sync with 0.9.11cvs17 HEAD
[claws.git] / po / zh_CN.po
1 # Chinese translation of sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2003 Tsu-Fan Cheng
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Tsu-Fan Cheng <tscheng@ic.sunysb.edu> 2003
5 # Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> 2003
6
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed-claw\n"
10 "POT-Creation-Date: 2004-02-05 07:38+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-09-22 14:05+0000\n"
12 "Last-Translator: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net>\n"
13 "Language-Team: Hansom Young <glyoung@users.sourceforge.net> \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=gb2312\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
18
19 #: src/account.c:312
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "ÄúÕýÔÚ׫дÓʼþ£¬\n"
25 "Çë¹ØµôËùÓÐ׫дÖеÄÓʼþÔÙ½øÐÐÕʺÅÉèÖá£"
26
27 #: src/account.c:563
28 msgid "Edit accounts"
29 msgstr "±à¼­ÕʺÅÉèÖÃ"
30
31 #: src/account.c:581
32 msgid ""
33 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
34 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
35 msgstr ""
36 "¼ì²éÐÂÓʼþʱ½«»áÒÀÕÕÏÂÃæµÄ˳Ðò¡£Äú¿ÉÒÔ¹´Ñ¡ G À¸Î»Öеķ½¿é£¬\n"
37 "À´¾ö¶¨ÊÇ·ñÔÚ¡¸È«²¿¼ì²é¡¹Ê±Òª¼ì²é¸ÃÕʺŵÄÓʼþ¡£"
38
39 #: src/account.c:601 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
40 #: src/compose.c:4760 src/compose.c:4930 src/editaddress.c:774
41 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
42 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
43 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
44 #: src/select-keys.c:301
45 msgid "Name"
46 msgstr "Ãû³Æ"
47
48 #: src/account.c:602 src/prefs_account.c:923
49 msgid "Protocol"
50 msgstr "ͨѶЭÒé"
51
52 #: src/account.c:603 src/ssl_manager.c:105
53 msgid "Server"
54 msgstr "·þÎñÆ÷"
55
56 #: src/account.c:632 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
57 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
58 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
59 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
60 #: src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
61 msgid "Add"
62 msgstr "ÐÂÔö"
63
64 #: src/account.c:638
65 msgid "Edit"
66 msgstr "±à¼­"
67
68 #: src/account.c:644 src/prefs_customheader.c:241
69 msgid " Delete "
70 msgstr "ɾ³ý"
71
72 #: src/account.c:650
73 msgid " Clone "
74 msgstr " ¿Ë¡ "
75
76 #: src/account.c:656 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
77 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
78 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:639
79 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
80 msgid "Down"
81 msgstr "ÏÂÒÆ"
82
83 #: src/account.c:662 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
84 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
85 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:633
86 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
87 msgid "Up"
88 msgstr "ÉÏÒÆ"
89
90 #: src/account.c:676
91 msgid " Set as default account "
92 msgstr " ÉèΪȱʡÕʺŠ"
93
94 #: src/account.c:682 src/action.c:1212 src/addressbook.c:1008
95 #: src/addressbook.c:3120 src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162
96 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196
97 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:691
98 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
99 msgid "Close"
100 msgstr "¹Ø±Õ"
101
102 #: src/account.c:758
103 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
104 msgstr "²»ÄÜ¿Ë¡ÓÐÔ¶³ÌÓʼþ¼ÐµÄÕÊ»§"
105
106 #: src/account.c:764
107 #, c-format
108 msgid "Cloned %s"
109 msgstr "ÒÑ¿Ë¡ %s"
110
111 #: src/account.c:906
112 msgid "Delete account"
113 msgstr "ɾ³ýÕʺÅ"
114
115 #: src/account.c:907
116 msgid "Do you really want to delete this account?"
117 msgstr "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâ¸öÕʺÅÂð£¿"
118
119 #: src/account.c:908 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
120 #: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2236 src/compose.c:3081
121 #: src/compose.c:3581 src/compose.c:6050 src/compose.c:6371
122 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
123 #: src/folderview.c:1866 src/folderview.c:2210 src/folderview.c:2265
124 #: src/folderview.c:2354 src/folderview.c:2489 src/folderview.c:2527
125 #: src/inc.c:169 src/inc.c:257 src/inc.c:283 src/mainwindow.c:1566
126 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
127 #: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:853
128 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1667
129 #: src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
130 #: src/prefs_themes.c:479 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:328
131 #: src/summaryview.c:938 src/summaryview.c:1406 src/summaryview.c:1450
132 #: src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1549
133 #: src/summaryview.c:1574 src/summaryview.c:1599 src/summaryview.c:1624
134 #: src/summaryview.c:3113 src/textview.c:1961 src/toolbar.c:1870
135 msgid "Yes"
136 msgstr "ÊÇ"
137
138 #: src/account.c:908 src/compose.c:3581 src/compose.c:6050
139 #: src/folderview.c:2210 src/folderview.c:2265 src/folderview.c:2354
140 #: src/folderview.c:2489 src/folderview.c:2527 src/ssl_manager.c:271
141 msgid "+No"
142 msgstr "+·ñ"
143
144 #: src/action.c:346
145 #, c-format
146 msgid "Could not get message file %d"
147 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÓʼþÎļþ %d"
148
149 #: src/action.c:365
150 msgid "Could not get message part."
151 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ÓʼþÄÚÈÝ"
152
153 #: src/action.c:382
154 msgid "Can't get part of multipart message"
155 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡·ûºÏÓʼþµÄÒ»²¿·Ö¡£"
156
157 #: src/action.c:495
158 #, c-format
159 msgid ""
160 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
161 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
162 msgstr ""
163 "±»Ñ¡ÔñµÄ¶¯×÷²»ÄÜÓÃÓÚÓʼþ׫д´°¿Ú\n"
164 "ÒòÆä°üº¬ %%f, %%F, %%as»òÕß%%p¡£"
165
166 #: src/action.c:783
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
170 "%s"
171 msgstr ""
172 "ÎÞ·¨Æô¶¯ÃüÁî¡£´´½¨¹ÜµÀʧ°Ü¡£\n"
173 "%s"
174
175 #: src/action.c:868
176 #, c-format
177 msgid ""
178 "Could not fork to execute the following command:\n"
179 "%s\n"
180 "%s"
181 msgstr ""
182 "ÎÞ·¨Éú³É×Ó½ø³ÌÒÔÖ´ÐÐÏÂÊöÃüÁî:\n"
183 "%s\n"
184 "%s"
185
186 #: src/action.c:1095
187 #, c-format
188 msgid "--- Running: %s\n"
189 msgstr ""
190
191 #: src/action.c:1099
192 #, c-format
193 msgid "--- Ended: %s\n"
194 msgstr ""
195
196 #: src/action.c:1135
197 msgid "Action's input/output"
198 msgstr "¶¯×÷ÊäÈë/Êä³ö"
199
200 #: src/action.c:1181
201 msgid " Send "
202 msgstr " ·¢ËÍ "
203
204 #: src/action.c:1201
205 msgid "Completed %v/%u"
206 msgstr "ÒÑÍê³É %v/%u"
207
208 #: src/action.c:1211
209 msgid "Abort"
210 msgstr "ÖÐÖ¹"
211
212 #: src/action.c:1360
213 #, fuzzy, c-format
214 msgid ""
215 "Enter the argument for the following action:\n"
216 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
217 "  %s"
218 msgstr ""
219 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
220 "(`%%h' ½«±»ËùÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
221 "  %s"
222
223 #: src/action.c:1365
224 msgid "Action's hidden user argument"
225 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý(ÊäÈëʱ²»»ØÏÔ)"
226
227 #: src/action.c:1369
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Enter the argument for the following action:\n"
231 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
232 "  %s"
233 msgstr ""
234 "ÇëÊäÈëÓÃÓÚÏÂÊö¶¯×÷µÄ²ÎÊý:\n"
235 "(`%%u' ½«±»ÊäÈëµÄ²ÎÊýÌæ»»)\n"
236 "  %s"
237
238 #: src/action.c:1374
239 msgid "Action's user argument"
240 msgstr "Óû§ÌṩµÄ²ÎÊý"
241
242 #: src/addressadd.c:162
243 msgid "Add to address book"
244 msgstr "½«µØÖ·¼ÓÈëµØÖ·²¾"
245
246 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:433
247 msgid "Address"
248 msgstr "µØÖ·"
249
250 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
251 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
252 msgid "Remarks"
253 msgstr "±¸×¢"
254
255 #: src/addressadd.c:226
256 msgid "Select Address Book Folder"
257 msgstr "Ñ¡ÔñµØÖ·²¾×ÊÁϼÐ"
258
259 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
260 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3206 src/compose.c:5872
261 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
262 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
263 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
264 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233
265 #: src/gtk/description_window.c:121 src/gtk/gtkaspell.c:1425
266 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
267 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
268 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:653
269 #: src/mainwindow.c:2357 src/messageview.c:918 src/mimeview.c:1018
270 #: src/mimeview.c:1082 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
271 #: src/prefs_common.c:2642 src/prefs_common.c:2811 src/prefs_common.c:3069
272 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
273 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
274 #: src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_summary_column.c:313
275 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
276 msgid "OK"
277 msgstr "È·¶¨"
278
279 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
280 #: src/compose.c:3206 src/compose.c:5873 src/compose.c:6572 src/compose.c:6610
281 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
282 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
283 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
284 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
285 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
286 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
287 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
288 #: src/main.c:653 src/mainwindow.c:2357 src/messageview.c:918
289 #: src/mimeview.c:1019 src/mimeview.c:1083 src/passphrase.c:134
290 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2643 src/prefs_common.c:3070
291 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
292 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
293 #: src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_summary_column.c:314
294 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
295 #: src/prefs_themes.c:479 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:938
296 #: src/summaryview.c:3416
297 msgid "Cancel"
298 msgstr "È¡Ïû"
299
300 #: src/addressbook.c:363 src/compose.c:510 src/mainwindow.c:435
301 #: src/messageview.c:143
302 msgid "/_File"
303 msgstr "/Îļþ(_F)"
304
305 #: src/addressbook.c:364
306 msgid "/_File/New _Book"
307 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöµØÖ·²¾(_B)"
308
309 #: src/addressbook.c:365
310 msgid "/_File/New _vCard"
311 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔövCard(_v)"
312
313 #: src/addressbook.c:367
314 msgid "/_File/New _JPilot"
315 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔöJ-Pilot(_J)"
316
317 #: src/addressbook.c:370
318 msgid "/_File/New _Server"
319 msgstr "/Îļþ(_F)/ÐÂÔö·þÎñÆ÷(_S)"
320
321 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:514
322 #: src/mainwindow.c:449 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:454
323 #: src/messageview.c:146
324 msgid "/_File/---"
325 msgstr "/Îļþ(_F)/---"
326
327 #: src/addressbook.c:373
328 msgid "/_File/_Edit"
329 msgstr "/Îļþ(_F)/±à¼­(_E)"
330
331 #: src/addressbook.c:374
332 msgid "/_File/_Delete"
333 msgstr "/Îļþ(_F)/ɾ³ý(_D)"
334
335 #: src/addressbook.c:376
336 msgid "/_File/_Save"
337 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æ(_S)"
338
339 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:515 src/messageview.c:147
340 msgid "/_File/_Close"
341 msgstr "/Îļþ(_F)/¹Ø±Õ(_C)"
342
343 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
344 #: src/compose.c:517 src/mainwindow.c:458 src/messageview.c:149
345 msgid "/_Edit"
346 msgstr "/±à¼­(_E)"
347
348 #: src/addressbook.c:379
349 msgid "/_Edit/C_ut"
350 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_u)"
351
352 #: src/addressbook.c:380 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:459
353 #: src/messageview.c:150
354 msgid "/_Edit/_Copy"
355 msgstr "/±à¼­(_E)/¿½±´(_C)"
356
357 #: src/addressbook.c:381 src/compose.c:523
358 msgid "/_Edit/_Paste"
359 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³Ìù(_P)"
360
361 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:520 src/compose.c:603
362 #: src/mainwindow.c:462 src/messageview.c:152
363 msgid "/_Edit/---"
364 msgstr "/±à¼­(_E)/---"
365
366 #: src/addressbook.c:383
367 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
368 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
369
370 #: src/addressbook.c:384
371 msgid "/_Address"
372 msgstr "/µØÖ·(_A)"
373
374 #: src/addressbook.c:385
375 msgid "/_Address/New _Address"
376 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöµØÖ·(_A)"
377
378 #: src/addressbook.c:386
379 msgid "/_Address/New _Group"
380 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔöȺ×é(_G)"
381
382 #: src/addressbook.c:387
383 msgid "/_Address/New _Folder"
384 msgstr "/µØÖ·(_A)/ÐÂÔö×ÊÁϼÐ(_F)"
385
386 #: src/addressbook.c:388
387 msgid "/_Address/---"
388 msgstr "/µØÖ·(_A)/---"
389
390 #: src/addressbook.c:389
391 msgid "/_Address/_Edit"
392 msgstr "/µØÖ·(_A)/±à¼­(_E)"
393
394 #: src/addressbook.c:390
395 msgid "/_Address/_Delete"
396 msgstr "/µØÖ·(_A)/ɾ³ý(_D)"
397
398 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:678
399 #: src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:700 src/mainwindow.c:703
400 #: src/mainwindow.c:706 src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:265
401 #: src/messageview.c:286
402 msgid "/_Tools/---"
403 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/---"
404
405 #: src/addressbook.c:392
406 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
407 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë LDIF Îļþ(_L)..."
408
409 #: src/addressbook.c:393
410 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
411 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Mutt Îļþ(_u)..."
412
413 #: src/addressbook.c:394
414 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
415 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/µ¼Èë Pine Îļþ(_P)..."
416
417 #: src/addressbook.c:396
418 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
419 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö HTML(_H)..."
420
421 #: src/addressbook.c:397
422 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
423 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Êä³ö LDI_F..."
424
425 #: src/addressbook.c:398 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:736
426 #: src/messageview.c:289
427 msgid "/_Help"
428 msgstr "/°ïÖú(_H)"
429
430 #: src/addressbook.c:399 src/compose.c:681 src/mainwindow.c:746
431 #: src/messageview.c:290
432 msgid "/_Help/_About"
433 msgstr "/°ïÖú(_H)/¹ØÓÚ(_A)"
434
435 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
436 msgid "/New _Address"
437 msgstr "/еØÖ·(_A)"
438
439 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
440 msgid "/New _Group"
441 msgstr "/ÐÂȺ×é(_G)"
442
443 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
444 msgid "/New _Folder"
445 msgstr "/ÐÂ×ÊÁϼÐ(_F)"
446
447 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
448 #: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:504
449 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:294 src/folderview.c:303
450 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:312 src/folderview.c:314
451 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:328 src/folderview.c:330
452 #: src/folderview.c:334 src/folderview.c:336 src/folderview.c:345
453 #: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/folderview.c:354
454 #: src/folderview.c:356 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:414
455 #: src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422 src/summaryview.c:436
456 #: src/summaryview.c:457 src/summaryview.c:463 src/summaryview.c:466
457 msgid "/---"
458 msgstr "/---"
459
460 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:419
461 msgid "/_Delete"
462 msgstr "/ɾ³ý(_D)"
463
464 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
465 msgid "/C_ut"
466 msgstr "/¼ôÇÐ(_u)"
467
468 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
469 msgid "/_Copy"
470 msgstr "/¸´ÖÆ(_C)"
471
472 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
473 msgid "/_Paste"
474 msgstr "/Õ³Ìù(_P)"
475
476 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
477 msgid "/Pa_ste Address"
478 msgstr "/Õ³ÌùµØÖ·(_s)"
479
480 #: src/addressbook.c:431
481 msgid "/_Browse Entry"
482 msgstr "/²é¿´ÏîÄ¿(_B)"
483
484 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
485 #: src/prefs_themes.c:620 src/prefs_themes.c:652 src/prefs_themes.c:653
486 #: src/sgpgme.c:95
487 msgid "Unknown"
488 msgstr "δ֪"
489
490 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
491 msgid "Success"
492 msgstr "³É¹¦"
493
494 #: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
495 msgid "Bad arguments"
496 msgstr "´íÎóµÄ²ÎÊý"
497
498 #: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
499 msgid "File not specified"
500 msgstr "δָ¶¨Îļþ"
501
502 #: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
503 msgid "Error opening file"
504 msgstr "´ò¿ªÎļþ´íÎó"
505
506 #: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
507 msgid "Error reading file"
508 msgstr "¶ÁÈ¡Îļþ´íÎó"
509
510 #: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
511 msgid "End of file encountered"
512 msgstr "Óöµ½Îļþĩβ"
513
514 #: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
515 msgid "Error allocating memory"
516 msgstr "ÄÚ´æ·ÖÅä´íÎó"
517
518 #: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
519 msgid "Bad file format"
520 msgstr "Îļþ¸ñʽ´íÎó"
521
522 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
523 msgid "Error writing to file"
524 msgstr "ÎļþдÈë´íÎó"
525
526 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
527 msgid "Error opening directory"
528 msgstr "´ò¿ªÄ¿Â¼´íÎó"
529
530 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
531 msgid "No path specified"
532 msgstr "δָ¶¨Îļþ·¾¶"
533
534 #: src/addressbook.c:473
535 msgid "Error connecting to LDAP server"
536 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷Á¬½Ó´íÎó"
537
538 #: src/addressbook.c:474
539 msgid "Error initializing LDAP"
540 msgstr "LDAP Æðʼ´íÎó"
541
542 #: src/addressbook.c:475
543 msgid "Error binding to LDAP server"
544 msgstr ""
545
546 #: src/addressbook.c:476
547 msgid "Error searching LDAP database"
548 msgstr "ËÑÑ°LDAP×ÊÁÏ¿âʱ³ö´í"
549
550 #: src/addressbook.c:477
551 msgid "Timeout performing LDAP operation"
552 msgstr "½øÐÐLDAP²Ù×÷ʱ³¬Ê±"
553
554 #: src/addressbook.c:478
555 msgid "Error in LDAP search criteria"
556 msgstr "LDAPËÑÑ°±ê×¼´íÎó"
557
558 #: src/addressbook.c:479
559 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
560 msgstr "LDAPËÑѰûÓнá¹û"
561
562 #: src/addressbook.c:480
563 msgid "LDAP search terminated on request"
564 msgstr "LDAPÒÑ°´ÇëÇóÖÕÖ¹"
565
566 #: src/addressbook.c:636
567 msgid "E-Mail address"
568 msgstr "E-Mail µØÖ·"
569
570 #: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2271 src/toolbar.c:181
571 #: src/toolbar.c:1543
572 msgid "Address book"
573 msgstr "ͨѶ¼"
574
575 #: src/addressbook.c:739
576 msgid "Name:"
577 msgstr "ÐÕÃû"
578
579 #: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
580 #: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
581 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
582 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
583 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
584 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
585 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:475
586 msgid "Delete"
587 msgstr "ɾ³ý"
588
589 #: src/addressbook.c:777
590 msgid "Lookup"
591 msgstr "²éÕÒ"
592
593 #: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1448 src/compose.c:3257
594 #: src/compose.c:4574 src/compose.c:5279 src/headerview.c:53
595 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
596 msgid "To:"
597 msgstr "To:"
598
599 #: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1432 src/compose.c:3256
600 #: src/prefs_template.c:175
601 msgid "Cc:"
602 msgstr "Cc:"
603
604 #: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1435 src/prefs_template.c:176
605 msgid "Bcc:"
606 msgstr "Bcc:"
607
608 #: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
609 msgid "Delete address(es)"
610 msgstr "ɾ³ýÓʼþµØÖ·"
611
612 #: src/addressbook.c:1007
613 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
614 msgstr "´ËÓʼþµØÖ·Êý¾ÝÊÇÖ»¶ÁµÄ£¬²»ÄÜɾ³ý¡£"
615
616 #: src/addressbook.c:1030
617 msgid "Really delete the address(es)?"
618 msgstr "È·¶¨É¾³ýÓʼþµØÖ·?"
619
620 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
621 #: src/compose.c:2236 src/compose.c:3081 src/compose.c:6371
622 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
623 #: src/folderview.c:1866 src/inc.c:169 src/inc.c:257 src/inc.c:283
624 #: src/mainwindow.c:1566 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
625 #: src/prefs_customheader.c:547 src/prefs_filtering.c:853
626 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1667
627 #: src/prefs_template.c:544 src/prefs_themes.c:422 src/prefs_themes.c:472
628 #: src/prefs_themes.c:479 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:938
629 #: src/summaryview.c:1406 src/summaryview.c:1450 src/summaryview.c:1493
630 #: src/summaryview.c:1517 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
631 #: src/summaryview.c:1599 src/summaryview.c:1624 src/summaryview.c:3113
632 #: src/textview.c:1961 src/toolbar.c:1870
633 msgid "No"
634 msgstr "²»"
635
636 #: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
637 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
638 msgstr "ÎÞ·¨Õ³Ìù£¬¸ÃͨѶ¼ÒÑÉèΪֻ¶Á¡£"
639
640 #: src/addressbook.c:1580
641 msgid "Cannot paste into an address group."
642 msgstr "ÎÞ·¨ÌùÈëÖ¸¶¨µÄͨѶȺ×é¡£"
643
644 # c-format
645 #: src/addressbook.c:2261
646 #, c-format
647 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
648 msgstr "ÄúÏëҪɾ³ý'%s'ÀïÃæµÄ²éѯ½á¹ûºÍµØÖ·ÐÅÏ¢Âð?"
649
650 #: src/addressbook.c:2273
651 #, c-format
652 msgid ""
653 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
654 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
655 msgstr ""
656 "ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ý'%s'Õâ¸öĿ¼ÒÔ¼°ÀïÃæËùÓеĵØÖ·Â𣿠\n"
657 "Èç¹ûֻɾ³ýĿ¼£¬Í¨Ñ¶Â¼»á±»ÒƵ½ÉÏÒ»²ãµÄĿ¼ÖС£"
658
659 #: src/addressbook.c:2279
660 msgid "Folder only"
661 msgstr "Ö»ÓÐĿ¼"
662
663 #: src/addressbook.c:2280
664 msgid "Folder and Addresses"
665 msgstr "Ŀ¼¼°Í¨Ñ¶Â¼"
666
667 #: src/addressbook.c:2292
668 #, c-format
669 msgid "Really delete `%s' ?"
670 msgstr "È·¶¨ÒªÉ¾³ý '%s' ?"
671
672 #: src/addressbook.c:3070
673 msgid "New user, could not save index file."
674 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æË÷ÒýÎļþ¡£"
675
676 #: src/addressbook.c:3074
677 msgid "New user, could not save address book files."
678 msgstr "ÐÂÓû§£¬ÎÞ·¨±£´æµØÖ·²¾Îļþ¡£"
679
680 #: src/addressbook.c:3084
681 msgid "Old address book converted successfully."
682 msgstr "ת»»¾ÉµØÖ·²¾¸ñʽÍê³É¡£"
683
684 #: src/addressbook.c:3089
685 msgid ""
686 "Old address book converted,\n"
687 "could not save new address index file"
688 msgstr ""
689 "¾ÉͨѶ¼¸ñʽÒÑת»»£¬\n"
690 "µ«ÎÞ·¨±£´æеÄË÷ÒýÎļþ¡£"
691
692 #: src/addressbook.c:3102
693 msgid ""
694 "Could not convert address book,\n"
695 "but created empty new address book files."
696 msgstr ""
697 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
698 "µ«ÒѲúÉú¿ÕµÄеØÖ·²¾¡£"
699
700 #: src/addressbook.c:3108
701 msgid ""
702 "Could not convert address book,\n"
703 "could not create new address book files."
704 msgstr ""
705 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
706 "ÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
707
708 #: src/addressbook.c:3113
709 msgid ""
710 "Could not convert address book\n"
711 "and could not create new address book files."
712 msgstr ""
713 "ÎÞ·¨×ª»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽ£¬\n"
714 "ÒàÎÞ·¨²úÉúеÄͨѶ¼¡£"
715
716 #: src/addressbook.c:3120
717 msgid "Addressbook conversion error"
718 msgstr "ת»»Í¨Ñ¶Â¼¸ñʽʱ·¢Éú´íÎó"
719
720 #: src/addressbook.c:3124
721 msgid "Addressbook conversion"
722 msgstr "ͨѶ¼¸ñʽת»»"
723
724 #: src/addressbook.c:3160
725 msgid "Addressbook Error"
726 msgstr "ͨѶ¼·¢Éú´íÎó"
727
728 #: src/addressbook.c:3161
729 msgid "Could not read address index"
730 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁȡͨѶ¼Ë÷Òý"
731
732 #: src/addressbook.c:3518
733 msgid "Busy searching..."
734 msgstr "ÕýÔÚËÑË÷..."
735
736 # c-format
737 #: src/addressbook.c:3572
738 #, c-format
739 msgid "Search '%s'"
740 msgstr "ËÑË÷ '%s'"
741
742 #: src/addressbook.c:3794 src/prefs_common.c:980
743 msgid "Interface"
744 msgstr "½çÃæ"
745
746 #: src/addressbook.c:3810 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
747 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
748 msgid "Address Book"
749 msgstr "ͨѶ¼"
750
751 #: src/addressbook.c:3826
752 msgid "Person"
753 msgstr "ÈËÃû"
754
755 #: src/addressbook.c:3842
756 msgid "EMail Address"
757 msgstr "µç×ÓÓʼþÐÅÏä"
758
759 #: src/addressbook.c:3858
760 msgid "Group"
761 msgstr "Ⱥ×é"
762
763 #: src/addressbook.c:3874 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:391
764 #: src/prefs_account.c:2123
765 msgid "Folder"
766 msgstr "Óʼþ¼Ð"
767
768 #: src/addressbook.c:3890
769 msgid "vCard"
770 msgstr "vCard"
771
772 #: src/addressbook.c:3906 src/addressbook.c:3922
773 msgid "JPilot"
774 msgstr "JPilot"
775
776 #: src/addressbook.c:3938
777 msgid "LDAP Server"
778 msgstr "LDAP ·þÎñÆ÷"
779
780 #: src/addressbook.c:3954
781 msgid "LDAP Query"
782 msgstr "LDAP ²éѯ"
783
784 #: src/addrgather.c:156
785 msgid "Please specify name for address book."
786 msgstr "ÇëÖ¸¶¨Í¨Ñ¶Â¼µÄÃû³Æ¡£"
787
788 #: src/addrgather.c:176
789 msgid "Please select the mail headers to search."
790 msgstr "ÇëÖ¸¶¨ÒªËÑÑ°µÄ"
791
792 #: src/addrgather.c:183
793 msgid "Busy harvesting addresses..."
794 msgstr "ÕýÔÚÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·..."
795
796 #: src/addrgather.c:221
797 msgid "Addresses gathered successfully."
798 msgstr "³É¹¦µÃE-MailµØÖ·"
799
800 #: src/addrgather.c:285
801 msgid "No folder or message was selected."
802 msgstr "δѡȡÓʼþ¼Ð»òѶϢ¡£"
803
804 #: src/addrgather.c:293
805 msgid ""
806 "Please select a folder to process from the folder\n"
807 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
808 "the message list."
809 msgstr "ÇëÑ¡È¡Ò»¸öÓʼþ¼Ð»òÒ»ÏîѶϢÒÔ±ãÖ´ÐС£"
810
811 #: src/addrgather.c:345
812 msgid "Folder :"
813 msgstr "Óʼþ¼Ð :"
814
815 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
816 #: src/importldif.c:948
817 msgid "Address Book :"
818 msgstr "ͨѶ¼ :"
819
820 #: src/addrgather.c:366
821 msgid "Folder Size :"
822 msgstr "Óʼþ¼Ð´óС :"
823
824 #: src/addrgather.c:381
825 msgid "Process these mail header fields"
826 msgstr "¼ìË÷ÈçÏÂÐÅÍ·×Ö¶Î"
827
828 #: src/addrgather.c:399
829 msgid "Include sub-folders"
830 msgstr "°üÀ¨×ÓĿ¼"
831
832 #: src/addrgather.c:422
833 msgid "Header Name"
834 msgstr ""
835
836 #: src/addrgather.c:423
837 msgid "Address Count"
838 msgstr "ÓʼþµØÖ·ÊýÄ¿"
839
840 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/messageview.c:503
841 #: src/sgpgme.c:288 src/textview.c:1961
842 msgid "Warning"
843 msgstr "¾¯¸æ"
844
845 #: src/addrgather.c:528
846 msgid "Header Fields"
847 msgstr ""
848
849 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
850 #: src/importldif.c:1067
851 msgid "Finish"
852 msgstr "Íê³É"
853
854 #: src/addrgather.c:588
855 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
856 msgstr "ÓÉÑ¡È¡µÄÓʼþÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
857
858 #: src/addrgather.c:596
859 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
860 msgstr "ÓÉÓʼþ¼ÐÖÐÅúÁ¿»ñÈ¡E-MailµØÖ·"
861
862 #: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
863 msgid "Common address"
864 msgstr "¹«ÓÃÓʼþµØÖ·"
865
866 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
867 msgid "Personal address"
868 msgstr "¸öÈËÓʼþµØÖ·"
869
870 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:6050 src/main.c:635
871 msgid "Notice"
872 msgstr "×¢Òâ"
873
874 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3581 src/inc.c:573
875 #: src/sgpgme.c:107 src/sgpgme.c:120 src/sgpgme.c:146
876 msgid "Error"
877 msgstr "´íÎó"
878
879 #: src/alertpanel.c:190
880 msgid "View log"
881 msgstr "²é¿´ÈÕÖ¾Îļþ"
882
883 #: src/alertpanel.c:308
884 msgid "Show this message next time"
885 msgstr "ÔÚÏÔʾһ´ÎѶϢ"
886
887 #: src/browseldap.c:238
888 msgid "Browse Directory Entry"
889 msgstr "ä¯ÀÀĿ¼Ïî"
890
891 #: src/browseldap.c:258
892 msgid "Server Name :"
893 msgstr "·þÎñÆ÷Ãû£º"
894
895 #: src/browseldap.c:268
896 msgid "Distinguished Name (dn) :"
897 msgstr "Ãû"
898
899 #: src/browseldap.c:291
900 msgid "LDAP Name"
901 msgstr "LDAPÃû³Æ"
902
903 #: src/browseldap.c:293
904 msgid "Attribute Value"
905 msgstr "ÊôÐÔÖµ"
906
907 #: src/common/nntp.c:68
908 #, c-format
909 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
910 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓNNTP·þÎñÆ÷: %s:%d\n"
911
912 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
913 #, c-format
914 msgid "protocol error: %s\n"
915 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó: %s\n"
916
917 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
918 msgid "protocol error\n"
919 msgstr "ͨѶЭÒé´íÎó\n"
920
921 #: src/common/nntp.c:267
922 msgid "Error occurred while posting\n"
923 msgstr "·¢±íÎÄÕÂʱ·¢Éú´íÎó\n"
924
925 #: src/common/plugin.c:103
926 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
927 msgstr "Ϊ²å¼þ·ÖÅäÄÚ´æʧ°Ü"
928
929 #: src/common/smtp.c:152
930 msgid "SMTP AUTH not available\n"
931 msgstr "SMTP ÈÏ֤ʧ°Ü\n"
932
933 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
934 msgid "bad SMTP response\n"
935 msgstr "´íÎóµÄSMTP»ØÓ¦\n"
936
937 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
938 msgid "error occurred on SMTP session\n"
939 msgstr "Á¬½ÓSMTP´íÎó\n"
940
941 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
942 msgid "error occurred on authentication\n"
943 msgstr "ÈÏ֤ʱ·¢Éú´íÎó\n"
944
945 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
946 msgid "can't start TLS session\n"
947 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS\n"
948
949 #: src/common/ssl.c:77
950 msgid "Error creating ssl context\n"
951 msgstr ""
952
953 #: src/common/ssl.c:96
954 #, c-format
955 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
956 msgstr "SSLÁ¬½Óʧ°Ü (%s)\n"
957
958 #: src/common/ssl.c:104
959 #, c-format
960 msgid "SSL connection using %s\n"
961 msgstr "ʹÓà%s ×÷ΪSSLÁ¬½Ó\n"
962
963 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
964 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
965 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
966 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
967 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
968 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
969 msgid "<not in certificate>"
970 msgstr "<²»ÔÚÈÏÖ¤Ö®ÄÚ>"
971
972 #: src/common/ssl_certificate.c:189
973 #, c-format
974 msgid ""
975 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
976 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
977 "  Fingerprint: %s\n"
978 "  Signature status: %s"
979 msgstr ""
980 "  ËùÓÐÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
981 "  Ç©ÊÕÕߣº %s (%s) ÔÚ %s\n"
982 "  Ö¸ÎÆ£º %s\n"
983 "  Ç©Ãûµµ×´Ì¬£º %s"
984
985 #: src/common/ssl_certificate.c:307
986 msgid "Can't load X509 default paths"
987 msgstr "ÎÞ·¨¼ÓÔØX509ȱʡ·¾¶"
988
989 #: src/common/ssl_certificate.c:362
990 #, c-format
991 msgid ""
992 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
993 "%s"
994 msgstr ""
995 "%s ÓÐÒ»¸öδ֪µÄSSLÈÏÖ¤£º\n"
996 "%s"
997
998 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
999 #, c-format
1000 msgid ""
1001 "%s\n"
1002 "\n"
1003 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1004 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1005 msgstr ""
1006 "%s\n"
1007 "\n"
1008 "ÔÚÄú±£´æÈÏÖ¤ÐÅϢ֮ǰ£¬ÓʼþÎÞ·¨È¡»Ø¡£\n"
1009 "(È¡Ïû\"%s\"Æ«ºÃÉèÖÃ)¡£\n"
1010
1011 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1012 #: src/prefs_common.c:1119
1013 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1014 msgstr "½ÓÊÕÓдíÎóʱ²»ÒªÏÔʾ´íÎóѶϢ"
1015
1016 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1017 #, c-format
1018 msgid ""
1019 "%s's SSL certificate changed !\n"
1020 "We have saved this one:\n"
1021 "%s\n"
1022 "\n"
1023 "It is now:\n"
1024 "%s\n"
1025 "\n"
1026 "This could mean the server answering is not the known one."
1027 msgstr ""
1028 "%s µÄSSLÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä£¡\n"
1029 "Ä¿Ç°Òѱ£´æµÄÈÏÖ¤ÐÅÏ¢ÊÇ£º\n"
1030 "%s\n"
1031 "\n"
1032 "еÄÈÏ֤Ϊ£º\n"
1033 "%s\n"
1034 "\n"
1035 "Ä¿Ç°»ØÓ¦µÄ·þÎñÆ÷¿ÉÄÜÒѾ­²»ÊÇͬһ¸ö¡£"
1036
1037 #: src/common/string_match.c:73
1038 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1039 msgstr "£¨Ö÷Ìâ±»RegExpÇå³ýÁË£©"
1040
1041 #: src/common/utils.c:178
1042 #, c-format
1043 msgid "%dB"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: src/common/utils.c:180
1047 #, c-format
1048 msgid "%.1fKB"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: src/common/utils.c:182
1052 #, c-format
1053 msgid "%.2fMB"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: src/common/utils.c:184
1057 #, c-format
1058 msgid "%.2fGB"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: src/compose.c:502
1062 msgid "/_Add..."
1063 msgstr "/ÐÂÔö(_A)..."
1064
1065 #: src/compose.c:503
1066 msgid "/_Remove"
1067 msgstr "/ɾ³ý(_R)"
1068
1069 #: src/compose.c:505 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
1070 #: src/folderview.c:338 src/folderview.c:358
1071 msgid "/_Properties..."
1072 msgstr "/ÊôÐÔ(_P)..."
1073
1074 #: src/compose.c:511
1075 msgid "/_File/_Attach file"
1076 msgstr "/Îļþ(_F)/¸½¼ÓÎļþ(_A)"
1077
1078 #: src/compose.c:512
1079 msgid "/_File/_Insert file"
1080 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÎļþ(_I)"
1081
1082 #: src/compose.c:513
1083 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1084 msgstr "/Îļþ(_F)/²åÈëÇ©Ãû(_g)"
1085
1086 #: src/compose.c:518
1087 msgid "/_Edit/_Undo"
1088 msgstr "/±à¼­(_E)/³·Ïû(_U)"
1089
1090 #: src/compose.c:519
1091 msgid "/_Edit/_Redo"
1092 msgstr "/±à¼­(_E)/Öظ´Ç°Ò»¸ö¶¯×÷(_R)"
1093
1094 #: src/compose.c:521
1095 msgid "/_Edit/Cu_t"
1096 msgstr "/±à¼­(_E)/¼ôÇÐ(_t)"
1097
1098 #: src/compose.c:524
1099 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1100 msgstr "/±à¼­(_E)/Õ³ÌùΪÒýÎÄ(_q)"
1101
1102 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:460 src/messageview.c:151
1103 msgid "/_Edit/Select _all"
1104 msgstr "/±à¼­(_E)/È«Ñ¡(_a)"
1105
1106 #: src/compose.c:527
1107 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1108 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)"
1109
1110 #: src/compose.c:528
1111 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1112 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö·û"
1113
1114 #: src/compose.c:533
1115 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1116 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö·û"
1117
1118 #: src/compose.c:538
1119 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1120 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ºóÒÆÒ»×Ö"
1121
1122 #: src/compose.c:543
1123 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1124 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Ç°ÒÆÒ»×Ö"
1125
1126 #: src/compose.c:548
1127 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1128 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐпªÍ·"
1129
1130 #: src/compose.c:553
1131 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1132 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÐÐβ"
1133
1134 #: src/compose.c:558
1135 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1136 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½Ç°Ò»ÐÐ"
1137
1138 #: src/compose.c:563
1139 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1140 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ÒƵ½ÏÂÒ»ÐÐ"
1141
1142 #: src/compose.c:568
1143 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1144 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö·û"
1145
1146 #: src/compose.c:573
1147 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1148 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö·û"
1149
1150 #: src/compose.c:578
1151 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1152 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùºóɾ³ýÒ»×Ö"
1153
1154 #: src/compose.c:583
1155 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1156 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/Íùǰɾ³ýÒ»×Ö"
1157
1158 #: src/compose.c:588
1159 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1160 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1161
1162 #: src/compose.c:593
1163 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1164 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/ɾ³ýÒ»ÐÐ"
1165
1166 #: src/compose.c:598
1167 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1168 msgstr "/±à¼­(_E)/¸ß¼¶(_d)/´ÓÓα괦Æðɾ³ýÖÁÐÐβ"
1169
1170 #: src/compose.c:604
1171 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1172 msgstr "/±à¼­(_E)/½«µ±Ç°¶ÎÂäÕÛÐÐ(_W)"
1173
1174 #: src/compose.c:606
1175 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1176 msgstr "/±à¼­(_E)/½«ËùÓйý³¤µÄÐÐÕÛÐÐ(_l)"
1177
1178 #: src/compose.c:608
1179 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1180 msgstr "/±à¼­(_E)/ʹÓÃÍⲿ±à¼­Æ÷(_x)"
1181
1182 #: src/compose.c:611
1183 msgid "/_Spelling"
1184 msgstr "/ƴд(_S)"
1185
1186 #: src/compose.c:612
1187 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1188 msgstr "/ƴд(_S)/¼ì²éÈ«ÎÄ»òÑ¡¶¨ÇøÓò(_C)"
1189
1190 #: src/compose.c:614
1191 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1192 msgstr "/ƴд(_S)/ÏÔʾËùÓÐÆ´´íµÄµ¥´Ê(_H)"
1193
1194 #: src/compose.c:616
1195 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1196 msgstr "/ƴд(_S)/Ïòºó¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_b)"
1197
1198 #: src/compose.c:618
1199 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1200 msgstr "/ƴд(_S)/ÏòÇ°¼ì²éÆ´´íµÄµ¥´Ê(_F)"
1201
1202 #: src/compose.c:620
1203 msgid "/_Spelling/---"
1204 msgstr "/ƴд(_S)/---"
1205
1206 #: src/compose.c:621
1207 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1208 msgstr "/ƴд(_S)/ÅäÖÃƴд¼ì²éÆ÷(_S)"
1209
1210 #: src/compose.c:625 src/mainwindow.c:466 src/messageview.c:156
1211 #: src/summaryview.c:458
1212 msgid "/_View"
1213 msgstr "/²é¿´(_V)"
1214
1215 #: src/compose.c:626
1216 msgid "/_View/_To"
1217 msgstr "/²é¿´(_V)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
1218
1219 #: src/compose.c:627
1220 msgid "/_View/_Cc"
1221 msgstr "/²é¿´(_V)/³­ËÍ(_C)"
1222
1223 #: src/compose.c:628
1224 msgid "/_View/_Bcc"
1225 msgstr "/²é¿´(_V)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1226
1227 #: src/compose.c:629
1228 msgid "/_View/_Reply to"
1229 msgstr "/²é¿´(_V)/»Ø¸´(_R)"
1230
1231 #: src/compose.c:630 src/compose.c:632 src/compose.c:634 src/mainwindow.c:484
1232 #: src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:516 src/mainwindow.c:540
1233 #: src/mainwindow.c:622 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:238
1234 msgid "/_View/---"
1235 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/---"
1236
1237 #: src/compose.c:631
1238 msgid "/_View/_Followup to"
1239 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
1240
1241 #: src/compose.c:633
1242 msgid "/_View/R_uler"
1243 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/±ê³ß(_u)"
1244
1245 #: src/compose.c:635
1246 msgid "/_View/_Attachment"
1247 msgstr "/ÏÔʾ(_V)/¸½¼Ó(_A)"
1248
1249 #: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:242
1250 msgid "/_Message"
1251 msgstr "/Óʼþ(_M)"
1252
1253 #: src/compose.c:638
1254 msgid "/_Message/_Send"
1255 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö(_S)"
1256
1257 #: src/compose.c:640
1258 msgid "/_Message/Send _later"
1259 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÉÔºóËͳö(_l)"
1260
1261 #: src/compose.c:642 src/compose.c:648 src/compose.c:653 src/compose.c:655
1262 #: src/compose.c:659 src/compose.c:665 src/compose.c:672 src/mainwindow.c:639
1263 #: src/mainwindow.c:649 src/mainwindow.c:652 src/mainwindow.c:654
1264 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:245 src/messageview.c:253
1265 #: src/messageview.c:258
1266 msgid "/_Message/---"
1267 msgstr "/Óʼþ(_M)/---"
1268
1269 #: src/compose.c:643
1270 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1271 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æÖÁ²Ý¸å¼Ð(_d)"
1272
1273 #: src/compose.c:645
1274 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1275 msgstr "/Óʼþ(_M)/±£´æ²¢¼ÌÐø±à¼­(_k)"
1276
1277 #: src/compose.c:649
1278 msgid "/_Message/_To"
1279 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕ¼þÕß(_T)"
1280
1281 #: src/compose.c:650
1282 msgid "/_Message/_Cc"
1283 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸±±¾³­ËÍ(_C)"
1284
1285 #: src/compose.c:651
1286 msgid "/_Message/_Bcc"
1287 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÃØÃܳ­ËÍ(_B)"
1288
1289 #: src/compose.c:652
1290 msgid "/_Message/_Reply to"
1291 msgstr "/Óʼþ(_M)/»Ø¸´¸ø(_y)"
1292
1293 #: src/compose.c:654
1294 msgid "/_Message/_Followup to"
1295 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÓ¦ÎÄÕÂ(_F)"
1296
1297 #: src/compose.c:656
1298 msgid "/_Message/_Attach"
1299 msgstr "/Óʼþ(_M)/¸½¼Ó(_A)"
1300
1301 #: src/compose.c:660
1302 msgid "/_Message/Si_gn"
1303 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ç©Ãû(_g)"
1304
1305 #: src/compose.c:661
1306 msgid "/_Message/_Encrypt"
1307 msgstr "/Óʼþ(_M)/¼ÓÃÜ(_E)"
1308
1309 #: src/compose.c:662
1310 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1311 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/MIME"
1312
1313 #: src/compose.c:663
1314 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1315 msgstr "/Óʼþ(_M)/ģʽ/Inline"
1316
1317 #: src/compose.c:666
1318 msgid "/_Message/_Priority"
1319 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò(_P)"
1320
1321 #: src/compose.c:667
1322 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1323 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îÓÅÏÈ(_H)"
1324
1325 #: src/compose.c:668
1326 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1327 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÓÅÏÈ(_g)"
1328
1329 #: src/compose.c:669
1330 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1331 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/ÆÕͨ(_N)"
1332
1333 #: src/compose.c:670
1334 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1335 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/µÍ(_w)"
1336
1337 #: src/compose.c:671
1338 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1339 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÓÅÏÈ˳Ðò/×îµÍ(_L)"
1340
1341 #: src/compose.c:673
1342 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1343 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÒªÇó»Øº¯Æ¾Ö¤(_R)"
1344
1345 #: src/compose.c:674
1346 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1347 msgstr "/Óʼþ(_M)/ɾ³ýÒýÎÄ(_V)"
1348
1349 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:261
1350 msgid "/_Tools"
1351 msgstr "¹¤¾ß(_T)"
1352
1353 #: src/compose.c:676
1354 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1355 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÏÔʾ±ê³ß(_r)"
1356
1357 #: src/compose.c:677 src/messageview.c:262
1358 msgid "/_Tools/_Address book"
1359 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ¼(_A)"
1360
1361 #: src/compose.c:678
1362 msgid "/_Tools/_Template"
1363 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ì×ÓÃÓʼþÄ£°å(_T)"
1364
1365 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:699 src/messageview.c:287
1366 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1367 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´Ðж¯×÷(_n)"
1368
1369 #: src/compose.c:1438
1370 msgid "Reply-To:"
1371 msgstr "»Ø¸´£º"
1372
1373 #: src/compose.c:1441 src/compose.c:4571 src/compose.c:5281
1374 #: src/headerview.c:54
1375 msgid "Newsgroups:"
1376 msgstr "ÐÂÎÅȺ×飺"
1377
1378 #: src/compose.c:1444
1379 msgid "Followup-To:"
1380 msgstr "»ØÓ¦ÎÄÕ£º"
1381
1382 #: src/compose.c:1744
1383 msgid "Quote mark format error."
1384 msgstr "ÒýÎĸñʽ´íÎó¡£"
1385
1386 #: src/compose.c:1760
1387 msgid "Message reply/forward format error."
1388 msgstr "»Ø¸´/ת·¢Óʼþ¸ñʽ´íÎó¡£"
1389
1390 #: src/compose.c:2103
1391 #, c-format
1392 msgid "File %s is empty."
1393 msgstr "Îļþ %s ²»´æÔÚ¡£"
1394
1395 #: src/compose.c:2107
1396 #, c-format
1397 msgid "Can't read %s."
1398 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡ %s¡£"
1399
1400 #: src/compose.c:2145
1401 #, c-format
1402 msgid "Message: %s"
1403 msgstr "Óʼþ£º%s"
1404
1405 #: src/compose.c:2233
1406 msgid "Encrypted message"
1407 msgstr "¼ÓÃÜÓʼþ"
1408
1409 #: src/compose.c:2234
1410 msgid ""
1411 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1412 "Discard encrypted part?"
1413 msgstr ""
1414 "²»ÄÜÖØб༭¼ÓÃÜÓʼþ.\n"
1415 "¶ªÆú¼ÓÃܲ¿·ÖÂð?"
1416
1417 #: src/compose.c:2895
1418 msgid " [Edited]"
1419 msgstr " [ÒÑÐÞ¸Ä] "
1420
1421 #: src/compose.c:2897
1422 #, c-format
1423 msgid "%s - Compose message%s"
1424 msgstr "%s - ÐÂÓʼþ%s"
1425
1426 #: src/compose.c:2900
1427 #, c-format
1428 msgid "Compose message%s"
1429 msgstr "ÐÂÓʼþ%s"
1430
1431 #: src/compose.c:2924 src/compose.c:3173
1432 msgid ""
1433 "Account for sending mail is not specified.\n"
1434 "Please select a mail account before sending."
1435 msgstr ""
1436 "ÄúÑ¡ÓõÄÕʺŲ¢·ÇÒ»¸öµç×ÓÓʼþÕʺţ¬¿ÉÄÜÊÇÓÃÀ´ÔÚÐÂÎÅȺ×éÉÏ·¢±íÎÄÕÂÓõġ£\n"
1437 "Òª·¢ËÍÓʼþÇëÑ¡Ôñµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1438
1439 #: src/compose.c:3071
1440 msgid "Recipient is not specified."
1441 msgstr "ûÓÐÖ¸¶¨ÊÕ¼þÈË¡£"
1442
1443 #: src/compose.c:3079 src/messageview.c:503 src/prefs_account.c:763
1444 #: src/prefs_common.c:966 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1445 msgid "Send"
1446 msgstr "·¢ËÍ"
1447
1448 #: src/compose.c:3080
1449 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1450 msgstr "ûÓбêÌ⡣ȷ¶¨ÒªËͳö£¿"
1451
1452 #: src/compose.c:3101
1453 msgid "Could not queue message for sending"
1454 msgstr "ÎÞ·¨ËͳöÔÝ´æ×ÊÁÏ"
1455
1456 #: src/compose.c:3106
1457 msgid ""
1458 "The message was queued but could not be sent.\n"
1459 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1460 msgstr ""
1461 "ÓʼþÕýÔÚ´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖе«ÎÞ·¨´«ËÍ¡£\n"
1462 "ÇëʹÓÃÖ÷´°¿Ú \"Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ\" ÔÙÊÔÒ»´Î¡£"
1463
1464 #: src/compose.c:3189 src/procmsg.c:1140 src/send_message.c:229
1465 #, c-format
1466 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1467 msgstr "·¢±íÎÄÕÂÖÁ %s Ê±·¢Éú´íÎó¡£"
1468
1469 #: src/compose.c:3203
1470 msgid "Queueing"
1471 msgstr "´æÈë´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð"
1472
1473 #: src/compose.c:3204
1474 msgid ""
1475 "Error occurred while sending the message.\n"
1476 "Put this message into queue folder?"
1477 msgstr ""
1478 "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
1479 "Òª°ÑÓʼþ·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÖÐÂð£¿"
1480
1481 #: src/compose.c:3210
1482 msgid "Can't queue the message."
1483 msgstr "ÎÞ·¨·Å½ø´ý·¢ËÍÓʼþ¼Ð¡£"
1484
1485 #: src/compose.c:3213 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1486 msgid "Error occurred while sending the message."
1487 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
1488
1489 #: src/compose.c:3226
1490 msgid "Can't save the message to Sent."
1491 msgstr "ÎÞ·¨½«ÓʼþËÍÖÁ¼Ä¼þ¼ÐÖС£"
1492
1493 #: src/compose.c:3471
1494 #, c-format
1495 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1496 msgstr "ÎÞ·¨ÕÒµ½ËùÖ¸¶¨µÄ key id '%s'"
1497
1498 #: src/compose.c:3577
1499 #, c-format
1500 msgid ""
1501 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1502 "%s to %s.\n"
1503 "Send it anyway?"
1504 msgstr ""
1505 "ÎÞ·¨×ª»»ÓʼþµÄ±àÂëÉèÖÃÓÉ %s ³É %s ¡£\n"
1506 "ÈÔ¾ÉÒª´«ËÍÂð£¿"
1507
1508 #: src/compose.c:3840
1509 msgid "No account for sending mails available!"
1510 msgstr "ûÓз¢ÐÅËùÐèµÄÕʺţ¡"
1511
1512 #: src/compose.c:3850
1513 msgid "No account for posting news available!"
1514 msgstr "ûÓÐÕÅÌùnewsËùÐèµÄÕʺţ¡"
1515
1516 #: src/compose.c:4654 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1517 msgid "From:"
1518 msgstr "·¢ÐÅÕß:"
1519
1520 #: src/compose.c:4758 src/compose.c:4928 src/compose.c:5811
1521 msgid "MIME type"
1522 msgstr "MIME ÀàÐÍ"
1523
1524 #: src/compose.c:4759 src/compose.c:4929 src/mimeview.c:193
1525 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:478
1526 msgid "Size"
1527 msgstr "´óС"
1528
1529 #: src/compose.c:4823
1530 msgid "Save Message to "
1531 msgstr "½«Óʼþ±£´æÖÁ"
1532
1533 #: src/compose.c:4843 src/prefs_filtering_action.c:420
1534 msgid "Select ..."
1535 msgstr "Ñ¡Ôñ..."
1536
1537 #: src/compose.c:4980 src/prefs_account.c:1353 src/prefs_customheader.c:188
1538 #: src/prefs_matcher.c:146
1539 msgid "Header"
1540 msgstr "ÓʼþÍ·"
1541
1542 #: src/compose.c:4982
1543 msgid "Attachments"
1544 msgstr "¸½¼þ"
1545
1546 #: src/compose.c:4984
1547 msgid "Others"
1548 msgstr "ÆäËû"
1549
1550 #: src/compose.c:4999 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1551 #: src/summary_search.c:164
1552 msgid "Subject:"
1553 msgstr "Ö÷Ì⣺"
1554
1555 #: src/compose.c:5231 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1556 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4210
1557 msgid "None"
1558 msgstr "ûÓÐÄÚÈÝ"
1559
1560 #: src/compose.c:5240
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "Spell checker could not be started.\n"
1564 "%s"
1565 msgstr ""
1566 "ÎÞ·¨Æô¶¯Æ´Ð´¼ì²éÆ÷\n"
1567 "%s"
1568
1569 #: src/compose.c:5706
1570 msgid "Invalid MIME type."
1571 msgstr "²»ÕýÈ·µÄMIMEÀàÐÍ¡£"
1572
1573 #: src/compose.c:5724
1574 msgid "File doesn't exist or is empty."
1575 msgstr "ÎļþÊǿյĻò²»´æÔÚ¡£"
1576
1577 #: src/compose.c:5793
1578 msgid "Properties"
1579 msgstr "ÊôÐÔ"
1580
1581 #: src/compose.c:5838
1582 msgid "Encoding"
1583 msgstr "±àÂë"
1584
1585 #: src/compose.c:5869
1586 msgid "Path"
1587 msgstr "·¾¶"
1588
1589 #: src/compose.c:5870 src/prefs_toolbar.c:808
1590 msgid "File name"
1591 msgstr "ÎļþÃû"
1592
1593 #: src/compose.c:6047
1594 #, c-format
1595 msgid ""
1596 "The external editor is still working.\n"
1597 "Force terminating the process?\n"
1598 "process group id: %d"
1599 msgstr ""
1600 "ÍⲿµÄ±à¼­Æ÷ÈÔÔÚÔË×÷¡£\n"
1601 "Ç¿ÖƹرճÌÐòÂð£¿\n"
1602 "³ÌÐò×æid: %d"
1603
1604 #: src/compose.c:6369 src/inc.c:167 src/inc.c:255 src/inc.c:281
1605 #: src/toolbar.c:1868
1606 msgid "Offline warning"
1607 msgstr "ÍÑ»ú¾¯¸æ"
1608
1609 #: src/compose.c:6370 src/inc.c:168 src/inc.c:256 src/inc.c:282
1610 #: src/toolbar.c:1869
1611 msgid "You're working offline. Override?"
1612 msgstr "ÄúÕýÔÚÍÑ»ú¹¤×÷¡£ÊÇ·ñ¸ü¸Ä£¿"
1613
1614 #: src/compose.c:6488 src/compose.c:6509
1615 msgid "Select file"
1616 msgstr "Ñ¡ÔñÎļþ"
1617
1618 #: src/compose.c:6523
1619 #, c-format
1620 msgid "File '%s' could not be read."
1621 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ '%s'¡£"
1622
1623 #: src/compose.c:6525
1624 #, c-format
1625 msgid ""
1626 "File '%s' contained invalid characters\n"
1627 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1628 msgstr ""
1629 "Îļþ '%s' °üº¬²»ÊôÓÚµ±Ç°±àÂ뼯µÄÎÞЧ×Ö·û\n"
1630 "²åÈ벿·Ö¿ÉÄܲ»ÕýÈ·."
1631
1632 #: src/compose.c:6570
1633 msgid "Discard message"
1634 msgstr "ɾµôѶϢ"
1635
1636 #: src/compose.c:6571
1637 msgid "This message has been modified. discard it?"
1638 msgstr "ÕâÏîѶϢÒѱ»¸ü¸Ä£¬ÊÇ·ñɾ³ý£¿"
1639
1640 #: src/compose.c:6572
1641 msgid "Discard"
1642 msgstr "ɾ³ý"
1643
1644 #: src/compose.c:6572
1645 msgid "to Draft"
1646 msgstr "´æΪ²Ý¸å"
1647
1648 #: src/compose.c:6607
1649 #, c-format
1650 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1651 msgstr "ÊÇ·ñʹÓÃÔ­À´µÄÑù±¾'%s'?"
1652
1653 #: src/compose.c:6609
1654 msgid "Apply template"
1655 msgstr "ʹÓÃÑù±¾"
1656
1657 #: src/compose.c:6610
1658 msgid "Replace"
1659 msgstr "Ìæ»»"
1660
1661 #: src/compose.c:6610 src/toolbar.c:426
1662 msgid "Insert"
1663 msgstr "²åÈë"
1664
1665 #: src/crash.c:141
1666 #, c-format
1667 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1668 msgstr "Sylpheed ³ÌÐò(%ld)½ÓÊÕµ½%ldѶºÅ"
1669
1670 #: src/crash.c:186
1671 msgid "Sylpheed has crashed"
1672 msgstr "SylpheedÒѾ­±ÀÀ£"
1673
1674 #: src/crash.c:202
1675 #, c-format
1676 msgid ""
1677 "%s.\n"
1678 "Please file a bug report and include the information below."
1679 msgstr ""
1680 "%s\n"
1681 "ÇëÌîдBUG·´À¡±¨¸æ²¢¸½ÉÏÒÔÏÂѶϢ¡£"
1682
1683 #: src/crash.c:207
1684 msgid "Debug log"
1685 msgstr "³ý´í¼Ç¼"
1686
1687 #: src/crash.c:247
1688 msgid "Save..."
1689 msgstr "±£´æ"
1690
1691 #: src/crash.c:252
1692 msgid "Create bug report"
1693 msgstr "´´½¨BUG±¨¸æ"
1694
1695 #: src/crash.c:301
1696 msgid "Save crash information"
1697 msgstr "±£´æ±ÀÀ£µÄÐÅÏ¢"
1698
1699 #: src/editaddress.c:143
1700 msgid "Add New Person"
1701 msgstr "¼ÓÈëеÄÓû§"
1702
1703 #: src/editaddress.c:144
1704 msgid "Edit Person Details"
1705 msgstr "±à¼­¸öÈ˵ÄÏêϸ×ÊÁÏ"
1706
1707 #: src/editaddress.c:285
1708 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1709 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öµç×ÓÓʼþÕʺš£"
1710
1711 #: src/editaddress.c:422
1712 msgid "A Name and Value must be supplied."
1713 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÓû§Ãû³Æ¡£"
1714
1715 #: src/editaddress.c:480
1716 msgid "Edit Person Data"
1717 msgstr "±à¼­¸öÈË×ÊÁÏ"
1718
1719 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1720 #: src/ldif.c:826
1721 msgid "Display Name"
1722 msgstr "ÏÔʾÓû§Ãû³Æ"
1723
1724 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1725 msgid "Last Name"
1726 msgstr "ÐÕ"
1727
1728 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1729 msgid "First Name"
1730 msgstr "Ãû"
1731
1732 #: src/editaddress.c:589
1733 msgid "Nickname"
1734 msgstr "´ÂºÅ"
1735
1736 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1737 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1738 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1739 msgid "E-Mail Address"
1740 msgstr "µç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1741
1742 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1743 msgid "Alias"
1744 msgstr "±ðÃû"
1745
1746 #: src/editaddress.c:710
1747 msgid "Move Up"
1748 msgstr "ÍùÉÏÒƶ¯"
1749
1750 #: src/editaddress.c:713
1751 msgid "Move Down"
1752 msgstr "ÍùÏÂÒƶ¯"
1753
1754 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1755 msgid "Modify"
1756 msgstr "ÐÞ¸Ä"
1757
1758 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1759 #: src/summary_search.c:210
1760 msgid "Clear"
1761 msgstr "Çå³ý"
1762
1763 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1764 #: src/prefs_matcher.c:455
1765 msgid "Value"
1766 msgstr "ֵ"
1767
1768 #: src/editaddress.c:883
1769 msgid "Basic Data"
1770 msgstr "»ù±¾×ÊÁÏ"
1771
1772 #: src/editaddress.c:885
1773 msgid "User Attributes"
1774 msgstr "Óû§ÐÔÖÊ"
1775
1776 #: src/editbook.c:112
1777 msgid "File appears to be Ok."
1778 msgstr "ÎļþËƺõÕý³£¡£"
1779
1780 #: src/editbook.c:115
1781 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1782 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶ÕýÈ·µÄͨѶ¼¸ñʽ"
1783
1784 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1785 msgid "Could not read file."
1786 msgstr "ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Îļþ¡£"
1787
1788 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1789 msgid "Edit Addressbook"
1790 msgstr "±à¼­Í¨Ñ¶Â¼"
1791
1792 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1793 msgid " Check File "
1794 msgstr "¼ì²éÎļþ"
1795
1796 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1797 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1570
1798 msgid "File"
1799 msgstr "Îļþ"
1800
1801 #: src/editbook.c:283
1802 msgid "Add New Addressbook"
1803 msgstr "Ôö¼ÓеÄͨѶ¼"
1804
1805 #: src/editgroup.c:103
1806 msgid "A Group Name must be supplied."
1807 msgstr "ÇëÌṩһ¸öȺ×éÃû³Æ¡£"
1808
1809 #: src/editgroup.c:264
1810 msgid "Edit Group Data"
1811 msgstr "±à¼­Èº×é×ÊÁÏ"
1812
1813 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1814 msgid "Group Name"
1815 msgstr "Ⱥ×éÃû³Æ"
1816
1817 #: src/editgroup.c:311
1818 msgid "Addresses in Group"
1819 msgstr "Ⱥ×éÖеÄͨѶµØÖ·"
1820
1821 #: src/editgroup.c:313
1822 msgid " -> "
1823 msgstr ""
1824
1825 #: src/editgroup.c:340
1826 msgid " <- "
1827 msgstr ""
1828
1829 #: src/editgroup.c:342
1830 msgid "Available Addresses"
1831 msgstr "¿ÉʹÓõÄͨѶÕʺÅ"
1832
1833 #: src/editgroup.c:402
1834 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1835 msgstr "ʹÓüýÍ··ûºÅÒƶ¯Èº×éÖеĵç×ÓÓʼþÕʺÅ"
1836
1837 #: src/editgroup.c:450
1838 msgid "Edit Group Details"
1839 msgstr "±à¼­Èº×éÏêϸ×ÊÁÏ"
1840
1841 #: src/editgroup.c:453
1842 msgid "Add New Group"
1843 msgstr "Ôö¼ÓеÄȺ×é"
1844
1845 #: src/editgroup.c:503
1846 msgid "Edit folder"
1847 msgstr "Ôö¼ÓеÄÓʼþ¼Ð"
1848
1849 #: src/editgroup.c:503
1850 msgid "Input the new name of folder:"
1851 msgstr "ÇëÊäÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1852
1853 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1974 src/folderview.c:2025
1854 #: src/folderview.c:2294
1855 msgid "New folder"
1856 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
1857
1858 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1975 src/folderview.c:2026
1859 msgid "Input the name of new folder:"
1860 msgstr " Çëµ¼ÈëÓʼþ¼ÐµÄÐÂÃû×Ö£º"
1861
1862 #: src/editjpilot.c:189
1863 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1864 msgstr "ÎļþËƺõ²»Êôì¶JPilot¸ñʽ¡£"
1865
1866 #: src/editjpilot.c:225
1867 msgid "Select JPilot File"
1868 msgstr "Ñ¡ÔñJPilotÎļþ"
1869
1870 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1871 msgid "Edit JPilot Entry"
1872 msgstr "±à¼­JPilotÌõÄ¿"
1873
1874 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
1875 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1876 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2151
1877 #: src/prefs_spelling.c:244
1878 msgid " ... "
1879 msgstr "..."
1880
1881 #: src/editjpilot.c:319
1882 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1883 msgstr "Æäâŵĵç×ÓÓʼþÏîÄ¿"
1884
1885 #: src/editjpilot.c:408
1886 msgid "Add New JPilot Entry"
1887 msgstr "Ôö¼ÓеÄJPilotÏîÄ¿"
1888
1889 #: src/editldap_basedn.c:141
1890 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1891 msgstr "±à¼­LDAP - Ñ¡ÔñËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1892
1893 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
1894 msgid "Hostname"
1895 msgstr "Ö÷»úÃû"
1896
1897 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
1898 msgid "Port"
1899 msgstr "¶Ë¿Ú"
1900
1901 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
1902 msgid "Search Base"
1903 msgstr "ËÑÑ°Base"
1904
1905 #: src/editldap_basedn.c:202
1906 msgid "Available Search Base(s)"
1907 msgstr "¿ÉʹÓõÄËÑÑ°×ÊÁÏ¿â"
1908
1909 #: src/editldap_basedn.c:291
1910 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1911 msgstr "ÎÞ·¨´Ó·þÎñÆ÷ÖжÁÈ¡ËѲé×ÊÁÏ¿â - ÇëÊÖ¶¯ÉèÖÃ"
1912
1913 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
1914 msgid "Could not connect to server"
1915 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1916
1917 #: src/editldap.c:148
1918 msgid "A Name must be supplied."
1919 msgstr "ÇëÎñ±ØÌṩһ¸öÃû×Ö¡£"
1920
1921 #: src/editldap.c:160
1922 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1923 msgstr "ÇëÌṩ·þÎñÆ÷µÄÍøÓòÃû³Æ¡£"
1924
1925 #: src/editldap.c:173
1926 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1927 msgstr "ÇëÌṩÆðÂëÒ»ÏîLDAPËÑÑ°ÌõÄ¿¡£"
1928
1929 #: src/editldap.c:263
1930 msgid "Connected successfully to server"
1931 msgstr "³É¹¦Á¬½Ó·þÎñÆ÷"
1932
1933 #: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
1934 msgid "Edit LDAP Server"
1935 msgstr "±à¼­LDAP·þÎñÆ÷"
1936
1937 #: src/editldap.c:406
1938 msgid "A name that you wish to call the server."
1939 msgstr "Äú¶Ô·þÎñÆ÷Ïë¸øµÄ³Æºô¡£"
1940
1941 #: src/editldap.c:421
1942 msgid ""
1943 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1944 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1945 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1946 "computer as Sylpheed."
1947 msgstr ""
1948 "LDAP·þÎñÆ÷µÄ»úÆ÷Ãû¡£ÀýÈç\"ldap.mydomain.com\"ºÜ¿ÉÄܾÍÊÇ»ú¹¹\"mydomain.com\"µÄ"
1949 "LDAP·þÎñÆ÷Ãû³Æ¡£Ò²¿ÉÒÔÌîÈëIPµØÖ·¡£Èç¹ûLDAP·þÎñÓëSylpheedÔÚͬһ̨»úÆ÷ÉÏÔËÐУ¬"
1950 "Ôò¿ÉÒÔÌîÈë\"localhost\"¡£"
1951
1952 #: src/editldap.c:445
1953 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1954 msgstr "·þÎñÆ÷¼àÌýµÄ¶Ë¿ÚºÅ¡£È±Ê¡¶Ë¿ÚºÅΪ389"
1955
1956 #: src/editldap.c:449
1957 msgid " Check Server "
1958 msgstr "¼ì²é·þÎñÆ÷"
1959
1960 #: src/editldap.c:454
1961 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1962 msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥²âÊÔµ½·þÎñÆ÷µÄÁ¬½Ó¡£"
1963
1964 #: src/editldap.c:469
1965 msgid ""
1966 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1967 "Examples include:\n"
1968 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1969 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1970 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1971 msgstr ""
1972 "Ö¸¶¨ÒªÔÚ·þÎñÆ÷ÉÏËÑË÷µÄĿ¼Ãû³Æ¡£ÀýÈç:  dc=sylpheed,dc=org\n"
1973 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1974 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1975
1976 #: src/editldap.c:482
1977 msgid ""
1978 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1979 "server."
1980 msgstr "µã»÷´Ë°´Å¥¼ìË÷·þÎñÆ÷ÉÏ¿É·ÃÎʵÄĿ¼Ãû³Æ¡£"
1981
1982 #: src/editldap.c:533
1983 msgid "Search Attributes"
1984 msgstr "ËÑË÷ÊôÐÔ"
1985
1986 #: src/editldap.c:543
1987 msgid ""
1988 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1989 "find a name or address."
1990 msgstr "Ϊ²éÕÒÃû³ÆºÍµØÖ·ÐèÒªËÑË÷µÄLDAPÊôÐÔÃû³ÆÁÐ±í¡£"
1991
1992 #: src/editldap.c:547
1993 msgid " Defaults "
1994 msgstr " ȱʡֵ "
1995
1996 #: src/editldap.c:552
1997 msgid ""
1998 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1999 "names and addresses during a name or address search process."
2000 msgstr "ÖØÖÃÊôÐÔÃû³Æ¡£È±Ê¡ÖµÄܹ»ÔÚËÑË÷Öз¢ÏÖ¾ø´ó¶àÊýÃû³ÆºÍµØÖ·¡£"
2001
2002 #: src/editldap.c:559
2003 msgid "Max Query Age (secs)"
2004 msgstr "ѯÎÊʱ¼äÉÏÏÞ(Ãë)"
2005
2006 #: src/editldap.c:575
2007 msgid ""
2008 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2009 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2010 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2011 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2012 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2013 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2014 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2015 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2016 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2017 "more memory to cache results."
2018 msgstr ""
2019
2020 #: src/editldap.c:593
2021 msgid "Include server in dynamic search"
2022 msgstr "½«·þÎñÆ÷°üº¬ÔÚ¶¯Ì¬ËÑÑ°ÖÐ"
2023
2024 #: src/editldap.c:599
2025 msgid ""
2026 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2027 "address completion."
2028 msgstr "ÒªÔÚ×Ô¶¯Íê³ÉµØַʱ¶¯Ì¬ËÑË÷·þÎñÆ÷£¬ÇëÑ¡ÖдËÑ¡Ïî¡£"
2029
2030 #: src/editldap.c:606
2031 msgid "Match names 'containing' search term"
2032 msgstr ""
2033
2034 #: src/editldap.c:612
2035 msgid ""
2036 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2037 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2038 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2039 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2040 "searches against other address interfaces."
2041 msgstr ""
2042
2043 #: src/editldap.c:667
2044 msgid "Bind DN"
2045 msgstr "Bind DN"
2046
2047 #: src/editldap.c:677
2048 msgid ""
2049 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2050 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2051 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2052 "performing a search."
2053 msgstr ""
2054
2055 #: src/editldap.c:685
2056 msgid "Bind Password"
2057 msgstr "°ó¶¨ÃÜÂë"
2058
2059 #: src/editldap.c:695
2060 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2061 msgstr "ÓÃ\"Bind DN\"Óû§Á¬½ÓʱµÄÃÜÂë"
2062
2063 #: src/editldap.c:701
2064 msgid "Timeout (secs)"
2065 msgstr "ʱ¼äµ½(Ãë)"
2066
2067 #: src/editldap.c:716
2068 msgid "The timeout period in seconds."
2069 msgstr "³¬Ê±Ê±¼ä£¬µ¥Î»ÎªÃë¡£"
2070
2071 #: src/editldap.c:720
2072 msgid "Maximum Entries"
2073 msgstr "ÌõÄ¿ÉÏÏÞ"
2074
2075 #: src/editldap.c:735
2076 msgid ""
2077 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2078 msgstr ""
2079
2080 #: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:759
2081 msgid "Basic"
2082 msgstr "»ù±¾ÉèÖÃ"
2083
2084 #: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
2085 msgid "Search"
2086 msgstr "ËÑÑ°"
2087
2088 #: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:654
2089 msgid "Extended"
2090 msgstr "À©Õ¹"
2091
2092 #: src/editldap.c:969
2093 msgid "Add New LDAP Server"
2094 msgstr "Ôö¼ÓеÄLDAP·þÎñÆ÷"
2095
2096 #: src/editvcard.c:96
2097 msgid "File does not appear to be vCard format."
2098 msgstr "Îļþ²»ÊÇvCard¸ñʽ¡£"
2099
2100 #: src/editvcard.c:132
2101 msgid "Select vCard File"
2102 msgstr "Ñ¡ÔñvCardÎļþ"
2103
2104 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
2105 msgid "Edit vCard Entry"
2106 msgstr "±à¼­vCardÌõÄ¿"
2107
2108 #: src/editvcard.c:296
2109 msgid "Add New vCard Entry"
2110 msgstr "Ôö¼ÓеÄvCardÌõÄ¿"
2111
2112 #: src/exphtmldlg.c:111
2113 msgid "Please specify output directory and file to create."
2114 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄĿ¼ÒÔ¼°Îļþ¡£"
2115
2116 #: src/exphtmldlg.c:114
2117 msgid "Select stylesheet and formatting."
2118 msgstr "Ñ¡ÔñÐÎʽ¼°¸ñʽ¡£"
2119
2120 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2121 msgid "File exported successfully."
2122 msgstr "ÎļþÊä³ö³É¹¦"
2123
2124 #: src/exphtmldlg.c:181
2125 #, c-format
2126 msgid ""
2127 "HTML Output Directory '%s'\n"
2128 "does not exist. OK to create new directory?"
2129 msgstr ""
2130 "HTMLÊä³öĿ¼'%s'\n"
2131 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ²úÉúеÄĿ¼£¿"
2132
2133 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
2134 msgid "Create Directory"
2135 msgstr "²úÉúĿ¼"
2136
2137 #: src/exphtmldlg.c:193
2138 #, c-format
2139 msgid ""
2140 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2141 "%s"
2142 msgstr ""
2143 "ÎÞ·¨ÎªHTMLÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
2144 "%s"
2145
2146 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
2147 msgid "Failed to Create Directory"
2148 msgstr "²úÉúĿ¼ʧ°Ü"
2149
2150 #: src/exphtmldlg.c:241
2151 msgid "Error creating HTML file"
2152 msgstr "´´½¨HTMLÎļþʱ·¢Éú´íÎó"
2153
2154 #: src/exphtmldlg.c:361
2155 msgid "Select HTML Output File"
2156 msgstr "Ñ¡ÔñHTMLÊä³öÎļþ"
2157
2158 #: src/exphtmldlg.c:435
2159 msgid "HTML Output File"
2160 msgstr "HTMLÊä³öÎÊÎļþ"
2161
2162 #: src/exphtmldlg.c:496
2163 msgid "Stylesheet"
2164 msgstr "ÐÎʽ±í"
2165
2166 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3050 src/prefs_common.c:3332
2167 msgid "Default"
2168 msgstr "ȱʡֵ"
2169
2170 #: src/exphtmldlg.c:515 src/sgpgme.c:103
2171 msgid "Full"
2172 msgstr "ÍêÕûÉèÖÃ"
2173
2174 #: src/exphtmldlg.c:521
2175 msgid "Custom"
2176 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃ"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:527
2179 msgid "Custom-2"
2180 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®¶þ"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:533
2183 msgid "Custom-3"
2184 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®Èþ"
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:539
2187 msgid "Custom-4"
2188 msgstr "×ÔÐÐÉèÖÃÖ®ËÄ"
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:553
2191 msgid "Full Name Format"
2192 msgstr "ÍêÕûÃû³Æ"
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:560
2195 msgid "First Name, Last Name"
2196 msgstr "Ãû£¬ÐÕ"
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:566
2199 msgid "Last Name, First Name"
2200 msgstr "ÐÕ£¬Ãû"
2201
2202 #: src/exphtmldlg.c:580
2203 msgid "Color Banding"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: src/exphtmldlg.c:586
2207 msgid "Format E-Mail Links"
2208 msgstr "Êä³öµç×ÓÓʼþÁ¬½á"
2209
2210 #: src/exphtmldlg.c:592
2211 msgid "Format User Attributes"
2212 msgstr "½«Óû§ÐÔÖʸñʽ»¯"
2213
2214 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2215 msgid "File Name :"
2216 msgstr "ÎļþÃû£º"
2217
2218 #: src/exphtmldlg.c:657
2219 msgid "Open with Web Browser"
2220 msgstr "ÓÃÍøÒ³ä¯ÀÀÆ÷´ò¿ª"
2221
2222 #: src/exphtmldlg.c:689
2223 msgid "Export Address Book to HTML File"
2224 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉHTMLÎļþ"
2225
2226 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2227 msgid "Prev"
2228 msgstr "Ç°Ò»¸ö"
2229
2230 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2231 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:476
2232 msgid "Next"
2233 msgstr "ÏÂÒ»¸ö"
2234
2235 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2236 msgid "File Info"
2237 msgstr "ÎļþÄÚÈÝ"
2238
2239 #: src/exphtmldlg.c:756
2240 msgid "Format"
2241 msgstr "¸ñʽ"
2242
2243 #: src/expldifdlg.c:110
2244 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2245 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷ËùÒª²úÉúµÄÓʼþ¼ÐºÍLDIFÎļþÃû¡£"
2246
2247 #: src/expldifdlg.c:113
2248 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2249 msgstr ""
2250
2251 #: src/expldifdlg.c:188
2252 #, c-format
2253 msgid ""
2254 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2255 "does not exist. OK to create new directory?"
2256 msgstr ""
2257 "LDIFÊä³öĿ¼ '%s'\n"
2258 "²¢²»´æÔÚ¡£ÊÇ·ñ´´½¨ÐµÄĿ¼£¿"
2259
2260 #: src/expldifdlg.c:200
2261 #, c-format
2262 msgid ""
2263 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2264 "%s"
2265 msgstr ""
2266 "ÎÞ·¨ÎªLDIFÎļþ²úÉúÊä³öĿ¼£º\n"
2267 "%s"
2268
2269 #: src/expldifdlg.c:244
2270 msgid "Suffix was not supplied"
2271 msgstr ""
2272
2273 #: src/expldifdlg.c:246
2274 msgid ""
2275 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2276 "you wish to proceed without a suffix?"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: src/expldifdlg.c:264
2280 msgid "Error creating LDIF file"
2281 msgstr "´´½¨LDIFÎļþ³ö´í"
2282
2283 #: src/expldifdlg.c:373
2284 msgid "Select LDIF Output File"
2285 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÊä³öÎļþ"
2286
2287 #: src/expldifdlg.c:447
2288 msgid "LDIF Output File"
2289 msgstr "LDIFÊä³öÎļþ"
2290
2291 #: src/expldifdlg.c:508
2292 msgid "Suffix"
2293 msgstr ""
2294
2295 #: src/expldifdlg.c:520
2296 msgid ""
2297 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2298 "entry. Examples include:\n"
2299 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2300 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2301 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: src/expldifdlg.c:529
2305 #, fuzzy
2306 msgid "Relative DN"
2307 msgstr "Ìæ»»"
2308
2309 #: src/expldifdlg.c:536
2310 msgid "Unique ID"
2311 msgstr ""
2312
2313 #: src/expldifdlg.c:544
2314 msgid ""
2315 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2316 "to:\n"
2317 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: src/expldifdlg.c:557
2321 msgid ""
2322 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2323 "similar to:\n"
2324 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: src/expldifdlg.c:570
2328 msgid ""
2329 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2330 "is formatted similar to:\n"
2331 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2332 msgstr ""
2333
2334 #: src/expldifdlg.c:584
2335 msgid ""
2336 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2337 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2338 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2339 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2340 "available RDN options that will be used to create the DN."
2341 msgstr ""
2342
2343 #: src/expldifdlg.c:597
2344 msgid "Use DN attribute if present in data"
2345 msgstr ""
2346
2347 #: src/expldifdlg.c:604
2348 msgid ""
2349 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2350 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2351 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2352 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2353 msgstr ""
2354
2355 #: src/expldifdlg.c:615
2356 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: src/expldifdlg.c:622
2360 msgid ""
2361 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2362 "option to ignore these records."
2363 msgstr ""
2364
2365 #: src/expldifdlg.c:710
2366 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2367 msgstr "½«Í¨Ñ¶Â¼Êä³ö³ÉLDIFÎļþ"
2368
2369 #: src/expldifdlg.c:777
2370 #, fuzzy
2371 msgid "Distguished Name"
2372 msgstr "Ãû"
2373
2374 #: src/export.c:128
2375 msgid "Export"
2376 msgstr "Êä³ö"
2377
2378 #: src/export.c:147
2379 msgid "Specify target folder and mbox file."
2380 msgstr "ÇëÖ¸Ã÷Óʼþ¼Ð¼°mboxÎļþ¡£"
2381
2382 #: src/export.c:157
2383 msgid "Source dir:"
2384 msgstr "ԭʼĿ¼£º"
2385
2386 #: src/export.c:162
2387 msgid "Exporting file:"
2388 msgstr "Êä³öÎļþ£º"
2389
2390 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2391 #: src/prefs_account.c:1226
2392 msgid " Select... "
2393 msgstr " Ñ¡Ôñ... "
2394
2395 #: src/export.c:220
2396 msgid "Select exporting file"
2397 msgstr "Ñ¡ÔñÊä³öÎļþ"
2398
2399 #: src/exporthtml.c:796
2400 msgid "Full Name"
2401 msgstr "È«Ãû"
2402
2403 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2404 msgid "Attributes"
2405 msgstr "ÐÔÖÊ"
2406
2407 #: src/exporthtml.c:1001
2408 msgid "Sylpheed Address Book"
2409 msgstr "Sylpheed ͨѶ¼"
2410
2411 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2412 msgid "Name already exists but is not a directory."
2413 msgstr "Õâ¸öÃû×ÖÒѾ­´æÔÚµ«²»ÊÇÒ»¸öĿ¼Ãû³Æ¡£"
2414
2415 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2416 msgid "No permissions to create directory."
2417 msgstr "ÄúûÓд´½¨Ä¿Â¼µÄȨÏÞ¡£"
2418
2419 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2420 msgid "Name is too long."
2421 msgstr "Ãû×ÖÌ«³¤¡£"
2422
2423 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2424 msgid "Not specified."
2425 msgstr "²»È·¶¨¡£"
2426
2427 #: src/folder.c:1125
2428 msgid "Inbox"
2429 msgstr "ÊÕÐżÐ"
2430
2431 #: src/folder.c:1129
2432 msgid "Sent"
2433 msgstr "ÒÑ·¢ËÍ"
2434
2435 #: src/folder.c:1133
2436 msgid "Queue"
2437 msgstr "´ý·¢ËÍ"
2438
2439 #: src/folder.c:1137
2440 msgid "Trash"
2441 msgstr "À¬»øÍ°"
2442
2443 #: src/folder.c:1141
2444 msgid "Drafts"
2445 msgstr "²Ý¸å"
2446
2447 #: src/folder.c:1354
2448 #, c-format
2449 msgid "Processing (%s)...\n"
2450 msgstr "´¦ÀíÖÐ(%s)...\n"
2451
2452 #: src/folder.c:2188
2453 #, c-format
2454 msgid "Moving %s to %s...\n"
2455 msgstr "½«%s ÒƵ½%s...\n"
2456
2457 #: src/foldersel.c:148
2458 msgid "Select folder"
2459 msgstr "Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð"
2460
2461 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
2462 msgid "/Create _new folder..."
2463 msgstr "/´´½¨ÐÂÓʼþ¼Ð(_n)..."
2464
2465 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:305 src/folderview.c:325
2466 msgid "/_Rename folder..."
2467 msgstr "/ÖØÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
2468
2469 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:306 src/folderview.c:326
2470 msgid "/M_ove folder..."
2471 msgstr "Òƶ¯Óʼþ¼Ð(_o)..."
2472
2473 #: src/folderview.c:291 src/folderview.c:307 src/folderview.c:327
2474 msgid "/_Delete folder"
2475 msgstr "/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
2476
2477 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:313
2478 msgid "/Remove _mailbox"
2479 msgstr "Çå³ýÐÅÏä(_m)"
2480
2481 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:339
2482 #: src/folderview.c:359
2483 msgid "/_Processing..."
2484 msgstr "/´¦Àí(_P)..."
2485
2486 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:322 src/folderview.c:344
2487 msgid "/Mark all _read"
2488 msgstr "/±ê¼ÇËùÓÐÓʼþΪÒѶÁ(_r)"
2489
2490 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:331 src/folderview.c:352
2491 msgid "/_Check for new messages"
2492 msgstr "/¼ì²éÐÂÓʼþ(_C)"
2493
2494 #: src/folderview.c:311 src/folderview.c:333
2495 msgid "/R_ebuild folder tree"
2496 msgstr "/ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷(_e)"
2497
2498 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:337 src/folderview.c:357
2499 msgid "/_Search folder..."
2500 msgstr "/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
2501
2502 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:350
2503 msgid "/Down_load"
2504 msgstr "/ÏÂÔØ(_L)"
2505
2506 #: src/folderview.c:335
2507 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2508 msgstr "/Çå³ýIMAP4ÕʺÅ(_I)"
2509
2510 #: src/folderview.c:346
2511 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2512 msgstr "/¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é (_S)..."
2513
2514 #: src/folderview.c:348
2515 msgid "/_Remove newsgroup"
2516 msgstr "/Çå³ýÐÂÎÅȺ×é(_R)"
2517
2518 #: src/folderview.c:355
2519 msgid "/Remove _news account"
2520 msgstr "/Çå³ýÕʺÅ(_n)"
2521
2522 #: src/folderview.c:392
2523 msgid "New"
2524 msgstr "ÐÂÓʼþ"
2525
2526 #: src/folderview.c:393
2527 msgid "Unread"
2528 msgstr "δ¶Á"
2529
2530 #: src/folderview.c:394
2531 msgid "#"
2532 msgstr "££"
2533
2534 #: src/folderview.c:639
2535 msgid "Setting folder info..."
2536 msgstr "ÉèÖÃÓʼþ¼Ð×ÊÁÏ..."
2537
2538 #: src/folderview.c:799 src/mainwindow.c:2941 src/setup.c:80
2539 #, c-format
2540 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2541 msgstr "ɨÃèÓʼþ¼Ð%s%c%s..."
2542
2543 #: src/folderview.c:803 src/mainwindow.c:2946 src/setup.c:85
2544 #, c-format
2545 msgid "Scanning folder %s ..."
2546 msgstr " É¨ÃèÓʼþ¼Ð %s ..."
2547
2548 #: src/folderview.c:844
2549 msgid "Rebuilding folder tree..."
2550 msgstr " ÖØн¨Á¢Óʼþ¼ÐÊ÷ ..."
2551
2552 #: src/folderview.c:927
2553 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2554 msgstr "¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ..."
2555
2556 #: src/folderview.c:1713
2557 #, c-format
2558 msgid "Opening Folder %s..."
2559 msgstr "´ò¿ªÓʼþ¼Ð%s..."
2560
2561 #: src/folderview.c:1725
2562 msgid "Folder could not be opened."
2563 msgstr "ÎÞ·¨´ò¿ªÓʼþ¼Ð¡£"
2564
2565 #: src/folderview.c:1841
2566 msgid "Downloading messages in %s ..."
2567 msgstr "ÕýÔÚ´Ó %s ÏÂÔØÓʼþ ..."
2568
2569 #: src/folderview.c:1864
2570 msgid "Offline"
2571 msgstr "ÍÑ»ú"
2572
2573 #: src/folderview.c:1865
2574 msgid "You are offline. Go online?"
2575 msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£×ªµ½ÔÚÏß״̬?"
2576
2577 #: src/folderview.c:1883
2578 #, c-format
2579 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
2580 msgstr "´Ó `%s' ÏÂÔØÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
2581
2582 #: src/folderview.c:1976 src/folderview.c:2027 src/folderview.c:2298
2583 msgid "NewFolder"
2584 msgstr "ÐÂÓʼþ¼Ð"
2585
2586 #: src/folderview.c:1981 src/folderview.c:2075 src/folderview.c:2303
2587 #, c-format
2588 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2589 msgstr "ÎÞ·¨Ê¹ÓÃ'%c'×÷ΪÓʼþ¼ÐÃû³Æ¡£"
2590
2591 #: src/folderview.c:1994 src/folderview.c:2032 src/folderview.c:2085
2592 #: src/folderview.c:2156 src/folderview.c:2315
2593 #, c-format
2594 msgid "The folder `%s' already exists."
2595 msgstr "'%s'Óʼþ¼ÐÒÑ´æÔÚ¡£"
2596
2597 #: src/folderview.c:2001 src/folderview.c:2322
2598 #, c-format
2599 msgid "Can't create the folder `%s'."
2600 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨Óʼþ¼Ð'%s'¡£"
2601
2602 #: src/folderview.c:2068 src/folderview.c:2146
2603 #, c-format
2604 msgid "Input new name for `%s':"
2605 msgstr "ÊäÈë'%s'µÄÐÂÃû×Ö£º"
2606
2607 #: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2148
2608 msgid "Rename folder"
2609 msgstr "ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð"
2610
2611 #: src/folderview.c:2207
2612 #, c-format
2613 msgid ""
2614 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2615 "Do you really want to delete?"
2616 msgstr ""
2617 "ÔÚ'%s'֮ϵÄÓʼþ¼ÐÒÔ¼°ÆäÖÐËùÓеÄÓʼþ½«±»É¾³ý¡£\n"
2618 "È·¶¨É¾³ý£¿"
2619
2620 #: src/folderview.c:2209
2621 msgid "Delete folder"
2622 msgstr "ɾ³ýÓʼþ¼Ð"
2623
2624 #: src/folderview.c:2226
2625 #, c-format
2626 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2627 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÓʼþ¼Ð'%s'"
2628
2629 #: src/folderview.c:2262
2630 #, c-format
2631 msgid ""
2632 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2633 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2634 msgstr ""
2635 "È·¶¨É¾³ýÓÊÏä'%s'£¿\n"
2636 "(ÆäÖеÄÓʼþ²»»áÖÁÓ²µúÖÐɾ³ý)"
2637
2638 #: src/folderview.c:2264
2639 msgid "Remove mailbox"
2640 msgstr "ɾ³ýÓÊÏä"
2641
2642 #: src/folderview.c:2295
2643 msgid ""
2644 "Input the name of new folder:\n"
2645 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2646 " append `/' at the end of the name)"
2647 msgstr ""
2648 "µ¼ÈëÐÂÓʼþ¼ÐµÄÃû×Ö£º\n"
2649 "(Èç¹ûÏëÒ»²¢´´½¨×ÓÓʼþ¼Ð£¬\n"
2650 "ÇëÔÚÐÂÃû×ֵĺóÃæ¼ÓÉÏ'/')"
2651
2652 #: src/folderview.c:2352
2653 #, c-format
2654 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2655 msgstr "È·¶¨É¾³ýIMAP4µÄÕʺÅ'%s'£¿"
2656
2657 #: src/folderview.c:2353
2658 msgid "Delete IMAP4 account"
2659 msgstr "Çå³ýIMAP4ÕʺÅ"
2660
2661 #: src/folderview.c:2487
2662 #, c-format
2663 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2664 msgstr "È·¶¨Çå³ýÐÂÎÅȺ×é'%s'£¿"
2665
2666 #: src/folderview.c:2488
2667 msgid "Delete newsgroup"
2668 msgstr "Çå³ýÐÂÎÅȺ×é"
2669
2670 #: src/folderview.c:2525
2671 #, c-format
2672 msgid "Really delete news account `%s'?"
2673 msgstr "È·¶¨É¾³ýÐÂÎÅȺ×éÕʺÅ'%s'£¿"
2674
2675 #: src/folderview.c:2526
2676 msgid "Delete news account"
2677 msgstr "ɾ³ýÐÂÎÅȺÕʺÅ"
2678
2679 #: src/folderview.c:2622
2680 #, c-format
2681 msgid "Moving %s to %s..."
2682 msgstr "½«%s ÒƵ½%s..."
2683
2684 #: src/folderview.c:2651
2685 msgid "Source and destination are the same."
2686 msgstr "ÎļþÀ´Ô´ºÍÄ¿µÄÏàͬ¡£"
2687
2688 #: src/folderview.c:2654
2689 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2690 msgstr "ÎÞ·¨½«ÉÏÒ»²ãÓʼþ¼ÐÒƵ½Æä×ÓÓʼþ¼ÐÖС£"
2691
2692 #: src/folderview.c:2657
2693 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2694 msgstr "Óʼþ¼Ð²»ÄÜ¿çÓÊÏäÒƶ¯¡£"
2695
2696 #: src/folderview.c:2660
2697 msgid "Move failed!"
2698 msgstr "Òƶ¯Ê§°Ü£¡"
2699
2700 #: src/folderview.c:2704 src/summaryview.c:4013
2701 #, fuzzy
2702 msgid "Processing configuration"
2703 msgstr "¹ýÂË/´¦Àí ÅäÖÃ"
2704
2705 #: src/grouplistdialog.c:176
2706 msgid "Newsgroup subscription"
2707 msgstr "¶©ÔÄÐÂÎÅȺ×é"
2708
2709 #: src/grouplistdialog.c:192
2710 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2711 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¶©ÔĵÄÐÂÎÅȺ×飺"
2712
2713 #: src/grouplistdialog.c:198
2714 msgid "Find groups:"
2715 msgstr "²éÕÒÐÂÎÅȺ×飺"
2716
2717 #: src/grouplistdialog.c:206
2718 msgid " Search "
2719 msgstr " ËÑË÷ "
2720
2721 #: src/grouplistdialog.c:218
2722 msgid "Newsgroup name"
2723 msgstr "ÐÂÎÅȺ×éÃû³Æ"
2724
2725 #: src/grouplistdialog.c:219
2726 msgid "Messages"
2727 msgstr "Óʼþ"
2728
2729 #: src/grouplistdialog.c:220
2730 msgid "Type"
2731 msgstr "ÀàÐÍ"
2732
2733 #: src/grouplistdialog.c:246
2734 msgid "Refresh"
2735 msgstr "Ë¢ÐÂ"
2736
2737 #: src/grouplistdialog.c:350
2738 msgid "moderated"
2739 msgstr "ÓйÜÀíµÄ"
2740
2741 #: src/grouplistdialog.c:352
2742 msgid "readonly"
2743 msgstr "Ö»¶Á"
2744
2745 #: src/grouplistdialog.c:354
2746 msgid "unknown"
2747 msgstr "δ֪"
2748
2749 #: src/grouplistdialog.c:401
2750 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2751 msgstr "ÎÞ·¨È¡»ØÐÂÎÅȺ×éÁÐ±í¡£"
2752
2753 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1181
2754 msgid "Done."
2755 msgstr "Íê³É¡£"
2756
2757 #: src/grouplistdialog.c:480
2758 #, c-format
2759 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2760 msgstr "ÒѽÓÊÕ%dÐÂÎÅȺ×é(ÒѶÁ%s)"
2761
2762 #: src/gtk/about.c:89
2763 msgid "About"
2764 msgstr "¹ØÓÚ"
2765
2766 #: src/gtk/about.c:111
2767 #, c-format
2768 msgid ""
2769 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2770 "Operating System: %s %s (%s)"
2771 msgstr ""
2772 "GTK+°æ±¾: %d.%d.%d\n"
2773 "²Ù×÷ϵͳ£º%s %s (%s)"
2774
2775 #: src/gtk/about.c:126
2776 #, c-format
2777 msgid "Compiled-in features:%s"
2778 msgstr "±àÒë½øÈ¥µÄ¹¦ÄÜ£º%s"
2779
2780 #: src/gtk/about.c:210
2781 msgid ""
2782 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2783 "\n"
2784 msgstr ""
2785 "GPGMEµÄ°æȨΪWerner Koch <mailto:dd9jn@gnu.org>ËùÓР2001\n"
2786 "\n"
2787
2788 #: src/gtk/about.c:214
2789 msgid ""
2790 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2791 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2792 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2793 "version.\n"
2794 "\n"
2795 msgstr ""
2796
2797 # "±¾³ÌÐòΪÃâ·ÑÈíÌ壻Äã¿ÉÒÔÈÎÒâ´«²¥»òÊÇÐÞ¸ÄËü£¬µ«Ðè×ñÑ­×ÔÓÉÈí¼þ»ù½ð»á·¢²¼µÄGNUͨ"
2798 # "ÓÃÐí¿ÉЭÒé(¿ÉÒÔÊǵڶþ°æ»òÕ߸ü¸ß°æ±¾)ÖÐÁгöµÄÌõ¿î¡£\n"
2799 # "\n"
2800 #: src/gtk/about.c:220
2801 msgid ""
2802 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2803 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2804 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2805 "more details.\n"
2806 "\n"
2807 msgstr ""
2808
2809 #: src/gtk/about.c:226
2810 msgid ""
2811 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2812 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2813 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2814 msgstr ""
2815
2816 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2817 msgid "Orange"
2818 msgstr "³ÈÉ«"
2819
2820 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2821 msgid "Red"
2822 msgstr "ºìÉ«"
2823
2824 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2825 msgid "Pink"
2826 msgstr "·Ûºì"
2827
2828 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2829 msgid "Sky blue"
2830 msgstr "ÌìÀ¶"
2831
2832 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2833 msgid "Blue"
2834 msgstr "À¶É«"
2835
2836 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2837 msgid "Green"
2838 msgstr "ÂÌÉ«"
2839
2840 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2841 msgid "Brown"
2842 msgstr "×ØÉ«"
2843
2844 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2845 msgid "No dictionary selected."
2846 msgstr "ûÓÐÑ¡ÔñÈκÎ×ֵ䡣"
2847
2848 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2849 msgid "Normal Mode"
2850 msgstr "Ò»°ãģʽ"
2851
2852 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2853 msgid "Bad Spellers Mode"
2854 msgstr "Æ´´í×Öģʽ"
2855
2856 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2857 msgid "Unknown suggestion mode."
2858 msgstr "δ֪µÄ½¨Òéģʽ¡£"
2859
2860 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2861 msgid "No misspelled word found."
2862 msgstr "ûÓз¢ÏÖ´í×Ö¡£"
2863
2864 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2865 msgid "Replace unknown word"
2866 msgstr "Ì滻δ֪µÄ×Ö"
2867
2868 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2869 #, c-format
2870 msgid "Replace \"%s\" with: "
2871 msgstr "½«\"%s\"Ìæ»»³É£º"
2872
2873 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2874 msgid ""
2875 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2876 "will learn from mistake.\n"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2880 msgid "Fast Mode"
2881 msgstr "¿ìËÙģʽ"
2882
2883 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2884 #, c-format
2885 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2886 msgstr "%sÖеÄ\"%s\"δ֪"
2887
2888 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2889 msgid "Accept in this session"
2890 msgstr "½ÓÊÜÕâÒ»´Î"
2891
2892 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2893 msgid "Add to personal dictionary"
2894 msgstr "¼ÓÈë¸öÈ˵Ä×Öµä"
2895
2896 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2897 msgid "Replace with..."
2898 msgstr "¸ü»»³É..."
2899
2900 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2901 #, c-format
2902 msgid "Check with %s"
2903 msgstr "ÓÃ%s¼ì²é"
2904
2905 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2906 msgid "(no suggestions)"
2907 msgstr "(ûÓн¨Òé)"
2908
2909 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2910 msgid "More..."
2911 msgstr "¸ü¶à..."
2912
2913 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2914 #, c-format
2915 msgid "Dictionary: %s"
2916 msgstr "×ֵ䣺%s"
2917
2918 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2919 #, c-format
2920 msgid "Use alternate (%s)"
2921 msgstr "ÓÃÁíÒ»¸ö(%s)"
2922
2923 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2924 msgid "Check while typing"
2925 msgstr "¼üÈëʱʵʱ¼ì²é"
2926
2927 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2928 msgid "Change dictionary"
2929 msgstr "Çл»×Öµä"
2930
2931 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2932 #, c-format
2933 msgid ""
2934 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2935 "%s"
2936 msgstr ""
2937 "ƴд¼ì²éÆ÷Çл»×Öµäʧ°Ü\n"
2938 "%s"
2939
2940 #: src/gtk/gtkutils.c:61 src/gtk/gtkutils.c:77
2941 msgid "Abcdef"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: src/gtk/logwindow.c:61
2945 msgid "Protocol log"
2946 msgstr "ЭÒéÈÕÖ¾"
2947
2948 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2949 msgid "Select Plugin to load"
2950 msgstr "Ñ¡ÔñÒª¼ÓÔصIJå¼þ"
2951
2952 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2953 msgid "Plugins"
2954 msgstr "²å¼þ"
2955
2956 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2589
2957 msgid "Description"
2958 msgstr "ÃèÊö"
2959
2960 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2961 msgid "Load Plugin"
2962 msgstr "¼ÓÔزå¼þ"
2963
2964 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2965 msgid "Unload Plugin"
2966 msgstr "жÔزå¼þ"
2967
2968 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2969 msgid "Page Index"
2970 msgstr "Ò³Ãæ"
2971
2972 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
2973 msgid "Apply"
2974 msgstr "Ó¦ÓÃ"
2975
2976 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2977 msgid "Account"
2978 msgstr "ÕʺÅ"
2979
2980 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2981 #: src/prefs_summary_column.c:68
2982 msgid "Status"
2983 msgstr "״̬"
2984
2985 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2986 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2987 msgid "correct"
2988 msgstr "ÕýÈ·"
2989
2990 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2991 msgid "Owner"
2992 msgstr "ËùÓÐÕß"
2993
2994 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2995 msgid "Signer"
2996 msgstr "¸èÕß"
2997
2998 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2999 #: src/prefs_themes.c:851
3000 msgid "Name: "
3001 msgstr "Ãû×Ö"
3002
3003 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3004 msgid "Organization: "
3005 msgstr "×éÖ¯"
3006
3007 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3008 msgid "Location: "
3009 msgstr "λÖÃ"
3010
3011 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3012 msgid "Fingerprint: "
3013 msgstr "Ö¸ÎÆ"
3014
3015 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3016 msgid "Signature status: "
3017 msgstr "Ç©Ãû×´¿ö£º"
3018
3019 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3020 #, c-format
3021 msgid "SSL certificate for %s"
3022 msgstr "%sµÄSSLÈÏÖ¤"
3023
3024 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3025 #, c-format
3026 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3027 msgstr "ÓÐÒ»¸ö%sδ֪µÄÈÏÖ¤¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
3028
3029 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3030 #, c-format
3031 msgid "Signature status: %s"
3032 msgstr "Ç©Ãû״̬£º%s"
3033
3034 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3035 msgid "View certificate"
3036 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
3037
3038 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3039 msgid "Unknown SSL Certificate"
3040 msgstr "²»Ã÷µÄSSLÈÏÖ¤"
3041
3042 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3043 msgid "Accept and save"
3044 msgstr "½ÓÊܲ¢´¦´æ"
3045
3046 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3047 msgid "Cancel connection"
3048 msgstr "È¡ÏûÁ¬½Ó"
3049
3050 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3051 msgid "New certificate:"
3052 msgstr "еÄÈÏÖ¤£º"
3053
3054 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3055 msgid "Known certificate:"
3056 msgstr "ÒÑÖªµÄÈÏÖ¤£º"
3057
3058 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3059 #, c-format
3060 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3061 msgstr "%sµÄÈÏÖ¤ÒѸü¸Ä¡£ÊÇ·ñ½ÓÊÜ£¿"
3062
3063 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3064 msgid "View certificates"
3065 msgstr "²é¿´ÈÏÖ¤"
3066
3067 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3068 msgid "Changed SSL Certificate"
3069 msgstr "¸ü¸ÄSSLÈÏÖ¤"
3070
3071 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2401
3072 msgid "(No From)"
3073 msgstr "(ûÓмļþÕß)"
3074
3075 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2443 src/summaryview.c:2446
3076 msgid "(No Subject)"
3077 msgstr "(ûÓÐÖ÷Ìâ)"
3078
3079 #: src/imap.c:669
3080 #, c-format
3081 msgid "Connecting %s failed"
3082 msgstr "Á¬½Ó %s Ê§°Ü"
3083
3084 #: src/imap.c:674
3085 #, c-format
3086 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3087 msgstr "Óë %s µÄIMAP4Á¬½ÓÒѾ­¶Ï¿ª¡£ÕýÔÚÖØÐÂÁ¬½Ó...\n"
3088
3089 #: src/imap.c:714
3090 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3091 msgstr "¿ªÊ¼ËíµÀʽIMAP4Á¬½Ó\n"
3092
3093 #: src/imap.c:727
3094 #, c-format
3095 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3096 msgstr "ÕýÔÚ´´½¨µ½ %s:%d µÄIMAP4Á¬½Ó...\n"
3097
3098 #: src/imap.c:766
3099 msgid "Can't start TLS session.\n"
3100 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯TLS¡£\n"
3101
3102 #: src/imap.c:1100
3103 #, c-format
3104 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: src/imap.c:1114 src/imap.c:1154
3108 msgid "can't expunge\n"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: src/imap.c:1148
3112 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3113 msgstr "ÎÞ·¨ÉèÖÃÒÑɾ³ý±ê¼Ç£º1:*\n"
3114
3115 #: src/imap.c:1190
3116 msgid "can't close folder\n"
3117 msgstr "ÎÞ·¨¹Ø±ÕÓʼþ¼Ð£º%s\n"
3118
3119 #: src/imap.c:1242
3120 #, c-format
3121 msgid "root folder %s does not exist\n"
3122 msgstr "¸ùĿ¼ %s ²»´æÔÚ\n"
3123
3124 #: src/imap.c:1421 src/imap.c:1429
3125 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3126 msgstr "È¡µÃLISTʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
3127
3128 #: src/imap.c:1657
3129 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3130 msgstr "ÎÞ·¨´´½¨ÊÕÐżУºLISTʧ°Ü\n"
3131
3132 #: src/imap.c:1679
3133 msgid "can't create mailbox\n"
3134 msgstr "ÎÞ·¨Æô¶¯ÊÕÐżÐ\n"
3135
3136 #: src/imap.c:1748
3137 #, c-format
3138 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3139 msgstr "ÎÞ·¨½«ÐÅÏä%s ÖØÐÂÃüÃûΪ %s\n"
3140
3141 #: src/imap.c:1810
3142 msgid "can't delete mailbox\n"
3143 msgstr "ÎÞ·¨É¾³ýÐżÐ\n"
3144
3145 #: src/imap.c:1848
3146 msgid "can't get envelope\n"
3147 msgstr "ûÓÐÐÅ·â\n"
3148
3149 #: src/imap.c:1856
3150 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3151 msgstr "ÄÃÐÅ·âʱ·¢Éú´íÎó¡£\n"
3152
3153 #: src/imap.c:1878
3154 #, c-format
3155 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3156 msgstr "ÎÞ·¨·ÖÎöÐŷ⣺%s\n"
3157
3158 #: src/imap.c:1934
3159 #, c-format
3160 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3161 msgstr "ÎÞ·¨Óë%s½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
3162
3163 #: src/imap.c:1956
3164 #, c-format
3165 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3166 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½ÓIMAP4·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3167
3168 #: src/imap.c:1963
3169 #, c-format
3170 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3171 msgstr " ÎÞ·¨Óë %s:%d ½¨Á¢IMAP4ÁªÏµ\n"
3172
3173 #: src/imap.c:2053
3174 msgid "can't get namespace\n"
3175 msgstr "ÎÞ·¨È¡µÃÃüÃû¿Õ¼ä\n"
3176
3177 #: src/imap.c:2486
3178 #, c-format
3179 msgid "can't select folder: %s\n"
3180 msgstr "ÎÞ·¨Ñ¡ÔñÓʼþ¼Ð£º%s\n"
3181
3182 #: src/imap.c:2626
3183 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3184 msgstr "IMAP4¼øȨʧ°Ü¡£\n"
3185
3186 #: src/imap.c:2643
3187 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3188 msgstr "IMAP4µÇ¼ʧ°Ü¡£\n"
3189
3190 #: src/imap.c:2959
3191 #, c-format
3192 msgid "can't append %s to %s\n"
3193 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3194
3195 #: src/imap.c:2966
3196 msgid "(sending file...)"
3197 msgstr "(ÕýÔÚ·¢ËÍ...)"
3198
3199 #: src/imap.c:3008
3200 #, c-format
3201 msgid "can't append message to %s\n"
3202 msgstr "ÎÞ·¨½«Óʼþ¸½ÔÚ%sÖ®ºó\n"
3203
3204 #: src/imap.c:3090
3205 #, c-format
3206 msgid "can't copy %s to %s\n"
3207 msgstr "ÎÞ·¨½«%s¿½±´µ½%s\n"
3208
3209 #: src/imap.c:3140
3210 #, c-format
3211 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3212 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºSTORE %s %s\n"
3213
3214 #: src/imap.c:3157
3215 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3216 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºEXPUNGE\n"
3217
3218 #: src/imap.c:3170
3219 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3220 msgstr "imapÖ¸Áîʧ°Ü£ºCLOSE\n"
3221
3222 #: src/imap.c:3425
3223 #, c-format
3224 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3225 msgstr "iconvÎÞ·¨½«UTF-7ת»»³É%s\n"
3226
3227 #: src/import.c:130
3228 msgid "Import"
3229 msgstr "µ¼Èë"
3230
3231 #: src/import.c:149
3232 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3233 msgstr "ÇëÖ¸¶¨mboxÎļþºÍÄ¿±êÓʼþ¼Ð"
3234
3235 #: src/import.c:159
3236 msgid "Importing file:"
3237 msgstr "µ¼ÈëÎļþ£º"
3238
3239 #: src/import.c:164
3240 msgid "Destination dir:"
3241 msgstr "Ä¿±êĿ¼£º"
3242
3243 #: src/import.c:222
3244 msgid "Select importing file"
3245 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÎļþ"
3246
3247 #: src/importldif.c:189
3248 msgid "Please specify address book name and file to import."
3249 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÓûµ¼ÈëµÄͨѶ¼¼°ÎļþÃû¡£"
3250
3251 #: src/importldif.c:192
3252 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3253 msgstr "Ñ¡Ôñ²¢ÖØÃüÃûÒªµ¼ÈëµÄLDIF×Ö¶ÎÃû¡£"
3254
3255 #: src/importldif.c:195
3256 msgid "File imported."
3257 msgstr "Îļþµ¼ÈëÍê³É¡£"
3258
3259 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3260 msgid "Please select a file."
3261 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒ»¸öÎļþ¡£"
3262
3263 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3264 msgid "Address book name must be supplied."
3265 msgstr "±ØÐëÌṩͨѶ¼Ãû³Æ¡£"
3266
3267 #: src/importldif.c:470
3268 msgid "Error reading LDIF fields."
3269 msgstr "¶ÁÈ¡LDIF×Ö¶Îʧ°Ü"
3270
3271 #: src/importldif.c:493
3272 msgid "LDIF file imported successfully."
3273 msgstr "LDIFÎļþµ¼Èë³É¹¦¡£"
3274
3275 #: src/importldif.c:605
3276 msgid "Select LDIF File"
3277 msgstr "Ñ¡ÔñLDIFÎļþ"
3278
3279 #: src/importldif.c:701
3280 msgid ""
3281 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3282 "file data."
3283 msgstr "Ö¸¶¨µØÖ·²¾µÄÃû³Æ, ¸ÃµØÖ·²¾ÓÃÓë´æ·Å´ÓLDIFÎļþÖе¼ÈëµÄÊý¾Ý¡£"
3284
3285 #: src/importldif.c:707
3286 msgid "File Name"
3287 msgstr "ÎļþÃû³Æ"
3288
3289 #: src/importldif.c:718
3290 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3291 msgstr "½«Òªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþµÄλÖÃ"
3292
3293 #: src/importldif.c:727
3294 msgid "Select the LDIF file to import."
3295 msgstr "ÇëÑ¡ÔñÒªµ¼ÈëµÄLDIFÎļþ¡£"
3296
3297 #: src/importldif.c:764
3298 msgid "R"
3299 msgstr ""
3300
3301 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:473
3302 msgid "S"
3303 msgstr "S"
3304
3305 #: src/importldif.c:766
3306 msgid "LDIF Field Name"
3307 msgstr "LDIF×Ö¶ÎÃû"
3308
3309 #: src/importldif.c:767
3310 msgid "Attribute Name"
3311 msgstr "ÌõÄ¿Ãû³Æ"
3312
3313 #: src/importldif.c:822
3314 msgid "LDIF Field"
3315 msgstr ""
3316
3317 #: src/importldif.c:834
3318 msgid "Attribute"
3319 msgstr "ÌõÄ¿"
3320
3321 #: src/importldif.c:845
3322 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3323 msgstr ""
3324
3325 #: src/importldif.c:850
3326 msgid "???"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: src/importldif.c:868
3330 msgid ""
3331 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3332 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3333 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3334 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3335 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3336 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3337 "field for import."
3338 msgstr ""
3339
3340 #: src/importldif.c:880
3341 msgid "Select for Import"
3342 msgstr "Ñ¡Ôñµ¼ÈëÏî"
3343
3344 #: src/importldif.c:886
3345 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3346 msgstr "Ñ¡ÔñÒªµ¼Èëµ½µØÖ·²¾µÄLDIF×Ö¶Î"
3347
3348 #: src/importldif.c:889
3349 msgid " Modify "
3350 msgstr " Ð޸Ġ"
3351
3352 #: src/importldif.c:895
3353 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3354 msgstr ""
3355
3356 #: src/importldif.c:968
3357 msgid "Records Imported :"
3358 msgstr "Òѵ¼ÈëµÄ¼Ç¼£º"
3359
3360 #: src/importldif.c:999
3361 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3362 msgstr "½«LDIFÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3363
3364 #: src/importmutt.c:143
3365 msgid "Error importing MUTT file."
3366 msgstr "µ¼ÈëMUTTÎļþʧ°Ü¡£"
3367
3368 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3369 #: src/importpine.c:329
3370 msgid "Please select a file to import."
3371 msgstr "ÇëÑ¡Ôñµ¼ÈëµÄÎļþ¡£"
3372
3373 #: src/importmutt.c:185
3374 msgid "Select MUTT File"
3375 msgstr "Ñ¡ÔñMUTTÎļþ"
3376
3377 #: src/importmutt.c:239
3378 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3379 msgstr "½«MUTTÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼"
3380
3381 #: src/importpine.c:143
3382 msgid "Error importing Pine file."
3383 msgstr "µ¼ÈëPineÎļþʧ°Ü¡£"
3384
3385 #: src/importpine.c:185
3386 msgid "Select Pine File"
3387 msgstr "Ñ¡ÔñPineÎļþ"
3388
3389 #: src/importpine.c:239
3390 msgid "Import Pine file into Address Book"
3391 msgstr "½«PineÎļþµ¼ÈëÖÁͨѶ¼ÖÐ"
3392
3393 #: src/inc.c:358
3394 msgid "Retrieving new messages"
3395 msgstr "È¡»ØÐÂÓʼþ"
3396
3397 #: src/inc.c:403
3398 msgid "Standby"
3399 msgstr "´ýÃü"
3400
3401 #: src/inc.c:521 src/inc.c:576
3402 msgid "Cancelled"
3403 msgstr "È¡Ïû"
3404
3405 #: src/inc.c:532
3406 msgid "Retrieving"
3407 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡"
3408
3409 #: src/inc.c:548
3410 #, c-format
3411 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3412 msgstr "Íê³É(È¡»Ø%d¸öÓʼþ(%s))"
3413
3414 #: src/inc.c:552
3415 msgid "Done (no new messages)"
3416 msgstr "Íê³É(ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3417
3418 #: src/inc.c:558
3419 msgid "Connection failed"
3420 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3421
3422 #: src/inc.c:562
3423 msgid "Auth failed"
3424 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü"
3425
3426 #: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
3427 msgid "Locked"
3428 msgstr "ÒÑËø¶¨"
3429
3430 #: src/inc.c:589
3431 #, c-format
3432 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3433 msgstr "ÔÚ%sÉϵÄ%sÊÚȨʧ°Ü"
3434
3435 #: src/inc.c:659
3436 #, c-format
3437 msgid "Finished (%d new message(s))"
3438 msgstr "Íê³É (%d¸öÐÂÓʼþ)"
3439
3440 #: src/inc.c:662
3441 msgid "Finished (no new messages)"
3442 msgstr "Íê³É (ûÓÐÐÂÓʼþ)"
3443
3444 #: src/inc.c:671
3445 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3446 msgstr "È¡Óʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3447
3448 #: src/inc.c:712
3449 #, c-format
3450 msgid "%s: Retrieving new messages"
3451 msgstr "%s:ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ"
3452
3453 #: src/inc.c:731
3454 #, c-format
3455 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3456 msgstr "ÕýÔÚÁ¬½ÓPOP3·þÎñÆ÷£º%s..."
3457
3458 #: src/inc.c:738
3459 #, c-format
3460 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3461 msgstr "ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d\n"
3462
3463 #: src/inc.c:745
3464 #, c-format
3465 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3466 msgstr " ÎÞ·¨Á¬½Óµ½POP3·þÎñÆ÷£º%s:%d"
3467
3468 #: src/inc.c:811 src/send_message.c:461
3469 msgid "Authenticating..."
3470 msgstr "ÕýÔÚÊÚȨ..."
3471
3472 #: src/inc.c:812
3473 #, c-format
3474 msgid "Retrieving messages from %s..."
3475 msgstr "ÕýÔÚ´Ó%sÊÕÈ¡Óʼþ..."
3476
3477 #: src/inc.c:817
3478 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3479 msgstr "»ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(STAT)..."
3480
3481 #: src/inc.c:821
3482 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3483 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(LAST)..."
3484
3485 #: src/inc.c:825
3486 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3487 msgstr " »ñÈ¡ÐÂÓʼþÊýÄ¿ÖÐ(UIDL)..."
3488
3489 #: src/inc.c:829
3490 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3491 msgstr "»ñÈ¡Óʼþ´óСÖÐ(LIST)..."
3492
3493 #: src/inc.c:846
3494 #, c-format
3495 msgid "Deleting message %d"
3496 msgstr "ɾ³ýÓʼþ%d"
3497
3498 #: src/inc.c:852 src/send_message.c:479
3499 msgid "Quitting"
3500 msgstr "ÕýÔÚÍ˳ö"
3501
3502 #: src/inc.c:889
3503 #, c-format
3504 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3505 msgstr "È¡»ØÓʼþ(%d/%d)(%s/%s)"
3506
3507 #: src/inc.c:918
3508 #, c-format
3509 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3510 msgstr "ÕýÔÚÊÕÈ¡Óʼþ(¹²%d¸ö£¬ÒÑÊÕµ½%s¸ö)"
3511
3512 #: src/inc.c:980
3513 msgid "Connection failed."
3514 msgstr "Á¬½Óʧ°Ü"
3515
3516 #: src/inc.c:986
3517 msgid "Error occurred while processing mail."
3518 msgstr " ´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3519
3520 #: src/inc.c:991
3521 #, c-format
3522 msgid ""
3523 "Error occurred while processing mail:\n"
3524 "%s"
3525 msgstr ""
3526 "´¦ÀíÓʼþʱ·¢Éú´íÎó£º\n"
3527 "%s"
3528
3529 #: src/inc.c:997
3530 msgid "No disk space left."
3531 msgstr "Ó²µúÎ޿ռ䡣"
3532
3533 #: src/inc.c:1002
3534 msgid "Can't write file."
3535 msgstr "ÎÞ·¨Ð´ÈëÎļþ¡£"
3536
3537 #: src/inc.c:1007
3538 msgid "Socket error."
3539 msgstr "Socket´íÎó¡£"
3540
3541 #: src/inc.c:1013 src/send_message.c:602
3542 msgid "Connection closed by the remote host."
3543 msgstr "Á¬½Ó±»Ô¶³ÌÖ÷»ú¹Ø±Õ¡£"
3544
3545 #: src/inc.c:1019
3546 msgid "Mailbox is locked."
3547 msgstr "ÓÊÏäÒѾ­±»Ëø£¬ÎÞ·¨´ò¿ª¡£"
3548
3549 #: src/inc.c:1023
3550 #, c-format
3551 msgid ""
3552 "Mailbox is locked:\n"
3553 "%s"
3554 msgstr ""
3555 "ÓÊÏäÎÞ·¨´ò¿ª£º\n"
3556 "%s"
3557
3558 #: src/inc.c:1029 src/send_message.c:589
3559 msgid "Authentication failed."
3560 msgstr "ÊÚȨʧ°Ü¡£"
3561
3562 #: src/inc.c:1034 src/send_message.c:592
3563 #, c-format
3564 msgid ""
3565 "Authentication failed:\n"
3566 "%s"
3567 msgstr ""
3568 "ÊÚȨʧ°Ü£º\n"
3569 "%s"
3570
3571 #: src/inc.c:1069
3572 msgid "Incorporation cancelled\n"
3573 msgstr "ºÏ²¢²Ù×÷±»È¡Ïû\n"
3574
3575 #: src/inputdialog.c:152
3576 #, c-format
3577 msgid "Input password for %s on %s:"
3578 msgstr "ÇëÊäÈë%sÔÚ%sÉϵÄÃÜÂ룺"
3579
3580 #: src/inputdialog.c:154
3581 msgid "Input password"
3582 msgstr "ÊäÈëÃÜÂë"
3583
3584 #: src/ldif.c:838
3585 msgid "Nick Name"
3586 msgstr "´ÂºÅ"
3587
3588 #: src/main.c:145 src/main.c:154
3589 #, c-format
3590 msgid ""
3591 "File `%s' already exists.\n"
3592 "Can't create folder."
3593 msgstr ""
3594 "'%s'ÒÑ´æÔÚ¡£\n"
3595 "ÎÞ·¨´´½¨Ä¿Â¼¼Ð¡£"
3596
3597 #: src/main.c:214
3598 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3599 msgstr "glib²»Ö§³Ög_thread¡£\n"
3600
3601 #: src/main.c:513
3602 #, c-format
3603 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3604 msgstr "Ó÷¨£º %s[Ñ¡Ïî]...\n"
3605
3606 #: src/main.c:516
3607 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3608 msgstr "  --compose [µØÖ·]       ´ò¿ªÐ´ÐÅ´°¿Ú"
3609
3610 #: src/main.c:517
3611 msgid ""
3612 "  --attach file1 [file2]...\n"
3613 "                         open composition window with specified files\n"
3614 "                         attached"
3615 msgstr ""
3616 " --attach Îļþ1 [Îļþ2]...\n"
3617 "                         ½«Ìض¨µÄÎļþÒÔдÐÅ´°¿Ú´ò¿ª"
3618
3619 #: src/main.c:520
3620 msgid "  --receive              receive new messages"
3621 msgstr "  --receive              ½ÓÊÕÐÂÓʼþ"
3622
3623 #: src/main.c:521
3624 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3625 msgstr "  --receive-all          ½ÓÊÕËùÓРÕʺŵÄÐÂÓʼþ"
3626
3627 #: src/main.c:522
3628 msgid "  --send                 send all queued messages"
3629 msgstr "  --send                 ·¢ËÍËùÓдý·¢ËÍÓʼþ"
3630
3631 #: src/main.c:523
3632 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3633 msgstr "  --status               ÏÔʾËùÓÐÓʼþµÄÊýÄ¿"
3634
3635 #: src/main.c:524
3636 msgid ""
3637 "  --status-full [folder]...\n"
3638 "                         show the status of each folder"
3639 msgstr ""
3640 "  --status-full [Óʼþ¼Ð]...\n"
3641 "                         ÏÔʾËùÓÐÓʼþ¼ÐµÄ״̬"
3642
3643 #: src/main.c:526
3644 msgid "  --online               switch to online mode"
3645 msgstr "  --online               Çл»µ½Áª»úģʽ"
3646
3647 #: src/main.c:527
3648 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3649 msgstr "  --offline              Çл»µ½ÍÑ»ú״̬"
3650
3651 #: src/main.c:528
3652 msgid "  --debug                debug mode"
3653 msgstr "  --debug                µ÷ÊÔģʽ"
3654
3655 #: src/main.c:529
3656 msgid "  --help                 display this help and exit"
3657 msgstr "  --help                 ÏÔʾ±¾ËµÃ÷²¢½áÊø³ÌÐò"
3658
3659 #: src/main.c:530
3660 msgid "  --version              output version information and exit"
3661 msgstr "  --version              ÏÔʾ°æ±¾ÄÚÈݲ¢½áÊø³ÌÐò"
3662
3663 #: src/main.c:531
3664 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3665 msgstr "  --config-dir           ÏÔʾÅäÖÃÊý¾ÝĿ¼"
3666
3667 #: src/main.c:568 src/summaryview.c:5167
3668 #, c-format
3669 msgid "Processing (%s)..."
3670 msgstr "ÕýÔÚ´¦Àí(%s)..."
3671
3672 #: src/main.c:571
3673 msgid "top level folder"
3674 msgstr "×îÉÏÒ»²ãÓʼþ¼Ð"
3675
3676 #: src/main.c:636
3677 msgid "Composing message exists."
3678 msgstr "Ëù±à¼­µÄÎļþÒѾ­´æÔÚ¡£"
3679
3680 #: src/main.c:637
3681 msgid "Draft them"
3682 msgstr "±£´æΪ²Ý¸å"
3683
3684 #: src/main.c:637
3685 msgid "Discard them"
3686 msgstr "¶ªÆú"
3687
3688 #: src/main.c:637
3689 msgid "Don't quit"
3690 msgstr "²»Í˳ö"
3691
3692 #: src/main.c:651
3693 msgid "Queued messages"
3694 msgstr "´ý·¢Ë͵ÄÓʼþ"
3695
3696 #: src/main.c:652
3697 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3698 msgstr "´ý·¢ËÍÓʼþ¼ÐÄÚÉÐÓÐÓʼþ¡£ÒªÍ˳öÂð£¿"
3699
3700 #: src/main.c:897
3701 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3702 msgstr "ËÍÐÅʱ·¢Éú´íÎó¡£"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:436
3705 msgid "/_File/_Folder"
3706 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)"
3707
3708 #: src/mainwindow.c:437
3709 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3710 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/н¨Óʼþ¼Ð(_n)..."
3711
3712 #: src/mainwindow.c:439
3713 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3714 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ÖØÐÂÃüÃûÓʼþ¼Ð(_R)..."
3715
3716 #: src/mainwindow.c:440
3717 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3718 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/ɾ³ýÓʼþ¼Ð(_D)"
3719
3720 #: src/mainwindow.c:441
3721 msgid "/_File/_Folder/---"
3722 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/---"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:442
3725 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3726 msgstr "/Îļþ(_F)/Óʼþ¼Ð(_F)/¼ì²éËùÓÐÓʼþ¼ÐÖеÄÐÂÓʼþ(_C)"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:444
3729 msgid "/_File/_Add mailbox"
3730 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)..."
3731
3732 #: src/mainwindow.c:445
3733 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3734 msgstr "/Îļþ(_F)/Ôö¼ÓÓÊÏä(_A)/MH¸ñʽ..."
3735
3736 #: src/mainwindow.c:446
3737 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3738 msgstr "/Îļþ(_F)/µ¼ÈëmboxµÄÎļþ(_I)... "
3739
3740 #: src/mainwindow.c:447
3741 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3742 msgstr "/Îļþ(_F)/ÒÔmbox¸ñʽµ¼³öÓʼþ¼Ð..."
3743
3744 #: src/mainwindow.c:448
3745 msgid "/_File/Empty _trash"
3746 msgstr "/Îļþ(_F)/Çå¿ÕÀ¬»øÍ°(_t)"
3747
3748 #: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:144
3749 msgid "/_File/_Save as..."
3750 msgstr "/Îļþ(_F)/±£´æΪ(_S)..."
3751
3752 #: src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:145
3753 msgid "/_File/_Print..."
3754 msgstr "/Îļþ(_F)/´òÓ¡(_P)..."
3755
3756 #: src/mainwindow.c:453
3757 msgid "/_File/_Work offline"
3758 msgstr "/Îļþ(_F)/ÍÑ»ú¹¤×÷(_W)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:456
3761 msgid "/_File/E_xit"
3762 msgstr "/Îļþ(_F)/Í˳ö(_x)"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:461
3765 msgid "/_Edit/Select _thread"
3766 msgstr "/±à¼­(_E)/Ñ¡ÔñÏßË÷(_T)"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:153
3769 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3770 msgstr " ±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþÖÐËÑÑ°(_F)..."
3771
3772 #: src/mainwindow.c:465
3773 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3774 msgstr "±à¼­(_E)/ÔÚÓʼþ¼ÐÖвéÕÒ(_S)..."
3775
3776 #: src/mainwindow.c:467
3777 msgid "/_View/Show or hi_de"
3778 msgstr "²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)"
3779
3780 #: src/mainwindow.c:468
3781 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3782 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Óʼþ¼ÐÊ÷(_F)"
3783
3784 #: src/mainwindow.c:470
3785 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3786 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/ÔĶÁÓʼþ(_M)"
3787
3788 #: src/mainwindow.c:472
3789 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3790 msgstr "²é¿´(_V)/ ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)"
3791
3792 #: src/mainwindow.c:474
3793 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3794 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ»òÎÄ×Ö(_a)"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:476
3797 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3798 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ͼÏñ(_I)"
3799
3800 #: src/mainwindow.c:478
3801 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3802 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ÎÄ×Ö(_T)"
3803
3804 #: src/mainwindow.c:480
3805 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3806 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/¹¤¾ßÀ¸(_T)/ûÓÐ(_N)"
3807
3808 #: src/mainwindow.c:482
3809 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3810 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾ»òÒþ²Ø(_d)/Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸(_b)"
3811
3812 #: src/mainwindow.c:485
3813 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3814 msgstr "/²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÏÔʾÓʼþ¼ÐÊ÷(_o)"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:486
3817 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3818 msgstr "/ ²é¿´(_V)/Óõ¥¶À´°¿ÚÖÐÏÔʾÓʼþÄÚÈÝ(_e)"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:488
3821 msgid "/_View/_Sort"
3822 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:489
3825 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3826 msgstr "/²é¿´(_V)/ÅÅÐò(_S)/°´Ë³Ðò(_n)"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:490
3829 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3830 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´´óС(_i)"
3831
3832 #: src/mainwindow.c:491
3833 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3834 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÈÕÆÚ(_d)"
3835
3836 #: src/mainwindow.c:492
3837 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3838 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¼ÄÐÅÕß(_f)"
3839
3840 #: src/mainwindow.c:493
3841 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3842 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÊÕÐÅÕß(_r)"
3843
3844 #: src/mainwindow.c:494
3845 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3846 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷Ìâ(_s)"
3847
3848 #: src/mainwindow.c:495
3849 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3850 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´ÑÕÉ«±êÇ©(_l)"
3851
3852 #: src/mainwindow.c:497
3853 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3854 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´±ê¼Ç(_m)"
3855
3856 #: src/mainwindow.c:498
3857 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3858 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´×´Ì¬(_s)"
3859
3860 #: src/mainwindow.c:499
3861 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3862 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´¸½¼þ(_t)"
3863
3864 #: src/mainwindow.c:501
3865 msgid "/_View/_Sort/by score"
3866 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´µÃ·Ö"
3867
3868 #: src/mainwindow.c:502
3869 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3870 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ëøס״̬"
3871
3872 #: src/mainwindow.c:503
3873 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3874 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/²»ÅÅÐò(_o)"
3875
3876 #: src/mainwindow.c:504 src/mainwindow.c:507
3877 msgid "/_View/_Sort/---"
3878 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/---"
3879
3880 #: src/mainwindow.c:505
3881 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3882 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/ÉýÐò"
3883
3884 #: src/mainwindow.c:506
3885 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3886 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/½µÐò"
3887
3888 #: src/mainwindow.c:508
3889 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3890 msgstr "/²é¿´(_V)/ ÅÅÐò(_S)/°´Ö÷ÌâÅÅÁÐ(_A)"
3891
3892 #: src/mainwindow.c:510
3893 msgid "/_View/Th_read view"
3894 msgstr "/²é¿´(_V)/°´ÏßË÷²é¿´(_R)"
3895
3896 #: src/mainwindow.c:511
3897 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3898 msgstr "/²é¿´(_V)/Õ¹¿ªËùÓÐÏßË÷(_X)"
3899
3900 #: src/mainwindow.c:512
3901 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3902 msgstr "/²é¿´(_V)/ÕÛµþËùÓÐÏßË÷(_L)"
3903
3904 #: src/mainwindow.c:513
3905 msgid "/_View/_Hide read messages"
3906 msgstr "/²é¿´(_V)/Òþ²ØÒѶÁÓʼþ(_H) "
3907
3908 #: src/mainwindow.c:514
3909 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3910 msgstr "/²é¿´(_V)/ÉèÖÃÏÔʾÁÐ(_i)..."
3911
3912 #: src/mainwindow.c:517
3913 msgid "/_View/_Go to"
3914 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)"
3915
3916 #: src/mainwindow.c:518
3917 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3918 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·â(_P)"
3919
3920 #: src/mainwindow.c:519
3921 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3922 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·â(_N)"
3923
3924 #: src/mainwindow.c:520 src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
3925 #: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:538
3926 msgid "/_View/_Go to/---"
3927 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/---"
3928
3929 #: src/mainwindow.c:521
3930 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3931 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÉÏÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_r)"
3932
3933 #: src/mainwindow.c:523
3934 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3935 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âδ¶ÁÐÅ(_e)"
3936
3937 #: src/mainwindow.c:526
3938 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3939 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/Ç°Ò»·âÐÂÓʼþ(_w)"
3940
3941 #: src/mainwindow.c:527
3942 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3943 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÏÂÒ»·âÐÂÐÅ(_x)"
3944
3945 #: src/mainwindow.c:529
3946 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3947 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±ê¼ÇÓʼþ(_M)"
3948
3949 #: src/mainwindow.c:531
3950 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3951 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±ê¼ÇÓʼþ(_a)"
3952
3953 #: src/mainwindow.c:534
3954 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3955 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/Ç°Ò»·â±êÇ©Óʼþ(_l)"
3956
3957 #: src/mainwindow.c:536
3958 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3959 msgstr "/²é¿´(_V)/ ×ªµ½(_G)/ÏÂÒ»·â±êÇ©Óʼþ(_b)"
3960
3961 #: src/mainwindow.c:539
3962 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3963 msgstr "/²é¿´(_V)/תµ½(_G)/ÆäËûÓʼþ¼Ð(_f)"
3964
3965 #: src/mainwindow.c:543 src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:159
3966 msgid "/_View/_Code set/---"
3967 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/---"
3968
3969 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:163
3970 msgid "/_View/_Code set"
3971 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)"
3972
3973 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:164
3974 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3975 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/×Ô¶¯Õì²â(_A)"
3976
3977 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:167
3978 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3979 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/7bit ascii (US-ASCII)(_ I)"
3980
3981 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:171
3982 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3983 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Unicode (UTF-8)(_U)"
3984
3985 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:175
3986 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3987 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-1)(_1)"
3988
3989 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:177
3990 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3991 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-15)"
3992
3993 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:181
3994 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3995 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Î÷Å·(ISO-8859-2)(_2) "
3996
3997 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:184
3998 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3999 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-13)(_B)"
4000
4001 #: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:186
4002 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4003 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/²¨Â޵ĺ£ (ISO-8859-4)(_4) "
4004
4005 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:189
4006 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4007 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ï£À° (ISO-8859-7)(_7)"
4008
4009 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:192
4010 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4011 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÍÁ¶úÆä (ISO-8859-9)(_9)"
4012
4013 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:195
4014 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4015 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(ISO-8859-5)(_5)"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:197
4018 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4019 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(KOI8-R) (_R)"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:199
4022 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4023 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/˹À­·ò(Windows-1251)"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:203
4026 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4027 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022-JP)(_J)"
4028
4029 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:206
4030 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4031 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ(ISO-2022- JP-2)"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:209
4034 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4035 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (EUC-JP)(_E)"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:211
4038 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4039 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÈÕÎÄ (Shift__JIS)(_S)"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:215
4042 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4043 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/¼òÌåÖÐÎÄ(GB2312)(_G)"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:601 src/messageview.c:217
4046 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4047 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(Big5)(_B) "
4048
4049 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:219
4050 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4051 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/·±ÌåÖÐÎÄ(EUC-TW)(_T)"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:221
4054 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4055 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/ÖÐÎÄ(ISO-2022-CN)(_C) "
4056
4057 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:224
4058 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4059 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ(EUC-KR)(_K) "
4060
4061 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:226
4062 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4063 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/º«ÎÄ (ISO-2022-KR)"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:229
4066 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4067 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(TIS-620)"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:231
4070 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4071 msgstr "/²é¿´(_V)/×Ö·û¼¯(_C)/Ì©¹ú(Windows-874)"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:623 src/summaryview.c:459
4074 msgid "/_View/Open in new _window"
4075 msgstr "/²é¿´(_V)/ÔÚд°¿ÚÖдò¿ª(_w)"
4076
4077 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:239
4078 msgid "/_View/Mess_age source"
4079 msgstr "/²é¿´(_V)/ÓʼþÔ´Îļþ(_a)"
4080
4081 #: src/mainwindow.c:625
4082 msgid "/_View/Show all _headers"
4083 msgstr "/²é¿´(_V)/ÏÔʾËùÓÐÐÅϢͷ(_H)"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:627
4086 msgid "/_View/_Update summary"
4087 msgstr "/²é¿´(_V)/¸üÐÂÓʼþÕªÒª(_U)"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:630
4090 msgid "/_Message/Recei_ve"
4091 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)"
4092
4093 #: src/mainwindow.c:631
4094 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4095 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´Óµ±Ç°ÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
4096
4097 #: src/mainwindow.c:633
4098 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4099 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/´ÓËùÓÐÕʺÅÊÕÈ¡(_c)"
4100
4101 #: src/mainwindow.c:635
4102 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4103 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/È¡Ïû(_g)"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:637
4106 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4107 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÊÕÈ¡(_v)/---"
4108
4109 #: src/mainwindow.c:638
4110 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4111 msgstr "/Óʼþ(_M)/Ëͳö´ý·¢ËÍÓʼþ(_S)"
4112
4113 #: src/mainwindow.c:640
4114 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4115 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÅ(_n)"
4116
4117 #: src/mainwindow.c:641
4118 msgid "/_Message/Compose a news message"
4119 msgstr "/Óʼþ(_M)/дÐÂÎÅȺÁôÑÔ"
4120
4121 #: src/mainwindow.c:642 src/messageview.c:246
4122 msgid "/_Message/_Reply"
4123 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØÐÅ(_R)"
4124
4125 #: src/mainwindow.c:643
4126 msgid "/_Message/Repl_y to"
4127 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)"
4128
4129 #: src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:247
4130 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4131 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/È«²¿ÈË(_a)"
4132
4133 #: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:249
4134 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4135 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/¼ÄÐÅÈË(_s)"
4136
4137 #: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:251
4138 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4139 msgstr "/Óʼþ(_M)/»ØПø(_y)/ÓʼþÁбí(_l)"
4140
4141 #: src/mainwindow.c:648
4142 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4143 msgstr "/Óʼþ(_M)/Follow-up and reply to"
4144
4145 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:254
4146 msgid "/_Message/_Forward"
4147 msgstr "/Óʼþ(_M)/ת·¢(_F)"
4148
4149 #: src/mainwindow.c:651
4150 msgid "/_Message/Redirect"
4151 msgstr "/Óʼþ(_M)/Öض¨Ïò"
4152
4153 #: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:259
4154 msgid "/_Message/Re-_edit"
4155 msgstr "/Óʼþ(_M)/ÖØб༭(_e)"
4156
4157 #: src/mainwindow.c:655
4158 msgid "/_Message/M_ove..."
4159 msgstr "/Óʼþ(_M)/ Òƶ¯(_o)"
4160
4161 #: src/mainwindow.c:656
4162 msgid "/_Message/_Copy..."
4163 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ¸´ÖÆ(_C)"
4164
4165 #: src/mainwindow.c:657
4166 msgid "/_Message/_Delete"
4167 msgstr "/Óʼþ(_M)/ É¾³ý(_D) "
4168
4169 #: src/mainwindow.c:658
4170 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4171 msgstr "/Óʼþ(_M)/ È¡ÏûÐÂÓʼþ"
4172
4173 #: src/mainwindow.c:660
4174 msgid "/_Message/_Mark"
4175 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)"
4176
4177 #: src/mainwindow.c:661
4178 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4179 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ±ê¼Ç(_M) "
4180
4181 #: src/mainwindow.c:662
4182 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4183 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/ ²»±ê¼Ç(_U)"
4184
4185 #: src/mainwindow.c:663
4186 msgid "/_Message/_Mark/---"
4187 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/---"
4188
4189 #: src/mainwindow.c:664
4190 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4191 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪδ¶Á(_e)"
4192
4193 #: src/mainwindow.c:665
4194 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4195 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇΪÒѶÁ(_d)"
4196
4197 #: src/mainwindow.c:667
4198 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4199 msgstr "/Óʼþ(_M)/ ±ê¼Ç(_M)/±ê¼ÇËùÓÐΪÒѶÁ(_r)"
4200
4201 #: src/mainwindow.c:670
4202 msgid "/_Tools/_Address book..."
4203 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ͨѶ²¾(_A)..."
4204
4205 #: src/mainwindow.c:671 src/messageview.c:263
4206 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4207 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¼ÓÈëͨѶ²¾ÖÐ(_k)"
4208
4209 #: src/mainwindow.c:673
4210 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4211 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)"
4212
4213 #: src/mainwindow.c:674
4214 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4215 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ¼Ð(_F)"
4216
4217 #: src/mainwindow.c:676
4218 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4219 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÅúÁ¿ÌáȡͨѶµØÖ·(_H)/´ÓÓʼþ(_M)"
4220
4221 #: src/mainwindow.c:679
4222 msgid "/_Tools/_Filter messages"
4223 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/¹ýÂËÓʼþ(_F)"
4224
4225 #: src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:266
4226 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4227 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
4228
4229 #: src/mainwindow.c:681 src/messageview.c:268
4230 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4231 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
4232
4233 #: src/mainwindow.c:683 src/messageview.c:270
4234 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4235 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
4236
4237 #: src/mainwindow.c:685 src/messageview.c:272
4238 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4239 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
4240
4241 #: src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:274
4242 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4243 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
4244
4245 #: src/mainwindow.c:689
4246 msgid "/_Tools/_Create processing rule"
4247 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)"
4248
4249 #: src/mainwindow.c:690
4250 msgid "/_Tools/_Create processing rule/_Automatically"
4251 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/×Ô¶¯²úÉú(_A)"
4252
4253 #: src/mainwindow.c:692
4254 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _From"
4255 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓɼļþÕß(_F)"
4256
4257 #: src/mainwindow.c:694
4258 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _To"
4259 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÊÕÐÅÕß(_T)"
4260
4261 #: src/mainwindow.c:696
4262 msgid "/_Tools/_Create processing rule/by _Subject"
4263 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/´´½¨¹ýÂ˹æÔò(_C)/ÓÉÖ÷Ìâ(_S)"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:701
4266 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4267 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ɾ³ýÖظ´Óʼþ(_p)"
4268
4269 #: src/mainwindow.c:704
4270 msgid "/_Tools/E_xecute"
4271 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/Ö´ÐÐ(_x)"
4272
4273 #: src/mainwindow.c:707
4274 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4275 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/SSLÈÏÖ¤(_f)"
4276
4277 #: src/mainwindow.c:711
4278 msgid "/_Tools/_Log window"
4279 msgstr "/¹¤¾ß(_T)/ÈÕÖ¾´°¿Ú(_L)"
4280
4281 #: src/mainwindow.c:713
4282 msgid "/_Configuration"
4283 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)"
4284
4285 #: src/mainwindow.c:714
4286 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4287 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¸ü¸ÄÄ¿Ç°ÕʺÅ(_h)"
4288
4289 #: src/mainwindow.c:716
4290 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4291 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä¿Ç°ÕʺŵÄÆ«ºÃÉèÖÃ(_P)..."
4292
4293 #: src/mainwindow.c:718
4294 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4295 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/´´½¨ÐÂÕʺÅ(_n)..."
4296
4297 #: src/mainwindow.c:720
4298 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4299 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/±à¼­ÕʺÅ(_E)..."
4300
4301 #: src/mainwindow.c:722
4302 msgid "/_Configuration/---"
4303 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/---"
4304
4305 #: src/mainwindow.c:723
4306 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4307 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ò»°ãÆ«ºÃ(_C)..."
4308
4309 #: src/mainwindow.c:725
4310 msgid "/_Configuration/Pre-processing..."
4311 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ç°´¦Àí..."
4312
4313 #: src/mainwindow.c:727
4314 msgid "/_Configuration/Post-processing..."
4315 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ºó´¦Àí..."
4316
4317 #: src/mainwindow.c:729
4318 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4319 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¹ýÂË(_F)..."
4320
4321 #: src/mainwindow.c:731
4322 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4323 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/Ä£°å(_T)..."
4324
4325 #: src/mainwindow.c:732
4326 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4327 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/¶¯×÷(_A)..."
4328
4329 #: src/mainwindow.c:733
4330 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4331 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/ÆäËûÆ«ºÃ(_O)..."
4332
4333 #: src/mainwindow.c:734
4334 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4335 msgstr "/ÉèÖÃ(_C)/²å¼þ..."
4336
4337 #: src/mainwindow.c:737
4338 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4339 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(±¾µØ)"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:738
4342 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4343 msgstr "/ÇóÖú(_H)/Áª»úÊÖ²á(_M)(SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
4344
4345 #: src/mainwindow.c:740
4346 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4347 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F)(±¾µØ)"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:741
4350 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4351 msgstr "/ÇóÖú(_H)/³£¼ûÎÊÌâ(_F) (SylpheedÊÖ²áÍøÒ³)"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:743
4354 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4355 msgstr "/_Help/_Claws °æ±¾³£¼ûÎÊÌâ"
4356
4357 #: src/mainwindow.c:745
4358 msgid "/_Help/---"
4359 msgstr "/ÇóÖú(_H)/---"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:868
4362 msgid "You are online. Click the icon to go offline"
4363 msgstr "Ä¿Ç°ÔÚÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÀëÏßģʽ¡£"
4364
4365 #: src/mainwindow.c:872
4366 msgid "You are offline. Click the icon to go online"
4367 msgstr "Ä¿Ç°ÀëÏß¡£µã»÷ͼ±êתµ½ÔÚÏß״̬¡£"
4368
4369 #: src/mainwindow.c:889
4370 msgid "Select account"
4371 msgstr "Ñ¡ÔñÕʺÅ"
4372
4373 #: src/mainwindow.c:1227 src/mainwindow.c:1268 src/mainwindow.c:1296
4374 #: src/prefs_folder_item.c:407
4375 msgid "Untitled"
4376 msgstr "δÃüÃû"
4377
4378 #: src/mainwindow.c:1297
4379 msgid "none"
4380 msgstr "ÎÞ"
4381
4382 #: src/mainwindow.c:1564
4383 msgid "Empty trash"
4384 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏä"
4385
4386 #: src/mainwindow.c:1565
4387 msgid "Empty all messages in trash?"
4388 msgstr "Çå¿ÕÀ¬»øÏäÄÚËùÓÐÓʼþ£¿"
4389
4390 #: src/mainwindow.c:1583
4391 msgid "Add mailbox"
4392 msgstr "Ìí¼ÓÓÊÏä"
4393
4394 #: src/mainwindow.c:1584
4395 msgid ""
4396 "Input the location of mailbox.\n"
4397 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4398 "scanned automatically."
4399 msgstr ""
4400 "ÇëÊäÈëÓÊÏäλÖá£\n"
4401 "Èç¹ûÖ¸¶¨ÒÑ´æÔÚµÄÓÊÏ䣬Ëü½«»á×Ô¶¯±»É¨Ãè¡£"
4402
4403 #: src/mainwindow.c:1590
4404 #, c-format
4405 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4406 msgstr "ÓÊÏä `%s' ÒѾ­´æÔÚ¡£"
4407
4408 #: src/mainwindow.c:1595 src/setup.c:58
4409 msgid "Mailbox"
4410 msgstr "ÓÊÏä"
4411
4412 #: src/mainwindow.c:1600 src/setup.c:62
4413 msgid ""
4414 "Creation of the mailbox failed.\n"
4415 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "