updated translations
[claws.git] / po / ru.po
1 # translation of sylpheed.po to òÕÓÓËÉÊ
2 # Russian translation of sylpheed-claws
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Copyright (C) Ruslan N. Balkin <baron@dartel.ru>, 2002,2003
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 "POT-Creation-Date: 2003-02-12 04:02+0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-02-12 04:17+0300\n"
11 "Last-Translator: Ruslan N. Balkin <baron@dartel.ru>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=KOI8-R\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "X-Generator: KBabel 1.1\n"
16 "Language-Team: òÕÓÓËÉÊ\n"
17
18 #: src/about.c:89
19 msgid "About"
20 msgstr "ï ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ"
21
22 #: src/about.c:210
23 msgid ""
24 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
25 "\n"
26 msgstr ""
27 "ðÒÁ×Á ÎÁ GPGME ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÁÔ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>, ¿ 2001 Ç.\n"
28 "\n"
29
30 #: src/about.c:214
31 msgid ""
32 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
33 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
34 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
35 "version.\n"
36 "\n"
37 msgstr ""
38 "äÁÎÎÁÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ Ó×ÏÂÏÄÎÙÍ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÙÍ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅÍ. ÷Ù ×ÐÒÁ×Å "
39 "ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÔØ ÅÅ É/ÉÌÉ ÍÏÄÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÔØ × ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÉ Ó ÕÓÌÏ×ÉÑÍÉ ×ÅÒÓÉÉ 2 "
40 "ÌÉÂÏ ÐÏ ×ÁÛÅÍÕ ×ÙÂÏÒÕ Ó ÕÓÌÏ×ÉÑÍÉ ÂÏÌÅÅ ÐÏÚÄÎÅÊ ×ÅÒÓÉÉ óÔÁÎÄÁÒÔÎÏÊ "
41 "ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÊ ìÉÃÅÎÚÉÉ GNU, ÏÐÕÂÌÉËÏ×ÁÎÎÏÊ Free Software Foundation. \n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:220
45 msgid ""
46 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
47 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
48 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
49 "more details.\n"
50 "\n"
51 msgstr ""
52 "íÙ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÍ ÄÁÎÎÕÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ × ÎÁÄÅÖÄÅ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ÏÎÁ ÂÕÄÅÔ ×ÁÍ "
53 "ÐÏÌÅÚÎÏÊ, ÏÄÎÁËÏ îå ðòåäïóôá÷ìñåí îá îåå îéëáëéè çáòáîôéê, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ "
54 "çáòáîôéé ôï÷áòîïçï óïóôïñîéñ ðòé ðòïäáöå É ðòéçïäîïóôé äìñ éóðïìøúï÷áîéñ ÷ "
55 "ëïîëòåôîùè ãåìñè. äÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÂÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÏÚÎÁËÏÍØÔÅÓØ ÓÏ "
56 "óÔÁÎÄÁÒÔÎÏÊ ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÊ ìÉÃÅÎÚÉÅÊ GNU. \n"
57 "\n"
58
59 #: src/about.c:226
60 msgid ""
61 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
62 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
63 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
64 msgstr ""
65 "÷ÍÅÓÔÅ Ó ÄÁÎÎÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ ×Ù ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÌÉ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÜËÚÅÍÐÌÑÒ óÔÁÎÄÁÒÔÎÏÊ "
66 "ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÊ ìÉÃÅÎÚÉÉ GNU.  åÓÌÉ ×Ù ÅÇÏ ÎÅ ÐÏÌÕÞÉÌÉ, ÓÏÏÂÝÉÔÅ Ï ÜÔÏÍ × Free "
67 "Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-"
68 "1307, USA. \n"
69 "\n"
70 "îÅÏÆÉÃÉÁÌØÎÙÊ ÒÕÓÓËÉÊ ÐÅÒÅ×ÏÄ GNU GPL, ¿ åÌÅÎÁ ôÑÐËÉÎÁ, 2001Ç."
71
72 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:241 src/addrgather.c:506
73 #: src/alertpanel.c:190 src/alertpanel.c:324 src/compose.c:2921
74 #: src/compose.c:5549 src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204
75 #: src/editgroup.c:369 src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243
76 #: src/editldap_basedn.c:212 src/editvcard.c:239 src/export.c:187
77 #: src/foldersel.c:191 src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/prefswindow.c:258
78 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
79 #: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
80 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075
81 #: src/messageview.c:488 src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899
82 #: src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:379 src/prefs_actions.c:294
83 #: src/prefs_common.c:3339 src/prefs_common.c:3508 src/prefs_common.c:3845
84 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
85 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
86 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
87 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
88 #: src/ssl_manager.c:98
89 msgid "OK"
90 msgstr "OK"
91
92 #: src/account.c:304
93 msgid ""
94 "Some composing windows are open.\n"
95 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
96 msgstr ""
97 "ïÔËÒÙÔÙ ÏËÎÁ Ó ÒÅÄÁËÔÉÒÕÅÍÙÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ.\n"
98 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÚÁËÒÏÊÔÅ ×ÓÅ ÏËÎÁ Ó ÒÅÄÁËÔÉÒÕÅÍÙÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ ÐÅÒÅÄ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅÍ "
99 "ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ."
100
101 #: src/account.c:554
102 msgid "Edit accounts"
103 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
104
105 #: src/account.c:572
106 msgid ""
107 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
108 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
109 msgstr ""
110 "îÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØÓÑ × ÚÁÄÁÎÎÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ. ðÏÓÔÁ×ØÔÅ\n"
111 "ÏÔÍÅÔËÕ × ÓÔÏÌÂÃÅ 'G', ÞÔÏÂÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ó ÕËÁÚÁÎÎÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ\n"
112 "ÐÒÉÎÉÍÁÌÉÓØ ÐÏ ËÏÍÁÎÄÅ'ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ'."
113
114 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:602
115 #: src/compose.c:4454 src/compose.c:4624 src/editaddress.c:774
116 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
117 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
118 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
119 #: src/select-keys.c:299
120 msgid "Name"
121 msgstr "éÍÑ"
122
123 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:896
124 msgid "Protocol"
125 msgstr "ðÒÏÔÏËÏÌ"
126
127 #: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
128 msgid "Server"
129 msgstr "óÅÒ×ÅÒ"
130
131 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:741 src/editaddress.c:722
132 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
133 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
134 #: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
135 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:770
136 msgid "Add"
137 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
138
139 #: src/account.c:629
140 msgid "Edit"
141 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
142
143 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
144 msgid " Delete "
145 msgstr " õÄÁÌÉÔØ "
146
147 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
148 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
149 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
150 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:825
151 msgid "Down"
152 msgstr "÷ÎÉÚ"
153
154 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
155 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
156 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
157 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:821
158 msgid "Up"
159 msgstr "÷×ÅÒÈ"
160
161 #: src/account.c:661
162 msgid " Set as default account "
163 msgstr " CÄÅÌÁÔØ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓØÀ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ "
164
165 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:966 src/addressbook.c:2916
166 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2957 src/crash.c:245
167 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:679
168 #: src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
169 msgid "Close"
170 msgstr "úÁËÒÙÔØ"
171
172 #: src/account.c:735
173 msgid "Delete account"
174 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
175
176 #: src/account.c:736
177 msgid "Do you really want to delete this account?"
178 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÕ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ?"
179
180 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:989 src/addressbook.c:2162
181 #: src/compose.c:2798 src/compose.c:3280 src/compose.c:5727 src/compose.c:6033
182 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229
183 #: src/folderview.c:2321 src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2495
184 #: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198
185 #: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
186 #: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1491
187 #: src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
188 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
189 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
190 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
191 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
192 #: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2105
193 msgid "Yes"
194 msgstr "äÁ"
195
196 #: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5727
197 #: src/folderview.c:2170 src/folderview.c:2229 src/folderview.c:2321
198 #: src/folderview.c:2456 src/folderview.c:2495 src/ssl_manager.c:271
199 msgid "+No"
200 msgstr "+îÅÔ"
201
202 #: src/addressadd.c:163
203 msgid "Add to address book"
204 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
205
206 #: src/addressadd.c:195 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:405
207 msgid "Address"
208 msgstr "áÄÒÅÓ"
209
210 #: src/addressadd.c:205 src/addressbook.c:604 src/editaddress.c:628
211 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
212 msgid "Remarks"
213 msgstr "ðÒÉÍÅÞÁÎÉÅ"
214
215 #: src/addressadd.c:227
216 msgid "Select Address Book Folder"
217 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÁÐËÕ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
218
219 #: src/addressadd.c:242 src/addressbook.c:2156 src/addrgather.c:507
220 #: src/compose.c:2921 src/compose.c:5550 src/compose.c:6204 src/compose.c:6242
221 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
222 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
223 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
224 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:259
225 #: src/gtkaspell.c:1356 src/import.c:191 src/importldif.c:825
226 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
227 #: src/main.c:549 src/mainwindow.c:2075 src/messageview.c:488
228 #: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:900 src/passphrase.c:134
229 #: src/prefs_gtk.c:380 src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3340
230 #: src/prefs_common.c:3846 src/prefs_customheader.c:158
231 #: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:344
232 #: src/prefs_folder_item.c:500 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
233 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
234 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323 src/summaryview.c:912
235 #: src/summaryview.c:3404
236 msgid "Cancel"
237 msgstr "ïÔÍÅÎÁ"
238
239 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:489 src/mainwindow.c:405
240 #: src/messageview.c:146
241 msgid "/_File"
242 msgstr "/_æÁÊÌ"
243
244 #: src/addressbook.c:344
245 msgid "/_File/New _Book"
246 msgstr "/_æÁÊÌ/îÏ×ÁÑ _ëÎÉÇÁ"
247
248 #: src/addressbook.c:345
249 msgid "/_File/New _vCard"
250 msgstr "/_æÁÊÌ/îÏ×ÙÊ _vCard"
251
252 #: src/addressbook.c:347
253 msgid "/_File/New _JPilot"
254 msgstr "/_æÁÊÌ/îÏ×ÙÊ _JPilot"
255
256 #: src/addressbook.c:350
257 msgid "/_File/New _Server"
258 msgstr "/_æÁÊÌ/îÏ×ÙÊ _óÅÒ×ÅÒ"
259
260 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:493
261 #: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422 src/messageview.c:147
262 msgid "/_File/---"
263 msgstr "/_æÁÊÌ/---"
264
265 #: src/addressbook.c:353
266 msgid "/_File/_Edit"
267 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÒÁ×ËÁ"
268
269 #: src/addressbook.c:354
270 msgid "/_File/_Delete"
271 msgstr "/_æÁÊÌ/_õÄÁÌÉÔØ"
272
273 #: src/addressbook.c:356
274 msgid "/_File/_Save"
275 msgstr "/_æÁÊÌ/_óÏÈÒÁÎÉÔØ"
276
277 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:494 src/messageview.c:148
278 msgid "/_File/_Close"
279 msgstr "/_æÁÊÌ/_úÁËÒÙÔØ"
280
281 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
282 #: src/compose.c:496 src/mainwindow.c:426
283 msgid "/_Edit"
284 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ"
285
286 #: src/addressbook.c:359
287 msgid "/_Edit/C_ut"
288 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷_ÙÒÅÚÁÔØ"
289
290 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:501 src/mainwindow.c:427
291 msgid "/_Edit/_Copy"
292 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
293
294 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:502
295 msgid "/_Edit/_Paste"
296 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
297
298 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:499 src/compose.c:582
299 #: src/mainwindow.c:430
300 msgid "/_Edit/---"
301 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/---"
302
303 #: src/addressbook.c:363
304 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
305 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷_ÓÔÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ"
306
307 #: src/addressbook.c:364
308 msgid "/_Address"
309 msgstr "/_áÄÒÅÓ"
310
311 #: src/addressbook.c:365
312 msgid "/_Address/New _Address"
313 msgstr "/_áÄÒÅÓ/îÏ×ÙÊ _ÁÄÒÅÓ"
314
315 #: src/addressbook.c:366
316 msgid "/_Address/New _Group"
317 msgstr "/_áÄÒÅÓ/îÏ×ÁÑ _çÒÕÐÐÁ"
318
319 #: src/addressbook.c:367
320 msgid "/_Address/New _Folder"
321 msgstr "/_áÄÒÅÓ/îÏ×ÁÑ _ðÁÐËÁ"
322
323 #: src/addressbook.c:368
324 msgid "/_Address/---"
325 msgstr "/_áÄÒÅÓ/---"
326
327 #: src/addressbook.c:369
328 msgid "/_Address/_Edit"
329 msgstr "/_áÄÒÅÓ/ð_ÒÁ×ËÁ"
330
331 #: src/addressbook.c:370
332 msgid "/_Address/_Delete"
333 msgstr "/_áÄÒÅÓ/_õÄÁÌÉÔØ"
334
335 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:636
336 #: src/mainwindow.c:645 src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
337 #: src/mainwindow.c:661 src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:668
338 msgid "/_Tools/---"
339 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/---"
340
341 #: src/addressbook.c:372
342 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
343 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/éÍÐÏÒÔ _LDIF ÆÁÊÌÁ..."
344
345 #: src/addressbook.c:373
346 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
347 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/éÍÐÏÒÔ M_utt ÆÁÊÌÁ..."
348
349 #: src/addressbook.c:374
350 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
351 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/éÍÐÏÒÔ _Pine ÆÁÊÌÁ..."
352
353 #: src/addressbook.c:376
354 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
355 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/üËÓÐÏÒÔ × _HTML..."
356
357 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:658 src/mainwindow.c:692
358 #: src/messageview.c:164
359 msgid "/_Help"
360 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ"
361
362 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:659 src/mainwindow.c:700
363 #: src/messageview.c:165
364 msgid "/_Help/_About"
365 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/_ï ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ..."
366
367 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
368 msgid "/New _Address"
369 msgstr "/îÏ×ÙÊ _áÄÒÅÓ"
370
371 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
372 msgid "/New _Group"
373 msgstr "/îÏ×ÁÑ _çÒÕÐÐÁ"
374
375 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
376 msgid "/New _Folder"
377 msgstr "/îÏ×ÁÑ _ðÁÐËÁ"
378
379 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
380 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:483
381 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
382 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
383 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
384 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
385 #: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:412
386 #: src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:417 src/summaryview.c:423
387 #: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:453
388 #: src/summaryview.c:456
389 msgid "/---"
390 msgstr "/---"
391
392 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:420
393 msgid "/_Delete"
394 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ"
395
396 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
397 msgid "/C_ut"
398 msgstr "/÷_ÙÒÅÚÁÔØ"
399
400 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
401 msgid "/_Copy"
402 msgstr "/_ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
403
404 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
405 msgid "/_Paste"
406 msgstr "/_÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
407
408 #: src/addressbook.c:408
409 msgid "/Pa_ste Address"
410 msgstr "/÷_ÓÔÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ"
411
412 #: src/addressbook.c:420 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
413 msgid "Unknown"
414 msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ"
415
416 #: src/addressbook.c:427 src/addressbook.c:446 src/importldif.c:119
417 msgid "Success"
418 msgstr "õÓÐÅÛÎÏ"
419
420 #: src/addressbook.c:428 src/importldif.c:120
421 msgid "Bad arguments"
422 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÅ ÁÒÇÕÍÅÎÔÙ"
423
424 #: src/addressbook.c:429 src/importldif.c:121
425 msgid "File not specified"
426 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁΠÆÁÊÌ"
427
428 #: src/addressbook.c:430 src/importldif.c:122
429 msgid "Error opening file"
430 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÉÉ ÆÁÊÌÁ"
431
432 #: src/addressbook.c:431 src/importldif.c:123
433 msgid "Error reading file"
434 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÞÔÅÎÉÑ ÐÏÌÅÊ LDIF"
435
436 #: src/addressbook.c:432 src/importldif.c:124
437 msgid "End of file encountered"
438 msgstr "ïÂÎÁÒÕÖÅΠËÏÎÅàÆÁÊÌÁ"
439
440 #: src/addressbook.c:433 src/importldif.c:125
441 msgid "Error allocating memory"
442 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ×ÙÄÅÌÉÔØ ÐÁÍÑÔØ"
443
444 #: src/addressbook.c:434 src/importldif.c:126
445 msgid "Bad file format"
446 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÆÁÊÌÁ"
447
448 #: src/addressbook.c:435 src/importldif.c:127
449 msgid "Error writing to file"
450 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÚÁÐÉÓÉ × ÆÁÊÌ"
451
452 #: src/addressbook.c:436 src/importldif.c:128
453 msgid "Error opening directory"
454 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÞÔÅÎÉÉ ËÁÔÁÌÏÇÁ"
455
456 #: src/addressbook.c:437 src/importldif.c:129
457 msgid "No path specified"
458 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁΠÐÕÔØ"
459
460 #: src/addressbook.c:447
461 msgid "Error connecting to LDAP server"
462 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÉ Ó LDAP ÓÅÒ×ÅÒÏÍ"
463
464 #: src/addressbook.c:448
465 msgid "Error initializing LDAP"
466 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ LDAP"
467
468 #: src/addressbook.c:449
469 msgid "Error binding to LDAP server"
470 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÉ×ÑÚËÅ Ë LDAP ÓÅÒ×ÅÒÕ"
471
472 #: src/addressbook.c:450
473 msgid "Error searching LDAP database"
474 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÉÓËÅ ÐÏ ÂÁÚÅ ÄÁÎÎÙÈ LDAP"
475
476 #: src/addressbook.c:451
477 msgid "Timeout performing LDAP operation"
478 msgstr ""
479
480 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:453
481 msgid "Error in LDAP search criteria"
482 msgstr ""
483
484 #: src/addressbook.c:454
485 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
486 msgstr ""
487
488 #: src/addressbook.c:603
489 msgid "E-Mail address"
490 msgstr "E-Mail ÁÄÒÅÓ"
491
492 #: src/addressbook.c:607 src/prefs_common.c:2990 src/toolbar.c:166
493 #: src/toolbar.c:1813
494 msgid "Address book"
495 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
496
497 #: src/addressbook.c:706
498 msgid "Name:"
499 msgstr "éÍÑ:"
500
501 #: src/addressbook.c:738 src/addressbook.c:2155 src/addressbook.c:2162
502 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
503 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
504 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
505 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:782
506 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:355 src/toolbar.c:447
507 msgid "Delete"
508 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
509
510 #: src/addressbook.c:744
511 msgid "Lookup"
512 msgstr "îÁÊÔÉ"
513
514 #: src/addressbook.c:756 src/compose.c:1305 src/compose.c:2970
515 #: src/compose.c:4271 src/compose.c:4970 src/headerview.c:54
516 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
517 msgid "To:"
518 msgstr "ëÏÍÕ:"
519
520 #: src/addressbook.c:760 src/compose.c:1289 src/compose.c:2969
521 #: src/prefs_template.c:175
522 msgid "Cc:"
523 msgstr "ëÏÐÉÑ:"
524
525 #: src/addressbook.c:764 src/compose.c:1292 src/prefs_template.c:176
526 msgid "Bcc:"
527 msgstr "óËÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ:"
528
529 #: src/addressbook.c:964 src/addressbook.c:987
530 msgid "Delete address(es)"
531 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÁÄÒÅÓ(Á)"
532
533 #: src/addressbook.c:965
534 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
535 msgstr "üÔÏÔ ÁÄÒÅÓ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ É ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÕÄÁÌÅÎ"
536
537 #: src/addressbook.c:988
538 msgid "Really delete the address(es)?"
539 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÁÄÒÅÓ(Á)?"
540
541 #: src/addressbook.c:989 src/addressbook.c:2162 src/compose.c:2798
542 #: src/compose.c:6033 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
543 #: src/mainwindow.c:1346 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
544 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
545 #: src/prefs_filtering.c:1491 src/prefs_matcher.c:1664 src/prefs_scoring.c:632
546 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
547 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
548 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
549 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
550 #: src/summaryview.c:3060 src/toolbar.c:2105
551 msgid "No"
552 msgstr "îÅÔ"
553
554 #: src/addressbook.c:1498 src/addressbook.c:1571
555 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
556 msgstr "îÅÌØÚÑ ×ÓÔÁ×ÉÔØ. ëÏÎÅÞÎÁÑ ÁÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ."
557
558 #: src/addressbook.c:1509
559 msgid "Cannot paste into an address group."
560 msgstr "îÅÌØÚÑ ×ÓÔÁ×ÉÔØ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ÇÒÕÐÐÕ."
561
562 #: src/addressbook.c:2152
563 #, c-format
564 msgid ""
565 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
566 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
567 msgstr ""
568 "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ é ×ÓÅ ÁÄÒÅÓÁ × `%s' ? \n"
569 "åÓÌÉ ÕÄÁÌÑÅÔÓÑ ÔÏÌØËÏ ÐÁÐËÁ, ÁÄÒÅÓÁ ÂÕÄÕÔ ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÙ × ÒÏÄÉÔÅÌØÓËÕÀ ÐÁÐËÕ."
570
571 #: src/addressbook.c:2156
572 msgid "Folder only"
573 msgstr "ôÏÌØËÏ ÐÁÐËÕ"
574
575 #: src/addressbook.c:2156
576 msgid "Folder and Addresses"
577 msgstr "ðÁÐËÕ É ÁÄÒÅÓÁ"
578
579 #: src/addressbook.c:2161
580 #, c-format
581 msgid "Really delete `%s' ?"
582 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ `%s' ?"
583
584 #: src/addressbook.c:2866
585 msgid "New user, could not save index file."
586 msgstr "îÏ×ÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÎÄÅËÓÎÙÊ ÆÁÊÌ."
587
588 #: src/addressbook.c:2870
589 msgid "New user, could not save address book files."
590 msgstr "îÏ×ÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÆÁÊÌÙ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
591
592 #: src/addressbook.c:2880
593 msgid "Old address book converted successfully."
594 msgstr "óÔÁÒÁÑ ÁÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ ÕÓÐÅÛÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÁ."
595
596 #: src/addressbook.c:2885
597 msgid ""
598 "Old address book converted,\n"
599 "could not save new address index file"
600 msgstr ""
601 "óÔÁÒÁÑ ÁÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÁ,\n"
602 "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ÉÎÄÅËÓÎÙÊ ÆÁÊÌ"
603
604 #: src/addressbook.c:2898
605 msgid ""
606 "Could not convert address book,\n"
607 "but created empty new address book files."
608 msgstr ""
609 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ,\n"
610 "ÎÏ ÓÏÚÄÁÎÙ ÐÕÓÔÙÅ ÆÁÊÌÙ ÎÏ×ÏÊ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
611
612 #: src/addressbook.c:2904
613 msgid ""
614 "Could not convert address book,\n"
615 "could not create new address book files."
616 msgstr ""
617 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ\n"
618 "É ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌÙ ÎÏ×ÏÊ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
619
620 #: src/addressbook.c:2909
621 msgid ""
622 "Could not convert address book\n"
623 "and could not create new address book files."
624 msgstr ""
625 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ\n"
626 "É ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌÙ ÎÏ×ÏÊ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
627
628 #: src/addressbook.c:2916
629 msgid "Addressbook conversion error"
630 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
631
632 #: src/addressbook.c:2920
633 msgid "Addressbook conversion"
634 msgstr "ðÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
635
636 #: src/addressbook.c:2955
637 msgid "Addressbook Error"
638 msgstr "ïÛÉÂËÁ × ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÅ"
639
640 #: src/addressbook.c:2956
641 msgid "Could not read address index"
642 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÉÎÄÅËÓ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
643
644 #: src/addressbook.c:3449 src/prefs_common.c:1053
645 msgid "Interface"
646 msgstr "éÎÔÅÒÆÅÊÓ"
647
648 #: src/addressbook.c:3465 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
649 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
650 msgid "Address Book"
651 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
652
653 #: src/addressbook.c:3481
654 msgid "Person"
655 msgstr "ëÏÎÔÁËÔ"
656
657 #: src/addressbook.c:3497
658 msgid "EMail Address"
659 msgstr "EMail ÁÄÒÅÓ"
660
661 #: src/addressbook.c:3513
662 msgid "Group"
663 msgstr "çÒÕÐÐÁ"
664
665 #: src/addressbook.c:3529 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
666 #: src/prefs_account.c:1963
667 msgid "Folder"
668 msgstr "ðÁÐËÁ"
669
670 #: src/addressbook.c:3545
671 msgid "vCard"
672 msgstr "vCard"
673
674 #: src/addressbook.c:3561 src/addressbook.c:3577
675 msgid "JPilot"
676 msgstr "JPilot"
677
678 #: src/addressbook.c:3593
679 msgid "LDAP Server"
680 msgstr "LDAP óÅÒ×ÅÒ"
681
682 #: src/addrgather.c:156
683 msgid "Please specify name for address book."
684 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÉÍÑ ÄÌÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
685
686 #: src/addrgather.c:176
687 msgid "Please select the mail headers to search."
688 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ"
689
690 #: src/addrgather.c:183
691 msgid "Busy harvesting addresses..."
692 msgstr "úÁÎÑÔÙÅ ÁÄÒÅÓÁ..."
693
694 #: src/addrgather.c:221
695 msgid "Addresses gathered successfully."
696 msgstr "áÄÒÅÓÁ ÎÁÂÒÁÎÙ ÕÓÐÅÛÎÏ."
697
698 #: src/addrgather.c:285
699 msgid "No folder or message was selected."
700 msgstr "ðÁÐËÁ ÉÌÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎÏ."
701
702 #: src/addrgather.c:293
703 msgid ""
704 "Please select a folder to process from the folder\n"
705 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
706 "the message list."
707 msgstr ""
708 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÁÐËÕ ÄÌÑ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÉÚ ÓÐÉÓËÁ\n"
709 "ÐÁÐÏË. éÌÉ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÏÄÎÏ ÉÌÉ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ\n"
710 "ÓÐÉÓËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
711
712 #: src/addrgather.c:345
713 msgid "Folder :"
714 msgstr "ðÁÐËÁ :"
715
716 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
717 msgid "Address Book :"
718 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ëÎÉÇÁ :"
719
720 #: src/addrgather.c:366
721 msgid "Folder Size :"
722 msgstr "òÁÚÍÅÒ ÐÁÐËÉ :"
723
724 #: src/addrgather.c:381
725 msgid "Process these mail header fields"
726 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔÁÔØ ÜÔÉ ÐÏÌÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
727
728 #: src/addrgather.c:399
729 msgid "Include sub-folders"
730 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÏÄ-ÐÁÐËÉ"
731
732 #: src/addrgather.c:422
733 msgid "Header Name"
734 msgstr "éÍÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
735
736 #: src/addrgather.c:423
737 msgid "Address Count"
738 msgstr "ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÁÄÒÅÓÏ×"
739
740 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:259
741 #: src/messageview.c:408
742 msgid "Warning"
743 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ"
744
745 #: src/addrgather.c:528
746 msgid "Header Fields"
747 msgstr "ðÏÌÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
748
749 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
750 msgid "Finish"
751 msgstr "çÏÔÏ×Ï"
752
753 #: src/addrgather.c:588
754 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
755 msgstr "óÂÏÒ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÁÄÒÅÓÏ× ÉÚ ×ÙÂÒÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
756
757 #: src/addrgather.c:596
758 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
759 msgstr "óÂÏÒ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÁÄÒÅÓÏ× ÉÚ ÐÁÐËÉ"
760
761 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
762 msgid "Common address"
763 msgstr "ïÂÝÉÅ ÁÄÒÅÓÁ"
764
765 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
766 msgid "Personal address"
767 msgstr "ìÉÞÎÙÊ ÁÄÒÅÓÁ"
768
769 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5727 src/main.c:531
770 msgid "Notice"
771 msgstr "õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
772
773 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3280 src/inc.c:556
774 msgid "Error"
775 msgstr "ïÛÉÂËÁ"
776
777 #: src/alertpanel.c:190
778 msgid "View log"
779 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÖÕÒÎÁÌ"
780
781 #: src/alertpanel.c:308
782 msgid "Show this message next time"
783 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ÒÁÚ"
784
785 #: src/colorlabel.c:45
786 msgid "Orange"
787 msgstr "ïÒÁÎÖÅ×ÙÊ"
788
789 #: src/colorlabel.c:46
790 msgid "Red"
791 msgstr "ëÒÁÓÎÙÊ"
792
793 #: src/colorlabel.c:47
794 msgid "Pink"
795 msgstr "òÏÚÏ×ÙÊ"
796
797 #: src/colorlabel.c:48
798 msgid "Sky blue"
799 msgstr "çÏÌÕÂÏÊ"
800
801 #: src/colorlabel.c:49
802 msgid "Blue"
803 msgstr "óÉÎÉÊ"
804
805 #: src/colorlabel.c:50
806 msgid "Green"
807 msgstr "úÅÌÅÎÙÊ"
808
809 #: src/colorlabel.c:51
810 msgid "Brown"
811 msgstr "ëÏÒÉÞÎÅ×ÙÊ"
812
813 #: src/colorlabel.c:276 src/compose.c:4925 src/exphtmldlg.c:450
814 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4376
815 msgid "None"
816 msgstr "îÅÔ"
817
818 #: src/common/nntp.c:61
819 #, c-format
820 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
821 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØ Ó NNTP server: %s:%d\n"
822
823 #: src/common/nntp.c:149 src/common/nntp.c:212
824 #, c-format
825 msgid "protocol error: %s\n"
826 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ: %s\n"
827
828 #: src/common/nntp.c:172 src/common/nntp.c:218
829 msgid "protocol error\n"
830 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ\n"
831
832 #: src/common/nntp.c:268 src/common/nntp.c:274
833 msgid "Error occurred while posting\n"
834 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ\n"
835
836 #: src/common/smtp.c:112
837 #, c-format
838 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
839 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó SMTP ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s:%d\n"
840
841 #: src/common/smtp.c:119
842 msgid "SSL connection failed"
843 msgstr "SSL ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÎÅÕÄÁÞÎÏ"
844
845 #: src/common/smtp.c:126
846 #, c-format
847 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
848 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÉ Ó %s:%d\n"
849
850 #: src/common/smtp.c:143
851 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
852 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ HELO\n"
853
854 #: src/common/smtp.c:151
855 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
856 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ STARTTLS\n"
857
858 #: src/common/smtp.c:159
859 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
860 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ EHLO\n"
861
862 #: src/common/smtp.c:218
863 msgid "SMTP AUTH not available\n"
864 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ SMTP ÎÅ ÄÏÓÔÕÐÎÁ\n"
865
866 #: src/common/ssl.c:88
867 msgid "Error creating ssl context\n"
868 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ËÏÎÔÅËÓÔÁ SSL\n"
869
870 #: src/common/ssl.c:107
871 #, c-format
872 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
873 msgstr "SSL ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÎÅÕÄÁÞÎÏ (%s)\n"
874
875 #: src/common/ssl.c:114
876 #, c-format
877 msgid "SSL connection using %s\n"
878 msgstr "SSL ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s\n"
879
880 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
881 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
882 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
883 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
884 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
885 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
886 msgid "<not in certificate>"
887 msgstr "<ÎÅÔ × ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÅ>"
888
889 #: src/common/ssl_certificate.c:189
890 #, c-format
891 msgid ""
892 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
893 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
894 "  Fingerprint: %s\n"
895 "  Signature status: %s"
896 msgstr ""
897 "  ÷ÌÁÄÅÌÅÃ: %s (%s) in %s\n"
898 "  ðÏÄÐÉÓÁÎÏ: %s (%s) in %s\n"
899 "  ïÔÐÅÞÁÔÏË: %s\n"
900 "  óÔÁÔÕÓ ÐÏÄÐÉÓÉ: %s"
901
902 #: src/common/ssl_certificate.c:308
903 msgid "Can't load X509 default paths"
904 msgstr ""
905
906 #: src/common/ssl_certificate.c:363
907 #, c-format
908 msgid ""
909 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
910 "%s"
911 msgstr ""
912 "%s ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÌ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ SSL ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ:\n"
913 "%s"
914
915 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
916 #, c-format
917 msgid ""
918 "%s\n"
919 "\n"
920 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
921 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
922 msgstr ""
923 "%s\n"
924 "\n"
925 "÷Ù ÎÅ ÂÕÄÅÔÅ ÐÏÌÕÞÁÔØ ÐÏÞÔÕ ÄÌÑ ÜÔÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÄÏ ÔÅÈ ÐÏÒ, ÐÏËÁ ÎÅ "
926 "ÓÏÈÒÁÎÉÔÅ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ (óÎÉÍÉÔÅ ÐÏÍÅÔËÕ Ó \"%s\")\n"
927
928 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
929 #: src/prefs_common.c:2825
930 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
931 msgstr "îÅ ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ Ó ÏÛÉÂËÁÍÉ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ"
932
933 #: src/common/ssl_certificate.c:399
934 #, c-format
935 msgid ""
936 "%s's SSL certificate changed !\n"
937 "We have saved this one:\n"
938 "%s\n"
939 "\n"
940 "It is now:\n"
941 "%s\n"
942 "\n"
943 "This could mean the server answering is not the known one."
944 msgstr ""
945 "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ %s ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ!\n"
946 "óÏÈÒÁÎÅÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ:\n"
947 "%s\n"
948 "îÏ×ÙÅ ÄÁÎÎÙÅ:\n"
949 "%s\n"
950 "\n"
951 "÷ÏÚÍÏÖÎÏ, ÞÔÏ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ ÓÅÒ×ÅÒ ÉÌÉ ÅÇÏ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ."
952
953 #: src/compose.c:481
954 msgid "/_Add..."
955 msgstr "/_äÏÂÁ×ÉÔØ..."
956
957 #: src/compose.c:482
958 msgid "/_Remove"
959 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ"
960
961 #: src/compose.c:484 src/folderview.c:283 src/folderview.c:304
962 #: src/folderview.c:325 src/folderview.c:344
963 msgid "/_Properties..."
964 msgstr "/_ó×ÏÊÓÔ×Á..."
965
966 #: src/compose.c:490
967 msgid "/_File/_Attach file"
968 msgstr "/_æÁÊÌ/_÷ÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌ"
969
970 #: src/compose.c:491
971 msgid "/_File/_Insert file"
972 msgstr "/_æÁÊÌ/_÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ"
973
974 #: src/compose.c:492
975 msgid "/_File/Insert si_gnature"
976 msgstr "/_æÁÊÌ/÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÉ_ÇÎÁÔÕÒÕ"
977
978 #: src/compose.c:497
979 msgid "/_Edit/_Undo"
980 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ïÔÍÅÎÁ"
981
982 #: src/compose.c:498
983 msgid "/_Edit/_Redo"
984 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_÷ÅÒÎÕÔØ"
985
986 #: src/compose.c:500
987 msgid "/_Edit/Cu_t"
988 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷_ÙÒÅÚÁÔØ"
989
990 #: src/compose.c:503
991 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
992 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÓÔÁ×ÉÔØ ËÁË _ÃÉÔÁÔÕ"
993
994 #: src/compose.c:505 src/mainwindow.c:428
995 msgid "/_Edit/Select _all"
996 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÂÒÁÔØ ×Ó_Å"
997
998 #: src/compose.c:506
999 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1000 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ"
1001
1002 #: src/compose.c:507
1003 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1004 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÉÍ×ÏÌ ÎÁÚÁÄ"
1005
1006 #: src/compose.c:512
1007 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1008 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÉÍ×ÏÌ ×ÐÅÒÅÄ"
1009
1010 #: src/compose.c:517
1011 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1012 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÌÏ×Ï ÎÁÚÁÄ"
1013
1014 #: src/compose.c:522
1015 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1016 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÌÏ×Ï ×ÐÅÒÅÄ"
1017
1018 #: src/compose.c:527
1019 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1020 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/÷ ÎÁÞÁÌÏ ÓÔÒÏËÉ"
1021
1022 #: src/compose.c:532
1023 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1024 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/÷ ËÏÎÅàÓÔÒÏËÉ"
1025
1026 #: src/compose.c:537
1027 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1028 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/îÁ ÐÒÅÄÙÄÕÝÕÀ ÓÔÒÏËÕ"
1029
1030 #: src/compose.c:542
1031 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1032 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/îÁ ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÓÔÒÏËÕ"
1033
1034 #: src/compose.c:547
1035 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1036 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ÓÚÁÄÉ"
1037
1038 #: src/compose.c:552
1039 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1040 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ×ÐÅÒÅÄÉ"
1041
1042 #: src/compose.c:557
1043 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1044 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÌÏ×Ï ÓÚÁÄÉ"
1045
1046 #: src/compose.c:562
1047 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1048 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÌÏ×Ï ×ÐÅÒÅÄÉ"
1049
1050 #: src/compose.c:567
1051 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1052 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÔÒÏËÕ"
1053
1054 #: src/compose.c:572
1055 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1056 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ×ÓÀ ÓÔÒÏËÕ"
1057
1058 #: src/compose.c:577
1059 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1060 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÄÏ ËÏÎÃÁ ÓÔÒÏËÉ"
1061
1062 #: src/compose.c:583
1063 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1064 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ÔÅËÕÝÉÊ ÁÂÚÁÃ"
1065
1066 #: src/compose.c:585
1067 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1068 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ×ÓÅ ÄÌÉÎÎÙÅ _ÓÔÒÏËÉ"
1069
1070 #: src/compose.c:587
1071 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1072 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ðÒÁ×ËÁ ×_ÎÅÛÎÉÍ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ"
1073
1074 #: src/compose.c:590
1075 msgid "/_Spelling"
1076 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ"
1077
1078 #: src/compose.c:591
1079 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1080 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ×ÓÅ ÉÌÉ ×ÙÄÅÌÅÎÎÏÅ"
1081
1082 #: src/compose.c:593
1083 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1084 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_÷ÙÄÅÌÉÔØ ×ÓÅ ÎÅ×ÅÒÎÙÅ ÓÌÏ×Á"
1085
1086 #: src/compose.c:595
1087 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1088 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/ðÒÏ×ÅÒÉÔØ _ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÓÌÏ×Á"
1089
1090 #: src/compose.c:597
1091 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1092 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_ë ÓÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÎÅ×ÅÒÎÏÍÕ ÓÌÏ×Õ"
1093
1094 #: src/compose.c:599
1095 msgid "/_Spelling/---"
1096 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/---"
1097
1098 #: src/compose.c:600
1099 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1100 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_îÁÓÔÒÏÊËÉ"
1101
1102 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:448
1103 msgid "/_View"
1104 msgstr "/_÷ÉÄ"
1105
1106 #: src/compose.c:605
1107 msgid "/_View/_To"
1108 msgstr "/_÷ÉÄ/_ëÏÍÕ"
1109
1110 #: src/compose.c:606
1111 msgid "/_View/_Cc"
1112 msgstr "/_÷ÉÄ/ë_ÏÐÉÑ"
1113
1114 #: src/compose.c:607
1115 msgid "/_View/_Bcc"
1116 msgstr "/_÷ÉÄ/_óËÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ"
1117
1118 #: src/compose.c:608
1119 msgid "/_View/_Reply to"
1120 msgstr "/_÷ÉÄ/_áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ"
1121
1122 #: src/compose.c:609 src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:452
1123 #: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:484 src/mainwindow.c:508
1124 #: src/mainwindow.c:590 src/mainwindow.c:594
1125 msgid "/_View/---"
1126 msgstr "/_÷ÉÄ/---"
1127
1128 #: src/compose.c:610
1129 msgid "/_View/_Followup to"
1130 msgstr "/_÷ÉÄ/_çÒÕÐÐÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÏÔ×ÅÔÁ"
1131
1132 #: src/compose.c:612
1133 msgid "/_View/R_uler"
1134 msgstr "/_÷ÉÄ/_ìÉÎÅÊËÁ"
1135
1136 #: src/compose.c:614
1137 msgid "/_View/_Attachment"
1138 msgstr "/_÷ÉÄ/_÷ÌÏÖÅÎÉÑ (ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ)"
1139
1140 #: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:150
1141 msgid "/_Message"
1142 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ"
1143
1144 #: src/compose.c:617
1145 msgid "/_Message/_Send"
1146 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔÐÒÁ×ÉÔØ"
1147
1148 #: src/compose.c:619
1149 msgid "/_Message/Send _later"
1150 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ï_ÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÚÖÅ"
1151
1152 #: src/compose.c:621 src/compose.c:627 src/compose.c:632 src/compose.c:634
1153 #: src/compose.c:638 src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/mainwindow.c:602
1154 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:617
1155 #: src/mainwindow.c:619 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:158
1156 #: src/messageview.c:161
1157 msgid "/_Message/---"
1158 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/---"
1159
1160 #: src/compose.c:622
1161 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1162 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÞÅÒÎÏ×ÉËÉ"
1163
1164 #: src/compose.c:624
1165 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1166 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ É ÐÒÏÄÏÌÖÁÔØ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ"
1167
1168 #: src/compose.c:628
1169 msgid "/_Message/_To"
1170 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ëÏÍÕ"
1171
1172 #: src/compose.c:629
1173 msgid "/_Message/_Cc"
1174 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ëÏ_ÐÉÑ"
1175
1176 #: src/compose.c:630
1177 msgid "/_Message/_Bcc"
1178 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óË_ÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ"
1179
1180 #: src/compose.c:631
1181 msgid "/_Message/_Reply to"
1182 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ"
1183
1184 #: src/compose.c:633
1185 msgid "/_Message/_Followup to"
1186 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_çÒÕÐÐÁ ÏÔ×ÅÔÁ"
1187
1188 #: src/compose.c:635
1189 msgid "/_Message/_Attach"
1190 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉËÒÅÐÉ_ÔØ"
1191
1192 #: src/compose.c:639
1193 msgid "/_Message/Si_gn"
1194 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏ_ÄÐÉÓÁÔØ"
1195
1196 #: src/compose.c:640
1197 msgid "/_Message/_Encrypt"
1198 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_úÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ"
1199
1200 #: src/compose.c:641
1201 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1202 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/æÏÒÍÁÔ ÐÏÄÐÉÓÉ/MIME"
1203
1204 #: src/compose.c:642
1205 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1206 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/æÏÒÍÁÔ ÐÏÄÐÉÓÉ/Inline"
1207
1208 #: src/compose.c:645
1209 msgid "/_Message/_Priority"
1210 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ"
1211
1212 #: src/compose.c:646
1213 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1214 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/îÁÉ×ÙÓÛÉÊ"
1215
1216 #: src/compose.c:647
1217 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1218 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/÷ÙÓÏËÉÊ"
1219
1220 #: src/compose.c:648
1221 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1222 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/ïÂÙÞÎÙÊ"
1223
1224 #: src/compose.c:649
1225 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1226 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/îÉÚËÉÊ"
1227
1228 #: src/compose.c:650
1229 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1230 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/óÁÍÙÊ ÎÉÚËÉÊ"
1231
1232 #: src/compose.c:652
1233 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1234 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/úÁÐÒÏ_ÓÉÔØ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ Ï ÄÏÓÔÁ×ËÅ"
1235
1236 #: src/compose.c:653 src/mainwindow.c:634
1237 msgid "/_Tools"
1238 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ"
1239
1240 #: src/compose.c:654
1241 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1242 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ðÏËÁÚÁÔØ _ÌÉÎÅÊËÕ"
1243
1244 #: src/compose.c:655
1245 msgid "/_Tools/_Address book"
1246 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
1247
1248 #: src/compose.c:656
1249 msgid "/_Tools/_Template"
1250 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_ûÁÂÌÏÎ"
1251
1252 #: src/compose.c:657 src/mainwindow.c:657
1253 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1254 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_äÅÊÓÔ×ÉÑ"
1255
1256 #: src/compose.c:1295
1257 msgid "Reply-To:"
1258 msgstr "áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ:"
1259
1260 #: src/compose.c:1298 src/compose.c:4268 src/compose.c:4972
1261 #: src/headerview.c:55
1262 msgid "Newsgroups:"
1263 msgstr "çÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ:"
1264
1265 #: src/compose.c:1301
1266 msgid "Followup-To:"
1267 msgstr "çÒÕÐÐÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÏÔ×ÅÔÁ:"
1268
1269 #: src/compose.c:1595
1270 msgid "Quote mark format error."
1271 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÍÅÔËÉ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ."
1272
1273 #: src/compose.c:1607
1274 msgid "Message reply/forward format error."
1275 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÆÏÒÍÁÔÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔ×ÅÔÁ/ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ."
1276
1277 #: src/compose.c:1906
1278 #, c-format
1279 msgid "File %s is empty."
1280 msgstr "æÁÊÌ %s ÐÕÓÔ."
1281
1282 #: src/compose.c:1910
1283 #, c-format
1284 msgid "Can't read %s."
1285 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ %s."
1286
1287 #: src/compose.c:1938
1288 #, c-format
1289 msgid "Message: %s"
1290 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ: %s"
1291
1292 #: src/compose.c:2616
1293 msgid " [Edited]"
1294 msgstr " [éÚÍÅÎÅÎÏ]"
1295
1296 #: src/compose.c:2618
1297 #, c-format
1298 msgid "%s - Compose message%s"
1299 msgstr "%s - îÁÂÒÁÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s"
1300
1301 #: src/compose.c:2621
1302 #, c-format
1303 msgid "Compose message%s"
1304 msgstr "÷×ÏÄ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s"
1305
1306 #: src/compose.c:2645 src/compose.c:2888
1307 msgid ""
1308 "Account for sending mail is not specified.\n"
1309 "Please select a mail account before sending."
1310 msgstr ""
1311 "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÞÔÙ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÁ.\n"
1312 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁÐÉÓØ ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ."
1313
1314 #: src/compose.c:2788
1315 msgid "Recipient is not specified."
1316 msgstr "ðÏÌÕÞÁÔÅÌØ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ."
1317
1318 #: src/compose.c:2796 src/messageview.c:408 src/prefs_account.c:736
1319 #: src/prefs_common.c:1035 src/toolbar.c:347 src/toolbar.c:394
1320 msgid "Send"
1321 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ"
1322
1323 #: src/compose.c:2797
1324 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1325 msgstr "ôÅÍÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÁ. ïÔÐÒÁ×ÉÔØ?"
1326
1327 #: src/compose.c:2818
1328 msgid "Could not queue message for sending"
1329 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ"
1330
1331 #: src/compose.c:2823
1332 msgid ""
1333 "The message was queued but could not be sent.\n"
1334 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1335 msgstr ""
1336
1337 #: src/compose.c:2904 src/procmsg.c:1383
1338 #, c-format
1339 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1340 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÄÌÑ %s ."
1341
1342 #: src/compose.c:2918 src/messageview.c:485
1343 msgid "Queueing"
1344 msgstr "÷ ÏÞÅÒÅÄØ"
1345
1346 #: src/compose.c:2919
1347 msgid ""
1348 "Error occurred while sending the message.\n"
1349 "Put this message into queue folder?"
1350 msgstr ""
1351 "ðÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ.\n"
1352 "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ ÏÞÅÒÅÄÉ?"
1353
1354 #: src/compose.c:2925
1355 msgid "Can't queue the message."
1356 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÍÅÓÔÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ"
1357
1358 #: src/compose.c:2928
1359 msgid "Error occurred while sending the message."
1360 msgstr "ðÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ."
1361
1362 #: src/compose.c:2941
1363 msgid "Can't save the message to Sent."
1364 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ 'ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ'"
1365
1366 #: src/compose.c:3170
1367 #, c-format
1368 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1369 msgstr "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÌÀÞ, ÁÓÓÏÃÉÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ Ó ÕËÁÚÁÎÎÙÍ ID ËÌÀÞÁ '%s'"
1370
1371 #: src/compose.c:3276
1372 #, c-format
1373 msgid ""
1374 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1375 "%s to %s.\n"
1376 "Send it anyway?"
1377 msgstr ""
1378 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ\n"
1379 "%s × %s.\n"
1380 "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ?"
1381
1382 #: src/compose.c:3534
1383 msgid "No account for sending mails available!"
1384 msgstr "îÅÔ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ!"
1385
1386 #: src/compose.c:3544
1387 msgid "No account for posting news available!"
1388 msgstr "îÅÔ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ!"
1389
1390 #: src/compose.c:4348 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
1391 msgid "From:"
1392 msgstr "ïÔ:"
1393
1394 #: src/compose.c:4452 src/compose.c:4622 src/compose.c:5488
1395 msgid "MIME type"
1396 msgstr "MIME ÔÉÐ"
1397
1398 #: src/compose.c:4453 src/compose.c:4623 src/mimeview.c:151
1399 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1400 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:468
1401 msgid "Size"
1402 msgstr "òÁÚÍÅÒ"
1403
1404 #: src/compose.c:4517
1405 msgid "Save Message to "
1406 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × "
1407
1408 #: src/compose.c:4537 src/prefs_filtering.c:496
1409 msgid "Select ..."
1410 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ..."
1411
1412 #: src/compose.c:4673 src/prefs_account.c:1264 src/prefs_customheader.c:188
1413 #: src/prefs_matcher.c:146
1414 msgid "Header"
1415 msgstr "úÁÇÏÌÏ×ÏË"
1416
1417 #: src/compose.c:4675 src/mimeview.c:198
1418 msgid "Attachments"
1419 msgstr "ðÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ"
1420
1421 #: src/compose.c:4677
1422 msgid "Others"
1423 msgstr "äÒÕÇÏÅ"
1424
1425 #: src/compose.c:4692 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
1426 #: src/summary_search.c:163
1427 msgid "Subject:"
1428 msgstr "ôÅÍÁ:"
1429
1430 #: src/compose.c:4933
1431 #, c-format
1432 msgid ""
1433 "Spell checker could not be started.\n"
1434 "%s"
1435 msgstr ""
1436 "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÚÁÐÕÝÅÎÁ.\n"
1437 "%s"
1438
1439 #: src/compose.c:5383
1440 msgid "Invalid MIME type."
1441 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÔÉРMIME."
1442
1443 #: src/compose.c:5401
1444 msgid "File doesn't exist or is empty."
1445 msgstr "æÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ ÉÌÉ ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÄÁÎÎÙÈ."
1446
1447 #: src/compose.c:5470
1448 msgid "Properties"
1449 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á"
1450
1451 #: src/compose.c:5515
1452 msgid "Encoding"
1453 msgstr "ûÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ"
1454
1455 #: src/compose.c:5546
1456 msgid "Path"
1457 msgstr "ðÕÔØ"
1458
1459 #: src/compose.c:5547 src/prefs_toolbar.c:803
1460 msgid "File name"
1461 msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ"
1462
1463 #: src/compose.c:5724
1464 #, c-format
1465 msgid ""
1466 "The external editor is still working.\n"
1467 "Force terminating the process?\n"
1468 "process group id: %d"
1469 msgstr ""
1470 "÷ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ ×ÓÅ ÅÝÅ ÒÁÂÏÔÁÅÔ.\n"
1471 "úÁ×ÅÒÛÉÔØ ÐÒÏÃÅÓÓ?\n"
1472 "id ÇÒÕÐÐÙ ÐÒÏÃÅÓÓÁ: %d"
1473
1474 #: src/compose.c:6031 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:2103
1475 msgid "Offline warning"
1476 msgstr "á×ÔÏÎÏÍÎÁÑ ÒÁÂÏÔÁ"
1477
1478 #: src/compose.c:6032 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:2104
1479 msgid "You're working offline. Override?"
1480 msgstr "÷Ù ÒÁÂÏÔÁÅÔÅ Á×ÔÏÎÏÍÎÏ. ðÏÄËÌÀÞÉÔØÓÑ?"
1481
1482 #: src/compose.c:6146 src/compose.c:6167
1483 msgid "Select file"
1484 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÆÁÊÌÁ"
1485
1486 #: src/compose.c:6202
1487 msgid "Discard message"
1488 msgstr "ïÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
1489
1490 #: src/compose.c:6203
1491 msgid "This message has been modified. discard it?"
1492 msgstr "üÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÉÚÍÅÎÅÎÏ, ÏÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÎÅÇÏ?"
1493
1494 #: src/compose.c:6204
1495 msgid "Discard"
1496 msgstr "ïÔËÁÚÁÔØÓÑ"
1497
1498 #: src/compose.c:6204
1499 msgid "to Draft"
1500 msgstr "× þÅÒÎÏ×ÉËÉ"
1501
1502 #: src/compose.c:6239
1503 #, c-format
1504 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1505 msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÛÁÂÌÏΠ`%s' ?"
1506
1507 #: src/compose.c:6241
1508 msgid "Apply template"
1509 msgstr "ðÒÉÍÅÎÉÔØ ÛÁÂÌÏÎ"
1510
1511 #: src/compose.c:6242
1512 msgid "Replace"
1513 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ"
1514
1515 #: src/compose.c:6242 src/toolbar.c:398
1516 msgid "Insert"
1517 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
1518
1519 #: src/crash.c:144
1520 #, c-format
1521 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1522 msgstr "ðÒÏÃÅÓÓÏÍ sylpheed (%ld) ÐÏÌÕÞÅΠÓÉÇÎÁÌ %ld"
1523
1524 #: src/crash.c:189
1525 msgid "Sylpheed has crashed"
1526 msgstr "÷ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÐÒÏÉÚÏÛÅÌ ÓÂÏÊ"
1527
1528 #: src/crash.c:205
1529 #, c-format
1530 msgid ""
1531 "%s.\n"
1532 "Please file a bug report and include the information below."
1533 msgstr ""
1534 "%s.\n"
1535 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÓÏÏÂÝÉÔÅ Ï ÏÛÉÂËÅ. äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ:"
1536
1537 #: src/crash.c:210
1538 msgid "Debug log"
1539 msgstr "ïÔÌÁÄÏÞÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
1540
1541 #: src/crash.c:250
1542 msgid "Save..."
1543 msgstr "/óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
1544
1545 #: src/crash.c:255
1546 msgid "Create bug report"
1547 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏÔÞÅÔÁ Ï ÏÛÉÂËÅ"
1548
1549 #: src/crash.c:304
1550 msgid "Save crash information"
1551 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÏÛÉÂËÅ"
1552
1553 #: src/editaddress.c:143
1554 msgid "Add New Person"
1555 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ËÏÎÔÁËÔ"
1556
1557 #: src/editaddress.c:144
1558 msgid "Edit Person Details"
1559 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ËÏÎÔÁËÔÁ"
1560
1561 #: src/editaddress.c:285
1562 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1563 msgstr "E-Mail ÁÄÒÅÓ ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎ."
1564
1565 #: src/editaddress.c:422
1566 msgid "A Name and Value must be supplied."
1567 msgstr "éÍÑ É ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÙ"
1568
1569 #: src/editaddress.c:480
1570 msgid "Edit Person Data"
1571 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÄÁÎÎÙÈ ËÏÎÔÁËÔÁ"
1572
1573 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1574 msgid "Display Name"
1575 msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÁÅÍÏÅ ÉÍÑ"
1576
1577 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1578 msgid "Last Name"
1579 msgstr "æÁÍÉÌÉÑ"
1580
1581 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1582 msgid "First Name"
1583 msgstr "éÍÑ"
1584
1585 #: src/editaddress.c:589
1586 msgid "Nickname"
1587 msgstr "ëÏÒÏÔËÏÅ ÉÍÑ (Nick)"
1588
1589 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1590 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1591 msgid "E-Mail Address"
1592 msgstr "E-Mail ÁÄÒÅÓ"
1593
1594 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1595 msgid "Alias"
1596 msgstr "ðÓÅ×ÄÏÎÉÍ"
1597
1598 #: src/editaddress.c:710
1599 msgid "Move Up"
1600 msgstr "÷×ÅÒÈ"
1601
1602 #: src/editaddress.c:713
1603 msgid "Move Down"
1604 msgstr "÷ÎÉÚ"
1605
1606 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1607 msgid "Modify"
1608 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
1609
1610 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1611 #: src/summary_search.c:207
1612 msgid "Clear"
1613 msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ"
1614
1615 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1616 #: src/prefs_matcher.c:455
1617 msgid "Value"
1618 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ"
1619
1620 #: src/editaddress.c:883
1621 msgid "Basic Data"
1622 msgstr "ïÓÎÏ×ÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
1623
1624 #: src/editaddress.c:885
1625 msgid "User Attributes"
1626 msgstr "áÔÒÉÂÕÔÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1627
1628 #: src/editbook.c:112
1629 msgid "File appears to be Ok."
1630 msgstr "ðÒÏÂÌÅÍ Ó ÆÁÊÌÏÍ ÎÅ ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ."
1631
1632 #: src/editbook.c:115
1633 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1634 msgstr "æÁÊÌ × ÎÅ×ÅÒÎÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ ÄÌÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
1635
1636 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1637 msgid "Could not read file."
1638 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÆÁÊÌ."
1639
1640 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1641 msgid "Edit Addressbook"
1642 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
1643
1644 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1645 msgid " Check File "
1646 msgstr " ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ÆÁÊÌ "
1647
1648 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1649 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1650 msgid "File"
1651 msgstr "æÁÊÌ"
1652
1653 #: src/editbook.c:283
1654 msgid "Add New Addressbook"
1655 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
1656
1657 #: src/editgroup.c:103
1658 msgid "A Group Name must be supplied."
1659 msgstr "éÍÑ ÇÒÕÐÐÙ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÏ."
1660
1661 #: src/editgroup.c:264
1662 msgid "Edit Group Data"
1663 msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÅ ÄÁÎÎÙÈ ÇÒÕÐÐÙ"
1664
1665 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1666 msgid "Group Name"
1667 msgstr "éÍÑ ÇÒÕÐÐÙ"
1668
1669 #: src/editgroup.c:311
1670 msgid "Addresses in Group"
1671 msgstr "áÄÒÅÓÁ × ÇÒÕÐÐÅ"
1672
1673 #: src/editgroup.c:313
1674 msgid " -> "
1675 msgstr " -> "
1676
1677 #: src/editgroup.c:340
1678 msgid " <- "
1679 msgstr " <- "
1680
1681 #: src/editgroup.c:342
1682 msgid "Available Addresses"
1683 msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÁÄÒÅÓÁ"
1684
1685 #: src/editgroup.c:402
1686 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1687 msgstr "ðÏÍÅÝÁÊÔÅ E-Mail ÁÄÒÅÓÁ × ÉÌÉ ÉÚ ÇÒÕÐÐÙ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÓÔÒÅÌÏË"
1688
1689 #: src/editgroup.c:450
1690 msgid "Edit Group Details"
1691 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÇÒÕÐÐÙ"
1692
1693 #: src/editgroup.c:453
1694 msgid "Add New Group"
1695 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÇÒÕÐÐÕ"
1696
1697 #: src/editgroup.c:503
1698 msgid "Edit folder"
1699 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÐÁÐËÉ"
1700
1701 #: src/editgroup.c:503
1702 msgid "Input the new name of folder:"
1703 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÐÁÐËÉ:"
1704
1705 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1934 src/folderview.c:1986
1706 #: src/folderview.c:2259
1707 msgid "New folder"
1708 msgstr "îÏ×ÁÑ ÐÁÐËÁ"
1709
1710 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1935 src/folderview.c:1987
1711 msgid "Input the name of new folder:"
1712 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÁÐËÉ:"
1713
1714 #: src/editjpilot.c:189
1715 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1716 msgstr "æÁÊÌ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ JPilot ÆÁÊÌÏÍ."
1717
1718 #: src/editjpilot.c:225
1719 msgid "Select JPilot File"
1720 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÆÁÊÌ JPilot"
1721
1722 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1723 msgid "Edit JPilot Entry"
1724 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÜÌÅÍÅÎÔ JPilot"
1725
1726 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1727 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1728 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1991
1729 msgid " ... "
1730 msgstr " ... "
1731
1732 #: src/editjpilot.c:319
1733 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1734 msgstr "äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ e-Mail ÁÄÒÅÓÁ"
1735
1736 #: src/editjpilot.c:408
1737 msgid "Add New JPilot Entry"
1738 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ÜÌÅÍÅÎÔ JPilot"
1739
1740 #: src/editldap.c:164
1741 msgid "Connected successfully to server"
1742 msgstr "õÓÐÅÛÎÏÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ"
1743
1744 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1745 msgid "Could not connect to server"
1746 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ"
1747
1748 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1749 msgid "Edit LDAP Server"
1750 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ LDAP"
1751
1752 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1753 msgid "Hostname"
1754 msgstr "éÍÑ ÓÅÒ×ÅÒÁ"
1755
1756 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1757 msgid "Port"
1758 msgstr "ðÏÒÔ"
1759
1760 #: src/editldap.c:328
1761 msgid " Check Server "
1762 msgstr " ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ "
1763
1764 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1765 msgid "Search Base"
1766 msgstr "ïÓÎÏ×Á ÐÏÉÓËÁ"
1767
1768 #: src/editldap.c:390
1769 msgid "Search Criteria"
1770 msgstr "ëÒÉÔÅÒÉÊ ÐÏÉÓËÁ"
1771
1772 #: src/editldap.c:397
1773 msgid " Reset "
1774 msgstr " óÂÒÏÓ "
1775
1776 #: src/editldap.c:402
1777 msgid "Bind DN"
1778 msgstr "DN ÄÌÑ ÐÒÉ×ÑÚËÉ:"
1779
1780 #: src/editldap.c:411
1781 msgid "Bind Password"
1782 msgstr "ðÁÒÏÌØ:"
1783
1784 #: src/editldap.c:420
1785 msgid "Timeout (secs)"
1786 msgstr "÷ÒÅÍÑ ÏÖÉÄÁÎÉÑ (ÓÅË)"
1787
1788 #: src/editldap.c:434
1789 msgid "Maximum Entries"
1790 msgstr "íÁËÓÉÍÕÍ ÜÌÅÍÅÎÔÏ×"
1791
1792 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:732
1793 msgid "Basic"
1794 msgstr "ïÓÎÏ×ÎÏÊ"
1795
1796 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:642
1797 msgid "Extended"
1798 msgstr "òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ"
1799
1800 #: src/editldap.c:547
1801 msgid "Add New LDAP Server"
1802 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ÓÅÒ×ÅÒ LDAP"
1803
1804 #: src/editldap_basedn.c:141
1805 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1806 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ LDAP - ×ÙÂÒÁÔØ ÏÓÎÏ×Õ ÐÏÉÓËÁ"
1807
1808 #: src/editldap_basedn.c:202
1809 msgid "Available Search Base(s)"
1810 msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÏÓÎÏ×Ù ÐÏÉÓËÁ"
1811
1812 #: src/editldap_basedn.c:286
1813 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1814 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÏÓÎÏ×Ù ÐÏÉÓËÁ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ - ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ×ÒÕÞÎÕÀ"
1815
1816 #: src/editvcard.c:96
1817 msgid "File does not appear to be vCard format."
1818 msgstr "æÁÊÌ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÆÁÊÌÏÍ vCard."
1819
1820 #: src/editvcard.c:132
1821 msgid "Select vCard File"
1822 msgstr "÷ÙÂÏÒ vCard ÆÁÊÌÁ"
1823
1824 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1825 msgid "Edit vCard Entry"
1826 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÜÌÅÍÅÎÔÁ vCard"
1827
1828 #: src/editvcard.c:296
1829 msgid "Add New vCard Entry"
1830 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ÜÌÅÍÅÎÔ vCard"
1831
1832 #: src/exphtmldlg.c:101
1833 msgid "Please specify output directory and file to create."
1834 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ËÁÔÁÌÏÇ É ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ"
1835
1836 #: src/exphtmldlg.c:104
1837 msgid "Select stylesheet and formatting."
1838 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÔÁÂÌÉÃÙ ÓÔÉÌÅÊ É ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ."
1839
1840 #: src/exphtmldlg.c:107
1841 msgid "File exported successfully."
1842 msgstr "æÁÊÌ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁΠÕÓÐÅÛÎÏ."
1843
1844 #: src/exphtmldlg.c:154
1845 #, c-format
1846 msgid ""
1847 "HTML Output Directory '%s'\n"
1848 "does not exist. OK to create new directory?"
1849 msgstr ""
1850 "òÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ HTML '%s'\n"
1851 "ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. îÁÖÍÉÔÅ OK ÄÌÑ ÅÇÏ ÓÏÚÄÁÎÉÑ?"
1852
1853 #: src/exphtmldlg.c:157
1854 msgid "Create Directory"
1855 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ËÁÔÁÌÏÇÁ"
1856
1857 #: src/exphtmldlg.c:166
1858 #, c-format
1859 msgid ""
1860 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1861 "%s"
1862 msgstr ""
1863 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ ÄÌÑ HTML ÆÁÊÌÁ:\n"
1864 "%s"
1865
1866 #: src/exphtmldlg.c:168
1867 msgid "Failed to Create Directory"
1868 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÁÔÁÌÏÇÁ"
1869
1870 #: src/exphtmldlg.c:318
1871 msgid "Select HTML Output File"
1872 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÅÇÏ HTML ÆÁÊÌÁ"
1873
1874 #: src/exphtmldlg.c:387
1875 msgid "HTML Output File"
1876 msgstr "òÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ HTML ÆÁÊÌ"
1877
1878 #: src/exphtmldlg.c:443
1879 msgid "Stylesheet"
1880 msgstr "ôÁÂÌÉÃÁ ÓÔÉÌÅÊ"
1881
1882 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3826 src/prefs_common.c:4161
1883 msgid "Default"
1884 msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
1885
1886 #: src/exphtmldlg.c:462
1887 msgid "Full"
1888 msgstr "ðÏÌÎÙÊ"
1889
1890 #: src/exphtmldlg.c:468
1891 msgid "Custom"
1892 msgstr "îÁ ×ÙÂÏÒ"
1893
1894 #: src/exphtmldlg.c:474
1895 msgid "Custom-2"
1896 msgstr "îÁ ×ÙÂÏÒ-2"
1897
1898 #: src/exphtmldlg.c:480
1899 msgid "Custom-3"
1900 msgstr "îÁ ×ÙÂÏÒ-3"
1901
1902 #: src/exphtmldlg.c:486
1903 msgid "Custom-4"
1904 msgstr "îÁ ×ÙÂÏÒ-4"
1905
1906 #: src/exphtmldlg.c:500
1907 msgid "Full Name Format"
1908 msgstr "éÍÑ ÆÏÒÍÁÔÁ ÐÏÌÎÏÇÏ ÉÍÅÎÉ"
1909
1910 #: src/exphtmldlg.c:507
1911 msgid "First Name, Last Name"
1912 msgstr "éÍÑ, ÆÁÍÉÌÉÑ"
1913
1914 #: src/exphtmldlg.c:513
1915 msgid "Last Name, First Name"
1916 msgstr "æÁÍÉÌÉÑ, ÉÍÑ"
1917
1918 #: src/exphtmldlg.c:527
1919 msgid "Color Banding"
1920 msgstr "ïÂßÅÄÉÎÅÎÉÅ Ã×ÅÔÏ×"
1921
1922 #: src/exphtmldlg.c:533
1923 msgid "Format E-Mail Links"
1924 msgstr "ÆÏÒÍÁÔ ÓÓÙÌÏË E-Mail"
1925
1926 #: src/exphtmldlg.c:539
1927 msgid "Format User Attributes"
1928 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÁÔÒÉÂÕÔÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1929
1930 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1931 msgid "File Name"
1932 msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ"
1933
1934 #: src/exphtmldlg.c:599
1935 msgid "Open with Web Browser"
1936 msgstr "ïÔËÒÙÔØ × ÏÂÏÚÒÅ×ÁÔÅÌÅ"
1937
1938 #: src/exphtmldlg.c:628
1939 msgid "Export Address Book to HTML File"
1940 msgstr "üËÓÐÏÒÔ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ × HTML ÆÁÊÌ"
1941
1942 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1943 msgid "Prev"
1944 msgstr "îÁÚÁÄ"
1945
1946 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:357
1947 #: src/toolbar.c:448
1948 msgid "Next"
1949 msgstr "÷ÐÅÒÅÄ"
1950
1951 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1952 msgid "File Info"
1953 msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÆÁÊÌÅ"
1954
1955 #: src/exphtmldlg.c:693
1956 msgid "Format"
1957 msgstr "æÏÒÍÁÔ"
1958
1959 #: src/export.c:127
1960 msgid "Export"
1961 msgstr "üËÓÐÏÒÔ"
1962
1963 #: src/export.c:146
1964 msgid "Specify target folder and mbox file."
1965 msgstr "õËÁÖÉÔÅ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ É ÆÁÊÌ mbox"
1966
1967 #: src/export.c:156
1968 msgid "Source dir:"
1969 msgstr "éÓÈÏÄÎÙÊ ËÁÔÁÌÏÇ:"
1970
1971 #: src/export.c:161
1972 msgid "Exporting file:"
1973 msgstr "üËÓÐÏÒÔÉÒÕÅÍÙÊ ÆÁÊÌ:"
1974
1975 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
1976 #: src/prefs_account.c:1196
1977 msgid " Select... "
1978 msgstr " ÷ÙÂÏÒ... "
1979
1980 #: src/export.c:219
1981 msgid "Select exporting file"
1982 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÕÅÍÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
1983
1984 #: src/exporthtml.c:796
1985 msgid "Full Name"
1986 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ"
1987
1988 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1989 msgid "Attributes"
1990 msgstr "áÔÒÉÂÕÔÙ"
1991
1992 #: src/exporthtml.c:1001
1993 msgid "Sylpheed Address Book"
1994 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ 'Sylpheed'"
1995
1996 #: src/exporthtml.c:1113
1997 msgid "Name already exists but is not a directory."
1998 msgstr "éÍÑ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ, ÎÏ ÎÅ ËÁÔÁÌÏÇ"
1999
2000 #: src/exporthtml.c:1116
2001 msgid "No permissions to create directory."
2002 msgstr "îÅÔ ÐÒÁ× ÎÁ ÓÏÚÄÁÎÉÅ ËÁÔÁÌÏÇÁ"
2003
2004 #: src/exporthtml.c:1119
2005 msgid "Name is too long."
2006 msgstr "éÍÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÏÅ."
2007
2008 #: src/exporthtml.c:1122
2009 msgid "Not specified."
2010 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
2011
2012 #: src/folder.c:960
2013 #, c-format
2014 msgid "Processing (%s)...\n"
2015 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ (%s)...\n"
2016
2017 #: src/folder.c:1597
2018 #, c-format
2019 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
2020 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ %s × %s (%d%%)...\n"
2021
2022 #: src/foldersel.c:146
2023 msgid "Select folder"
2024 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÐÁÐËÉ"
2025
2026 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1086
2027 msgid "Inbox"
2028 msgstr "÷ÈÏÄÑÝÉÅ"
2029
2030 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1102
2031 msgid "Sent"
2032 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ"
2033
2034 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1118
2035 msgid "Queue"
2036 msgstr "ïÞÅÒÅÄØ"
2037
2038 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1134
2039 msgid "Trash"
2040 msgstr "ëÏÒÚÉÎÁ"
2041
2042 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1148
2043 msgid "Drafts"
2044 msgstr "þÅÒÎÏ×ÉËÉ"
2045
2046 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
2047 msgid "/Create _new folder..."
2048 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ _ÎÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ..."
2049
2050 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
2051 msgid "/_Rename folder..."
2052 msgstr "/_ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ..."
2053
2054 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
2055 msgid "/M_ove folder..."
2056 msgstr "/_ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ ÐÁÐËÕ..."
2057
2058 #: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
2059 msgid "/_Delete folder"
2060 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
2061
2062 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
2063 msgid "/Remove _mailbox"
2064 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ _ÑÝÉË"
2065
2066 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2067 #: src/folderview.c:345
2068 msgid "/_Processing..."
2069 msgstr "/_ïÂÒÁÂÏÔËÁ..."
2070
2071 #: src/folderview.c:285
2072 msgid "/_Scoring..."
2073 msgstr "/ðÏ_ÄÓÞÅÔ..."
2074
2075 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2076 msgid "/Mark all _read"
2077 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ ×ÓÅ ËÁË Ð_ÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ"
2078
2079 #: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
2080 msgid "/_Check for new messages"
2081 msgstr "/ðÒÏ_×ÅÒÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2082
2083 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2084 msgid "/R_ebuild folder tree"
2085 msgstr "/ð_ÅÒÅÓÔÒÏÉÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
2086
2087 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
2088 msgid "/_Search folder..."
2089 msgstr "/_ðÏÉÓË × ÐÁÐËÅ..."
2090
2091 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
2092 msgid "/S_coring..."
2093 msgstr "/ðÏÄ_ÓÞÅÔ..."
2094
2095 #: src/folderview.c:322
2096 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2097 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ _IMAP4"
2098
2099 #: src/folderview.c:334
2100 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2101 msgstr "/ðÏÄÐ_ÉÓÁÔØÓÑ ÎÁ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ..."
2102
2103 #: src/folderview.c:336
2104 msgid "/_Remove newsgroup"
2105 msgstr "/õÄ_ÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
2106
2107 #: src/folderview.c:341
2108 msgid "/Remove _news account"
2109 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÕÞÅÔÎÕÀ _ÚÁÐÉÓØ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
2110
2111 #: src/folderview.c:371
2112 msgid "New"
2113 msgstr "îÏ×ÙÊ"
2114
2115 #: src/folderview.c:372
2116 msgid "Unread"
2117 msgstr "îÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÊ"
2118
2119 #: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
2120 msgid "#"
2121 msgstr "#"
2122
2123 #: src/folderview.c:600
2124 msgid "Setting folder info..."
2125 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÐÁÐËÉ..."
2126
2127 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2621 src/setup.c:81
2128 #, c-format
2129 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2130 msgstr "ïÂÚÏÒ ÐÁÐËÉ %s%c%s ..."
2131
2132 #: src/folderview.c:788 src/mainwindow.c:2626 src/setup.c:86
2133 #, c-format
2134 msgid "Scanning folder %s ..."
2135 msgstr "ïÂÚÏÒ ÐÁÐËÉ  %s ..."
2136
2137 #: src/folderview.c:829
2138 msgid "Rebuilding folder tree..."
2139 msgstr "ðÅÒÅÓÔÒÁÉ×ÁÅÔÓÑ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË..."
2140
2141 #: src/folderview.c:850
2142 msgid "Rescanning all folder trees..."
2143 msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ×ÓÅÈ ÄÅÒÅ×ØÅ× ÐÁÐÏË..."
2144
2145 #: src/folderview.c:947
2146 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2147 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ ×ÓÅÈ ÐÁÐÏË ÎÁ ÎÁÌÉÞÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
2148
2149 #: src/folderview.c:1740
2150 #, c-format
2151 msgid "Opening Folder %s..."
2152 msgstr "ïÔËÒÙ×ÁÅÔÓÑ ÐÁÐËÁ %s..."
2153
2154 #: src/folderview.c:1751
2155 msgid "Folder could not be opened."
2156 msgstr "ðÁÐËÁ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÔËÒÙÔÁ."
2157
2158 #: src/folderview.c:1936 src/folderview.c:1988 src/folderview.c:2263
2159 msgid "NewFolder"
2160 msgstr "îÏ×ÁÑðÁÐËÁ"
2161
2162 #: src/folderview.c:1941 src/folderview.c:2037 src/folderview.c:2268
2163 #, c-format
2164 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2165 msgstr "`%c' ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ËÌÀÞÅÎÏ × ÉÍÑ ÐÁÐËÉ."
2166
2167 #: src/folderview.c:1954 src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2047
2168 #: src/folderview.c:2117 src/folderview.c:2280
2169 #, c-format
2170 msgid "The folder `%s' already exists."
2171 msgstr "ðÁÐËÁ `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
2172
2173 #: src/folderview.c:1961 src/folderview.c:2287
2174 #, c-format
2175 msgid "Can't create the folder `%s'."
2176 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ `%s'."
2177
2178 #: src/folderview.c:2030 src/folderview.c:2107
2179 #, c-format
2180 msgid "Input new name for `%s':"
2181 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÄÌÑ `%s':"
2182
2183 #: src/folderview.c:2031 src/folderview.c:2109
2184 msgid "Rename folder"
2185 msgstr "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÐÁÐËÉ"
2186
2187 #: src/folderview.c:2167
2188 #, c-format
2189 msgid ""
2190 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2191 "Do you really want to delete?"
2192 msgstr ""
2193 "÷ÓÅ ÐÁÐËÉ É ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÉÖÅ `%s' ÂÕÄÕÔ ÕÄÁÌÅÎÙ.\n"
2194 "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ?"
2195
2196 #: src/folderview.c:2169
2197 msgid "Delete folder"
2198 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÐÁÐËÉ"
2199
2200 #: src/folderview.c:2178
2201 #, c-format
2202 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2203 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ `%s'."
2204
2205 #: src/folderview.c:2226
2206 #, c-format
2207 msgid ""
2208 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2209 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2210 msgstr ""
2211 "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË `%s'?\n"
2212 "(óÏÏÂÝÅÎÉÑ îå âõäõô ÕÄÁÌÅÎÙ Ó ÄÉÓËÁ)"
2213
2214 #: src/folderview.c:2228
2215 msgid "Remove mailbox"
2216 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
2217
2218 #: src/folderview.c:2260
2219 msgid ""
2220 "Input the name of new folder:\n"
2221 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2222 " append `/' at the end of the name)"
2223 msgstr ""
2224 "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÁÐËÉ:\n"
2225 "(åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ, ÈÒÁÎÑÝÕÀ ÐÏÄÐÁÐËÉ,\n"
2226 "ÄÏÂÁ×ØÔÅ '/' × ËÏÎÃÅ ÉÍÅÎÉ)"
2227
2228 #: src/folderview.c:2319
2229 #, c-format
2230 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2231 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ IMAP4 `%s'?"
2232
2233 #: src/folderview.c:2320
2234 msgid "Delete IMAP4 account"
2235 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ IMAP4 ÚÁÐÉÓÉ"
2236
2237 #: src/folderview.c:2454
2238 #, c-format
2239 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2240 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ `%s'?"
2241
2242 #: src/folderview.c:2455
2243 msgid "Delete newsgroup"
2244 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
2245
2246 #: src/folderview.c:2493
2247 #, c-format
2248 msgid "Really delete news account `%s'?"
2249 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ `%s'?"
2250
2251 #: src/folderview.c:2494
2252 msgid "Delete news account"
2253 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
2254
2255 #: src/folderview.c:2591
2256 #, c-format
2257 msgid "Moving %s to %s..."
2258 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s × %s ..."
2259
2260 #: src/folderview.c:2621
2261 msgid "Source and destination are the same."
2262 msgstr "éÓÔÏÞÎÉË ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÐÒÉÅÍÎÉËÏÍ."
2263
2264 #: src/folderview.c:2624
2265 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2266 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ ÐÁÐËÕ × ÏÄÎÕ ÉÚ ÅÅ ÐÏÄ-ÐÁÐÏË."
2267
2268 #: src/folderview.c:2627
2269 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2270 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÐÅÒÅÍÅÝÁÔØ ÐÁÐËÉ ÉÚ ÏÄÎÏÇÏ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ × ÄÒÕÇÏÊ."
2271
2272 #: src/folderview.c:2630
2273 msgid "Move failed!"
2274 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ"
2275
2276 #: src/grouplistdialog.c:173
2277 msgid "Newsgroup subscription"
2278 msgstr "ðÏÄÐÉÓËÁ ÎÁ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
2279
2280 #: src/grouplistdialog.c:189
2281 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2282 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓËÉ"
2283
2284 #: src/grouplistdialog.c:195
2285 msgid "Find groups:"
2286 msgstr "îÁÊÔÉ ÇÒÕÐÐÙ:"
2287
2288 #: src/grouplistdialog.c:203
2289 msgid " Search "
2290 msgstr " ðÏÉÓË "
2291
2292 #: src/grouplistdialog.c:215
2293 msgid "Newsgroup name"
2294 msgstr "éÍÑ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
2295
2296 #: src/grouplistdialog.c:216
2297 msgid "Messages"
2298 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2299
2300 #: src/grouplistdialog.c:217
2301 msgid "Type"
2302 msgstr "ôÉÐ"
2303
2304 #: src/grouplistdialog.c:243
2305 msgid "Refresh"
2306 msgstr "ïÂÎÏ×ÉÔØ"
2307
2308 #: src/grouplistdialog.c:347
2309 msgid "moderated"
2310 msgstr "áÄÍÉÎÉÓÔÒÉÒÕÅÔÓÑ"
2311
2312 #: src/grouplistdialog.c:349
2313 msgid "readonly"
2314 msgstr "ôÏÌØËÏ ÞÔÅÎÉÅ"
2315
2316 #: src/grouplistdialog.c:351
2317 msgid "unknown"
2318 msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏ"
2319
2320 #: src/grouplistdialog.c:398
2321 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2322 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ."
2323
2324 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1155
2325 msgid "Done."
2326 msgstr "çÏÔÏ×Ï."
2327
2328 #: src/grouplistdialog.c:477
2329 #, c-format
2330 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2331 msgstr "%d ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÐÏÌÕÞÅÎÏ (%s read)"
2332
2333 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2334 msgid "Abcdef"
2335 msgstr "Abcdef"
2336
2337 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2338 msgid "Select Plugin to load"
2339 msgstr "õËÁÖÉÔÅ ÐÌÁÇÉΠÄÌÑ ÚÁÇÒÕÚËÉ"
2340
2341 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2342 msgid "Plugins"
2343 msgstr "ðÌÁÇÉÎÙ"
2344
2345 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3286
2346 msgid "Description"
2347 msgstr "ïÐÉÓÁÎÉÅ"
2348
2349 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2350 msgid "Load Plugin"
2351 msgstr "úÁÇÒÕÚÉÔØ ÐÌÁÇÉÎ"
2352
2353 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2354 msgid "Unload Plugin"
2355 msgstr "÷ÙÇÒÕÚÉÔØ ÐÌÁÇÉÎ"
2356
2357 #: src/gtk/prefswindow.c:184
2358 msgid "Preferences"
2359 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ"
2360
2361 #: src/gtk/prefswindow.c:260 src/prefs_gtk.c:381
2362 msgid "Apply"
2363 msgstr "ðÒÉÍÅÎÉÔØ"
2364
2365 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2366 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2367 msgid "correct"
2368 msgstr "×ÅÒÎÏ"
2369
2370 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2371 msgid "Owner"
2372 msgstr "÷ÌÁÄÅÌÅÃ"
2373
2374 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2375 msgid "Signer"
2376 msgstr "ðÏÄÐÉÓÁÎÏ"
2377
2378 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2379 #: src/progressdialog.c:53
2380 msgid "Status"
2381 msgstr "óÔÁÔÕÓ"
2382
2383 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2384 msgid "Name: "
2385 msgstr "éÍÑ: "
2386
2387 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2388 msgid "Organization: "
2389 msgstr "ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ: "
2390
2391 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2392 msgid "Location: "
2393 msgstr "òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ: "
2394
2395 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2396 msgid "Fingerprint: "
2397 msgstr "ïÔÐÅÞÁÔÏË ËÌÀÞÁ: "
2398
2399 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2400 msgid "Signature status: "
2401 msgstr "óÔÁÔÕÓ ÐÏÄÐÉÓÉ: "
2402
2403 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2404 #, c-format
2405 msgid "SSL certificate for %s"
2406 msgstr "SSL ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÌÑ %s"
2407
2408 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2409 #, c-format
2410 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2411 msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÌÑ %s ÎÅÉÚ×ÅÓÔÅÎ. ðÒÉÎÑÔØ?"
2412
2413 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2414 #, c-format
2415 msgid "Signature status: %s"
2416 msgstr "óÔÁÔÕÓ ÐÏÄÐÉÓÉ: %s"
2417
2418 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2419 msgid "View certificate"
2420 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2421
2422 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2423 msgid "Unknown SSL Certificate"
2424 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ SSL ÓÅÒÔÆÉËÁÔ"
2425
2426 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2427 msgid "Accept and save"
2428 msgstr "ðÒÉÎÑÔØ É ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
2429
2430 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2431 msgid "Cancel connection"
2432 msgstr "ïÔÍÅÎÉÔØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ"
2433
2434 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2435 msgid "New certificate:"
2436 msgstr "îÏ×ÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ:"
2437
2438 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2439 msgid "Known certificate:"
2440 msgstr "óÏÈÒÁÎÅÎÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ:"
2441
2442 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2443 #, c-format
2444 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2445 msgstr "óÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÌÑ %s ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ. öÅÌÁÅÔÅ ÐÒÉÎÑÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ?"
2446
2447 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2448 msgid "View certificates"
2449 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÙ"
2450
2451 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2452 msgid "Changed SSL Certificate"
2453 msgstr "éÚÍÅÎÅÎÎÙÊ SSL ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2454
2455 #: src/gtkaspell.c:479
2456 msgid "No dictionary selected."
2457 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ."
2458
2459 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2460 msgid "Normal Mode"
2461 msgstr "ïÂÙÞÎÙÊ ÒÅÖÉÍ"
2462
2463 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2464 msgid "Bad Spellers Mode"
2465 msgstr "îÅËÁÞÅÓÔ×ÅÎÎÁÑ ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
2466
2467 #: src/gtkaspell.c:740
2468 msgid "Unknown suggestion mode."
2469 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ ÐÒÏ×ÅÒËÉ."
2470
2471 #: src/gtkaspell.c:973
2472 msgid "No misspelled word found."
2473 msgstr "îÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÙÈ ÓÌÏ×."
2474
2475 #: src/gtkaspell.c:1307
2476 msgid "Replace unknown word"
2477 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÓÌÏ×Ï"
2478
2479 #: src/gtkaspell.c:1317
2480 #, c-format
2481 msgid "Replace \"%s\" with: "
2482 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ \"%s\" ÎÁ: "
2483
2484 #: src/gtkaspell.c:1337
2485 msgid ""
2486 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2487 "will learn from mistake.\n"
2488 msgstr ""
2489 "õÄÅÒÖÉ×ÁÑ ËÌÁ×ÉÛÕ MOD1 ÎÁÖÍÉÔÅ Enter\n"
2490 "É ×ÁÍ ÐÏÍÏÇÕÔ ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÏÛÉÂËÕ.\n"
2491
2492 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2493 msgid "Fast Mode"
2494 msgstr "âÙÓÔÒÁÑ ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
2495
2496 #: src/gtkaspell.c:1682
2497 #, c-format
2498 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2499 msgstr "\"%s\" ÎÅÉÚ×ÅÓÔÅΠנ%s"
2500
2501 #: src/gtkaspell.c:1695
2502 msgid "Accept in this session"
2503 msgstr "ðÏÄÔ×ÅÒÄÉÔØ × ÜÔÏÊ ÓÅÓÓÉÉ"
2504
2505 #: src/gtkaspell.c:1705
2506 msgid "Add to personal dictionary"
2507 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ × ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ"
2508
2509 #: src/gtkaspell.c:1715
2510 msgid "Replace with..."
2511 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ ÎÁ..."
2512
2513 #: src/gtkaspell.c:1725
2514 #, c-format
2515 msgid "Check with %s"
2516 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÉÔØ Ó %s"
2517
2518 #: src/gtkaspell.c:1744
2519 msgid "(no suggestions)"
2520 msgstr "(ÎÅÔ ÐÒÅÄÐÏÌÏÖÅÎÉÊ)"
2521
2522 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2523 msgid "More..."
2524 msgstr "åÝÅ..."
2525
2526 #: src/gtkaspell.c:1810
2527 #, c-format
2528 msgid "Dictionary: %s"
2529 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ: %s"
2530
2531 #: src/gtkaspell.c:1823
2532 #, c-format
2533 msgid "Use alternate (%s)"
2534 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×Õ (%s)"
2535
2536 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1664
2537 msgid "Check while typing"
2538 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÑÔØ ÐÒÉ ÎÁÂÏÒÅ"
2539
2540 #: src/gtkaspell.c:1887
2541 msgid "Change dictionary"
2542 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÓÌÏ×ÁÒØ"
2543
2544 #: src/gtkaspell.c:2041
2545 #, c-format
2546 msgid ""
2547 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2548 "%s"
2549 msgstr ""
2550 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ ÓÌÏ×ÁÒØ.\n"
2551 "%s"
2552
2553 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2368
2554 msgid "(No From)"
2555 msgstr "(îÅÔ ÐÏÌÑ 'ÏÔ')"
2556
2557 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2411 src/summaryview.c:2414
2558 msgid "(No Subject)"
2559 msgstr "(îÅÔ ÔÅÍÙ)"
2560
2561 #: src/imap.c:465
2562 #, c-format
2563 msgid "Connecting %s:%d failed"
2564 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ"
2565
2566 #: src/imap.c:470
2567 #, c-format
2568 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2569 msgstr "IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d ÂÙÌ ÒÁÚÏÒ×ÁÎÏ. ðÏ×ÔÏÒÎÏÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ...\n"
2570
2571 #: src/imap.c:511
2572 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2573 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÔÕÎÎÅÌØÎÏÇÏ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ\n"
2574
2575 #: src/imap.c:524
2576 #, c-format
2577 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2578 msgstr "ÓÏÚÄÁÎÉÅ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó %s:%d ...\n"
2579
2580 #: src/imap.c:1051 src/imap.c:1098
2581 #, c-format
2582 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2583 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇ ÕÄÁÌÅÎÉÑ: %d\n"
2584
2585 #: src/imap.c:1057 src/imap.c:1105 src/imap.c:1153
2586 msgid "can't expunge\n"
2587 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÎÉÞÔÏÖÉÔØ\n"
2588
2589 #: src/imap.c:1147
2590 #, c-format
2591 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2592 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇÉ ÕÄÁÌÅÎÉÑ: 1:%d\n"
2593
2594 #: src/imap.c:1337
2595 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2596 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÐÉÓËÁ.\n"
2597
2598 #: src/imap.c:1523
2599 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2600 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: ÓÐÉÓÏË ÎÅ ÐÏÌÕÞÅÎ\n"
2601
2602 #: src/imap.c:1545
2603 msgid "can't create mailbox\n"
2604 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË\n"
2605
2606 #: src/imap.c:1614
2607 #, c-format
2608 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2609 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: %s × %s\n"
2610
2611 #: src/imap.c:1678
2612 msgid "can't delete mailbox\n"
2613 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË\n"
2614
2615 #: src/imap.c:1711
2616 msgid "can't get envelope\n"
2617 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÏÎ×ÅÒÔ\n"
2618
2619 #: src/imap.c:1719
2620 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2621 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ËÏÎ×ÅÒÔÁ\n"
2622
2623 #: src/imap.c:1741
2624 #, c-format
2625 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2626 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÁÚÏÂÒÁÔØ ËÏÎ×ÅÒÔ: %s\n"
2627
2628 #: src/imap.c:1832
2629 #, c-format
2630 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2631 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s\n"
2632
2633 #: src/imap.c:1853
2634 #, c-format
2635 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2636 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó IMAP4 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d\n"
2637
2638 #: src/imap.c:1860
2639 #, c-format
2640 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2641 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d\n"
2642
2643 #: src/imap.c:1884
2644 msgid "Can't start TLS session.\n"
2645 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ TLS ÓÅÓÓÉÀ.\n"
2646
2647 #: src/imap.c:1896
2648 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2649 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ.\n"
2650
2651 #: src/imap.c:1975
2652 msgid "can't get namespace\n"
2653 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÏÂÌÁÓÔØ ÉÍÅÎ\n"
2654
2655 #: src/imap.c:2438
2656 #, c-format
2657 msgid "can't select folder: %s\n"
2658 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÐÁÐËÕ %s\n"
2659
2660 #: src/imap.c:2558
2661 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2662 msgstr "IMAP4 Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ ÐÒÏÛÌÁ ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
2663
2664 #: src/imap.c:2860
2665 #, c-format
2666 msgid "can't append %s to %s\n"
2667 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÂÁ×ÉÔØ %s Ë %s\n"
2668
2669 #: src/imap.c:2865
2670 msgid "(sending file...)"
2671 msgstr "(ÏÔÐÒÁ×ËÁ ÆÁÊÌÁ...)"
2672
2673 #: src/imap.c:2942
2674 #, c-format
2675 msgid "can't copy %d to %s\n"
2676 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ %d × %s\n"
2677
2678 #: src/imap.c:2972
2679 #, c-format
2680 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2681 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ: STORE %d:%d %s\n"
2682
2683 #: src/imap.c:2986
2684 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2685 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ: EXPUNGE\n"
2686
2687 #: src/imap.c:3207
2688 #, c-format
2689 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2690 msgstr "iconv ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ UTF-7 × %s\n"
2691
2692 #: src/import.c:130
2693 msgid "Import"
2694 msgstr "éÍÐÏÒÔ"
2695
2696 #: src/import.c:149
2697 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2698 msgstr "õËÁÖÉÔÅ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ É ËÁÔÁÌÏÇ"
2699
2700 #: src/import.c:159
2701 msgid "Importing file:"
2702 msgstr "éÍÐÏÒÔ ÆÁÊÌÁ:"
2703
2704 #: src/import.c:164
2705 msgid "Destination dir:"
2706 msgstr "òÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ:"
2707
2708 #: src/import.c:222
2709 msgid "Select importing file"
2710 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÉÍÐÏÒÔÉÒÕÅÍÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
2711
2712 #: src/importldif.c:176
2713 msgid "Please specify address book name and file to import."
2714 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÉÍÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ É ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÉÍÐÏÒÔÁ."
2715
2716 #: src/importldif.c:179
2717 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2718 msgstr "÷ÙÂÏÒ É ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÐÏÌÅÊ LDIF ÄÌÑ ÉÍÐÏÒÔÁ"
2719
2720 #: src/importldif.c:182
2721 msgid "File imported."
2722 msgstr "æÁÊÌ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ."
2723
2724 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2725 msgid "Please select a file."
2726 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÆÁÊÌ."
2727
2728 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2729 msgid "Address book name must be supplied."
2730 msgstr "éÍÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÏ."
2731
2732 #: src/importldif.c:388
2733 msgid "Error reading LDIF fields."
2734 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÐÏÌÅÊ LDIF"
2735
2736 #: src/importldif.c:411
2737 msgid "LDIF file imported successfully."
2738 msgstr "LDIF ÆÁÊÌ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁΠÕÓÐÅÛÎÏ."
2739
2740 #: src/importldif.c:496
2741 msgid "Select LDIF File"
2742 msgstr "÷ÙÂÏÒ LDIF ÆÁÊÌÁ"
2743
2744 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:463
2745 msgid "S"
2746 msgstr "S"
2747
2748 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2749 msgid "LDIF Field"
2750 msgstr "LDIF ÐÏÌÅ"
2751
2752 #: src/importldif.c:614
2753 msgid "Attribute Name"
2754 msgstr "éÍÑ ÁÔÒÉÂÕÔÁ"
2755
2756 #: src/importldif.c:674
2757 msgid "Attribute"
2758 msgstr "áÔÒÉÂÕÔ"
2759
2760 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:322
2761 msgid "Select"
2762 msgstr "÷ÙÂÏÒ"
2763
2764 #: src/importldif.c:752
2765 msgid "File Name :"
2766 msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ:"
2767
2768 #: src/importldif.c:762
2769 msgid "Records :"
2770 msgstr "úÁÐÉÓÉ:"
2771
2772 #: src/importldif.c:790
2773 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2774 msgstr "éÍÐÏÒÔ LDIF ÆÁÊÌÁ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
2775
2776 #: src/importmutt.c:143
2777 msgid "Error importing MUTT file."
2778 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÍÐÏÒÔ MUTT ÆÁÊÌÁ."
2779
2780 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2781 #: src/importpine.c:329
2782 msgid "Please select a file to import."
2783 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÉÍÐÏÒÔÁ."
2784
2785 #: src/importmutt.c:185
2786 msgid "Select MUTT File"
2787 msgstr "÷ÙÂÏÒ MUTT ÆÁÊÌÁ"
2788
2789 #: src/importmutt.c:239
2790 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2791 msgstr "éÍÐÏÒÔ MUTT ÆÁÊÌÁ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
2792
2793 #: src/importpine.c:143
2794 msgid "Error importing Pine file."
2795 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÍÐÏÒÔÁ Pine ÆÁÊÌÁ."
2796
2797 #: src/importpine.c:185
2798 msgid "Select Pine File"
2799 msgstr "÷ÙÂÏÒ Pine ÆÁÊÌÁ"
2800
2801 #: src/importpine.c:239
2802 msgid "Import Pine file into Address Book"
2803 msgstr "éÍÐÏÒÔ Pine ÆÁÊÌÁ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
2804
2805 #: src/inc.c:269 src/inc.c:366 src/send.c:396
2806 msgid "Standby"
2807 msgstr "ïÖÉÄÁÎÉÅ"
2808
2809 #: src/inc.c:389
2810 msgid "Retrieving new messages"
2811 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
2812
2813 #: src/inc.c:521
2814 msgid "Retrieving"
2815 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ"
2816
2817 #: src/inc.c:530
2818 #, c-format
2819 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2820 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ, (ÐÏÌÕÞÅÎÏ %d ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (%s))"
2821
2822 #: src/inc.c:534
2823 msgid "Done (no new messages)"
2824 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ (îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
2825
2826 #: src/inc.c:541
2827 msgid "Connection failed"
2828 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ"
2829
2830 #: src/inc.c:545
2831 msgid "Auth failed"
2832 msgstr "ïÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ"
2833
2834 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
2835 msgid "Locked"
2836 msgstr "úÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ"
2837
2838 #: src/inc.c:560
2839 msgid "Cancelled"
2840 msgstr "ïÔÍÅÎÅÎÏ"
2841
2842 #: src/inc.c:573
2843 #, c-format
2844 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2845 msgstr "ïÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ ÄÌÑ %s × %s"
2846
2847 #: src/inc.c:649
2848 #, c-format
2849 msgid "Finished (%d new message(s))"
2850 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ (%d ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
2851
2852 #: src/inc.c:652
2853 msgid "Finished (no new messages)"
2854 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ (ÎÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
2855
2856 #: src/inc.c:660
2857 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2858 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÉ ÏÛÉÂËÉ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÐÏÞÔÙ"
2859
2860 #: src/inc.c:724
2861 #, c-format
2862 msgid "%s: Retrieving new messages"
2863 msgstr "%s: ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
2864
2865 #: src/inc.c:753
2866 #, c-format
2867 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2868 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s ..."
2869
2870 #: src/inc.c:765
2871 #, c-format
2872 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2873 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d\n"
2874
2875 #: src/inc.c:772
2876 #, c-format
2877 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2878 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d"
2879
2880 #: src/inc.c:888 src/inc.c:957
2881 #, c-format
2882 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2883 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (%d / %d) (%s / %s)"
2884
2885 #: src/inc.c:921 src/send.c:630
2886 msgid "Authenticating..."
2887 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ..."
2888
2889 #: src/inc.c:925
2890 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2891 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (STAT)..."
2892
2893 #: src/inc.c:929
2894 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2895 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (LAST)..."
2896
2897 #: src/inc.c:933
2898 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2899 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (UIDL)..."
2900
2901 #: src/inc.c:937
2902 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2903 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÒÁÚÍÅÒÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (LIST)..."
2904
2905 #: src/inc.c:941
2906 #, c-format
2907 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2908 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ (%d / %d)"
2909
2910 #: src/inc.c:974
2911 #, c-format
2912 msgid "Deleting message %d"
2913 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d"
2914
2915 #: src/inc.c:980 src/send.c:648
2916 msgid "Quitting"
2917 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
2918
2919 #: src/inc.c:1025
2920 msgid "Error occurred while processing mail."
2921 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÐÏÞÔÙ."
2922
2923 #: src/inc.c:1028
2924 msgid "No disk space left."
2925 msgstr "îÅ ÏÓÔÁÌÏÓØ ÍÅÓÔÁ ÎÁ ÄÉÓËÅ."
2926
2927 #: src/inc.c:1031
2928 msgid "Can't write file."
2929 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌ."
2930
2931 #: src/inc.c:1034
2932 msgid "Socket error."
2933 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏËÅÔÁ (Socket error)"
2934
2935 #: src/inc.c:1038
2936 msgid "Mailbox is locked."
2937 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ."
2938
2939 #: src/inc.c:1066
2940 msgid "Incorporation cancelled\n"
2941 msgstr "óÌÉÑÎÉÅ ÏÔÍÅÎÅÎÏ\n"
2942
2943 #: src/inputdialog.c:151
2944 #, c-format
2945 msgid "Input password for %s on %s:"
2946 msgstr "÷×ÏÄ ÐÁÒÏÌÑ ÄÌÑ  %s × %s:"
2947
2948 #: src/inputdialog.c:153
2949 msgid "Input password"
2950 msgstr "÷×ÏÄ ÐÁÒÏÌÑ"
2951
2952 #: src/logwindow.c:61
2953 msgid "Protocol log"
2954 msgstr "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ"
2955
2956 #: src/main.c:142 src/main.c:151
2957 #, c-format
2958 msgid ""
2959 "File `%s' already exists.\n"
2960 "Can't create folder."
2961 msgstr ""
2962 "æÁÊÌ `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ.\n"
2963 "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ."
2964
2965 #: src/main.c:205
2966 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2967 msgstr "g_thread ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ glib.\n"
2968
2969 #: src/main.c:260
2970 msgid ""
2971 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2972 "OpenPGP support disabled."
2973 msgstr ""
2974 "GnuPG ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅΠÎÅ×ÅÒÎÏ, ÌÉÂÏ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÂÏÌÅÅ Ó×ÅÖÁÑ ×ÅÒÓÉÑ.\n"
2975 "ðÏÄÄÅÒÖËÁ OpenPGP ÏÔËÌÀÞÅÎÁ."
2976
2977 #: src/main.c:425
2978 #, c-format
2979 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2980 msgstr "éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ: %s [ïðãéñ]...\n"
2981
2982 #: src/main.c:428
2983 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2984 msgstr "  --compose [ÁÄÒÅÓ]      ÏÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ××ÏÄÁ"
2985
2986 #: src/main.c:429
2987 msgid ""
2988 "  --attach file1 [file2]...\n"
2989 "                         open composition window with specified files\n"
2990 "                         attached"
2991 msgstr ""
2992 "  --attach file1 [file2]...\n"
2993 "                         ÓÏÚÄÁÎÉÅ ÎÏ×ÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ (ÕËÁÚÁÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ ÂÕÄÕÔ\n"
2994 "                         ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÙ Ë ÎÅÍÕ, ËÁË ×ÌÏÖÅÎÉÑ)"
2995
2996 #: src/main.c:432
2997 msgid "  --receive              receive new messages"
2998 msgstr "  --receive              ÐÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2999
3000 #: src/main.c:433
3001 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3002 msgstr "  --receive-all          ÐÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÓÏ ×ÓÅÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
3003
3004 #: src/main.c:434
3005 msgid "  --send                 send all queued messages"
3006 msgstr "  --send                 ÐÏÓÌÁÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ"
3007
3008 #: src/main.c:435
3009 msgid "  --status               show the total number of messages"
3010 msgstr "  --status               ÐÏËÁÚÁÔØ ÏÂÝÅÅ ÞÉÓÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
3011
3012 #: src/main.c:436
3013 msgid "  --online               switch to online mode"
3014 msgstr "  --online               online-ÒÅÖÉÍ"
3015
3016 #: src/main.c:437
3017 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3018 msgstr "  --offline              á×ÔÏÎÏÍÎÙÊ ÒÅÖÉÍ"
3019
3020 #: src/main.c:438
3021 msgid "  --debug                debug mode"
3022 msgstr "  --debug                ÒÅÖÉÍ ÏÔÌÁÄËÉ"
3023
3024 #: src/main.c:439
3025 msgid "  --help                 display this help and exit"
3026 msgstr "  --help                 ÐÏËÁÚÁÔØ ÜÔÕ ÓÐÒÁ×ËÕ É ×ÙÊÔÉ"
3027
3028 #: src/main.c:440
3029 msgid "  --version              output version information and exit"
3030 msgstr "  --version              ÐÏËÁÚÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ×ÅÒÓÉÉ É ×ÙÊÔÉ"
3031
3032 #: src/main.c:481 src/summaryview.c:5250
3033 #, c-format
3034 msgid "Processing (%s)..."
3035 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ (%s)..."
3036
3037 #: src/main.c:484
3038 msgid "top level folder"
3039 msgstr "ÐÁÐËÁ ×ÅÒÈÎÅÇÏ ÕÒÏ×ÎÑ"
3040
3041 #: src/main.c:532
3042 msgid "Composing message exists."
3043 msgstr "÷Ù ÒÅÄÁËÔÉÒÕÅÔÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ×ÙÊÔÉ?"
3044
3045 #: src/main.c:533
3046 msgid "Draft them"
3047 msgstr "÷ ÞÅÒÎÏ×ÉËÉ"
3048
3049 #: src/main.c:533
3050 msgid "Discard them"
3051 msgstr "ïÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÎÉÈ"
3052
3053 #: src/main.c:533
3054 msgid "Don't quit"
3055 msgstr "îÅ ×ÙÈÏÄÉÔØ"
3056
3057 #: src/main.c:547
3058 msgid "Queued messages"
3059 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ"
3060
3061 #: src/main.c:548
3062 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3063 msgstr "åÓÔØ ÎÅÏÔÏÓÌÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ. ÷ÙÊÔÉ?"
3064
3065 #: src/main.c:791 src/toolbar.c:2114
3066 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3067 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÉ ÏÛÉÂËÉ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ."
3068
3069 #: src/mainwindow.c:406
3070 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3071 msgstr "/_æÁÊÌ/_äÏÂÁ×ÉÔØ ÑÝÉË..."
3072
3073 #: src/mainwindow.c:407
3074 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3075 msgstr "/_æÁÊÌ/ä_ÏÂÁ×ÉÔØ mbox ÑÝÉË..."
3076
3077 #: src/mainwindow.c:408
3078 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
3079 msgstr "_æÁÊÌ/ð_ÏÉÓË ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ×Ï ×ÓÅÈ ÐÁÐËÁÈ"
3080
3081 #: src/mainwindow.c:410
3082 msgid "/_File/_Folder"
3083 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ"
3084
3085 #: src/mainwindow.c:411
3086 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3087 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ..."
3088
3089 #: src/mainwindow.c:413
3090 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3091 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ"
3092
3093 #: src/mainwindow.c:414
3094 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3095 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
3096
3097 #: src/mainwindow.c:415
3098 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3099 msgstr "/_æÁÊÌ/_éÍÐÏÒÔ mbox ÆÁÊÌÁ..."
3100
3101 #: src/mainwindow.c:416
3102 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3103 msgstr "/_æÁÊÌ/_üËÓÐÏÒÔ × mbox ÆÁÊÌ..."
3104
3105 #: src/mainwindow.c:417
3106 msgid "/_File/Empty _trash"
3107 msgstr "/_æÁÊÌ/ïÞÉÓÔÉÔØ ËÏÒ_ÚÉÎÕ"
3108
3109 #: src/mainwindow.c:418
3110 msgid "/_File/_Work offline"
3111 msgstr "/_æÁÊÌ/òÁÂÏÔÁÔ_Ø Á×ÔÏÎÏÍÎÏ"
3112
3113 #: src/mainwindow.c:420
3114 msgid "/_File/_Save as..."
3115 msgstr "/_æÁÊÌ/óÏÈÒÁÎÉÔØ _ËÁË..."
3116
3117 #: src/mainwindow.c:421
3118 msgid "/_File/_Print..."
3119 msgstr "/_æÁÊÌ/ð_ÅÞÁÔØ..."
3120
3121 #: src/mainwindow.c:424
3122 msgid "/_File/E_xit"
3123 msgstr "/_æÁÊÌ/÷_ÙÈÏÄ"
3124
3125 #: src/mainwindow.c:429
3126 msgid "/_Edit/Select _thread"
3127 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÂÒÁÔØ _ÐÏÔÏË"
3128
3129 #: src/mainwindow.c:431
3130 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3131 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/îÁÊÔÉ × ÔÅËÕÝÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ..."
3132
3133 #: src/mainwindow.c:433
3134 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3135 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ðÏÉÓË × ÐÁÐËÅ..."
3136
3137 #: src/mainwindow.c:435
3138 msgid "/_View/Show or hi_de"
3139 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ"
3140
3141 #: src/mainwindow.c:436
3142 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3143 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/äÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
3144
3145 #: src/mainwindow.c:438
3146 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3147 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3148
3149 #: src/mainwindow.c:440
3150 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3151 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
3152
3153 #: src/mainwindow.c:442
3154 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3155 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/úÎÁÞËÉ É ÔÅËÓÔ"
3156
3157 #: src/mainwindow.c:444
3158 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3159 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/úÎÁÞËÉ"
3160
3161 #: src/mainwindow.c:446
3162 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3163 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/ôÅËÓÔ"
3164
3165 #: src/mainwindow.c:448
3166 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3167 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/îÉÞÅÇÏ"
3168
3169 #: src/mainwindow.c:450
3170 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3171 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/óÔÒÏËÁ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ"
3172
3173 #: src/mainwindow.c:453
3174 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3175 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔÄÅÌÉÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
3176
3177 #: src/mainwindow.c:454
3178 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3179 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔÄÅÌÉÔØ ÐÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
3180
3181 #: src/mainwindow.c:456
3182 msgid "/_View/_Sort"
3183 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ"
3184
3185 #: src/mainwindow.c:457
3186 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3187 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÎÏÍÅÒÕ"
3188
3189 #: src/mainwindow.c:458
3190 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3191 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÒÁÚÍÅÒÕ"
3192
3193 #: src/mainwindow.c:459
3194 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3195 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÄÁÔÅ"
3196
3197 #: src/mainwindow.c:460
3198 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3199 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
3200
3201 #: src/mainwindow.c:461
3202 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3203 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÀ"
3204
3205 #: src/mainwindow.c:462
3206 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3207 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÔÅÍÅ"
3208
3209 #: src/mainwindow.c:463
3210 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3211 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ Ã×ÅÔÕ"
3212
3213 #: src/mainwindow.c:465
3214 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3215 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÍÅÔËÅ"
3216
3217 #: src/mainwindow.c:466
3218 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3219 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÓÔÁÔÕÓÕ"
3220
3221 #: src/mainwindow.c:467
3222 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3223 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÍ ÆÁÊÌÁÍ"
3224
3225 #: src/mainwindow.c:469
3226 msgid "/_View/_Sort/by score"
3227 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÓÞÅÔÕ"
3228
3229 #: src/mainwindow.c:470
3230 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3231 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÂÌÏËÉÒÏ×ËÅ"
3232
3233 #: src/mainwindow.c:471
3234 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3235 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÂÅÚ ÓÏÒÔÉÒÏ×ËÉ"
3236
3237 #: src/mainwindow.c:472 src/mainwindow.c:475
3238 msgid "/_View/_Sort/---"
3239 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/---"
3240
3241 #: src/mainwindow.c:473
3242 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3243 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ó×ÅÒÈÕ ×ÎÉÚ"
3244
3245 #: src/mainwindow.c:474
3246 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3247 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/óÎÉÚÕ ××ÅÒÈ"
3248
3249 #: src/mainwindow.c:476
3250 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3251 msgstr "/_÷ÉÄ/_óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ðÒÉ×ÌÅÞØ ÐÏ ÔÅÍÅ"
3252
3253 #: src/mainwindow.c:478
3254 msgid "/_View/Th_read view"
3255 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÒÏÓÍÏÔÒ × ×ÉÄÅ ÎÉÔÅÊ (ÐÏÔÏËÏ×)"
3256
3257 #: src/mainwindow.c:479
3258 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3259 msgstr "/_÷ÉÄ/òÁÚ×ÅÒÎÕÔØ ×ÓÅ ÐÏÔÏËÉ"
3260
3261 #: src/mainwindow.c:480
3262 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3263 msgstr "/_÷ÉÄ/ó×ÅÒÎÕÔØ ×ÓÅ ÐÏÔÏËÉ"
3264
3265 #: src/mainwindow.c:481
3266 msgid "/_View/_Hide read messages"
3267 msgstr "/_÷ÉÄ/óËÒÙÔØ ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3268
3269 #: src/mainwindow.c:482
3270 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3271 msgstr "/_÷ÉÄ/õËÁÚÁÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ..."
3272
3273 #: src/mainwindow.c:485
3274 msgid "/_View/_Go to"
3275 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë"
3276
3277 #: src/mainwindow.c:486
3278 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3279 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
3280
3281 #: src/mainwindow.c:487
3282 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3283 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
3284
3285 #: src/mainwindow.c:488 src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496
3286 #: src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:506
3287 msgid "/_View/_Go to/---"
3288 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/---"
3289
3290 #: src/mainwindow.c:489
3291 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3292 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÍÕ"
3293
3294 #: src/mainwindow.c:491
3295 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3296 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÍÕ"
3297
3298 #: src/mainwindow.c:494
3299 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3300 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÎÏ×ÏÍÕ"
3301
3302 #: src/mainwindow.c:495
3303 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3304 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÎÏ×ÏÍÕ"
3305
3306 #: src/mainwindow.c:497
3307 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3308 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÐÏÍÅÞÅÎÎÏÍÕ"
3309
3310 #: src/mainwindow.c:499
3311 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3312 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÐÏÍÅÞÅÎÎÏÍÕ"
3313
3314 #: src/mainwindow.c:502
3315 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3316 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ Ó ÍÅÔËÏÊ"
3317
3318 #: src/mainwindow.c:504
3319 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3320 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ Ó ÍÅÔËÏÊ"
3321
3322 #: src/mainwindow.c:507
3323 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3324 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/äÒÕÇÏÊ ÐÁÐËÅ..."
3325
3326 #: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:518
3327 msgid "/_View/_Code set/---"
3328 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/---"
3329
3330 #: src/mainwindow.c:515
3331 msgid "/_View/_Code set"
3332 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
3333
3334 #: src/mainwindow.c:516
3335 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3336 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/á×ÔÏ"
3337
3338 #: src/mainwindow.c:519
3339 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3340 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/7ÂÉÔ ascii (US-ASC_II)"
3341
3342 #: src/mainwindow.c:523
3343 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3344 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Unicode (_UTF-8)"
3345
3346 #: src/mainwindow.c:527
3347 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3348 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Western European (ISO-8859-_1)"
3349
3350 #: src/mainwindow.c:529
3351 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3352 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Western European (ISO-8859-15)"
3353
3354 #: src/mainwindow.c:533
3355 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3356 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Central European (ISO-8859-_2)"
3357
3358 #: src/mainwindow.c:536
3359 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3360 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/_Baltic (ISO-8859-13)"
3361
3362 #: src/mainwindow.c:538
3363 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3364 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Baltic (ISO-8859-_4)"
3365
3366 #: src/mainwindow.c:541
3367 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3368 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/çÒÅÞÅÓËÉÊ (ISO-8859-_7)"
3369
3370 #: src/mainwindow.c:544
3371 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3372 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÕÒÅÃËÉÊ (ISO-8859-_9)"
3373
3374 #: src/mainwindow.c:547
3375 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3376 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (ISO-8859-_5)"
3377
3378 #: src/mainwindow.c:549
3379 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3380 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (KOI8-_R)"
3381
3382 #: src/mainwindow.c:551
3383 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3384 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (Windows-1251)"
3385
3386 #: src/mainwindow.c:555
3387 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3388 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (ISO-2022-_JP)"
3389
3390 #: src/mainwindow.c:558
3391 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3392 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (ISO-2022-JP-2)"
3393
3394 #: src/mainwindow.c:561
3395 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3396 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (_EUC-JP)"
3397
3398 #: src/mainwindow.c:563
3399 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3400 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (_Shift__JIS)"
3401
3402 #: src/mainwindow.c:567
3403 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3404 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/õÐÒÏÝÅÎÎÙÊ ëÉÔÁÊÓËÉÊ (_GB2312)"
3405
3406 #: src/mainwindow.c:569
3407 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3408 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÙÊ ëÉÔÁÊÓËÉÊ (_Big5)"
3409
3410 #: src/mainwindow.c:571
3411 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3412 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÙÊ ëÉÔÁÊÓËÉÊ (EUC-_TW)"
3413
3414 #: src/mainwindow.c:573
3415 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3416 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÔÁÊÓËÉÊ (ISO-2022-_CN)"
3417
3418 #: src/mainwindow.c:576
3419 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3420 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÏÒÅÊÓËÉÊ (EUC-_KR)"
3421
3422 #: src/mainwindow.c:578
3423 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3424 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
3425
3426 #: src/mainwindow.c:581
3427 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3428 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÁÊÓËÉÊ (TIS-620)"
3429
3430 #: src/mainwindow.c:583
3431 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3432 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÁÊÓËÉÊ (Windows-874)"
3433
3434 #: src/mainwindow.c:591 src/summaryview.c:449
3435 msgid "/_View/Open in new _window"
3436 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔËÒÙÔØ × ÎÏ×ÏÍ ÏËÎÅ"
3437
3438 #: src/mainwindow.c:592
3439 msgid "/_View/Mess_age source"
3440 msgstr "/_÷ÉÄ/éÓÈÏÄÎÉË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3441
3442 #: src/mainwindow.c:593
3443 msgid "/_View/Show all _headers"
3444 msgstr "/_÷ÉÄ/_ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:595
3447 msgid "/_View/_Update summary"
3448 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÂÎÏ×ÉÔØ ÒÅÚÀÍÅ"
3449
3450 #: src/mainwindow.c:598
3451 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3452 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3453
3454 #: src/mainwindow.c:599
3455 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3456 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÌÕÞÉÔØ ÓÏ ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
3457
3458 #: src/mainwindow.c:601
3459 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3460 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÍÅÎÉÔØ ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:603
3463 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3464 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:605
3467 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3468 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/÷×ÅÓÔÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3469
3470 #: src/mainwindow.c:606
3471 msgid "/_Message/Compose a news message"
3472 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/÷×ÅÓÔÉ ÎÏ×ÏÓÔØ"
3473
3474 #: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:151
3475 msgid "/_Message/_Reply"
3476 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔ×ÅÔÉÔØ"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:152
3479 msgid "/_Message/Repl_y to"
3480 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:"
3481
3482 #: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:153
3483 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3484 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
3485
3486 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:154
3487 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3488 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
3489
3490 #: src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:155
3491 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3492 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
3493
3494 #: src/mainwindow.c:613
3495 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3496 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔ×ÅÔÉÔØ (ÕËÁÚÁÔØ)"
3497
3498 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:159
3499 msgid "/_Message/_Forward"
3500 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
3501
3502 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:160
3503 msgid "/_Message/Redirect"
3504 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ"
3505
3506 #: src/mainwindow.c:618
3507 msgid "/_Message/Re-_edit"
3508 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/éÓÐÒÁ×ÉÔØ"
3509
3510 #: src/mainwindow.c:620
3511 msgid "/_Message/M_ove..."
3512 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÎÅÓÔÉ..."
3513
3514 #: src/mainwindow.c:621
3515 msgid "/_Message/_Copy..."
3516 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
3517
3518 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:162
3519 msgid "/_Message/_Delete"
3520 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/õÄÁÌÉÔØ"
3521
3522 #: src/mainwindow.c:623
3523 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3524 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÍÅÎÉÔØ news-ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3525
3526 #: src/mainwindow.c:625
3527 msgid "/_Message/_Mark"
3528 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ"
3529
3530 #: src/mainwindow.c:626
3531 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3532 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ"
3533
3534 #: src/mainwindow.c:627
3535 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3536 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/óÎÑÔØ ÍÅÔËÕ"
3537
3538 #: src/mainwindow.c:628
3539 msgid "/_Message/_Mark/---"
3540 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÍÅÔÉÔØ/---"
3541
3542 #: src/mainwindow.c:629
3543 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3544 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
3545
3546 #: src/mainwindow.c:630
3547 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3548 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
3549
3550 #: src/mainwindow.c:632
3551 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3552 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ ×ÓÅ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ"
3553
3554 #: src/mainwindow.c:635
3555 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3556 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/÷ÙÂÏÒÏÞÎÁÑ ÚÁÇÒÕÚËÁ..."
3557
3558 #: src/mainwindow.c:637
3559 msgid "/_Tools/_Address book..."
3560 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ..."
3561
3562 #: src/mainwindow.c:638
3563 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3564 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/äÏÂÁ×ÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
3565
3566 #: src/mainwindow.c:640
3567 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3568 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×"
3569
3570 #: src/mainwindow.c:641
3571 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3572 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×/éÚ ÐÁÐËÉ..."
3573
3574 #: src/mainwindow.c:643
3575 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3576 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×/éÚ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
3577
3578 #: src/mainwindow.c:646
3579 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3580 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ïÔÆÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3581
3582 #: src/mainwindow.c:647
3583 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3584 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ"
3585
3586 #: src/mainwindow.c:648
3587 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3588 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ"
3589
3590 #: src/mainwindow.c:650
3591 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3592 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ (From:)"
3593
3594 #: src/mainwindow.c:652
3595 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3596 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÀ (To:)"
3597
3598 #: src/mainwindow.c:654
3599 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3600 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÔÅÍÅ (Subject)"
3601
3602 #: src/mainwindow.c:659
3603 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3604 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/õÄÁÌÉÔØ ËÏÐÉÉ"
3605
3606 #: src/mainwindow.c:662
3607 msgid "/_Tools/E_xecute"
3608 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
3609
3610 #: src/mainwindow.c:665
3611 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3612 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/SSL ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔÙ..."
3613
3614 #: src/mainwindow.c:669
3615 msgid "/_Tools/_Log window"
3616 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ïËÎÏ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ"
3617
3618 #: src/mainwindow.c:671
3619 msgid "/_Configuration"
3620 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ"
3621
3622 #: src/mainwindow.c:672
3623 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3624 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/éÚÍÅÎÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
3625
3626 #: src/mainwindow.c:674
3627 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3628 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÉ ÔÅËÕÝÅÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ..."
3629
3630 #: src/mainwindow.c:676
3631 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3632 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ..."
3633
3634 #: src/mainwindow.c:678
3635 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3636 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ..."
3637
3638 #: src/mainwindow.c:680
3639 msgid "/_Configuration/---"
3640 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/---"
3641
3642 #: src/mainwindow.c:681
3643 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3644 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/ïÓÎÏ×ÎÙÅ..."
3645
3646 #: src/mainwindow.c:683
3647 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3648 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/óÞÅÔ..."
3649
3650 #: src/mainwindow.c:685
3651 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3652 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/æÉÌØÔÒÁÃÉÑ..."
3653
3654 #: src/mainwindow.c:687
3655 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3656 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/_ûÁÂÌÏÎÙ..."
3657
3658 #: src/mainwindow.c:688
3659 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3660 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/äÅÊÓÔ×ÉÑ..."
3661
3662 #: src/mainwindow.c:689
3663 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3664 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/_äÒÕÇÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ..."
3665
3666 #: src/mainwindow.c:690
3667 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3668 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/ðÌÁÇÉÎÙ..."
3669
3670 #: src/mainwindow.c:693
3671 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3672 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï (ìÏËÁÌØÎÏÅ)"
3673
3674 #: src/mainwindow.c:694
3675 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3676 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï (WWW)"
3677
3678 #: src/mainwindow.c:696
3679 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3680 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï (ìÏËÁÌØÎÙÅ)"
3681
3682 #: src/mainwindow.c:697
3683 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3684 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï (WWW)"
3685
3686 #: src/mainwindow.c:699
3687 msgid "/_Help/---"
3688 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/---"
3689
3690 #: src/mainwindow.c:1148 src/mainwindow.c:1165 src/prefs_folder_item.c:450
3691 #: src/selective_download.c:591
3692 msgid "Untitled"
3693 msgstr "âÅÚ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
3694
3695 #: src/mainwindow.c:1166
3696 msgid "none"
3697 msgstr "ÎÅÔ"
3698
3699 #: src/mainwindow.c:1344
3700 msgid "Empty trash"
3701 msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ ËÏÒÚÉÎÕ"
3702
3703 #: src/mainwindow.c:1345
3704 msgid "Empty all messages in trash?"
3705 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ËÏÒÚÉÎÅ?"
3706
3707 #: src/mainwindow.c:1363
3708 msgid "Add mailbox"
3709 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
3710
3711 #: src/mainwindow.c:1364
3712 msgid ""
3713 "Input the location of mailbox.\n"
3714 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3715 "scanned automatically."
3716 msgstr ""
3717 "÷×ÅÄÉÔÅ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ.\n"
3718 "åÓÌÉ ÕËÁÚÁΠÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ, ÏΠ\n"
3719 "ÂÕÄÅÔ ÐÒÏ×ÅÒÅΠÁ×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ."
3720
3721 #: src/mainwindow.c:1370 src/mainwindow.c:1408
3722 #, c-format
3723 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3724 msgstr "ñÝÉË `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
3725
3726 #: src/mainwindow.c:1375 src/setup.c:57
3727 msgid "Mailbox"
3728 msgstr "ñÝÉË"
3729
3730 #: src/mainwindow.c:1381 src/setup.c:63
3731 msgid ""
3732 "Creation of the mailbox failed.\n"
3733 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3734 "there."
3735 msgstr ""
3736 "óÏÚÄÁÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
3737 "÷ÏÚÍÏÖÎÏ, ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÆÁÊÌÙ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÔ, ÉÌÉ Õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÐÒÁ× ÎÁ ÚÁÐÉÓØ × "
3738 "ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ËÁÔÁÌÏÇ."
3739
3740 #: src/mainwindow.c:1401
3741 msgid "Add mbox mailbox"
3742 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ mbox ÑÝÉË"
3743
3744 #: src/mainwindow.c:1402
3745 msgid "Input the location of mailbox."
3746 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ."
3747
3748 #: src/mainwindow.c:1423
3749 msgid "Creation of the mailbox failed."
3750 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ."
3751
3752 #: src/mainwindow.c:1697
3753 msgid "Sylpheed - Folder View"
3754 msgstr "Sylpheed - ðÒÏÓÍÏÔÒ ÐÁÐÏË"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:1713 src/messageview.c:207
3757 msgid "Sylpheed - Message View"
3758 msgstr "Sylpheed - ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:2074
3761 msgid "Exit"
3762 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:2074
3765 msgid "Exit this program?"
3766 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÉÚ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ?"
3767
3768 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
3769 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
3770 msgid "(none)"
3771 msgstr "(ÎÅÔ)"
3772
3773 #: src/message_search.c:88
3774 msgid "Find in current message"
3775 msgstr "îÁÊÔÉ × ÔÅËÕÝÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ"
3776
3777 #: src/message_search.c:106
3778 msgid "Find text:"
3779 msgstr "îÁÊÔÉ ÔÅËÓÔ:"
3780
3781 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3782 msgid "Case sensitive"
3783 msgstr "õÞÉÔÙ×ÁÑ ÒÅÇÉÓÔÒ"
3784
3785 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3786 msgid "Backward search"
3787 msgstr "÷ ÏÂÒÁÔÎÏÍ ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÉ"
3788
3789 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3790 msgid "Search"
3791 msgstr "ðÏÉÓË"
3792
3793 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
3794 msgid "Search failed"
3795 msgstr "ðÏÉÓË ÎÅÕÄÁÞÎÙÊ"
3796
3797 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
3798 msgid "Search string not found."
3799 msgstr "õËÁÚÁÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ÎÁÊÄÅÎÁ"
3800
3801 #: src/message_search.c:191
3802 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3803 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔÏ ÎÁÞÁÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ Ó ËÏÎÃÁ?"
3804
3805 #: src/message_search.c:194
3806 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3807 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔ ËÏÎÅàÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ Ó ÎÁÞÁÌÁ?"
3808
3809 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
3810 msgid "Search finished"
3811 msgstr "ðÏÉÓË ÚÁ×ÅÒÛÅÎ"
3812
3813 #: src/messageview.c:393
3814 msgid "<No Return-Path found>"
3815 msgstr "<No Return-Path found>"
3816
3817 #: src/messageview.c:401
3818 #, c-format
3819 msgid ""
3820 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3821 "does not correspond to the return path:\n"
3822 "Notification address: %s\n"
3823 "Return path: %s\n"
3824 "It is advised to not to send the return receipt."
3825 msgstr ""
3826 "áÄÒÅÓ ÄÌÑ ÏÔÓÙÌËÉ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó\n"
3827 "ÁÄÒÅÓÏÍ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ:\n"
3828 "áÄÒÅÓ ÄÌÑ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ: %s\n"
3829 "áÄÒÅÓ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ: %s\n"
3830 "õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÏÔÓÙÌÁÔØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ."
3831
3832 #: src/messageview.c:409
3833 msgid "+Don't Send"
3834 msgstr "+îÅ ÏÔÓÙÌÁÔØ"
3835
3836 #: src/messageview.c:418
3837 msgid ""
3838 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3839 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3840 "officially addressed to you.\n"
3841 "Receipt notification cancelled."
3842 msgstr ""
3843 "÷ ÜÔÏÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ ÅÓÔØ ÐÏÖÅÌÁÎÉÅ Ï Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÉ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ,\n"
3844 "ÎÏ, ÓÕÄÑ ÐÏ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÍ 'To:' É 'CC:' (ëÏÍÕ: É ëÏÐÉÑ:), ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÅ ÂÙÌÏ\n"
3845 "ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏ ÁÄÒÅÓÏ×ÁÎÏ ÷ÁÍ.\n"
3846 "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÏÅ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÏÔÏÓÌÁÎÏ."
3847
3848 #: src/messageview.c:486
3849 msgid ""
3850 "Error occurred while sending the notification.\n"
3851 "Put this notification into queue folder?"
3852 msgstr ""
3853 "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ.\n"
3854 "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ?"
3855
3856 #: src/messageview.c:492
3857 msgid "Can't queue the notification."
3858 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÍÅÓÔÉÔØ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ."
3859
3860 #: src/messageview.c:495
3861 msgid "Error occurred while sending the notification."
3862 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ."
3863
3864 #: src/messageview.c:778
3865 msgid "This messages asks for a return receipt."
3866 msgstr "÷ ÐÉÓØÍÅ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÚÁÐÒÏÓ ÎÁ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
3867
3868 #: src/messageview.c:779
3869 msgid "Send receipt"
3870 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
3871
3872 #: src/messageview.c:832
3873 msgid "Return Receipt Notification"
3874 msgstr "÷ÏÚ×ÒÁÔ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ"
3875
3876 #: src/messageview.c:833
3877 msgid ""
3878 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3879 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3880 "notification:"
3881 msgstr ""
3882 "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÏ ÓÒÁÚÕ ÎÁ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÷ÁÛÉÈ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×.\n"
3883 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ:"
3884
3885 #: src/messageview.c:837
3886 msgid "Send Notification"
3887 msgstr "ðÏÓÌÁÔØ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
3888
3889 #: src/messageview.c:837
3890 msgid "+Cancel"
3891 msgstr "+ïÔÍÅÎÁ"
3892
3893 #: src/mimeview.c:114
3894 msgid "/_Open"
3895 msgstr "/_ïÔËÒÙÔØ"
3896
3897 #: src/mimeview.c:115
3898 msgid "/Open _with..."
3899 msgstr "/ïÔËÒÙÔØ _Ó ÐÏÍÏÝØÀ..."
3900
3901 #: src/mimeview.c:116
3902 msgid "/_Display as text"
3903 msgstr "/_ðÏËÁÚÁÔØ ËÁË ÔÅËÓÔ"
3904
3905 #: src/mimeview.c:117
3906 msgid "/_Display image"
3907 msgstr "/ðÏ_ËÁÚÁÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ"
3908
3909 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:454
3910 msgid "/_Save as..."
3911 msgstr "/óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
3912
3913 #: src/mimeview.c:119
3914 msgid "/Save _all..."
3915 msgstr "óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ ×ÓÅ..."
3916
3917 #: src/mimeview.c:122
3918 msgid "/_Check signature"
3919 msgstr "/ð_ÒÏ×ÅÒËÁ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
3920
3921 #: src/mimeview.c:150
3922 msgid "MIME Type"
3923 msgstr "ôÉРMIME"
3924
3925 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2199
3926 msgid "Text"
3927 msgstr "ôÅËÓÔ"
3928
3929 #: src/mimeview.c:269
3930 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3931 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ \"ðÒÏ×ÅÒËÁ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ\" ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ"
3932
3933 #: src/mimeview.c:463
3934 msgid "Can't get the part of multipart message."
3935 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÎÅÓËÏÌØËÉÈ ÞÁÓÔÅÊ."
3936
3937 #: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:907 src/mimeview.c:926
3938 #: src/mimeview.c:950
3939 msgid "Can't save the part of multipart message."
3940 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
3941
3942 #: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:893 src/summaryview.c:3399
3943 msgid "Save as"
3944 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË"
3945
3946 #: src/mimeview.c:836 src/mimeview.c:897
3947 #, c-format
3948 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
3949 msgstr "ðÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ '%s'?"
3950
3951 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:899 src/summaryview.c:3404
3952 msgid "Overwrite"
3953 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ"
3954
3955 #: src/mimeview.c:960
3956 msgid "Open with"
3957 msgstr "ïÔËÒÙÔØ Ó ÐÏÍÏÝØÀ"
3958
3959 #: src/mimeview.c:961
3960 #, c-format
3961 msgid ""
3962 "Enter the command line to open file:\n"
3963 "(`%s' will be replaced with file name)"
3964 msgstr ""
3965 "÷×ÅÄÉÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ ÄÌÑ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ:\n"
3966 "(`%s' ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅÎÏ ÎÁ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ)"
3967
3968 #: src/news.c:179
3969 #, c-format
3970 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3971 msgstr "ÓÏÚÄÁÎÉÅ NNTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó %s:%d ...\n"
3972
3973 #: src/news.c:750 src/news.c:1168
3974 #, c-format
3975 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3976 msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ xover %d - %d × %s...\n"
3977
3978 #: src/news.c:1057
3979 #, c-format
3980 msgid "can't set group: %s\n"
3981 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ: %s\n"
3982
3983 #: src/news.c:1062
3984 #, c-format
3985 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3986 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÔÁÔØÉ × ÄÉÁÐÁÚÏÎÅ: %d - %d\n"
3987
3988 #: src/news.c:1083
3989 #, c-format
3990 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3991 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ %s.\n"
3992
3993 #: src/news.c:1100
3994 #, c-format
3995 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3996 msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ xover %d in %s...\n"
3997
3998 #: src/news.c:1103 src/news.c:1171
3999 msgid "can't get xover\n"
4000 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ xover\n"
4001
4002 #: src/news.c:1108 src/news.c:1177
4003 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4004 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ xover.\n"
4005
4006 #: src/news.c:1114 src/news.c:1185
4007 #, c-format
4008 msgid "invalid xover line: %s\n"
4009 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ xover: %s\n"
4010
4011 #: src/news.c:1128 src/news.c:1142 src/news.c:1203 src/news.c:1228
4012 msgid "can't get xhdr\n"
4013 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ xhdr\n"
4014
4015 #: src/news.c:1133 src/news.c:1147 src/news.c:1211 src/news.c:1236
4016 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4017 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ xhdr.\n"
4018
4019 #: src/passphrase.c:85
4020 msgid "Passphrase"
4021 msgstr "ðÁÒÏÌØ"
4022
4023 #: src/passphrase.c:253
4024 msgid "[no user id]"
4025 msgstr "[ÎÅÔ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ]"
4026
4027 #: src/passphrase.c:257
4028 #, c-format
4029 msgid ""
4030 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4031 "\n"
4032 "  %.*s  \n"
4033 "(%.*s)\n"
4034 msgstr ""
4035 "%sðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÐÁÒÏÌØ ÄÌÑ:\n"
4036 "\n"
4037 "  %.*s  \n"
4038 "(%.*s)\n"
4039
4040 #: src/passphrase.c:261
4041 msgid ""
4042 "Bad passphrase! Try again...\n"
4043 "\n"
4044 msgstr ""
4045 "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÐÁÒÏÌØ! ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÅÝÅ ÒÁÚ...\n"
4046 "\n"
4047
4048 #: src/pop.c:67
4049 #, c-format
4050 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4051 msgstr "POP3: õÄÁÌÅÎÉÅ ÕÓÔÁÒÅ×ÛÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d\n"
4052
4053 #: src/pop.c:73
4054 #, c-format
4055 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4056 msgstr "POP3: ðÒÏÐÕÓË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d (%d bytes)\n"
4057
4058 #: src/pop.c:139
4059 msgid "can't start TLS session\n"
4060 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÁÞÁÔØ TLS ÓÅÓÓÉÀ\n"
4061
4062 #: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
4063 msgid "error occurred on authentication\n"
4064 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ\n"
4065
4066 #: src/pop.c:192 src/pop.c:244
4067 msgid "mailbox is locked\n"
4068 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ\n"
4069
4070 #: src/pop.c:213
4071 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4072 msgstr "ôÒÅÂÕÅÍÏÅ APOP ×ÒÅÍÅÎÎÁÑ ÍÅÔËÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ × ÐÒÉ×ÅÔÓÔ×ÉÉ\n"
4073
4074 #: src/pop.c:220
4075 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4076 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ ×ÒÅÍÅÎÎÏÊ ÍÅÔËÉ × ÐÒÉ×ÅÔÓÔ×ÉÉ\n"
4077
4078 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
4079 msgid "POP3 protocol error\n"
4080 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ POP3\n"
4081
4082 #: src/pop.c:388 src/pop.c:438
4083 msgid "Socket error\n"
4084 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ\n"
4085
4086 #: src/prefs_account.c:660
4087 #, c-format
4088 msgid "Account%d"
4089 msgstr "úÁÐÉÓØ%d"
4090
4091 #: src/prefs_account.c:679
4092 msgid "Preferences for new account"
4093 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á ÄÌÑ ÎÏ×ÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
4094
4095 #: src/prefs_account.c:684
4096 msgid "Account preferences"
4097 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
4098
4099 #: src/prefs_account.c:734 src/prefs_common.c:1033
4100 msgid "Receive"
4101 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ"
4102
4103 #: src/prefs_account.c:738 src/prefs_common.c:1037
4104 msgid "Compose"
4105 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ"
4106
4107 #: src/prefs_account.c:741 src/prefs_common.c:1050
4108 msgid "Privacy"
4109 msgstr "ðÏÄÐÉÓÉ"
4110
4111 #: src/prefs_account.c:745
4112 msgid "SSL"
4113 msgstr "SSL"
4114
4115 #: src/prefs_account.c:748
4116 msgid "Advanced"
4117 msgstr "äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ"
4118
4119 #: src/prefs_account.c:827
4120 msgid "Name of account"
4121 msgstr "éÍÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
4122
4123 #: src/prefs_account.c:836
4124 msgid "Set as default"
4125 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
4126
4127 #: src/prefs_account.c:840
4128 msgid "Personal information"
4129 msgstr "ìÉÞÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
4130
4131 #: src/prefs_account.c:849
4132 msgid "Full name"
4133 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ"
4134
4135 #: src/prefs_account.c:855
4136 msgid "Mail address"
4137 msgstr "áÄÒÅÓ"
4138
4139 #: src/prefs_account.c:861
4140 msgid "Organization"
4141 msgstr "ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ"
4142
4143 #: src/prefs_account.c:885
4144 msgid "Server information"
4145 msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÓÅÒ×ÅÒÅ"
4146
4147 #: src/prefs_account.c:906
4148 msgid "POP3 (normal)"
4149 msgstr "POP3 (ÏÂÙÞÎÙÊ)"
4150
4151 #: src/prefs_account.c:908
4152 msgid "POP3 (APOP auth)"
4153 msgstr "POP3 (APOP Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ)"
4154
4155 #: src/prefs_account.c:910 src/prefs_account.c:1715 src/prefs_account.c:1939
4156 msgid "IMAP4"
4157 msgstr "IMAP4"
4158
4159 #: src/prefs_account.c:912
4160 msgid "News (NNTP)"
4161 msgstr "îÏ×ÏÓÔÉ (NNTP)"
4162
4163 #: src/prefs_account.c:914
4164 msgid "None (local)"
4165 msgstr "îÅÔ (ÌÏËÁÌØÎÏ)"
4166
4167 #: src/prefs_account.c:934
4168 msgid "This server requires authentication"
4169 msgstr "üÔÏÔ ÓÅÒ×ÅÒ ÔÒÅÂÕÅÔ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ"
4170
4171 #: src/prefs_account.c:941
4172 msgid "Authenticate on connect"
4173 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÏ×ÁÔØÓÑ ÐÒÉ ÐÏÄËÌÀÞÅÎÉÉ"
4174
4175 #: src/prefs_account.c:986
4176 msgid "News server"
4177 msgstr "óÅÒ×ÅÒ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
4178
4179 #: src/prefs_account.c:992
4180 msgid "Server for receiving"
4181 msgstr "óÅÒ×ÅÒ ÄÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ"
4182
4183 #: src/prefs_account.c:998
4184 msgid "Local mailbox file"
4185 msgstr "ìÏËÁÌØÎÙÊ ÑÝÉË"
4186
4187 #: src/prefs_account.c:1005
4188 msgid "SMTP server (send)"
4189 msgstr "SMTP ÓÅÒ×ÅÒ (ÏÔÐÒÁ×ËÁ)"
4190
4191 #: src/prefs_account.c:1013
4192 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4193 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ËÏÍÁÎÄÙ ÄÁÖÅ ÞÅÒÅÚ SMTP ÓÅÒ×ÅÒ"
4194
4195 #: src/prefs_account.c:1022
4196 msgid "command to send mails"
4197 msgstr "ËÏÍÁÎÄÙ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÞÔÙ"
4198
4199 #: src/prefs_account.c:1029 src/prefs_account.c:1343
4200 msgid "User ID"
4201 msgstr "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ"
4202
4203 #: src/prefs_account.c:1035 src/prefs_account.c:1352
4204 msgid "Password"
4205 msgstr "ðÁÒÏÌØ"
4206
4207 #: src/prefs_account.c:1103 src/prefs_account.c:1698
4208 msgid "POP3"
4209 msgstr "POP3"
4210
4211 #: src/prefs_account.c:1111
4212 msgid "Remove messages on server when received"
4213 msgstr "õÄÁÌÑÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ"
4214
4215 #: src/prefs_account.c:1122
4216 msgid "Remove after"
4217 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅ"
4218
4219 #: src/prefs_account.c:1131
4220 msgid "days"
4221 msgstr "ÄÎÅÊ"
4222
4223 #: src/prefs_account.c:1148
4224 msgid "(0 days: remove immediately)"
4225 msgstr "(ÕÄÁÌÑÔØ ÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ)"
4226
4227 #: src/prefs_account.c:1155
4228 msgid "Download all messages on server"
4229 msgstr "óËÁÞÉ×ÁÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ"
4230
4231 #: src/prefs_account.c:1157
4232 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4233 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÁ Ó ×ÙÂÏÒÏÞÎÏÊ ÚÁËÁÞËÏÊ"
4234
4235 #: src/prefs_account.c:1159
4236 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4237 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÕ ÐÏÓÌÅ ÚÁËÁÞËÉ Ó ×ÙÂÏÒÏÞÎÏÊ ÚÁËÁÞËÏÊ"
4238
4239 #: src/prefs_account.c:1165
4240 msgid "Receive size limit"
4241 msgstr "ìÉÍÉÔ ÐÏÌÕÞÁÅÍÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
4242
4243 #: src/prefs_account.c:1179
4244 msgid "Filter messages on receiving"
4245 msgstr "æÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ"
4246
4247 #: src/prefs_account.c:1187
4248 msgid "Default inbox"
4249 msgstr "÷ÈÏÄÑÝÉÅ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
4250
4251 #: src/prefs_account.c:1210
4252 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4253 msgstr "(îÅÆÉÌØÔÒÏ×ÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏÍÅÝÁÔØ × ÜÔÕ ÐÁÐËÕ)"
4254
4255 #: src/prefs_account.c:1217
4256 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4257 msgstr "`ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ' ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÞÔÕ × ÜÔÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
4258
4259 #: src/prefs_account.c:1271
4260 msgid "Add Date"
4261 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÄÁÔÕ"
4262
4263 #: src/prefs_account.c:1272
4264 msgid "Generate Message-ID"
4265 msgstr "çÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ID ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
4266
4267 #: src/prefs_account.c:1279
4268 msgid "Add user-defined header"
4269 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÚÁÄÁÎÎÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË"
4270
4271 #: src/prefs_account.c:1281 src/prefs_common.c:2429 src/prefs_common.c:2454
4272 msgid " Edit... "
4273 msgstr " ðÒÁ×ËÁ... "
4274
4275 #: src/prefs_account.c:1291
4276 msgid "Authentication"
4277 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ"
4278
4279 #: src/prefs_account.c:1299
4280 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4281 msgstr "SMTP Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ (SMTP AUTH)"
4282
4283 #: src/prefs_account.c:1314
4284 msgid "Authentication method"
4285 msgstr "íÅÔÏÄ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ"
4286
4287 #: src/prefs_account.c:1324 src/prefs_common.c:1444
4288 msgid "Automatic"
4289 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉÊ"
4290
4291 #: src/prefs_account.c:1374
4292 msgid ""
4293 "If you leave these entries empty, the same\n"
4294 "user ID and password as receiving will be used."
4295 msgstr ""
4296 "åÓÌÉ ÏÓÔÁ×ÉÔØ ÜÔÉ ÐÏÌÑ ÐÕÓÔÙÍÉ, ÔÏ ÂÕÄÕÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÙ\n"
4297 "ÔÅ ÖÅ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ É ÐÁÒÏÌØ, ÞÔÏ É ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ."
4298
4299 #: src/prefs_account.c:1383
4300 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4301 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ Ó POP3 ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ"
4302
4303 #: src/prefs_account.c:1398
4304 msgid "POP authentication timeout: "
4305 msgstr "÷ÒÅÍÑ, ÏÔ×ÅÄÅÎÎÏÅ ÎÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÀ POP: "
4306
4307 #: src/prefs_account.c:1407
4308 msgid "minutes"
4309 msgstr "ÍÉÎÕÔ"
4310
4311 #: src/prefs_account.c:1449
4312 msgid "Signature file"
4313 msgstr "æÁÊÌ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
4314
4315 #: src/prefs_account.c:1457
4316 msgid "Automatically set the following addresses"
4317 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÁÄÒÅÓÁ"
4318
4319 #: src/prefs_account.c:1466 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1707
4320 #: src/quote_fmt.c:49
4321 msgid "Cc"
4322 msgstr "ëÏÍÕ"
4323
4324 #: src/prefs_account.c:1479
4325 msgid "Bcc"
4326 msgstr "ëÏÐÉÑ"
4327
4328 #: src/prefs_account.c:1492
4329 msgid "Reply-To"
4330 msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ"
4331
4332 #: src/prefs_account.c:1544
4333 msgid "Encrypt message by default"
4334 msgstr "úÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
4335
4336 #: src/prefs_account.c:1546
4337 msgid "Sign message by default"
4338 msgstr "ðÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
4339
4340 #: src/prefs_account.c:1548
4341 msgid "Default mode"
4342 msgstr "òÅÖÉÍ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
4343
4344 #: src/prefs_account.c:1556
4345 msgid "Use PGP/MIME"
4346 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ PGP/MIME"
4347
4348 #: src/prefs_account.c:1565
4349 msgid "Use Inline"
4350 msgstr "ëÁË ÔÅËÓÔ"
4351
4352 #: src/prefs_account.c:1575
4353 msgid "Sign key"
4354 msgstr "ëÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ"
4355
4356 #: src/prefs_account.c:1583
4357 msgid "Use default GnuPG key"
4358 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ GnuPG ËÌÀÞ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
4359
4360 #: src/prefs_account.c:1592
4361 msgid "Select key by your email address"
4362 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ ËÌÀÞ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ"
4363
4364 #: src/prefs_account.c:1601
4365 msgid "Specify key manually"
4366 msgstr "õËÁÚÁÔØ ËÌÀÞ ×ÒÕÞÎÕÀ"
4367
4368 #: src/prefs_account.c:1617
4369 msgid "User or key ID:"
4370 msgstr "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÉÌÉ ËÌÀÞ:"
4371
4372 #: src/prefs_account.c:1706 src/prefs_account.c:1723 src/prefs_account.c:1739
4373 #: src/prefs_account.c:1757
4374 msgid "Don't use SSL"
4375 msgstr "îÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SSL"
4376
4377 #: src/prefs_account.c:1709
4378 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4379 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SSL ÄÌÑ POP3 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ"
4380
4381 #: src/prefs_account.c:1712 src/prefs_account.c:1729 src/prefs_account.c:1763
4382 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4383 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÏÍÁÎÄÕ STARTTLS ÄÌÑ ÓÔÁÒÔÁ SSL ÓÅÓÓÉÉ"
4384
4385 #: src/prefs_account.c:1726
4386 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4387 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SSL ÄÌÑ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ"
4388
4389 #: src/prefs_account.c:1732
4390 msgid "NNTP"
4391 msgstr "NNTP"
4392
4393 #: src/prefs_account.c:1747
4394 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4395 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SSL ÄÌÑ NNTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ"
4396
4397 #: src/prefs_account.c:1749
4398 msgid "Send (SMTP)"
4399 msgstr "ïÔÐÒÁ×ËÁ (SMTP)"
4400
4401 #: src/prefs_account.c:1760
4402 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4403 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SSL ÄÌÑ SMTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ"
4404
4405 #: src/prefs_account.c:1885
4406 msgid "Specify SMTP port"
4407 msgstr "õËÁÚÁÔØ ÐÏÒÔ SMTP"
4408
4409 #: src/prefs_account.c:1891
4410 msgid "Specify POP3 port"
4411 msgstr "õËÁÚÁÔØ ÐÏÒÔ POP3"
4412
4413 #: src/prefs_account.c:1897
4414 msgid "Specify IMAP4 port"
4415 msgstr "õËÁÚÁÔØ ÐÏÒÔ IMAP4"
4416
4417 #: src/prefs_account.c:1903
4418 msgid "Specify NNTP port"
4419 msgstr "õËÁÚÁÔØ ÐÏÒÔ NNTP"
4420
4421 #: src/prefs_account.c:1908
4422 msgid "Specify domain name"
4423 msgstr "õËÁÚÁÔØ ÉÍÑ ÄÏÍÅÎÁ"
4424
4425 #: src/prefs_account.c:1918
4426 msgid "Tunnel command to open connection"
4427 msgstr "ôÕÎÎÅÌØÎÙÅ ËÏÍÁÎÄÙ ÄÌÑ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ"
4428
4429 #: src/prefs_account.c:1926
4430 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4431 msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ ÐÅÒÅÓÌÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ËÁË ÐÒÏÞÔÅÎÎÙÅ É Ã×ÅÔÏÍ"
4432
4433 #: src/prefs_account.c:1950
4434 msgid "IMAP server directory"
4435 msgstr "IMAP ÓÅÒ×ÅÒ ËÁÔÁÌÏÇ"
4436
4437 #: src/prefs_account.c:2004
4438 msgid "Put sent messages in"
4439 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×"
4440
4441 #: src/prefs_account.c:2006
4442 msgid "Put draft messages in"
4443 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÞÅÒÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×"
4444
4445 #: src/prefs_account.c:2008
4446 msgid "Put deleted messages in"
4447 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÕÄÁÌÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×"
4448
4449 #: src/prefs_account.c:2072
4450 msgid "Account name is not entered."
4451 msgstr "éÍÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ××ÅÄÅÎÏ."
4452
4453 #: src/prefs_account.c:2076
4454 msgid "Mail address is not entered."
4455 msgstr "áÄÒÅÓ ÎÅ ××ÅÄÅÎ."
4456
4457 #: src/prefs_account.c:2081
4458 msgid "SMTP server is not entered."
4459 msgstr "SMTP ÓÅÒ×ÅÒ ÎÅ ××ÅÄÅÎ."
4460
4461 #: src/prefs_account.c:2086
4462 msgid "User ID is not entered."
4463 msgstr "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÎÅ ××ÅÄÅÎÏ."
4464
4465 #: src/prefs_account.c:2091
4466 msgid "POP3 server is not entered."
4467 msgstr "POP3 ÎÅ ××ÅÄÅÎ"
4468
4469 #: src/prefs_account.c:2096
4470 msgid "IMAP4 server is not entered."
4471 msgstr "IMAP4 ÎÅ ××ÅÄÅÎ."
4472
4473 #: src/prefs_account.c:2101
4474 msgid "NNTP server is not entered."
4475 msgstr "NNTP ÎÅ ××ÅÄÅÎ."
4476
4477 #: src/prefs_account.c:2107
4478 msgid "local mailbox filename is not entered."
4479 msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÌÏËÁÌØÎÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÎÅ ××ÅÄÅÎÏ."
4480
4481 #: src/prefs_account.c:2113
4482 msgid "mail command is not entered."
4483 msgstr "ËÏÍÁÎÄÁ ÐÒÉÅÍÁ ÐÏÞÔÙ ÎÅ ××ÅÄÅÎÁ."
4484
4485 #: src/prefs_account.c:2200
4486 msgid ""
4487 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4488 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4489 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4490 msgstr ""
4491 "äÌÑ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ\n"
4492 "ÓÔÁÒÏÇÏ (ASCII ÏÂÅÒÔËÁ) ÓÔÉÌÑ. ïΠÎÅ ÕÄÏ×ÌÅÔ×ÏÒÑÅÔ ÓÔÁÎÄÁÒÔÕ\n"
4493 "RFC 3156 - MIME ÓÅËÒÅÔÎÏÓÔØ × OpenPGP."
4494
4495 #: src/prefs_actions.c:300
4496 msgid "Actions configuration"
4497 msgstr "îÁÓÔÒÏÉÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ"
4498
4499 #: src/prefs_actions.c:322
4500 msgid "Menu name:"
4501 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ:"
4502
4503 #: src/prefs_actions.c:331
4504 msgid "Command line:"
4505 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ:"
4506
4507 #: src/prefs_actions.c:360 src/prefs_filtering.c:531 src/prefs_matcher.c:563
4508 #: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:776
4509 msgid "  Replace  "
4510 msgstr "  úÁÍÅÎÉÔØ  "
4511
4512 #: src/prefs_actions.c:373
4513 msgid " Syntax help "
4514 msgstr " ðÏÍÏÝØ ÐÏ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÕ"
4515
4516 #: src/prefs_actions.c:392
4517 msgid "Current actions"
4518 msgstr "ôÅËÕÝÉÅ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ"
4519
4520 #: src/prefs_actions.c:641
4521 #, c-format
4522 msgid "Could not get message file %d"
4523 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d."
4524
4525 #: src/prefs_actions.c:662 src/prefs_actions.c:667
4526 msgid "Could not get message file."
4527 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
4528
4529 #: src/prefs_actions.c:675
4530 msgid "Could not get message part."
4531 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
4532
4533 #: src/prefs_actions.c:681
4534 msgid "No message part selected."
4535 msgstr "þÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎÁ."
4536
4537 #: src/prefs_actions.c:685
4538 msgid "No message file selected."
4539 msgstr "æÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ."
4540
4541 #: src/prefs_actions.c:704
4542 msgid "Can't get part of multipart message"
4543 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
4544
4545 #: src/prefs_actions.c:726 src/prefs_filtering.c:810 src/prefs_filtering.c:872
4546 #: src/prefs_filtering.c:895 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
4547 #: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
4548 msgid "(New)"
4549 msgstr "(îÏ×ÙÊ)"
4550
4551 #: src/prefs_actions.c:772
4552 msgid "Menu name is not set."
4553 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
4554
4555 #: src/prefs_actions.c:777
4556 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4557 msgstr "ä×ÏÅÔÏÞÉÅ ÎÅ ÒÁÚÒÅÛÅÎÏ × ÉÍÅÎÉ ÍÅÎÀ."
4558
4559 #: src/prefs_actions.c:787
4560 msgid "Menu name is too long."
4561 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÏÅ."
4562
4563 #: src/prefs_actions.c:796
4564 msgid "Command line not set."
4565 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÚÁÄÁÎÁ."
4566
4567 #: src/prefs_actions.c:801
4568 msgid "Menu name and command are too long."
4569 msgstr "éÍÑ ÍÅÎÀ É ËÏÍÁÎÄÙ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÙÅ."
4570
4571 #: src/prefs_actions.c:806
4572 #, c-format
4573 msgid ""
4574 "The command\n"
4575 "%s\n"
4576 "has a syntax error."
4577 msgstr ""
4578 "÷ ËÏÍÁÎÄÅ\n"
4579 "%s\n"
4580 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÞÅÓËÁÑ ÏÛÉÂËÁ."
4581
4582 #: src/prefs_actions.c:867
4583 msgid "Delete action"
4584 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ"
4585
4586 #: src/prefs_actions.c:868
4587 msgid "Do you really want to delete this action?"
4588 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ?"
4589
4590 #: src/prefs_actions.c:1073
4591 #, c-format
4592 msgid ""
4593 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
4594 "because it contains %%f, %%F or %%p."
4595 msgstr ""
4596 "õËÁÚÁÎÎÏÅ ÄÅÊÓÔ×ÉÅ ÎÅÌØÚÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ÏËÎÅ ××ÏÄÁ,\n"
4597 "ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ÏÎÏ ÓÏÄÅÒÖÉÔ %%f, %%F ÉÌÉ %%p."
4598
4599 #: src/prefs_actions.c:1271
4600 #, c-format
4601 msgid ""
4602 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
4603 "%s"
4604 msgstr ""
4605 "ëÏÍÁÎÄÁ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÚÁÐÕÝÅÎÁ. ðÏÔÏË ÎÅ ÂÙÌ ÓÏÚÄÁÎ.\n"
4606 "%s"
4607
4608 #: src/prefs_actions.c:1356
4609 #, c-format
4610 msgid ""
4611 "Could not fork to execute the following command:\n"
4612 "%s\n"
4613 "%s"
4614 msgstr ""
4615 "îÅÌØÚÑ ÒÁÓËÒÙÔØ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌÎÅÎÉÑ ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ËÏÍÁÎÄÕ:\n"
4616 "%s\n"
4617 "%s"
4618
4619 #: src/prefs_actions.c:1600
4620 #, c-format
4621 msgid "--- Running: %s\n"
4622 msgstr "--- úÁÐÕÓË: %s\n"
4623
4624 #: src/prefs_actions.c:1604
4625 #, c-format
4626 msgid "--- Ended: %s\n"
4627 msgstr "--- úÁ×ÅÒÛÅÎÏ: %s\n"
4628
4629 #: src/prefs_actions.c:1638
4630 #, fuzzy
4631 msgid "Action's input/output"
4632 msgstr "÷×ÏÄ/×Ù×ÏÄ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ"
4633
4634 #: src/prefs_actions.c:1684
4635 msgid " Send "
4636 msgstr " ïÔÐÒÁ×ÉÔØ "
4637
4638 #: src/prefs_actions.c:1695
4639 msgid "Abort"
4640 msgstr "ïÔÍÅÎÁ"
4641
4642 #: src/prefs_actions.c:1811
4643 msgid "MENU NAME:"
4644 msgstr "éíñ íåîà:"
4645
4646 #: src/prefs_actions.c:1812
4647 msgid "Use / in menu name to make submenus."
4648 msgstr "äÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÍÅÎÀ ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ ÚÎÁË /"
4649
4650 #: src/prefs_actions.c:1814
4651 msgid "COMMAND LINE:"
4652 msgstr "ëïíáîäîáñ óôòïëá:"
4653
4654 #: src/prefs_actions.c:1815
4655 msgid "Begin with:"
4656 msgstr "îÁÞÎÉÔÅ Ó:"
4657
4658 #: src/prefs_actions.c:1816
4659 msgid "to send message body or selection to command"
4660 msgstr "ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ËÏÍÁÎÄÅ ÔÅÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÌÉ ×ÙÄÅÌÅÎÉÅ"
4661
4662 #: src/prefs_actions.c:1817
4663 msgid "to send user provided text to command"
4664 msgstr "ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ËÏÍÁÎÄÅ ÔÅËÓÔ, ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÍ"
4665
4666 #: src/prefs_actions.c:1818
4667 msgid "to send user provided hidden text to command"
4668 msgstr "ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ËÏÍÁÎÄÅ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÓËÒÙÔÙÊ ÔÅËÓÔ"
4669
4670 #: src/prefs_actions.c:1819
4671 msgid "End with:"
4672 msgstr "úÁËÏÎÞÉÔÅ:"
4673
4674 #: src/prefs_actions.c:1820
4675 msgid "to replace message body or selection with command output"
4676 msgstr "ÚÁÍÅÎÉÔØ ÔÅÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÌÉ ×ÙÄÅÌÅÎÉÅ ×Ù×ÏÄÏÍ"
4677
4678 #: src/prefs_actions.c:1821
4679 msgid "to insert command's output without replacing old text"
4680 msgstr "×ÓÔÁ×ÉÔØ ×Ù×ÏÄ ËÏÍÁÎÄÙ, ÎÅ ÚÁÍÅÎÑÑ ÓÔÁÒÙÊ ÔÅËÓÔ"
4681
4682 #: src/prefs_actions.c:1822
4683 msgid "to run command asynchronously"
4684 msgstr "ÄÌÑ ÆÏÎÏ×ÏÇÏ ÚÁÐÕÓËÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ"
4685
4686 #: src/prefs_actions.c:1823
4687 msgid "Use:"
4688 msgstr "éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ:"
4689
4690 #: src/prefs_actions.c:1824
4691 msgid "for message file name"
4692 msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ Ó ÓÏÏÂÝÅÎÉÅÍ"
4693
4694 #: src/prefs_actions.c:1825
4695 msgid "for the list of the file names of selected messages"
4696 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÆÁÊÌÏ×, ÈÒÁÎÑÝÉÈ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
4697
4698 #: src/prefs_actions.c:1826
4699 msgid "for the selected message MIME part."
4700 msgstr "×ÙÂÒÁÎÎÏÅ MIME-×ÌÏÖÅÎÉÅ"
4701
4702 #: src/prefs_actions.c:1834 src/prefs_matcher.c:1722 src/quote_fmt.c:75
4703 msgid "Description of symbols"
4704 msgstr "ïÐÉÓÁÎÉÅ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
4705
4706 #: src/prefs_common.c:1016
4707 msgid "Common Preferences"
4708 msgstr "ïÂÝÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ"
4709
4710 #: src/prefs_common.c:1040
4711 msgid "Spell Checker"
4712 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
4713
4714 #: src/prefs_common.c:1043
4715 msgid "Quote"
4716 msgstr "ïÞÅÒÅÄØ"
4717
4718 #: src/prefs_common.c:1045
4719 msgid "Display"
4720 msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ"
4721
4722 #: src/prefs_common.c:1047
4723 msgid "Message"
4724 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ"
4725
4726 #: src/prefs_common.c:1055 src/select-keys.c:324
4727 msgid "Other"
4728 msgstr "äÒÕÇÏÅ"
4729
4730 #: src/prefs_common.c:1104 src/prefs_common.c:1322
4731 msgid "External program"
4732 msgstr "÷ÎÅÛÎÑÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ"
4733
4734 #: src/prefs_common.c:1113
4735 msgid "Use external program for incorporation"
4736 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×ÎÅÛÎÀÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÄÌÑ ÓÌÉÑÎÉÑ"
4737
4738 #: src/prefs_common.c:1120 src/prefs_common.c:1337
4739 msgid "Command"
4740 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ"
4741
4742 #: src/prefs_common.c:1134
4743 msgid "Local spool"
4744 msgstr "ìÏËÁÌØÎÙÊ ÂÕÆÅÒ"
4745
4746 #: src/prefs_common.c:1145
4747 msgid "Incorporate from spool"
4748 msgstr "óÌÉÑÎÉÅ ÉÚ ÂÕÆÅÒÁ"
4749
4750 #: src/prefs_common.c:1147
4751 msgid "Filter on incorporation"
4752 msgstr "æÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÐÒÉ ÓÌÉÑÎÉÉ"
4753
4754 #: src/prefs_common.c:1155
4755 msgid "Spool directory"
4756 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ ÂÕÆÅÒÁ"
4757
4758 #: src/prefs_common.c:1173
4759 msgid "Auto-check new mail"
4760 msgstr "á×ÔÏ ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÐÏÞÔÙ"
4761
4762 #: src/prefs_common.c:1175
4763 msgid "every"
4764 msgstr "ËÁÖÄÙÅ(ÕÀ,ÙÊ)"
4765
4766 #: src/prefs_common.c:1187
4767 msgid "minute(s)"
4768 msgstr "ÍÉÎÕÔ(Á)"
4769
4770 #: src/prefs_common.c:1196
4771 msgid "Check new mail on startup"
4772 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÑÔØ ÐÒÉ ÚÁÐÕÓËÅ"
4773
4774 #: src/prefs_common.c:1198
4775 msgid "Update all local folders after incorporation"
4776 msgstr "ïÂÎÏ×ÉÔØ ×ÓÅ ÌÏËÁÌØÎÙÅ ÐÁÐËÉ ÐÅÒÅÄ ÓÌÉÑÎÉÅÍ"
4777
4778 #: src/prefs_common.c:1201
4779 msgid "Run command when new mail arrives"
4780 msgstr "úÁÐÕÓÔÉÔØ ËÏÍÁÎÄÕ ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÙ"
4781
4782 #: src/prefs_common.c:1211
4783 msgid "after autochecking"
4784 msgstr "ÐÏÓÌÅ Á×ÔÏÐÒÏ×ÅÒËÉ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
4785
4786 #: src/prefs_common.c:1213
4787 msgid "after manual checking"
4788 msgstr "ÐÏÓÌÅ ÒÕÞÎÏÊ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
4789
4790 #: src/prefs_common.c:1227
4791 #, c-format
4792 msgid ""
4793 "Command to execute:\n"
4794 "(use %d as number of new mails)"
4795 msgstr ""
4796 "ëÏÍÁÎÄÁ ÄÌÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ:\n"
4797 "(ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ %d - ÞÉÓÌÏ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
4798
4799 #: src/prefs_common.c:1245 src/toolbar.c:1622
4800 msgid "News"
4801 msgstr "îÏ×ÏÓÔÉ"
4802
4803 #: src/prefs_common.c:1253
4804 msgid ""
4805 "Maximum number of articles to download\n"
4806 "(unlimited if 0 is specified)"
4807 msgstr ""
4808 "íÁËÓÉÍÕÍ ÓÔÁÔÅÊ ÄÌÑ ÚÁÇÒÕÚËÉ\n"
4809 "(×ÓÅ, ÅÓÌÉ ××ÅÄÅΠ0)"
4810
4811 #: src/prefs_common.c:1330
4812 msgid "Use external program for sending"
4813 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×ÎÅÛÎÀÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÁ"
4814
4815 #: src/prefs_common.c:1356
4816 msgid "Save sent messages to Sent folder"
4817 msgstr "ðÏÍÅÝÁÔØ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÐÁÐËÕ 'ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ'"
4818
4819 #: src/prefs_common.c:1358
4820 msgid "Queue messages that fail to send"
4821 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ, ËÏÔÏÒÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÙ"
4822
4823 #: src/prefs_common.c:1364
4824 msgid "Outgoing codeset"
4825 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ ÉÓÈÏÄÑÝÉÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
4826
4827 #: src/prefs_common.c:1379
4828 msgid "Automatic (Recommended)"
4829 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ (òÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ)"
4830
4831 #: src/prefs_common.c:1380
4832 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4833 msgstr "7ÂÉÔ ascii (US-ASCII)"
4834
4835 #: src/prefs_common.c:1382
4836 msgid "Unicode (UTF-8)"
4837 msgstr "Unicode (UTF-8)"
4838
4839 #: src/prefs_common.c:1384
4840 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4841 msgstr "Western European (ISO-8859-1)"
4842
4843 #: src/prefs_common.c:1385
4844 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4845 msgstr "Western European (ISO-8859-15)"
4846
4847 #: src/prefs_common.c:1386
4848 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4849 msgstr "Central European (ISO-8859-2)"
4850
4851 #: src/prefs_common.c:1387
4852 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4853 msgstr "Baltic (ISO-8859-13)"
4854
4855 #: src/prefs_common.c:1388
4856 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4857 msgstr "Baltic (ISO-8859-4)"
4858
4859 #: src/prefs_common.c:1389
4860 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4861 msgstr "Greek (ISO-8859-7)"
4862
4863 #: src/prefs_common.c:1390
4864 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4865 msgstr "Turkish (ISO-8859-9)"
4866
4867 #: src/prefs_common.c:1392
4868 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4869 msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (ISO-8859-5)"
4870
4871 #: src/prefs_common.c:1394
4872 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4873 msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (KOI8-R)"
4874
4875 #: src/prefs_common.c:1396
4876 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4877 msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (Windows-1251)"
4878
4879 #: src/prefs_common.c:1397
4880 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4881 msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (KOI8-U)"
4882
4883 #: src/prefs_common.c:1399
4884 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4885 msgstr "ñÐÏÎÓËÉÊ (ISO-2022-JP)"
4886
4887 #: src/prefs_common.c:1401
4888 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4889 msgstr "ñÐÏÎÓËÉÊ (EUC-JP)"
4890
4891 #: src/prefs_common.c:1402
4892 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4893 msgstr "ñÐÏÎÓËÉÊ (Shift_JIS)"
4894
4895 #: src/prefs_common.c:1404
4896 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4897 msgstr "Simplified Chinese (GB2312)"
4898
4899 #: src/prefs_common.c:1405
4900 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4901 msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
4902
4903 #: src/prefs_common.c:1407
4904 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4905 msgstr "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4906
4907 #: src/prefs_common.c:1408
4908 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4909 msgstr "Chinese (ISO-2022-CN)"
4910
4911 #: src/prefs_common.c:1410
4912 msgid "Korean (EUC-KR)"
4913 msgstr "Korean (EUC-KR)"
4914
4915 #: src/prefs_common.c:1411
4916 msgid "Thai (TIS-620)"
4917 msgstr "Thai (TIS-620)"
4918
4919 #: src/prefs_common.c:1412
4920 msgid "Thai (Windows-874)"
4921 msgstr "Thai (Windows-874)"
4922
4923 #: src/prefs_common.c:1422
4924 msgid ""
4925 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4926 "for the current locale will be used."
4927 msgstr ""
4928 "åÓÌÉ ×ÙÂÒÁÎÏ `Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ', ÔÏ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÁ ÏÐÔÉÍÁÌØÎÁÑ\n"
4929 "ËÏÄÉÒÏ×ËÁ ÉÓÈÏÄÑ ÉÚ ×ÁÛÅÊ ÌÏËÁÌÉ (locale)."
4930
4931 #: src/prefs_common.c:1434
4932 msgid "Transfer encoding"
4933 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ"
4934
4935 #: src/prefs_common.c:1457
4936 msgid ""
4937 "Specify Content-Transfer-Encoding used when\n"
4938 "message body contains non-ASCII characters."
4939 msgstr ""
4940 "õËÁÖÉÔÅ Content-Transfer-Encoding ÄÌÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ, ÓÏÄÅÒÖÁÝÉÈ "
4941 "ÎÅ-ASCII ÓÉÍ×ÏÌÙ."
4942
4943 #: src/prefs_common.c:1586
4944 msgid "Select dictionaries location"
4945 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÕÔØ Ë ÓÌÏ×ÁÒÑÍ"
4946
4947 #: src/prefs_common.c:1649
4948 msgid "Global spelling checker settings"
4949 msgstr "çÌÏÂÁÌØÎÙÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ"
4950
4951 #: src/prefs_common.c:1656
4952 msgid "Enable spell checker"
4953 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÒÏ×ÅÒËÕ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÉ (üëóðåòéíåîôáìøîï)"
4954
4955 #: src/prefs_common.c:1667
4956 msgid "Enable alternate dictionary"
4957 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÙÅ ÓÌÏ×ÁÒÉ"
4958
4959 #: src/prefs_common.c:1669
4960 msgid ""
4961 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
4962 "with the last used dictionary faster."
4963 msgstr ""
4964 "÷ËÌÀÞÅÎÉÅ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÙÈ ÓÌÏ×ÁÒÅÊ ÐÏÚ×ÏÌÉÔ ÐÅÒÅËÌÀÞÁÔØÓÑ\n"
4965 "ÍÅÖÄÕ ÓÌÏ×ÁÒÑÍÉ Ó ÂÏÌØÛÅÊ ÓËÏÒÏÓÔØÀ."
4966
4967 #: src/prefs_common.c:1682
4968 msgid "Dictionaries path:"
4969 msgstr "ðÕÔØ Ë ÓÌÏ×ÁÒÑÍ:"
4970
4971 #: src/prefs_common.c:1709
4972 msgid "Default dictionary:"
4973 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ:"
4974
4975 #: src/prefs_common.c:1725
4976 msgid "Default suggestion mode"
4977 msgstr "òÅÖÉÍ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
4978
4979 #: src/prefs_common.c:1740
4980 msgid "Misspelled word color:"
4981 msgstr "ã×ÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÙÈ ÓÌÏ×:"
4982
4983 #: src/prefs_common.c:1828 src/toolbar.c:400
4984 msgid "Signature"
4985 msgstr "óÉÇÎÁÔÕÒÁ"
4986
4987 #: src/prefs_common.c:1836
4988 msgid "Insert signature automatically"
4989 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÕ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ"
4990
4991 #: src/prefs_common.c:1841
4992 msgid "Signature separator"
4993 msgstr "òÁÚÄÅÌÉÔÅÌØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
4994
4995 #: src/prefs_common.c:1852
4996 msgid "Automatic account selection"
4997 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉÊ ×ÙÂÏÒ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
4998
4999 #: src/prefs_common.c:1860
5000 msgid "when replying"
5001 msgstr "ÐÒÉ ÏÔ×ÅÔÅ"
5002
5003 #: src/prefs_common.c:1862
5004 msgid "when forwarding"
5005 msgstr "ÐÒÉ ÐÅÒÅÓÙÌËÅ"
5006
5007 #: src/prefs_common.c:1864
5008 msgid "when re-editing"
5009 msgstr "ÐÒÉ ÉÚÍÅÎÅÎÉÉ"
5010
5011 #: src/prefs_common.c:1871
5012 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
5013 msgstr "ëÎÏÐËÁ 'ïÔ×ÅÔÉÔØ' ×ÙÚÙ×ÁÅÔ ÏÔ×ÅÔ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
5014
5015 #: src/prefs_common.c:1874
5016 msgid "Automatically launch the external editor"
5017 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÚÁÐÕÓËÁÔØ ×ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ"
5018
5019 #: src/prefs_common.c:1881 src/prefs_filtering.c:234
5020 msgid "Forward as attachment"
5021 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ ËÁË ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ"
5022
5023 #: src/prefs_common.c:1884
5024 msgid "Block cursor"
5025 msgstr "ëÕÒÓÏÒ ÂÌÏËÁ"
5026
5027 #: src/prefs_common.c:1887
5028 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5029 msgstr "óÏÈÒÁÎÑÔØ ÐÏÌÅ 'ïÔ' ÐÒÉ ÐÅÒÅÓÙÌËÅ"
5030
5031 #: src/prefs_common.c:1895
5032 msgid "Autosave to Drafts folder every "
5033 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÏÅ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏ× ËÁÖÄÙÅ"
5034
5035 #: src/prefs_common.c:1902 src/prefs_common.c:1947
5036 msgid "characters"
5037 msgstr "ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
5038
5039 #: src/prefs_common.c:1910
5040 msgid "Undo level"
5041 msgstr "õÒÏ×ÅÎØ ÏÔÍÅÎÙ"
5042
5043 #: src/prefs_common.c:1923
5044 msgid "Message wrapping"
5045 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
5046
5047 #: src/prefs_common.c:1935
5048 msgid "Wrap messages at"
5049 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ × ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ ÎÁ"
5050
5051 #: src/prefs_common.c:1955
5052 msgid "Wrap quotation"
5053 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÃÉÔÁÔ"
5054
5055 #: src/prefs_common.c:1957
5056 msgid "Wrap on input"
5057 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÐÒÉ ××ÏÄÅ"
5058
5059 #: src/prefs_common.c:1960
5060 msgid "Wrap before sending"
5061 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓÙ ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ"
5062
5063 #: src/prefs_common.c:1963
5064 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5065 msgstr "òÁÚÕÍÎÙÅ ÐÅÒÅÎÏÓÙ (üëóðåòéíåîôáìøîï)"
5066
5067 #: src/prefs_common.c:2031
5068 msgid "Reply will quote by default"
5069 msgstr "ïÔ×ÅÞÁÔØ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
5070
5071 #: src/prefs_common.c:2033
5072 msgid "Reply format"
5073 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÏÔ×ÅÔÁ"
5074
5075 #: src/prefs_common.c:2048 src/prefs_common.c:2087
5076 msgid "Quotation mark"
5077 msgstr "óÉÍ×ÏÌ ÃÉÔÁÔÙ"
5078
5079 #: src/prefs_common.c:2072
5080 msgid "Forward format"
5081 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÐÅÒÅÓÙÌËÉ"
5082
5083 #: src/prefs_common.c:2116
5084 msgid " Description of symbols "
5085 msgstr " ïÐÉÓÁÎÉÅ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÈ ÓÉÍ×ÏÌÏ× "
5086
5087 #: src/prefs_common.c:2124
5088 msgid "Quotation characters"
5089 msgstr "úÎÁËÉ ÃÉÔÁÔ"
5090
5091 #: src/prefs_common.c:2139
5092 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5093 msgstr " òÁÓÓÍÁÔÒÉ×ÁÔØ ÜÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÙ ËÁË ÍÅÔËÉ ÃÉÔÁÔ: "
5094
5095 #: src/prefs_common.c:2189
5096 msgid "Font"
5097 msgstr "ûÒÉÆÔ"
5098
5099 #: src/prefs_common.c:2218
5100 msgid "Small"
5101 msgstr "íÁÌÙÊ"
5102
5103 #: src/prefs_common.c:2237
5104 msgid "Normal"
5105 msgstr "îÏÒÍÁÌØÎÙÊ"
5106
5107 #: src/prefs_common.c:2256
5108 msgid "Bold"
5109 msgstr "ðÏÌÕÖÉÒÎÙÊ"
5110
5111 #: src/prefs_common.c:2281
5112 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5113 msgstr "ðÅÒÅ×ÅÓÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ (ÔÁËÉÅ, ËÁË 'ïÔ:', 'ôÅÍÁ:')"
5114
5115 #: src/prefs_common.c:2284
5116 msgid "Display unread number next to folder name"
5117 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÞÉÓÌÏ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÙÈ × ÉÍÅÎÉ ÐÁÐËÉ"
5118
5119 #: src/prefs_common.c:2293
5120 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
5121 msgstr "óÏËÒÁÝÁÔØ ÎÁÚ×ÁÎÉÑ ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ, ÄÌÉÎÎÅÅ ÞÅÍ"
5122
5123 #: src/prefs_common.c:2308
5124 msgid "letters"
5125 msgstr "ÚÎÁËÏ×"
5126
5127 #: src/prefs_common.c:2314
5128 msgid "Summary View"
5129 msgstr "÷ÉÄ ÒÅÚÀÍÅ"
5130
5131 #: src/prefs_common.c:2323
5132 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
5133 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÑ × ÐÏÌÅ 'ïÔ' ÄÌÑ Ó×ÏÉÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
5134
5135 #: src/prefs_common.c:2326
5136 msgid "Display sender using address book"
5137 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
5138
5139 #: src/prefs_common.c:2329
5140 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
5141 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÔÅÍÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (ÐÏÍÉÍÏ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×) × ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÑÈ."
5142
5143 #: src/prefs_common.c:2337 src/prefs_common.c:3270 src/prefs_common.c:3308
5144 msgid "Date format"
5145 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÄÁÔÙ"
5146
5147 #: src/prefs_common.c:2359
5148 msgid " Set displayed items in summary... "
5149 msgstr " ïÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ ÒÅÚÀÍÅ..."
5150
5151 #: src/prefs_common.c:2424
5152 msgid "Enable coloration of message"
5153 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÒÁÓÃ×ÅÔËÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
5154
5155 #: src/prefs_common.c:2439
5156 msgid ""
5157 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
5158 "ASCII character (Japanese only)"
5159 msgstr ""
5160 "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÍÎÏÇÏÂÁÊÔÎÙÅ ÁÌÆÁ×ÉÔÎÏ-ÃÉÆÒÏ×ÙÅ ÓÉÍ×ÏÌÙ × ×ÉÄÅ ASCII ÓÉÍ×ÏÌÏ× "
5161 "(ôÏÌØËÏ ÄÌÑ ÑÐÏÎÓËÏÇÏ ÑÚÙËÁ)"
5162
5163 #: src/prefs_common.c:2445
5164 msgid "Display header pane above message view"
5165 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÎÁÄ ÐÒÏÓÍÏÔÒÏÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
5166
5167 #: src/prefs_common.c:2452
5168 msgid "Display short headers on message view"
5169 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ËÏÒÏÔËÉÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ × ÐÒÏÓÍÏÔÒÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
5170
5171 #: src/prefs_common.c:2474
5172 msgid "Line space"
5173 msgstr "òÁÓÓÔÏÑÎÉÅ ÍÅÖÄÕ ÓÔÒÏËÁÍÉ"
5174
5175 #: src/prefs_common.c:2488 src/prefs_common.c:2528
5176 msgid "pixel(s)"
5177 msgstr "ÐÉËÓÅÌÅÊ"
5178
5179 #: src/prefs_common.c:2493
5180 msgid "Leave space on head"
5181 msgstr "ïÓÔÁ×ÌÑÔØ ÍÅÓÔÏ ÄÌÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
5182
5183 #: src/prefs_common.c:2495
5184 msgid "Scroll"
5185 msgstr "ðÒÏËÒÕÔËÁ"
5186
5187 #: src/prefs_common.c:2502
5188 msgid "Half page"
5189 msgstr "ðÏÌÏ×ÉÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÙ"
5190
5191 #: src/prefs_common.c:2508
5192 msgid "Smooth scroll"
5193 msgstr "ðÌÁ×ÎÁÑ"
5194
5195 #: src/prefs_common.c:2514
5196 msgid "Step"
5197 msgstr "ûÁÇÁÍÉ"
5198
5199 #: src/prefs_common.c:2539
5200 msgid "Automatically display attached images"
5201 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÔÏÂÒÁÖÁÔØ ×ÌÏÖÅÎÎÙÅ ËÁÒÔÉÎËÉ"
5202
5203 #: src/prefs_common.c:2542
5204 msgid "Resize attached images"
5205 msgstr "éÚÍÅÎÑÔØ ÒÁÚÍÅÒ ×ÌÏÖÅÎÎÙÈ ËÁÒÔÉÎÏË"
5206
5207 #: src/prefs_common.c:2588
5208 msgid "Automatically check signatures"
5209 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
5210
5211 #: src/prefs_common.c:2591
5212 msgid "Show signature check result in a popup window"
5213 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÒÅÚÕÌØÔÁÔ ÐÒÏ×ÅÒËÉ × ×ÓÐÌÙ×ÁÀÝÅÍ ÏËÎÅ"
5214
5215 #: src/prefs_common.c:2594
5216 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5217 msgstr "÷ÒÅÍÅÎÎÏ ÓÏÈÒÁÎÑÔØ ××ÅÄÅÎÎÙÊ ÐÁÒÏÌØ × ÐÁÍÑÔÉ"
5218
5219 #: src/prefs_common.c:2609
5220 msgid "Expire after"
5221 msgstr "õÄÁÌÑÔØ ÐÏÓÌÅ"
5222
5223 #: src/prefs_common.c:2622
5224 msgid "minute(s) "
5225 msgstr "ÍÉÎÕÔ(Ù)"
5226
5227 #: src/prefs_common.c:2635
5228 msgid ""
5229 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5230 " for the whole session)"
5231 msgstr ""
5232 "(õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÚÎÁÞÅÎÉÑ '0' ÂÕÄÅÔ ÓÏÈÒÁÎÑÔØ ÐÁÒÏÌØ\n"
5233 " ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÓÅÊ ÒÁÂÏÔÙ)"
5234
5235 #: src/prefs_common.c:2645
5236 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5237 msgstr "úÁÈ×ÁÔ ××ÏÄÁ ËÏÇÄÁ ××ÏÄÉÔÓÑ ÐÁÒÏÌØ"
5238
5239 #: src/prefs_common.c:2650
5240 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5241 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ ÐÒÉ ÓÔÁÒÔÅ, ÅÓÌÉ GnuPG ÎÅ ÒÁÂÏÔÁÅÔ"
5242
5243 #: src/prefs_common.c:2718
5244 msgid "Open messages in summary with cursor keys"
5245 msgstr "ïÔËÒÙ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÒÉ Ä×ÉÖÅÎÉÉ ÐÏ ÒÅÚÀÍÅ ËÌÁ×ÉÛÁÍÉ ËÕÒÓÏÒÁ"
5246
5247 #: src/prefs_common.c:2722
5248 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5249 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÐÅÒ×ÏÅ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÅ ÐÒÉ ×ÈÏÄÅ × ÐÁÐËÕ"
5250
5251 #: src/prefs_common.c:2726
5252 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5253 msgstr "ïÔÍÅÞÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ ÔÏÌØËÏ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÉÉ × ÎÏ×ÏÍ ÏËÎÅ"
5254
5255 #: src/prefs_common.c:2730
5256 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5257 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ × ÐÁÐËÕ '÷ÈÏÄÑÝÉÅ' ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÏÞÔÙ"
5258
5259 #: src/prefs_common.c:2738
5260 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5261 msgstr "éÓÐÏÌÎÉÔØ ÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ ÐÅÒÅÎÏÓ É ÕÄÁÌÅÎÉÅ"
5262
5263 #: src/prefs_common.c:2745
5264 msgid ""
5265 "(Messages will be marked until execution\n"
5266 " if this is turned off)"
5267 msgstr ""
5268 "(óÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ðïíåþåîù ÄÌÑ ðïóìåäõàýåçï ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ\n"
5269 " ÅÓÌÉ ×ÙËÌÀÞÅÎÏ)"
5270
5271 #: src/prefs_common.c:2751
5272 msgid "Dialogs"
5273 msgstr "äÉÁÌÏÇÉ"
5274
5275 #: src/prefs_common.c:2765
5276 msgid "Show no-unread-message dialog"
5277 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÏËÎÏ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
5278
5279 #: src/prefs_common.c:2779 src/prefs_common.c:2800 src/prefs_common.c:2817
5280 msgid "Always"
5281 msgstr "÷ÓÅÇÄÁ"
5282
5283 #: src/prefs_common.c:2780
5284 msgid "Assume 'Yes'"
5285 msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 'äÁ'"
5286
5287 #: src/prefs_common.c:2782
5288 msgid "Assume 'No'"
5289 msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 'îÅÔ'"
5290
5291 #: src/prefs_common.c:2787
5292 msgid "Show send dialog"
5293 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÞÔÙ"
5294
5295 #: src/prefs_common.c:2801 src/prefs_common.c:2820
5296 msgid "Never"
5297 msgstr "îÉËÏÇÄÁ"
5298
5299 #: src/prefs_common.c:2805
5300 msgid "Show receive dialog"
5301 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÐÏÞÔÙ"
5302
5303 #: src/prefs_common.c:2818
5304 msgid "Only if a window is active"
5305 msgstr "ôÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ÏËÎÏ ÁËÔÉ×ÎÏ"
5306
5307 #: src/prefs_common.c:2828
5308 msgid "Close receive dialog when finished"
5309 msgstr "úÁËÒÙ×ÁÔØ ÏËÎÏ ÐÒÉÅÍÁ ÐÏÞÔÙ ÐÏÓÌÅ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ"
5310
5311 #: src/prefs_common.c:2835
5312 msgid " Set key bindings... "
5313 msgstr " ïÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÇÏÒÑÞÉÅ ËÌÁ×ÉÛÉ... "
5314
5315 #: src/prefs_common.c:2841
5316 msgid "Icon theme"
5317 msgstr "ôÅÍÁ ÉËÏÎÏË"
5318
5319 #: src/prefs_common.c:2924
5320 #, c-format
5321 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5322 msgstr "÷ÎÅÛÎÑÑ ËÏÍÁÎÄÁ (%s ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅÎÏ ÉÍÅÎÅÍ ÆÁÊÌÁ / URI)"
5323
5324 #: src/prefs_common.c:2933
5325 msgid "Web browser"
5326 msgstr "ïÂÏÚÒÅ×ÁÔÅÌØ"
5327
5328 #: src/prefs_common.c:2958 src/summaryview.c:3451
5329 msgid "Print"
5330 msgstr "ðÅÞÁÔØ"
5331
5332 #: src/prefs_common.c:2969 src/toolbar.c:402
5333 msgid "Editor"
5334 msgstr "òÅÄÁËÔÏÒ"
5335
5336 #: src/prefs_common.c:2999
5337 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5338 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ × ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ ÐÒÉ Ä×ÏÊÎÏÍ ÝÅÌÞËÅ"
5339
5340 #: src/prefs_common.c:3002
5341 msgid "Log Size"
5342 msgstr "òÁÚÍÅÒ ÆÁÊÌÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ"
5343
5344 #: src/prefs_common.c:3009
5345 msgid "Clip the log size"
5346 msgstr "úÁÆÉËÓÉÒÏ×ÁÔØ ÒÁÚÍÅÒ ÏÔÞÅÔÁ"