update Simplified Chinese translation and fix a typo in POTFILES.in
[claws.git] / po / zh_CN.po
1 # Chinese translation of sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
5 # Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> 2003
6
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
10 "POT-Creation-Date: 2003-11-25 11:17+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
12 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
13 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
18
19 #: src/account.c:305
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "ÄúÕýÔÚ׫дÓʼþ£¬\n"
25 "Çë¹ØµôËùÓÐ׫дÖеÄÓʼþÔÙ½øÐÐÕʺÅÉèÖá£"
26
27 #: src/account.c:555
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "±à¼­ÕʺÅÉèÖÃ"
30
31 #: src/account.c:573
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "¼ì²éÐÂÓʼþʱ½«»áÒÀÕÕÏÂÃæµÄ˳Ðò¡£Äú¿ÉÒÔ¹´Ñ¡ G À¸Î»Öеķ½¿é£¬\n"
37 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
38
39 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
40 #: src/compose.c:4770 src/compose.c:4940 src/editaddress.c:774
41 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
42 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
43 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
44 #: src/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Ãû³Æ"
47
48 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "ͨѶЭÒé"
51
52 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "·þÎñÆ÷"
55
56 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
57 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
60 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
61 msgid "Add"
62 msgstr "ÐÂÔö"
63
64 #: src/account.c:630
65 msgid "Edit"
66 msgstr "±à¼­"
67
68 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "ɾ³ý"
71
72 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
73 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
74 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
75 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
76 msgid "Down"
77 msgstr "ÏÂÒÆ"
78
79 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
80 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
81 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
82 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
83 msgid "Up"
84 msgstr "ÉÏÒÆ"
85
86 #: src/account.c:662
87 msgid " Set as default account "
88 msgstr " ÉèΪȱʡÕʺŠ"
89
90 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:1008 src/addressbook.c:3120
91 #: src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162 src/browseldap.c:307
92 #: src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
93 #: src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674 src/message_search.c:135
94 #: src/summary_search.c:211
95 msgid "Close"
96 msgstr "¹Ø±Õ"
97
98 #: src/account.c:736
99 msgid "Delete account"
100 msgstr "ɾ³ýÕʺÅ"
101
102 #: src/account.c:737
103 msgid "Do you really want to delete this account?"
104 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
105
106 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
107 #: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2228 src/compose.c:3073
108 #: src/compose.c:3573 src/compose.c:6055 src/compose.c:6363
109 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
110 #: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2189 src/folderview.c:2280
111 #: src/folderview.c:2415 src/folderview.c:2453 src/inc.c:169 src/inc.c:259
112 #: src/mainwindow.c:1434 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
113 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
114 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
115 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
116 #: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:921 src/summaryview.c:1386
117 #: src/summaryview.c:1430 src/summaryview.c:1473 src/summaryview.c:1497
118 #: src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554 src/summaryview.c:1579
119 #: src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:3086 src/toolbar.c:2048
120 msgid "Yes"
121 msgstr "ÊÇ"
122
123 #: src/account.c:738 src/compose.c:3573 src/compose.c:6055
124 #: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2189 src/folderview.c:2280
125 #: src/folderview.c:2415 src/folderview.c:2453 src/ssl_manager.c:271
126 msgid "+No"
127 msgstr "+·ñ"
128
129 #: src/addressadd.c:162
130 msgid "Add to address book"
131 msgstr "½«µØÖ·¼ÓÈëµØÖ·²¾"
132
133 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
134 msgid "Address"
135 msgstr "µØÖ·"
136
137 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
138 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
139 msgid "Remarks"
140 msgstr "±¸×¢"
141
142 #: src/addressadd.c:226
143 msgid "Select Address Book Folder"
144 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
145
146 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
147 #: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3198 src/compose.c:5877
148 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
149 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
150 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
151 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
152 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
153 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
154 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:600
155 #: src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:890 src/mimeview.c:1018
156 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
157 #: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
158 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
159 #: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370
160 #: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
161 #: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
162 msgid "OK"
163 msgstr "È·¶¨"
164
165 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
166 #: src/compose.c:3198 src/compose.c:5878 src/compose.c:6558 src/compose.c:6596
167 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
168 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
169 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
170 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
171 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
172 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
173 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
174 #: src/main.c:600 src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:890
175 #: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
176 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770 src/prefs_common.c:3197
177 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
178 #: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371
179 #: src/prefs_scoring.c:197 src/prefs_summary_column.c:314
180 #: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:921
181 #: src/summaryview.c:3428
182 msgid "Cancel"
183 msgstr "È¡Ïû"
184
185 #: src/addressbook.c:363 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:414
186 #: src/messageview.c:139
187 msgid "/_File"
188 msgstr "/Îļþ(_F)"
189
190 #: src/addressbook.c:364
191 msgid "/_File/New _Book"
192 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöµØÖ·²¾(_B)"
193
194 #: src/addressbook.c:365
195 msgid "/_File/New _vCard"
196 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔövCard(_v)"
197
198 #: src/addressbook.c:367
199 msgid "/_File/New _JPilot"
200 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöJ-Pilot(_J)"
201
202 #: src/addressbook.c:370
203 msgid "/_File/New _Server"
204 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
205
206 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
207 #: src/mainwindow.c:429 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:142
208 msgid "/_File/---"
209 msgstr "/Îļþ(_F)/---"
210
211 #: src/addressbook.c:373
212 msgid "/_File/_Edit"
213 msgstr "/Îļþ(_F)/±à¼­(_E)"
214
215 #: src/addressbook.c:374
216 msgid "/_File/_Delete"
217 msgstr "/Îļþ(_F)/ɾ³ý(_D)"
218
219 #: src/addressbook.c:376
220 msgid "/_File/_Save"
221 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
222
223 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:513 src/messageview.c:143
224 msgid "/_File/_Close"
225 msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
226
227 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
228 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:145
229 msgid "/_Edit"
230 msgstr "/±à¼­(_E)"
231
232 #: src/addressbook.c:379
233 msgid "/_Edit/C_ut"
234 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
235
236 #: src/addressbook.c:380 src/compose.c:520 src/mainwindow.c:437
237 #: src/messageview.c:146
238 msgid "/_Edit/_Copy"
239 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
240
241 #: src/addressbook.c:381 src/compose.c:521
242 msgid "/_Edit/_Paste"
243 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
244
245 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:518 src/compose.c:601
246 #: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:148
247 msgid "/_Edit/---"
248 msgstr "/±à¼­(_E)/---"
249
250 #: src/addressbook.c:383
251 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
252 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
253
254 #: src/addressbook.c:384
255 msgid "/_Address"
256 msgstr "/µØÖ·(_A)"
257
258 #: src/addressbook.c:385
259 msgid "/_Address/New _Address"
260 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöµØÖ·(_A)"
261
262 #: src/addressbook.c:386
263 msgid "/_Address/New _Group"
264 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöȺ×é(_G)"
265
266 #: src/addressbook.c:387
267 msgid "/_Address/New _Folder"
268 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔö×ÊÁϼÐ(_F)"
269
270 #: src/addressbook.c:388
271 msgid "/_Address/---"
272 msgstr "/µØÖ·(_A)/---"
273
274 #: src/addressbook.c:389
275 msgid "/_Address/_Edit"
276 msgstr "/µØÖ·(_A)/±à¼­(_E)"
277
278 #: src/addressbook.c:390
279 msgid "/_Address/_Delete"
280 msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
281
282 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:653
283 #: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:669
284 #: src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:261
285 #: src/messageview.c:272
286 msgid "/_Tools/---"
287 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
288
289 #: src/addressbook.c:392
290 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
291 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë LDIF Îļþ(_L)..."
292
293 #: src/addressbook.c:393
294 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
295 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Mutt Îļþ(_u)..."
296
297 #: src/addressbook.c:394
298 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
299 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Pine Îļþ(_P)..."
300
301 #: src/addressbook.c:396
302 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
303 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö HTML(_H)..."
304
305 #: src/addressbook.c:397
306 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
307 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö LDI_F..."
308
309 #: src/addressbook.c:398 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:700
310 #: src/messageview.c:275
311 msgid "/_Help"
312 msgstr "/°ïÖú(_H)"
313
314 #: src/addressbook.c:399 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:710
315 #: src/messageview.c:276
316 msgid "/_Help/_About"
317 msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
318
319 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
320 msgid "/New _Address"
321 msgstr "/еØÖ·(_A)"
322
323 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
324 msgid "/New _Group"
325 msgstr "/ÐÂȺ×é(_G)"
326
327 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
328 msgid "/New _Folder"
329 msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
330
331 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
332 #: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:502
333 #: src/folderview.c:291 src/folderview.c:293 src/folderview.c:303
334 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:312 src/folderview.c:314
335 #: src/folderview.c:324 src/folderview.c:329 src/folderview.c:333
336 #: src/folderview.c:335 src/folderview.c:345 src/folderview.c:349
337 #: src/folderview.c:352 src/folderview.c:354 src/summaryview.c:409
338 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
339 #: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
340 #: src/summaryview.c:455
341 msgid "/---"
342 msgstr "/---"
343
344 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:417
345 msgid "/_Delete"
346 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
347
348 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
349 msgid "/C_ut"
350 msgstr "/¼ôÇÐ(_u)"
351
352 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
353 msgid "/_Copy"
354 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)"
355
356 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
357 msgid "/_Paste"
358 msgstr "/Õ³Ìù(_P)"
359
360 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
361 msgid "/Pa_ste Address"
362 msgstr "/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
363
364 #: src/addressbook.c:431
365 msgid "/_Browse Entry"
366 msgstr "/²é¿´ÏîÄ¿(_B)"
367
368 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
369 #: src/sgpgme.c:86
370 msgid "Unknown"
371 msgstr "δ֪"
372
373 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
374 msgid "Success"
375 msgstr "³É¹¦"
376
377 #: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
378 msgid "Bad arguments"
379 msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
380
381 #: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
382 msgid "File not specified"
383 msgstr "δָ¶¨Îļþ"
384
385 #: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
386 msgid "Error opening file"
387 msgstr "´ò¿ªÎļþ´íÎó"
388
389 #: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
390 msgid "Error reading file"
391 msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
392
393 #: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
394 msgid "End of file encountered"
395 msgstr "Óöµ½Îļþĩβ"
396
397 #: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
398 msgid "Error allocating memory"
399 msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅä´íÎó"
400
401 #: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
402 msgid "Bad file format"
403 msgstr "Îļþ¸ñʽ´íÎó"
404
405 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
406 msgid "Error writing to file"
407 msgstr "ÎļþдÈë´íÎó"
408
409 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
410 msgid "Error opening directory"
411 msgstr "´ò¿ªÄ¿Â¼´íÎó"
412
413 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
414 msgid "No path specified"
415 msgstr "δָ¶¨Îļþ·¾¶"
416
417 #: src/addressbook.c:473
418 msgid "Error connecting to LDAP server"
419 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷Á¬½Ó´íÎó"
420
421 #: src/addressbook.c:474
422 msgid "Error initializing LDAP"
423 msgstr "LDAP Æðʼ´íÎó"
424
425 #: src/addressbook.c:475
426 msgid "Error binding to LDAP server"
427 msgstr ""
428
429 #: src/addressbook.c:476
430 msgid "Error searching LDAP database"
431 msgstr "ËÑÑ°LDAP×ÊÁÏ¿âʱ³ö´í"
432
433 #: src/addressbook.c:477
434 msgid "Timeout performing LDAP operation"
435 msgstr "½øÐÐLDAP²Ù×÷ʱ³¬Ê±"
436
437 #: src/addressbook.c:478
438 msgid "Error in LDAP search criteria"
439 msgstr "LDAPËÑÑ°±ê×¼´íÎó"
440
441 #: src/addressbook.c:479
442 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
443 msgstr "LDAPËÑѰûÓнá¹û"
444
445 #: src/addressbook.c:480
446 msgid "LDAP search terminated on request"
447 msgstr "LDAPÒÑ°´ÇëÇóÖÕÖ¹"
448
449 #: src/addressbook.c:636
450 msgid "E-Mail address"
451 msgstr "E-Mail µØÖ·"
452
453 #: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
454 #: src/toolbar.c:1751
455 msgid "Address book"
456 msgstr "ͨѶ¼"
457
458 #: src/addressbook.c:739
459 msgid "Name:"
460 msgstr "ÐÕÃû"
461
462 #: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
463 #: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
464 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
465 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering.c:306
466 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229
467 #: src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374
468 #: src/toolbar.c:466
469 msgid "Delete"
470 msgstr "ɾ³ý"
471
472 #: src/addressbook.c:777
473 msgid "Lookup"
474 msgstr "²éÕÒ"
475
476 #: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1446 src/compose.c:3249
477 #: src/compose.c:4587 src/compose.c:5294 src/headerview.c:53
478 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
479 msgid "To:"
480 msgstr "To:"
481
482 #: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1430 src/compose.c:3248
483 #: src/prefs_template.c:175
484 msgid "Cc:"
485 msgstr "Cc:"
486
487 #: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1433 src/prefs_template.c:176
488 msgid "Bcc:"
489 msgstr "Bcc:"
490
491 #: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
492 msgid "Delete address(es)"
493 msgstr "ɾ³ýÓʼþµØÖ·"
494
495 #: src/addressbook.c:1007
496 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
497 msgstr "´ËÓʼþµØÖ·Êý¾ÝÊÇÖ»¶ÁµÄ£¬²»ÄÜɾ³ý¡£"
498
499 #: src/addressbook.c:1030
500 msgid "Really delete the address(es)?"
501 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
502
503 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
504 #: src/compose.c:2228 src/compose.c:3073 src/compose.c:6363
505 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
506 #: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1434 src/message_search.c:198
507 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
508 #: src/prefs_filtering.c:854 src/prefs_filtering.c:1002
509 #: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
510 #: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:921
511 #: src/summaryview.c:1386 src/summaryview.c:1430 src/summaryview.c:1473
512 #: src/summaryview.c:1497 src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554
513 #: src/summaryview.c:1579 src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:3086
514 #: src/toolbar.c:2048
515 msgid "No"
516 msgstr "²»"
517
518 #: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
519 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
520 msgstr "ÎÞ·¨Õ³Ìù£¬¸ÃͨѶ¼ÒÑÉèΪֻ¶Á¡£"
521
522 #: src/addressbook.c:1580
523 msgid "Cannot paste into an address group."
524 msgstr "ÎÞ·¨ÌùÈëÖ¸¶¨µÄͨѶȺ×é¡£"
525
526 #: src/addressbook.c:2261
527 # c-format
528 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
529 msgstr "ÄúÏëҪɾ³ý'%s'ÀïÃæµÄ²éѯ½á¹ûºÍµØÖ·ÐÅÏ¢Âð?"
530
531 #: src/addressbook.c:2273
532 #, c-format
533 msgid ""
534 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
535 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
536 msgstr ""
537 "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
538 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
539
540 #: src/addressbook.c:2279
541 msgid "Folder only"
542 msgstr "Ö»ÓÐĿ¼"
543
544 #: src/addressbook.c:2280
545 msgid "Folder and Addresses"
546 msgstr "Ŀ¼¼°Í¨Ñ¶Â¼"
547
548 #: src/addressbook.c:2292
549 #, c-format
550 msgid "Really delete `%s' ?"
551 msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾³ý '%s' ?"
552
553 #: src/addressbook.c:3070
554 msgid "New user, could not save index file."
555 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
556
557 #: src/addressbook.c:3074
558 msgid "New user, could not save address book files."
559 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
560
561 #: src/addressbook.c:3084
562 msgid "Old address book converted successfully."
563 msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
564
565 #: src/addressbook.c:3089
566 msgid ""
567 "Old address book converted,\n"
568 "could not save new address index file"
569 msgstr ""
570 "¾ÉͨѶ¼¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
571 "µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
572
573 #: src/addressbook.c:3102
574 msgid ""
575 "Could not convert address book,\n"
576 "but created empty new address book files."
577 msgstr ""
578 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
579 "µ«ÒѲúÉú¿ÕµÄеØÖ·²¾¡£"
580
581 #: src/addressbook.c:3108
582 msgid ""
583 "Could not convert address book,\n"
584 "could not create new address book files."
585 msgstr ""
586 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
587 "ÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
588
589 #: src/addressbook.c:3113
590 msgid ""
591 "Could not convert address book\n"
592 "and could not create new address book files."
593 msgstr ""
594 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
595 "ÒàÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
596
597 #: src/addressbook.c:3120
598 msgid "Addressbook conversion error"
599 msgstr "ת»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
600
601 #: src/addressbook.c:3124
602 msgid "Addressbook conversion"
603 msgstr "ͨѶ¼¸ñʽת»»"
604
605 #: src/addressbook.c:3160
606 msgid "Addressbook Error"
607 msgstr "ͨѶ¼·¢Éú´íÎó"
608
609 #: src/addressbook.c:3161
610 msgid "Could not read address index"
611 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁȡͨѶ¼Ë÷Òý"
612
613 #: src/addressbook.c:3518
614 msgid "Busy searching..."
615 msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
616
617 #: src/addressbook.c:3572
618 # c-format
619 msgid "Search '%s'"
620 msgstr "ËÑË÷ '%s'"
621
622 #: src/addressbook.c:3782 src/prefs_common.c:989
623 msgid "Interface"
624 msgstr "½çÃæ"
625
626 #: src/addressbook.c:3798 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
627 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
628 msgid "Address Book"
629 msgstr "ͨѶ¼"
630
631 #: src/addressbook.c:3814
632 msgid "Person"
633 msgstr "ÈËÃû"
634
635 #: src/addressbook.c:3830
636 msgid "EMail Address"
637 msgstr "µç×ÓÓʼþÐÅÏä"
638
639 #: src/addressbook.c:3846
640 msgid "Group"
641 msgstr "Ⱥ×é"
642
643 #: src/addressbook.c:3862 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:390
644 #: src/prefs_account.c:2125
645 msgid "Folder"
646 msgstr "Óʼþ¼Ð"
647
648 #: src/addressbook.c:3878
649 msgid "vCard"
650 msgstr "vCard"
651
652 #: src/addressbook.c:3894 src/addressbook.c:3910
653 msgid "JPilot"
654 msgstr "JPilot"
655
656 #: src/addressbook.c:3926
657 msgid "LDAP Server"
658 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
659
660 #: src/addressbook.c:3942
661 msgid "LDAP Query"
662 msgstr "LDAP ²éѯ"
663
664 #: src/addrgather.c:156
665 msgid "Please specify name for address book."
666 msgstr "ÇëÖ¸¶¨Í¨Ñ¶Â¼µÄÃû³Æ¡£"
667
668 #: src/addrgather.c:176
669 msgid "Please select the mail headers to search."
670 msgstr "ÇëÖ¸¶¨ÒªËÑÑ°µÄ"
671
672 #: src/addrgather.c:183
673 msgid "Busy harvesting addresses..."
674 msgstr "ÕýÔÚÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·..."
675
676 #: src/addrgather.c:221
677 msgid "Addresses gathered successfully."
678 msgstr "³É¹¦µÃE-MailµØÖ·"
679
680 #: src/addrgather.c:285
681 msgid "No folder or message was selected."
682 msgstr "δѡȡÓʼþ¼Ð»òѶϢ¡£"
683
684 #: src/addrgather.c:293
685 msgid ""
686 "Please select a folder to process from the folder\n"
687 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
688 "the message list."
689 msgstr "ÇëÑ¡È¡Ò»¸öÓʼþ¼Ð»òÒ»ÏîѶϢÒÔ±ãÖ´ÐС£"
690
691 #: src/addrgather.c:345
692 msgid "Folder :"
693 msgstr "Óʼþ¼Ð :"
694
695 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
696 #: src/importldif.c:948
697 msgid "Address Book :"
698 msgstr "ͨѶ¼ :"
699
700 #: src/addrgather.c:366
701 msgid "Folder Size :"
702 msgstr "Óʼþ¼Ð´óС :"
703
704 #: src/addrgather.c:381
705 msgid "Process these mail header fields"
706 msgstr "¼ìË÷ÈçÏÂÐÅÍ·×Ö¶Î"
707
708 #: src/addrgather.c:399
709 msgid "Include sub-folders"
710 msgstr "°üÀ¨×ÓĿ¼"
711
712 #: src/addrgather.c:422
713 msgid "Header Name"
714 msgstr ""
715
716 #: src/addrgather.c:423
717 msgid "Address Count"
718 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
719
720 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/messageview.c:479
721 #: src/sgpgme.c:279
722 msgid "Warning"
723 msgstr "¾¯¸æ"
724
725 #: src/addrgather.c:528
726 msgid "Header Fields"
727 msgstr ""
728
729 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
730 #: src/importldif.c:1067
731 msgid "Finish"
732 msgstr "Íê³É"
733
734 #: src/addrgather.c:588
735 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
736 msgstr "ÓÉÑ¡È¡µÄÓʼþÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
737
738 #: src/addrgather.c:596
739 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
740 msgstr "ÓÉÓʼþ¼ÐÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
741
742 #: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
743 msgid "Common address"
744 msgstr "¹«ÓÃÓʼþµØÖ·"
745
746 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
747 msgid "Personal address"
748 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
749
750 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:6055 src/main.c:582
751 msgid "Notice"
752 msgstr "×¢Òâ"
753
754 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3573 src/inc.c:556
755 #: src/sgpgme.c:98 src/sgpgme.c:111 src/sgpgme.c:137
756 msgid "Error"
757 msgstr "´íÎó"
758
759 #: src/alertpanel.c:189
760 msgid "View log"
761 msgstr "²é¿´ÈÕÖ¾Îļþ"
762
763 #: src/alertpanel.c:307
764 msgid "Show this message next time"
765 msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
766
767 #: src/browseldap.c:238
768 msgid "Browse Directory Entry"
769 msgstr "ä¯ÀÀĿ¼Ïî"
770
771 #: src/browseldap.c:258
772 msgid "Server Name :"
773 msgstr "·þÎñÆ÷Ãû£º"
774
775 #: src/browseldap.c:268
776 msgid "Distinguished Name (dn) :"
777 msgstr "Ãû"
778
779 #: src/browseldap.c:291
780 msgid "LDAP Name"
781 msgstr "LDAPÃû³Æ"
782
783 #: src/browseldap.c:293
784 msgid "Attribute Value"
785 msgstr "ÊôÐÔÖµ"
786
787 #: src/common/nntp.c:68
788 #, c-format
789 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
790 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓNNTP·þÎñÆ÷: %s:%d\n"
791
792 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
793 #, c-format
794 msgid "protocol error: %s\n"
795 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó: %s\n"
796
797 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
798 msgid "protocol error\n"
799 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó\n"
800
801 #: src/common/nntp.c:267
802 msgid "Error occurred while posting\n"
803 msgstr "·¢±íÎÄÕÂʱ·¢Éú´íÎó\n"
804
805 #: src/common/smtp.c:152
806 msgid "SMTP AUTH not available\n"
807 msgstr "SMTP ÈÏ֤ʧ°Ü\n"
808
809 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
810 msgid "bad SMTP response\n"
811 msgstr "´íÎóµÄSMTP»ØÓ¦\n"
812
813 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
814 msgid "error occurred on SMTP session\n"
815 msgstr "Á¬½ÓSMTP´íÎó\n"
816
817 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
818 msgid "error occurred on authentication\n"
819 msgstr "ÈÏ֤ʱ·¢Éú´íÎó\n"
820
821 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
822 msgid "can't start TLS session\n"
823 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS\n"
824
825 #: src/common/ssl.c:78
826 msgid "Error creating ssl context\n"
827 msgstr ""
828
829 #: src/common/ssl.c:97
830 #, c-format
831 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
832 msgstr "SSLÁ¬½Óʧ°Ü (%s)\n"
833
834 #: src/common/ssl.c:105
835 #, c-format
836 msgid "SSL connection using %s\n"
837 msgstr "ʹÓà%s ×÷ΪSSLÁ¬½Ó\n"
838
839 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
840 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
841 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
842 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
843 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
844 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
845 msgid "<not in certificate>"
846 msgstr "<²»ÔÚÈÏÖ¤Ö®ÄÚ>"
847
848 #: src/common/ssl_certificate.c:189
849 #, c-format
850 msgid ""
851 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
852 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
853 "  Fingerprint: %s\n"
854 "  Signature status: %s"
855 msgstr ""
856 "  ËùÓÐÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
857 "  Ç©ÊÕÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
858 "  Ö¸ÎÆ£º %s\n"
859 "  Ç©Ãûµµ×´Ì¬£º %s"
860
861 #: src/common/ssl_certificate.c:307
862 msgid "Can't load X509 default paths"
863 msgstr "ÎÞ·¨¼ÓÔØX509ȱʡ·¾¶"
864
865 #: src/common/ssl_certificate.c:362
866 #, c-format
867 msgid ""
868 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
869 "%s"
870 msgstr ""
871 "%s ÓÐÒ»¸öδ֪µÄSSLÁ¬½Ó£º\n"
872 "%s"
873
874 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
875 #, c-format
876 msgid ""
877 "%s\n"
878 "\n"
879 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
880 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
881 msgstr ""
882 "%s\n"
883 "\n"
884 "ÔÚÄú±£´æÈÏÖ¤ÐÅϢ֮ǰ£¬ÓʼþÎÞ·¨È¡»Ø¡£\n"
885 "(È¡Ïû\"%s\"Æ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
886
887 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
888 #: src/prefs_common.c:1128
889 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
890 msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
891
892 #: src/common/ssl_certificate.c:398
893 #, c-format
894 msgid ""
895 "%s's SSL certificate changed !\n"
896 "We have saved this one:\n"
897 "%s\n"
898 "\n"
899 "It is now:\n"
900 "%s\n"
901 "\n"
902 "This could mean the server answering is not the known one."
903 msgstr ""
904 "%s µÄSSLÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä£¡\n"
905 "Ä¿Ç°Òѱ£´æµÄÈÏÖ¤ÐÅÏ¢ÊÇ£º\n"
906 "%s\n"
907 "\n"
908 "еÄÈÏ֤Ϊ£º\n"
909 "%s\n"
910 "\n"
911 "Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
912
913 #: src/compose.c:500
914 msgid "/_Add..."
915 msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
916
917 #: src/compose.c:501
918 msgid "/_Remove"
919 msgstr "/ɾ³ý(_R)"
920
921 #: src/compose.c:503 src/folderview.c:294 src/folderview.c:316
922 #: src/folderview.c:337 src/folderview.c:356
923 msgid "/_Properties..."
924 msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
925
926 #: src/compose.c:509
927 msgid "/_File/_Attach file"
928 msgstr "/Îļþ(_F)/¸½¼ÓÎļþ(_A)"
929
930 #: src/compose.c:510
931 msgid "/_File/_Insert file"
932 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÎļþ(_I)"
933
934 #: src/compose.c:511
935 msgid "/_File/Insert si_gnature"
936 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
937
938 #: src/compose.c:516
939 msgid "/_Edit/_Undo"
940 msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
941
942 #: src/compose.c:517
943 msgid "/_Edit/_Redo"
944 msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
945
946 #: src/compose.c:519
947 msgid "/_Edit/Cu_t"
948 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
949
950 #: src/compose.c:522
951 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
952 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÎÄ(_q)"
953
954 #: src/compose.c:524 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:147
955 msgid "/_Edit/Select _all"
956 msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
957
958 #: src/compose.c:525
959 msgid "/_Edit/A_dvanced"
960 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
961
962 #: src/compose.c:526
963 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
964 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
965
966 #: src/compose.c:531
967 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
968 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
969
970 #: src/compose.c:536
971 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
972 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
973
974 #: src/compose.c:541
975 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
976 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
977
978 #: src/compose.c:546
979 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
980 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
981
982 #: src/compose.c:551
983 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
984 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
985
986 #: src/compose.c:556
987 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
988 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
989
990 #: src/compose.c:561
991 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
992 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
993
994 #: src/compose.c:566
995 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
996 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
997
998 #: src/compose.c:571
999 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1000 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
1001
1002 #: src/compose.c:576
1003 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1004 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
1005
1006 #: src/compose.c:581
1007 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1008 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
1009
1010 #: src/compose.c:586
1011 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1012 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1013
1014 #: src/compose.c:591
1015 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1016 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1017
1018 #: src/compose.c:596
1019 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1020 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
1021
1022 #: src/compose.c:602
1023 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1024 msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
1025
1026 #: src/compose.c:604
1027 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1028 msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
1029
1030 #: src/compose.c:606
1031 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1032 msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
1033
1034 #: src/compose.c:609
1035 msgid "/_Spelling"
1036 msgstr "/ƴд(_S)"
1037
1038 #: src/compose.c:610
1039 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1040 msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
1041
1042 #: src/compose.c:612
1043 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1044 msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
1045
1046 #: src/compose.c:614
1047 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1048 msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
1049
1050 #: src/compose.c:616
1051 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1052 msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
1053
1054 #: src/compose.c:618
1055 msgid "/_Spelling/---"
1056 msgstr "/ƴд(_S)/---"
1057
1058 #: src/compose.c:619
1059 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1060 msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
1061
1062 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:152
1063 #: src/summaryview.c:447
1064 msgid "/_View"
1065 msgstr "/²é¿´(_V)"
1066
1067 #: src/compose.c:624
1068 msgid "/_View/_To"
1069 msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
1070
1071 #: src/compose.c:625
1072 msgid "/_View/_Cc"
1073 msgstr "/²é¿´(_V)/³­ËÍ(_C)"
1074
1075 #: src/compose.c:626
1076 msgid "/_View/_Bcc"
1077 msgstr "/²é¿´(_V)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1078
1079 #: src/compose.c:627
1080 msgid "/_View/_Reply to"
1081 msgstr "/²é¿´(_V)/»Ø¸´(_R)"
1082
1083 #: src/compose.c:628 src/compose.c:630 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:462
1084 #: src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:518
1085 #: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:234
1086 msgid "/_View/---"
1087 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
1088
1089 #: src/compose.c:629
1090 msgid "/_View/_Followup to"
1091 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
1092
1093 #: src/compose.c:631
1094 msgid "/_View/R_uler"
1095 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/±ê³ß(_u)"
1096
1097 #: src/compose.c:633
1098 msgid "/_View/_Attachment"
1099 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/¸½¼Ó(_A)"
1100
1101 #: src/compose.c:635 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:238
1102 msgid "/_Message"
1103 msgstr "/Óʼþ(_M)"
1104
1105 #: src/compose.c:636
1106 msgid "/_Message/_Send"
1107 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö(_S)"
1108
1109 #: src/compose.c:638
1110 msgid "/_Message/Send _later"
1111 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºóËͳö(_l)"
1112
1113 #: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:651 src/compose.c:653
1114 #: src/compose.c:657 src/compose.c:663 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612
1115 #: src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:624 src/mainwindow.c:627
1116 #: src/mainwindow.c:629 src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:241
1117 #: src/messageview.c:249 src/messageview.c:254
1118 msgid "/_Message/---"
1119 msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
1120
1121 #: src/compose.c:641
1122 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1123 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æÖÁ²Ý¸å¼Ð(_d)"
1124
1125 #: src/compose.c:643
1126 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1127 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æ²¢¼ÌÐø±à¼­(_k)"
1128
1129 #: src/compose.c:647
1130 msgid "/_Message/_To"
1131 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
1132
1133 #: src/compose.c:648
1134 msgid "/_Message/_Cc"
1135 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸±±¾³­ËÍ(_C)"
1136
1137 #: src/compose.c:649
1138 msgid "/_Message/_Bcc"
1139 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1140
1141 #: src/compose.c:650
1142 msgid "/_Message/_Reply to"
1143 msgstr "/Óʼþ(_M)/»Ø¸´¸ø(_y)"
1144
1145 #: src/compose.c:652
1146 msgid "/_Message/_Followup to"
1147 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
1148
1149 #: src/compose.c:654
1150 msgid "/_Message/_Attach"
1151 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
1152
1153 #: src/compose.c:658
1154 msgid "/_Message/Si_gn"
1155 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ç©Ãû(_g)"
1156
1157 #: src/compose.c:659
1158 msgid "/_Message/_Encrypt"
1159 msgstr "/Óʼþ(_M)/¼ÓÃÜ(_E)"
1160
1161 #: src/compose.c:660
1162 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1163 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/MIME"
1164
1165 #: src/compose.c:661
1166 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1167 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/Inline"
1168
1169 #: src/compose.c:664
1170 msgid "/_Message/_Priority"
1171 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò(_P)"
1172
1173 #: src/compose.c:665
1174 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1175 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
1176
1177 #: src/compose.c:666
1178 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1179 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
1180
1181 #: src/compose.c:667
1182 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1183 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
1184
1185 #: src/compose.c:668
1186 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1187 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
1188
1189 #: src/compose.c:669
1190 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1191 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
1192
1193 #: src/compose.c:671
1194 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1195 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤(_R)"
1196
1197 #: src/compose.c:672
1198 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1199 msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÎÄ(_V)"
1200
1201 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:257
1202 msgid "/_Tools"
1203 msgstr "¹¤¾ß(_T)"
1204
1205 #: src/compose.c:674
1206 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1207 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
1208
1209 #: src/compose.c:675 src/messageview.c:258
1210 msgid "/_Tools/_Address book"
1211 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ¼(_A)"
1212
1213 #: src/compose.c:676
1214 msgid "/_Tools/_Template"
1215 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
1216
1217 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:273
1218 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1219 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
1220
1221 #: src/compose.c:1436
1222 msgid "Reply-To:"
1223 msgstr "»Ø¸´£º"
1224
1225 #: src/compose.c:1439 src/compose.c:4584 src/compose.c:5296
1226 #: src/headerview.c:54
1227 msgid "Newsgroups:"
1228 msgstr "ÐÂÎÅȺ×飺"
1229
1230 #: src/compose.c:1442
1231 msgid "Followup-To:"
1232 msgstr "»ØÓ¦ÎÄÕ£º"
1233
1234 #: src/compose.c:1737
1235 msgid "Quote mark format error."
1236 msgstr "ÒýÎĸñʽ´íÎó¡£"
1237
1238 #: src/compose.c:1753
1239 msgid "Message reply/forward format error."
1240 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
1241
1242 #: src/compose.c:2095
1243 #, c-format
1244 msgid "File %s is empty."
1245 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
1246
1247 #: src/compose.c:2099
1248 #, c-format
1249 msgid "Can't read %s."
1250 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
1251
1252 #: src/compose.c:2137
1253 #, c-format
1254 msgid "Message: %s"
1255 msgstr "Óʼþ£º%s"
1256
1257 #: src/compose.c:2225
1258 msgid "Encrypted message"
1259 msgstr "¼ÓÃÜÓʼþ"
1260
1261 #: src/compose.c:2226
1262 msgid ""
1263 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1264 "Discard encrypted part?"
1265 msgstr ""
1266 "²»ÄÜÖØб༭¼ÓÃÜÓʼþ.\n"
1267 "¶ªÆú¼ÓÃܲ¿·ÖÂð?"
1268
1269 #: src/compose.c:2887
1270 msgid " [Edited]"
1271 msgstr " [ÒÑÐÞ¸Ä] "
1272
1273 #: src/compose.c:2889
1274 #, c-format
1275 msgid "%s - Compose message%s"
1276 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
1277
1278 #: src/compose.c:2892
1279 #, c-format
1280 msgid "Compose message%s"
1281 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
1282
1283 #: src/compose.c:2916 src/compose.c:3165
1284 msgid ""
1285 "Account for sending mail is not specified.\n"
1286 "Please select a mail account before sending."
1287 msgstr ""
1288 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅȺ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
1289 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡Ôñµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1290
1291 #: src/compose.c:3063
1292 msgid "Recipient is not specified."
1293 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
1294
1295 #: src/compose.c:3071 src/messageview.c:479 src/prefs_account.c:767
1296 #: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1297 msgid "Send"
1298 msgstr "·¢ËÍ"
1299
1300 #: src/compose.c:3072
1301 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1302 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
1303
1304 #: src/compose.c:3093
1305 msgid "Could not queue message for sending"
1306 msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
1307
1308 #: src/compose.c:3098
1309 msgid ""
1310 "The message was queued but could not be sent.\n"
1311 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1312 msgstr ""
1313 "ÓʼþÕýÔÚ´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
1314 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
1315
1316 #: src/compose.c:3181 src/procmsg.c:1159 src/send_message.c:229
1317 #, c-format
1318 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1319 msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
1320
1321 #: src/compose.c:3195
1322 msgid "Queueing"
1323 msgstr "´æÈë´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
1324
1325 #: src/compose.c:3196
1326 msgid ""
1327 "Error occurred while sending the message.\n"
1328 "Put this message into queue folder?"
1329 msgstr ""
1330 "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
1331 "Òª°ÑÓʼþ·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖÐÂð£¿"
1332
1333 #: src/compose.c:3202
1334 msgid "Can't queue the message."
1335 msgstr "ÎÞ·¨·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð¡£"
1336
1337 #: src/compose.c:3205 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1338 msgid "Error occurred while sending the message."
1339 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
1340
1341 #: src/compose.c:3218
1342 msgid "Can't save the message to Sent."
1343 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
1344
1345 #: src/compose.c:3463
1346 #, c-format
1347 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1348 msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
1349
1350 #: src/compose.c:3569
1351 #, c-format
1352 msgid ""
1353 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1354 "%s to %s.\n"
1355 "Send it anyway?"
1356 msgstr ""
1357 "ÎÞ·¨×ª»»ÓʼþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
1358 "ÈÔ¾ÉÒª´«ËÍÂð£¿"
1359
1360 #: src/compose.c:3832
1361 msgid "No account for sending mails available!"
1362 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
1363
1364 #: src/compose.c:3842
1365 msgid "No account for posting news available!"
1366 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
1367
1368 #: src/compose.c:4664 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1369 msgid "From:"
1370 msgstr "·¢ÐÅÕß:"
1371
1372 #: src/compose.c:4768 src/compose.c:4938 src/compose.c:5816
1373 msgid "MIME type"
1374 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
1375
1376 #: src/compose.c:4769 src/compose.c:4939 src/mimeview.c:193
1377 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
1378 msgid "Size"
1379 msgstr "´óС"
1380
1381 #: src/compose.c:4833
1382 msgid "Save Message to "
1383 msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
1384
1385 #: src/compose.c:4853
1386 msgid "Select ..."
1387 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
1388
1389 #: src/compose.c:4989 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1390 #: src/prefs_matcher.c:146
1391 msgid "Header"
1392 msgstr "ÓʼþÍ·"
1393
1394 #: src/compose.c:4991
1395 msgid "Attachments"
1396 msgstr "¸½¼þ"
1397
1398 #: src/compose.c:4993
1399 msgid "Others"
1400 msgstr "ÆäËû"
1401
1402 #: src/compose.c:5008 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1403 #: src/summary_search.c:164
1404 msgid "Subject:"
1405 msgstr "Ö÷Ì⣺"
1406
1407 #: src/compose.c:5243 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1408 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4197
1409 msgid "None"
1410 msgstr "ûÓÐÄÚÈÝ"
1411
1412 #: src/compose.c:5252
1413 #, c-format
1414 msgid ""
1415 "Spell checker could not be started.\n"
1416 "%s"
1417 msgstr ""
1418 "ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷\n"
1419 "%s"
1420
1421 #: src/compose.c:5711
1422 msgid "Invalid MIME type."
1423 msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
1424
1425 #: src/compose.c:5729
1426 msgid "File doesn't exist or is empty."
1427 msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
1428
1429 #: src/compose.c:5798
1430 msgid "Properties"
1431 msgstr "ÊôÐÔ"
1432
1433 #: src/compose.c:5843
1434 msgid "Encoding"
1435 msgstr "±àÂë"
1436
1437 #: src/compose.c:5874
1438 msgid "Path"
1439 msgstr "·¾¶"
1440
1441 #: src/compose.c:5875 src/prefs_toolbar.c:808
1442 msgid "File name"
1443 msgstr "ÎļþÃû"
1444
1445 #: src/compose.c:6052
1446 #, c-format
1447 msgid ""
1448 "The external editor is still working.\n"
1449 "Force terminating the process?\n"
1450 "process group id: %d"
1451 msgstr ""
1452 "ÍⲿµÄ±à¼­Æ÷ÈÔÔÚÔË×÷¡£\n"
1453 "Ç¿ÖƹرճÌÐòÂð£¿\n"
1454 "³ÌÐò×æid: %d"
1455
1456 #: src/compose.c:6361 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
1457 msgid "Offline warning"
1458 msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
1459
1460 #: src/compose.c:6362 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
1461 msgid "You're working offline. Override?"
1462 msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
1463
1464 #: src/compose.c:6480 src/compose.c:6501
1465 msgid "Select file"
1466 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
1467
1468 #: src/compose.c:6515
1469 #, c-format
1470 msgid "File '%s' could not be read."
1471 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ '%s'¡£"
1472
1473 #: src/compose.c:6517
1474 #, c-format
1475 msgid ""
1476 "File '%s' contained invalid characters\n"
1477 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1478 msgstr ""
1479 "Îļþ '%s' °üº¬²»ÊôÓÚµ±Ç°±àÂ뼯µÄÎÞЧ×Ö·û\n"
1480 "²åÈ벿·Ö¿ÉÄܲ»ÕýÈ·."
1481
1482 #: src/compose.c:6556
1483 msgid "Discard message"
1484 msgstr "ɾµôѶϢ"
1485
1486 #: src/compose.c:6557
1487 msgid "This message has been modified. discard it?"
1488 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
1489
1490 #: src/compose.c:6558
1491 msgid "Discard"
1492 msgstr "ɾ³ý"
1493
1494 #: src/compose.c:6558
1495 msgid "to Draft"
1496 msgstr "´æΪ²Ý¸å"
1497
1498 #: src/compose.c:6593
1499 #, c-format
1500 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1501 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
1502
1503 #: src/compose.c:6595
1504 msgid "Apply template"
1505 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
1506
1507 #: src/compose.c:6596
1508 msgid "Replace"
1509 msgstr "Ìæ»»"
1510
1511 #: src/compose.c:6596 src/toolbar.c:417
1512 msgid "Insert"
1513 msgstr "²åÈë"
1514
1515 #: src/crash.c:141
1516 #, c-format
1517 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1518 msgstr "Sylpheed ³ÌÐò(%ld)½ÓÊÕµ½%ldѶºÅ"
1519
1520 #: src/crash.c:186
1521 msgid "Sylpheed has crashed"
1522 msgstr "SylpheedÒѾ­±ÀÀ£"
1523
1524 #: src/crash.c:202
1525 #, c-format
1526 msgid ""
1527 "%s.\n"
1528 "Please file a bug report and include the information below."
1529 msgstr ""
1530 "%s\n"
1531 "ÇëÌîдBUG·´À¡±¨¸æ²¢¸½ÉÏÒÔÏÂѶϢ¡£"
1532
1533 #: src/crash.c:207
1534 msgid "Debug log"
1535 msgstr "³ý´í¼Ç¼"
1536
1537 #: src/crash.c:247
1538 msgid "Save..."
1539 msgstr "±£´æ"
1540
1541 #: src/crash.c:252
1542 msgid "Create bug report"
1543 msgstr "´´½¨BUG±¨¸æ"
1544
1545 #: src/crash.c:301
1546 msgid "Save crash information"
1547 msgstr "±£´æ±ÀÀ£µÄÐÅÏ¢"
1548
1549 #: src/editaddress.c:143
1550 msgid "Add New Person"
1551 msgstr "¼ÓÈëеÄÓû§"
1552
1553 #: src/editaddress.c:144
1554 msgid "Edit Person Details"
1555 msgstr "±à¼­¸öÈ˵ÄÏêϸ×ÊÁÏ"
1556
1557 #: src/editaddress.c:285
1558 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1559 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1560
1561 #: src/editaddress.c:422
1562 msgid "A Name and Value must be supplied."
1563 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÓû§Ãû³Æ¡£"
1564
1565 #: src/editaddress.c:480
1566 msgid "Edit Person Data"
1567 msgstr "±à¼­¸öÈË×ÊÁÏ"
1568
1569 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1570 #: src/ldif.c:826
1571 msgid "Display Name"
1572 msgstr "ÏÔʾÓû§Ãû³Æ"
1573
1574 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1575 msgid "Last Name"
1576 msgstr "ÐÕ"
1577
1578 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1579 msgid "First Name"
1580 msgstr "Ãû"
1581
1582 #: src/editaddress.c:589
1583 msgid "Nickname"
1584 msgstr "´ÂºÅ"
1585
1586 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1587 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1588 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1589 msgid "E-Mail Address"
1590 msgstr "µç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1591
1592 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1593 msgid "Alias"
1594 msgstr "±ðÃû"
1595
1596 #: src/editaddress.c:710
1597 msgid "Move Up"
1598 msgstr "ÍùÉÏÒƶ¯"
1599
1600 #: src/editaddress.c:713
1601 msgid "Move Down"
1602 msgstr "ÍùÏÂÒƶ¯"
1603
1604 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1605 msgid "Modify"
1606 msgstr "ÐÞ¸Ä"
1607
1608 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1609 #: src/summary_search.c:210
1610 msgid "Clear"
1611 msgstr "Çå³ý"
1612
1613 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1614 #: src/prefs_matcher.c:455
1615 msgid "Value"
1616 msgstr "ֵ"
1617
1618 #: src/editaddress.c:883
1619 msgid "Basic Data"
1620 msgstr "»ù±¾×ÊÁÏ"
1621
1622 #: src/editaddress.c:885
1623 msgid "User Attributes"
1624 msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
1625
1626 #: src/editbook.c:112
1627 msgid "File appears to be Ok."
1628 msgstr "ÎļþËƺõÕý³£¡£"
1629
1630 #: src/editbook.c:115
1631 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1632 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶ÕýÈ·µÄͨѶ¼¸ñʽ"
1633
1634 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1635 msgid "Could not read file."
1636 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ¡£"
1637
1638 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1639 msgid "Edit Addressbook"
1640 msgstr "±à¼­Í¨Ñ¶Â¼"
1641
1642 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1643 msgid " Check File "
1644 msgstr "¼ì²éÎļþ"
1645
1646 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1647 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1648 msgid "File"
1649 msgstr "Îļþ"
1650
1651 #: src/editbook.c:283
1652 msgid "Add New Addressbook"
1653 msgstr "Ôö¼ÓеÄͨѶ¼"
1654
1655 #: src/editgroup.c:103
1656 msgid "A Group Name must be supplied."
1657 msgstr "ÇëÌṩһ¸öȺ×éÃû³Æ¡£"
1658
1659 #: src/editgroup.c:264
1660 msgid "Edit Group Data"
1661 msgstr "±à¼­Èº×é×ÊÁÏ"
1662
1663 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1664 msgid "Group Name"
1665 msgstr "Ⱥ×éÃû³Æ"
1666
1667 #: src/editgroup.c:311
1668 msgid "Addresses in Group"
1669 msgstr "Ⱥ×éÖеÄͨѶµØÖ·"
1670
1671 #: src/editgroup.c:313
1672 msgid " -> "
1673 msgstr ""
1674
1675 #: src/editgroup.c:340
1676 msgid " <- "
1677 msgstr ""
1678
1679 #: src/editgroup.c:342
1680 msgid "Available Addresses"
1681 msgstr "¿ÉʹÓõÄͨѶÕʺÅ"
1682
1683 #: src/editgroup.c:402
1684 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1685 msgstr "ʹÓüýÍ··ûºÅÒƶ¯Èº×éÖеĵç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1686
1687 #: src/editgroup.c:450
1688 msgid "Edit Group Details"
1689 msgstr "±à¼­Èº×éÏêϸ×ÊÁÏ"
1690
1691 #: src/editgroup.c:453
1692 msgid "Add New Group"
1693 msgstr "Ôö¼ÓеÄȺ×é"
1694
1695 #: src/editgroup.c:503
1696 msgid "Edit folder"
1697 msgstr "Ôö¼ÓеÄÓʼþ¼Ð"
1698
1699 #: src/editgroup.c:503
1700 msgid "Input the new name of folder:"
1701 msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1702
1703 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1898 src/folderview.c:1949
1704 #: src/folderview.c:2220
1705 msgid "New folder"
1706 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
1707
1708 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1899 src/folderview.c:1950
1709 msgid "Input the name of new folder:"
1710 msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1711
1712 #: src/editjpilot.c:189
1713 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1714 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶JPilot¸ñʽ¡£"
1715
1716 #: src/editjpilot.c:225
1717 msgid "Select JPilot File"
1718 msgstr "Ñ¡ÔñJPilotÎļþ"
1719
1720 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1721 msgid "Edit JPilot Entry"
1722 msgstr "±à¼­JPilotÌõÄ¿"
1723
1724 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
1725 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1726 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1727 #: src/prefs_spelling.c:244
1728 msgid " ... "
1729 msgstr "..."
1730
1731 #: src/editjpilot.c:319
1732 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1733 msgstr "Æäâŵĵç×ÓÓʼþÏîÄ¿"
1734
1735 #: src/editjpilot.c:408
1736 msgid "Add New JPilot Entry"
1737 msgstr "Ôö¼ÓеÄJPilotÏîÄ¿"
1738
1739 #: src/editldap_basedn.c:141
1740 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1741 msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1742
1743 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
1744 msgid "Hostname"
1745 msgstr "Ö÷»úÃû"
1746
1747 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
1748 msgid "Port"
1749 msgstr "¶Ë¿Ú"
1750
1751 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
1752 msgid "Search Base"
1753 msgstr "ËÑÑ°Base"
1754
1755 #: src/editldap_basedn.c:202
1756 msgid "Available Search Base(s)"
1757 msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1758
1759 #: src/editldap_basedn.c:291
1760 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1761 msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
1762
1763 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
1764 msgid "Could not connect to server"
1765 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1766
1767 #: src/editldap.c:148
1768 msgid "A Name must be supplied."
1769 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
1770
1771 #: src/editldap.c:160
1772 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1773 msgstr "ÇëÌṩ·þÎñÆ÷µÄÍøÓòÃû³Æ¡£"
1774
1775 #: src/editldap.c:173
1776 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1777 msgstr "ÇëÌṩÆðÂëÒ»ÏîLDAPËÑÑ°ÌõÄ¿¡£"
1778
1779 #: src/editldap.c:263
1780 msgid "Connected successfully to server"
1781 msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1782
1783 #: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
1784 msgid "Edit LDAP Server"
1785 msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
1786
1787 #: src/editldap.c:406
1788 msgid "A name that you wish to call the server."
1789 msgstr "Äú¶Ô·þÎñÆ÷Ïë¸øµÄ³Æºô¡£"
1790
1791 #: src/editldap.c:421
1792 msgid ""
1793 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1794 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1795 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1796 "computer as Sylpheed."
1797 msgstr ""
1798 "LDAP·þÎñÆ÷µÄ»úÆ÷Ãû¡£ÀýÈç\"ldap.mydomain.com\"ºÜ¿ÉÄܾÍÊÇ»ú¹¹\"mydomain.com\"µÄLDAP·þÎñÆ÷Ãû³Æ¡£"
1799 "Ò²¿ÉÒÔÌîÈëIPµØÖ·¡£Èç¹ûLDAP·þÎñÓëSylpheedÔÚͬһ̨»úÆ÷ÉÏÔËÐУ¬Ôò¿ÉÒÔÌîÈë\"localhost\"¡£"
1800
1801 #: src/editldap.c:445
1802 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1803 msgstr "·þÎñÆ÷¼àÌýµÄ¶Ë¿ÚºÅ¡£È±Ê¡¶Ë¿ÚºÅΪ389"
1804
1805 #: src/editldap.c:449
1806 msgid " Check Server "
1807 msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
1808
1809 #: src/editldap.c:454
1810 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1811 msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥²âÊÔµ½·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó¡£"
1812
1813 #: src/editldap.c:469
1814 msgid ""
1815 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1816 "Examples include:\n"
1817 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1818 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1819 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1820 msgstr ""
1821 "Ö¸¶¨ÒªÔÚ·þÎñÆ÷ÉÏËÑË÷µÄĿ¼Ãû³Æ¡£ÀýÈç:"
1822 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1823 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1824 "  o=Organization Name,c=Country\n" 
1825
1826 #: src/editldap.c:482
1827 msgid ""
1828 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1829 "server."
1830 msgstr ""
1831 "µã»÷´Ë°´Å¥¼ìË÷·þÎñÆ÷ÉÏ¿É·ÃÎʵÄĿ¼Ãû³Æ¡£"
1832
1833 #: src/editldap.c:533
1834 msgid "Search Attributes"
1835 msgstr "ËÑË÷ÊôÐÔ"
1836
1837 #: src/editldap.c:543
1838 msgid ""
1839 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1840 "find a name or address."
1841 msgstr ""
1842 "Ϊ²éÕÒÃû³ÆºÍµØÖ·ÐèÒªËÑË÷µÄLDAPÊôÐÔÃû³ÆÁÐ±í¡£"
1843
1844 #: src/editldap.c:547
1845 msgid " Defaults "
1846 msgstr " ȱʡֵ "
1847
1848 #: src/editldap.c:552
1849 msgid ""
1850 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1851 "names and addresses during a name or address search process."
1852 msgstr ""
1853 "ÖØÖÃÊôÐÔÃû³Æ¡£È±Ê¡ÖµÄܹ»ÔÚËÑË÷Öз¢ÏÖ¾ø´ó¶àÊýÃû³ÆºÍµØÖ·¡£"
1854
1855 #: src/editldap.c:559
1856 msgid "Max Query Age (secs)"
1857 msgstr "ѯÎÊʱ¼äÉÏÏÞ(Ãë)"
1858
1859 #: src/editldap.c:575
1860 msgid ""
1861 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1862 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1863 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1864 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1865 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1866 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1867 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1868 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1869 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1870 "more memory to cache results."
1871 msgstr ""
1872
1873 #: src/editldap.c:593
1874 msgid "Include server in dynamic search"
1875 msgstr "½«·þÎñÆ÷°üº¬ÔÚ¶¯Ì¬ËÑÑ°ÖÐ"
1876
1877 #: src/editldap.c:599
1878 msgid ""
1879 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1880 "address completion."
1881 msgstr ""
1882 "ÒªÔÚ×Ô¶¯Íê³ÉµØַʱ¶¯Ì¬ËÑË÷·þÎñÆ÷£¬ÇëÑ¡ÖдËÑ¡Ïî¡£"
1883
1884 #: src/editldap.c:606
1885 msgid "Match names 'containing' search term"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: src/editldap.c:612
1889 msgid ""
1890 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
1891 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
1892 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
1893 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
1894 "searches against other address interfaces."
1895 msgstr ""
1896
1897 #: src/editldap.c:667
1898 msgid "Bind DN"
1899 msgstr "Bind DN"
1900
1901 #: src/editldap.c:677
1902 msgid ""
1903 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
1904 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
1905 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
1906 "performing a search."
1907 msgstr ""
1908
1909 #: src/editldap.c:685
1910 msgid "Bind Password"
1911 msgstr "°ó¶¨ÃÜÂë"
1912
1913 #: src/editldap.c:695
1914 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
1915 msgstr "ÓÃ\"Bind DN\"Óû§Á¬½ÓʱµÄÃÜÂë"
1916
1917 #: src/editldap.c:701
1918 msgid "Timeout (secs)"
1919 msgstr "ʱ¼äµ½(Ãë)"
1920
1921 #: src/editldap.c:716
1922 msgid "The timeout period in seconds."
1923 msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä£¬µ¥Î»ÎªÃë¡£"
1924
1925 #: src/editldap.c:720
1926 msgid "Maximum Entries"
1927 msgstr "ÌõÄ¿ÉÏÏÞ"
1928
1929 #: src/editldap.c:735
1930 msgid ""
1931 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
1932 msgstr ""
1933
1934 #: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:763
1935 msgid "Basic"
1936 msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
1937
1938 #: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
1939 msgid "Search"
1940 msgstr "ËÑÑ°"
1941
1942 #: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:642
1943 msgid "Extended"
1944 msgstr "À©Õ¹"
1945
1946 #: src/editldap.c:969
1947 msgid "Add New LDAP Server"
1948 msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
1949
1950 #: src/editvcard.c:96
1951 msgid "File does not appear to be vCard format."
1952 msgstr "Îļþ²»ÊÇvCard¸ñʽ¡£"
1953
1954 #: src/editvcard.c:132
1955 msgid "Select vCard File"
1956 msgstr "Ñ¡ÔñvCardÎļþ"
1957
1958 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1959 msgid "Edit vCard Entry"
1960 msgstr "±à¼­vCardÌõÄ¿"
1961
1962 #: src/editvcard.c:296
1963 msgid "Add New vCard Entry"
1964 msgstr "Ôö¼ÓеÄvCardÌõÄ¿"
1965
1966 #: src/exphtmldlg.c:111
1967 msgid "Please specify output directory and file to create."
1968 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄĿ¼ÒÔ¼°Îļþ¡£"
1969
1970 #: src/exphtmldlg.c:114
1971 msgid "Select stylesheet and formatting."
1972 msgstr "Ñ¡ÔñÐÎʽ¼°¸ñʽ¡£"
1973
1974 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1975 msgid "File exported successfully."
1976 msgstr "ÎļþÊä³ö³É¹¦"
1977
1978 #: src/exphtmldlg.c:181
1979 #, c-format
1980 msgid ""
1981 "HTML Output Directory '%s'\n"
1982 "does not exist. OK to create new directory?"
1983 msgstr ""
1984 "HTMLÊä³öĿ¼'%s'\n"
1985 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ²úÉúеÄĿ¼£¿"
1986
1987 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1988 msgid "Create Directory"
1989 msgstr "²úÉúĿ¼"
1990
1991 #: src/exphtmldlg.c:193
1992 #, c-format
1993 msgid ""
1994 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1995 "%s"
1996 msgstr ""
1997 "ÎÞ·¨ÎªHTMLÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
1998 "%s"
1999
2000 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2001 msgid "Failed to Create Directory"
2002 msgstr "²úÉúĿ¼ʧ°Ü"
2003
2004 #: src/exphtmldlg.c:241
2005 msgid "Error creating HTML file"
2006 msgstr "´´½¨HTMLÎļþʱ·¢Éú´íÎó"
2007
2008 #: src/exphtmldlg.c:361
2009 msgid "Select HTML Output File"
2010 msgstr "Ñ¡ÔñHTMLÊä³öÎļþ"
2011
2012 #: src/exphtmldlg.c:435
2013 msgid "HTML Output File"
2014 msgstr "HTMLÊä³öÎÊÎļþ"
2015
2016 #: src/exphtmldlg.c:496
2017 msgid "Stylesheet"
2018 msgstr "ÐÎʽ±í"
2019
2020 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3459
2021 msgid "Default"
2022 msgstr "ȱʡֵ"
2023
2024 #: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:94
2025 msgid "Full"
2026 msgstr "ÍêÕûÉèÖÃ"
2027
2028 #: src/exphtmldlg.c:521
2029 msgid "Custom"
2030 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃ"
2031
2032 #: src/exphtmldlg.c:527
2033 msgid "Custom-2"
2034 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®¶þ"
2035
2036 #: src/exphtmldlg.c:533
2037 msgid "Custom-3"
2038 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®Èþ"
2039
2040 #: src/exphtmldlg.c:539
2041 msgid "Custom-4"
2042 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®ËÄ"
2043
2044 #: src/exphtmldlg.c:553
2045 msgid "Full Name Format"
2046 msgstr "ÍêÕûÃû³Æ"
2047
2048 #: src/exphtmldlg.c:560
2049 msgid "First Name, Last Name"
2050 msgstr "Ãû£¬ÐÕ"
2051
2052 #: src/exphtmldlg.c:566
2053 msgid "Last Name, First Name"
2054 msgstr "ÐÕ£¬Ãû"
2055
2056 #: src/exphtmldlg.c:580
2057 msgid "Color Banding"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: src/exphtmldlg.c:586
2061 msgid "Format E-Mail Links"
2062 msgstr "Êä³öµç×ÓÓʼþÁ¬½á"
2063
2064 #: src/exphtmldlg.c:592
2065 msgid "Format User Attributes"
2066 msgstr "½«Óû§ÐÔÖʸñʽ»¯"
2067
2068 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2069 msgid "File Name :"
2070 msgstr "ÎļþÃû£º"
2071
2072 #: src/exphtmldlg.c:657
2073 msgid "Open with Web Browser"
2074 msgstr "ÓÃÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷´ò¿ª"
2075
2076 #: src/exphtmldlg.c:689
2077 msgid "Export Address Book to HTML File"
2078 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉHTMLÎļþ"
2079
2080 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2081 msgid "Prev"
2082 msgstr "Ç°Ò»¸ö"
2083
2084 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2085 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
2086 msgid "Next"
2087 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
2088
2089 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2090 msgid "File Info"
2091 msgstr "ÎļþÄÚÈÝ"
2092
2093 #: src/exphtmldlg.c:756
2094 msgid "Format"
2095 msgstr "¸ñʽ"
2096
2097 #: src/expldifdlg.c:110
2098 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2099 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÓʼþ¼ÐºÍLDIFÎļþÃû¡£"
2100
2101 #: src/expldifdlg.c:113
2102 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2103 msgstr ""
2104
2105 #: src/expldifdlg.c:188
2106 #, c-format
2107 msgid ""
2108 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2109 "does not exist. OK to create new directory?"
2110 msgstr ""
2111 "LDIFÊä³öĿ¼ '%s'\n"
2112 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ´´½¨ÐµÄĿ¼£¿"
2113
2114 #: src/expldifdlg.c:200
2115 #, c-format
2116 msgid ""
2117 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2118 "%s"
2119 msgstr ""
2120 "ÎÞ·¨ÎªLDIFÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
2121 "%s"
2122
2123 #: src/expldifdlg.c:244
2124 msgid "Suffix was not supplied"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: src/expldifdlg.c:246
2128 msgid ""
2129 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2130 "you wish to proceed without a suffix?"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: src/expldifdlg.c:264
2134 msgid "Error creating LDIF file"
2135 msgstr "´´½¨LDIFÎļþ³ö´í"
2136
2137 #: src/expldifdlg.c:373
2138 msgid "Select LDIF Output File"
2139 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÊä³öÎļþ"
2140
2141 #: src/expldifdlg.c:447
2142 msgid "LDIF Output File"
2143 msgstr "LDIFÊä³öÎļþ"
2144
2145 #: src/expldifdlg.c:508
2146 msgid "Suffix"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: src/expldifdlg.c:520
2150 msgid ""
2151 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2152 "entry. Examples include:\n"
2153 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2154 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2155 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2156 msgstr ""
2157
2158 #: src/expldifdlg.c:529
2159 #, fuzzy
2160 msgid "Relative DN"
2161 msgstr "Ìæ»»"
2162
2163 #: src/expldifdlg.c:536
2164 msgid "Unique ID"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: src/expldifdlg.c:544
2168 msgid ""
2169 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2170 "to:\n"
2171 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: src/expldifdlg.c:557
2175 msgid ""
2176 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2177 "similar to:\n"
2178 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: src/expldifdlg.c:570
2182 msgid ""
2183 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2184 "is formatted similar to:\n"
2185 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: src/expldifdlg.c:584
2189 msgid ""
2190 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2191 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2192 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2193 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2194 "available RDN options that will be used to create the DN."
2195 msgstr ""
2196
2197 #: src/expldifdlg.c:597
2198 msgid "Use DN attribute if present in data"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: src/expldifdlg.c:604
2202 msgid ""
2203 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2204 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2205 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2206 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2207 msgstr ""
2208
2209 #: src/expldifdlg.c:615
2210 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: src/expldifdlg.c:622
2214 msgid ""
2215 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2216 "option to ignore these records."
2217 msgstr ""
2218
2219 #: src/expldifdlg.c:710
2220 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2221 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉLDIFÎļþ"
2222
2223 #: src/expldifdlg.c:777
2224 #, fuzzy
2225 msgid "Distguished Name"
2226 msgstr "Ãû"
2227
2228 #: src/export.c:128
2229 msgid "Export"
2230 msgstr "Êä³ö"
2231
2232 #: src/export.c:147
2233 msgid "Specify target folder and mbox file."
2234 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷Óʼþ¼Ð¼°mboxÎļþ¡£"
2235
2236 #: src/export.c:157
2237 msgid "Source dir:"
2238 msgstr "ԭʼĿ¼£º"
2239
2240 #: src/export.c:162
2241 msgid "Exporting file:"
2242 msgstr "Êä³öÎļþ£º"
2243
2244 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2245 #: src/prefs_account.c:1228
2246 msgid " Select... "
2247 msgstr " Ñ¡Ôñ... "
2248
2249 #: src/export.c:220
2250 msgid "Select exporting file"
2251 msgstr "Ñ¡ÔñÊä³öÎļþ"
2252
2253 #: src/exporthtml.c:796
2254 msgid "Full Name"
2255 msgstr "È«Ãû"
2256
2257 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2258 msgid "Attributes"
2259 msgstr "ÐÔÖÊ"
2260
2261 #: src/exporthtml.c:1001
2262 msgid "Sylpheed Address Book"
2263 msgstr "Sylpheed ͨѶ¼"
2264
2265 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2266 msgid "Name already exists but is not a directory."
2267 msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­´æÔÚµ«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
2268
2269 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2270 msgid "No permissions to create directory."
2271 msgstr "ÄúûÓд´½¨Ä¿Â¼µÄȨÏÞ¡£"
2272
2273 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2274 msgid "Name is too long."
2275 msgstr "Ãû×ÖÌ«³¤¡£"
2276
2277 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2278 msgid "Not specified."
2279 msgstr "²»È·¶¨¡£"
2280
2281 #: src/folder.c:854
2282 msgid "Inbox"
2283 msgstr "ÊÕÐżÐ"
2284
2285 #: src/folder.c:858
2286 msgid "Sent"
2287 msgstr "ÒÑ·¢ËÍ"
2288
2289 #: src/folder.c:862
2290 msgid "Queue"
2291 msgstr "´ý·¢ËÍ"
2292
2293 #: src/folder.c:866
2294 msgid "Trash"
2295 msgstr "À¬»øÍ°"
2296
2297 #: src/folder.c:870
2298 msgid "Drafts"
2299 msgstr "²Ý¸å"
2300
2301 #: src/folder.c:1083
2302 #, c-format
2303 msgid "Processing (%s)...\n"
2304 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
2305
2306 #: src/folder.c:1871
2307 #, c-format
2308 msgid "Moving %s to %s...\n"
2309 msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
2310
2311 #: src/foldersel.c:148
2312 msgid "Select folder"
2313 msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
2314
2315 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2316 msgid "/Create _new folder..."
2317 msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
2318
2319 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2320 msgid "/_Rename folder..."
2321 msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
2322
2323 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:306 src/folderview.c:327
2324 msgid "/M_ove folder..."
2325 msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
2326
2327 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:307 src/folderview.c:328
2328 msgid "/_Delete folder"
2329 msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
2330
2331 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
2332 msgid "/Remove _mailbox"
2333 msgstr "Çå³ýÐÅÏä(_m)"
2334
2335 #: src/folderview.c:295 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
2336 #: src/folderview.c:357
2337 msgid "/_Processing..."
2338 msgstr "/´¦Àí(_P)..."
2339
2340 #: src/folderview.c:296
2341 msgid "/_Scoring..."
2342 msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_S)..."
2343
2344 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:323 src/folderview.c:344
2345 msgid "/Mark all _read"
2346 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
2347
2348 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:350
2349 msgid "/_Check for new messages"
2350 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
2351
2352 #: src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2353 msgid "/R_ebuild folder tree"
2354 msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
2355
2356 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
2357 msgid "/_Search folder..."
2358 msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
2359
2360 #: src/folderview.c:318 src/folderview.c:339 src/folderview.c:358
2361 msgid "/S_coring..."
2362 msgstr "/ͳ¼Æ»ý·Ö(_c)..."
2363
2364 #: src/folderview.c:334
2365 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2366 msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
2367
2368 #: src/folderview.c:346
2369 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2370 msgstr "/¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é (_S)..."
2371
2372 #: src/folderview.c:348
2373 msgid "/_Remove newsgroup"
2374 msgstr "/Çå³ýÐÂÎÅȺ×é(_R)"
2375
2376 #: src/folderview.c:353
2377 msgid "/Remove _news account"
2378 msgstr "/Çå³ýÕʺÅ(_n)"
2379
2380 #: src/folderview.c:391
2381 msgid "New"
2382 msgstr "ÐÂÓʼþ"
2383
2384 #: src/folderview.c:392
2385 msgid "Unread"
2386 msgstr "δ¶Á"
2387
2388 #: src/folderview.c:393
2389 msgid "#"
2390 msgstr "££"
2391
2392 #: src/folderview.c:636
2393 msgid "Setting folder info..."
2394 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
2395
2396 #: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2751 src/setup.c:79
2397 #, c-format
2398 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2399 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
2400
2401 #: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2756 src/setup.c:84
2402 #, c-format
2403 msgid "Scanning folder %s ..."
2404 msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
2405
2406 #: src/folderview.c:841
2407 msgid "Rebuilding folder tree..."
2408 msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
2409
2410 #: src/folderview.c:923
2411 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2412 msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
2413
2414 #: src/folderview.c:1701
2415 #, c-format
2416 msgid "Opening Folder %s..."
2417 msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
2418
2419 #: src/folderview.c:1713
2420 msgid "Folder could not be opened."
2421 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
2422
2423 #: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2224
2424 msgid "NewFolder"
2425 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
2426
2427 #: src/folderview.c:1905 src/folderview.c:1999 src/folderview.c:2229
2428 #, c-format
2429 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2430 msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ'%c'×÷ΪÓʼþ¼ÐÃû³Æ¡£"
2431
2432 #: src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1956 src/folderview.c:2009
2433 #: src/folderview.c:2080 src/folderview.c:2241
2434 #, c-format
2435 msgid "The folder `%s' already exists."
2436 msgstr "'%s'Óʼþ¼ÐÒÑ´æÔÚ¡£"
2437
2438 #: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2248
2439 #, c-format
2440 msgid "Can't create the folder `%s'."
2441 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
2442
2443 #: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
2444 #, c-format
2445 msgid "Input new name for `%s':"
2446 msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
2447
2448 #: src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2072
2449 msgid "Rename folder"
2450 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
2451
2452 #: src/folderview.c:2131
2453 #, c-format
2454 msgid ""
2455 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2456 "Do you really want to delete?"
2457 msgstr ""
2458 "ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼ÐÒÔ¼°ÆäÖÐËùÓеÄÓʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
2459 "È·¶¨É¾³ý£¿"
2460
2461 #: src/folderview.c:2133
2462 msgid "Delete folder"
2463 msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
2464
2465 #: src/folderview.c:2150
2466 #, c-format
2467 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2468 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
2469
2470 #: src/folderview.c:2186
2471 #, c-format
2472 msgid ""
2473 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2474 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2475 msgstr ""
2476 "È·¶¨É¾³ýÓÊÏä'%s'£¿\n"
2477 "(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
2478
2479 #: src/folderview.c:2188
2480 msgid "Remove mailbox"
2481 msgstr "ɾ³ýÓÊÏä"
2482
2483 #: src/folderview.c:2221
2484 msgid ""
2485 "Input the name of new folder:\n"
2486 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2487 " append `/' at the end of the name)"
2488 msgstr ""
2489 "µ¼ÈëÐÂÓʼþ¼ÐµÄÃû×Ö£º\n"
2490 "(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
2491 "ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
2492
2493 #: src/folderview.c:2278
2494 #, c-format
2495 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2496 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
2497
2498 #: src/folderview.c:2279
2499 msgid "Delete IMAP4 account"
2500 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
2501
2502 #: src/folderview.c:2413
2503 #, c-format
2504 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2505 msgstr "È·¶¨Çå³ýÐÂÎÅȺ×é'%s'£¿"
2506
2507 #: src/folderview.c:2414
2508 msgid "Delete newsgroup"
2509 msgstr "Çå³ýÐÂÎÅȺ×é"
2510
2511 #: src/folderview.c:2451
2512 #, c-format
2513 msgid "Really delete news account `%s'?"
2514 msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÂÎÅȺ×éÕʺÅ'%s'£¿"
2515
2516 #: src/folderview.c:2452
2517 msgid "Delete news account"
2518 msgstr "ɾ³ýÐÂÎÅȺÕʺÅ"
2519
2520 #: src/folderview.c:2560
2521 #, c-format
2522 msgid "Moving %s to %s..."
2523 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
2524
2525 #: src/folderview.c:2589
2526 msgid "Source and destination are the same."
2527 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
2528
2529 #: src/folderview.c:2592
2530 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2531 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
2532
2533 #: src/folderview.c:2595
2534 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2535 msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
2536
2537 #: src/folderview.c:2598
2538 msgid "Move failed!"
2539 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
2540
2541 #: src/grouplistdialog.c:176
2542 msgid "Newsgroup subscription"
2543 msgstr "¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é"
2544
2545 #: src/grouplistdialog.c:192
2546 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2547 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¶©ÔĵÄÐÂÎÅȺ×飺"
2548
2549 #: src/grouplistdialog.c:198
2550 msgid "Find groups:"
2551 msgstr "²éÕÒÐÂÎÅȺ×飺"
2552
2553 #: src/grouplistdialog.c:206
2554 msgid " Search "
2555 msgstr " ËÑË÷ "
2556
2557 #: src/grouplistdialog.c:218
2558 msgid "Newsgroup name"
2559 msgstr "ÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ"
2560
2561 #: src/grouplistdialog.c:219
2562 msgid "Messages"
2563 msgstr "Óʼþ"
2564
2565 #: src/grouplistdialog.c:220
2566 msgid "Type"
2567 msgstr "ÀàÐÍ"
2568
2569 #: src/grouplistdialog.c:246
2570 msgid "Refresh"
2571 msgstr "Ë¢ÐÂ"
2572
2573 #: src/grouplistdialog.c:350
2574 msgid "moderated"
2575 msgstr "ÓйÜÀíµÄ"
2576
2577 #: src/grouplistdialog.c:352
2578 msgid "readonly"
2579 msgstr "Ö»¶Á"
2580
2581 #: src/grouplistdialog.c:354
2582 msgid "unknown"
2583 msgstr "δ֪"
2584
2585 #: src/grouplistdialog.c:401
2586 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2587 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅȺ×éÁÐ±í¡£"
2588
2589 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1162
2590 msgid "Done."
2591 msgstr "Íê³É¡£"
2592
2593 #: src/grouplistdialog.c:480
2594 #, c-format
2595 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2596 msgstr "ÒѽÓÊÕ%dÐÂÎÅȺ×é(ÒѶÁ%s)"
2597
2598 #: src/gtk/about.c:89
2599 msgid "About"
2600 msgstr "¹ØÓÚ"
2601
2602 #: src/gtk/about.c:111
2603 #, c-format
2604 msgid ""
2605 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2606 "Operating System: %s %s (%s)"
2607 msgstr ""
2608 "GTK+°æ±¾: %d.%d.%d\n"
2609 "²Ù×÷ϵͳ£º%s %s (%s)"
2610
2611 #: src/gtk/about.c:126
2612 #, c-format
2613 msgid "Compiled-in features:%s"
2614 msgstr "±àÒë½øÈ¥µÄ¹¦ÄÜ£º%s"
2615
2616 #: src/gtk/about.c:210
2617 msgid ""
2618 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2619 "\n"
2620 msgstr ""
2621 "GPGMEµÄ°æȨΪWerner Koch <mailto:dd9jn@gnu.org>ËùÓР2001\n"
2622 "\n"
2623
2624 #: src/gtk/about.c:214
2625 msgid ""
2626 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2627 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2628 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2629 "version.\n"
2630 "\n"
2631 msgstr ""
2632
2633 # "±¾³ÌÐòΪÃâ·ÑÈíÌ壻Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
2634 # "ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
2635 # "\n"
2636 #: src/gtk/about.c:220
2637 msgid ""
2638 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2639 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2640 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2641 "more details.\n"
2642 "\n"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: src/gtk/about.c:226
2646 msgid ""
2647 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2648 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2649 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2650 msgstr ""
2651
2652 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2653 msgid "Orange"
2654 msgstr "³ÈÉ«"
2655
2656 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2657 msgid "Red"
2658 msgstr "ºìÉ«"
2659
2660 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2661 msgid "Pink"
2662 msgstr "·Ûºì"
2663
2664 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2665 msgid "Sky blue"
2666 msgstr "ÌìÀ¶"
2667
2668 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2669 msgid "Blue"
2670 msgstr "À¶É«"
2671
2672 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2673 msgid "Green"
2674 msgstr "ÂÌÉ«"
2675
2676 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2677 msgid "Brown"
2678 msgstr "×ØÉ«"
2679
2680 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2681 msgid "No dictionary selected."
2682 msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
2683
2684 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2685 msgid "Normal Mode"
2686 msgstr "Ò»°ãģʽ"
2687
2688 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2689 msgid "Bad Spellers Mode"
2690 msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
2691
2692 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2693 msgid "Unknown suggestion mode."
2694 msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
2695
2696 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2697 msgid "No misspelled word found."
2698 msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
2699
2700 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2701 msgid "Replace unknown word"
2702 msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
2703
2704 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2705 #, c-format
2706 msgid "Replace \"%s\" with: "
2707 msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
2708
2709 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2710 msgid ""
2711 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2712 "will learn from mistake.\n"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2716 msgid "Fast Mode"
2717 msgstr "¿ìËÙģʽ"
2718
2719 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2720 #, c-format
2721 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2722 msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
2723
2724 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2725 msgid "Accept in this session"
2726 msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
2727
2728 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2729 msgid "Add to personal dictionary"
2730 msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
2731
2732 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2733 msgid "Replace with..."
2734 msgstr "¸ü»»³É..."
2735
2736 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2737 #, c-format
2738 msgid "Check with %s"
2739 msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
2740
2741 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2742 msgid "(no suggestions)"
2743 msgstr "(ûÓн¨Òé)"
2744
2745 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2746 msgid "More..."
2747 msgstr "¸ü¶à..."
2748
2749 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2750 #, c-format
2751 msgid "Dictionary: %s"
2752 msgstr "×ֵ䣺%s"
2753
2754 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2755 #, c-format
2756 msgid "Use alternate (%s)"
2757 msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
2758
2759 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2760 msgid "Check while typing"
2761 msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
2762
2763 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2764 msgid "Change dictionary"
2765 msgstr "Çл»×Öµä"
2766
2767 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2768 #, c-format
2769 msgid ""
2770 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2771 "%s"
2772 msgstr ""
2773 "ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
2774 "%s"
2775
2776 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2777 msgid "Abcdef"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: src/gtk/logwindow.c:61
2781 msgid "Protocol log"
2782 msgstr "ЭÒéÈÕÖ¾"
2783
2784 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2785 msgid "Select Plugin to load"
2786 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¼ÓÔصIJå¼þ"
2787
2788 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2789 msgid "Plugins"
2790 msgstr "²å¼þ"
2791
2792 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2716
2793 msgid "Description"
2794 msgstr "ÃèÊö"
2795
2796 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2797 msgid "Load Plugin"
2798 msgstr "¼ÓÔزå¼þ"
2799
2800 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2801 msgid "Unload Plugin"
2802 msgstr "жÔزå¼þ"
2803
2804 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2805 msgid "Page Index"
2806 msgstr "Ò³Ãæ"
2807
2808 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
2809 msgid "Apply"
2810 msgstr "Ó¦ÓÃ"
2811
2812 #: src/gtk/progressdialog.c:52
2813 msgid "Account"
2814 msgstr "ÕʺÅ"
2815
2816 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2817 #: src/prefs_summary_column.c:68
2818 msgid "Status"
2819 msgstr "״̬"
2820
2821 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2822 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2823 msgid "correct"
2824 msgstr "ÕýÈ·"
2825
2826 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2827 msgid "Owner"
2828 msgstr "ËùÓÐÕß"
2829
2830 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2831 msgid "Signer"
2832 msgstr "¸èÕß"
2833
2834 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2835 msgid "Name: "
2836 msgstr "Ãû×Ö"
2837
2838 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2839 msgid "Organization: "
2840 msgstr "×éÖ¯"
2841
2842 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2843 msgid "Location: "
2844 msgstr "λÖÃ"
2845
2846 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2847 msgid "Fingerprint: "
2848 msgstr "Ö¸ÎÆ"
2849
2850 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2851 msgid "Signature status: "
2852 msgstr "Ç©Ãû×´¿ö£º"
2853
2854 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2855 #, c-format
2856 msgid "SSL certificate for %s"
2857 msgstr "%sµÄSSLÈÏÖ¤"
2858
2859 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2860 #, c-format
2861 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2862 msgstr "ÓÐÒ»¸ö%sδ֪µÄÈÏÖ¤¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
2863
2864 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2865 #, c-format
2866 msgid "Signature status: %s"
2867 msgstr "Ç©Ãû״̬£º%s"
2868
2869 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2870 msgid "View certificate"
2871 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
2872
2873 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2874 msgid "Unknown SSL Certificate"
2875 msgstr "²»Ã÷µÄSSLÈÏÖ¤"
2876
2877 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2878 msgid "Accept and save"
2879 msgstr "½ÓÊܲ¢´¦´æ"
2880
2881 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2882 msgid "Cancel connection"
2883 msgstr "È¡ÏûÁ¬½Ó"
2884
2885 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2886 msgid "New certificate:"
2887 msgstr "еÄÈÏÖ¤£º"
2888
2889 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2890 msgid "Known certificate:"
2891 msgstr "ÒÑÖªµÄÈÏÖ¤£º"
2892
2893 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2894 #, c-format
2895 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2896 msgstr "%sµÄÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
2897
2898 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2899 msgid "View certificates"
2900 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
2901
2902 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2903 msgid "Changed SSL Certificate"
2904 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
2905
2906 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2377
2907 msgid "(No From)"
2908 msgstr "(ûÓмļþÕß)"
2909
2910 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2419 src/summaryview.c:2422
2911 msgid "(No Subject)"
2912 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
2913
2914 #: src/imap.c:659
2915 #, c-format
2916 msgid "Connecting %s failed"
2917 msgstr "Á¬½Ó %s Ê§°Ü"
2918
2919 #: src/imap.c:664
2920 #, c-format
2921 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2922 msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
2923
2924 #: src/imap.c:704
2925 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2926 msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
2927
2928 #: src/imap.c:717
2929 #, c-format
2930 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2931 msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
2932
2933 #: src/imap.c:756
2934 msgid "Can't start TLS session.\n"
2935 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
2936
2937 #: src/imap.c:1089
2938 #, c-format
2939 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2940 msgstr ""
2941
2942 #: src/imap.c:1103 src/imap.c:1143
2943 msgid "can't expunge\n"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: src/imap.c:1137
2947 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2948 msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃÒÑɾ³ý±ê¼Ç£º1:*\n"
2949
2950 #: src/imap.c:1179
2951 msgid "can't close folder\n"
2952 msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
2953
2954 #: src/imap.c:1231
2955 #, c-format
2956 msgid "root folder %s does not exist\n"
2957 msgstr "¸ùĿ¼ %s ²»´æÔÚ\n"
2958
2959 #: src/imap.c:1404 src/imap.c:1412
2960 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2961 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
2962
2963 #: src/imap.c:1640
2964 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2965 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
2966
2967 #: src/imap.c:1662
2968 msgid "can't create mailbox\n"
2969 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
2970
2971 #: src/imap.c:1731
2972 #, c-format
2973 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2974 msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÅÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
2975
2976 #: src/imap.c:1793
2977 msgid "can't delete mailbox\n"
2978 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
2979
2980 #: src/imap.c:1831
2981 msgid "can't get envelope\n"
2982 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
2983
2984 #: src/imap.c:1839
2985 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2986 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
2987
2988 #: src/imap.c:1861
2989 #, c-format
2990 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2991 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
2992
2993 #: src/imap.c:1917
2994 #, c-format
2995 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2996 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
2997
2998 #: src/imap.c:1939
2999 #, c-format
3000 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3001 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3002
3003 #: src/imap.c:1946
3004 #, c-format
3005 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3006 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
3007
3008 #: src/imap.c:2036
3009 msgid "can't get namespace\n"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: src/imap.c:2469
3013 #, c-format
3014 msgid "can't select folder: %s\n"
3015 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
3016
3017 #: src/imap.c:2609
3018 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3019 msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
3020
3021 #: src/imap.c:2626
3022 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3023 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
3024
3025 #: src/imap.c:2942
3026 #, c-format
3027 msgid "can't append %s to %s\n"
3028 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3029
3030 #: src/imap.c:2949
3031 msgid "(sending file...)"
3032 msgstr "(ÕýÔÚ·¢ËÍ...)"
3033
3034 #: src/imap.c:2991
3035 #, c-format
3036 msgid "can't append message to %s\n"
3037 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3038
3039 #: src/imap.c:3073
3040 #, c-format
3041 msgid "can't copy %s to %s\n"
3042 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
3043
3044 #: src/imap.c:3123
3045 #, c-format
3046 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3047 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
3048
3049 #: src/imap.c:3140
3050 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3051 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
3052
3053 #: src/imap.c:3153
3054 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3055 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
3056
3057 #: src/imap.c:3408
3058 #, c-format
3059 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3060 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
3061
3062 #: src/import.c:130
3063 msgid "Import"
3064 msgstr "µ¼Èë"
3065
3066 #: src/import.c:149
3067 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3068 msgstr "ÇëÖ¸¶¨mboxÎļþºÍÄ¿±êÓʼþ¼Ð"
3069
3070 #: src/import.c:159
3071 msgid "Importing file:"
3072 msgstr "µ¼ÈëÎļþ£º"
3073
3074 #: src/import.c:164
3075 msgid "Destination dir:"
3076 msgstr "Ä¿±êĿ¼£º"
3077
3078 #: src/import.c:222
3079 msgid "Select importing file"
3080 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÎļþ"
3081
3082 #: src/importldif.c:189
3083 msgid "Please specify address book name and file to import."
3084 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÓûµ¼ÈëµÄͨѶ¼¼°ÎļþÃû¡£"
3085
3086 #: src/importldif.c:192
3087 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3088 msgstr "Ñ¡Ôñ²¢ÖØÃüÃûÒªµ¼ÈëµÄLDIF×Ö¶ÎÃû¡£"
3089
3090 #: src/importldif.c:195
3091 msgid "File imported."
3092 msgstr "Îļþµ¼ÈëÍê³É¡£"
3093
3094 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3095 msgid "Please select a file."
3096 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒ»¸öÎļþ¡£"
3097
3098 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3099 msgid "Address book name must be supplied."
3100 msgstr "±ØÐëÌṩͨѶ¼Ãû³Æ¡£"
3101
3102 #: src/importldif.c:470
3103 msgid "Error reading LDIF fields."
3104 msgstr "¶ÁÈ¡LDIF×Ö¶Îʧ°Ü"
3105
3106 #: src/importldif.c:493
3107 msgid "LDIF file imported successfully."
3108 msgstr "LDIFÎļþµ¼Èë³É¹¦¡£"
3109
3110 #: src/importldif.c:605
3111 msgid "Select LDIF File"
3112 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÎļþ"
3113
3114 #: src/importldif.c:701
3115 msgid ""
3116 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3117 "file data."
3118 msgstr ""
3119 "Ö¸¶¨µØÖ·²¾µÄÃû³Æ, ¸ÃµØÖ·²¾ÓÃÓë´æ·Å´ÓLDIFÎļþÖе¼ÈëµÄÊý¾Ý¡£"
3120
3121 #: src/importldif.c:707
3122 msgid "File Name"
3123 msgstr "ÎļþÃû³Æ"
3124
3125 #: src/importldif.c:718
3126 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3127 msgstr "½«Òªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþµÄλÖÃ"
3128
3129 #: src/importldif.c:727
3130 msgid "Select the LDIF file to import."
3131 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþ¡£"
3132
3133 #: src/importldif.c:764
3134 msgid "R"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:462
3138 msgid "S"
3139 msgstr "S"
3140
3141 #: src/importldif.c:766
3142 msgid "LDIF Field Name"
3143 msgstr "LDIF×Ö¶ÎÃû"
3144
3145 #: src/importldif.c:767
3146 msgid "Attribute Name"
3147 msgstr "ÌõÄ¿Ãû³Æ"
3148
3149 #: src/importldif.c:822
3150 msgid "LDIF Field"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: src/importldif.c:834
3154 msgid "Attribute"
3155 msgstr "ÌõÄ¿"
3156
3157 #: src/importldif.c:845
3158 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3159 msgstr ""
3160
3161 #: src/importldif.c:850
3162 msgid "???"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: src/importldif.c:868
3166 msgid ""
3167 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3168 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3169 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3170 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3171 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3172 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3173 "field for import."
3174 msgstr ""
3175
3176 #: src/importldif.c:880
3177 msgid "Select for Import"
3178 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÏî"
3179
3180 #: src/importldif.c:886
3181 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3182 msgstr "Ñ¡ÔñÒªµ¼Èëµ½µØÖ·²¾µÄLDIF×Ö¶Î"
3183
3184 #: src/importldif.c:889
3185 msgid " Modify "
3186 msgstr " Ð޸Ġ"
3187
3188 #: src/importldif.c:895
3189 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3190 msgstr ""
3191
3192 #: src/importldif.c:968
3193 msgid "Records Imported :"
3194 msgstr "Òѵ¼ÈëµÄ¼Ç¼£º"
3195
3196 #: src/importldif.c:999
3197 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3198 msgstr "½«LDIFÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3199
3200 #: src/importmutt.c:143
3201 msgid "Error importing MUTT file."
3202 msgstr "µ¼ÈëMUTTÎļþʧ°Ü¡£"
3203
3204 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3205 #: src/importpine.c:329
3206 msgid "Please select a file to import."
3207 msgstr "ÇëÑ¡Ôñµ¼ÈëµÄÎļþ¡£"
3208
3209 #: src/importmutt.c:185
3210 msgid "Select MUTT File"
3211 msgstr "Ñ¡ÔñMUTTÎļþ"
3212
3213 #: src/importmutt.c:239
3214 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3215 msgstr "½«MUTTÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3216
3217 #: src/importpine.c:143
3218 msgid "Error importing Pine file."
3219 msgstr "µ¼ÈëPineÎļþʧ°Ü¡£"
3220
3221 #: src/importpine.c:185
3222 msgid "Select Pine File"
3223 msgstr "Ñ¡ÔñPineÎļþ"
3224
3225 #: src/importpine.c:239
3226 msgid "Import Pine file into Address Book"
3227 msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼ÖÐ"
3228
3229 #: src/inc.c:334
3230 msgid "Retrieving new messages"
3231 msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
3232
3233 #: src/inc.c:379
3234 msgid "Standby"
3235 msgstr "´ýÃü"
3236
3237 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3238 msgid "Cancelled"
3239 msgstr "È¡Ïû"
3240
3241 #: src/inc.c:515
3242 msgid "Retrieving"
3243 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
3244
3245 #: src/inc.c:531
3246 #, c-format
3247 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3248 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
3249
3250 #: src/inc.c:535
3251 msgid "Done (no new messages)"
3252 msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3253
3254 #: src/inc.c:541
3255 msgid "Connection failed"
3256 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3257
3258 #: src/inc.c:545
3259 msgid "Auth failed"
3260 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
3261
3262 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3263 msgid "Locked"
3264 msgstr "ÒÑËø¶¨"
3265
3266 #: src/inc.c:572
3267 #, c-format
3268 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3269 msgstr "ÔÚ%sÉϵÄ%sÊÚȨʧ°Ü"
3270
3271 #: src/inc.c:642
3272 #, c-format
3273 msgid "Finished (%d new message(s))"
3274 msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
3275
3276 #: src/inc.c:645
3277 msgid "Finished (no new messages)"
3278 msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3279
3280 #: src/inc.c:654
3281 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3282 msgstr "È¡Óʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3283
3284 #: src/inc.c:695
3285 #, c-format
3286 msgid "%s: Retrieving new messages"
3287 msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
3288
3289 #: src/inc.c:714
3290 #, c-format
3291 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3292 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
3293
3294 #: src/inc.c:721
3295 #, c-format
3296 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3297 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3298
3299 #: src/inc.c:728
3300 #, c-format
3301 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3302 msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
3303
3304 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3305 msgid "Authenticating..."
3306 msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
3307
3308 #: src/inc.c:795
3309 #, c-format
3310 msgid "Retrieving messages from %s..."
3311 msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ..."
3312
3313 #: src/inc.c:800
3314 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3315 msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
3316
3317 #: src/inc.c:804
3318 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3319 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
3320
3321 #: src/inc.c:808
3322 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3323 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
3324
3325 #: src/inc.c:812
3326 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3327 msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
3328
3329 #: src/inc.c:829
3330 #, c-format
3331 msgid "Deleting message %d"
3332 msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
3333
3334 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3335 msgid "Quitting"
3336 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
3337
3338 #: src/inc.c:872
3339 #, c-format
3340 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3341 msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
3342
3343 #: src/inc.c:901
3344 #, c-format
3345 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3346 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
3347
3348 #: src/inc.c:963
3349 msgid "Connection failed."
3350 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3351
3352 #: src/inc.c:969
3353 msgid "Error occurred while processing mail."
3354 msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3355
3356 #: src/inc.c:974
3357 #, c-format
3358 msgid ""
3359 "Error occurred while processing mail:\n"
3360 "%s"
3361 msgstr ""
3362 "´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
3363 "%s"
3364
3365 #: src/inc.c:980
3366 msgid "No disk space left."
3367 msgstr "Ó²µúÎ޿ռ䡣"
3368
3369 #: src/inc.c:985
3370 msgid "Can't write file."
3371 msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
3372
3373 #: src/inc.c:990
3374 msgid "Socket error."
3375 msgstr "Socket´íÎó¡£"
3376
3377 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3378 msgid "Connection closed by the remote host."
3379 msgstr "Á¬½Ó±»Ô¶³ÌÖ÷»ú¹Ø±Õ¡£"
3380
3381 #: src/inc.c:1002
3382 msgid "Mailbox is locked."
3383 msgstr "ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
3384
3385 #: src/inc.c:1006
3386 #, c-format
3387 msgid ""
3388 "Mailbox is locked:\n"
3389 "%s"
3390 msgstr ""
3391 "ÓÊÏäÎÞ·¨´ò¿ª£º\n"
3392 "%s"
3393
3394 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3395 msgid "Authentication failed."
3396 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
3397
3398 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3399 #, c-format
3400 msgid ""
3401 "Authentication failed:\n"
3402 "%s"
3403 msgstr ""
3404 "ÊÚȨʧ°Ü£º\n"
3405 "%s"
3406
3407 #: src/inc.c:1052
3408 msgid "Incorporation cancelled\n"
3409 msgstr "ºÏ²¢²Ù×÷±»È¡Ïû\n"
3410
3411 #: src/inputdialog.c:152
3412 #, c-format
3413 msgid "Input password for %s on %s:"
3414 msgstr "ÇëÊäÈë%sÔÚ%sÉϵÄÃÜÂ룺"
3415
3416 #: src/inputdialog.c:154
3417 msgid "Input password"
3418 msgstr "ÊäÈëÃÜÂë"
3419
3420 #: src/ldif.c:838
3421 msgid "Nick Name"
3422 msgstr "´ÂºÅ"
3423
3424 #: src/main.c:143 src/main.c:152
3425 #, c-format
3426 msgid ""
3427 "File `%s' already exists.\n"
3428 "Can't create folder."
3429 msgstr ""
3430 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
3431 "ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
3432
3433 #: src/main.c:212
3434 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3435 msgstr "glib²»Ö§³Ög_thread¡£\n"
3436
3437 #: src/main.c:451
3438 #, c-format
3439 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3440 msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
3441
3442 #: src/main.c:454
3443 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3444 msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
3445
3446 #: src/main.c:455
3447 msgid ""
3448 "  --attach file1 [file2]...\n"
3449 "                         open composition window with specified files\n"
3450 "                         attached"
3451 msgstr ""
3452 " --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
3453 "                         ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
3454
3455 #: src/main.c:458
3456 msgid "  --receive              receive new messages"
3457 msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
3458
3459 #: src/main.c:459
3460 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3461 msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
3462
3463 #: src/main.c:460
3464 msgid "  --send                 send all queued messages"
3465 msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
3466
3467 #: src/main.c:461
3468 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3469 msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
3470
3471 #: src/main.c:462
3472 msgid ""
3473 "  --status-full [folder]...\n"
3474 "                         show the status of each folder"
3475 msgstr ""
3476 "  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
3477 "                         ÏÔʾËùÓÐÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
3478
3479 #: src/main.c:464
3480 msgid "  --online               switch to online mode"
3481 msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
3482
3483 #: src/main.c:465
3484 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3485 msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»ú״̬"
3486
3487 #: src/main.c:466
3488 msgid "  --debug                debug mode"
3489 msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
3490
3491 #: src/main.c:467
3492 msgid "  --help                 display this help and exit"
3493 msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
3494
3495 #: src/main.c:468
3496 msgid "  --version              output version information and exit"
3497 msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
3498
3499 #: src/main.c:469
3500 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3501 msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
3502
3503 #: src/main.c:513 src/summaryview.c:5142
3504 #, c-format
3505 msgid "Processing (%s)..."
3506 msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
3507
3508 #: src/main.c:516
3509 msgid "top level folder"
3510 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
3511
3512 #: src/main.c:583
3513 msgid "Composing message exists."
3514 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
3515
3516 #: src/main.c:584
3517 msgid "Draft them"
3518 msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
3519
3520 #: src/main.c:584
3521 msgid "Discard them"
3522 msgstr "¶ªÆú"
3523
3524 #: src/main.c:584
3525 msgid "Don't quit"
3526 msgstr "²»Í˳ö"
3527
3528 #: src/main.c:598
3529 msgid "Queued messages"
3530 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
3531
3532 #: src/main.c:599
3533 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3534 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
3535
3536 #: src/main.c:889
3537 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3538 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:415
3541 msgid "/_File/_Folder"
3542 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:416
3545 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3546 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/н¨Óʼþ¼Ð(_n)..."
3547
3548 #: src/mainwindow.c:418
3549 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3550 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
3551
3552 #: src/mainwindow.c:419
3553 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3554 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:420
3557 msgid "/_File/_Folder/---"
3558 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/---"
3559
3560 #: src/mainwindow.c:421
3561 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3562 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_C)"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:423
3565 msgid "/_File/_Add mailbox"
3566 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
3567
3568 #: src/mainwindow.c:424
3569 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3570 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
3571
3572 #: src/mainwindow.c:425
3573 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3574 msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼ÈëmboxµÄÎļþ(_I)... "
3575
3576 #: src/mainwindow.c:426
3577 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3578 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð..."
3579
3580 #: src/mainwindow.c:427
3581 msgid "/_File/Empty _trash"
3582 msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕÀ¬»øÍ°(_t)"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:428
3585 msgid "/_File/_Work offline"
3586 msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:140
3589 msgid "/_File/_Save as..."
3590 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
3591
3592 #: src/mainwindow.c:431 src/messageview.c:141
3593 msgid "/_File/_Print..."
3594 msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
3595
3596 #: src/mainwindow.c:434
3597 msgid "/_File/E_xit"
3598 msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
3599
3600 #: src/mainwindow.c:439
3601 msgid "/_Edit/Select _thread"
3602 msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÏßË÷(_T)"
3603
3604 #: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:149
3605 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3606 msgstr " ±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖÐËÑÑ°(_F)..."
3607
3608 #: src/mainwindow.c:443
3609 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3610 msgstr "±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
3611
3612 #: src/mainwindow.c:445
3613 msgid "/_View/Show or hi_de"
3614 msgstr "²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:446
3617 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3618 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
3619
3620 #: src/mainwindow.c:448
3621 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3622 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÔĶÁÓʼþ(_M)"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:450
3625 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3626 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
3627
3628 #: src/mainwindow.c:452
3629 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3630 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ»òÎÄ×Ö(_a)"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:454
3633 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3634 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:456
3637 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3638 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
3639
3640 #: src/mainwindow.c:458
3641 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3642 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ûÓÐ(_N)"
3643
3644 #: src/mainwindow.c:460
3645 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3646 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸(_b)"
3647
3648 #: src/mainwindow.c:463
3649 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3650 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
3651
3652 #: src/mainwindow.c:464
3653 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3654 msgstr "/ ²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
3655
3656 #: src/mainwindow.c:466
3657 msgid "/_View/_Sort"
3658 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
3659
3660 #: src/mainwindow.c:467
3661 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3662 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:468
3665 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3666 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
3667
3668 #: src/mainwindow.c:469
3669 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3670 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
3671
3672 #: src/mainwindow.c:470
3673 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3674 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¼ÄÐÅÕß(_f)"
3675
3676 #: src/mainwindow.c:471
3677 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3678 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÕß(_r)"
3679
3680 #: src/mainwindow.c:472
3681 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3682 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:473
3685 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3686 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
3687
3688 #: src/mainwindow.c:475
3689 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3690 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
3691
3692 #: src/mainwindow.c:476
3693 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3694 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
3695
3696 #: src/mainwindow.c:477
3697 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3698 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
3699
3700 #: src/mainwindow.c:479
3701 msgid "/_View/_Sort/by score"
3702 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:480
3705 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3706 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëøס״̬"
3707
3708 #: src/mainwindow.c:481
3709 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3710 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
3711
3712 #: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:485
3713 msgid "/_View/_Sort/---"
3714 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/---"
3715
3716 #: src/mainwindow.c:483
3717 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3718 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
3719
3720 #: src/mainwindow.c:484
3721 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3722 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:486
3725 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3726 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:488
3729 msgid "/_View/Th_read view"
3730 msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÏßË÷²é¿´(_R)"
3731
3732 #: src/mainwindow.c:489
3733 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3734 msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÏßË÷(_X)"
3735
3736 #: src/mainwindow.c:490
3737 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3738 msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÏßË÷(_L)"
3739
3740 #: src/mainwindow.c:491
3741 msgid "/_View/_Hide read messages"
3742 msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
3743
3744 #: src/mainwindow.c:492
3745 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3746 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
3747
3748 #: src/mainwindow.c:495
3749 msgid "/_View/_Go to"
3750 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
3751
3752 #: src/mainwindow.c:496
3753 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3754 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:497
3757 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3758 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506
3761 #: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:516
3762 msgid "/_View/_Go to/---"
3763 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:499
3766 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3767 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_r)"
3768
3769 #: src/mainwindow.c:501
3770 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3771 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_e)"
3772
3773 #: src/mainwindow.c:504
3774 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3775 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
3776
3777 #: src/mainwindow.c:505
3778 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3779 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÐÅ(_x)"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:507
3782 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3783 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
3784
3785 #: src/mainwindow.c:509
3786 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3787 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
3788
3789 #: src/mainwindow.c:512
3790 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3791 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
3792
3793 #: src/mainwindow.c:514
3794 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3795 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
3796
3797 #: src/mainwindow.c:517
3798 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3799 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
3800
3801 #: src/mainwindow.c:521 src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:155
3802 msgid "/_View/_Code set/---"
3803 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
3804
3805 #: src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:159
3806 msgid "/_View/_Code set"
3807 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
3808
3809 #: src/mainwindow.c:526 src/messageview.c:160
3810 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3811 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
3812
3813 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:163
3814 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3815 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
3816
3817 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:167
3818 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3819 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (UTF-8)(_U)"
3820
3821 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:171
3822 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3823 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-1)(_1)"
3824
3825 #: src/mainwindow.c:539 src/messageview.c:173
3826 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3827 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-15)"
3828
3829 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:177
3830 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3831 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-2)(_2) "
3832
3833 #: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:180
3834 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3835 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
3836
3837 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:182
3838 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3839 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)(_4) "
3840
3841 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:185
3842 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3843 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-7)(_7)"
3844
3845 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:188
3846 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3847 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)(_9)"
3848
3849 #: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:191
3850 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3851 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(ISO-8859-5)(_5)"
3852
3853 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:193
3854 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3855 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-R) (_R)"
3856
3857 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:195
3858 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3859 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(Windows-1251)"
3860
3861 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:199
3862 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3863 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022-JP)(_J)"
3864
3865 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:202
3866 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3867 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022- JP-2)"
3868
3869 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:205
3870 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3871 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (EUC-JP)(_E)"
3872
3873 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:207
3874 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3875 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (Shift__JIS)(_S)"
3876
3877 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:211
3878 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3879 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ(GB2312)(_G)"
3880
3881 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:213
3882 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3883 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(Big5)(_B) "
3884
3885 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:215
3886 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3887 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(EUC-TW)(_T)"
3888
3889 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:217
3890 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3891 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ(ISO-2022-CN)(_C) "
3892
3893 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:220
3894 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3895 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ(EUC-KR)(_K) "
3896
3897 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:222
3898 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3899 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
3900
3901 #: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:225
3902 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3903 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(TIS-620)"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:227
3906 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3907 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:601 src/summaryview.c:448
3910 msgid "/_View/Open in new _window"
3911 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
3912
3913 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:235
3914 msgid "/_View/Mess_age source"
3915 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:603
3918 msgid "/_View/Show all _headers"
3919 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
3920
3921 #: src/mainwindow.c:605
3922 msgid "/_View/_Update summary"
3923 msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒª(_U)"
3924
3925 #: src/mainwindow.c:608
3926 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3927 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÂÓʼþ(_i)"
3928
3929 #: src/mainwindow.c:609
3930 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3931 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕËùÓÐÕʺŵÄÓʼþ(_a)"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:611
3934 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3935 msgstr "/Óʼþ(_M)/È¡ÏûÊÕÐÅ(_g)"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:613
3938 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3939 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:615
3942 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3943 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
3944
3945 #: src/mainwindow.c:616
3946 msgid "/_Message/Compose a news message"
3947 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
3948
3949 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:242
3950 msgid "/_Message/_Reply"
3951 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
3952
3953 #: src/mainwindow.c:618
3954 msgid "/_Message/Repl_y to"
3955 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
3956
3957 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:243
3958 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3959 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
3960
3961 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:245
3962 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3963 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/¼ÄÐÅÈË(_s)"
3964
3965 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:247
3966 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3967 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:623
3970 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3971 msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
3972
3973 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:250
3974 msgid "/_Message/_Forward"
3975 msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:626
3978 msgid "/_Message/Redirect"
3979 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:255
3982 msgid "/_Message/Re-_edit"
3983 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:630
3986 msgid "/_Message/M_ove..."
3987 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Òƶ¯(_o)"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:631
3990 msgid "/_Message/_Copy..."
3991 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ¸´ÖÆ(_C)"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:632
3994 msgid "/_Message/_Delete"
3995 msgstr "/Óʼþ(_M)/ É¾³ý(_D) "
3996
3997 #: src/mainwindow.c:633
3998 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3999 msgstr "/Óʼþ(_M)/ È¡ÏûÐÂÓʼþ"
4000
4001 #: src/mainwindow.c:635
4002 msgid "/_Message/_Mark"
4003 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)"
4004
4005 #: src/mainwindow.c:636
4006 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4007 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
4008
4009 #: src/mainwindow.c:637
4010 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4011 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:638
4014 msgid "/_Message/_Mark/---"
4015 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/---"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:639
4018 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4019 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:640
4022 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4023 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:642
4026 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4027 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:645
4030 msgid "/_Tools/_Address book..."
4031 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ²¾(_A)..."
4032
4033 #: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:259
4034 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4035 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:648
4038 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4039 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:649
4042 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4043 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:651
4046 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4047 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:654
4050 msgid "/_Tools/_Filter messages"
4051 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ(_F)"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:262
4054 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4055 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:264
4058 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4059 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:266
4062 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4063 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:268
4066 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4067 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:270
4070 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4071 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:667
4074 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4075 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:670
4078 msgid "/_Tools/E_xecute"
4079 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´ÐÐ(_x)"
4080
4081 #: src/mainwindow.c:673
4082 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4083 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/SSLÈÏÖ¤(_f)"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:677
4086 msgid "/_Tools/_Log window"
4087 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÈÕÖ¾´°¿Ú(_L)"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:679
4090 msgid "/_Configuration"
4091 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)"
4092
4093 #: src/mainwindow.c:680
4094 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4095 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:682
4098 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4099 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
4100
4101 #: src/mainwindow.c:684
4102 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4103 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
4104
4105 #: src/mainwindow.c:686
4106 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4107 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
4108
4109 #: src/mainwindow.c:688
4110 msgid "/_Configuration/---"
4111 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/---"
4112
4113 #: src/mainwindow.c:689
4114 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4115 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
4116
4117 #: src/mainwindow.c:691
4118 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
4119 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/»ý·Ö(_S)..."
4120
4121 #: src/mainwindow.c:693
4122 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4123 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
4124
4125 #: src/mainwindow.c:695
4126 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4127 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
4128
4129 #: src/mainwindow.c:696
4130 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4131 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
4132
4133 #: src/mainwindow.c:697
4134 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4135 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
4136
4137 #: src/mainwindow.c:698
4138 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4139 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
4140
4141 #: src/mainwindow.c:701
4142 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4143 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(±¾µØ)"
4144
4145 #: src/mainwindow.c:702
4146 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4147 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
4148
4149 #: src/mainwindow.c:704
4150 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4151 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(±¾µØ)"
4152
4153 #: src/mainwindow.c:705
4154 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4155 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F) (SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:707
4158 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4159 msgstr "/_Help/_Claws °æ±¾³£¼ûÎÊÌâ"
4160
4161 #: src/mainwindow.c:709
4162 msgid "/_Help/---"
4163 msgstr "/ÇóÖú(_H)/---"
4164
4165 #: src/mainwindow.c:828
4166 msgid "Go offline"
4167 msgstr "ÍÑ»ú"
4168
4169 #: src/mainwindow.c:832
4170 msgid "Go online"
4171 msgstr "Áª»ú"
4172
4173 #: src/mainwindow.c:848
4174 msgid "Select account"
4175 msgstr "Ñ¡ÔñÕʺÅ"
4176
4177 #: src/mainwindow.c:1174 src/mainwindow.c:1191 src/prefs_folder_item.c:395
4178 msgid "Untitled"
4179 msgstr "δÃüÃû"
4180
4181 #: src/mainwindow.c:1192
4182 msgid "none"
4183 msgstr ""
4184
4185 #: src/mainwindow.c:1432
4186 msgid "Empty trash"
4187 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏä"
4188
4189 #: src/mainwindow.c:1433
4190 msgid "Empty all messages in trash?"
4191 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏäÄÚËùÓÐÓʼþ£¿"
4192
4193 #: src/mainwindow.c:1451
4194 msgid "Add mailbox"
4195 msgstr "Ìí¼ÓÓÊÏä"
4196
4197 #: src/mainwindow.c:1452
4198 msgid ""
4199 "Input the location of mailbox.\n"
4200 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4201 "scanned automatically."
4202 msgstr ""
4203 "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖá£\n"
4204 "Èç¹ûÖ¸¶¨ÒÑ´æÔÚµÄÓÊÏ䣬Ëü½«»á×Ô¶¯±»É¨Ãè¡£"
4205
4206 #: src/mainwindow.c:1458
4207 #, c-format
4208 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4209 msgstr "ÓÊÏä `%s' ÒѾ­´æÔÚ¡£"
4210
4211 #: src/mainwindow.c:1463 src/setup.c:57
4212 msgid "Mailbox"
4213 msgstr "ÓÊÏä"
4214
4215 #: src/mainwindow.c:1468 src/setup.c:61
4216 msgid ""
4217 "Creation of the mailbox failed.\n"
4218 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4219 "there."
4220 msgstr ""
4221 "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü¡£\n"
4222 "Ò²ÐíijЩÎļþÒѾ­´æÔÚ£¬»òÕßÄãûÓÐ×ã¹»µÄдȨÏÞ¡£"
4223
4224 #: src/mainwindow.c:1787
4225 msgid "Sylpheed - Folder View"
4226 msgstr ""
4227
4228 #: src/mainwindow.c:1808 src/messageview.c:366
4229 msgid "Sylpheed - Message View"
4230 msgstr ""
4231
4232 #: src/mainwindow.c:2192
4233 msgid "Exit"
4234 msgstr "Í˳ö"
4235
4236 #: src/mainwindow.c:2192
4237 msgid "Exit this program?"
4238 msgstr "Í˳ö±¾³ÌÐò"
4239
4240 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
4241 #: src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219 src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1221
4242 msgid "(none)"
4243 msgstr ""
4244
4245 #: src/message_search.c:88
4246 msgid "Find in current message"
4247 msgstr "ÔÚµ±Ç°ÓʼþÖвéÕÒ"
4248
4249 #: src/message_search.c:106
4250 msgid "Find text:"
4251 msgstr "²éÕÒÎÄ×Ö"
4252
4253 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:183
4254 msgid "Case sensitive"
4255 msgstr "´óСдÃô¸Ð"
4256
4257 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
4258 msgid "Backward search"
4259 msgstr "·´ÏòËÑË÷"
4260
4261 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
4262 msgid "Search failed"
4263 msgstr "²éÕÒʧ°Ü"
4264
4265 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
4266 msgid "Search string not found."
4267 msgstr "δÕÒµ½Ö¸¶¨×Ö·û´®"
4268
4269 #: src/message_search.c:191
4270 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4271 msgstr "Òѵ½´ïÓʼþ¶¥²¿£¬ÊÇ·ñÈƵ½Î²²¿¼ÌÐø²éÕÒ£¿"
4272
4273 #: src/message_search.c:194
4274 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4275 msgstr "Òѵ½´ïÓʼþĩ⣬ÊÇ·ñÖØпªÊ¼²éÕÒ£¿"
4276
4277 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:327
4278 msgid "Search finished"
4279 msgstr "²éÕÒÍê³É"
4280
4281 #: src/messageview.c:236
4282 msgid "/_View/Show all _header"
4283 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
4284
4285 #: src/messageview.c:239
4286 msgid "/_Message/Compose _new message"
4287 msgstr "/Óʼþ(_M)/׫дÐÂÓʼþ(_N)"
4288
4289 #: src/messageview.c:251
4290 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4291 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_A)"
4292
4293 #: src/messageview.c:253
4294 msgid "/_Message/Redirec_t"
4295 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò(_t)"
4296
4297 #: src/messageview.c:464
4298 msgid "<No Return-Path found>"
4299 msgstr ""
4300
4301 #: src/messageview.c:472
4302 #, c-format
4303 msgid ""
4304 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4305 "does not correspond to the return path:\n"
4306 "Notification address: %s\n"
4307 "Return path: %s\n"
4308 "It is advised to not to send the return receipt."
4309 msgstr ""
4310 "½«ÒªËͳöµÄ»ØÖ´ÖеÄ֪ͨµØÖ·ÓëÓʼþÖеķµ»Ø·¾¶²¢²»Ò»ÖÂ:\n"
4311 " Í¨ÖªµØÖ·: %s\n"
4312 " Return path: %s\n"
4313 "½¨Òé²»·¢ËÍ´Ë»ØÖ´¡£"
4314
4315 #: src/messageview.c:480
4316 msgid "+Don't Send"
4317 msgstr "+²»Ëͳö"
4318
4319 #: src/messageview.c:490
4320 msgid ""
4321 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4322 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4323 "officially addressed to you.\n"
4324 "Receipt notification cancelled."
4325 msgstr ""
4326 "¸ÃÓʼþÒªÇó·µ»ØÓʼþÊÕµ½Í¨Öª¡£\n"
4327 "µ«ÄúµÄÓʼþµØÖ·²¢Î´ÔÚÀ´ÐŵÄ'ÊÕ¼þÈË'ºÍ'³­ËÍ'Öб»Ö¸¶¨¡£\n"
4328 "ÒÑÈ¡Ïû»ØÖ´¡£"
4329
4330 #: src/messageview.c:883 src/mimeview.c:969 src/mimeview.c:1076
4331 #: src/summaryview.c:3423
4332 msgid "Save as"
4333 msgstr "±£´æΪ"
4334
4335 #: src/messageview.c:888 src/mimeview.c:1018 src/mimeview.c:1082
4336 #: src/summaryview.c:3428
4337 msgid "Overwrite"
4338 msgstr "¸²¸Ç"
4339
4340 #: src/messageview.c:889
4341 msgid "Overwrite existing file?"
4342 msgstr "¸½¼ÓÒÑÓÐÎļþ£¿"
4343
4344 #: src/messageview.c:896 src/summaryview.c:3436 src/summaryview.c:3440
4345 #: src/summaryview.c:3457
4346 #, c-format
4347 msgid "Can't save the file `%s'."
4348 msgstr "ÎÞ·¨±£´æ´ËÎļþ '%s'¡£"
4349
4350 #: src/messageview.c:961
4351 msgid "This message asks for a return receipt"
4352 msgstr "¸ÃÓʼþÒªÇ󷵻ػØÖ´"
4353
4354 #: src/messageview.c:962
4355 msgid "Send receipt"
4356 msgstr "·¢ËÍ»ØÖ´"
4357
4358 #: src/messageview.c:1015
4359 msgid "Return Receipt Notification"
4360 msgstr "·µ»Ø»ØÖ´"
4361
4362 #: src/messageview.c:1016
4363 msgid ""
4364 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4365 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4366 "notification:"
4367 msgstr ""
4368 "¸ÃÓʼþ·¢Ë͵½ÁËÄúµÄ¶à¸öÕʺÅÖС£\n"
4369 "ÇëÑ¡ÔñÓÃÒÔ·¢ËÍ»ØÖ´µÄÕʺÅ: "
4370
4371 #: src/messageview.c:1020
4372 msgid "Send Notification"
4373 msgstr "·¢ËÍ֪ͨ"
4374
4375 #: src/messageview.c:1020
4376 msgid "+Cancel"
4377 msgstr "+È¡Ïû"
4378
4379 #: src/messageview.c:1074 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3475
4380 #: src/toolbar.c:168
4381 msgid "Print"
4382 msgstr "´òÓ¡"
4383
4384 #: src/messageview.c:1075 src/summaryview.c:3476
4385 #, c-format
4386 msgid ""
4387 "Enter the print command line:\n"
4388 "(`%s' will be replaced with file name)"
4389 msgstr ""
4390 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
4391 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
4392
4393 #: src/messageview.c:1081 src/summaryview.c:3482
4394 #, c-format
4395 msgid ""
4396 "Print command line is invalid:\n"
4397 "`%s'"
4398 msgstr ""
4399 "´òÓ¡ÃüÁîÐÐÎÞЧ:\n"
4400 "`%s'"
4401
4402 #: src/mimeview.c:149
4403 msgid "/_Open"
4404 msgstr "/´ò¿ª(_O)"
4405
4406 #: src/mimeview.c:150
4407 msgid "/Open _with..."
4408 msgstr "/´ò¿ª·½Ê½(_w)..."
4409
4410 #: src/mimeview.c:151
4411 msgid "/_Display as text"
4412 msgstr "/ÒÔÎı¾·½Ê½ÏÔʾ(_D)"
4413
4414 #: src/mimeview.c:152 src/summaryview.c:453
4415 msgid "/_Save as..."
4416 msgstr "/Áí´æΪ(_S)..."
4417
4418 #: src/mimeview.c:153
4419 msgid "/Save _all..."
4420 msgstr "/È«²¿±£´æ(_a)..."
4421
4422 #: src/mimeview.c:192
4423 msgid "MIME Type"
4424 msgstr "MIMEÀàÐÍ"
4425
4426 #: src/mimeview.c:634
4427 msgid "Check"
4428 msgstr "¼ì²é"
4429
4430 #: src/mimeview.c:639 src/mimeview.c:644 src/mimeview.c:649
4431 msgid "Full info"
4432 msgstr "È«Ãû"
4433
4434 #: src/mimeview.c:654
4435 msgid "Check again"
4436 msgstr "ÔÙ´ÎËÑÑ°"
4437
4438 #: src/mimeview.c:946 src/mimeview.c:1025 src/mimeview.c:1090
4439 #: src/mimeview.c:1115 src/mimeview.c:1145
4440 msgid "Can't save the part of multipart message."
4441 msgstr ""
4442
4443 #: src/mimeview.c:973
4444 #, c-format
4445 msgid "`%s' is not a directory."
4446 msgstr "`%s'²»ÊÇÒ»¸öĿ¼¡£"
4447
4448 #: src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4449 #, c-format
4450 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4451 msgstr "¸²¸ÇÒÑÓÐÎļþ '%s' Âð£¿"
4452
4453 #: src/mimeview.c:1155
4454 msgid "Open with"
4455 msgstr "´ò¿ª·½Ê½"
4456
4457 #: src/mimeview.c:1156
4458 #, c-format
4459 msgid ""
4460 "Enter the command line to open file:\n"
4461 "(`%s' will be replaced with file name)"
4462 msgstr ""
4463 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´ò¿ªÎļþµÄÃüÁîÐÐ:\n"
4464 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
4465
4466 #: src/news.c:209
4467 #, c-format
4468 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4469 msgstr "ÕýÔÚÓë %s ½¨Á¢NNTPÁ¬½Ó:%d ...\n"
4470
4471 #: src/news.c:787
4472 #, c-format
4473 msgid "can't set group: %s\n"
4474 msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃȺ×é: %s\n"
4475
4476 #: src/news.c:797
4477 #, c-format
4478 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4479 msgstr ""
4480
4481 #: src/news.c:818
4482 #, c-format
4483 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4484 msgstr "ÌáÈ¡ %s Ê±·¢Éú´íÎó.\n"
4485
4486 #: src/news.c:835
4487 #, c-format
4488 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4489 msgstr "ÕýÔÚÌáÈ¡xover %dÓÚ %s...\n"
4490
4491 #: src/news.c:838 src/news.c:907
4492 msgid "can't get xover\n"
4493 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxover\n"
4494
4495 #: src/news.c:843 src/news.c:913
4496 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4497 msgstr "ÌáÈ¡xoverʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
4498
4499 #: src/news.c:849 src/news.c:926
4500 #, c-format
4501 msgid "invalid xover line: %s\n"
4502 msgstr ""
4503
4504 #: src/news.c:863 src/news.c:877 src/news.c:944 src/news.c:974
4505 msgid "can't get xhdr\n"
4506 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃxhdr\n"
4507
4508 #: src/news.c:868 src/news.c:882 src/news.c:952 src/news.c:982
4509 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4510 msgstr "ÌáÈ¡xhdrʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
4511
4512 #: src/news.c:904
4513 #, c-format
4514 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4515 msgstr ""
4516
4517 #: src/passphrase.c:85
4518 msgid "Passphrase"
4519 msgstr ""
4520
4521 #: src/passphrase.c:253
4522 msgid "[no user id]"
4523 msgstr ""
4524
4525 #: src/passphrase.c:257
4526 #, c-format
4527 msgid ""
4528 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4529 "\n"
4530 "  %.*s  \n"
4531 "(%.*s)\n"
4532 msgstr ""
4533
4534 #: src/passphrase.c:261
4535 msgid ""
4536 "Bad passphrase! Try again...\n"
4537 "\n"
4538 msgstr ""
4539 "ÎÞЧµÄpassphrase! ÖØÊÔ...\n"
4540
4541 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:224
4542 msgid "Clam AntiVirus"
4543 msgstr ""
4544
4545 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:229
4546 msgid ""
4547 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
4548 "received from a POP account.\n"
4549 "\n"
4550 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
4551 "saved in a specially designated folder.\n"
4552 "\n"
4553 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
4554 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
4555 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4556 msgstr ""
4557 "±¾²å¼þµ÷ÓÃClam AntiVirusɨÃè´ÓPOPÕÊ»§ÊÕÈ¡µÄËùÓÐÓʼþ¸½¼þ¡£"
4558 "\n"
4559 "µ±Óʼþ¸½¼þ±»·¢ÏÖº¬Óв¡¶¾Ê±£¬Ëü»á±»É¾³ý»òÕß´æÈëÒ»¸öÌØÊâµÄÓʼþ¼Ð¡£\n"
4560 "\n"
4561 "±¾²å¼þ½ö°üº¬ÓʼþµÄɨÃ衢ɾ³ý/Òƶ¯¹¦ÄÜ¡£Èç¹ûÒª½øÐвÎÊýÅäÖã¬Äú»¹ÐèÒª¼ÓÔØ"
4562 "ÏàÓ¦µÄÓû§½çÃæ²å¼þ(clamav_plugin_gtk)¡£\n"
4563
4564 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:93
4565 msgid "Enable virus scanning"
4566 msgstr "ÆôÓò¡¶¾É¨Ãè"
4567
4568 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:107
4569 msgid "Scan archive contents"
4570 msgstr "ɨÃèѹËõ°üÄÚÈÝ"
4571
4572 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:120
4573 msgid "Maximum attachment size"
4574 msgstr "×î´ó¸½¼þ´óС"
4575
4576 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:138
4577 msgid "MB"
4578 msgstr "MB"
4579
4580 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:142
4581 msgid "Save infected messages"
4582 msgstr "±£´æÊܸÐȾµÄÓʼþ"
4583
4584 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:155
4585 msgid "Save folder"
4586 msgstr "±£´æλÖÃ"
4587
4588 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:169
4589 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:178
4590 msgid "Leave empty to use the default trash folder"
4591 msgstr "²»ÉèÖÃʱ½«È±Ê¡Ê¹ÓÃÀ¬»øÍ°"
4592
4593 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:240
4594 msgid "Filtering/Clam AntiVirus"
4595 msgstr "¹ýÂË/Clam AntiVirus"
4596
4597 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:261
4598 msgid "Clam AntiVirus GTK"
4599 msgstr "Clam AntiVirus GTK"
4600
4601 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:266
4602 msgid ""
4603 "This plugin provides a Preferences page for the Clam AntiVirus plugin.\n"
4604 "\n"
4605 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
4606 "Clam AntiVirus.\n"
4607 "\n"
4608 "With this plugin you can enable the scanning, enable archive content "
4609 "scanning, set the maximum size of an attachment to be checked, (if the "
4610 "attachment is larger it will not be checked), configure whether infected "
4611 "mail should be received (default: Yes) and select the folder where infected "
4612 "mail will be saved.\n"
4613 msgstr ""
4614 "±¾²å¼þΪClam AntiVirusÌṩÉèÖýçÃæ¡£\n"
4615 "\n"
4616 "Äú¿ÉÒÔÔÚ'ÆäËûÆ«ºÃ'´°¿ÚµÄ'¹ýÂË/Clam AntiVirus'ÏÂÕÒµ½ÅäÖÃÑ¡Ïî¡£"
4617 "\n"
4618 "ͨ¹ý±¾²å¼þ£¬Äú¿ÉÒÔÆôÓûò½ûÓÃÒ»°ãɨÃ衢ѹËõ°üɨÃ裬¿ÉÒÔÉèÖÃÐèÒª¼ì²éµÄ×î´ó¸½¼þ³ß´ç£¬"
4619 "ÅäÖÃÊÇ·ñÊÕÈ¡ÊܸÐȾµÄÓʼþ(ȱʡÉèÖÃÊÇÊÕÈ¡)ÒÔ¼°±£´æÊܸÐȾÓʼþµÄ±£´æĿ¼¡£\n"
4620
4621 #: src/plugins/demo/demo.c:71
4622 msgid "Demo"
4623 msgstr "ÑÝʾ"
4624
4625 #: src/plugins/demo/demo.c:76
4626 msgid ""
4627 "This Plugin is only a demo of how to write plugins for Sylpheed. It installs "
4628 "a hook for new log output and writes it to stdout.\n"
4629 "\n"
4630 "It is not really useful"
4631 msgstr ""
4632 "±¾²å¼þ½öÓÃÓÚÑÝʾÈçºÎ±àдSylpheed²å¼þ¡£"
4633 "Ëü½«ÎªÈÕÖ¾Êä³ö°²×°Ò»¸ö¹³×ÓÒÔ½«ÈÕ־дµ½±ê×¼Êä³ö¡£\n"
4634 "\n"
4635 "ËüûÓÐʲôʵ¼ÊÓÃ;"
4636
4637 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:106
4638 msgid "Do not load remote links in mails"
4639 msgstr "½ûÖ¹·ÃÎÊÓʼþÖеÄÔ¶³ÌÁ´½Ó"
4640
4641 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:112
4642 msgid "Equivalent to Dillo's '--local' option"
4643 msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--local'Ñ¡Ïî"
4644
4645 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:114
4646 msgid "You can still load remote links by reloading the page"
4647 msgstr "ÄúÈÔÈ»¿ÉÒÔͨ¹ýÖØÐÂÔØÈë¸ÃÒ³µÄ·½Ê½·ÃÎÊÔ¶³ÌÁ´½Ó"
4648
4649 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:121
4650 msgid "Full window mode (hide controls)"
4651 msgstr "È«´°¿Úģʽ(Òþ²Ø¹¤¾ßÌõ)"
4652
4653 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:127
4654 msgid "Equivalent to Dillo's '--fullwindow' option"
4655 msgstr "µÈ¼ÛÓÚDilloµÄ'--fullwindow'Ñ¡Ïî"
4656
4657 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:195
4658 msgid "Dillo HTML Viewer"
4659 msgstr "DilloÍøÒ³²é¿´Æ÷"
4660
4661 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:200
4662 msgid "This plugin renders HTML mail using the Dillo web browser."
4663 msgstr "±¾²å¼þÄÚǶDilloÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷À´ÏÔʾHTMLÓʼþ"
4664
4665 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:56
4666 msgid "Image Viewer"
4667 msgstr "ͼƬ²é¿´Æ÷"
4668
4669 #: src/plugins/image_viewer/plugin.c:61
4670 msgid "This plugin uses either gdk-pixbuf or imlib to display attached images."
4671 msgstr "±¾²å¼þʹÓÃgdk-pixbuf¿â»òÕßimlib¿âÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
4672
4673 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:337
4674 msgid "Filename:"
4675 msgstr "ÎļþÃû"
4676
4677 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:344
4678 msgid "Filesize:"
4679 msgstr "Îļþ´óС :"
4680
4681 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:365
4682 msgid "Load Image"
4683 msgstr "¼ÓÔØͼƬ"
4684
4685 #: src/plugins/image_viewer/viewer.c:371
4686 msgid "Content-Type:"
4687 msgstr ""
4688
4689 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:78
4690 msgid "Automatically display attached images"
4691 msgstr "×Ô¶¯ÏÔʾÓʼþÖеÄͼƬ"
4692
4693 #: src/plugins/image_viewer/viewerprefs.c:85
4694 msgid ""
4695 "Resize attached images by default\n"
4696 "(Clicking image toggles scaling)"
4697 msgstr ""
4698 "ȱʡ½«Ëõ·Å¸½¼þÀïµÄͼƬ\n"
4699 "(µã»÷ͼƬÇл»Ëõ·Å״̬)"
4700
4701 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:163
4702 msgid "MathML Viewer"
4703 msgstr ""
4704
4705 #: src/plugins/mathml_viewer/mathml_viewer.c:168
4706 msgid ""
4707 "This plugin uses the GtkMathView widget to render MathML attachments "
4708 "(Content-Type: text/mathml)"
4709 msgstr ""
4710 "±¾²å¼þʹÓÃGtkMathView¿Ø¼þÏÔʾMathMLÀàÐ͵ĸ½¼þ"
4711 "(Content-Type: text/mathml)"
4712
4713 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:309
4714 msgid "SpamAssassin"
4715 msgstr ""
4716
4717 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:314
4718 msgid ""
4719 "This plugin checks all messages that are received from a POP account for "
4720 "spam using a SpamAssassin server. You will need a SpamAssassin Server "
4721 "(spamd) running somewhere.\n"
4722 "\n"
4723 "When a message is identified as spam it can be deleted or saved into a "
4724 "special folder.\n"
4725 "\n"
4726 "This plugin only contains the actual function for filtering and deleting or "
4727 "moving the message. You probably want to load a User Interface plugin too, "
4728 "otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4729 msgstr ""
4730 "±¾²å¼þÓÃSpamAssassin·þÎñÆ÷¼ì²éËùÓдÓPOPÕʺÅÊÕµ½µÄÓʼþÀ"
4731 "ÒÔÅжÏÀ´ÐÅÊÇ·ñÊÇÀ¬»øÓʼþ¡£ÄãÐèÒªÒ»¸öÔÚij´¦ÔËÐеÄSpamAssassin·þÎñÆ÷(spamd)¡£\n"
4732 "\n"
4733 "Èç¹ûÒ»¸öÓʼþ±»ÅжÏΪÀ¬»øÓʼþ£¬Ëü½«»á±»É¾³ý»òÕß±£´æµ½Ò»¸öÌØÊâÓʼþ¼Ð¡£\n"
4734 "\n"
4735 "±¾²å¼þÖ»°üº¬ÓʼþµÄɾ³ýºÍÒƶ¯¹¦ÄÜ¡£ÄúÐèÒª¼ÓÔØSpamAssassinµÄ½çÃæ²å¼þÀ´"
4736 "½øÐÐÅäÖ㬷ñÔòÄúÐèÒªÊÖ¹¤Ìîд²å¼þµÄÅäÖÃÊý¾Ý¡£\n"
4737
4738 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:76
4739 msgid "Disabled"
4740 msgstr "ÒѽûÓÃ"
4741
4742 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:77
4743 msgid "Localhost"
4744 msgstr "±¾»ú"
4745
4746 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:78
4747 msgid "TCP"
4748 msgstr ""
4749
4750 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:79
4751 msgid "Unix Socket"
4752 msgstr ""
4753
4754 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:176
4755 msgid "Transport"
4756 msgstr ""
4757
4758 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:183
4759 msgid "spamd "
4760 msgstr ""
4761
4762 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:220
4763 msgid "Hostname or IP address of spamd server"
4764 msgstr "spamd·þÎñµÄÖ÷»úÃû»òÕßIPµØÖ·"
4765
4766 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:223
4767 msgid ":"
4768 msgstr ":"
4769
4770 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:233
4771 msgid "Port of spamd server"
4772 msgstr "spamd·þÎñÆ÷¶Ë¿Ú"
4773
4774 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:240
4775 msgid "Path of Unix socket"
4776 msgstr ""
4777
4778 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
4779 msgid "Timeout"
4780 msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
4781
4782 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:263
4783 msgid ""
4784 "Time that is allowed for checking. If the check takes longer the check will "
4785 "be aborted and the message will be handled as not spam."
4786 msgstr ""
4787 "ÔÊÐíÀ¬»øÓʼþ¼ì²éµÄ×î´óʱÏÞ¡£³¬¹ý´Ëʱ¼äºó½«Í˳ö¼ì²é£¬Óʼþ½«²»±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþ¡£"
4788
4789 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:267
4790 msgid "s"
4791 msgstr ""
4792
4793 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:274
4794 msgid "Save Spam"
4795 msgstr "±£´æÀ¬»øÓʼþ"
4796
4797 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:288
4798 msgid "Save mails that where identified as spam to a folder"
4799 msgstr "½«±»ÈÏΪÊÇÀ¬»øÓʼþµÄ±£´æµ½Ä³Óʼþ¼Ð"
4800
4801 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:304
4802 msgid "Maximum size a message is allowed to have to be checked"
4803 msgstr "ÔÊÐí±»¼ì²éµÄ×î´óÓʼþ³ß´ç"
4804
4805 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:308
4806 msgid "kB"
4807 msgstr "kB"
4808
4809 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:315
4810 msgid "Save Folder"
4811 msgstr "±£´æλÖÃ"
4812
4813 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:330
4814 msgid ""
4815 "Folder that will be used to save spam. Leave empty to use the default trash "
4816 "folder"
4817 msgstr "ÓÃÓÚ±£´æÀ¬»øÓʼþµÄÓʼþ¼Ð¡£Èç¹ûҪʹÓÃȱʡµÄÀ¬»øÏ䣬¿ÉÒÔ²»Ìî"
4818
4819 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:333
4820 msgid "..."
4821 msgstr "..."
4822
4823 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:339
4824 msgid "Maximum Size"
4825 msgstr "×î´ó³ß´ç"
4826
4827 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:453
4828 msgid "Filtering/SpamAssassin"
4829 msgstr "¹ýÂË/SpamAssassin"
4830
4831 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:474
4832 msgid "SpamAssassin GTK"
4833 msgstr "SpamAssassin GTK"
4834
4835 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:479
4836 msgid ""
4837 "This plugin provides a Preferences page for the SpamAssassin plugin.\n"
4838 "\n"
4839 "You will find the options in the Other Preferences window under Filtering/"
4840 "SpamAssassin.\n"
4841 "\n"
4842 "With this plugin you can enable the filtering, change the SpamAssassin "
4843 "server host and port, set the maximum size of messages to be checked, (if "
4844 "the message is larger it will not be checked), configure whether spam mail "
4845 "should be received (default: Yes) and select the folder where spam mail will "
4846 "be saved.\n"
4847 msgstr ""
4848
4849 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:217
4850 msgid "Trayicon"
4851 msgstr ""
4852
4853 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:222
4854 msgid ""
4855 "This plugin places a mailbox icon in the system tray that indicates if you "
4856 "have new or unread mail.\n"
4857 "\n"
4858 "The mailbox is empty if you have no unread mail, otherwise it contains a "
4859 "letter. A tooltip shows new, unread and total number of messages."
4860 msgstr ""
4861 "±¾²å¼þ½«ÔÚÄãÓÐÐÂÓʼþ»òÕßδ¶ÁÓʼþʱ£¬ÔÚϵͳ֪ͨÀ¸·ÅÖÃÒ»¸öÓÊÏäͼ±ê¡£\n"
4862 "\n"
4863 "Èç¹ûÄãûÓÐδ¶ÁµÄÓʼþ£¬¸Ãͼ±ê½«ÊÇÒ»¸ö¿ÕÓÊÏ䣬·ñÔòÔòÊǺ¬ÓÐÓʼþͼÑù¡£ÌáʾÐÅÏ¢½«"
4864 "Äܹ»ÏÔʾÐÂÓʼþ¡¢Î´¶ÁÓʼþµÄÊýÁ¿ºÍÓʼþ×ÜÊý."
4865
4866 #: src/pop.c:151
4867 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4868 msgstr "δÕÒµ½ÎÕÊÖÐÅÏ¢ÖÐÐèÒªµÄAPOPʱ¼ä´Á\n"
4869
4870 #: src/pop.c:158
4871 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4872 msgstr "ÎÕÊÖÐÅÏ¢ÖÐʱ¼ä´Á¸ñʽ´íÎó\n"
4873
4874 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4875 msgid "POP3 protocol error\n"
4876 msgstr "POP3ЭÒé´íÎó\n"
4877
4878 #: src/pop.c:628
4879 #, c-format
4880 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4881 msgstr "POP3: É¾³ý¹ýÆÚÓʼþ %d\n"
4882
4883 #: src/pop.c:636
4884 #, c-format
4885 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4886 msgstr "POP3: Ìø¹ý¾ÉÓʼþ %d (%d×Ö½Ú)\n"
4887
4888 #: src/pop.c:667
4889 msgid "mailbox is locked\n"
4890 msgstr "ÓÊÏäÒѱ»Ëøס\n"
4891
4892 #: src/pop.c:670
4893 msgid "session timeout\n"
4894 msgstr "»Ø»°³¬Ê±\n"
4895
4896 #: src/pop.c:688
4897 msgid "command not supported\n"
4898 msgstr "ÃüÁî²»±»Ö§³Ö\n"
4899
4900 #: src/pop.c:692
4901 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4902 msgstr "POP3»á»°ÖгöÏÖ´íÎó\n"
4903
4904 #: src/prefs_account.c:691
4905 #, c-format
4906 msgid "Account%d"
4907 msgstr "ÕʺÅ%d"
4908
4909 #: src/prefs_account.c:710
4910 msgid "Preferences for new account"
4911 msgstr "ÉèÖÃÐÂÕʺÅ"
4912
4913 #: src/prefs_account.c:715
4914 msgid "Account preferences"
4915 msgstr "ÕʺÅÉèÖÃ"
4916
4917 #: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:973
4918 msgid "Receive"
4919 msgstr "½ÓÊÕ"
4920
4921 #: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:977 src/prefs_folder_item.c:563
4922 msgid "Compose"
4923 msgstr "׫д"
4924
4925 #: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:986
4926 msgid "Privacy"
4927 msgstr "Òþ˽"
4928
4929 #: src/prefs_account.c:776
4930 msgid "SSL"
4931 msgstr "SSL"
4932
4933 #: src/prefs_account.c:779
4934 msgid "Advanced"
4935 msgstr "¸ß¼¶"
4936
4937 #: src/prefs_account.c:858
4938 msgid "Name of account"
4939 msgstr "ÕʺÅÃû³Æ"
4940
4941 #: src/prefs_account.c:867
4942 msgid "Set as default"
4943 msgstr "ÉèΪȱʡÕʺÅ"
4944
4945 #: src/prefs_account.c:871
4946 msgid "Personal information"
4947 msgstr "¸öÈË×ÊÁÏ"
4948
4949 #: src/prefs_account.c:880
4950 msgid "Full name"
4951 msgstr "È«Ãû"
4952
4953 #: src/prefs_account.c:886
4954 msgid "Mail address"
4955 msgstr "ÓʼþµØÖ·"
4956
4957 #: src/prefs_account.c:892
4958 msgid "Organization"
4959 msgstr "×éÖ¯"
4960
4961 #: src/prefs_account.c:916
4962 msgid "Server information"
4963 msgstr "·þÎñÆ÷ÐÅÏ¢"
4964
4965 #: src/prefs_account.c:937
4966 msgid "POP3 (normal)"
4967 msgstr "POP3 (ÆÕͨ)"
4968
4969 #: src/prefs_account.c:939
4970 msgid "POP3 (APOP auth)"
4971 msgstr "POP3 (APOP¼øȨ)"
4972
4973 #: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
4974 msgid "IMAP4"
4975 msgstr "IMAP4"
4976
4977 #: src/prefs_account.c:943
4978 msgid "News (NNTP)"
4979 msgstr "News (NNTP)"
4980
4981 #: src/prefs_account.c:945
4982 msgid "None (local)"
4983 msgstr "ÎÞ (±¾µØ)"
4984
4985 #: src/prefs_account.c:965
4986 msgid "This server requires authentication"
4987 msgstr "·þÎñÆ÷ÐèÒª¼øȨ"
4988
4989 #: src/prefs_account.c:972
4990 msgid "Authenticate on connect"
4991 msgstr "Á¬½Óʱ¼øȨ"
4992
4993 #: src/prefs_account.c:1017
4994 msgid "News server"
4995 msgstr "ÐÂÎÅ·þÎñÆ÷"
4996
4997 #: src/prefs_account.c:1023
4998 msgid "Server for receiving"
4999 msgstr "½ÓÊÕ·þÎñÆ÷"
5000
5001 #: src/prefs_account.c:1029
5002 msgid "Local mailbox"
5003 msgstr "±¾µØÓÊÏä"
5004
5005 #: src/prefs_account.c:1036
5006 msgid "SMTP server (send)"
5007 msgstr "SMTP ·þÎñÆ÷(·¢ËÍ)"
5008
5009 #: src/prefs_account.c:1044
5010 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
5011 msgstr "ʹÓÃmailÃüÁî¶ø²»ÊÇSMTP·þÎñÆ÷"
5012
5013 #: src/prefs_account.c:1053
5014 msgid "command to send mails"
5015 msgstr "·¢ËÍÓʼþµÄÃüÁî"
5016
5017 #: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
5018 msgid "User ID"
5019 msgstr "Óû§ID"
5020
5021 #: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
5022 msgid "Password"
5023 msgstr "ÃÜÂë"
5024
5025 #: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
5026 msgid "POP3"
5027 msgstr "POP3"
5028
5029 #: src/prefs_account.c:1150
5030 msgid "Remove messages on server when received"
5031 msgstr "ÊÕµ½Óʼþºó´Ó·þÎñÆ÷ÉÏɾ³ý"
5032
5033 #: src/prefs_account.c:1161
5034 msgid "Remove after"
5035 msgstr "ɾ³ýÓÚ"
5036
5037 #: src/prefs_account.c:1170
5038 msgid "days"
5039 msgstr "Ììºó"
5040
5041 #: src/prefs_account.c:1187
5042 msgid "(0 days: remove immediately)"
5043 msgstr "(0 Ìì: Á¢¼´É¾³ý)"
5044
5045 #: src/prefs_account.c:1194
5046 msgid "Download all messages on server"
5047 msgstr "ÏÂÔØ·þÎñÆ÷ÉÏËùÓÐÓʼþ"
5048
5049 #: src/prefs_account.c:1200
5050 msgid "Receive size limit"
5051 msgstr "Óʼþ´óСÏÞÖÆ"
5052
5053 #: src/prefs_account.c:1207
5054 msgid "KB"
5055 msgstr "KB"
5056
5057 #: src/prefs_account.c:1219
5058 msgid "Default inbox"
5059 msgstr "ȱʡÊÕ¼þ¼Ð"
5060
5061 #: src/prefs_account.c:1242
5062 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
5063 msgstr "(δ±»¹ýÂ˵ÄÓʼþ½«·ÅÈë¸ÃÓʼþ¼Ð)"
5064
5065 #: src/prefs_account.c:1247
5066 msgid "Maximum number of articles to download"
5067 msgstr "ÓʼþÏÂÔØ×î´óÊýÁ¿"
5068
5069 #: src/prefs_account.c:1266
5070 msgid "unlimited if 0 is specified"
5071 msgstr "Èç¹ûÉèΪ0Ϊ²»×÷ÏÞÖÆ"
5072
5073 #: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
5074 msgid "Authentication method"
5075 msgstr "¼øȨ·½Ê½"
5076
5077 #: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1336
5078 msgid "Automatic"
5079 msgstr "×Ô¶¯"
5080
5081 #: src/prefs_account.c:1299
5082 msgid "Filter messages on receiving"
5083 msgstr "½ÓÊÕÓʼþʱ½øÐйýÂË"
5084
5085 #: src/prefs_account.c:1303
5086 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
5087 msgstr "`È¡»ØËùÓÐÓʼþ'°üº¬±¾ÕÊ»§µÄÐÂÓʼþ"
5088
5089 #: src/prefs_account.c:1362
5090 msgid "Add Date"
5091 msgstr "Ìí¼ÓÈÕÆÚ"
5092
5093 #: src/prefs_account.c:1363
5094 msgid "Generate Message-ID"
5095 msgstr "Éú³ÉMessage-ID"
5096
5097 #: src/prefs_account.c:1370
5098 msgid "Add user-defined header"
5099 msgstr "Ìí¼Ó×Ô¶¨ÒåÏûϢͷ"
5100
5101 #: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:1895 src/prefs_common.c:1920
5102 msgid " Edit... "
5103 msgstr " ±à¼­... "
5104
5105 #: src/prefs_account.c:1382
5106 msgid "Authentication"
5107 msgstr "¼øȨ"
5108
5109 #: src/prefs_account.c:1390
5110 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
5111 msgstr "SMTP¼øȨ (SMTP AUTH)"
5112
5113 #: src/prefs_account.c:1465
5114 msgid ""
5115 "If you leave these entries empty, the same\n"
5116 "user ID and password as receiving will be used."
5117 msgstr "Èç¹ûÄã²»ÉèÖÃÕ⼸Ï½«²ÉÓýÓÊÕÓʼþµÄÓû§IDºÍ¿ÚÁî¡£"
5118
5119 #: src/prefs_account.c:1474
5120 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
5121 msgstr "·¢ËÍ֮ǰ²ÉÓÃPOP3½øÐмøȨ"
5122
5123 #: src/prefs_account.c:1489
5124 msgid "POP authentication timeout: "
5125 msgstr "POP¼øȨ³¬Ê±ÏÞÖÆ"
5126
5127 #: src/prefs_account.c:1498
5128 msgid "minutes"
5129 msgstr "·ÖÖÓ"
5130
5131 #: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
5132 msgid "Signature"
5133 msgstr "Ç©Ãû"
5134
5135 #: src/prefs_account.c:1553
5136 msgid "Insert signature automatically"
5137 msgstr "×Ô¶¯²åÈëÇ©Ãû"
5138
5139 #: src/prefs_account.c:1558
5140 msgid "Signature separator"
5141 msgstr "Ç©Ãû·Ö¸ô·û"
5142
5143 #: src/prefs_account.c:1580
5144 msgid "Command output"
5145 msgstr "ÃüÁîÊä³ö"
5146
5147 #: src/prefs_account.c:1598
5148 msgid "Automatically set the following addresses"
5149 msgstr "×Ô¶¯ÉèÖÃÈçϵØÖ·"
5150
5151 #: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1714
5152 #: src/quote_fmt.c:49
5153 msgid "Cc"
5154 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
5155
5156 #: src/prefs_account.c:1620
5157 msgid "Bcc"
5158 msgstr "³­Ë͵ØÖ·"
5159
5160 #: src/prefs_account.c:1633
5161 msgid "Reply-To"
5162 msgstr "»ØÐŵØÖ·"
5163
5164 #: src/prefs_account.c:1688
5165 msgid "Encrypt message by default"
5166 msgstr "ȱʡÇé¿ö϶ÔÏûÏ¢½øÐмÓÃÜ"
5167
5168 #: src/prefs_account.c:1690
5169 msgid "Sign message by default"
5170 msgstr "ȱʡÇé¿öÏÂÌí¼ÓÇ©Ãû"
5171
5172 #: src/prefs_account.c:1692
5173 msgid "Default mode"
5174 msgstr "ȱʡģʽ"
5175
5176 #: src/prefs_account.c:1700
5177 msgid "Use PGP/MIME"
5178 msgstr "²ÉÓÃPGP/MIME"
5179
5180 #: src/prefs_account.c:1709
5181 msgid "Use Inline"
5182 msgstr "²ÉÓÃInline"
5183
5184 #: src/prefs_account.c:1719
5185 msgid "Sign key"
5186 msgstr ""
5187
5188 #: src/prefs_account.c:1727
5189 msgid "Use default GnuPG key"
5190 msgstr "ʹÓÃȱʡ GnuPG ÃÜÔ¿"
5191
5192 #: src/prefs_account.c:1736
5193 msgid "Select key by your email address"
5194 msgstr "°´ÓʼþµØÖ·Ñ¡ÔñÃÜÔ¿"
5195
5196 #: src/prefs_account.c:1745
5197 msgid "Specify key manually"
5198 msgstr "ÊÖ¹¤Ö¸¶¨ÃÜÔ¿"
5199
5200 #: src/prefs_account.c:1761
5201 msgid "User or key ID:"
5202 msgstr ""
5203
5204 #: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
5205 msgid "Don't use SSL"
5206 msgstr "²»²ÉÓÃSSL"
5207
5208 #: src/prefs_account.c:1859
5209 msgid "Use SSL for POP3 connection"
5210 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐPOP3Á¬½Ó"
5211
5212 #: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
5213 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
5214 msgstr "ÓÃSTARTTLSÃüÁʼSSL»á»°"
5215
5216 #: src/prefs_account.c:1876
5217 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
5218 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐIMAPÁ¬½Ó"
5219
5220 #: src/prefs_account.c:1882
5221 msgid "NNTP"
5222 msgstr ""
5223
5224 #: src/prefs_account.c:1897
5225 msgid "Use SSL for NNTP connection"
5226 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐNNTPÁ¬½Ó"
5227
5228 #: src/prefs_account.c:1899
5229 msgid "Send (SMTP)"
5230 msgstr "·¢ËÍ (SMTP)"
5231
5232 #: src/prefs_account.c:1907
5233 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
5234 msgstr "²»²ÉÓÃSSL (Èç¹û±ØÒªµÄ»°½«Æô¶¯STARTTLS)"
5235
5236 #: src/prefs_account.c:1910
5237 msgid "Use SSL for SMTP connection"
5238 msgstr "ÓÃSSL½øÐÐSMTPÁ¬½Ó"
5239
5240 #: src/prefs_account.c:1921
5241 msgid "Use non-blocking SSL"
5242 msgstr "²ÉÓ÷Ç×èÈûʽSSL"
5243
5244 #: src/prefs_account.c:1933
5245 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
5246 msgstr "(Èç¹ûÄãÔÚSSLÁ¬½ÓÉÏÅöµ½ÎÊÌâÇë´ò¿ª±¾Ïî)"
5247
5248 #: src/prefs_account.c:2057
5249 msgid "Specify SMTP port"
5250 msgstr "Ö¸¶¨SMTP¶Ë¿Ú"
5251
5252 #: src/prefs_account.c:2063
5253 msgid "Specify POP3 port"
5254 msgstr "Ö¸¶¨POP3¶Ë¿Ú"
5255
5256 #: src/prefs_account.c:2069
5257 msgid "Specify IMAP4 port"
5258 msgstr "Ö¸¶¨IMAP4¶Ë¿Ú"
5259
5260 #: src/prefs_account.c:2075
5261 msgid "Specify NNTP port"
5262 msgstr "Ö¸¶¨NNTP¶Ë¿Ú"
5263
5264 #: src/prefs_account.c:2080
5265 msgid "Specify domain name"
5266 msgstr "Ö¸¶¨ÓòÃû"
5267
5268 #: src/prefs_account.c:2090
5269 msgid "Use command to communicate with server"
5270 msgstr "ÓÃÈçÏÂÃüÁîÓë·þÎñÆ÷ͨѶ"
5271
5272 #: src/prefs_account.c:2098
5273 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
5274 msgstr "½«½»²æͶµÝ(cross-posted)µÄÓʼþ±íʾΪÒѶÁºÍ²ÊÉ«:"
5275
5276 #: src/prefs_account.c:2112
5277 msgid "IMAP server directory"
5278 msgstr "IMAP·þÎñÆ÷Ŀ¼"
5279
5280 #: src/prefs_account.c:2166
5281 msgid "Put sent messages in"
5282 msgstr "½«ÒÑ·¢ËÍÓʼþ´æ·Åµ½"
5283
5284 #: src/prefs_account.c:2168
5285 msgid "Put draft messages in"
5286 msgstr "½«Óʼþ²Ý¸å´æ·Åµ½"
5287
5288 #: src/prefs_account.c:2170
5289 msgid "Put deleted messages in"
5290 msgstr "½«ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ´æ·Åµ½"
5291
5292 #: src/prefs_account.c:2234
5293 msgid "Account name is not entered."
5294 msgstr "δÊäÈëÕÊ»§Ãû³Æ"
5295
5296 #: src/prefs_account.c:2238
5297 msgid "Mail address is not entered."
5298 msgstr "δÊäÈëÓʼþµØÖ·"
5299
5300 #: src/prefs_account.c:2243
5301 msgid "SMTP server is not entered."
5302 msgstr "δÊäÈëSMTP·þÎñÆ÷"
5303
5304 #: src/prefs_account.c:2248
5305 msgid "User ID is not entered."
5306 msgstr "δÊäÈëÓû§ID"
5307
5308 #: src/prefs_account.c:2253
5309 msgid "POP3 server is not entered."
5310 msgstr "δÊäÈëPOP3·þÎñÆ÷"
5311
5312 #: src/prefs_account.c:2258
5313 msgid "IMAP4 server is not entered."
5314 msgstr "δÊäÈëIMAP4·þÎñÆ÷"
5315
5316 #: src/prefs_account.c:2263
5317 msgid "NNTP server is not entered."
5318 msgstr "ÉÐδÊäÈëNNTP·þÎñÆ÷"
5319
5320 #: src/prefs_account.c:2269
5321 msgid "local mailbox filename is not entered."
5322 msgstr "ÉÐδÊäÈë±¾µØÓÊÏäÃû³Æ"
5323
5324 #: src/prefs_account.c:2275
5325 msgid "mail command is not entered."
5326 msgstr "ÉÐδÊäÈëÓʼþÃüÁî"
5327
5328 #: src/prefs_account.c:2359
5329 msgid ""
5330 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
5331 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
5332 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
5333 msgstr ""
5334 "²¢²»ÍƼö¶ÔGnuPGÓʼþ²ÉÓþɷç¸ñµÄInlineģʽ¡£\n"
5335 "ËüÓëRFC 3156 (MIME Security with OpenPGP)²¢²»¼æÈÝ¡£"
5336
5337 #: src/prefs_actions.c:167
5338 msgid "Actions configuration"
5339 msgstr "¶¯×÷ÅäÖÃ"
5340
5341 #: src/prefs_actions.c:189
5342 msgid "Menu name:"
5343 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ:"
5344
5345 #: src/prefs_actions.c:198
5346 msgid "Command line:"
5347 msgstr "ÃüÁîÐÐ:"
5348
5349 #: src/prefs_actions.c:227
5350 msgid " Replace "
5351 msgstr " Ìæ»» "
5352
5353 #: src/prefs_actions.c:240
5354 msgid " Syntax help "
5355 msgstr " Óï·¨°ïÖú "
5356
5357 #: src/prefs_actions.c:259
5358 msgid "Current actions"
5359 msgstr "µ±Ç°¶¯×÷"
5360
5361 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:591 src/prefs_filtering.c:651
5362 #: src/prefs_filtering.c:673 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
5363 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
5364 msgid "(New)"
5365 msgstr "(н¨)"
5366
5367 #: src/prefs_actions.c:428
5368 msgid "Menu name is not set."
5369 msgstr "δָ¶¨²Ëµ¥ÏîÃû³Æ"
5370
5371 #: src/prefs_actions.c:433
5372 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
5373 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³Æ²»ÔÊÐí°üº¬Ã°ºÅ':'"
5374
5375 #: src/prefs_actions.c:443
5376 msgid "Menu name is too long."
5377 msgstr "²Ëµ¥ÏîÃû³ÆÌ«³¤"
5378
5379 #: src/prefs_actions.c:452
5380 msgid "Command line not set."
5381 msgstr "δָ¶¨ÃüÁîÐÐ"
5382
5383 #: src/prefs_actions.c:457
5384 msgid "Menu name and command are too long."
5385 msgstr "²Ëµ¥Ïî»òÕßÃüÁîÌ«³¤"
5386
5387 #: src/prefs_actions.c:462