updated Polish translation
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
4 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
5 #
6 # Last addition (from sylpheed-claws source version 0.8.0):
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
11 "POT-Creation-Date: 2002-12-23 14:03+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2002-12-23 14:47+0100\n"
13 "Last-Translator: Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc."
14 "katowice.supermedia.pl>\n"
15 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: src/about.c:89
21 msgid "About"
22 msgstr "O programie"
23
24 #: src/about.c:210
25 msgid ""
26 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
27 "\n"
28 msgstr ""
29 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
30 "\n"
31
32 #: src/about.c:214
33 msgid ""
34 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
35 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
36 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
37 "version.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
41 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
42 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
43 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
44 "z pó¼niejszych wersji. \n"
45 "\n"
46
47 #: src/about.c:220
48 msgid ""
49 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
50 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
51 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
52 "more details.\n"
53 "\n"
54 msgstr ""
55 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
56 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
57 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
58 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
59 "Licencja Publiczna GNU. \n"
60 "\n"
61
62 #: src/about.c:226
63 msgid ""
64 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
65 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
66 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
67 msgstr ""
68 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
69 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
70 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
71 "USA."
72
73 #. Button panel
74 #: src/about.c:233 src/addressadd.c:239 src/addrgather.c:506
75 #: src/alertpanel.c:295 src/compose.c:2926 src/compose.c:5757
76 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
77 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
78 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
79 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1347
80 #: src/gtkaspell.c:2263 src/import.c:191 src/importmutt.c:287
81 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:202 src/main.c:543
82 #: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
83 #: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:130 src/prefs.c:475
84 #: src/prefs_actions.c:288 src/prefs_common.c:3288 src/prefs_common.c:3457
85 #: src/prefs_common.c:3794 src/prefs_customheader.c:157
86 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:342
87 #: src/prefs_folder_item.c:499 src/prefs_matcher.c:307
88 #: src/prefs_matcher.c:1506 src/prefs_scoring.c:196
89 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263
90 #: src/prefs_toolbar.c:881 src/quote_fmt.c:131 src/sigstatus.c:134
91 #: src/ssl_manager.c:98
92 msgid "OK"
93 msgstr "OK"
94
95 #: src/account.c:304
96 msgid ""
97 "Some composing windows are open.\n"
98 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
99 msgstr ""
100 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
101 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
102
103 #: src/account.c:554
104 msgid "Edit accounts"
105 msgstr "Edycja kont"
106
107 #: src/account.c:572
108 msgid ""
109 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
110 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
111 msgstr ""
112 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
113 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
114 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
115
116 #: src/account.c:592 src/addressadd.c:183 src/addressbook.c:529
117 #: src/compose.c:4455 src/compose.c:4625 src/editaddress.c:774
118 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
119 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
120 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
121 #: src/select-keys.c:299
122 msgid "Name"
123 msgstr "Nazwa"
124
125 #: src/account.c:593 src/prefs_account.c:893
126 msgid "Protocol"
127 msgstr "Protokó³"
128
129 #: src/account.c:594 src/ssl_manager.c:105
130 msgid "Server"
131 msgstr "Serwer"
132
133 #: src/account.c:623 src/addressbook.c:668 src/editaddress.c:722
134 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:372 src/prefs_customheader.c:234
135 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
136 #: src/prefs_filtering.c:524 src/prefs_matcher.c:493 src/prefs_scoring.c:271
137 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:822
138 msgid "Add"
139 msgstr "Dodaj"
140
141 #: src/account.c:629
142 msgid "Edit"
143 msgstr "Edycja"
144
145 #: src/account.c:635 src/prefs_customheader.c:241
146 msgid " Delete "
147 msgstr " Usuñ "
148
149 #: src/account.c:641 src/prefs_actions.c:435 src/prefs_customheader.c:289
150 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:578
151 #: src/prefs_matcher.c:576 src/prefs_scoring.c:325
152 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:877
153 msgid "Down"
154 msgstr "W dó³"
155
156 #: src/account.c:647 src/prefs_actions.c:429 src/prefs_customheader.c:283
157 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:572
158 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:319
159 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:873
160 msgid "Up"
161 msgstr "W górê"
162
163 #: src/account.c:661
164 msgid " Set as default account "
165 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
166
167 #: src/account.c:667 src/addressbook.c:892 src/addressbook.c:2842
168 #: src/addressbook.c:2846 src/addressbook.c:2883 src/crash.c:240
169 #: src/exphtmldlg.c:169 src/inc.c:677 src/message_search.c:135
170 #: src/prefs_actions.c:1687 src/summary_search.c:208
171 msgid "Close"
172 msgstr "Zamknij"
173
174 #: src/account.c:735
175 msgid "Delete account"
176 msgstr "Usuñ konto"
177
178 #: src/account.c:736
179 msgid "Do you really want to delete this account?"
180 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
181
182 #: src/account.c:737 src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088
183 #: src/compose.c:2807 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935 src/compose.c:6291
184 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213
185 #: src/folderview.c:2305 src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477
186 #: src/inc.c:170 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036
187 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:896
188 #: src/prefs_customheader.c:541 src/prefs_filtering.c:1061
189 #: src/prefs_filtering.c:1440 src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632
190 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
191 #: src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:1275
192 #: src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362 src/summaryview.c:1386
193 #: src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1468
194 #: src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
195 msgid "Yes"
196 msgstr "Tak"
197
198 #: src/account.c:737 src/compose.c:3280 src/compose.c:5935
199 #: src/folderview.c:2154 src/folderview.c:2213 src/folderview.c:2305
200 #: src/folderview.c:2440 src/folderview.c:2477 src/ssl_manager.c:271
201 msgid "+No"
202 msgstr "+Nie"
203
204 #: src/addressadd.c:163
205 msgid "Add Address to Book"
206 msgstr "Dodaj adres do ksi±¿ki adresowej"
207
208 #: src/addressadd.c:193 src/select-keys.c:300
209 msgid "Address"
210 msgstr "Adres"
211
212 #: src/addressadd.c:203 src/addressbook.c:531 src/editaddress.c:628
213 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
214 msgid "Remarks"
215 msgstr "Uwagi"
216
217 #: src/addressadd.c:225
218 msgid "Select Address Book Folder"
219 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
220
221 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook.c:2082 src/addrgather.c:507
222 #: src/compose.c:2926 src/compose.c:5758 src/compose.c:6463 src/compose.c:6501
223 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
224 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
225 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
226 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtkaspell.c:1356
227 #: src/import.c:192 src/importldif.c:747 src/importmutt.c:288
228 #: src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203 src/main.c:543
229 #: src/mainwindow.c:2188 src/messageview.c:481 src/mimeview.c:840
230 #: src/mimeview.c:898 src/passphrase.c:134 src/prefs.c:476
231 #: src/prefs_actions.c:289 src/prefs_common.c:3289 src/prefs_common.c:3795
232 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
233 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:500
234 #: src/prefs_matcher.c:308 src/prefs_scoring.c:197
235 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
236 #: src/prefs_toolbar.c:882 src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:323
237 #: src/summaryview.c:833 src/summaryview.c:3404
238 msgid "Cancel"
239 msgstr "Anuluj"
240
241 #: src/addressbook.c:343 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:505
242 #: src/messageview.c:153
243 msgid "/_File"
244 msgstr "/_Plik"
245
246 #: src/addressbook.c:344
247 msgid "/_File/New _Book"
248 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
249
250 #: src/addressbook.c:345
251 msgid "/_File/New _vCard"
252 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
253
254 #: src/addressbook.c:347
255 msgid "/_File/New _JPilot"
256 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
257
258 #: src/addressbook.c:350
259 msgid "/_File/New _Server"
260 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
261
262 #: src/addressbook.c:352 src/addressbook.c:355 src/compose.c:520
263 #: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:154
264 msgid "/_File/---"
265 msgstr "/_Plik/---"
266
267 #: src/addressbook.c:353
268 msgid "/_File/_Edit"
269 msgstr "/_Plik/_Edycja"
270
271 #: src/addressbook.c:354
272 msgid "/_File/_Delete"
273 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
274
275 #: src/addressbook.c:356
276 msgid "/_File/_Save"
277 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
278
279 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:521 src/messageview.c:155
280 msgid "/_File/_Close"
281 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
282
283 #: src/addressbook.c:358 src/addressbook.c:387 src/addressbook.c:401
284 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:526
285 msgid "/_Edit"
286 msgstr "/_Edycja"
287
288 #: src/addressbook.c:359
289 msgid "/_Edit/C_ut"
290 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
291
292 #: src/addressbook.c:360 src/compose.c:528 src/mainwindow.c:527
293 msgid "/_Edit/_Copy"
294 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
295
296 #: src/addressbook.c:361 src/compose.c:529
297 msgid "/_Edit/_Paste"
298 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
299
300 #: src/addressbook.c:362 src/compose.c:526 src/compose.c:609
301 #: src/mainwindow.c:530
302 msgid "/_Edit/---"
303 msgstr "/_Edycja/---"
304
305 #: src/addressbook.c:363
306 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
307 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
308
309 #: src/addressbook.c:364
310 msgid "/_Address"
311 msgstr "/_Adres"
312
313 #: src/addressbook.c:365
314 msgid "/_Address/New _Address"
315 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
316
317 #: src/addressbook.c:366
318 msgid "/_Address/New _Group"
319 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
320
321 #: src/addressbook.c:367
322 msgid "/_Address/New _Folder"
323 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
324
325 #: src/addressbook.c:368
326 msgid "/_Address/---"
327 msgstr "/_Adres/---"
328
329 #: src/addressbook.c:369
330 msgid "/_Address/_Edit"
331 msgstr "/_Plik/_Edycja"
332
333 #: src/addressbook.c:370
334 msgid "/_Address/_Delete"
335 msgstr "/Wiado_mo¶/_Usuñ"
336
337 #: src/addressbook.c:371 src/addressbook.c:375 src/mainwindow.c:735
338 #: src/mainwindow.c:744 src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:757
339 #: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763 src/mainwindow.c:767
340 msgid "/_Tools/---"
341 msgstr "/_Narzêdzia/---"
342
343 #: src/addressbook.c:372
344 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
345 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik LDIF..."
346
347 #: src/addressbook.c:373
348 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
349 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik M_utta..."
350
351 #: src/addressbook.c:374
352 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
353 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik _Pine..."
354
355 #: src/addressbook.c:376
356 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
357 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
358
359 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:685 src/mainwindow.c:797
360 #: src/messageview.c:168
361 msgid "/_Help"
362 msgstr "/Pomo_c"
363
364 #: src/addressbook.c:378 src/compose.c:686 src/mainwindow.c:805
365 #: src/messageview.c:169
366 msgid "/_Help/_About"
367 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
368
369 #: src/addressbook.c:383 src/addressbook.c:397
370 msgid "/New _Address"
371 msgstr "/Nowy _adres"
372
373 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:398
374 msgid "/New _Group"
375 msgstr "/Nowa _grupa"
376
377 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:399
378 msgid "/New _Folder"
379 msgstr "/Nowy _folder"
380
381 #: src/addressbook.c:386 src/addressbook.c:389 src/addressbook.c:400
382 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:407 src/compose.c:510
383 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:282 src/folderview.c:291
384 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:300 src/folderview.c:302
385 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:317 src/folderview.c:321
386 #: src/folderview.c:323 src/folderview.c:333 src/folderview.c:337
387 #: src/folderview.c:340 src/folderview.c:342 src/summaryview.c:402
388 #: src/summaryview.c:405 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
389 #: src/summaryview.c:425 src/summaryview.c:437 src/summaryview.c:443
390 #: src/summaryview.c:446
391 msgid "/---"
392 msgstr "/---"
393
394 #: src/addressbook.c:388 src/addressbook.c:402 src/summaryview.c:410
395 msgid "/_Delete"
396 msgstr "/_Usuñ"
397
398 #: src/addressbook.c:390 src/addressbook.c:404
399 msgid "/C_ut"
400 msgstr "/Wy_tnij"
401
402 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:405
403 msgid "/_Copy"
404 msgstr "/_Kopiuj"
405
406 #: src/addressbook.c:392 src/addressbook.c:406
407 msgid "/_Paste"
408 msgstr "/_Wstaw"
409
410 #: src/addressbook.c:408
411 msgid "/Pa_ste Address"
412 msgstr "/Wklej _adres"
413
414 #: src/addressbook.c:530
415 msgid "E-Mail address"
416 msgstr "Adres e-mail"
417
418 #: src/addressbook.c:534 src/compose.c:5166 src/prefs_common.c:2939
419 msgid "Address book"
420 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
421
422 #: src/addressbook.c:633
423 msgid "Name:"
424 msgstr "Nazwa:"
425
426 #. Buttons
427 #: src/addressbook.c:665 src/addressbook.c:2081 src/addressbook.c:2088
428 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:385
429 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
430 #: src/prefs_filtering.c:227 src/prefs_filtering.c:537 src/prefs_matcher.c:506
431 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:834
432 #: src/ssl_manager.c:92
433 msgid "Delete"
434 msgstr "Usuñ"
435
436 #: src/addressbook.c:671
437 msgid "Lookup"
438 msgstr "Wyszukaj"
439
440 #: src/addressbook.c:683 src/compose.c:1360 src/compose.c:2980
441 #: src/compose.c:4272 src/compose.c:4969 src/headerview.c:54
442 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
443 msgid "To:"
444 msgstr "Do:"
445
446 #: src/addressbook.c:687 src/compose.c:1344 src/compose.c:2979
447 #: src/prefs_template.c:175
448 msgid "Cc:"
449 msgstr "Kopia:"
450
451 #: src/addressbook.c:691 src/compose.c:1347 src/prefs_template.c:176
452 msgid "Bcc:"
453 msgstr "Ukryta kopia:"
454
455 #. Confirm deletion
456 #: src/addressbook.c:890 src/addressbook.c:913
457 msgid "Delete address(es)"
458 msgstr "Usuñ adres(y)"
459
460 #: src/addressbook.c:891
461 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
462 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ kasowane."
463
464 #: src/addressbook.c:914
465 msgid "Really delete the address(es)?"
466 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
467
468 #: src/addressbook.c:915 src/addressbook.c:2088 src/compose.c:2807
469 #: src/compose.c:6291 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:170 src/inc.c:298
470 #: src/mainwindow.c:1457 src/mainwindow.c:3036 src/message_search.c:198
471 #: src/prefs_actions.c:896 src/prefs_customheader.c:541
472 #: src/prefs_filtering.c:1061 src/prefs_filtering.c:1440
473 #: src/prefs_matcher.c:1410 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
474 #: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:322 src/summaryview.c:833
475 #: src/summaryview.c:1275 src/summaryview.c:1319 src/summaryview.c:1362
476 #: src/summaryview.c:1386 src/summaryview.c:1418 src/summaryview.c:1443
477 #: src/summaryview.c:1468 src/summaryview.c:1493 src/summaryview.c:3019
478 msgid "No"
479 msgstr "Nie"
480
481 #: src/addressbook.c:1424 src/addressbook.c:1497
482 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
483 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
484
485 #: src/addressbook.c:1435
486 msgid "Cannot paste into an address group."
487 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
488
489 #: src/addressbook.c:2078
490 #, c-format
491 msgid ""
492 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
493 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
494 msgstr ""
495 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
496 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
497 "do g³ównego katalogu."
498
499 #: src/addressbook.c:2082
500 msgid "Folder only"
501 msgstr "Tylko Katalog"
502
503 #: src/addressbook.c:2082
504 msgid "Folder and Addresses"
505 msgstr "Katalog i adresy"
506
507 #: src/addressbook.c:2087
508 #, c-format
509 msgid "Really delete `%s' ?"
510 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
511
512 #: src/addressbook.c:2792
513 msgid "New user, could not save index file."
514 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
515
516 #: src/addressbook.c:2796
517 msgid "New user, could not save address book files."
518 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
519
520 #: src/addressbook.c:2806
521 msgid "Old address book converted successfully."
522 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
523
524 #: src/addressbook.c:2811
525 msgid ""
526 "Old address book converted,\n"
527 "could not save new address index file"
528 msgstr ""
529 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
530 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
531
532 #: src/addressbook.c:2824
533 msgid ""
534 "Could not convert address book,\n"
535 "but created empty new address book files."
536 msgstr ""
537 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
538 "ale za to stworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
539
540 #: src/addressbook.c:2830
541 msgid ""
542 "Could not convert address book,\n"
543 "could not create new address book files."
544 msgstr ""
545 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
546 "nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
547
548 #: src/addressbook.c:2835
549 msgid ""
550 "Could not convert address book\n"
551 "and could not create new address book files."
552 msgstr ""
553 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
554 "oraz nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
555
556 #: src/addressbook.c:2842
557 msgid "Addressbook conversion error"
558 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
559
560 #: src/addressbook.c:2846
561 msgid "Addressbook conversion"
562 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
563
564 #: src/addressbook.c:2881
565 msgid "Addressbook Error"
566 msgstr "B³±d Ksi±¿ki adresowej"
567
568 #: src/addressbook.c:2882
569 msgid "Could not read address index"
570 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
571
572 #: src/addressbook.c:3345 src/prefs_common.c:1044
573 msgid "Interface"
574 msgstr "Interfejs"
575
576 #: src/addressbook.c:3361 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
577 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:490
578 msgid "Address Book"
579 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
580
581 #: src/addressbook.c:3377
582 msgid "Person"
583 msgstr "Osoba"
584
585 #: src/addressbook.c:3393
586 msgid "EMail Address"
587 msgstr "Adres e-mail"
588
589 #: src/addressbook.c:3409
590 msgid "Group"
591 msgstr "Grupa"
592
593 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
594 #: src/addressbook.c:3425 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:370
595 #: src/prefs_account.c:1950
596 msgid "Folder"
597 msgstr "Katalog"
598
599 #: src/addressbook.c:3441
600 msgid "vCard"
601 msgstr "vCard"
602
603 #: src/addressbook.c:3457 src/addressbook.c:3473
604 msgid "JPilot"
605 msgstr "JPilot"
606
607 #: src/addressbook.c:3489
608 msgid "LDAP Server"
609 msgstr "Serwer LDAP"
610
611 #: src/addrgather.c:156
612 msgid "Please specify name for address book."
613 msgstr "Proszê o sprecyzuj nazwê dla ksi±¿ki adresowej"
614
615 #: src/addrgather.c:176
616 msgid "Please select the mail headers to search."
617 msgstr "Proszê zaznacz nag³ówki do przeszukania."
618
619 #. Go fer it
620 #: src/addrgather.c:183
621 msgid "Busy harvesting addresses..."
622 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
623
624 #: src/addrgather.c:221
625 msgid "Addresses gathered successfully."
626 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem"
627
628 #: src/addrgather.c:285
629 msgid "No folder or message was selected."
630 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci"
631
632 #: src/addrgather.c:293
633 msgid ""
634 "Please select a folder to process from the folder\n"
635 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
636 "the message list."
637 msgstr ""
638 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
639 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
640 "wiadomo¶ci z listy wiadomo¶ci."
641
642 #: src/addrgather.c:345
643 msgid "Folder :"
644 msgstr "Katalog :"
645
646 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:664
647 msgid "Address Book :"
648 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
649
650 #: src/addrgather.c:366
651 msgid "Folder Size :"
652 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
653
654 #: src/addrgather.c:381
655 msgid "Process these mail header fields"
656 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
657
658 #: src/addrgather.c:399
659 msgid "Include sub-folders"
660 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
661
662 #: src/addrgather.c:422
663 msgid "Header Name"
664 msgstr "Nazwa nag³ówka"
665
666 #: src/addrgather.c:423
667 msgid "Address Count"
668 msgstr "Ilo¶æ adresów"
669
670 #. Create notebook pages
671 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:152 src/main.c:258
672 #: src/messageview.c:401
673 msgid "Warning"
674 msgstr "Ostrze¿enie"
675
676 #: src/addrgather.c:528
677 msgid "Header Fields"
678 msgstr "Pola nag³ówków"
679
680 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:777
681 msgid "Finish"
682 msgstr "Koniec"
683
684 #: src/addrgather.c:588
685 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
686 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
687
688 #: src/addrgather.c:596
689 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
690 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
691
692 #. Old address book
693 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
694 msgid "Common address"
695 msgstr "Wspólny adres:"
696
697 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
698 msgid "Personal address"
699 msgstr "Osobisty adres:"
700
701 #: src/alertpanel.c:139 src/compose.c:5935 src/main.c:525
702 msgid "Notice"
703 msgstr "Notatka"
704
705 #: src/alertpanel.c:165 src/compose.c:3278 src/inc.c:560
706 msgid "Error"
707 msgstr "B³±d"
708
709 #: src/alertpanel.c:279
710 msgid "Show this message next time"
711 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
712
713 #: src/colorlabel.c:44
714 msgid "Orange"
715 msgstr "Pomarañczowy"
716
717 #: src/colorlabel.c:45
718 msgid "Red"
719 msgstr "Czerwony"
720
721 #: src/colorlabel.c:46
722 msgid "Pink"
723 msgstr "Ró¿owy"
724
725 #: src/colorlabel.c:47
726 msgid "Sky blue"
727 msgstr "B³êkitny"
728
729 #: src/colorlabel.c:48
730 msgid "Blue"
731 msgstr "Niebieski"
732
733 #: src/colorlabel.c:49
734 msgid "Green"
735 msgstr "Zielony"
736
737 #: src/colorlabel.c:50
738 msgid "Brown"
739 msgstr "Br±zowy"
740
741 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
742 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
743 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
744 #. * can always get back the SummaryView pointer.
745 #: src/colorlabel.c:280 src/compose.c:4924 src/exphtmldlg.c:450
746 #: src/gtkaspell.c:1421 src/gtkaspell.c:2021 src/summaryview.c:4371
747 msgid "None"
748 msgstr "Brak"
749
750 #: src/common/nntp.c:61
751 #, c-format
752 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
753 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
754
755 #: src/common/nntp.c:140 src/common/nntp.c:203
756 #, c-format
757 msgid "protocol error: %s\n"
758 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
759
760 #: src/common/nntp.c:163 src/common/nntp.c:209
761 msgid "protocol error\n"
762 msgstr "b³±d protoko³u\n"
763
764 #: src/common/nntp.c:259 src/common/nntp.c:265
765 msgid "Error occurred while posting\n"
766 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
767
768 #: src/common/smtp.c:112
769 #, c-format
770 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
771 msgstr "Nie mogê po³±czyæ siê z serwerem SMTP: %s:%d\n"
772
773 #: src/common/smtp.c:119
774 msgid "SSL connection failed"
775 msgstr "B³±d po³±czenia SSL"
776
777 #: src/common/smtp.c:126
778 #, c-format
779 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
780 msgstr "B³±d podczas ³±czenia do %s:%d\n"
781
782 #: src/common/smtp.c:143
783 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
784 msgstr "B³±d podczas wysy³ania HELO\n"
785
786 #: src/common/smtp.c:151
787 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
788 msgstr "B³±d podczas wysy³ania STARTTLS\n"
789
790 #: src/common/smtp.c:159
791 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
792 msgstr "B³±d podczas wysy³ania EHLO\n"
793
794 #: src/common/smtp.c:218
795 msgid "SMTP AUTH not available\n"
796 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
797
798 #: src/common/ssl.c:88
799 msgid "Error creating ssl context\n"
800 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
801
802 #: src/common/ssl.c:107
803 #, c-format
804 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
805 msgstr "B³±d po³±æzenia SSL (%s)\n"
806
807 #. Get the cipher
808 #: src/common/ssl.c:114
809 #, c-format
810 msgid "SSL connection using %s\n"
811 msgstr "Po³±czenie SSL u¿ywaj±c %s\n"
812
813 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
814 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
815 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
816 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
817 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
818 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
819 msgid "<not in certificate>"
820 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
821
822 #: src/common/ssl_certificate.c:189
823 #, c-format
824 msgid ""
825 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
826 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
827 "  Fingerprint: %s\n"
828 "  Signature status: %s"
829 msgstr ""
830 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
831 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
832 "  Odcisk palca: %s\n"
833 "  Stan podpisu: %s"
834
835 #: src/common/ssl_certificate.c:308
836 msgid "Can't load X509 default paths"
837 msgstr "Nie mo¿na za³adowaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
838
839 #: src/common/ssl_certificate.c:363
840 #, c-format
841 msgid ""
842 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
843 "%s"
844 msgstr ""
845 "%s pokaza³ nieznany certyfikat SSL:\n"
846 "%s"
847
848 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
849 #, c-format
850 msgid ""
851 "%s\n"
852 "\n"
853 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
854 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
855 msgstr ""
856 "%s\n"
857 "\n"
858 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu a¿ zapiszesz certyfikat.\n"
859 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
860
861 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
862 #: src/prefs_common.c:2774
863 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
864 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
865
866 #: src/common/ssl_certificate.c:399
867 #, c-format
868 msgid ""
869 "%s's SSL certificate changed !\n"
870 "We have saved this one:\n"
871 "%s\n"
872 "\n"
873 "It is now:\n"
874 "%s\n"
875 "\n"
876 "This could mean the server answering is not the known one."
877 msgstr ""
878 "Certyfikat SSL u %s zmieni³ siê!\n"
879 "Zapisali¶my ten:\n"
880 "%s\n"
881 "\n"
882 "Jest to teraz:\n"
883 "%s\n"
884 "\n"
885 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest tym którego znamy."
886
887 #: src/compose.c:508
888 msgid "/_Add..."
889 msgstr "/Dod_aj..."
890
891 #: src/compose.c:509
892 msgid "/_Remove"
893 msgstr "/_Usuñ"
894
895 #: src/compose.c:511
896 msgid "/_Property..."
897 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
898
899 #: src/compose.c:517
900 msgid "/_File/_Attach file"
901 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
902
903 #: src/compose.c:518
904 msgid "/_File/_Insert file"
905 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
906
907 #: src/compose.c:519
908 msgid "/_File/Insert si_gnature"
909 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
910
911 #: src/compose.c:524
912 msgid "/_Edit/_Undo"
913 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
914
915 #: src/compose.c:525
916 msgid "/_Edit/_Redo"
917 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
918
919 #: src/compose.c:527
920 msgid "/_Edit/Cu_t"
921 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
922
923 #: src/compose.c:530
924 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
925 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
926
927 #: src/compose.c:532 src/mainwindow.c:528
928 msgid "/_Edit/Select _all"
929 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
930
931 #: src/compose.c:533
932 msgid "/_Edit/A_dvanced"
933 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
934
935 #: src/compose.c:534
936 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
937 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
938
939 #: src/compose.c:539
940 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
941 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
942
943 #: src/compose.c:544
944 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
945 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
946
947 #: src/compose.c:549
948 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
949 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
950
951 #: src/compose.c:554
952 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
953 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
954
955 #: src/compose.c:559
956 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
957 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
958
959 #: src/compose.c:564
960 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
961 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
962
963 #: src/compose.c:569
964 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
965 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
966
967 #: src/compose.c:574
968 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
969 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
970
971 #: src/compose.c:579
972 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
973 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
974
975 #: src/compose.c:584
976 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
977 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
978
979 #: src/compose.c:589
980 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
981 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
982
983 #: src/compose.c:594
984 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
985 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
986
987 #: src/compose.c:599
988 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
989 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
990
991 #: src/compose.c:604
992 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
993 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
994
995 #: src/compose.c:610
996 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
997 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
998
999 #: src/compose.c:612
1000 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1001 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
1002
1003 #: src/compose.c:614
1004 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1005 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
1006
1007 #: src/compose.c:617
1008 msgid "/_Spelling"
1009 msgstr "/Pi_sownia"
1010
1011 #: src/compose.c:618
1012 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1013 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1014
1015 #: src/compose.c:620
1016 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1017 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie ¼le napisane s³owa"
1018
1019 #: src/compose.c:622
1020 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1021 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ ¼le napisane s³owo"
1022
1023 #: src/compose.c:624
1024 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1025 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do nastêpnego ¼le napisanego s³owa"
1026
1027 #: src/compose.c:626
1028 msgid "/_Spelling/---"
1029 msgstr "/Pi_sownia/---"
1030
1031 #: src/compose.c:627
1032 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1033 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
1034
1035 #: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:534 src/summaryview.c:438
1036 msgid "/_View"
1037 msgstr "/_Widok"
1038
1039 #: src/compose.c:632
1040 msgid "/_View/_To"
1041 msgstr "/_Widok/_Do"
1042
1043 #: src/compose.c:633
1044 msgid "/_View/_Cc"
1045 msgstr "/_Widok/_Kopia"
1046
1047 #: src/compose.c:634
1048 msgid "/_View/_Bcc"
1049 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
1050
1051 #: src/compose.c:635
1052 msgid "/_View/_Reply to"
1053 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1054
1055 #: src/compose.c:636 src/compose.c:638 src/compose.c:640 src/mainwindow.c:552
1056 #: src/mainwindow.c:555 src/mainwindow.c:583 src/mainwindow.c:607
1057 #: src/mainwindow.c:689 src/mainwindow.c:693
1058 msgid "/_View/---"
1059 msgstr "/_Widok/---"
1060
1061 #: src/compose.c:637
1062 msgid "/_View/_Followup to"
1063 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1064
1065 #: src/compose.c:639
1066 msgid "/_View/R_uler"
1067 msgstr "/_Widok/_Linijka"
1068
1069 #: src/compose.c:641
1070 msgid "/_View/_Attachment"
1071 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1072
1073 #: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:696 src/messageview.c:157
1074 msgid "/_Message"
1075 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1076
1077 #: src/compose.c:644
1078 msgid "/_Message/_Send"
1079 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1080
1081 #: src/compose.c:646
1082 msgid "/_Message/Send _later"
1083 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1084
1085 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661
1086 #: src/compose.c:665 src/compose.c:671 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:701
1087 #: src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:713 src/mainwindow.c:716
1088 #: src/mainwindow.c:718 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:165
1089 msgid "/_Message/---"
1090 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1091
1092 #: src/compose.c:649
1093 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1094 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
1095
1096 #: src/compose.c:651
1097 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1098 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
1099
1100 #: src/compose.c:655
1101 msgid "/_Message/_To"
1102 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
1103
1104 #: src/compose.c:656
1105 msgid "/_Message/_Cc"
1106 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
1107
1108 #: src/compose.c:657
1109 msgid "/_Message/_Bcc"
1110 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
1111
1112 #: src/compose.c:658
1113 msgid "/_Message/_Reply to"
1114 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1115
1116 #: src/compose.c:660
1117 msgid "/_Message/_Followup to"
1118 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1119
1120 #: src/compose.c:662
1121 msgid "/_Message/_Attach"
1122 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
1123
1124 #: src/compose.c:666
1125 msgid "/_Message/Si_gn"
1126 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1127
1128 #: src/compose.c:667
1129 msgid "/_Message/_Encrypt"
1130 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
1131
1132 #: src/compose.c:668
1133 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1134 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_MIME"
1135
1136 #: src/compose.c:669
1137 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1138 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
1139
1140 #: src/compose.c:672
1141 msgid "/_Message/_Priority"
1142 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
1143
1144 #: src/compose.c:673
1145 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1146 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
1147
1148 #: src/compose.c:674
1149 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1150 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
1151
1152 #: src/compose.c:675
1153 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1154 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1155
1156 #: src/compose.c:676
1157 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1158 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1159
1160 #: src/compose.c:677
1161 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1162 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1163
1164 #: src/compose.c:679
1165 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1166 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1167
1168 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:733
1169 msgid "/_Tools"
1170 msgstr "/_Narzêdzia"
1171
1172 #: src/compose.c:681
1173 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1174 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1175
1176 #: src/compose.c:682
1177 msgid "/_Tools/_Address book"
1178 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1179
1180 #: src/compose.c:683
1181 msgid "/_Tools/_Template"
1182 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1183
1184 #: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:756
1185 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1186 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1187
1188 #: src/compose.c:1350
1189 msgid "Reply-To:"
1190 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1191
1192 #: src/compose.c:1353 src/compose.c:4269 src/compose.c:4971
1193 #: src/headerview.c:55
1194 msgid "Newsgroups:"
1195 msgstr "Grupy news:"
1196
1197 #: src/compose.c:1356
1198 msgid "Followup-To:"
1199 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1200
1201 #: src/compose.c:1609
1202 msgid "Quote mark format error."
1203 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1204
1205 #: src/compose.c:1621
1206 msgid "Message reply/forward format error."
1207 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1208
1209 #: src/compose.c:1918
1210 #, c-format
1211 msgid "File %s is empty."
1212 msgstr "Plik %s jest pusty."
1213
1214 #: src/compose.c:1922
1215 #, c-format
1216 msgid "Can't read %s."
1217 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1218
1219 #: src/compose.c:1947
1220 #, c-format
1221 msgid "Message: %s"
1222 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1223
1224 #: src/compose.c:2625
1225 msgid " [Edited]"
1226 msgstr " [Edytowany]"
1227
1228 #: src/compose.c:2627
1229 #, c-format
1230 msgid "%s - Compose message%s"
1231 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1232
1233 #: src/compose.c:2630
1234 #, c-format
1235 msgid "Compose message%s"
1236 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1237
1238 #: src/compose.c:2654 src/compose.c:2893
1239 msgid ""
1240 "Account for sending mail is not specified.\n"
1241 "Please select a mail account before sending."
1242 msgstr ""
1243 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1244 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1245
1246 #: src/compose.c:2797
1247 msgid "Recipient is not specified."
1248 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1249
1250 #: src/compose.c:2805 src/messageview.c:401 src/prefs_account.c:734
1251 #: src/prefs_common.c:1026
1252 msgid "Send"
1253 msgstr "Wy¶lij"
1254
1255 #: src/compose.c:2806
1256 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1257 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1258
1259 #: src/compose.c:2827
1260 msgid "Could not queue message for sending"
1261 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1262
1263 #: src/compose.c:2909 src/procmsg.c:1368
1264 #, c-format
1265 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1266 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1267
1268 #: src/compose.c:2923 src/messageview.c:478
1269 msgid "Queueing"
1270 msgstr "Kolejkowanie"
1271
1272 #: src/compose.c:2924
1273 msgid ""
1274 "Error occurred while sending the message.\n"
1275 "Put this message into queue folder?"
1276 msgstr ""
1277 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1278 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1279
1280 #: src/compose.c:2930
1281 msgid "Can't queue the message."
1282 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1283
1284 #: src/compose.c:2933
1285 msgid "Error occurred while sending the message."
1286 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1287
1288 #: src/compose.c:2949
1289 msgid "Can't save the message to Sent."
1290 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1291
1292 #: src/compose.c:3180
1293 #, c-format
1294 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1295 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1296
1297 #: src/compose.c:3279
1298 msgid ""
1299 "Can't convert the character encoding of the message.\n"
1300 "Send it anyway?"
1301 msgstr ""
1302 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci\n"
1303 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1304
1305 #: src/compose.c:3536
1306 msgid "No account for sending mails available!"
1307 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1308
1309 #: src/compose.c:3546
1310 msgid "No account for posting news available!"
1311 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1312
1313 #: src/compose.c:4349 src/headerview.c:53 src/summary_search.c:149
1314 msgid "From:"
1315 msgstr "Od:"
1316
1317 #: src/compose.c:4453 src/compose.c:4623 src/compose.c:5698
1318 msgid "MIME type"
1319 msgstr "typ MIME"
1320
1321 #. S_COL_DATE
1322 #: src/compose.c:4454 src/compose.c:4624 src/mimeview.c:151
1323 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:297
1324 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:458
1325 msgid "Size"
1326 msgstr "Wielko¶æ"
1327
1328 #. Save Message to folder
1329 #: src/compose.c:4518
1330 msgid "Save Message to "
1331 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1332
1333 #: src/compose.c:4538 src/prefs_filtering.c:495
1334 msgid "Select ..."
1335 msgstr " Wybierz ..."
1336
1337 #. header labels and entries
1338 #: src/compose.c:4673 src/prefs_account.c:1251 src/prefs_customheader.c:188
1339 #: src/prefs_matcher.c:150
1340 msgid "Header"
1341 msgstr "Nag³ówek"
1342
1343 #. attachment list
1344 #: src/compose.c:4675 src/mimeview.c:198
1345 msgid "Attachments"
1346 msgstr "Za³±czniki"
1347
1348 #. Others Tab
1349 #: src/compose.c:4677
1350 msgid "Others"
1351 msgstr "Inne"
1352
1353 #: src/compose.c:4692 src/headerview.c:56 src/prefs_template.c:177
1354 #: src/summary_search.c:163
1355 msgid "Subject:"
1356 msgstr "Temat:"
1357
1358 #: src/compose.c:4932
1359 #, c-format
1360 msgid ""
1361 "Spell checker could not be started.\n"
1362 "%s"
1363 msgstr ""
1364 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1365 "%s"
1366
1367 #: src/compose.c:5118
1368 msgid "Send Message"
1369 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ"
1370
1371 #: src/compose.c:5124
1372 msgid "Put into queue folder and send later"
1373 msgstr "Umie¶æ w katalogu kolejki i wy¶lij pó¼niej"
1374
1375 #: src/compose.c:5130
1376 msgid "Save to draft folder"
1377 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów"
1378
1379 #: src/compose.c:5136
1380 msgid "Insert file"
1381 msgstr "Wstaw plik"
1382
1383 #: src/compose.c:5142
1384 msgid "Attach file"
1385 msgstr "Do³±cz plik"
1386
1387 #: src/compose.c:5148
1388 msgid "Insert signature"
1389 msgstr "Wstaw podpis"
1390
1391 #: src/compose.c:5154
1392 msgid "Edit with external editor"
1393 msgstr "Edytuj w zewnêtrznym edytorze"
1394
1395 #: src/compose.c:5160
1396 msgid "Wrap all long lines"
1397 msgstr "Zawijaj wszystkie d³ugie linie"
1398
1399 #: src/compose.c:5593
1400 msgid "Invalid MIME type."
1401 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1402
1403 #: src/compose.c:5611
1404 msgid "File doesn't exist or is empty."
1405 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1406
1407 #: src/compose.c:5680
1408 msgid "Property"
1409 msgstr "W³a¶ciwo¶ci"
1410
1411 #: src/compose.c:5725
1412 msgid "Encoding"
1413 msgstr "Kodowanie"
1414
1415 #: src/compose.c:5754
1416 msgid "Path"
1417 msgstr "¦cie¿ka"
1418
1419 #: src/compose.c:5755 src/prefs_toolbar.c:855
1420 msgid "File name"
1421 msgstr "Nazwa pliku"
1422
1423 #: src/compose.c:5932
1424 #, c-format
1425 msgid ""
1426 "The external editor is still working.\n"
1427 "Force terminating the process?\n"
1428 "process group id: %d"
1429 msgstr ""
1430 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1431 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1432 "identyfikator grupy procesów: %d"
1433
1434 #: src/compose.c:6289 src/inc.c:168 src/inc.c:296 src/mainwindow.c:3034
1435 msgid "Offline warning"
1436 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1437
1438 #: src/compose.c:6290 src/inc.c:169 src/inc.c:297 src/mainwindow.c:3035
1439 msgid "You're working offline. Override?"
1440 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1441
1442 #: src/compose.c:6405 src/compose.c:6426
1443 msgid "Select file"
1444 msgstr "Wybierz plik"
1445
1446 #: src/compose.c:6461
1447 msgid "Discard message"
1448 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1449
1450 #: src/compose.c:6462
1451 msgid "This message has been modified. discard it?"
1452 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1453
1454 #: src/compose.c:6463
1455 msgid "Discard"
1456 msgstr "Porzuæ"
1457
1458 #: src/compose.c:6463
1459 msgid "to Draft"
1460 msgstr "do Szablonów"
1461
1462 #: src/compose.c:6498
1463 #, c-format
1464 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1465 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1466
1467 #: src/compose.c:6500
1468 msgid "Apply template"
1469 msgstr "Do³±cz szablon"
1470
1471 #: src/compose.c:6501
1472 msgid "Replace"
1473 msgstr "Podmieñ"
1474
1475 #: src/compose.c:6501
1476 msgid "Insert"
1477 msgstr "Wstaw"
1478
1479 #: src/crash.c:144
1480 #, c-format
1481 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1482 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1483
1484 #: src/crash.c:184
1485 msgid "Sylpheed has crashed"
1486 msgstr "Sylpheed wykitowa³"
1487
1488 #: src/crash.c:200
1489 #, c-format
1490 msgid ""
1491 "%s.\n"
1492 "Please file a bug report and include the information below."
1493 msgstr ""
1494 "%s.\n"
1495 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1496
1497 #: src/crash.c:205
1498 msgid "Debug log"
1499 msgstr "Dziennik debugu"
1500
1501 #: src/crash.c:245
1502 msgid "Save..."
1503 msgstr "Zapisz..."
1504
1505 #: src/crash.c:250
1506 msgid "Create bug report"
1507 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1508
1509 #: src/crash.c:299
1510 msgid "Save crash information"
1511 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1512
1513 #: src/crash.c:443 src/crash.c:462
1514 msgid "Unknown"
1515 msgstr "Nieznany"
1516
1517 #: src/editaddress.c:143
1518 msgid "Add New Person"
1519 msgstr "Dodaj now± osobê"
1520
1521 #: src/editaddress.c:144
1522 msgid "Edit Person Details"
1523 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1524
1525 #: src/editaddress.c:285
1526 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1527 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1528
1529 #: src/editaddress.c:422
1530 msgid "A Name and Value must be supplied."
1531 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1532
1533 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1534 #: src/editaddress.c:480
1535 msgid "Edit Person Data"
1536 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1537
1538 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1539 msgid "Display Name"
1540 msgstr "Wy¶wietl imiê"
1541
1542 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1543 msgid "Last Name"
1544 msgstr "Imiê"
1545
1546 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1547 msgid "First Name"
1548 msgstr "Nazwisko"
1549
1550 #: src/editaddress.c:589
1551 msgid "Nickname"
1552 msgstr "Ksywka"
1553
1554 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1555 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1556 msgid "E-Mail Address"
1557 msgstr "Adres e-mail"
1558
1559 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1560 msgid "Alias"
1561 msgstr "Alias"
1562
1563 #. Buttons
1564 #: src/editaddress.c:710
1565 msgid "Move Up"
1566 msgstr "W górê"
1567
1568 #: src/editaddress.c:713
1569 msgid "Move Down"
1570 msgstr "W dó³"
1571
1572 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:618
1573 msgid "Modify"
1574 msgstr "Zmieñ"
1575
1576 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1577 #: src/summary_search.c:207
1578 msgid "Clear"
1579 msgstr "Wyczy¶æ"
1580
1581 #. value
1582 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1583 #: src/prefs_matcher.c:393
1584 msgid "Value"
1585 msgstr "Warto¶æ"
1586
1587 #: src/editaddress.c:883
1588 msgid "Basic Data"
1589 msgstr "Podstawowe dane"
1590
1591 #: src/editaddress.c:885
1592 msgid "User Attributes"
1593 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1594
1595 #: src/editbook.c:112
1596 msgid "File appears to be Ok."
1597 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1598
1599 #: src/editbook.c:115
1600 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1601 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1602
1603 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1604 msgid "Could not read file."
1605 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1606
1607 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1608 msgid "Edit Addressbook"
1609 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1610
1611 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1612 msgid " Check File "
1613 msgstr "Sprawd¼ plik "
1614
1615 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1616 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270
1617 msgid "File"
1618 msgstr "Plik"
1619
1620 #: src/editbook.c:283
1621 msgid "Add New Addressbook"
1622 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1623
1624 #: src/editgroup.c:103
1625 msgid "A Group Name must be supplied."
1626 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1627
1628 #: src/editgroup.c:264
1629 msgid "Edit Group Data"
1630 msgstr "Edytuj dane grupy"
1631
1632 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1633 msgid "Group Name"
1634 msgstr "Nazwa grupy"
1635
1636 #: src/editgroup.c:311
1637 msgid "Addresses in Group"
1638 msgstr "Adresy w grupie"
1639
1640 #: src/editgroup.c:313
1641 msgid " -> "
1642 msgstr " -> "
1643
1644 #: src/editgroup.c:340
1645 msgid " <- "
1646 msgstr " <- "
1647
1648 #: src/editgroup.c:342
1649 msgid "Available Addresses"
1650 msgstr "Dostêpne adresy"
1651
1652 #: src/editgroup.c:402
1653 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1654 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1655
1656 #: src/editgroup.c:450
1657 msgid "Edit Group Details"
1658 msgstr "Edytuj dane grupê"
1659
1660 #: src/editgroup.c:453
1661 msgid "Add New Group"
1662 msgstr "Dodaj now± grupê"
1663
1664 #: src/editgroup.c:503
1665 msgid "Edit folder"
1666 msgstr "Edytuj folder"
1667
1668 #: src/editgroup.c:503
1669 msgid "Input the new name of folder:"
1670 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1671
1672 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1970
1673 #: src/folderview.c:2243
1674 msgid "New folder"
1675 msgstr "Nowy katalog"
1676
1677 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1919 src/folderview.c:1971
1678 msgid "Input the name of new folder:"
1679 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1680
1681 #: src/editjpilot.c:189
1682 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1683 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1684
1685 #: src/editjpilot.c:225
1686 msgid "Select JPilot File"
1687 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1688
1689 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1690 msgid "Edit JPilot Entry"
1691 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1692
1693 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1694 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:510 src/importmutt.c:277
1695 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:1978
1696 msgid " ... "
1697 msgstr " ... "
1698
1699 #: src/editjpilot.c:319
1700 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1701 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1702
1703 #: src/editjpilot.c:408
1704 msgid "Add New JPilot Entry"
1705 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1706
1707 #: src/editldap.c:164
1708 msgid "Connected successfully to server"
1709 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1710
1711 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1712 msgid "Could not connect to server"
1713 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1714
1715 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1716 msgid "Edit LDAP Server"
1717 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1718
1719 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1720 msgid "Hostname"
1721 msgstr "Nazwa hosta"
1722
1723 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1724 msgid "Port"
1725 msgstr "Port"
1726
1727 #: src/editldap.c:328
1728 msgid " Check Server "
1729 msgstr "Sprawd¼ Serwer "
1730
1731 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1732 msgid "Search Base"
1733 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1734
1735 #: src/editldap.c:390
1736 msgid "Search Criteria"
1737 msgstr "Kryteria wyszukiwania"
1738
1739 #: src/editldap.c:397
1740 msgid " Reset "
1741 msgstr " Wróæ "
1742
1743 #: src/editldap.c:402
1744 msgid "Bind DN"
1745 msgstr "£±cz DN"
1746
1747 #: src/editldap.c:411
1748 msgid "Bind Password"
1749 msgstr "£±cz has³o"
1750
1751 #: src/editldap.c:420
1752 msgid "Timeout (secs)"
1753 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
1754
1755 #: src/editldap.c:434
1756 msgid "Maximum Entries"
1757 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
1758
1759 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:730
1760 msgid "Basic"
1761 msgstr "Podstawowy"
1762
1763 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:572
1764 msgid "Extended"
1765 msgstr "Rozszerzony"
1766
1767 #: src/editldap.c:547
1768 msgid "Add New LDAP Server"
1769 msgstr "Dod_aj nowy serwer LDAP"
1770
1771 #: src/editldap_basedn.c:141
1772 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1773 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1774
1775 #: src/editldap_basedn.c:202
1776 msgid "Available Search Base(s)"
1777 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1778
1779 #: src/editldap_basedn.c:286
1780 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1781 msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1782
1783 #: src/editvcard.c:96
1784 msgid "File does not appear to be vCard format."
1785 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
1786
1787 #: src/editvcard.c:132
1788 msgid "Select vCard File"
1789 msgstr "Wybierz plik vCard"
1790
1791 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1792 msgid "Edit vCard Entry"
1793 msgstr "Edytuj wpis vCard"
1794
1795 #: src/editvcard.c:296
1796 msgid "Add New vCard Entry"
1797 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
1798
1799 #: src/exphtmldlg.c:101
1800 msgid "Please specify output directory and file to create."
1801 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
1802
1803 #: src/exphtmldlg.c:104
1804 msgid "Select stylesheet and formatting."
1805 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
1806
1807 #: src/exphtmldlg.c:107
1808 msgid "File exported successfully."
1809 msgstr "Plik wyeksportowany prawid³owo."
1810
1811 #: src/exphtmldlg.c:154
1812 #, c-format
1813 msgid ""
1814 "HTML Output Directory '%s'\n"
1815 "does not exist. OK to create new directory?"
1816 msgstr ""
1817 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
1818 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1819
1820 #: src/exphtmldlg.c:157
1821 msgid "Create Directory"
1822 msgstr "Stwórz katalog"
1823
1824 #: src/exphtmldlg.c:166
1825 #, c-format
1826 msgid ""
1827 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1828 "%s"
1829 msgstr ""
1830 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶cia dla pliku HTML:\n"
1831 "%s"
1832
1833 #: src/exphtmldlg.c:168
1834 msgid "Failed to Create Directory"
1835 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
1836
1837 #: src/exphtmldlg.c:318
1838 msgid "Select HTML Output File"
1839 msgstr "Wybierz plik wyj¶cia dla HTML"
1840
1841 #: src/exphtmldlg.c:387
1842 msgid "HTML Output File"
1843 msgstr "Plik wyj¶cia HTML"
1844
1845 #: src/exphtmldlg.c:443
1846 msgid "Stylesheet"
1847 msgstr "Wzór stylów"
1848
1849 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3775 src/prefs_common.c:4110
1850 msgid "Default"
1851 msgstr "Domy¶lne"
1852
1853 #: src/exphtmldlg.c:462
1854 msgid "Full"
1855 msgstr "Pe³ny"
1856
1857 #: src/exphtmldlg.c:468
1858 msgid "Custom"
1859 msgstr "W³asne"
1860
1861 #: src/exphtmldlg.c:474
1862 msgid "Custom-2"
1863 msgstr "W³asne-2"
1864
1865 #: src/exphtmldlg.c:480
1866 msgid "Custom-3"
1867 msgstr "W³asne-3"
1868
1869 #: src/exphtmldlg.c:486
1870 msgid "Custom-4"
1871 msgstr "W³asne-4"
1872
1873 #: src/exphtmldlg.c:500
1874 msgid "Full Name Format"
1875 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
1876
1877 #: src/exphtmldlg.c:507
1878 msgid "First Name, Last Name"
1879 msgstr "Nazwisko, Imiê"
1880
1881 #: src/exphtmldlg.c:513
1882 msgid "Last Name, First Name"
1883 msgstr "Imiê, Nazwisko"
1884
1885 #: src/exphtmldlg.c:527
1886 msgid "Color Banding"
1887 msgstr "Pasek koloru"
1888
1889 #: src/exphtmldlg.c:533
1890 msgid "Format E-Mail Links"
1891 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
1892
1893 #: src/exphtmldlg.c:539
1894 msgid "Format User Attributes"
1895 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
1896
1897 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:501
1898 msgid "File Name"
1899 msgstr "Nazwa pliku"
1900
1901 #: src/exphtmldlg.c:599
1902 msgid "Open with Web Browser"
1903 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
1904
1905 #: src/exphtmldlg.c:628
1906 msgid "Export Address Book to HTML File"
1907 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
1908
1909 #. Button panel
1910 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:745
1911 msgid "Prev"
1912 msgstr "Poprzednie"
1913
1914 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:746
1915 msgid "Next"
1916 msgstr "Nastêpne"
1917
1918 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:775
1919 msgid "File Info"
1920 msgstr "Informacje o pliku"
1921
1922 #: src/exphtmldlg.c:693
1923 msgid "Format"
1924 msgstr "Format"
1925
1926 #: src/export.c:127
1927 msgid "Export"
1928 msgstr "Eksport"
1929
1930 #: src/export.c:146
1931 msgid "Specify target folder and mbox file."
1932 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
1933
1934 #: src/export.c:156
1935 msgid "Source dir:"
1936 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
1937
1938 #: src/export.c:161
1939 msgid "Exporting file:"
1940 msgstr "Eksportowanie pliku:"
1941
1942 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:178 src/import.c:184
1943 #: src/prefs_account.c:1183
1944 msgid " Select... "
1945 msgstr " Wybierz... "
1946
1947 #: src/export.c:219
1948 msgid "Select exporting file"
1949 msgstr "Wybierz plik eksportu"
1950
1951 #: src/exporthtml.c:796
1952 msgid "Full Name"
1953 msgstr "Pe³na nazwa"
1954
1955 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:776
1956 msgid "Attributes"
1957 msgstr "Atrybuty"
1958
1959 #: src/exporthtml.c:1001
1960 msgid "Sylpheed Address Book"
1961 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
1962
1963 #: src/exporthtml.c:1113
1964 msgid "Name already exists but is not a directory."
1965 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
1966
1967 #: src/exporthtml.c:1116
1968 msgid "No permissions to create directory."
1969 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
1970
1971 #: src/exporthtml.c:1119
1972 msgid "Name is too long."
1973 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
1974
1975 #: src/exporthtml.c:1122
1976 msgid "Not specified."
1977 msgstr "Nie okre¶lono"
1978
1979 #: src/folder.c:959
1980 #, c-format
1981 msgid "Processing (%s)...\n"
1982 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
1983
1984 #: src/folder.c:1542
1985 #, c-format
1986 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
1987 msgstr "Przenoszenie %s do %s (%d%%)...\n"
1988
1989 #: src/foldersel.c:146
1990 msgid "Select folder"
1991 msgstr "Wybierz katalog"
1992
1993 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1064
1994 msgid "Inbox"
1995 msgstr "Przychodz±ca"
1996
1997 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1080
1998 msgid "Sent"
1999 msgstr "Wys³ane"
2000
2001 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1096
2002 msgid "Queue"
2003 msgstr "Kolejka"
2004
2005 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1112
2006 msgid "Trash"
2007 msgstr "Wysypisko"
2008
2009 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1126
2010 msgid "Drafts"
2011 msgstr "Szablon"
2012
2013 #: src/folderview.c:276 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
2014 msgid "/Create _new folder..."
2015 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
2016
2017 #: src/folderview.c:277 src/folderview.c:293 src/folderview.c:314
2018 msgid "/_Rename folder..."
2019 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
2020
2021 #: src/folderview.c:278 src/folderview.c:294 src/folderview.c:315
2022 msgid "/M_ove folder..."
2023 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
2024
2025 #: src/folderview.c:279 src/folderview.c:295 src/folderview.c:316
2026 msgid "/_Delete folder"
2027 msgstr "/_Usuñ katalog"
2028
2029 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:301
2030 msgid "/Remove _mailbox"
2031 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
2032
2033 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2034 #: src/folderview.c:344
2035 msgid "/_Properties..."
2036 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
2037
2038 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2039 #: src/folderview.c:345
2040 msgid "/_Processing..."
2041 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2042
2043 #: src/folderview.c:285
2044 msgid "/_Scoring..."
2045 msgstr "/_Punktowanie..."
2046
2047 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2048 msgid "/Mark all _read"
2049 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2050
2051 #: src/folderview.c:297 src/folderview.c:318 src/folderview.c:338
2052 msgid "/_Check for new messages"
2053 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
2054
2055 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2056 msgid "/R_ebuild folder tree"
2057 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
2058
2059 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:343
2060 msgid "/_Search folder..."
2061 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2062
2063 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:346
2064 msgid "/S_coring..."
2065 msgstr "/_Punktowanie..."
2066
2067 #: src/folderview.c:322
2068 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2069 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
2070
2071 #: src/folderview.c:334
2072 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2073 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
2074
2075 #: src/folderview.c:336
2076 msgid "/_Remove newsgroup"
2077 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
2078
2079 #: src/folderview.c:341
2080 msgid "/Remove _news account"
2081 msgstr "/Usuñ konto _news"
2082
2083 #: src/folderview.c:371
2084 msgid "New"
2085 msgstr "Nowy"
2086
2087 #. S_COL_MARK
2088 #: src/folderview.c:372 src/prefs_summary_column.c:68
2089 msgid "Unread"
2090 msgstr "Nieprzeczytane"
2091
2092 #: src/folderview.c:373 src/selective_download.c:800
2093 msgid "#"
2094 msgstr "#"
2095
2096 #: src/folderview.c:600
2097 msgid "Setting folder info..."
2098 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2099
2100 #: src/folderview.c:781 src/mainwindow.c:3494 src/setup.c:81
2101 #, c-format
2102 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2103 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2104
2105 #: src/folderview.c:785 src/mainwindow.c:3499 src/setup.c:86
2106 #, c-format
2107 msgid "Scanning folder %s ..."
2108 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2109
2110 #: src/folderview.c:826
2111 msgid "Rebuilding folder tree..."
2112 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2113
2114 #: src/folderview.c:847
2115 msgid "Rescanning all folder trees..."
2116 msgstr "Od¶wie¿anie widoku wszystkich katalogów ..."
2117
2118 #: src/folderview.c:925
2119 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2120 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2121
2122 #. Open Folder
2123 #: src/folderview.c:1718
2124 #, c-format
2125 msgid "Opening Folder %s..."
2126 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2127
2128 #: src/folderview.c:1729
2129 msgid "Folder could not be opened."
2130 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2131
2132 #: src/folderview.c:1920 src/folderview.c:1972 src/folderview.c:2247
2133 msgid "NewFolder"
2134 msgstr "Nowy katalog"
2135
2136 #: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2021 src/folderview.c:2252
2137 #, c-format
2138 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2139 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2140
2141 #: src/folderview.c:1938 src/folderview.c:1977 src/folderview.c:2031
2142 #: src/folderview.c:2101 src/folderview.c:2264
2143 #, c-format
2144 msgid "The folder `%s' already exists."
2145 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2146
2147 #: src/folderview.c:1945 src/folderview.c:2271
2148 #, c-format
2149 msgid "Can't create the folder `%s'."
2150 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
2151
2152 #: src/folderview.c:2014 src/folderview.c:2091
2153 #, c-format
2154 msgid "Input new name for `%s':"
2155 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2156
2157 #: src/folderview.c:2015 src/folderview.c:2093
2158 msgid "Rename folder"
2159 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2160
2161 #: src/folderview.c:2151
2162 #, c-format
2163 msgid ""
2164 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2165 "Do you really want to delete?"
2166 msgstr ""
2167 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
2168 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2169
2170 #: src/folderview.c:2153
2171 msgid "Delete folder"
2172 msgstr "Usuñ katalog"
2173
2174 #: src/folderview.c:2162
2175 #, c-format
2176 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2177 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
2178
2179 #: src/folderview.c:2210
2180 #, c-format
2181 msgid ""
2182 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2183 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2184 msgstr ""
2185 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2186 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2187
2188 #: src/folderview.c:2212
2189 msgid "Remove mailbox"
2190 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2191
2192 #: src/folderview.c:2244
2193 msgid ""
2194 "Input the name of new folder:\n"
2195 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2196 " append `/' at the end of the name)"
2197 msgstr ""
2198 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2199 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2200 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2201
2202 #: src/folderview.c:2303
2203 #, c-format
2204 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2205 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2206
2207 #: src/folderview.c:2304
2208 msgid "Delete IMAP4 account"
2209 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2210
2211 #: src/folderview.c:2438
2212 #, c-format
2213 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2214 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2215
2216 #: src/folderview.c:2439
2217 msgid "Delete newsgroup"
2218 msgstr "Usuñ grupê news"
2219
2220 #: src/folderview.c:2475
2221 #, c-format
2222 msgid "Really delete news account `%s'?"
2223 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2224
2225 #: src/folderview.c:2476
2226 msgid "Delete news account"
2227 msgstr "Usuñ konto news"
2228
2229 #: src/folderview.c:2578
2230 #, c-format
2231 msgid "Moving %s to %s..."
2232 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2233
2234 #: src/folderview.c:2610
2235 msgid "Source and destination are the same."
2236 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2237
2238 #: src/folderview.c:2613
2239 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2240 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2241
2242 #: src/folderview.c:2616
2243 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2244 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2245
2246 #: src/folderview.c:2619
2247 msgid "Move failed!"
2248 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2249
2250 #: src/grouplistdialog.c:173
2251 msgid "Newsgroup subscription"
2252 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2253
2254 #: src/grouplistdialog.c:189
2255 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2256 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2257
2258 #: src/grouplistdialog.c:195
2259 msgid "Find groups:"
2260 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2261
2262 #: src/grouplistdialog.c:203
2263 msgid " Search "
2264 msgstr " Szukaj "
2265
2266 #: src/grouplistdialog.c:215
2267 msgid "Newsgroup name"
2268 msgstr "Nazwa grupy news:"
2269
2270 #: src/grouplistdialog.c:216
2271 msgid "Messages"
2272 msgstr "Wiadomo¶ci"
2273
2274 #: src/grouplistdialog.c:217
2275 msgid "Type"
2276 msgstr "Typ"
2277
2278 #: src/grouplistdialog.c:243
2279 msgid "Refresh"
2280 msgstr "Od¶wie¿"
2281
2282 #: src/grouplistdialog.c:347
2283 msgid "moderated"
2284 msgstr "moderowana"
2285
2286 #: src/grouplistdialog.c:349
2287 msgid "readonly"
2288 msgstr "tylko-do-odczytu"
2289
2290 #: src/grouplistdialog.c:351
2291 msgid "unknown"
2292 msgstr "nieznana"
2293
2294 #: src/grouplistdialog.c:398
2295 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2296 msgstr "Nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup news."
2297
2298 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1074
2299 msgid "Done."
2300 msgstr "Zrobiono."
2301
2302 #: src/grouplistdialog.c:477
2303 #, c-format
2304 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2305 msgstr "%d ¶ci±gniêtych nazw grup (%s przeczytano)"
2306
2307 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2308 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2309 msgid "correct"
2310 msgstr "prawid³owe"
2311
2312 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2313 msgid "Owner"
2314 msgstr "W³a¶ciciel"
2315
2316 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2317 msgid "Signer"
2318 msgstr "Podpisa³"
2319
2320 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/progressdialog.c:53
2321 msgid "Status"
2322 msgstr "Stan"
2323
2324 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2325 msgid "Name: "
2326 msgstr "Nazwa:"
2327
2328 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2329 msgid "Organization: "
2330 msgstr "Organizacja: "
2331
2332 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2333 msgid "Location: "
2334 msgstr "Lokacja: "
2335
2336 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2337 msgid "Fingerprint: "
2338 msgstr "Odcisk palca: "
2339
2340 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2341 msgid "Signature status: "
2342 msgstr "Stan podpisu: "
2343
2344 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2345 #, c-format
2346 msgid "SSL certificate for %s"
2347 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
2348
2349 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2350 #, c-format
2351 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2352 msgstr "Certyfikat dla %s jest nieznany. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2353
2354 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2355 #, c-format
2356 msgid "Signature status: %s"
2357 msgstr "Stan podpisu: %s"
2358
2359 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2360 msgid "View certificate"
2361 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
2362
2363 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2364 msgid "Unknown SSL Certificate"
2365 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
2366
2367 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2368 msgid "Accept and save"
2369 msgstr "Akceptuj i zapisz"
2370
2371 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2372 msgid "Cancel connection"
2373 msgstr "Anuluj pod³±czanie"
2374
2375 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2376 msgid "New certificate:"
2377 msgstr "Nowy certyfikat:"
2378
2379 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2380 msgid "Known certificate:"
2381 msgstr "Znany certyfikat:"
2382
2383 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2384 #, c-format
2385 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2386 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2387
2388 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2389 msgid "View certificates"
2390 msgstr "Poka¿ certyfikaty"
2391
2392 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2393 msgid "Changed SSL Certificate"
2394 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
2395
2396 #: src/gtkaspell.c:479
2397 msgid "No dictionary selected."
2398 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2399
2400 #: src/gtkaspell.c:699 src/gtkaspell.c:1575 src/gtkaspell.c:1845
2401 msgid "Normal Mode"
2402 msgstr "Tryb Normalny"
2403
2404 #: src/gtkaspell.c:701 src/gtkaspell.c:1580 src/gtkaspell.c:1856
2405 msgid "Bad Spellers Mode"
2406 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2407
2408 #: src/gtkaspell.c:740
2409 msgid "Unknown suggestion mode."
2410 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2411
2412 #: src/gtkaspell.c:973
2413 msgid "No misspelled word found."
2414 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2415
2416 #: src/gtkaspell.c:1307
2417 msgid "Replace unknown word"
2418 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2419
2420 #: src/gtkaspell.c:1317
2421 #, c-format
2422 msgid "Replace \"%s\" with: "
2423 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2424
2425 #: src/gtkaspell.c:1337
2426 msgid ""
2427 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2428 "will learn from mistake.\n"
2429 msgstr ""
2430 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2431 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2432
2433 #: src/gtkaspell.c:1570 src/gtkaspell.c:1834
2434 msgid "Fast Mode"
2435 msgstr "Tryb szybki"
2436
2437 #: src/gtkaspell.c:1682
2438 #, c-format
2439 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2440 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2441
2442 #: src/gtkaspell.c:1695
2443 msgid "Accept in this session"
2444 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2445
2446 #: src/gtkaspell.c:1705
2447 msgid "Add to personal dictionary"
2448 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2449
2450 #: src/gtkaspell.c:1715
2451 msgid "Replace with..."
2452 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2453
2454 #: src/gtkaspell.c:1725
2455 #, c-format
2456 msgid "Check with %s"
2457 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2458
2459 #: src/gtkaspell.c:1744
2460 msgid "(no suggestions)"
2461 msgstr "(brak sugestii)"
2462
2463 #: src/gtkaspell.c:1755 src/gtkaspell.c:1908
2464 msgid "More..."
2465 msgstr "Wiêcej..."
2466
2467 #: src/gtkaspell.c:1810
2468 #, c-format
2469 msgid "Dictionary: %s"
2470 msgstr "S³ownik: %s"
2471
2472 #: src/gtkaspell.c:1823
2473 #, c-format
2474 msgid "Use alternate (%s)"
2475 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2476
2477 #: src/gtkaspell.c:1871 src/prefs_common.c:1614
2478 msgid "Check while typing"
2479 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2480
2481 #: src/gtkaspell.c:1887
2482 msgid "Change dictionary"
2483 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2484
2485 #: src/gtkaspell.c:2041
2486 #, c-format
2487 msgid ""
2488 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2489 "%s"
2490 msgstr ""
2491 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2492 "%s"
2493
2494 #: src/gtkutils.c:60 src/gtkutils.c:76
2495 msgid "Abcdef"
2496 msgstr "Abcdef"
2497
2498 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:2286
2499 msgid "(No From)"
2500 msgstr "(Bez Od)"
2501
2502 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:2329 src/summaryview.c:2332
2503 msgid "(No Subject)"
2504 msgstr "(Bez tematu)"
2505
2506 #: src/imap.c:449
2507 #, c-format
2508 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2509 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s:%d zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
2510
2511 #: src/imap.c:495
2512 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2513 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2514
2515 #: src/imap.c:508
2516 #, c-format
2517 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2518 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2519
2520 #: src/imap.c:1015 src/imap.c:1062
2521 #, c-format
2522 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2523 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
2524
2525 #: src/imap.c:1021 src/imap.c:1069 src/imap.c:1117
2526 msgid "can't expunge\n"
2527 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
2528
2529 #: src/imap.c:1111
2530 #, c-format
2531 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2532 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:%d\n"
2533
2534 #: src/imap.c:1301
2535 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2536 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
2537
2538 #: src/imap.c:1487
2539 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2540 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
2541
2542 #: src/imap.c:1507
2543 msgid "can't create mailbox\n"
2544 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2545
2546 #: src/imap.c:1576
2547 #, c-format
2548 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2549 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
2550
2551 #: src/imap.c:1640
2552 msgid "can't delete mailbox\n"
2553 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2554
2555 #: src/imap.c:1673
2556 msgid "can't get envelope\n"
2557 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
2558
2559 #: src/imap.c:1681
2560 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2561 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
2562
2563 #: src/imap.c:1703
2564 #, c-format
2565 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2566 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
2567
2568 #: src/imap.c:1794
2569 #, c-format
2570 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2571 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
2572
2573 #: src/imap.c:1815
2574 #, c-format
2575 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2576 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2577
2578 #: src/imap.c:1822
2579 #, c-format
2580 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2581 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
2582
2583 #: src/imap.c:1846
2584 msgid "Can't start TLS session.\n"
2585 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
2586
2587 #: src/imap.c:1858
2588 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2589 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4\n"
2590
2591 #: src/imap.c:1932
2592 msgid "can't get namespace\n"
2593 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
2594
2595 #: src/imap.c:2389
2596 #, c-format
2597 msgid "can't select folder: %s\n"
2598 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
2599
2600 #: src/imap.c:2509
2601 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2602 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
2603
2604 #: src/imap.c:2770
2605 #, c-format
2606 msgid "can't append %s to %s\n"
2607 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
2608
2609 #: src/imap.c:2775
2610 msgid "(sending file...)"
2611 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
2612
2613 #: src/imap.c:2811
2614 #, c-format
2615 msgid "can't copy %d to %s\n"
2616 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %d do %s\n"
2617
2618 #: src/imap.c:2836
2619 #, c-format
2620 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2621 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: STORE %d:%d %s\n"
2622
2623 #: src/imap.c:2850
2624 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2625 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
2626
2627 #: src/import.c:131
2628 msgid "Import"
2629 msgstr "Import"
2630
2631 #: src/import.c:150
2632 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2633 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
2634
2635 #: src/import.c:160
2636 msgid "Importing file:"
2637 msgstr "Importowanie pliku:"
2638
2639 #: src/import.c:165
2640 msgid "Destination dir:"
2641 msgstr "Katalog docelowy:"
2642
2643 #: src/import.c:223
2644 msgid "Select importing file"
2645 msgstr "Wybierz importowany plik"
2646
2647 #: src/importldif.c:118
2648 msgid "Please specify address book name and file to import."
2649 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
2650
2651 #: src/importldif.c:121
2652 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2653 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
2654
2655 #: src/importldif.c:124
2656 msgid "File imported."
2657 msgstr "Plik zaimportowany."
2658
2659 #: src/importldif.c:297 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2660 msgid "Please select a file."
2661 msgstr "Proszê wybraæ plik."
2662
2663 #: src/importldif.c:303 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2664 msgid "Address book name must be supplied."
2665 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
2666
2667 #: src/importldif.c:318
2668 msgid "Error reading LDIF fields."
2669 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
2670
2671 #: src/importldif.c:341
2672 msgid "LDIF file imported successfully."
2673 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
2674
2675 #: src/importldif.c:426
2676 msgid "Select LDIF File"
2677 msgstr "Wybierz plik LDIF"
2678
2679 #: src/importldif.c:542
2680 msgid "S"
2681 msgstr "S"
2682
2683 #: src/importldif.c:543 src/importldif.c:592
2684 msgid "LDIF Field"
2685 msgstr "Pole LDIF"
2686
2687 #: src/importldif.c:544
2688 msgid "Attribute Name"
2689 msgstr "Nazwa Atrybutu"
2690
2691 #: src/importldif.c:602
2692 msgid "Attribute"
2693 msgstr "Atrybut"
2694
2695 #: src/importldif.c:611 src/select-keys.c:322
2696 msgid "Select"
2697 msgstr "Wybierz"
2698
2699 #: src/importldif.c:674
2700 msgid "File Name :"
2701 msgstr "Nazwa pliku :"
2702
2703 #: src/importldif.c:684
2704 msgid "Records :"
2705 msgstr "Zanotowane :"
2706
2707 #: src/importldif.c:712
2708 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2709 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
2710
2711 #: src/importmutt.c:143
2712 msgid "Error importing MUTT file."
2713 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
2714
2715 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2716 #: src/importpine.c:329
2717 msgid "Please select a file to import."
2718 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
2719
2720 #: src/importmutt.c:185
2721 msgid "Select MUTT File"
2722 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
2723
2724 #: src/importmutt.c:239
2725 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2726 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
2727
2728 #: src/importpine.c:143
2729 msgid "Error importing Pine file."
2730 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
2731
2732 #: src/importpine.c:185
2733 msgid "Select Pine File"
2734 msgstr "Wybierz plik PINE."
2735
2736 #: src/importpine.c:239
2737 msgid "Import Pine file into Address Book"
2738 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
2739
2740 #: src/inc.c:269 src/inc.c:369 src/send.c:396
2741 msgid "Standby"
2742 msgstr "Oczekiwanie"
2743
2744 #: src/inc.c:393
2745 msgid "Retrieving new messages"
2746 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2747
2748 #: src/inc.c:525
2749 msgid "Retrieving"
2750 msgstr "Pobieranie"
2751
2752 #: src/inc.c:534
2753 #, c-format
2754 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2755 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
2756
2757 #: src/inc.c:538
2758 msgid "Done (no new messages)"
2759 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
2760
2761 #: src/inc.c:545
2762 msgid "Connection failed"
2763 msgstr "B³±d po³aczenia."
2764
2765 #: src/inc.c:549
2766 msgid "Auth failed"
2767 msgstr "B³ad autoryzacji"
2768
2769 #. S_COL_SCORE
2770 #: src/inc.c:553 src/prefs_summary_column.c:76
2771 msgid "Locked"
2772 msgstr "Zablokowane"
2773
2774 #: src/inc.c:564
2775 msgid "Cancelled"
2776 msgstr "Anuluj"
2777
2778 #: src/inc.c:577
2779 #, c-format
2780 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2781 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
2782
2783 #: src/inc.c:647
2784 #, c-format
2785 msgid "Finished (%d new message(s))"
2786 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
2787
2788 #: src/inc.c:650
2789 msgid "Finished (no new messages)"
2790 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
2791
2792 #: src/inc.c:658
2793 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2794 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
2795
2796 #: src/inc.c:722
2797 #, c-format
2798 msgid "%s: Retrieving new messages"
2799 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2800
2801 #: src/inc.c:750
2802 #, c-format
2803 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2804 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
2805
2806 #: src/inc.c:757
2807 #, c-format
2808 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2809 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
2810
2811 #: src/inc.c:764
2812 #, c-format
2813 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2814 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
2815
2816 #: src/inc.c:880 src/inc.c:949
2817 #, c-format
2818 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2819 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
2820
2821 #: src/inc.c:913 src/send.c:630
2822 msgid "Authenticating..."
2823 msgstr "Autentyfikacja..."
2824
2825 #: src/inc.c:917
2826 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2827 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
2828
2829 #: src/inc.c:921
2830 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2831 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
2832
2833 #: src/inc.c:925
2834 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2835 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
2836
2837 #: src/inc.c:929
2838 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2839 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
2840
2841 #: src/inc.c:933
2842 #, c-format
2843 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2844 msgstr "Pobieranie nag³ówka (%d / %d)"
2845
2846 #: src/inc.c:966
2847 #, c-format
2848 msgid "Deleting message %d"
2849 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
2850
2851 #: src/inc.c:972 src/send.c:648
2852 msgid "Quitting"
2853 msgstr "Wychodzenie"
2854
2855 #: src/inc.c:1017
2856 msgid "Error occurred while processing mail."
2857 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
2858
2859 #: src/inc.c:1020
2860 msgid "No disk space left."
2861 msgstr "Brak miejsca na dysku."
2862
2863 #: src/inc.c:1023
2864 msgid "Can't write file."
2865 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
2866
2867 #: src/inc.c:1026
2868 msgid "Socket error."
2869 msgstr "B³±d gniazda."
2870
2871 #: src/inc.c:1030
2872 msgid "Mailbox is locked."
2873 msgstr "Skrzynka zablokowana."
2874
2875 #: src/inc.c:1058
2876 msgid "Incorporation cancelled\n"
2877 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
2878
2879 #: src/inputdialog.c:151
2880 #, c-format
2881 msgid "Input password for %s on %s:"
2882 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
2883
2884 #: src/inputdialog.c:153
2885 msgid "Input password"
2886 msgstr "Wprowad¼ has³o"
2887
2888 #: src/logwindow.c:61
2889 msgid "Protocol log"
2890 msgstr "Dziennik protoko³u"
2891
2892 #. for gettext
2893 #: src/main.c:141 src/main.c:150
2894 #, c-format
2895 msgid ""
2896 "File `%s' already exists.\n"
2897 "Can't create folder."
2898 msgstr ""
2899 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
2900 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
2901
2902 #: src/main.c:204
2903 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
2904 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
2905
2906 #: src/main.c:259
2907 msgid ""
2908 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
2909 "OpenPGP support disabled."
2910 msgstr ""
2911 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
2912 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
2913
2914 #: src/main.c:419
2915 #, c-format
2916 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
2917 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
2918
2919 #: src/main.c:422
2920 msgid "  --compose [address]    open composition window"
2921 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
2922
2923 #: src/main.c:423
2924 msgid ""
2925 "  --attach file1 [file2]...\n"
2926 "                         open composition window with specified files\n"
2927 "                         attached"
2928 msgstr ""
2929 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
2930 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
2931 "                         plikiem"
2932
2933 #: src/main.c:426
2934 msgid "  --receive              receive new messages"
2935 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
2936
2937 #: src/main.c:427
2938 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
2939 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
2940
2941 #: src/main.c:428
2942 msgid "  --send                 send all queued messages"
2943 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
2944
2945 #: src/main.c:429
2946 msgid "  --status               show the total number of messages"
2947 msgstr "  --status               pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
2948
2949 #: src/main.c:430
2950 msgid "  --online               switch to online mode"
2951 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
2952
2953 #: src/main.c:431
2954 msgid "  --offline              switch to offline mode"
2955 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
2956
2957 #: src/main.c:432
2958 msgid "  --debug                debug mode"
2959 msgstr "  --debug                tryb debug"
2960
2961 #: src/main.c:433
2962 msgid "  --help                 display this help and exit"
2963 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
2964
2965 #: src/main.c:434
2966 msgid "  --version              output version information and exit"
2967 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
2968
2969 #: src/main.c:475 src/summaryview.c:5292
2970 #, c-format
2971 msgid "Processing (%s)..."
2972 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
2973
2974 #: src/main.c:478
2975 msgid "top level folder"
2976 msgstr "katalog górnego poziomu"
2977
2978 #: src/main.c:526
2979 msgid "Composing message exists."
2980 msgstr "Tworzona wiadomo¶æ ju¿ istnieje"
2981
2982 #: src/main.c:527
2983 msgid "Draft them"
2984 msgstr "Ustaw jako szablon"
2985
2986 #: src/main.c:527
2987 msgid "Discard them"
2988 msgstr "Porzuæ je"
2989
2990 #: src/main.c:527
2991 msgid "Don't quit"
2992 msgstr "Nie wychod¼"
2993
2994 #: src/main.c:541
2995 msgid "Queued messages"
2996 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
2997
2998 #: src/main.c:542
2999 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3000 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3001
3002 #: src/main.c:789 src/mainwindow.c:3045
3003 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3004 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3005
3006 #: src/mainwindow.c:506
3007 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3008 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
3009
3010 #: src/mainwindow.c:507
3011 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3012 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê mailbox..."
3013
3014 #: src/mainwindow.c:508
3015 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
3016 msgstr "/_Plik/Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶_ciami we wszystkich folderach"
3017
3018 #: src/mainwindow.c:510
3019 msgid "/_File/_Folder"
3020 msgstr "/_Plik/_Katalog"
3021
3022 #: src/mainwindow.c:511
3023 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3024 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
3025
3026 #: src/mainwindow.c:513
3027 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3028 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
3029
3030 #: src/mainwindow.c:514
3031 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3032 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
3033
3034 #: src/mainwindow.c:515
3035 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3036 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3037
3038 #: src/mainwindow.c:516
3039 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3040 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3041
3042 #: src/mainwindow.c:517
3043 msgid "/_File/Empty _trash"
3044 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
3045
3046 #: src/mainwindow.c:518
3047 msgid "/_File/_Work offline"
3048 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3049
3050 #: src/mainwindow.c:520
3051 msgid "/_File/_Save as..."
3052 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3053
3054 #: src/mainwindow.c:521
3055 msgid "/_File/_Print..."
3056 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3057
3058 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
3059 #: src/mainwindow.c:524
3060 msgid "/_File/E_xit"
3061 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3062
3063 #: src/mainwindow.c:529
3064 msgid "/_Edit/Select _thread"
3065 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3066
3067 #: src/mainwindow.c:531
3068 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3069 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3070
3071 #: src/mainwindow.c:533
3072 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3073 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3074
3075 #: src/mainwindow.c:535
3076 msgid "/_View/Show or hi_de"
3077 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3078
3079 #: src/mainwindow.c:536
3080 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3081 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3082
3083 #: src/mainwindow.c:538
3084 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3085 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3086
3087 #: src/mainwindow.c:540
3088 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3089 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3090
3091 #: src/mainwindow.c:542
3092 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3093 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3094
3095 #: src/mainwindow.c:544
3096 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3097 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3098
3099 #: src/mainwindow.c:546
3100 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3101 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3102
3103 #: src/mainwindow.c:548
3104 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3105 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
3106
3107 #: src/mainwindow.c:550
3108 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3109 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
3110
3111 #: src/mainwindow.c:553
3112 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3113 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
3114
3115 #: src/mainwindow.c:554
3116 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3117 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
3118
3119 #: src/mainwindow.c:556
3120 msgid "/_View/_Sort"
3121 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
3122
3123 #: src/mainwindow.c:557
3124 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3125 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
3126
3127 #: src/mainwindow.c:558
3128 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3129 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
3130
3131 #: src/mainwindow.c:559
3132 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3133 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
3134
3135 #: src/mainwindow.c:560
3136 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3137 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
3138
3139 #: src/mainwindow.c:561
3140 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3141 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
3142
3143 #: src/mainwindow.c:562
3144 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3145 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
3146
3147 #: src/mainwindow.c:564
3148 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3149 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
3150
3151 #: src/mainwindow.c:565
3152 msgid "/_View/_Sort/by _unread"
3153 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg nie_przeczytanych"
3154
3155 #: src/mainwindow.c:566
3156 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3157 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
3158
3159 #: src/mainwindow.c:568
3160 msgid "/_View/_Sort/by score"
3161 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
3162
3163 #: src/mainwindow.c:569
3164 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3165 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
3166
3167 #: src/mainwindow.c:570
3168 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3169 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
3170
3171 #: src/mainwindow.c:571 src/mainwindow.c:574
3172 msgid "/_View/_Sort/---"
3173 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
3174
3175 #: src/mainwindow.c:572
3176 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3177 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
3178
3179 #: src/mainwindow.c:573
3180 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3181 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
3182
3183 #: src/mainwindow.c:575
3184 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3185 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
3186
3187 #: src/mainwindow.c:577
3188 msgid "/_View/Th_read view"
3189 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
3190
3191 #: src/mainwindow.c:578
3192 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3193 msgstr "/_Widok/Ro_zszerz wszystkie w±tki"
3194
3195 #: src/mainwindow.c:579
3196 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3197 msgstr "/_Widok/S_prê¿ wszystkie w±tki"
3198
3199 #: src/mainwindow.c:580
3200 msgid "/_View/_Hide read messages"
3201 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
3202
3203 #: src/mainwindow.c:581
3204 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3205 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane rz_eczy..."
3206
3207 #: src/mainwindow.c:584
3208 msgid "/_View/_Go to"
3209 msgstr "/_Widok/_Id¼ do"
3210
3211 #: src/mainwindow.c:585
3212 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3213 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3214
3215 #: src/mainwindow.c:586
3216 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3217 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3218
3219 #: src/mainwindow.c:587 src/mainwindow.c:592 src/mainwindow.c:595
3220 #: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:605
3221 msgid "/_View/_Go to/---"
3222 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/---"
3223
3224 #: src/mainwindow.c:588
3225 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3226 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3227
3228 #: src/mainwindow.c:590
3229 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3230 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3231
3232 #: src/mainwindow.c:593
3233 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3234 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3235
3236 #: src/mainwindow.c:594
3237 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3238 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3239
3240 #: src/mainwindow.c:596
3241 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3242 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3243
3244 #: src/mainwindow.c:598
3245 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3246 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3247
3248 #: src/mainwindow.c:601
3249 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3250 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3251
3252 #: src/mainwindow.c:603
3253 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3254 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:606
3257 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3258 msgstr "/_Widok/Id¼ do/Innego katalo_gu"
3259
3260 #: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:617
3261 msgid "/_View/_Code set/---"
3262 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3263
3264 #: src/mainwindow.c:614
3265 msgid "/_View/_Code set"
3266 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3267
3268 #: src/mainwindow.c:615
3269 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3270 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:618
3273 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3274 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3275
3276 #: src/mainwindow.c:622
3277 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3278 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:626
3281 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3282 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:628
3285 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3286 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:632
3289 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3290 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:635
3293 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3294 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:637
3297 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3298 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:640
3301 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3302 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:643
3305 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3306 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
3307
3308 #: src/mainwindow.c:646
3309 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3310 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:648
3313 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3314 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:650
3317 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3318 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:654
3321 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3322 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
3323
3324 #: src/mainwindow.c:657
3325 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3326 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
3327
3328 #: src/mainwindow.c:660
3329 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3330 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:662
3333 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3334 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:666
3337 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3338 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:668
3341 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3342 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
3343
3344 #: src/mainwindow.c:670
3345 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3346 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
3347
3348 #: src/mainwindow.c:672
3349 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3350 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3351
3352 #: src/mainwindow.c:675
3353 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3354 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
3355
3356 #: src/mainwindow.c:677
3357 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3358 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
3359
3360 #: src/mainwindow.c:680
3361 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3362 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
3363
3364 #: src/mainwindow.c:682
3365 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3366 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
3367
3368 #: src/mainwindow.c:690 src/summaryview.c:439
3369 msgid "/_View/Open in new _window"
3370 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
3371
3372 #: src/mainwindow.c:691
3373 msgid "/_View/Mess_age source"
3374 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
3375
3376 #: src/mainwindow.c:692
3377 msgid "/_View/Show all _headers"
3378 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3379
3380 #: src/mainwindow.c:694
3381 msgid "/_View/_Update summary"
3382 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie pods_umowania"
3383
3384 #: src/mainwindow.c:697
3385 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3386 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
3387
3388 #: src/mainwindow.c:698
3389 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3390 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3391
3392 #: src/mainwindow.c:700
3393 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3394 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Anuluj ¶ci±_ganie"
3395
3396 #: src/mainwindow.c:702
3397 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3398 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
3399
3400 #: src/mainwindow.c:704
3401 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3402 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3403
3404 #: src/mainwindow.c:705
3405 msgid "/_Message/Compose a news message"
3406 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
3407
3408 #: src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:158
3409 msgid "/_Message/_Reply"
3410 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
3411
3412 #: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:159
3413 msgid "/_Message/Repl_y to"
3414 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
3415
3416 #: src/mainwindow.c:708 src/messageview.c:160
3417 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3418 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
3419
3420 #: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:161
3421 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3422 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
3423
3424 #: src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:162
3425 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3426 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
3427
3428 #: src/mainwindow.c:712 src/messageview.c:164
3429 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3430 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
3431
3432 #: src/mainwindow.c:714
3433 msgid "/_Message/_Forward"
3434 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
3435
3436 #: src/mainwindow.c:715
3437 msgid "/_Message/Redirect"
3438 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
3439
3440 #: src/mainwindow.c:717
3441 msgid "/_Message/Re-_edit"
3442 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
3443
3444 #: src/mainwindow.c:719
3445 msgid "/_Message/M_ove..."
3446 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
3447
3448 #: src/mainwindow.c:720
3449 msgid "/_Message/_Copy..."
3450 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
3451
3452 #: src/mainwindow.c:721 src/messageview.c:166
3453 msgid "/_Message/_Delete"
3454 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
3455
3456 #: src/mainwindow.c:722
3457 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3458 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
3459
3460 #: src/mainwindow.c:724
3461 msgid "/_Message/_Mark"
3462 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
3463
3464 #: src/mainwindow.c:725
3465 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3466 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
3467
3468 #: src/mainwindow.c:726
3469 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3470 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
3471
3472 #: src/mainwindow.c:727
3473 msgid "/_Message/_Mark/---"
3474 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
3475
3476 #: src/mainwindow.c:728
3477 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3478 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
3479
3480 #: src/mainwindow.c:729
3481 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3482 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
3483
3484 #: src/mainwindow.c:731
3485 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3486 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
3487
3488 #: src/mainwindow.c:734
3489 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3490 msgstr "/_Narzêdzia/¦ci±ganie selektywne"
3491
3492 #: src/mainwindow.c:736
3493 msgid "/_Tools/_Address book..."
3494 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
3495
3496 #: src/mainwindow.c:737
3497 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3498 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
3499
3500 #: src/mainwindow.c:739
3501 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3502 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
3503
3504 #: src/mainwindow.c:740
3505 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3506 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
3507
3508 #: src/mainwindow.c:742
3509 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3510 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
3511
3512 #: src/mainwindow.c:745
3513 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3514 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
3515
3516 #: src/mainwindow.c:746
3517 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3518 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3519
3520 #: src/mainwindow.c:747
3521 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3522 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
3523
3524 #: src/mainwindow.c:749
3525 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3526 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
3527
3528 #: src/mainwindow.c:751
3529 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3530 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
3531
3532 #: src/mainwindow.c:753
3533 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3534 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
3535
3536 #: src/mainwindow.c:758
3537 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3538 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
3539
3540 #: src/mainwindow.c:761
3541 msgid "/_Tools/E_xecute"
3542 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
3543
3544 #: src/mainwindow.c:764
3545 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3546 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
3547
3548 #: src/mainwindow.c:768
3549 msgid "/_Tools/_Log window"
3550 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
3551
3552 #: src/mainwindow.c:770
3553 msgid "/_Configuration"
3554 msgstr "/Konfigura_cja"
3555
3556 #: src/mainwindow.c:771
3557 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3558 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
3559
3560 #: src/mainwindow.c:773
3561 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars"
3562 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw paski narzêdzi"
3563
3564 #: src/mainwindow.c:775
3565 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Main window..."
3566 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi/W _G³ównym oknie..."
3567
3568 #: src/mainwindow.c:777
3569 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/_Compose window..."
3570 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi/_Kompozycja okna..."
3571
3572 #: src/mainwindow.c:779
3573 msgid "/_Configuration/C_ustomize toolbars/M_essage view..."
3574 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustaw pasek narzêdzi/_Widok wiadomo¶ci..."
3575
3576 #: src/mainwindow.c:781
3577 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3578 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
3579
3580 #: src/mainwindow.c:783
3581 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3582 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
3583
3584 #: src/mainwindow.c:785
3585 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3586 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
3587
3588 #: src/mainwindow.c:786
3589 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3590 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
3591
3592 #: src/mainwindow.c:787
3593 msgid "/_Configuration/---"
3594 msgstr "/Konfigura_cja/---"
3595
3596 #: src/mainwindow.c:788
3597 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3598 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
3599
3600 #: src/mainwindow.c:790
3601 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3602 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
3603
3604 #: src/mainwindow.c:792
3605 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3606 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3607
3608 #: src/mainwindow.c:794
3609 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3610 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
3611
3612 #: src/mainwindow.c:798
3613 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3614 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
3615
3616 #: src/mainwindow.c:799
3617 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3618 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Strona dokumentacji Sylpheed)"
3619
3620 #: src/mainwindow.c:801
3621 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3622 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:802
3625 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3626 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
3627
3628 #: src/mainwindow.c:804
3629 msgid "/_Help/---"
3630 msgstr "/_Pomoc/---"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:812
3633 msgid "/Reply with _quote"
3634 msgstr "/Odpowiedz z _cytatem"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:813
3637 msgid "/_Reply without quote"
3638 msgstr "/Odpowiedz bez _cytatu"
3639
3640 #: src/mainwindow.c:817
3641 msgid "/Reply to all with _quote"
3642 msgstr "/Odpowiedz wszystkim z _cytatem"
3643
3644 #: src/mainwindow.c:818
3645 msgid "/_Reply to all without quote"
3646 msgstr "/Odpowiedz wszystkim bez _cytatu"
3647
3648 #: src/mainwindow.c:822
3649 msgid "/Reply to list with _quote"
3650 msgstr "/Odpowiedz grupie z _cytatem"
3651
3652 #: src/mainwindow.c:823
3653 msgid "/_Reply to list without quote"
3654 msgstr "/Odpowiedz grupie bez _cytatu"
3655
3656 #: src/mainwindow.c:827
3657 msgid "/Reply to sender with _quote"
3658 msgstr "/Odpowiedz nadawc_y z cytatem"
3659
3660 #: src/mainwindow.c:828
3661 msgid "/_Reply to sender without quote"
3662 msgstr "/Odpowiedz nadawc_y bez cytatu"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:832
3665 msgid "/_Forward message (inline style)"
3666 msgstr "/_Przeka¿ wiadomo¶æ (jako tekst wiadomo¶ci)"
3667
3668 #: src/mainwindow.c:833
3669 msgid "/Forward message as _attachment"
3670 msgstr "/Przeka¿ jako z_a³±cznik"
3671
3672 #: src/mainwindow.c:1259 src/mainwindow.c:1276 src/prefs_folder_item.c:450
3673 #: src/selective_download.c:591
3674 msgid "Untitled"
3675 msgstr "Bez tytu³u"
3676
3677 #: src/mainwindow.c:1277
3678 msgid "none"
3679 msgstr "¿aden"
3680
3681 #: src/mainwindow.c:1455
3682 msgid "Empty trash"
3683 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3684
3685 #: src/mainwindow.c:1456
3686 msgid "Empty all messages in trash?"
3687 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:1481
3690 msgid "Add mailbox"
3691 msgstr "Dodaj skrzynkê"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:1482
3694 msgid ""
3695 "Input the location of mailbox.\n"
3696 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3697 "scanned automatically."
3698 msgstr ""
3699 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
3700 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
3701 "automatycznie przeskanowana."
3702
3703 #: src/mainwindow.c:1488 src/mainwindow.c:1526
3704 #, c-format
3705 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3706 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
3707
3708 #: src/mainwindow.c:1493 src/setup.c:57
3709 msgid "Mailbox"
3710 msgstr "Skrzynka"
3711
3712 #: src/mainwindow.c:1499 src/setup.c:63
3713 msgid ""
3714 "Creation of the mailbox failed.\n"
3715 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3716 "there."
3717 msgstr ""
3718 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
3719 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
3720
3721 #: src/mainwindow.c:1519
3722 msgid "Add mbox mailbox"
3723 msgstr "Dodaj skrzynkê mbox"
3724
3725 #: src/mainwindow.c:1520
3726 msgid "Input the location of mailbox."
3727 msgstr "Wprowad¼ lokalizacjê skrzynki."
3728
3729 #: src/mainwindow.c:1541
3730 msgid "Creation of the mailbox failed."
3731 msgstr "Nie powiod³o siê stworzenie skrzynki."
3732
3733 #: src/mainwindow.c:1812
3734 msgid "Sylpheed - Folder View"
3735 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
3736
3737 #: src/mainwindow.c:1828 src/messageview.c:185
3738 msgid "Sylpheed - Message View"
3739 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
3740
3741 #: src/mainwindow.c:2187
3742 msgid "Exit"
3743 msgstr "Koniec programu"
3744
3745 #: src/mainwindow.c:2187
3746 msgid "Exit this program?"
3747 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
3748
3749 #: src/mainwindow.c:2718
3750 msgid "Receive Mail on all Accounts"
3751 msgstr "Pobierz now± pocztê ze wszystkich kont"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:2724
3754 msgid "Receive Mail on current Account"
3755 msgstr "Odbierz now± pocztê z bie¿±cego konta"
3756
3757 #: src/mainwindow.c:2730
3758 msgid "Send Queued Message(s)"
3759 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ(-ci) z kolejki"
3760
3761 #: src/mainwindow.c:2735 src/prefs_common.c:1236
3762 msgid "News"
3763 msgstr "News"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:2743 src/messageview.c:881
3766 msgid "Compose Email"
3767 msgstr "Pisz Emaila"
3768
3769 #: src/mainwindow.c:2747
3770 msgid "Compose News"
3771 msgstr "Pisz posta"
3772
3773 #: src/mainwindow.c:2753 src/messageview.c:887
3774 msgid "Reply to Message"
3775 msgstr "Odpowiedz na wiadomo¶æ"
3776
3777 #: src/mainwindow.c:2770 src/messageview.c:893
3778 msgid "Reply to Sender"
3779 msgstr "Odpowiedz nadawcy"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:2788 src/messageview.c:899
3782 msgid "Reply to All"
3783 msgstr "Odpowiedz wszystkim"
3784
3785 #: src/mainwindow.c:2806 src/messageview.c:905
3786 msgid "Reply to Mailing-list"
3787 msgstr "Odpowiedz Grupie Mailingowej"
3788
3789 #: src/mainwindow.c:2824 src/messageview.c:911
3790 msgid "Forward Message"
3791 msgstr "Przeka¿ wiadomo¶æ"
3792
3793 #: src/mainwindow.c:2842 src/messageview.c:917
3794 msgid "Delete Message"
3795 msgstr "Usuñ wiadomo¶æ"
3796
3797 #: src/mainwindow.c:2848 src/prefs_filtering.c:235 src/prefs_filtering.c:476
3798 #: src/prefs_matcher.c:157
3799 msgid "Execute"
3800 msgstr "Wykonaj"
3801
3802 #: src/mainwindow.c:2854 src/messageview.c:923
3803 msgid "Goto Next Message"
3804 msgstr "Id¼ do nastêpnej wiadomo¶ci"
3805
3806 #: src/matcher.c:995 src/matcher.c:996 src/matcher.c:997 src/matcher.c:998
3807 #: src/matcher.c:999 src/matcher.c:1000 src/matcher.c:1001 src/matcher.c:1002
3808 msgid "(none)"
3809 msgstr "(¿aden)"
3810
3811 #: src/message_search.c:88
3812 msgid "Find in current message"
3813 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
3814
3815 #: src/message_search.c:106
3816 msgid "Find text:"
3817 msgstr "Znajd¼ tekst:"
3818
3819 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:475 src/summary_search.c:182
3820 msgid "Case sensitive"
3821 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
3822
3823 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3824 msgid "Backward search"
3825 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
3826
3827 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3828 msgid "Search"
3829 msgstr "Szukaj"
3830
3831 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:311
3832 msgid "Search failed"
3833 msgstr "Wyszukiwanie nie powiod³o siê"
3834
3835 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:312
3836 msgid "Search string not found."
3837 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
3838
3839 #: src/message_search.c:191
3840 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3841 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
3842
3843 #: src/message_search.c:194
3844 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3845 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
3846
3847 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:321
3848 msgid "Search finished"
3849 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
3850
3851 #: src/messageview.c:386
3852 msgid "<No Return-Path found>"
3853 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki zwrotu>"
3854
3855 #: src/messageview.c:394
3856 #, c-format
3857 msgid ""
3858 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3859 "does not correspond to the return path:\n"
3860 "Notification address: %s\n"
3861 "Return path: %s\n"
3862 "It is advised to not to send the return receipt."
3863 msgstr ""
3864 "Adres na który potwierdzenie odbioru ma byæ wys³ane nie odpowiada\n"
3865 "adresowi ¶cie¿ki zwrotu wiadomo¶ci:\n"
3866 "Adres któremu ma zostaæ wys³ane potwierdzenie: %s\n"
3867 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
3868 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
3869
3870 #: src/messageview.c:402
3871 msgid "+Don't Send"
3872 msgstr "+Nie Wysy³aj"
3873
3874 #: src/messageview.c:411
3875 msgid ""
3876 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3877 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3878 "officially addressed to you.\n"
3879 "Receipt notification cancelled."
3880 msgstr ""
3881 "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie odbioru ale wg. nag³ówków\n"
3882 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
3883 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
3884
3885 #: src/messageview.c:479
3886 msgid ""
3887 "Error occurred while sending the notification.\n"
3888 "Put this notification into queue folder?"
3889 msgstr ""
3890 "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia.\n"
3891 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
3892
3893 #: src/messageview.c:485
3894 msgid "Can't queue the notification."
3895 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ powiadomienia do kolejki."
3896
3897 #: src/messageview.c:488
3898 msgid "Error occurred while sending the notification."
3899 msgstr "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia."
3900
3901 #: src/messageview.c:755
3902 msgid "This messages asks for a return receipt."
3903 msgstr "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie dorêczenia."
3904
3905 #: src/messageview.c:756
3906 msgid "Send receipt"
3907 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
3908
3909 #: src/messageview.c:809
3910 msgid "Return Receipt Notification"
3911 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
3912
3913 #: src/messageview.c:810
3914 msgid ""
3915 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3916 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3917 "notification:"
3918 msgstr ""
3919 "Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana do wielu z Twoich kont.\n"
3920 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
3921 "odbioru:"
3922
3923 #: src/messageview.c:814
3924 msgid "Send Notification"
3925 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
3926
3927 #: src/messageview.c:814
3928 msgid "+Cancel"
3929 msgstr "+Anuluj"
3930
3931 #: src/mimeview.c:114
3932 msgid "/_Open"
3933 msgstr "/_Otwórz"
3934
3935 #: src/mimeview.c:115
3936 msgid "/Open _with..."
3937 msgstr "/Otwórz _z..."
3938
3939 #: src/mimeview.c:116
3940 msgid "/_Display as text"
3941 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
3942
3943 #: src/mimeview.c:117
3944 msgid "/_Display image"
3945 msgstr "/_Wy¶wietl obraz"
3946
3947 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:444
3948 msgid "/_Save as..."
3949 msgstr "/Zapi_sz jako..."
3950
3951 #: src/mimeview.c:119
3952 msgid "/Save _all..."
3953 msgstr "/Zapi_sz wszystko..."
3954
3955 #: src/mimeview.c:122
3956 msgid "/_Check signature"
3957 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
3958
3959 #: src/mimeview.c:150
3960 msgid "MIME Type"
3961 msgstr "Typ MIME "
3962
3963 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2149
3964 msgid "Text"
3965 msgstr "Tekst"
3966
3967 #: src/mimeview.c:269
3968 msgid "Select \"Check signature\" to check"
3969 msgstr "Wybierz \"Sprawd¼ podpis\" by sprawdziæ"
3970
3971 #: src/mimeview.c:463
3972 msgid "Can't get the part of multipart message."
3973 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
3974
3975 #: src/mimeview.c:784 src/mimeview.c:844 src/mimeview.c:904 src/mimeview.c:923
3976 #: src/mimeview.c:947
3977 msgid "Can't save the part of multipart message."
3978 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
3979
3980 #: src/mimeview.c:809 src/mimeview.c:891 src/summaryview.c:3399
3981 msgid "Save as"
3982 msgstr "Zapisz jako"
3983
3984 #: src/mimeview.c:838 src/mimeview.c:896 src/summaryview.c:3404
3985 msgid "Overwrite"
3986 msgstr "Nadpisz"
3987
3988 #: src/mimeview.c:839 src/mimeview.c:897
3989 msgid "Overwrite existing file?"
3990 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
3991
3992 #: src/mimeview.c:957
3993 msgid "Open with"
3994 msgstr "Otwórz z"
3995
3996 #: src/mimeview.c:958
3997 #, c-format
3998 msgid ""
3999 "Enter the command line to open file:\n"
4000 "(`%s' will be replaced with file name)"
4001 msgstr ""
4002 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
4003 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4004
4005 #: src/news.c:179
4006 #, c-format
4007 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4008 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
4009
4010 #: src/news.c:747 src/news.c:1165
4011 #, c-format
4012 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4013 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
4014
4015 #: src/news.c:1054
4016 #, c-format
4017 msgid "can't set group: %s\n"
4018 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
4019
4020 #: src/news.c:1059
4021 #, c-format
4022 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4023 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
4024
4025 #: src/news.c:1080
4026 #, c-format
4027 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4028 msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
4029
4030 #: src/news.c:1097
4031 #, c-format
4032 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4033 msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
4034
4035 #: src/news.c:1100 src/news.c:1168
4036 msgid "can't get xover\n"
4037 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
4038
4039 #: src/news.c:1105 src/news.c:1174
4040 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4041 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
4042
4043 #: src/news.c:1111 src/news.c:1182
4044 #, c-format
4045 msgid "invalid xover line: %s\n"
4046 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
4047
4048 #: src/news.c:1125 src/news.c:1139 src/news.c:1200 src/news.c:1225
4049 msgid "can't get xhdr\n"
4050 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
4051
4052 #: src/news.c:1130 src/news.c:1144 src/news.c:1208 src/news.c:1233
4053 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4054 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
4055
4056 #: src/passphrase.c:85
4057 msgid "Passphrase"
4058 msgstr "Has³o"
4059
4060 #: src/passphrase.c:253
4061 msgid "[no user id]"
4062 msgstr "[brak identyfikatora]"
4063
4064 #: src/passphrase.c:257
4065 #, c-format
4066 msgid ""
4067 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4068 "\n"
4069 "  %.*s  \n"
4070 "(%.*s)\n"
4071 msgstr ""
4072 "%s Wprowad¼ has³o dla:\n"
4073 "\n"
4074 "  %.*s  \n"
4075 "(%.*s)\n"
4076
4077 #: src/passphrase.c:261
4078 msgid ""
4079 "Bad passphrase! Try again...\n"
4080 "\n"
4081 msgstr ""
4082 "Niew³a¶ciwe has³o! Spróbuj ponownie...\n"
4083 "\n"
4084
4085 #: src/pop.c:67
4086 #, c-format
4087 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4088 msgstr "POP3: Usuwanie przeterminowanych wiadomo¶ci %d\n"
4089
4090 #: src/pop.c:73
4091 #, c-format
4092 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4093 msgstr "POP3: Pomijanie wiadomo¶ci %d (%d bajtów)\n"
4094
4095 #: src/pop.c:139
4096 msgid "can't start TLS session\n"
4097 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
4098
4099 #: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
4100 msgid "error occurred on authentication\n"
4101 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autentyfikacji\n"
4102
4103 #: src/pop.c:192 src/pop.c:244
4104 msgid "mailbox is locked\n"
4105 msgstr "skrzynka zablokowana\n"
4106
4107 #: src/pop.c:213
4108 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4109 msgstr "Przy powitaniu zabrak³o wymaganego znaczika czasowego APOP\n"
4110
4111 #: src/pop.c:220
4112 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4113 msgstr "B³±d sk³adni przy znaczniku czasowym powitania\n"
4114
4115 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
4116 msgid "POP3 protocol error\n"
4117 msgstr "B³±d protoko³u POP3\n"
4118
4119 #: src/pop.c:388 src/pop.c:438
4120 msgid "Socket error\n"
4121 msgstr "B³±d gniazdka\n"
4122
4123 #: src/prefs.c:477
4124 msgid "Apply"
4125 msgstr "Zastosuj"
4126
4127 #: src/prefs_account.c:658
4128 #, c-format
4129 msgid "Account%d"
4130 msgstr "Konto%d"
4131
4132 #: src/prefs_account.c:677
4133 msgid "Preferences for new account"
4134 msgstr "Ustawienia nowego konta"
4135
4136 #: src/prefs_account.c:682
4137 msgid "Account preferences"
4138 msgstr "Ustawienia konta"
4139
4140 #: src/prefs_account.c:732 src/prefs_common.c:1024
4141 msgid "Receive"
4142 msgstr "Odbieranie"
4143
4144 #: src/prefs_account.c:736 src/prefs_common.c:1028
4145 msgid "Compose"
4146 msgstr "Utwórz"
4147
4148 #: src/prefs_account.c:739 src/prefs_common.c:1041
4149 msgid "Privacy"
4150 msgstr "Prywatno¶æ"
4151
4152 #: src/prefs_account.c:743
4153 msgid "SSL"
4154 msgstr "SSL"
4155
4156 #: src/prefs_account.c:746
4157 msgid "Advanced"
4158 msgstr "Zaawansowane"
4159
4160 #: src/prefs_account.c:824
4161 msgid "Name of account"
4162 msgstr "Nazwa konta"
4163
4164 #: src/prefs_account.c:833
4165 msgid "Set as default"
4166 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
4167
4168 #: src/prefs_account.c:837
4169 msgid "Personal information"
4170 msgstr "Informacje osobiste"
4171
4172 #: src/prefs_account.c:846
4173 msgid "Full name"
4174 msgstr "Pe³ne imiê"
4175
4176 #: src/prefs_account.c:852
4177 msgid "Mail address"
4178 msgstr "Adres e-mail"
4179
4180 #: src/prefs_account.c:858
4181 msgid "Organization"
4182 msgstr "Organizacja"
4183
4184 #: src/prefs_account.c:882
4185 msgid "Server information"
4186 msgstr "Informacje o serwerze"
4187
4188 #: src/prefs_account.c:903
4189 msgid "POP3 (normal)"
4190 msgstr "POP3 (normalny)"
4191
4192 #: src/prefs_account.c:905
4193 msgid "POP3 (APOP auth)"
4194 msgstr "POP3 (autoryzacja APOP)"
4195
4196 #: src/prefs_account.c:907 src/prefs_account.c:1702 src/prefs_account.c:1926
4197 msgid "IMAP4"
4198 msgstr "IMAP4"
4199
4200 #: src/prefs_account.c:909
4201 msgid "News (NNTP)"
4202 msgstr "News (NNTP)"
4203
4204 #: src/prefs_account.c:911
4205 msgid "None (local)"
4206 msgstr "¯aden (lokalnie)"
4207
4208 #: src/prefs_account.c:931
4209 msgid "This server requires authentication"
4210 msgstr "Ten serwer wymaga autentyfikacji"
4211
4212 #: src/prefs_account.c:975
4213 msgid "News server"
4214 msgstr "Serwer news"
4215
4216 #: src/prefs_account.c:981
4217 msgid "Server for receiving"
4218 msgstr "Serwer dla odbioru"
4219
4220 #: src/prefs_account.c:987
4221 msgid "Local mailbox file"
4222 msgstr "Lokalny plik mailbox"
4223
4224 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4225 #: src/prefs_account.c:994
4226 msgid "SMTP server (send)"
4227 msgstr "Serwer SMTP (dla wysy³ania)"
4228
4229 #: src/prefs_account.c:1002
4230 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4231 msgstr "U¿ywaj polecenia lokalnego ni¿ serwer SMTP"
4232
4233 #: src/prefs_account.c:1011
4234 msgid "command to send mails"
4235 msgstr "polecenia do wysy³ania poczty"
4236
4237 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4238 #: src/prefs_account.c:1018 src/prefs_account.c:1330
4239 msgid "User ID"
4240 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
4241
4242 #: src/prefs_account.c:1024 src/prefs_account.c:1339
4243 msgid "Password"
4244 msgstr "Has³o"
4245
4246 #: src/prefs_account.c:1090 src/prefs_account.c:1685
4247 msgid "POP3"
4248 msgstr "POP3"
4249
4250 #: src/prefs_account.c:1098
4251 msgid "Remove messages on server when received"
4252 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
4253
4254 #: src/prefs_account.c:1109
4255 msgid "Remove after"
4256 msgstr "Usuñ po"
4257
4258 #: src/prefs_account.c:1118
4259 msgid "days"
4260 msgstr "dni"
4261
4262 #: src/prefs_account.c:1135
4263 msgid "(0 days: remove immediately)"
4264 msgstr "(0 dni: skasuj od razu)"
4265
4266 #: src/prefs_account.c:1142
4267 msgid "Download all messages on server"
4268 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
4269
4270 #: src/prefs_account.c:1144
4271 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4272 msgstr "U¿ywaj regu³ filtrowania wraz z selektywnym ¶ci±ganiem"
4273
4274 #: src/prefs_account.c:1146
4275 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4276 msgstr "Skasuj pocztê po za³adowaniu selektywnym ¶ci±ganiem"
4277
4278 #: src/prefs_account.c:1152
4279 msgid "Receive size limit"
4280 msgstr "Limit ilo¶ci ¶ci±ganych danych"
4281
4282 #: src/prefs_account.c:1166
4283 msgid "Filter messages on receiving"
4284 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
4285
4286 #: src/prefs_account.c:1174
4287 msgid "Default inbox"
4288 msgstr "Domy¶lna skrzynka poczty przychodz±cej"
4289
4290 #: src/prefs_account.c:1197
4291 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4292 msgstr "(Niefiltrowane wiadomo¶ci bêd± przetrzymywane w tym katalogu)"
4293
4294 #: src/prefs_account.c:1204
4295 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4296 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza za now± poczt± na tym koncie"
4297
4298 #: src/prefs_account.c:1258
4299 msgid "Add Date"
4300 msgstr "Dodaj datê"
4301
4302 #: src/prefs_account.c:1259
4303 msgid "Generate Message-ID"
4304 msgstr "Generuj Message-ID"
4305
4306 #: src/prefs_account.c:1266
4307 msgid "Add user-defined header"
4308 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
4309
4310 #: src/prefs_account.c:1268 src/prefs_common.c:2378 src/prefs_common.c:2403
4311 msgid " Edit... "
4312 msgstr " Edycja... "
4313
4314 #: src/prefs_account.c:1278
4315 msgid "Authentication"
4316 msgstr "Autentykacja"
4317
4318 #: src/prefs_account.c:1286
4319 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4320 msgstr "Autentykacja SMTP (SMTP AUTH)"
4321
4322 #: src/prefs_account.c:1301
4323 msgid "Authentication method"
4324 msgstr "Metoda autentykacji"
4325
4326 #: src/prefs_account.c:1311
4327 msgid "Automatic"
4328 msgstr "Automatycznie"
4329
4330 #: src/prefs_account.c:1361
4331 msgid ""
4332 "If you leave these entries empty, the same\n"
4333 "user ID and password as receiving will be used."
4334 msgstr ""
4335 "Je¶li pozostawisz te pola puste, wtedy ten sam login i\n"
4336 "has³o u¿ytkownika jak przy odbieraniu zostanie wykorzystany"
4337
4338 #: src/prefs_account.c:1370
4339 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4340 msgstr "Przed wys³aniem autentykacja POP3"
4341
4342 #: src/prefs_account.c:1385
4343 msgid "POP authentication timeout: "
4344 msgstr "Koniec czasu dla autentyfikacji POP: "
4345
4346 #: src/prefs_account.c:1394
4347 msgid "minutes"
4348 msgstr "minut"
4349
4350 #: src/prefs_account.c:1436
4351 msgid "Signature file"
4352 msgstr "Plik podpisu"
4353
4354 #: src/prefs_account.c:1444
4355 msgid "Automatically set the following addresses"
4356 msgstr "Automatycznie wstaw nastêpuj±ce adresy"
4357
4358 #. to
4359 #: src/prefs_account.c:1453 src/prefs_matcher.c:147 src/quote_fmt.c:50
4360 msgid "Cc"
4361 msgstr "Kopia"
4362
4363 #: src/prefs_account.c:1466
4364 msgid "Bcc"
4365 msgstr "Ukryta kopia"
4366
4367 #: src/prefs_account.c:1479
4368 msgid "Reply-To"
4369 msgstr "Adres zwrotny"
4370
4371 #: src/prefs_account.c:1531
4372 msgid "Encrypt message by default"
4373 msgstr "Standardowo szyfruj wiadomo¶æ"
4374
4375 #: src/prefs_account.c:1533
4376 msgid "Sign message by default"
4377 msgstr "Standardowo podpisz wiadomo¶æ"
4378
4379 #: src/prefs_account.c:1535
4380 msgid "Default mode"
4381 msgstr "Domy¶lny tryb"
4382
4383 #: src/prefs_account.c:1543
4384 msgid "Use PGP/MIME"
4385 msgstr "U¿ywaj PGP/MIME"
4386
4387 #: src/prefs_account.c:1552
4388 msgid "Use Inline"
4389 msgstr "U¿ywaj trybu wewn±trzwiadomo¶ciowego"
4390
4391 #: src/prefs_account.c:1562
4392 msgid "Sign key"
4393 msgstr "Klucz"
4394
4395 #: src/prefs_account.c:1570
4396 msgid "Use default GnuPG key"
4397 msgstr "U¿yj standardowego klucza GnuPG"
4398
4399 #: src/prefs_account.c:1579
4400 msgid "Select key by your email address"
4401 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
4402
4403 #: src/prefs_account.c:1588
4404 msgid "Specify key manually"
4405 msgstr "Okre¶l klucz rêcznie"
4406
4407 #: src/prefs_account.c:1604
4408 msgid "User or key ID:"
4409 msgstr "U¿ytkownik lub klucz ID:"
4410
4411 #: src/prefs_account.c:1693 src/prefs_account.c:1710 src/prefs_account.c:1726
4412 #: src/prefs_account.c:1744
4413 msgid "Don't use SSL"
4414 msgstr "Nie u¿ywaj SSL"
4415
4416 #: src/prefs_account.c:1696
4417 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4418 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ POP3"
4419
4420 #: src/prefs_account.c:1699 src/prefs_account.c:1716 src/prefs_account.c:1750
4421 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4422 msgstr "U¿yj komendy STARTTLS by nawi±zaæ sesjê SSL"
4423
4424 #: src/prefs_account.c:1713
4425 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4426 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ IMAP4"
4427
4428 #: src/prefs_account.c:1719
4429 msgid "NNTP"
4430 msgstr "NNTP"
4431
4432 #: src/prefs_account.c:1734
4433 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4434 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ NNTP"
4435
4436 #: src/prefs_account.c:1736
4437 msgid "Send (SMTP)"
4438 msgstr "Wysy³aj (SMTP)"
4439
4440 #: src/prefs_account.c:1747
4441 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4442 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ SMTP"
4443
4444 #: src/prefs_account.c:1872
4445 msgid "Specify SMTP port"
4446 msgstr "Okre¶l port SMTP"
4447
4448 #: src/prefs_account.c:1878
4449 msgid "Specify POP3 port"
4450 msgstr "Okre¶l port POP3"
4451
4452 #: src/prefs_account.c:1884
4453 msgid "Specify IMAP4 port"
4454 msgstr "Okre¶l port IMAP4"
4455
4456 #: src/prefs_account.c:1890
4457 msgid "Specify NNTP port"
4458 msgstr "Okre¶l port NNTP"
4459
4460 #: src/prefs_account.c:1895
4461 msgid "Specify domain name"
4462 msgstr "Okre¶l nazwê domeny"
4463
4464 #: src/prefs_account.c:1905
4465 msgid "Tunnel command to open connection"
4466 msgstr "Przekieruj komendê do po³±czenia"
4467
4468 #: src/prefs_account.c:1913
4469 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4470 msgstr "Zaznacz cross-posty jako przeczytane i zakoloruj:"
4471
4472 #: src/prefs_account.c:1937
4473 msgid "IMAP server directory"
4474 msgstr "Katalog serwera IMAP4."
4475
4476 #: src/prefs_account.c:1991
4477 msgid "Put sent messages in"
4478 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci w"
4479
4480 #: src/prefs_account.c:1993
4481 msgid "Put draft messages in"
4482 msgstr "Zapisz wzorzec w"
4483
4484 #: src/prefs_account.c:1995
4485 msgid "Put deleted messages in"
4486 msgstr "Zapisz skasowane wiadomo¶ci w"
4487
4488 #: src/prefs_account.c:2059
4489 msgid "Account name is not entered."
4490 msgstr "Nie okre¶lono nazwy konta."
4491
4492 #: src/prefs_account.c:2063
4493 msgid "Mail address is not entered."
4494 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
4495
4496 #: src/prefs_account.c:2068
4497 msgid "SMTP server is not entered."
4498 msgstr "Nie okre¶lono serwera SMTP."
4499
4500 #: src/prefs_account.c:2073
4501 msgid "User ID is not entered."
4502 msgstr "Nie okre¶lono ID u¿ytkownika."
4503
4504 #: src/prefs_account.c:2078
4505 msgid "POP3 server is not entered."
4506 msgstr "Nie okre¶lono serwera POP3."
4507
4508 #: src/prefs_account.c:2083
4509 msgid "IMAP4 server is not entered."
4510 msgstr "Nie okre¶lono serwera IMAP4."
4511
4512 #: src/prefs_account.c:2088
4513 msgid "NNTP server is not entered."
4514 msgstr "Nie okre¶lono serwera NNTP."
4515
4516 #: src/prefs_account.c:2094
4517 msgid "local mailbox filename is not entered."
4518 msgstr "nazwa lokalnej skrzynki mailbox nie zosta³a podana."
4519
4520 #: src/prefs_account.c:2100
4521 msgid "mail command is not entered."
4522 msgstr "nie okre¶lono komendy do lokalnego wys³ania poczty."
4523
4524 #: src/prefs_account.c:2187
4525 msgid ""
4526 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4527 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4528 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4529 msgstr ""
4530 "Nie jest zalecane u¿ywanie starego typu zwyk³ego \"wewn±trzwiadomo¶ciowego"
4531 "\"\n"
4532 "ASCII dla szyfrowanych wiadomo¶ci. To nie jest zgodne z ¿±daniem\n"
4533 "RFC 3156 - \"Bezpieczeñstwo MIME poprzez OpenPGP\""
4534
4535 #: src/prefs_actions.c:294
4536 msgid "Actions configuration"
4537 msgstr "Konfiguracja Akcji"
4538
4539 #: src/prefs_actions.c:316
4540 msgid "Menu name:"
4541 msgstr "Nazwa menu:"
4542
4543 #: src/prefs_actions.c:325
4544 msgid "Command line:"
4545 msgstr "Linia komend:"
4546
4547 #: src/prefs_actions.c:337
4548 #, c-format
4549 msgid ""
4550 "Menu name:\n"
4551 " Use / in menu name to make submenus.\n"
4552 "Command line:\n"
4553 " Begin with:\n"
4554 "   | to send message body or selection to command\n"
4555 "   > to send user provided text to command\n"
4556 "   * to send user provided hidden text to command\n"
4557 " End with:\n"
4558 "   | to replace message body or selection with command output\n"
4559 "   > to insert command's output without replacing old text\n"
4560 "   & to run command asynchronously\n"
4561 " Use %f for message file name\n"
4562 "   %F for the list of the file names of selected messages\n"
4563 "   %p for the selected message MIME part."
4564 msgstr ""
4565 "Nazwa menu:\n"
4566 " U¿yj / w nazwie menu by zrobiæ podmenu.\n"
4567 "Linia komend:\n"
4568 " Zacznij z:\n"
4569 "   | by wys³aæ tekst wiadomo¶ci lub jej zaznaczony fragment do komendy\n"
4570 "   > by wys³aæ tekst u¿ytkownika do komendy\n"
4571 "   * by wys³aæ schowany tekst u¿ytkownika do komendy\n"
4572 " Zakoñcz poprzez:\n"
4573 "   | by zamieniæ tekst wiadomo¶ci lub zaznaczony tekst na wyj¶cie komendy\n"
4574 "   > by wsadziæ wynik komendy bez zamiany starego tekstu\n"
4575 "   & by uruchomiæ komendê asynchronicznie\n"
4576 " U¿yj %f dla nazwy pliku wiadomo¶ci\n"
4577 "   %F dla listy nazw plików zaznaczonych wiadomo¶ci\n"
4578 "   %p dla zaznaczonej czê¶ci wiadomo¶ci."
4579
4580 #: src/prefs_actions.c:378 src/prefs_filtering.c:530 src/prefs_matcher.c:499
4581 #: src/prefs_scoring.c:277 src/prefs_template.c:222 src/prefs_toolbar.c:828
4582 msgid "  Replace  "
4583 msgstr "  Podmieñ  "
4584
4585 #: src/prefs_actions.c:391
4586 msgid " Syntax help "
4587 msgstr " Pomoc do sk³adni "
4588
4589 #: src/prefs_actions.c:410
4590 msgid "Current actions"
4591 msgstr "Obecne akcje"
4592
4593 #: src/prefs_actions.c:668
4594 #, c-format
4595 msgid "Could not get message file %d"
4596 msgstr "Nie mo¿na by³o odebraæ wiadomo¶ci %d"
4597
4598 #: src/prefs_actions.c:689 src/prefs_actions.c:694
4599 msgid "Could not get message file."
4600 msgstr "Wys³anie wiadomo¶ci z kolejki nie powiod³o siê."
4601
4602 #: src/prefs_actions.c:702
4603 msgid "Could not get message part."
4604 msgstr "Nie mo¿na by³o otrzymaæ czê¶ci wiadomo¶ci."
4605
4606 #: src/prefs_actions.c:708
4607 msgid "No message part selected."
4608 msgstr "Nie zaznaczono czê¶ci wiadomo¶ci"
4609
4610 #: src/prefs_actions.c:712
4611 msgid "No message file selected."
4612 msgstr "Nie zaznaczono pliku wiadomo¶ci"
4613
4614 #: src/prefs_actions.c:731
4615 msgid "Can't get part of multipart message"
4616 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
4617
4618 #: src/prefs_actions.c:753 src/prefs_filtering.c:808 src/prefs_filtering.c:870
4619 #: src/prefs_filtering.c:893 src/prefs_matcher.c:614 src/prefs_matcher.c:687
4620 #: src/prefs_scoring.c:453 src/prefs_scoring.c:484 src/prefs_template.c:309
4621 msgid "(New)"
4622 msgstr "(Nowy)"
4623
4624 #: src/prefs_actions.c:799
4625 msgid "Menu name is not set."
4626 msgstr "Nie okre¶lono nazwy menu."
4627
4628 #: src/prefs_actions.c:804
4629 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4630 msgstr "Dwukropek ':' nie jest mo¿liwy w nazwie menu"
4631
4632 #: src/prefs_actions.c:814
4633 msgid "Menu name is too long."
4634 msgstr "Nazwa menu jest za d³uga"
4635
4636 #: src/prefs_actions.c:823
4637 msgid "Command line not set."
4638 msgstr "Nie okre¶lono linii komend."
4639
4640 #: src/prefs_actions.c:828
4641 msgid "Menu name and command are too long."
4642 msgstr "Nazwa menu i komenda s± za d³ugie."
4643
4644 #: src/prefs_actions.c:833
4645 #, c-format
4646 msgid ""
4647 "The command\n"
4648 "%s\n"
4649 "has a syntax error."
4650 msgstr ""
4651 "Ta komenda\n"
4652 "%s\n"
4653 "ma b³±d sk³adni."
4654
4655 #: src/prefs_actions.c:894
4656 msgid "Delete action"
4657 msgstr "Usuñ konto"
4658
4659 #: src/prefs_actions.c:895
4660 msgid "Do you really want to delete this action?"
4661 msgstr "Czy naprawdê usun±æ t± akcjê?"
4662
4663 #: src/prefs_actions.c:1098
4664 #, c-format
4665 msgid ""
4666 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
4667 "because it contains %%f, %%F or %%p."
4668 msgstr ""
4669 "Zaznaczona akcja nie mo¿e byæ wykorzystana w oknie kompozycji\n"
4670 "poniewa¿ zawiera ona %%f, %%F lub %%p."
4671
4672 #: src/prefs_actions.c:1276
4673 #, c-format
4674 msgid ""
4675 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
4676 "%s"
4677 msgstr ""
4678 "Komenda nie mog³a zostaæ uruchomiona. B³±d tworzenia rury.\n"
4679 "%s"
4680
4681 #. Fork error
4682 #: src/prefs_actions.c:1361
4683 #, c-format
4684 msgid ""
4685 "Could not fork to execute the following command:\n"
4686 "%s\n"
4687 "%s"
4688 msgstr ""
4689 "Nie mo¿na by³o rozwidliæ siê by uruchomiæ nastêpuj±c± komendê:\n"
4690 "%s\n"
4691 "%s"
4692
4693 #: src/prefs_actions.c:1591
4694 #, c-format
4695 msgid "--- Running: %s\n"
4696 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
4697
4698 #: src/prefs_actions.c:1595
4699 #, c-format
4700 msgid "--- Ended: %s\n"
4701 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
4702
4703 #: src/prefs_actions.c:1629
4704 msgid "Action's input/output"
4705 msgstr "Akcji wej¶cia/wyj¶cia"
4706
4707 #: src/prefs_actions.c:1675
4708 msgid " Send "
4709 msgstr " Wy¶lij "
4710
4711 #: src/prefs_actions.c:1686
4712 msgid "Abort"
4713 msgstr "Anuluj"
4714
4715 #: src/prefs_common.c:1007
4716 msgid "Common Preferences"
4717 msgstr "Zwyk³e ustawienia"
4718
4719 #: src/prefs_common.c:1031
4720 msgid "Spell Checker"
4721 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
4722
4723 #: src/prefs_common.c:1034
4724 msgid "Quote"
4725 msgstr "Cytat"
4726
4727 #: src/prefs_common.c:1036
4728 msgid "Display"
4729 msgstr "Wy¶wietlanie"
4730
4731 #: src/prefs_common.c:1038
4732 msgid "Message"
4733 msgstr "Wiadomo¶æ"
4734
4735 #: src/prefs_common.c:1046 src/select-keys.c:324
4736 msgid "Other"
4737 msgstr "Inne"
4738
4739 #: src/prefs_common.c:1095 src/prefs_common.c:1310
4740 msgid "External program"
4741 msgstr "Program zewnêtrzny"
4742
4743 #: src/prefs_common.c:1104
4744 msgid "Use external program for incorporation"
4745 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do inkorporacji"
4746
4747 #: src/prefs_common.c:1111 src/prefs_common.c:1325
4748 msgid "Command"
4749 msgstr "Polecenie"
4750
4751 #: src/prefs_common.c:1125
4752 msgid "Local spool"
4753 msgstr "Lokalny Spool"
4754
4755 #: src/prefs_common.c:1136
4756 msgid "Incorporate from spool"
4757 msgstr "Inkorporacja z Spool"
4758
4759 #: src/prefs_common.c:1138
4760 msgid "Filter on incorporation"
4761 msgstr "Filtrowanie inkorporacji"
4762
4763 #: src/prefs_common.c:1146
4764 msgid "Spool directory"
4765 msgstr "Katalog Spool"
4766
4767 #: src/prefs_common.c:1164
4768 msgid "Auto-check new mail"
4769 msgstr "Automatycznie sprawdzaj pocztê"
4770
4771 #: src/prefs_common.c:1166
4772 msgid "every"
4773 msgstr "co ka¿de"
4774
4775 #: src/prefs_common.c:1178
4776 msgid "minute(s)"
4777 msgstr "minut"
4778
4779 #: src/prefs_common.c:1187
4780 msgid "Check new mail on startup"
4781 msgstr "Sprawd¼ pocztê przy starcie"
4782
4783 #: src/prefs_common.c:1189
4784 msgid "Update all local folders after incorporation"
4785 msgstr "Uaktualnij wszystkie lokalne foldery po inkorporacji"
4786
4787 #: src/prefs_common.c:1192
4788 msgid "Run command when new mail arrives"
4789 msgstr "Uruchom polecenie kiedy przyjdzie nowa poczta"
4790
4791 #: src/prefs_common.c:1202
4792 msgid "after autochecking"
4793 msgstr "po automatycznym sprawdzeniu"
4794
4795 #: src/prefs_common.c:1204
4796 msgid "after manual checking"
4797 msgstr "po rêcznym sprawdzeniu"
4798
4799 #: src/prefs_common.c:1218
4800 #, c-format
4801 msgid ""
4802 "Command to execute:\n"
4803 "(use %d as number of new mails)"
4804 msgstr ""
4805 "Komenda do uruchomienia:\n"
4806 "(u¿yj %d jako numeru nowych wiadomo¶ci)"
4807
4808 #: src/prefs_common.c:1244
4809 msgid ""
4810 "Maximum number of articles to download\n"
4811 "(unlimited if 0 is specified)"
4812 msgstr ""
4813 "Maksymalna liczba artyku³ów do ¶ci±gniêcia\n"
4814 "(bez ograniczeñ - 0)"
4815
4816 #: src/prefs_common.c:1318
4817 msgid "Use external program for sending"
4818 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do wysy³ania"
4819
4820 #: src/prefs_common.c:1344
4821 msgid "Save sent messages to Sent folder"
4822 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci do folderu Wys³anych"
4823
4824 #: src/prefs_common.c:1346
4825 msgid "Queue messages that fail to send"
4826 msgstr "Kolejkuj wiadomo¶ci których nie da³o siê wys³aæ"
4827
4828 #: src/prefs_common.c:1352
4829 msgid "Outgoing codeset"
4830 msgstr "Strona kodowa dla wychodz±cych"
4831
4832 #: src/prefs_common.c:1367
4833 msgid "Automatic (Recommended)"
4834 msgstr "Automatycznie (Zalecane)"
4835
4836 #: src/prefs_common.c:1368
4837 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
4838 msgstr "7 bitów ascii (US-ASCII)"
4839
4840 #: src/prefs_common.c:1370
4841 msgid "Unicode (UTF-8)"
4842 msgstr "Unicode (UTF-8)"
4843
4844 #: src/prefs_common.c:1372
4845 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
4846 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
4847
4848 #: src/prefs_common.c:1373
4849 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
4850 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
4851
4852 #: src/prefs_common.c:1374
4853 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
4854 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
4855
4856 #: src/prefs_common.c:1375
4857 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
4858 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
4859
4860 #: src/prefs_common.c:1376
4861 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
4862 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-4)"
4863
4864 #: src/prefs_common.c:1377
4865 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
4866 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
4867
4868 #: src/prefs_common.c:1378
4869 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
4870 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
4871
4872 #: src/prefs_common.c:1380
4873 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
4874 msgstr "Cyrylica (ISO-8859-5)"
4875
4876 #: src/prefs_common.c:1382
4877 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
4878 msgstr "Cyrylica (KOI8-R)"
4879
4880 #: src/prefs_common.c:1384
4881 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
4882 msgstr "Cyrylica (Windows-1251)"
4883
4884 #: src/prefs_common.c:1385
4885 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
4886 msgstr "Cyrylica (KOI8-U)"
4887
4888 #: src/prefs_common.c:1387
4889 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
4890 msgstr "Japonia (ISO-2022-JP)"
4891
4892 #: src/prefs_common.c:1389
4893 msgid "Japanese (EUC-JP)"
4894 msgstr "Japonia (EUC-JP)"
4895
4896 #: src/prefs_common.c:1390
4897 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
4898 msgstr "Japonia (Shift_JIS)"
4899
4900 #: src/prefs_common.c:1392
4901 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
4902 msgstr "Uproszczony Chiñski (GB2312)"
4903
4904 #: src/prefs_common.c:1393
4905 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
4906 msgstr "Tradycyjny Chiñski (Big5)"
4907
4908 #: src/prefs_common.c:1395
4909 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
4910 msgstr "Tradycyjny Chiñski (EUC-TW)"
4911
4912 #: src/prefs_common.c:1396
4913 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
4914 msgstr "Chiñski (ISO-2022-CN)"
4915
4916 #: src/prefs_common.c:1398
4917 msgid "Korean (EUC-KR)"
4918 msgstr "Korea (EUC-KR)"
4919
4920 #: src/prefs_common.c:1399
4921 msgid "Thai (TIS-620)"
4922 msgstr "Tajlandzki (TIS-620)"
4923
4924 #: src/prefs_common.c:1400
4925 msgid "Thai (Windows-874)"
4926 msgstr "Tajlandzki (Windows-874)"
4927
4928 #: src/prefs_common.c:1409
4929 msgid ""
4930 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
4931 "for the current locale will be used."
4932 msgstr ""
4933 "Je¶li `Automatyczny' jest zaznaczony, to optymalne\n"
4934 "kodowanie dla danego locale zostanie u¿yte."
4935
4936 #: src/prefs_common.c:1536
4937 msgid "Select dictionaries location"
4938 msgstr "Wybierz lokacjê s³ownika"
4939
4940 #. spell checker defaults
4941 #: src/prefs_common.c:1599
4942 msgid "Global spelling checker settings"
4943 msgstr "Globalne ustawienia sprawdzania pisowni"
4944
4945 #: src/prefs_common.c:1606
4946 msgid "Enable spell checker"
4947 msgstr "W³±cz sprawdzanie pisowni"
4948
4949 #: src/prefs_common.c:1617
4950 msgid "Enable alternate dictionary"
4951 msgstr "W³±cz alternatywny s³ownik"
4952
4953 #: src/prefs_common.c:1619
4954 msgid ""
4955 "Enabling an alternate dictionary makes switching\n"
4956 "with the last used dictionary faster."
4957 msgstr ""
4958 "Uruchamianie alternatywnego s³ownika powoduje\n"
4959 "szybszy start z poprzednio u¿ywanym s³ownikiem."
4960
4961 #: src/prefs_common.c:1632
4962 msgid "Dictionaries path:"
4963 msgstr "¦cie¿ka do s³owników:"
4964
4965 #: src/prefs_common.c:1659
4966 msgid "Default dictionary:"
4967 msgstr "Standardowy S³ownik:"
4968
4969 #. Suggestion mode
4970 #: src/prefs_common.c:1675
4971 msgid "Default suggestion mode"
4972 msgstr "Standardowy tryb sugestii"
4973
4974 #. Color
4975 #: src/prefs_common.c:1690
4976 msgid "Misspelled word color:"
4977 msgstr "Kolor b³êdnie napisanego wyrazu:"
4978
4979 #: src/prefs_common.c:1778
4980 msgid "Signature"
4981 msgstr "Podpis"
4982
4983 #: src/prefs_common.c:1786
4984 msgid "Insert signature automatically"
4985 msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
4986
4987 #: src/prefs_common.c:1791
4988 msgid "Signature separator"
4989 msgstr "Oddzielenie podpisu"
4990
4991 #. Account autoselection
4992 #: src/prefs_common.c:1802
4993 msgid "Automatic account selection"
4994 msgstr "Automatyczny wybór konta"
4995
4996 #: src/prefs_common.c:1810
4997 msgid "when replying"
4998 msgstr "przy odpowiedzi"
4999
5000 #: src/prefs_common.c:1812
5001 msgid "when forwarding"
5002 msgstr "przy przekazywaniu"
5003
5004 #: src/prefs_common.c:1814
5005 msgid "when re-editing"
5006 msgstr "przy re-edycji"
5007
5008 #: src/prefs_common.c:1821
5009 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
5010 msgstr "Przycisk odpowiedzi powoduje odpowied¼ do grupy mailingowej"
5011
5012 #: src/prefs_common.c:1824
5013 msgid "Automatically launch the external editor"
5014 msgstr "Automatycznie uruchom zewnêtrzny edytor"
5015
5016 #: src/prefs_common.c:1831 src/prefs_filtering.c:233
5017 msgid "Forward as attachment"
5018 msgstr "Przeka¿ jako za³±cznik"
5019
5020 #: src/prefs_common.c:1834
5021 msgid "Block cursor"
5022 msgstr "Blok kursora"
5023
5024 #: src/prefs_common.c:1837
5025 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5026 msgstr "Pozostaw oryginalny nag³ówek 'Od' ('From') przy przekazywaniu"
5027
5028 #: src/prefs_common.c:1845
5029 msgid "Autosave to Drafts folder every "
5030 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów co ka¿de "
5031
5032 #: src/prefs_common.c:1852 src/prefs_common.c:1897
5033 msgid "characters"
5034 msgstr "znakach"
5035
5036 #: src/prefs_common.c:1860
5037 msgid "Undo level"
5038 msgstr "Poziom cofania"
5039
5040 #. line-wrapping
5041 #: src/prefs_common.c:1873
5042 msgid "Message wrapping"
5043 msgstr "Zawijanie wiadomo¶ci"
5044
5045 #: src/prefs_common.c:1885
5046 msgid "Wrap messages at"
5047 msgstr "Zawijaj wiadomo¶æ przy"
5048
5049 #: src/prefs_common.c:1905
5050 msgid "Wrap quotation"
5051 msgstr "Zawijaj cytat"
5052
5053 #: src/prefs_common.c:1907
5054 msgid "Wrap on input"
5055 msgstr "Zawijaj wej¶cie"
5056
5057 #: src/prefs_common.c:1910
5058 msgid "Wrap before sending"
5059 msgstr "Zawijaj przed wys³aniem"
5060
5061 #: src/prefs_common.c:1913
5062 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5063 msgstr "M±dre zawijanie (EXPERYMENTALNE)"
5064
5065 #. reply
5066 #: src/prefs_common.c:1981
5067 msgid "Reply will quote by default"
5068 msgstr "Odpowiedz z cytatem domy¶lnie"
5069
5070 #: src/prefs_common.c:1983
5071 msgid "Reply format"
5072 msgstr "Format odpowiedzi"
5073
5074 #: src/prefs_common.c:1998 src/prefs_common.c:2037
5075 msgid "Quotation mark"
5076 msgstr "Znak cytowania"
5077
5078 #. forward
5079 #: src/prefs_common.c:2022
5080 msgid "Forward format"
5081 msgstr "Format przekazu"
5082
5083 #: src/prefs_common.c:2066
5084 msgid " Description of symbols "
5085 msgstr " Opis symboli "
5086
5087 #. quote chars
5088 #: src/prefs_common.c:2074
5089 msgid "Quotation characters"
5090 msgstr "Znaki cytowania"
5091
5092 #: src/prefs_common.c:2089
5093 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5094 msgstr "Traktuj te znaki jako znaczniki cytatu:"
5095
5096 #: src/prefs_common.c:2139
5097 msgid "Font"
5098 msgstr "Czcionka"
5099
5100 #: src/prefs_common.c:2168
5101 msgid "Small"
5102 msgstr "Ma³a"
5103
5104 #: src/prefs_common.c:2187
5105 msgid "Normal"
5106 msgstr "Normalna"
5107
5108 #: src/prefs_common.c:2206
5109 msgid "Bold"
5110 msgstr "Pogrubiona"
5111
5112 #: src/prefs_common.c:2231
5113 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5114 msgstr "T³umacz nazwê nag³ówka (jak np. 'Od:', 'Temat:')"
5115
5116 #: src/prefs_common.c:2234
5117 msgid "Display unread number next to folder name"
5118 msgstr "Wy¶wietl liczbê nieprzeczytanych wiadomo¶ci obok nazwy katalogu"
5119
5120 #: src/prefs_common.c:2243
5121 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
5122 msgstr "Skracaj nazwy grup d³u¿sze ni¿"
5123
5124 #: src/prefs_common.c:2258
5125 msgid "letters"
5126 msgstr "litery"
5127
5128 #. ---- Summary ----
5129 #: src/prefs_common.c:2264
5130 msgid "Summary View"
5131 msgstr "Widok podsumowania"
5132
5133 #: src/prefs_common.c:2273
5134 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
5135 msgstr "Wy¶wietl odbiorcê w kolumnie `Od` je¶li jeste¶ nadawc±"
5136
5137 #: src/prefs_common.c:2276
5138 msgid "Display sender using address book"
5139 msgstr "Wy¶wietlaj nadawnê u¿ywaj±c ksi±¿ki adresowej"
5140
5141 #: src/prefs_common.c:2278
5142 msgid "Expand threads"
5143 msgstr "Rozszerz w±tki"
5144
5145 #: src/prefs_common.c:2286 src/prefs_common.c:3219 src/prefs_common.c:3257
5146 msgid "Date format"
5147 msgstr "Format daty"
5148
5149 #: src/prefs_common.c:2308
5150 msgid " Set displayed items in summary... "
5151 msgstr " Ustaw wy¶wietlane elementy podsumowania... "
5152
5153 #: src/prefs_common.c:2373
5154 msgid "Enable coloration of message"
5155 msgstr "W³±cz kolorowanie wiadomo¶ci"
5156
5157 #: src/prefs_common.c:2388
5158 msgid ""
5159 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
5160 "ASCII character (Japanese only)"
5161 msgstr ""
5162 "Wy¶wietlaj wielo-bajtowe znaki alphanumeryczne jako\n"
5163 "tekst ASCII (tylko Japoñski)"
5164
5165 #: src/prefs_common.c:2394
5166 msgid "Display header pane above message view"
5167 msgstr "Wy¶wietl panel nag³ówków powy¿ej okna wiadomo¶ci"
5168
5169 #: src/prefs_common.c:2401
5170 msgid "Display short headers on message view"
5171 msgstr "Pokazuj krótkie nag³ówki w widoku wiadomo¶ci"
5172
5173 #: src/prefs_common.c:2423
5174 msgid "Line space"
5175 msgstr "Interlinia"
5176
5177 #: src/prefs_common.c:2437 src/prefs_common.c:2477
5178 msgid "pixel(s)"
5179 msgstr "piksel(e)"
5180
5181 #: src/prefs_common.c:2442
5182 msgid "Leave space on head"
5183 msgstr "Zostaw miejsce w nag³ówku "
5184
5185 #: src/prefs_common.c:2444
5186 msgid "Scroll"
5187 msgstr "Przewijanie"
5188
5189 #: src/prefs_common.c:2451
5190 msgid "Half page"
5191 msgstr "Pó³ strony"
5192
5193 #: src/prefs_common.c:2457
5194 msgid "Smooth scroll"
5195 msgstr "Wyg³adzone przewijanie"
5196
5197 #: src/prefs_common.c:2463
5198 msgid "Step"
5199 msgstr "Krok"
5200
5201 #: src/prefs_common.c:2488
5202 msgid "Automatically display attached images"
5203 msgstr "Automatycznie wy¶wietlaj za³±czone obrazy"
5204
5205 #: src/prefs_common.c:2491
5206 msgid "Resize attached images"
5207 msgstr "Zmieniaj rozdzielczo¶æ za³±czonych obrazów"
5208
5209 #: src/prefs_common.c:2537
5210 msgid "Automatically check signatures"
5211 msgstr "Automatycznie sprawd¼ podpisy"
5212
5213 #: src/prefs_common.c:2540
5214 msgid "Show signature check result in a popup window"
5215 msgstr "Poka¿ wynik sprawdzania podpisu w wyskakuj±cym oknie"
5216
5217 #: src/prefs_common.c:2543
5218 msgid "Store passphrase in memory temporarily"
5219 msgstr "Przechowuj has³o chwilowo w pamiêci"
5220
5221 #: src/prefs_common.c:2558
5222 msgid "Expire after"
5223 msgstr "Usuñ po"
5224
5225 #: src/prefs_common.c:2571
5226 msgid "minute(s) "
5227 msgstr "minut(a) "
5228
5229 #: src/prefs_common.c:2584
5230 msgid ""
5231 "(Setting to '0' will store the passphrase\n"
5232 " for the whole session)"
5233 msgstr ""
5234 "(Ustawienie '0' bêdzie przetrzymywa³o has³o\n"
5235 " przez ca³± sesjê"
5236
5237 #: src/prefs_common.c:2594
5238 msgid "Grab input while entering a passphrase"
5239 msgstr "Przechwyæ wej¶cie podczas wprowadzania has³a"
5240
5241 #: src/prefs_common.c:2599
5242 msgid "Display warning on startup if GnuPG doesn't work"
5243 msgstr "Je¶li GnuPG nie dzia³a wy¶wietl ostrze¿enie przy starcie"
5244
5245 #: src/prefs_common.c:2667
5246 msgid "Open messages in summary with cursor keys"
5247 msgstr "Otwórz wiadomo¶ci w podsumowaniu klawiszami kursora"
5248
5249 #: src/prefs_common.c:2671
5250 msgid "Open first unread message when entering a folder"
5251 msgstr "Podczas wchodzenia do katalogu otwórz pierwsz± nieprzeczytan± wiadomo¶æ"
5252
5253 #: src/prefs_common.c:2675
5254 msgid "Only mark message as read when opened in new window"
5255 msgstr "Zaznaczaj wiadomo¶æ jako przeczytan± po otwarciu w nowym oknie"
5256
5257 #: src/prefs_common.c:2679
5258 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
5259 msgstr "Id¼ do Poczty przychodz±cej po odbiorze poczty"
5260
5261 #: src/prefs_common.c:2687
5262 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
5263 msgstr "Wykonaj natychmiastowo podczas przenoszenia lub kasowania wiadomo¶ci"
5264
5265 #: src/prefs_common.c:2694
5266 msgid ""
5267 "(Messages will be marked until execution\n"
5268 " if this is turned off)"
5269 msgstr ""
5270 "(Wiadomo¶ci pozostan± zaznaczone do wykonania\n"
5271 " gdy jest wy³±czone)"
5272
5273 #: src/prefs_common.c:2700
5274 msgid "Dialogs"
5275 msgstr "Okna dialogowe"
5276
5277 #. Next Unread Message Dialog
5278 #: src/prefs_common.c:2714
5279 msgid "Show no-unread-message dialog"
5280 msgstr "Brak nieprzeczytanych wiadomo¶ci"
5281
5282 #: src/prefs_common.c:2728 src/prefs_common.c:2749 src/prefs_common.c:2766
5283 msgid "Always"
5284 msgstr "Zawsze"
5285
5286 #: src/prefs_common.c:2729
5287 msgid "Assume 'Yes'"
5288 msgstr "Przyjmij 'Tak'"
5289
5290 #: src/prefs_common.c:2731
5291 msgid "Assume 'No'"
5292 msgstr "Przyjmij 'Nie'"
5293
5294 #: src/prefs_common.c:2736
5295 msgid "Show send dialog"
5296 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy wysy³aniu"
5297
5298 #: src/prefs_common.c:2750 src/prefs_common.c:2769
5299 msgid "Never"
5300 msgstr "Nigdy"
5301
5302 #: src/prefs_common.c:2754
5303 msgid "Show receive dialog"
5304 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy odbieraniu"
5305
5306 #: src/prefs_common.c:2767
5307 msgid "Only if a window is active"
5308 msgstr "Tylko je¶li okno jest aktywne"
5309
5310 #: src/prefs_common.c:2777
5311 msgid "Close receive dialog when finished"
5312 msgstr "Zamknij okno dialogowe po skoñczeniu"
5313
5314 #: src/prefs_common.c:2784
5315 msgid " Set key bindings... "
5316 msgstr " Ustaw po³±czenia klawiszy... "
5317
5318 #: src/prefs_common.c:2790
5319 msgid "Icon theme"
5320 msgstr "Skórka ikonek"
5321
5322 #: src/prefs_common.c:2873
5323 #, c-format
5324 msgid "External commands (%s will be replaced with file name / URI)"
5325 msgstr "Zewnêtrzny edytor (%s zostanie zast±pione nazw± pliku / URI)"
5326
5327 #: src/prefs_common.c:2882
5328 msgid "Web browser"
5329 msgstr "Przegl±darka internetowa"
5330
5331 #: src/prefs_common.c:2907 src/summaryview.c:3451
5332 msgid "Print"
5333 msgstr "Drukuj"
5334
5335 #: src/prefs_common.c:2918
5336 msgid "Editor"
5337 msgstr "Edytor"
5338
5339 #: src/prefs_common.c:2948
5340 msgid "Add address to destination when double-clicked"
5341 msgstr "Dodaj adres do docelowego po dwukrotnym klikniêciu"
5342
5343 #. Clip Log
5344 #: src/prefs_common.c:2951
5345 msgid "Log Size"
5346 msgstr "Wielko¶æ dziennika"
5347
5348 #: src/prefs_common.c:2958
5349 msgid "Clip the log size"
5350 msgstr "¦cinaj d³ugo¶æ dziennika"
5351
5352 #: src/prefs_common.c:2963
5353 msgid "Log window length"
5354 msgstr "D³ugo¶æ okna dziennika"
5355
5356 #: src/prefs_common.c:2972
5357 msgid "(0 to stop logging in the log window)"
5358 msgstr "(0 by zatrzymaæ dziennikowanie do okna dziennika)"
5359
5360 #. SSL
5361 #: src/prefs_common.c:2980
5362 msgid "Security"
5363 msgstr ""
5364
5365 #: src/prefs_common.c:2987
5366 msgid "Ask before accepting SSL certificates"
5367 msgstr "Zapytaj przed zaakceptowaniem certyfikatu SSL"
5368
5369 #. On Exit
5370 #: src/prefs_common.c:2995
5371 msgid "On exit"
5372 msgstr "Podczas wyj¶cia"
5373
5374 #: src/prefs_common.c:3003
5375 msgid "Confirm on exit"
5376 msgstr "Potwierd¼ wyj¶cie"
5377
5378 #: src/prefs_common.c:3010
5379 msgid "Empty trash on exit"
5380 msgstr "Opró¿nij wysypisko przy wyj¶ciu"
5381
5382 #: src/prefs_common.c:3012
5383 msgid "Ask before emptying"
5384 msgstr "Zapytaj przed opró¿nieniem"
5385
5386 #: src/prefs_common.c:3016
5387 msgid "Warn if there are queued messages"
5388 msgstr "Ostrzegaj je¶li s± wiadomo¶ci w kolejce"
5389
5390 #: src/prefs_common.c:3195
5391 msgid "the full abbreviated weekday name"
5392 msgstr "pe³na skrócona nazwa dnia"
5393
5394 #: src/prefs_common.c:3196
5395 msgid "the full weekday name"
5396 msgstr "pe³na nazwa dnia"
5397
5398 #: src/prefs_common.c:3197
5399 msgid "the abbreviated month name"
5400 msgstr "pe³na skrócona nazwa miesi±ca"
5401
5402 #: src/prefs_common.c:3198
5403 msgid "the full month name"
5404 msgstr "pe³na nazwa miesi±ca"
5405
5406 #: src/prefs_common.c:3199
5407 msgid "the preferred date and time for the current locale"
5408 msgstr "preferowany czas i data dla bie¿±cego locale"
5409
5410 #: src/prefs_common.c:3200
5411 msgid "the century number (year/100)"
5412 msgstr "numer wieku (rok/100)"
5413
5414 #: src/prefs_common.c:3201
5415 msgid "the day of the month as a decimal number"
5416 msgstr "dzieñ jako liczba"
5417
5418 #: src/prefs_common.c:3202
5419 msgid "the hour as a decimal number using a 24-hour clock"
5420 msgstr "godzina jako numer (zegar 24 godzinny)"
5421
5422 #: src/prefs_common.c:3203
5423 msgid "the hour as a decimal number using a 12-hour clock"
5424 msgstr "godzina jako numer (zegar 12 godzinny)"
5425
5426 #: src/prefs_common.c:3204
5427 msgid "the day of the year as a decimal number"
5428 msgstr "dzieñ roku jako liczba"
5429
5430 #: src/prefs_common.c:3205
5431 msgid "the month as a decimal number"
5432 msgstr "miesi±c jako liczba"
5433
5434 #: src/prefs_common.c:3206
5435 msgid "the minute as a decimal number"
5436 msgstr "minuta jako liczba"
5437
5438 #: src/prefs_common.c:3207
5439 msgid "either AM or PM"
5440 msgstr "albo AM albo PM"
5441
5442 #: src/prefs_common.c:3208
5443 msgid "the second as a decimal number"
5444 msgstr "drugie jako liczba"
5445
5446 #: src/prefs_common.c:3209
5447 msgid "the day of the week as a decimal number"
5448 msgstr "dzieñ tygodnia jako liczba"
5449
5450 #: src/prefs_common.c:3210
5451 msgid "the preferred date for the current locale"
5452 msgstr "preferowana data dla bie¿±cego locale"
5453
5454 #: src/prefs_common.c:3211
5455 msgid "the last two digits of a year"
5456 msgstr "ostatnie dwie liczby roku"
5457
5458 #: src/prefs_common.c:3212
5459 msgid "the year as a decimal number"
5460 msgstr "rok jako liczba"
5461
5462 #: src/prefs_common.c:3213
5463 msgid "the time zone or name or abbreviation"