2011-11-29 [wwp] 3.7.10cvs107
[claws.git] / po / zh_CN.po
1 # Chinese translation of sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
5 # Ralgh Young <glyoung@users.sourceforge.net> 2004,2005
6
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
11 "POT-Creation-Date: 2005-06-26 07:58+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2005-06-27 11:09Öйú±ê׼ʱ¼ä\n"
13 "Last-Translator: Ralgh Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
14 "Language-Team: Ralgh Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: src/account.c:309
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "ÄúÕýÔÚ׫дÓʼþ£¬\n"
25 "Çë¹ØµôËùÓÐ׫дÖеÄÓʼþ´°¿ÚÔÙ½øÐÐÕʺÅÉèÖá£"
26
27 #: src/account.c:567
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "±à¼­ÕʺÅÉèÖÃ"
30
31 #: src/account.c:585
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "¼ì²éÐÂÓʼþʱ½«»áÒÀÕÕÏÂÃæµÄ˳Ðò¡£Äú¿ÉÒÔ¹´Ñ¡ G À¸Î»Öеķ½¿é£¬\n"
37 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
38
39 #: src/account.c:605 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:675
40 #: src/compose.c:4436 src/compose.c:4606 src/editaddress.c:774
41 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
42 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:400 src/editvcard.c:210
43 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:198
44 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Ãû³Æ"
47
48 #: src/account.c:606 src/prefs_account.c:1130
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "ͨѶЭÒé"
51
52 #: src/account.c:607 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "·þÎñÆ÷"
55
56 #: src/account.c:636 src/addressbook.c:832 src/editaddress.c:722
57 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:224 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:292
60 #: src/prefs_matcher.c:560 src/prefs_template.c:218 src/prefs_toolbar.c:773
61 msgid "Add"
62 msgstr "ÐÂÔö"
63
64 #: src/account.c:642
65 msgid "Edit"
66 msgstr "±à¼­"
67
68 #: src/account.c:648 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "ɾ³ý"
71
72 #: src/account.c:654
73 msgid " Clone "
74 msgstr " ¿Ë¡ "
75
76 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:287 src/prefs_customheader.c:289
77 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
78 #: src/prefs_filtering.c:354 src/prefs_matcher.c:642
79 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:834
80 msgid "Down"
81 msgstr "ÏÂÒÆ"
82
83 #: src/account.c:666 src/prefs_actions.c:281 src/prefs_customheader.c:283
84 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
85 #: src/prefs_filtering.c:348 src/prefs_matcher.c:636
86 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:830
87 msgid "Up"
88 msgstr "ÉÏÒÆ"
89
90 #: src/account.c:680
91 msgid " Set as default account "
92 msgstr " ÉèΪȱʡÕʺŠ"
93
94 #: src/account.c:686 src/action.c:1224 src/addressbook.c:1068
95 #: src/addressbook.c:3231 src/addressbook.c:3236 src/addressbook.c:3275
96 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:243 src/exphtmldlg.c:196
97 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:261 src/inc.c:725
98 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:224
99 msgid "Close"
100 msgstr "¹Ø±Õ"
101
102 #: src/account.c:762
103 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
104 msgstr "²»ÄÜ¿Ë¡ÓÐÔ¶³ÌÓʼþ¼ÐµÄÕÊ»§"
105
106 #: src/account.c:768
107 #, c-format
108 msgid "Cloned %s"
109 msgstr "ÒÑ¿Ë¡ %s"
110
111 #: src/account.c:905
112 msgid "Delete account"
113 msgstr "ɾ³ýÕʺÅ"
114
115 #: src/account.c:906
116 msgid "Do you really want to delete this account?"
117 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
118
119 #: src/account.c:907 src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359
120 #: src/addressbook.c:2387 src/compose.c:2302 src/compose.c:3124
121 #: src/compose.c:3470 src/compose.c:5785 src/compose.c:6104
122 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
123 #: src/folderview.c:1798 src/folderview.c:1883 src/imap_gtk.c:266
124 #: src/imap_gtk.c:313 src/imap_gtk.c:376 src/inc.c:182 src/inc.c:287
125 #: src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1603 src/message_search.c:197
126 #: src/messageview.c:683 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206
127 #: src/news_gtk.c:255 src/news_gtk.c:310 src/prefs_actions.c:530
128 #: src/prefs_actions.c:630 src/prefs_actions.c:649
129 #: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:873
130 #: src/prefs_filtering.c:1021 src/prefs_matcher.c:1682
131 #: src/prefs_template.c:371 src/prefs_template.c:387 src/prefs_template.c:566
132 #: src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:471 src/prefs_themes.c:478
133 #: src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:819
134 #: src/summaryview.c:1285 src/summaryview.c:1336 src/summaryview.c:1379
135 #: src/summaryview.c:1403 src/summaryview.c:1435 src/summaryview.c:1460
136 #: src/summaryview.c:1485 src/summaryview.c:1510 src/summaryview.c:3052
137 #: src/textview.c:1941 src/toolbar.c:1864
138 msgid "Yes"
139 msgstr "ÊÇ"
140
141 #: src/account.c:907 src/compose.c:3470 src/compose.c:5785 src/imap_gtk.c:266
142 #: src/imap_gtk.c:313 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:206
143 #: src/news_gtk.c:255 src/ssl_manager.c:271
144 msgid "+No"
145 msgstr "+·ñ"
146
147 #: src/action.c:345
148 #, c-format
149 msgid "Could not get message file %d"
150 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÓʼþÎļþ %d"
151
152 #: src/action.c:376
153 msgid "Could not get message part."
154 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ÓʼþÄÚÈÝ"
155
156 #: src/action.c:393
157 msgid "Can't get part of multipart message"
158 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡·ûºÏÓʼþµÄÒ»²¿·Ö."
159
160 #: src/action.c:506
161 #, c-format
162 msgid ""
163 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
164 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
165 msgstr ""
166 "±»Ñ¡ÔñµÄ¶¯×÷²»ÄÜÓÃÓÚÓʼþ׫д´°¿Ú\n"
167 "ÒòÆä°üº¬ %%f, %%F, %%as»òÕß%%p¡£"
168
169 #: src/action.c:794
170 #, c-format
171 msgid ""
172 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
173 "%s"
174 msgstr ""
175 "ÎÞ·¨Æô¶¯ÃüÁî¡£´´½¨¹ÜµÀʧ°Ü¡£\n"
176 "%s"
177
178 #: src/action.c:880
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Could not fork to execute the following command:\n"
182 "%s\n"
183 "%s"
184 msgstr ""
185 "ÎÞ·¨Éú³É×Ó½ø³ÌÒÔÖ´ÐÐÏÂÊöÃüÁî:\n"
186 "%s\n"
187 "%s"
188
189 #: src/action.c:1107
190 #, c-format
191 msgid "--- Running: %s\n"
192 msgstr "--- ÕýÔÚÔËÐÐ: %s\n"
193
194 #: src/action.c:1111
195 #, c-format
196 msgid "--- Ended: %s\n"
197 msgstr "--- ÒѾ­½áÊø: %s\n"
198
199 #: src/action.c:1147
200 msgid "Action's input/output"
201 msgstr "¶¯×÷ÊäÈë/Êä³ö"
202
203 #: src/action.c:1193
204 msgid " Send "
205 msgstr " ·¢ËÍ "
206
207 #: src/action.c:1213
208 msgid "Completed %v/%u"
209 msgstr "ÒÑÍê³É %v/%u"
210
211 #: src/action.c:1223
212 msgid "Abort"
213 msgstr "ÖÐÖ¹"
214
215 #: src/action.c:1372
216 #, c-format
217 msgid ""
218 "Enter the argument for the following action:\n"
219 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
220 "  %s"
221 msgstr ""
222 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
223 "(`%%h' ½«±»ËùÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
224 "  %s"
225
226 #: src/action.c:1377
227 msgid "Action's hidden user argument"
228 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý(ÊäÈëʱ²»»ØÏÔ)"
229
230 #: src/action.c:1381
231 #, c-format
232 msgid ""
233 "Enter the argument for the following action:\n"
234 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
235 "  %s"
236 msgstr ""
237 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
238 "(`%%u' ½«±»ÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
239 "  %s"
240
241 #: src/action.c:1386
242 msgid "Action's user argument"
243 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
244
245 #: src/addressadd.c:162
246 msgid "Add to address book"
247 msgstr "½«µØÖ·¼ÓÈëµØÖ·²¾"
248
249 #: src/addressadd.c:194 src/plugins/pgpmime/select-keys.c:302
250 #: src/toolbar.c:434
251 msgid "Address"
252 msgstr "µØÖ·"
253
254 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:677 src/editaddress.c:628
255 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
256 msgid "Remarks"
257 msgstr "±¸×¢"
258
259 #: src/addressadd.c:226
260 msgid "Select Address Book Folder"
261 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
262
263 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:207
264 #: src/alertpanel.c:343 src/compose.c:5607 src/editaddress.c:513
265 #: src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344
266 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:239
267 #: src/export.c:188 src/foldersel.c:199 src/grouplistdialog.c:244
268 #: src/gtk/about.c:235 src/gtk/description_window.c:120
269 #: src/gtk/gtkaspell.c:1426 src/gtk/gtkaspell.c:2379 src/gtk/inputdialog.c:202
270 #: src/gtk/prefswindow.c:372 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190
271 #: src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287 src/main.c:719
272 #: src/mainwindow.c:2392 src/messageview.c:998 src/mimeview.c:1019
273 #: src/plugins/pgpmime/passphrase.c:131 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
274 #: src/prefs_actions.c:164 src/prefs_common.c:2415 src/prefs_common.c:2514
275 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
276 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:209
277 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:313
278 #: src/prefs_template.c:265 src/ssl_manager.c:98
279 msgid "OK"
280 msgstr "È·¶¨"
281
282 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2375 src/addrgather.c:507
283 #: src/compose.c:5608 src/compose.c:6339 src/compose.c:6377
284 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
285 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:343
286 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
287 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:200 src/grouplistdialog.c:245
288 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1435 src/gtk/inputdialog.c:203
289 #: src/gtk/prefswindow.c:373 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:191
290 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
291 #: src/main.c:719 src/mainwindow.c:2392 src/messageview.c:998
292 #: src/mimeview.c:1020 src/plugins/pgpmime/passphrase.c:135
293 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:332 src/plugins/trayicon/trayicon.c:334
294 #: src/prefs_actions.c:165 src/prefs_common.c:2416 src/prefs_common.c:2515
295 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
296 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:210
297 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:374 src/prefs_summary_column.c:314
298 #: src/prefs_template.c:266 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:471
299 #: src/prefs_themes.c:478 src/summaryview.c:819 src/summaryview.c:3355
300 msgid "Cancel"
301 msgstr "È¡Ïû"
302
303 #: src/addressbook.c:400 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:154
304 msgid "/_File"
305 msgstr "/Îļþ(_F)"
306
307 #: src/addressbook.c:401
308 msgid "/_File/New _Book"
309 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöµØÖ·²¾(_B)"
310
311 #: src/addressbook.c:402
312 msgid "/_File/New _vCard"
313 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö_vCard"
314
315 #: src/addressbook.c:404
316 msgid "/_File/New _JPilot"
317 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö_J-Pilot"
318
319 #: src/addressbook.c:407
320 msgid "/_File/New _Server"
321 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
322
323 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:412 src/mainwindow.c:445
324 #: src/mainwindow.c:447 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454
325 #: src/mainwindow.c:457 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:157
326 msgid "/_File/---"
327 msgstr "/Îļþ(_F)/---"
328
329 #: src/addressbook.c:410
330 msgid "/_File/_Edit"
331 msgstr "/Îļþ(_F)/±à¼­(_E)"
332
333 #: src/addressbook.c:411
334 msgid "/_File/_Delete"
335 msgstr "/Îļþ(_F)/ɾ³ý(_D)"
336
337 #: src/addressbook.c:413
338 msgid "/_File/_Save"
339 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
340
341 #: src/addressbook.c:414 src/messageview.c:158
342 msgid "/_File/_Close"
343 msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
344
345 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:457
346 #: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:160
347 msgid "/_Edit"
348 msgstr "/±à¼­(_E)"
349
350 #: src/addressbook.c:416
351 msgid "/_Edit/C_ut"
352 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
353
354 #: src/addressbook.c:417 src/compose.c:546 src/mainwindow.c:464
355 #: src/messageview.c:161
356 msgid "/_Edit/_Copy"
357 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
358
359 #: src/addressbook.c:418 src/compose.c:547
360 msgid "/_Edit/_Paste"
361 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
362
363 #: src/addressbook.c:419 src/compose.c:544 src/compose.c:627 src/compose.c:633
364 #: src/mainwindow.c:467 src/messageview.c:163
365 msgid "/_Edit/---"
366 msgstr "/±à¼­(_E)/---"
367
368 #: src/addressbook.c:420
369 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
370 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
371
372 #: src/addressbook.c:421
373 msgid "/_Address"
374 msgstr "/µØÖ·(_A)"
375
376 #: src/addressbook.c:422
377 msgid "/_Address/New _Address"
378 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöµØÖ·(_A)"
379
380 #: src/addressbook.c:423
381 msgid "/_Address/New _Group"
382 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöȺ×é(_G)"
383
384 #: src/addressbook.c:424
385 msgid "/_Address/New _Folder"
386 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöĿ¼(_F)"
387
388 #: src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
389 msgid "/_Address/---"
390 msgstr "/µØÖ·(_A)/---"
391
392 #: src/addressbook.c:426
393 msgid "/_Address/_Edit"
394 msgstr "/µØÖ·(_A)/±à¼­(_E)"
395
396 #: src/addressbook.c:427
397 msgid "/_Address/_Delete"
398 msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
399
400 #: src/addressbook.c:429
401 msgid "/_Address/_Mail To"
402 msgstr "/µØÖ·(_A)/·¢ËÍÓʼþ(_M)"
403
404 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:701
405 #: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:735
406 #: src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:742 src/messageview.c:294
407 #: src/messageview.c:315
408 msgid "/_Tools/---"
409 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
410
411 #: src/addressbook.c:431
412 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
413 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë _LDIF Îļþ..."
414
415 #: src/addressbook.c:432
416 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
417 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë M_utt Îļþ..."
418
419 #: src/addressbook.c:433
420 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
421 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë _Pine Îļþ..."
422
423 #: src/addressbook.c:435
424 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
425 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼³öΪ _HTML..."
426
427 #: src/addressbook.c:436
428 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
429 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼³öΪ LDI_F..."
430
431 #: src/addressbook.c:437 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:767
432 #: src/messageview.c:318
433 msgid "/_Help"
434 msgstr "/°ïÖú(_H)"
435
436 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:671 src/mainwindow.c:777
437 #: src/messageview.c:319
438 msgid "/_Help/_About"
439 msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
440
441 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/summaryview.c:405
442 msgid "/_Delete"
443 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
444
445 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:459
446 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467 src/compose.c:520
447 #: src/imap_gtk.c:57 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65
448 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:52
449 #: src/news_gtk.c:54 src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:59
450 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:88 src/plugins/trayicon/trayicon.c:91
451 #: src/summaryview.c:399 src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:407
452 #: src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:423 src/summaryview.c:444
453 msgid "/---"
454 msgstr "/---"
455
456 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
457 msgid "/New _Address"
458 msgstr "/еØÖ·(_A)"
459
460 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461
461 msgid "/New _Group"
462 msgstr "/ÐÂȺ×é(_G)"
463
464 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
465 msgid "/New _Folder"
466 msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
467
468 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
469 msgid "/C_ut"
470 msgstr "/¼ôÇÐ(_u)"
471
472 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:465
473 msgid "/_Copy"
474 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)"
475
476 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
477 msgid "/_Paste"
478 msgstr "/Õ³Ìù(_P)"
479
480 #: src/addressbook.c:468
481 msgid "/Pa_ste Address"
482 msgstr "/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
483
484 #: src/addressbook.c:469
485 msgid "/_Mail To"
486 msgstr "/·¢ËÍÓʼþ(_M)"
487
488 #: src/addressbook.c:471
489 msgid "/_Browse Entry"
490 msgstr "/²é¿´ÏîÄ¿(_B)"
491
492 #: src/addressbook.c:484 src/crash.c:441 src/crash.c:460 src/importldif.c:118
493 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:97 src/prefs_themes.c:623
494 #: src/prefs_themes.c:655 src/prefs_themes.c:656
495 msgid "Unknown"
496 msgstr "δ֪"
497
498 #: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:125
499 msgid "Success"
500 msgstr "³É¹¦"
501
502 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:126
503 msgid "Bad arguments"
504 msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
505
506 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
507 msgid "File not specified"
508 msgstr "δָ¶¨Îļþ"
509
510 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
511 msgid "Error opening file"
512 msgstr "´ò¿ªÎļþ´íÎó"
513
514 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
515 msgid "Error reading file"
516 msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
517
518 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
519 msgid "End of file encountered"
520 msgstr "Óöµ½Îļþĩβ"
521
522 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
523 msgid "Error allocating memory"
524 msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅä´íÎó"
525
526 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
527 msgid "Bad file format"
528 msgstr "Îļþ¸ñʽ´íÎó"
529
530 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
531 msgid "Error writing to file"
532 msgstr "ÎļþдÈë´íÎó"
533
534 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
535 msgid "Error opening directory"
536 msgstr "´ò¿ªÄ¿Â¼´íÎó"
537
538 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
539 msgid "No path specified"
540 msgstr "δָ¶¨Îļþ·¾¶"
541
542 #: src/addressbook.c:511
543 msgid "Error connecting to LDAP server"
544 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷Á¬½Ó´íÎó"
545
546 #: src/addressbook.c:512
547 msgid "Error initializing LDAP"
548 msgstr "LDAP Æðʼ´íÎó"
549
550 #: src/addressbook.c:513
551 msgid "Error binding to LDAP server"
552 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½LDAP·þÎñÆ÷"
553
554 #: src/addressbook.c:514
555 msgid "Error searching LDAP database"
556 msgstr "ËÑÑ°LDAP×ÊÁÏ¿âʱ³ö´í"
557
558 #: src/addressbook.c:515
559 msgid "Timeout performing LDAP operation"
560 msgstr "½øÐÐLDAP²Ù×÷ʱ³¬Ê±"
561
562 #: src/addressbook.c:516
563 msgid "Error in LDAP search criteria"
564 msgstr "LDAPËÑÑ°±ê×¼´íÎó"
565
566 #: src/addressbook.c:517
567 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
568 msgstr "LDAPËÑѰûÓнá¹û"
569
570 #: src/addressbook.c:518
571 msgid "LDAP search terminated on request"
572 msgstr "LDAPÒÑ°´ÇëÇóÖÕÖ¹"
573
574 #: src/addressbook.c:519
575 msgid "Error starting TLS connection"
576 msgstr "´´½¨TLSÁ´½Óʱ·¢Éú´íÎó"
577
578 #: src/addressbook.c:676
579 msgid "E-Mail address"
580 msgstr "E-Mail µØÖ·"
581
582 #: src/addressbook.c:681 src/prefs_common.c:2046 src/toolbar.c:180
583 #: src/toolbar.c:1529
584 msgid "Address book"
585 msgstr "µØÖ·²¾"
586
587 #: src/addressbook.c:797
588 msgid "Name:"
589 msgstr "ÐÕÃû"
590
591 #: src/addressbook.c:829 src/addressbook.c:2358 src/addressbook.c:2372
592 #: src/addressbook.c:2387 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
593 #: src/prefs_actions.c:237 src/prefs_display_header.c:281
594 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
595 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:305
596 #: src/prefs_matcher.c:573 src/prefs_template.c:231 src/prefs_toolbar.c:785
597 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
598 msgid "Delete"
599 msgstr "ɾ³ý"
600
601 #: src/addressbook.c:835
602 msgid "Lookup"
603 msgstr "²éÕÒ"
604
605 #: src/addressbook.c:847 src/compose.c:1469 src/compose.c:3230
606 #: src/compose.c:4250 src/compose.c:4925 src/headerview.c:53
607 #: src/prefs_template.c:175 src/summary_search.c:176
608 msgid "To:"
609 msgstr "To:"
610
611 #: src/addressbook.c:851 src/compose.c:1453 src/compose.c:3229
612 #: src/prefs_template.c:177
613 msgid "Cc:"
614 msgstr "Cc:"
615
616 #: src/addressbook.c:855 src/compose.c:1456 src/prefs_template.c:178
617 msgid "Bcc:"
618 msgstr "Bcc:"
619
620 #: src/addressbook.c:1066 src/addressbook.c:1089
621 msgid "Delete address(es)"
622 msgstr "ɾ³ýÓʼþµØÖ·"
623
624 #: src/addressbook.c:1067
625 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
626 msgstr "´ËÓʼþµØÖ·Êý¾ÝÊÇÖ»¶ÁµÄ£¬²»ÄÜɾ³ý¡£"
627
628 #: src/addressbook.c:1090
629 msgid "Really delete the address(es)?"
630 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
631
632 #: src/addressbook.c:1091 src/addressbook.c:2359 src/addressbook.c:2387
633 #: src/compose.c:2302 src/compose.c:3124 src/compose.c:6104
634 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
635 #: src/folderview.c:1798 src/folderview.c:1883 src/imap_gtk.c:376
636 #: src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1603
637 #: src/message_search.c:197 src/messageview.c:683 src/news_gtk.c:310
638 #: src/prefs_actions.c:530 src/prefs_actions.c:630 src/prefs_actions.c:649
639 #: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:873
640 #: src/prefs_filtering.c:1021 src/prefs_matcher.c:1682
641 #: src/prefs_template.c:371 src/prefs_template.c:387 src/prefs_template.c:566
642 #: src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:471 src/prefs_themes.c:478
643 #: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:819 src/summaryview.c:1285
644 #: src/summaryview.c:1336 src/summaryview.c:1379 src/summaryview.c:1403
645 #: src/summaryview.c:1435 src/summaryview.c:1460 src/summaryview.c:1485
646 #: src/summaryview.c:1510 src/summaryview.c:3052 src/textview.c:1942
647 #: src/toolbar.c:1864
648 msgid "No"
649 msgstr "²»"
650
651 #: src/addressbook.c:1630 src/addressbook.c:1703
652 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
653 msgstr "ÎÞ·¨Õ³Ìù£¬¸ÃµØÖ·²¾ÒÑÉèΪֻ¶Á¡£"
654
655 #: src/addressbook.c:1641
656 msgid "Cannot paste into an address group."
657 msgstr "ÎÞ·¨ÌùÈëÖ¸¶¨µÄͨѶȺ×é¡£"
658
659 # c-format
660 #: src/addressbook.c:2355
661 #, c-format
662 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
663 msgstr "ÄúÏëҪɾ³ý'%s'ÀïÃæµÄ²éѯ½á¹ûºÍµØÖ·ÐÅÏ¢Âð?"
664
665 #: src/addressbook.c:2367
666 #, c-format
667 msgid ""
668 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
669 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
670 msgstr ""
671 "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
672 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬µØÖ·²¾»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
673
674 #: src/addressbook.c:2373
675 msgid "Folder only"
676 msgstr "Ö»ÓÐĿ¼"
677
678 #: src/addressbook.c:2374
679 msgid "Folder and Addresses"
680 msgstr "Ŀ¼¼°µØÖ·²¾"
681
682 #: src/addressbook.c:2386
683 #, c-format
684 msgid "Really delete `%s' ?"
685 msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾³ý '%s' ?"
686
687 #: src/addressbook.c:3181
688 msgid "New user, could not save index file."
689 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
690
691 #: src/addressbook.c:3185
692 msgid "New user, could not save address book files."
693 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
694
695 #: src/addressbook.c:3195
696 msgid "Old address book converted successfully."
697 msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
698
699 #: src/addressbook.c:3200
700 msgid ""
701 "Old address book converted,\n"
702 "could not save new address index file"
703 msgstr ""
704 "¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
705 "µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
706
707 #: src/addressbook.c:3213
708 msgid ""
709 "Could not convert address book,\n"
710 "but created empty new address book files."
711 msgstr ""
712 "ÎÞ·¨×ª»»µØÖ·²¾¸ñʽ£¬\n"
713 "µ«¿ÕµÄеØÖ·²¾ÎļþÒѾ­Éú³É¡£"
714
715 #: src/addressbook.c:3219
716 msgid ""
717 "Could not convert address book,\n"
718 "could not create new address book files."
719 msgstr ""
720 "ÎÞ·¨×ª»»µØÖ·²¾¸ñʽ£¬\n"
721 "ÎÞ·¨²úÉúеĵØÖ·²¾Îļþ¡£"
722
723 #: src/addressbook.c:3224
724 msgid ""
725 "Could not convert address book\n"
726 "and could not create new address book files."
727 msgstr ""
728 "ÎÞ·¨×ª»»µØÖ·²¾¸ñʽ£¬\n"
729 "ÒàÎÞ·¨²úÉúеĵØÖ·²¾Îļþ¡£"
730
731 #: src/addressbook.c:3231
732 msgid "Addressbook conversion error"
733 msgstr "ת»»µØÖ·²¾¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
734
735 #: src/addressbook.c:3236
736 msgid "Addressbook conversion"
737 msgstr "µØÖ·²¾¸ñʽת»»"
738
739 #: src/addressbook.c:3273
740 msgid "Addressbook Error"
741 msgstr "µØÖ·²¾·¢Éú´íÎó"
742
743 #: src/addressbook.c:3274
744 msgid "Could not read address index"
745 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡µØÖ·²¾Ë÷Òý"
746
747 #: src/addressbook.c:3632
748 msgid "Busy searching..."
749 msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
750
751 # c-format
752 #: src/addressbook.c:3703
753 #, c-format
754 msgid "Search '%s'"
755 msgstr "ËÑË÷ '%s'"
756
757 #: src/addressbook.c:3923 src/prefs_common.c:947
758 msgid "Interface"
759 msgstr "½çÃæ"
760
761 #: src/addressbook.c:3939 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
762 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
763 msgid "Address Book"
764 msgstr "µØÖ·²¾"
765
766 #: src/addressbook.c:3955
767 msgid "Person"
768 msgstr "ÈËÃû"
769
770 #: src/addressbook.c:3971
771 msgid "EMail Address"
772 msgstr "µç×ÓÓʼþÓÊÏä"
773
774 #: src/addressbook.c:3987
775 msgid "Group"
776 msgstr "Ⱥ×é"
777
778 #: src/addressbook.c:4003 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:326
779 #: src/prefs_account.c:2257
780 msgid "Folder"
781 msgstr "Óʼþ¼Ð"
782
783 #: src/addressbook.c:4019
784 msgid "vCard"
785 msgstr "vCard"
786
787 #: src/addressbook.c:4035 src/addressbook.c:4051
788 msgid "JPilot"
789 msgstr "JPilot"
790
791 #: src/addressbook.c:4067
792 msgid "LDAP Server"
793 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
794
795 #: src/addressbook.c:4083
796 msgid "LDAP Query"
797 msgstr "LDAP ²éѯ"
798
799 #: src/addrgather.c:156
800 msgid "Please specify name for address book."
801 msgstr "ÇëÖ¸¶¨µØÖ·²¾µÄÃû³Æ¡£"
802
803 #: src/addrgather.c:176
804 msgid "Please select the mail headers to search."
805 msgstr "ÇëÖ¸¶¨ÒªËÑÑ°µÄ"
806
807 #: src/addrgather.c:183
808 msgid "Busy harvesting addresses..."
809 msgstr "ÕýÔÚÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·..."
810
811 #: src/addrgather.c:221
812 msgid "Addresses gathered successfully."
813 msgstr "³É¹¦µÃE-MailµØÖ·"
814
815 #: src/addrgather.c:285
816 msgid "No folder or message was selected."
817 msgstr "δѡȡÓʼþ¼Ð»òѶϢ¡£"
818
819 #: src/addrgather.c:293
820 msgid ""
821 "Please select a folder to process from the folder\n"
822 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
823 "the message list."
824 msgstr "ÇëÑ¡È¡Ñ¡ÔñÐèÒª´¦ÀíµÄÓʼþ¼Ð£¬»òÕßÑ¡ÔñÒ»·â»ò¶à·âÓʼþ¡£"
825
826 #: src/addrgather.c:345
827 msgid "Folder :"
828 msgstr "Óʼþ¼Ð :"
829
830 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
831 #: src/importldif.c:948
832 msgid "Address Book :"
833 msgstr "µØÖ·²¾ :"
834
835 #: src/addrgather.c:366
836 msgid "Folder Size :"
837 msgstr "Óʼþ¼Ð´óС :"
838
839 #: src/addrgather.c:381
840 msgid "Process these mail header fields"
841 msgstr "¼ìË÷ÈçÏÂÐÅÍ·×Ö¶Î"
842
843 #: src/addrgather.c:399
844 msgid "Include sub-folders"
845 msgstr "°üÀ¨×ÓÓʼþ¼Ð"
846
847 #: src/addrgather.c:422
848 msgid "Header Name"
849 msgstr "ÐÅÍ·Ãû³Æ"
850
851 #: src/addrgather.c:423
852 msgid "Address Count"
853 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
854
855 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:172 src/messageview.c:553
856 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:352 src/textview.c:1941
857 msgid "Warning"
858 msgstr "¾¯¸æ"
859
860 #: src/addrgather.c:528
861 msgid "Header Fields"
862 msgstr "ÐÅÍ·×Ö¶Î"
863
864 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
865 #: src/importldif.c:1067
866 msgid "Finish"
867 msgstr "Íê³É"
868
869 #: src/addrgather.c:588
870 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
871 msgstr "ÓÉÑ¡È¡µÄÓʼþÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
872
873 #: src/addrgather.c:596
874 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
875 msgstr "ÓÉÓʼþ¼ÐÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
876
877 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
878 msgid "Common address"
879 msgstr "¹«ÓÃÓʼþµØÖ·"
880
881 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
882 msgid "Personal address"
883 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
884
885 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5785
886 msgid "Notice"
887 msgstr "×¢Òâ"
888
889 #: src/alertpanel.c:185 src/alertpanel.c:207 src/compose.c:3470 src/inc.c:604
890 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:109 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:122
891 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:148
892 msgid "Error"
893 msgstr "´íÎó"
894
895 #: src/alertpanel.c:207
896 msgid "View log"
897 msgstr "²é¿´ÈÕÖ¾Îļþ"
898
899 #: src/alertpanel.c:331
900 msgid "Show this message next time"
901 msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
902
903 #: src/browseldap.c:238
904 msgid "Browse Directory Entry"
905 msgstr "ä¯ÀÀĿ¼Ïî"
906
907 #: src/browseldap.c:258
908 msgid "Server Name :"
909 msgstr "·þÎñÆ÷Ãû£º"
910
911 #: src/browseldap.c:268
912 msgid "Distinguished Name (dn) :"
913 msgstr "Ãû"
914
915 #: src/browseldap.c:291
916 msgid "LDAP Name"
917 msgstr "LDAPÃû³Æ"
918
919 #: src/browseldap.c:293
920 msgid "Attribute Value"
921 msgstr "ÊôÐÔÖµ"
922
923 #: src/common/nntp.c:68
924 #, c-format
925 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
926 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓNNTP·þÎñÆ÷: %s:%d\n"
927
928 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
929 #, c-format
930 msgid "protocol error: %s\n"
931 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó: %s\n"
932
933 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
934 msgid "protocol error\n"
935 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó\n"
936
937 #: src/common/nntp.c:295
938 msgid "Error occurred while posting\n"
939 msgstr "·¢±íÎÄÕÂʱ·¢Éú´íÎó\n"
940
941 #: src/common/nntp.c:375
942 msgid "Error occurred while sending command\n"
943 msgstr "·¢ËÍÃüÁîʱ·¢Éú´íÎó\n"
944
945 #: src/common/plugin.c:114
946 msgid "Plugin already loaded"
947 msgstr "²å¼þÒѾ­¼ÓÔØ"
948
949 #: src/common/plugin.c:120
950 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
951 msgstr "Ϊ²å¼þ·ÖÅäÄÚ´æʧ°Ü"
952
953 #: src/common/plugin.c:142
954 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK2."
955 msgstr "¸ÃÄ£¿éÊÇΪGTK2°æ±¾µÄSylpheed Claws¿ª·¢µÄ"
956
957 #: src/common/smtp.c:171
958 msgid "SMTP AUTH not available\n"
959 msgstr "SMTP ÈÏ֤ʧ°Ü\n"
960
961 #: src/common/smtp.c:495 src/common/smtp.c:545
962 msgid "bad SMTP response\n"
963 msgstr "´íÎóµÄSMTP»ØÓ¦\n"
964
965 #: src/common/smtp.c:516 src/common/smtp.c:534 src/common/smtp.c:645
966 msgid "error occurred on SMTP session\n"
967 msgstr "Á¬½ÓSMTP´íÎó\n"
968
969 #: src/common/smtp.c:525 src/pop.c:840
970 msgid "error occurred on authentication\n"
971 msgstr "ÈÏ֤ʱ·¢Éú´íÎó\n"
972
973 #: src/common/smtp.c:579
974 #, c-format
975 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
976 msgstr "ÓʼþÌ«´ó(×î´óÔÊÐí³ß´çΪ%s)\n"
977
978 #: src/common/smtp.c:604 src/pop.c:833
979 msgid "can't start TLS session\n"
980 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS\n"
981
982 #: src/common/ssl.c:136
983 msgid "Error creating ssl context\n"
984 msgstr "´´½¨SSL»·¾³³ö´í\n"
985
986 #: src/common/ssl.c:155
987 #, c-format
988 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
989 msgstr "SSLÁ¬½Óʧ°Ü (%s)\n"
990
991 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
992 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
993 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
994 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
995 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
996 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
997 msgid "<not in certificate>"
998 msgstr "<²»ÔÚÈÏÖ¤Ö®ÄÚ>"
999
1000 #: src/common/ssl_certificate.c:189
1001 #, c-format
1002 msgid ""
1003 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1004 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1005 "  Fingerprint: %s\n"
1006 "  Signature status: %s"
1007 msgstr ""
1008 "  ËùÓÐÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
1009 "  Ç©ÊÕÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
1010 "  Ö¸ÎÆ£º %s\n"
1011 "  Ç©Ãû״̬£º %s"
1012
1013 #: src/common/ssl_certificate.c:307
1014 msgid "Can't load X509 default paths"
1015 msgstr "ÎÞ·¨¼ÓÔØX509ȱʡ·¾¶"
1016
1017 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1018 #, c-format
1019 msgid ""
1020 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1021 "%s"
1022 msgstr ""
1023 "%s ÓÐÒ»¸öδ֪µÄSSLÈÏÖ¤£º\n"
1024 "%s"
1025
1026 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1027 #, c-format
1028 msgid ""
1029 "%s\n"
1030 "\n"
1031 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1032 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1033 msgstr ""
1034 "%s\n"
1035 "\n"
1036 "ÔÚÄú±£´æÈÏÖ¤ÐÅϢ֮ǰ£¬Óʼþ²»»á±»È¡»Ø¡£\n"
1037 "(È¡Ïû\"%s\"Æ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
1038
1039 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1040 #: src/prefs_common.c:1086
1041 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1042 msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
1043
1044 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1045 #, c-format
1046 msgid ""
1047 "%s's SSL certificate changed !\n"
1048 "We have saved this one:\n"
1049 "%s\n"
1050 "\n"
1051 "It is now:\n"
1052 "%s\n"
1053 "\n"
1054 "This could mean the server answering is not the known one."
1055 msgstr ""
1056 "%s µÄSSLÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä£¡\n"
1057 "Ä¿Ç°Òѱ£´æµÄÈÏÖ¤ÐÅÏ¢ÊÇ£º\n"
1058 "%s\n"
1059 "\n"
1060 "еÄÈÏ֤Ϊ£º\n"
1061 "%s\n"
1062 "\n"
1063 "Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
1064
1065 #: src/common/string_match.c:73
1066 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1067 msgstr "£¨Ö÷Ìâ±»RegExpÇå³ýÁË£©"
1068
1069 #: src/common/utils.c:199
1070 #, c-format
1071 msgid "%dB"
1072 msgstr "%dB"
1073
1074 #: src/common/utils.c:201
1075 #, c-format
1076 msgid "%.1fKB"
1077 msgstr "%.1fKB"
1078
1079 #: src/common/utils.c:203
1080 #, c-format
1081 msgid "%.2fMB"
1082 msgstr "%.2fMB"
1083
1084 #: src/common/utils.c:205
1085 #, c-format
1086 msgid "%.2fGB"
1087 msgstr "%.2fGB"
1088
1089 #: src/compose.c:518
1090 msgid "/_Add..."
1091 msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
1092
1093 #: src/compose.c:519
1094 msgid "/_Remove"
1095 msgstr "/ɾ³ý(_R)"
1096
1097 #: src/compose.c:521 src/folderview.c:241
1098 msgid "/_Properties..."
1099 msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
1100
1101 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:271
1102 msgid "/_Message"
1103 msgstr "/Óʼþ(_M)"
1104
1105 #: src/compose.c:527
1106 msgid "/_Message/_Send"
1107 msgstr "/Óʼþ(_M)/·¢ËÍ(_S)"
1108
1109 #: src/compose.c:529
1110 msgid "/_Message/Send _later"
1111 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºó·¢ËÍ(_l)"
1112
1113 #: src/compose.c:531 src/compose.c:535 src/compose.c:538 src/mainwindow.c:662
1114 #: src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:680
1115 #: src/mainwindow.c:689 src/messageview.c:274 src/messageview.c:282
1116 #: src/messageview.c:287
1117 msgid "/_Message/---"
1118 msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
1119
1120 #: src/compose.c:532
1121 msgid "/_Message/_Attach file"
1122 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
1123
1124 #: src/compose.c:533
1125 msgid "/_Message/_Insert file"
1126 msgstr "/Óʼþ(_M)/²åÈëÎļþ(_I)"
1127
1128 #: src/compose.c:534
1129 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1130 msgstr "/Óʼþ(_M)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
1131
1132 #: src/compose.c:536
1133 msgid "/_Message/_Save"
1134 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æ(_S)"
1135
1136 #: src/compose.c:539
1137 msgid "/_Message/_Close"
1138 msgstr "/Óʼþ(_M)/¹Ø±Õ(_C)"
1139
1140 #: src/compose.c:542
1141 msgid "/_Edit/_Undo"
1142 msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
1143
1144 #: src/compose.c:543
1145 msgid "/_Edit/_Redo"
1146 msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
1147
1148 #: src/compose.c:545
1149 msgid "/_Edit/Cu_t"
1150 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
1151
1152 #: src/compose.c:548
1153 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1154 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÎÄ(_q)"
1155
1156 #: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:465 src/messageview.c:162
1157 msgid "/_Edit/Select _all"
1158 msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
1159
1160 #: src/compose.c:551
1161 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1162 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
1163
1164 #: src/compose.c:552
1165 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1166 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
1167
1168 #: src/compose.c:557
1169 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1170 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
1171
1172 #: src/compose.c:562
1173 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1174 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
1175
1176 #: src/compose.c:567
1177 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1178 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
1179
1180 #: src/compose.c:572
1181 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1182 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
1183
1184 #: src/compose.c:577
1185 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1186 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
1187
1188 #: src/compose.c:582
1189 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1190 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
1191
1192 #: src/compose.c:587
1193 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1194 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
1195
1196 #: src/compose.c:592
1197 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1198 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
1199
1200 #: src/compose.c:597
1201 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1202 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
1203
1204 #: src/compose.c:602
1205 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1206 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
1207
1208 #: src/compose.c:607
1209 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1210 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
1211
1212 #: src/compose.c:612
1213 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1214 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1215
1216 #: src/compose.c:617
1217 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1218 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1219
1220 #: src/compose.c:622
1221 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1222 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
1223
1224 #: src/compose.c:628
1225 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1226 msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
1227
1228 #: src/compose.c:630
1229 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1230 msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
1231
1232 #: src/compose.c:632
1233 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1234 msgstr "/±à¼­(_E)/×Ô¶¯»»ÐÐ(_o)"
1235
1236 #: src/compose.c:634
1237 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1238 msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
1239
1240 #: src/compose.c:637
1241 msgid "/_Spelling"
1242 msgstr "/ƴд(_S)"
1243
1244 #: src/compose.c:638
1245 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1246 msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
1247
1248 #: src/compose.c:640
1249 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1250 msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
1251
1252 #: src/compose.c:642
1253 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1254 msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
1255
1256 #: src/compose.c:644
1257 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1258 msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
1259
1260 #: src/compose.c:646
1261 msgid "/_Spelling/---"
1262 msgstr "/ƴд(_S)/---"
1263
1264 #: src/compose.c:647
1265 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1266 msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
1267
1268 #: src/compose.c:650
1269 msgid "/_Options"
1270 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)"
1271
1272 #: src/compose.c:651
1273 msgid "/_Options/Privacy System"
1274 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/Òþ˽ϵͳ"
1275
1276 #: src/compose.c:652
1277 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1278 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/Òþ˽ϵͳ/ÎÞ"
1279
1280 #: src/compose.c:653
1281 msgid "/_Options/Si_gn"
1282 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/Ç©Ãû(_g)"
1283
1284 #: src/compose.c:654
1285 msgid "/_Options/_Encrypt"
1286 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/¼ÓÃÜ(_E)"
1287
1288 #: src/compose.c:655 src/compose.c:662
1289 msgid "/_Options/---"
1290 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/---"
1291
1292 #: src/compose.c:656
1293 msgid "/_Options/_Priority"
1294 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/ÓÅÏȼ¶(_P)"
1295
1296 #: src/compose.c:657
1297 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1298 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
1299
1300 #: src/compose.c:658
1301 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1302 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
1303
1304 #: src/compose.c:659
1305 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1306 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
1307
1308 #: src/compose.c:660
1309 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1310 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
1311
1312 #: src/compose.c:661
1313 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1314 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
1315
1316 #: src/compose.c:663
1317 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1318 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/ÇëÇó»ØÖ´(_R)"
1319
1320 #: src/compose.c:664
1321 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1322 msgstr "/Ñ¡Ïî(_O)/ɾ³ýÒýÓÃ(_V)"
1323
1324 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:692 src/messageview.c:290
1325 msgid "/_Tools"
1326 msgstr "¹¤¾ß(_T)"
1327
1328 #: src/compose.c:666
1329 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1330 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
1331
1332 #: src/compose.c:667 src/messageview.c:291
1333 msgid "/_Tools/_Address book"
1334 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µØÖ·²¾(_A)"
1335
1336 #: src/compose.c:668
1337 msgid "/_Tools/_Template"
1338 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
1339
1340 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:316
1341 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1342 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
1343
1344 #: src/compose.c:1459
1345 msgid "Reply-To:"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: src/compose.c:1462 src/compose.c:4247 src/compose.c:4927
1349 #: src/headerview.c:54
1350 msgid "Newsgroups:"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: src/compose.c:1465
1354 msgid "Followup-To:"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: src/compose.c:1800
1358 msgid "Quote mark format error."
1359 msgstr "ÒýÎĸñʽ´íÎó¡£"
1360
1361 #: src/compose.c:1816
1362 msgid "Message reply/forward format error."
1363 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
1364
1365 #: src/compose.c:2156
1366 #, c-format
1367 msgid "File %s is empty."
1368 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
1369
1370 #: src/compose.c:2160
1371 #, c-format
1372 msgid "Can't read %s."
1373 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
1374
1375 #: src/compose.c:2194
1376 #, c-format
1377 msgid "Message: %s"
1378 msgstr "Óʼþ£º%s"
1379
1380 #: src/compose.c:2299
1381 msgid "Encrypted message"
1382 msgstr "¼ÓÃÜÓʼþ"
1383
1384 #: src/compose.c:2300
1385 msgid ""
1386 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1387 "Discard encrypted part?"
1388 msgstr ""
1389 "²»ÄÜÖØб༭¼ÓÃÜÓʼþ¡£\n"
1390 "¶ªÆú¼ÓÃܲ¿·ÖÂð£¿"
1391
1392 #: src/compose.c:2954
1393 msgid " [Edited]"
1394 msgstr " [ÒÑÐÞ¸Ä] "
1395
1396 #: src/compose.c:2956
1397 #, c-format
1398 msgid "%s - Compose message%s"
1399 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
1400
1401 #: src/compose.c:2959
1402 #, c-format
1403 msgid "Compose message%s"
1404 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
1405
1406 #: src/compose.c:2983
1407 msgid ""
1408 "Account for sending mail is not specified.\n"
1409 "Please select a mail account before sending."
1410 msgstr ""
1411 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
1412 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡ÔñÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1413
1414 #: src/compose.c:3114
1415 msgid "Recipient is not specified."
1416 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕÐÅÈË¡£"
1417
1418 #: src/compose.c:3122 src/messageview.c:553 src/prefs_account.c:972
1419 #: src/prefs_common.c:937 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1420 msgid "Send"
1421 msgstr "·¢ËÍ"
1422
1423 #: src/compose.c:3123
1424 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1425 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨Òª·¢ËÍ£¿"
1426
1427 #: src/compose.c:3148
1428 msgid "Could not queue message for sending"
1429 msgstr "ÎÞ·¨·¢ËÍÔÝ´æ×ÊÁÏ"
1430
1431 #: src/compose.c:3161 src/compose.c:3190
1432 msgid ""
1433 "The message was queued but could not be sent.\n"
1434 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1435 msgstr ""
1436 "ÓʼþÕý¼ÓÈë·¢ËͶÓÁУ¬µ«ÎÞ·¨·¢ËͳöÈ¥¡£\n"
1437 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
1438
1439 #: src/compose.c:3466
1440 #, c-format
1441 msgid ""
1442 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1443 "%s to %s.\n"
1444 "Send it anyway?"
1445 msgstr ""
1446 "ÎÞ·¨½«ÓʼþµÄ×Ö·û±àÂëÓÉ %s ×ª»»Îª %s ¡£\n"
1447 "ÈÔ¾ÉÒª·¢ËÍÂð£¿"
1448
1449 #: src/compose.c:3658
1450 msgid "No account for sending mails available!"
1451 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
1452
1453 #: src/compose.c:3668
1454 msgid "No account for posting news available!"
1455 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
1456
1457 #: src/compose.c:4330 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:169
1458 msgid "From:"
1459 msgstr "·¢ÐÅÈË:"
1460
1461 #: src/compose.c:4434 src/compose.c:4604 src/compose.c:5546
1462 msgid "MIME type"
1463 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
1464
1465 #: src/compose.c:4435 src/compose.c:4605 src/mimeview.c:197
1466 #: src/plugins/pgpmime/select-keys.c:299 src/prefs_summary_column.c:73
1467 #: src/summaryview.c:459
1468 msgid "Size"
1469 msgstr "´óС"
1470
1471 #: src/compose.c:4499
1472 msgid "Save Message to "
1473 msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
1474
1475 #: src/compose.c:4519 src/prefs_filtering_action.c:420
1476 msgid "Select ..."
1477 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
1478
1479 #: src/compose.c:4656 src/prefs_account.c:1563 src/prefs_customheader.c:188
1480 #: src/prefs_matcher.c:148
1481 msgid "Header"
1482 msgstr "ÓʼþÍ·"
1483
1484 #: src/compose.c:4658
1485 msgid "Attachments"
1486 msgstr "¸½¼þ"
1487
1488 #: src/compose.c:4660
1489 msgid "Others"
1490 msgstr "ÆäËû"
1491
1492 #: src/compose.c:4675 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:179
1493 #: src/summary_search.c:183
1494 msgid "Subject:"
1495 msgstr "Ö÷Ìâ:"
1496
1497 #: src/compose.c:4876 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:283
1498 #: src/gtk/gtkaspell.c:1500 src/gtk/gtkaspell.c:2174 src/prefs_account.c:604
1499 #: src/summaryview.c:4142
1500 msgid "None"
1501 msgstr "ÎÞ"
1502
1503 #: src/compose.c:4885
1504 #, c-format
1505 msgid ""
1506 "Spell checker could not be started.\n"
1507 "%s"
1508 msgstr ""
1509 "ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷.\n"
1510 "%s"
1511
1512 #: src/compose.c:5441
1513 msgid "Invalid MIME type."
1514 msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
1515
1516 #: src/compose.c:5459
1517 msgid "File doesn't exist or is empty."
1518 msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
1519
1520 #: src/compose.c:5528
1521 msgid "Properties"
1522 msgstr "ÊôÐÔ"
1523
1524 #: src/compose.c:5573
1525 msgid "Encoding"
1526 msgstr "±àÂë"
1527
1528 #: src/compose.c:5604
1529 msgid "Path"
1530 msgstr "·¾¶"
1531
1532 #: src/compose.c:5605 src/prefs_toolbar.c:812
1533 msgid "File name"
1534 msgstr "ÎļþÃû"
1535
1536 #: src/compose.c:5782
1537 #, c-format
1538 msgid ""
1539 "The external editor is still working.\n"
1540 "Force terminating the process?\n"
1541 "process group id: %d"
1542 msgstr ""
1543 "Íⲿ±à¼­Æ÷ÈÔÔÚÔËÐС£\n"
1544 "Ç¿Öƹرոýø³ÌÂð£¿\n"
1545 "½ø³Ì×æid: %d"
1546
1547 #: src/compose.c:6102 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1548 #: src/messageview.c:681 src/toolbar.c:1862
1549 msgid "Offline warning"
1550 msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
1551
1552 #: src/compose.c:6103 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1553 #: src/messageview.c:682 src/toolbar.c:1863
1554 msgid "You're working offline. Override?"
1555 msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
1556
1557 #: src/compose.c:6255 src/compose.c:6276
1558 msgid "Select file"
1559 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
1560
1561 #: src/compose.c:6290
1562 #, c-format
1563 msgid "File '%s' could not be read."
1564 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ '%s'¡£"
1565
1566 #: src/compose.c:6292
1567 #, c-format
1568 msgid ""
1569 "File '%s' contained invalid characters\n"
1570 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1571 msgstr ""
1572 "Îļþ '%s' °üº¬Óв»ÊôÓÚµ±Ç°±àÂ뼯µÄÎÞЧ×Ö·û,\n"
1573 "²åÈ벿·Ö¿ÉÄܲ»ÕýÈ·."
1574
1575 #: src/compose.c:6337
1576 msgid "Discard message"
1577 msgstr "ɾµôѶϢ"
1578
1579 #: src/compose.c:6338
1580 msgid "This message has been modified. discard it?"
1581 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
1582
1583 #: src/compose.c:6339
1584 msgid "Discard"
1585 msgstr "ɾ³ý"
1586
1587 #: src/compose.c:6339
1588 msgid "to Draft"
1589 msgstr "´æΪ²Ý¸å"
1590
1591 #: src/compose.c:6374
1592 #, c-format
1593 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1594 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
1595
1596 #: src/compose.c:6376
1597 msgid "Apply template"
1598 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
1599
1600 #: src/compose.c:6377
1601 msgid "Replace"
1602 msgstr "Ìæ»»"
1603
1604 #: src/compose.c:6377 src/toolbar.c:426
1605 msgid "Insert"
1606 msgstr "²åÈë"
1607
1608 #: src/crash.c:142
1609 #, c-format
1610 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1611 msgstr "Sylpheed ³ÌÐò(%ld)½ÓÊÕµ½%ldѶºÅ"
1612
1613 #: src/crash.c:187
1614 msgid "Sylpheed has crashed"
1615 msgstr "SylpheedÒѾ­±ÀÀ£"
1616
1617 #: src/crash.c:203
1618 #, c-format
1619 msgid ""
1620 "%s.\n"
1621 "Please file a bug report and include the information below."
1622 msgstr ""
1623 "%s\n"
1624 "ÇëÌîдBUG·´À¡±¨¸æ²¢¸½ÉÏÒÔÏÂѶϢ¡£"
1625
1626 #: src/crash.c:208
1627 msgid "Debug log"
1628 msgstr "µ÷ÊÔÈÕÖ¾"
1629
1630 #: src/crash.c:248
1631 msgid "Save..."
1632 msgstr "ÕýÔÚ±£´æ..."
1633
1634 #: src/crash.c:253
1635 msgid "Create bug report"
1636 msgstr "´´½¨BUG±¨¸æ"
1637
1638 #: src/crash.c:302
1639 msgid "Save crash information"
1640 msgstr "±£´æ±ÀÀ£µÄÐÅÏ¢"
1641
1642 #: src/editaddress.c:143
1643 msgid "Add New Person"
1644 msgstr "¼ÓÈëеÄÓû§"
1645
1646 #: src/editaddress.c:144
1647 msgid "Edit Person Details"
1648 msgstr "±à¼­¸öÈ˵ÄÏêϸ×ÊÁÏ"
1649
1650 #: src/editaddress.c:285
1651 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1652 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1653
1654 #: src/editaddress.c:422
1655 msgid "A Name and Value must be supplied."
1656 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÓû§Ãû³Æ¡£"
1657
1658 #: src/editaddress.c:480
1659 msgid "Edit Person Data"
1660 msgstr "±à¼­¸öÈË×ÊÁÏ"
1661
1662 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1663 #: src/ldif.c:826
1664 msgid "Display Name"
1665 msgstr "Óû§Ãû³Æ"
1666
1667 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1668 msgid "Last Name"
1669 msgstr "ÐÕ"
1670
1671 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1672 msgid "First Name"
1673 msgstr "Ãû"
1674
1675 #: src/editaddress.c:589
1676 msgid "Nickname"
1677 msgstr "´ÂºÅ"
1678
1679 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1680 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1681 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1682 msgid "E-Mail Address"
1683 msgstr "µç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1684
1685 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1686 msgid "Alias"
1687 msgstr "±ðÃû"
1688
1689 #: src/editaddress.c:710
1690 msgid "Move Up"
1691 msgstr "ÍùÉÏÒƶ¯"
1692
1693 #: src/editaddress.c:713
1694 msgid "Move Down"
1695 msgstr "ÍùÏÂÒƶ¯"
1696
1697 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1698 msgid "Modify"
1699 msgstr "ÐÞ¸Ä"
1700
1701 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/gtk/quicksearch.c:337
1702 #: src/message_search.c:134 src/summary_search.c:223
1703 msgid "Clear"
1704 msgstr "Çå³ý"
1705
1706 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1707 #: src/prefs_matcher.c:458
1708 msgid "Value"
1709 msgstr "ֵ"
1710
1711 #: src/editaddress.c:883
1712 msgid "Basic Data"
1713 msgstr "»ù±¾×ÊÁÏ"
1714
1715 #: src/editaddress.c:885
1716 msgid "User Attributes"
1717 msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
1718
1719 #: src/editbook.c:112
1720 msgid "File appears to be Ok."
1721 msgstr "ÎļþËƺõÕý³£¡£"
1722
1723 #: src/editbook.c:115
1724 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1725 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶ÕýÈ·µÄµØÖ·²¾¸ñʽ"
1726
1727 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1728 msgid "Could not read file."
1729 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ¡£"
1730
1731 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1732 msgid "Edit Addressbook"
1733 msgstr "±à¼­µØÖ·²¾"
1734
1735 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1736 msgid " Check File "
1737 msgstr "¼ì²éÎļþ"
1738
1739 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1740 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1781
1741 msgid "File"
1742 msgstr "Îļþ"
1743
1744 #: src/editbook.c:283
1745 msgid "Add New Addressbook"
1746 msgstr "Ôö¼ÓеĵØÖ·²¾"
1747
1748 #: src/editgroup.c:103
1749 msgid "A Group Name must be supplied."
1750 msgstr "ÇëÌṩһ¸öȺ×éÃû³Æ¡£"
1751
1752 #: src/editgroup.c:264
1753 msgid "Edit Group Data"
1754 msgstr "±à¼­Èº×é×ÊÁÏ"
1755
1756 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1757 msgid "Group Name"
1758 msgstr "Ⱥ×éÃû³Æ"
1759
1760 #: src/editgroup.c:311
1761 msgid "Addresses in Group"
1762 msgstr "Ⱥ×éÖеÄͨѶµØÖ·"
1763
1764 #: src/editgroup.c:313
1765 msgid " -> "
1766 msgstr ""
1767
1768 #: src/editgroup.c:340
1769 msgid " <- "
1770 msgstr ""
1771
1772 #: src/editgroup.c:342
1773 msgid "Available Addresses"
1774 msgstr "¿ÉʹÓõÄͨѶÕʺÅ"
1775
1776 #: src/editgroup.c:402
1777 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1778 msgstr "ʹÓüýÍ··ûºÅÒƶ¯Èº×éÖеĵç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1779
1780 #: src/editgroup.c:450
1781 msgid "Edit Group Details"
1782 msgstr "±à¼­Èº×éÏêϸ×ÊÁÏ"
1783
1784 #: src/editgroup.c:453
1785 msgid "Add New Group"
1786 msgstr "Ôö¼ÓеÄȺ×é"
1787
1788 #: src/editgroup.c:503
1789 msgid "Edit folder"
1790 msgstr "Ôö¼ÓеÄÓʼþ¼Ð"
1791
1792 #: src/editgroup.c:503
1793 msgid "Input the new name of folder:"
1794 msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1795
1796 #: src/editgroup.c:506 src/imap_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:118
1797 msgid "New folder"
1798 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
1799
1800 #: src/editgroup.c:507 src/mh_gtk.c:119
1801 msgid "Input the name of new folder:"
1802 msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1803
1804 #: src/editjpilot.c:189
1805 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1806 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶JPilot¸ñʽ¡£"
1807
1808 #: src/editjpilot.c:225
1809 msgid "Select JPilot File"
1810 msgstr "Ñ¡ÔñJPilotÎļþ"
1811
1812 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1813 msgid "Edit JPilot Entry"
1814 msgstr "±à¼­JPilotÌõÄ¿"
1815
1816 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:481 src/editvcard.c:229
1817 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1818 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2285
1819 #: src/prefs_spelling.c:244
1820 msgid " ... "
1821 msgstr " ... "
1822
1823 #: src/editjpilot.c:319
1824 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1825 msgstr "Æäâŵĵç×ÓÓʼþÏîÄ¿"
1826
1827 #: src/editjpilot.c:408
1828 msgid "Add New JPilot Entry"
1829 msgstr "Ôö¼ÓеÄJPilotÏîÄ¿"
1830
1831 #: src/editldap_basedn.c:141
1832 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1833 msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1834
1835 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:415
1836 msgid "Hostname"
1837 msgstr "Ö÷»úÃû"
1838
1839 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:434 src/ssl_manager.c:106
1840 msgid "Port"
1841 msgstr "¶Ë¿Ú"
1842
1843 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:463
1844 msgid "Search Base"
1845 msgstr "ËÑÑ°Base"
1846
1847 #: src/editldap_basedn.c:202
1848 msgid "Available Search Base(s)"
1849 msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1850
1851 #: src/editldap_basedn.c:291
1852 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1853 msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
1854
1855 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:267
1856 msgid "Could not connect to server"
1857 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1858
1859 #: src/editldap.c:149
1860 msgid "A Name must be supplied."
1861 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
1862
1863 #: src/editldap.c:161
1864 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1865 msgstr "ÇëÌṩ·þÎñÆ÷µÄÍøÓòÃû³Æ¡£"
1866
1867 #: src/editldap.c:174
1868 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1869 msgstr "ÇëÌṩÆðÂëÒ»ÏîLDAPËÑÑ°ÌõÄ¿¡£"
1870
1871 #: src/editldap.c:264
1872 msgid "Connected successfully to server"
1873 msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1874
1875 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:991
1876 msgid "Edit LDAP Server"
1877 msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
1878
1879 #: src/editldap.c:410
1880 msgid "A name that you wish to call the server."
1881 msgstr "Äú¶Ô·þÎñÆ÷Ïë¸øµÄ³Æºô¡£"
1882
1883 #: src/editldap.c:425
1884 msgid ""
1885 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1886 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1887 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1888 "computer as Sylpheed."
1889 msgstr ""
1890 "LDAP·þÎñÆ÷µÄ»úÆ÷Ãû¡£ÀýÈç\"ldap.mydomain.com\"ºÜ¿ÉÄܾÍÊÇ»ú¹¹\"mydomain.com\"µÄ"
1891 "LDAP·þÎñÆ÷Ãû³Æ¡£Ò²¿ÉÒÔÌîÈëIPµØÖ·¡£Èç¹ûLDAP·þÎñÓëSylpheedÔÚͬһ̨»úÆ÷ÉÏÔËÐУ¬"
1892 "Ôò¿ÉÒÔÌîÈë\"localhost\"¡£"
1893
1894 #: src/editldap.c:449
1895 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1896 msgstr "·þÎñÆ÷¼àÌýµÄ¶Ë¿ÚºÅ¡£È±Ê¡¶Ë¿ÚºÅΪ389"
1897
1898 #: src/editldap.c:453
1899 msgid " Check Server "
1900 msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
1901
1902 #: src/editldap.c:458
1903 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1904 msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥²âÊÔµ½·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó¡£"
1905
1906 #: src/editldap.c:473
1907 msgid ""
1908 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1909 "Examples include:\n"
1910 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1911 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1912 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1913 msgstr ""
1914 "Ö¸¶¨ÒªÔÚ·þÎñÆ÷ÉÏËÑË÷µÄĿ¼Ãû³Æ¡£ÀýÈç:  dc=sylpheed,dc=org\n"
1915 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1916 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1917
1918 #: src/editldap.c:486
1919 msgid ""
1920 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1921 "server."
1922 msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥¼ìË÷·þÎñÆ÷ÉÏ¿É·ÃÎʵÄĿ¼Ãû³Æ¡£"
1923
1924 #: src/editldap.c:493
1925 msgid "Enable TLS"
1926 msgstr "ÆôÓÃTLS"
1927
1928 #: src/editldap.c:499
1929 msgid "Connect to the server using TLS encrypted connection."
1930 msgstr "²ÉÓÃTLS¼ÓÃÜ·½Ê½Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1931
1932 #: src/editldap.c:551
1933 msgid "Search Attributes"
1934 msgstr "ËÑË÷ÊôÐÔ"
1935
1936 #: src/editldap.c:561
1937 msgid ""
1938 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1939 "find a name or address."
1940 msgstr "Ϊ²éÕÒÃû³ÆºÍµØÖ·ÐèÒªËÑË÷µÄLDAPÊôÐÔÃû³ÆÁÐ±í¡£"
1941
1942 #: src/editldap.c:565
1943 msgid " Defaults "
1944 msgstr " ȱʡֵ "
1945
1946 #: src/editldap.c:570
1947 msgid ""
1948 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1949 "names and addresses during a name or address search process."
1950 msgstr "ÖØÖÃÊôÐÔÃû³Æ¡£È±Ê¡ÖµÄܹ»ÔÚËÑË÷Öз¢ÏÖ¾ø´ó¶àÊýÃû³ÆºÍµØÖ·¡£"
1951
1952 #: src/editldap.c:577
1953 msgid "Max Query Age (secs)"
1954 msgstr "ѯÎÊʱ¼äÉÏÏÞ(Ãë)"
1955
1956 #: src/editldap.c:593
1957 msgid ""
1958 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1959 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1960 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1961 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1962 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1963 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1964 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1965 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1966 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1967 "more memory to cache results."
1968 msgstr ""
1969 "´Ë´¦¶¨ÒåµØÖ·Êý¾Ý»º´æµÄ×î´óÓÐЧʱ¼ä(µ¥Î»ÎªÃë)£¬³¬³öºó»º´æ½«Öؽ¨¡£Îª·½±ã×Ô¶¯Æ¥"
1970 "Åä²¢²¹ÆëµØÖ·£¬»áÔÚ»º´æÖб£´æ²éѯµ½µÄ½á¹û£¬Ö±µ½³¬³öÉÏÊöÆÚÏÞ¡£Êý¾Ý»º´æ½«ÓÐЧµØ"
1971 "Ìá¸ß¸ù¾ÝͬһÐÕÃû»òÕßµØÖ·½øÐв¹ÆëʱÏìÓ¦ÄÜÁ¦£¬ÒòΪÔÚÏò·þÎñÆ÷Ìá½»ÐÂÒ»ÂÖËÑË÷Ö®"
1972 "Ç°£¬»áÏÈÔÚ»º´æÖнøÐвéѯ¡£È±Ê¡ÖµÎª600Ãë(10·ÖÖÓ), Õâ¸öÊýÖµÓ¦¸Ã¶Ô´ó¶àÊý·þÎñÆ÷ÊÇ"
1973 "×ã¹»µÄ¡£Èç¹û²ÉÓøü´óµÄÖµ£¬½«¿ÉÒÔ½øÒ»²½¼õÉÙºóÃæ²éѯËùÐèÒªµÄʱ¼ä¡£ËäȻҪ¶àÏûºÄ"
1974 "Ò»µãÄÚ´æÀ´±£´æ½á¹û£¬µ«ÕâÔÚ·þÎñÆ÷ÏìÓ¦½ÏÂýµÄÇé¿öÏÂÊǷdz£ÓÐÓõġ£"
1975
1976 #: src/editldap.c:611
1977 msgid "Include server in dynamic search"
1978 msgstr "½«·þÎñÆ÷°üº¬ÔÚ¶¯Ì¬ËÑÑ°ÖÐ"
1979
1980 #: src/editldap.c:617
1981 msgid ""
1982 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1983 "address completion."
1984 msgstr "ÒªÔÚ×Ô¶¯Íê³ÉµØַʱ¶¯Ì¬ËÑË÷·þÎñÆ÷£¬ÇëÑ¡ÖдËÑ¡Ïî¡£"
1985
1986 #: src/editldap.c:624
1987 msgid "Match names 'containing' search term"
1988 msgstr "Æ¥ÅäÏî'°üº¬'Ö¸¶¨´ÊÓï"
1989
1990 #: src/editldap.c:630
1991 msgid ""
1992 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
1993 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
1994 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
1995 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
1996 "searches against other address interfaces."
1997 msgstr ""
1998 "Äú¿ÉÒÔʹÓÃ\"begins-with\"»òÕß\"contains\"À´ËÑË÷Ãû³ÆºÍµØÖ·¡£Ñ¡ÖдËÑ¡Ïî±íʾ½«½ø"
1999 "ÐÐ\"contains\"ËÑË÷£¬ÕâÖÖ·½Ê½½«»á¶àºÄÒ»µãʱ¼ä¡£×¢Òâ: ÎªÁËÐÔÄÜ·½ÃæµÄ¿¼ÂÇ, Í¬Æä"
2000 "ËûÊý¾Ý²»Ò»ÑùµÄÊÇ£¬¶ÔµØÖ·µÄ×Ô¶¯Íê³É½«²ÉÓÃ\"begins-with\"·½Ê½¡£"
2001
2002 #: src/editldap.c:685
2003 msgid "Bind DN"
2004 msgstr "°ó¶¨ DN"
2005
2006 #: src/editldap.c:695
2007 msgid ""
2008 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2009 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2010 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2011 "performing a search."
2012 msgstr ""
2013 "ÓÃÓÚÁ¬½ÓLDAP·þÎñÆ÷µÄÓû§Ãû¡£Õâͨ³£Ö»ÔÚ´øÓб£»¤µÄ·þÎñÆ÷ÉÏʹÓá£Õâ¸öÖµµÄÐÎʽͨ"
2014 "³£ÊÇÕâÑù: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\"¡£Ö»ÓÃÓÚËÑË÷ʱÕâÏîͨ³£Îª¿Õ¡£"
2015
2016 #: src/editldap.c:703
2017 msgid "Bind Password"
2018 msgstr "°ó¶¨ÃÜÂë"
2019
2020 #: src/editldap.c:714
2021 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2022 msgstr "ÓÃ\"Bind DN\"Óû§Á¬½ÓʱµÄÃÜÂë"
2023
2024 #: src/editldap.c:720
2025 msgid "Timeout (secs)"
2026 msgstr "³¬Ê±(Ãë)"
2027
2028 #: src/editldap.c:735
2029 msgid "The timeout period in seconds."
2030 msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä£¬µ¥Î»ÎªÃë¡£"
2031
2032 #: src/editldap.c:739
2033 msgid "Maximum Entries"
2034 msgstr "ÌõÄ¿ÉÏÏÞ"
2035
2036 #: src/editldap.c:754
2037 msgid ""
2038 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2039 msgstr "ËÑË÷ʱ·µ»Ø½á¹ûµÄ×î´óÌõÄ¿Êý"
2040
2041 #: src/editldap.c:770 src/prefs_account.c:968
2042 msgid "Basic"
2043 msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
2044
2045 #: src/editldap.c:771 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:222
2046 msgid "Search"
2047 msgstr "ËÑÑ°"
2048
2049 #: src/editldap.c:772 src/gtk/quicksearch.c:296
2050 msgid "Extended"
2051 msgstr "À©Õ¹"
2052
2053 #: src/editldap.c:996
2054 msgid "Add New LDAP Server"
2055 msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
2056
2057 #: src/editvcard.c:96
2058 msgid "File does not appear to be vCard format."
2059 msgstr "Îļþ²»ÊÇvCard¸ñʽ¡£"
2060
2061 #: src/editvcard.c:132
2062 msgid "Select vCard File"
2063 msgstr "Ñ¡ÔñvCardÎļþ"
2064
2065 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2066 msgid "Edit vCard Entry"
2067 msgstr "±à¼­vCardÌõÄ¿"
2068
2069 #: src/editvcard.c:296
2070 msgid "Add New vCard Entry"
2071 msgstr "Ôö¼ÓеÄvCardÌõÄ¿"
2072
2073 #: src/exphtmldlg.c:111
2074 msgid "Please specify output directory and file to create."
2075 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª´´½¨µÄĿ¼ÒÔ¼°Îļþ¡£"
2076
2077 #: src/exphtmldlg.c:114
2078 msgid "Select stylesheet and formatting."
2079 msgstr "Ñ¡ÔñÐÎʽ¼°¸ñʽ¡£"
2080
2081 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2082 msgid "File exported successfully."
2083 msgstr "ÎļþÊä³ö³É¹¦"
2084
2085 #: src/exphtmldlg.c:181
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "HTML Output Directory '%s'\n"
2089 "does not exist. OK to create new directory?"
2090 msgstr ""
2091 "HTMLÊä³öĿ¼ '%s'\n"
2092 "²¢²»´æÔÚ¡£´´½¨ÐÂĿ¼£¿"
2093
2094 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2095 msgid "Create Directory"
2096 msgstr "´´½¨Ä¿Â¼"
2097
2098 #: src/exphtmldlg.c:193
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2102 "%s"
2103 msgstr ""
2104 "ÎÞ·¨ÎªHTMLÎļþ´´½¨Êä³öĿ¼£º\n"
2105 "%s"
2106
2107 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2108 msgid "Failed to Create Directory"
2109 msgstr "´´½¨Ä¿Â¼Ê§°Ü"
2110
2111 #: src/exphtmldlg.c:241
2112 msgid "Error creating HTML file"
2113 msgstr "´´½¨HTMLÎļþʱ·¢Éú´íÎó"
2114
2115 #: src/exphtmldlg.c:361
2116 msgid "Select HTML Output File"
2117 msgstr "Ñ¡ÔñHTMLÊä³öÎļþ"
2118
2119 #: src/exphtmldlg.c:435
2120 msgid "HTML Output File"
2121 msgstr "HTMLÊä³öÎļþ"
2122
2123 #: src/exphtmldlg.c:496
2124 msgid "Stylesheet"
2125 msgstr "Ñùʽ±í"
2126
2127 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:2495 src/prefs_common.c:2774
2128 msgid "Default"
2129 msgstr "ȱʡ"
2130
2131 #: src/exphtmldlg.c:515 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:105
2132 msgid "Full"
2133 msgstr "ÍêÕû"
2134
2135 #: src/exphtmldlg.c:521
2136 msgid "Custom"
2137 msgstr "×Ô¶¨Òå"
2138
2139 #: src/exphtmldlg.c:527
2140 msgid "Custom-2"
2141 msgstr "×Ô¶¨Òå-2"
2142
2143 #: src/exphtmldlg.c:533
2144 msgid "Custom-3"
2145 msgstr "×Ô¶¨Òå-3"
2146
2147 #: src/exphtmldlg.c:539
2148 msgid "Custom-4"
2149 msgstr "×Ô¶¨Òå-4"
2150
2151 #: src/exphtmldlg.c:553
2152 msgid "Full Name Format"
2153 msgstr "ÍêÕûÃû³Æ¸ñʽ"
2154
2155 #: src/exphtmldlg.c:560
2156 msgid "First Name, Last Name"
2157 msgstr "Ãû£¬ÐÕ"
2158
2159 #: src/exphtmldlg.c:566
2160 msgid "Last Name, First Name"
2161 msgstr "ÐÕ£¬Ãû"
2162
2163 #: src/exphtmldlg.c:580
2164 msgid "Color Banding"
2165 msgstr "²ÊÉ«·Ö´øÏÔʾ"
2166
2167 #: src/exphtmldlg.c:586
2168 msgid "Format E-Mail Links"
2169 msgstr "µç×ÓÓʼþµØÖ·¸ñʽ»¯Îª³¬Á´½Ó"
2170
2171 #: src/exphtmldlg.c:592
2172 msgid "Format User Attributes"
2173 msgstr "½«Óû§ÊôÐÔÊý¾Ý¸ñʽ»¯"
2174
2175 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2176 msgid "File Name :"
2177 msgstr "ÎļþÃû£º"
2178
2179 #: src/exphtmldlg.c:657
2180 msgid "Open with Web Browser"
2181 msgstr "ÓÃÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷´ò¿ª"
2182
2183 #: src/exphtmldlg.c:689
2184 msgid "Export Address Book to HTML File"
2185 msgstr "½«µØÖ·²¾Êä³ö³ÉHTMLÎļþ"
2186
2187 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2188 msgid "Prev"
2189 msgstr "ÉÏÒ»¸ö"
2190
2191 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2192 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2193 msgid "Next"
2194 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
2195
2196 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2197 msgid "File Info"
2198 msgstr "ÎļþÄÚÈÝ"
2199
2200 #: src/exphtmldlg.c:756
2201 msgid "Format"
2202 msgstr "¸ñʽ"
2203
2204 #: src/expldifdlg.c:110
2205 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2206 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª´´½¨µÄÓʼþ¼ÐºÍLDIFÎļþÃû¡£"
2207
2208 #: src/expldifdlg.c:113
2209 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2210 msgstr "Ö¸¶¨´´½¨Î¨Ò»Ãû³Æ(DN)µÄ²ÎÊý"
2211
2212 #: src/expldifdlg.c:188
2213 #, c-format
2214 msgid ""
2215 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2216 "does not exist. OK to create new directory?"
2217 msgstr ""
2218 "LDIFÊä³öĿ¼ '%s'\n"
2219 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ´´½¨ÐµÄĿ¼£¿"
2220
2221 #: src/expldifdlg.c:200
2222 #, c-format
2223 msgid ""
2224 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2225 "%s"
2226 msgstr ""
2227 "ÎÞ·¨ÎªLDIFÎļþ´´½¨Êä³öĿ¼£º\n"
2228 "%s"
2229
2230 #: src/expldifdlg.c:244
2231 msgid "Suffix was not supplied"
2232 msgstr "δָ¶¨ºó׺"
2233
2234 #: src/expldifdlg.c:246
2235 msgid ""
2236 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2237 "you wish to proceed without a suffix?"
2238 msgstr ""
2239 "Èç¹ûÊý¾ÝÒªÓÃÓÚLDAP·þÎñÆ÷µÄ»°£¬ºó׺ÊDZØÐëµÄ¡£ÄúÈ·¶¨²»ÓÃÖ¸¶¨ºó׺¾Í¼ÌÐøô£¿"
2240
2241 #: src/expldifdlg.c:264
2242 msgid "Error creating LDIF file"
2243 msgstr "´´½¨LDIFÎļþ³ö´í"
2244
2245 #: src/expldifdlg.c:373
2246 msgid "Select LDIF Output File"
2247 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÊä³öÎļþ"
2248
2249 #: src/expldifdlg.c:447
2250 msgid "LDIF Output File"
2251 msgstr "LDIFÊä³öÎļþ"
2252
2253 #: src/expldifdlg.c:508
2254 msgid "Suffix"
2255 msgstr "ºó׺"
2256
2257 #: src/expldifdlg.c:520
2258 msgid ""
2259 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2260 "entry. Examples include:\n"
2261 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2262 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2263 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2264 msgstr ""
2265 "´Ëºó׺ÓÃÓÚΪLDAPÌõÄ¿´´½¨Î¨Ò»±êʶ\"Distinguished Name\" (¼ò³Æ DN)¡£Ê¾Àý:  \n"
2266 "dc=sylpheed,dc=org\n"
2267 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2268 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2269
2270 #: src/expldifdlg.c:529
2271 msgid "Relative DN"
2272 msgstr "Ïà¶ÔΨһ±êʶ"
2273
2274 #: src/expldifdlg.c:536
2275 msgid "Unique ID"
2276 msgstr "ΨһID"
2277
2278 #: src/expldifdlg.c:544
2279 msgid ""
2280 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2281 "to:\n"
2282 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2283 msgstr ""
2284 "ÓõØÖ·²¾ÀïÃæµÄΨһIDÉú³ÉDNÊý¾Ý£¬½á¹û¸ñʽÈçÏÂ:\n"
2285 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2286
2287 #: src/expldifdlg.c:557
2288 msgid ""
2289 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2290 "similar to:\n"
2291 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2292 msgstr ""
2293 "ÓõØÖ·²¾ÀïÃæµÄÏÔʾÃûÉú³ÉDNÊý¾Ý£¬½á¹û¸ñʽÈçÏÂ:\n"
2294 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2295
2296 #: src/expldifdlg.c:570
2297 msgid ""
2298 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2299 "is formatted similar to:\n"
2300 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2301 msgstr ""
2302 "ÓøÃÈËËùÓµÓеĵÚÒ»¸öÓʼþµØÖ·Éú³ÉDNÊý¾Ý£¬½á¹û¸ñʽÈçÏÂ:\n"
2303 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2304
2305 #: src/expldifdlg.c:584
2306 msgid ""
2307 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2308 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2309 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2310 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2311 "available RDN options that will be used to create the DN."
2312 msgstr ""
2313 "LDIFÎļþ°üº¬µÄ¶à¸öÊý¾Ý¼Ç¼ͨ³£¾ù¿Éµ¼ÈëLDAP·þÎñÆ÷¡£LDIFÎļþÖеÄÊý¾Ý¼Ç¼¿ÉÓÃ"
2314 "\"Distinguished Name\" (¼ò³Æ DN)ÕâÒ»ÊôÐÔΨһ¶¨Î»¡£Í¨³£ÔÚ\"Relative "
2315 "Distinguished Name\" (¼ò³Æ RDN) ºóÃæÌí¼Óºó׺À´´´½¨DNΨһ±êʶ¡£ÇëÔÚ¿ÉÐеÄRDNÑ¡"
2316 "ÏîÖÐÑ¡ÔñÒ»¸öÓÃÓÚ´´½¨DNΨһ±íʾ¡£"
2317
2318 #: src/expldifdlg.c:597
2319 msgid "Use DN attribute if present in data"
2320 msgstr "ʹÓÃÊý¾ÝÖÐÒÑÓеÄDNÊôÐÔ"
2321
2322 #: src/expldifdlg.c:604
2323 msgid ""
2324 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2325 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2326 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2327 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2328 msgstr ""
2329 "µØÖ·²¾ÖпÉÄÜ°üº¬Ò»Ð©ÒÔÇ°´ÓLDIF¸ñʽµÄÎļþÖе¼ÈëµÄÌõÄ¿¡£Èç¹ûÕâЩÌõÄ¿ÒѾ­º¬ÓÐ"
2330 "\"Distinguished Name\"(DN)Êý¾Ý£¬ÕâÀï¿ÉÒÔÖ±½ÓʹÓÃËüÃÇ¡£Èç¹û²»ÄÜÕÒµ½DNÊý¾Ý£¬Ôò"
2331 "ʹÓÃRDNÊý¾Ý¡£"
2332
2333 #: src/expldifdlg.c:615
2334 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2335 msgstr "ºöÂÔûÓÐe-mailµØÖ·µÄÁªÏµÈË"
2336
2337 #: src/expldifdlg.c:622
2338 msgid ""
2339 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2340 "option to ignore these records."
2341 msgstr "µØÖ·²¾ÖеÄÁªÏµÈË¿ÉÄÜûÓÐÓʼþµØÖ·¡£Ñ¡ÖдËÏîÔò¿ÉÒÔºöÂÔÕâЩ¼Ç¼¡£"
2342
2343 #: src/expldifdlg.c:710
2344 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2345 msgstr "½«µØÖ·²¾Êä³ö³ÉLDIFÎļþ"
2346
2347 #: src/expldifdlg.c:777
2348 msgid "Distguished Name"
2349 msgstr "ΨһÃû³Æ(DN)"
2350
2351 #: src/export.c:128
2352 msgid "Export"
2353 msgstr "Êä³ö"
2354
2355 #: src/export.c:147
2356 msgid "Specify target folder and mbox file."
2357 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷Óʼþ¼Ð¼°mboxÎļþ¡£"
2358
2359 #: src/export.c:157
2360 msgid "Source dir:"
2361 msgstr "ԭʼĿ¼£º"
2362
2363 #: src/export.c:162
2364 msgid "Exporting file:"
2365 msgstr "Êä³öÎļþ£º"
2366
2367 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2368 #: src/prefs_account.c:1435
2369 msgid " Select... "
2370 msgstr " Ñ¡Ôñ... "
2371
2372 #: src/export.c:220
2373 msgid "Select exporting file"
2374 msgstr "Ñ¡ÔñÊä³öÎļþ"
2375
2376 #: src/exporthtml.c:796
2377 msgid "Full Name"
2378 msgstr "È«Ãû"
2379
2380 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2381 msgid "Attributes"
2382 msgstr "ÐÔÖÊ"
2383
2384 #: src/exporthtml.c:1001
2385 msgid "Sylpheed Address Book"
2386 msgstr "Sylpheed µØÖ·²¾"
2387
2388 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2389 msgid "Name already exists but is not a directory."
2390 msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­´æÔÚµ«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
2391
2392 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2393 msgid "No permissions to create directory."
2394 msgstr "ÄúûÓд´½¨Ä¿Â¼µÄȨÏÞ¡£"
2395
2396 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2397 msgid "Name is too long."
2398 msgstr "Ãû×ÖÌ«³¤¡£"
2399
2400 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2401 msgid "Not specified."
2402 msgstr "²»È·¶¨¡£"
2403
2404 #: src/folder.c:1173
2405 msgid "Inbox"
2406 msgstr "ÊÕÐżÐ"
2407
2408 #: src/folder.c:1177
2409 msgid "Sent"
2410 msgstr "ÒÑ·¢ËÍ"
2411
2412 #: src/folder.c:1181
2413 msgid "Queue"
2414 msgstr "´ý·¢ËÍ"
2415
2416 #: src/folder.c:1185
2417 msgid "Trash"
2418 msgstr "À¬»øÍ°"
2419
2420 #: src/folder.c:1189
2421 msgid "Drafts"
2422 msgstr "²Ý¸å"
2423
2424 #: src/folder.c:1441
2425 #, c-format
2426 msgid "Processing (%s)...\n"
2427 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
2428
2429 #: src/folder.c:2452
2430 #, c-format
2431 msgid "Moving %s to %s...\n"
2432 msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
2433
2434 #: src/foldersel.c:153
2435 msgid "Select folder"
2436 msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
2437
2438 #: src/folderview.c:239
2439 msgid "/Mark all re_ad"
2440 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_a)"
2441
2442 #: src/folderview.c:240
2443 msgid "/_Search folder..."
2444 msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
2445
2446 #: src/folderview.c:242
2447 msgid "/Process_ing..."
2448 msgstr "/´¦Àí(_i)..."
2449
2450 #: src/folderview.c:246
2451 msgid "/------"
2452 msgstr "/------"
2453
2454 #: src/folderview.c:247
2455 msgid "/Empty _trash..."
2456 msgstr "/Çå¿ÕÀ¬»øÏä(_t)..."
2457
2458 #: src/folderview.c:327
2459 msgid "New"
2460 msgstr "ÐÂÓʼþ"
2461
2462 #: src/folderview.c:328
2463 msgid "Unread"
2464 msgstr "δ¶Á"
2465
2466 #: src/folderview.c:329
2467 msgid "#"
2468 msgstr "££"
2469
2470 #: src/folderview.c:535
2471 msgid "Setting folder info..."
2472 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
2473
2474 #: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:3028 src/setup.c:80
2475 #, c-format
2476 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2477 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
2478
2479 #: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:3033 src/setup.c:85
2480 #, c-format
2481 msgid "Scanning folder %s ..."
2482 msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
2483
2484 #: src/folderview.c:795
2485 msgid "Rebuilding folder tree..."
2486 msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
2487
2488 #: src/folderview.c:878
2489 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2490 msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
2491
2492 #: src/folderview.c:1639
2493 #, c-format
2494 msgid "Opening Folder %s..."
2495 msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
2496
2497 #: src/folderview.c:1651
2498 msgid "Folder could not be opened."
2499 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
2500
2501 #: src/folderview.c:1796 src/mainwindow.c:1601
2502 msgid "Empty trash"
2503 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏä"
2504
2505 #: src/folderview.c:1797 src/mainwindow.c:1602
2506 msgid "Empty all messages in trash?"
2507 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏäÄÚËùÓÐÓʼþ£¿"
2508
2509 #: src/folderview.c:1879
2510 #, c-format
2511 msgid "Do you really want to move folder `%s' to a sub-folder of `%s' ?"
2512 msgstr "È·¶¨¶¨ÒªÓʼþ¼Ð`%s'Òƶ¯µ½`%s'µÄ×ÓÓʼþ¼Ð?"
2513
2514 #: src/folderview.c:1882
2515 msgid "Move folder"
2516 msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð"
2517
2518 #: src/folderview.c:1893
2519 #, c-format
2520 msgid "Moving %s to %s..."
2521 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
2522
2523 #: src/folderview.c:1922
2524 msgid "Source and destination are the same."
2525 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
2526
2527 #: src/folderview.c:1925
2528 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2529 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
2530
2531 #: src/folderview.c:1928
2532 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2533 msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
2534
2535 #: src/folderview.c:1931
2536 msgid "Move failed!"
2537 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
2538
2539 #: src/folderview.c:1966 src/summaryview.c:3943
2540 msgid "Processing configuration"
2541 msgstr "¹ýÂË´¦ÀíÅäÖÃ"
2542
2543 #: src/grouplistdialog.c:176
2544 msgid "Newsgroup subscription"
2545 msgstr "¶©ÔÄÐÂÎÅ×é"
2546
2547 #: src/grouplistdialog.c:192
2548 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2549 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¶©ÔĵÄÐÂÎÅ×飺"
2550
2551 #: src/grouplistdialog.c:198
2552 msgid "Find groups:"
2553 msgstr "²éÕÒÐÂÎÅ×飺"
2554
2555 #: src/grouplistdialog.c:206
2556 msgid " Search "
2557 msgstr " ËÑË÷ "
2558
2559 #: src/grouplistdialog.c:218
2560 msgid "Newsgroup name"
2561 msgstr "ÐÂÎÅ×éÃû³Æ"
2562
2563 #: src/grouplistdialog.c:219
2564 msgid "Messages"
2565 msgstr "Óʼþ"
2566
2567 #: src/grouplistdialog.c:220
2568 msgid "Type"
2569 msgstr "ÀàÐÍ"
2570
2571 #: src/grouplistdialog.c:246
2572 msgid "Refresh"
2573 msgstr "Ë¢ÐÂ"
2574
2575 #: src/grouplistdialog.c:350
2576 msgid "moderated"
2577 msgstr "ÓйÜÀíµÄ"
2578
2579 #: src/grouplistdialog.c:352
2580 msgid "readonly"
2581 msgstr "Ö»¶Á"
2582
2583 #: src/grouplistdialog.c:354
2584 msgid "unknown"
2585 msgstr "δ֪"
2586
2587 #: src/grouplistdialog.c:401
2588 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2589 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅ×éÁÐ±í¡£"
2590
2591 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1038
2592 msgid "Done."
2593 msgstr "Íê³É¡£"
2594
2595 #: src/grouplistdialog.c:480
2596 #, c-format
2597 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2598 msgstr "ÒѽÓÊÕ%dÐÂÎÅ×é(ÒѶÁ%s)"
2599
2600 #: src/gtk/about.c:91
2601 msgid "About"
2602 msgstr "¹ØÓÚ"
2603
2604 #: src/gtk/about.c:144
2605 #, c-format
2606 msgid ""
2607 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2608 "Operating System: %s %s (%s)"
2609 msgstr ""
2610 "GTK+°æ±¾: %d.%d.%d\n"
2611 "²Ù×÷ϵͳ£º%s %s (%s)"
2612
2613 #: src/gtk/about.c:160
2614 #, c-format
2615 msgid "Compiled-in features:%s"
2616 msgstr "±¾±àÒë°æ±¾Ëù¾ßÓеÄÌØÐÔ£º%s"
2617
2618 #: src/gtk/about.c:216
2619 msgid ""
2620 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2621 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2622 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2623 "version.\n"
2624 "\n"
2625 msgstr ""
2626 "±¾³ÌÐòΪ×ÔÓÉÈí¼þ£»Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
2627 "ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
2628 "\n"
2629
2630 #: src/gtk/about.c:222
2631 msgid ""
2632 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2633 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2634 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2635 "more details.\n"
2636 "\n"
2637 msgstr ""
2638 "±¾³ÌÐòÊÇ»ùÓÚËüÄÜÓÐËùÓÃ;µÄÄ¿µÄ¶ø¼ÓÒÔ·¢²¼£¬È»¶ø²»³ÐÔØÈκÎÔðÈε£±££»"
2639 "ÒàÎÞ¶ÔÊÊÊÛÐÔ»òÌض¨Ä¿µÄÊÊÓÃÐÔËùΪµÄĬʾÐÔµ£±£¡£ÏêÇéÇë²ÎÔÄGNUͨÓù«¹²ÊÚȨ¡£\n"
2640 "\n"
2641
2642 #: src/gtk/about.c:228
2643 msgid ""
2644 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2645 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2646 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2647 msgstr ""
2648 "ÄúÓ¦¸ÃËæͬ±¾³ÌÐòÊÕµ½Ò»·ÝGNUͨÓù«¹²Ðí¿É¡£ÈçδÊÕµ½£¬ÇëдПøÒÔϵØÖ·Ë÷È¡£º"
2649 "Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA "
2650 "02111-1307, USA."
2651
2652 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2653 msgid "Orange"
2654 msgstr "³ÈÉ«"
2655
2656 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2657 msgid "Red"
2658 msgstr "ºìÉ«"
2659
2660 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2661 msgid "Pink"
2662 msgstr "·Ûºì"
2663
2664 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2665 msgid "Sky blue"
2666 msgstr "ÌìÀ¶"
2667
2668 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2669 msgid "Blue"
2670 msgstr "À¶É«"
2671
2672 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2673 msgid "Green"
2674 msgstr "ÂÌÉ«"
2675
2676 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2677 msgid "Brown"
2678 msgstr "×ØÉ«"
2679
2680 #: src/gtk/foldersort.c:139
2681 msgid "Set folder sortorder"
2682 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð˳Ðò..."
2683
2684 #: src/gtk/foldersort.c:151
2685 msgid ""
2686 "Move folders up or down to change\n"
2687 "the sort order in the folderview"
2688 msgstr ""
2689 "ÉÏÏÂÒƶ¯Óʼþ¼Ð\n"
2690 "ÒԸıäÓʼþ¼ÐÊÓͼÖеÄÅÅÁÐ˳Ðò"
2691
2692 #: src/gtk/foldersort.c:171
2693 msgid "Ok"
2694 msgstr "È·¶¨"
2695
2696 #: src/gtk/foldersort.c:219
2697 msgid "Folders"
2698 msgstr "Óʼþ¼Ð"
2699
2700 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2701 msgid "No dictionary selected."
2702 msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
2703
2704 #: src/gtk/gtkaspell.c:778 src/gtk/gtkaspell.c:1680 src/gtk/gtkaspell.c:1950
2705 msgid "Normal Mode"
2706 msgstr "Ò»°ãģʽ"
2707
2708 #: src/gtk/gtkaspell.c:780 src/gtk/gtkaspell.c:1685 src/gtk/gtkaspell.c:1961
2709 msgid "Bad Spellers Mode"
2710 msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
2711
2712 #: src/gtk/gtkaspell.c:819
2713 msgid "Unknown suggestion mode."
2714 msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
2715
2716 #: src/gtk/gtkaspell.c:1052
2717 msgid "No misspelled word found."
2718 msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
2719
2720 #: src/gtk/gtkaspell.c:1386
2721 msgid "Replace unknown word"
2722 msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
2723
2724 #: src/gtk/gtkaspell.c:1396
2725 #, c-format
2726 msgid "Replace \"%s\" with: "
2727 msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
2728
2729 #: src/gtk/gtkaspell.c:1416
2730 msgid ""
2731 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2732 "will learn from mistake.\n"
2733 msgstr ""
2734 "°²×¡MOD1¼üʱ°´Enter\n"
2735 "¿ÉÒÔ´Ó´íÎóÖÐѧϰ£¬½«µ¥´Ê¼ÓÈëµ½ºÏ·¨µ¥´Ê±¾¡£\n"
2736
2737 #: src/gtk/gtkaspell.c:1675 src/gtk/gtkaspell.c:1939
2738 msgid "Fast Mode"
2739 msgstr "¿ìËÙģʽ"
2740
2741 #: src/gtk/gtkaspell.c:1787
2742 #, c-format
2743 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2744 msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
2745
2746 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
2747 msgid "Accept in this session"
2748 msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
2749
2750 #: src/gtk/gtkaspell.c:1810
2751 msgid "Add to personal dictionary"
2752 msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
2753
2754 #: src/gtk/gtkaspell.c:1820
2755 msgid "Replace with..."
2756 msgstr "¸ü»»³É..."
2757
2758 #: src/gtk/gtkaspell.c:1830
2759 #, c-format
2760 msgid "Check with %s"
2761 msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
2762
2763 #: src/gtk/gtkaspell.c:1849
2764 msgid "(no suggestions)"
2765 msgstr "(ûÓн¨Òé)"
2766
2767 #: src/gtk/gtkaspell.c:1860 src/gtk/gtkaspell.c:2013
2768 msgid "More..."
2769 msgstr "¸ü¶à..."
2770
2771 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
2772 #, c-format
2773 msgid "Dictionary: %s"
2774 msgstr "×ֵ䣺%s"
2775
2776 #: src/gtk/gtkaspell.c:1928
2777 #, c-format
2778 msgid "Use alternate (%s)"
2779 msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
2780
2781 #: src/gtk/gtkaspell.c:1976 src/prefs_spelling.c:172
2782 msgid "Check while typing"
2783 msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
2784
2785 #: src/gtk/gtkaspell.c:1992
2786 msgid "Change dictionary"
2787 msgstr "Çл»×Öµä"
2788
2789 #: src/gtk/gtkaspell.c:2142
2790 #, c-format
2791 msgid ""
2792 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2793 "%s"
2794 msgstr ""
2795 "ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
2796 "%s"
2797
2798 #: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
2799 msgid "Abcdef"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2803 #, c-format
2804 msgid "Input password for %s on %s:"
2805 msgstr "ÇëÊäÈë%sÔÚ%sÉϵÄÃÜÂ룺"
2806
2807 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2808 msgid "Input password"
2809 msgstr "ÊäÈëÃÜÂë"
2810
2811 #: src/gtk/logwindow.c:61
2812 msgid "Protocol log"
2813 msgstr "ЭÒéÈÕÖ¾"
2814
2815 #: src/gtk/pluginwindow.c:122
2816 msgid "Select Plugin to load"
2817 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¼ÓÔصIJå¼þ"
2818
2819 #: src/gtk/pluginwindow.c:187 src/gtk/pluginwindow.c:213
2820 msgid "Plugins"
2821 msgstr "²å¼þ"
2822
2823 #: src/gtk/pluginwindow.c:227 src/prefs_common.c:2362
2824 msgid "Description"
2825 msgstr "ÃèÊö"
2826
2827 #: src/gtk/pluginwindow.c:251
2828 msgid "Load Plugin"
2829 msgstr "¼ÓÔزå¼þ"
2830
2831 #: src/gtk/pluginwindow.c:256
2832 msgid "Unload Plugin"
2833 msgstr "жÔزå¼þ"
2834
2835 #: src/gtk/prefswindow.c:259
2836 msgid "Page Index"
2837 msgstr "Ò³Ãæ"
2838
2839 #: src/gtk/prefswindow.c:374 src/prefs_gtk.c:453
2840 msgid "Apply"
2841 msgstr "Ó¦ÓÃ"
2842
2843 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_account.c:707
2844 #: src/prefs_filtering_action.c:344
2845 msgid "Account"
2846 msgstr "ÕʺÅ"
2847
2848 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2849 #: src/prefs_summary_column.c:68
2850 msgid "Status"
2851 msgstr "״̬"
2852
2853 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2854 msgid "all messages"
2855 msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
2856
2857 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2858 msgid "messages whose age is greater than #"
2859 msgstr "±È# ¾ÉµÄÓʼþ"
2860
2861 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2862 msgid "messages whose age is less than #"
2863 msgstr "±È# ÐµÄÓʼþ"
2864
2865 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2866 msgid "messages which contain S in the message body"
2867 msgstr "ÔÚÎļþÖ÷ÌåÖаüº¬ S µÄÓʼþ"
2868
2869 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2870 msgid "messages which contain S in the whole message"
2871 msgstr "ÕûƪÎÄÕÂÖаüº¬ S µÄÓʼþ"
2872
2873 #: src/gtk/quicksearch.c:187
2874 msgid "messages carbon-copied to S"
2875 msgstr "±»³­Ë͸ø S µÄÓʼþ"
2876
2877 #: src/gtk/quicksearch.c:188
2878 msgid "message is either to: or cc: to S"
2879 msgstr "¼Ä¸ø»òÊǸ±±¾³­Ë͸ø S µÄÓʼþ"
2880
2881 #: src/gtk/quicksearch.c:189
2882 msgid "deleted messages"
2883 msgstr "ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ"
2884
2885 #: src/gtk/quicksearch.c:190
2886 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2887 msgstr "ÔÚ·¢ÐÅÈËÀ¸Öаüº¬SµÄÓʼþ"
2888
2889 #: src/gtk/quicksearch.c:191
2890 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2891 msgstr "Èç¹ûÖ´ÐР\"S\"³É¹¦"
2892
2893 #: src/gtk/quicksearch.c:192
2894 msgid "messages originating from user S"
2895 msgstr "ÓÉSËù·¢³öµÄÓʼþ"
2896
2897 #: src/gtk/quicksearch.c:193
2898 msgid "forwarded messages"
2899 msgstr "ÒÑת·¢µÄÓʼþ"
2900
2901 #: src/gtk/quicksearch.c:194
2902 msgid "messages which contain header S"
2903 msgstr "ÔÚÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
2904
2905 #: src/gtk/quicksearch.c:195
2906 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2907 msgstr "ÔÚÓʼþÐÅÍ·Öаüº¬ S µÄÓʼþ"
2908
2909 #: src/gtk/quicksearch.c:196
2910 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2911 msgstr "Ôڻظ´ÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
2912
2913 #: src/gtk/quicksearch.c:197
2914 msgid "locked messages"
2915 msgstr "ÒÑËø¶¨µÄÓʼþ"
2916
2917 #: src/gtk/quicksearch.c:198
2918 msgid "messages which are in newsgroup S"
2919 msgstr "ÔÚÐÂÎÅ×éSÖеÄÓʼþ"
2920
2921 #: src/gtk/quicksearch.c:199
2922 msgid "new messages"
2923 msgstr "ÐÂÓʼþ"
2924
2925 #: src/gtk/quicksearch.c:200
2926 msgid "old messages"
2927 msgstr "¾ÉÓʼþ"
2928
2929 #: src/gtk/quicksearch.c:201
2930 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2931 msgstr "²»ÍêÕûµÄÓʼþ(δÍêÈ«ÏÂÔØ)"
2932
2933 #: src/gtk/quicksearch.c:202
2934 msgid "messages which have been replied to"
2935 msgstr "Òѻظ´µÄÓʼþ"
2936
2937 #: src/gtk/quicksearch.c:203
2938 msgid "read messages"
2939 msgstr "ÒѶÁÓʼþ"
2940
2941 #: src/gtk/quicksearch.c:204
2942 msgid "messages which contain S in subject"
2943 msgstr "Ö÷ÌâÖаüº¬SµÄÓʼþ"
2944
2945 #: src/gtk/quicksearch.c:205
2946 msgid "messages whose score is equal to #"
2947 msgstr "µÃ·ÖÓë#Ò»Ñù¸ßµÄÓʼþ"
2948
2949 #: src/gtk/quicksearch.c:206
2950 msgid "messages whose score is greater than #"
2951 msgstr "µÃ·Ö½Ï#¸ßµÄÓʼþ"
2952
2953 #: src/gtk/quicksearch.c:207
2954 msgid "messages whose score is lower than #"
2955 msgstr "µÃ·Ö½Ï#µÍµÄÓʼþ"
2956
2957 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2958 msgid "messages whose size is equal to #"
2959 msgstr "ÎļþÓë#Ò»Ñù´óµÄÓʼþ"
2960
2961 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2962 msgid "messages whose size is greater than #"
2963 msgstr "Îļþ±È#´óµÄÓʼþ"
2964
2965 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2966 msgid "messages whose size is smaller than #"
2967 msgstr "Îļþ±È#СµÄÓʼþ"
2968
2969 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2970 msgid "messages which have been sent to S"
2971 msgstr "ÒѾ­Ë͸øSµÄÓʼþ"
2972
2973 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2974 msgid "marked messages"
2975 msgstr "Òѱê¼ÇµÄÓʼþ"
2976
2977 #: src/gtk/quicksearch.c:213
2978 msgid "unread messages"
2979 msgstr "δ¶ÁÓʼþ"
2980
2981 #: src/gtk/quicksearch.c:214
2982 msgid "messages which contain S in References header"
2983 msgstr "ÔÚReferencesÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
2984
2985 #: src/gtk/quicksearch.c:215
2986 msgid "messages returning 0 when passed to command"
2987 msgstr "Óʼþ´«Ë͸øÃüÁî½øÐд¦Àíʱ·µ»Ø0"
2988
2989 #: src/gtk/quicksearch.c:216
2990 msgid "messages which contain S in X-Label header"
2991 msgstr "ÔÚX-LabelÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
2992
2993 #: src/gtk/quicksearch.c:218
2994 msgid "logical AND operator"
2995 msgstr "Âß¼­ÔËËãAND"
2996
2997 #: src/gtk/quicksearch.c:219
2998 msgid "logical OR operator"
2999 msgstr "Âß¼­ÔËËãOR"
3000
3001 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3002 msgid "logical NOT operator"
3003 msgstr "Âß¼­ÔËËãNOT"
3004
3005 #: src/gtk/quicksearch.c:221
3006 msgid "case sensitive search"
3007 msgstr "Çø·Ö´óСдµÄËÑÑ°"
3008
3009 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3010 msgid "all filtering expressions are allowed"
3011 msgstr "ÔÊÐíʹÓÃËùÓйýÂ˱í´ïʽ"
3012
3013 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3014 msgid "Extended Search symbols"
3015 msgstr "ÓÃÓÚÀ©Õ¹ËÑË÷µÄ·ûºÅ"
3016
3017 #: src/gtk/quicksearch.c:284 src/prefs_filtering_action.c:1114
3018 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
3019 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:456
3020 msgid "Subject"
3021 msgstr "Ö÷Ìâ"
3022
3023 #: src/gtk/quicksearch.c:288 src/prefs_filtering_action.c:1115
3024 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
3025 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:457
3026 msgid "From"
3027 msgstr "·¢ÐÅÈË"
3028
3029 #: src/gtk/quicksearch.c:292 src/prefs_filtering_action.c:1116
3030 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
3031 msgid "To"
3032 msgstr "ÊÕÐÅÈË"
3033
3034 #: src/gtk/quicksearch.c:303
3035 msgid "Recursive"
3036 msgstr "ËÑË÷×ÓÓʼþ¼Ð"
3037
3038 #: src/gtk/quicksearch.c:346
3039 msgid "Extended Symbols"
3040 msgstr "À©Õ¹·ûºÅ"
3041
3042 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3043 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3044 msgid "correct"
3045 msgstr "ÕýÈ·"
3046
3047 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3048 msgid "Owner"
3049 msgstr "ËùÓÐÕß"
3050
3051 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3052 msgid "Signer"
3053 msgstr "¸èÕß"
3054
3055 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3056 #: src/prefs_themes.c:849
3057 msgid "Name: "
3058 msgstr "Ãû×Ö"
3059
3060 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3061 msgid "Organization: "
3062 msgstr "×éÖ¯"
3063
3064 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3065 msgid "Location: "
3066 msgstr "λÖÃ"
3067
3068 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3069 msgid "Fingerprint: "
3070 msgstr "Ö¸ÎÆ"
3071
3072 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3073 msgid "Signature status: "
3074 msgstr "Ç©Ãû×´¿ö£º"
3075
3076 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3077 #, c-format
3078 msgid "SSL certificate for %s"
3079 msgstr "%sµÄSSLÈÏÖ¤"
3080
3081 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3082 #, c-format
3083 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3084 msgstr "ÓÐÒ»¸ö%sδ֪µÄÈÏÖ¤¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
3085
3086 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3087 #, c-format
3088 msgid "Signature status: %s"
3089 msgstr "Ç©Ãû״̬£º%s"
3090
3091 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3092 msgid "View certificate"
3093 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
3094
3095 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3096 msgid "Unknown SSL Certificate"
3097 msgstr "²»Ã÷µÄSSLÈÏÖ¤"
3098
3099 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3100 msgid "Accept and save"
3101 msgstr "½ÓÊܲ¢´¦´æ"
3102
3103 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3104 msgid "Cancel connection"
3105 msgstr "È¡ÏûÁ¬½Ó"
3106
3107 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3108 msgid "New certificate:"
3109 msgstr "еÄÈÏÖ¤£º"
3110
3111 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3112 msgid "Known certificate:"
3113 msgstr "ÒÑÖªµÄÈÏÖ¤£º"
3114
3115 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3116 #, c-format
3117 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3118 msgstr "%sµÄÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
3119
3120 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3121 msgid "View certificates"
3122 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
3123
3124 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3125 msgid "Changed SSL Certificate"
3126 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
3127
3128 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2288
3129 msgid "(No From)"
3130 msgstr "(ûÓз¢ÐÅÈË)"
3131
3132 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2333 src/summaryview.c:2336
3133 msgid "(No Subject)"
3134 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
3135
3136 #: src/imap.c:669
3137 #, c-format
3138 msgid "Connecting to %s failed"
3139 msgstr "Á¬½Óµ½ %s Ê§°Ü"
3140
3141 #: src/imap.c:674
3142 #, c-format
3143 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3144 msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
3145
3146 #: src/imap.c:712
3147 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3148 msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
3149
3150 #: src/imap.c:725
3151 #, c-format
3152 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3153 msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
3154
3155 #: src/imap.c:764
3156 msgid "Can't start TLS session.\n"
3157 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
3158
3159 #: src/imap.c:1098
3160 #, c-format
3161 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3162 msgstr "²»ÄÜÉèÖÃɾ³ý±ê¼Ç: %d\n"
3163
3164 #: src/imap.c:1112 src/imap.c:1152
3165 msgid "can't expunge\n"
3166 msgstr "ÎÞ·¨²Á³ý\n"
3167
3168 #: src/imap.c:1146
3169 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3170 msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃÒÑɾ³ý±ê¼Ç£º1:*\n"
3171
3172 #: src/imap.c:1188
3173 msgid "can't close folder\n"
3174 msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
3175
3176 #: src/imap.c:1240
3177 #, c-format
3178 msgid "root folder %s does not exist\n"
3179 msgstr "¸ùĿ¼ %s ²»´æÔÚ\n"
3180
3181 #: src/imap.c:1419 src/imap.c:1427
3182 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3183 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
3184
3185 #: src/imap.c:1655
3186 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3187 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
3188
3189 #: src/imap.c:1677
3190 msgid "can't create mailbox\n"
3191 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
3192
3193 #: src/imap.c:1720
3194 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3195 msgstr "ÐÂĿ¼²¢²»ÄÜ°üº¬Ãû×Ö¿Õ¼ä·Ö¸ô·û"
3196
3197 #: src/imap.c:1752
3198 #, c-format
3199 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3200 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓÊÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
3201
3202 #: src/imap.c:1814
3203 msgid "can't delete mailbox\n"
3204 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
3205
3206 #: src/imap.c:1852
3207 msgid "can't get envelope\n"
3208 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
3209
3210 #: src/imap.c:1860
3211 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3212 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
3213
3214 #: src/imap.c:1882
3215 #, c-format
3216 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3217 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
3218
3219 #: src/imap.c:1940
3220 #, c-format
3221 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3222 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
3223
3224 #: src/imap.c:1962
3225 #, c-format
3226 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3227 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3228
3229 #: src/imap.c:1969
3230 #, c-format
3231 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3232 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
3233
3234 #: src/imap.c:2059
3235 msgid "can't get namespace\n"
3236 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÃüÃû¿Õ¼ä\n"
3237
3238 #: src/imap.c:2493
3239 #, c-format
3240 msgid "can't select folder: %s\n"
3241 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
3242
3243 #: src/imap.c:2633
3244 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3245 msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
3246
3247 #: src/imap.c:2650
3248 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3249 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
3250
3251 #: src/imap.c:2970
3252 #, c-format
3253 msgid "can't append %s to %s\n"
3254 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3255
3256 #: src/imap.c:3019
3257 #, c-format
3258 msgid "can't append message to %s\n"
3259 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3260
3261 #: src/imap.c:3101
3262 #, c-format
3263 msgid "can't copy %s to %s\n"
3264 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
3265
3266 #: src/imap.c:3151
3267 #, c-format
3268 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3269 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
3270
3271 #: src/imap.c:3168
3272 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3273 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
3274
3275 #: src/imap.c:3181
3276 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3277 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
3278
3279 #: src/imap.c:3438
3280 #, c-format
3281 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3282 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
3283
3284 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:50
3285 msgid "/Create _new folder..."
3286 msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
3287
3288 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:51
3289 msgid "/_Rename folder..."
3290 msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
3291
3292 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:52
3293 msgid "/M_ove folder..."
3294 msgstr "/Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
3295
3296 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:53
3297 msgid "/_Delete folder"
3298 msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
3299
3300 #: src/imap_gtk.c:58
3301 msgid "/Down_load messages"
3302 msgstr "/ÏÂÔØÓʼþ(_l)"
3303
3304 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:55
3305 msgid "/_Check for new messages"
3306 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
3307
3308 #: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:56
3309 msgid "/R_ebuild folder tree"
3310 msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
3311
3312 #: src/imap_gtk.c:63
3313 msgid "/IMAP4 _account settings"
3314 msgstr "/IMAP4ÕʺÅÉèÖÃ(_a)"
3315
3316 #: src/imap_gtk.c:64
3317 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3318 msgstr "/ɾ³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
3319
3320 #: src/imap_gtk.c:127
3321 msgid ""
3322 "Input the name of new folder:\n"
3323 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3324 " append `/' at the end of the name)"
3325 msgstr ""
3326 "ÇëÊäÈëÐÂÓʼþ¼ÐµÄÃû×Ö£º\n"
3327 "(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
3328 "ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
3329
3330 #: src/imap_gtk.c:130 src/mh_gtk.c:120
3331 msgid "NewFolder"
3332 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
3333
3334 #: src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3335 #, c-format
3336 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3337 msgstr "Óʼþ¼ÐÃû³Æ²»ÄÜ°üº¬`%c'¡£"
3338
3339 #: src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3340 #, c-format
3341 msgid "The folder `%s' already exists."
3342 msgstr "Óʼþ¼Ð'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£"
3343
3344 #: src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:142
3345 #, c-format
3346 msgid "Can't create the folder `%s'."
3347 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
3348
3349 #: src/imap_gtk.c:175 src/mh_gtk.c:216
3350 #, c-format
3351 msgid "Input new name for `%s':"
3352 msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
3353
3354 #: src/imap_gtk.c:176 src/mh_gtk.c:217
3355 msgid "Rename folder"
3356 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
3357
3358 #: src/imap_gtk.c:203 src/mh_gtk.c:242
3359 msgid ""
3360 "The folder could not be renamed.\n"
3361 "The new folder name is not allowed."
3362 msgstr ""
3363 "²»ÄÜÖØÃüÃû¸ÃĿ¼¡£\n"
3364 "ÐÂÖ¸¶¨µÄĿ¼Ãû²»ºÏ·¨¡£"
3365
3366 #: src/imap_gtk.c:264
3367 #, c-format
3368 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3369 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
3370
3371 #: src/imap_gtk.c:265
3372 msgid "Delete IMAP4 account"
3373 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
3374
3375 #: src/imap_gtk.c:310 src/mh_gtk.c:167
3376 #, c-format
3377 msgid ""
3378 "All folders and messages under `%s' will be deleted.\n"
3379 "Do you really want to delete?"
3380 msgstr ""
3381 "ÔÚ'%s'֮ϵÄËùÓÐÓʼþ¼ÐÒÔ¼°ÆäÖÐËùÓеÄÓʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
3382 "ȷʵҪɾ³ýÂð£¿"
3383
3384 #: src/imap_gtk.c:312 src/mh_gtk.c:169
3385 msgid "Delete folder"
3386 msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
3387
3388 #: src/imap_gtk.c:330 src/mh_gtk.c:187
3389 #, c-format
3390 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3391 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
3392
3393 #: src/imap_gtk.c:374 src/news_gtk.c:308
3394 msgid "Offline"
3395 msgstr "ÍÑ»ú"
3396
3397 #: src/imap_gtk.c:375 src/news_gtk.c:309
3398 msgid "You are offline. Go online?"
3399 msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£×ªµ½ÔÚÏß״̬?"
3400
3401 #: src/imap_gtk.c:392 src/news_gtk.c:326
3402 #, c-format
3403 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3404 msgstr "´Ó `%s' ÏÂÔØÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3405
3406 #: src/import.c:130
3407 msgid "Import"
3408 msgstr "µ¼Èë"
3409
3410 #: src/import.c:149
3411 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3412 msgstr "ÇëÖ¸¶¨mboxÎļþºÍÄ¿±êÓʼþ¼Ð"
3413
3414 #: src/import.c:159
3415 msgid "Importing file:"
3416 msgstr "µ¼ÈëÎļþ£º"
3417
3418 #: src/import.c:164
3419 msgid "Destination dir:"
3420 msgstr "Ä¿±êĿ¼£º"
3421
3422 #: src/import.c:222
3423 msgid "Select importing file"
3424 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÎļþ"
3425
3426 #: src/importldif.c:189
3427 msgid "Please specify address book name and file to import."
3428 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÓûµ¼ÈëµÄµØÖ·²¾¼°ÎļþÃû¡£"
3429
3430 #: src/importldif.c:192
3431 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3432 msgstr "Ñ¡Ôñ²¢ÖØÃüÃûÒªµ¼ÈëµÄLDIF×Ö¶ÎÃû¡£"
3433
3434 #: src/importldif.c:195
3435 msgid "File imported."
3436 msgstr "Îļþµ¼ÈëÍê³É¡£"
3437
3438 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3439 msgid "Please select a file."
3440 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒ»¸öÎļþ¡£"
3441
3442 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3443 msgid "Address book name must be supplied."
3444 msgstr "±ØÐëÌṩµØÖ·²¾Ãû³Æ¡£"
3445
3446 #: src/importldif.c:470
3447 msgid "Error reading LDIF fields."
3448 msgstr "¶ÁÈ¡LDIF×Ö¶Îʧ°Ü"
3449
3450 #: src/importldif.c:493
3451 msgid "LDIF file imported successfully."
3452 msgstr "LDIFÎļþµ¼Èë³É¹¦¡£"
3453
3454 #: src/importldif.c:605
3455 msgid "Select LDIF File"
3456 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÎļþ"
3457
3458 #: src/importldif.c:701
3459 msgid ""
3460 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3461 "file data."
3462 msgstr "Ö¸¶¨µØÖ·²¾µÄÃû³Æ, ¸ÃµØÖ·²¾ÓÃÓÚ´æ·Å´ÓLDIFÎļþÖе¼ÈëµÄÊý¾Ý¡£"
3463
3464 #: src/importldif.c:707
3465 msgid "File Name"
3466 msgstr "ÎļþÃû³Æ"
3467
3468 #: src/importldif.c:718
3469 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3470 msgstr "ÐèÒªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþµÄλÖÃ"
3471
3472 #: src/importldif.c:727
3473 msgid "Select the LDIF file to import."
3474 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþ¡£"
3475
3476 #: src/importldif.c:764
3477 msgid "R"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:454
3481 msgid "S"
3482 msgstr "S"
3483
3484 #: src/importldif.c:766
3485 msgid "LDIF Field Name"
3486 msgstr "LDIF×Ö¶ÎÃû"
3487
3488 #: src/importldif.c:767
3489 msgid "Attribute Name"
3490 msgstr "ÌõÄ¿Ãû³Æ"
3491
3492 #: src/importldif.c:822
3493 msgid "LDIF Field"
3494 msgstr "LDIFÓò"
3495
3496 #: src/importldif.c:834
3497 msgid "Attribute"
3498 msgstr "ÌõÄ¿"
3499
3500 #: src/importldif.c:845
3501 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3502 msgstr "LDIFÓò¿ÉÒÔÖØÃüÃûΪÓû§ÊôÐÔÃû³Æ¡£"
3503
3504 #: src/importldif.c:850
3505 msgid "???"
3506 msgstr ""
3507
3508 #: src/importldif.c:868
3509 msgid ""
3510 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3511 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3512 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3513 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3514 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3515 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3516 "field for import."
3517 msgstr ""
3518 "ÇëÔÚÉÏÃæµÄLDIF×Ö¶ÎÁбíÖÐÑ¡ÔñÒª²Ù×÷µÄ×ֶΡ£±£Áô×Ö¶Î(ÔÚ\"R\"À¸ÓÐÑ¡Öбê¼Ç)½«»á±»"
3519 "×Ô¶¯µ¼È룬²»ÄÜÖØÃüÃû¡£µ¥»÷\"Ñ¡ÖÐ\"À¸(\"S\")¿ÉÒÔ½«¸Ã×ֶαê¼ÇΪÐèÒªµ¼È룻µ¥»÷Ò»"
3520 "ÐеÄÆäËûµØ·½½«Ê¹µÃ¸Ã×ֶεÄÏêϸÄÚÈÝÏÔʾÔÚÏÂÃ棬¿ÉÒÔ½øÐÐÖØÃüÃû£»Ë«»÷Ò»ÐÐÖØÈκÎ"
3521 "µØ·½Ò²¿ÉÒÔʹ¸Ã×ֶδ¦ÓÚÑ¡ÖÐ״̬¡£"
3522
3523 #: src/importldif.c:880
3524 msgid "Select for Import"
3525 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼Èë¸ÃÏî"
3526
3527 #: src/importldif.c:886
3528 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3529 msgstr "Ñ¡ÔñÒªµ¼Èëµ½µØÖ·²¾µÄLDIF×Ö¶Î"
3530
3531 #: src/importldif.c:889
3532 msgid " Modify "
3533 msgstr " Ð޸Ġ"
3534
3535 #: src/importldif.c:895
3536 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3537 msgstr "´Ë°´Å¥½«°Ñ´Ë´¦¸ø³öµÄÊý¾Ý¸üе½ÉÏÃæÁбíÖÐÈ¥"
3538
3539 #: src/importldif.c:968
3540 msgid "Records Imported :"
3541 msgstr "Òѵ¼ÈëµÄ¼Ç¼£º"
3542
3543 #: src/importldif.c:999
3544 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3545 msgstr "½«LDIFÎļþµ¼ÈëÖÁµØÖ·²¾"
3546
3547 #: src/importmutt.c:143
3548 msgid "Error importing MUTT file."
3549 msgstr "µ¼ÈëMUTTÎļþʧ°Ü¡£"
3550
3551 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3552 #: src/importpine.c:329
3553 msgid "Please select a file to import."
3554 msgstr "ÇëÑ¡Ôñµ¼ÈëµÄÎļþ¡£"
3555
3556 #: src/importmutt.c:185
3557 msgid "Select MUTT File"
3558 msgstr "Ñ¡ÔñMUTTÎļþ"
3559
3560 #: src/importmutt.c:239
3561 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3562 msgstr "½«MUTTÎļþµ¼ÈëÖÁµØÖ·²¾"
3563
3564 #: src/importpine.c:143
3565 msgid "Error importing Pine file."
3566 msgstr "µ¼ÈëPineÎļþʧ°Ü¡£"
3567
3568 #: src/importpine.c:185
3569 msgid "Select Pine File"
3570 msgstr "Ñ¡ÔñPineÎļþ"
3571
3572 #: src/importpine.c:239
3573 msgid "Import Pine file into Address Book"
3574 msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁµØÖ·²¾ÖÐ"
3575
3576 #: src/inc.c:382
3577 msgid "Retrieving new messages"
3578 msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
3579
3580 #: src/inc.c:429
3581 msgid "Standby"
3582 msgstr "´ýÃü"
3583
3584 #: src/inc.c:557 src/inc.c:610
3585 msgid "Cancelled"
3586 msgstr "È¡Ïû"
3587
3588 #: src/inc.c:568
3589 msgid "Retrieving"
3590 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
3591
3592 #: src/inc.c:577
3593 #, c-format
3594 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3595 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
3596
3597 #: src/inc.c:583
3598 msgid "Done (no new messages)"
3599 msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3600
3601 #: src/inc.c:589
3602 msgid "Connection failed"
3603 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3604
3605 #: src/inc.c:593
3606 msgid "Auth failed"
3607 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
3608
3609 #: src/inc.c:597 src/prefs_summary_column.c:76
3610 msgid "Locked"
3611 msgstr "ÒÑËø¶¨"
3612
3613 #: src/inc.c:607 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
3614 msgid "Timeout"
3615 msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
3616
3617 #: src/inc.c:692
3618 #, c-format
3619 msgid "Finished (%d new message)"
3620 msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
3621
3622 #: src/inc.c:696
3623 msgid "Finished (no new messages)"
3624 msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3625
3626 #: src/inc.c:705
3627 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3628 msgstr "È¡Óʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3629
3630 #: src/inc.c:746
3631 #, c-format
3632 msgid "%s: Retrieving new messages"
3633 msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
3634
3635 #: src/inc.c:765
3636 #, c-format
3637 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3638 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
3639
3640 #: src/inc.c:775
3641 #, c-format
3642 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3643 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3644
3645 #: src/inc.c:782
3646 #, c-format
3647 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3648 msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
3649
3650 #: src/inc.c:863 src/send_message.c:467
3651 msgid "Authenticating..."
3652 msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
3653
3654 #: src/inc.c:864
3655 #, c-format
3656 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3657 msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ (%s)..."
3658
3659 #: src/inc.c:870
3660 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3661 msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
3662
3663 #: src/inc.c:874
3664 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3665 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
3666
3667 #: src/inc.c:878
3668 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3669 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
3670
3671 #: src/inc.c:882
3672 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3673 msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
3674
3675 #: src/inc.c:892
3676 #, c-format
3677 msgid "Deleting message %d"
3678 msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
3679
3680 #: src/inc.c:899 src/send_message.c:485
3681 msgid "Quitting"
3682 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
3683
3684 #: src/inc.c:924
3685 #, c-format
3686 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3687 msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
3688
3689 #: src/inc.c:945
3690 #, c-format
3691 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3692 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
3693
3694 #: src/inc.c:1100
3695 msgid "Connection failed."
3696 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3697
3698 #: src/inc.c:1103
3699 #, c-format
3700 msgid "Connection to %s:%d failed."
3701 msgstr "Á¬½Óµ½ %s:%d Ê§°Ü."
3702
3703 #: src/inc.c:1108
3704 msgid "Error occurred while processing mail."
3705 msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3706
3707 #: src/inc.c:1113
3708 #, c-format
3709 msgid ""
3710 "Error occurred while processing mail:\n"
3711 "%s"
3712 msgstr ""
3713 "´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
3714 "%s"
3715
3716 #: src/inc.c:1119
3717 msgid "No disk space left."
3718 msgstr "´ÅÅÌÎ޿ռ䡣"
3719
3720 #: src/inc.c:1124
3721 msgid "Can't write file."
3722 msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
3723
3724 #: src/inc.c:1129
3725 msgid "Socket error."
3726 msgstr "Socket´íÎó¡£"
3727
3728 #: src/inc.c:1132
3729 #, c-format
3730 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3731 msgstr "Á¬½Ó %s:%d Ê±·¢ÉúÌ×½Ó×Ö´íÎó."
3732
3733 #: src/inc.c:1137 src/send_message.c:418 src/send_message.c:610
3734 msgid "Connection closed by the remote host."
3735 msgstr "Á¬½Ó±»Ô¶³ÌÖ÷»ú¹Ø±Õ¡£"
3736
3737 #: src/inc.c:1140
3738 #, c-format
3739 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3740 msgstr "Óë%s:%dµÄÁ¬½Ó±»Ô¶³ÌÖ÷»ú¹Ø±Õ¡£"
3741
3742 #: src/inc.c:1145
3743 msgid "Mailbox is locked."
3744 msgstr "ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
3745
3746 #: src/inc.c:1149
3747 #, c-format
3748 msgid ""
3749 "Mailbox is locked:\n"
3750 "%s"
3751 msgstr ""
3752 "ÓÊÏä±»Ëø¶¨:\n"
3753 "%s"
3754
3755 #: src/inc.c:1155 src/send_message.c:595
3756 msgid "Authentication failed."
3757 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
3758
3759 #: src/inc.c:1160 src/send_message.c:598
3760 #, c-format
3761 msgid ""
3762 "Authentication failed:\n"
3763 "%s"
3764 msgstr ""
3765 "¼øȨʧ°Ü£º\n"
3766 "%s"
3767
3768 #: src/inc.c:1165 src/send_message.c:614
3769 msgid "Session timed out."
3770 msgstr "»á»°Òѳ¬Ê±."
3771
3772 #: src/inc.c:1168
3773 #, c-format
3774 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3775 msgstr "µ½ %s:%d µÄÁ¬½Ó³¬Ê±"
3776
3777 #: src/inc.c:1203
3778 msgid "Incorporation cancelled\n"
3779 msgstr "ºÏ²¢²Ù×÷±»È¡Ïû\n"
3780
3781 #: src/ldif.c:838
3782 msgid "Nick Name"
3783 msgstr "´ÂºÅ"
3784
3785 #: src/main.c:153 src/main.c:162
3786 #, c-format
3787 msgid ""
3788 "File `%s' already exists.\n"
3789 "Can't create folder."
3790 msgstr ""
3791 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
3792 "ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
3793
3794 #: src/main.c:277
3795 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3796 msgstr "glib²»Ö§³Ög_thread¡£\n"
3797
3798 #: src/main.c:585
3799 #, c-format
3800 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3801 msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
3802
3803 #: src/main.c:588
3804 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3805 msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
3806
3807 #: src/main.c:589
3808 msgid ""
3809 "  --attach file1 [file2]...\n"
3810 "                         open composition window with specified files\n"
3811 "                         attached"
3812 msgstr ""
3813 "  --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
3814 "                         ´ò¿ªÐ´ÐÂÓʼþ´°¿Ú£¬²¢¸½ÉÏËùÖ¸¶¨µÄÎļþ"
3815
3816 #: src/main.c:592
3817 msgid "  --receive              receive new messages"
3818 msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
3819
3820 #: src/main.c:593
3821 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3822 msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓÐÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
3823
3824 #: src/main.c:594
3825 msgid "  --send                 send all queued messages"
3826 msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
3827
3828 #: src/main.c:595
3829 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3830 msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
3831
3832 #: src/main.c:596
3833 msgid ""
3834 "  --status-full [folder]...\n"
3835 "                         show the status of each folder"
3836 msgstr ""
3837 "  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
3838 "                         ÏÔʾÿ¸öÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
3839
3840 #: src/main.c:598
3841 msgid "  --online               switch to online mode"
3842 msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
3843
3844 #: src/main.c:599
3845 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3846 msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»úģʽ"
3847
3848 #: src/main.c:600
3849 msgid "  --debug                debug mode"
3850 msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
3851
3852 #: src/main.c:601
3853 msgid "  --help                 display this help and exit"
3854 msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
3855
3856 #: src/main.c:602
3857 msgid "  --version              output version information and exit"
3858 msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
3859
3860 #: src/main.c:603
3861 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3862 msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
3863
3864 #: src/main.c:640 src/summaryview.c:5079
3865 #, c-format
3866 msgid "Processing (%s)..."
3867 msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
3868
3869 #: src/main.c:643
3870 msgid "top level folder"
3871 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
3872
3873 #: src/main.c:701
3874 msgid "Really quit?"
3875 msgstr "È·¶¨ÒªÍ˳öÂð?"
3876
3877 #: src/main.c:702
3878 msgid "Composing message exists."
3879 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
3880
3881 #: src/main.c:703
3882 msgid "Draft them"
3883 msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
3884
3885 #: src/main.c:703
3886 msgid "Discard them"
3887 msgstr "¶ªÆú"
3888
3889 #: src/main.c:703
3890 msgid "Don't quit"
3891 msgstr "²»Í˳ö"
3892
3893 #: src/main.c:717
3894 msgid "Queued messages"
3895 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
3896
3897 #: src/main.c:718
3898 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3899 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
3900
3901 #: src/main.c:963 src/toolbar.c:1873
3902 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3903 msgstr "·¢ËÍÅŶÓÖÐÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3904
3905 #: src/mainwindow.c:443
3906 msgid "/_File/_Add mailbox"
3907 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
3908
3909 #: src/mainwindow.c:444
3910 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3911 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
3912
3913 #: src/mainwindow.c:446
3914 msgid "/_File/Change folder order"
3915 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÞ¸ÄÓʼþ¼Ð˳Ðò"
3916
3917 #: src/mainwindow.c:448
3918 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3919 msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼Èëmbox¸ñʽÎļþ(_I)... "
3920
3921 #: src/mainwindow.c:449
3922 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3923 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð(_E)..."
3924
3925 #: src/mainwindow.c:450
3926 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
3927 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÑ¡ÖеÄÓʼþ(_o)..."
3928
3929 #: src/mainwindow.c:453
3930 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
3931 msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕËùÓÐÀ¬»øÍ°(_T)"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:155
3934 msgid "/_File/_Save as..."
3935 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
3936
3937 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:156
3938 msgid "/_File/_Print..."
3939 msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
3940
3941 #: src/mainwindow.c:458
3942 msgid "/_File/_Work offline"
3943 msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
3944
3945 #: src/mainwindow.c:461
3946 msgid "/_File/E_xit"
3947 msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
3948
3949 #: src/mainwindow.c:466
3950 msgid "/_Edit/Select _thread"
3951 msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÌÖÂÛÏßË÷(_T)"
3952
3953 #: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:164
3954 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3955 msgstr "/±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖвéÕÒ(_F)..."
3956
3957 #: src/mainwindow.c:470
3958 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3959 msgstr "/±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖÐËÑË÷(_S)..."
3960
3961 #: src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:167 src/summaryview.c:445
3962 msgid "/_View"
3963 msgstr "/²é¿´(_V)"
3964
3965 #: src/mainwindow.c:472
3966 msgid "/_View/Show or hi_de"
3967 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:473
3970 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3971 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
3972
3973 #: src/mainwindow.c:475
3974 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3975 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÓʼþÄÚÈÝ(_M)"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:477
3978 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3979 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:479
3982 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3983 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñºÍÎÄ×Ö(_a)"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:481
3986 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3987 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:483
3990 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3991 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:485
3994 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3995 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/¾ù²»ÏÔʾ(_N)"
3996
3997 #: src/mainwindow.c:487
3998 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3999 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/״̬À¸(_b)"
4000
4001 #: src/mainwindow.c:489 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:521
4002 #: src/mainwindow.c:545 src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:649
4003 #: src/messageview.c:267
4004 msgid "/_View/---"
4005 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
4006
4007 #: src/mainwindow.c:490
4008 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4009 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
4010
4011 #: src/mainwindow.c:491
4012 msgid "/_View/Separate m_essage view"
4013 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
4014
4015 #: src/mainwindow.c:493
4016 msgid "/_View/_Sort"
4017 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
4018
4019 #: src/mainwindow.c:494
4020 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4021 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
4022
4023 #: src/mainwindow.c:495
4024 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4025 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
4026
4027 #: src/mainwindow.c:496
4028 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4029 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:497
4032 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4033 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´·¢ÐÅÈË(_f)"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:498
4036 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4037 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÈË(_r)"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:499
4040 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4041 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
4042
4043 #: src/mainwindow.c:500
4044 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4045 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
4046
4047 #: src/mainwindow.c:502
4048 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4049 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
4050
4051 #: src/mainwindow.c:503
4052 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4053 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
4054
4055 #: src/mainwindow.c:504
4056 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4057 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
4058
4059 #: src/mainwindow.c:506
4060 msgid "/_View/_Sort/by score"
4061 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
4062
4063 #: src/mainwindow.c:507
4064 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4065 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ëø¶¨×´Ì¬"
4066
4067 #: src/mainwindow.c:508
4068 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4069 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
4070
4071 #: src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:512
4072 msgid "/_View/_Sort/---"
4073 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/---"
4074
4075 #: src/mainwindow.c:510
4076 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4077 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
4078
4079 #: src/mainwindow.c:511
4080 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4081 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
4082
4083 #: src/mainwindow.c:513
4084 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4085 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
4086
4087 #: src/mainwindow.c:515
4088 msgid "/_View/Th_read view"
4089 msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÌÖÂÛÏßË÷²é¿´(_R)"
4090
4091 #: src/mainwindow.c:516
4092 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4093 msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÌÖÂÛÏßË÷(_X)"
4094
4095 #: src/mainwindow.c:517
4096 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4097 msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÌÖÂÛÏßË÷(_L)"
4098
4099 #: src/mainwindow.c:518
4100 msgid "/_View/_Hide read messages"
4101 msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
4102
4103 #: src/mainwindow.c:519
4104 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4105 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
4106
4107 #: src/mainwindow.c:522
4108 msgid "/_View/_Go to"
4109 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
4110
4111 #: src/mainwindow.c:523
4112 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4113 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
4114
4115 #: src/mainwindow.c:524
4116 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4117 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
4118
4119 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:530 src/mainwindow.c:533
4120 #: src/mainwindow.c:538 src/mainwindow.c:543
4121 msgid "/_View/_Go to/---"
4122 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
4123
4124 #: src/mainwindow.c:526
4125 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4126 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÓʼþ(_r)"
4127
4128 #: src/mainwindow.c:528
4129 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4130 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÓʼþ(_e)"
4131
4132 #: src/mainwindow.c:531
4133 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4134 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
4135
4136 #: src/mainwindow.c:532
4137 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4138 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÓʼþ(_x)"
4139
4140 #: src/mainwindow.c:534
4141 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4142 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
4143
4144 #: src/mainwindow.c:536
4145 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4146 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
4147
4148 #: src/mainwindow.c:539
4149 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4150 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
4151
4152 #: src/mainwindow.c:541
4153 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4154 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
4155
4156 #: src/mainwindow.c:544
4157 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4158 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
4159
4160 #: src/mainwindow.c:548 src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:170
4161 msgid "/_View/_Code set/---"
4162 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
4163
4164 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:174
4165 msgid "/_View/_Code set"
4166 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
4167
4168 #: src/mainwindow.c:553 src/messageview.c:175
4169 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4170 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
4171
4172 #: src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:178
4173 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4174 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASC_II)"
4175
4176 #: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:182
4177 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4178 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (_UTF-8)"
4179
4180 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:186
4181 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4182 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å· (ISO-8859-1)(_1)"
4183
4184 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:188
4185 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4186 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å· (ISO-8859-15)"
4187
4188 #: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:192
4189 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4190 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÅ· (ISO-8859-_2) "
4191
4192 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:195
4193 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4194 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
4195
4196 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:197
4197 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4198 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-_4) "
4199
4200 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:200
4201 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4202 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-_7)"
4203
4204 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:203
4205 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4206 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-_9)"
4207
4208 #: src/mainwindow.c:584 src/messageview.c:206
4209 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4210 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò (ISO-8859-_5)"
4211
4212 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:208
4213 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4214 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò (KOI8-_R)"
4215
4216 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:210
4217 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4218 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò (KOI8-U)"
4219
4220 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:212
4221 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4222 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò (Windows-1251)"
4223
4224 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:216
4225 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4226 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (ISO-2022-_JP)"
4227
4228 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:219
4229 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4230 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (ISO-2022-JP-2)"
4231
4232 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:222
4233 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4234 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (_EUC-JP)"
4235
4236 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:224
4237 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4238 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (_Shift__JIS)"
4239
4240 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:228
4241 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4242 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ (_GB2312)"
4243
4244 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:230
4245 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4246 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ (_Big5) "
4247
4248 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:232
4249 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4250 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ (EUC-_TW)"
4251
4252 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:234
4253 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4254 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ (ISO-2022-_CN) "
4255
4256 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:237
4257 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4258 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (EUC-_KR) "
4259
4260 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:239
4261 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4262 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
4263
4264 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:242
4265 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4266 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú (TIS-620)"
4267
4268 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:244
4269 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4270 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú (Windows-874)"
4271
4272 #: src/mainwindow.c:630 src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:252
4273 #: src/messageview.c:258
4274 msgid "/_View/Decode/---"
4275 msgstr "/²é¿´(_V)/½âÂë/---"
4276
4277 #: src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:255
4278 msgid "/_View/Decode"
4279 msgstr "/²é¿´(_V)/½âÂë"
4280
4281 #: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:256
4282 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
4283 msgstr "/²é¿´(_V)/½âÂë/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
4284
4285 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:259
4286 msgid "/_View/Decode/_8bit"
4287 msgstr "/²é¿´(_V)/½âÂë/_8λ"
4288
4289 #: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:260
4290 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
4291 msgstr "/²é¿´(_V)/½âÂë/_Quoted Printable"
4292
4293 #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:261
4294 msgid "/_View/Decode/_Base64"
4295 msgstr "/²é¿´(_V)/½âÂë/_Base64"
4296
4297 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:262
4298 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
4299 msgstr "/²é¿´(_V)/½âÂë/_Uuencode"
4300
4301 #: src/mainwindow.c:646 src/summaryview.c:446
4302 msgid "/_View/Open in new _window"
4303 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
4304
4305 #: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:268
4306 msgid "/_View/Mess_age source"
4307 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:648
4310 msgid "/_View/Show all headers"
4311 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ"
4312
4313 #: src/mainwindow.c:650
4314 msgid "/_View/_Update summary"
4315 msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒªÁбí(_U)"
4316
4317 #: src/mainwindow.c:653
4318 msgid "/_Message/Recei_ve"
4319 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)"
4320
4321 #: src/mainwindow.c:654
4322 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4323 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´Óµ±Ç°ÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
4324
4325 #: src/mainwindow.c:656
4326 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4327 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´ÓËùÓÐÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
4328
4329 #: src/mainwindow.c:658
4330 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4331 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/È¡Ïû(_g)"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:660
4334 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4335 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/---"
4336
4337 #: src/mainwindow.c:661
4338 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4339 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:663
4342 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4343 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:664
4346 msgid "/_Message/Compose a news message"
4347 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:275
4350 msgid "/_Message/_Reply"
4351 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:666
4354 msgid "/_Message/Repl_y to"
4355 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
4356
4357 #: src/mainwindow.c:667 src/messageview.c:276
4358 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4359 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:668 src/messageview.c:278
4362 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4363 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/·¢ÐÅÈË(_s)"
4364
4365 #: src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:280
4366 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4367 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
4368
4369 #: src/mainwindow.c:671
4370 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4371 msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
4372
4373 #: src/mainwindow.c:673 src/messageview.c:283
4374 msgid "/_Message/_Forward"
4375 msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:674
4378 msgid "/_Message/Redirect"
4379 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
4380
4381 #: src/mainwindow.c:676
4382 msgid "/_Message/M_ove..."
4383 msgstr "/Óʼþ(_M)/Òƶ¯(_o)"
4384
4385 #: src/mainwindow.c:677
4386 msgid "/_Message/_Copy..."
4387 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸´ÖÆ(_C)"
4388
4389 #: src/mainwindow.c:678
4390 msgid "/_Message/_Delete"
4391 msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ý(_D) "
4392
4393 #: src/mainwindow.c:679
4394 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4395 msgstr "/Óʼþ(_M)/È¡ÏûÐÂÓʼþ"
4396
4397 #: src/mainwindow.c:681
4398 msgid "/_Message/_Mark"
4399 msgstr "/Óʼþ(_M)/±ê¼Ç(_M)"
4400
4401 #: src/mainwindow.c:682
4402 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4403 msgstr "/Óʼþ(_M)/±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
4404
4405 #: src/mainwindow.c:683
4406 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4407 msgstr "/Óʼþ(_M)/±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
4408
4409 #: src/mainwindow.c:684
4410 msgid "/_Message/_Mark/---"
4411 msgstr "/Óʼþ(_M)/±ê¼Ç(_M)/---"
4412
4413 #: src/mainwindow.c:685
4414 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4415 msgstr "/Óʼþ(_M)/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
4416
4417 #: src/mainwindow.c:686
4418 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4419 msgstr "/Óʼþ(_M)/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
4420
4421 #: src/mainwindow.c:688
4422 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4423 msgstr "/Óʼþ(_M)/±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
4424
4425 #: src/mainwindow.c:690 src/messageview.c:288
4426 msgid "/_Message/Re-_edit"
4427 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
4428
4429 #: src/mainwindow.c:693
4430 msgid "/_Tools/_Address book..."
4431 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µØÖ·²¾(_A)..."
4432
4433 #: src/mainwindow.c:694 src/messageview.c:292
4434 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4435 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/½«·¢ÐÅÈ˼ÓÈëµØÖ·²¾ÖÐ(_k)"
4436
4437 #: src/mainwindow.c:696
4438 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4439 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
4440
4441 #: src/mainwindow.c:697
4442 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4443 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
4444
4445 #: src/mainwindow.c:699
4446 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4447 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
4448
4449 #: src/mainwindow.c:702
4450 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4451 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ¼ÐÖÐËùÓÐÓʼþ(_F)"
4452
4453 #: src/mainwindow.c:704
4454 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4455 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÑ¡¶¨µÄÓʼþ(_F)"
4456
4457 #: src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:295
4458 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4459 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
4460
4461 #: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:297
4462 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4463 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯´´½¨(_A)"
4464
4465 #: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:299
4466 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4467 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉ·¢ÐÅÈË(_F)"
4468
4469 #: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:301
4470 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4471 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÈË(_T)"
4472
4473 #: src/mainwindow.c:713 src/messageview.c:303
4474 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4475 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
4476
4477 #: src/mainwindow.c:715
4478 msgid "/_Tools/C_reate processing rule"
4479 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_r)"
4480
4481 #: src/mainwindow.c:716
4482 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/_Automatically"
4483 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_r)/×Ô¶¯´´½¨(_A)"
4484
4485 #: src/mainwindow.c:718
4486 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _From"
4487 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_r)/ÓÉ·¢ÐÅÈË(_F)"
4488
4489 #: src/mainwindow.c:720
4490 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _To"
4491 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_r)/ÓÉÊÕÐÅÈË(_T)"
4492
4493 #: src/mainwindow.c:722
4494 msgid "/_Tools/C_reate processing rule/by _Subject"
4495 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò(_r)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
4496
4497 #: src/mainwindow.c:727
4498 msgid "/_Tools/Ch_eck for new messages in all folders"
4499 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_e)"
4500
4501 #: src/mainwindow.c:729
4502 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4503 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)"
4504
4505 #: src/mainwindow.c:731
4506 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In selected folder"
4507 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)/Ñ¡¶¨Óʼþ¼Ð"
4508
4509 #: src/mainwindow.c:733
4510 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages/In all folders"
4511 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)/ËùÓÐÓʼþ¼Ð"
4512
4513 #: src/mainwindow.c:736
4514 msgid "/_Tools/E_xecute"
4515 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´ÐÐ(_x)"
4516
4517 #: src/mainwindow.c:739
4518 msgid "/_Tools/SSL cer_tificates..."
4519 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/SSLÈÏÖ¤(_t)"
4520
4521 #: src/mainwindow.c:743
4522 msgid "/_Tools/_Log window"
4523 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÈÕÖ¾´°¿Ú(_L)"
4524
4525 #: src/mainwindow.c:745
4526 msgid "/_Configuration"
4527 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)"
4528
4529 #: src/mainwindow.c:746
4530 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4531 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
4532
4533 #: src/mainwindow.c:748
4534 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4535 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
4536
4537 #: src/mainwindow.c:750
4538 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4539 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
4540
4541 #: src/mainwindow.c:752
4542 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4543 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
4544
4545 #: src/mainwindow.c:754
4546 msgid "/_Configuration/---"
4547 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/---"
4548
4549 #: src/mainwindow.c:755
4550 msgid "/_Configuration/P_references..."
4551 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Æ«ºÃ(_r)..."
4552
4553 #: src/mainwindow.c:757
4554 msgid "/_Configuration/Pre-pr_ocessing..."
4555 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ô¤´¦Àí(_o)..."
4556
4557 #: src/mainwindow.c:759
4558 msgid "/_Configuration/Post-pro_cessing..."
4559 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ºó´¦Àí(_o)..."
4560
4561 #: src/mainwindow.c:761
4562 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4563 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
4564
4565 #: src/mainwindow.c:763
4566 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4567 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
4568
4569 #: src/mainwindow.c:764
4570 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4571 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
4572
4573 #: src/mainwindow.c:765
4574 msgid "/_Configuration/Plu_gins..."
4575 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/²å¼þ(_g)..."
4576
4577 #: src/mainwindow.c:768
4578 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4579 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(±¾µØ)"
4580
4581 #: src/mainwindow.c:769
4582 msgid "/_Help/Ma_nual (Sylpheed Doc Homepage)"
4583 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_n)(SylpheedÊÖ²áÖ÷Ò³)"
4584
4585 #: src/mainwindow.c:771
4586 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4587 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(±¾µØ)"
4588
4589 #: src/mainwindow.c:772
4590 msgid "/_Help/FA_Q (Sylpheed Doc Homepage)"
4591 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_Q) (SylpheedÊÖ²áÖ÷Ò³)"
4592
4593 #: src/mainwindow.c:774
4594 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4595 msgstr "/_Help/_Claws °æ±¾³£¼ûÎÊÌâ"
4596
4597 #: src/mainwindow.c:776
4598 msgid "/_Help/---"
4599 msgstr "/ÇóÖú(_H)/---"
4600
4601 #: src/mainwindow.c:900
4602 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4603 msgstr "Ä¿Ç°ÔÚÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÀëÏßģʽ¡£"
4604
4605 #: src/mainwindow.c:904
4606 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4607 msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÔÚÏß״̬¡£"
4608
4609 #: src/mainwindow.c:921
4610 msgid "Select account"
4611 msgstr "Ñ¡ÔñÕʺÅ"
4612
4613 #: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1299 src/mainwindow.c:1327
4614 #: src/prefs_folder_item.c:534
4615 msgid "Untitled"
4616 msgstr "δÃüÃû"
4617
4618 #: src/mainwindow.c:1328
4619 msgid "none"
4620 msgstr "ÎÞ"
4621
4622 #: src/mainwindow.c:1620
4623 msgid "Add mailbox"
4624 msgstr "Ìí¼ÓÓÊÏä"
4625
4626 #: src/mainwindow.c:1621
4627 msgid ""
4628 "Input the location of mailbox.\n"
4629 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4630 "scanned automatically."
4631 msgstr ""
4632 "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖá£\n"
4633 "Èç¹ûÖ¸¶¨ÒÑ´æÔÚµÄÓÊÏ䣬Ëü½«»á×Ô¶¯±»É¨Ãè¡£"
4634
4635 #: src/mainwindow.c:1627
4636 #, c-format
4637 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4638 msgstr "ÓÊÏä `%s' ÒѾ­´æÔÚ¡£"
4639
4640 #: src/mainwindow.c:1632 src/setup.c:58
4641 msgid "Mailbox"
4642 msgstr "ÓÊÏä"
4643
4644 #: src/mainwindow.c:1637 src/setup.c:62
4645 msgid ""
4646 "Creation of the mailbox failed.\n"
4647 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4648 "there."
4649 msgstr ""
4650 "´´½¨ÓÊÏäʧ°Ü¡£\n"
4651 "Ò²ÐíijЩÎļþÒѾ­´æÔÚ£¬»òÕßÄãûÓÐ×ã¹»µÄдȨÏÞ¡£"
4652
4653 #: src/mainwindow.c:1977
4654 msgid "Sylpheed - Folder View"
4655 msgstr "Sylpheed - Óʼþ¼Ð"
4656
4657 #: src/mainwindow.c:1999 src/messageview.c:432
4658 msgid "Sylpheed - Message View"
4659 msgstr "Sylpheed - Óʼþ"
4660
4661 #: src/mainwindow.c:2391 src/plugins/trayicon/trayicon.c:333
4662 msgid "Exit"
4663 msgstr "Í˳ö"
4664
4665 #: src/mainwindow.c:2391 src/plugins/trayicon/trayicon.c:333
4666 msgid "Exit this program?"
4667 msgstr "Í˳ö±¾³ÌÐò£¿"
4668
4669 #: src/mainwindow.c:2756
4670 msgid "Deleting duplicated messages..."
4671 msgstr "ɾ³ýÖظ´µÄÓʼþ..."
4672
4673 #: src/mainwindow.c:2790
4674 #, c-format
4675 msgid "Deleted %d duplicate message in %d folders.\n"
4676 msgstr "ɾ³ý %d ¸öÖظ´µÄÓʼþ(´Ó %d ¸öÓʼþ¼Ð).\n"
4677
4678 #: src/mainwindow.c:2937 src/summaryview.c:3939
4679 msgid "Processing rules to apply before folder rules"
4680 msgstr "ÔÚÓʼþ¼Ð¹æÔòÇ°Ó¦ÓõĹæÔò"
4681
4682 #: src/mainwindow.c:2945
4683 msgid "Processing rules to apply after folder rules"
4684 msgstr "ÔÚÓʼþ¼Ð¹æÔòºóÓ¦ÓõĹæÔò"
4685
4686 #: src/mainwindow.c:2953 src/summaryview.c:3948
4687 msgid "Filtering configuration"
4688 msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
4689
4690 #: src/matcher.c:1235 src/matcher.c:1236 src/matcher.c:1237 src/matcher.c:1238
4691 #: src/matcher.c:1239 src/matcher.c:1240 src/matcher.c:1241 src/matcher.c:1242
4692 msgid "(none)"
4693 msgstr "(ÎÞ)"
4694
4695 #: src/message_search.c:88
4696 msgid "Find in current message"
4697 msgstr "ÔÚµ±Ç°ÓʼþÖвéÕÒ"
4698
4699 #: src/message_search.c:106
4700 msgid "Find text:"
4701 msgstr "²éÕÒÎÄ×Ö"
4702
4703 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:542 src/summary_search.c:202
4704 msgid "Case sensitive"
4705 msgstr "´óСдÃô¸Ð"
4706
4707 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:208
4708 msgid "Backward search"
4709 msgstr "·´ÏòËÑË÷"
4710
4711 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:318
4712 msgid "Search string not found."
4713 msgstr "δÕÒµ½Ö¸¶¨×Ö·û´®"
4714
4715 #: src/message_search.c:190
4716 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4717 msgstr "Òѵ½´ïÓʼþ¶¥²¿£¬ÊÇ·ñÈƵ½Î²²¿¼ÌÐø²éÕÒ£¿"
4718
4719 #: src/message_search.c:193
4720 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4721 msgstr "Òѵ½´ïÓʼþĩ⣬ÊÇ·ñÖØпªÊ¼²éÕÒ£¿"
4722
4723 #: src/message_search.c:196 src/summary_search.c:327
4724 msgid "Search finished"
4725 msgstr "²éÕÒÍê³É"
4726
4727 #: src/messageview.c:269
4728 msgid "/_View/Show all _headers"
4729 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
4730
4731 #: src/messageview.c:272
4732 msgid "/_Message/Compose _new message"
4733 msgstr "/Óʼþ(_M)/׫дÐÂÓʼþ(_N)"
4734
4735 #: src/messageview.c:284
4736 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4737 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒÔ¸½¼ÓÎļþÐÎʽת·¢(_A)"
4738
4739 #: src/messageview.c:286
4740 msgid "/_Message/Redirec_t"
4741 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò(_t)"
4742
4743 #: src/messageview.c:305
4744 msgid "/_Tools/Create processing rule"
4745 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò"
4746
4747 #: src/messageview.c:307
4748 msgid "/_Tools/Create processing rule/_Automatically"
4749 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò/×Ô¶¯´´½¨(_A)"
4750
4751 #: src/messageview.c:309
4752 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _From"
4753 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò/ÓÉ·¢ÐÅÈË(_F)"
4754
4755 #: src/messageview.c:311
4756 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _To"
4757 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò/ÓÉÊÕÐÅÈË(_T)"
4758
4759 #: src/messageview.c:313
4760 msgid "/_Tools/Create processing rule/by _Subject"
4761 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨´¦Àí¹æÔò/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
4762
4763 #: src/messageview.c:538
4764 msgid "<No Return-Path found>"
4765 msgstr "<δÕÒµ½»ØÐŵØÖ·>"
4766
4767 #: src/messageview.c:546
4768 #, c-format
4769 msgid ""
4770 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4771 "does not correspond to the return path:\n"
4772 "Notification address: %s\n"
4773 "Return path: %s\n"
4774 "It is advised to not to send the return receipt."
4775 msgstr ""
4776 "½«ÒªËͳöµÄ»ØÖ´ÖеÄ֪ͨµØÖ·ÓëÓʼþÖеķµ»Ø·¾¶²¢²»Ò»ÖÂ:\n"
4777 " Í¨ÖªµØÖ·: %s\n"
4778 " ·µ»Ø·¾¶: %s\n"
4779 "½¨Òé²»·¢ËÍ´Ë»ØÖ´¡£"
4780
4781 #: src/messageview.c:554
4782 msgid "+Don't Send"
4783 msgstr "+²»·¢ËÍ"
4784
4785 #: src/messageview.c:564
4786 msgid ""
4787 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4788 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4789 "officially addressed to you.\n"
4790 "Receipt notification cancelled."
4791 msgstr ""
4792 "¸ÃÓʼþÒªÇó·µ»ØÓʼþÊÕµ½Í¨Öª¡£\n"
4793 "µ«ÄúµÄÓʼþµØÖ·²¢Î´ÔÚÀ´ÐŵÄ'ÊÕÐÅÈË'ºÍ'³­ËÍ'Öб»Ö¸¶¨¡£\n"
4794 "ÒÑÈ¡Ïû»ØÖ´¡£"
4795
4796 #: src/messageview.c:991 src/mimeview.c:1140 src/summaryview.c:3350
4797 msgid "Save as"
4798 msgstr "±£´æΪ"
4799
4800 #: src/messageview.c:996 src/mimeview.c:1019 src/summaryview.c:3355
4801 msgid "Overwrite"
4802 msgstr "¸²¸Ç"
4803
4804 #: src/messageview.c:997
4805 msgid "Overwrite existing file?"
4806 msgstr "¸½¼ÓÒÑÓÐÎļþ£¿"
4807
4808 #: src/messageview.c:1004 src/summaryview.c:3363 src/summaryview.c:3367
4809 #: src/summaryview.c:3384
4810 #, c-format
4811 msgid "Can't save the file `%s'."
4812 msgstr "ÎÞ·¨±£´æ´ËÎļþ '%s'¡£"
4813
4814 #: src/messageview.c:1069
4815 msgid "This message asks for a return receipt."
4816 msgstr "¸ÃÓʼþÒªÇ󷵻ػØÖ´"
4817
4818 #: src/messageview.c:1070
4819 msgid "Send receipt"
4820 msgstr "·¢ËÍ»ØÖ´"
4821
4822 #: src/messageview.c:1110
4823 msgid ""
4824 "This message has been partially retrieved,\n"
4825 "and has been deleted from the server."
4826 msgstr ""
4827 "Õâ·âÓʼþÖ»Óв¿·Ö±»È¡»Ø, \n"
4828 "²¢ÒѾ­´Ó·þÎñÆ÷ɾ³ýÁË¡£"
4829
4830 #: src/messageview.c:1116
4831 #, c-format
4832 msgid ""
4833 "This message has been partially retrieved;\n"
4834 "it is %s."
4835 msgstr ""
4836 "Õâ·âÓʼþÖ»Óв¿·Ö±»È¡»Ø; \n"
4837 "ËüÊÇ %s"
4838
4839 #: src/messageview.c:1120 src/messageview.c:1142
4840 msgid "Mark for download"
4841 msgstr "±ê¼ÇΪ´ýÏÂÔØ"
4842
4843 #: src/messageview.c:1121 src/messageview.c:1133
4844 msgid "Mark for deletion"
4845 msgstr "±ê¼ÇΪ´ýɾ³ý"
4846
4847 #: src/messageview.c:1126
4848 #, c-format
4849 msgid ""
4850 "This message has been partially retrieved;\n"
4851 "it is %s and will be downloaded."
4852 msgstr ""
4853 "Õâ·âÓʼþÖ»Óв¿·Ö±»È¡»Ø; \n"
4854 "Ëü %s ²¢½«»á±»ÏÂÔØ."
4855
4856 #: src/messageview.c:1131 src/messageview.c:1144
4857 #: src/prefs_filtering_action.c:137
4858 msgid "Unmark"
4859 msgstr "²»±ê¼Ç"
4860
4861 #: src/messageview.c:1137
4862 #, c-format
4863 msgid ""
4864 "This message has been partially retrieved;\n"
4865 "it is %s and will be deleted."
4866 msgstr ""
4867 "Õâ·âÓʼþÖ»Óв¿·Ö±»È¡»Ø; \n"
4868 "Ëü %s ²¢½«»á±»É¾³ý."
4869
4870 #: src/messageview.c:1211
4871 msgid "Return Receipt Notification"
4872 msgstr "·µ»Ø»ØÖ´"
4873
4874 #: src/messageview.c:1212
4875 msgid ""
4876 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4877 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4878 "notification:"
4879 msgstr ""
4880 "¸ÃÓʼþ·¢Ë͵½ÁËÄúµÄ¶à¸öÕʺÅÖС£\n"
4881 "ÇëÑ¡ÔñÓÃÒÔ·¢ËÍ»ØÖ´µÄÕʺÅ: "
4882
4883 #: src/messageview.c:1216
4884 msgid "Send Notification"
4885 msgstr "·¢ËÍ֪ͨ"
4886
4887 #: src/messageview.c:1216
4888 msgid "+Cancel"
4889 msgstr "+È¡Ïû"
4890
4891 #: src/messageview.c:1270 src/summaryview.c:3402 src/toolbar.c:169
4892 msgid "Print"
4893 msgstr "´òÓ¡"
4894
4895 #: src/messageview.c:1271 src/summaryview.c:3403
4896 #, c-format
4897 msgid ""
4898 "Enter the print command line:\n"
4899 "(`%s' will be replaced with file name)"
4900 msgstr ""
4901 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚ´òÓ¡µÄÃüÁîÐÐ:\n"
4902 "(`%s' ½«±»Ì滻ΪÎļþÃû)"
4903
4904 #: src/messageview.c:1277 src/summaryview.c:3409
4905 #, c-format
4906 msgid ""
4907 "Print command line is invalid:\n"
4908 "`%s'"
4909 msgstr ""
4910 "´òÓ¡ÃüÁîÐÐÎÞЧ:\n"
4911 "`%s'"