_C) "
4024
4025 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:224
4026 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4027 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ(EUC-KR)(_K) "
4028
4029 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:226
4030 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4031 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:229
4034 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4035 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(TIS-620)"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:231
4038 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4039 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:613 src/summaryview.c:458
4042 msgid "/_View/Open in new _window"
4043 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:239
4046 msgid "/_View/Mess_age source"
4047 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:615
4050 msgid "/_View/Show all _headers"
4051 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:617
4054 msgid "/_View/_Update summary"
4055 msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒª(_U)"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:620
4058 msgid "/_Message/Get new ma_il"
4059 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÂÓʼþ(_i)"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:621
4062 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
4063 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕËùÓÐÕʺŵÄÓʼþ(_a)"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:623
4066 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
4067 msgstr "/Óʼþ(_M)/È¡ÏûÊÕÐÅ(_g)"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:625
4070 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4071 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:627
4074 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4075 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:628
4078 msgid "/_Message/Compose a news message"
4079 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
4080
4081 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:246
4082 msgid "/_Message/_Reply"
4083 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:630
4086 msgid "/_Message/Repl_y to"
4087 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:247
4090 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4091 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
4092
4093 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:249
4094 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4095 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/¼ÄÐÅÈË(_s)"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:251
4098 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4099 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
4100
4101 #: src/mainwindow.c:635
4102 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4103 msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:254
4106 msgid "/_Message/_Forward"
4107 msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
4108
4109 #: src/mainwindow.c:638
4110 msgid "/_Message/Redirect"
4111 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
4112
4113 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4114 msgid "/_Message/Re-_edit"
4115 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
4116
4117 #: src/mainwindow.c:642
4118 msgid "/_Message/M_ove..."
4119 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Òƶ¯(_o)"
4120
4121 #: src/mainwindow.c:643
4122 msgid "/_Message/_Copy..."
4123 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ¸´ÖÆ(_C)"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:644
4126 msgid "/_Message/_Delete"
4127 msgstr "/Óʼþ(_M)/ É¾³ý(_D) "
4128
4129 #: src/mainwindow.c:645
4130 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4131 msgstr "/Óʼþ(_M)/ È¡ÏûÐÂÓʼþ"
4132
4133 #: src/mainwindow.c:647
4134 msgid "/_Message/_Mark"
4135 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:648
4138 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4139 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
4140
4141 #: src/mainwindow.c:649
4142 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4143 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
4144
4145 #: src/mainwindow.c:650
4146 msgid "/_Message/_Mark/---"
4147 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/---"
4148
4149 #: src/mainwindow.c:651
4150 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4151 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
4152
4153 #: src/mainwindow.c:652
4154 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4155 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:654
4158 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4159 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
4160
4161 #: src/mainwindow.c:657
4162 msgid "/_Tools/_Address book..."
4163 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ²¾(_A)..."
4164
4165 #: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:263
4166 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4167 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
4168
4169 #: src/mainwindow.c:660
4170 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4171 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
4172
4173 #: src/mainwindow.c:661
4174 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4175 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
4176
4177 #: src/mainwindow.c:663
4178 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4179 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
4180
4181 #: src/mainwindow.c:666
4182 msgid "/_Tools/_Filter messages"
4183 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ(_F)"
4184
4185 #: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:266
4186 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4187 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
4188
4189 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:268
4190 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4191 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
4192
4193 #: src/mainwindow.c:670 src/messageview.c:270
4194 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4195 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
4196
4197 #: src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:272
4198 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4199 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
4200
4201 #: src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:274
4202 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4203 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
4204
4205 #: src/mainwindow.c:676
4206 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
4207 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
4208
4209 #: src/mainwindow.c:677
4210 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
4211 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
4212
4213 #: src/mainwindow.c:679
4214 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
4215 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
4216
4217 #: src/mainwindow.c:681
4218 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
4219 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
4220
4221 #: src/mainwindow.c:683
4222 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
4223 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
4224
4225 #: src/mainwindow.c:688
4226 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4227 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:691
4230 msgid "/_Tools/E_xecute"
4231 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´ÐÐ(_x)"
4232
4233 #: src/mainwindow.c:694
4234 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4235 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/SSLÈÏÖ¤(_f)"
4236
4237 #: src/mainwindow.c:698
4238 msgid "/_Tools/_Log window"
4239 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÈÕÖ¾´°¿Ú(_L)"
4240
4241 #: src/mainwindow.c:700
4242 msgid "/_Configuration"
4243 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)"
4244
4245 #: src/mainwindow.c:701
4246 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4247 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
4248
4249 #: src/mainwindow.c:703
4250 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4251 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
4252
4253 #: src/mainwindow.c:705
4254 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4255 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
4256
4257 #: src/mainwindow.c:707
4258 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4259 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
4260
4261 #: src/mainwindow.c:709
4262 msgid "/_Configuration/---"
4263 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/---"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:710
4266 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4267 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
4268
4269 #: src/mainwindow.c:712
4270 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
4271 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ç°´¦Àí..."
4272
4273 #: src/mainwindow.c:714
4274 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
4275 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ºó´¦Àí..."
4276
4277 #: src/mainwindow.c:716
4278 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4279 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
4280
4281 #: src/mainwindow.c:718
4282 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4283 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
4284
4285 #: src/mainwindow.c:719
4286 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4287 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
4288
4289 #: src/mainwindow.c:720
4290 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4291 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
4292
4293 #: src/mainwindow.c:721
4294 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4295 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
4296
4297 #: src/mainwindow.c:724
4298 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4299 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(±¾µØ)"
4300
4301 #: src/mainwindow.c:725
4302 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4303 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
4304
4305 #: src/mainwindow.c:727
4306 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4307 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(±¾µØ)"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:728
4310 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4311 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F) (SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
4312
4313 #: src/mainwindow.c:730
4314 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4315 msgstr "/_Help/_Claws °æ±¾³£¼ûÎÊÌâ"
4316
4317 #: src/mainwindow.c:732
4318 msgid "/_Help/---"
4319 msgstr "/ÇóÖú(_H)/---"
4320
4321 #: src/mainwindow.c:851
4322 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4323 msgstr "Ä¿Ç°ÔÚÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÀëÏßģʽ¡£"
4324
4325 #: src/mainwindow.c:855
4326 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4327 msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÔÚÏß״̬¡£"
4328
4329 #: src/mainwindow.c:872
4330 msgid "Select account"
4331 msgstr "Ñ¡ÔñÕʺÅ"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:1204 src/mainwindow.c:1221 src/prefs_folder_item.c:407
4334 msgid "Untitled"
4335 msgstr "δÃüÃû"
4336
4337 #: src/mainwindow.c:1222
4338 msgid "none"
4339 msgstr "ÎÞ"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:1462
4342 msgid "Empty trash"
4343 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏä"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:1463
4346 msgid "Empty all messages in trash?"
4347 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏäÄÚËùÓÐÓʼþ£¿"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:1481
4350 msgid "Add mailbox"
4351 msgstr "Ìí¼ÓÓÊÏä"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:1482
4354 msgid ""
4355 "Input the location of mailbox.\n"
4356 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4357 "scanned automatically."
4358 msgstr ""
4359 "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖá£\n"
4360 "Èç¹ûÖ¸¶¨ÒÑ´æÔÚµÄÓÊÏ䣬Ëü½«»á×Ô¶¯±»É¨Ãè¡£"
4361
4362 #: src/mainwindow.c:1488
4363 #, c-format
4364 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4365 msgstr "ÓÊÏä `%s' ÒѾ­´æÔÚ¡£"
4366
4367 #: src/mainwindow.c:1493 src/setup.c:58
4368 msgid "Mailbox"
4369 msgstr "ÓÊÏä"
4370
4371 #: src/mainwindow.c:1498 src/setup.c:62
4372 msgid ""
4373 "Creation of the mailbox failed.\n"
4374 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4375 "there."
4376 msgstr ""
4377 "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü¡£\n"
4378 "Ò²ÐíijЩÎļþÒѾ­´æÔÚ£¬»òÕßÄãûÓÐ×ã¹»µÄдȨÏÞ¡£"
4379
4380 #: src/mainwindow.c:1817
4381 msgid "Sylpheed - Folder View"
4382 msgstr "Sylpheed - Óʼþ¼Ð"
4383
4384 #: src/mainwindow.c:1838 src/messageview.c:378
4385 msgid "Sylpheed - Message View"
4386 msgstr "Sylpheed - Óʼþ"
4387
4388 #: src/mainwindow.c:2222
4389 msgid "Exit"
4390 msgstr "Í˳ö"
4391
4392 #: src/mainwindow.c:2222
4393 msgid "Exit this program?"
4394 msgstr "Í˳ö±¾³ÌÐò"
4395
4396 #: src/mainwindow.c:2716 src/summaryview.c:4046
4397 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
4398 msgstr "ÔÚÓʼþ¼Ð¹æÔòÇ°Ó¦ÓõĹæÔò"
4399
4400 #: src/mainwindow.c:2724
4401 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
4402 msgstr "ÔÚÓʼþ¼Ð¹æÔòºóÓ¦ÓõĹæÔò"
4403
4404 #: src/mainwindow.c:2732 src/summaryview.c:4055
4405 msgid "Filtering configuration"
4406 msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
4407
4408 #: src/matcher.c:1178 src/matcher.c:1179 src/matcher.c:1180 src/matcher.c:1181
4409 #: src/matcher.c:1182 src/matcher.c:1183 src/matcher.c:1184 src/matcher.c:1185
4410 msgid "(none)"
4411 msgstr "(ÎÞ)"
4412
4413 #: src/message_search.c:88
4414 msgid "Find in current message"
4415 msgstr "ÔÚµ±Ç°ÓʼþÖвéÕÒ"
4416
4417 #: src/message_search.c:106
4418 msgid "Find text:"
4419 msgstr "²éÕÒÎÄ×Ö"
4420
4421 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:183
4422 msgid "Case sensitive"
4423 msgstr "´óСдÃô¸Ð"
4424
4425 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
4426 msgid "Backward search"
4427 msgstr "·´ÏòËÑË÷"
4428
4429 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
4430 msgid "Search failed"
4431 msgstr "²éÕÒʧ°Ü"
4432
4433 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
4434 msgid "Search string not found."
4435 msgstr "δÕÒµ½Ö¸¶¨×Ö·û´®"
4436
4437 #: src/message_search.c:191
4438 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4439 msgstr "Òѵ½´ïÓʼþ¶¥²¿£¬ÊÇ·ñÈƵ½Î²²¿¼ÌÐø²éÕÒ£¿"
4440
4441 #: src/message_search.c:194
4442 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4443 msgstr "Òѵ½´ïÓʼþĩ⣬ÊÇ·ñÖØпªÊ¼²éÕÒ£¿"
4444
4445 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:327
4446 msgid "Search finished"
4447 msgstr "²éÕÒÍê³É"
4448
4449 #: src/messageview.c:240
4450 msgid "/_View/Show all _header"
4451 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
4452
4453 #: src/messageview.c:243
4454 msgid "/_Message/Compose _new message"
4455 msgstr "/Óʼþ(_M)/׫дÐÂÓʼþ(_N)"
4456
4457 #: src/messageview.c:255
4458 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4459 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_A)"
4460
4461 #: src/messageview.c:257
4462 msgid "/_Message/Redirec_t"
4463 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò(_t)"
4464
4465 #: src/messageview.c:276
4466 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
4467 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
4468
4469 #: src/messageview.c:278
4470 #, fuzzy
4471 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
4472 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
4473
4474 #: src/messageview.c:280
4475 #, fuzzy
4476 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
4477 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
4478
4479 #: src/messageview.c:282
4480 #, fuzzy
4481 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
4482 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
4483
4484 #: src/messageview.c:476
4485 msgid "<No Return-Path found>"
4486 msgstr "<δÕÒµ½»ØÐŵØÖ·>"
4487
4488 #: src/messageview.c:484
4489 #, c-format
4490 msgid ""
4491 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4492 "does not correspond to the return path:\n"
4493 "Notification address: %s\n"
4494 "Return path: %s\n"
4495 "It is advised to not to send the return receipt."
4496 msgstr ""
4497 "½«ÒªËͳöµÄ»ØÖ´ÖеÄ֪ͨµØÖ·ÓëÓʼþÖеķµ»Ø·¾¶²¢²»Ò»ÖÂ:\n"
4498 " Í¨ÖªµØÖ·: %s\n"
4499 " Return path: %s\n"
4500 "½¨Òé²»·¢ËÍ´Ë»ØÖ´¡£"
4501
4502 #: src/messageview.c:492
4503 msgid "+Don't Send"
4504 msgstr "+²»Ëͳö"
4505
4506 #: src/messageview.c:502
4507 msgid ""
4508 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4509 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4510 "officially addressed to you.\n"
4511 "Receipt notification cancelled."
4512 msgstr ""
4513 "¸ÃÓʼþÒªÇó·µ»ØÓʼþÊÕµ½Í¨Öª¡£\n"
4514 "µ«ÄúµÄÓʼþµØÖ·²¢Î´ÔÚÀ´ÐŵÄ'ÊÕ¼þÈË'ºÍ'³­ËÍ'Öб»Ö¸¶¨¡£\n"
4515 "ÒÑÈ¡Ïû»ØÖ´¡£"
4516
4517 #: src/messageview.c:901 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:1076
4518 #: src/summaryview.c:3448
4519 msgid "Save as"
4520 msgstr "±£´æΪ"
4521
4522 #: src/messageview.c:906 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
4523 #: src/summaryview.c:3453
4524 msgid "Overwrite"
4525 msgstr "¸²¸Ç"
4526
4527 #: src/messageview.c:907
4528 msgid "Overwrite existing file?"
4529 msgstr "¸½¼ÓÒÑÓÐÎļþ£¿"
4530
4531 #: src/messageview.c:914 src/summaryview.c:3461 src/summaryview.c:3465
4532 #: src/summaryview.c:3482
4533 #, c-format
4534 msgid "Can't save the file `%s'."
4535 msgstr "ÎÞ·¨±£´æ´ËÎļþ '%s'¡£"
4536
4537 #: src/messageview.c:979
4538 msgid "This message asks for a return receipt"
4539 msgstr "¸ÃÓʼþÒªÇ󷵻ػØÖ´"
4540
4541 #: src/messageview.c:980
4542 msgid "Send receipt"
4543 msgstr "·¢ËÍ»ØÖ´"
4544
4545 #: src/messageview.c:1033
4546 msgid "Return Receipt Notification"
4547 msgstr "·µ»Ø»ØÖ´"
4548
4549 #: src/messageview.c:1034
4550 msgid ""
4551 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4552 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4553 "notification:"
4554 msgstr ""
4555 "¸ÃÓʼþ·¢Ë͵½ÁËÄúµÄ¶à¸öÕʺÅÖС£\n"
4556 "ÇëÑ¡ÔñÓÃÒÔ·¢ËÍ»ØÖ´µÄÕʺÅ: "
4557
4558 #: src/messageview.c:1038
4559 msgid "Send Notification"
4560 msgstr "·¢ËÍ֪ͨ"
4561
4562 #: src/messageview.c:1038
4563 msgid "+Cancel"
4564 msgstr "+È¡Ïû"
4565
4566 #: src/messageview.c:1092 src/prefs_common.c:2348 src/summaryview.c:3500
4567 #: src/toolbar.c:171
4568 msgid "Print"
4569 msgstr "´òÓ¡"
4570
4571 #: src/messageview.c:1093 src/summaryview.c:3501
4572 #, c-format
4573 msgid ""
4574 "Enter the print command line:\n"
4575 "(`%s' will be replaced with file name)"
4576 msgstr ""
4577 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
4578 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
4579
4580 #: src/messageview.c:1099 src/summaryview.c:3507
4581 #, c-format
4582 msgid ""
4583 "Print command line is invalid:\n"
4584 "`%s'"
4585 msgstr ""
4586 "´òÓ¡ÃüÁîÐÐÎÞЧ:\n"
4587 "`%s'"
4588
4589 #: src/mh.c:360
4590 #, fuzzy, c-format
4591 msgid "can't copy message %s to %s\n"
4592 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
4593
4594 #: src/mimeview.c:149
4595 msgid "/_Open"
4596 msgstr "/´ò¿ª(_O)"
4597
4598 #: src/mimeview.c:150
4599 msgid "/Open _with..."
4600 msgstr "/´ò¿ª·½Ê½(_w)..."
4601
4602 #: src/mimeview.c:151
4603 msgid "/_Display as text"
4604 msgstr "/ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ(_D)"
4605
4606 #: src/mimeview.c:152 src/summaryview.c:463
4607 msgid "/_Save as..."
4608 msgstr "/Áí´æΪ(_S)..."
4609
4610 #: src/mimeview.c:153
4611 msgid "/Save _all..."
4612 msgstr "/È«²¿±£´æ(_a)..."
4613
4614 #: src/mimeview.c:192
4615 msgid "MIME Type"
4616 msgstr "MIMEÀàÐÍ"
4617
4618 #: src/mimeview.c:636
4619 msgid "Check"
4620 msgstr "¼ì²é"
4621
4622 #: src/mimeview.c:641 src/mimeview.c:646 src/mimeview.c:651
4623 msgid "Full info"
4624 msgstr "È«Ãû"
4625
4626 #: src/mimeview.c:656
4627 msgid "Check again"
4628 msgstr "Ôٴμì²é"
4629
4630 #: src/mimeview.c:946 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
4631 #: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
4632 msgid "Can't save the part of multipart message."
4633 msgstr "ÎÞ·¨±£´æ¸´ºÏÓʼþµÄÕâÒ»²¿·Ö"
4634
4635 #: src/mimeview.c:973
4636 #, c-format
4637 msgid "`%s' is not a directory."
4638 msgstr "`%s'²»ÊÇÒ»¸öĿ¼¡£"
4639
4640 #: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4641 #, c-format
4642 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4643 msgstr "¸²¸ÇÒÑÓÐÎļþ '%s' Âð£¿"
4644
4645 #: src/mimeview.c:1155
4646 msgid "Open with"
4647 msgstr "´ò¿ª·½Ê½"
4648
4649 #: src/mimeview.c:1156
4650 #, c-format
4651 msgid ""
4652 "Enter the command line to open file:\n"
4653 "(`%s' will be replaced with file name)"
4654 msgstr ""
4655 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´ò¿ªÎļþµÄÃüÁîÐÐ:\n"
4656 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
4657
4658 #: src/news.c:226
4659 #, c-format
4660 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4661 msgstr "ÕýÔÚÓë %s ½¨Á¢NNTPÁ¬½Ó:%d ...\n"
4662
4663 #: src/news.c:807
4664 #, c-format
4665 msgid "can't set group: %s\n"
4666 msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃȺ×é: %s\n"
4667
4668 #: src/news.c:817
4669 #, c-format
4670 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4671 msgstr ""
4672
4673 #: src/news.c:838
4674 #, c-format
4675 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4676 msgstr "ÌáÈ¡ %s Ê±·¢Éú´íÎó.\n"
4677
4678 #: src/news.c:855
4679 #, c-format
4680 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4681 msgstr "ÕýÔÚÌáÈ¡xover %dÓÚ %s...\n"
4682
4683 #: src/news.c:858 src/news.c:927
4684 msgid "can't get xover\n"
4685 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxover\n"
4686
4687 #: src/news.c:863 src/news.c:933
4688 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4689 msgstr "ÌáÈ¡xoverʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
4690
4691 #: src/news.c:869 src/news.c:946
4692 #, c-format
4693 msgid "invalid xover line: %s\n"
4694 msgstr ""
4695
4696 #: src/news.c:883 src/news.c:897 src/news.c:964 src/news.c:994
4697 msgid "can't get xhdr\n"
4698 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxhdr\n"
4699
4700 #: src/news.c:888 src/news.c:902 src/news.c:972 src/news.c:1002
4701 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4702 msgstr "ÌáÈ¡xhdrʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
4703
4704 #: src/news.c:924
4705 #, c-format
4706 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4707 msgstr ""
4708
4709 #: src/passphrase.c:85
4710 msgid "Passphrase"
4711 msgstr ""
4712
4713 #: src/passphrase.c:253
4714 msgid "[no user id]"
4715 msgstr ""
4716
4717 #: src/passphrase.c:257
4718 #, c-format
4719 msgid ""
4720 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4721 "\n"
4722 "  %.*s  \n"
4723 "(%.*s)\n"
4724 msgstr ""
4725
4726 #: src/passphrase.c:261
4727 msgid ""
4728 "Bad passphrase! Try again...\n"
4729 "\n"
4730 msgstr "ÎÞЧµÄpassphrase! ÖØÊÔ...\n"
4731
4732 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:224
4733 msgid "Clam AntiVirus"
4734 msgstr ""
4735
4736 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:229
4737 #, fuzzy
4738 msgid ""
4739 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all messages that are received from "
4740 "an IMAP, LOCAL or POP account.\n"
4741 "\n"
4742 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
4743 "saved in a specially designated folder.\n"
4744 "\n"
4745 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
4746 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
4747 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4748 msgstr ""
4749 "±¾²å¼þµ÷ÓÃClam AntiVirusɨÃè´ÓPOPÕÊ»§ÊÕÈ¡µÄËùÓÐÓʼþ¸½¼þ¡£\n"
4750 "µ±Óʼþ¸½¼þ±»·¢ÏÖº¬Óв¡¶¾Ê±£¬Ëü»á±»É¾³ý»òÕß´æÈëÒ»¸öÌØÊâµÄÓʼþ¼Ð¡£\n"
4751 "\n"
4752 "±¾²å¼þ½ö°üº¬ÓʼþµÄɨÃ衢ɾ³ý/Òƶ¯¹¦ÄÜ¡£Èç¹ûÒª½øÐвÎÊýÅäÖã¬Äú»¹ÐèÒª¼ÓÔØÏàÓ¦µÄ"
4753 "Óû§½çÃæ²å¼þ(clamav_plugin_gtk)¡£\n"
4754
4755 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
4756 msgid "Enable virus scanning"
4757 msgstr "ÆôÓò¡¶¾É¨Ãè"
4758
4759 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
4760 msgid "Scan archive contents"
4761 msgstr "ɨÃèѹËõ°üÄÚÈÝ"
4762
4763 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
4764 msgid "Maximum attachment size"
4765 msgstr "×î´ó¸½¼þ´óС"
4766
4767 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
4768 msgid "MB"
4769 msgstr "MB"
4770
4771 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
4772 msgid "Save infected messages"
4773 msgstr "±£´æÊܸÐȾµÄÓʼþ"
4774
4775 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
4776 msgid "Save folder"
4777 msgstr "±£´æλÖÃ"
4778
4779 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
4780 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
4781 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
4782 msgstr "²»ÉèÖÃʱ½«È±Ê¡Ê¹ÓÃÀ¬»øÍ°"
4783
4784 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
4785 msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
4786 msgstr "¹ýÂË/Clam AntiVirus"
4787
4788 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
4789 msgid "Clam AntiVirus GTK"
4790 msgstr "Clam AntiVirus GTK"
4791
4792 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
4793 msgid ""
4794 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
4795 "\n"
4796 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
4797 "Clam AntiVirus.\n"
4798 "\n"
4799 "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
4800 "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
4801 "attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
4802 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
4803 "mail will be saved.\n"
4804 msgstr ""
4805 "±¾²å¼þΪClam AntiVirusÌṩÉèÖýçÃæ¡£\n"
4806 "\n"
4807 "Äú¿ÉÒÔÔÚ'ÆäËûÆ«ºÃ'´°¿ÚµÄ'¹ýÂË/Clam AntiVirus'ÏÂÕÒµ½ÅäÖÃÑ¡Ïî¡£\n"
4808 "ͨ¹ý±¾²å¼þ£¬Äú¿ÉÒÔÆôÓûò½ûÓÃÒ»°ãɨÃ衢ѹËõ°üɨÃ裬¿ÉÒÔÉèÖÃÐèÒª¼ì²éµÄ×î´ó¸½¼þ"
4809 "³ß´ç£¬ÅäÖÃÊÇ·ñÊÕÈ¡ÊܸÐȾµÄÓʼþ(ȱʡÉèÖÃÊÇÊÕÈ¡)ÒÔ¼°±£´æÊܸÐȾÓʼþµÄ±£´æÄ¿"
4810 "¼¡£\n"
4811
4812 #: src/plugins/demo/demo.c:71
4813 msgid "Demo"
4814 msgstr "ÑÝʾ"
4815
4816 #: src/plugins/demo/demo.c:76
4817 msgid ""
4818 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
4819 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
4820 "\n"
4821 "It is not really useful"
4822 msgstr ""
4823 "±¾²å¼þ½öÓÃÓÚÑÝʾÈçºÎ±àдSylpheed²å¼þ¡£Ëü½«ÎªÈÕÖ¾Êä³ö°²×°Ò»¸ö¹³×ÓÒÔ½«ÈÕ־дµ½"
4824 "±ê×¼Êä³ö¡£\n"
4825 "\n"
4826 "ËüûÓÐʲôʵ¼ÊÓÃ;"
4827
4828 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
4829 msgid "Do not load remote links in mails"
4830 msgstr "½ûÖ¹·ÃÎÊÓʼþÖеÄÔ¶³ÌÁ´½Ó"
4831
4832 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
4833 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
4834 msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--local'Ñ¡Ïî"
4835
4836 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
4837 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
4838 msgstr "ÄúÈÔÈ»¿ÉÒÔͨ¹ýÖØÐÂÔØÈë¸ÃÒ³µÄ·½Ê½·ÃÎÊÔ¶³ÌÁ´½Ó"
4839
4840 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
4841 msgid "Full window mode (hide controls)"
4842 msgstr "È«´°¿Úģʽ(Òþ²Ø¹¤¾ßÌõ)"
4843
4844 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
4845 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
4846 msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--fullwindow'Ñ¡Ïî"
4847
4848 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
4849 msgid "Dillo HTML Viewer"
4850 msgstr "DilloÍøÒ³²é¿´Æ÷"
4851
4852 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
4853 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
4854 msgstr "±¾²å¼þÄÚǶDilloÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷À´ÏÔʾHTMLÓʼþ"
4855
4856 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:58
4857 msgid "Image Viewer"
4858 msgstr "ͼƬ²é¿´Æ÷"
4859
4860 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:63
4861 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
4862 msgstr "±¾²å¼þʹÓÃgdk-pixbuf¿â»òÕßimlib¿âÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
4863
4864 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:337
4865 msgid "Filename:"
4866 msgstr "ÎļþÃû"
4867
4868 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
4869 msgid "Filesize:"
4870 msgstr "Îļþ´óС :"
4871
4872 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:365
4873 msgid "Load Image"
4874 msgstr "¼ÓÔØͼƬ"
4875
4876 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:371
4877 msgid "Content-Type:"
4878 msgstr ""
4879
4880 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
4881 msgid "Automatically display attached images"
4882 msgstr "×Ô¶¯ÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
4883
4884 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
4885 msgid ""
4886 "Resize attached images by default\n"
4887 "(Clicking image toggles scaling)"
4888 msgstr ""
4889 "ȱʡ½«Ëõ·Å¸½¼þÀïµÄͼƬ\n"
4890 "(µã»÷ͼƬÇл»Ëõ·Å״̬)"
4891
4892 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
4893 msgid "MathML Viewer"
4894 msgstr ""
4895
4896 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
4897 msgid ""
4898 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
4899 "(Content-Type: text/mathml)"
4900 msgstr ""
4901 "±¾²å¼þʹÓÃGtkMathView¿Ø¼þÏÔʾMathMLÀàÐ͵ĸ½¼þ(Content-Type: text/mathml)"
4902
4903 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:309
4904 msgid "SpamAssassin"
4905 msgstr ""
4906
4907 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:314
4908 #, fuzzy
4909 msgid ""
4910 "This plugin checks all messages that are received from an IMAP, LOCAL or POP "
4911 "account for spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin "
4912 "Server (spamd) running somewhere.\n"
4913 "\n"
4914 "When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
4915 "special folder.\n"
4916 "\n"
4917 "This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
4918 "moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
4919 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4920 msgstr ""
4921 "±¾²å¼þÓÃSpamAssassin·þÎñÆ÷¼ì²éËùÓдÓPOPÕʺÅÊÕµ½µÄÓʼþÀÒÔÅжÏÀ´ÐÅÊÇ·ñÊÇÀ¬»ø"
4922 "Óʼþ¡£ÄãÐèÒªÒ»¸öÔÚij´¦ÔËÐеÄSpamAssassin·þÎñÆ÷(spamd)¡£\n"
4923 "\n"
4924 "Èç¹ûÒ»¸öÓʼþ±»ÅжÏΪÀ¬»øÓʼþ£¬Ëü½«»á±»É¾³ý»òÕß±£´æµ½Ò»¸öÌØÊâÓʼþ¼Ð¡£\n"
4925 "\n"
4926 "±¾²å¼þÖ»°üº¬ÓʼþµÄɾ³ýºÍÒƶ¯¹¦ÄÜ¡£ÄúÐèÒª¼ÓÔØSpamAssassinµÄ½çÃæ²å¼þÀ´½øÐÐÅä"
4927 "Ö㬷ñÔòÄúÐèÒªÊÖ¹¤Ìîд²å¼þµÄÅäÖÃÊý¾Ý¡£\n"
4928
4929 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
4930 msgid "Disabled"
4931 msgstr "ÒѽûÓÃ"
4932
4933 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
4934 msgid "Localhost"
4935 msgstr "±¾»ú"
4936
4937 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
4938 msgid "TCP"
4939 msgstr ""
4940
4941 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
4942 msgid "Unix Socket"
4943 msgstr ""
4944
4945 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
4946 msgid "Transport"
4947 msgstr ""
4948
4949 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
4950 msgid "spamd "
4951 msgstr ""
4952
4953 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
4954 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
4955 msgstr "spamd·þÎñµÄÖ÷»úÃû»òÕßIPµØÖ·"
4956
4957 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
4958 msgid ":"
4959 msgstr ":"
4960
4961 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
4962 msgid "Port of spamd server"
4963 msgstr "spamd·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú"
4964
4965 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
4966 msgid "Path of Unix socket"
4967 msgstr ""
4968
4969 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
4970 msgid "Timeout"
4971 msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
4972
4973 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
4974 msgid ""
4975 "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
4976 "be aborted and the message will be handled as not spam."
4977 msgstr ""
4978 "ÔÊÐíÀ¬»øÓʼþ¼ì²éµÄ×î´óʱÏÞ¡£³¬¹ý´Ëʱ¼äºó½«Í˳ö¼ì²é£¬Óʼþ½«²»±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓÊ"
4979 "¼þ¡£"
4980
4981 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
4982 msgid "s"
4983 msgstr ""
4984
4985 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
4986 msgid "Save Spam"
4987 msgstr "±£´æÀ¬»øÓʼþ"
4988
4989 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
4990 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
4991 msgstr "½«±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþµÄ±£´æµ½Ä³Óʼþ¼Ð"
4992
4993 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
4994 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
4995 msgstr "ÔÊÐí±»¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç"
4996
4997 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
4998 msgid "kB"
4999 msgstr "kB"
5000
5001 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
5002 msgid "Save Folder"
5003 msgstr "±£´æλÖÃ"
5004
5005 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
5006 msgid ""
5007 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
5008 "folder"
5009 msgstr "ÓÃÓÚ±£´æÀ¬»øÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£Èç¹ûҪʹÓÃȱʡµÄÀ¬»øÏ䣬¿ÉÒÔ²»Ìî"
5010
5011 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
5012 msgid "..."
5013 msgstr "..."
5014
5015 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
5016 msgid "Maximum Size"
5017 msgstr "×î´ó³ß´ç"
5018
5019 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
5020 msgid "Filtering/SpamAssassin"
5021 msgstr "¹ýÂË/SpamAssassin"
5022
5023 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:474
5024 msgid "SpamAssassin GTK"
5025 msgstr "SpamAssassin GTK"
5026
5027 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:479
5028 msgid ""
5029 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
5030 "\n"
5031 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
5032 "SpamAssassin.\n"
5033 "\n"
5034 "With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
5035 "server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
5036 "the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
5037 "should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
5038 "be saved.\n"
5039 msgstr ""
5040 "±¾²å¼þΪSpamAssassin²å¼þÌṩѡÏîÉèÖýçÃæ¡£\n"
5041 "\n"
5042 "Äú¿ÉÒÔÔÚ'ÆäËûÆ«ºÃ'½çÃæµÄ'¹ýÂË/SpamAssassin'ÕÒµ½ÕâЩѡÏî¡£\n"
5043 "\n"
5044 "ͨ¹ý±¾²å¼þÄú¿ÉÒÔÆô¶¯À¬»øÓʼþ¹ýÂË£¬ÐÞ¸ÄSpamAssassinµÄ·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú£¬"
5045 "ÉèÖÃÔÊÐí½øÐмì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç(³¬¹ý´Ë³ß´ç½«²»±»¼ì²é)£¬"
5046 "»¹¿ÉÒÔÉèÖÃÊÇ·ñ½ÓÊÕÕâЩÓʼþ(ȱʡ:ÊÇ)ÒÔ¼°±£´æÕâЩÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£\n"
5047
5048 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
5049 msgid "Trayicon"
5050 msgstr ""
5051
5052 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
5053 msgid ""
5054 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
5055 "have new or unread mail.\n"
5056 "\n"
5057 "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
5058 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
5059 msgstr ""
5060 "±¾²å¼þ½«ÔÚÄãÓÐÐÂÓʼþ»òÕßδ¶ÁÓʼþʱ£¬ÔÚϵͳ֪ͨÀ¸·ÅÖÃÒ»¸öÓÊÏäͼ±ê¡£\n"
5061 "\n"
5062 "Èç¹ûÄãûÓÐδ¶ÁµÄÓʼþ£¬¸Ãͼ±ê½«ÊÇÒ»¸ö¿ÕÓÊÏ䣬·ñÔòÔòÊǺ¬ÓÐÓʼþͼÑù¡£ÌáʾÐÅÏ¢½«"
5063 "Äܹ»ÏÔʾÐÂÓʼþ¡¢Î´¶ÁÓʼþµÄÊýÁ¿ºÍÓʼþ×ÜÊý."
5064
5065 #: src/pop.c:151
5066 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
5067 msgstr "δÕÒµ½ÎÕÊÖÐÅÏ¢ÖÐÐèÒªµÄAPOPʱ¼ä´Á\n"
5068
5069 #: src/pop.c:158
5070 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
5071 msgstr "ÎÕÊÖÐÅÏ¢ÖÐʱ¼ä´Á¸ñʽ´íÎó\n"
5072
5073 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
5074 msgid "POP3 protocol error\n"
5075 msgstr "POP3ЭÒé´íÎó\n"
5076
5077 #: src/pop.c:628
5078 #, c-format
5079 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
5080 msgstr "POP3: É¾³ý¹ýÆÚÓʼþ %d\n"
5081
5082 #: src/pop.c:636
5083 #, c-format
5084 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
5085 msgstr "POP3: Ìø¹ý¾ÉÓʼþ %d (%d×Ö½Ú)\n"
5086
5087 #: src/pop.c:667
5088 msgid "mailbox is locked\n"
5089 msgstr "ÓÊÏäÒѱ»Ëøס\n"
5090
5091 #: src/pop.c:670
5092 msgid "session timeout\n"
5093 msgstr "»Ø»°³¬Ê±\n"
5094
5095 #: src/pop.c:688
5096 msgid "command not supported\n"
5097 msgstr "ÃüÁî²»±»Ö§³Ö\n"
5098
5099 #: src/pop.c:692
5100 msgid "error occurred on POP3 session\n"
5101 msgstr "POP3»á»°ÖгöÏÖ´íÎó\n"
5102
5103 #: src/prefs_account.c:692
5104 #, c-format
5105 msgid "Account%d"
5106 msgstr "ÕʺÅ%d"
5107
5108 #: src/prefs_account.c:711
5109 msgid "Preferences for new account"
5110 msgstr "ÉèÖÃÐÂÕʺÅ"
5111
5112 #: src/prefs_account.c:716
5113 msgid "Account preferences"
5114 msgstr "ÕʺÅÉèÖÃ"
5115
5116 #: src/prefs_account.c:766 src/prefs_common.c:968
5117 msgid "Receive"
5118 msgstr "½ÓÊÕ"
5119
5120 #: src/prefs_account.c:770 src/prefs_common.c:972 src/prefs_folder_item.c:575
5121 msgid "Compose"
5122 msgstr "׫д"
5123
5124 #: src/prefs_account.c:773 src/prefs_common.c:981
5125 msgid "Privacy"
5126 msgstr "Òþ˽"
5127
5128 #: src/prefs_account.c:777
5129 msgid "SSL"
5130 msgstr "SSL"
5131
5132 #: src/prefs_account.c:780
5133 msgid "Advanced"
5134 msgstr "¸ß¼¶"
5135
5136 #: src/prefs_account.c:859
5137 msgid "Name of account"
5138 msgstr "ÕʺÅÃû³Æ"
5139
5140 #: src/prefs_account.c:868
5141 msgid "Set as default"
5142 msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
5143
5144 #: src/prefs_account.c:872
5145 msgid "Personal information"
5146 msgstr "¸öÈË×ÊÁÏ"
5147
5148 #: src/prefs_account.c:881
5149 msgid "Full name"
5150 msgstr "È«Ãû"
5151
5152 #: src/prefs_account.c:887
5153 msgid "Mail address"
5154 msgstr "ÓʼþµØÖ·"
5155
5156 #: src/prefs_account.c:893
5157 msgid "Organization"
5158 msgstr "×éÖ¯"
5159
5160 #: src/prefs_account.c:917
5161 msgid "Server information"
5162 msgstr "·þÎñÆ÷ÐÅÏ¢"
5163
5164 #: src/prefs_account.c:938
5165 msgid "POP3 (normal)"
5166 msgstr "POP3 (ÆÕͨ)"
5167
5168 #: src/prefs_account.c:940
5169 msgid "POP3 (APOP auth)"
5170 msgstr "POP3 (APOP¼øȨ)"
5171
5172 #: src/prefs_account.c:942 src/prefs_account.c:1272 src/prefs_account.c:1866
5173 msgid "IMAP4"
5174 msgstr "IMAP4"
5175
5176 #: src/prefs_account.c:944
5177 msgid "News (NNTP)"
5178 msgstr "News (NNTP)"
5179
5180 #: src/prefs_account.c:946
5181 msgid "None (local)"
5182 msgstr "ÎÞ (±¾µØ)"
5183
5184 #: src/prefs_account.c:966
5185 msgid "This server requires authentication"
5186 msgstr "·þÎñÆ÷ÐèÒª¼øȨ"
5187
5188 #: src/prefs_account.c:973
5189 msgid "Authenticate on connect"
5190 msgstr "Á¬½Óʱ¼øȨ"
5191
5192 #: src/prefs_account.c:1018
5193 msgid "News server"
5194 msgstr "ÐÂÎÅ·þÎñÆ÷"
5195
5196 #: src/prefs_account.c:1024
5197 msgid "Server for receiving"
5198 msgstr "½ÓÊÕ·þÎñÆ÷"
5199
5200 #: src/prefs_account.c:1030
5201 msgid "Local mailbox"
5202 msgstr "±¾µØÓÊÏä"
5203
5204 #: src/prefs_account.c:1037
5205 msgid "SMTP server (send)"
5206 msgstr "SMTP ·þÎñÆ÷(·¢ËÍ)"
5207
5208 #: src/prefs_account.c:1045
5209 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
5210 msgstr "ʹÓÃmailÃüÁî¶ø²»ÊÇSMTP·þÎñÆ÷"
5211
5212 #: src/prefs_account.c:1054
5213 msgid "command to send mails"
5214 msgstr "·¢ËÍÓʼþµÄÃüÁî"
5215
5216 #: src/prefs_account.c:1061 src/prefs_account.c:1435
5217 msgid "User ID"
5218 msgstr "Óû§ID"
5219
5220 #: src/prefs_account.c:1067 src/prefs_account.c:1444
5221 msgid "Password"
5222 msgstr "ÃÜÂë"
5223
5224 #: src/prefs_account.c:1143 src/prefs_account.c:1849
5225 msgid "POP3"
5226 msgstr "POP3"
5227
5228 #: src/prefs_account.c:1151
5229 msgid "Remove messages on server when received"
5230 msgstr "ÊÕµ½Óʼþºó´Ó·þÎñÆ÷ÉÏɾ³ý"
5231
5232 #: src/prefs_account.c:1162
5233 msgid "Remove after"
5234 msgstr "ɾ³ýÓÚ"
5235
5236 #: src/prefs_account.c:1171
5237 msgid "days"
5238 msgstr "Ììºó"
5239
5240 #: src/prefs_account.c:1188
5241 msgid "(0 days: remove immediately)"
5242 msgstr "(0 Ìì: Á¢¼´É¾³ý)"
5243
5244 #: src/prefs_account.c:1195
5245 msgid "Download all messages on server"
5246 msgstr "ÏÂÔØ·þÎñÆ÷ÉÏËùÓÐÓʼþ"
5247
5248 #: src/prefs_account.c:1201
5249 msgid "Receive size limit"
5250 msgstr "Óʼþ´óСÏÞÖÆ"
5251
5252 #: src/prefs_account.c:1208
5253 msgid "KB"
5254 msgstr "KB"
5255
5256 #: src/prefs_account.c:1220
5257 msgid "Default inbox"
5258 msgstr "ȱʡÊÕ¼þ¼Ð"
5259
5260 #: src/prefs_account.c:1243
5261 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
5262 msgstr "(δ±»¹ýÂ˵ÄÓʼþ½«·ÅÈë¸ÃÓʼþ¼Ð)"
5263
5264 #: src/prefs_account.c:1248
5265 msgid "Maximum number of articles to download"
5266 msgstr "ÓʼþÏÂÔØ×î´óÊýÁ¿"
5267
5268 #: src/prefs_account.c:1267
5269 msgid "unlimited if 0 is specified"
5270 msgstr "Èç¹ûÉèΪ0Ϊ²»×÷ÏÞÖÆ"
5271
5272 #: src/prefs_account.c:1283 src/prefs_account.c:1406
5273 msgid "Authentication method"
5274 msgstr "¼øȨ·½Ê½"
5275
5276 #: src/prefs_account.c:1293 src/prefs_account.c:1416 src/prefs_common.c:1331
5277 msgid "Automatic"
5278 msgstr "×Ô¶¯"
5279
5280 #: src/prefs_account.c:1300
5281 msgid "Filter messages on receiving"
5282 msgstr "½ÓÊÕÓʼþʱ½øÐйýÂË"
5283
5284 #: src/prefs_account.c:1304
5285 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
5286 msgstr "`È¡»ØËùÓÐÓʼþ'°üº¬±¾ÕÊ»§µÄÐÂÓʼþ"
5287
5288 #: src/prefs_account.c:1363
5289 msgid "Add Date"
5290 msgstr "Ìí¼ÓÈÕÆÚ"
5291
5292 #: src/prefs_account.c:1364
5293 msgid "Generate Message-Id"
5294 msgstr "Éú³ÉMessage-ID"
5295
5296 #: src/prefs_account.c:1371
5297 msgid "Add user-defined header"
5298 msgstr "Ìí¼Ó×Ô¶¨ÒåÏûϢͷ"
5299
5300 #: src/prefs_account.c:1373 src/prefs_common.c:1890 src/prefs_common.c:1915
5301 msgid " Edit... "
5302 msgstr " ±à¼­... "
5303
5304 #: src/prefs_account.c:1383
5305 msgid "Authentication"
5306 msgstr "¼øȨ"
5307
5308 #: src/prefs_account.c:1391
5309 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
5310 msgstr "SMTP¼øȨ (SMTP AUTH)"
5311
5312 #: src/prefs_account.c:1466
5313 msgid ""
5314 "If you leave these entries empty, the same\n"
5315 "user ID and password as receiving will be used."
5316 msgstr "Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî¡£"
5317
5318 #: src/prefs_account.c:1475
5319 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
5320 msgstr "·¢ËÍ֮ǰ²ÉÓÃPOP3½øÐмøȨ"
5321
5322 #: src/prefs_account.c:1490
5323 msgid "POP authentication timeout: "
5324 msgstr "POP¼øȨ³¬Ê±ÏÞÖÆ"
5325
5326 #: src/prefs_account.c:1499
5327 msgid "minutes"
5328 msgstr "·ÖÖÓ"
5329
5330 #: src/prefs_account.c:1546 src/prefs_account.c:1591 src/toolbar.c:427
5331 msgid "Signature"
5332 msgstr "Ç©Ãû"
5333
5334 #: src/prefs_account.c:1554
5335 msgid "Insert signature automatically"
5336 msgstr "×Ô¶¯²åÈëÇ©Ãû"
5337
5338 #: src/prefs_account.c:1559
5339 msgid "Signature separator"
5340 msgstr "Ç©Ãû·Ö¸ô·û"
5341
5342 #: src/prefs_account.c:1581
5343 msgid "Command output"
5344 msgstr "ÃüÁîÊä³ö"
5345
5346 #: src/prefs_account.c:1599
5347 msgid "Automatically set the following addresses"
5348 msgstr "×Ô¶¯ÉèÖÃÈçϵØÖ·"
5349
5350 #: src/prefs_account.c:1608 src/prefs_filtering_action.c:1116
5351 #: src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1714 src/quote_fmt.c:49
5352 msgid "Cc"
5353 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
5354
5355 #: src/prefs_account.c:1621
5356 msgid "Bcc"
5357 msgstr "³­Ë͵ØÖ·"
5358
5359 #: src/prefs_account.c:1634
5360 msgid "Reply-To"
5361 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
5362
5363 #: src/prefs_account.c:1689
5364 msgid "Encrypt message by default"
5365 msgstr "ȱʡÇé¿ö϶ÔÏûÏ¢½øÐмÓÃÜ"
5366
5367 #: src/prefs_account.c:1691
5368 msgid "Sign message by default"
5369 msgstr "ȱʡÇé¿öÏÂÌí¼ÓÇ©Ãû"
5370
5371 #: src/prefs_account.c:1693
5372 msgid "Default mode"
5373 msgstr "ȱʡģʽ"
5374
5375 #: src/prefs_account.c:1701
5376 msgid "Use PGP/MIME"
5377 msgstr "²ÉÓÃPGP/MIME"
5378
5379 #: src/prefs_account.c:1710
5380 msgid "Use Inline"
5381 msgstr "²ÉÓÃInline"
5382
5383 #: src/prefs_account.c:1720
5384 msgid "Sign key"
5385 msgstr ""