2004-11-03 [paul] 0.9.12cvs138.1
[claws.git] / po / pl.po
1 # translation of sylpheed-claws_new.po to Polish
2 # translation of sylpheed-claws.po to Polish
3 # Polish translation of Sylpheed
4 # Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
5 # Translators:
6 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
9 # Emil <emil5@go2.pl>, 2003.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
14 "POT-Creation-Date: 2004-08-24 14:59+0200\n"
15 "PO-Revision-Date: 2004-08-23 03:22+0200\n"
16 "Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
17 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
22 #: src/account.c:309
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
26 msgstr ""
27 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
28 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
29
30 #: src/account.c:561
31 msgid "Edit accounts"
32 msgstr "Edycja kont"
33
34 #: src/account.c:579
35 msgid ""
36 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
37 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
38 msgstr ""
39 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
40 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
41 "z tych kont poprzez \"Pobierz wszystkie\""
42
43 #: src/account.c:599 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:643
44 #: src/compose.c:4990 src/compose.c:5166 src/editaddress.c:775
45 #: src/editaddress.c:824 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
46 #: src/editjpilot.c:296 src/editldap.c:397 src/editvcard.c:211
47 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
48 #: src/select-keys.c:301
49 msgid "Name"
50 msgstr "Nazwa"
51
52 #: src/account.c:600 src/prefs_account.c:926
53 msgid "Protocol"
54 msgstr "Protokó³"
55
56 #: src/account.c:601 src/ssl_manager.c:105
57 msgid "Server"
58 msgstr "Serwer"
59
60 #: src/account.c:630 src/addressbook.c:784 src/editaddress.c:723
61 #: src/editaddress.c:857 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
62 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
63 #: src/prefs_filtering_action.c:449 src/prefs_filtering.c:280
64 #: src/prefs_matcher.c:559 src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
65 msgid "Add"
66 msgstr "Dodaj"
67
68 #: src/account.c:636
69 msgid "Edit"
70 msgstr "Edycja"
71
72 #: src/account.c:642 src/prefs_customheader.c:241
73 msgid " Delete "
74 msgstr " Usuñ "
75
76 #: src/account.c:648
77 msgid " Clone "
78 msgstr " Klonuj "
79
80 #: src/account.c:654 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
81 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering_action.c:503
82 #: src/prefs_filtering.c:342 src/prefs_matcher.c:641
83 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
84 msgid "Down"
85 msgstr "W dó³"
86
87 #: src/account.c:660 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
88 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering_action.c:497
89 #: src/prefs_filtering.c:336 src/prefs_matcher.c:635
90 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
91 msgid "Up"
92 msgstr "W górê"
93
94 #: src/account.c:674
95 msgid " Set as default account "
96 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
97
98 #: src/account.c:680 src/action.c:1193 src/addressbook.c:1018
99 #: src/addressbook.c:3180 src/addressbook.c:3185 src/addressbook.c:3224
100 #: src/browseldap.c:307 src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:197
101 #: src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:231 src/inc.c:713
102 #: src/message_search.c:136 src/summary_search.c:212
103 msgid "Close"
104 msgstr "Zamknij"
105
106 #: src/account.c:756
107 msgid "Accounts with remote folders cannot be cloned"
108 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ klonowane"
109
110 #: src/account.c:762
111 #, c-format
112 msgid "Cloned %s"
113 msgstr "Sklonowano %s"
114
115 #: src/account.c:904
116 msgid "Delete account"
117 msgstr "Usuñ konto"
118
119 #: src/account.c:905
120 msgid "Do you really want to delete this account?"
121 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
122
123 #: src/account.c:906 src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318
124 #: src/addressbook.c:2346 src/compose.c:2369 src/compose.c:3300
125 #: src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/compose.c:6596
126 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
127 #: src/imap_gtk.c:253 src/imap_gtk.c:300 src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182
128 #: src/inc.c:287 src/inc.c:313 src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200
129 #: src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204 src/news_gtk.c:242
130 #: src/news_gtk.c:297 src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
131 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
132 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
133 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/ssl_manager.c:271
134 #: src/summary_search.c:351 src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258
135 #: src/summaryview.c:1302 src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366
136 #: src/summaryview.c:1394 src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444
137 #: src/summaryview.c:1469 src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1903
138 #: src/textview.c:2050 src/toolbar.c:1869
139 msgid "Yes"
140 msgstr "Tak"
141
142 #: src/account.c:906 src/compose.c:3808 src/compose.c:6280 src/imap_gtk.c:253
143 #: src/imap_gtk.c:300 src/mh_gtk.c:170 src/mh_gtk.c:311 src/news_gtk.c:204
144 #: src/news_gtk.c:242 src/ssl_manager.c:271
145 msgid "+No"
146 msgstr "+Nie"
147
148 #: src/action.c:347
149 #, c-format
150 msgid "Could not get message file %d"
151 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
152
153 #: src/action.c:366
154 msgid "Could not get message part."
155 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
156
157 #: src/action.c:383
158 msgid "Can't get part of multipart message"
159 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
160
161 #: src/action.c:496
162 #, c-format
163 msgid ""
164 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
165 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
166 msgstr ""
167 "Wybrana akcjia nie mo¿e byæ stosowana w oknie kompozycji\n"
168 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
169
170 #: src/action.c:771
171 #, c-format
172 msgid ""
173 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
174 "%s"
175 msgstr ""
176 "Polecenie nie mo¿e zostaæ wykonane. Utworzenie potoku\n"
177 "nie powiod³o siê.\n"
178 "%s"
179
180 #: src/action.c:858
181 #, c-format
182 msgid ""
183 "Could not fork to execute the following command:\n"
184 "%s\n"
185 "%s"
186 msgstr ""
187 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
188 "%s\n"
189 "%s"
190
191 #: src/action.c:1081
192 #, c-format
193 msgid "--- Running: %s\n"
194 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
195
196 #: src/action.c:1085
197 #, c-format
198 msgid "--- Ended: %s\n"
199 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
200
201 #: src/action.c:1120
202 msgid "Action's input/output"
203 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
204
205 #: src/action.c:1170
206 msgid " Send "
207 msgstr " Wy¶lij "
208
209 #: src/action.c:1186
210 msgid "Completed %v/%u"
211 msgstr "Ukoñczono %v/%u"
212
213 #: src/action.c:1192
214 msgid "Abort"
215 msgstr "Przerwij"
216
217 #: src/action.c:1334
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "Enter the argument for the following action:\n"
221 "(`%%h' will be replaced with the argument)\n"
222 "  %s"
223 msgstr ""
224 "Podaj argument dla wybranej akcji:\n"
225 "(`%%h' zostanie zast±pione przez argument)\n"
226 "  %s"
227
228 #: src/action.c:1339
229 msgid "Action's hidden user argument"
230 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
231
232 #: src/action.c:1343
233 #, c-format
234 msgid ""
235 "Enter the argument for the following action:\n"
236 "(`%%u' will be replaced with the argument)\n"
237 "  %s"
238 msgstr ""
239 "Podaj argument dla nastêpuj±cej Akcji:\n"
240 "(`%%u' zostanie zast±pione przez argument)\n"
241 "  %s"
242
243 #: src/action.c:1348
244 msgid "Action's user argument"
245 msgstr "Argumentu u¿ytkownika dla Akcji"
246
247 #: src/addressadd.c:165
248 msgid "Add to address book"
249 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
250
251 #: src/addressadd.c:197 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:434
252 msgid "Address"
253 msgstr "Adres"
254
255 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:645 src/editaddress.c:629
256 #: src/editaddress.c:693 src/editgroup.c:262
257 msgid "Remarks"
258 msgstr "Uwagi"
259
260 #: src/addressadd.c:229
261 msgid "Select Address Book Folder"
262 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
263
264 #: src/addressadd.c:243 src/addrgather.c:507 src/alertpanel.c:197
265 #: src/alertpanel.c:328 src/compose.c:6100 src/editaddress.c:514
266 #: src/editbook.c:205 src/editgroup.c:372 src/editjpilot.c:345
267 #: src/editldap_basedn.c:214 src/editldap.c:342 src/editvcard.c:240
268 #: src/export.c:201 src/foldersel.c:197 src/grouplistdialog.c:237
269 #: src/gtk/about.c:231 src/gtk/description_window.c:120
270 #: src/gtk/gtkaspell.c:1470 src/gtk/gtkaspell.c:2440 src/gtk/inputdialog.c:202
271 #: src/gtk/prefswindow.c:316 src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:206
272 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/main.c:727
273 #: src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961 src/mimeview.c:1026
274 #: src/passphrase.c:133 src/plugins/trayicon/trayicon.c:312
275 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2537 src/prefs_common.c:2636
276 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
277 #: src/prefs_filtering_action.c:278 src/prefs_filtering.c:199
278 #: src/prefs_gtk.c:489 src/prefs_matcher.c:372 src/prefs_summary_column.c:313
279 #: src/prefs_template.c:263 src/ssl_manager.c:98
280 msgid "OK"
281 msgstr "OK"
282
283 #: src/addressadd.c:244 src/addressbook.c:2334 src/addrgather.c:508
284 #: src/compose.c:6101 src/compose.c:6797 src/compose.c:6835
285 #: src/editaddress.c:515 src/editbook.c:206 src/editgroup.c:373
286 #: src/editjpilot.c:346 src/editldap_basedn.c:215 src/editldap.c:343
287 #: src/editvcard.c:241 src/exphtmldlg.c:728 src/expldifdlg.c:748
288 #: src/export.c:202 src/foldersel.c:198 src/grouplistdialog.c:238
289 #: src/gtk/foldersort.c:176 src/gtk/gtkaspell.c:1479 src/gtk/inputdialog.c:203
290 #: src/gtk/prefswindow.c:317 src/gtk/progressdialog.c:76 src/import.c:207
291 #: src/importldif.c:1036 src/importmutt.c:289 src/importpine.c:289
292 #: src/main.c:727 src/mainwindow.c:2366 src/messageview.c:961
293 #: src/mimeview.c:1027 src/passphrase.c:137
294 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:312 src/prefs_actions.c:162
295 #: src/prefs_common.c:2538 src/prefs_common.c:2637
296 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
297 #: src/prefs_filtering_action.c:279 src/prefs_filtering.c:200
298 #: src/prefs_gtk.c:490 src/prefs_matcher.c:373 src/prefs_summary_column.c:314
299 #: src/prefs_template.c:264 src/prefs_themes.c:427 src/prefs_themes.c:476
300 #: src/prefs_themes.c:483 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:824
301 #: src/summaryview.c:3276
302 msgid "Cancel"
303 msgstr "Anuluj"
304
305 #: src/addressbook.c:369 src/compose.c:516 src/mainwindow.c:435
306 #: src/messageview.c:151
307 msgid "/_File"
308 msgstr "/_Plik"
309
310 #: src/addressbook.c:370
311 msgid "/_File/New _Book"
312 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
313
314 #: src/addressbook.c:371
315 msgid "/_File/New _vCard"
316 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
317
318 #: src/addressbook.c:373
319 msgid "/_File/New _JPilot"
320 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
321
322 #: src/addressbook.c:376
323 msgid "/_File/New _Server"
324 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
325
326 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:381 src/compose.c:519
327 #: src/compose.c:523 src/mainwindow.c:442 src/mainwindow.c:445
328 #: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:154
329 msgid "/_File/---"
330 msgstr "/_Plik/---"
331
332 #: src/addressbook.c:379
333 msgid "/_File/_Edit"
334 msgstr "/_Plik/_Edycja"
335
336 #: src/addressbook.c:380
337 msgid "/_File/_Delete"
338 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
339
340 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:517
341 msgid "/_File/_Save"
342 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
343
344 #: src/addressbook.c:383 src/compose.c:524 src/messageview.c:155
345 msgid "/_File/_Close"
346 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
347
348 #: src/addressbook.c:384 src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
349 #: src/compose.c:526 src/mainwindow.c:451 src/messageview.c:157
350 msgid "/_Edit"
351 msgstr "/_Edycja"
352
353 #: src/addressbook.c:385
354 msgid "/_Edit/C_ut"
355 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
356
357 #: src/addressbook.c:386 src/compose.c:531 src/mainwindow.c:452
358 #: src/messageview.c:158
359 msgid "/_Edit/_Copy"
360 msgstr "/_Edycja/S_kopiuj"
361
362 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:532
363 msgid "/_Edit/_Paste"
364 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
365
366 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:529 src/compose.c:612 src/compose.c:618
367 #: src/mainwindow.c:455 src/messageview.c:160
368 msgid "/_Edit/---"
369 msgstr "/_Edycja/---"
370
371 #: src/addressbook.c:389
372 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
373 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
374
375 #: src/addressbook.c:390
376 msgid "/_Address"
377 msgstr "/_Adres"
378
379 #: src/addressbook.c:391
380 msgid "/_Address/New _Address"
381 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
382
383 #: src/addressbook.c:392
384 msgid "/_Address/New _Group"
385 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
386
387 #: src/addressbook.c:393
388 msgid "/_Address/New _Folder"
389 msgstr "/_Adres/Nowy _folder"
390
391 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:397
392 msgid "/_Address/---"
393 msgstr "/_Adres/---"
394
395 #: src/addressbook.c:395
396 msgid "/_Address/_Edit"
397 msgstr "/_Adres/_Edycja"
398
399 #: src/addressbook.c:396
400 msgid "/_Address/_Delete"
401 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
402
403 #: src/addressbook.c:398
404 msgid "/_Address/_Mail To"
405 msgstr "/_Adres/_Wiadomo¶c do"
406
407 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:403 src/mainwindow.c:673
408 #: src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:698 src/mainwindow.c:707
409 #: src/mainwindow.c:710 src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275
410 #: src/messageview.c:296
411 msgid "/_Tools/---"
412 msgstr "/_Narzêdzia/---"
413
414 #: src/addressbook.c:400
415 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
416 msgstr "/_Narzêdzia/Zai_mportuj plik LDIF..."
417
418 #: src/addressbook.c:401
419 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
420 msgstr "/_Narzêdzia/Za_importuj plik M_utta..."
421
422 #: src/addressbook.c:402
423 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
424 msgstr "/_Narzêdzia/_Zaimportuj plik _Pine..."
425
426 #: src/addressbook.c:404
427 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
428 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do _HTML..."
429
430 #: src/addressbook.c:405
431 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
432 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do LDI_F..."
433
434 #: src/addressbook.c:406 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:740
435 #: src/messageview.c:299
436 msgid "/_Help"
437 msgstr "/Pomo_c"
438
439 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:688 src/mainwindow.c:750
440 #: src/messageview.c:300
441 msgid "/_Help/_About"
442 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
443
444 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427 src/summaryview.c:403
445 msgid "/_Delete"
446 msgstr "/_Usuñ"
447
448 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:428
449 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:436 src/compose.c:510
450 #: src/imap_gtk.c:56 src/imap_gtk.c:58 src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:63
451 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:51
452 #: src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
453 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:85 src/plugins/trayicon/trayicon.c:88
454 #: src/summaryview.c:397 src/summaryview.c:400 src/summaryview.c:405
455 #: src/summaryview.c:419 src/summaryview.c:421 src/summaryview.c:442
456 msgid "/---"
457 msgstr "/---"
458
459 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:429
460 msgid "/New _Address"
461 msgstr "/Nowy _adres"
462
463 #: src/addressbook.c:416 src/addressbook.c:430
464 msgid "/New _Group"
465 msgstr "/Nowa _grupa"
466
467 #: src/addressbook.c:417 src/addressbook.c:431
468 msgid "/New _Folder"
469 msgstr "/Nowy _folder"
470
471 #: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:433
472 msgid "/C_ut"
473 msgstr "/Wy_tnij"
474
475 #: src/addressbook.c:420 src/addressbook.c:434
476 msgid "/_Copy"
477 msgstr "/S_kopiuj"
478
479 #: src/addressbook.c:421 src/addressbook.c:435
480 msgid "/_Paste"
481 msgstr "/_Wstaw"
482
483 #: src/addressbook.c:437
484 msgid "/Pa_ste Address"
485 msgstr "/Wklej _adres"
486
487 #: src/addressbook.c:438
488 msgid "/_Mail To"
489 msgstr "/_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
490
491 #: src/addressbook.c:440
492 msgid "/_Browse Entry"
493 msgstr "/_Przegl±danie wpisu"
494
495 #: src/addressbook.c:453 src/crash.c:442 src/crash.c:461 src/importldif.c:118
496 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:95 src/prefs_themes.c:643
497 #: src/prefs_themes.c:675 src/prefs_themes.c:676
498 msgid "Unknown"
499 msgstr "Nieznany"
500
501 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:479 src/importldif.c:125
502 msgid "Success"
503 msgstr "Sukces"
504
505 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:126
506 msgid "Bad arguments"
507 msgstr "Z³e argumenty"
508
509 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:127
510 msgid "File not specified"
511 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
512
513 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:128
514 msgid "Error opening file"
515 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
516
517 #: src/addressbook.c:464 src/importldif.c:129
518 msgid "Error reading file"
519 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
520
521 #: src/addressbook.c:465 src/importldif.c:130
522 msgid "End of file encountered"
523 msgstr "Napotkano koniec pliku"
524
525 #: src/addressbook.c:466 src/importldif.c:131
526 msgid "Error allocating memory"
527 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
528
529 #: src/addressbook.c:467 src/importldif.c:132
530 msgid "Bad file format"
531 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
532
533 #: src/addressbook.c:468 src/importldif.c:133
534 msgid "Error writing to file"
535 msgstr "B³±d zapisu pliku"
536
537 #: src/addressbook.c:469 src/importldif.c:134
538 msgid "Error opening directory"
539 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
540
541 #: src/addressbook.c:470 src/importldif.c:135
542 msgid "No path specified"
543 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
544
545 #: src/addressbook.c:480
546 msgid "Error connecting to LDAP server"
547 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
548
549 #: src/addressbook.c:481
550 msgid "Error initializing LDAP"
551 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
552
553 #: src/addressbook.c:482
554 msgid "Error binding to LDAP server"
555 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
556
557 #: src/addressbook.c:483
558 msgid "Error searching LDAP database"
559 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
560
561 #: src/addressbook.c:484
562 msgid "Timeout performing LDAP operation"
563 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
564
565 #: src/addressbook.c:485
566 msgid "Error in LDAP search criteria"
567 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
568
569 #: src/addressbook.c:486
570 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
571 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
572
573 #: src/addressbook.c:487
574 msgid "LDAP search terminated on request"
575 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
576
577 #: src/addressbook.c:488
578 msgid "Error starting TLS connection"
579 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
580
581 #: src/addressbook.c:644
582 msgid "E-Mail address"
583 msgstr "Adres e-mail"
584
585 #: src/addressbook.c:648 src/prefs_common.c:2157 src/toolbar.c:180
586 #: src/toolbar.c:1530
587 msgid "Address book"
588 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
589
590 #: src/addressbook.c:749
591 msgid "Name:"
592 msgstr "Nazwa:"
593
594 #: src/addressbook.c:781 src/addressbook.c:2317 src/addressbook.c:2331
595 #: src/addressbook.c:2346 src/editaddress.c:717 src/editaddress.c:851
596 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
597 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering_action.c:135
598 #: src/prefs_filtering_action.c:462 src/prefs_filtering.c:293
599 #: src/prefs_matcher.c:572 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781
600 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:383 src/toolbar.c:476
601 msgid "Delete"
602 msgstr "Usuñ"
603
604 #: src/addressbook.c:787
605 msgid "Lookup"
606 msgstr "Wyszukaj"
607
608 #: src/addressbook.c:799 src/compose.c:1493 src/compose.c:3476
609 #: src/compose.c:4791 src/compose.c:5500 src/headerview.c:53
610 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
611 msgid "To:"
612 msgstr "Do:"
613
614 #: src/addressbook.c:803 src/compose.c:1477 src/compose.c:3475
615 #: src/prefs_template.c:175
616 msgid "Cc:"
617 msgstr "Kopia:"
618
619 #: src/addressbook.c:807 src/compose.c:1480 src/prefs_template.c:176
620 msgid "Bcc:"
621 msgstr "Ukryta kopia:"
622
623 #: src/addressbook.c:1016 src/addressbook.c:1039
624 msgid "Delete address(es)"
625 msgstr "Usuñ adres(y)"
626
627 #: src/addressbook.c:1017
628 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
629 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
630
631 #: src/addressbook.c:1040
632 msgid "Really delete the address(es)?"
633 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
634
635 #: src/addressbook.c:1041 src/addressbook.c:2318 src/addressbook.c:2346
636 #: src/compose.c:2369 src/compose.c:3300 src/compose.c:6596
637 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
638 #: src/imap_gtk.c:363 src/inc.c:182 src/inc.c:287 src/inc.c:313
639 #: src/mainwindow.c:1588 src/message_search.c:200 src/news_gtk.c:297
640 #: src/prefs_actions.c:548 src/prefs_customheader.c:547
641 #: src/prefs_filtering.c:853 src/prefs_filtering.c:1003
642 #: src/prefs_matcher.c:1682 src/prefs_template.c:547 src/prefs_themes.c:427
643 #: src/prefs_themes.c:476 src/prefs_themes.c:483 src/summary_search.c:351
644 #: src/summaryview.c:824 src/summaryview.c:1258 src/summaryview.c:1302
645 #: src/summaryview.c:1342 src/summaryview.c:1366 src/summaryview.c:1394
646 #: src/summaryview.c:1419 src/summaryview.c:1444 src/summaryview.c:1469
647 #: src/summaryview.c:2964 src/textview.c:1904 src/textview.c:2050
648 #: src/toolbar.c:1869
649 msgid "No"
650 msgstr "Nie"
651
652 #: src/addressbook.c:1595 src/addressbook.c:1668
653 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
654 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
655
656 #: src/addressbook.c:1606
657 msgid "Cannot paste into an address group."
658 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
659
660 #: src/addressbook.c:2314
661 #, c-format
662 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
663 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adres w `%s' ?"
664
665 #: src/addressbook.c:2326
666 #, c-format
667 msgid ""
668 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
669 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
670 msgstr ""
671 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
672 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
673 "do g³ównego katalogu."
674
675 #: src/addressbook.c:2332
676 msgid "Folder only"
677 msgstr "Tylko Katalog"
678
679 #: src/addressbook.c:2333
680 msgid "Folder and Addresses"
681 msgstr "Katalog i adresy"
682
683 #: src/addressbook.c:2345
684 #, c-format
685 msgid "Really delete `%s' ?"
686 msgstr "Naprawdê usun±æ \"%s\" ?"
687
688 #: src/addressbook.c:3130
689 msgid "New user, could not save index file."
690 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
691
692 #: src/addressbook.c:3134
693 msgid "New user, could not save address book files."
694 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
695
696 #: src/addressbook.c:3144
697 msgid "Old address book converted successfully."
698 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
699
700 #: src/addressbook.c:3149
701 msgid ""
702 "Old address book converted,\n"
703 "could not save new address index file"
704 msgstr ""
705 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
706 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
707
708 #: src/addressbook.c:3162
709 msgid ""
710 "Could not convert address book,\n"
711 "but created empty new address book files."
712 msgstr ""
713 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
714 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
715
716 #: src/addressbook.c:3168
717 msgid ""
718 "Could not convert address book,\n"
719 "could not create new address book files."
720 msgstr ""
721 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
722 "nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
723
724 #: src/addressbook.c:3173
725 msgid ""
726 "Could not convert address book\n"
727 "and could not create new address book files."
728 msgstr ""
729 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
730 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
731
732 #: src/addressbook.c:3180
733 msgid "Addressbook conversion error"
734 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
735
736 #: src/addressbook.c:3185
737 msgid "Addressbook conversion"
738 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
739
740 #: src/addressbook.c:3222
741 msgid "Addressbook Error"
742 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
743
744 #: src/addressbook.c:3223
745 msgid "Could not read address index"
746 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
747
748 #: src/addressbook.c:3582
749 msgid "Busy searching..."
750 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
751
752 #: src/addressbook.c:3653
753 #, c-format
754 msgid "Search '%s'"
755 msgstr "Szukaj '%s'"
756
757 #: src/addressbook.c:3873 src/prefs_common.c:962
758 msgid "Interface"
759 msgstr "Interfejs"
760
761 #: src/addressbook.c:3889 src/exphtmldlg.c:426 src/expldifdlg.c:437
762 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
763 msgid "Address Book"
764 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
765
766 #: src/addressbook.c:3905
767 msgid "Person"
768 msgstr "Osoba"
769
770 #: src/addressbook.c:3921
771 msgid "EMail Address"
772 msgstr "Adres e-mail"
773
774 #: src/addressbook.c:3937
775 msgid "Group"
776 msgstr "Grupa"
777
778 #: src/addressbook.c:3953 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:313
779 #: src/prefs_account.c:2138
780 msgid "Folder"
781 msgstr "Katalog"
782
783 #: src/addressbook.c:3969
784 msgid "vCard"
785 msgstr "vCard"
786
787 #: src/addressbook.c:3985 src/addressbook.c:4001
788 msgid "JPilot"
789 msgstr "JPilot"
790
791 #: src/addressbook.c:4017
792 msgid "LDAP Server"
793 msgstr "Serwer LDAP"
794
795 #: src/addressbook.c:4033
796 msgid "LDAP Query"
797 msgstr "Zapytanie LDAP"
798
799 #: src/addrgather.c:157
800 msgid "Please specify name for address book."
801 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
802
803 #: src/addrgather.c:177
804 msgid "Please select the mail headers to search."
805 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
806
807 #: src/addrgather.c:184
808 msgid "Busy harvesting addresses..."
809 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
810
811 #: src/addrgather.c:222
812 msgid "Addresses gathered successfully."
813 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
814
815 #: src/addrgather.c:286
816 msgid "No folder or message was selected."
817 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci."
818
819 #: src/addrgather.c:294
820 msgid ""
821 "Please select a folder to process from the folder\n"
822 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
823 "the message list."
824 msgstr ""
825 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
826 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
827 "wiadomo¶ci z listy."
828
829 #: src/addrgather.c:346
830 msgid "Folder :"
831 msgstr "Katalog :"
832
833 #: src/addrgather.c:357 src/exphtmldlg.c:640 src/expldifdlg.c:669
834 #: src/importldif.c:950
835 msgid "Address Book :"
836 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
837
838 #: src/addrgather.c:367
839 msgid "Folder Size :"
840 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
841
842 #: src/addrgather.c:382
843 msgid "Process these mail header fields"
844 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
845
846 #: src/addrgather.c:400
847 msgid "Include sub-folders"
848 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
849
850 #: src/addrgather.c:423
851 msgid "Header Name"
852 msgstr "Nazwa nag³ówka"
853
854 #: src/addrgather.c:424
855 msgid "Address Count"
856 msgstr "Liczba adresów"
857
858 #: src/addrgather.c:528 src/alertpanel.c:162 src/messageview.c:524
859 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:288 src/textview.c:1901 src/textview.c:2050
860 msgid "Warning"
861 msgstr "Ostrze¿enie"
862
863 #: src/addrgather.c:529
864 msgid "Header Fields"
865 msgstr "Pola nag³ówków"
866
867 #: src/addrgather.c:530 src/exphtmldlg.c:760 src/expldifdlg.c:780
868 #: src/importldif.c:1069
869 msgid "Finish"
870 msgstr "Koniec"
871
872 #: src/addrgather.c:589
873 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
874 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
875
876 #: src/addrgather.c:597
877 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
878 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
879
880 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
881 msgid "Common address"
882 msgstr "Wspólny adres"
883
884 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
885 msgid "Personal address"
886 msgstr "Osobisty adres"
887
888 #: src/alertpanel.c:149 src/compose.c:6280
889 msgid "Notice"
890 msgstr "Notatka"
891
892 #: src/alertpanel.c:175 src/alertpanel.c:197 src/compose.c:3808 src/inc.c:601
893 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:107 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:120
894 #: src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:146
895 msgid "Error"
896 msgstr "B³±d"
897
898 #: src/alertpanel.c:197
899 msgid "View log"
900 msgstr "Wy¶wietl dziennik"
901
902 #: src/alertpanel.c:316
903 msgid "Show this message next time"
904 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
905
906 #: src/browseldap.c:238
907 msgid "Browse Directory Entry"
908 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
909
910 #: src/browseldap.c:258
911 msgid "Server Name :"
912 msgstr "Nazwa serwera :"
913
914 #: src/browseldap.c:268
915 msgid "Distinguished Name (dn) :"
916 msgstr ""
917
918 #: src/browseldap.c:291
919 msgid "LDAP Name"
920 msgstr "Nazwa LDAP"
921
922 #: src/browseldap.c:293
923 msgid "Attribute Value"
924 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
925
926 #: src/common/nntp.c:68
927 #, c-format
928 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
929 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
930
931 #: src/common/nntp.c:174 src/common/nntp.c:237
932 #, c-format
933 msgid "protocol error: %s\n"
934 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
935
936 #: src/common/nntp.c:197 src/common/nntp.c:243
937 msgid "protocol error\n"
938 msgstr "b³±d protoko³u\n"
939
940 #: src/common/nntp.c:293
941 msgid "Error occurred while posting\n"
942 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
943
944 #: src/common/nntp.c:373
945 msgid "Error occurred while sending command\n"
946 msgstr "B³±d podczas wysy³ania polecenia\n"
947
948 #: src/common/plugin.c:103
949 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
950 msgstr "Alokacja pamiêci dla wtyczki nie powiod³a siê"
951
952 #: src/common/smtp.c:154
953 msgid "SMTP AUTH not available\n"
954 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
955
956 #: src/common/smtp.c:423 src/common/smtp.c:472
957 msgid "bad SMTP response\n"
958 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
959
960 #: src/common/smtp.c:443 src/common/smtp.c:461 src/common/smtp.c:568
961 msgid "error occurred on SMTP session\n"
962 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
963
964 #: src/common/smtp.c:452 src/pop.c:815
965 msgid "error occurred on authentication\n"
966 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
967
968 #: src/common/smtp.c:504
969 #, c-format
970 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
971 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
972
973 #: src/common/smtp.c:528 src/pop.c:808
974 msgid "can't start TLS session\n"
975 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
976
977 #: src/common/ssl.c:136
978 msgid "Error creating ssl context\n"
979 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
980
981 #: src/common/ssl.c:155
982 #, c-format
983 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
984 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
985
986 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
987 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
988 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
989 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
990 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
991 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
992 msgid "<not in certificate>"
993 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
994
995 #: src/common/ssl_certificate.c:189
996 #, c-format
997 msgid ""
998 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
999 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1000 "  Fingerprint: %s\n"
1001 "  Signature status: %s"
1002 msgstr ""
1003 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
1004 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
1005 "  Odcisk klucza: %s\n"
1006 "  Stan podpisu: %s"
1007
1008 #: src/common/ssl_certificate.c:307
1009 msgid "Can't load X509 default paths"
1010 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
1011
1012 #: src/common/ssl_certificate.c:362
1013 #, c-format
1014 msgid ""
1015 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
1016 "%s"
1017 msgstr ""
1018 "%s przedstawi³ nieznany certyfikat SSL:\n"
1019 "%s"
1020
1021 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
1022 #, c-format
1023 msgid ""
1024 "%s\n"
1025 "\n"
1026 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
1027 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
1028 msgstr ""
1029 "%s\n"
1030 "\n"
1031 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu zapisu certyfikatu.\n"
1032 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
1033
1034 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
1035 #: src/prefs_common.c:1101
1036 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
1037 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
1038
1039 #: src/common/ssl_certificate.c:398
1040 #, c-format
1041 msgid ""
1042 "%s's SSL certificate changed !\n"
1043 "We have saved this one:\n"
1044 "%s\n"
1045 "\n"
1046 "It is now:\n"
1047 "%s\n"
1048 "\n"
1049 "This could mean the server answering is not the known one."
1050 msgstr ""
1051 "Certyfikat SSL u %s zmieni³ siê!\n"
1052 "Zapisano poni¿szy:\n"
1053 "%s\n"
1054 "\n"
1055 "Jest to teraz:\n"
1056 "%s\n"
1057 "\n"
1058 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest znanym serwerem."
1059
1060 #: src/common/string_match.c:73
1061 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1062 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
1063
1064 #: src/common/utils.c:179
1065 #, c-format
1066 msgid "%dB"
1067 msgstr "%dB"
1068
1069 #: src/common/utils.c:181
1070 #, c-format
1071 msgid "%.1fKB"
1072 msgstr "%.1fKB"
1073
1074 #: src/common/utils.c:183
1075 #, c-format
1076 msgid "%.2fMB"
1077 msgstr "%.2fMB"
1078
1079 #: src/common/utils.c:185
1080 #, c-format
1081 msgid "%.2fGB"
1082 msgstr "%.2fGB"
1083
1084 #: src/compose.c:508
1085 msgid "/_Add..."
1086 msgstr "/Dod_aj..."
1087
1088 #: src/compose.c:509
1089 msgid "/_Remove"
1090 msgstr "/_Usuñ"
1091
1092 #: src/compose.c:511 src/folderview.c:234
1093 msgid "/_Properties..."
1094 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
1095
1096 #: src/compose.c:520
1097 msgid "/_File/_Attach file"
1098 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1099
1100 #: src/compose.c:521
1101 msgid "/_File/_Insert file"
1102 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
1103
1104 #: src/compose.c:522
1105 msgid "/_File/Insert si_gnature"
1106 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
1107
1108 #: src/compose.c:527
1109 msgid "/_Edit/_Undo"
1110 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
1111
1112 #: src/compose.c:528
1113 msgid "/_Edit/_Redo"
1114 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
1115
1116 #: src/compose.c:530
1117 msgid "/_Edit/Cu_t"
1118 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
1119
1120 #: src/compose.c:533
1121 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1122 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
1123
1124 #: src/compose.c:535 src/mainwindow.c:453 src/messageview.c:159
1125 msgid "/_Edit/Select _all"
1126 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
1127
1128 #: src/compose.c:536
1129 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1130 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
1131
1132 #: src/compose.c:537
1133 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1134 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w ty³"
1135
1136 #: src/compose.c:542
1137 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1138 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w przód"
1139
1140 #: src/compose.c:547
1141 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1142 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w ty³"
1143
1144 #: src/compose.c:552
1145 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1146 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w przód"
1147
1148 #: src/compose.c:557
1149 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1150 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do pocz±tku linii"
1151
1152 #: src/compose.c:562
1153 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1154 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do koñca linii"
1155
1156 #: src/compose.c:567
1157 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1158 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ  do poprzedniej linii"
1159
1160 #: src/compose.c:572
1161 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1162 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do nastêpnej linii"
1163
1164 #: src/compose.c:577
1165 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1166 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
1167
1168 #: src/compose.c:582
1169 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1170 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
1171
1172 #: src/compose.c:587
1173 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1174 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
1175
1176 #: src/compose.c:592
1177 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1178 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
1179
1180 #: src/compose.c:597
1181 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1182 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
1183
1184 #: src/compose.c:602
1185 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1186 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
1187
1188 #: src/compose.c:607
1189 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1190 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
1191
1192 #: src/compose.c:613
1193 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1194 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
1195
1196 #: src/compose.c:615
1197 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1198 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
1199
1200 #: src/compose.c:617
1201 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1202 msgstr "/_Edycja/Aut_omatyczne zawijanie"
1203
1204 #: src/compose.c:619
1205 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1206 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
1207
1208 #: src/compose.c:622
1209 msgid "/_Spelling"
1210 msgstr "/Pi_sownia"
1211
1212 #: src/compose.c:623
1213 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1214 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1215
1216 #: src/compose.c:625
1217 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1218 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1219
1220 #: src/compose.c:627
1221 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1222 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ b³êdnie napisane s³owo"
1223
1224 #: src/compose.c:629
1225 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1226 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1227
1228 #: src/compose.c:631
1229 msgid "/_Spelling/---"
1230 msgstr "/Pi_sownia/---"
1231
1232 #: src/compose.c:632
1233 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1234 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
1235
1236 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:164
1237 #: src/summaryview.c:443
1238 msgid "/_View"
1239 msgstr "/_Widok"
1240
1241 #: src/compose.c:637
1242 msgid "/_View/_To"
1243 msgstr "/_Widok/_Do"
1244
1245 #: src/compose.c:638
1246 msgid "/_View/_Cc"
1247 msgstr "/_Widok/_Kopia"
1248
1249 #: src/compose.c:639
1250 msgid "/_View/_Bcc"
1251 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
1252
1253 #: src/compose.c:640
1254 msgid "/_View/_Reply to"
1255 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1256
1257 #: src/compose.c:641 src/compose.c:643 src/compose.c:645 src/mainwindow.c:477
1258 #: src/mainwindow.c:480 src/mainwindow.c:509 src/mainwindow.c:533
1259 #: src/mainwindow.c:617 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:248
1260 msgid "/_View/---"
1261 msgstr "/_Widok/---"
1262
1263 #: src/compose.c:642
1264 msgid "/_View/_Followup to"
1265 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1266
1267 #: src/compose.c:644
1268 msgid "/_View/R_uler"
1269 msgstr "/_Widok/_Linijka"
1270
1271 #: src/compose.c:646
1272 msgid "/_View/_Attachment"
1273 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1274
1275 #: src/compose.c:648 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:252
1276 msgid "/_Message"
1277 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1278
1279 #: src/compose.c:649
1280 msgid "/_Message/_Send"
1281 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1282
1283 #: src/compose.c:651
1284 msgid "/_Message/Send _later"
1285 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1286
1287 #: src/compose.c:654 src/compose.c:659 src/compose.c:661 src/compose.c:665
1288 #: src/compose.c:672 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:634
1289 #: src/mainwindow.c:644 src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:652
1290 #: src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:255 src/messageview.c:263
1291 #: src/messageview.c:268
1292 msgid "/_Message/---"
1293 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1294
1295 #: src/compose.c:655
1296 msgid "/_Message/_To"
1297 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
1298
1299 #: src/compose.c:656
1300 msgid "/_Message/_Cc"
1301 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
1302
1303 #: src/compose.c:657
1304 msgid "/_Message/_Bcc"
1305 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
1306
1307 #: src/compose.c:658
1308 msgid "/_Message/_Reply to"
1309 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1310
1311 #: src/compose.c:660
1312 msgid "/_Message/_Followup to"
1313 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1314
1315 #: src/compose.c:662
1316 msgid "/_Message/_Attach"
1317 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
1318
1319 #: src/compose.c:666
1320 msgid "/_Message/Si_gn"
1321 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1322
1323 #: src/compose.c:667
1324 msgid "/_Message/_Encrypt"
1325 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
1326
1327 #: src/compose.c:668
1328 msgid "/_Message/Mode"
1329 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Tryb/"
1330
1331 #: src/compose.c:669
1332 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1333 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Tryb/_MIME"
1334
1335 #: src/compose.c:670
1336 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1337 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
1338
1339 #: src/compose.c:673
1340 msgid "/_Message/_Priority"
1341 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
1342
1343 #: src/compose.c:674
1344 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1345 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
1346
1347 #: src/compose.c:675
1348 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1349 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
1350
1351 #: src/compose.c:676
1352 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1353 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1354
1355 #: src/compose.c:677
1356 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1357 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1358
1359 #: src/compose.c:678
1360 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1361 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1362
1363 #: src/compose.c:680
1364 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1365 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1366
1367 #: src/compose.c:681
1368 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1369 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Usuñ odniesienia"
1370
1371 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:271
1372 msgid "/_Tools"
1373 msgstr "/_Narzêdzia"
1374
1375 #: src/compose.c:683
1376 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1377 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1378
1379 #: src/compose.c:684 src/messageview.c:272
1380 msgid "/_Tools/_Address book"
1381 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1382
1383 #: src/compose.c:685
1384 msgid "/_Tools/_Template"
1385 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1386
1387 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:697 src/messageview.c:297
1388 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1389 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1390
1391 #: src/compose.c:1483
1392 msgid "Reply-To:"
1393 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1394
1395 #: src/compose.c:1486 src/compose.c:4788 src/compose.c:5502
1396 #: src/headerview.c:54
1397 msgid "Newsgroups:"
1398 msgstr "Grupy news:"
1399
1400 #: src/compose.c:1489
1401 msgid "Followup-To:"
1402 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1403
1404 #: src/compose.c:1817
1405 msgid "Quote mark format error."
1406 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1407
1408 #: src/compose.c:1833
1409 msgid "Message reply/forward format error."
1410 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1411
1412 #: src/compose.c:2224
1413 #, c-format
1414 msgid "File %s is empty."
1415 msgstr "Plik %s jest pusty."
1416
1417 #: src/compose.c:2228
1418 #, c-format
1419 msgid "Can't read %s."
1420 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1421
1422 #: src/compose.c:2262
1423 #, c-format
1424 msgid "Message: %s"
1425 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1426
1427 #: src/compose.c:2366
1428 msgid "Encrypted message"
1429 msgstr "Zaszyfrowana wiadomo¶æ"
1430
1431 #: src/compose.c:2367
1432 msgid ""
1433 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1434 "Discard encrypted part?"
1435 msgstr ""
1436 "Nie mo¿na ponownie edytowaæ zaszyfrowanej wiadomo¶ci. \n"
1437 "Odrzuciæ zaszyfrowan± czê¶æ?"
1438
1439 #: src/compose.c:3128
1440 msgid " [Edited]"
1441 msgstr " [Edytowany]"
1442
1443 #: src/compose.c:3130
1444 #, c-format
1445 msgid "%s - Compose message%s"
1446 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1447
1448 #: src/compose.c:3133
1449 #, c-format
1450 msgid "Compose message%s"
1451 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1452
1453 #: src/compose.c:3157 src/compose.c:3409
1454 msgid ""
1455 "Account for sending mail is not specified.\n"
1456 "Please select a mail account before sending."
1457 msgstr ""
1458 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1459 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1460
1461 #: src/compose.c:3290
1462 msgid "Recipient is not specified."
1463 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1464
1465 #: src/compose.c:3298 src/messageview.c:524 src/prefs_account.c:766
1466 #: src/prefs_common.c:948 src/toolbar.c:375 src/toolbar.c:422
1467 msgid "Send"
1468 msgstr "Wy¶lij"
1469
1470 #: src/compose.c:3299
1471 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1472 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1473
1474 #: src/compose.c:3324
1475 msgid "Could not queue message for sending"
1476 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1477
1478 #: src/compose.c:3333
1479 msgid ""
1480 "The message was queued but could not be sent.\n"
1481 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1482 msgstr ""
1483 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1484 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1485
1486 #: src/compose.c:3425 src/procmsg.c:1165 src/send_message.c:229
1487 #, c-format
1488 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1489 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1490
1491 #: src/compose.c:3445
1492 msgid "Can't save the message to Sent."
1493 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1494
1495 #: src/compose.c:3692
1496 #, c-format
1497 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1498 msgstr ""
1499 "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1500
1501 #: src/compose.c:3804
1502 #, c-format
1503 msgid ""
1504 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1505 "%s to %s.\n"
1506 "Send it anyway?"
1507 msgstr ""
1508 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci z\n"
1509 "%s do %s.\n"
1510 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1511
1512 #: src/compose.c:4094
1513 msgid "No account for sending mails available!"
1514 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1515
1516 #: src/compose.c:4104
1517 msgid "No account for posting news available!"
1518 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1519
1520 #: src/compose.c:4884 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1521 msgid "From:"
1522 msgstr "Od:"
1523
1524 #: src/compose.c:4988 src/compose.c:5164 src/compose.c:6039
1525 msgid "MIME type"
1526 msgstr "typ MIME"
1527
1528 #: src/compose.c:4989 src/compose.c:5165 src/mimeview.c:197
1529 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:457
1530 msgid "Size"
1531 msgstr "Wielko¶æ"
1532
1533 #: src/compose.c:5053
1534 msgid "Save Message to "
1535 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1536
1537 #: src/compose.c:5077 src/prefs_filtering_action.c:420
1538 msgid "Select ..."
1539 msgstr " Wybierz ..."
1540
1541 #: src/compose.c:5216 src/prefs_account.c:1356 src/prefs_customheader.c:188
1542 #: src/prefs_matcher.c:148
1543 msgid "Header"
1544 msgstr "Nag³ówek"
1545
1546 #: src/compose.c:5218
1547 msgid "Attachments"
1548 msgstr "Za³±czniki"
1549
1550 #: src/compose.c:5220
1551 msgid "Others"
1552 msgstr "Inne"
1553
1554 #: src/compose.c:5235 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1555 #: src/summary_search.c:164
1556 msgid "Subject:"
1557 msgstr "Temat:"
1558
1559 #: src/compose.c:5449 src/exphtmldlg.c:506 src/gtk/colorlabel.c:281
1560 #: src/gtk/gtkaspell.c:1532 src/gtk/gtkaspell.c:2239 src/summaryview.c:4080
1561 msgid "None"
1562 msgstr "Brak"
1563
1564 #: src/compose.c:5459
1565 #, c-format
1566 msgid ""
1567 "Spell checker could not be started.\n"
1568 "%s"
1569 msgstr ""
1570 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1571 "%s"
1572
1573 #: src/compose.c:5934
1574 msgid "Invalid MIME type."
1575 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1576
1577 #: src/compose.c:5952
1578 msgid "File doesn't exist or is empty."
1579 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1580
1581 #: src/compose.c:6021
1582 msgid "Properties"
1583 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1584
1585 #: src/compose.c:6066
1586 msgid "Encoding"
1587 msgstr "Kodowanie"
1588
1589 #: src/compose.c:6097
1590 msgid "Path"
1591 msgstr "¦cie¿ka"
1592
1593 #: src/compose.c:6098 src/prefs_toolbar.c:808
1594 msgid "File name"
1595 msgstr "Nazwa pliku"
1596
1597 #: src/compose.c:6277
1598 #, c-format
1599 msgid ""
1600 "The external editor is still working.\n"
1601 "Force terminating the process?\n"
1602 "process group id: %d"
1603 msgstr ""
1604 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1605 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1606 "identyfikator grupy procesów: %d"
1607
1608 #: src/compose.c:6594 src/inc.c:180 src/inc.c:285 src/inc.c:311
1609 #: src/toolbar.c:1867
1610 msgid "Offline warning"
1611 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1612
1613 #: src/compose.c:6595 src/inc.c:181 src/inc.c:286 src/inc.c:312
1614 #: src/toolbar.c:1868
1615 msgid "You're working offline. Override?"
1616 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1617
1618 #: src/compose.c:6714 src/compose.c:6735
1619 msgid "Select file"
1620 msgstr "Wybierz plik"
1621
1622 #: src/compose.c:6748
1623 #, c-format
1624 msgid "File '%s' could not be read."
1625 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
1626
1627 #: src/compose.c:6750
1628 #, c-format
1629 msgid ""
1630 "File '%s' contained invalid characters\n"
1631 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1632 msgstr ""
1633 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
1634 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
1635
1636 #: src/compose.c:6795
1637 msgid "Discard message"
1638 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1639
1640 #: src/compose.c:6796
1641 msgid "This message has been modified. discard it?"
1642 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1643
1644 #: src/compose.c:6797
1645 msgid "Discard"
1646 msgstr "Porzuæ"
1647
1648 #: src/compose.c:6797
1649 msgid "to Draft"
1650 msgstr "do Szablonów"
1651
1652 #: src/compose.c:6832
1653 #, c-format
1654 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1655 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1656
1657 #: src/compose.c:6834
1658 msgid "Apply template"
1659 msgstr "Do³±cz szablon"
1660
1661 #: src/compose.c:6835
1662 msgid "Replace"
1663 msgstr "Podmieñ"
1664
1665 #: src/compose.c:6835 src/toolbar.c:426
1666 msgid "Insert"
1667 msgstr "Wstaw"
1668
1669 #: src/crash.c:141
1670 #, c-format
1671 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1672 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1673
1674 #: src/crash.c:186
1675 msgid "Sylpheed has crashed"
1676 msgstr "Sylpheed zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
1677
1678 #: src/crash.c:202
1679 #, c-format
1680 msgid ""
1681 "%s.\n"
1682 "Please file a bug report and include the information below."
1683 msgstr ""
1684 "%s.\n"
1685 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1686
1687 #: src/crash.c:207
1688 msgid "Debug log"
1689 msgstr "Dziennik debugu"
1690
1691 #: src/crash.c:247
1692 msgid "Save..."
1693 msgstr "Zapisz..."
1694
1695 #: src/crash.c:252
1696 msgid "Create bug report"
1697 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1698
1699 #: src/crash.c:299
1700 msgid "Save crash information"
1701 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1702
1703 #: src/editaddress.c:144
1704 msgid "Add New Person"
1705 msgstr "Dodaj now± osobê"
1706
1707 #: src/editaddress.c:145
1708 msgid "Edit Person Details"
1709 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1710
1711 #: src/editaddress.c:286
1712 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1713 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1714
1715 #: src/editaddress.c:423
1716 msgid "A Name and Value must be supplied."
1717 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1718
1719 #: src/editaddress.c:481
1720 msgid "Edit Person Data"
1721 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1722
1723 #: src/editaddress.c:578 src/expldifdlg.c:551 src/exporthtml.c:790
1724 #: src/ldif.c:826
1725 msgid "Display Name"
1726 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
1727
1728 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:834
1729 msgid "Last Name"
1730 msgstr "Imiê"
1731
1732 #: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:830
1733 msgid "First Name"
1734 msgstr "Nazwisko"
1735
1736 #: src/editaddress.c:590
1737 msgid "Nickname"
1738 msgstr "Ksywka"
1739
1740 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:675 src/editaddress.c:885
1741 #: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:564 src/exporthtml.c:629
1742 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1743 msgid "E-Mail Address"
1744 msgstr "Adres e-mail"
1745
1746 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:684
1747 msgid "Alias"
1748 msgstr "Alias"
1749
1750 #: src/editaddress.c:711
1751 msgid "Move Up"
1752 msgstr "W górê"
1753
1754 #: src/editaddress.c:714
1755 msgid "Move Down"
1756 msgstr "W dó³"
1757
1758 #: src/editaddress.c:720 src/editaddress.c:854
1759 msgid "Modify"
1760 msgstr "Zmieñ"
1761
1762 #: src/editaddress.c:726 src/editaddress.c:860 src/gtk/quicksearch.c:308
1763 #: src/message_search.c:135 src/summary_search.c:211
1764 msgid "Clear"
1765 msgstr "Wyczy¶æ"
1766
1767 #: src/editaddress.c:776 src/editaddress.c:833 src/prefs_customheader.c:205
1768 #: src/prefs_matcher.c:457
1769 msgid "Value"
1770 msgstr "Warto¶æ"
1771
1772 #: src/editaddress.c:884
1773 msgid "Basic Data"
1774 msgstr "Podstawowe dane"
1775
1776 #: src/editaddress.c:886
1777 msgid "User Attributes"
1778 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1779
1780 #: src/editbook.c:113
1781 msgid "File appears to be Ok."
1782 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1783
1784 #: src/editbook.c:116
1785 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1786 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1787
1788 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:193 src/editvcard.c:99
1789 msgid "Could not read file."
1790 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1791
1792 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:265
1793 msgid "Edit Addressbook"
1794 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1795
1796 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:303 src/editvcard.c:218
1797 msgid " Check File "
1798 msgstr "Sprawd¼ plik "
1799
1800 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:308 src/editvcard.c:223
1801 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1573
1802 msgid "File"
1803 msgstr "Plik"
1804
1805 #: src/editbook.c:284
1806 msgid "Add New Addressbook"
1807 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1808
1809 #: src/editgroup.c:103
1810 msgid "A Group Name must be supplied."
1811 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1812
1813 #: src/editgroup.c:267
1814 msgid "Edit Group Data"
1815 msgstr "Edytuj dane grupy"
1816
1817 #: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
1818 msgid "Group Name"
1819 msgstr "Nazwa grupy"
1820
1821 #: src/editgroup.c:314
1822 msgid "Addresses in Group"
1823 msgstr "Adresy w grupie"
1824
1825 #: src/editgroup.c:316
1826 msgid " -> "
1827 msgstr " -> "
1828
1829 #: src/editgroup.c:343
1830 msgid " <- "
1831 msgstr " <- "
1832
1833 #: src/editgroup.c:345
1834 msgid "Available Addresses"
1835 msgstr "Dostêpne adresy"
1836
1837 #: src/editgroup.c:405
1838 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1839 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1840
1841 #: src/editgroup.c:453
1842 msgid "Edit Group Details"
1843 msgstr "Edytuj dane grupê"
1844
1845 #: src/editgroup.c:456
1846 msgid "Add New Group"
1847 msgstr "Dodaj now± grupê"
1848
1849 #: src/editgroup.c:506
1850 msgid "Edit folder"
1851 msgstr "Edytuj folder"
1852
1853 #: src/editgroup.c:506
1854 msgid "Input the new name of folder:"
1855 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1856
1857 #: src/editgroup.c:509 src/imap_gtk.c:124 src/mh_gtk.c:118
1858 msgid "New folder"
1859 msgstr "Nowy katalog"
1860
1861 #: src/editgroup.c:510 src/mh_gtk.c:119
1862 msgid "Input the name of new folder:"
1863 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1864
1865 #: src/editjpilot.c:190
1866 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1867 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1868
1869 #: src/editjpilot.c:226
1870 msgid "Select JPilot File"
1871 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1872
1873 #: src/editjpilot.c:274 src/editjpilot.c:402
1874 msgid "Edit JPilot Entry"
1875 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1876
1877 #: src/editjpilot.c:315 src/editldap.c:478 src/editvcard.c:230
1878 #: src/exphtmldlg.c:447 src/expldifdlg.c:458 src/importldif.c:723
1879 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2166
1880 #: src/prefs_spelling.c:244
1881 msgid " ... "
1882 msgstr " ... "
1883
1884 #: src/editjpilot.c:320
1885 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1886 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1887
1888 #: src/editjpilot.c:409
1889 msgid "Add New JPilot Entry"
1890 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1891
1892 #: src/editldap_basedn.c:143
1893 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1894 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1895
1896 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:412
1897 msgid "Hostname"
1898 msgstr "Nazwa hosta"
1899
1900 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:431 src/ssl_manager.c:106
1901 msgid "Port"
1902 msgstr "Port"
1903
1904 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:460
1905 msgid "Search Base"
1906 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1907
1908 #: src/editldap_basedn.c:204
1909 msgid "Available Search Base(s)"
1910 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1911
1912 #: src/editldap_basedn.c:293
1913 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1914 msgstr ""
1915 "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1916
1917 #: src/editldap_basedn.c:297 src/editldap.c:267
1918 msgid "Could not connect to server"
1919 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1920
1921 #: src/editldap.c:148
1922 msgid "A Name must be supplied."
1923 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana"
1924
1925 #: src/editldap.c:160
1926 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1927 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera"
1928
1929 #: src/editldap.c:173
1930 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1931 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany"
1932
1933 #: src/editldap.c:264
1934 msgid "Connected successfully to server"
1935 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1936
1937 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:965
1938 msgid "Edit LDAP Server"
1939 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1940
1941 #: src/editldap.c:407
1942 msgid "A name that you wish to call the server."
1943 msgstr ""
1944
1945 #: src/editldap.c:422
1946 msgid ""
1947 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1948 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1949 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1950 "computer as Sylpheed."
1951 msgstr ""
1952 "Powinna, to byæ nazwa hosta danego serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com"
1953 "\" mo¿ebyæ w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze "
1954 "mo¿na u¿yæ adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co "
1955 "Sylpheed nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
1956
1957 #: src/editldap.c:446
1958 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1959 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
1960
1961 #: src/editldap.c:450
1962 msgid " Check Server "
1963 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
1964
1965 #: src/editldap.c:455
1966 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1967 msgstr ""
1968 "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
1969
1970 #: src/editldap.c:470
1971 msgid ""
1972 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1973 "Examples include:\n"
1974 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1975 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1976 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: src/editldap.c:483
1980 msgid ""
1981 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1982 "server."
1983 msgstr ""
1984 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
1985 "serwera."
1986
1987 #: src/editldap.c:534
1988 msgid "Search Attributes"
1989 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
1990
1991 #: src/editldap.c:544
1992 msgid ""
1993 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1994 "find a name or address."
1995 msgstr ""
1996 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
1997 "odnalezienianazwy lub adresu."
1998
1999 #: src/editldap.c:548
2000 msgid " Defaults "
2001 msgstr " Domy¶lne "
2002
2003 #: src/editldap.c:553
2004 msgid ""
2005 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2006 "names and addresses during a name or address search process."
2007 msgstr ""
2008
2009 #: src/editldap.c:560
2010 msgid "Max Query Age (secs)"
2011 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2012
2013 #: src/editldap.c:576
2014 msgid ""
2015 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2016 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2017 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2018 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2019 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2020 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2021 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2022 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2023 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2024 "more memory to cache results."
2025 msgstr ""
2026
2027 #: src/editldap.c:594
2028 msgid "Include server in dynamic search"
2029 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
2030
2031 #: src/editldap.c:600
2032 msgid ""
2033 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2034 "address completion."
2035 msgstr ""
2036
2037 #: src/editldap.c:607
2038 msgid "Match names 'containing' search term"
2039 msgstr ""
2040
2041 #: src/editldap.c:613
2042 msgid ""
2043 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2044 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2045 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2046 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2047 "searches against other address interfaces."
2048 msgstr ""
2049
2050 #: src/editldap.c:668
2051 msgid "Bind DN"
2052 msgstr "£±cz DN"
2053
2054 #: src/editldap.c:678
2055 msgid ""
2056 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2057 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2058 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2059 "performing a search."
2060 msgstr ""
2061
2062 #: src/editldap.c:686
2063 msgid "Bind Password"
2064 msgstr "£±cz has³o"
2065
2066 #: src/editldap.c:696
2067 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2068 msgstr ""
2069
2070 #: src/editldap.c:702
2071 msgid "Timeout (secs)"
2072 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2073
2074 #: src/editldap.c:717
2075 msgid "The timeout period in seconds."
2076 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2077
2078 #: src/editldap.c:721
2079 msgid "Maximum Entries"
2080 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2081
2082 #: src/editldap.c:736
2083 msgid ""
2084 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2085 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2086
2087 #: src/editldap.c:752 src/prefs_account.c:762
2088 msgid "Basic"
2089 msgstr "Podstawowe"
2090
2091 #: src/editldap.c:753 src/message_search.c:134 src/summary_search.c:210
2092 msgid "Search"
2093 msgstr "Szukaj"
2094
2095 #: src/editldap.c:754 src/gtk/quicksearch.c:280
2096 msgid "Extended"
2097 msgstr "Rozszerzone"
2098
2099 #: src/editldap.c:970
2100 msgid "Add New LDAP Server"
2101 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2102
2103 #: src/editvcard.c:96
2104 msgid "File does not appear to be vCard format."
2105 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
2106
2107 #: src/editvcard.c:132
2108 msgid "Select vCard File"
2109 msgstr "Wybierz plik vCard"
2110
2111 #: src/editvcard.c:189 src/editvcard.c:292
2112 msgid "Edit vCard Entry"
2113 msgstr "Edytuj wpis vCard"
2114
2115 #: src/editvcard.c:297
2116 msgid "Add New vCard Entry"
2117 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
2118
2119 #: src/exphtmldlg.c:111
2120 msgid "Please specify output directory and file to create."
2121 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
2122
2123 #: src/exphtmldlg.c:114
2124 msgid "Select stylesheet and formatting."
2125 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
2126
2127 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2128 msgid "File exported successfully."
2129 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
2130
2131 #: src/exphtmldlg.c:182
2132 #, c-format
2133 msgid ""
2134 "HTML Output Directory '%s'\n"
2135 "does not exist. OK to create new directory?"
2136 msgstr ""
2137 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
2138 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2139
2140 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:191
2141 msgid "Create Directory"
2142 msgstr "Stwórz katalog"
2143
2144 #: src/exphtmldlg.c:194
2145 #, c-format
2146 msgid ""
2147 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2148 "%s"
2149 msgstr ""
2150 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
2151 "%s"
2152
2153 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:202
2154 msgid "Failed to Create Directory"
2155 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
2156
2157 #: src/exphtmldlg.c:242
2158 msgid "Error creating HTML file"
2159 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
2160
2161 #: src/exphtmldlg.c:362
2162 msgid "Select HTML Output File"
2163 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy dla HTML"
2164
2165 #: src/exphtmldlg.c:438
2166 msgid "HTML Output File"
2167 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
2168
2169 #: src/exphtmldlg.c:499
2170 msgid "Stylesheet"
2171 msgstr "Wzór stylów"
2172
2173 #: src/exphtmldlg.c:512 src/prefs_common.c:2617 src/prefs_common.c:2925
2174 msgid "Default"
2175 msgstr "Domy¶lne"
2176
2177 #: src/exphtmldlg.c:518 src/plugins/pgpmime/sgpgme.c:103
2178 msgid "Full"
2179 msgstr "Pe³ny"
2180
2181 #: src/exphtmldlg.c:524
2182 msgid "Custom"
2183 msgstr "W³asne"
2184
2185 #: src/exphtmldlg.c:530
2186 msgid "Custom-2"
2187 msgstr "W³asne-2"
2188
2189 #: src/exphtmldlg.c:536
2190 msgid "Custom-3"
2191 msgstr "W³asne-3"
2192
2193 #: src/exphtmldlg.c:542
2194 msgid "Custom-4"
2195 msgstr "W³asne-4"
2196
2197 #: src/exphtmldlg.c:556
2198 msgid "Full Name Format"
2199 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
2200
2201 #: src/exphtmldlg.c:563
2202 msgid "First Name, Last Name"
2203 msgstr "Nazwisko, Imiê"
2204
2205 #: src/exphtmldlg.c:569
2206 msgid "Last Name, First Name"
2207 msgstr "Imiê, Nazwisko"
2208
2209 #: src/exphtmldlg.c:583
2210 msgid "Color Banding"
2211 msgstr "Pasek koloru"
2212
2213 #: src/exphtmldlg.c:589
2214 msgid "Format E-Mail Links"
2215 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
2216
2217 #: src/exphtmldlg.c:595
2218 msgid "Format User Attributes"
2219 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
2220
2221 #: src/exphtmldlg.c:650 src/expldifdlg.c:679 src/importldif.c:960
2222 msgid "File Name :"
2223 msgstr "Nazwa pliku :"
2224
2225 #: src/exphtmldlg.c:660
2226 msgid "Open with Web Browser"
2227 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
2228
2229 #: src/exphtmldlg.c:692
2230 msgid "Export Address Book to HTML File"
2231 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2232
2233 #: src/exphtmldlg.c:726 src/expldifdlg.c:746 src/importldif.c:1034
2234 msgid "Prev"
2235 msgstr "Poprzednie"
2236
2237 #: src/exphtmldlg.c:727 src/expldifdlg.c:747 src/importldif.c:1035
2238 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:477
2239 msgid "Next"
2240 msgstr "Nastêpne"
2241
2242 #: src/exphtmldlg.c:758 src/expldifdlg.c:778 src/importldif.c:1067
2243 msgid "File Info"
2244 msgstr "Informacje o pliku"
2245
2246 #: src/exphtmldlg.c:759
2247 msgid "Format"
2248 msgstr "Format"
2249
2250 #: src/expldifdlg.c:110
2251 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2252 msgstr ""
2253 "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
2254
2255 #: src/expldifdlg.c:113
2256 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2257 msgstr ""
2258
2259 #: src/expldifdlg.c:188
2260 #, c-format
2261 msgid ""
2262 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2263 "does not exist. OK to create new directory?"
2264 msgstr ""
2265 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
2266 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2267
2268 #: src/expldifdlg.c:200
2269 #, c-format
2270 msgid ""
2271 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2272 "%s"
2273 msgstr ""
2274 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
2275 "%s"
2276
2277 #: src/expldifdlg.c:244
2278 msgid "Suffix was not supplied"
2279 msgstr "Nie podano przedrostka"
2280
2281 #: src/expldifdlg.c:246
2282 msgid ""
2283 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2284 "you wish to proceed without a suffix?"
2285 msgstr ""
2286 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
2287 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
2288
2289 #: src/expldifdlg.c:264
2290 msgid "Error creating LDIF file"
2291 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
2292
2293 #: src/expldifdlg.c:373
2294 msgid "Select LDIF Output File"
2295 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
2296
2297 #: src/expldifdlg.c:449
2298 msgid "LDIF Output File"
2299 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
2300
2301 #: src/expldifdlg.c:510
2302 msgid "Suffix"
2303 msgstr "Przedrostek"
2304
2305 #: src/expldifdlg.c:522
2306 msgid ""
2307 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2308 "entry. Examples include:\n"
2309 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2310 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2311 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: src/expldifdlg.c:531
2315 msgid "Relative DN"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: src/expldifdlg.c:538
2319 msgid "Unique ID"
2320 msgstr "Unikatowy identyfikator"
2321
2322 #: src/expldifdlg.c:546
2323 msgid ""
2324 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2325 "to:\n"
2326 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: src/expldifdlg.c:559
2330 msgid ""
2331 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2332 "similar to:\n"
2333 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: src/expldifdlg.c:572
2337 msgid ""
2338 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2339 "is formatted similar to:\n"
2340 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2341 msgstr ""
2342
2343 #: src/expldifdlg.c:586
2344 msgid ""
2345 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2346 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2347 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2348 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2349 "available RDN options that will be used to create the DN."
2350 msgstr ""
2351
2352 #: src/expldifdlg.c:599
2353 msgid "Use DN attribute if present in data"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: src/expldifdlg.c:606
2357 msgid ""
2358 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2359 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2360 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2361 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2362 msgstr ""
2363
2364 #: src/expldifdlg.c:617
2365 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2366 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
2367
2368 #: src/expldifdlg.c:624
2369 msgid ""
2370 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2371 "option to ignore these records."
2372 msgstr ""
2373 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
2374 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
2375
2376 #: src/expldifdlg.c:712
2377 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2378 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
2379
2380 #: src/expldifdlg.c:779
2381 msgid "Distguished Name"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: src/export.c:141
2385 msgid "Export"
2386 msgstr "Eksport"
2387
2388 #: src/export.c:160
2389 msgid "Specify target folder and mbox file."
2390 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
2391
2392 #: src/export.c:170
2393 msgid "Source dir:"
2394 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2395
2396 #: src/export.c:175
2397 msgid "Exporting file:"
2398 msgstr "Eksportowanie pliku:"
2399
2400 #: src/export.c:188 src/export.c:194 src/import.c:193 src/import.c:199
2401 #: src/prefs_account.c:1229
2402 msgid " Select... "
2403 msgstr " Wybierz... "
2404
2405 #: src/export.c:233
2406 msgid "Select exporting file"
2407 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2408
2409 #: src/exporthtml.c:796
2410 msgid "Full Name"
2411 msgstr "Pe³na nazwa"
2412
2413 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2414 msgid "Attributes"
2415 msgstr "Atrybuty"
2416
2417 #: src/exporthtml.c:1001
2418 msgid "Sylpheed Address Book"
2419 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
2420
2421 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:590
2422 msgid "Name already exists but is not a directory."
2423 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
2424
2425 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:593
2426 msgid "No permissions to create directory."
2427 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
2428
2429 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:596
2430 msgid "Name is too long."
2431 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
2432
2433 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:599
2434 msgid "Not specified."
2435 msgstr "Nie okre¶lono"
2436
2437 #: src/folder.c:1173
2438 msgid "Inbox"
2439 msgstr "Przychodz±ca"
2440
2441 #: src/folder.c:1177
2442 msgid "Sent"
2443 msgstr "Wys³ane"
2444
2445 #: src/folder.c:1181
2446 msgid "Queue"
2447 msgstr "Kolejka"
2448
2449 #: src/folder.c:1185
2450 msgid "Trash"
2451 msgstr "Wysypisko"
2452
2453 #: src/folder.c:1189
2454 msgid "Drafts"
2455 msgstr "Szablon"
2456
2457 #: src/folder.c:1441
2458 #, c-format
2459 msgid "Processing (%s)...\n"
2460 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
2461
2462 #: src/folder.c:2440
2463 #, c-format
2464 msgid "Moving %s to %s...\n"
2465 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2466
2467 #: src/foldersel.c:153
2468 msgid "Select folder"
2469 msgstr "Wybierz katalog"
2470
2471 #: src/folderview.c:232
2472 msgid "/Mark all _read"
2473 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2474
2475 #: src/folderview.c:233
2476 msgid "/_Search folder..."
2477 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2478
2479 #: src/folderview.c:235
2480 msgid "/_Processing..."
2481 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2482
2483 #: src/folderview.c:314
2484 msgid "New"
2485 msgstr "Nowy"
2486
2487 #: src/folderview.c:315
2488 msgid "Unread"
2489 msgstr "Nieprzeczytane"
2490
2491 #: src/folderview.c:316
2492 msgid "#"
2493 msgstr "#"
2494
2495 #: src/folderview.c:521
2496 msgid "Setting folder info..."
2497 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2498
2499 #: src/folderview.c:728 src/mainwindow.c:2991 src/setup.c:80
2500 #, c-format
2501 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2502 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2503
2504 #: src/folderview.c:732 src/mainwindow.c:2996 src/setup.c:85
2505 #, c-format
2506 msgid "Scanning folder %s ..."
2507 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2508
2509 #: src/folderview.c:773
2510 msgid "Rebuilding folder tree..."
2511 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2512
2513 #: src/folderview.c:856
2514 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2515 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2516
2517 #: src/folderview.c:1520
2518 #, c-format
2519 msgid "Opening Folder %s..."
2520 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2521
2522 #: src/folderview.c:1532
2523 msgid "Folder could not be opened."
2524 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2525
2526 #: src/folderview.c:1722
2527 #, c-format
2528 msgid "Moving %s to %s..."
2529 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2530
2531 #: src/folderview.c:1751
2532 msgid "Source and destination are the same."
2533 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2534
2535 #: src/folderview.c:1754
2536 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2537 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2538
2539 #: src/folderview.c:1757
2540 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2541 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2542
2543 #: src/folderview.c:1760
2544 msgid "Move failed!"
2545 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2546
2547 #: src/folderview.c:1795 src/summaryview.c:3883
2548 msgid "Processing configuration"
2549 msgstr "Konfiguracja przetwarzania"
2550
2551 #: src/grouplistdialog.c:171
2552 msgid "Newsgroup subscription"
2553 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2554
2555 #: src/grouplistdialog.c:187
2556 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2557 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2558
2559 #: src/grouplistdialog.c:193
2560 msgid "Find groups:"
2561 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2562
2563 #: src/grouplistdialog.c:201
2564 msgid " Search "
2565 msgstr " Szukaj "
2566
2567 #: src/grouplistdialog.c:213
2568 msgid "Newsgroup name"
2569 msgstr "Nazwa grupy news:"
2570
2571 #: src/grouplistdialog.c:214
2572 msgid "Messages"
2573 msgstr "Wiadomo¶ci"
2574
2575 #: src/grouplistdialog.c:215
2576 msgid "Type"
2577 msgstr "Typ"
2578
2579 #: src/grouplistdialog.c:239
2580 msgid "Refresh"
2581 msgstr "Od¶wie¿"
2582
2583 #: src/grouplistdialog.c:343
2584 msgid "moderated"
2585 msgstr "moderowana"
2586
2587 #: src/grouplistdialog.c:345
2588 msgid "readonly"
2589 msgstr "tylko-do-odczytu"
2590
2591 #: src/grouplistdialog.c:347
2592 msgid "unknown"
2593 msgstr "nieznana"
2594
2595 #: src/grouplistdialog.c:407
2596 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2597 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
2598
2599 #: src/grouplistdialog.c:440 src/summaryview.c:1018
2600 msgid "Done."
2601 msgstr "Zrobiono."
2602
2603 #: src/grouplistdialog.c:470
2604 #, c-format
2605 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2606 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
2607
2608 #: src/gtk/about.c:91
2609 msgid "About"
2610 msgstr "O programie"
2611
2612 #: src/gtk/about.c:112
2613 #, c-format
2614 msgid ""
2615 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2616 "Operating System: %s %s (%s)"
2617 msgstr ""
2618 "Wersja GTK+: %d.%d.%d\n"
2619 "Wersja Systemu Operaracyjnego: %s %s (%s)"
2620
2621 #: src/gtk/about.c:127
2622 #, c-format
2623 msgid "Compiled-in features:%s"
2624 msgstr "Wkompilowane dodatki:%s"
2625
2626 #: src/gtk/about.c:210
2627 msgid ""
2628 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2629 "\n"
2630 msgstr ""
2631 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
2632 "\n"
2633
2634 #: src/gtk/about.c:214
2635 msgid ""
2636 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2637 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2638 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2639 "version.\n"
2640 "\n"
2641 msgstr ""
2642 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
2643 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
2644 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
2645 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
2646 "z pó¼niejszych wersji. \n"
2647 "\n"
2648
2649 #: src/gtk/about.c:220
2650 msgid ""
2651 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2652 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2653 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2654 "more details.\n"
2655 "\n"
2656 msgstr ""
2657 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
2658 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
2659 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
2660 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
2661 "Licencja Publiczna GNU. \n"
2662 "\n"
2663
2664 #: src/gtk/about.c:226
2665 msgid ""
2666 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2667 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2668 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2669 msgstr ""
2670 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
2671 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
2672 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
2673 "USA."
2674
2675 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2676 msgid "Orange"
2677 msgstr "Pomarañczowy"
2678
2679 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2680 msgid "Red"
2681 msgstr "Czerwony"
2682
2683 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2684 msgid "Pink"
2685 msgstr "Ró¿owy"
2686
2687 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2688 msgid "Sky blue"
2689 msgstr "B³êkitny"
2690
2691 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2692 msgid "Blue"
2693 msgstr "Niebieski"
2694
2695 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2696 msgid "Green"
2697 msgstr "Zielony"
2698
2699 #: src/gtk/colorlabel.c:54
2700 msgid "Brown"
2701 msgstr "Br±zowy"
2702
2703 #: src/gtk/foldersort.c:139
2704 msgid "Set folder sortorder"
2705 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
2706
2707 #: src/gtk/foldersort.c:151
2708 msgid ""
2709 "Move folders up or down to change\n"
2710 "the sort order in the folderview"
2711 msgstr ""
2712 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
2713 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie"
2714
2715 #: src/gtk/foldersort.c:171
2716 msgid "Ok"
2717 msgstr "Ok"
2718
2719 #: src/gtk/foldersort.c:219
2720 msgid "Folders"
2721 msgstr "Katalogi"
2722
2723 #: src/gtk/gtkaspell.c:602
2724 msgid "No dictionary selected."
2725 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2726
2727 #: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1716 src/gtk/gtkaspell.c:2003
2728 msgid "Normal Mode"
2729 msgstr "Tryb Normalny"
2730
2731 #: src/gtk/gtkaspell.c:825 src/gtk/gtkaspell.c:1722 src/gtk/gtkaspell.c:2014
2732 msgid "Bad Spellers Mode"
2733 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2734
2735 #: src/gtk/gtkaspell.c:864
2736 msgid "Unknown suggestion mode."
2737 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2738
2739 #: src/gtk/gtkaspell.c:1117
2740 msgid "No misspelled word found."
2741 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2742
2743 #: src/gtk/gtkaspell.c:1430
2744 msgid "Replace unknown word"
2745 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2746
2747 #: src/gtk/gtkaspell.c:1440
2748 #, c-format
2749 msgid "Replace \"%s\" with: "
2750 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2751
2752 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
2753 #, fuzzy
2754 msgid ""
2755 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2756 "will learn from mistake.\n"
2757 msgstr ""
2758 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2759 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2760
2761 #: src/gtk/gtkaspell.c:1710 src/gtk/gtkaspell.c:1992
2762 msgid "Fast Mode"
2763 msgstr "Tryb szybki"
2764
2765 #: src/gtk/gtkaspell.c:1833
2766 #, c-format
2767 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2768 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2769
2770 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846
2771 msgid "Accept in this session"
2772 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2773
2774 #: src/gtk/gtkaspell.c:1856
2775 msgid "Add to personal dictionary"
2776 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2777
2778 #: src/gtk/gtkaspell.c:1866
2779 msgid "Replace with..."
2780 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2781
2782 #: src/gtk/gtkaspell.c:1876
2783 #, c-format
2784 msgid "Check with %s"
2785 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2786
2787 #: src/gtk/gtkaspell.c:1895
2788 msgid "(no suggestions)"
2789 msgstr "(brak sugestii)"
2790
2791 #: src/gtk/gtkaspell.c:1906 src/gtk/gtkaspell.c:2066
2792 msgid "More..."
2793 msgstr "Wiêcej..."
2794
2795 #: src/gtk/gtkaspell.c:1968
2796 #, c-format
2797 msgid "Dictionary: %s"
2798 msgstr "S³ownik: %s"
2799
2800 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981
2801 #, c-format
2802 msgid "Use alternate (%s)"
2803 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2804
2805 #: src/gtk/gtkaspell.c:2029 src/prefs_spelling.c:172
2806 msgid "Check while typing"
2807 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2808
2809 #: src/gtk/gtkaspell.c:2045
2810 msgid "Change dictionary"
2811 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2812
2813 #: src/gtk/gtkaspell.c:2207
2814 #, c-format
2815 msgid ""
2816 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2817 "%s"
2818 msgstr ""
2819 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2820 "%s"
2821
2822 #: src/gtk/inputdialog.c:152
2823 #, c-format
2824 msgid "Input password for %s on %s:"
2825 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
2826
2827 #: src/gtk/inputdialog.c:154
2828 msgid "Input password"
2829 msgstr "Wprowad¼ has³o"
2830
2831 #: src/gtk/logwindow.c:63
2832 msgid "Protocol log"
2833 msgstr "Dziennik protoko³u"
2834
2835 #: src/gtk/pluginwindow.c:123
2836 msgid "Select Plugin to load"
2837 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
2838
2839 #: src/gtk/pluginwindow.c:159 src/gtk/pluginwindow.c:183
2840 msgid "Plugins"
2841 msgstr "Wtyczki"
2842
2843 #: src/gtk/pluginwindow.c:197 src/prefs_common.c:2483
2844 msgid "Description"
2845 msgstr "Opis"
2846
2847 #: src/gtk/pluginwindow.c:221
2848 msgid "Load Plugin"
2849 msgstr "£aduj Wtyczkê"
2850
2851 #: src/gtk/pluginwindow.c:226
2852 msgid "Unload Plugin"
2853 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
2854
2855 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2856 msgid "Page Index"
2857 msgstr "Spis Stron"
2858
2859 #: src/gtk/prefswindow.c:318 src/prefs_gtk.c:491
2860 msgid "Apply"
2861 msgstr "Zastosuj"
2862
2863 #: src/gtk/progressdialog.c:52 src/prefs_filtering_action.c:344
2864 msgid "Account"
2865 msgstr "Konto"
2866
2867 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2868 #: src/prefs_summary_column.c:68
2869 msgid "Status"
2870 msgstr "Stan"
2871
2872 #: src/gtk/quicksearch.c:99
2873 #, fuzzy
2874 msgid "Extended symbols"
2875 msgstr "Rozszerzone znaki"
2876
2877 #: src/gtk/quicksearch.c:179
2878 msgid "all messages"
2879 msgstr "wszystkie wiadomo¶ci"
2880
2881 #: src/gtk/quicksearch.c:180
2882 msgid "messages whose age is greater than #"
2883 msgstr "wiadomo¶ci starsze ni¿ #"
2884
2885 #: src/gtk/quicksearch.c:181
2886 msgid "messages whose age is less than #"
2887 msgstr "wiadomo¶ci nowsze ni¿ #"
2888
2889 #: src/gtk/quicksearch.c:182
2890 msgid "messages which contain S in the message body"
2891 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w tre¶ci wiadomo¶ci"
2892
2893 #: src/gtk/quicksearch.c:183
2894 msgid "messages which contain S in the whole message"
2895 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w ca³ej wiadomo¶ci"
2896
2897 #: src/gtk/quicksearch.c:184
2898 msgid "messages carbon-copied to S"
2899 msgstr "wiadomo¶ci skopiowane do S"
2900
2901 #: src/gtk/quicksearch.c:185
2902 msgid "message is either to: or cc: to S"
2903 msgstr "wiadomo¶æ jest albo do: albo kopia: do S"
2904
2905 #: src/gtk/quicksearch.c:186
2906 msgid "deleted messages"
2907 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
2908
2909 #: src/gtk/quicksearch.c:187
2910 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2911 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu nadawcy"
2912
2913 #: src/gtk/quicksearch.c:188
2914 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2915 msgstr "prawdziwe je¶li \"S\" powiedzie siê"
2916
2917 #: src/gtk/quicksearch.c:189
2918 msgid "messages originating from user S"
2919 msgstr "wiadomo¶ci od u¿ytkownika S"
2920
2921 #: src/gtk/quicksearch.c:190
2922 msgid "forwarded messages"
2923 msgstr "przekazane wiadomo¶ci"
2924
2925 #: src/gtk/quicksearch.c:191
2926 msgid "messages which contain header S"
2927 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± nag³ówek S"
2928
2929 #: src/gtk/quicksearch.c:192
2930 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
2931 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu Message-ID nag³ówka"
2932
2933 #: src/gtk/quicksearch.c:193
2934 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
2935 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w nag³ówków w-odpowiedzi-na"
2936
2937 #: src/gtk/quicksearch.c:194
2938 msgid "locked messages"
2939 msgstr "zablokowane wiadomo¶ci"
2940
2941 #: src/gtk/quicksearch.c:195
2942 msgid "messages which are in newsgroup S"
2943 msgstr "wiadomo¶ci które s± w grupie S"
2944
2945 #: src/gtk/quicksearch.c:196
2946 msgid "new messages"
2947 msgstr "nowe wiadomo¶ci"
2948
2949 #: src/gtk/quicksearch.c:197
2950 msgid "old messages"
2951 msgstr "stare wiadomo¶ci"
2952
2953 #: src/gtk/quicksearch.c:198
2954 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
2955 msgstr "niekompletne wiadomo¶ci (czê¶ciowo pobrane)"
2956
2957 #: src/gtk/quicksearch.c:199
2958 msgid "messages which have been replied to"
2959 msgstr "wiadomo¶ci na które odpowiedziano"
2960
2961 #: src/gtk/quicksearch.c:200
2962 msgid "read messages"
2963 msgstr "przeczytanych wiadomo¶ci"
2964
2965 #: src/gtk/quicksearch.c:201
2966 msgid "messages which contain S in subject"
2967 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w tytule"
2968
2969 #: src/gtk/quicksearch.c:202
2970 msgid "messages whose score is equal to #"
2971 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest równa #"
2972
2973 #: src/gtk/quicksearch.c:203
2974 msgid "messages whose score is greater than #"
2975 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest wiêksza od #"
2976
2977 #: src/gtk/quicksearch.c:204
2978 msgid "messages whose score is lower than #"
2979 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest ni¿sza od #"
2980
2981 #: src/gtk/quicksearch.c:205
2982 msgid "messages whose size is equal to #"
2983 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest równa #"
2984
2985 #: src/gtk/quicksearch.c:206
2986 msgid "messages whose size is greater than #"
2987 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest wiêksza od #"
2988
2989 #: src/gtk/quicksearch.c:207
2990 msgid "messages whose size is smaller than #"
2991 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest mniejsza od #"
2992
2993 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2994 msgid "messages which have been sent to S"
2995 msgstr "wiadomosci które zosta³y wys³ane do S"
2996
2997 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2998 msgid "marked messages"
2999 msgstr "zaznaczone wiadomo¶ci"
3000
3001 #: src/gtk/quicksearch.c:210
3002 msgid "unread messages"
3003 msgstr "nieprzeczytane wiadomo¶ci"
3004
3005 #: src/gtk/quicksearch.c:211
3006 msgid "messages which contain S in References header"
3007 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku Referencje"
3008
3009 #: src/gtk/quicksearch.c:212
3010 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: src/gtk/quicksearch.c:213
3014 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3015 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku X-Label"
3016
3017 #: src/gtk/quicksearch.c:215
3018 msgid "logical AND operator"
3019 msgstr "operator logiczny AND (I/Oraz)"
3020
3021 #: src/gtk/quicksearch.c:216
3022 msgid "logical OR operator"
3023 msgstr "operator logiczny LUB"
3024
3025 #: src/gtk/quicksearch.c:217
3026 msgid "logical NOT operator"
3027 msgstr "logiczny operator NIE"
3028
3029 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3030 msgid "case sensitive search"
3031 msgstr "szukanie z rozró¿nieniem na wielko¶æ liter"
3032
3033 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3034 msgid "all filtering expressions are allowed"
3035 msgstr "wyszystkie wyra¿enia filtruj±ce s± dozwolone"
3036
3037 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3038 msgid "Extended Search symbols"
3039 msgstr "Symbole rozszerzonego wyszukiwania"
3040
3041 #: src/gtk/quicksearch.c:268 src/prefs_filtering_action.c:1115
3042 #: src/prefs_matcher.c:144 src/prefs_matcher.c:1726
3043 #: src/prefs_summary_column.c:70 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:454
3044 msgid "Subject"
3045 msgstr "Temat"
3046
3047 #: src/gtk/quicksearch.c:272 src/prefs_filtering_action.c:1116
3048 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1727
3049 #: src/prefs_summary_column.c:71 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:455
3050 msgid "From"
3051 msgstr "Od"
3052
3053 #: src/gtk/quicksearch.c:276 src/prefs_filtering_action.c:1117
3054 #: src/prefs_matcher.c:145 src/prefs_matcher.c:1728 src/quote_fmt.c:48
3055 msgid "To"
3056 msgstr "Do:"
3057
3058 #: src/gtk/quicksearch.c:317
3059 msgid "Extended Symbols"
3060 msgstr "Rozszerzone znaki"
3061
3062 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
3063 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3064 msgid "correct"
3065 msgstr "prawid³owe"
3066
3067 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3068 msgid "Owner"
3069 msgstr "W³a¶ciciel"
3070
3071 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3072 msgid "Signer"
3073 msgstr "Podpisa³"
3074
3075 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3076 #: src/prefs_themes.c:874
3077 msgid "Name: "
3078 msgstr "Nazwa: "
3079
3080 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3081 msgid "Organization: "
3082 msgstr "Organizacja: "
3083
3084 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3085 msgid "Location: "
3086 msgstr "Lokacja: "
3087
3088 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3089 msgid "Fingerprint: "
3090 msgstr "Odcisk klucza: "
3091
3092 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3093 msgid "Signature status: "
3094 msgstr "Stan podpisu: "
3095
3096 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3097 #, c-format
3098 msgid "SSL certificate for %s"
3099 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
3100
3101 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
3102 #, c-format
3103 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
3104 msgstr "Certyfikat dla %s jest nieznany. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3105
3106 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
3107 #, c-format
3108 msgid "Signature status: %s"
3109 msgstr "Stan podpisu: %s"
3110
3111 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
3112 msgid "View certificate"
3113 msgstr "Podgl±d certyfikatu"
3114
3115 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
3116 msgid "Unknown SSL Certificate"
3117 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
3118
3119 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3120 msgid "Accept and save"
3121 msgstr "Akceptuj i zapisz"
3122
3123 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
3124 msgid "Cancel connection"
3125 msgstr "Anuluj pod³±czanie"
3126
3127 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
3128 msgid "New certificate:"
3129 msgstr "Nowy certyfikat:"
3130
3131 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
3132 msgid "Known certificate:"
3133 msgstr "Znany certyfikat:"
3134
3135 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
3136 #, c-format
3137 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3138 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
3139
3140 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
3141 msgid "View certificates"
3142 msgstr "Poka¿ certyfikaty"
3143
3144 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
3145 msgid "Changed SSL Certificate"
3146 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
3147
3148 #: src/headerview.c:171 src/summaryview.c:2247
3149 msgid "(No From)"
3150 msgstr "(Brak nadawcy)"
3151
3152 #: src/headerview.c:186 src/summaryview.c:2292 src/summaryview.c:2295
3153 msgid "(No Subject)"
3154 msgstr "(Bez tematu)"
3155
3156 #: src/imap.c:667
3157 #, c-format
3158 msgid "Connecting to %s failed"
3159 msgstr "Po³±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem"
3160
3161 #: src/imap.c:672
3162 #, c-format
3163 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3164 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
3165
3166 #: src/imap.c:710
3167 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
3168 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4\n"
3169
3170 #: src/imap.c:723
3171 #, c-format
3172 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
3173 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
3174
3175 #: src/imap.c:762
3176 msgid "Can't start TLS session.\n"
3177 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
3178
3179 #: src/imap.c:1096
3180 #, c-format
3181 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3182 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
3183
3184 #: src/imap.c:1110 src/imap.c:1150
3185 msgid "can't expunge\n"
3186 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
3187
3188 #: src/imap.c:1144
3189 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
3190 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:*\n"
3191
3192 #: src/imap.c:1186
3193 msgid "can't close folder\n"
3194 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ katalogu\n"
3195
3196 #: src/imap.c:1238
3197 #, c-format
3198 msgid "root folder %s does not exist\n"
3199 msgstr "katalog g³ówny %s nie istnieje\n"
3200
3201 #: src/imap.c:1417 src/imap.c:1425
3202 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
3203 msgstr "wyst±pi³ b³±d przy poleceniu LIST.\n"
3204
3205 #: src/imap.c:1653
3206 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3207 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
3208
3209 #: src/imap.c:1675
3210 msgid "can't create mailbox\n"
3211 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
3212
3213 #: src/imap.c:1718
3214 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3215 msgstr ""
3216 "Nowa nazwa katalogu nie mo¿e zawieraæ odstêpów ani pól rozdzielaj±cych "
3217 "¶cie¿kê"
3218
3219 #: src/imap.c:1750
3220 #, c-format
3221 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3222 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
3223
3224 #: src/imap.c:1812
3225 msgid "can't delete mailbox\n"
3226 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
3227
3228 #: src/imap.c:1850
3229 msgid "can't get envelope\n"
3230 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
3231
3232 #: src/imap.c:1858
3233 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3234 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
3235
3236 #: src/imap.c:1880
3237 #, c-format
3238 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3239 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
3240
3241 #: src/imap.c:1938
3242 #, c-format
3243 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3244 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
3245
3246 #: src/imap.c:1960
3247 #, c-format
3248 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3249 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
3250
3251 #: src/imap.c:1967
3252 #, c-format
3253 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3254 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
3255
3256 #: src/imap.c:2057
3257 msgid "can't get namespace\n"
3258 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
3259
3260 #: src/imap.c:2491
3261 #, c-format
3262 msgid "can't select folder: %s\n"
3263 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
3264
3265 #: src/imap.c:2631
3266 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3267 msgstr "Uwierzytelnianie IMAP4 nie powiod³o siê\n"
3268
3269 #: src/imap.c:2648
3270 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3271 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
3272
3273 #: src/imap.c:2966
3274 #, c-format
3275 msgid "can't append %s to %s\n"
3276 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
3277
3278 #: src/imap.c:3015
3279 #, c-format
3280 msgid "can't append message to %s\n"
3281 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci do %s\n"
3282
3283 #: src/imap.c:3097
3284 #, c-format
3285 msgid "can't copy %s to %s\n"
3286 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %s do %s\n"
3287
3288 #: src/imap.c:3147
3289 #, c-format
3290 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3291 msgstr "wyst±pi³ b³±d w komendzie IMAP: STORE %s %s\n"
3292
3293 #: src/imap.c:3164
3294 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3295 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
3296
3297 #: src/imap.c:3177
3298 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3299 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP przy poleceniu: CLOSE\n"
3300
3301 #: src/imap.c:3396 src/imap.c:3433
3302 #, fuzzy
3303 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to UTF-8\n"
3304 msgstr "iconv nie mo¿e zmieniæ UTF-7 na %s\n"
3305
3306 #: src/imap.c:3528
3307 #, fuzzy
3308 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3309 msgstr "iconv nie mo¿e zmieniæ UTF-7 na %s\n"
3310
3311 #: src/imap_gtk.c:52 src/mh_gtk.c:50
3312 msgid "/Create _new folder..."
3313 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
3314
3315 #: src/imap_gtk.c:53 src/mh_gtk.c:51
3316 msgid "/_Rename folder..."
3317 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
3318
3319 #: src/imap_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:52
3320 msgid "/M_ove folder..."
3321 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
3322
3323 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:53
3324 msgid "/_Delete folder"
3325 msgstr "/_Usuñ katalog"
3326
3327 #: src/imap_gtk.c:57
3328 msgid "/Down_load messages"
3329 msgstr "/Po_bierz wiadomo¶ci"
3330
3331 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:54
3332 msgid "/_Check for new messages"
3333 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
3334
3335 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:56
3336 msgid "/R_ebuild folder tree"
3337 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
3338
3339 #: src/imap_gtk.c:62
3340 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3341 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
3342
3343 #: src/imap_gtk.c:125
3344 msgid ""
3345 "Input the name of new folder:\n"
3346 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3347 " append `/' at the end of the name)"
3348 msgstr ""
3349 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
3350 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
3351 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
3352
3353 #: src/imap_gtk.c:128 src/mh_gtk.c:120
3354 msgid "NewFolder"
3355 msgstr "Nowy katalog"
3356
3357 #: src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:225
3358 #, c-format
3359 msgid "`%c' can't be included in folder name."
3360 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
3361
3362 #: src/imap_gtk.c:144 src/imap_gtk.c:191 src/mh_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:232
3363 #, c-format
3364 msgid "The folder `%s' already exists."
3365 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
3366
3367 #: src/imap_gtk.c:150 src/mh_gtk.c:142
3368 #, c-format
3369 msgid "Can't create the folder `%s'."
3370 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
3371
3372 #: src/imap_gtk.c:173 src/mh_gtk.c:216
3373 #, c-format
3374 msgid "Input new name for `%s':"
3375 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
3376
3377 #: src/imap_gtk.c:174 src/mh_gtk.c:217
3378 msgid "Rename folder"
3379 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
3380
3381 #: src/imap_gtk.c:201 src/mh_gtk.c:242
3382 msgid ""
3383 "The folder could not be renamed.\n"
3384 "The new folder name is not allowed."
3385 msgstr ""
3386 "Nie uda³o siê zmieniæ nazwy katalogu.\n"
3387 "Nowa nazwa katalogu nie jest dozwolona."
3388
3389 #: src/imap_gtk.c:251
3390 #, c-format
3391 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
3392 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
3393
3394 #: src/imap_gtk.c:252
3395 msgid "Delete IMAP4 account"
3396 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
3397
3398 #: src/imap_gtk.c:297 src/mh_gtk.c:167
3399 #, c-format
3400 msgid ""
3401 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
3402 "Do you really want to delete?"
3403 msgstr ""
3404 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
3405 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
3406
3407 #: src/imap_gtk.c:299 src/mh_gtk.c:169
3408 msgid "Delete folder"
3409 msgstr "Usuñ katalog"
3410
3411 #: src/imap_gtk.c:317 src/mh_gtk.c:187
3412 #, c-format
3413 msgid "Can't remove the folder `%s'."
3414 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
3415
3416 #: src/imap_gtk.c:361 src/news_gtk.c:295
3417 msgid "Offline"
3418 msgstr "Tryb offline"
3419
3420 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:296
3421 msgid "You are offline. Go online?"
3422 msgstr "Jeste¶ w trybie offline. Przej¶c do trybu online?"
3423
3424 #: src/imap_gtk.c:379 src/news_gtk.c:313
3425 #, c-format
3426 msgid "Error occurred while downloading messages in `%s'."
3427 msgstr "B³±d podczas pobierania wiadomo¶ci w '%s'."
3428
3429 #: src/import.c:146
3430 msgid "Import"
3431 msgstr "Import"
3432
3433 #: src/import.c:165
3434 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3435 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
3436
3437 #: src/import.c:175
3438 msgid "Importing file:"
3439 msgstr "Importowanie pliku:"
3440
3441 #: src/import.c:180
3442 msgid "Destination dir:"
3443 msgstr "Katalog docelowy:"
3444
3445 #: src/import.c:238
3446 msgid "Select importing file"
3447 msgstr "Wybierz importowany plik"
3448
3449 #: src/importldif.c:189
3450 msgid "Please specify address book name and file to import."
3451 msgstr ""
3452 "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
3453
3454 #: src/importldif.c:192
3455 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3456 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy pól LDIF do zaimportowania"
3457
3458 #: src/importldif.c:195
3459 msgid "File imported."
3460 msgstr "Plik zaimportowany."
3461
3462 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3463 msgid "Please select a file."
3464 msgstr "Proszê wybraæ plik."
3465
3466 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3467 msgid "Address book name must be supplied."
3468 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
3469
3470 #: src/importldif.c:471
3471 msgid "Error reading LDIF fields."
3472 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
3473
3474 #: src/importldif.c:494
3475 msgid "LDIF file imported successfully."
3476 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
3477
3478 #: src/importldif.c:606
3479 msgid "Select LDIF File"
3480 msgstr "Wybierz plik LDIF"
3481
3482 #: src/importldif.c:703
3483 msgid ""
3484 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3485 "file data."
3486 msgstr ""
3487 "Wybierz nazwê dla ksi±¿ki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
3488
3489 #: src/importldif.c:709
3490 msgid "File Name"
3491 msgstr "Nazwa pliku"
3492
3493 #: src/importldif.c:720
3494 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3495 msgstr "Pe³na nazwa pliku LDIF, który chcesz importowaæ."
3496
3497 #: src/importldif.c:729
3498 msgid "Select the LDIF file to import."
3499 msgstr "Wybierz plik LDIF do importu"
3500
3501 #: src/importldif.c:766
3502 msgid "R"
3503 msgstr "Z"
3504
3505 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:452
3506 msgid "S"
3507 msgstr "S"
3508
3509 #: src/importldif.c:768
3510 msgid "LDIF Field Name"
3511 msgstr "Nazwa pola LDIF"
3512
3513 #: src/importldif.c:769
3514 msgid "Attribute Name"
3515 msgstr "Nazwa Atrybutu"
3516
3517 #: src/importldif.c:824
3518 msgid "LDIF Field"
3519 msgstr "Pole LDIF"
3520
3521 #: src/importldif.c:836
3522 msgid "Attribute"
3523 msgstr "Atrybut"
3524
3525 #: src/importldif.c:847
3526 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3527 msgstr ""
3528 "Mo¿na zmieniæ nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez u¿ytkownika"
3529
3530 #: src/importldif.c:852
3531 msgid "???"
3532 msgstr "???"
3533
3534 #: src/importldif.c:870
3535 msgid ""
3536 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3537 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3538 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3539 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3540 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3541 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3542 "field for import."
3543 msgstr ""
3544 "Wybierz pola LDIF którym chcesz zmieniæ nazwy lub które chcesz importowaæ. "
3545 "Zarezerwowane pola (zaznaczone w kolumnie \"R\"), bêd± automatycznie "
3546 "importowane i ich nazwa nie mo¿e byæ zmieniona. Pojedyncze klikniêcie w "
3547 "kolumnie wyboru (\"S\") wybiera okre¶lone pole do importu. Pojedyncze "
3548 "klikniêcie na który¶ z wierszy wybiera okre¶lone pole do zmiany nazwy - "
3549 "nazwê nale¿y wprowadziæ w polu poni¿ej. Podwójne klikniêcie na który¶ z "
3550 "wierszy wybiera pole do importu."
3551
3552 #: src/importldif.c:882
3553 msgid "Select for Import"
3554 msgstr "do importu"
3555
3556 #: src/importldif.c:888
3557 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3558 msgstr "Wybiera pola LDIF, które chcesz importowaæ do ksi±¿ki adresowej."
3559
3560 #: src/importldif.c:891
3561 msgid " Modify "
3562 msgstr " Zmieñ "
3563
3564 #: src/importldif.c:897
3565 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3566 msgstr "Ten przycisk zaktualizuje powy¿sz± listê dostarczonymi danymi."
3567
3568 #: src/importldif.c:970
3569 msgid "Records Imported :"
3570 msgstr "Ilo¶æ poprawnie zimportowanych rekordów:"
3571
3572 #: src/importldif.c:1001
3573 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3574 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
3575
3576 #: src/importmutt.c:143
3577 msgid "Error importing MUTT file."
3578 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
3579
3580 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:329 src/importpine.c:171
3581 #: src/importpine.c:330
3582 msgid "Please select a file to import."
3583 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
3584
3585 #: src/importmutt.c:185
3586 msgid "Select MUTT File"
3587 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
3588
3589 #: src/importmutt.c:242
3590 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3591 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
3592
3593 #: src/importpine.c:143
3594 msgid "Error importing Pine file."
3595 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
3596
3597 #: src/importpine.c:185
3598 msgid "Select Pine File"
3599 msgstr "Wybierz plik PINE."
3600
3601 #: src/importpine.c:242
3602 msgid "Import Pine file into Address Book"
3603 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
3604
3605 #: src/inc.c:382
3606 msgid "Retrieving new messages"
3607 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3608
3609 #: src/inc.c:429
3610 msgid "Standby"
3611 msgstr "Oczekiwanie"
3612
3613 #: src/inc.c:556 src/inc.c:607
3614 msgid "Cancelled"
3615 msgstr "Anuluj"
3616
3617 #: src/inc.c:567
3618 msgid "Retrieving"
3619 msgstr "Pobieranie"
3620
3621 #: src/inc.c:576
3622 #, c-format
3623 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3624 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3625
3626 #: src/inc.c:580
3627 msgid "Done (no new messages)"
3628 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
3629
3630 #: src/inc.c:586
3631 msgid "Connection failed"
3632 msgstr "B³±d po³aczenia."
3633
3634 #: src/inc.c:590
3635 msgid "Auth failed"
3636 msgstr "B³ad autoryzacji"
3637
3638 #: src/inc.c:594 src/prefs_summary_column.c:76
3639 msgid "Locked"
3640 msgstr "Zablokowane"
3641
3642 #: src/inc.c:604 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:244
3643 msgid "Timeout"
3644 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
3645
3646 #: src/inc.c:681
3647 #, c-format
3648 msgid "Finished (%d new message(s))"
3649 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
3650
3651 #: src/inc.c:684
3652 msgid "Finished (no new messages)"
3653 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
3654
3655 #: src/inc.c:693
3656 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3657 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
3658
3659 #: src/inc.c:734
3660 #, c-format
3661 msgid "%s: Retrieving new messages"
3662 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3663
3664 #: src/inc.c:753
3665 #, c-format
3666 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3667 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
3668
3669 #: src/inc.c:763
3670 #, c-format
3671 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3672 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
3673
3674 #: src/inc.c:770
3675 #, c-format
3676 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3677 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
3678
3679 #: src/inc.c:851 src/send_message.c:461
3680 msgid "Authenticating..."
3681 msgstr "Autoryzacja..."
3682
3683 #: src/inc.c:852
3684 #, c-format
3685 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3686 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s (%s) ..."
3687
3688 #: src/inc.c:858
3689 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3690 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
3691
3692 #: src/inc.c:862
3693 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3694 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
3695
3696 #: src/inc.c:866
3697 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3698 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
3699
3700 #: src/inc.c:870
3701 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3702 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
3703
3704 #: src/inc.c:880
3705 #, c-format
3706 msgid "Deleting message %d"
3707 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
3708
3709 #: src/inc.c:887 src/send_message.c:479
3710 msgid "Quitting"
3711 msgstr "Wychodzenie"
3712
3713 #: src/inc.c:912
3714 #, c-format
3715 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3716 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s)"
3717
3718 #: src/inc.c:931
3719 #, c-format
3720 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3721 msgstr "Pobieranie (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3722
3723 #: src/inc.c:1084
3724 msgid "Connection failed."
3725 msgstr "Po³±czenie nieudane"
3726
3727 #: src/inc.c:1090
3728 msgid "Error occurred while processing mail."
3729 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
3730
3731 #: src/inc.c:1095
3732 #, c-format
3733 msgid ""
3734 "Error occurred while processing mail:\n"
3735 "%s"
3736 msgstr ""
3737 "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci:\n"
3738 "%s"
3739
3740 #: src/inc.c:1101
3741 msgid "No disk space left."
3742 msgstr "Brak miejsca na dysku."
3743
3744 #: src/inc.c:1106
3745 msgid "Can't write file."
3746 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
3747
3748 #: src/inc.c:1111
3749 msgid "Socket error."
3750 msgstr "B³±d gniazda."
3751
3752 #: src/inc.c:1117 src/send_message.c:604
3753 msgid "Connection closed by the remote host."
3754 msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane przez zdalny komputer"
3755
3756 #: src/inc.c:1123
3757 msgid "Mailbox is locked."
3758 msgstr "Skrzynka zablokowana."
3759
3760 #: src/inc.c:1127
3761 #, c-format
3762 msgid ""
3763 "Mailbox is locked:\n"
3764 "%s"
3765 msgstr ""
3766 "Skrzynka zablokowana:\n"
3767 "%s"
3768
3769 #: src/inc.c:1133 src/send_message.c:589
3770 msgid "Authentication failed."
3771 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiod³o siê."
3772
3773 #: src/inc.c:1138 src/send_message.c:592
3774 #, c-format
3775 msgid ""
3776 "Authentication failed:\n"
3777 "%s"
3778 msgstr ""
3779 "Uwierzytelnienie nie powiod³o siê:\n"
3780 "%s"
3781
3782 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:608
3783 msgid "Session timed out."
3784 msgstr "up³yn±³ limit czasu sesji."
3785
3786 #: src/inc.c:1179
3787 msgid "Incorporation cancelled\n"
3788 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
3789
3790 #: src/ldif.c:838
3791 msgid "Nick Name"
3792 msgstr "Ksywka"
3793
3794 #: src/main.c:158 src/main.c:167
3795 #, c-format
3796 msgid ""
3797 "File `%s' already exists.\n"
3798 "Can't create folder."
3799 msgstr ""
3800 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
3801 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
3802
3803 #: src/main.c:280
3804 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3805 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
3806
3807 #: src/main.c:587
3808 #, c-format
3809 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3810 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3811
3812 #: src/main.c:590
3813 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3814 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3815
3816 #: src/main.c:591
3817 msgid ""
3818 "  --attach file1 [file2]...\n"
3819 "                         open composition window with specified files\n"
3820 "                         attached"
3821 msgstr ""
3822 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
3823 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
3824 "                         plikiem"
3825
3826 #: src/main.c:594
3827 msgid "  --receive              receive new messages"
3828 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3829
3830 #: src/main.c:595
3831 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3832 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3833
3834 #: src/main.c:596
3835 msgid "  --send                 send all queued messages"
3836 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
3837
3838 #: src/main.c:597
3839 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3840 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
3841
3842 #: src/main.c:598
3843 msgid ""
3844 "  --status-full [folder]...\n"
3845 "                         show the status of each folder"
3846 msgstr ""
3847 "  --status-full [folder]...\n"
3848 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
3849
3850 #: src/main.c:600
3851 msgid "  --online               switch to online mode"
3852 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
3853
3854 #: src/main.c:601
3855 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3856 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
3857
3858 #: src/main.c:602
3859 msgid "  --debug                debug mode"
3860 msgstr "  --debug                tryb debug"
3861
3862 #: src/main.c:603
3863 msgid "  --help                 display this help and exit"
3864 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3865
3866 #: src/main.c:604
3867 msgid "  --version              output version information and exit"
3868 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3869
3870 #: src/main.c:605
3871 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3872 msgstr "  --config-dir           wyj¶ciowy katalog konfiguracyjny"
3873
3874 #: src/main.c:642 src/summaryview.c:5044
3875 #, c-format
3876 msgid "Processing (%s)..."
3877 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
3878
3879 #: src/main.c:645
3880 msgid "top level folder"
3881 msgstr "katalog górnego poziomu"
3882
3883 #: src/main.c:709
3884 msgid "Really quit?"
3885 msgstr "Na pewno chcesz wyj¶æ"
3886
3887 #: src/main.c:710
3888 msgid "Composing message exists."
3889 msgstr "Otwarte jest okno tworzenia wiadomo¶æ."
3890
3891 #: src/main.c:711
3892 msgid "Draft them"
3893 msgstr "Przenie¶ do szablonów"
3894
3895 #: src/main.c:711
3896 msgid "Discard them"
3897 msgstr "Porzuæ je"
3898
3899 #: src/main.c:711
3900 msgid "Don't quit"
3901 msgstr "Nie wychod¼"
3902
3903 #: src/main.c:725
3904 msgid "Queued messages"
3905 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3906
3907 #: src/main.c:726
3908 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3909 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3910
3911 #: src/main.c:971
3912 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3913 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3914
3915 #: src/mainwindow.c:436
3916 msgid "/_File/_Add mailbox"
3917 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê"
3918
3919 #: src/mainwindow.c:437
3920 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3921 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/MH.."
3922
3923 #: src/mainwindow.c:438
3924 msgid "/_File/Change folder order"
3925 msgstr "/_Plik/_Zmieñ kolejno¶æ katalogów"
3926
3927 #: src/mainwindow.c:439
3928 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3929 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3930
3931 #: src/mainwindow.c:440
3932 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3933 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3934
3935 #: src/mainwindow.c:441
3936 msgid "/_File/Empty _trash"
3937 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
3938
3939 #: src/mainwindow.c:443 src/messageview.c:152
3940 msgid "/_File/_Save as..."
3941 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3942
3943 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:153
3944 msgid "/_File/_Print..."
3945 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3946
3947 #: src/mainwindow.c:446
3948 msgid "/_File/_Work offline"
3949 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3950
3951 #: src/mainwindow.c:449
3952 msgid "/_File/E_xit"
3953 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3954
3955 #: src/mainwindow.c:454
3956 msgid "/_Edit/Select _thread"
3957 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3958
3959 #: src/mainwindow.c:456 src/messageview.c:161
3960 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3961 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3962
3963 #: src/mainwindow.c:458
3964 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3965 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3966
3967 #: src/mainwindow.c:460
3968 msgid "/_View/Show or hi_de"
3969 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3970
3971 #: src/mainwindow.c:461
3972 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3973 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3974
3975 #: src/mainwindow.c:463
3976 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3977 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3978
3979 #: src/mainwindow.c:465
3980 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3981 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3982
3983 #: src/mainwindow.c:467
3984 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3985 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3986
3987 #: src/mainwindow.c:469
3988 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3989 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3990
3991 #: src/mainwindow.c:471
3992 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3993 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3994
3995 #: src/mainwindow.c:473
3996 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3997 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
3998
3999 #: src/mainwindow.c:475
4000 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4001 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
4002
4003 #: src/mainwindow.c:478
4004 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4005 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
4006
4007 #: src/mainwindow.c:479
4008 msgid "/_View/Separate m_essage view"
4009 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
4010
4011 #: src/mainwindow.c:481
4012 msgid "/_View/_Sort"
4013 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
4014
4015 #: src/mainwindow.c:482
4016 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4017 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
4018
4019 #: src/mainwindow.c:483
4020 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4021 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
4022
4023 #: src/mainwindow.c:484
4024 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4025 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
4026
4027 #: src/mainwindow.c:485
4028 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4029 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:486
4032 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4033 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:487
4036 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4037 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:488
4040 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4041 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
4042
4043 #: src/mainwindow.c:490
4044 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4045 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
4046
4047 #: src/mainwindow.c:491
4048 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4049 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
4050
4051 #: src/mainwindow.c:492
4052 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4053 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
4054
4055 #: src/mainwindow.c:494
4056 msgid "/_View/_Sort/by score"
4057 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
4058
4059 #: src/mainwindow.c:495
4060 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4061 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
4062
4063 #: src/mainwindow.c:496
4064 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4065 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
4066
4067 #: src/mainwindow.c:497 src/mainwindow.c:500
4068 msgid "/_View/_Sort/---"
4069 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
4070
4071 #: src/mainwindow.c:498
4072 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4073 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
4074
4075 #: src/mainwindow.c:499
4076 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4077 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
4078
4079 #: src/mainwindow.c:501
4080 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4081 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
4082
4083 #: src/mainwindow.c:503
4084 msgid "/_View/Th_read view"
4085 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
4086
4087 #: src/mainwindow.c:504
4088 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4089 msgstr "/_Widok/Ro_zwiñ wszystkie w±tki"
4090
4091 #: src/mainwindow.c:505
4092 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4093 msgstr "/_Widok/_Zwiñ wszystkie w±tki"
4094
4095 #: src/mainwindow.c:506
4096 msgid "/_View/_Hide read messages"
4097 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
4098
4099 #: src/mainwindow.c:507
4100 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4101 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane _elementy..."
4102
4103 #: src/mainwindow.c:510
4104 msgid "/_View/_Go to"
4105 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do"
4106
4107 #: src/mainwindow.c:511
4108 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4109 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
4110
4111 #: src/mainwindow.c:512
4112 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4113 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
4114
4115 #: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4116 #: src/mainwindow.c:526 src/mainwindow.c:531
4117 msgid "/_View/_Go to/---"
4118 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/---"
4119
4120 #: src/mainwindow.c:514
4121 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4122 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
4123
4124 #: src/mainwindow.c:516
4125 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4126 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
4127
4128 #: src/mainwindow.c:519
4129 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4130 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
4131
4132 #: src/mainwindow.c:520
4133 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4134 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
4135
4136 #: src/mainwindow.c:522
4137 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4138 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
4139
4140 #: src/mainwindow.c:524
4141 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4142 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
4143
4144 #: src/mainwindow.c:527
4145 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4146 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
4147
4148 #: src/mainwindow.c:529
4149 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4150 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
4151
4152 #: src/mainwindow.c:532
4153 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4154 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Innego katalo_gu"
4155
4156 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:167
4157 msgid "/_View/_Code set/---"
4158 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
4159
4160 #: src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:171
4161 msgid "/_View/_Code set"
4162 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
4163
4164 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:172
4165 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
4166 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
4167
4168 #: src/mainwindow.c:544 src/messageview.c:175
4169 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
4170 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
4171
4172 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:179
4173 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
4174 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
4175
4176 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:183
4177 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
4178 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
4179
4180 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:185
4181 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
4182 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
4183
4184 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:189
4185 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
4186 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
4187
4188 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:192
4189 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
4190 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
4191
4192 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:194
4193 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
4194 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
4195
4196 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:197
4197 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
4198 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
4199
4200 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:200
4201 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
4202 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
4203
4204 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:203
4205 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4206 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
4207
4208 #: src/mainwindow.c:574 src/messageview.c:205
4209 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
4210 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
4211
4212 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:207
4213 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-U)"
4214 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_U)"
4215
4216 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:209
4217 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
4218 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
4219
4220 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:213
4221 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4222 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
4223
4224 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:216
4225 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4226 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
4227
4228 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:219
4229 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
4230 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
4231
4232 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:221
4233 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
4234 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
4235
4236 #: src/mainwindow.c:594 src/messageview.c:225
4237 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
4238 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
4239
4240 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:227
4241 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
4242 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
4243
4244 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:229
4245 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4246 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
4247
4248 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:231
4249 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4250 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
4251
4252 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:234
4253 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
4254 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
4255
4256 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:236
4257 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
4258 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
4259
4260 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:239
4261 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
4262 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
4263
4264 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:241
4265 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
4266 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
4267
4268 #: src/mainwindow.c:618 src/summaryview.c:444
4269 msgid "/_View/Open in new _window"
4270 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
4271
4272 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:249
4273 msgid "/_View/Mess_age source"
4274 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
4275
4276 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:250
4277 msgid "/_View/Show all _headers"
4278 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
4279
4280 #: src/mainwindow.c:622
4281 msgid "/_View/_Update summary"
4282 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie _podsumowania"
4283
4284 #: src/mainwindow.c:625
4285 msgid "/_Message/Recei_ve"
4286 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie"
4287
4288 #: src/mainwindow.c:626
4289 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4290 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/Pobierz z _aktualnego konta"
4291
4292 #: src/mainwindow.c:628
4293 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4294 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/Pobierz z _wszystkich kont"
4295
4296 #: src/mainwindow.c:630
4297 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4298 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Od_bieranie/_Anuluj pobieranie"
4299
4300 #: src/mainwindow.c:632
4301 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4302 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Od_bieranie/---"
4303
4304 #: src/mainwindow.c:633
4305 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4306 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
4307
4308 #: src/mainwindow.c:635
4309 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4310 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
4311
4312 #: src/mainwindow.c:636
4313 msgid "/_Message/Compose a news message"
4314 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
4315
4316 #: src/mainwindow.c:637 src/messageview.c:256
4317 msgid "/_Message/_Reply"
4318 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
4319
4320 #: src/mainwindow.c:638
4321 msgid "/_Message/Repl_y to"
4322 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
4323
4324 #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:257
4325 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
4326 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
4327
4328 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:259
4329 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
4330 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
4331
4332 #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:261
4333 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
4334 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
4335
4336 #: src/mainwindow.c:643
4337 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
4338 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
4339
4340 #: src/mainwindow.c:645 src/messageview.c:264
4341 msgid "/_Message/_Forward"
4342 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
4343
4344 #: src/mainwindow.c:646
4345 msgid "/_Message/Redirect"
4346 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
4347
4348 #: src/mainwindow.c:648
4349 msgid "/_Message/M_ove..."
4350 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
4351
4352 #: src/mainwindow.c:649
4353 msgid "/_Message/_Copy..."
4354 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
4355
4356 #: src/mainwindow.c:650
4357 msgid "/_Message/_Delete"
4358 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
4359
4360 #: src/mainwindow.c:651
4361 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4362 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
4363
4364 #: src/mainwindow.c:653
4365 msgid "/_Message/_Mark"
4366 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
4367
4368 #: src/mainwindow.c:654
4369 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4370 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
4371
4372 #: src/mainwindow.c:655
4373 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4374 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
4375
4376 #: src/mainwindow.c:656
4377 msgid "/_Message/_Mark/---"
4378 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
4379
4380 #: src/mainwindow.c:657
4381 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4382 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
4383
4384 #: src/mainwindow.c:658
4385 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4386 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
4387
4388 #: src/mainwindow.c:660
4389 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4390 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
4391
4392 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:269
4393 msgid "/_Message/Re-_edit"
4394 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
4395
4396 #: src/mainwindow.c:665
4397 msgid "/_Tools/_Address book..."
4398 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
4399
4400 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:273
4401 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4402 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
4403
4404 #: src/mainwindow.c:668
4405 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4406 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
4407
4408 #: src/mainwindow.c:669
4409 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4410 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
4411
4412 #: src/mainwindow.c:671
4413 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4414 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
4415
4416 #: src/mainwindow.c:674
4417 msgid "/_Tools/_Filter all messages in folder"
4418 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wszystkie wiadomo¶ci z tego katalogu"
4419
4420 #: src/mainwindow.c:676
4421 msgid "/_Tools/Filter _selected messages"
4422 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wybrane wiadomo¶ci"
4423
4424 #: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:276
4425 msgid "/_Tools/_Create filter rule"