updated message catalogs
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
4 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
5 #
6 # Last addition (from sylpheed-claws source version 0.8.0):
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
11 "POT-Creation-Date: 2002-09-22 00:08+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2002-09-22 02:16+0200\n"
13 "Last-Translator: Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc."
14 "katowice.supermedia.pl>\n"
15 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: src/about.c:89
21 msgid "About"
22 msgstr "O programie"
23
24 #: src/about.c:210
25 msgid ""
26 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
30 "\n"
31
32 #: src/about.c:214
33 msgid ""
34 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
35 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
36 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
37 "version.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
41 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
42 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
43 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
44 "z pó¼niejszych wersji. \n"
45 "\n"
46
47 #: src/about.c:220
48 msgid ""
49 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
50 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
51 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
52 "more details.\n"
53 "\n"
54 msgstr ""
55 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
56 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
57 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
58 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
59 "Licencja Publiczna GNU. \n"
60 "\n"
61
62 #: src/about.c:226
63 msgid ""
64 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
65 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
66 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
67 msgstr ""
68 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
69 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
70 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
71 "USA."
72
73 #. Button panel
74 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
75 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2960 src/compose.c:5615
76 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:366
77 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
78 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
79 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtkaspell.c:1347 src/gtkaspell.c:2274
80 #: src/import.c:191 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
81 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:496 src/main.c:504 src/mainwindow.c:2051
82 #: src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841 src/mimeview.c:899
83 #: src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475 src/prefs_actions.c:281
84 #: src/prefs_common.c:3204 src/prefs_common.c:3373 src/prefs_common.c:3703
85 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
86 #: src/prefs_filter.c:203 src/prefs_filtering.c:340
87 #: src/prefs_folder_item.c:469 src/prefs_matcher.c:307
88 #: src/prefs_matcher.c:1490 src/prefs_scoring.c:196
89 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:257
90 #: src/prefs_toolbar.c:852 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
91 #: src/summaryview.c:3289
92 msgid "OK"
93 msgstr "OK"
94
95 #: src/account.c:281
96 msgid ""
97 "Some composing windows are open.\n"
98 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
99 msgstr ""
100 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
101 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
102
103 #: src/account.c:489
104 msgid "Edit accounts"
105 msgstr "Edycja kont"
106
107 #: src/account.c:507
108 msgid ""
109 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
110 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
111 msgstr ""
112 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
113 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
114 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
115
116 #: src/account.c:527 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
117 #: src/compose.c:4462 src/compose.c:4633 src/editaddress.c:774
118 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:254
119 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
120 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:155
121 #: src/select-keys.c:299
122 msgid "Name"
123 msgstr "Nazwa"
124
125 #: src/account.c:528 src/prefs_account.c:886
126 msgid "Protocol"
127 msgstr "Protokó³"
128
129 #: src/account.c:529
130 msgid "Server"
131 msgstr "Serwer"
132
133 #: src/account.c:558 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
134 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_customheader.c:234
135 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
136 msgid "Add"
137 msgstr "Dodaj"
138
139 #: src/account.c:564
140 msgid "Edit"
141 msgstr "Edycja"
142
143 #: src/account.c:570 src/prefs_customheader.c:241
144 msgid " Delete "
145 msgstr " Usuñ "
146
147 #: src/account.c:576 src/prefs_actions.c:427 src/prefs_customheader.c:289
148 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:457
149 #: src/prefs_filtering.c:575 src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
150 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:848
151 msgid "Down"
152 msgstr "W dó³"
153
154 #: src/account.c:582 src/prefs_actions.c:421 src/prefs_customheader.c:283
155 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:451
156 #: src/prefs_filtering.c:569 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
157 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:844
158 msgid "Up"
159 msgstr "W górê"
160
161 #: src/account.c:596
162 msgid " Set as default account "
163 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
164
165 #: src/account.c:602 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
166 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/exphtmldlg.c:169
167 #: src/inc.c:666 src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1656
168 #: src/summary_search.c:208 src/crash.c:244
169 msgid "Close"
170 msgstr "Zamknij"
171
172 #: src/account.c:684
173 msgid "Delete account"
174 msgstr "Usuñ konto"
175
176 #: src/account.c:685
177 msgid "Do you really want to delete this account?"
178 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
179
180 #: src/account.c:686 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
181 #: src/compose.c:2836 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793 src/compose.c:6137
182 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/folderview.c:2116
183 #: src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286 src/folderview.c:2420
184 #: src/folderview.c:2456 src/inc.c:170 src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304
185 #: src/mainwindow.c:2256 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
186 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
187 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
188 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
189 #: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
190 #: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
191 #: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
192 msgid "Yes"
193 msgstr "Tak"
194
195 #: src/account.c:686 src/compose.c:3314 src/compose.c:5793
196 #: src/folderview.c:2116 src/folderview.c:2179 src/folderview.c:2286
197 #: src/folderview.c:2420 src/folderview.c:2456
198 msgid "+No"
199 msgstr "+Nie"
200
201 #: src/addressadd.c:163
202 msgid "Add Address to Book"
203 msgstr "Dodaj adres do ksi±¿ki adresowej"
204
205 #: src/addressadd.c:193 src/compose.c:5101 src/select-keys.c:300
206 msgid "Address"
207 msgstr "Adres"
208
209 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
210 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:256
211 msgid "Remarks"
212 msgstr "Uwagi"
213
214 #: src/addressadd.c:225
215 msgid "Select Address Book Folder"
216 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
217
218 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
219 #: src/compose.c:2960 src/compose.c:5616 src/compose.c:6295 src/compose.c:6333
220 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:367
221 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
222 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
223 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
224 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
225 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:496 src/main.c:504
226 #: src/mainwindow.c:2051 src/messageview.c:411 src/mimeview.c:841
227 #: src/mimeview.c:899 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
228 #: src/prefs_actions.c:282 src/prefs_common.c:3205 src/prefs_common.c:3704
229 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
230 #: src/prefs_filter.c:204 src/prefs_filtering.c:341
231 #: src/prefs_folder_item.c:470 src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
232 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:258
233 #: src/prefs_toolbar.c:853 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
234 #: src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:3289
235 msgid "Cancel"
236 msgstr "Anuluj"
237
238 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:502 src/mainwindow.c:405
239 msgid "/_File"
240 msgstr "/_Plik"
241
242 #: src/addressbook.c:344
243 msgid "/_File/New _Book"
244 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
245
246 #: src/addressbook.c:345
247 msgid "/_File/New _vCard"
248 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
249
250 #: src/addressbook.c:347
251 msgid "/_File/New _JPilot"
252 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
253
254 #: src/addressbook.c:350
255 msgid "/_File/New _Server"
256 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
257
258 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:506
259 #: src/mainwindow.c:419 src/mainwindow.c:422
260 msgid "/_File/---"
261 msgstr "/_Plik/---"
262
263 #: src/addressbook.c:353
264 msgid "/_File/_Edit"
265 msgstr "/_Plik/_Edycja"
266
267 #: src/addressbook.c:354
268 msgid "/_File/_Delete"
269 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
270
271 #: src/addressbook.c:356
272 msgid "/_File/_Save"
273 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
274
275 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:507
276 msgid "/_File/_Close"
277 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
278
279 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
280 #: src/compose.c:509 src/mainwindow.c:426
281 msgid "/_Edit"
282 msgstr "/_Edycja"
283
284 #: src/addressbook.c:359
285 msgid "/_Edit/C_ut"
286 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
287
288 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:514 src/mainwindow.c:427
289 msgid "/_Edit/_Copy"
290 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
291
292 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:515
293 msgid "/_Edit/_Paste"
294 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
295
296 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:512 src/compose.c:595
297 #: src/mainwindow.c:430
298 msgid "/_Edit/---"
299 msgstr "/_Edycja/---"
300
301 #: src/addressbook.c:363
302 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
303 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
304
305 #: src/addressbook.c:364
306 msgid "/_Address"
307 msgstr "/_Adres"
308
309 #: src/addressbook.c:365
310 msgid "/_Address/New _Address"
311 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
312
313 #: src/addressbook.c:366
314 msgid "/_Address/New _Group"
315 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
316
317 #: src/addressbook.c:367
318 msgid "/_Address/New _Folder"
319 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
320
321 #: src/addressbook.c:368
322 msgid "/_Address/---"
323 msgstr "/_Adres/---"
324
325 #: src/addressbook.c:369
326 msgid "/_Address/_Edit"
327 msgstr "/_Plik/_Edycja"
328
329 #: src/addressbook.c:370
330 msgid "/_Address/_Delete"
331 msgstr "/Wiado_mo¶/_Usuñ"
332
333 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:631
334 #: src/mainwindow.c:640 src/mainwindow.c:651 src/mainwindow.c:653
335 #: src/mainwindow.c:656 src/mainwindow.c:658
336 msgid "/_Tools/---"
337 msgstr "/_Narzêdzia/---"
338
339 #: src/addressbook.c:372
340 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
341 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik LDIF..."
342
343 #: src/addressbook.c:373
344 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
345 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik M_utta..."
346
347 #: src/addressbook.c:374
348 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
349 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik _Pine..."
350
351 #: src/addressbook.c:376
352 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
353 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
354
355 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:686
356 msgid "/_Help"
357 msgstr "/Pomo_c"
358
359 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:700
360 msgid "/_Help/_About"
361 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
362
363 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
364 msgid "/New _Address"
365 msgstr "/Nowy _adres"
366
367 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
368 msgid "/New _Group"
369 msgstr "/Nowa _grupa"
370
371 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
372 msgid "/New _Folder"
373 msgstr "/Nowy _folder"
374
375 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
376 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:496
377 #: src/folderview.c:262 src/folderview.c:264 src/folderview.c:273
378 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:281 src/folderview.c:283
379 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:297 src/folderview.c:301
380 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:313 src/folderview.c:317
381 #: src/folderview.c:319 src/summaryview.c:395 src/summaryview.c:397
382 #: src/summaryview.c:403 src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:427
383 #: src/summaryview.c:433 src/summaryview.c:436
384 msgid "/---"
385 msgstr "/---"
386
387 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:400
388 msgid "/_Delete"
389 msgstr "/_Usuñ"
390
391 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
392 msgid "/C_ut"
393 msgstr "/Wy_tnij"
394
395 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
396 msgid "/_Copy"
397 msgstr "/_Kopiuj"
398
399 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
400 msgid "/_Paste"
401 msgstr "/_Wstaw"
402
403 #: src/addressbook.c:408
404 msgid "/Pa_ste Address"
405 msgstr "/Wklej _adres"
406
407 #: src/addressbook.c:530
408 msgid "E-Mail address"
409 msgstr "Adres e-mail"
410
411 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5102 src/prefs_common.c:2690
412 msgid "Address book"
413 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
414
415 #: src/addressbook.c:633
416 msgid "Name:"
417 msgstr "Nazwa:"
418
419 #. Buttons
420 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
421 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:377
422 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
423 #: src/prefs_filter.c:413 src/prefs_filtering.c:225 src/prefs_filtering.c:534
424 #: src/prefs_matcher.c:506 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:223
425 #: src/prefs_toolbar.c:805 src/toolbar.c:305
426 msgid "Delete"
427 msgstr "Usuñ"
428
429 #: src/addressbook.c:671
430 msgid "Lookup"
431 msgstr "Wyszukaj"
432
433 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1333 src/compose.c:3014
434 #: src/compose.c:4280 src/compose.c:4981 src/headerview.c:55
435 #: src/prefs_template.c:169 src/summary_search.c:156
436 msgid "To:"
437 msgstr "Do:"
438
439 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1317 src/compose.c:3013
440 msgid "Cc:"
441 msgstr "Kopia:"
442
443 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1320
444 msgid "Bcc:"
445 msgstr "Ukryta kopia:"
446
447 #. Confirm deletion
448 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
449 msgid "Delete address(es)"
450 msgstr "Usuñ adres(y)"
451
452 #: src/addressbook.c:891
453 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
454 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ kasowane."
455
456 #: src/addressbook.c:914
457 msgid "Really delete the address(es)?"
458 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
459
460 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2836
461 #: src/compose.c:6137 src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:799 src/inc.c:170
462 #: src/inc.c:286 src/mainwindow.c:1304 src/mainwindow.c:2256
463 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:877
464 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filter.c:813
465 #: src/prefs_filtering.c:979 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_template.c:514
466 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:800 src/summaryview.c:1214
467 #: src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1301 src/summaryview.c:1325
468 #: src/summaryview.c:1357 src/summaryview.c:1382 src/summaryview.c:1407
469 #: src/summaryview.c:1432 src/summaryview.c:2920
470 msgid "No"
471 msgstr "Nie"
472
473 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
474 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
475 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
476
477 #: src/addressbook.c:1435
478 msgid "Cannot paste into an address group."
479 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
480
481 #: src/addressbook.c:2078
482 #, c-format
483 msgid ""
484 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
485 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
486 msgstr ""
487 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
488 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
489 "do g³ównego katalogu."
490
491 #: src/addressbook.c:2082
492 msgid "Folder only"
493 msgstr "Tylko Katalog"
494
495 #: src/addressbook.c:2082
496 msgid "Folder and Addresses"
497 msgstr "Katalog i adresy"
498
499 #: src/addressbook.c:2087
500 #, c-format
501 msgid "Really delete `%s' ?"
502 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
503
504 #: src/addressbook.c:2792
505 msgid "New user, could not save index file."
506 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
507
508 #: src/addressbook.c:2796
509 msgid "New user, could not save address book files."
510 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
511
512 #: src/addressbook.c:2806
513 msgid "Old address book converted successfully."
514 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
515
516 #: src/addressbook.c:2811
517 msgid ""
518 "Old address book converted,\n"
519 "could not save new address index file"
520 msgstr ""
521 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
522 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
523
524 #: src/addressbook.c:2824
525 msgid ""
526 "Could not convert address book,\n"
527 "but created empty new address book files."
528 msgstr ""
529 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
530 "ale za to stworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
531
532 #: src/addressbook.c:2830
533 msgid ""
534 "Could not convert address book,\n"
535 "could not create new address book files."
536 msgstr ""
537 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
538 "nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
539
540 #: src/addressbook.c:2835
541 msgid ""
542 "Could not convert address book\n"
543 "and could not create new address book files."
544 msgstr ""
545 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
546 "oraz nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
547
548 #: src/addressbook.c:2842
549 msgid "Addressbook conversion error"
550 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
551
552 #: src/addressbook.c:2846
553 msgid "Addressbook conversion"
554 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
555
556 #: src/addressbook.c:2881
557 msgid "Addressbook Error"
558 msgstr "B³±d Ksi±¿ki adresowej"
559
560 #: src/addressbook.c:2882
561 msgid "Could not read address index"
562 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
563
564 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1015
565 msgid "Interface"
566 msgstr "Interfejs"
567
568 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
569 #: src/exporthtml.c:1014 src/importldif.c:490
570 msgid "Address Book"
571 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
572
573 #: src/addressbook.c:3377
574 msgid "Person"
575 msgstr "Osoba"
576
577 #: src/addressbook.c:3393
578 msgid "EMail Address"
579 msgstr "Adres e-mail"
580
581 #: src/addressbook.c:3409
582 msgid "Group"
583 msgstr "Grupa"
584
585 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
586 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:916 src/folderview.c:347
587 #: src/prefs_account.c:1890
588 msgid "Folder"
589 msgstr "Katalog"
590
591 #: src/addressbook.c:3441
592 msgid "vCard"
593 msgstr "vCard"
594
595 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
596 msgid "JPilot"
597 msgstr "JPilot"
598
599 #: src/addressbook.c:3489
600 msgid "LDAP Server"
601 msgstr "Serwer LDAP"
602
603 #: src/addrgather.c:156
604 msgid "Please specify name for address book."
605 msgstr "Proszê o sprecyzuj nazwê dla ksi±¿ki adresowej"
606
607 #: src/addrgather.c:176
608 msgid "Please select the mail headers to search."
609 msgstr "Proszê zaznacz nag³ówki do przeszukania."
610
611 #. Go fer it
612 #: src/addrgather.c:183
613 msgid "Busy harvesting addresses..."
614 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
615
616 #: src/addrgather.c:221
617 msgid "Addresses gathered successfully."
618 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem"
619
620 #: src/addrgather.c:285
621 msgid "No folder or message was selected."
622 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci"
623
624 #: src/addrgather.c:293
625 msgid ""
626 "Please select a folder to process from the folder\n"
627 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
628 "the message list."
629 msgstr ""
630 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
631 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
632 "wiadomo¶ci z listy wiadomo¶ci."
633
634 #: src/addrgather.c:345
635 msgid "Folder :"
636 msgstr "Katalog :"
637
638 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
639 msgid "Address Book :"
640 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
641
642 #: src/addrgather.c:366
643 msgid "Folder Size :"
644 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
645
646 #: src/addrgather.c:381
647 msgid "Process these mail header fields"
648 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
649
650 #: src/addrgather.c:399
651 msgid "Include sub-folders"
652 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
653
654 #: src/addrgather.c:422
655 msgid "Header Name"
656 msgstr "Nazwa nag³ówka"
657
658 #: src/addrgather.c:423
659 msgid "Address Count"
660 msgstr "Ilo¶æ adresów"
661
662 #. Create notebook pages
663 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:267
664 #: src/messageview.c:331
665 msgid "Warning"
666 msgstr "Ostrze¿enie"
667
668 #: src/addrgather.c:528
669 msgid "Header Fields"
670 msgstr "Pola nag³ówków"
671
672 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
673 msgid "Finish"
674 msgstr "Koniec"
675
676 #: src/addrgather.c:588
677 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
678 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
679
680 #: src/addrgather.c:596
681 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
682 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
683
684 #. Old address book
685 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
686 msgid "Common address"
687 msgstr "Wspólny adres:"
688
689 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
690 msgid "Personal address"
691 msgstr "Osobisty adres:"
692
693 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5793 src/main.c:494
694 msgid "Notice"
695 msgstr "Notatka"
696
697 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3312 src/inc.c:539
698 msgid "Error"
699 msgstr "B³±d"
700
701 #: src/alertpanel.c:279
702 msgid "Show this message next time"
703 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
704
705 #: src/colorlabel.c:45
706 msgid "Orange"
707 msgstr "Pomarañczowy"
708
709 #: src/colorlabel.c:46
710 msgid "Red"
711 msgstr "Czerwony"
712
713 #: src/colorlabel.c:47
714 msgid "Pink"
715 msgstr "Ró¿owy"
716
717 #: src/colorlabel.c:48
718 msgid "Sky blue"
719 msgstr "B³êkitny"
720
721 #: src/colorlabel.c:49
722 msgid "Blue"
723 msgstr "Niebieski"
724
725 #: src/colorlabel.c:50
726 msgid "Green"
727 msgstr "Zielony"
728
729 #: src/colorlabel.c:51
730 msgid "Brown"
731 msgstr "Br±zowy"
732
733 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
734 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
735 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
736 #. * can always get back the SummaryView pointer.
737 #: src/colorlabel.c:281 src/exphtmldlg.c:450 src/gtkaspell.c:1421
738 #: src/gtkaspell.c:2032 src/summaryview.c:4241
739 msgid "None"
740 msgstr "Brak"
741
742 #: src/compose.c:494
743 msgid "/_Add..."
744 msgstr "/Dod_aj..."
745
746 #: src/compose.c:495
747 msgid "/_Remove"
748 msgstr "/_Usuñ"
749
750 #: src/compose.c:497 src/folderview.c:265 src/folderview.c:285
751 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:321
752 msgid "/_Property..."
753 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
754
755 #: src/compose.c:503
756 msgid "/_File/_Attach file"
757 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
758
759 #: src/compose.c:504
760 msgid "/_File/_Insert file"
761 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
762
763 #: src/compose.c:505
764 msgid "/_File/Insert si_gnature"
765 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
766
767 #: src/compose.c:510
768 msgid "/_Edit/_Undo"
769 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
770
771 #: src/compose.c:511
772 msgid "/_Edit/_Redo"
773 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
774
775 #: src/compose.c:513
776 msgid "/_Edit/Cu_t"
777 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
778
779 #: src/compose.c:516
780 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
781 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
782
783 #: src/compose.c:518 src/mainwindow.c:428
784 msgid "/_Edit/Select _all"
785 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
786
787 #: src/compose.c:519
788 msgid "/_Edit/A_dvanced"
789 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
790
791 #: src/compose.c:520
792 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
793 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
794
795 #: src/compose.c:525
796 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
797 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
798
799 #: src/compose.c:530
800 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
801 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
802
803 #: src/compose.c:535
804 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
805 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
806
807 #: src/compose.c:540
808 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
809 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
810
811 #: src/compose.c:545
812 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
813 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
814
815 #: src/compose.c:550
816 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
817 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
818
819 #: src/compose.c:555
820 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
821 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
822
823 #: src/compose.c:560
824 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
825 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
826
827 #: src/compose.c:565
828 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
829 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
830
831 #: src/compose.c:570
832 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
833 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
834
835 #: src/compose.c:575
836 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
837 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
838
839 #: src/compose.c:580
840 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
841 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
842
843 #: src/compose.c:585
844 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
845 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
846
847 #: src/compose.c:590
848 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
849 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
850
851 #: src/compose.c:596
852 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
853 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
854
855 #: src/compose.c:598
856 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
857 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
858
859 #: src/compose.c:600
860 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
861 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
862
863 #: src/compose.c:603
864 msgid "/_Spelling"
865 msgstr "/Pi_sownia"
866
867 #: src/compose.c:604
868 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
869 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
870
871 #: src/compose.c:606
872 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
873 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie ¼le napisane s³owa"
874
875 #: src/compose.c:608
876 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
877 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ ¼le napisane s³owo"
878
879 #: src/compose.c:610
880 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
881 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do nastêpnego ¼le napisanego s³owa"
882
883 #: src/compose.c:612
884 msgid "/_Spelling/---"
885 msgstr "/Pi_sownia/---"
886
887 #: src/compose.c:613
888 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
889 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
890
891 #: src/compose.c:617 src/mainwindow.c:434 src/summaryview.c:428
892 msgid "/_View"
893 msgstr "/_Widok"
894
895 #: src/compose.c:618
896 msgid "/_View/_To"
897 msgstr "/_Widok/_Do"
898
899 #: src/compose.c:619
900 msgid "/_View/_Cc"
901 msgstr "/_Widok/_Kopia"
902
903 #: src/compose.c:620
904 msgid "/_View/_Bcc"
905 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
906
907 #: src/compose.c:621
908 msgid "/_View/_Reply to"
909 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
910
911 #: src/compose.c:622 src/compose.c:624 src/compose.c:626 src/mainwindow.c:452
912 #: src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:483 src/mainwindow.c:507
913 #: src/mainwindow.c:589 src/mainwindow.c:593
914 msgid "/_View/---"
915 msgstr "/_Widok/---"
916
917 #: src/compose.c:623
918 msgid "/_View/_Followup to"
919 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
920
921 #: src/compose.c:625
922 msgid "/_View/R_uler"
923 msgstr "/_Widok/_Linijka"
924
925 #: src/compose.c:627
926 msgid "/_View/_Attachment"
927 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
928
929 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:596
930 msgid "/_Message"
931 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
932
933 #: src/compose.c:630
934 msgid "/_Message/_Send"
935 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
936
937 #: src/compose.c:632
938 msgid "/_Message/Send _later"
939 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
940
941 #: src/compose.c:634 src/compose.c:640 src/compose.c:645 src/compose.c:647
942 #: src/compose.c:651 src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/mainwindow.c:601
943 #: src/mainwindow.c:603 src/mainwindow.c:612 src/mainwindow.c:614
944 #: src/mainwindow.c:619
945 msgid "/_Message/---"
946 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
947
948 #: src/compose.c:635
949 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
950 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
951
952 #: src/compose.c:637
953 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
954 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
955
956 #: src/compose.c:641
957 msgid "/_Message/_To"
958 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
959
960 #: src/compose.c:642
961 msgid "/_Message/_Cc"
962 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
963
964 #: src/compose.c:643
965 msgid "/_Message/_Bcc"
966 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
967
968 #: src/compose.c:644
969 msgid "/_Message/_Reply to"
970 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
971
972 #: src/compose.c:646
973 msgid "/_Message/_Followup to"
974 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
975
976 #: src/compose.c:648
977 msgid "/_Message/_Attach"
978 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
979
980 #: src/compose.c:652
981 msgid "/_Message/Si_gn"
982 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
983
984 #: src/compose.c:653
985 msgid "/_Message/_Encrypt"
986 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
987
988 #: src/compose.c:656
989 msgid "/_Message/_Priority"
990 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
991
992 #: src/compose.c:657
993 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
994 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
995
996 #: src/compose.c:658
997 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
998 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
999
1000 #: src/compose.c:659
1001 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1002 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1003
1004 #: src/compose.c:660
1005 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1006 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1007
1008 #: src/compose.c:661
1009 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1010 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1011
1012 #: src/compose.c:663
1013 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1014 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1015
1016 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:629
1017 msgid "/_Tools"
1018 msgstr "/_Narzêdzia"
1019
1020 #: src/compose.c:665
1021 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1022 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1023
1024 #: src/compose.c:666
1025 msgid "/_Tools/_Address book"
1026 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1027
1028 #: src/compose.c:667
1029 msgid "/_Tools/_Template"
1030 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1031
1032 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:652
1033 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1034 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1035
1036 #: src/compose.c:1017 src/compose.c:1102
1037 #, c-format
1038 msgid "%s: file not exist\n"
1039 msgstr "%s: pliku nie istnieje\n"
1040
1041 #: src/compose.c:1198 src/procmsg.c:983
1042 msgid "Can't get text part\n"
1043 msgstr "Nie mogê pobraæ czê¶ci tekstu\n"
1044
1045 #: src/compose.c:1323
1046 msgid "Reply-To:"
1047 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1048
1049 #: src/compose.c:1326 src/compose.c:4277 src/compose.c:4983
1050 #: src/headerview.c:56
1051 msgid "Newsgroups:"
1052 msgstr "Grupy news:"
1053
1054 #: src/compose.c:1329
1055 msgid "Followup-To:"
1056 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1057
1058 #: src/compose.c:1625
1059 msgid "Quote mark format error."
1060 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1061
1062 #: src/compose.c:1637
1063 msgid "Message reply/forward format error."
1064 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1065
1066 #: src/compose.c:1943
1067 #, c-format
1068 msgid "File %s doesn't exist\n"
1069 msgstr "Plik %s nie istnieje\n"
1070
1071 #: src/compose.c:1947
1072 #, c-format
1073 msgid "Can't get file size of %s\n"
1074 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ wielko¶ci pliku %s\n"
1075
1076 #: src/compose.c:1951
1077 #, c-format
1078 msgid "File %s is empty."
1079 msgstr "Plik %s jest pusty."
1080
1081 #: src/compose.c:1955
1082 #, c-format
1083 msgid "Can't read %s."
1084 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1085
1086 #: src/compose.c:1980
1087 #, c-format
1088 msgid "Message: %s"
1089 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1090
1091 #: src/compose.c:2052 src/mimeview.c:465
1092 msgid "Can't get the part of multipart message."
1093 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
1094
1095 #: src/compose.c:2651
1096 msgid " [Edited]"
1097 msgstr " [Edytowany]"
1098
1099 #: src/compose.c:2653
1100 #, c-format
1101 msgid "%s - Compose message%s"
1102 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1103
1104 #: src/compose.c:2656
1105 #, c-format
1106 msgid "Compose message%s"
1107 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1108
1109 #: src/compose.c:2680
1110 msgid ""
1111 "Account for sending mail is not specified.\n"
1112 "Please select a mail account before sending."
1113 msgstr ""
1114 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1115 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1116
1117 #: src/compose.c:2826
1118 msgid "Recipient is not specified."
1119 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1120
1121 #: src/compose.c:2834 src/compose.c:5029 src/messageview.c:331
1122 #: src/prefs_account.c:727 src/prefs_common.c:997 src/toolbar.c:297
1123 msgid "Send"
1124 msgstr "Wy¶lij"
1125
1126 #: src/compose.c:2835
1127 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1128 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1129
1130 #: src/compose.c:2856
1131 msgid "Could not queue message for sending"
1132 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1133
1134 #: src/compose.c:2902 src/compose.c:3531
1135 msgid "can't get recipient list."
1136 msgstr "nie mo¿na otworzyæ listy odbiorców."
1137
1138 #: src/compose.c:2943 src/procmsg.c:1333
1139 #, c-format
1140 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1141 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1142
1143 #: src/compose.c:2957 src/messageview.c:408
1144 msgid "Queueing"
1145 msgstr "Kolejkowanie"
1146
1147 #: src/compose.c:2958
1148 msgid ""
1149 "Error occurred while sending the message.\n"
1150 "Put this message into queue folder?"
1151 msgstr ""
1152 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1153 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1154
1155 #: src/compose.c:2964
1156 msgid "Can't queue the message."
1157 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1158
1159 #: src/compose.c:2967
1160 msgid "Error occurred while sending the message."
1161 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1162
1163 #: src/compose.c:2983
1164 msgid "Can't save the message to Sent."
1165 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1166
1167 #: src/compose.c:3119 src/compose.c:3272 src/compose.c:3444 src/compose.c:3601
1168 #: src/mbox_folder.c:1315 src/mbox_folder.c:1416 src/mbox_folder.c:1987
1169 #: src/mbox_folder.c:2018 src/mbox_folder.c:2081 src/mbox_folder.c:2114
1170 #: src/messageview.c:225 src/messageview.c:371 src/news.c:1010
1171 #: src/procmsg.c:1314 src/utils.c:2038
1172 msgid "can't change file mode\n"
1173 msgstr "nie mo¿na zmieniæ praw pliku\n"
1174
1175 #: src/compose.c:3214
1176 #, c-format
1177 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1178 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1179
1180 #: src/compose.c:3313
1181 msgid ""
1182 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1183 "Send it anyway?"
1184 msgstr ""
1185 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci\n"
1186 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1187
1188 #: src/compose.c:3343
1189 msgid "can't write headers\n"
1190 msgstr "nie mo¿na zapisaæ nag³ówków\n"
1191
1192 #: src/compose.c:3483
1193 msgid "can't remove the old message\n"
1194 msgstr "nie mo¿na wyrzuciæ starej wiadomo¶ci\n"
1195
1196 #: src/compose.c:3545
1197 msgid "No account for sending mails available!"
1198 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1199
1200 #: src/compose.c:3555
1201 msgid "No account for posting news available!"
1202 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1203
1204 #: src/compose.c:3693
1205 msgid "can't find queue folder\n"
1206 msgstr "nie mo¿na znale¼æ katalogu kolejki\n"
1207
1208 #: src/compose.c:3700 src/messageview.c:274
1209 msgid "can't queue the message\n"
1210 msgstr "nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do kolejki\n"
1211
1212 #: src/compose.c:3743
1213 #, c-format
1214 msgid "Can't open file %s\n"
1215 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku %s\n"
1216
1217 #: src/compose.c:4356 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1218 msgid "From:"
1219 msgstr "Od:"
1220
1221 #: src/compose.c:4460 src/compose.c:4631 src/compose.c:5556
1222 msgid "MIME type"
1223 msgstr "typ MIME"
1224
1225 #. S_COL_DATE
1226 #: src/compose.c:4461 src/compose.c:4632 src/mimeview.c:154
1227 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1228 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:448
1229 msgid "Size"
1230 msgstr "Wielko¶æ"
1231
1232 #. Save Message to folder
1233 #: src/compose.c:4525
1234 msgid "Save Message to "
1235 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1236
1237 #: src/compose.c:4545 src/prefs_filtering.c:492
1238 msgid "Select ..."
1239 msgstr " Wybierz ..."
1240
1241 #. header labels and entries
1242 #: src/compose.c:4682 src/prefs_account.c:1243 src/prefs_customheader.c:188
1243 #: src/prefs_filter.c:256 src/prefs_matcher.c:150
1244 msgid "Header"
1245 msgstr "Nag³ówek"
1246
1247 #. attachment list
1248 #: src/compose.c:4684 src/mimeview.c:201
1249 msgid "Attachments"
1250 msgstr "Za³±czniki"
1251
1252 #. Others Tab
1253 #: src/compose.c:4686
1254 msgid "Others"
1255 msgstr "Inne"
1256
1257 #: src/compose.c:4701 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:171
1258 #: src/summary_search.c:163
1259 msgid "Subject:"
1260 msgstr "Temat:"
1261
1262 #: src/compose.c:4945
1263 #, c-format
1264 msgid ""
1265 "Spell checker could not be started.\n"
1266 "%s"
1267 msgstr ""
1268 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1269 "%s"
1270
1271 #: src/compose.c:5030
1272 msgid "Send message"
1273 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ"
1274
1275 #: src/compose.c:5036
1276 msgid "Send later"
1277 msgstr "Wy¶lij pó¼niej"
1278
1279 #: src/compose.c:5037
1280 msgid "Put into queue folder and send later"
1281 msgstr "Umie¶æ w katalogu kolejki i wy¶lij pó¼niej"
1282
1283 #: src/compose.c:5044
1284 msgid "Draft"
1285 msgstr "Szablon"
1286
1287 #: src/compose.c:5045
1288 msgid "Save to draft folder"
1289 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów"
1290
1291 #: src/compose.c:5054 src/compose.c:6333
1292 msgid "Insert"
1293 msgstr "Wstaw"
1294
1295 #: src/compose.c:5055
1296 msgid "Insert file"
1297 msgstr "Wstaw plik"
1298
1299 #: src/compose.c:5062
1300 msgid "Attach"
1301 msgstr "Do³±cz"
1302
1303 #: src/compose.c:5063
1304 msgid "Attach file"
1305 msgstr "Do³±cz plik"
1306
1307 #: src/compose.c:5072 src/prefs_common.c:1745
1308 msgid "Signature"
1309 msgstr "Podpis"
1310
1311 #: src/compose.c:5073
1312 msgid "Insert signature"
1313 msgstr "Wstaw podpis"
1314
1315 #: src/compose.c:5081 src/prefs_common.c:2873
1316 msgid "Editor"
1317 msgstr "Edytor"
1318
1319 #: src/compose.c:5082
1320 msgid "Edit with external editor"
1321 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
1322
1323 #: src/compose.c:5090
1324 msgid "Linewrap"
1325 msgstr "Zawijanie linii"
1326
1327 #: src/compose.c:5091
1328 msgid "Wrap all long lines"
1329 msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
1330
1331 #: src/compose.c:5451
1332 msgid "Invalid MIME type."
1333 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1334
1335 #: src/compose.c:5469
1336 msgid "File doesn't exist or is empty."
1337 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1338
1339 #: src/compose.c:5538
1340 msgid "Property"
1341 msgstr "W³a¶ciwo¶ci"
1342
1343 #: src/compose.c:5583
1344 msgid "Encoding"
1345 msgstr "Kodowanie"
1346
1347 #: src/compose.c:5612
1348 msgid "Path"
1349 msgstr "¦cie¿ka"
1350
1351 #: src/compose.c:5613 src/prefs_toolbar.c:826
1352 msgid "File name"
1353 msgstr "Nazwa pliku"
1354
1355 #: src/compose.c:5764
1356 #, c-format
1357 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
1358 msgstr "Niepoprawna linia wywo³ania zewnêtrznego edytora: '%s'\n"
1359
1360 #: src/compose.c:5790
1361 #, c-format
1362 msgid ""
1363 "The external editor is still working.\n"
1364 "Force terminating the process?\n"
1365 "process group id: %d"
1366 msgstr ""
1367 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1368 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1369 "identyfikator grupy procesów: %d"
1370
1371 #: src/compose.c:5803
1372 #, c-format
1373 msgid "Terminated process group id: %d"
1374 msgstr "Identyfikator zakoñczonej grupy procesów: %d"
1375
1376 #: src/compose.c:5804
1377 #, c-format
1378 msgid "Temporary file: %s"
1379 msgstr "Plik tymczasowy: %s"
1380
1381 #. failed
1382 #: src/compose.c:5861
1383 msgid "Couldn't exec external editor\n"
1384 msgstr "Nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego edytora\n"
1385
1386 #: src/compose.c:5865
1387 msgid "Couldn't write to file\n"
1388 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku\n"
1389
1390 #: src/compose.c:5867
1391 msgid "Pipe read failed\n"
1392 msgstr "B³êdny odczyt z potoku\n"
1393
1394 #: src/compose.c:6135 src/inc.c:168 src/inc.c:284 src/mainwindow.c:2254
1395 msgid "Offline warning"
1396 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1397
1398 #: src/compose.c:6136 src/inc.c:169 src/inc.c:285 src/mainwindow.c:2255
1399 msgid "You're working offline. Override?"
1400 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1401
1402 #: src/compose.c:6240 src/compose.c:6261
1403 msgid "Select file"
1404 msgstr "Wybierz plik"
1405
1406 #: src/compose.c:6293
1407 msgid "Discard message"
1408 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1409
1410 #: src/compose.c:6294
1411 msgid "This message has been modified. discard it?"
1412 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1413
1414 #: src/compose.c:6295
1415 msgid "Discard"
1416 msgstr "Porzuæ"
1417
1418 #: src/compose.c:6295
1419 msgid "to Draft"
1420 msgstr "do Szablonów"
1421
1422 #: src/compose.c:6330
1423 #, c-format
1424 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1425 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1426
1427 #: src/compose.c:6332
1428 msgid "Apply template"
1429 msgstr "Do³±cz szablon"
1430
1431 #: src/compose.c:6333
1432 msgid "Replace"
1433 msgstr "Podmieñ"
1434
1435 #: src/editaddress.c:143
1436 msgid "Add New Person"
1437 msgstr "Dodaj now± osobê"
1438
1439 #: src/editaddress.c:144
1440 msgid "Edit Person Details"
1441 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1442
1443 #: src/editaddress.c:285
1444 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1445 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1446
1447 #: src/editaddress.c:422
1448 msgid "A Name and Value must be supplied."
1449 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1450
1451 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1452 #: src/editaddress.c:480
1453 msgid "Edit Person Data"
1454 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1455
1456 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:793
1457 msgid "Display Name"
1458 msgstr "Wy¶wietl imiê"
1459
1460 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1461 msgid "Last Name"
1462 msgstr "Imiê"
1463
1464 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1465 msgid "First Name"
1466 msgstr "Nazwisko"
1467
1468 #: src/editaddress.c:589
1469 msgid "Nickname"
1470 msgstr "Ksywka"
1471
1472 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1473 #: src/editgroup.c:255 src/exporthtml.c:632 src/exporthtml.c:796
1474 msgid "E-Mail Address"
1475 msgstr "Adres e-mail"
1476
1477 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1478 msgid "Alias"
1479 msgstr "Alias"
1480
1481 #. Buttons
1482 #: src/editaddress.c:710
1483 msgid "Move Up"
1484 msgstr "W górê"
1485
1486 #: src/editaddress.c:713
1487 msgid "Move Down"
1488 msgstr "W dó³"
1489
1490 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1491 msgid "Modify"
1492 msgstr "Zmieñ"
1493
1494 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1495 #: src/summary_search.c:207
1496 msgid "Clear"
1497 msgstr "Wyczy¶æ"
1498
1499 #. value
1500 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1501 #: src/prefs_matcher.c:393
1502 msgid "Value"
1503 msgstr "Warto¶æ"
1504
1505 #: src/editaddress.c:883
1506 msgid "Basic Data"
1507 msgstr "Podstawowe dane"
1508
1509 #: src/editaddress.c:885
1510 msgid "User Attributes"
1511 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1512
1513 #: src/editbook.c:112
1514 msgid "File appears to be Ok."
1515 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1516
1517 #: src/editbook.c:115
1518 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1519 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1520
1521 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1522 msgid "Could not read file."
1523 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1524
1525 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1526 msgid "Edit Addressbook"
1527 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1528
1529 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1530 msgid " Check File "
1531 msgstr "Sprawd¼ plik "
1532
1533 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1534 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1535 msgid "File"
1536 msgstr "Plik"
1537
1538 #: src/editbook.c:283
1539 msgid "Add New Addressbook"
1540 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1541
1542 #: src/editgroup.c:105
1543 msgid "A Group Name must be supplied."
1544 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1545
1546 #: src/editgroup.c:261
1547 msgid "Edit Group Data"
1548 msgstr "Edytuj dane grupy"
1549
1550 #: src/editgroup.c:289 src/exporthtml.c:629
1551 msgid "Group Name"
1552 msgstr "Nazwa grupy"
1553
1554 #: src/editgroup.c:308
1555 msgid "Addresses in Group"
1556 msgstr "Adresy w grupie"
1557
1558 #: src/editgroup.c:310
1559 msgid " -> "
1560 msgstr " -> "
1561
1562 #: src/editgroup.c:337
1563 msgid " <- "
1564 msgstr " <- "
1565
1566 #: src/editgroup.c:339
1567 msgid "Available Addresses"
1568 msgstr "Dostêpne adresy"
1569
1570 #: src/editgroup.c:403
1571 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1572 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1573
1574 #: src/editgroup.c:453
1575 msgid "Edit Group Details"
1576 msgstr "Edytuj dane grupê"
1577
1578 #: src/editgroup.c:456
1579 msgid "Add New Group"
1580 msgstr "Dodaj now± grupê"
1581
1582 #: src/editgroup.c:506
1583 msgid "Edit folder"
1584 msgstr "Edytuj folder"
1585
1586 #: src/editgroup.c:506
1587 msgid "Input the new name of folder:"
1588 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1589
1590 #: src/editgroup.c:509 src/folderview.c:1844 src/folderview.c:1912
1591 #: src/folderview.c:2211
1592 msgid "New folder"
1593 msgstr "Nowy katalog"
1594
1595 #: src/editgroup.c:510 src/folderview.c:1845 src/folderview.c:1913
1596 msgid "Input the name of new folder:"
1597 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1598
1599 #: src/editjpilot.c:189
1600 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1601 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1602
1603 #: src/editjpilot.c:225
1604 msgid "Select JPilot File"
1605 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1606
1607 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1608 msgid "Edit JPilot Entry"
1609 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1610
1611 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1612 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1613 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1918
1614 msgid " ... "
1615 msgstr " ... "
1616
1617 #: src/editjpilot.c:319
1618 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1619 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1620
1621 #: src/editjpilot.c:408
1622 msgid "Add New JPilot Entry"
1623 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1624
1625 #: src/editldap.c:164
1626 msgid "Connected successfully to server"
1627 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1628
1629 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1630 msgid "Could not connect to server"
1631 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1632
1633 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1634 msgid "Edit LDAP Server"
1635 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1636
1637 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1638 msgid "Hostname"
1639 msgstr "Nazwa hosta"
1640
1641 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171
1642 msgid "Port"
1643 msgstr "Port"
1644
1645 #: src/editldap.c:328
1646 msgid " Check Server "
1647 msgstr "Sprawd¼ Serwer "
1648
1649 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1650 msgid "Search Base"
1651 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1652
1653 #: src/editldap.c:390
1654 msgid "Search Criteria"
1655 msgstr "Kryteria wyszukiwania"
1656
1657 #: src/editldap.c:397
1658 msgid " Reset "
1659 msgstr " Wróæ "
1660
1661 #: src/editldap.c:402
1662 msgid "Bind DN"
1663 msgstr "£±cz DN"
1664
1665 #: src/editldap.c:411
1666 msgid "Bind Password"
1667 msgstr "£±cz has³o"
1668
1669 #: src/editldap.c:420
1670 msgid "Timeout (secs)"
1671 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
1672
1673 #: src/editldap.c:434
1674 msgid "Maximum Entries"
1675 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
1676
1677 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:723
1678 msgid "Basic"
1679 msgstr "Podstawowy"
1680
1681 #: src/editldap.c:462
1682 msgid "Extended"
1683 msgstr "Rozszerzony"
1684
1685 #: src/editldap.c:547
1686 msgid "Add New LDAP Server"
1687 msgstr "Dod_aj nowy serwer LDAP"
1688
1689 #: src/editldap_basedn.c:141
1690 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1691 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1692
1693 #: src/editldap_basedn.c:202
1694 msgid "Available Search Base(s)"
1695 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1696
1697 #: src/editldap_basedn.c:286
1698 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1699 msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1700
1701 #: src/editvcard.c:96
1702 msgid "File does not appear to be vCard format."
1703 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
1704
1705 #: src/editvcard.c:132
1706 msgid "Select vCard File"
1707 msgstr "Wybierz plik vCard"
1708
1709 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1710 msgid "Edit vCard Entry"
1711 msgstr "Edytuj wpis vCard"
1712
1713 #: src/editvcard.c:296
1714 msgid "Add New vCard Entry"
1715 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
1716
1717 #: src/exphtmldlg.c:101
1718 msgid "Please specify output directory and file to create."
1719 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
1720
1721 #: src/exphtmldlg.c:104
1722 msgid "Select stylesheet and formatting."
1723 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
1724
1725 #: src/exphtmldlg.c:107
1726 msgid "File exported successfully."
1727 msgstr "Plik wyeksportowany prawid³owo."
1728
1729 #: src/exphtmldlg.c:154
1730 #, c-format
1731 msgid ""
1732 "HTML Output Directory '%s'\n"
1733 "does not exist. OK to create new directory?"
1734 msgstr ""
1735 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
1736 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1737
1738 #: src/exphtmldlg.c:157
1739 msgid "Create Directory"
1740 msgstr "Stwórz katalog"
1741
1742 #: src/exphtmldlg.c:166
1743 #, c-format
1744 msgid ""
1745 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1746 "%s"
1747 msgstr ""
1748 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶cia dla pliku HTML:\n"
1749 "%s"
1750
1751 #: src/exphtmldlg.c:168
1752 msgid "Failed to Create Directory"
1753 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
1754
1755 #: src/exphtmldlg.c:318
1756 msgid "Select HTML Output File"
1757 msgstr "Wybierz plik wyj¶cia dla HTML"
1758
1759 #: src/exphtmldlg.c:387
1760 msgid "HTML Output File"
1761 msgstr "Plik wyj¶cia HTML"
1762
1763 #: src/exphtmldlg.c:443
1764 msgid "Stylesheet"
1765 msgstr "Wzór stylów"
1766
1767 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3693 src/prefs_common.c:4014
1768 msgid "Default"
1769 msgstr "Domy¶lne"
1770
1771 #: src/exphtmldlg.c:462
1772 msgid "Full"
1773 msgstr "Pe³ny"
1774
1775 #: src/exphtmldlg.c:468
1776 msgid "Custom"
1777 msgstr "W³asne"
1778
1779 #: src/exphtmldlg.c:474
1780 msgid "Custom-2"
1781 msgstr "W³asne-2"
1782
1783 #: src/exphtmldlg.c:480
1784 msgid "Custom-3"
1785 msgstr "W³asne-3"
1786
1787 #: src/exphtmldlg.c:486
1788 msgid "Custom-4"
1789 msgstr "W³asne-4"
1790
1791 #: src/exphtmldlg.c:500
1792 msgid "Full Name Format"
1793 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
1794
1795 #: src/exphtmldlg.c:507
1796 msgid "First Name, Last Name"
1797 msgstr "Nazwisko, Imiê"
1798
1799 #: src/exphtmldlg.c:513
1800 msgid "Last Name, First Name"
1801 msgstr "Imiê, Nazwisko"
1802
1803 #: src/exphtmldlg.c:527
1804 msgid "Color Banding"
1805 msgstr "Pasek koloru"
1806
1807 #: src/exphtmldlg.c:533
1808 msgid "Format E-Mail Links"
1809 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
1810
1811 #: src/exphtmldlg.c:539
1812 msgid "Format User Attributes"
1813 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
1814
1815 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1816 msgid "File Name"
1817 msgstr "Nazwa pliku"
1818
1819 #: src/exphtmldlg.c:599
1820 msgid "Open with Web Browser"
1821 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
1822
1823 #: src/exphtmldlg.c:628
1824 msgid "Export Address Book to HTML File"
1825 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
1826
1827 #. Button panel
1828 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1829 msgid "Prev"
1830 msgstr "Poprzednie"
1831
1832 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746 src/toolbar.c:307
1833 msgid "Next"
1834 msgstr "Nastêpne"
1835
1836 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1837 msgid "File Info"
1838 msgstr "Informacje o pliku"
1839
1840 #: src/exphtmldlg.c:693
1841 msgid "Format"
1842 msgstr "Format"
1843
1844 #: src/export.c:127
1845 msgid "Export"
1846 msgstr "Eksport"
1847
1848 #: src/export.c:146
1849 msgid "Specify target folder and mbox file."
1850 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
1851
1852 #: src/export.c:156
1853 msgid "Source dir:"
1854 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
1855
1856 #: src/export.c:161
1857 msgid "Exporting file:"
1858 msgstr "Eksportowanie pliku:"
1859
1860 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1861 #: src/prefs_account.c:1176 src/prefs_filter.c:361
1862 msgid " Select... "
1863 msgstr " Wybierz... "
1864
1865 #: src/export.c:219
1866 msgid "Select exporting file"
1867 msgstr "Wybierz plik eksportu"
1868
1869 #: src/exporthtml.c:799
1870 msgid "Full Name"
1871 msgstr "Pe³na nazwa"
1872
1873 #: src/exporthtml.c:803 src/importldif.c:776
1874 msgid "Attributes"
1875 msgstr "Atrybuty"
1876
1877 #: src/exporthtml.c:1004
1878 msgid "Sylpheed Address Book"
1879 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
1880
1881 #: src/exporthtml.c:1116
1882 msgid "Name already exists but is not a directory."
1883 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
1884
1885 #: src/exporthtml.c:1119
1886 msgid "No permissions to create directory."
1887 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
1888
1889 #: src/exporthtml.c:1122
1890 msgid "Name is too long."
1891 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
1892
1893 #: src/exporthtml.c:1125
1894 msgid "Not specified."
1895 msgstr "Nie okre¶lono"
1896
1897 #: src/foldersel.c:146
1898 msgid "Select folder"
1899 msgstr "Wybierz katalog"
1900
1901 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1042
1902 msgid "Inbox"
1903 msgstr "Przychodz±ca"
1904
1905 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1058
1906 msgid "Sent"
1907 msgstr "Wys³ane"
1908
1909 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1074
1910 msgid "Queue"
1911 msgstr "Kolejka"
1912
1913 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1090
1914 msgid "Trash"
1915 msgstr "Wysypisko"
1916
1917 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1104
1918 msgid "Drafts"
1919 msgstr "Szablon"
1920
1921 #: src/folderview.c:259 src/folderview.c:274 src/folderview.c:294
1922 msgid "/Create _new folder..."
1923 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
1924
1925 #: src/folderview.c:260 src/folderview.c:275 src/folderview.c:295
1926 msgid "/_Rename folder..."
1927 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
1928
1929 #: src/folderview.c:261 src/folderview.c:276 src/folderview.c:296
1930 msgid "/_Delete folder"
1931 msgstr "/_Usuñ katalog"
1932
1933 #: src/folderview.c:263 src/folderview.c:282
1934 msgid "/Remove _mailbox"
1935 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
1936
1937 #: src/folderview.c:266 src/folderview.c:286 src/folderview.c:306
1938 #: src/folderview.c:322
1939 msgid "/_Processing..."
1940 msgstr "/_Przetwarzanie..."
1941
1942 #: src/folderview.c:267
1943 msgid "/_Scoring..."
1944 msgstr "/_Punktowanie..."
1945
1946 #: src/folderview.c:272 src/folderview.c:292 src/folderview.c:312
1947 msgid "/Mark all _read"
1948 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
1949
1950 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:298
1951 msgid "/_Check for new messages"
1952 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
1953
1954 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:300
1955 msgid "/R_escan folder tree"
1956 msgstr "/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
1957
1958 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:304 src/folderview.c:320
1959 msgid "/_Search folder..."
1960 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
1961
1962 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307 src/folderview.c:323
1963 msgid "/S_coring..."
1964 msgstr "/_Punktowanie..."
1965
1966 #: src/folderview.c:302
1967 msgid "/Remove _IMAP4 account"
1968 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
1969
1970 #: src/folderview.c:314
1971 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
1972 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
1973
1974 #: src/folderview.c:316
1975 msgid "/_Remove newsgroup"
1976 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
1977
1978 #: src/folderview.c:318
1979 msgid "/Remove _news account"
1980 msgstr "/Usuñ konto _news"
1981
1982 #: src/folderview.c:348
1983 msgid "New"
1984 msgstr "Nowy"
1985
1986 #. S_COL_MARK
1987 #: src/folderview.c:349 src/prefs_summary_column.c:68
1988 msgid "Unread"
1989 msgstr "Nieprzeczytane"
1990
1991 #: src/folderview.c:350 src/selective_download.c:800
1992 msgid "#"
1993 msgstr "#"
1994
1995 #: src/folderview.c:569
1996 msgid "Setting folder info..."
1997 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
1998
1999 #: src/folderview.c:750 src/mainwindow.c:2716 src/setup.c:81
2000 #, c-format
2001 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2002 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2003
2004 #: src/folderview.c:754 src/mainwindow.c:2721 src/setup.c:86
2005 #, c-format
2006 msgid "Scanning folder %s ..."
2007 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2008
2009 #: src/folderview.c:796
2010 msgid "Rescan folder tree"
2011 msgstr "Od¶wie¿ drzewo katalogów"
2012
2013 #: src/folderview.c:797
2014 msgid ""
2015 "All previous settings for each folders will be lost.\n"
2016 "Continue?"
2017 msgstr ""
2018 "Wszystkie poprzednie ustawienia folderów zostan± stracone.\n"
2019 "Kontynuowaæ?"
2020
2021 #: src/folderview.c:803
2022 msgid "Rescanning folder tree..."
2023 msgstr "Od¶wie¿anie widoku katalogu..."
2024
2025 #: src/folderview.c:825
2026 msgid "Rescanning all folder trees..."
2027 msgstr "Od¶wie¿anie widoku wszystkich katalogów ..."
2028
2029 #: src/folderview.c:903
2030 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2031 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2032
2033 #: src/folderview.c:1697 src/main.c:472 src/summaryview.c:5118
2034 #, c-format
2035 msgid "Processing (%s)..."
2036 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
2037
2038 #: src/folderview.c:1846 src/folderview.c:1914 src/folderview.c:2215
2039 msgid "NewFolder"
2040 msgstr "Nowy katalog"
2041
2042 #: src/folderview.c:1851 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2220
2043 #, c-format
2044 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2045 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2046
2047 #: src/folderview.c:1864 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1987
2048 #: src/folderview.c:2063 src/folderview.c:2232
2049 #, c-format
2050 msgid "The folder `%s' already exists."
2051 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2052
2053 #: src/folderview.c:1871 src/folderview.c:2239
2054 #, c-format
2055 msgid "Can't create the folder `%s'."
2056 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
2057
2058 #: src/folderview.c:1970 src/folderview.c:2053
2059 #, c-format
2060 msgid "Input new name for `%s':"
2061 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2062
2063 #: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2055
2064 msgid "Rename folder"
2065 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2066
2067 #: src/folderview.c:2113
2068 #, c-format
2069 msgid ""
2070 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2071 "Do you really want to delete?"
2072 msgstr ""
2073 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
2074 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2075
2076 #: src/folderview.c:2115
2077 msgid "Delete folder"
2078 msgstr "Usuñ katalog"
2079
2080 #: src/folderview.c:2124
2081 #, c-format
2082 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2083 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
2084
2085 #: src/folderview.c:2176
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2089 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2090 msgstr ""
2091 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2092 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2093
2094 #: src/folderview.c:2178
2095 msgid "Remove mailbox"
2096 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2097
2098 #: src/folderview.c:2212
2099 msgid ""
2100 "Input the name of new folder:\n"
2101 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2102 " append `/' at the end of the name)"
2103 msgstr ""
2104 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2105 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2106 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2107
2108 #: src/folderview.c:2284
2109 #, c-format
2110 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2111 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2112
2113 #: src/folderview.c:2285
2114 msgid "Delete IMAP4 account"
2115 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2116
2117 #: src/folderview.c:2418
2118 #, c-format
2119 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2120 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2121
2122 #: src/folderview.c:2419
2123 msgid "Delete newsgroup"
2124 msgstr "Usuñ grupê news"
2125
2126 #: src/folderview.c:2454
2127 #, c-format
2128 msgid "Really delete news account `%s'?"
2129 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2130
2131 #: src/folderview.c:2455
2132 msgid "Delete news account"
2133 msgstr "Usuñ konto news"
2134
2135 #: src/grouplistdialog.c:173
2136 msgid "Subscribe to newsgroup"
2137 msgstr "Subskrybuj grupê news"
2138
2139 #: src/grouplistdialog.c:189
2140 msgid "Select newsgroups to subscribe."
2141 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania."
2142
2143 #: src/grouplistdialog.c:195
2144 msgid "Find groups:"
2145 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2146
2147 #: src/grouplistdialog.c:203
2148 msgid " Search "
2149 msgstr " Szukaj "
2150
2151 #: src/grouplistdialog.c:215
2152 msgid "Newsgroup name"
2153 msgstr "Nazwa grupy news:"
2154
2155 #: src/grouplistdialog.c:216
2156 msgid "Messages"
2157 msgstr "Wiadomo¶ci"
2158
2159 #: src/grouplistdialog.c:217
2160 msgid "Type"
2161 msgstr "Typ"
2162
2163 #: src/grouplistdialog.c:243
2164 msgid "Refresh"
2165 msgstr "Od¶wie¿"
2166
2167 #: src/grouplistdialog.c:347
2168 msgid "moderated"
2169 msgstr "moderowana"
2170
2171 #: src/grouplistdialog.c:349
2172 msgid "readonly"
2173 msgstr "tylko-do-odczytu"
2174
2175 #: src/grouplistdialog.c:351
2176 msgid "unknown"
2177 msgstr "nieznana"
2178
2179 #: src/grouplistdialog.c:398
2180 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2181 msgstr "Nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup news."
2182
2183 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1013
2184 msgid "Done."
2185 msgstr "Zrobiono."
2186
2187 #: src/grouplistdialog.c:477
2188 #, c-format
2189 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2190 msgstr "%d ¶ci±gniêtych nazw grup (%s przeczytano)"
2191
2192 #: src/gtkaspell.c:479
2193 msgid "No dictionary selected."
2194 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2195
2196 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1855
2197 msgid "Normal Mode"
2198 msgstr "Tryb Normalny"
2199
2200 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1866
2201 msgid "Bad Spellers Mode"
2202 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2203
2204 #: src/gtkaspell.c:740
2205 msgid "Unknown suggestion mode."
2206 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2207
2208 #: src/gtkaspell.c:973
2209 msgid "No misspelled word found."
2210 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2211
2212 #: src/gtkaspell.c:1307
2213 msgid "Replace unknown word"
2214 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2215
2216 #: src/gtkaspell.c:1317
2217 #, c-format
2218 msgid "Replace \"%s\" with: "
2219 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2220
2221 #: src/gtkaspell.c:1337
2222 msgid ""
2223 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2224 "will learn from mistake.\n"
2225 msgstr ""
2226 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2227 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2228
2229 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1844
2230 msgid "Fast Mode"
2231 msgstr "Tryb szybki"
2232
2233 #: src/gtkaspell.c:1682
2234 #, c-format
2235 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2236 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2237
2238 #: src/gtkaspell.c:1695
2239 msgid "Accept in this session"
2240 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2241
2242 #: src/gtkaspell.c:1705
2243 msgid "Add to personal dictionary"
2244 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2245
2246 #: src/gtkaspell.c:1715
2247 msgid "Replace with..."
2248 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2249
2250 #: src/gtkaspell.c:1725
2251 #, c-format
2252 msgid "Check with %s"
2253 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2254
2255 #: src/gtkaspell.c:1744
2256 msgid "(no suggestions)"
2257 msgstr "(brak sugestii)"
2258
2259 #: src/gtkaspell.c:1755
2260 msgid "Others..."
2261 msgstr "Inne..."
2262
2263 #: src/gtkaspell.c:1765 src/gtkaspell.c:1938
2264 msgid "More..."
2265 msgstr "Wiêcej..."
2266
2267 #: src/gtkaspell.c:1820
2268 #, c-format
2269 msgid "Dictionary: %s"
2270 msgstr "S³ownik: %s"
2271
2272 #: src/gtkaspell.c:1833
2273 #, c-format
2274 msgid "Use alternate (%s)"
2275 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2276
2277 #: src/gtkaspell.c:1881 src/prefs_common.c:1585
2278 msgid "Check while typing"
2279 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2280
2281 #: src/gtkaspell.c:1897
2282 msgid "Change dictionary"
2283 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2284
2285 #: src/gtkaspell.c:2052
2286 #, c-format
2287 msgid ""
2288 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2289 "%s"
2290 msgstr ""
2291 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2292 "%s"
2293
2294 #: src/gtkutils.c:59 src/gtkutils.c:75
2295 msgid "Abcdef"
2296 msgstr "Abcdef"
2297
2298 #: src/headerview.c:174 src/summaryview.c:2224
2299 msgid "(No From)"
2300 msgstr "(Bez Od)"
2301
2302 #: src/headerview.c:189 src/summaryview.c:2267 src/summaryview.c:2270
2303 msgid "(No Subject)"
2304 msgstr "(Bez tematu)"
2305
2306 #: src/imageview.c:82 src/imageview.c:119
2307 msgid "Can't load the image."
2308 msgstr "Nie mogê za³adowaæ obrazu."
2309
2310 #: src/imap.c:427
2311 #, c-format
2312 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2313 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s:%d zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
2314
2315 #: src/imap.c:469
2316 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2317 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2318
2319 #: src/imap.c:482
2320 #, c-format
2321 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2322 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2323
2324 #: src/imap.c:683
2325 #, c-format
2326 msgid "can't select mailbox %s\n"
2327 msgstr "nie mo¿na wybraæ skrzynki\n"
2328
2329 #: src/imap.c:694 src/procmsg.c:748
2330 #, c-format
2331 msgid "can't fetch message %d\n"
2332 msgstr "nie mo¿na pobraæ wiadomo¶ci %d\n"
2333
2334 #: src/imap.c:722 src/imap.c:731
2335 #, c-format
2336 msgid "can't append message %s\n"
2337 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci %s\n"
2338
2339 #: src/imap.c:761 src/imap.c:824 src/mh.c:444 src/mh.c:548 src/mh.c:603
2340 #: src/mh.c:712
2341 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
2342 msgstr "katalog ¼ród³owy jest taki sam jak docelowy.\n"
2343
2344 #: src/imap.c:769
2345 msgid "can't copy message\n"
2346 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ wiado¶ci\n"
2347
2348 #: src/imap.c:985
2349 #, c-format
2350 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2351 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
2352
2353 #: src/imap.c:992 src/imap.c:1038
2354 msgid "can't expunge\n"
2355 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
2356
2357 #: src/imap.c:1031
2358 #, c-format
2359 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2360 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:%d\n"
2361
2362 #: src/imap.c:1222
2363 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2364 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
2365
2366 #: src/imap.c:1340
2367 #, c-format
2368 msgid "Can't create '%s'\n"
2369 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ %s\n"
2370
2371 #: src/imap.c:1345
2372 #, c-format
2373 msgid "Can't create '%s' under INBOX\n"
2374 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ '%s' pod Poczta Przychodz±ca\n"
2375
2376 #: src/imap.c:1408
2377 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2378 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
2379
2380 #: src/imap.c:1429
2381 msgid "can't create mailbox\n"
2382 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2383
2384 #: src/imap.c:1500
2385 #, c-format
2386 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2387 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
2388
2389 #: src/imap.c:1566
2390 msgid "can't delete mailbox\n"
2391 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2392
2393 #: src/imap.c:1599 src/imap.c:3223
2394 msgid "can't get envelope\n"
2395 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
2396
2397 #: src/imap.c:1607 src/imap.c:3230
2398 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2399 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
2400
2401 #: src/imap.c:1629 src/imap.c:3258
2402 #, c-format
2403 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2404 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
2405
2406 #: src/imap.c:1720
2407 #, c-format
2408 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2409 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
2410
2411 #: src/imap.c:1741
2412 #, c-format
2413 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2414 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2415
2416 #: src/imap.c:1748
2417 #, c-format
2418 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2419 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
2420
2421 #: src/imap.c:1772
2422 msgid "Can't start TLS session.\n"
2423 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
2424
2425 #: src/imap.c:1784
2426 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2427 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4\n"
2428
2429 #: src/imap.c:1858
2430 msgid "can't get namespace\n"
2431 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
2432
2433 #: src/imap.c:2288
2434 #, c-format
2435 msgid "can't select folder: %s\n"
2436 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
2437
2438 #: src/imap.c:2411
2439 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2440 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
2441
2442 #: src/imap.c:2672
2443 #, c-format
2444 msgid "can't append %s to %s\n"
2445 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
2446
2447 #: src/imap.c:2677
2448 msgid "(sending file...)"
2449 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
2450
2451 #: src/imap.c:2713
2452 #, c-format
2453 msgid "can't copy %d to %s\n"
2454 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %d do %s\n"
2455
2456 #: src/imap.c:2738
2457 #, c-format
2458 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2459 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: STORE %d:%d %s\n"
2460
2461 #: src/imap.c:2752
2462 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2463 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
2464
2465 #: src/imap.c:2951 src/imap.c:2988
2466 #, c-format
2467 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2468 msgstr "iconv nie mo¿e zamieniæ UTF-7 do %s\n"
2469
2470 #: src/imap.c:3022 src/imap.c:3055
2471 #, c-format
2472 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
2473 msgstr "iconv nie mo¿e zamieniæ %s do UTF-7\n"
2474
2475 #: src/import.c:131
2476 msgid "Import"
2477 msgstr "Import"
2478
2479 #: src/import.c:150
2480 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2481 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
2482
2483 #: src/import.c:160
2484 msgid "Importing file:"
2485 msgstr "Importowanie pliku:"
2486
2487 #: src/import.c:165
2488 msgid "Destination dir:"
2489 msgstr "Katalog docelowy:"
2490
2491 #: src/import.c:223
2492 msgid "Select importing file"
2493 msgstr "Wybierz importowany plik"
2494
2495 #: src/importldif.c:118
2496 msgid "Please specify address book name and file to import."
2497 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
2498
2499 #: src/importldif.c:121
2500 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2501 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
2502
2503 #: src/importldif.c:124
2504 msgid "File imported."
2505 msgstr "Plik zaimportowany."
2506
2507 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2508 msgid "Please select a file."
2509 msgstr "Proszê wybraæ plik."
2510
2511 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2512 msgid "Address book name must be supplied."
2513 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
2514
2515 #: src/importldif.c:318
2516 msgid "Error reading LDIF fields."
2517 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
2518
2519 #: src/importldif.c:341
2520 msgid "LDIF file imported successfully."
2521 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
2522
2523 #: src/importldif.c:426
2524 msgid "Select LDIF File"
2525 msgstr "Wybierz plik LDIF"
2526
2527 #: src/importldif.c:542
2528 msgid "S"
2529 msgstr "S"
2530
2531 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2532 msgid "LDIF Field"
2533 msgstr "Pole LDIF"
2534
2535 #: src/importldif.c:544
2536 msgid "Attribute Name"
2537 msgstr "Nazwa Atrybutu"
2538
2539 #: src/importldif.c:602
2540 msgid "Attribute"
2541 msgstr "Atrybut"
2542
2543 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2544 msgid "Select"
2545 msgstr "Wybierz"
2546
2547 #: src/importldif.c:674
2548 msgid "File Name :"
2549 msgstr "Nazwa pliku :"
2550
2551 #: src/importldif.c:684
2552 msgid "Records :"
2553 msgstr "Zanotowane :"
2554
2555 #: src/importldif.c:712
2556 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2557 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
2558
2559 #: src/importmutt.c:143
2560 msgid "Error importing MUTT file."
2561 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
2562
2563 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2564 #: src/importpine.c:329
2565 msgid "Please select a file to import."
2566 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
2567
2568 #: src/importmutt.c:185
2569 msgid "Select MUTT File"
2570 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
2571
2572 #: src/importmutt.c:239
2573 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2574 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
2575
2576 #: src/importpine.c:143
2577 msgid "Error importing Pine file."
2578 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
2579
2580 #: src/importpine.c:185
2581 msgid "Select Pine File"
2582 msgstr "Wybierz plik PINE."
2583
2584 #: src/importpine.c:239
2585 msgid "Import Pine file into Address Book"
2586 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
2587
2588 #: src/inc.c:260 src/inc.c:351 src/send.c:358
2589 msgid "Standby"
2590 msgstr "Oczekiwanie"
2591
2592 #: src/inc.c:375
2593 msgid "Retrieving new messages"
2594 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2595
2596 #: src/inc.c:506
2597 msgid "Retrieving"
2598 msgstr "Pobieranie"
2599
2600 #: src/inc.c:515
2601 #, c-format
2602 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2603 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
2604
2605 #: src/inc.c:519
2606 msgid "Done (no new messages)"
2607 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
2608
2609 #: src/inc.c:526
2610 msgid "Connection failed"
2611 msgstr "B³±d po³aczenia."
2612
2613 #: src/inc.c:530
2614 msgid "Auth failed"
2615 msgstr "B³ad autoryzacji"
2616
2617 #. S_COL_SCORE
2618 #: src/inc.c:534 src/prefs_summary_column.c:76
2619 msgid "Locked"
2620 msgstr "Zablokowane"
2621
2622 #: src/inc.c:543
2623 msgid "Cancelled"
2624 msgstr "Anuluj"
2625
2626 #: src/inc.c:556
2627 #, c-format
2628 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2629 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
2630
2631 #: src/inc.c:636
2632 #, c-format
2633 msgid "Finished (%d new message(s))"
2634 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
2635
2636 #: src/inc.c:639
2637 msgid "Finished (no new messages)"
2638 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
2639
2640 #: src/inc.c:647
2641 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2642 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
2643
2644 #: src/inc.c:710
2645 #, c-format
2646 msgid "%s: Retrieving new messages"
2647 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2648
2649 #: src/inc.c:738
2650 #, c-format
2651 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2652 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
2653
2654 #: src/inc.c:746
2655 #, c-format
2656 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2657 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
2658
2659 #: src/inc.c:753
2660 #, c-format
2661 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2662 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
2663
2664 #: src/inc.c:863 src/inc.c:932
2665 #, c-format
2666 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2667 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
2668
2669 #: src/inc.c:896
2670 msgid "Authenticating..."
2671 msgstr "Autentyfikacja..."
2672
2673 #: src/inc.c:900
2674 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2675 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
2676
2677 #: src/inc.c:904
2678 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2679 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
2680
2681 #: src/inc.c:908
2682 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2683 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
2684
2685 #: src/inc.c:912
2686 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2687 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
2688
2689 #: src/inc.c:916
2690 #, c-format
2691 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2692 msgstr "Pobieranie nag³ówka (%d / %d)"
2693
2694 #: src/inc.c:949
2695 #, c-format
2696 msgid "Deleting message %d"
2697 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
2698
2699 #: src/inc.c:955
2700 msgid "Quitting"
2701 msgstr "Wychodzenie"
2702
2703 #: src/inc.c:991
2704 msgid "a message won't be received\n"
2705 msgstr "wiadomo¶æ nie zostanie odebrana\n"
2706
2707 #: src/inc.c:1026
2708 msgid "Error occurred while processing mail."
2709 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
2710
2711 #: src/inc.c:1029
2712 msgid "No disk space left."
2713 msgstr "Brak miejsca na dysku."
2714
2715 #: src/inc.c:1033
2716 msgid "Mailbox is locked."
2717 msgstr "Skrzynka zablokowana."
2718
2719 #: src/inc.c:1061
2720 msgid "Incorporation cancelled\n"
2721 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
2722
2723 #: src/inputdialog.c:151
2724 #, c-format
2725 msgid "Input password for %s on %s:"
2726 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
2727
2728 #: src/inputdialog.c:153
2729 msgid "Input password"
2730 msgstr "Wprowad¼ has³o"
2731
2732 #: src/logwindow.c:59
2733 msgid "Protocol log"
2734 msgstr "Dziennik protoko³u"
2735
2736 #: src/logwindow.c:216
2737 msgid "Error clearing log\n"
2738 msgstr "B³±d podczas przeczyszczania dziennika\n"
2739
2740 #. for gettext
2741 #: src/main.c:134 src/main.c:143 src/mbox_folder.c:2136 src/mh.c:874
2742 #, c-format
2743 msgid ""
2744 "File `%s' already exists.\n"
2745 "Can't create folder."
2746 msgstr ""
2747 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
2748 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
2749
2750 #: src/main.c:182
2751 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2752 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
2753
2754 #: src/main.c:268
2755 msgid ""
2756 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2757 "OpenPGP support disabled."
2758 msgstr ""
2759 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
2760 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
2761
2762 #: src/main.c:418
2763 #, c-format
2764 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2765 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
2766
2767 #: src/main.c:421
2768 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2769 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
2770
2771 #: src/main.c:422
2772 msgid ""
2773 "  --attach file1 [file2]...\n"
2774 "                         open composition window with specified files\n"
2775 "                         attached"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: src/main.c:425
2779 msgid "  --receive              receive new messages"
2780 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
2781
2782 #: src/main.c:426
2783 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2784 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
2785
2786 #: src/main.c:427
2787 msgid "  --send                 send all queued messages"
2788 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
2789
2790 #: src/main.c:428
2791 msgid "  --status               show the total number of messages"
2792 msgstr "  --status               pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
2793
2794 #: src/main.c:429
2795 msgid "  --debug                debug mode"
2796 msgstr "  --debug                tryb debug"
2797
2798 #: src/main.c:430
2799 msgid "  --help                 display this help and exit"
2800 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
2801
2802 #: src/main.c:431
2803 msgid "  --version              output version information and exit"
2804 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
2805
2806 #: src/main.c:475
2807 msgid "top level folder"
2808 msgstr "katalog górnego poziomu"
2809
2810 #: src/main.c:495
2811 msgid "Composing message exists. Really quit?"
2812 msgstr "Tworzenie nowej wiadomo¶ci. Naprawdê chcesz wyj¶æ?"
2813
2814 #: src/main.c:502
2815 msgid "Queued messages"
2816 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
2817
2818 #: src/main.c:503
2819 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
2820 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
2821
2822 #: src/main.c:743 src/mainwindow.c:2265
2823 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2824 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
2825
2826 #: src/mainwindow.c:406
2827 msgid "/_File/_Add mailbox..."
2828 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
2829
2830 #: src/mainwindow.c:407
2831 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
2832 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê mailbox..."
2833
2834 #: src/mainwindow.c:408
2835 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
2836 msgstr "/_Plik/Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶_ciami we wszystkich folderach"
2837
2838 #: src/mainwindow.c:410
2839 msgid "/_File/_Folder"
2840 msgstr "/_Plik/_Katalog"
2841
2842 #: src/mainwindow.c:411
2843 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
2844 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
2845
2846 #: src/mainwindow.c:413
2847 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
2848 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
2849
2850 #: src/mainwindow.c:414
2851 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
2852 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
2853
2854 #: src/mainwindow.c:415
2855 msgid "/_File/_Import mbox file..."
2856 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
2857
2858 #: src/mainwindow.c:416
2859 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
2860 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
2861
2862 #: src/mainwindow.c:417
2863 msgid "/_File/Empty _trash"
2864 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
2865
2866 #: src/mainwindow.c:418
2867 msgid "/_File/_Work offline"
2868 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
2869
2870 #: src/mainwindow.c:420
2871 msgid "/_File/_Save as..."
2872 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
2873
2874 #: src/mainwindow.c:421
2875 msgid "/_File/_Print..."
2876 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
2877
2878 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
2879 #: src/mainwindow.c:424
2880 msgid "/_File/E_xit"
2881 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
2882
2883 #: src/mainwindow.c:429
2884 msgid "/_Edit/Select _thread"
2885 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
2886
2887 #: src/mainwindow.c:431
2888 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
2889 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
2890
2891 #: src/mainwindow.c:433
2892 msgid "/_Edit/_Search folder..."
2893 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
2894
2895 #: src/mainwindow.c:435
2896 msgid "/_View/Show or hi_de"
2897 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
2898
2899 #: src/mainwindow.c:436
2900 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
2901 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
2902
2903 #: src/mainwindow.c:438
2904 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
2905 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
2906
2907 #: src/mainwindow.c:440
2908 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
2909 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
2910
2911 #: src/mainwindow.c:442
2912 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
2913 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
2914
2915 #: src/mainwindow.c:444
2916 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
2917 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
2918
2919 #: src/mainwindow.c:446
2920 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
2921 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
2922
2923 #: src/mainwindow.c:448
2924 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
2925 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
2926
2927 #: src/mainwindow.c:450
2928 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
2929 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
2930
2931 #: src/mainwindow.c:453
2932 msgid "/_View/Separate f_older tree"
2933 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
2934
2935 #: src/mainwindow.c:454
2936 msgid "/_View/Separate m_essage view"
2937 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
2938
2939 #: src/mainwindow.c:456
2940 msgid "/_View/_Sort"
2941 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
2942
2943 #: src/mainwindow.c:457
2944 msgid "/_View/_Sort/by _number"
2945 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
2946
2947 #: src/mainwindow.c:458
2948 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
2949 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
2950
2951 #: src/mainwindow.c:459
2952 msgid "/_View/_Sort/by _date"
2953 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
2954
2955 #: src/mainwindow.c:460
2956 msgid "/_View/_Sort/by _from"
2957 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
2958
2959 #: src/mainwindow.c:461
2960 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
2961 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
2962
2963 #: src/mainwindow.c:462
2964 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
2965 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
2966
2967 #: src/mainwindow.c:464
2968 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
2969 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
2970
2971 #: src/mainwindow.c:465
2972 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
2973 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg nie_przeczytanych"
2974
2975 #: src/mainwindow.c:466
2976 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
2977 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
2978
2979 #: src/mainwindow.c:468
2980 msgid "/_View/_Sort/by score"
2981 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
2982
2983 #: src/mainwindow.c:469
2984 msgid "/_View/_Sort/by locked"
2985 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
2986
2987 #: src/mainwindow.c:470
2988 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
2989 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
2990
2991 #: src/mainwindow.c:471 src/mainwindow.c:474
2992 msgid "/_View/_Sort/---"
2993 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
2994
2995 #: src/mainwindow.c:472
2996 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
2997 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
2998
2999 #: src/mainwindow.c:473
3000 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3001 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
3002
3003 #: src/mainwindow.c:475
3004 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3005 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
3006
3007 #: src/mainwindow.c:477
3008 msgid "/_View/Th_read view"
3009 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
3010
3011 #: src/mainwindow.c:478
3012 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3013 msgstr "/_Widok/Ro_zszerz wszystkie w±tki"
3014
3015 #: src/mainwindow.c:479
3016 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3017 msgstr "/_Widok/S_prê¿ wszystkie w±tki"
3018
3019 #: src/mainwindow.c:480
3020 msgid "/_View/_Hide read messages"
3021 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
3022
3023 #: src/mainwindow.c:481
3024 msgid "/_View/Set display _item..."
3025 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane informacje w polu widoku..."
3026
3027 #: src/mainwindow.c:484
3028 msgid "/_View/_Go to"
3029 msgstr "/_Widok/_Id¼ do"
3030
3031 #: src/mainwindow.c:485
3032 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3033 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3034
3035 #: src/mainwindow.c:486
3036 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3037 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3038
3039 #: src/mainwindow.c:487 src/mainwindow.c:492 src/mainwindow.c:495
3040 #: src/mainwindow.c:500 src/mainwindow.c:505
3041 msgid "/_View/_Go to/---"
3042 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/---"
3043
3044 #: src/mainwindow.c:488
3045 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3046 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3047
3048 #: src/mainwindow.c:490
3049 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3050 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3051
3052 #: src/mainwindow.c:493
3053 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3054 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3055
3056 #: src/mainwindow.c:494
3057 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3058 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3059
3060 #: src/mainwindow.c:496
3061 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3062 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3063
3064 #: src/mainwindow.c:498
3065 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3066 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3067
3068 #: src/mainwindow.c:501
3069 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3070 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3071
3072 #: src/mainwindow.c:503
3073 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3074 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3075
3076 #: src/mainwindow.c:506
3077 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3078 msgstr "/_Widok/Id¼ do/Innego katalo_gu"
3079
3080 #: src/mainwindow.c:510 src/mainwindow.c:517
3081 msgid "/_View/_Code set/---"
3082 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3083
3084 #: src/mainwindow.c:514
3085 msgid "/_View/_Code set"
3086 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3087
3088 #: src/mainwindow.c:515
3089 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3090 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3091
3092 #: src/mainwindow.c:518
3093 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3094 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3095
3096 #: src/mainwindow.c:522
3097 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3098 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3099
3100 #: src/mainwindow.c:526
3101 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3102 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3103
3104 #: src/mainwindow.c:528
3105 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3106 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
3107
3108 #: src/mainwindow.c:532
3109 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3110 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
3111
3112 #: src/mainwindow.c:535
3113 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3114 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
3115
3116 #: src/mainwindow.c:537
3117 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3118 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
3119
3120 #: src/mainwindow.c:540
3121 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3122 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
3123
3124 #: src/mainwindow.c:543
3125 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3126 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
3127
3128 #: src/mainwindow.c:546
3129 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3130 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
3131
3132 #: src/mainwindow.c:548
3133 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3134 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
3135
3136 #: src/mainwindow.c:550
3137 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3138 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3139
3140 #: src/mainwindow.c:554
3141 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3142 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
3143
3144 #: src/mainwindow.c:557
3145 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3146 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
3147
3148 #: src/mainwindow.c:560
3149 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3150 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
3151
3152 #: src/mainwindow.c:562
3153 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3154 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
3155
3156 #: src/mainwindow.c:566
3157 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3158 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
3159
3160 #: src/mainwindow.c:568
3161 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3162 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
3163
3164 #: src/mainwindow.c:570
3165 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3166 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
3167
3168 #: src/mainwindow.c:572
3169 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3170 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3171
3172 #: src/mainwindow.c:575
3173 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3174 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
3175
3176 #: src/mainwindow.c:577
3177 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3178 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
3179
3180 #: src/mainwindow.c:580
3181 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3182 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
3183
3184 #: src/mainwindow.c:582
3185 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3186 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
3187
3188 #: src/mainwindow.c:590 src/summaryview.c:429
3189 msgid "/_View/Open in new _window"
3190 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
3191
3192 #: src/mainwindow.c:591
3193 msgid "/_View/Mess_age source"
3194 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
3195
3196 #: src/mainwindow.c:592
3197 msgid "/_View/Show all _header"
3198 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3199
3200 #: src/mainwindow.c:594
3201 msgid "/_View/_Update summary"
3202 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie pods_umowania"
3203
3204 #: src/mainwindow.c:597
3205 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3206 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
3207
3208 #: src/mainwindow.c:598
3209 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3210 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3211
3212 #: src/mainwindow.c:600
3213 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3214 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Anuluj ¶ci±_ganie"
3215
3216 #: src/mainwindow.c:602
3217 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3218 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
3219
3220 #: src/mainwindow.c:604
3221 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3222 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3223
3224 #: src/mainwindow.c:605
3225 msgid "/_Message/Compose a news message"
3226 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
3227
3228 #: src/mainwindow.c:606
3229 msgid "/_Message/_Reply"
3230 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
3231
3232 #: src/mainwindow.c:607
3233 msgid "/_Message/Repl_y to sender"
3234 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz nadawc_y"
3235
3236 #: src/mainwindow.c:608
3237 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3238 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
3239
3240 #: src/mainwindow.c:609
3241 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
3242 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz w_szystkim"
3243
3244 #: src/mainwindow.c:610
3245 msgid "/_Message/_Forward"
3246 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
3247
3248 #: src/mainwindow.c:611
3249 msgid "/_Message/Redirect"
3250 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
3251
3252 #: src/mainwindow.c:613
3253 msgid "/_Message/Re-_edit"
3254 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:615
3257 msgid "/_Message/M_ove..."
3258 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
3259
3260 #: src/mainwindow.c:616
3261 msgid "/_Message/_Copy..."
3262 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
3263
3264 #: src/mainwindow.c:617
3265 msgid "/_Message/_Delete"
3266 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
3267
3268 #: src/mainwindow.c:618
3269 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3270 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:620
3273 msgid "/_Message/_Mark"
3274 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
3275
3276 #: src/mainwindow.c:621
3277 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3278 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:622
3281 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3282 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:623
3285 msgid "/_Message/_Mark/---"
3286 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:624
3289 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3290 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:625
3293 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3294 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:627
3297 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3298 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:630
3301 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3302 msgstr "/_Narzêdzia/¦ci±ganie selektywne"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:632
3305 msgid "/_Tools/_Address book..."
3306 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
3307
3308 #: src/mainwindow.c:633
3309 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3310 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:635
3313 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3314 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:636
3317 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3318 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
3319
3320 #: src/mainwindow.c:638
3321 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3322 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
3323
3324 #: src/mainwindow.c:641
3325 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3326 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:642
3329 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3330 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:643
3333 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3334 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:645
3337 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3338 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:647
3341 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3342 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:649
3345 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3346 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:654
3349 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3350 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
3351
3352 #: src/mainwindow.c:657
3353 msgid "/_Tools/E_xecute"
3354 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:659
3357 msgid "/_Tools/_Log window"
3358 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
3359
3360 #: src/mainwindow.c:661
3361 msgid "/_Configuration"
3362 msgstr "/Konfigura_cja"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:662
3365 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3366 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
3367
3368 #: src/mainwindow.c:664
3369 msgid "/_Configuration/C_ustom toolbar..."
3370 msgstr "/Konfigura_cja/W³asn_y pasek narzêdzi..."
3371
3372 #: src/mainwindow.c:667
3373 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
3374 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawienia _filtrowania..."
3375
3376 #: src/mainwindow.c:670
3377 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3378 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
3379
3380 #: src/mainwindow.c:672
3381 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3382 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
3383
3384 #: src/mainwindow.c:674
3385 msgid "/_Configuration/_Template..."
3386 msgstr "/Konfigura_cja/_Wzorce..."
3387
3388 #: src/mainwindow.c:675
3389 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3390 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
3391
3392 #: src/mainwindow.c:676
3393 msgid "/_Configuration/---"
3394 msgstr "/Konfigura_cja/---"
3395
3396 #: src/mainwindow.c:677
3397 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3398 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
3399
3400 #: src/mainwindow.c:679
3401 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3402 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
3403
3404 #: src/mainwindow.c:681
3405 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3406 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3407
3408 #: src/mainwindow.c:683
3409 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3410 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:687
3413 msgid "/_Help/_Manual"
3414 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:688
3417 msgid "/_Help/_Manual/_English"
3418 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/Angi_elska"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:689
3421 msgid "/_Help/_Manual/_German"
3422 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/_Niemiecka"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:690
3425 msgid "/_Help/_Manual/_Spanish"
3426 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/Hi_szpañska"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:691
3429 msgid "/_Help/_Manual/_French"
3430 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/_Fracuska"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:692
3433 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
3434 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja/_Japoñska"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:693
3437 msgid "/_Help/_FAQ"
3438 msgstr "/Po_moc/_FAQ"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:694
3441 msgid "/_Help/_FAQ/_English"
3442 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/Angi_elski"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:695
3445 msgid "/_Help/_FAQ/_German"
3446 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_Niemiecki"
3447
3448 #: src/mainwindow.c:696
3449 msgid "/_Help/_FAQ/_Spanish"
3450 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/Hi_szpañski"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:697
3453 msgid "/_Help/_FAQ/_French"
3454 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/_Francuski"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:698
3457 msgid "/_Help/_FAQ/_Italian"
3458 msgstr "/_Pomoc/_FAQ/W³osk_i"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:699
3461 msgid "/_Help/---"
3462 msgstr "/_Pomoc/---"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:897
3465 #, c-format
3466 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
3467 msgstr "Okno g³ówne: b³±d alokacji kolorów %d\n"
3468
3469 #: src/mainwindow.c:1107 src/mainwindow.c:1124 src/prefs_folder_item.c:420
3470 #: src/selective_download.c:591
3471 msgid "Untitled"
3472 msgstr "Bez tytu³u"
3473
3474 #: src/mainwindow.c:1125
3475 msgid "none"
3476 msgstr "¿aden"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:1302
3479 msgid "Empty trash"
3480 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3481
3482 #: src/mainwindow.c:1303
3483 msgid "Empty all messages in trash?"
3484 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
3485
3486 #: src/mainwindow.c:1328
3487 msgid "Add mailbox"
3488 msgstr "Dodaj skrzynkê"
3489
3490 #: src/mainwindow.c:1329
3491 msgid ""
3492 "Input the location of mailbox.\n"
3493 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3494 "scanned automatically."
3495 msgstr ""
3496 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
3497 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
3498 "automatycznie przeskanowana."
3499
3500 #: src/mainwindow.c:1335 src/mainwindow.c:1373
3501 #, c-format
3502 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3503 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
3504
3505 #: src/mainwindow.c:1340 src/setup.c:57
3506 msgid "Mailbox"
3507 msgstr "Skrzynka"
3508
3509 #: src/mainwindow.c:1346 src/setup.c:63
3510 msgid ""
3511 "Creation of the mailbox failed.\n"
3512 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3513 "there."
3514 msgstr ""
3515 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
3516 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
3517
3518 #: src/mainwindow.c:1366
3519 msgid "Add mbox mailbox"
3520 msgstr "Dodaj skrzynkê mbox"
3521
3522 #: src/mainwindow.c:1367
3523 msgid "Input the location of mailbox."
3524 msgstr "Wprowad¼ lokalizacjê skrzynki."
3525
3526 #: src/mainwindow.c:1388
3527 msgid "Creation of the mailbox failed."
3528 msgstr "Nie powiod³o siê stworzenie skrzynki."
3529
3530 #: src/mainwindow.c:1693
3531 msgid "Sylpheed - Folder View"
3532 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
3533
3534 #: src/mainwindow.c:1709 src/messageview.c:134
3535 msgid "Sylpheed - Message View"
3536 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
3537
3538 #: src/mainwindow.c:2050
3539 msgid "Exit"
3540 msgstr "Koniec programu"
3541
3542 #: src/mainwindow.c:2050
3543 msgid "Exit this program?"
3544 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
3545
3546 #: src/matcher.c:952 src/matcher.c:953 src/matcher.c:954 src/matcher.c:955
3547 #: src/matcher.c:956 src/matcher.c:957 src/matcher.c:958 src/matcher.c:959
3548 #: src/prefs_filter.c:278 src/prefs_filter.c:702 src/prefs_filter.c:858
3549 #: src/prefs_filter.c:868
3550 msgid "(none)"
3551 msgstr "(¿aden)"
3552
3553 #: src/matcher.c:998
3554 msgid "filename is not set"
3555 msgstr "nazwa pliku nie zosta³a podana"
3556
3557 #: src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1231 src/prefs.c:139 src/prefs.c:167
3558 #: src/prefs.c:212 src/prefs_account.c:575 src/prefs_account.c:589
3559 #: src/prefs_actions.c:498 src/prefs_actions.c:517
3560 #: src/prefs_customheader.c:386 src/prefs_customheader.c:432
3561 #: src/prefs_display_header.c:414 src/prefs_display_header.c:439
3562 #: src/prefs_filter.c:537 src/prefs_filter.c:561 src/procmime.c:793
3563 #: src/procmime.c:808
3564 msgid "failed to write configuration to file\n"
3565 msgstr "b³±d podczas zapisu konfiguracji do pliku\n"
3566
3567 #: src/mbox.c:51 src/mbox.c:201
3568 msgid "can't write to temporary file\n"
3569 msgstr "nie mo¿na zapisaæ do pliku tymczasowego\n"
3570
3571 #: src/mbox.c:81
3572 msgid "can't read mbox file.\n"
3573 msgstr "nie mo¿na odczytaæ pliku mbox.\n"
3574
3575 #: src/mbox.c:88
3576 #, c-format
3577 msgid "invalid mbox format: %s\n"
3578 msgstr "niepoprawny format mbox: %s\n"
3579
3580 #: src/mbox.c:95
3581 #, c-format
3582 msgid "malformed mbox: %s\n"
3583 msgstr "uszkodzona skrzynka: %s\n"
3584
3585 #: src/mbox.c:113
3586 msgid "can't open temporary file\n"
3587 msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku tymczasowego\n"
3588
3589 #: src/mbox.c:166
3590 #, c-format
3591 msgid ""
3592 "unescaped From found:\n"
3593 "%s"
3594 msgstr ""
3595 "znaleziono b³êdne From:\n"
3596 "%s"
3597
3598 #: src/mbox.c:268 src/mbox_folder.c:170
3599 #, c-format
3600 msgid "can't create lock file %s\n"
3601 msgstr "nie mo¿na utworzyæ pliku lock %s\n"
3602
3603 #: src/mbox.c:269 src/mbox_folder.c:171
3604 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
3605 msgstr "je¶li to mo¿liwe, u¿yj 'flock' zamiast 'file'.\n"
3606
3607 #: src/mbox.c:281 src/mbox_folder.c:183
3608 #, c-format
3609 msgid "can't create %s\n"
3610 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s\n"
3611
3612 #: src/mbox.c:287 src/mbox_folder.c:189
3613 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
3614 msgstr "skrzynka w posiadaniu innego procesu, oczekiwanie...\n"
3615
3616 #: src/mbox.c:316
3617 #, c-format
3618 msgid "can't lock %s\n"
3619 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ %s\n"
3620
3621 #: src/mbox.c:323 src/mbox.c:370
3622 msgid "invalid lock type\n"
3623 msgstr "nieprawid³owy typ blokady\n"
3624
3625 #: src/mbox.c:356
3626 #, c-format
3627 msgid "can't unlock %s\n"
3628 msgstr "nie mo¿na odblokowaæ %s\n"
3629
3630 #: src/mbox.c:387
3631 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
3632 msgstr "nie mo¿na skróciæ do zera.\n"
3633
3634 #: src/mbox_folder.c:267
3635 #, c-format
3636 msgid "could not lock read file %s\n"
3637 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ pliku %s (tylko-odczyt)\n"
3638
3639 #: src/mbox_folder.c:286
3640 #, c-format
3641 msgid "could not lock write file %s\n"
3642 msgstr "Nie mo¿na zablokowaæ pliku %s (odczyt-zapis)\n"
3643
3644 #: src/mbox_folder.c:1425
3645 #, c-format
3646 msgid "unvalid file - %s.\n"
3647 msgstr "nieprawid³owy plik - %s.\n"
3648
3649 #: src/mbox_folder.c:1437
3650 #, c-format
3651 msgid "invalid file - %s.\n"
3652 msgstr "nieprawid³owy plik - %s.\n"
3653
3654 #: src/mbox_folder.c:1455 src/mbox_folder.c:1830 src/utils.c:1968
3655 #: src/utils.c:2045 src/utils.c:2137
3656 #, c-format
3657 msgid "writing to %s failed.\n"
3658 msgstr "b³±d zapisu do %s.\n"
3659
3660 #: src/mbox_folder.c:2008 src/mbox_folder.c:2104
3661 #, c-format
3662 msgid "can't rename %s to %s\n"
3663 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy z %s do %s\n"
3664
3665 #: src/mbox_folder.c:2247
3666 msgid "Cannot rename folder item"
3667 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ nazwy elementu z folderu"
3668
3669 #: src/message_search.c:88
3670 msgid "Find in current message"
3671 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
3672
3673 #: src/message_search.c:106
3674 msgid "Find text:"
3675 msgstr "Znajd¼ tekst:"
3676
3677 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3678 msgid "Case sensitive"
3679 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
3680
3681 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3682 msgid "Backward search"
3683 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
3684
3685 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3686 msgid "Search"
3687 msgstr "Szukaj"
3688
3689 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3690 msgid "Search failed"
3691 msgstr "Wyszukiwanie nie powiod³o siê"
3692
3693 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3694 msgid "Search string not found."
3695 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
3696
3697 #: src/message_search.c:191
3698 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3699 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
3700
3701 #: src/message_search.c:194
3702 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3703 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
3704
3705 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3706 msgid "Search finished"
3707 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
3708
3709 #: src/messageview.c:316
3710 msgid "<No Return-Path found>"
3711 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki zwrotu>"
3712
3713 #: src/messageview.c:324
3714 #, c-format
3715 msgid ""
3716 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3717 "does not correspond to the return path:\n"
3718 "Notification address: %s\n"
3719 "Return path: %s\n"
3720 "It is advised to not to send the return receipt."
3721 msgstr ""
3722 "Adres na który potwierdzenie odbioru ma byæ wys³ane nie odpowiada\n"
3723 "adresowi ¶cie¿ki zwrotu wiadomo¶ci:\n"
3724 "Adres któremu ma zostaæ wys³ane potwierdzenie: %s\n"
3725 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
3726 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
3727
3728 #: src/messageview.c:332
3729 msgid "+Don't Send"
3730 msgstr "+Nie Wysy³aj"
3731
3732 #: src/messageview.c:341
3733 msgid ""
3734 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3735 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3736 "officially addressed to you.\n"
3737 "Receipt notification cancelled."
3738 msgstr ""
3739 "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie odbioru ale wg. nag³ówków\n"
3740 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
3741 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
3742
3743 #: src/messageview.c:409
3744 msgid ""
3745 "Error occurred while sending the notification.\n"
3746 "Put this notification into queue folder?"
3747 msgstr ""
3748 "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia.\n"
3749 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
3750
3751 #: src/messageview.c:415
3752 msgid "Can't queue the notification."
3753 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ powiadomienia do kolejki."
3754
3755 #: src/messageview.c:418
3756 msgid "Error occurred while sending the notification."
3757 msgstr "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia."
3758
3759 #: src/messageview.c:448 src/messageview.c:685
3760 msgid "can't get message file path.\n"
3761 msgstr "nie mo¿na znale¼æ wiadomo¶ci pod podan± ¶cie¿k±.\n"
3762
3763 #: src/messageview.c:670
3764 msgid "This messages asks for a return receipt."
3765 msgstr "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie dorêczenia."
3766
3767 #: src/messageview.c:671
3768 msgid "Send receipt"
3769 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
3770
3771 #: src/messageview.c:724
3772 msgid "Return Receipt Notification"
3773 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
3774
3775 #: src/messageview.c:725
3776 msgid ""
3777 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3778 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3779 "notification:"
3780 msgstr ""
3781 "Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana do wielu z Twoich kont.\n"
3782 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia odbioru:"
3783
3784 #: src/messageview.c:729
3785 msgid "Send Notification"
3786 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
3787
3788 #: src/messageview.c:729
3789 msgid "+Cancel"
3790 msgstr "+Anuluj"
3791
3792 #: src/mh.c:416
3793 #, c-format
3794 msgid "can't copy message %s to %s\n"
3795 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ wiadomo¶ci %s do %s\n"
3796
3797 #: src/mh.c:512 src/procmsg.c:1511
3798 msgid "Can't open mark file.\n"
3799 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku zaznaczeñ.\n"
3800
3801 #: src/mimeview.c:117
3802 msgid "/_Open"
3803 msgstr "/_Otwórz"
3804
3805 #: src/mimeview.c:118
3806 msgid "/Open _with..."
3807 msgstr "/Otwórz _z..."
3808
3809 #: src/mimeview.c:119
3810 msgid "/_Display as text"
3811 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
3812
3813 #: src/mimeview.c:120
3814 msgid "/_Display image"
3815 msgstr "/_Wy¶wietl obraz"
3816
3817 #: src/mimeview.c:121 src/summaryview.c:434
3818 msgid "/_Save as..."
3819 msgstr "/Zapi_sz jako..."
3820
3821 #: src/mimeview.c:122
3822 msgid "/Save _all..."
3823 msgstr "/Zapi_sz wszystko..."
3824
3825 #: src/mimeview.c:125
3826 msgid "/_Check signature"
3827 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
3828
3829 #: src/mimeview.c:153
3830 msgid "MIME Type"
3831 msgstr "Typ MIME "
3832
3833 #: src/mimeview.c:163 src/prefs_common.c:2116
3834 msgid "Text"
3835 msgstr "Tekst"
3836
3837 #: src/mimeview.c:272
3838 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3839 msgstr "Wybierz \"Sprawd¼ podpis\" by sprawdziæ"
3840
3841 #: src/mimeview.c:785 src/mimeview.c:845 src/mimeview.c:905 src/mimeview.c:924
3842 #: src/mimeview.c:948
3843 msgid "Can't save the part of multipart message."
3844 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
3845
3846 #: src/mimeview.c:810 src/mimeview.c:892 src/summaryview.c:3282
3847 msgid "Save as"
3848 msgstr "Zapisz jako"
3849
3850 #: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897 src/summaryview.c:3287
3851 msgid "Overwrite"
3852 msgstr "Nadpisz"
3853
3854 #: src/mimeview.c:840 src/mimeview.c:898 src/summaryview.c:3288
3855 msgid "Overwrite existing file?"
3856 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
3857
3858 #: src/mimeview.c:958
3859 msgid "Open with"
3860 msgstr "Otwórz z"
3861
3862 #: src/mimeview.c:959
3863 #, c-format
3864 msgid ""
3865 "Enter the command line to open file:\n"
3866 "(`%s' will be replaced with file name)"
3867 msgstr ""
3868 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
3869 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
3870
3871 #: src/mimeview.c:1015
3872 #, c-format
3873 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
3874 msgstr "Niepoprawne polecenie podgl±du MIME: '%s'"
3875
3876 #: src/news.c:174
3877 #, c-format
3878 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
3879 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
3880
3881 #: src/news.c:276
3882 #, c-format
3883 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
3884 msgstr "Po³±czenie NNTP %s:%d zosta³o zerwane. Ponowne pod³±czanie...\n"
3885
3886 #: src/news.c:373
3887 #, c-format
3888 msgid "can't select group %s\n"
3889 msgstr "nie mo¿na wybraæ grupy: %s\n"
3890
3891 #: src/news.c:383
3892 #, c-format
3893 msgid "can't read article %d\n"
3894 msgstr "nie mo¿na odczytaæ artyku³u %d\n"
3895
3896 #: src/news.c:405 src/news.c:713 src/news.c:1048
3897 #, c-format
3898 msgid "can't set group: %s\n"
3899 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
3900
3901 #: src/news.c:506
3902 msgid "can't retrieve newsgroup list\n"
3903 msgstr "nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup\n"
3904
3905 #: src/news.c:606
3906 msgid "can't post article.\n"
3907 msgstr "nie mo¿na wys³aæ artyku³u.\n"
3908
3909 #: src/news.c:630
3910 #, c-format
3911 msgid "can't retrieve article %d\n"
3912 msgstr "nie mo¿na odebraæ artyku³u %d\n"
3913
3914 #: src/news.c:719 src/news.c:1053
3915 #, c-format
3916 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
3917 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
3918
3919 #: src/news.c:742 src/news.c:1153
3920 #, c-format
3921 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
3922 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
3923
3924 #: src/news.c:745 src/news.c:1088 src/news.c:1156
3925 msgid "can't get xover\n"
3926 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
3927
3928 #: src/news.c:751 src/news.c:1093 src/news.c:1162
3929 msgid "error occurred while getting xover.\n"
3930 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
3931
3932 #: src/news.c:759 src/news.c:1099 src/news.c:1170
3933 #, c-format
3934 msgid "invalid xover line: %s\n"
3935 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
3936
3937 #: src/news.c:777 src/news.c:802 src/news.c:1113 src/news.c:1127
3938 #: src/news.c:1188 src/news.c:1213
3939 msgid "can't get xhdr\n"
3940 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
3941
3942 #: src/news.c:785 src/news.c:810 src/news.c:1118 src/news.c:1132
3943 #: src/news.c:1196 src/news.c:1221
3944 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
3945 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
3946
3947 #: src/news.c:1068
3948 #, c-format
3949 msgid "error occurred while getting %s.\n"
3950 msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
3951
3952 #: src/news.c:1085
3953 #, c-format
3954 msgid "getting xover %d in %s...\n"
3955 msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
3956
3957 #: src/nntp.c:60
3958 #, c-format
3959 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
3960 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
3961
3962 #: src/nntp.c:139 src/nntp.c:202
3963 #, c-format
3964 msgid "protocol error: %s\n"
3965 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
3966
3967 #: src/nntp.c:162 src/nntp.c:208
3968 msgid "protocol error\n"
3969 msgstr "b³±d protoko³u\n"
3970
3971 #: src/nntp.c:258 src/nntp.c:264
3972 msgid "Error occurred while posting\n"
3973 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
3974
3975 #: src/passphrase.c:85
3976 msgid "Passphrase"
3977 msgstr "Has³o"
3978
3979 #: src/passphrase.c:253
3980 msgid "[no user id]"
3981 msgstr "[brak identyfikatora]"
3982
3983 #: src/passphrase.c:257
3984 #, c-format
3985 msgid ""
3986 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
3987 "\n"
3988 "  %.*s  \n"
3989 "(%.*s)\n"
3990 msgstr ""
3991 "%s Wprowad¼ has³o dla:\n"
3992 "\n"
3993 "  %.*s  \n"
3994 "(%.*s)\n"
3995
3996 #: src/passphrase.c:261
3997 msgid ""
3998 "Bad passphrase! Try again...\n"
3999 "\n"
4000 msgstr ""
4001 "Niew³a¶ciwe has³o! Spróbuj ponownie...\n"
4002 "\n"
4003
4004 #: src/pop.c:65
4005 #, c-format
4006 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4007 msgstr "POP3: Usuwanie przeterminowanych wiadomo¶ci %d\n"
4008
4009 #: src/pop.c:71
4010 #, c-format
4011 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4012 msgstr "POP3: Pomijanie wiadomo¶ci %d (%d bajtów)\n"
4013
4014 #: src/pop.c:137
4015 msgid "can't start TLS session\n"
4016 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
4017
4018 #: src/pop.c:165 src/pop.c:194 src/pop.c:246
4019 msgid "error occurred on authentication\n"
4020 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autentyfikacji\n"
4021
4022 #: src/pop.c:190 src/pop.c:242
4023 msgid "mailbox is locked\n"
4024 msgstr "skrzynka zablokowana\n"
4025
4026 #: src/pop.c:211
4027 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4028 msgstr "Przy powitaniu zabrak³o wymaganego znaczika czasowego APOP\n"
4029
4030 #: src/pop.c:218
4031 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4032 msgstr "B³±d sk³adni przy znaczniku czasowym powitania\n"
4033
4034 #: src/pop.c:268 src/pop.c:307
4035 msgid "POP3 protocol error\n"
4036 msgstr "B³±d protoko³u POP3\n"
4037
4038 #: src/pop.c:382 src/pop.c:432
4039 msgid "Socket error\n"
4040 msgstr "B³±d gniazdka\n"
4041
4042 #: src/prefs.c:270
4043 #, c-format
4044 msgid "no permission - %s\n"
4045 msgstr "brak uprawnieñ - %s\n"
4046
4047 #: src/prefs.c:477
4048 msgid "Apply"
4049 msgstr "Zastosuj"
4050
4051 #: src/prefs_account.c:653
4052 #, c-format
4053 msgid "Account%d"
4054 msgstr "Konto%d"
4055
4056 #: src/prefs_account.c:672
4057 msgid "Preferences for new account"
4058 msgstr "Ustawienia nowego konta"
4059
4060 #: src/prefs_account.c:677
4061 msgid "Account preferences"
4062 msgstr "Ustawienia konta"
4063
4064 #: src/prefs_account.c:725 src/prefs_common.c:995
4065 msgid "Receive"
4066 msgstr "Odbieranie"
4067
4068 #: src/prefs_account.c:729 src/prefs_common.c:999
4069 msgid "Compose"
4070 msgstr "Utwórz"
4071
4072 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1012
4073 msgid "Privacy"
4074 msgstr "Prywatno¶æ"
4075
4076 #: src/prefs_account.c:736
4077 msgid "SSL"
4078 msgstr "SSL"
4079
4080 #: src/prefs_account.c:739
4081 msgid "Advanced"
4082 msgstr "Zaawansowane"
4083
4084 #: src/prefs_account.c:817
4085 msgid "Name of this account"
4086 msgstr "Nazwa tego konta"
4087
4088 #: src/prefs_account.c:826
4089 msgid "Set as default"
4090 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
4091
4092 #: src/prefs_account.c:830
4093 msgid "Personal information"
4094 msgstr "Informacje osobiste"
4095
4096 #: src/prefs_account.c:839
4097 msgid "Full name"
4098 msgstr "Pe³ne imiê"
4099
4100 #: src/prefs_account.c:845
4101 msgid "Mail address"
4102 msgstr "Adres e-mail"
4103
4104 #: src/prefs_account.c:851
4105 msgid "Organization"
4106 msgstr "Organizacja"
4107
4108 #: src/prefs_account.c:875
4109 msgid "Server information"
4110 msgstr "Informacje o serwerze"
4111
4112 #: src/prefs_account.c:896
4113 msgid "POP3 (normal)"
4114 msgstr "POP3 (normalny)"
4115
4116 #: src/prefs_account.c:898
4117 msgid "POP3 (APOP auth)"
4118 msgstr "POP3 (autoryzacja APOP)"
4119
4120 #: src/prefs_account.c:900 src/prefs_account.c:1642 src/prefs_account.c:1866
4121 msgid "IMAP4"
4122 msgstr "IMAP4"
4123
4124 #: src/prefs_account.c:902
4125 msgid "News (NNTP)"
4126 msgstr "News (NNTP)"
4127
4128 #: src/prefs_account.c:904
4129 msgid "None (local)"
4130 msgstr "¯aden (lokalnie)"
4131
4132 #: src/prefs_account.c:924
4133 msgid "This server requires authentication"
4134 msgstr "Ten serwer wymaga autentyfikacji"
4135
4136 #: src/prefs_account.c:968
4137 msgid "News server"
4138 msgstr "Serwer news"
4139
4140 #: src/prefs_account.c:974
4141 msgid "Server for receiving"
4142 msgstr "Serwer dla odbioru"
4143
4144 #: src/prefs_account.c:980
4145 msgid "Local mailbox file"
4146 msgstr "Lokalny plik mailbox"
4147
4148 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4149 #: src/prefs_account.c:987
4150 msgid "SMTP server (send)"
4151 msgstr "Serwer SMTP (dla wysy³ania)"
4152
4153 #: src/prefs_account.c:995
4154 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4155 msgstr "U¿ywaj polecenia lokalnego ni¿ serwer SMTP"
4156
4157 #: src/prefs_account.c:1004
4158 msgid "command to send mails"
4159 msgstr "polecenia do wysy³ania poczty"
4160
4161 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4162 #: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_account.c:1322
4163 msgid "User ID"
4164 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
4165
4166 #: src/prefs_account.c:1017 src/prefs_account.c:1331
4167 msgid "Password"
4168 msgstr "Has³o"
4169
4170 #: src/prefs_account.c:1083 src/prefs_account.c:1625
4171 msgid "POP3"
4172 msgstr "POP3"
4173
4174 #: src/prefs_account.c:1091
4175 msgid "Remove messages on server when received"
4176 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
4177
4178 #: src/prefs_account.c:1102
4179 msgid "Remove after"
4180 msgstr "Usuñ po"
4181
4182 #: src/prefs_account.c:1111
4183 msgid "days"
4184 msgstr "dni"
4185
4186 #: src/prefs_account.c:1128
4187 msgid "(0 days: remove immediately)"
4188 msgstr "(0 dni: skasuj od razu)"
4189
4190 #: src/prefs_account.c:1135
4191 msgid "Download all messages on server"
4192 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
4193
4194 #: src/prefs_account.c:1137
4195 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4196 msgstr "U¿ywaj regu³ filtrowania wraz z selektywnym ¶ci±ganiem"
4197
4198 #: src/prefs_account.c:1139
4199 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4200 msgstr "Skasuj pocztê po za³adowaniu selektywnym ¶ci±ganiem"
4201
4202 #: src/prefs_account.c:1145
4203 msgid "Receive size limit"
4204 msgstr "Limit ilo¶ci ¶ci±ganych danych"
4205
4206 #: src/prefs_account.c:1159
4207 msgid "Filter messages on receiving"
4208 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
4209
4210 #: src/prefs_account.c:1167
4211 msgid "Default inbox"
4212 msgstr "Domy¶lna skrzynka poczty przychodz±cej"
4213
4214 #: src/prefs_account.c:1190
4215 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4216 msgstr "(Niefiltrowane wiadomo¶ci bêd± przetrzymywane w tym katalogu)"
4217
4218 #: src/prefs_account.c:1197
4219 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4220 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza za now± poczt± na tym koncie"
4221
4222 #: src/prefs_account.c:1250
4223 msgid "Add Date header field"
4224 msgstr "Dodaj pole Data do nag³ówka"
4225
4226 #: src/prefs_account.c:1251
4227 msgid "Generate Message-ID"
4228 msgstr "Generuj Message-ID"
4229
4230 #: src/prefs_account.c:1258
4231 msgid "Add user-defined header"
4232 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
4233
4234 #: src/prefs_account.c:1260 src/prefs_common.c:2349 src/prefs_common.c:2374
4235 msgid " Edit... "
4236 msgstr " Edycja... "
4237
4238 #: src/prefs_account.c:1270
4239 msgid "Authentication"
4240 msgstr "Autentykacja"
4241
4242 #: src/prefs_account.c:1278
4243 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4244 msgstr "Autentykacja SMTP (SMTP AUTH)"
4245
4246 #: src/prefs_account.c:1293
4247 msgid "Authentication method"
4248 msgstr "Metoda autentykacji"
4249
4250 #: src/prefs_account.c:1303
4251 msgid "Automatic"
4252 msgstr "Automatycznie"
4253
4254 #: src/prefs_account.c:1353
4255 msgid ""
4256 "If you leave these entries empty, the same\n"
4257 "user ID and password as receiving will be used."
4258 msgstr ""
4259 "Je¶li pozostawisz te pola puste, wtedy ten sam login i\n"
4260 "has³o u¿ytkownika jak przy odbieraniu zostanie wykorzystany"
4261
4262 #: src/prefs_account.c:1362
4263 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4264 msgstr "Przed wys³aniem autentykacja POP3"
4265
4266 #: src/prefs_account.c:1399
4267 msgid "Signature file"
4268 msgstr "Plik podpisu"
4269
4270 #: src/prefs_account.c:1407
4271 msgid "Automatically set the following addresses"
4272 msgstr "Automatycznie wstaw nastêpuj±ce adresy"
4273
4274 #. to
4275 #: src/prefs_account.c:1416 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4276 msgid "Cc"
4277 msgstr "Kopia"
4278
4279 #: src/prefs_account.c:1429
4280 msgid "Bcc"
4281 msgstr "Ukryta kopia"
4282
4283 #: src/prefs_account.c:1442
4284 msgid "Reply-To"
4285 msgstr "Adres zwrotny"
4286
4287 #: src/prefs_account.c:1492
4288 msgid "Encrypt message by default"
4289 msgstr "Standardowo szyfruj wiadomo¶æ"
4290
4291 #: src/prefs_account.c:1494
4292 msgid "Sign message by default"
4293 msgstr "Standardowo podpisz wiadomo¶æ"
4294
4295 #: src/prefs_account.c:1496
4296 msgid "Use ASCII-armored format for encryption"
4297 msgstr "U¿yj \"zbrojonego\" formatu ASCII do kryptografii"
4298
4299 #: src/prefs_account.c:1498
4300 msgid "Use clear text signature"
4301 msgstr "Wstaw pusty podpis"
4302
4303 #: src/prefs_account.c:1502
4304 msgid "Sign key"
4305 msgstr "Klucz"
4306
4307 #: src/prefs_account.c:1510
4308 msgid "Use default GnuPG key"
4309 msgstr "U¿yj standardowego klucza GnuPG"
4310
4311 #: src/prefs_account.c:1519
4312 msgid "Select key by your email address"
4313 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
4314
4315 #: src/prefs_account.c:1528
4316 msgid "Specify key manually"
4317 msgstr "Okre¶l klucz rêcznie"
4318
4319 #: src/prefs_account.c:1544
4320 msgid "User or key ID:"
4321 msgstr "U¿ytkownik lub klucz ID:"
4322
4323 #: src/prefs_account.c:1633 src/prefs_account.c:1650 src/prefs_account.c:1666
4324 #: src/prefs_account.c:1684
4325 msgid "Don't use SSL"
4326 msgstr "Nie u¿ywaj SSL"
4327
4328 #: src/prefs_account.c:1636
4329 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4330 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ POP3"
4331
4332 #: src/prefs_account.c:1639 src/prefs_account.c:1656 src/prefs_account.c:1690
4333 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4334 msgstr "U¿yj komendy STARTTLS by nawi±zaæ sesjê SSL"
4335
4336 #: src/prefs_account.c:1653
4337 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4338 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ IMAP4"
4339
4340 #: src/prefs_account.c:1659
4341 msgid "NNTP"
4342 msgstr "NNTP"
4343
4344 #: src/prefs_account.c:1674
4345 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4346 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ NNTP"
4347
4348 #: src/prefs_account.c:1676
4349 msgid "Send (SMTP)"
4350 msgstr "Wysy³aj (SMTP)"
4351
4352 #: src/prefs_account.c:1687
4353 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4354 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ SMTP"
4355
4356 #: src/prefs_account.c:1812
4357 msgid "Specify SMTP port"
4358 msgstr "Okre¶l port SMTP"
4359
4360 #: src/prefs_account.c:1818
4361 msgid "Specify POP3 port"
4362 msgstr "Okre¶l port POP3"
4363
4364 #: src/prefs_account.c:1824
4365 msgid "Specify IMAP4 port"
4366 msgstr "Okre¶l port IMAP4"
4367
4368 #: src/prefs_account.c:1830
4369 msgid "Specify NNTP port"
4370 msgstr "Okre¶l port NNTP"
4371
4372 #: src/prefs_account.c:1835
4373 msgid "Specify domain name"
4374 msgstr "Okre¶l nazwê domeny"
4375
4376 #: src/prefs_account.c:1845
4377 msgid "Tunnel command to open connection"
4378 msgstr "Przekieruj komendê do po³±czenia"
4379
4380 #: src/prefs_account.c:1853
4381 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4382 msgstr "Zaznacz cross-posty jako przeczytane i zakoloruj:"
4383
4384 #: src/prefs_account.c:1877
4385 msgid "IMAP server directory"
4386 msgstr "Katalog serwera IMAP4."
4387
4388 #: src/prefs_account.c:1931
4389 msgid "Put sent messages in"
4390 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci w"
4391
4392 #: src/prefs_account.c:1933
4393 msgid "Put draft messages in"
4394 msgstr "Zapisz wzorzec w"
4395
4396 #: src/prefs_account.c:1935
4397 msgid "Put deleted messages in"
4398 msgstr "Zapisz skasowane wiadomo¶ci w"
4399
4400 #: src/prefs_account.c:1999
4401 msgid "Account name is not entered."
4402 msgstr "Nie okre¶lono nazwy konta."
4403
4404 #: src/prefs_account.c:2003
4405 msgid "Mail address is not entered."
4406 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
4407
4408 #: src/prefs_account.c:2008
4409 msgid "SMTP server is not entered."
4410 msgstr "Nie okre¶lono serwera SMTP."
4411
4412 #: src/prefs_account.c:2013
4413 msgid "User ID is not entered."
4414 msgstr "Nie okre¶lono ID u¿ytkownika."
4415
4416 #: src/prefs_account.c:2018
4417 msgid "POP3 server is not entered."
4418 msgstr "Nie okre¶lono serwera POP3."
4419
4420 #: src/prefs_account.c:2023
4421 msgid "IMAP4 server is not entered."
4422 msgstr "Nie okre¶lono serwera IMAP4."
4423
4424 #: src/prefs_account.c:2028
4425 msgid "NNTP server is not entered."
4426 msgstr "Nie okre¶lono serwera NNTP."
4427
4428 #: src/prefs_account.c:2034
4429 msgid "local mailbox filename is not entered."
4430 msgstr "nazwa lokalnej skrzynki mailbox nie zosta³a podana."
4431
4432 #: src/prefs_account.c:2040
4433 msgid "mail command is not entered."
4434 msgstr "nie okre¶lono komendy do lokalnego wys³ania poczty."
4435
4436 #: src/prefs_account.c:2121
4437 msgid ""
4438 "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
4439 "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
4440 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4441 msgstr ""
4442 "Nie jest zalecane u¿ywanie starego typu zwyk³ego \"zbrojonego\"\n"
4443 "ASCII dla szyfrowanych wiadomo¶ci. To nie jest zgodne z ¿±daniem\n"
4444 "RFC 3156 - \"Bezpieczeñstwo MIME poprzez OpenPGP\""
4445
4446 #: src/prefs_actions.c:287
4447 msgid "Actions setting"
4448 msgstr "Ustawienia akcji"
4449
4450 #: src/prefs_actions.c:309
4451 msgid "Menu name:"
4452 msgstr "Nazwa menu:"
4453
4454 #: src/prefs_actions.c:318
4455 msgid "Command line:"
4456 msgstr "Linia komend:"
4457
4458 #: src/prefs_actions.c:330
4459 #, c-format
4460 msgid ""
4461 "Menu name:\n"
4462 " Use / in menu name to make submenus.\n"
4463 "Command line:\n"
4464 " Begin with:\n"
4465 "   | to send message body or selection to command\n"
4466 "   > to send user provided text to command\n"
4467 "   * to send user provided hidden text to command\n"
4468 " End with:\n"
4469 "   | to replace message body or selection with command output\n"
4470 "   & to run command asynchronously\n"
4471 " Use %f for message file name\n"
4472 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
4473 "   %p for the selected message part."
4474 msgstr ""
4475 "Nazwa menu:\n"
4476 " U¿yj / w nazwie menu by zrobiæ podmenu.\n"
4477 "Linia komend:\n"
4478 " Zacznij z:\n"
4479 "   | by wys³aæ tekst wiadomo¶ci lub jej zaznaczony fragment do komendy\n"
4480 "   > by wys³aæ tekst u¿ytkownika do komendy\n"
4481 "   * by wys³aæ schowany tekst u¿ytkownika do komendy\n"
4482 " Zakoñcz poprzez:\n"
4483 "   | by zamieniæ tekst wiadomo¶ci lub zaznaczony tekst na wyj¶cie komendy\n"
4484 "   & by uruchomiæ komendê asynchronicznie\n"
4485 " U¿yj %f dla nazwy pliku wiadomo¶ci\n"
4486 "   %F dla listy nazw plików zaznaczonych wiadomo¶ci\n"
4487 "   %p dla zaznaczonej czê¶ci wiadomo¶ci"
4488
4489 #: src/prefs_actions.c:364 src/prefs_filter.c:400 src/prefs_filtering.c:521
4490 #: src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271 src/prefs_template.c:210
4491 #: src/prefs_toolbar.c:793
4492 msgid "Register"
4493 msgstr "Rejestruj"
4494
4495 #: src/prefs_actions.c:370 src/prefs_filter.c:406 src/prefs_filtering.c:527
4496 #: src/prefs_matcher.c:499 src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:216
4497 #: src/prefs_toolbar.c:799
4498 msgid " Substitute "
4499 msgstr " Zast±p "
4500
4501 #: src/prefs_actions.c:383
4502 msgid " Syntax help "
4503 msgstr " Pomoc do sk³adni "
4504
4505 #: src/prefs_actions.c:402
4506 msgid "Registered actions"
4507 msgstr "Zarejestrowane regu³y"
4508
4509 #: src/prefs_actions.c:670 src/prefs_actions.c:675
4510 msgid "Could not get message file."
4511 msgstr "Wys³anie wiadomo¶ci z kolejki nie powiod³o siê."
4512
4513 #: src/prefs_actions.c:683
4514 msgid "Could not get message part."
4515 msgstr "Nie mo¿na by³o otrzymaæ czê¶ci wiadomo¶ci."
4516
4517 #: src/prefs_actions.c:689
4518 msgid "No message part selected."
4519 msgstr "Nie zaznaczono czê¶ci wiadomo¶ci"
4520
4521 #: src/prefs_actions.c:693
4522 msgid "No message file selected."
4523 msgstr "Nie zaznaczono pliku wiadomo¶ci"
4524
4525 #: src/prefs_actions.c:712
4526 msgid "Can't get part of multipart message"
4527 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
4528
4529 #: src/prefs_actions.c:734 src/prefs_filter.c:628 src/prefs_filtering.c:726
4530 #: src/prefs_filtering.c:788 src/prefs_filtering.c:811 src/prefs_matcher.c:614
4531 #: src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484
4532 #: src/prefs_template.c:301
4533 msgid "(New)"
4534 msgstr "(Nowy)"
4535
4536 #: src/prefs_actions.c:780
4537 msgid "Menu name is not set."
4538 msgstr "Nie okre¶lono nazwy menu."
4539
4540 #: src/prefs_actions.c:785
4541 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4542 msgstr "Dwukropek ':' nie jest mo¿liwy w nazwie menu"
4543
4544 #: src/prefs_actions.c:795
4545 msgid "Menu name is too long."
4546 msgstr "Nazwa menu jest za d³uga"
4547
4548 #: src/prefs_actions.c:804
4549 msgid "Command line not set."
4550 msgstr "Nie okre¶lono linii komend."
4551
4552 #: src/prefs_actions.c:809
4553 msgid "Menu name and command are too long."
4554 msgstr "Nazwa menu i komenda s± za d³ugie."
4555
4556 #: src/prefs_actions.c:814
4557 #, c-format
4558 msgid ""
4559 "The command\n"
4560 "%s\n"
4561 "has a syntax error."
4562 msgstr ""
4563 "Ta komenda\n"
4564 "%s\n"
4565 "ma b³±d sk³adni."
4566
4567 #: src/prefs_actions.c:875
4568 msgid "Delete action"
4569 msgstr "Usuñ konto"
4570
4571 #: src/prefs_actions.c:876
4572 msgid "Do you really want to delete this action?"
4573 msgstr "Czy naprawdê usun±æ t± akcjê?"
4574
4575 #: src/prefs_actions.c:1074
4576 #, c-format
4577 msgid ""
4578 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
4579 "because it contains %%f, %%F or %%p."
4580 msgstr ""
4581 "Zaznaczona akcja nie mo¿e byæ wykorzystana w oknie kompozycji\n"
4582 "poniewa¿ zawiera ona %%f, %%F lub %%p."
4583
4584 #: src/prefs_actions.c:1247
4585 #, c-format
4586 msgid ""
4587 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
4588 "%s"
4589 msgstr ""
4590 "Komenda nie mog³a zostaæ uruchomiona. B³±d tworzenia rury.\n"
4591 "%s"
4592
4593 #. Fork error
4594 #: src/prefs_actions.c:1333
4595 #, c-format
4596 msgid ""
4597 "Could not fork to execute the following command:\n"
4598 "%s\n"
4599 "%s"
4600 msgstr ""
4601 "Nie mo¿na by³o rozwidliæ siê by uruchomiæ nastêpuj±c± komendê:\n"
4602 "%s\n"
4603 "%s"
4604
4605 #: src/prefs_actions.c:1560
4606 #, c-format
4607 msgid "--- Running: %s\n"
4608 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
4609
4610 #: src/prefs_actions.c:1564
4611 #, c-format
4612 msgid "--- Ended: %s\n"
4613 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
4614
4615 #: src/prefs_actions.c:1598
4616 msgid "Action's input/output"
4617 msgstr "Akcji wej¶cia/wyj¶cia"
4618
4619 #: src/prefs_actions.c:1644
4620 msgid " Send "
4621 msgstr " Wy¶lij "
4622
4623 #: src/prefs_actions.c:1655
4624 msgid "Abort"
4625 msgstr "Anuluj"
4626
4627 #: src/prefs_common.c:978
4628 msgid "Common Preferences"
4629 msgstr "Zwyk³e ustawienia"
4630
4631 #: src/prefs_common.c:1002
4632 msgid "Spell Checker"
4633 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
4634
4635 #: src/prefs_common.c:1005
4636 msgid "Quote"
4637 msgstr "Cytat"
4638
4639 #: src/prefs_common.c:1007
4640 msgid "Display"
4641 msgstr "Wy¶wietlanie"
4642
4643 #: src/prefs_common.c:1009
4644 msgid "Message"
4645 msgstr "Wiadomo¶æ"
4646
4647 #: src/prefs_common.c:1017 src/select-keys.c:324
4648 msgid "Other"
4649 msgstr "Inne"
4650
4651 #: src/prefs_common.c:1066 src/prefs_common.c:1281
4652 msgid "External program"
4653 msgstr "Program zewnêtrzny"
4654
4655 #: src/prefs_common.c:1075
4656 msgid "Use external program for incorporation"
4657 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do inkorporacji"
4658
4659 #: src/prefs_common.c:1082 src/prefs_common.c:1296
4660 msgid "Command"
4661 msgstr "Polecenie"
4662
4663 #: src/prefs_common.c:1096
4664 msgid "Local spool"
4665 msgstr "Lokalny Spool"
4666
4667 #: src/prefs_common.c:1107
4668 msgid "Incorporate from spool"
4669 msgstr "Inkorporacja z Spool"
4670
4671 #: src/prefs_common.c:1109
4672 msgid "Filter on incorporation"
4673 msgstr "Filtrowanie inkorporacji"
4674
4675 #: src/prefs_common.c:1117
4676 msgid "Spool directory"
4677 msgstr "Katalog Spool"
4678
4679 #: src/prefs_common.c:1135
4680 msgid "Auto-check new mail"
4681 msgstr "Automatycznie sprawdzaj pocztê"
4682
4683 #: src/prefs_common.c:1137
4684 msgid "every"
4685 msgstr "co ka¿de"
4686
4687 #: src/prefs_common.c:1149
4688 msgid "minute(s)"
4689 msgstr "minut"
4690
4691 #: src/prefs_common.c:1158
4692 msgid "Check new mail on startup"
4693 msgstr "Sprawd¼ pocztê przy starcie"
4694
4695 #: src/prefs_common.c:1160
4696 msgid "Update all local folders after incorporation"
4697 msgstr "Uaktualnij wszystkie lokalne foldery po inkorporacji"
4698
4699 #: src/prefs_common.c:1163
4700 msgid "Run command when new mail arrives"
4701 msgstr "Uruchom polecenie kiedy przyjdzie nowa poczta"
4702
4703 #: src/prefs_common.c:1173
4704 msgid "after autochecking"
4705 msgstr "po automatycznym sprawdzeniu"
4706
4707 #: src/prefs_common.c:1175
4708 msgid "after manual checking"
4709 msgstr "po rêcznym sprawdzeniu"
4710
4711 #: src/prefs_common.c:1189
4712 #, c-format
4713 msgid ""
4714 "Command to execute:\n"
4715 "(use %d as number of new mails)"
4716 msgstr ""
4717 "Komenda do uruchomienia:\n"
4718 "(u¿yj %d jako numeru nowych wiadomo¶ci)"
4719
4720 #: src/prefs_common.c:1207 src/toolbar.c:895
4721 msgid "News"
4722 msgstr "News"
4723
4724 #: src/prefs_common.c:1215
4725 msgid ""
4726 "Maximum number of articles to download\n"
4727 "(unlimited if 0 is specified)"
4728 msgstr ""
4729 "Maksymalna liczba artyku³ów do ¶ci±gniêcia\n"
4730 "(bez ograniczeñ - 0)"
4731
4732 #: src/prefs_common.c:1289
4733 msgid "Use external program for sending"
4734 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do wysy³ania"
4735
4736 #: src/prefs_common.c:1315
4737 msgid "Save sent messages to Sent"
4738 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci do Poczta wys³ana"
4739
4740 #: src/prefs_common.c:1317
4741 msgid "Queue messages that fail to send"
4742 msgstr "Kolejkuj wiadomo¶ci których nie da³o siê wys³aæ"
4743
4744 #: src/prefs_common.c:1323
4745 msgid "Outgoing codeset"
4746 msgstr "Strona kodowa dla wychodz±cych"
4747
4748 #: src/prefs_common.c:1338
4749 msgid "Automatic (Recommended)"
4750 msgstr "Automatycznie (Zalecane)"
4751
4752 #: src/prefs_common.c:1339
4753 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4754 msgstr "7 bitów ascii (US-ASCII)"
4755
4756 #: src/prefs_common.c:1341
4757 msgid "Unicode (UTF-8)"
4758 msgstr "Unicode (UTF-8)"
4759
4760 #: src/prefs_common.c:1343
4761 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4762 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
4763
4764 #: src/prefs_common.c:1344
4765 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4766 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
4767
4768 #: src/prefs_common.c:1345
4769 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4770 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
4771
4772 #: src/prefs_common.c:1346
4773 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4774 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
4775
4776 #: src/prefs_common.c:1347
4777 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4778 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-4)"
4779
4780 #: src/prefs_common.c:1348
4781 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4782 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
4783
4784 #: src/prefs_common.c:1349
4785 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4786 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
4787
4788 #: src/prefs_common.c:1351
4789 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4790 msgstr "Cyrylica (ISO-8859-5)"
4791
4792 #: src/prefs_common.c:1353
4793 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4794 msgstr "Cyrylica (KOI8-R)"
4795
4796 #: src/prefs_common.c:1355
4797 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4798 msgstr "Cyrylica (Windows-1251)"
4799
4800 #: src/prefs_common.c:1356
4801 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4802 msgstr "Cyrylica (KOI8-U)"
4803
4804 #: src/prefs_common.c:1358
4805 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4806 msgstr "Japonia (ISO-2022-JP)"
4807
4808 #: src/prefs_common.c:1360
4809 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4810 msgstr "Japonia (EUC-JP)"
4811
4812 #: src/prefs_common.c:1361
4813 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4814 msgstr "Japonia (Shift_JIS)"
4815
4816 #: src/prefs_common.c:1363
4817 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4818 msgstr "Uproszczony Chiñski (GB2312)"
4819
4820 #: src/prefs_common.c:1364
4821 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4822 msgstr "Tradycyjny Chiñski (Big5)"
4823
4824 #: src/prefs_common.c:1366
4825 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4826 msgstr "Tradycyjny Chiñski (EUC-TW)"
4827
4828 #: src/prefs_common.c:1367
4829 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4830 msgstr "Chiñski (ISO-2022-CN)"
4831
4832 #: src/prefs_common.c:1369
4833 msgid "Korean (EUC-KR)"
4834 msgstr "Korea (EUC-KR)"
4835
4836 #: src/prefs_common.c:1370
4837 msgid "Thai (TIS-620)"
4838 msgstr "Tajlandzki (TIS-620)"
4839
4840 #: src/prefs_common.c:1371
4841 msgid "Thai (Windows-874)"
4842 msgstr "Tajlandzki (Windows-874)"
4843
4844 #: src/prefs_common.c:1380
4845 msgid ""
4846 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4847 "for the current locale will be used."
4848 msgstr ""
4849 "Je¶li `Automatyczny' jest zaznaczony, to optymalne\n"
4850 "kodowanie dla danego locale zostanie u¿yte."
4851
4852 #: src/prefs_common.c:1507
4853 msgid "Select dictionaries location"
4854 msgstr "Wybierz lokacjê s³ownika"
4855
4856 #. spell checker defaults
4857 #: src/prefs_common.c:1570
4858 msgid "Global spelling checker settings"
4859 msgstr "Globalne ustawienia sprawdzania pisowni"
4860
4861 #: src/prefs_common.c:1577
4862 msgid "Enable spell checker"
4863 msgstr "W³±cz sprawdzanie pisowni"
4864
4865 #: src/prefs_common.c:1588
4866 msgid "Enable alternate dictionary"
4867 msgstr "W³±cz alternatywny s³ownik"
4868
4869 #: src/prefs_common.c:1590
4870 msgid ""
4871 "Enabling alternate dictionary makes switching\n"
4872 "with the last used dictionary faster."
4873 msgstr ""
4874 "Uruchamianie alternatywnego s³ownika powoduje\n"
4875 "szybszy start z poprzednio u¿ywanym s³ownikiem."
4876
4877 #: src/prefs_common.c:1601
4878 msgid "Dictionaries path:"
4879 msgstr "¦cie¿ka do s³owników:"
4880
4881 #: src/prefs_common.c:1628
4882 msgid "Default dictionary:"
4883 msgstr "Standardowy S³ownik:"
4884
4885 #. Suggestion mode
4886 #: src/prefs_common.c:1644
4887 msgid "Default suggestion mode"
4888 msgstr "Standardowy tryb sugestii"
4889
4890 #. Color
4891 #: src/prefs_common.c:1659
4892 msgid "Misspelled word color:"
4893 msgstr "Kolor b³êdnie napisanego wyrazu:"
4894
4895 #: src/prefs_common.c:1753
4896 msgid "Insert signature automatically"
4897 msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
4898
4899 #: src/prefs_common.c:1758
4900 msgid "Signature separator"
4901 msgstr "Oddzielenie podpisu"
4902
4903 #. Account autoselection
4904 #: src/prefs_common.c:1769
4905 msgid "Automatic account selection"
4906 msgstr "Automatyczny wybór konta"
4907
4908 #: src/prefs_common.c:1777
4909 msgid "when replying"
4910 msgstr "przy odpowiedzi"
4911
4912 #: src/prefs_common.c:1779
4913 msgid "when forwarding"
4914 msgstr "przy przekazywaniu"
4915
4916 #: src/prefs_common.c:1781
4917 msgid "when re-editing"
4918 msgstr "przy re-edycji"
4919
4920 #: src/prefs_common.c:1788
4921 msgid "Automatically launch the external editor"
4922 msgstr "Automatycznie uruchom zewnêtrzny edytor"
4923
4924 #: src/prefs_common.c:1795 src/prefs_filtering.c:231
4925 msgid "Forward as attachment"
4926 msgstr "Przeka¿ jako za³±cznik"
4927
4928 #: src/prefs_common.c:1798
4929 msgid "Block cursor"
4930 msgstr "Blok kursora"
4931
4932 #: src/prefs_common.c:1801
4933 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
4934 msgstr "Pozostaw oryginalny nag³ówek 'Od' ('From') przy przekazywaniu"
4935
4936 #: src/prefs_common.c:1809
4937 msgid "Autosave to drafts every "
4938 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów co ka¿de "
4939
4940 #: src/prefs_common.c:1816 src/prefs_common.c:1861
4941 msgid "characters"
4942 msgstr "znakach"
4943
4944 #: src/prefs_common.c:1824
4945 msgid "Undo level"
4946 msgstr "Poziom cofania"
4947
4948 #. line-wrapping
4949 #: src/prefs_common.c:1837
4950 msgid "Message wrapping"
4951 msgstr "Zawijanie wiadomo¶ci"
4952
4953 #: src/prefs_common.c:1849
4954 msgid "Wrap messages at"
4955 msgstr "Zawijaj wiadomo¶æ przy"
4956
4957 #: src/prefs_common.c:1869
4958 msgid "Wrap quotation"
4959 msgstr "Zawijaj cytat"
4960
4961 #: src/prefs_common.c:1871
4962 msgid "Wrap on input"
4963 msgstr "Zawijaj wej¶cie"
4964
4965 #: src/prefs_common.c:1874
4966 msgid "Wrap before sending"
4967 msgstr "Zawijaj przed wys³aniem"
4968
4969 #: src/prefs_common.c:1877
4970 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
4971 msgstr "M±dre zawijanie (EXPERYMENTALNE)"
4972
4973 #. reply
4974 #: src/prefs_common.c:1945
4975 msgid "Reply will quote by default"
4976 msgstr "Odpowiedz z cytatem domy¶lnie"
4977
4978 #: src/prefs_common.c:1947
4979 msgid "Reply format"
4980 msgstr "Format odpowiedzi"
4981
4982 #: src/prefs_common.c:1962 src/prefs_common.c:2001
4983 msgid "Quotation mark"
4984 msgstr "Znak cytowania"
4985
4986 #. forward
4987 #: src/prefs_common.c:1986
4988 msgid "Forward format"
4989 msgstr "Format przekazu"
4990
4991 #: src/prefs_common.c:2030
4992 msgid " Description of symbols "
4993 msgstr " Opis symboli "
4994
4995 #. quote chars
4996 #: src/prefs_common.c:2038
4997 msgid "Quoting characters"
4998 msgstr "Znaki cytowania"
4999
5000 #: src/prefs_common.c:2053
5001 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5002 msgstr "Traktuj te znaki jako znaczniki cytatu:"
5003
5004 #: src/prefs_common.c:2106
5005 msgid "Font"
5006 msgstr "Czcionka"
5007
5008 #: src/prefs_common.c:2135
5009 msgid "Small"
5010 msgstr "Ma³a"
5011
5012 #: src/prefs_common.c:2154
5013 msgid "Normal"
5014 msgstr "Normalna"
5015
5016 #: src/prefs_common.c:2173
5017 msgid "Bold"
5018 msgstr "Pogrubiona"
5019
5020 #: src/prefs_common.c:2198
5021 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5022 msgstr "T³umacz nazwê nag³ówka (jak np. 'Od:', 'Temat:')"
5023
5024 #: src/prefs_common.c:2201
5025 msgid "Display unread number next to folder name"
5026 msgstr "Wy¶wietl liczbê nieprzeczytanych wiadomo¶ci obok nazwy katalogu"
5027
5028 #: src/prefs_common.c:2204
5029 msgid "Automatically display images"
5030 msgstr "Automatycznie wy¶wietlaj obrazy"
5031
5032 #: src/prefs_common.c:2213
5033 msgid "Abbreviate newsgroups longer than"
5034 msgstr "Skracaj nazwy grup d³u¿sze ni¿"
5035
5036 #: src/prefs_common.c:2228
5037 msgid "letters"
5038 msgstr "litery"
5039
5040 #. ---- Summary ----
5041 #: src/prefs_common.c:2234
5042 msgid "Summary View"
5043 msgstr "Widok podsumowania"
5044
5045 #: src/prefs_common.c:2243
5046 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5047 msgstr "Wy¶wietl odbiorcê w kolumnie `Od` je¶li jeste¶ nadawc±"
5048
5049 #: src/prefs_common.c:2246
5050 msgid "Display sender using address book"
5051 msgstr "Wy¶wietlaj nadawnê u¿ywaj±c ksi±¿ki adresowej"
5052
5053 #: src/prefs_common.c:2248
5054 msgid "Enable horizontal scroll bar"
5055 msgstr "Za³±cz poziomy pasek przewijania"
5056
5057 #: src/prefs_common.c:2250
5058 msgid "Expand threads"
5059 msgstr "Rozszerz w±tki"
5060
5061 #: src/prefs_common.c:2253
5062 msgid "Display unread messages with bold font"
5063 msgstr "Wy¶wietl nieprzeczytane wiadomo¶ci pogrubion± czcionk±"
5064
5065 #: src/prefs_common.c:2261 src/prefs_common.c:3135 src/prefs_common.c:3173
5066 msgid "Date format"
5067 msgstr "Format daty"
5068
5069 #: src/prefs_common.c:2283
5070 msgid " Set display item of summary... "
5071 msgstr " Ustaw element wy¶wietlania podsumowania... "
5072
5073 #: src/prefs_common.c:2344
5074 msgid "Enable coloration of message"
5075 msgstr "W³±cz kolorowanie wiadomo¶ci"
5076
5077 #: src/prefs_common.c:2363
5078 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
5079 msgstr "Wy¶wietlaj 2-bajtowo alfabet i 1-bajtowo znaki numeryczne"
5080
5081 #: src/prefs_common.c:2365
5082 msgid "Display header pane above message view"
5083 msgstr "Wy¶wietl panel nag³ówków powy¿ej okna wiadomo¶ci"
5084
5085 #: src/prefs_common.c:2372
5086 msgid "Display short headers on message view"
5087 msgstr "Pokazuj krótkie nag³ówki w widoku wiadomo¶ci"
5088
5089 #: src/prefs_common.c:2394
5090 msgid "Line space"
5091 msgstr "Interlinia"
5092
5093 #: src/prefs_common.c:2408 src/prefs_common.c:2448
5094 msgid "pixel(s)"
5095 msgstr "piksel(e)"
5096
5097 #: src/prefs_common.c:2413
5098 msgid "Leave space on head"
5099 msgstr "Zostaw miejsce w nag³ówku "
5100
5101 #: src/prefs_common.c:2415
5102 msgid "Scroll"
5103 msgstr "Przewijanie"
5104
5105 #: src/prefs_common.c:2422
5106 msgid "Half page"
5107 msgstr "Pó³ strony"
5108
5109 #: src/prefs_common.c:2428
5110 msgid "Smooth scroll"
5111 msgstr "Wyg³adzone przewijanie"
5112
5113 #: src/prefs_common.c:2434
5114 msgid "Step"
5115 msgstr "Krok"
5116
5117 #: src/prefs_common.c:2495
5118 msgid "Automatically check signatures"
5119 msgstr "Automatycznie sprawd¼ podpisy"
5120
5121 #: src/prefs_common.c:2498
5122 msgid "Show signature check result in a popup window"
5123 msgstr "Poka¿ wynik sprawdzania podpisu w wyskakuj±cym oknie"
5124
5125 #: src/prefs_common.c:2501
5126 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5127 msgstr "Przechowuj has³o chwilowo w pamiêci"
5128
5129 #: src/prefs_common.c:2516
5130 msgid "Expire after"
5131 msgstr "Usuñ po"
5132
5133 #: src/prefs_common.c:2529
5134 msgid "minute(s) "
5135 msgstr "minut(a) "
5136
5137 #: src/prefs_common.c:2542
5138 msgid ""
5139 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5140 " for the whole session)"
5141 msgstr ""
5142 "(Ustawienie '0' bêdzie przetrzymywa³o has³o\n"
5143 " przez ca³± sesjê"
5144
5145 #: src/prefs_common.c:2552
5146 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5147 msgstr "Przechwyæ wej¶cie podczas wprowadzania has³a"
5148
5149 #: src/prefs_common.c:2557
5150 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5151 msgstr "Je¶li GnuPG nie dzia³a wy¶wietl ostrze¿enie przy starcie"
5152
5153 #: src/prefs_common.c:2628
5154 msgid "Open message when cursor keys are pressed on summary"
5155 msgstr "Otwórz wiadomo¶æ je¶li klawisze kursora s± naci¶niête w podsumowaniu"
5156
5157 #: src/prefs_common.c:2632
5158 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5159 msgstr "Podczas wchodzenia do katalogu otwórz pierwsz± nieprzeczytan± wiadomo¶æ"
5160
5161 #: src/prefs_common.c:2636
5162 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5163 msgstr "Zaznaczaj wiadomo¶æ jako przeczytan± po otwarciu w nowym oknie"
5164
5165 #: src/prefs_common.c:2640
5166 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5167 msgstr "Id¼ do Poczty przychodz±cej po odbiorze poczty"
5168
5169 #: src/prefs_common.c:2648
5170 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5171 msgstr "Wykonaj natychmiastowo podczas przenoszenia lub kasowania wiadomo¶ci"
5172
5173 #: src/prefs_common.c:2655
5174 msgid ""
5175 "(Messages will be marked until execution\n"
5176 " if this is turned off)"
5177 msgstr ""
5178 "(Wiadomo¶ci pozostan± zaznaczone do wykonania\n"
5179 " gdy jest wy³±czone)"
5180
5181 #: src/prefs_common.c:2667
5182 msgid "Show receive dialog"
5183 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy odbieraniu"
5184
5185 #: src/prefs_common.c:2677 src/prefs_common.c:2717
5186 msgid "Always"
5187 msgstr "Zawsze"
5188
5189 #: src/prefs_common.c:2678
5190 msgid "Only if a window is active"
5191 msgstr "Tylko je¶li okno jest aktywne"
5192
5193 #: src/prefs_common.c:2680
5194 msgid "Never"
5195 msgstr "Nigdy"
5196
5197 #: src/prefs_common.c:2685
5198 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
5199 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
5200
5201 #: src/prefs_common.c:2688
5202 msgid "Close receive dialog when finished"
5203 msgstr "Zamknij okno dialogowe po skoñczeniu"
5204
5205 #: src/prefs_common.c:2699
5206 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5207 msgstr "Dodaj adres do docelowego po dwukrotnym klikniêciu"
5208
5209 #: src/prefs_common.c:2706
5210 msgid "Show no-unread-message dialog"
5211 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo¶ci"
5212
5213 #: src/prefs_common.c:2719
5214 msgid "Assume 'Yes'"
5215 msgstr "Przyjmij 'Tak'"
5216
5217 #: src/prefs_common.c:2721
5218 msgid "Assume 'No'"
5219 msgstr "Przyjmij 'Nie'"
5220
5221 #: src/prefs_common.c:2752
5222 msgid " Set key bindings... "
5223 msgstr " Ustaw po³±czenia klawiszy... "
5224
5225 #: src/prefs_common.c:2758
5226 msgid "Icon theme"
5227 msgstr "Skórka ikonek"
5228
5229 #: src/prefs_common.c:2830
5230 #, c-format
5231 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5232 msgstr "Zewnêtrzny edytor (%s zostanie zast±pione nazw± pliku / URI)"
5233
5234 #: src/prefs_common.c:2839
5235 msgid "Web browser"
5236 msgstr "Przegl±darka internetowa"
5237
5238 #: src/prefs_common.c:2862 src/summaryview.c:3312
5239 msgid "Print"
5240 msgstr "Drukuj"
5241
5242 #. Clip Log
5243 #: src/prefs_common.c:2895
5244 msgid "Log Size"
5245 msgstr "Wielko¶æ dziennika"
5246
5247 #: src/prefs_common.c:2902
5248 msgid "Clip the log size"
5249 msgstr "¦cinaj d³ugo¶æ dziennika"
5250
5251 #: src/prefs_common.c:2907
5252 msgid "Log window length"
5253 msgstr "D³ugo¶æ okna dziennika"
5254
5255 #. On Exit
5256 #: src/prefs_common.c:2919
5257 msgid "On exit"
5258 msgstr "Podczas wyj¶cia"
5259
5260 #: src/prefs_common.c:2927
5261 msgid "Confirm on exit"
5262 msgstr "Potwierd¼ wyj¶cie"
5263
5264 #: src/prefs_common.c:2934
5265 msgid "Empty trash on exit"
5266 msgstr "Opró¿nij wysypisko przy wyj¶ciu"
5267
5268 #: src/prefs_common.c:2936
5269 msgid "Ask before emptying"
5270 msgstr "Zapytaj przed opró¿nieniem"
5271
5272 #: src/prefs_common.c:2940
5273 msgid "Warn if there are queued messages"
5274 msgstr "Ostrzegaj je¶li s± wiadomo¶ci w kolejce"
5275
5276 #: src/prefs_common.c:3111
5277 msgid "the full abbreviated weekday name"
5278 msgstr "pe³na skrócona nazwa dnia"
5279
5280 #: src/prefs_common.c:3112
5281 msgid "the full weekday name"
5282 msgstr "pe³na nazwa dnia"
5283
5284 #: src/prefs_common.c:3113
5285 msgid "the abbreviated month name"
5286 msgstr "pe³na skrócona nazwa miesi±ca"
5287
5288 #: src/prefs_common.c:3114
5289 msgid "the full month name"
5290 msgstr "pe³na nazwa miesi±ca"
5291
5292 #: src/prefs_common.c:3115
5293 msgid "the preferred date and time for the current locale"
5294 msgstr "preferowany czas i data dla bie¿±cego locale"
5295
5296 #: src/prefs_common.c:3116
5297 msgid "the century number (year/100)"
5298 msgstr "numer wieku (rok/100)"
5299
5300 #: src/prefs_common.c:3117
5301 msgid "the day of the month as a decimal number"
5302 msgstr "dzieñ jako liczba"
5303
5304 #: src/prefs_common.c:3118
5305 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5306 msgstr "godzina jako numer (zegar 24 godzinny)"
5307
5308 #: src/prefs_common.c:3119
5309 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5310 msgstr "godzina jako numer (zegar 12 godzinny)"
5311
5312 #: src/prefs_common.c:3120
5313 msgid "the day of the year as a decimal number"
5314 msgstr "dzieñ roku jako liczba"
5315
5316 #: src/prefs_common.c:3121
5317 msgid "the month as a decimal number"
5318 msgstr "miesi±c jako liczba"
5319
5320 #: src/prefs_common.c:3122
5321 msgid "the minute as a decimal number"
5322 msgstr "minuta jako liczba"
5323
5324 #: src/prefs_common.c:3123
5325 msgid "either AM or PM"
5326 msgstr "albo AM albo PM"
5327
5328 #: src/prefs_common.c:3124
5329 msgid "the second as a decimal number"
5330 msgstr "drugie jako liczba"
5331
5332 #: src/prefs_common.c:3125
5333 msgid "the day of the week as a decimal number"
5334 msgstr "dzieñ tygodnia jako liczba"
5335
5336 #: src/prefs_common.c:3126
5337 msgid "the preferred date for the current locale"
5338 msgstr "preferowana data dla bie¿±cego locale"
5339
5340 #: src/prefs_common.c:3127
5341 msgid "the last two digits of a year"
5342 msgstr "ostatnie dwie liczby roku"
5343
5344 #: src/prefs_common.c:3128
5345 msgid "the year as a decimal number"
5346 msgstr "rok jako liczba"
5347
5348 #: src/prefs_common.c:3129
5349 msgid "the time zone or name or abbreviation"
5350 msgstr "strefa czasu lub nazwa lub skrót"
5351
5352 #: src/prefs_common.c:3150
5353 msgid "Specifier"
5354 msgstr "Wybierz plik"
5355
5356 #: src/prefs_common.c:3151
5357 msgid "Description"
5358 msgstr "Opis"
5359
5360 #: src/prefs_common.c:3190
5361 msgid "Example"
5362 msgstr "Przyk³ad"
5363
5364 #: src/prefs_common.c:3279
5365 msgid "Set message colors"
5366 msgstr "Ustaw kolor wiadomo¶ci"
5367
5368 #: src/prefs_common.c:3287
5369 msgid "Colors"
5370 msgstr "Kolory"
5371
5372 #: src/prefs_common.c:3334
5373 msgid "Quoted Text - First Level"
5374 msgstr "Cytowany tekst - poziom pierwszy"
5375
5376 #: src/prefs_common.c:3340
5377 msgid "Quoted Text - Second Level"
5378 msgstr "Cytowany tekst - poziom drugi"
5379
5380 #: src/prefs_common.c:3346
5381 msgid "Quoted Text - Third Level"
5382 msgstr "Cytowany tekst - poziom trzeci"
5383
5384 #: src/prefs_common.c:3352
5385 msgid "URI link"
5386 msgstr "£±cze URI"
5387
5388 #: src/prefs_common.c:3358
5389 msgid "Target folder"
5390 msgstr "Katalog docelowy"
5391
5392 #: src/prefs_common.c:3364
5393 msgid "Signatures"
5394 msgstr "Podpisy"
5395
5396 #: src/prefs_common.c:3371
5397 msgid "Recycle quote colors"
5398 msgstr "Powtarzaj kolory cytowania"
5399
5400 #: src/prefs_common.c:3438
5401 msgid "Pick color for quotation level 1"
5402 msgstr "Wybierz kolor dla pierwszego poziomu cytowania"
5403
5404 #: src/prefs_common.c:3441
5405 msgid "Pick color for quotation level 2"
5406 msgstr "Wybierz kolor dla drugiego poziomu cytowania"
5407
5408 #: src/prefs_common.c:3444
5409 msgid "Pick color for quotation level 3"
5410 msgstr "Wybierz kolor dla trzeciego poziomu cytowania"
5411
5412 #: src/prefs_common.c:3447
5413 msgid "Pick color for URI"
5414 msgstr "Wybierz kolor dla URI"
5415
5416 #: src/prefs_common.c:3450
5417 msgid "Pick color for target folder"
5418 msgstr "Wybierz kolor dla docelowego katalogu"
5419
5420 #: src/prefs_common.c:3453
5421 msgid "Pick color for signatures"
5422 msgstr "Wybierz kolor dla podpisów"
5423
5424 #: src/prefs_common.c:3457
5425 msgid "Pick color for misspelled word"
5426 msgstr "Wybierz kolor dla wyrazu o z³ej pisowni"
5427
5428 #: src/prefs_common.c:3593
5429 msgid "Font selection"
5430 msgstr "Wybór czcionki"
5431
5432 #: src/prefs_common.c:3667
5433 msgid "Key bindings"
5434 msgstr "Powi±zania klawiszy"
5435
5436 #: src/prefs_common.c:3681
5437 msgid ""
5438 "Select the preset of key bindings.\n"
5439 "You can also modify each menu's shortcuts by pressing\n"
5440 "any key(s) when placing the mouse pointer on the item."
5441 msgstr ""
5442 "Wybierz standardowe ustawienie powi±zañ klawiszy. Mo¿esz równie¿\n"
5443 "modyfikowaæ skróty ka¿dego menu poprzez naciskanie jakichkolwiek\n"
5444 "klawiszy przy pod¶wietlaniu wska¼nikiem myszy na przedmiocie."
5445
5446 #: src/prefs_common.c:3696 src/prefs_common.c:4020
5447 msgid "Old Sylpheed"
5448 msgstr "Stary Sylpheed"
5449
5450 #: src/prefs_customheader.c:163
5451 msgid "Custom header setting"
5452 msgstr "Ustawienia nag³ówka u¿ytkownika"
5453
5454 #: src/prefs_customheader.c:261
5455 msgid "Custom headers"
5456 msgstr "Nag³ówki u¿ytkownika"
5457
5458 #: src/prefs_customheader.c:485 src/prefs_display_header.c:530
5459 #: src/prefs_filter.c:689 src/prefs_matcher.c:1030
5460 msgid "Header name is not set."
5461 msgstr "Brak nazwy nag³ówka."
5462
5463 #: src/prefs_customheader.c:539
5464 msgid "Delete header"