2004-11-03 [paul] 0.9.12cvs138.1
[claws.git] / po / zh_CN.po
1 # Chinese translation of sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
5 # Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> 2003
6
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
11 "POT-Creation-Date: 2004-08-24 14:59+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
13 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
14 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: src/account.c:309
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "ÄúÕýÔÚ׫дÓʼþ£¬\n"
25 "Çë¹ØµôËùÓÐ׫дÖеÄÓʼþÔÙ½øÐÐÕʺÅÉèÖá£"
26
27 #: src/account.c:561
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "±à¼­ÕʺÅÉèÖÃ"
30
31 #: src/account.c:579
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "¼ì²éÐÂÓʼþʱ½«»áÒÀÕÕÏÂÃæµÄ˳Ðò¡£Äú¿ÉÒÔ¹´Ñ¡ G À¸Î»Öеķ½¿é£¬\n"
37 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
38
39 #: src/account.c:599 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:643
40 #: src/compose.c:4990 src/compose.c:5166 src/editaddress.c:775
41 #: src/editaddress.c:824 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
42 #: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:397 src/editvcard.c:211
43 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
44 #: src/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Ãû³Æ"
47
48 #: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "ͨѶЭÒé"
51
52 #: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "·þÎñÆ÷"
55
56 #: src/account.c:630 src/addressbook.c:784 src/editaddress.c:723
57 #: src/editaddress.c:857 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
60 #: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
61 msgid "Add"
62 msgstr "ÐÂÔö"
63
64 #: src/account.c:636
65 msgid "Edit"
66 msgstr "±à¼­"
67
68 #: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "ɾ³ý"
71
72 #: src/account.c:648
73 msgid " Clone "
74 msgstr " ¿Ë¡ "
75
76 #: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
77 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
78 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
79 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
80 msgid "Down"
81 msgstr "ÏÂÒÆ"
82
83 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
84 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
85 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
86 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
87 msgid "Up"
88 msgstr "ÉÏÒÆ"
89
90 #: src/account.c:674
91 msgid " Set as default account "
92 msgstr " ÉèΪȱʡÕʺŠ"
93
94 #: src/account.c:680 src/action.c:1193 src/addressbook.c:1018
95 #: src/addressbook.c:3180 src/addressbook.c:3185 src/addressbook.c:3224
96 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:197
97 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:231 src/inc.c:713
98 #: src/message_search.c:136 src/summary_search.c:212
99 msgid "Close"
100 msgstr "¹Ø±Õ"
101
102 #: src/account.c:756
103 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
104 msgstr "²»ÄÜ¿Ë¡ÓÐÔ¶³ÌÓʼþ¼ÐµÄÕÊ»§"
105
106 #: src/account.c:762
107 #, c-format
108 msgid "Cloned %s"
109 msgstr "ÒÑ¿Ë¡ %s"
110
111 #: src/account.c:904
112 msgid "Delete account"
113 msgstr "ɾ³ýÕʺÅ"
114
115 #: src/account.c:905
116 msgid "Do you really want to delete this account?"
117 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
118
119 #: src/account.c:906 src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318
120 #: src/addressbook.c:2346 src/compose.c:2369 src/compose.c:3300
121 #: src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/compose.c:6596
122 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
123 #: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182
124 #: src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200
125 #: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
126 #: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
127 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
128 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
129 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/ssl_manager.c:271
130 #: src/summary_search.c:351 src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258
131 #: src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366
132 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
133 #: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1903
134 #: src/textview.c:2050 src/toolbar.c:1869
135 msgid "Yes"
136 msgstr "ÊÇ"
137
138 #: src/account.c:906 src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/imap_gtk.c:253
139 #: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
140 #: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
141 msgid "+No"
142 msgstr "+·ñ"
143
144 #: src/action.c:347
145 #, c-format
146 msgid "Could not get message file %d"
147 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÓʼþÎļþ %d"
148
149 #: src/action.c:366
150 msgid "Could not get message part."
151 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ÓʼþÄÚÈÝ"
152
153 #: src/action.c:383
154 msgid "Can't get part of multipart message"
155 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡·ûºÏÓʼþµÄÒ»²¿·Ö¡£"
156
157 #: src/action.c:496
158 #, c-format
159 msgid ""
160 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
161 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
162 msgstr ""
163 "±»Ñ¡ÔñµÄ¶¯×÷²»ÄÜÓÃÓÚÓʼþ׫д´°¿Ú\n"
164 "ÒòÆä°üº¬ %%f, %%F, %%as»òÕß%%p¡£"
165
166 #: src/action.c:771
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
170 "%s"
171 msgstr ""
172 "ÎÞ·¨Æô¶¯ÃüÁî¡£´´½¨¹ÜµÀʧ°Ü¡£\n"
173 "%s"
174
175 #: src/action.c:858
176 #, c-format
177 msgid ""
178 "Could not fork to execute the following command:\n"
179 "%s\n"
180 "%s"
181 msgstr ""
182 "ÎÞ·¨Éú³É×Ó½ø³ÌÒÔÖ´ÐÐÏÂÊöÃüÁî:\n"
183 "%s\n"
184 "%s"
185
186 #: src/action.c:1081
187 #, c-format
188 msgid "--- Running: %s\n"
189 msgstr ""
190
191 #: src/action.c:1085
192 #, c-format
193 msgid "--- Ended: %s\n"
194 msgstr ""
195
196 #: src/action.c:1120
197 msgid "Action's input/output"
198 msgstr "¶¯×÷ÊäÈë/Êä³ö"
199
200 #: src/action.c:1170
201 msgid " Send "
202 msgstr " ·¢ËÍ "
203
204 #: src/action.c:1186
205 msgid "Completed %v/%u"
206 msgstr "ÒÑÍê³É %v/%u"
207
208 #: src/action.c:1192
209 msgid "Abort"
210 msgstr "ÖÐÖ¹"
211
212 #: src/action.c:1334
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Enter the argument for the following action:\n"
216 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
217 "  %s"
218 msgstr ""
219 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
220 "(`%%h' ½«±»ËùÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
221 "  %s"
222
223 #: src/action.c:1339
224 msgid "Action's hidden user argument"
225 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý(ÊäÈëʱ²»»ØÏÔ)"
226
227 #: src/action.c:1343
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Enter the argument for the following action:\n"
231 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
232 "  %s"
233 msgstr ""
234 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
235 "(`%%u' ½«±»ÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
236 "  %s"
237
238 #: src/action.c:1348
239 msgid "Action's user argument"
240 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
241
242 #: src/addressadd.c:165
243 msgid "Add to address book"
244 msgstr "½«µØÖ·¼ÓÈëµØÖ·²¾"
245
246 #: src/addressadd.c:197 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
247 msgid "Address"
248 msgstr "µØÖ·"
249
250 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:645 src/editaddress.c:629
251 #: src/editaddress.c:693 src/editgroup.c:262
252 msgid "Remarks"
253 msgstr "±¸×¢"
254
255 #: src/addressadd.c:229
256 msgid "Select Address Book Folder"
257 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
258
259 #: src/addressadd.c:243 src/addrgather.c:507 src/alertpanel.c:197
260 #: src/alertpanel.c:328 src/compose.c:6100 src/editaddress.c:514
261 #: src/editbook.c:205 src/editgroup.c:372 src/editjpilot.c:345
262 #: src/editldap_basedn.c:214 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:240
263 #: src/export.c:201 src/foldersel.c:197 src/grouplistdialog.c:237
264 #: src/gtk/about.c:231 src/gtk/description_window.c:120
265 #: src/gtk/gtkaspell.c:1470 src/gtk/gtkaspell.c:2440 src/gtk/inputdialog.c:202
266 #: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:206
267 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/main.c:727
268 #: src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961 src/mimeview.c:1026
269 #: src/passphrase.c:133 src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
270 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2537 src/prefs_common.c:2636
271 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
272 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
273 #: src/prefs_gtk.c:489 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
274 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
275 msgid "OK"
276 msgstr "È·¶¨"
277
278 #: src/addressadd.c:244 src/addressbook.c:2334 src/addrgather.c:508
279 #: src/compose.c:6101 src/compose.c:6797 src/compose.c:6835
280 #: src/editaddress.c:515 src/editbook.c:206 src/editgroup.c:373
281 #: src/editjpilot.c:346 src/editldap_basedn.c:215 src/editldap.c:343
282 #: src/editvcard.c:241 src/exphtmldlg.c:728 src/expldifdlg.c:748
283 #: src/export.c:202 src/foldersel.c:198 src/grouplistdialog.c:238
284 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1479 src/gtk/inputdialog.c:203
285 #: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:207
286 #: src/importldif.c:1036 src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
287 #: src/main.c:727 src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961
288 #: src/mimeview.c:1027 src/passphrase.c:137
289 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312 src/prefs_actions.c:162
290 #: src/prefs_common.c:2538 src/prefs_common.c:2637
291 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
292 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
293 #: src/prefs_gtk.c:490 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
294 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:427 src/prefs_themes.c:476
295 #: src/prefs_themes.c:483 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:824
296 #: src/summaryview.c:3276
297 msgid "Cancel"
298 msgstr "È¡Ïû"
299
300 #: src/addressbook.c:369 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:435
301 #: src/messageview.c:151
302 msgid "/_File"
303 msgstr "/Îļþ(_F)"
304
305 #: src/addressbook.c:370
306 msgid "/_File/New _Book"
307 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöµØÖ·²¾(_B)"
308
309 #: src/addressbook.c:371
310 msgid "/_File/New _vCard"
311 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔövCard(_v)"
312
313 #: src/addressbook.c:373
314 msgid "/_File/New _JPilot"
315 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöJ-Pilot(_J)"
316
317 #: src/addressbook.c:376
318 msgid "/_File/New _Server"
319 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
320
321 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:381 src/compose.c:519
322 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
323 #: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
324 msgid "/_File/---"
325 msgstr "/Îļþ(_F)/---"
326
327 #: src/addressbook.c:379
328 msgid "/_File/_Edit"
329 msgstr "/Îļþ(_F)/±à¼­(_E)"
330
331 #: src/addressbook.c:380
332 msgid "/_File/_Delete"
333 msgstr "/Îļþ(_F)/ɾ³ý(_D)"
334
335 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517
336 msgid "/_File/_Save"
337 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
338
339 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:524 src/messageview.c:155
340 msgid "/_File/_Close"
341 msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
342
343 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
344 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
345 msgid "/_Edit"
346 msgstr "/±à¼­(_E)"
347
348 #: src/addressbook.c:385
349 msgid "/_Edit/C_ut"
350 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
351
352 #: src/addressbook.c:386 src/compose.c:531 src/mainwindow.c:452
353 #: src/messageview.c:158
354 msgid "/_Edit/_Copy"
355 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
356
357 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:532
358 msgid "/_Edit/_Paste"
359 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
360
361 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:529 src/compose.c:612 src/compose.c:618
362 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
363 msgid "/_Edit/---"
364 msgstr "/±à¼­(_E)/---"
365
366 #: src/addressbook.c:389
367 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
368 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
369
370 #: src/addressbook.c:390
371 msgid "/_Address"
372 msgstr "/µØÖ·(_A)"
373
374 #: src/addressbook.c:391
375 msgid "/_Address/New _Address"
376 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöµØÖ·(_A)"
377
378 #: src/addressbook.c:392
379 msgid "/_Address/New _Group"
380 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöȺ×é(_G)"
381
382 #: src/addressbook.c:393
383 msgid "/_Address/New _Folder"
384 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔö×ÊÁϼÐ(_F)"
385
386 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:397
387 msgid "/_Address/---"
388 msgstr "/µØÖ·(_A)/---"
389
390 #: src/addressbook.c:395
391 msgid "/_Address/_Edit"
392 msgstr "/µØÖ·(_A)/±à¼­(_E)"
393
394 #: src/addressbook.c:396
395 msgid "/_Address/_Delete"
396 msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
397
398 #: src/addressbook.c:398
399 msgid "/_Address/_Mail To"
400 msgstr "/µØÖ·(_A)/·¢ËÍÓʼþ(_M)"
401
402 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:403 src/mainwindow.c:673
403 #: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
404 #: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
405 #: src/messageview.c:296
406 msgid "/_Tools/---"
407 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
408
409 #: src/addressbook.c:400
410 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
411 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë LDIF Îļþ(_L)..."
412
413 #: src/addressbook.c:401
414 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
415 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Mutt Îļþ(_u)..."
416
417 #: src/addressbook.c:402
418 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
419 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Pine Îļþ(_P)..."
420
421 #: src/addressbook.c:404
422 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
423 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö HTML(_H)..."
424
425 #: src/addressbook.c:405
426 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
427 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö LDI_F..."
428
429 #: src/addressbook.c:406 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:740
430 #: src/messageview.c:299
431 msgid "/_Help"
432 msgstr "/°ïÖú(_H)"
433
434 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:750
435 #: src/messageview.c:300
436 msgid "/_Help/_About"
437 msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
438
439 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427 src/summaryview.c:403
440 msgid "/_Delete"
441 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
442
443 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:428
444 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/compose.c:510
445 #: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
446 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
447 #: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
448 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:85 src/plugins/trayicon/trayicon.c:88
449 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
450 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
451 msgid "/---"
452 msgstr "/---"
453
454 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
455 msgid "/New _Address"
456 msgstr "/еØÖ·(_A)"
457
458 #: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:430
459 msgid "/New _Group"
460 msgstr "/ÐÂȺ×é(_G)"
461
462 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
463 msgid "/New _Folder"
464 msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
465
466 #: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
467 msgid "/C_ut"
468 msgstr "/¼ôÇÐ(_u)"
469
470 #: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:434
471 msgid "/_Copy"
472 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)"
473
474 #: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:435
475 msgid "/_Paste"
476 msgstr "/Õ³Ìù(_P)"
477
478 #: src/addressbook.c:437
479 msgid "/Pa_ste Address"
480 msgstr "/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
481
482 #: src/addressbook.c:438
483 msgid "/_Mail To"
484 msgstr "/·¢ËÍÓʼþ(_M)"
485
486 #: src/addressbook.c:440
487 msgid "/_Browse Entry"
488 msgstr "/²é¿´ÏîÄ¿(_B)"
489
490 #: src/addressbook.c:453 src/crash.c:442 src/crash.c:461 src/importldif.c:118
491 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:643
492 #: src/prefs_themes.c:675 src/prefs_themes.c:676
493 msgid "Unknown"
494 msgstr "δ֪"
495
496 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:479 src/importldif.c:125
497 msgid "Success"
498 msgstr "³É¹¦"
499
500 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:126
501 msgid "Bad arguments"
502 msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
503
504 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:127
505 msgid "File not specified"
506 msgstr "δָ¶¨Îļþ"
507
508 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:128
509 msgid "Error opening file"
510 msgstr "´ò¿ªÎļþ´íÎó"
511
512 #: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:129
513 msgid "Error reading file"
514 msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
515
516 #: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:130
517 msgid "End of file encountered"
518 msgstr "Óöµ½Îļþĩβ"
519
520 #: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:131
521 msgid "Error allocating memory"
522 msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅä´íÎó"
523
524 #: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:132
525 msgid "Bad file format"
526 msgstr "Îļþ¸ñʽ´íÎó"
527
528 #: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:133
529 msgid "Error writing to file"
530 msgstr "ÎļþдÈë´íÎó"
531
532 #: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:134
533 msgid "Error opening directory"
534 msgstr "´ò¿ªÄ¿Â¼´íÎó"
535
536 #: src/addressbook.c:470 src/importldif.c:135
537 msgid "No path specified"
538 msgstr "δָ¶¨Îļþ·¾¶"
539
540 #: src/addressbook.c:480
541 msgid "Error connecting to LDAP server"
542 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷Á¬½Ó´íÎó"
543
544 #: src/addressbook.c:481
545 msgid "Error initializing LDAP"
546 msgstr "LDAP Æðʼ´íÎó"
547
548 #: src/addressbook.c:482
549 msgid "Error binding to LDAP server"
550 msgstr ""
551
552 #: src/addressbook.c:483
553 msgid "Error searching LDAP database"
554 msgstr "ËÑÑ°LDAP×ÊÁÏ¿âʱ³ö´í"
555
556 #: src/addressbook.c:484
557 msgid "Timeout performing LDAP operation"
558 msgstr "½øÐÐLDAP²Ù×÷ʱ³¬Ê±"
559
560 #: src/addressbook.c:485
561 msgid "Error in LDAP search criteria"
562 msgstr "LDAPËÑÑ°±ê×¼´íÎó"
563
564 #: src/addressbook.c:486
565 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
566 msgstr "LDAPËÑѰûÓнá¹û"
567
568 #: src/addressbook.c:487
569 msgid "LDAP search terminated on request"
570 msgstr "LDAPÒÑ°´ÇëÇóÖÕÖ¹"
571
572 #: src/addressbook.c:488
573 msgid "Error starting TLS connection"
574 msgstr "´´½¨TLSÁ´½Óʱ·¢Éú´íÎó"
575
576 #: src/addressbook.c:644
577 msgid "E-Mail address"
578 msgstr "E-Mail µØÖ·"
579
580 #: src/addressbook.c:648 src/prefs_common.c:2157 src/toolbar.c:180
581 #: src/toolbar.c:1530
582 msgid "Address book"
583 msgstr "ͨѶ¼"
584
585 #: src/addressbook.c:749
586 msgid "Name:"
587 msgstr "ÐÕÃû"
588
589 #: src/addressbook.c:781 src/addressbook.c:2317 src/addressbook.c:2331
590 #: src/addressbook.c:2346 src/editaddress.c:717 src/editaddress.c:851
591 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
592 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
593 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
594 #: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
595 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
596 msgid "Delete"
597 msgstr "ɾ³ý"
598
599 #: src/addressbook.c:787
600 msgid "Lookup"
601 msgstr "²éÕÒ"
602
603 #: src/addressbook.c:799 src/compose.c:1493 src/compose.c:3476
604 #: src/compose.c:4791 src/compose.c:5500 src/headerview.c:53
605 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
606 msgid "To:"
607 msgstr "To:"
608
609 #: src/addressbook.c:803 src/compose.c:1477 src/compose.c:3475
610 #: src/prefs_template.c:175
611 msgid "Cc:"
612 msgstr "Cc:"
613
614 #: src/addressbook.c:807 src/compose.c:1480 src/prefs_template.c:176
615 msgid "Bcc:"
616 msgstr "Bcc:"
617
618 #: src/addressbook.c:1016 src/addressbook.c:1039
619 msgid "Delete address(es)"
620 msgstr "ɾ³ýÓʼþµØÖ·"
621
622 #: src/addressbook.c:1017
623 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
624 msgstr "´ËÓʼþµØÖ·Êý¾ÝÊÇÖ»¶ÁµÄ£¬²»ÄÜɾ³ý¡£"
625
626 #: src/addressbook.c:1040
627 msgid "Really delete the address(es)?"
628 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
629
630 #: src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318 src/addressbook.c:2346
631 #: src/compose.c:2369 src/compose.c:3300 src/compose.c:6596
632 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
633 #: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
634 #: src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200 src/news_gtk.c:297
635 #: src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
636 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
637 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
638 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/summary_search.c:351
639 #: src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1302
640 #: src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1394
641 #: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
642 #: src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1904 src/textview.c:2050
643 #: src/toolbar.c:1869
644 msgid "No"
645 msgstr "²»"
646
647 #: src/addressbook.c:1595 src/addressbook.c:1668
648 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
649 msgstr "ÎÞ·¨Õ³Ìù£¬¸ÃͨѶ¼ÒÑÉèΪֻ¶Á¡£"
650
651 #: src/addressbook.c:1606
652 msgid "Cannot paste into an address group."
653 msgstr "ÎÞ·¨ÌùÈëÖ¸¶¨µÄͨѶȺ×é¡£"
654
655 # c-format
656 #: src/addressbook.c:2314
657 #, c-format
658 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
659 msgstr "ÄúÏëҪɾ³ý'%s'ÀïÃæµÄ²éѯ½á¹ûºÍµØÖ·ÐÅÏ¢Âð?"
660
661 #: src/addressbook.c:2326
662 #, c-format
663 msgid ""
664 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
665 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
666 msgstr ""
667 "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
668 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
669
670 #: src/addressbook.c:2332
671 msgid "Folder only"
672 msgstr "Ö»ÓÐĿ¼"
673
674 #: src/addressbook.c:2333
675 msgid "Folder and Addresses"
676 msgstr "Ŀ¼¼°Í¨Ñ¶Â¼"
677
678 #: src/addressbook.c:2345
679 #, c-format
680 msgid "Really delete `%s' ?"
681 msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾³ý '%s' ?"
682
683 #: src/addressbook.c:3130
684 msgid "New user, could not save index file."
685 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
686
687 #: src/addressbook.c:3134
688 msgid "New user, could not save address book files."
689 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
690
691 #: src/addressbook.c:3144
692 msgid "Old address book converted successfully."
693 msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
694
695 #: src/addressbook.c:3149
696 msgid ""
697 "Old address book converted,\n"
698 "could not save new address index file"
699 msgstr ""
700 "¾ÉͨѶ¼¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
701 "µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
702
703 #: src/addressbook.c:3162
704 msgid ""
705 "Could not convert address book,\n"
706 "but created empty new address book files."
707 msgstr ""
708 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
709 "µ«ÒѲúÉú¿ÕµÄеØÖ·²¾¡£"
710
711 #: src/addressbook.c:3168
712 msgid ""
713 "Could not convert address book,\n"
714 "could not create new address book files."
715 msgstr ""
716 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
717 "ÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
718
719 #: src/addressbook.c:3173
720 msgid ""
721 "Could not convert address book\n"
722 "and could not create new address book files."
723 msgstr ""
724 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
725 "ÒàÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
726
727 #: src/addressbook.c:3180
728 msgid "Addressbook conversion error"
729 msgstr "ת»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
730
731 #: src/addressbook.c:3185
732 msgid "Addressbook conversion"
733 msgstr "ͨѶ¼¸ñʽת»»"
734
735 #: src/addressbook.c:3222
736 msgid "Addressbook Error"
737 msgstr "ͨѶ¼·¢Éú´íÎó"
738
739 #: src/addressbook.c:3223
740 msgid "Could not read address index"
741 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁȡͨѶ¼Ë÷Òý"
742
743 #: src/addressbook.c:3582
744 msgid "Busy searching..."
745 msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
746
747 # c-format
748 #: src/addressbook.c:3653
749 #, c-format
750 msgid "Search '%s'"
751 msgstr "ËÑË÷ '%s'"
752
753 #: src/addressbook.c:3873 src/prefs_common.c:962
754 msgid "Interface"
755 msgstr "½çÃæ"
756
757 #: src/addressbook.c:3889 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:437
758 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
759 msgid "Address Book"
760 msgstr "ͨѶ¼"
761
762 #: src/addressbook.c:3905
763 msgid "Person"
764 msgstr "ÈËÃû"
765
766 #: src/addressbook.c:3921
767 msgid "EMail Address"
768 msgstr "µç×ÓÓʼþÐÅÏä"
769
770 #: src/addressbook.c:3937
771 msgid "Group"
772 msgstr "Ⱥ×é"
773
774 #: src/addressbook.c:3953 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
775 #: src/prefs_account.c:2138
776 msgid "Folder"
777 msgstr "Óʼþ¼Ð"
778
779 #: src/addressbook.c:3969
780 msgid "vCard"
781 msgstr "vCard"
782
783 #: src/addressbook.c:3985 src/addressbook.c:4001
784 msgid "JPilot"
785 msgstr "JPilot"
786
787 #: src/addressbook.c:4017
788 msgid "LDAP Server"
789 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
790
791 #: src/addressbook.c:4033
792 msgid "LDAP Query"
793 msgstr "LDAP ²éѯ"
794
795 #: src/addrgather.c:157
796 msgid "Please specify name for address book."
797 msgstr "ÇëÖ¸¶¨Í¨Ñ¶Â¼µÄÃû³Æ¡£"
798
799 #: src/addrgather.c:177
800 msgid "Please select the mail headers to search."
801 msgstr "ÇëÖ¸¶¨ÒªËÑÑ°µÄ"
802
803 #: src/addrgather.c:184
804 msgid "Busy harvesting addresses..."
805 msgstr "ÕýÔÚÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·..."
806
807 #: src/addrgather.c:222
808 msgid "Addresses gathered successfully."
809 msgstr "³É¹¦µÃE-MailµØÖ·"
810
811 #: src/addrgather.c:286
812 msgid "No folder or message was selected."
813 msgstr "δѡȡÓʼþ¼Ð»òѶϢ¡£"
814
815 #: src/addrgather.c:294
816 msgid ""
817 "Please select a folder to process from the folder\n"
818 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
819 "the message list."
820 msgstr "ÇëÑ¡È¡Ñ¡ÔñÐèÒª´¦ÀíµÄÓʼþ¼Ð£¬»òÕßÑ¡ÔñÒ»·â»ò¶à·âÓʼþ¡£"
821
822 #: src/addrgather.c:346
823 msgid "Folder :"
824 msgstr "Óʼþ¼Ð :"
825
826 #: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:669
827 #: src/importldif.c:950
828 msgid "Address Book :"
829 msgstr "ͨѶ¼ :"
830
831 #: src/addrgather.c:367
832 msgid "Folder Size :"
833 msgstr "Óʼþ¼Ð´óС :"
834
835 #: src/addrgather.c:382
836 msgid "Process these mail header fields"
837 msgstr "¼ìË÷ÈçÏÂÐÅÍ·×Ö¶Î"
838
839 #: src/addrgather.c:400
840 msgid "Include sub-folders"
841 msgstr "°üÀ¨×ÓĿ¼"
842
843 #: src/addrgather.c:423
844 msgid "Header Name"
845 msgstr ""
846
847 #: src/addrgather.c:424
848 msgid "Address Count"
849 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
850
851 #: src/addrgather.c:528 src/alertpanel.c:162 src/messageview.c:524
852 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:288 src/textview.c:1901 src/textview.c:2050
853 msgid "Warning"
854 msgstr "¾¯¸æ"
855
856 #: src/addrgather.c:529
857 msgid "Header Fields"
858 msgstr ""
859
860 #: src/addrgather.c:530 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:780
861 #: src/importldif.c:1069
862 msgid "Finish"
863 msgstr "Íê³É"
864
865 #: src/addrgather.c:589
866 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
867 msgstr "ÓÉÑ¡È¡µÄÓʼþÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
868
869 #: src/addrgather.c:597
870 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
871 msgstr "ÓÉÓʼþ¼ÐÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
872
873 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
874 msgid "Common address"
875 msgstr "¹«ÓÃÓʼþµØÖ·"
876
877 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
878 msgid "Personal address"
879 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
880
881 #: src/alertpanel.c:149 src/compose.c:6280
882 msgid "Notice"
883 msgstr "×¢Òâ"
884
885 #: src/alertpanel.c:175 src/alertpanel.c:197 src/compose.c:3808 src/inc.c:601
886 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
887 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
888 msgid "Error"
889 msgstr "´íÎó"
890
891 #: src/alertpanel.c:197
892 msgid "View log"
893 msgstr "²é¿´ÈÕÖ¾Îļþ"
894
895 #: src/alertpanel.c:316
896 msgid "Show this message next time"
897 msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
898
899 #: src/browseldap.c:238
900 msgid "Browse Directory Entry"
901 msgstr "ä¯ÀÀĿ¼Ïî"
902
903 #: src/browseldap.c:258
904 msgid "Server Name :"
905 msgstr "·þÎñÆ÷Ãû£º"
906
907 #: src/browseldap.c:268
908 msgid "Distinguished Name (dn) :"
909 msgstr "Ãû"
910
911 #: src/browseldap.c:291
912 msgid "LDAP Name"
913 msgstr "LDAPÃû³Æ"
914
915 #: src/browseldap.c:293
916 msgid "Attribute Value"
917 msgstr "ÊôÐÔÖµ"
918
919 #: src/common/nntp.c:68
920 #, c-format
921 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
922 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓNNTP·þÎñÆ÷: %s:%d\n"
923
924 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
925 #, c-format
926 msgid "protocol error: %s\n"
927 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó: %s\n"
928
929 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
930 msgid "protocol error\n"
931 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó\n"
932
933 #: src/common/nntp.c:293
934 msgid "Error occurred while posting\n"
935 msgstr "·¢±íÎÄÕÂʱ·¢Éú´íÎó\n"
936
937 #: src/common/nntp.c:373
938 msgid "Error occurred while sending command\n"
939 msgstr "·¢ËÍÃüÁîʱ·¢Éú´íÎó\n"
940
941 #: src/common/plugin.c:103
942 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
943 msgstr "Ϊ²å¼þ·ÖÅäÄÚ´æʧ°Ü"
944
945 #: src/common/smtp.c:154
946 msgid "SMTP AUTH not available\n"
947 msgstr "SMTP ÈÏ֤ʧ°Ü\n"
948
949 #: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
950 msgid "bad SMTP response\n"
951 msgstr "´íÎóµÄSMTP»ØÓ¦\n"
952
953 #: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
954 msgid "error occurred on SMTP session\n"
955 msgstr "Á¬½ÓSMTP´íÎó\n"
956
957 #: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:815
958 msgid "error occurred on authentication\n"
959 msgstr "ÈÏ֤ʱ·¢Éú´íÎó\n"
960
961 #: src/common/smtp.c:504
962 #, c-format
963 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
964 msgstr ""
965
966 #: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:808
967 msgid "can't start TLS session\n"
968 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS\n"
969
970 #: src/common/ssl.c:136
971 msgid "Error creating ssl context\n"
972 msgstr ""
973
974 #: src/common/ssl.c:155
975 #, c-format
976 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
977 msgstr "SSLÁ¬½Óʧ°Ü (%s)\n"
978
979 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
980 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
981 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
982 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
983 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
984 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
985 msgid "<not in certificate>"
986 msgstr "<²»ÔÚÈÏÖ¤Ö®ÄÚ>"
987
988 #: src/common/ssl_certificate.c:189
989 #, c-format
990 msgid ""
991 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
992 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
993 "  Fingerprint: %s\n"
994 "  Signature status: %s"
995 msgstr ""
996 "  ËùÓÐÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
997 "  Ç©ÊÕÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
998 "  Ö¸ÎÆ£º %s\n"
999 "  Ç©Ãûµµ×´Ì¬£º %s"
1000
1001 #: src/common/ssl_certificate.c:307
1002 msgid "Can't load X509 default paths"
1003 msgstr "ÎÞ·¨¼ÓÔØX509ȱʡ·¾¶"
1004
1005 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1006 #, c-format
1007 msgid ""
1008 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1009 "%s"
1010 msgstr ""
1011 "%s ÓÐÒ»¸öδ֪µÄSSLÈÏÖ¤£º\n"
1012 "%s"
1013
1014 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1015 #, c-format
1016 msgid ""
1017 "%s\n"
1018 "\n"
1019 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1020 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1021 msgstr ""
1022 "%s\n"
1023 "\n"
1024 "ÔÚÄú±£´æÈÏÖ¤ÐÅϢ֮ǰ£¬ÓʼþÎÞ·¨È¡»Ø¡£\n"
1025 "(È¡Ïû\"%s\"Æ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
1026
1027 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1028 #: src/prefs_common.c:1101
1029 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1030 msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
1031
1032 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1033 #, c-format
1034 msgid ""
1035 "%s's SSL certificate changed !\n"
1036 "We have saved this one:\n"
1037 "%s\n"
1038 "\n"
1039 "It is now:\n"
1040 "%s\n"
1041 "\n"
1042 "This could mean the server answering is not the known one."
1043 msgstr ""
1044 "%s µÄSSLÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä£¡\n"
1045 "Ä¿Ç°Òѱ£´æµÄÈÏÖ¤ÐÅÏ¢ÊÇ£º\n"
1046 "%s\n"
1047 "\n"
1048 "еÄÈÏ֤Ϊ£º\n"
1049 "%s\n"
1050 "\n"
1051 "Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
1052
1053 #: src/common/string_match.c:73
1054 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1055 msgstr "£¨Ö÷Ìâ±»RegExpÇå³ýÁË£©"
1056
1057 #: src/common/utils.c:179
1058 #, c-format
1059 msgid "%dB"
1060 msgstr ""
1061
1062 #: src/common/utils.c:181
1063 #, c-format
1064 msgid "%.1fKB"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: src/common/utils.c:183
1068 #, c-format
1069 msgid "%.2fMB"
1070 msgstr ""
1071
1072 #: src/common/utils.c:185
1073 #, c-format
1074 msgid "%.2fGB"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: src/compose.c:508
1078 msgid "/_Add..."
1079 msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
1080
1081 #: src/compose.c:509
1082 msgid "/_Remove"
1083 msgstr "/ɾ³ý(_R)"
1084
1085 #: src/compose.c:511 src/folderview.c:234
1086 msgid "/_Properties..."
1087 msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
1088
1089 #: src/compose.c:520
1090 msgid "/_File/_Attach file"
1091 msgstr "/Îļþ(_F)/¸½¼ÓÎļþ(_A)"
1092
1093 #: src/compose.c:521
1094 msgid "/_File/_Insert file"
1095 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÎļþ(_I)"
1096
1097 #: src/compose.c:522
1098 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1099 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
1100
1101 #: src/compose.c:527
1102 msgid "/_Edit/_Undo"
1103 msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
1104
1105 #: src/compose.c:528
1106 msgid "/_Edit/_Redo"
1107 msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
1108
1109 #: src/compose.c:530
1110 msgid "/_Edit/Cu_t"
1111 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
1112
1113 #: src/compose.c:533
1114 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1115 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÎÄ(_q)"
1116
1117 #: src/compose.c:535 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
1118 msgid "/_Edit/Select _all"
1119 msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
1120
1121 #: src/compose.c:536
1122 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1123 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
1124
1125 #: src/compose.c:537
1126 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1127 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
1128
1129 #: src/compose.c:542
1130 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1131 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
1132
1133 #: src/compose.c:547
1134 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1135 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
1136
1137 #: src/compose.c:552
1138 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1139 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
1140
1141 #: src/compose.c:557
1142 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1143 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
1144
1145 #: src/compose.c:562
1146 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1147 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
1148
1149 #: src/compose.c:567
1150 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1151 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
1152
1153 #: src/compose.c:572
1154 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1155 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
1156
1157 #: src/compose.c:577
1158 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1159 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
1160
1161 #: src/compose.c:582
1162 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1163 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
1164
1165 #: src/compose.c:587
1166 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1167 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
1168
1169 #: src/compose.c:592
1170 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1171 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
1172
1173 #: src/compose.c:597
1174 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1175 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1176
1177 #: src/compose.c:602
1178 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1179 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1180
1181 #: src/compose.c:607
1182 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1183 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
1184
1185 #: src/compose.c:613
1186 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1187 msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
1188
1189 #: src/compose.c:615
1190 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1191 msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
1192
1193 #: src/compose.c:617
1194 #, fuzzy
1195 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1196 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
1197
1198 #: src/compose.c:619
1199 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1200 msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
1201
1202 #: src/compose.c:622
1203 msgid "/_Spelling"
1204 msgstr "/ƴд(_S)"
1205
1206 #: src/compose.c:623
1207 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1208 msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
1209
1210 #: src/compose.c:625
1211 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1212 msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
1213
1214 #: src/compose.c:627
1215 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1216 msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
1217
1218 #: src/compose.c:629
1219 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1220 msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
1221
1222 #: src/compose.c:631
1223 msgid "/_Spelling/---"
1224 msgstr "/ƴд(_S)/---"
1225
1226 #: src/compose.c:632
1227 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1228 msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
1229
1230 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
1231 #: src/summaryview.c:443
1232 msgid "/_View"
1233 msgstr "/²é¿´(_V)"
1234
1235 #: src/compose.c:637
1236 msgid "/_View/_To"
1237 msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕÐÅÈË(_T)"
1238
1239 #: src/compose.c:638
1240 msgid "/_View/_Cc"
1241 msgstr "/²é¿´(_V)/³­ËÍ(_C)"
1242
1243 #: src/compose.c:639
1244 msgid "/_View/_Bcc"
1245 msgstr "/²é¿´(_V)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1246
1247 #: src/compose.c:640
1248 msgid "/_View/_Reply to"
1249 msgstr "/²é¿´(_V)/»Ø¸´(_R)"
1250
1251 #: src/compose.c:641 src/compose.c:643 src/compose.c:645 src/mainwindow.c:477
1252 #: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
1253 #: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
1254 msgid "/_View/---"
1255 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
1256
1257 #: src/compose.c:642
1258 msgid "/_View/_Followup to"
1259 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/_Followup to"
1260
1261 #: src/compose.c:644
1262 msgid "/_View/R_uler"
1263 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/±ê³ß(_u)"
1264
1265 #: src/compose.c:646
1266 msgid "/_View/_Attachment"
1267 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/¸½¼Ó(_A)"
1268
1269 #: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
1270 msgid "/_Message"
1271 msgstr "/Óʼþ(_M)"
1272
1273 #: src/compose.c:649
1274 msgid "/_Message/_Send"
1275 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö(_S)"
1276
1277 #: src/compose.c:651
1278 msgid "/_Message/Send _later"
1279 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºóËͳö(_l)"
1280
1281 #: src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661 src/compose.c:665
1282 #: src/compose.c:672 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:634
1283 #: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
1284 #: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
1285 #: src/messageview.c:268
1286 msgid "/_Message/---"
1287 msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
1288
1289 #: src/compose.c:655
1290 msgid "/_Message/_To"
1291 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÐÅÈË(_T)"
1292
1293 #: src/compose.c:656
1294 msgid "/_Message/_Cc"
1295 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸±±¾³­ËÍ(_C)"
1296
1297 #: src/compose.c:657
1298 msgid "/_Message/_Bcc"
1299 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1300
1301 #: src/compose.c:658
1302 msgid "/_Message/_Reply to"
1303 msgstr "/Óʼþ(_M)/»Ø¸´¸ø(_y)"
1304
1305 #: src/compose.c:660
1306 msgid "/_Message/_Followup to"
1307 msgstr "/Óʼþ(_M)/_Followup to"
1308
1309 #: src/compose.c:662
1310 msgid "/_Message/_Attach"
1311 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
1312
1313 #: src/compose.c:666
1314 msgid "/_Message/Si_gn"
1315 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ç©Ãû(_g)"
1316
1317 #: src/compose.c:667
1318 msgid "/_Message/_Encrypt"
1319 msgstr "/Óʼþ(_M)/¼ÓÃÜ(_E)"
1320
1321 #: src/compose.c:668
1322 msgid "/_Message/Mode"
1323 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ"
1324
1325 #: src/compose.c:669
1326 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1327 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/MIME"
1328
1329 #: src/compose.c:670
1330 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1331 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/Inline"
1332
1333 #: src/compose.c:673
1334 msgid "/_Message/_Priority"
1335 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò(_P)"
1336
1337 #: src/compose.c:674
1338 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1339 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
1340
1341 #: src/compose.c:675
1342 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1343 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
1344
1345 #: src/compose.c:676
1346 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1347 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
1348
1349 #: src/compose.c:677
1350 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1351 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
1352
1353 #: src/compose.c:678
1354 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1355 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
1356
1357 #: src/compose.c:680
1358 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1359 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÇëÇó»ØÖ´(_R)"
1360
1361 #: src/compose.c:681
1362 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1363 msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÎÄ(_V)"
1364
1365 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
1366 msgid "/_Tools"
1367 msgstr "¹¤¾ß(_T)"
1368
1369 #: src/compose.c:683
1370 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1371 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
1372
1373 #: src/compose.c:684 src/messageview.c:272
1374 msgid "/_Tools/_Address book"
1375 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ¼(_A)"
1376
1377 #: src/compose.c:685
1378 msgid "/_Tools/_Template"
1379 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
1380
1381 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
1382 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1383 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
1384
1385 #: src/compose.c:1483
1386 msgid "Reply-To:"
1387 msgstr ""
1388
1389 #: src/compose.c:1486 src/compose.c:4788 src/compose.c:5502
1390 #: src/headerview.c:54
1391 msgid "Newsgroups:"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: src/compose.c:1489
1395 msgid "Followup-To:"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: src/compose.c:1817
1399 msgid "Quote mark format error."
1400 msgstr "ÒýÎĸñʽ´íÎó¡£"
1401
1402 #: src/compose.c:1833
1403 msgid "Message reply/forward format error."
1404 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
1405
1406 #: src/compose.c:2224
1407 #, c-format
1408 msgid "File %s is empty."
1409 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
1410
1411 #: src/compose.c:2228
1412 #, c-format
1413 msgid "Can't read %s."
1414 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
1415
1416 #: src/compose.c:2262
1417 #, c-format
1418 msgid "Message: %s"
1419 msgstr "Óʼþ£º%s"
1420
1421 #: src/compose.c:2366
1422 msgid "Encrypted message"
1423 msgstr "¼ÓÃÜÓʼþ"
1424
1425 #: src/compose.c:2367
1426 msgid ""
1427 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1428 "Discard encrypted part?"
1429 msgstr ""
1430 "²»ÄÜÖØб༭¼ÓÃÜÓʼþ.\n"
1431 "¶ªÆú¼ÓÃܲ¿·ÖÂð?"
1432
1433 #: src/compose.c:3128
1434 msgid " [Edited]"
1435 msgstr " [ÒÑÐÞ¸Ä] "
1436
1437 #: src/compose.c:3130
1438 #, c-format
1439 msgid "%s - Compose message%s"
1440 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
1441
1442 #: src/compose.c:3133
1443 #, c-format
1444 msgid "Compose message%s"
1445 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
1446
1447 #: src/compose.c:3157 src/compose.c:3409
1448 msgid ""
1449 "Account for sending mail is not specified.\n"
1450 "Please select a mail account before sending."
1451 msgstr ""
1452 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
1453 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡Ôñµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1454
1455 #: src/compose.c:3290
1456 msgid "Recipient is not specified."
1457 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕÐÅÈË¡£"
1458
1459 #: src/compose.c:3298 src/messageview.c:524 src/prefs_account.c:766
1460 #: src/prefs_common.c:948 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1461 msgid "Send"
1462 msgstr "·¢ËÍ"
1463
1464 #: src/compose.c:3299
1465 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1466 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
1467
1468 #: src/compose.c:3324
1469 msgid "Could not queue message for sending"
1470 msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
1471
1472 #: src/compose.c:3333
1473 msgid ""
1474 "The message was queued but could not be sent.\n"
1475 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1476 msgstr ""
1477 "ÓʼþÕýÔÚ´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
1478 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
1479
1480 #: src/compose.c:3425 src/procmsg.c:1165 src/send_message.c:229
1481 #, c-format
1482 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1483 msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
1484
1485 #: src/compose.c:3445
1486 msgid "Can't save the message to Sent."
1487 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁÒÑ·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖС£"
1488
1489 #: src/compose.c:3692
1490 #, c-format
1491 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1492 msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
1493
1494 #: src/compose.c:3804
1495 #, c-format
1496 msgid ""
1497 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1498 "%s to %s.\n"
1499 "Send it anyway?"
1500 msgstr ""
1501 "ÎÞ·¨½«ÓʼþµÄ×Ö·û±àÂëÓÉ %s ×ª»»Îª %s ¡£\n"
1502 "ÈÔ¾ÉÒª·¢ËÍÂð£¿"
1503
1504 #: src/compose.c:4094
1505 msgid "No account for sending mails available!"
1506 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
1507
1508 #: src/compose.c:4104
1509 msgid "No account for posting news available!"
1510 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
1511
1512 #: src/compose.c:4884 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1513 msgid "From:"
1514 msgstr "·¢ÐÅÈË:"
1515
1516 #: src/compose.c:4988 src/compose.c:5164 src/compose.c:6039
1517 msgid "MIME type"
1518 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
1519
1520 #: src/compose.c:4989 src/compose.c:5165 src/mimeview.c:197
1521 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
1522 msgid "Size"
1523 msgstr "´óС"
1524
1525 #: src/compose.c:5053
1526 msgid "Save Message to "
1527 msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
1528
1529 #: src/compose.c:5077 src/prefs_filtering_action.c:420
1530 msgid "Select ..."
1531 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
1532
1533 #: src/compose.c:5216 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1534 #: src/prefs_matcher.c:148
1535 msgid "Header"
1536 msgstr "ÓʼþÍ·"
1537
1538 #: src/compose.c:5218
1539 msgid "Attachments"
1540 msgstr "¸½¼þ"
1541
1542 #: src/compose.c:5220
1543 msgid "Others"
1544 msgstr "ÆäËû"
1545
1546 #: src/compose.c:5235 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1547 #: src/summary_search.c:164
1548 msgid "Subject:"
1549 msgstr "Ö÷Ìâ:"
1550
1551 #: src/compose.c:5449 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:281
1552 #: src/gtk/gtkaspell.c:1532 src/gtk/gtkaspell.c:2239 src/summaryview.c:4080
1553 msgid "None"
1554 msgstr "ÎÞ"
1555
1556 #: src/compose.c:5459
1557 #, c-format
1558 msgid ""
1559 "Spell checker could not be started.\n"
1560 "%s"
1561 msgstr ""
1562 "ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷\n"
1563 "%s"
1564
1565 #: src/compose.c:5934
1566 msgid "Invalid MIME type."
1567 msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
1568
1569 #: src/compose.c:5952
1570 msgid "File doesn't exist or is empty."
1571 msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
1572
1573 #: src/compose.c:6021
1574 msgid "Properties"
1575 msgstr "ÊôÐÔ"
1576
1577 #: src/compose.c:6066
1578 msgid "Encoding"
1579 msgstr "±àÂë"
1580
1581 #: src/compose.c:6097
1582 msgid "Path"
1583 msgstr "·¾¶"
1584
1585 #: src/compose.c:6098 src/prefs_toolbar.c:808
1586 msgid "File name"
1587 msgstr "ÎļþÃû"
1588
1589 #: src/compose.c:6277
1590 #, c-format
1591 msgid ""
1592 "The external editor is still working.\n"
1593 "Force terminating the process?\n"
1594 "process group id: %d"
1595 msgstr ""
1596 "Íⲿ±à¼­Æ÷ÈÔÔÚÔËÐС£\n"
1597 "Ç¿ÖƹرճÌÐòÂð£¿\n"
1598 "½ø³Ì×æid: %d"
1599
1600 #: src/compose.c:6594 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1601 #: src/toolbar.c:1867
1602 msgid "Offline warning"
1603 msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
1604
1605 #: src/compose.c:6595 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1606 #: src/toolbar.c:1868
1607 msgid "You're working offline. Override?"
1608 msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
1609
1610 #: src/compose.c:6714 src/compose.c:6735
1611 msgid "Select file"
1612 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
1613
1614 #: src/compose.c:6748
1615 #, c-format
1616 msgid "File '%s' could not be read."
1617 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ '%s'¡£"
1618
1619 #: src/compose.c:6750
1620 #, c-format
1621 msgid ""
1622 "File '%s' contained invalid characters\n"
1623 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1624 msgstr ""
1625 "Îļþ '%s' °üº¬²»ÊôÓÚµ±Ç°±àÂ뼯µÄÎÞЧ×Ö·û\n"
1626 "²åÈ벿·Ö¿ÉÄܲ»ÕýÈ·."
1627
1628 #: src/compose.c:6795
1629 msgid "Discard message"
1630 msgstr "ɾµôѶϢ"
1631
1632 #: src/compose.c:6796
1633 msgid "This message has been modified. discard it?"
1634 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
1635
1636 #: src/compose.c:6797
1637 msgid "Discard"
1638 msgstr "ɾ³ý"
1639
1640 #: src/compose.c:6797
1641 msgid "to Draft"
1642 msgstr "´æΪ²Ý¸å"
1643
1644 #: src/compose.c:6832
1645 #, c-format
1646 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1647 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
1648
1649 #: src/compose.c:6834
1650 msgid "Apply template"
1651 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
1652
1653 #: src/compose.c:6835
1654 msgid "Replace"
1655 msgstr "Ìæ»»"
1656
1657 #: src/compose.c:6835 src/toolbar.c:426
1658 msgid "Insert"
1659 msgstr "²åÈë"
1660
1661 #: src/crash.c:141
1662 #, c-format
1663 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1664 msgstr "Sylpheed ³ÌÐò(%ld)½ÓÊÕµ½%ldѶºÅ"
1665
1666 #: src/crash.c:186
1667 msgid "Sylpheed has crashed"
1668 msgstr "SylpheedÒѾ­±ÀÀ£"
1669
1670 #: src/crash.c:202
1671 #, c-format
1672 msgid ""
1673 "%s.\n"
1674 "Please file a bug report and include the information below."
1675 msgstr ""
1676 "%s\n"
1677 "ÇëÌîдBUG·´À¡±¨¸æ²¢¸½ÉÏÒÔÏÂѶϢ¡£"
1678
1679 #: src/crash.c:207
1680 msgid "Debug log"
1681 msgstr "³ý´í¼Ç¼"
1682
1683 #: src/crash.c:247
1684 msgid "Save..."
1685 msgstr "±£´æ"
1686
1687 #: src/crash.c:252
1688 msgid "Create bug report"
1689 msgstr "´´½¨BUG±¨¸æ"
1690
1691 #: src/crash.c:299
1692 msgid "Save crash information"
1693 msgstr "±£´æ±ÀÀ£µÄÐÅÏ¢"
1694
1695 #: src/editaddress.c:144
1696 msgid "Add New Person"
1697 msgstr "¼ÓÈëеÄÓû§"
1698
1699 #: src/editaddress.c:145
1700 msgid "Edit Person Details"
1701 msgstr "±à¼­¸öÈ˵ÄÏêϸ×ÊÁÏ"
1702
1703 #: src/editaddress.c:286
1704 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1705 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1706
1707 #: src/editaddress.c:423
1708 msgid "A Name and Value must be supplied."
1709 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÓû§Ãû³Æ¡£"
1710
1711 #: src/editaddress.c:481
1712 msgid "Edit Person Data"
1713 msgstr "±à¼­¸öÈË×ÊÁÏ"
1714
1715 #: src/editaddress.c:578 src/expldifdlg.c:551 src/exporthtml.c:790
1716 #: src/ldif.c:826
1717 msgid "Display Name"
1718 msgstr "ÏÔʾÓû§Ãû³Æ"
1719
1720 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:834
1721 msgid "Last Name"
1722 msgstr "ÐÕ"
1723
1724 #: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:830
1725 msgid "First Name"
1726 msgstr "Ãû"
1727
1728 #: src/editaddress.c:590
1729 msgid "Nickname"
1730 msgstr "´ÂºÅ"
1731
1732 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:675 src/editaddress.c:885
1733 #: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:564 src/exporthtml.c:629
1734 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1735 msgid "E-Mail Address"
1736 msgstr "µç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1737
1738 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:684
1739 msgid "Alias"
1740 msgstr "±ðÃû"
1741
1742 #: src/editaddress.c:711
1743 msgid "Move Up"
1744 msgstr "ÍùÉÏÒƶ¯"
1745
1746 #: src/editaddress.c:714
1747 msgid "Move Down"
1748 msgstr "ÍùÏÂÒƶ¯"
1749
1750 #: src/editaddress.c:720 src/editaddress.c:854
1751 msgid "Modify"
1752 msgstr "ÐÞ¸Ä"
1753
1754 #: src/editaddress.c:726 src/editaddress.c:860 src/gtk/quicksearch.c:308
1755 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
1756 msgid "Clear"
1757 msgstr "Çå³ý"
1758
1759 #: src/editaddress.c:776 src/editaddress.c:833 src/prefs_customheader.c:205
1760 #: src/prefs_matcher.c:457
1761 msgid "Value"
1762 msgstr "ֵ"
1763
1764 #: src/editaddress.c:884
1765 msgid "Basic Data"
1766 msgstr "»ù±¾×ÊÁÏ"
1767
1768 #: src/editaddress.c:886
1769 msgid "User Attributes"
1770 msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
1771
1772 #: src/editbook.c:113
1773 msgid "File appears to be Ok."
1774 msgstr "ÎļþËƺõÕý³£¡£"
1775
1776 #: src/editbook.c:116
1777 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1778 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶ÕýÈ·µÄͨѶ¼¸ñʽ"
1779
1780 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
1781 msgid "Could not read file."
1782 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ¡£"
1783
1784 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:265
1785 msgid "Edit Addressbook"
1786 msgstr "±à¼­Í¨Ñ¶Â¼"
1787
1788 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
1789 msgid " Check File "
1790 msgstr "¼ì²éÎļþ"
1791
1792 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
1793 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1573
1794 msgid "File"
1795 msgstr "Îļþ"
1796
1797 #: src/editbook.c:284
1798 msgid "Add New Addressbook"
1799 msgstr "Ôö¼ÓеÄͨѶ¼"
1800
1801 #: src/editgroup.c:103
1802 msgid "A Group Name must be supplied."
1803 msgstr "ÇëÌṩһ¸öȺ×éÃû³Æ¡£"
1804
1805 #: src/editgroup.c:267
1806 msgid "Edit Group Data"
1807 msgstr "±à¼­Èº×é×ÊÁÏ"
1808
1809 #: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
1810 msgid "Group Name"
1811 msgstr "Ⱥ×éÃû³Æ"
1812
1813 #: src/editgroup.c:314
1814 msgid "Addresses in Group"
1815 msgstr "Ⱥ×éÖеÄͨѶµØÖ·"
1816
1817 #: src/editgroup.c:316
1818 msgid " -> "
1819 msgstr ""
1820
1821 #: src/editgroup.c:343
1822 msgid " <- "
1823 msgstr ""
1824
1825 #: src/editgroup.c:345
1826 msgid "Available Addresses"
1827 msgstr "¿ÉʹÓõÄͨѶÕʺÅ"
1828
1829 #: src/editgroup.c:405
1830 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1831 msgstr "ʹÓüýÍ··ûºÅÒƶ¯Èº×éÖеĵç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1832
1833 #: src/editgroup.c:453
1834 msgid "Edit Group Details"
1835 msgstr "±à¼­Èº×éÏêϸ×ÊÁÏ"
1836
1837 #: src/editgroup.c:456
1838 msgid "Add New Group"
1839 msgstr "Ôö¼ÓеÄȺ×é"
1840
1841 #: src/editgroup.c:506
1842 msgid "Edit folder"
1843 msgstr "Ôö¼ÓеÄÓʼþ¼Ð"
1844
1845 #: src/editgroup.c:506
1846 msgid "Input the new name of folder:"
1847 msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1848
1849 #: src/editgroup.c:509 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
1850 msgid "New folder"
1851 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
1852
1853 #: src/editgroup.c:510 src/mh_gtk.c:119
1854 msgid "Input the name of new folder:"
1855 msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1856
1857 #: src/editjpilot.c:190
1858 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1859 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶JPilot¸ñʽ¡£"
1860
1861 #: src/editjpilot.c:226
1862 msgid "Select JPilot File"
1863 msgstr "Ñ¡ÔñJPilotÎļþ"
1864
1865 #: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:402
1866 msgid "Edit JPilot Entry"
1867 msgstr "±à¼­JPilotÌõÄ¿"
1868
1869 #: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:478 src/editvcard.c:230
1870 #: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:458 src/importldif.c:723
1871 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2166
1872 #: src/prefs_spelling.c:244
1873 msgid " ... "
1874 msgstr "..."
1875
1876 #: src/editjpilot.c:320
1877 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1878 msgstr "Æäâŵĵç×ÓÓʼþÏîÄ¿"
1879
1880 #: src/editjpilot.c:409
1881 msgid "Add New JPilot Entry"
1882 msgstr "Ôö¼ÓеÄJPilotÏîÄ¿"
1883
1884 #: src/editldap_basedn.c:143
1885 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1886 msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1887
1888 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:412
1889 msgid "Hostname"
1890 msgstr "Ö÷»úÃû"
1891
1892 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:431 src/ssl_manager.c:106
1893 msgid "Port"
1894 msgstr "¶Ë¿Ú"
1895
1896 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:460
1897 msgid "Search Base"
1898 msgstr "ËÑÑ°Base"
1899
1900 #: src/editldap_basedn.c:204
1901 msgid "Available Search Base(s)"
1902 msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1903
1904 #: src/editldap_basedn.c:293
1905 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1906 msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
1907
1908 #: src/editldap_basedn.c:297 src/editldap.c:267
1909 msgid "Could not connect to server"
1910 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1911
1912 #: src/editldap.c:148
1913 msgid "A Name must be supplied."
1914 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
1915
1916 #: src/editldap.c:160
1917 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1918 msgstr "ÇëÌṩ·þÎñÆ÷µÄÍøÓòÃû³Æ¡£"
1919
1920 #: src/editldap.c:173
1921 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1922 msgstr "ÇëÌṩÆðÂëÒ»ÏîLDAPËÑÑ°ÌõÄ¿¡£"
1923
1924 #: src/editldap.c:264
1925 msgid "Connected successfully to server"
1926 msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1927
1928 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:965
1929 msgid "Edit LDAP Server"
1930 msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
1931
1932 #: src/editldap.c:407
1933 msgid "A name that you wish to call the server."
1934 msgstr "Äú¶Ô·þÎñÆ÷Ïë¸øµÄ³Æºô¡£"
1935
1936 #: src/editldap.c:422
1937 msgid ""
1938 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1939 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1940 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1941 "computer as Sylpheed."
1942 msgstr ""
1943 "LDAP·þÎñÆ÷µÄ»úÆ÷Ãû¡£ÀýÈç\"ldap.mydomain.com\"ºÜ¿ÉÄܾÍÊÇ»ú¹¹\"mydomain.com\"µÄ"
1944 "LDAP·þÎñÆ÷Ãû³Æ¡£Ò²¿ÉÒÔÌîÈëIPµØÖ·¡£Èç¹ûLDAP·þÎñÓëSylpheedÔÚͬһ̨»úÆ÷ÉÏÔËÐУ¬"
1945 "Ôò¿ÉÒÔÌîÈë\"localhost\"¡£"
1946
1947 #: src/editldap.c:446
1948 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1949 msgstr "·þÎñÆ÷¼àÌýµÄ¶Ë¿ÚºÅ¡£È±Ê¡¶Ë¿ÚºÅΪ389"
1950
1951 #: src/editldap.c:450
1952 msgid " Check Server "
1953 msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
1954
1955 #: src/editldap.c:455
1956 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1957 msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥²âÊÔµ½·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó¡£"
1958
1959 #: src/editldap.c:470
1960 msgid ""
1961 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1962 "Examples include:\n"
1963 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1964 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1965 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1966 msgstr ""
1967 "Ö¸¶¨ÒªÔÚ·þÎñÆ÷ÉÏËÑË÷µÄĿ¼Ãû³Æ¡£ÀýÈç:  dc=sylpheed,dc=org\n"
1968 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1969 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1970
1971 #: src/editldap.c:483
1972 msgid ""
1973 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1974 "server."
1975 msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥¼ìË÷·þÎñÆ÷ÉÏ¿É·ÃÎʵÄĿ¼Ãû³Æ¡£"
1976
1977 #: src/editldap.c:534
1978 msgid "Search Attributes"
1979 msgstr "ËÑË÷ÊôÐÔ"
1980
1981 #: src/editldap.c:544
1982 msgid ""
1983 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1984 "find a name or address."
1985 msgstr "Ϊ²éÕÒÃû³ÆºÍµØÖ·ÐèÒªËÑË÷µÄLDAPÊôÐÔÃû³ÆÁÐ±í¡£"
1986
1987 #: src/editldap.c:548
1988 msgid " Defaults "
1989 msgstr " ȱʡֵ "
1990
1991 #: src/editldap.c:553
1992 msgid ""
1993 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1994 "names and addresses during a name or address search process."
1995 msgstr "ÖØÖÃÊôÐÔÃû³Æ¡£È±Ê¡ÖµÄܹ»ÔÚËÑË÷Öз¢ÏÖ¾ø´ó¶àÊýÃû³ÆºÍµØÖ·¡£"
1996
1997 #: src/editldap.c:560
1998 msgid "Max Query Age (secs)"
1999 msgstr "×î´ó²éѯʱÏÞ(Ãë)"
2000
2001 #: src/editldap.c:576
2002 msgid ""
2003 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2004 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2005 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2006 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2007 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2008 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2009 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2010 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2011 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2012 "more memory to cache results."
2013 msgstr ""
2014
2015 #: src/editldap.c:594
2016 msgid "Include server in dynamic search"
2017 msgstr "½«·þÎñÆ÷°üº¬ÔÚ¶¯Ì¬ËÑÑ°ÖÐ"
2018
2019 #: src/editldap.c:600
2020 msgid ""
2021 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2022 "address completion."
2023 msgstr "ÒªÔÚ×Ô¶¯Íê³ÉµØַʱ¶¯Ì¬ËÑË÷·þÎñÆ÷£¬ÇëÑ¡ÖдËÑ¡Ïî¡£"
2024
2025 #: src/editldap.c:607
2026 msgid "Match names 'containing' search term"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: src/editldap.c:613
2030 msgid ""
2031 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2032 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2033 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2034 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2035 "searches against other address interfaces."
2036 msgstr ""
2037
2038 #: src/editldap.c:668
2039 msgid "Bind DN"
2040 msgstr "Bind DN"
2041
2042 #: src/editldap.c:678
2043 msgid ""
2044 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2045 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2046 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2047 "performing a search."
2048 msgstr ""
2049
2050 #: src/editldap.c:686
2051 msgid "Bind Password"
2052 msgstr "°ó¶¨ÃÜÂë"
2053
2054 #: src/editldap.c:696
2055 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2056 msgstr "ÓÃ\"Bind DN\"Óû§Á¬½ÓʱµÄÃÜÂë"
2057
2058 #: src/editldap.c:702
2059 msgid "Timeout (secs)"
2060 msgstr "³¬Ê±(Ãë)"
2061
2062 #: src/editldap.c:717
2063 msgid "The timeout period in seconds."
2064 msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä£¬µ¥Î»ÎªÃë¡£"
2065
2066 #: src/editldap.c:721
2067 msgid "Maximum Entries"
2068 msgstr "ÌõÄ¿ÉÏÏÞ"
2069
2070 #: src/editldap.c:736
2071 msgid ""
2072 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2073 msgstr ""
2074
2075 #: src/editldap.c:752 src/prefs_account.c:762
2076 msgid "Basic"
2077 msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
2078
2079 #: src/editldap.c:753 src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
2080 msgid "Search"
2081 msgstr "ËÑÑ°"
2082
2083 #: src/editldap.c:754 src/gtk/quicksearch.c:280
2084 msgid "Extended"
2085 msgstr "À©Õ¹"
2086
2087 #: src/editldap.c:970
2088 msgid "Add New LDAP Server"
2089 msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
2090
2091 #: src/editvcard.c:96
2092 msgid "File does not appear to be vCard format."
2093 msgstr "Îļþ²»ÊÇvCard¸ñʽ¡£"
2094
2095 #: src/editvcard.c:132
2096 msgid "Select vCard File"
2097 msgstr "Ñ¡ÔñvCardÎļþ"
2098
2099 #: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:292
2100 msgid "Edit vCard Entry"
2101 msgstr "±à¼­vCardÌõÄ¿"
2102
2103 #: src/editvcard.c:297
2104 msgid "Add New vCard Entry"
2105 msgstr "Ôö¼ÓеÄvCardÌõÄ¿"
2106
2107 #: src/exphtmldlg.c:111
2108 msgid "Please specify output directory and file to create."
2109 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄĿ¼ÒÔ¼°Îļþ¡£"
2110
2111 #: src/exphtmldlg.c:114
2112 msgid "Select stylesheet and formatting."
2113 msgstr "Ñ¡ÔñÐÎʽ¼°¸ñʽ¡£"
2114
2115 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2116 msgid "File exported successfully."
2117 msgstr "ÎļþÊä³ö³É¹¦"
2118
2119 #: src/exphtmldlg.c:182
2120 #, c-format
2121 msgid ""
2122 "HTML Output Directory '%s'\n"
2123 "does not exist. OK to create new directory?"
2124 msgstr ""
2125 "HTMLÊä³öĿ¼'%s'\n"
2126 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ²úÉúеÄĿ¼£¿"
2127
2128 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:191
2129 msgid "Create Directory"
2130 msgstr "²úÉúĿ¼"
2131
2132 #: src/exphtmldlg.c:194
2133 #, c-format
2134 msgid ""
2135 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2136 "%s"
2137 msgstr ""
2138 "ÎÞ·¨ÎªHTMLÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
2139 "%s"
2140
2141 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:202
2142 msgid "Failed to Create Directory"
2143 msgstr "²úÉúĿ¼ʧ°Ü"
2144
2145 #: src/exphtmldlg.c:242
2146 msgid "Error creating HTML file"
2147 msgstr "´´½¨HTMLÎļþʱ·¢Éú´íÎó"
2148
2149 #: src/exphtmldlg.c:362
2150 msgid "Select HTML Output File"
2151 msgstr "Ñ¡ÔñHTMLÊä³öÎļþ"
2152
2153 #: src/exphtmldlg.c:438
2154 msgid "HTML Output File"
2155 msgstr "HTMLÊä³öÎÊÎļþ"
2156
2157 #: src/exphtmldlg.c:499
2158 msgid "Stylesheet"
2159 msgstr "ÐÎʽ±í"
2160
2161 #: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2617 src/prefs_common.c:2925
2162 msgid "Default"
2163 msgstr "ȱʡֵ"
2164
2165 #: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
2166 msgid "Full"
2167 msgstr "ÍêÕûÉèÖÃ"
2168
2169 #: src/exphtmldlg.c:524
2170 msgid "Custom"
2171 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃ"
2172
2173 #: src/exphtmldlg.c:530
2174 msgid "Custom-2"
2175 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®¶þ"
2176
2177 #: src/exphtmldlg.c:536
2178 msgid "Custom-3"
2179 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®Èþ"
2180
2181 #: src/exphtmldlg.c:542
2182 msgid "Custom-4"
2183 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®ËÄ"
2184
2185 #: src/exphtmldlg.c:556
2186 msgid "Full Name Format"
2187 msgstr "ÍêÕûÃû³Æ"
2188
2189 #: src/exphtmldlg.c:563
2190 msgid "First Name, Last Name"
2191 msgstr "Ãû£¬ÐÕ"
2192
2193 #: src/exphtmldlg.c:569
2194 msgid "Last Name, First Name"
2195 msgstr "ÐÕ£¬Ãû"
2196
2197 #: src/exphtmldlg.c:583
2198 msgid "Color Banding"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: src/exphtmldlg.c:589
2202 msgid "Format E-Mail Links"
2203 msgstr "Êä³öµç×ÓÓʼþÁ¬½á"
2204
2205 #: src/exphtmldlg.c:595
2206 msgid "Format User Attributes"
2207 msgstr "½«Óû§ÐÔÖʸñʽ»¯"
2208
2209 #: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:679 src/importldif.c:960
2210 msgid "File Name :"
2211 msgstr "ÎļþÃû£º"
2212
2213 #: src/exphtmldlg.c:660
2214 msgid "Open with Web Browser"
2215 msgstr "ÓÃÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷´ò¿ª"
2216
2217 #: src/exphtmldlg.c:692
2218 msgid "Export Address Book to HTML File"
2219 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉHTMLÎļþ"
2220
2221 #: src/exphtmldlg.c:726 src/expldifdlg.c:746 src/importldif.c:1034
2222 msgid "Prev"
2223 msgstr "Ç°Ò»¸ö"
2224
2225 #: src/exphtmldlg.c:727 src/expldifdlg.c:747 src/importldif.c:1035
2226 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2227 msgid "Next"
2228 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
2229
2230 #: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:778 src/importldif.c:1067
2231 msgid "File Info"
2232 msgstr "ÎļþÄÚÈÝ"
2233
2234 #: src/exphtmldlg.c:759
2235 msgid "Format"
2236 msgstr "¸ñʽ"
2237
2238 #: src/expldifdlg.c:110
2239 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2240 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÓʼþ¼ÐºÍLDIFÎļþÃû¡£"
2241
2242 #: src/expldifdlg.c:113
2243 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2244 msgstr "Ö¸¶¨ÓÃÓÚ¸ñʽ»¯DNΨһ±êʶµÄ²ÎÊý"
2245
2246 #: src/expldifdlg.c:188
2247 #, c-format
2248 msgid ""
2249 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2250 "does not exist. OK to create new directory?"
2251 msgstr ""
2252 "LDIFÊä³öĿ¼ '%s'\n"
2253 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ´´½¨ÐµÄĿ¼£¿"
2254
2255 #: src/expldifdlg.c:200
2256 #, c-format
2257 msgid ""
2258 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2259 "%s"
2260 msgstr ""
2261 "ÎÞ·¨ÎªLDIFÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
2262 "%s"
2263
2264 #: src/expldifdlg.c:244
2265 msgid "Suffix was not supplied"
2266 msgstr "δָ¶¨ºó׺"
2267
2268 #: src/expldifdlg.c:246
2269 msgid ""
2270 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2271 "you wish to proceed without a suffix?"
2272 msgstr "Èç¹ûÊý¾ÝÓÃÓÚLDAP·þÎñÆ÷£¬ÔòÐèÒªÖ¸¶¨ºó׺¡£ÄãÈ·¶¨²»ÓÃÖ¸¶¨ºó׺ô£¿"
2273
2274 #: src/expldifdlg.c:264
2275 msgid "Error creating LDIF file"
2276 msgstr "´´½¨LDIFÎļþ³ö´í"
2277
2278 #: src/expldifdlg.c:373
2279 msgid "Select LDIF Output File"
2280 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÊä³öÎļþ"
2281
2282 #: src/expldifdlg.c:449
2283 msgid "LDIF Output File"
2284 msgstr "LDIFÊä³öÎļþ"
2285
2286 #: src/expldifdlg.c:510
2287 msgid "Suffix"
2288 msgstr "ºó׺"
2289
2290 #: src/expldifdlg.c:522
2291 msgid ""
2292 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2293 "entry. Examples include:\n"
2294 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2295 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2296 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2297 msgstr ""
2298 "´Ëºó׺ÓÃÓÚΪLDAPÌõÄ¿´´½¨Î¨Ò»±êʶ\"Distinguished Name\" (¼ò³Æ DN)¡£Ê¾Àý:\n"
2299 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2300 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2301 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2302
2303 #: src/expldifdlg.c:531
2304 #, fuzzy
2305 msgid "Relative DN"
2306 msgstr "Ìæ»»"
2307
2308 #: src/expldifdlg.c:538
2309 msgid "Unique ID"
2310 msgstr "ΨһID"
2311
2312 #: src/expldifdlg.c:546
2313 msgid ""
2314 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2315 "to:\n"
2316 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2317 msgstr ""
2318 "µØÖ·²¾µÄΨһIDÓÃÓÚ´´½¨Ò»¸öÀàËÆÈçϸñʽµÄDN:\n"
2319 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2320
2321 #: src/expldifdlg.c:559
2322 msgid ""
2323 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2324 "similar to:\n"
2325 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2326 msgstr ""
2327 "µØÖ·²¾µÄÏÔʾÃû³ÆÓÃÓÚ´´½¨Ò»¸öÀàËÆÈçϸñʽµÄDN:\n"
2328 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2329
2330 #: src/expldifdlg.c:572
2331 msgid ""
2332 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2333 "is formatted similar to:\n"
2334 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2335 msgstr ""
2336 "¸öÈËÓµÓеĵÚÒ»¸öe-mailµØÖ·ÓÃÓÚ´´½¨Ò»¸öÀàËÆÈçϸñʽµÄDN:\n"
2337 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2338
2339 #: src/expldifdlg.c:586
2340 msgid ""
2341 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2342 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2343 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2344 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2345 "available RDN options that will be used to create the DN."
2346 msgstr ""
2347 "LDIFÎļþ°üº¬µÄ¶à¸öÊý¾Ý¼Ç¼ͨ³£¾ù¿Éµ¼ÈëLDAP·þÎñÆ÷¡£LDIFÎļþÖеÄÊý¾Ý¼Ç¼¿ÉÓÃ"
2348 "\"Distinguished Name\" (¼ò³Æ DN)ÕâÒ»ÊôÐÔΨһ¶¨Î»¡£Í¨³£ÔÚ\"Relative "
2349 "Distinguished Name\" (¼ò³Æ RDN) ºóÃæÌí¼Óºó׺À´´´½¨DNΨһ±êʶ¡£ÇëÔÚ¿ÉÐеÄRDNÑ¡"
2350 "ÏîÖÐÑ¡ÔñÒ»¸öÓÃÓÚ´´½¨DNΨһ±íʾ¡£"
2351
2352 #: src/expldifdlg.c:599
2353 msgid "Use DN attribute if present in data"
2354 msgstr "Èç¹ûÊý¾ÝÖаüº¬DN£¬Ê¹ÓÃDNÊôÐÔ"
2355
2356 #: src/expldifdlg.c:606
2357 msgid ""
2358 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2359 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2360 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2361 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2362 msgstr ""
2363 "µØÖ·²¾¿ÉÒÔ°üº¬ÒÔÇ°´ÓLDIFÎļþÖе¼ÈëµÄÌõÄ¿¡£Èç¹ûµØÖ·²¾Êý¾ÝÖаüº¬Óû§ÊôÐÔ"
2364 "\"Distinguished Name\" (DN)£¬Ôò¿ÉÒÔÔÚÊä³öµÄLDIFÎļþÖÐʹÓøÃÊôÐÔ¡£Èç¹ûûÓÐÕÒµ½"
2365 "DNÓû§ÊôÐÔ£¬ÔòʹÓÃÉÏÃæÑ¡¶¨RDN¡£"
2366
2367 #: src/expldifdlg.c:617
2368 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2369 msgstr "ÅųýûÓÐe-mailµØÖ·µÄ¼Ç¼"
2370
2371 #: src/expldifdlg.c:624
2372 msgid ""
2373 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2374 "option to ignore these records."
2375 msgstr "ͨѶ²¾ÄÚ¿ÉÄÜ°üº¬Ã»ÓÐe-mailµØÖ·µÄÌõÄ¿¡£Ñ¡Ôñ´ËÑ¡Ïî¿ÉÒÔºöÂÔÕâЩ¼Ç¼¡£"
2376
2377 #: src/expldifdlg.c:712
2378 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2379 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉLDIFÎļþ"
2380
2381 #: src/expldifdlg.c:779
2382 #, fuzzy
2383 msgid "Distguished Name"
2384 msgstr "ΨһÃû"
2385
2386 #: src/export.c:141
2387 msgid "Export"
2388 msgstr "Êä³ö"
2389
2390 #: src/export.c:160
2391 msgid "Specify target folder and mbox file."
2392 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷Óʼþ¼Ð¼°mboxÎļþ¡£"
2393
2394 #: src/export.c:170
2395 msgid "Source dir:"
2396 msgstr "ԭʼĿ¼£º"
2397
2398 #: src/export.c:175
2399 msgid "Exporting file:"
2400 msgstr "Êä³öÎļþ£º"
2401
2402 #: src/export.c:188 src/export.c:194 src/import.c:193 src/import.c:199
2403 #: src/prefs_account.c:1229
2404 msgid " Select... "
2405 msgstr " Ñ¡Ôñ... "
2406
2407 #: src/export.c:233
2408 msgid "Select exporting file"
2409 msgstr "Ñ¡ÔñÊä³öÎļþ"
2410
2411 #: src/exporthtml.c:796
2412 msgid "Full Name"
2413 msgstr "È«Ãû"
2414
2415 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2416 msgid "Attributes"
2417 msgstr "ÐÔÖÊ"
2418
2419 #: src/exporthtml.c:1001
2420 msgid "Sylpheed Address Book"
2421 msgstr "Sylpheed ͨѶ¼"
2422
2423 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2424 msgid "Name already exists but is not a directory."
2425 msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­´æÔÚµ«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
2426
2427 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2428 msgid "No permissions to create directory."
2429 msgstr "ÄúûÓд´½¨Ä¿Â¼µÄȨÏÞ¡£"
2430
2431 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2432 msgid "Name is too long."
2433 msgstr "Ãû×ÖÌ«³¤¡£"
2434
2435 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2436 msgid "Not specified."
2437 msgstr "²»È·¶¨¡£"
2438
2439 #: src/folder.c:1173
2440 msgid "Inbox"
2441 msgstr "ÊÕÐżÐ"
2442
2443 #: src/folder.c:1177
2444 msgid "Sent"
2445 msgstr "ÒÑ·¢ËÍ"
2446
2447 #: src/folder.c:1181
2448 msgid "Queue"
2449 msgstr "´ý·¢ËÍ"
2450
2451 #: src/folder.c:1185
2452 msgid "Trash"
2453 msgstr "À¬»øÍ°"
2454
2455 #: src/folder.c:1189
2456 msgid "Drafts"
2457 msgstr "²Ý¸å"
2458
2459 #: src/folder.c:1441
2460 #, c-format
2461 msgid "Processing (%s)...\n"
2462 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
2463
2464 #: src/folder.c:2440
2465 #, c-format
2466 msgid "Moving %s to %s...\n"
2467 msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
2468
2469 #: src/foldersel.c:153
2470 msgid "Select folder"
2471 msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
2472
2473 #: src/folderview.c:232
2474 msgid "/Mark all _read"
2475 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
2476
2477 #: src/folderview.c:233
2478 msgid "/_Search folder..."
2479 msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
2480
2481 #: src/folderview.c:235
2482 msgid "/_Processing..."
2483 msgstr "/´¦Àí(_P)..."
2484
2485 #: src/folderview.c:314
2486 msgid "New"
2487 msgstr "ÐÂÓʼþ"
2488
2489 #: src/folderview.c:315
2490 msgid "Unread"
2491 msgstr "δ¶Á"
2492
2493 #: src/folderview.c:316
2494 msgid "#"
2495 msgstr "££"
2496
2497 #: src/folderview.c:521
2498 msgid "Setting folder info..."
2499 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
2500
2501 #: src/folderview.c:728 src/mainwindow.c:2991 src/setup.c:80
2502 #, c-format
2503 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2504 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
2505
2506 #: src/folderview.c:732 src/mainwindow.c:2996 src/setup.c:85
2507 #, c-format
2508 msgid "Scanning folder %s ..."
2509 msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
2510
2511 #: src/folderview.c:773
2512 msgid "Rebuilding folder tree..."
2513 msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
2514
2515 #: src/folderview.c:856
2516 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2517 msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
2518
2519 #: src/folderview.c:1520
2520 #, c-format
2521 msgid "Opening Folder %s..."
2522 msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
2523
2524 #: src/folderview.c:1532
2525 msgid "Folder could not be opened."
2526 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
2527
2528 #: src/folderview.c:1722
2529 #, c-format
2530 msgid "Moving %s to %s..."
2531 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
2532
2533 #: src/folderview.c:1751
2534 msgid "Source and destination are the same."
2535 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
2536
2537 #: src/folderview.c:1754
2538 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2539 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
2540
2541 #: src/folderview.c:1757
2542 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2543 msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
2544
2545 #: src/folderview.c:1760
2546 msgid "Move failed!"
2547 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
2548
2549 #: src/folderview.c:1795 src/summaryview.c:3883
2550 msgid "Processing configuration"
2551 msgstr "´¦ÀíÅäÖÃ"
2552
2553 #: src/grouplistdialog.c:171
2554 msgid "Newsgroup subscription"
2555 msgstr "¶©ÔÄÐÂÎÅ×é"
2556
2557 #: src/grouplistdialog.c:187
2558 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2559 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¶©ÔĵÄÐÂÎÅ×飺"
2560
2561 #: src/grouplistdialog.c:193
2562 msgid "Find groups:"
2563 msgstr "²éÕÒÐÂÎÅ×飺"
2564
2565 #: src/grouplistdialog.c:201
2566 msgid " Search "
2567 msgstr " ËÑË÷ "
2568
2569 #: src/grouplistdialog.c:213
2570 msgid "Newsgroup name"
2571 msgstr "ÐÂÎÅ×éÃû³Æ"
2572
2573 #: src/grouplistdialog.c:214
2574 msgid "Messages"
2575 msgstr "Óʼþ"
2576
2577 #: src/grouplistdialog.c:215
2578 msgid "Type"
2579 msgstr "ÀàÐÍ"
2580
2581 #: src/grouplistdialog.c:239
2582 msgid "Refresh"
2583 msgstr "Ë¢ÐÂ"
2584
2585 #: src/grouplistdialog.c:343
2586 msgid "moderated"
2587 msgstr "ÓйÜÀíµÄ"
2588
2589 #: src/grouplistdialog.c:345
2590 msgid "readonly"
2591 msgstr "Ö»¶Á"
2592
2593 #: src/grouplistdialog.c:347
2594 msgid "unknown"
2595 msgstr "δ֪"
2596
2597 #: src/grouplistdialog.c:407
2598 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2599 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅ×éÁÐ±í¡£"
2600
2601 #: src/grouplistdialog.c:440 src/summaryview.c:1018
2602 msgid "Done."
2603 msgstr "Íê³É¡£"
2604
2605 #: src/grouplistdialog.c:470
2606 #, c-format
2607 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2608 msgstr "ÒѽÓÊÕ%dÐÂÎÅ×é(ÒѶÁ%s)"
2609
2610 #: src/gtk/about.c:91
2611 msgid "About"
2612 msgstr "¹ØÓÚ"
2613
2614 #: src/gtk/about.c:112
2615 #, c-format
2616 msgid ""
2617 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2618 "Operating System: %s %s (%s)"
2619 msgstr ""
2620 "GTK+°æ±¾: %d.%d.%d\n"
2621 "²Ù×÷ϵͳ£º%s %s (%s)"
2622
2623 #: src/gtk/about.c:127
2624 #, c-format
2625 msgid "Compiled-in features:%s"
2626 msgstr "±¾±àÒë°æ±¾Ëù¾ßÓеÄÌØÐÔ£º%s"
2627
2628 #: src/gtk/about.c:210
2629 msgid ""
2630 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2631 "\n"
2632 msgstr ""
2633 "GPGMEµÄ°æȨΪWerner Koch <mailto:dd9jn@gnu.org>ËùÓР2001\n"
2634 "\n"
2635
2636 #: src/gtk/about.c:214
2637 msgid ""
2638 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2639 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2640 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2641 "version.\n"
2642 "\n"
2643 msgstr ""
2644 "±¾³ÌÐòΪ×ÔÓÉÈí¼þ£»Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
2645 "ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
2646 "\n"
2647
2648 #: src/gtk/about.c:220
2649 msgid ""
2650 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2651 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2652 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2653 "more details.\n"
2654 "\n"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: src/gtk/about.c:226
2658 msgid ""
2659 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2660 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2661 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2662 msgstr ""
2663 "ÄúÓ¦¸ÃËæͬ±¾³ÌÐòÊÕµ½Ò»·ÝGNUͨÓù«¹²Ðí¿É¡£ÈçδÊÕµ½£¬ÇëдПøÒÔϵØÖ·Ë÷È¡£º"
2664 "Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA "
2665 "02111-1307, USA."
2666
2667 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2668 msgid "Orange"
2669 msgstr "³ÈÉ«"
2670
2671 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2672 msgid "Red"
2673 msgstr "ºìÉ«"
2674
2675 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2676 msgid "Pink"
2677 msgstr "·Ûºì"
2678
2679 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2680 msgid "Sky blue"
2681 msgstr "ÌìÀ¶"
2682
2683 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2684 msgid "Blue"
2685 msgstr "À¶É«"
2686
2687 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2688 msgid "Green"
2689 msgstr "ÂÌÉ«"
2690
2691 #: src/gtk/colorlabel.c:54
2692 msgid "Brown"
2693 msgstr "×ØÉ«"
2694
2695 #: src/gtk/foldersort.c:139
2696 msgid "Set folder sortorder"
2697 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼ÐÅÅÐò·½Ê½..."
2698
2699 #: src/gtk/foldersort.c:151
2700 msgid ""
2701 "Move folders up or down to change\n"
2702 "the sort order in the folderview"
2703 msgstr ""
2704 "ÉÏÏÂÒƶ¯Óʼþ¼Ð\n"
2705 "ÒԸıäÓʼþ¼ÐÊÓͼÖеÄÅÅÁÐ˳Ðò"
2706
2707 #: src/gtk/foldersort.c:171
2708 msgid "Ok"
2709 msgstr "È·¶¨"
2710
2711 #: src/gtk/foldersort.c:219
2712 msgid "Folders"
2713 msgstr "Óʼþ¼Ð"
2714
2715 #: src/gtk/gtkaspell.c:602
2716 msgid "No dictionary selected."
2717 msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
2718
2719 #: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1716 src/gtk/gtkaspell.c:2003
2720 msgid "Normal Mode"
2721 msgstr "Ò»°ãģʽ"
2722
2723 #: src/gtk/gtkaspell.c:825 src/gtk/gtkaspell.c:1722 src/gtk/gtkaspell.c:2014
2724 msgid "Bad Spellers Mode"
2725 msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
2726
2727 #: src/gtk/gtkaspell.c:864
2728 msgid "Unknown suggestion mode."
2729 msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
2730
2731 #: src/gtk/gtkaspell.c:1117
2732 msgid "No misspelled word found."
2733 msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
2734
2735 #: src/gtk/gtkaspell.c:1430
2736 msgid "Replace unknown word"
2737 msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
2738
2739 #: src/gtk/gtkaspell.c:1440
2740 #, c-format
2741 msgid "Replace \"%s\" with: "
2742 msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
2743
2744 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
2745 #, fuzzy
2746 msgid ""
2747 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2748 "will learn from mistake.\n"
2749 msgstr ""
2750 "°²×¡MOD1¼üʱ°´Enter\n"
2751 "¿ÉÒÔ½«±»ÈÏΪÊÇ´íÎóµÄµ¥´Ê¼ÓÈëµ½ºÏ·¨µ¥´Ê±¾¡£\n"
2752
2753 #: src/gtk/gtkaspell.c:1710 src/gtk/gtkaspell.c:1992
2754 msgid "Fast Mode"
2755 msgstr "¿ìËÙģʽ"
2756
2757 #: src/gtk/gtkaspell.c:1833
2758 #, c-format
2759 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2760 msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
2761
2762 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846
2763 msgid "Accept in this session"
2764 msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
2765
2766 #: src/gtk/gtkaspell.c:1856
2767 msgid "Add to personal dictionary"
2768 msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
2769
2770 #: src/gtk/gtkaspell.c:1866
2771 msgid "Replace with..."
2772 msgstr "¸ü»»³É..."
2773
2774 #: src/gtk/gtkaspell.c:1876
2775 #, c-format
2776 msgid "Check with %s"
2777 msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
2778
2779 #: src/gtk/gtkaspell.c:1895
2780 msgid "(no suggestions)"
2781 msgstr "(ûÓн¨Òé)"
2782
2783 #: src/gtk/gtkaspell.c:1906 src/gtk/gtkaspell.c:2066
2784 msgid "More..."
2785 msgstr "¸ü¶à..."
2786
2787 #: src/gtk/gtkaspell.c:1968
2788 #, c-format
2789 msgid "Dictionary: %s"
2790 msgstr "×ֵ䣺%s"
2791
2792 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981
2793 #, c-format
2794 msgid "Use alternate (%s)"
2795 msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
2796
2797 #: src/gtk/gtkaspell.c:2029 src/prefs_spelling.c:172
2798 msgid "Check while typing"
2799 msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
2800
2801 #: src/gtk/gtkaspell.c:2045
2802 msgid "Change dictionary"
2803 msgstr "Çл»×Öµä"
2804
2805 #: src/gtk/gtkaspell.c:2207
2806 #, c-format
2807 msgid ""
2808 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2809 "%s"
2810 msgstr ""
2811 "ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
2812 "%s"
2813
2814 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2815 #, c-format
2816 msgid "Input password for %s on %s:"
2817 msgstr "ÇëÊäÈë%sÔÚ%sÉϵÄÃÜÂ룺"
2818
2819 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2820 msgid "Input password"
2821 msgstr "ÊäÈëÃÜÂë"
2822
2823 #: src/gtk/logwindow.c:63
2824 msgid "Protocol log"
2825 msgstr "ЭÒéÈÕÖ¾"
2826
2827 #: src/gtk/pluginwindow.c:123
2828 msgid "Select Plugin to load"
2829 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¼ÓÔصIJå¼þ"
2830
2831 #: src/gtk/pluginwindow.c:159 src/gtk/pluginwindow.c:183
2832 msgid "Plugins"
2833 msgstr "²å¼þ"
2834
2835 #: src/gtk/pluginwindow.c:197 src/prefs_common.c:2483
2836 msgid "Description"
2837 msgstr "ÃèÊö"
2838
2839 #: src/gtk/pluginwindow.c:221
2840 msgid "Load Plugin"
2841 msgstr "¼ÓÔزå¼þ"
2842
2843 #: src/gtk/pluginwindow.c:226
2844 msgid "Unload Plugin"
2845 msgstr "жÔزå¼þ"
2846
2847 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2848 msgid "Page Index"
2849 msgstr "Ò³Ãæ"
2850
2851 #: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:491
2852 msgid "Apply"
2853 msgstr "Ó¦ÓÃ"
2854
2855 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2856 msgid "Account"
2857 msgstr "ÕʺÅ"
2858
2859 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2860 #: src/prefs_summary_column.c:68
2861 msgid "Status"
2862 msgstr "״̬"
2863
2864 #: src/gtk/quicksearch.c:99
2865 #, fuzzy
2866 msgid "Extended symbols"
2867 msgstr "À©Õ¹·ûºÅ"
2868
2869 #: src/gtk/quicksearch.c:179
2870 msgid "all messages"
2871 msgstr "ËùÓÐÓʼþ"
2872
2873 #: src/gtk/quicksearch.c:180
2874 msgid "messages whose age is greater than #"
2875 msgstr "±È#¾ÉµÄÓʼþ"
2876
2877 #: src/gtk/quicksearch.c:181
2878 msgid "messages whose age is less than #"
2879 msgstr "±È#еÄÓʼþ"
2880
2881 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2882 msgid "messages which contain S in the message body"
2883 msgstr "ÔÚÎļþÖ÷ÌåÖаüº¬SµÄÓʼþ"
2884
2885 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2886 msgid "messages which contain S in the whole message"
2887 msgstr "ÕûƪÎÄÕÂÖаüº¬SµÄÓʼþ"
2888
2889 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2890 msgid "messages carbon-copied to S"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2894 msgid "message is either to: or cc: to S"
2895 msgstr "¼Ä¸ø»òÊǸ±±¾³­Ë͸øSµÄÓʼþ"
2896
2897 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2898 msgid "deleted messages"
2899 msgstr "ÒÑɾ³ýµÄÓʼþ"
2900
2901 #: src/gtk/quicksearch.c:187
2902 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2903 msgstr "ÔÚ·¢ÐÅÈËÀ¸Öаüº¬SµÄÓʼþ"
2904
2905 #: src/gtk/quicksearch.c:188
2906 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2907 msgstr "Èç¹ûÖ´ÐР\"S\"³É¹¦"
2908
2909 #: src/gtk/quicksearch.c:189
2910 msgid "messages originating from user S"
2911 msgstr "ÓÉSËù·¢³öµÄÓʼþ"
2912
2913 #: src/gtk/quicksearch.c:190
2914 msgid "forwarded messages"
2915 msgstr "ÒÑת·¢µÄÓʼþ"
2916
2917 #: src/gtk/quicksearch.c:191
2918 msgid "messages which contain header S"
2919 msgstr "ÔÚÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
2920
2921 #: src/gtk/quicksearch.c:192
2922 #, fuzzy
2923 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2924 msgstr "ÔÚÓʼþÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
2925
2926 #: src/gtk/quicksearch.c:193
2927 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2928 msgstr "Ôڻظ´ÐÅÍ·Öаüº¬SµÄÓʼþ"
2929
2930 #: src/gtk/quicksearch.c:194
2931 msgid "locked messages"
2932 msgstr "ÒÑËø¶¨µÄÓʼþ"
2933
2934 #: src/gtk/quicksearch.c:195
2935 msgid "messages which are in newsgroup S"
2936 msgstr "ÔÚÐÂÎÅ×éSÖеÄÓʼþ"
2937
2938 #: src/gtk/quicksearch.c:196
2939 msgid "new messages"
2940 msgstr "ÐÂÓʼþ"
2941
2942 #: src/gtk/quicksearch.c:197
2943 msgid "old messages"
2944 msgstr "¾ÉÓʼþ"
2945
2946 #: src/gtk/quicksearch.c:198
2947 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: src/gtk/quicksearch.c:199
2951 msgid "messages which have been replied to"
2952 msgstr "Òѻظ´µÄÓʼþ"
2953
2954 #: src/gtk/quicksearch.c:200
2955 msgid "read messages"
2956 msgstr "ÒѶÁÓʼþ"
2957
2958 #: src/gtk/quicksearch.c:201
2959 msgid "messages which contain S in subject"
2960 msgstr "Ö÷ÌâÖаüº¬SµÄÓʼþ"
2961
2962 #: src/gtk/quicksearch.c:202
2963 msgid "messages whose score is equal to #"
2964 msgstr "µÃ·ÖÓë#Ò»Ñù¸ßµÄÓʼþ"
2965
2966 #: src/gtk/quicksearch.c:203
2967 msgid "messages whose score is greater than #"
2968 msgstr "µÃ·Ö½Ï#¸ßµÄÓʼþ"
2969
2970 #: src/gtk/quicksearch.c:204
2971 msgid "messages whose score is lower than #"
2972 msgstr "µÃ·Ö½Ï#µÍµÄÓʼþ"
2973
2974 #: src/gtk/quicksearch.c:205
2975 msgid "messages whose size is equal to #"
2976 msgstr "ÎļþÓë#Ò»Ñù´óµÄÓʼþ"
2977
2978 #: src/gtk/quicksearch.c:206
2979 msgid "messages whose size is greater than #"
2980 msgstr "Îļþ±È#´óµÄÓʼþ"
2981
2982 #: src/gtk/quicksearch.c:207
2983 msgid "messages whose size is smaller than #"
2984 msgstr "Îļþ±È#СµÄÓʼþ"
2985
2986 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2987 msgid "messages which have been sent to S"
2988 msgstr "ÒѾ­Ë͸øSµÄÓʼþ"
2989
2990 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2991 msgid "marked messages"
2992 msgstr "Òѱê¼ÇµÄÓʼþ"
2993
2994 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2995 msgid "unread messages"
2996 msgstr "δ¶ÁÓʼþ"
2997
2998 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2999 msgid "messages which contain S in References header"
3000 msgstr "ÔÚReferencesÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
3001
3002 #: src/gtk/quicksearch.c:212
3003 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3004 msgstr ""
3005
3006 #: src/gtk/quicksearch.c:213
3007 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3008 msgstr "ÔÚX-LabelÐÅϢͷÀﺬÓÐSµÄÓʼþ"
3009
3010 #: src/gtk/quicksearch.c:215
3011 msgid "logical AND operator"
3012 msgstr "Âß¼­ÔËËãAND"
3013
3014 #: src/gtk/quicksearch.c:216
3015 msgid "logical OR operator"
3016 msgstr "Âß¼­ÔËËãOR"
3017
3018 #: src/gtk/quicksearch.c:217
3019 msgid "logical NOT operator"
3020 msgstr "Âß¼­ÔËËãNOT"
3021
3022 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3023 msgid "case sensitive search"
3024 msgstr "Çø·Ö´óСдµÄËÑÑ°"
3025
3026 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3027 msgid "all filtering expressions are allowed"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3031 msgid "Extended Search symbols"
3032 msgstr "ÓÃÓÚÀ©Õ¹ËÑË÷µÄ·ûºÅ"
3033
3034 #: src/gtk/quicksearch.c:268 src/prefs_filtering_action.c:1115
3035 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
3036 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
3037 msgid "Subject"
3038 msgstr "Ö÷Ìâ"
3039
3040 #: src/gtk/quicksearch.c:272 src/prefs_filtering_action.c:1116
3041 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
3042 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
3043 msgid "From"
3044 msgstr "·¢ÐÅÈË"
3045
3046 #: src/gtk/quicksearch.c:276 src/prefs_filtering_action.c:1117
3047 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
3048 msgid "To"
3049 msgstr "ÊÕÐÅÈË"
3050
3051 #: src/gtk/quicksearch.c:317
3052 msgid "Extended Symbols"
3053 msgstr "À©Õ¹·ûºÅ"
3054
3055 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3056 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3057 msgid "correct"
3058 msgstr "ÕýÈ·"
3059
3060 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3061 msgid "Owner"
3062 msgstr "ËùÓÐÕß"
3063
3064 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3065 msgid "Signer"
3066 msgstr "¸èÕß"
3067
3068 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3069 #: src/prefs_themes.c:874
3070 msgid "Name: "
3071 msgstr "Ãû×Ö"
3072
3073 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3074 msgid "Organization: "
3075 msgstr "×éÖ¯"
3076
3077 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3078 msgid "Location: "
3079 msgstr "λÖÃ"
3080
3081 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3082 msgid "Fingerprint: "
3083 msgstr "Ö¸ÎÆ"
3084
3085 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3086 msgid "Signature status: "
3087 msgstr "Ç©Ãû×´¿ö£º"
3088
3089 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3090 #, c-format
3091 msgid "SSL certificate for %s"
3092 msgstr "%sµÄSSLÈÏÖ¤"
3093
3094 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3095 #, c-format
3096 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3097 msgstr "ÓÐÒ»¸ö%sδ֪µÄÈÏÖ¤¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
3098
3099 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3100 #, c-format
3101 msgid "Signature status: %s"
3102 msgstr "Ç©Ãû״̬£º%s"
3103
3104 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3105 msgid "View certificate"
3106 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
3107
3108 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3109 msgid "Unknown SSL Certificate"
3110 msgstr "²»Ã÷µÄSSLÈÏÖ¤"
3111
3112 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3113 msgid "Accept and save"
3114 msgstr "½ÓÊܲ¢´¦´æ"
3115
3116 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3117 msgid "Cancel connection"
3118 msgstr "È¡ÏûÁ¬½Ó"
3119
3120 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3121 msgid "New certificate:"
3122 msgstr "еÄÈÏÖ¤£º"
3123
3124 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3125 msgid "Known certificate:"
3126 msgstr "ÒÑÖªµÄÈÏÖ¤£º"
3127
3128 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3129 #, c-format
3130 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3131 msgstr "%sµÄÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
3132
3133 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3134 msgid "View certificates"
3135 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
3136
3137 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3138 msgid "Changed SSL Certificate"
3139 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
3140
3141 #: src/headerview.c:171 src/summaryview.c:2247
3142 msgid "(No From)"
3143 msgstr "(ûÓз¢ÐÅÈË)"
3144
3145 #: src/headerview.c:186 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
3146 msgid "(No Subject)"
3147 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
3148
3149 #: src/imap.c:667
3150 #, c-format
3151 msgid "Connecting to %s failed"
3152 msgstr "Á¬½Ó %s Ê§°Ü"
3153
3154 #: src/imap.c:672
3155 #, c-format
3156 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3157 msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
3158
3159 #: src/imap.c:710
3160 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3161 msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
3162
3163 #: src/imap.c:723
3164 #, c-format
3165 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3166 msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
3167
3168 #: src/imap.c:762
3169 msgid "Can't start TLS session.\n"
3170 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
3171
3172 #: src/imap.c:1096
3173 #, c-format
3174 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3175 msgstr "²»ÄÜÉèÖÃɾ³ý±ê¼Ç: %d\n"
3176
3177 #: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
3178 msgid "can't expunge\n"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: src/imap.c:1144
3182 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3183 msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃÒÑɾ³ý±ê¼Ç£º1:*\n"
3184
3185 #: src/imap.c:1186
3186 msgid "can't close folder\n"
3187 msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
3188
3189 #: src/imap.c:1238
3190 #, c-format
3191 msgid "root folder %s does not exist\n"
3192 msgstr "¸ùĿ¼ %s ²»´æÔÚ\n"
3193
3194 #: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
3195 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3196 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
3197
3198 #: src/imap.c:1653
3199 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3200 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
3201
3202 #: src/imap.c:1675
3203 msgid "can't create mailbox\n"
3204 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
3205
3206 #: src/imap.c:1718
3207 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: src/imap.c:1750
3211 #, c-format
3212 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3213 msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÅÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
3214
3215 #: src/imap.c:1812
3216 msgid "can't delete mailbox\n"
3217 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
3218
3219 #: src/imap.c:1850
3220 msgid "can't get envelope\n"
3221 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
3222
3223 #: src/imap.c:1858
3224 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3225 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
3226
3227 #: src/imap.c:1880
3228 #, c-format
3229 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3230 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
3231
3232 #: src/imap.c:1938
3233 #, c-format
3234 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3235 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
3236
3237 #: src/imap.c:1960
3238 #, c-format
3239 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3240 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3241
3242 #: src/imap.c:1967
3243 #, c-format
3244 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3245 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
3246
3247 #: src/imap.c:2057
3248 msgid "can't get namespace\n"
3249 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÃüÃû¿Õ¼ä\n"
3250
3251 #: src/imap.c:2491
3252 #, c-format
3253 msgid "can't select folder: %s\n"
3254 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
3255
3256 #: src/imap.c:2631
3257 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3258 msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
3259
3260 #: src/imap.c:2648
3261 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3262 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
3263
3264 #: src/imap.c:2966
3265 #, c-format
3266 msgid "can't append %s to %s\n"
3267 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3268
3269 #: src/imap.c:3015
3270 #, c-format
3271 msgid "can't append message to %s\n"
3272 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3273
3274 #: src/imap.c:3097
3275 #, c-format
3276 msgid "can't copy %s to %s\n"
3277 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
3278
3279 #: src/imap.c:3147
3280 #, c-format
3281 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3282 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
3283
3284 #: src/imap.c:3164
3285 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3286 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
3287
3288 #: src/imap.c:3177
3289 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3290 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
3291
3292 #: src/imap.c:3396 src/imap.c:3433
3293 #, fuzzy
3294 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to UTF-8\n"
3295 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
3296
3297 #: src/imap.c:3528
3298 #, fuzzy
3299 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3300 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
3301
3302 #: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
3303 msgid "/Create _new folder..."
3304 msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
3305
3306 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
3307 msgid "/_Rename folder..."
3308 msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
3309
3310 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
3311 msgid "/M_ove folder..."
3312 msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
3313
3314 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
3315 msgid "/_Delete folder"
3316 msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
3317
3318 #: src/imap_gtk.c:57
3319 msgid "/Down_load messages"
3320 msgstr "/ÏÂÔØÏûÏ¢(_l)"
3321
3322 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
3323 msgid "/_Check for new messages"
3324 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
3325
3326 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
3327 msgid "/R_ebuild folder tree"
3328 msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
3329
3330 #: src/imap_gtk.c:62
3331 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3332 msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
3333
3334 #: src/imap_gtk.c:125
3335 msgid ""
3336 "Input the name of new folder:\n"
3337 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3338 " append `/' at the end of the name)"
3339 msgstr ""
3340 "ÇëÊäÈëÐÂÓʼþ¼ÐµÄÃû×Ö£º\n"
3341 "(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
3342 "ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
3343
3344 #: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
3345 msgid "NewFolder"
3346 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
3347
3348 #: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3349 #, c-format
3350 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3351 msgstr "Óʼþ¼ÐÃû³Æ²»ÄÜ°üº¬`%c'¡£"
3352
3353 #: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3354 #, c-format
3355 msgid "The folder `%s' already exists."
3356 msgstr "Óʼþ¼Ð'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£"
3357
3358 #: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
3359 #, c-format
3360 msgid "Can't create the folder `%s'."
3361 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
3362
3363 #: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
3364 #, c-format
3365 msgid "Input new name for `%s':"
3366 msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
3367
3368 #: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
3369 msgid "Rename folder"
3370 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
3371
3372 #: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
3373 msgid ""
3374 "The folder could not be renamed.\n"
3375 "The new folder name is not allowed."
3376 msgstr ""
3377 "²»ÄÜÖØÃüÃû¸ÃĿ¼¡£\n"
3378 "ÐÂÖ¸¶¨µÄĿ¼Ãû²»ºÏ·¨¡£"
3379
3380 #: src/imap_gtk.c:251
3381 #, c-format
3382 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3383 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
3384
3385 #: src/imap_gtk.c:252
3386 msgid "Delete IMAP4 account"
3387 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
3388
3389 #: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
3390 #, c-format
3391 msgid ""
3392 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
3393 "Do you really want to delete?"
3394 msgstr ""
3395 "ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼ÐÒÔ¼°ÆäÖÐËùÓеÄÓʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
3396 "È·¶¨É¾³ý£¿"
3397
3398 #: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
3399 msgid "Delete folder"
3400 msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
3401
3402 #: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
3403 #, c-format
3404 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3405 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
3406
3407 #: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
3408 msgid "Offline"
3409 msgstr "ÍÑ»ú"
3410
3411 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
3412 msgid "You are offline. Go online?"
3413 msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£×ªµ½ÔÚÏß״̬?"
3414
3415 #: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
3416 #, c-format
3417 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3418 msgstr "´Ó `%s' ÏÂÔØÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3419
3420 #: src/import.c:146
3421 msgid "Import"
3422 msgstr "µ¼Èë"
3423
3424 #: src/import.c:165
3425 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3426 msgstr "ÇëÖ¸¶¨mboxÎļþºÍÄ¿±êÓʼþ¼Ð"
3427
3428 #: src/import.c:175
3429 msgid "Importing file:"
3430 msgstr "µ¼ÈëÎļþ£º"
3431
3432 #: src/import.c:180
3433 msgid "Destination dir:"
3434 msgstr "Ä¿±êĿ¼£º"
3435
3436 #: src/import.c:238
3437 msgid "Select importing file"
3438 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÎļþ"
3439
3440 #: src/importldif.c:189
3441 msgid "Please specify address book name and file to import."
3442 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÓûµ¼ÈëµÄͨѶ¼¼°ÎļþÃû¡£"
3443
3444 #: src/importldif.c:192
3445 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3446 msgstr "Ñ¡Ôñ²¢ÖØÃüÃûÒªµ¼ÈëµÄLDIF×Ö¶ÎÃû¡£"
3447
3448 #: src/importldif.c:195
3449 msgid "File imported."
3450 msgstr "Îļþµ¼ÈëÍê³É¡£"
3451
3452 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3453 msgid "Please select a file."
3454 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒ»¸öÎļþ¡£"
3455
3456 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3457 msgid "Address book name must be supplied."
3458 msgstr "±ØÐëÌṩͨѶ¼Ãû³Æ¡£"
3459
3460 #: src/importldif.c:471
3461 msgid "Error reading LDIF fields."
3462 msgstr "¶ÁÈ¡LDIF×Ö¶Îʧ°Ü"
3463
3464 #: src/importldif.c:494
3465 msgid "LDIF file imported successfully."
3466 msgstr "LDIFÎļþµ¼Èë³É¹¦¡£"
3467
3468 #: src/importldif.c:606
3469 msgid "Select LDIF File"
3470 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÎļþ"
3471
3472 #: src/importldif.c:703
3473 msgid ""
3474 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3475 "file data."
3476 msgstr "Ö¸¶¨µØÖ·²¾µÄÃû³Æ, ¸ÃµØÖ·²¾ÓÃÓë´æ·Å´ÓLDIFÎļþÖе¼ÈëµÄÊý¾Ý¡£"
3477
3478 #: src/importldif.c:709
3479 msgid "File Name"
3480 msgstr "ÎļþÃû³Æ"
3481
3482 #: src/importldif.c:720
3483 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3484 msgstr "½«Òªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþµÄλÖÃ"
3485
3486 #: src/importldif.c:729
3487 msgid "Select the LDIF file to import."
3488 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþ¡£"
3489
3490 #: src/importldif.c:766
3491 msgid "R"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
3495 msgid "S"
3496 msgstr "S"
3497
3498 #: src/importldif.c:768
3499 msgid "LDIF Field Name"
3500 msgstr "LDIF×Ö¶ÎÃû"
3501
3502 #: src/importldif.c:769
3503 msgid "Attribute Name"
3504 msgstr "ÌõÄ¿Ãû³Æ"
3505
3506 #: src/importldif.c:824
3507 msgid "LDIF Field"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: src/importldif.c:836
3511 msgid "Attribute"
3512 msgstr "ÌõÄ¿"
3513
3514 #: src/importldif.c:847
3515 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3516 msgstr ""
3517
3518 #: src/importldif.c:852
3519 msgid "???"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: src/importldif.c:870
3523 msgid ""
3524 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3525 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3526 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3527 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3528 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3529 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3530 "field for import."
3531 msgstr ""
3532
3533 #: src/importldif.c:882
3534 msgid "Select for Import"
3535 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÏî"
3536
3537 #: src/importldif.c:888
3538 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3539 msgstr "Ñ¡ÔñÒªµ¼Èëµ½µØÖ·²¾µÄLDIF×Ö¶Î"
3540
3541 #: src/importldif.c:891
3542 msgid " Modify "
3543 msgstr " Ð޸Ġ"
3544
3545 #: src/importldif.c:897
3546 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3547 msgstr ""
3548
3549 #: src/importldif.c:970
3550 msgid "Records Imported :"
3551 msgstr "Òѵ¼ÈëµÄ¼Ç¼£º"
3552
3553 #: src/importldif.c:1001
3554 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3555 msgstr "½«LDIFÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3556
3557 #: src/importmutt.c:143
3558 msgid "Error importing MUTT file."
3559 msgstr "µ¼ÈëMUTTÎļþʧ°Ü¡£"
3560
3561 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:329 src/importpine.c:171
3562 #: src/importpine.c:330
3563 msgid "Please select a file to import."
3564 msgstr "ÇëÑ¡Ôñµ¼ÈëµÄÎļþ¡£"
3565
3566 #: src/importmutt.c:185
3567 msgid "Select MUTT File"
3568 msgstr "Ñ¡ÔñMUTTÎļþ"
3569
3570 #: src/importmutt.c:242
3571 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3572 msgstr "½«MUTTÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3573
3574 #: src/importpine.c:143
3575 msgid "Error importing Pine file."
3576 msgstr "µ¼ÈëPineÎļþʧ°Ü¡£"
3577
3578 #: src/importpine.c:185
3579 msgid "Select Pine File"
3580 msgstr "Ñ¡ÔñPineÎļþ"
3581
3582 #: src/importpine.c:242
3583 msgid "Import Pine file into Address Book"
3584 msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼ÖÐ"
3585
3586 #: src/inc.c:382
3587 msgid "Retrieving new messages"
3588 msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
3589
3590 #: src/inc.c:429
3591 msgid "Standby"
3592 msgstr "´ýÃü"
3593
3594 #: src/inc.c:556 src/inc.c:607
3595 msgid "Cancelled"
3596 msgstr "È¡Ïû"
3597
3598 #: src/inc.c:567
3599 msgid "Retrieving"
3600 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
3601
3602 #: src/inc.c:576
3603 #, c-format
3604 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3605 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
3606
3607 #: src/inc.c:580
3608 msgid "Done (no new messages)"
3609 msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3610
3611 #: src/inc.c:586
3612 msgid "Connection failed"
3613 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3614
3615 #: src/inc.c:590
3616 msgid "Auth failed"
3617 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
3618
3619 #: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
3620 msgid "Locked"
3621 msgstr "ÒÑËø¶¨"
3622
3623 #: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
3624 msgid "Timeout"
3625 msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä"
3626
3627 #: src/inc.c:681
3628 #, c-format
3629 msgid "Finished (%d new message(s))"
3630 msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
3631
3632 #: src/inc.c:684
3633 msgid "Finished (no new messages)"
3634 msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3635
3636 #: src/inc.c:693
3637 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3638 msgstr "È¡Óʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3639
3640 #: src/inc.c:734
3641 #, c-format
3642 msgid "%s: Retrieving new messages"
3643 msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
3644
3645 #: src/inc.c:753
3646 #, c-format
3647 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3648 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
3649
3650 #: src/inc.c:763
3651 #, c-format
3652 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3653 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3654
3655 #: src/inc.c:770
3656 #, c-format
3657 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3658 msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
3659
3660 #: src/inc.c:851 src/send_message.c:461
3661 msgid "Authenticating..."
3662 msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
3663
3664 #: src/inc.c:852
3665 #, c-format
3666 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3667 msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ (%s)..."
3668
3669 #: src/inc.c:858
3670 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3671 msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
3672
3673 #: src/inc.c:862
3674 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3675 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
3676
3677 #: src/inc.c:866
3678 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3679 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
3680
3681 #: src/inc.c:870
3682 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3683 msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
3684
3685 #: src/inc.c:880
3686 #, c-format
3687 msgid "Deleting message %d"
3688 msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
3689
3690 #: src/inc.c:887 src/send_message.c:479
3691 msgid "Quitting"
3692 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
3693
3694 #: src/inc.c:912
3695 #, c-format
3696 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3697 msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
3698
3699 #: src/inc.c:931
3700 #, c-format
3701 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3702 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
3703
3704 #: src/inc.c:1084
3705 msgid "Connection failed."
3706 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3707
3708 #: src/inc.c:1090
3709 msgid "Error occurred while processing mail."
3710 msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3711
3712 #: src/inc.c:1095
3713 #, c-format
3714 msgid ""
3715 "Error occurred while processing mail:\n"
3716 "%s"
3717 msgstr ""
3718 "´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
3719 "%s"
3720
3721 #: src/inc.c:1101
3722 msgid "No disk space left."
3723 msgstr "´ÅÅÌÎ޿ռ䡣"
3724
3725 #: src/inc.c:1106
3726 msgid "Can't write file."
3727 msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
3728
3729 #: src/inc.c:1111
3730 msgid "Socket error."
3731 msgstr "Socket´íÎó¡£"
3732
3733 #: src/inc.c:1117 src/send_message.c:604
3734 msgid "Connection closed by the remote host."
3735 msgstr "Á¬½Ó±»Ô¶³ÌÖ÷»ú¹Ø±Õ¡£"
3736
3737 #: src/inc.c:1123
3738 msgid "Mailbox is locked."
3739 msgstr "ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
3740
3741 #: src/inc.c:1127
3742 #, c-format
3743 msgid ""
3744 "Mailbox is locked:\n"
3745 "%s"
3746 msgstr ""
3747 "ÓÊÏäÎÞ·¨´ò¿ª£º\n"
3748 "%s"
3749
3750 #: src/inc.c:1133 src/send_message.c:589
3751 msgid "Authentication failed."
3752 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
3753
3754 #: src/inc.c:1138 src/send_message.c:592
3755 #, c-format
3756 msgid ""
3757 "Authentication failed:\n"
3758 "%s"
3759 msgstr ""
3760 "ÊÚȨʧ°Ü£º\n"
3761 "%s"
3762
3763 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:608
3764 #, fuzzy
3765 msgid "Session timed out."
3766 msgstr "»Ø»°³¬Ê±\n"
3767
3768 #: src/inc.c:1179
3769 msgid "Incorporation cancelled\n"
3770 msgstr "ºÏ²¢²Ù×÷±»È¡Ïû\n"
3771
3772 #: src/ldif.c:838
3773 msgid "Nick Name"
3774 msgstr "´ÂºÅ"
3775
3776 #: src/main.c:158 src/main.c:167
3777 #, c-format
3778 msgid ""
3779 "File `%s' already exists.\n"
3780 "Can't create folder."
3781 msgstr ""
3782 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
3783 "ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
3784
3785 #: src/main.c:280
3786 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3787 msgstr "glib²»Ö§³Ög_thread¡£\n"
3788
3789 #: src/main.c:587
3790 #, c-format
3791 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3792 msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
3793
3794 #: src/main.c:590
3795 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3796 msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
3797
3798 #: src/main.c:591
3799 msgid ""
3800 "  --attach file1 [file2]...\n"
3801 "                         open composition window with specified files\n"
3802 "                         attached"
3803 msgstr ""
3804 " --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
3805 "                         ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
3806
3807 #: src/main.c:594
3808 msgid "  --receive              receive new messages"
3809 msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
3810
3811 #: src/main.c:595
3812 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3813 msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
3814
3815 #: src/main.c:596
3816 msgid "  --send                 send all queued messages"
3817 msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
3818
3819 #: src/main.c:597
3820 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3821 msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
3822
3823 #: src/main.c:598
3824 msgid ""
3825 "  --status-full [folder]...\n"
3826 "                         show the status of each folder"
3827 msgstr ""
3828 "  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
3829 "                         ÏÔʾËùÓÐÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
3830
3831 #: src/main.c:600
3832 msgid "  --online               switch to online mode"
3833 msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
3834
3835 #: src/main.c:601
3836 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3837 msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»ú״̬"
3838
3839 #: src/main.c:602
3840 msgid "  --debug                debug mode"
3841 msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
3842
3843 #: src/main.c:603
3844 msgid "  --help                 display this help and exit"
3845 msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
3846
3847 #: src/main.c:604
3848 msgid "  --version              output version information and exit"
3849 msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
3850
3851 #: src/main.c:605
3852 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3853 msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
3854
3855 #: src/main.c:642 src/summaryview.c:5044
3856 #, c-format
3857 msgid "Processing (%s)..."
3858 msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
3859
3860 #: src/main.c:645
3861 msgid "top level folder"
3862 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
3863
3864 #: src/main.c:709
3865 msgid "Really quit?"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: src/main.c:710
3869 msgid "Composing message exists."
3870 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
3871
3872 #: src/main.c:711
3873 msgid "Draft them"
3874 msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
3875
3876 #: src/main.c:711
3877 msgid "Discard them"
3878 msgstr "¶ªÆú"
3879
3880 #: src/main.c:711
3881 msgid "Don't quit"
3882 msgstr "²»Í˳ö"
3883
3884 #: src/main.c:725
3885 msgid "Queued messages"
3886 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
3887
3888 #: src/main.c:726
3889 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3890 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
3891
3892 #: src/main.c:971
3893 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3894 msgstr "·¢ËÍÅŶÓÖÐÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3895
3896 #: src/mainwindow.c:436
3897 msgid "/_File/_Add mailbox"
3898 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
3899
3900 #: src/mainwindow.c:437
3901 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3902 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
3903
3904 #: src/mainwindow.c:438
3905 msgid "/_File/Change folder order"
3906 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÓʼþ¼Ð˳Ðò"
3907
3908 #: src/mainwindow.c:439
3909 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3910 msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼ÈëmboxµÄÎļþ(_I)... "
3911
3912 #: src/mainwindow.c:440
3913 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3914 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð..."
3915
3916 #: src/mainwindow.c:441
3917 msgid "/_File/Empty _trash"
3918 msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕÀ¬»øÍ°(_t)"
3919
3920 #: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
3921 msgid "/_File/_Save as..."
3922 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
3923
3924 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
3925 msgid "/_File/_Print..."
3926 msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
3927
3928 #: src/mainwindow.c:446
3929 msgid "/_File/_Work offline"
3930 msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
3931
3932 #: src/mainwindow.c:449
3933 msgid "/_File/E_xit"
3934 msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
3935
3936 #: src/mainwindow.c:454
3937 msgid "/_Edit/Select _thread"
3938 msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÏßË÷(_T)"
3939
3940 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
3941 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3942 msgstr "/±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖвéÕÒ(_F)..."
3943
3944 #: src/mainwindow.c:458
3945 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3946 msgstr "/±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖÐËÑË÷(_S)..."
3947
3948 #: src/mainwindow.c:460
3949 msgid "/_View/Show or hi_de"
3950 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
3951
3952 #: src/mainwindow.c:461
3953 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3954 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
3955
3956 #: src/mainwindow.c:463
3957 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3958 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÓʼþÄÚÈÝ(_M)"
3959
3960 #: src/mainwindow.c:465
3961 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3962 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
3963
3964 #: src/mainwindow.c:467
3965 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3966 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñºÍÎÄ×Ö(_a)"
3967
3968 #: src/mainwindow.c:469
3969 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3970 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
3971
3972 #: src/mainwindow.c:471
3973 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3974 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
3975
3976 #: src/mainwindow.c:473
3977 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3978 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/¾ù²»ÏÔʾ(_N)"
3979
3980 #: src/mainwindow.c:475
3981 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3982 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸(_b)"
3983
3984 #: src/mainwindow.c:478
3985 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3986 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
3987
3988 #: src/mainwindow.c:479
3989 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3990 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
3991
3992 #: src/mainwindow.c:481
3993 msgid "/_View/_Sort"
3994 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
3995
3996 #: src/mainwindow.c:482
3997 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3998 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
3999
4000 #: src/mainwindow.c:483
4001 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4002 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
4003
4004 #: src/mainwindow.c:484
4005 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4006 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
4007
4008 #: src/mainwindow.c:485
4009 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4010 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´·¢ÐÅÈË(_f)"
4011
4012 #: src/mainwindow.c:486
4013 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4014 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÈË(_r)"
4015
4016 #: src/mainwindow.c:487
4017 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4018 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
4019
4020 #: src/mainwindow.c:488
4021 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4022 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
4023
4024 #: src/mainwindow.c:490
4025 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4026 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
4027
4028 #: src/mainwindow.c:491
4029 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4030 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
4031
4032 #: src/mainwindow.c:492
4033 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4034 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
4035
4036 #: src/mainwindow.c:494
4037 msgid "/_View/_Sort/by score"
4038 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
4039
4040 #: src/mainwindow.c:495
4041 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4042 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëø¶¨×´Ì¬"
4043
4044 #: src/mainwindow.c:496
4045 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4046 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
4047
4048 #: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
4049 msgid "/_View/_Sort/---"
4050 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/---"
4051
4052 #: src/mainwindow.c:498
4053 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4054 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
4055
4056 #: src/mainwindow.c:499
4057 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4058 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
4059
4060 #: src/mainwindow.c:501
4061 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4062 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
4063
4064 #: src/mainwindow.c:503
4065 msgid "/_View/Th_read view"
4066 msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÏßË÷²é¿´(_R)"
4067
4068 #: src/mainwindow.c:504
4069 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4070 msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÏßË÷(_X)"
4071
4072 #: src/mainwindow.c:505
4073 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4074 msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÏßË÷(_L)"
4075
4076 #: src/mainwindow.c:506
4077 msgid "/_View/_Hide read messages"
4078 msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
4079
4080 #: src/mainwindow.c:507
4081 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4082 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
4083
4084 #: src/mainwindow.c:510
4085 msgid "/_View/_Go to"
4086 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
4087
4088 #: src/mainwindow.c:511
4089 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4090 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
4091
4092 #: src/mainwindow.c:512
4093 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4094 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
4095
4096 #: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4097 #: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
4098 msgid "/_View/_Go to/---"
4099 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
4100
4101 #: src/mainwindow.c:514
4102 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4103 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÓʼþ(_r)"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:516
4106 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4107 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÓʼþ(_e)"
4108
4109 #: src/mainwindow.c:519
4110 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4111 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
4112
4113 #: src/mainwindow.c:520
4114 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4115 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÓʼþ(_x)"
4116
4117 #: src/mainwindow.c:522
4118 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4119 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
4120
4121 #: src/mainwindow.c:524
4122 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4123 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:527
4126 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4127 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
4128
4129 #: src/mainwindow.c:529
4130 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4131 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
4132
4133 #: src/mainwindow.c:532
4134 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4135 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
4138 msgid "/_View/_Code set/---"
4139 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
4140
4141 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
4142 msgid "/_View/_Code set"
4143 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
4144
4145 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
4146 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4147 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
4148
4149 #: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
4150 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4151 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
4152
4153 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
4154 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4155 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (UTF-8)(_U)"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
4158 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4159 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-1)(_1)"
4160
4161 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
4162 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4163 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-15)"
4164
4165 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
4166 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4167 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-2)(_2) "
4168
4169 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
4170 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4171 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
4172
4173 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
4174 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4175 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)(_4) "
4176
4177 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
4178 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4179 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-7)(_7)"
4180
4181 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
4182 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4183 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)(_9)"
4184
4185 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
4186 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4187 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(ISO-8859-5)(_5)"
4188
4189 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
4190 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4191 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-R) (_R)"
4192
4193 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
4194 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4195 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-U) (_R)"
4196
4197 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
4198 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4199 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(Windows-1251)"
4200
4201 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
4202 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4203 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022-JP)(_J)"
4204
4205 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
4206 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4207 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022- JP-2)"
4208
4209 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
4210 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4211 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (EUC-JP)(_E)"
4212
4213 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
4214 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4215 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (Shift__JIS)(_S)"
4216
4217 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
4218 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4219 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ(GB2312)(_G)"
4220
4221 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
4222 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4223 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(Big5)(_B) "
4224
4225 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
4226 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4227 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(EUC-TW)(_T)"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
4230 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4231 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ(ISO-2022-CN)(_C) "
4232
4233 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
4234 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4235 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ(EUC-KR)(_K) "
4236
4237 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
4238 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4239 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
4240
4241 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
4242 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4243 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(TIS-620)"
4244
4245 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
4246 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4247 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
4248
4249 #: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
4250 msgid "/_View/Open in new _window"
4251 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
4252
4253 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
4254 msgid "/_View/Mess_age source"
4255 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
4256
4257 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
4258 msgid "/_View/Show all _headers"
4259 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
4260
4261 #: src/mainwindow.c:622
4262 msgid "/_View/_Update summary"
4263 msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒªÁбí(_U)"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:625
4266 msgid "/_Message/Recei_ve"
4267 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)"
4268
4269 #: src/mainwindow.c:626
4270 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4271 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´Óµ±Ç°ÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
4272
4273 #: src/mainwindow.c:628
4274 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4275 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´ÓËùÓÐÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
4276
4277 #: src/mainwindow.c:630
4278 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4279 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/È¡Ïû(_g)"
4280
4281 #: src/mainwindow.c:632
4282 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4283 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/---"
4284
4285 #: src/mainwindow.c:633
4286 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4287 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
4288
4289 #: src/mainwindow.c:635
4290 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4291 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
4292
4293 #: src/mainwindow.c:636
4294 msgid "/_Message/Compose a news message"
4295 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
4296
4297 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
4298 msgid "/_Message/_Reply"
4299 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
4300
4301 #: src/mainwindow.c:638
4302 msgid "/_Message/Repl_y to"
4303 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
4304
4305 #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
4306 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4307 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4310 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4311 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/·¢ÐÅÈË(_s)"
4312
4313 #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
4314 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4315 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
4316
4317 #: src/mainwindow.c:643
4318 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4319 msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
4320
4321 #: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
4322 msgid "/_Message/_Forward"
4323 msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
4324
4325 #: src/mainwindow.c:646
4326 msgid "/_Message/Redirect"
4327 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
4328
4329 #: src/mainwindow.c:648
4330 msgid "/_Message/M_ove..."
4331 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Òƶ¯(_o)"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:649
4334 msgid "/_Message/_Copy..."
4335 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ¸´ÖÆ(_C)"
4336
4337 #: src/mainwindow.c:650
4338 msgid "/_Message/_Delete"
4339 msgstr "/Óʼþ(_M)/ É¾³ý(_D) "
4340
4341 #: src/mainwindow.c:651
4342 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4343 msgstr "/Óʼþ(_M)/ È¡ÏûÐÂÓʼþ"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:653
4346 msgid "/_Message/_Mark"
4347 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:654
4350 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4351 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
4352
4353 #: src/mainwindow.c:655
4354 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4355 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
4356
4357 #: src/mainwindow.c:656
4358 msgid "/_Message/_Mark/---"
4359 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/---"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:657
4362 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4363 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
4364
4365 #: src/mainwindow.c:658
4366 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4367 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
4368
4369 #: src/mainwindow.c:660
4370 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4371 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
4372
4373 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:269
4374 msgid "/_Message/Re-_edit"
4375 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:665
4378 msgid "/_Tools/_Address book..."
4379 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ²¾(_A)..."
4380
4381 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:273
4382 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4383 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/½«·¢ÐÅÈ˼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
4384
4385 #: src/mainwindow.c:668
4386 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4387 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
4388
4389 #: src/mainwindow.c:669
4390 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4391 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
4392
4393 #: src/mainwindow.c:671
4394 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4395 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
4396
4397 #: src/mainwindow.c:674
4398 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4399 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ¼ÐÖÐËùÓÐÓʼþ(_F)"
4400
4401 #: src/mainwindow.c:676
4402 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4403 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÑ¡¶¨µÄÓʼþ(_F)"
4404
4405 #: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:276
4406 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4407 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
4408
4409 #: src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:278