updated translations
[claws.git] / po / ru.po
1 # translation of ru.po to òÕÓÓËÉÊ
2 # Russian translation of sylpheed-claws
3 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
4 # Copyright (C) Ruslan N. Balkin <baron@dartel.ru>, 2002
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ru\n"
9 "POT-Creation-Date: 2002-11-24 05:41+0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-11-24 20:27+0300\n"
11 "Last-Translator: Ruslan N. Balkin <baron@dartel.ru>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=KOI8-R\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "X-Generator: KBabel 1.0\n"
16
17 #: src/about.c:89
18 msgid "About"
19 msgstr "ï ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ"
20
21 #: src/about.c:210
22 msgid ""
23 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
24 "\n"
25 msgstr ""
26 "ðÒÁ×Á ÎÁ GPGME ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÁÔ Werner Koch <dd9jn@gnu.org>, (c) 2001 Ç.\n"
27 "\n"
28
29 #: src/about.c:214
30 msgid ""
31 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
32 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
33 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
34 "version.\n"
35 "\n"
36 msgstr ""
37 "üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÂÅÓÐÌÁÔÎÁÑ; ÍÙ ÍÏÖÅÔÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÔØ ÅÅ É/ÉÌÉ ÍÏÄÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÔØ "
38 "ÎÁ ÕÓÌÏ×ÉÑÈ ÌÉÃÅÎÚÉÉ 'GNU General Public License', ÉÚÄÁÎÎÏÊ 'Free Software "
39 "Foundation', ×ÅÒÓÉÅÊ 2 ÉÌÉ (ÐÏ ×ÁÛÅÍÕ ÕÓÍÏÔÒÅÎÉÀ) ÂÏÌÅÅ ÐÏÚÄÎÅÊ ×ÅÒÓÉÅÊ.\n"
40 "\n"
41
42 #: src/about.c:220
43 msgid ""
44 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
45 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
46 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
47 "more details.\n"
48 "\n"
49 msgstr ""
50 "üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÔÓÑ × ÎÁÄÅÖÄÅ, ÞÔÏ ÏÎÁ ÂÕÄÅÔ ÐÏÌÅÚÎÁ, ÎÏ âåú "
51 "÷óñëéè çáòáîôéê; ÄÁÖÅ ÂÅÚ ÇÁÒÁÎÔÉÉ ÐÏ ôï÷áòîïíõ óïóôïñîéà ÉÌÉ ðòéçïäîïóôé "
52 "äìñ ïðòåäåìåîîùè ãåìåê. óÍÏÔÒÉ 'GNU General Public License' ÄÌÑ ÂÏÌÅÅ "
53 "ÐÏÄÒÏÂÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ.\n"
54 "\n"
55
56 #: src/about.c:226
57 msgid ""
58 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
59 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
60 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
61 msgstr ""
62 "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÌÉ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÏÐÉÀ 'GNU General Public License' ×ÍÅÓÔÅ Ó ÜÔÏÊ "
63 "ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ; × ÐÒÏÔÉ×ÎÏÍ ÓÌÕÞÁÅ, ÎÁÐÉÛÉÔÅ × 'Free Software Foundation, "
64 "Inc.':59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
65
66 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
67 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2953 src/compose.c:5792
68 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
69 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
70 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
71 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2263
72 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
73 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:555 src/mainwindow.c:2219
74 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
75 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
76 #: src/prefs_common.c:3251 src/prefs_common.c:3420 src/prefs_common.c:3750
77 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
78 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_folder_item.c:499
79 #: src/prefs_matcher.c:307 src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
80 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
81 #: src/prefs_toolbar.c:876 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
82 msgid "OK"
83 msgstr "OK"
84
85 #: src/account.c:304
86 msgid ""
87 "Some composing windows are open.\n"
88 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
89 msgstr ""
90 "ïÔËÒÙÔÙ ÏËÎÁ Ó ÒÅÄÁËÔÉÒÕÅÍÙÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ.\n"
91 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÚÁËÒÏÊÔÅ ×ÓÅ ÏËÎÁ Ó ÒÅÄÁËÔÉÒÕÅÍÙÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ ÐÅÒÅÄ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅÍ "
92 "ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ."
93
94 #: src/account.c:554
95 msgid "Edit accounts"
96 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
97
98 #: src/account.c:572
99 msgid ""
100 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
101 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
102 msgstr ""
103 "îÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØÓÑ × ÚÁÄÁÎÎÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ. ðÏÓÔÁ×ØÔÅ\n"
104 "ÏÔÍÅÔËÕ × ÓÔÏÌÂÃÅ 'G', ÞÔÏÂÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ó ÕËÁÚÁÎÎÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÉÓÉ\n"
105 "ÐÒÉÎÉÍÁÌÉÓØ ÐÏ ËÏÍÁÎÄÅ'ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ'."
106
107 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
108 #: src/compose.c:4486 src/compose.c:4656 src/editaddress.c:774
109 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
110 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
111 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
112 #: src/select-keys.c:299
113 msgid "Name"
114 msgstr "éÍÑ"
115
116 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
117 msgid "Protocol"
118 msgstr "ðÒÏÔÏËÏÌ"
119
120 #: src/account.c:594
121 msgid "Server"
122 msgstr "óÅÒ×ÅÒ"
123
124 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
125 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
126 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
127 msgid "Add"
128 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
129
130 #: src/account.c:629
131 msgid "Edit"
132 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
133
134 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
135 msgid " Delete "
136 msgstr " õÄÁÌÉÔØ "
137
138 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
139 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:577
140 #: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
141 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:872
142 msgid "Down"
143 msgstr "÷ÎÉÚ"
144
145 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
146 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:571
147 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
148 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:868
149 msgid "Up"
150 msgstr "÷×ÅÒÈ"
151
152 #: src/account.c:661
153 msgid " Set as default account "
154 msgstr " CÄÅÌÁÔØ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓØÀ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ "
155
156 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
157 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
158 #: src/inc.c:678 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1669
159 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:240
160 msgid "Close"
161 msgstr "úÁËÒÙÔØ"
162
163 #: src/account.c:735
164 msgid "Delete account"
165 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
166
167 #: src/account.c:736
168 msgid "Do you really want to delete this account?"
169 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÕ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ?"
170
171 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
172 #: src/compose.c:2833 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970 src/compose.c:6333
173 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190
174 #: src/folderview.c:2282 src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
175 #: src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077
176 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:884
177 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1053
178 #: src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322
179 #: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226 src/summaryview.c:1270
180 #: src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337 src/summaryview.c:1369
181 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
182 #: src/summaryview.c:2928
183 msgid "Yes"
184 msgstr "äÁ"
185
186 #: src/account.c:737 src/compose.c:3307 src/compose.c:5970
187 #: src/folderview.c:2131 src/folderview.c:2190 src/folderview.c:2282
188 #: src/folderview.c:2417 src/folderview.c:2454
189 msgid "+No"
190 msgstr "+îÅÔ"
191
192 #: src/addressadd.c:163
193 msgid "Add Address to Book"
194 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ × ËÎÉÇÕ"
195
196 #: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300 src/toolbar.c:300
197 msgid "Address"
198 msgstr "áÄÒÅÓ"
199
200 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
201 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
202 msgid "Remarks"
203 msgstr "ðÒÉÍÅÞÁÎÉÅ"
204
205 #: src/addressadd.c:225
206 msgid "Select Address Book Folder"
207 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÁÐËÕ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
208
209 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
210 #: src/compose.c:2953 src/compose.c:5793 src/compose.c:6505 src/compose.c:6543
211 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
212 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
213 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
214 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
215 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
216 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:555
217 #: src/mainwindow.c:2219 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:839
218 #: src/mimeview.c:897 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
219 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3252 src/prefs_common.c:3751
220 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
221 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
222 #: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
223 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
224 #: src/prefs_toolbar.c:877 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
225 #: src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:3305
226 msgid "Cancel"
227 msgstr "ïÔÍÅÎÁ"
228
229 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:518 src/mainwindow.c:511
230 msgid "/_File"
231 msgstr "/_æÁÊÌ"
232
233 #: src/addressbook.c:344
234 msgid "/_File/New _Book"
235 msgstr "/_æÁÊÌ/îÏ×ÁÑ _ëÎÉÇÁ"
236
237 #: src/addressbook.c:345
238 msgid "/_File/New _vCard"
239 msgstr "/_æÁÊÌ/îÏ×ÙÊ _vCard"
240
241 #: src/addressbook.c:347
242 msgid "/_File/New _JPilot"
243 msgstr "/_æÁÊÌ/îÏ×ÙÊ _JPilot"
244
245 #: src/addressbook.c:350
246 msgid "/_File/New _Server"
247 msgstr "/_æÁÊÌ/îÏ×ÙÊ _óÅÒ×ÅÒ"
248
249 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:522
250 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:528
251 msgid "/_File/---"
252 msgstr "/_æÁÊÌ/---"
253
254 #: src/addressbook.c:353
255 msgid "/_File/_Edit"
256 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÒÁ×ËÁ"
257
258 #: src/addressbook.c:354
259 msgid "/_File/_Delete"
260 msgstr "/_æÁÊÌ/_õÄÁÌÉÔØ"
261
262 #: src/addressbook.c:356
263 msgid "/_File/_Save"
264 msgstr "/_æÁÊÌ/_óÏÈÒÁÎÉÔØ"
265
266 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:523
267 msgid "/_File/_Close"
268 msgstr "/_æÁÊÌ/_úÁËÒÙÔØ"
269
270 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
271 #: src/compose.c:525 src/mainwindow.c:532
272 msgid "/_Edit"
273 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ"
274
275 #: src/addressbook.c:359
276 msgid "/_Edit/C_ut"
277 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷_ÙÒÅÚÁÔØ"
278
279 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:530 src/mainwindow.c:533
280 msgid "/_Edit/_Copy"
281 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
282
283 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:531
284 msgid "/_Edit/_Paste"
285 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
286
287 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:528 src/compose.c:611
288 #: src/mainwindow.c:536
289 msgid "/_Edit/---"
290 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/---"
291
292 #: src/addressbook.c:363
293 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
294 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷_ÓÔÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ"
295
296 #: src/addressbook.c:364
297 msgid "/_Address"
298 msgstr "/_áÄÒÅÓ"
299
300 #: src/addressbook.c:365
301 msgid "/_Address/New _Address"
302 msgstr "/_áÄÒÅÓ/îÏ×ÙÊ _ÁÄÒÅÓ"
303
304 #: src/addressbook.c:366
305 msgid "/_Address/New _Group"
306 msgstr "/_áÄÒÅÓ/îÏ×ÁÑ _çÒÕÐÐÁ"
307
308 #: src/addressbook.c:367
309 msgid "/_Address/New _Folder"
310 msgstr "/_áÄÒÅÓ/îÏ×ÁÑ _ðÁÐËÁ"
311
312 #: src/addressbook.c:368
313 msgid "/_Address/---"
314 msgstr "/_áÄÒÅÓ/---"
315
316 #: src/addressbook.c:369
317 msgid "/_Address/_Edit"
318 msgstr "/_áÄÒÅÓ/ð_ÒÁ×ËÁ"
319
320 #: src/addressbook.c:370
321 msgid "/_Address/_Delete"
322 msgstr "/_áÄÒÅÓ/_õÄÁÌÉÔØ"
323
324 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:741
325 #: src/mainwindow.c:750 src/mainwindow.c:761 src/mainwindow.c:763
326 #: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:768
327 msgid "/_Tools/---"
328 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/---"
329
330 #: src/addressbook.c:372
331 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
332 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/éÍÐÏÒÔ _LDIF ÆÁÊÌÁ..."
333
334 #: src/addressbook.c:373
335 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
336 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/éÍÐÏÒÔ M_utt ÆÁÊÌÁ..."
337
338 #: src/addressbook.c:374
339 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
340 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/éÍÐÏÒÔ _Pine ÆÁÊÌÁ..."
341
342 #: src/addressbook.c:376
343 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
344 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/üËÓÐÏÒÔ × _HTML..."
345
346 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:796
347 msgid "/_Help"
348 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ"
349
350 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:804
351 msgid "/_Help/_About"
352 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/_ï ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ..."
353
354 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
355 msgid "/New _Address"
356 msgstr "/îÏ×ÙÊ _áÄÒÅÓ"
357
358 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
359 msgid "/New _Group"
360 msgstr "/îÏ×ÁÑ _çÒÕÐÐÁ"
361
362 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
363 msgid "/New _Folder"
364 msgstr "/îÏ×ÁÑ _ðÁÐËÁ"
365
366 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
367 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:512
368 #: src/folderview.c:274 src/folderview.c:276 src/folderview.c:285
369 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:293 src/folderview.c:295
370 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:313
371 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:325 src/folderview.c:329
372 #: src/folderview.c:331 src/summaryview.c:396 src/summaryview.c:399
373 #: src/summaryview.c:401 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:419
374 #: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:440
375 msgid "/---"
376 msgstr "/---"
377
378 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:404
379 msgid "/_Delete"
380 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ"
381
382 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
383 msgid "/C_ut"
384 msgstr "/÷_ÙÒÅÚÁÔØ"
385
386 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
387 msgid "/_Copy"
388 msgstr "/_ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
389
390 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
391 msgid "/_Paste"
392 msgstr "/_÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
393
394 #: src/addressbook.c:408
395 msgid "/Pa_ste Address"
396 msgstr "/÷_ÓÔÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ"
397
398 #: src/addressbook.c:530
399 msgid "E-Mail address"
400 msgstr "E-Mail ÁÄÒÅÓ"
401
402 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5201 src/prefs_common.c:2733
403 #: src/toolbar.c:106
404 msgid "Address book"
405 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
406
407 #: src/addressbook.c:633
408 msgid "Name:"
409 msgstr "éÍÑ:"
410
411 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
412 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
413 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
414 #: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:536 src/prefs_matcher.c:506
415 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:829
416 #: src/toolbar.c:250
417 msgid "Delete"
418 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
419
420 #: src/addressbook.c:671
421 msgid "Lookup"
422 msgstr "îÁÊÔÉ"
423
424 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1359 src/compose.c:3007
425 #: src/compose.c:4303 src/compose.c:5000 src/headerview.c:55
426 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
427 msgid "To:"
428 msgstr "ëÏÍÕ:"
429
430 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1343 src/compose.c:3006
431 #: src/prefs_template.c:175
432 msgid "Cc:"
433 msgstr "ëÏÐÉÑ:"
434
435 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1346 src/prefs_template.c:176
436 msgid "Bcc:"
437 msgstr "óËÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ:"
438
439 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
440 msgid "Delete address(es)"
441 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÁÄÒÅÓ(Á)"
442
443 #: src/addressbook.c:891
444 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
445 msgstr "üÔÏÔ ÁÄÒÅÓ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ É ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÕÄÁÌÅÎ"
446
447 #: src/addressbook.c:914
448 msgid "Really delete the address(es)?"
449 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÁÄÒÅÓ(Á)?"
450
451 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2833
452 #: src/compose.c:6333 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:169 src/inc.c:297
453 #: src/mainwindow.c:1455 src/mainwindow.c:3077 src/message_search.c:198
454 #: src/prefs_actions.c:884 src/prefs_customheader.c:541
455 #: src/prefs_filtering.c:1053 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:544
456 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:811 src/summaryview.c:1226
457 #: src/summaryview.c:1270 src/summaryview.c:1313 src/summaryview.c:1337
458 #: src/summaryview.c:1369 src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419
459 #: src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:2928
460 msgid "No"
461 msgstr "îÅÔ"
462
463 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
464 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
465 msgstr "îÅÌØÚÑ ×ÓÔÁ×ÉÔØ. ëÏÎÅÞÎÁÑ ÁÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ."
466
467 #: src/addressbook.c:1435
468 msgid "Cannot paste into an address group."
469 msgstr "îÅÌØÚÑ ×ÓÔÁ×ÉÔØ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ÇÒÕÐÐÕ."
470
471 #: src/addressbook.c:2078
472 #, c-format
473 msgid ""
474 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
475 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
476 msgstr ""
477 "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ é ×ÓÅ ÁÄÒÅÓÁ × `%s' ? \n"
478 "åÓÌÉ ÕÄÁÌÑÅÔÓÑ ÔÏÌØËÏ ÐÁÐËÁ, ÁÄÒÅÓÁ ÂÕÄÕÔ ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÙ × ÒÏÄÉÔÅÌØÓËÕÀ ÐÁÐËÕ."
479
480 #: src/addressbook.c:2082
481 msgid "Folder only"
482 msgstr "ôÏÌØËÏ ÐÁÐËÕ"
483
484 #: src/addressbook.c:2082
485 msgid "Folder and Addresses"
486 msgstr "ðÁÐËÕ É ÁÄÒÅÓÁ"
487
488 #: src/addressbook.c:2087
489 #, c-format
490 msgid "Really delete `%s' ?"
491 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ `%s' ?"
492
493 #: src/addressbook.c:2792
494 msgid "New user, could not save index file."
495 msgstr "îÏ×ÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÎÄÅËÓÎÙÊ ÆÁÊÌ."
496
497 #: src/addressbook.c:2796
498 msgid "New user, could not save address book files."
499 msgstr "îÏ×ÙÊ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÆÁÊÌÙ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
500
501 #: src/addressbook.c:2806
502 msgid "Old address book converted successfully."
503 msgstr "óÔÁÒÁÑ ÁÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ ÕÓÐÅÛÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÁ."
504
505 #: src/addressbook.c:2811
506 msgid ""
507 "Old address book converted,\n"
508 "could not save new address index file"
509 msgstr ""
510 "óÔÁÒÁÑ ÁÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÁ,\n"
511 "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ÉÎÄÅËÓÎÙÊ ÆÁÊÌ"
512
513 #: src/addressbook.c:2824
514 msgid ""
515 "Could not convert address book,\n"
516 "but created empty new address book files."
517 msgstr ""
518 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ,\n"
519 "ÎÏ ÓÏÚÄÁÎÙ ÐÕÓÔÙÅ ÆÁÊÌÙ ÎÏ×ÏÊ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
520
521 #: src/addressbook.c:2830
522 msgid ""
523 "Could not convert address book,\n"
524 "could not create new address book files."
525 msgstr ""
526 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ\n"
527 "É ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌÙ ÎÏ×ÏÊ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
528
529 #: src/addressbook.c:2835
530 msgid ""
531 "Could not convert address book\n"
532 "and could not create new address book files."
533 msgstr ""
534 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ\n"
535 "É ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌÙ ÎÏ×ÏÊ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
536
537 #: src/addressbook.c:2842
538 msgid "Addressbook conversion error"
539 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
540
541 #: src/addressbook.c:2846
542 msgid "Addressbook conversion"
543 msgstr "ðÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
544
545 #: src/addressbook.c:2881
546 msgid "Addressbook Error"
547 msgstr "ïÛÉÂËÁ × ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÅ"
548
549 #: src/addressbook.c:2882
550 msgid "Could not read address index"
551 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÉÎÄÅËÓ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
552
553 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1028
554 msgid "Interface"
555 msgstr "éÎÔÅÒÆÅÊÓ"
556
557 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
558 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
559 msgid "Address Book"
560 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
561
562 #: src/addressbook.c:3377
563 msgid "Person"
564 msgstr "ëÏÎÔÁËÔ"
565
566 #: src/addressbook.c:3393
567 msgid "EMail Address"
568 msgstr "EMail ÁÄÒÅÓ"
569
570 #: src/addressbook.c:3409
571 msgid "Group"
572 msgstr "çÒÕÐÐÁ"
573
574 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:359
575 #: src/prefs_account.c:1950
576 msgid "Folder"
577 msgstr "ðÁÐËÁ"
578
579 #: src/addressbook.c:3441
580 msgid "vCard"
581 msgstr "vCard"
582
583 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
584 msgid "JPilot"
585 msgstr "JPilot"
586
587 #: src/addressbook.c:3489
588 msgid "LDAP Server"
589 msgstr "LDAP óÅÒ×ÅÒ"
590
591 #: src/addrgather.c:156
592 msgid "Please specify name for address book."
593 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÉÍÑ ÄÌÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
594
595 #: src/addrgather.c:176
596 msgid "Please select the mail headers to search."
597 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ"
598
599 #: src/addrgather.c:183
600 msgid "Busy harvesting addresses..."
601 msgstr "úÁÎÑÔÙÅ ÁÄÒÅÓÁ..."
602
603 #: src/addrgather.c:221
604 msgid "Addresses gathered successfully."
605 msgstr "áÄÒÅÓÁ ÎÁÂÒÁÎÙ ÕÓÐÅÛÎÏ."
606
607 #: src/addrgather.c:285
608 msgid "No folder or message was selected."
609 msgstr "ðÁÐËÁ ÉÌÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎÏ."
610
611 #: src/addrgather.c:293
612 msgid ""
613 "Please select a folder to process from the folder\n"
614 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
615 "the message list."
616 msgstr ""
617 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÁÐËÕ ÄÌÑ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÉÚ ÓÐÉÓËÁ\n"
618 "ÐÁÐÏË. éÌÉ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÏÄÎÏ ÉÌÉ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ\n"
619 "ÓÐÉÓËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
620
621 #: src/addrgather.c:345
622 msgid "Folder :"
623 msgstr "ðÁÐËÁ :"
624
625 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
626 msgid "Address Book :"
627 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ëÎÉÇÁ :"
628
629 #: src/addrgather.c:366
630 msgid "Folder Size :"
631 msgstr "òÁÚÍÅÒ ÐÁÐËÉ :"
632
633 #: src/addrgather.c:381
634 msgid "Process these mail header fields"
635 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔÁÔØ ÜÔÉ ÐÏÌÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
636
637 #: src/addrgather.c:399
638 msgid "Include sub-folders"
639 msgstr "÷ËÌÀÞÉÔØ ÐÏÄ-ÐÁÐËÉ"
640
641 #: src/addrgather.c:422
642 msgid "Header Name"
643 msgstr "éÍÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
644
645 #: src/addrgather.c:423
646 msgid "Address Count"
647 msgstr "ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÁÄÒÅÓÏ×"
648
649 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:270
650 #: src/messageview.c:331 src/ssl_certificate.c:330 src/ssl_certificate.c:370
651 msgid "Warning"
652 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ"
653
654 #: src/addrgather.c:528
655 msgid "Header Fields"
656 msgstr "ðÏÌÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
657
658 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
659 msgid "Finish"
660 msgstr "çÏÔÏ×Ï"
661
662 #: src/addrgather.c:588
663 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
664 msgstr "óÂÏÒ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÁÄÒÅÓÏ× ÉÚ ×ÙÂÒÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
665
666 #: src/addrgather.c:596
667 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
668 msgstr "óÂÏÒ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÁÄÒÅÓÏ× ÉÚ ÐÁÐËÉ"
669
670 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
671 msgid "Common address"
672 msgstr "ïÂÝÉÅ ÁÄÒÅÓÁ"
673
674 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
675 msgid "Personal address"
676 msgstr "ìÉÞÎÙÊ ÁÄÒÅÓÁ"
677
678 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5970 src/main.c:537
679 msgid "Notice"
680 msgstr "õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
681
682 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3305 src/inc.c:559
683 msgid "Error"
684 msgstr "ïÛÉÂËÁ"
685
686 #: src/alertpanel.c:279
687 msgid "Show this message next time"
688 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ÒÁÚ"
689
690 #: src/colorlabel.c:45
691 msgid "Orange"
692 msgstr "ïÒÁÎÖÅ×ÙÊ"
693
694 #: src/colorlabel.c:46
695 msgid "Red"
696 msgstr "ëÒÁÓÎÙÊ"
697
698 #: src/colorlabel.c:47
699 msgid "Pink"
700 msgstr "òÏÚÏ×ÙÊ"
701
702 #: src/colorlabel.c:48
703 msgid "Sky blue"
704 msgstr "çÏÌÕÂÏÊ"
705
706 #: src/colorlabel.c:49
707 msgid "Blue"
708 msgstr "óÉÎÉÊ"
709
710 #: src/colorlabel.c:50
711 msgid "Green"
712 msgstr "úÅÌÅÎÙÊ"
713
714 #: src/colorlabel.c:51
715 msgid "Brown"
716 msgstr "ëÏÒÉÞÎÅ×ÙÊ"
717
718 #: src/colorlabel.c:281 src/compose.c:4955 src/exphtmldlg.c:450
719 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4264
720 msgid "None"
721 msgstr "îÅÔ"
722
723 #: src/compose.c:510
724 msgid "/_Add..."
725 msgstr "/_äÏÂÁ×ÉÔØ..."
726
727 #: src/compose.c:511
728 msgid "/_Remove"
729 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ"
730
731 #: src/compose.c:513
732 msgid "/_Property..."
733 msgstr "/_ó×ÏÊÓÔ×Á..."
734
735 #: src/compose.c:519
736 msgid "/_File/_Attach file"
737 msgstr "/_æÁÊÌ/_÷ÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌ"
738
739 #: src/compose.c:520
740 msgid "/_File/_Insert file"
741 msgstr "/_æÁÊÌ/_÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ"
742
743 #: src/compose.c:521
744 msgid "/_File/Insert si_gnature"
745 msgstr "/_æÁÊÌ/÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÉ_ÇÎÁÔÕÒÕ"
746
747 #: src/compose.c:526
748 msgid "/_Edit/_Undo"
749 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ïÔÍÅÎÁ"
750
751 #: src/compose.c:527
752 msgid "/_Edit/_Redo"
753 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_÷ÅÒÎÕÔØ"
754
755 #: src/compose.c:529
756 msgid "/_Edit/Cu_t"
757 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷_ÙÒÅÚÁÔØ"
758
759 #: src/compose.c:532
760 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
761 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÓÔÁ×ÉÔØ ËÁË _ÃÉÔÁÔÕ"
762
763 #: src/compose.c:534 src/mainwindow.c:534
764 msgid "/_Edit/Select _all"
765 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÂÒÁÔØ ×Ó_Å"
766
767 #: src/compose.c:535
768 msgid "/_Edit/A_dvanced"
769 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ"
770
771 #: src/compose.c:536
772 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
773 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÉÍ×ÏÌ ÎÁÚÁÄ"
774
775 #: src/compose.c:541
776 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
777 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÉÍ×ÏÌ ×ÐÅÒÅÄ"
778
779 #: src/compose.c:546
780 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
781 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÌÏ×Ï ÎÁÚÁÄ"
782
783 #: src/compose.c:551
784 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
785 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/óÌÏ×Ï ×ÐÅÒÅÄ"
786
787 #: src/compose.c:556
788 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
789 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/÷ ÎÁÞÁÌÏ ÓÔÒÏËÉ"
790
791 #: src/compose.c:561
792 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
793 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/÷ ËÏÎÅàÓÔÒÏËÉ"
794
795 #: src/compose.c:566
796 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
797 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/îÁ ÐÒÅÄÙÄÕÝÕÀ ÓÔÒÏËÕ"
798
799 #: src/compose.c:571
800 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
801 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/îÁ ÓÌÅÄÕÀÝÕÀ ÓÔÒÏËÕ"
802
803 #: src/compose.c:576
804 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
805 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ÓÚÁÄÉ"
806
807 #: src/compose.c:581
808 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
809 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÉÍ×ÏÌ ×ÐÅÒÅÄÉ"
810
811 #: src/compose.c:586
812 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
813 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÌÏ×Ï ÓÚÁÄÉ"
814
815 #: src/compose.c:591
816 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
817 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÌÏ×Ï ×ÐÅÒÅÄÉ"
818
819 #: src/compose.c:596
820 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
821 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÓÔÒÏËÕ"
822
823 #: src/compose.c:601
824 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
825 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ×ÓÀ ÓÔÒÏËÕ"
826
827 #: src/compose.c:606
828 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
829 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ä_ÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ/õÄÁÌÉÔØ ÄÏ ËÏÎÃÁ ÓÔÒÏËÉ"
830
831 #: src/compose.c:612
832 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
833 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/_ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ÔÅËÕÝÉÊ ÁÂÚÁÃ"
834
835 #: src/compose.c:614
836 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
837 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ×ÓÅ ÄÌÉÎÎÙÅ _ÓÔÒÏËÉ"
838
839 #: src/compose.c:616
840 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
841 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/ðÒÁ×ËÁ ×_ÎÅÛÎÉÍ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ"
842
843 #: src/compose.c:619
844 msgid "/_Spelling"
845 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ"
846
847 #: src/compose.c:620
848 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
849 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ×ÓÅ ÉÌÉ ×ÙÄÅÌÅÎÎÏÅ"
850
851 #: src/compose.c:622
852 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
853 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_÷ÙÄÅÌÉÔØ ×ÓÅ ÎÅ×ÅÒÎÙÅ ÓÌÏ×Á"
854
855 #: src/compose.c:624
856 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
857 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/ðÒÏ×ÅÒÉÔØ _ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÅ ÓÌÏ×Á"
858
859 #: src/compose.c:626
860 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
861 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_ë ÓÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÎÅ×ÅÒÎÏÍÕ ÓÌÏ×Õ"
862
863 #: src/compose.c:628
864 msgid "/_Spelling/---"
865 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/---"
866
867 #: src/compose.c:629
868 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
869 msgstr "/_ïÒÆÏÇÒÁÆÉÑ/_îÁÓÔÒÏÊËÉ"
870
871 #: src/compose.c:633 src/mainwindow.c:540 src/summaryview.c:432
872 msgid "/_View"
873 msgstr "/_÷ÉÄ"
874
875 #: src/compose.c:634
876 msgid "/_View/_To"
877 msgstr "/_÷ÉÄ/_ëÏÍÕ"
878
879 #: src/compose.c:635
880 msgid "/_View/_Cc"
881 msgstr "/_÷ÉÄ/ë_ÏÐÉÑ"
882
883 #: src/compose.c:636
884 msgid "/_View/_Bcc"
885 msgstr "/_÷ÉÄ/_óËÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ"
886
887 #: src/compose.c:637
888 msgid "/_View/_Reply to"
889 msgstr "/_÷ÉÄ/_áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ"
890
891 #: src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/compose.c:642 src/mainwindow.c:558
892 #: src/mainwindow.c:561 src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:613
893 #: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699
894 msgid "/_View/---"
895 msgstr "/_÷ÉÄ/---"
896
897 #: src/compose.c:639
898 msgid "/_View/_Followup to"
899 msgstr "/_÷ÉÄ/_çÒÕÐÐÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÏÔ×ÅÔÁ"
900
901 #: src/compose.c:641
902 msgid "/_View/R_uler"
903 msgstr "/_÷ÉÄ/_ìÉÎÅÊËÁ"
904
905 #: src/compose.c:643
906 msgid "/_View/_Attachment"
907 msgstr "/_÷ÉÄ/_÷ÌÏÖÅÎÉÑ (ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ)"
908
909 #: src/compose.c:645 src/mainwindow.c:702
910 msgid "/_Message"
911 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ"
912
913 #: src/compose.c:646
914 msgid "/_Message/_Send"
915 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔÐÒÁ×ÉÔØ"
916
917 #: src/compose.c:648
918 msgid "/_Message/Send _later"
919 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ï_ÔÐÒÁ×ÉÔØ ÐÏÚÖÅ"
920
921 #: src/compose.c:650 src/compose.c:656 src/compose.c:661 src/compose.c:663
922 #: src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:680 src/mainwindow.c:707
923 #: src/mainwindow.c:709 src/mainwindow.c:719 src/mainwindow.c:722
924 #: src/mainwindow.c:724 src/mainwindow.c:729
925 msgid "/_Message/---"
926 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/---"
927
928 #: src/compose.c:651
929 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
930 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÞÅÒÎÏ×ÉËÉ"
931
932 #: src/compose.c:653
933 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
934 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ É ÐÒÏÄÏÌÖÁÔØ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ"
935
936 #: src/compose.c:657
937 msgid "/_Message/_To"
938 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ëÏÍÕ"
939
940 #: src/compose.c:658
941 msgid "/_Message/_Cc"
942 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ëÏ_ÐÉÑ"
943
944 #: src/compose.c:659
945 msgid "/_Message/_Bcc"
946 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óË_ÒÙÔÁÑ ËÏÐÉÑ"
947
948 #: src/compose.c:660
949 msgid "/_Message/_Reply to"
950 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ"
951
952 #: src/compose.c:662
953 msgid "/_Message/_Followup to"
954 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_çÒÕÐÐÁ ÏÔ×ÅÔÁ"
955
956 #: src/compose.c:664
957 msgid "/_Message/_Attach"
958 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉËÒÅÐÉ_ÔØ"
959
960 #: src/compose.c:668
961 msgid "/_Message/Si_gn"
962 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏ_ÄÐÉÓÁÔØ"
963
964 #: src/compose.c:669
965 msgid "/_Message/_Encrypt"
966 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_úÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ"
967
968 #: src/compose.c:670
969 msgid "/_Message/Mode/MIME"
970 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/æÏÒÍÁÔ ÐÏÄÐÉÓÉ/MIME"
971
972 #: src/compose.c:671
973 msgid "/_Message/Mode/Inline"
974 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/æÏÒÍÁÔ ÐÏÄÐÉÓÉ/Inline"
975
976 #: src/compose.c:674
977 msgid "/_Message/_Priority"
978 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ"
979
980 #: src/compose.c:675
981 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
982 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/îÁÉ×ÙÓÛÉÊ"
983
984 #: src/compose.c:676
985 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
986 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/÷ÙÓÏËÉÊ"
987
988 #: src/compose.c:677
989 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
990 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/ïÂÙÞÎÙÊ"
991
992 #: src/compose.c:678
993 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
994 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/îÉÚËÉÊ"
995
996 #: src/compose.c:679
997 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
998 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÒÉÏÒ_ÉÔÅÔ/óÁÍÙÊ ÎÉÚËÉÊ"
999
1000 #: src/compose.c:681
1001 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1002 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/úÁÐÒÏ_ÓÉÔØ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÅ Ï ÄÏÓÔÁ×ËÅ"
1003
1004 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:739
1005 msgid "/_Tools"
1006 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ"
1007
1008 #: src/compose.c:683
1009 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1010 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ðÏËÁÚÁÔØ _ÌÉÎÅÊËÕ"
1011
1012 #: src/compose.c:684
1013 msgid "/_Tools/_Address book"
1014 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
1015
1016 #: src/compose.c:685
1017 msgid "/_Tools/_Template"
1018 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_ûÁÂÌÏÎ"
1019
1020 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:762
1021 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1022 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_äÅÊÓÔ×ÉÑ"
1023
1024 #: src/compose.c:1020 src/compose.c:1121
1025 #, c-format
1026 msgid "%s: file not exist\n"
1027 msgstr "%s: ÆÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ\n"
1028
1029 #: src/compose.c:1217 src/procmsg.c:986
1030 msgid "Can't get text part\n"
1031 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÞÁÓÔØ\n"
1032
1033 #: src/compose.c:1349
1034 msgid "Reply-To:"
1035 msgstr "áÄÒÅÓ ÏÔ×ÅÔÁ:"
1036
1037 #: src/compose.c:1352 src/compose.c:4300 src/compose.c:5002
1038 #: src/headerview.c:56
1039 msgid "Newsgroups:"
1040 msgstr "çÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ:"
1041
1042 #: src/compose.c:1355
1043 msgid "Followup-To:"
1044 msgstr "çÒÕÐÐÁ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÏÔ×ÅÔÁ:"
1045
1046 #: src/compose.c:1608
1047 msgid "Quote mark format error."
1048 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÍÅÔËÉ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ."
1049
1050 #: src/compose.c:1620
1051 msgid "Message reply/forward format error."
1052 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÆÏÒÍÁÔÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔ×ÅÔÁ/ÐÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ."
1053
1054 #: src/compose.c:1929
1055 #, c-format
1056 msgid "File %s doesn't exist\n"
1057 msgstr "æÁÊÌ %s ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔÔ\n"
1058
1059 #: src/compose.c:1933
1060 #, c-format
1061 msgid "Can't get file size of %s\n"
1062 msgstr "îÅÌØÚÑ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÒÁÚÍÅÒÏÍ %s\n"
1063
1064 #: src/compose.c:1937
1065 #, c-format
1066 msgid "File %s is empty."
1067 msgstr "æÁÊÌ %s ÐÕÓÔ."
1068
1069 #: src/compose.c:1941
1070 #, c-format
1071 msgid "Can't read %s."
1072 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ %s."
1073
1074 #: src/compose.c:1966
1075 #, c-format
1076 msgid "Message: %s"
1077 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ: %s"
1078
1079 #: src/compose.c:2045 src/mimeview.c:463
1080 msgid "Can't get the part of multipart message."
1081 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÎÅÓËÏÌØËÉÈ ÞÁÓÔÅÊ."
1082
1083 #: src/compose.c:2644
1084 msgid " [Edited]"
1085 msgstr " [éÚÍÅÎÅÎÏ]"
1086
1087 #: src/compose.c:2646
1088 #, c-format
1089 msgid "%s - Compose message%s"
1090 msgstr "%s - îÁÂÒÁÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s"
1091
1092 #: src/compose.c:2649
1093 #, c-format
1094 msgid "Compose message%s"
1095 msgstr "÷×ÏÄ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s"
1096
1097 #: src/compose.c:2673 src/compose.c:2919
1098 msgid ""
1099 "Account for sending mail is not specified.\n"
1100 "Please select a mail account before sending."
1101 msgstr ""
1102 "õÞÅÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÞÔÙ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÁ.\n"
1103 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÚÁÐÉÓØ ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ."
1104
1105 #: src/compose.c:2823
1106 msgid "Recipient is not specified."
1107 msgstr "ðÏÌÕÞÁÔÅÌØ ÎÅ ÕËÁÚÁÎ."
1108
1109 #: src/compose.c:2831 src/messageview.c:331 src/prefs_account.c:734
1110 #: src/prefs_common.c:1010 src/toolbar.c:242 src/toolbar.c:289
1111 msgid "Send"
1112 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ"
1113
1114 #: src/compose.c:2832
1115 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1116 msgstr "ôÅÍÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÁ. ïÔÐÒÁ×ÉÔØ?"
1117
1118 #: src/compose.c:2853
1119 msgid "Could not queue message for sending"
1120 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ"
1121
1122 #: src/compose.c:2898 src/compose.c:3551
1123 msgid "can't get recipient list."
1124 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÅÊ"
1125
1126 #: src/compose.c:2936 src/procmsg.c:1366
1127 #, c-format
1128 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1129 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÄÌÑ %s ."
1130
1131 #: src/compose.c:2950 src/messageview.c:408
1132 msgid "Queueing"
1133 msgstr "÷ ÏÞÅÒÅÄØ"
1134
1135 #: src/compose.c:2951
1136 msgid ""
1137 "Error occurred while sending the message.\n"
1138 "Put this message into queue folder?"
1139 msgstr ""
1140 "ðÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ.\n"
1141 "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ ÏÞÅÒÅÄÉ?"
1142
1143 #: src/compose.c:2957
1144 msgid "Can't queue the message."
1145 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÍÅÓÔÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ"
1146
1147 #: src/compose.c:2960
1148 msgid "Error occurred while sending the message."
1149 msgstr "ðÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ."
1150
1151 #: src/compose.c:2976
1152 msgid "Can't save the message to Sent."
1153 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÐÁÐËÕ 'ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ'"
1154
1155 #: src/compose.c:3112 src/compose.c:3265 src/compose.c:3465 src/compose.c:3619
1156 #: src/mbox_folder.c:1301 src/mbox_folder.c:1402 src/mbox_folder.c:1971
1157 #: src/mbox_folder.c:2003 src/mbox_folder.c:2068 src/mbox_folder.c:2102
1158 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1027
1159 #: src/procmsg.c:1347 src/utils.c:2134 src/utils.c:2202
1160 msgid "can't change file mode\n"
1161 msgstr "îÅÌØÚÑ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÒÅÖÉÍ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÆÁÊÌÕ\n"
1162
1163 #: src/compose.c:3207
1164 #, c-format
1165 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1166 msgstr "îÅ ÍÏÇÕ ÎÁÊÔÉ ËÌÀÞ, ÁÓÓÏÃÉÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ Ó ÕËÁÚÁÎÎÙÍ ID ËÌÀÞÁ '%s'"
1167
1168 #: src/compose.c:3306
1169 msgid ""
1170 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1171 "Send it anyway?"
1172 msgstr ""
1173 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÕËÁÚÁÎÎÕÀ ËÏÄÉÒÏ×ËÕ.\n"
1174 "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ?"
1175
1176 #: src/compose.c:3364
1177 msgid "can't write headers\n"
1178 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ\n"
1179
1180 #: src/compose.c:3504
1181 msgid "can't remove the old message\n"
1182 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÓÔÁÒÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
1183
1184 #: src/compose.c:3563
1185 msgid "No account for sending mails available!"
1186 msgstr "îÅÔ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ!"
1187
1188 #: src/compose.c:3573
1189 msgid "No account for posting news available!"
1190 msgstr "îÅÔ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ!"
1191
1192 #: src/compose.c:3711
1193 msgid "can't find queue folder\n"
1194 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ÐÁÐËÕ ÏÞÅÒÅÄÉ\n"
1195
1196 #: src/compose.c:3718 src/messageview.c:274
1197 msgid "can't queue the message\n"
1198 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ\n"
1199
1200 #: src/compose.c:3761
1201 #, c-format
1202 msgid "Can't open file %s\n"
1203 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ %s\n"
1204
1205 #: src/compose.c:4380 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1206 msgid "From:"
1207 msgstr "ïÔ:"
1208
1209 #: src/compose.c:4484 src/compose.c:4654 src/compose.c:5733
1210 msgid "MIME type"
1211 msgstr "MIME ÔÉÐ"
1212
1213 #: src/compose.c:4485 src/compose.c:4655 src/mimeview.c:151
1214 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1215 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:452
1216 msgid "Size"
1217 msgstr "òÁÚÍÅÒ"
1218
1219 #: src/compose.c:4549
1220 msgid "Save Message to "
1221 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × "
1222
1223 #: src/compose.c:4569 src/prefs_filtering.c:494
1224 msgid "Select ..."
1225 msgstr "÷ÙÂÒÁÔØ..."
1226
1227 #: src/compose.c:4704 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
1228 #: src/prefs_matcher.c:150
1229 msgid "Header"
1230 msgstr "úÁÇÏÌÏ×ÏË"
1231
1232 #: src/compose.c:4706 src/mimeview.c:198
1233 msgid "Attachments"
1234 msgstr "ðÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ"
1235
1236 #: src/compose.c:4708
1237 msgid "Others"
1238 msgstr "äÒÕÇÏÅ"
1239
1240 #: src/compose.c:4723 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1241 #: src/summary_search.c:163
1242 msgid "Subject:"
1243 msgstr "ôÅÍÁ:"
1244
1245 #: src/compose.c:4963
1246 #, c-format
1247 msgid ""
1248 "Spell checker could not be started.\n"
1249 "%s"
1250 msgstr ""
1251 "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÏÒÆÏÇÒÁÆÉÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÚÁÐÕÝÅÎÁ.\n"
1252 "%s"
1253
1254 #: src/compose.c:5153 src/toolbar.c:98
1255 msgid "Send Message"
1256 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
1257
1258 #: src/compose.c:5159 src/toolbar.c:99
1259 msgid "Put into queue folder and send later"
1260 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ × ÐÁÐËÕ ÏÞÅÒÅÄÉ É ÏÔÏÓÌÁÔØ ÐÏÚÖÅ"
1261
1262 #: src/compose.c:5165 src/toolbar.c:100
1263 msgid "Save to draft folder"
1264 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ × ÐÁÐËÕ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏ×"
1265
1266 #: src/compose.c:5171 src/toolbar.c:101
1267 msgid "Insert file"
1268 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ"
1269
1270 #: src/compose.c:5177 src/toolbar.c:102
1271 msgid "Attach file"
1272 msgstr "÷ÌÏÖÉÔØ ÆÁÊÌ"
1273
1274 #: src/compose.c:5183 src/toolbar.c:103
1275 msgid "Insert signature"
1276 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÓÉÇÎÁÔÕÒÕ"
1277
1278 #: src/compose.c:5189 src/toolbar.c:104
1279 msgid "Edit with external editor"
1280 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ×ÎÅÛÎÉÍ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ"
1281
1282 #: src/compose.c:5195 src/toolbar.c:105
1283 msgid "Wrap all long lines"
1284 msgstr "ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ×ÓÅ ÄÌÉÎÎÙÅ ÓÔÒÏËÉ"
1285
1286 #: src/compose.c:5628
1287 msgid "Invalid MIME type."
1288 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÔÉРMIME."
1289
1290 #: src/compose.c:5646
1291 msgid "File doesn't exist or is empty."
1292 msgstr "æÁÊÌ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ ÉÌÉ ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÄÁÎÎÙÈ."
1293
1294 #: src/compose.c:5715
1295 msgid "Property"
1296 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á"
1297
1298 #: src/compose.c:5760
1299 msgid "Encoding"
1300 msgstr "ûÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ"
1301
1302 #: src/compose.c:5789
1303 msgid "Path"
1304 msgstr "ðÕÔØ"
1305
1306 #: src/compose.c:5790 src/prefs_toolbar.c:850
1307 msgid "File name"
1308 msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ"
1309
1310 #: src/compose.c:5941
1311 #, c-format
1312 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1313 msgstr "óÔÒÏËÁ ÚÁÐÕÓË ÒÅÄÁËÔÏÒÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'\n"
1314
1315 #: src/compose.c:5967
1316 #, c-format
1317 msgid ""
1318 "The external editor is still working.\n"
1319 "Force terminating the process?\n"
1320 "process group id: %d"
1321 msgstr ""
1322 "÷ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ ×ÓÅ ÅÝÅ ÒÁÂÏÔÁÅÔ.\n"
1323 "úÁ×ÅÒÛÉÔØ ÐÒÏÃÅÓÓ?\n"
1324 "id ÇÒÕÐÐÙ ÐÒÏÃÅÓÓÁ: %d"
1325
1326 #: src/compose.c:5980
1327 #, c-format
1328 msgid "Terminated process group id: %d"
1329 msgstr "id ÐÒÅÒ×ÁÎÎÏÊ ÇÒÕÐÐÙ ÐÒÏÃÅÓÓÁ: %d"
1330
1331 #: src/compose.c:5981
1332 #, c-format
1333 msgid "Temporary file: %s"
1334 msgstr "÷ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ: %s"
1335
1336 #: src/compose.c:6038
1337 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1338 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ×ÎÅÛÎÉÊ ÒÅÄÁËÔÏÒ\n"
1339
1340 #: src/compose.c:6042
1341 msgid "Couldn't write to file\n"
1342 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌ\n"
1343
1344 #: src/compose.c:6044
1345 msgid "Pipe read failed\n"
1346 msgstr "þÔÅÎÉÅ ÐÏÔÏËÁ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ\n"
1347
1348 #: src/compose.c:6331 src/inc.c:167 src/inc.c:295 src/mainwindow.c:3075
1349 msgid "Offline warning"
1350 msgstr "á×ÔÏÎÏÍÎÁÑ ÒÁÂÏÔÁ"
1351
1352 #: src/compose.c:6332 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3076
1353 msgid "You're working offline. Override?"
1354 msgstr "÷Ù ÒÁÂÏÔÁÅÔÅ Á×ÔÏÎÏÍÎÏ. ðÏÄËÌÀÞÉÔØÓÑ?"
1355
1356 #: src/compose.c:6447 src/compose.c:6468
1357 msgid "Select file"
1358 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÆÁÊÌÁ"
1359
1360 #: src/compose.c:6503
1361 msgid "Discard message"
1362 msgstr "ïÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
1363
1364 #: src/compose.c:6504
1365 msgid "This message has been modified. discard it?"
1366 msgstr "üÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÉÚÍÅÎÅÎÏ, ÏÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÎÅÇÏ?"
1367
1368 #: src/compose.c:6505
1369 msgid "Discard"
1370 msgstr "ïÔËÁÚÁÔØÓÑ"
1371
1372 #: src/compose.c:6505
1373 msgid "to Draft"
1374 msgstr "× þÅÒÎÏ×ÉËÉ"
1375
1376 #: src/compose.c:6540
1377 #, c-format
1378 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1379 msgstr "÷Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÛÁÂÌÏΠ`%s' ?"
1380
1381 #: src/compose.c:6542
1382 msgid "Apply template"
1383 msgstr "ðÒÉÍÅÎÉÔØ ÛÁÂÌÏÎ"
1384
1385 #: src/compose.c:6543
1386 msgid "Replace"
1387 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ"
1388
1389 #: src/compose.c:6543 src/toolbar.c:293
1390 msgid "Insert"
1391 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ"
1392
1393 #: src/editaddress.c:143
1394 msgid "Add New Person"
1395 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ËÏÎÔÁËÔ"
1396
1397 #: src/editaddress.c:144
1398 msgid "Edit Person Details"
1399 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ËÏÎÔÁËÔÁ"
1400
1401 #: src/editaddress.c:285
1402 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1403 msgstr "E-Mail ÁÄÒÅÓ ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎ."
1404
1405 #: src/editaddress.c:422
1406 msgid "A Name and Value must be supplied."
1407 msgstr "éÍÑ É ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÄÏÌÖÎÙ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÙ"
1408
1409 #: src/editaddress.c:480
1410 msgid "Edit Person Data"
1411 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÄÁÎÎÙÈ ËÏÎÔÁËÔÁ"
1412
1413 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1414 msgid "Display Name"
1415 msgstr "ïÔÏÂÒÁÖÁÅÍÏÅ ÉÍÑ"
1416
1417 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1418 msgid "Last Name"
1419 msgstr "æÁÍÉÌÉÑ"
1420
1421 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1422 msgid "First Name"
1423 msgstr "éÍÑ"
1424
1425 #: src/editaddress.c:589
1426 msgid "Nickname"
1427 msgstr "ëÏÒÏÔËÏÅ ÉÍÑ (Nick)"
1428
1429 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1430 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1431 msgid "E-Mail Address"
1432 msgstr "E-Mail ÁÄÒÅÓ"
1433
1434 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1435 msgid "Alias"
1436 msgstr "ðÓÅ×ÄÏÎÉÍ"
1437
1438 #: src/editaddress.c:710
1439 msgid "Move Up"
1440 msgstr "÷×ÅÒÈ"
1441
1442 #: src/editaddress.c:713
1443 msgid "Move Down"
1444 msgstr "÷ÎÉÚ"
1445
1446 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1447 msgid "Modify"
1448 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
1449
1450 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1451 #: src/summary_search.c:207
1452 msgid "Clear"
1453 msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ"
1454
1455 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1456 #: src/prefs_matcher.c:393
1457 msgid "Value"
1458 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÅ"
1459
1460 #: src/editaddress.c:883
1461 msgid "Basic Data"
1462 msgstr "ïÓÎÏ×ÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
1463
1464 #: src/editaddress.c:885
1465 msgid "User Attributes"
1466 msgstr "áÔÒÉÂÕÔÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1467
1468 #: src/editbook.c:112
1469 msgid "File appears to be Ok."
1470 msgstr "ðÒÏÂÌÅÍ Ó ÆÁÊÌÏÍ ÎÅ ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ."
1471
1472 #: src/editbook.c:115
1473 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1474 msgstr "æÁÊÌ × ÎÅ×ÅÒÎÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ ÄÌÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ."
1475
1476 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1477 msgid "Could not read file."
1478 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÆÁÊÌ."
1479
1480 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1481 msgid "Edit Addressbook"
1482 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
1483
1484 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1485 msgid " Check File "
1486 msgstr " ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ÆÁÊÌ "
1487
1488 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1489 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1490 msgid "File"
1491 msgstr "æÁÊÌ"
1492
1493 #: src/editbook.c:283
1494 msgid "Add New Addressbook"
1495 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
1496
1497 #: src/editgroup.c:105
1498 msgid "A Group Name must be supplied."
1499 msgstr "éÍÑ ÇÒÕÐÐÙ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÏ."
1500
1501 #: src/editgroup.c:261
1502 msgid "Edit Group Data"
1503 msgstr "éÚÍÅÎÅÎÉÅ ÄÁÎÎÙÈ ÇÒÕÐÐÙ"
1504
1505 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1506 msgid "Group Name"
1507 msgstr "éÍÑ ÇÒÕÐÐÙ"
1508
1509 #: src/editgroup.c:308
1510 msgid "Addresses in Group"
1511 msgstr "áÄÒÅÓÁ × ÇÒÕÐÐÅ"
1512
1513 #: src/editgroup.c:310
1514 msgid " -> "
1515 msgstr " -> "
1516
1517 #: src/editgroup.c:337
1518 msgid " <- "
1519 msgstr " <- "
1520
1521 #: src/editgroup.c:339
1522 msgid "Available Addresses"
1523 msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÁÄÒÅÓÁ"
1524
1525 #: src/editgroup.c:403
1526 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1527 msgstr "ðÏÍÅÝÁÊÔÅ E-Mail ÁÄÒÅÓÁ × ÉÌÉ ÉÚ ÇÒÕÐÐÙ Ó ÐÏÍÏÝØÀ ÓÔÒÅÌÏË"
1528
1529 #: src/editgroup.c:453
1530 msgid "Edit Group Details"
1531 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÇÒÕÐÐÙ"
1532
1533 #: src/editgroup.c:456
1534 msgid "Add New Group"
1535 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÇÒÕÐÐÕ"
1536
1537 #: src/editgroup.c:506
1538 msgid "Edit folder"
1539 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÐÁÐËÉ"
1540
1541 #: src/editgroup.c:506
1542 msgid "Input the new name of folder:"
1543 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÐÁÐËÉ:"
1544
1545 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1895 src/folderview.c:1947
1546 #: src/folderview.c:2220
1547 msgid "New folder"
1548 msgstr "îÏ×ÁÑ ÐÁÐËÁ"
1549
1550 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1896 src/folderview.c:1948
1551 msgid "Input the name of new folder:"
1552 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÁÐËÉ:"
1553
1554 #: src/editjpilot.c:189
1555 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1556 msgstr "æÁÊÌ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ JPilot ÆÁÊÌÏÍ."
1557
1558 #: src/editjpilot.c:225
1559 msgid "Select JPilot File"
1560 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÆÁÊÌ JPilot"
1561
1562 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1563 msgid "Edit JPilot Entry"
1564 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÜÌÅÍÅÎÔ JPilot"
1565
1566 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1567 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1568 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
1569 msgid " ... "
1570 msgstr " ... "
1571
1572 #: src/editjpilot.c:319
1573 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1574 msgstr "äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ e-Mail ÁÄÒÅÓÁ"
1575
1576 #: src/editjpilot.c:408
1577 msgid "Add New JPilot Entry"
1578 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ÜÌÅÍÅÎÔ JPilot"
1579
1580 #: src/editldap.c:164
1581 msgid "Connected successfully to server"
1582 msgstr "õÓÐÅÛÎÏÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ"
1583
1584 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1585 msgid "Could not connect to server"
1586 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ"
1587
1588 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1589 msgid "Edit LDAP Server"
1590 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ LDAP"
1591
1592 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1593 msgid "Hostname"
1594 msgstr "éÍÑ ÓÅÒ×ÅÒÁ"
1595
1596 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1597 msgid "Port"
1598 msgstr "ðÏÒÔ"
1599
1600 #: src/editldap.c:328
1601 msgid " Check Server "
1602 msgstr " ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ÓÅÒ×ÅÒ "
1603
1604 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1605 msgid "Search Base"
1606 msgstr "ïÓÎÏ×Á ÐÏÉÓËÁ"
1607
1608 #: src/editldap.c:390
1609 msgid "Search Criteria"
1610 msgstr "ëÒÉÔÅÒÉÊ ÐÏÉÓËÁ"
1611
1612 #: src/editldap.c:397
1613 msgid " Reset "
1614 msgstr " óÂÒÏÓ "
1615
1616 #: src/editldap.c:402
1617 msgid "Bind DN"
1618 msgstr "DN ÄÌÑ ÐÒÉ×ÑÚËÉ:"
1619
1620 #: src/editldap.c:411
1621 msgid "Bind Password"
1622 msgstr "ðÁÒÏÌØ:"
1623
1624 #: src/editldap.c:420
1625 msgid "Timeout (secs)"
1626 msgstr "÷ÒÅÍÑ ÏÖÉÄÁÎÉÑ (ÓÅË)"
1627
1628 #: src/editldap.c:434
1629 msgid "Maximum Entries"
1630 msgstr "íÁËÓÉÍÕÍ ÜÌÅÍÅÎÔÏ×"
1631
1632 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
1633 msgid "Basic"
1634 msgstr "ïÓÎÏ×ÎÏÊ"
1635
1636 #: src/editldap.c:462
1637 msgid "Extended"
1638 msgstr "òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÊ"
1639
1640 #: src/editldap.c:547
1641 msgid "Add New LDAP Server"
1642 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ÓÅÒ×ÅÒ LDAP"
1643
1644 #: src/editldap_basedn.c:141
1645 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1646 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ LDAP - ×ÙÂÒÁÔØ ÏÓÎÏ×Õ ÐÏÉÓËÁ"
1647
1648 #: src/editldap_basedn.c:202
1649 msgid "Available Search Base(s)"
1650 msgstr "äÏÓÔÕÐÎÙÅ ÏÓÎÏ×Ù ÐÏÉÓËÁ"
1651
1652 #: src/editldap_basedn.c:286
1653 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1654 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÏÓÎÏ×Ù ÐÏÉÓËÁ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ - ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ×ÒÕÞÎÕÀ"
1655
1656 #: src/editvcard.c:96
1657 msgid "File does not appear to be vCard format."
1658 msgstr "æÁÊÌ ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÆÁÊÌÏÍ vCard."
1659
1660 #: src/editvcard.c:132
1661 msgid "Select vCard File"
1662 msgstr "÷ÙÂÏÒ vCard ÆÁÊÌÁ"
1663
1664 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1665 msgid "Edit vCard Entry"
1666 msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÜÌÅÍÅÎÔÁ vCard"
1667
1668 #: src/editvcard.c:296
1669 msgid "Add New vCard Entry"
1670 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÊ ÜÌÅÍÅÎÔ vCard"
1671
1672 #: src/exphtmldlg.c:101
1673 msgid "Please specify output directory and file to create."
1674 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ËÁÔÁÌÏÇ É ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ"
1675
1676 #: src/exphtmldlg.c:104
1677 msgid "Select stylesheet and formatting."
1678 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÔÁÂÌÉÃÙ ÓÔÉÌÅÊ É ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ."
1679
1680 #: src/exphtmldlg.c:107
1681 msgid "File exported successfully."
1682 msgstr "æÁÊÌ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁΠÕÓÐÅÛÎÏ."
1683
1684 #: src/exphtmldlg.c:154
1685 #, c-format
1686 msgid ""
1687 "HTML Output Directory '%s'\n"
1688 "does not exist. OK to create new directory?"
1689 msgstr ""
1690 "òÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ HTML '%s'\n"
1691 "ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. îÁÖÍÉÔÅ OK ÄÌÑ ÅÇÏ ÓÏÚÄÁÎÉÑ?"
1692
1693 #: src/exphtmldlg.c:157
1694 msgid "Create Directory"
1695 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ËÁÔÁÌÏÇÁ"
1696
1697 #: src/exphtmldlg.c:166
1698 #, c-format
1699 msgid ""
1700 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1701 "%s"
1702 msgstr ""
1703 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ ÄÌÑ HTML ÆÁÊÌÁ:\n"
1704 "%s"
1705
1706 #: src/exphtmldlg.c:168
1707 msgid "Failed to Create Directory"
1708 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÁÔÁÌÏÇÁ"
1709
1710 #: src/exphtmldlg.c:318
1711 msgid "Select HTML Output File"
1712 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÅÇÏ HTML ÆÁÊÌÁ"
1713
1714 #: src/exphtmldlg.c:387
1715 msgid "HTML Output File"
1716 msgstr "òÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ HTML ÆÁÊÌ"
1717
1718 #: src/exphtmldlg.c:443
1719 msgid "Stylesheet"
1720 msgstr "ôÁÂÌÉÃÁ ÓÔÉÌÅÊ"
1721
1722 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3740 src/prefs_common.c:4066
1723 msgid "Default"
1724 msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
1725
1726 #: src/exphtmldlg.c:462
1727 msgid "Full"
1728 msgstr "ðÏÌÎÙÊ"
1729
1730 #: src/exphtmldlg.c:468
1731 msgid "Custom"
1732 msgstr "îÁ ×ÙÂÏÒ"
1733
1734 #: src/exphtmldlg.c:474
1735 msgid "Custom-2"
1736 msgstr "îÁ ×ÙÂÏÒ-2"
1737
1738 #: src/exphtmldlg.c:480
1739 msgid "Custom-3"
1740 msgstr "îÁ ×ÙÂÏÒ-3"
1741
1742 #: src/exphtmldlg.c:486
1743 msgid "Custom-4"
1744 msgstr "îÁ ×ÙÂÏÒ-4"
1745
1746 #: src/exphtmldlg.c:500
1747 msgid "Full Name Format"
1748 msgstr "éÍÑ ÆÏÒÍÁÔÁ ÐÏÌÎÏÇÏ ÉÍÅÎÉ"
1749
1750 #: src/exphtmldlg.c:507
1751 msgid "First Name, Last Name"
1752 msgstr "éÍÑ, ÆÁÍÉÌÉÑ"
1753
1754 #: src/exphtmldlg.c:513
1755 msgid "Last Name, First Name"
1756 msgstr "æÁÍÉÌÉÑ, ÉÍÑ"
1757
1758 #: src/exphtmldlg.c:527
1759 msgid "Color Banding"
1760 msgstr "ïÂßÅÄÉÎÅÎÉÅ Ã×ÅÔÏ×"
1761
1762 #: src/exphtmldlg.c:533
1763 msgid "Format E-Mail Links"
1764 msgstr "ÆÏÒÍÁÔ ÓÓÙÌÏË E-Mail"
1765
1766 #: src/exphtmldlg.c:539
1767 msgid "Format User Attributes"
1768 msgstr "æÏÒÍÁÔ ÁÔÒÉÂÕÔÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1769
1770 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1771 msgid "File Name"
1772 msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ"
1773
1774 #: src/exphtmldlg.c:599
1775 msgid "Open with Web Browser"
1776 msgstr "ïÔËÒÙÔØ × ÏÂÏÚÒÅ×ÁÔÅÌÅ"
1777
1778 #: src/exphtmldlg.c:628
1779 msgid "Export Address Book to HTML File"
1780 msgstr "üËÓÐÏÒÔ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ × HTML ÆÁÊÌ"
1781
1782 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1783 msgid "Prev"
1784 msgstr "îÁÚÁÄ"
1785
1786 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:252
1787 msgid "Next"
1788 msgstr "÷ÐÅÒÅÄ"
1789
1790 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1791 msgid "File Info"
1792 msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÆÁÊÌÅ"
1793
1794 #: src/exphtmldlg.c:693
1795 msgid "Format"
1796 msgstr "æÏÒÍÁÔ"
1797
1798 #: src/export.c:127
1799 msgid "Export"
1800 msgstr "üËÓÐÏÒÔ"
1801
1802 #: src/export.c:146
1803 msgid "Specify target folder and mbox file."
1804 msgstr "õËÁÖÉÔÅ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ É ÆÁÊÌ mbox"
1805
1806 #: src/export.c:156
1807 msgid "Source dir:"
1808 msgstr "éÓÈÏÄÎÙÊ ËÁÔÁÌÏÇ:"
1809
1810 #: src/export.c:161
1811 msgid "Exporting file:"
1812 msgstr "üËÓÐÏÒÔÉÒÕÅÍÙÊ ÆÁÊÌ:"
1813
1814 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1815 #: src/prefs_account.c:1183
1816 msgid " Select... "
1817 msgstr " ÷ÙÂÏÒ... "
1818
1819 #: src/export.c:219
1820 msgid "Select exporting file"
1821 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÜËÓÐÏÒÔÉÒÕÅÍÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
1822
1823 #: src/exporthtml.c:799
1824 msgid "Full Name"
1825 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ"
1826
1827 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1828 msgid "Attributes"
1829 msgstr "áÔÒÉÂÕÔÙ"
1830
1831 #: src/exporthtml.c:1004
1832 msgid "Sylpheed Address Book"
1833 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ 'Sylpheed'"
1834
1835 #: src/exporthtml.c:1116
1836 msgid "Name already exists but is not a directory."
1837 msgstr "éÍÑ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ, ÎÏ ÎÅ ËÁÔÁÌÏÇ"
1838
1839 #: src/exporthtml.c:1119
1840 msgid "No permissions to create directory."
1841 msgstr "îÅÔ ÐÒÁ× ÎÁ ÓÏÚÄÁÎÉÅ ËÁÔÁÌÏÇÁ"
1842
1843 #: src/exporthtml.c:1122
1844 msgid "Name is too long."
1845 msgstr "éÍÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÏÅ."
1846
1847 #: src/exporthtml.c:1125
1848 msgid "Not specified."
1849 msgstr "îÅ ÕËÁÚÁÎÏ."
1850
1851 #: src/folder.c:954
1852 #, c-format
1853 msgid "Processing (%s)...\n"
1854 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ (%s)...\n"
1855
1856 #: src/folder.c:1517 src/folderview.c:2645
1857 #, c-format
1858 msgid "Moving %s to %s..."
1859 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %s × %s ..."
1860
1861 #: src/folder.c:1527
1862 #, c-format
1863 msgid "Moving %s to %s (%d%%)..."
1864 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ %s × %s (%d%%)..."
1865
1866 #: src/foldersel.c:146
1867 msgid "Select folder"
1868 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÐÁÐËÉ"
1869
1870 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1053
1871 msgid "Inbox"
1872 msgstr "÷ÈÏÄÑÝÉÅ"
1873
1874 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1069
1875 msgid "Sent"
1876 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ"
1877
1878 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1085
1879 msgid "Queue"
1880 msgstr "ïÞÅÒÅÄØ"
1881
1882 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1101
1883 msgid "Trash"
1884 msgstr "ëÏÒÚÉÎÁ"
1885
1886 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1115
1887 msgid "Drafts"
1888 msgstr "þÅÒÎÏ×ÉËÉ"
1889
1890 #: src/folderview.c:271 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
1891 msgid "/Create _new folder..."
1892 msgstr "/óÏÚÄÁÔØ _ÎÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ..."
1893
1894 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
1895 msgid "/_Rename folder..."
1896 msgstr "/_ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ..."
1897
1898 #: src/folderview.c:273 src/folderview.c:288 src/folderview.c:308
1899 msgid "/_Delete folder"
1900 msgstr "/_õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
1901
1902 #: src/folderview.c:275 src/folderview.c:294
1903 msgid "/Remove _mailbox"
1904 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ _ÑÝÉË"
1905
1906 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:297 src/folderview.c:317
1907 #: src/folderview.c:333
1908 msgid "/_Properties..."
1909 msgstr "/_ó×ÏÊÓÔ×Á..."
1910
1911 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298 src/folderview.c:318
1912 #: src/folderview.c:334
1913 msgid "/_Processing..."
1914 msgstr "/_ïÂÒÁÂÏÔËÁ..."
1915
1916 #: src/folderview.c:279
1917 msgid "/_Scoring..."
1918 msgstr "/ðÏ_ÄÓÞÅÔ..."
1919
1920 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:324
1921 msgid "/Mark all _read"
1922 msgstr "/ðÏÍÅÔÉÔØ ×ÓÅ ËÁË Ð_ÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ"
1923
1924 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
1925 msgid "/_Check for new messages"
1926 msgstr "/ðÒÏ_×ÅÒÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
1927
1928 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
1929 msgid "/R_ebuild folder tree"
1930 msgstr "/ð_ÅÒÅÓÔÒÏÉÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
1931
1932 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:316 src/folderview.c:332
1933 msgid "/_Search folder..."
1934 msgstr "/_îÁÊÔÉ ÐÁÐËÕ..."
1935
1936 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:319 src/folderview.c:335
1937 msgid "/S_coring..."
1938 msgstr "/ðÏÄ_ÓÞÅÔ..."
1939
1940 #: src/folderview.c:314
1941 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1942 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ _IMAP4"
1943
1944 #: src/folderview.c:326
1945 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1946 msgstr "/ðÏÄÐ_ÉÓÁÔØÓÑ ÎÁ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ..."
1947
1948 #: src/folderview.c:328
1949 msgid "/_Remove newsgroup"
1950 msgstr "/õÄ_ÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
1951
1952 #: src/folderview.c:330
1953 msgid "/Remove _news account"
1954 msgstr "/õÄÁÌÉÔØ ÕÞÅÔÎÕÀ _ÚÁÐÉÓØ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
1955
1956 #: src/folderview.c:360
1957 msgid "New"
1958 msgstr "îÏ×ÙÊ"
1959
1960 #: src/folderview.c:361 src/prefs_summary_column.c:68
1961 msgid "Unread"
1962 msgstr "îÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÊ"
1963
1964 #: src/folderview.c:362 src/selective_download.c:800
1965 msgid "#"
1966 msgstr "#"
1967
1968 #: src/folderview.c:589
1969 msgid "Setting folder info..."
1970 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ ÐÁÐËÉ..."
1971
1972 #: src/folderview.c:770 src/mainwindow.c:3526 src/setup.c:81
1973 #, c-format
1974 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
1975 msgstr "ïÂÚÏÒ ÐÁÐËÉ %s%c%s ..."
1976
1977 #: src/folderview.c:774 src/mainwindow.c:3531 src/setup.c:86
1978 #, c-format
1979 msgid "Scanning folder %s ..."
1980 msgstr "ïÂÚÏÒ ÐÁÐËÉ  %s ..."
1981
1982 #: src/folderview.c:815
1983 #, fuzzy
1984 msgid "Rebuilding folder tree..."
1985 msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÄÅÒÅ×Á ÐÁÐÏË..."
1986
1987 #: src/folderview.c:836
1988 msgid "Rescanning all folder trees..."
1989 msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ×ÓÅÈ ÄÅÒÅ×ØÅ× ÐÁÐÏË..."
1990
1991 #: src/folderview.c:914
1992 msgid "Checking for new messages in all folders..."
1993 msgstr "/ðÒÏ×ÅÒËÁ ×ÓÅÈ ÐÁÐÏË ÎÁ ÎÁÌÉÞÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
1994
1995 #: src/folderview.c:1695
1996 #, fuzzy, c-format
1997 msgid "Opening Folder %s..."
1998 msgstr "óËÁÎÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÐÁÐËÉ  %s ..."
1999
2000 #: src/folderview.c:1706
2001 msgid "Folder could not be opened."
2002 msgstr "ðÁÐËÁ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÏÔËÒÙÔÁ."
2003
2004 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1949 src/folderview.c:2224
2005 msgid "NewFolder"
2006 msgstr "îÏ×ÁÑðÁÐËÁ"
2007
2008 #: src/folderview.c:1902 src/folderview.c:1998 src/folderview.c:2229
2009 #, c-format
2010 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2011 msgstr "`%c' ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ËÌÀÞÅÎÏ × ÉÍÑ ÐÁÐËÉ."
2012
2013 #: src/folderview.c:1915 src/folderview.c:1954 src/folderview.c:2008
2014 #: src/folderview.c:2078 src/folderview.c:2241
2015 #, c-format
2016 msgid "The folder `%s' already exists."
2017 msgstr "ðÁÐËÁ `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
2018
2019 #: src/folderview.c:1922 src/folderview.c:2248
2020 #, c-format
2021 msgid "Can't create the folder `%s'."
2022 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ `%s'."
2023
2024 #: src/folderview.c:1991 src/folderview.c:2068
2025 #, c-format
2026 msgid "Input new name for `%s':"
2027 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÏÅ ÉÍÑ ÄÌÑ `%s':"
2028
2029 #: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
2030 msgid "Rename folder"
2031 msgstr "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÐÁÐËÉ"
2032
2033 #: src/folderview.c:2128
2034 #, c-format
2035 msgid ""
2036 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2037 "Do you really want to delete?"
2038 msgstr ""
2039 "÷ÓÅ ÐÁÐËÉ É ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÉÖÅ `%s' ÂÕÄÕÔ ÕÄÁÌÅÎÙ.\n"
2040 "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ?"
2041
2042 #: src/folderview.c:2130
2043 msgid "Delete folder"
2044 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÐÁÐËÉ"
2045
2046 #: src/folderview.c:2139
2047 #, c-format
2048 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2049 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ `%s'."
2050
2051 #: src/folderview.c:2187
2052 #, c-format
2053 msgid ""
2054 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2055 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2056 msgstr ""
2057 "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË `%s'?\n"
2058 "(óÏÏÂÝÅÎÉÑ îå âõäõô ÕÄÁÌÅÎÙ Ó ÄÉÓËÁ)"
2059
2060 #: src/folderview.c:2189
2061 msgid "Remove mailbox"
2062 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ"
2063
2064 #: src/folderview.c:2221
2065 msgid ""
2066 "Input the name of new folder:\n"
2067 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2068 " append `/' at the end of the name)"
2069 msgstr ""
2070 "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÁÐËÉ:\n"
2071 "(åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ, ÈÒÁÎÑÝÕÀ ÐÏÄÐÁÐËÉ,\n"
2072 "ÄÏÂÁ×ØÔÅ '/' × ËÏÎÃÅ ÉÍÅÎÉ)"
2073
2074 #: src/folderview.c:2280
2075 #, c-format
2076 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2077 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ IMAP4 `%s'?"
2078
2079 #: src/folderview.c:2281
2080 msgid "Delete IMAP4 account"
2081 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ IMAP4 ÚÁÐÉÓÉ"
2082
2083 #: src/folderview.c:2415
2084 #, c-format
2085 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2086 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ `%s'?"
2087
2088 #: src/folderview.c:2416
2089 msgid "Delete newsgroup"
2090 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
2091
2092 #: src/folderview.c:2452
2093 #, c-format
2094 msgid "Really delete news account `%s'?"
2095 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÚÁÐÉÓØ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ `%s'?"
2096
2097 #: src/folderview.c:2453
2098 msgid "Delete news account"
2099 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
2100
2101 #: src/folderview.c:2677
2102 msgid "Source and destination are the same."
2103 msgstr "éÓÔÏÞÎÉË ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÐÒÉÅÍÎÉËÏÍ."
2104
2105 #: src/folderview.c:2680
2106 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2107 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ ÐÁÐËÕ × ÏÄÎÕ ÉÚ ÅÅ ÐÏÄ-ÐÁÐÏË."
2108
2109 #: src/folderview.c:2683
2110 msgid "Move failed!"
2111 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ"
2112
2113 #: src/grouplistdialog.c:173
2114 msgid "Subscribe to newsgroup"
2115 msgstr "ðÏÄÐÉÓËÁ ÎÁ ÇÒÕÐÐÕ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
2116
2117 #: src/grouplistdialog.c:189
2118 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2119 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓËÉ"
2120
2121 #: src/grouplistdialog.c:195
2122 msgid "Find groups:"
2123 msgstr "îÁÊÔÉ ÇÒÕÐÐÙ:"
2124
2125 #: src/grouplistdialog.c:203
2126 msgid " Search "
2127 msgstr " ðÏÉÓË "
2128
2129 #: src/grouplistdialog.c:215
2130 msgid "Newsgroup name"
2131 msgstr "éÍÑ ÇÒÕÐÐÙ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
2132
2133 #: src/grouplistdialog.c:216
2134 msgid "Messages"
2135 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2136
2137 #: src/grouplistdialog.c:217
2138 msgid "Type"
2139 msgstr "ôÉÐ"
2140
2141 #: src/grouplistdialog.c:243
2142 msgid "Refresh"
2143 msgstr "ïÂÎÏ×ÉÔØ"
2144
2145 #: src/grouplistdialog.c:347
2146 msgid "moderated"
2147 msgstr "áÄÍÉÎÉÓÔÒÉÒÕÅÔÓÑ"
2148
2149 #: src/grouplistdialog.c:349
2150 msgid "readonly"
2151 msgstr "ôÏÌØËÏ ÞÔÅÎÉÅ"
2152
2153 #: src/grouplistdialog.c:351
2154 msgid "unknown"
2155 msgstr "ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏ"
2156
2157 #: src/grouplistdialog.c:398
2158 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2159 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ."
2160
2161 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1025
2162 msgid "Done."
2163 msgstr "çÏÔÏ×Ï."
2164
2165 #: src/grouplistdialog.c:477
2166 #, c-format
2167 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2168 msgstr "%d ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ ÐÏÌÕÞÅÎÏ (%s read)"
2169
2170 #: src/gtkaspell.c:479
2171 msgid "No dictionary selected."
2172 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ ÎÅ ×ÙÂÒÁÎ."
2173
2174 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2175 msgid "Normal Mode"
2176 msgstr "ïÂÙÞÎÙÊ ÒÅÖÉÍ"
2177
2178 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2179 msgid "Bad Spellers Mode"
2180 msgstr "îÅËÁÞÅÓÔ×ÅÎÎÁÑ ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
2181
2182 #: src/gtkaspell.c:740
2183 msgid "Unknown suggestion mode."
2184 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ ÐÒÏ×ÅÒËÉ."
2185
2186 #: src/gtkaspell.c:973
2187 msgid "No misspelled word found."
2188 msgstr "îÅÔ ÎÅ×ÅÒÎÙÈ ÓÌÏ×."
2189
2190 #: src/gtkaspell.c:1307
2191 msgid "Replace unknown word"
2192 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÅ ÓÌÏ×Ï"
2193
2194 #: src/gtkaspell.c:1317
2195 #, c-format
2196 msgid "Replace \"%s\" with: "
2197 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ \"%s\" ÎÁ: "
2198
2199 #: src/gtkaspell.c:1337
2200 msgid ""
2201 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2202 "will learn from mistake.\n"
2203 msgstr ""
2204 "õÄÅÒÖÉ×ÁÑ ËÌÁ×ÉÛÕ MOD1 ÎÁÖÍÉÔÅ Enter\n"
2205 "É ×ÁÍ ÐÏÍÏÇÕÔ ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÏÛÉÂËÕ.\n"
2206
2207 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2208 msgid "Fast Mode"
2209 msgstr "âÙÓÔÒÁÑ ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
2210
2211 #: src/gtkaspell.c:1682
2212 #, c-format
2213 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2214 msgstr "\"%s\" ÎÅÉÚ×ÅÓÔÅΠנ%s"
2215
2216 #: src/gtkaspell.c:1695
2217 msgid "Accept in this session"
2218 msgstr "ðÏÄÔ×ÅÒÄÉÔØ ÜÔÕ ÓÅÓÓÉÀ"
2219
2220 #: src/gtkaspell.c:1705
2221 msgid "Add to personal dictionary"
2222 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ × ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ"
2223
2224 #: src/gtkaspell.c:1715
2225 msgid "Replace with..."
2226 msgstr "úÁÍÅÎÉÔØ ÎÁ..."
2227
2228 #: src/gtkaspell.c:1725
2229 #, c-format
2230 msgid "Check with %s"
2231 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÉÔØ Ó %s"
2232
2233 #: src/gtkaspell.c:1744
2234 msgid "(no suggestions)"
2235 msgstr "(ÎÅÔ ÐÒÅÄÐÏÌÏÖÅÎÉÊ)"
2236
2237 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2238 msgid "More..."
2239 msgstr "åÝÅ..."
2240
2241 #: src/gtkaspell.c:1810
2242 #, c-format
2243 msgid "Dictionary: %s"
2244 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ: %s"
2245
2246 #: src/gtkaspell.c:1823
2247 #, c-format
2248 msgid "Use alternate (%s)"
2249 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×Õ (%s)"
2250
2251 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1598
2252 msgid "Check while typing"
2253 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÑÔØ ÐÒÉ ÎÁÂÏÒÅ"
2254
2255 #: src/gtkaspell.c:1887
2256 msgid "Change dictionary"
2257 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÓÌÏ×ÁÒØ"
2258
2259 #: src/gtkaspell.c:2041
2260 #, c-format
2261 msgid ""
2262 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2263 "%s"
2264 msgstr ""
2265 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ ÓÌÏ×ÁÒØ.\n"
2266 "%s"
2267
2268 #: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
2269 msgid "Abcdef"
2270 msgstr "Abcdef"
2271
2272 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2230
2273 msgid "(No From)"
2274 msgstr "(îÅÔ ÐÏÌÑ 'ÏÔ')"
2275
2276 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2273 src/summaryview.c:2276
2277 msgid "(No Subject)"
2278 msgstr "(îÅÔ ÔÅÍÙ)"
2279
2280 #: src/imageview.c:89 src/imageview.c:136
2281 msgid "Can't load the image."
2282 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ."
2283
2284 #: src/imap.c:445
2285 #, c-format
2286 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2287 msgstr "IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d ÂÙÌ ÒÁÚÏÒ×ÁÎÏ. ðÏ×ÔÏÒÎÏÅ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ...\n"
2288
2289 #: src/imap.c:487
2290 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2291 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÔÕÎÎÅÌØÎÏÇÏ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ\n"
2292
2293 #: src/imap.c:500
2294 #, c-format
2295 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2296 msgstr "ÓÏÚÄÁÎÉÅ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó %s:%d ...\n"
2297
2298 #: src/imap.c:701
2299 #, c-format
2300 msgid "can't select mailbox %s\n"
2301 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË %s\n"
2302
2303 #: src/imap.c:712 src/procmsg.c:748
2304 #, c-format
2305 msgid "can't fetch message %d\n"
2306 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %d\n"
2307
2308 #: src/imap.c:740 src/imap.c:749
2309 #, c-format
2310 msgid "can't append message %s\n"
2311 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÓÏÅÄÉÎÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s\n"
2312
2313 #: src/imap.c:779 src/imap.c:854 src/mh.c:421 src/mh.c:525 src/mh.c:580
2314 #: src/mh.c:697
2315 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2316 msgstr "éÓÈÏÄÎÁÑ ÐÁÐËÁ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÅÊ.\n"
2317
2318 #: src/imap.c:787
2319 msgid "can't copy message\n"
2320 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ\n"
2321
2322 #: src/imap.c:1026 src/imap.c:1078
2323 #, c-format
2324 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2325 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇ ÕÄÁÌÅÎÉÑ: %d\n"
2326
2327 #: src/imap.c:1033 src/imap.c:1086 src/imap.c:1137
2328 msgid "can't expunge\n"
2329 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÎÉÞÔÏÖÉÔØ\n"
2330
2331 #: src/imap.c:1130
2332 #, c-format
2333 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2334 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÆÌÁÇÉ ÕÄÁÌÅÎÉÑ: 1:%d\n"
2335
2336 #: src/imap.c:1321
2337 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2338 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÐÉÓËÁ.\n"
2339
2340 #: src/imap.c:1439
2341 #, c-format
2342 msgid "Can't create '%s'\n"
2343 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ '%s'\n"
2344
2345 #: src/imap.c:1444
2346 #, c-format
2347 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2348 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ '%s' ÐÏÄ ÐÁÐËÏÊ '÷ÈÏÄÑÝÉÅ\n"
2349
2350 #: src/imap.c:1507
2351 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2352 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: ÓÐÉÓÏË ÎÅ ÐÏÌÕÞÅÎ\n"
2353
2354 #: src/imap.c:1528
2355 msgid "can't create mailbox\n"
2356 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË\n"
2357
2358 #: src/imap.c:1599
2359 #, c-format
2360 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2361 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË: %s × %s\n"
2362
2363 #: src/imap.c:1665
2364 msgid "can't delete mailbox\n"
2365 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË\n"
2366
2367 #: src/imap.c:1698
2368 msgid "can't get envelope\n"
2369 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ËÏÎ×ÅÒÔ\n"
2370
2371 #: src/imap.c:1706
2372 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2373 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ËÏÎ×ÅÒÔÁ\n"
2374
2375 #: src/imap.c:1728
2376 #, c-format
2377 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2378 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÁÚÏÂÒÁÔØ ËÏÎ×ÅÒÔ: %s\n"
2379
2380 #: src/imap.c:1819
2381 #, c-format
2382 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2383 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s\n"
2384
2385 #: src/imap.c:1840
2386 #, c-format
2387 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2388 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó IMAP4 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d\n"
2389
2390 #: src/imap.c:1847
2391 #, c-format
2392 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2393 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d\n"
2394
2395 #: src/imap.c:1871
2396 msgid "Can't start TLS session.\n"
2397 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ TLS ÓÅÓÓÉÀ.\n"
2398
2399 #: src/imap.c:1883
2400 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2401 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ IMAP4 ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ.\n"
2402
2403 #: src/imap.c:1957
2404 msgid "can't get namespace\n"
2405 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÏÂÌÁÓÔØ ÉÍÅÎ\n"
2406
2407 #: src/imap.c:2388
2408 #, c-format
2409 msgid "can't select folder: %s\n"
2410 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÐÁÐËÕ %s\n"
2411
2412 #: src/imap.c:2511
2413 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2414 msgstr "IMAP4 Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ ÐÒÏÛÌÁ ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
2415
2416 #: src/imap.c:2772
2417 #, c-format
2418 msgid "can't append %s to %s\n"
2419 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÄÏÂÁ×ÉÔØ %s Ë %s\n"
2420
2421 #: src/imap.c:2777
2422 msgid "(sending file...)"
2423 msgstr "(ÏÔÐÒÁ×ËÁ ÆÁÊÌÁ...)"
2424
2425 #: src/imap.c:2813
2426 #, c-format
2427 msgid "can't copy %d to %s\n"
2428 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ %d × %s\n"
2429
2430 #: src/imap.c:2838
2431 #, c-format
2432 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2433 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ: STORE %d:%d %s\n"
2434
2435 #: src/imap.c:2852
2436 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2437 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ×Ï ×ÒÅÍÑ ×ÙÐÏÌÎÅÎÉÑ ËÏÍÁÎÄÙ: EXPUNGE\n"
2438
2439 #: src/imap.c:3051 src/imap.c:3088
2440 #, c-format
2441 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2442 msgstr "iconv ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ UTF-7 × %s\n"
2443
2444 #: src/imap.c:3122 src/imap.c:3155
2445 #, c-format
2446 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2447 msgstr "iconv ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ %s × UTF-7\n"
2448
2449 #: src/import.c:131
2450 msgid "Import"
2451 msgstr "éÍÐÏÒÔ"
2452
2453 #: src/import.c:150
2454 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2455 msgstr "õËÁÖÉÔÅ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ É ËÁÔÁÌÏÇ"
2456
2457 #: src/import.c:160
2458 msgid "Importing file:"
2459 msgstr "éÍÐÏÒÔ ÆÁÊÌÁ:"
2460
2461 #: src/import.c:165
2462 msgid "Destination dir:"
2463 msgstr "òÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ:"
2464
2465 #: src/import.c:223
2466 msgid "Select importing file"
2467 msgstr "÷ÙÂÏÒ ÉÍÐÏÒÔÉÒÕÅÍÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
2468
2469 #: src/importldif.c:118
2470 msgid "Please specify address book name and file to import."
2471 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÉÍÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ É ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÉÍÐÏÒÔÁ."
2472
2473 #: src/importldif.c:121
2474 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2475 msgstr "÷ÙÂÏÒ É ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÐÏÌÅÊ LDIF ÄÌÑ ÉÍÐÏÒÔÁ"
2476
2477 #: src/importldif.c:124
2478 msgid "File imported."
2479 msgstr "æÁÊÌ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ."
2480
2481 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2482 msgid "Please select a file."
2483 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÆÁÊÌ."
2484
2485 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2486 msgid "Address book name must be supplied."
2487 msgstr "éÍÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÕËÁÚÁÎÏ."
2488
2489 #: src/importldif.c:318
2490 msgid "Error reading LDIF fields."
2491 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÐÏÌÅÊ LDIF"
2492
2493 #: src/importldif.c:341
2494 msgid "LDIF file imported successfully."
2495 msgstr "LDIF ÆÁÊÌ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁΠÕÓÐÅÛÎÏ."
2496
2497 #: src/importldif.c:426
2498 msgid "Select LDIF File"
2499 msgstr "÷ÙÂÏÒ LDIF ÆÁÊÌÁ"
2500
2501 #: src/importldif.c:542
2502 msgid "S"
2503 msgstr "S"
2504
2505 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2506 msgid "LDIF Field"
2507 msgstr "LDIF ÐÏÌÅ"
2508
2509 #: src/importldif.c:544
2510 msgid "Attribute Name"
2511 msgstr "éÍÑ ÁÔÒÉÂÕÔÁ"
2512
2513 #: src/importldif.c:602
2514 msgid "Attribute"
2515 msgstr "áÔÒÉÂÕÔ"
2516
2517 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2518 msgid "Select"
2519 msgstr "÷ÙÂÏÒ"
2520
2521 #: src/importldif.c:674
2522 msgid "File Name :"
2523 msgstr "éÍÑ ÆÁÊÌÁ:"
2524
2525 #: src/importldif.c:684
2526 msgid "Records :"
2527 msgstr "úÁÐÉÓÉ:"
2528
2529 #: src/importldif.c:712
2530 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2531 msgstr "éÍÐÏÒÔ LDIF ÆÁÊÌÁ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
2532
2533 #: src/importmutt.c:143
2534 msgid "Error importing MUTT file."
2535 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÍÐÏÒÔ MUTT ÆÁÊÌÁ."
2536
2537 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2538 #: src/importpine.c:329
2539 msgid "Please select a file to import."
2540 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÉÍÐÏÒÔÁ."
2541
2542 #: src/importmutt.c:185
2543 msgid "Select MUTT File"
2544 msgstr "÷ÙÂÏÒ MUTT ÆÁÊÌÁ"
2545
2546 #: src/importmutt.c:239
2547 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2548 msgstr "éÍÐÏÒÔ MUTT ÆÁÊÌÁ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
2549
2550 #: src/importpine.c:143
2551 msgid "Error importing Pine file."
2552 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÍÐÏÒÔÁ Pine ÆÁÊÌÁ."
2553
2554 #: src/importpine.c:185
2555 msgid "Select Pine File"
2556 msgstr "÷ÙÂÏÒ Pine ÆÁÊÌÁ"
2557
2558 #: src/importpine.c:239
2559 msgid "Import Pine file into Address Book"
2560 msgstr "éÍÐÏÒÔ Pine ÆÁÊÌÁ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
2561
2562 #: src/inc.c:268 src/inc.c:368 src/send.c:384
2563 msgid "Standby"
2564 msgstr "ïÖÉÄÁÎÉÅ"
2565
2566 #: src/inc.c:392
2567 msgid "Retrieving new messages"
2568 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
2569
2570 #: src/inc.c:524
2571 msgid "Retrieving"
2572 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ"
2573
2574 #: src/inc.c:533
2575 #, c-format
2576 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2577 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ, (ÐÏÌÕÞÅÎÏ %d ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (%s))"
2578
2579 #: src/inc.c:537
2580 msgid "Done (no new messages)"
2581 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ (îÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
2582
2583 #: src/inc.c:544
2584 #, fuzzy
2585 msgid "Connection failed"
2586 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ"
2587
2588 #: src/inc.c:548
2589 msgid "Auth failed"
2590 msgstr "ïÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ"
2591
2592 #: src/inc.c:552 src/prefs_summary_column.c:76
2593 msgid "Locked"
2594 msgstr "úÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ"
2595
2596 #: src/inc.c:563
2597 msgid "Cancelled"
2598 msgstr "ïÔÍÅÎÅÎÏ"
2599
2600 #: src/inc.c:576
2601 #, c-format
2602 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2603 msgstr "ïÛÉÂËÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ ÄÌÑ %s × %s"
2604
2605 #: src/inc.c:648
2606 #, c-format
2607 msgid "Finished (%d new message(s))"
2608 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ (%d ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
2609
2610 #: src/inc.c:651
2611 msgid "Finished (no new messages)"
2612 msgstr "úÁ×ÅÒÛÅÎÏ (ÎÅÔ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ)"
2613
2614 #: src/inc.c:659
2615
2616 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2617 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÉ ÏÛÉÂËÉ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÐÏÞÔÙ"
2618
2619 #: src/inc.c:723
2620 #, c-format
2621 msgid "%s: Retrieving new messages"
2622 msgstr "%s: ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
2623
2624 #: src/inc.c:751
2625 #, c-format
2626 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2627 msgstr "óÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s ..."
2628
2629 #: src/inc.c:759
2630 #, c-format
2631 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2632 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d\n"
2633
2634 #: src/inc.c:766
2635 #, c-format
2636 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2637 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØÓÑ Ó POP3 ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s:%d"
2638
2639 #: src/inc.c:882 src/inc.c:951
2640 #, c-format
2641 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2642 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (%d / %d) (%s / %s)"
2643
2644 #: src/inc.c:915
2645 msgid "Authenticating..."
2646 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ..."
2647
2648 #: src/inc.c:919
2649 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2650 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (STAT)..."
2651
2652 #: src/inc.c:923
2653 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2654 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (LAST)..."
2655
2656 #: src/inc.c:927
2657 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2658 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÞÉÓÌÁ ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (UIDL)..."
2659
2660 #: src/inc.c:931
2661 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2662 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÑ ÒÁÚÍÅÒÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (LIST)..."
2663
2664 #: src/inc.c:935
2665 #, c-format
2666 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2667 msgstr "ðÏÌÕÞÅÎÉÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ (%d / %d)"
2668
2669 #: src/inc.c:968
2670 #, c-format
2671 msgid "Deleting message %d"
2672 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d"
2673
2674 #: src/inc.c:974
2675 msgid "Quitting"
2676 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
2677
2678 #: src/inc.c:1019
2679 msgid "Error occurred while processing mail."
2680 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÐÏÞÔÙ."
2681
2682 #: src/inc.c:1022
2683 msgid "No disk space left."
2684 msgstr "îÅ ÏÓÔÁÌÏÓØ ÍÅÓÔÁ ÎÁ ÄÉÓËÅ."
2685
2686 #: src/inc.c:1025
2687 msgid "Can't write file."
2688 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × ÆÁÊÌ."
2689
2690 #: src/inc.c:1028
2691 msgid "Socket error."
2692 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏËÅÔÁ (Socket error)"
2693
2694 #: src/inc.c:1032
2695 msgid "Mailbox is locked."
2696 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ."
2697
2698 #:src/inc.c:1060
2699 msgid "Incorporation cancelled\n"
2700 msgstr "óÌÉÑÎÉÅ ÏÔÍÅÎÅÎÏ\n"
2701
2702 #: src/inputdialog.c:151
2703 #, c-format
2704 msgid "Input password for %s on %s:"
2705 msgstr "÷×ÏÄ ÐÁÒÏÌÑ ÄÌÑ  %s × %s:"
2706
2707 #: src/inputdialog.c:153
2708 msgid "Input password"
2709 msgstr "÷×ÏÄ ÐÁÒÏÌÑ"
2710
2711 #: src/logwindow.c:59
2712 msgid "Protocol log"
2713 msgstr "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ"
2714
2715 #: src/main.c:142 src/main.c:151 src/mbox_folder.c:2124 src/mh.c:859
2716 #, c-format
2717 msgid ""
2718 "File `%s' already exists.\n"
2719 "Can't create folder."
2720 msgstr ""
2721 "æÁÊÌ `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ.\n"
2722 "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÐÁÐËÕ."
2723
2724 #: src/main.c:192
2725 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2726 msgstr "g_thread ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ glib.\n"
2727
2728 #: src/main.c:271
2729 msgid ""
2730 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2731 "OpenPGP support disabled."
2732 msgstr ""
2733 "GnuPG ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅΠÎÅ×ÅÒÎÏ, ÌÉÂÏ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÂÏÌÅÅ Ó×ÅÖÁÑ ×ÅÒÓÉÑ.\n"
2734 "ðÏÄÄÅÒÖËÁ OpenPGP ÏÔËÌÀÞÅÎÁ."
2735
2736 #: src/main.c:431
2737 #, c-format
2738 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2739 msgstr "éÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ: %s [ïðãéñ]...\n"
2740
2741 #: src/main.c:434
2742 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2743 msgstr "  --compose [ÁÄÒÅÓ]      ÏÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ××ÏÄÁ"
2744
2745 #: src/main.c:435
2746 msgid ""
2747 "  --attach file1 [file2]...\n"
2748 "                         open composition window with specified files\n"
2749 "                         attached"
2750 msgstr ""
2751 "  --attach file1 [file2]...\n"
2752 "                         ÓÏÚÄÁÎÉÅ ÎÏ×ÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ (ÕËÁÚÁÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ "
2753 "ÂÕÄÕÔ                          ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÙ Ë ÎÅÍÕ, ËÁË ×ÌÏÖÅÎÉÑ)"
2754
2755 #: src/main.c:438
2756 msgid "  --receive              receive new messages"
2757 msgstr "  --receive              ÐÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2758
2759 #: src/main.c:439
2760 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2761 msgstr "  --receive-all          ÐÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÓÏ ×ÓÅÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
2762
2763 #: src/main.c:440
2764 msgid "  --send                 send all queued messages"
2765 msgstr "  --send                 ÐÏÓÌÁÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ"
2766
2767 #: src/main.c:441
2768 msgid "  --status               show the total number of messages"
2769 msgstr "  --status               ÐÏËÁÚÁÔØ ÏÂÝÅÅ ÞÉÓÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
2770
2771 #: src/main.c:442
2772 msgid "  --online               switch to online mode"
2773 msgstr "  --online               online-ÒÅÖÉÍ"
2774
2775 #: src/main.c:443
2776 msgid "  --offline              switch to offline mode"
2777 msgstr "  --offline              á×ÔÏÎÏÍÎÙÊ ÒÅÖÉÍ"
2778
2779 #: src/main.c:444
2780 msgid "  --debug                debug mode"
2781 msgstr "  --debug                ÒÅÖÉÍ ÏÔÌÁÄËÉ"
2782
2783 #: src/main.c:445
2784 msgid "  --help                 display this help and exit"
2785 msgstr "  --help                 ÐÏËÁÚÁÔØ ÜÔÕ ÓÐÒÁ×ËÕ É ×ÙÊÔÉ"
2786
2787 #: src/main.c:446
2788 msgid "  --version              output version information and exit"
2789 msgstr "  --version              ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ×ÅÒÓÉÉ É ×ÙÊÔÉ"
2790
2791 #: src/main.c:487 src/summaryview.c:5144
2792 #, c-format
2793 msgid "Processing (%s)..."
2794 msgstr "ïÂÒÁÂÏÔËÁ (%s)..."
2795
2796 #: src/main.c:490
2797 msgid "top level folder"
2798 msgstr "ÐÁÐËÁ ×ÅÒÈÎÅÇÏ ÕÒÏ×ÎÑ"
2799
2800 #: src/main.c:538
2801 msgid "Composing message exists."
2802 msgstr "÷Ù ÒÅÄÁËÔÉÒÕÅÔÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ×ÙÊÔÉ?"
2803
2804 #: src/main.c:539
2805 msgid "Draft them"
2806 msgstr "÷ ÞÅÒÎÏ×ÉËÉ"
2807
2808 #: src/main.c:539
2809 msgid "Discard them"
2810 msgstr "ïÔËÁÚÁÔØÓÑ ÏÔ ÎÉÈ"
2811
2812 #: src/main.c:539
2813 msgid "Don't quit"
2814 msgstr "îÅ ×ÙÈÏÄÉÔØ"
2815
2816 #: src/main.c:553
2817 msgid "Queued messages"
2818 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ"
2819
2820 #: src/main.c:554
2821 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2822 msgstr "åÓÔØ ÎÅÏÔÏÓÌÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÞÅÒÅÄÉ. ÷ÙÊÔÉ?"
2823
2824 #: src/main.c:801 src/mainwindow.c:3086
2825 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2826 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÉ ÏÛÉÂËÉ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ."
2827
2828 #: src/mainwindow.c:512
2829 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2830 msgstr "/_æÁÊÌ/_äÏÂÁ×ÉÔØ ÑÝÉË..."
2831
2832 #: src/mainwindow.c:513
2833 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2834 msgstr "/_æÁÊÌ/ä_ÏÂÁ×ÉÔØ mbox ÑÝÉË..."
2835
2836 #: src/mainwindow.c:514
2837 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2838 msgstr "_æÁÊÌ/ð_ÏÉÓË ÎÏ×ÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ×Ï ×ÓÅÈ ÐÁÐËÁÈ"
2839
2840 #: src/mainwindow.c:516
2841 msgid "/_File/_Folder"
2842 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ"
2843
2844 #: src/mainwindow.c:517
2845 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2846 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ..."
2847
2848 #: src/mainwindow.c:519
2849 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2850 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ"
2851
2852 #: src/mainwindow.c:520
2853 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2854 msgstr "/_æÁÊÌ/_ðÁÐËÁ/õÄÁÌÉÔØ ÐÁÐËÕ"
2855
2856 #: src/mainwindow.c:521
2857 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2858 msgstr "/_æÁÊÌ/_éÍÐÏÒÔ mbox ÆÁÊÌÁ..."
2859
2860 #: src/mainwindow.c:522
2861 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2862 msgstr "/_æÁÊÌ/_üËÓÐÏÒÔ × mbox ÆÁÊÌ..."
2863
2864 #: src/mainwindow.c:523
2865 msgid "/_File/Empty _trash"
2866 msgstr "/_æÁÊÌ/ïÞÉÓÔÉÔØ ËÏÒ_ÚÉÎÕ"
2867
2868 #: src/mainwindow.c:524
2869 msgid "/_File/_Work offline"
2870 msgstr "/_æÁÊÌ/òÁÂÏÔÁÔ_Ø Á×ÔÏÎÏÍÎÏ"
2871
2872 #: src/mainwindow.c:526
2873 msgid "/_File/_Save as..."
2874 msgstr "/_æÁÊÌ/óÏÈÒÁÎÉÔØ _ËÁË..."
2875
2876 #: src/mainwindow.c:527
2877 msgid "/_File/_Print..."
2878 msgstr "/_æÁÊÌ/ð_ÅÞÁÔØ..."
2879
2880 #: src/mainwindow.c:530
2881 msgid "/_File/E_xit"
2882 msgstr "/_æÁÊÌ/÷_ÙÈÏÄ"
2883
2884 #: src/mainwindow.c:535
2885 #, fuzzy
2886 msgid "/_Edit/Select _thread"
2887 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/÷ÙÂÒÁÔØ ÐÏÔÏË"
2888
2889 #: src/mainwindow.c:537
2890 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2891 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/îÁÊÔÉ × ÔÅËÕÝÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ..."
2892
2893 #: src/mainwindow.c:539
2894 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2895 msgstr "/_ðÒÁ×ËÁ/îÁÊÔÉ ÐÁÐËÕ..."
2896
2897 #: src/mainwindow.c:541
2898 msgid "/_View/Show or hi_de"
2899 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ"
2900
2901 #: src/mainwindow.c:542
2902 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2903 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/äÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
2904
2905 #: src/mainwindow.c:544
2906 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2907 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
2908
2909 #: src/mainwindow.c:546
2910 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2911 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
2912
2913 #: src/mainwindow.c:548
2914 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2915 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/úÎÁÞËÉ É ÔÅËÓÔ"
2916
2917 #: src/mainwindow.c:550
2918 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2919 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/úÎÁÞËÉ"
2920
2921 #: src/mainwindow.c:552
2922 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2923 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/ôÅËÓÔ"
2924
2925 #: src/mainwindow.c:554
2926 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2927 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/ðÁÎÅÌØ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/îÉÞÅÇÏ"
2928
2929 #: src/mainwindow.c:556
2930 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2931 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÏËÁÚÁÔØ ÉÌÉ ÓËÒÙÔØ/óÔÒÏËÁ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ"
2932
2933 #: src/mainwindow.c:559
2934 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2935 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔÄÅÌÉÔØ ÄÅÒÅ×Ï ÐÁÐÏË"
2936
2937 #: src/mainwindow.c:560
2938 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2939 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔÄÅÌÉÔØ ÐÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
2940
2941 #: src/mainwindow.c:562
2942 msgid "/_View/_Sort"
2943 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ"
2944
2945 #: src/mainwindow.c:563
2946 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2947 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÎÏÍÅÒÕ"
2948
2949 #: src/mainwindow.c:564
2950 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2951 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÒÁÚÍÅÒÕ"
2952
2953 #: src/mainwindow.c:565
2954 msgid "/_View/_Sort/by _date"
2955 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÄÁÔÅ"
2956
2957 #: src/mainwindow.c:566
2958 msgid "/_View/_Sort/by _from"
2959 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
2960
2961 #: src/mainwindow.c:567
2962 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2963 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÔÅÍÅ"
2964
2965 #: src/mainwindow.c:568
2966 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2967 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ Ã×ÅÔÕ"
2968
2969 #: src/mainwindow.c:570
2970 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2971 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÍÅÔËÅ"
2972
2973 #: src/mainwindow.c:571
2974 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2975 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÆÌÁÇÕ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎ"
2976
2977 #: src/mainwindow.c:572
2978 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2979 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÍ ÆÁÊÌÁÍ"
2980
2981 #: src/mainwindow.c:574
2982 msgid "/_View/_Sort/by score"
2983 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÓÞÅÔÕ"
2984
2985 #: src/mainwindow.c:575
2986 msgid "/_View/_Sort/by locked"
2987 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÐÏ ÂÌÏËÉÒÏ×ËÅ"
2988
2989 #: src/mainwindow.c:576
2990 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2991 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÂÅÚ ÓÏÒÔÉÒÏ×ËÉ"
2992
2993 #: src/mainwindow.c:577 src/mainwindow.c:580
2994 msgid "/_View/_Sort/---"
2995 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/---"
2996
2997 #: src/mainwindow.c:578
2998 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2999 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ó×ÅÒÈÕ ×ÎÉÚ"
3000
3001 #: src/mainwindow.c:579
3002 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3003 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/óÎÉÚÕ ××ÅÒÈ"
3004
3005 #: src/mainwindow.c:581
3006 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3007 msgstr "/_÷ÉÄ/óÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ðÒÉ×ÌÅÞØ ÐÏ ÔÅÍÅ"
3008
3009 #: src/mainwindow.c:583
3010 msgid "/_View/Th_read view"
3011 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÒÏÓÍÏÔÒ × ×ÉÄÅ ÎÉÔÅÊ (ÐÏÔÏËÏ×)"
3012
3013 #: src/mainwindow.c:584
3014 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3015 msgstr "/_÷ÉÄ/òÁÚ×ÅÒÎÕÔØ ×ÓÅ ÐÏÔÏËÉ"
3016
3017 #: src/mainwindow.c:585
3018 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3019 msgstr "/_÷ÉÄ/ó×ÅÒÎÕÔØ ×ÓÅ ÐÏÔÏËÉ"
3020
3021 #: src/mainwindow.c:586
3022 msgid "/_View/_Hide read messages"
3023 msgstr "/_÷ÉÄ/óËÒÙÔØ ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3024
3025 #: src/mainwindow.c:587
3026 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3027 msgstr "/_÷ÉÄ/õËÁÚÁÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÅ ÜÌÅÍÅÎÔÙ..."
3028
3029 #: src/mainwindow.c:590
3030 msgid "/_View/_Go to"
3031 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë"
3032
3033 #: src/mainwindow.c:591
3034 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3035 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
3036
3037 #: src/mainwindow.c:592
3038 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3039 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
3040
3041 #: src/mainwindow.c:593 src/mainwindow.c:598 src/mainwindow.c:601
3042 #: src/mainwindow.c:606 src/mainwindow.c:611
3043 msgid "/_View/_Go to/---"
3044 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/---"
3045
3046 #: src/mainwindow.c:594
3047 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3048 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÍÕ"
3049
3050 #: src/mainwindow.c:596
3051 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3052 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÎÅÐÒÏÞÔÅÎÎÏÍÕ"
3053
3054 #: src/mainwindow.c:599
3055 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3056 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÎÏ×ÏÍÕ"
3057
3058 #: src/mainwindow.c:600
3059 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3060 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÎÏ×ÏÍÕ"
3061
3062 #: src/mainwindow.c:602
3063 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3064 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ ÐÏÍÅÞÅÎÎÏÍÕ"
3065
3066 #: src/mainwindow.c:604
3067 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3068 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÐÏÍÅÞÅÎÎÏÍÕ"
3069
3070 #: src/mainwindow.c:607
3071 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3072 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/ðÒÅÄÙÄÕÝÅÍÕ Ó ÍÅÔËÏÊ"
3073
3074 #: src/mainwindow.c:609
3075 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3076 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/óÌÅÄÕÀÝÅÍÕ Ó ÍÅÔËÏÊ"
3077
3078 #: src/mainwindow.c:612
3079 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3080 msgstr "/_÷ÉÄ/ðÅÒÅÊÔÉ Ë/äÒÕÇÏÊ ÐÁÐËÅ..."
3081
3082 #: src/mainwindow.c:616 src/mainwindow.c:623
3083 msgid "/_View/_Code set/---"
3084 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/---"
3085
3086 #: src/mainwindow.c:620
3087 msgid "/_View/_Code set"
3088 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
3089
3090 #: src/mainwindow.c:621
3091 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3092 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/á×ÔÏ"
3093
3094 #: src/mainwindow.c:624
3095 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3096 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/7ÂÉÔ ascii (US-ASC_II)"
3097
3098 #: src/mainwindow.c:628
3099 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3100 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Unicode (_UTF-8)"
3101
3102 #: src/mainwindow.c:632
3103 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3104 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Western European (ISO-8859-_1)"
3105
3106 #: src/mainwindow.c:634
3107 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3108 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Western European (ISO-8859-15)"
3109
3110 #: src/mainwindow.c:638
3111 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3112 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Central European (ISO-8859-_2)"
3113
3114 #: src/mainwindow.c:641
3115 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3116 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/_Baltic (ISO-8859-13)"
3117
3118 #: src/mainwindow.c:643
3119 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3120 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/Baltic (ISO-8859-_4)"
3121
3122 #: src/mainwindow.c:646
3123 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3124 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/çÒÅÞÅÓËÉÊ (ISO-8859-_7)"
3125
3126 #: src/mainwindow.c:649
3127 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3128 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÕÒÅÃËÉÊ (ISO-8859-_9)"
3129
3130 #: src/mainwindow.c:652
3131 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3132 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (ISO-8859-_5)"
3133
3134 #: src/mainwindow.c:654
3135 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3136 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (KOI8-_R)"
3137
3138 #: src/mainwindow.c:656
3139 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3140 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÒÉÌÌÉÃÁ (Windows-1251)"
3141
3142 #: src/mainwindow.c:660
3143 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3144 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (ISO-2022-_JP)"
3145
3146 #: src/mainwindow.c:663
3147 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3148 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (ISO-2022-JP-2)"
3149
3150 #: src/mainwindow.c:666
3151 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3152 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (_EUC-JP)"
3153
3154 #: src/mainwindow.c:668
3155 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3156 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ñÐÏÎÓËÉÊ (_Shift__JIS)"
3157
3158 #: src/mainwindow.c:672
3159 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3160 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/õÐÒÏÝÅÎÎÙÊ ëÉÔÁÊÓËÉÊ (_GB2312)"
3161
3162 #: src/mainwindow.c:674
3163 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3164 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÙÊ ëÉÔÁÊÓËÉÊ (_Big5)"
3165
3166 #: src/mainwindow.c:676
3167 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3168 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÒÁÄÉÃÉÏÎÎÙÊ ëÉÔÁÊÓËÉÊ (EUC-_TW)"
3169
3170 #: src/mainwindow.c:678
3171 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3172 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÉÔÁÊÓËÉÊ (ISO-2022-_CN)"
3173
3174 #: src/mainwindow.c:681
3175 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3176 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ëÏÒÅÊÓËÉÊ (EUC-_KR)"
3177
3178 #: src/mainwindow.c:683
3179 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3180 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×"
3181
3182 #: src/mainwindow.c:686
3183 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3184 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÁÊÓËÉÊ (TIS-620)"
3185
3186 #: src/mainwindow.c:688
3187 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3188 msgstr "/_÷ÉÄ/_îÁÂÏÒ ÓÉÍ×ÏÌÏ×/ôÁÊÓËÉÊ (Windows-874)"
3189
3190 #: src/mainwindow.c:696 src/summaryview.c:433
3191 msgid "/_View/Open in new _window"
3192 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÔËÒÙÔØ × ÎÏ×ÏÍ ÏËÎÅ"
3193
3194 #: src/mainwindow.c:697
3195 msgid "/_View/Mess_age source"
3196 msgstr "/_÷ÉÄ/éÓÈÏÄÎÉË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3197
3198 #: src/mainwindow.c:698
3199 msgid "/_View/Show all _headers"
3200 msgstr "/_÷ÉÄ/_ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
3201
3202 #: src/mainwindow.c:700
3203 msgid "/_View/_Update summary"
3204 msgstr "/_÷ÉÄ/ïÂÎÏ×ÉÔØ ÒÅÚÀÍÅ"
3205
3206 #: src/mainwindow.c:703
3207 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3208 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3209
3210 #: src/mainwindow.c:704
3211 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3212 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÌÕÞÉÔØ ÓÏ ×ÓÅÈ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
3213
3214 #: src/mainwindow.c:706
3215 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3216 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÍÅÎÉÔØ ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ"
3217
3218 #: src/mainwindow.c:708
3219 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3220 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ"
3221
3222 #: src/mainwindow.c:710
3223 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3224 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/÷×ÅÓÔÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3225
3226 #: src/mainwindow.c:711
3227 msgid "/_Message/Compose a news message"
3228 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/÷×ÅÓÔÉ ÎÏ×ÏÓÔØ"
3229
3230 #: src/mainwindow.c:712
3231 msgid "/_Message/_Reply"
3232 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔ×ÅÔÉÔØ"
3233
3234 #: src/mainwindow.c:713
3235 msgid "/_Message/Repl_y to"
3236 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:"
3237
3238 #: src/mainwindow.c:714
3239 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3240 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
3241
3242 #: src/mainwindow.c:715
3243 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3244 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ:/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
3245
3246 #: src/mainwindow.c:716
3247 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3248 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/_ïÔ×ÅÔÉÔØ/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
3249
3250 #: src/mainwindow.c:718
3251 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3252 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔ×ÅÔÉÔØ (ÕËÁÚÁÔØ)"
3253
3254 #: src/mainwindow.c:720
3255 msgid "/_Message/_Forward"
3256 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
3257
3258 #: src/mainwindow.c:721
3259 msgid "/_Message/Redirect"
3260 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÎÁÐÒÁ×ÉÔØ"
3261
3262 #: src/mainwindow.c:723
3263 msgid "/_Message/Re-_edit"
3264 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/éÓÐÒÁ×ÉÔØ"
3265
3266 #: src/mainwindow.c:725
3267 msgid "/_Message/M_ove..."
3268 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÅÒÅÎÅÓÔÉ..."
3269
3270 #: src/mainwindow.c:726
3271 msgid "/_Message/_Copy..."
3272 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/óËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ"
3273
3274 #: src/mainwindow.c:727
3275 msgid "/_Message/_Delete"
3276 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/õÄÁÌÉÔØ"
3277
3278 #: src/mainwindow.c:728
3279 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3280 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ïÔÍÅÎÉÔØ news-ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3281
3282 #: src/mainwindow.c:730
3283 msgid "/_Message/_Mark"
3284 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ"
3285
3286 #: src/mainwindow.c:731
3287 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3288 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ"
3289
3290 #: src/mainwindow.c:732
3291 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3292 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/óÎÑÔØ ÍÅÔËÕ"
3293
3294 #: src/mainwindow.c:733
3295 msgid "/_Message/_Mark/---"
3296 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/ðÏÍÅÔÉÔØ/---"
3297
3298 #: src/mainwindow.c:734
3299 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3300 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
3301
3302 #: src/mainwindow.c:735
3303 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3304 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÅ"
3305
3306 #: src/mainwindow.c:737
3307 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3308 msgstr "/_óÏÏÂÝÅÎÉÅ/íÅÔËÉ/ðÏÍÅÔÉÔØ ×ÓÅ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ"
3309
3310 #: src/mainwindow.c:740
3311 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3312 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/÷ÙÂÏÒÏÞÎÁÑ ÚÁÇÒÕÚËÁ..."
3313
3314 #: src/mainwindow.c:742
3315 msgid "/_Tools/_Address book..."
3316 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/_áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ..."
3317
3318 #: src/mainwindow.c:743
3319 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3320 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/äÏÂÁ×ÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
3321
3322 #: src/mainwindow.c:745
3323 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3324 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×"
3325
3326 #: src/mainwindow.c:746
3327 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3328 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×/éÚ ÐÁÐËÉ..."
3329
3330 #: src/mainwindow.c:748
3331 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3332 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÂÏÒ ÁÄÒÅÓÏ×/éÚ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
3333
3334 #: src/mainwindow.c:751
3335 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3336 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ïÔÆÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
3337
3338 #: src/mainwindow.c:752
3339 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3340 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ"
3341
3342 #: src/mainwindow.c:753
3343 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3344 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ"
3345
3346 #: src/mainwindow.c:755
3347 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3348 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ (From:)"
3349
3350 #: src/mainwindow.c:757
3351 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3352 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌÀ (To:)"
3353
3354 #: src/mainwindow.c:759
3355 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3356 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/óÏÚÄÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÆÉÌØÔÒÁÃÉÉ/ðÏ ÔÅÍÅ (Subject)"
3357
3358 #: src/mainwindow.c:764
3359 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3360 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/õÄÁÌÉÔØ ËÏÐÉÉ"
3361
3362 #: src/mainwindow.c:767
3363 msgid "/_Tools/E_xecute"
3364 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
3365
3366 #: src/mainwindow.c:769
3367 msgid "/_Tools/_Log window"
3368 msgstr "/_éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ/ïËÎÏ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ"
3369
3370 #: src/mainwindow.c:771
3371 msgid "/_Configuration"
3372 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ"
3373
3374 #: src/mainwindow.c:772
3375 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3376 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/ïÓÎÏ×ÎÙÅ..."
3377
3378 #: src/mainwindow.c:774
3379 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar"
3380 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×"
3381
3382 #: src/mainwindow.c:776
3383 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Main toolbar..."
3384 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/çÌÁ×ÎÁÑ"
3385
3386 #: src/mainwindow.c:778
3387 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbar/_Compose toolbar..."
3388 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÁ ÐÁÎÅÌÉ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ×/òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ"
3389
3390 #: src/mainwindow.c:780
3391 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3392 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/óÞÅÔ..."
3393
3394 #: src/mainwindow.c:782
3395 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3396 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/æÉÌØÔÒÁÃÉÑ..."
3397
3398 #: src/mainwindow.c:784
3399 msgid "/_Configuration/_Template..."
3400 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/ûÁÂÌÏÎ..."
3401
3402 #: src/mainwindow.c:785
3403 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3404 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/äÅÊÓÔ×ÉÑ..."
3405
3406 #: src/mainwindow.c:786
3407 msgid "/_Configuration/---"
3408 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/---"
3409
3410 #: src/mainwindow.c:787
3411 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3412 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/îÁÓÔÒÏÊËÉ ÔÅËÕÝÅÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ..."
3413
3414 #: src/mainwindow.c:789
3415 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3416 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/óÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ..."
3417
3418 #: src/mainwindow.c:791
3419 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3420 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÕÞÅÔÎÙÈ ÚÁÐÉÓÅÊ..."
3421
3422 #: src/mainwindow.c:793
3423 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3424 msgstr "/_ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ/éÚÍÅÎÉÔØ ÔÅËÕÝÕÀ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ"
3425
3426 #: src/mainwindow.c:797
3427 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3428 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï (ìÏËÁÌØÎÏÅ)"
3429
3430 #: src/mainwindow.c:798
3431 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3432 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/òÕËÏ×ÏÄÓÔ×Ï (WWW)"
3433
3434 #: src/mainwindow.c:800
3435 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3436 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï (ìÏËÁÌØÎÙÅ)"
3437
3438 #: src/mainwindow.c:801
3439 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3440 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/þá÷ï (WWW)"
3441
3442 #: src/mainwindow.c:803
3443 msgid "/_Help/---"
3444 msgstr "/_ðÏÍÏÝØ/---"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:811
3447 msgid "/Reply with _quote"
3448 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
3449
3450 #: src/mainwindow.c:812
3451 msgid "/_Reply without quote"
3452 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
3453
3454 #: src/mainwindow.c:816
3455 msgid "/Reply to all with _quote"
3456 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
3457
3458 #: src/mainwindow.c:817
3459 msgid "/_Reply to all without quote"
3460 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:821
3463 msgid "/Reply to list with _quote"
3464 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:822
3467 msgid "/_Reply to list without quote"
3468 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
3469
3470 #: src/mainwindow.c:826
3471 msgid "/Reply to sender with _quote"
3472 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ Ó ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÅÍ"
3473
3474 #: src/mainwindow.c:827
3475 msgid "/_Reply to sender without quote"
3476 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ ÂÅÚ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:831
3479 msgid "/_Forward message (inline style)"
3480 msgstr "/ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3481
3482 #: src/mainwindow.c:832
3483 msgid "/Forward message as _attachment"
3484 msgstr "/ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ËÁË ×ÌÏÖÅÎÉÅ (ÐÒÉËÒÅÐÌÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ)"
3485
3486 #: src/mainwindow.c:1034
3487 #, c-format
3488 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3489 msgstr "çÌÁ×ÎÏÅ ÏËÎÏ: ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÅ Ã×ÅÔÏ× %d ÎÅÕÄÁÞÎÏ\n"
3490
3491 #: src/mainwindow.c:1258 src/mainwindow.c:1275 src/prefs_folder_item.c:450
3492 #: src/selective_download.c:591
3493 msgid "Untitled"
3494 msgstr "âÅÚ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:1276
3497 msgid "none"
3498 msgstr "ÎÅÔ"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:1453
3501 msgid "Empty trash"
3502 msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ ËÏÒÚÉÎÕ"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:1454
3505 msgid "Empty all messages in trash?"
3506 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ËÏÒÚÉÎÅ?"
3507
3508 #: src/mainwindow.c:1479
3509 msgid "Add mailbox"
3510 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË"
3511
3512 #: src/mainwindow.c:1480
3513 msgid ""
3514 "Input the location of mailbox.\n"
3515 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3516 "scanned automatically."
3517 msgstr ""
3518 "÷×ÅÄÉÔÅ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ.\n"
3519 "åÓÌÉ ÕËÁÚÁΠÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ËÁÔÁÌÏÇ, ÏΠ\n"
3520 "ÂÕÄÅÔ ÐÒÏ×ÅÒÅΠÁ×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ."
3521
3522 #: src/mainwindow.c:1486 src/mainwindow.c:1524
3523 #, c-format
3524 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3525 msgstr "ñÝÉË `%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ."
3526
3527 #: src/mainwindow.c:1491 src/setup.c:57
3528 msgid "Mailbox"
3529 msgstr "ñÝÉË"
3530
3531 #: src/mainwindow.c:1497 src/setup.c:63
3532 msgid ""
3533 "Creation of the mailbox failed.\n"
3534 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3535 "there."
3536 msgstr ""
3537 "óÏÚÄÁÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
3538 "÷ÏÚÍÏÖÎÏ, ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÆÁÊÌÙ ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÔ, ÉÌÉ Õ ×ÁÓ ÎÅÔ ÐÒÁ× ÎÁ ÚÁÐÉÓØ × "
3539 "ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ËÁÔÁÌÏÇ."
3540
3541 #: src/mainwindow.c:1517
3542 msgid "Add mbox mailbox"
3543 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ mbox ÑÝÉË"
3544
3545 #: src/mainwindow.c:1518
3546 msgid "Input the location of mailbox."
3547 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ."
3548
3549 #: src/mainwindow.c:1539
3550 msgid "Creation of the mailbox failed."
3551 msgstr "óÏÚÄÁÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÑÝÉËÁ ÐÒÏÛÌÏ ÎÅÕÄÁÞÎÏ."
3552
3553 #: src/mainwindow.c:1843
3554 msgid "Sylpheed - Folder View"
3555 msgstr "Sylpheed - ðÒÏÓÍÏÔÒ ÐÁÐÏË"
3556
3557 #: src/mainwindow.c:1859 src/messageview.c:134
3558 msgid "Sylpheed - Message View"
3559 msgstr "Sylpheed - ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
3560
3561 #: src/mainwindow.c:2218
3562 msgid "Exit"
3563 msgstr "÷ÙÈÏÄ"
3564
3565 #: src/mainwindow.c:2218
3566 msgid "Exit this program?"
3567 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÉÚ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ?"
3568
3569 #: src/mainwindow.c:2759 src/toolbar.c:84
3570 #, fuzzy
3571 msgid "Receive Mail on all Accounts"
3572 msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÏÞÔÕ ÓÏ ×ÓÅÈ ÚÁÐÉÓÅÊ"
3573
3574 #: src/mainwindow.c:2765 src/toolbar.c:85
3575 #, fuzzy
3576 msgid "Receive Mail on current Account"
3577 msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÏÞÔÕ Ó ÔÅËÕÝÅÊ ÚÁÐÉÓÉ"
3578
3579 #: src/mainwindow.c:2771 src/toolbar.c:86
3580 #, fuzzy
3581 msgid "Send Queued Message(s)"
3582 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÉÚ ÏÞÅÒÅÄÉ"
3583
3584 #: src/mainwindow.c:2776 src/prefs_common.c:1220
3585 msgid "News"
3586 msgstr "îÏ×ÏÓÔÉ"
3587
3588 #: src/mainwindow.c:2784 src/toolbar.c:87
3589 msgid "Compose Email"
3590 msgstr "óÏÚÄÁÔØ ÐÉÓØÍÏ"
3591
3592 #: src/mainwindow.c:2788 src/toolbar.c:88
3593 msgid "Compose News"
3594 msgstr "óÏÚÄÁÔØ News-ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:2794 src/toolbar.c:89
3597 msgid "Reply to Message"
3598 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÎÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3599
3600 #: src/mainwindow.c:2811 src/toolbar.c:90
3601 msgid "Reply to Sender"
3602 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÀ"
3603
3604 #: src/mainwindow.c:2829 src/toolbar.c:91
3605 #, fuzzy
3606 msgid "Reply to All"
3607 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ"
3608
3609 #: src/mainwindow.c:2847 src/toolbar.c:92
3610 msgid "Reply to Mailing-list"
3611 msgstr "/ïÔ×ÅÔÉÔØ × ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
3612
3613 #: src/mainwindow.c:2865 src/toolbar.c:93
3614 msgid "Forward Message"
3615 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3616
3617 #: src/mainwindow.c:2883 src/toolbar.c:94
3618 msgid "Delete Message"
3619 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
3620
3621 #: src/mainwindow.c:2889 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:475
3622 #: src/prefs_matcher.c:157 src/toolbar.c:95 src/toolbar.c:251
3623 msgid "Execute"
3624 msgstr "÷ÙÐÏÌÎÉÔØ"
3625
3626 #: src/mainwindow.c:2895 src/toolbar.c:96
3627 msgid "Goto Next Message"
3628 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ Ë ÓÌÅÄÕÀÝÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ"
3629
3630 #: src/matcher.c:995 src/matcher.c:996 src/matcher.c:997 src/matcher.c:998
3631 #: src/matcher.c:999 src/matcher.c:1000 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1002
3632 msgid "(none)"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: src/matcher.c:1041
3636 msgid "filename is not set"
3637 msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÎÅ ÕËÁÚÁÎÏ"
3638
3639 #: src/matcher.c:1261 src/matcher.c:1272 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3640 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:584 src/prefs_account.c:598
3641 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3642 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3643 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3644 #: src/procmime.c:781 src/procmime.c:796
3645 msgid "failed to write configuration to file\n"
3646 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÚÁÐÉÓÉ ÎÁÓÔÒÏÅË × ÆÁÊÌ\n"
3647
3648 #: src/mbox.c:50 src/mbox.c:197
3649 msgid "can't write to temporary file\n"
3650 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ×Ï ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
3651
3652 #: src/mbox.c:79
3653 msgid "can't read mbox file.\n"
3654 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ mbox ÆÁÊÌ.\n"
3655
3656 #: src/mbox.c:86
3657 #, c-format
3658 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3659 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ mbox: %s\n"
3660
3661 #: src/mbox.c:93
3662 #, c-format
3663 msgid "malformed mbox: %s\n"
3664 msgstr "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ mbox: %s\n"
3665
3666 #: src/mbox.c:109
3667 msgid "can't open temporary file\n"
3668 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ×ÒÅÍÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ\n"
3669
3670 #: src/mbox.c:162
3671 #, c-format
3672 msgid ""
3673 "unescaped From found:\n"
3674 "%s"
3675 msgstr ""
3676 "îÅ×ÅÒÎÏÅ ÐÏÌÅ From:\n"
3677 "%s"
3678
3679 #: src/mbox.c:238 src/mbox_folder.c:171
3680 #, c-format
3681 msgid "can't create lock file %s\n"
3682 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌ ÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ %s\n"
3683
3684 #: src/mbox.c:239 src/mbox_folder.c:172
3685 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3686 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÊÔÅ 'flock' ×ÍÅÓÔÏ 'file' ÅÓÌÉ ×ÏÚÍÏÖÎÏ.\n"
3687
3688 #: src/mbox.c:251 src/mbox_folder.c:184
3689 #, c-format
3690 msgid "can't create %s\n"
3691 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ %s\n"
3692
3693 #: src/mbox.c:257 src/mbox_folder.c:191
3694 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3695 msgstr "ÑÝÉË ÚÁÎÑÔ ÄÒÕÇÉÍ ÐÒÏÃÅÓÓÏ×, ÏÖÉÄÁÎÉÅ...\n"
3696
3697 #: src/mbox.c:286
3698 #, c-format
3699 msgid "can't lock %s\n"
3700 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ %s\n"
3701
3702 #: src/mbox.c:293 src/mbox.c:340
3703 msgid "invalid lock type\n"
3704 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÔÉРÂÌÏËÉÒÏ×ËÉ\n"
3705
3706 #: src/mbox.c:326
3707 #, c-format
3708 msgid "can't unlock %s\n"
3709 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ %s\n"
3710
3711 #: src/mbox.c:357
3712 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3713 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÒÅÚÁÔØ ÑÝÉË ÄÏ ÎÕÌÑ.\n"
3714
3715 #: src/mbox_folder.c:270
3716 #, c-format
3717 msgid "could not lock read file %s\n"
3718 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÞÉÔÁÅÍÙÊ ÆÁÊÌ %s\n"
3719
3720 #: src/mbox_folder.c:289
3721 #, c-format
3722 msgid "could not lock write file %s\n"
3723 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÍÙÊ ÆÁÊÌ %s\n"
3724
3725 #: src/mbox_folder.c:1411
3726 #, c-format
3727 msgid "unvalid file - %s.\n"
3728 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÁÊÌ - %s.\n"
3729
3730 #: src/mbox_folder.c:1423
3731 #, c-format
3732 msgid "invalid file - %s.\n"
3733 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÙÊ ÆÁÊÌ - %s.\n"
3734
3735 #: src/mbox_folder.c:1441 src/mbox_folder.c:1813 src/utils.c:2073
3736 #: src/utils.c:2141 src/utils.c:2209 src/utils.c:2301
3737 #, c-format
3738 msgid "writing to %s failed.\n"
3739 msgstr "ÚÁÐÉÓØ × %s ÐÒÏÛÌÁ ÎÅÕÄÁÞÎÏ.\n"
3740
3741 #: src/mbox_folder.c:1992 src/mbox_folder.c:2091
3742 #, c-format
3743 msgid "can't rename %s to %s\n"
3744 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ %s × %s\n"
3745
3746 #: src/mbox_folder.c:2235
3747 msgid "Cannot rename folder item"
3748 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÜÌÅÍÅÎÔ ÐÁÐËÉ"
3749
3750 #: src/message_search.c:88
3751 msgid "Find in current message"
3752 msgstr "îÁÊÔÉ × ÔÅËÕÝÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ"
3753
3754 #: src/message_search.c:106
3755 msgid "Find text:"
3756 msgstr "îÁÊÔÉ ÔÅËÓÔ:"
3757
3758 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3759 msgid "Case sensitive"
3760 msgstr "õÞÉÔÙ×ÁÑ ÒÅÇÉÓÔÒ"
3761
3762 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3763 msgid "Backward search"
3764 msgstr "÷ ÏÂÒÁÔÎÏÍ ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÉ"
3765
3766 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3767 msgid "Search"
3768 msgstr "ðÏÉÓË"
3769
3770 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3771 msgid "Search failed"
3772 msgstr "ðÏÉÓË ÎÅÕÄÁÞÎÙÊ"
3773
3774 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3775 msgid "Search string not found."
3776 msgstr "õËÁÚÁÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ÎÁÊÄÅÎÁ"
3777
3778 #: src/message_search.c:191
3779 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3780 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔÏ ÎÁÞÁÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ Ó ËÏÎÃÁ?"
3781
3782 #: src/message_search.c:194
3783 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3784 msgstr "äÏÓÔÉÇÎÕÔ ËÏÎÅàÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: ÐÒÏÄÏÌÖÉÔØ Ó ÎÁÞÁÌÁ?"
3785
3786 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3787 msgid "Search finished"
3788 msgstr "ðÏÉÓË ÚÁ×ÅÒÛÅÎ"
3789
3790 #: src/messageview.c:316
3791 msgid "<No Return-Path found>"
3792 msgstr "<No Return-Path found>"
3793
3794 #: src/messageview.c:324
3795 #, c-format
3796 msgid ""
3797 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3798 "does not correspond to the return path:\n"
3799 "Notification address: %s\n"
3800 "Return path: %s\n"
3801 "It is advised to not to send the return receipt."
3802 msgstr ""
3803 "áÄÒÅÓ ÄÌÑ ÏÔÓÙÌËÉ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó\n"
3804 "ÁÄÒÅÓÏÍ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ:\n"
3805 "áÄÒÅÓ ÄÌÑ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ: %s\n"
3806 "áÄÒÅÓ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ: %s\n"
3807 "õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÏÔÓÙÌÁÔØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ."
3808
3809 #: src/messageview.c:332
3810 msgid "+Don't Send"
3811 msgstr "+îÅ ÏÔÓÙÌÁÔØ"
3812
3813 #: src/messageview.c:341
3814 msgid ""
3815 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3816 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3817 "officially addressed to you.\n"
3818 "Receipt notification cancelled."
3819 msgstr ""
3820 "÷ ÜÔÏÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ ÅÓÔØ ÐÏÖÅÌÁÎÉÅ Ï Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÉ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ,\n"
3821 "ÎÏ, ÓÕÄÑ ÐÏ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÍ 'To:' É 'CC:' (ëÏÍÕ: É ëÏÐÉÑ:), ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÅ ÂÙÌÏ\n"
3822 "ÏÆÉÃÉÁÌØÎÏ ÁÄÒÅÓÏ×ÁÎÏ ÷ÁÍ.\n"
3823 "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÏÅ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÏÔÏÓÌÁÎÏ."
3824
3825 #: src/messageview.c:409
3826 msgid ""
3827 "Error occurred while sending the notification.\n"
3828 "Put this notification into queue folder?"
3829 msgstr ""
3830 "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ.\n"
3831 "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ?"
3832
3833 #: src/messageview.c:415
3834 msgid "Can't queue the notification."
3835 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÍÅÓÔÉÔØ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ × ÏÞÅÒÅÄØ."
3836
3837 #: src/messageview.c:418
3838 msgid "Error occurred while sending the notification."
3839 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ."
3840
3841 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3842 #, fuzzy
3843 msgid "can't get message file path.\n"
3844 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
3845
3846 #: src/messageview.c:670
3847 msgid "This messages asks for a return receipt."
3848 msgstr "÷ ÐÉÓØÍÅ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ ÚÁÐÒÏÓ ÎÁ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
3849
3850 #: src/messageview.c:671
3851 msgid "Send receipt"
3852 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
3853
3854 #: src/messageview.c:724
3855 #, fuzzy
3856 msgid "Return Receipt Notification"
3857 msgstr "÷ÏÚ×ÒÁÔ ÐÏÄÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÑ"
3858
3859 #: src/messageview.c:725
3860 msgid ""
3861 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3862 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3863 "notification:"
3864 msgstr ""
3865 "óÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÏ ÓÒÁÚÕ ÎÁ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÷ÁÛÉÈ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×.\n"
3866 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÕÞÅÔÎÕÀ ÚÁÐÉÓØ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ Ï ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ:"
3867
3868 #: src/messageview.c:729
3869 msgid "Send Notification"
3870 msgstr "ðÏÓÌÁÔØ Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÅ"
3871
3872 #: src/messageview.c:729
3873 msgid "+Cancel"
3874 msgstr "+ïÔÍÅÎÁ"
3875
3876 #: src/mh.c:393
3877 #, c-format
3878 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3879 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s × %s\n"
3880
3881 #: src/mh.c:489 src/procmsg.c:1545
3882 msgid "Can't open mark file.\n"
3883 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÊ ÆÁÊÌ.\n"
3884
3885 #: src/mimeview.c:114
3886 msgid "/_Open"
3887 msgstr "/_ïÔËÒÙÔØ"
3888
3889 #: src/mimeview.c:115
3890 msgid "/Open _with..."
3891 msgstr "/ïÔËÒÙÔØ _Ó ÐÏÍÏÝØÀ..."
3892
3893 #: src/mimeview.c:116
3894 msgid "/_Display as text"
3895 msgstr "/_ðÏËÁÚÁÔØ ËÁË ÔÅËÓÔ"
3896
3897 #: src/mimeview.c:117
3898 msgid "/_Display image"
3899 msgstr "/ðÏ_ËÁÚÁÔØ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÅ"
3900
3901 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:438
3902 msgid "/_Save as..."
3903 msgstr "/óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
3904
3905 #: src/mimeview.c:119
3906 #, fuzzy
3907 msgid "/Save _all..."
3908 msgstr "/óÏ_ÈÒÁÎÉÔØ ËÁË..."
3909
3910 #: src/mimeview.c:122
3911 msgid "/_Check signature"
3912 msgstr "/ð_ÒÏ×ÅÒËÁ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
3913
3914 #: src/mimeview.c:150
3915 msgid "MIME Type"
3916 msgstr "ôÉРMIME"
3917
3918 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2134
3919 msgid "Text"
3920 msgstr "ôÅËÓÔ"
3921
3922 #: src/mimeview.c:269
3923 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3924 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ \"ðÒÏ×ÅÒËÁ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ\" ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ"
3925
3926 #: src/mimeview.c:783 src/mimeview.c:843 src/mimeview.c:903 src/mimeview.c:922
3927 #: src/mimeview.c:946
3928 msgid "Can't save the part of multipart message."
3929 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ."
3930
3931 #: src/mimeview.c:808 src/mimeview.c:890 src/summaryview.c:3300
3932 msgid "Save as"
3933 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ËÁË"
3934
3935 #: src/mimeview.c:837 src/mimeview.c:895 src/summaryview.c:3305
3936 msgid "Overwrite"
3937 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ"
3938
3939 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896
3940 msgid "Overwrite existing file?"
3941 msgstr "ðÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ?"
3942
3943 #: src/mimeview.c:956
3944 msgid "Open with"
3945 msgstr "ïÔËÒÙÔØ Ó ÐÏÍÏÝØÀ"
3946
3947 #: src/mimeview.c:957
3948 #, c-format
3949 msgid ""
3950 "Enter the command line to open file:\n"
3951 "(`%s' will be replaced with file name)"
3952 msgstr ""
3953 "÷×ÅÄÉÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ ÄÌÑ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ:\n"
3954 "(`%s' ÂÕÄÅÔ ÚÁÍÅÎÅÎÏ ÎÁ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ)"
3955
3956 #: src/mimeview.c:1013
3957 #, c-format
3958 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3959 msgstr "MIME ËÏÍÁÎÄÁ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ÎÅ×ÅÒÎÁ: `%s'"
3960
3961 #: src/news.c:178
3962 #, c-format
3963 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3964 msgstr "ÓÏÚÄÁÎÉÅ NNTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ Ó %s:%d ...\n"
3965
3966 #: src/news.c:280
3967 #, c-format
3968 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3969 msgstr "NNTP ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÅ Ó %s:%d ÂÙÌÏ ÕÔÅÒÑÎÏ. ÷ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÅ...\n"
3970
3971 #: src/news.c:377
3972 #, c-format
3973 msgid "can't select group %s\n"
3974 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÇÒÕÐÐÕ %s\n"
3975
3976 #: src/news.c:387
3977 #, c-format
3978 msgid "can't read article %d\n"
3979 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ ÓÔÁÔØÀ %d\n"
3980
3981 #: src/news.c:409 src/news.c:730 src/news.c:1066
3982 #, c-format
3983 msgid "can't set group: %s\n"
3984 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ: %s\n"
3985
3986 #: src/news.c:510
3987 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3988 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÇÒÕÐРÎÏ×ÏÓÔÅÊ\n"
3989
3990 #: src/news.c:627
3991 msgid "can't post article.\n"
3992 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÔÁÔØÀ.\n"
3993
3994 #: src/news.c:647
3995 #, c-format
3996 msgid "can't retrieve article %d\n"
3997 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÓÔÁÔØÀ %d\n"
3998
3999 #: src/news.c:736 src/news.c:1071
4000 #, c-format
4001 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4002 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÔÁÔØÉ × ÄÉÁÐÁÚÏÎÅ: %d - %d\n"
4003
4004 #: src/news.c:759 src/news.c:1177
4005 #, c-format
4006 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4007 msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ xover %d - %d × %s...\n"
4008
4009 #: src/news.c:762 src/news.c:1112 src/news.c:1180
4010 msgid "can't get xover\n"
4011 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ xover\n"
4012
4013 #: src/news.c:768 src/news.c:1117 src/news.c:1186
4014 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4015 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ xover.\n"
4016
4017 #: src/news.c:776 src/news.c:1123 src/news.c:1194
4018 #, c-format
4019 msgid "invalid xover line: %s\n"
4020 msgstr "ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ xover: %s\n"
4021
4022 #: src/news.c:794 src/news.c:819 src/news.c:1137 src/news.c:1151
4023 #: src/news.c:1212 src/news.c:1237
4024 msgid "can't get xhdr\n"
4025 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÕÞÉÔØ xhdr\n"
4026
4027 #: src/news.c:802 src/news.c:827 src/news.c:1142 src/news.c:1156
4028 #: src/news.c:1220 src/news.c:1245
4029 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4030 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ xhdr.\n"
4031
4032 #: src/news.c:1092
4033 #, c-format
4034 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4035 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ %s.\n"
4036
4037 #: src/news.c:1109
4038 #, c-format
4039 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4040 msgstr "ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ xover %d in %s...\n"
4041
4042 #: src/nntp.c:60
4043 #, c-format
4044 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
4045 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÅÄÉÎÉÔØ Ó NNTP server: %s:%d\n"
4046
4047 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
4048 #, c-format
4049 msgid "protocol error: %s\n"
4050 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ: %s\n"
4051
4052 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
4053 msgid "protocol error\n"
4054 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ\n"
4055
4056 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
4057 msgid "Error occurred while posting\n"
4058 msgstr "÷ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔÐÒÁ×ËÅ\n"
4059
4060 #: src/passphrase.c:85
4061 msgid "Passphrase"
4062 msgstr "ðÁÒÏÌØ"
4063
4064 #: src/passphrase.c:253
4065 msgid "[no user id]"
4066 msgstr "[ÎÅÔ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ]"
4067
4068 #: src/passphrase.c:257
4069 #, c-format
4070 msgid ""
4071 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4072 "\n"
4073 "  %.*s  \n"
4074 "(%.*s)\n"
4075 msgstr ""
4076 "%sðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÐÁÒÏÌØ ÄÌÑ:\n"
4077 "\n"
4078 "  %.*s  \n"
4079 "(%.*s)\n"
4080
4081 #: src/passphrase.c:261
4082 msgid ""
4083 "Bad passphrase! Try again...\n"
4084 "\n"
4085 msgstr ""
4086 "îÅ×ÅÒÎÙÊ ÐÁÒÏÌØ! ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÅÝÅ ÒÁÚ...\n"
4087 "\n"
4088
4089 #: src/pop.c:66
4090 #, c-format
4091 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4092 msgstr "POP3: õÄÁÌÅÎÉÅ ÕÓÔÁÒÅ×ÛÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d\n"
4093
4094 #: src/pop.c:72
4095 #, c-format
4096 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4097 msgstr "POP3: ðÒÏÐÕÓË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ %d (%d bytes)\n"
4098
4099 #: src/pop.c:138
4100 msgid "can't start TLS session\n"
4101 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÎÁÞÁÔØ TLS ÓÅÓÓÉÀ\n"
4102
4103 #: src/pop.c:166 src/pop.c:195 src/pop.c:247
4104 msgid "error occurred on authentication\n"
4105 msgstr "×ÏÚÎÉËÌÁ ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ\n"
4106
4107 #: src/pop.c:191 src/pop.c:243
4108 msgid "mailbox is locked\n"
4109 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÂÌÏËÉÒÏ×ÁÎ\n"
4110
4111 #: src/pop.c:212
4112 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4113 msgstr "ôÒÅÂÕÅÍÏÅ APOP ×ÒÅÍÅÎÎÁÑ ÍÅÔËÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ × ÐÒÉ×ÅÔÓÔ×ÉÉ\n"
4114
4115 #: src/pop.c:219
4116 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4117 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ ×ÒÅÍÅÎÎÏÊ ÍÅÔËÉ × ÐÒÉ×ÅÔÓÔ×ÉÉ\n"
4118
4119 #: src/pop.c:269 src/pop.c:308
4120 msgid "POP3 protocol error\n"
4121 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ POP3\n"
4122
4123 #: src/pop.c:387 src/pop.c:437
4124 msgid "Socket error\n"
4125 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÏÔÏËÏÌÁ\n"
4126
4127 #: src/prefs.c:270
4128 #, c-format
4129 msgid "no permission - %s\n"
4130 msgstr "ÎÅÔ ÐÒÁ× - %s\n"
4131
4132 #: src/prefs.c:477
4133 msgid "Apply"
4134 msgstr "ðÒÉÍÅÎÉÔØ"
4135
4136 #: src/prefs_account.c:658
4137 #, c-format
4138 msgid "Account%d"
4139 msgstr "úÁÐÉÓØ%d"
4140
4141 #: src/prefs_account.c:677
4142 msgid "Preferences for new account"
4143 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á ÄÌÑ ÎÏ×ÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
4144
4145 #: src/prefs_account.c:682
4146 msgid "Account preferences"
4147 msgstr "ó×ÏÊÓÔ×Á ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
4148
4149 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1008
4150 msgid "Receive"
4151 msgstr "ðÏÌÕÞÉÔØ"
4152
4153 #: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1012
4154 msgid "Compose"
4155 msgstr "óÏÚÄÁÔØ"
4156
4157 #: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1025
4158 msgid "Privacy"
4159 msgstr "ìÉÞÎÏÅ"
4160
4161 #: src/prefs_account.c:743
4162 msgid "SSL"
4163 msgstr "SSL"
4164
4165 #: src/prefs_account.c:746
4166 msgid "Advanced"
4167 msgstr "äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏ"
4168
4169 #: src/prefs_account.c:824
4170 msgid "Name of this account"
4171 msgstr "éÍÑ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
4172
4173 #: src/prefs_account.c:833
4174 msgid "Set as default"
4175 msgstr "õÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
4176
4177 #: src/prefs_account.c:837
4178 msgid "Personal information"
4179 msgstr "ìÉÞÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
4180
4181 #: src/prefs_account.c:846
4182 msgid "Full name"
4183 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ"
4184
4185 #: src/prefs_account.c:852
4186 msgid "Mail address"
4187 msgstr "áÄÒÅÓ"
4188
4189 #: src/prefs_account.c:858
4190 msgid "Organization"
4191 msgstr "ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ"
4192
4193 #: src/prefs_account.c:882
4194 msgid "Server information"
4195 msgstr "éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÓÅÒ×ÅÒÅ"
4196
4197 #: src/prefs_account.c:903
4198 msgid "POP3 (normal)"
4199 msgstr "POP3 (ÏÂÙÞÎÙÊ)"
4200
4201 #: src/prefs_account.c:905
4202 msgid "POP3 (APOP auth)"
4203 msgstr "POP3 (APOP Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ)"
4204
4205 #: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
4206 msgid "IMAP4"
4207 msgstr "IMAP4"
4208
4209 #: src/prefs_account.c:909
4210 msgid "News (NNTP)"
4211 msgstr "îÏ×ÏÓÔÉ (NNTP)"
4212
4213 #: src/prefs_account.c:911
4214 msgid "None (local)"
4215 msgstr "îÅÔ (ÌÏËÁÌØÎÏ)"
4216
4217 #: src/prefs_account.c:931
4218 msgid "This server requires authentication"
4219 msgstr "üÔÏÔ ÓÅÒ×ÅÒ ÔÒÅÂÕÅÔ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ"
4220
4221 #: src/prefs_account.c:975
4222 msgid "News server"
4223 msgstr "óÅÒ×ÅÒ ÎÏ×ÏÓÔÅÊ"
4224
4225 #: src/prefs_account.c:981
4226 msgid "Server for receiving"
4227 msgstr "óÅÒ×ÅÒ ÄÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ"
4228
4229 #: src/prefs_account.c:987
4230 msgid "Local mailbox file"
4231 msgstr "ìÏËÁÌØÎÙÊ ÑÝÉË"
4232
4233 #: src/prefs_account.c:994
4234 msgid "SMTP server (send)"
4235 msgstr "SMTP ÓÅÒ×ÅÒ (ÏÔÐÒÁ×ËÁ)"
4236
4237 #: src/prefs_account.c:1002
4238 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4239 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ËÏÍÁÎÄÙ ÄÁÖÅ ÞÅÒÅÚ SMTP ÓÅÒ×ÅÒ"
4240
4241 #: src/prefs_account.c:1011
4242 msgid "command to send mails"
4243 msgstr "ËÏÍÁÎÄÙ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ ÐÏÞÔÙ"
4244
4245 #: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
4246 msgid "User ID"
4247 msgstr "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ"
4248
4249 #: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
4250 msgid "Password"
4251 msgstr "ðÁÒÏÌØ"
4252
4253 #: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
4254 msgid "POP3"
4255 msgstr "POP3"
4256
4257 #: src/prefs_account.c:1098
4258 msgid "Remove messages on server when received"
4259 msgstr "õÄÁÌÑÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ó ÓÅÒ×ÅÒÁ ÐÏÓÌÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÑ"
4260
4261 #: src/prefs_account.c:1109
4262 msgid "Remove after"
4263 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅ"
4264
4265 #: src/prefs_account.c:1118
4266 msgid "days"
4267 msgstr "ÄÎÅÊ"
4268
4269 #: src/prefs_account.c:1135
4270 msgid "(0 days: remove immediately)"
4271 msgstr "(ÕÄÁÌÑÔØ ÎÅÍÅÄÌÅÎÎÏ)"
4272
4273 #: src/prefs_account.c:1142
4274 msgid "Download all messages on server"
4275 msgstr "óËÁÞÉ×ÁÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ"
4276
4277 #: src/prefs_account.c:1144
4278 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4279 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌÁ Ó ×ÙÂÏÒÏÞÎÏÊ ÚÁËÁÞËÏÊ"
4280
4281 #: src/prefs_account.c:1146
4282 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4283 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÐÏÞÔÕ ÐÏÓÌÅ ÚÁËÁÞËÉ Ó ×ÙÂÏÒÏÞÎÏÊ ÚÁËÁÞËÏÊ"
4284
4285 #: src/prefs_account.c:1152
4286 msgid "Receive size limit"
4287 msgstr "ìÉÍÉÔ ÐÏÌÕÞÁÅÍÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
4288
4289 #: src/prefs_account.c:1166
4290 msgid "Filter messages on receiving"
4291 msgstr "æÉÌØÔÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ"
4292
4293 #: src/prefs_account.c:1174
4294 msgid "Default inbox"
4295 msgstr "÷ÈÏÄÑÝÉÅ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
4296
4297 #: src/prefs_account.c:1197
4298 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4299 msgstr "(îÅÆÉÌØÔÒÏ×ÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏÍÅÝÁÔØ × ÜÔÕ ÐÁÐËÕ)"
4300
4301 #: src/prefs_account.c:1204
4302 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4303 msgstr "`ðÏÌÕÞÉÔØ ×ÓÅ' ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÞÔÕ × ÜÔÏÊ ÕÞÅÔÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ"
4304
4305 #: src/prefs_account.c:1258
4306 msgid "Add Date header field"
4307 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÐÏÌÅ ÄÁÔÁ × ÚÁÇÏÌÏ×ÏË"
4308
4309 #: src/prefs_account.c:1259
4310 msgid "Generate Message-ID"
4311 msgstr "çÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ID ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
4312
4313 #: src/prefs_account.c:1266
4314 msgid "Add user-defined header"
4315 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÚÁÄÁÎÎÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË"
4316
4317 #: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2367 src/prefs_common.c:2392
4318 msgid " Edit... "
4319 msgstr " ðÒÁ×ËÁ... "
4320
4321 #: src/prefs_account.c:1278
4322 msgid "Authentication"
4323 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ"
4324
4325 #: src/prefs_account.c:1286
4326 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4327 msgstr "SMTP Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ (SMTP AUTH)"
4328
4329 #: src/prefs_account.c:1301
4330 msgid "Authentication method"
4331 msgstr "íÅÔÏÄ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÉ"
4332
4333 #: src/prefs_account.c:1311
4334 msgid "Automatic"
4335 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉÊ"
4336
4337 #: src/prefs_account.c:1361
4338 msgid ""
4339 "If you leave these entries empty, the same\n"
4340 "user ID and password as receiving will be used."
4341 msgstr ""
4342 "åÓÌÉ ÏÓÔÁ×ÉÔØ ÜÔÉ ÐÏÌÑ ÐÕÓÔÙÍÉ, ÔÏ ÂÕÄÕÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÙ\n"
4343 "ÔÅ ÖÅ ÉÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ É ÐÁÒÏÌØ, ÞÔÏ É ÐÒÉ ÐÏÌÕÞÅÎÉÉ."
4344
4345 #: src/prefs_account.c:1370
4346 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4347 msgstr "á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÑ Ó POP3 ÐÅÒÅÄ ÏÔÐÒÁ×ËÏÊ"
4348
4349 #: src/prefs_account.c:1385
4350 msgid "POP authentication timeout: "
4351 msgstr "÷ÒÅÍÑ, ÏÔ×ÅÄÅÎÎÏÅ ÎÁ Á×ÔÏÒÉÚÁÃÉÀ POP: "
4352
4353 #: src/prefs_account.c:1394
4354 msgid "minutes"
4355 msgstr "ÍÉÎÕÔ"
4356
4357 #: src/prefs_account.c:1436
4358 msgid "Signature file"
4359 msgstr "æÁÊÌ ÓÉÇÎÁÔÕÒÙ"
4360
4361 #: src/prefs_account.c:1444
4362 msgid "Automatically set the following addresses"
4363 msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ ÁÄÒÅÓÁ"
4364
4365 #: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4366 msgid "Cc"
4367 msgstr "ëÏÍÕ"
4368
4369 #: src/prefs_account.c:1466
4370 msgid "Bcc"
4371 msgstr "ëÏÐÉÑ"
4372
4373 #: src/prefs_account.c:1479
4374 msgid "Reply-To"
4375 msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ"
4376
4377 #: src/prefs_account.c:1531
4378 msgid "Encrypt message by default"
4379 msgstr "úÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
4380
4381 #: src/prefs_account.c:1533
4382 msgid "Sign message by def