update Simplified Chinese translation
[claws.git] / po / zh_CN.po
1 # Chinese translation of sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
5 # Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> 2003
6
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
11 "POT-Creation-Date: 2004-08-22 05:50+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-08-23 17:05+0000\n"
13 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
14 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: src/account.c:309
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "ÄúÕýÔÚ׫дÓʼþ£¬\n"
25 "Çë¹ØµôËùÓÐ׫дÖеÄÓʼþÔÙ½øÐÐÕʺÅÉèÖá£"
26
27 #: src/account.c:561
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "±à¼­ÕʺÅÉèÖÃ"
30
31 #: src/account.c:579
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "¼ì²éÐÂÓʼþʱ½«»áÒÀÕÕÏÂÃæµÄ˳Ðò¡£Äú¿ÉÒÔ¹´Ñ¡ G À¸Î»Öеķ½¿é£¬\n"
37 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
38
39 #: src/account.c:599 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:643
40 #: src/compose.c:4838 src/compose.c:5008 src/editaddress.c:774
41 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
42 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:400 src/editvcard.c:210
43 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:198
44 #: src/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Ãû³Æ"
47
48 #: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "ͨѶЭÒé"
51
52 #: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "·þÎñÆ÷"
55
56 #: src/account.c:630 src/addressbook.c:785 src/editaddress.c:722
57 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
60 #: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
61 msgid "Add"
62 msgstr "ÐÂÔö"
63
64 #: src/account.c:636
65 msgid "Edit"
66 msgstr "±à¼­"
67
68 #: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "ɾ³ý"
71
72 #: src/account.c:648
73 msgid " Clone "
74 msgstr " ¿Ë¡ "
75
76 #: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
77 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
78 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
79 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
80 msgid "Down"
81 msgstr "ÏÂÒÆ"
82
83 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
84 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
85 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
86 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
87 msgid "Up"
88 msgstr "ÉÏÒÆ"
89
90 #: src/account.c:674
91 msgid " Set as default account "
92 msgstr " ÉèΪȱʡÕʺŠ"
93
94 #: src/account.c:680 src/action.c:1212 src/addressbook.c:1019
95 #: src/addressbook.c:3167 src/addressbook.c:3172 src/addressbook.c:3211
96 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
97 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:223 src/inc.c:713
98 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
99 msgid "Close"
100 msgstr "¹Ø±Õ"
101
102 #: src/account.c:756
103 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
104 msgstr "²»ÄÜ¿Ë¡ÓÐÔ¶³ÌÓʼþ¼ÐµÄÕÊ»§"
105
106 #: src/account.c:762
107 #, c-format
108 msgid "Cloned %s"
109 msgstr "ÒÑ¿Ë¡ %s"
110
111 #: src/account.c:904
112 msgid "Delete account"
113 msgstr "ɾ³ýÕʺÅ"
114
115 #: src/account.c:905
116 msgid "Do you really want to delete this account?"
117 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
118
119 #: src/account.c:906 src/addressbook.c:1042 src/addressbook.c:2305
120 #: src/addressbook.c:2333 src/compose.c:2299 src/compose.c:3130
121 #: src/compose.c:3633 src/compose.c:6132 src/compose.c:6452
122 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
123 #: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182
124 #: src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1569 src/message_search.c:197
125 #: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
126 #: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
127 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
128 #: src/prefs_matcher.c:1680 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:426
129 #: src/prefs_themes.c:475 src/prefs_themes.c:482 src/ssl_manager.c:271
130 #: src/summary_search.c:327 src/summaryview.c:813 src/summaryview.c:1251
131 #: src/summaryview.c:1295 src/summaryview.c:1338 src/summaryview.c:1362
132 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
133 #: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1955
134 #: src/toolbar.c:1868
135 msgid "Yes"
136 msgstr "ÊÇ"
137
138 #: src/account.c:906 src/compose.c:3633 src/compose.c:6132 src/imap_gtk.c:253
139 #: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
140 #: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
141 msgid "+No"
142 msgstr "+·ñ"
143
144 #: src/action.c:346
145 #, c-format
146 msgid "Could not get message file %d"
147 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÓʼþÎļþ %d"
148
149 #: src/action.c:365
150 msgid "Could not get message part."
151 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ÓʼþÄÚÈÝ"
152
153 #: src/action.c:382
154 msgid "Can't get part of multipart message"
155 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡·ûºÏÓʼþµÄÒ»²¿·Ö¡£"
156
157 #: src/action.c:495
158 #, c-format
159 msgid ""
160 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
161 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
162 msgstr ""
163 "±»Ñ¡ÔñµÄ¶¯×÷²»ÄÜÓÃÓÚÓʼþ׫д´°¿Ú\n"
164 "ÒòÆä°üº¬ %%f, %%F, %%as»òÕß%%p¡£"
165
166 #: src/action.c:783
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
170 "%s"
171 msgstr ""
172 "ÎÞ·¨Æô¶¯ÃüÁî¡£´´½¨¹ÜµÀʧ°Ü¡£\n"
173 "%s"
174
175 #: src/action.c:868
176 #, c-format
177 msgid ""
178 "Could not fork to execute the following command:\n"
179 "%s\n"
180 "%s"
181 msgstr ""
182 "ÎÞ·¨Éú³É×Ó½ø³ÌÒÔÖ´ÐÐÏÂÊöÃüÁî:\n"
183 "%s\n"
184 "%s"
185
186 #: src/action.c:1095
187 #, c-format
188 msgid "--- Running: %s\n"
189 msgstr ""
190
191 #: src/action.c:1099
192 #, c-format
193 msgid "--- Ended: %s\n"
194 msgstr ""
195
196 #: src/action.c:1135
197 msgid "Action's input/output"
198 msgstr "¶¯×÷ÊäÈë/Êä³ö"
199
200 #: src/action.c:1181
201 msgid " Send "
202 msgstr " ·¢ËÍ "
203
204 #: src/action.c:1201
205 msgid "Completed %v/%u"
206 msgstr "ÒÑÍê³É %v/%u"
207
208 #: src/action.c:1211
209 msgid "Abort"
210 msgstr "ÖÐÖ¹"
211
212 #: src/action.c:1360
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Enter the argument for the following action:\n"
216 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
217 "  %s"
218 msgstr ""
219 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
220 "(`%%h' ½«±»ËùÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
221 "  %s"
222
223 #: src/action.c:1365
224 msgid "Action's hidden user argument"
225 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý(ÊäÈëʱ²»»ØÏÔ)"
226
227 #: src/action.c:1369
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Enter the argument for the following action:\n"
231 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
232 "  %s"
233 msgstr ""
234 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
235 "(`%%u' ½«±»ÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
236 "  %s"
237
238 #: src/action.c:1374
239 msgid "Action's user argument"
240 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
241
242 #: src/addressadd.c:162
243 msgid "Add to address book"
244 msgstr "½«µØÖ·¼ÓÈëµØÖ·²¾"
245
246 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
247 msgid "Address"
248 msgstr "µØÖ·"
249
250 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:645 src/editaddress.c:628
251 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
252 msgid "Remarks"
253 msgstr "±¸×¢"
254
255 #: src/addressadd.c:226
256 msgid "Select Address Book Folder"
257 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
258
259 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:203
260 #: src/alertpanel.c:339 src/compose.c:5954 src/editaddress.c:513
261 #: src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344
262 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:239
263 #: src/export.c:188 src/foldersel.c:199 src/grouplistdialog.c:244
264 #: src/gtk/about.c:232 src/gtk/description_window.c:120
265 #: src/gtk/gtkaspell.c:1425 src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/inputdialog.c:202
266 #: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190
267 #: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/main.c:723
268 #: src/mainwindow.c:2345 src/messageview.c:955 src/mimeview.c:1019
269 #: src/passphrase.c:130 src/plugins/trayicon/trayicon.c:307
270 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2528 src/prefs_common.c:2627
271 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
272 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
273 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
274 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
275 msgid "OK"
276 msgstr "È·¶¨"
277
278 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2321 src/addrgather.c:507
279 #: src/compose.c:5955 src/compose.c:6656 src/compose.c:6694
280 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
281 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:343
282 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
283 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:200 src/grouplistdialog.c:245
284 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/inputdialog.c:203
285 #: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:191
286 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
287 #: src/main.c:723 src/mainwindow.c:2345 src/messageview.c:955
288 #: src/mimeview.c:1020 src/passphrase.c:134
289 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:307 src/prefs_actions.c:162
290 #: src/prefs_common.c:2529 src/prefs_common.c:2628
291 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
292 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
293 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
294 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:426 src/prefs_themes.c:475
295 #: src/prefs_themes.c:482 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:813
296 #: src/summaryview.c:3262
297 msgid "Cancel"
298 msgstr "È¡Ïû"
299
300 #: src/addressbook.c:369 src/compose.c:523 src/mainwindow.c:435
301 #: src/messageview.c:151
302 msgid "/_File"
303 msgstr "/Îļþ(_F)"
304
305 #: src/addressbook.c:370
306 msgid "/_File/New _Book"
307 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöµØÖ·²¾(_B)"
308
309 #: src/addressbook.c:371
310 msgid "/_File/New _vCard"
311 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö_vCard"
312
313 #: src/addressbook.c:373
314 msgid "/_File/New _JPilot"
315 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö_J-Pilot"
316
317 #: src/addressbook.c:376
318 msgid "/_File/New _Server"
319 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
320
321 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:381 src/compose.c:526
322 #: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
323 #: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
324 msgid "/_File/---"
325 msgstr "/Îļþ(_F)/---"
326
327 #: src/addressbook.c:379
328 msgid "/_File/_Edit"
329 msgstr "/Îļþ(_F)/±à¼­(_E)"
330
331 #: src/addressbook.c:380
332 msgid "/_File/_Delete"
333 msgstr "/Îļþ(_F)/ɾ³ý(_D)"
334
335 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:524
336 msgid "/_File/_Save"
337 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
338
339 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:531 src/messageview.c:155
340 msgid "/_File/_Close"
341 msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
342
343 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
344 #: src/compose.c:533 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
345 msgid "/_Edit"
346 msgstr "/±à¼­(_E)"
347
348 #: src/addressbook.c:385
349 msgid "/_Edit/C_ut"
350 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
351
352 #: src/addressbook.c:386 src/compose.c:538 src/mainwindow.c:452
353 #: src/messageview.c:158
354 msgid "/_Edit/_Copy"
355 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
356
357 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:539
358 msgid "/_Edit/_Paste"
359 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
360
361 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:536 src/compose.c:619 src/compose.c:625
362 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
363 msgid "/_Edit/---"
364 msgstr "/±à¼­(_E)/---"
365
366 #: src/addressbook.c:389
367 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
368 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
369
370 #: src/addressbook.c:390
371 msgid "/_Address"
372 msgstr "/µØÖ·(_A)"
373
374 #: src/addressbook.c:391
375 msgid "/_Address/New _Address"
376 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöµØÖ·(_A)"
377
378 #: src/addressbook.c:392
379 msgid "/_Address/New _Group"
380 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöȺ×é(_G)"
381
382 #: src/addressbook.c:393
383 msgid "/_Address/New _Folder"
384 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöĿ¼(_F)"
385
386 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:397
387 msgid "/_Address/---"
388 msgstr "/µØÖ·(_A)/---"
389
390 #: src/addressbook.c:395
391 msgid "/_Address/_Edit"
392 msgstr "/µØÖ·(_A)/±à¼­(_E)"
393
394 #: src/addressbook.c:396
395 msgid "/_Address/_Delete"
396 msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
397
398 #: src/addressbook.c:398
399 msgid "/_Address/_Mail To"
400 msgstr "/µØÖ·(_A)/·¢ËÍÓʼþ(_M)"
401
402 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:403 src/mainwindow.c:673
403 #: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
404 #: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
405 #: src/messageview.c:296
406 msgid "/_Tools/---"
407 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
408
409 #: src/addressbook.c:400
410 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
411 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë _LDIF Îļþ..."
412
413 #: src/addressbook.c:401
414 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
415 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë M_utt Îļþ..."
416
417 #: src/addressbook.c:402
418 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
419 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë _Pine Îļþ..."
420
421 #: src/addressbook.c:404
422 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
423 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼³öΪ _HTML..."
424
425 #: src/addressbook.c:405
426 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
427 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼³öΪ LDI_F..."
428
429 #: src/addressbook.c:406 src/compose.c:694 src/mainwindow.c:740
430 #: src/messageview.c:299
431 msgid "/_Help"
432 msgstr "/°ïÖú(_H)"
433
434 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:750
435 #: src/messageview.c:300
436 msgid "/_Help/_About"
437 msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
438
439 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427 src/summaryview.c:403
440 msgid "/_Delete"
441 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
442
443 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:428
444 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/compose.c:517
445 #: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
446 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
447 #: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
448 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:80 src/plugins/trayicon/trayicon.c:83
449 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
450 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
451 msgid "/---"
452 msgstr "/---"
453
454 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
455 msgid "/New _Address"
456 msgstr "/еØÖ·(_A)"
457
458 #: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:430
459 msgid "/New _Group"
460 msgstr "/ÐÂȺ×é(_G)"
461
462 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
463 msgid "/New _Folder"
464 msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
465
466 #: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
467 msgid "/C_ut"
468 msgstr "/¼ôÇÐ(_u)"
469
470 #: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:434
471 msgid "/_Copy"
472 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)"
473
474 #: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:435
475 msgid "/_Paste"
476 msgstr "/Õ³Ìù(_P)"
477
478 #: src/addressbook.c:437
479 msgid "/Pa_ste Address"
480 msgstr "/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
481
482 #: src/addressbook.c:438
483 msgid "/_Mail To"
484 msgstr "/·¢ËÍÓʼþ(_M)"
485
486 #: src/addressbook.c:440
487 msgid "/_Browse Entry"
488 msgstr "/²é¿´ÏîÄ¿(_B)"
489
490 #: src/addressbook.c:453 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
491 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:627
492 #: src/prefs_themes.c:659 src/prefs_themes.c:660
493 msgid "Unknown"
494 msgstr "δ֪"
495
496 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:479 src/importldif.c:125
497 msgid "Success"
498 msgstr "³É¹¦"
499
500 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:126
501 msgid "Bad arguments"
502 msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
503
504 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:127
505 msgid "File not specified"
506 msgstr "δָ¶¨Îļþ"
507
508 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:128
509 msgid "Error opening file"
510 msgstr "´ò¿ªÎļþ´íÎó"
511
512 #: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:129
513 msgid "Error reading file"
514 msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
515
516 #: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:130
517 msgid "End of file encountered"
518 msgstr "Óöµ½Îļþĩβ"
519
520 #: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:131
521 msgid "Error allocating memory"
522 msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅä´íÎó"
523
524 #: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:132
525 msgid "Bad file format"
526 msgstr "Îļþ¸ñʽ´íÎó"
527
528 #: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:133
529 msgid "Error writing to file"
530 msgstr "ÎļþдÈë´íÎó"
531
532 #: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:134
533 msgid "Error opening directory"
534 msgstr "´ò¿ªÄ¿Â¼´íÎó"
535
536 #: src/addressbook.c:470 src/importldif.c:135
537 msgid "No path specified"
538 msgstr "δָ¶¨Îļþ·¾¶"
539
540 #: src/addressbook.c:480
541 msgid "Error connecting to LDAP server"
542 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷Á¬½Ó´íÎó"
543
544 #: src/addressbook.c:481
545 msgid "Error initializing LDAP"
546 msgstr "LDAP Æðʼ´íÎó"
547
548 #: src/addressbook.c:482
549 msgid "Error binding to LDAP server"
550 msgstr ""
551
552 #: src/addressbook.c:483
553 msgid "Error searching LDAP database"
554 msgstr "ËÑÑ°LDAP×ÊÁÏ¿âʱ³ö´í"
555
556 #: src/addressbook.c:484
557 msgid "Timeout performing LDAP operation"
558 msgstr "½øÐÐLDAP²Ù×÷ʱ³¬Ê±"
559
560 #: src/addressbook.c:485
561 msgid "Error in LDAP search criteria"
562 msgstr "LDAPËÑÑ°±ê×¼´íÎó"
563
564 #: src/addressbook.c:486
565 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
566 msgstr "LDAPËÑѰûÓнá¹û"
567
568 #: src/addressbook.c:487
569 msgid "LDAP search terminated on request"
570 msgstr "LDAPÒÑ°´ÇëÇóÖÕÖ¹"
571
572 #: src/addressbook.c:488
573 msgid "Error starting TLS connection"
574 msgstr "´´½¨TLSÁ´½Óʱ·¢Éú´íÎó"
575
576 #: src/addressbook.c:644
577 msgid "E-Mail address"
578 msgstr "E-Mail µØÖ·"
579
580 #: src/addressbook.c:648 src/prefs_common.c:2157 src/toolbar.c:180
581 #: src/toolbar.c:1529
582 msgid "Address book"
583 msgstr "ͨѶ¼"
584
585 #: src/addressbook.c:750
586 msgid "Name:"
587 msgstr "ÐÕÃû"
588
589 #: src/addressbook.c:782 src/addressbook.c:2304 src/addressbook.c:2318
590 #: src/addressbook.c:2333 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
591 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
592 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
593 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
594 #: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
595 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
596 msgid "Delete"
597 msgstr "ɾ³ý"
598
599 #: src/addressbook.c:788
600 msgid "Lookup"
601 msgstr "²éÕÒ"
602
603 #: src/addressbook.c:800 src/compose.c:1481 src/compose.c:3306
604 #: src/compose.c:4652 src/compose.c:5361 src/headerview.c:53
605 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
606 msgid "To:"
607 msgstr "To:"
608
609 #: src/addressbook.c:804 src/compose.c:1465 src/compose.c:3305
610 #: src/prefs_template.c:175
611 msgid "Cc:"
612 msgstr "Cc:"
613
614 #: src/addressbook.c:808 src/compose.c:1468 src/prefs_template.c:176
615 msgid "Bcc:"
616 msgstr "Bcc:"
617
618 #: src/addressbook.c:1017 src/addressbook.c:1040
619 msgid "Delete address(es)"
620 msgstr "ɾ³ýÓʼþµØÖ·"
621
622 #: src/addressbook.c:1018
623 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
624 msgstr "´ËÓʼþµØÖ·Êý¾ÝÊÇÖ»¶ÁµÄ£¬²»ÄÜɾ³ý¡£"
625
626 #: src/addressbook.c:1041
627 msgid "Really delete the address(es)?"
628 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
629
630 #: src/addressbook.c:1042 src/addressbook.c:2305 src/addressbook.c:2333
631 #: src/compose.c:2299 src/compose.c:3130 src/compose.c:6452
632 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
633 #: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
634 #: src/mainwindow.c:1569 src/message_search.c:197 src/news_gtk.c:297
635 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:547
636 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1001
637 #: src/prefs_matcher.c:1680 src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:426
638 #: src/prefs_themes.c:475 src/prefs_themes.c:482 src/summary_search.c:327
639 #: src/summaryview.c:813 src/summaryview.c:1251 src/summaryview.c:1295
640 #: src/summaryview.c:1338 src/summaryview.c:1362 src/summaryview.c:1394
641 #: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
642 #: src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1956 src/toolbar.c:1868
643 msgid "No"
644 msgstr "²»"
645
646 #: src/addressbook.c:1594 src/addressbook.c:1667
647 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
648 msgstr "ÎÞ·¨Õ³Ìù£¬¸ÃͨѶ¼ÒÑÉèΪֻ¶Á¡£"
649
650 #: src/addressbook.c:1605
651 msgid "Cannot paste into an address group."
652 msgstr "ÎÞ·¨ÌùÈëÖ¸¶¨µÄͨѶȺ×é¡£"
653
654 # c-format
655 #: src/addressbook.c:2301
656 #, c-format
657 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
658 msgstr "ÄúÏëҪɾ³ý'%s'ÀïÃæµÄ²éѯ½á¹ûºÍµØÖ·ÐÅÏ¢Âð?"
659
660 #: src/addressbook.c:2313
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
664 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
665 msgstr ""
666 "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
667 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
668
669 #: src/addressbook.c:2319
670 msgid "Folder only"
671 msgstr "Ö»ÓÐĿ¼"
672
673 #: src/addressbook.c:2320
674 msgid "Folder and Addresses"
675 msgstr "Ŀ¼¼°Í¨Ñ¶Â¼"
676
677 #: src/addressbook.c:2332
678 #, c-format
679 msgid "Really delete `%s' ?"
680 msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾³ý '%s' ?"
681
682 #: src/addressbook.c:3117
683 msgid "New user, could not save index file."
684 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
685
686 #: src/addressbook.c:3121
687 msgid "New user, could not save address book files."
688 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
689
690 #: src/addressbook.c:3131
691 msgid "Old address book converted successfully."
692 msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
693
694 #: src/addressbook.c:3136
695 msgid ""
696 "Old address book converted,\n"
697 "could not save new address index file"
698 msgstr ""
699 "¾ÉͨѶ¼¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
700 "µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
701
702 #: src/addressbook.c:3149
703 msgid ""
704 "Could not convert address book,\n"
705 "but created empty new address book files."
706 msgstr ""
707 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
708 "µ«¿ÕµÄеØÖ·²¾ÎļþÒѾ­Éú³É¡£"
709
710 #: src/addressbook.c:3155
711 msgid ""
712 "Could not convert address book,\n"
713 "could not create new address book files."
714 msgstr ""
715 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
716 "ÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼Îļþ¡£"
717
718 #: src/addressbook.c:3160
719 msgid ""
720 "Could not convert address book\n"
721 "and could not create new address book files."
722 msgstr ""
723 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
724 "ÒàÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼Îļþ¡£"
725
726 #: src/addressbook.c:3167
727 msgid "Addressbook conversion error"
728 msgstr "ת»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
729
730 #: src/addressbook.c:3172
731 msgid "Addressbook conversion"
732 msgstr "ͨѶ¼¸ñʽת»»"
733
734 #: src/addressbook.c:3209
735 msgid "Addressbook Error"
736 msgstr "ͨѶ¼·¢Éú´íÎó"
737
738 #: src/addressbook.c:3210
739 msgid "Could not read address index"
740 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁȡͨѶ¼Ë÷Òý"
741
742 #: src/addressbook.c:3568
743 msgid "Busy searching..."
744 msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
745
746 # c-format
747 #: src/addressbook.c:3639
748 #, c-format
749 msgid "Search '%s'"
750 msgstr "ËÑË÷ '%s'"
751
752 #: src/addressbook.c:3859 src/prefs_common.c:956
753 msgid "Interface"
754 msgstr "½çÃæ"
755
756 #: src/addressbook.c:3875 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
757 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
758 msgid "Address Book"
759 msgstr "ͨѶ¼"
760
761 #: src/addressbook.c:3891
762 msgid "Person"
763 msgstr "ÈËÃû"
764
765 #: src/addressbook.c:3907
766 msgid "EMail Address"
767 msgstr "µç×ÓÓʼþÓÊÏä"
768
769 #: src/addressbook.c:3923
770 msgid "Group"
771 msgstr "Ⱥ×é"
772
773 #: src/addressbook.c:3939 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
774 #: src/prefs_account.c:2126
775 msgid "Folder"
776 msgstr "Óʼþ¼Ð"
777
778 #: src/addressbook.c:3955
779 msgid "vCard"
780 msgstr "vCard"
781
782 #: src/addressbook.c:3971 src/addressbook.c:3987
783 msgid "JPilot"
784 msgstr "JPilot"
785
786 #: src/addressbook.c:4003
787 msgid "LDAP Server"
788 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
789
790 #: src/addressbook.c:4019
791 msgid "LDAP Query"
792 msgstr "LDAP ²éѯ"
793
794 #: src/addrgather.c:156
795 msgid "Please specify name for address book."
796 msgstr "ÇëÖ¸¶¨Í¨Ñ¶Â¼µÄÃû³Æ¡£"
797
798 #: src/addrgather.c:176
799 msgid "Please select the mail headers to search."
800 msgstr "ÇëÖ¸¶¨ÒªËÑÑ°µÄ"
801
802 #: src/addrgather.c:183
803 msgid "Busy harvesting addresses..."
804 msgstr "ÕýÔÚÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·..."
805
806 #: src/addrgather.c:221
807 msgid "Addresses gathered successfully."
808 msgstr "³É¹¦µÃE-MailµØÖ·"
809
810 #: src/addrgather.c:285
811 msgid "No folder or message was selected."
812 msgstr "δѡȡÓʼþ¼Ð»òѶϢ¡£"
813
814 #: src/addrgather.c:293
815 msgid ""
816 "Please select a folder to process from the folder\n"
817 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
818 "the message list."
819 msgstr "ÇëÑ¡È¡Ñ¡ÔñÐèÒª´¦ÀíµÄÓʼþ¼Ð£¬»òÕßÑ¡ÔñÒ»·â»ò¶à·âÓʼþ¡£"
820
821 #: src/addrgather.c:345
822 msgid "Folder :"
823 msgstr "Óʼþ¼Ð :"
824
825 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
826 #: src/importldif.c:948
827 msgid "Address Book :"
828 msgstr "ͨѶ¼ :"
829
830 #: src/addrgather.c:366
831 msgid "Folder Size :"
832 msgstr "Óʼþ¼Ð´óС :"
833
834 #: src/addrgather.c:381
835 msgid "Process these mail header fields"
836 msgstr "¼ìË÷ÈçÏÂÐÅÍ·×Ö¶Î"
837
838 #: src/addrgather.c:399
839 msgid "Include sub-folders"
840 msgstr "°üÀ¨×ÓÓʼþ¼Ð"
841
842 #: src/addrgather.c:422
843 msgid "Header Name"
844 msgstr "ÐÅÍ·Ãû³Æ"
845
846 #: src/addrgather.c:423
847 msgid "Address Count"
848 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
849
850 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:168 src/messageview.c:525
851 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:288 src/textview.c:1955
852 msgid "Warning"
853 msgstr "¾¯¸æ"
854
855 #: src/addrgather.c:528
856 msgid "Header Fields"
857 msgstr "ÐÅÍ·×Ö¶Î"
858
859 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
860 #: src/importldif.c:1067
861 msgid "Finish"
862 msgstr "Íê³É"
863
864 #: src/addrgather.c:588
865 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
866 msgstr "ÓÉÑ¡È¡µÄÓʼþÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
867
868 #: src/addrgather.c:596
869 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
870 msgstr "ÓÉÓʼþ¼ÐÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
871
872 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
873 msgid "Common address"
874 msgstr "¹«ÓÃÓʼþµØÖ·"
875
876 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
877 msgid "Personal address"
878 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
879
880 #: src/alertpanel.c:155 src/compose.c:6132
881 msgid "Notice"
882 msgstr "×¢Òâ"
883
884 #: src/alertpanel.c:181 src/alertpanel.c:203 src/compose.c:3633 src/inc.c:601
885 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
886 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
887 msgid "Error"
888 msgstr "´íÎó"
889
890 #: src/alertpanel.c:203
891 msgid "View log"
892 msgstr "²é¿´ÈÕÖ¾Îļþ"
893
894 #: src/alertpanel.c:327
895 msgid "Show this message next time"
896 msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
897
898 #: src/browseldap.c:238
899 msgid "Browse Directory Entry"
900 msgstr "ä¯ÀÀĿ¼Ïî"
901
902 #: src/browseldap.c:258
903 msgid "Server Name :"
904 msgstr "·þÎñÆ÷Ãû£º"
905
906 #: src/browseldap.c:268
907 msgid "Distinguished Name (dn) :"
908 msgstr "Ãû"
909
910 #: src/browseldap.c:291
911 msgid "LDAP Name"
912 msgstr "LDAPÃû³Æ"
913
914 #: src/browseldap.c:293
915 msgid "Attribute Value"
916 msgstr "ÊôÐÔÖµ"
917
918 #: src/common/nntp.c:68
919 #, c-format
920 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
921 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓNNTP·þÎñÆ÷: %s:%d\n"
922
923 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
924 #, c-format
925 msgid "protocol error: %s\n"
926 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó: %s\n"
927
928 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
929 msgid "protocol error\n"
930 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó\n"
931
932 #: src/common/nntp.c:293
933 msgid "Error occurred while posting\n"
934 msgstr "·¢±íÎÄÕÂʱ·¢Éú´íÎó\n"
935
936 #: src/common/nntp.c:373
937 msgid "Error occurred while sending command\n"
938 msgstr "·¢ËÍÃüÁîʱ·¢Éú´íÎó\n"
939
940 #: src/common/plugin.c:103
941 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
942 msgstr "Ϊ²å¼þ·ÖÅäÄÚ´æʧ°Ü"
943
944 #: src/common/smtp.c:154
945 msgid "SMTP AUTH not available\n"
946 msgstr "SMTP ÈÏ֤ʧ°Ü\n"
947
948 #: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
949 msgid "bad SMTP response\n"
950 msgstr "´íÎóµÄSMTP»ØÓ¦\n"
951
952 #: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
953 msgid "error occurred on SMTP session\n"
954 msgstr "Á¬½ÓSMTP´íÎó\n"
955
956 #: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:816
957 msgid "error occurred on authentication\n"
958 msgstr "ÈÏ֤ʱ·¢Éú´íÎó\n"
959
960 #: src/common/smtp.c:503
961 #, c-format
962 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
963 msgstr "ÓʼþÌ«´ó(×î´óÔÊÐí³ß´çΪ%s)\n"
964
965 #: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:809
966 msgid "can't start TLS session\n"
967 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS\n"
968
969 #: src/common/ssl.c:136
970 msgid "Error creating ssl context\n"
971 msgstr "´´½¨SSL»·¾³³ö´í\n"
972
973 #: src/common/ssl.c:155
974 #, c-format
975 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
976 msgstr "SSLÁ¬½Óʧ°Ü (%s)\n"
977
978 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
979 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
980 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
981 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
982 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
983 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
984 msgid "<not in certificate>"
985 msgstr "<²»ÔÚÈÏÖ¤Ö®ÄÚ>"
986
987 #: src/common/ssl_certificate.c:189
988 #, c-format
989 msgid ""
990 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
991 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
992 "  Fingerprint: %s\n"
993 "  Signature status: %s"
994 msgstr ""
995 "  ËùÓÐÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
996 "  Ç©ÊÕÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
997 "  Ö¸ÎÆ£º %s\n"
998 "  Ç©Ãû״̬£º %s"
999
1000 #: src/common/ssl_certificate.c:307
1001 msgid "Can't load X509 default paths"
1002 msgstr "ÎÞ·¨¼ÓÔØX509ȱʡ·¾¶"
1003
1004 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1005 #, c-format
1006 msgid ""
1007 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1008 "%s"
1009 msgstr ""
1010 "%s ÓÐÒ»¸öδ֪µÄSSLÈÏÖ¤£º\n"
1011 "%s"
1012
1013 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1014 #, c-format
1015 msgid ""
1016 "%s\n"
1017 "\n"
1018 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1019 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1020 msgstr ""
1021 "%s\n"
1022 "\n"
1023 "ÔÚÄú±£´æÈÏÖ¤ÐÅϢ֮ǰ£¬Óʼþ²»»á±»È¡»Ø¡£\n"
1024 "(È¡Ïû\"%s\"Æ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
1025
1026 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1027 #: src/prefs_common.c:1095
1028 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1029 msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
1030
1031 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1032 #, c-format
1033 msgid ""
1034 "%s's SSL certificate changed !\n"
1035 "We have saved this one:\n"
1036 "%s\n"
1037 "\n"
1038 "It is now:\n"
1039 "%s\n"
1040 "\n"
1041 "This could mean the server answering is not the known one."
1042 msgstr ""
1043 "%s µÄSSLÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä£¡\n"
1044 "Ä¿Ç°Òѱ£´æµÄÈÏÖ¤ÐÅÏ¢ÊÇ£º\n"
1045 "%s\n"
1046 "\n"
1047 "еÄÈÏ֤Ϊ£º\n"
1048 "%s\n"
1049 "\n"
1050 "Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
1051
1052 #: src/common/string_match.c:73
1053 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1054 msgstr "£¨Ö÷Ìâ±»RegExpÇå³ýÁË£©"
1055
1056 #: src/common/utils.c:178
1057 #, c-format
1058 msgid "%dB"
1059 msgstr "%dB"
1060
1061 #: src/common/utils.c:180
1062 #, c-format
1063 msgid "%.1fKB"
1064 msgstr "%.1fKB"
1065
1066 #: src/common/utils.c:182
1067 #, c-format
1068 msgid "%.2fMB"
1069 msgstr "%.2fMB"
1070
1071 #: src/common/utils.c:184
1072 #, c-format
1073 msgid "%.2fGB"
1074 msgstr "%.2fGB"
1075
1076 #: src/compose.c:515
1077 msgid "/_Add..."
1078 msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
1079
1080 #: src/compose.c:516
1081 msgid "/_Remove"
1082 msgstr "/ɾ³ý(_R)"
1083
1084 #: src/compose.c:518 src/folderview.c:234
1085 msgid "/_Properties..."
1086 msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
1087
1088 #: src/compose.c:527
1089 msgid "/_File/_Attach file"
1090 msgstr "/Îļþ(_F)/¸½¼ÓÎļþ(_A)"
1091
1092 #: src/compose.c:528
1093 msgid "/_File/_Insert file"
1094 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÎļþ(_I)"
1095
1096 #: src/compose.c:529
1097 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1098 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
1099
1100 #: src/compose.c:534
1101 msgid "/_Edit/_Undo"
1102 msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
1103
1104 #: src/compose.c:535
1105 msgid "/_Edit/_Redo"
1106 msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
1107
1108 #: src/compose.c:537
1109 msgid "/_Edit/Cu_t"
1110 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
1111
1112 #: src/compose.c:540
1113 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1114 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÎÄ(_q)"
1115
1116 #: src/compose.c:542 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
1117 msgid "/_Edit/Select _all"
1118 msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
1119
1120 #: src/compose.c:543
1121 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1122 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
1123
1124 #: src/compose.c:544
1125 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1126 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
1127
1128 #: src/compose.c:549
1129 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1130 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
1131
1132 #: src/compose.c:554
1133 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1134 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
1135
1136 #: src/compose.c:559
1137 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1138 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
1139
1140 #: src/compose.c:564
1141 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1142 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
1143
1144 #: src/compose.c:569
1145 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1146 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
1147
1148 #: src/compose.c:574
1149 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1150 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
1151
1152 #: src/compose.c:579
1153 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1154 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
1155
1156 #: src/compose.c:584
1157 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1158 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
1159
1160 #: src/compose.c:589
1161 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1162 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
1163
1164 #: src/compose.c:594
1165 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1166 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
1167
1168 #: src/compose.c:599
1169 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1170 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
1171
1172 #: src/compose.c:604
1173 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1174 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1175
1176 #: src/compose.c:609
1177 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1178 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1179
1180 #: src/compose.c:614
1181 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1182 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
1183
1184 #: src/compose.c:620
1185 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1186 msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
1187
1188 #: src/compose.c:622
1189 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1190 msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
1191
1192 #: src/compose.c:624
1193 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1194 msgstr "/±à¼­(_E)/×Ô¶¯»»ÐÐ(_o)"
1195
1196 #: src/compose.c:626
1197 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1198 msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
1199
1200 #: src/compose.c:629
1201 msgid "/_Spelling"
1202 msgstr "/ƴд(_S)"
1203
1204 #: src/compose.c:630
1205 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1206 msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
1207
1208 #: src/compose.c:632
1209 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1210 msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
1211
1212 #: src/compose.c:634
1213 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1214 msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
1215
1216 #: src/compose.c:636
1217 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1218 msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
1219
1220 #: src/compose.c:638
1221 msgid "/_Spelling/---"
1222 msgstr "/ƴд(_S)/---"
1223
1224 #: src/compose.c:639
1225 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1226 msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
1227
1228 #: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
1229 #: src/summaryview.c:443
1230 msgid "/_View"
1231 msgstr "/²é¿´(_V)"
1232
1233 #: src/compose.c:644
1234 msgid "/_View/_To"
1235 msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕÐÅÈË(_T)"
1236
1237 #: src/compose.c:645
1238 msgid "/_View/_Cc"
1239 msgstr "/²é¿´(_V)/³­ËÍ(_C)"
1240
1241 #: src/compose.c:646
1242 msgid "/_View/_Bcc"
1243 msgstr "/²é¿´(_V)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1244
1245 #: src/compose.c:647
1246 msgid "/_View/_Reply to"
1247 msgstr "/²é¿´(_V)/»Ø¸´(_R)"
1248
1249 #: src/compose.c:648 src/compose.c:650 src/compose.c:652 src/mainwindow.c:477
1250 #: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
1251 #: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
1252 msgid "/_View/---"
1253 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
1254
1255 #: src/compose.c:649
1256 msgid "/_View/_Followup to"
1257 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/_Followup to"
1258
1259 #: src/compose.c:651
1260 msgid "/_View/R_uler"
1261 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/±ê³ß(_u)"
1262
1263 #: src/compose.c:653
1264 msgid "/_View/_Attachment"
1265 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/¸½¼Ó(_A)"
1266
1267 #: src/compose.c:655 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
1268 msgid "/_Message"
1269 msgstr "/Óʼþ(_M)"
1270
1271 #: src/compose.c:656
1272 msgid "/_Message/_Send"
1273 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö(_S)"
1274
1275 #: src/compose.c:658
1276 msgid "/_Message/Send _later"
1277 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºóËͳö(_l)"
1278
1279 #: src/compose.c:661 src/compose.c:666 src/compose.c:668 src/compose.c:672
1280 #: src/compose.c:679 src/compose.c:686 src/mainwindow.c:634
1281 #: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
1282 #: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
1283 #: src/messageview.c:268
1284 msgid "/_Message/---"
1285 msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
1286
1287 #: src/compose.c:662
1288 msgid "/_Message/_To"
1289 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÅÈË(_T)"
1290
1291 #: src/compose.c:663
1292 msgid "/_Message/_Cc"
1293 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸±±¾³­ËÍ(_C)"
1294
1295 #: src/compose.c:664
1296 msgid "/_Message/_Bcc"
1297 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1298
1299 #: src/compose.c:665
1300 msgid "/_Message/_Reply to"
1301 msgstr "/Óʼþ(_M)/»Ø¸´¸ø(_y)"
1302
1303 #: src/compose.c:667
1304 msgid "/_Message/_Followup to"
1305 msgstr "/Óʼþ(_M)/_Followup to"
1306
1307 #: src/compose.c:669
1308 msgid "/_Message/_Attach"
1309 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
1310
1311 #: src/compose.c:673
1312 msgid "/_Message/Si_gn"
1313 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ç©Ãû(_g)"
1314
1315 #: src/compose.c:674
1316 msgid "/_Message/_Encrypt"
1317 msgstr "/Óʼþ(_M)/¼ÓÃÜ(_E)"
1318
1319 #: src/compose.c:675
1320 msgid "/_Message/Mode"
1321 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ"
1322
1323 #: src/compose.c:676
1324 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1325 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/MIME"
1326
1327 #: src/compose.c:677
1328 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1329 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/ǶÈë"
1330
1331 #: src/compose.c:680
1332 msgid "/_Message/_Priority"
1333 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò(_P)"
1334
1335 #: src/compose.c:681
1336 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1337 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
1338
1339 #: src/compose.c:682
1340 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1341 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
1342
1343 #: src/compose.c:683
1344 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1345 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
1346
1347 #: src/compose.c:684
1348 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1349 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
1350
1351 #: src/compose.c:685
1352 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1353 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
1354
1355 #: src/compose.c:687
1356 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1357 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÇëÇó»ØÖ´(_R)"
1358
1359 #: src/compose.c:688
1360 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1361 msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÎÄ(_V)"
1362
1363 #: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
1364 msgid "/_Tools"
1365 msgstr "¹¤¾ß(_T)"
1366
1367 #: src/compose.c:690
1368 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1369 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
1370
1371 #: src/compose.c:691 src/messageview.c:272
1372 msgid "/_Tools/_Address book"
1373 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ¼(_A)"
1374
1375 #: src/compose.c:692
1376 msgid "/_Tools/_Template"
1377 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
1378
1379 #: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
1380 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1381 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
1382
1383 #: src/compose.c:1471
1384 msgid "Reply-To:"
1385 msgstr ""
1386
1387 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:4649 src/compose.c:5363
1388 #: src/headerview.c:54
1389 msgid "Newsgroups:"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: src/compose.c:1477
1393 msgid "Followup-To:"
1394 msgstr ""
1395
1396 #: src/compose.c:1796
1397 msgid "Quote mark format error."
1398 msgstr "ÒýÎĸñʽ´íÎó¡£"
1399
1400 #: src/compose.c:1812
1401 msgid "Message reply/forward format error."
1402 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
1403
1404 #: src/compose.c:2155
1405 #, c-format
1406 msgid "File %s is empty."
1407 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
1408
1409 #: src/compose.c:2159
1410 #, c-format
1411 msgid "Can't read %s."
1412 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
1413
1414 #: src/compose.c:2193
1415 #, c-format
1416 msgid "Message: %s"
1417 msgstr "Óʼþ£º%s"
1418
1419 #: src/compose.c:2296
1420 msgid "Encrypted message"
1421 msgstr "¼ÓÃÜÓʼþ"
1422
1423 #: src/compose.c:2297
1424 msgid ""
1425 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1426 "Discard encrypted part?"
1427 msgstr ""
1428 "²»ÄÜÖØб༭¼ÓÃÜÓʼþ.\n"
1429 "¶ªÆú¼ÓÃܲ¿·ÖÂð?"
1430
1431 #: src/compose.c:2958
1432 msgid " [Edited]"
1433 msgstr " [ÒÑÐÞ¸Ä] "
1434
1435 #: src/compose.c:2960
1436 #, c-format
1437 msgid "%s - Compose message%s"
1438 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
1439
1440 #: src/compose.c:2963
1441 #, c-format
1442 msgid "Compose message%s"
1443 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
1444
1445 #: src/compose.c:2987 src/compose.c:3239
1446 msgid ""
1447 "Account for sending mail is not specified.\n"
1448 "Please select a mail account before sending."
1449 msgstr ""
1450 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
1451 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡ÔñÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1452
1453 #: src/compose.c:3120
1454 msgid "Recipient is not specified."
1455 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕÐÅÈË¡£"
1456
1457 #: src/compose.c:3128 src/messageview.c:525 src/prefs_account.c:766
1458 #: src/prefs_common.c:942 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1459 msgid "Send"
1460 msgstr "·¢ËÍ"
1461
1462 #: src/compose.c:3129
1463 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1464 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
1465
1466 #: src/compose.c:3154
1467 msgid "Could not queue message for sending"
1468 msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
1469
1470 #: src/compose.c:3163
1471 msgid ""
1472 "The message was queued but could not be sent.\n"
1473 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1474 msgstr ""
1475 "ÓʼþÕý¼ÓÈë·¢ËͶÓÁУ¬µ«ÎÞ·¨·¢ËͳöÈ¥¡£\n"
1476 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
1477
1478 #: src/compose.c:3255 src/procmsg.c:1165 src/send_message.c:229
1479 #, c-format
1480 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1481 msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
1482
1483 #: src/compose.c:3275
1484 msgid "Can't save the message to Sent."
1485 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁÒÑ·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖС£"
1486
1487 #: src/compose.c:3520
1488 #, c-format
1489 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1490 msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
1491
1492 #: src/compose.c:3629
1493 #, c-format
1494 msgid ""
1495 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1496 "%s to %s.\n"
1497 "Send it anyway?"
1498 msgstr ""
1499 "ÎÞ·¨½«ÓʼþµÄ×Ö·û±àÂëÓÉ %s ×ª»»Îª %s ¡£\n"
1500 "ÈÔ¾ÉÒª·¢ËÍÂð£¿"
1501
1502 #: src/compose.c:3907
1503 msgid "No account for sending mails available!"
1504 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
1505
1506 #: src/compose.c:3917
1507 msgid "No account for posting news available!"
1508 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
1509
1510 #: src/compose.c:4732 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1511 msgid "From:"
1512 msgstr "·¢ÐÅÈË:"
1513
1514 #: src/compose.c:4836 src/compose.c:5006 src/compose.c:5893
1515 msgid "MIME type"
1516 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
1517
1518 #: src/compose.c:4837 src/compose.c:5007 src/mimeview.c:197
1519 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
1520 msgid "Size"
1521 msgstr "´óС"
1522
1523 #: src/compose.c:4901
1524 msgid "Save Message to "
1525 msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
1526
1527 #: src/compose.c:4921 src/prefs_filtering_action.c:420
1528 msgid "Select ..."
1529 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
1530
1531 #: src/compose.c:5058 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1532 #: src/prefs_matcher.c:148
1533 msgid "Header"
1534 msgstr "ÓʼþÍ·"
1535
1536 #: src/compose.c:5060
1537 msgid "Attachments"
1538 msgstr "¸½¼þ"
1539
1540 #: src/compose.c:5062
1541 msgid "Others"
1542 msgstr "ÆäËû"
1543
1544 #: src/compose.c:5077 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1545 #: src/summary_search.c:164
1546 msgid "Subject:"
1547 msgstr "Ö÷Ìâ:"
1548
1549 #: src/compose.c:5312 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1550 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4066
1551 msgid "None"
1552 msgstr "ÎÞ"
1553
1554 #: src/compose.c:5321
1555 #, c-format
1556 msgid ""
1557 "Spell checker could not be started.\n"
1558 "%s"
1559 msgstr ""
1560 "ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷.\n"
1561 "%s"
1562
1563 #: src/compose.c:5788
1564 msgid "Invalid MIME type."
1565 msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
1566
1567 #: src/compose.c:5806
1568 msgid "File doesn't exist or is empty."
1569 msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
1570
1571 #: src/compose.c:5875
1572 msgid "Properties"
1573 msgstr "ÊôÐÔ"
1574
1575 #: src/compose.c:5920
1576 msgid "Encoding"
1577 msgstr "±àÂë"
1578
1579 #: src/compose.c:5951
1580 msgid "Path"
1581 msgstr "·¾¶"
1582
1583 #: src/compose.c:5952 src/prefs_toolbar.c:808
1584 msgid "File name"
1585 msgstr "ÎļþÃû"
1586
1587 #: src/compose.c:6129
1588 #, c-format
1589 msgid ""
1590 "The external editor is still working.\n"
1591 "Force terminating the process?\n"
1592 "process group id: %d"
1593 msgstr ""
1594 "Íⲿ±à¼­Æ÷ÈÔÔÚÔËÐС£\n"
1595 "Ç¿Öƹرոýø³ÌÂð£¿\n"
1596 "½ø³Ì×æid: %d"
1597
1598 #: src/compose.c:6450 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1599 #: src/toolbar.c:1866
1600 msgid "Offline warning"
1601 msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
1602
1603 #: src/compose.c:6451 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1604 #: src/toolbar.c:1867
1605 msgid "You're working offline. Override?"
1606 msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
1607
1608 #: src/compose.c:6572 src/compose.c:6593
1609 msgid "Select file"
1610 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
1611
1612 #: src/compose.c:6607
1613 #, c-format
1614 msgid "File '%s' could not be read."
1615 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ '%s'¡£"
1616
1617 #: src/compose.c:6609
1618 #, c-format
1619 msgid ""
1620 "File '%s' contained invalid characters\n"
1621 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1622 msgstr ""
1623 "Îļþ '%s' °üº¬Óв»ÊôÓÚµ±Ç°±àÂ뼯µÄÎÞЧ×Ö·û,\n"
1624 "²åÈ벿·Ö¿ÉÄܲ»ÕýÈ·."
1625
1626 #: src/compose.c:6654
1627 msgid "Discard message"
1628 msgstr "ɾµôѶϢ"
1629
1630 #: src/compose.c:6655
1631 msgid "This message has been modified. discard it?"
1632 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
1633
1634 #: src/compose.c:6656
1635 msgid "Discard"
1636 msgstr "ɾ³ý"
1637
1638 #: src/compose.c:6656
1639 msgid "to Draft"
1640 msgstr "´æΪ²Ý¸å"
1641
1642 #: src/compose.c:6691
1643 #, c-format
1644 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1645 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
1646
1647 #: src/compose.c:6693
1648 msgid "Apply template"
1649 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
1650
1651 #: src/compose.c:6694
1652 msgid "Replace"
1653 msgstr "Ìæ»»"
1654
1655 #: src/compose.c:6694 src/toolbar.c:426
1656 msgid "Insert"
1657 msgstr "²åÈë"
1658
1659 #: src/crash.c:141
1660 #, c-format
1661 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1662 msgstr "Sylpheed ³ÌÐò(%ld)½ÓÊÕµ½%ldѶºÅ"
1663
1664 #: src/crash.c:186
1665 msgid "Sylpheed has crashed"
1666 msgstr "SylpheedÒѾ­±ÀÀ£"
1667
1668 #: src/crash.c:202
1669 #, c-format
1670 msgid ""
1671 "%s.\n"
1672 "Please file a bug report and include the information below."
1673 msgstr ""
1674 "%s\n"
1675 "ÇëÌîдBUG·´À¡±¨¸æ²¢¸½ÉÏÒÔÏÂѶϢ¡£"
1676
1677 #: src/crash.c:207
1678 msgid "Debug log"
1679 msgstr "µ÷ÊÔÈÕÖ¾"
1680
1681 #: src/crash.c:247
1682 msgid "Save..."
1683 msgstr "ÕýÔÚ±£´æ..."
1684
1685 #: src/crash.c:252
1686 msgid "Create bug report"
1687 msgstr "´´½¨BUG±¨¸æ"
1688
1689 #: src/crash.c:301
1690 msgid "Save crash information"
1691 msgstr "±£´æ±ÀÀ£µÄÐÅÏ¢"
1692
1693 #: src/editaddress.c:143
1694 msgid "Add New Person"
1695 msgstr "¼ÓÈëеÄÓû§"
1696
1697 #: src/editaddress.c:144
1698 msgid "Edit Person Details"
1699 msgstr "±à¼­¸öÈ˵ÄÏêϸ×ÊÁÏ"
1700
1701 #: src/editaddress.c:285
1702 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1703 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1704
1705 #: src/editaddress.c:422
1706 msgid "A Name and Value must be supplied."
1707 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÓû§Ãû³Æ¡£"
1708
1709 #: src/editaddress.c:480
1710 msgid "Edit Person Data"
1711 msgstr "±à¼­¸öÈË×ÊÁÏ"
1712
1713 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1714 #: src/ldif.c:826
1715 msgid "Display Name"
1716 msgstr "Óû§Ãû³Æ"
1717
1718 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1719 msgid "Last Name"
1720 msgstr "ÐÕ"
1721
1722 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1723 msgid "First Name"
1724 msgstr "Ãû"
1725
1726 #: src/editaddress.c:589
1727 msgid "Nickname"
1728 msgstr "´ÂºÅ"
1729
1730 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1731 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1732 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1733 msgid "E-Mail Address"
1734 msgstr "µç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1735
1736 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1737 msgid "Alias"
1738 msgstr "±ðÃû"
1739
1740 #: src/editaddress.c:710
1741 msgid "Move Up"
1742 msgstr "ÍùÉÏÒƶ¯"
1743
1744 #: src/editaddress.c:713
1745 msgid "Move Down"
1746 msgstr "ÍùÏÂÒƶ¯"
1747
1748 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1749 msgid "Modify"
1750 msgstr "ÐÞ¸Ä"
1751
1752 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/gtk/quicksearch.c:296
1753 #: src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
1754 msgid "Clear"
1755 msgstr "Çå³ý"
1756
1757 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1758 #: src/prefs_matcher.c:457
1759 msgid "Value"
1760 msgstr "ֵ"
1761
1762 #: src/editaddress.c:883
1763 msgid "Basic Data"
1764 msgstr "»ù±¾×ÊÁÏ"
1765
1766 #: src/editaddress.c:885
1767 msgid "User Attributes"
1768 msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
1769
1770 #: src/editbook.c:112
1771 msgid "File appears to be Ok."
1772 msgstr "ÎļþËƺõÕý³£¡£"
1773
1774 #: src/editbook.c:115
1775 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1776 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶ÕýÈ·µÄͨѶ¼¸ñʽ"
1777
1778 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1779 msgid "Could not read file."
1780 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ¡£"
1781
1782 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1783 msgid "Edit Addressbook"
1784 msgstr "±à¼­Í¨Ñ¶Â¼"
1785
1786 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1787 msgid " Check File "
1788 msgstr "¼ì²éÎļþ"
1789
1790 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1791 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1573
1792 msgid "File"
1793 msgstr "Îļþ"
1794
1795 #: src/editbook.c:283
1796 msgid "Add New Addressbook"
1797 msgstr "Ôö¼ÓеÄͨѶ¼"
1798
1799 #: src/editgroup.c:103
1800 msgid "A Group Name must be supplied."
1801 msgstr "ÇëÌṩһ¸öȺ×éÃû³Æ¡£"
1802
1803 #: src/editgroup.c:264
1804 msgid "Edit Group Data"
1805 msgstr "±à¼­Èº×é×ÊÁÏ"
1806
1807 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1808 msgid "Group Name"
1809 msgstr "Ⱥ×éÃû³Æ"
1810
1811 #: src/editgroup.c:311
1812 msgid "Addresses in Group"
1813 msgstr "Ⱥ×éÖеÄͨѶµØÖ·"
1814
1815 #: src/editgroup.c:313
1816 msgid " -> "
1817 msgstr ""
1818
1819 #: src/editgroup.c:340
1820 msgid " <- "
1821 msgstr ""
1822
1823 #: src/editgroup.c:342
1824 msgid "Available Addresses"
1825 msgstr "¿ÉʹÓõÄͨѶÕʺÅ"
1826
1827 #: src/editgroup.c:402
1828 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1829 msgstr "ʹÓüýÍ··ûºÅÒƶ¯Èº×éÖеĵç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1830
1831 #: src/editgroup.c:450
1832 msgid "Edit Group Details"
1833 msgstr "±à¼­Èº×éÏêϸ×ÊÁÏ"
1834
1835 #: src/editgroup.c:453
1836 msgid "Add New Group"
1837 msgstr "Ôö¼ÓеÄȺ×é"
1838
1839 #: src/editgroup.c:503
1840 msgid "Edit folder"
1841 msgstr "Ôö¼ÓеÄÓʼþ¼Ð"
1842
1843 #: src/editgroup.c:503
1844 msgid "Input the new name of folder:"
1845 msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1846
1847 #: src/editgroup.c:506 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
1848 msgid "New folder"
1849 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
1850
1851 #: src/editgroup.c:507 src/mh_gtk.c:119
1852 msgid "Input the name of new folder:"
1853 msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1854
1855 #: src/editjpilot.c:189
1856 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1857 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶JPilot¸ñʽ¡£"
1858
1859 #: src/editjpilot.c:225
1860 msgid "Select JPilot File"
1861 msgstr "Ñ¡ÔñJPilotÎļþ"
1862
1863 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1864 msgid "Edit JPilot Entry"
1865 msgstr "±à¼­JPilotÌõÄ¿"
1866
1867 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:481 src/editvcard.c:229
1868 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1869 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2154
1870 #: src/prefs_spelling.c:244
1871 msgid " ... "
1872 msgstr "..."
1873
1874 #: src/editjpilot.c:319
1875 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1876 msgstr "Æäâŵĵç×ÓÓʼþÏîÄ¿"
1877
1878 #: src/editjpilot.c:408
1879 msgid "Add New JPilot Entry"
1880 msgstr "Ôö¼ÓеÄJPilotÏîÄ¿"
1881
1882 #: src/editldap_basedn.c:141
1883 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1884 msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1885
1886 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:415
1887 msgid "Hostname"
1888 msgstr "Ö÷»úÃû"
1889
1890 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:434 src/ssl_manager.c:106
1891 msgid "Port"
1892 msgstr "¶Ë¿Ú"
1893
1894 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:463
1895 msgid "Search Base"
1896 msgstr "ËÑÑ°Base"
1897
1898 #: src/editldap_basedn.c:202
1899 msgid "Available Search Base(s)"
1900 msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1901
1902 #: src/editldap_basedn.c:291
1903 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1904 msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
1905
1906 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:267
1907 msgid "Could not connect to server"
1908 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1909
1910 #: src/editldap.c:149
1911 msgid "A Name must be supplied."
1912 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
1913
1914 #: src/editldap.c:161
1915 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1916 msgstr "ÇëÌṩ·þÎñÆ÷µÄÍøÓòÃû³Æ¡£"
1917
1918 #: src/editldap.c:174
1919 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1920 msgstr "ÇëÌṩÆðÂëÒ»ÏîLDAPËÑÑ°ÌõÄ¿¡£"
1921
1922 #: src/editldap.c:264
1923 msgid "Connected successfully to server"
1924 msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1925
1926 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:990
1927 msgid "Edit LDAP Server"
1928 msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
1929
1930 #: src/editldap.c:410
1931 msgid "A name that you wish to call the server."
1932 msgstr "Äú¶Ô·þÎñÆ÷Ïë¸øµÄ³Æºô¡£"
1933
1934 #: src/editldap.c:425
1935 msgid ""
1936 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1937 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1938 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1939 "computer as Sylpheed."
1940 msgstr ""
1941 "LDAP·þÎñÆ÷µÄ»úÆ÷Ãû¡£ÀýÈç\"ldap.mydomain.com\"ºÜ¿ÉÄܾÍÊÇ»ú¹¹\"mydomain.com\"µÄ"
1942 "LDAP·þÎñÆ÷Ãû³Æ¡£Ò²¿ÉÒÔÌîÈëIPµØÖ·¡£Èç¹ûLDAP·þÎñÓëSylpheedÔÚͬһ̨»úÆ÷ÉÏÔËÐУ¬"
1943 "Ôò¿ÉÒÔÌîÈë\"localhost\"¡£"
1944
1945 #: src/editldap.c:449
1946 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1947 msgstr "·þÎñÆ÷¼àÌýµÄ¶Ë¿ÚºÅ¡£È±Ê¡¶Ë¿ÚºÅΪ389"
1948
1949 #: src/editldap.c:453
1950 msgid " Check Server "
1951 msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
1952
1953 #: src/editldap.c:458
1954 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1955 msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥²âÊÔµ½·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó¡£"
1956
1957 #: src/editldap.c:473
1958 msgid ""
1959 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1960 "Examples include:\n"
1961 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1962 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1963 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1964 msgstr ""
1965 "Ö¸¶¨ÒªÔÚ·þÎñÆ÷ÉÏËÑË÷µÄĿ¼Ãû³Æ¡£ÀýÈç:  dc=sylpheed,dc=org\n"
1966 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1967 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1968
1969 #: src/editldap.c:486
1970 msgid ""
1971 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1972 "server."
1973 msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥¼ìË÷·þÎñÆ÷ÉÏ¿É·ÃÎʵÄĿ¼Ãû³Æ¡£"
1974
1975 #: src/editldap.c:493
1976 msgid "Enable TLS"
1977 msgstr "ÆôÓÃTLS"
1978
1979 #: src/editldap.c:499
1980 msgid "Connect to the server using TLS encrypted connection."
1981 msgstr "²ÉÓÃTLS¼ÓÃÜ·½Ê½Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1982
1983 #: src/editldap.c:551
1984 msgid "Search Attributes"
1985 msgstr "ËÑË÷ÊôÐÔ"
1986
1987 #: src/editldap.c:561
1988 msgid ""
1989 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1990 "find a name or address."
1991 msgstr "Ϊ²éÕÒÃû³ÆºÍµØÖ·ÐèÒªËÑË÷µÄLDAPÊôÐÔÃû³ÆÁÐ±í¡£"
1992
1993 #: src/editldap.c:565
1994 msgid " Defaults "
1995 msgstr " ȱʡֵ "
1996
1997 #: src/editldap.c:570
1998 msgid ""
1999 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2000 "names and addresses during a name or address search process."
2001 msgstr "ÖØÖÃÊôÐÔÃû³Æ¡£È±Ê¡ÖµÄܹ»ÔÚËÑË÷Öз¢ÏÖ¾ø´ó¶àÊýÃû³ÆºÍµØÖ·¡£"
2002
2003 #: src/editldap.c:577
2004 msgid "Max Query Age (secs)"
2005 msgstr "ѯÎÊʱ¼äÉÏÏÞ(Ãë)"
2006
2007 #: src/editldap.c:593
2008 msgid ""
2009 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2010 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2011 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2012 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2013 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2014 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2015 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2016 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2017 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2018 "more memory to cache results."
2019 msgstr ""
2020
2021 #: src/editldap.c:611
2022 msgid "Include server in dynamic search"
2023 msgstr "½«·þÎñÆ÷°üº¬ÔÚ¶¯Ì¬ËÑÑ°ÖÐ"
2024
2025 #: src/editldap.c:617
2026 msgid ""
2027 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2028 "address completion."
2029 msgstr "ÒªÔÚ×Ô¶¯Íê³ÉµØַʱ¶¯Ì¬ËÑË÷·þÎñÆ÷£¬ÇëÑ¡ÖдËÑ¡Ïî¡£"
2030
2031 #: src/editldap.c:624
2032 msgid "Match names 'containing' search term"
2033 msgstr ""
2034
2035 #: src/editldap.c:630
2036 msgid ""
2037 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2038 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2039 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2040 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2041 "searches against other address interfaces."
2042 msgstr ""
2043
2044 #: src/editldap.c:685
2045 msgid "Bind DN"
2046 msgstr "Bind DN"
2047
2048 #: src/editldap.c:695
2049 msgid ""
2050 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2051 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2052 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2053 "performing a search."
2054 msgstr ""
2055
2056 #: src/editldap.c:703
2057 msgid "Bind Password"
2058 msgstr "°ó¶¨ÃÜÂë"
2059
2060 #: src/editldap.c:713
2061 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2062 msgstr "ÓÃ\"Bind DN\"Óû§Á¬½ÓʱµÄÃÜÂë"
2063
2064 #: src/editldap.c:719
2065 msgid "Timeout (secs)"
2066 msgstr "³¬Ê±(Ãë)"
2067
2068 #: src/editldap.c:734
2069 msgid "The timeout period in seconds."
2070 msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä£¬µ¥Î»ÎªÃë¡£"
2071
2072 #: src/editldap.c:738
2073 msgid "Maximum Entries"
2074 msgstr "ÌõÄ¿ÉÏÏÞ"
2075
2076 #: src/editldap.c:753
2077 msgid ""
2078 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2079 msgstr ""
2080 "ËÑË÷ʱ·µ»Ø½á¹ûµÄ×î´óÌõÄ¿Êý"
2081
2082 #: src/editldap.c:769 src/prefs_account.c:762
2083 msgid "Basic"
2084 msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
2085
2086 #: src/editldap.c:770 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
2087 msgid "Search"
2088 msgstr "ËÑÑ°"
2089
2090 #: src/editldap.c:771 src/gtk/quicksearch.c:268
2091 msgid "Extended"
2092 msgstr "À©Õ¹"
2093
2094 #: src/editldap.c:995
2095 msgid "Add New LDAP Server"
2096 msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
2097
2098 #: src/editvcard.c:96
2099 msgid "File does not appear to be vCard format."
2100 msgstr "Îļþ²»ÊÇvCard¸ñʽ¡£"
2101
2102 #: src/editvcard.c:132
2103 msgid "Select vCard File"
2104 msgstr "Ñ¡ÔñvCardÎļþ"
2105
2106 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2107 msgid "Edit vCard Entry"
2108 msgstr "±à¼­vCardÌõÄ¿"
2109
2110 #: src/editvcard.c:296
2111 msgid "Add New vCard Entry"
2112 msgstr "Ôö¼ÓеÄvCardÌõÄ¿"
2113
2114 #: src/exphtmldlg.c:111
2115 msgid "Please specify output directory and file to create."
2116 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª´´½¨µÄĿ¼ÒÔ¼°Îļþ¡£"
2117
2118 #: src/exphtmldlg.c:114
2119 msgid "Select stylesheet and formatting."
2120 msgstr "Ñ¡ÔñÐÎʽ¼°¸ñʽ¡£"
2121
2122 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2123 msgid "File exported successfully."
2124 msgstr "ÎļþÊä³ö³É¹¦"
2125
2126 #: src/exphtmldlg.c:181
2127 #, c-format
2128 msgid ""
2129 "HTML Output Directory '%s'\n"
2130 "does not exist. OK to create new directory?"
2131 msgstr ""
2132 "HTMLÊä³öĿ¼ '%s'\n"
2133 "²¢²»´æÔÚ¡£´´½¨ÐÂĿ¼£¿"
2134
2135 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2136 msgid "Create Directory"
2137 msgstr "´´½¨Ä¿Â¼"
2138
2139 #: src/exphtmldlg.c:193
2140 #, c-format
2141 msgid ""
2142 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2143 "%s"
2144 msgstr ""
2145 "ÎÞ·¨ÎªHTMLÎļþ´´½¨Êä³öĿ¼£º\n"
2146 "%s"
2147
2148 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2149 msgid "Failed to Create Directory"
2150 msgstr "´´½¨Ä¿Â¼Ê§°Ü"
2151
2152 #: src/exphtmldlg.c:241
2153 msgid "Error creating HTML file"
2154 msgstr "´´½¨HTMLÎļþʱ·¢Éú´íÎó"
2155
2156 #: src/exphtmldlg.c:361
2157 msgid "Select HTML Output File"
2158 msgstr "Ñ¡ÔñHTMLÊä³öÎļþ"
2159
2160 #: src/exphtmldlg.c:435
2161 msgid "HTML Output File"
2162 msgstr "HTMLÊä³öÎļþ"
2163
2164 #: src/exphtmldlg.c:496
2165 msgid "Stylesheet"
2166 msgstr "Ñùʽ±í"
2167
2168 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:2608 src/prefs_common.c:2890
2169 msgid "Default"
2170 msgstr "ȱʡ"
2171
2172 #: src/exphtmldlg.c:515 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
2173 msgid "Full"
2174 msgstr "ÍêÕû"
2175
2176 #: src/exphtmldlg.c:521
2177 msgid "Custom"
2178 msgstr "×Ô¶¨Òå"
2179
2180 #: src/exphtmldlg.c:527
2181 msgid "Custom-2"
2182 msgstr "×Ô¶¨Òå-2"
2183
2184 #: src/exphtmldlg.c:533
2185 msgid "Custom-3"
2186 msgstr "×Ô¶¨Òå-3"
2187
2188 #: src/exphtmldlg.c:539
2189 msgid "Custom-4"
2190 msgstr "×Ô¶¨Òå-4"
2191
2192 #: src/exphtmldlg.c:553
2193 msgid "Full Name Format"
2194 msgstr "ÍêÕûÃû³Æ¸ñʽ"
2195
2196 #: src/exphtmldlg.c:560
2197 msgid "First Name, Last Name"
2198 msgstr "Ãû£¬ÐÕ"
2199
2200 #: src/exphtmldlg.c:566
2201 msgid "Last Name, First Name"
2202 msgstr "ÐÕ£¬Ãû"
2203
2204 #: src/exphtmldlg.c:580
2205 msgid "Color Banding"
2206 msgstr "²ÊÉ«·Ö´øÏÔʾ"
2207
2208 #: src/exphtmldlg.c:586
2209 msgid "Format E-Mail Links"
2210 msgstr "µç×ÓÓʼþµØÖ·¸ñʽ»¯Îª³¬Á´½Ó"
2211
2212 #: src/exphtmldlg.c:592
2213 msgid "Format User Attributes"
2214 msgstr "½«Óû§ÊôÐÔÊý¾Ý¸ñʽ»¯"
2215
2216 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2217 msgid "File Name :"
2218 msgstr "ÎļþÃû£º"
2219
2220 #: src/exphtmldlg.c:657
2221 msgid "Open with Web Browser"
2222 msgstr "ÓÃÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷´ò¿ª"
2223
2224 #: src/exphtmldlg.c:689
2225 msgid "Export Address Book to HTML File"
2226 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉHTMLÎļþ"
2227
2228 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2229 msgid "Prev"
2230 msgstr "ÉÏÒ»¸ö"
2231
2232 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2233 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2234 msgid "Next"
2235 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
2236
2237 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2238 msgid "File Info"
2239 msgstr "ÎļþÄÚÈÝ"
2240
2241 #: src/exphtmldlg.c:756
2242 msgid "Format"
2243 msgstr "¸ñʽ"
2244
2245 #: src/expldifdlg.c:110
2246 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2247 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª´´½¨µÄÓʼþ¼ÐºÍLDIFÎļþÃû¡£"
2248
2249 #: src/expldifdlg.c:113
2250 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2251 msgstr "Ö¸¶¨´´½¨Î¨Ò»Ãû³Æ(DN)µÄ²ÎÊý"
2252
2253 #: src/expldifdlg.c:188
2254 #, c-format
2255 msgid ""
2256 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2257 "does not exist. OK to create new directory?"
2258 msgstr ""
2259 "LDIFÊä³öĿ¼ '%s'\n"
2260 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ´´½¨ÐµÄĿ¼£¿"
2261
2262 #: src/expldifdlg.c:200
2263 #, c-format
2264 msgid ""
2265 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2266 "%s"
2267 msgstr ""
2268 "ÎÞ·¨ÎªLDIFÎļþ´´½¨Êä³öĿ¼£º\n"
2269 "%s"
2270
2271 #: src/expldifdlg.c:244
2272 msgid "Suffix was not supplied"
2273 msgstr "δָ¶¨ºó׺"
2274
2275 #: src/expldifdlg.c:246
2276 msgid ""
2277 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2278 "you wish to proceed without a suffix?"
2279 msgstr ""
2280 "Èç¹ûÊý¾ÝÒªÓÃÓÚLDAP·þÎñÆ÷µÄ»°£¬ºó׺ÊDZØÐëµÄ¡£ÄúÈ·¶¨²»ÓÃÖ¸¶¨ºó׺¾Í¼ÌÐøô£¿"
2281
2282 #: src/expldifdlg.c:264
2283 msgid "Error creating LDIF file"
2284 msgstr "´´½¨LDIFÎļþ³ö´í"
2285
2286 #: src/expldifdlg.c:373
2287 msgid "Select LDIF Output File"
2288 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÊä³öÎļþ"
2289
2290 #: src/expldifdlg.c:447
2291 msgid "LDIF Output File"
2292 msgstr "LDIFÊä³öÎļþ"
2293
2294 #: src/expldifdlg.c:508
2295 msgid "Suffix"
2296 msgstr "ºó׺"
2297
2298 #: src/expldifdlg.c:520
2299 msgid ""
2300 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2301 "entry. Examples include:\n"
2302 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2303 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2304 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2305 msgstr ""
2306 "´Ëºó׺ÓÃÓÚΪLDAPÌõÄ¿´´½¨Î¨Ò»±êʶ\"Distinguished Name\" (¼ò³Æ DN)¡£"
2307 "ʾÀý:  \n"
2308 "dc=sylpheed,dc=org\n"
2309 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2310 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2311
2312 #: src/expldifdlg.c:529
2313 msgid "Relative DN"
2314 msgstr "Ïà¶ÔΨһ±êʶ"
2315
2316 #: src/expldifdlg.c:536
2317 msgid "Unique ID"
2318 msgstr "ΨһID"
2319
2320 #: src/expldifdlg.c:544
2321 msgid ""
2322 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2323 "to:\n"
2324 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2325 msgstr ""
2326 "ÓõØÖ·²¾ÀïÃæµÄΨһIDÉú³ÉDNÊý¾Ý£¬½á¹û¸ñʽÈçÏÂ:\n"
2327 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2328
2329 #: src/expldifdlg.c:557
2330 msgid ""
2331 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2332 "similar to:\n"
2333 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2334 msgstr ""
2335 "ÓõØÖ·²¾ÀïÃæµÄÏÔʾÃûÉú³ÉDNÊý¾Ý£¬½á¹û¸ñʽÈçÏÂ:\n"
2336 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2337
2338 #: src/expldifdlg.c:570
2339 msgid ""
2340 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2341 "is formatted similar to:\n"
2342 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2343 msgstr ""
2344 "ÓøÃÈËËùÓµÓеĵÚÒ»¸öÓʼþµØÖ·Éú³ÉDNÊý¾Ý£¬½á¹û¸ñʽÈçÏÂ:\n"
2345 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2346
2347 #: src/expldifdlg.c:584
2348 msgid ""
2349 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2350 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2351 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2352 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2353 "available RDN options that will be used to create the DN."
2354 msgstr ""
2355 "LDIFÎļþ°üº¬µÄ¶à¸öÊý¾Ý¼Ç¼ͨ³£¾ù¿Éµ¼ÈëLDAP·þÎñÆ÷¡£LDIFÎļþÖеÄÊý¾Ý¼Ç¼¿ÉÓÃ"
2356 "\"Distinguished Name\" (¼ò³Æ DN)ÕâÒ»ÊôÐÔΨһ¶¨Î»¡£Í¨³£ÔÚ\"Relative "
2357 "Distinguished Name\" (¼ò³Æ RDN) ºóÃæÌí¼Óºó׺À´´´½¨DNΨһ±êʶ¡£ÇëÔÚ¿ÉÐеÄ"
2358 "RDNÑ¡ÏîÖÐÑ¡ÔñÒ»¸öÓÃÓÚ´´½¨DNΨһ±íʾ¡£"
2359
2360
2361 #: src/expldifdlg.c:597
2362 msgid "Use DN attribute if present in data"
2363 msgstr "ʹÓÃÊý¾ÝÖÐÒÑÓеÄDNÊôÐÔ"
2364
2365 #: src/expldifdlg.c:604
2366 msgid ""
2367 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2368 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2369 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2370 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2371 msgstr ""
2372 "µØÖ·²¾ÖпÉÄÜ°üº¬Ò»Ð©ÒÔÇ°´ÓLDIF¸ñʽµÄÎļþÖе¼ÈëµÄÌõÄ¿¡£Èç¹ûÕâЩÌõÄ¿ÒѾ­º¬ÓÐ"
2373 "\"Distinguished Name\"(DN)Êý¾Ý£¬ÕâÀï¿ÉÒÔÖ±½ÓʹÓÃËüÃÇ¡£Èç¹û²»ÄÜÕÒµ½DNÊý¾Ý£¬Ôò"
2374 "ʹÓÃRDNÊý¾Ý¡£"
2375
2376 #: src/expldifdlg.c:615
2377 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2378 msgstr "ºöÂÔûÓÐe-mailµØÖ·µÄÁªÏµÈË"
2379
2380 #: src/expldifdlg.c:622
2381 msgid ""
2382 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2383 "option to ignore these records."
2384 msgstr "µØÖ·²¾ÖеÄÁªÏµÈË¿ÉÄÜûÓÐÓʼþµØÖ·¡£Ñ¡ÖдËÏîÔò¿ÉÒÔºöÂÔÕâЩ¼Ç¼¡£"
2385
2386 #: src/expldifdlg.c:710
2387 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2388 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉLDIFÎļþ"
2389
2390 #: src/expldifdlg.c:777
2391 #, fuzzy
2392 msgid "Distguished Name"
2393 msgstr "Ãû"
2394
2395 #: src/export.c:128
2396 msgid "Export"
2397 msgstr "Êä³ö"
2398
2399 #: src/export.c:147
2400 msgid "Specify target folder and mbox file."
2401 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷Óʼþ¼Ð¼°mboxÎļþ¡£"
2402
2403 #: src/export.c:157
2404 msgid "Source dir:"
2405 msgstr "ԭʼĿ¼£º"
2406
2407 #: src/export.c:162
2408 msgid "Exporting file:"
2409 msgstr "Êä³öÎļþ£º"
2410
2411 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2412 #: src/prefs_account.c:1229
2413 msgid " Select... "
2414 msgstr " Ñ¡Ôñ... "
2415
2416 #: src/export.c:220
2417 msgid "Select exporting file"
2418 msgstr "Ñ¡ÔñÊä³öÎļþ"
2419
2420 #: src/exporthtml.c:796
2421 msgid "Full Name"
2422 msgstr "È«Ãû"
2423
2424 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2425 msgid "Attributes"
2426 msgstr "ÐÔÖÊ"
2427
2428 #: src/exporthtml.c:1001
2429 msgid "Sylpheed Address Book"
2430 msgstr "Sylpheed ͨѶ¼"
2431
2432 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2433 msgid "Name already exists but is not a directory."
2434 msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­´æÔÚµ«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
2435
2436 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2437 msgid "No permissions to create directory."
2438 msgstr "ÄúûÓд´½¨Ä¿Â¼µÄȨÏÞ¡£"
2439
2440 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2441 msgid "Name is too long."
2442 msgstr "Ãû×ÖÌ«³¤¡£"
2443
2444 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2445 msgid "Not specified."
2446 msgstr "²»È·¶¨¡£"
2447
2448 #: src/folder.c:1173
2449 msgid "Inbox"
2450 msgstr "ÊÕÐżÐ"
2451
2452 #: src/folder.c:1177
2453 msgid "Sent"
2454 msgstr "ÒÑ·¢ËÍ"
2455
2456 #: src/folder.c:1181
2457 msgid "Queue"
2458 msgstr "´ý·¢ËÍ"
2459
2460 #: src/folder.c:1185
2461 msgid "Trash"
2462 msgstr "À¬»øÍ°"
2463
2464 #: src/folder.c:1189
2465 msgid "Drafts"
2466 msgstr "²Ý¸å"
2467
2468 #: src/folder.c:1441
2469 #, c-format
2470 msgid "Processing (%s)...\n"
2471 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
2472
2473 #: src/folder.c:2443
2474 #, c-format
2475 msgid "Moving %s to %s...\n"
2476 msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
2477
2478 #: src/foldersel.c:153
2479 msgid "Select folder"
2480 msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
2481
2482 #: src/folderview.c:232
2483 msgid "/Mark all _read"
2484 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
2485
2486 #: src/folderview.c:233
2487 msgid "/_Search folder..."
2488 msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
2489
2490 #: src/folderview.c:235
2491 msgid "/_Processing..."
2492 msgstr "/´¦Àí(_P)..."
2493
2494 #: src/folderview.c:314
2495 msgid "New"
2496 msgstr "ÐÂÓʼþ"
2497
2498 #: src/folderview.c:315
2499 msgid "Unread"
2500 msgstr "δ¶Á"
2501
2502 #: src/folderview.c:316
2503 msgid "#"
2504 msgstr "££"
2505
2506 #: src/folderview.c:512
2507 msgid "Setting folder info..."
2508 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
2509
2510 #: src/folderview.c:719 src/mainwindow.c:2969 src/setup.c:80
2511 #, c-format
2512 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2513 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
2514
2515 #: src/folderview.c:723 src/mainwindow.c:2974 src/setup.c:85
2516 #, c-format
2517 msgid "Scanning folder %s ..."
2518 msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
2519
2520 #: src/folderview.c:764
2521 msgid "Rebuilding folder tree..."
2522 msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
2523
2524 #: src/folderview.c:847
2525 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2526 msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
2527
2528 #: src/folderview.c:1502
2529 #, c-format
2530 msgid "Opening Folder %s..."
2531 msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
2532
2533 #: src/folderview.c:1514
2534 msgid "Folder could not be opened."
2535 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
2536
2537 #: src/folderview.c:1704
2538 #, c-format
2539 msgid "Moving %s to %s..."
2540 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
2541
2542 #: src/folderview.c:1733
2543 msgid "Source and destination are the same."
2544 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
2545
2546 #: src/folderview.c:1736
2547 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2548 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
2549
2550 #: src/folderview.c:1739
2551 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2552 msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
2553
2554 #: src/folderview.c:1742
2555 msgid "Move failed!"
2556 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
2557
2558 #: src/folderview.c:1777 src/summaryview.c:3869
2559 msgid "Processing configuration"
2560 msgstr "¹ýÂË´¦ÀíÅäÖÃ"
2561
2562 #: src/grouplistdialog.c:176
2563 msgid "Newsgroup subscription"
2564 msgstr "¶©ÔÄÐÂÎÅ×é"
2565
2566 #: src/grouplistdialog.c:192
2567 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2568 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¶©ÔĵÄÐÂÎÅ×飺"
2569
2570 #: src/grouplistdialog.c:198
2571 msgid "Find groups:"
2572 msgstr "²éÕÒÐÂÎÅ×飺"
2573
2574 #: src/grouplistdialog.c:206
2575 msgid " Search "
2576 msgstr " ËÑË÷ "
2577
2578 #: src/grouplistdialog.c:218
2579 msgid "Newsgroup name"
2580 msgstr "ÐÂÎÅ×éÃû³Æ"
2581
2582 #: src/grouplistdialog.c:219
2583 msgid "Messages"
2584 msgstr "Óʼþ"
2585
2586 #: src/grouplistdialog.c:220
2587 msgid "Type"
2588 msgstr "ÀàÐÍ"
2589
2590 #: src/grouplistdialog.c:246
2591 msgid "Refresh"
2592 msgstr "Ë¢ÐÂ"
2593
2594 #: src/grouplistdialog.c:350
2595 msgid "moderated"
2596 msgstr "ÓйÜÀíµÄ"
2597
2598 #: src/grouplistdialog.c:352
2599 msgid "readonly"
2600 msgstr "Ö»¶Á"
2601
2602 #: src/grouplistdialog.c:354
2603 msgid "unknown"
2604 msgstr "δ֪"
2605
2606 #: src/grouplistdialog.c:401
2607 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2608 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅ×éÁÐ±í¡£"
2609
2610 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1011
2611 msgid "Done."
2612 msgstr "Íê³É¡£"
2613
2614 #: src/grouplistdialog.c:480
2615 #, c-format
2616 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2617 msgstr "ÒѽÓÊÕ%dÐÂÎÅ×é(ÒѶÁ%s)"
2618
2619 #: src/gtk/about.c:89
2620 msgid "About"
2621 msgstr "¹ØÓÚ"
2622
2623 #: src/gtk/about.c:110
2624 #, c-format
2625 msgid ""
2626 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2627 "Operating System: %s %s (%s)"
2628 msgstr ""
2629 "GTK+°æ±¾: %d.%d.%d\n"
2630 "²Ù×÷ϵͳ£º%s %s (%s)"
2631
2632 #: src/gtk/about.c:125
2633 #, c-format
2634 msgid "Compiled-in features:%s"
2635 msgstr "±¾±àÒë°æ±¾Ëù¾ßÓеÄÌØÐÔ£º%s"
2636
2637 #: src/gtk/about.c:209
2638 msgid ""
2639 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2640 "\n"
2641 msgstr ""
2642 "GPGMEµÄ°æȨΪWerner Koch <mailto:dd9jn@gnu.org>ËùÓР2001\n"
2643 "\n"
2644
2645 #: src/gtk/about.c:213
2646 msgid ""
2647 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2648 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2649 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2650 "version.\n"
2651 "\n"
2652 msgstr ""
2653 "±¾³ÌÐòΪ×ÔÓÉÈí¼þ£»Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
2654 "ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
2655 "\n"
2656
2657 #: src/gtk/about.c:219
2658 msgid ""
2659 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2660 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2661 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2662 "more details.\n"
2663 "\n"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: src/gtk/about.c:225
2667 msgid ""
2668 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2669 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2670 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2671 msgstr ""
2672 "ÄúÓ¦¸ÃËæͬ±¾³ÌÐòÊÕµ½Ò»·ÝGNUͨÓù«¹²Ðí¿É¡£ÈçδÊÕµ½£¬ÇëдПøÒÔϵØÖ·Ë÷È¡£º"
2673 "Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA "
2674 "02111-1307, USA."
2675
2676 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2677 msgid "Orange"
2678 msgstr "³ÈÉ«"
2679
2680 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2681 msgid "Red"
2682 msgstr "ºìÉ«"
2683
2684 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2685 msgid "Pink"
2686 msgstr "·Ûºì"
2687
2688 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2689 msgid "Sky blue"
2690 msgstr "ÌìÀ¶"
2691
2692 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2693 msgid "Blue"
2694 msgstr "À¶É«"
2695
2696 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2697 msgid "Green"
2698 msgstr "ÂÌÉ«"
2699
2700 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2701 msgid "Brown"
2702 msgstr "×ØÉ«"
2703
2704 #: src/gtk/foldersort.c:139
2705 msgid "Set folder sortorder"
2706 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð˳Ðò..."
2707
2708 #: src/gtk/foldersort.c:151
2709 msgid ""
2710 "Move folders up or down to change\n"
2711 "the sort order in the folderview"
2712 msgstr ""
2713 "ÉÏÏÂÒƶ¯Óʼþ¼Ð\n"
2714 "ÒԸıäÓʼþ¼ÐÊÓͼÖеÄÅÅÁÐ˳Ðò"
2715
2716 #: src/gtk/foldersort.c:171
2717 msgid "Ok"
2718 msgstr "È·¶¨"
2719
2720 #: src/gtk/foldersort.c:219
2721 msgid "Folders"
2722 msgstr "Óʼþ¼Ð"
2723
2724 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2725 msgid "No dictionary selected."
2726 msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
2727
2728 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2729 msgid "Normal Mode"
2730 msgstr "Ò»°ãģʽ"
2731
2732 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2733 msgid "Bad Spellers Mode"
2734 msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
2735
2736 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2737 msgid "Unknown suggestion mode."
2738 msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
2739
2740 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2741 msgid "No misspelled word found."
2742 msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
2743
2744 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2745 msgid "Replace unknown word"
2746 msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
2747
2748 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2749 #, c-format
2750 msgid "Replace \"%s\" with: "
2751 msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
2752
2753 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2754 msgid ""
2755 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2756 "will learn from mistake.\n"
2757 msgstr ""
2758 "°²×¡MOD1¼üʱ°´Enter\n"
2759 "¿ÉÒÔ´Ó´íÎóÖÐѧϰ£¬½«µ¥´Ê¼ÓÈëµ½ºÏ·¨µ¥´Ê±¾¡£\n"
2760
2761
2762 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2763 msgid "Fast Mode"
2764 msgstr "¿ìËÙģʽ"
2765
2766 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2767 #, c-format
2768 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2769 msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
2770
2771 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2772 msgid "Accept in this session"
2773 msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
2774
2775 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2776 msgid "Add to personal dictionary"
2777 msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
2778
2779 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2780 msgid "Replace with..."
2781 msgstr "¸ü»»³É..."
2782
2783 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2784 #, c-format
2785 msgid "Check with %s"
2786 msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
2787
2788 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2789 msgid "(no suggestions)"
2790 msgstr "(ûÓн¨Òé)"
2791
2792 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2793 msgid "More..."
2794 msgstr "¸ü¶à..."
2795
2796 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2797 #, c-format
2798 msgid "Dictionary: %s"
2799 msgstr "×ֵ䣺%s"
2800
2801 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2802 #, c-format
2803 msgid "Use alternate (%s)"
2804 msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
2805
2806 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2807 msgid "Check while typing"
2808 msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
2809
2810 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2811 msgid "Change dictionary"
2812 msgstr "Çл»×Öµä"
2813
2814 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2815 #, c-format
2816 msgid ""
2817 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2818 "%s"
2819 msgstr ""
2820 "ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
2821 "%s"
2822
2823 #: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
2824 msgid "Abcdef"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2828 #, c-format
2829 msgid "Input password for %s on %s:"
2830 msgstr "ÇëÊäÈë%sÔÚ%sÉϵÄÃÜÂ룺"
2831
2832 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2833 msgid "Input password"
2834 msgstr "ÊäÈëÃÜÂë"
2835
2836 #: src/gtk/logwindow.c:61
2837 msgid "Protocol log"
2838 msgstr "ЭÒéÈÕÖ¾"
2839
2840 #: src/gtk/pluginwindow.c:115
2841 msgid "Select Plugin to load"
2842 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¼ÓÔصIJå¼þ"
2843
2844 #: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:175
2845 msgid "Plugins"
2846 msgstr "²å¼þ"
2847
2848 #: src/gtk/pluginwindow.c:189 src/prefs_common.c:2475
2849 msgid "Description"
2850 msgstr "ÃèÊö"
2851
2852 #: src/gtk/pluginwindow.c:213
2853 msgid "Load Plugin"
2854 msgstr "¼ÓÔزå¼þ"
2855
2856 #: src/gtk/pluginwindow.c:218
2857 msgid "Unload Plugin"
2858 msgstr "жÔزå¼þ"
2859
2860 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2861 msgid "Page Index"
2862 msgstr "Ò³Ãæ"
2863
2864 #: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:453
2865 msgid "Apply"
2866 msgstr "Ó¦ÓÃ"
2867
2868 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2869 msgid "Account"
2870 msgstr "ÕʺÅ"
2871
2872 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2873 #: src/prefs_summary_column.c:68
2874 msgid "Status"
2875 msgstr "״̬"
2876
2877 #: src/gtk/quicksearch.c:154
2878 msgid "all messages"
2879 msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
2880
2881 #: src/gtk/quicksearch.c:155
2882 msgid "messages whose age is greater than #"
2883 msgstr "±È# ¾ÉµÄÓʼþ"
2884
2885 #: src/gtk/quicksearch.c:156
2886 msgid "messages whose age is less than #"
2887 msgstr "±È# ÐµÄÓʼþ"
2888
2889 #: src/gtk/quicksearch.c:157
2890 msgid "messages which contain S in the message body"
2891 msgstr "ÔÚÎļþÖ÷ÌåÖаüº¬ S µÄÓʼþ"
2892
2893 #: src/gtk/quicksearch.c:158
2894 msgid "messages which contain S in the whole message"
2895 msgstr "ÕûƪÎÄÕÂÖаüº¬ S µÄÓʼþ"
2896
2897 #: src/gtk/quicksearch.c:159
2898 msgid "messages carbon-copied to S"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: src/gtk/quicksearch.c:160
2902 msgid "message is either to: or cc: to S"
2903 msgstr "¼Ä¸ø»òÊǸ±±¾³­Ë͸øSµÄÓʼþ"
2904
2905 #: src/gtk/quicksearch.c:161
2906 msgid "deleted messages"
2907 msgstr "ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ"
2908
2909 #: src/gtk/quicksearch.c:162
2910 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2911 msgstr "ÔÚ·¢ÐÅÈËÀ¸Öаüº¬SµÄÓʼþ"
2912
2913 #: src/gtk/quicksearch.c:163
2914 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2915 msgstr "Èç¹ûÖ´ÐР\"S\"³É¹¦"
2916
2917 #: src/gtk/quicksearch.c:164
2918 msgid "messages originating from user S"
2919 msgstr "ÓÉSËù·¢³öµÄÓʼþ"
2920
2921 #: src/gtk/quicksearch.c:165
2922 msgid "forwarded messages"
2923 msgstr "ÒÑת·¢µÄÓʼþ"
2924
2925 #: src/gtk/quicksearch.c:166
2926 msgid "messages which contain header S"
2927 msgstr "ÔÚÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
2928
2929 #: src/gtk/quicksearch.c:167
2930 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2931 msgstr "ÔÚÓʼþÐÅÍ·Öаüº¬ S µÄÓʼþ"
2932
2933 #: src/gtk/quicksearch.c:168
2934 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2935 msgstr "Ôڻظ´ÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
2936
2937 #: src/gtk/quicksearch.c:169
2938 msgid "locked messages"
2939 msgstr "ÒÑËø¶¨µÄÓʼþ"
2940
2941 #: src/gtk/quicksearch.c:170
2942 msgid "messages which are in newsgroup S"
2943 msgstr "ÔÚÐÂÎÅ×éSÖеÄÓʼþ"
2944
2945 #: src/gtk/quicksearch.c:171
2946 msgid "new messages"
2947 msgstr "ÐÂÓʼþ"
2948
2949 #: src/gtk/quicksearch.c:172
2950 msgid "old messages"
2951 msgstr "¾ÉÓʼþ"
2952
2953 #: src/gtk/quicksearch.c:173
2954 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2955 msgstr "²»ÍêÕûµÄÓʼþ(δÍêÈ«ÏÂÔØ)"
2956
2957 #: src/gtk/quicksearch.c:174
2958 msgid "messages which have been replied to"
2959 msgstr "Òѻظ´µÄÓʼþ"
2960
2961 #: src/gtk/quicksearch.c:175
2962 msgid "read messages"
2963 msgstr "ÒѶÁÓʼþ"
2964
2965 #: src/gtk/quicksearch.c:176
2966 msgid "messages which contain S in subject"
2967 msgstr "Ö÷ÌâÖаüº¬SµÄÓʼþ"
2968
2969 #: src/gtk/quicksearch.c:177
2970 msgid "messages whose score is equal to #"
2971 msgstr "µÃ·ÖÓë#Ò»Ñù¸ßµÄÓʼþ"
2972
2973 #: src/gtk/quicksearch.c:178
2974 msgid "messages whose score is greater than #"
2975 msgstr "µÃ·Ö½Ï#¸ßµÄÓʼþ"
2976
2977 #: src/gtk/quicksearch.c:179
2978 msgid "messages whose score is lower than #"
2979 msgstr "µÃ·Ö½Ï#µÍµÄÓʼþ"
2980
2981 #: src/gtk/quicksearch.c:180
2982 msgid "messages whose size is equal to #"
2983 msgstr "ÎļþÓë#Ò»Ñù´óµÄÓʼþ"
2984
2985 #: src/gtk/quicksearch.c:181
2986 msgid "messages whose size is greater than #"
2987 msgstr "Îļþ±È#´óµÄÓʼþ"
2988
2989 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2990 msgid "messages whose size is smaller than #"
2991 msgstr "Îļþ±È#СµÄÓʼþ"
2992
2993 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2994 msgid "messages which have been sent to S"
2995 msgstr "ÒѾ­Ë͸øSµÄÓʼþ"
2996
2997 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2998 msgid "marked messages"
2999 msgstr "Òѱê¼ÇµÄÓʼþ"
3000
3001 #: src/gtk/quicksearch.c:185
3002 msgid "unread messages"
3003 msgstr "δ¶ÁÓʼþ"
3004
3005 #: src/gtk/quicksearch.c:186
3006 msgid "messages which contain S in References header"
3007 msgstr "ÔÚReferencesÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
3008
3009 #: src/gtk/quicksearch.c:187
3010 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: src/gtk/quicksearch.c:188
3014 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3015 msgstr "ÔÚX-LabelÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
3016
3017 #: src/gtk/quicksearch.c:190
3018 msgid "logical AND operator"
3019 msgstr "Âß¼­ÔËËãAND"
3020
3021 #: src/gtk/quicksearch.c:191
3022 msgid "logical OR operator"
3023 msgstr "Âß¼­ÔËËãOR"
3024
3025 #: src/gtk/quicksearch.c:192
3026 msgid "logical NOT operator"
3027 msgstr "Âß¼­ÔËËãNOT"
3028
3029 #: src/gtk/quicksearch.c:193
3030 msgid "case sensitive search"
3031 msgstr "Çø·Ö´óСдµÄËÑÑ°"
3032
3033 #: src/gtk/quicksearch.c:195
3034 msgid "all filtering expressions are allowed"
3035 msgstr "ÔÊÐíʹÓÃËùÓйýÂ˱í´ïʽ"
3036
3037 #: src/gtk/quicksearch.c:202
3038 msgid "Extended Search symbols"
3039 msgstr "ÓÃÓÚÀ©Õ¹ËÑË÷µÄ·ûºÅ"
3040
3041 #: src/gtk/quicksearch.c:256 src/prefs_filtering_action.c:1113
3042 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1724
3043 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
3044 msgid "Subject"
3045 msgstr "Ö÷Ìâ"
3046
3047 #: src/gtk/quicksearch.c:260 src/prefs_filtering_action.c:1114
3048 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1725
3049 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
3050 msgid "From"
3051 msgstr "·¢ÐÅÈË"
3052
3053 #: src/gtk/quicksearch.c:264 src/prefs_filtering_action.c:1115
3054 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1726 src/quote_fmt.c:48
3055 msgid "To"
3056 msgstr "ÊÕÐÅÈË"
3057
3058 #: src/gtk/quicksearch.c:305
3059 msgid "Extended Symbols"
3060 msgstr "À©Õ¹·ûºÅ"
3061
3062 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3063 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3064 msgid "correct"
3065 msgstr "ÕýÈ·"
3066
3067 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3068 msgid "Owner"
3069 msgstr "ËùÓÐÕß"
3070
3071 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3072 msgid "Signer"
3073 msgstr "¸èÕß"
3074
3075 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3076 #: src/prefs_themes.c:858
3077 msgid "Name: "
3078 msgstr "Ãû×Ö"
3079
3080 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3081 msgid "Organization: "
3082 msgstr "×éÖ¯"
3083
3084 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3085 msgid "Location: "
3086 msgstr "λÖÃ"
3087
3088 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3089 msgid "Fingerprint: "
3090 msgstr "Ö¸ÎÆ"
3091
3092 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3093 msgid "Signature status: "
3094 msgstr "Ç©Ãû×´¿ö£º"
3095
3096 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3097 #, c-format
3098 msgid "SSL certificate for %s"
3099 msgstr "%sµÄSSLÈÏÖ¤"
3100
3101 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3102 #, c-format
3103 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3104 msgstr "ÓÐÒ»¸ö%sδ֪µÄÈÏÖ¤¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
3105
3106 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3107 #, c-format
3108 msgid "Signature status: %s"
3109 msgstr "Ç©Ãû״̬£º%s"
3110
3111 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3112 msgid "View certificate"
3113 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
3114
3115 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3116 msgid "Unknown SSL Certificate"
3117 msgstr "²»Ã÷µÄSSLÈÏÖ¤"
3118
3119 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3120 msgid "Accept and save"
3121 msgstr "½ÓÊܲ¢´¦´æ"
3122
3123 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3124 msgid "Cancel connection"
3125 msgstr "È¡ÏûÁ¬½Ó"
3126
3127 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3128 msgid "New certificate:"
3129 msgstr "еÄÈÏÖ¤£º"
3130
3131 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3132 msgid "Known certificate:"
3133 msgstr "ÒÑÖªµÄÈÏÖ¤£º"
3134
3135 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3136 #, c-format
3137 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3138 msgstr "%sµÄÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
3139
3140 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3141 msgid "View certificates"
3142 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
3143
3144 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3145 msgid "Changed SSL Certificate"
3146 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
3147
3148 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2247
3149 msgid "(No From)"
3150 msgstr "(ûÓз¢ÐÅÈË)"
3151
3152 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
3153 msgid "(No Subject)"
3154 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
3155
3156 #: src/imap.c:668
3157 #, c-format
3158 msgid "Connecting to %s failed"
3159 msgstr "Á¬½Óµ½ %s Ê§°Ü"
3160
3161 #: src/imap.c:673
3162 #, c-format
3163 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3164 msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
3165
3166 #: src/imap.c:711
3167 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3168 msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
3169
3170 #: src/imap.c:724
3171 #, c-format
3172 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3173 msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
3174
3175 #: src/imap.c:763
3176 msgid "Can't start TLS session.\n"
3177 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
3178
3179 #: src/imap.c:1097
3180 #, c-format
3181 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3182 msgstr "²»ÄÜÉèÖÃɾ³ý±ê¼Ç: %d\n"
3183
3184 #: src/imap.c:1111 src/imap.c:1151
3185 msgid "can't expunge\n"
3186 msgstr ""
3187
3188 #: src/imap.c:1145
3189 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3190 msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃÒÑɾ³ý±ê¼Ç£º1:*\n"
3191
3192 #: src/imap.c:1187
3193 msgid "can't close folder\n"
3194 msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
3195
3196 #: src/imap.c:1239
3197 #, c-format
3198 msgid "root folder %s does not exist\n"
3199 msgstr "¸ùĿ¼ %s ²»´æÔÚ\n"
3200
3201 #: src/imap.c:1418 src/imap.c:1426
3202 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3203 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
3204
3205 #: src/imap.c:1654
3206 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3207 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
3208
3209 #: src/imap.c:1676
3210 msgid "can't create mailbox\n"
3211 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
3212
3213 #: src/imap.c:1719
3214 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3215 msgstr "ÐÂĿ¼²¢²»ÄÜ°üº¬Ãû×Ö¿Õ¼ä·Ö¸ô·û"
3216
3217 #: src/imap.c:1751
3218 #, c-format
3219 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3220 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓÊÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
3221
3222 #: src/imap.c:1813
3223 msgid "can't delete mailbox\n"
3224 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
3225
3226 #: src/imap.c:1851
3227 msgid "can't get envelope\n"
3228 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
3229
3230 #: src/imap.c:1859
3231 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3232 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
3233
3234 #: src/imap.c:1881
3235 #, c-format
3236 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3237 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
3238
3239 #: src/imap.c:1939
3240 #, c-format
3241 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3242 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
3243
3244 #: src/imap.c:1961
3245 #, c-format
3246 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3247 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3248
3249 #: src/imap.c:1968
3250 #, c-format
3251 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3252 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
3253
3254 #: src/imap.c:2058
3255 msgid "can't get namespace\n"
3256 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÃüÃû¿Õ¼ä\n"
3257
3258 #: src/imap.c:2492
3259 #, c-format
3260 msgid "can't select folder: %s\n"
3261 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
3262
3263 #: src/imap.c:2632
3264 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3265 msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
3266
3267 #: src/imap.c:2649
3268 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3269 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
3270
3271 #: src/imap.c:2967
3272 #, c-format
3273 msgid "can't append %s to %s\n"
3274 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3275
3276 #: src/imap.c:3016
3277 #, c-format
3278 msgid "can't append message to %s\n"
3279 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3280
3281 #: src/imap.c:3098
3282 #, c-format
3283 msgid "can't copy %s to %s\n"
3284 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
3285
3286 #: src/imap.c:3148
3287 #, c-format
3288 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3289 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
3290
3291 #: src/imap.c:3165
3292 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3293 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
3294
3295 #: src/imap.c:3178
3296 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3297 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
3298
3299 #: src/imap.c:3435
3300 #, c-format
3301 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3302 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
3303
3304 #: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
3305 msgid "/Create _new folder..."
3306 msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
3307
3308 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
3309 msgid "/_Rename folder..."
3310 msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
3311
3312 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
3313 msgid "/M_ove folder..."
3314 msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
3315
3316 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
3317 msgid "/_Delete folder"
3318 msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
3319
3320 #: src/imap_gtk.c:57
3321 msgid "/Down_load messages"
3322 msgstr "/ÏÂÔØÓʼþ(_l)"
3323
3324 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
3325 msgid "/_Check for new messages"
3326 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
3327
3328 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
3329 msgid "/R_ebuild folder tree"
3330 msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
3331
3332 #: src/imap_gtk.c:62
3333 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3334 msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
3335
3336 #: src/imap_gtk.c:125
3337 msgid ""
3338 "Input the name of new folder:\n"
3339 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3340 " append `/' at the end of the name)"
3341 msgstr ""
3342 "ÇëÊäÈëÐÂÓʼþ¼ÐµÄÃû×Ö£º\n"
3343 "(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
3344 "ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
3345
3346 #: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
3347 msgid "NewFolder"
3348 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
3349
3350 #: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3351 #, c-format
3352 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3353 msgstr "Óʼþ¼ÐÃû³Æ²»ÄÜ°üº¬`%c'¡£"
3354
3355 #: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3356 #, c-format
3357 msgid "The folder `%s' already exists."
3358 msgstr "Óʼþ¼Ð'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£"
3359
3360 #: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
3361 #, c-format
3362 msgid "Can't create the folder `%s'."
3363 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
3364
3365 #: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
3366 #, c-format
3367 msgid "Input new name for `%s':"
3368 msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
3369
3370 #: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
3371 msgid "Rename folder"
3372 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
3373
3374 #: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
3375 msgid ""
3376 "The folder could not be renamed.\n"
3377 "The new folder name is not allowed."
3378 msgstr ""
3379 "²»ÄÜÖØÃüÃû¸ÃĿ¼¡£\n"
3380 "ÐÂÖ¸¶¨µÄĿ¼Ãû²»ºÏ·¨¡£"
3381
3382 #: src/imap_gtk.c:251
3383 #, c-format
3384 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3385 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
3386
3387 #: src/imap_gtk.c:252
3388 msgid "Delete IMAP4 account"
3389 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
3390
3391 #: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
3392 #, c-format
3393 msgid ""
3394 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
3395 "Do you really want to delete?"
3396 msgstr ""
3397 "ÔÚ'%s'֮ϵÄËùÓÐÓʼþ¼ÐÒÔ¼°ÆäÖÐËùÓеÄÓʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
3398 "È·¶¨ÒªÉ¾³ýÂð£¿"
3399
3400 #: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
3401 msgid "Delete folder"
3402 msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
3403
3404 #: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
3405 #, c-format
3406 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3407 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
3408
3409 #: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
3410 msgid "Offline"
3411 msgstr "ÍÑ»ú"
3412
3413 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
3414 msgid "You are offline. Go online?"
3415 msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£×ªµ½ÔÚÏß״̬?"
3416
3417 #: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
3418 #, c-format
3419 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3420 msgstr "´Ó `%s' ÏÂÔØÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3421
3422 #: src/import.c:130
3423 msgid "Import"
3424 msgstr "µ¼Èë"
3425
3426 #: src/import.c:149
3427 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3428 msgstr "ÇëÖ¸¶¨mboxÎļþºÍÄ¿±êÓʼþ¼Ð"
3429
3430 #: src/import.c:159
3431 msgid "Importing file:"
3432 msgstr "µ¼ÈëÎļþ£º"
3433
3434 #: src/import.c:164
3435 msgid "Destination dir:"
3436 msgstr "Ä¿±êĿ¼£º"
3437
3438 #: src/import.c:222
3439 msgid "Select importing file"
3440 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÎļþ"
3441
3442 #: src/importldif.c:189
3443 msgid "Please specify address book name and file to import."
3444 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÓûµ¼ÈëµÄͨѶ¼¼°ÎļþÃû¡£"
3445
3446 #: src/importldif.c:192
3447 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3448 msgstr "Ñ¡Ôñ²¢ÖØÃüÃûÒªµ¼ÈëµÄLDIF×Ö¶ÎÃû¡£"
3449
3450 #: src/importldif.c:195
3451 msgid "File imported."
3452 msgstr "Îļþµ¼ÈëÍê³É¡£"
3453
3454 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3455 msgid "Please select a file."
3456 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒ»¸öÎļþ¡£"
3457
3458 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3459 msgid "Address book name must be supplied."
3460 msgstr "±ØÐëÌṩͨѶ¼Ãû³Æ¡£"
3461
3462 #: src/importldif.c:470
3463 msgid "Error reading LDIF fields."
3464 msgstr "¶ÁÈ¡LDIF×Ö¶Îʧ°Ü"
3465
3466 #: src/importldif.c:493
3467 msgid "LDIF file imported successfully."
3468 msgstr "LDIFÎļþµ¼Èë³É¹¦¡£"
3469
3470 #: src/importldif.c:605
3471 msgid "Select LDIF File"
3472 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÎļþ"
3473
3474 #: src/importldif.c:701
3475 msgid ""
3476 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3477 "file data."
3478 msgstr "Ö¸¶¨µØÖ·²¾µÄÃû³Æ, ¸ÃµØÖ·²¾ÓÃÓÚ´æ·Å´ÓLDIFÎļþÖе¼ÈëµÄÊý¾Ý¡£"
3479
3480 #: src/importldif.c:707
3481 msgid "File Name"
3482 msgstr "ÎļþÃû³Æ"
3483
3484 #: src/importldif.c:718
3485 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3486 msgstr "ÐèÒªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþµÄλÖÃ"
3487
3488 #: src/importldif.c:727
3489 msgid "Select the LDIF file to import."
3490 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþ¡£"
3491
3492 #: src/importldif.c:764
3493 msgid "R"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:452
3497 msgid "S"
3498 msgstr "S"
3499
3500 #: src/importldif.c:766
3501 msgid "LDIF Field Name"
3502 msgstr "LDIF×Ö¶ÎÃû"
3503
3504 #: src/importldif.c:767
3505 msgid "Attribute Name"
3506 msgstr "ÌõÄ¿Ãû³Æ"
3507
3508 #: src/importldif.c:822
3509 msgid "LDIF Field"
3510 msgstr "LDIFÓò"
3511
3512 #: src/importldif.c:834
3513 msgid "Attribute"
3514 msgstr "ÌõÄ¿"
3515
3516 #: src/importldif.c:845
3517 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3518 msgstr "LDIFÓò¿ÉÒÔÖØÃüÃûΪÓû§ÊôÐÔÃû³Æ."
3519
3520 #: src/importldif.c:850
3521 msgid "???"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: src/importldif.c:868
3525 msgid ""
3526 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3527 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3528 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3529 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3530 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3531 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3532 "field for import."
3533 msgstr ""
3534
3535 #: src/importldif.c:880
3536 msgid "Select for Import"
3537 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼Èë¸ÃÏî"
3538
3539 #: src/importldif.c:886
3540 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3541 msgstr "Ñ¡ÔñÒªµ¼Èëµ½µØÖ·²¾µÄLDIF×Ö¶Î"
3542
3543 #: src/importldif.c:889
3544 msgid " Modify "
3545 msgstr " Ð޸Ġ"
3546
3547 #: src/importldif.c:895
3548 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3549 msgstr "´Ë°´Å¥½«°Ñ´Ë´¦¸ø³öµÄÊý¾Ý¸üе½ÉÏÃæÁбíÖÐÈ¥"
3550
3551 #: src/importldif.c:968
3552 msgid "Records Imported :"
3553 msgstr "Òѵ¼ÈëµÄ¼Ç¼£º"
3554
3555 #: src/importldif.c:999
3556 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3557 msgstr "½«LDIFÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3558
3559 #: src/importmutt.c:143
3560 msgid "Error importing MUTT file."
3561 msgstr "µ¼ÈëMUTTÎļþʧ°Ü¡£"
3562
3563 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3564 #: src/importpine.c:329
3565 msgid "Please select a file to import."
3566 msgstr "ÇëÑ¡Ôñµ¼ÈëµÄÎļþ¡£"
3567
3568 #: src/importmutt.c:185
3569 msgid "Select MUTT File"
3570 msgstr "Ñ¡ÔñMUTTÎļþ"
3571
3572 #: src/importmutt.c:239
3573 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3574 msgstr "½«MUTTÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3575
3576 #: src/importpine.c:143
3577 msgid "Error importing Pine file."
3578 msgstr "µ¼ÈëPineÎļþʧ°Ü¡£"
3579
3580 #: src/importpine.c:185
3581 msgid "Select Pine File"
3582 msgstr "Ñ¡ÔñPineÎļþ"
3583
3584 #: src/importpine.c:239
3585 msgid "Import Pine file into Address Book"
3586 msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼ÖÐ"
3587
3588 #: src/inc.c:382
3589 msgid "Retrieving new messages"
3590 msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
3591
3592 #: src/inc.c:429
3593 msgid "Standby"
3594 msgstr "´ýÃü"
3595
3596 #: src/inc.c:556 src/inc.c:607
3597 msgid "Cancelled"
3598 msgstr "È¡Ïû"
3599
3600 #: src/inc.c:567
3601 msgid "Retrieving"
3602 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
3603
3604 #: src/inc.c:576
3605 #, c-format
3606 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3607 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
3608
3609 #: src/inc.c:580
3610 msgid "Done (no new messages)"
3611 msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3612
3613 #: src/inc.c:586
3614 msgid "Connection failed"
3615 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3616
3617 #: src/inc.c:590
3618 msgid "Auth failed"
3619 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
3620
3621 #: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
3622 msgid "Locked"
3623 msgstr "ÒÑËø¶¨"
3624
3625 #: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:243
3626 msgid "Timeout"
3627 msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
3628
3629 #: src/inc.c:681
3630 #, c-format
3631 msgid "Finished (%d new message(s))"
3632 msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
3633
3634 #: src/inc.c:684
3635 msgid "Finished (no new messages)"
3636 msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3637
3638 #: src/inc.c:693
3639 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3640 msgstr "È¡Óʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3641
3642 #: src/inc.c:734
3643 #, c-format
3644 msgid "%s: Retrieving new messages"
3645 msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
3646
3647 #: src/inc.c:753
3648 #, c-format
3649 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3650 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
3651
3652 #: src/inc.c:763
3653 #, c-format
3654 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3655 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3656
3657 #: src/inc.c:770
3658 #, c-format
3659 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3660 msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
3661
3662 #: src/inc.c:851 src/send_message.c:462
3663 msgid "Authenticating..."
3664 msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
3665
3666 #: src/inc.c:852
3667 #, c-format
3668 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3669 msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ (%s)..."
3670
3671 #: src/inc.c:858
3672 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3673 msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
3674
3675 #: src/inc.c:862
3676 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3677 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
3678
3679 #: src/inc.c:866
3680 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3681 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
3682
3683 #: src/inc.c:870
3684 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3685 msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
3686
3687 #: src/inc.c:880
3688 #, c-format
3689 msgid "Deleting message %d"
3690 msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
3691
3692 #: src/inc.c:887 src/send_message.c:480
3693 msgid "Quitting"
3694 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
3695
3696 #: src/inc.c:912
3697 #, c-format
3698 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3699 msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
3700
3701 #: src/inc.c:933
3702 #, c-format
3703 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3704 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
3705
3706 #: src/inc.c:1086
3707 msgid "Connection failed."
3708 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3709
3710 #: src/inc.c:1092
3711 msgid "Error occurred while processing mail."
3712 msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3713
3714 #: src/inc.c:1097
3715 #, c-format
3716 msgid ""
3717 "Error occurred while processing mail:\n"
3718 "%s"
3719 msgstr ""
3720 "´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
3721 "%s"
3722
3723 #: src/inc.c:1103
3724 msgid "No disk space left."
3725 msgstr "´ÅÅÌÎ޿ռ䡣"
3726
3727 #: src/inc.c:1108
3728 msgid "Can't write file."
3729 msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
3730
3731 #: src/inc.c:1113
3732 msgid "Socket error."
3733 msgstr "Socket´íÎó¡£"
3734
3735 #: src/inc.c:1119 src/send_message.c:605
3736 msgid "Connection closed by the remote host."
3737 msgstr "Á¬½Ó±»Ô¶³ÌÖ÷»ú¹Ø±Õ¡£"
3738
3739 #: src/inc.c:1125
3740 msgid "Mailbox is locked."
3741 msgstr "ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
3742
3743 #: src/inc.c:1129
3744 #, c-format
3745 msgid ""
3746 "Mailbox is locked:\n"
3747 "%s"
3748 msgstr ""
3749 "ÓÊÏä±»Ëø¶¨:\n"
3750 "%s"
3751
3752 #: src/inc.c:1135 src/send_message.c:590
3753 msgid "Authentication failed."
3754 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
3755
3756 #: src/inc.c:1140 src/send_message.c:593
3757 #, c-format
3758 msgid ""
3759 "Authentication failed:\n"
3760 "%s"
3761 msgstr ""
3762 "¼øȨʧ°Ü£º\n"
3763 "%s"
3764
3765 #: src/inc.c:1145 src/send_message.c:609
3766 msgid "Session timed out."
3767 msgstr "»á»°Òѳ¬Ê±."
3768
3769 #: src/inc.c:1181
3770 msgid "Incorporation cancelled\n"
3771 msgstr "ºÏ²¢²Ù×÷±»È¡Ïû\n"
3772
3773 #: src/ldif.c:838
3774 msgid "Nick Name"
3775 msgstr "´ÂºÅ"
3776
3777 #: src/main.c:158 src/main.c:167
3778 #, c-format
3779 msgid ""
3780 "File `%s' already exists.\n"
3781 "Can't create folder."
3782 msgstr ""
3783 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
3784 "ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
3785
3786 #: src/main.c:281
3787 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3788 msgstr "glib²»Ö§³Ög_thread¡£\n"
3789
3790 #: src/main.c:583
3791 #, c-format
3792 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3793 msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
3794
3795 #: src/main.c:586
3796 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3797 msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
3798
3799 #: src/main.c:587
3800 msgid ""
3801 "  --attach file1 [file2]...\n"
3802 "                         open composition window with specified files\n"
3803 "                         attached"
3804 msgstr ""
3805 "  --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
3806 "                         ´ò¿ªÐ´ÐÂÓʼþ´°¿Ú£¬²¢¸½ÉÏËùÖ¸¶¨µÄÎļþ"
3807
3808 #: src/main.c:590
3809 msgid "  --receive              receive new messages"
3810 msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
3811
3812 #: src/main.c:591
3813 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3814 msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓÐÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
3815
3816 #: src/main.c:592
3817 msgid "  --send                 send all queued messages"
3818 msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
3819
3820 #: src/main.c:593
3821 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3822 msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
3823
3824 #: src/main.c:594
3825 msgid ""
3826 "  --status-full [folder]...\n"
3827 "                         show the status of each folder"
3828 msgstr ""
3829 "  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
3830 "                         ÏÔʾÿ¸öÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
3831
3832 #: src/main.c:596
3833 msgid "  --online               switch to online mode"
3834 msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
3835
3836 #: src/main.c:597
3837 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3838 msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»úģʽ"
3839
3840 #: src/main.c:598
3841 msgid "  --debug                debug mode"
3842 msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
3843
3844 #: src/main.c:599
3845 msgid "  --help                 display this help and exit"
3846 msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
3847
3848 #: src/main.c:600
3849 msgid "  --version              output version information and exit"
3850 msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
3851
3852 #: src/main.c:601
3853 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3854 msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
3855
3856 #: src/main.c:638 src/summaryview.c:4985
3857 #, c-format
3858 msgid "Processing (%s)..."
3859 msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
3860
3861 #: src/main.c:641
3862 msgid "top level folder"
3863 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
3864
3865 #: src/main.c:705
3866 msgid "Really quit?"
3867 msgstr "È·¶¨ÒªÍ˳öÂð?"
3868
3869 #: src/main.c:706
3870 msgid "Composing message exists."
3871 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
3872
3873 #: src/main.c:707
3874 msgid "Draft them"
3875 msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
3876
3877 #: src/main.c:707
3878 msgid "Discard them"
3879 msgstr "¶ªÆú"
3880
3881 #: src/main.c:707
3882 msgid "Don't quit"
3883 msgstr "²»Í˳ö"
3884
3885 #: src/main.c:721
3886 msgid "Queued messages"
3887 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
3888
3889 #: src/main.c:722
3890 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3891 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
3892
3893 #: src/main.c:967
3894 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3895 msgstr "·¢ËÍÅŶÓÖÐÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3896
3897 #: src/mainwindow.c:436
3898 msgid "/_File/_Add mailbox"
3899 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
3900
3901 #: src/mainwindow.c:437
3902 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3903 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
3904
3905 #: src/mainwindow.c:438
3906 msgid "/_File/Change folder order"
3907 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÞ¸ÄÓʼþ¼Ð˳Ðò"
3908
3909 #: src/mainwindow.c:439
3910 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3911 msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼ÈëmboxµÄÎļþ(_I)... "
3912
3913 #: src/mainwindow.c:440
3914 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3915 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð..."
3916
3917 #: src/mainwindow.c:441
3918 msgid "/_File/Empty _trash"
3919 msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕÀ¬»øÍ°(_t)"
3920
3921 #: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
3922 msgid "/_File/_Save as..."
3923 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
3924
3925 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
3926 msgid "/_File/_Print..."
3927 msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
3928
3929 #: src/mainwindow.c:446
3930 msgid "/_File/_Work offline"
3931 msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:449
3934 msgid "/_File/E_xit"
3935 msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:454
3938 msgid "/_Edit/Select _thread"
3939 msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÏßË÷(_T)"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
3942 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3943 msgstr "/±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖвéÕÒ(_F)..."
3944
3945 #: src/mainwindow.c:458
3946 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3947 msgstr "/±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖÐËÑË÷(_S)..."
3948
3949 #: src/mainwindow.c:460
3950 msgid "/_View/Show or hi_de"
3951 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
3952
3953 #: src/mainwindow.c:461
3954 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3955 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
3956
3957 #: src/mainwindow.c:463
3958 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3959 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÓʼþÄÚÈÝ(_M)"
3960
3961 #: src/mainwindow.c:465
3962 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3963 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
3964
3965 #: src/mainwindow.c:467
3966 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3967 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñºÍÎÄ×Ö(_a)"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:469
3970 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3971 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
3972
3973 #: src/mainwindow.c:471
3974 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3975 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:473
3978 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3979 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/¾ù²»ÏÔʾ(_N)"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:475
3982 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3983 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸(_b)"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:478
3986 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3987 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:479
3990 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3991 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:481
3994 msgid "/_View/_Sort"
3995 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
3996
3997 #: src/mainwindow.c:482
3998 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3999 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
4000
4001 #: src/mainwindow.c:483
4002 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4003 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
4004
4005 #: src/mainwindow.c:484
4006 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4007 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:485
4010 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4011 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´·¢ÐÅÈË(_f)"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:486
4014 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4015 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÈË(_r)"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:487
4018 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4019 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:488
4022 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4023 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:490
4026 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4027 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:491
4030 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4031 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:492
4034 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4035 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:494
4038 msgid "/_View/_Sort/by score"
4039 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:495
4042 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4043 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëø¶¨×´Ì¬"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:496
4046 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4047 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
4050 msgid "/_View/_Sort/---"
4051 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/---"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:498
4054 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4055 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:499
4058 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4059 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:501
4062 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4063 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:503
4066 msgid "/_View/Th_read view"
4067 msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÏßË÷²é¿´(_R)"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:504
4070 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4071 msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÏßË÷(_X)"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:505
4074 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4075 msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÏßË÷(_L)"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:506
4078 msgid "/_View/_Hide read messages"
4079 msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
4080
4081 #: src/mainwindow.c:507
4082 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4083 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
4084
4085 #: src/mainwindow.c:510
4086 msgid "/_View/_Go to"
4087 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:511
4090 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4091 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
4092
4093 #: src/mainwindow.c:512
4094 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4095 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4098 #: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
4099 msgid "/_View/_Go to/---"
4100 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
4101
4102 #: src/mainwindow.c:514
4103 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4104 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÓʼþ(_r)"
4105
4106 #: src/mainwindow.c:516
4107 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4108 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÓʼþ(_e)"
4109
4110 #: src/mainwindow.c:519
4111 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4112 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
4113
4114 #: src/mainwindow.c:520
4115 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4116 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÓʼþ(_x)"
4117
4118 #: src/mainwindow.c:522
4119 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4120 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
4121
4122 #: src/mainwindow.c:524
4123 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4124 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
4125
4126 #: src/mainwindow.c:527
4127 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4128 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
4129
4130 #: src/mainwindow.c:529
4131 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4132 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
4133
4134 #: src/mainwindow.c:532
4135 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4136 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
4137
4138 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
4139 msgid "/_View/_Code set/---"
4140 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
4141
4142 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
4143 msgid "/_View/_Code set"
4144 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
4145
4146 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
4147 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4148 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
4149
4150 #: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
4151 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4152 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
4153
4154 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
4155 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4156 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (UTF-8)(_U)"
4157
4158 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
4159 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4160 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-1)(_1)"
4161
4162 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
4163 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4164 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-15)"
4165
4166 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
4167 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4168 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-2)(_2) "
4169
4170 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
4171 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4172 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
4173
4174 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
4175 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4176 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)(_4) "
4177
4178 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
4179 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4180 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-7)(_7)"
4181
4182 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
4183 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4184 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)(_9)"
4185
4186 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
4187 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4188 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(ISO-8859-5)(_5)"
4189
4190 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
4191 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4192 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-R) (_R)"
4193
4194 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
4195 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4196 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-U) (_R)"
4197
4198 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
4199 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4200 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(Windows-1251)"
4201
4202 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
4203 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4204 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022-JP)(_J)"
4205
4206 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
4207 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4208 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022- JP-2)"
4209
4210 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
4211 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4212 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (EUC-JP)(_E)"
4213
4214 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
4215 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4216 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (Shift__JIS)(_S)"
4217
4218 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
4219 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4220 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ(GB2312)(_G)"
4221
4222 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
4223 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4224 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(Big5)(_B) "
4225
4226 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
4227 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4228 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(EUC-TW)(_T)"
4229
4230 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
4231 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4232 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ(ISO-2022-CN)(_C) "
4233
4234 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
4235 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4236 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ(EUC-KR)(_K) "
4237
4238 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
4239 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4240 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
4241
4242 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
4243 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4244 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(TIS-620)"
4245
4246 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
4247 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4248 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
4249
4250 #: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
4251 msgid "/_View/Open in new _window"
4252 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
4253
4254 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
4255 msgid "/_View/Mess_age source"
4256 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
4257
4258 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
4259 msgid "/_View/Show all _headers"
4260 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
4261
4262 #: src/mainwindow.c:622
4263 msgid "/_View/_Update summary"
4264 msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒªÁбí(_U)"
4265
4266 #: src/mainwindow.c:625
4267 msgid "/_Message/Recei_ve"
4268 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)"
4269
4270 #: src/mainwindow.c:626
4271 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4272 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´Óµ±Ç°ÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
4273
4274 #: src/mainwindow.c:628
4275 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4276 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´ÓËùÓÐÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
4277
4278 #: src/mainwindow.c:630
4279 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4280 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/È¡Ïû(_g)"
4281
4282 #: src/mainwindow.c:632
4283 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4284 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/---"
4285
4286 #: src/mainwindow.c:633
4287 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4288 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
4289
4290 #: src/mainwindow.c:635
4291 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4292 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
4293
4294 #: src/mainwindow.c:636
4295 msgid "/_Message/Compose a news message"
4296 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
4297
4298 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
4299 msgid "/_Message/_Reply"
4300 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
4301
4302 #: src/mainwindow.c:638
4303 msgid "/_Message/Repl_y to"
4304 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
4305
4306 #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
4307 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4308 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
4309
4310 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4311 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4312 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/·¢ÐÅÈË(_s)"
4313
4314 #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
4315 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4316 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
4317
4318 #: src/mainwindow.c:643
4319 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4320 msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
4321
4322 #: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
4323 msgid "/_Message/_Forward"
4324 msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
4325
4326 #: src/mainwindow.c:646
4327 msgid "/_Message/Redirect"
4328 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
4329
4330 #: src/mainwindow.c:648
4331 msgid "/_Message/M_ove..."
4332 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Òƶ¯(_o)"
4333
4334 #: src/mainwindow.c:649
4335 msgid "/_Message/_Copy..."
4336 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ¸´ÖÆ(_C)"
4337
4338 #: src/mainwindow.c:650
4339 msgid "/_Message/_Delete"
4340 msgstr "/Óʼþ(_M)/ É¾³ý(_D) "
4341
4342 #: src/mainwindow.c:651
4343 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4344 msgstr "/Óʼþ(_M)/ È¡ÏûÐÂÓʼþ"
4345
4346 #: src/mainwindow.c:653
4347 msgid "/_Message/_Mark"
4348 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)"
4349
4350 #: src/mainwindow.c:654
4351 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4352 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
4353
4354 #: src/mainwindow.c:655
4355 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4356 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
4357
4358 #: src/mainwindow.c:656
4359 msgid "/_Message/_Mark/---"
4360 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/---"
4361
4362 #: src/mainwindow.c:657
4363 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4364 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
4365
4366 #: src/mainwindow.c:658
4367 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4368 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
4369
4370 #: src/mainwindow.c:660
4371 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4372 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
4373
4374 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:269
4375 msgid "/_Message/Re-_edit"
4376 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
4377
4378 #: src/mainwindow.c:665
4379 msgid "/_Tools/_Address book..."
4380 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ²¾(_A)..."
4381
4382 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:273
4383 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4384 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/½«·¢ÐÅÈ˼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
4385
4386 #: src/mainwindow.c:668
4387 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4388 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
4389
4390 #: src/mainwindow.c:669
4391 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4392 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
4393
4394 #: src/mainwindow.c:671
4395 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4396 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
4397
4398 #: src/mainwindow.c:674
4399 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4400 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ¼ÐÖÐËùÓÐÓʼþ(_F)"
4401
4402 #: src/mainwindow.c:676
4403 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4404 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÑ¡¶¨µÄÓʼþ(_F)"
4405
4406 #: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:276
4407 msgid "/_Tools/_Create filte