Imported version 1.0
[claws.git] / po / ru.po
1 # Russian translation for Sylpheed
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # First version by Aleksey Novodvorsky <aen@logic.ru>, 2001.
4 # Updated by Sergey Vlasov <vsu@mivlgu.murom.ru>, 2001.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
9 "POT-Creation-Date: 2001-04-17 01:56+0900\n"
10 "PO-Revision-Date: 2001-03-26 18:08+04:00\n"
11 "Last-Translator: Sergey Vlasov <vsu@mivlgu.murom.ru>\n"
12 "Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=koi8-r\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: src/about.c:86
18 msgid "About"
19 msgstr "ï ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ"
20
21 #: src/about.c:189
22 msgid ""
23 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
24 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
25 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
26 "source.\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29 "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÁ ÞÁÓÔØ ËÏÄÁ ÉÚ fetchmail, Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
30 "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÔÁËÖÅ ËÏÄ Carl Harris, 1993 É 1995.  ðÒÁ×Á ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ ÄÌÑ ÚÁÝÉÔÙ "
31 "Ó×ÏÂÏÄÎÏÇÏ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÑ ÉÓÈÏÄÎÙÈ ÔÅËÓÔÏ× ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ.\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:195
35 msgid ""
36 "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
37 "comment of the md5.c module for license terms.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "ðÒÁ×ÁÍÉ ÎÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÅ MD5 ÏÂÌÁÄÁÅÔ RSA Data Security, Inc.  ï ÕÓÌÏ×ÉÑÈ "
41 "ÌÉÃÅÎÚÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÓÍ. ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ × ÚÁÇÏÌÏ×ËÅ ÍÏÄÕÌÑ md5.c.\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:199
45 msgid ""
46 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
47 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
48 "\n"
49 msgstr ""
50 "ðÒÁ×Á ÎÁ Kcc ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÁÔ Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, Á ÎÁ libkcc - "
51 "takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
52 "\n"
53
54 #: src/about.c:204
55 msgid ""
56 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
57 "\n"
58 msgstr ""
59 "ðÒÁ×Á ÎÁ GPGME ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÁÔ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>, 2001 ÇÏÄ\n"
60 "\n"
61
62 #: src/about.c:208
63 msgid ""
64 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
65 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
66 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
67 "version.\n"
68 "\n"
69 msgstr ""
70 "üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ Ó×ÏÂÏÄÎÏÊ; ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÅÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÔØ É/ÉÌÉ "
71 "ÍÏÄÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÔØ ÎÁ ÕÓÌÏ×ÉÑÈ õÎÉ×ÅÒÓÁÌØÎÏÊ ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÊ ÌÉÃÅÎÚÉÉ GNU, "
72 "ÏÐÕÂÌÉËÏ×ÁÎÎÏÊ Free Software Foundation; ×ÅÒÓÉÅÊ 2 ÉÌÉ (ÎÁ ÷ÁÛÅ ÕÓÍÏÔÒÅÎÉÅ) "
73 "ÂÏÌÅÅ ÐÏÚÄÎÅÊ ×ÅÒÓÉÅÊ.\n"
74 "\n"
75
76 #: src/about.c:214
77 msgid ""
78 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
79 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
80 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
81 "more details.\n"
82 "\n"
83 msgstr ""
84 "üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ × ÎÁÄÅÖÄÅ, ÞÔÏ ÏÎÁ ÂÕÄÅÔ ÐÏÌÅÚÎÏÊ, ÎÏ âåú "
85 "÷óñëéè çáòáîôéê; ÄÁÖÅ ÂÅÚ ÎÅÑ×ÎÙÈ ÇÁÒÁÎÔÉÊ ÐÏ ôï÷áòîïíõ óïóôïñîéà ÉÌÉ "
86 "ðòéçïäîïóôé äìñ ïðòåäåìåîîùè ãåìåê.  þÉÔÁÊÔÅ õÎÉ×ÅÒÓÁÌØÎÕÀ ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÕÀ "
87 "ÌÉÃÅÎÚÉÀ GNU, ÅÓÌÉ ÈÏÔÉÔe ÕÚÎÁÔØ ÄÅÔÁÌÉ.\n"
88
89 #: src/about.c:220
90 msgid ""
91 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
92 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
93 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
94 msgstr ""
95 "÷ÍÅÓÔÅ Ó ÜÔÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÏÐÉÀ õÎÉ×ÅÒÓÁÌØÎÏÊ ïÂÝÅÓÔ×ÅÎÎÏÊ "
96 "ÌÉÃÅÎÚÉÉ GNU; ÅÓÌÉ ÜÔÏÇÏ ÎÅ ÓÌÕÞÉÌÏÓØ, -- ÎÁÐÉÛÉÔÅ × Free Software "
97 "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
98
99 #: src/about.c:227 src/addressbook.c:1289 src/alertpanel.c:209
100 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3068 src/foldersel.c:175 src/import.c:171
101 #: src/inputdialog.c:155 src/main.c:286 src/mainwindow.c:1630
102 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:115 src/prefs.c:467
103 #: src/prefs_common.c:1988 src/prefs_common.c:2207 src/prefs_common.c:2663
104 #: src/summaryview.c:2012 src/summaryview.c:2518
105 msgid "OK"
106 msgstr "OK"
107
108 #: src/account.c:97
109 msgid "Reading all config for each account...\n"
110 msgstr "þÔÅÎÉÅ ÎÁÓÔÒÏÅË ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ...\n"
111
112 #: src/account.c:112
113 #, c-format
114 msgid "Found label: %s\n"
115 msgstr "îÁÊÄÅÎÁ ÍÅÔËÁ: %s\n"
116
117 #: src/account.c:202
118 msgid ""
119 "Some composing windows are open.\n"
120 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
121 msgstr ""
122 "îÅËÏÔÏÒÙÅ ÏËÎÁ Ó ÎÅÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÍÉ ÐÉÓØÍÁÍÉ ÏÔËÒÙÔÙ.\n"
123 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÚÁËÒÏÊÔÅ ÉÈ ÐÅÒÅÄ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅÍ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ."
124
125 #: src/account.c:207
126 msgid "Opening account edit window...\n"
127 msgstr "ïÔËÒÙ×ÁÅÔÓÑ ÏËÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ...\n"
128
129 #: src/account.c:347
130 msgid "Creating account edit window...\n"
131 msgstr "óÏÚÄÁÅÔÓÑ ÏËÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ...\n"
132
133 #: src/account.c:352
134 msgid "Edit accounts"
135 msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÅ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
136
137 #: src/account.c:380 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1285
138 #: src/compose.c:2185 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:272
139 msgid "Name"
140 msgstr "éÍÑ"
141
142 #: src/account.c:381 src/prefs_account.c:585
143 msgid "Protocol"
144 msgstr "ðÒÏÔÏËÏÌ"
145
146 #: src/account.c:382
147 msgid "Server"
148 msgstr "óÅÒ×ÅÒ"
149
150 #: src/account.c:401 src/addressbook.c:439
151 msgid "Add"
152 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
153
154 #: src/account.c:407
155 msgid "Edit"
156 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
157
158 #: src/account.c:413
159 msgid " Delete "
160 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
161
162 #: src/account.c:419 src/prefs_common.c:1365
163 msgid "Down"
164 msgstr "÷ÎÉÚ"
165
166 #: src/account.c:425 src/prefs_common.c:1359
167 msgid "Up"
168 msgstr "÷×ÅÒÈ"
169
170 #: src/account.c:439
171 msgid " Set as usually used account "
172 msgstr " ïÂßÑ×ÉÔØ ÕÍÁÌÞÉ×ÁÅÍÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓØÀ "
173
174 #: src/account.c:445 src/summary_search.c:192
175 msgid "Close"
176 msgstr "úÁËÒÙÔØ"
177
178 #: src/account.c:498
179 msgid "Delete account"
180 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
181
182 #: src/account.c:499
183 msgid "Do you really want to delete this account?"
184 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÕ ÚÁÐÉÓØ?"
185
186 #: src/account.c:500 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1220
187 #: src/compose.c:3240 src/folderview.c:1263 src/folderview.c:1305
188 #: src/folderview.c:1394 src/folderview.c:1427 src/folderview.c:1526
189 #: src/folderview.c:1559 src/mainwindow.c:926 src/prefs_common.c:2473
190 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:569 src/summaryview.c:809
191 msgid "Yes"
192 msgstr "äÁ"
193
194 #: src/account.c:500 src/compose.c:3240 src/folderview.c:1263
195 #: src/folderview.c:1305 src/folderview.c:1394 src/folderview.c:1427
196 #: src/folderview.c:1526 src/folderview.c:1559
197 msgid "+No"
198 msgstr "+îÅÔ"
199
200 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:324
201 msgid "/_File"
202 msgstr "/æÁÊÌ"
203
204 #: src/addressbook.c:230
205 msgid "/_File/New _address"
206 msgstr "/æÁÊÌ/îÏ×ÙÊ ÁÄÒÅÓ"
207
208 #: src/addressbook.c:231
209 msgid "/_File/New _group"
210 msgstr "/æÁÊÌ/îÏ×ÁÑ ÇÒÕÐÐÁ"
211
212 #: src/addressbook.c:232
213 msgid "/_File/New _folder"
214 msgstr "/æÁÊÌ/îÏ×ÁÑ ÐÁÐËÁ"
215
216 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
217 #: src/mainwindow.c:334 src/mainwindow.c:337
218 msgid "/_File/---"
219 msgstr "/æÁÊÌ/---"
220
221 #: src/addressbook.c:234
222 msgid "/_File/_Edit"
223 msgstr "/æÁÊÌ/ðÒÁ×ËÁ"
224
225 #: src/addressbook.c:235
226 msgid "/_File/_Delete"
227 msgstr "/æÁÊÌ/õÄÁÌÉÔØ"
228
229 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:338
230 msgid "/_File/_Close"
231 msgstr "/æÁÊÌ/úÁËÒÙÔØ"
232
233 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:505
234 msgid "/_Help"
235 msgstr "/óÐÒÁ×ËÁ"
236
237 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:510
238 msgid "/_Help/_About"
239 msgstr "/óÐÒÁ×ËÁ/ï ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ"
240
241 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
242 msgid "/New _address"
243 msgstr "/îÏ×ÙÊ ÁÄÒÅÓ"
244
245 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
246 msgid "/New _group"
247 msgstr "/îÏ×ÁÑ ÇÒÕÐÐÁ"
248
249 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
250 msgid "/New _folder"
251 msgstr "/îÏ×ÁÑ ÐÁÐËÁ"
252
253 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
254 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
255 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
256 #: src/summaryview.c:299 src/summaryview.c:305 src/summaryview.c:310
257 #: src/summaryview.c:313
258 msgid "/---"
259 msgstr "/---"
260
261 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
262 #: src/mainwindow.c:341
263 msgid "/_Edit"
264 msgstr "/òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ"
265
266 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:290
267 msgid "/_Delete"
268 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ"
269
270 #: src/addressbook.c:318
271 msgid "E-Mail address"
272 msgstr "üÌÅËÔÒÏÎÎÙÊ ÁÄÒÅÓ"
273
274 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1287
275 msgid "Remarks"
276 msgstr "ðÒÉÍÅÞÁÎÉÅ"
277
278 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2742
279 msgid "Address book"
280 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
281
282 #: src/addressbook.c:413
283 msgid "Name:"
284 msgstr "éÍÑ:"
285
286 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1220 src/mainwindow.c:1379
287 #: src/prefs_common.c:1326
288 msgid "Delete"
289 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
290
291 #: src/addressbook.c:442
292 msgid "Lookup"
293 msgstr "îÁÊÔÉ"
294
295 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
296 msgid "To:"
297 msgstr "ëÏÍÕ:"
298
299 #: src/addressbook.c:456
300 msgid "Cc:"
301 msgstr "ëÏÐÉÑ:"
302
303 #: src/addressbook.c:460
304 msgid "Bcc:"
305 msgstr "óËÒÙÔÎÏ:"
306
307 #: src/addressbook.c:479
308 msgid "Common address"
309 msgstr "áÄÒÅÓÁ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÊ"
310
311 #: src/addressbook.c:486
312 msgid "Personal address"
313 msgstr "ìÉÞÎÙÅ ÁÄÒÅÓÁ"
314
315 #: src/addressbook.c:577
316 msgid "Delete address(es)"
317 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÁÄÒÅÓ(Á)"
318
319 #: src/addressbook.c:578
320 msgid "Really delete the address(es)?"
321 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÁÄÒÅÓ(Á)?"
322
323 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1220 src/mainwindow.c:926
324 #: src/prefs_common.c:2473 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:569
325 #: src/summaryview.c:809
326 msgid "No"
327 msgstr "îÅÔ"
328
329 #: src/addressbook.c:996 src/folderview.c:1141 src/folderview.c:1334
330 msgid "New folder"
331 msgstr "îÏ×ÁÑ ÐÁÐËÁ"
332
333 #: src/addressbook.c:997 src/folderview.c:1142 src/folderview.c:1335
334 msgid "Input the name of new folder:"
335 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÁÐËÉ:"
336
337 #: src/addressbook.c:998 src/folderview.c:1143 src/folderview.c:1336
338 msgid "NewFolder"
339 msgstr "îÏ×ÁÑðÁÐËÁ"
340
341 #: src/addressbook.c:1009 src/addressbook.c:1054 src/addressbook.c:1131
342 #: src/addressbook.c:1183
343 msgid "The name already exists."
344 msgstr "üÔÏ ÉÍÑ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
345
346 #: src/addressbook.c:1041
347 msgid "New group"
348 msgstr "îÏ×ÁÑ ÇÒÕÐÐÁ"
349
350 #: src/addressbook.c:1042
351 msgid "Input the name of new group:"
352 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÎÏ×ÏÊ ÇÒÕÐÐÙ:"
353
354 #: src/addressbook.c:1043
355 msgid "NewGroup"
356 msgstr "îÏ×ÁÑçÒÕÐÐÁ"
357
358 #: src/addressbook.c:1118
359 msgid "Edit group"
360 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÉÍÑ ÇÒÕÐÐÙ"
361
362 #: src/addressbook.c:1119
363 msgid "Input the new name of group:"
364 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÇÒÕÐÐÙ:"
365
366 #: src/addressbook.c:1169
367 msgid "Edit folder"
368 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÉÍÑ ÐÁÐËÉ"
369
370 #: src/addressbook.c:1170
371 msgid "Input the new name of folder:"
372 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÐÁÐËÉ:"
373
374 #: src/addressbook.c:1219
375 #, c-format
376 msgid "Really delete `%s' ?"
377 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ `%s' ?"
378
379 #: src/addressbook.c:1267
380 msgid "Edit address"
381 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÁÄÒÅÓ"
382
383 #: src/addressbook.c:1286 src/compose.c:2741 src/select-keys.c:273
384 msgid "Address"
385 msgstr "áÄÒÅÓ"
386
387 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:1460 src/compose.c:3069
388 #: src/compose.c:3638 src/foldersel.c:176 src/import.c:172
389 #: src/inputdialog.c:156 src/main.c:286 src/mainwindow.c:1630
390 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:119 src/prefs.c:468
391 #: src/prefs_common.c:2664 src/progressdialog.c:70 src/select-keys.c:289
392 #: src/summaryview.c:569 src/summaryview.c:2012 src/summaryview.c:2518
393 msgid "Cancel"
394 msgstr "ïÔÍÅÎÉÔØ"
395
396 #: src/addressbook.c:1520
397 msgid "Reading addressbook file..."
398 msgstr "úÁÇÒÕÚËÁ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ..."
399
400 #: src/addressbook.c:1524
401 #, c-format
402 msgid "%s doesn't exist.\n"
403 msgstr "%s ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
404
405 #: src/addressbook.c:1546 src/addressbook.c:1839 src/imap.c:618
406 #: src/mainwindow.c:660 src/mainwindow.c:1262 src/mh.c:840 src/mh.c:847
407 #: src/news.c:483 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:990
408 #: src/summaryview.c:1196 src/summaryview.c:1278 src/summaryview.c:1339
409 #: src/summaryview.c:1796 src/summaryview.c:2269 src/summaryview.c:2292
410 #: src/summaryview.c:2313 src/summaryview.c:2406
411 msgid "done.\n"
412 msgstr "×ÙÐÏÌÎÅÎÏ.\n"
413
414 #: src/addressbook.c:1817
415 msgid "Exporting addressbook to file..."
416 msgstr "úÁÐÉÓØ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ × ÆÁÊÌ..."
417
418 #: src/addressbook.c:1835
419 msgid "failed to write addressbook data.\n"
420 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÄÁÎÎÙÈ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ.\n"
421
422 #: src/alertpanel.c:98 src/compose.c:3240 src/main.c:284
423 msgid "Notice"
424 msgstr "õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
425
426 #: src/alertpanel.c:111
427 msgid "Warning"
428 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ"
429
430 #: src/alertpanel.c:124
431 msgid "Error"
432 msgstr "ïÛÉÂËÁ"
433
434 #: src/alertpanel.c:160
435 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
436 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÑ...\n"
437
438 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
439 msgid "can't allocate memory\n"
440 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ×ÙÄÅÌÅÎÉÉ ÐÁÍÑÔÉ\n"
441
442 #: src/compose.c:365
443 msgid "/_Add..."
444 msgstr "/äÏÂÁ×ÉÔØ..."
445
446 #: src/compose.c:366
447 msgid "/_Remove"
448 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ"
449
450 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
451 #: src/folderview.c:225
452 msgid "/_Property..."
453 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÉ..."
454
455 #: src/compose.c:374
456 msgid "/_File/_Attach file"
457 msgstr "/æÁÊÌ/ðÒÉÓÏÅÄÉÎÉÔØ ÆÁÊÌ"
458
459 #: src/compose.c:375
460 msgid "/_File/_Insert file"
461 msgstr "/æÁÊÌ/÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ"
462
463 #: src/compose.c:376
464 msgid "/_File/Insert si_gnature"
465 msgstr "/æÁÊÌ/äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
466
467 #: src/compose.c:381
468 msgid "/_Edit/_Undo"
469 msgstr "/ðÒÁ×ËÁ/ïÔËÁÔ"
470
471 #: src/compose.c:382
472 msgid "/_Edit/_Redo"
473 msgstr "/ðÒÁ×ËÁ/ïÔËÁÔ ÏÔËÁÔÁ"
474
475 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:344
476 msgid "/_Edit/---"
477 msgstr "/ðÒÁ×ËÁ/---"
478
479 #: src/compose.c:384
480 msgid "/_Edit/Cu_t"
481 msgstr "/ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÒÅÚÁÔØ"
482
483 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:342
484 msgid "/_Edit/_Copy"
485 msgstr "/ðÒÁ×ËÁ/ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
486
487 #: src/compose.c:386
488 msgid "/_Edit/_Paste"
489 msgstr "/ðÒÁ×ËÁ/÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
490
491 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:343
492 msgid "/_Edit/Select _all"
493 msgstr "/ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÄÅÌÉÔØ ×ÓÅ"
494
495 #: src/compose.c:389
496 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
497 msgstr "/ðÒÁ×ËÁ/ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ÓÔÒÏËÉ"
498
499 #: src/compose.c:390
500 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
501 msgstr "/ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÚ×ÁÔØ ×ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ"
502
503 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:431
504 msgid "/_Message"
505 msgstr "/ðÉÓØÍÏ"
506
507 #: src/compose.c:394
508 msgid "/_Message/_Send"
509 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔÐÒÁ×ÉÔØ"
510
511 #: src/compose.c:396
512 msgid "/_Message/Send _later"
513 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÚÖÅ"
514
515 #: src/compose.c:398
516 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
517 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÐÁÐËÅ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏ×"
518
519 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
520 #: src/mainwindow.c:435 src/mainwindow.c:438 src/mainwindow.c:445
521 #: src/mainwindow.c:456
522 msgid "/_Message/---"
523 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/---"
524
525 #: src/compose.c:401
526 msgid "/_Message/_To"
527 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ëÏÍÕ"
528
529 #: src/compose.c:402
530 msgid "/_Message/_Cc"
531 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ëÏÐÉÑ"
532
533 #: src/compose.c:403
534 msgid "/_Message/_Bcc"
535 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/óËÒÙÔÎÏ"
536
537 #: src/compose.c:404
538 msgid "/_Message/_Reply to"
539 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÂÒÁÔÎÙÊ ÁÄÒÅÓ"
540
541 #: src/compose.c:406
542 msgid "/_Message/_Followup to"
543 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔ×ÅÞÁÔØ × ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
544
545 #: src/compose.c:408
546 msgid "/_Message/_Attach"
547 msgstr "ðÉÓØÍÏ/ðÒÉÌÏÖÅÎÉÅ"
548
549 #: src/compose.c:411
550 msgid "/_Message/Si_gn"
551 msgstr ""
552
553 #: src/compose.c:412
554 msgid "/_Message/_Encrypt"
555 msgstr "ðÉÓØÍÏ/ûÉÆÒÏ×ÁÔØ"
556
557 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:488
558 msgid "/_Tool"
559 msgstr "/éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ"
560
561 #: src/compose.c:415
562 msgid "/_Tool/Show _ruler"
563 msgstr "/éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ðÏËÁÚÁÔØ ÌÉÎÅÊËÕ"
564
565 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:489
566 msgid "/_Tool/_Address book"
567 msgstr "/éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
568
569 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
570 msgid "Can't get text part\n"
571 msgstr "ïÛÉÂËÁ ××ÏÄÁ ÞÁÓÔÉ ÔÅËÓÔÁ\n"
572
573 #: src/compose.c:548
574 #, c-format
575 msgid "%s: file not exist\n"
576 msgstr "%s: ÆÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ\n"
577
578 #: src/compose.c:560
579 msgid ""
580 "\n"
581 "\n"
582 "Begin forwarded message:\n"
583 "\n"
584 msgstr ""
585 "\n"
586 "\n"
587 "îÁÞÁÌÏ ÐÅÒÅÓÙÌÁÅÍÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ:\n"
588 "\n"
589
590 #: src/compose.c:1224
591 #, c-format
592 msgid "File %s doesn't exist\n"
593 msgstr "æÁÊÌ %s ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
594
595 #: src/compose.c:1228
596 #, c-format
597 msgid "Can't get file size of %s\n"
598 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÒÁÚÍÅÒÁ ÆÁÊÌÁ %s\n"
599
600 #: src/compose.c:1232
601 #, c-format
602 msgid "File %s is empty\n"
603 msgstr "æÁÊÌ %s ÐÕÓÔÏÊ\n"
604
605 #: src/compose.c:1253
606 #, c-format
607 msgid "Message: %s"
608 msgstr "ðÉÓØÍÏ: %s"
609
610 #: src/compose.c:1359
611 msgid " [Edited]"
612 msgstr " [éÚÍÅÎÅÎÏ]"
613
614 #: src/compose.c:1361
615 #, c-format
616 msgid "%s - Compose message%s"
617 msgstr "%s - ðÏÄÇÏÔÏ×ËÁ ÐÉÓØÍÁ%s"
618
619 #: src/compose.c:1364
620 #, c-format
621 msgid "Compose message%s"
622 msgstr "ðÏÄÇÏÔÏ×ËÁ ÐÉÓØÍÁ%s"
623
624 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3530
625 msgid "Recipient is not specified."
626 msgstr "ðÏÌÕÞÁÔÅÌØ ÐÉÓØÍÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ."
627
628 #: src/compose.c:1404
629 msgid "can't get recipient list."
630 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ ÓÐÉÓËÁ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÅÊ."
631
632 #: src/compose.c:1422
633 msgid ""
634 "Account for sending mail is not specified.\n"
635 "Please select a mail account before sending."
636 msgstr ""
637 "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÉÓØÍÁ ÎÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÁ.\n"
638 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÅÅ ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ."
639
640 #: src/compose.c:1443
641 #, c-format
642 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
643 msgstr "ðÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÁ %s ."
644
645 #: src/compose.c:1457
646 msgid "Queueing"
647 msgstr "÷ ÏÞÅÒÅÄØ"
648
649 #: src/compose.c:1458
650 msgid ""
651 "Error occurred while sending the message.\n"
652 "Put this message into queue folder?"
653 msgstr ""
654 "ðÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÐÉÓØÍÁ.\n"
655 "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÅÇÏ × ÏÞÅÒÅÄØ?"
656
657 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3542
658 msgid "Can't queue the message."
659 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÏÓÔÁÎÏ×ËÉ × ÏÞÅÒÅÄØ."
660
661 #: src/compose.c:1467
662 msgid "Error occurred while sending the message."
663 msgstr "ðÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÓÙÌËÅ ÐÉÓØÍÁ."
664
665 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3549
666 msgid "Can't save the message to outbox."
667 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ ÐÉÓØÍÁ × ÐÁÐËÅ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÈ."
668
669 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1446
670 msgid "can't change file mode\n"
671 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÉÚÍÅÎÉÔØ Ó×ÏÊÓÔ×Á ÆÁÊÌÁ\n"
672
673 #: src/compose.c:1526
674 msgid "Can't convert the codeset of the message."
675 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÏÄÉÒÏ×ËÕ ÜÔÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ."
676
677 #: src/compose.c:1535
678 msgid "can't write headers\n"
679 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×\n"
680
681 #: src/compose.c:1653
682 msgid "saving sent message...\n"
683 msgstr "ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÅ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ...\n"
684
685 #: src/compose.c:1658
686 msgid "can't save message\n"
687 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÐÉÓØÍÏ\n"
688
689 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
690 msgid "can't open mark file\n"
691 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ ÐÏÍÅÔÏË\n"
692
693 #: src/compose.c:1687
694 msgid "queueing message...\n"
695 msgstr "ÐÏÓÔÁÎÏ×ËÁ ÐÉÓØÍÁ × ÏÞÅÒÅÄØ...\n"
696
697 #: src/compose.c:1762
698 msgid "can't queue the message\n"
699 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ\n"
700
701 #: src/compose.c:1798
702 #, c-format
703 msgid "Can't open file %s\n"
704 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ %s\n"
705
706 #: src/compose.c:2111
707 #, c-format
708 msgid "generated Message-ID: %s\n"
709 msgstr "ÓÏÚÄÁΠMessage-ID: %s\n"
710
711 #: src/compose.c:2185 src/compose.c:3040
712 msgid "MIME type"
713 msgstr "ôÉРMIME"
714
715 #: src/compose.c:2185 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2658
716 #: src/select-keys.c:270 src/summaryview.c:360
717 msgid "Size"
718 msgstr "òÁÚÍÅÒ"
719
720 #: src/compose.c:2202
721 msgid "Creating compose window...\n"
722 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ ÐÉÓØÍÁ...\n"
723
724 #: src/compose.c:2248 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
725 msgid "From:"
726 msgstr "ïÔ:"
727
728 #: src/compose.c:2668 src/mainwindow.c:1333 src/prefs_account.c:459
729 #: src/prefs_common.c:630
730 msgid "Send"
731 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ"
732
733 #: src/compose.c:2669
734 msgid "Send message"
735 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÉÓØÍÏ"
736
737 #: src/compose.c:2676
738 msgid "Send later"
739 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÚÖÅ"
740
741 #: src/compose.c:2677
742 msgid "Put into queue folder and send later"
743 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ × ÏÞÅÒÅÄØ É ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÚÖÅ"
744
745 #: src/compose.c:2684 src/folderview.c:619
746 msgid "Draft"
747 msgstr "þÅÒÎÏ×ÉËÉ"
748
749 #: src/compose.c:2685
750 msgid "Save to draft folder"
751 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÐÁÐËÅ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏ×"
752
753 #: src/compose.c:2694
754 msgid "Insert"
755 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
756
757 #: src/compose.c:2695
758 msgid "Insert file"
759 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ"
760
761 #: src/compose.c:2702
762 msgid "Attach"
763 msgstr "ðÒÉÌÏÖÅÎÉÅ"
764
765 #: src/compose.c:2703
766 msgid "Attach file"
767 msgstr "ðÒÉÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌ"
768
769 #: src/compose.c:2712 src/prefs_common.c:1031
770 msgid "Signature"
771 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ"
772
773 #: src/compose.c:2713
774 msgid "Insert signature"
775 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
776
777 #: src/compose.c:2721
778 msgid "Editor"
779 msgstr "òÅÄÁËÔÏÒ"
780
781 #: src/compose.c:2722
782 msgid "Edit with external editor"
783 msgstr "ðÒÁ×ÉÔØ ×ÎÅÛÎÉÍ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ"
784
785 #: src/compose.c:2730
786 msgid "Linewrap"
787 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÔÒÏË"
788
789 #: src/compose.c:2731
790 msgid "Wrap long lines"
791 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÄÌÉÎÎÙÈ ÓÔÒÏË"
792
793 #: src/compose.c:2936
794 msgid "Invalid MIME type."
795 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÔÉРMIME."
796
797 #: src/compose.c:2954
798 msgid "File doesn't exist or is empty."
799 msgstr "æÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ ÉÌÉ ÐÕÓÔ."
800
801 #: src/compose.c:3022
802 msgid "Property"
803 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á"
804
805 #: src/compose.c:3042
806 msgid "Encoding"
807 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ"
808
809 #: src/compose.c:3065
810 msgid "Path"
811 msgstr "ðÕÔØ"
812
813 #: src/compose.c:3066
814 msgid "File name"
815 msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ"
816
817 #: src/compose.c:3211
818 #, c-format
819 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
820 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ ×ÙÚÏ×Á ×ÎÅÛÎÅÇÏ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ: `%s'\n"
821
822 #: src/compose.c:3237
823 #, c-format
824 msgid ""
825 "The external editor is still working.\n"
826 "Force terminating the process?\n"
827 "process group id: %d"
828 msgstr ""
829 "÷ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ ÅÝÅ ÒÁÂÏÔÁÅÔ.\n"
830 "úÁ×ÅÒÛÉÔØ ÐÒÏÃÅÓÓ ÐÒÉÎÕÄÉÔÅÌØÎÏ?\n"
831 "éÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÇÒÕÐÐÙ ÐÒÏÃÅÓÓÏ×: %d"
832
833 #: src/compose.c:3250
834 #, c-format
835 msgid "Terminated process group id: %d"
836 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅΠÐÒÏÃÅÓÓ ÇÒÕÐÐÙ: %d"
837
838 #: src/compose.c:3251
839 #, c-format
840 msgid "Temporary file: %s"
841 msgstr "÷ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ: %s"
842
843 #: src/compose.c:3275
844 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
845 msgstr "ðÏÄÇÏÔÏ×ËÁ ÐÉÓØÍÁ: ××ÏÄ ÉÚ ÐÒÏÃÅÓÓÁ ÓÌÅÖÅÎÉÑ\n"
846
847 #. failed
848 #: src/compose.c:3308
849 msgid "Couldn't exec external editor\n"
850 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ×ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ\n"
851
852 #: src/compose.c:3312
853 msgid "Couldn't write to file\n"
854 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ × ÆÁÊÌ\n"
855
856 #: src/compose.c:3314
857 msgid "Pipe read failed\n"
858 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÉÚ ËÁÎÁÌÁ\n"
859
860 #: src/compose.c:3571
861 msgid "can't remove the old draft message\n"
862 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÓÔÁÒÏÇÏ ÞÅÒÎÏ×ÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ\n"
863
864 #: src/compose.c:3600 src/compose.c:3612
865 msgid "Select file"
866 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÆÁÊÌÁ"
867
868 #: src/compose.c:3636
869 msgid "Discard message"
870 msgstr "ïÔËÁÚ ÏÔ ÐÉÓØÍÁ"
871
872 #: src/compose.c:3637
873 msgid "This message has been modified. discard it?"
874 msgstr "üÔÏ ÐÉÓØÍÏ ÉÚÍÅÎÅÎÏ. ïÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÎÅÇÏ?"
875
876 #: src/compose.c:3638
877 msgid "Discard"
878 msgstr "ïÔËÁÚ"
879
880 #: src/compose.c:3638
881 msgid "to Draft"
882 msgstr "÷ ÞÅÒÎÏ×ÉËÉ"
883
884 #: src/foldersel.c:130
885 msgid "Select folder"
886 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÐÁÐËÉ"
887
888 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
889 msgid "/Create _new folder..."
890 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ..."
891
892 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
893 msgid "/_Rename folder..."
894 msgstr "/ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ..."
895
896 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
897 msgid "/_Delete folder"
898 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
899
900 #: src/folderview.c:201
901 msgid "/Remove _mailbox"
902 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
903
904 #: src/folderview.c:212
905 msgid "/Remove _IMAP4 server"
906 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ IMAP4"
907
908 #: src/folderview.c:219
909 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
910 msgstr "/ðÏÄÐÉÓËÁ ÎÁ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ..."
911
912 #: src/folderview.c:221
913 msgid "/_Remove newsgroup"
914 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
915
916 #: src/folderview.c:223
917 msgid "/Remove _news server"
918 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
919
920 #: src/folderview.c:234
921 msgid "Folder"
922 msgstr "ðÁÐËÁ"
923
924 #: src/folderview.c:234
925 msgid "New"
926 msgstr "îÏ×ÙÅ"
927
928 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2655
929 msgid "Unread"
930 msgstr "îÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ"
931
932 #: src/folderview.c:235
933 msgid "#"
934 msgstr "#"
935
936 #: src/folderview.c:245
937 msgid "Creating folder view...\n"
938 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÐÁÐÏË...\n"
939
940 #: src/folderview.c:382
941 msgid "Setting folder info...\n"
942 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ Ï ÐÁÐËÅ...\n"
943
944 #: src/folderview.c:383
945 msgid "Setting folder info..."
946 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ Ï ÐÁÐËÅ..."
947
948 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2042 src/setup.c:81
949 #, c-format
950 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
951 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÐÁÐËÉ %s%c%s ..."
952
953 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2047 src/setup.c:86
954 #, c-format
955 msgid "Scanning folder %s ..."
956 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÐÁÐËÉ %s ..."
957
958 #: src/folderview.c:558
959 msgid "Updating all folders..."
960 msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ×ÓÅÈ ÐÁÐÏË..."
961
962 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:608
963 msgid "Inbox"
964 msgstr "÷ÈÏÄÑÝÉÅ"
965
966 #: src/folderview.c:602
967 msgid "Outbox"
968 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ"
969
970 #: src/folderview.c:607
971 msgid "Queue"
972 msgstr "ïÞÅÒÅÄØ"
973
974 #: src/folderview.c:612
975 msgid "Trash"
976 msgstr "ëÏÒÚÉÎÁ"
977
978 #: src/folderview.c:1057
979 #, c-format
980 msgid "Folder %s is selected\n"
981 msgstr "ðÁÐËÁ %s ×ÙÂÒÁÎÁ\n"
982
983 #: src/folderview.c:1147 src/folderview.c:1205 src/folderview.c:1340
984 #, c-format
985 msgid "`%c' can't be included in folder name."
986 msgstr "óÉÍ×ÏÌ `%c' ÎÅ ÍÏÖÅÔ ×ÈÏÄÉÔØ × ÉÍÑ ÐÁÐËÉ."
987
988 #: src/folderview.c:1155 src/folderview.c:1214 src/folderview.c:1348
989 #, c-format
990 msgid "The folder `%s' already exists."
991 msgstr "ðÁÐËÁ `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
992
993 #: src/folderview.c:1197
994 #, c-format
995 msgid "Input new name for `%s':"
996 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÄÌÑ `%s':"
997
998 #: src/folderview.c:1199
999 msgid "Rename folder"
1000 msgstr "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ"
1001
1002 #: src/folderview.c:1259
1003 #, c-format
1004 msgid ""
1005 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1006 "Do you really want to delete?"
1007 msgstr ""
1008 "÷ÓÅ ×ÌÏÖÅÎÎÙÅ ÐÁÐËÉ É ÐÉÓØÍÁ ÉÚ `%s' ÂÕÄÕÔ ÕÄÁÌÅÎÙ.\n"
1009 "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ?"
1010
1011 #: src/folderview.c:1262 src/folderview.c:1393
1012 msgid "Delete folder"
1013 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
1014
1015 #: src/folderview.c:1268
1016 #, c-format
1017 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1018 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÐÁÐËÉ `%s'\n"
1019
1020 #: src/folderview.c:1301
1021 #, c-format
1022 msgid ""
1023 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1024 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1025 msgstr ""
1026 "õÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË `%s' ?\n"
1027 "(ðÉÓØÍÁ ÎÅ ÂÕÄÕÔ ÕÄÁÌÅÎÙ Ó ÄÉÓËÁ)"
1028
1029 #: src/folderview.c:1304
1030 msgid "Remove folder"
1031 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
1032
1033 #: src/folderview.c:1391
1034 #, c-format
1035 msgid "Really delete folder `%s'?"
1036 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ `%s'?"
1037
1038 #: src/folderview.c:1424
1039 #, c-format
1040 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1041 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ IMAP4 `%s'?"
1042
1043 #: src/folderview.c:1426
1044 msgid "Delete IMAP4 server"
1045 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ IMAP4"
1046
1047 #: src/folderview.c:1467
1048 msgid "Subscribe newsgroup"
1049 msgstr "ðÏÄÐÉÓËÁ ÎÁ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
1050
1051 #: src/folderview.c:1468
1052 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1053 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÇÒÕÐÐÕ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓËÉ:"
1054
1055 #: src/folderview.c:1477
1056 #, c-format
1057 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1058 msgstr "çÒÕÐÐÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ `%s' ÕÖÅ ÅÓÔØ × ÓÐÉÓËÅ."
1059
1060 #: src/folderview.c:1523
1061 #, c-format
1062 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1063 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ `%s' "
1064
1065 #: src/folderview.c:1525
1066 msgid "Delete newsgroup"
1067 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
1068
1069 #: src/folderview.c:1556
1070 #, c-format
1071 msgid "Really delete news server `%s'?"
1072 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ `%s'?"
1073
1074 #: src/folderview.c:1558
1075 msgid "Delete news server"
1076 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÓÅÒ×ÅÒÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
1077
1078 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1079 msgid "Abcdef"
1080 msgstr "Abcdef"
1081
1082 #: src/headerview.c:56
1083 msgid "Newsgroups:"
1084 msgstr "çÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ:"
1085
1086 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1087 msgid "Subject:"
1088 msgstr "ôÅÍÁ:"
1089
1090 #: src/headerview.c:87
1091 msgid "Creating header view...\n"
1092 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×...\n"
1093
1094 #: src/headerview.c:172 src/summaryview.c:1379
1095 msgid "(No From)"
1096 msgstr "(âÅÚ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ)"
1097
1098 #: src/headerview.c:187 src/summaryview.c:1395
1099 msgid "(No Subject)"
1100 msgstr "(âÅÚ ÔÅÍÙ)"
1101
1102 #: src/headerwindow.c:55
1103 msgid "Creating header window...\n"
1104 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ×...\n"
1105
1106 #: src/headerwindow.c:59
1107 msgid "All header"
1108 msgstr "÷ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
1109
1110 #: src/headerwindow.c:113
1111 #, c-format
1112 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1113 msgstr "÷Ù×ÏÄ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ %s ...\n"
1114
1115 #: src/headerwindow.c:115
1116 #, c-format
1117 msgid "%s - All header"
1118 msgstr "%s - ÷ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
1119
1120 #: src/imageview.c:48
1121 msgid "Creating image view...\n"
1122 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ...\n"
1123
1124 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1125 msgid "Can't load the image."
1126 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÇÒÕÚËÉ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÑ"
1127
1128 #: src/imap.c:141
1129 #, c-format
1130 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1131 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ IMAP4 Ó %s:%d ÐÒÅÒ×ÁÎÏ. ÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ...\n"
1132
1133 #: src/imap.c:164
1134 #, c-format
1135 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1136 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ IMAP4 Ó %s:%d ...\n"
1137
1138 #: src/imap.c:231 src/imap.c:419 src/imap.c:455
1139 #, c-format
1140 msgid "can't select folder: %s\n"
1141 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÐÁÐËÕ: %s\n"
1142
1143 #: src/imap.c:304
1144 #, c-format
1145 msgid "message %d has been already cached.\n"
1146 msgstr "ÐÉÓØÍÏ %d ÕÖÅ ËÅÛÉÒÏ×ÁÎÏ.\n"
1147
1148 #: src/imap.c:313
1149 #, c-format
1150 msgid "getting message %d...\n"
1151 msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ ÐÉÓØÍÁ %d...\n"
1152
1153 #: src/imap.c:319 src/procmsg.c:575
1154 #, c-format
1155 msgid "can't fetch message %d\n"
1156 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d\n"
1157
1158 #: src/imap.c:340 src/imap.c:381 src/mh.c:170 src/mh.c:263 src/mh.c:334
1159 #: src/mh.c:417
1160 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1161 msgstr "ÉÓÈÏÄÎÁÑ ÐÁÐËÁ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÐÁÐËÏÊ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ.\n"
1162
1163 #: src/imap.c:350 src/imap.c:390 src/mh.c:183 src/mh.c:266
1164 #, c-format
1165 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1166 msgstr "ðÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s%c%d × %s ...\n"
1167
1168 #: src/imap.c:426
1169 #, c-format
1170 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1171 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇ ÕÄÁÌÅÎÉÑ: %d\n"
1172
1173 #: src/imap.c:432 src/imap.c:468
1174 msgid "can't expunge\n"
1175 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÞÉÓÔÉÔØ ÐÁÐËÕ ÏÔ ÕÄÁÌÅÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ\n"
1176
1177 #: src/imap.c:462
1178 #, c-format
1179 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1180 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇ ÕÄÁÌÅÎÉÑ: 1:%d\n"
1181
1182 #: src/imap.c:521
1183 msgid "can't get envelope\n"
1184 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÄÁÎÎÙÅ ËÏÎ×ÅÒÔÁ\n"
1185
1186 #: src/imap.c:527
1187 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1188 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÄÁÎÎÙÈ ËÏÎ×ÅÒÔÁ.\n"
1189
1190 #: src/imap.c:535
1191 #, c-format
1192 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1193 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÒÁÚÂÏÒÅ ÄÁÎÎÙÈ ËÏÎ×ÅÒÔÁ: %s\n"
1194
1195 #: src/imap.c:565
1196 #, c-format
1197 msgid "deleting message %d...\n"
1198 msgstr "ÕÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÐÉÓØÍÁ %d...\n"
1199
1200 #: src/imap.c:600
1201 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1202 msgstr "\tõÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ×ÓÅÈ ÐÉÓÅÍ × ËÅÛÅ..."
1203
1204 #: src/imap.c:628
1205 #, c-format
1206 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1207 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ IMAP4: %s:%d\n"
1208
1209 #: src/imap.c:653
1210 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1211 msgstr "ïÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ IMAP4.\n"
1212
1213 #: src/imap.c:794
1214 #, c-format
1215 msgid "can't copy %d to %s\n"
1216 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ %d × %s\n"
1217
1218 #: src/imap.c:1101
1219 #, c-format
1220 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1221 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÉ ËÏÍÁÎÄÙ IMAP: STORE %d:%d %s\n"
1222
1223 #: src/imap.c:1149
1224 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1225 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÉ ËÏÍÁÎÄÙ IMAP: EXPUNGE\n"
1226
1227 #: src/import.c:116
1228 msgid "Import"
1229 msgstr "éÍÐÏÒÔ"
1230
1231 #: src/import.c:140
1232 msgid "Importing file:"
1233 msgstr "éÍÐÏÒÔ ÆÁÊÌÁ:"
1234
1235 #: src/import.c:145
1236 msgid "Destination dir:"
1237 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ:"
1238
1239 #: src/import.c:158 src/import.c:164 src/prefs_common.c:1277
1240 msgid " Select... "
1241 msgstr " ÷ÙÂÏÒ... "
1242
1243 #: src/import.c:201
1244 msgid "Select importing file"
1245 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÉÍÐÏÒÔÉÒÕÅÍÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
1246
1247 #: src/inc.c:214
1248 msgid "Retrieving new messages"
1249 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÐÉÓÅÍ"
1250
1251 #: src/inc.c:332
1252 #, c-format
1253 msgid "Input password for %s on %s:"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: src/inc.c:336
1257 msgid "Input password"
1258 msgstr "÷×ÏÄ ÐÁÒÏÌÑ"
1259
1260 #: src/inc.c:358
1261 #, c-format
1262 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: src/inc.c:420
1266 #, c-format
1267 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1268 msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÐÉÓÅÍ ÄÌÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ %s...\n"
1269
1270 #: src/inc.c:428
1271 #, c-format
1272 msgid "%s: Retrieving new messages"
1273 msgstr "%s: ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÐÉÓÅÍ"
1274
1275 #: src/inc.c:449
1276 #, c-format
1277 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1278 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ POP3: %s ..."
1279
1280 #: src/inc.c:460 src/inc.c:588
1281 #, c-format
1282 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1283 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ POP3: %s:%d\n"
1284
1285 #: src/inc.c:463 src/inc.c:591
1286 #, c-format
1287 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1288 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ POP3: %s:%d"
1289
1290 #: src/inc.c:622
1291 msgid "Authorizing"
1292 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ"
1293
1294 #: src/inc.c:631
1295 msgid "Getting number of new messages"
1296 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Á ÎÏ×ÙÈ ÐÉÓÅÍ"
1297
1298 #: src/inc.c:636
1299 #, c-format
1300 msgid "Retrieving message (%d / %d)"
1301 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÐÉÓØÍÁ (%d / %d)"
1302
1303 #: src/inc.c:644
1304 msgid "Deleting message"
1305 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÐÉÓØÍÁ"
1306
1307 #: src/inc.c:648
1308 msgid "Quitting"
1309 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
1310
1311 #: src/inc.c:676
1312 msgid "a message won't be received\n"
1313 msgstr "ÐÉÓØÍÏ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÐÏÌÕÞÅÎÏ\n"
1314
1315 #: src/inc.c:703
1316 msgid "Error occurred while processing mail."
1317 msgstr "ðÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÂÒÁÂÏÔËÅ ÐÉÓÅÍ."
1318
1319 #: src/inc.c:706
1320 msgid "No disk space left."
1321 msgstr "îÅ ÏÓÔÁÌÏÓØ ÍÅÓÔÁ ÎÁ ÄÉÓËÅ."
1322
1323 #: src/inc.c:757
1324 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1325 msgstr "ÎÅÔ ÐÉÓÅÍ × ÌÏËÁÌØÎÏÍ ÑÝÉËÅ.\n"
1326
1327 #: src/inc.c:768
1328 #, c-format
1329 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1330 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÐÉÓÅÍ ÉÚ %s × %s...\n"
1331
1332 #: src/logwindow.c:50
1333 msgid "Creating log window...\n"
1334 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÖÕÒÎÁÌÁ...\n"
1335
1336 #: src/logwindow.c:54
1337 msgid "Protocol log"
1338 msgstr "öÕÒÎÁÌ"
1339
1340 #. for gettext
1341 #: src/main.c:100
1342 #, c-format
1343 msgid ""
1344 "File `%s' already exists.\n"
1345 "Can't create folder."
1346 msgstr ""
1347 "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ.\n"
1348 "îÅÌØÚÑ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ."
1349
1350 #: src/main.c:139
1351 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1352 msgstr "g_thread ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ × glib.\n"
1353
1354 #: src/main.c:265
1355 #, c-format
1356 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1357 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: %s [ðáòáíåôò]...\n"
1358
1359 #: src/main.c:267
1360 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1361 msgstr "  --compose [ÁÄÒÅÓ]      ÏÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÐÏÄÇÏÔÏ×ËÉ ÐÉÓØÍÁ"
1362
1363 #: src/main.c:268
1364 msgid "  --receive              receive new messages"
1365 msgstr "  --receive              ÐÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÐÉÓØÍÁ"
1366
1367 #: src/main.c:269
1368 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1369 msgstr "  --receive-all          ÐÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÐÉÓØÍÁ ÓÏ ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
1370
1371 #: src/main.c:270
1372 msgid "  --debug                debug mode"
1373 msgstr "  --debug                ÒÅÖÉÍ ÏÔÌÁÄËÉ"
1374
1375 #: src/main.c:271
1376 msgid "  --help                 display this help and exit"
1377 msgstr "  --help                 ÏÔÏÂÒÁÚÉÔØ ÜÔÏ ÏÐÉÓÁÎÉÅ É ×ÙÊÔÉ"
1378
1379 #: src/main.c:285
1380 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1381 msgstr "åÓÔØ ÒÅÄÁËÔÉÒÕÅÍÏÅ ÐÉÓØÍÏ. ÷ÙÈÏÄÉÔØ?"
1382
1383 #. remote command mode
1384 #: src/main.c:354
1385 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1386 msgstr "ÄÒÕÇÁÑ ËÏÐÉÑ Sylpheed ÕÖÅ ÚÁÐÕÝÅÎÁ.\n"
1387
1388 #: src/mainwindow.c:325
1389 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1390 msgstr "/æÁÊÌ/äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË..."
1391
1392 #: src/mainwindow.c:326
1393 msgid "/_File/_Update folder tree"
1394 msgstr "/æÁÊÌ/ïÂÎÏ×ÉÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
1395
1396 #: src/mainwindow.c:327
1397 msgid "/_File/_Folder"
1398 msgstr "/æÁÊÌ/ðÁÐËÁ"
1399
1400 #: src/mainwindow.c:328
1401 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1402 msgstr "/æÁÊÌ/ðÁÐËÁ/óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ..."
1403
1404 #: src/mainwindow.c:330
1405 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1406 msgstr "/æÁÊÌ/ðÁÐËÁ/ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ..."
1407
1408 #: src/mainwindow.c:331
1409 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1410 msgstr "/æÁÊÌ/ðÁÐËÁ/õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
1411
1412 #: src/mainwindow.c:332
1413 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1414 msgstr "/æÁÊÌ/éÍÐÏÒÔ mbox-ÆÁÊÌÁ..."
1415
1416 #: src/mainwindow.c:333
1417 msgid "/_File/Empty _trash"
1418 msgstr "/æÁÊÌ/ïÞÉÓÔÉÔØ ËÏÒÚÉÎÕ"
1419
1420 #: src/mainwindow.c:335
1421 msgid "/_File/_Save as..."
1422 msgstr "/æÁÊÌ/óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
1423
1424 #: src/mainwindow.c:336
1425 msgid "/_File/_Print..."
1426 msgstr "/æÁÊÌ/ðÅÞÁÔØ..."
1427
1428 #: src/mainwindow.c:339
1429 msgid "/_File/E_xit"
1430 msgstr "/æÁÊÌ/÷ÙÈÏÄ"
1431
1432 #: src/mainwindow.c:345
1433 msgid "/_Edit/_Search"
1434 msgstr "/ðÒÁ×ËÁ/ðÏÉÓË"
1435
1436 #: src/mainwindow.c:347
1437 msgid "/_View"
1438 msgstr "/÷ÉÄ"
1439
1440 #: src/mainwindow.c:348
1441 msgid "/_View/_Folder tree"
1442 msgstr "/÷ÉÄ/äÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
1443
1444 #: src/mainwindow.c:349
1445 msgid "/_View/_Message view"
1446 msgstr "/÷ÉÄ/ðÉÓØÍÁ"
1447
1448 #: src/mainwindow.c:350
1449 msgid "/_View/_Toolbar"
1450 msgstr "/÷ÉÄ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
1451
1452 #: src/mainwindow.c:351
1453 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1454 msgstr "/÷ÉÄ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/ðÉËÔÏÇÒÁÍÍÙ É ÔÅËÓÔ"
1455
1456 #: src/mainwindow.c:352
1457 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1458 msgstr "/÷ÉÄ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/ðÉËÔÏÇÒÁÍÍÙ"
1459
1460 #: src/mainwindow.c:353
1461 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1462 msgstr "/÷ÉÄ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/ôÅËÓÔ"
1463
1464 #: src/mainwindow.c:354
1465 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1466 msgstr "/÷ÉÄ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/îÅ ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ"
1467
1468 #: src/mainwindow.c:355
1469 msgid "/_View/_Status bar"
1470 msgstr "/÷ÉÄ/óÔÒÏËÁ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ"
1471
1472 #: src/mainwindow.c:356 src/mainwindow.c:359
1473 msgid "/_View/---"
1474 msgstr "/÷ÉÄ/---"
1475
1476 #: src/mainwindow.c:357
1477 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1478 msgstr "/÷ÉÄ/ïÔÄÅÌØÎÏÅ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
1479
1480 #: src/mainwindow.c:358
1481 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1482 msgstr "/÷ÉÄ/ïÔÄÅÌØÎÙÊ ÓÐÉÓÏË ÐÉÓÅÍ"
1483
1484 #: src/mainwindow.c:360
1485 msgid "/_View/_Code set"
1486 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ"
1487
1488 #: src/mainwindow.c:361
1489 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1490 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/á×ÔÏÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÅ"
1491
1492 #: src/mainwindow.c:369
1493 msgid "/_View/_Code set/---"
1494 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/---"
1495
1496 #: src/mainwindow.c:370
1497 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1498 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/7-ÂÉÔÎÙÊ ascii (US-ASC_II)"
1499
1500 #: src/mainwindow.c:374
1501 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1502 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/Unicode (_UTF-8)"
1503
1504 #: src/mainwindow.c:378
1505 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1506 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/úÁÐÁÄÎÏÅ×ÒÏÐÅÊÓËÁÑ (ISO-8859-_1)"
1507
1508 #: src/mainwindow.c:382
1509 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1510 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ãÅÎÔÒÁÌØÎÏÅ×ÒÏÐÅÊÓËÁÑ (ISO-8859-_2)"
1511
1512 #: src/mainwindow.c:385
1513 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1514 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/âÁÌÔÉÊÓËÁÑ (ISO-8859-13)"
1515
1516 #: src/mainwindow.c:387
1517 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1518 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/âÁÌÔÉÊÓËÁÑ (ISO-8859-_4)"
1519
1520 #: src/mainwindow.c:390
1521 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1522 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/çÒÅÞÅÓËÁÑ (ISO-8859-_7)"
1523
1524 #: src/mainwindow.c:393
1525 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1526 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ôÕÒÅÃËÁÑ (ISO-8859-_9)"
1527
1528 #: src/mainwindow.c:396
1529 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1530 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ëÉÒÉÌÌÉÞÅÓËÁÑ (ISO-8859-_5)"
1531
1532 #: src/mainwindow.c:398
1533 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1534 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/òÕÓÓËÁÑ (KOI8-_R)"
1535
1536 #: src/mainwindow.c:400
1537 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1538 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ëÉÒÉÌÌÉÞÅÓËÁÑ _Win (Windows-1251)"
1539
1540 #: src/mainwindow.c:404
1541 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1542 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ñÐÏÎÓËÁÑ (ISO-2022-_JP)"
1543
1544 #: src/mainwindow.c:407
1545 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1546 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ñÐÏÎÓËÁÑ (ISO-2022-JP-2)"
1547
1548 #: src/mainwindow.c:410
1549 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1550 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ñÐÏÎÓËÁÑ (_EUC-JP)"
1551
1552 #: src/mainwindow.c:412
1553 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1554 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ñÐÏÎÓËÁÑ (_Shift__JIS)"
1555
1556 #: src/mainwindow.c:416
1557 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1558 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/õÐÒÏÝÅÎÎÁÑ ËÉÔÁÊÓËÁÑ (_GB2312)"
1559
1560 #: src/mainwindow.c:418
1561 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1562 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÁÑ ËÉÔÁÊÓËÁÑ (_Big5)"
1563
1564 #: src/mainwindow.c:420
1565 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1566 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÁÑ ËÉÔÁÊÓËÁÑ (EUC-_TW)"
1567
1568 #: src/mainwindow.c:422
1569 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1570 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ëÉÔÁÊÓËÁÑ (ISO-2022-_CN)"
1571
1572 #: src/mainwindow.c:425
1573 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1574 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ëÏÒÅÊÓËÁÑ (EUC-_KR)"
1575
1576 #: src/mainwindow.c:427
1577 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1578 msgstr "/÷ÉÄ/ëÏÄÉÒÏ×ËÁ/ëÏÒÅÊÓËÁÑ (ISO-2022-KR)"
1579
1580 #: src/mainwindow.c:432
1581 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1582 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÐÉÓØÍÁ"
1583
1584 #: src/mainwindow.c:433
1585 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1586 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ðÏÌÕÞÉÔØ ÓÏ ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
1587
1588 #: src/mainwindow.c:436
1589 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1590 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÉÓØÍÁ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ"
1591
1592 #: src/mainwindow.c:439
1593 msgid "/_Message/Compose _new message"
1594 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/îÁÐÉÓÁÔØ ÎÏ×ÏÅ ÐÉÓØÍÏ"
1595
1596 #: src/mainwindow.c:440
1597 msgid "/_Message/_Reply"
1598 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔ×ÅÔÉÔØ"
1599
1600 #: src/mainwindow.c:441
1601 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1602 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
1603
1604 #: src/mainwindow.c:442
1605 msgid "/_Message/_Forward"
1606 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
1607
1608 #: src/mainwindow.c:443
1609 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1610 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ðÅÒÅÓÌÁÔØ ËÁË ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÅ"
1611
1612 #: src/mainwindow.c:446
1613 msgid "/_Message/M_ove..."
1614 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ..."
1615
1616 #: src/mainwindow.c:447
1617 msgid "/_Message/_Copy..."
1618 msgstr ""
1619
1620 #: src/mainwindow.c:448
1621 msgid "/_Message/_Delete"
1622 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/õÄÁÌÉÔØ"
1623
1624 #: src/mainwindow.c:449
1625 msgid "/_Message/_Mark"
1626 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔÍÅÔÉÔØ"
1627
1628 #: src/mainwindow.c:450
1629 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1630 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔÍÅÔÉÔØ/ïÔÍÅÔÉÔØ"
1631
1632 #: src/mainwindow.c:451
1633 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1634 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔÍÅÔÉÔØ/óÎÑÔØ ÏÔÍÅÔËÕ"
1635
1636 #: src/mainwindow.c:452
1637 msgid "/_Message/_Mark/---"
1638 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔÍÅÔÉÔØ/---"
1639
1640 #: src/mainwindow.c:453
1641 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1642 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔÍÅÔÉÔØ/ïÔÍÅÔÉÔØ ËÁË ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
1643
1644 #: src/mainwindow.c:454
1645 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1646 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔÍÅÔÉÔØ/ïÔÍÅÔÉÔØ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
1647
1648 #: src/mainwindow.c:457
1649 msgid "/_Message/Open in new _window"
1650 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ïÔËÒÙÔØ × ÎÏ×ÏÍ ÏËÎÅ"
1651
1652 #: src/mainwindow.c:458
1653 msgid "/_Message/View _source"
1654 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÓÈÏÄÎÙÊ ÔÅËÓÔ"
1655
1656 #: src/mainwindow.c:459
1657 msgid "/_Message/Show all _header"
1658 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
1659
1660 #: src/mainwindow.c:460
1661 msgid "/_Message/Re_edit"
1662 msgstr "/ðÉÓØÍÏ/éÓÐÒÁ×ÉÔØ"
1663
1664 #: src/mainwindow.c:462
1665 msgid "/_Summary"
1666 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ"
1667
1668 #: src/mainwindow.c:463
1669 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1670 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/õÄÁÌÉÔØ ÐÏ×ÔÏÒÑÀÝÉÅÓÑ ÐÉÓØÍÁ"
1671
1672 #: src/mainwindow.c:465
1673 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1674 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/ïÔÆÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÐÉÓØÍÁ"
1675
1676 #: src/mainwindow.c:466
1677 msgid "/_Summary/E_xecute"
1678 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
1679
1680 #: src/mainwindow.c:467
1681 msgid "/_Summary/_Update"
1682 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/ïÂÎÏ×ÉÔØ"
1683
1684 #: src/mainwindow.c:468 src/mainwindow.c:472 src/mainwindow.c:474
1685 msgid "/_Summary/---"
1686 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/---"
1687
1688 #: src/mainwindow.c:469
1689 msgid "/_Summary/_Prev message"
1690 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÐÉÓØÍÏ"
1691
1692 #: src/mainwindow.c:470
1693 msgid "/_Summary/_Next message"
1694 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/óÌÅÄÕÀÝÅÅ ÐÉÓØÍÏ"
1695
1696 #: src/mainwindow.c:471
1697 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1698 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/óÌÅÄÕÀÝÅÅ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ ÐÉÓØÍÏ"
1699
1700 #: src/mainwindow.c:473
1701 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1702 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë ÄÒÕÇÏÊ ÐÁÐËÅ"
1703
1704 #: src/mainwindow.c:475
1705 msgid "/_Summary/_Sort"
1706 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ"
1707
1708 #: src/mainwindow.c:476
1709 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1710 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ ÐÏ ÎÏÍÅÒÕ"
1711
1712 #: src/mainwindow.c:477
1713 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1714 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ ÐÏ ÒÁÚÍÅÒÕ"
1715
1716 #: src/mainwindow.c:478
1717 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1718 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ ÐÏ ÄÁÔÅ"
1719
1720 #: src/mainwindow.c:479
1721 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1722 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ ÐÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
1723
1724 #: src/mainwindow.c:480
1725 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1726 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ ÐÏ ÔÅÍÅ"
1727
1728 #: src/mainwindow.c:481
1729 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1730 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ/---"
1731
1732 #: src/mainwindow.c:482
1733 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1734 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ/çÒÕÐÐÉÒÏ×ËÁ ÐÏ ÔÅÍÅ"
1735
1736 #: src/mainwindow.c:484
1737 msgid "/_Summary/_Thread view"
1738 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/çÒÕÐÐÉÒÏ×ËÁ ÐÏ ÄÉÓËÕÓÓÉÑÍ"
1739
1740 #: src/mainwindow.c:485
1741 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1742 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/âÅÚ ÇÒÕÐÐÉÒÏ×ËÉ ÐÏ ÄÉÓËÕÓÓÉÑÍ"
1743
1744 #: src/mainwindow.c:486
1745 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1746 msgstr "/ïÂÝÉÅ ËÏÍÁÎÄÙ/õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ×ÉÄÉÍÙÅ ÐÏÌÑ..."
1747
1748 #: src/mainwindow.c:490
1749 msgid "/_Tool/_Log window"
1750 msgstr "/éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ïËÎÏ ÖÕÒÎÁÌÁ"
1751
1752 #: src/mainwindow.c:492
1753 msgid "/_Configuration"
1754 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÁ"
1755
1756 #: src/mainwindow.c:493
1757 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1758 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÁ/ïÂÝÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ..."
1759
1760 #: src/mainwindow.c:495
1761 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1762 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÁ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ... "
1763
1764 #: src/mainwindow.c:497
1765 msgid "/_Configuration/---"
1766 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÁ/---"
1767
1768 #: src/mainwindow.c:498
1769 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1770 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÁ/óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ..."
1771
1772 #: src/mainwindow.c:500
1773 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1774 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÁ/òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ..."
1775
1776 #: src/mainwindow.c:502
1777 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1778 msgstr "/îÁÓÔÒÏÊËÁ/éÚÍÅÎÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
1779
1780 #: src/mainwindow.c:506
1781 msgid "/_Help/_Manual"
1782 msgstr "/óÐÒÁ×ËÁ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï"
1783
1784 #: src/mainwindow.c:507
1785 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1786 msgstr "/óÐÒÁ×ËÁ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/áÎÇÌÉÊÓËÏÅ"
1787
1788 #: src/mainwindow.c:508
1789 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1790 msgstr "/óÐÒÁ×ËÁ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï/ñÐÏÎÓËÏÅ"
1791
1792 #: src/mainwindow.c:509
1793 msgid "/_Help/---"
1794 msgstr "/óÐÒÁ×ËÁ/---"
1795
1796 #: src/mainwindow.c:538
1797 msgid "Creating main window...\n"
1798 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÇÌÁ×ÎÏÇÏ ÏËÎÁ...\n"
1799
1800 #: src/mainwindow.c:657
1801 #, c-format
1802 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1803 msgstr "çÌÁ×ÎÏÅ ÏËÎÏ: ÐÒÏÂÌÅÍÁ Ó Ã×ÅÔÏÍ %d\n"
1804
1805 #: src/mainwindow.c:798 src/mainwindow.c:815
1806 msgid "Untitled"
1807 msgstr "âÅÚ ÎÁÚ×ÁÎÉÑ"
1808
1809 #: src/mainwindow.c:816
1810 msgid "none"
1811 msgstr "ÎÅÔ"
1812
1813 #: src/mainwindow.c:825
1814 #, c-format
1815 msgid "Current account: %s"
1816 msgstr "ôÅËÕÝÁÑ ÕÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ: %s"
1817
1818 #: src/mainwindow.c:916
1819 #, c-format
1820 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1821 msgstr "ÐÏÚÉÃÉÑ ÏËÎÁ: x = %d, y = %d\n"
1822
1823 #: src/mainwindow.c:924
1824 msgid "Empty trash"
1825 msgstr "ïÞÉÓÔËÁ ËÏÒÚÉÎÙ"
1826
1827 #: src/mainwindow.c:925
1828 msgid "Empty all messages in trash?"
1829 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ÐÉÓØÍÁ ÉÚ ËÏÒÚÉÎÙ?"
1830
1831 #: src/mainwindow.c:952
1832 msgid "Add mailbox"
1833 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
1834
1835 #: src/mainwindow.c:953
1836 msgid ""
1837 "Input the location of mailbox.\n"
1838 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1839 "scanned automatically."
1840 msgstr ""
1841 "úÁÄÁÊÔÅ ÐÕÔØ Ë ÐÏÞÔÏ×ÏÍÕ ÑÝÉËÕ.\n"
1842 "åÓÌÉ ÂÕÄÅÔ ÕËÁÚÁΠÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÑÝÉË, ÔÏ ÏÎ\n"
1843 "ÂÕÄÅÔ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÐÒÏÞÉÔÁÎ."
1844
1845 #: src/mainwindow.c:959
1846 #, c-format
1847 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1848 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
1849
1850 #: src/mainwindow.c:964 src/setup.c:57
1851 msgid "Mailbox"
1852 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
1853
1854 #: src/mainwindow.c:970 src/setup.c:63
1855 msgid ""
1856 "Creation of the mailbox failed.\n"
1857 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1858 "there."
1859 msgstr ""
1860 "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ.\n"
1861 "íÏÖÅÔ ÂÙÔØ, ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÆÁÊÌÙ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÔ, ÉÌÉ ×Ù ÎÅ ÉÍÅÅÔÅ ÐÒÁ× ÎÁ ÚÁÐÉÓØ "
1862 "× ËÁÔÁÌÏÇÅ."
1863
1864 #: src/mainwindow.c:1115
1865 msgid "Setting widgets..."
1866 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÏÆÏÒÍÌÅÎÉÑ..."
1867
1868 #: src/mainwindow.c:1316
1869 msgid "Get"
1870 msgstr "ðÒÉÎÑÔØ"
1871
1872 #: src/mainwindow.c:1317
1873 msgid "Incorporate new mail"
1874 msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÐÉÓØÍÁ"
1875
1876 #: src/mainwindow.c:1322
1877 msgid "Get all"
1878 msgstr "ðÒÉÎÑÔØ ×ÓÅ"
1879
1880 #: src/mainwindow.c:1323
1881 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1882 msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ÐÉÓØÍÁ ÓÏ ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
1883
1884 #: src/mainwindow.c:1334
1885 msgid "Send queued message(s)"
1886 msgstr "ðÏÓÌÁÔØ ÐÉÓØÍÁ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ"
1887
1888 #: src/mainwindow.c:1344 src/prefs_account.c:461 src/prefs_common.c:632
1889 msgid "Compose"
1890 msgstr "îÁÐÉÓÁÔØ"
1891
1892 #: src/mainwindow.c:1345
1893 msgid "Compose new message"
1894 msgstr "îÁÐÉÓÁÔØ ÎÏ×ÏÅ ÐÉÓØÍÏ"
1895
1896 #: src/mainwindow.c:1352
1897 msgid "Reply"
1898 msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ"
1899
1900 #: src/mainwindow.c:1353
1901 msgid "Reply to the message"
1902 msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ÎÁ ÐÉÓØÍÏ"
1903
1904 #: src/mainwindow.c:1360
1905 msgid "Reply all"
1906 msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
1907
1908 #: src/mainwindow.c:1361
1909 msgid "Reply to all"
1910 msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
1911
1912 #: src/mainwindow.c:1368
1913 msgid "Forward"
1914 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
1915
1916 #: src/mainwindow.c:1369
1917 msgid "Forward the message"
1918 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÐÉÓØÍÏ"
1919
1920 #: src/mainwindow.c:1380
1921 msgid "Delete the message"
1922 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÉÓØÍÏ"
1923
1924 #: src/mainwindow.c:1388
1925 msgid "Execute"
1926 msgstr "÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
1927
1928 #: src/mainwindow.c:1389
1929 msgid "Execute marked process"
1930 msgstr "÷ÙÐÏÌÎÉÔØ ÏÔÍÅÞÅÎÎÙÊ ÐÒÏÃÅÓÓ"
1931
1932 #: src/mainwindow.c:1399
1933 msgid "Next"
1934 msgstr "äÁÌÅÅ"
1935
1936 #: src/mainwindow.c:1400
1937 msgid "Next unread message"
1938 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÅÅ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ ÐÉÓØÍÏ"
1939
1940 #: src/mainwindow.c:1410
1941 msgid "Prefs"
1942 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á"
1943
1944 #: src/mainwindow.c:1411
1945 msgid "Common preference"
1946 msgstr "ïÂÝÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ"
1947
1948 #: src/mainwindow.c:1418
1949 msgid "Account"
1950 msgstr "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ"
1951
1952 #: src/mainwindow.c:1419
1953 msgid "Account setting"
1954 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
1955
1956 #: src/mainwindow.c:1629 src/summaryview.c:2517
1957 msgid "Exit"
1958 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
1959
1960 #: src/mainwindow.c:1629 src/summaryview.c:2517
1961 msgid "Exit this program?"
1962 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÉÚ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ?"
1963
1964 #: src/mainwindow.c:1763
1965 msgid "Sending queued message failed."
1966 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÉÓÅÍ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ."
1967
1968 #: src/mainwindow.c:1880
1969 #, c-format
1970 msgid "forced charset: %s\n"
1971 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÁ ËÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
1972
1973 #: src/mbox.c:63
1974 #, c-format
1975 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
1976 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÐÉÓÅÍ ÉÚ %s × %s...\n"
1977
1978 #: src/mbox.c:73
1979 msgid "can't read mbox file.\n"
1980 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ mbox-ÆÁÊÌÁ.\n"
1981
1982 #: src/mbox.c:80
1983 #, c-format
1984 msgid "invalid mbox format: %s\n"
1985 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÑÝÉËÁ: %s\n"
1986
1987 #: src/mbox.c:87
1988 #, c-format
1989 msgid "malformed mbox: %s\n"
1990 msgstr "ÉÓÐÏÒÞÅÎÎÙÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: %s\n"
1991
1992 #: src/mbox.c:104
1993 msgid "can't open temporary file\n"
1994 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÉÉ ×ÒÅÍÅÎÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ \n"
1995
1996 #: src/mbox.c:154
1997 #, c-format
1998 msgid ""
1999 "unescaped From found:\n"
2000 "%s"
2001 msgstr ""
2002 "ÎÁÊÄÅÎÁ ÎÅÚÁÝÉÝÅÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ From:\n"
2003 "%s"
2004
2005 #: src/mbox.c:189
2006 msgid "can't write to temporary file\n"
2007 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ×Ï ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
2008
2009 #: src/mbox.c:221
2010 #, c-format
2011 msgid "%d messages found.\n"
2012 msgstr "ÎÁÊÄÅÎÏ %d ÐÉÓÅÍ.\n"
2013
2014 #: src/mbox.c:238
2015 #, c-format
2016 msgid "can't create lock file %s\n"
2017 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ lock-ÆÁÊÌÁ %s\n"
2018
2019 #: src/mbox.c:239
2020 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2021 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ 'flock' ×ÍÅÓÔÏ 'file', ÅÓÌÉ ×ÏÚÍÏÖÎÏ.\n"
2022
2023 #: src/mbox.c:251
2024 #, c-format
2025 msgid "can't create %s\n"
2026 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÏÚÄÁÔØ %s\n"
2027
2028 #: src/mbox.c:257
2029 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2030 msgstr "ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÚÁÎÑÔ ÄÒÕÇÉÍ ÐÒÏÃÅÓÓÏÍ, ÏÖÉÄÁÎÉÅ...\n"
2031
2032 #: src/mbox.c:286
2033 #, c-format
2034 msgid "can't lock %s\n"
2035 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÂÌÏËÉÒÏ×ËÕ %s\n"
2036
2037 #: src/mbox.c:293 src/mbox.c:340
2038 msgid "invalid lock type\n"
2039 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÔÉРÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ\n"
2040
2041 #: src/mbox.c:326
2042 #, c-format
2043 msgid "can't unlock %s\n"
2044 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓÎÑÔØ ÂÌÏËÉÒÏ×ËÕ %s\n"
2045
2046 #: src/mbox.c:357
2047 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2048 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÂÒÅÚÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÄÏ ÎÕÌÑ.\n"
2049
2050 #: src/messageview.c:67
2051 msgid "Creating message view...\n"
2052 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ...\n"
2053
2054 #: src/mh.c:149
2055 #, c-format
2056 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2057 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s × %s\n"
2058
2059 #: src/mh.c:181 src/mh.c:257 src/mh.c:345 src/mh.c:411
2060 msgid "Can't open mark file.\n"
2061 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÐÏÍÅÔÏË.\n"
2062
2063 #: src/mh.c:192 src/mh.c:275 src/mh.c:356 src/mh.c:429
2064 #, c-format
2065 msgid "%s already exists."
2066 msgstr "%s ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
2067
2068 #: src/mh.c:347 src/mh.c:420
2069 #, c-format
2070 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: src/mh.c:584
2074 #, c-format
2075 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2076 msgstr "ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÎÏÍÅÒ × ËÁÔÁÌÏÇÅ %s = %d\n"
2077
2078 #: src/mh.c:783
2079 msgid "\tSearching uncached messages... "
2080 msgstr "\tðÏÉÓË ÎÅËÅÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÉÓÅÍ... "
2081
2082 #: src/mh.c:838
2083 #, c-format
2084 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2085 msgstr "ÎÁÊÄÅÎÏ ÎÅËÅÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÉÓÅÍ: %d.\n"
2086
2087 #: src/mh.c:844
2088 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2089 msgstr "\tóÏÒÔÉÒÏ×ËÁ ÎÅËÅÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÉÓÅÍ ÐÏ ÎÏÍÅÒÁÍ... "
2090
2091 #: src/mimeview.c:110
2092 msgid "/_Open"
2093 msgstr "/ïÔËÒÙÔØ"
2094
2095 #: src/mimeview.c:111
2096 msgid "/_Display as text"
2097 msgstr "/ðÏËÁÚÁÔØ ËÁË ÔÅËÓÔ"
2098
2099 #: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:311
2100 msgid "/_Save as..."
2101 msgstr "/óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
2102
2103 #: src/mimeview.c:115
2104 msgid "/_Check signature"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: src/mimeview.c:135
2108 msgid "MIME Type"
2109 msgstr "ôÉРMIME"
2110
2111 #: src/mimeview.c:139
2112 msgid "Creating MIME view...\n"
2113 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ MIME...\n"
2114
2115 #: src/mimeview.c:240
2116 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2117 msgstr ""
2118
2119 #: src/mimeview.c:411
2120 msgid "Can't get the part of multipart message."
2121 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÏÄÎÏÇÏ ÉÚ ËÏÍÐÏÎÅÎÔÏ× ÐÉÓØÍÁ."
2122
2123 #: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
2124 msgid "Can't save the part of multipart message."
2125 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÉ ÏÄÎÏÇÏ ÉÚ ËÏÍÐÏÎÅÎÔÏ× ÐÉÓØÍÁ."
2126
2127 #: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2005
2128 msgid "Save as"
2129 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË"
2130
2131 #: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2010
2132 msgid "Overwrite"
2133 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ"
2134
2135 #: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2011
2136 msgid "Overwrite existing file?"
2137 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ?"
2138
2139 #: src/mimeview.c:773
2140 #, c-format
2141 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2142 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ MIME: `%s'"
2143
2144 #: src/news.c:75
2145 #, c-format
2146 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2147 msgstr "ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ NNTP Ó %s:%d ...\n"
2148
2149 #: src/news.c:111
2150 #, c-format
2151 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2152 msgstr "ðÏÔÅÒÑÎÏ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ NNTP Ó %s:%d. ðÏÐÙÔËÁ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÑ...\n"
2153
2154 #: src/news.c:182
2155 #, c-format
2156 msgid "article %d has been already cached.\n"
2157 msgstr "ÓÔÁÔØÑ %d ÕÖÅ × ËÅÛÅ.\n"
2158
2159 #: src/news.c:191
2160 #, c-format
2161 msgid "getting article %d...\n"
2162 msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ ÓÔÁÔØÉ %d...\n"
2163
2164 #: src/news.c:196
2165 #, c-format
2166 msgid "can't read article %d\n"
2167 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÓÔÁÔØÉ %d\n"
2168
2169 #: src/news.c:228
2170 msgid "can't post article.\n"
2171 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÓÔÁÔØÉ.\n"
2172
2173 #: src/news.c:252
2174 #, c-format
2175 msgid "can't retrieve article %d\n"
2176 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ ÓÔÁÔØÉ %d\n"
2177
2178 #: src/news.c:291
2179 #, c-format
2180 msgid "can't set group: %s\n"
2181 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÇÒÕÐÐÙ: %s\n"
2182
2183 #: src/news.c:297
2184 #, c-format
2185 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2186 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÄÉÁÐÁÚÏΠÓÔÁÔÅÊ: %d - %d\n"
2187
2188 #: src/news.c:306
2189 msgid "no new articles.\n"
2190 msgstr "ÎÏ×ÙÈ ÓÔÁÔÅÊ ÎÅÔ.\n"
2191
2192 #: src/news.c:316
2193 #, c-format
2194 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2195 msgstr "ÚÁÇÒÕÚËÁ xover %d - %d × %s...\n"
2196
2197 #: src/news.c:319
2198 msgid "can't get xover\n"
2199 msgstr "ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ xover\n"
2200
2201 #: src/news.c:325
2202 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2203 msgstr "ÐÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ xover.\n"
2204
2205 #: src/news.c:333
2206 #, c-format
2207 msgid "invalid xover line: %s\n"
2208 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ xover: %s\n"
2209
2210 #: src/news.c:434
2211 #, c-format
2212 msgid "deleting article %d...\n"
2213 msgstr "ÕÄÁÌÅÎÉÅ ÓÔÁÔØÉ %d...\n"
2214
2215 #: src/news.c:465
2216 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2217 msgstr "\tõÄÁÌÅÎÉÅ ×ÓÅÈ ËÅÛÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÓÔÁÔÅÊ... "
2218
2219 #: src/nntp.c:44
2220 #, c-format
2221 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2222 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ NNTP: %s:%d\n"
2223
2224 #: src/nntp.c:73 src/nntp.c:135
2225 #, c-format
2226 msgid "protocol error: %s\n"
2227 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ: %s\n"
2228
2229 #: src/nntp.c:95 src/nntp.c:141
2230 msgid "protocol error\n"
2231 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ\n"
2232
2233 #: src/nntp.c:174 src/nntp.c:180
2234 msgid "Error occurred while posting\n"
2235 msgstr "ðÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÔÁÔØÉ\n"
2236
2237 #: src/passphrase.c:73
2238 msgid "Passphrase"
2239 msgstr "ðÁÒÏÌØÎÁÑ ÆÒÁÚÁ"
2240
2241 #: src/passphrase.c:228
2242 msgid "[no user id]"
2243 msgstr "[ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ]"
2244
2245 #: src/passphrase.c:232
2246 #, c-format
2247 msgid ""
2248 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2249 "\n"
2250 "  %.*s  \n"
2251 "(%.*s)\n"
2252 msgstr ""
2253 "%sðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÐÁÒÏÌØÎÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ:\n"
2254 "\n"
2255 "  %.*s  \n"
2256 "(%.*s)\n"
2257
2258 #: src/passphrase.c:236
2259 msgid ""
2260 "Bad passphrase! Try again...\n"
2261 "\n"
2262 msgstr ""
2263 "îÅ×ÅÒÎÏ! ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ...\n"
2264 "\n"
2265
2266 #: src/pop.c:98 src/pop.c:144
2267 msgid "error occurred on authorization\n"
2268 msgstr "ÏÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ\n"
2269
2270 #: src/pop.c:116
2271 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2272 msgstr "÷ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ ÓÅÒ×ÅÒÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ ÔÒÅÂÕÅÍÁÑ ÍÅÔËÁ ×ÒÅÍÅÎÉ APOP\n"
2273
2274 #: src/pop.c:122
2275 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2276 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ ÍÅÔËÉ ×ÒÅÍÅÎÉ × ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ ÓÅÒ×ÅÒÁ\n"
2277
2278 #: src/pop.c:169 src/pop.c:206
2279 msgid "POP3 protocol error\n"
2280 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ POP3\n"
2281
2282 #: src/prefs.c:56
2283 msgid "Reading configuration...\n"
2284 msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ...\n"
2285
2286 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2287 #, c-format
2288 msgid "Found %s\n"
2289 msgstr "îÁÊÄÅÎÏ %s\n"
2290
2291 #: src/prefs.c:90
2292 msgid "Finished reading configuration.\n"
2293 msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÏ.\n"
2294
2295 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:326
2296 #: src/prefs_account.c:340 src/prefs_common.c:2270 src/prefs_common.c:2294
2297 msgid "failed to write configuration to file\n"
2298 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÎÁÓÔÒÏÅË × ÆÁÊÌ\n"
2299
2300 #: src/prefs.c:216
2301 msgid "Configuration is saved.\n"
2302 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ.\n"
2303
2304 #: src/prefs.c:469
2305 msgid "Apply"
2306 msgstr "ðÒÉÍÅÎÉÔØ"
2307
2308 #: src/prefs_account.c:371
2309 msgid "Opening account preferences window...\n"
2310 msgstr "ïÔËÒÙÔÉÅ ÏËÎÁ ÎÁÓÔÒÏÅË ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ...\n"
2311
2312 #: src/prefs_account.c:396
2313 #, c-format
2314 msgid "Account%d"
2315 msgstr "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ %d"
2316
2317 #: src/prefs_account.c:409
2318 msgid "Preferences for new account"
2319 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÎÏ×ÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
2320
2321 #: src/prefs_account.c:414
2322 msgid "Preferences for each account"
2323 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
2324
2325 #: src/prefs_account.c:435
2326 msgid "Creating account preferences window...\n"
2327 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÎÁÓÔÒÏÅË ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ...\n"
2328
2329 #: src/prefs_account.c:455
2330 msgid "Basic"
2331 msgstr "ïÓÎÏ×ÎÙÅ"
2332
2333 #: src/prefs_account.c:457 src/prefs_common.c:628
2334 msgid "Receive"
2335 msgstr "ðÒÉÅÍ"
2336
2337 #: src/prefs_account.c:463
2338 msgid "Advanced"
2339 msgstr "äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ"
2340
2341 #: src/prefs_account.c:516
2342 msgid "Name of this account"
2343 msgstr "éÍÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
2344
2345 #: src/prefs_account.c:525
2346 msgid "Usually used"
2347 msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
2348
2349 #: src/prefs_account.c:529
2350 msgid "Personal information"
2351 msgstr "ìÉÞÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
2352
2353 #: src/prefs_account.c:538
2354 msgid "Full name"
2355 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ"
2356
2357 #: src/prefs_account.c:544
2358 msgid "Mail address"
2359 msgstr "áÄÒÅÓ"
2360
2361 #: src/prefs_account.c:550
2362 msgid "Organization"
2363 msgstr "ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ"
2364
2365 #: src/prefs_account.c:574
2366 msgid "Server information"
2367 msgstr "ó×ÅÄÅÎÉÑ Ï ÓÅÒ×ÅÒÁÈ"
2368
2369 #: src/prefs_account.c:595
2370 msgid "POP3 (normal)"
2371 msgstr "POP3 (ÏÂÙÞÎÙÊ)"
2372
2373 #: src/prefs_account.c:597
2374 msgid "POP3 (APOP auth)"
2375 msgstr "POP3 (ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÐÁÒÏÌÑ APOP)"
2376
2377 #: src/prefs_account.c:599
2378 msgid "IMAP4"
2379 msgstr "IMAP4"
2380
2381 #: src/prefs_account.c:601
2382 msgid "News (NNTP)"
2383 msgstr "îÏ×ÏÓÔÎÏÊ (NNTP)"
2384
2385 #: src/prefs_account.c:603
2386 msgid "None (local)"
2387 msgstr "îÅÔ (ÌÏËÁÌØÎÙÊ)"
2388
2389 #: src/prefs_account.c:657
2390 msgid "News server"
2391 msgstr "óÅÒ×ÅÒ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
2392
2393 #: src/prefs_account.c:663
2394 msgid "Server for receiving"
2395 msgstr "óÅÒ×ÅÒ ÄÌÑ ÐÒÉÅÍÁ"
2396
2397 #: src/prefs_account.c:669
2398 msgid "SMTP server (send)"
2399 msgstr "óÅÒ×ÅÒ SMTP (ÏÔÐÒÁ×ËÁ)"
2400
2401 #: src/prefs_account.c:676
2402 msgid "User ID"
2403 msgstr "ID ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
2404
2405 #: src/prefs_account.c:682
2406 msgid "Password"
2407 msgstr "ðÁÒÏÌØ"
2408
2409 #: src/prefs_account.c:726
2410 msgid "POP3"
2411 msgstr "POP3"
2412
2413 #: src/prefs_account.c:734
2414 msgid "Remove messages on server when received"
2415 msgstr "õÄÁÌÑÔØ ÐÉÓØÍÁ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ ÐÏÓÌÅ ÐÒÉÅÍÁ"
2416
2417 #: src/prefs_account.c:736
2418 msgid "Receive all messages on server"
2419 msgstr "ðÒÉÎÉÍÁÔØ ×ÓÅ ÐÉÓØÍÁ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ"
2420
2421 #: src/prefs_account.c:738
2422 msgid "Receive at getting from all accounts"
2423 msgstr "ðÒÉÎÉÍÁÔØ ÐÒÉ ÐÒÉÅÍÅ ÓÏ ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
2424
2425 #: src/prefs_account.c:740
2426 msgid "Filter messages on receiving"
2427 msgstr "æÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÐÉÓØÍÁ ÐÒÉ ÐÒÉÅÍÅ"
2428
2429 #: src/prefs_account.c:777 src/prefs_common.c:1172
2430 msgid "Header"
2431 msgstr "úÁÇÏÌÏ×ÏË"
2432
2433 #: src/prefs_account.c:784
2434 msgid "Add Date header field"
2435 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ × ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÐÏÌÅ Date"
2436
2437 #: src/prefs_account.c:785
2438 msgid "Generate Message-ID"
2439 msgstr "óÏÚÄÁ×ÁÔØ Message-ID"
2440
2441 #: src/prefs_account.c:794
2442 msgid "Add user-defined header"
2443 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ, ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÙÅ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÍ"
2444
2445 #: src/prefs_account.c:796 src/prefs_common.c:1473
2446 msgid " Edit... "
2447 msgstr "ïÐÒÅÄÅÌÉÔØ..."
2448
2449 #: src/prefs_account.c:803
2450 msgid "Automatically set following addresses"
2451 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÕÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÁ:"
2452
2453 #: src/prefs_account.c:812
2454 msgid "Cc"
2455 msgstr "ëÏÐÉÑ"
2456
2457 #: src/prefs_account.c:825
2458 msgid "Bcc"
2459 msgstr "óËÒÙÔÎÏ"
2460
2461 #: src/prefs_account.c:838
2462 msgid "Reply-To"
2463 msgstr "ïÂÒÁÔÎÙÊ ÁÄÒÅÓ"
2464
2465 #: src/prefs_account.c:851
2466 msgid "Authentication"
2467 msgstr "áÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÑ"
2468
2469 #: src/prefs_account.c:859
2470 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2471 msgstr "áÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÑ SMTP (SMTP AUTH)"
2472
2473 #: src/prefs_account.c:861
2474 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2475 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÐÁÒÏÌÑ ÞÅÒÅÚ POP3 ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ"
2476
2477 #: src/prefs_account.c:895
2478 msgid "Signature file"
2479 msgstr "æÁÊÌ ÐÏÄÐÉÓÉ"
2480
2481 #: src/prefs_account.c:933
2482 msgid "Specify SMTP port"
2483 msgstr "ðÏÒÔ SMTP"
2484
2485 #: src/prefs_account.c:945
2486 msgid "Specify POP3 port"
2487 msgstr "ðÏÒÔ POP3"
2488
2489 #: src/prefs_account.c:957
2490 msgid "Specify domain name"
2491 msgstr "éÍÑ ÄÏÍÅÎÁ"
2492
2493 #: src/prefs_account.c:997
2494 msgid "Mail address is not entered."
2495 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁΠÁÄÒÅÓ."
2496
2497 #: src/prefs_account.c:1002
2498 msgid "SMTP server is not entered."
2499 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁΠÓÅÒ×ÅÒ SMTP."
2500
2501 #: src/prefs_account.c:1007
2502 msgid "User ID is not entered."
2503 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ."
2504
2505 #: src/prefs_account.c:1012
2506 msgid "POP3 server is not entered."
2507 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁΠÓÅÒ×ÅÒ POP3."
2508
2509 #: src/prefs_account.c:1017
2510 msgid "IMAP4 server is not entered."
2511 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁΠÓÅÒ×ÅÒ IMAP4."
2512
2513 #: src/prefs_account.c:1022
2514 msgid "NNTP server is not entered."
2515 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁΠÓÅÒ×ÅÒ NNTP."
2516
2517 #: src/prefs_common.c:605
2518 msgid "Creating common preferences window...\n"
2519 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÏÂÝÉÈ ÎÁÓÔÒÏÅË...\n"
2520
2521 #: src/prefs_common.c:609
2522 msgid "Common Preferences"
2523 msgstr "ïÂÝÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ"
2524
2525 #: src/prefs_common.c:634
2526 msgid "Display"
2527 msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ"
2528
2529 #: src/prefs_common.c:636
2530 msgid "Filtering"
2531 msgstr "æÉÌØÔÒÁÃÉÑ"
2532
2533 #: src/prefs_common.c:639
2534 msgid "Privacy"
2535 msgstr "úÁÝÉÔÁ"
2536
2537 #: src/prefs_common.c:642
2538 msgid "Interface"
2539 msgstr "éÎÔÅÒÆÅÊÓ"
2540
2541 #: src/prefs_common.c:644
2542 msgid "Other"
2543 msgstr "äÒÕÇÏÅ"
2544
2545 #: src/prefs_common.c:684 src/prefs_common.c:844
2546 msgid "External program"
2547 msgstr "÷ÎÅÛÎÑÑ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ"
2548
2549 #: src/prefs_common.c:693
2550 msgid "Use external program for incorporation"
2551 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×ÎÅÛÎÀÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÄÌÑ ÐÒÉÅÍÁ"
2552
2553 #: src/prefs_common.c:700 src/prefs_common.c:861
2554 msgid "Program path"
2555 msgstr "ðÕÔØ Ë ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ"
2556
2557 #: src/prefs_common.c:712
2558 msgid "Local spool"
2559 msgstr "ìÏËÁÌØÎÙÊ ÓÐÕÌ"
2560
2561 #: src/prefs_common.c:723
2562 msgid "Incorporate from spool"
2563 msgstr "ðÒÉÎÉÍÁÔØ ÉÚ ÓÐÕÌÁ"
2564
2565 #: src/prefs_common.c:725
2566 msgid "Filter on incorporation"
2567 msgstr "æÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÐÒÉ ÐÒÉÅÍÅ"
2568
2569 #: src/prefs_common.c:733
2570 msgid "Spool directory"
2571 msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ ÓÐÕÌÁ"
2572
2573 #: src/prefs_common.c:753
2574 msgid "Auto-check new mail"
2575 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÑÔØ ÐÒÉÈÏÄ ÐÉÓÅÍ"
2576
2577 #: src/prefs_common.c:755
2578 msgid "each"
2579 msgstr "ËÁÖÄÙÅ"
2580
2581 #: src/prefs_common.c:767
2582 msgid "minute(s)"
2583 msgstr "ÍÉÎÕÔ"
2584
2585 #: src/prefs_common.c:776
2586 msgid "Check new mail on startup"
2587 msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÐÉÓÅÍ ÐÒÉ ÚÁÐÕÓËÅ"
2588
2589 #: src/prefs_common.c:778
2590 msgid "News"
2591 msgstr "îÏ×ÏÓÔÉ"
2592
2593 #: src/prefs_common.c:786
2594 msgid ""
2595 "Maximum article number to download\n"
2596 "(unlimited if 0 is specified)"
2597 msgstr ""
2598 "îÁÉÂÏÌØÛÅÅ ÞÉÓÌÏ ÓÔÁÔÅÊ ÄÌÑ ÚÁÇÒÕÚËÉ\n"
2599 "(ÎÅ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÏ, ÅÓÌÉ ÕËÁÚÁΠ0)"
2600
2601 #: src/prefs_common.c:854
2602 msgid "Use external program for sending"
2603 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ×ÎÅÛÎÀÀ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ"
2604
2605 #: src/prefs_common.c:878
2606 msgid "Save sent message to outbox"
2607 msgstr "óÏÈÒÁÎÑÔØ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ ÐÉÓØÍÁ × ÐÁÐËÅ"
2608
2609 #: src/prefs_common.c:880
2610 msgid "Queue message that failed to send"
2611 msgstr "÷ ÓÌÕÞÁÅ ÏÛÉÂËÉ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÐÏÍÅÝÁÔØ ÐÉÓØÍÏ × ÏÞÅÒÅÄØ"
2612
2613 #: src/prefs_common.c:886
2614 msgid "Outgoing codeset"
2615 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ ÏÔÐÒÁ×ÌÑÅÍÙÈ ÐÉÓÅÍ"
2616
2617 #: src/prefs_common.c:901
2618 msgid "Automatic"
2619 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ"
2620
2621 #: src/prefs_common.c:902
2622 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2623 msgstr "7 ÂÉÔ ascii (US-ASCII)"
2624
2625 #: src/prefs_common.c:904
2626 msgid "Unicode (UTF-8)"
2627 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2628
2629 #: src/prefs_common.c:906
2630 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2631 msgstr "úÁÐÁÄÎÏÅ×ÒÏÐÅÊÓËÁÑ (ISO-8859-1)"
2632
2633 #: src/prefs_common.c:908
2634 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2635 msgstr "ãÅÎÔÒÁÌØÎÏÅ×ÒÏÐÅÊÓËÁÑ (ISO-8859-2)"
2636
2637 #: src/prefs_common.c:909
2638 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2639 msgstr "âÁÌÔÉÊÓËÁÑ (ISO-8859-13)"
2640
2641 #: src/prefs_common.c:910
2642 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2643 msgstr "âÁÌÔÉÊÓËÁÑ (ISO-8859-4)"
2644
2645 #: src/prefs_common.c:911
2646 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2647 msgstr "çÒÅÞÅÓËÁÑ (ISO-8859-7)"
2648
2649 #: src/prefs_common.c:912
2650 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2651 msgstr "ôÕÒÅÃËÁÑ (ISO-8859-9)"
2652
2653 #: src/prefs_common.c:913
2654 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2655 msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (ISO-8859-5)"
2656
2657 #: src/prefs_common.c:914
2658 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2659 msgstr "òÕÓÓËÁÑ (KOI8-R)"
2660
2661 #: src/prefs_common.c:915
2662 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2663 msgstr "ëÉÒÉÌÌÉÃÁ Win (Windows-1251)"
2664
2665 #: src/prefs_common.c:916
2666 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2667 msgstr "õËÒÁÉÎÓËÁÑ (KOI8-U)"
2668
2669 #: src/prefs_common.c:918
2670 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2671 msgstr "ñÐÏÎÓËÁÑ (ISO-2022-JP)"
2672
2673 #: src/prefs_common.c:920
2674 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2675 msgstr "ñÐÏÎÓËÁÑ (EUC-JP)"
2676
2677 #: src/prefs_common.c:921
2678 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2679 msgstr "ñÐÏÎÓËÁÑ (Shift_JIS)"
2680
2681 #: src/prefs_common.c:924
2682 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2683 msgstr "õÐÒÏÝÅÎÎÁÑ ËÉÔÁÊÓËÁÑ (GB2312)"
2684
2685 #: src/prefs_common.c:925
2686 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2687 msgstr "ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÁÑ ËÉÔÁÊÓËÁÑ (Big5)"
2688
2689 #: src/prefs_common.c:927
2690 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2691 msgstr "ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÁÑ ËÉÔÁÊÓËÁÑ (EUC-TW)"
2692
2693 #: src/prefs_common.c:928
2694 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2695 msgstr "ëÉÔÁÊÓËÁÑ (ISO-2022-CN)"
2696
2697 #: src/prefs_common.c:930
2698 msgid "Korean (EUC-KR)"
2699 msgstr "ëÏÒÅÊÓËÁÑ (EUC-KR)"
2700
2701 #: src/prefs_common.c:980
2702 msgid "Quotation"
2703 msgstr "ãÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ"
2704
2705 #: src/prefs_common.c:988
2706 msgid "Quote message when replying"
2707 msgstr "ãÉÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÉ ÏÔ×ÅÔÅ"
2708
2709 #: src/prefs_common.c:994
2710 msgid "Quotation mark"
2711 msgstr "úÎÁË ÃÉÔÁÔÙ"
2712
2713 #: src/prefs_common.c:1007
2714 msgid "Quotation format:"
2715 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÃÉÔÁÔÙ:"
2716
2717 #: src/prefs_common.c:1012
2718 msgid " Description of symbols "
2719 msgstr " ïÐÉÓÁÎÉÅ ÓÉÍ×ÏÌÏ× "
2720
2721 #: src/prefs_common.c:1039
2722 msgid "Insert signature automatically"
2723 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ×ÓÔÁ×ÌÑÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
2724
2725 #: src/prefs_common.c:1045
2726 msgid "Signature separator"
2727 msgstr "òÁÚÄÅÌÉÔÅÌØ ÐÏÄÐÉÓÉ"
2728
2729 #: src/prefs_common.c:1063
2730 msgid "Wrap messages at"
2731 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓÉÔØ ÓÔÒÏËÉ Ó"
2732
2733 #: src/prefs_common.c:1075
2734 msgid "characters"
2735 msgstr "ÓÉÍ×ÏÌÁ"
2736
2737 #: src/prefs_common.c:1083
2738 msgid "Wrap quotation"
2739 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓÉÔØ ÃÉÔÁÔÙ"
2740
2741 #: src/prefs_common.c:1085
2742 msgid "Wrap before sending"
2743 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓÉÔØ ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ"
2744
2745 #: src/prefs_common.c:1143
2746 msgid "Registered rules"
2747 msgstr "úÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ ÐÒÁ×ÉÌÁ"
2748
2749 #: src/prefs_common.c:1156
2750 msgid "Operator"
2751 msgstr "ïÐÅÒÁÔÏÒ"
2752
2753 #: src/prefs_common.c:1194 src/prefs_common.c:2378 src/prefs_common.c:2517
2754 #: src/prefs_common.c:2529
2755 msgid "(none)"
2756 msgstr "(ÎÅÔ)"
2757
2758 #: src/prefs_common.c:1200
2759 msgid "Keyword"
2760 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÏÅ ÓÌÏ×Ï"
2761
2762 #: src/prefs_common.c:1221
2763 msgid "Predicate"
2764 msgstr "õÓÌÏ×ÉÅ"
2765
2766 #: src/prefs_common.c:1233 src/prefs_common.c:1244 src/prefs_common.c:2387
2767 #: src/prefs_common.c:2390 src/prefs_common.c:2534 src/prefs_common.c:2537
2768 msgid "contains"
2769 msgstr "ÓÏÄÅÒÖÉÔ"
2770
2771 #: src/prefs_common.c:1233 src/prefs_common.c:1244 src/prefs_common.c:2534
2772 #: src/prefs_common.c:2537
2773 msgid "not contain"
2774 msgstr "ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ"
2775
2776 #: src/prefs_common.c:1260
2777 msgid "Destination"
2778 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ×"
2779
2780 #: src/prefs_common.c:1284
2781 msgid "Use regex"
2782 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ regex"
2783
2784 #: src/prefs_common.c:1288
2785 msgid "Don't receive"
2786 msgstr "îÅ ÐÒÉÎÉÍÁÔØ"
2787
2788 #: src/prefs_common.c:1313
2789 msgid "Register"
2790 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
2791
2792 #: src/prefs_common.c:1319
2793 msgid " Substitute "
2794 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ"
2795
2796 #: src/prefs_common.c:1426
2797 msgid "Font"
2798 msgstr "ûÒÉÆÔ"
2799
2800 #: src/prefs_common.c:1435
2801 msgid "Message"
2802 msgstr "ðÉÓØÍÏ"
2803
2804 #: src/prefs_common.c:1455
2805 msgid "Display unread number next to folder name"
2806 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÞÉÓÌÏ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÐÉÓÅÍ ÒÑÄÏÍ Ó ÉÍÅÎÅÍ ÐÁÐËÉ"
2807
2808 #: src/prefs_common.c:1468
2809 msgid "Enable coloration of message"
2810 msgstr "òÁÚÒÅÛÉÔØ ÒÁÓËÒÁÓËÕ ÐÉÓÅÍ"
2811
2812 #: src/prefs_common.c:1483
2813 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2814 msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÁÔØ 2-ÂÁÊÔÎÙÊ ÁÌÆÁ×ÉÔ É ÞÉÓÌÁ 1-ÂÁÊÔÎÙÍ ÓÉÍ×ÏÌÏÍ"
2815
2816 #: src/prefs_common.c:1485
2817 msgid "Display short headers on message view"
2818 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÓÏËÒÁÝÅÎÎÙÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ ÐÒÉ ÐÒÏÍÏÔÒÅ ÐÉÓÅÍ"
2819
2820 #: src/prefs_common.c:1495
2821 msgid "Line space"
2822 msgstr "òÁÓÓÔÏÑÎÉÅ ÍÅÖÄÕ ÓÔÒÏËÁÍÉ"
2823
2824 #: src/prefs_common.c:1509
2825 msgid "pixel(s)"
2826 msgstr "ÐÉËÓÅÌÅÊ"
2827
2828 #: src/prefs_common.c:1514
2829 msgid "Leave space on head"
2830 msgstr "ïÓÔÁ×ÌÑÔØ ÍÅÓÔÏ × ÚÁÇÏÌÏ×ËÅ"
2831
2832 #: src/prefs_common.c:1524
2833 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2834 msgstr "ðÅÒÅ×ÏÄÉÔØ ÉÍÅÎÁ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ× (`From:', `Subject:')"
2835
2836 #: src/prefs_common.c:1527
2837 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2838 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÑ × ËÏÌÏÎËÅ `ïÔ', ÅÓÌÉ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ - ÷Ù"
2839
2840 #: src/prefs_common.c:1529
2841 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2842 msgstr "òÁÚÒÅÛÉÔØ ÇÏÒÉÚÏÎÔÁÌØÎÕÀ ÐÒÏËÒÕÔËÕ"
2843
2844 #: src/prefs_common.c:1536
2845 msgid " Set display item of summary... "
2846 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏËÁÚÙ×ÁÅÍÙÅ ÐÏÌÑ..."
2847
2848 #: src/prefs_common.c:1585
2849 msgid "Encrypt message by default"
2850 msgstr "ûÉÆÒÏ×ÁÔØ ÐÉÓØÍÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
2851
2852 #: src/prefs_common.c:1588
2853 msgid "Sign message by default"
2854 msgstr "ðÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ÐÉÓØÍÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
2855
2856 #: src/prefs_common.c:1591
2857 msgid "Automatically check signatures"
2858 msgstr ""
2859
2860 #: src/prefs_common.c:1594
2861 msgid "Grab input while entering a passphrase"
2862 msgstr "úÁÈ×ÁÔÉÔØ ××ÏÄ ÐÒÉ ÚÁÐÒÏÓÅ ÐÁÒÏÌÑ"
2863
2864 #. create default signkey box
2865 #: src/prefs_common.c:1601
2866 msgid "Default Sign Key"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: src/prefs_common.c:1703
2870 msgid ""
2871 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
2872 "Emacs-based mailer"
2873 msgstr ""
2874 "üÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÏ×ÅÄÅÎÉÅ ÍÙÛÉ × ÐÏÞÔÏ×ÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ\n"
2875 "Emacs"
2876
2877 #: src/prefs_common.c:1710
2878 msgid "Open first unread message when entering a folder"
2879 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÐÅÒ×ÏÅ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ ÐÉÓØÍÏ ÐÒÉ ×ÈÏÄÅ × ÐÁÐËÕ"
2880
2881 #: src/prefs_common.c:1714
2882 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
2883 msgstr ""
2884
2885 #: src/prefs_common.c:1722
2886 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
2887 msgstr "îÅÍÅÄÌÅÎÎÏ ×ÙÐÏÌÎÑÔØ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÅ É ÕÄÁÌÅÎÉÅ ÐÉÓÅÍ"
2888
2889 #: src/prefs_common.c:1729
2890 msgid ""
2891 "(Messages will be just marked till execution\n"
2892 " if this is turned off)"
2893 msgstr ""
2894 "(ðÉÓØÍÁ ÂÕÄÕÔ ÐÒÏÓÔÏ ÐÏÍÅÞÅÎÙ ÄÏ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ, ÅÓÌÉ\n"
2895 " ÜÔÁ ÏÐÃÉÑ ÎÅ ×ËÌÀÞÅÎÁ)"
2896
2897 #: src/prefs_common.c:1736
2898 msgid "Enable smooth scrolling on the message view"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: src/prefs_common.c:1742
2902 msgid "Scroll step"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: src/prefs_common.c:1757
2906 msgid "On exit"
2907 msgstr "ðÒÉ ×ÙÈÏÄÅ"
2908
2909 #: src/prefs_common.c:1765
2910 msgid "Confirm on exit"
2911 msgstr "ðÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ ÐÒÉ ×ÙÈÏÄÅ"
2912
2913 #: src/prefs_common.c:1772
2914 msgid "Empty trash on exit"
2915 msgstr "ïÞÉÝÁÔØ ËÏÒÚÉÎÕ ÐÒÉ ×ÙÈÏÄÅ"
2916
2917 #: src/prefs_common.c:1774
2918 msgid "Ask before emptying"
2919 msgstr "óÐÒÁÛÉ×ÁÔØ ÐÅÒÅÄ ÏÞÉÓÔËÏÊ"
2920
2921 #: src/prefs_common.c:1814
2922 #, c-format
2923 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
2924 msgstr "÷ÎÅÛÎÉÊ ÂÒÏÕÚÅÒ (%s ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅΠÎÁ URI)"
2925
2926 #: src/prefs_common.c:1821 src/prefs_common.c:1845 src/prefs_common.c:1861
2927 msgid "Command"
2928 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ"
2929
2930 #: src/prefs_common.c:1838
2931 #, c-format
2932 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
2933 msgstr "ðÅÞÁÔØ (%s ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅΠÎÁ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ)"
2934
2935 #: src/prefs_common.c:1854
2936 #, c-format
2937 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
2938 msgstr "÷ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ (%s ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅΠÎÁ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ)"
2939
2940 #: src/prefs_common.c:1915
2941 msgid "Set message colors"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: src/prefs_common.c:1923
2945 msgid "Colors"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/prefs_common.c:1961
2949 msgid "Quoted Text - First Level"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: src/prefs_common.c:1967
2953 msgid "Quoted Text - Second Level"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: src/prefs_common.c:1973
2957 msgid "Quoted Text - Third Level"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: src/prefs_common.c:1979
2961 msgid "URI link"
2962 msgstr ""
2963
2964 #: src/prefs_common.c:1986
2965 msgid "Recycle quote colors"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: src/prefs_common.c:2034
2969 msgid "Pick color for quotation level 1"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: src/prefs_common.c:2037
2973 msgid "Pick color for quotation level 2"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: src/prefs_common.c:2040
2977 msgid "Pick color for quotation level 3"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: src/prefs_common.c:2043
2981 msgid "Pick color for URI"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: src/prefs_common.c:2167
2985 msgid "Description of symbols"
2986 msgstr "ïÐÉÓÁÎÉÅ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
2987
2988 #: src/prefs_common.c:2194
2989 #, c-format
2990 msgid ""
2991 "Date\n"
2992 "From\n"
2993 "Full Name of Sender\n"
2994 "First Name of Sender\n"
2995 "Initial of Sender\n"
2996 "Subject\n"
2997 "To\n"
2998 "Message-ID\n"
2999 "%"
3000 msgstr ""
3001 "äÁÔÁ\n"
3002 "ïÔ\n"
3003 "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ\n"
3004 "ðÅÒ×ÏÅ ÉÍÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ\n"
3005 "éÎÉÃÉÁÌÙ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ\n"
3006 "ôÅÍÁ\n"
3007 "ëÕÄÁ\n"
3008 "Message-ID\n"
3009 "%"
3010
3011 #: src/prefs_common.c:2230
3012 msgid "Reading filter configuration...\n"
3013 msgstr "þÔÅÎÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÆÉÌØÔÒÏ×...\n"
3014
3015 #: src/prefs_common.c:2266
3016 msgid "Writing filter configuration...\n"
3017 msgstr "úÁÐÉÓØ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ ÆÉÌØÔÒÏ×...\n"
3018
3019 #: src/prefs_common.c:2309
3020 msgid "(New)"
3021 msgstr "(îÏ×ÏÅ)"
3022
3023 #: src/prefs_common.c:2360
3024 msgid "Destination is not set."
3025 msgstr "ðÁÐËÁ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÁ."
3026
3027 #: src/prefs_common.c:2365
3028 msgid "Header name is not set."
3029 msgstr "éÍÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
3030
3031 #: src/prefs_common.c:2471
3032 msgid "Delete rule"
3033 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÐÒÁ×ÉÌÁ"
3034
3035 #: src/prefs_common.c:2472
3036 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3037 msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ?"
3038
3039 #: src/prefs_common.c:2637
3040 msgid "Set display item"
3041 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ËÁ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÈ ÐÏÌÅÊ"
3042
3043 #: src/prefs_common.c:2654
3044 msgid "Mark"
3045 msgstr "íÅÔËÁ"
3046
3047 #: src/prefs_common.c:2656
3048 msgid "MIME"
3049 msgstr "MIME"
3050
3051 #: src/prefs_common.c:2657
3052 msgid "Number"
3053 msgstr "îÏÍÅÒ"
3054
3055 #: src/prefs_common.c:2659 src/summaryview.c:351
3056 msgid "Date"
3057 msgstr "äÁÔÁ"
3058
3059 #: src/prefs_common.c:2660 src/summaryview.c:352
3060 msgid "From"
3061 msgstr "ïÔ"
3062
3063 #: src/prefs_common.c:2661 src/summaryview.c:353
3064 msgid "Subject"
3065 msgstr "ôÅÍÁ"
3066
3067 #: src/prefs_common.c:2714
3068 msgid "Font selection"
3069 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÛÒÉÆÔÁ"
3070
3071 #: src/procheader.c:526
3072 msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
3073 msgstr "÷ÓËðÏÎ÷ÔÒóÒÄþÔ×ðÔÎóÕÂ"
3074
3075 #: src/procmime.c:686
3076 msgid "Code conversion failed.\n"
3077 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ.\n"
3078
3079 #: src/procmsg.c:138
3080 msgid "Cache data is corrupted\n"
3081 msgstr "äÁÎÎÙÅ × ËÅÛÅ ÉÓÐÏÒÞÅÎÙ\n"
3082
3083 #: src/procmsg.c:202
3084 msgid "\tNo cache file\n"
3085 msgstr "\tîÅÔ ÆÁÊÌÁ ËÅÛÁ\n"
3086
3087 #: src/procmsg.c:209
3088 msgid "\tReading summary cache..."
3089 msgstr "\tþÔÅÎÉÅ ËÅÛÁ ÓÐÉÓËÁ..."
3090
3091 #: src/procmsg.c:214
3092 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3093 msgstr "÷ÅÒÓÉÑ ÆÁÊÌÁ ËÅÛÁ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÔÒÅÂÕÅÍÏÊ. æÁÊÌ ÕÄÁÌÅÎ.\n"
3094
3095 #: src/procmsg.c:279
3096 msgid "\tMarking the messages..."
3097 msgstr "\tðÏÍÅÔËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ..."
3098
3099 #: src/procmsg.c:323
3100 #, c-format
3101 msgid "\t%d new message(s)\n"
3102 msgstr "\tîÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ: %d\n"
3103
3104 #: src/procmsg.c:445
3105 msgid "Mark file not found.\n"
3106 msgstr "æÁÊÌ ÐÏÍÅÔÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ.\n"
3107
3108 #: src/procmsg.c:447
3109 #, c-format
3110 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3111 msgstr ""
3112 "÷ÅÒÓÉÑ ÆÁÊÌÁ ÐÏÍÅÔÏË ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÔÒÅÂÕÅÍÏÊ (%d != %d). æÁÊÌ ÕÄÁÌÅÎ.\n"
3113
3114 #: src/procmsg.c:463
3115 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3116 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÐÏÍÅÔÏË × ÒÅÖÉÍÅ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ.\n"
3117
3118 #: src/procmsg.c:468
3119 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3120 msgstr "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ÐÏÍÅÔÏË × ÒÅÖÉÍÅ ÚÁÐÉÓÉ.\n"
3121
3122 #: src/procmsg.c:651
3123 msgid "Sending queued message failed.\n"
3124 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÓÙÌËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ.\n"
3125
3126 #: src/procmsg.c:708
3127 #, c-format
3128 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3129 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ ÐÅÞÁÔÉ: `%s'\n"
3130
3131 #: src/progressdialog.c:48
3132 msgid "Creating progress dialog...\n"
3133 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÄÉÁÌÏÇÏ×ÏÇÏ ÏËÎÁ ÐÒÏÇÒÅÓÓÁ...\n"
3134
3135 #: src/recv.c:107
3136 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3137 msgstr "ÐÒÏÉÚÏÛÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÄÁÎÎÙÈ.\n"
3138
3139 #: src/recv.c:128 src/recv.c:169 src/recv.c:181
3140 msgid "Can't write to file.\n"
3141 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ × ÆÁÊÌ.\n"
3142
3143 #: src/rfc2015.c:135 src/rfc2015.c:170
3144 msgid "Oops: Signature not verified"
3145 msgstr "Oops: ðÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ"
3146
3147 #: src/rfc2015.c:138 src/rfc2015.c:173
3148 msgid "No signature found"
3149 msgstr "îÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ"
3150
3151 #: src/rfc2015.c:141
3152 msgid "Good signature"
3153 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
3154
3155 #: src/rfc2015.c:144
3156 msgid "BAD signature"
3157 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
3158
3159 #: src/rfc2015.c:147 src/rfc2015.c:182
3160 msgid "No public key to verify the signature"
3161 msgstr "îÅÔ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÐÏÄÐÉÓÉ"
3162
3163 #: src/rfc2015.c:150 src/rfc2015.c:185
3164 msgid "Error verifying the signature"
3165 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÐÏÄÐÉÓÉ"
3166
3167 #: src/rfc2015.c:153 src/rfc2015.c:188
3168 msgid "Different results for signatures"
3169 msgstr ""
3170
3171 #: src/rfc2015.c:156 src/rfc2015.c:191
3172 msgid "Error: Unknown status"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: src/rfc2015.c:176
3176 #, c-format
3177 msgid "Good signature from \"%s\""
3178 msgstr ""
3179
3180 #: src/rfc2015.c:179
3181 #, c-format
3182 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3183 msgstr ""
3184
3185 #: src/rfc2015.c:211
3186 msgid "Cannot find user ID for this key."
3187 msgstr ""
3188
3189 #: src/rfc2015.c:222
3190 #, c-format
3191 msgid "                aka \"%s\"\n"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: src/rfc2015.c:250
3195 #, c-format
3196 msgid "Signature made %s\n"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: src/rfc2015.c:259
3200 #, c-format
3201 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: src/select-keys.c:241
3205 msgid "Select Keys"
3206 msgstr "÷ÙÂÏÒ ËÌÀÞÁ"
3207
3208 #: src/select-keys.c:253
3209 msgid "Select key for: "
3210 msgstr "÷ÙÂÏÒ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ: "
3211
3212 #: src/select-keys.c:271
3213 msgid "Key ID"
3214 msgstr "ID ËÌÀÞÁ"
3215
3216 #: src/select-keys.c:274
3217 msgid "Val"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: src/select-keys.c:288
3221 msgid "Select"
3222 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ"
3223
3224 #: src/send.c:146
3225 msgid "Queued message header is broken.\n"
3226 msgstr "úÁÇÏÌÏ×ÏË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ ÉÓÐÏÒÞÅÎ.\n"
3227
3228 #: src/send.c:155
3229 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3230 msgstr "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ. éÓÐÏÌØÚÕÀ ÔÅËÕÝÕÀ...\n"
3231
3232 #: src/send.c:166
3233 msgid "Account not found.\n"
3234 msgstr "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ.\n"
3235
3236 #: src/send.c:197
3237 #, c-format
3238 msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
3239 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ SMTP: %s ...\n"
3240
3241 #: src/send.c:239
3242 #, c-format
3243 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3244 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ SMTP: %s:%d\n"
3245
3246 #: src/send.c:252
3247 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3248 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ HELO\n"
3249
3250 #: src/setup.c:43
3251 msgid "Mailbox setting"
3252 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ËÉ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
3253
3254 #: src/setup.c:44
3255 msgid ""
3256 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3257 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3258 "if you have the one.\n"
3259 "If you're not sure, just select OK."
3260 msgstr ""
3261 "÷ÎÁÞÁÌÅ ÕËÁÖÉÔÅ ÍÅÓÔÏÎÁÈÏÖÄÅÎÉÅ ÑÝÉËÁ.\n"
3262 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÑÝÉË × ÆÏÒÍÁÔÅ MH,\n"
3263 "ÅÓÌÉ Õ ×ÁÓ ÅÓÔØ ÔÁËÏ×ÏÊ.\n"
3264 "åÓÌÉ ÎÅ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÔÏ ÐÒÏÓÔÏ ÎÁÖÍÉÔÅ OK."
3265
3266 #: src/sourcewindow.c:76
3267 msgid "Creating source window...\n"
3268 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏËÎÁ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÉÓÈÏÄÎÏÇÏ ÔÅËÓÔÁ...\n"
3269
3270 #: src/sourcewindow.c:80
3271 msgid "Source of the message"
3272 msgstr "éÓÈÏÄÎÙÊ ÔÅËÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3273
3274 #: src/sourcewindow.c:140
3275 #, c-format
3276 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3277 msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÅÎÉÅ ÉÓÈÏÄÎÏÇÏ ÔÅËÓÔÁ %s ...\n"
3278
3279 #: src/sourcewindow.c:142
3280 #, c-format
3281 msgid "%s - Source"
3282 msgstr "%s - éÓÈÏÄÎÙÊ ÔÅËÓÔ"
3283
3284 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3285 msgid "Search"
3286 msgstr "ðÏÉÓË"
3287
3288 #: src/summary_search.c:172
3289 msgid "Case sensitive"
3290 msgstr "õÞÉÔÙ×ÁÔØ ÒÅÇÉÓÔÒ"
3291
3292 #: src/summary_search.c:178
3293 msgid "Backward search"
3294 msgstr "ïÂÒÁÔÎÙÊ ÐÏÉÓË"
3295
3296 #: src/summary_search.c:184
3297 msgid "Select all matched"
3298 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ ×ÓÅ ×ÈÏÖÄÅÎÉÑ"
3299
3300 #: src/summary_search.c:191
3301 msgid "Clear"
3302 msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ"
3303
3304 #: src/summary_search.c:286
3305 msgid "Search failed"
3306 msgstr "ðÏÉÓË ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ"
3307
3308 #: src/summary_search.c:287
3309 msgid "Search string not found."
3310 msgstr "óÔÒÏËÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ."
3311
3312 #: src/summary_search.c:292
3313 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3314 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔÏ ÎÁÞÁÌÏ ÓÐÉÓËÁ; ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ Ó ËÏÎÃÁ?"
3315
3316 #: src/summary_search.c:294
3317 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3318 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔ ËÏÎÅàÓÐÉÓËÁ; ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ Ó ÎÁÞÁÌÁ?"
3319
3320 #: src/summary_search.c:296
3321 msgid "Search finished"
3322 msgstr "ðÏÉÓË ÚÁËÏÎÞÅÎ"
3323
3324 #: src/summaryview.c:288
3325 msgid "/M_ove..."
3326 msgstr "/ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ"
3327
3328 #: src/summaryview.c:289
3329 msgid "/_Copy..."
3330 msgstr "/ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
3331
3332 #: src/summaryview.c:291
3333 msgid "/E_xecute"
3334 msgstr "/÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
3335
3336 #: src/summaryview.c:292
3337 msgid "/_Mark"
3338 msgstr "/ïÔÍÅÔÉÔØ"
3339
3340 #: src/summaryview.c:293
3341 msgid "/_Mark/_Mark"
3342 msgstr "/ïÔÍÅÔÉÔØ/ïÔÍÅÔÉÔØ"
3343
3344 #: src/summaryview.c:294
3345 msgid "/_Mark/_Unmark"
3346 msgstr "/ïÔÍÅÔÉÔØ/óÎÑÔØ ÏÔÍÅÔËÕ"
3347
3348 #: src/summaryview.c:295
3349 msgid "/_Mark/---"
3350 msgstr "/ïÔÍÅÔÉÔØ/---"
3351
3352 #: src/summaryview.c:296
3353 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3354 msgstr "/ïÔÍÅÔÉÔØ/ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
3355
3356 #: src/summaryview.c:297
3357 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3358 msgstr "/ïÔÍÅÔÉÔØ/ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
3359
3360 #: src/summaryview.c:300
3361 msgid "/_Reply"
3362 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ"
3363
3364 #: src/summaryview.c:301
3365 msgid "/Reply to a_ll"
3366 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
3367
3368 #: src/summaryview.c:302
3369 msgid "/_Forward"
3370 msgstr "/ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
3371
3372 #: src/summaryview.c:303
3373 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3374 msgstr "/ðÅÒÅÓÌÁÔØ ËÁË ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÅ"
3375
3376 #: src/summaryview.c:306
3377 msgid "/Open in new _window"
3378 msgstr "/ïÔËÒÙÔØ × ÎÏ×ÏÍ ÏËÎÅ"
3379
3380 #: src/summaryview.c:307
3381 msgid "/View so_urce"
3382 msgstr "/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÓÈÏÄÎÙÊ ÔÅËÓÔ"
3383
3384 #: src/summaryview.c:308
3385 msgid "/Show all _header"
3386 msgstr "/ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
3387
3388 #: src/summaryview.c:309
3389 msgid "/Re_edit"
3390 msgstr "/éÚÍÅÎÉÔØ"
3391
3392 #: src/summaryview.c:312
3393 msgid "/_Print..."
3394 msgstr "/ðÅÞÁÔÁÔØ..."
3395
3396 #: src/summaryview.c:314
3397 msgid "/Select _all"
3398 msgstr "/÷ÙÂÒÁÔØ ×ÓÅ"
3399
3400 #: src/summaryview.c:320
3401 msgid "M"
3402 msgstr "í"
3403
3404 #: src/summaryview.c:320
3405 msgid "U"
3406 msgstr "þ"
3407
3408 #: src/summaryview.c:335
3409 msgid "Creating summary view...\n"
3410 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÓÐÉÓËÁ...\n"
3411
3412 #: src/summaryview.c:350
3413 msgid "No."
3414 msgstr "îÏÍÅÒ"
3415
3416 #: src/summaryview.c:567
3417 msgid "Process mark"
3418 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ ÍÅÔÏË"
3419
3420 #: src/summaryview.c:568
3421 msgid "Some marks are left. Process it?"
3422 msgstr "îÅÓËÏÌØËÏ ÍÅÔÏË ÏÓÔÁÌÏÓØ. ïÂÒÁÂÏÔÁÔØ ÉÈ?"
3423
3424 #: src/summaryview.c:592
3425 msgid ""
3426 "empty folder\n"
3427 "\n"
3428 msgstr ""
3429 "ÐÕÓÔÁÑ ÐÁÐËÁ\n"
3430 "\n"
3431
3432 #: src/summaryview.c:604
3433 #, c-format
3434 msgid "Scanning folder (%s)..."
3435 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÐÁÐËÉ (%s)..."
3436
3437 #: src/summaryview.c:673
3438 msgid "done."
3439 msgstr "ÇÏÔÏ×Ï."
3440
3441 #: src/summaryview.c:807
3442 msgid "No unread message"
3443 msgstr "îÅÔ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÐÉÓÅÍ"
3444
3445 #: src/summaryview.c:808
3446 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3447 msgstr "îÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÐÉÓÅÍ. ðÅÒÅÊÔÉ Ë ÓÌÅÄÕÀÝÅÊ ÐÁÐËÅ?"
3448
3449 #: src/summaryview.c:944 src/summaryview.c:946
3450 msgid "Attracting messages by subject..."
3451 msgstr "çÒÕÐÐÉÒÏ×ËÁ ÐÉÓÅÍ ÐÏ ÔÅÍÁÍ..."
3452
3453 #: src/summaryview.c:1089
3454 #, c-format
3455 msgid "%d deleted"
3456 msgstr "%d ÕÄÁÌÅÎÏ"
3457
3458 #: src/summaryview.c:1093
3459 #, c-format
3460 msgid "%s%d moved"
3461 msgstr "%s%d ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÏ"
3462
3463 #: src/summaryview.c:1094 src/summaryview.c:1101
3464 msgid ", "
3465 msgstr ", "
3466
3467 #: src/summaryview.c:1099
3468 #, c-format
3469 msgid "%s%d copied"
3470 msgstr ""
3471
3472 #: src/summaryview.c:1116
3473 msgid " item(s) selected"
3474 msgstr " ÐÉÓÅÍ ×ÙÂÒÁÎÏ"
3475
3476 #: src/summaryview.c:1127
3477 #, c-format
3478 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3479 msgstr "%d ÎÏ×ÙÈ, %d ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ, %d ×ÓÅÇÏ (%s)"
3480
3481 #: src/summaryview.c:1133
3482 #, c-format
3483 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3484 msgstr "%d ÎÏ×ÙÈ, %d ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ, %d ×ÓÅÇÏ"
3485
3486 #: src/summaryview.c:1174 src/summaryview.c:1175
3487 msgid "Sorting summary..."
3488 msgstr "óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ..."
3489
3490 #: src/summaryview.c:1213
3491 msgid "\tSetting summary from message data..."
3492 msgstr "\tæÏÒÍÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÓÐÉÓËÁ ÐÉÓÅÍ..."
3493
3494 #: src/summaryview.c:1215
3495 msgid "Setting summary from message data..."
3496 msgstr "æÏÒÍÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÓÐÉÓËÁ ÐÉÓÅÍ..."
3497
3498 #: src/summaryview.c:1324
3499 #, c-format
3500 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3501 msgstr "úÁÐÉÓØ ËÅÛÁ ÓÐÉÓËÁ (%s)..."
3502
3503 #: src/summaryview.c:1376
3504 msgid "(No Date)"
3505 msgstr "(îÅÔ ÄÁÔÙ)"
3506
3507 #: src/summaryview.c:1641
3508 #, c-format
3509 msgid "Message %d is marked\n"
3510 msgstr "ðÉÓØÍÏ %d ÐÏÍÅÞÅÎÏ\n"
3511
3512 #: src/summaryview.c:1670
3513 #, c-format
3514 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3515 msgstr "ðÉÓØÍÏ %d ÐÏÍÅÞÅÎÏ ËÁË ÐÒÏÞÔÅÎÎÏÅ\n"
3516
3517 #: src/summaryview.c:1705
3518 #, c-format
3519 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3520 msgstr "ðÉÓØÍÏ %d ÐÏÍÅÞÅÎÏ ËÁË ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÅ\n"
3521
3522 #: src/summaryview.c:1747
3523 #, c-format
3524 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3525 msgstr "ðÉÓØÍÏ %s/%d ÐÏÍÅÞÅÎÏ ËÁË ÕÄÁÌÅÎÎÏÅ\n"
3526
3527 #: src/summaryview.c:1761
3528 msgid "Current folder is Trash."
3529 msgstr "ôÅËÕÝÁÑ ÐÁÐËÁ -- ËÏÒÚÉÎÁ."
3530
3531 #: src/summaryview.c:1783 src/summaryview.c:1785
3532 msgid "Deleting duplicated messages..."
3533 msgstr "õÎÉÞÔÏÖÅÎÉÅ ÐÏ×ÔÏÒÑÀÝÉÈÓÑ ÐÉÓÅÍ..."
3534
3535 #: src/summaryview.c:1835
3536 #, c-format
3537 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3538 msgstr "ó ÐÉÓØÍÁ %s/%d ÓÎÑÔÙ ÐÏÍÅÔËÉ\n"
3539
3540 #: src/summaryview.c:1872
3541 #, c-format
3542 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3543 msgstr "ðÉÓØÍÏ %d ÐÏÍÅÞÅÎÏ ÄÌÑ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÑ × %s\n"
3544
3545 #: src/summaryview.c:1884
3546 msgid "Destination is same as current folder."
3547 msgstr "íÅÓÔÏ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÔÅËÕÝÅÊ ÐÁÐËÏÊ."
3548
3549 #: src/summaryview.c:1933
3550 #, c-format
3551 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: src/summaryview.c:1946
3555 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3556 msgstr ""
3557
3558 #: src/summaryview.c:1978
3559 msgid "Selecting all messages..."
3560 msgstr "÷ÙÂÉÒÁÀÔÓÑ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ..."
3561
3562 #: src/summaryview.c:2032
3563 msgid "Print"
3564 msgstr "ðÅÞÁÔØ"
3565
3566 #: src/summaryview.c:2033
3567 #, c-format
3568 msgid ""
3569 "Enter the print command line:\n"
3570 "(`%s' will be replaced with file name)"
3571 msgstr ""
3572 "÷×ÅÄÉÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ ÐÅÞÁÔÉ:\n"
3573 "(`%s' ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅÎÏ ÎÁ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ)"
3574
3575 #: src/summaryview.c:2039
3576 #, c-format
3577 msgid ""
3578 "Print command line is invalid:\n"
3579 "`%s'"
3580 msgstr ""
3581 "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ ÐÅÞÁÔÉ:\n"
3582 "`%s'"
3583
3584 #: src/summaryview.c:2256 src/summaryview.c:2257
3585 msgid "Building threads..."
3586 msgstr "ó×ÑÚÙ×ÁÎÉÅ ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÊ..."
3587
3588 #: src/summaryview.c:2279 src/summaryview.c:2280
3589 msgid "Unthreading..."
3590 msgstr "ïÔÍÅÎÁ Ó×ÑÚÙ×ÁÎÉÑ ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÊ..."
3591
3592 #: src/summaryview.c:2302
3593 msgid "Unthreading for execution..."
3594 msgstr "ïÔÍÅÎÁ Ó×ÑÚÙ×ÁÎÉÑ ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÑ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌÎÅÎÉÑ..."
3595
3596 #: src/summaryview.c:2389
3597 msgid "filtering..."
3598 msgstr "ÆÉÌØÔÒÁÃÉÑ..."
3599
3600 #: src/summaryview.c:2390
3601 msgid "Filtering..."
3602 msgstr "æÉÌØÔÒÁÃÉÑ..."
3603
3604 #: src/summaryview.c:2494
3605 #, c-format
3606 msgid "Go to %s\n"
3607 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ Ë %s\n"
3608
3609 #: src/textview.c:137
3610 msgid "Creating text view...\n"
3611 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÏÂÌÁÓÔÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÔÅËÓÔÁ...\n"
3612
3613 #: src/textview.c:372
3614 msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
3615 msgstr "þÔÏÂÙ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÜÔÕ ÞÁÓÔØ, ×ÙÚÏ×ÉÔÅ ËÏÎÔÅËÓÔÎÏÅ ÍÅÎÀ, ÝÅÌËÎÕ× ÐÒÁ×ÏÊ\n"
3616
3617 #: src/textview.c:375
3618 msgid ""
3619 "right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
3620 "\n"
3621 msgstr ""
3622 "ËÎÏÐËÏÊ ÍÙÛÉ, É ×ÙÂÅÒÉÔÅ `óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË...', ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ ËÌÁ×ÉÛÕ `y'.\n"
3623
3624 #: src/textview.c:379
3625 msgid "To display this part as a text message, select\n"
3626 msgstr "äÌÑ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ÜÔÏÇÏ ×ÌÏÖÅÎÉÑ ËÁË ÔÅËÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ\n"
3627
3628 #: src/textview.c:382
3629 msgid ""
3630 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3631 "\n"
3632 msgstr ""
3633 "`ðÏËÁÚÁÔØ ËÁË ÔÅËÓÔ', ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ ËÌÁ×ÉÛÕ `t'.\n"
3634 "\n"
3635
3636 #: src/textview.c:386
3637 msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
3638 msgstr "äÌÑ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÜÔÏÇÏ ×ÌÏÖÅÎÉÑ ×ÎÅÛÎÅÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ `Open',\n"
3639
3640 #: src/textview.c:389
3641 msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
3642 msgstr ""
3643 "ÉÌÉ ÝÅÌËÎÉÔÅ Ä×ÁÖÄÙ, ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ ÎÁ ÓÒÅÄÎÀÀ ËÎÏÐËÕ, ÉÌÉ ÎÁ ËÌÁ×ÉÛÕ `l'."
3644
3645 #: src/textview.c:410
3646 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3647 msgstr ""
3648
3649 #: src/textview.c:413
3650 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3651 msgstr ""
3652
3653 #: src/textview.c:416
3654 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3655 msgstr ""
3656
3657 #: src/utils.c:1376 src/utils.c:1453
3658 #, c-format
3659 msgid "writing to %s failed.\n"
3660 msgstr "ÚÁÐÉÓØ × %s ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ.\n"
3661
3662 #: src/utils.c:1396
3663 #, c-format
3664 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3665 msgstr ""
3666
3667 #: src/utils.c:1614
3668 #, c-format
3669 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3670 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ URI: `%s'"