2007-04-15 [mones] 2.8.1cvs100
[claws.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to
2 # Emil <emil5@go2.pl>, 2003, 2005. 2006.
3 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
4 # Polish translation of Sylpheed-claws
5 # Copyright (C) 2000,2003, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
6 # Translators:
7 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
8 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
9 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
10 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: pl\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
15 "POT-Creation-Date: 2007-02-19 08:16+0000\n"
16 "PO-Revision-Date: 2007-02-24 22:26+0100\n"
17 "Last-Translator: Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>\n"
18 "Language-Team:  <pl@li.org>\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
24
25 #: src/account.c:372
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
29 msgstr ""
30 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
31 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
32
33 #: src/account.c:419
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
36
37 #: src/account.c:676
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Edycja kont"
40
41 #: src/account.c:694
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
45 "included."
46 msgstr ""
47 "U¿ycie 'Pobierz z wszystkich kont' odbierze wiadomo¶ci z twoich kont w "
48 "podanej kolejno¶ci, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta "
49 "zostan± uwzglêdnione."
50
51 #: src/account.c:767
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr " Ustaw jako domy¶lne konto "
54
55 #: src/account.c:861
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr "Konta zawieraj±ce zdalne katalogi nie mog± byæ skopiowane"
58
59 #: src/account.c:867
60 #, c-format
61 msgid "Copy of %s"
62 msgstr "Kopia %s"
63
64 #: src/account.c:1006
65 #, c-format
66 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
67 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ konto '%s'?"
68
69 #: src/account.c:1008
70 msgid "(Untitled)"
71 msgstr "(Bez tytu³u)"
72
73 #: src/account.c:1009
74 msgid "Delete account"
75 msgstr "Usuñ konto"
76
77 #: src/account.c:1455
78 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
79 msgstr "D"
80
81 #: src/account.c:1461 src/prefs_folder_item.c:740
82 msgid "Default account"
83 msgstr "Domy¶lne konto: "
84
85 #: src/account.c:1469
86 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
87 msgstr "P"
88
89 #: src/account.c:1475
90 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
91 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztê z zaznaczonych kont"
92
93 #: src/account.c:1482 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
94 #: src/compose.c:5857 src/compose.c:6148 src/editaddress.c:1043
95 #: src/editaddress.c:1092 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
96 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
97 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
98 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404 src/prefs_filtering.c:364
99 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
100 msgid "Name"
101 msgstr "Nazwa"
102
103 #: src/account.c:1489 src/prefs_account.c:1232 src/prefs_account.c:2783
104 msgid "Protocol"
105 msgstr "Protokó³"
106
107 #: src/account.c:1496 src/ssl_manager.c:102
108 msgid "Server"
109 msgstr "Serwer"
110
111 #: src/action.c:355
112 #, c-format
113 msgid "Could not get message file %d"
114 msgstr "Nie mo¿na pobraæ pliku z komunikatami %d"
115
116 #: src/action.c:386
117 msgid "Could not get message part."
118 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci."
119
120 #: src/action.c:403
121 #, c-format
122 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
123 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej: %s"
124
125 #: src/action.c:517
126 #, c-format
127 msgid ""
128 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
129 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
130 msgstr ""
131 "Wybrana akcja nie mo¿e byæ u¿yta w oknie kompozycji\n"
132 "poniewa¿ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
133
134 #: src/action.c:829
135 #, c-format
136 msgid ""
137 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
138 "%s"
139 msgstr ""
140 "Polecenie nie mo¿e zostaæ wykonane. Utworzenie potoku\n"
141 "nie powiod³o siê.\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:924
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nie mo¿na utworzyæ procesu potomnego dla nastêpuj±cego polecenia:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:1144 src/action.c:1294
156 msgid "Completed"
157 msgstr "Ukoñczono"
158
159 #: src/action.c:1180
160 #, c-format
161 msgid "--- Running: %s\n"
162 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
163
164 #: src/action.c:1184
165 #, c-format
166 msgid "--- Ended: %s\n"
167 msgstr "--- Zakoñczono: %s\n"
168
169 #: src/action.c:1217
170 msgid "Action's input/output"
171 msgstr "wej¶cie/wyj¶cie dla Akcji"
172
173 #: src/action.c:1529
174 #, c-format
175 msgid ""
176 "Enter the argument for the following action:\n"
177 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
178 "  %s"
179 msgstr ""
180 "Podaj argument dla nastepuj±cej akcji:\n"
181 "('%%h' zostanie zast±pione przez)\n"
182 "  %s"
183
184 #: src/action.c:1534
185 msgid "Action's hidden user argument"
186 msgstr "Ukryty argument u¿ytkownika dla Akcji"
187
188 #: src/action.c:1538
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Enter the argument for the following action:\n"
192 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
193 "  %s"
194 msgstr ""
195 "Podaj argument dla nastêpuj±cej akcji:\n"
196 "('%%u' zostanie zast±pione przez)\n"
197 "  %s"
198
199 #: src/action.c:1543
200 msgid "Action's user argument"
201 msgstr "Argument u¿ytkownika Akcji"
202
203 #: src/addr_compl.c:554 src/addressbook.c:4399
204 msgid "Group"
205 msgstr "Grupa"
206
207 #: src/addressadd.c:174
208 msgid "Add to address book"
209 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
210
211 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
212 #: src/toolbar.c:459
213 msgid "Address"
214 msgstr "Adres"
215
216 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:851
217 #: src/editaddress.c:915 src/editgroup.c:289
218 msgid "Remarks"
219 msgstr "Uwagi"
220
221 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook_foldersel.c:164
222 msgid "Select Address Book Folder"
223 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
224
225 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:849 src/editaddress.c:897
226 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:591
227 #: src/exporthtml.c:755 src/ldif.c:779
228 msgid "Email Address"
229 msgstr "Adres e-mail"
230
231 #: src/addressbook.c:426
232 msgid "/_Book"
233 msgstr "/_Ksi±¿ka"
234
235 #: src/addressbook.c:427
236 msgid "/_Book/New _Book"
237 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowa _ksi±¿ka"
238
239 #: src/addressbook.c:428
240 msgid "/_Book/New _Folder"
241 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowy _folder"
242
243 #: src/addressbook.c:429
244 msgid "/_Book/New _vCard"
245 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowa _wizytówka"
246
247 #: src/addressbook.c:431
248 msgid "/_Book/New _JPilot"
249 msgstr "/_Ksi±¿ka/Nowy _JPilot"
250
251 #: src/addressbook.c:434
252 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
253 msgstr "/_Ksi±¿ka/Dodaj nowy serwer LDAP"
254
255 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:439
256 msgid "/_Book/---"
257 msgstr "/_Ksi±¿ka/---"
258
259 #: src/addressbook.c:437
260 msgid "/_Book/_Edit book"
261 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Edytuj ksi±¿kê"
262
263 #: src/addressbook.c:438
264 msgid "/_Book/_Delete book"
265 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Usuñ ksi±¿kê"
266
267 #: src/addressbook.c:440
268 msgid "/_Book/_Save"
269 msgstr "/_Ksi±zka/_Zapisz"
270
271 #: src/addressbook.c:441
272 msgid "/_Book/_Close"
273 msgstr "/_Ksi±¿ka/_Zamknij"
274
275 #: src/addressbook.c:442
276 msgid "/_Address"
277 msgstr "/_Adres"
278
279 #: src/addressbook.c:443
280 msgid "/_Address/_Select all"
281 msgstr "/_Adres/_Zaznacz wszystkie"
282
283 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:451
284 #: src/addressbook.c:454
285 msgid "/_Address/---"
286 msgstr "/_Adres/---"
287
288 #: src/addressbook.c:445
289 msgid "/_Address/C_ut"
290 msgstr "/_Adres/_Wytnij"
291
292 #: src/addressbook.c:446
293 msgid "/_Address/_Copy"
294 msgstr "/_Adres/_Kopiuj"
295
296 #: src/addressbook.c:447
297 msgid "/_Address/_Paste"
298 msgstr "/_Adres/_Wstaw"
299
300 #: src/addressbook.c:449
301 msgid "/_Address/_Edit"
302 msgstr "/_Adres/_Edycja"
303
304 #: src/addressbook.c:450
305 msgid "/_Address/_Delete"
306 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
307
308 #: src/addressbook.c:452
309 msgid "/_Address/New _Address"
310 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
311
312 #: src/addressbook.c:453
313 msgid "/_Address/New _Group"
314 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
315
316 #: src/addressbook.c:455
317 msgid "/_Address/_Mail To"
318 msgstr "/_Adres/_Wiadomo¶c do"
319
320 #: src/addressbook.c:456 src/compose.c:791 src/mainwindow.c:805
321 #: src/messageview.c:306
322 msgid "/_Tools"
323 msgstr "/_Narzêdzia"
324
325 #: src/addressbook.c:457
326 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
327 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _LDIF..."
328
329 #: src/addressbook.c:458
330 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
331 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _Mutta..."
332
333 #: src/addressbook.c:459
334 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
335 msgstr "/_Narzêdzia/Importuj plik _Pine..."
336
337 #: src/addressbook.c:460 src/mainwindow.c:814 src/mainwindow.c:837
338 #: src/mainwindow.c:839 src/mainwindow.c:841 src/mainwindow.c:850
339 #: src/mainwindow.c:853 src/mainwindow.c:857 src/messageview.c:310
340 #: src/messageview.c:331 src/messageview.c:333
341 msgid "/_Tools/---"
342 msgstr "/_Narzêdzia/---"
343
344 #: src/addressbook.c:461
345 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
346 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do _HTML..."
347
348 #: src/addressbook.c:462
349 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
350 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do LDI_F..."
351
352 #: src/addressbook.c:463 src/compose.c:796 src/mainwindow.c:882
353 #: src/messageview.c:336
354 msgid "/_Help"
355 msgstr "/Pomo_c"
356
357 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:797 src/mainwindow.c:888
358 #: src/messageview.c:337
359 msgid "/_Help/_About"
360 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
361
362 #: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485 src/compose.c:564
363 #: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:168
364 msgid "/_Edit"
365 msgstr "/_Edycja"
366
367 #: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
368 msgid "/_Delete"
369 msgstr "/_Usuñ"
370
371 #: src/addressbook.c:472
372 msgid "/New _Book"
373 msgstr "/Nowa _ksi±¿ka"
374
375 #: src/addressbook.c:473
376 msgid "/New _Folder"
377 msgstr "/Nowy _Folder"
378
379 #: src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:489
380 msgid "/New _Group"
381 msgstr "/Nowa _grupa"
382
383 #: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:491
384 msgid "/C_ut"
385 msgstr "/Wy_tnij"
386
387 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
388 msgid "/_Copy"
389 msgstr "/_Kopiuj"
390
391 #: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
392 msgid "/_Paste"
393 msgstr "/_Wstaw"
394
395 #: src/addressbook.c:483
396 msgid "/_Select all"
397 msgstr "/W_ybierz wszystko"
398
399 #: src/addressbook.c:488
400 msgid "/New _Address"
401 msgstr "/Nowy _adres"
402
403 #: src/addressbook.c:496
404 msgid "/_Mail To"
405 msgstr "/_Wy¶lij wiadomo¶æ do"
406
407 #: src/addressbook.c:498
408 msgid "/_Browse Entry"
409 msgstr "/_Przegl±danie wpisu"
410
411 #: src/addressbook.c:511 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:119
412 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_themes.c:684
413 #: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
414 msgid "Unknown"
415 msgstr "Nieznany"
416
417 #: src/addressbook.c:518 src/addressbook.c:537 src/importldif.c:126
418 msgid "Success"
419 msgstr "Sukces"
420
421 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:127
422 msgid "Bad arguments"
423 msgstr "Z³e argumenty"
424
425 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
426 msgid "File not specified"
427 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
428
429 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
430 msgid "Error opening file"
431 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
432
433 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
434 msgid "Error reading file"
435 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
436
437 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
438 msgid "End of file encountered"
439 msgstr "Napotkano koniec pliku"
440
441 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
442 msgid "Error allocating memory"
443 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
444
445 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
446 msgid "Bad file format"
447 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
448
449 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
450 msgid "Error writing to file"
451 msgstr "B³±d zapisu pliku"
452
453 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
454 msgid "Error opening directory"
455 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
456
457 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
458 msgid "No path specified"
459 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
460
461 #: src/addressbook.c:538
462 msgid "Error connecting to LDAP server"
463 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
464
465 #: src/addressbook.c:539
466 msgid "Error initializing LDAP"
467 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
468
469 #: src/addressbook.c:540
470 msgid "Error binding to LDAP server"
471 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
472
473 #: src/addressbook.c:541
474 msgid "Error searching LDAP database"
475 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
476
477 #: src/addressbook.c:542
478 msgid "Timeout performing LDAP operation"
479 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
480
481 #: src/addressbook.c:543
482 msgid "Error in LDAP search criteria"
483 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
484
485 #: src/addressbook.c:544
486 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
487 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
488
489 #: src/addressbook.c:545
490 msgid "LDAP search terminated on request"
491 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
492
493 #: src/addressbook.c:546
494 msgid "Error starting TLS connection"
495 msgstr "B³±d podczas nawi±zywania po³±czenia TLS"
496
497 #: src/addressbook.c:916
498 msgid "Sources"
499 msgstr "¬ród³a"
500
501 #: src/addressbook.c:920 src/prefs_other.c:524 src/toolbar.c:194
502 #: src/toolbar.c:1787
503 msgid "Address book"
504 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
505
506 #: src/addressbook.c:1052
507 msgid "Lookup name:"
508 msgstr "Sprawd¼ nazwisko:"
509
510 #: src/addressbook.c:1125 src/compose.c:2132 src/compose.c:4479
511 #: src/compose.c:5703 src/compose.c:6468 src/compose.c:9548
512 #: src/summary_search.c:359
513 msgid "To:"
514 msgstr "Do:"
515
516 #: src/addressbook.c:1129 src/compose.c:2116 src/compose.c:4215
517 #: src/compose.c:4478 src/compose.c:9557
518 msgid "Cc:"
519 msgstr "Kopia:"
520
521 #: src/addressbook.c:1133 src/compose.c:2119 src/compose.c:4246
522 msgid "Bcc:"
523 msgstr "Ukryta kopia:"
524
525 #: src/addressbook.c:1383 src/addressbook.c:1429
526 msgid "Delete address(es)"
527 msgstr "Usuñ adres(y)"
528
529 #: src/addressbook.c:1384
530 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
531 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
532
533 #: src/addressbook.c:1423
534 msgid "Delete group"
535 msgstr "Usuñ grupê"
536
537 #: src/addressbook.c:1424
538 msgid ""
539 "Really delete the group(s)?\n"
540 "The addresses it contains will not be lost."
541 msgstr ""
542 "Czy chcesz usun±æ grupê(y)?\n"
543 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
544
545 #: src/addressbook.c:1430
546 msgid "Really delete the address(es)?"
547 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
548
549 #: src/addressbook.c:2034
550 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
551 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
552
553 #: src/addressbook.c:2045
554 msgid "Cannot paste into an address group."
555 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
556
557 #: src/addressbook.c:2728
558 #, c-format
559 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
560 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
561
562 #: src/addressbook.c:2731 src/addressbook.c:2757 src/addressbook.c:2764
563 #: src/prefs_filtering_action.c:152
564 msgid "Delete"
565 msgstr "Usuñ"
566
567 #: src/addressbook.c:2740
568 #, c-format
569 msgid ""
570 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
571 "contains will be moved into the parent folder."
572 msgstr ""
573 "Czy chcesz usun±æ '%s'? Je¿eli usuniesz tylko folder, adresy  w nimzawarte "
574 "zostan± przeniesione do katalogu .nadrzêdnego."
575
576 #: src/addressbook.c:2743 src/imap_gtk.c:301 src/mh_gtk.c:182
577 msgid "Delete folder"
578 msgstr "Usuñ katalog"
579
580 #: src/addressbook.c:2744
581 msgid "+Delete _folder only"
582 msgstr "+Usuñ tylko _katalog"
583
584 #: src/addressbook.c:2744
585 msgid "Delete folder and _addresses"
586 msgstr "Usuñ katalog i _adresy"
587
588 #: src/addressbook.c:2755
589 #, c-format
590 msgid ""
591 "Do you want to delete '%s'?\n"
592 "The addresses it contains will not be lost."
593 msgstr ""
594 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
595 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
596
597 #: src/addressbook.c:2762
598 #, c-format
599 msgid ""
600 "Do you want to delete '%s'?\n"
601 "The addresses it contains will be lost."
602 msgstr ""
603 "Czy chcesz usun±æ '%s'?\n"
604 "Wszystkie znajduj±ce siê tam adresy zostan± usuniête."
605
606 #: src/addressbook.c:3634
607 msgid "New user, could not save index file."
608 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
609
610 #: src/addressbook.c:3638
611 msgid "New user, could not save address book files."
612 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
613
614 #: src/addressbook.c:3648
615 msgid "Old address book converted successfully."
616 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
617
618 #: src/addressbook.c:3653
619 msgid ""
620 "Old address book converted,\n"
621 "could not save new address index file."
622 msgstr ""
623 "Stara ksi±¿ka adresowa skonwertowana,\n"
624 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
625
626 #: src/addressbook.c:3666
627 msgid ""
628 "Could not convert address book,\n"
629 "but created empty new address book files."
630 msgstr ""
631 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
632 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
633
634 #: src/addressbook.c:3672
635 msgid ""
636 "Could not convert address book,\n"
637 "could not save new address index file."
638 msgstr ""
639 "Nie mo¿na przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
640 "nie mo¿na zapisaæ nowego pliku indeksowego adresu."
641
642 #: src/addressbook.c:3677
643 msgid ""
644 "Could not convert address book\n"
645 "and could not create new address book files."
646 msgstr ""
647 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
648 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
649
650 #: src/addressbook.c:3684 src/addressbook.c:3690
651 msgid "Addressbook conversion error"
652 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
653
654 #: src/addressbook.c:3728
655 msgid "Addressbook Error"
656 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
657
658 #: src/addressbook.c:3729
659 msgid "Could not read address index"
660 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
661
662 #: src/addressbook.c:4056
663 msgid "Busy searching..."
664 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
665
666 #: src/addressbook.c:4110
667 #, c-format
668 msgid "Search '%s'"
669 msgstr "Szukaj '%s'"
670
671 #: src/addressbook.c:4335
672 msgid "Interface"
673 msgstr "Interfejs"
674
675 #: src/addressbook.c:4351 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
676 #: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:973 src/importldif.c:651
677 msgid "Address Book"
678 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
679
680 #: src/addressbook.c:4367
681 msgid "Person"
682 msgstr "Osoba"
683
684 #: src/addressbook.c:4383
685 msgid "EMail Address"
686 msgstr "Adres e-mail"
687
688 #: src/addressbook.c:4415 src/exporthtml.c:875 src/folderview.c:469
689 #: src/prefs_account.c:2491 src/prefs_folder_column.c:79
690 msgid "Folder"
691 msgstr "Katalog"
692
693 #: src/addressbook.c:4431
694 msgid "vCard"
695 msgstr "vCard"
696
697 #: src/addressbook.c:4447 src/addressbook.c:4463
698 msgid "JPilot"
699 msgstr "JPilot"
700
701 #: src/addressbook.c:4479
702 msgid "LDAP servers"
703 msgstr "Serwery LDAP"
704
705 #: src/addressbook.c:4495
706 msgid "LDAP Query"
707 msgstr "Zapytanie LDAP"
708
709 #: src/addressbook.c:4811 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:305
710 #: src/matcher.c:762 src/matcher.c:895 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:215
711 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:67 src/prefs_matcher.c:220
712 #: src/prefs_matcher.c:523 src/prefs_matcher.c:1343 src/prefs_matcher.c:1360
713 #: src/prefs_matcher.c:1362 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_matcher.c:2119
714 msgid "Any"
715 msgstr "Wszystkie"
716
717 #: src/addrgather.c:158
718 msgid "Please specify name for address book."
719 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
720
721 #: src/addrgather.c:178
722 msgid "Please select the mail headers to search."
723 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
724
725 #: src/addrgather.c:185
726 msgid "Harvesting addresses..."
727 msgstr "Zbieranie adresów..."
728
729 #: src/addrgather.c:224
730 msgid "Addresses gathered successfully."
731 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
732
733 #: src/addrgather.c:294
734 msgid "No folder or message was selected."
735 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci."
736
737 #: src/addrgather.c:302
738 msgid ""
739 "Please select a folder to process from the folder\n"
740 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
741 "the message list."
742 msgstr ""
743 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
744 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
745 "wiadomo¶ci z listy."
746
747 #: src/addrgather.c:354
748 msgid "Folder :"
749 msgstr "Katalog :"
750
751 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
752 #: src/importldif.c:909
753 msgid "Address Book :"
754 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
755
756 #: src/addrgather.c:375
757 msgid "Folder Size :"
758 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
759
760 #: src/addrgather.c:390
761 msgid "Process these mail header fields"
762 msgstr "Przetwarzane nag³ówki"
763
764 #: src/addrgather.c:408
765 msgid "Include sub-folders"
766 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
767
768 #: src/addrgather.c:431
769 msgid "Header Name"
770 msgstr "Nazwa nag³ówka"
771
772 #: src/addrgather.c:432
773 msgid "Address Count"
774 msgstr "Liczba adresów"
775
776 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4830
777 #: src/compose.c:9469 src/messageview.c:586 src/messageview.c:599
778 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:575
779 msgid "Warning"
780 msgstr "Ostrze¿enie"
781
782 #: src/addrgather.c:538
783 msgid "Header Fields"
784 msgstr "Pola nag³ówków"
785
786 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
787 #: src/importldif.c:1029
788 msgid "Finish"
789 msgstr "Koniec"
790
791 #: src/addrgather.c:600
792 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
793 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
794
795 #: src/addrgather.c:608
796 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
797 msgstr "Zgromad¼ adresy e-mail - z katalogu"
798
799 #: src/addrindex.c:116
800 msgid "Common addresses"
801 msgstr "Wspólne adresy"
802
803 #: src/addrindex.c:117
804 msgid "Personal addresses"
805 msgstr "Adresy osobiste"
806
807 #: src/addrindex.c:123
808 msgid "Common address"
809 msgstr "Wspólny adres"
810
811 #: src/addrindex.c:124
812 msgid "Personal address"
813 msgstr "Osobisty adres"
814
815 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7618
816 msgid "Notice"
817 msgstr "Notatka"
818
819 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4770 src/inc.c:616
820 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:239
821 msgid "Error"
822 msgstr "B³±d"
823
824 #: src/alertpanel.c:191
825 msgid "_View log"
826 msgstr "_Poka¿ dziennik"
827
828 #: src/alertpanel.c:339
829 msgid "Show this message next time"
830 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
831
832 #: src/browseldap.c:218
833 msgid "Browse Directory Entry"
834 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
835
836 #: src/browseldap.c:238
837 msgid "Server Name :"
838 msgstr "Nazwa serwera :"
839
840 #: src/browseldap.c:248
841 msgid "Distinguished Name (dn) :"
842 msgstr ""
843
844 #: src/browseldap.c:271
845 msgid "LDAP Name"
846 msgstr "Nazwa LDAP"
847
848 #: src/browseldap.c:273
849 msgid "Attribute Value"
850 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
851
852 #: src/common/nntp.c:73
853 #, c-format
854 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
855 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
856
857 #: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:841
858 msgid "SSL handshake failed\n"
859 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
860
861 #: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
862 #, c-format
863 msgid "protocol error: %s\n"
864 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
865
866 #: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
867 msgid "protocol error\n"
868 msgstr "b³±d protoko³u\n"
869
870 #: src/common/nntp.c:301
871 msgid "Error occurred while posting\n"
872 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
873
874 #: src/common/nntp.c:381
875 msgid "Error occurred while sending command\n"
876 msgstr "B³±d podczas wysy³ania polecenia\n"
877
878 #: src/common/plugin.c:54
879 msgid "Nothing"
880 msgstr "Nic"
881
882 #: src/common/plugin.c:55
883 msgid "a viewer"
884 msgstr "Przegl±darka"
885
886 #: src/common/plugin.c:56
887 msgid "folders"
888 msgstr "Katalogi"
889
890 #: src/common/plugin.c:57
891 msgid "filtering"
892 msgstr "Filtrowanie..."
893
894 #: src/common/plugin.c:58
895 msgid "a privacy interface"
896 msgstr "system prywatno¶ci"
897
898 #: src/common/plugin.c:59
899 msgid "a notifier"
900 msgstr "powiadamiacz"
901
902 #: src/common/plugin.c:60
903 msgid "an utility"
904 msgstr "narzêdzie"
905
906 #: src/common/plugin.c:61
907 msgid "things"
908 msgstr "rzeczy"
909
910 #: src/common/plugin.c:259
911 #, c-format
912 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
913 msgstr "Ta wtyczka oferuje obs³ugê %s (%s) co jest juz wykonywane przez wtyczkê %s."
914
915 #: src/common/plugin.c:294
916 msgid "Plugin already loaded"
917 msgstr "Wtyczka jest ju¿ za³adowana"
918
919 #: src/common/plugin.c:304
920 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
921 msgstr "Nie uda³o siê przydzieliæ odpowiedniej ilo¶ci pamiêci dla wtyczki"
922
923 #: src/common/plugin.c:331
924 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
925 msgstr "Ten modu³ nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL."
926
927 #: src/common/plugin.c:338
928 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
929 msgstr "Ten modu³ dzia³a tylko z Claws Mail GTK1."
930
931 #: src/common/plugin.c:550
932 #, c-format
933 msgid ""
934 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
935 "built with."
936 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której wtyczka %s zosta³a skompilowana."
937
938 #: src/common/plugin.c:553
939 msgid ""
940 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
941 "with."
942 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza ni¿ ta dla której ta wtyczka zosta³a skompilowana."
943
944 #: src/common/plugin.c:562
945 #, c-format
946 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
947 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ wtyczki '%s'."
948
949 #: src/common/plugin.c:564
950 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
951 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby u¿yæ tej wtyczki."
952
953 #: src/common/smtp.c:176
954 msgid "SMTP AUTH not available\n"
955 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
956
957 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
958 msgid "bad SMTP response\n"
959 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
960
961 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
962 msgid "error occurred on SMTP session\n"
963 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
964
965 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
966 msgid "error occurred on authentication\n"
967 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas uwierzytelniania\n"
968
969 #: src/common/smtp.c:603
970 #, c-format
971 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
972 msgstr "Wiadomo¶æ jest zbyt du¿a (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
973
974 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
975 msgid "couldn't start TLS session\n"
976 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
977
978 #: src/common/socket.c:1393
979 #, c-format
980 msgid "write on fd%d: %s\n"
981 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
982
983 #: src/common/ssl.c:159
984 msgid "Error creating ssl context\n"
985 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
986
987 #: src/common/ssl.c:178
988 #, c-format
989 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
990 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
991
992 #: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
993 #: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
994 #: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
995 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
996 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
997 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
998 msgid "<not in certificate>"
999 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
1000
1001 #: src/common/ssl_certificate.c:253
1002 #, c-format
1003 msgid ""
1004 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1005 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1006 "  Fingerprint: %s\n"
1007 "  Signature status: %s"
1008 msgstr ""
1009 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
1010 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
1011 "  Odcisk klucza: %s\n"
1012 "  Stan podpisu: %s"
1013
1014 #: src/common/ssl_certificate.c:380
1015 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1016 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
1017
1018 #: src/common/string_match.c:79
1019 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1020 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyra¿enie Regularne)"
1021
1022 #: src/common/utils.c:348
1023 #, c-format
1024 msgid "%dB"
1025 msgstr "%dB"
1026
1027 #: src/common/utils.c:349
1028 #, c-format
1029 msgid "%d.%02dKB"
1030 msgstr "%d.%02dKB"
1031
1032 #: src/common/utils.c:350
1033 #, c-format
1034 msgid "%d.%02dMB"
1035 msgstr "%d.%02dMB"
1036
1037 #: src/common/utils.c:351
1038 #, c-format
1039 msgid "%.2fGB"
1040 msgstr "%.2fGB"
1041
1042 #: src/common/utils.c:4805
1043 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1044 msgstr "Niedziela"
1045
1046 #: src/common/utils.c:4806
1047 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1048 msgstr "Poniedzia³ek"
1049
1050 #: src/common/utils.c:4807
1051 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1052 msgstr "Wtorek"
1053
1054 #: src/common/utils.c:4808
1055 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1056 msgstr "¦roda"
1057
1058 #: src/common/utils.c:4809
1059 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1060 msgstr "Czwartek"
1061
1062 #: src/common/utils.c:4810
1063 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1064 msgstr "Pi±tek"
1065
1066 #: src/common/utils.c:4811
1067 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1068 msgstr "Sobota"
1069
1070 #: src/common/utils.c:4813
1071 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1072 msgstr "Styczeñ"
1073
1074 #: src/common/utils.c:4814
1075 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1076 msgstr "Luty"
1077
1078 #: src/common/utils.c:4815
1079 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1080 msgstr "Marzec"
1081
1082 #: src/common/utils.c:4816
1083 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1084 msgstr "Kwiecieñ"
1085
1086 #: src/common/utils.c:4817
1087 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1088 msgstr "Maj"
1089
1090 #: src/common/utils.c:4818
1091 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1092 msgstr "Czerwiec"
1093
1094 #: src/common/utils.c:4819
1095 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1096 msgstr "Lipiec"
1097
1098 #: src/common/utils.c:4820
1099 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1100 msgstr "Sierpieñ"
1101
1102 #: src/common/utils.c:4821
1103 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1104 msgstr "Wrzesieñ"
1105
1106 #: src/common/utils.c:4822
1107 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1108 msgstr "Pa¼dziernik"
1109
1110 #: src/common/utils.c:4823
1111 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1112 msgstr "Listopad"
1113
1114 #: src/common/utils.c:4824
1115 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1116 msgstr "Grudzieñ"
1117
1118 #: src/common/utils.c:4826
1119 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1120 msgstr "Nie"
1121
1122 #: src/common/utils.c:4827
1123 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1124 msgstr "Pon"
1125
1126 #: src/common/utils.c:4828
1127 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1128 msgstr "Wt"
1129
1130 #: src/common/utils.c:4829
1131 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1132 msgstr "¦r"
1133
1134 #: src/common/utils.c:4830
1135 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1136 msgstr "Czw"
1137
1138 #: src/common/utils.c:4831
1139 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1140 msgstr "Pi±"
1141
1142 #: src/common/utils.c:4832
1143 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1144 msgstr "Sob"
1145
1146 #: src/common/utils.c:4834
1147 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1148 msgstr "Sty"
1149
1150 #: src/common/utils.c:4835
1151 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1152 msgstr "Lut"
1153
1154 #: src/common/utils.c:4836
1155 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1156 msgstr "Mar"
1157
1158 #: src/common/utils.c:4837
1159 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1160 msgstr "Kwi"
1161
1162 #: src/common/utils.c:4838
1163 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1164 msgstr "Maj"
1165
1166 #: src/common/utils.c:4839
1167 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1168 msgstr "Cze"
1169
1170 #: src/common/utils.c:4840
1171 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1172 msgstr "Lip"
1173
1174 #: src/common/utils.c:4841
1175 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1176 msgstr "Sie"
1177
1178 #: src/common/utils.c:4842
1179 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1180 msgstr "Wrz"
1181
1182 #: src/common/utils.c:4843
1183 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1184 msgstr "Pa¼"
1185
1186 #: src/common/utils.c:4844
1187 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1188 msgstr "Lis"
1189
1190 #: src/common/utils.c:4845
1191 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1192 msgstr "Gru"
1193
1194 #: src/common/utils.c:4847
1195 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: src/common/utils.c:4848
1199 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: src/common/utils.c:4849
1203 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: src/common/utils.c:4850
1207 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: src/common/utils.c:4852
1211 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: src/common/utils.c:4853
1215 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: src/common/utils.c:4854
1219 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: src/common/utils.c:4856
1223 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: src/compose.c:541
1227 msgid "/_Add..."
1228 msgstr "/Dod_aj..."
1229
1230 #: src/compose.c:542
1231 msgid "/_Remove"
1232 msgstr "/_Usuñ"
1233
1234 #: src/compose.c:544 src/folderview.c:293
1235 msgid "/_Properties..."
1236 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
1237
1238 #: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:289
1239 msgid "/_Message"
1240 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1241
1242 #: src/compose.c:550
1243 msgid "/_Message/S_end"
1244 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1245
1246 #: src/compose.c:552
1247 msgid "/_Message/Send _later"
1248 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1249
1250 #: src/compose.c:554 src/compose.c:558 src/compose.c:561 src/mainwindow.c:756
1251 #: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:779 src/mainwindow.c:785
1252 #: src/mainwindow.c:802 src/messageview.c:292 src/messageview.c:300
1253 msgid "/_Message/---"
1254 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1255
1256 #: src/compose.c:555
1257 msgid "/_Message/_Attach file"
1258 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz plik"
1259
1260 #: src/compose.c:556
1261 msgid "/_Message/_Insert file"
1262 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
1263
1264 #: src/compose.c:557
1265 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1266 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
1267
1268 #: src/compose.c:559
1269 msgid "/_Message/_Save"
1270 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Zapisz"
1271
1272 #: src/compose.c:562
1273 msgid "/_Message/_Close"
1274 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zam_knij"
1275
1276 #: src/compose.c:565
1277 msgid "/_Edit/_Undo"
1278 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
1279
1280 #: src/compose.c:566
1281 msgid "/_Edit/_Redo"
1282 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
1283
1284 #: src/compose.c:567 src/compose.c:655 src/compose.c:658 src/compose.c:664
1285 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
1286 msgid "/_Edit/---"
1287 msgstr "/_Edycja/---"
1288
1289 #: src/compose.c:568
1290 msgid "/_Edit/Cu_t"
1291 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
1292
1293 #: src/compose.c:569 src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:169
1294 msgid "/_Edit/_Copy"
1295 msgstr "/_Edycja/S_kopiuj"
1296
1297 #: src/compose.c:570
1298 msgid "/_Edit/_Paste"
1299 msgstr "/_Edycja/_Wklej"
1300
1301 #: src/compose.c:571
1302 msgid "/_Edit/Special paste"
1303 msgstr "/_Edycja/Wklej jako"
1304
1305 #: src/compose.c:572
1306 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1307 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Cytat"
1308
1309 #: src/compose.c:574
1310 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1311 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Zawiniêty tekst"
1312
1313 #: src/compose.c:576
1314 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1315 msgstr "/_Edycja/Wklej jako/_Niezawiniêty tekst"
1316
1317 #: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:170
1318 msgid "/_Edit/Select _all"
1319 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
1320
1321 #: src/compose.c:579
1322 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1323 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
1324
1325 #: src/compose.c:580
1326 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1327 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w ty³"
1328
1329 #: src/compose.c:585
1330 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1331 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w przód"
1332
1333 #: src/compose.c:590
1334 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1335 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w ty³"
1336
1337 #: src/compose.c:595
1338 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1339 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w przód"
1340
1341 #: src/compose.c:600
1342 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1343 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do pocz±tku linii"
1344
1345 #: src/compose.c:605
1346 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1347 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do koñca linii"
1348
1349 #: src/compose.c:610
1350 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1351 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ  do poprzedniej linii"
1352
1353 #: src/compose.c:615
1354 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1355 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do nastêpnej linii"
1356
1357 #: src/compose.c:620
1358 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1359 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
1360
1361 #: src/compose.c:625
1362 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1363 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
1364
1365 #: src/compose.c:630
1366 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1367 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
1368
1369 #: src/compose.c:635
1370 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1371 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
1372
1373 #: src/compose.c:640
1374 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1375 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
1376
1377 #: src/compose.c:645
1378 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1379 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
1380
1381 #: src/compose.c:650
1382 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1383 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
1384
1385 #: src/compose.c:656
1386 msgid "/_Edit/_Find"
1387 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼"
1388
1389 #: src/compose.c:659
1390 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1391 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
1392
1393 #: src/compose.c:661
1394 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1395 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
1396
1397 #: src/compose.c:663
1398 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1399 msgstr "/_Edycja/Aut_omatyczne zawijanie"
1400
1401 #: src/compose.c:665
1402 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1403 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
1404
1405 #: src/compose.c:668
1406 msgid "/_Spelling"
1407 msgstr "/Pi_sownia"
1408
1409 #: src/compose.c:669
1410 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1411 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1412
1413 #: src/compose.c:671
1414 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1415 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1416
1417 #: src/compose.c:673
1418 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1419 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ b³êdnie napisane s³owo"
1420
1421 #: src/compose.c:675
1422 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1423 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1424
1425 #: src/compose.c:677
1426 msgid "/_Spelling/---"
1427 msgstr "/Pi_sownia/---"
1428
1429 #: src/compose.c:678
1430 msgid "/_Spelling/Options"
1431 msgstr "/Pi_sownia/Opcje"
1432
1433 #: src/compose.c:681
1434 msgid "/_Options"
1435 msgstr "/_Opcje"
1436
1437 #: src/compose.c:682
1438 msgid "/_Options/Reply _mode"
1439 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼"
1440
1441 #: src/compose.c:683
1442 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1443 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Normalna"
1444
1445 #: src/compose.c:684
1446 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1447 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Do wszystkich"
1448
1449 #: src/compose.c:685
1450 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1451 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Do nadawcy"
1452
1453 #: src/compose.c:686
1454 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1455 msgstr "/_Opcje/Odpowied¼/_Na Grupê Dyskusyjn±"
1456
1457 #: src/compose.c:687 src/compose.c:692 src/compose.c:699 src/compose.c:701
1458 #: src/compose.c:703
1459 msgid "/_Options/---"
1460 msgstr "/_Opcje/---"
1461
1462 #: src/compose.c:688
1463 msgid "/_Options/Privacy _System"
1464 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci"
1465
1466 #: src/compose.c:689
1467 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1468 msgstr "/_Opcje/Ochrona prywatno¶ci/Brak"
1469
1470 #: src/compose.c:690
1471 msgid "/_Options/Si_gn"
1472 msgstr "/_Opcje/_Podpisz"
1473
1474 #: src/compose.c:691
1475 msgid "/_Options/_Encrypt"
1476 msgstr "/_Opcje/_Szyfruj"
1477
1478 #: src/compose.c:693
1479 msgid "/_Options/_Priority"
1480 msgstr "/_Opcje/Pri_orytet"
1481
1482 #: src/compose.c:694
1483 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1484 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Najwy¿szy"
1485
1486 #: src/compose.c:695
1487 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1488 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Wysoki"
1489
1490 #: src/compose.c:696
1491 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1492 msgstr "/_Opcje/Priorytet/_Normalny"
1493
1494 #: src/compose.c:697
1495 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1496 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_iski"
1497
1498 #: src/compose.c:698
1499 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1500 msgstr "/_Opcje/Priorytet/N_ajni¿szy"
1501
1502 #: src/compose.c:700
1503 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1504 msgstr "/_Opcje/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1505
1506 #: src/compose.c:702
1507 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1508 msgstr "/_Opcje/Usuñ odniesienia"
1509
1510 #: src/compose.c:709
1511 msgid "/_Options/Character _encoding"
1512 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków"
1513
1514 #: src/compose.c:710
1515 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1516 msgstr "/_Opcje/Kodowani_e znaków/_Automatyczne"
1517
1518 #: src/compose.c:712 src/compose.c:718 src/compose.c:726 src/compose.c:730
1519 #: src/compose.c:736 src/compose.c:740 src/compose.c:746 src/compose.c:752
1520 #: src/compose.c:756 src/compose.c:766 src/compose.c:770 src/compose.c:780
1521 #: src/compose.c:784
1522 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1523 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/---"
1524
1525 #: src/compose.c:714
1526 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1527 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/7bit ascii (US-ASC_II)"
1528
1529 #: src/compose.c:716
1530 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1531 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Unicode (_UTF-8)"
1532
1533 #: src/compose.c:720
1534 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1535 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
1536
1537 #: src/compose.c:722
1538 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1539 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
1540
1541 #: src/compose.c:724
1542 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1543 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa Zachodnia (Windows-1252)"
1544
1545 #: src/compose.c:728
1546 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1547 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
1548
1549 #: src/compose.c:732
1550 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1551 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
1552
1553 #: src/compose.c:734
1554 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1555 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
1556
1557 #: src/compose.c:738
1558 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1559 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Grecja (ISO-8859-_7)"
1560
1561 #: src/compose.c:742
1562 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1563 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Hebrajski (ISO-8859-_8)"
1564
1565 #: src/compose.c:744
1566 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1567 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Hebrajski (Windows-1251)"
1568
1569 #: src/compose.c:748
1570 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1571 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Arabski (ISO-8859-_6)"
1572
1573 #: src/compose.c:750
1574 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1575 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Arabski (Windows-1256)"
1576
1577 #: src/compose.c:754
1578 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1579 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Turcja (ISO-8859-_9)"
1580
1581 #: src/compose.c:758
1582 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1583 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
1584
1585 #: src/compose.c:760
1586 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1587 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_R)"
1588
1589 #: src/compose.c:762
1590 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1591 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (KOI8-_U)"
1592
1593 #: src/compose.c:764
1594 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1595 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Cyrylica (Windows-1251)"
1596
1597 #: src/compose.c:768
1598 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1599 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Japonia (ISO-2022-_JP)"
1600
1601 #: src/compose.c:772
1602 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1603 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
1604
1605 #: src/compose.c:774
1606 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1607 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Uproszczony Chiny (_GBK)"
1608
1609 #: src/compose.c:776
1610 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1611 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
1612
1613 #: src/compose.c:778
1614 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1615 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
1616
1617 #: src/compose.c:782
1618 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1619 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Korea(EUC-_KR)"
1620
1621 #: src/compose.c:786
1622 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1623 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tajska (TIS-620)"
1624
1625 #: src/compose.c:788
1626 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1627 msgstr "/_Opcje/_Kodowanie znaków/Tajska (Windows-874)"
1628
1629 #: src/compose.c:792
1630 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1631 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1632
1633 #: src/compose.c:793 src/messageview.c:307
1634 msgid "/_Tools/_Address book"
1635 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1636
1637 #: src/compose.c:794
1638 msgid "/_Tools/_Template"
1639 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1640
1641 #: src/compose.c:795 src/mainwindow.c:840 src/messageview.c:334
1642 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1643 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1644
1645 #: src/compose.c:1050 src/prefs_compose_writing.c:369
1646 msgid "New message subject format error."
1647 msgstr "B³êdny rodzaj tematu wiadomo¶ci."
1648
1649 #: src/compose.c:1079 src/prefs_compose_writing.c:373
1650 msgid "New message body format error."
1651 msgstr "B³êdny rodzaj tre¶ci wiadomo¶ci."
1652
1653 #: src/compose.c:1441 src/prefs_quote.c:281
1654 msgid "Message reply format error."
1655 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz wiadomo¶ci."
1656
1657 #: src/compose.c:1558 src/prefs_quote.c:286
1658 msgid "Message forward format error."
1659 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz wiadomo¶ci."
1660
1661 #: src/compose.c:1678
1662 msgid "Fw: multiple emails"
1663 msgstr "Fw: kilka wiadomo¶ci email"
1664
1665 #: src/compose.c:2053
1666 msgid "Message redirect format error."
1667 msgstr "B³êdny rodzaj Cc  wiadomo¶ci."
1668
1669 #: src/compose.c:2122
1670 msgid "Reply-To:"
1671 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1672
1673 #: src/compose.c:2125 src/compose.c:5700 src/compose.c:6470 src/compose.c:9567
1674 msgid "Newsgroups:"
1675 msgstr "Grupy news:"
1676
1677 #: src/compose.c:2128
1678 msgid "Followup-To:"
1679 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1680
1681 #: src/compose.c:2307
1682 #, c-format
1683 msgid "The file '%s' has been attached."
1684 msgstr "Plik %s zosta³ do³±czony."
1685
1686 #: src/compose.c:2311
1687 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1688 msgstr "Nie mo¿na do³±czyæ pliku (konwersja strony kodowej nie powiod³a siê)."
1689
1690 #: src/compose.c:2542
1691 msgid "Quote mark format error."
1692 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1693
1694 #: src/compose.c:3147
1695 #, c-format
1696 msgid "File %s is empty."
1697 msgstr "Plik %s jest pusty."
1698
1699 #: src/compose.c:3151
1700 #, c-format
1701 msgid "Can't read %s."
1702 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1703
1704 #: src/compose.c:3178
1705 #, c-format
1706 msgid "Message: %s"
1707 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1708
1709 #: src/compose.c:4001
1710 msgid " [Edited]"
1711 msgstr " [Edytowany]"
1712
1713 #: src/compose.c:4007
1714 #, c-format
1715 msgid "%s - Compose message%s"
1716 msgstr "%s - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1717
1718 #: src/compose.c:4010
1719 #, c-format
1720 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1721 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomo¶ci %s"
1722
1723 #: src/compose.c:4035 src/messageview.c:621
1724 msgid ""
1725 "Account for sending mail is not specified.\n"
1726 "Please select a mail account before sending."
1727 msgstr ""
1728 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1729 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1730
1731 #: src/compose.c:4228 src/compose.c:4259 src/compose.c:4291 src/toolbar.c:401
1732 #: src/toolbar.c:452
1733 msgid "Send"
1734 msgstr "Wy¶lij"
1735
1736 #: src/compose.c:4229
1737 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1738 msgstr "Jedynym odbior± jest domy¶lny odbiorca kopii wiadomo¶ci. Wys³aæ mimo to ?"
1739
1740 #: src/compose.c:4230 src/compose.c:4261 src/compose.c:4293 src/compose.c:4770
1741 msgid "+_Send"
1742 msgstr "+_Wy¶lij"
1743
1744 #: src/compose.c:4260
1745 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1746 msgstr "Jedyny odbiorca to domy¶lny adres BCC. Wys³aæ mimo to?"
1747
1748 #: src/compose.c:4277
1749 msgid "Recipient is not specified."
1750 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1751
1752 #: src/compose.c:4292
1753 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1754 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1755
1756 #: src/compose.c:4339 src/compose.c:7971
1757 msgid ""
1758 "Could not queue message for sending:\n"
1759 "\n"
1760 "Charset conversion failed."
1761 msgstr ""
1762 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1763 "\n"
1764 "Konwersja strony kodowej nie powiod³a siê."
1765
1766 #: src/compose.c:4342 src/compose.c:7974
1767 msgid ""
1768 "Could not queue message for sending:\n"
1769 "\n"
1770 "Couldn't get recipient encryption key."
1771 msgstr ""
1772 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1773 "\n"
1774 "Nie odnaleziono klucza szyfruj±cego odbiorcy."
1775
1776 #: src/compose.c:4346 src/compose.c:7968
1777 #, c-format
1778 msgid ""
1779 "Could not queue message for sending:\n"
1780 "\n"
1781 "Signature failed: %s"
1782 msgstr ""
1783 "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania:\n"
1784 "\n"
1785 "B³±d sygnatury %s"
1786
1787 #: src/compose.c:4349
1788 #, c-format
1789 msgid ""
1790 "Could not queue message for sending:\n"
1791 "\n"
1792 "%s."
1793 msgstr ""
1794 "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci do skrzynki nadawczej:\n"
1795 "%s."
1796
1797 #: src/compose.c:4351
1798 msgid "Could not queue message for sending."
1799 msgstr "Nie mo¿na zakolejkowaæ wiadomo¶ci do wys³ania."
1800
1801 #: src/compose.c:4366 src/compose.c:4427
1802 msgid ""
1803 "The message was queued but could not be sent.\n"
1804 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1805 msgstr ""
1806 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1807 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1808
1809 #: src/compose.c:4421
1810 #, c-format
1811 msgid ""
1812 "%s\n"
1813 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1814 msgstr ""
1815 "%s\n"
1816 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1817 "U¿yj \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by spróbowaæ "
1818 "ponownie."
1819
1820 #: src/compose.c:4767
1821 #, c-format
1822 msgid ""
1823 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1824 "to the specified %s charset.\n"
1825 "Send it as %s?"
1826 msgstr ""
1827 "Nie mo¿na przekonwertowaæ wiadomo¶ci \n"
1828 "do do wybranej %s .\n"
1829 "Wys³aæ jako %s ?"
1830
1831 #: src/compose.c:4826
1832 #, c-format
1833 msgid ""
1834 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1835 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1836 "\n"
1837 "Send it anyway?"
1838 msgstr ""
1839 "Linia %d przekracza limit d³ugo¶ci (998 bajtów).\n"
1840 "Tre¶æ tej wiadomo¶ci mo¿e ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
1841 "\n"
1842 "Na pewno chcesz j± wys³aæ ? "
1843
1844 #: src/compose.c:5014
1845 msgid "No account for sending mails available!"
1846 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1847
1848 #: src/compose.c:5024
1849 msgid "No account for posting news available!"
1850 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1851
1852 #: src/compose.c:5717
1853 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1854 msgstr "Klawisz <tab> umo¿liwia automatyczne dope³nianie nazwami z ksi±¿ki adresowej"
1855
1856 #: src/compose.c:5845
1857 msgid "Mime type"
1858 msgstr "typ MIME"
1859
1860 #: src/compose.c:5851 src/compose.c:6147 src/mimeview.c:212
1861 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
1862 #: src/summaryview.c:490
1863 msgid "Size"
1864 msgstr "Wielko¶æ"
1865
1866 #: src/compose.c:5912
1867 msgid "Save Message to "
1868 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1869
1870 #: src/compose.c:5934 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1871 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1872 #: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:190
1873 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
1874 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1875 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383 src/prefs_spelling.c:207
1876 msgid "_Browse"
1877 msgstr "_Przegl±daj"
1878
1879 #: src/compose.c:6146 src/compose.c:7378
1880 msgid "MIME type"
1881 msgstr "typ MIME"
1882
1883 #: src/compose.c:6218
1884 msgid "Hea_der"
1885 msgstr "Na_g³ówek"
1886
1887 #: src/compose.c:6222
1888 msgid "_Attachments"
1889 msgstr "Z_a³±czniki"
1890
1891 #: src/compose.c:6226
1892 msgid "Othe_rs"
1893 msgstr "In_ne"
1894
1895 #: src/compose.c:6241 src/summary_search.c:366
1896 msgid "Subject:"
1897 msgstr "Temat:"
1898
1899 #: src/compose.c:6432
1900 #, c-format
1901 msgid ""
1902 "Spell checker could not be started.\n"
1903 "%s"
1904 msgstr ""
1905 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1906 "%s"
1907
1908 #: src/compose.c:6544
1909 #, c-format
1910 msgid "From: <i>%s</i>"
1911 msgstr "Od: <i>%s</i>"
1912
1913 #: src/compose.c:6575
1914 msgid "Account to use for this email"
1915 msgstr "Bie¿±ce konto dla tej wiadomo¶ci"
1916
1917 #: src/compose.c:6577
1918 msgid "Sender address to be used"
1919 msgstr "Adres nadawcy"
1920
1921 #: src/compose.c:6738
1922 #, c-format
1923 msgid ""
1924 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1925 "encrypt this message."
1926 msgstr ""
1927 "System prywatno¶ci '%s' nie mo¿e zostaæ za³adowany. Nie bêdzie mo¿liwe "
1928 "podpisanie czyzaszyfrowanie tej wiadomo¶ci."
1929
1930 #: src/compose.c:6900 src/prefs_template.c:549
1931 msgid "Template body format error."
1932 msgstr "B³±d formatu wzorca (tre¶æ wiadomo¶ci)."
1933
1934 #: src/compose.c:7008 src/prefs_template.c:587
1935 msgid "Template To format error."
1936 msgstr "B³±d formatu wzorca (odbiorca)."
1937
1938 #: src/compose.c:7021 src/prefs_template.c:592
1939 msgid "Template Cc format error."
1940 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Cc)."
1941
1942 #: src/compose.c:7034 src/prefs_template.c:597
1943 msgid "Template Bcc format error."
1944 msgstr "B³±d formatu wzorca (kopia Bcc)."
1945
1946 #: src/compose.c:7048 src/prefs_template.c:602
1947 msgid "Template subject format error."
1948 msgstr "B³±d formatu wzorca (temat)."
1949
1950 #: src/compose.c:7272
1951 msgid "Invalid MIME type."
1952 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1953
1954 #: src/compose.c:7287
1955 msgid "File doesn't exist or is empty."
1956 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1957
1958 #: src/compose.c:7360
1959 msgid "Properties"
1960 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1961
1962 #: src/compose.c:7411
1963 msgid "Encoding"
1964 msgstr "Kodowanie"
1965
1966 #: src/compose.c:7431
1967 msgid "Path"
1968 msgstr "¦cie¿ka"
1969
1970 #: src/compose.c:7432 src/prefs_toolbar.c:1060
1971 msgid "File name"
1972 msgstr "Nazwa pliku"
1973
1974 #: src/compose.c:7615
1975 #, c-format
1976 msgid ""
1977 "The external editor is still working.\n"
1978 "Force terminating the process?\n"
1979 "process group id: %d"
1980 msgstr ""
1981 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1982 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1983 "identyfikator grupy procesów: %d"
1984
1985 #: src/compose.c:7657
1986 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1987 msgstr "Komponowanie: wej¶cie z monitorowanego procesu\n"
1988
1989 #: src/compose.c:7938 src/messageview.c:726
1990 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
1991 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci aby wys³aæ t± wiadomo¶æ."
1992
1993 #: src/compose.c:7963
1994 msgid "Could not queue message."
1995 msgstr ""
1996 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
1997 " %s."
1998
1999 #: src/compose.c:7965
2000 #, c-format
2001 msgid ""
2002 "Could not queue message:\n"
2003 "\n"
2004 "%s."
2005 msgstr ""
2006 "Nie mo¿na zakolejkowaæ do wys³ania wiadomo¶ci:\n"
2007 "%s."
2008
2009 #: src/compose.c:8138
2010 msgid "Could not save draft."
2011 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ kopii roboczej."
2012
2013 #: src/compose.c:8216 src/compose.c:8239
2014 msgid "Select file"
2015 msgstr "Wybierz plik"
2016
2017 #: src/compose.c:8252
2018 #, c-format
2019 msgid "File '%s' could not be read."
2020 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
2021
2022 #: src/compose.c:8254
2023 #, c-format
2024 msgid ""
2025 "File '%s' contained invalid characters\n"
2026 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2027 msgstr ""
2028 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
2029 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
2030
2031 #: src/compose.c:8302
2032 msgid "Discard message"
2033 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
2034
2035 #: src/compose.c:8303
2036 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2037 msgstr "Ta wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
2038
2039 #: src/compose.c:8304
2040 msgid "_Discard"
2041 msgstr "Por_zuæ"
2042
2043 #: src/compose.c:8304
2044 msgid "_Save to Drafts"
2045 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2046
2047 #: src/compose.c:8348
2048 #, c-format
2049 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2050 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon '%s'?"
2051
2052 #: src/compose.c:8350
2053 msgid "Apply template"
2054 msgstr "Do³±cz szablon"
2055
2056 #: src/compose.c:8351
2057 msgid "_Replace"
2058 msgstr "Za_mieñ"
2059
2060 #: src/compose.c:8351
2061 msgid "_Insert"
2062 msgstr "Ws_taw"
2063
2064 #: src/compose.c:9042
2065 msgid "Insert or attach?"
2066 msgstr "Wstawiæ czy za³±czyæ?"
2067
2068 #: src/compose.c:9043
2069 msgid ""
2070 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2071 "attach it to the email?"
2072 msgstr "Wstawiæ tre¶æ pliku do wiadomo¶ci? czy dodaæ go jako za³±cznik?"
2073
2074 #: src/compose.c:9045
2075 msgid "+_Insert"
2076 msgstr "Ws_taw"
2077
2078 #: src/compose.c:9045
2079 msgid "_Attach"
2080 msgstr "Z_a³±cz"
2081
2082 #: src/compose.c:9244
2083 msgid "Quote format error."
2084 msgstr "B³±d formatu cytowania."
2085
2086 #: src/compose.c:9463
2087 #, c-format
2088 msgid ""
2089 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2090 "time. Do you want to continue?"
2091 msgstr ""
2092 "Zamierzasz odopowiedzieæ na %d wiadomo¶ci. Otworzenie takiej ilo¶ci okien "
2093 "mo¿e zaj±æ trochê czasu. Na pewno chcesz kontynuowaæ ? "
2094
2095 #: src/crash.c:140
2096 #, c-format
2097 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2098 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
2099
2100 #: src/crash.c:186
2101 msgid "Claws Mail has crashed"
2102 msgstr "Claws Mail zakoñczy³ dzia³anie z powodu b³êdu"
2103
2104 #: src/crash.c:202
2105 #, c-format
2106 msgid ""
2107 "%s.\n"
2108 "Please file a bug report and include the information below."
2109 msgstr ""
2110 "%s.\n"
2111 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
2112
2113 #: src/crash.c:207
2114 msgid "Debug log"
2115 msgstr "Dziennik debugu"
2116
2117 #: src/crash.c:251
2118 msgid "Close"
2119 msgstr "Zamknij"
2120
2121 #: src/crash.c:256
2122 msgid "Save..."
2123 msgstr "Zapisz..."
2124
2125 #: src/crash.c:261
2126 msgid "Create bug report"
2127 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
2128
2129 #: src/crash.c:308
2130 msgid "Save crash information"
2131 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2132
2133 #: src/editaddress.c:185
2134 msgid "Add New Person"
2135 msgstr "Dodaj now± osobê"
2136
2137 #: src/editaddress.c:186
2138 msgid "Edit Person Details"
2139 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
2140
2141 #: src/editaddress.c:357
2142 msgid "An Email address must be supplied."
2143 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
2144
2145 #: src/editaddress.c:531
2146 msgid "A Name and Value must be supplied."
2147 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
2148
2149 #: src/editaddress.c:620
2150 msgid "Discard"
2151 msgstr "Por_zuæ"
2152
2153 #: src/editaddress.c:621
2154 msgid "Apply"
2155 msgstr "Zatwierd¼"
2156
2157 #: src/editaddress.c:651 src/editaddress.c:700
2158 msgid "Edit Person Data"
2159 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2160
2161 #: src/editaddress.c:761 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:752
2162 #: src/ldif.c:763
2163 msgid "Display Name"
2164 msgstr "Wy¶wietlana nazwa"
2165
2166 #: src/editaddress.c:767 src/editaddress.c:771 src/ldif.c:771
2167 msgid "Last Name"
2168 msgstr "Nazwisko"
2169
2170 #: src/editaddress.c:768 src/editaddress.c:770 src/ldif.c:767
2171 msgid "First Name"
2172 msgstr "Imiê"
2173
2174 #: src/editaddress.c:773
2175 msgid "Nickname"
2176 msgstr "Ksywka"
2177
2178 #: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:906
2179 msgid "Alias"
2180 msgstr "Alias"
2181
2182 #: src/editaddress.c:1044 src/editaddress.c:1101 src/prefs_customheader.c:222
2183 #: src/prefs_matcher.c:532
2184 msgid "Value"
2185 msgstr "Warto¶æ"
2186
2187 #: src/editaddress.c:1163
2188 msgid "_User Data"
2189 msgstr "Dane _u¿ytkownika"
2190
2191 #: src/editaddress.c:1164
2192 msgid "_Email Addresses"
2193 msgstr "Adr_esy e-mail"
2194
2195 #: src/editaddress.c:1165
2196 msgid "O_ther Attributes"
2197 msgstr "In_ne Cechy"
2198
2199 #: src/editbook.c:113
2200 msgid "File appears to be Ok."
2201 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
2202
2203 #: src/editbook.c:116
2204 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2205 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
2206
2207 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2208 msgid "Could not read file."
2209 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
2210
2211 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2212 msgid "Edit Addressbook"
2213 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
2214
2215 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2216 msgid " Check File "
2217 msgstr "Sprawd¼ plik "
2218
2219 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2220 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1953
2221 msgid "File"
2222 msgstr "Plik"
2223
2224 #: src/editbook.c:285
2225 msgid "Add New Addressbook"
2226 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
2227
2228 #: src/editgroup.c:100
2229 msgid "A Group Name must be supplied."
2230 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
2231
2232 #: src/editgroup.c:293
2233 msgid "Edit Group Data"
2234 msgstr "Edytuj dane grupy"
2235
2236 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:588
2237 msgid "Group Name"
2238 msgstr "Nazwa grupy"
2239
2240 #: src/editgroup.c:342
2241 msgid "Addresses in Group"
2242 msgstr "Adresy w grupie"
2243
2244 #: src/editgroup.c:373
2245 msgid "Available Addresses"
2246 msgstr "Dostêpne adresy"
2247
2248 #: src/editgroup.c:445
2249 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2250 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c przycisków ze strza³kami."
2251
2252 #: src/editgroup.c:493
2253 msgid "Edit Group Details"
2254 msgstr "Edytuj dane grupê"
2255
2256 #: src/editgroup.c:496
2257 msgid "Add New Group"
2258 msgstr "Dodaj now± grupê"
2259
2260 #: src/editgroup.c:546
2261 msgid "Edit folder"
2262 msgstr "Edytuj folder"
2263
2264 #: src/editgroup.c:546
2265 msgid "Input the new name of folder:"
2266 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2267
2268 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:130
2269 msgid "New folder"
2270 msgstr "Nowy katalog"
2271
2272 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
2273 msgid "Input the name of new folder:"
2274 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
2275
2276 #: src/editjpilot.c:200
2277 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2278 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
2279
2280 #: src/editjpilot.c:212
2281 msgid "Select JPilot File"
2282 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2283
2284 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2285 msgid "Edit JPilot Entry"
2286 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2287
2288 #: src/editjpilot.c:294
2289 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2290 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2291
2292 #: src/editjpilot.c:385
2293 msgid "Add New JPilot Entry"
2294 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2295
2296 #: src/editldap_basedn.c:143
2297 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2298 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
2299
2300 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2301 msgid "Hostname"
2302 msgstr "Nazwa hosta"
2303
2304 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2305 msgid "Port"
2306 msgstr "Port"
2307
2308 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2309 msgid "Search Base"
2310 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2311
2312 #: src/editldap_basedn.c:204
2313 msgid "Available Search Base(s)"
2314 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
2315
2316 #: src/editldap_basedn.c:294
2317 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2318 msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
2319
2320 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2321 msgid "Could not connect to server"
2322 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
2323
2324 #: src/editldap.c:153
2325 msgid "A Name must be supplied."
2326 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana."
2327
2328 #: src/editldap.c:165
2329 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2330 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera."
2331
2332 #: src/editldap.c:178
2333 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2334 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany."
2335
2336 #: src/editldap.c:275
2337 msgid "Connected successfully to server"
2338 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
2339
2340 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:999
2341 msgid "Edit LDAP Server"
2342 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2343
2344 #: src/editldap.c:434
2345 msgid "A name that you wish to call the server."
2346 msgstr "Nazwa jak± chcesz nazywaæ serwer."
2347
2348 #: src/editldap.c:449
2349 msgid ""
2350 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2351 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2352 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2353 "computer as Claws Mail."
2354 msgstr ""
2355 "To jest nazwa hosta serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com\" mo¿e byæ "
2356 "w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze mo¿na u¿yæ "
2357 "adresu IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co "
2358 "Claws Mail nale¿y wpisaæ \"localhost\"."
2359
2360 #: src/editldap.c:470
2361 msgid "TLS"
2362 msgstr "TLS"
2363
2364 #: src/editldap.c:471
2365 msgid "SSL"
2366 msgstr "SSL"
2367
2368 #: src/editldap.c:475
2369 msgid ""
2370 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2371 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2372 "TLS_REQCERT fields)."
2373 msgstr ""
2374 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via TLS. Je¶li po³±czenie "
2375 "nie powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2376 "TLS_REQCERT)."
2377
2378 #: src/editldap.c:480
2379 msgid ""
2380 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2381 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2382 "TLS_REQCERT fields)."
2383 msgstr ""
2384 "W³±cz bezpieczne po³±czenie do serwera LDAP via SSL. Je¶li po³±czenie "
2385 "nie powiedzie siê sprawd¼ konfiguracjê w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2386 "TLS_REQCERT)."
2387
2388 #: src/editldap.c:494
2389 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2390 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
2391
2392 #: src/editldap.c:498
2393 msgid " Check Server "
2394 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
2395
2396 #: src/editldap.c:503
2397 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2398 msgstr "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
2399
2400 #: src/editldap.c:518
2401 msgid ""
2402 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2403 "Examples include:\n"
2404 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2405 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2406 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2407 msgstr ""
2408 "Okre¶la nazwê katalogu który bêdzie przeszukiwany na serwerze.Przyk³ad "
2409 "zawiera:\n"
2410 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2411 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2412 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2413
2414 #: src/editldap.c:531
2415 msgid ""
2416 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2417 "server."
2418 msgstr ""
2419 "Wyci¶niêcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2420 "serwera."
2421
2422 #: src/editldap.c:589
2423 msgid "Search Attributes"
2424 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2425
2426 #: src/editldap.c:599
2427 msgid ""
2428 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2429 "find a name or address."
2430 msgstr ""
2431 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna byæ szukana podczas próby "
2432 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2433
2434 #: src/editldap.c:603
2435 msgid " Defaults "
2436 msgstr " Domy¶lne "
2437
2438 #: src/editldap.c:608
2439 msgid ""
2440 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2441 "names and addresses during a name or address search process."
2442 msgstr ""
2443 "Atrybuty nazw zostan± zresetowane do domy¶lnych warto¶ci które powinny "
2444 "odpowiadaæ wiêkszo¶ci nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2445
2446 #: src/editldap.c:615
2447 msgid "Max Query Age (secs)"
2448 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2449
2450 #: src/editldap.c:631
2451 msgid ""
2452 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2453 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2454 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2455 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2456 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2457 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2458 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2459 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2460 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2461 "more memory to cache results."
2462 msgstr ""
2463 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2464 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwañ s± "
2465 "przechowywane w pamiêci podrêcznej dopóki ten okres czasu nie up³ynie. Pozwala to "
2466 "na polepszenie szybko¶ci odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej samej nazwy lub adresu "
2467 "w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw bêdzie przeszukiwana pamiêæ podrêczna a dopiero "
2468 "potem bêd± wykonywane zapytania do serwera. Domy¶ln± warto¶ci± jest 60 sekund "
2469 "(10 min) co powinno byæ najbardziej odpowiednie dla wiêkszo¶ci serwerów. Wiêksza "
2470 "warto¶æ przyspieszy szybko¶æ sekwencyjnych poszukiwañ. Bêdzie ona u¿yteczna dla "
2471 "serwerów, które maja d³ugie czasy odpowiedzi przy czym zwiêkszy siê zu¿ycie pamiêci na pamiêæ podrêczn±."
2472
2473 #: src/editldap.c:649
2474 msgid "Include server in dynamic search"
2475 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
2476
2477 #: src/editldap.c:655
2478 msgid ""
2479 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2480 "address completion."
2481 msgstr ""
2482 "Zaznacz t± opcjê aby zawrzeæ ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2483 "u¿ywania uzupe³niania adresu."
2484
2485 #: src/editldap.c:662
2486 msgid "Match names 'containing' search term"
2487 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawieraj±ce' szukane pojêcie"
2488
2489 #: src/editldap.c:668
2490 msgid ""
2491 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2492 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2493 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2494 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2495 "searches against other address interfaces."
2496 msgstr ""
2497 "Poszukiwania nazw lub adresów mog± byæ wykonywane przy u¿yciu terminów "
2498 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz t± opcjê aby wykonaæ "
2499 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje wiêcej czasu. "
2500 "Ze wzglêdu na  wydajno¶æ dope³nianie adresów wykorzystuje \"begins-with\" do "
2501 "wszystkich poszukiwañ."
2502
2503 #: src/editldap.c:723
2504 msgid "Bind DN"
2505 msgstr "£±cz DN"
2506
2507 #: src/editldap.c:733
2508 msgid ""
2509 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2510 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2511 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2512 "performing a search."
2513 msgstr ""
2514 "Nazwa konta u¿ytkownika LDAP u¿yta do ³±czenia z serwerem. Jest zwykle "
2515 "u¿ywana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2516 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2517
2518 #: src/editldap.c:741
2519 msgid "Bind Password"
2520 msgstr "£±cz has³o"
2521
2522 #: src/editldap.c:752
2523 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2524 msgstr "Has³o które zostanie u¿yte podczas ³±czenia jako u¿ytkownik \"BindDN\" "
2525
2526 #: src/editldap.c:758
2527 msgid "Timeout (secs)"
2528 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2529
2530 #: src/editldap.c:773
2531 msgid "The timeout period in seconds."
2532 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2533
2534 #: src/editldap.c:777
2535 msgid "Maximum Entries"
2536 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
2537
2538 #: src/editldap.c:792
2539 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2540 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2541
2542 #: src/editldap.c:808
2543 msgid "Basic"
2544 msgstr "Podstawowe"
2545
2546 #: src/editldap.c:809
2547 msgid "Search"
2548 msgstr "Szukaj"
2549
2550 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:492
2551 msgid "Extended"
2552 msgstr "Rozszerzone"
2553
2554 #: src/editldap.c:1004
2555 msgid "Add New LDAP Server"
2556 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2557
2558 #: src/editvcard.c:104
2559 msgid "File does not appear to be vCard format."
2560 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
2561
2562 #: src/editvcard.c:116
2563 msgid "Select vCard File"
2564 msgstr "Wybierz plik vCard"
2565
2566 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2567 msgid "Edit vCard Entry"
2568 msgstr "Edytuj wpis vCard"
2569
2570 #: src/editvcard.c:271
2571 msgid "Add New vCard Entry"
2572 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
2573
2574 #: src/exphtmldlg.c:110
2575 msgid "Please specify output directory and file to create."
2576 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
2577
2578 #: src/exphtmldlg.c:113
2579 msgid "Select stylesheet and formatting."
2580 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
2581
2582 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
2583 msgid "File exported successfully."
2584 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
2585
2586 #: src/exphtmldlg.c:181
2587 #, c-format
2588 msgid ""
2589 "HTML Output Directory '%s'\n"
2590 "does not exist. OK to create new directory?"
2591 msgstr ""
2592 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
2593 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2594
2595 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
2596 msgid "Create Directory"
2597 msgstr "Stwórz katalog"
2598
2599 #: src/exphtmldlg.c:193
2600 #, c-format
2601 msgid ""
2602 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2603 "%s"
2604 msgstr ""
2605 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
2606 "%s"
2607
2608 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
2609 msgid "Failed to Create Directory"
2610 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
2611
2612 #: src/exphtmldlg.c:237
2613 msgid "Error creating HTML file"
2614 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
2615
2616 #: src/exphtmldlg.c:323
2617 msgid "Select HTML output file"
2618 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy HTML"
2619
2620 #: src/exphtmldlg.c:387
2621 msgid "HTML Output File"
2622 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
2623
2624 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2625 #: src/importldif.c:682
2626 msgid "B_rowse"
2627 msgstr "P_rzegl±daj"
2628
2629 #: src/exphtmldlg.c:449
2630 msgid "Stylesheet"
2631 msgstr "Wzór stylów"
2632
2633 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:345 src/gtk/gtkaspell.c:1661
2634 #: src/gtk/gtkaspell.c:2394 src/mainwindow.c:1012 src/prefs_account.c:705
2635 #: src/summaryview.c:5039
2636 msgid "None"
2637 msgstr "Brak"
2638
2639 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:454
2640 msgid "Default"
2641 msgstr "Domy¶lne"
2642
2643 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
2644 msgid "Full"
2645 msgstr "Pe³ny"
2646
2647 #: src/exphtmldlg.c:460
2648 msgid "Custom"
2649 msgstr "W³asne"
2650
2651 #: src/exphtmldlg.c:461
2652 msgid "Custom-2"
2653 msgstr "W³asne-2"
2654
2655 #: src/exphtmldlg.c:462
2656 msgid "Custom-3"
2657 msgstr "W³asne-3"
2658
2659 #: src/exphtmldlg.c:463
2660 msgid "Custom-4"
2661 msgstr "W³asne-4"
2662
2663 #: src/exphtmldlg.c:470
2664 msgid "Full Name Format"
2665 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
2666
2667 #: src/exphtmldlg.c:478
2668 msgid "First Name, Last Name"
2669 msgstr "Nazwisko, Imiê"
2670
2671 #: src/exphtmldlg.c:479
2672 msgid "Last Name, First Name"
2673 msgstr "Imiê, Nazwisko"
2674
2675 #: src/exphtmldlg.c:486
2676 msgid "Color Banding"
2677 msgstr "Pasek koloru"
2678
2679 #: src/exphtmldlg.c:492
2680 msgid "Format Email Links"
2681 msgstr "Formatowanie odno¶ników e-mailowych"
2682
2683 #: src/exphtmldlg.c:498
2684 msgid "Format User Attributes"
2685 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
2686
2687 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2688 msgid "File Name :"
2689 msgstr "Nazwa pliku :"
2690
2691 #: src/exphtmldlg.c:563
2692 msgid "Open with Web Browser"
2693 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
2694
2695 #: src/exphtmldlg.c:595
2696 msgid "Export Address Book to HTML File"
2697 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2698
2699 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
2700 msgid "File Info"
2701 msgstr "Informacje o pliku"
2702
2703 #: src/exphtmldlg.c:662
2704 msgid "Format"
2705 msgstr "Format"
2706
2707 #: src/expldifdlg.c:111
2708 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2709 msgstr "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
2710
2711 #: src/expldifdlg.c:114
2712 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2713 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyró¿nionej nazwy."
2714
2715 #: src/expldifdlg.c:190
2716 #, c-format
2717 msgid ""
2718 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2719 "does not exist. OK to create new directory?"
2720 msgstr ""
2721 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
2722 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2723
2724 #: src/expldifdlg.c:202
2725 #, c-format
2726 msgid ""
2727 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2728 "%s"
2729 msgstr ""
2730 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
2731 "%s"
2732
2733 #: src/expldifdlg.c:247
2734 msgid "Suffix was not supplied"
2735 msgstr "Nie podano przedrostka"
2736
2737 #: src/expldifdlg.c:249
2738 msgid ""
2739 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2740 "you wish to proceed without a suffix?"
2741 msgstr ""
2742 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
2743 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
2744
2745 #: src/expldifdlg.c:267
2746 msgid "Error creating LDIF file"
2747 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
2748
2749 #: src/expldifdlg.c:342
2750 msgid "Select LDIF output file"
2751 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
2752
2753 #: src/expldifdlg.c:406
2754 msgid "LDIF Output File"
2755 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
2756
2757 #: src/expldifdlg.c:467
2758 msgid "Suffix"
2759 msgstr "Przedrostek"
2760
2761 #: src/expldifdlg.c:479
2762 msgid ""
2763 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2764 "entry. Examples include:\n"
2765 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2766 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2767 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2768 msgstr ""
2769 "Przyrostek jest u¿yty do stworzenia \"Wyró¿nionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
2770 "LDAP. Przyk³ad zawiera:\n"
2771 "  dc=claws,dc=org\n"
2772 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
2773 "  o=Nazwa organizacji,c=Pañstwo\n"
2774
2775 #: src/expldifdlg.c:488
2776 msgid "Relative DN"
2777 msgstr "Relatywne WN"
2778
2779 #: src/expldifdlg.c:495
2780 msgid "Unique ID"
2781 msgstr "Unikatowy identyfikator"
2782
2783 #: src/expldifdlg.c:503
2784 msgid ""
2785 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2786 "to:\n"
2787 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2788 msgstr ""
2789 "Unikalne ID ksi±¿ki adresowej jest u¿yte do stworzenia WN formatowanej "
2790 "podobnie do:\n"
2791 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
2792
2793 #: src/expldifdlg.c:516
2794 msgid ""
2795 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2796 "similar to:\n"
2797 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2798 msgstr ""
2799 "Wy¶wietlana Nazwa ksi±¿ki adresowej jest u¿ywana do stworzenia WN "
2800 "formatowanej podobnie do:\n"
2801 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
2802
2803 #: src/expldifdlg.c:529
2804 msgid ""
2805 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2806 "formatted similar to:\n"
2807 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2808 msgstr ""
2809 "Pierwszy adres Email nale¿±cy do osoby jest u¿yty do tworzenia WN który jest "
2810 "formatowany podobnie do:\n"
2811 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
2812
2813 #: src/expldifdlg.c:543
2814 msgid ""
2815 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2816 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2817 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2818 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2819 "available RDN options that will be used to create the DN."
2820 msgstr ""
2821 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ³adowanych do serwera LDAP. Ka¿dy "
2822 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyró¿niona Nazwa"
2823 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyró¿nionej Nazwy"
2824 "\" (lub RWN) aby stworzyæ WN. Proszê wybraæ jedn± z dostêpnych opcji RWN "
2825 "która zostanie u¿yta do stworzenia WN."
2826
2827 #: src/expldifdlg.c:556
2828 msgid "Use DN attribute if present in data"
2829 msgstr "U¿yj atrybutu WN je¿eli obecny w danych"
2830
2831 #: src/expldifdlg.c:563
2832 msgid ""
2833 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2834 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2835 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2836 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2837 msgstr ""
2838 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy które zosta³y wcze¶niej zaimportowane z "
2839 "pliku LDIF. \"Wyró¿niona Nazwa\" (WN) atrybutu u¿ytkownika, je¶li obecna w "
2840 "ksi±¿ce adresowej, mo¿e zostaæ u¿yta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
2841 "zaznaczone powy¿ej zostanie u¿yte je¿eli atrybut u¿ytkownika WN nie zostanie "
2842 "znaleziony."
2843
2844 #: src/expldifdlg.c:574
2845 msgid "Exclude record if no Email Address"
2846 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
2847
2848 #: src/expldifdlg.c:581
2849 msgid ""
2850 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2851 "option to ignore these records."
2852 msgstr ""
2853 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
2854 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
2855
2856 #: src/expldifdlg.c:669
2857 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2858 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
2859
2860 #: src/expldifdlg.c:736
2861 msgid "Distguished Name"
2862 msgstr "Wyró¿niona Nazwa"
2863
2864 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6420
2865 msgid "Export to mbox file"
2866 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
2867
2868 #: src/export.c:139
2869 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2870 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportowaæ i podaj plik mbox."
2871
2872 #: src/export.c:150
2873 msgid "Source folder:"
2874 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2875
2876 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2877 msgid "Mbox file:"
2878 msgstr "Lokalny plik mbox"
2879
2880 #: src/export.c:211
2881 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2882 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie mo¿e byæ pusta."
2883
2884 #: src/export.c:216
2885 msgid "Source folder can't be left empty."
2886 msgstr "Katalog wynikowy nie mo¿e byæ pusty."
2887
2888 #: src/export.c:229
2889 msgid "Couldn't find the source folder."
2890 msgstr "Nie mo¿na odnale¼æ katalogu ¼ród³owego."
2891
2892 #: src/export.c:252
2893 msgid "Select exporting file"
2894 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2895
2896 #: src/exporthtml.c:758
2897 msgid "Full Name"
2898 msgstr "Pe³na nazwa"
2899
2900 #: src/exporthtml.c:762 src/importldif.c:1028
2901 msgid "Attributes"
2902 msgstr "Atrybuty"
2903
2904 #: src/exporthtml.c:963
2905 msgid "Claws Mail Address Book"
2906 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Claws Mail"
2907
2908 #: src/exporthtml.c:1077 src/exportldif.c:551
2909 msgid "Name already exists but is not a directory."
2910 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
2911
2912 #: src/exporthtml.c:1080 src/exportldif.c:554
2913 msgid "No permissions to create directory."
2914 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
2915
2916 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:557
2917 msgid "Name is too long."
2918 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
2919
2920 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:560
2921 msgid "Not specified."
2922 msgstr "Nie okre¶lono"
2923
2924 #: src/folder.c:1331 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:239
2925 msgid "Inbox"
2926 msgstr "Przychodz±ca"
2927
2928 #: src/folder.c:1335 src/foldersel.c:374
2929 msgid "Sent"
2930 msgstr "Wys³ane"
2931
2932 #: src/folder.c:1339 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:242
2933 msgid "Queue"
2934 msgstr "Kolejka"
2935
2936 #: src/folder.c:1343 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:243
2937 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:410 src/toolbar.c:501
2938 msgid "Trash"
2939 msgstr "Wysypisko"
2940
2941 #: src/folder.c:1347 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:241
2942 msgid "Drafts"
2943 msgstr "Kopie robocze"
2944
2945 #: src/folder.c:1621
2946 #, c-format
2947 msgid "Processing (%s)...\n"
2948 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
2949
2950 #: src/folder.c:2542
2951 #, c-format
2952 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2953 msgstr "Pobieranie wszystkich wiadomo¶ci w %s ...\n"
2954
2955 #: src/folder.c:2831
2956 #, c-format
2957 msgid "Copying %s to %s...\n"
2958 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
2959
2960 #: src/folder.c:2831
2961 #, c-format
2962 msgid "Moving %s to %s...\n"
2963 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2964
2965 #: src/folder.c:3118
2966 #, c-format
2967 msgid "Updating cache for %s..."
2968 msgstr "Aktualizacja pamiêci podrêcznej dla %s ..."
2969
2970 #: src/folder.c:3829
2971 msgid "Processing messages..."
2972 msgstr "Przetwarzanie wiadomo¶ci..."
2973
2974 #: src/foldersel.c:228
2975 msgid "Select folder"
2976 msgstr "Wybierz katalog"
2977
2978 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:158 src/mh_gtk.c:132
2979 msgid "NewFolder"
2980 msgstr "Nowy katalog"
2981
2982 #: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:166 src/imap_gtk.c:172
2983 #: src/imap_gtk.c:224 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
2984 #, c-format
2985 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2986 msgstr "'%c' nie mo¿e wystêpowaæ w nazwie katalogu."
2987
2988 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:182 src/imap_gtk.c:236 src/mh_gtk.c:148
2989 #: src/mh_gtk.c:248
2990 #, c-format
2991 msgid "The folder '%s' already exists."
2992 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2993
2994 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:154
2995 #, c-format
2996 msgid "Can't create the folder '%s'."
2997 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
2998
2999 #: src/folderview.c:290
3000 msgid "/Mark all re_ad"
3001 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3002
3003 #: src/folderview.c:292
3004 msgid "/_Search folder..."
3005 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
3006
3007 #: src/folderview.c:294
3008 msgid "/Process_ing..."
3009 msgstr "/_Przetwarzanie..."
3010
3011 #: src/folderview.c:299
3012 msgid "/Empty _trash..."
3013 msgstr "/Opró¿nij kosz..."
3014
3015 #: src/folderview.c:304
3016 msgid "/Send _queue..."
3017 msgstr "/Wy¶lij _oczekuj±ce wiadomo¶ci..."
3018
3019 #: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:80
3020 msgid "New"
3021 msgstr "Nowe"
3022
3023 #: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:81
3024 msgid "Unread"
3025 msgstr "Nieprzeczytane"
3026
3027 #: src/folderview.c:425 src/prefs_folder_column.c:82
3028 msgid "Total"
3029 msgstr "Wszystkie"
3030
3031 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3032 #: src/folderview.c:473 src/summaryview.c:491
3033 msgid "#"
3034 msgstr "#"
3035
3036 #: src/folderview.c:719
3037 msgid "Setting folder info..."
3038 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3039
3040 #: src/folderview.c:781 src/summaryview.c:3491
3041 msgid "Mark all as read"
3042 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3043
3044 #: src/folderview.c:782 src/summaryview.c:3492
3045 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3046 msgstr ""
3047 "Czy naprawdê chcesz zaznaczyæ wszystkie wiadomo¶ci w tym folderze jako "
3048 "przeczytane?"
3049
3050 #: src/folderview.c:999 src/imap.c:3347 src/mainwindow.c:3755 src/setup.c:90
3051 #, c-format
3052 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3053 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
3054
3055 #: src/folderview.c:1003 src/imap.c:3352 src/mainwindow.c:3760 src/setup.c:95
3056 #, c-format
3057 msgid "Scanning folder %s ..."
3058 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
3059
3060 #: src/folderview.c:1034
3061 msgid "Rebuild folder tree"
3062 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3063
3064 #: src/folderview.c:1035
3065 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3066 msgstr ""
3067 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podrêczne (cache). Czy "
3068 "chcesz kontynuowaæ?"
3069
3070 #: src/folderview.c:1045
3071 msgid "Rebuilding folder tree..."
3072 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3073
3074 #: src/folderview.c:1047 src/folderview.c:1087
3075 msgid "Scanning folder tree..."
3076 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3077
3078 #: src/folderview.c:1172
3079 #, c-format
3080 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3081 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ katalogu %s\n"
3082
3083 #: src/folderview.c:1225
3084 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3085 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
3086
3087 #: src/folderview.c:2043
3088 #, c-format
3089 msgid "Closing Folder %s..."
3090 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
3091
3092 #: src/folderview.c:2082
3093 #, c-format
3094 msgid "Opening Folder %s..."
3095 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
3096
3097 #: src/folderview.c:2095
3098 msgid "Folder could not be opened."
3099 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
3100
3101 #: src/folderview.c:2256 src/mainwindow.c:2047
3102 msgid "Empty trash"
3103 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3104
3105 #: src/folderview.c:2257
3106 msgid "Delete all messages in trash?"
3107 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z kosza?"
3108
3109 #: src/folderview.c:2258
3110 msgid "+_Empty trash"
3111 msgstr "+Opró¿nij _kosz"
3112
3113 #: src/folderview.c:2302 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2196
3114 msgid "Offline warning"
3115 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
3116
3117 #: src/folderview.c:2303 src/toolbar.c:2197
3118 msgid "You're working offline. Override?"
3119 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz przej¶æ do trybu on-line?"
3120
3121 #: src/folderview.c:2314 src/toolbar.c:2216
3122 msgid "Send queued messages"
3123 msgstr "Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci"
3124
3125 #: src/folderview.c:2315 src/toolbar.c:2217
3126 msgid "Send all queued messages?"
3127 msgstr "Wys³aæ wszystkie oczekuj±ce wiadomo¶ci?"
3128
3129 #: src/folderview.c:2316 src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
3130 #: src/prefs_account.c:1100 src/toolbar.c:2218
3131 msgid "_Send"
3132 msgstr "_Wy¶lij"
3133
3134 #: src/folderview.c:2324 src/toolbar.c:2236
3135 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3136 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3137
3138 #: src/folderview.c:2327 src/main.c:1616 src/toolbar.c:2239
3139 #, c-format
3140 msgid ""
3141 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3142 "%s"
3143 msgstr ""
3144 "Pojawi³y siê b³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci:\n"
3145 "%s"
3146
3147 #: src/folderview.c:2394
3148 #, c-format
3149 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3150 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3151
3152 #: src/folderview.c:2395
3153 #, c-format
3154 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
3155 msgstr "Czy naprawdê chcesz utworzyæ katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3156
3157 #: src/folderview.c:2397
3158 msgid "Copy folder"
3159 msgstr "Kopiuj katalog"
3160
3161 #: src/folderview.c:2397
3162 msgid "Move folder"
3163 msgstr "Przenie¶ katalog"
3164
3165 #: src/folderview.c:2408
3166 #, c-format
3167 msgid "Copying %s to %s..."
3168 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3169
3170 #: src/folderview.c:2408
3171 #, c-format
3172 msgid "Moving %s to %s..."
3173 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3174
3175 #: src/folderview.c:2439
3176 msgid "Source and destination are the same."
3177 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
3178
3179 #: src/folderview.c:2442
3180 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3181 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ folderu do jego w³asnego podfolderu."
3182
3183 #: src/folderview.c:2443
3184 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3185 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
3186
3187 #: src/folderview.c:2446
3188 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
3189 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
3190
3191 #: src/folderview.c:2449
3192 msgid "Copy failed!"
3193 msgstr "Skopiowanie nie powiod³o siê!"
3194
3195 #: src/folderview.c:2449
3196 msgid "Move failed!"
3197 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
3198
3199 #: src/folderview.c:2485
3200 #, c-format
3201 msgid "Processing configuration for folder %s"
3202 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3203
3204 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1507 src/summaryview.c:4172
3205 #: src/toolbar.c:182
3206 msgid "Print"
3207 msgstr "Drukuj"
3208
3209 #: src/gedit-print.c:245
3210 msgid "Preparing pages..."
3211 msgstr "Przygotowywanie stron..."
3212
3213 #: src/gedit-print.c:272
3214 #, c-format
3215 msgid "Rendering page %d of %d..."
3216 msgstr "Renderowanie strony %d z %d"
3217
3218 #: src/gedit-print.c:274
3219 #, c-format
3220 msgid "Printing page %d of %d..."
3221 msgstr "Drukowanie strony %d z %d"
3222
3223 #: src/gedit-print.c:296
3224 msgid "Print preview"
3225 msgstr "Podgl±d wydruku"
3226
3227 #: src/gedit-print.c:437
3228 msgid "Page %N of %Q"
3229 msgstr "Strona %N z %Q"
3230
3231 #: src/grouplistdialog.c:173
3232 msgid "Newsgroup subscription"
3233 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3234
3235 #: src/grouplistdialog.c:189
3236 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3237 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
3238
3239 #: src/grouplistdialog.c:195
3240 msgid "Find groups:"
3241 msgstr "Znajd¼ grupê:"
3242
3243 #: src/grouplistdialog.c:203
3244 msgid " Search "
3245 msgstr " Szukaj "
3246
3247 #: src/grouplistdialog.c:215
3248 msgid "Newsgroup name"
3249 msgstr "Nazwa grupy news:"
3250
3251 #: src/grouplistdialog.c:216
3252 msgid "Messages"
3253 msgstr "Wiadomo¶ci"
3254
3255 #: src/grouplistdialog.c:217
3256 msgid "Type"
3257 msgstr "Typ"
3258
3259 #: src/grouplistdialog.c:346
3260 msgid "moderated"
3261 msgstr "moderowana"
3262
3263 #: src/grouplistdialog.c:348
3264 msgid "readonly"
3265 msgstr "tylko-do-odczytu"
3266
3267 #: src/grouplistdialog.c:350
3268 msgid "unknown"
3269 msgstr "nieznana"
3270
3271 #: src/grouplistdialog.c:412
3272 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3273 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
3274
3275 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1324
3276 msgid "Done."
3277 msgstr "Zrobiono."
3278
3279 #: src/grouplistdialog.c:477
3280 #, c-format
3281 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3282 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
3283
3284 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
3285 msgid "/_Open with Web browser"
3286 msgstr "/_Otwórz w przegl±darce"
3287
3288 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
3289 msgid "/Copy this _link"
3290 msgstr "/Kopiuj adres ³±cza"
3291
3292 #: src/gtk/about.c:138
3293 msgid ""
3294 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3295 "\n"
3296 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3297 msgstr ""
3298 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem e-mail z du¿± ilo¶ci± opcji "
3299 "konfiguracyjnych\n"
3300 "\n"
3301 "Aby uzyskaæ wiêcej informacji dotycz±cych programu odwied¼ stronê Claws Mail:\n"
3302
3303 #: src/gtk/about.c:144
3304 msgid ""
3305 "\n"
3306 "\n"
3307 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3308 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3309 msgstr ""
3310 "\n"
3311 "\n"
3312 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Je¶li "
3313 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail mo¿esz to zrobiæ tutaj:\n"
3314
3315 #: src/gtk/about.c:159
3316 msgid ""
3317 "\n"
3318 "\n"
3319 "System Information\n"
3320 msgstr ""
3321 "\n"
3322 "\n"
3323 "Informacje o systemie\n"
3324
3325 #: src/gtk/about.c:165
3326 #, c-format
3327 msgid ""
3328 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3329 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3330 "Operating System: %s %s (%s)"
3331 msgstr ""
3332 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
3333 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3334 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
3335
3336 #: src/gtk/about.c:174
3337 #, c-format
3338 msgid ""
3339 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3340 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3341 "Operating System: %s"
3342 msgstr ""
3343 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3344 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3345 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
3346
3347 #: src/gtk/about.c:183
3348 #, c-format
3349 msgid ""
3350 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3351 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3352 "Operating System: unknown"
3353 msgstr ""
3354 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3355 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
3356 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
3357
3358 #: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:475
3359 msgid "The Claws Mail Team"
3360 msgstr "Zespó³ Claws Mail"
3361
3362 #: src/gtk/about.c:259
3363 msgid "Previous team members"
3364 msgstr "Poprzedni cz³onkowie zespo³u"
3365
3366 #: src/gtk/about.c:278
3367 msgid "The translation team"
3368 msgstr "Zespó³ t³umaczy"
3369
3370 #: src/gtk/about.c:297
3371 msgid "Documentation team"
3372 msgstr "Zespó³ zajmuj±cy siê dokumentacj±"
3373
3374 #: src/gtk/about.c:316
3375 msgid "Logo"
3376 msgstr "Logo"
3377
3378 #: src/gtk/about.c:335
3379 msgid "Icons"
3380 msgstr "Ikony"
3381
3382 #: src/gtk/about.c:354
3383 msgid "Contributors"
3384 msgstr "Osoby które pomog³y przy tworzeniu programu:"
3385
3386 #: src/gtk/about.c:402
3387 msgid "Compiled-in Features\n"
3388 msgstr "Funkcje programu w³±czone podczas kompilacji\n"
3389
3390 #: src/gtk/about.c:418
3391 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
3392 msgstr "IPv6|dodaje obs³ugê adresów IPv6, nowego internetowego protoko³u adresowania\n"
3393
3394 #: src/gtk/about.c:429
3395 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3396 msgstr "iconv|pozwala na konwersjê do lub z ró¿nych kodowañ znaków\n"
3397
3398 #: src/gtk/about.c:439
3399 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3400 msgstr "compface|dodaje obs³ugê nag³ówka X-Face\n"
3401
3402 #: src/gtk/about.c:449
3403 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3404 msgstr "OpenSSL|dodaje obs³ugê szyfrowanych po³±czeñ z serwerami\n"
3405
3406 #: src/gtk/about.c:459
3407 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3408 msgstr "LDAP|dodaje obs³ugê wspó³dzielonych ksi±¿ek adresowych LDAP\n"
3409
3410 #: src/gtk/about.c:469
3411 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3412 msgstr "JPilot|dodaje obs³ugê ksi±¿ek adresowych PalmOs\n"
3413
3414 #: src/gtk/about.c:479
3415 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3416 msgstr "GNU/aspell|dodaje obs³ugê sprawdzania pisowni\n"
3417
3418 #: src/gtk/about.c:489
3419 msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
3420 msgstr "libetpan|dodaje obs³ugê serwerów IMAP\n"
3421
3422 #: src/gtk/about.c:499
3423 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3424 msgstr "libgnomeprint|dodaje obs³ugê kompletnego drukowania\n"
3425
3426 #: src/gtk/about.c:509
3427 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3428 msgstr "libSm|dodaje obs³ugê sesji\n"
3429
3430 #: src/gtk/about.c:541
3431 msgid ""
3432 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3433 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3434 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3435 "version.\n"
3436 "\n"
3437 msgstr ""
3438 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
3439 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
3440 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
3441 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
3442 "z pó¼niejszych wersji. \n"
3443 "\n"
3444
3445 #: src/gtk/about.c:547
3446 msgid ""
3447 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3448 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3449 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3450 "more details.\n"
3451 "\n"
3452 msgstr ""
3453 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
3454 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
3455 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
3456 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
3457 "Licencja Publiczna GNU. \n"
3458 "\n"
3459
3460 #: src/gtk/about.c:553
3461 msgid ""
3462 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3463 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3464 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3465 "\n"
3466 msgstr ""
3467 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
3468 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie, "
3469 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, "
3470 "Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3471 "\n"
3472
3473 #: src/gtk/about.c:571
3474 msgid ""
3475 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3476 "the OpenSSL Toolkit ("
3477 msgstr ""
3478 "Ten produkt zawiera oprogramowanie dystrybuowane przez projekt OpenSSL do "
3479 "u¿ycia z OpenSSL Toolkit ("
3480
3481 #: src/gtk/about.c:575
3482 msgid ").\n"
3483 msgstr ").\n"
3484
3485 #: src/gtk/about.c:668
3486 msgid "About Claws Mail"
3487 msgstr "O Claws Mail"
3488
3489 #: src/gtk/about.c:719
3490 msgid ""
3491 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3492 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3493 "and the Claws Mail team"
3494 msgstr ""
3495 "Prawa autorskie (C) 1999-2007\n"
3496 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3497 "i zespó³ Claws Mail"
3498
3499 #: src/gtk/about.c:733
3500 msgid "_Info"
3501 msgstr "_Informacja"
3502
3503 #: src/gtk/about.c:739
3504 msgid "_Authors"
3505 msgstr "_Autorzy"
3506
3507 #: src/gtk/about.c:745
3508 msgid "_Features"
3509 msgstr "_Funkcje"
3510
3511 #: src/gtk/about.c:751
3512 msgid "_License"
3513 msgstr "_Licencja"
3514
3515 #: src/gtk/about.c:759
3516 msgid "_Release Notes"
3517 msgstr "_Adnotacje wydania"
3518
3519 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:313
3520 msgid "Orange"
3521 msgstr "Pomarañczowy"
3522
3523 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:317
3524 msgid "Red"
3525 msgstr "Czerwony"
3526
3527 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:321
3528 msgid "Pink"
3529 msgstr "Ró¿owy"
3530
3531 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:325
3532 msgid "Sky blue"
3533 msgstr "B³êkitny"
3534
3535 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:329
3536 msgid "Blue"
3537 msgstr "Niebieski"
3538
3539 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:333
3540 msgid "Green"
3541 msgstr "Zielony"
3542
3543 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:337
3544 msgid "Brown"
3545 msgstr "Br±zowy"
3546
3547 #: src/gtk/foldersort.c:156
3548 msgid "Set folder order"
3549 msgstr "Ustaw kolejno¶æ sortowania katalogów"
3550
3551 #: src/gtk/foldersort.c:190
3552 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3553 msgstr ""
3554 "Przesuñ katalogi w górê lub w dó³, aby \n"
3555 "zmieniæ kolejno¶æ w ich uk³adzie."
3556
3557 #: src/gtk/foldersort.c:214
3558 msgid "Folders"
3559 msgstr "Katalogi"
3560
3561 #: src/gtk/gtkaspell.c:638
3562 msgid "No dictionary selected."
3563 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
3564
3565 #: src/gtk/gtkaspell.c:851 src/gtk/gtkaspell.c:1852 src/gtk/gtkaspell.c:2147
3566 msgid "Normal Mode"
3567 msgstr "Tryb Normalny"
3568
3569 #: src/gtk/gtkaspell.c:853 src/gtk/gtkaspell.c:1858 src/gtk/gtkaspell.c:2159
3570 msgid "Bad Spellers Mode"
3571 msgstr "Tryb rozszerzony"
3572
3573 #: src/gtk/gtkaspell.c:892
3574 msgid "Unknown suggestion mode."
3575 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
3576
3577 #: src/gtk/gtkaspell.c:1183
3578 msgid "No misspelled word found."
3579 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
3580
3581 #: src/gtk/gtkaspell.c:1531
3582 msgid "Replace unknown word"
3583 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
3584
3585 #: src/gtk/gtkaspell.c:1546
3586 #, c-format
3587 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3588 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamieñ \"%s\" na: </span>"
3589
3590 #: src/gtk/gtkaspell.c:1591
3591 msgid ""
3592 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3593 "will learn from mistake.\n"
3594 msgstr ""
3595 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza Control oraz wci¶niêcie ENTER\n"
3596 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
3597
3598 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846 src/gtk/gtkaspell.c:2135
3599 msgid "Fast Mode"
3600 msgstr "Tryb szybki"
3601
3602 #: src/gtk/gtkaspell.c:1953
3603 #, c-format
3604 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3605 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
3606
3607 #: src/gtk/gtkaspell.c:1967
3608 msgid "Accept in this session"
3609 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
3610
3611 #: src/gtk/gtkaspell.c:1977
3612 msgid "Add to personal dictionary"
3613 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
3614
3615 #: src/gtk/gtkaspell.c:1987
3616 msgid "Replace with..."
3617 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
3618
3619 #: src/gtk/gtkaspell.c:2000
3620 #, c-format
3621 msgid "Check with %s"
3622 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
3623
3624 #: src/gtk/gtkaspell.c:2022
3625 msgid "(no suggestions)"
3626 msgstr "(brak sugestii)"
3627
3628 #: src/gtk/gtkaspell.c:2033 src/gtk/gtkaspell.c:2212
3629 msgid "More..."
3630 msgstr "Wiêcej..."
3631
3632 #: src/gtk/gtkaspell.c:2097
3633 #, c-format
3634 msgid "Dictionary: %s"
3635 msgstr "S³ownik: %s"
3636
3637 #: src/gtk/gtkaspell.c:2110
3638 #, c-format
3639 msgid "Use alternate (%s)"
3640 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
3641
3642 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121
3643 msgid "Use both dictionaries"
3644 msgstr "U¿yj obu s³owników"
3645
3646 #: src/gtk/gtkaspell.c:2175 src/prefs_spelling.c:214
3647 msgid "Check while typing"
3648 msgstr "Sprawdzanie podczas pisania"
3649
3650 #: src/gtk/gtkaspell.c:2191
3651 msgid "Change dictionary"
3652 msgstr "Zmieñ S³ownik"
3653
3654 #: src/gtk/gtkaspell.c:2323
3655 #, c-format
3656 msgid ""
3657 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3658 "%s"
3659 msgstr ""
3660 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
3661 "%s"
3662
3663 #: src/gtk/gtkaspell.c:2369
3664 #, c-format
3665 msgid ""
3666 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3667 "%s"
3668 msgstr ""
3669 "Operacja zmiany s³ownika nie powiod³a siê.\n"
3670 "%s"
3671
3672 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3673 msgid "Configuration"
3674 msgstr "Konfigura_cja"
3675
3676 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3677 msgid "Configuration options for the print job"
3678 msgstr "Opcje konfiguracji dla drukowania"
3679
3680 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3681 msgid "Source Buffer"
3682 msgstr "Bufor ¼ród³owy"
3683
3684 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3685 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3686 msgstr "Obiekt GtkTextBuffer do wydrukowania"
3687
3688 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3689 msgid "Tabs Width"
3690 msgstr "Szeroko¶æ zak³adek"
3691
3692 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3693 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3694 msgstr "Jednakowa szeroko¶æ odstêpu miêdzy znakami zak³adek"
3695
3696 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3697 msgid "Wrap Mode"
3698 msgstr "Tryb zawijania"
3699
3700 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3701 msgid "Word wrapping mode"
3702 msgstr "Tryb zawijania wyrazów"
3703
3704 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3705 msgid "Highlight"
3706 msgstr "Pod¶wietlenie"
3707
3708 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3709 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3710 msgstr "Gdzie wydrukowaæ dokument z pod¶wietlonym b³êdem"
3711
3712 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3713 msgid "Font"
3714 msgstr "Czcionka"
3715
3716 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3717 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3718 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla tekstu dokumentu (niepolecane)"
3719
3720 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3721 msgid "Font Description"
3722 msgstr "Opis czcionki"
3723
3724 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3725 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3726 msgstr "Rodzaj czcionki jaka zostanie u¿yta (np. \"Monospace 10\")"
3727
3728 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3729 msgid "Numbers Font"
3730 msgstr "Numery czcionki"
3731
3732 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3733 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3734 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia dla numerów linii (niepolecane)"
3735
3736 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3737 msgid "Font description to use for the line numbers"
3738 msgstr "Opis czcionki do u¿ycia dla numerów linii"
3739
3740 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3741 msgid "Print Line Numbers"
3742 msgstr "Poka¿ numery linii"
3743
3744 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3745 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3746 msgstr "Odstêpy w drukowanych numerach linii (0 oznacza brak numeracji)"
3747
3748 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3749 msgid "Print Header"
3750 msgstr "Poka¿ Nag³ówek"
3751
3752 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3753 msgid "Whether to print a header in each page"
3754 msgstr "Gdzie drukowaæ nag³ówek na poszczególnych stronach"
3755
3756 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3757 msgid "Print Footer"
3758 msgstr "Drukuj stopkê"
3759
3760 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3761 msgid "Whether to print a footer in each page"
3762 msgstr "Gdzie drukowaæ stopkê na poszczególnych stronach"
3763
3764 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3765 msgid "Header and Footer Font"
3766 msgstr "Czcionka nag³ówka i stopki"
3767
3768 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3769 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3770 msgstr "Nazwa GnomeFont do u¿ycia w nag³ówku i stopce (niepolecane)"
3771
3772 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3773 msgid "Header and Footer Font Description"
3774 msgstr "Opis czcionki nag³ówka i stopki"
3775
3776 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3777 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3778 msgstr "Czcionka która zostanie u¿yta dla nag³ówków i stopek (np. \"Monospace 10\")"
3779
3780 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3781 msgid "New message"
3782 msgstr "Nowa wiadomo¶æ"
3783
3784 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3785 msgid "Unread message"
3786 msgstr "Nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3787
3788 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3789 msgid "Message has been replied to"
3790 msgstr "Na wiadomo¶æ odpowiedziano do"
3791
3792 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3793 msgid "Message has been forwarded"
3794 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a przekazana dalej"
3795
3796 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3797 msgid "Message is in an ignored thread"
3798 msgstr "Wiadomo¶æ znajduje siê w ignorowanym w±tku"
3799
3800 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3801 msgid "Message is spam"
3802 msgstr "Wiadomo¶æ to spam"
3803
3804 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3805 msgid "Message has attachment(s)"
3806 msgstr "Wiadomo¶æ posiada za³±cznik(i)"
3807
3808 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3809 msgid "Digitally signed message"
3810 msgstr "Wiadomo¶æ podpisana elektronicznie"
3811
3812 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3813 msgid "Encrypted message"
3814 msgstr "Zaszyfrowana wiadomo¶æ"
3815
3816 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3817 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3818 msgstr "Wiadomo¶æ jest podpisana i posiada za³±cznik(i)"
3819
3820 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3821 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3822 msgstr "Wiadomo¶æ jest zaszyfrowana i posiada za³±cznik(i)"
3823
3824 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3825 msgid "Marked message"
3826 msgstr "Zaznaczona wiadomo¶æ"
3827
3828 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3829 msgid "Message is marked for deletion"
3830 msgstr "Wiadomo¶æ wyznaczona do usuniêcia"
3831
3832 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3833 msgid "Message is marked for moving"
3834 msgstr "Wiadomo¶æ wyznaczona do przeniesienia"
3835
3836 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3837 msgid "Message is marked for copying"
3838 msgstr "Wiadomo¶æ wyznaczona do kopiowania"
3839
3840 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3841 msgid "Locked message"
3842 msgstr "Zablokowana wiadomo¶æ"
3843
3844 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3845 msgid "Folder (normal, opened)"
3846 msgstr "Katalog (normalny, otwarty)"
3847
3848 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3849 msgid "Folder with read messages hidden"
3850 msgstr "Katalog z przeczytanymi ukrytymi wiadomo¶ciami"
3851
3852 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3853 msgid "Folder contains marked messages"
3854 msgstr "Katalog zawiera zaznaczone wiadomo¶ci"
3855
3856 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3857 msgid "Icon Legend"
3858 msgstr "Opis ikon"
3859
3860 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3861 msgid ""
3862 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3863 "messages and folders:</span>"
3864 msgstr ""
3865 "<span weight=\"bold\">Nastêpuj±ce ikony s³u¿± do przedstawiania statusu "
3866 "wiadomo¶ci i katalogów:</span>"
3867
3868 #: src/gtk/inputdialog.c:189
3869 #, c-format
3870 msgid "Input password for %s on %s:"
3871 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
3872
3873 #: src/gtk/inputdialog.c:191
3874 msgid "Input password"
3875 msgstr "Wprowad¼ has³o"
3876
3877 #: src/gtk/inputdialog.c:278
3878 msgid "Remember this"
3879 msgstr "Zapamiêtaj"
3880
3881 #: src/gtk/logwindow.c:87
3882 msgid "Protocol log"
3883 msgstr "Dziennik protoko³u"
3884
3885 #: src/gtk/logwindow.c:384
3886 msgid "Clear _Log"
3887 msgstr "Wyczy¶æ _Logi"
3888
3889 #: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:156
3890 msgid ""
3891 "\n"
3892 "\n"
3893 "Version: "
3894 msgstr ""
3895 "\n"
3896 "\n"
3897 "Wersja: "
3898
3899 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3900 msgid "Error: "
3901 msgstr "B³±d: "
3902
3903 #: src/gtk/pluginwindow.c:155
3904 msgid "Plugin is not functional."
3905 msgstr "Wtyczka nie funkcjonuje."
3906
3907 #: src/gtk/pluginwindow.c:186
3908 msgid "Select the Plugins to load"
3909 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
3910
3911 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
3912 #, c-format
3913 msgid ""
3914 "The following error occured while loading %s :\n"
3915 "\n"
3916 "%s\n"
3917 msgstr ""
3918 "Nastêpuj±cy b³±d wyst±pi³ podczas ³adowania wtyczki %s :\n"
3919 "\n"
3920 "%s\n"
3921
3922 #: src/gtk/pluginwindow.c:287 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:428
3923 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3924 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3925 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:525
3926 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:544
3927 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:67
3928 msgid "Plugins"
3929 msgstr "Wtyczki"
3930
3931 #: src/gtk/pluginwindow.c:321 src/prefs_summaries.c:211
3932 msgid "Description"
3933 msgstr "Opis"
3934
3935 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
3936 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
3937 msgstr "Wiêcej wtyczek jest dostêpnych na stronie Claws Mail."
3938
3939 #: src/gtk/pluginwindow.c:344 src/prefs_themes.c:862
3940 msgid "Get more..."
3941 msgstr "Pobierz wiêcej..."
3942
3943 #: src/gtk/pluginwindow.c:354
3944 msgid "Load Plugin..."
3945 msgstr "£aduj Wtyczkê..."
3946
3947 #: src/gtk/pluginwindow.c:355
3948 msgid "Unload Plugin"
3949 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
3950
3951 #: src/gtk/pluginwindow.c:382
3952 msgid "Click here to load one or more plugins"
3953 msgstr "Kliknij tutaj aby za³adowaæ jedn± lub wiêcej wtyczek"
3954
3955 #: src/gtk/pluginwindow.c:386
3956 msgid "Unload the selected plugin"
3957 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
3958
3959 #: src/gtk/pluginwindow.c:451
3960 msgid "Loaded plugins"
3961 msgstr "Aktywne wtyczki"
3962
3963 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3964 msgid "Page Index"
3965 msgstr "Spis Stron"
3966
3967 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:820
3968 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
3969 #: src/prefs_filtering.c:1490
3970 msgid "Account"
3971 msgstr "Konto"
3972
3973 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3974 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2415
3975 msgid "Status"
3976 msgstr "Stan"
3977
3978 #: src/gtk/quicksearch.c:333
3979 msgid "all messages"
3980 msgstr "wszystkie wiadomo¶ci"
3981
3982 #: src/gtk/quicksearch.c:334
3983 msgid "messages whose age is greater than #"
3984 msgstr "wiadomo¶ci starsze ni¿ #"
3985
3986 #: src/gtk/quicksearch.c:335
3987 msgid "messages whose age is less than #"
3988 msgstr "wiadomo¶ci nowsze ni¿ #"
3989
3990 #: src/gtk/quicksearch.c:336
3991 msgid "messages which contain S in the message body"
3992 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w tre¶ci wiadomo¶ci"
3993
3994 #: src/gtk/quicksearch.c:337
3995 msgid "messages which contain S in the whole message"
3996 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w ca³ej wiadomo¶ci"
3997
3998 #: src/gtk/quicksearch.c:338
3999 msgid "messages carbon-copied to S"
4000 msgstr "wiadomo¶ci skopiowane do S"
4001
4002 #: src/gtk/quicksearch.c:339
4003 msgid "message is either to: or cc: to S"
4004 msgstr "wiadomo¶æ jest albo do: albo kopia: do S"
4005
4006 #: src/gtk/quicksearch.c:340
4007 msgid "deleted messages"
4008 msgstr "usuniête wiadomo¶ci"
4009
4010 #: src/gtk/quicksearch.c:341
4011 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4012 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu nadawcy"
4013
4014 #: src/gtk/quicksearch.c:342
4015 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4016 msgstr "prawdziwe je¶li \"S\" powiedzie siê"
4017
4018 #: src/gtk/quicksearch.c:343
4019 msgid "messages originating from user S"
4020 msgstr "wiadomo¶ci od u¿ytkownika S"
4021
4022 #: src/gtk/quicksearch.c:344
4023 msgid "forwarded messages"
4024 msgstr "przekazane wiadomo¶ci"
4025
4026 #: src/gtk/quicksearch.c:345
4027 msgid "messages which contain header S"
4028 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± nag³ówek S"
4029
4030 #: src/gtk/quicksearch.c:346
4031 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4032 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w polu Message-ID nag³ówka"
4033
4034 #: src/gtk/quicksearch.c:347
4035 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
4036 msgstr "wiadomo¶ci które zawieraj± S w nag³ówków w-odpowiedzi-na"
4037
4038 #: src/gtk/quicksearch.c:348
4039 msgid "messages which are marked with color #"
4040 msgstr "wiadomo¶ci które s± oznaczone kolorem #"
4041
4042 #: src/gtk/quicksearch.c:349
4043 msgid "locked messages"
4044 msgstr "zablokowane wiadomo¶ci"
4045
4046 #: src/gtk/quicksearch.c:350
4047 msgid "messages which are in newsgroup S"
4048 msgstr "wiadomo¶ci które s± w grupie S"
4049
4050 #: src/gtk/quicksearch.c:351
4051 msgid "new messages"
4052 msgstr "nowe wiadomo¶ci"
4053
4054 #: src/gtk/quicksearch.c:352
4055 msgid "old messages"
4056 msgstr "stare wiadomo¶ci"
4057
4058 #: src/gtk/quicksearch.c:353
4059 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4060 msgstr "niekompletne wiadomo¶ci (czê¶ciowo pobrane)"
4061
4062 #: src/gtk/quicksearch.c:354
4063 msgid "messages which have been replied to"
4064 msgstr "wiadomo¶ci na które odpowiedziano"
4065
4066 #: src/gtk/quicksearch.c:355
4067 msgid "read messages"
4068 msgstr "przeczytanych wiadomo¶ci"
4069
4070 #: src/gtk/quicksearch.c:356
4071 msgid "messages which contain S in subject"
4072 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w tytule"
4073
4074 #: src/gtk/quicksearch.c:357
4075 msgid "messages whose score is equal to #"
4076 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest równa #"
4077
4078 #: src/gtk/quicksearch.c:358
4079 msgid "messages whose score is greater than #"
4080 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest wiêksza od #"
4081
4082 #: src/gtk/quicksearch.c:359
4083 msgid "messages whose score is lower than #"
4084 msgstr "wiadomo¶ci których punktacja jest ni¿sza od #"
4085
4086 #: src/gtk/quicksearch.c:360
4087 msgid "messages whose size is equal to #"
4088 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest równa #"
4089
4090 #: src/gtk/quicksearch.c:361
4091 msgid "messages whose size is greater than #"
4092 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest wiêksza od #"
4093
4094 #: src/gtk/quicksearch.c:362
4095 msgid "messages whose size is smaller than #"
4096 msgstr "wiadomo¶ci których wielko¶æ jest mniejsza od #"
4097
4098 #: src/gtk/quicksearch.c:363
4099 msgid "messages which have been sent to S"
4100 msgstr "wiadomo¶ci które zosta³y wys³ane do S"
4101
4102 #: src/gtk/quicksearch.c:364
4103 msgid "marked messages"
4104 msgstr "zaznaczone wiadomo¶ci"
4105
4106 #: src/gtk/quicksearch.c:365
4107 msgid "unread messages"
4108 msgstr "nieprzeczytane wiadomo¶ci"
4109
4110 #: src/gtk/quicksearch.c:366
4111 msgid "messages which contain S in References header"
4112 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku Referencje"
4113
4114 #: src/gtk/quicksearch.c:367
4115 #, c-format
4116 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4117 msgstr ""
4118 "wiadomo¶ci które po przetworzeniu przez polecenie zwracaj± 0 - %F jest "
4119 "plikiem z wiadomo¶ci±"
4120
4121 #: src/gtk/quicksearch.c:368
4122 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4123 msgstr "wiadomo¶ci zawieraj±ce S w nag³ówku X-Label"
4124
4125 #: src/gtk/quicksearch.c:370
4126 msgid "logical AND operator"
4127 msgstr "operator logiczny AND (I/Oraz)"
4128
4129 #: src/gtk/quicksearch.c:371
4130 msgid "logical OR operator"
4131 msgstr "operator logiczny LUB"
4132
4133 #: src/gtk/quicksearch.c:372
4134 msgid "logical NOT operator"
4135 msgstr "logiczny operator NIE"
4136
4137 #: src/gtk/quicksearch.c:373
4138 msgid "case sensitive search"
4139 msgstr "szukanie z rozró¿nieniem na wielko¶æ liter"
4140
4141 #: src/gtk/quicksearch.c:375
4142 msgid "all filtering expressions are allowed"
4143 msgstr "wszystkie wyra¿enia filtruj±ce s± dozwolone"
4144
4145 #: src/gtk/quicksearch.c:383 src/summary_search.c:397
4146 msgid "Extended Search"
4147 msgstr "Rozszerzone wyszukiwanie"
4148
4149 #: src/gtk/quicksearch.c:384
4150 msgid ""
4151 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4152 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4153 "\n"
4154 "The following symbols can be used:"
4155 msgstr ""
4156 "Wyszukiwanie w trybie rozszerzonym pozwala zdefiniowaæ kryteria, które musz± "
4157 "byæ spe³nione, aby wiadomo¶æ zosta³a wy¶wietlona.\n"
4158 "\n"
4159 "W tym trybie wyszukiwania mo¿na u¿ywaæ nastêpuj±cych symboli:"
4160
4161 #: src/gtk/quicksearch.c:480 src/prefs_compose_writing.c:224
4162 #: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:159
4163 #: src/prefs_matcher.c:1878 src/prefs_summary_column.c:82
4164 #: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
4165 msgid "Subject"
4166 msgstr "Temat"
4167
4168 #: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_filtering_action.c:1081
4169 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1879
4170 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
4171 msgid "From"
4172 msgstr "Od"
4173
4174 #: src/gtk/quicksearch.c:488 src/prefs_filtering_action.c:1082
4175 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1880
4176 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
4177 #: src/summaryview.c:488
4178 msgid "To"
4179 msgstr "Do"
4180
4181 #: src/gtk/quicksearch.c:499
4182 msgid "Recursive"
4183 msgstr "Rekursywne"
4184
4185 #: src/gtk/quicksearch.c:509
4186 msgid "Sticky"
4187 msgstr "Przyklejony"
4188
4189 #: src/gtk/quicksearch.c:519
4190 msgid "Type-ahead"
4191 msgstr "Podpowied¼"
4192
4193 #: src/gtk/quicksearch.c:550 src/gtk/quicksearch.c:643
4194 msgid " Clear "
4195 msgstr "Wyczy¶æ "
4196
4197 #: src/gtk/quicksearch.c:558
4198 msgid "Clear the current search"
4199 msgstr "Wyczy¶æ aktualne zapytanie"
4200
4201 #: src/gtk/quicksearch.c:573 src/summary_search.c:350
4202 msgid "Edit search criteria"
4203 msgstr "Edytuj kryteria szukania"
4204
4205 #: src/gtk/quicksearch.c:579 src/gtk/quicksearch.c:641
4206 msgid " Extended Symbols... "
4207 msgstr "Dostêpne symbole..."
4208
4209 #: src/gtk/quicksearch.c:587
4210 msgid "Information about extended symbols"
4211 msgstr "Informacja o rozszerzonych symbolach"
4212
4213 #: src/gtk/quicksearch.c:659
4214 msgid "Info"
4215 msgstr "_Informacja"
4216
4217 #: src/gtk/quicksearch.c:661
4218 msgid "Clear"
4219 msgstr "Wyczy¶æ"
4220
4221 #: src/gtk/quicksearch.c:1086 src/summaryview.c:1132
4222 #, c-format
4223 msgid "Searching in %s... \n"
4224 msgstr "Wyszukiwanie w (%s)...\n"
4225
4226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
4227 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
4228 msgid "correct"
4229 msgstr "prawid³owe"
4230
4231 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
4232 msgid "Owner"
4233 msgstr "W³a¶ciciel"
4234
4235 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
4236 msgid "Signer"
4237 msgstr "Podpisa³"
4238
4239 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
4240 #: src/prefs_themes.c:879
4241 msgid "Name: "
4242 msgstr "Nazwa: "
4243
4244 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
4245 msgid "Organization: "
4246 msgstr "Organizacja: "
4247
4248 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
4249 msgid "Location: "
4250 msgstr "Lokalizacja: "
4251
4252 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
4253 msgid "Fingerprint: "
4254 msgstr "Odcisk klucza: "
4255
4256 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
4257 msgid "Signature status: "
4258 msgstr "Stan podpisu: "
4259
4260 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
4261 msgid "Expires on: "
4262 msgstr "Wygasa: "
4263
4264 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
4265 #, c-format
4266 msgid "SSL certificate for %s"
4267 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
4268
4269 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
4270 #, c-format
4271 msgid ""
4272 "Certificate for %s is unknown.\n"
4273 "Do you want to accept it?"
4274 msgstr ""
4275 "Certyfikat dla %s jest nieznany.\n"
4276 "Czy chcesz go zatwierdziæ?"
4277
4278 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
4279 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
4280 #, c-format
4281 msgid "Signature status: %s"
4282 msgstr "Stan podpisu: %s"
4283
4284 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
4285 msgid "_View certificate"
4286 msgstr "_Podgl±d certyfikatu"
4287
4288 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
4289 msgid "Unknown SSL Certificate"
4290 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
4291
4292 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
4293 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
4294 msgid "_Cancel connection"
4295 msgstr "Anuluj po³±czenie"
4296
4297 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
4298 msgid "_Accept and save"
4299 msgstr "_Akceptuj i zapisz"
4300
4301 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
4302 #, c-format
4303 msgid ""
4304 "Certificate for %s is expired.\n"
4305 "Do you want to continue?"
4306 msgstr ""
4307 "Up³yn±³ termin wa¿no¶ci certyfikatu dla %s .\n"
4308 "Czy chcesz kontynuowaæ ?"
4309
4310 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
4311 msgid "Expired SSL Certificate"
4312 msgstr "Przedawniony certyfikat SSL"
4313
4314 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
4315 msgid "_Accept"
4316 msgstr "_Akceptuj"
4317
4318 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
4319 msgid "New certificate:"
4320 msgstr "Nowy certyfikat:"
4321
4322 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
4323 msgid "Known certificate:"
4324 msgstr "Znany certyfikat:"
4325
4326 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
4327 #, c-format
4328 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
4329 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
4330
4331 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
4332 msgid "_View certificates"
4333 msgstr "Po_ka¿ certyfikaty"
4334
4335 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
4336 msgid "Changed SSL Certificate"
4337 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
4338
4339 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2823 src/summaryview.c:2834
4340 msgid "(No From)"
4341 msgstr "(Brak nadawcy)"
4342
4343 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2858 src/summaryview.c:2861
4344 msgid "(No Subject)"
4345 msgstr "(Bez tematu)"
4346
4347 #: src/image_viewer.c:284
4348 msgid "Filename:"
4349 msgstr "Nazwa pliku:"
4350
4351 #: src/image_viewer.c:291
4352 msgid "Filesize:"
4353 msgstr "Wielko¶æ pliku:"
4354
4355 #: src/image_viewer.c:312
4356 msgid "Load Image"
4357 msgstr "£aduj obraz"
4358
4359 #: src/image_viewer.c:318
4360 msgid "Content-Type:"
4361 msgstr "Content-Type:"
4362
4363 #: src/imap.c:633
4364 msgid ""
4365 "\n"
4366 "\n"
4367 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
4368 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
4369 msgstr ""
4370 "\n"
4371 "\n"
4372 "Logowanie z u¿yciem CRAM-MD5 dzia³a tylko je¿eli biblioteka libtepan zosta³a "
4373 "skompilowana ze wsparciem SASL i wtyczka CRAM-MD5 SASL jest zainstalowana."
4374
4375 #: src/imap.c:640
4376 #, c-format
4377 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
4378 msgstr "£±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem: odmowa logowania.%s"
4379
4380 #: src/imap.c:644
4381 #, c-format
4382 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
4383 msgstr "£±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem: odmowa logowania.%s\n"
4384
4385 #: src/imap.c:661
4386 #, c-format
4387 msgid "Connecting to %s failed"
4388 msgstr "Po³±czenie z %s zakoñczy³o siê niepowodzeniem"
4389
4390 #: src/imap.c:666 src/imap.c:669
4391 #, c-format
4392 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
4393 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
4394
4395 #: src/imap.c:718 src/imap.c:2396 src/imap.c:2894 src/imap.c:2979
4396 #: src/imap.c:3313 src/imap.c:4071
4397 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
4398 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostêpu do sieci w celu dostêpu do serwera IMAP."
4399
4400 #: src/imap.c:790 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
4401 msgid "Insecure connection"
4402 msgstr "Po³±czenie nie jest bezpieczne"
4403
4404 #: src/imap.c:791 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
4405 msgid ""
4406 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
4407 "available in this build of Claws Mail. \n"
4408 "\n"
4409 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
4410 "not be secure."
4411 msgstr ""